P. 1
hG 281 - 1993 SALARIZARE BUGETARI

hG 281 - 1993 SALARIZARE BUGETARI

|Views: 3,807|Likes:

More info:

Published by: Hanibal Hanibal Karpat on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Top of Form

main enrsuuzzegcculn

none

0

/

Bottom of Form

Guvernul României

Hotărâre nr. 281 din 17/06/1993
cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

___________ Text actualizat la data de 05.07.2006 avându-se în vedere următoarele acte: H.G. nr. 511/1993 H.G. nr. 233/1994 H.G. nr. 554/1994 H.G. nr. 615/1994 H.G. nr. 943/1994 H.G. nr. 697/1995 H.G. nr. 994/1995 H.G. nr. 272/1996 H.G. nr. 324/1996 H.G. nr. 75/1996 H.G. nr. 1223/1996 Legea nr. 154/1998 H.G. nr. 561/2000 H.G. nr. 408/2003 H.G. nr. 854/2006.

În baza prevederilor Legii, salarizării nr. 14/1991, Guvernul României h o t ă r ă ş t e: CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată şi de proiectare, unităţi de informatică, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, unităţi de cultură, unităţi de sport, precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional. Art. 2. - (1) Salariile personalului din unităţile prevăzute la art. 1 cuprind: - salariul de bază, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate; - sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază; - premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii; - premii speciale stabilite în valoare fixă, pe 2-3 mărimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanţa realizărilor obţinute. (2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităţilor bugetare mai poate beneficia şi de alte drepturi ce se acordă în natură: masă gratuită, transport de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parţial de unitate, locuinţă de serviciu şi altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

CAPITOLUL II Salarii de bază Art. 3. - (1) Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de bază sunt stabilite pe 3-6 gradaţii, iar în învăţământ, pe tranşe de vechime. (2) Salariile de bază pentru personalul de conducere - şef birou, şef serviciu, director şi director general, adjuncţii şi asimilaţii acestora, prevăzuţi în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradaţiei deţinute, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţilor şi subunităţilor. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi în cazul în care funcţia de conducere este îndeplinită la o altă unitate bugetară decât cea la care s-a stabilit funcţia de execuţie de bază. Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere sau de celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce-i revine. (3) Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectivă, pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizaţia prevăzută la alin. (2). (4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectivă şi se stabileşte de ministru, conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, după caz. __________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 4. - (1) Salariile de bază pentru funcţiile din unităţile de învăţământ, cercetare şi proiectare, sanitare şi de asistenţă socială, de informatică, de cultură şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11. (2) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de bază. (3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al unităţii bugetare, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. (5) Miniştrii, ceilalţi conducători ai instituţiilor centrale şi locale ale administraţiei publice, care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi, pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie, calculate potrivit alin. (4), să se facă la nivelul ordonatorului principal de credite, care aprobă şi statele de funcţii, potrivit legii. __________ Alineatul (5) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 324/1996. - A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 5. - (1) Trecerea în gradaţia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se, fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana

respectivă, cu aprobarea conducătorului unităţii. Pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere, trecerea în gradaţia imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcţii. (2) La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minimă prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni. (4) Angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1, cu excepţia cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe tranşe de vechime. Pentru personalul sanitar reuşit la concurs pe aceeaşi funcţie, salariul de bază se poate stabili la nivelul gradaţiei avute anterior concursului la funcţia în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la această prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant. (5) În mod excepţional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, pentru unităţile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent. În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu. (6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele - se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, pentru unităţile subordonate. (7) Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută. (8) Avansarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învăţământ sau obţinerea gradelor didactice II sau I. ___________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 6. - Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unităţii - la propunerea şefului ierarhic şi se acordă calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab". ___________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. CAPITOLUL III Sporuri la salariul de bază Art. 7. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

SIDA. conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare. se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate. mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre. 33 din H.personalul din instituţiile care se ocupă de: îngrijirea şi/sau educarea specială a copiilor. (1). celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. 5 [cu excepţia alin. dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin. art. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare.────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tranşa de vechime în muncă Cota la salariul de bază ────────────────────────────────────────────────────────────────────── între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 ani 20% peste 20 ani 25% ────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Pentru personalul încadrat în muncă. nedorite sau dificile. anatomie patologică şi medicină legală. . inclusiv cardiologie intervenţională şi chirurgia toracică. 7 alin. nr. Pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii. b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii de muncă deosebite. Pentru condiţii deosebit de periculoase. Locurile de muncă. după consultarea sindicatelor. . ___________ A se vedea şi Legea nr. (6) Pensionarii pentru limită de vârstă. personalul de pe navele şcoală pe perioada cât se află în larg. obstetrică-ginecologie şi în unităţi de asistenţă socială şi de ocrotire.personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade. prevăzută la tranşa respectivă. cuprinse la art. un spor de până la 15% din salariul de bază. . trepte profesionale şi gradaţii. anestezie şi terapie intensivă. (2)-(4). 281/1993. X pct. cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. hemodializă. personalul navigant din Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă care execută misiuni de instruire în zbor. care se reangajează în muncă potrivit legii. un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de ministere. (3) Trecerea într-o tranşă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul "bun". Art. . (5) Sporul corespunzător vechimii în muncă. beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă. art. calificarea şi ocrotirea invalizilor şi deficienţilor. indemnizaţii de conducere. mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor. chirurgie plastică şi reparatorie.personalul din unităţile sanitare cu specific deosebit. 4 alin. TBC.G. ponderea funcţiilor de conducere. personalul de pază din cadrul unităţilor bugetare cu obiective de patrimoniu. care îndrumă practica psihopedagogică.În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. categoriile de personal. stabilite de Ministerul Sănătăţii. îngrijirea bătrânilor. . art. (7) şi (8)]. după data aplicării prezentei hotărâri. calculat potrivit prevederilor alin. 3. (3) şi (4) şi la art. (4) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obţinut calificativul "slab". art. 154/1998 care prin anexa nr. stabilite de Ministerul Sănătăţii. epidemii deosebit de grave şi altele asemenea. 8. vătămătoare. cum ar fi: neurochirurgie. chirurgie cardiovasculară. De acest spor poate beneficia: . ortopedie-traumatologie.personalul medico-sanitar de intervenţie din staţiile de salvare. arşi. .personalul didactic care asigură predarea simultană la două-patru clase de elevi în învăţământul primar. dobândită după data pensionării. 6. precum şi şoferii de pe autosalvări.personalul de specialitate din unele activităţi medicale. . la propunerea ministerelor.

Locurile de muncă.De sporul de 15% din salariul de bază poate beneficia şi personalul din cadrul Corpurilor Gardienilor Publici care îşi desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. nr. . unic pct.A se vedea şi H.G. Teatrului Naţional «I. prevăzute în anexa nr. corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru pentru activitatea de importanţă naţională. 13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1 arată că de prevederile art. 561/2000. 272/1996 care prin art. pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. unic pct. un spor de 15% din salariul de bază brut pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate. nr. h) pentru personalul încadrat în funcţiile de preşedinţi de federaţii salariaţi. nr. 2 din H. beneficiază şi salariaţii Bibliotecii Academiei Române. Bibliotecii Naţionale Bucureşti. unic pct. nr. pe baza criteriilor ce se vor stabili de către aceasta. Caragiale» Bucureşti. antrenori loturi naţionale şi antrenori categoria I (care antrenează sportivi sau echipe de lot naţional). 17 din H. nr.G.Litera d) a fost modificată prin art. începând cu luna aprilie 2003. o indemnizaţie de 750 lei/oră de scufundare.G.G. pot beneficia de un spor de 25% calculat la salariul de bază. precum şi personalul de pază din unităţile teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale. . . g) din H. . .G.G. 1 din H. I din H. Muzeului Naţional de Artă al României şi Muzeului Naţional de Istorie a României beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de bază. b) a fost introdus prin art.Teza a 2-a a alin. . secretari federaţii. unic din H. mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ministere.G. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător.Litera h) a fost introdusă prin art. nr. Filarmonicii «George Enescu» Bucureşti. 408/2003 care prin art. . 8 lit.L. orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel: a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru. e) pentru activitatea desfăşurată de nevăzători. b) a fost introdus prin art. 1 din H. __________ Litera a) a fost modificată prin art. 1 din H. 615/1994. care îşi desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. I din H. nr. d) salariaţii care lucrează. .G. categoriile de personal. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. 9.G. i) salariaţii din instituţiile publice de spectacole şi concerte. c) pentru condiţii grele de muncă. unic din H.G. nr. 511/1993. 697/1995. . nr. f) pentru activitatea de imersiune. . nr. nr.Alineatul 5 de la lit. g) Salariaţii Operei Naţionale Române. şi anume din venituri proprii şi subvenţii. 75/1996. nr. 281/1993 beneficiază şi salariaţii Corului Naţional de Cameră "Madrigal". un spor de 25% calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru. un spor de până la 15% din salariul de bază. I pct. De sporul de până la 15% din salariul de bază poate beneficia şi personalul din cadrul Corpurilor gardienilor publici. (1) litera d) "De acelaşi spor beneficiază şi personalul din unităţile vamale de frontieră" a fost abrogată prin art. corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru. . 147/1996. Art. aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.A se vedea şi H.Alineatul 4 de la lit. g) din H. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. antrenori federali. pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în cadrul federaţiilor şi al cluburilor sportive. . potrivit contractului individual de muncă. nr. 943/1994.G.Litera g) a fost introdusă prin art.Alineatul 2 de la lit.(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. 1 arată că de prevederile art. 8 lit. aprobată de ordonatorul principal de credite. d) a fost introdus prin art.G. iar sursele necesare acordării acestui spor se finanţează din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Litera i) a fost introdusă prin art. 943/1994.G. 281/1993. la propunerea conducătorului instituţiei. De sporul de izolare beneficiază şi personalul unităţilor teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale. 854/2006.

(1) Pentru îndeplinirea unor sarcini.Munca prestată în unităţile sanitare. în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenţă sau a continuităţii activităţii unităţilor vamale. plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe. 13. la sfârşitul anului calendaristic. între orele 22. în trei ture. soră-şefă şi altele. o dată pe an.000 lei. 11. nu se lucrează. 16. Munca astfel prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. care nu fac parte din salariul de bază. Din acest fond. beneficiază. cum ar fi: profesor-diriginte de clasă. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă. ocrotirea sănătăţii şi din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică. dar nu mai mult de 360 ore anual. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituţiei respective. (2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitatea integrată de învăţământ medicofarmaceutic va beneficia.00. care se adaugă la salariul de bază şi face parte din acesta. în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătăţii. CAPITOLUL IV Premii Art. precum şi cele care au organizate activităţi pe regim extrabugetar şi care realizează prin efort propriu venituri suplimentare faţă de cele prevăzute iniţial la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu prin activităţi cum ar fi: lucrări de cercetare. de un spor de 25% din salariul de bază. în cadrul aceluiaşi an bugetar. în locul sporului prevăzut la alin. organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. . 14. premii speciale. .Instituţiile publice organizate pe regim extrabugetar. şi locale ale administraţiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon. personalul beneficiază de un spor stabilit în sumă fixă. dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.(1) Pentru realizări deosebit de valoroase sau de importanţă naţională din cultură. . (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. . în ziua de duminică sau în zilele de sărbători legale. în situaţii cu totul deosebite. Art. expertizare. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. . Art. În cazuri cu totul deosebite. în cadrul schimbului normal de lucru. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care. Art. după caz.(1) Personalul care.b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Pentru îndeplinirea unor activităţi în afara funcţiei de bază (expertize medicale. potrivit programului normal de lucru. unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere. după caz.Unităţile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. Art. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condiţiile prezentei hotărâri. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate. Art. de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata. sub 8 ore pe zi. consiliul de administraţie sau alte organe similare de conducere ale unităţilor pot acorda premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate.00 şi 6. fără a se depăşi 120 ore anual. de asistenţă socială şi de ocrotire. depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar. (1). 12.. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcţii în aceeaşi unitate. conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.000 lei. . pentru orele lucrate în acest interval. personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi. . pe lângă salariul funcţiei didactice.(1) Pentru activitatea desfăşurată. stagiunii etc. anului şcolar. (2) În unităţile sanitare. de asistenţă socială şi de ocrotire. apreciate ca valoroase. şi de o indemnizaţie clinică de până la 50% din salariul de bază lunar al funcţiei medicale sau farmaceutice îndeplinite. un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei ture. Art. . tehnico-economice şi altele asemenea). personalul din unităţile bugetare beneficiază. b) 15 premii a 200. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor. potrivit reglementărilor în vigoare. ministerele. se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază şi se aprobă de conducătorul unităţii. indiferent de unitatea în care se realizează. precum şi în unităţile vamale în sâmbăta liberă. (2) Consiliul de administraţie sau. valorificarea unor prestaţii proprii către terţi executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din ţară s-au din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare. în conformitate cu reglementările în vigoare. (4) Prevederile alin. 15. analize de laborator şi altele similare. după cum urmează: a) 10 premii a 300. Criteriile şi condiţiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere. potrivit legii. 10. îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii. se pot acorda. celelalte instituţii centrale.

(2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. În învăţământ. de preşedintele Academiei Române. care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. Premiile individuale se aprobă. se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcţiei de bază. Salarizarea în cazul cumulului de funcţii Art. ministrul sănătăţii. cât şi cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. cu respectarea prevederilor art. (2) se ia în considerare salariul de bază prevăzut în statul de funcţii. se stabilesc de ministere. Art. B. corespunzător încadrării fiecăruia. zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care. (2) În învăţământul de toate gradele. nu poate depăşi un salariu de bază lunar. . plata cu ora se poate aplica şi pentru unele discipline sau activităţi care nu se pot constitui în posturi didactice complete. 17 alin. precum şi pentru munca remunerată prin plata cu ora. potrivit celor de mai sus.c) 20 premii a 150. 18. Plata cu ora Art. ministrul învăţământului. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. (1) şi (2) şi art. se stabilesc anual de Ministerul învăţământului. gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcţii. în sensul prevederilor de mai sus. persoane care au funcţia de bază în afara unităţii şi care se salarizează la nivelul gradaţiei 1 a funcţiei. I pct. de ministrul culturii. 2 din H. care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază. între ceilalţi salariaţi încadraţi pe funcţii similare. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unităţii. Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora în învăţământ. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aplica plata cu ora. CAPITOLUL V Alte drepturi A. cu obligaţia îndeplinirii şi a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu. potrivit dispoziţiilor legale. din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. . 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. respectiv de preşedinţii Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole. vechimii recunoscute în învăţământ şi gradului didactic obţinut (în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar). (2) Sumele necesare acordării premiilor se aprobă. posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs până la începutul anului şcolar (universitar). Aceste fracţiuni de normă vor fi prevăzute ca atare în statul de funcţii. pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeaşi unitate sau din alte unităţi. 9 alin. în cadrul programului normal de lucru. în condiţiile prevăzute de lege. (4) Personalul sanitar cu pregătire superioară. .(1) În anumite domenii de activitate. 561/2000. În situaţiile prevăzute la alin. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora.Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate. (5) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară. nu se lucrează. ministrul cercetării şi tehnologiei. . Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcţiei didactice îndeplinite.(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs. __________ Alineatul (5) a fost introdus prin art. unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot fi redistribuite.G. nr. în limita fondurilor care se disponibilizează prin absenţa persoanelor titulare.000 lei. pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele de repaus săptămânal. (3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de bază cu care este încadrat titularul înlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. 19. cu funcţia didactică îndeplinită şi cu vechimea recunoscută în învăţământ. după caz. (1). potrivit art. calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală. se salarizează cu salariul orar al funcţiei de bază. cu respectarea prevederilor legale. 17.

detaşării sau trecerii temporare într-o altă muncă. 21. alte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice defalcă fondul pentru unităţile subordonate. la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detaşat.(1) Pe durata delegării. personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei.(1) Personalul mutat. pentru fiecare membru de familie. detaşarea sau trecerea temporară în altă muncă Art. 22. calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an. care nu au putut fi ocupate prin concurs. persoana detaşată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. CAPITOLUL VI State de funcţii Art. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu. în altă localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale. Art.Posturile vacante din unităţile de asistenţă socială sau de ocrotire a sănătăţii şi din cultură. Posturile vacante ocupate în condiţiile de mai sus se comunică lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială. gradului sau treptei profesionale. (2) Mutarea în altă localitate se va putea face.(1) În limita fondului destinat plăţii salariilor. se va asigura decalarea programului respectiv. în acest caz. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. nivelul studiilor şi nivelul salariilor . (1) sau (2). . D. gradul sau treapta profesională şi salariul de bază avut anterior. Face excepţie personalul detaşat în perioada de sezon la unităţi bugetare din staţiunile balneoclimaterice. . primesc. în condiţiile legii.Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţii de conducere. care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă. aprobat prin bugetul public naţional. gradul sau treapta profesională. . d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare. Art. (2) Fiecare unitate bugetară îşi întocmeşte anual statul de funcţii în raport cu necesităţile activităţii respective. Salarizarea acestora se face la nivelul gradaţiei 1 a funcţiei. după terminarea stagiaturii sau a internatului. (2) Când detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu de bază mai mare. gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate. indemnizaţia primită. prevăzute în statul de funcţii. dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această menţiune. c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar. gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare. fiecare minister. (4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. în primul an de activitate după absolvirea studiilor. delegarea. persoana în cauză îşi păstrează funcţia. pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. 23. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul. pe lângă salariul de bază al funcţiei. . în vederea mutării efective. C. . acordat la cererea sa. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui. care cuprinde denumirea funcţiei. (3) De drepturile prevăzute la alin. temporare în altă muncă. numărul de posturi. indemnizaţia de instalare se acordă.(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu. şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. 20. în cazul medicilor şi farmaciştilor. (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază. stabilite de ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de Ministerul Finanţelor. în cadrul aceleiaşi unităţi. Drepturi în cazul mutării în altă localitate şi alte drepturi Art. b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază lunar. precum şi pentru gospodăria sa. salariaţii primesc. 24. în toate cazurile. de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. Numirea temporară.

Art.Personalul de specialitate trimis în străinătate.(1) Prevederile art. artistice. respectiv a organului ierarhic superior fiecărei unităţi bugetare. Premiile individuale se aprobă de către conducătorul unităţii. care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcţii şi fondul de salarii corespunzător. de către Secretariatul de Stat pentru Culte. (3) Organele prevăzute la alin. Art. la propunerea acestora. avansări în grade sau trepte şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocaţiile bugetare stabilite cu această destinaţie. În mod similar se procedează şi în cazul reorganizării unor unităţi bugetare sau extrabugetare. în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţă de aceasta. 2 din prezenta hotărâre.de bază pe gradaţii.Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. Statele de personal ale unităţilor bugetare. 33. ponderea personalului care poate fi încadrat în grade profesionale superioare. 307/1991. 27.Prevederile din prezenta hotărâre se aplică şi instituţiilor publice a căror finanţare se face din mijloace extrabugetare. premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie sau. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterală a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri. cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie. premiile. prevăzute în anexa nr. . sporuri şi adaosuri la salarii.Se recomandă ca salariile pentru unităţile de cult să fie stabilite. Ministerul Sănătăţii.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor. centralizate de ministere şi instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice. culturale.Ministerele. treceri în gradaţii superioare. 28. pe bază de concurs. la propunerea celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. (3) Pe baza statelor de funcţii se întocmeşte statul de personal. 29. Statele de funcţii pentru unităţile organizate în structura ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice se aprobă de către acestea. cu consultarea celorlalte ministere sau instituţii centrale ale administraţiei publice. În situaţia în care. utilizarea unor niveluri de salarizare. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii pentru unităţi şi unele funcţii care nu sunt specifice acestora. . acordată cu această destinaţie unităţilor de cult. Pentru anul 1993. astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţiile bugetare. în aplicarea prezentei hotărâri. cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 30. forme specifice de salarizare. pentru personalul din unităţile subordonate acestora. acordarea gradaţiilor. unii salariaţi ar urma să beneficieze de o majorare a salariului de bază de peste 22%. . începând cu anul 1994. pentru unităţile bugetare sau extrabugetare. Art. se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat. ___________ . 31. CAPITOLUL VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli. în gradul sau treapta profesională imediat superioară. sportive şi altele. tarife sau sume fixe. . invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice. precum şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice pot stabili pentru personalul încadrat în unităţile din subordine salarii de bază mai mici cu până la 20% decât cele prevăzute la gradaţia 1. a altor organe de conducere similare. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. . se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor. în limita fondurilor proprii şi a contribuţiei din partea statului. sporurilor. împreună cu sporurile. beneficiază de drepturile prevăzute în reglementările specifice. Art. . vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă şi avansarea. precum şi modul de încadrare pe gradaţii a personalului respectiv. echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora. Art. 26. va stabili modul de echivalare a noilor funcţii specifice acestor unităţi. 25.(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor. prin reîncadrarea la gradaţia 1. Art.(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de bază. . după caz. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. pot da îndrumări metodologice şi avizează. (2) Ministerul Sănătăţii. (2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate. care au în subordine unităţi sanitare şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. prin preluarea acestor funcţii din celelalte anexe la prezenta hotărâre. . . dar care se dovedesc a fi necesare şi unităţilor respective. Art. la gradul sau treapta profesională în care urmează a fi încadrat personalul respectiv. 32. 13 şi 14 se vor aplica după aprobarea bugetului de stat. cu salariul de debutant. republicată. Art.

(2) Salariile prevăzute în anexe se vor indexa în baza hotărârilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993. ca organe de specialitate. 6. ANEXA Nr. 281/1993. nr. după caz. republicată.Anexele nr. 38. cuprinse la art. . (7) şi (8)]. răspunderea disciplinară. 33 din H. precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia. ministrul finanţelor. controlează în toate unităţile bugetare modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare. Art. . potrivit legii. până la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 peste peste 3 ani ani ani ani ani ani 25 ani 30 ani ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── . 3. 5 [cu excepţia alin. art. . Salariile de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul superior a) Funcţii didactice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Vechimea în învăţământ Nr. 36. Dan Mircea Popescu Ministru de stat. atrage.Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna iunie 1993. stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre privind stabilirea salariului de bază la încadrarea. Salarii de bază pentru personalul didactic din învăţământ A. 4 alin. 7 alin. avansarea în funcţii a personalului. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: ─────────────── Ministru de stat.(1) Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute şi impozabile. în procentele prevăzute de acestea. 281. 35. trepte profesionale şi gradaţii. . 307/1991. (3) şi (4) şi la art. şi cuprind toate indexările aprobate prin hotărârile Guvernului până la 1 iunie 1993. art. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor publice interesate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. art. 17 iunie 1993. (1). Funcţia ─────────────────────────────────────────────────────────────── crt. precum şi orice alte dispoziţii contrare. Art. ministrul muncii şi protecţiei sociale. 154/1998 care prin anexa nr. indemnizaţii de conducere. Art. Florin Georgescu Bucureşti. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor.A se vedea şi Legea nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.G. . 34. X pct. Art. 1 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT I. art. Art. 1-12 din Hotărârea Guvernului nr. art. potrivit legii. Pe aceeaşi dată se abrogă art. materială sau penală a persoanelor vinovate. ponderea funcţiilor de conducere. 1-29. 37. Nr. 31-36 şi anexele nr.

990 4. Profesor universitar 69.500 7.550 49.790 55. Prorector corespunzător funcţiei 24.120 53.970 60.120 53.870 85.180 43.030 50.790 55.890 cu grad didactic II 44.390 57. Preparator 43. Prodecan 17.120 53.070 47.030 50.410 44.500 3.030 50.660 39. Secretar.550 49. Salariile de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul preşcolar. Asistent universitar 44. gimnazial.650 46. liceal şi de maiştri a) Funcţii didactice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Vechimea în învăţământ Nr.550 49.410 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── b) Funcţii didactice de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Nr.030 debutant 39.070 47. Şef de catedră 10.790 definitiv 40. Profesor cu grad didactic I S*) 52. Şef de lucrări (lector universitar) 52.410 44. Indemnizaţia de crt.770 2.840 67.790 5.030 definitiv 37.000 74. Secretar ştiinţific al consiliului profesoral 13.710 2. Decan îndeplinite 21. primar.485 5.070 82.890 62. ştiinţific al senatului 19.530 72.000 3.790 55.890 4.650 46. profesional.510 52.550 49.120 53.390 cu grad didactic II 40.940 42.3**) 47. Rector Salariul de bază 28.970 60.120 58.550 49.180 43.650 46.510 52.120 58.070 47.740 64. Funcţia Nivelul ────────────────────────────────────────────────────────────── crt.510 52.410 .390 57. Conferenţiar universitar 58. studiilor până 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 peste la ani ani ani ani ani ani 25 ani 2 ani ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 1.P.470 77.530 72.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1.940 42.070 47.200 69.180 43.970 60. Funcţia conducere maximă .770 40.800 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B.120 53.─── 1.200 2.160 6. Profesor cu grad didactic I I.650 46.550 38.940 42.

44.670 33.120 cu grad didactic II 39.550 definitiv 35.940 42.660 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── *) Absolvenţii cu examen de diplomă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.770 40.770 40.560 37.660 39.940 42.940 debutant 33.180 43.650 46.030 50.120 cu grad didactic II 42.770 40.520 6.180 43.180 43.770 40.650 46.790 cu grad didactic II ****) 40.570 5.520 35.510 definitiv 38.520 35.410 debutant 35.3 46. Maistru instructor M cu grad didactic I 43.530 8.550 38.510 cu grad didactic II 38.390 57. învăţător.410 44.070 47.550 38.940 42.550 38.560 37.070 47.030 50.650 46.410 44. Educator.410 44.510 52. Profesor.770 40.030 50. educatoare.070 definitiv 34.180 43.410 44. **) Absolvenţii cu examen de diplomă ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. educatoare M cu grad didactic I 43.800 32. maistru instructor cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate M 31.650 46.940 42.650 46.560 37. Învăţător cu grad didactic I M 44.550 38.180 debutant 34.650 46.570 36.030 50.070 47.030 50.770 40.410 44.410 44.070 47.510 52.660 39.550 49.550 49.560 37.410 44. educator.650 debutant 36.660 39.180 43.550 49.570 36.560 37.650 46.660 39.550 4.660 39.660 39.770 40.410 44.510 52.550 49.650 46. Institutor II cu grad didactic I I.550 49.550 49.550 38.120 53.560 3.520 35.030 definitiv 36.030 50.940 42.790 55.070 definitiv 34.120 53. .940 42.770 40.530 34.070 47.570 36.P.180 43.530 7.570 36.180 43.940 debutant 33.940 42.660 39.070 47. Institutor I cu grad didactic I S***) 49.510 cu grad didactic II 38.070 47.650 46.070 debutant 37.

233/1994.200 30. Model debutant M. Funcţia Nivelul Gradaţia .650 39. 4. Model I M 31. ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. __________ Textele de la asteriscurile la pct.940 46.460 30.720 29. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 1. 3 şi 4 au fost modificate prin art.460 30.550 33.940 31. cu examen de diplomă. b) Funcţii didactice de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. 6. pedagog şcolar*).570 31.530 30. Director adjunct funcţiei îndeplinite şi gradului 13.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.800 - b) Alte funcţii ajutătoare 9.200 44.720 29. Funcţia conducere maximă .500 didactic obţinut ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. 3.lei Nr. G 27. III.980 12.460 28. a) Funcţii didactice ajutătoare Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Laborant. după caz. nr.560 35.800 31.510 2.180 37. Salarii de bază pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .940 11. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.660 34.530 34. iar cel cu studii superioare.530 32. absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic).570 34.520 30. Supraveghetor noapte debutant G 28.670 33.770 35. instructor II Laborant debutant Pedagog şcolar Pedagog şcolar debutant M M M M M M G G 42.720 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Pedagogul şcolar. Director Salariul de bază corespunzător 18. 2. Model II M.200 30.520 10.***) Absolvenţi. ****) Absolvenţi. 1 din H. ca institutor I sau II. 5.940 30.670 29.G. G 28.460 28.070 40. unic pct.800 13.200 30.520 33. pedagog şcolar*). instructor I Laborant. ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.lei Nr. Salarii de bază pentru funcţiile ajutătoare din instituţiile de învăţământ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . Indemnizaţia de crt. 7. 8.410 38. Supraveghetor noapte G 29. se salarizează corespunzător funcţiei de învăţător. cu examen de diplomă.720 43.800 32.940 36.

Preşedintele Comisiei de bacalaureat: . Secretar I M 37.550 38.570 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6. Secretar III M 30.530 34. liceal şi de maiştri .660 39. 1 A . potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.670 9. Secretar debutant S 35.660 5.650 46.940 7. Secretar IV S 36.180 43.la o comisie de până la 100 de 1/2 din salariul de bază lunar al candidaţi funcţiei didactice în care este încadrat .460 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── studiilor *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului.940 31.770 40.520 35.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar şef*) Salariul de bază 8. Secretar I*) S 50.510 52. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de bază. ANEXA Nr. Secretar II M 33.160 lei lunar brut care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.560 37.770 40.070 47. ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.560 8. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini. Secretar II S 44.550 38. IV.lei - . care fac parte din salariul de bază Învăţământul gimnazial. Secretar debutant M 29.crt.570 36.550 49. **) Se utilizează la centre bugetare.790 55.800 32.400 execuţie îndeplinite ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se utilizează numai în învăţământul superior. Secretar III S 39.900 b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază Indemnizaţia maximă ─────────────────── .Profesor-diriginte Spor maxim .200 30.la o comisie de peste 100 de candidaţi un salariu de bază lunar corespunzător funcţiei didactice în care este încadrat * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Funcţia conducere maximă . Indemnizaţia de crt.030 3.lei ────────── 2.410 4.390 2. c) Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.100 2.940 42. 177/1993. grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Învăţământului.120 53. profesional. Secretar şef**) corespunzător funcţiei de 5.

Expert gradul I S 52.520 35.070 2.390 57.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4.650 46. Expert gradul III S 40.550 38.lei Nr. Expert-consultant I S 58.940 7.120 53.840 3. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor II M 37.I.120 2. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.940 42. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE 1.410 44.180 43.510 3. Director general adjunct Salariul de bază 19. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Director adjunct de execuţie 18.485 7.510 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.560 8.550 49.lei Nr.390 57.970 60. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă . Expert-consultant II S 52. Instructor III M 34.740 64. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.000 74. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.180 43. Instructor I M 42.120 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.790 55.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.890 62.030 50.650 4.410 44.530 72.790 55. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă crt. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . Expert debutant S 39. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.070 47. . Funcţii de execuţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .660 39.485 6. Instructor debutant M 33.120 53. Director general 22.070 6.950 5. Expert-consultant I A S 69.770 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.570 36. Expert gradul II S 46. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ 1. Director corespunzător funcţiei 19. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.470 77.770 40.

nr.000 3. studiilor Gradaţii ──────────────────────────────────────── ────── 1 2 3 4 5 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── A. . Funcţia de execuţie Nivelul Salariul de bază (lei) crt.III S S S S S S S S S 67.crt. ANEXA Nr.120 47.970 6. unic pct. funcţiile de expert II. respectiv gradul II şi gradul III. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ. director centru de calificare şi recalificare. Director centru de perfecţionare.070 62. Farmacist specialist 53.650 77. III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviaţie "Aurel Vlaicu".320 2. Farmacist rezident anul II .530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: 1.160 lei lunar brut.120 - . potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. precum şi la Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă.870 2.940 69. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar 1. ALTELE DECÂT CELE CLINICE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── Nr.510 44.120 50. Medic rezident anul II . Funcţia de instructor se utilizează la centrele de perfecţionare a personalului din marina civilă şi din navigaţia fluvială. Medic 58.410 74.550 46.550 42.120 50. Medic rezident anul I 5.G.840 8. Farmacist primar*) 64.VII 4. Funcţiile de expert gradul I.000 58. Medic specialist 64.030 47.890 53.120 60.070 55. Medic debutant 7. 18.180 72.390 46.030 57.470 60.390 49.790 9. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. B a fost modificat prin art. 2 I. 4. curent 1 de la lit. II. Director adjunct centru de perfecţionare 16.970 52. în funcţiile de expert gradul I. 177/1993.530 57. __________ Nr.970 49. 2.390 62. 3. Salariile de bază sunt cele corespunzătoare noului grad profesional echivalat şi gradaţiei avute. respectiv III sau IV.510 58. Medic primar 82.740 52.030 43. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.790 _ 52. 233/1994. anterior aplicării prezentei hotărâri.890 50.510 49. pot fi ocupate de persoanele care au deţinut.740 55. 2 din H.070 40.840 3. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.200 55. Şef centru de calificare 7.550 47.

510 12.M.670 33. logoped.510 39.660 18. Biolog. 3 ani Înv.410 44. Psiholog. Tehnician dentar***) M 34. Asistent medical debutant**) M 32. chimist 28.180 43.120 14. sociolog. instructor C.770 40. asistent social.180 38. Dentist principal 52.940 42. Soră medicală debutant****) M 31. 3 ani Înv. biochimist.070 49.650 23. profesor C. fizician principal 58.550 20.530 22.560 - _ 44. asistent social B.. instructor de ergoterapie. biochimist.790 44. sup..520 35.660 39.770 - 3 ani 16. registrator medical.650 47.770 53. logoped.030 38. 39. Soră medicală principală****) M 38. profesor C. chimist principal 58.550 52. Soră medicală****) M 32.390 S 38.560 37.570 36.770 40. sociolog. laborant cu liceul sanitar. gipsar.550 - S 46.660 37.120 47. Tehnician dentar debutant***) M 33.180 43.550 49. moaşă.570 36.390 46.970 26. operator registrator de urgenţă.M. instructor de educaţie. chimist debutant 29. ****) se aplică şi funcţiilor: oficiant medical. Farmacist debutant 13. Asistent medical**) M 33. biochimist.070 17.120 43.F. protezare ortopedică şi protezare auditivă.660 39.520 35. **) Se aplică şi funcţiilor de asistent social şi asistent educator-puericultor.560 37.530 34.570 34.970 30.180 43.550 - 46.800 __________ *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Biolog.070 47.F. Tehnician dentar principal***) M 40.770 21.550 37.410 . fizician S S S S 50. Asistent medical principal**) M 39.F. masor.530 34.030 52. Farmacist rezident anul I 11.180 38.650 40. autopsier.660 39.940 42.550 24.940 15.410 39. biochimist. Farmacist 50.550 38.570 36.520 43.410 46. statistician medical.940 42.030 27. Dentist debutant S S S Înv.660 - 47.670 19.120 55. sup.940 42.520 35. chimist specialist 49.940 55.660 44. Biolog.410 44..550 38.650 35. Dentist 40.650 46.770 42. optician. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 25.070 57.510 42. Psiholog.410 44.070 36.10.070 47.770 40. Biolog.M.180 43. sup.560 37.650 46. asistent social. ***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale.550 50.

D.560 38. 1 din H.230 27. profesor C. debutant G 27.070 47. sociolog.650 46. Şofer autosanitară I****) 38.M. C. nămolar.120 33.470 77. nămolar.560 37.660 39.660 39.520 35. Şofer autosanitară II****) 34. nr.550 32.940 42.M.460 30.180 43.F.G. 3 ani 34. spălătoreasă. Infirmieră. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 35. Profesor C.230 37.720 29.650 31.980 28.550 41. şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.030 82.520 __________ ***) Se aplică şi funcţiei de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă..lei Nr.710 87.***) Î.D. fizician debutant S 37.F. agent D.410 34. UNITĂŢI CLINICE. spălătoreasă. Profesor C. agent D. băieş.770 40.800 32. G 28.510 52. Brancardier.720 29.030 50.940 31.460 30.670 33. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Salariul de bază .M.. Psiholog. debutant***) Î. II.D. debutant G 25.770 40. Infirmieră.940 31. îngrijitoare.44.810 39. 3 ani 36.S.F.670 38.800 . băieş.200 38.M.870 85. Medic primar S 74. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── __________ Subcapitolul A din Capitolul I a fost modificat prin art.570 36.530 __________ ****) Se aplică nivelului I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din staţiile de salvare judeţene şi din municipiul Bucureşti.S. îngrijitoare G 27.200 30.180 40. iar nivelul de salarizare II şi III. Profesor C. studiilor ────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 1. Şofer autosanitară III****) 30.S.800 32.D. Brancardier.940 42.550 49.070 80. INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALE A. logoped. principal***) Î. 554/1994. 3 ani 44. asistent social. Funcţia de execuţie Nivelul Gradaţia crt.F.

Farmacist primar*) 72.030 9. Î.790 57. fizician S 42.770 46.650 46.200 67.000 3. Soră medicală principală 49.410 36.120 58.410 44.890 62. II. NOTĂ: 1. staţie salvare.200 55. Funcţia conducere maximă . în baza prevederilor art. biochimist.320 3.030 50.F.120 60.120 53.790 46.410 36. Psiholog. fizician. Asistent medical debutant 8. pe lângă funcţiile prevăzute la cap. S 55.030 15.180 35.650 46.650 37.000 4.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.510 52. Medic (farmacist) director adjunct Salariul de bază 18.S.570 31.M. Indemnizaţia de crt.890 50. 3 ani 40.890 5.560 32.070 47.390 57.F.410 44. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 11. Biolog.180 43. centru corespunzător transfuzie sanguină şi altele similare) funcţiei de execuţie 17. principal *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.550 39.550 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Biolog.940 42. Profesor C. se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap.510 6.800 62.F. Asistent medical 42.070 38.660 44.F.120 53.030 40. FUNCŢII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. profesor C. chimist.M. 2.740 64. principal S 50. biochimist.M. Medic (farmacist) director 21.2. 5 alin. specialist S 46. avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor. Încadrarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială în categoria unităţilor clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Învăţământului.M.070 38.940 10. Psiholog. sociolog. 3 ani 49.550 43. potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii. Farmacist specialist 60. (3) din prezenta hotărâre. Medic specialist 72.120 16.840 12.790 13.660 - 69. chimist.030 50.070 47. logoped.670 42.560 - 64.650 37.550 39. asistent social. Asistent medical principal 50. principal Î.510 52.180 43.970 60.840 53.510 43.890 64..530 57.530 69. În unităţile clinice. Medic şef (policlinică.510 52.120 44.390 57.390 47.550 - 67.180 7. Soră medicală 40. Profesor C.070 47. I.890 60.840 64.120 49. asistent social. III. logoped.740 62.770 - B.745 .S.740 52.550 49.940 47. sociolog.840 14.. Soră medicală debutantă - S S S M M M M M M 60.790 55. profesor C.120 53.990 2.550 49.

clinici universitare (ce era prevăzut la art.020 1. cu gestiune Asistent medical (tehnician sanitar. 15% la categoria a II-a. IV. Salariile de bază ale personalului tehnic de inspecţie şi avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliţie sanitară şi medicină preventivă pot fi mai mari cu până la 15%. biolog.G. I pct. 6. Personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază. b) din Hotărârea Guvernului nr. ai comisiilor de expertiză şi recuperare a luni. căi de acces dificile .040 5. 30% la categoria a IV-a. 3 din H. iar la unităţile clinice.700 (dar nu mai mult de 25%. psiholog). Mărimea concretă a salariului de bază şi categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.160 lei lunar brut.beneficiază de spor în cuantum de până la 60% din salariul de bază ce se acordă în condiţiile prevăzute la art. prosecturi şi histopatologie. biochimist. __________ Pct. ANEXA Nr.izolare. care lucrează în morgi. Salariile de bază ale personalului din anatomie patologică şi medicină legală. Personalul medico-sanitar din dispensarele medicale rurale cu condiţii deosebite de muncă . în condiţiile prevăzute la art. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. 8 lit. 5. care fac parte din salariul de bază Spor maxim .070 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Membrii comisiilor de avizare medico-legală. biolog. 3 . centre medicale. Asistent medical şef 9. 177/1993. chimist. 2.400 4. şi sporul pentru institute. şef secţie. dispersare.lei ────────── 5. 20% la categoria a III-a.3. 307/1991).800 . vor fi mai mari cu 100% faţă de salariile de bază prevăzute la aceleaşi categorii de personal din prezenta anexă. laborator şi altele similare 11. 7. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. soră medicală. moaşă. laborant şi altele similare) şef Spălătoreasă cu gestiune. 3. SPORURI ŞI INDEMNIZAŢII a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini. d) din prezenta hotărâre. 3. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. în cursul unei din salariul de bază al funcţiei 1. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. a) din prezenta hotărâre. Abrogat.190 5. 8 lit. 561/2000. capacităţii muncă şi ai comisiilor medicale îndeplinite) NOTĂ: 1. 4. 2. şef formaţie b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază . 3 de la Nota a fost abrogat prin art. repararea şi întreţinerea aparatelor medicale beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 15%. Farmacist-diriginte Chimist.lei/şedinţă ─────────────── 1. 8 lit. biochimist. altitudine. diferenţiat pe categorii de risc radiologie astfel: 10% la categoria I. Salariul de bază al medicilor cuprinde şi sporul pentru responsabilitatea actului medical.Medic (farmacist. nr. în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite. cu avizul Ministerului Sănătăţii. oficiant medical. Personalul tehnic cu pregătire superioară şi medie din unităţile sanitare care asigură nemijlocit funcţionarea.940 1. 4.

Funcţia conducere maximă .UNITĂŢI DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI AVANSATĂ ŞI DE PROIECTARE I.460 30.410 44.120 4. Asistent IV M 29.740 64.660 39.030 50.485 13. Asistent de cercetare S 40. precum şi la alte activităţi de cercetare-dezvoltare care.770 9.650 8.530 72. Asistent I M 40. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .570 10. sunt finanţate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale. Asistent stagiar M 28. Director institut 19. Asistent de cercetare stagiar S 39.520 35.670 33. Cercetător principal gradul II S 60.650 6.940 31. potrivit legii.120 53. Şef secţie funcţiei şi gradului 8.070 47.720 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Pe aceste funcţii se încadrează personalul din cercetare până la atestare.770 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale**) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Cercetător S 46. Indemnizaţia de crt. laboratoare colective) de cercetare fundamentală şi avansată.940 42.960 14.200 3. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din cercetarea fundamentală şi avansată A.510 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.100 16. Cercetător principal gradul I S 69.lei Nr. Director adjunct ştiinţific Salariul de bază 11.410 44.940 42. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.180 43. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.180 43. Cercetător principal gradul III S 52.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. B. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.790 55. Asistent III M 32.530 34. Secretar ştiinţific director centru corespunzător 10.070 82. .390 57.200 30.890 62.400 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: 1.800 11. **) Specialitatea funcţiei de asistent este cea corespunzătoare activităţii de bază a unităţii.230 15.550 49. Şef laborator.560 37. Asistent II M 36.870 2. atelier profesional 5.000 77. Prezenta anexă se aplică şi la unităţile şi subunităţile (secţii.840 67.550 38.

studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. pot fi angajaţi cu contract individual de muncă de unităţile şi subunităţile prevăzute la pct. Tehnician proiectant II*) M 34. Director adjunct institut Salariul de bază 11. II. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Şef atelier 5.030 50. dar nu mai puţin decât salariul de bază minim brut pe ţară.200 2. Proiectant gradul I S 58.940 31.770 40. Proiectant gradul II S 52.740 67.550 49.575 13.520 35.2. 177/1993. Director institut 18.460 30.180 7.070 47. Şef secţie de execuţie 8. Proiectant gradul IV S 40. Indemnizaţia de crt.890 62.550 8. care sunt cooptaţi În activitatea de cercetare ştiinţifică. cartograf.530 9. 1 din prezenta notă.940 42.790 55.230 14. Proiectant debutant S 39.cu 20% pentru studenţii din penultimul an de studii.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.160 lei lunar brut.510 4.670 33. 4 UNITĂŢI DE INFORMATICĂ Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate . .800 32. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.650 5. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia conducere maximă .120 3.400 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Salariile de bază prevăzute pentru această funcţie se utilizează şi la funcţiile: desenator tehnic. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din proiectare A. Director centru corespunzător funcţiei 10.720 29.560 37.120 53.200 10.100 15. Tehnician proiectant I M 38.940 42.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.570 36.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11.980 28.410 44.cu 10% pentru studenţii din ultimul an de studii.390 57.180 43. ANEXA Nr.970 60. urmând a fi salarizaţi cu salariul de bază pentru asistentul de cercetare stagiar. Tehnician proiectant IV*) M 27.lei Nr.660 39. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . diminuat astfel: . Tehnician proiectant III*) M 30. Studenţii de la institutele de învăţământ superior cursuri de zi. Proiectant gradul III S 46. din ultimii ani. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. Tehnician proiectant debutant*) M 27.320 12.

970 60. III M 30.660 39.550 49. exploatare. oficiu. Şef atelier.120 53.520 35.560 15. debutant M 27. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Nr Indemnizaţia de crt.510 19.720 29. Analist (programator) ajutor.650 6.180 43. Operator. Operator. programator. IV S 40.940 14.740 64.560 37. Analist (programator) ajutor II M 34.670 16. controlor date. debutant M 26. Analist.650 46. programator. implementare. Analist.200 69.A. II S 52. Analist. Analist (programator) ajutor I M 38.770 40.410 44.070 47. controlor date.lei Nr. programator. Analist.120 4.530 34.635 21. Analist.000 74.940 42. Operator.550 10. corespunzător funcţiei exploatare etc. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .030 50.670 33. inginer de sistem. IA S 67. Analist (programator) ajutor IA M 43.980 28.460 17. I S 58. Analist (programator) ajutor IV M 27. Operator. serviciu Salariul de bază (cercetare-proiectare. Director 18. programator. inginer de sistem. implementare.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 18. Analist. controlor date. programator.980 28.800 32.940 31.890 62.410 44.070 8. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. IV M 27.570 36. inginer de sistem.720 29.390 57.460 30.940 42.230 27.940 31.530 11. III S 46. Operator. II M 33.570 36.180 9.840 3. Analist (programator) ajutor III M 30. programator.200 12. I M 37.510 5.) şi gradului profesional 9.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B. inginer de sistem. Funcţia conducere maximă .660 39. Director adjunct tehnic 10. Şef secţie.200 30. controlor date.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7. pregătire şi .470 2. controlor date.520 35.230 13. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. birou (proiectare. debutant S 39.800 32.530 72.770 40. inginer de sistem.790 55. laborator.800 20. inginer de sistem.550 38.

770 2. instrumentist.790 55. coregraf S I 69.740 64.970 . studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1. 5 UNITĂŢI DE CULTURĂ I.970 60. maestru de studii (balet.790 55. scenograf.000 74.lei Nr.120 53. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale. sufleor operă S I 62.740 III 50. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.) 7.200 69.120 IV 46.940 42.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── NOTĂ: Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţiile din prezenta anexă.890 62. Maestru (balet-dans.200 69.650 debutant 39. pictor. cor.070 47. Regizor artistic. concert maestru S I 67.840 67.510 V 40.510 52. iar ale celui din Oficiul Central de Plată a Pensiilor sunt mai mari cu 10%.530 72.840 III 52.030 50.410 44.390 57. actor.000 74. din cadrul Centrului de Tehnologia Informaţiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi din Institutul de Management şi Informatică din subordinea Ministerului Industriilor.390 3.470 77. 177/1993. Dirijor cor. ANEXA Nr.530 72. operator imagine (sunet).control date etc.530 II 55. sunt mai mari cu 15%. secretar literar (muzical).160 lei lunar brut. consultant artistic.120 58. dirijor.180 43.970 60.550 49. corepetitor). solist (vocal. concertist.390 57.470 II 57.070 II 58.740 64. balet.120 53. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. muzicale şi de cinematografie Funcţii de execuţie pe grade profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .120 58.890 62. canto). instrumentist). şef orchestră.

650 V 39. Solist (vocal.570 IV debutant S 53.180 37.940 43.030 43.520 31.560 32. corepetitor.070 40.460 42. sculptor păpuşi. artist circ I 64.560 32.840 II 57. sufleor teatru.660 34.650 II 39.970 II 52. peruchier.660 34.940 - debutant Artist liric. Corist.740 55. şef orchestră.800 58.790 47.510 44.180 36.940 36. actor mânuitor păpuşi.660 37. montor imagine I 44.660 6.410 38.520 - M 40.520 62.940 36.550 42. corepetitor).070 IV 40.530 60.550 42. III IV V 49. sufleor operă I 46.070 40.790 47.770 III 35. dansator acompaniator. maestru (balet-dans.410 37.550 42.670 31.650 38.770 - 52.770 VI 35.550 33.070 II 39. Maestru artist circ.660 34.120 III 50.560 32.800 - . peruchier.60.660 57.550 55.030 43.120 III 46. corepetitor. dansator. montor imagine I 58.180 37.550 50.550 33. instrumentist. sufleor teatru. machior.770 III 35.510 IV 44.530 - 44.550 33. machior.570 debutant 8.650 39. actor mânuitor păpuşi. actor.770 - M 42.180 37.940 36.030 II 43. concertist.390 49. maestru de studii balet I 49.770 35.650 39. balerin.530 30. instrumentist).890 53.510 44. sculptor păpuşi.800 43.120 46.410 38.940 debutant 5.410 38.560 M 44.650 39.200 29.390 49.030 43. balet.790 47. artist plastic. balerin. artist plastic.120 46.120 50.670 30.550 36.070 40. Dirijor.410 III 38.970 52.410 38.570 46.180 37.180 4.570 debutant 7.560 47.670 31.890 53. concert maestru.550 42.

570 36. după caz.800 32. G I 27.150 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 9.550 38.650 debutant 39. __________ Nota finală de la cap. 1 din H. case de cultură. corespondent local) S I*) 53.120 53.510 IV 40.520 debutant 30.650 46. garderobier.Regizor scenă.410 44. secretar platou M I 39.070 47. unic pct.510 52.410 II 35. reporter (fotoreporter. B.120 58. lector. Funcţia de artist instrumentist se utilizează în filarmonici. NOTĂ: A.660 III 31. artist liric şi corist în funcţiile de artist instrumentist.940 42. nr. biblioteci. Redactor de rubrică.430 debutant 24.580 25. culise. plasator M. informare documentară.G.980 28.070 .550 49.200 25. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă.230 27.550 49. 994/1995. artist liric operă şi corist operă. Şef agenţie publicitate. editură).460 II 24.810 26.840 II 52. redactor.410 44.120 III 46.940 10.970 60.790 55.970 II 47.560 37.390 57.180 43. administrator (publicaţii.lei Nr. Supraveghetor sală. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. I a fost introdusă prin art.120 III 42. cămine culturale şi alte instituţii de cultură Funcţii de execuţie pe grade profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . orchestre simfonice.740 64. se face prin menţinerea gradului profesional şi a gradaţiei avute. muzee.720 29. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 11.770 12.790 55.180 43.390 57. II.940 42.530 34.670 33.030 50. edituri.770 40. publicist-comentator. Trecerea persoanelor încadrate în funcţiile de instrumentist.180 43. teatre lirice şi operete.890 62. corespondent în străinătate S I 58. opere.030 50. controlor bilete.

restaurator. conservator.560 IV 32. Bibliotecar.520 30.980 50.790 47.410 38. trezorier.660 55. conservator.940 38.070 II 40.550 42.550 36.940 debutant 16.550 42. Laborant foto.550 42.40.940 III 36.560 III 32.070 III 40.940 37. caricaturist.650 39.890 II 52.560 53.800 39.120 III 46.800 28. traducător.660 49. bibliotecar S I 60. desenator artistic. fotograf M I 40.670 IV 29. restaurator.070 40.200 29. retuşor foto.720 - - .660 34.180 37.770 52.120 50.390 49.230 49. documentarist. conservator.550 33.120 44.770 38.180 39.560 42.660 34. redactor.460 37.670 debutant 17.940 13.180 37.030 43.510 44.550 42. gestionar custode sală M I 46.550 36.520 30. documentarist.200 29. IV 37.120 II 50.410 38.3**) I 55. referent. secretar (tehnic) de redacţie.530 30.800 - 47. tehnoredactor M I A****) I 46.660 43. bibliograf. Restaurator***).460 53. Referent.770 57.650 39.530 30.410 39.410 - 39.940 27.560 IV 32.570 31. caricaturist.180 37. bibliograf.030 43.030 43. corector.790 47.560 47. Muzeograf.530 30.070 II 40.660 34.770 35.770 35. bibliotecar.410 38.390 49.510 III 44.520 30.570 31. secretar (tehnic) de redacţie.550 33. desenator artistic.030 43. tehnoredactor S I 57.460 52.180 38. referent. corector.650 - debutant Muzeograf.770 44.770 35.940 III 36.550 36.070 debutant 14. redactor I. traducător.390 II 46.570 31.550 33.940 II 36.200 27.940 - 55.670 debutant 18.510 44.650 39.P.120 46.650 IV debutant 15.

lei ────────── 1. care desfăşoară activitate 2. nr. ****) Se poate utiliza numai pentru încadrarea în funcţia de bibliotecar a absolvenţilor şcolilor postliceale de biblioteconomie.460 III 24.debutant 26. redactor-şef corespunzător 18.990 2. Funcţii de conducere din unităţile de la cap.G. Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef partidă. G I 30. NOTĂ: Persoanele încadrate în unităţile de cultură. artiştii lirici. şef secţie 10.230 7. cu aprobarea nominală a ministrului culturii.940 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── __________ Pct.720 29. coriştii. secretar general de redacţie execuţie 10.200 25. 1. ***) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional în instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare.430 Supraveghetor muzeu. Şef redacţie.900 solistică. şef oficiu 7. Indemnizaţia de crt.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.000 5. care au rezultate valoroase în activitate. Director adjunct. III.940 31.230 27. Director. *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii. **) Studii superioare cu durata de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.810 26. pot ocupa în mod cu totul excepţional. 1 şi 2 de la cap. dansatorii. Director general adjunct bază 19. IV a fost completate prin art.485 3. I şi II ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.670 II 27. 2. Şef birou. artiştii instrumentişti.980 28.580 25. 994/1995. editură).230 6. Funcţia conducere maximă .430 debutant 24. mânuitor carte M.320 4. care fac parte din salariul de bază Spor maxim . * ** . balerinii. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază. Şef serviciu. redactor-şef adjunct funcţiei de 16. I pct. 2 din H. coriştii operă. Artiştii lirici operă.150 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 19. Director general Salariul de 21. instrumentiştii.200 30.800 32.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV.

770 35. redactor-translator emisie.510 IV 40.120 53.180 37.550 33. grafician.120 IV 46.520 50. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .530 72.510 V 40.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Redactor documentarist.650 39. ANEXA Nr. 5 A AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ "ROMPRES" Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. Comentator politic.070 47. publicist. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.790 55. M 47. redactor translator. fotoreporter special S I 67. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.890 62. secretar (de redacţie şi de emisie).550 49. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.660 34. reporter special.840 III 52.550 42.650 debutant 39.650 debutant 39.000 74.410 44. translator emisie. redactor de rubrică. 177/1993.030 43. redactor translator.390 57.740 64.530 49.970 60.410 38.790 55.740 64.410 44. grafician.180 43.840 II 52.470 II 58.180 43. editorialist.890 62.970 60.030 50.120 II 46.030 50. corector transmisie S I 58.940 42. corespondent special (în ţară şi în străinătate).550 49.070 III 40.120 III 46.160 lei lunar brut.lei Nr. redactor.940 IV 3.510 44.570 .770 2.940 42. fotoreporter.120 53. reporter. Redactor documentarist. corector transmisie. secretar de redacţie (comisie). Funcţia Nivelul Gradaţia crt.200 69. fototecar I 52.390 57.070 47.

şef serviciu execuţie 13.980 28.000 9.485 7.720 29. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. debutant 32. antrenor lot naţional**) expert sportiv.800 32.560 II 30. gradul II 52. Funcţia conducere maximă . redactor şef bază 19. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. studiilor ────────────────────────────── *) 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Şef birou 10. Secretar general de agenţie Salariul de 21. Şef secţie.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B.670 Operator emisie-recepţie M I A 37.940 6.390 57.530 34.550 33.570 36. Secretar general de redacţie funcţiei de 16. gradul I 58.040 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * ** Salariile de bază din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10. Director. 6 UNITĂŢI SPORTIVE I.660 39. antrenor lot naţional**).790 55. Secretar federaţie. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.230 27.970 60. ANEXA Nr. Secretar federaţie.160 lei lunar brut.770 40. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive A.160 8.120 3. redactor şef adjunct corespunzător 17.460 debutant 26.500 10.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. antrenor . 177/1993.lei Nr.36. Director adjunct.200 30.670 III 27.740 64. Secretar federaţie.840 2. Indemnizaţia de crt. referent sportiv.560 4. antrenor federal.940 31.120 53. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .520 35.940 I 33. antrenor federal.890 62. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. antrenor federal.

referent sportiv gradul V 32. Instructor sportiv III. referent III 27.180 37.660 39.990 12. Instructor sportiv debutant 27.550 42.800 32.550 38. instructor sportiv gradul I 50.410 38.980 28.570 36. expert sportiv gradul II 46. gradul V.550 8. instructor sportiv gradul III 39. Secretar federaţie. referent II 30.570 .560 37.590 de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. antrenor federal. Funcţia conducere maximă .120 53. Instructor sportiv II.070 40. Antrenor categoria II. Antrenor categoria IV.670 33.940 36.770 6. Indemnizaţia de crt. referent sportiv gradul IV 36.070 47.410 44.lot naţional**): gradul III.650 5.940 42.510 3.650 4. Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── Nivelul Salariul de bază lei Nr. Secretar general federaţie corespunzător funcţiei 16. Antrenor categoria I.790 55.030 43. referent sportiv gradul III 40. Antrenor categoria V. **) ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── 1.720 29.550 49.200 10. Secretar federaţie.770 5. Funcţia studiilor Gradaţia crt. **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive.660 - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7. B.530 9.520 35.940 31.390 57.030 50.510 4.560 37.570 47. Preşedinte federaţie Salariul de bază 21. Antrenor categoria III.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Instructor sportiv I.180 43. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive A.520 35.550 - 49.670 33.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. instructor sportiv gradul II 44.530 34. Instructor sportiv debutant 46.120 2.460 30. expert sportiv gradul I 52. referent I 34. gradul IV.560 35. antrenor federal. cu aprobarea ministrului.

Controlor vamal debutant S 37.720 40.800 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── *) Categoria de clasificare de antrenor.520 Controlor vamal III M 30. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.360 .200 . ANEXA Nr.530 30. 177/1993.980 39. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . Controlor vamal gradul I S 43. Preşedinte club Salariul de bază corespunzător 9.120 58.Complex sportiv 9. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.160 lei brut lunar.Cluburi 7.070 8. 9. Vicepreşedinte club funcţiei de execuţie 6. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. în sensul prezentei hotărâri.lei Nr. stabilită de conducătorul unităţii sportive în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate.6. Antrenor debutant.660 39.770 40. referent debutant 31.940 36.890 2.790 3. corespunde gradului profesional.940 Controlor vamal IV M 27.070 47.560 32.030 50. Funcţia conducere maximă .550 33.410 44. B. Controlor general S 49. b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Controlor vamal I M 38.180 5.360 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * Persoanele utilizate în cadrul unităţilor sportive. în calitate de colaboratori. **) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Controlor general specialist S 55. Şef complex sportiv 6. Controlor vamal gradul II S 38. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.660 Controlor vamal II M 34. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. Indemnizaţia de crt.120 53.550 6.670 29.460 42.940 42. 8.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .510 52.550 4.800 28.770 35. 7 UNITĂŢI VAMALE Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.390 57.180 37.650 46.970 60. 7. beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 1/4 din salariul de bază minim brut pe ţară.570 31.

II 46. Controlor vamal debutant M 27. şef electrician 52.020 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul public naţional.940 8.590 13.410 38.390 57. Şef vamă adjunct funcţiei de execuţie 16.970 5. 177/1993. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.030 43.790 55. Indemnizaţia de crt.560 57. Ofiţer aspirant S S S S S S 55. ministrul finanţelor poate aproba salarii de bază mai mari cu până la 10% pentru personalul de specialitate din unităţile vamale. ofiţer electrician.180 37. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1.120 58. ANEXA Nr.10.970 2. Comandant instructor S 53. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar.550 42.510 44.485 12. Şef mecanic 58.790 47.770 - . 8 UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI I.890 4. salarizat potrivit prezentei anexe.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. ofiţer mecanic.120 6. ofiţer electrician. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .390 49. Ofiţer punte.970 a) Funcţii de execuţie pe nave maritime 3.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Şef vamă Salariul de bază corespunzător 19. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.390 53.070 7. Ofiţer punte.120 58. şef mecanic secund. Şef tură 5. Funcţia conducere maximă . Căpitan secund. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. III 40.120 50.650 39. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.790 55.390 57.550 36.970 57.660 58. Şef mecanic instructor S 53. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.lei Nr.120 55. ofiţer mecanic. Comandant 60.

520 35.560 33. stabilite conform prevederilor legale. Electrician. Căpitan de port gradul I S 52.570 46.740 64.940 18.200 28. Ofiţer RTG I 19. în funcţie de dotare şi atribuţiile acestora. Dragor şef M 40.990 2. Conducător şalupă.660 35.560 32.530 30. B. tehnice. timonier.770 38. Ofiţer de port gradul II M 33.570 36. Dragor M 32.410 47.670 35. Ofiţer punte M 37. ofiţer mecanic.070 44.180 38. b).070 30.180 43.120 53.530 36. aspirant M 31.660 34. a).530 38.560 39. Căpitan dragor M 44.790 55. Scafandru autonom 25.770 15. Electrician. Scafandru greu 26.550 33.670 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. Ofiţer RTG II 36.940 31.770 40. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.410 39.070 43.670 42. motopompist. ajutor ofiţer mecanic 22.840 67.520 37.030 10.550 34.650 42. ofiţer electrician.650 46.550 37. timonier.570 32.570 16.660 34.660 - d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi Funcţii de execuţie pe grade profesionale 27. Scafandru debutant M M M 37.940 44. Şef echipaj 21. Ofiţer de port debutant M 32. Şef staţie RTG 40.800 40.770 35.660 38.570 38.550 38.660 39.550 40.800 c) Funcţii de execuţie comune pe nave 17.650 13.180 38. Director (căpitănii coordonatoare) 21.940 30. Căpitan de port specialist S 60.940 44.550 11. marinar. Căpitan M 43. marinar 23. şef timonier. fluviale 9. motopompist. c) din prezenta anexă. debutant 24. Ofiţer mecanic. Ofiţer de port gradul I M 37. Indemnizaţia de crt.550 46.200 39.660 37.940 14.180 42. ofiţer electrician M 36. dragor.770 36.940 37.560 20.390 57.520 39. Căpitan de port gradul II M 42.520 31.650 12.560 35.120 Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 29. motorist.770 39. Funcţia conducere maximă .650 49.550 33.550 - 47.530 34.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.b) Funcţii de execuţie pe nave portuare.410 43.410 44.190 . motorist. Ofiţer punte.890 62. Şef mecanic M 40. Director adjunct (căpitănii coordonatoare) 11.

nr. indiferent de subordonare.3. 9 LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR. DR. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. meteorolog (hidrolog.120 53. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. ANEXA Nr.070 47.190 4.530 6.890 62. PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR PENTRU CARANTINĂ FITOSANITARĂ.lei Nr. 177/1993. gradul II S 44. dr. G. AGENŢII DE SUPRAVEGHERE A PROTECŢIEI MEDIULUI. inginer**). Medic veterinar. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE "PROF.K.740 67. inginer**). denumirea Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor din titlu a fost înlocuită cu denumirea Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof.840 3. DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE.510 52. Căpitan şef port Salariul corespunzător 11. pedolog). PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ. pedolog).530 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc de Ministerul Transporturilor. meteorolog (hidrolog. hidrogeolog.790 55. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . expert*) S 58. Medic primar veterinar*) S 58. PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC.550 . gradul I S 50. Şef serviciu funcţiei de execuţie 10.G. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. hidrogeolog. Inginer**). Funcţia Nivelul Gradaţia crt. 10 din H. Medic veterinar. G. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. şi se utilizează de către toate unităţile care funcţionează potrivit prezentei hotărâri. SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE. hidrogeolog.740 64. meteorolog (hidrolog. ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIA BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII" ________________ Potrivit art.200 2. Şef birou 7.160 lei lunar brut. Constantinescu". pedolog).970 60. PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ. prin ordin al ministrului. 1223/1996.890 62.230 7. CONSTANTINESCU". Şef grup scafandri 7.390 4.970 60.650 46.K.

940 31.940 42.070 12.180 43.410 44. hidrogeolog) I M 37.560 37.lei Nr. gradul III S 39. hidrogeolog.460 16.49.940 42. tehnician*) veterinar (hidrolog) II.550 10. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . 38. meteorolog (hidrolog. 34. Medic veterinar.660 39. tehnician*) veterinar (hidrolog) I. zootehnie şi altele). observator meteorolog (hidrolog. observator meteorolog (hidrolog. horticultură.660 7. 26. debutant S 38.770 40. . hidrogeolog. 43. observator meteorolog (hidrolog.720 29. inginer**). tehnician*) veterinar (hidrolog) III.560 14. Asistent veterinar IV.770 40. 27. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist).940 13. dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. pedolog).520 35.520. observator meteorolog (hidrolog.670 15.670 17. zootehnie şi altele). hidrogeolog) I A M 42. pedolog). observator meteorolog (hidrolog. hidrogeolog) II M 33.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie. meteorolog (hidrolog. Asistent veterinar.650 46. Asistent veterinar III.410 6. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 11.410 44.570 36.550 38. pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. prof.550 8. Subinginer II Sing.570 36.070 47. Medic veterinar.980 28. meteorolog expert sau medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional. Subinginer debutant Sing.800 32. Subinginer I Sing. Asistent veterinar I.940 31. hidrogeolog) debutant M 29. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.530 34. 30.460 18. prof. potrivit regulamentului cuprinzând criteriile şi condiţiile de participare la concurs.180 43. hidrogeolog) III M 30.650 46. prof.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) În funcţia de inginer expert. **) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie. tehnician*) veterinar (hidrolog).230 27. 35. inginer**).770 40.030 5. Subinginer III Sing.200 30. Agent veterinar I Şc. Asistent veterinar II. 33. Agent veterinar debutant Şc.200 30.800 32.660 39. horticultură. Agent veterinar II Şc. tehnician*) veterinar (hidrolog). elaborat de acelaşi organ central.180 9. I A.

şef secţie 10.izolare. 8 lit. NOTĂ: 1.cuantumul sporului poate fi de până la 30% din salariul de bază şi se acorda în condiţiile prevăzute la art.230 24.500 20. 2. Inginer şef 11. **) Se utilizează la inspectoratele cu personalitate juridică.sporul poate fi de până la 50% din salariul de bază şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. inspector şef**). necropsii în laboratoare şi altele asemenea .000 22. de subordonare centrală sau locală. ***) Se utilizează la oficiile cu personalitate juridică. care face parte din salariul de bază: . Director. Guvernator*) Salariul de bază 24. şef birou. corespunzător şef oficiu***) funcţiei de execuţie 18. Nivelul salariilor de la poz. Şef serviciu. Nivelul salariilor din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător şi personalului încadrat în alte laboratoare. căi de acces dificile .lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19.530 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". Pentru personalul din dispensare medicale care. 2-6 se poate utiliza şi pentru funcţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică. şef laborator 7. îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă . Şef atelier.B. potrivit contractului individual de muncă. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului. dispersare. precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului. Director adjunct 16. 4. 5.190 23. 8 lit.320 21.epizootii deosebit de grave. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Pentru condiţii deosebit de periculoase. d) din prezenta hotărâre. şef staţie. a) din prezenta hotărâre. 3. şef circumscripţie. stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei . Spor pentru îndeplinirea unor sarcini. şef centru. Indemnizaţia de crt. potrivit specificului activităţii. Funcţia conducere maximă . şef fermă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->