Sunteți pe pagina 1din 16

"

. .
.
.

CIRCUITE · INTEGRATE-

ECHIVALENTE

Service 1

2

CIRCUITE INTEGRATE ECHIVALENTE

'-

ele

intere s

servesc la identificarea funcţiei

CI. Cifra /cifrele care urmează

indică numărul de ordine in se-

ria respectivă, iar ultima literă

se atribuie in funcţie de disper- sia parametrilor electrici ai CI. Considerăm că utilitatea lis-

special

pentru

 

telor

de echivalenţă date mai

   

Este numai "unul dintre multi"-

lucrarea

de . faţă

se

adre-

jos

este

justificată de faptul

sează in

egală măsură con-

 

piele exemple ce se pot.da pen-

de-a lungul anilor În ţara

noastră au fost aduse o serie de

structorilor

eÎectronişti ama-

tru

a

ilustra faptul că funcţia cir-

tori , cit şi depanatorilor de apa- ne-am

şi să prezentăm echiva-

propus

cuitelor ~integrate este indicată

de grupul de cifre, literele con- stituind prefixul standard al fir-

(magnet o-

amplifica-

toare, radioreceptoare , radio- casetofoane. osciloscoape, mi- crocalculatoare. reverberatoare. aparate de măsură, diverse tes-

tere etc .) a căror menţinere in stare de funcţionare pres~purJe

ap·arate electronice foane , casetofoane

lenţe ale

unor

CI

liniare de uz

mei producătoare . Trebuie să precizăm totu şi că acest mod

larg ,

produse

in

CSI

(fosta

considerat nece-

sară această prezentare pentru

URSS) .

Am

de echivalare "in virtutea iner·-

şi unele conse- '

ţiei " , poate

avea

a

put ea cuprinde o serie de CI

cinţe nefaste,

dacă nu

se con-

nou

apărute, sau

altele

mai

suită cataldagele firmei

 

sau

inlocuirea

unor

CI

defecte .

In

vechi despre care· nu s-au făcut referiri mai detaliate in revista

TEHNIUM ,' sau au fost cunos-

liste

date

de

in

echivalenţă. Exemplele

continuare sint conclu·

dente in acest sens :

-

grupul de cifre

940 poate

schemele

acestor

aparate

figu-

rează multe tipuri de CI care pot

fi

inlocuite

cu

cele

produse

În

cute sub alte denamiri

(modifi-

     

Cneva

exemple edifica-

cate

datorită unor reveniri

asu-

 

indica

 

un

sincroprocesor

 

TV

toare:

pra codurilor de marcare).

Am

incercat , in măsura posi-

(TBA

940)

sau

un

amplificator

-

de

audiofrecvenţă de

10

W

260

in radiocasetofonul VEF SIGMA şi magnetofonul IA-

bilităţilor, să oferim echivalenţe din producţia indigenă. Acolo

unde nu am găsit un asemenea

(TCA 940) ;

-

grupul de cifre 2020 poate

UZA-209, intilnim CI K553UD2

 

indice

fie

un

convertor A / D

care

poate fi

înlocuit

direct

cU

echivalent am indicat un CI de

din

producţia celor

.

(ADILD 2020) , fie un cunoscut

amplificator de audiofrecvenţă

ROB //lM

poate fi inlo c uit chiar şi cu

101

(in

cazul

de faţă

741) ;

in

MAIAK.

. referinţă

 

-

inlocuit

mai

cunoscute

firme.

 

de 20 W (TDA 2020. MDA 2020) ;

CI

magnetofonul

K553UD1A

poate

fi

pentru care au fost

listate

şi CI

fără echivalent, este aceea de a preciza , printr-o notă , funcţia şi principalele" caracteristici ale

- grupul de cifre 4027 este

atribuit atit unui DRAM de 4 Kb

direct cu ROB 709;

-

in

magnetofoanele

' AS-

(MMN

4027) "it

şi unui

bistabil

TRA

MK-111,

KASHTAN-1

(MMC

4027) .

In

acest din

   

poate

301 s au ,

acestor CI. In acest fel se va pu-

tea adopta in final

soluţia cea

caz ,

nici

măcar aspectul

exte-

rior nu "trădeaz ă " fu nc ţia , cele

ROSTOV, inlocuit cu ROB 101 ;

CI

K157UD2

două CI

{3M

mai

aplicaţiei con-

do uă CI

fiind

produse in a celaşi

-

în

amplificat o rul

de

au-

   

.

crete.

 

tip de capsulă . De şi. din feri -

diofrecvenţă ELECTRONICA

20,

practica el ectronist ulu i

ama tor , fi e el con structor sau

În

cire , asemenea ,,s uprapuneri "

dese, se

risc~nte nu

sint

prea

CI

dire

KM553UD2 poate fi

c t cu

ROB

8135

i nl ocu it t e n-

depanator "de ocazie" , substi- tuirea unor CI devine o operaţie

ca-

taloagelor de către utilizatori .

impune

totuşi consultarea

siunea

de

alimentare totală nu

18

V),

sau

cu

/lM

.

curentă. in principiu , problema

Faţă de

modul

de

codificare

381 /387

(fiind

necesare

nu es t e d ificilă d acă

electronis-

adoptat

de marea majoritate

a

unele adaptări pe cablaj) ;

 

tul are o oarecare experien ţă

firmelor , cel folo sit la marcarea

-

in ·reverberatorul

EH O ,

CI

sau dispune de suficientă do-

CI

procru_se in CS I, est e c u totul

K554SA 1 poate fi inlocui! direct

cumefl taţ ie tehni c ă . Consultînd

diferit.

