ALTE DOCUMENTE Stocuri Contabilitatea financiara MONOGRAFIE CONTABILA PROIECT PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA CONTABILITATEA CA SISTEM

INFORMATIONAL Deontologia expertului contabil GRILA BAZELE CONTABILITATII Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar IESIRI EGALITATI CONTABILE Contabilitatea capitalului social

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
4.1. Prezentarea generala a societatii
Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul în, B-dul Bucurestii Noi, nr. 40, Bl. PA, Ap. 3, sector 1, Bucuresti. Este constituita în forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital social integral privat.

þÿ

Cautare

Societatea comerciala este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5468/2004. Are cuprinse în obiectul de activitate, conform actului constitutiv, activitati din domeniul productiei, comertului, prestari de servicii, însa obiectul principal de activitate îl constituie reparatiile auto. Capitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 parti sociale în valoare de 2 lei, detinute de un singur asociat care este si administrator. Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si hotaraste repartizarea profitului realizat anual. Societatea comerciala are un numar de 31 salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata.

Conform bilantului contabil pe anul 2007, societatea comerciala a realizat venituri totale de 212772,57 lei, venituri din exploatare de 212729,82 lei, venituri financiare de 42,75 lei, în conditiile în care, la capitolul cheltuieli s-a realizat 197038,46 lei. Compartimentul contabilitate are 4 salariati. Conform legii, în cadrul societatii comerciale, contabilitatea este condusa în partida dubla, se întocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor. Prin modul de organizare a contabilitatii, în cadrul societatii se asigura: • • • • • • întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul societatii; înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului; întocmirea bilantului contabil; controlul tuturor operatiunilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale; Organizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate: 1. Contabilitatea generala sau financiara, care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat în totalitate si structuralitatea sa ca entitate gestionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub forma echilibrului care trebuie asigurat, concomitent cu rezultatul global al exercitiului, bazat pe gruparea si apoi decontarea cheltuielilor si a veniturilor în functie de natura lor; 2. Contabilitatea de gestiune, care are drept obiectiv evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate: pe feluri de produse, pe subdiviziuni organizatorice interne, componente ale societatii. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si functiei lor.

• • documente de evidenta si prelucrare contabila. contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor. etc. contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor. se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana. documentele primare întocmite de societate. distinct pe fiecare operatiune. se utilizeaza: • • documentele primare întocmite în unitatile de desfacere. aceste documente formând majoritatea în totalul documentelor utilizate. se cuvine a fi subliniate urmatoarele aspecte constatate: • • • • • • contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte. contabilitatea clientilor.). bon. Din categoria documentelor justificative. materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se înregistreaza pe cheltuieli integral.În cadrul societatii comerciale. În legatura cu contabilitatea interna de gestiune. documente de sinteza si raportare contabila si financiar. chitanta. Ca elemente generale. . sunt utilizate trei categorii de documente contabile: • documentele justificative. furnizorilor si a celorlalte creante si obligatii.fiscale. prin care se evidentiaza efectuarea ca atare a operatiunilor economice. documentele centralizatoare întocmite pe baza documentelor primare. se pot determina lunar. sunt utilizate atât conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare cât si conturi de cheltuieli. contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric. În cadrul societatii comerciale. cuprind: • denumirea documentului (factura. pe destinatii si de calculatie a costurilor. compatibile cu cheltuielile pe care le-au generat de asa maniera încât rezultatele financiare si profitul.

• pentru mijloacele banesti si decontari. inventariate. • bonurile de cosum (tipizate). În registrul-inventar. • avizele de însotire a marfurilor (tipizate). state de salarii. Societatea comerciala. societatea comerciala utilizeaza urmatoarele registre contabile: registru-jurnal. grupate dupa natura lor. felul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice. ordine de deplasare (tipizate). semnatura persoanelor implicate. facturi (tipizate). si dupa caz. În registrul-jurnal sunt înregistrate operatiunile patrimoniale în ordinea lor cronologica.• • • • • numarul de ordine. Elementele patrimoniale din registrul-inventar au la baza listele de . potrivit legii. registrul-inventar si registrul Cartea Mare. chitante fiscale. de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate. se înregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv. Pentru prelucrarea informatiilor cuprinse in documentele justificative. Între documentele justificative principale utilizate mentionam: • notele de receptie si constatare de diferente (tipizate). chitante. • pentru salarii si alte drepturi de personal. dupa data întocmirii documentelor sau intrarii lor în unitate. semnatura de autorizare prin control a legalitatii operatiunii. În cazul operatiunilor multiple. potrivit posturilor din bilantul contabil. data si locul întocmirii. are organizata arhiva pentru pastrarea documetelor în limitele termenelor prevazute de lege astfel încât este asigurat oricând accesul retroactiv si controlul activitatii desfasurate. operatiunile se recapituleaza si într-un document centralizator. aprobarea si confirmarea datelor de catre persoanele abilitate. liste de avans chenzinal.

1. atât rulajul debitor cât si rulajul creditor al fiecarui cont sintetic.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4. asigurându-se controlul operativ încrucisat al operatiunilor contabile. In registrul Cartea Mare sunt înscrise lunar înregisrarile care s-au efectuat în registrul-jurnal. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 4. Registrul sta la baza întocmirii balantei de verificare lunare. pentru care s-au acordat 3. se utilizeaza inregistrarile contabile în forma „maestru-sah”. a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 „Decontari cu asociatii Privind capitalul” nevarsat” = 1011 „Capital subscris 16. Este utilizat registrulinventar tipizat. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL 4.800 .2.800 lei divizat în 11. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare. În cadrul societatii comerciale. Balanta de verificare serveste la întocmirea bilantului.200 parti sociale.1.200 parti sociale. a 1.1. Constituirea capitalului social SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16.2.2.Operatii privind capitalul social 4. fiind dezvoltata pe conturi corespondente.5 lei/ parte sociala.800 lei.inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant. 4.

Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.b) varsarea capitalului: % = 456 „ Decontari cu asociatii privind capitalul” 12.000 d) varsarea ulterioara a capitalului: 5121 „Conturi la banci în lei”= 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 4.800 4.800 e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 4.2.000 5121 „Conturi la banci în lei” 7.800 c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 12.2. .1.200 212 „Constructii” 4. Majorarea capitalului social A.

a) subscrierea aportului în natura: 456 ”Decontari cu asociatii = 1011 „Capital subscris nevarsat” 2. care se vor achita ulterior în numerar. care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5.000 parti sociale cu valoare nominala de 1. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura. Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2.500 456„Decontari cu asociatii = 1011„Capital subscris nevarsat” 7.Administratorul societatii.5 lei.500 privind capitalul” b) efectuarea varsamintelor de catre asociat: 5311 ”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 7.500 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 ”Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 7.000 privind capitalul” .000 * 1. a) subscrierea partilor sociale: 5.5 = 7.000 lei.500 B.

105 „Rezerve din reevaluare”= 1012 „Capital subscris varsat” 1.000 C. .000 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 ”Capital subscris varsat” 2. Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151.3.000 lei. Diminuarea capitalului social A.b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris: 2133 „Mijloace de transport” = 456 “Decontari cu asociatii 2. Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi.000 D. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1. 117 „Rezultatul reportat” = 1012 „Capital subscris varsat” 151. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului.352 lei.352 4.1.2.

care ulterior vor fi anulate. a) rascumpararea partilor sociale: 502 ”Actiuni proprii” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 6. În vederea reducerii capitalului social.5 lei.750 b) anularea partilor sociale rascumparate: 1012 „Capital subscris varsat” = % 502 “Actiuni proprii” 6.500 parti sociale cu pretul de 4.500 . societatea rascumpara cu numerar 1. a) achizitionarea partilor sociale: 750 7.000 parti sociale cu pretul de 1. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar: În vederea reducerii capitalului social. pe care. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei.602 B.602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. ulterior le anuleaza.Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale.5 lei bucata.750 768 “Alte venituri financiare” C. pe care ulterior le anuleaza.8 lei bucata. societatea rascumpara cu numerar 1. Valoarea nominala a partilor sociale este de 1. 1012 „Capital subscris varsat” = 117 ”Rezultatul reportat” 178.

dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social: 1012 „Capital subscris varsat” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” 2.2. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat: Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2.000 lei.000 500 1.800 4. Operatii privind primele legate de capital 4.502 “Actiuni proprii” = 5311 “Conturi la banci în lei” 1. a) suma achitata asociatului care se retrage: 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 2.2.2.500 668 „Alte cheltuieli financiare” D. Primele de emisiune .000 b) înregistrarea diminuarii capitalului social.800 b) anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 „Actiuni proprii” 1012 „Capital subscris varsat” 1.2.1.

000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1. care se încaseaza în numerar.300 4. societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3. Primele de fuziune În urma fuziunii.100 1041 “Prime de emisiune” b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale: 5311”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 1.2.100 d) încorporarea primei în capitalul social: 1041” Prime de emisiune” = 1012 ”Capital subscris varsat” 200 200 1011 “Capital subscris nevarsat” 1.Se emit 1.300 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 ”Capital subsris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 1.2. Ulterior. a) emisiunea partilor sociale: 456”Decontari cu asociatii = % privind capitalul” 1.000 lei si .1 lei.3 lei si valoarea nominala de 1.2. primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.

Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.000 – 4. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social.500 1042 „Prime de emisiune” b) preluarea activelor aduse prin fuziune: % = 456 2131 5121 5.000 3.000 privind capitalul” c) regularizarea capitalului: 1011 = 1012 4.2.500 lei prime de fuziune: 5.000 lei.000 2.3.000 lei valoarea nominala a partilor sociale: 4. • • • valoarea contabila a activelor preluate: 5.500 = 500 lei a) subscrierea capitalului: 456 „Decontari cu asociatii = 4.500 d) integrarea primelor în capitalul social: 1042 = 1012 500 4.disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.000 500 % 1011 ”Capital subscris nevarsat” 5.2. Primele de aport .

000 . a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006: • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 8.000 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 9. iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.000 de lei.000 lei. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve.500 lei.000 lei.Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2.000 lei 2131 = 105 3.000 = 6.000 c) încorporarea primelor la alte rezerve: 1043 = 1068 200 4.000 = 3. tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.2. Operatii privind rezervele din reevaluare In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9.800 b) depunerea capitalului subscris: 2131 = 456 2.000 – 6. care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare.000 lei.000 200 1011 1. valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4.000 – 2. a) subscrierea capitalului: 456 = % 1043 2.3.000 lei. În exercitiul financiar 2007. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.

000) = 3.000/ 7.500 lei. 2006 (3. Operatii privind rezervele .500) = 2.000 lei): % 105 6588 2813 = 2131 5.000 b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007: • • • • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 12000 – (3000 + 1500) = 7.000) = 12.3.500) = 6.• • • valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.400 – 4. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.400 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.000 – 7.2.500 * (4.500 lei valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.000/ 6.400 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4.000 lei 2131 = 2813 1.500 = .000 = 1. iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5.000 lei).100 lei În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.000 * (4.000/ 7.100 4. întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.600 3.000 500 2.000 – 2.4.000 * (9.500 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 4.10.000 * (9.500 = .000 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.000/ 6.2.000 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.

Rezerve legale SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar: • • • capital social: 16.1. b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 = 1061 7.2.448. a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar.000 c) Vânzarea în numerar a partilor sociale: .4.306.2.4.042 lei. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. cheltuieli efectuate: 1. la pretul de 2 lei/ parte sociala.800 lei. a) Se calculeaza: • • profitul brut: 142. Rezerve pentru actiuni proprii Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale.109 4.000 lei 502 = 5311 1. venituri obtinute: 1.4.217 lei.109 lei.000 b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent.5 lei/ parte social. partile sociale se revând în numerar la pretul de 2. rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.2.175 lei. În exercitiul urmator. în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1.

4.2. Rezerve statutare sau contractuale Se înregistreaza în contabilitate urmatoarele operatiuni: a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare în suma de 100 lei: 129 = 1063 100 b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare în suma de 200 lei: 117 = 1063 200 c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1063 = 121 400 d) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1063 = 121 500 e) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în suma de 600 lei: 1063 = 1012 600 446 = 5121 30 .000 d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii.250 250 502 1.000 4.5311 = % 7642 1.3. prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 1.

4.000 d) Se încorporeaza în alte rezerve.1. rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei: 105 = 1068 500 e) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1068 = 121 400 f) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1068 = 121 500 g) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea altor rezerve în suma de 600 lei: 1068 = 1012 600 4. Operatii privind rezultatul reportat 4. Alte rezerve a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve în suma de 100 lei: 129 = 1068 100 b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve în suma de 200 lei: 117 = 1068 200 c) Se transfera la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1.2.4.2. Pierderea reportata .000 lei: 1041 = 1068 1.6.4.2.6.

care nu a fost înca repartizat de 1.7.2. se achita factura prin banca.a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent în suma de 100 lei: 129 = 117 100 b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta în suma de 80 lei: 1061 = 117 80 c) Se reporteaza profitul net realizat în exercitiul precedent.2.000 lei pentru procurarea unui utilaj.2. Operatii privind subventiile pentru investitii SC Inedit Trans Auto SRL primeste în contul bancar o subventie de 3.200 lei : 121 = 117 1.6. Dupa achizitionarea utilajului în valoare de 5. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani. Profitul reportat Se încorporeaza în capital social o parte din profitul reportat în suma de 500 lei: 117 = 1012 500 4.000 lei plus TVA.200 d) Se reporteaza pierderea contabila realizata în exercitiul precedent de 50 lei: 117 = 121 50 e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare în suma de 300 lei: 117 = 1063 300 4. .

000 b) Primirea subventiei: 5121 = 445 3.950 5.000/ 60 luni = 83 6811 = 2813 83 f) Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie: 3000/ 60 luni = 50 131 = 7584 50 .000 950 d) Plata datoriei fata de furnizorul de imobilizari: 404 = 5121 5.950 e) Amortizarea lunara a utilajului: 5.000 c) Achizitionarea utilajului: % 2131 4426 = 404 5.a) Înregistrarea subventiei de primit: 445 = 131 3.

Ionascu. Babaita V. I. Epuran.BIBLIOGRAFIE 1. . împrumuturilor pe termen lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an de zile. maririi si micsorarii capitalurilor. Editura de Vest.. 1996 2. A... a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii. Petrut.. Rotila. M. E. . 2000 Concluzii generale. Drehuta. Propuneri Concluzii Contabilitatea capitalurilor asigura evidenta existentei.„Contabilitatea finaciara” . . V.„Contabilitatea financiara în noul sistem contabil”( vol I). N.„Manalul expertului contabil” Editura Agora.. 3. Feleaga.

societatea îsi asigura cu fermitate autonomia financiara prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. a aportului la capitalul social pe titulari – persoane fizice sau juridice aportatoare. pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii cum sunt: • • • • • dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale. delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale. În organizarea contabilitatii capitalurilor proprii s-a tinut seama de urmatorii factori specifici: • tipul de societate (comerciala). protectia si cresterea marimii capitalului social. valorificarea capitalului prin plasamente rentabile. Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz efectuat la SC Inedit Trans Auto SRL. • caile si modalitatile de constituire a capitalului social (în natura. Propuneri M-am gandit sa propun utilizarea noilor situatii financiare prevazute în bilantul contabil care pun accentul pe defalcarea capitalurilor proprii si pe exemplificarea modalitatilor de calcul mult mai explicite necesare utilizatorilor de informatii contabile. . asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. dubla crestere simultana de capital).Pentru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv fundamental. aport în numerar. • forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale si îndeosebi a societatii comerciale (cu raspundere limitata).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful