Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢ IEI ŞI CERCET ĂRII

CABINETUL MINISTRULUI
Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucuresti
tel: 313.33.15; fax: 412.47.19

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


emite

ORDINUL

Nr. 4104 / 09.07. 2001

privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal

În temeiul prevederilor art. 51, 52, 53, 54 şi 103 din Legea Învăţământului nr. 84
/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
În baza Hotărârii Guvernului României nr. 23 / 04.01.2001 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

dispune:

Art. 1. (1) Anul şcolar 2001/2002 pentru învăţământul postliceal va avea aceeaşi
structură cu anul şcolar pentru învăţământul profesional şi liceal.
(2) Anul şcolar 2001/2002 pentru specializarea asistent medical generalist, în
vederea alinierii la standardele internaţionale, stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care
necesită parcurgerea a 4600 ore de pregătire, are o durată de 42 săptămâni, fiind structurat în
două semestre.

Art. 2. Se aprobă “Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal”, care


sunt cuprinse în Anexa I, parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. Unităţile de învăţământ vor elabora Metodologia de admitere pentru


învăţământul postliceal în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului şi ale prezentului
ordin.

Art. 4. Şcolarizarea prin învăţământul postliceal se face pe bază de contract de


şcolarizare încheiat între unitatea şcolară şi elevi, respectiv unitatea şcolară şi agenţii economici.
Contractul - cadru este prezentat în Anexa II, care face parte integrantă din prezentul ordin.

1
Art. 5. Având în vedere propunerile făcute de Ministerul Sănătăţii şi Familiei privind
asigurarea standardelor de calitate în formarea profesională pentru nivelul de învăţământ
postliceal, domeniul sanitar, standarde cuprinse şi în prevederile Acordului European referitor la
instruirea şi formarea asistenţilor medicali, se aprobă “Normele generale referitoare la
desfăşurarea procesului de instruire la învăţământul postliceal sanitar”, cuprinse în Anexa
III, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. Graficul examenelor de absolvire şi metodologia de absolvire pentru anul şcolar


2001/2002 vor fi aprobate printr-un ordin separat.

Art. 7. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă ordinul M.E.N. nr.
3141/07.02.2000 şi ordinul M.E.C. nr. 3844/16.05.2001.

Art. 8. Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală pentru


Evaluare, Prognoze şi Dezvoltare, Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor,
inspectoratele şcolare, conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prezentul
ordin.

MINISTRU,
Ecaterina Andronescu

SECRETAR DE STAT,
Vasile Molan

DIRECTOR GENERAL,
Cristina Icociu

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,


Liliana Preoteasa Ioan Neacşu Laszlo Murvai Mihai Păunică

DIRECTOR GENERAL ŞEF SERVICIU, DIRECTOR


ADJUNCT, Silviu Cristian Mirescu C.N.D.I.P.
Nicolae I. Nicolae Zoica Vlăduţ

INSPECTOR,
Romiţa Ţiglea Lupaşcu

2
Anexa I a Ordinului nr. 4104/09.07.2001
Criterii generale de admitere în învăţământul postliceal

Art. 1. Învăţământul postliceal se organizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării,


din proprie iniţiativă sau la cererea agenţilor economici şi a altor instituţii interesate.
Art. 2. Persoanele juridice care solicită organizarea învăţământului postliceal sau
persoanele fizice care solicită şcolarizarea în cadrul acestui tip de învăţământ asigură finanţarea
prin contracte încheiate cu unitatea de învăţământ care realizează şcolarizarea. Modelul-cadru de
contract de şcolarizare este cuprins în Anexa III, a prezentului ordin.
Art. 3. Nomenclatoarele specializărilor pentru şcoala postliceală şi pentru şcoala de
maiştri sunt prevăzute în Anexele V şi VI din Hotărârea de Guvern nr. 458/26.06.2000. Pentru
orientarea candidaţilor şi agenţilor economici, listele cu specializările ce pot fi şcolarizate şi
aprobate de inspectoratele şcolare se afişează la unităţile de învăţământ, la inspectoratele şcolare,
la sediile agenţilor economici, la instituţiile interesate şi se publică în presă.
Art. 4. Admiterea în învăţământul postliceal se face pe baza prezentelor criterii generale
de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în
conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată şi a unei metodologii elaborate de
unitatea de învăţământ cu consultarea factorilor interesaţi.
Art. 5. Concursul de admitere se organizează pe unităţi de învăţământ, în funcţie de
numărul de locuri şi specializări propuse de agenţii economici, avizate în cazul învăţământului
postliceal de stat de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea
Profesională şi aprobate de inspectoratele şcolare.
Art. 6. Planul de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat, pe unităţi de
învăţământ se aprobă de inspectoratele şcolare, pe baza propunerilor agentilor economici şi
avizate de consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ, în funcţie de îndeplinirea
condiţiilor necesare organizării învăţământului postliceal pentru specializările propuse: resurse
umane, resurse materiale, financiare etc.
Art. 7. Concursul de admitere se organizează de către fiecare unitate de învăţământ, în
funcţie de sursele de finanţare asigurate de agenţii economici sau de alţi solicitanţi, corelate cu
numărul de locuri şi numărul de candidaţi.
Art. 8. Candidaţii care vor fi înscrişi la admitere în şcoala de maiştri, trebuie să aibă la
începerea anului I o vechime în producţie de cel puţin trei ani, într-o meserie corespunzătoare
specializării oferite de şcoala de maiştri.
Art. 9. Înscrierea candidaţilor se face în baza metodologiei elaborate de unitatea de
învăţământ.
Art.10.În cazul în care numărul candidaţilor depăşeşte numărul de locuri sau dacă există
o solicitare expresă a agentului economic care finanţează şcolarizarea, se va organiza concurs de
admitere. Tematica concursului este stabilită de fiecare unitate în funcţie de specificul
specializării din şcoala postliceală sau de maiştri pentru care se solicită şcolarizare.
Art.11.Dacă pentru unele specializări sunt necesare aptitudini specifice sau la
recomandarea agentului economic care finanţează şcoala comisia de admitere din unitatea de
învăţământ respectivă poate introduce o probă de aptitudini (de exemplu: desen tehnic, desen
artistic etc.). Această probă este eliminatorie şi se susţine înaintea desfăşurării celeilalte probe.
Proba de aptitudini se evaluează cu calificativul “Admis/Respins”.
Art.12. Fiecare unitate de învăţământ afişază, cu cel puţin trei luni înainte de examen,
tematica probelor de concurs, manualele recomandate şi, după caz, probele de aptitudini pentru
specializările oferite.
Art.13. Pentru coordonarea admiterii în învăţământul postliceal, în fiecare unitate de
învăţământ se constituie Comisia de admitere care îşi desfăşoară activitatea în baza
metodologiei elaborate în conformitate cu prevederile art. 52 (1) din Legea Învăţământului nr.

3
84/1995, republicată şi cu modificările ulterioare. Atribuţiile membrilor comisiei se stabilesc prin
metodologia elaborată de unitatea de învăţământ.
Art.14. Cadrele didactice din comisia de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe
criteriile generale de admitere şi metodologia elaborată de unitatea de învăţământ. Cadrele
didactice angajate în organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere care comit fapte cu
caracter infracţional (furnizări de soluţii ale subiectelor, înlocuiri de lucrări, modificări
nejustificate de note, facilitarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale elevilor etc.) sau manifestă
neglijenţă în îndeplinirea răspunderilor vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile
Statutului Personalului Didactic sau penal, în funcţie de gravitatea faptei. Membrii comisiei
examenului de admitere vor semna declaraţii în nume propriu cu privire la respectarea criteriilor
generale de admitere şi a metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învăţământ.
Art.15. Pentru situaţia desfăşurării probei scrise, vor fi elaborate de membrii comisiei de
admitere, în ziua susţinerii probei, trei variante de subiecte.
Art.16. Aprecierea probei scrise se face cu note de la 10 la 1. Nota minimă de admitere
este 5,00.
Art.17. Contestaţiile sunt soluţionate în unitatea de învăţământ respectivă de către
comisia de contestaţii, potrivit metodologiei elaborate de unitatea de învăţământ.
Art.18. Lucrările scrise, borderourile de notare şi celelalte documente se păstrează în
arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar respectiv, iar cataloagele de examen
permanent.
Art.19. Elevii au dreptul să se înscrie pentru frecventarea cursurilor numai la unitatea de
învăţământ şi la specializarea pentru care au fost declaraţi admişi.
Art.20. Cheltuielile necesare organizării concursului de admitere sunt asigurate de către
agenţii economici şi / sau de către candidaţi.
Art.21. Gestionarea şi administrarea taxelor şcolare sunt atribuţiile unităţii de
învăţământ. Taxele încasate vor acoperi toate cheltuielile de şcolarizare.

4
Anexa II a Ordinului nr. 4104/09.07.2001
CONTRACT DE ŞCOLARIZARE
pentru pregătirea prin şcoală postliceală curs de zi / seral / cu frecvenţă redusă /
învăţământ deschis la distanţă, în condiţiile
Legii Învăţământului nr.84 /1995, republicată

Încheiat astăzi __________________________________________________


între unitatea de învăţământ
________________________________________________________ cu sediul în loc.
_______________________str.__________________________________ nr.____ jud.
______________________tel / fax ______________________având codul fiscal
_____________________________________________________ şi contul curent nr.
____________________________________________________________ deschis la
_______________________________________________________reprezentată prin
_______________________________________________ director / director adjunct
___________________________________________________________contabil şef,
şi ________________________________________________ elev / agent economic, cu
domiciliul / sediul în loc_____________________________ jud. ______________
str. _______________________________________nr. ____ bl ._______ sc. ______
ap.____________ tel./fax ______________ cod poştal _________________________
legitimat cu B.I. seria ____________ nr. _____________________________ eliberat
de__________________ la data de _________________________ având codul fiscal
__________________________ şi contul curent nr. ___________________________ deschis
la _____________________________________________ şi reprezentată prin
______________________________________________________________ director,
_____________________________________________ contabil şef.
Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligaţiilor părţilor, pe durata
şcolarizării.
1. Unitatea de învăţământ _____ se obligă să asigure:
• pregătirea teoretică şi practică aferentă, în concordanţă cu curriculumul şcolar
stabilit pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ;
• baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite de părţi;

2. Elev / Agent economic ___________________________________ solicită pregătirea


în specializarea___________________________________________ forma
_________________
şi se obligă:
• să frecventeze cursurile / să acorde facilităţi elevilor propuşi în vederea asigurării
frecventării cursurilor;
• să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi Regulamentul de ordine interioară al unităţii de
învăţământ;
• să achite anual sau într-o alta forma convenită (semestrial), taxa de şcolarizare în
valoare de (în cifre şi litere):
_______________________________________________ lei.
Suma se poate modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, în concordanţă cu
modificările esenţiale legate de creşterea salariilor, a cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a
unităţii şcolare. Plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar, fără ca ea să poată fi
modificată ulterior.
În cazul nerealizării contractului din culpa elevului / agentului economic, unitatea şcolară
nu este obligată la restituirea taxelor achitate.

5
Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă,
sau de instanţele judecătoreşti competente.
Contractul se încheie pe durata de 1 an, între unitatea de învăţământ
_________________________________________________________ şi elev / agent economic
_____________________________________________ pentru pregătirea în specializarea
_________________________________________ curs de zi / seral / cu frecvenţă redusă /
învăţământ deschis la distanţă, în cadrul unităţii de învăţământ
_____________________________________________________________________
Drept care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în trei / patru exemplare , din
care, un exemplar la secretariatul unităţii şcolare organizatoare, unul la serviciul contabilitate al
unităţii şcolare, unul la elev / şi unul la agentul economic.

Nr. ____________ din __________ Nr. _____________ din


____________

UNITATEA DE INVATAMANT, AGENT ECONOMIC,

DIRECTOR, CONTABIL-ŞEF, DIRECTOR, CONTABIL-ŞEF,

ELEV ,

6
Anexa III a Ordinului nr. 4104/09.07.2001

Norme generale
referitoare la desfăşurarea procesului de instruire la învăţământul postliceal sanitar

Prevederile Acordului European asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali conţin şi


standarde solicitate candidaţilor pentru admiterea la acest nivel de învăţământ, în vederea
desfăşurării procesului de învăţământ şi referitoare la competenţele solicitate absolvenţilor.
În baza unei bune colaborari cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării aprobă următoarele norme privind desfăşurarea procesului de învăţământ în unităţile
de învăţământ postliceal sanitar de stat şi particular:
Art. 1. Pregătirea clinică va avea ca obiect toate aspectele rolului de asistent medical în
materie de îngrijiri de sănătate la nivel de asistent medical şi trebuie să includă: medicină
generală, specialităţi medicale, chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale, îngrijirea copilului
şi pediatrie, igienă şi îngrijirile mamei şi a noului-născut, sănătate mintală, psihiatrie, îngrijire a
persoanelor în vârstă şi geriatrie.
Art. 2. La începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare an de studiu, conducerea şcolii va
întocmi “Protocolul de pregătire practică”.
Art. 3. Acest Protocol va cuprinde:
• graficul anual al stagiilor practice în unităţile sanitare pe specialităţi, pe secţii, grupe şi ani de
studii, respectând curriculum-ul şcolar în vigoare (număr de ore şi conţinuturi);
• contract (cu număr de înregistrare şi durata de valabilitate) încheiat între unitatea de
învăţământ postliceal particular şi unităţile sanitare, sau acordul scris al unităţii sanitare
pentru unităţile de învăţământ postliceal sanitar de stat;
• avizul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti;
• numele şi prenumele maistrului instructor responsabil cu instruirea practică din unitatea de
învăţământ postliceal de stat sau particular;
• numele şi prenumele responsabilului de practică din unitatea sanitară;
• anexe care să cuprindă tabele nominale ale elevilor care efectuează instruirea practică.
Art. 4. Inspectorul şcolar de specialitate cu responsabilităţi pentru învăţământul
postliceal sanitar din cadrul inspectoratului şcolar va colabora cu reprezentantul direcţiei de
sănătate publică – compartimentul managementul îngrijirilor de sănătate - cu privire la
controlul respectării “Protocolului de pregătire practică”.
Art. 5. Aceste reglementări sunt în acord cu Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea direcţiilor de sănătate publică, regulament aprobat prin Ordinul Ministerului
Sănătăţii şi Familiei cu nr. 120/08.03.2001.

S-ar putea să vă placă și