 

In

general,

cod ul

 

de

cu

ClB

2711 ,

ia r

K565RU 5 cu

ca

tal o ag ele

fi rmel o r

marcare

 

es te

format

d intr-o

MMN4164;

 

to

are ,

el

poa te

C I

c el

mai

succesiune de gr upuri de li tere

-

in

tahometrul

ELECTRO-

ap

ro pi at de

cel

pe ca re trebu ie

s~ -I in locu iasc ă. Operaţ ia de

ş i cif r e . nunt e , v om

î n

ar ă ta c ă prima literă

A

poate

NIC

TAT-1 ,

fi

in locuit

CI

. KR1006 VI ,

cu

/l E

direct

echi vala re este des eori facili - tată de faptul marea maj o ri- tate a firmelor au ad optat sis- teme de codificare foarte asemă­

de

exemplu.

este invariabil K. pe ntru toate ti-

555.

/

purile

 

de

 

CI

(liniare,

TIl,

in

cazul

depanărilor. atunci

CMOS) ,

cu

excepţia cel o r cu

cind CI echivalent trebuie plan-

destinaţie spe ci ală . Ce a de-a

doua literă, cînd ea exist ă, oferă

tat

pe un cablaj ex istent din

structura

unui

aparat,

intere-

nătoare. Aşa "bărrinul" amplificator operaţi­

 

referi t oare

la

tipul

 

sează in egală măsură' atît

echi-

onal

de

uz

general

741,

va

fi

 

materialul capsulei. Grupul de

valenţa funcţioflală cit şi com-

găsit sub una dintre denumirile:

pA 741, lM

741 , CA 741,

ITI 741,

3-4 cifre indică o anumită se-

rie (familie) tehnologică. Ur-

pin. Acest

. din urmă aspect este discutabil

patibilitatea

pin

la

SG

741.

MAA 741,

{3A .741

etc.

mătoarele două litere

prezinta

deoarece. aşa după cum se ştie.

fi .

un

C I poate

d e

/3A

fi

capsule .

montat in diferite

e x em-

livrat in trei

/3A 741 X /3A

ti-

ti puri

plu ,

puri

741

de

A

şa

741 este

de c ap sule,

H, /3A

741

N , s au

in cazul

C I

BE 555, există de asemen ea trei

varia nte

de

/3E 555 E, /3E

c ap sule ,

respe cti v

555 H

şi /3E

55 5 N.

nu este in-

surmo ntabil , deoarece se poate

Totuşi ac est aspect

fac e o· renumerotare a term ina-

l elor

ple,

poate fi

de

şi

prin

artific ii foarte sim-

cele

plantat pe cablaj . Pen '

CI

mai

multe

ori

tru a facilita ·această operaţie de

stabil ire a compatibilităţii sînt

indica te

configuratia terminalelor.

În

desenele alăturate

Cu totul altfel stau lu crurile in

cazul În care dorim să realizăm

un

care

CS I. De aceasta dată, operaţia

aparat

Qupă o schemă in

C I produ şe in

se f o losesc

se

l entulu i fun cţ ional , deoarece ,

eventu alele

paramet rilor

exteri or , iar configuraţia termi- nalela r n u are imp orta nţ ă, pen-

t r u

va.face În fun ctie de CI existent.

compensate

stabilirea echiva-

rezumă la

mici

pot

diferenţe ale

fi

proiectarea cab laj u lui Ş8

In

tab elele de echivalenţă

preze ntate

gurează

iare.

in

ace st mat erial

integ rate

impune

fi-

Ii -

o

de

cir cu ite

n

precizare :

c ircu itele

Ac est

lucru

spre

deosebire

integrate digitale (TTL

sau

CMOS) , la

care echiva len ţa

funcţională I

şi

compatibilitatea '

pin la pin sint de cele mai multe

la CI liniare lucru-

rile sîn t uneori, puţin mai com- plicate, moti v pentru car e li s-

tele de echivalenţă nu abundă,

or i perfect e,

marj ă de s i-

nume sc

C I propus pe ntru inl o<;uire ca

"echivalentul

Aceas tă formulare

Iasă să se în-

posibi lita tea

apropiat" .

i ar autorii

îş i ia u

o

gura nţă, prin

trevadă

în să

aceea

cel

şi

mai

găsirii altor echivalenţe , în fun -

în care es te in-

clus CI respectiv. in aceeaşi or-

idei , la amplificatoarele de

dine

uneori,

joasă frecvenţă, după inlocui-

r ea

acesta este ' compatibil direct.-

se

poate constata apariţia un or

oscilaţii' (de regulă de frecvenţă

cţie de

sc hema

de

unui

CI,

precizăm . că,

-

chiar

. da că

îna ltă

sau

ult ras o n oră) . Aces- '

tea

pot

fi

pu se

in

evidenţă fie

p ri n intermediul unui

osciloscop sau a unui miliam-

permetru (acesta din urmă va

in dica , in absenţa semnalului

de excitaţie, un curent de re- paus mult Amai mare decit cel

normal) .

prin modifica-

rea valorii condensatoarelor din circuitele de compensare În frE!cven tă . In final , citeva precizări refe-

osci laţii se face

acestor

Inlăturarea

au d it iv, fie

'ritoare

la

cele

trei

tabele

de

echivalenţă publicate in acest material. La toate CI produse in

CSI au fost păstrate notaţiile

origina le , Cu litere ale al·fabetu- . lui slavon , pentru evitarea unor eve ntu ale co nfuzii. Tabelele

sint structurate pe trei

primul tab el cu prinde numai

amplificatoare

capitole :

operaţionale, CI

CU pondere

ce lor ma i multe aparate.

de

ma re

tabel

in constţucţia

sînt

cel

in cluse

In

al

doilea

.

comparatoare le

stabilizatoare le

de

de

ten siu ne ten siune.

Aşi

In

ultimul tabel au fost cuprinse CI '

folosite

În

diferite etaje -al e am-

plificatoare lor de audiofrec-

co-

(preamplificatoare,

venţă

re ct oare de ton co ntrolate elec-

amplificatoare- re gu -

latoare de volu m şi balans co n-

amplifica-

trolate

toare

tr o ni c,

electronic,

putere).

de

Cele

trei

ta-

.

bele sint ştructurate după cum

u rmeaz ă. In prima coloană sînt

înscrise codu rile

C I pro duse

În

CSI ; în parant eze figurează co- _durile Av echi , folosit e inainte de 1973. In co loana a doua este in-

dicat

(F) sau

echivalentul

di rect

(O)

funcţional

co mpatibil

ref~r ir e l a

acelaşi tip de capsulă) . In co-

loa na a treia sint indicate trimi- teri la not e in ca re se fac pre- cizări suplimentare, referitoare la caracterizarea CI. Ia moda-

( eviden t, cu

pin

la

pi n

lit

ă

ţi

d e

inlocuire

etc .

in

ultima

coloană se

face

tri mitere

la

configuraţia terminalelor

(CT)

pe nt ru a oferi posibilitatea veri- directe

În loc uire . În este

cÎ-

co-

cu

desenele

fi căr ii compatibilităţii

CI

găsit pentru

in

c a re

ind ic ată

co nfiguraţia

frele

însc rise

respund

K,

CI

au lit era P.

terminale lor ,

in

care

paranteze

după

pre fi xu l

. Semnificaţiile notaţiilor sint următoarel e:

B -

BS -

ce -

CT -

OP

. cator'

balans;

bootstrap;

control În curent; control în tensiune;

decuplare

prea mplifi-

FC '

ven ţă ;

-

compensare

GNP - mas ă;

II

OIF -

SE -

-

intrare in versa tă; dif ere nţial ă;

sigle en ded ;

in

frec-

IN - intrare neinversată;

~N P -

L -

LlM -

ON

intrare;

ca nal stînga;

limitare de putere;

-

oflset

null

(anularea

te nsiunii de decuplaj la intrare);

' O UT -

ieşi re;

R -

RC

canal dreapta ; -

reţea de

componente

pasi ve , externe ;

RN

-

reacţie negativ ă;

STR - strooe (eşantionare);

+ V,

- v

lară

Note

1.

AO ' cu

-

alimentare

bipo-

două

perechi

de

intrări, după . cum urmeaz ă: ter-

minalele. 8

trărilor

de

şi 11

corespund in-

impedanţă mare

(5 0 kO).

iar t er minal e l e

cor es pund

de

intrărilo r

9

şi 10

impe-

danţă mică (3 kO) . in funcţie de

aplicaţia concretă, CI poate fi

inlocuit cu ROB 702 (fiind ap ro'-

piat de acesta prin coeficient ul

de amplifi care În tensiune şi cir·

cuitele

cu

de

compensare)

sau

ROB 709 (cu care se aseamănă

din

punctul

danţei de

de vedere al impe-

intrare

relativ

ri

d i-

c ată) . Precizăm că nu este co m-

patibil

pin

la

pin

Cu

nici - unu l

dintre aceste două CI.

2. AO

cu

performanţe im-

bunătăţite; curent de polarizare

50 nA. Poate fi

201A

inl ocuit cu ROB

co ndensator

(cuplind . un

d e

8).

30

_

pF

intre terminalele

1

şi

3 . In fun cţ ie de aplicaţie se

poat e

tui

C I

incerca

cu

ROB

in locuirea

aces-

101 satJ

/3A 74 1.

4 . AO de bandă la rgă ( 15 MHz) şi v iteză mare (3 0 V /~s );

amplificarea

in afară de CI indi cat ca echiva-

lent ,

50 000.

În -tensiune:

ince rc a

se

poa te

inlocui-

rea cu ROB 115.

5.

AO

de

pre c iz ie,

de

bandă largă ( 15 MHz) şi viteză mare

(50

amplificarea

V/~s)

siune : 30 000.

i n

ten-

.

6.

AO

program abil.

Tensiu ne

de alimentare : minim ± 1,5 V,

curent de alimen -

maxim ± 18 V;

tare 0, 03

7. AO

MOS.

