Sunteți pe pagina 1din 13

CUPRINS

Cuprins..............................................................................................................................1
Cap. 1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare – instituţie financiară internaţională........2
1. 1. Istoric................................................................................................................3
1. 2. Organizare şi management................................................................................3
1. 3. Corporaţia Inter-Americană de Investiţii..........................................................4
1. 4. Fondul Multilateral de Investiţii.......................................................................5

Cap. 2. Banca Inter-Americană de Dezvoltare..................................................................6


2. 1. Obiectivele Băncii Inter-Americane de Dezvoltare.........................................6
2. 2. Resursele Băncii Inter-Americane de Dezvoltare.............................................8
2. 3. Politicile de credit ale Băncii Inter-Americane de Dezvoltare..........................9

Cap. 3. Programe finanțate de Banca Inter-Americană de Dezvoltare ...........................10

Concluzii..........................................................................................................................12
Bibliografie......................................................................................................................13

1
Cap. 1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare – instituţie financiară
internaţională

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale de ordin politic, economic, financiar, social şi


cultural a dus la studierea şi găsirea unor modalităţi de organizare a relaţiilor economice
internaţionale. Astfel, s-a trecut de la conlucrarea bilaterală la cea multilaterală, luând forma
unor mecanisme internaţionale, care au avut o tendinţă de accelerare în secolul XX datorită
realizărilor înregistrate în ştiinţa şi tehnica mondială, dar şi mutaţiilor înregistrate în
raporturile de forţe pe plan mondial şi datorită dinamicii acestora.
Direcţiile esenţiale urmărite în planul organizării în condiţii noi a relaţiilor economice
între state au constat în1:
a) mobilizarea resurselor economice în comun şi colaborarea în direcţia refacerii zonelor
afectate de urmările celui de al doilea război mondial;
b) asigurarea cadrului instituţional monetar-financiar de desfăşurare sistemică a relaţiilor
economice internaţionale;
c) convenirea unor principii şi mecanisme care să conduc la desfăşurarea liberă şi
ordonată a schimburilor comerciale internaţionale.
La realizarea acestor obiective globale, dar şi pentru finanţarea ţărilor în curs de
dezvoltare, participă diferite instituţii sau organizaţii financiare internaţionale care au vocaţie
universală sau un caracter regional,dar şi bănci. Din prima categorie fac parte Banca
Reglementelor Internaţionale, grupul Băncii Mondiale (Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională, Agenţia Multilaterală de
Garantare a Investiţiilor şi Centrul Instituţional pentru Aplanarea Disputelor Internaţionale),
Fondul Monetar Internaţional, iar din a doua categorie fac parte Banca Europeană de
Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi băncile de dezvoltare
regională Banca Inter-Americană pentru Dezvoltare, Banca de Dezvoltare, Banca Africană de
Dezvoltare, Banca Asiatică pentru Dezvoltare, Banca Islamică de Dezvoltare, Banca Arabă de
Dezvoltare Economică şi Fondul Monetar Arab.
Aşadar, Banca Inter-Americană pentru Dezvoltare este o instituţie financiară
internaţională cu caracter regional.

1
Constantin Moisuc, Relații valutar-financiare internaționale, Ed. Fundației România de mâine, București,
2002, p. 191.

2
1. 1. Istoric
Încă din 1890 s-a încearcat să se creeze o instituție de dezvoltare care să se concentreze
asupra problemelor Americii Latine și Caraibelor. În 1959 Organizația statelor americane au
schițat articolele Acordului privind Banca Inter-Americană de Dezvoltare.
Banca Inter-Americană de Dezvoltare funcţionează pe baza Acordului Consultativ din 8
aprilie 1959 şi are sediul la Washington, ca bancă regională pentru ţările din America Latină,
la care participă cu fonduri SUA şi alte ţări europene2. Bid a fost creată în vederea promovării
investiţiilor publice şi private, a finanţării unor proiecte economice şi sociale prioritare, a
participării la orientarea politicilor de dezvoltare ale ţărilor membre, a cooperării tehnice şi a
execuţiei proiectelor de dezvoltare.
Banca a fost pioner (începătoare) în a susține programele sociale, dezvoltarea economică,
socială, instituțiile de educație și sănătate, în promovarea integrării regionale și în a acorda în
mod direct sprijin sectorului privat, incluzând microîntreprinderile.
Banca Inter-Americană de Dezvoltare reprezintă o instituţie financiară internaţională
regională formată în vederea stimulării acelerării dezvoltării economice şi sociale a ţărilor
membre din America Latină şi Caraibe3, precum şi exportul de echipamente industriale din
ţările Americii de Sud către ţările dezvoltate.
Aceasta a fost creată pentru a promova dezvoltarea economică a ţărilor membre din
regiune, prin finanţarea de proiecte de dezvoltare economică şi socială şi prin furnizarea de
asistenţă tehnică.4

1. 2. Organizare şi management
1 iulie 2007 marchează începutul implementării noului model de organizare al Băncii
Inter-Americane de Dezvoltare aprobat de Comitetul Directorilor Executivi în decembrie
2006 (vezi organigrama). Acest nou model vrea să sporească capacitatea strategică a băncii
pentru a răspunde mai bine cererilor din țările Americii Latine și Caraibelor și să-și
îndeplinească scopul pentru progresul social și economic al regiunii.
Managementul Băncii Inter-Americane de Dezvoltare se asigură de către Consiliul
Guvernatorilor, Consiliul Directorilor executivi şi preşedinte. Consiliul Guvernatorilor este
format din guvernatori şi supleanţi aprobaţi de fiecare ţară membră care sunt, de obicei,
miniştrii de finanţe, preşedinţii băncilor centrale şi alte persoane oficiale cu rang comparabil.

2
Marcel Anghel, Relații valutare, Ed. Matrix Rom, București, 2002, p. 29.
3
Costin C. Kiritescu, Emiliam M. Dobrescu, Băncile, mică enciclopedie, Ed. Expert, București, 1998, p. 341.
4
Constantin Moisuc, op. cit., p. 209.

3
Consiliul Guvernatorilor se reuneşte anual în vederea adoptării deciziilor de politică ale
băncii, de orientare a operaţiilor, de creştere a capitalului social.
Consiliul Directorilor Executivi este constituit din 14 directori aleşi sau aprobaţi pentru o
perioadă de trei ani de către Consiliul Guvernatorilor. Consiliul directorilor executivi aprobă
politicile operaţionale, creditele, cooperarea tehnică, dobânzile şi participarea băncii pe pieţele
de capital.
Preşedintele BID este ales de către Consiliul Guvernatorilor pentru o perioadă de 5 ani,
în vederea reprezentării băncii, a dirijării deciziilor şi a conducerii personalului. Preşedintele
prezidează Consiliul directorilor executivi, dar nu are drept de vot şi poate fi ajutat în
conducerea operaţiilor băncii de un vicepreşedinte5.
Președinții Băncii Inter-Americane de Dezvoltare au fost: 1960-1971 Felipe Herrera;
1971-1988 Antonio Ortiz Mena; 1988-2005 Enrique V. Iglesias; 2005 până în prezent este
Luiz Alberto Moreno.
Grupul Băncii Inter-Americane de Dezvoltare mai include Corporaţia de Investiţii Inter-
Americană şi Fondul de Investiţii Multilateral.

