Sunteți pe pagina 1din 4

ANRE

DARAE – Serviciul Atestări

Tematica şi bibliografie pentru examenul de autorizare electricieni


(actualizată în ianuarie 2010)1

Tematica de examen de autorizare electricieni


Domeniul Denumire document Document aprobat prin: Indicativ: Inlocuieste Aplicabilitate pe grad / tip
pe: I II IIIA/ IIIB/I
IVA VB
Electrotehnica 2. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări DA DA DA DA
electrice şi maşini electrice (se pot studia
manualele şi cărţile din literatura tehnică de
specialitate)
Legislaţie 3. Legea energiei electrice nr. 13 din 2007, DA DA DA DA
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 51 din 23.02.2007
4. Regulament de furnizare a energiei HG nr. 1007 din 25.07.2004, publicat DA DA DA DA
electrice la consumatori în Monitorul Oficial al României
Partea I, nr. 673 din 27.07.2004
5. Regulament privind racordarea HG nr. 90 din 23.01.2008, publicat în DA DA DA DA
utilizatorilor la reţelele electrice de interes Monitorul Oficial al României Partea
public I, nr. 109 din. 12.02.2008
6. Codul tehnic al reţelei electrice de Ordinul ANRE nr. 20 din NU NU DA DA
transport – Revizia 1 27.08.2004, cu modificările şi
completările ulterioare
7. Standard de performanţă pentru Ordinul ANRE nr. 17/28-06-2007 NU NU DA DA
serviciile de transport şi de sistem ale energiei
electrice

8. Codul tehnic al reţelelor electrice de Ordinul ANRE 128/2008 publicat in DA DA DA DA


distribuţie Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009
9. Standard de performanta pentru Ordinul ANRE nr. 28/30-08-2007 DA DA DA DA
serviciul de distributie a energie electrice

10. Codul de măsurare a energiei electrice Ordinul ANRE nr. 17 din 20.06.2002 NU NU DA DA
al Preşedintelui ANRE

1
Tematica/ Bibliografia nu au suferit modificări de fond faţă de cele din anul 2008
Domeniul Denumire document Document aprobat prin: Indicativ: Inlocuieste Aplicabilitate pe grad / tip
pe: I II IIIA/ IIIB/I
IVA VB
11. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor Ordinul ANRE nr. 4 din 9.03.2007 NU NU DA DA
de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor
energetice, cu modificarile si completarile
ulterioare
12. Regulament pentru autorizarea Ordinul ANRE nr. 90 din 19.11.2009 DA DA DA DA
electricienilor care proiectează, execută,
verifică şi exploatează instalaţii electrice din
sistemul electroenergetic, Revizia 4
13. Regulament pentru atestarea Ordinul ANRE nr. 24 din 20.07.2007 NU DA DA DA
operatorilor economici care proiectează,
execută, verifică şi exploatează instalaţii
electrice din sistemul electroenergetic, Rev. 3
14. Regulamentul privind stabilirea Ordinul ANRE 129/2008 publicat in DA DA DA DA
solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele Monitorul Oficial al Romaniei,
electrice de interes public Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2009
15. Procedura de soluţionare a Ordinul ANRE nr. 38/ 2007, publicat NU DA DA DA
neînţelegerilor legate de încheierea în Monitorul Oficial al României
contractelor dintre operatorii economici din Partea I, nr. 751 din. 06.11.2007
sectorul energiei electrice, a contractelor de
furnizare a energiei electrice si a contractelor
de racordare la reţea
Norme tehnice 16. Normativ pentru proiectarea şi I 7 /2002, DA DA DA DA
executarea instalaţiilor cu tensiuni până la Ordin
1000 V c.a. şi 1500 V c.c. MTCT
17. Normativ privind alegerea izolaţiei, Ordinul ANRE nr. 2/ 2003; NTE PE 109 NU NU DA DA
coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor 001/03/00
electroenerge-tice împotriva supratensiunilor
18. Normativ pentru construcţia liniilor Ordinul ANRE nr. 32/2004 NTE PE 104/93, PE NU NU DA DA
aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 003/04/00 122/82, PE
1000 V 123/78
19. Normativ privind metodele si Decizia ANRE nr. 1424/ 2006 NTE 005 PE 013 NU NU DA NU
elementele de calcul al sigurantei in
functionare a instalatiilor energetice
20. Normativ privind metodologia de calcul Ordinul ANRE nr. 7/ 2006 NTE PE 134-2 NU NU DA DA
al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice 006/06/00
cu tensiunea sub 1 kV
21. Normativ pentru proiectarea si Ordinul ANRE nr. 38/ 2008, publicat NTE PE 107/1995; NU NU DA DA
executarea retelelor de cabluri electrice în Monitorul Oficial al României, 007/08/00
Partea I, nr. 356 bis
22. Prescriptii generale de proiectare a PE 022-3/87 NU NU DA NU
Domeniul Denumire document Document aprobat prin: Indicativ: Inlocuieste Aplicabilitate pe grad / tip
pe: I II IIIA/ IIIB/I
IVA VB
retelelor electrice (republicate in 1993).
Modificarea 1 (1990)
23. Normativ pentru construcţia instalaţiilor PE 101/ NU NU DA DA
electrice de conexiuni şi transformare cu 1985
tensiuni peste 1 kV (republicat
în 1993)
24. Normativ pentru proiectarea şi PE 102/1986 NU DA DA DA
executarea instalaţiilor de conexiuni şi (republicat
distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în în 1993)
unităţile energetice
25. Instrucţiuni pentru dimensionarea şi PE 103/1992 NU NU DA DA
verificarea instalaţiilor electroenergetice la
solicitări mecanice şi termice în condiţiile
curenţilor de scurtcircuit
26. Normativ pentru constructia liniilor PE106/2003 NU NU DA DA
electrice aeriene de joasa tensiune
27. Instrucţiuni pentru compensarea puterii PE 120/1994 NU NU DA DA
reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de
energie şi la consumatorii industriali şi similari
28. Normativ pentru proiectarea retelelor PE132/2003 NU NU DA NU
electrice de distributie publica
29. Normativ privind metodologia de calcul PE NU NU DA DA
al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice 134/1995;
cu tensiunea peste 1 kV
30. Instructiuni privind determinarea NTE PE 135-91 NU NU DA NU
sectiunii economice a conductoarelor in 401.03.00
instalatiilor electrice de distributie de 1-110kV
31. Normativ privind proiectarea şi PE 155/1992 DA DA DA DA
executarea branşamentelor pentru clădiri civile
14-10-2009
Bibliografie
Domeniul tematic Electrotehnică: Manualele şi cărţi din literatura tehnică de specialitate;
Domeniul tematic Legislatie:
Legile şi reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
Reglementările ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate
gratuit.
Domeniul tematic Norme tehnice:
Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.
Normativele tehnice ce au indicativ PE (prescripţie energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de Documentare în Energetică ODE, Bd. Energeticienilor 8,
sector 3, telefon 021-346.27.69. 021-346.27.04.
Normativul care figurează la punctul 15 al listei bibliografice se poate procura de la INCERC, Şos. Pantelimon 266 (după Piaţa Delfinului) între orele 9 – 15, telefon 021-255
22 50.