Sunteți pe pagina 1din 174
MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE $I LOCUINTEL ORDIN privind modificarea i completarea Ordinula ministrulu transporturilor,construcfilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementari tehnice "Metodologie de ‘aleul al performangei energetic a ladirlo nr. Ao# ain 46. 42.2009 ‘In conformitate cu prevederile art. 38 alin, 2 din Leges nr. 10/1995 privind ealitatea in construei, cu modifcile ulterioae, ale art 2 alin. (4) din Regulaments privingtipurile de reglementiri tehnice si de cheltuieli aferente activitts de teglementare in construct, Urbanism, amenajarea fertorulu si habitat, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 203/2003, ‘cu modifiaile gi completrieulterioate, ‘Avand in vedere procesul-verbal de avizare nr. 18/22.07.2009 al Comitetului Tehnic de Specialtae CTS 13 ~ Performanja energetica a cladiilr si procesu-verbal de avizare nr. 27.11.2009 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generalé. din sadral Ministerulul Dezvoltirit Regionale si Locuine, precum si avizul nt, 2782 din 21 septembrie 2009 al Inspectoratului de Statin Construci {In temeiul prevederilor ar. 12 alin, (5) din Hotirirea Guvernuli ar. 3/2009 privind onganizaren gi funetionarea Ministecului Dezvoliaii Regionale 31 Laculge, ct modiicarle ulterioare, ministrul dezvolttiregionale gi locunge emite wrmatoral, ORDIN: Art. 1. Ontinnl ministul wansporturlor, construcilor gturiemulai nr. 157/2007 ponte aprobarea "Metodologia de calcul al. performantei energctice clairilor", public n Monitoral Oficial al Romniei Partea I, nr. 126 din 21 februarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeazs 1. Alineatul (2) al anticolului 1 se modified si va avea urmBtoruleuprins: 11) Metodologia est structural pe cinci pai ase” 2. La alineatul (2) al aticoluui 1 dupa litera ¢) se introduc dows noi litere, lit d)—e), re vor avea urmtoral euprins A) Pastea a 1V-a ,Breviar de calcul al performansi energetice a cliirlor si sapartamentelor,indiativ Me 001/4-2008", previzutd in Anexar. 4 la prezentul otdin; ©) Partea a V-a ~ Model cerificat de performanss energetics al apartamentului, indicativ Me 001/5-2008, prevazut in Anexa nr. 5 la prezentl ordi.” 3. Atcolul 3 se modifica yi va avea urmatorul cuprins “Art 3. ~ Anexele nr. 1-5 fae parte integrand in prezentl odin Art, Il, = Anexele nt. 4 si 5 la Ordinul ministrului tansportuilor, constuctilor si ‘urismului nr. 157/2007 se inlocuiese eu anexele nr. | respectiv nr. 2, cate fae pare integrand din prezentul ordi. Art IL. —Prezentul ordin se publicd in Monitorl Oficial al Romani, Partea 1.” intr ‘in Vigoare la dats de 01.01.2010 /MINISTRU, Orns sabi vs Baia Conta aia deceit Najonal de Cereeare Deno Consracti: Urbanism 9 Desoare Tertora Duabis URBAN = INCERC”, wnat ln coordonaen a Ordinal. (Anexa nr. 41a OMT METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANTE! ENERGETICE A CLADIRILOR PARTEA a IV-a- BREVIAR DE CALCUL AL PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRILOR $I APARTAMENTELOR Indicativ Mc 001 / 4- 2009 BORDEROU INTRODUCERE. omenil de aplicare Utilizator Nevestate $1 scop Armenizare cu normele europene 1, CLASIFICAREA CLADIRILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL APLICARIT METODOLOGIET Mco01. 7 |. SCHEME GENERALE DE APLICARE A METODOLOGIEI DE CALCUL AL PERFORMANTET ENERGETICE A CLADIRILOR 8 IIL. SCHEME GENERALE PENTRU DETERMINAREA PERFORMANTEI ENERGETICE ‘A CLADIRILOR $I A APARTAMENTELOR {N FUNCTIE DE TIPUL INSTALATHILOR: INCALZIRE, VENTILARE/ CLIMATIZARE, APA CALDA DE CONSUM, ILUMINAT...... 14 {IL., INSTALATII DE INCALZIRE .. same AB 1111.4. Consumul de energie pentru incilzirea clédirlor-formula generals ‘11.1.2. Procedura generals de calcul pentru incilzire; scheme generale IL1.3, Procedura de calcul simplificatd, pe sezonul de incilzire, pentru lédiri rezldentiale, apartamente si cladiri tertiare alimentate de la surse urbane TILL3.1, Caracersticl geometice 1L1.3.2. Caracterstic termice L133. Parameti climatic (0,1); perioada de incre preliminaré TL.1.34, Temperaturi de calcul (2, 8 Bx) 1L1.3.5. Determinarea programulul de funcionare 11.3.6. Calcul plerdeilor de cildur’ ale Scr (Q) 1HL1.3.7. Calelul aportrlor de cBldurd (4) 1HE1.38. Determinareafactorulu de utlizare(n) 1IL1.3.9. Perioada de indie a ci 1HL1.3.10. Necesarul de cldura pentru indir (C4) TIL.A.3.1. Pierderile de cSldurd prin transmisielanivelulcorpurior de tncare (Qun) 11.13.12. Perderi de cSldurd prin sistemul de distribute (Q,) 111.313. Prerderile de cBldur ale sstemulu de inc8lire (Qa) 1.3.14. Cldura recuperat8 de a sister deinclare (Qh) 1IL1.3.15. Caldura recuperat de a sisterul de ap8 caldé de consum (Qn) 1L1.3.16. Consumul total de energie pentru inclae in cazul elSdrloraimentate din surse urbane (Qn) TIL14. Procedura de calcul simplificatd, pe sezonul de incélzire, pentru cladiri ‘rezidentiale, apartamente si clidiritertare alimentate de la surse propril ULL.4.1. Caracterstic geometrice M142. Caracteristicl termice {1.1.4.3 Determinarea parametrior climate (2,1) “Temperaturi de calcul (8, Ox) DDeterminarea programuul de funcjonare Calcul pierderor de cildur’ ale csc (1) Calcul aporturor de c8ldur’ (0,) Determinarea factoruul de utiizare (n) 9. Determinareaperioadel de incSre 10. Calcul pierderilor de energe termicd ale cian (2) 1HL.1.4.13. Calelul aporturior de cldur’ (Q,) TIL.1.4.12. Necesarl de eBldur8 pentru incre (Qs) 1L.1.4.13. Plerderile de calduré prin transmis la nivel coxpurtior de ineSlzre( Qu) TL1.4.14.Pierderie de cildur& prin sisterul de cstibuie (Q.) 1IL1.4.15. Consumul ausiar de energie (Wa) 1HL1.4.16. Pierderle de cdur la nivelulsursei de eSldur (Qe) TIL1.4.17.Perderle de cldurd ale sisterulu de inca (Quy) 1LL.4.18. Cldura recuperate a sistemul de Incl (Qh) TL1.4.19, CSldura recuperat de la sistemul de ap8 cald8 de consum (Qra) LL.4.20. Consumul total de cSldurd pentru inclzre tn cazul cir alimentate dn surse rope (Qn) ILD. INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE ... 31 11.2.2. Confinut generat 1112.2, Evaluarea consumulul de energie pentru instalatii de climatizare (récire), ‘considerand numal sarcina de clldur& sensibils; scheme generale 1IL22.1 Caleulul necosaruiui de energie pantry ricrea dilor/apartamentelor, metods lunar, numal clduré senso TIL2.2.2. Necesarul de energie anual pentru rire 1.2.23. Energia consumati de sistemele de cimatizare (cre) 11L.2.3. Calculul consumurilor de energie pentru instalatil 1HL23.1 Contnut general si domeniu de apcare 112.32. Calla putrior termice necesare tat aeruul 1123.3. Energia consumata de sistemele de venblare ventilare mecanics 11.2.4. Calculul consumurilor de energie pentru instalatille de climatizare considerénd sarcina termic& sensilla latent 1HL2.4.1 Cortnut si domeniy de aplcare 1124.2. Princpalle date de intare si esr ale metode de caleul 1124.3, Necesarul de energie pentru rice si dezumidiicare 112.414. Consumurile de energie electric ale aparatle auxlare, Qua 1.24.5. Consumul de energie pentru umiicarea aerul TIL2.46. Consumul de eneroe al istalatjelfigoifce 112.47. Consumul total de enercealsistemull de cimatizare 1125. Durata anual a sezonulul de ricire TIL3. INSTALATI DE APA CALDA DE CONSUM .... a ‘1113.1. Consumul de energie pentru apa caldé de consum — formula general 1L.3.2, Procedura generala de calcul pentru apa cald de consum; scheme generale TIL3.3. Procedura de calcul pentru clidiri allmentate de la surse urbane L33.1. Caracterisici eometrice 111.3.3.2. Necesar de energle pentru prepararea apel calde de consum (energla ull nets, Qu) 1.3.3.3. Necesarul de energie pentru piederle de ap& cal la punctele de consum (Qe.) 1.3.3.4 Perderle de cBidur prin sstemul de distribute (Qu) 1IL3.3.5. Consumui de energie auxiir’ (Was) 1.3.3.6. Consumu total de enerale pentru instalatia de preparare aps cal de consum (ee) [HL3.4, Procedura de calcul pentru cli alimentate de la surse propri 1113.41. Caractere’ gometrce 1113.42, Necesaru de energie pentru prepararea ape cade de consum (energla tls net, a) 103.43, Necesaru de energe pent pled de ap calla punctele de consum (Qu) 113.44, Pierderlede Blur pin sistemul de stb (Qe) 1113.45, Consumul de energie aiid (We) 1134.6, Consumul de energie pentru stocare (Q,) 1113.47 Perderle ce Bu’ aferente geertmareor de prepare a apel cade de consun 1.40 cons ttl de eee pert naa de repre gal cri Gn "HLA. INSTALATE DE TLUMNAT.. n "ILS. CALCULUL ENERGIE PIMane n 116. cALCULUL EMIsTLOR DE CO, n