1. 3. Corporaţia Inter-Americană de Investiţii


Corporaţia Inter-Americană de Investiţii a început să funcţioneze în anul 1989 pentru a
promova dezvoltarea economică în ţările membre din America Latină şi Caraibe, îndeosebi a
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Corporaţia Inter-Americană de Investiţii finanţează proiecte de dezvoltare prin credite
directe, investiţii directe, linii de credit deschise intermediarilor financiari şi investiţii în
fondurile de capital locale şi regionale.
Criteriile de eligibilitate a proiectelor care urmează să fie finanţate de către Corporaţia
Inter-Americană de Dezvoltare sunt profitabilitatea, crearea locurilor noi de muncă, transferul
de tehnologie, îmbunătăţirea abilităţilor manageriale, formarea veniturilor nete în valută şi
promovarea integrării economice a ţărilor Americii Latine şi Caraibelor.
Programele de împrumut ale Corporaţiei Inter-Americane de Dezvoltare se adresează
întreprinderilor mici şi mijlocii din America Latină care nu au acces la credit comercial în
condiţii favorabile. Împrumuturile se acordă în dolari SUA şi reprezintă cel mult 33% din
costul unui proiect nou sau cel mult 50% din costul unui proiect vechi, cu o perioadă de graţie
de 5-8 ani şi durată maximă de rambursare de 12 ani.

5
Gheorghe Voinea, Mecanisme și tehnici valutare și financiare internaționale, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2004, p.
311.

4
Corporaţia Inter-Americană de Dezvoltare cofinanţează proiecte de investiţii, sprijină
întreprinzătorii locali şi străini să identifice proiecte de investiţii, selectează parteneri
potenţiali şi mobilizează fonduri suplimentare.
Proiectul prezentat pentru a fi finanţat de către Corporaţia Inter-Americană de Dezvoltare
trebuie să cuprindă informaţii necesare evaluării, grupate astfel: numele companiei, structură,
anul de înfiinţare, localizare, acţionari, experienţa în producţie şi management, scurtă istorie a
companiei, informaţii cu privire la bilanţul pe ultimii 3 ani, informaţii asupra pieţei, avantaje,
societatea de audit, descrierea detaliată a proiectului, costurile, informaţii financiare de pe
ultimii 10 ani, proiecte lunare pentru primul an de aplicare, modul de rambursare,
implementare, riscuri, finanţare, aranjamente de garantare.

1. 4. Fondul Multilateral de Investiţii


Fondul Multilateral de Investiţii a fost creat în 1993 în vederea accelerării dezvoltării
sectorului privat şi a îmbunătăţirii climatului de investiţii private în America Latină şi
Caraibe.
În calitate de fond special administrat de Banca Inter-Americană de dezvoltare, Fondul
Multilateral de Investiţii este distinct şi are o organizare separată, fiind administrat de
Comitetul donatorilor.
FMI este autorizat să susţină proiecte publice cu efecte de antrenare în zonă, să
colaboreze cu sectorul privat sau guvernamental în realizarea reformei de îmbunătăţire a
climatului de investiţii şi a mediului de afaceri.
FMI furnizează asistenţă tehnică în realizarea unor programe diverse cum ar fi:
- programe de cooperare tehnică care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea
sectorului privat;
- programe care vizează dezvoltarea resurselor umane şi formarea abilităţilor forţei de
muncă în regiune;
- programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi extinderea participării lor la
economia regională;
- promovarea participării la afacerile mici, furnizarea asistenţei necesare consolidării
afacerilor la nivel microeconomic.
Misiunea FMI o constituie promovarea şi facilitarea investiţiilor străine şi naţionale şi
furnizarea unui ajutor sectorului privat în expansiune.
Programele de cooperare tehnică au ca obiect proiectele de dezvoltare a infrastructurii
(energie, apă, telecomunicaţii, transport), dezvoltarea pieţelor şi reforma sectorului financiar.

5
În cadrul programelor privind resursele umane, se urmăreşte formarea pieţei muncii, a
climatului educativ, recalificarea şomerilor.
Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici se orientează spre extinderea
participării lor în economia regională şi spre îmbunătăţirea competitivităţii pentru a face faţă
schimbărilor globale.

Cap. 2. Banca Inter-Americană de Dezvoltare

2. 1. Obiectivele Băncii Inter-Americane de Dezvoltare


Membrii fondatori ai Băncii Inter-Americane de Dezvoltare au definit misiunea băncii ca
a fi aceea de „a contribui la accelerarea procesului de dezvoltare economică și socială a țărilor
membre ale regiunii, în mod individual și colectiv”6. Chiar dacă definiția principalului
obiectiv al băncii a fost scrisă cu aproape jumătate de secol în urmă, Banca Inter-Americană
de Dezvoltare continuă să funcționeze sub același obiectiv primar, reglându-și atenția spre
nevoile de dezvoltare a țărilor membre din regiunea Americii Latine și a Caraibelor.
Principalele funcţii ale Băncii Inter-Americane de Dezvoltare sunt:
- promovarea investiţiilor de capital publice şi private în regiune;
- utilizarea capitalului şi mobilizarea fondurilor pentru realizarea unor acţiuni
economice şi sociale prioritare;
- încurajarea investiţiilor private care contribuie la dezvoltarea economică şi
suplimentarea investiţiilor private;
- asigurarea cooperării tehnice în pregătirea, finanţarea şi executarea planurilor de
dezvoltare.
Banca Inter-Americană de Dezvoltare susţine dezvoltarea economică şi socială a ţărilor
din regiune prin împrumuturi, prin mobilizarea de resurse adiţionale necesare proiectelor de
investiţii, prin sprijinirea distribuirii echitabile a resurselor dezvoltării în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă ale grupurilor cu venituri scăzute, prin ajutoare acordate ţărilor mai puţin
dezvoltate şi prin susţinerea integrării economice regionale.
În ultimii ani banca a lansat câteva inițiative cu scopul aplicării de noi strategii pentru a
reduce sărăcia, pentru a promova micile afaceri, a stimula comerțul și a extinde democrația
financiară.

6
www.iadb.org

6
Banca Inter-Americană de Dezvoltare are o serie de strategii cu scopul de a crește
efectivitatea în a obține propriile mandate instituționale. Aceasta are o strategie instituțională,
numită înnoirea declarației de dezvoltare: raport al grupului muncii pe strategia
instituțională, de asemenea și un set de strategii pentru cele două obiective, creșterea
economică susținută și reducerea sărăciei și promovarea egalității sociale.
În 2003, banca a aprobat strategii individuale pentru fiecare din domeniile prioritare
amintite în strategia instituțională: dezvoltare socială, modernizarea statului, competitivitatea,
integrarea regională și mediul. Un set adițional de documente strategice pune accentul pe
proiectele activității băncii în circa 25 sectoare separate. Aceste strategii pe sectoare sunt
subiectul consultării publice la diferite stagii de pregătire.
Pe lângă strategiile tipice, banca pregătește o strategie statală pentru fiecare țară
împrumutată de Banca Inter-Americană de Dezvoltare. Strategiile statale fixează un chenar
pentru toate operațiunile de finanțare ale băncii astfel încât să coincidă ci ciclul electoral.
Fiecare conține aspecte ale stării curente ale situației economice a țării, strategia de dezvoltare
a băncii în sectoarele cheie și programul băncii așteptat de țară pentru următorii doi ani.
Pentru majoritatea țărilor membre ale băncii, dar nu pentru toate, economiștii pregătesc un
document anual, situatia economică și viitoare, accesibil de pe aceeași pagină web care
conține și strategiile statale.
Strategia instituțională a băncii
În 1999, Comitetul Directorilor Executivi a Băncii Inter-Americane de Dezvoltare a
aprobat strategia instituțională a băncii, care subliniază domeniile de prioritate pentru
activitățile și operațiunile Băncii Inter-Americane de Dezvoltare.
Strategia subliniază două obiective principale:
- să creeze și să susțină o politică și un mediu conducător la o creștere economică și
- să obțină nivele de dezvoltare umană mai înalte pentru toți oamenii, incluzând grupuri
și persoane istorice excluse din societatea de astăzi.
Pe lângă aceste două largi obiective, strategia mai identifică patru domenii specifice pe
care banca se axează: dezvoltarea socială, în special reducerea sărăciei printr-o dezvoltare
economică susținută, reforme educaționale și inițiative care promovează integrarea socială;
competitivitatea, prin activități care să îmbunătățească abilitatea țărilor de a concura la
economia global la fel și pentru a întări sectoarele financiare și piețele de capital; integrarea
regională, incluzând integrarea la nivel subregional, regional și emisferic; modernizarea

