Sunteți pe pagina 1din 10

F,RGn MUL DE- 't-l-\AIfiHE

EXfg2aS O it\ E€GdL#{E^\-TUL JF- Con+sre^",er{i


- 6t -
Eue,r.le.sri 493a
ti:luE coij'o::: cfass..i :espoctivo, alllclrdu_eo gi toate rotrage_
rile dela'.eci:ii, prevH,zuts Co. fteguiauo::t.
i:i cLase v-a cl prcrl.rrio*uG'.e inconJurat6 llo cel pu[ln
7,/4 ,J!.:: Serinstm de str{zi oeu opalii iibsrorpoate sE 1.io co:l:
truitu, asiiel. t:iclt curtoo intori rrasE sE :-le ocupatd,, po toatE.
t;ti.:cerne aar cs u:r barl aboperit dar reinir€nrpt de piangsur_
ccuirf:',d toat6 frdllinea c16'Jirui.rgi avlnd egi:ee La stradE pri,
t:'-u: 6sr€ iar6 do cel pu!;iri j a gi tnalt de cel puli:r 7.tSc n
r'; acest cezr ci.i curiea do nal sus :ru pot if?i prinr
r'.rni;:u, cano=ele !.oculbile, cu ercceplia ptrrlilor cir nagaztne, ci
eo descbiil tn acest hal!..
e ) rn crasa fr, c urt ee, rdrna BE dupH, con
st=trirea parEo:
f :: c crld it iurile ace stui Aegulanent tr"ebuie se sib6 o
r suprafatf
do triniJtuiu jo !oil,
aT!.119.. s'prafafa nlninH, a curlii cenrt6, do RoguJ.ane
nu poats t'i :ricaorata prln pdrti iogite de constmcsielexcoptf,:.
scciurile gi oiubucole iogito cu nexinun orl5 n gi cornigelo gj
etireagiri3.e i-ogite cu cel nult otfo n spre interiorul curfll
nl
niac,
Fontru curfi cu gtrprafalg nai nere dectt nlnisun cerl
de fugulaae:rt, aceste e$itu::l pot lnalnta ailtnclt ru cep{gogtc
fusg, linitsl-encrU,tate nal gue.

STETIIL rV
L\AI?uIr I cARARI$tRr # sIsURr Dtr{
GABAaIg

CA.P. I
Gaberit r f nHllin: ,

Aft.12o.
._T_.-^l

Geb'ritrrl 6e deternfurH, prln so cfi luni vertlcalo porps ::


C: cularo po toate eLinisrire prev["zute
' pentru clHdiri'tn Bit.
gg*95,
i)s:rtru cr&dirlLe principele, pabatritul ccnst[ dintr._c
linie verticaru,, ntraitH, fnrl!furoa nexfu:rd, verticalg, a
piciorul pu aLiaiorrea coneideratH,revlnd cradlrcirc
fn6,liirnoa epocific6 Ia
art'128 gi preluagitH, rn p1anuI soctiunil
vertlc'l€r fle prlntf,.
do gerc, s,nclinatE r.a 45o, iis' cu o droaptd
lnoo*
.'o sau 7o" coni'orn specifictrr:.r.qr po-tru eraea
fnclinatE. cu
de construclle
recpectivd. r .*'r
i 'i, ;i{x a!t:,

,ir ;!:rriiir,j,iji : .r i!,j... \a: :: .: ,. . ; j,1 ,:i ,, ,, ,1


66-
cu li-
Acoestd linie se i:rolun6€q e pi.::d 1a I'ltrstrer"oa
eau piezlg'lpo-
:iilg gabatituS.u!, construit po a]'tr alinier€' opue'
trivit ""=''"trtol"u -iigurat printr-o Li-
,""!ic, 6aba=itu1 oste doci.
cere treuire rantrE cuprhs6 cLudirea,l'n orice
nie de cont'r, l"
su,

pulctalollorlcunE.ardeplaeaSabariiul.para3-oicuo].f,neugilcar
pe aliniere'
totdoauna perpondlcular afard' cle cI'I' prlnul
In toato clasele de co:rstn'rQlii'
,,cu.:ilo veriicale,trobu:.e sE fio retrag
cat.eituat deazup:a f,r^.rtlinei
cunj,rirarrnl,2on<linplurulveltlcatduoprinalirieroafatad€lor.
Dep$gireaacegtuilabarit'pendeedoRogul-anentgt'nt
epocificato la ari.rlo 9i uroE'toerslg' .^ a
aplicane nnarrada.:r.i1or prezentuiul
a prevedelilor nrezentuir
Pontrr'r o naj' ugoerE
Fo6ulanen" ero
*"*:n:#:: i:::T::l';:":illl;"*#' "oou
pa:rdeooalacucelnult}nsrrbrrive].ulplanuluitrotua:rrIul.
au pardoeeala la mininun 6;1o
-Caturi pline-cole care
atvelulul trotUanrlui. gi ur"t cuprinse i'n f'ntregiroo l'n
n deaeupra
i,nu.lli:neanaxirctrverticalEper-nieEpontnrconstrucliiledinclasa
respectivd'. !---a^ e-
eituato in o-.orirr'! cuprins l':t:
spaliul- cu=ri-ng f,:tre
-Oaturi retrase -cele partoa
inrltinei naxine vortica)'e'gi
pla:lul orizor:,ia]. dus Ia rrivolul
suporioar{ a 6abaritului' -rr^- *Ar+nrr
per:,t:rr fiecars piattr 9r
fieca.rg ?iattr
art.r-41.. rnar_fiinea crrd,irir.o:
liecaredl.tutpublicsau,pontlrr|iecarepor|lunealorsestabilggc
p=ezentulul titlu'
dupf zone 9i cLaoe prin articoLe}e
hin!.rlavetputoatrsr,orloind,incazurlepecialo;dup|[
prlncipilleglplanuril-eintoan6tgdenconlsilxleadeapllcareaF-a-
ru].uidrSEstabiloaeoEnoiln[],!!.nif.ncadnrlP].anululdosietonatl.
ZEIS€ r
g,rt.12?.Laturagabaritulu5'corstittrindl'ntrllinoanaxie6
so n'soard do la suprafala
tiotuanrlui din drreptuL ilrc-
verticardl plaruJ-ui ve:tica} al Saba-
priotE,lil1 ptnu. ia :rive]u]- irte:eecti€i duptr clur se aratr
cu suprafaia curbu,
riturui cu planui rnclinat frau
La ert.I2o gi 128r lntrltinsi se :'acs La nli-
Fe strd.zile 3n pa::t6 nEeurarea
pertnr c].H,dlrlle a cu,ror }.un6ine de falac6 e
lccul faladei nr:mai
11u trgce de '2o n'
Lacr'dirllepostrrzif,npart[racd,rorlafadu'lrrtreco
pentru iieoai
ar ao oo*"lde"6 corotnrctiei
l_ungrnoa de 1o
'ndrlinite
2r.,
\)
t
6'J -
poriitrrio ce 1o c ai adsurato
J,a nijlocur po:.fiu::ei rcspective.
Acesto tnur-tiri cu trsbuie €6 cop6goasc6, iiocare i,n
Farto pe BCt:
aciaier tr: iloguLanentul ce :'aia i:eiit:u ciaBa resiscti.vE.
In eesole cu 3=o::i.:::, se 1.a oocoti f:i trUtEisea ner:
c5' a ccsetrucfiic: FL !/t din tr[lfinea :'ro:]toru1ul,
ccr*J etnsunyr
t'E cu rostuL elEdi=oi nu trobuie sr .Jepdgeaec[
t::!,lii:roa narinr
arjsisd.
rr
cazu'r cind lro:rt,;-rur. esto do aiiE io=a declt cc
triui-ighiulnr[, pe:riru calculul fnAlii.noi s€ va co;:sidora
un irc.
tr:n triu::gbi&Lar co:r$t:-rlit pe o bsz6 o6alr cu rurginea
iui roar gi avlnd o cuprafafg ochl,;arent', cu a acostuia.fmnt6nu_
DacE ur teren este rinitat de doutr strezi
fdrd, ca eE fie do col!, atu'oi. oo aplicE pertru
diferito,
clEdirilc
fata trulflaea pernieE pentrrr fiecare din ele, confono de r.,
zregt^nulu!
strd,zii recpeetive, ptnE ra linita raodianr dintno str{el,
afar€
s-poci'fic6ri contrarii pertru unoLo claso ds constnrcfii.
Lrt.la?i. r*, ter"enurilo de colf, linitcte do strdsi
cu J-afiini dlierite, oe pornlte ca fnrl!furca se,nin[
adnier
sirada coa nai lctr[ eu, fie coetinuaiE pf,nd la o dietanlr 1n
do Lj r.
:)e ctrada t coa i::g,.ret6.
Aceastd tllstanld do 1i n es oocotegCe ln nodul uraE
fv\,,
.n I'r-. ..