8.

AO

0,17

mA .

realizat

in

d e

precizie,

peJformanţă .

tehnologie

de inaltă.

9. AO de in altă performanţă,

realizat in tehnologie BiMOS.

10.

cui cu

11.

AO

dubl u:

se

poate inlo-

qon-

două CI

AO

741.

program abil

cu

su m

În ten siu ne 5

redu s 0, 8 mA ; amplificare

000.

12.

f icare

AO de precizie, cu ampli-

in tensiune mare (500 000) ,

MO .

CMRR: 100 dB . lfi lipsa echiva-

impedanţă de

[nt rare

1

lentului

indicat

se

cerca

inlocuirea cu

poate

in-

ROB

10 1T.

13. AO cu consum extrem de

red us: 0,15 mA; curent de pol a-

am -

plificare in tensiu ne

' (15

(100 V/ p.S).

amplificare in tensiune 100000.

MHz) ,

riza re 40 n A;

14.

10 V/~s;

150000.

viteză

AO de bandă largă

viteză mare

. 15. AO de band ă largă (15

MHz ), viteză m are ( 100 V /~s).

amplificare in ten siune

8 000.

16.

MHz)

AO de bandă largă (30

viteză foarte

mare

(400

3

V / pS ) , ampli ficare în tensiune · 8 000. Ech ivalentul (Fairchi
V / pS ) ,
ampli ficare
în
tensiune ·
8 000.
Ech ivalentul
(Fairchi ld) ;
di rec t este
~A
739
'25 00Q
i,,\pedanţă de in t rare
acesta
fiind
mai
10' MO .
17. AO
cu
putere de iesire ri-
. g r eu
de
p rQcu ra t se
ind ică a/ ţe
23.
AO
cu
JFET-uri
la
in-
dicată (rezistenţa de ieşire 20
două p osi bilităt i de în l oc uire. In
trare;
bandă
15 MHz;
ohmi) .
Poate
f i
sim ulat
prin
ap licaţii în care tensiunea totală
V/ţ,LS;
amplificare
Î n
viteză 30
tensi un ~
fin al
cu
de
alimentare
nu
depăşe ş te
20
000;
imp edanţa
de
int rare
adăugarea unui etaj
tranzistoare
complementare,
la
18
V
(±9 V)
se p oate i nlocui cu
10'MO.
cvadru plu ;
ampli fi-
ie ş irea u nui
AO
de uz general
ROB 8'135, compatibil pin la pin.
24.
AO
(de exemplu. ROB 101).
Rezul tate
superioare · se
pot
cate
În
te
nsiun e
2000; in tra re
1a AO
trare . de
cu
JFET-uri
la
in-
obţine prin
in lo cuirea
cu
.aM
de
cu rent ;
alimentare
unipo-
381
dar
sin t
necesa re
unele
bandă la rgă (15 MHz)
Iară.
aăaptări pe cab laj .
25.
AO
p rogr amabil ;
şi vitez ă mare (20 V /~ s) .
band ă
19.
AQ
de
precizie:
amplifi-
21 .
AO
cu
FET-uri
la intrare;
20
MHz ; amplificare În tensiune
caiS
În
tens iune mare
500000;
bandă
10 M Hz; viteza
SO V/~ ;
ten siu ne
de
decalaj
la
intrare
curent de polarizare 0,5 nA; am-
10000; curent de po lar izare 10
nA; viteză 10 V/ p s.
1.5 mV; coeficient de tem pera -
-plificare in tensiune 50000.
26.
AO
prog ramab il ;
curent
n
tu ră 5 ~V/ o C; CMRR =
100 dB :
AO
dublu
cu
JFET-uri
la
de al imentar e · 2 mA; ampl ificare
20.
AO de , zgomot redus.
intrare ;
amolificare
in
te nsiun e
in
ten siune
10000;
curen t
de
polarizare
5
nA; . bandă
frec-
venţă 5 MHz.
27.
AO
programabil
cvadru-
plu;
tensiune
de
alimentare
±
1.5
V
max . ':1:6 V; curent de
alimenta re
2
mA : cu rent
de po-
ECHIVALENT
NOTE
CT
larizare 0,5 nA ; cu ren t de deca-
At1PLlF/CATOARE OPERATIONALE
laj
la
intrare
0,06
nA;
amplifi -
care
in
tensiune
3 000;
impe-
KI40Y/llA. KP140Y1l1A
danţă de ieşire 250ohmi.
K140Y1l15,
KP140Yll.15
} ROB 702
F
1
28.
AO
superbeta,
cu
ten-
K140 Y!lIBJK1YT401A.5)
siune
de
ali mentare
ridicată
± 40
V,
amplifi care
În
tensiune
K140 Y1l.2A
70 OOQ
curent
de pOlarizare
K140 Y!l25
} ROB709
F
2
.40
nA;
impedanţă de intrare
IK1YT402A.5)
1 MO.
29.
AO de inaltă performanţă
K140Y115A
1 3
real izat in tehnologie BiMOS;
K140YjJ.55
1 3
amplificare
in
tensiune
2000Q
K140 Y1l6. KP 140 Y/1608
ROB201A
O
2 4
curent
de
polarizare
O, OS
nA;
cu rent
de
decalaj
la
intrare
KI40YjJ.7. KP140Y/1708
KI40Y.ll8A. KPI40Y.ll8A
K140 Y1185. KP 140 Y1185
K140 Y/l8B. KPI40Y118B
K140 Y119
flA mi-!
O
4
0.03 nA; impedanţă de
10' MO .
intrare
}
o
30.
Comparator rapid.
ROB 74
5
31
.
Comparator
de
precizie ,
echiva lent dire ct cu ROB 31 1 În
capsulă MP-48 sau TO-116.
3 6
32.
Comparator
de,
precizie,
K140YlJ.l0
UI118
F
4 7
echiva lent direct cu ROB 311 in
capsulă TO-99.
K
140 !/jJ. 11. KP 140 YL\110 1
LN 318
F
5
7
33.
Această notă este vala-
K
140 YlJ. 12.
LN 4250.I1A 776
o
bilă
pentru
toate
stabilizatoa-
KP 140 Y.!l1208
6
8
rele
de
tensiune
prezentate
În
K140YLl13
7
9
tabel ş i conţine citeva pr eciză ri :
-
seriile
de
stabi lizatoare
o
K
140Yjj 14. KP140Y 1l 1408
10
142,
K142. KP142 familiile EH 5,
o
EH8
şi
EH9
sint
produse
in
K140YlJ. 17
ROB 07
8
11
două tipuri de capsule; circui-
ROB 3140
o
tele integrate care au după pre-
K1409Ll18. KP140Y/J.18
K140 YLl 20. KP140 Y.!l20 _
9
4
fixul K, litera p, sînt În capsulă
o
10
12
KT-26-2 (similară TO-220) cu
trei
terminale,. conform
CT
40;
celelalte sint in capsulă metalo-
K153YjJ.1A
}
o
13 _
ce"ramică cu
patru
terminale ,
K153YlJ.15
ROB 709
conform
CT
41;
familia
EH6
IK1Y T531A.5)
este produsă in capsulă meta -
10ceramică cu
opt
terminale,
K153 YlJ.2
ROB .101
ROB 70 9
F
II. '
conform CT 42.
o
-
nu
s-a . indicat
tipul
de
KI53Y113
13
echivalenţă deoarece . au
fo st
,KI53Y1J,4 .
WCC 188
11
15
propuse
mai multe posibilităţi
de
inlocuire,
dintre
care
unele
o
K153Y.!l 5
ţJA 725
12
16
. directe, altele funcţionale;
-
echivalenţele propuse nu
flN 301A
F
14
sînt depline, dar În marea majo-
ritate a cazurilor ele sînt vala-

