Sunteți pe pagina 1din 22

APLICAŢII ALE PSIHOLOGIEI MUNCII

Întrebările 1-7, H.Pitariu, Fişa de post, evaluarea posturilpor de muncă şi a personalului, Ed. Irecson, 2006, pp. 13-
162

1. Care dintre metodele de mai jos sunt metode de culegere a datelor specifice psihologiei muncii:
a. dicţionarul de titluri ocupaţionale
b. analiza funcţională a postului
c. metoda timpilor şi a mişcărilor
d. studiul de caz
e. metoda analizei erorilor
Răspuns corect: a+ b+c+ e

2. Care dintre metodele de mai jos este comună atât psihologiei muncii cât şi altor discipline
a. chestionarul de analiză a funcţiei
b. analiza produselor activităţii
c. metoda observaţiei
d. metoda incidentului critic

Răspuns corect: b+c

3. Una dintre următoarele metode de analiză a muncii este o metodă standardizată ce constă în evaluarea fiecărui
post în funcţie de cum anume relaţionează angajatul cu informaţile, omenii şi obiectele implicate în activitatea sa
a. chestionarul de analiza a funcţiei/ pozitiei (PAQ)
b. dicţionarul de titluri ocupaţionale (DOT)
c. analiza funcţională a postului (FJA)
Răspuns corect: c

4. Care dintre afirmaţiile următoare corespunde specificaţiei postului:


a. se referă se referă la cerinţele umane ale postului sau calităţile care trebuie îndeplinite de o persoană care deţine
sau urmează să ocupe un anumit post
b. se referă la obiectivele, sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile postului
c. pentru definirea ei a fost elaborat modelul KSAO
Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
Răspuns corect: a+c

5. Care dintre modelele de alcătuire a specificaţiilor de personal de mai jos are în vedere: cunoştinţele,
deprinderile, abilităţile precum şi alte particularităţi individuale ale persoanei care ocupă postul respectiv.
a. planul în şapte puncte
b. clasificarea în cinci puncte
c. varianta sintetică a specificaţiilor de personal (KSAO)
Răspuns corect: c

6. Una dintre următoarele metode de analiză a muncii constă în descrieri succinte a unui număr mare de profesii.
a. dicţionarul de titluri ocupaţionale (DOT)
b. chestionarul de analiză a poziţiei/ funcţiei (PAQ)
c. analiza de post
Răspuns corect: a

7. Care dintre metodele de analiză a muncii de mai jos sunt metode specifice psihologiei muncii
a. studiul documentelor sistemului
b. ancheta pe bază de chestionar
c. chestionarul de analiză a poziţiei
d. studiul de caz
Răspuns corect: b+d

Întrebările 8-44, Omer I., Psihologia muncii, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2003, pp. 19-26, 56-61,
66-79, 83-89, 120-137, 138-144
8. Metoda timpilor şi a mişcărilor :
a. este o metodă utilizată şi în psihologia sportului
b. urmăreşte eliminarea mişcărilor inutile, reducerea timpilor de execuţie, şi reducerea efortului fizic
c. ia în considerare intervenţia factorilor mentali şi individuali asupra timpului de reacţie
d. se foloseşte în analiza şi diagnoza activităţilor manuale şi mecanizate
e. constă în descompunerea mişcărilor complexe în mişcări elementare sau gesturi şi evaluarea duratelor acestora

Răspuns corect: b+d+e

9. Care dintre următoarele afirmaţii corespund analizei de post:


a. componentele analizei de post sunt descrierea postului şi specificaţia de personal
b. analiza de post este importantă mai ales în procesele de recrutare şi selecţie de personal
c. este o metodă de obţinere a informaţiilor întâlnită şi în alte ramuri ale psihologiei
d. se concretizează într-o fişă de post
e. urmăreşte identificarea incidentelor critice care pot afecta randamentul pe post
Alegeţi varianta corectă:

Răspuns corect: a+b+d

10. Se referă la experienţa, studiile, însuşirile fizice, abilităţile intelectuale şi trăsăturile de personalitate necesare
unui individ pentru a ocupa un anumit post dintr-o instituţie
1. specificaţia de post
2. analiza postului
3. descrierea postului
Răspuns corect: 1

11. Este o metodă prin care se poate studia activitatea cognitivă a subiectului într-o secvenţă de activitate
solicitându-se acestuia să reconstituie, prin analiza retrospectivă, modul în care a desfăşurat la locul de muncă o
secvenţă de activităţi.
1. tehnica explicării provocate
2. protocoalele verbale
3. metoda experimentală
Răspuns corect: 1

12. Este o metodă specifică psihologiei muncii prin care se urmăreşte detectarea unor comportamente mai puţin
obişnuite din punctul de vedere al sarcinilor prescrise şi al rezultatelor obţinute.
1. metoda incidentului critic
2. metoda timpilor şi a mişcărilor
3. metoda analizei erorilor
Răspuns corect: 1

13. Una dintre metodele de analiză a muncii de mai jos constă în descompunerea mişcărilor complexe în mişcări
elementare sau gesturi şi evaluarea duratelor acestora în scopul echilibrării mişcărilor pe membrele superioare şi
inferioare, reducerii timpilor de execuţie şi a efortului fizic.
1. check-list-ul
2. metoda incidentului critic
3. metoda timpilor şi a mişcărilor
4. analiza funcţională a postului (FJA)
Răspuns corect: 3

14. Tipul de personalitate colerică se caracterizează prin:


a. manifestări inegale ale activităţii nervoase superioare trecând de la activism de la abandon
b. răbdare în activităţile de rutină, înclinaţie spre analiză, precizie şi minuţiozitate
c. crearea unor stări tensionale în colectivul de muncă datorită inconstanţei şi impulsivităţii
d. integrare facilă în grupul de muncă
Răspuns corect: a+c

15. Una dintre teoriile motivaţionale de mai jos are în vedere următoarele tipuri de nevoi: nevoi existenţiale, nevoi
de relaţionare, nevoi de autorealizare.
1. teoria celor trei necesităţi
2. teoria ERG
3. teoria ierarhizării nevoilor
Răspuns corect: 2

16. Una dintre teoriile motivaţionale de mai jos are în vedere următoarele tipuri de nevoi: nevoi de afiliere, nevoi
de putere, nevoi de autorealizare.
1. teoria celor trei necesităţi
2. teoria ERG
3. teoria ierarhizării nevoilor
Răspuns corect: 1

17. Este o formă de consolidare bazată pe ideea că un anumit comportament va dispărea dacǎ va fi ignorat.
a. Sancţiunea
b. Consolidarea pozitivă
c. Extincţia
d. Consolidarea negativă
R: c

18. Conform uneia dintre următoarele teorii motivaţionale oamenii fac o comparaţie între efortul pe care îl depun
(educaţie, calificare, abilitǎţi, experienţǎ, timpul lucrat în organizaţie, etc.) şi compensaţia pe care o primesc
(salariu, beneficii, recunoaşteri, promovǎri).
Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă
a. teoriei performanţelor aşteptate
b. teoriei echităţii
c. teoriei bifactoriale motivaţie igienă
d. teoriei consolidării
e. teoriei Y
R: b

19. Una dintre teoriile motivaţionale de mai jos afirmă faptul că persoanele cu nevoi de autorealizare ridicate au
următoarele caracteristici: îşi fixează obiective de dificultate medie pe care le pot atinge, îşi asumă responsabilităţi,
aşteptă feed-back referitor la performanţele realizate, nu sunt descurajaţi de eşec şi pot amâna momentul
gratificării.
a. teoria celor trei necesităţi
b. teoria ierarhizării trebuinţelor
c. teoria ERG
Răspuns: a

20. Se referă la faptul cǎ orice element al muncii (salariu, condiţii de muncă, relaţii cu şeful sau superiorii, etc.) are
capacitatea de a genera atât satisfacţie cât şi insatisfacţie în muncǎ în funcţie de contextul organizaţional la care ne
raportăm.
a. continuumul motivaţional
b. optimul motivaţional
Răspuns: a

21.Satisfacţia muncii este influenţată de :


a. facilităţile socio-profesionale
b. caracterul rutinier/ variat al muncii
c. relaţiile la locul de muncă muncii
d. cadrul organizaţional
e. condiţiile de muncă
Răspuns corect: a+b+c+d+e

22. Care dintre următoarele teorii se bazează pe următoarele postulate:


a. angajaţii considerǎ munca o parte importantǎ a vieţii lor,
b. lucrǎtorii acceptǎ bucuroşi responsabilitǎţile şi chiar le cautǎ în funcţie de recompensele care le sunt asociate în
acest sens;
c. angajaţii au potenţial care sǎ-i ajute în atingerea obiectivelor organizaţiei şi dau dovadǎ de inventivitate şi
creativitate în munca lor;
d. angajaţii îşi doresc securitatea dar au şi alte nevoi, de cooperare, stimă, realizare personală, etc.
Alegeţi dintre variantele următoare pe cea corectă:
1. teoria X
2. teoria ERG
3. teoria Y
4. teoria echităţii
5. teoria consolidării
Răspuns corect: 3

23. Una dintre teoriile de mai jos se bazează pe următoarele postulate:


a. oamenii au o aversiune înnǎscutǎ fatǎ de muncǎ şi vor face orice pentru a o evita;
b. managerii trebuie sǎ-i dirijeze, sǎ-i controleze şi sǎ-i constrângǎ pe angajaţi pentru realizarea obiectivelor
instituţiei;
c. angajaţii trebuie conduşi pentru cǎ au ambiţii reduse şi evitǎ responsabilitǎţile;
d. angajaţii sunt preocupaţi în general de securitatea personală.
Alegeţi dintre variantele următoare pe cea corectă:
1. teoria X
2. managementul ştiinţific
3. teoria ERG
4. teoria Y
c. teoria echităţii
d. teoria consolidării
Răspuns corect: 1

24. Teoria celor trei necesităţi a lui David Mc Clelland are în vedere următoarele necesităţi:
a. necesităţile de existenţă
b. necesităţile de securitate
c. necesităţile de putere
d. necesităţile de afiliere
e. necesităţile de realizare
f. necesităţile de stimă şi statut
R: c+d+e

25. Consolidǎrile în viziunea lui B.F Skinner sunt:


a. facilităţile
b. mutările disciplinare
c. menţinerea unei echităţi efort-compensaţie
d. concedierile
e. stingerea
f. consolidările negative
g. creşterile salariale

R: a+b+d,+e+f+g

26. Factorii interni care pot perturba comunicarea sunt:


a. timpul şi circumstanţele nepotrivite
b. distanţa prea mare/ prea mică dintre interlocutori
c. distorsiunile semantice
d. distorsiunea serială
e. afectivitatea
Răspuns corect: c+d+e

27. Reţelele în Y sunt:


a. reţele descentralizate şi corespund stilului de conducere democratic
b. indicate în activităţi creative şi de informare
c. reţele slab centralizate şi corespund stilului de conducere autoritar
Răspuns corect: c

28. Una dintre tipurile de comunicare de mai jos este un schimb de la egal la egal între sectoare, servicii/
departamente diferite care nu ţine cont de relaţiile ierarhice şi care este specific structurilor mici unde toată lumea
se cunoaşte şi dialogul este frecvent.
1. comunicarea salarială
2. comunicarea laterală
3. comunicarea ierarhică
Răspuns corect: 2

29. Cuprinde ansamblul relaţiilor de atracţie, respingere sau indiferenţă care se pot dezvolta între membrii
grupului.
1. structura ierarhică
2. structura comunicaţională
3. structura sociometrică
Răspuns corect: 3

30. Cuprinde diferenţierea nivelurilor de responsabilitate şi competenţă care delimitează funcţiile de execuţie şi
cele de conducere la nivelul instituţiilor.
1. structura ierarhică
2. structură funcţională
3. structura de statusuri şi roluri
Răspuns corect: 1

31. Fazele dezvoltării carierei sunt sunt:


a. acomodarea cu locul de muncă şi colectivul
b. exercitarea propriu-zisă a profesiei, eventual dobândirea unui statut superior.
c. reconversii şi reorientări profesionale
d. perfecţionări profesionale
e. faza critică din care se desprind trei traiectorii: avansare, menţinere sau declin
f. pensionarea
Răspuns corect: a+b+c+d+e+f

32. Recrutarea internă prezintă o serie de avantaje care se regăsesc printre următoarele elemente:
a. permite identificarea şi atragerea unui număr mai mare de candidaţi potenţiali;
b. poate constitui un bun factor de motivare a angajaţilor în vederea viitoarei promovǎri;
c. încurajează un nou mod de gândire în cadrul organizaţiilor;
d. atragerea candidaţilor este mult mai uşoară iar selecţia este mult mai rapidă şi mai eficientă;
e. punctele forte şi punctele slabe ale candidaţilor sunt cunoscute mult mai bine.

