Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUL 7

ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZĂ DE BILANŢ

7.1. Concepte teoretice

Bilanţul este un document financiar-contabil de sinteză. Acesta poate fi


utilizat pentru analiza situaţiei economico-patrimoniale a unei firme la un moment
dat.
Vorbim de o analiză pe baza bilanţului financiar, când bilanţul contabil
este ajustat în funcţie de gradul de lichiditate-exigilitate al activelor şi, respectiv
pasivelor, sau pe baza bilanţului funcţional, caz în care bilanţul contabil este ajustat
sub forma unui bilanţ în care elemenetele de activ şi de pasiv sunt structurate după
funcţiile pe care le exercită (de finanţare, de investiţii sau de exploatare).
Principalii indicatori care se calculează pe baza bilanţului sunt situaţia
netă (SN), fondul de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) şi trezoreria
netă (TN).
Aceşti indicatori sunt indicatori statici, ei exprimînd o anumită stare a
unei întreprinderi la un anumit moment. Aceşti indicatori sunt indicatori de
echilibru financiar, deoarece compară posturile bilanţiere din pasiv cu cele din
activ. Este interesantă evoluţia acestor indicatori de la un an la altul, pe baza
datelor care se pot obţine din mai multe bilanţuri consecutive.
Situaţia netă este un indicator care ne arată care este valoarea teoretică a
capitalurilor proprii firmei la un moment dat, deci valoarea întreprinderii care ar
revine acţionarilor în cazul în care firma ar fi desfiinţată. Acest indicator poate fi
calculat ca diferenţă între activ total şi datorii totale.
Fondul de rulment este un indicator care ne arată starea de echilibru sau
dezechiliru a unei firme pe termen lung.
În cazul analizei financiare fondul de rulment financiar (FRF) reprezintă
diferenţa dintre pasivele firmei care sunt la dispoziţia acesteia mai mult de 1 an
(pasivele pe termen lung, formate din capitalul propriu – capital social, rezerve,
alte fonduri proprii firmei – şi din capitalurile împrumutate de firmă care au
exibilitate mai mare de 1 an) şi activele care au termen de lichiditate mai mare de 1
an (în cadrul acestora includem imobilizările, precum şi alte active, neincluse la
imobilizări în cadrul bilanţului contabil, care au termen de lichiditate mai mare de 1
an).
FRF = PASIVE PE TERMEN LUNG – ACTIVE PE TERMEN LUNG
(IMOBILIZĂRI).
În cazul în care în care activele pe termen lung sunt stabilite în valori
brute (cuprind amortizările) şi pasivele pe termen lung cuprind aceste valori.
Un alt mod de calcul al fondului de rulment financiar se bazează pe datele
cuprinse în bilanţul contabil în partea de active şi pasive circulante.
FRF = ACTIVE CIRCULANTE (inclusiv activele de trezorerie) –
PASIVE CIRCULANTE (inclusiv pasivele de trezorerie).
Fondul de rulmet financiar poate fi descompus în fond de rulment
financiar propriu şi fond de rulmen financiar împrumutat.
Fondul de rulment propriu ne arată în ce măsură capitalurile proprii ale
fimei participă la realizarea echilibrului financiar pe termen lung. Deci, fondul de
rulment propriu ne arată care este independenţa financiară a firmei pe termen lung.
FRF propriu = CAPITALURI PROPRII – ACTIVE PE TERMEN LUNG
(IMOBILIZĂRI).
Diferenţa dintre fondul de rulment şi fondul de rulment propriu reprezintă
fondul de rulment împrumutat. Acest fond de rulment ne arată modul în care
capitalurile împrumutate pe termen lung participă la realizarea echilibrului finaciar
pe termen lung.
FRF împrumutat = FRF – FRF propriu.
În cazul în care urmărim realizarea unei analize pe baza bilanţului
funcţional vom împărţii activele şi pasivele după funcţia economică pe care o
îndeplinesc.
Astfel fondul de rulment, sau fondul de rulment net global cum mai este
denumit, se determină ca diferenţă între resursele durabile (care sunt destinate, cu
precădere finanţării investiţiilor) şi mijloacele stabile (activele imobilizate).
FRNG = RESURSE DURABILE – MIJLOACE STABILE
O altă metodă de determinare a fondului de rulment net global se bazează
pe baza datelor din partea de jos a bilanţului.
FRNG = ACTIVE CIRCULANTE (inclusiv activele de trezorerie) –
(DATORII DE EXPLOATARE + DATORII ÎN AFARA EXPLOATĂRII +
PASIVE DE TREZORERIE).

Un alt indicator important în cadrul analizei pe bază de bilanţ este nevoia


de fon de rulment. Acest indicator ne arată în ce măsură este realizat echilibrul pe
teremen scurt, sau altfel spus, dacă pe baza valorificării la scadenţă a activelor de
trezorerie se poat acoperi sau nu pasivele de trezorerie care devin scadente.
În cadrul analizei financiare se determină ca diferenţă între activele
circualnte pe teremen scurt, mai puţin activele de trezorerie şi pasivele pe termen
scurt, mai puţin pasivele de trezorerie.
NFR = ACTIVE CIRCULANTE (mai puţin activele de trezorerie) –
PASIVE CIRCULANTE (mai puţin activele de trezorerie).

În cadrul analizei funcţionale pe bază de bilanţ nevoia de fond de rulment


se poate determine global pe baza diferenţei dintre activele circulante (mai puţin
activele de trezorerie) şi pasivele circulante (mai puţin pasivele de trezorerie), sau
separat, ca nevoie de fond de rulment de exploatare şi nevoie de fond de rulment în
afara exploatării.
NFR = NFR de exploatare + NFR în afara exploatării
NFR de exploatare = ACTIVE CIRCULANTE DE EXPLOATARE –
PASIVE CIRCULANTE DE EXPLOATARE

NFR în afara exploatării = ACTIVE CIRCULANTE ÎN AFARA


EXPLOATĂRII – PASIVE CIRCULANTE ÎN AFARA EXPLOATĂRII

Un ultim indicator folosit în analiza pe bază de bilanţ pe care îl vom


analiza este trezoreria netă. Acest indicator ne arată dacă la sfârşitul exerciţiului
financiar sau la data realizării bilanţului firma dispune de excedent sau deficit de
lichidităţi.Acest indicator se determină, fie ca diferenţă între fondul de rulmen şi
nevoia de fond de rulment, fie ca diferenţă între activele de trezorerie şi pasivele de
trezorerie.
TN = FR – NFR
TN = ACTIVE DE TREZORERIE – PASIVE DE TREZORERIE

7.2. Aplicaţii rezolvate

1. Se cunosc următoarele date din bilanţul contabil realizat la sfârşitul


exerciţiului financiar (sumele sunt în milioane lei):
ACTIV Brut Amo şi Net PASIV Sume
prov
Imobilizări necorporale 80 60 20 Capital social 500
Imobilizări corporale 1.000 300 700 Rezerve 100
Imobilizări financiare 400 50 350 Rezultatul exerciţiului 60
Stocuri 320 20 300 Provizioane pentru riscuri 20
Clienţi 180 30 150 Provozioane pentru cheltuieli 12
Efecte de primit 135 0 135 Împrumuturi pe termen lung 800
TVA deductibilă 16 0 16 Furnizori 50
Debitori diverşi 27 0 27 Efecte de plată 140
Bancă, casă 2 0 2 TVA de plată 12
Creditori diverşi 6
TOTAL ACTIV 2160 460 1700 TOTAL PASIV 1700

Se cere:
a) calculaţi fondul de rulment net global prin cele două metode;
b) determinaţi nevoia de fond de rulment globală şi cele două componete ale ei
(nevoia de fond de rulment de exploatare şi nevoia de fond de rulment în afara
exploatării);
c) determinaţi trezoreria netă;
d) explicaţi modul de realizare al echilibrului financiar.

Rezolvare:
a) Pentru a determine fondul de rulment net global, prin cele două metode,
vom folosi următoarele formule:
1) FRNG = RESURSE DURABILE – MIJLOACE STABILE
În cazul acestei formule vom calcula fondul de rulment folosind atât
valorile nete, cât şi valorile brute.
2) FRNG = ACTIVE CIRCULANTE (inclusiv activele de trezorerie) –
(DATORII DE EXPLOATARE + DATORII ÎN AFARA EXPLOATĂRII +
PASIVE DE TREZORERIE).

Resurse durabile (în valori brute) = capital social + rezerve + rezultatul


exerciţiului + provizioane pentru riscuri + provizioane pentru cheltuieli +
împrumuturi pe termen lung + amortizări şi provozioane (de activ) = 500 + 100 +
60 + 20 + 12 + 800 +460 = 1.952.
Mijloacele stabile (în valori brute) = imobilizări necorporale (în valoare
brută) + imobilizări corporale (în valoare brută) + imobilizări financiare (în valoare
brută) = 80 + 1.000 + 400 = 1.480.
FRNG = 1.952 – 1.480 = 472.

Resurse durabile (în valori nete) = capital social + rezerve + rezultatul


exerciţiului + provizioane pentru riscuri + provizioane pentru cheltuieli +
împrumuturi pe termen lung = 500 + 100 + 60 + 20 + 12 + 800 = 1.492.
Mijloacele stabile (în valori nete) = imobilizări necorporale (în valoare
netă) + imobilizări corporale (în valoare netă) + imobilizări financiare (în valoare
netă) = 20 + 700 + 350 = 1.020.
FRNG = 1.492 – 1.020 = 472.

Pentru a determine FRNG folosindu-ne de datele din partea de jos a


bilanţului vom determine activele circualnte în valoare brută, datoriile de
exploatare şi datoriile în afara exploatării.
Activele circulante (în valoare brută) = stocuri + clienţi + efecte de primit
+ TVA deductibilă + debitori diverşi + banca, casa = 320 +180 + 135 + 16 + 27 + 2
= 680.
Datorii de exploatare = furnizori + TVA de plată + efecte de plată = 50 +
12 + 140 = 202.
Datorii în afara exploatării = creditori diverşi = 6.
FRNG = 680 – (202 + 6) = 472.

b) La calculul nevoii de fond de rulment vom folosi următoarea formulă:


NFR = ACTIVE CIRCULANTE (exclusiv activele de trezorerie) –
PASIVE CIRCUALANTE (exclusiv pasive de trezorerie).
Active circulante (exclusiv activele de trezorerie) = stocuri + clienţi +
efecte de primit + TVA deductibilă + debitori diverşi = 320 +180 + 135 + 16 + 27
= 678.
Pasive circulante (exclusiv pasivele de trezorerie) = furnizori + efecte de
plată + TVA de plată + creditori diverşi = 50 + 140 + 12 + 6 = 188.
NFR = 678 – 208 = 470.

Pentru calculul nevoii de fond de rulment pe cele două componente ale sale
(de exploatare şi în afara exploatării) vom folosi următoarele formule:
NFR de exploatare = ACTIVE CIRCULANTE DE EXPLOATARE –
PASIVE CIRCULANTE DE EXPLOATARE
NFR în afara exploatării = ACTIVE CIRCULANTE ÎN AFARA
EXPLOATĂRII – PASIVE CIRCULANTE ÎN AFARA EXPLOATĂRII

Active circulante de exploatare = stocuri + clienţi + efecte de primit +


TVA deductibilă = 320 + 180 + 135 + 16 = 651.
Active circulante în afara exploatării = debitori diverşi = = 27.

NFR de exloatare = 651 – 202 = 449.


NFR în afara exploatării = 27 – 6 = 21.

NFR de exploatare + NFR în afara exploatării = 449 + 21 = 470 = NFR.

c) Trezoreria netă o vom determina, fie ca diferenţă între fondul de rulment


ţi nevoia de fond de rulment, fie ca diferenţă între activele de trezorerie şi pasivele
de trezorerie.
TN = FRNG – NFR = 472 – 470 = 2.
TN = active de trezorerie –pasive de trezorerie = 2 – 0 = = 2.

d)

NFR = 470

FR = 472

TN = 2

Nevoia de fond de rulment este finanţată în întregime prin fondul de


rulment, rezultând şi un excedent de trezorerie.
2. Se cunosc următoarele date din bilanţul contabil al unei societăţi

comerciale(sumele sunt în milioane lei):


ACTIV Sume PASIV Sume
Imobilizări 800 Capital social 500
Stocuri 200 Rezerve 100
Creanţe 300 Datorii pe termen mai mare de un an 700
Debitori diverşi 150 Datorii sub un an 200
Casa 150 Credite în contul curent 100
TOTAL ACTIV 1600 TOTAL PASIV 1600
Să se determine:
a) situaţia netă;
b) fondul de rulment financiar, prin cele două metode;
c) fondul de rulment propriu şi fonsul de rulment împrumutat;
d) nevoia de fond de rulment;
e) trezoreria netă;
f) modul de realizare al echilibrului financiar.

Rezolvare:
a) Situaţia netă o vom determina ca diferenţă între activ şi datorii totale.
Datorii totale = datorii pe termen mai mare de un an + datorii sub un an +
credite în contul curent = 700 + 200 + 100 = 1.000.
SN = 1.600 – 1.000 = 600.

b) Pentru a determina fondul de rulment putem folosi următoarele formule:


1) FRF = PASIVE PE TERMEN LUNG – ACTIVE PE TERMEN LUNG
(IMOBILIZĂRI).
Pasive pe termen lung = capital social + rezerve + datorii pe termen mai
mare de un an = 500 + 100 + 700 = 1.300
FRF = 1.300 – 800 = 500.

2) FRF = ACTIVE CIRCULANTE (inclusiv activele de trezorerie) –


PASIVE CIRCULANTE (inclusiv pasivele de trezorerie).
Active circulante (inclusiv activele de trezorerie) = stocuri + creanţe +
debitori diverşi + casa = 200 + 300 + 150 + 150 =800.
Pasive circulante (inclusiv pasivele de trezorerie) = datorii sub un an +
credite în contul curent = 200 + 100 = 300.
FRF = 800 – 300 = 500.

c) FRF propriu = CAPITALURI PROPRII – ACTIVE PE TERMEN


LUNG (IMOBILIZĂRI).
Capitalurile proprii = capital social + rezerve = 500 + 100 = 600.
FRF propriu = 600 – 800 = - 200.

FRF împrumutat = FRF – FRF propriu = 500 – (- 200) = 700.

d) Pentru calculul nevoii de fond de rulment folosim următoarea formulă:


NFR = ACTIVE CIRCULANTE (mai puţin activele de trezorerie) –
PASIVE CIRCULANTE (mai puţin activele de trezorerie).
Active circulante (mai puţin activele de trezorerie) = stocuri + creanţe +
debitori diverşi = 200 + 300 + 150 = 650.
Pasive circulante (mai puţin activele de trezorerie) = datorii sub un an =
200.
NFR = 650 – 200 = 450.

e) Trezoreria netă o vom determina, fie ca diferenţă între fondul de rulment


ţi nevoia de fond de rulment, fie ca diferenţă între activele de trezorerie şi pasivele
de trezorerie.
TN = FRF – NFR = 500 – 450 = 50.
TN = active de trezorerie –pasive de trezorerie = 150 – 100 = 50.
f)

NFR = 450

FR = 500

TN = 50

Nevoia de fond de rulment este finanţată în întregime prin fondul de


rulment, rezultând şi un excedent de trezorerie.

7.3. Aplicaţii propuse spre rezolvare

1. Se cunosc următoarele date din bilanţul contabil realizat la sfârşitul


exerciţiului financiar (sumele sunt în milioane lei):

ACTIV Brut Amo şi Net PASIV Sume


prov
Imobilizări necorporale 150 50 100 Capital social 200
Imobilizări corporale 1.100 500 600 Rezerve 20
Imobilizări financiare 300 100 200 Rezultatul exerciţiului 80
Stocuri 70 20 50 Provizioane pentru riscuri 10
Clienţi 170 20 150 Provozioane pentru cheltuieli 15
Efecte de primit 200 0 200 Împrumuturi pe termen lung 875
TVA deductibilă 50 0 50 Furnizori 200
Debitori diverşi 100 0 100 Efecte de plată 100
Bancă, casă 200 0 200 TVA de plată 30
Creditori diverşi 100
Credite în contul curent 20
TOTAL ACTIV 2.340 690 1650 TOTAL PASIV 1.650

Se cere:
a) calculaţi fondul de rulment net global prin cele două metode;
b) determinaţi nevoia de fond de rulment globală şi cele două componete ale ei
(nevoia de fond de rulment de exploatare şi nevoia de fond de rulment în afara
exploatării);
c) determinaţi trezoreria netă;
d) explicaţi modul de realizare al echilibrului financiar.

2. Se cunosc următoarele date din bilanţul contabil al unei societăţi

comerciale(sumele sunt în milioane lei):

ACTIV Sume PASIV Sume


Imobilizări corporale 800 Capital social 700
Imobilizări nrcorporale 200 Rezerve 200
Imobilizări financiare 300 Datorii pe termen mai mare de un an 950
Stocuri 500 Datorii sub un an 350
Clienţi 200 Credite în contul curent 100
Debitori diverşi 150
Casa 150
TOTAL ACTIV 2.300 TOTAL PASIV 2.300

Să se determine:
a) situaţia netă;
b) fondul de rulment financiar, prin cele două metode;
c) fondul de rulment propriu şi fonsul de rulment împrumutat;
d) nevoia de fond de rulment;
e) trezoreria netă;
f) modul de realizare al echilibrului financiar.