DAN CIUPERCA

ASTROLOGIA IN NOVA ERA

Manual de astrologie moderna

Sapiens dominabitur astris

Editura SA FIRE

Bucurestl - 1994

Redactor: Iulian Dragomir

Lector: Eleonora Zam§a

Corectcr: Marinela Maha.lean 'Tehncredactcr: Florin- Alexandru Deaconu

Edilut~. SAFIRE tel. 6198252, C.P. 72·10

ISBN 973-96307-0-7

Edih.ti. in clJlfliJunirc CII finllt'lc: • .sig'"f1IG"S.R.L. ~i,,(;hcorghicillc" 1.I.,Chi$illiiu COm. W 1692, Tlrej6000.

Til'l,rulcx.eC:IlI;'1

1" li(l'J~r:.tfia ofsi!\ d11l Tif;l~p ... l

CUVINT INAINTE

Prezenta lucrare doreste retnuodnrea uadtuttor astrclogjei rornanesu, reprezcntate prin Ar· mand Constantinescu ~i Florian Onitza, supnmarc drastic de catre intunericul ccmunist. Asuel. din anii '40 ou s-a mai scris nici 0 carte de acest gen in Romania. iar Onitza a rosr obligat sa ia calea exilului, in aceasta perioada, simpla depnere a unci cArti de astrologie putea fi un pretext pentru a avea probleme serioase de libenate individuam.

Originaluatea lucrani constajn acmalitatcaei. tnscriindu-se in liniade gindirede ulum moment pe plan mondial. Abordind un punct de vedere holistic §i privlnd rtillVl umana in ansamblul exlstenjel sale. in conexiunc ell trccutul ~i ell devcnirea sa. lucrarea de ralA afinna: cu putere renasterea astrologiei, acum, in pragul Erei VMs:ttorului. Daca in Era Pesulor, BibHa (Deuteronom) interzicea ana divinatorie ca mnd un semn de neincredere faJAde Dumnezeu, acest tapt era indrep~'~t. avind in vedcre nivelul de dezvoltare a omului in aceasta pcrioadJi. EI nu era capabil inca sl\ utilizeze corect arta dlvmatcrie, aceasta degencrlnd, demulteori, in magic neaglii. Unnarind in exclusivuate latura material:\, omul rnergea direct catre autodrseugerea sa. lam de ce era interlis~ ana divinatorie (Kabalili. ~tiinlA, etc.).

Omul va trebui AA to\elcagli di astrotogia nu serveste la "ghicirea" viitcrului ~I nics In susuagerea sa de la consecintele faptelor §i actiunilor sale. CI taptul ca ea. it reteva misiunea sa pe Pnmlm, asa cum i-a dat-e Creatorul. Ea it ajutJi s.~ se inleleagA. sa deosebeasca realitatea spirituala de voalul material Maya ee-l lnconjoara. coplesindu-l. Ea ii relevA aut punctele sale forte cit ii pc cete slabe, irecutul $i devcnirea 5.:1., existenta sa in coretaue cu ceilal]! membri ai familiei umane.

Astfel, ustrologta dCV1I1C 0 lchnidi de ckvare a consuiruel, 0 tchnicA de magic albA. Astrologia poatc raspunde la problema f""damentalA fIIozoficA a dcstinului ~i a liberului arburu, Orice fiin\A umana esie inzesuata cu un hber arbitru pe care ea este datoare sA-I foloseasca in caluatea sa de fiinl'i spiritualA, dar ea va trebui sa ~tic c~ destinul slIu ii este dlctat tocmai 1M aceastn uutizarc it libcruJui arbnru, deoarece ea eS1C legal! de lTCCUlUl sAu, prezentul ~i viitorul mnd in coretauc cu ucesta, Cu ctt ca esie mai evoluara spiritual. cu alit Jiberul sau arbitru este mai marc. Ea a cerui AA trmasc.:\ wei. pe Pwnint. un ~ir de expcrienjc necesare evolujiei sale spUitusle, in tnccrcarea sa de a spiritualiz .. U accsia mnierie alit de incna. FruA aceste expenente, scopul ei de desAvir~irc SpiritLUII1i nu ar putca Ii realizat. ( "Ia crucea §i poart-o" - spune Isus; crucca - cele doua axe AS-DS ~i Me-FC).

in Nona Erli. Em Varsatoruiui, astrotogia, alaruri de ~tiill'" chakrelor si de psihologia esoierica (n eclor 7 raze), va fi unul din insuumeutele de baza ale omului. in cunoasterea de sine.

