Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PENTRU PAZNICI

- IPSSM 45 -

1. SCOP

1.1. Prezenta instrucţiune proprie are ca scop stabilirea cerinţelor necesare pentru asigurarea
securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului care desfăşoară activităţi de pază pe şantierele
societăţii.
1.2. Masurile de prevenire din prezentele instrucţiuni proprii au drept scop eliminarea sau
diminuarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională existente în cadrul acestei
activităţi, proprii celor 4 componente ale sistemului de muncă (executant, sarcina de muncă,
mijloace de producţie, mediu de muncă).

2. DOMENIU

2.1. Prezenta instrucţiune se aplică în cadrul şantierelor societăţii unde se desfăşoară activităţi de
pază.
2.2. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru agentul de paza se revad periodic si se
modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislative, tehnica,
etc., survenite in procedura activitatii.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

3.1 Definitii
3.1.1 Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop
asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,
integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participate la procesul de
munca.
3.1.2. Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare, privind
producerea unui eveniment. Este supus comunicarii:
- orice eveniment, imediat dupa declansare/producere
- orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala profesionala

3.1.3. Evenimentul: Se refera la:


- orice accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului sau orice incident
periculos, care s-a produs pe teritoriul persoanei juridice/fizice sau in orice loc de munca
organizat de aceasta sau in timpul indeplinirii unor sarcini de serviciu.
- situatiile cu persoane date disparute.
- accidentul de traseu sau de circulatie, in conditiile in care in accident au fost implicate
persoane angajate la o persoana juridica sau fizica.
- bolile profesionale.
- orice caz suspect de boala profesionala.
3.1.4. Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, si care provoaca incapacitate temporara de munca de eel putin trei zile calendaristice,
invaliditate ori deces.
3.1.5. Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesiuni, cauzata de agenti nocivi fizici.chimici sau biologici caracteristici locului de munca,
precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de
munca.
3.1.6. Echipament individual de protectie: Orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de
un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in
pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a indeplini acest obiectiv.
3.1.7. Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca.
3.1.8. Factor de rise de accidentare sau imbolnavire profesionala: Factor propriu
elementelor componente ale sistemului de munca in conditiile unei situatii periculoase,
determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

3.2 Abrevieri

3.2.1. SSM- Securitate si Sanatate in Munca.


3.2.2. EIP - Echipament Individual de Protectie.
3.2.3. ITM- Incapacitate Temporara de Munca.

4. REFERINTE NORMATIVE

4.1.Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006.


4.2. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, HG 1425/2006 cu modificari
conform HG 955/2010.
4.3. HG nr.1146/2006 privind cehntele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

5. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA SI A ACTIVITATILOR

5.1 Condiţii si obligaţii care trebuie să le îndeplinească agentul de pază

5.1.1. sa aiba virsta de 18 ani impliniti,

5.1.2. sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic,

5.1.3.sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce
la accidentarea sa, sau a altor persoane,
5.1.4. sa respecte prevederile contractului colectiv/individual de munca, regulamentul intern,
instructiunile proprii de lucru, normele si normativele de prevenire si de protectie in domeniul
SSM-SU,
5.1.5. sa se prezinte la examenul medical anual si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca
fiind necesar,

5.1.6. sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in munca si


masurile de aplicare ale acestora,

5.1.7. sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in caz de
accident,

5.1.8. sa pastreze in bune conditii si sa utilizeze echipamentul individual de protectie si de lucru


din dotare. Este interzisa instrainarea echipamentului de protectie si de lucru,

5.1.9. sa-si insuseasca si sa respecte normele de P.S.I.,

5.1.10. sa participe la instructajele periodice de SSM – SU. Instructajele se vor efectua numai in
timpul programului de lucru,

5.1.11. sa nu se prezinte la serviciu bolnav, obosit, sub influenta bauturilor alcoolice sau a
drogurilor şi să nu consume aceste produse în timpul servicului.

5.2 Sarcinile care trebuie să le îndeplinescă agentul de pază în timpul serviciului

5.2.1. sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si
integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate,

5.2.2. sa cunoasca locurile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricaror fapte
de natura sa aduca prejudicii zonei pazite,

5.2.3. sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure


integritatea acestora,

5.2.4. sa permita accesul in obiectiv a persoanelor si vehiculelor numai in conformitate cu


reglementarile legale si cu dispozitiile interne,

5.2.5. sa opreasca si sa legitimize persoanele care vor sa intre in zona pazita,

5.2.6. în cazul apariţiei în zona obiectivului păzit a unor persoane cu intenţii incerte, se va
verifica natura acestor intenţii fără a se apela la intervenţii ce pot pune integritatea fizică în
pericol, soluţia agreată fiind alarmarea forţelor de intervenţie prin apelarea serviciului unic de
urgenţă,

5.2.7. sa instiinteze de indata pe seful ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre


producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate,

5.2.8. în caz de avarii produse la instalaţiile din perimetrul obiectivului păzit, personalul va
informa de îndată conducerea societăţii şi va lua (în limita cunoştinţelor şi posibilităţilor unei
intervenţii fără risc) primele măsuri ce se impun după constatare,

5.2.9. în caz de incendiu, se vor lua imediat măsuri de stingere şi salvare a persoanelor, bunurilor
şi valorilor din incinta obiectivului de pază, va fi anunţată conducerea şi, în funcţie de amploarea
evenimentului, vor fi anunţaţi pompierii militari la tel. 112.

5.2.10. sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura de a prejudicia patrimonial unitatea
si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea
infractorilor , luindu-si toate masurile pentru a nu se expune la accidente,

5.2.11. sa respecte sa respecte dispoziţiile interne şi legislaţia în vigoare privind fumatul şi lucrul
cu foc pe durata exercitării atribuţiunilor de paznic,

5.2.12. sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea despre
aceasta,

5.2.13. sa execute si alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza

5.2.14. pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau imbolnavire


profesionala,

5.2.15. sa nu intervina la echipamentele electrice sau sa nu foloseasca echipamente electrice


improvizate sau cu defectiuni,

5.2.16. sa nu se urce in autoturismele parcate in incinta,

5.2.17. sa nu porneasca si sa nu plece sub nici un motiv cu autovehiculele aflate în incinta


şantierului,

5.2.18. sa nu execute nici un fel de lucrari sau operatii la autovehiculele aflate în zona
şantierului,

5.2.19. sa nu stea in raza de actiune a autovehiculelor sau utilajelor aflate în perimetru,

5.2.20. în cazul desfăşurării activităţii pe timp nefavorabil şi cu descărcări electrice în atmosferă,


paznicul va respecta următoarele reguli:

5.2.20.1 în teren deschis:

1. nu se rămâne în câmp deschis decât dacă este absolută nevoie;


2. nu se va alerga pe câmp deschis spre cel mai apropiat adăpost după ce a început furtuna, ci se
va alege poziţia ghemuit cu mâinile între genunchii lipiţi şi degetele îndreptate în jos;
3. nu se aleg copaci izolaţi în câmp pentru adăpostire;
4. nu se aleg căpiţe de paie, stoguri de fân etc.;
5. nu se aleg stâlpii de înaltă tensiune, mai ales cei pe care sunt montate transformatoare, garduri
metalice şi nici construcţii aflate în locuri expuse;
6. se alege, dacă există posibilitatea, pădurea deasă sau un şanţ, gropi, văi, poalele unui deal.

5.2.20.2 în interiorul clădirilor:

1. nu se părăseşte încăperea;
2. nu se stă în apropierea sobelor, maselor metalice,
3. se închid toate uşile şi ferestrele.
6. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

6.1. orice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si sanatatii in munca sau
situatii de urgenta va fi comunicata Serviciului intern de PP-SU din cadrul firmei.

6.2. prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toate persoanele care vor executa activităţi de
pază în şantierele firmei de catre conducatorii directi ai locurilor de munca si vor fi consemnate
in mod obligatoriu in fisele individuale de instructaj lunar, sub semnatura.

6.3. prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatorie pentru toti conducatorii locurilor de
munca.

15.11.2010 Intocmit ,

S-ar putea să vă placă și