Răspuns corect: b+d+e

33. Defineşte situaţia în care informaţiile legate de rolurile angajatului în organizaţie precum şi modul de atingere
a obiectivelor îi sunt neclare acestuia.
1. conflictul de rol
2. ambiguitatea rolului
Răspuns corect: 2

34. Care dintre elementele de mai jos reprezintă dezavantaje ale recrutării interne:
a. costul recrutării personalului este mult mai ridicat
b. împiedică infuzia de «suflu proaspăt» şi nu favorizează promovarea unor
“ idei noi”
c. la un ritm rapid de extindere a instituţiei, posibilitǎţile de completare a posturilor din personalul existent, pot fi
depǎşite
d. nu este nevoie de o perioadă de acomodare cu noul loc de muncă
e. se pot manifesta favoritisme, persoanele promovate menţinându-şi legǎturile cu foştii colegii de muncǎ
Răspuns corect: b+c+e

35. Recrutarea externă prezintă o serie de avantaje care se regăsesc printre elementele de mai jos:

a. recrutarea personalului este mult mai rapidă şi mai puţin costisitoare


b. permite identificarea şi atragerea unui număr mai mare de candidaţi potenţiali
c. încurajează un nou mod de gândire în cadrul organizaţiei
d. motivarea personalului creşte, iar ambianţa morală se îmbunătăţeşte
e. se realizează economii în costurile de pregătire pentru că se angajează profesionişti competenţi, bine pregătiţi,
din exterior
Răspuns corect: b+c+e

36. Care dintre elementele prezentate reprezintă dezavantaje ale recrutării externe:

a. favorizează promovarea ideilor noi


b. timpul necesar orientării, adaptării şi integrării pe posturi a noilor angajaţi este mult mai mare, ceea ce atrage
costuri suplimentare
c. identificarea, atragerea şi evaluarea candidaţilor se realizează mult mai dificil
d. nu implică elaborarea unor programe de pregătire profesională întrucât se angajează profesionişti din exterior
e. poate apărea respingerea noilor veniţi de către vechii angajaţi ceea ce creează dificultăţi de integrare, duce la
scăderea motivaţiei afectând productivitatea muncii

Răspuns corect: b+c+e

37. Care dintre următoarele metode sunt utilizate în recrutarea externă?


a. observaţia
b. anunţurile publicitare
c. analiza produselor activităţii
d. fişierul cu potenţiali angajaţi
e.metoda timpilor şi a mişcărilor
f.reţeaua de cunoştinţe
g.internetul
h.analiza postului
i. head-huntingul

Răspuns corect b+d+f+g+i

38. Etapele selecţiei de personal sunt următoarele:


a. analiza scrisorii de intenţie şi a curriculumului vitae
b. adaptarea în muncă
c. interviul de selecţie
d. testarea psihologică
e. recrutarea internă
f. probele de cunoştinţe profesionale
g. probele de lucru
h. integrarea la locul de muncă
i. examinările medicale
j. verificarea referinţelor
k.decizia finală
Alegeţi din următoarele variante pe cea care corespunde cel mai bine enunţului de mai sus:
R: a+c+d+f+g+i+j+k

39. Tipurile de erori care pot apărea în timpul interviului de selecţie sunt:
a. eroarea de similaritate
b. discriminarea în funcţie de vârstă
c. eroarea de contrast
d. sublinierea elementelor negative
e. eroarea de tip halou
f. eroarea datorată primei impresii
g. discriminarea în funcţie de sex
R: a+b+c+d+e+f+g

40. Dintre factorii organizaţionali cauzatori de stres conform modelului Michigan fac parte:
a. conflictul de rol
b. coeziunea grupului
c. volumul grupului
d. ambiguitatea rolului
e. supraîncărcarea rolului
f. structura comunicaţională a grupului
Răspuns corect: a+d+e

41. Dintre metodele şi tehnicile de cunoaştere a grupurilor fac parte următoarele:


a. specificaţia de personal
b. experimentul de grup
c. tehnicile sociometrice
d. autobiografia grupurilor
e. metoda timpilor şi a mişcărilor
f. chestionare pentru cunoaşterea personalitǎţii interpersonale a membrilor grupului

Răspuns corect: b+c+d+f

42. Presupune trecerea cursantului prin mai multe posturi ale aceluiaşi departament în scopul cunoaşterii în
profunzime a activităţii respective.
1. rotaţia pe posturi
2. delegarea sarcinilor
3. coachingul
Răspuns corect: 1

43. Unul dintre modelele de orientare în carieră de mai jos are efecte negative la adulţi, şi are repercusiuni pe plan
psihic din cauza percepţiei faptului că organizaţia abuzează de angajaţi.
1. modelul «organizaţia ştie cel mai bine»
2. modelul «şansă şi noroc»
3. modelul «autoorientat»
Răspuns corect: 1

44. Unul dintre principiile utilizate în examinarea psihologică de mai jos este principiul conform căruia,
organizarea examenului psihologic presupune ordonarea probelor de la cele uşoare la cele dificile şi modelarea în
funcţie de specificul particularităţilor individuale.
1. principiul genetic-evolutiv
2. principiul obiectivităţii
3. principiul gradaţiei şi individualizării
Răspuns corect: 3
Cole G.A., Managementul personalului, Ed. Codecs, Bucureşti, 2000. p. 106-107
45. Una dintre teoriile motivaţionale de mai jos afirmă pleacă de la ipoteza că oamenii acţionează în funcţie de
percepţia lor asupra situaţiei existente la un moment dat în organizaţie, respectiv percepţia că efortul va conduce la
performanţă eficace, percepţia că performanţa eficace va duce la recompense şi percepţia că există recompense
atractive.
a. teoria aşteptării (V. Vroom )
b. teoria echităţii (J.Adams)
c. teoria lui E,Lawler şi L.Porter
Răspuns: c

Întrebările 46-47, Johns G., Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 1998, p. 434-451, 562-575
46. Reacţiile comportamentale la stresul organizaţional sunt:
a. delegarea sarcinilor
b. managementul timpului
c. solicitarea de ajutor
d. retragerea
e. folosirea substanţelor care dau dependenţă
Răspuns corect: a+b+c+d+e

47. Unul dintre cele şase tipare de orientare în carieră conform teroriei lui J.Holland are următoarele caracteristici:
1. preferă activităţile ordonate, bazate pe reguli
2. sunt conformişti, ordonaţi, eficienţi şi practici
3. sunt uneori lipsiţi de imaginaţie, inhibaţi şi inflexibili
4. posturile din finanţe şi contabilitate sunt cele mai adecvate acestor persoane
Alegeţi dintre variantele următoare pe cea corectă:
a. tipul artistic
b. tipul întreprinzător
c. tipul convenţional
d. tipul realist
Răspuns corect: c

Întrebările 48- 51, Bogathy Z.(coord.), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2004,
pp. 215-227, 229-244

48. Teoriile orientate către conţinutul motivaţiei încearcă să răspundă la întrebările „Ce îi motivează pe oameni?”,
„De ce se comportă oamenii într-un anume fel?” şi se regăsesc printre teoriile de mai jos:
a. teoria ERG (C. Alderfer)
b. teoria echităţii (J.Adams)
c. teoria aşteptării/ performanţelor aşteptate (V.Vroom)
d. teoria celor trei necesităţi
e. teoria bifactorială motivaţie-igienă (F.Herzberg)
Răspuns corect: a+e

49. Teoriile orientate către procesul motivaţional încearcă să răspundă la întrebările „Cum apare motivaţia ?”,
„Care sunt relaţiile dintre diferiţii factori implicaţi în apariţia motivaţiei?” şi se regăsesc printre teoriile de mai jos:
a. teoria X şi Y (D. Mc Gregor)
b. teoria echităţii (J.Adams)
c. teoria aşteptării/ performanţelor aşteptate (V.Vroom)
d. teoria lui L.Porter şi E.Lawler
e. teoria ierarhizării trebuinţelor
Răspuns corect: b+c+d

50. Una dintre teoriile asupra comunicării de mai jos consideră comunicarea ca fiind acea forţă care menţine
funcţionarea organizaţiei şi care leagă obiectivele organizaţiei cu cele ale angajaţilor.
1. comunicarea din perspectiva psihologiei personalităţii
2. comunicarea din perspectiva psihologiei grupurilor mici
3. comunicarea din perspectiva teoriei organizaţionale
Răspuns corect: 3

51. Într-una dintre reţelele de comunicare de mai jos conducerea este democrat-participativă, satisfacţia
participanţilor este mare însă organizarea este mai lentă şi cota de erori mai ridicată.

1. reţelele de comunicare flexibil- descentralizate


2. reţelele de comunicare restrictiv- centralizate
Răspuns corect: 1
II. ÎNTREBǍRI CU RǍSPUNSURI DE TIP ADEVǍRAT/FALS

Întrebările 1-36, Omer I., Psihologia muncii, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2003, pp. 21-29, 58-61,
66-77, 83-90, 98-110, 120-137, 138-143, 165

1. Observaţia este o metodă care furnizează informaţii cu privire la sarcinile postului, echipamentul folosit şi
comportamentul individului în îndeplinirea sarcinilor
Răspuns corect: A

2. Metoda timpilor şi a mişcărilor se foloseşte în analiza şi diagnoza activităţilor automatizate


Răspuns corect: F

3. Metoda incidentului critic urmăreşte detectarea unor comportamente mai puţin obişnuite din punctul de vedere
al sarcinilor prescrise şi al rezultatelor obţinute. sub aspectul excepţional, pozitiv sau negativ al comportamentului
sau rezultatului muncii.
Răspuns corect: A

4. Specificaţia de personal oferă informaţii asupra localizării postului, obiectivelor acestuia, sarcinilor şi condiţiilor
de muncă şi a relaţiilor organizatorice.
Răspuns corect: F

5. Protocoalele verbale se utilizează în analiza cognitivă a activităţii de muncă


Răspuns corect: A

6. Ergonomia este ştiinţa care realizează echilibrul între om şi mediul de muncă prin adaptarea reciprocă a celor
două în scopul organizării muncii şi funcţionării eficiente a sistemului om-maşină.
Răspuns corect: A

7. Tipul A de personalitate caracterizat prin competitivitate, hiperimplicare, angajare în lupta de a reuşi, de a se


autodepăşi, de a bate recorduri este predispus la stres.
Răspuns corect: A

8. Erorile se definesc ca devieri deliberate de la norme sau practici stabilite necesare pentru a asigura funcţionarea
normală, protejată a unui sistem potenţial periculos şi a unei activităţi sigure.
Răspuns corect: F

9. Stresul de la mijlocul carierei se datorează faptului că persoanele sunt obligate să intre într-o competiţie intensă,
pentru a câştiga cât mai mult şi pentru a obţine un statut social cât mai înalt.
Răspuns corect: F

10. Selecţia de personal este o activitate a managementului resurselor umane care are rolul de a cǎuta şi de a
identifica acei candidaţi care au caracteristicile psiho-fiziologice solicitate de posturile vacante ale instituţiei, şi de
atragere a acestora în cadrul instituţiei.
Răspuns corect: F

11. Eroarea de similaritate constă în faptul că cel care conduce interviul este tentat să selecţioneze candidaţii care îi
sunt asemănători şi să-i respingă pe restul.
Răspuns corect: A

12. Eroarea de tip halou se produce atunci când o anumită caracteristică a interviului impresionează foarte
puternic, ceea ce va influenţa şi aprecierea celorlalte caracteristici ale candidatului
Răspuns corect: A

13. Eroarea de contrast care apare în timpul procesului de selecţie constă în compararea fiecărui candidat cu
predecesorul/ predecesorii săi, neglijând comparaţia cu standardul prestabilit al interviului;
Răspuns corect: A
14. Comunicarea orizontală se utilizează pentru formarea, informarea şi dirijarea personalului şi foloseşte drept
mijloace de comunicare reuniunile, afişajele, informările telefonice, etc.
Răspuns corect: F

15. Comunicarea salarialǎ este un schimb de la egal la egal între sectoare, servicii/ departamente diferite şi este
specific structurilor mici unde ocaziile de dialog sunt frecvente.
Răspuns corect: F

16. Reţeaua de comunicare în lanţ caracterizează stilul de conducere democratic, participativ, în care participanţii
la comunicare se află în relaţii de coordonare, şi este indicată în activităţi creative.
Răspuns corect: F

17. Personalitatea interpersonală se referă la imaginea pe care grupul şi-o face despre fiecare membru al grupului,
ca rezultat al manifestărilor persoanei la nivelul colectivului, al activităţii şi interacţiunii acesteia cu ceilalţi
membri ai grupului.
Răspuns corect: A
18. Comunicarea informală se stabileşte spontan în cadrul relaţiilor dintre membrii organizaţiei şi vehiculează
informaţii cu caracter personal/ general.
Răspuns corect: A

19. Dintre factorii perturbatori externi ai comunicării fac parte: distorsiunea serială, afectivitatea, distanţa mare
dintre interlocutori, zgomotele, iluminatul deficitar.
Răspuns corect: F

20. Structura cognitivă a grupului de muncǎ cuprinde procesele cognitive, afective şi relaţionale care au ca scop
realizarea intercunoaşterii în cadrul grupului de muncă.
Răspuns corect: F