Dorcsc s:i multumesc pe aceast.", cate unuror ector care m-au ajutat in realizarca ncestei IU('1i\ri.

Ccnuutut dc Studi •. Documcntare ~i Cercetare in Astrologic (CEDRA) din Lyon. pentru ajutoru] sau in aflarea unor date de nastere. precum Si ghidului mcu spiritual care rn-a inspirai ~i suspnut in tot uccst limp.

AUTORIIL

3

· pit,!!. 21~

ClJPRINS

t S[rlll.:[unkas[n)ltl~Ll·e ..

. pa!!. 7 ....... pa.!!. 111.\ ..................... pa~ 1"1

fl. i\~Lmlogia n:101\ilI1I0I1,i .....

... pa!! 264'

. p.:1~. 321

A\'rnlogia nraril .....

. r);)!!. 3()C)

9. "~[rulugiil [I1(111<11al;1 ..

.. rag. 179

CAPITOLUL I

STRUCTURILE ASTROLOGICE

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Ide! generule 7.

Zodiacu! sidcral ~i zodiucul trupical s. A"llrolop.ia ~i t~llalogia K

ALFABETULASTROLOGIC'

Scmnele zl)dincului 10.

Chcilc zrxtiaculul (0. Clasificarca scmnclnr zodiacului 17. Profcsiunilc§i xcmnclc zodiaculu! IS. Rezumatut simbolisrnulu! ZmliiH.'ului 20. Cdc patru runqii ate con§liinlci, dura lung 22. Elcmcntclc ZZ. Comhinit\iilc clcrncntclor 23. Axclc -zod Iacu lui 23.

Plauetele. Simbulisl11ul ",lIOnl 25.

Obscrvajii 2M. Duratclc rcvolutinor ptanctarc 2N. Vtrxrclc vic!ii ~i astrclc 29. Clasificarca planctclor 29. C~llit[Jlilc pluncrurc 31. PIUIH.1:1Clc ~I scmnc 31.

Axele de (~\'oII11ic 11 nra~OIlul'li 4 ....

Sectoarele de inl1uenla: cu~ele 4H.

Scrnnificajia casclor 51. Planciclc in CilSC 56. SCmnifil.:H\iu guvcrnaroruor casclur 64.

CALCULUL HOIWSCOPULUI

lustrumeutetc.de lucru 67.

N"~lCrc" 67. Sp"liuI68. Timpul69. raminlul 69. Excmplc de c:llcuI69.

Ccmunteureu astram 73.

Sirnbolismul uspecielor 73. Simbolismul §i f'unqionarca aspcctclor 74. Aplk~liia §i scparaliu77. Aspcciut de l'al"alcl77. Rccepuu Il1UIUaW 77. 0 ph"lew izol"Iii 7R. Aspcctclc 7R

Coufigllf';&liifc R4.

Crucca cosmica R4. Carelli 'in T MS. Piramida sau murclc rriungh] R7. Triunghiul minor 81l. Zmeul RHo Yodul sau dcgctu] lui Dumnezcu S9. Bumcrangut 90. Drcpiunghiul mistlc 90. SIOlIllH lui David 91. Coriul 91. Aripilc de p,,,arc 92. Nicovala 92. PC§ldc93. Corabiu cu pinzc 94.

Intcrpreuu-ea hi"'!ii uutale 95.

Anali7;1 - cxcmplu 96. Intcgr;,.tfc<J 99. SinlCYli J Of.

6

STRUCTUHILE ASTHOLO'",CF.

Idei generale

Zodiacul sideral ~i zodiacul tropical

ASlrtllo,giil Ulili/,caz;'i. In primul rind. PUl.ilii.t re .. trclor (plunctelor l din ststcmutnosuu solnr in wpm! cu.rlt):t.llia P[unill[ului. in '1juu tic nastere a indivldului rcspecuv, AC:C~lst41 rcprczilll:1 pm'.itia l:clcstii. In <II doilca rind, asl.roiugia rcJcvt, pt)J;ili:l prccis..."i :'1 nativului pc P{uuim In momcutul lIic:tc.rii SiIJe (lalillHJinca ~i longuudlnca locului nnstcrii}. I\C":'L"W rcprezmut pflzilia terestrii. Mi~( .. urea Sourctu! Imprcuna cu planetelc. in l'o:-.mtls. sc fare dlmr-un puncrue n:rttrin!i'"1 pamrmcan. pc 0 bamlil de circa 17 I"rgimc. un I'd de. ilutnslnllJ(t (:dcstii: zodiacul, zudiuc (gr. /.llidioll-I.fi'= viaVO, ceeu co. in trndurcrc ur Inscmna calcu vieni. Accnsm calc a victii cstc un cere de 3()() . Acest cere a rOst imp(trtil in 12 palli c~alc de citt!",O nccare, corcspunznior ciclului naturlr tnunut amuimpurilorj.Ficcarc dintrc cclc 12 parli ptmrtll un nume. Cclc patru scmnc de pe axe corespund Inccputulur ticdtrui uuotimp

• Bcrbccul, IllCCPUIUlul tie pnmnvura ;

• Cancerul' m.i1L'ul). Inccpumlui de var[i • ~ Balunm. luccpuurlui de h)l:lIIU1:i ;

• Capdcomul. 'inccputului de iarnil.

Aile patru scmnc. urmlnd pc cite unul din ccte patru prccedcurc, uratnconccntrarca lnrluxurilor

tiedirui HIIOliIllP:

· Taurul CtlllCClilTCiV.[l Inffuxurlle prim:'ivl:rii ; • Leu! CnIlCCII'Citz<i lnfluxurilc vent ;

- Scorpionul t:IIIlCCmfCaJ,a influxurllc roamnci ;

- Wi.r~1Iorul couccmrcuza influxurilc rernii.

in slir~il. ultuncle peuu scmne indk.i tJi!;pcrsia inl1uxurilnr lied'!ru! unorlmp

· (Icmenii dispcrscaza influxurilc pnmnvcrf ;

· l-cctonru tlispcrscu:di Iufluxurile veri! ~

- Srtgct."i.h)rul dispcrsci.l711 intluxurilc 1O:U1l!1ci , • Pc~[il di.!lpcniCi.17 .. lj Influxurilc icnui.

A!'tmlugm sc haZCiv.:t pc ilCCXLC pnucuni de cvolnuc a nuturii. in anulogie cu cvclutia nmului.

C.aCI ficcare scmn rcpr(:y,irnrt tJ .Ul11l1l11a cxpcncllt<"i. de Ir<'iIL

Zodiacul scmncior estc in analogic cu riuuul unortmpunlor $1 nu cu constctapttc (grup tic stele rcprczcntiud 0 figurn cunvcnthmala). des! scmuclc puw1u IIl'cl~l nume cu accstea

Clc!u! naturii, binecunoscut, care sc reproduce ill fiecarc an It] acctcast date, a lost pntiectat in cosm,», pc aCC~1 parcurs al Soarclui ~i al plnnetclor sale, parcurs CC PU:U1l1 numelc de zodiac. Zodincul sernnclor poarlil numclc de zodinc sidcral.

Unii aSLTlllog_i ulilii'.cal,{t zodiacul stdcrul. fimd nhligati sfa ia in considcrarc miscaren de prcccsic j) ccJlinDqiilor (t;i)JlShdOlpilc parcurg it) scns rclri)gratl circa SfY' de arc pe an). Astfc], 0 Bnrbec al constcuqrllor nu lI1<1i corcspundc L:U () Bcrbcc nl scmnefor. Difcrcntn SI! numesrc ayanamsn, fund Imlicat!l: In efcmcridc

AMrolng_ii siderali l'ol\!\lc.lcril cnu:-'Ichllii!c cgulc. de clte 10 riccare. in realluuc. acestea au maruni difcruc. A!'>lfl!1. ccrccurilc lor au haze ncsigurc ~l apruximative. iur rezuluuele lor de asemcnea.

/.lxJia~111 uupicnl. utuizm de Illlljoril:llCii il\,trolol;!ilnr. rmuinc fix ~i incept! Imotdcauna 1.(1 nnstercn pnmnvcru. cure corcspundc cu (1 HcrhC'l' (<!IUIICI ciud Soarelc LrCCC ill dectinuuc Nonl. mr ztlclc tuccp ,,0'1 sc 11I;1n'asc!\)

Acc~,a (',IPI ble nuuahil ~i vcrificabil de t;alrc IlriC1I1C. ACC."lCiI rcprcl'illtf, buzele rcalc alt-

7

STJ.(LJCTURII.E ASTk( JU)(;ICI<:

astrulogiui, Ilind 111 ncord ucptln CIJ vbua omutu! ill mcdiul slIu natural.

