Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

CLASA : a III a
OBIECTUL : Limba si literatura românã
SUBIECTUL : Semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte
TIPUL LECTIEI : mixta
DURATA : 45 min.
OBIECTIVE DE REFERINTÃ :
- sã utilizeze corect în exprimarea oralã proprie elementele de constructie a comunicãrii studiate
- sã respecte regulile de despãrtire în silabe, ortografia si punctuatia într-un text propriu
- sã manifeste atentie fatã de interlocutor în diferite situatii de comunicare
- sã manifeste cooperare în diferite situatii de comunicare

OBIECTIVE OPERATIONALE :
a) COGNITIVE :
O1 - sã identifice semnele de punctuatie din propozitii date ( -, :)
O2 - sã justifice folosirea semnelor de punctuatie ( -, :)
O3 - sã citeascã propozitii cu intonatia impusã de semnele de punctuatie
O4 - sã alcãtuiascã un scurt text folosind semnele de punctuatie : linia de dialog, douã puncte
O5 - sã completeze un text cu semnele de punctuatie omise
b) AFECTIVE :
O6 - sã participe cu interes la lectie
c) PSIHOMOTORII :
O7 - sã adopte o pozitie corectã în bancã în timpul scrisului
RESURSE :
a) procedurale :
1. metode de comunicare oralã :
- expozitive : explicatia
- conversative : conversat
2. metode de învãtare prin actiune realã : exercitiul

3. metode de instruire activã : turul galeriei


b) materiale : fise, postere, etichete, bilete colorate continând cuvinte si semne de punctuatie
c) organizatorice : frontal, individual, pe grupe,

METODE DE EVALUARE :
- observarea comportamentului
- analiza rãspunsurilor
- proba scrisã
- aprecierea verbalã

ORGANIZAREA ACTIVITÃTII :
- aerisirea sãlii de clasã
- pregãtirea materialelor necesare desfãsurãrii orei
- stabilirea linistii si ordinii

EVENIMENTELE OB CONTINUTUL INFORMATIONAL AL LECTIEI RESURSE EVALUA


LECTIEI OP RE

Activitatea învãtãtoarei Activitatea elevilor procedura materiale organi


le zatorice
Verific tema cantitativ si calitativ. Prezintã tema.
1. VERIFICAREA Se actualizeazã informatiile : Exerci caiet de individual analiza
TEMEI SI A • Linia de dialog aratã Îsi reamintesc tiul teme rãspunsuri
CUNOSTINTE LOR începutul spuselor fiecãrei semnele de punctuatie frontal lor
ANTERIOARE persoane care ia parte la ( -, : ) si cazurile în conver
comunicare. care se folosesc. satia
5 min. • Semnul douã puncte ( : )
anuntã vorbirea cuiva sau stã
înaintea unei însiruiri
(enumerãri)
“Astãzi la limba românã vom
2. ANUNTAREA rezolva exercitii folosind semnele
TEMEI SI A de punctuatie învãtate : linia de
OBIECTIVE dialog si douã puncte. Va trebui Recepteazã tema frontal
LOR sã fiti atenti sã identificati aceste
semne de punctuatie în diferite
1 min. texte, sã completati într-un text
semnul de punctuatie
corespunzãtor.”
Într-un bol vor fi bilete de culori bilete
3. DIRIJAREA diferite. Pe fiecare va fi scris un Explica colorate frontal
CONSOLIDÃ cuvânt sau un semn de tia conti
RII punctuatie, ajutând la alcãtuirea nând individual
unei propozitii. Fiecare elev ia un cuvinte si
25 min. bilet, apoi se semne de
grupeazã în functie de punctuatie
culoarea biletului.
O1 Propozitia 1 : Fiecare grupã îsi pe grupe
Mama cumpãrã legume : alege un lider care va Exerci
morcovi, ceapã, ardei. aseza la panou tiul Observare
O3 propozitia care a fost sistematicã
Propozitia 2 : formatã de întreaga
- Unde asezi aceste legume ? grupã.
O2 Un membru al grupei individual
Propozitia 3 : va justifica folosirea
- Vor sta în cãmarã : pe rafturi, în semnelor de
cutii. punctuatie.

Propozitia 4 :
- Mã gândeam sã nu se certe asa
îngrãmãdite.
Dupã rezolvarea
Împart elevilor câte o fisã: sarcinii fiecare elev frontal proba scrisã
“Realizati un dialog între un revine la locul sãu. explica individual
O4 cocos si o gâscã. (4 - 6 replici )” Primesc fisa si citesc tia fise
Pentru realizarea acestei sarcini cerinta, apoi o rezolvã exerci
O6 elevii au la dispozitie 5 minute. individual. tiul

O7 Verific prin sondaj câteva


dialoguri.

Citesc dialogul creat.


Fiecare elev primeste un numãr.
4. EVALUAREA Numerele identice formeazã o Primesc numere si
grupã. formeazã grupe. Explica frontal
10 min. Fiecare grupã va primi câte o fisã tia
O5 continând un text în care lipsesc fise
semnele de punctuatie. Anexa 1 poster observarea
Fisa va fi rezolvatã pe un poster sistematicã
O6 care se va afisa pe tablã. Rezolvã fisa. pe grupe
Dupã ce toate grupele au rezolvat exerci
sarcina fisei iar posterele au fost tiul
afisate, grupurile se vor roti
trecând pe la fiecare poster
examinând si discutând modul de
rezolvare.
O1
Dupã ce se încheie turul galeriei,
grupurile îsi reexamineazã Discutã despre postere
produsul în comparatie cu rezolvarea fiecãrei pe grupe
celelalte. fise si o noteazã.
turul
Verific modul de notare. galeriei
Reexamineazã
produsele
5 TEMA Tema pentru acasã : Noteazã tema. Exerci caiet de individual
PENTRU 7 pagina 32 manual tiul teme
ACASÃ
6. CONCLUZII SI Fac aprecieri generale si Ascultã aprecierile Aprecie frontal aprecierea
APRECIERI individuale asupra modului în fãcute. rea verbalã individual verbalã
care s-a desfãsurat lectia.

Evaluare