Sunteți pe pagina 1din 7

Înregistrarea asociaţiei obşteşti pas cu pas

1. IDEEA

1.1. Preambul

Ghidul este destinat persoanelor care au decis să creeze o asociaţie obştească şi prezintă în
ordine cronologică, etapele care trebuie urmate pentru înfiinţarea unei organizaţii non-profit,
conform ultimelor actualizări legislative şi se referă la asociaţii, formele cel mai des întîlnite
ale asocierii cetăţeneşti. Ghidul cuprinde lista actelor necesare pentru înregistrare, dar şi
informaţii cu privire la instituţiile abilitate să le elibereze, referinţe cu privire la acte
normative şi surse de unde acestea pot fi accesate.

Scopul ghidului este facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia cu privire la modalitatea de


înregistrare a organizaţiilor neguvernamentale.

1.2 Întroducere

Crearea şi existenţa organizaţiilor necomerciale este o consecinţă a realizării dreptului la


asociere, consacrat de art. 21 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 22 din
Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice din 16 decembrie 1966, precum
şi de Constituţia Republicii Moldova prin care este garantată libertatea opiniei şi exprimării
(art. 2), libertatea întrunirilor (art. 40), libertatea partidelor şi altor organizaţii social-politice
(art. 1), dreptul de filiere în sindicate etc.

1.3 Noţiuni

Asociaţia obştească este o formaţiune benevolă de sine stătătoare, autogestionară, constituită


prin libera manifestare a voinţei cetăţenilor asociaţi pe baza comunităţii de interese
profesionale şi/sau de altă natură, în vederea realizării în comun a drepturilor civile,
economice, sociale şi culturale, care nu are drept scop obţinerea profitului. Asociaţii obşteşti
se consideră asociaţiile pacifiste, de apărare şi de promovare a drepturilor omului, asociaţiile
de femei, de veterani, de invalizi, de tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, tehnice,
ecologiste, cultural-educative, sportive, uniunile de creaţie, comunităţile naţional-culturale,
alte asociaţii ale persoanelor fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti) legal constituite. Această
definiţie se conţine în textul Legii nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.

1.4 Acţiuni preliminare, Proiectul

Înainte de începutul procedurii de înregistrare discutaţi în cadrul grupului de iniţiativă asupra


ideii de a crea asociaţia obştească, stabiliţi asupra denumirii organizaţiei, scopurilor şi
obiectivelor (apărarea drepturilor, dezvoltarea activismului social, satisfacerea intereselor
profesionale sau de amatori etc.), modalităţile (activităţile) prin intermediul cărora asociaţia
obştească va atinge scopurile propuse şi îşi va realiza obiectivele, raza teritorială (localitate,
raion, republică) în limitele căreia îşi va desfăşura activităţile.

Determinaţi componenţa şi numărul de fondatori a viitoarei asociaţii şi întrunirea de către


aceştia a condiţiilor prevăzute de legislaţie - vârsta corespunzătoare, dreptul de a fi fondator al
asociaţiei, permis de şedere în cazul în care este cetăţean străin sau apatrid. Asociaţiile
obşteşti se constituie din iniţiativa fondatorilor care pot fi persoane fizice - cetăţeni cu
capacitate de exerciţiu deplină şi persoane juridice - asociaţii obşteşti.

1.5 Cadrul legal

Republica Moldova dispune de un cadru legal care are drept scop asigurarea respectării
dreptului la asociere. Principalele norme care garantează dreptul la asociere sunt:
• Constituţia RM
• Codul Civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 107/2002
• Legea nr. 837/1996 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 6/54 din 23.01.1997
• Legea nr. 581/1999 din 30.07.1999 cu privire la fundaţii, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 118-119/556 din 28.10.1999
• Legea nr. 1420/2002 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 185-189 din 31.12 2002

2. ÎNREGISTRAREA PROPRIZISĂ

2.1 Verificarea denumirii

În urma hotărârii de creare a Asociaţei Obşteşti de către Adunarea de Constituire a Asociaţiei,


persoana care a fost desemnată să reprezinte Asociaţia pentru îndeplinirea formalităţilor de
înregistrare va depune la secretariatul Ministerului Justiţiei sau la Direcţia partide politice şi
organizaţii neguvernamentale o cerere de verificare a denumirii. Confirmarea că denumirea
noii asociaţii nu se repetă se eliberează în termen de 15 zile. În cazul în care denumirea se
repetă, se eliberează o negaţie, în urma căreia este necesară modificarea denumirii şi repetarea
procedurii.

Aveţi posibilitatea de a rezerva denumirea asociaţiei obşteşti pe un termen de o lună, care


poate fi prelungit la solicitare. Evidenţa acestor denumiri se duce în registrul de rezervare a
denumirilor la Ministerul Justiţiei.

Pentru aprobarea denumirii trebuie să ţineţi cont de următoarele condiţii:

1. denumirea să nu se repete cu cea a altor persoane juridice


2.să nu conţină abrevieri, doar denumirea completă a Asociaţiei Obşteşti
3.denumirea Asociaţiei Obşteşti să nu aducă atingeri moralei publice, sentimentelor naţionale
şi religioase ale cetăţenilor (ex. să nu fie utilizate cuvinte necenzurate)
4.Asociaţia Obştească are dreptul să folosească în denumirea sa numele unui cetăţean numai
cu acordul acestuia
5. denumirea trebuie să conţină o combinaţie de elemente obligatorii şi facultative.

Astfel în cazul Asociaţiei Obşteşti, elementul obligatoriu este de a indica forma organizaţional
- juridică, în cazul de faţă este vorba de „asociaţie obştească”, alt element este de a evita
folosirea de abrevieri în cadrul denumirii (denumirea asociaţiei trebuie să fie un cuvânt sau o
combinaţie de cuvinte). Un alt element obligatoriu este de a nu folosi sau a cere solicitarea de
a înregistra o asociaţie obştească care are denumirea într-o altă limbă decât cea de stat.
Elementul neobligatoriu este libera alegere a grupului de iniţiativă a denumirii asociaţiei în
contextul respectării condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.
2.2 Acte de constituire

Actul de constituire, elaborat şi aprobat de fondatori în modul stabilit, reprezintă temeiul


juridic şi expresia consimţământului privind înfiinţarea organizaţiei necomerciale. Actul de
constituire este un document ce materializează voinţa fondatorului (fondatorilor) de a crea o
organizaţie necomercială şi în care sunt circumscrise limitele activităţii ei ca subiect de drept.
Actul de constituire trebuie să corespundă condiţiilor stabilite de lege şi să aibă un cuprins
predeterminat de dispoziţiile legale.

Organizaţia necomercială în formă de Asociaţie Obştească este creată printr-un singur


document de constituire sub formă de statut. Statutul Asociaţiei Obşteşti are conţinutul stabilit
de art. 18 din Legea nr. 837/1996.

Articolul 18. Statutul asociaţiei obşteşti


Statutul asociaţiei obşteşti trebuie să prevadă:
a) forma juridică de organizare a asociaţiei;
b) denumirea asociaţiei;
c) sediul asociaţiei şi teritoriul în limitele căruia ea îşi desfăşoară activitatea;
d) scopurile şi sarcinile asociaţiei, metodele de realizare a acestora, durata activităţii asociaţiei
obşteşti;
e) condiţiile şi procedura de primire a noi membri în asociaţia obştească, precum şi cele de
retragere din rîndurile ei ;
f) drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei obşteşti ;
g) structura asociaţiei obşteşti, procedura de constituire, denumirea exactă, structura,
competenţa şi durata mandatului organelor de conducere, organelor executive, ale celor de
control şi revizie ale asociaţiei, sediul acestora;
h) procedura de adoptare, de modificare şi completare a statutului;
i) sursele, modul de formare şi de folosire a proprietăţii şi a altor bunuri ale asociaţiei obşteşti;
cuantumul cotizaţiilor de membru ; organul care este în drept să ia decizii cu privire la
procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii;
j) procedura şi termenele de convocare a adunărilor generale, conferinţelor, congreselor;
l) procedura de constituire, statutul, structura şi metodele de activitate ale organizaţiilor
primare ale asociaţiei obşteşti;
m) parametrii principali ai dării de seamă financiare şi modul în care aceasta este dată
publicităţii;
n) procedura de reorganizare şi de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti.
(2) Statutul asociaţiei obşteşti poate să conţină descrierea simbolicii asociaţiei.
(3) Statutul asociaţiei obşteşti poate să conţină şi alte prevederi referitoare la activitatea
asociaţiei, care nu contravin legislaţiei.
(4) Statutul este semnat de către toţi fondatorii asociaţiei obşteşti în momentul constituirii
acesteia.

Un model de statut este disponibil pe site-ul www.justice.gov.md la compartimentul


„informaţii de interes public”.

2.3 Cenzorul sau Comisia de Cenzori ca organ de control şi revizie

Controlul asupra activităţii economico - financiare a Asociaţiei este efectuat de Cenzor sau de
către o comisie de cenzori, aleşi de organul de conducere (Adunarea Generală) pe un termen
determinat. Din componenţa comisiei nu pot face parte membrii organelor executive
(Consiliiul de Administrare).

Cenzorul analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor organului de


conducere, organelor executive şi prezintă concluzii pe marginea acestora organului suprem
de conducere. Cenzorul controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor
financiare ale Asociaţiei, are dreptul sa ceară organelor executive date privind activitatea lor
pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea
Asociaţiei.

2.4 Sediul

Legea prevede necesitatea existenţei unui sediu pentru Asociaţie. Sediul este un atribut care
situează societatea în spaţiu, în raporturile juridice la care participă. Necesităţile practice, dar
şi securitatea raporturilor juridice solicită existenţa unui loc în care persoana juridică să fie
considerată întotdeauna prezentă, o aşezare care să permită contractarea ei în circuitul civil.

Sediul organizaţiei necomerciale poate fi domiciliul unui fondator-persoană fizică ceea ce


reprezintă varianta cea mai simplă cu condiţia ca locuinţa să fie în proprietatea acestuia.
Ulterior, în funcţie de obiectul de activitate, veţi putea căuta un alt sediu, în care să vă puteţi
desfăşura activitatea.

Pentru înregistrarea sediului este necesară o declaraţie a proprietarului imobilului stabilit ca


sediu, autentificată la notariat, prin care acesta pune la dispoziţie spaţiul respectiv ca sediu
pentru Asociaţie. Suplimentar se prezintă copia autentificată notarial a actului ce confirmă
dreptul de proprietate (contract de vînzare-cumpărare sau extras din cartea de imobil).

Dacă aveţi la dispoziţie un spaţiu închiriat, veţi avea nevoie de contractul de închiriere, în
copie autentificată. În cazul imobilelor aflate sub ipotecă, este necesar acceptul oficial al
băncii creditoare.

În cazul în care sediul va fi în incinta unei clădiri ce aparţine unei instituţii de stat, este
necesar de prezentat o scrisoare de garanţie eliberată de către un membru din conducerea
instituţiei respective, prin care se acordă dreptul Asociaţiei Obşteşti de a activa în incinta
acesteia, semnată de către membrul respectiv, cu aplicarea ştampilei instituţiei respective şi de
copia hotărârii de Guvern, prin care statul a acordat clădirea în folosinţă instituţiei respective,
cu aplicarea ştampilei.

2.5 Taxa de stat

Pentru înregistrarea asociaţiei obşteşti se percepe o taxă de stat în mărime de 90 de lei. Taxa
se achită de către persoana fizică - fondator la orice filială a Băncii de Economii.

Cont beneficiar 33114001, Cont trezorial 1156001/CUATM (CUTAM acest cod cuprins din
4 cifre este atribuit fiecărei organizaţii de către Biroul Naţional de Statistică în funcţie de
sediu, pentru Botanica - 0110, Buiucani - 0120, Centru - 0130, Ciocana - 0140, Rîşcani -
0150)

După achitare, banca vă eliberează un document bancar care atestă achitarea taxei de stat.
2.6 Codurile statistice

Fişa de înregistrare pentru organizaţiile obşteşti vă este oferită de către Direcţia Partide şi
Organizaţii Neguvernamentale după prezentarea actelor la Ministerul Justiţiei. Cu aceste fişe
care conţin informaţii generale se adresează Biroului Naţional de Statistică (str.Grenoble,106),
care atribuie codul unic de identificare a întreprinderilor.

2.7 Prezentarea dosarului

În termen de o lună de la data aprobării statutului de către organul de conducere, Asociaţia


Obştească prezintă la Ministerul Justiţiei, iar Asociaţia Obştească locală la Consiliul raional în
a cărui rază teritorială se constituie, următoarele acte:

a) Confirmarea denumirii asociaţiei obşteşti, eliberată de către Ministerul Justiţiei (str. 31


August, 82) în baza cererii solicitantului despre verificarea denumirii.
b) Cererea privind înregistrarea statutului, semnată de toţi membrii organului de conducere
( de regulă de membrii consiliului) al Asociaţiei Obşteşti, în care se va indica numele,
prenumele şi domiciliul fiecăruia.
c) Statutul, în trei exemplare, semnat de fondatori, cu indicarea datelor de identitate.
d) Două copii de pe procesul-verbal al congresului (conferinţei) de constituire sau adunării
generale, la care a fost adoptat statutul Asociaţiei Obşteşti. Procesul-verbal trebuie să conţină
date despre constituirea Asociaţiei Obşteşti, aprobarea statutului, alegerea organelor de
conducere, de control şi revizie, desemnarea persoanei responsabile pentru înregistrare.
e) În cazul constituirii unei instituţii obşteşti sau a unei uniuni de asociaţii obşteşti, se prezintă
contractul de constituire.
f) Date despre fondatorii asociaţiei obşteşti:
• Pentru fondatori persoane fizice se prezintă lista care va include: numele, prenumele, anul
naşterii, domiciliul, cetăţenia persoanelor (autentificate prin semnăturile acestora) însoţite de
copiile buletinelor de identitate ale fondatorilor;
• În cazul fondatorilor persoane juridice în listă se indică denumirea, numărul şi data
înregistrării, codul fiscal, sediul, numele, prenumele reprezentantului, fiind anexate: copia de
pe certificatul de înregistrare al statutului asociaţiei obşteşti şi extrasul din procesul-verbal al
şedinţei organului de conducere autorizat al asociaţiei obşteşti, în care să fie consemnată
decizia de constituire a noii asociaţii obşteşti.
g) Declaraţia prin care persoanele indicate la art.17 alin.(4) din Legea cu privire la Asociaţiile
Obşteşti consimt la folosirea numelui cetăţeanului în denumirea Asociaţiei Obşteşti.
h) Actele ce atestă acordarea sediului
i) Documentul bancar care atestă achitarea taxei de stat
j) Fişele cu codul unic de identificare al organizaţiei, eliberate de Biroul Naţional de Statistică
(str.Grenoble,106).
k) În cazul înregistrării organizaţiilor cu profil sportiv (federaţiilor sportive naţionale,
asociaţiilor şi cluburilor sportive) se prezintă suplimentar avizul Agenţia Sportului RM
(Ştefan cel Mare 162). Federaţiile sportive naţionale prezintă actele ce confirmă constituirea
federaţiei de către două sau mai multe persoane juridice din ramura dată de sport. În cazul în
care Asociaţia are ca membri persoane dintr-un anumit domeniu, atunci aceştia trebuie să
prezinte un document care atestă faptul că ei sunt implicaţi în acest gen de activitate (ex. dacă
se constituie Asociaţia Medicilor, atunci membrii acestei asociaţii pot fi doar medici).

2.8 Termenul de examinare


Termenul de înregistrare stabilit în Legea nr. 837/1996 este de 30 de zile. Termenul de
înregistrare poate fi prelungit cu încă trei luni, dacă „a fost încălcată procedura de
constituire”.

2.9 Amînarea sau refuzul înregistrării

În cazul amînării înregistrării, decizia trebuie să menţioneze cauzele din care se amînă
înregistrarea statutului. Acest lucru li se comunică fondatorilor în scris, în termen de 3 zile.

Temeiurile pentru refuz se conţin în dispoziţiile Legii nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile
obşteşti.

Articolul 23. Refuzul de a înregistra statutul


(1) Înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti se poate refuza din următoarele motive
excepţionale:
a) statutul contravine Constituţiei Republicii Moldova, prezentei legi şi altor acte legislative;
b) cerinţele expuse în decizia de amînare a înregistrării statutului nu sînt îndeplinite în termen
de 3 luni;
c) anterior a fost înregistrat statutul unei asociaţii obşteşti cu aceeaşi denumire;
d) cererea de înregistrare a statutului asociaţiei obşteşti a fost depusă înainte de expirarea unui
an din ziua rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de judecată privind încetarea activităţii
asociaţiei respective;
e) organul de înregistrare constată că documentele prezentate de asociaţie conţin informaţie
neautentică;
f) denumirea asociaţiei obşteşti atinge morala publică, sentimentele naţionale şi religioase ale
persoanelor.