colturi frr€ iegiturif aceestE


Po;rt::u
rl ao n'g'8oar{' de La intereocsia aJ inieril.cr de fafacrdietsnfia de ).
6. csror dou:
si:!.2i.
Pertru colfurilo togite distanga do 15 n se nu,eoarE
ce ]a intsreec$ia tegiirrrrei cu alirlor€a de faladd
a strdsLl fu-
6usto.
i'ertru collurile rotunJitordieicnfic de 15 rn ee trEso
rd' co Ie intersoclia tangertoi la curbd, dueE po4>oadicular
po
bisecto''roc u::5biu1ui ce colfreu p,.o unEirse alinlo:ii
fafadoi.
I:: ecd exceclionel, pei:tm parcele da col!rC6nieiu_
rrca do apiicare o pla:-.ului, poate por.nite pentnr
do pe ere o t:rdrf;es nsdie pontlu s arqboie
coastnrcfiilo
fafado, dac6 eo oonei,
:'6 cd aceasta eo::strtrclie se rococooezd, cu
ooleralte fure a etric:
f:ridlrgnrea gc::erirlE a etrEsii.
t Of,:icr iini.ta f,ntre dou6 ter.onuri
supuso ra condiiti
thH,Ltitrj" difertts, este cuprj.nsA intrrs 1o gi
.

col! aga ouEi so arctE ryai guc, corst:r-rcfia ceal?nei n nd,euroli de Lc


sE prszirio
f,nartg u:meez!
t spr€ vocirrpe ?ortiu:roo co excs,Je rnErfiinea
*"11n cea nic
col irulin p n sau :i: calca: doccrat
f:r;::fuof 9u
ai'CCei cl{::spre strucl&. tr orj.tu.
dr* *
'68-
Acoesid :e;r:ragore 6e aplicd nr:sai pontru acea
Barto din
coesin:.ctia coa lnaltu,fcate dop6gogto 1.81!iuoa neri,nE, adnisH.
;roni:rr coestruclia coa sic6.
Ai't.124-I:r cLasole ln ccre so por:ric cL6Ciri doseicsrage-
zaie lntre ali:'rierile dosricerlnElfiroe rqxind, vertical6, a acee-
tora eoto ogalE cu cel nult 1,n61!inea naxi-nd, adnistr llentnr ct6di:.:
Le principale ninus 1 stal sau ] n.Fac oxcoplle construcfliLe cu
sltuaiia ar€.teiA Ia art.129.
Spro curli de iuadtfncbise sau doscbiserfnfllinea clddiri.
Lor sete dapenCentH. Ce vsderea direct{ a cairerelor confors art.llr
g:- u:nu,toar.oret iH,rr a depAgi 3n:rici u3 csz f,rErlinee oaxinH,
peruis6 .spre etradE.
Peste 3,nalliuea rsaxinE verticalH, arstatE uai sus pe:t=u
GLddirilc coenice, gabariful ss continua t:: s.ceLag nod ca pentnr
clfdinle principale pentru fiecaro clas6 ln parto.
A:t.125 h toete claselo de conetmcfii st:t pemiae cLE-
diri principaro cu tnrLtisi nai nici decl,t naxirrurn pernis f,.
art.128 pent:u riocare claeu, ln perter ftr€, a cobcrt tnsu cu nai
:ul-t co u:: eteJ sau col nult 7 n sub aceete f,rH.riini aaxiae.
ClEdiriie dosnioo :ru au lrr::.i5 irlerioar6 Co lnflfiine.
art.L26.Foitrtr clEcirlie pu'rlice gJ- pe::tru cele particu-
1are consi.cerate ca inportartorpe::t=u tur::uri gi no:r:nenterConi-
sla do apiicarc a Planului poate acorda denagEri de la lrr!.ifini1,':
gi pabariturils fJerolse f:r art.i?8.
Lz,t.l2?::. {Conrtlo de fnflNino admi.so cu aviztl Couisier
;:tontru aFi.icare a Planului, iapun o ir5.cgornro e oupralefiel ori.zo:,
tal-et conatruite, tn aga propor!:"o f.nclt supraiata tctala de pla-'
geuri orizoniale (suprafata utrlizabll6) sd nu -iie nai Batio declr,
t:: cazul ctnC :tu s-ar :.-c erlais spcrul do lnE,1!ise.
fr aceot caz calculuL su:jra:'oiei '.:isibil.E cle a fi cc:rs-
truitdr cr acoascH, conpsrsalier 6e '.ia fece cc::siderf,li o 6n$)-1ice
nirind, Ce jrjc n de la o pardooeald Ia alta.
Art.L28.I.rE.L!!noa gi gabar:tul i.ogurane-tar se aplicE, p.:
';oato ali::.e:il-o eo::et-uctlrl:r etft spra stredE clt gi spr€ vo-
ci:: 9i se CoterriiiA portru ciHdiril.e prir:cipale dup6 cuct ur"nsaz6:
L. il cleeele I A gi I B de co-,st-.rciir, gabaritul :>bli-
6ator este icrnat <lir fnElgineo naxinH vsrticalH do I n continual
cu o lirie draapif lnclinatE La 6o0 fatf Ce orizontalE,.In c1.I B
ctax.l etal (art.59).
2. In claea fI de coretnrclii gi alurne:
a) I.: cLaea II Af gabaritul oblJ-gator este foraat din
*' '*
,r "n\
. ,li
{rt-
+-&r

fn61!i:ea :raxirA ve=tical[ cle 12 s ccltiruet6 cu cc ii=ie i=oapt


1ncLlraif la 6o0 faf6 ce orizontalE. Doaou2ra acsetsl f,nU,l{ini
/ de 12 a do adsite ul a1:r6'.r oial locuibll, i:rilifors:ri tnElilnea
Iui, ettt tilp ci,t so l,:'.scrio l,n 5abaritul reg.rlanontar.I.r i:!-us
ae a<lgtito pe no(ltiurn t,/:-' cil tur6inoa toteiE a Saiedeirnoti'ro
arbitoctonl-co, lnalte rl:: =axlnua 4 n peote lnd'l[lnea nc*:<in6 vor-
ticalH,.
b) rr-, clasa II Br gabaritul obllgator esEe ic::let dili
ln[[!i.noa nsxlDg vsrticalE e$a1[ cu cel nult distanta fntre a]'ini
erile I'aladolor fdrf a t f3co i'lnsE de 8 B qi ccrtlnuai;E cu utt "io
de c€rc cu raua ds r+ E gt cuqta:rcerta la acost art f:cLiaatf la
4Jfi fail' de crizontaLE. :

c) f'r class iI Cri gabarltuf obligatcr esie iorsat dii


lrgl,finoa aerinE, vertlcale oUli6 cu cel cult distanla I'ntrp alin:-
rl1e :aledsl.or :'trr{ a trsco tr,bg ae 12 n 9i oontinuat! cu arg do
cerc cu razs de 4 a ei cu tang{nta 1s acoet ar"c lncLinatfi La 4!o
faI6 de orisontaLg..
7. In claea III de o'onstnrctil, gabarlitrl eeto forcat
Co tn6l-linea n4>ri&6 verticsldrcol riult ega1A cu dlota:tta $:tne
allniesi1e ioladoi-or' 3U,:.6 a t=Jca f,nef de 18 n.portnr p=o1rie'uE"
!i1o situetc !n i:tteriorrrl arte:ei. a 5-a inelar€ 9i 15 n pe:itnr e
lo extericare acostei artore, provEautE ln PIs:uI Ce Sietsnatlaal
Gabaritul se co:rtian6, poste l,:i61!iuea naxinE vertlca16 cu un arc
ds cerc cu taza ds 4 n, $i ta'6onta Ia scsst arg l,nol inatE La 1)a
fa$6, de orizcntslE.
tr. fn clasa IV Ce coiratflrottir gabaritul- este forsei
din fngLlinoa usxilr6 vori:-caLA coL nult egald cu dista::la lntre
alinielile iofadolcr, .'ErE a troce f,rreE, la 21 n Si ccntinuat[ cu
arc de corc cu razs Ce /+ n 9i tango:-,ta $a aCest erC f,::Ci::-atU, le
1)" fa.:d rio ,:rizo:r.iaL6.
,. I:: clasa V rle eo:':structiir gabaritui osie loruai
Crn ilE,Ilinea naniin$ ','e=ti.caif cel nult egalE cu dista:rie intrs
allnierile :'a$adelorrplus 4 n :'frd a trrccg f,:reg, ds 24 n 9i co::ti-
i:uat6, cu uo erc de cer€ cu rsza dg 4 u 91 cu tange:ta la acsst ql
lnclinstE cu cel nult +5c :q1$ rle orizontalE.
ta cl6diri1e psBtru oaro se adnite ef dep6?saBou ali-
nieroa rlo funcl firatd la ?5 n din aliaierea fa$eCeit 6abaritul
obli6atof, se apiicf cU.tro fu:rci pe lln:La atlnieE, pent:rr ialadele
acestor aripi.
I
ol t
E+ -'
{

