P. 1
ioan slavici

ioan slavici

|Views: 314|Likes:
Published by irina61

More info:

Published by: irina61 on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

Exist pu ini autori în secolul al XIX-lea românesc a c ror pozi ie în canonul literar s fi fost, pîn ast zi, atît

de fluctuant ca aceea a lui Ioan Slavici. Citit de obicei doar din obliga ie, prozatorul ardelean face parte dintre acei autori extraordinari a c ror valoare a r mas mereu ascuns din cauza unei esen e de acces dificil, ca i din cauza prejudec ilor critice, a aparen elor ce nu incit la lectur . Perceperea eronat a operei sale are o lung istorie: ea începe cu debutul autorului i persist pîn ast zi. Slavici a fost considerat un fel de "Creang ardelean", din cauza basmelor culte pe care le-a scris i din cauza unor vagi asem n ri tematice - cu toate c nu exist , estetic vorbind, nici o leg tur între Creang i el; apoi a trecut drept prozator "realist" tipic, descriptor al vie ii sociale, atunci cînd a a-numitul "realism critic" era în c utare de exemple române ti: în fine, a fost prezentat drept un scriitor etnicist, preocupat exclusiv de problematica satului ardelean i a Ardealului în genere: tot atîtea piste false, tot atîtea chei de lectur ce nu se potrivesc.

În realitate, Slavici r mîne unic în peisajul prozei noastre. Nu a avut nici un precursor, nu îi identific m, cu cea mai mare bun voin , nici un înainta pe terenul literaturii române: f r urma i veritabili, a l sat în urm doar cî iva imitatori. Ivirea lui, pe terenul literaturii române, este inexplicabil . în cea de-a doua jum tate a secolului al XIX-lea, Slavici inaugureaz la noi proza de observa ie social i conecteaz astfel proza româneasc la cea european contemporan . O dat cu el, autobiografia liric , proza poetic ori romanul de tip balzacian încep s dateze; cu el, proza româneasc se europenizeaz , devenind contemporan cu ceea ce se scria în restul continentului.

Slavici descinde din cu totul alte surse decît cele române ti. Dac micile sale încerc ri de extrem tinere e (precum piesa de teatru Toane sau vorbe de clac ) au un aer etnologic i chiar seam n pu in cu scrierile lui Ion Creang , prozatorul ardelean se g se te rapid pe el însu i i î i identific u or drumul propriu. Format în umbra lui Eminescu (studii de filozofie la Viena, în 1869, o dat cu mentorul s u; plecare din Capitala habsburgic la 1872, în acela i an cu Eminescu; din nou lîng Eminescu la Ia i, în 1874; venise împreun cu Eminescu la Bucure ti, în redeac ia "Timpului"), Slavici înf i eaz inten ionat un profil ters. Cînd Eminescu se îmboln ve te, emulul s u p r se te Bucure tiul i se întoarce în Ardeal. Prozatorul l-a idolatrizat pe Eminescu pentru c el însu i descindea din aceea i zon a culturii europene ca i poetul. Aflat la ani-lumin distan de metafizica Luceaf rului, Slavici a absorbit în maniera sa tacticoas i modest - lec ia eminescian , oferind dup aceea un produs literar original i nea teptat.

Absolut inexplicabil prin literatura român care a precedat-o, proza lui Slavici devine îns explicabil prin referire la o cu totul alt zon a literaturii europene, mai familiar autorului decît cea româneasc : este vorba de literatura de expresie german . Romantismul de faz a doua i spiritul Biedermayer a produs în Germania, dar mai ales în Austria, spre jum tatea secolului al XIX-lea, un tip inedit de proz ce i-a pus amprenta pe o bun parte a literaturii epocii. De inspira ie fundamental romantic , dar posesoare a unui stil ce transcende deja romantismul, aceast proz începe s exalte valori umane pîn atunci neglijate: bucuria de a tr i în acord cu principiile vie ii cre tine, apologia familiei i a spiritului 1|P a ge

ca la Peter Rosseger (1843-1918) sau la Ludwig Anzengruber. Karl Emil Franzos (1848-1904). femeia pierdut . dar fuge de str lucirea formal .i calmeze nelini tile. 2|P a ge . Jakob Julius David (1859-1906). slujitori fideli ai împ ratului i ai unui ideal cosmopolit de esen luminist . La marele Adalbert Stifter. ura fa de alte popoare sau pornirile centrifuge: acestei genera ii de scriitori austrieci de diferite na ionalit i. îi lipse te complet furia identitar ce va face mai tîrziu atîtea victime. în tablouri de mare somptuozitate. se desf oar la Suceava i în împrejurimile ora ului. B rbatul f r urma i ori Granitul r mîn cele consacrate naturii. Stifter din Boemia. bogat în termeni concre i. de mare autenticitate. majoritatea au trecut prin Viena. i au început s scrie într-o limb german specific . iar Keller din Elve ia. Idealurile înf i ate mai sus au fost slujite de autori care scriau în limba german . nuan ele slave ale lexicului lor au doar semnifica ie estetic . Limbajul. dar de limb german . în nuvelele lui Ferdinand von Saar (1833-1906) ori Ludwig Anzengruber (1839-1889). natura. proveneau i ei din regiuni mai degrab excentrice. Pretutindeni natura joac rol esen ial. dar proveneau din cele mai diferite zone ale Imperiului Habsburgic. cu personaje lipsite de pitoresc i reprezentînd mai degrab arhetipuri (femeia pur . Natura de aici nu mai are nimic din pitorescul romantic. tîn rul naiv. între care i capodopera Hanna. Ceea ce îi une te pe to i sunt nu doar tematica i atmosfera general a scrierilor. ci i orizontul geografic: n scu i departe de Capital . unde au studiat ori au r mas un timp. s-au întors în locurile unde v zuser lumina zilei. Proza de factur special scris de ei spre jum tatea secolului al XIX-lea desf oar o nara iune extrem de simpl . tr d torul). iar una dintre cele mai cunoscute nuvele ale lui. cele mai impresionante pagini din Brigitte. posed o past lexical groas . Prozatorii austrieci "provinciali" se considerau mai presus de toate cet eni ai Imperiului. Inten ia permanent a autorilor pare s fie aceea de a surprinde tragismul în cele mai nea teptate circumstan e. apropiat de banalitate. la ar . morav. uneori u or colorat regional. nu revendicativ . Ac iunea se petrece într-o lume de aparen e sociale modeste. împlinirea datoriei ca realizare etic suprem . b trînul în elept. din peisajul s lbatic unde intelectualul citadin venea s . zugr vea în povestirile sale lumea de la grani a de Nord a Moldovei. printre oameni simpli i s raci. ac iunea merge direct la int . în mici or ele. dar i la prozatori afla i cu o treapt mai jos. demonstrînd contrastul ce exist între condi ia social umil a personajelor i bog ia lor sufleteasc neb nuit .familial. Le-a r mas str in na ionalismul. împ carea cu existen a a a cum ni se ofer ea. cu o finalitate etic afi at . r neasc . muncile cîmpului ocup un loc privilegiat . î i face din exaltarea spiritului i a obiceiurilor provinciei natale tema principal a prozelor. Kossuth. podolian. structura acestor proze e mai apropiat de cea a basmelor decît de nuvela romantic sau social . în colectivit i izolate. Marii mae tri ai momentului. Adalbert Stifter (1805-1868) i Gottfried Keller (18191890).

punctul de plecare? F r a ne putea opri asupra unui autor anume. lumea de factur Biedermayer originar din centrul Europei. a schi at cîteva proze de ambian folcloric . pîn la urm o va traduce Mitte Kremnitz. a a cum fac doar basmele. universul s u rural este cel al lui Anzengruber ori Rosseger. N scut într-o provincie a Imperiului. La crucea din sat. Slavici sintetiza o lume germanic ce p trundea prin el pentru prima dat pe teritoriu românesc. peste înc doi ani îi ap rea în "Timpul" prima capodoper . con tient sau nu. al turi de nuvela La crucea din sat. tîrgu orul i lumea me te ugarilor îi sunt la fel de familiare. ca i Ferdinand von Saar. De acum încolo. se succed cele mai bune buc i ale autorului. ca to i prozatorii austrieci Biedermayer. Slavici a încercat la început s scrie teatru (surprindem un incontestabil talent dramatic i în nuvele). observ m c prozatorul nostru descinde din to i ace tia împreun . în interval de aproximativ un deceniu i jum tate. Dar. Titu Maiorescu îi intuise acestuia exact lumea literar înrudit : doar astfel se explic încrederea total pe care criticul a acordat-o tîn rului autor ardelean i tenacitatea cu care a insistat ca nuvelele lui s fie traduse în german . ca i la ace tia. F r voia lui. Budulea Taichii (publicat în "Convorbiri literare"). Exist oare printre prozatorii austrieci de la mijlocul secolului al XIX-lea vreunul care s fi constituit. Popa Tanda.în acela i timp r nesc i cosmopolit .nici un detaliu naturistic nu este lipsit de func ie precis . pentru Slavici. concomitent spirit metafizic i excep ional stilist al limbii germane. el va participa. simple. e de presupus c i varianta german a altor nuvele. înc de la primele proze publicate de Slavici. glorificînd valorile tradi ionale. îns voca ia lui se afla în cu totul alt parte i s-a l sat u or identificat : la vîrsta de 26 de ani compune prima nuvel cu sunet propriu i cu univers narativ original bine configurat. Scriitorul ardelean a luat contact cu literatura în clipa cînd autorii aminti i mai sus d deau tonul prozei austriece. f r îns a r mînea acolo. descrierile de natur ascult mai degrab de ritmul muncilor agrare. spiritul . într-o suit niciodat repetat mai tîrziu: Moara cu noroc 3|P a ge . dintre modelul tutelar i realizarea lui româneasc . s-a datorat tot insisten elor lui Maiorescu. Slavici a trecut ca i ei prin Viena.al autorului român a ref cut. în române te. mai precis din atmosfera cultural pe care ei au creat-o. a compus nara iuni lineare. intregrîndu-l astfel pe prozatorul român universului s u natural: Maiorescu i-a prezentat Reginei Elisabeta nuvela Popa Tanda. Un Adalbert Stifter. autentic i regional.precum Stifter sau Franzos. a prelucrat chiar i cîteva basme populare. pentru ca la vîrsta de 32 de ani s fie autorul uneia dintre cele mai reu ite nuvele române ti. precum Moara cu noroc. cu resort etic profund. la universul lor comun. a scris în limbaj suculent. Dac nici unul dintre prozatorii austrieci contemporani nu se afl evident la originea lumii literare imaginate de Slavici. Niciodat la ei nu va fi admirat natura în sine. dar r mînînd str in de cultul cuvîntului în sine. trebuie s fi reprezentat pentru Slavici modelul intangibil: raportul dintre Stifter i Slavici ne apare similar cu cel dintre Novalis i Eminescu. lumea fic iunii lui Slavici are hotarele bine trasate. cu sugestia ca îns i Regina s o traduc . pentru c autorii m rturisesc o viziune utilitar asupra lumii.

tematica citadin îl atr sese i cu alte ocazii pe Slavici (bun oar în Crucile ro ii. se împ neaz treptat cu neologisme deplasate. prozatorul se aventureaz i pe terenul romanului istoric.. le bea cu g lbenu de ou. Vecinii II (1892). Pe p rintele Trandafir s -l in Dumnezeu! Este om bun. ov ielile de limbaj i c derea în poligrafie îl îndep rteaz definitiv pe Slavici de universul pe care el însu i îl crease. Doamne. E de altfel curios cum testul valorii unei proze de Slavici posed i o coordonat lingvistic net : marile sale realiz ri sunt scrise în limbajul inventat o dat cu Popa Tanda i ulterior perfec ionat. Ce-i drept. Comoara etc. ci i structura intern a nara iunii.iar confirmarea vine imediat. i i se dregea organul. Ceea ce frapeaz de la început în opera lui Slavici este misterioasa Voce care poveste te ac iunea. scris în tinere e. tematica bucure tean a prozei. O dat cu ultimii ani ai secolului al XIX-lea. norodul t u" (. Mara (1894). cu dobîndirea statului de prozator complet. Cînd peisajul citadin pe care scriitorul îl are sub ochi devine cel al Bucure tiului. semnalul indubitabil al mediocrit ii literare ne întîmpin . Tot c tre acea dat . lumea înf i at era cea a micului tîrg ardelenesc. în miraculosul deceniu i jum tate de mare proz . dou dintre ele compuse pe parcursul "perioadei fericite" dintre 1880 i 1895: "Ierte-l Dumnezeu pe dasc lul Pintilie! Era cînt re vestit i mur turile foarte îi pl ceau. Cine e povestitorul? Ce statut are el la începutul povestirii i ce statut dobînde te pe parcurs? Iat incipit-urile a trei capodopere. Dup afirmarea ca prozator al lumii ardelene. tonalitatea prozei se schimb radical: Mitocanul. poate legitim . Volumul Novele din popor (1891) i volumele de Novele (1892-1896) cuprind esen ialul mo tenirii lui Slavici i marcheaz maturizarea spectaculoas a prozei române ti.i l rgi aria tematic : "ie irea" din Ardeal echivala. unitar i frust. 1874). publicate începînd cu 1895. prozatorul depune armele. Gogu i Gogu or. Mai ales dac era cam r gu it. Cînd întîlnim în textul lui Slavici neologisme de origine francez . Limbajul originar. a înv at mult carte i cînt mai frumos decît chiar i r posatul tat l s u. din teritoriul s u mitic. modific nu doar tematica i decorul. Mo tenirea lui literar se concentreaz în seria de capodopere publicate între 1880 i 1895. dar acestea reprezentaser simple intermiten e. ca un avertisment .. "De-mi p rea bine? 4|P a ge . uneori i barbarisme recente. încît r sunau ferestrile cînd cînta "Mîntuie te. înc din nuvela O via pierdut (1877).(scris în 1880). în ochii lui. ca i cînd ar citi din carte" (Popa Tanda. foarte apropiat de sat. Slavici î i manifest dorin a. Dumnezeu s -l ierte! i totdeauna vorbe te drept i cump nit. nuvel de tinere e mai degrab parodic ).. unde e ecul stilistic devine patent. contrastul dintre Ardealul natal i lumea bucure tean luase form dramatic . pe care Slavici le utilizeaz f r acutul sim al limbii de pîn atunci. de a.). Ie it din lumea ideal a Ardealului. P dureanca (1884).

Forma relativ tradi ional a nuvelei (din Popa Tanda ori Scormon) evolueaz treptat spre compozi ia de mare amploare. dar era tîn r i voinic i harnic . A a au laut na tere capodoperele Biedermayer intitulate Budulea Taichii. nu poate s gîndeasc la tinere ele sale f r ca s -i treac . a ezat. Mara. în aceast voce auctorial se consum toat arta lui Slavici. nimic mai îndep rtat de naturalismul ce f cea atunci ravagii în proza european . Moara cu noroc. Dac "vocea" din Popa Tanda este cea a unui martor anonim al întîmpl rilor.Dar se-n elege c -mi p rea bine. cea mai obi nuit în proza de observa ie. s raca. v duv cu doi copii. Cînd mi-l aduc aminte pe dînsul. retras i întotdeauna în elept Budulea Taichii pe dinaintea ochilor" (Budulea Taichii. aflat al turi de anumite personaje i opus altora. i Dumnezeu a mai l sat s aib i noroc") nu mai poate fi determinat cu aceea i precizie: pe m sur ce nara iunea avanseaz . Vecinii. dac toate celelalte tr s turi stilistice ale ei n-ar împinge-o hot rît în aria nuvelei. i nimeni nu tie dac e r u ori bun ceasul în care a pornit. Lumii pe care el însu i a creat-o . eroul principal. Personajele de tip Slavici nu existaser pîn atunci sub nici o form în proza româneasc . adic într-o povestire ce trece de la simpla relatare la persoana a III-a singular. cel mai bun prieten al lui Hu u. "F trei cruci i zi "Doamne-ajut !" cînd treci pragul casei. social i spiritual . 5|P a ge . fie ca s ie i. era om care tia ce voie te" (P dureanca. nici dac va face ori nu ceea ce. i nici unul dintre noi to i. "vocea" din P dureanca ori cea din Mara ("A r mas Mara. fie ca s intri. Farmecul indicibil al marilor nuvele scrise de Slavici const tocmai în postura autorului de simpatizant discret cu destinul personajelor sale.geografic. 1884). care împreun am trecut prin acea lume. Slavici trece la nara iunea de dimensiuni neobi nuite. Pe urmele lui Stifter i von Saar. vocea naratorului misterios se transform în instan a suprem a povestirii. 1880). P dureanca. Busuioc îns . iar întîmplarea e noroc ori nenorocire. la povestirea întîmpl rii de c tre o entitate complice. în echivalent al "corului" din tragediile antice.i pune în gînd. mi se desf oar înaintea ochilor întreaga lume a tinere elor. cu toate farmecele ei acum pierdute pentru totdeauna. o voce c reia îi este mil de neferici i i îi condamn pe cei r i. c ci lumea din întîmpl ri se alc tuie te. dac cea din Budulea Taichii este vocea unui personaj.prozatorul i-a dat o form narativ inedit . s r cu ii de ei. iar scriitorul ardelean compune pentru ele un tipar narativ inedit. ca num r de pagini. bog toiul. nara iune ce ar putea fi numit "microroman".

Cu toate c descind direct dintr-o anumit zon a satului ardelean din secolul al XIX-lea. Lic din Moara cu noroc e fiin a malefic oricînd capabil s comit crime pentru cî tig. Calendarul cre tin puncteaz întîlnirile. Paraschiv Ciulic din Vecinii sau Mara . eternul om bun i naiv. Anotimpurile. de repetare exagerat a acelora i cuvinte. fundal etern al dramelor ce se succed. Povestirile lui Slavici nu pot fi imaginate în afara cadrului natural descris mereu cu pasiune. Budulea Taichii urmeaz la început un fir cronologic strict pentru ca. care îns ajunge apoi în fruntea satului. de lips de imagina ie lingvistic . mecanica imuabil a vremii bune alternînd cu vremea rea condi ioneaz direct întîmpl rile. F r îndoial c varietatea lor este mai mare decît în basm. f r a fi rodul accidentului. timpul nuvelelor se l rge te i se restrînge. precis i irezistibil. desp r irile i conflictele îndr gosti ilor din Mara. spre finalul tragic ori fericit. calendarul cre tin ritmeaz ac iunea pîn la Pa tele tragic din final. în P dureanca. Indiferent dac finalul e luminos sau întunecat. imediat ce Hu u ajunge student. dar cu acela i sens fundamental. ne referim la structura de baz a povestirii. muncile agricole.i atunci personajele înse i. Ca i la Stifter. înc din anii colii. Toate personajele lumii lui Slavici se împart în buni i r i. Slavici ar fi 6|P a ge . ultima parte din Mara relateaz o faz mult posterioar ac iunii de baz . op iune ce decurge din viziunea sa tradi ionalist i conservatoare asupra lumii. Ca i în basme. cea mai convenabil formul pentru inspira ia sa. Budulea. copilul cel mai modest i mai neajutorat. dar ele se revendic din umanitatea etern . existen a personajelor nu poate fi separat de muncile agricole. personajele nu ofer nici pe departe pitorescul i individualizarea proprii celor din proza realist : ele tind mai degrab spre arhetipurile proprii basmului. fiecare apari ie posed o descenden ancestral . cu excep ia Marei.Spunînd c aceste nara iuni se plaseaz în aria nuvelei. limbajul lui Slavici a provocat controverse.pe zgîrci ii incurabili. anii s zboare. iar cronologia s fie abolit . Hu u e un fel de Prîslea. schimbarea anotimpurilor marcheaz schimbarea st rii de spirit a eroilor. Ca i în basme. Ca i la von Saar i colegii s i. O parte a comentatorilor l-au acuzat de inabilitate verbal . De-a lungul anilor. la personaje. S-a instalat pretutindeni timpul basmului. natura mereu prezent nu ajunge niciodat spectacol în sine. la finalitatea scrierii: toate aceste elemente i altele înc ne arat c Slavici a adaptat subtil formula basmului. verosimilul situa iilor conteaz destul de pu in. în Moara cu noroc. Al ii au g sit o explica ie de natur biografic : tr it i educat în mediu str in. nu dintr-o societate aflat într-un anumit punct al evolu iei sale. el ilustreaz op iunea etic a autorului. Nuvelele lui Slavici au toate calit ile basmelor ilustrative. mereu altele. uneori dramatic. împins de un destin pe care personajele nu-l controleaz . c ci ac iunea se îndreapt . dup cum momentul culminant al verii explic finalul nuvelei Vecinii. se dilat i se contrage dup necesit ile demonstra iei: ultimul paragraf din Popa Tanda se petrece la un deceniu sau mai mult de restul nuvelei. de ciclul natural care le oblig s reac ioneze. Simina din P dureanca personific femeia fascinant i îndr gostit f r noroc. par altele decît cele cu care ne obi nuisem. crede ferm în destinul b iatului s u.

simplu vehicul pentru un adev r care îl transcende. dintre Simina.înv at tîrziu român literar . din textul asumat de Slavici însu i nu reprezint altceva decît pun i de leg tur între scenele dialogate. replicile nici unuia dintre actorii-personaje nu pot fi confundate cu ale altora. Privirile lor se întîlnir peste oameni. de lips a imagina iei lingvistice aduse autorului î i pierd relevan a dac vedem în aceste episoade simple didascalii pentru marile confrunt ri dialogale. nuvelele pot fi considerate piese de teatru. în urma lor. "Ea nu este mînioas !". La sfîr itul liturghiei. apoi nu mai privesc". exprim rile indirecte. nici perfec iunea formal . Complet opus lui Creang ori Caragiale. Slavici a v zut mereu în limbaj doar un mijloc. Bujor i Ileana vorbeau în priviri i cu privirile se îmbr i au.în Moara cu noroc -. mai elocvente decît cele verbale. în înfrunt rile spectaculaose dintre Ana. Cu sim dramatic pu in obi nuit. gesturile menite s transmit un mesaj. în marile scene. iar influen ele maghiaro-germane i-ar fi pus amprenta asupra limbii lui. prozatorul speculeaz ca nimeni altul i t cerile. Ghi i Lic . Textul auctorial la Slavici este o uria didascalie. "înc o dat privesc la el. ba chiar i unui stilist modest ca Duiliu Zamfirescu.în Mara etc. întind 7|P a ge . ofron. Scenele cruciale din marile nuvele se rezolv în dialog. O bun parte din discursul autorului. Acuza iile de platitudine verbal . drame cu final imprevizibil. Talentul dramatic al autorului. identitatea verbal a fiec ruia devine pregnant .în P dureanca -. fetele sprintene adun cu secera harnic brazdele în m nunchi. se dovede te remarcabil. La Slavici. pe Slavici nu l-a interesat str lucirea stilistic a prozei sale. nu un scop. dialogul concentreaz esen a ac iunii. nu exist replici de prisos. Lec ia lui Stifter a fost asimilat . "Cosa ii mergeau înainte pas cu pas. Marile iubiri se m rturisesc sub forma subtil a jocului privirilor i al mîinilor: "în via a ei. mai fericit Ileana nu a fost. Bujor a trecut cu coatele printre oameni i în cîteva s rituri a fost la u a bisericii. Vin apoi fl c ii cu bra e vînjoase. Pîn la sfîr itul liturghiei a trecut o clip vecinic . tradus în arta dialogului." (La crucea din sat). "El nu este mînios". culcînd lanul greu în brazde lungi i groase. Sare în ochi la el importan a extraordinar pe care dialogul i procedeele dramatice le dobîndesc în nara iune. Aici a teapt pe Ileana. personajele vorbesc potrivit caracterului lor. dintre Mara. Realitatea mi se pare îns a fi cu totul alta: posesor al unui limbaj de excep ional bog ie i varietate. preparare i concluzie a scenelor dialogate. Tric . Iorgovan i Busuioc . Persida i Na l .

adun m nunchii pe ea. Iorgovan merge i el cu dîn ii. O via pierdut ) pîn la capodoperele Budulea Taichii ori P dureanca. în cadrul c reia se agit pasiunile umane. 8|P a ge . el devine. pentru c din mîna ei trece în a lui. cu monologul interior i cu stilul direct liber. De la cele mai modeste ca valoare (Scormon. Slavici propune un limbaj lipsit de str lucire. denotînd o cunoa tere a lumii r ne ti pe care pu ini prozatori au avut-o. i mai cu drag adun ea al ii. Combinarea talentului dramatic al autorului nostru cu existen a "vocii" auctoriale la care ne-am referit a avut drept rezultat utilizarea stilului indirect liber pîn la ultimele lui resurse: niciodat pîn atunci el nu invadase în asemenea m sur teritoriul prozastic românesc i nu se combinase atît de fantezist cu formele sale înrudite. dar extrem de bogat. O schem geometric de mare rigoare. abia perceptibil . i st pînul trebuie s . în progresie lent .i puie mîna la toate. Slavici urm re te atent în acest cadru mi c rile psihologice infinitesimale. Marc a prozei evoluate. Exist nuvele scrise aproape integral în stil indirect liber (precum Mara). dar el a fost prezent înc din Popa Tanda i a dominat proza lui Slavici pîn la sfîr it. o dat cu Slavici. i merg mereu înainte. mai st f r de nici o treab . prin Slavici. întîlnim un mînuitor de prim rang al limbii române. Ca din întîmplare se duce s strîng -n snop m nunchii aduna i de Simina. formeaz structura profund a fiec rei nuvele. textul lui nu face altceva decît s întristeze atent echilibrul mereu instabil. La Costache Negruzzi ori Nicolae Filimon stilul indirect liber reprezentase mai degrab o curiozitate. structura nuvelelor ascult de un echilibru intern des vîr it.e st pîn. Slavici î i construie te nuvelele cu arta subiacent a unui dramaturg. i precum merg. micile deplas ri ale psihicului care comand desf urarea ac iunii. Bazat pe arta perfect dominat a dialogului i pe manevrarea abil a stilului indirect liber. Impresia general este cea de limbaj bolov nos. lanul se culc -n calea lor i crucile li se ridic pe urm . mai leag ici un snop. înaintarea inexorabil spre finalul dramei. pentru c toate demonteaz . el c p t drept de cetate. mereu fragil al eroilor. imediat îns ce trecem de suprafa a lexical . i a a vorbesc pe neauzite i se în eleg unul pe altul" (P dureanca). Fa de cultivatorii prozei de art . form stilistic esen ial a prozei române ti. de pojghi a exterioar .leg toarea. cu toate c de mare varietate. utilizat în romanul european din perioada naturalist . Ea se uit din cînd în cînd peste secere la el i el din cînd în cînd peste snop la dînsa. i mai cu drag îi adun decît al ii. mai acolo altul.

n luciri neastîmp rate cufundate acum în ap . A a-numita "analiz psiholigic ". compozi ia rotund din nuvelele precedente nu se reg se te între primele capitole. cu suferin e umane nesfîr ite. lung i amorf . tocmai din cauza unei prea mari iubiri. le ridic volbur nalt în aer. Chiar atunci cînd exist pasaje de aparen static . zon specific i de multe ori plictisitoare a prozei realiste. pentru ca apoi. îns cu fundal diferit.Moara cu noroc consemneaz ov ielile continui ale cîrciumarului Ghi . Procedeele stilistice proprii autorului î i dau aici întîlnire pentru ultima oar . Mara înseamn un tur de for stilistic. nuvel cu mor i violente cu încle t ri. ridicate de ar i a soarelui de miaz zi în v zduh. Nu întîmpl tor în ea se g sesec i episoadele citadine de la Viena i din ora ul ardelenesc. în marile povestiri ale lui Slavici totul se joac pe o replic . fiica 9|P a ge . "Vocea" dominatoare a personajului Mara comand primele capitole. Pe ici. de basm str vechi. mai pe departe. la cîmp. Atmosfera de încle tare sufocant . unde nu se întîmpl nimic. se uit ca o p pu istea împregiur i iar . capabile s basculeze rezultatul în partea opus . autorul le inoculeaz un sentiment misterios i difuz. ea s fie înlocuit de "vocea" Persidei. cîte o cas . de eros dureros i de obsesie permanent a mor ii ce domin nuvela P dureanca r zbate i în aparent simpla descriere a unei zile de var torid . ce scade vizibil tonusul nara iunii. cîte o cump n de pu . grînele sunt strînse i duse. Apoi o nev stuic î i iese din gaura pus -n margine de drum. dar care.vî c! intr la ad post. insesizabil. i finalul cu totul remarcabil se plaseaz pe(??) o parte median . în P dureanca nimeni nu se gr be te i totul are un aer hieratic. dup cum se schimb vîntul i dup cum se mut ochiul. Mara marcheaz cea din urm capodoper . despicarea firului în patru. dar unde nelini tea pînde te: "E zi de Duminic . Din fericire îns . (P dureanca). printr-un comentariu no ional. adun paie i frunze i praf. cum s o scoat pe Ana din triunghiul infernal. concrete ea admirabil a prozei se impune în defavoarea comentariului. dar cu un ritm lent i grav. cîte un turn de biseric . a fost introdus la noi de Slavici. P dureanca m soar reticen ele Siminei i ale lui Iorgovan. închis din toate p r ile între valuri de ap . pusta i esul în lung i în lat e o pustie de ar . Din p cate. întoarse apoi cu susul în jos i aruncate iar în aer. sugerat prin toate frazele. în vîrful cumpenei de la pu ade o cioar pribegit i cîrîie din cînd în cînd a pustiu. Din cînd în cînd vîntoasele se dau vîrtej. cîte un copac. comparabile cu cele mai bune pagini. care nu se poate hot rî nici pîn în ultima scen ce atitudine s ia fa de Lic . În suita marilor nuvele ale lui Slavici. pe un gest. se pune-n dou labe. Astfel continu desf urarea acestei capodopere a lui Slavici. Mara reia prin Persida i Na l aceea i dilem erotic . care se iubesc cu pasiune destructiv . nui convenea deloc autorului român. mai pe aproape. Dincolo de acest viciu de compozi ie. nu pot r mînea împreun . pe acolo se ivesc.

P dureanca ori Vecinii nu pot fi concepute f r personajele centrale Ana. Marta. nu suport compara ia cu Persida. personajul-cheie din via a autorului. ca i micile slujbe adminsitrative nu-l anun au pe viitorul scriitor. iar îmbog irea Marei. Tric tr ie te i se mi c doar în umbra Persidei i a Martei. Dac colaritatea prim . Codreanu e un naiv complet lipsit de voin .eroinei. Obiectivarea perspectivei prozastice înseamn apari ia unei noi stilistici i ruperea leg turii cu prima noastr proz modern . dar mai ales sus inerea ferm a opiniilor. dar asta nu mai intereseaz pe nimeni. indiferent de consecin e. începînd cu Scormon ori La crucea din sat tinerele fete posed deja o personalitate acaparant . Progresul intern al prozei lui Slavici se poate m sura i dup importan a pe care o cap t personajele feminine. nu iese din vorba nevestei sale. la fel ca aceea dintre Simina i Iorgovan. Aici. în Mara. nuvelele lui Slavici marcheaz o nou etap . Cu fiecare capitol. tot mai spectaculoas . în ciuda aparentului prestigiu. Dac în Popa Tanda sau în Budulea Taichii femeile fac doar figura ie. Simina i Agata. jurnalist al turi de Eminescu. pare a fi de la sine în eleasc . cel mai puternic personaj masculin. Mereu cu cî iva pa i în urma poetului a înv at de la acesta rigoarea literar . va practica mult vreme ziaristica. Cît vreme Mara d duse tonul nara iunii. împreun cu Mara. ac iunea este condus de voin a feminin . Capodoperele Moara cu noroc. Talentul de a surprinde psihologia feminin d întreaga m sur a capacit ii autorului de a se obiectiva i de a compune o lume complet deta at de propria-i subiectivitate. într-o proz care. îmbog irea Marei cade pe planul al doilea. personajele feminine au c p tat o consisten i o putere neîntîlnite pîn atunci. ca o existen lipsit de str lucire. ca un fenomen natural. Marta i Maica Aegidia reprezint marile realiz ri caracterologice ale autorului. Chiar i Na l. Ajuns la Junimea prin Eminescu. aparent. totul merge progresiv pîn la Mara. pentru prima oar în proza româneasc . 10 | P a g e . pentru c iubirea incompatibil polarizeaz aten ia. n scut în zorii pa optismului. într-un fel de apologie literar a feminit ii. Iubirea imposibil dintre Persida i Na l. tr it în Ardeal. Bocioac . ideea cî tigului cu orice pre era cea care f cea s progreseze nara iunea. iar erosul ocup avanscena. b rba ii fac figuri de indivizi prin defini ie slabi. de la un moment dat îns . Mara e tot mai bogat . pîn la Slavici. aceasta din urm . va fi apoi profesor la diverse coli. în schimb studiile la Universit ile din Budapesta i din Viena îl plaseaz deja în umbra lui Einescu. în care spiritul prozei române ti devine consonant cu cel european. Biografia lui Slavici se prezint . totul parc în ecoul existen ei eminesciene. propagator apoi al ideologiei junimiste. descindea mai mult sau mai pu in direct din autobiografie i unde individualismul romantic î i punea pecetea pe aproape oricare nuvel sau roman. devine tem prim .

s fie b gat la închisoare de români. istoria noastr literar a trecut. Dup Slavici. din jen .Dac Eminescu i-a transmis ceva anume.adic tocmai una dintre acele vini pentru care nu se ob ine niciodat iertare deplin . F r s renun e niciodat la acest credo. pe timpul luptelor pentru emanciparea românilor ardeleni. la b trîne e. el consta în lupta pentru drepturi egale ale românilor ardeleni. cum proclamase Maiorescu. scriitorul fusese b gat la închisoare de unguri din cauza activit ii sale na ionaliste. inadmisibil de u or peste ultimii ani din via a scriitorului. sperînd probabil s fac uitat o vin colectiv . în eternitate. i-a petrecut ultimii ani dup ie irea de la V c re ti aproape în situa ia unui muritor de foame. principiul de a nu face nici un fel de concesii în domeniul ideilor politice. Dispre uind orice avantaj material. în slujirea patriotismului doar "în limitele adev rului". f r voia lui. a ajuns victima sigur a istoriei de la finele secolului al XIX-lea i din timpul Primului R zboi Mondial. din cauza fidelit ii sale fa de monarhia austro-ungar . Fa de Ioan Slavici. Nuvelistul ce f cuse apologia eticii în scrierile sale a avut naivitatea s sus in aceea i etic i în lumea concret . Bolnav i sl bit. Finalul vie ii lui Slavici a luat el însu i forma unei nuvele tragice. tristul ir de scriitori români întemni a i pentru opinii politice în propria lor ar . o datorie ru inoas i inexpiabil . umili i public i împin i astfel spre moarte. pîn ast zi. Slavici i-a sus inut mereu idealul politic. în 1919. toate na iunile din Ardeal ar fi trebuit s convie uiasc într-o pace helvetic . acesta a fost sim ul etic în rela iile sociale. 11 | P a g e . În plin maturitate. societatea româneasc a contractat. Nu e de mirare c . asta nu l-a împiedicat ca. Autorul Marei i al altor cîteva capodopere inaugura în acest mod. în cosmopolitismul luminat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->