Sunteți pe pagina 1din 6

Tema referatului

Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia


copiilor, in general, dar mai ales reintegrarea in familie si in societate
a copiilor strazi.
Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme
care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece
multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa.
Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati :
a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de
prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe
motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile .
b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze
opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra .
Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele :
- retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati
- pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele
publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut
in ultima vreme la TV sau afisate pe strada .
În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de
siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup
social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de
siguranta si incredere.

1
REFERAT

ONG - copiii străzii

O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi


în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te
familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe
care le urmăreşti.
Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în
România după 1990. După definiţia adoptată de diverse organisme
neguvernamentale internaţionale ,,copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care
nu este suficient protejat, controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi
pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de
existenţă’’. Altfel spus ,,copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii
între 3 şi 18 ani, cu sau fără păriţi, fără un climat familial, de stat sau privat şi
care nu mai au legătuiri cu şcoala’’.
În România, copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii , astfel:

După timpul petrecut în stradă, pot fi:


 permanenţi, de fapt, copiii străzii autentici, care trăiesc de mai mulţi ani
în stradă, ruptura dintre ei , familie şi societate fiind foarte mare;
 ocazionali(circumstanţiali), care păstrează sporadic legătura cu familia,
însă au abandonat total şcoala. Se întorc periodic acasă, dar sunt
vulnerabili, manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă;
 lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite
munci , o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin
valurile de trafic intens. Exploataţi de familii, aceşti copii nu merg la
şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut.

După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:


 copiii căutând ,,aventura’’, ,,explorează’’ şi apoi se întorc acasă, totul
având un caracter episodic;
 copiii care pleacă de acasă pentru a,,atrage atenţia’’ părinţilor sau
cunoscuţilor, în semn de protest faţă de climatul negativ existent în
familie,
 copiii proveniţi din familii destrămate, neglijaţi afectiv sau consideraţi
o ,,proprietate’’ sau ,,marfă de schimb’’ între părinţi;
 copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual, situaţie asociată de
regulă, cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale.

2
După modul de provenienţă:
- copii proveniţi din familii naturale;
- copii proveniţi din mediul instituţional;
- copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament.

Copiii străzii provin în special, din familii dezorganizate, reorganizate (de


obicei nelegitim), numeroase, cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de
şcolarizare, lipsa sau slaba calificare, lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat,
lipsa sau insuficiente venituri.
Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la
suprtavieţuire şi dezvoltare, dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului,
dreptul la educaţie şi instruire, dreptul de a se bucura de securitate, dreptul de
protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice, împotriva maltratării, dreptul la
protecţie împotriva abuzului, agresiunilor şi exploatării sexuale etc., consfinţite
de legislaşia României, de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, la
care şi ţara noastră a aderat.

Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept


scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de
legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. Astfel se are în vedere
legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. De asemenea vor fi studiate
Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru
părinţi şi copii, Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi
sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele
Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru
copilul abuzat, neglijat şi exploatat, Standardele Minime Obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc.

De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea


obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente.

 Obiective:
- realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui
obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia
copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local.
De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ, respectiv
cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia,
Spitalul, Tribunalul etc.). Nu în ultimul rând personalul specializat va
lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în
stradă.

3
- realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate
protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia
parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia
copilului. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea
Consiliului Local, Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului
Suceava, alte ONG-uri, asociaţii, fundaţii, centre de zi, centre în regim de
urgenţă, centre de adăpost etc. Aceste parteneriate au la bază colaborarea
în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii.
- mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen
- se vor realiza pliante, broşuri, reviste, emisiuni radio, emisiuni televizate
care vor avea un coţinut specific temei ,,Copiii străzii’’, conţinut prin care
se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest
fenomen. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat, ca urmare
comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri, rezultatul
fiind marginalizarea, excluderea, stigmatizarea copiilor străzii.
- Intervenţia, soluţionarea cazurilor
- pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi
trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de
copii ai străzii.

Principii:
1. Prioritatea intereselor copilului, asupra oricăror altor considerente în
luarea deciziilor care îl privesc pe copil;
2. Responsabilitatea părinţilor, care sunt primii chemaţi să asigure copilului
exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale,
apelând , dacă este cazul, la comunitate sau la instituţiile competente să
acorde un astfel de sprijin;
3. Principilul nondiscriminării, care permite tuturor copiilor sa se bucure de
măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor
susceptibile sa pună copilul în dificultate.

Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a


dreptului copilului care:
a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil
dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale;
b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o
activitate utilă;
c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa ,
în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate, la luarea
deciziilor care îl privesc;
d) să considere copilul ca membru active al societăţii, la toate nivelurile-
în familie, la şcoală, în colectivitate;

4
e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a
măsurilor de protecţie a drepturilor copilului.

Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi
atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii.

Serviciile oferite sunt:


 consiliere psihosocială;
 medierea conflictelor;
 asistarea pentru procurarea actelor de identitate;
 asistarea pentru integrare şcolară sau professional;
 activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber.

Atribuţiile ONG-ului:

 contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă.


Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor
în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special;
 contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează
situaţia acestora;
 acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă
formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de
protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de
informare având drept scop combaterea cerşetoriei;
 consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea
resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.
 informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea
resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia;
 informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile
vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le
comunităţii (asistenţa medicală, juridică, centre de zi, cantine sociale,
adăposturi etc.);
 efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către
persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii
pentru copiii neidentificaţi;
 elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat
de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă;
 colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS), Direcţia
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC), Poliţia,
Centrul de primire în regim de urgenţă, Centrul de coordonare pentru
copiii străzii, ONG-urile de profil, etc.;

5
 referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură
managrementul de caz al acestora.

Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca


atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale, sociale şi
psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse.

Bibliografie:
1.Valentina Teclici- ,,Vina de a fi copii ai străzii’’ , Editura Oscar Print,
Bucureşti, 1998
2.www.unicef.org
3.www.savethechildren.net