Sunteți pe pagina 1din 17

CONTRACT NR.

Incheiat azi in data de ………………….

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1 SC ALPINE SA cu sediul in Mogosoaia, Str. Garii, nr. 11, Jud. Ilfov, Tel: 031 228 75 05 la
08, Fax: 021 352 41 04, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J23/1523/2007, cod
fiscal RO10392572, cont nr. RO34 BACX 0000 0000 3072 3000 deschis la Banca UniCredit
Tiriac, Sucursala Izvor, reprezentata prin Director ............................, in calitate de
ANTREPRENOR GENERAL.
si
1.2 ............................................ cu sediul in Bucuresti, str................ , nr......., tel/fax:...................,
inmatriculata la Registrul Comertului cu nr....................., cod fiscal ................., cont
nr............... deschis la Banca ................................, sucursala ................... reprezentata prin
Director ............................ in calitate de SUBANTREPRENOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 SUBANTREPRENORUL se obliga sa execute lucrarile:


- Drumuri , platforme, spatii verzi conform Anexa 1
la obiectivul Complex Comercial BAUMAXX Constanta, in conformitate cu caietul de
sarcini, prevederile proiectului, detaliile de executie precum si a standardelor si prescriptiilor
tehnice in constructii, in vigoare.
Natura si volumul lucrarilor se precizeaza in anexele contractului.
2.2 SUBANTREPRENORUL declara ca in cadrul ofertarii a inspectat , examinat santierul si a
analizat toate informatiile referitoare la acesta si afirma ca a luat cunostinta de urmatoarele:
- suprafata, pozitionarea, vecinatatile si natura terenului, inclusiv conditii geologice;
- conditii hidrologice, climaterice si alte conditii locale;
- cantitatea si natura lucrarilor;
- caile de acces si structura acestora;
- existenta conductelor de suprafata sau subterane, posibilitati de conectare la apa,
canalizare, electricitate si gaz.
- Alti factori care ar putea afecta executia lucrarilor
SUBANTREPRENORUL declara ca documentatia sau alte informatii puse la dispozitie
pentru intocmirea ofertei, au fost clare si suficiente si a luat in considerare toate riscurile
impliate in aprecierea sarcinilor si calcularea valorii ofertei.
SUBANTREPRENORUL nu poate sa se plinga ulterior ca documentatia care i-a fost pusa la
dispozitie a fost gresita, neclara sau incompleta, sau ca a facut anumite greseli de calculatie
din cauza documentatiei primite pentru oferta.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


2

3. VALOAREA LUCRARILOR

3.1 Valoarea contractului este ferma si pausala si cuprinde toate lucrarile si materialele necesare
pentru realizarea integrala a obligatiilor incluse in prezentul contract. In valoarea pausala sint
incluse si acele sarcini care nu sint nominalizate explicit in documentele contractului, dar
care sint necesare pentru realizarea lucrarilor, care fac obiectul contractului, si asigurarea
functionalitati obiectivului.
Pe toata durata contractului sint excluse plati suplimentare pentru cresterea preturilor la
materiale, forta de munca sau din cauza majorarii unor taxe, impozite, accize.
3.2 Valoarea contractului este de ……………., fara TVA, conform Anexa 1.
3.3 Anexa 1 - Devizul lucrarii este doar informativ si va fi luat in considerare pentru decontarea
lucrarilor dar numai in limita valorii pausale. Preturile unitare din Anexa 1, vor fi folosite si
pentru evaluarea eventualelor lucrari suplimentare sau a lucrarilor la care s-a renuntat in
timpul derularii proiectului.

4. DURATA DE EXECUTIE

4.1 Data de incepere a lucrarilor mentionate in prezentul contract, este data semnarii
contractului.
Termenul de finalizare al lucrarilor este ...................

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1 Urmatoarele documente fac parte din acest contract:


a. Proiect tehnic, specificatii tehnice
b. documentatia de executie;
c. Prezentele conditii de contractare;
d. Anexa 1 – Devizul lucrarii
e. Anexa 2 – Grafic general de executie
f. Anexa 3 – Conventia de protectia muncii
g. Oferta acceptata a SUBANTREPRENORULUI
5.2 Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc, dar in caz de ambiguitate
sau diferente intre ele, au prioritate in ordinea enumerarii.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


3

CONDITII DE CONTRACTARE

1. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

1.1 Sa puna la dispozitia SUBANTREPRENORULUI prin proces verbal de predare-primire


frontul de lucru (in totalitate sau pe tronsoane).
1.2 Sa preia toate lucrarile executate cantitativ, dar si calitativ, dupa indeplinirea tuturor
conditiilor de receptie, prin semnarea actelor necesare (procese verbale de lucrari ascunse,
de receptie preliminara, etc.).
1.3 ANTREPRENORUL GENERAL va pune la dispozitia SUBANTREPRENORULUI
utilitatile necesare (apa, electricitate) la limita santierului. Costul consumurilor acestor
utilitati este suportat de catre SUBANTREPRENOR conform art.8.11.
1.4 Piesele desenate necesare executiei lucrarilor vor fi puse la dispozitie de catre
ANTREPRENORUL GENERAL inainte de inceperea lucrarilor de catre
SUBANTREPRENOR sau pe parcursul executiei.
1.5 ANTREPRENORUL GENERAL are obligatia de a plati lucrarile executate conform
contract la termenele si in modul prevazute prin prezentul contract.

2. OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI

2.1 SUBANTREPRENORUL va indeplini toate obligatiile si sarcinile care-i revin in prezentul


contract si va executa lucrarile cu profesionalism in deplina conformitate cu documentele
contractului precum si legile, regulamentele, normele in constructii in vigoare la nivelul
uniunii europene precum si toate cerintele si obligatiile impuse de autoritati pe durata
executarii lucrarilor. In lucrarile contractate sint incluse toate lucrarile necesare pentru a
asigura conformitatea cu documentele contractului, cele care rezulta din obligatiile
contractuale precum si cele care nu sint enumerate dar care sint necesare pentru finalizarea
integrala si in siguranta a proiectului.
2.2 SUBANTREPRENORUL ia la cunoştinţa ca îi revine în întregime şi în mod nelimitat
obligaţia de verificare şi de atenţionare a ANTREPRENORULUI GENERAL, în special în
privinţa tuturor indicaţiilor Antreprenorului General/Beneficiarului si a tuturor
documentaţiilor, planurilor primite de la acesta sau de la consultanţii acestuia. Orice
notificare trebuie să se efectueze in timp util si in forma scrisa, astfel încât corectarea
dispoziţiei respective, să nu afecteze graficul termenelor de execuţie. În cazul în care
Subantreprenorul nu îşi respectă obligaţia de verificare şi de notificare, în limitele
posibilităţii de identficare a acestora iar lucrările vor fi afectate, acesta va suporta toate
costurile suplimentare ce decurg din nerespectarea obligaţiilor sale, cheltuieli cu
îndepărtarea deficienţelor, daune şi alte cheltuieli rezultate. De asemenea, Beneficiarul,
poate sa pună in sarcina Executantului demolarea obiectelor de construcţii ori reconstruirea
lucrărilor parţiale.
2.3 SUBANTREPRENORUL are obligatia ca inainte de inceperea lucrarilor sa studieze
documentatia de executie si sa informeze ANTREPRENORUL GENERAL despre
eventualele neconcordante sau greseli pe care le depisteaza.
2.4 SUBANTREPRENORULUI nu ii este permis a subcontracta, partial sau total, lucrarea la
terti, fara a avea acceptul scris al ANTREPRENORULUI GENERAL.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


4

2.5 SUBANTREPRENORUL este obligat sa constituie o garantie in scopul asigurarii


ANTREPRENORULUI GENERAL de realizarea lucrarilor la termenul prevazut si de
calitatea precizata in documentele contractului.
Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 %, aplicat la valoarea totala a lucrarilor
facturate si se va constitui prin retineri lunare succesive din plata cuvenita pentru facturile
partiale, efectuate pina la completarea garantiei stabilite.
Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:
- 5 % in termen de 28 zile de la efectuarea tuturor lucrarilor, remedierilor mentionate
in anexa la Procesul Verbal de Terminare a lucrarilor pentru intregul obiectiv.
- 5 % dupa receptia finala pentru intregul obiectiv in conformitate cu art. 8.12 de
mai jos .
Plata se va efectua in LEI la cursul de schimb RON/EURO al BNR din ziua emiterii facturii.
2.6 Sa preia pe baza de proces verbal frontul de lucru.
2.7 SUBANTREPRENORUL va executa si va intretine pe perioada executiei toate lucrarile
definitive sau temporare, va asigura forta de munca, serviciile, sculele, toate materialele,
transportul la santier, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrarilor.
SUBANTREPRENORUL isi va asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile si
pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
tehnice privind executia si calitatea lucrarilor in constructii.
2.8 SUBANTREPRENORUL trebuie sa asigure lucrarile executate, lucrarile temporare,
utilajele din amplasament, precum si spatiile de depozitare pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre ANTREPRENORUL
GENERAL. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarilor pe timp de iarna
si datorita apei.
2.9 In timpul executiei lucrarilor SUBANTREPRENORUL are obligatia sa mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusul de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sint necesare. La terminarea lucrarilor,
SUBANTREPRENORUL are obligatia de a evacua de pe santier toate utilajele de
constructii, surplusul de materiale, deseurile si lucrarile provizorii si de a preda santierul cit
si lucrarile executate in conditii de curatenie pentru asigurarea functionarii constructiei. In
cazul in care SUBANTREPRENORUL nu-si respecta aceste obligatii, ANTREPRENORUL
GENERAL are dreptul sa execute aceste activitati cu alte firme pe costul
SUBANTREPRENORULUI.
2.10 SUBANTREPRENORUL garanteaza ca la data receptiei, lucrarea executata are calitatea
stipulata in contract, corespunde reglementarilor legale in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor
normale de folosire. Daca lucrarile nu indeplinesc conditiile de calitate stipulate in contract
ele sint refuzate, demolate sau inlocuite pe cheltuiala sa, iar daca acest lucru duce la aparitia
de prejudicii, SUBANTREPRENORUL va fi responsabil si va plati ANTREPRENORULUI
GENERAL si daune interese.
2.11 SUBANTREPRENORUL are obligatia de a numi la fiecare punct de lucru un reponsabil de
lucrare cu putere de decizie, care va colabora cu ANTREPRENORUL GENERAL prin seful
de santier. Lista cu numele responsabililor de lucrare va fi transmisa ANTREPRENORULUI
GENERAL in termen de 5 zile de la data semnarii contractului.
Daca ANTREPRENORUL GENERAL din motive bine intemeiate solicita schimbarea unei
persoane, angajat al SUBANTREPRENORULUI, acesta va fi inlocuit in 7 zile de la data
solicitarii.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


5

2.12 SUBANTREPRENORUL are obligatia de a asigura pentru acest proiect personal tehnic de
specialitate (RTE, AQ-CQ) cu responsabilitatile si atributiile prevazute de legislatia in
constructii. SUBANTREPRENORUL va comunica in termen de 7 zile de la data semnarii
contractului, persoanele desemnate ca R.T.E si responsabil AQ-CQ.
2.13 SUBANTREPRENORUL va prezenta ANTREPRENORULUI GENERAL, in termen de 7
zile dupa semnarea contractului, Graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie si corelat cu graficul general al proiectului.
2.14 Daca dupa opinia ANTREPRENORULUI GENERAL, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu
concorda cu Graficul general de realizare a lucrarilor, la cererea ANTREPRENORULUI
GENERAL va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la termenul
prevazut in contract.
Prezentarea si aprobarea graficului revizuit nu il vor scuti pe SUBANTREPRENOR de nici
una din indatoririle contractuale.
2.15 Fara a exonera SUBANTREPRENORUL de alte obligatii mentionate in prezentul Contract,
acesta se trebuie să comunice neîntârziat în scris ANTREPRENORULUI GENERAL orice
posibila întârziere a lucrărilor de construcţii. Aceasta notificare va fi făcuta într-un interval
care să dea ANTREPRENORULUI GENERAL posibilitatea mandatării unui alt
SUBANTREPRENOR cu executarea lucrărilor, fără a depăşi termenele graficului de
execuţie. SUBATREPRENORUL este răspunzător în faţa ANTREPRENORULUI
GENERAL pentru orice pagube care rezultă în legătură sau prin incalcarea acestei obligatii.
2.16 In termen de 5 zile de la semnarea contractului, SUBANTREPRENORUL va prezenta si
planul de calitate privind lucrarile ce urmeaza a fi executate; vor rezulta din acesta
principalele activitati si categorii de lucrari care urmeaza a fi inspectate, controlate, si
verificate, se vor specifica probele si testele necesare, precum si care sint documentele de
atestare calitativa a lucrarilor, care trebuie sa se intocmeasca pe masura derularii lucrarilor.
Forma si continutul planului de calitate vor fi aprobate de ANTREPRENORUL GENERAL.
2.17 SUBANTREPRENORUL va respecta termenele de finalizare, precum si cele intermediare
precizate in contract sau graficul de executie. SUBANTREPRENORUL se obligă să-l
informeze pe Antreprenorul General in mod neîntârziat, dar cel târziu în termen de 3 (trei)
zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre necesitatea modificărilor previzibile, chiar şi
specificate în mod aproximativ, cu privire la preţ şi termene, în caz contrar
SUBANTREPRENORUL urmând a suporta integral pagubele cauzate de neindeplinirea
acestei obligatii.
2.18 SUBANTREPRENORUL se obliga la un timp de lucru minim de 8 ore pe zi timp de 6 zile
pe săptămâna (de luni pana sâmbăta). In cazul in care SUBANTREPRENORUL se afla in
întârziere, timpul obligatoriu de lucru va creste pana la 24 ore, in schimburi, timp de 7 zile
pe săptămâna până când întârzierea este recuperata (fără cheltuieli suplimentare pentru
Antreprenorul General).
2.19 Antreprenorul General este îndreptăţit în orice moment să întrerupă execuţia lucrărilor.
SUBANTREPRENORUL este obligat ca intr-o asemenea situaţie sa întrerupă lucrările de
construcţii şi să protejeze şi să asigure partea de lucrari executate.
2.20 SUBANTREPRENORUL are obligatia de a se asigura ca prin executia lucrarilor sale nu
deterioreaza lucrari existente, realizate de alti subantreprenori sau chiar de el insusi. In cazul
in care se constata ca SUBANTREPRENORUL a deteriorat sau a afectat lucrari din zona sa
de lucru, va plati toate pagubele produse.
2.21 SUBANTREPRENORUL este raspunzator de siguranta tuturor activitatilor desfasurate de el
in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectarii legislatiei in vigoare
privind protectia muncii, in vederea evitarii producerii oricaror accidente de munca.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


6

2.22 SUBANTREPRENORUL se inregistreaza cu orice accident produs in zona sa de activitate,


indiferent daca persoana accidentata este angajat al sau sau al altei firme, daca se dovedeste
ca accidentul s-a produs din cauza nerespectarii normelor de protectia muncii de catre
SUBANTREPRENOR.
2.23 SUBCONTRACTORUL se obligă să-l notifice în scris cu cel puţin 5 zile înainte pe
ANTREPRENORUL GENERAL în cazul în care se ajunge la acoperirea unei părţi a
lucrarilor sau o faza determinanta şi, în acelaşi timp, să propună data la care Antreprenorul
General poat efectua controlul acestei părţi anterior acoperirii. Antreprenorul General va da
aprobarea pentru acoperirea unei părţi a lucrării printr-o înscriere în Jurnalul de şantier, insa
acest lucuru nu inseamna receptionarea lucrarii, subantreprenorul nefiind exonerat cu privire
la calitatea lucrarilor . Acoperirea respectivelor părţi ale lucrării se poate face doar cu
aprobarea reprezentanţilor tehnici ai ANTREPRENORULUI GENERAL.
SUBANTREPRENORUL se obligă să întocmească o documentaţie foto cu privire la
executarea Construcţiei, în special cu privire la toate părţile acoperite.

2.24 La terminarea lucrarilor SUBANTREPRENORUL va instiinta, in scris,


ANTREPRENORUL GENERAL ca sint indeplinite conditiile de receptie si va preda
lucrarile pe baza de proces verbal de receptie.
2.25 In cazul in care SUBANTREPRENORUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le
indeplineste necorespunzator, ANTREPRENORUL GENERAL are dreptul sa solicite pe
linga penalitatile prevazute pentru fiecare caz si rezilierea contractului precum si daune
interese.
2.26 Partenerii de contract raspund fiecare pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali.

3. TERMENE CONTRACTUALE DE EXECUTIE

3.1 SUBANTREPRENORUL are obligatia de a incepe lucrarile la termenul stabilit si de a


respecta termenele contractuale.
Termenele intermediare, prevazute in graficele de executie sau stabilite ulterior prin
Protocoale, se considera termene contractuale.
3.2 In cazul intirzierilor in inceperea executiei sau in cazul intreruperii executiei lucrarilor,
aparute din vina Subantreprenorului, ANTREPRENORUL GENERAL este indreptatit sa-i
fixeze SUBANTREPRENORULUI un termen pina la care activitatea sa intre in normal. In
cazul in care SUBANTREPRENORUL nu se incadreaza in termenul fixat, Antreprenorul
are dreptul sa angajeze alte firme pentru executia lucrarilor, pe costul
SUBANTREPRENORULUI sau sa rezilieze contractul conform art. 11.2 din prezentul,
ANTREPRENORUL GENERAL fiind indreptatit in ambele cazuri la plata de daune
interese.
3.3 In cazul in care termenele contractuale intermediare si/sau termenul final au fost
depasite, Subantreprenorul are urmatoarele obligatii:
- In cazul in care SUBANTREPRENORUL nu respecta din vina sa unul din termenele
intermediare contractuale va plati penalitati in valoare de 5.000 euro pe fiecare zi
calendaristica de intirziere. Pentru nerespectarea termenului final penalitatile de intarziere
vor fi de 0.25% / din valoarea totala a contractului pe fiecare zi calendaristica de intirziere.
- Sa despagubeasca pe Antreprenorul General cu orice suma datorata si imputata acestuia
de catre Beneficiar sau reprezentantul acestuia, ca urmare a intirzierilor generate de catre
Subantreprenor.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


7

Aceste sume vor fi scazute din orice plata cuvenita Subantreprenorului.


3.4 Fara a exonera Subantreprenorul de nici o alta obligatie sau responsabilitate ce rezulta din
prezentul contract, in cazul in care intreruperea lucrarilor de constructii sau depasirea
termenelor contractuale din vina exclusiva a Subantreprenorului este mai mare de 15 de zile
calendaristice, atunci vor avea loc urmatoarele consecinte cumulative:
a. Antreprenorul este indreptatit sa rezilieze prezentul contract prin decizie unilaterala, fara
nici un fel de alte formalitati (pact comisoriu de grad IV) si fara ca vreunul din drepturile
sale prevazute in prezentul contract sa fie prejudiciate;
b.Penalitatile prevazute in articolul precedent devin finale si imediat datorate si vor fi deduse
de catre Antreprenorul General din orice suma cuvenita Subantreprenorului ca urmare a
prezentului contract;
c.Retinerile contractuale efectuate de catre Antreprenorul General la fiecare situatie de
lucrari pina in acel moment nu vor mai fi restituite Subantreprenorului, aceste sume fiind
considerate ca despagubiri platite pentru daunele pe care Antreprenorul General le suporta
din cauza acestei intirzieri.
3.5 Antreprenorul General este indreptatit a solicite penalitatile convenite pana la plata facturii
finale inclusiv, chiar daca nu si-a manifestat expres aceasta pretentie la receptia sau acceptul
obiectului prezentului.
3.6 SUBANTREPRENORUL trebuie sa solicite in timp util din partea ANTREPRENORULUI
GENERAL instructiunile scrise sau desenate care considera ca ii lipsesc. El nu va putea
invoca in nici-un caz absenta dispozitiilor sau a informatiilor necesare, pentru a justifica
intirzieri sau executia neconforma cu documentatia de executie.
3.7 Lucrarile/materialele a caror executie/procurare este preluata de catre ANTREPRENORUL
GENERAL, ca urmare a situatiei descrise in articolele 3.2, 3.3 vor fi suportate de
SUBANTREPRENOR la valoarea contractata cu alte firme.
3.8 Daca prin intirzierea lucrarilor din vina SUBANTREPRENORULUI,
ANTREPRENORUL GENERAL inregistreaza un prejudiciu mai mare decit valoarea
totala a penalitatilor aplicate, contravaloarea acestuia se va recupera de la
SUBANTREPRENOR.
3.9 In cazul in care SUBANTREPRENORUL se considera stinjenit in desfasurarea normala a
activitatii, el trebuie sa informeze, in scris, ANTREPRENORUL GENERAL cu privire la
aceasta stare. Daca neglijeaza sa faca acesta informare, el nu are dreptul de a invoca efectele
unei astfel de situatii.
3.10 Termenul de executie poate fi prelungit daca stinjenirea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a.ANTREPRENORUL GENERAL nu preda amplasamentul santierului la termenul
prevazute in contract;
b. forta majora, recunoscuta de autoritatea legala,
c. calamitati naturale recunoscute de autoritatea legala.
Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de intrerupere
sau intarzierea datorata stanjenirii lucrarilor, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata
de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal. De asemenea la cele de mai sus pot
interveni si eventualele dispozitii scrise ale investitorului pentru sistarea executiei lucrarilor
sau a unor parti de lucrari pe o anumita durata.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


8

4. MATERIALE, ECHIPAMENTE FOLOSITE IN EXECUTIE

4.1 Antreprenorul General este indreptatit sa solicite esantioane gratuite ale materialelor
utilizate. Materialele vor fi de tipul si calitatea prevazute in Specificatiile tehnice si
documentatia de executie si vor indeplini conditiile de calitate cerute de reglementarile in
vigoare si atestate prin certificate de calitate. SUBANTREPRENORUL are obligatia de a
prezenta toate actele privind calitatea materialelor. Nici-un material nu va fi pus in opera
fara acordul ANTREPRENORULUI GENERAL si cind este necesar cu aprobarea scrisa a
proiectantului.
Toate materialele din import care se vor pune in opera vor fi agrementate in Romania.
4.2 Toate materialele a caror aprovizionare intra in obligatiile SUBANTREPRENORULUI, vor
fi de tipul si calitatea precizate in caietul de sarcini si documentatia de executie, ele pot fi
inlocuite numai cu acceptul, in scris, al Beneficiarului.
4.3 SUBANTREPRENORUL are obligatia de a efectua toate testele si incercarile necesare,
prevazute in documentatia de executie sau stabilite prin legislatia in vigoare, pentru
materialele pe care le pune in opera sau pentru lucrarile pe care le executa. Costul probelor si
incercarilor va fi suportat de catre SUBANTREPRENOR. La lucrarile la care se fac
incercari, calitatea probei se considera realizata, daca rezultatele se inscriu in tolerantele
admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
In cazul in care are dubii cu privirea la calitatea lucrarilor executate, ANTREPRENORUL
GENERAL are dreptul de a solicita teste si incercari suplimentare. Costul acestor verificari
suplimentare este suportat de catre ANTREPRENORUL GENERAL, daca rezultatele se
inscriu in limitele admise de reglementarile tehnice in vigoare si vor fi suportate de catre
SUBANTREPRENOR daca se constata ca lucrarile verificate suplimentar nu corespund
calitativ.
4.4 Pe parcursul executarii lucrarilor, ANTREPRENORUL GENERAL are dreptul sa dispuna in
scris:
a. Indepartarea si inlocuirea materialelor intrate in santier care nu au clasa de calitate
sau caracteristicile solicitate prin contract, caietele de sarcini;
b. Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ, cantitativ (inclusiv estetic) sau care nu este conform documentatiei de
executie primite de catre SUBANTREPRENOR.
Beneficiarul este îndreptăţit ca până la eliminarea deficienţelor să întrerupă plata facturilor.
In cazul neexecutarii in termen de 3 zile de catre SUBANTREPRENOR a dispozitiilor de
mai sus, ANTREPRENORUL GENERAL poate sa angajeze si sa plateasca altor firme
executarea acestor lucrari, cheltuielile aferente urmind sa fie suportate de catre
SUBANTREPRENOR, fie prin plata acestora fie prin compensarea cu alte datorii, alegerea
modalitatii revenindu-i ANTREPRENORULUI GENERAL. Iar daca acest lucru
(neexecutarea in termen de 3 zile de catre SUBANTREPRENOR a dispozitiilor de mai sus)
duce la apariţia si a altor prejudicii, SUBANTREPRENORUL va fi responsabil si va plăti
Antreprenorului General si daune interese.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1 Receptia lucrarilor poate fi facuta, daca este necesar si pentru parti functionale complete sau
tronsoane de constructie. Receptia se va face pe baza de procese verbale incheiate intre cele
doua parti, ANTREPRENORUL GENERAL si SUBANTREPRENOR.
Preluarea unei parti din lucrari nu inseamna receptia lor.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


9

5.2 Receptia la terminarea lucrarilor nu se poate efectua decit dupa prezentarea tuturor
documentelor legale necesare intocmirii Cartii Constructiei si a Manualului de intretinere si
urmarire a comportarii in timp a constructiei si instalatiilor. Costul intocmirii documentatiei
pentru cartea constructiei este inclus in valoarea contractului. Predarea documentatiei pentru
Cartea Constructiei, conditioneaza plata ultimei facturi si a garantiilor.
5.3 In vederea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor SUBANTREPRENORUL trebuie sa
predea ANTREPRENORULUI GENERAL:
- toate avizele si aprobarile obtinute pentru executia lucrarilor;
- planurile refacute si completate cu situatia reala din teren - “As Built”(3 x);
- toate agrementele si certificatele care atesta calitatea materialelor inglobate;
- toate procesele verbale incheiate pe parcursul derularii executiei, precum si
rezultatele incercarilor efectuate pe materiale si ale instalatiilor sau
echipamentelor din lucrare;
- toate instructiunile de folosire si manualele tehnice ale echipamentelor;
- documente aferente Cărţii tehnice a construcţiei şi alte documentaţii tehnice
cerute de lege cu privire la execuţia lucrailor – 1x
5.4 Receptia lucrarilor se va efectua pe baza unui proces verbal de receptie in care se va
consemna modul in care a fost executata lucrarea, daca au fost efectuate toate testele
prevazute, eventualele lucrari ramase de executat sau remedieri (pentru acestea din urma se
va consemna si termenul de executie).

6. PERIOADA DE GARANTIE

6.1 Perioada de garantie este :


- 3 ani pentru viciile aparente ale lucrarilor si incepe de la data remedierii tuturor defectelor
inregistrate in Anexa la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru intregul
obiectiv,
- 10 ani pentru viciile ascunse ale lucrarilor,
- intreaga durata de viata a lucrarilor/constructiei pentru viciile structurii de rezistenta a
lucrarii.
Perioada de garantie se va extinde cu durata de remediere a tuturor defectiunilor constatate
pe parcursul perioadei de garantie. Expirarea perioadei de garantie de 3 ani nu exonereaza
SUBANTREPRENORUL de raspunderea pentru calitatea lucrarilor prevazuta de legislatia
in constructii.
6.2 Pentru echipamentele, instalatiile si materialele incorporate, care au garantia producatorului
mai mare decit perioada de garantie prevazuta de prezentul contract, aceasta garantie va fi
transmisa Antreprenorului General de catre SUBANTREPRENOR.
6.3 SUBANTREPRENORUL va remedia pe propria sa cheltuiala, in termen de 5 zile orice
defecte constatate de ANTREPRENORUL GENERAL, care apar pe parcursul derularii
contractului pina la expirarea perioadei de garantie, defecte a caror cauza este nerespectarea
procedeelor de lucru, prevederilor contractuale ce-i revin in sarcina sa.
6.4 Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor SUBANTREPRENORULUI
lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare de catre ANTREPRENORUL
GENERAL.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


10

6.5 Daca remedierea eventualelor obiectiuni mentionate in Procesul Verbal de receptie la


terminarea lucrarilor sau a defectiunilor constatate in perioada de garantie, nu se efectueaza
in termenul stabilit, ANTREPRENORUL GENERAL, dupa instiintarea
SUBANTREPRENORULUI prin Notificare scrisa are dreptul sa retina integral garantia de
buna executie constituita iar daca aceasta nu este acoperitoare, SUBANTREPRENORUL va
achita diferenta pina la acoperirea integrala a costurilor.
In cazul solutonarii satisfacatoare a defectelor mentionate in Procesul Verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau a defectiunilor constatate in perioada de garantie, Antreprenorul
General va incheia cu Subantreprenorul un proces verbal in acest sens .
6.6 Părţile contractante au convenit, de asemenea, penalităţi de întârziere în cuantum de 0.1%
din valoarea contractului pentru orice deficienţă sau viciu, rezultate din procedura de
recepţie. Această penalitate se referă la fiecare zi în care nu este respectat termenul de
remediere a deficienţei sau viciului specificat in Procesul verbal de recepţie parţială si/sau la
terminarea lucrărilor pentru eliminarea deficienţei sau viciului la procedura de recepţie
parţială si/sau la terminarea lucrărilor.

7. MODIFICARI, SUPLIMENTARI, OMISIUNI

7.1 ANTREPRENORUL GENERAL poate solicita, in scris, modificarea proiectului tehnic,


DDE, tehnologiei de executie a lucrarilor, materialelor de constructie, etc, cu respectarea
documentelor emise de catre autoritatile competente. SUBANTREPRENORUL are obligatia
de a efectua aceste modificari daca acest lucru nu contravine legislatiei in constructii.
Nici-una din modificarile efectuate nu va vicia sau anula contractul ele fiind aduse la
cunostinta SUBANTREPRENORULUI prin notificari, instructiuni scrise sau prin incheierea
unui act aditional. Modificarile vor fi evaluate de ambele parti, pentru a determina influenta
asupra valorii si duratei contractului inainte de executia lucrarilor ce rezulta din acestea.
7.2 SUBANTREPRENORUL are obligatia de a executa lucrarile suplimentare, solicitate de
ANTREPRENORUL GENERAL (inclusiv cele aparute ca urmare a modificarilor de
proiect) aferente obiectivului si considerate ca necesare pentru finalizarea lucrarilor care fac
obiectului acestui contract.
7.3 In cazul in care ANTREPRENORUL GENERAL solicita lucrari suplimentare, acestea se
vor deconta la preturile stabilite prin contract. In cazul lucrarilor suplimentare pentru care nu
exista preturi in contract se vor negocia preturi noi. Pentru executia lucrarilor suplimentare
este necesar acceptul ANTREPRENORULUI GENERAL asupra preturilor si duratei de
executie.
7.4 In cazul in care SUBANTREPRENORUL constata necesitatea unor lucrari suplimentare,
pentru executia lor, va solicita, in prealabil, acordul scris al ANTREPRENORULUI
GENERAL. Nu vor fi platite lucrarile suplimentare executate, pentru care nu exista acordul
scris al ANTREPRENORULUI GENERAL.
7.5 Plata lucrarilor suplimentare se va face dupa terminarea executiei lor.
7.6 In cazul in care din dispozitia Beneficiarului/Antreprenorului General se renunta la unele
lucrari, acestea se vor scadea din valoarea contractului la valoarea cu care acestea au fost
cotate in contract. In cazul in care Beneficiarul/Antreprenorul General renunta in totalitate
la executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, sau finantarea lucrarilor este
intrerupta, Antreprenorul General este indreptatit sa rezilieze contractul in conditiile
articolului 11.2, 11.3 din prezentul.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