6- rn ciaea vr de constnrcllilgabaritur osts fonaat din


r'Eltinea naxiad verticarrl egard cor nult cu dicia:rfia intre arr_
/ elerlla fafadelor iBrd a trtce do rB n corti:rrattr cu ua at= do
oer
do 4 n m gl cu tal5er{e la acest cerc f,nclieatE cu
cor nult 450
lefd de orizontaLE.
7. in c'sss1e rr rr rr Bf rrrfrvr v gi vr posto fn'lfinea
rnaxi-rn$ veriical[ a'3aie[, ce ;;ornlto conetrulrea
a ce]. nult
otnje retrese ln pertea cuporioarE a gebaritur.uir j.g.rr oa do'E
aoeete
ioue etaJe cE depEgeascu cu nai nult de 7 n tnat[iraoa
adnlstr fn
ciesa lespectivd.
prirnur etal va ii rotras cu rr2o
r din p)_a:uJ. rafadeilcotr_
for"rn art.i2o.
B. Fe:rtrtr clrcirire doenice, fn clasele t:i caro acestga
-clnt pemiso, 6ebaritur obligator 60 conatnriegto pe ar.rrierire
dosnics gi cele laterar.erdupd acoloagl no.rrle ea gi
$ core pentnu
c16cirile prir:cipels cu deoseblrsq aa irr[llinea saxing vsrtlcalg
trebuie eE fio cu cef pufia I etal sau sininur n rai
aceia adnis[ por:,tr"a c].[diri].e prircLiraio.
] aiad decit
9- rn toate ciasero dg const:rrclie, 6abaritul. obligator.
;e:rt-'r 'Jependintor oste lcragt din tn5lfi:noa naxing vertical6 de
cei ault 5 s con'tiruatr cu o dreeptu incrinatu cu nexinun
1,oo ri"tn
de crizontald.
Acest labarit se so:rstuuiegte p€ aLj-nio=il_o gi cu
dep[rtA-
riLe eretgto ,, Lg art igfi-,Iog.
,,

10' Anorolo ae pot a€sza deesoneni ln toato claeeleloonfiinu.


ts trtr-un 6abarlt fonaat de tnEltlnea raaxiua verticarg
ds zrJo a
gl tenninat Lo pariea superioard pllntr-o lirie orizoltalg.coreapu:
gEtosr€ ncoporirij- cu tsrcsd. gi see-aectfncr
plevecerite de agezar€
do La art.96-log.
Art.1?9. Co:rst:r:c{iiLo rct 6arrea o irtr1lino cai narE declt
cs:rinue acnis pontnr clece rospectivrr<iacE,
ci:rt rotrasg rle ia li,,l-
ta cu CepErtd.rile crdtote Le art.Loo_lr:? privitcr l; ageaarsa
cIA_
clrilor gi art.lLc-llG priviior l_a c:ostoctel
G: accst co.z co::st:ucfie a cErei f,Eliiae err coprlgogte
nrixicun adais co rugulercrt trpbuie susiie retreea
de ra Lilitd gr
ell asigure prospectelo cerute fn nod ctuert: iae
co::struclio s. ca-
rel f.61iirne dep.P$oqto narin'n ponrie fn nod :ro:ual.r6o
va retrago
ds 1a iiaitH, cu o cistenifi, egarg, cu <li.fer€nfa
diniru depdrtarea
fntne douts concttrucfli veclnsrrezultCnc clin consj.dsrar€a
aaxinli rrcrcalu' r:r co fraLfi-noi
-oribogto-prcoSctela aoigurato de oonotrucfir
$ ./.
-vi-
c€s l,DaFttrr s€ apllcr aceloagl norae de aalcul ca nal suor

CAP. 2
Esltg-t_ dtn e.gE$rtg
A!t.119-Orico olrdlna trebule oE tntre cu toate elenentr
Ie 91 anerele ol f,a gabariiul det€ralnat aga oulr 8(' spsotfioa tn
capltolul de oal EUB.
Es tngrAdule ieq5.ri din gabarltul ro6ulaoentar aL oLddi-
rllor prinoipalo eau dosnioo nunal pentnr pdrfilo de oonestnptie
prevHouto la artioolele umAtoare gl anurno: .

Art.Iel.![lpiie fu'rdalltlor pot legi dtn allniorea oone-


tmofiliLor aau a pErtilor do oonstruclle care al,nt f,n retragsrg
fa[f do alinl'erea strdzi5., tn orLos dlmneiune. $flplle cldurllor
agezato pe allnLerea etrtrzilor pot eventual sE iae[ pg-1e 1. .ex{n,.
or2o rc dlu altnlore cu condifJ.rrnea oa eE fle agarate la'oe1 pufitn
1r9o n sub nlvelnt str*ail 9i str auduoE ntcl o at!.n6ero luorgriL,
edilLtan subterane. Egitura aosator tElpL va fL deeenatg gi. ootat
ln olar pe eeofiunllo proioctului.
rcod
Soolurllo clEdrrllor trsbuie agezate pe alinterLle provt
sute fn Regulannrt gl planuri furg a depEgl arlnler€a ets6zii, fn
o1.r gi rr gi fErE a doptrgl aliniensa gafadelor tn cr.rrrrrvrv
ei
VIt puttnd lnalnta spre curtea nlnls6 rogulanentar{, cu dletanleLo
ar€tato la, art.Il9.
cbepengurlle et-nt etrLot istsrsiee to trotuar preour gi
!s grddtnlle de faiaaari $iirtru proprletr[ile eltuats l,n olasa III.
:

IV'V gi VI.
At't.142. rarqlostoarele de etlolE amnaJate tn trotuarelc
c[llor publ5-oe 91 la nlvelul aoeetora pot fl adnlee ptntr la I n.
lgtlDar cu avizul Conlelol de apllcare a llanulut de stetanatlcan
gl al uc8-ululrnr:nel dacE trotuarur ar6 o ldrglno de cer putin 2ri
m i)6ntru a au etinJeni circulafia.
Aceeto l[$lnatoar€ trebuiesc constnrlte dintrlun naterir
r"ezLgtont.
Ie qoest oae llurtlciplul va p€rcopo tarole cuvenlte ageea
lutsinatoarolor pe trotuqr, orlclnd ar .fl fcst r crsiata lur
'co'to
natoaro gl va putoa euprloa po cele r{u fntrsfinute r,n urnaa u'ul
preavla de fu zL!e.
GurLre de arpinoltare cu oonbustlbil ltcbid pot fi adnic
t,n aooleagl coodiliunl, ungtr bordura trotuarurul frr!, a depegt n:
vslul trotuanrlut,
In acest cas, cu aprob3rea
-^ UCB-ului oonducta poato
'fri"
+'t 'r t -
f
-#2 -
agszat$ 8ub tr$tuar setfel lnclt po toatE lErgluoa lui. alcluriul
din punotele co=ductei sE eu coboaro nal nult do or4o m eub nlvel.u
trctuanrlui. S1 ln aoest oas lrim8ria va perrope trrxol-e ro6ulanen-
targ pentnr utilizarca trotu^artrlui.
Atl,t lunieatoanele ctt gi gurile ds ali-nentarrrneoeeitg
o corsrs de autorlz{tlo apecia}l gi eeparatE de acele a cladlrei.
CiubucsLe treptelor ertorloana pot dopdgi alinler€a ou
naaxiDun or15 n rncadranenteJe de ugi g5. foreetrerpllagtri.rpanouri,
olenente deoorativc, burl.alo, eto.r pot depEgt alfutierga cu uari-
nul ot15 n pontnr trotuare pfsE la ) n 16zglno gt ou narcinrrs or2o
n pentnr trotuare cu idrgi.aea posto I n cu ooncllfiiu:tea ca doef6gu-
rar3a ior eA nu ft:treecd I/V din faioda cluitirei pe stsada D€tap€ct
vE.
DeooralluniLe orizontale, brfurl r pata.D€te rciubuce rcon-
ntge do fersstlol etG.1 pot doptrgi aliniorlle ou na:ci,rcul or15 gl ou
condltitrnoa oe oLe eA fio agozate La olalnur 2r5o n deaaupra solu1
.- AFt.L4l. Ealccanslo pot depdgt cu nn'eitruur orgo 13 alinle-
rea 8tr{211 91 cu aaxi;aru 1r2o a cefolalie alinlerlrrespoctfrd f:1s,
dlspozifiuntle codului. cL'ii. parapotele 1or nu pot depEgi lr5o u
t::!.l!ioo totalE (oota daqa l::I'erioarr l balcoaului) gi t=sbuis
agozato la o t,naLii.le do oel gufin ,r5o s deasupra o';lului :raturaj
aau a tr,ctuanrlui Cs sub balcon, attt pontru cifdiriLo agozate pe
aliniosoa etrd,zii cf,t gl pertn: csle egezats pe elinierrse rretrasu,
a fafiadei. Pent:ar balcoarol.o ciEdl.rilcr, agozato hapoirr aLiniemi.
do r fafiad6 so;lasd ;iitrErtatoa; pmieitantiililtr,:r ,, ;,,',;i:,,i:;,'jrrii,g:ir:,, , .,, i.

Acsaste, fa41!1no oe socotegte de La solul netural sau


Ce la trotuanrl de aub balco::.
Bslcoanel-o Ce fafiadf deasupra str€ail tr€buioEc rlstraee
cu 1 n de la linitf.
Ele pct i:. prolu::gito .:tn6 la LlnitE, cfnd existA fn$sle.
seso fatro veoinl, atunci fne6 belcoanele trrabuie sa fie tn aceics
l,l.nio orlzontalE,.
Ps str$zj.le cu distenfiA tntr:o alinierile fafadolor sub
1o n se sdrolt balooane p€ fagedole Epro stredE,rnun€ti cfnd depfgesc
allnierea fafudelor cu oeL nult orlc n.
4rt.1.54. Bow-elnclosuriLo eu.at Bupuee aooloragi, rcguli ou
g: balcoarelo, cu uflEg,tosnele nsstrlotit gl excep.tli:
l. Proioctlucsa lor po fa$sda roepoctivg a cL6dlso! nu
tr,sbulo ed dopdgoaecd, l/j a*r euprafafa aoesteia.
Suprafafa faladel rx, ooneldet€, eocotind lrrnginea totaltr
a -iafadoi propr5.ettrfrii gl tndrtlaea garina roglenontarE pentru
claee, gi strads . reepoctiv!,. ) , , ",.1;,., ,.-,, ,, , jr,,

