ALTE DOCUMENTE Stocuri Contabilitatea financiara MONOGRAFIE CONTABILA PROIECT PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA CONTABILITATEA CA SISTEM

INFORMATIONAL Deontologia expertului contabil GRILA BAZELE CONTABILITATII Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar IESIRI EGALITATI CONTABILE Contabilitatea capitalului social

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
4.1. Prezentarea generala a societatii
Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul în, B-dul Bucurestii Noi, nr. 40, Bl. PA, Ap. 3, sector 1, Bucuresti. Este constituita în forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital social integral privat.

þÿ

Cautare

Societatea comerciala este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5468/2004. Are cuprinse în obiectul de activitate, conform actului constitutiv, activitati din domeniul productiei, comertului, prestari de servicii, însa obiectul principal de activitate îl constituie reparatiile auto. Capitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 parti sociale în valoare de 2 lei, detinute de un singur asociat care este si administrator. Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si hotaraste repartizarea profitului realizat anual. Societatea comerciala are un numar de 31 salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata.

Conform bilantului contabil pe anul 2007, societatea comerciala a realizat venituri totale de 212772,57 lei, venituri din exploatare de 212729,82 lei, venituri financiare de 42,75 lei, în conditiile în care, la capitolul cheltuieli s-a realizat 197038,46 lei. Compartimentul contabilitate are 4 salariati. Conform legii, în cadrul societatii comerciale, contabilitatea este condusa în partida dubla, se întocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor. Prin modul de organizare a contabilitatii, în cadrul societatii se asigura: • • • • • • întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul societatii; înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului; întocmirea bilantului contabil; controlul tuturor operatiunilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale; Organizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate: 1. Contabilitatea generala sau financiara, care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat în totalitate si structuralitatea sa ca entitate gestionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub forma echilibrului care trebuie asigurat, concomitent cu rezultatul global al exercitiului, bazat pe gruparea si apoi decontarea cheltuielilor si a veniturilor în functie de natura lor; 2. Contabilitatea de gestiune, care are drept obiectiv evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate: pe feluri de produse, pe subdiviziuni organizatorice interne, componente ale societatii. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si functiei lor.

documente de sinteza si raportare contabila si financiar. pe destinatii si de calculatie a costurilor. materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se înregistreaza pe cheltuieli integral. bon. În cadrul societatii comerciale. se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana.În cadrul societatii comerciale. Din categoria documentelor justificative. documentele primare întocmite de societate. sunt utilizate atât conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare cât si conturi de cheltuieli. . furnizorilor si a celorlalte creante si obligatii. cuprind: • denumirea documentului (factura. se pot determina lunar. contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric. etc.fiscale. • • documente de evidenta si prelucrare contabila. În legatura cu contabilitatea interna de gestiune. sunt utilizate trei categorii de documente contabile: • documentele justificative. distinct pe fiecare operatiune. compatibile cu cheltuielile pe care le-au generat de asa maniera încât rezultatele financiare si profitul. documentele centralizatoare întocmite pe baza documentelor primare. se cuvine a fi subliniate urmatoarele aspecte constatate: • • • • • • contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte. chitanta. contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor. aceste documente formând majoritatea în totalul documentelor utilizate. prin care se evidentiaza efectuarea ca atare a operatiunilor economice.). contabilitatea clientilor. se utilizeaza: • • documentele primare întocmite în unitatile de desfacere. Ca elemente generale. contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor.

chitante. Elementele patrimoniale din registrul-inventar au la baza listele de . • pentru mijloacele banesti si decontari. felul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice. dupa data întocmirii documentelor sau intrarii lor în unitate. semnatura persoanelor implicate. grupate dupa natura lor. se înregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv. chitante fiscale. potrivit posturilor din bilantul contabil.• • • • • numarul de ordine. facturi (tipizate). state de salarii. • bonurile de cosum (tipizate). data si locul întocmirii. de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate. are organizata arhiva pentru pastrarea documetelor în limitele termenelor prevazute de lege astfel încât este asigurat oricând accesul retroactiv si controlul activitatii desfasurate. În registrul-inventar. semnatura de autorizare prin control a legalitatii operatiunii. operatiunile se recapituleaza si într-un document centralizator. În registrul-jurnal sunt înregistrate operatiunile patrimoniale în ordinea lor cronologica. registrul-inventar si registrul Cartea Mare. inventariate. • avizele de însotire a marfurilor (tipizate). Între documentele justificative principale utilizate mentionam: • notele de receptie si constatare de diferente (tipizate). societatea comerciala utilizeaza urmatoarele registre contabile: registru-jurnal. potrivit legii. Societatea comerciala. ordine de deplasare (tipizate). În cazul operatiunilor multiple. liste de avans chenzinal. aprobarea si confirmarea datelor de catre persoanele abilitate. Pentru prelucrarea informatiilor cuprinse in documentele justificative. • pentru salarii si alte drepturi de personal. si dupa caz.

Balanta de verificare serveste la întocmirea bilantului. Registrul sta la baza întocmirii balantei de verificare lunare. Constituirea capitalului social SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16. Este utilizat registrulinventar tipizat. se utilizeaza inregistrarile contabile în forma „maestru-sah”.Operatii privind capitalul social 4.2.200 parti sociale. a 1.1. fiind dezvoltata pe conturi corespondente.inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant.1. În cadrul societatii comerciale.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare. atât rulajul debitor cât si rulajul creditor al fiecarui cont sintetic.2.2. In registrul Cartea Mare sunt înscrise lunar înregisrarile care s-au efectuat în registrul-jurnal.200 parti sociale.800 . asigurându-se controlul operativ încrucisat al operatiunilor contabile. 4.800 lei. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL 4.5 lei/ parte sociala. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 4.800 lei divizat în 11. pentru care s-au acordat 3. a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 „Decontari cu asociatii Privind capitalul” nevarsat” = 1011 „Capital subscris 16.1.

200 212 „Constructii” 4. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.800 e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 4. .b) varsarea capitalului: % = 456 „ Decontari cu asociatii privind capitalul” 12.000 d) varsarea ulterioara a capitalului: 5121 „Conturi la banci în lei”= 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 4.000 5121 „Conturi la banci în lei” 7.2. Majorarea capitalului social A.2.800 4.1.800 c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 12.

Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2.Administratorul societatii.500 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 ”Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 7. a) subscrierea aportului în natura: 456 ”Decontari cu asociatii = 1011 „Capital subscris nevarsat” 2. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura.5 = 7.000 lei.500 privind capitalul” b) efectuarea varsamintelor de catre asociat: 5311 ”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 7. a) subscrierea partilor sociale: 5.000 * 1.000 privind capitalul” . care se vor achita ulterior în numerar.500 B.5 lei.500 456„Decontari cu asociatii = 1011„Capital subscris nevarsat” 7.000 parti sociale cu valoare nominala de 1. care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5.

Diminuarea capitalului social A.000 lei. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1.000 C. Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151. .352 4. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului. Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi.000 D.000 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 ”Capital subscris varsat” 2.3.1.b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris: 2133 „Mijloace de transport” = 456 “Decontari cu asociatii 2. 117 „Rezultatul reportat” = 1012 „Capital subscris varsat” 151.2.352 lei. 105 „Rezerve din reevaluare”= 1012 „Capital subscris varsat” 1.

Valoarea nominala a partilor sociale este de 1. ulterior le anuleaza.8 lei bucata.Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178.750 b) anularea partilor sociale rascumparate: 1012 „Capital subscris varsat” = % 502 “Actiuni proprii” 6.602 B. 1012 „Capital subscris varsat” = 117 ”Rezultatul reportat” 178. care ulterior vor fi anulate.500 .5 lei bucata. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale.500 parti sociale cu pretul de 4. În vederea reducerii capitalului social. societatea rascumpara cu numerar 1.602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. pe care.5 lei. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei. societatea rascumpara cu numerar 1. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar: În vederea reducerii capitalului social. a) rascumpararea partilor sociale: 502 ”Actiuni proprii” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 6. pe care ulterior le anuleaza. a) achizitionarea partilor sociale: 750 7.750 768 “Alte venituri financiare” C.000 parti sociale cu pretul de 1.

000 b) înregistrarea diminuarii capitalului social.000 500 1.2.500 668 „Alte cheltuieli financiare” D.2.1. a) suma achitata asociatului care se retrage: 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 2.502 “Actiuni proprii” = 5311 “Conturi la banci în lei” 1.2. Operatii privind primele legate de capital 4. dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social: 1012 „Capital subscris varsat” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” 2. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat: Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2.2. Primele de emisiune .000 lei.800 4.800 b) anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 „Actiuni proprii” 1012 „Capital subscris varsat” 1.

000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1.300 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 ”Capital subsris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 1. a) emisiunea partilor sociale: 456”Decontari cu asociatii = % privind capitalul” 1. care se încaseaza în numerar.100 d) încorporarea primei în capitalul social: 1041” Prime de emisiune” = 1012 ”Capital subscris varsat” 200 200 1011 “Capital subscris nevarsat” 1. primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.2.2. Primele de fuziune În urma fuziunii. societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3.100 1041 “Prime de emisiune” b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale: 5311”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 1.3 lei si valoarea nominala de 1. Ulterior.000 lei si .300 4.2.Se emit 1.1 lei.

500 d) integrarea primelor în capitalul social: 1042 = 1012 500 4.500 1042 „Prime de emisiune” b) preluarea activelor aduse prin fuziune: % = 456 2131 5121 5. Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.000 – 4.500 lei prime de fuziune: 5.000 500 % 1011 ”Capital subscris nevarsat” 5. • • • valoarea contabila a activelor preluate: 5.000 lei valoarea nominala a partilor sociale: 4. Primele de aport .500 = 500 lei a) subscrierea capitalului: 456 „Decontari cu asociatii = 4.000 privind capitalul” c) regularizarea capitalului: 1011 = 1012 4.disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.2.000 lei.000 2.3.000 3.2. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social.

care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare.000 . Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.2.000 de lei.000 200 1011 1.3.500 lei.000 lei. valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4.000 – 6.000 lei.000 c) încorporarea primelor la alte rezerve: 1043 = 1068 200 4. amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.800 b) depunerea capitalului subscris: 2131 = 456 2.000 – 2.000 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 9. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve. a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006: • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 8. tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. În exercitiul financiar 2007.000 = 6.000 lei.000 = 3.000 lei. iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.000 lei 2131 = 105 3.Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2. Operatii privind rezervele din reevaluare In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9. a) subscrierea capitalului: 456 = % 1043 2.

400 – 4.000 lei): % 105 6588 2813 = 2131 5.4.2.000 – 7.000 – 2. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31. întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.500 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 4.000 b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007: • • • • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 12000 – (3000 + 1500) = 7.000 lei).10.000 lei 2131 = 2813 1.000) = 3.000 = 1.000 * (4.000 * (9.2.000 500 2.100 4.500) = 6.500 lei valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.600 3.000 * (9.500 lei.000 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3. Operatii privind rezervele .000 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.500 * (4.000) = 12.• • • valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.000/ 7.500) = 2.500 = .400 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.000/ 6.100 lei În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.3.000/ 7.000/ 6.500 = .400 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4. 2006 (3. iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5.

b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 = 1061 7. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar. a) Se calculeaza: • • profitul brut: 142. în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1.000 lei 502 = 5311 1.2.800 lei.306. venituri obtinute: 1. Rezerve pentru actiuni proprii Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale.5 lei/ parte social.217 lei. a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. partile sociale se revând în numerar la pretul de 2.000 c) Vânzarea în numerar a partilor sociale: . rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.4. În exercitiul urmator. cheltuieli efectuate: 1.042 lei.448.4.2.000 b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent. la pretul de 2 lei/ parte sociala.2.109 4. Rezerve legale SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar: • • • capital social: 16.1.175 lei.4.109 lei.

3. prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 1.4.000 d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii.2.000 4.5311 = % 7642 1. Rezerve statutare sau contractuale Se înregistreaza în contabilitate urmatoarele operatiuni: a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare în suma de 100 lei: 129 = 1063 100 b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare în suma de 200 lei: 117 = 1063 200 c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1063 = 121 400 d) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1063 = 121 500 e) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în suma de 600 lei: 1063 = 1012 600 446 = 5121 30 .250 250 502 1.

6.1.000 lei: 1041 = 1068 1.4.2.2. Alte rezerve a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve în suma de 100 lei: 129 = 1068 100 b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve în suma de 200 lei: 117 = 1068 200 c) Se transfera la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1. Operatii privind rezultatul reportat 4.4.2.000 d) Se încorporeaza în alte rezerve. Pierderea reportata .6.4. rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei: 105 = 1068 500 e) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1068 = 121 400 f) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1068 = 121 500 g) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea altor rezerve în suma de 600 lei: 1068 = 1012 600 4.

. Profitul reportat Se încorporeaza în capital social o parte din profitul reportat în suma de 500 lei: 117 = 1012 500 4. Operatii privind subventiile pentru investitii SC Inedit Trans Auto SRL primeste în contul bancar o subventie de 3.2.6.7.000 lei plus TVA. se achita factura prin banca.200 lei : 121 = 117 1.a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent în suma de 100 lei: 129 = 117 100 b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta în suma de 80 lei: 1061 = 117 80 c) Se reporteaza profitul net realizat în exercitiul precedent.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.200 d) Se reporteaza pierderea contabila realizata în exercitiul precedent de 50 lei: 117 = 121 50 e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare în suma de 300 lei: 117 = 1063 300 4. care nu a fost înca repartizat de 1.2.2. Dupa achizitionarea utilajului în valoare de 5.

000 b) Primirea subventiei: 5121 = 445 3.950 5.000 c) Achizitionarea utilajului: % 2131 4426 = 404 5.a) Înregistrarea subventiei de primit: 445 = 131 3.000 950 d) Plata datoriei fata de furnizorul de imobilizari: 404 = 5121 5.000/ 60 luni = 83 6811 = 2813 83 f) Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie: 3000/ 60 luni = 50 131 = 7584 50 .950 e) Amortizarea lunara a utilajului: 5.

. . a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii. Petrut.BIBLIOGRAFIE 1. Epuran. 3. 1996 2. V. . ..„Contabilitatea financiara în noul sistem contabil”( vol I). N. A. împrumuturilor pe termen lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an de zile. I. E.. Editura de Vest. Feleaga. Propuneri Concluzii Contabilitatea capitalurilor asigura evidenta existentei.„Manalul expertului contabil” Editura Agora. Ionascu.. Rotila.„Contabilitatea finaciara” . 2000 Concluzii generale.. Babaita V. M. maririi si micsorarii capitalurilor. Drehuta.

pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii cum sunt: • • • • • dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale. dubla crestere simultana de capital). protectia si cresterea marimii capitalului social. Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz efectuat la SC Inedit Trans Auto SRL. • forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale si îndeosebi a societatii comerciale (cu raspundere limitata). Propuneri M-am gandit sa propun utilizarea noilor situatii financiare prevazute în bilantul contabil care pun accentul pe defalcarea capitalurilor proprii si pe exemplificarea modalitatilor de calcul mult mai explicite necesare utilizatorilor de informatii contabile. • caile si modalitatile de constituire a capitalului social (în natura. . În organizarea contabilitatii capitalurilor proprii s-a tinut seama de urmatorii factori specifici: • tipul de societate (comerciala). asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. valorificarea capitalului prin plasamente rentabile. delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale. a aportului la capitalul social pe titulari – persoane fizice sau juridice aportatoare.Pentru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv fundamental. societatea îsi asigura cu fermitate autonomia financiara prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. aport în numerar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful