09 \ I -2010

1 /81

Nr ~ ,. ~'~" '09.11.2010

Domnului loan Bala, Director general aJ Acrninistratiei Nationale a Pe nile ncia r aior

Praiectul de Lege orivind rnoditicarea ~i completarea Legii nr. 10811999 pentru tnfuntarea ~I organizarea lnspectiei Muncii ~i Proiectul de Lege privind Codul dialogului social, anexate rr-aterialelor SC<} UJ ( 2;:3(},2: 'I~, rl:spectiv nr. 2722/2010

--------~--------------------. -----~---- -----------------------------

J f'l

Va transrnitern. alaturat. copu ale proiectelor mal sus rnentronate, CU ~ugamln!~ de a dispur.e anauza acestora ~i cOrTlUr,ieafea ever.tuatelor ocservatu ~i propuneri fata de'mod1ffcarTIeTegls:f:ltlve propuse, in mp,)ct cu atributiile instih)-~ei 'pe care 0 conduce~i.

e'J (jpt)s-E'Dita cor, -ider:>.~;'~, /I

I

re- A,cte Normative

_,

I ~'i{I. i'~~

r.oo FS--Ol·04.v!lr_1

31,!!on(i

MIN JUSTllrfl

144605 OQ-11-?()lO

4 i81

Stimabi doamni. Secretar General,

Va tran smitem anexat, proiectul Legit privind modificarea ~i eompletarea Legit nr.l08/1999 privind infiintarea ~i organizarea Inspectiei Muncii, republicata si proiectul Legit privind Codul dialogulul social, insotite de expunerile de motive) adreaandu-va rugamintea de a Ie include, in prima Ie cturi , pe agenda de lucru a sedintei Guvernului din data de 3 noiembrie a.c.

Cu stirn a,

MINISTRU

fIS-11-2010 {) .'Ill

_---- -_---_-

EXPUNERE DE MOTIVE

Scctiunca 1

Titlul proiectului de act uorrnativ

Lege

pr Ivind Codul dialogulut social

Sectiunea a 2-11

Morlvul erniterii actulul normativ

1. Descrierea situatiei actuale n prezcnt relatiile intre partenerii sociali, modalitatile de

constituirc ~i organizare a sindicatelor ~i patronarelor, _ precum si procedurile de intormare si consultare in cadrul

I dialogului social institutionalizat, negocierea contractelor I colective de munca ~i solutionarea conflictelor de munca sunt reglernentate prin acte disparate, elaborate ~i ernise in perioade si contexte socio-economice diferite.

Yn aplicarea acestor acte normative s-au constatat disfunctii ceca cc a necesitat reanalizarea tuturor acestor acre nonnative ~i coroborarea lor pentru a se realiza unitatea conceptuala de abordare, unifnrmizarea rerminologica ~j cornpatibilizarea procedurilor.

in accst sens, a fost elaborat proiectul Codului dialoguhn I social care revizuieste $i integreaza tntr-o succesiune logica

urmaroarele reglementari :

constituirea, organizarca ~i Junctionarea organizatiilor partenenior sociali, In speti sindicate ~i patron ate reglernentate anterior prin Legea nr. 54/2003 -legea sindicatelor ~i Legea nr, 356/200 I - legea patronatelor,

organizarea ~i functionarea Consiliului Economic si Soc:ial reglementat anterior de Legea nr. 10911997 privind organizarca ~i functionarea Consiliului Economic ~i Social.

Constituirea ~i functionarea cornisiilor de dialog social reglementat anterior prin H.G 11f. 369/2009 privind constituirea si functionarea cornisiilor de dialog social la nivelul adrninistratiei publice centrale si la nivel teritorial.

Negocierea colectiva rcglcrnentata anterior prin Legea ru. 130/1996 privind contracrul colecnv de munca.

Solutionarea con flictelor de rnunca reglementata anterior prin Legea Ill. 1 G8/ 1999.

t Reglcmentarile propuse sunt coroborate lntre de asigurand r unitatea de definire si aplicare asigurand 0 structura unitara

I term ina logic, conceptu_ul___.__iJ.__r_oc_e_d_u_r_aJ:;._. ------1

I Prin prezenrul proiect de lege a vern in vedere urmatoarele

I modificari: I

____________ ~_ rcvizuirea ~i uniformizarea definiliilor ?i tt'rrn~~

~2 S h: -bx. .

I ., C rrn an precornzate

!

conrractelor colecuve de munca. l explicitarea procedurilor de declansare a conflictelof _ colective de munca la nivel de unitate, grup de unit:!!i, I ramura ~i Ia nive] national,

• instiruirea Curjii de Mediere ~j Arbitraj a conflicteior colcctivc de rnunca de pe langa Minrsterul Muncii, familiei ~i Protecuei Sociale,

- au fest reglernentate procedurilc <Ie dcclansare si participare la greva,

.. reformularea unor texte de lege in conformitate cu preveueriJe Coduilli de procedura civi!~,

Proiectul nu se refera la acest subiect.

rl _

13. Alre inforrnatii

l

I I

Sectiuuea n 3-a

Impactu! sccic -ecouornic al prolectului de act normativ -

'-'" -- _J.

Proiectul nu se refera la aces! subject. I

-2-. - J~-p-ac-t- a-s-u-p-r-a--m-c-d-I-u-Iu-j-l--pr-o-ie-c-t-u-l -nu-s-e-re-ti~e-ra-' l-a-a-c-es-t-s-u-b-ie-c-r-. _I'

concurentral ~i domeniului ajutoar elor de stat

f--------- - .. ------

I. Impact macro-economic

3. Impact asupra mediului de Proiectul'nu se refera La ac~stS"~-biect. afaceri

f----------------I----------------- _. --1

Asigura eticientizarea dialogului social prin clarificarea

caracterului reprezentativ al partenerilor sociali, acoperire I

relevanta prin contracte coiective de rnunca a angajatilor, implicarea in dezbaterea problemelor socio-economice a reprezentantilcr societatii civi Ie, asigurarea celeritatii solutionarii conflictelor de rnunca.

4. Impact social

~-------------+------------------- --_.

S. Impact asupra mediului

Proicctul nu se refera la acest subject.

Proiectul nu se refed la acest subiect.

6. Alte infcrrnatii

~------------+------------ ... - ... _._--------------'

I 1 I I

- in mii let RON)-

__ L__ --.. - -----..-------___::.=...:-:.;:..:.r~

1----------- l 2. ants 6 me; am -I

~ L Modiocari -----ale vcniturilpr-t>Ugetare, 1---.. ~_f--4_

plus/minus. din care:

a) buget de stat: l

I. impczit pe profit L; i

: !L unpozit !?c_V __ cn_l_t --' .. .. __ .. __ ..... .L.11 ____.J'___._L_L-_ ..

Sectiunea a 4-a

J mpactul flnar dar asupra bugetulut genera) cousolidat,

atat pe terrnen scurr, p ntru anul curent, cat ~i pe termon lung (pe 5 ani)

2010 C m1

MIN ,ill.'",.-! I1IEI

1 _

__ 1

,44/01

/ /131

utiliza!i rn conformitate cu cei utilizati in Direc[i~cle ) europcne. I extinderea dreprului de a consutui sindicate ~j pentru persoanele care exercita meserii sau profesiuni independente. cooperatori ~i agricultori.

a fest eliminat:l interdictia angajati IOl de 3 face parte

dintr-un singur sindicat, 'I

a. Cost ridicat nivelul deductibilitati! penrru cotizajiile sindicale la 2%.

au fost reformulate 0 sene de articole pentru elirninarea formulArilor confuze ~i ambigue ~i pentru a asigura concordanta cu contextul socio-economic ecruel. introducerea criteriilor Jc coustituire a organizatiei ] patronale,

explicitarea conditiilor de multiple afiliere. instituirea tirnbrului patronal.

Consihul Economic ~i Social se transforms din instirurie de dialog social in insritutie de dialog civic prin rctragerea reprezenraruilor Guvernului si tnlocuirea lor cu reprezentan]i ai 50cietAfii civile organizate, conform structurii Cornitetului Economic ~i Social European.

au fost revizuite !lrribu,iilc Consiliului Economic ~i Social. acesta Iiind conceput ca un forum de dezbatere civics, pAstrfu1du-~i o.tributiile de avizare a actclor nonnative.

au fost revizuite ~i clarificate procedurile de desemnare In Consiliul Economic ~i Social ~j in Corn iterul Economic si Social European

au fost specificate structurile societarii civile organizate din randul carora vor fi nominalizati reprezentantii in locul reprezentantilor Ouvemului.

a fost rnodificata strucrura ccmisiilor permanente ale Consiliului Economic ~i Social.

a fost reglementata procedura de plata a indernnizatiilor membrilor Consiliului Economic ~i Social prin asirnilare co Conailiul Lcgislariv, prin similitudine de atributii de avizare de acte normative.

a fest extinsa posibilitatea constituirli comisiilor de dialog social to plan local.

se introduce disocierea neta lntre contractele colective de rnunca Incheiate in sectoral privat ~i cele din sectoral bugetar.

ramurile ~j dorneniile de activitate din economia nationala, definite anterior prin contractul colcctiv de munca unic la nivel national si stabilite prin negociere intre partenerii sociali sindicali ~i patronali vor f stabilite pe baza codului Clasiflcatiei Activitajilor din Economic NalionallL

a fost explicit deflnita constituirea grupu!ui de unitatl, au fast reformulate criteriile de reprezentativitate,

a fast slabilWl. 0 procedura de coostatare 3 reprezentativitati i.

a fest desfiintata procedure de transrnitcrc a I reprezenrativitajii prin afiliere,

a fost elaborar:1 0 procedura pentru a asigura participarea I la ncgocieri. ~ tuturor p~enerilor sociali indreptllp~j.

a fost .condl!lOnatA apltcarea -erga ornne.~~ it prcve.dl'ri!or 1

b)"i[)ugei\~,~oOc:i~epe pr-o-fl-t-- ---~i------'--- -11---'---1 I

c) bugetul asigurari lor socialc de stat: I '

------:-:---,,-------:---~.,_,_;_;_-______:_-__i----+--+-IJII I - ___jlil,-,----

J~--~-{odificari ale cheltuielilor bugetare, 1-_ IT

plus/minus, dm care:

a) buget de stat, din acesta: 'i

1. chclruieli de personal i

II. bunuri ~i servicii

b) bugete locale:

i 1, cheltuieli de personal

IL hunuri ~i servicii

c) bugctul asigurarilor sociale de stat:

I ). Impact financia,. plu&'minns, .hn c,rec---L-- a) buget de stat

b) bugete locale

,
i , j
I i i
.- i I
------ _-_ ... ." t
I I I
I
I
-----
I -- .... ------;-;----+------1--+- 4, Propuneri pentru acoperirea cresterii

chelruielilor bugetare

5_ Propuneri pentru a compensa reducerea

i

veniturilor bugetare -:---:----;------r---- --+----+-~+_-+--__f_ .. - __ .. _

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modi ficarilor ven iturilor si/sau cheltuielilor

; bugetare,

7. Alte informatii

Sectiune a 5-a

f-- E_f~ctele pr.oiectului de act norma iv asupra leg slat ei tr vi oare

1. Mii:lUri normative necesare pentru

I aplicarea prevederllor proiectulul de act

norrnativ:

i-=-=--=-=;:_::_::_:_:_---------- -----t+-- ... ----, ---." f-----+-f----+---,-----:-.-

a) acte normative In vigoare ce vcr fi Legea nr. 4/2 )03 - egca sindicatelor,

modiflcate sal! abrogate, ca urrnare a infrarii Lcgea OJ. 56/~ 001 - egea patronatelor,

.- In vigoare a pr otectului de act normativ Legea nr. L D9/1 97 priv ind (rganizarea ~i

I functionarea Consi iuh i I conomic ~I Social, H G or. 369/2 09 privind constituirea 51 unc] on rca pornisiilor de dialog soc al a ive ul adrn inistratiel publice cent ale ~i la nivel te htorial, Legea nr. 130/199 pn vind cor tractul colectiv de m unca, Le gea nr 68/1999 pri v in d solutionarea Icon icte or e m nca.

b) acte normative ce urrneaza a fi elaborate tn vederea irnplementilr ii uoilor dlspozitii

I I

2. Co nforrnitatea proiectului de act norrnativ

cu legislafia cornunitara In cazul proiectelor care transpun prevederi cornunltare

~--~~~~------~--------~---

) 3. M:1suri normative neeesare ap!idrii

, dir ecte a actelor nonnative ccrnunitar e

L.____ _ _

I j I

-\-1-- j

i , I -

--,_J_l _,________.__ J

1 (\ if< 1

~Ho t5" rat 1'- -a-Ie-C-.u-rl-i-i -d-c-JU-S-I-H-ie-a-U-n-i-u-n-i i-r----------·····

-I

5. Altc ncte normative ~i sau docurneute Proiectui de act normativ I1U se refer;} la I

internatiouale din care decurg angajarnente acest subiect.

~_6_.A_1_~_1_~_o_rm_a~t_ji -~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~-.--~

Sectiunea a 6~a I

CortslllHirile efectuate In vedercll elaborarii roiectului de act normativ ....

1. Informatii pr ivind pro(csul de consultare cu Proiectul a fast transrnis spre consultare organizatii1e neguveruameotale, institute de confederatiilor sindicale ~j patronaie

cercetsre si alte organ ism e implicate, reprezentativc la nivel national.

Eurupene

2. Fundamentarea alegerii organizajiilor eu Fundarnentarea a!egerii se f~ce in temeiul 1 care a avut lee consultarea precum ~i a I prevederilor HG. Nr, 369J2009 privind I modului in care acrivitatea acestor orgaatzatil constituirea si (unctionarea comisiilor de

i este legatii de oblectul proiectuJui de act dialog social la nivelul adrninistratiei
I normanv. pub lice centrale si la nivel teritorial.
.-
3. ConsulfIi rile organi:z.a.te eu a utorWlflle Proiectul de act normativ nu are ca obiect
adminlstrattel publice locale, in situatia in care activitati ale autoritati lor adrninistrajiei
proiectul de ad normativ are ell obiect pub lice locale.
activitati ale acestor au to rita(i, in conditiile
Hofararii Guvernului ur. 52112005 privind
procedura de consultar e a structurilor I
asociative ale autorWI!ilor administratiei
publice locale In clabor area prolectelor de acte
normative.
/---._w
4. Co ns u Itli rile d esiJi~ ura te 'in cadrul Proiectul de act normativ nu face ohicctul
coustliilor inrerministeriale tIl conformitate en unor asemenea dezbateri,
prevederrle Hotararii Cuveruului nr.750/2005
, privlnd cunstlruirea consiJiilor
! Intermiaistertale permaneute.
l
I S. Informatii privind avizarea de catre:
! a) Consiltut Legislativ Proiecrul necesita avizarea Consiliulu j
I Legislativ. ----~---
'b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
--.
I c) conSi.".U( Economic ~i. Social Proiectul necesita avizarea Consiliului
Economic ~i Social.
I d) Consiliul Concurentei
) e) Curtea de Conturi ,
;
6. Alte informajii _"_,. __ ._.
,- Sectiunea a T-«

Activitiati de informare puhlica prlvind elabor area i irn Iernentarea roiectului de act normativ

f1. Informs rca societatii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se necesitatea elaborarii proiectului de ad > acest subiect.

I normativ .. _ _ __ . ._. __ . __ -'

refera la

l')lSl

Varianta 02.] 1.2010 Document de lucru

Proiect de Lege privind Codul Dialogului Social

TITLUL 1

Capitolul 1 Defini~ii

Art.l

In sensu] prezentei legi se definesc urmatorii termeni:

(I) partenerii sociali - organizatii sindicale si patronale ce reprezinta interese cclective !?i care in aceasta calitate interactioneaza In procesul de dialog social;

(2) dialog social - procesul voluntar prin care partenerii sociali se inforrneaza, se consults si negociaza in vederea stabilirii unor acorduri in probleme de interes cornun. Dialogul social poate fi bipartit - numai intre angajatori si angajati sau tripartit - autorita]i publice, sindicate, patronare;

(3) acord colectlv - conventia inchciata 'in forma scrisa intre organizatiile sindicale ale

'\" functionarilor publici sau reprezentantii acestora si reprezentantii autoritatii sau institutiei publice;

(4) angajator - persoana fizica sau juridica parte la contracte de munca ori raporturi de serviciu eu angajatii, in conformitate cu Iegislatia In vigoare;

(5) angajat - persoana fizica, parte a unui contract individual de rnunca sau raport de serviciu, care presteaza munca pentru ~i sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de d"rep·tunle prevazute de lege, precum si de prvederile contractele sau acordurilor colective de rnunca aplicabile;

(6) reprezentantii angsjatilor - reprezentantii organizatiilor sindica!e sau angajatilor alesi si mandataji sa-i reprezinte pe acestia, potrivit legii;

(7) infermare - transmiterea de date de catre angajator catre reprezentaruii angajatilor, pentru a Ie permite sa se familiarizezc acestora eu problernatica dezbaterii ~i sa 0 examineze In cunostinta de cauza;

(8) consultare - schimbul de opinii in cadrul dialogului stabilit intre angajator ~i rcprezentantii angajatilor;

(9) negociere coleetiva - negocicrea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de 0 parte sl angajati, reprezenta]i de sindicate sau in alt mod prevazut de lege de cealalta parte, care urmareste reglementarea relatiilor de rnunca intre cdc doua par~i;

(! 0) ccntractul colectiv de munca - conventia mcheiara in forma scrisa intre angaj ator sau organizatia de angajatori, pc de 0 parte, ~i angajati, rcprezentati de sindicare sau de 1

MIN JI':-' iiTII-'

00-1 1 20 r o

11/{l1

~--lOfo-~m-area SOciet~lii civile eu p~jvire la Proiectul de act no-rmatl\' rlU se refera la I

cventualul impact asupra mcdiului In urma acest subiect. i

i m plementarii prciectului de act no rrna tlv, '

precurn sl efectele asupr a sanJUani .si I

, secu riti} Ii i cel<1 [enilo r sau diversitatii bioiogice

~=J=. =A=I=te==in=f=o=r=m=a=t=~=ec=-t-i~---n-e=a==a=8=_=a===--'-"",,- .. '-'- ---------::f-~--- -------- :.~----, ----------=l

Masuri de implementare

1. Masurile de puuere 11l aplicare a proiectulu! Proiectul propune Infiintarea Curtii de de ad nor mativ de catre autoritatile Mediere ~I Arbitraj a Conflictelor admtnisfrafiel publice centrale si/sau locale - Colcctive de Munca de pc Janga

i lnfiintarea unor noi organisme sau extinderea Ministerul Muncii, Farniliei ~l Protcctici

~ competentelor in,Ii!" ,i;lo. eXi,t,n_t_e_, -+-_S_O_CI_· a_tc_, _

l 2. Alte informatii j

______ ~ _'_ , • _..J

Ministrul muncil, familiel si protecuei sociale,

loan BOTIS

AVlzAM FAVORARlLJ

Ministrul administratlei ~i internelor

Constantin Traian [GAS

Ministrul finantelor publice,

Ministrul justitici,

Gheorghe fALOMTTTANU

CHaHn - Marian PREDOru

tI J8!

TITLUL2 Sindicatele

Capitolull Dispozilii generale

Art. 2

(t) Sindicatele, federatiile ~i confederatiile sindicale, denumite in continuarc organizatii sindicale, sunt constituite de catre angajati pe baza dreptului de libera asociere in scopul apararii drepturilor acestora prevazute in contractele colective si mdividuale de rnunca sau in acordurile colective de munca ~i raporturile de serviciu, precurn si 'in legislatia nationala, 'in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru prornovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale.

(2) Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice ~i de patronate.

Art. 3

(l) Persoanele incadrate eli contract individual de munca, funcrionarii publici, persoanele care exercita potrivit legii 0 meserie sau 0 profesiune in mod independent, membrii cooperatori si agricuitorii au dreptul, tara nici 0 ingradire sau autorizare prealabila, sa constituie ~i sa adore la 0 organizatie sindicala.

(2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de eel putin 15 angajati din acecasi unitate, domeniu de activiiate definit prin apartenenta la aceeasi diviziune, grupa sau clasa conform codului CAEN sau ramura. Lista ramurilor este prczentata in anexa 5.

0) Pentru constituirea unui sindicat profesional este necesar un nurnar de eel putin 15 angajati care exercita aceeasi profesiune, chiar daca i~i desfasoara activitatea la angajatori diferiji.

(4) Nici 0 persoana nu poate fi consrransa sa faca sau sa nu faca parte, s~ se retraga sau nu dinrr-o organizatie sindicala,

(5) 0 persoana poate face parte 'in acelasi timp numai dintr-o singura organizatie sindicala la acelasi angajator.

(6) Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi mernbri ai unei organizatii

sindicale, Tara a fi nccesara mcuviintarea prealabila a reprezentantilor lor lcgali, -' -

Art. 4

Persoanele care detin functii de demnirate publica conform Iegii, rnagistratii, personalul militar din aparatul Minisrerului Apararii Nationale ~i Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie ~i Paza, Serviciului de Informatii Exteme ~i Serviciului de Telecornunicatii Speciale, precum si din unitatile aflate in subord inea acestora nu pot consti tui organ izati i sindicale,

3

MIN .JU~II;:I:I

14 ~c))4 O')-! !-:(010

1:1 131

reprezentanti] angajatilor de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatii!« ce decurg din relatiile de munca, Prin incheierea contractelor colective de rnunca, se urrnareste promovarea si apararea intereselor partilor scrnnatare, prevenirea sau lirnitarca conflictelor colective de rnunca in vederea asigurarii pacii sociale:

(I l ) orgamzapa de aogajatori - organizatia constituita conform legit de catre angajatorii def ni ti la alin. (4).

(12) unitate - persoana juridica care angajeaza fOr1a de munca ~i nu are in componenta, subordine sau coordonare alte persoane juridice;

(13) grupul de unitifi - se poale constitui din unita]! care a"ti acelasi obiect principal de activitate conform ccdului din Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, denumit in continuare cod C.A.E.N.

Companiile Nationale si Regiile Autonorne constituie grupuri de unitati;

(14) sector bugetar - totalaatea unitatilor al carer personal este plati! din bugetul consolidat al statului, conform prevederilor legale;

(15) sector prtvat - totalitatea unitatilor eu capital integral sau majoritar privat;

(16) depozitar al contractu lui colectiv de munca - autoritatea publica competenta sa inregistreze contractu! colectiv de munca:

(17) conflict de monel - conflictul dintre angaja]i si angajatori privind interesele ell caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultare din desfasurarea raporturilor de mundi;.· .

(18) conflict colectiv de munca denumlt 'Ii conflict de interese - conflictul de rnunca cc intervine intre angajati ~i angajatori care are ca obiect inceperea, desfasurarea sau incheierea negocierilor privind contractele sau acordurile colective de rnunca;

(19) conflict individual de muaca denumit ~i conflict de drepturi - conflictul de rnunca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii ce decurg din contractele individuate si colective de rnunca sau din acordurile colective de rnunca sl raporturi le de serviciu ale functionarilor publici, precum ~i din legi sau din alte acte normative.

De aserncnea, sunt considerate con flicte individuale de rnunca urmatoarele:

a) conflictele in Iegatura ell plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau lndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractu] individual de munca sau raportul de serviciu;

b) conflictele In legatura eu constatarea null talii contractelor indi viduale de rnunca, ori a unor clauze ale acestora;

c) conflictele in legatura ell constatarea incetarii raporturilor de serviciu, oft ate unor clauze ale acestora,

)

I'vIttJ ,JUS illl1"l

T ~ ~ () ~)ll on - 1 1 - 201 (l

Hlm1

Sectlunea 2 Conducerea organlzatiilor sindicale

Art. 8

Pot fi alesi in organeJe de conducere ale organizariilor sindicale persoane care au capacitate de excrcitiu deplina si nu executa pedeapsa complernentara a interzicerii dreptului de a ocupa 0 functie sau de a exercita 0 profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pemru savarsirea infractiunii.

Art. 9

Membrilor organclor de conducere alese ale organizatiilor sindicale Ii se asigura protecria lcgii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare in exercitarea functiilor lor.

Art. 10

(1) in tirnpul mandatului si in termen de 2 ani de la lncetarea acestuia .. reprezentantilor alesi, conform statutului, in organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale, nu li se po ate desface contractul individual de rnunca pentru motive care privesc activitatea sindicala.

(2) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca ale membrilor organizatiilor sindicale, pentru motive care privesc activitatea sindicala, decat cu acordul scris a! organului cxecutiv de conducere al organizatiei sindicale.

(3) S unt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale de conducere detinute.

(4) Dispozitiile alin. (1) - (3) se aplica in mod corcspunzator ~i raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.

Art. 11

Pe perioada In care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizaria sindicala contractul sau individual de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu se suspends.

Art. 12

Prin contractclc colective de munca sau, dupa caz, prin aeorduri privind raporturile de serviciu se pot stahi Ii, in conditiile Iegii, ~i alte rnasuri de protectie in afara celor prevazute la art. 10 alin. (I), (2) si (4) ~i la art. II pentru cei alesi In organeie executive de conducere ale organ i zati ilor sindicale.

Art. 13

Organul executiv de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine evidenta nurnarului de mcrnbri, a incasarilor ~i cheltuielilor de orice fcl.

MIN "'-),'-,1',:1 I

\ ~ ~O 2£ 09 I I )01lJ

1 ~ Iftl

Capitolul2

Constituirea, organizarea ~i functionarea organizatillor sindicale

Sectiunea 1

Statutele organizattilor sindicale

Art. 5

Constituirea. organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activita]: i unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de rnernbrii sai, cu respecrarea prvederilor legale. in absenta unor prevederi statu tare exprese cu privire la reorganizarea ~i incetarea activitatii organizatiei sindicale se vor aplica dispozitiile de drept eomun privind incetarea persoanelor juridice.

Art. 6

(1) Staturele organizanilor sindieale cuprind prevederi eel putin eli privire la: a) scopul constituirii, denumirea 9i scdiul organizatiei sindicale;

b) modul 'in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei

sindicalc;

c) drepturile ~i indatoririle rnernbrilor;

d) modul de stabilire ~i incasare a cotizatiei,

e) organele de conducere, denurnirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandate lor si atributiile lor;

f) conditiile si nonnele de deliberare pentru modificarea statutului ~i de adoptare a horararilor;

g) rnarimea ~i compunerea patrimoniului initial;

h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, iichidarea patrimoniului;

(2) Clauzele statutare contrare legilor 'in vigoare sunt nule de drept.

Art. 7

(1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si eiabora reglementari proprii, de a-si alcge I i ber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea ~i acti vitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, ell respectarea legii.

(2) Este interzisa autoritatilor publice, angajatorilor ~i organizatiilor acestora orice intervenjie de natura sa Iirniteze ori sa impiedicc exercitarea drepturilor prevazute Ia a!ln.(J ).

4

3114'136

M IN JUS 1"ITl['i

1-1:'1 Hi Of.i-11-)OI0

I / IA 1

Sectiunea 3 Dobandirea personalltatil juridice

Art. 14

(I) Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre sindicat. Impurernicitul special al mernbrilor fondatori ai sindicatului, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa dcpuna 0 cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala I~i are scdiul aceasta.

(2) La cererea de inscriere a sindicatului se anexeaza originalul ~i cate doua copii certificate de reprezentantul legal de pe urrnatoarele acte:

a) procesul-verbal de constituire a sindicarului, sernnat de eel puiin 15 membri fondatori;

b) staruru I;

c) lista membrilur organului executiv de conducere al sindicatului, cu menrionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii $i dorniciliului acestora;

d) procura notariala de reprezentare pentru imputemicitul special.

Art. 15

(1) Judecatoria cornpetenta, potrivit art.14 alin. (1), la primirea cererii de inscrierc este obligate ca, in termcn de cel mutt 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa. exarnineze:

a) daca s-au depus actele prevazute la art. 14 alin. (2);

b) daca actul constituti v si statutul sindicatului sunt conforme prevederilor legale In vigoare.

(2) In cazul in care constata ell cerintele legale pcntru constituirea sindicarului nu sunt indeplinite, presedintele eompletului de judccata 11 citeaza In camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la artl4 alin, (1), caruia 11 solicita, In scris, remedierea neregularitatilor constatate, 'in termen de eel mult 7 zile.

(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la sclutionarea cererii in termen de 10 zile, ell citarea imputernicirului special al membrilor fondatori ai sindicatului.

(4) Instanta pronunta 0 hotarare motivata de adrnitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotararea judecatoriei se cornunica sindicatului, in termen de eel mult 5 zile de la prcnunrare.

Art. 16

(1) Hotararea judecatoriei este supusa numai recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la cornurucarea hotarfirii. Pentru procuror termenul de recurs curge de fa pronuntare.

(3) Recursul se judeca eli citarea irnpurernicitului special al mernbrilor fondatori 011 sindicatului. Instanta de recurs redacteaza decizia 10 termen de 5 zile de la pronunjare.

6

Art. 17

(1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special, in care se inscriu: denumirea si sediul sindicatului, numcle ~i prenurnele rnembrilor organului executi 1/ de conducere, codul numeric personal al acestora, data lnscrierii, precurn ~i numarul si data hotararii j udecatoresti definitive de adrnitere a cererii de inscriere.

(2) i nscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu.

Art. 18

Sindicatul dobandeste personalitate juridica de la data Inscrierii in registrul special prevazut la art. 17 alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive ~i ircvocabile de adrniterc a cereru.

Art. 19

Originalul procesului-verbai de constituire si al statutului, impreuna cu cate un exemplar al celorlaltc acte depuse se restituie sindicatului, iar al doilea exemplar at tuturor actclor prevazute la art. 14 alin. (2), in copii certificate de imputernicitul special, se va pastra In arhiva judecatoriei.

An. 20

(1) Sindicatul cstc obligat sa aduca la cunostinta judecatoriei unde s-a inregistrat, in termon de 30 de zile, orice modificare ulterioara a. statutului, precum ~i orice schirnbare In compunerea organului executiv de conducere.

(2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile, in mod corespunzator, d ispo zitii le art. t 4 - art. 19,

(3) Judecatoria este obligata sa mentioneze in regisrrul special prevazut la art. I 7 alin. (l) rnodificarile din statui, precum ~i schlmbarile din compunerea organului exccutiv de conducere a1 sindicatului.

Sectiunea 4 Patrimoniul organizatle] sindieale

Art. 21

Bunurile mobile ~i imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor mcrnbrilor de sindicat, tara a putea fi impartite intre acestia,

Art 22

(1) Organizatia sindicala poate dobandi, ill conditiile prevazute de lege, Cll titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile $i imobile necesare realizarii scopului pentru care este infi intata.

(2) Pentru irnobilele din patrimonial starului folosite de orgauizatiile sindicale ca sedii se va plat: chide corespunzaroare sediilor partidelor.

7

1-1;,JAl 00-11-)010 )O/(Jl

MIN JUSflflE:1

Sectiunea 5

Atributiile organlzatillor sindicale

Art. 27

In vcderea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa fo loscasca rnijloacc specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin conciliere rnediere.arbitraj sau greva, petitia, protestul, pichetul, marsul, mitingul ~i dcmonstratia, ill conditiile prevazute de lege.

Art. 28

(1) Organizatiile sindicale apara drepturile rnembrilor [or, ce decurg din lcgislafia rnuncii, starutcle functionarilor publici, contractele si acordurilc colective de munca, contractelc indi viduale de rnunca ~i raporturile de serviciu ale functionarilor pub lici, In fata instantelor j udecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi.

(2) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (l) organizatiile sindicaie au dreptuI de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune In justitie in numele rnernbrilor lor. Actiunca nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca eel in cauza se opune sau renunta la judecata.

Art. 29

Organizatiile sindicale pot adresa autoritatilor publico cornpetente, potrivit art.73 din Constitutie, propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical.

Art. 30

(1) Angajatorul are obligatia de a invita delegatii alesi ai sindicatului reprezentati v sa participe In consiliul de adrninistratie sau alt organ asimilat acestuia la discutarea problernelor de interes profesional, economic, social,

(2) Prin acordul partilor reprczentantii sindicarului reprezentativ pot deveni rnembrii ell drepturi depline in cadrul consiliului de adrninistratie sau organului asimilat acesruia.

(3) In scopul apararii drepturilor ~i promovarii intereselor profesionale, econornice ~i social ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative vor prirni de la angajatori sau de la organizatiile acestora inforrnatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de rnunca sau, dupa caz, acordurilor colective de rnunca, In conditiile legii.

(4) Hotararilc consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestuia, privitoare Ia probleme de interes profesional, economic ~i social, vor fi comunicate In scris sindicarului, 10 tennen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei.

Art. 31

La cererea organizajiilor sindicaie afiliate, federatiile sau confederatiile sindicale reprezentative, dupa caz, pot delega reprezentanti care sa le asiste sau sa Ie reprezinte interesele in relatia angajatorii sau organizatiile acestora.

MiN .IUS III III

1~ 5)' II 09-11-;1010

1 D IB I

(3) Organizatiiie sindicale care au dobandit reprezentativitatea, in conditiilc lcgii, pot ncgocia prin contractu! colectiv de rnunca la nivel de unitate punerea la dispozitia acestora a spatiilor necesare functionarii, precum si a alter facilitati.

(4) Pentru construirca de sedii proprii confederatiile ~i fedcratiile sindicale reprezentative pot prim i, 'in cond i Iii Ie prcvazute de lege, in concesi une sau ell chirie, terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-tcritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act adrninistrativ ernis de autoritatea competenta.

Art. 23

Bunurile mobile si irnobile dobandite de catre 0 organizatie sindicala de la autoritatile publice centrale sau locale, eu titlu gratuit sau oneros, dar in alte conditii dedit cele de plata a pretului pietei, ori primite ill foiosinra nu pot fi utilizate, direct sau indirect, in scopuri patrirno niale.

Art. 24

(l) Cotizatia platita de membrii sindicatului este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit, in cuanturn de maximum 2% din venitul brut reaiizat.

(2) Cotizatia stabilita conform aJin.(1), se distribuie catre fonnele asociative de organizare sindicala la care sunt afiliate, dupa cum urmeaza: 30% catre federatie si 10% catre confcderatie.

Art. 25

Organizatia sindicala poate, 10 conditiile prevazute de statut:

a) sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii;

b) sa constituie case de ajutor proprii;

c) sa editeze ~i sa tipareasca publicatii proprii;

d) sa infiinteze si sa administreze, In condijiile iegii, In inreresul mernbrilor sai, unita]i sociale, de cultura, lnv~Wirnant ~i cercetare ill dorneniul acti vitatii sindicale, societati cornerciale, de asigurari, precum si band. proprie:

e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;

f) sa organizeze ~i sa sprijine material ~i financiar activitatea sportive in asociatii si In cluburi sportive, precum si activitati cultural-artistice.

Art. 26

(1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale se realizeaza prin cornisia de cenzori care functioneaza potrivir statutului.

(2) Controlul asupra activitajii economico-financiare desfasurate de organizatiile sindicale, precum si asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat se realizeaza de catre organele adminisrratiei de stat competente, potrivit Iegii.

_J f ~4) .In

1453110 O~l-lfL010

21 i"l

Sectlunea 6

Raporturile orgamzatiilor sindicale cu mernbrii lor

Art. 32

Raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor sunt reglerncntate prin prezenta lege ~i prin statutele acestora.

Art. 33

(1) Mernbrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organ izatia sindicala tara a avea obligatia de a arata motivele.

(2) Membrii care se retrag din organizatia sindicala nu pot cere restituirea sumelor depuse drept corizatie sau a sumelor ori bununlor donate.

Art. 34

(1) Mernbrii alesi In organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate .}i adrninistrativ din aparatu I acestora pot fi salarizati din Iondurile organizatiilor sindicale sau in conforrnitate cu preveder ile contractelor colective de rnunca ap licabile.

(2) fn functiile de specialitate care necesita 0 calificare superioara pot fi angajati si salariati ai alter unitati, urmand ca acestia sa ~i desfascare activitatea 'in afara prograrnului de rnunca, precum si pensionari.

(3) Persoanele incadrate potrivit alin.(2) pot curnula, 'in conditiile prevazute de lege, salariul si, dupa caz, pensia eu veniturile obtinute din activitatea prestata la organizatia sindicala.

Art. 35

(1) Mernbrii alesi in organele executive de conducere ale sindicatului, care lucreaza nemij locit in unitate in calitate de angajati, tn sindicate care au eel putin 300 de membri au dreptulla reducerea programului lunar cu 3 - 5 zile pentru activitati sindicale, tara afectarea drepturilor salariale.

(2) Zilele neutilizate pentru activitate sindicala intr-o luna nu pot f reportate pentru luna urmatoare.

(3) Persoanele care pot beneficia de aceste zile, numarul exect de zile, precum si programul de lueru al acestora se stabilesc prin contractul sau acordul colectiv de munca.

(4) Modalitatea de desfasurare a activitatilor sindicale in timpul prograrnului normal de lucru se stabileste de catre part: prin contractu] sau acordul colectiv de munca.

10

M IN JUS TiTlU

14 ,':i 30 O£l-1 \ -20-; I)

nml

..

Capitolu13

Reorgauizarea ~i dizolvarea organizatiilor sindicale

Art. 36

In cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotararile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut.

Art 37

Organizariile sindicale se pot dizolva prin hotararea membrilor sau a delegatilor acestora, adoptata conform statute-lor propri i.

Art. 38

(l) in cazul dizolvarii, patrimoniul organizatiei sindicale se imparte conform dispozitiilor din statut sau, In lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotararii adunarii de dizolvare

(2) Daca stalutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat a hotarfire 'in accasta privinta, iribunalul judetcan sau aJ municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat de oricare membru al organizatiei sindicalc, hotaraste asupra distribuirii patrirnoniului.

Art. 39

(l) in termon de 5 zile de la dizolvare, conducarorii organizatiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa ceara instantei judecatoresti competente, care a operat inscrierea ei In registrul special ca persoana juridica, sa faca mentiunea dizo Ivarii organizatiei sindicale,

(2) Dupa implinirea tennenului de 5 zile orice persoana interesata din randul mernbrilor organizatiei sindicale poate sa ceara instantei judecatoresti competcnte efectuarea mentiunii prevazute la alin. (I).

(3) Aceasta rnentiune se va face pe pagina ~i la locul uncle s-a facut inscrierea 111 registrul special.

Art. 40

(1) Organizatiile sindicale TIU pot fi dizolvate ~i nu Ii sc poate suspenda activitatea in baza unor actc de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice sau ale patronatelor.

(2) In cazul in care 0 organizatie sindicala nu rnai intruneste conditiile minime de constituirc prevazute la art.3 alin.(2), orice ten: interesat poate solicita instantei cornpetente dizolvarea organizatiei In cauza in baza unci cereri motivate.

{ I

M I~J JLJS lilifl

l~! Jill

Capitolul4

Forme de asociere a organizatiilor sindicale

Art. 41

(I) Organizatiile sindicale legal constituite se pot asocia dupa criteriul rarnuru sau dorneniului de activitatc, at profesiunii sau dupa cri teriul tentorial.

(2) Doua sau mai multe sindicate din aceeasi rarnura sau domeniu de activitate se pot asocia in vederea constituirii unei federatii sindicale.

,

(3) Doua sau mai multe federatii sindicale din rarnuri sau dornenii de activitate diferite se

Dot asocia 'in vederea constituirii unci confederatii sindicale.

(1) Fcderatiile ~i confederatiilc sindicale pot constitui din organizatiile sindicale afiliate uniuni sindicale teritoriale.

Art. 42

( I) F ederatii le ii confcdcratiile consntuite pri n asociere, potrivi t art.4 1 ill in. (2) ~ i (3), dobandesc personalitate juridica potrivit dispoziti.Ior prezentei Iegi.

(2) In vederea dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul special al federatici sau confederatiei va depune la tribunalul in a carui raza teritoriala i~i are sediul aceasta, 0 cerere pentru dobandirea personalitatii juridice, "inso~ita de urrnatoarele acte:

a) hotararea de constituire a federatiei sau confederatiei;

b) hotararile organizatiilor sindicale de a se asocia intr-o federatie sau confederatie, semnate de reprezentantii legali ai acestora;

c) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice, ramase definitive, ale organizatiilor sindicale care se asociaza;

d) statutul federatiei sau confederatiei constituite;

e) lista membrilor din organul cxccutiv de conducere, eu numeJe, prenumele, codul numeric- personal si functia acestora,

Art. 43

Uniunile sindicale tcritoriale, constituite potrivit art.4! alin. (4), dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor sindicale care au hotarfit eonstituirea acestora. in acest seop Imputernicitul special al federatiei sau confederatiei va depune 0 cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala I~i are sediul uniunea, insotira de hotararea federatiei sau a confederatiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale starutelor federatiilor si/sau confederatiilor si de copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice ale acestora, rarnase definitive si irevocabile.

Art. 44

(1) Tribunalul competent prevazut Ia aT1.42 alin. (2) si la ali. 43, dupa caz, csre obligat ca, in termen de eel mult 5 zile de la inregistrarea cererii, sa exarnineze:

a) daca s-au depus acteJe prevazute [a ati.42 alin, (2) sau 1a art.43, dupa caz;

12

rviiN JUS n 11[1

)41S1

. I

b) daca actul constitutiv ~i statutul organizatiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale 1n vigoare.

(2) [n cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatii lor sindicale nu sunr indeplinite, presedintele completului de judecata 11 citeaza In camera de consiliu pe imputemicitu! special prevazut la art.42 alin. (2) si la art.43, caruia li solicita, in scrjs, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de eel mult 7 zile.

(3) in cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la aiin. (1), instants va proceda la solutionarea cererii 'in termen de 10 zile, cu citarea irnputemicitului special.

(4) Instanta pronunta 0 hotarare motivata de adrnitere sau respingerc a cereri i.

(5) Hotararea tribunalului se cornunica organizatiei, in terrnen de eel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 45

(I) Hotararea tribunalului este sup usa numai recursului.

(2) Terrnenul de recurs estc de 15 zile si curge de la cornunicarea hotararii. Pentrn procuror termenul de recurs curge de la pronuntare.

(3) Recursul se judeca eu celeritate, cu citarea imputernicitului special. Instanta de recurs redacteaza decizia, In termen de 5 zile de la pronuntare,

Art. 46

( 1) Tribunalele sunt obligate sa tina un registru special, In care vor consernna: denumirea ~i sediul organizatiilor sindicale constituite prin asociere, nurnele si prenumele membrilor organului executiv de conducere, codul numeric personal al accstora, data inscrierii, precum ~i numarul ~j data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

(2) lnscrierea in registrui special prevazut Ia alin, (l) se face din oficiu.

Art. 47

Organizatia sindicala constituita prin asocicre dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive ~1 irevocabile a hotararii judecatoresti de admitere a cererii de inscriere in rcgistrul special.

Art. 48

Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, impreuna eu care un exemplar al celorlalte acre depuse se restituie organizatiei sindicale constiruite prin asocierc, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art.42 alin. (2) sau la art,43, In copii certificate de irnputernicitul special, se va pastra In arhiva tribunalului.

Art. 49

(1) Organizatia sindicala constituita prin asociere este obligata sa aduca la cunostinja tribunatului unde S-3 inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum ~i orice schimbare in cornpunerca organului executiv de conducere,

(2) Pentru aprobarca rnodificarii statutului sunt aplicabi Ie ln mod corespunzator dispozitiile art. 42 - art.48.

I J

3H4:.>Jf,

MIN ,IU-Sl i 1"1[:-1

14~r,17 0011}O1(!

;:>611-l1

TITLUL3

Constituirea, organizarea $i funetionarea patronatelor

Capitolull

Constituirca, organizarea ~i Iunctionarea parronatelor

Sectiunea I Cnnstltuire ,i organizare

Art. 51

Prezenta lege reglernenteaza constiruirea, orgamzarea si functionarea organizatiilor patronaJe, definite astfel:

( l ) patron - angajatorul persoana juridica care adrninistreaza capital indiferent de natura acestuia in scopul obtinerii de profit In conditii de concurenta si care angajeaza forpi de munca.

(2) organlzatle patronala denumita ~i parronat - forma specifics de asociere a angajatorilor definiti ca atare la alin.(l) si care se constituie 'in conditiilc prezentei Iegi, asumandu-si exercitarea dreprurilor ~i obligatiilor prevazute de aceasta, pe baza consirntamantului lor Iiber exprimar, autonome, fad caracter politic.

(3) Organizatiile patronale sunt independents fata de autoritatile publice, de partidele politico ~i de sindicate.

Art. 52

(1) Un nurnar de eel putin 15 angajatori definiti conform art.51 alin.( l ) pot constitui un patronat.

(2) Patronatele sunt constituite pe baza apartenentei la aceeasi ramura sau dorneniu de activitate economica sau pe criteriul teritorialitatii.

a) conform criteriului ramurii sau dorneniu de activitate, patronatele se constituie corespunzator apartenentei obiectului principal de activitate al mernbrilor acestora la aceeasi diviziune, grupa sau clasa conform cod CAEN sau unei ramuri, conform anexei 5;

b) conform criteriului teritorialitatii, patronatelc se constituie corespunzator apartenentei mernbrilor acestora Ia aceeasi unitate administrativ-teritoriala. (3) Patronatele l~i pot constirui structuri organizatorice teritoriale proprii, ell sau tara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritorialc tara personalitate juridica l~i desfasoara activitatea ln baza statutului patronatului din care fac parte.

(4) Un patron ell obiect rnultiplu de activitate se poate afilia Ia mai multe patronate, constituite pe dornenii de activitate corespunzatoare obiectelor secundare de activitate conform certificarului de inmatriculare ernis de Registru! Comertului.

15

MIN .JU~lrllf'l

1~ ~\S 08 09-1 i -2010

(3) Instanta este ob! igata sa mentioneze "in registrul special modi ficarile din statut, precum si schirnbarile din compunerea organului executiv de conducere al organizariei sindica!e.

Art. 50

Organizatiile sindicale se pot afilia la alte organizatii interne si internationale conform st atutu 1 ui acestora.

14

MIN nrs rmu

1 4 ::,(, \ 4 OCJ - I 1 - 20 f 0

"28 jill

contact ale membrilor organelor executive de conducere, botiirarea judecatoreasca eli rnentiunea rarnanerii definitive ~i irevocabile.

Art. 57

Organ izatia patronala dobandestc personalitate j urid lea de la data rarnaneri i defin iti ve ~ i irevocabile a hotararii judecatorcsti.

Sectiunea 3

Drepturile $i obligafiile patronatelor

Art. 58

Patronatele reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor ln relatiile ell autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice ~i fizice, In raport ell obiectul ~i scopullur de activitate, in plan national si international, potrivit propriilor statute $i in acord ell prevederile prezentei legi.

Art. 59

(I) In vederca realizarii scopului pentru care sunt infiintate, patronatele:

a) reprezinta, promoveaza, sus tin si apara interesele econornice si sociale ale mernbrilor lor;

h) promoveaza concurenta loiala, In conditiile legii;

c) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea ~i incheierca contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile ell auroritatile pub lice si cu sindicatele, precum si in strucrurile bipartite ~i tripartite de dialog social;

d) elaboreaza si prornoveaza coduri de conduits in afaceri;

e) promoveaza principiile responsabilitatii sociale;

f) asigura pentru rnernbrii lor informatii, facilitarea de relatii intre acestia precum si eu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta $1 asistenta de specialitate, inclusiv In dorneniul ocuparii §i formarii profesionale;

g) la cererea membrilor lor au dreptul de a-i asista si reprezenta in cazul conflictelor de munca In fata instantelor de judecata, a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin aparatori proprii sau alesi:

h) la cererea membrilor lor federatiile si confederatiile reprezentative la nivel national pot emite certificate de probitate;

(2) Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice altc servicii cerute de rnembrii Jor, in condijiile !cgii.

17

31 '\~)'l(i

MiN JUSTlllEI

H ~)S >'\S 08-11-7010

21 I!ll

(5) Un patron at nu se poate afilia decat la 0 singura structura patronala constituita pe criteriul dorneniului de activitate 91 la 0 singura structure patronala constitui ta pe criteriul terito rial i tatii.

Art. 53

(1) Doua sau mai m ulte patronate pot constitui federati i patronale,

(2) Doua sau mai rnulte federatii patronale pot constirui confederatii patronale.

(3) Patronatele l~i desfasoara activitatea 'in baza statutului ~i regulamentului propru, potrivit prevederilor prezentei legi,

Sectiunea 2 Statutul

Art. 54

Modul de consrituire, organizare, functionare si dizolvare a unui patronat se reglernenteaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, eli respectarea dispozitiilor legale,

Art. 55

(I) Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulita!ii, eel putin urmatoarele elemente:

a) denurnirea patronarului, sediul principal si, dupa caz, structurile teritoriale proprii, eu sau tara personalitate juridica,

b) obiectul de activitate ~i scopul;

c) patrimoniul initial, rnarimea si compunerea acestuia, cotizatiile, precum ~1

alte surse de finanjare legale;

d) drepturile si obligatiile membrilor;

e) organele de conducere;

f) criteriul de constituire

g) dizolvarea si Iichidarea patronatului;

(2) Personalitatea juridica a patronatului se dobandeste potrivit legit asociatiilor si fundatiilor. Cererea de acordare a personalitarii juridice va -ti lnso!ita de procesul-verbal de constituire, statutul autentificat, tabelul cuprinzand adeziunile, dovada existentei sediului si a mijloacelor financiare necesare In vederea desfasurarii activitatii.

Art. 56

(1) Judecatoria este obligata sa tina. un registru special de evidenta a organizatiilor patronale In care se inscriu: denumirea si sediul organizajiei patronale, criteriul de constituire, nurnele ~i prenumele membrilor organului executiv de conducere, precum si nurnarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

(2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin, (1) se face din oficiu.

(3) Patronatul are obligatia ca., In termen de 30 zile de la data ramaneri i de fini ti vc ~ i irevocabile a hotararii judecatoresti de infiintare sa transrnita Ministerului Muncii, Familiei 9t Protectiei Sociale, in cop ie, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de

lG

I

M IN JUS TI rI[-_1

2'1 J(J1

Art. 60

Membrilor organelor de conducerc alese ale patronatelor Ii se asigura protectia legii irnpotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.

Art. 61

Organizajiile patronale reprezentative la nivel national pot adresa auroritatilor publice competente propuneri de Jegiferare ill domeniile specifice de interes.

Sectiunea 4 Patrimoniul ~i finantarea activitatft

Art. 62

Bunurile mobile si imobile apartinand patronatclor pot fi folosite numai in interesul acestora si potrivit scopului pentru care au fost infiintare.

Art. 63

(1) PatronateJe pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, oriee fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care sunt Infiintate.

(2) Pentru construirea de sedii proprii organizatiile patronale reprezentative la nivel national pot prirni 'in concesiune sau ell chirie terenuri din proprietatea pri vara a statului sau a unitatilor adrninistrativ-teritoriale. lnchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ ernis de autoritatea cornpetenta.

(3) Bunurile mobile §i imobile dobanditc de patronate de la autoritatile pub lice centrale sau locale ell titlu gratuit sau oneros, dar in alte conditii dccat cele de plata a pretuiui pietei, ori primite in folosinta nu pot fi utilizate, direct sau indirect, In scopuri patrimoniale.

Art. 64

(1) Activitatea econornico-financiara a patronatelor se desfasoara potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli,

(2) Sursele veniturilor patronatelor sunr: taxe de inscriere, cotizatii, contributii pentru tondul destin at negocierii contractelor colective de rnunca si alte activirati specifice, donatii, timbrul patronal, sponsorizari ~i alte venituri, potrivit statute lor si legilor in vigoare,

(3) Taxa de inscriere, cotizatiile si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca se inregistreaza 10 contabilitate la capitolul chelruieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru eel care Ie efectueaza.

(4) Veniturile patronatelor sunt destinate realizarii scopurilor pentru care au fost Infiintate si nu pot fi repartizate membrilor acestora.

t 8

MIN .us n fir:

.I() lfll

Art. 65

(1) Se instituie timbrul patronal, care, in conditiiie prezentei (egi, se aplica tuturor operatiunilor efectuate de catre oficiile registrului cornertului pentru angajatori persoane j uridice.

(2) Modalitatea de reglernentare a instituirii timbrului patronal se va face prin Hotarare de Guvem

a) Sumele incasate din aplicarea tirnbrului patronal se constituie 10 "Fondul Patronal'' .

b) "fondul Patronal" esre adrninistrat de un Consiliul de Adrninistratie constituit din cate un reprezentant al fiecarei confederatii patronale reprezentative la nivel national.

c) Regulamentul de organizare si functionare al consiliului constituit conform alin. (2), lit. b) va fi anexa la Hotararea de Guvern.

Capitolul2

Reorgantzarea ~i dizolvarea patronatelor

Art. 66

In cazul reorganizarii unui patronat situatia patrimoniului va fi solutionata de organele executive de conducere ale acestuia ori, In caz de divergenta, de carre instanta de judecata cornpetenta, potrivit legii.

Art. 67

In cazul dizolvarii unui patron at patrimoniul acestuia se irnparte cu respectarea prevederilor staturului si ale dreptului comun in maierie.

Art. 68

( l ) In termen de 15 zile de la dizolvare reprezentantul mandatat al patronatului sau I ichidatorii patrirnoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca rnentiunea dizolvarii,

(2) Dupa expirarea terrnenului de 15 zile orice persoana interesata po ate solicita instantei judecatoresti competente operarea mentiunii prevazute Ia alin. (1).

19

MII~ JUS [IIII.:!

09 11,2010

"'\SI

31181 Y

.,

. .;s

TITLUL4

Informarea ~i consultarea angajatilor

Art. 69

C end itii le minimale de exercitare a dreptu lu i la in fo rm are ~i consultare a angaj a~i lor sunt reglementate de Legea nr.467/2006} privind stabilirea cadrului general de informarc si consultare a angajatilor.

Art. 70

Partenerii sociali pot stabili 'in orice moment, in mod tiber, prin contracte sau acorduri colective de rnunca sau prin orice alte forme de intclegeri, modalitati concrete de informare si consultare,

Art. 71

RegimuJ de confidentialitate al inforrnatiilor puse la dispozitia angajatilor de catre angajator este convenit de p~il1j, in conditiile Iegii,

Art. 72

Conjinutul informa]i ilor puse Ia dispozitie de angajatori trebuie sa fie relevant pentru forrnularea unui punet de vederc avizat al angajatilor,

Art. 73

in cazul intreprinderilor de dimensiune cornunitara modalitatile de inforrnare si consultare sunt reglementate de Legea or. 21712005, privind constituirea, organizarea si functionarea cornitetului European de intreprindere.

Art. 74

Pentru siruatia prevazuta la art.73, informatii relevante sunt considerate cele referitoare la negocierea unui eventual acord transnational.

Art. 75

Impotrtva refuzului angajatorului de a furniza informatiile considerate rclevante pentru angajati, acestia se pot adresa instantelor judecatoresti cornpetente.

20

MIN JU~'lrXI

14 51 49 (lQ 11 -2010

TITLUL 5

Organizarea ~i fuactionarea Consillului Economic .,i Social

Capitolull Dispozitii generale

Art. 76

Cons i1iul Economic ~i Social cste institutie publica de in teres national, tripartita, autonorna, constituita in scopul realizarii dialogului civic la nivel national dintre patronat, sindicate si reprezentanp ill societatii civile organizate.

Art. 77

(1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu de catre initiatorii proiectclor de acte normative. Rezultatul acestei consultari se concrctizeaza In avize Ia proiectcle de acte nonnative.

(2) Consiliul Economic si Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publica ori de organizatiile parronale si sindicale reprczentativc In nivcl national, precum si de rcprczcntantii societatii civile, asupra unor stari de fapt, evolutii sau evenirnente econornico-sociale de interes national. in urma acestor sesizari Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandari.

Art. 78

(I) Consil iul Economic si Social are personalitate juridica,

(2) Sediul Consiliului Economic si Social este In municipiul Bucuresti,

Art. 79

Consiliul Economic si Social se organizeaza ~i functioneaza potrivit prevederilor prezentei lege, precum ~i ale regulamentului de organizare si functionare,

Capitolut2

Atribupile Constliului Economic ~i Social

Arl.80

Consiliul Economic ~i Social are urmatoarele atriburii:

a) actioneaza ca organism consultativ pentru Guvernul Rornaniei, Parlament si alte autoritati ale statului, Ia solicitarea acestora sau din proprie initiativa;

b) avizeaza actclc nonnative initiate de Guvem sau de Parlament, invitand initiatorii Ia dezbaterea actelor normative;

c) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlarnentului sau din proprie initiative, analize si studii privind realitatile economice si sociale;

d) sernnaleaza Guvemului sau Parlamentului aparitia unor fenornene econornice ~i sociale care impun claborarea unor 1101 acte normative;

21

M IN JUS lITI[OI

14 58 ~L 01)· 11 ,010

34 ilJl

Capitolul3

Organizarea ~i functlonarea Cousiliului Economic ~i Social

Sectiunea J

Structura Consiliului Economic ~i Social

Art. 85

Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurata de:

a) plen;

b) biroul executiv;

c) presedinte ~i vicepresedinti;

d) comisiile permanente;

e) secretarul genera l.

Sectiunea 2

Plenul Conslliului Economic ~i Social

Art. 86

(I) Plenul Consiliului Economic si Social este constituit dintr-un numar de 45 de mernbri. (2) Fiecare confederatie patronala sau sindicala reprezentativa Ia nivel national are de

drept eel putin un loe in Consiliul Economic si Social.

(3) Desemnarea membrilor Consiliul Economic si Social se face dupa cum urmeaza:

(a) 15 membri num iti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national; b) 15 mernbri nurni]i de confederatiile sindicale reprezentative ta n i vel national;

(c) repartizarea locurilor aferente fiecarei organizatii patronale si sindicale in Consiliul Economic $i Social se face proportional eu nnumarul total de rnembri de sindicat al fiecarei confederatii, respectiv numarul total de angajati din unitatile membre ale confederatiei patronale, inainte de norninalizarea acestora in Consiliul Economic si Social.

(d) IS membri, reprezentand societatea civila, nurniji de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei ii Proteetiei Sociale, din cadrul strucrurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizatiilor pentru protectia consumatorilor, comunitatii stiintifice ~i acadernice, organizatiilor de agricultori, organizatiilor de pensionari, organizatiilor cornunitatilor locale, asociatiilor care reprezinta familia ~j persoanele eu dizabil itali ~i alte organizatii neguvernamentale.

Art. 87

Fiecare confederatie patronaia si sindicala reprezentativa la nivel national, precum si organizatie a societatii civile, care detinc Ul1uJ sau rnai rnulte locuri in Consiliul Economic si Social, nominalizeaza persoana sau persoanele, dupa caz, care urmeaza it reprezinte in cadrui Consiliului Economic ~i Social.

MIN .JUS II riEl

\4 ~)I:l 1 4 Of) - I 1 70 j 0

33 _18 I

e) urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conveutia nr. 14411976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare [a consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea norrnelor internationale ale rnuncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificara de Romania prin Legea nr. 96/1992.

Art. 81

(1) In i [iatorii proiectelor de acre normati ve au obligatia de a so licita pentru acestea avizu I consultativ al Consiiiului Economic si Social.

(2) A vizul prevazut la alin.(l) va insoti obligatoriu proiectul de act nonnativ, pana la adoptare,

(3) Avizele favorabile, neinsotite de obiectii sau propuneri, nu vor fi motivate. in celelalte cazuri, av izul va cuprinde moti varea comp leta a fiecarei obiectii sau propuneri siva fi insotir, dupa cal, de studiile, documentele si inforrnatiile pe care se fundarnenteaza.

(4) A vizul Consiliului Economic ~i Social se transrnite in scris, sub sernnatura presedintelui .

Art. 82

(1) f n indeplinirea atri butiilor prevazute 1 a art.BO, Consiliul Econo mic ~i Social are obligatia de a analiza proiectele de acte nonnative primite si de a transmite avizul sau, dupa cum urmeaza:

a) in term en de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectelor de hotarari, ordonantc si ordonante de urgenta ale Guvernului sau, dupa caz, de legi ordinare;

b) In termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, in cazul proiectclor de legi organice.

(2) Depasirea termenelor prevazute la alin.(I) da dreptul initiatorului sa adopte si sa transrnita proiectele de acte normative spre adoptare, lara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii,

Art. 83

Consiliul Economic si Social stabileste relatii eu organisme si organizatii internationale din dorneniile social ~i economic .

. A.rt.S·1

Consiliul Economic ~i Social analizeaza si propune rnasuri pentru lmbunatatirea modului de aplicare a acordurilor ~i conventiilor internationale la care Romania este parte, precum ~i a programelor de asistenta initiate de organisrnele intemationalc de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

22

MIN ,JLb 111"W1

1-1590G 00-11 ;>010

35 iill

Art. 88

Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic $i Social persoanele care indeolinesc urruatoarcle ccnditii:

a) sunt descmnate in scris de catre organizatiile reprezentate in Consiliul Economic ~i Social;

b) au capacitate deplina de exercitiu;

c) nu au antecedente penale.

Art. 89

Mernbrii Consiliului Economic ~i Social sunt nurniti pe 0 perioada de 4 am; mandatul membrilor poate fi reinnoit.

Art. 90

(1) Organizatiile reprczentare vor inainta Consiliului Economic $1 Social Iisra mem brilor nurniti, eu eel putin 30 de zile inaintc de expirarea mandatului membri lor in activitate.

(2) Mernbrii nurniti in Consiliul Economic ~i Social sunt validati individual, prin verificarea indeplinirii de catre accstia a conditiilor prevazute la art. 87.

(3) In cazul in care un candidat nu indeplineste conditiiJe prevazute la art. 87. organizatia care l-a desemnat urmeaza sa faca 0 alta propunere,

Art. 91

(I) Consiliul Economic si Social se considera legal constituit la data validarii a eel putin 24 de mernbri, eu conditia ea fiecare parte sa fie reprezentata de eel putin 8 persoane.

(2) Pana Ia data constituirii unui nou Consiliu Economic si Social, consiliul anterior l~i continua activitatea,

Art. 92

(1) Calitatca de mcmbru al Consiliului Economic ~l Social inceteaza In urmatoarele situatii:

a) la expirarea mandatului;

b) in caz de deces; G) III caz de dernisie;

d) in situatia in care plenul Consiliului Economic ~j Social sau, dupa caz, confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, care t-a numit, cere revocarea sa;

c) 1.'1 cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la 87 lit. b) ~i c);

f) 'in situatia 'in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a norninalizat I~i pierde calitatea de organizatie reprezenrativa la nivel national.

(2) Procedura revocarii din calitatea de mernbru al Consiliului Economic ::;i Social :-;e stahi leste pri n regulamentul de organizare ~i functionare.

24

MIN JUSlrllrl

1<\5'!'l') (')Q-11-70HJ

Art. 93

(1) Plenul Consiliului Economic ~i Social se intruneste saptarnanal in scsiuni ordinare.

(2) Plenul se intruneste ~i ill sesiuni extraordinare, 1a ccrerea biroului executiv ori a eel putin unei treirni din numarul membrilor.

Art. 94

(1) Dezbaterile in plen sc desfasoara in prezenta a minimum 24 de rnemori, eu conditia en fiecare parte sa fie reprezentata de eel putin 8 persoane.

(2) Lucrarile plenului se desfascara 1n sedinre publico, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.

ArL 95

(1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si arc urrnatoarcle atributi i principale:

a) alege, Ia propunerea p8.r1i1or, prcsedintele;

b) li alege, la propunerea partilor, pe cei 2 vicepresedinti si pe mernbrii hiroului

executiv:

c) adopta regularnentul de organizare $i functionare;

d) stabileste cornponenta cornisiilor de specialitate perrnanerue;

e) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri ~i cheltuieli, precum ~l raportul privind executia bugetara;

() dezbate ~i adopts propunerile de hotarari elaborate de comisiile de sp ec ial i tate;

g) avizeaza proiecte de acte nonnative;

h) numeste secretarul general al Consiliului Economic ~i Social.

(2) Atributiile prevazute la alin. (l) pot fi compIetate prin regulamentul de organizare ~i functionare.

Ad 96

(1) In exercitarea atributiilor sale, plenul adopta hotarari, de regula, prin consensul pfu1ilor.

(2) Tn cazul In care nu se realizeaza conscnsul, hotararile se adopta prin vat, eu 0 majoritate de trei patrimi din nurnarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti, (3) In cazuJ 'in care nu se poate adopta 0 hotarare a plenului In conditiile prevazute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate in plenul Consiliului Economic ~j Social partii care a sesizat acest organism.

Secttnnea 3 Biroul Exeeutiv

Art. 9'/

(l) B iroul executiv al Consiliului Economic $l Social este alcatuit din presedintc, 2 vicepresedinti si un numar de 6 membri, cate 2 din partea fiecarei patti.

15

MIN JIJS WILl

1.~OOOO 00-11-)01()

31181

(2) Functiile de prescdinte, respectiv vicepresedinte, sunt asigurate prin rotatie de fiecare parte. Pcntru functia de presedinte rotatia se va efectua cu rcspectarea duratei fiecarui mandat.

(3) B iroul exccutiv al Consiliului Economic si Social asigura conducerea In intervalul d intre scdinrele plenului.

(4) Atributiile si modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamcntul de organizare ~i functionare a Consiliului Economic si Social.

Seejiunea 4 Presedintele ~i vicepresedintii

Art. 98

(1) Presedintele Consiliului Economic si Social este ales prin vatu! plenului, pe 0 perioada de 4 ani, cu 0 majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor Consiliului Economic si Social.

(2) Presedintele Consiliului Economic este validat de Parlament.

(3) Revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social se va face de catre Parlament, la propunerea plenului Consiliului Economic si Social, adoptata eli 0 majoritate de trei patrirni din numarul total al mernbrilor.

( 4) Functia de presedinte al Consiliul ui Economic ~i Social cste asimilata cclei de ministru, iar functia de vicepresedinte cu cea de secretar de stat.

(S) Pre~editcle Consiliului Economic si Social este ordonator principal de credite.

Art. 99

Atriburi ile presedintelui vicepresedintilor Consiliului Economic si Social sc stabilesc prin regulamentul de organizare ~i functionare.

Art. 100

Presedintele Consiliului Economic $i Social indeplineste urmatoarele atributii:

a) reprezinta Consiliului Economic §i Social in fata Parlamentului, Guvernului ~i a celorlalte autoritati publice, pre cum si in relatiile eu persoanele fizice si juridice;

b) sernneaza actele Consiliului Economic si Social;

c) angajeaza si dupa caz nurneste, potrivit legii, peronalul din aparatul Consiliului Economic si Social;

J) exercita orice alte atributii care Ii revin potrivit legii sau hotararilor plenului.

Sectlunea 5 Comlsttle de speclafttate

Art. 101

26

MiN .JUSlITIFI

1E\OO:\1 0'111)010

38 ii'll

(L) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problernele specifice domeniilor de acti vitare pentru care sunt constituite si care propun plenului masuri de solutionare a acestora.

(2) In cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative inaintate de initiatori si sun elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii plenului Consiliului Economic ~i Social.

(3) Cornisiile de specialitate sunt conduse de un prcsedinte, numit, prin roratie, de catre fiecare parte.

(4) Presedintele cornisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urrneaza a fi dezbatute $1 le propune aprobarii prin vot mernbrilor cornisiei.

An10l

(I) In structura Consiliului Economic ~i Social sunt organizate corms» de special irate perrnanente sau tempo rare.

(2) Comisiile de specialitate permanenre sunt urmatoarele:

a) Comisia pentru dezvoltare economics, cornpetivitate si rnediu de afaceri;

b) Cornisia pentru incluziune sociala si protecrie sociala;

c) Comisia pentru relatiile de rnunca;

d) Cornisia pentru agricultura, dezvoltare rurala si protectia mediului;

e) Cornisia pentru cducatie, formare profesicnala, sanatate ~i cultura: t) Cornisia pentru protectia consumatorului si concurenta loiala;

g) Cornisia pentru cooperatie, profesii liberale si activitati independente;

h) Comisia pentru drepturi si libertati cetatenesti;

j) Cornisia pentru administratie publica. securitate si ordine publica si aparare. (J) Prin regulamentul de organizare §i functionare pot fi constituite §i alre cornisii de spccialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru soluticnarea unor problerne care se ivesc in domeniile specifice de activitate.

Art. 103

Numarul membrilor comisiilor de specialitare permanente sau tempo rare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 5 persoane, repartizati conform acordului partilor.

Art. 104

(1) Fiecare membru al Consiliului Economic si Social face parte obligatoriu din eel putin 0 cornisie permanenta.

t2) Pana la concurenta numarului de 5 mernbri ai fiecarci cornisii, partile vor desemna ca membri in cornisii experti 10 domeniul de activitate al acesteia. in acest caz, procedura de numire a expertilor se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 105

Procedura de lucru a comisiilor pennanente se stabileste prin Regularncntul de organizare si functionare a Consiliului Economic ~i Social.

27

MIN JUSTIII[I

1~_;010L n'l11-/010

30/81

Seetiunea 6 Secretarlatul tehnic

Art. 106

(1) Tn structura Consiliului Economic ~i Social functioneaza un secretariat tehnic, care este apararul de lucru de spccialitate ~i tehnico-administrativ.

(2) In cadrul secretariarului tehnic se pot constitui departamente ~i alte structuri functionale, conform structurii organizatorice aprobate de plenul Consiliului Economic si Social.

(3) S ecretariarul tehnic al Consiliului Economic si Socia ( este condus de un secretar general, atributiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(4) Functia de sccretar general este incompatibila eu calitatea de membru in Consiliul Economic si Social.

(5) Functiile de conducere ~i spccialitate din aparatul propriu a1 Consiliului Economic ~i Social, precum si salarizarea acestora, sunt asimilate celor ale personalului Consiliului Legi slati v.

(6) Functia de secrctar general este asirnil ata celei de sef de departarnent.

Capitolul4

Desemnarea membrilor in Comitetul Economic ~i Social European

Art. 107

Desernnarea rnembrilor ill Cornitetul Economic si Social European se face nurnai din randul membrilor Consiliului Economic si Social dupa cum urmeaza:

a) cate 5 membrii desernnati prin consens sau 'in caz de dezacord prin vot de catre fiecare parte reprezentata in Consiliul Economic ~i Social;

b) in cazul ill care desemnarea nu se face eli eel putin 30 zile inainte de termenul prevazut pentru norninalizarea reprezentantilor 10 Comitetul Economic ~i Social European, desemnarea va fi Iacuta de catre Guvern.

Capltolul 5 Alte ditJpozitii

An. 108

(I) Consiliul Economic ~i Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.

(2) Proiectul de buget se inrocmeste de catre Consiliul Economic ~i Social, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice si se inainteaza Guvernuiui pentru a fi inc1us distinct In proiecrul bugetului de stat. Obiectiile Consiliul Economic si Social 1a proiectul de buget al Guvernului se prezinta de catre presedintele Consiliului Economic ~j Social Parlamentului, pentru solutionare,

28

1 '_' ()'.!9 OU 11 ;JOlO

.401fi1

(3) Pentru acuvuatea desfasurata rnembrii Consiliului Economic ~i Social primesc 0 i ndemnizatie in cuanturn de 75% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru vicepresedinti.

(4) Mernbrii cornisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic si Social au dreptul la Indemnizatie de ~edinta stabilita prin hotararea plenului, in conditiile legii.

(5) Bugetul Consiliului Economic si Social se aproba de catre plenul Consiliului Economic ~i Social.

(6) Consiliul Economic ~i Social Isi poate constirui venituri extrabugerare din donatii, contributii ale panilor mernbre ale Consiliului Economic 91 Social, ale alter persoane fizice ~i juridice, precurn ~i din activits]! de publicare a unor studii si analize sau a altar materiale specifice domeniului gall de activitate in conditiile legii.

Art 109

Structura de personal a Consiliului Economic ~i Social este urmatoarea:

a) personalul de spccialitate $i tehnico-administrativ;

b) expertii corni sii lor de specialitate.

Art. 110

In cazul ill care mernbrii Consiliului Economic ~i Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau tempo rare se deplaseaza in interesul serviciului, In fara sau in strainatate, precum si in alte siruatii deosebite, acestia au drcptul ~j la alte sume de bani, stabilite prin regularnenrul de organizare ~i functionare, conform dispozitiilor legale.

Art. 111

(1) Pentru elaborarea unor studii din domeniul econornico-social stabilite de catre plen, Consiliul Economic si Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din lnvatamantul superior, cercetatori stiinjifici, magistrati sau aili specialisti - pe baza unor conventii civile, in conditiile legii.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, ill raport cu cornplexitatea .'?i irnportanta Iucrarii ce urmeaza sa fie elaborata, precum si eu tirnpul necesar efcctuarii acestuia, eli aprobarea plenului Consiliului Economic ~i Social ~i ill limita bugetului.

Art, 112

Personalul de specialitate si tehnico-administrariv functioneaza in cadrul Secretariatului rehnic al Consiliului Economic si Social si se incadreaza In conditiile legit.

Art. 113

(l) Consiliu! Economic si Social are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica, de drept public sau privat, iar aeeste persoane au obligatia sa transmita, eu respectarea normelor legale 'in vigoare, datele ~i informatiile necesare indeplinirii atributiilor consiliului.

29

MIN JlJSllrlF1

1 5 02 00 01) 1 1 _ 2010

(2) Pastrarea ~i fclosirea datelor ~i informariilor se vor face cu respectarea gradului de confidential itate precizat de emitent.

TITLUL6

Constituirea ~i funettonarea comlslllor de dialog social la nivelul administratiei pubUce centrale ~i la nivel teritorial

Art. 114

(1) In cadrul ministerelor si al altor institutii publice prevazute 'in anexa Dr. I) precum si la nivelul judetelor ~i al rnunicipiului Bucuresti se constituie si vor function a cornisii de dialog social formate din reprezentantii administratiei publico centrale si locale, reprezentantii organizatiilor patronale reprezentative la nivel national si reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national,

(2) Comisiile de dialog social care functioneaza la nivelul rninisterclor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul cornisiei.

(3) Cornisiile de dialog social constituite la nivelul judetelor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social la niveluI localitatilor din judetul respecti v. Modalitatea de constituire $i functionare a acestor comisii se stabileste de plenul cornisiei 1a nivel judetean. (4) lnfiintarea comisiilor de dialog social la nivelul regiunilor se va reglementa prin hotarare de guvern.

Art. L15

Activitatca comisiilor de dialog social are caracter consultativ ~i vizeaza, in special, urmatoarele:

a) asigurarea unor relatii de parteneriat social mire administratie, patronat, sindicate, care sa permita 0 informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniuJ de interes al adrninistratiei sau al partenerilor sociali, in vederea asigurarii unui climat de pace si stabilitate socials:

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social;

c) aite problerne din sfera de activitate a adrninistratiei publico centrale sau din judeje si municipiul Bucuresti asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

Art. H6

30

·11 /81

1!J02)L 00-11-)(\j()

(I) Din cornisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor ~i al instiruriilor publico prev5..zutc In anexa nr. 1 fac parte:

a) reprezentanti at ministerelor sau at respectivelor institutii publice numiti prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei puhlice;

b) reprezentanti ai patronatului, nurniti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) reprezentanti ai sindicatelor, nurniti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Din cornisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte:

a) prefecrul, precurn $i reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale rninisterelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect;

b) presedintele consiliului judetean sau, pentru municipiul Bucuresti, prirnarul general;

c) cate un reprezentant nurnit de fiecare confederatie patronala reprezentativa la nivel national;

d) cate un reprezentant nurnit de fiecare confederatie sindicala rcprezentativa la nivel national.

(3) Presedinjii confederatiilor patron ale si sindicale reprezentative la niveo] national sunt mernbri de drept ai cornisiilor de dialog social constiruite la nivelul adrninisrratiei publice centrale si locale.

Art. 117

(I) Presedintia cornisiilor de dialog social se asigura astfel:

a) la nivelul fiecarui minister, de catre un secretar de stat sau, in situatii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social - de catre un alt reprezentant al ministerului, imputemicit prin ordin al minlstrului; la nivelul celorlalte institutii publice prevazute in anexa nr. I, de catre un reprczentant nurnit de conducatorul institutiei pub lice;

b) la nivel tentorial, In baza principiului coprescdintiei, de catre prefect si presedintele consiliului judetean sau pentru municipiul Bucuresti de catre primarul general.

(2) Secretaria!ul cornisiilor de dialog social se asigura de institutia publica in cadrul careia acestea functioneaza.

Art. 118

(1) Elaborarea unitara a politicilor nationale in domeniul dialogului social si coordonarea rnetcdologica a comisiilor de dialog social se asigura de catre Ministeru! Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Presedintii comisiilor de dialog social din ministere sau din cadrul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 sunt coordonati rnctodologic de catre secrerarul de stat desernnat de minisrrul rnuncii, familiei si protectiei sociale .

.31

MIN J1JS TITI[-_I

! t, ii) '):, OfJ-11-,I010

-11/R1

(3) Pentru exercitarea rolului sau de coordonator prevazut la alin. (L), Ministerul Muncii, Farniliei ~i Protectiei Sociale emite norme eu caracter metodologic pentru reglementarea dialogului social.

(4) Pentru asigurarea functionarii unitare a comisiilor de dialog social, persoanele responsabile de acest dornen iu din ministere, prefecturi, precum si din cadrul institutiilor publice prevazute in anexa nr. I vor n instruite prin prograrne dcrulate de Ministerul Muneii, Familiei si Protectiei Sociale prin directiile cu atributii in activ itatea de dialog social.

(5) Sccrctariatele comisiilor de dialog social vor transmite Ministerului Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale componenta comisiilor de dialog social in termen de 30 zile de la intrarea to vigoare a prezentei legi.

(6) Raportarea activitatii comisiilor de dialog social din ministere se face lunar catre M inisterul Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale, potrivit machetei prevazute in anexa Dr. 2, si se transrnire spre inforrnare partenerilor sociali.

(7) Raportarea acrivirarii comisiilor de dialog social judetene se face lunar catrc sccretarul de stat responsabil cu dialogu] social din eadrul Ministerul Muncii, Fami liei si Protectiei Sociale, potrivit machetei prevazute in anexa nr. 2.

