Sunteți pe pagina 1din 20

-

Ex libris

Corte frumoqsd cinste cui te-o scris


Incel gondito, gingoscumPonito;
Estico o floore, onume infloritq
Moinilormele, core te-ou deschis.
Estico viooro,singuroce conto
lubireq tooto pe un fir de por,
Sipoginiletole, odevor,
S-outiporit cu litero ceo sfonto.
Un om de songe io din pisc noroi
Sizomfiseste'moregfui fontomo
De reverie,umbro si oromo,
Sio pogoors vie printrenoi.
Dor jertfo lui zodqrnico se pore,
Pe cot e ghiersulcortii de frumos.
Carte iubito, fdrd de folos,
Tu nu rospunzilq nicio intrebore.

Oseminle pierCute

lubireo noqstrdo murif oici.


Tu frunzd cezi,tu creongd te ridici.
Atdt omor de oni e de otunci!
Glicind tu, florile-fiorunci.
A moi venit de-otunceo sd vd osculte,
Voi plopi oddnci, cu voci giSooptemulte?
Voi cfi rdmosintor5itot spre oPUs,
Voi cregtefitofi de*o purureoTnsus.
N-o moi zdriti,din vdrfuri,nicdieri?
$tifi voi ce vorbd este vorbo "ieri"?
Lo poortd, umbr-oceluiogigtejor,
Md [pg,intrdnd de domnul grddinor.
mereu,
curge,co 5i-otunci,
Ffint$ng
TuCurgi,fdnt0nd,pe trecutulmeu.
$i toote suntprecumle-omcunoscut,
Rdmose-olo,co dintr-unincePut.
l-omspuscd vreousd cout un mormdnt,
Pecore l-omsdpot,de mult,cdntdnd.
$i mi-qrdspunscd nu e in grddinofui.
E-odevdrot.Nu estemormdntulnimdnui.

Duhovniceoscd

Ce noopte groosd,ce noopte greo!


A bdtutin fundullumiicineve,
Ecinevo sou,pooie, mi se pore.
Cineumbl6fdrd lumind,
Fdrdlund.fdrd lumdnore
$i s-olovitde plopiidin grddind?
Cinecolcd fdrd somn,fdrd zgomot,fdrd pos
\-" Co un sufletde pripos?
Cine-iocolo?Rdspunde!
De unde vii gioi introtpe unde?
Tuegti,momd? Mi-efric6,
Momd bund,momd micd!
fi s-ourdtTnpdmdnt.
Tofinu moi sdnt,
Totiou plecct de cdnd oi plecot.
Tofis-ouculcot. cq tine,tofi ou Tnnoptot,
Tofiou muritdetot.
$i Griveis-oinvdrtit?nbot
$i o cdzut.S-oustdrpitcucuruzii,
S-ouuscotbusuioculgiduzii,
w-' Au zburotdin slreoginolunii
$i s-oupierdutrOndunelele, ldstunii.
$tiubeiele-spustii,
Plopii-scdrdmizii,
S-oupov0rnilpdrefii.A puirezitodoio...
Ei!cine strdbdtulivodo
$i cine s-ooprit?
Ce vrei?Cineegti
De vii mul ginevdzulco-n povegti?
Aici nu moi std nimeni
De doudzecide oni...
Eusdnt risipitprin spinigibolovoni...
Au murit ginumdrufdin poortd
$i clopoiul 9ilocdtul 9icheio.
S-qrputeo sd fie Cine-gtie-Cine...
Core n-o moi fost gicore vine
$i se uitd prinTntunericlo mine
$i-mivede cugetele loqte.
Ei!Cine-iocolo-n hoine-ntunecote?
Cine scobegtezidulcu corneo lui,
Cu degetul lui eo un cui,
De rdspunde-nrdnifemefe?
Cine-i pribeog giostenitlo ugd?
Mi-e limbo osprd co de cenug6.
Nu md moi pot duce.
Mi-e sete. Deschide,vecine,
Uitesdnge,uiie slovd.
Uite mond, uite otrovd.
Am fugit de pe Cruce.
lo-md-n brofe gioscunde-md bine.

Flodde muciqqi

Le-qmscriscu unghiope tencuiold


Pe un pdrete de firiddgoold.
Peintuneric,?nsingurdtote,
Cu puterileneojutqte
Nicide tourul,nicide leul,nicide vulturul
Core ou lucrotimprejurul
LuiLuco,luiMorcugiluiloon.
Suntslihurifdrd on,
Stihuride groopd,
De setede opd
$i de foome de scrum,
de ocum.
Stihurile
Cdnd mi s-otocit unghioingereoscd
Am ldsqt-osd creqscd
$i nu mi-o crescut -
Sou nu o moi om cunoscut.
Erointuneric. Plooio bdteo deporte, ofqrd.
$i md dureo mdno co o ghiord
Neputincioosdsd se strdngd
$i m-om silitsd scriucu unghiilede lo mdno stOngd.

Cino

in frig gi noroi
Trec hofii-nconvoi, -cdte doi,
Cu lonfurff0rOgde picioore,
Muncindu-seporcd-n mocirlide sudoore.
\-" Fierturoe goto.
E sesrd. E plooie.
O lingurd greo, cdt fopoto,
Dd ciorbo din douo hdrdoie.
Cdlivq ou ucis,
Cdtivq ispdgescori un furt, ori un vis.
Totuno-ice foci:
Squ culci pe bogofi, sou scoli pe sdroci.
Livizico strigoii$isui,
Str6mbofide lo umeri,din goldsi picior
in blidul fierbinte,cu sburi gdlbui.
igiduc porcd sdngele lor.

Ceqsul de-opoi

in cer,
Bqfeor<rde bronzgide fier.
intr-o steq
Bdtuoro de cotifeq.
Oro de pdsld bote
Tnturlqdin cetqte.
in oro de ldnd
Se-oudevremeo bdtrdnd
$i se sfdgie
Oro de h0rtie.
Ldngd domnesculepitof
Bote glosulorei de prof.
Aznoopie. sord,
N-o moi bdtut nici-o ord.

Morgenslimmuno

Tuti-oi strecurotcontecul in mine


Intr-odup-omiozo, cond
Fereostrosufletuluizovoroto bine
\--/
Se deschisese-nvqnt,
Fqroso stiuco te oud contond.
Contecul tou o umplut clodireo looto,
Sertorele,cutiile,covoorele,
Co o lovondo sonoro.loto,
Au soritzovoorele
Si monostireomi-o romos descuioto.
Sipoote co nu or fi fost nimic
Docq nu intro sctsope,
Cu cqntecul, si degetul tou cel mic,
Core pipoio mierlelepe clope -
Si-ntreogoto fopturo, oproqpe.
Cu tunetulseprobusiro
sinorii
\-/ inchis.
Inincopereouniversului
Vijeliooduse cocorii.
Albinele,frunzele...MLs
Subrede bornele, co foile florii.
De ce*oi conlot? De ce le-om ouat?
Tu te-oi dumicot cu mine voporos -
Nedesportit- in bolti.
Eu venesm de sus,tu veneoi de jos.
Tu soseoidin vieti, eu veneom din morti
Nu-li cer u! lucru preo cu nepulinlo...

Nu-ticer un fucru preq cu neputinto


in receo meo-ncruntoto suferinto.
Doco-ncepui de-oproope sq-tidou ghes,
Vreou so'vorbesticu robul tou moi des.

De c0nd s-ointocmit Sfdnto Scripturo


Tun-oimoipuspicioru-nbototuro
Sionii mor siveocurile pier
Aci sub tine, dedesubt,sub cer.

Cdnd mogii ou purcesdupo o steo,


Tu le vorbeoi - si se puteo.
COnd fu sq plece si losif,
Scrisl-oi gositin cotostif
Si i-oi trimisun inger de povoto -
Siingerulstotu cu el de foto-
ingerii toi grijeou pe vremeo ceect
Sipruncul si borbotul si femeecl.

Door mie, Domnul,vesniculsi bunul,


Nu mi-o tdmis,de cdnd mo rog, nici-unul...

Psqlm

As puteq vecio cu tovorqsie


So o icu portoso gqndurilormele;
Noi viori so formec, nouo melodie
So gosesc - si stihurisprintenesi grele.
Orisicumlquto stieso groiosco,
De-o opos cu orcul, de-o ciupesc de coqrde.
O nelinisfitopotimo cereqsco
Brotulmi-lrvocneste, sufletulmi-l orde.