11

8. PLATI PROVIZORII, PLATI FINALE

8.1 Decontarea lucrarilor se face pe baza situatiilor de lucrari emise de SUBANTREPRENOR,


verificate si aprobate de reprezentantul ANTREPRENORULUI GENERAL in termen de 15
zile de la primirea lor. Situatiile de lucrari vor fi intocmite in forma solicitata de catre
ANTREPRENORUL GENERAL, in caz contrar ele nu vor fi luate in considerare.
8.2 Situatiile de lucrari vor fi transmise Antreprenorului General cel tarziu pana la data de 07 ale
lunii urmatoare. In cazul in care situatia de lucrari nu este inaintata Antreprenorului General
pana la data sus mentionata, aceasta va fi verificata si considerata la plata pentru luna
urmatoare lunii aferente respectivei situatiei de lucrari.
8.3 Situatiile de lucrari prezentate de catre SUBANTREPRENOR, vor fi recunoscute si aprobate
de catre ANTREPRENORUL GENERAL in max.5 zile de la primire, cu conditia ca acestea
sa fie insotite de toate documentele care atesta cantitate, calitatea lucrarilor executate, pentru
care se solicita decontarea.
8.4 ANTREPRENORUL GENERAL poate exclude sau reduce valoarea unui articol din oricare
situatie de lucrari in lumina informatiilor primite ulterior. Acceptarea la plata a unor articole
dintr-o situatie de plata nu constituie acceptul lucrarilor executate. Subantreprenorul va
emite factura de plata numai dupa confirmarea de catre Antreprenorul General a situatiei de
lucrari.
8.5 Platile pentru lucrarile executate se vor efectua pina la 90 % din valoarea totala a lucrarilor
realizate in cazul in care nu se fac alte deduceri conform Contract, urmind ca restul de 10 %
sa fie platite conform art. 2.5 din Contract.
8.6 Plata facturilor emise cu respectarea prevederilor contractuale si legale se efectueaza in
termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale corect emise si incasarea platii
corespunzatoae de la Beneficiar. Plata se va efectua in LEI la cursul de schimb LEI/EURO
al BNR din ziua emiteri facturii fiscale. Factura Finala va fi emisa de catre
SUBANTREPRENOR ca urmare a situatiei de lucrari acceptata de Antreprenorul General
pe baza de proces verbal la terminarea lucurarilor.
8.7 In cazul in care Subantreprenorul emite facturi fara respectare prevederile legale in domeniu
si a prevederilor contractuale, Antreprenorul General va returna Subantreprenorului
facturile astfel emise, termenul de plata urmand a curge de la primirea facturii(lor) corect
emise.
8.8 La emiterea facturilor fiscale, SUBANTREPRENOR va opera toate deducerile prevazute in
contract pentru garantia de buna executie, asigurare si pentru organizarea de santier.
8.9 In situatia neonorarii facturilor certe, lichide si exigibile in termenul precizat in contract,
ANTREPRENORUL GENERAL va plati o dobinda de 0.2 % / zi de intirziere din valoarea
facturii neachitate.
8.10 SUBANTREPRENORUL va suporta un procent de 0,5% aplicat la valoarea totala a
lucrarilor contractate, pentru cota de participare la asigurarea incheiata de
ANTREPRENORUL GENERAL pentru proiectul care face obiectul contractului.
8.11 SUBANTREPRENORULUI va deduce din fiecare factura, 1,5% din valoarea lucrarilor
decontate, pentru facilitatile oferite in cadrul organizarii de santier de catre
ANTREPRENORUL GENERAL.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


12

8.12 In termen de 10 zile de la incheiere Procesului verbal final cu Beneficiarul constructiei,


partile vor incheia la randul lor un Proces Verbal de receptie finala, Subantreprenorul avand
obligatia de a notifica in acest sens Antreprenorul General. In termen de 5 zile de la
rezolvarea satisfacatoare a tuturor eventualelor vicii constatate partile vor trece la semnarea
procesului verbal final.

9. ALTE DISPOZITII

9.1 Părţile declară că au cunoştinţă de faptul ca prezentul Contract a fost incheiat sub condiţia
obţinerii acordului Beneficiarului lucrarii cu privire la Subantreprenor. În cazul în care
Beneficiarul refuza sa acorde consimţãmântul sãu, prezentul Contract este reziliat prin
efectul legii, nefiind neesare nici o notificare sau alte formalitãţi (pact comisoriu de gradul
IV).În cazul în care acordul Beneficiarul cu referire la Subantreprenor este revocat, Părţile
declară că sunt de acord ca prezentul contract este reziliat prin efectul legii, nefiind necesare
nici o notificare sau alte formalitãţi (pact comisoriu de gradul IV). In aceste cazuri
Antreprenorul General va efectua plata lucrarilor deja executate, dar care respecta cerintele
contactuale.
9.2 Orice modificare sau completare la prezentul contract se poate face doar pe baza unui act
aditional.
9.3 Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie
facuta in scris.
9.4 Este interzisa publicitatea de orice fel (anunturi, inscriptionari, marcaje, etc) atit in santier cit
si in afara lui.
9.5 ANTREPRENORUL GENERAL are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale.
9.6 Intra in sarcina SUBANTREPRENORULUI obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor legale
necesare pentru executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
SUBANTREPRENORUL suporta toate costurile si taxele aferente acestora, ele fiind incluse
in valoarea contractului.
9.7 Este interzis ca SUBANTREPRENORUL sa cesioneze sau sa gajeze creantele sale din
prezentul Contract, in caz contrar devin aplicabile prevederile art. 11.2 si 11.3 din prezentul.
9.8 SUBANTREPRENORUL garanteaza si asigura faptul ca detine toate autorizatiile necesare
in scopul indeplinirii prezentului contract, in special toate avizele si autorizatiile de
functionare necesare pentru exercitarea acestui gen de activitati. SUBANTREPRENORUL
este obligat sa permita ANTREPRENORULUI GENERAL consultarea acestor avize.

9.9 Cele două părţi au convenit ca, timp de trei ani de la data încheierii lucrărilor ce fac obiectul
prezentului contract şi a actelor sale adiţionale, subantreprenorul SC ………….SRL sau
orice altă firmă în care dl. .......... (sau rudele sale de gradul 1) este administrator sau asociat,
să nu execute nici un fel de lucrări pentru ………., Beneficiarul antreprenorului general
..........., in caz contrar o suma egala cu valoarea lucrarilor executate i se cuvine
Antreprenorului General in mod automat dar nu mai putin de 500.000 euro si prezentul
contract are putere de titlu executoriu.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


13

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1 Litigiile dintre parti se rezolva pe cale amiabila, iar daca nu este posibil vor fi supuse spre
solutionare instantelor judecatoresti material competente pe teritoriul judetului Ilfov.

11. REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1 ANTREPRENORUL GENERAL poate cere rezilierea contractului daca:


a. SUBANTREPRENORUL incalca una din obligatiile sale sau orice prevedere
contractuale desi a fost atentionat in prealabil de ANTREPRE
NORUL GENERAL in acest sens;
b. Pe perioada executiei apar vicii majore ale lucrarilor ce nu pot fi inlaturate ;
c. SUBANTREPRENORUL nu poate asigura execuţia corectă, fără vicii şi la termen a
lucrarilor ca urmare a lipsei de personal calificat şi de materiale de calitate
d. SUBANTREPRENORUL întrerupe lucrările fără motive justificate şi nu le reia nici
după ce Antreprenorul General îi trimite o somaţie scrisă şi stabileşte un termen de
graţie;
e. SUBANTREPRENORUL a fost declarat falit, se emite ordin de executare impotriva
lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca de capital, se declanseaza
procedura falimentului .
f. Cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul scris al celeilalte parti
g. alte cauze ce decurg din prezentul contract
11.2 In cazurile sus mentionate si cele expres prevazute in Contract, Antreprenorul General poate
cere rezilierea Contractului, dupa notificarea scrisa catre Subantreprenor cu cu cel putin 15
zile calendaristice anterior datei solicitate de reziliere. Contractul inceteaza de drept la data
mentionata in notificare, fara nici o alta formalitate (pact comisoriu de gradul IV) si fara a
exonera partile de obligatiile scadente sau care decurg in urma rezilierii.
11.3 In cazul rezilierii contractului in situatiile prevazute la art. 11.1 si cele expres prevazute in
Contract se vor plati SUBANTREPRENORULUI contravaloarea lucrarilor efectuate si
confirmate de ANTREPRENORUL GENERAL pina la data rezilierii contractului, precum si
contravaloarea materialelor si echipamentelor existente in santier din care se vor deduce
penalitatile, daunele interese la care ANTREPRENORUL GENERAL are dreptul.
11.4 ANTREPRENORUL GENERAL poate cere rezilierea contractului daca hotărăşte să nu mai
realizeze lucrarile. In această situaţie Antreprenorul General poate cere rezilierea
Contractului, dupa notificarea scrisa catre Subantreprenor cu cel putin 15 zile calendaristice
anterior datei solicitate de reziliere. Contractul inceteaza de drept la data mentionata in
notificare, fara nici o alta formalitate (pact comisoriu de gradul IV). In acest caz partile
convin ca Antreprenorul General îl va remunera pe Subantreprenor pentru lucrarile
executate conform prevederilor contractuale pana la data rezilierii;
11.5 SUBANTREPRENORUL poate cere rezilierea contractului daca:
a. ANTREPRENORUL GENERAL a fost declarat falit, se emite ordin de executare
impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca de capital.
b. ANTREPRENORUL GENERAL nu reia lucrarile suspendate din vina sa in termen
de 90 de zile.
11.6 In cazul rezilierii contractului in situatiile prevazute la art. 11.4, SUBANTREPRENORUL
are dreptul la plata lucrarilor executate si confirmate de ANTREPRENORUL GENERAL
pina la data rezilierii contractului, a materialelor si echipamentelor existente in santier .

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


14

11.7 Anuntul de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art. 11.4. se va comunica in
scris de catre Subantreprenor celeilalte parti cu cel putin 20 zile lucratoare anterior datei
solicitate de reziliere.
11.8 SUBANTREPRENORUL va evacua şantierul în termen de 7 zile calendaristice de la data
terminării Contractului conform Art. 11, sub sanctiunea in caz de nerespectare a termenului
de executarii silita, platii de penalitati de intarziere de 0.5% din valoarea Contractului si a
daunelor suferite de catre Antreprenorul General. După acest termen,
SUBANTREPRENORUL va putea păstra pe fostul loc al şantierului doar echipamentele,
maşinile şi materialele necesare pentru remedierea viciilor.

12. INTRAREA IN VIGOARE


12.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.
12.2 Prezentul contract se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,

DIRECTOR DIRECTOR

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


15

CONVENTIE NR. 3 / din …………………. privind


SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, APARAREA CONTRA INCENDIILOR SI
PROTECTIEI MEDIULUI

Prezenta conventie se încheie între S.C. „ALPINE” S.A. în calitate de ANTREPRENOR


GENERAL şi _______________________________, în calitate de SUBANTREPRENOR.

CAPITOLUL I- GENERALITATI

1. Prin prezenta Conventie se stabilesc obligatiile si raspunderile ce revin partilor semnatare,


pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului, pentru
crearea unui ansamblu de masuri tehnice si organizatorice, in scopul prevenirii accidentelor
de munca si a imblonavirilor profesionale, a incendiilor si exploziilor precum si incidentelor
de mediu.
2.Prin prezenta convenţie Subantreprenorul si Antreprenorul general se obligă să respecte şi
toate prevederile legale în vigoare privitoare la legislaţia care guvernează obiectul acestei
convenţii:
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 319/2006;
- Obligativitatea completãrii şi prezentãrii Anexei 3. din H.G. 355/2007
- Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
- Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre locatori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;
- Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
- Hotararea de Guvern nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de
munca;
- Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului;
- Orice alte acte normative ce reglementeazã problemele de securitate a muncii,
situaţii de urgentã şi protectia mediului care apar pe timpul derulãrii
contractului.
3. În cazul în care în urma unui control se constată că SUBANTREPRENORUL nu şi-a îndeplinit
obligaţiile referitoare la SSM din prezenta convenţie, cât şi cele prevăzute în legislaţia în vigoare
în domeniu, ANTREPRENORUL GENERAL va aplica penalităţi in functie de formele de
nerespectare a cerinţelor legale.
4. Dacă SUBANTREPRENORUL, în termen de 7 zile de la costatare nu dovedeşte că a luat
măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, ANTREPRENORUL GENERAL va rezilia
contractul.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


16

CAPITOLUL II- OBLIGATIILE PARTILOR

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

5. In conformitate cu prevederile HG 300/2006 inainte de deschiderea santierului, antreprenorul


care se angajeaza sa execute lucrari pe un santier, va transmite catre subantreprenor planul propriu
GENERAL de securitate si sanatate, plan ce ESTE armonizat cu planul elaborat de coordonatorul
in materie de securitate si sanatate numit de beneficiar sau managemerul de proiect.
6. Antreprenorul va comunica subantreprenorului numele coordonatorului S.S.M.

OBLIGAŢIILE SUBANTREPRENORULUI

7.Înaintea începerii lucrărilor, SUBANTREPRENORUL va prezenta un program de măsuri


conform H.G. 300/2006 [ anexa 4.] pe toată durata de executie, funcţie de caracteristicile lucrărilor
cuprinse în contract. Acest plan va cuprinde măsuri tehnico-organizatorice pentru prevenirea
accidentelor, incendiilor şi poluării mediului, în conformitate cu prevederile actelor legislative
enumerate la (Cap.III), precum şi a tuturor actelor normative privind S.S.M., în vigoare. Planul va
fi predat ANTREPRENORULUI GENERAL înainte de începerea lucrărilor.
8.SUBANTREPRENORUL va comunica în scris ANTREPRENORULUI GENERAL, la
începerea lucrărilor, numele persoanei desemnate coordonator, pe linie de S.S.M., care va urmări
respectarea prevederilor din programul propriu, precum şi respectarea legislaţiei în vigoare.
9.Să execute lucrările în condiţii de siguranţă astfel încât să se evite producerea de accidente de
muncă.
10.Să instruiască şi să verifice personalul propriu asupra normelor specifice de S.S.M. şi A.C.I. ce
trebuie respectate şi asupra tehnologiei de lucru înaintea începerii lucrărilor precum şi pe fiecare
etapă de desfăşurare a lor.
11.Să respecte prevederile Legii 53/2006 – Codul Muncii
12.Să doteze personalul propriu cu echipament individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi
să urmărească folosirea acestuia.
13.Să verifice în permanenţă starea echipamentelor tehnice proprii [instalaţii, utilaje, scule şi
dipozitive] utilizate în execuţia lucrărilor, echipamente ce trebuie să fie corespunzătoare din punct
de vedere al securităţii muncii.
14.Pe durata şi la terminarea lucrărilor, să asigure curăţenia, colectarea şi transportul deşeurilor
rezultate din activitatea proprie.
15.Să asigure şi să îngrădească zona de lucru şi utilajele prin: marcare, semnalizare şi avertizare cu
indicatoare de securitate adecvate, şi/sau semnalizare vizuală pe timp de noapte, sau ori de câte ori
situaţia o impune.
16.Să interzică accesul persoanelor şi a mijloacelor de transport străine [care nu au tangenţă cu
lucrarea] în incinta şantierului.
17.Să organizeze corespunzător manipularea, transportul şi depozitarea tuburilor de oxigen şi
acetilenă în incinta şantierului şi a oricăror alte materiale sau substanţe cu potential toxic şi /sau
exploziv.
18.Să organizeze în incinta şantierului pichete proprii de stingerea incendiilor în conformitate cu
legislaţia în vigoare, si au obligaţia de a interveni cu mijloace proprii din dotare pentru stingerea
incendiului, salvarea persoanelor şi bunurilor până la venirea pompierilor militari, când se vor
subordona acestora.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,


17

19.Să ia măsuri corespunzătoare pentru protecţia mediului atât pe şantier cât şi în afara lui, pentru
a preveni orice accident. În caz contrar va suporta toate pagubele şi daunele produse persoanelor şi
proprietarilor rezultând din poluare, zgomot şi alte urmări ale operatiunilor sale.

CAPITOLUL III – OBLIGATII COMUNE

20.Pe durata de valabilitate a contractului, ambele parti se vor informa reciproc asupra
potentialelor riscuri ce pot aparea, pentru prevenirea unor accidente de munca, de mediu sau
incendii.
21.In conditiile producerii unor accidente de munca, ambele parti vor lua masuri de a nu se
modifica starea de fapt si imprejurarile care au condus la producerea accidentului, cu exceptia
cazurilor cand mentinerea acestora ar putea da nastere altor accidente, ar periclita viata
accidentatului sau a altor salariati sau ar pune in pericol securitatea unitatii.
22.In conditiile producerii unor avarii, incendii sau explozii, partile au obligatia de a colabora si
participa cu formatii proprii sau mijloace tehnice din dotare pentru inlaturarea acestor evenimente
si pentru salvarea persoanelor si a bunurilor materiale, pana la sosirea pompierilor, care au fost
anuntati in prealabil, subordonandu-se acestora dupa venirea lor .
23.In urma unui accident de munca, de mediu sau in cazul producerii unui incendiu sau explozii
cauzatoare de accident, se vor constitui prin decizii, de catre ambele parti contractante comisii de
cercetare a evenimentului.
24.Accidentele produse din vina SUBANTREPRENORULUI, se raportează şi se înregistrează de
către acesta, la organele abilitate [I.T.M.]
25.În cazul producerii unor evenimente [accidente umane, tehnice, incendii, explozii, etc.]
nedorite, are obligaţia de a anunţa imediat evenimentul organelor abilitate prin lege [Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Brigada de Pompieri, Procuratura] şi să ia măsurile necesare pentru a nu se
modifica starea de fapt, care a produs evenimentul, cu excepţia cazurilor când menţinerea acesteia
ar genera alte evenimente, sau ar pune în pericol viaţa muncitorilor.
26.Evenimentele ce apar în situaţii neprevăzute în prezenta convenţie sau în reglementările în
vigoare, vor fi raportate la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
27.Răspunderea pentru supravegherea personalului executant, inclusiv a aplicării măsurilor de
securitate şi sănătatea muncii, A.C.I. şi protectia mediului, revin în totalitate
SUBANTREPRENORULUI.

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,

Director Director

ANTREPRENOR GENERAL, SUBANTREPRENOR,