(8) Raportarea se face pe suport de hartie $1 In format electronic.

Art. 119

(I) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cornisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor, institutiilor publice prevazute 'in anexa nr. I si In plan teritorial se VOT constitui si 4i vor desfasura activitatea in contormitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Regularnentul-cadru privind constiruirea ~i functionarea comisiilor de dialog social la nivelul adrninistratiei publice centrale este prevazut 10 anexa TIr. 3.

(3) Regulameotul-cadru privind constituirea si functionarea cornisiilor de dialog social la nivelul adrninistratiei publice locale este prevazut In anexa nr. 4.

(4) In baza regulamentului-cadru, comisiile de dialog social isi vor elabora 111 tennen de 30 de zile propriul regulament de functionare, ale carui prevederi nu pot contraveni prev cdc ril or regu lamentu lui -cadru.

Art. 120

Anexe!e nr. J - 4 fac parte integranta din prezenta lege.

32

MIN JU~ llTl[1

lS0:J2S (l9-11-2C\()

4-4/81

TITLUL 7

Negocierile colective de munca

Capito lul 1 Dispozitii generale

Sectlunea 1

Negocierea contraetelor eolective de munca

Art.12l

Prezenta lege reglernenteaza organizarea si desfasurarca ncgocierilor colective prccurn ~i inchcierea contractelor colective de munca.

Art.122

(1) Contractele colective de rnunca se ncgociaza separat pentru sectorul bugetar si eel privat.

a) contractcle colective de munca in sectorul privat se incheie la nivel de unitati, la nivelul grupurilor de unita-ti, la nivelul ramurilor ~i domeniilor de activitate ~i la nivel national,

b) contractele colective de munca in sectorul bugetar se mcheie la ni vel de unitati, la nivelul grupurilor de unitati si la nivelul ramurilor de activitate.

c) acordurile colective de rnunca negociate de catre functionarii publici si autoritatile sau instirutiile publice respective, se pot incheia numai la nivel de unitati,

d) contractele colective la nivel de unitate pot prevedea clauze specifice pentru subunitati sau compartimente.

(2) Lista ramurilor de activitate din economia nationala este prezentata ill anexa nr. 5. (3)Criteriul de aparrenenta Ia ramurile de activitate ~i la grupurile de unitati este eel al obiectului principal de activitate, inregistrat la Registrul Cornertului, conform codului C.A.E.N.

(4) Unitatile din acelasi dorneniu de activitate definite prin apartenenta Ia aoeeasi grupa, clasa sau diviziune, conform codului C.A.E.N., se pot constitui In grupuri de unitati, in vederea negocierii contractelor colective la nivelul respectiv,

(5) Fac parte din contractele colective de munca $i convenriile dintre paqiJe sernnatare ale acestora, prin care se solutioneaza conflictele colective de munca, precurn ~i hotararile arbitrale in aceasta materie incepand eli data pronuntarii acestora.

Hotararile arbitrale se transmit depozitarului contractului colectiv de munca pentru inregi stra re.

MIN .IU~ rlTILI

15 OJ 50 ()('-11 :>010

(6) Contractele colective de rnunca pot cuprinde prevederi suplimentare fata de prcvcderile legale referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, respectiv a reprezentantilor salariatilor.

Art. 123

(1) .Negocierea colectiva, la nivel de unitate, este obligatoric, eu exceptia cazului In care unitatea are rnai putin de 2l de salariati.

(2) Negocierea colectiva anuala are loc dupa eel putin 12 luni de la data negocierii precedente neurmata de incheierea contractu lui colectiv de munca sau de la data intrar ii in vigoare a contracrului colectiv de munca, dupa caz.

(3) I ni ti ati v a ncgocierii apart ine angajatorului sau organizatiei de angajatori.

(4) Angajatorul sau organizatia de angajatori initieaza negocierea colectiva cu eel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de rnunca sau a expirarii perioadei de aplicabi I irate a clauzelor stipulate In acte!e aditionale Ja contractele colective de rnunca.

(5) f n cazul in care angajatorul sau organizatia de angajatori nu initiaza negocierea aceasta va inccpe la cererea scrisa a organlzatiei sindicale reprezentative sau a reprezeutantilor angajarilor, in termen de 10 zile calendaristice de [a comunicarea solicitarii. (6) Durata negocierii colecrive nu poate depasi 60 de zile calendaristice, decat prin acordul partilor.

(7) Contractele colecti ve de munca pot sa prevada renegocierea periodica a ori caror clauze convenite intre parti.

Art. 124

(1) In termen de 5 zile calendaristice de la declansarea procedurilor de negociere prevazute de ar1.l23 alin. (4), angajatorul sau organizatia de angajatori are obi igatia sa convoace toate partile lndreptaiite ill vederea negocierii contractului colectiv de rnunca.

(2) La prima reuniune a partilor se consemneza data inceperii negocierilor ~i se stabilesc informatiile publice ~i cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie

(3) Regirnul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este eel stabilit prin Legea nr. 467/2006, privind cadrul general de informarc si consultare a angajatilor.

(4) Inforrnatiile pe care angajatorul sau organizatia de angajatori Ie va pune 1a dispozitia delegati lor sindicali sau a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, trebuie sa permits 0 analiza a situatiei econornico ~ financiare si vor cuprinde eel putir; date referitoare la:

a) situatia econornico - financiara la zi, precwn si perspectiva de evolutie a acesteia pe urmatoarea perioada contractual a;

b) sistemul de salarizare aplicabil si proiectia acestuia pe urrnatoarea perioada contractuala;

c) situatia, structura si evolutia estimata a ocupari i fortei de munca, precum ~l eventualele rnasuri preconizate pe urmatoarea perioada contractuala;

34

HlIII~ .JU~ ~ I Il,'L

15 O~ 25 09-11-2010

d) masurile propuse privind organizarea muncii, programului si a tirnpului de lucru pe urmatoarea perioada contractuala;

c) masurile propuse privind protecria drepturilor salariatilor in eaz de transfer al unitatii sau a unei parti a acesteia;

(5) ell aceeasi ocazie pfirrile vor consernna 'in procesul verbal urmatoarele:

a) componenta nominata a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza

unei imputerniciri sense;

b) nominalizarea persoanelor mandatate sa sernneze contractu! colectiv de munca;

c) durata maxima a negocierilor convenita de parti;

d) locuJ )i calendarul reuniunilor;

e) dovada reprezentativi uqi j parri lor participante [a negocieri:

f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;

g) alte detalii privind negocierea.

(6) La fiecare sedinta de negociere se vor incheia procese verbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor 'in care se va consemna continutui negocierilor.

Art. 125

(I) La ncgocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca, partile sunt egale si libere.

(2) Este interzisa orice imixtiune a autoritatilor pub lice. sub orice forma $i modalitate, in negocierea, incheierea, executarea, modificarea si incetarca contractelor colective de munca.

Art. 126

(1) Clauzele contractelor colective de munca pot stabili drepturi ~i obligatii numai in limite1e si in conditiile prevazute de lege.

(2) La incheierea contractelor colective de munca, prevederile legale referitoare la drepturile angajatilor au un caracter minimal.

(3) Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior. (4) ContracteJe individuale de munca nu pot confine clauze care sa stabileasca drepturi la nivcluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de rnunca aplicabile.

35

f\:JII'l JU:::' l t tlb r

15 04 ~O 01)·11·2010

47181

Capitolul2

Efectele contractelor colectivc de munea

Art. 127

(I) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:

a) pentru toti angajatii din unitate, in cazul contractelor colective de rnunca incheiate 1a acest nivel;

b) pentru toti angajatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractu I colectiv de munca.

c) pcntru toji angajatii incadrati ill toate unitatile din rarnura sau domeniul de activitate pentru care s-a incheiat contractu! colectiv de munca;

J) pentru tOfi angajajii incadrati cu contracte individuale de munca in cazui contracrului colectiv de munca Ia nivel national in sectorul privat.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevazute la alin. 1 se incheie si se inregistreaza care un singur contract colectiv de rnunca, separat pentru sectorul bugetar si eel privat.

(3) Prin contractu I colectiv de munca, partile pot conveni constituirea unui fond din contributia angajatorului ~i engajatilor, destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective. Utilizarea tondului poate fi facuta numai 'in. conditiile stabilite de contractu! colectiv de rnunca aplicabil.

Capitolul3

Pirfile ~i reprezentarea acestora la ncgocierea eolcctivi in sectorul privat

Art. 128

Partile conrractului coleetiv de munca sunt angajatorul si angajatii, reprezentati dupa cum urmeaza:

(1) AngajatoruI:

a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functioriare, dupa caz;

b) la nivel de rarnura sau domeniu de activitate si la nivel national, de catre organizatiile patronale legal constituitc si reprezentative potrivit prezentei legi.

(2) Angajapi:

a) la nivel de unitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite ~i reprezentative potrivit prezentei legi, ori acolo unde nu sunt constiruite sindicate reprezentative, de reprezentantii alesi ai angajatilor;

b) la nivelul grupuri!or de uniHiti, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatilor membre ale grupuiui;

36

.) l 1~'lL,jO

MIN JUSllllEI

)50) 17 09-11-1010

411 11:!1

c) la nivel de rarnura sau domeniu de activitate ~i la nivel national de catre organizatiile sindicale legal constituite ~i reprezentative potrivit prezentei legi.

Art. 129

Sunt reprezentative pentru negocierea contractului colectiv de rnunca la nivel national. de rarnura sau domeniu de activitate, organizatiile patronale care indeplinesc cumulativ urrnatoarele conditii:

(1) La nivel national:

3) au statut legal de confederatie patronala;

b) au independenta organizatorica ~i patrirncniala;

c) au in componenta federatii patronale reprezentative la nivel de rarnura care I~i desfasoara activitatea to eel putin 25% din ramurile economiei nationale;

d) au ea mernbrii angajatori ai carer unitati cuprind eel putin 7% din angajatii din econornia nationals;

(2) La nivel de rarnura sau dorneniu de activitate:

a) au statut legal de federatie patronala;

h) au independents organizatorica si patrimoniala;

c) au ca membrii angajatori ai carer unitati cuprind eel putin 10% din efectivul angajatilor ramurii sau domeniului de activitate.

(3) Grupul de unitati se constituie voluntar de catre angajatori care au acelasi obiect principal de activitate conform codului CAEN.

(4) lndeplinirea conditiilor de reprezentativitate prevazute la aliniatele (1) si (2) se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti la cererea organizatiei, prin depunerea Ja instanta a docurnentatiei prevazute la art. 134

(5) Hotararca se motiveaza si se comunica in 15 zile de la pronuntare.

Art. 130

Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativirate a organizatiilor patronale, in sensul prezentei legi, se face astfel:

(1) La Dive! national:

a) copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de dobandire a personalitatii juridice de confederatie §i dupa ultima hotarfire judecatoreasca definitiva ~i irevocabila de modificare a Srarutului si/sau a componentei organelor executive de conducere,

b) situatie cumulative semnata de reprezentantul legal ai confederatiei patronale, cuprinzand Iista federatiilor afiliate, eu specificarea unitatilor rnembre ale acesrora, precum ~j a numarului total de angajati al fiecareia, certificat de Inspectoratele Teritoriale de Mundi;

c) copiile hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile de dobandirea a reprezentativitatii la nivel de Tamura pentru federariile afiliate, precum -51 copii ale documentelor de aderare a federariilor respective la confederajie;

37

MIN JU~ !llill

1505413 O£l-11-2010

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Farnilici st Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

(2) La nivel de rarnura sau domeniu de activitate:

a) copie dupa hotararea judccatoreasca definitive ~i irevocabila de dobandire a personalitatii juridice de federatie a organizatiei patronale si dupa ultima hotarare judecatoreasca definitiva ~i irevocabila de rnodificare a staturului si/sau a cornponentei organelor executive de conducere;

b) situatie curnulativa sernnata de reprezentantul legal al federatiei patronale, cuprinzand lista angajatorilor membri si numarul total de angajati ai acestora, certificat de Inspectoratele Teritoriale de Munca, precurn si copii ale documentelor de aderare a membrilor la federatie;

c) rarnura sau domeniul de activitat si nurnarul de angajati din cadrul acesteia.

d) dovada depunerii 1a Ministerul Muncii, Farniliei si Protectici Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Art. 131

Anterior dcpunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucuresti organizatiile patronale vor depune 0 copie dupa respectivul dosar la Ministerul Muncii, Farniliei si Protectiei Sociale care le va inregistra, va verifica 1ndeplinirca condipilor de reprezentativitate si va ernite dovada in acest sens,

Art. 132

Sunt reprezentative si participa la negocierea conrractelor colective de rnunca la nivel national, de rarnura sau domeniu de activitate si unitate, organizatiile sindicale care indeplinesc cumulativ urmatoarele condijii:

(1) La nivel national:

a) au statut legal de confederatie sindicala;

b) au independenta organizatorica ~i patrirnoniala;

c) au in cornponenta federatii sindicale reprezentative in eel put in 25% din ramurile de activitate;

d) organizatiile sindicale componente curnuleaza un numar de rnembri de eel putin 5% din efectivul angajatilor din econornia nationala.

(2) La nivel de rarnura sau domeniu de activitate

a) au statut legal de federatie sindicala;

b) au independenta organizatorica ~i patrimoniala;

c) organizatiile sindicale membre curnuleaza un numar de mernbri de eel putin 7% din efectivul angajatilor din ramura sau domeniu de acrivitate respectiv.

(3) La nivel de unitate:

a) au statut legal de sindicat;

b) au independents organizatorica si patrimoniaia;

c) nurnarul de membri ai sindicatu lui reprezinta eel putin 50% + I din nurnarul angajatilor unitatii.

38

MIN J!JSII1IF(

15()G18 0011-2D10

so 181

(4) Indeplinirea condi]i ilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constara la cererea acestora de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica.

(5) Hotararea se motiveaza si sc cornunica In 15 zile de Ja pronuntare.

Art. 133

Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate se face astfel: ( 1 ) La ni ve I national:

a) copie dupa hotararea judecatoreasca defin itiva ~i irevocabi 1il de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si dupa ultima hotarare judecatoreasca definitiva ~i irevocabila de rnodificare a Statutului si/sau a cornponcntei organelor executive de conducere;

b) lista rarnurilor de activitate in care au federaui reprezentative ~i nurnarul total de angajati din economia nationals.

c) situatie cumulative semnata de reprezentantul legal al confederatiei cupnnzand I ista federatii lor cornponente si numarul total de rnernbri al acestora.

d) Declaratiile sernnate de reprezentantii legali ai federatiilor mernbre in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare federatie.

e) copii dupa hotarfirile judecatoresti definitive si irevocabile de constatare a reprezentativitatii federatiilor membre 'in numar de eel putin 25% din totalul ramurilor de activitate;

f) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

(2) La nivel de rarnura sau domeniu de activitate:

a) copie dupa hotararea judecatoreasca definitive si irevocabila de dobandire a . personalitatii juridice de federatie ~i dupa ultima hotarare judecatoreasca definitiva ~i irevocabila de modificare a Statutului si/sau a componentei organelor de conducere;

b) situatie cumulati va sernnata de reprezentantul legal a1 fcderatiei cuprinzand lista aindicatelor componente si numarul total de rnernbri, certificate de fiecare sindicat membru;

c) ramura sau dorneniul de activitate si numarul de angajaji din cadrui acesteia;

d) dovada depunerii 1a Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

(3) La ni vel de uni tate:

a) copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva ~i irevocabila de dobandire a personalitatii juridice de sindicat ~i dupa ultima hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de modificare a statutului si/sau cornponentei organelor de conducere;

b) declaratie certificata de reprezentantul legal al sindicarului privind numarul total de rnembri:

c) dovada privind numarul de lucratori din unitate, elibcrata de aceasta ~i certificate de Inspectoratul Teritorial de Munca In a carui raza de competenta se af1a sediul unitati].

39

-J 1""1-'/ ,)0

M IN JU~ I !Titl

Ei 06 51 09-11-,)010

0,1/8

d) dovada dcpunerii la Inspcctoratul Teritorial de Mundi a unci copii a dosarului de rcprezentativitate

Art. 134

Anterior depunerii dosarului de reprczeruativitate Ia Tribunalul Municipiului Bucurest i, confed eratiiie ~j fedcrariile sindicale vor depune 0 copie dupa respectivul dosar In Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale care 0 va inregistra, va verifica indeplinirea conditiilor de reprezentativitate ~i va emite dovada In acest sens.

Art. 135

(l) Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national conform prezentei legi, vor negocia contracte colective de munca fa nivelul rarnurilor in care au federatii mernbre, daca acestea nu sunt reprezentative in conditiile legii, numai ill situatia in care la nivclul ramurii nu exista nici 0 alta federatie reprezentativa,

(2) in mod corespunzator, federatiile sindicale rcprezentative la nivelul rarnurilor conform prezentei legi, vor negocia contracte colective de munca la nivel de grupuri de unitafi in care au sindicatc afiliate si care nu sunt reprezentative in conditiilc legii, numai 'in C37.ul ill care Ia nivelul grupului de unitati nu exista alte organizatii sindicale reprezentative.

(3) La nivel de grup de unitat] participa la negocicrea contractului colectiv de nuuica dupa cum urmeaza:

a) organizatiile sindicale reprezentative din fiecare unitate membra a grupului

b) in unitatile rncrnbre ale grupului in care nu exista sindicate reprezentative, dar exista organizatii sindicale afiliate Ia federatii reprezentative, in domeniul de activitate ill care s-a constituit grupul, la negocieri participa reprezentantii federatiilor respective si reprezentantii salariatilor din unitate

c) ill cazul prcvazut la lit. b) federariile reprezentative participa In negocieri numai ill cazul in care sindicatul afiliat are rnai mult de 30% din nurnarui angajatilor unitatii, In caz contrar la negocieri participa numai reprezentantii salariatilor. (4) in unitatile in care nu exista organizatii sindicale reprezentative, negocierea contractului colectiv de rnunca se face dupa cum urmeaza:

a) daca exists 0 organizatie sindicala afiliata la 0 federatie reprezentativa, negocierea se face de eatre reprezentantii federajiei irnpreuna eu reprezentanjii alesi ai angajatilor.

b) in cazul prevazut la lit. a), federatia reprezentativa parricipa la negocieri numai in cazul ill care sindicatul afiliat are mai mult de 30% din numarul angajatilor unitatii. in caz contrar la negocieri participa numai reprezcntantii salariatilor.

c) daca exista organizatie sindicala dar care nu este afiliata la 0 federatie reprezentativa sau nu exista nici 0 organizatie sindicala, ncgocierea se face numai de catre reprezentanjii salariatilor.

Art. 136

40

_j 14-1130

MIN ,l\)STITIEI

I~Oi24 09-il-2010

Contractele cclective de rnunca incheiate la once nivel, nu pot fi sernnate decat de reprezentatii partilor care au negociat.

Capitolul4

Partite ~i reprezentarca acestora la negocierea colectlva in sectorul bugetar

Art. 137

Partile contractu lui colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii reprezenteti dupa cum urmeaza:

(I) Angajatorul:

J. La nivel de unitate de catre conducatorul institutiei bugetare sau de cafre loctiitorul de drept al acestuia,

b. la nivel de grup de unitati de catre reprezentantul legal al ordonatorului "

principal de credite.

c. la nivel de ramura de reprezentantul legal at autoritatii publice centrale cornpetente.

(2) Angajatii:

La nivel de unitate, grup de unitafi sau rarnura de organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative conform prevederilor prezentei legi sau de reprezentantii angajatilor, dupa caz.

Art 138

(1) Contractele colective de munca in sectorul bugetar se negociaza, in condijiile Iegii, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale operatorilor econornici, ill lirnitele ~i in conditiile stabilite prin bugetc,

(2) Prin contractele colective de munca incheiate 1n sectorul bugetar nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a carer acordare si cuantum sunt srabilite prin dispozitii legale.

(3) Drepturile salariale din sectorul bugetar sc srabilesc prin lege ill limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor si nu pot fi modificate prin contracte colective de rnunca .. In cazul in care dreprurile salariale sunt stabilite de lege intre limite minime ~i rnaxirne, drepturile salariale concrete se determina prin negocieri colective, dar nurnai mire Iirnitele legale.

(4) Clauzele cuprinse 'in contractele colective de rnunca care sunt negociate eu incalcarea prevederilor alin. (1-3) sunt Iovite de nulitate.

(5) Raspunderea juridica ~i materials pentru incheierea contractelor colective de munca cu nerespectarea prevederilor alin. (I ~3) revine angajatorului.

ArL139

Negocierea acordurilor colective pentru functionari publici se face conform prevederilor H.G. nr.83J/2007, privind normele de organizare ~i functionare a cornisiilor paritare $i incbeierca acordurilor collective.

41

j I

:"'IN JU;" IITI[I

Ie, 07,52 ,)()-\ 1-2010

Capitolul S

Incbeierea contractelor colective de munca

Art 140

(1) In scopul asigurarii participarii la negocierea contractelor colective de munca la niveI national, de rarnura, grup de uniU'tti ~i unitati, angajatorii sau organizatiile de angajatori vor rransmite tuturor partilor Indreptapte so participe la negociere anuntul privind intentia de lncepere a negocierilor colective.

in cazul in care angajatorul sau organizatia de angajatori nu a initiat negocicrile in conformitare ell prevederile art. 123, a\in.(3) organizatia sindicala sau reprezentantii angajati lor, dupa caz, care initiaza negocierile conform an. 123, alin (4) va transrnite tuturor partilor indreptarite sa participe ia negociere anuntul privind intentia de inccpere a negocieriIor colective.

(2) in vederea asigurarii participarii 1a negocieri a tuturor partilor indreptatite se instituie procedura de notiflcare a intcntiei de participare la negocieri dupa cum urmeaza:

a) Ia nivel de nnitate orice organizatie sindicala care intentioneaza sa participe la ncgocierea contractu lui colectiv de munca va notifica aceasta intentie atat angajatorului cat si Inspectoratului Tentorial de Mundi, depunand totodata si dovada rcprezentativitatii organizatiei, cu eel putin 60 de zile inainte de data expirarii contractelor colective de munca In vigoare sau expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzele stipulate in actele aditionale 1a contractele colective de rnunca.

Angajatorul care initiaza negocierea contractului colectiv de rnunca va notifica organizatiile sindicale indreptatite ~i Inspecroratul Teritorial de Mundi eu eel putin 60 de zile inainte de data expirarii contractelor colective de rnunca 'in vigoare sau cxpirarii perioadei de aplicabiiitate a clauzele stipulate in adele aditionale la contractele colective de rnunca.

b) Is niveI de grup de unitifi, organizatiile sindicale care intentioneaza sa participe la ncgocierea contractului colectiv de munca vor notifica organizatia de angajatori corespondents precum ~i Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectiei Socialc depunand totodata ~i dovada reprezentativitatii, eu eel putin 60 de zile inainte de data expirarii contractclor colective de rnunca in vigoare sau expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzele stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.

Similar, organizatiile de angajatori care inreruioneaza sa negocieze contract colectiv de munca vcr notifica organizatiile sindicale corespondente, precum ~i MinisteruI Muncii, Farniliei :;;i Protectiei Sociale depunand dovada constituirii grupului de unitari intr-una din forrnele: hotarare judecatoreasca de constituire, proces verbal sau 0I1ee alta conventie scrisa i ntre parti.

e) Is nivel de ramura sau domeniu de activitate organizatiile sindicaie care intentioneaza sa participe Ia negocierea contractu lui colectiv de munca vor notifica

42

... ' I "j -. r ,)(_~

MIN ,JlJ·~IIIIU

1:,01327 09-11·2010

:,~ Ill'

organi zatiile de angajatori corespondente depunand totodata dovada rcprezentativitarj] organizatiei, cu eel pujin 60 de zile inainte de data expirarii contractelor colective de munca In vigoare sao expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.

Similar, organizatiile de angajatori care intentioneaza s{t negocieze contract colectiv de munca vor notifica organizatiiie sindicale corespondente precurn ~i Ministerul Muncii, Familiei si Protectici Sociale depunand dovada reprezentativitatii.

d) la nivel national organizatiile sindicale care intentioncaza sa participe la ne80cierea contractului colectiv de rnunca vor notifica organizariilc de angajatori corespondente depunand totodata dovada reprezentativitatii, eu eel putin 60 de zile 1nainte de data expirarii contractclor colective de munca In vigoare sau expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzele stipulate 'in actcle aditionale la contractele colective de munca.

Similar, organizatiile de angajatori care intentioneaza sa negocieze contract colcctiv de munca vor notifica organizatiile sindicale corespondents precum ~i Ministerul Muneii, Farnilici si Protectiei Socialc depunand dovada reprezentativitatii.

(3) La initierea negccierilor, partea initiatoare este obligata sa solicite Inspectoratului Teritorial de Munca sau Ministerului Muncii, FamiJiei si Protcctiei Sociale, dupa Cal, lista tuturor partenerilor abilitati sa participe la negocierea contractului colectiv care si-au noti ficat aceasta intentie.

(4) Neinvitarea la negocieri a tuturor partilor indreptatite constiruie motiv de neinregistrare a contractului colectiv de munca negociat.

(5) Anuntul prevazut la alin, (1) va fi transmis in forma scrisa tuturor partilor indreptatitc ell eel putin 1 S zile inainte de data inceperii negocierilor. Acestea vor confirma in scris primirea respectivului anunt si confirmarea sau refuzul participarii la negocicre: Lipsa unui raspuns scris coroborata ell prezentarea dovezii de invitare Ia negocieri va fi interpretata ca refuz de participate la negocieri.

Art. 141

(1) Contractu! colectiv de munca se incheie pe 0 perioada determinata care nu poate fi mai mica de 12 luni, dar nu rnai rnult de 24 de luni sau pe durata unei lucrari determinate.

(2) Partile pot hotari prelungirea aplicarii contractului colectiv de munca, in conditiile stabilite de prezenta lege 0 singura data, eu eel mult 12 luni.

(3) Orice parte indreptatita nesemnatara a unui contract colectiv de munca, poate devcni parte eu drepturi depline prin sernnarca unei declararii de aderare Ia contractu! colectiv de munca in vigoare, eli acceptarea neconditionata si integrals a clauzelor respectivului contract. Dcclaratia de aderare se transmite ruturor sernnatarilor contractu lui, precum si depozitarului, devenind parte integranta a contractului,

Art. 142

(1) Clauzele cuprinse In contractelc colective de munca, care soot negociate cu incalcarea prevederilor art. 126 sunt lovitc de nulitate.

(2) Nulitatea clauzelor contractu ale se constata de catre instantele judecatoresti competente la cererea partii interesate, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie.

43

15 on Oil 0fJ-11-20 10

S5181

(3) in cazul constatarii nuliratii unor clauze de catre instants judecatorcasca. partea interesata poate cere renegocierea acestora,

(4) Pana la renegocierea clauzelor a carer nulitate a fast constatara, acestea sunt iniocuite eu prevederile mai favorabile angajatilor cuprinse in lege sau tn contractu] colectiv de munca incheiat la nivelul superior, dura ell.

Art. 143

(1) Contractele colective de munca si actele aditlonale la acestea se incheie In forma sensa, se depun ~i se inregistreaza prin grija partilor, dupa cum urrneaza:

(a) contractele colective de munca incheiare Ia nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor de activitate ~i la nivel national, 10. Ministerul Muncii, Farniliei si Protectiei Sociale;

(b) Contractu] colectiv de rnunca la nivel de unitate, la Inspectoratul Teritorial de Mundi.

(2) Dosarul intocrnit In acest scap va cuprinde:

a) contractu! colectiv de rnunca, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozirar, semnate de catre pani;

b) procesele verbale ale negocierii, redactate in atatca exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand poziria partilor;

c) dovezile de reprezentativitate a partilor, ill condijiile prezentei legi;

d) irnputernicirile scrise pentru reprezentantii desemna]i in vederea negocierii $i scmnarii contractului colectiv de rnunca;

e) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere, adresata in baza dispozitiilor art. I 24, alin (5), Ii t. f.

(1) In cazul contractelor negociate la nivelul ramurilor contractu! colectiv de munca va fi inregistrat la nivelul rarnurii numai 1n situatia ill care nurnarul de angajati reprezentat de organizatiile sindicale semnatare este mai mare decat jurnatate din totalul angajajilor din rarnura. In caz contrar, contracrul va fi inregistrat ca si contract Ia nivel de grup de unWiti.

(4) Pentru contractele la myel de grup de unitati dosarul prevazut la alin.2 va cuprinde suplimentar si lista unitarilor car-ora li se aplica contractul certificata prin semnatura reprezentantilor acestora.

Art. 144

(I) ContracteJe colective de munca intra in vrgoare de 1a data inregistrarii lor Ia autoritatea cornpetenta.

(2) Prin exceptie, contractul colectiv de rnunca incheiat la nivel national intra ill vigoare de la data publicarii ill Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea 1.

(3) Contractele colective de munca, incheiate la nivel national se vor pubtica in Monitorul Oficial al Rornaniei Partea I, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrare, prin grija partilor sernnatare

(4) Contractele colective de rnunca la nivel de ramuri si grupuri de unirati vor fi publicate in Monitorul Oficial al Rornaniei partea a V-a, editata 'in acest seop de Regia Autonoma .Monitorul Oficial", prin grija partilor semnatare.

44

Art. 145

(I) Ministerul Muncii, Familiei si Protectici Socia ie, sau dupa caz, Inspectoratele Teritoriale de Munca vor proceda la inregistrarea contractelor colective de rnunca dupa veri ficarea indepli niri i conditi i lor legale.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va publica pe pagina sa de internet contractcle colective la nivel national, de ramura si grup de unitati.

Art. 146

(I) Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:

a) partile nu au depus dosarul in conformitate cu prevederile art. 143 alin.(2);

b) nu sunt sernnate de tori rcprezentantii partilor la negociere, rnandataji in accst scop.

(2) Contractele co1cctive de rnunca vor fi inrcgistrate tara sernnarura tuturor partilor indreptatite sa partieipe la negocieri dad:

a) unele organizatii rcprezentative ale angajatorilor sau ale angajatilor au fost invitate la negocieri si nu s-au prezentat, conform proccselor verbale ale negoc ierilor.

b) unele organizatii reprezentative ale angajator.ilor sau angajatilor, desi au fost prezente 1a negocieri si au fest de acord cu clauzele negociate conform proceselor verbale, refuza sa sernneze.

c) reprezentantii partilor la negociere care nu au sernnat contractu! colectiv de rnunca reprezinta sub 7% din efectivul salariatilor din ramura sau domeniul de activitate, sau sub 5% din efectivul salariatilor din sectorul privet, la nivel national.

d) la nivel de unitate contractul colectiv de munca va [1 inregistrat fata sernnarura tuturor parjilor numai in cazul 'in care partile care accepta sernnarca reprezinta eel putin 50%+ 1 din totalul angajajilor

Art. 147

Impotriva refuzului inregistrarii contractelor colective de munca, partile interesate se pot

adresa instantelor judecatoresti In conditiile Legii nr. 554/2004, a contenciosului

administrati v.

Capitolul6

Executarea, modiflcarea, suspendarea ,i IDcetarea contractului colectiv de munea.

Art. 148

(1) Exccutarea contraetuJui colectiv de munca este obligatorie pentru part].

(2) Ne1ndeplinirea obligatiilor asumate prin contractu! colectiv de rnunca atrage raspunderea partilor care se fae vinovate de aceasta.

4S

(3) fn situatia prevazuta la aiin.(2), paqile au dreptul de a introduce actiune ill executarea contractu!ul colectiv de munca si ia cornpensarea prejudiciului constatat.

(4) Actiunca se introduce la instanta cornpetenta.

Art. 149

(1) C lauzelc contractului colectiv de munca pot f modificate pe parcursul executarii lor, in conditi ile legii, ori de cate ori toate pat1iJe indreptatite sa negocieze contractu! colectiv de munca convin acest lucru.

(2) Modificariie aduse contractu lui colectiv de munca se consernneaza intr-un act aditional semnat de toate parliie indreptatite sa negocieze contractul colectiv de rnunca respectiv, Actul aditional se transmite in scris organului la care a fest inregistrat si tuturor partilor sernnatare ~i produce efecte de la data inrcgistrarii acestuia 'in conditiile prezentei legi sau de la 0 data ulterioara, potrivit conventiei partilor.

Art. 150

Executarea contractului eoleetiv de munca se suspenda pe durata grevei.

Art. 151

Contractele colective de munca inceteaza:

a) la implinirea tcrmcnului sau In terminarea lucrarii pentru care au fost incheiate, dad! partile nu convin prelungirea aplicarii acestora, in conditiile legii;

b) la data dizolvarii sau lichidarii judiciarc a unitatii:

c) prin acordul partilor.

Art. 152

(1) Contractele colective de munca nu pot fi denuntate unilateral.

(2) Litigiile In legatura eu executarea, modificarea, sau incetarea contractului colectiv de rnunca se solujioneaza de catre instantele judecatoresti competente.

Art. 153

Conform principiului recunoasterii reciproce orice organizatie sindicala legal constituita poate incheia eu un angajator sal organizatie de angajatori orice alte tipuri de acorduri, conventii sal intclegeri, ill forma scrisa, care reprezinta lcgea partilor ~i a carer prevederi sunt aplicabile exclusiv rnembrilor organizatiilor semnatare.

46

TITLUL 8

Reglementarea modaHtatilor de solutionare a cooflicteJor

Capitolull Dispozilil generale

Art. 154

(I) Raporturile de munca stabilite intre angajati ~i angajatorii acestora se desfasoara eu respectarea prevedcrilor legale, precum ~i In conditiile negociate prin contractele colective ~j individuate de munca.

(2) Incalcarea culpabila de catre una dintre parti a obligatiilor care ii revin potrivit alin. (1) atrage raspunderea acesteia

Art. 155

Conflictele de munca se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.

Capitolul2 Confllcte colective de munca

Art. 156

Dreptul angajatilor de a formula revendicari pentru satisfacerea intereselor colective eu caraeter economic, profesional sau social prin negocieri colcctivc, precum ~i dreptul de a declansa conflicte colective de munca in legatura eu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilcr colective sunt garantate de lege.

Art. 157

Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de munca revendicarile angajaulor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi sau a altui act norrnativ.

Art 158

(I) Conflictele colective de munca pot avea lac:

a) la nivelul unitatilor

b) la ni velul grupurilor de unitati

c) la nivelul rarnurilor sau dorneniilor de activitate 47

d) la nivel national

(2) Conflictcie colcctive de rnunca pot avea loc si la nivelul unor subunitati, compartimente sau al unor grupuri de angajati care exercita acceasi profesie in aceeasi unitate, in masura In care intre partenerii Ia negocieri s-a convenit ca acestia sa l~j stabileasca, ill mod distinct, In contractu} sau acordul colectiv de rnunca clauze specifice acestor structuri sau categorii de angajati.

Art. 159

(1) in conflictcle colective de rnunca la nivel de unitate angajatii sunt reprezentati de sindicatcle reprezentative din unitate, potrivit Iegii.

(2) La nivelul unitati10r in care nu sunt constituite sindicate reprezentative iar angajati: siau ales persoanele care sa ii reprezinte la negocicri, aceleasi persoane li reprezinta -?i 'in cazul conflictelor colective de munca.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica "In mod corespunzator si in ceea ce priveste reprezentarea angajatilor in cazul unor conflicte colective de munca la nivelul subunitatilor, al compartimentelor sau al grupurilor de angajati care excrcita aceeasi profesie in aceeasi unitate.

Art. 160

In cazul conflictelor colective de munca la nivel de grup de unitati, de rarnura sau [a nivel national, angajatii sunt reprezentaji de organizatiile sindicale reprezentative care participa la negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de munca aplicabil.

Art. 161

Conflictele colective de rnunca pot fi declansate in urmatoarele siruatii:

a) angajatorul sau organizatia de angajatori refuza sa inceapa negocierea unui contract sau acord colectiv de munca, In conditiile in care nu are Incheiat un astfel de contract sau acord sau eel anterior a incetat;

b) angajatorul sau organizatia de angajatori nu accepta revendicarile formulate de angajati;

c) partile nu ajung la 0 intelegere privind incheierea unui contract sau acord colectiv de rnunca;

Art. 162

(L) In toate cazurile In care intr-o unitate exista premisele declansarii unui conflict colectiv de rnunca, organizatiile sindicale reprezentative sau reprezentantii angajatilor dupa caz, vor sesiza ill scris angajatorul, respectiv organizatia de angajatori, despre aceasta situatie, precizand revendicarile angajatilor, motivarea acestora pre cum si propunerile de solutionare. Angajatorul este obligat sa primeasca $i sa inregistreze scsizarea astfel forrnulata.

(2) Nerespcctarea obligatiei prcvazuta la alin.I constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu arnenda de la 1000 la 3000 lei.

(3) Contraventia este constatata ~i se sanctioneaza de cafre Inspectia Mundi.

48

:'0181

(4) Cerinta prevazuta la alin. (1) se considers indcplinita ~i in cazul 'in care revcndicarile, rnolivarea ~i propunerile de solutionare sunt exprirnate de sindicatul reprezentativ sau de catre reprezentantii alesi ai angajatilor cu ocazia tntalnirii eu reprezenrantii angajatorului sau organizatiei de angajatori $i daca discutiile purtate au fost consernnate intr-un procesverbal.

(5) Angajatorul sau organizatia de angajatori are obligatia de a raspunde in scris sindicatelor sau, in lipsa acestora, reprezentantilor angajatilor, in termen de doua zile lucratoare de la primirea sesizarii, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicarile formulate.

Art. 163

In s ituatia in care angajatorul sau organizatia de angajatori nu a raspuns la toate revendicarile formulate sau, desi a raspuns, sindicatele sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, nu sunt de acord eu puncrul de vcdere precizat, conflictul colectiv de munca se poatc declansa.

Art. 164

Pe durata valabilitatii unui contract sau acord colectiv de munca angajatii nu pot declansa conflicte colective de munca

Art. 165

Conflictele colective de munca se declanseaza numai dupa inregistrarca prealabila a acestora dupa cum urmeaza:

a) la nivel de unitate organizatia sindicala reprezentativa sau reprezentantil angajatilor, dupa caz, notifies angajatorul privind declansarea conflictului colectiv de munca si sesizeaza in scris Inspectoratul Tentorial de Munca din judetul ln care t~i desfasoara activitatea angajatii unitatii care au declansat conflictul, in vederea concilierii.

b) la nivel de grup de unitati, organizatiile sindicale reprezentative vor notifica fiecare imitate membra a grupului de unitati precum si organizatia de angajatori constiruita la nivelul grupului privind declansarea conflictului colectiv de munca si sesizeaza In scris Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectiei Socia le, In vederea concilierii,

c) la nivelul rarnurii sau domeniului de activitate, organizatiile sindicale reprezentative vot notifica fiecare unitate ill care au membri organizatii sindicale reprezentativc precum si organizatiile de angajatori corespondente cu privire la declansarea conflictului de munca ~i vor sesiza in scris Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale, in vederea concilieri i.

d) Ia myel national, organizatii Ie sindicale reprezentative vor norif ca fiecare unitate in care au membre orgaruzarii sindicale reprezentative precum ~j organizatiilc de angajatori reprezentative la nivel national semnatare ale contractu lui colectiv de munca la acest myel ~i vor sesiza 'in scris Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale, in vederea concilicrii.

49

Capitolul3

Concilierea conflictelor colectlve de muncs

Art. 166

in toate cazurile sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de munca se forrnuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu urrnaroarele mentiuni:

a) unitatca, grupul de unitati, angajatorul sau organizatia de angajatori, cu

indicarea sediului si datelor de identificare ale acestora;

b) obiectul conflictului colectiv de rnunca ~i motivarea acestuia;

c) dovada indeplinirii cerinjelor prevazute la art. 161 - 163;

d) desernnarea nominata a persoanclor delegate sa reprezinte la conciliere organizatia sindicala reprezentativa sau dupa caz, reprezentantii angajatilor.

Art. 167

Concilierea, medierca ~i arbitrarea conflictelor colective de rnunca se face intre organizatiile sindicale reprezentative sau, dupa caz, reprczentantii angajatilor ~i angajator sau organizatiile de angajatori reprezentative la nivel de grup de unitati, ramura sal! domeniu de activitate sau la nivel national, dupa Ca2.

Art. 168

Procedura de conciliere este obligatorie,

(J) In terrnen de trei zile lucratcare de la inregistrarea sesizarii Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale, respectiv Inspectoratu! Tentorial de Munca desemneaza delegatul sau pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de munca si comunica datele perscanei desernnate atdt organizatiei sindicale sau reprezcntantilor angajatilor cat si angajatorului sau organizatiei de angajatori;

(2) Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectici Sociale, respectiv Inspectoratul Tentorial de Munca dupa caz, convoaca partile la procedura de conciliere intr-un termen ce nu poate depasi 7 zile lucratoare de la data desemnarii delegatului.

Art. 169

(1) Pentru sustinerea intereselor lor la conciliere sindicatele reprezentative sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor desernneaza 0 delegatio fermata din 2 - 5 persoane, care va fi imputernicita in scris sa participe la concilierea organizata de Ministerul Muncii, Farniliei ~i Protectiei Sociale sau Inspectoratul Teritoria! de Munca, dupa caz. Din delegatia sindicala pot face parte si reprezentanti ai federatiei sau ai confederatiei 1a care sindicatul este afiliat.

(2) Peate fi aleasa ca delegat al sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, a1 rcprezcntantilor angajatilor orice persoana care indeplineste urrnatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu;

b) este angajat al unitafii sau reprezinta federatia ori confederatia sindicala reprezentativa la care sindicatul care a declansat conflicrui de munca este afiliat;

50

MIN JUSTlf!EI

1 ~J ,) rr 00-1 I - LO I o

62/111

Art. 170

Penrru sustinerea punctului de vedere 31 angajatorului sau organizajici de angajatori acestia, vor desernna printr-o imputemicire sensa 0 delegatic cornpusa din 2 - 5 persoane care sa participe la conciliere,

Art. 171

(1) La data fixata pentru conciliere delegatul Ministerului Muncii, Familiei ~i Protccriei Sociale sau Inspectoratul Teritorial de Munca, dupa caz, verifies Imputernicirile delegariior pariilor si staruie ca acestia sa actioneze pentru a se rcaliza concilierea.

(2) Sustinerile partilor ~i rczultatul dezbaterilor se consernneaza intr-un proces-verbal, sernnat de catre parti si de delegatul Ministerului Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale sau Inspectoratului Teritorial de Mundi. dupa caz.

(3) Procesul-verbal se inrocmeste in original, cate unul pentru delegati! sindicatului reprezentativ sau dupa caz ai reprezentantilor angajajilor, pentru rcprezentantii angajatorilor ~i pentru delegatul Ministerului Muncii, Farniliei $i Protectiei Sociale sau Inspectoratului Teritorial de Munca, dupa caz.

Art. 172

In cazul in care, In urma dezbaterilor se ajungc la un acord ell prrvire la solutionarea revendicarilor formulate, conflicrul colectiv de munca sc considera inchis.

Art. 173

In situatiile in care acordul eil privire la solutionarea conflictului cclectiv de munca este numai partial, in procesul-verbal se vor consemna revendicarile asupra carora 5-a realizat acordul ~i cele ramase nesolutionate, impreuna cu punctele de vedere ale fiecarei parli rcferitoare la acestea din urrna.

Art 174

Rezultatele concilierii vor fi aduse In cunostinta angajatilor de catre eeL care au facut sesizarea pentru efectuarea concilierii.

Capitolu14 Medlerea ~i arbitrajul

Art. 175

In vederea prornovarii solutionarii amiabile ~i cu celeritate a conllictelor colective de rnunca se Infiintcaza "Curtea de Mediere si Arbitraj a Conflicrelor Colective de Munca" de pe Ifmga Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale,

Art. 176

5 I

tV1111.j ~HJ':' 111 H.:l

1512~3 O!J11-2010

(i) Modal itatea de Infiintare, organizare ~i funcjionare a Curtii de Mediere si Arbitraj a Conf1ictelor Colective de Mundi. va fi reglementata prin Hotarare de Guvern ce va fi adoptata in eel rnult 90 zile de la intrarea in vigoare a Legii.

(2) In cadrul CUI1ii de Mediere si Arbitraj a Ccnflictelor Colective de Mundi 'lot fi constituite Corpul de Mediatori si Corpul de Arbitri ai Conflictclor Colective de Mundi.

Art. 177

Cornponenja $i criteriile de accedere 'in Corpul de Mediatori $i Corpul de Arbitri ai Conflictelor Colective de Mundi, cornpetenta, atributiile precum ~i procedurile de rnediere si arbirraj se stabilesc prin Regulamentul de Mediere si Arbitraj elaborat de Curtea de Mcdiere si Arbitraj a Conflictelor Colective de Munca de pe langa Ministerul Munc I, Familiei ~i Protectiei Sociale aprobat prin ordin comun al Ministrului Muncii, Familiei .~i Prorectiei Sociaie si ale Ministrului Justitici, care va fi publicat ill Monitorul Oficial al Rornaniei Partea 1.

Art. 178

in cazul tn care conflicrul colectiv de munca nu a fost solutionat ca urrnare a conciJierii organizate de Ministerul Muncii, Farniliei si Protectiei Sociale respectiv lnspectoratul Teritorial de Munca, dupa caz, partile pot hotari, prin consens, initierea procedurii de mediere.

Art. 179

(1) Pe intreaga durata a unui conflict colectiv de munca partile aflate in conflict pot hotar'i prin consens ca revendicarile formulate sa fie sup use arbitrajului Curtii de Mediere si Arbitraj de pe lallga Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Hotararile arbitrate pronuntate de Tribunalul de Arbitraj din cadrul CUI1ii de Medierc si Arbitraj a Conflictelor Colective de Munca Curtea de Medierc si Arbitraj a Conflictelor Colective de Munca de pe ianga Ministerul Muncii, Farniliei si Protecjiei Sociale sunt obligatorii pentru parti si completeaza contractele colective de munca si devin executorii din momentul pronuntarii lor.

Art.I8()

(I) Medierea ~i arbitrajul conflictelor colective de munca SUIlt obligatoni daca 0 astfel de clauza cornpromisorie este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil.

(2) Medierea si arbitrajul conflictului colectiv de rnunca sunt obligatorii ~i daca partile, de cornun acord, au decis acest lucru inainte de declansarea grevei.

CapitoJul5 Greva

52

Art. 181

Prin greva se intelege once forma de incetare colectiva ~l voluntara a lucrului tntr-o unitate.

Art. 182

Greva poate f1 declarata nurnai daca, in prealabil, au fest epuizatc posibilitaule de solutionare a conflictuiui colectiv de munca prin procedurile prevazute de prezenta lege ~i daca momentul declansarii a fost adus In cunostinta angajatorilor de catre organizatori eu eel putin 48 de ore inainte.

Art. 183

(1) Hotararea de a dcclara grcva se ia de catre organizatiile sindicale reprezentative participante la contlictul colectiv de munca, cu acordul scris a eel putin jumatate din numarul rncmbrilor sindicatelor respective.

(2) Pentru angajatii unitatilor in care nu sunt organizate sindicate reprezcntati vc hotararea de declarare a grevei se ia de catre rcprezentantii angajatilor ell acordul scris a eel putin unei patrirni din nurnarul angajatilor unitatii sau, dupa caz, ai subunitarii, cornpartimenrului sau grupului de angajati In care s-a declansat conflictul colectiv de rnunca.

Art. 184

Grevele pot fi de avertisment, propriu-zise ~i de solidaritate.

Art. 185

Greva de avertisrnent nu poate avea 0 durata mai marc de doua ore, dad. se [ace eu incetarea lucrului, si rrebuie, ill toate cazurile. sa preceada ell eel putin 2 zile calendaristice greva propriu-zisa.

ArL 186

(I) Greva de solidaritate poate fi declarata in vederea sustinerii revendicarilor formulate de angajatii din alte unitiifi apartinand aceluiasi grup de unitAri sau rarnura.

(2) Hotararea de a declara greva de solidaritate poate fi luata, cu respectarca prcvederilor art. 183 alin. (1), de catre organizatiile sindicale reprezentative afiliate la aceeasi federatie sau confederatie sindicala la care este afiliat sindicatul organizator. in cazul grevelor de solidaritate prevederile art. 183 alin. (2) nu se aplica,

(3) Greva de soJidaritate nu poate avea 0 durata mai mare de doua ore si trebuie anuntata III scris conducerii unitatii eu eel putin 2 zile calendaristice inainte de data incetarii lucrului.

Art. 187

53

MIN JU:;, I-I T IFI

1;' 1:) -111 Of,-11· )\)10

tif> /Hl

(I) Grevele sunt organizate de sindicatele reprezentative sau, dupa caz, de reprezentanri i 3ngaja~ilor, care vor stabili ~j durata acesteia, ell respectarea prevederilor 311. 1 R6.

(2) Sindicatele reprezentative sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai angajaplor ii reprezinta pe grevisti, pe toata durata grevei, in relatiile cu angajatorii, inclusiv In fata insrantelor j udecatoresti, In cazurile In care se solicits suspendarea sau incetarea grevei.

Art. 188

Pe durata 'in care revendicarile formulate de angajati sunt supuse rnedierii ori arbitraj ului acestia nu pot declara greva.

Art. 189

in situatia in care, dupa declararea grevei, mai mult de jurnatate din nurnarul angajatilor care au hotarit declararea grevei renunta in scris Ia greva, aceasta inceteaza.

Art. 190

(1) Greva poate fi declarata numai pcntru apararea intereselor cu caracter profesional, economic ~i social ale angajatilor,

(2) Greva nu poate urrnari real i zarea unor scopuri pol itice.

Art. 191

(1) Participarea La greva este libera. Nimeni nu poate fi constrans sa participe la greva sal! sa refuze sa participe,

(2) Pe durata unei greve declansate intr-o unitate pot inceta activitatea si angajatii unor subunitati sau compartimente care nu au parricipat initial la declansarea conflictului colectiv de munca,

(3) In situatiile prevazute la ruin. (2) revendicarile sunt cele formulate la declansarea conflictului colectiv de rnunca.

Art. 192

(1) Angajatii care au participa 1a greva l~i pot continua activitarea,

(2) Angajatii aflati 'in greva trebuie sa se abfina de la once actiune de natura sa Impiedice continuarea activitstii de catre cei care nu participa la greva,

Art. 193

Organizatorii grevei, impreuna eu conducerea unitati: au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitarii si sa asigure functionarea continua a utilajelor ~i a instalatiilor a direr oprire ox putca constitui un pericol pentru viata sou pentru sanatatea oamenilor.

Art. 194

Pe durara grevei conducerea unitatii nu poate fi irnpiedicata sa I~i desfasoare activitatea de catre angajatii afiati III greva sau de organizatorii acesteia. Conducerea unitati: nu poate lncadra alti angajati care sa Ii inlocuiasca pe cei aflati In greva.

54

IvIIN .)LJSTI1I[j

13 H 1(\ 09·11 ·2010

Art. 195

(l) Pe toara perioada grevei angajatii au obligatia de a fi prezenti in incinta unitatii In care l$i au locurilc de rnunca pc toata durata programului normal de Iucru.

(2) Organizatorii grevei au ohligatia de a intocmi zilnic, pe toata pcrioada grevci, liste de prezenta a grevistilor la locul de munca, scmnate de acestia,

(3) Pe toata perioda grevei I oricare parte poate solic ita participarea unui reprezentant al Inspecroratului Teritorial de Mundi pentru constatarea eventualelor contraventii.

Art. 196

(1) Participarea la greva sau organizarea acestcia, eu respectarea dispozitiilor prezentei legi, nu rcprezinta 0 incalcare a obligatiilor de serviciu ale angajatilor si nu atrage dupa sine posibilitatea sanctionarii de niciun Iel a acestora.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica, daca greva este declarara ilegala, potrivit art. 200, alin (1). lit. b.

(3) Pe durata grevei angajatii W mentin toate drcpturile ce decurg din contractu! individual de rnunca, cu exceptia drcprurilor salariale.

Art. 197

(1) In timpul grevei organizatorii acesteia continua negocicrile ell conducerea unitatii, In vederea satisfacerii revendicarilor care formeaza obiectul conflictului colectiv de munca.

(2) in cazul ill care organizatorii grevei ~i conducerea unitatii ajung la un acord, conflictul colectiv de munca este solutionat si greva incereaza.

(3) Pe perioada negocierilor organizatorii grevei pot conveni cu angajatorul suspendarea temporara a grevei. Dad. negocierile esueaza, greva va fi reluata raJa a mai fi necesara parcurgerea etapelor procedurale preliminare prevazute de lege.

(4) Exceptand situatia prevazura la alin.S organizatorii grevei nu pot amana declansarea grevei la 0 alta data decat cea anuntata sau a 0 suspenda pe 0 anumita perioada lara a relua toata procedura de declansare a conflictelor colective de munca.

(5) Refuzul organizatorilor grevei de a indeplini obligatia prevazuta la alin. (1) atrage raspunderea juridica ~i patrirnoniala a acestora pentru pagubele cauzate unitalii

Art. 198

Daca angajatorul apreciaza ca greva a fost declarata sau se dcruleaza cu nerespectarea icgii, acesta se va adresa tribunalului In a carol circurnscriptie se afla unitatea In care s-a declarat greva ell 0 cerere prin care se solicita instantci incctarea grevei.

Art. 199

Tribunalul fixeaza termen pentru solutionarea cererii de incetare a grevei, care nu poate f mai mare de 2 zile Iucratoare de la data inregistrarii acesteia, ~i dispune citarea partilor.

Art. 200

55

->11111/3(·

MIN JUSTIT!fl

1~144il 09-112010

(i7 Jtl1

(1) Tribunalul exarnineaza cererea prin care se solicits incetarea grevei ~l pronunta de urgenta 0 hotarare prin care, dupa caz:

a) rcspinge cererea angajatorului;

b) admite cercrea angajatorului $i dispune incetarea grevei ca fiind ilegala, (2) Hotararile pronuntate de tribunal sunt definitive.

Art. 201

(1) Tribunalul ~i Curtea de apel solutioneaza cererea sau, dupa caz, recursul, potrivit procedurii prevazute pentrn solutionarea conflictelor colective de munca ..

(2) fn cazul In care dispune incetarea grevei ca fiind ilegala, instan;a, la cererea celor interesati, pot obliga organizatorii grevei si angajatii participanti la greva ilegala la plata despagubirilor.

Art. 202

Nu pot declara greva: procurorii, judccatorii, pcrsonalul Ministerului Apararii ~i al institutiilor si structurilor din subordinea sau coordonarea acestuia, personalul angajat de fortele armate straine stationate pe teritoriul Rornaniei, personalul militar din cadrul Ministerului Administratiei ~i Intemelor §i din institutiile ~i structurile din subordinea sau coordonarea acesruia, personalul rnilitar al Serviciului Roman de Inforrnatii, al Serviciului de Informatii Externe, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si alte categorii de personal carora, prin legi organice, li se interzice exercitarea acestui drept.

Art. 203

Personalul din transporturiie aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara greva din momentuI plecarii ill misiune si parra la terminarea acesteia.

Art. 204

Personalul Imbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion rornanesc poate declara greva numai cu respectarea normelor stabilire prin conventii internationale ratificate de statul roman, ill conditiile art. 203.

Art. 205

(I) .In unitatile sanitate si de asistenta socials, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, In unitati!e de transporturi pe caile ferate, inclusiv pentru gardienii feroviari, in unitatile care asigura transportul in comun ~i salubritatea localitatilor, precum $1 aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, dildura si apa, greva este permisa eli conditia ca organizatorii si conducatorii grevei sa asigure serviciile esentiale, dar nu rnai rutin de 0 treime din activitatea normala, ell satisfacerea necesitatilor minime de viata ale comunitatilor locale.

(2) Angajatii din unitatile sisternului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile eu foe continuu pot declara greva ell conditia asigurarii a eel putin unei treimi din activitate, care sa nu puna In pericol viata si sanatatea oamenilor ~i care sa asigure functionarea instalatiilor in deplina siguranta,

56

Art. 206

Functionarii publici declanseaza conflictul colectiv de rnunca conform procedurh prcvazutn in prczenta lege.

CapitoIul6 Conflictele iudlvlduale de munea

Art. 207

Nu sunt considerate conflicte individuale de rnunca, in sonsul prezentei legi, conflictcle dintre unitatile ~i persoanele care presteaza difcrite activitati acestora, in terneiul alter contracte decat contractul individual de munca,

Art. 208

Cont1ictele individuate de rnunca se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.

Art. 209

Instantelc judecatoresti cornpetente s~ judece cereri referitoare la solutionarea conflictelor individuate de munca se stabilesc prin lege.

Art. 210

Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza instantci judecatoresti competente 'in a direi circumscriptie I~i are dorniciliul sau locul de munca reclamantul,

Art.211

Cererile pot fi formulate de cei ale carer drepturi au fost incalcate, dupa cum urmeaza:

a) rnasurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractu lui individual de munca, inclusiv deciziile de imputare sau angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate in terrnen de 45 de zile de la data la care eel interesat a luat cunostinta de masura dispusa;

b) constatarea nulitatii unui contract individual de munca poate fi ceruta de parti pe intreaga perioada ill care contractu] respectiv este 1n flinta;

c) plata despagubirilor pentru pagubele cauzate si restituirea unor sume care au format obiectul unor pHiti nedatorate pot fi cerute de angajati 1n tennen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Art. 212

Ccrerile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca vor fi judecate cu ccleritate.

'i""' _ J

J144n6

MIN ,IUS nr I t::!

16 1!) GO oo. 11 ·2010

Art. 21.3

(1) In cazul 10 care judecata continua, administrarea probelor se va face eu respectarea rcgimului de celeritate al j udecarii conflictelor individuale de rnunca.

(2) Insranta poate sa decada din beneficiul probei admise partea care intarzie nejustificar administrarea acesteia.

Art. 214

Hotararile instantei de fond sunt definitive.

Art. 215

Termenul de recurs este de 10 zile de la data cornunicarii hotararii.

Art. 216

Dispozitiile prezentei legi referitoarc la procedura de solutionare a conflictelor individuale de munca se completeaza In mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

TITLUL 9

Capitolull Sanetiuni

Art. 217

(I) Constituie contravenrii urmatoarele fapte ~i se sanctioneaza astfel:

a ) incalcarea prevederilor prevazute la art. 7, alin. (2) cu arnenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

58

MIN .JUS1ITIEI

b) incalcarca de catre mernbrii alesi in organul de conducere al organizapel sindicale a obligatiei prevazute la £111.30 alin. (1). eu amend a de la 2.000 lei la 10.000 lei;

c) refuzul angajatorului sau organizatiilor de angajatori de a lncepe negocierea contractul colectiv de munca constituie contravemic si se sanctioneaza eli arnenda cuprinsa intre 5000 ~i 10000 de lei.

d) nedepuncrea spre publicare de catre partite semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati, ramura sau la nivel national constitute contraventie ~i se sanctioneaza cu amend a in cuantum de 3000 de lei. Respons.abilitatea revine solidar partilor.

e) Iapta persoanei care, prin amenintari ori prin violente, impiedica sau obliga un angajat sau un gmp de angajati sa participe la greva sau sa rnunceasca in tirnpui grevei, constituie contraventie si se sanctioneaza eu amends de la 3.000 lei In 10,000 lei. daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune.

(2) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sancriunilor se fac de catre lnspectia Muncii

(3) Contraventiilor prevazute la art 221, alin. (l) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvcrnului nr. 2/2001 privind rcgimul juridic al contravcnjiilor, aprobata eu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, eu modificarile ulterioare,

Art. 218

(I) Constituie infractiuni ~i se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau eu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:

a) irnpiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, in scopurile si In Iimitele prevazute de prezenta Jege;

b) conditionarea sau constrangerea, In orice mod, avand ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei rnernbrilor alesi In organele de conducere ale organizatiilor sindicale;

c) furnizarea de date neconforme ell realitatea la dobandirea personalitatii juridice a organizatiei sindicale, precum ~i ill timpul fiintarii acesteia.

(2) Actiunea penala este pusa in miscare Ia plangerea prealabila a persoanei vatarnate, in conformitate eu dispozitiile Codului de procedura penala, cu exceptia infractiunii prevazute la alin. (1) lit c).

(3) Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive ~i irevocabile privind respectarea obligatiilor asumate prin contracteJe colective de rnunca in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partile interesate, constituie infractiune si se pedepseste, conform Codului Penal.

(4) Pentru infractiunile prevazute 1a alin.(3), actiunea penala se pune 'in miscare la plsngerea prealabila a paryli vatamate.

(5) Plangerea se adreseaza direct tribunaiului in carui raza de cornpetenta teritoriaia I~i are sediul reclamantul.

.]114<'3"

MIN .JUST!TIrl

I ') 1 (i 44 00- I 1 -)010

71 lill

(6) Ncexecutarca unci hotarfiri judecatoresti definitive privind plata salariilor in terrnen de 15 zile calculate de la data cererii de executare adresate unitatii de partea interesata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la J luni la 6 luni or; eu arnenda.

(7) Neexecutarea unei hot~hari judecatoresti definitive privind reintegrarea in rnunca a unui angajat constituie infractiune si se pedepseste eu inchisoare de la 6 luni la 1 an ori cu amenda.

(8) Raspunderea pentru savarsirea infractiunilor prevazute la al in.6 si alin.? revine persoanelor care aveau obligatia de a dispune plata salariilor sau, dupa caz, reintegrarea angajatu lui respecti v.

(9) In cazul infractiunilor prevazute la alin.6 si alin.7 actiunea penala se pune In miscare la plangerea persoanei vararnate.

(10) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

(1 I) Deelararea grevei de catre organizatori, eu incalcarea conditiilor prevazute la art. 191 alin. (1) sau 1a art.202 - 205, constituie infractiune $i se pedepseste eu inchisoare de la 3 luni [a 6 luni sau eu amenda, daca fapta nu intruneste elementele unei infractiuni penrru care legea pen alii prevede 0 pedeapsa mai grava.

(12) Nerespectarca prevederilor art.193 atrage raspunderea rnateriala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, daca faptele savarsite 'in tirnpul grevei atrag aceasta raspundere.

60

IvllN ,!lJs-rrlll-1

1 " 1 7 ()" 0 (! 1 1 -)01 0

/}lill

TITLUL 10

Capitolul 1 Dlspozitii finale ~i tranzitorii

Art. 219

Cererile ~i actele de procedura ale organizatiilor sindicale 'in rata instantelor judecatoresti sau actelc de procedurii iruocrnite pentru acestea sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 220

(l) Hotararile judecatoresti de dobandire a personal itL1tii juridice de cafre organizatiile sindicale, obtinute pana la data intrarii ill vigoare a prezenrei legi. raman valabile.

(2) Federatiile care ~i-DU dobandit personalitatea juridica la tribunalele judctene, au obligatia ca 'in termon de 90 de zile de !a intrarea 111 vigoare a prezcntei legi sa solicite transcrierea In Registrul special al fedcratiilor ~i confederatiilor sindicale at Tribunalului R ucuresti.

(3) Cercrea de transcriere prevazuta la alin. (2) va fi insotita de doua copii dupa hotararea definiti va si irevocabi Hi de dobandire a personalitatii j uri dice a federatiei si dupa ultima hotarare j udecatoreasca de modificare a statutului, dupa caz.

(4) In termen de 30 de zile de la depunerea cererii, Tribunalul Bucuresti va solicita tribunalului judetean, dosarul de dobandire a personalitatii juridice al tederatiei petente.

Art. 221

In termon de 60 de zile de la data intrarii In vigoare a prezentei legi, dupa consultarea partenerilor sociali in cadrul Comisiei de Dialog Social de la Munisterul Justitiei, ministrul va proceda 1a emiterea unui ordin prin care sa se stabileasca modelul, modul de eompletare si operare a Registru lui S pecial al S indicatelor prevazut 1a art.24, alin.( 1 ).

Art. 222

(1) Organizatiile patronale care si-an dobandit pcrsonalitatea juridica in baza Lcgii nr.356/200 1 anterior datei intrarii in vigoare a prezentci legi vor depunc la instants de judecata cornpetenra noul statut al organizatiei, ill conformitate cu prevederile legii, In termen de l2 iuni.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) determina suspendarea dreptului de reprezentare a organizatiei in structurile de dialog social 111 care participarea este condijionata de indeplinirea conditiilor prezentei legi.

Art.;~23

Cererile referitoare la inregistrarea, execurarea, rnodificarea, suspendarea sau incetarea unor clauze cuprinse In contractele colective de munca, formulate in fata institutiilor

61

I

MIN JUSTlllEI

publice, instantelor judecatoresti ~i a altor organe ale statului sunt scutite de taxe judiciarc si de rirnbru judiciar.

Art. 224

(l )Hotararile judecatoresti prin care se constata reprezentativitatca organizaiiilor patronale ~i sindicale in conditiile prezentei legi, se cornunica Minisrerului Muncii. Familiei si Protectiei Sociale care va tine evidcnta acestora.

(2) Hotararile de constatare a reprezentativitatii se acorda pentru 0 perioada de eel mult 2 am.

Art. 225

(1) Reprezentativitatea organizatiilor patronalc sau sindicale poate fi contestara in instanta de cafre organizatiile parronale sau sindicale corespondente la nivel national, de ramura, grup de unit5fi sau unitati, ca parti indreptatite sa negocieze acelasi contract colectiv de rnunca, ill conditiile in care nu mai sunt indeplinite unul sau mai rnulte din criteriile prcvazute de art. 10, alin.( I) ~i (2), respectiv art.13, alin. (1), (2), (3) si (4) pe baza carora a fast obtinuta reprezentativitatea In cauza.

(2) Contestatia se dcpune Ia Instanta Judecatoreasca care a acordat reprezentativitatea.

(3) in cazul in care 0 organizstie patronala sau sindicala semnatara a unui contract colectiv de rnunca I~i pierde calitatea de organizatie reprezentativa, orice parte interesata, 'indreptatita sa negocieze respectivui contract colectiv de munca are dreptui sa solicite renegocierea contracrului colectiv de munca In cauza anterior termenului de expirare a acestuia. Daca nu se solicits renegocierea contractul colectiv de munca respectiv rarnane 111 vigoare parra la expirarea terrnenului pentru care a fost incheiat,

(4) In cazul in care pe parcursul derularii unui contract colectiv de rnunca angajatcrul isi rnodifica obiectul principal de activitate Ii vor fi aplicabile prevederile contractului colectiv de rnunca incheiat 1a nivelul ramurii ill care se lncadreaza noul obiect principal de activitate. In acest caz, partenerii sociali indreptatiti sa negocieze contractu] colectiv de munca au dreptul sa solicite renegocierea conrracrului colectiv de munca,

Art. 226

(l) in termen de 6 1uni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, organizatiile patron ale ~i organizatiile sindicale vor proceda la obtinerca reprezentativitatii 1n confonnitate cu dispozitiile legii privind negocierile colective de munca.

(2) Pana la expirarea tcrmcnului prevazut la alin.(l), reprezentativitatile organizatiilor de angajatori ~i sindicale, anterior obtinute, raman 1n vigoare.

Art. 227

(1) La data intrarii In vigoare a prezenrei 1cgi se abroga:

a) Legea 0I.54/2003 - legea sindicatelor,

b) Legea nr.1681199 - legea privind solution area conflictelor de munca,

c) Legea nr.356/2001 - legea patronatelor

62

MIN JUS71TlI,I

j~ Hi 05 WJ- \ 1 2010

d) Lcgea nr. 130/1996- legea privind contractului colectiv de munca,

e) Legca nr.l 09/1997 -legea Consiliului Economic $i Social n H.G. nr.369!200c) - privind cornisiile de dialog social

(2) Prczcnta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial

(3) en tennen de 90 de zile de fa publicarea in Monitorul Oficial al Rornaniei a prezentei legi, Minrsterul Muncii, Familiei $i Protectiei Sociale, ~i eu avizuJ Ministerului Finantetor, vor ern ite norme metodologice privind instituirea limbrului patronal.

ANEXA 1

LISTA

cuprtnzand mlulsterele ~i alte iostitutll publiee in cadrul carora se vor organiza comisii de dialog social

1. Ministerul Muncii, Farniliei si Protectiei Sociale

2. Ministerul Administrariei ~i Intemelor

3. Ministerul Finantelor Publice

4. Ministerul Justitiei

5. Ministerul Apararii Nationale

6, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 7. Ministerul Mediului si Padurilor

63

'}14'l/,Jb

MIN JUSTITI[I

7S 181

8. Ministeru! Economiei, Comertului si Mcdiului de Afaceri

9. Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale

10. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

I 1. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

12. Ministerul Culturii si Patrimoniului National

13. Ministerul Sanatatii

14. Ministerul Cornunicatiilor ~i Societatii Informationale

15. Ministerul Afacerilor Externe

16. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

! 7. Autoriratea Nationala pentru Reglementarea ~i Monitorizarea Achizitiilor Publico

ANEXA2

- Institutia publica care raporteaza -

Raport privind activitatea comisiei de dialog social pe luna .

----_ ..... ,._._-_--- ._--------_._,-----------

! Nr. I Odld. .'i'2din~ei CCii\i:;iei 1 Or d i n e a do:: z i, Re z urna t.u I concluz:iilor

r c r c . i (Ie J~alog social I sal! GIl ev en t ua l e Lo r

Puric t p r cpu s l Ln i t La t o r ] r e z o Lu t r I

----------_1-------

I

-_' -.---_---

I

- __ .. _ .. _-- ---- ---

------ ----- -_ ...... _._----_---

.i __ ._ .. _

I

__ i _.-_ ... _,, ,_. 1_._ .... _

I I

_ .. .0..-.. __ .. I _

_ 1

64

'14·1)Jh

MiN JLJSllTILI

1~) 11:1 ~1 S M'- , 1 .vo \ 0 7 o /8:

Se!>lrltl t IJ t-il

p re s e d i n t c j u i Cora i s i e i de dl<-l ~,)() s o c i a l

A...~XA3

REGULAMENT-CADRU

privind constituirea ~i functionarea eomisiilor de dialog social la nlvelul administratle! publice centrale

1. Compouenta comtsttlor de dialog social

Din cadrul cornisiilor de dialog social la nivelul administratiei pub lice centrale fae parte: 1. reprezentanti ai ministerelor - secretarii de stat, precum ~i conducatorii institutiilor publice, autoritatl ~i agentii atlate in coordonarea sau subordonarea ministerelor, nurniti prin ordin al ministrului;

2. reprezentanti ai partenerilor sociali - reprezentantii confederatiilor sindicale si patronale reprezentati ve la uivel national, conform copiilor de pe hotararile judecatoresti definitive depuse la secretariarul cornisiei de dialog social. Organizariile sindicale ~i patronale mcmbre ale cornisiilor de dialog social vor desemna cate un titular ~i cate un supleant pentru cornisiile de dialog social de la nive1ul ministereior si al institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1;

3. expert! - organizatiile sindicalc si patronale, in functie de ternatica abordata, pot fi asistate de ex perti care vor participa in baza unui mandat acordat de confcderatie;

65

MIN JIJSrlTlH

151853 [}O-11-2010

/7 /1'11

4. Invita]! - Ia propunerea presedintclui comisici de dialog social, plenul comisiei poate aproba participarea unor invitati eli statut nepermanent. [n cazul dezbaterii care necesita participarea reprezentanti lor altor inst i tuti i pub lice, autoritati si agentii, prescdintele comisiei de dialog social are obligatia de a-i invita la sedintele comisiei;

5. reprezentantul Mtnisterulul MuncH, Famillel ~i Protectiei Socia Ie - [a lucrari le comisii lor de dialog social din rninistere si din alte institutii publice prevazute in anexa nr. 1 va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale, pentru asigurarea asistentei rnetodologicc.

n. Functionarea comisiilor de dialog social

1. Presedintia comisiei este asigurara de un secretar de stat sau, In situatii speciale, eu acordul partenerilor de dialog social, de cafre un alt reprezenrant al ministerului imputernicit prin ordin al ministrului ori, in cazul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1, de un reprezentant imputernicit de conducatorul institutiei publice.

Presedintele cornisiei are urmatoarele atributii:

a) conduce sedintele comisiei de dialog social;

b) convoaca membrii comisiei, precum si invitatii la sedintele acesteia;

c) asigura prezenja Ia lucrarile sedinjelor comisiei de dialog social a reprczentantilor altor autoritati si agentii aflate in coordonarea sau subordonarea rninisterului sau institutiei pub lice 10 cauza,

2. Secretariatul cornisiei de dialog social se asigura de catre institutia publica 'in cadrul

careia aceasta functioneaza.

3. Secrctariatul comisiei de dialog social are urmatoarele atributii:

a) intocrnirea si comunicarea ordinii de zi;

b) di fuzarea documentelor de lueru pentru sedintele comisiei;

c) redactarea rninutei pentru fiecare sedinta, prccum $i transmiterea acesteia carre partenerii sociali, Ministerul Muncii, Farniliei si Protectiei Sociale si Consiliul Economic ~i Social;

d) evidenta hotararilor judecatoresti definitive privind reprezentativitatea partenerilor sociali, in copie legalizata.

4. Cornisiile de dialog social se intrunesc lunar sau ori de cate ori este necesar, In baza unei convocari facute de presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face in seris, eu eel putin 3 zile lucratoare lnaintea datei de desfasurare, cu cornunicarea ordinii de zi !ji a documcntelor de lucru. Ordinea de zi poate fi cornpletata ell alte puncte, cu aprobarea plenului cornisiei,

5. Presedintclc comisiei poate convoca 0 §edinfa extraordinara a cornisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu earacter urgent sau Ia cererea motivata a unor parteneri sociali.

6. Sedintele comisiei de dialog social convocate pentru dezbaterea unor acre nonnative se intrunesc dupa ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerca ministerului si inainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte rninistere.

66

31442.31;

MIN JUsmlfi

151028 0\1-11-20\0

73131

7. Scdinta comisiei de dialog social nu necesita intrunirea unui anumit cvorum, ci respectarea principiului tripartitismului: prezenta a eel putin unui reprezentant al Iiecarei parti (confederatii patronale ~i confederatii sindicale).

8. Punctele de vedere adoptate In comisiilc de dialog social se considers acceptate de catre partenerii sociali ai carer reprezentanti nu au fast prezcnti fa sedintele de cornisie la care au fost invirati sa participe, La propuncrile formulate in scris de partenerii sociali, initiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligatia de a da ill) raspuns motivat in termen de 5 zi1e de la data sedintei comisiei.

9. Dupa fiecare ~edinpi a comisiei de dialog social secretariatul acesteia intocmeste 0 rninuta, care esre difuzata partenerilor sociali ill sedinta urmatoare spre aprobare, Minuta respectiva este transrnisa si Ministerului Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale, precum si Corisiliului Economic ~i Social.

1 O. Prcsedintele comisici de dialog social va pune la dispozitia partcnerilor sociali informatiile disponibile necesare formularii unui punet de vedere argumentat.

11. Puncte!e de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii in cornisie vor fi inaintate secretariatului cornisiei de dialog social in forma scrisa, dupa modclul: text initial - propunere de modificare - motivare.

12. Pentru dezbaterea unor probleme ell caracter specific se pot constitui grupuri de Iucru, cu participarea reprezentantilor desernnati nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat,

13. Actele nonnative dezbatute Ln cadrul cornisiei de dialog social vor fi insotite in circuitul de avizare de minuta sedintei comisiei de dialog social, in care sunt consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul norrnativ discutat,

ANEXA4

REGULAMENT-CADRU

privind constituirea ~i fuuetionarea comisiilor de dialog socialla nlvelul administratie! pub lice locale

1. Componenta comisiiler de dialog social

Din cadrul cornisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale fae parte:

I. prefectul, preeum $1 reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice dcconcentrate ale ministcrelor ~i ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect;

2. presedintele consiliului judetean sau primarul general al capitalei, pentru rnunicipiul Bucuresti;

3. reprezemantti partenerilor §ociali - reprezentantii confederariilor sindicale $i patronale reprezentative la nivel national, conform copiilor de pe hotararile judecatoresti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la niveiul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Secretariarul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministeru lui Muncii, Fami liei si Protectiei Sociale va transrnite cornisiilor de dialog

67

31~423(i

lJ200~ ()!_J·l1-}010

I'J 18 \

social constituite Ia nivel judetean si al municipiului Bucuresti lists confederatiilor patronale si sindicale reprezentative In nivel national conform aces tor hotarari judecatoresti. Organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nive! national vor desemna cate un titular si cate un supleant pentru cornisiile de dialog social de la nivel judetean din struct uri le propri i in teritoriu;

4. expertl - organizatiile sindicale si patronale, in functie de tematica abordata, pot fi asistate de experti, care vor participa in baza unui mandat;

5. iDvitati - la propunerea presedintelui cornisiei de dialog social plenul cornisiei poate aproba participarea unor invitati ell statut neperrnancnt. in cazul dezbaterii care necesita participarea reprezentantilor altor institutii publice, presedintele cornisiei de dialog social are ob ligatia de a-i invita la sedintele cornisiei;

6. reprezentantul directiei de rnunca si protectie socials judetene - la lucrarile cornisiilor de dialog social la nivel judetean, pentru asigurarea asistenjei metodologice, un reprezentant al directiei de rnunca si protectie sociala judetene va participa ca membru de drept.

7. reprezentantul Inspectoratulul Teritorial de Munel - la Iucrarile cornisiilor de dialog social constituite in plan teritorial va fi invirat un reprezcntant 01 Ministerului Muncii, Fami liei si Protectiei Sociale, pentru asigurarea asistentei metodologice

LL Functionarea comisiilor de dialog social

1. Presedintia cornisiei, in baza principiului copresedintiei, este asigurata de prefect si de presedintele consiliului judetean sau de primarul general al capitalei pentru municipiul Bucuresti.

2. Secretariatul cornisiei de dialog social se asigura de catre institujia publica in cadrul

careia aceasta functioneaza.

3. Secretariatul cornislei de dialog social are urmatoarele atributii:

a) convocarea membrilor comisiei la sedintele acesteia;

b) intocmirea si cornunicarea ordinii de zi;

c) di fuzarea documentelor de Iucru pentru scdintele cornisiei;

d) redactarea minutei pentru fiecare sedinta, precum si transmiterea acesteia membrilor comisici si secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, F amiliei si Protectiei SociaJe.

4. Cornisiile de dialog social se intrunesc lunar sau ori de care ori este necesar, ill baza unei convocari .£acute de presedintele comisiei. Convocarea cornisiei se face ill scris, ell eel putin 3 zile lucratoare inaintea datei de des fasurare, cu cornunicarea ordinii de zi si a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi cornpletata eu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei,

5. Presedintele comisiei poate convoca 0 ~edinta extraordinara a cornisiei de dialog social pentru dezbarerea unor probleme ell caracter urgent sau la cererea moti vata a unor parteneri socia!i.

6. Sedinta comisiei de dialog social nu necesita intrunirea unui anurnit cvorum, ci rcspectarea principiului tripartitismului: prezenla a eel pujin unui reprezentant al fiecarei parti (confederatii patronale si confederatii sindicale).

68

1 S 70 ~O 0\)- 1 1 -20H)

nO i81

"ilN JlISHCIEI

-\

7. Punctcle de vedere adoptate in comisiilc de dialog social se considera acceptate de catre partenerii sociali ai carer reprezentanti nu au fost prezcnti la sedintele de cnmisie la care au fest invita]i sa participe. La propuncrile formulate in scris de partenerii sociali, inuiatorul actului normativ sau al alter proiecte urc obligatia de a da un dispuns motivat in term en de 5 zile de la data sedintei cornisiei.

8. Dupa ficcare sedinta a cornisiei de dialog social secretariatul acesteia intocmeste 0 minuta care este difuzata partenerilor sociali In sedinta urrnatoare spre aprobare. Minuta respectiva este transmisa si secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Farniliei si Protectici Sociale.

9. Presedintele comisiei de dialog social va pune la dispozitia partenerilor sociali informatiile disponibile necesare elaborarii unui punet de vedere argumentat.

10. Punctcle de vedere ale partcnerilor sociali eu privire la acrele nonnative supuse dezbaterii in cornisie vor fi inaintatc secretariatului cornisiei de dialog social in forma sensa, dupa rnodelul: text initial - propunere de modificarc - motivare.

It. Pentru dczbaterea unor probleme cu caracter specific sc pot constitui colective de lucru, eu participarea reprezentantilor desernnati nominal de partenerii sociali, membri ai cornisiei eLI mandat deterrninat,

ANEXA5

Ramurile economiei uationale

Seetiunea ------.
Nr.crt, RAMURA ~
cr. eAEN
f---. . __ A9RICULTURA., SIL VICUL TURA SI_PESCUIT
L A I
'"' J B INDUSTRIA EXTRACTIV A
l.. .____L___
3. I C INDUSTRlA PRELUCRA TOARE
k-. 0 PRODUCTIA ~r FURNrZAREA DE ENERGIE ELECTRIC,A. $1 I
TERMICA. GAZE, AP~ CALDA ~r AER CONDJ],IONAT
5. E DISTRffiUTlA APEJ; SALUBRITATE, GESTroNAREA DESEURIUW,
ACT[VITAJI DE DECONTAMINARE
6. F CONSTRUCIIl
r-------- - ... --
7. G COMERf CU RIDfCATA Sf CD AMANUNTUL; REPARAREA
~s.+ ... ~.- AUTOVEHICULELOR ~I MOTOCICLETELOR .. ___ . i
H TRANSPORT ~t DEPOZIT ARE ~
9. r }-IOTELURI ~L RESTAURANTE~ ______ ~ __ . __ J
- -- 69

Iv: IN .n.s TlllE"1

15 ) 1 08 09 _ 11 - 201 0 1.11 ,'Ii 1

r 10

K

INTERMEDIERI FINANCrARE $1 ASIGURARI

II. L TRANZACTJlIMOBILIARE i
12 1 M , ACTlvrrAn PRoFEsroNALE, $TIINTIFICE $1 TEHNICE
13. N ACTIVITAT[ DE SERVICII ADMrN1STRA TlVE SI ACTIVITATr DE
SERVICII SUPORT
- --_
I l4. 0 ADMINlSTRATIE PUBLICA ~I APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN
SISTEMUL PUBUC =1
15. P fNY AIA~lANT
16. Q SANATATE sr ASJSTENTA. SOCIALA
_- ACTIVlTATI DE SPECTACOLE, COLTURALE.sf RECREAT[VE
17. R
-- S ALTE ACTIVITATI DE SERVrCIl-
18.
19. j T ACTIVIT ATI A r.E GOSPODARIILOR PRlV A TE IN CA LIT ATE DE
I I ANGAJA TOR DE PfRSONAL CASNIC; ACTLVITATI ALE
, GOSPOOARliLOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI $1 SERVICII I 1 DESTINATE CONSUMUUJI PROPRIU

f--2-0-. -------t--T'> ---,-u-,----- ---A-C-T=I-V·-IT----A,.----,l----'I-A-::-L~E-'-'-::O:'-:::'R-G-ANIZA TIfLOR S r-O----:c:-R-G-A-:-N=IS---M-E-,-----,· L:--O-:::R~------j

_ EXTRA TERITORIALE

--

70

M IN .JlI~ 11 rlU

1 n t

r

Nr. SGG:

D3.11.2010

Materlale pentru:

- ~edmt8 de guvern;

- eventuate observetn $1 oropuneri:

Data dituzaru .

OBSERVATII:

PRIMA LECTURA

MIN JUS1!TI[l

1~?13" OfJ-11-2010

2/17

Stimati doamna Secretar General,

Va transrnitcm anexat, proiectul Legii privind modificarea fli completarea LegH nr.l08/1999 privind infiintarca ~l organizarea Inspectiei Muncii, republicata si proiectul Legii prlvind Codul dialogului social, insotite de expunerile de motive, adresaridu-va rugamintea de a le include, in prima tectum, pe agenda de lucru a sedintei Guvernului din data de 3 noiembrie a.c.

MINlSTRU

r CRET :~R(I\ TUL er:".!r_:nA~

I REGL~'T[,' !'UR,\ (_;i:_-' :' ; , : " I

' I

l· J,V li~ -;:;"-f'9 .

1-, r.. 7" t;, - I J ~) _ j - ~

t' " . ! / ... , /- __ ,,,,"- -:'"1-- '" ~'

. ], .- /) -- _if -'f

Zlua ,,:U __ L/ __ "j,,- _,-r.' •• ,

MiN JLJSTITru

1S.213J 09-11-2010

4 {17

r---Astfel, oroiectul contribuie la promovarea unei politici cornplexe elaborate cu scopu!l i de a asigura aplicarea prevederilor legale, genera Ie si specials, In domeniul relatiiior de i

i rrnmca, al securJUltit 9; sanatatilln rnunca ~! al supravegherii pietei, I

\ '

• I

In procesul de analrzare a oportunitatii elaborarii acestui proiect de act normativ, a I

fast identificat un set de modificari ~i completari care vizeaza, in principal, aspecte I referitoare Is: I - definirea tunctntor principale ale lnspecliei Muncii, avand in vedere prevederile I

Conventiei nr. 81/1947 ~j In acord cu triplul rol pe care institutia Il tndeplineste. ~i anume: de 7ndrumMor al angajatoriJor ~i angajatilor. de control ~i de sancnonator:

~ reformularea atributlilor generale $i spectate. distinct pe domenii: relatu de rnunca, secuntate $1 sanatate in munca. supravegherea pietei, in concordanta cu noile prevederi legale $i eliminarea celor preluate de catre alte institu~n;

- instituirea functiei de inspector de rnunca cu statut special, in cadrul categonei funciiilor publice speciflce. Rolut inspectorului de rnunca este acela de a controla ~i constata I modul de aplicare a legislatiei existente in domeniul de cornpetenta, fiind un instrument acuv al vointei autoritatii statului in protejarea angajatilor. prln mvestirea acestuia cu exerctuut autorit~tii de stat;

- indeplinirea atributiei de control a clauzelor cuprinse in contractele individuale de I munca ~i a contractelor cotective de rnunca la nivel de unita~;. pe care Ie ¥nreglstreaza, I asigurand ~i evtdenta acestora:

I - crearea cadrului legal pentru elaborarea Statutului inspectorului de rnunca, In

1 vederea intaririi capacitatii de control a institutiei ~i pentru Indeplinlrea rnasuritor staonue in Memorandumul de lnteleqere intre Comunitatea Europeana $1 Romania:

I - reformularea reglementarilor referitoare la conducerea Inspectiei Munci', prin corel area acestora cu noile prevederi legislative ~i asimilarea functiiior de inspector general

I de stat. inspector general de stat adjunct :;;i inspector ~ef, respectiv inspector ~ef adjunct co functia de inspector de munca, cu atrioutil de control,

I - reglementarea unor rnasuri de protectie pentru personalul lnspectlei Mundi l?i a!

II inspectorate1or teritoriale de munca impotriva amenintarilor, violentelor sau a oncaror fapte i care 1i pun In perico! pe el, familiile si/sau bunurile lor. precum ~i reglementarea posibilit<Jtii I de a beneficia de asistenta juridica suportata de catre institutia din care fac parte In cazurile t In care actele ~i faptele indeplinite in timpul exercitsrf atributrilor de serviciu, in limitele ~i

I· respectarea prevederilor legale, fac obiectut unor proceduri juciciare:

- reglementarea unor mij!oace coercitlve impotriva comportamentului necorespunzator

! al angajatorilor care se sustrag respectaril prevederilor legale. Lipsa unor masuri severe ~i a , unor sancuun: corespuozatoere ~i proportionate cu gravitatea faptei ar conduce la plerderea I credibilitatii pe care trebuie s~ 0 aib~ inspectorul de rnunca, altfel actlunea sa ram~ne lipsita i de eficacitate:

! ~ constituirea la nivelul lnspecuei Mundi §i al inspectoratelor teritoriale de rnunca a I unul Consiliu Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, a carui reprezentanti vor fi i oesernnati atat din cadrul institu\iilor menticnate anterior, cat si din cadrul ccnfederatiitor

smdicale ~j patronale reprezentative la nivel national;

I ~ preluarea _~ctivita~ii .Revista Obiectiv" ale carei at(ibu~ij se stabilesc prin Regulamentul

l ; de Organizare -~ F-uncfionare·a Inspec1iei Muncii, aprobat prin hotarare de Guvern.

r , ,.

-.I De asernenea. s-a considerat necesara rnajorarea cuantumului amenzilor

. contraventionaie pentru eficientizarea actutui de control ~i responsabilizarea angajatorilor cu I privire la Impiedicarea inspectorilor de rnunca sa exercite contro'ui. la obligatia acestors de a ; pune la dispozltia lnspectornor de munca documentele solicrtate 'ji la indeplinirea masurilor

!asate de inspector1i de munc.a. in vederea elirninarii deficientelcr constatale.

Corelativ cu majorarea cuantumului amenzilor contraventionate s~a prevazu! $! I posibilitatea contraveruenttlor de a acbita, pe loc sau in termen de cel mu!t 48 de ore de la I L ?ata lncheierii procesL!!ul~verbal ori. dupa caz, de la data .. E_?munici3rii acestuia jumatat~ diQ_:

Jl.11N .;US1IJI[1

!~21!i9 09·\1·20ICl

EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1

Titlul proiect act normativ

Proiect de Lege pentru mociucarea $i cornpletarea Leg;i nr. 108/1999 pentru infiin\area i-i organizarea lnspectiei Muncii, repuoucata

Sectiunea a 2 -a

Motivul emiterii actului nonnativ

I 1. Descrierea situatlei actuale

I Legea nr. 108/1999 reprszinta actul normativ de infiintare ~i organlzare a Inspectiei

: Muncii, care a avut la oaza prevederife Conventulor O.LM. nr. 81/1947 privind inspectia : rnuncii din industrie ~i cornert ~I nr. 12911969 privind inspectia rnuncii in agricultura, ratificate

Tn legislatia rornaneasca prin Decretul nr. 28411973 ~i respectiv, Decretul Consiliului de Slat nr.83/1975.

Astfel, din anul 1999, lnspectia Muncil tuncuoneaza ca organ de control in subordinea Minlsterului MuncO, Familiei si Protecuei Sociale, avanc urrnatoarele obiective principale:

a) controlul aplicaru prevederilor legale referitoare la relatiile de rnunca, la securitatea ~i

sanatstsa In munca. Ia protectia salariatttor care tucreaza In conditii deosebite; I

b) informarea autontatnor competente despre deflcientete legate de aplicarea corecta a I

dlspozrtriior legale in vigoare: I

c) furnizarea de inforrnatii celor interesati des pre cele mai eficace mijloace de respectare

I a Jegislatiei muncH; I

1 d) asistarea tehnica a angajatorilor ~i a anqajanlor. pentru prevenirea riscurilor

profesionale $i a conflictelor sociale;

I, e) initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiel $i Protectiei Sociale pentru I

lrnbunatatirea legislatiei existente ~I elaborarea de noi acte legis)ative in domeniu,

, Dinamica tnrecistrata in ultimii ani In domeniul relati'lor de rnunca, se retlecta in I

1 hotarar~a legjuitoru)u~ de. a aduce modifi~ari esentiate l'~ ceea ~e prive$te_ reqlernentarea I raocrturilor de rnunca, ~I totodata, a legJsla~lel care priveste sanatatea ~r securitatea in I I rnunca. I I Evolu\la inregistrata in ansamblul actelor nonnative care reglementeaz~ domeniul de I i cornpetenta at lnspectiei Muncii se reflecta nu numai in leglslatia interna, ci ~i in ratificarea I i unui numa( insemnat de convents adoptate In cadrul O.I.M.. in calitatea Romi-miei de I

sernnatara a Tratatului de la Versailles din 1919 ~i membra fondatoare a 0.1. M. I

I Avand in vedere aceste considerente este necesara modificarea ~i cornptetarea Legii I I nr. 1 08J199? _ pentr~ Infiin~area !?! org~nizarea lnspectiei Muncu, r~p_u?ficata .. institutie care I \ lrebuie S~-~I rndepllneasca functiile pnn raportarea acestora la reahtat11e sociale cu care se . I confrunta in tirnpul lndeplinirii atributiilcr de control. Astfel, se au in vedere conexiunile $i

I interferentele existente intre legislatia ce reqtementeaza exercitarea autontaff de stat de

I catre Inspectia Muncl! ~i inspectoratele teritoriale de munc3, in domeniile sale de

I cornpetenta, ~j atributrile institutiei reg!ementate in art 254 din Codul rnoncn. cu modific~rl!e I

si cornpletarile utterioare, care fac necesars tntarirea activitatil de control a mstitutiei. I

I

_--'----

~--"

2. Schimbari preconizate

: Prin elaborarea acestei legi se are tn vedere redefinirea functiilor lnspectiei Muncii in ! I acord cu dinamica leqistattei europene $1 a prevederilor conventlilor ratificate de tara noastra. 1 \ precurn ~! cu necesitatea adaptani fa noile cerinte legate de reorganizarea institutllior i

U?ubllce~_ .. __ .... __" _,,,' ,, ,_", '

MIN JLJSTITI[I

S n;

~minlmul amenzn prev-azute de lege, corespunzator faptei pentru care a fest sancuonat. - --; I Este foarie important ca inspectorul de munca sa apuce sanctiuni proportional cu I

gravitatea faptelor savarsrte de entlta!lIe controlate. pentru a nu lasa lipsi: de ctccte .

I obrecuvete urmarite prin actele de control.

I Tinand seama de irnportanta deosebita a activita~ii de control a lnspecna Muncii ~i I inspectorateior teriloriale de munca in oomeniue rela\iilor de rnunca. al securtUltii ~i sanatatii \ in munca ~i al supravegherii pietei produsetor pentru care a fost desernnata, este necesara I adootarea acestui proiect de act norrnativ,

1- . _

3. Alte lnformattl Nu este cazul

-_. -_._----------!

I

1- _

-·----1

, Sectiunea a 3 -3 ,

" Impactul socia - econo~ic at proiectului de act normativ ~

~-~Tmpact macroeconomic- ---~----l

i Nu este cazui. I

.. -"--' __ - ---------. - ... _--.--, ---- ·------1

2. Impactul asupra mediului de afaceri I

Nu este cazul 1

r--'" -- - -- '-.

. 3. Impactul social 1

1 Prin promovarea acestui project de act normativ se urrnareste modificarea cadrului legal 1

! in baza canna este orqanizata ~i functioneaza lnspectia Muncii !?i mspectoratele teritoriale de I I rnunca. prin redefinirea functiilor ~i atributiilor lnspectrei Muncii :;;i a inspectorateior tentoriafe 1 I de munca in acord eu atributiile stabilite prin alte acte normative ~i tmand seams de tnplul rol I I pe care aceasta ll fndepline~te, ~1 anume: de indrumator al anpajatorilor ,?I angajati1or, de I 1 control ~i sanct.onator. !

4, Impactul asupra mediului Nu este cazul

~-----C---:----=----'-'---' ----.---.-~-- .. --

5. Alte lnformatii Nu este cazul

,

,- ------------

- .. --~---- sectlunea a 4 - a -I

Impactul financiar asupra bugetulul general consolidat, atilt pe termen scurt, pentru I anul curent, cat ~j pe termen lung (pe 5 ani)

- .. -----.-.- .. - .... --.-- n

-miil~~

:-_-==_--_- .. - __ --_-~~- _-I-n-d_-ic~a~to=r=i ~-_-.~~~~~~~ __ -._ .. --~~-r c~~:~t-rur:!~rlj Tp~~d~~~~

~ .. L_2 .~_j_~_l__4_--1

: ~ar~Odificari ale venituritor bugetare. plus/minus, din! j I' :

! a) buget de stat. din acesta: I ,I

i) irnpozit pe profit i I I

l ii) irnpozit pe venit . i I

: b} bugete locale:

: i) lmpozit pe profit

I Cj bugetul asiqurarilor sociale de stat:

I) contnbutn de asigurarl

- - - --- __ ----.- ----~---------

I I

I ,

- .... ~_' -- .. ~-- ... -~~---__,

11

1 5 23 -1 4 09·· t 1 - 20 1 0 0 Ii 7

MIN JUSTIT(EI

I j

. I

I I

-+---------w

I . !

i

4, Propuneri pentru acoperlrea cresterf cheltuieltlor I' I -j-i

'I ~~g;r~~~neri pentru a compensa reducerea venlturilor 1,1 l-_····_

bugetare H

~' CalcuJe detaliate privind fundamen-t-a-re-a-m-o-d..,-if:-ic-a,...,ri,,-Io-r-tj---- I I

eniturilor §iJsau cheltuielilor bugetare .! 1 I

I 7, Alte informatii - '! --1'

I Sectlunea a 5 - a

I Efectele proiectului de act normativ asupra 1e islaJiei in vigoare .~

~Proiecte de acte normative Elaborarea proiectulul de lege prlvind

l. suplimentare I Statutul inspectorului de munca !f} inspectorutul ,

I _ social '

r 2.Compatibilitatea proiectului de act .

I' normativ GU legislatia comurutara In Nu este cazul j

rnatene

)t"3-:--0e-C-iz--:-;(-a-le-C-U-r1-i-i -E--u-r-op-e-n-e-d-e·-+----N-u-e-s-te--ca-z-u-l----- .--

~~ie §i alte documente __ -'--- _

[-2. Modifieari ale chelturet.tor bugetare, , care:

1 a) buget de stat, din acesta: i) cheltuieli de personal Iii) bunuri ~j servicf

, b) bugete toceie:

i) cheltuieli de personal Ii) bunuri ?i servicii

c) bugetul asiqurarilor soda Ie de stat: i) cheltuleil de personal

Ii) bunuri ~i servicii

plus/minus, din I

1 !

r---~

I I

j I

1

I

(

!

3_ Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat

, b) bugete locale

4. Evaluarea conformitatii:

\ Denumlrea actului sau Gradul de conformitate I Comentarii

I documentului cornurntar, nurnarut, (se contorrneaza/nu se I

1 data adoptarii 9i data publicari; I confor_m_e_;;..a-,---z_;]L..) 11--· _

i 5. Alte acte normative si/sau I I I

I documente internatiom.e din care I Nu este cazul i

~U(g angajamente __ -+- -----------i--------- .~

~Alte informati; Nu est_e_c_a_zu_l ____.__L ---'---1

sectlunea a S - a

Consultarile efectuate in vedaraa alaborarf proiectului de act normativ

:T. Informatii privind procesul de!

I consultare cu oroanizat» ,

,I oequvernarrenta'e. institute de I

! cercetare 91 alte orqanrsrne

I implicate ,I

I 2. Fundamentarea aleqerii I

I orqanizattilor cu car~ a 8VUt .l~c I

t consultarea.c.2recum ~I a rnO~t~~I .. lrl L __ , . _

i

--1

Nu este cazul

._ ._-_ .. _----_._ ..... _--

MIN JU~ T!fl[1

1 'J 24 (\Ij Or\-11- 20 I 0

" i1-;

i care activaatea acestor organizatii :

I este legata de obiectul proiectului I i de act norm ativ

i 3. Consuttarite orqaruzate cu i autorttanle adrnirustratiei publice

I locale. in situatia In care proiectul I . de act norrnativ are ca obiect i I activitc:W ale acestor autoritati, in j I conditiile H G nr. 521/2005 privind I

I procedura de consultare a I

f structurilor asoctative ale I

I autoritatilor adrninistratiei publice I I locale la elaborarea proiectelor de I 1 acte normative

: I

L .. _--'. . __ -- .. ----"

r4. Consurtarile desfasurate in cadrul ['

I consilillor interrrunistertate. in

conformitate cu prevederile H.G. nr.

750/2005 privind constituirea 1

consiliilor interrninistenale

~ermanente .L _

I 5, lnformatii privind avizarea de I

, catre: I

I a) Consiliul Legislativ j Prezentul proiect de act norrnativ va fi supus I

,I b) Consiliul Suprem de Aparare a I avizaril Consiliulul Legislativ st Consillului f

I Tar;i \: Economic ~f Social I'

i c) Consiuul Economic ~j Social ,

I d) Consiiiul Concurentei ! I

Le) Curtea de contUri. __ , 1. _ .. __ . j

I 6. Afte mrormatf Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii i

: ~i avizat in cadrul ~edin~el Comislel de Dialog;

;1' ! Social a Mlnlsterului MuncH, Familiei ~I Protactlei I

, _ Sociale I

Nu este cazul

--------- ----I

Sectiunea a 7 - a

I Actlvitati de informare publica prtvlnd etaborarea ~I implementarea proiectului de act

I normativ !

fT Informarea societati. civile cu I A 10st supus dezbaterii publice, confor-m--/

! privire la necesitatea elaborarii i procedurilor in vigoar~, regtemantate prin Legea nr. I

I proiectului de act normativ I 5212003 privind transparenta decizionata in

I ! aorntntstratla publica

rE' Informarea societatJi civile -eu·t ., .---'--'_--"-"_"

I privire la eventua!ul impact asupra !

mediului In urma impleruentarf I

~ proiectului de act normativ, precum si I I efecteJe asuora sanatatii ~i securita~ii

J cetaienllor sau diversitatii biologjc~ ,, . . _

I 3. Aile inforrnatii

. I

IL .. ._

1- .. -- .. -----_· __ .. _· __ .. _--

-----1 1 I

Nu este cazui

.... -'---1

_ - __ .... __ • __ __.J

L ... _. "_, ,_ ... , __ ~, _ ~ .. _ .. _.

--~-'-----'

MIN JUSTITICI

.-- ..• ---_ .. __ ... __ ..... _-----_-

Sectiunea a 8 - a

I Masuri de Implementare

I -- -'-.- ... j .. ---- -- - -. ---.-

i 1. Masurile de punere in aplicare a '

: proiectului de act norrnativ de catre ! I autoritatne administratiei puouce ] j centrale _ ~i/sau. locale - jn~intarea 1 I unor nOI oraanlsme sau axtmderea ' I competentelor Institu~iilor existente I

\, ----i---·-- .. ·-----·

I 2 Alte intorrnati: j

I

-----~---J

---{ !

-- _ .... _-_._---_-_-_ - _j

,--_._--- -- .. __ -_.- -_ .... _.--~ - ... --'-' - -'

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI $1 PROTECTIEI SOCIALE, loan - Nelu BOTI$

AVIZAT:

PRE$EDINTELE AGENTIEI NA TIONALE A FUNCTIONARtLOR PUBLICI Andras SZAKAL

MINtSTRUl FINANTELOR PUBUCE,

Gheorghe IALOMITIANU

MINISTRUL JUSTITIElj Catalin Marian PREDOIU

,\!iIN .ILJSTllll:1

PUOIECT

LEGE

pentru modificar ea ~j cornpletarca

Legii nr. 108/1999 privind 'infiintarea ~i organizarea Inspectiei Muncii, republicata

Par lamcntul Romaniel adoptii prezenra lege

Art. I - Legca nr. 108/1999 pentru Infiintarea $i organizarea Inspectiei Muncii, publicata In Monitorul Oficial al Rornfiniei, Parten I~ nr. 283 din data de 21 iunie 1999 si rcpublicata In Monitorul Oficial al Romantei, Partea I~ nr, 740 din data de 10 octombrie 2002. se modifies ~i se completeaza, dupa cum urrneaza:

1. Alineatul (2) al arricolului 1 se modifica ~i va aves urmatorul cuprins:

,,(2) lnspectia Muncii are personalitate juridica ~i este finantata integr~de la bugetul de slat, prin bugetul Ministerului Muncii, Farniliei ~i Protectiei Sociale".

2. Dupa alineatul (2) al articolului 1 se introduc trci noi alineate, alineatelc (3), (4) .5i (S), care vor avea urmatorul cuprins:

,.(3) Inspectia Muncii indeplineste Iunctia de autoritate de stat, prin care asigura cxercitarca conrroiului In dorneniile relatiilor de rnunca, securitaiii ~i sanl:ita~ii in munca, precum ~i a1 supraveghcrii pieje: produsclor pentru care a fost deserrmata,

(4) 1 nspecria Muncii actioneaza pcntru asigurarca protectiei societe a muncii, In baza prcvederilor aJ1. 41 din Constitutia Rornaniei ~i, rcspectiv, a prevederilor C onventiei nr. g I ~j C onventiei ill. 129 ale Organizatiei Internationale a Mundi

·fi i

rat! reate. 4.1 J ."(1 0:

(5) Pe lan~' Inspectia Muncii functioncaza .Revista Obiectiv" publicatie de spccialitate finantata integral din veniturile proprii ale acesteia, ale carei atributii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii. aprobat prin hotarare de Guvern, dcnumit in continuare Regulament".

3. La articolul z sintagma l.unitati'· se va inlocui cu sintagma "institu~ji".

4. Aliueatul (1) al articolului 4 se completeaza dura cum urrneaza:

.. ( 1) Organizarca ~i functionarea Inspectiei Muncii SI:: reglemcntcaza prm

Regulamcnr, cu respectarea prevederilor prczentei legi". i -.

5. Articolul 5 se modiflca si va avea urrnatorul cuprins:

"Arl_ 5 - Inspectia Mundi indeplineste urmatoarele {unqji gCIleraJe:

a) de autoritate de stat. prin care sc asigura exercitarea controlului aplicarii prcvcdcrilor Jeg[lIe in domeniilc sale de cornpetcnta;

b) de cornunicare. prin care sc asigura schirnbu I de informaui eu auroritatilc administratiei pub lice centrale ~j locale, precum $i cu persoancle fizice si juridice sup usc 8clivila~ii de control, informarca acesrora si a ceratcnilor asupra modului cum se respecta ~i sc 3pJic;) preve dcri le legislariei din dornenii!c de cornpetcnia:

CJfl!

MiN JUSTITI[I

1525 Hi 09-11-)()10

10117

c) de reprezcntare, prin care se asigura. in numele sratului roman $i al Guvernului Romaniei, reprezentarea pt:. plan intern ~i extern In dorneniile sale de competenta;

d) de Iormare, prin care se rcalizeaza pregatirea ~l perfectionarea profesionala a personalului propriu, in conditiile legii:

e) de cooperate, prin care se asigurs desfasurarea de actiuni in cornun, pe plan intern ~i international, in dorneniile de cornpetcnta:

I) de administrare, orin care sc asigura gestionarea bunurilor din dorneniul public, respect iv, privat al statului, ori, dupn caz, al unitatilor adrninistrativ teritoriale pe care le are In adrninistrare sau in folosinta, a Iondurilor alocate in scopul functionarii In conditiilc lcgii, precum ~i organizarea ~i gcstionarea sisternelor informatice nccesare activitati lor propri i".

6. Articolul 6 se rnodifica ~i va avea urrnatorul cuprins:

"Art. 6 - (1) Inspectia Mundi are urmatoarele atributti generale:

a) corurolul aplicarii prcvederilor legale, generale ~i speciale, In domeniul relatiilor de munca, al sccuritatii §i sonaUitii In munca, prccurn ~i al supravegberii pietei produselor pentru care a fost desemnata;

h) fumizarea de informatii angajatoriJor ~i salariatilor cu privire la rnijloacele de aplicare a prevederilor legale in dorneniile de cornpetenta;

c) informarea autoritatilor competcnte despre deficientele sau abuzurilc legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale 10 vigoare:

d) prestarea de servicii specifice domcniului sau de activitate.

e) initicrea de propuncri pentru imbunatatirca cadrului legislativ din domeniile sale de acrivitate, pe care le inainteaza Minisrerului Muncii, Farniliei ~i Protecnei Sociale.

(2) Inspectla Muncii are urrnatoarele atributii spccifice:

A. III domeniul relatiilor de munca:

a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, gcneraie ~i speciale, cu privire la inchcierca, executarea, modificarea, suspendarca ~i incetarea contractelor individualc de munca;

b) controleaza stabi lirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractu! colectiv de munca aplicabil si din contractele individuate de munca: c) controleaza aplicarea masurilor de respectare 1I egal1Uitii de sanse ~j de tratament intre femei $1 barbati:

d) asigura la nivel national evidcnta muneii presrate in baza conrractelor individuale de rnunca prin rcgistrul general de cvidenta al salariatiior;

e) controleaza folosirca fortei de munca In scopul idcntificarii cazurilor de rnunca nedeclarata;

f) asigura inregisrrarea contracteior colective de rnunca la nivel de unitati si verifies prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat.

B. in dorneniul securttatii ~i sanatatii in munca:

a) controleaza, cocrdoncaza ~i indruma metodologic aplicarea prevederilor retcritoare la securiratea ~i sanaratea in munca cc decurg din legislatia nationa lao europeans si din convcruiile Organizatiei lnternationalc a Muncii;

i

MIN JUSll11f,i

t525~li 09-11-2010

b) cerceteaza evenimentele conform cornpetentelor, avizeaza cercctarca, stabileste xau confirms caracterul accidentelor, colaborcaza cu insututii!e implicate In ccea ce privcstc cvidcnia ~i raportarea accidcntelor de rnunca -,?i a bolilor profcsionale;

c) controlcaza activitatea de instruire, informare ~i consultare a salariatilor ~i furnizcaza informatii in vederea irnbunatatirii acesteia;

d) autorizeaza functionarea din punct de vedere 31 securitatii $1 sanatatii in munca a persoanclor juridice si fizicc ~J retrage sau poatc propune retragerea autorizarii, ill conditiilc legii:

c) analizeaza aciivitatea serviciilor extcrne (it: prevcnire ~i protectie ~i propune , dupa Ca2, Cornisiei de abilitare a serviciilor de prevenirc $1 protectie ~i de avizare a dccurncrualii lor cu caracter tchnic de informare si instruire in dorneniul securitatii ~i <;[m<1ta!ii In munca, retragerca abilitarii;

f) elibcreaza avize si autorizatii conform cornpetcntelor stabilite prin actcle nonnative aplicabile;

g) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentclor de munca, in cazul In care se constata 0 stare de pericol grav ~i irninent de accidcntare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza, dupa caz, organeie de urrnarire pennia;

h) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, dcierminari ~i expcrtize penrru prcvenirea unor evenimentc sau pentru stabilirea cauzelor cvenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisrne abilitate, a Incadrarii nivelului noxelor profesionale In limite adrnisibile la locurile de rnunca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator.

c. j n domeniul supravegherii pietei:

a) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introduccrea pe pia~a a produselor pentru care desfasoara actiuni de supravegherc a pietei, conform co mpeten te lor;

b) restrictioneaza, prin masurile legale stabilize de legislatia in vigoare, comercializarca produselor ncconforme ~1 dispune masuri de eliminate a neconforrnitatilor constatate;

c) preleveaza probe ~i efectueaza testari In vederea identificarii produselor care prezinla suspiciuni de neconformitate:

d) colaborcaza cu autoritatile vamalc si alte organisrne responsabile cu controalele la frontiere 111 vederea schimbului de informatii eu privire Ia produsele cc prezinta riscuri In utilizare;

e) colaboreaza cu autoriiatile competcnte nationale ~i din cadrul Uniunii Europene in toate problernelc de supravcgherea pietei, inclusiv in ccea ce priveste notificarca clauzei de salvgardare In cazul produsclor neconforme.

(3) Inspectia Mundi indeplineste ~i alte atrihutii stabilite in rcsponsabilitatea sa potrivit legislatiei in vigoare.

(4) Pentru indepl inirea atributi ilor stabil ite prin lege, autoritatile adm inistratiei publice centrale $i locale, precum 9i institu(iik aflaiein subordinca, coordonarea sau sub autor itaiea acesrora, au obiigatia de a pune la dispozitia Inspcctiei Muncii ~i inspectorate lor tcritoriale de rnunca, la solicitarea acesiora, informariile si documentele nccesarc. in mod operaiiv ~i gratuit.'

M IN .iu C; IITI[I

lfi i';.J3 n~)-ll-;010

1 L :1 !

7. A.rticolul 7 se mudifica ~i va avea urmatorul cuprins:

"A11. 7 - (1) Inspecria Muncii poate s5 prcsteze servicii, :;;i sa furnizeze date/informatii, contra cost, l.!}..cQDdi~ii!e legii.

(2) Contravaloarca serviciilor prestatc se 5uporta de catre bcneficiarii acesiora si consti tu i c vcni turi la buge: ul tie stat.

(3) Serv ie i i le pentru care se pcrcep tar I fe. prccurn ~ i cuanrumu I acestora, se siabilcsc prin ordin al ministrului muncii, tamiliei ~i protectiei sociale'

8, Articolul 8 se modlflca ~i va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8 - j n realizarea atributiilor sale, lnspectia Muncii coopcrcaza, pc plan national ~i international, pe baza de protocoale, acorduri ~i mcrnorandumuri. ell institutii sirnilare, cu inspcctii din alte dornenii, institutii publico sau private, cu organizatii ale partencrilor sociali ~i cu orice alte organizatii care sunt constituite si functioncaza potrivit lcgii."

9. Articolul 9 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:

.Art. 9 - Ministerul Aparari: Narionale, structurile militate $1 structurile in care i~i desfasoara activitatea functionari publici cu statur special din cadrul Ministcrului Adrninistratici ~i Iutcmelor. Administratia Nationals a Pcnitcnciarelor din cadrul ~in i:.,t~rului J usti ~ieL_~---l---ib(;tt~flor, '-C~~ene~ti~ Servic~ul p:omanv de I n.forma! ii, Scrv1C1U) de Informarii Extcrne, Scrviciul de Protectie ~l Paz~ Serviciul de

"

Tclecornunicatii Speciale, precum ~l Comisia Nationa15 pentru Controlul Activitatilor

Nuclearc organizcaza acti viratile de inspccric a muncii prin servicii proprii de spcciaTlfate, care au compercnra exclusive numai pentru structurile respective."

10, Articolul 10 se modifica ~j Sf completcaza si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10 - (1) lnspccria Muncii estc condusa de un inspector genera! de stat.

(2) In exercitarea atributiilor de conduccre, inspectorul general de slat are In subordine 2 inspectori generali de stat adjuncri.

(3) Inspectorul general de stat si inspectorii gencrali de stat adjuncti sunr Durnil; prin ordin al rninistrului IDUIICii, tamiliei ~j protectiei sociale, in conditiile Icgii.

(4) Functiile de inspector general de stat si inspector general de stat adjunct sunt hI_nqii. pub lice de conducere specifice, asirnilare din punct de vedere aJ drcpturilor sal aria Ie eu directorul general, respectiv, directorul general adjunct din minister.

(5) Inspcctorul general de stat ~i inspectorii generali de stat adjuncii au calitatea de inspector de munca ~i pot exercita activitati de control pe intrcg teritoriul ~arii.

(6) Inspcctorul general de stat este ordonator sccundar de credite.

(7) tn cxcrcitarea atributiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii $i aproba rnetodologii, proceduri $1 instructiuni in dorncniilc de activitate ale Inspectici Muncii,

(8) Atributiile inspcctorului genera: de stat ~i ate inspectorilor gencrali de stat

adjunct, sunt stabilire prin Rcgulament.· .

(9) La nivelul Inspeciiei Muncii sc consutuie Consiliul Consulrativ Tripartit. cu rol de dialog social, forma: din reprczentantii descmnati ai institutici. III confedcrajiilor sindicalc ~i patronalc rcprezentative 13 nivel national".

MIN .IU~T:TIII

\ .\ .: \ 7

] 1. Articolul 11 se modifica si se cornpleteazii si va avca urmatorul cupr ins:

"Art. I 1 - (1) T nspectorate lc tcritoriale de munca sunt conduse de catc un inspector ~eC nurnu prin crdin al mmistrului muncii, Iamiliei ~i prorectiei sociale, in conditiilc legii.

(2) Inspectorul sef cste ordonator icrtiar de crcditc

(1) Tn exercitarea atributiilor de conduccre inspectorul sef are In subordine doi inspector: sef adjuncti, numiti prin ordin a! ministrului rnuncii. famiiiei $1 protcctici sociale, In condiiiile legii.

(4) Inspectorul scf s: inspectorii sefi adjunct! all cahtatca de inspector de rnunca ~i pot exercita activitati de control.

(5) Functiilc de inspector sef si inspector sef adjunct 2~nt functii publico de conducere specifice, asimilate din punct de vcdere al drepturilor salariale cu direcrorul ~i diicctorul adjunct din cadrul serviciilor publico deconcentrate ale ministerelor.

(6) La n ivcl u 1 inspecrorntelor teritoriale de munca se canst i tuie cate un Cons i1 iu Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, f()nTIM din reprezentantii descmnati at instituriei. ai organizatiilor sindicalc ~i patron ale. reprezentarive la nivel national".

12. Ar ticolul 12 se modifica si se complereaza ~i va ave a urrnatorul cuprins:

"Arl. 12 - (l) Pcrsonalul Inspecriei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din inspectori de rnunca - functionari publici eu statut special, functionari publici ~j personal contractual.

(2) In cxcrcitarea atributiilor de scrviciu, inspectorii de munca exercita atributii de autoritaie de stat.

(3) lnspcctia Muncii asigurti, participarea personalului propriu si aJ

inspcctoratclor teritoriale de munca la programe de perfectionare profesionala, specifice domeniului de activit ate, aprobate anual prin decizie a inspectorului general de stat

(4) Functiile publice de conduccre a directiilor/scrviciilor/birourilor eu atributii de

ll· control '$t de evidenta a relatiilor de munca sunt functii publice de conducere spccifice.

(5) Functionarii publici de conduccre at dircctiilor/serviciilor/birourilor eu atriburii de control ~i de evidcnta a relatiilor de munca, au calitatca de inspector de munca.

(6) lnspectorii de munca, functionarii publici ~i celelalte categorii de personal din cadrul lnspcctici Muncii ~i aJ inspectoratelor teritoriale de rnunca beneficiaza de masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror faptc care Ii pun in pericol pe ei, farniliile si/sau ounurile lor, precum si de rarnbursarea tuturor cheltuielilor pentru daunele suferite in cxcrcitarca atributiilor.

(7) Masurile speciale de protect ic, conditiile ~j rnodul de realizare al accstora sc stabilesc prin ordin al ministrului muncii, faruilici ,<;;i protectici socialc, ell avizul AgCIl\ici Nationale a Functionarilor Publici.

nn Personalul Inspectiei Muncii ~i al inspectoratelor tcritorialc de munca beneficiaza de sprijin financier din partea instuutici. prin suportarca sumeJor necesare usigurarii (IS istentci juridice In conditiile stabilite prin ordin al min istrului munci i. farniliei ~i prorectiei sociale, in cazurile In care acrele ~i faprele indeplinite In tirnpul cxercirarii atriburiiior de serviciu, In limitelc ~i CH respectarea prevederilor legale, Iac obiecrul unor proceduri judiciarc.'

M IN JUS [' rlr!

\~j 21 ,\0 O'l-11-2010

1-\ !17

13. Articolul Ls se modifica ~i se completeaza ~i va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13 - (l) Nurnarul maxim de posturi pcntru aparatul propriu al lnspcctiei Muncii $i al inspectoratclor ieritoriale de rnunca sc srabileste prin Regulament. ) - .:

(2) Structura organizatorica si statui de functii ale aparatului propriu al lnspectiei 0:Iuncii $i al inspcctorarclor teritoriale de munca. prccum ~i rcpartizarea numarului de posturi la inspecroratcle teritoriale de munca se aproba prin ordin al ministrului rnunciij ,

familici ~i prorecuci sociale". "

14. ArticoJul 14 se modifica ~i va avea urmatorul cnpr ins:

"Art. 14 - Drepturile salariale ale personalului incadrat la lnspectia Muncii se ocorda astfel:

a) pentru lnspcctia Muncii, potrivit prevcderilor legale aplicabile aparatului propriu al Minisierului Muncii, Farniliei si Protectiei Socialc;

b) pentru inspectoratele teritoriale de rnunca, potrivit preveuerilor legale apltcabilc scrviciilor publico deconcentrate ale ministerclor."

15. Articnlu] 15 se modifica Si se completeaza si va avea urmatorul cuprins: .Art. IS - (t) Inspcctia Muncii intocmcste si publ ica anual un raport asupra activitatii sale, eli respectarca prevederilor Convcntici nr. 81 a Organizatiei Internationale a Muncii.

(2) Raportul prevazut la alin. (l ) sc inainteaza rninistrului muncii, familiei si protectiei socialc ~i Organizatiei Internationale a Muncii".

16. Articolul 16 se modifica ~i sc completeaza si va avea urrnatorul cuprins:

"Art 16 - (l) lnspectorii de munca sunt Iunctionari publ lei, in cadru 1 functii lor

pubJicc specifice cu statut special. . , ~I . , .' '

(2) Statutul inspectorului de rnunca, va f rcglemcntat prin lege.

(3) Legea privind Statutul inspectorului de rnunca, dcnumit in continuare Statut, va fi adoptata In terrnen de 60 de zile de [a publicarea prezcntci legi In Monitorul Oficial

al Rornaniei, Partea L -,

(4) Inspectorii de munca bcneficiaza de stabi litate In functie ~i indepcndenta fa~ii de orice schirnhare guvernamentaia si influenta ncprcvazuta din afara.

(5) Funcria de inspector de munca poate fi ocupata de persoane cu studii universitarc de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga duraia absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in dorneniile fundarnentalc: suinte ingineresti, stiinte agricole ~i silvice, stiinte juridice, ~tiinle economice, sau in spccializariie: soc: i 0 logic, psi hoI ogie. medicine. adm inistratie publica si ~t i inte pol itice".

17. Articolul Ii se modifica si va avea urmatoru! cupr ins:

.. ( J) Rccrutarea ~i numirea in functie a inspectorilor de munca se fac potrivit legislatic! din do.neniul functiei publice ~i prevedcrilor din Statut,

(2) Inspectia Muncii asigura, potrivit prevedcriloi Staturului, pamciparea inspcctorilor de rnunca la prograrne de pcrlcctionare profesionala, spccifice domeniului de acrivirare, aprobatc anual prin decizie a inspcctorului general de stat".

18. A rticolul 18 se rnodifica ~i va avea urmatorul cuprins: ,/\11. 18 - Inspectorii de munca sunt obligati:

MIN JUS1!T1CI

1 ~i 2ii )~ 0Y -11 - 201lJ

1511 i

a) sa nu aiha vreun interes, direct sau indirect, de oricc natura ar fi acosta, III entita\iJe care se afla sub incidcnta controlului lor;

b) sa nu dczvaluie secretele de fabricatic $1. in general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunostinta in exercitarca functiilor lor, 3lat pc durata existentci raporturilor de serviciu, cat ~i timp de 2 ani dupa data incetarii acestora;

c) sa pastrcze ccnfidentialitajea -asupra identitatii persoanei care sernnaleaza ncrespectarca prevederilor legale In domeniul reglcmcntat de prezcnta lege si sa nu dczvaluie angajarorului, prepusilor sili sau altor persoane faptul ca efecrueaza controlul C3 urmare a unci sesizari."

19. Articolul 19 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:

. .Art. ]9 - inspectorii de rnunca, purtand asupra lor legitirnatia \,i insigna care atcsta Iunctia pe care 0 lndeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces liber, permanent si lara instiimarc prealabila, la oriee ora din zi ~i --..J.. I' din noa?te, in s~diuf oricarui angajator, persoana fizicJ ,sau juridica, ~j 10 orice loc unde ~ arc motive sa etectucze controlul sau cercetarea de evenrmente;

b) sa idcntifice, pe baza actelor care dovedesc identitatca sau pe baza alter documente, persoanele aflate in Iocurile de rnunca sau in alte locuri supusc eontrolului sau ccrcetarii evenimentelor si sa impuna cornpletarea fi~ci de identificare:

c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal (11 acestuia, precum ~i salariajilor, singuri sau In prezenta martorilor, docurnentele ~l informatiile necesare pcnrru realizarea controlului sau pentru cfectuarea cercetarii evenirnentelor;

d) sa ridice, temporar pe perioada vcrificarilor, de la entitatea conrrolara, orice document, pc hartie sau pe suport magnetic de inregistrare audio-video sau suport electronic de srocare a datelor care au lcgatura eu controiul elcctuat sau cu cercctarea evcnimentului, cliberand 0 dovada in acest sens;

e) sa Iaca fotografii, sa Inregistreze audio-video, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prczenta martorilor, salariatilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, reprezcntantilcr legali ai acestora, precum ~i altor persoane care pot da informatii cu privire fa obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

f) sa prelevcze ~j sa ridice, in vederca cfectuari i de analize in laboratoare spccializate sau in vederea administrarii de probe, rnostre de produse, rnateriale ori substante fabricate, utilizate, depozitate, manipulate si sa instiinteze detinatorul sau angajatorul despre aceasra;

g) sa dispuna angajatorului efectuarea de rnasurarori. determinari ~i expertize pentru prevcnirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor cvenimcntclor produse, precum ~i verificarea. prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale ill limite admisibile la locuriie de rnunca;

h) sa preleveze mostrele necesare din produse pentru care desfasoara aqiuni de supraveghere a pietei, jar ln cazul In care considera necesar, S3 dispuna distrugcrca sau scoaterea din uz a produselor care prezinta un rise gray;

i) sa dispuna angajatorului rnasuri In vcderea rernedieni inrr-un timp dererminat J necon formitati lor constatate:

j) sa d ispuna interzicerea, restrictionarea, retragerea unu j produs de pe piala sau rcchemarea acesruia, eu precizarea motivelor care stau la baza acesrei decizii;

MIN -IUS 1 !TI[I

k) sa dispuna sistarea activitatii sal! oprirea din functiunc J echipamcntclor de munca, in cazul In care constata 0 stare de pcrico] gray ~i iminent de accidentare san de irnbolnavirc prolesionala si sa scsizcze, dura caz, organele de urmarirc pCi1ala;

I) sa d ispuna suspendurea sau retragerca aotorizariei de functi onare;

Ill) sa aplicc sigilii sau sernnc distinctive cu valoare de sigiliu. in condiiiile prevazute de lege, In virtutea autoritaui de slat ell care cste investit. pc tirnpul ~i in lcgaiura cu indeplinirea atnhutiilor de serviciu:

11) sa scs izeze organele de urmarire pcnala cu privire la cazuri Ie sau la situa] iii e de incalcare a dispozitiilor legale 10 dorncniu, rand exista indicii de savarsirc a unci infractiuni;

0) sa constate contraventri $i sa aplice sanctiuni prevazute de legislatia in vigoare; p) sa solicire si sa prirncasca necouditionat sprijin de la autoritat] si institutii de ordine publica ~i protectie, dupa caz, In desfasurarca controlului".

20. Dupa articolul 19 se introduc tr ei noi articolc, nrticolcle 191 - 193, eli urmatorul cuprins:

"An. 191 (1) Constatarile rezultate In urma controalelor ~i a cercctarii evcnimentelor, rnasuri le, prccum ~i sanctiuni Ie dispuse de catre inspectorii de rnunca sunt conscmnaie de catre acestia in procese verbale al carer model se aproba prin dccizic a inspectorului general de stat.

(2) Prin derogare de Ia Ordonanta Guvernului ill. 2/200 I privind regimul juridic al contraventiilor, eLL modificarile ~i cornplctarilc uherioare, procesul-veroai de constaiare ~i saucrionare a contraventici poatc fl incheiat de un alt inspector de rnunca fara de eel care a constarat fapta, 10 situatia in care angajatorul are sediul in alt jude] decat eel pc teritoriul caruia a fost savarsita fapta.

(1) Contcstariile formulate impotriva actelor cu caracter administrativ inchciate de inspcctorii de rnunca sunt solutionate potrivit prevedcrilor Lcgii nr. 55412004 a contenciosului administrativ, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare.

('-I) Contcstatiile formulate impotriva proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor inchciate de inspectorii de munca sunt solutionare potrivit prcvcderilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind rcgimuJ juridic at contravenriilor, cu rnodificarile ~i complctarile ulterioare.

Art. 19:2 - PersoaneJe fizice sau juridice, pub lice ori private, controlate au obligatiu de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documcntcle si informatiilc solicitatc de catre acesria, nccesarc controlului sau cercctarii evenimentului.

Art 19J - Inspectorii de munca l~i pot desfasura activitatea de control re tot tcritoriul tariL inditerent de locul de munca In care [~i desfasoara activitaiea in mod curcnt in baza deciziei emise de inspectorul general de stat."

21. Articolul 20 se modifica si V~ avea urmatorul cuprins:

.Art. 20 - (1) Constituic contravcntii -)i se sanctioneaza entitatea controiata. cu amends de la 5.000 Jei la 10.000 lei, savarsirea urmaroarele fapte:

a) impiedicarea in orice mod a inspectorilor de rnunca c;a exercite, total sau partial, conrrolui sau sa efectueze ccrcctarca evenimentelor potrivii prevcdcrilor legale prin or; ce actiune sau inactiunc a conducarorulni uniCt1ii, reprezeruantului !egaL () uruu

MIN .JUSTITI[I

171\7

angajat, prepus sau a altei persoane aflata in locatiilc supuse controlului, mclusiv refuzul persoanci gasire la locul de munca de a complera fisa de idcntificare

b) neindeplinirea sau indeplinjrca partiala de catre entitatea controlata a rnasurilor obligatori: dispuse de inspectorul de munca, la tcrmenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea de catre conducaiorul unitatii, reprczentantul legal al acesreia, angaiati, prepusi sau alte persoane aflate In locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispoziria inspcctorilor de rnunca, in tcrmenul stabilit de inspectorii de munca, documentcle si informatiile solicitare de catre acestia, necesarc controlului sau ccrcetarii cvcnirncntelor.

(2) Constatarea Si sanctionarca contraventiilor prevazute la alin. (1) sc Iac de eMn:: inspectorii de rnunca".

22. Articolul 21 se abruga.

23. Articolul 22 se abroga.

24. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, eu urmatorul cuprins:

"Art. 2i (1) Prcvederi lc referitoare la contravcntii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului or. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu rnodificarile -$i cornplctarilc ultcrioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de eel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data cornunicarii acestuia jurnatatc din minimul amenzii prevazute de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, inspcctorul de munca facand mentiunc despre accasta posibilitate in procesul- verbal".

25. Articolul26 sc ahroga.

26. Articolul 28 se rnodifica sl va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28 - I'e data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Art. 8 din Lcgea nr.130/1999 privind unele masuri de protectic a pcrsoanelor incadrate in munca, republicata;

b) Art. 39 al in. (3) din T .egea Dr. 319/2006 a securitatii ~j s~nat<itij In munca;

c) Art. 62 alin. (3) ~i alin. (4) din Legea nL346/2002. republicata, privind asigurarea pcntru accidente de munca ~i boli profesionalc.

d) orice aile dispozirii contrare prezentei Iegi".