Refuzul de a înregistra statutul nu reprezintă un obstacol pentru depunerea repetată a


documentelor pentru înregistrare. Cetăţenii au dreptul de a ataca în instanţa de contencios
administrativ decizia emisă de Ministerul Justiţiei sau a unui alt organ public în a cărui
competenţa intră atribuţia de a înregistra Asociaţia Obştească.

3. OPERAŢIUNI POST ÎNREGISTRARE

3.1 Inspectoratul fiscal

Cu statutul şi fişa statistică a asociaţilor care îşi au sediul în Chişinău, persoanele responsabile
de înregistrare se deplasează la Inspectoratul Principal de stat pentru atribuirea codului fiscal
permanent care urmează a fi inscripţionat pe certificatul de înregistrare. În cazul asociaţilor
care îşi au sediul în afara oraşului Chişinău, se vor deplasa la Inspectoratul teritorial de stat
pentru atribuirea codului fiscal permanent pentru a fi ulterior inscripţionat în certificatul de
înregistrare a Asociaţiei.

3.2 Ştampila

Pentru executarea ştampilei trebuie să vă adresaţi la secţia asistenţă înregistrări şi radieri din
cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale (tel: 50-48-48). Este necesar certificatul
original si copia acestuia, o copie de pe extrasul care confirmă calitatea de preşedinte şi copia
buletinului de identitate a acestuia. Suplimentar veţi completa o cerere tip, oferită de
funcţionarii secţiei.
În cazul reprezentantului, acesta va prezenta copia propriului buletin de identitate şi o procură
care îi permite să reprezinte solicitantul în toate instanţele de stat.

3.3 Cont Bancar

Conform Regulamentului despre deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la bancile


autorizate din RM, Hotarire BNM Nr.297 din 25.11.2004, pentru deschiderea conturilor
întreprinderile de tip S.A., SRL, Asoc. Obşt., trebuie să prezinte următoarele documente:

1. Cererea de deschidere a contului în forma stabilită de bancă;


2. Statutul, actul de constituire (originalul şi copia);
3. Contractul de constituire sau declaraţia de constituire, decizie (originalul şi copia);
4. Certificatul de înregistrare a întreprinderii, emis de catre Ministerul Justiţiei;
5. Certificatul de atribuire a codului fiscal, emis de către Inspectoratul Fiscal de Stat sau a
documentului recunoscut ca atare (originalul şi copia );
6. Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camer
Înregistrării de Stat (originalul);
7. Fişe cu specimentele semnăturii şi amprenta ştampilei - legalizată notarial - 2 ex.

3.4 CNAM - Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Contractul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu Agenţia Teritorială a CNAM se


încheie în termen de 15 zile de la data angajării primului salariat.

Pentru încheierea contractului, administratorul organizaţiei sau reprezentantul împuternicit se


prezintă cu următoarele:
a) Fişa contribuabilului (formular 2-15/f)
b) Certificatul de înregistrare cu atribuirea IDNO (original şi copie)
c) Înştiinţarea despre luarea la evidenţă fiscală, statistică, medicală şi socială, care este
anexată la Statut
d) Ştampila
e) Discheta / CD / Flash
g) actele de constituire (original şi copie)
h) certificatul bancar (original)
i) certificatul de atribuire a codurilor statistice (original şi copie)

3.5 CNAS - Comisia Naţională de Asigurări Sociale

În termen de 10 zile de la data înregistrării se prezintă la oficiul teritorial CNAS cu


următoarele documente: Certificatul de înregistrare (original şi copie), Fişa cu codurile
statistice, certificatul bancar, certificatul de atribuire a codurilor fiscale. De văzut legea 485
din 2005.

GHIDUL ONG a fost realizat pentru Direcţia Partide si Organizatii Neguvernamentale


din cadrul Ministerului Justitiei. Opinia autorului poate să nu coincidă cu opinia oficială
a Ministerului Justiţiei.

S-ar putea să vă placă și