Sunteți pe pagina 1din 4

S'acerutautentificarea

prezentulul
inscris:

REGULAMENTUL
OFICIAL
at$CJUPITER
PITESTI
SRL
1, ORGANIZATOR
- iarnalaJupiterCity',(incontinuare
numita,'Campania,,)
)rganizatorul
"),inregistrata
laOficiul
Registrul
ui,Comer,tuluj
cusediulinBucuresti,
Sector 3,StradaBlanari,
Nr,18,Etaj
City,DN65 B,KM6+0,78, Com, Bradu,Jud,Arges,
ri Regulament
Oficial(inceleceurmeaza,,Regulamentul,,),
ii rezerua
dreptul
dea modifica Regulamentul
peparcursui
blicul
inmodoficial,
inaceeasi maniera, .,
incarea fostfacuia,
cucelputin
rblice 24deoreinainteaintrarii
invigoare,
lPANlEl ,: ,,
a purta
denumirea
oficiala
"Colectid
de.premii
toamna-iarna
astige premii
diferite ljnconformitate
cuconditiile .
si dreptul
entrul
Comercial
Jupiter
City,
3. DURATACAMPANIEI
oampania
se'vadeslasura
in perioada
15noiembrie- 05decembrie
2010,Dupadatade05 decembrie
voucher-ele, 2010,
cupoanele
departicipare
si oricealtmaterial
folosit
incampanieisipierdcalitatoa
de participa
campanie' a la
Prinurmate,
Organizatorul
nuvaaveanicio obligatie
legala
in acestiensdupaexpirarea
.
sus numit, termenului

4, DREPTUT
DEFARTICIPARH
;, de,orice
varsta,
cudorniciljul/tesedinta.in ..:
Romania,,carg
enumite incontinuAre ,Nusuntetigibiti
;,Partieipantii'). ,,
dea,,,
ESTISRL,angajatii participante
magazinelor lacampanie,
prevoderilor
nacunoasterea Regulamentului
si isiexprima
arnpanie
implicand
obligativitatoa
respectarii
prevederilor
4'3' In momentul primirii
premiilor,
castigalorii
acceptasa somneze la solicitarea
organizatorului
listade
castigatoricareva consiituiastfeldovada ,a acordat
ca Organizatorul prlemiul
respectiv,'indeplinindu-se
obligatia prinacest asttet
asumata regulament,
Acesta saprezinte
trebuie pelanga voucherul
stampilat
si bonurile
cumparaturi de
si buletinul
deidentitate.
4'4" Organizatorul isirezsrvadreptul
clea facepublice,
in scopuri
publicitare,
numele,fotografia
si materialele
filmatecuparticipantii
si castigatorii
acesteipromotii,'Prelucrarea, si publicarea
utiiizarea
precum infoimatiilor
demaisus
si a imaginiiparticipantilor
laaceasta promotie
nuvafi denatura a creaniciunfeldeobligatii,
inclusiv
naturafinanciara, de
insarcinaOrganizatorului,
5, DE$CRIEREA
PREMIILORCAMPANIEI
Acordarea
premiiror
decatre
organizatoruI
campaniei
sevafaceastfer:
Potparticipala aceasta
campanie,'in
conditiile
prezentului persoane
regulament, fizicecarein porioada
maisus,vorintrainposesia specificata
unuivoucher
valabil
incampania depremii
"bolectia toamna - iarna,,,
Pentru
a fi declarat
castigator,
voucher-ul
trebuie
safieitampilat
de3 magbzinedin
JupiterCitysi safieinsotit
decele
3 bonuri
aferente
Stampilele,
insotite
de bonuri
fiscale,
se obtinin urmaachizitionarii
de produse,
in perioada - 08
decembrie 1b noiembrie
2010,dinmagazinelecentruluicomercial,
inunadinvariantele
demaijos:
0 stamprra
pentrutrecare
Don0ecumparatut
(J Inrorar),
(cincizeci .rn zrre'rleflte,
llocareIn valoaremtntma
lei),TVAincrus,dinmagazinere
gareriei praktiker,
(cuexceptia MediaGalaxy si Mobexpert),
sau
- o stampila
pentru
flecare
bondecumparaturi
(3intotal),
dincareunuldedeminim100lei,TVAinclus,(osuta
sii oonun
oe minim pincizeci
s0.rei, reil-ri*Lo,
TvAincius,oin
ffir5l"fltJj|:ii?J!:lJl.carreiolr
rmpilat
de3 magazine,
insotit
de3 bonuri
fiscalecarefacdovada
'rezenta acrrizitionarii
exclusiv
inperioacla
3.5decombrie
2010, inho
orele10:00-18:00,
merciale lastandul
Jupitercity,
unde vaaveaposibilitatea
saextragaunuldinire
pficuiire
cemagazineaIecentru|uicomercialJupiterCity.
Bonurile
fiscale
sepotcumuladoardacasuntcJin
galeriei'Jupiter aceeasizisidoardacaprodusele
sunt.achizitionate
dinmagazinele'
city'Bonurile
fis.cale-
nut* p.i .utrla dacaprodusete
Bonul/bonurile suni-actrizitionate
dinhypermarket,uJ
carrefour.
maivechidateioe
ls.ri,:zoid,
oru'b'oo,nusunlvatanite
slnupotparticipa
tatombola,
se vorcastiga
Premii
inslenr(:
Inperioada
03- 05decembrie
2010,inintervalul
orar1o:oo,1B:00, oricepersoana
careindeplinesle
conditiile
prezentului
nogutam;nt
esteinvitat
ru'*rtrugu
unuldintreplicurile
carecontinpremii
sevorridica dint';;;;;;l participant
muntionuf
pJtupon, puiricibani
Fiecare ,r,.d
ff|lj}! SiigJilJTJTt dreprur,ra
o,
T--_*
I j Valoare/
I Premii Buc/TVA
inctus Cantitate Total/
tvainclus
bitctavln
6,00 300 1,800.00
U0zonac 5,49 300 1,647,00
\Jl ilViitg
69,99 JO 699,90
VUUCIICT-E
Z - 1;000,00
Voucher-e
$qnqq Pulover _aqg9p
Pietra_ l , i
250.00
vuuunet"e I 20.00 10 200.00
Ste.ilmann Voucner-e I------ 30.00
| 1B 540,00
Minililu Cattidecolorat I
ru 610l 2n
180,00

campaniaestevalabila
doarin magazinele
dincentrul
acorda comerciat
Jupiterr
citysl in limita
stocului
oisponioit.
Nuseve
contravaroarea
premiiror
inb-ani
sinupotii inrocuite
cuarteobiecte , i
' I:
6, RASPUNDERE
Organizatorul
nuva raspundelegalpenlru
eventualele
raspunde defectedefabricatiealepremiilor,penhu aceasta
urmande
legiiproducatorii'acestor
obiecte.
orginizatorul
0upa momentulofeririilor.
nuur {Yvrs"sv
orprno*pentru disparitia
sauuvt
Hv"\'u u'DFsrrtrq
oau deteriorarea
premiilor

7. TAXE SIIMPOZITE
'organizatorul campanieinuesteraspunzator
deplatataxelor
saua altorobligatii
financiare oepremiul
legate oferit
acestea fiindin sarcina
persoanei
iastigadare-.
Participantilor
ri Campaniecare castiga premii
instant
nu le sunl
unfeldecheltuieli
oirecte
sau'iniiiecte
suplimentare,
cuexceptja
ffffirili' chettuielilir
riormate
dedesfasurare
r

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM


B'1'Prezentul LEGII NR.67712001
regulament..sta
raoispoiitir.iimi-ipersoane
sauautoritati
secretariatul interesate,
putand
fi consultat
gratuit
le
Jupiter
Citysipesite"ut
www,iupiteriity,ro
?tea prevedentor
respectant prezentulut
t(egulamenl.
rrticipantii
suntdeacord
cadatelelordeidentitate
saintrein
rperator personal
dedatecucaracter prinnr,1270b,
autorizat
le de marketing
desfasurate
de societate,
cu respectarea
cucaracter
personal,

rzurilor
incareexistadispozltii
legalecontrare.
De.asemenea,
rnt,in modgratuitsi faranicio justificare;
ca datele
careii
ausafiedezvaluite unorterti
intr-un scoD;r
asernenea
r de,accord ca numels, datelesalede identificare
si/sau
folosite publicitare
in scopuri de catreOrganizator
ponhu

' . ).
2010arelocinformareaclientilor.
Aceasta
vafi facuta
prin
rtacentrului
comercial
Jupiter
Cityin magazinele
careofera
,ului
regulament, persoanefizicecareinperioadaspecificata
anrpania "Colectiardepremii ,toamna._ pentru
iarna". a fi
e diferite City.. :
dinJupiter
de produse,
ohizitronarii in perioada 15noiembrie- 0b
adinvarianteledemaijos:
tal),dinzilediferite,.fieoare
invaloare'minima de50lei,.
exceptia tMedia.Galaxy
Praktiker, si,Mobexpert)
, ,

l),dincareunuldedeminim,lOO tei,tVRinclus,(osuta
le minimS0 lei,,(cinbizeci
lei)liecare,
TVAincius,din
e, insotit
deS,bonuri fiscale,care
facdovada.achizitionarii
rrioada
3-5decembrie 2010,intre
orele10:00_18;00,
lastandul
unddvaaveaposibilitatea saextraga unulcjintre
plicurile
,rului
comercial ,Jupiter
City:
;untvalabile si nupotparticipa
latombola,.r
ntrua vedeadacaprodusele s-aucumparat dincadrul
'lypermarketul Carrefour,
dacabonur,ile
suntdinperioada
s departicipare, , :
toateconditiile prezentului,regulament
aufostindeplinite,
participantilor,
lizorsi vorfi returnate
10'A.'RDAREA
PREMIIL'R
premiul
iuilecatoresc, parintelui,
vafi inmanat tutorerui
sau
tatilepromotionale
organizate
de catreCenhul
Comercial
ter City,Cerereascrisa,expresa
si motivata
in vederea
mentului trebuie
depusa intermen
de24deore deladata
patrecerea termenului
demaisusfiindconsiderata
nulade
n termen de48deore.
'.,
1 1 .L f T f G '
Eventualele litigii
aparute,intre
organizator
careaceasta si participantii
lacampanie
se.vor
rezolva
pecaleamiabila jazutir
nuvafiposibila,
titigi'irevoirisoi,itilnrtb juoecatorestiromane sau,i,]'
deinstanteie competente,
12,DISPOZITIIFINALE
r pr*mii
toamna _ iarnala Jupiter participantil
City,, suntdr
rentualele
disputelegatede.dreptul.
de proprietate
asupre

castigurile
acordate,
constatacaunasaumaimultedintre
regulile
deparflcipare
tea retrage
premiul
acordat,

Organizator
$CJUptTERptTESTt
$RL
F,fln
administrator
AvlSHLOU$H
Redacfof
sr autentiftcatin 4 exemptarO
qiginate,din carc3 exemplare
aufosf innianate
fosfpasfrafla arhivabirowuinotariat. paitti,iarun ,ruipti, a