4

. ( Ta be llb AI'1PLlF/CATOARE OPERA TIONALE ECHIVA LEN T NOTE K154Y41 HA 27
.
(
Ta be llb
AI'1PLlF/CATOARE OPERA TIONALE
ECHIVA LEN T
NOTE
K154Y41
HA 27 00
13
17
K 154 ':14
2
14
18
K154 Y4 3
AD509
15
19
K154Y4 4
-HA 2 5 20
16
20
K 157Y41
17 21
K 157 Y4
2
2" f}/'13 01
F 22
(K1Y T531A,5 )
R08709
D
13
K544 Y4 1, KP 544 Yll i
RO B 74
F 11
K 544 'd42 , KP 5 44 Y42
CA 3 130
18 19
1( 55 1Yll l
ROB 101 T
)lA 725
F
19 16
K/'1551 'dlll
KH 551Yll 2
D
12
16
)lA 73 9
O
20
23
K553':1ll1
ROB 709
D 24
/
K 553Yll2 .
ROB 101
F 25
K 553 Y.ll. 3
ROB 709
O 24
K553 Yll5
)lA 725
D
12
16
KS53 Y.Ll. 6
{}f1301A
F 14
K574 &ll l, KP574Y4 1
K574 Yll2, KP 574Y42
AD513
21 26
nO B3 7
22
27
K
574 Y43, KP5 74 Yll 3
23
28
K
1401Yll l
F
24 29
K
1401 Yll2
f}1'1324 ·
D 29
K
14 0 7YJl1. KP140 7Yll i
25
30
K
1407Yll2 , KP1407Y42
LI'14250
D
31
K1
407Y43, KP 1407Y/J. 3
26 .32
K~1407Y/J.4
27 33
KI 408Yll .1, KP14 0 8Y/J.l
LI'1343
o
28 34
K 1408Yll2
L/'1747C
D
10 12
K140-9-yll l
ROB3140
D 29
trol
electron ic ,
al
vo lum ului
d e ali mentare
max.
± 18
V
(36
(compensat
in frecventă)' şi al
. V). Ci rcuit u l es te produs
in
c ap -
balansului.
sulă de tip 1501 . 5- 1 (similară
49. Amplifi cator
dual
de
pu-
Pentawatt).
tere 2x 6 W / 2 ohmi ; tens iun e de
alimentare ma x . 1-6 V .
51 . Pr eamplifi c ator
d ual
de
zgo mot re dus .
-
50. Amplificator
audi o
de
pute re
15
W / 4
o hm i; te nsiu ne

bile.

34.

poa

te

ca

p

s ulă

Stabilizator

f i

cu

de

5.

A;

323 (in

V/ 3

inloc u it

TO-3 ; v alabil

ROB

şi pent ru

5

V/ 2

A;

ROB 323 in

6

V/ 3

notele 35, 36, 37).

35. Stabiliza tor de

mă ri re a c ur e nt ul

36.

St abi lizato r

p oate f i .inlo c uit

u i.

d e

cu

A;

3 23 sau

780 5 int r - o c o n fig ur aţi e d e

poate fi inl ocu it cu ROB

cu

co nfiguJaţie specifică d e m ă rire

a

ie nsiu nii.

37.

Stab iljzator

de

6

poate

f i

in locuit · c u

c

a

o nf igu

tens iun ii.

raţ ie

s

p

ec ifi

c

ă

ROB

d e

V/ 2

3 23

măr ire

\

A;

i n

38.

St ab ilizat or

d e

cu

A;

7809 i n con -

9 . V/ l , 5

p oate fi inl ocu it

figur a ţie d e măr ire . a c u r e nt u l u i

(d acă

es t e

n e c esar)

sau

RO B 317 re gl at la ten siu nea

pectivâ.

.

cu

res-

39.

St abi l izato r de

12

V/ 1. 5

A ;

po ate fi Înl ocuit Cu 7812 În co nf i-

g uraţ ie d e m ăr ire a c ur e n tu lui

cu

este

necesar)

(dacă

sau

ROB3 17 regl at la te nsiu nea res-

g

pe ct iv

ă

.

40. Stab il iza t or ee 15

poate fi i nl ocui t c u

ur ~ ţie

de

m

ă rire

Vl 1.5 A ;

conf i-

7815 in

a

c ur e nt u l ui

(dacă es t e n eces ar)

s au cu

R O B

3 17

tiva.

reglat

la

ten siunea

respec -

41 . St abi lizat or

de

poat e fI in locuit cu

g l a t

l a

te n s i unea

20

R OB

V/ l , 5 A;

3 17 re-

re

s pe ctiv

ă

.

4 2. St ab i lizat o r

de

24

V/ 1.5

A; po ate

lui

7824 În

cu ren -

(dacă ~ste nece sar) sa u cu

fi

înloc uit Cu

a

mă rire

con fi g ur a tie de

tu

ROB

3 17

reglat

la

ten si un ea

 

43.

St ab i lizat or de ' 27 V/

l ,S A ;

p

o at e

fi

in locu it cu

RO B

3 17 r e-

g i at

l a

t e n s i u nea

 

44.

Sta bilizat or

dual

± 15

VI

200

mA ,

ten siune

de

intra re

i n fu nc ţie d e m o d u l

de operare, se pot obline şi ten-

max . ± 4Q V.

s re gl abil~ intre

i u n i

± 4 ,5

V

= V. C ircui te,le integ rate sînt

27

liv rat e

mi că cu

bilizat oare

fun ctional

cind

i n

meta l o ce e a-

8 termi n a l e . Aceste s ta -

e chivalente

cap s Li

pot

I

ă

fi

cu ROB

146'8 atu nci

nu -d e-

curentu l

necesar

p ăş e ş te 10 0 mA

m

re

(e l p oa t e fi

in şă

ărit prin

de

t ranz istoa-

lor externe) şi dacă ten siunea intra re În st abili.zator nu de-

folosirea

1 4 68

es te

± 20 V.

de

putere 7 W/ 4 ohmi; tensiune de

p l aj

mai reduşă, respect iv ± a

± 30

V.

L a

R O B

ş

e

ş

a

te

tensiun il o r

reg l abil e

audio

45. Amplificator

alimentare max . 19,8 V.

46. Corector de ton

dual, cu

co nt rol el ect ro n ic.

de

putere 15 W/ 4 o hmi ; tensiune de

V) .

co n-

al i menta re

47.

Amplificato r

max.

audi o

V

(36

cu

± 18

48. Am piifi cato r dlj al

5

Tabe l 3

Tabel 2

COMPARATOAR(OE TENSIUNE

 

ECHIVALENT

NOTE

CT.

K

521 CA 1

 

eLB2711

F

 

35

K521CA2

)IA 710

O

30

36

K521CA3

ROB 311

O

31

37

K

554CA 1

ClB2711

O

38

KSSUA3

ROB 31 1

O

32

39

S!ABltlZATOARE DE TENSIUNE

 

33

142EH5A, KP142EH5A 142EH5B, KP142EH58

 

ROB 323

34

40/41

ROB 323,7805

35

142EH55, KP142EH55 142EH5r, KP142EH5r

36

37

142EH8A, KI42EH8A, KP142EH8A K142EH8r, KP142EH8r

}

7809

38

40/41

142EHB5, KI42EH8E, KP 142EH85 KI42EH811, KP142EH8jJ.

}

7812

39

40/41

142EH8B, KI42EH8B, KP142E118B KI42EH8E, KP142EH8E

}

7815

40

40/41

, 142EH9A, KI42EH9A, K142EHr

 

41

41

142EH95, K142EH95 , K 142EH9jJ.

 

7824

42

41

}42EH9B, KI42EH9B, K142EH9E

 

43

41

14ZEH6A, .KI42EH6A 142E1165 , K142EH65 K 142EH6B, K142EH6r

}ROB 1468

F

44

42

K1EH421

nA723, ROB 723

F

.~------~--

AMPLIFICATOARE AUDIO

ECHIVALENT

NOTE

 

K174 YH7

TBA8 10S,MB;'810S

O

   

43

K

17 4 YH9

O

45

43

K

174 YH10A

TC A 740

O

46

44

K

174 YHII .

TDA I MOA2020 O

47

,

45

.

K1 74 YH12

TCA 730

D

48

46

K

174 YH15

2xTDA 2002

F

49

47

K 174YH19

TDA2030,A2030

D

50

- 48

K548YH 1A

nM38 1

O

51

 

49

Bibliografie '

C.

Popescu .

Amplificatoare

operaţionale. Almanah

Teh-

nium 1988

 

reviste i

RADIO .

1970-1990

Catalog

Circuite

CCSIT-S

Circuite

general

integrate lini are ICCEI

scurt CCSIT-S

integrate liniare

IPRS

Linear integrated circuits

FAIRCHILD

SEMICONDUC-

TOR

Unear integrated circuits

MOTOROLA

Linear integrated circuits

NATIONAL SEMICONDUC- TOR CORPORATION Linear integrated circuits RCA Linear integrated circuits . SESCOSEM Linear integrated circuits

SG5-ATES

6

,

1/ 9(10)

IN 10(11)

. (5)

t>,

5(7) OU T

12(12)

3(. )

FC

1/ 9(10) IN 10(11) . (5) t>, 5(7) OU T 12(12) 3(. ) F C 1(1

1(1 )

+V

- V

1/

IN

2

3

L.

t> 6

1

OUT

5 aN

7

.V

-V

/1

IN

9

10

2

t> 5

2 .12

8,11

7

. V

1

-V

OUT

FC

1/ 1

8 .

1N1 ' 11

1/2

IN2

9

10

5

,,}!2) t> .(3 ) IN 1(- )
,,}!2)
t>
.(3 )
IN
1(- )

, "

7(6) OUT

9

·2 (1 )

6(5 ) ON

/I/~

5(. )

. V

- V

3

t>

7

. V

6

- V

1

7

C>

.V

-V

5 OU T

3, 6

4.2.12 FC

5

8

OUT

11 F C

7-======--

-

6(5 ) ON /I/~ 5(. ) . V - V 3 t> 7 . V 6

7

.

. 13 14 15 214 1/ 214 2 II Il [> 6110 OUT [>' 6/10 OUT
13 14 15 214 1/ 214 2 II Il [> 6110 OUT [>' 6/10 OUT
13
14
15
214
1/ 214
2
II
Il
[>
6110 OUT
[>'
6/10 OUT
[>
8 OUT
IN
3/5
IN
3/5
3
5/9
1/3
IN
11
113}r[
8/12 )r [
r [
7 ,
8/12
5/ 9
)ON
12
1
ce
aN
7/11
4/6
7/11
4/6
9
6
+V
- v
+v
-v
+V
-v
/I _!l 4
2
2
/1
1/
t> -l6110 OUT
[>
6 OUT
[>
3/5
6 OUT
3
3
IN
IN
IN
5/ 9_ r e
il3
5 re
8/12 ON
5
8
aN
8
7/ 11
4/6
4
4
+v
-v
+V
- v
+V
- v
19
20
21
2
2
8
/1
/1
1/
[>
[>
6 OUT
6 OUT
[>
6 OUT
3
3
9
IN
8
IN
IN
1
re
5
_4
\
8 r[
. re
1
aN
5
5
I
7
4
7
/4
2
7
+V
- v
+V
-v
. V
-v
22
23
24
3
6
fi
1/
[>
13 OUT
[>
1 OUT
4
2
5
1/
IN
14
IN
Z
[>
10
OUT
5
re
re
IN
1
3,4
9
-- - ---
-
-
- --
3
\ re
7
10,11
12- !
"
8 r e
12 re
5
--Il 8
1/
[>
9'
OUT
[>
13 our
11
6
6
- ,.
IN
IN
9
.V
-v
11
4
14
7
-.
V
- V
-
.V
-v

16

17

16 17 18
16 17 18

18

4

5

25

[>

10

3

12

9

11 6

.v

-v

OUT

~FC

"

/ aN

28

t>

3 1 2 9 1 1 6 .v - v OUT ~ F C " /

8 (7)

.v

5(4)

-v

nUT

FC

'

OUT

FUON

OU T

aN

26

3 (2)

4(3)

t>

1/

IN

nUT FC ' OUT FUON OU T aN 2 6 3 (2) 4(3) t> 1 /

7(6)

6(5 )

2 ( 1 ) \

5 (4)

-v

OUT

rC

ON

27

 

[>

 

- -

-

-

,

[>

1/' 3(1)

IN _ 4 (2)

i l

IN

7(5 )

6 (4)

5(3) ,

+v

1(7)

- v '

218.LOUT

81~L OUT

29

II 2

   

t>

 

_1_ 0 UT

IN

3

II

6

-

-- - --

 
 

[>

 

7

OUT

IN

5

9

 

- -

- --

   

II

 

l>

 

8

OUT

IN

10

13

"-

-

-

-

,-

 

II

 

t>

14

OUT

IN

12

 
 

11

4

 

+ V

-v

 
 

"

 

32

 

/1

3 12 J

     

IN 4(3)

   

t>

   

?(6) OU T

 
     

211)

Cc

l1§)

 

.'

6(5)

FClON

   
 

1(7)

 

5 (4)

 

II

IN

II

IN

5

6

9

8

1

.v

-v

35

[>

+v

7

-v

11

10

2

OUT

STR

30

II

3(2)

 

,

7(6)

 

t>

 

4 (3)

 

2(1)

 

118 )

 

"

 

8(7) 1

1 5(4)

 

+ V

- V

33

 

II

2

!>

   

3

IN

 
 

II

7

- -

-

[>

-

 

6

IN

8

 
 
 

- -

-

-

 

I I

10

 

C>

   

IL

IN '

9

 
 

II

15

- -

-

-

-

IN.

16

[>

[>

14

 

13

4, 5

.v

-v

36

 

II

3

   

7

 

[>

   

IN

2

1

 

IN

FC

[(

. v

4

-v'

OUT

FC

OUT

OUT

OU T

OUT

OUT

1/

IN

31 t>
31
t>

1(7)

. v

-v

4)

, 34

t> 4(6)
t>
4(6)

.v

-v

9

10

37 38 39 3 2 4 1: II II 7 [> l> 9 aur aur
37
38
39
3
2
4
1:
II
II
7
[>
l>
9 aur
aur
3
3
2
IN
[>
. 10
aur
IN
IN
6.
II
5
7: m
8
srR
5
13
IN
2
1
6
12
9 STR
7 'i
B
.I
1-
8
4
4
11
6
.v
+v
-v
-v
42
+v
- v
41
O
40
O
AdI
(or - V
O
OUT
. INP
-VOU!
+VINP
-VINP '
+VOUT
{iND
{iND
(or +V
O
O
OUT
{iND
43
44
45
14
3
[>
II
8
I~OUŢ
INP.!
L
·L
[>
INP
la
OUT
14 OUT
5
IN
7
R
R
6
5
:x
la
RN
F('
L 1.2.13.15
FC
9
7
4
4
TBASS
DP
8S
R~ 6.7. 9.11
12( TPEBLE
12 LIN
5 IN 7 R R 6 5 :x la RN F(' L 1.2.13.15 FC 9 7
1- f~': JJI( ~ .:: -'" O O ~ oJ! 'Ii I I StJtJ.O E
1-
f~':
JJI(
~
.::
-'"
O O
~
oJ!
'Ii
I
I
StJtJ.O
E
fi
6
I
I-
I-
"
KtS6
I
Circ uir dia8ram for K2YC371 IC
/.0
~
I
I
I
Circuir diall r!lm for K2YC372 le

11

/lIpv

OVt,ol/t. .~'. JIW r1 I • ,J . [ j' . ," j,Ji t ~':"
OVt,ol/t.
.~'.
JIW
r1
I
,J . [
j' .
,"
j,Ji
t
~':"
.l
,
,
"'
.1
,
'1
,'1
I ","1"
!Ia"
:
t
~
.
.
~
~Ul)()
I
'u'".~
~1<lO
• -~

Connection dia~ram for

K2YC3 73

I

Ifl

/

-------<0+(,

II

/ll/tput

Iti
Iti

---+----------~~----~-E

Circuit diagram for K2YC375

-.

l. oad

IO,033 5 I---c:::r--Ţ- 2100
IO,033
5
I---c:::r--Ţ-
2100

<>-1

UOO

1;00

-:

:

1 " :I.Ţ

I

I

2100 <>-1 UOO 1;00 -: : 1 " :I.Ţ I I 1- L-Z :~_-:~_~_g ~=~J-I O:OJJ

1- L-Z

:~_-:~_~_g ~=~J-I O:OJJ

Conn"crion diagram for

K2lKA371

r-----------------.~~ -----

12 101f16 tl! .>,
12
101f16
tl!
.>,

1)''''5

'S"

noo ~ DM7 f
noo
~
DM7 f

Conn"ction diagram for

K2lKA3 72

-E

playback
playback

fa

Inptd

Il ,cv ri t
Il
,cv
ri
t

If

I

? 0.-+- ----- -- ---<0 ~c

Il ,cv ri t If • I ? 0.-+- ----- -- ---<0 ~c '5800 ' ~o

'5800 '

~o

/,,"

0.-+- ----- -- ---<0 ~c '5800 ' ~o /,," LOfJJd 'r. qu ~ , o j;.J!

LOfJJd 'r. qu ~ ,

~c '5800 ' ~o /,," LOfJJd 'r. qu ~ , o j;.J! Hiflh !re quef\CI,: C
o j;.J! Hiflh !re quef\CI,:
o
j;.J!
Hiflh !re quef\CI,:

Current

Co nn <ction dja~ra01 for

K2:!\A 373

--+ -~ r-;" _~'~" , tJj/I f r - - . ·- .,. T =r
--+
-~
r-;"
_~'~"
,
tJj/I
f
r -
- .
·-
.,.
T
=r
Il:
I
"
t-----1---.,~, I
~
1&10
,
I
,