Sunteți pe pagina 1din 2

Annals of the “Ovidius” University, Economic Sciences Series

Volume X, Issue 2 /2010

Titlul lucrării

Numele autorului (autorilor)


Afilierea autorului (autorilor)
E-mail, nr.tel
cu caractere Times New Roman, de
Abstract dimensiune 14 pt., îngroşate.
Întregul text al lucrării nu va depăşi 6 Se vor folosi majusculele pentru prima
pagini şi va fi redactat obligatoriu în limba literă a tuturor cuvintelor ce compun titlul
engleză. Alinierea se va face în format lucrării, cu excepţia articolelor,
Justified, după modelul prezentului şablon, conjuncţiilor sau prepoziţiilor. Se vor
iar paginile nu se vor numerota. folosi, de asemenea, majusculele doar
Cuvântul „Abstract” va fi redactat cu pentru primul cuvânt din cuprinsul
caractere Times New Roman, de dimensiune celorlaltor titluri din textul lucrării dvs.
12 pt., îngroşate şi poziţionate central în Se vor lăsa două rânduri libere după
raport de coloana textului. titlul lucrării.
Textul abstractului nu va depăşi 250 de
cuvinte şi se va redacta cu caractere de 4. Numele autorului (autorilor) şi
dimensiune 11 pt., scrise la un rând, italic. afilierea lor
Cuvinte cheie: abstractul lucrării va fi Numele autorilor şi afilierea lor vor fi
urmat de maxim 5 cuvinte cheie. aliniate central şi poziţionate sub titlul
J.E.L.: lucrarea va conţine în mod lucrării, redactate cu caractere Times
obligatoriu clasificarea J.E.L., ce poate fi New Roman, de dimensiune 12 pt., fără a
consultată la următoarea adresă: fi îngroşate. Pentru lucrările cu mai mulţi
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_syst autori, numele acestora se vor scrie unul
em.php. sub celălalt, pe mai multe rânduri, cu
Atât cuvintele cheie cât şi clasificarea precizarea afilierii sub fiecare nume în
J.E.L. vor fi redactate cu caractere Times parte (dacă este vorba de afilieri diferite).
New Roman, de dimensiune 11 pt., justified, Afilierile vor fi aliniate central şi
normal, la un rând. plasate imediat sub numele fiecărui autor,
evidenţiate cu caractere italice, dar fără a
1. Introducere fi îngroşate. În acelaşi mod se va preciza
şi adresa de e-mail a respectivului autor.
Vă rugăm să urmaţi cu atenţie toţi paşii Între ultimele informaţii referitoare la
prezentaţi în continuare atunci când trimiteţi autori şi textul principal al lucrării se vor
lucrările dvs. în vederea publicării. Aceste lăsa două rânduri libere.
instrucţiuni de tehnoredactare includ
descrierea completă a caracterelor, alinierilor 5. Textul principal
şi alte asemenea informaţii pe care trebuie să
le aveţi în vedere la întocmirea lucrării dvs. Textul lucrării va fi redactat cu
caractere Times New Roman, de
2. Formatul lucrării dimensiune 11 pt., scrise la un rând.
Toate paragrafele vor începe cu aliniat,
Întregul conţinut al lucrării (text, ilustraţii, la o distanţă de 0,43 cm de marginea din
grafice, tabele) va fi organizat pe două stânga a coloanei, fără a lăsa rânduri
coloane şi încadrat în marginile prezentului libere între paragrafe.
şablon. Vă rugăm să nu depăşiţi parametrii Graficele şi tabelele vor fi inserate în
fixaţi ai coloanelor ! text, fără a depăşi însă marginile fixate,
iar titlurile acestora vor fi redactate cu
3. Titlul lucrării caractere Times New Roman, de
dimensiune 11 pt. şi centrate deasupra
Titlul lucrării va fi poziţionat în partea de graficului sau tabelului respectiv. Acestea
sus a primei pagini, plasat central şi redactat trebuie numerotate separat. Spre
exemplu: „Figura 1. Reprezentarea
grafică a bazei de date”, „Tabelul 1.
Annals of the “Ovidius” University, Economic Sciences Series
Volume X, Issue 2 /2010

Datele de intrare”. Sub fiecare grafic, tabel


sau figură se va preciza sursa.

6. Subtitlurile lucrării
Subtitlurile lucrării vor fi aliniate la stânga
şi redactate cu caractere Times New Roman,
de dimensiune 12 pt., îngroşate.
Se va lăsa câte un rând liber înainte şi după
aceste subtitluri.
De asemenea, utilizaţi semnul „ .” după
numărul subtitlului (spre exemplu:
1. Introducere).

7. Subsolurile
Pe cât posibil, se va evita folosirea
subsolurilor, preferându-se includerea în
textul lucrării, între paranteze rotunde, a
eventualelor observaţii periferice absolut
necesare.

8. Listarea enumerărilor
• Enumerările se vor redacta cu caractere
Times New Roman de dimensiune 11 pt.,
aliniate tip Justified la distanţă de 0.5 cm
de marginea din stânga a coloanei.

9. Referinţele bibliografice
Lista tuturor referinţelor bibliografice va fi
plasată la sfârşitul lucrării şi redactată cu
caractere Times New Roman, de dimensiune
10 pt. Acestea se vor regăsi în textul lucrării
sub forma numărului de ordine corespunzător
din listă, scris între paranteze pătrate.

[1] A.B. Smith, C.D. Jones, E.F. Roberts,


“Titlul articolului”, Jurnalul, Editura, Locaţia,
Anul apariţiei, pp. 1-10.
[2] C.D. Jones, A.B. Smith, E.F. Roberts, Titlul
cărţii, Editura, Locaţia, Anul apariţiei.

10. Înscrierea lucrării spre publicare


Lucrarea trebuie remisă redacţiei, spre
publicare, atât în format Word cât şi în
format Acrobat Reader, în fişiere al căror
titlu va avea următoarea formă:
numeleautorului_prenumeleautorului.doc/
pdf, cu precizarea că numele şi prenumele
vor fi cele ale primului autor al lucrării.