21. Continuum-ul motivaţional reprezintă acea intensitate a muncii care permite obţinerea unor performanţe înalte.
Răspuns corect: F

22. Motivaţia afectivă are la bazǎ nevoia de a şti, de a cunoaşte, curiozitatea şi interesul intelectual faţǎ de o
anumitǎ profesiune
Răspuns corect: F

23. Cele trei necesităţi care explică în viziunea lui D. Mc Clelland motivaţia muncii sunt: necesitatea de putere,
necesitatea de afiliere, necesitatea realizare.
Răspuns corect: A

24. Teoria celor trei necesităţi are în vedere trei categorii de trebuinţe: trebuinţe de existenţă, trebuinţe relaţionale
şi trebuinţe de creştere.
Răspuns corect: F

25. Teoria echitǎţii a lui J. Adams aratǎ cǎ indivizii nu sunt preocupaţi numai de nivelul recompensei pe care o
primesc în schimbul efortului propriu ci şi de relaţia dintre recompensa pe care o primesc ei şi cea pe care o
primesc ceilalţi.
Răspuns corect: A

26.Teoria X porneşte de la premisa cǎ lucrǎtorii acceptǎ responsabilitǎţile şi muncesc pentru atingerea scopurilor
organizaţiei, dacǎ astfel îşi ating şi scopuri personale.
Răspuns corect: F

27.Teoria ERG utilizeazǎ în explicarea motivaţiei muncii un set redus de trebuinţe şi anume: trebuinţele legate de
existenţǎ, trebuinţele legate de relaţiile cu ceilalţi şi trebuinţele de creştere şi de împlinire.
Răspuns corect: A

28. Optimul motivaţional se referă la faptul cǎ orice element al muncii (salariu, condiţii de muncă, relaţii cu şefii
sau superiorii, etc.) are capacitatea de a genera atât satisfacţie cât şi insatisfacţie în muncǎ în funcţie de contextul
organizaţional la care ne raportăm.
Răspuns corect: F

29. Supraîncărcarea rolului ca factor favorizant al stresului profesional se produce atunci când persoana trebui să
realizeze prea multe sarcini într-un timp prea scurt.
Răspuns corect: A

30. Delegarea sarcinilor presupune trecerea cursantului prin mai multe posturi ale aceluiaşi departament în scopul
cunoaşterii în profunzime a activităţii respective;
Răspuns corect: F

31. Coachingul este o metodă de îmbunătăţire a performanţelor pe post prin încurajarea angajatului să-şi asume
responsabilitatea pentru propriile decizii şi performanţe în timpul activităţilor de muncă, angajatul fiind tratat de
către şeful ierarhic ca un partener în atingerea obiectivelor.
Răspuns corect: A

32. Modelul autoorientat duce cel mai adesea la performanţe şi satisfacţie întrucât angajaţii sunt principalii
responsabili pentru realizarea, controlul şi evaluarea muncii depuse.
Răspuns corect: A

33. În cadrul planificării carierei, modelul «şansă şi noroc» îl plasează pe individ pe o poziţie sau pe alta, în funcţie
de nevoile instituţiei; metoda poate fi acceptată de unii tineri la început de carieră profesională, dar la adulţi poate
genera conflicte cu instituţia din cauza percepţiei faptului că organizaţia abuzează de angajat.
Răspuns corect: F

34. Dezavantajul recrutării interne este acela că atragerea, contactarea şi evaluarea potenţialilor candidaţi sunt
dificile, necesită timp îndelungat şi costuri ridicate, deoarece piaţa externă este mult mai largă şi mai dificil de
cercetat;
Răspuns corect: F

35. Indivizii falşi pozitivi sunt acele persoane care trec de procesul de selecţie dar care se dovedesc a fi muncitori
slabi.
Răspuns corect: A

36. Principiul relevanţei în examinarea psihologică se referă la concordanţa între rezultatele obţinute la examenul
psihologic cu rezultatele obţinute în activitatea profesională de către individul testat.
Răspuns corect: F

Întrebările 38-42, Cole G.A., Managementul personalului, Ed. Codecs, Bucureşti, 2000, p. 106-107

37. Teoria lui E.Lawler şi L.Porter pleacă de la ipoteza că oamenii acţionează în funcţie de modul cum percep
situaţia existentă la un moment dat în organizaţie (percepţia că efortul va conduce la performanţă, percepţia că
performanţa va duce la recompense, percepţia că există recompense atractive).
Răspuns corect: A

38. Persoanele cu nevoi de autorealizare ridicate din teoria ERD/ ERG au următoarele caracteristici: îşi fixează
obiective de dificultate medie pe care le pot atinge, îşi asumă responsabilităţi, aşteptă feed-back referitor la
performanţele realizate, nu sunt descurajaţi de eşec şi pot amâna momentul gratificării.
Răspuns corect: F
/
Întrebările 39-41, Johns G., Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 1998, pp. 562-575
39. Tipul investigativ în viziunea lui J.Holland preferă activităţile care implică observarea şi analizarea
fenomenelor pentru a-şi dezvolta cunoaşterea şi înţelegerea; sunt atraşi de activităţile de cercetare şi dezvoltare.
Răspuns corect: A

40. Ancorele fundamentale în carieră în viziunea lui E.Schein sunt: ancora tehnico-funcţională, ancora
managerială, ancora autonomiei şi independenţei, ancora siguranţei şi stabilităţii, ancora creativităţii, ancora stilul
de viaţă, ancora servirea unei cauze sau dedicarea în favoarea ei şi ancora spiritul competitiv.
Răspuns corect: A

41. Cele 8 ancore fundamentale în carieră în viziunea lui J.Holland sunt: ancora tehnico-funcţională, ancora
managerială, ancora autonomiei şi independenţei, ancora siguranţei şi stabilităţii, ancora creativităţii, ancora stilul
de viaţă, ancora servirea unei cauze sau dedicarea în favoarea ei şi ancora spiritul competitiv.
Răspuns corect: F

Pitariu Horia. D, Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă şi a personalului. Ghid practic pentru
manageri, Bucureşti, Casa de editură Irecson, 2006, (ediţia a-II-a, revizuită şi adăugită), pp. 13-162

42. KSAO ( varianta sintetică a specificaţiilor de personal) este unul dintre modelele de alcătuire a specificaţiilor
de personal care are în vedere: cunoştinţele, deprinderile, abilitaţile şi alte particularităţi individuale ale persoanei
care ocupă postul respectiv.
Răspuns corect: A

Întrebările 43-48, Bogathy Z.(coord.), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2004,
pp.53-71, 179-191, 215-226
43. Analiza funcţională a postului este o metodă standardizată care constă în evaluarea fiecărui post în funcţie de
cum anume relaţionează angajatul cu informaţile, omenii şi obiectele implicate în activitatea sa
Răspuns corect: A

44. Rolurile de reprezentare/ interfaţă în care membrilor organizaţiei li se cere să interacţioneze cu membrii altor
organizaţii sau cu publicul sunt în timp generatoare de stres.
Răspuns corect: A

45. În reţelele de comunicare restrictiv-centralizate conducerea este autoritară, organizarea se face repede, cota de
erori este redusă dar şi satisfacţia participanţilor este scăzută.
Răspuns corect: A

46. Distorsiunea serială constă în modificarea intenţionată, parţială sau totală a mesajului ori conţinutului
informaţiilor pe parcursul transmiterii de la emiţător la receptor.
Răspuns corect: F

47. Redundanţa constă înregistrarea, transmiterea şi prelucrarea repetată a aceloraşi mesaje ducând la pierdere de
timp şi energie.
Răspuns corect: A

48. Filtrajul constă în modificarea parţială, neintenţionată a conţinutului sau mesajului unei informaţii pe parcursul
culegerii, prelucrării sau transmierii ei de la emiţător la receptor.
Răspuns corect: F

Cole G.A., Managementul personalului, Ed. Codecs, Bucureşti, 2000, p. 108-110

49. Teoria tranzacţiilor/reciprocităţii a lui E.Schein introduce variabila contractului psihologic şi se referă la gradul
de corespondenţă dintre ceea ce oferă individul organizaţiei şi ceea ce oferă organizaţia individului.
Răspuns corect: A

Succes!
Conflicte si negocieri
1. În structura conflictului, componenta cognitivă are rolul de a:
a. declanşa conflictul
b. evalua problema
c. susţine energetic conflictul
R: b

2. Perceperea şi evaluarea problemei în conflict se pot realiza:


a. numai realist şi obiectiv
b. numai în hipo (subestimare)
c. numai în hiper (supraestimare)
d. în oricare din cele trei variante
R: d

3. Componenta motivaţională a conflictului este:


a. expresia relaţionării „problemei” cu stările de necesitate ale părţilor
b. o condiţie externă
c. un efect al lipsei de autocontrol
R: a

4. Conflictul motivaţional rezultă din activarea simultană a:


a. două motive cu valenţe pozitive
b. a două motive cu valenţe negative
c. a unui motiv cu valenţe pozitive şi a unui motiv cu valenţe negative
R: a+b+c

5. Inteligenţa emoţională se implică în structura conflictului:


a. ca factor declanşator primar
b. ca factor catalizator
c. ca factor de blocaj
R: b

6. Încărcătura şi semnul trăirilor emoţionale:


a. rămân aceleaşi pe toată durata producerii şi desfăşurării conflictului
b. variază în mod aleator
c. variază în concordanţă cu specificul etapelor conflictului
R: c

7. Rolul principal în determinarea intensităţii conflictului îl are:


a. componenta afectivă
b. componenta cognitivă
c. componenta motivaţională
R: a

8. Care din următoarele criterii duce la clasificarea conflictelor în „interne” şi „externe”?


a. efectul
b. modul de exprimare (manifestare)
c. localizarea
R: c

9. Criteriul: „modul de percepere a adversarului” permite clasificarea conflictelor în:


a. interne şi externe
b. pozitive şi negative
c. reconciliabile şi ireconciliabile
R: c

10. Modul de generare (producere) a conflictelor este:


a. brusc (spontan) sau treptat
b. întotdeauna brusc
c. întotdeauna treptat
R: a

11. Potenţialul conflictogen la nivel organizaţional este rezultatul:


a. factorilor economici
b. trăsăturilor de personalitate ale angajaţilor
c. interacţiunii dintre multitudinea factorilor obiectivi şi mulţimea factorilor subiectivi
R: c

12. Care dintre următoarele tipuri de relaţii interpersonale reflectă cel mai fidel potenţialul conflictogen la nivelul
grupurilor:
a. perceptive
b. de comunicare
c. socio-afective
R: c

13. Când diferenţele interindividuale şi intergrupale devin cauze declanşatoare ale conflictelor:
a. când sunt prea mari
b. când se percep şi se valorizează negativ
c. când se manifestă în sfera cognitivă
d. când se manifestă în sfera motivaţională
R: b

14. Principiul obiectivităţii din conflictologie se referă la:


a. modul de investigare, analiză şi interpretare
b. modul de rezolvare
c. modul de valorificare a efectelor
R: a
15. În analiza şi interpretarea conflictelor se aplică:
a. modelul determinismului liniar univoc
b. modelul determinismului psihologic
c. modelul determinismului interacţionist-circular şi probabilist
R: c

16. Conflictul este un fenomen:


a. unisecvenţial
b. trisecvenţial
c. bisecvenţial
R: b

17. Care din proprietăţile de mai jos condiţionează în măsură mai mare efectul conflictului?
a. intensitatea
b. modul de generare
c. frecvenţa
d. durata
R: a+d

18. În definirea conflictului trebuie să ne raportăm:


a. exclusiv la coordonata semantică
b. exclusiv la coordonata psihologică
c. exclusiv la coordonata psihosocială
d. la toate cele trei coordonate
R: d

19. Considerând că A - reprezintă mulţimea cerinţelor şi nevoilor interne ale individului şi B – mulţimea cerinţelor
şi nevoilor societăţii, când relaţia dintre ele devine maximal conflictuală:
a. când se suprapun perfect
b. când se exclud reciproc
c. când se intersectează
R: b

20. Care din situaţiile de mai jos caracterizează relaţia reală dintre individ şi societate?
a. exigenţele şi nevoile individului se identifică perfect cu exigenţele şi nevoile societăţii
b. exigenţele şi nevoile individului coincid parţial cu exigenţele şi nevoile societăţii
c. exigenţele şi nevoile individului nu coincid în nici un punct cu exigenţele şi nevoile societăţii
R: b

21. Care din reacţiile de mai jos se includ în categoria „active”?


a. sterotipia
b. neastâmpărul
c. regresia
d. agresivitatea
R: b+d

22. Care din conflictele motivaţionale de mai jos antrenează tensiunea cea mai mare?
a. respingere – respingere
b. atracţie – respingere
c. atracţie – atracţie
R: c

23. Dictonul „homo homini lupus est” îi aparţine lui:


a. Ch. Darwin
b. C. Lombroso
c. Th. Hobbes
R: c

24. Care din conflictele de mai jos se încadrează în modelul freudian?


a. introversie – extraversie
b. sine – supra eu
c. intuitiv – reflexiv
d. instinctul vieţii – instinctul morţii
R: b+d

25. După Karen Horney conflictele îşi au originea în:


a. gena agresivităţii
b. discordanţa dintre dorinţă şi posibilitatea (realitate)
c. sentimentul de insecuritate (anxietatea fundamentală)
R: c

26. Trăsăturile „trebuinţa de aprobare, trebuinţa de ataşare, nevoia de încredere şi prietenie” definesc patternul
comportamental:
a. orientarea spre oameni
b. îndepărtarea de oameni
c. orientarea împotriva oamenilor
R: a

27. Teoria controlului social explică producerea conflictelor prin:


a. structura internă a personalităţii
b. natura şi trăinicia legăturilor indivizilor cu societatea
c. specificul educaţiei în familie
R: b

28. Când lezarea stimei de sine generează conflictul cel mai puternic?
a. când este foarte foarte înaltă
b. când este de nivel mediu
c. când este foarte scăzută
R: a

29. Când dezacordul sau „problema” existentă între două persoane se transformă în conflict?
a. când se manifestă în plan cognitiv
b. când percepţia şi atenţia (ţinta) se centrează pe relaţie
c. când atenţia se centrează pe persoană
R: c

30. Cauzele conflictelor în organizaţii sunt:


a. de ordin organizatoric – managerial
b. de ordin personal
c. de ordin interpersonal
R: a + c

31. Folosirea inadecvată a sistemului de recompense generează:


a. un conflict intrapersonal
b. un conflict managerial
c. un conflict interpersonal
d. un conflict colectiv
R: c + d

32. Care dintre cele trei tipuri de relaţii organizaţionale prezentate mai jos posedă cea mai mare probabilitate de a
degenera în conflict?
a. instrumentale
b. de putere şi dependenţă
c. socio – afective
R: b + c

33. În cazul modelului de putere „puternic contra mijlociu – contra slab” presiunea cea mai mare o suportă:
a. cel mijlociu
b. cel puternic
c. cel slab
R: a

34. Deosebirea dintre conflictul veridic şi conflictul contingent rezidă în:


a. în natura problemei
b. în modul de percepere şi evaluarea problemei
c. în durata manifestării
R: b

35. Care din următoarele forme de manifestare a conflictului de muncă este considerat ilegal:
a. întreruperea temporară a lucrului
b. greva circulară
c. ocuparea localului
R: c

36. Într-o organizaţie conflictele joacă un rol:


a. uneori pozitiv, uneori negativ
b. întotdeauna pozitiv
c. întotdeauna negativ
R: a

37. Cauza conflictelor pe verticală (ierarhice) rezidă în:


a. stilul de conducere
b. atitudinea ostilă a angajaţilor
c. fragilitatea culturii organizaţionale
d. contextul social nefavorabil
R: a + b

38. Principalul obiectiv al gestionării conflictelor intraorganizaţionale constă în:


a. prevenirea apariţiei lor
b. rezolvarea lor
c. stimularea producerii lor
d. prevenirea celor negative şi favorizarea celor pozitive
R: d

39. Care dintre cele trei modalităţi de rezolvare a conflictelor este cea mai dezirabilă?
a. câştig – pierdere
b. câştig – câştig
c. pierdere – pierdere
R: b

40. În care din metodele de rezolvare a conflictelor intraorganizaţionale soluţia devine obligatorie pentru părţi?
a. negocierea formală
b. arbitrajul
c. medierea
R: b

B. Adevărat sau fals?

41. Pentru bunul mers al unei organizaţii trebuie să se prevină apariţia oricărui conflict?
a. A
b. F
R: b

42. Conflictul interpersonal izvorăşte întotdeauna dintr-un conflict intrapersonal


a. A
b. F
R: b

43. Stresul este un factor favorizant al conflictului intraorganizaţional


a. A
b. F
R: a

44. În negociere câştigă întotdeauna cel mai puternic


a. A
b. F
R: a
45. Pentru a nu intra în conflict este necesar să nu comunici cu cei din jur
a. A
b. F
R: b

46. Comunicarea asertivă favorizează bunul mers al negocierii într-un conflict


a. A
b. F
R: a

47. Structura de personalitate nu are nici un rol în producerea conflictelor


a. A
b. F
R: b

48. Competiţia într-o organizaţie duce întotdeauna la conflict


a. A
b. F
R: b

49. Rezolvarea cea mai bună a conflictului este cea care se face după modelul jocului cu sumă nenulă
a. A
b. F
R: a

50. Psihanaliza se ocupă cu precădere de conflictul interpersonal


a. A
b. F
R: b

51. Conflictul colectiv de muncă poate constitui un factor de dezvoltare şi progres al organizaţiei
a. A
b. F
R: a

52. Orice conflict are o apariţie spontană, bruscă


a. A
b. F
R: b

53. Orice conflict interpersonal implică violenţa


a. A
b. F
R: b

54. Orice stil de conducere are atât avantaje, cât şi dezavantaje


a. A
b. F
R: a

55. În rezolvarea conflictelor medierea trebuie să preceadă negocierea


a. A
b. F
R: b

56. Orice conflict intrapersonal are o determinare biologică


a. A
b. F
R: a

57. „Limitarea interacţiunii între grupuri” este de natură să contribuie la prevenirea conflictelor în organizaţii
a. A
b. F
R: a

58. „Lăsarea banilor pe masă” este binevenită în procesul de negociere


a. A
b. F
R: b

59. Mediatorul trebuie să aparţină aceleiaşi organizaţii căreia îi aparţin şi părţile aflate în conflict.
a. A
b. F
R: b

60. Medierea este ineficientă când ostiliatea între părţile adverse este foarte mare
a. A
b. F
R: a

Psihologie economica si a reclamei


1.Care sunt atributele corecte in definirea publicitatii pe Internet:
a) implementare riguroasa;
b)costuri reduse, timp de expunere maxim;
c)implementare dificila;
d) numar mic de utilizatori, desi nelimitat geographic.
1) a+d;
2)a+b;
3)b+c;
4)c+d;
R: a+b

2.In actul de cumparare,produsul se impune in principal prin :


a)aspect sau design;
b) utilitate;
c)pret;
d)reclama.
1) a;
2)b;
3)b+c;
4)c;
5)d.
R: b+c

3. Planul de marketing şi Planul de afaceri al unei firme se află într-un raport de:
a) supraordonare;
b)subordonare;
c) complementaritate;
d) indiferenţă.
R. b

4. Care din enunţurile de mai jos definesc esenţa marketing-ului modern:


a) arta de a vinde;
b) arta de a convinge oamenii să cumpere;
c) plasarea clientului în prim planul pieţei libere;
d) crearea condiţiilor în care cumpărătorul se decide singur.
1) a;
2) b;
3) a+b;
4) c+d.
R: 4

5. Un amplu program de cercetări economice iniţiat de Biroul statistic din Saxonia (condus de E. Engel) a condus
la un set de concluzii. Care din enunţurile următoare au fost confirmate statistic:
a) creşterea veniturilor unei familii determină o scădere a cheltuelilor pentru hrană;
b) diminuarea cheltuielilor pentru îmbrăcăminte şi hrană;
c) creşterea cheltuielilor pentru sănătate şi învăţământ.
R: a, c.

6. „Relaţia cu standardul de viaţă” este considerată problema centrală în studiul comportamentului de consum. Se
formulează chiar un număr de axiome ce conturează un determinism controlabil. Conceptul de „reciprocitate”
imprimă specificitate uneia dintre perechile:
a) ierarhizare preferinţe – resurse financiare;
b) stil de viaţă – comportament economic;
c) apartenenţă comunitară – standard de consumator;
d) familie – nivel de aspiraţie;
e) trebuinţă – obiect de satisfacere;
f) grad de civilizaţie – cultura grupului.
R: b

7. În raportul direct vânzător-cumpărător, se manifestă temperamente, caractere, aptitudini de coping. Vânzătorul


are însă o prioritate:
a) apelul la spiritul economic al clientului;
b) provocarea fanteziei acestuia;
c) discutarea calităţii produsului;
d) respectul faţă de stilul cumpărătorului.
1) a;
2) b;
3) a+b;
4) b+c;
5) c+d.
R: 5

8. Care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate:


a) consumatorul vizat de marketing-ul online navighează pe Internet şi comunică prin e-mail sporadic;
b) bărbaţii sunt mai atraşi de e-comerce decât femeile;
c) majoritatea clienţilor caută o diversitate de produse şi servicii;
d) peste 80% stăpânesc limba engleză.
R: d

9. Primul tratat de Psihologie a reclamei a apărut în 1904. Autorul a fost:


a) S. Walter;
b) H. Gallup;
c) J. Russel;
d) W. Leiss.
R: a

10. Dintre aspectele enumerate, care dintre ele a reprezentat o noutate în tratatul „Contemporary advertising”, de
F.W. Avens, 1944:
a) procesarea cognitiv-afectiv-volitivă psihică;
b) principii de marketing;
c) mijloace estetice;
d) reguli şi principii de etică.
R: d

11. Aspectul etic al reclamei are un suport asigurat de


a) profit;
b) întâietate în iniţiativă şi originalitate;
c) costurile transparente şi prestigiul firmei;
d) reglementări legislative
R: c

12. Onestitatea reclamei este supusă la încercări de către factorii demografici. Efectul psihodelic al reclamei este
mai puternic asupra copiilor, ei amuzându-se de „imaginile haioase şi şocante”, fără a accesa conţinutul pecuniar.
Emiţătorul are un vis: „O reclamă să nu fie percepută ca o ...”
a) manipulare;
b) informaţie directă;
c) invitaţie la parteneriat;
d) reclamă
R: d

13. Mesajul „Să nu ziceţi că nu v-am zis” este obiectul reclamei:


a) comercială;
b) socială;
c) educaţională;
d) personalizată.
R: b

14. Atenţia, prim act al instituirii raportului activ dintre Subiect şi Obiect, are resorturi spontane şi elaborate. Sub
primul aspect, agentul provocator este:
a) intensitatea stimulaţiei;
b) valente motivaţionale ale lucrurilor şi situaţiilor;
c) disponibilitatea senzorio-reactivă a Subiectului;
d) noutatea situaţiei stimulative;
R: d

15. Comportamentul consumatorului are multiple aspecte ce ţin de stări psihice, stiluri personale, de cogniţie şi
raportare, resorturi intuitive, creative şi anticipative. Reclama se adresează:
a) prioritar disponibilităţilor raţionale;
b) celor spontan intuitive.
R: b

16. Recenta campanie publicitară vizând pensiile private în ţara noastră a pivotat pe:
a) încredere în fondurile private de pensii;
b) siguranţa financiară pentru viitorul propriu;
c) sincronicitate, globalizare şi analogii cu dispozitive fiabile;
d) prestigiul iniţiativei personale, prezenţa VIP-urilor.
1) a
2) b
3) c+d
4) a+b
5) b+d
R: 4
17. Adresabilitatea produselor către gen, vârstă, statut social, „spiritul timpului”, este o dimensiune cu evoluţie
a) pozitivă
b) negativă
R: a

18. Primul magazin online în România, cu un singur produs zilnic, a fost iniţiativa unui tânăr de 25 de ani, cu site-
ul Ghelir.ro. Ce aşteaptă acest comerciant de la clienţi?
a) o atitudine obişnuită ca faţă de orice retailer;
b) surpriză;
c) impuls spre achiziţia produsului oferit avantajos.
1) a
2) b
3) c
4) a+b
5) b+c
R: 5

19. “Efectul Veblen” se referă la motivaţia de consum şi anume:


a) în condiţii de penurie, utilitatea este hotărâtoare în actul de cumpărare;
b) atracţia către un produs datorată afecţiunii faţă de persoane carismatice;
c) simţul forţei şi mulţumirea de sine;
d) scăderea cererii odată cu scăderea preţurilor.
R: d

20. În lucrarea “O abordare economică a comportamentului uman”, G.S. Becker (1976, în rom. 1994) se referă la
“Legea utilităţii marginale”, formulată de H.H. Gossen în 1854. Apreciaţi care enunţ corespunde legii respective:
a) pe măsura satisfacerii trebuinţelor, satisfacţia scade până la o doză minimă de consum;
b) când ordinea utilităţii bunurilor este dictată de ordinea nevoilor, satisfacţia este în creştere pe măsura derulării
consumului;
c) gradul de utilitate a bunurilor este baza satisfacţiei, dar trebuinţele scad până la o doză de consum minimă.
R: a

21. Economistul G.S. Becker, laureat al Premiului Nobel, relevă raporturi contradictorii, mediate personalistic,
între creşterea veniturilor populaţiei şi cheltuielile pentru hrană, îmbrăcăminte şi locuinţă. Ce au relevat analizele
statistice în privinţa cheltuielilor pentru sănătate şi învăţământ?
a) cresc odată cu veniturile;
b) staţionează;
c) diminuează.
R: a