Asrromum! rcrro~c;li'li a .... froiogilor faptul dl IHili/t.:ili' .. l): slstcmur ecoccmrtc. prcnnvlnd c .• ~ stngurut sistcm corccr cstc ccthctloccmric; a~lnJIIIgii tusn sluui;_v,i'i umul ill cadrul SilU IJiltural. Inr accsra trl\ic~te pc I'.imint ~i IIU pc Scare. "lerna m,tmli'i a indivldului csrc II rcpruzcntarc (II filit I_!!rarw) iI ccrului in nuuncutul na~!crii sale. vrtJ.ut!iliind din haul ~tlU de uasrcrc. d~t:i t.k pc P(iminl.

Dc uhfcl. nici Soarclc nu CS(c centrul univcrsului. Al'otmlngulutili/c;v.;.l un sistcm de rcn,.:rintfi ce ccnvine \lhservaliilm salc.linillu com de nuscnrilc ilparciltc.lui::-diri pc care lc vcdcm tnnccarc I.i, dill pnz.itia noa'ilrr.t lie pc l'hmiul.

Exempfu: vl'lzu(fi de pc Pnntinr. Luau are at'cJa~i dlruuerru l:1I ~i Sourclc (~i 1I1111~i cc llifl:n.!flti"i tnue cetc doua lununariil). III maftllogic, Soarctc si Lunaau accca~i il11pl\rt<ln~rt: Sllurdc n:prc/.illta principiul mascunn Yang (~pirilUJ). tar Luna principiul fcnnulu. Yin rsunctun.

Astrologia ~i analogia

A!'lrojogiil se cxprlrnf prlrur-un limhaj slrTlholie u cann ~urs<t cstc lIlilolo~Ha.

Simhuli:mlUl cstc un ststcm de simboluri lit:slinllt intcrprctrlrii idc!It\r "';IU taptctor. Suunolul (gr. sYlllhuloll) cstc UII scmn de ret'uIHIU);!II!rL' (scmn, din lat.=:-.i_gnum==ccci.1 ce pcrmitc rctu"oa.~ICrei.l Sill! CUlltlH~lcn.l.iI. ghicirca s au prcvcdcrca unui anulIlit lucru). Simhtllul ostc <.Ief .... i un grafism, \I imaginc, ul cuui fundament csrc intclectunl ~i spiritual ~i cure ~cmnilk'i rculitatca.

Suubolismul cstc " f'nnll(1 de limh.1j esotcrlc ("til de binc ulili/"Il, ill ~pcdill. de d\lrc vcchli

O~!.1rll~Ili), rcnneuul t!sutt':rit.: (gr. l'sotcrikos) fiinll utilizat in llllu~ scnsuri: - vcnrud dm IIlIt.:rlOr. suhin{clcg.tud Illtdli/ilic "'p;rituaJi"l .

- CUllll~t11lP rczcrvrua UlI{taltlllr

SlInbHJul iI.:agtt pc om tic umura bcml1ck IIIdial'uiul cxprtmf alit fa/l'l!: nnturii dl ~I pSlhlllllg_W omutuli. ~ifl\hulul Icagi'l rx: om de O'SItlO~ j~i tic C'n.:.<ltnrui ... l'Iu) pnn IIItCnnCdlU1 II1ICrpn!l{ml ptanctcror prtn a x trologic. Limbajul siuibollc I~i arc sursa in mitolngH,:.. Mlltlt\lgU' eon-nunc <lns;mlhlulmilurilllr(gr.miIJuls) rcprcl.cHtalc prilllcgcnllc. pcvcsun uc nngmc ptlpul;lr:t. IIlIIlM111~ fllud prilllnuJi(,ic ~i care cxpcril1lclIlCillli diverse fcnomcne cosl1lo1ogkc de I~ Humicr.t <I1c.:1_!Clflc,"'.

Legenda (lat. . !t;gcnda== ceca L'C trcbuiu ciliO

Traditie (1m. uudo . tradcrc) == aClilml..!a lk a transmitc. de it fate sri trcuca ln altul. prin transmisic (Iral:i sau l<Icrisft, culltl~(inlclc c:-.cHcrlcc provcnind din AllIkhiwlC.