7
activităților statului, incluzând procese de reformă a statului și întărire instituțională la nivel
național și subnațional7.
Realizarea cu succes a misiunii băncii și respectarea strategiei instituționale a acesteia
ajută la îndeplinirea obiectivelor Băncii Inter-Americane de Dezvoltare.

2. 2. Resursele Băncii Inter-Americane de Dezvoltare


Banca Inter-Americană de Dezvoltare are drept acţionari 46 de ţări din care 28 sunt din
regiune şi 18 ţări din Europa, Asia şi alte zone geografice. Calitatea de membru al băncii al
ţărilor care nu sunt din regiune permite să dezvolte relaţiile cu ţările din America Latină, să
participe la programe finanţate de către bancă şi să furnizeze bunuri şi servicii necesare
realizării proiectelor finanţate de bancă.
Banca Inter-Americană de Dezvoltare își obține resursele financiare de la membrii săi,
împrumuturi de pe piețele financiare, fonduri de încredere pe care le administrează și prin
speculații financiare cofinanțate.
Resursele financiare ale Băncii Inter-Americane de Dezvoltare sunt formate din
subscrierile de capital, rezerve şi alte fonduri obţinute prin împrumuturi.
Capitalul iniţial a fost de 1 mld de dolari, la valoarea paritară din 1 ian 1958 a dolarului,
din care s-au vărsat 400mil dolari şi anume 50% în aur sau dolari şi 50% în moneda naţională
a ţărilor membre8.
Resursele financiare ale băncii cuprinde Capitalul Social (în valoare de 101 miliarde
USD, care este alcătuit din capital apelabil și capital vărsat de la țările membre ale băncii, dar
și rezerve și fonduri împrumutate de pe piețele internaționale), Fondul pentru Operațiuni
Speciale, Facilitatea de Finanțare Intermediară și aproximativ 50 de fonduri de încredere
stabilite de anumite țări sau grupuri de țări.
Banca Inter-Americană de Dezvoltare utilizează capitalul propriu, fondurile obţinute de
pe pieţele financiare şi alte resurse, acordă asistenţă tehnică în vederea întocmirii, finanţării şi
executării planurilor şi proiectelor de dezvoltare, cooperează cu organismele naţionale şi
internaţionale pentru investiţii de capitaluri.
Majoritatea finanțărilor făcute de Banca Inter-Americană de Dezoltare sunt făcute din
capitalul social, deși doar o parte din capitalul social a fost vărsat de către țările membre, chiar
dacă a fost subscris de acestea. Acesta poartă denumirea de capital apelabil și ajută la
sprijinirea băncii în a împrumuta resurse de pe piețele intenaționale de capital.

7
Ibidem.
8
Costin C. Kiritescu, Emiliam M. Dobrescu, op. cit., p. 342.

8
Ca o completare a finanțărilor pe care le face din propriile resurse și din fondurile pe
care le administrează, Banca Inter-Americană de Dezvoltare acționează ca un catalizator
pentru a mobiliza fonduri de la surse externe pentru a finanța proiecte specifice în regiunea de
dezvoltare a țărilor membre. Activitățile de cofinanțare ale băncii încurajează și cooperează
cu împrumutătorii să asigure finanțări externe de la diferite surse.

