Sunteți pe pagina 1din 5

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

DIRECŢIA RESURSE UMANE

Concurs pentru ocuparea posturilor de ŞEF SALĂ şi OSPĂTAR la


DIRECŢIA PENTRU ALIMENTAŢIE din cadrul CENTRULUI
INTERNAŢIONAL DE CONFERINŢE

10 – 16 ianuarie 2007
ATRIBUŢII DE SERVICIU
Posturile vacante scoase la concurs sunt de ŞEF SALĂ şi OSPĂTAR pe durată nedeterminată în Direcţia pentru
alimentaţie din cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe.

Ocupantul postului de şef sală are ca atribuţii principale:

- Controlează, organizează, coordonează şi îndrumă întreaga activitate din salonul restaurantului sau din
sectorul de care răspunde;
- Controlează pregătirea saloanelor, verifică modul cum au fost efectuate de echipa de serviciu operaţiile
de curăţenie, aerisire, aranjarea meselor şi a scaunelor, aprovizionarea meselor de serviciu cu obiecte de
inventar;
- Verifică, împreună cu şeful de unitate, calitatea preparatelor culinare executate in bucătăria
restaurantului, urmărind modul cum s-a întocmit lista de preparate cu privire la înscrierea corectă a
denumirii şi a preţului produselor.
Ocupantul postului de ospătar are ca atribuţii principale:

- Participă cu întreaga brigadă la activitatea de curăţenie, întreţinere şi aranjare a spaţiilor şi saloanelor din
cadrul restaurantului; participă la activitatea de pregătire a salonului pentru deschidere;
- Studiază cu atenţie şi îşi însuşeşte caracteristicile preparatelor şi băuturilor prevăzute în lista meniu din
ziua respectivă, propunând diverse variante, în scopul recomandării acestora consumatorilor;
- Serveşte clienţii în ordinea şi după regulile serviciului a la carte sau mese comandate, depunând maximă
solicitudine şi politeţe.
- Înregistrează preferinţele,observaţiile şi propunerile consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa şefului
de sală şi bucătarului-şef în scopul lărgirii gamei sortimentale şi îmbunătăţirea calităţii preparatelor.
- Execută mise en place-ul meselor şi al mobilierului ajutător respectând regulile specifice alimentaţiei
publice.
STATUT

Statutul pe care îl au ocupanţii acestor posturi este acela de personal contractual.

SALARIZARE
Conform legii, salariul de bază lunar pentru funcţia de şef sală este cuprins între 452 şi 571 RON. La această
sumă se adăugă sporuri, în condiţiile legii.
Conform legii, salariul de bază lunar pentru funcţia de ospătar este cuprins între 452 şi 571 RON. La această
sumă se adăugă sporuri, în condiţiile legii.
CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

O persoană poate ocupa postul de şef sală sau ospătar în cadrul Direcţiei pentru alimentaţie dacă îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

Post Condiţii

• este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (în domeniul
alimentaţiei publice);
Şef sală • are o vechime în funcţie de 2 ani;
• a absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat;
• a absolvit o şcoală în specialitatea ospătar (similar);
• nu are antecedente penale;
• este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (în domeniul
alimentaţiei publice);
• are o vechime în funcţie de 2 ani;
• a absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat;
Ospătar
• a absolvit o şcoală în specialitatea ospătar;
• nu are antecedente penale;

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Pentru înscrierea la concurs, trebuie să vă prezentaţi la sediul Camerei Deputaţilor, până la data de
28 decembrie 2006 cu următoarele documente:
a) formularul de înscriere, completat şi semnat în original;
b) originalul şi copia actului de identitate;
c) originalul şi copia actelor de studii şi/sau specializare;
d) originalul sau copia certificată „conform cu originalul” a carnetului de muncă sau după caz, a adeverinţelor
care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitate.
e) cazier judiciar sau dovada solicitării acestuia
f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunteţi apt din punct de vedere medical
pentru exercitarea profesiei (în domeniul alimentaţiei publice);
g) o fotografie recentă, tip paşaport;

DERULAREA ŞI CORECTAREA PROBELOR

Concursul are două probe: proba scrisă şi proba practică.


Proba scrisă, 10 ianuarie 2007, ora 1000 – subiecte din tematica şi bibliografia pentru concurs.
Proba practică, 16 ianuarie 2007, ora 1000 – întrebări şi demonstraţii din experienţa în specialitate.
Probele concursului se notează cu puncte de la 1 la 100. Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii
unui punctaj de minim 70 de puncte, iar participarea la proba practică este condiţionată de promovarea probei
scrise. Punctajul final se calculează prin media ponderată între punctajele obţinute la cele două probe astfel: 40%
proba scrisă şi 60% proba practică.
Contestaţiile se pot face în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor pentru fiecare probă şi se vor
adresa Secretarului general.
Sunteţi declarat admis dacă aţi obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au participat la acest concurs,
cu condiţia ca acesta să fie de minim 70 de puncte.
Comunicarea punctajelor şi rezultatelor finale ale concursului vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Camerei
Deputaţilor în maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

COMISIA DE CONCURS ŞI COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Componenţa comisiei de concurs


1. Gabriel Leonte, Director, Direcţia pentru alimentaţie – preşedinte
2. Rodica Ghizdeanu, Şef serviciu, Direcţia pentru alimentaţie – membru
3. Nicolae Pătraşcu, Şef unitate, Direcţia pentru alimentaţie – membru
4. Un specialist din cadrul unei unităţi şcolare de profil – membru
Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor
1. Camelia Băloiu, Expert, Direcţia pentru alimentaţie – preşedinte
2. Ionescu Sanda, Expert, Direcţia pentru alimentaţie – membru
3. Niculcea Valentin, Referent, Direcţia pentru alimentaţie – membru
4. Un alt specialist din cadrul unei unităţi şcolare de profil - membru

În situaţia în care vreunul dintre membrii celor două comisii vă este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al
IV lea inclusiv, acesta se află în situaţie de incompatibilitate şi aveţi posibilitatea de a sesiza acest fapt în vederea
rezolvării situaţiei de incompatibilitate.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE

Post BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ


Şef sală • Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor • Tehnica alcătuirii meniurilor si tehnologia
Editor. Rebs. Bucureşti alcătuirii listelor de preparate şi băuturi;
tehnica servirii;
• C.Florea – Îndrumar pentru unităţile de alimentaţie
publică • Organizarea serviciilor la unele acţiuni de
protocol şi la mese festive;
• Hotărârea nr.2230 / 1969 - privind gestionarea
bunurilor materiale • Drepturi şi obligaţii in legătură cu primirea,
• Ordinul 2388 /1995 privind organizarea si păstrarea si eliberarea bunurilor
efectuarea inventarierii materiale;

• Legea nr.98/ 1994 (Norme de igienă şi sănătate • Imputarea unor bunuri în cazul constatării
publică) unor lipsuri;

• Prof. Stere Stavrositu – Enciclopedie • Contravenţii la Normele de igienă privind


gastronomică alimentele si protecţia sanitară a acestora.

• Radu Nicolae – Noţiuni de tehnică a servirii in


alimentaţie publică
• Stere Stavrositu - Arta serviciilor in restaurante.
Ospătar • Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, • Pregătirea salonului pentru servirea
Editor. Inter. Rebs.Bucureşti consumatorilor;
• Radu Nicolescu – Tehnologia activităţii în • Sisteme privind tehnica servirii;
restaurant şi bar, Editura Sport Turism 1981
• Reguli de etică şi tehnica servirii
• Stere Stavrositu - Arta serviciilor în restaurante. consumatorilor;
• C. Florea – Îndrumar pentru unităţile de • Tehnica servirii preparatelor culinare;
alimentaţie publică
• Tehnica servirii băuturilor;
• Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la Normele legale de • Preferinţele culinare ale turiştilor străini;
igienă şi sănătate publică
• Documentele de evidenţă primară folosite
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, de ospătar; modul de întocmire a
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură acestora;
cu gestionarea bunurilor.
• Răspunderea materială, disciplinară,
administrativă, penală sau civilă pentru
încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la
gestionarea bunurilor;
• Contravenţii la Normele de igienă privind
alimentele şi protecţia sanitară a acestora
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Elena Goleanu, la telefon 4142134.

S-ar putea să vă placă și