Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1.

Noțiunea,obiectul,principiile dreptului medical

1. Noțiunea,obiectul de reglementare și metoda dretului medical

2. Sistemul dr.med.

3. Principiile dreptului medical

4. Legătura dr.med.cu alte științe jur.

1. Dr.med.e o ramură de dr.constituită dintr-o totalitate de norme jur.,care reglementează raporturile


jur.patrimoniale și personal-nepatrimoniale dintre prestatorii serviciilor medicale și consumatori,aflați pe
poziție de egalitate jur.,precum și unele raporturi jur….. În calitate de prestator de servicii med.apar:

- Instituția medico-sanitară;

- Medicii;

- Alți lucrători medicali.

În calitate de consumatori:

- Pacientul;

- Subiectul uman în cercetarea biomedicală.

…….: obiectul dr.med.-relații sociale din activitatea med.

Relațiile dintre prestatori și consumatori pot fi numite relații principale.

Metoda e reprezentată de totalitatea proceselor și mijloacelor prin intermediul cărora normele jur.ale unei ramuri
de drept acționează.

Metoda de reglementare a dr.med.e una mixtă,deoarece sunt prezente procedee și mijloace specifice atît metodei
imperative, cît și dispozitive de reglementare.

De regulă, subiecții dr.med.sunt liberi în ceea ce privește participarea la raporturi juridice din sfera activit.med. De
aceea, metoda dispozitivă se consideră a fi utilizată preponderent, însă sunt multe cazuri cînd părțile sunt obligate
să participe la raporturi din sfera activității medicale(asigurare medicală,tratamente, etc.).Odată ce părțile au dat
consimțămîntul de a intra în raport jur.de dr.med.,ulterior,comportamentul acestora e reglementat în mod
imperativ.

3. Principii:

- Constituționale (legalității, nediscriminării, umanismul);

- Inter-ramurale, caracterizează dr.medical și alte ramuri de drept, dar nu între sisteme de drept
(libertății contractuale)

- Ramurale; caracterizează doar ramura dr.med.

a)legalității actului medical: semnifică faptul că actul medical urmează să se desfășoară în conformitate cu
standardele medicale. La fel, actul medical nu poate avea loc, dacă legea interzice (ex.eutanasierea, avort după
12 săpt.de sarcină, dacă nu există indicații medical);

b)garantării dreptului la ocrotirea sănătății (art.36,Constit.). S tatul are obligația pozitivă de a spori accesul
populației la servicii medicale; la fel statul are obligația de a nu face nimic pentru a impiedica accentul
persoanelor la serviciile de sănătate;

c) principiul garantării dreptului la asistență medicală. Pacientului nu i se poate refuza pentru morive
discriminatorii acordarea asistenței medicale. Pacientul are dreptul să-și aleagă medicul, iar acesta din urmă să-l
trateze nediscriminatoriu. Medicul poate refuza acordarea asistenței medicale în cazurile prevăzute la
alin.3,art.18, din ”Legea cu privire la exercitarea funcției de medic”(nu sunt aplicabile în caz de urgență):

- lipsa competenței profesionale în domeniu;

- lipsesc posibilitățile tehnico-materiale necesare pentru efectuarea interdependenței medicale;


- în cadrul unor contraindicații între efectuarea intervenției medicale și principiile etico-morale ale medicului;

- în cazul imposibilității creării unui contact terapeutic dintre medic și pacient.

d) principiul garantării dreptului la a doua opinie în aceeași cauză medicală ”second opinion”; pacientul are
dreptul să solicite opinia unui alt lucrător medical cu privire la diagnostic, tratament, măsurile de profilaxie
prescrise de către un medic.

e) principiul autodeterminării individuale. Pacientul are dreptul:

- de a lege instituția medicală și medicul curant;

- de a alege metodele de diagnosticare și tratament;

- de a-și da consimțămîntul la asistență medicală precum și de a refuza sau de a renunța la asistență medicală.

f)principiul inviolabilității și intangibilității corpului uman; nici o intenție asupra corpului uman nu poate
avea loc decît pentru motive serioase și temeinic justificate; la fel nici o parte din corpul uman nu poate fi
desprinsă decît cu acordul pacientului dacă este un motiv justificat.

4. Dreptul medical este o știință ramurală. O acțiune medicală poate fi urmată de răspundere civilă sau chiar
penală și contravențională. Dreptul medical are legătură cu: dreptul constituțional, dr.civil, dr.penal,
dr.administrativ, dr.muncii.

Tema 2. Izvoarele, subiecții, raportul juridic dr.medical.

1. Raportul juridic dr.med.

2. Subiecții.

3. Izvoarele

1. Raportul jurid.dr.med. e o relație soc.prin care se urmărește satisfacerea unor interese materiale sau de
altă natură reglementată de norma juridică în care părțile apar ca titulari de drepturi și de obligații reciproce
realizate în caz de nevoie prin forța de constrîngere a statului.

Premisele raportului jurid.dr.med.(2 condiții):

- Norma jur.

- Faptul jur.medical

Fapta juridică medicală poate fi în dependență dacă a apărut sau nu voința părților:

- Eveniment;

- Acțiunea sau inacțiunea.

Elementele raportului jurid.dr.med.: subiecții; conținutul; obiectul.

Subiecții-participanții la raportul jurid.dr.med.care dispun de drepturi și obligații.

Conținutul-totalitatea drepturilor și obligațiilor med.corelative pe care le au părțile: pacientul are dreptul general
la asistență medicală și corelativ medicul are obligația de a acorda asistență med.; are dr.de a primi recompensă
pu serviciile acordate. Pacientul are oblig.de a achita servic.

Obiectul-conduita părților. Acordarea asist.med. și plata pu aceasta sunt elementele constitutive ale obiectului.

Clasificarea rap.jur.:

I. În depend.de gradul de determinare: absolut determinate; relativ det.

În absolut det.unul din subiecți numit sub.activ care e titularul unui dr.e det., iar celălalt sub., nu e det. Oricare
altă pers.avînd obligația de a respecta dr.sub.activ. relativ det.apar atunci cînd subiectului activ îi corespunde
unul/m.mulți subiecți pasivi det.concret.

II. În depend.de met.jur.de reglem:rap.de dr.public – asigurare med.,contract de asist.med.; dr.privat.


III. În depend.de scop:principale – med.și pacientul; medicale-oponenți.

Subiecții dr.med:p.f/p.j, care pot apărea ca titulari de dr.med.și oblig.corelative în cadrul raport.jur.de dr.med.În
depend. De caract.rap.jur.la care partic:sub.pot di :principali………….

În calit de sub.j.prin-instituția medico-sanit.,medicul,alți lucr.med.,prestatori med.precum și pacientul.

Prin noț.de pacient=p.f.care solicită, necesită sau căreia i se acordă nemijl.servicii de să., indiferent de starea sa de
săn.În calitate de unitate med.sanit.poate fi atît publică și privată. Dobîndesc capacit.de folosință din mom.înregistrării
de stat, instit.private pot desfăș.această activit.numai dacă dispun de licență. unitățile publice nu sunt supuse
înregistrării. Atît cele publ.cît și cele private urmează să fie acreditate.

Medicul e p.f.cu capacit.de exercițiu deplină, care are studii super.de licență în med.,studii postsuperioare: rezidențiat,
și care a depus jurăm.respectiv. o pers. poate fi medic dacă respectă: cetățean RM, dr.de reședință și domiciliu,studii
super.med.,apt din p.de ved.med.,să-și perfecțion.în permanență cunoștințele med., să nu aibă
restricții/incompatibilități.

Subiecți conecși: participanții la sig.obligat.asist.med.instituț.de înv.med.,organele admin.publ.locale și centrale


Min.Săn.,Dir.,etc.

Izvoarele med.