Sunteți pe pagina 1din 6

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE

AL ASISTENTULUI MEDICAL DIN ROMANIA

Drepturi si obligatii in exercitarea profesiei


Dintotdeauna au existat persoane devotate, al caror rol in cadrul sistemului social a fost
acela de a asigura bolnavilor ingrjirile de sanatate necesare. Activitatea acestor persoane
nu este doar o simpla meserie, ci o profesie, in sensul ca, pe langa cunostintele si
abilitatile necesare practicarii sale, aceasta activitate presupune in primul rand chemare in
a-i ajuta pe cei aflati in nevoie. Cea care a pus bazele acestei profesii a fost Florence
Nightingale, care in anul 1860 a publicat o carte intitulata "Notes on Nursing: What it is
and What it is Not" (Insemnari despre ingrijirea bolnavilor: Ce inseamna si ce nu
inseamna ingrijirea bolnavilor), menirea principala a acestei carti fiind aceea de a ajuta in
practicarea profesiei de acodare a ingrijirilor de sanatate.
In tara noastra, exercitarea si organizarea profesiei de asistent medical sunt reglementate
de Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de
moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor
din Romania. Potrivit art. 5 din aceasta lege, principalele caracteristici ale activitatilor
asistentului medical sunt: determinarea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate si
furnizarea ingrijirilor generale de sanatate, de natura preventiva, curativa si de
recuperare; administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului; protejarea si
ameliorarea sanatatii, elaborarea de programe si desfasurarea de activitati de educatie
pentru sanatate si facilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri considerate
cu risc. Profesia de asistent medical se poate exercita de catre persoanele care indeplinesc
cumulativ urmatoarele cerinte: sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de
asistent medical; sunt apte, din punct de vedere medical, sa exercite profesia; sunt
autorizate de catre Ministerul Sanatatii Publice si nu au fost condamnate definitiv pentru
savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate
de exercitarea profesiei.
In ceea ce priveste titlul oficial de calificare, toate diplomele, certificatele si alte tipuri de
formare profesionala dobandite in afara granitelor tarii noastre sunt recunoscute sau
echivalate in Romania, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 970/2004
privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent
medical si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei. Acest act normativ transpune
integral prevederile referitoare la recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor titluri
de calificare de asistent medical generalist, cuprinse in Directiva Consiliului nr.
77/452/CEE din 27 iunie 1977 privind recunoasterea reciproca a diplomelor,
certificatelor si a altor titluri de asistent medical generalist, inclusiv masuri pentru
facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare a
serviciilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 176 din 15 iulie 1977.
Autorizatia de libera practica se elibereaza de catre Autoritatile de Sanatate Publica
Judetene, in temeiul avizului emis de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania, pe baza urmatoarele acte: titlurile de calificare, adeverinta de grad principal
(daca este cazul), certificat de cazier judiciar, certificat de sanatate fizica si psihica, copia
cartii de identitate, copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul).
Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical sunt atributii ale
Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, organizatie profesionala
neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, care cuprinde asistentii
medicali si moasele, cetateni romani si straini domiciliati in Romania si autorizati sa
exercite profesia. Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania este o institutie
infiintata in baza Legii nr. 307/2004, menita sa apere demnitatea si sa promoveze
drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai, sa ii reprezinte pe membrii sai in
relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si
internationale si sa organizeze judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica,
deontologie profesionala si a cazurilor de malpraxis, in calitate de organ de jurisdictie
profesionala.
Potrivit art. 18 al Statutului din 8 octombrie 2004 al Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania, asistentii medicali au dreptul: de a se adresa nemijlocit tuturor
organelor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, de a participa la
actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si de a fi
informati despre desfasurarea acestora, de a contesta sanctiunile primite in conditiile
legii, de a formula si de a depune petitii. Deopotriva, membrii Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania sunt obligati: sa respecte dispozitiile legale care
reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei de asistent medical, sa respecte si sa
aplice prevederile Codului de etica si deontologie profesionala, sa apere reputatia si
interesele legitime ale asistentilor medicali si sa contribuie la cresterea gradului de
pregatire profesionala prin participarea la cursuri de pregatire, manifestari stiintifice,
precum si la celelalte forme de educatie continua creditate.
Adunarea Generala Nationala a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania
a adoptat la 03.02.2005 Codul de etica si deontologie profesiona la al asistentului medical
si al moasei din Romania. Obligatiile etice si deontologice ale asistentului medical sunt
reglementate in capitolul IV al Codului de etica. Potrivit acestor norme, asistentul
medical trebuie sa acorde asistenta medicala si ingrijirile necesare in limita competentei
sale profesionale, avand obligatia unei conduite ireprosabile fata de bolnav, cu
respectarea intotdeauna a vointei pacientului in alegerea asistentului medical. In caz de
pericol public, asistentul medical nu are dreptul sa isi abandoneze bolnavii. De asemenea,
asistentul medical are obligatia de a pastra secretul profesional, obiectul secretului
constand in tot ceea ce asistentul medical, in calitatea sa de profesionist, a aflat direct sau
indirect, in legatura cu viata intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor, precum si
problemele de diagnostic, prognostic, tratament.
Incalcarea prevederilor Legii nr. 307/2004, ale Statutului, Regulamentului de organizare
si functionare, ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical, precum si a
celorlalte acte normative emise de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania, constituie abatere disciplinara. Abaterile disciplinare sunt clasificate in abateri
simple si abateri grave. Constituie abateri simple: faptele prin care se aduce atingere
valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum si onoarea si demnitatea
confratilor; neindeplinirea obligatiilor profesionale sau indeplinirea acestora cu
neglijenta, nepasare, in mod repetat; neparticiparea la programele de pregatire si
perfectionare profesionala; neplata cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania pentru o perioada de cel mult 3 luni. Abateri grave, in
intelesul art. 89 al Codului de etica si deontologie profesionala, sunt considerate:
divulgarea secretului profesional; neacordarea primului ajutor medical; folosirea de
mijloace de constrangere fizica sau morala in exercitarea profesiei; condamnarea printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei infractiuni privitoare la viata,
integritatea fizica a persoanei sau ce are legatura cu profesia. Abaterile simple se
sanctioneaza cu mustrare sau avertisment, fiind de competenta Consiliului judetean al
filialei Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, iar abaterile grave se
sanctioneaza cu suspendarea temporara sau retragerea calitatii de membru al Ordinului
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si propunerea de anulare a autorizatiei de
libera practica a profesiei pentru o perioada limitata sau definitiv, aplicarea acestor din
urma sanctiuni fiind de competenta Consiliului National al Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania. Plangerea se depune in 30 de zile de la data savarsirii
sale sau a luarii la cunostinta despre aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la savarsire.
Impotriva hotararilor Consiliului judetean se poate formula contestatie in termen de 30 de
zile de la data comunicarii sale la Comisia Nationala de Disciplina, Mediere si
Deontologie, iar hotararea Comisiei Nationale se poate contesta in 30 de zile de la
comunicare, la judecatoria in a carei raza de circumscriptie isi desfasoara activitatea
asistentul medical. Sanctiunile se inscriu in dosarele de avizare-reavizare ale asistentilor
medicali si constituie aprecieri negative pentru acordarea reavizarii.
Avand in vedere faptul ca raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea civila,
asistentii medicali trebuie sa incheie o asigurare obligatorie de raspundere civila
profesionala, in conditiile prevazute de Titlul XV al Legii nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii. In acest sens, art. 7 din Codul de etica si deontologie prevede ca
protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesionala se
realizeaza de catre angajator, prin societatile de asigurari, iar pentru practicienii
independenti, polita de asigurare pentru malpraxis se incheie in nume personal.
Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 307/2004, activitatea asistentilor medicali se
desfasoara in cadrul echipei medicale sau independent, ca si titulari sau asociati ai
cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sanatate.
In calitate de angajat, asistentul medical are in prezent drepturile si obligatiile ce decurg
din Codul muncii si din Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Ramura Sanitara pe
perioada 2005 - 2007 (publicat in Monitorul oficial nr. 2/31.01.2006). Un aspect
important este acela ca, in sensul Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Ramura
Sanitara pe perioada 2005 - 2007, prin patron se intelege nu doar o unitate sanitara
publica, ci si cabinetul de practica individuala, reprezentat prin titularul cabinetului.
Astfel, asistentii medicali angajati in sistemul privat, respectiv in cabinete medicale
organizate in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, vor beneficia de prevederile
acestui Contract Colectiv de munca, art. 8 din acest act cu valoare normativa stipuland ca
nici un contract individual de munca nu va putea prevedea drepturi sub limitele prevazute
in Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Ramura Sanitara pe perioada 2005 - 2007.
Asistentul medical care isi desfasoara activitatea in calitate de titular sau asociat al unui
cabinet de practica medicala, poate furniza ingrijiri medicale la domiciliu, fiind autorizat
in acest sens in conformitate cu prevederile Normelor din 7 aprilie 2003 privind
organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor
juridice si fizice care acorda aceste servicii, aprobate prin Ordinul nr. 318/2003.
Dincolo de drepturile si obligatiile legale pe care asistentul medical le are in exercitarea
profesiei sale nobile, noi toti cei care suntem sau putem deveni beneficiari ai ingrijirilor
medicale pe care asistentul medical le acorda, datoram in primul rand respect acestor
oameni devotati, care, alaturi de medici, isi pun viata in slujba semenilor lor.
GENERALITATI

Art.1. Codul de etica si deontologie al asistentului medical din Romania exprima criteriile
minimale ale comportamentului pentru persoanele ce practica profesia de asistent medical.

Art.2. Codul de etica si deontologie profesionala se completeaza si se modifica in functie de


legislatia statului roman, cu exceptia principiilor fundamentale cu caracter universal.

Art.3. Nerespectarea prevederilor Codului de etica si deontologie al asistentului medical din


Romania atrage sanctiuni pana la retragerea sau neacordarea avizului pentru obtinerea
autorizatiei de libera practica sau neacordarea reavizarii autorizatiei de libera practica medicala.

II PRINCIPII UNIVERSALE

Art.4. Asistentul medical nu trebuie sa se faca vinovat de omucidere sau vatamare corporala
asupra fiintei umane in mod constient, intentionat, din neglijenta, din incompetenta sau alte
motive legal imputabile, cu exceptia legitimei aparari.

Art.5. Asistentul medical nu poate fi vinovat de furt, cu exceptia situatiilor in care prin asemenea
fapta se salveaza vieti umane sau se evita deteriorarea grava a sanatatii umane, fara ca prin
aceasta actiune sa se pericliteze alte vieti sau sanatatea altor persoane.

Art.6. Asistentul medical, ca aparator al vietii si sanatatii umane, nu are dreptul de a intretine
relatii sexuale aberante sau impotriva naturii.

Art.7. Asistentul medical trebuie sa fie apt din punct de vedere psihic pentru a-si asuma
raspunderea pentru toate actele sale profesionale.

Art.8. Asistentul medical va manifesta respect fata de viata umana chiar de la inceputurile ei,
chiar si atunci cand e supus constrangerii.

Art.9. Asistentul medical profeseaza fara a manifesta nici un fel de discriminare in functie de rasa,
nationalitate, religie, apartenenta etnica, apartenenta politica, sex, varsta sau stare sociala.

Art.10. in toate cazurile in care nu exista reglementari legale primeaza interesele pacientului.

Art.11. Asistentul medical nu va utiliza cunostintele sale de orice fel contrar legilor umanitatii.

Art.12. Asistentul medical nu va divulga secretul profesional decat in conditiile legii.

III PRINCIPII COMUNE


Art.13. Asistentul medical nu poate intretine relatii sexuale cu pacientul sau rudele acestuia pana
la gradul 2 inclusiv, cu exceptia casatoriei.

