P. 1
hG 281 - 1993 SALARIZARE BUGETARI

hG 281 - 1993 SALARIZARE BUGETARI

|Views: 3,802|Likes:

More info:

Published by: Hanibal Hanibal Karpat on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Top of Form

main enrsuuzzegcculn

none

0

/

Bottom of Form

Guvernul României

Hotărâre nr. 281 din 17/06/1993
cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

___________ Text actualizat la data de 05.07.2006 avându-se în vedere următoarele acte: H.G. nr. 511/1993 H.G. nr. 233/1994 H.G. nr. 554/1994 H.G. nr. 615/1994 H.G. nr. 943/1994 H.G. nr. 697/1995 H.G. nr. 994/1995 H.G. nr. 272/1996 H.G. nr. 324/1996 H.G. nr. 75/1996 H.G. nr. 1223/1996 Legea nr. 154/1998 H.G. nr. 561/2000 H.G. nr. 408/2003 H.G. nr. 854/2006.

În baza prevederilor Legii, salarizării nr. 14/1991, Guvernul României h o t ă r ă ş t e: CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată şi de proiectare, unităţi de informatică, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, unităţi de cultură, unităţi de sport, precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional. Art. 2. - (1) Salariile personalului din unităţile prevăzute la art. 1 cuprind: - salariul de bază, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate; - sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază; - premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii; - premii speciale stabilite în valoare fixă, pe 2-3 mărimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanţa realizărilor obţinute. (2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităţilor bugetare mai poate beneficia şi de alte drepturi ce se acordă în natură: masă gratuită, transport de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parţial de unitate, locuinţă de serviciu şi altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

CAPITOLUL II Salarii de bază Art. 3. - (1) Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de bază sunt stabilite pe 3-6 gradaţii, iar în învăţământ, pe tranşe de vechime. (2) Salariile de bază pentru personalul de conducere - şef birou, şef serviciu, director şi director general, adjuncţii şi asimilaţii acestora, prevăzuţi în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradaţiei deţinute, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţilor şi subunităţilor. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi în cazul în care funcţia de conducere este îndeplinită la o altă unitate bugetară decât cea la care s-a stabilit funcţia de execuţie de bază. Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere sau de celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce-i revine. (3) Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectivă, pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizaţia prevăzută la alin. (2). (4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectivă şi se stabileşte de ministru, conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, după caz. __________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 4. - (1) Salariile de bază pentru funcţiile din unităţile de învăţământ, cercetare şi proiectare, sanitare şi de asistenţă socială, de informatică, de cultură şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11. (2) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de bază. (3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al unităţii bugetare, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. (5) Miniştrii, ceilalţi conducători ai instituţiilor centrale şi locale ale administraţiei publice, care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi, pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie, calculate potrivit alin. (4), să se facă la nivelul ordonatorului principal de credite, care aprobă şi statele de funcţii, potrivit legii. __________ Alineatul (5) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 324/1996. - A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 5. - (1) Trecerea în gradaţia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se, fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana

respectivă, cu aprobarea conducătorului unităţii. Pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere, trecerea în gradaţia imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcţii. (2) La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minimă prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni. (4) Angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1, cu excepţia cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe tranşe de vechime. Pentru personalul sanitar reuşit la concurs pe aceeaşi funcţie, salariul de bază se poate stabili la nivelul gradaţiei avute anterior concursului la funcţia în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la această prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant. (5) În mod excepţional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, pentru unităţile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent. În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu. (6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele - se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, pentru unităţile subordonate. (7) Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută. (8) Avansarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învăţământ sau obţinerea gradelor didactice II sau I. ___________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 6. - Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unităţii - la propunerea şefului ierarhic şi se acordă calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab". ___________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. CAPITOLUL III Sporuri la salariul de bază Art. 7. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

. îngrijirea bătrânilor. hemodializă. TBC. 3.personalul din instituţiile care se ocupă de: îngrijirea şi/sau educarea specială a copiilor. 7 alin. X pct. precum şi şoferii de pe autosalvări. beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă. anestezie şi terapie intensivă. .G. indemnizaţii de conducere. ortopedie-traumatologie. un spor de până la 15% din salariul de bază. chirurgie cardiovasculară. 4 alin. nr. cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. nedorite sau dificile. 281/1993. arşi. (7) şi (8)]. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de ministere. . epidemii deosebit de grave şi altele asemenea. (3) Trecerea într-o tranşă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul "bun". stabilite de Ministerul Sănătăţii. care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor. art. după consultarea sindicatelor. trepte profesionale şi gradaţii.personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie. conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare. calculat potrivit prevederilor alin. un spor de până la 15% din salariul de bază. calificarea şi ocrotirea invalizilor şi deficienţilor. (1). 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade. Art. 33 din H. cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază.personalul de specialitate din unele activităţi medicale. personalul navigant din Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă care execută misiuni de instruire în zbor. dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin. categoriile de personal. 154/1998 care prin anexa nr. art. pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (2)-(4). mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.personalul didactic care asigură predarea simultană la două-patru clase de elevi în învăţământul primar. . personalul de pe navele şcoală pe perioada cât se află în larg. la propunerea ministerelor. care îndrumă practica psihopedagogică. . cuprinse la art. celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate. SIDA.personalul medico-sanitar de intervenţie din staţiile de salvare.personalul din unităţile sanitare cu specific deosebit. Pentru condiţii deosebit de periculoase.────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tranşa de vechime în muncă Cota la salariul de bază ────────────────────────────────────────────────────────────────────── între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 ani 20% peste 20 ani 25% ────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Pentru personalul încadrat în muncă. (4) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obţinut calificativul "slab". 8. anatomie patologică şi medicină legală. De acest spor poate beneficia: . dobândită după data pensionării. vătămătoare.În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. . personalul de pază din cadrul unităţilor bugetare cu obiective de patrimoniu. după data aplicării prezentei hotărâri. inclusiv cardiologie intervenţională şi chirurgia toracică. mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. ponderea funcţiilor de conducere. art. (6) Pensionarii pentru limită de vârstă. cum ar fi: neurochirurgie. (5) Sporul corespunzător vechimii în muncă. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. stabilite de Ministerul Sănătăţii. Pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii. (3) şi (4) şi la art. Locurile de muncă. prevăzută la tranşa respectivă. ___________ A se vedea şi Legea nr. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. obstetrică-ginecologie şi în unităţi de asistenţă socială şi de ocrotire. 6. 5 [cu excepţia alin. . b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii de muncă deosebite. chirurgie plastică şi reparatorie. art. care se reangajează în muncă potrivit legii.

nr. în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. d) a fost introdus prin art.(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător. 1 din H. . . Filarmonicii «George Enescu» Bucureşti. nr. . pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în cadrul federaţiilor şi al cluburilor sportive.Litera g) a fost introdusă prin art.Teza a 2-a a alin.Litera h) a fost introdusă prin art.G. unic pct. unic din H. orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel: a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru. f) pentru activitatea de imersiune. nr. nr. nr. şi anume din venituri proprii şi subvenţii. secretari federaţii. I din H. corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru pentru activitatea de importanţă naţională. 1 arată că de prevederile art. un spor de 15% din salariul de bază brut pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate. . De sporul de până la 15% din salariul de bază poate beneficia şi personalul din cadrul Corpurilor gardienilor publici. i) salariaţii din instituţiile publice de spectacole şi concerte. unic din H. Muzeului Naţional de Artă al României şi Muzeului Naţional de Istorie a României beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de bază. .Alineatul 5 de la lit. 281/1993 beneficiază şi salariaţii Corului Naţional de Cameră "Madrigal". 13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 408/2003 care prin art. . . unic pct. I pct. unic pct.G. 272/1996 care prin art. beneficiază şi salariaţii Bibliotecii Academiei Române. 561/2000. 8 lit. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. 943/1994.Litera i) a fost introdusă prin art. 9. la propunerea conducătorului instituţiei.G. d) salariaţii care lucrează. __________ Litera a) a fost modificată prin art.G. 1 arată că de prevederile art. b) a fost introdus prin art. e) pentru activitatea desfăşurată de nevăzători.Alineatul 4 de la lit. I din H. Art. un spor de până la 15% din salariul de bază. 2 din H. 615/1994.G. iar sursele necesare acordării acestui spor se finanţează din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. antrenori federali.G. nr.A se vedea şi H. nr. corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru.G. potrivit contractului individual de muncă. 17 din H. 281/1993. aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. pe baza criteriilor ce se vor stabili de către aceasta.G. categoriile de personal.G. care îşi desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. Bibliotecii Naţionale Bucureşti. g) din H. pot beneficia de un spor de 25% calculat la salariul de bază. . h) pentru personalul încadrat în funcţiile de preşedinţi de federaţii salariaţi.A se vedea şi H. 1 din H. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 1 din H. nr. (1) litera d) "De acelaşi spor beneficiază şi personalul din unităţile vamale de frontieră" a fost abrogată prin art. nr. . o indemnizaţie de 750 lei/oră de scufundare.Litera d) a fost modificată prin art. 943/1994. 511/1993. Caragiale» Bucureşti. nr. prevăzute în anexa nr. g) Salariaţii Operei Naţionale Române. 697/1995. nr. g) din H.De sporul de 15% din salariul de bază poate beneficia şi personalul din cadrul Corpurilor Gardienilor Publici care îşi desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.Alineatul 2 de la lit. mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ministere. Teatrului Naţional «I.G. antrenori loturi naţionale şi antrenori categoria I (care antrenează sportivi sau echipe de lot naţional).G.G. nr. . Locurile de muncă.G. 75/1996. nr.L. începând cu luna aprilie 2003. aprobată de ordonatorul principal de credite. . b) a fost introdus prin art. pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. De sporul de izolare beneficiază şi personalul unităţilor teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale. precum şi personalul de pază din unităţile teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale. 854/2006. 147/1996. . un spor de 25% calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru. c) pentru condiţii grele de muncă. 8 lit.

pe lângă salariul funcţiei didactice. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor. în situaţii cu totul deosebite. indiferent de unitatea în care se realizează. se pot acorda. şi locale ale administraţiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon. fără a se depăşi 120 ore anual. soră-şefă şi altele. ministerele.Instituţiile publice organizate pe regim extrabugetar. în cadrul schimbului normal de lucru. în cadrul aceluiaşi an bugetar. Art. după cum urmează: a) 10 premii a 300. apreciate ca valoroase. (2) În unităţile sanitare. potrivit legii. Munca astfel prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. şi de o indemnizaţie clinică de până la 50% din salariul de bază lunar al funcţiei medicale sau farmaceutice îndeplinite. în locul sporului prevăzut la alin. de un spor de 25% din salariul de bază. Art. Art.(1) Pentru îndeplinirea unor sarcini. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenţă sau a continuităţii activităţii unităţilor vamale. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate.(1) Pentru activitatea desfăşurată. de asistenţă socială şi de ocrotire. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare. expertizare. un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei ture. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care. b) 15 premii a 200. anului şcolar. personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi. . unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere.000 lei. plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe. analize de laborator şi altele similare. consiliul de administraţie sau alte organe similare de conducere ale unităţilor pot acorda premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. la sfârşitul anului calendaristic. care nu fac parte din salariul de bază. pentru orele lucrate în acest interval. În cazuri cu totul deosebite. dar nu mai mult de 360 ore anual. Art. (4) Prevederile alin. beneficiază. stagiunii etc. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcţii în aceeaşi unitate. 15. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază.Unităţile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora.00 şi 6. în trei ture. tehnico-economice şi altele asemenea). cum ar fi: profesor-diriginte de clasă. ocrotirea sănătăţii şi din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică. CAPITOLUL IV Premii Art. după caz.00. Art. 14.(1) Pentru realizări deosebit de valoroase sau de importanţă naţională din cultură. . după caz. .000 lei. (2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitatea integrată de învăţământ medicofarmaceutic va beneficia. în ziua de duminică sau în zilele de sărbători legale. fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. de asistenţă socială şi de ocrotire. Criteriile şi condiţiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere. personalul din unităţile bugetare beneficiază. 12. celelalte instituţii centrale. de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata. potrivit programului normal de lucru.Munca prestată în unităţile sanitare. precum şi cele care au organizate activităţi pe regim extrabugetar şi care realizează prin efort propriu venituri suplimentare faţă de cele prevăzute iniţial la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu prin activităţi cum ar fi: lucrări de cercetare. personalul beneficiază de un spor stabilit în sumă fixă. în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătăţii. nu se lucrează. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituţiei respective. în conformitate cu reglementările în vigoare. potrivit reglementărilor în vigoare. .b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. . (1). între orele 22. 11. valorificarea unor prestaţii proprii către terţi executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din ţară s-au din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar. (2) Consiliul de administraţie sau. . 13. conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. precum şi în unităţile vamale în sâmbăta liberă.(1) Personalul care. 16. se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază şi se aprobă de conducătorul unităţii. . Pentru îndeplinirea unor activităţi în afara funcţiei de bază (expertize medicale. . Art. organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. o dată pe an. premii speciale. 10. depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar. îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii. Din acest fond. care se adaugă la salariul de bază şi face parte din acesta. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condiţiile prezentei hotărâri. sub 8 ore pe zi.. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin.

după caz. nu poate depăşi un salariu de bază lunar. se stabilesc de ministere. cu respectarea prevederilor art. care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. Salarizarea în cazul cumulului de funcţii Art. între ceilalţi salariaţi încadraţi pe funcţii similare. Art. corespunzător încadrării fiecăruia. . care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază. (2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. nu se lucrează.(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs. În învăţământ. CAPITOLUL V Alte drepturi A. I pct. 18.c) 20 premii a 150. precum şi pentru munca remunerată prin plata cu ora. . ministrul cercetării şi tehnologiei. 17. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aplica plata cu ora. ministrul sănătăţii. cât şi cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. (2) se ia în considerare salariul de bază prevăzut în statul de funcţii. (2) Sumele necesare acordării premiilor se aprobă.G. în condiţiile prevăzute de lege. cu respectarea prevederilor legale. potrivit celor de mai sus. se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcţiei de bază. calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală. 19. persoane care au funcţia de bază în afara unităţii şi care se salarizează la nivelul gradaţiei 1 a funcţiei. Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcţiei didactice îndeplinite. în limita fondurilor care se disponibilizează prin absenţa persoanelor titulare.Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate. (2) În învăţământul de toate gradele. (1) şi (2) şi art. 2 din H. respectiv de preşedinţii Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole. se salarizează cu salariul orar al funcţiei de bază. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora. Plata cu ora Art. 561/2000. din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele de repaus săptămânal. (5) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară. potrivit dispoziţiilor legale. gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcţii. în sensul prevederilor de mai sus. ministrul învăţământului. (4) Personalul sanitar cu pregătire superioară. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 alin. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unităţii. de ministrul culturii. de preşedintele Academiei Române. Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora în învăţământ. (1). în cadrul programului normal de lucru. cu funcţia didactică îndeplinită şi cu vechimea recunoscută în învăţământ. Premiile individuale se aprobă. nr.000 lei. Aceste fracţiuni de normă vor fi prevăzute ca atare în statul de funcţii. B. plata cu ora se poate aplica şi pentru unele discipline sau activităţi care nu se pot constitui în posturi didactice complete. pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeaşi unitate sau din alte unităţi. potrivit art. . (3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de bază cu care este încadrat titularul înlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. __________ Alineatul (5) a fost introdus prin art.(1) În anumite domenii de activitate. cu obligaţia îndeplinirii şi a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu. vechimii recunoscute în învăţământ şi gradului didactic obţinut (în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar). zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care. se stabilesc anual de Ministerul învăţământului. posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs până la începutul anului şcolar (universitar). 17 alin. unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot fi redistribuite. În situaţiile prevăzute la alin. .

precum şi pentru gospodăria sa. în acest caz. aprobat prin bugetul public naţional. (1) sau (2). (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază. persoana detaşată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul. pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. indemnizaţia de instalare se acordă. (3) De drepturile prevăzute la alin. la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detaşat. în condiţiile legii. (2) Când detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu de bază mai mare. pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această menţiune. Drepturi în cazul mutării în altă localitate şi alte drepturi Art. care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă. în cadrul aceleiaşi unităţi.(1) Personalul mutat. salariaţii primesc. fiecare minister. Art. 20. 24. în toate cazurile. în altă localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale. . . acordat la cererea sa. 21. de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. Numirea temporară. nivelul studiilor şi nivelul salariilor . gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate. delegarea. (2) Mutarea în altă localitate se va putea face. (4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. Posturile vacante ocupate în condiţiile de mai sus se comunică lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială. numărul de posturi. detaşarea sau trecerea temporară în altă muncă Art.(1) În limita fondului destinat plăţii salariilor. CAPITOLUL VI State de funcţii Art. stabilite de ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de Ministerul Finanţelor. alte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice defalcă fondul pentru unităţile subordonate. care cuprinde denumirea funcţiei. în cazul medicilor şi farmaciştilor. calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an. . primesc. după terminarea stagiaturii sau a internatului. . dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei. Face excepţie personalul detaşat în perioada de sezon la unităţi bugetare din staţiunile balneoclimaterice. gradului sau treptei profesionale. gradul sau treapta profesională. d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare. pe lângă salariul de bază al funcţiei. b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază lunar. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu. care nu au putut fi ocupate prin concurs. C. D. indemnizaţia primită. pentru fiecare membru de familie. persoana în cauză îşi păstrează funcţia. Salarizarea acestora se face la nivelul gradaţiei 1 a funcţiei. temporare în altă muncă. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. detaşării sau trecerii temporare într-o altă muncă. prevăzute în statul de funcţii. 23. . (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui. Art. 22. în vederea mutării efective. gradul sau treapta profesională şi salariul de bază avut anterior.(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii. se va asigura decalarea programului respectiv.Posturile vacante din unităţile de asistenţă socială sau de ocrotire a sănătăţii şi din cultură. în primul an de activitate după absolvirea studiilor. numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare. c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar. şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţii de conducere.(1) Pe durata delegării. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. (2) Fiecare unitate bugetară îşi întocmeşte anual statul de funcţii în raport cu necesităţile activităţii respective.

(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de bază. prin reîncadrarea la gradaţia 1. pe bază de concurs. dar care se dovedesc a fi necesare şi unităţilor respective. sporurilor.Prevederile din prezenta hotărâre se aplică şi instituţiilor publice a căror finanţare se face din mijloace extrabugetare. Art. 13 şi 14 se vor aplica după aprobarea bugetului de stat. 27. la gradul sau treapta profesională în care urmează a fi încadrat personalul respectiv. 25. 31.(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor.Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. . Art. (3) Pe baza statelor de funcţii se întocmeşte statul de personal. (2) Ministerul Sănătăţii. pot da îndrumări metodologice şi avizează. astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţiile bugetare. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. 2 din prezenta hotărâre. pentru personalul din unităţile subordonate acestora. 33. va stabili modul de echivalare a noilor funcţii specifice acestor unităţi. premiile. precum şi modul de încadrare pe gradaţii a personalului respectiv. care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcţii şi fondul de salarii corespunzător. a altor organe de conducere similare. Pentru anul 1993. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. În situaţia în care. la propunerea celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. culturale. după caz. se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat. vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă şi avansarea.(1) Prevederile art.Ministerele. . (3) Organele prevăzute la alin. echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora. Statele de funcţii pentru unităţile organizate în structura ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice se aprobă de către acestea. prevăzute în anexa nr. Ministerul Sănătăţii. centralizate de ministere şi instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice. avansări în grade sau trepte şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocaţiile bugetare stabilite cu această destinaţie. Art. la propunerea acestora. Art. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterală a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri. se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor. ponderea personalului care poate fi încadrat în grade profesionale superioare. în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţă de aceasta. în aplicarea prezentei hotărâri.Se recomandă ca salariile pentru unităţile de cult să fie stabilite.de bază pe gradaţii. forme specifice de salarizare. invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice. împreună cu sporurile. Art. (2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate. 26.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor. . 28. începând cu anul 1994. Art. Art. artistice. 29. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii pentru unităţi şi unele funcţii care nu sunt specifice acestora. premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie sau. . . de către Secretariatul de Stat pentru Culte. Premiile individuale se aprobă de către conducătorul unităţii. Art. În mod similar se procedează şi în cazul reorganizării unor unităţi bugetare sau extrabugetare. . Statele de personal ale unităţilor bugetare. care au în subordine unităţi sanitare şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. CAPITOLUL VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. respectiv a organului ierarhic superior fiecărei unităţi bugetare. acordată cu această destinaţie unităţilor de cult. în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli. 307/1991. prin preluarea acestor funcţii din celelalte anexe la prezenta hotărâre. în limita fondurilor proprii şi a contribuţiei din partea statului. precum şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice pot stabili pentru personalul încadrat în unităţile din subordine salarii de bază mai mici cu până la 20% decât cele prevăzute la gradaţia 1. unii salariaţi ar urma să beneficieze de o majorare a salariului de bază de peste 22%. cu consultarea celorlalte ministere sau instituţii centrale ale administraţiei publice. sportive şi altele. republicată. acordarea gradaţiilor. cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie.Personalul de specialitate trimis în străinătate. . pentru unităţile bugetare sau extrabugetare. utilizarea unor niveluri de salarizare. ___________ . cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 32. în gradul sau treapta profesională imediat superioară. . beneficiază de drepturile prevăzute în reglementările specifice. sporuri şi adaosuri la salarii. tarife sau sume fixe. 30. . cu salariul de debutant. treceri în gradaţii superioare.

Art. 1-12 din Hotărârea Guvernului nr. . art. stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor. 33 din H. Art. Florin Georgescu Bucureşti. 281. ministrul finanţelor. art. ministrul muncii şi protecţiei sociale. 4 alin. Salarii de bază pentru personalul didactic din învăţământ A.Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna iunie 1993. 7 alin. ANEXA Nr. Art. 38. Funcţia ─────────────────────────────────────────────────────────────── crt. republicată. 307/1991. art. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade. Art.Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre privind stabilirea salariului de bază la încadrarea. (3) şi (4) şi la art. 154/1998 care prin anexa nr. răspunderea disciplinară. . . 34. precum şi orice alte dispoziţii contrare. 1 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT I. 281/1993. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: ─────────────── Ministru de stat. trepte profesionale şi gradaţii. (7) şi (8)]. Salariile de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul superior a) Funcţii didactice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Vechimea în învăţământ Nr. după caz. X pct.A se vedea şi Legea nr. ponderea funcţiilor de conducere. Art. 36.G. precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia. Pe aceeaşi dată se abrogă art. în procentele prevăzute de acestea. atrage. ca organe de specialitate. (1). 17 iunie 1993. 5 [cu excepţia alin. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor publice interesate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. potrivit legii. (2) Salariile prevăzute în anexe se vor indexa în baza hotărârilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993. controlează în toate unităţile bugetare modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare. cuprinse la art. art. indemnizaţii de conducere. până la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 peste peste 3 ani ani ani ani ani ani 25 ani 30 ani ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── . potrivit legii. 35. 3. Dan Mircea Popescu Ministru de stat. 31-36 şi anexele nr. . avansarea în funcţii a personalului. art. 37. şi cuprind toate indexările aprobate prin hotărârile Guvernului până la 1 iunie 1993.(1) Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute şi impozabile. . 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. materială sau penală a persoanelor vinovate. 6. 1-29. Nr. nr.Anexele nr.

030 50.485 5. Prorector corespunzător funcţiei 24. liceal şi de maiştri a) Funcţii didactice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Vechimea în învăţământ Nr.P. profesional.120 53.000 74.790 55.660 39.650 46.180 43.120 58.070 47. Profesor cu grad didactic I S*) 52.410 44.740 64.550 49.890 4. Funcţia conducere maximă . Secretar.200 2.770 2. Asistent universitar 44.3**) 47.940 42.970 60.550 38. Rector Salariul de bază 28.390 cu grad didactic II 40.770 40.070 47.510 52.510 52.890 62.030 debutant 39.200 69.─── 1.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1.550 49.790 55.840 67.940 42.120 53. Profesor cu grad didactic I I.970 60.120 58.410 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── b) Funcţii didactice de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Nr.120 53.390 57. Şef de lucrări (lector universitar) 52.070 82.120 53. Preparator 43.530 72.120 53.990 4.070 47.530 72.180 43. Secretar ştiinţific al consiliului profesoral 13.470 77.790 5. Profesor universitar 69.790 definitiv 40. Salariile de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul preşcolar.870 85.030 definitiv 37. studiilor până 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 peste la ani ani ani ani ani ani 25 ani 2 ani ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 1.550 49.500 7.030 50.500 3.890 cu grad didactic II 44.650 46. primar. Decan îndeplinite 21.550 49.970 60. ştiinţific al senatului 19.160 6.650 46.410 . Prodecan 17.410 44. gimnazial. Şef de catedră 10.180 43. Funcţia Nivelul ────────────────────────────────────────────────────────────── crt.030 50.940 42. Conferenţiar universitar 58.000 3. Indemnizaţia de crt.390 57.070 47.650 46.800 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B.790 55.510 52.710 2.550 49.

P.770 40.660 39.180 43.410 debutant 35.650 46.770 40.030 50. educatoare.550 49.570 36.520 6.570 36.030 50.800 32.550 49.560 37.550 38.180 43.530 8.3 46.030 50.180 43.940 42.560 3.650 46.570 5.520 35.650 46.560 37. Institutor I cu grad didactic I S***) 49.410 44.410 44.940 42.510 definitiv 38.940 42.770 40.070 47.070 definitiv 34.120 cu grad didactic II 42.390 57.650 46.520 35.510 52.550 49.120 53.030 50.070 47.550 4.120 53.070 47.410 44.550 38.070 47. învăţător.770 40.560 37.770 40. **) Absolvenţii cu examen de diplomă ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.660 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── *) Absolvenţii cu examen de diplomă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.570 36. .030 50.410 44.650 46.550 49.410 44.650 46.940 debutant 33.660 39.940 42.180 43. Institutor II cu grad didactic I I.530 7. Învăţător cu grad didactic I M 44.560 37.44.650 46.650 46.660 39.030 definitiv 36.070 debutant 37.660 39.510 cu grad didactic II 38.180 43.770 40.570 36.510 52.410 44.530 34.790 cu grad didactic II ****) 40.070 47.550 49.510 cu grad didactic II 38.120 cu grad didactic II 39.660 39.180 43.180 43.410 44.520 35. Profesor.770 40. Educator.550 definitiv 35.940 debutant 33.770 40.070 47. educatoare M cu grad didactic I 43. Maistru instructor M cu grad didactic I 43.940 42. educator.660 39.650 debutant 36.550 38.560 37.550 49.030 50.940 42.410 44.550 38.660 39.650 46.550 38.510 52.790 55.940 42.070 47.180 debutant 34.670 33. maistru instructor cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate M 31.070 definitiv 34.

550 33. 3. Model I M 31.200 30. 8. Funcţia Nivelul Gradaţia . Model debutant M. iar cel cu studii superioare.940 36. Supraveghetor noapte G 29.410 38.940 11.460 30. 4.800 13.200 44.180 37.650 39.940 46. pedagog şcolar*). ca institutor I sau II. ****) Absolvenţi. cu examen de diplomă. nr. Director adjunct funcţiei îndeplinite şi gradului 13.530 30.660 34.520 10. Supraveghetor noapte debutant G 28.G. Salarii de bază pentru funcţiile ajutătoare din instituţiile de învăţământ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . G 28.720 29.460 30. G 27.530 32.800 31.lei Nr.570 31. Salarii de bază pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .720 43. 1 din H.670 29. 5.200 30. ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. b) Funcţii didactice de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. instructor I Laborant.560 35. 233/1994. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 1.720 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Pedagogul şcolar. 7.570 34. 6. a) Funcţii didactice ajutătoare Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Laborant.770 35. după caz.670 33.070 40.200 30. III. pedagog şcolar*).940 31.500 didactic obţinut ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.460 28. 2.800 - b) Alte funcţii ajutătoare 9.720 29.510 2. Model II M.***) Absolvenţi. Funcţia conducere maximă .lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.800 32.980 12.520 30.lei Nr. 3 şi 4 au fost modificate prin art. Director Salariul de bază corespunzător 18. Indemnizaţia de crt. instructor II Laborant debutant Pedagog şcolar Pedagog şcolar debutant M M M M M M G G 42.940 30.520 33. se salarizează corespunzător funcţiei de învăţător. ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.460 28. __________ Textele de la asteriscurile la pct. unic pct. absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic). cu examen de diplomă.530 34.

560 37.160 lei lunar brut care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. Secretar debutant M 29.120 53. Secretar III S 39.940 7.550 49. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de bază.550 38.Profesor-diriginte Spor maxim .900 b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază Indemnizaţia maximă ─────────────────── .200 30. 1 A .660 5. grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Învăţământului.940 31.940 42.410 4. Funcţia conducere maximă . ANEXA Nr.770 40. liceal şi de maiştri . ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.570 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6.520 35.570 36.650 46. 177/1993.390 2.la o comisie de până la 100 de 1/2 din salariul de bază lunar al candidaţi funcţiei didactice în care este încadrat .lei ────────── 2.460 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── studiilor *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului. Secretar II M 33. Secretar III M 30. Secretar şef**) corespunzător funcţiei de 5.100 2.790 55.670 9.510 52.070 47. **) Se utilizează la centre bugetare.660 39. Secretar debutant S 35. IV.la o comisie de peste 100 de candidaţi un salariu de bază lunar corespunzător funcţiei didactice în care este încadrat * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Indemnizaţia de crt.030 3.180 43. Secretar II S 44. Secretar I*) S 50.400 execuţie îndeplinite ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se utilizează numai în învăţământul superior.Preşedintele Comisiei de bacalaureat: .lei - . Secretar I M 37. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.550 38.560 8. Secretar IV S 36.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. profesional. care fac parte din salariul de bază Învăţământul gimnazial. c) Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Secretar şef*) Salariul de bază 8. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini.530 34.770 40.800 32.crt.

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. .lei Nr.470 77. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE 1.510 3.770 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.650 46.120 53.lei Nr.950 5.410 44.120 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.070 2. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ 1. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .890 62. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Instructor II M 37. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. Director general adjunct Salariul de bază 19.030 50. Expert gradul III S 40.I.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.120 2. Expert gradul I S 52.510 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.000 74. Funcţii de execuţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .790 55.770 40. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. Director adjunct de execuţie 18. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă crt.970 60. Instructor debutant M 33. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.840 3. Instructor I M 42.940 7.485 7. Expert-consultant I S 58.740 64.570 36.940 42.180 43.180 43.485 6.660 39. Director corespunzător funcţiei 19. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă .070 47. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert-consultant I A S 69.530 72.520 35.550 38.790 55.390 57. Expert debutant S 39.550 49.410 44.120 53.070 6.560 8. Instructor III M 34. Expert gradul II S 46. Director general 22.650 4. Expert-consultant II S 52. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.390 57.

120 50.390 62.840 8.940 69. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ. pot fi ocupate de persoanele care au deţinut. respectiv III sau IV. III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviaţie "Aurel Vlaicu".510 58.840 3. 233/1994.740 55.390 49. Medic debutant 7. 2. director centru de calificare şi recalificare. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Funcţia de execuţie Nivelul Salariul de bază (lei) crt.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. __________ Nr.180 72.550 46. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă.470 60. II. funcţiile de expert II. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.870 2.650 77.120 60. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.890 50.030 57. Medic rezident anul II .320 2. 18.890 53.970 49. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.G. 2 I. Director centru de perfecţionare.120 47. curent 1 de la lit. nr. Farmacist primar*) 64. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar 1.530 57.390 46.740 52.970 52.790 _ 52. Medic primar 82. Farmacist specialist 53.030 47. Medic specialist 64.200 55. Şef centru de calificare 7. 177/1993.crt. respectiv gradul II şi gradul III. . Director adjunct centru de perfecţionare 16.160 lei lunar brut. 3. precum şi la Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă.000 58.III S S S S S S S S S 67. 4. Medic rezident anul I 5.070 40.510 44.550 47. Medic 58. Funcţiile de expert gradul I.550 42.030 43. în funcţiile de expert gradul I. 2 din H. Funcţia de instructor se utilizează la centrele de perfecţionare a personalului din marina civilă şi din navigaţia fluvială.410 74. Salariile de bază sunt cele corespunzătoare noului grad profesional echivalat şi gradaţiei avute. anterior aplicării prezentei hotărâri.120 50. ANEXA Nr. Farmacist rezident anul II .530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: 1.510 49.VII 4. studiilor Gradaţii ──────────────────────────────────────── ────── 1 2 3 4 5 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── A.000 3.070 62.120 - .970 6. unic pct.790 9. B a fost modificat prin art.070 55. ALTELE DECÂT CELE CLINICE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── Nr.

030 27.670 19..F.940 55.M.550 49.510 39. optician.550 - 46.180 43. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 25.410 44. asistent social B.550 24.940 42. masor. Psiholog. autopsier.070 49.940 42.550 38.530 34.520 35.030 52. Farmacist debutant 13.070 47.390 S 38.180 38. moaşă.550 38. profesor C. Farmacist 50. instructor C.030 38. sup.940 42. ***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale.560 37.120 43. biochimist. protezare ortopedică şi protezare auditivă. profesor C.180 38. Asistent medical**) M 33.070 17.410 46. chimist 28. Dentist debutant S S S Înv.570 36.180 43. chimist specialist 49. Dentist principal 52.520 35. biochimist.770 21.650 35.660 44.650 23.M.120 55. logoped.790 44..390 46. laborant cu liceul sanitar.770 42.650 46.970 26. sup.650 47.510 12.070 57.F. Asistent medical debutant**) M 32.650 46.560 - _ 44. 39. sup. Asistent medical principal**) M 39. Tehnician dentar principal***) M 40. logoped.940 42. biochimist.520 43.770 53. asistent social. biochimist. instructor de ergoterapie.520 35.560 37.530 34. sociolog.770 40.410 44. Biolog. Soră medicală principală****) M 38. Biolog.660 - 47. gipsar.560 37.510 42.770 - 3 ani 16. Tehnician dentar***) M 34.660 37.550 37. ****) se aplică şi funcţiilor: oficiant medical.070 47. Farmacist rezident anul I 11. Tehnician dentar debutant***) M 33.570 34.570 36. asistent social.F. 3 ani Înv. chimist principal 58.800 __________ *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.770 40. **) Se aplică şi funcţiilor de asistent social şi asistent educator-puericultor.660 39.770 40.660 18. Biolog. fizician S S S S 50.570 36. Biolog. operator registrator de urgenţă.M.550 50.410 39.970 30. registrator medical.550 20..660 39. Psiholog.120 47.120 14.550 52. Dentist 40.660 39.10. chimist debutant 29.180 43. sociolog.410 44.940 15.180 43.070 36. statistician medical.650 40. instructor de educaţie.410 . Soră medicală****) M 32.550 - S 46.530 22. 3 ani Înv.670 33. Soră medicală debutant****) M 31. fizician principal 58.

770 40. principal***) Î. Profesor C. profesor C.410 34. fizician debutant S 37. debutant***) Î..F.660 39.180 43.560 37.G. Profesor C.M.570 36.940 31.940 31.510 52. Profesor C.lei Nr. Infirmieră. INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALE A.660 39. nr.070 80. Medic primar S 74. asistent social.470 77. 1 din H. Şofer autosanitară II****) 34..230 37.S.460 30. logoped. spălătoreasă.D.670 33.070 47.980 28. Brancardier. studiilor ────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 1. debutant G 25. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Salariul de bază .870 85. UNITĂŢI CLINICE. 554/1994. II. băieş. Şofer autosanitară III****) 30. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── __________ Subcapitolul A din Capitolul I a fost modificat prin art.F.M.530 __________ ****) Se aplică nivelului I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din staţiile de salvare judeţene şi din municipiul Bucureşti. îngrijitoare G 27. nămolar.810 39. 3 ani 34. 3 ani 44. băieş. debutant G 27.940 42.230 27.200 30.120 33.670 38.D. Psiholog. nămolar. agent D. Şofer autosanitară I****) 38.800 32. îngrijitoare. 3 ani 36.520 __________ ***) Se aplică şi funcţiei de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. spălătoreasă.520 35.650 31.800 32. Infirmieră.720 29. G 28. C.***) Î.560 38.S.030 50.800 .M. Brancardier. iar nivelul de salarizare II şi III.D.550 49.720 29. Funcţia de execuţie Nivelul Gradaţia crt.460 30.44. sociolog.710 87.F.650 46.940 42.F. agent D.770 40.180 40.S. şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.030 82.550 41.D.550 32. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 35.M.200 38.

Soră medicală principală 49.740 52. 5 alin.070 47.120 49.120 53. profesor C.030 50.200 55. fizician S 42. logoped.410 36. chimist.570 31.030 15.390 47. pe lângă funcţiile prevăzute la cap. centru corespunzător transfuzie sanguină şi altele similare) funcţiei de execuţie 17.550 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Biolog. sociolog. staţie salvare.790 13.840 14.030 9.650 37.790 46. Psiholog. profesor C.F.F.550 - 67.840 64. Profesor C.120 16.660 - 69.410 36. Farmacist specialist 60. Asistent medical debutant 8.745 .970 60.800 62.840 12. Medic şef (policlinică.000 3.890 60. principal *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. logoped.F.320 3.510 43.840 53. Î. 2. Profesor C.120 53.390 57.510 52. S 55. asistent social.070 38.F. sociolog. Asistent medical 42.550 43. Psiholog.410 44.530 57.740 64.120 44. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 11.070 38. Încadrarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială în categoria unităţilor clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Învăţământului. principal S 50.550 49.180 43.070 47.180 7.510 6.550 39. I. Medic specialist 72.030 40.660 44. în baza prevederilor art.390 57. Indemnizaţia de crt.790 57. Soră medicală debutantă - S S S M M M M M M 60.180 35.510 52.670 42.S. Funcţia conducere maximă .790 55. Farmacist primar*) 72. chimist. Asistent medical principal 50. principal Î. (3) din prezenta hotărâre.990 2.200 67. Biolog.560 32.120 60. se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap.M.650 46. II.530 69.650 37.120 53.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.2.120 58.890 50. specialist S 46. Medic (farmacist) director adjunct Salariul de bază 18. Medic (farmacist) director 21.770 46.S.940 10.180 43.550 49.770 - B. fizician. Soră medicală 40.410 44. III. FUNCŢII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. biochimist.560 - 64.650 46.550 39. potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii.070 47.M..000 4. biochimist.510 52.890 62. asistent social.890 5. avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor.740 62..940 42.890 64. 3 ani 49.940 47. NOTĂ: 1. În unităţile clinice.030 50. 3 ani 40.M.M.

biochimist. ai comisiilor de expertiză şi recuperare a luni. Personalul tehnic cu pregătire superioară şi medie din unităţile sanitare care asigură nemijlocit funcţionarea.940 1. în cursul unei din salariul de bază al funcţiei 1. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. în condiţiile prevăzute la art. 4. Personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază. I pct. prosecturi şi histopatologie.3. clinici universitare (ce era prevăzut la art.070 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. 2. 6. SPORURI ŞI INDEMNIZAŢII a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini. Asistent medical şef 9. 3 . laborant şi altele similare) şef Spălătoreasă cu gestiune. Mărimea concretă a salariului de bază şi categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătăţii. şi sporul pentru institute.G. nr.190 5. 3 din H.Medic (farmacist. soră medicală. altitudine.700 (dar nu mai mult de 25%. moaşă. 307/1991). cu avizul Ministerului Sănătăţii. d) din prezenta hotărâre. Salariul de bază al medicilor cuprinde şi sporul pentru responsabilitatea actului medical. Farmacist-diriginte Chimist. în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite. oficiant medical. dispersare. care lucrează în morgi. a) din prezenta hotărâre. chimist. iar la unităţile clinice. vor fi mai mari cu 100% faţă de salariile de bază prevăzute la aceleaşi categorii de personal din prezenta anexă. biolog. biochimist. Salariile de bază ale personalului din anatomie patologică şi medicină legală. 8 lit. repararea şi întreţinerea aparatelor medicale beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 15%. centre medicale. 3 de la Nota a fost abrogat prin art. 7. __________ Pct. IV. capacităţii muncă şi ai comisiilor medicale îndeplinite) NOTĂ: 1. Salariile de bază ale personalului tehnic de inspecţie şi avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliţie sanitară şi medicină preventivă pot fi mai mari cu până la 15%. 3.800 . 20% la categoria a III-a.lei ────────── 5. 5.lei/şedinţă ─────────────── 1.izolare. 2. 3. 8 lit. ANEXA Nr. 15% la categoria a II-a. şef secţie. psiholog). Personalul medico-sanitar din dispensarele medicale rurale cu condiţii deosebite de muncă .040 5.400 4. biolog. 30% la categoria a IV-a.020 1. care fac parte din salariul de bază Spor maxim . laborator şi altele similare 11. 8 lit.beneficiază de spor în cuantum de până la 60% din salariul de bază ce se acordă în condiţiile prevăzute la art.160 lei lunar brut. 4. cu gestiune Asistent medical (tehnician sanitar. 561/2000. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. Abrogat. 177/1993. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. diferenţiat pe categorii de risc radiologie astfel: 10% la categoria I. Membrii comisiilor de avizare medico-legală. şef formaţie b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază . căi de acces dificile . b) din Hotărârea Guvernului nr.

Funcţia Nivelul Gradaţia crt.890 62.410 44. Director adjunct ştiinţific Salariul de bază 11.400 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: 1.940 42.740 64. Prezenta anexă se aplică şi la unităţile şi subunităţile (secţii. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din cercetarea fundamentală şi avansată A.550 38. Şef laborator.520 35.790 55. Asistent IV M 29.070 82.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Secretar ştiinţific director centru corespunzător 10. Şef secţie funcţiei şi gradului 8.390 57. Asistent de cercetare stagiar S 39.030 50. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. potrivit legii.660 39.180 43. B. Funcţia conducere maximă .200 30.800 11.120 53.840 67. Asistent III M 32.570 10. atelier profesional 5. Cercetător S 46.000 77. Asistent I M 40. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.100 16. .070 47.lei Nr.485 13. Asistent II M 36. precum şi la alte activităţi de cercetare-dezvoltare care.410 44. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .550 49.940 42.770 9. Asistent de cercetare S 40. Cercetător principal gradul III S 52.960 14. **) Specialitatea funcţiei de asistent este cea corespunzătoare activităţii de bază a unităţii. Cercetător principal gradul II S 60.560 37.650 6.230 15.670 33. Cercetător principal gradul I S 69.460 30. laboratoare colective) de cercetare fundamentală şi avansată.120 4.510 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.UNITĂŢI DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI AVANSATĂ ŞI DE PROIECTARE I. sunt finanţate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale. Director institut 19.870 2.720 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Pe aceste funcţii se încadrează personalul din cercetare până la atestare. Indemnizaţia de crt.770 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale**) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7.530 72.650 8.180 43.200 3.940 31.530 34. Asistent stagiar M 28.

Tehnician proiectant II*) M 34.100 15. Studenţii de la institutele de învăţământ superior cursuri de zi. urmând a fi salarizaţi cu salariul de bază pentru asistentul de cercetare stagiar.180 7.390 57. Şef atelier 5. pot fi angajaţi cu contract individual de muncă de unităţile şi subunităţile prevăzute la pct.970 60. cartograf. Proiectant gradul II S 52. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.940 42.790 55. Tehnician proiectant debutant*) M 27. Proiectant gradul III S 46.550 8.570 36.560 37. Tehnician proiectant I M 38.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.800 32. Funcţia conducere maximă . Director centru corespunzător funcţiei 10. Director institut 18.770 40.530 9.400 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Salariile de bază prevăzute pentru această funcţie se utilizează şi la funcţiile: desenator tehnic.230 14. .cu 20% pentru studenţii din penultimul an de studii.160 lei lunar brut.lei Nr. Proiectant gradul IV S 40.940 31. 177/1993. Director adjunct institut Salariul de bază 11.460 30.940 42.120 3. 1 din prezenta notă.660 39. ANEXA Nr.890 62. II.650 5.720 29. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.575 13.cu 10% pentru studenţii din ultimul an de studii. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . 4 UNITĂŢI DE INFORMATICĂ Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate .lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. diminuat astfel: .320 12. Tehnician proiectant III*) M 30.030 50.410 44.2. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Tehnician proiectant IV*) M 27. Proiectant gradul I S 58. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din proiectare A.980 28.520 35. Proiectant debutant S 39.200 10.070 47.670 33. Indemnizaţia de crt.550 49.510 4. care sunt cooptaţi În activitatea de cercetare ştiinţifică. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. dar nu mai puţin decât salariul de bază minim brut pe ţară.180 43. din ultimii ani. Şef secţie de execuţie 8.740 67. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.120 53.200 2.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6.

exploatare.940 42.200 30.070 47. serviciu Salariul de bază (cercetare-proiectare.800 32. Operator. Analist.030 50.550 38. inginer de sistem. implementare.890 62. Funcţia conducere maximă .570 36. Analist (programator) ajutor I M 38.670 33. oficiu.A. inginer de sistem. controlor date. Operator. Operator.520 35. Analist (programator) ajutor. Director adjunct tehnic 10.520 35. I M 37.200 69. programator.650 6.180 9.650 46.770 40.980 28. II M 33.720 29.550 10.460 17. III S 46.740 64. Şef secţie.940 14.180 43.660 39. inginer de sistem. pregătire şi .070 8. Operator.635 21. IV S 40. programator. Analist. Analist (programator) ajutor IV M 27. programator.940 42.560 15. debutant S 39. controlor date.570 36.980 28. implementare. Analist.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 18. II S 52.770 40.470 2. Director 18.410 44. programator. debutant M 27. Analist (programator) ajutor II M 34. Analist (programator) ajutor III M 30.120 53.530 34. Analist (programator) ajutor IA M 43.120 4. inginer de sistem. IV M 27.660 39.230 13.800 32. programator. controlor date. laborator. Analist.670 16. controlor date.230 27. inginer de sistem. programator. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Analist. IA S 67.) şi gradului profesional 9.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7.510 5.800 20.510 19.530 72.720 29. Şef atelier.200 12.840 3.970 60. controlor date. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Nr Indemnizaţia de crt.550 49. debutant M 26.940 31.lei Nr. I S 58. Analist.000 74. birou (proiectare.410 44. corespunzător funcţiei exploatare etc. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.790 55. Operator.940 31.560 37. III M 30. inginer de sistem.530 11.460 30.390 57.

390 57.) 7. instrumentist. 177/1993.770 2.890 62.410 44. cor. Maestru (balet-dans.160 lei lunar brut.180 43.120 53.120 58.890 62.030 50.510 V 40. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. consultant artistic. maestru de studii (balet.740 64. concertist. operator imagine (sunet).650 debutant 39.390 57. ANEXA Nr.530 II 55.390 3. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1. muzicale şi de cinematografie Funcţii de execuţie pe grade profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . din cadrul Centrului de Tehnologia Informaţiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi din Institutul de Management şi Informatică din subordinea Ministerului Industriilor. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.070 47.120 58.550 49. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.940 42. dirijor. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.470 II 57.840 III 52.control date etc.070 II 58.000 74. şef orchestră. 5 UNITĂŢI DE CULTURĂ I. solist (vocal.530 72.530 72.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── NOTĂ: Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţiile din prezenta anexă.200 69. actor. pictor. Regizor artistic. coregraf S I 69. concert maestru S I 67.000 74. sufleor operă S I 62.120 53. corepetitor). scenograf. canto).lei Nr.470 77.970 60.840 67.510 52.790 55. iar ale celui din Oficiul Central de Plată a Pensiilor sunt mai mari cu 10%. balet. sunt mai mari cu 15%. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale. Dirijor cor.740 64.970 60.790 55.120 IV 46.740 III 50.200 69.970 . secretar literar (muzical). instrumentist).

770 35.970 II 52.460 42.550 33.650 39.570 debutant 8. actor mânuitor păpuşi.940 36.890 53.030 43.550 42.940 36.660 57.070 IV 40.650 39. artist plastic. actor.770 VI 35.670 30.070 II 39.510 44.550 42. maestru (balet-dans.530 - 44. Dirijor.120 46.660 6.070 40.940 36.840 II 57. corepetitor.180 37.030 43.570 IV debutant S 53.940 debutant 5. actor mânuitor păpuşi.770 III 35.510 44.650 39.070 40.520 31.410 38.120 III 50.390 49. sculptor păpuşi.940 - debutant Artist liric. balerin.890 53.670 31.410 38. machior.740 55.510 IV 44.800 58.070 40.180 4.660 34.180 36. şef orchestră.770 - 52. machior. balet. instrumentist.390 49.560 M 44.180 37.560 32.650 V 39.770 - M 42. corepetitor.530 30.410 37.660 37.800 43.770 III 35.790 47. peruchier.550 42. montor imagine I 58. dansator acompaniator.520 - M 40.550 42. sufleor teatru.410 38.570 debutant 7. sculptor păpuşi.550 33.660 34.550 55.030 II 43. concert maestru. corepetitor).030 43. montor imagine I 44. artist circ I 64. balerin. Maestru artist circ. instrumentist).570 46. Solist (vocal. concertist.660 34. maestru de studii balet I 49.560 32. sufleor teatru.120 50.60.180 37.550 33.650 II 39.670 31.120 46. peruchier.970 52.790 47.940 43.180 37.550 36.560 32.410 38.410 III 38.560 47.550 50.650 38. Corist.800 - . sufleor operă I 46. dansator.520 62.200 29. artist plastic.120 III 46.530 60.790 47. III IV V 49.

510 IV 40.120 53. G I 27.410 44.030 50.150 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 9.650 46. case de cultură. controlor bilete. editură).030 50. edituri. NOTĂ: A.720 29.980 28. secretar platou M I 39. publicist-comentator.840 II 52. 1 din H. nr.Regizor scenă.550 49. administrator (publicaţii. artist liric operă şi corist operă.740 64.430 debutant 24.940 42.520 debutant 30.410 44.560 37.770 12. cămine culturale şi alte instituţii de cultură Funcţii de execuţie pe grade profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .200 25.650 debutant 39. garderobier. Şef agenţie publicitate.180 43.550 49.530 34.970 II 47. lector.230 27. __________ Nota finală de la cap.390 57. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 11. artist liric şi corist în funcţiile de artist instrumentist. B. reporter (fotoreporter.790 55.120 III 42.390 57. se face prin menţinerea gradului profesional şi a gradaţiei avute.G.070 47.460 II 24.810 26. corespondent în străinătate S I 58.670 33.lei Nr. muzee. II.410 II 35. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. Trecerea persoanelor încadrate în funcţiile de instrumentist.940 42. informare documentară. teatre lirice şi operete. 994/1995.940 10.510 52. corespondent local) S I*) 53. Supraveghetor sală.660 III 31. culise.550 38. plasator M.070 . biblioteci. Redactor de rubrică.770 40. unic pct.120 58.580 25.570 36. opere. redactor.970 60.180 43.790 55. Funcţia de artist instrumentist se utilizează în filarmonici.180 43.890 62. după caz. I a fost introdusă prin art.120 III 46.800 32. orchestre simfonice. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă.

030 43. conservator.940 - 55. IV 37.030 43.660 34. Muzeograf. tehnoredactor M I A****) I 46.670 IV 29. bibliograf.530 30.670 debutant 18. corector.200 27.940 debutant 16. corector. gestionar custode sală M I 46.390 49.550 33.120 II 50. Restaurator***). redactor I.510 III 44. bibliotecar.180 37.410 38.770 57.180 38.510 44.40.940 13.720 - - .200 29.070 II 40.550 36.790 47.770 44.800 28.940 III 36.070 II 40.530 30.560 III 32.800 39.070 40. Referent.660 43.410 38.660 55.P.550 42.770 38.520 30.550 33.800 - 47. referent.230 49.120 44. secretar (tehnic) de redacţie.770 35.940 27.530 30.550 36.650 39. referent.940 II 36.980 50.670 debutant 17.520 30.180 37.940 38. Laborant foto.940 III 36.660 34.660 49. retuşor foto. caricaturist.560 IV 32.570 31.560 53.790 47. traducător.650 39. redactor.120 46.660 34.120 50.030 43.770 35. caricaturist.890 II 52. bibliograf.460 53. bibliotecar S I 60. restaurator. documentarist. conservator.3**) I 55.560 IV 32.070 III 40. desenator artistic.460 37.070 debutant 14.650 IV debutant 15.030 43.560 42.510 44. desenator artistic.560 47.390 49. trezorier.200 29.180 37.550 33.650 39.770 52. restaurator.770 35. fotograf M I 40.410 39. Bibliotecar.410 38.550 42.180 39.410 - 39.520 30.120 III 46.570 31.550 36.550 42. traducător. documentarist.570 31. secretar (tehnic) de redacţie.390 II 46.650 - debutant Muzeograf.460 52.940 37. tehnoredactor S I 57. conservator.550 42.

redactor-şef corespunzător 18.485 3. ****) Se poate utiliza numai pentru încadrarea în funcţia de bibliotecar a absolvenţilor şcolilor postliceale de biblioteconomie. I pct. dansatorii.980 28.670 II 27.720 29.580 25. *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii. ***) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional în instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază. instrumentiştii. Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef partidă. Indemnizaţia de crt.810 26. Artiştii lirici operă. 2. I şi II ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. balerinii. IV a fost completate prin art. Funcţia conducere maximă . 2 din H. Director adjunct. Director. * ** . 1 şi 2 de la cap.230 7.000 5. şef oficiu 7. NOTĂ: Persoanele încadrate în unităţile de cultură. Şef birou.320 4. pot ocupa în mod cu totul excepţional.900 solistică. care fac parte din salariul de bază Spor maxim .150 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 19. 1.430 Supraveghetor muzeu.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV. coriştii.230 6. Director general adjunct bază 19. secretar general de redacţie execuţie 10. nr.460 III 24. Şef serviciu. **) Studii superioare cu durata de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. 994/1995. cu aprobarea nominală a ministrului culturii. şef secţie 10.200 25. artiştii lirici. III.940 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── __________ Pct.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.940 31. editură). artiştii instrumentişti. funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.debutant 26.200 30. Şef redacţie.990 2.230 27. Funcţii de conducere din unităţile de la cap. coriştii operă. care desfăşoară activitate 2.800 32.lei ────────── 1.G. mânuitor carte M. Director general Salariul de 21. care au rezultate valoroase în activitate.430 debutant 24. redactor-şef adjunct funcţiei de 16. G I 30.

120 II 46. Comentator politic.890 62.030 43.410 44. M 47.390 57.120 53.lei Nr.550 33. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. secretar (de redacţie şi de emisie).970 60. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .510 44.000 74. fototecar I 52.510 V 40.070 47. redactor translator.030 50.390 57.120 53.940 42. 5 A AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ "ROMPRES" Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. redactor.840 II 52.160 lei lunar brut.410 38. secretar de redacţie (comisie).650 debutant 39.070 III 40.790 55. fotoreporter special S I 67. reporter. grafician. translator emisie. redactor translator.550 42.940 IV 3. grafician.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Redactor documentarist. redactor de rubrică.180 43.120 III 46. Redactor documentarist.120 IV 46. corector transmisie.790 55. publicist.510 IV 40.520 50.530 49.570 .840 III 52. corector transmisie S I 58. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.940 42.550 49.740 64.970 60. corespondent special (în ţară şi în străinătate).550 49.180 43. editorialist.770 2. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.740 64.180 37.410 44. redactor-translator emisie. 177/1993.650 39.660 34.200 69.770 35. ANEXA Nr.030 50.070 47. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.890 62.470 II 58.530 72.650 debutant 39. fotoreporter. reporter special.

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive A.560 II 30. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .550 33.890 62.790 55.740 64.200 30. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.460 debutant 26.670 Operator emisie-recepţie M I A 37.560 4.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Şef secţie. Secretar federaţie. antrenor lot naţional**).120 53. ANEXA Nr.940 31. Secretar federaţie. şef serviciu execuţie 13. antrenor federal. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. antrenor lot naţional**) expert sportiv. Secretar general de agenţie Salariul de 21.lei Nr.970 60.500 10. redactor şef adjunct corespunzător 17. antrenor . care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. antrenor federal.530 34.660 39. redactor şef bază 19.160 8.485 7. 6 UNITĂŢI SPORTIVE I. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.230 27.390 57.770 40. Secretar general de redacţie funcţiei de 16.040 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * ** Salariile de bază din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10. Secretar federaţie. antrenor federal. debutant 32.940 6.000 9.980 28.800 32. Director. studiilor ────────────────────────────── *) 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Funcţia conducere maximă . Director adjunct.160 lei lunar brut. gradul I 58.840 2.120 3.36. 177/1993.570 36.720 29.940 I 33. gradul II 52.670 III 27.520 35. referent sportiv. Şef birou 10.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B. Indemnizaţia de crt.

660 - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7.770 6. Funcţia conducere maximă .520 35.550 8. expert sportiv gradul II 46.510 4.790 55. **) ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── 1.650 4.200 10.980 28. Instructor sportiv III. Antrenor categoria II.940 36. referent sportiv gradul IV 36.550 42.990 12. Antrenor categoria III.180 37.560 37.530 9. expert sportiv gradul I 52. cu aprobarea ministrului.120 53. referent sportiv gradul III 40.030 43. referent III 27. antrenor federal. Antrenor categoria I. B.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. referent sportiv gradul V 32. gradul IV.560 37. antrenor federal.670 33. Secretar federaţie.410 38.030 50. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive A. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia studiilor Gradaţia crt.510 3. Instructor sportiv debutant 27.800 32.550 49. Instructor sportiv II.460 30. Preşedinte federaţie Salariul de bază 21. Secretar general federaţie corespunzător funcţiei 16.670 33. Antrenor categoria V. Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── Nivelul Salariul de bază lei Nr. instructor sportiv gradul III 39.940 31. Secretar federaţie.720 29.120 2.650 5. Indemnizaţia de crt.070 40.550 - 49.550 38.560 35.520 35. Antrenor categoria IV. instructor sportiv gradul II 44.410 44.770 5. Instructor sportiv debutant 46.660 39. gradul V.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. Instructor sportiv I.070 47.180 43. referent I 34. instructor sportiv gradul I 50.390 57. **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive.570 36.940 42.590 de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.530 34.570 47.570 . referent II 30.lot naţional**): gradul III.

7. 7 UNITĂŢI VAMALE Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.Complex sportiv 9.410 44.530 30. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.6. Controlor vamal gradul II S 38.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .360 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * Persoanele utilizate în cadrul unităţilor sportive. Controlor general S 49.770 40. Şef complex sportiv 6.070 8. referent debutant 31. Funcţia conducere maximă . Controlor vamal debutant S 37.940 36.120 53. stabilită de conducătorul unităţii sportive în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate.180 5. b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Controlor vamal I M 38.180 37.800 28.lei Nr.670 29. în calitate de colaboratori. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Vicepreşedinte club funcţiei de execuţie 6.980 39.550 6. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .770 35. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.560 32.890 2.200 .550 33. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.520 Controlor vamal III M 30.970 60. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. 9.800 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── *) Categoria de clasificare de antrenor.550 4. 8. Controlor vamal gradul I S 43. Controlor general specialist S 55.940 Controlor vamal IV M 27. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. 177/1993. Preşedinte club Salariul de bază corespunzător 9.360 . Indemnizaţia de crt.570 31.720 40. în sensul prezentei hotărâri. B.120 58.030 50. Antrenor debutant.Cluburi 7. corespunde gradului profesional. **) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.460 42. beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 1/4 din salariul de bază minim brut pe ţară.160 lei brut lunar.790 3.660 39.390 57.510 52.660 Controlor vamal II M 34.650 46. ANEXA Nr.940 42.070 47.

160 lei lunar.970 a) Funcţii de execuţie pe nave maritime 3. ofiţer mecanic. şef mecanic secund.790 47. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. ofiţer electrician. Şef mecanic 58. III 40. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Şef tură 5.650 39. Comandant 60.970 2. Şef vamă adjunct funcţiei de execuţie 16.510 44. ANEXA Nr.790 55.410 38. Căpitan secund. şef electrician 52. ofiţer mecanic.120 58.790 55. Şef mecanic instructor S 53.660 58.770 - .970 5.120 50. II 46. Ofiţer punte.550 42. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Comandant instructor S 53.070 7.590 13.120 6.390 49.560 57.180 37.390 53.lei Nr.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Şef vamă Salariul de bază corespunzător 19.890 4. 8 UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI I. Ofiţer aspirant S S S S S S 55. Ofiţer punte.10. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. Indemnizaţia de crt. ofiţer electrician. Funcţia conducere maximă . ministrul finanţelor poate aproba salarii de bază mai mari cu până la 10% pentru personalul de specialitate din unităţile vamale. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.390 57.550 36. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.030 43. 177/1993. salarizat potrivit prezentei anexe. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.120 58. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1.970 57.940 8.485 12. Controlor vamal debutant M 27.120 55.020 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul public naţional.390 57.

770 35.550 - 47.520 37. Ofiţer de port gradul II M 33. marinar. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.410 44.840 67. ofiţer mecanic.390 57.570 46. Funcţia conducere maximă .570 36.670 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. Şef mecanic M 40. Director adjunct (căpitănii coordonatoare) 11. în funcţie de dotare şi atribuţiile acestora.660 - d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi Funcţii de execuţie pe grade profesionale 27. Căpitan dragor M 44.410 47.550 37.660 39.940 18. fluviale 9. tehnice.650 46. Căpitan de port specialist S 60.070 44. Conducător şalupă.650 49.530 34. Electrician.180 38. Scafandru autonom 25.b) Funcţii de execuţie pe nave portuare.940 37.800 40.520 35.190 . motopompist.120 53.660 34. Şef echipaj 21. c) din prezenta anexă.070 43.890 62.180 38. Ofiţer punte M 37.660 38. ajutor ofiţer mecanic 22.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.770 36. Căpitan de port gradul I S 52. Ofiţer mecanic.550 33.180 42.520 31.660 35.650 13.660 37.200 39.560 32.740 64.570 16.550 40. Ofiţer RTG II 36. timonier. motorist. Scafandru debutant M M M 37.410 39. Dragor M 32.570 38. ofiţer electrician. Ofiţer RTG I 19.770 39.940 14. motopompist.940 44.770 15.200 28.790 55.770 40. Dragor şef M 40. Indemnizaţia de crt.990 2. Căpitan M 43.670 42. ofiţer electrician M 36.560 39. Electrician. marinar 23. stabilite conform prevederilor legale.120 Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 29.530 38. motorist.940 44.940 31.560 35.410 43. aspirant M 31.550 11.070 30. Ofiţer punte.530 36. Căpitan de port gradul II M 42.520 39. dragor.800 c) Funcţii de execuţie comune pe nave 17. a).570 32. Ofiţer de port gradul I M 37. Ofiţer de port debutant M 32.180 43.550 46.650 42. B.560 33.670 35.660 34.550 33.560 20. Şef staţie RTG 40.650 12.550 34. şef timonier.530 30.030 10. Director (căpitănii coordonatoare) 21.770 38.550 38. debutant 24. b).940 30. Scafandru greu 26. timonier.

Funcţia Nivelul Gradaţia crt. DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE. gradul I S 50. gradul II S 44. indiferent de subordonare. AGENŢII DE SUPRAVEGHERE A PROTECŢIEI MEDIULUI.550 . Constantinescu".070 47. PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR PENTRU CARANTINĂ FITOSANITARĂ. Medic veterinar. şi se utilizează de către toate unităţile care funcţionează potrivit prezentei hotărâri. CONSTANTINESCU".530 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc de Ministerul Transporturilor.120 53. hidrogeolog.510 52. 177/1993. meteorolog (hidrolog. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. 10 din H. PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ.200 2.K. dr. Medic veterinar.230 7.890 62. pedolog). studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.G. PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC. Căpitan şef port Salariul corespunzător 11. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .650 46.840 3.740 64. denumirea Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor din titlu a fost înlocuită cu denumirea Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIA BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII" ________________ Potrivit art. hidrogeolog. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE "PROF. inginer**). SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE. 9 LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR. PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ. Şef grup scafandri 7.790 55. pedolog). meteorolog (hidrolog. G. nr. prin ordin al ministrului. DR. G.390 4. ANEXA Nr.970 60. Şef birou 7. meteorolog (hidrolog.740 67.lei Nr. hidrogeolog.K. Inginer**). Medic primar veterinar*) S 58.890 62.190 4. 1223/1996. inginer**). Şef serviciu funcţiei de execuţie 10. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.530 6.160 lei lunar brut.970 60.3. pedolog). expert*) S 58.

200 30.940 13.660 39. meteorolog expert sau medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional.770 40. meteorolog (hidrolog.200 30.770 40. observator meteorolog (hidrolog. observator meteorolog (hidrolog.550 38.070 47. hidrogeolog.570 36. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist). Asistent veterinar II. **) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie.lei Nr.410 6.410 44.180 43. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 11. pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Subinginer III Sing.670 17.940 31.570 36. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .660 7.940 31.550 10. pedolog). observator meteorolog (hidrolog.070 12. prof.650 46. Subinginer II Sing. hidrogeolog) III M 30. I A.030 5. hidrogeolog) debutant M 29.940 42.180 9.230 27.460 16.550 8. 27.770 40. prof. hidrogeolog) I A M 42. tehnician*) veterinar (hidrolog).180 43. horticultură. 43.410 44. 30. observator meteorolog (hidrolog. potrivit regulamentului cuprinzând criteriile şi condiţiile de participare la concurs. 35.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie. pedolog).980 28. inginer**). dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. tehnician*) veterinar (hidrolog).560 37. 34.650 46. Asistent veterinar. tehnician*) veterinar (hidrolog) II. . Agent veterinar II Şc. gradul III S 39. zootehnie şi altele).560 14.530 34. observator meteorolog (hidrolog. 38.520 35. hidrogeolog. Agent veterinar I Şc.660 39. hidrogeolog) II M 33. Asistent veterinar IV. 26.720 29. prof. tehnician*) veterinar (hidrolog) III. Subinginer I Sing.520.800 32. Asistent veterinar III. 33. tehnician*) veterinar (hidrolog) I.670 15.940 42. hidrogeolog) I M 37. Subinginer debutant Sing. Agent veterinar debutant Şc.460 18. elaborat de acelaşi organ central.800 32.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) În funcţia de inginer expert.49. inginer**). horticultură. zootehnie şi altele). Asistent veterinar I. meteorolog (hidrolog. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. debutant S 38. Medic veterinar. Medic veterinar.

lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. ***) Se utilizează la oficiile cu personalitate juridică. Director. precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului. care face parte din salariul de bază: . corespunzător şef oficiu***) funcţiei de execuţie 18. d) din prezenta hotărâre. 8 lit. 8 lit. Pentru condiţii deosebit de periculoase. 2-6 se poate utiliza şi pentru funcţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică.sporul poate fi de până la 50% din salariul de bază şi se acordă în condiţiile prevăzute la art.000 22. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. şef laborator 7. **) Se utilizează la inspectoratele cu personalitate juridică. Nivelul salariilor din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător şi personalului încadrat în alte laboratoare. şef fermă. 3. şef centru.230 24. Nivelul salariilor de la poz. Şef atelier.cuantumul sporului poate fi de până la 30% din salariul de bază şi se acorda în condiţiile prevăzute la art. necropsii în laboratoare şi altele asemenea . dispersare. Indemnizaţia de crt. NOTĂ: 1. 2. şef circumscripţie. 5. potrivit contractului individual de muncă. 4. Inginer şef 11. de subordonare centrală sau locală.320 21. stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei . Director adjunct 16. îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă . căi de acces dificile .izolare. şef secţie 10.530 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". potrivit specificului activităţii. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului. Funcţia conducere maximă . Şef serviciu.500 20. şef staţie.epizootii deosebit de grave.190 23. Guvernator*) Salariul de bază 24.B. Pentru personalul din dispensare medicale care. Spor pentru îndeplinirea unor sarcini. şef birou. a) din prezenta hotărâre. inspector şef**).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->