Sunteți pe pagina 1din 5

S.

C . Electrocentral e Ora d ea S.A .

CAIET DE SARCINI

1 . Obiectul

Achizitia salopete d e lucru (pantaloni+bluze) . Cod C P V 18114000-1 .

Salopeta se utilizeaza ca echipament individual de protectie (EIP) a personalului

achizitorului, irnpotriva prafului si murdariei sfasiere ).

pre cum si a riscuri l or mecanice (uzura ,

2. Caracteristici tehnice

MA TERIAL: doc R OT A R 100% bumbac, soc, impermeabilla praf. CULOAR E : negru, bordo si albastr u .

S IGL A : Conform modelului prezentat ' in anexa 1 . Sa reziste la 50 spalari normale.

Fondul siglei va fi de culoarea materialului din care este confectionat echipamentul de protectie. Conturul, denumirea firmei, fulgerul de pe sigla vor fi de culoare rosie. Acestea vor fi imprimate pe material 'in relief cu vopsea cauciucata.

D ES CRIE REA PROD U SELOR:

samforizat, rezistent la uzura , sfasiere ,

Convcntie

: 0 unitate de produs se compune din pantalon + bluza. Bluzele vor fi

de doua tipuri : bluza tip I - sacou si bluza tip 11- salopeta . a). Pantalon: se confectioneaza pe marimi, cuprinse intre 40 si 66 .

P a rti componente : pantalonul propriu zis, pieptar, spatar si bretele

M od d e a s amblar e :

-pieptarul se monteaza la partea s u perioara a fetei pantalonului, iar spatarul la partea superiora a spatelui de pantalon ;

sunt legate lateral cu un slit cu trei nasturi si doua

bretele cu elastic care sunt amplasate pe umarul purtatorului si legate la pieptar prin

intermediul

-pieptarul si spatarul

a doi nasturi ;

-la brau ajustarea

se face cu elastic, pe fiecare picior pantalonul

cu banda reglabila cu 2 nasturi ; -pantalonul este prevazut ' in fata

cu un slit inchis cu trei nasturi ;

se termina

-pe pieptar se aplica un buzunar cu clapa si nasture si despartitura pentru

-sigla va fi aplicata pe pieptar

-pe piciorul drept va fi prevazut un buzunar aplicat deasupra genunchiului ,

(sc 1 : 1) ;

cu despartitura pentru sc ul e de mana (surubelnita, chei, metru); -pantalonul are aplicat doua buzunare cu deschidere oblica ;

-pantalonulla

-partea dorsala a pantalonului va fi prevazuta cu intarituri din materialul

genunchi este prevazut cu intarituri din materialul de baza ;

de

baza ,

Cusaturi duble ' in punctele rezistente.

de solicitare

maxima ,

realizate

cu fire foarte

1

b ) . Bluza tip I, Sacou:

- bluza se confcctioneaza pe rnarimi , cup rinse intre 40 si 66 ;

-bluza cu guler clasic se incheie in fata cu 4 nasturi ; -in fata pe pieptul stang se aplica un buzunar cu d espartitura pentru pix , iar

la

nivelu l taliei se ap l ica do u a bu z u nare ;

 

-

sigla va fi aplicata pe buzunarul de la piept (sc.l : 1) si pe spatele bluzei (s c

2

: 1 )

;

 

-la coate se aplica dubluri din materialul de baza , cu intarituri ;

-

manecile n u au manseta, au l a terminatie tiv.

c

) . Bluza tip II, Salopeta :

- bluza se confectioneaza pe marimi , cuprinse intre 40 s i 66;

- bluza are guler tip carnasa, se incheie in fata c u 5 buc. nasturi ascunsi, la terminatie prezinta tiv prin care este i nt ro d us sn u r pentru ajustare,

- in fata pe pieptul stang se aplica un buzunar cu clapa si nasture ~ l

despartitura pentru pix;

- rnaneca este prevazuta cu manseta ce se incheie cu un nasture ;

- sigla va fi aplicata pe b uzunarul d e la piept (sc. 1 : 1) si pe spate l e bl u zei

(sc. 2 : 1); -la coate se aplica dubluri din materialul de baza , cu intarituri . 3. Continutul produselor :

Produsele solicitate sunt in can t itate d e 960 b u c. conform listei de ca n titati anexa 2 , din care pantaloni 960 buc . , bluza tip I (sacou) 150 buc. si bluza tip II (salopeta) 810

buc. 4. Termenul de Ii v rare: va fi la 4 5 d e zile de la da t a incheierii contract u lui . Transportul pro d usel or la sediul achizitorului se asigura d e catre furnizor .

5.

6 . A lte conditii

cali t ativa a produselor ,

P e rioada de garantie : 12 luni d e la l i vrare .

impuse de achizitor :

Pentru verificarea

ofertant i i v o r pre d a achizi to r ului od a t a cu ofe r ta ca t e un mo d e l din fiecare pozitie din lista d e cantitati, Tara sigla si 0 m o stra din fiecare mat erial d e dimensiunea 50 X

50 em , (negru, bor d o si albastru) insotit de certificatul de calitate . Aceste modele si mostre vor ramane la sed iul achizito rului pana la d esemnarea castigatorului. Dupa instiintare priv i nd rezul t atele p r o ce du rii d e a ch izitie acest ea se restit uie ofertantilor necastigatori , iar pentru ofertantul d eclarat castigator modelele si mostrele v or rarnane ca probe martor pana la livrarea integrala a cantitatii contractate .

Achizitia se realizeaza in regim d e management al calitatii , satisfacand

cerintele stab i li te in stan d ardu l S R E N I SO 9001 1 20 0 1 : « Sisteme d e management al calitatii. CERINTE » , sel ectate corespunzator cerin t elor specificate in prezentul caiet de sarcini. Ofertantul treb u ie sa faca dovada implernentarii de catre producator

a unui sistem de management al cal i tatii c o mpat ibil cu stan d ar du l S R EN ISO

9001 / 2001(sa u ech i valent) si a d ecvat do meniului d e activitate d in sfera produselor

solicitate de achizitor . In acest sens ofe r tantul va depune , irnpre u na cu oferta sa :

copia certificatului de conformitate a sistemului de management al calitatii implementat . Echipamentul individual de protectie (salopeta d e lucru) trebuie sa coresp u nda cerintelor esentiale de securitate cuprinse in H . G . nr . 115 / 2004 Anexa 2 si Anexa 4 cu modificarile si completarile din H.G. 809/2005.

2

Produsele se ambaleaza In pungi de polietilcna. Fiecare punga v a contine 5

buc. salopete (pantalon

+ bluza tip I sau tip II) din acelasi model si rnarime.

Bluza si pantalonul corespunzator se vor plia impreuna. Fiecare bluza si pantalon va fi prevazuta cu 0 eticheta textila nedetasabila

pe care se vor inscrie urmatoarele informatii :

• rnarimea ;

• compozitia materialului textil .

Deasemenea informatii :

fiecare

bluza va avea 0 eticheta

de carton cu urmatoarele

• denumirea produsului ;

• denumirea firmei producatoare ;

• marimea ;

• lotul de fabricatie ;

• semnele conventionale privind modul de intretinere.

Fiecare punga va fi insotita

de un prospect cu instructiunile de utilizare ,

intretinere , depozitare si termen de garantie. La livrare produsele vor fi insotite de urmatoarele

documente :

• aviz de insotire a marfii ;

• certificat de calitate emis de producator

;

• certificat de garantie emis de producator.

Receptia se efectueaza

la sediul beneficiarului

de catre COmlSIa de receptie

desemnata prin reglementari interne.

Ofertant,

\ Sef Servo O.M.P.S.,

Cjr . ~ sorin

3

Anexa nr . 1 la caietul de sarcini

100

ELECTROCENTRALE

o

o

ORADEA

SCARA 1:1

S.C . E L E CTROCE N T R A L E Orad ea S .A .

A n exa m. 2 l a caie tul d e s a r ci n i

L I S T A D E CAN T IT AT I

Nr.

Denumire

Cantitatea

Pret unitar, fara TV A

Pret

total , far a TV A

crt .

produ s

(bucati)

(lei/bucata)

(

lei)

0

1.

2.

3.

1

2

Pantalon

960

Bluza

tip I ( s acou)

150

Bluza tip II (s alopeta)

810

N ot a :

3

TOT A L

4

• Pr eze nt a li s ta de cantitati contine trei articole.

• A chizitorul compl e teaza ~ i ra s pund e de corectitudin e a coloanelor 1 s i 2.

• Ofertantul compl e teaza ~ i ra s punde de corectitudinea coloan e lor 3 s i 4.

A

chizitor :

S . C . E LE C TROC E NTRALE

Oradea S . A .

Dir e ctor Tehnic ,

ing. Da" r el Fra

~~

i s c

~e f. S er v. O .M .P .S . , cjr. Hu s a s an S orin

~

intocmit ,

i ~ ik O

Furnizor: