ALTE DOCUMENTE Stocuri Contabilitatea financiara MONOGRAFIE CONTABILA PROIECT PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA CONTABILITATEA CA SISTEM

INFORMATIONAL Deontologia expertului contabil GRILA BAZELE CONTABILITATII Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar IESIRI EGALITATI CONTABILE Contabilitatea capitalului social

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
4.1. Prezentarea generala a societatii
Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul în, B-dul Bucurestii Noi, nr. 40, Bl. PA, Ap. 3, sector 1, Bucuresti. Este constituita în forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital social integral privat.

þÿ

Cautare

Societatea comerciala este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5468/2004. Are cuprinse în obiectul de activitate, conform actului constitutiv, activitati din domeniul productiei, comertului, prestari de servicii, însa obiectul principal de activitate îl constituie reparatiile auto. Capitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 parti sociale în valoare de 2 lei, detinute de un singur asociat care este si administrator. Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si hotaraste repartizarea profitului realizat anual. Societatea comerciala are un numar de 31 salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata.

Conform bilantului contabil pe anul 2007, societatea comerciala a realizat venituri totale de 212772,57 lei, venituri din exploatare de 212729,82 lei, venituri financiare de 42,75 lei, în conditiile în care, la capitolul cheltuieli s-a realizat 197038,46 lei. Compartimentul contabilitate are 4 salariati. Conform legii, în cadrul societatii comerciale, contabilitatea este condusa în partida dubla, se întocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor. Prin modul de organizare a contabilitatii, în cadrul societatii se asigura: • • • • • • întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul societatii; înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului; întocmirea bilantului contabil; controlul tuturor operatiunilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale; Organizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate: 1. Contabilitatea generala sau financiara, care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat în totalitate si structuralitatea sa ca entitate gestionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub forma echilibrului care trebuie asigurat, concomitent cu rezultatul global al exercitiului, bazat pe gruparea si apoi decontarea cheltuielilor si a veniturilor în functie de natura lor; 2. Contabilitatea de gestiune, care are drept obiectiv evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate: pe feluri de produse, pe subdiviziuni organizatorice interne, componente ale societatii. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si functiei lor.

se cuvine a fi subliniate urmatoarele aspecte constatate: • • • • • • contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte. distinct pe fiecare operatiune. . pe destinatii si de calculatie a costurilor. contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric.În cadrul societatii comerciale. În cadrul societatii comerciale.fiscale. documentele centralizatoare întocmite pe baza documentelor primare. Din categoria documentelor justificative. documentele primare întocmite de societate. • • documente de evidenta si prelucrare contabila. cuprind: • denumirea documentului (factura. furnizorilor si a celorlalte creante si obligatii. prin care se evidentiaza efectuarea ca atare a operatiunilor economice. contabilitatea clientilor. chitanta. compatibile cu cheltuielile pe care le-au generat de asa maniera încât rezultatele financiare si profitul.). se utilizeaza: • • documentele primare întocmite în unitatile de desfacere. bon. contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor. sunt utilizate atât conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare cât si conturi de cheltuieli. Ca elemente generale. materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se înregistreaza pe cheltuieli integral. se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana. aceste documente formând majoritatea în totalul documentelor utilizate. În legatura cu contabilitatea interna de gestiune. se pot determina lunar. contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor. documente de sinteza si raportare contabila si financiar. sunt utilizate trei categorii de documente contabile: • documentele justificative. etc.

chitante fiscale. operatiunile se recapituleaza si într-un document centralizator. În cazul operatiunilor multiple. felul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice. si dupa caz. • pentru mijloacele banesti si decontari. potrivit posturilor din bilantul contabil. • bonurile de cosum (tipizate). are organizata arhiva pentru pastrarea documetelor în limitele termenelor prevazute de lege astfel încât este asigurat oricând accesul retroactiv si controlul activitatii desfasurate. grupate dupa natura lor. În registrul-inventar. Pentru prelucrarea informatiilor cuprinse in documentele justificative. Elementele patrimoniale din registrul-inventar au la baza listele de . dupa data întocmirii documentelor sau intrarii lor în unitate. inventariate. facturi (tipizate). În registrul-jurnal sunt înregistrate operatiunile patrimoniale în ordinea lor cronologica. semnatura persoanelor implicate. data si locul întocmirii.• • • • • numarul de ordine. de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate. Între documentele justificative principale utilizate mentionam: • notele de receptie si constatare de diferente (tipizate). semnatura de autorizare prin control a legalitatii operatiunii. ordine de deplasare (tipizate). potrivit legii. • pentru salarii si alte drepturi de personal. liste de avans chenzinal. chitante. registrul-inventar si registrul Cartea Mare. state de salarii. Societatea comerciala. • avizele de însotire a marfurilor (tipizate). aprobarea si confirmarea datelor de catre persoanele abilitate. societatea comerciala utilizeaza urmatoarele registre contabile: registru-jurnal. se înregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv.

atât rulajul debitor cât si rulajul creditor al fiecarui cont sintetic.5 lei/ parte sociala.800 lei divizat în 11. In registrul Cartea Mare sunt înscrise lunar înregisrarile care s-au efectuat în registrul-jurnal.200 parti sociale. a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 „Decontari cu asociatii Privind capitalul” nevarsat” = 1011 „Capital subscris 16. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL 4.inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant. Balanta de verificare serveste la întocmirea bilantului.1.2.800 .2. a 1.1. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 4.2. se utilizeaza inregistrarile contabile în forma „maestru-sah”.200 parti sociale. Constituirea capitalului social SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16.1. În cadrul societatii comerciale. Registrul sta la baza întocmirii balantei de verificare lunare. pentru care s-au acordat 3. fiind dezvoltata pe conturi corespondente. 4. asigurându-se controlul operativ încrucisat al operatiunilor contabile.800 lei. Este utilizat registrulinventar tipizat.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4.Operatii privind capitalul social 4. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare.

2.2.800 c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 12.000 d) varsarea ulterioara a capitalului: 5121 „Conturi la banci în lei”= 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 4.000 5121 „Conturi la banci în lei” 7. Majorarea capitalului social A.800 4. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.b) varsarea capitalului: % = 456 „ Decontari cu asociatii privind capitalul” 12.200 212 „Constructii” 4. .1.800 e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 4.

Majorarea capitalului social prin aporturi în natura.500 456„Decontari cu asociatii = 1011„Capital subscris nevarsat” 7. care se vor achita ulterior în numerar.5 lei.500 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 ”Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 7.000 * 1. a) subscrierea partilor sociale: 5. care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5.500 privind capitalul” b) efectuarea varsamintelor de catre asociat: 5311 ”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 7.000 parti sociale cu valoare nominala de 1.000 lei. a) subscrierea aportului în natura: 456 ”Decontari cu asociatii = 1011 „Capital subscris nevarsat” 2.Administratorul societatii.500 B.5 = 7. Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2.000 privind capitalul” .

Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151. .000 lei.000 C.000 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 ”Capital subscris varsat” 2. 117 „Rezultatul reportat” = 1012 „Capital subscris varsat” 151.000 D.2. 105 „Rezerve din reevaluare”= 1012 „Capital subscris varsat” 1. Diminuarea capitalului social A.3. Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului.352 4.1.352 lei.b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris: 2133 „Mijloace de transport” = 456 “Decontari cu asociatii 2.

602 B. 1012 „Capital subscris varsat” = 117 ”Rezultatul reportat” 178. Valoarea nominala a partilor sociale este de 1.750 768 “Alte venituri financiare” C.500 parti sociale cu pretul de 4.5 lei bucata. a) achizitionarea partilor sociale: 750 7. pe care.5 lei.500 .602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale. pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei.Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar: În vederea reducerii capitalului social.000 parti sociale cu pretul de 1. societatea rascumpara cu numerar 1. ulterior le anuleaza.8 lei bucata. care ulterior vor fi anulate. societatea rascumpara cu numerar 1. În vederea reducerii capitalului social. a) rascumpararea partilor sociale: 502 ”Actiuni proprii” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 6.750 b) anularea partilor sociale rascumparate: 1012 „Capital subscris varsat” = % 502 “Actiuni proprii” 6.

2.2.502 “Actiuni proprii” = 5311 “Conturi la banci în lei” 1.2.000 b) înregistrarea diminuarii capitalului social. Primele de emisiune . a) suma achitata asociatului care se retrage: 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 2.2.1.000 lei. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat: Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2.000 500 1.800 4.500 668 „Alte cheltuieli financiare” D.800 b) anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 „Actiuni proprii” 1012 „Capital subscris varsat” 1. dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social: 1012 „Capital subscris varsat” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” 2. Operatii privind primele legate de capital 4.

Primele de fuziune În urma fuziunii.000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1.300 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 ”Capital subsris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 1. care se încaseaza în numerar. Ulterior.3 lei si valoarea nominala de 1.Se emit 1. societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3.2.2.300 4.2. a) emisiunea partilor sociale: 456”Decontari cu asociatii = % privind capitalul” 1. primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.100 1041 “Prime de emisiune” b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale: 5311”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 1.1 lei.100 d) încorporarea primei în capitalul social: 1041” Prime de emisiune” = 1012 ”Capital subscris varsat” 200 200 1011 “Capital subscris nevarsat” 1.000 lei si .

Primele de aport .000 500 % 1011 ”Capital subscris nevarsat” 5. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social.000 – 4.500 = 500 lei a) subscrierea capitalului: 456 „Decontari cu asociatii = 4.000 3.2.3.500 d) integrarea primelor în capitalul social: 1042 = 1012 500 4.2.000 2.000 privind capitalul” c) regularizarea capitalului: 1011 = 1012 4.500 lei prime de fuziune: 5. • • • valoarea contabila a activelor preluate: 5. Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.000 lei valoarea nominala a partilor sociale: 4.000 lei.500 1042 „Prime de emisiune” b) preluarea activelor aduse prin fuziune: % = 456 2131 5121 5.disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.

2.000 lei.000 lei 2131 = 105 3. a) subscrierea capitalului: 456 = % 1043 2. Operatii privind rezervele din reevaluare In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9. valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4. iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.3.000 – 6. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve.000 c) încorporarea primelor la alte rezerve: 1043 = 1068 200 4.000 .000 lei.000 = 3.000 = 6.000 – 2. În exercitiul financiar 2007.000 de lei.800 b) depunerea capitalului subscris: 2131 = 456 2.000 lei. tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia.000 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 9. amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.000 lei.000 200 1011 1.Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2. a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006: • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 8. care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.500 lei.

000 b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007: • • • • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 12000 – (3000 + 1500) = 7.500) = 2.000/ 7.000/ 6.500 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 4.000 lei).000 * (4.2.500 lei valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.500 lei.000 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.000) = 12.500 * (4.000 – 2.3.000/ 7. Operatii privind rezervele .10.100 4.000 lei 2131 = 2813 1.100 lei În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.000 lei): % 105 6588 2813 = 2131 5.000 – 7.000) = 3.4.• • • valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8. întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.000 * (9. iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5.400 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.000 * (9.000 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.600 3.000 500 2.500 = .500) = 6.400 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.500 = .400 – 4.2. 2006 (3.000/ 6.000 = 1.

venituri obtinute: 1.000 lei 502 = 5311 1.4. la pretul de 2 lei/ parte sociala.448.4.000 b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent.000 c) Vânzarea în numerar a partilor sociale: . În exercitiul urmator. partile sociale se revând în numerar la pretul de 2. rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.5 lei/ parte social. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar.2.217 lei. Rezerve pentru actiuni proprii Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale. a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1.042 lei. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor.175 lei.4. în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1.2.109 lei.109 4.800 lei.1. cheltuieli efectuate: 1. Rezerve legale SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar: • • • capital social: 16.2. b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 = 1061 7.306. a) Se calculeaza: • • profitul brut: 142.

250 250 502 1. Rezerve statutare sau contractuale Se înregistreaza în contabilitate urmatoarele operatiuni: a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare în suma de 100 lei: 129 = 1063 100 b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare în suma de 200 lei: 117 = 1063 200 c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1063 = 121 400 d) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1063 = 121 500 e) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în suma de 600 lei: 1063 = 1012 600 446 = 5121 30 .3. prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 1.2.5311 = % 7642 1.4.000 d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii.000 4.

rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei: 105 = 1068 500 e) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1068 = 121 400 f) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1068 = 121 500 g) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea altor rezerve în suma de 600 lei: 1068 = 1012 600 4. Operatii privind rezultatul reportat 4.6.6.2.000 lei: 1041 = 1068 1.2. Pierderea reportata .2.000 d) Se încorporeaza în alte rezerve.4. Alte rezerve a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve în suma de 100 lei: 129 = 1068 100 b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve în suma de 200 lei: 117 = 1068 200 c) Se transfera la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1.4.4.1.

se achita factura prin banca. Dupa achizitionarea utilajului în valoare de 5.2. .7. care nu a fost înca repartizat de 1.200 lei : 121 = 117 1. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.000 lei pentru procurarea unui utilaj.2. Operatii privind subventiile pentru investitii SC Inedit Trans Auto SRL primeste în contul bancar o subventie de 3.a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent în suma de 100 lei: 129 = 117 100 b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta în suma de 80 lei: 1061 = 117 80 c) Se reporteaza profitul net realizat în exercitiul precedent. Profitul reportat Se încorporeaza în capital social o parte din profitul reportat în suma de 500 lei: 117 = 1012 500 4.200 d) Se reporteaza pierderea contabila realizata în exercitiul precedent de 50 lei: 117 = 121 50 e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare în suma de 300 lei: 117 = 1063 300 4.6.2.000 lei plus TVA.

000/ 60 luni = 83 6811 = 2813 83 f) Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie: 3000/ 60 luni = 50 131 = 7584 50 .950 e) Amortizarea lunara a utilajului: 5.950 5.a) Înregistrarea subventiei de primit: 445 = 131 3.000 950 d) Plata datoriei fata de furnizorul de imobilizari: 404 = 5121 5.000 c) Achizitionarea utilajului: % 2131 4426 = 404 5.000 b) Primirea subventiei: 5121 = 445 3.

.. Ionascu.„Contabilitatea financiara în noul sistem contabil”( vol I). A. Petrut. 3... maririi si micsorarii capitalurilor. 2000 Concluzii generale. 1996 2. Babaita V. Drehuta.BIBLIOGRAFIE 1. I. Epuran. împrumuturilor pe termen lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an de zile. .„Contabilitatea finaciara” .„Manalul expertului contabil” Editura Agora.. a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii. Feleaga. Rotila. M. E. . V. Propuneri Concluzii Contabilitatea capitalurilor asigura evidenta existentei.. Editura de Vest. N.

Pentru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv fundamental. . valorificarea capitalului prin plasamente rentabile. pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii cum sunt: • • • • • dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale. Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz efectuat la SC Inedit Trans Auto SRL. societatea îsi asigura cu fermitate autonomia financiara prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. dubla crestere simultana de capital). asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. • caile si modalitatile de constituire a capitalului social (în natura. delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale. În organizarea contabilitatii capitalurilor proprii s-a tinut seama de urmatorii factori specifici: • tipul de societate (comerciala). a aportului la capitalul social pe titulari – persoane fizice sau juridice aportatoare. • forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale si îndeosebi a societatii comerciale (cu raspundere limitata). protectia si cresterea marimii capitalului social. aport în numerar. Propuneri M-am gandit sa propun utilizarea noilor situatii financiare prevazute în bilantul contabil care pun accentul pe defalcarea capitalurilor proprii si pe exemplificarea modalitatilor de calcul mult mai explicite necesare utilizatorilor de informatii contabile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful