Sunteți pe pagina 1din 36

c 


à 

à 

  
c          
      
      
       
 
  Numim segment orientat orice pereche ordonat(A, B) u
` £` Vom folosi nota ia
ë
cpentru acest segment,
crui reprezentare graficeste datîn fig 1
 c 
originea   
vârful extremitatea 
 c   
  
  dreapta suport   
      !"
 
ë
 
ë#

segment orientat nul    


      
$ 

      
 
ë

  þousegmente orientate nenule au aceea i direc ie dac
dreptele lor suport sunt paralele sau coincid Orice dou
segmente orientate nule au aceea i direc ie
%     
     acela i sens 
       
  coliniare
  a) Spunem cdousegmente orientate nenule cu
aceea i dreaptsuport, au acela i sens dacsensurile
determinate de ele pe dreapta suport coincid fig 2 a)
b) þousegmente orientate nenule cu aceea i
direc ie, dar cu drepte suport diferite, au acela i sens
dac, în planul determinat de dreptele suport, extremit ile
lor sunt în acela i semiplan determinat de dreapta
care une te originile segmentelor fig 2 b)
c 
&
  Se nume te lungime (normsau modul) al unui segment
orientat
ë
cdistan a de la punctul A la punctul B Vom
folosi nota ia
ë
cpentru lungimea segmentului orientat
ë
c
'      
  (   ) 
     
    )   
 *     
   + +
,      
  2  
ë
c2
ë

ë
c 
ë
  
     
       - 
  £   ) 
   - rela ie de echipolen 
.  -      
  (     -  
 /       
    - 
$ 
0
  àlasele de echivalen *) ale segmentelor orientate, relativ
la rela ia de echipolen , se numesc vectori liberi
$        
 (1$      
ë
c   

c!

c   
  -  
ë
c"
 
ë
cu  
ë
c reprezentant  
/      
  £      '
        
     

c
$  #!     
 " vectorul nul  #$  
   coliniari  
      coplanari 
   -  egali
  !Orice vector liber care are lungimea egalcu 1 se
nume te versor
,   $)  
 $!  " 
 £   $
    
23  -    2  ,  4
,  £5u 4 £25
c 
6
 " #$
 %#$
  þac i sunt doi vectori liberi i
ë
3c, respectiv
ë
c
sunt doi reprezentan i ai acestora, atunci + este
vectorul liber al crui reprezentant este
ë
3, fig a)
.    
  regula triunghiului
/      
  
ë

3cu 
ë

3u !"" 


ë

3u 7   c 


     regula
paralelogramului    - 
"&  (V , +) este grup comutativ
'    
  +7+ c   ( 
 u$ 
ë
3cu
ë
cu
ë
u   
$ 
&#
   7!7 " !7"7 
   
ë
3!8" ""
  (     
      #
   

cu$  

c
       
£  -  n  
  þac4, 9,«, sunt n
vectori liberi i
ë

3cu 4,
4
ë

49 ccu 9,«,


ë

ccu ,atunci suma


4

vectorilor 4, 9,«, 


este vectorul liber al
crui reprezentant este
ë
3c, (fig 5) Notm = 4+ 9+«+ 


. £     


regula poligonului strâmb  
c 
&4
  - 479717 47!97
!1!4 7"""   
  
 (# $##
%    
  
  þacuV i `u@ atunci prin ` în elegem vectorul
liber definit astfel:
a) þac` = 0 sau =#atunci ` este vectorul nul #
b) þacnu avem situa ia de la punctul a) i ` X 0 atunci vectorul
` este un vector care are aceea i direc ie i acela i sens cu
vectorul iar lungimea este ` 
c) þac` o 0 i † #atunci ` este un vector care are aceea i
direc ie cu vectorul , sensul opus acestuia din urmiar
lungimea este -` 

) #()     £ 


":" 44   
£    994 $ 
   
 "% * 
 a) Vectorii liberi , uV sunt liniar dependen i dac i
numai dacsunt coliniari
$ 
&9
b) Vectorii liberi , , uV sunt liniar dependen i dac
i numai dacsunt coplanari
' "+;+     
       
   † # † # £ 
 ` u.  ' `+ # `97 9† # 
` † # :`
   `
  
    99  
     + + 
    c  
    


 


 :
 

  !£ "
"  "      
       
  +;+    
£  ` u .  ' `7 7 #  
   ` † # :`
:`
 

  " -     


   :`
 :`
    

 :`
  :`
     " 

      


+ +      
c 
&
! "      
 47 44 4 

3  
4

3!c4;;
4

3c4;;34u 34u 3"


<  "
 £  4 4u.
  ' 4 4  4
4   
  
oricare trei vectori necoplanari
din V sunt liniar independen i
 þimensiunea spa iului vectorial V este egalcu 
'      
   $   
 $u $  
ë

3cu
ë
3u 
ë

3u 
ë
3u 
  & 
49   
   
  
ë
3c
ë
3

ë
3   
   
   
ë
3 3
ë
7
ë
3= 3
ë
734
ë
739
ë

ë

37`
ë

3c7
ë

3` 
u. 
$ 
&8
!94" `7 7 
  - 
>  !` " !94" 
  ? @  $
'$  " *A  $ 
        
 '     !0" 
$ bazcanonic  
 :  coordonate euclidiene
" u 
    
u$  
ë
3 
   
   
`    
  ! 
3c"      
      !0"
 d >  
ë

c   cu


     4 c 9  
 d  c4  4
>  
ë
c proiec ia ortogonal
44

 
ë
c d
c 
&


) #+     


 -   - 
c    proiec ie ortogonala unui
vector liber pe o dreaptd   
   d   

  ðie , u V i
ë

3cu ,
ë

3u reprezentan ii
acestora Numrul real ul0, ] ce reprezintunghiul
format de dreptele OA i OB se nume te unghiul dintre
vectorii , (fig 9) þac = /2 atunci vectorii , 
se numesc ortogonali
     
 u$† #† #
 -    
  mrimea algebrica
proiec iei ortogonale  
 B4C

) #+B4C,  


   
"± 7  u$ 

"± ` ` `u.

$ 
& 
 %#'#'
  þac, u V i este unghiul dintre vectorii i ,
dacace tia sunt nenuli, atunci produsul scalar al
vectorilor , , notat o, X este egal cu
a) 0 dac= #sau = #,
b) cos , dac† #, † #

) #+>     
 DE #
 ÷rodusul scalar al vectorilor liberi are urmtoarele
propriet i:
1) o, X 0, uV i o, X = 0 = #;
2) o, X = o, X, , uV ;
) ` o, X = o` , X, ` u , , uV (omogeneitate)
4) o+ , X = o, X + o, X, , , uV ,
(distributivitate a produsului scalar fa de adunarea
vectorilor)
5) ðie , *, Ao bazcanonicîn V i = a1 + a2 *+ a
A, = b1 + b2 *+ b Adoi vectori din V Atunci
(241) o, X = a1 b1 + a2 b2 + a b
În plus, dac† #, † #iar este unghiul dintre i 
atunci
(242) cos =


=
9

9
9
9
4
9

9
9
9
4
4499
c 
&&
' 4" 9"     - 
  #-   - 
 " ` #   ` † #
  `      ` E# 
   %-     
` ` E#    ` ` D#
c'  -  ` ` 
  
8"      
 ' D E   
D7 E ±  ! 7 " D E7D E

" DE D**E DAAE 4D*E D*AX = D


AE #   9" "    
!984" "     !984"
9 DE 4
979
97
9c !984" 
!989"
 %#'#$
 þac, uV i este unghiul dintre vectori, dac
ace tia sunt nenuli, atunci produsul vectorial al
vectorilor , , notat £este egal cu
a) 0 dac= #sau = #sau dac, sunt coliniari;
b) sin , dac, † #sunt necoliniari, unde
este un versor perpendicular pe i al crui sens
$ 
&0
este determinat cu ajutorul regulii burghiului (adic
rotind pe peste , în sens direct, versorul are sensul
de înaintare a
burghiului)(fig 10)
'$ / 
 £ 
  ( 
    
     
   

 ÷rodusul vectorial are urmtoarele propriet i:
1) £ :£, uV (anticomutativitate);
2) `!£" `£ £``u., uV ;
) £!7 " £7£ (distributivitate);
4) £2 = ( )2 - o, X2 (identitatea lui Lagrange);
5) þac= a1 + a2 *+ a A, = b1 + b2 *+ b A, unde ,
*, Aeste o bazcanonicîn V atunci
£ !9:9"+ !4:4"*7!49:94"A
=
49
49


*A

c 
&6
' 4".    
  - ;!"2"  - 
;!"  =!   
 "  - !4#"  
9" ` E# ;!`" ;!` " ;!"
c `!£" ` ;!" ` ;!`" 
`£c  `!£" £` ` # 
      
 ) ` D#;(` )= ;( ` )= -;( ) 
 `!£" ` ;( ) = - ` ! :;( 
))= ` ;(` )= `£ 
,)       
 !£ "   " 
   ' 
 =   
  
  :   
 £ £=$  
£ £=   
    £= 
= ;!="  ;!="
F9  !F9:;!"" ;!" £ 
2  ;( " -   
$ 
0#
  =    4
 3   :    
    £ £ =  
  4   '  
= =  +  +2"   
   4  =7 =  
    = 7 
  = =7 =c £7£ £=7£ = 
£!=7 =" £= £!7 "  
 8"   £    '
       
"
 £ *£* A£A # £* A, *£A=, A£ * >
     
 !%#'#)$ ##"%#'$
 ! ðie , uV ÷rodusul scalar al vectorilor £ 
se nume te produs mixt al vectorilor , ðolosim
nota ia o£ X
 ,      
£   (  
       
2        
      
c 
04
,  !49") :  *
  £ 
 A 
  
  
49 
;!, £ "  
-  -
  
 ,  
;; ;!, £ " -
c £  ;;£  ;!, £ " A - 
 
 ! ÷rodusul mixt are urmtoarele propriet i:
1) þac= a1 + a2 *+ a A, = b1 + b2 *+ b A, =
c1 + c2 *+c Aunde , *, Aeste o bazcanonicîn V
atunci
(21) D, £ E 
49
49
49
 


2) o, £ X = 0 unul din vectori este nul sau doi
dintre vectori sunt coliniari sau vectorii sunt
coplanari
$ 
09
) o, £ X = o, £ X = o , £X, o,
£ X = -o, £X
4) o1 + 2, £ X =o1, £ X + o2, £ X
' c 4"    

     
9"+ +     
   £  £ `u.  ' 
= ` ` 49     
 " D, £ E #c    
   
      £ 
     
   D, £ E #
+;+ D, £ E #  9" 
    !9 4" c  
.!49"!49"! 4 9 "   
       , 
*A   ,   
c '<94"  ">  
 4" £    
c  8"   
  
 ! Numim produs dublul vectorial al vectorilor , , uV
vectorul = £( £ )
c 
0
 ! Vectorul definit mai sus are urmtoarele propriet i
a) este coplanar cu vectorii i 
b) = o£ X- o, X 
' "$     
£   ᣠ  
£       
 479*7A 479*7A 47 9*7 A
*A  $  <9
4
£ = !9 : 9"+ ! 4:4 "*7!4 9:9 4"A 
= B9!4 9:9 4":! 4:4 "C+ B!9 : 9":4!4 9:9 4"C
*7B4! 4:4 ":9!9 : 9"CA.*' 
= !9 97 "47! 74 4"9*7!9 974 4"A7
:!997" 4- !744"C 9*:!44799"C A
  = !4 479 97 "!4+ 9*7A":!447
997"! 4+ c9*7 A" D E:DE 

) # ! Sse arate cdac, , , uV atunci


o£, £X =
 
 

àonform Teoremei 22, avem o£, £X = o, ( £)£ X X =
o, - o, X + o, X X = -o, X o, X + o, Xo, X
= o, Xo, X - o, X o, X @ezultconcluzia
$ 
08
 -
) 
4>     
;;;
$
$
£5
£5
u$$
u R?#@
.()  :$  ': 
  #£7!9:$9"5 :$7   -  
± ;
;
;
 $ $ 
$
5
£5
99u$$ u R?#@

" !9:$9"† # † $     


£ 9 $9

:9 $9
$
5 :9 $9
$
79 $9


" 9:$9 # :$7 † #   
  :$7 #  - £ 

4
!:$ 5"5u$    
9>     - - 
    77 #
.(  - -  
ë
u
ë
cu
ë
cu !4"   994 
 .  77 #  :!7" 
ë

u
ë
cu 
ë

cu7 
ë
cu   
 
c 
0

   -
 -> £ 
*   
  - 
    -
'  -
.(c - - 
  c===*   cc4
c 
ë
cc= 
ë
c7
ë
c= 
ë
c74F9
ë

u 74F9  ë

=u 74F9 


ë

=u74F9    


£   
ë
cc=7
ë
=7
ë
= 
ë#

  
     
ë
cc=
ë
=
ë
= -
-
8
ë
c 
ë
     
  3 ,   >  
ë
,c7
ë
,7
ë
,7
ë
, 9
ë
,3

.(/   G*  


 
ë
c 
ë
!48"c 3G,
 - 
ë
3, 
ë
3G7
ë
3<'
  
ë
3G 4F9!
ë
37
ë
3" 
ë
3 4F9!
ë
3c7
ë
3" 9
ë
3, 
ë
3c7
ë
37
ë
37
ë
3
$ 
0 
 
ë
,c 
ë
,37
ë
3c   
ë
,
ë
, 
ë
, 
ë
,c7
ë
,7
ë
,7
ë
, 8
ë
,379
ë
3, 9
ë
,3
c  £> 3439*  
 c >  c 
   £ Au :?4F9@  ' 
ë
4933 A!
ë
c:
ë
"
.(c
ë
4933 4F9!
ë
347
ë
34" 4F9!
ë
347
ë
7
ë
3c47
ë
c" 
4F9!
ë
c:
ë
" £ Au :?4F9@  ' 
ë
4933 A!
ë
c:
ë
"
ë
33 
49

ë#

 34 39
&c c4444   >
  c9999   cc44
44  >  c9999 
 !4
"
.(3   3
    
c c4444 
   
  *  
  
' £  (
!9&4"
ë
3c7
ë
3 
ë
37
ë
3
c 
0&
!9&9"
ë
3c47
ë
34 
ë
347
ë
34 c9 
ë
cc 
9

A
ë
94 cc 
ë
3c9 
ë
3c7
ë
cc 
9
ë
3c7A
ë
94 cc 
ë
3c7A!
ë
3c4:
ë
3c9" 
ë
3c9 
A4
4

!
ë
3c7A
ë
3c4"c   
 
ë
39
ë
39
ë
39!    c
 "    ' !9&4" !9&9"
 
ë
3c97
ë
39 
ë
397
ë
39  -   
c9999  
0 - c c444*   cc
">   ,  
ë
3c7
ë
37
ë
3 
ë
3c79
ë
cc4 
ë
379
ë
4 

ë
379
ë
4
">  £ H !   
 - "  
ë
Hc7
ë
H7
ë
H 
ë#


">   3     
!9&"
ë
3c7
ë
37
ë
3 
ë
3H
.("c
ë
3c7
ë
37
ë
3 
ë
3c7
ë
3c7
ë
c7
ë
3c7
ë
c 
ë
3c
79
ë
cc47
ë
c47
ë
c4 
ë
3c79
ë
cc4 
ë
c47
ë
c4 
ë#

c 
    " "
ë
Hc7
ë
H7
ë
H 
ë#
 
ë
Hc79
ë
cc4 
ë#


ë
Hc 9F
ë
cc4 H cc4 9F
' c H    - c
$ 
00
"
ë
3c7
ë
37
ë
3 
ë
3H7
ë
Hc7
ë
H7
ë
H 
ë
3H
'$ - £' 3    
 H -   !9&"
£    H  
)  c4c91c   
     
ë
3H 

4
!
ë
3c47
ë
3c9717
ë
3c"
  3=    
ë
3=H 
ë
3=3
7
ë
3H !
ë
3=37
ë
3c47
ë
3=37
ë
3c9717
ë
3=37
ë
3c"
 
ë
3=H 

4
!
ë
3=c47
ë
3=c9717
ë
3=c"  H 
  3 
6 -c c444!4 "   H
H4>  
ë
cc47
ë
47
ë
4 
ë
HH4 *  
       
-   
 
.(> 
ë
cc4 
ë
cH7
ë
HH7
4
ë
Hc
44

>    


ë
4 
ë
4 ': 
ë
cc47
ë
47
ë
4 
ë
HH4:!
ë
Hc7
ë
H7
ë
H"7
c 
06
ë
44 Hc7
ë
44 H7
ë
44 H 
ë
HH4   
   " £      
  H H4 
ë
HH4 
ë#

    


ë
cc47
ë
47
ë
4 
ë#


4#>   c4c9  >.  
.F9   *    
   -c4c9c   > 
  : 3     
.F9      c   
    - c4c9c>  
   (
    .  
    >.>   
74 c4c91c74   >)   74
    c9c1c74c4c1c74
1c4c91c   :   
  .F9     74
 I       74
 c4c91c74
.(3   >  
 c4c91c 3=    =33

9
3c43c93c
 

      c4c91
c 9    
$ 
6#
     
 74 c4c91c74 74 3=
   =33

9
3c43c93c4
 

34=1374=
     c9c1c74c4c1c741
c4c91cc

334= 
9
3c93c3c4
 

=33 
:
9
3c4339= 
9
3c43c3c4
 


=33 
:
9
3c9


1

3374= 
9
3c43c93c
 

=33
:
9
3c4


 3=3=

=33 
:

33= 
9
3c

 4174 3=3=


9
3c


9
.
  4174 3=  
 3= 
9
.
 4174    
c9c1c74c4c1c741c4c91c   
 3= 
9
.
   74  
    3=
44>   c!4:44"!94:4"!49"
!0F44"!8:44"   3£5
c 
64
>   c  c 
       
'   £
.(  2"
*A$  '  
     c
ë
c 
ë
3:
ë
3c 

c 79*:9A '  

 7#*7A

 :4F7#*:A

 :9*:4$ 

c

 

! 

c

 

"   
  c! c"  
 D

c

£

E 
4F#4
4#
499


# 
<9 4 

c

 

   
 c    ' £ 
 

c D

c
 £

E 
494
4#
499


40
† #c '<9 4 c  
c      
  c   £,!£5" 
   c c,uc

c£

c, #
 ,u 

£

, #> 

c 979*7A 

 
2$ *A  $   
 3£5
$ 
69
9F79A

c, !£:4"7!574"*7!:4"A

, !£:9"7!5:
4"*7!74"A  <9
4  
,u c
9
£4

9
54

4
4
,u
9F
£ 9

9
4
5 4
>      
   ,. '  £ 
5 4 9 ,  !49" ,  
. c   £
49>   a a1  - c cc
    £   
.(A     
 

c 

  <'  
     A 
 
c£ 
4#
499
*A
 
c  - c a 
9
4
A 
9


 '   a4 40
4c!#:
#" !4:9"   
 3£5> (
">      *
  ' 

c á

c
">    

c
c 
6
.*A $ £  44c

c 7*7A £75*   
 £9759 46    -  
D

cE # £75 #   !:

4#
46
7
4#
46
*"" 

£c
£c
!
4 

7
4 
6
*:
4 
4#
A"
48>  97*:A :9:*7A> 
 (
"-  I
"   I
"       
  
.("  ;!" 


  ;!" 
&&
 0

" 


9 

&
 0
!:9:*7A" "- 

£

48

9

4
> c!4:9"!9:40"   
3£5
">    £35 
  - c  c c D

c

cE
:6
$ 
68
">   -    
"> !9:8">  c  
      
.(*A $   
3£5"!£5#"u 

c 7*7
A 

c !£:4"
7!579"*:A 3 984c 9&c
±£4 ±59 699     !£:4"97
!579"9 40£75 
>    
  £ 85 4     !84
#""A;c 
9
4 
c£c 409"    
c   

c

c 

c 
  D

c

c£

cE :9† #  
    c  $c 9
4 >      
:79 79 J : 9 u$
  9 8 ;!£ " F8;!
" F 
.($ £J 94 £ 94 £
9
9
49 9
4&>  £ £!£ " D£ E 
 * (
c 
6

" 7*7A *7A I
" 97*7A :*79A *7AI
" :*79A :*:9A :*I
" 8:9*7A 
7*:A :*7AI
" 79*:9A 7*7A :*:A
K (>   4"!<9 4" 
!<9
4<984" 
 !£   "  
40> - uB#F9C  
 79   9: 
7  8:9
.(cD799:E # D78:9E # 
 - 99:997DE #  89: 97
4#DE #/ '9 £ #9 5 #DE  '
         
 `5 9`£ 
9
4` ! "9 
£5
9
 #
94 u$  H! " 
  
 
 
 determinantul Gram   > 
      
  H 
K (> D£ E9 Hp