Art.14. Asistentul medical nu poate minti, exceptie fac cauzele in care medicul recomanda o alta
conduita doar fata de pacient, daca prin aceasta nu se provoaca ascunderea culpei profesionale,
incompetentei, neglijentei sau ilegalitatii.

Art.15. Asistentul medical nu are voie sa recomande, sa faca propuneri, sa faca propaganda, sau
sa desfasoare actiuni in favoarea actelor sexuale anormale sau contra naturii.

Art.16. Se interzice asistentului medical consumul de droguri cu exceptia cazurilor in care exista
prescriptie medicala legala.

Art.17. Se interzice asistentului medical sa participe la transportul, depozitarea, distribuirea si


vanzarea de droguri, precum si la orice fel de actiuni propagandistice in acest sens.

Art.18. Nu este admis ca asistentul medical sa consume bauturi alcoolice in timpul exercitarii
profesiei, cat si intr-o perioada de timp premergatoare ce ar afecta in orice mod exercitarea
profesiei. Exercitarea profesiei sub influenta alcoolului constituie circumstanta agravanta.

Art.19. In timpul liber asistentul medical nu are voie sa consume o cantitate de bauturi alcoolice
ce l-ar impiedica sa acorde primul ajutor in orice situatie in mod competent.

Art.20. Abaterile de la bunele moravuri sunt interzise, pentru ca aduc atingere onoarei de asistent
medical si scad increderea pacientului. Scaderea increderii pacientului constituie un factor de
agravare a bolilor.

Art.21. Asistentul medical nu are voie sa denigreze public colegii din echipa medicala in mod
nejustificat.

Art.22. Orice acuzatie publica impotriva membrilor echipei profesionale trebuie urmata de
sesizarea organelor de jurisdictie profesionala si probata legal.

Art.23. Asistentul medical are obligatia de a se opune oricarei vatamari corporale si de a sesiza
organele competente in 48 de ore de la aflarea unor date despre astfel de actiuni.

Art.24. Asistentul medical nu va admite luarea sau darea de mita in exercitarea profesiei.

Art.25. Tainuirea faptelor de luare sau dare de mita in domeniul sanatatii, precum si ascunderea,
distrugerea sau denaturarea unor probe legale privind savarsirea infractiunii de mituire constituie
complicitate la infractiune.

Art.26. Asistentul medical va mentine prin toate mijloacele legale onoarea si traditia profesiei.

Art.27. Asistentul medical va pastra orice secret incredintat de pacient chiar si dupa decesul
pacientului si nu va folosi secretele aflate de la pacienti in timpul exercitarii profesiei in interesele
proprii sau in interesul unor terte persoane.

Art.28. Asistentul medical trebuie sa manifeste respect fata de pacient.

Art.29. In toata perioada exercitarii profesiei de asistent medical, trebuie sa existe respect pentru
cei ce au contribuit la inventarea profesiei.

Art.30. Asistentul medical trebuie sa respecte legea. Nu constituie culpa profesionala daca prin
incalcarea legii se salveaza vieti sau se evita vatamari corporale, daca prin aceasta nu se
pericliteaza alte vieti sau integritati corporale.

Art.31. Asistentul medical nu poate face parte din asociatii sau organizatii cu caracter terorist sau
religios ce actioneaza impotriva vietii si sanatatii umane.

Art.32. Din timpul exercitarii profesiei asistentul medical nu are dreptul de a face prozelitism sau
propaganda cu tenta de prozelitism.

Art.33. Exercitarea profesiei nu poate constitui motiv de santaj.

Art.34. Asistentul medical va respecta ierarhia profesionala si va respecta dispozitiile legale ale
sefilor sai daca acestea nu contravin prezentului Cod de etica si deontologie.

Art.35. Aplicarea acestui Cod de etica si deontologie va fi detaliata printr-un Regulament de


aplicare.

Art.36. Acest Cod de etica si deontologie profesionala intra in vigoare in termen de 30 de zile de
la data adoptarii lui.