Stiuco steouo noostrq, ogers-n torie,


Crestesi osteopto-n scripco s-o scobor.
Portin mine semnul,co o chezosie,
Co qm leocul more-ol mortiituturor.
Pentruce, Pcrinte,-os do si pentru cine
Sunetulde-ospete-olbronzuluilovit?
Poineo nu mi-o cout so te cont pe iine
Sinu-mivreou cu steleblidu-nvoluit.
Trupulde femeie, cel imbrotisot,
Nu-lvoi duce tie, moole si bolon;
Numoi suferintocerului,pocot
Nu-icu eo so turburiopo din lordon.
Vreou so pier in bezno si in putregoi,
Nencercot de sfovo,croncen si scorbit.
Siso nu se stie co mo desmierdoi
Sico-n mine insuiitu vei fi troit.

De-o V-oli Ascuns

Drogiimei, o so mc joc odoto


Cu voi, de-o cevo ciudot,
Nu stiucond o so fie osto,toto,
Dqr, hotqrst, o so ne jucom odqtq,
Odoto, poole, dupo scopotot.

E un joc vicleon de botroni


Cu eopii, eo voi, eu fctite co tine,
Joc de slugisijoc de sioponi,
Joc de posori,de flori,de qqni,
Sifiecore iljooco bine.

Ne vom iubi,negresit,mereu
Stronsibucurosilo moso,
SubtcoviltireleluiDumnezeu.
lntr-ozi piciorulvo rclmonegreu,
Mono stongoce,ochiulsleit,limboscomooso.

Joculincepeincet,co un vont,
Euo so rqd sio so tqc,
O sq mo culc lo pomont.
O so stou foro cuvont,
De pildo, longo copoc.

Ejocul sfintelorScripturi.
Asos-ojucot si DomnulnostrulsusHristos
Sioltii,prinside friguriside colduri,
Core din cotevo sfinietremurqturi
Au isprovitjocul,frumos.

Voi so nu vcl mohnititore


Cond mo vor luo siduce deporte
Si-mivor fqce un fef de inmormontqre
ln lutulofonot soutore.
Aso e jocul, incepe cu moorte.

Stiindco siLozoro-nviot
Voi so nu vo mohniii,s-osteptoti,
Co sicum nu s-ointomplot
Nimicpreo nou sipreo ciudot.
Acolo, voi gondi lo jocul nostru,printrefroti.

Tolo s-o ingrijitde voi,


V-a losoi vite, hombore,
Posune,bordeie si oi,
Pentrutot soiulde nevoi
Sipentrumoncore.

Totivor invio,toti se vor intoorce


Intr-ozi ocosq,lo copii,
Lo nevosto,core plongesitoorce,
Lo vqcute, lo mio<lre,
Cq oqmenii gospodqri si vii.

Voi cresteti,drogiimei,sonotosi,
Voinici,zglobii,cu veie buno,
Cum om opucot din mosi-stromosi.
Deocomdoto,fetii mei frumosi,
O so lipseoscotoio vreoluno.

Apoi, o so fie o intoziere,


Siolto,sipe urmc olto.
Toto nu o sq moi oibo putere
Sqvie pe jos,in timpulcqt se cere,
Dinlumeo ceeofolto.

Si,voi oti crescutmori,


V-oticopotuit,
V-qtifocut corturqri,
Momo-mpletestecioropisipieptori.
Sitotq nu o m<rivenit...

Puiimei, bobocii mei,copiii mei!


Asqestejocul.
lljoci in doi, in trei,
lljoci in cote coti vrei.
Arde-l-orfocul.
:

r::.:

s Eu ;i
z,
F+
E
H: igsiigg5eig;;;e
gEEfEE. F:
gig6
fr;$;
$Ej5
fffE
,..:.:r..,il
ri,:l..r:
.:

4
+
ts:
4
r/!:1 :,:
,:.:.:..,

,.,a -

=
: : 1 ..,:.,:

*,

,.:,t
1il,:.

,g
,',a,.:

E'*
g 4 E * ' * F-
.:::

6
$:

sgFEg.iiiiiiigiili,iiEs
,l
::
.-:
g.

, , *a:
gafE
s?tE *ffi?#ffiffi1g
Eg$;
gg$gi;;gggggglgr
!+
a
ait

iliiiElilgsgsEat