':'"'"' i n:'r :i"ri': , ''6 ,i:' i!,!r'ri i ,':,',i


" 'u,,o,'lo,i+tirltili!:
ryr-
2, l'a!6 de vocini,eA nu de;Ueoasc6, rur plan crcstnd prln
vertloal.a co deeparto celo douE falode vocins gi caro faco uri ugb:
do 4!o cu p1a::ul r'oiedoi. ol6dirsi conslderate.
Deasggenoa 60 aCnite l,n acoet caz construlrea bog-windop.
urllort nun,ei pentru una Cin irroirriotftl.
?-). S€ adnlt
91 bow-winilofwuri carp acopor€ o euprafa![
do iafadA cgl nars doctt co6 ard,tat[ nal 6ucr cu condifia cu volu*
nuI i,e coest:rrc!1e co dopEgegto planul laiedei eg, fie ochlvalont
cu voluaul ee ar rezulta dil reepoctarea conditiunllor ar€,tate fn
aceot artlcol attt penirrr clssfEgurarsa ctt gi pentm l.ogiroa Iul
din planul fatadei cu naxisli^El o19o no
In oceet eag planurile vor trsbui sg arato aoeasta fn ao,:
tleelu!itrprir fi6uri gi coto gi eub rEopunderea arblteotului pentn
ecbivalonfin conrt6.
Cagt tn casul balcoenelo:rtpe etr€zil,e ou dletasta lntre
allnierilo faterdslor aoi lrlcd de 1o n borc-vindogtrrilo nu pot depBg:
acgeto alLnisrl cu nal nult do orJc a.
I'b faladele Laterale gi de furd rbon-vindostrile elnd adr:'
se tr ecoleagi cordlfiiu-i ca 91 Bpro strad6 in ceea ce privegto 3::-
t:-ndorsa fetadeir filnd disponsete de conditla oelr.lt6 raei eus ln
cszul eird.zj.ior eub 1o a lH.ilno btro olinierile fatadolor.
Lrt.I4q.! Terseelo e$,nt poroioo /:r.r.lral pe terenul curfit-o:
grtrdinilor eau deasupra corstrircliei, ln locul involltoarel.
$int coneldorrate ca atare:
-lbraselo doecoporiie la nivelul solulul;
-lbraselo ou pardosoala pf,n[ la 215o rn tntrlfiino deasupre
eolulult descopsrlte gi euelinute de etllpl sau alte eleuente do
constsuctle.
Partendin teresdr acoi)€ritfr sltuat6 deaeupra clEd5.rei,
cft qi toraselo intorioe:*r (Ic6gia) intrd l.l caLculul euprelelei
ccnst:uito.
Toraeelo oituato ;;e tsrsnul grtrdinilor do faiadd slnt
nunai tolerets tr epze strad$,. ELo nu pot depEgi aliniema faSadol,-
cu sal nult de I/2 dL:t eupraiala grd,dtnel {e falad6 gt pot f I dsefj
infate Lc cererea nunlaipiurui tEr{, nicl o doepd6ubir-o tr cas de
16.=gire o etrEzil"r prln supri-na:roa Errdhilor de fafadH,.
Art.trt6-ScErile gi perspanele orterioare sl,bt supuss ace-
loragi no5u1:. ca 91 teraeole.
q./.
J!
-w-
Srt.Lz?- tierobj.zoie ;:ot fi :ogits dtn alinie:€q strdzii
cu naxiaur ld,rgi-aoa trctuanrlut, frlt s {rvea tnctr Ecurgoroa po
tr'<,rtucr ox L!n66 sidul conotruoiloi gi $rdepllnind urnrtoa:r1o
cordi!1i:
1. sE nu poatr ssnri drei;t L;a1co::roferind dosr ttrecerori
iiborU pe gub oa.
2. ltivoLul inforr.or sd iio la e,axinun ,ttl,c n deasupra
eoiui-ul.
n ). ffarcbj.zelo cu 6upra3a1;a orizontaltr trpci:rd de 1o np
tnabule eu, aib6 ce1 putin L/z eL:; cuprelnfiE, trenapalentE aau
tra:rslucidA.
E
4. Fir.aeis tla:revoroal.o pe oli::iere sfnt iolorato a dopb
gi ellnieEsa etrf,zii cu naxln'ua l,/Lo dln 16r6ises. eirEzil i.Er6 a
I avoa o 6roelno tr.r ds::e-,rr peraler cu felada, rlgl nar€ ca crSo n gi
plftlnd taxsLe do obirj.e rrlspectlvo. Flr:rele calre au na! rault ca
I 1,/2 ap euprsi'afd, tnobuie c6 I'io ajurator Esu prerfoct tra:rspaftrnt,:
gre cel pufin 8/Io dln 6oprlaf6;a Lcr.
l l.lrnol.o cari ar actupo ?srspect!.vg l-te=eso:ite pot fi
interzieo conpioct. I:ito:'ziceite oo i:cato docido ;n br:ga a'.risuLuj.
t Conj-siel toh:iico poritiu alrl:ca:e e j:lftruirri.
i. Conrigolo ;1ot iogi Ci:l nl-i.'rier.ea ct=6stl cu Etaxfurrtr
l/to dir lArgiuea err$alr gi. i6:6 a depU,gi 1r2o n.
I 6. Sctj.'uolo ds Cecorafiu::e aLe ccoperiguluirluce-roretc.
trsbuis str fio ,t:!ec=ios lntr-ur. 6eberit i:.arare1 cu cceL cl pErlii
t .. : ,:l.i;: ,:i
ouparloase a clEdir5.i, oituat !.a Lrlo s depErters do acogta.
L.unginoa totai.6 tn pLanuL fafarloi a acostor notivo Lnallr
I tct rlu trrsbuio s![ S,l:trcacE !/i cL:-, Lunglnea faladel :ospectivo a
clEdlroi.
4rtri ",8. Balustradeie, nticei.e, <leasupr: ."ii';nccLorrpot
ccuic f::trer-ga lu:y;i:i,: u acsstr;:,n cu ccrrdig:e de fi.:u cvoi.J c l,l6L-
Eiao:caj. nsro d,a ie?c r, trebui::c sa:io ogoaato il;;1i::.ui vortica.
ai iaiadoi.
3 rrlrruI, 1,'

g$!sricA
q cair. 1
Unitato 'ce caractor erhlteotonic
,

l C1f,Clrl1e grrrpeito clcutr clto dcuA trubulo sH ea


prezi::to tr rni.tato de caracter artttectonlc. ,'
lfurici;iul sro dre';tuL a,i..a ini,urro portrr.l crr.nite piefe
'!