2. 3. Politicile de credit ale Băncii Inter-Americane de Dezvoltare


Politicile operaționale ale băncii sunt împărțite în două tipuri: politici comune tuturor
activităților de finanțare și politici sectoriale care oferă îndrumare în domenii specifice de
activitate.9 Politica de procurare a băncii guvernează regulile și procedurile care se aplică
pentru obținerea bunurilor și serviciilor pentru proiectele finanțate de bancă. Instituția are de
asemenea o politică de dezvăluire a informațiilor care conduce accesul la informațiile despre
activitățile sale operaționale.
Pe lângă aceste politici, banca adoptă și strategii (menționate în subcapitolul anterior)
care ajută banca să-și îndeplinească obiectivele stabilite.
Un al treilea instrument folosit în dezvoltarea proiectelor este Practici perfecte. Aceste
documente iau forma unor studii de caz și documente care cuprind „lecții învățate” dintr-o
varietate de surse, incluzând proiectele finanțate de Banca Inter-Americană de Dezvoltare.
Politica de credit a Băncii Inter-Americane de Dezvoltare depinde de cerinţele de
dezvoltare economico-sociale ale regiunii Americii Latine. Banca Inter-Americană de
Dezvoltare finanţează proiecte în domeniul drumurilor, instalaţiilor hidroelectrice, sănătăţii,
alimentării cu apă şi promovării micilor afaceri.
Principalele obiective ale politicii de credit a băncii sunt:
- susţinerea realizării unor programe în vederea dezvoltării micilor întreprinderi, în
domeniul sănătăţii, mediului, educaţiei, dezvoltării urbane şi locuinţelor;
- sprijinirea statelor din regiune în consolidarea democraţiei, în realizarea unor
transformări în administrarea fiscală, în sistemul juridic şi legislativ şi în creşterea
rolului organizaţiilor şi societăţilor civile;
- promovarea sectorului privat şi a reformei economice precum şi realizarea unor
proiecte privind modernizarea surselor de energie, a transporturilor şi a sistemului de
comunicaţii.
Creditele acordate de Banca Inter-Americană de Dezvoltare se repartizează astfel: pentru
infrastructură, sectorului social, respectiv sănătate, dezvoltării urbane, educaţie, mediului şi
9
www.iadb.org

9
micilor întreprinderi, sectorului productiv şi anume agriculturii, industriei, turismului, ştiinţei
şi tehnologiei, modernizării satelor şi finanţării exporturilor.10
Banca Inter-Americană de Dezvoltare încurajează investiţiile în sectorul privat, care sunt
menite să contribuie la dezvoltarea economică, precum şi proiectele care au impact asupra
mediului, în domeniul educaţiei, culturii, proiecte de combatere a violenţei, proiecte de
integrare care determină creşterea competitivităţii şi diversificarea exporturilor.
Proiectele care urmează să fie finanţate de către Banca Inter-Americană de Dezvoltare se
identifică şi analizează cu reprezentanţii oficiali şi experţi din ţările membre, după care se
aprobă de către Consiliul Directorilor Executivi, se execută şi se urmăreşte realizarea lor.
Cooperarea tehnică urmăreşte să sprijine ţările membre în pregătirea şi susţinerea
programelor şi a proiectelor regionale de dezvoltare. Cooperarea tehnică se realizează cu
instituţii publice şi private din ţările membre, cu organizaţii regionale şi cu organizaţii non-
guvernamentale.

Cap. 3. Programe finanțate de către Banca Inter-Americană de


Dezvoltare

Banca Inter-Americană de Dezvoltare are un număr de programe care îi susține


eforturile economice și sociale de dezvoltare în America Latină și Caraibe. Aceste programe
sunt diferite, de la promovarea egalității sociale și reducerea sărăciei la obținerea de fonduri
pentru derularea de activități economice productive ca agricultura și micile afaceri.
Banca de asemenea finanțează programe specifice care ajută femeile, copiii și tinerii, dar
și grupurile etnice marginalizate: Centrul Cultural, Programul de Solidaritate IDB-DC, Etică
și dezvoltare, Fontagro, Programul de dezvoltare al tinerilor, ICT4BUS, Programul Japonia,
PROLEAD, PRODEV11.
Centrul cultural al Băncii Inter-Americane de Dezvoltare din Washington este un loc
unde se găsește oricând exemple artistice și intelectuale din viața țărilor membre cu accent pe
America Latină și Caraibe. Toate întâmplările sunt făcute publice. Centrul cultural obține de
asemenea reduceri pentru proiectele organizațiilor locale care promovează dezvoltarea
culturală din regiune.
Programul de solidaritate IDB-DC a fost creat în 1998 pentru a susține dezvoltarea
rapidă a comunităților spaniole și caribeene din districtul Columbiei. Misiunea acestui
10
Gheorghe Voinea, op. cit., p. 310.
11
www.iadb.org

10
program este de a construi parteneriate strategice cu organizații locale pentru a promova
inițiative de dezvoltare referitoare la acele comunități, cu accent pe dezvoltarea educației,
sănătății și economiei.
Programul de dezvoltare a tinerilor a fost creat în 1995 pentru a promova participarea
tinerilor în procesul de dezvoltare.
Programul de inovare a tehnologiilor informaționale și de comunicare ICT4BUS este un
program sponsorizat de Banca Inter-Americană de Dezvoltare și de Fondul Multilateral de
Investiții pentru a îmbunătăți competitivitatea micilor întreprinderi din America Latină și
Caraibe prin extinderea accesului lor la tehnologii informaționale și de comunicare și
soluțiilor și serviciilor de pe internet.
Programul Japonia caută să construiască legături strânse între regiunile din Asia și cele
din America Latină și Caraibe. Acesta pune accentul pe promovarea parteneriatelor pentru
dezvoltarea economică și socială si transferul mijloacelor de dezvoltare creând punți între țări
pe ambele continente. A fost creat în 1999 de către guvernul japonez și de Banca Inter-
Americană de Dezvoltare.
PROLEAD are ca scop promovarea femeilor pentru a conduce în orice sector și la orice
nivel. Acest program acordă subvenții oragnizațiilor care promovează participarea activă a
femeilor în conducere.

Concluzii

11
Banca Inter-Americană de Dezvoltare este o bancă cu caracter regional care are ca
obiectiv reducerea sărăciei printr-o dezvoltare economică susținută, reforme educaționale și
inițiative care promovează integrarea socială, întărirea sectoarelor financiare și a piețelor de
capital, modernizarea activităților statului și încurajarea economiei țărilor de a participa la
economia globală.

Banca a contribuit la transformarea Americii Latine și Caraibelor. Deși mai sunt multe
de făcut, indicatorii sociali și economici ai regiunii s-au îmbunătățit mult în ceea ce privește
abilitatea oamenilor de a scrie și a citi, modul de nutriție și în general, așteptările de la viață.

Previziunile băncii sunt optimiste în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială a


țărilor din America Latină și Caraibe, fiind bazată pe rezultatele din anii trecuți. Deși în
momentul de față SUA se confruntă cu unele probleme de ordin economic, Banca Inter-
Americană de Dezvoltare își planifică să nu fie afectată prea mult de acestea și să își poată
îndeplini în continuare obiectivele.

12
Bibliografie

1. Anghel, Marcel, Relații valutare, Ed. Matrix Rom, București, 2002.

2. Kirițescu, C. Costin, Dobrescu, M. Emilian, Băncile, mică enciclopedie,

Ed. Expert, București, 1998.

3. Moisuc, Constantin, Relații valutar-financiare internaționale, Ed.

Fundației România de mâine, București, 2002.

4. Voinea, Gheorghe, Mecanisme și tehnici valutare și financiare

internaționale, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2004.

5. www.iadb.org

13