Mlrutuu cstc .. cnhurit din cer" rc P,ullint. adicii. in umlchlune ornul uu n rabriou legcnddc cxamintnd ccrul ~i raportindu-se la astre, Dimpolriv[t. fuptclc ~i re/,ultanw unor cxpcnuutc uuelccruale ~i. mni ales. xplrhualc. ale o~mlClinor .slnt W.;clCii Girl' au fils 1 utribuue iI:-.lrclnr

Pnn rczutuuu: unci uh~crvitlii. al unci iu{dcgcri :$i ill unci cunoasrcrt. UIUIICIlI1 tic ahoi llatft au uccu, c:-i 1I allutnitfl parte a ~unl)!$tinlcltlr lor ur nil) 1L'.gi'HlIrrL in ;maJo~ic (sub fllnllfl de urituru cu w .. trolc ~i scnmcte <I:O;lfI)lilgici

Daeli simhulhanul scmnctor zodlncutul ~·a nrl"'l'UI din crclu! ruuurii (:fudiuL'ul (fOrkall. tel ,,/ ustrctor a run nasterc 1.citft\iillr milologiei grcccstl.

Oricc studiu scriO' ... :I1 tI!itmlogil'i trcbuic "{I dcbuteze printr-n 1t.:'l'IU"';I" nrlturilor 'ISlraiL; J':h' aju({lla (l intclcgcrc ruai hun.ill !\imholi:-:udi planctarc,

. in conclude. vnm gU!ii cu ujuuuul unui lilllh:~i simhnlie' lit' ~urs:IIlIII\)I~)i!td'i. nmhuu ctcmcnrclor cnsmusujul (scmnc ~i pllllll.ltC) ~i uvlnd in ftll:1 viilla unui individ dill Idctcrminat dca .... ccndcm ~i GISC). p~ihologia ..... 1 ~i cvcutmcutctc cxhtl1'll{c.i s ale. lntcrpretarcn so Vii rl'aJiz4I printr-un rrulonament ul\:tlogic.

Analogia esrc II asoolcru de idei in Iunctic de o :IIlU1llC ximilitudinc de I\cl1sun ue s octercn de Hlcl liind un fapt ps-illolclgic '-'Ilrc CCIf}!\I!1 in nccca c~ (I idee sau () imagine C'CV(K:{I pc <111,1). ACC.l"'W Inscamnn e[J idctlc noastrc sc grupcaz!l in creicr, asoclindu-sc de IlllllUllCr.l panll:ulurtl ~I care astulli'l Inuudeuuna de acclw;-.I princquu pcntru lnll indivivii (m:(;sIC usul::IiI\il sim nun mull SHU nuu putlll rnl,g .. uc, complete ~I variate. ill runcnc de pcrsOllllft. hlllcintdc~t

De cxcmplu: cuvtmutui .vucantc" il aStK;Ic.1II in mud ccrt cuvinrelc rcpaos. dcstindcrc . -: rllitlllriC. marc. munic .• snare. phil:'!., jocun etc J\ceslc cuvnnc nu stm monucc. Snarclc nil ... \'

8

s'rUllCTlIH.II,E AS'rH.()I.()(;ICE

,,~cilmranri cu nurrcu. in sclumb. ambclc slur ill raport cu cuvtmu! .. vruunte". Gkl vucruuctc sc put pctrccc pc mnlul mtU'iI. xuh un ~tlarc calli.

(\miltlgia eve (jed (I idemilaft! <II: mportun. liirti ,ft cxb.tc in mod Ilhli!!:thlriu II ,L'l'lIIall,'fl'

In ,L,tmlu!!ie, 0 harta a ccruhn '-C IIl1crpn:lcadt pc hal 'a uccxtui priucipiu. scuuu-lc. planctctc ~I cusctc Hind 111 anill\'gic cu Lr{t~{llun de cuructcr, cu cvcutmcmc etc Semnelc "iUI de Inwlc ill illlalogle (II cuscle :;.i cu uxtrctc (pcI1lIU G"I nvcm t1uufL,prt!:tccc scmuc ~i tIIlUrl~prL':tCl'C C;I!<.l'. iar riccnru! scmn ii corcspuudc II planl'ltt dcnumit{1 guvcmutor.curc cxtc ill analo_giC-l:u Iiccarc ,cmll).

lubclul de analogic Intrc ruse. wmuc ~i plnuctc:

(,,1',11 l'.",III l',Is" III l'.1:-,' IV C,I~,I V l';L':' VI

-n~'II'1(''':

-T.lllr

-(i~'lIh'ni

-l'.mn·r

-I\'u

-h'..:i<>.Il,1

-~1.I1'\'

-V,'lIU:-

-l\kn':Ul

-I,un .•

-s,I,'f"k

-M.-r..:ur

t."L',' VII -1l'II,lII1,i -V\'ntl~ C.L~.! VIII-S..: •• rpi •• n -Plult'll C,,~,I IX -S:i.g\·t,iIPf -Jupiwr C;L'~I X -t'.'pric.,m-S,lltlrJI (,',L',. XI - V,Ir~;'lur -Ur-IFIIl» C1S" '(II -Pt·~tj -Nt'pllIlI

Acc~1 ~i~ICIll rnrmc,1I11 11 daviatllfn cu trci nivcle de imcmrcrarc care se ;nln'pl'ilnlfld in mut.!

CIlI1~lallt in .. tmduccrcu" (uucrprctarcar r.c care II rt!illr/.cat1i a~Irt)llIgul uvlnd ill l'atitlwr1:t ccrulu:

9

s·rHllCrtIHll.E ASTN,()I.()(;lCE

ALFABETUL ASTROLOGIC

ASlroil)g.ia esrc in mod intun Icgmrt de millllutic ~i vlmbolisrn. Pcntru definirea clcrucntejur C:HfC sc vor utifiza 1:1 .• traducerca' Ik"irlli natalc. cxtc ncccsara sunlicrca ulfuhetului ;'1!'>lr~lhl!!i( Acestn comporlrlliolli'hcl'l ~i ttnufl de litcrc (Ill lei C,I ~I ccle 22 de arcane majore din lAtH)"!. lat. i.lrCllllU~= tninic. ;l."Cllll~) duurc care 12 scmnc ale I'v<Jim.:ului ~i 10 ustrc rdoun luminani l;'i l)PI planctc)

Alfabctul cuprindo de usemcnca lucre conrptcmcmare ca: Lilith fl.tl11<t IIc<lgrM. OiIlUY'II.., (Soarclc ncgru), nodurilc lunare Noru st Sud (suu Capul ~i ('um.!:1 IJragolllllui). <I!'IC'nlil'il. duu;,' pl;U1Ch! ncdcscopcruc indl (Vult'all:$i TmnsphllPnl. punciete nruhico ell"

In ,lir~il. du-puncm de o PUIICllJiI\U:. ell 1,:c1~ l2 case SHU sccrunrc.un rei tic paJ'ilgrafcah: \.;)mr cuspidc (pct.. debuturi} :-.int l:<ll1i~le virgule.

Semnele zodiacului

Atune! dnd se vorfcstc de iI);lmlugic.llwrdc public so gindct'lc III scmnclc zudiacului.

Clud ~rul1cli: .. ~ill! n[UI(,'ul in zodinTaurulul". accH.,111 inseamnn.cl'i hi ll<U$h.:rca dumncavonxtrtt.

Snnrcle sc ana ill scumu! Taurului. A:-'lrcJ re/,ulUi uhundentn de horoscoapc, din prc:-;.-I'{ ~i din carli. I'IC ucesr suhjct.:1 fa!'upra scmnctur). Accsrcu nu rcprc.J'illlIi nici asirologre. nlcl imcrprcmrc 1.I~t.roJo&kft. In mod poztnv. iI!;CSIC<1 pOI 'in I.:untludi sprc studiul uxtrologici ~i s1 pennilli fmnihl,lriJ'llft',1 L'P ,c.:IIII}t.!iL' J'ndiaculw

Cclc unu:i~prcl'ct:c «anne ale zodiacului l"XPrlllll'l doua.'prclt.:cL' tipuri de cxpcncme prognuuatc u sc rcalizn de cmrc om

In nuxl simholic. nccurc cx:pcricllli'l rcuscstc Sf,· I Incn sri pru!!,rc.'icJ'c ($it ctsugctjn inlclcpciunc t'i s."!.) upmpic de Crcatorul snu.

Mitul ector doulhprv.ccc munci ale lUI l lcrcule cxpnma accst concept: l lcrculc. mil solar. rcprcl'ililit m-it eUTS<J Suarclui de-a IUllgul anului. prtn fiec..:nn; dtrnrc celc 12 scrune ate zodiacului. cli ~i pc IlIllUI. cure ucbnie $1'I1i.I~il Invlngauu- um Iiccure din celc 12 expcricnte prnpuse de 1uthac peuuu a Ii puntk~11 ~i peurru 11 Iuviugc moarnn.

('cit: 12 portl ulc hn I\IIICll11 "Ill Rt.~gillul mortitur cgrprcnn rcprczuna. de uscmcncn. cere 12

ctapc

Cell! t1{)u:i!'oprcl'cc~ trihun ale lui Isral!! corexpund. tic ascmcuen. scntnclor vodiaculur• I)HI1. surpctc. csrc .... emnut Scorptonului;

- Simon ~i lcvt tcupful <!cll1n) ... tm Gcmcmi:

- ludu. rlunru! leu cSIC .... cnutull.culul;

- Ncttali. capnoaru - Cupricomul;

- BCHjanlin.lupuL

· Hcrbccut. Cll'

(\:.1 12 'Ir()~h\iI tu lUI Cn:-.hl~ au fi1:-.1 ulc~1 pcnuu 1;[1 CI rcprcvcnruu riccurc cuc una ulll calil[llik

major\.' ate Iicc:1rui xenm. - Hartuhnneu - Taurut:

-Iuda . I.cul:

- MiHCI - Y:irs<1IMul:

· loan - ~I.'orpltmut - !\illlilll1 . Racul etc,

10

STl( U(;TUKll.E ASTRH1.()(;I(;E

Berberlll (Int. aries) 'Y'

VcrbuJ caractcrisuc .. a fl". ~ul!crilH.l cdc dnul1 coarnc ale bcrbcculul, htcoanuna scnmulut :-.imboli/c!ilZ.>i, prin cere uoun semlluni incomplete. urclc l't1l1~liinlci li~llind cu ~putcrl? in afunl ldcngruma tnccpe eu o gindin! ncclltolionalil Ilinla drcaptaj. Jar continua prirur-o acnuac cxunvcnun emorionnl {spre drcapuu. gali:I!o.li tnccrce oricc.ntlzlnd tutul pc h mtnn.l..litri~i Clllliol~I{' <lpOi viat n de introvcrtit (Postii sprc :o.tinga), Astfc], mull din ()br:'~,nida ~i bravura Bcrbccului cstc doar pcntru <t acopcri acc:.lsin msccuruure nucrna.

Este semnut tnceputulut primnvcrii. momcnrul in tare l.i1cic inccp Si"ilkvinil mai muri dedi Iloptilc. Marcheaza rcintoarcerca imuabllri. la ucecusl 011111. a activitiltii de pruunvara. Rcprl'zintIl pnmul hnpuls ill unului

In rnitologie, Dionysus. zcul vinulul ~i :.11 extuculul lihcralllf, fundn nracolul lUI Ammon (hcrbccul) ill I ~gipt, I )illJlY!il)~ unnarc<l un bcrbcc. cind 'J(':C!>I.U i .. jj~P..'lnJ. ill locul hn li1jnind un ixvor J)iunY${):'i plasrt. pc nccst toe, orncolul snu ~i Illcu, din w .. .csr nnunul. constclatlu lsorbccului, I\crhcl'ul apnrc. de nscmcnea, in legcnda cuceririi Ltnli de AUf (ap;u·tillint.llu( ucrbccufun. in catl.! Argu trcce prin multiple primejdii. in cautnrcu uccsreia.

In lema natal:!. sumuu! Berbccnlui relcv:i ill ce dircctic "c vor Indrepta cfurturile n;1t!VI:

Bcrbecul rcprcztntll iuitiativa. cl csic plonicrut. eel cc prciu couduccrcu um.:i mlscan. om ~I accla cc actionenz .. ,\ pnntr-o lovuurn de cap. EI rcprczintfi pe fldcrul iUf15scut. dar ~i J1{; imlivrdul indiplitjn:lL

Cuvinte-cheie: nnputs. ucttunc. hurcprinderc. dircctic. precipitate. CIlIlS1ill1t{!, cncrgic.uwuc. cum, CII{UZI;.ISm. ardoare. gCIICI.;'1. cumj. combauvuarc. gcncn)/..iwtc.,IIt:nilxl<i(C. uuuxiune. impul .. .. rvtnnc

Culoarc. rosu: nnausulc: C<.Ij); clement: 1'0(,;, 11\(.;1<11: tier,

Tfluml (/ul. Itlllnts,) l1

Vcrhul cuructensuc: ,,1I uveu". Sugcrind un cap lie tnur. idcog_fi.llilil senunrtur sugurcaz . .'i ccrrul spiritului cc sus\inc ~i iIUlninC<ll.l\ semi luna sullctulur. Idcograma IIU coniine linli drcprc: ximbolul CSIC numai sentiment;",

Rcprc/imti clln:-.ulidarcti nnturii in dcplina sa putcrc. <1t.:llill uudc cncrgin primliverii esrc cunf"C11WIlII. t'rtmc!c Ilorl apar, Est\} prunilltul hrnuhor

ln llIilOlogie, Zeus sc imlrn};,{NIct:le de lo, iar Item. gc!il<lstt u trausforrna trur-o IUllci'i. EsH.' :-'c1llnlncali"l, de uscmcnea. ~I mal ales. nutul I~Uf{JpCl, n intimfitnaf(' rtnnra de care /.cus fhlt ell se illdfi1g()stc~tc, $1 pentru 01 0 seduce. se rranstonun Intr-un superb taur alh Ell) valua ~lll va ducc in Creta,

l-urupu va da numclc !oi!i.u connncutunn. iar "lauru! va fi imnrtaliznt. dcvenind COllsldtlia Taurulut.

II rcgnsirn, de :1~CmL'n~;1. in legenda Munuaurulur ttnurul Itll Mtuus). fiut Iut Pa~lfl' ~1 al urun uurr. Regctc Muu», Vii cere lui Dcual!-WI ct)n~truiU)jdi un lahiriutlu r'nosos. in cure Mimunurul sl'l lit! Inchis.

in rcma nar .. lI{t. Taurul anun latura I1Httcriali~lli II individului, uprccicrca sa concrcm a s upra rc;tlillilii. lCltilciww.t, !ixilillt'i! ~i III.:\'oi" Sil de il-~i rlislfll piciollfClc pe Pamlm

Cuvinte-cnete- achil:i\ic, pusc. .. tuuc.tcnacuarc. nuucnatisru. !llahiliunc. rcallxm. contort. g.L·~"'uunc. marcnc. uvldtnuc. rcnitluuc. hucres. securuatc, bnni. inca)1<ilinaft. g.CIt)/ll.'. fulcluatc, placere. 1'i1U1lltC. I:iCt)I1lIC

Culoarc: verde; auanunlc. gil: clement- psmtm. mel"l: cupru.

Gl!m~IIJi (fat, g1!1If1Jlli) n

Vcrbul curacicnsnc: "it glndl" Sugcilnd cdc doui1 tete ale unuttndlvid.cc-l imptng uncon pc 11111 ""n sc uUll)dt.·r~ca . ..,c~ rC1l1IU :1 rC.III/..;! umnnca 'in vtnc, Idco!!r:.una scuuruhn IdOl "11'101 ;11

11

,";THtJCTllN II,"; t\STH:( H .()(;ICE

lutclcrcruml Il.'gali illlpn:UntlJ !<>lll1hnli/t:<tltlt:clc\hlUa linu ale dcstinultu nultc prin (1t)11~1 (Iri;tt\ntal~' all" nlll'lIllW ntvclul de lo~,l'iflL'lll. ~I eel de sus. mctnfiztcul , Scmnur nu coniine curbc- suuhulul este dl'la~:t1 ~I cerebral ill cu.:l'~IS1:1 rant r1am<l i~1 in\lrc,lpla lulplIlU cure «uuc Pl'11In! a rc~rlr;1 ,ICft!' de can: arc m-vow. lnfluxunlc primllvcru !<>c-di~rx:r.-.t:a,.i't

!II milnltlgk', rl'g;hIJll povcstcn gcmcullor (ch,':~li ('aSlnr ~i Pollux. AllIlICI l.'Ind era pc palUl de ruoartc. (':t~((lril chGlIl.'i)1L' fmtclc ~tlll. Pollux, A(c"'la din urmn ii ecru lui ·I.t:u~ ~'i imparl,-) cu fratclc s..~1I ucmunrcn sa. Zcus iln:cpla ~i "pili ii rla~ pc ccr.runstuutnd nsuct consrclatm {icmenilor J )1' rqiJlull":i co! l.lIli gcmclli emu suh rn,Il!L'tla lui l lcrrucs I Murcur).

Accctruu unnrt ej omul .t[CO parte cfcmcrtl korpul) t'i una ncmuruonrc (suill-tul) cure rrcbuic sit cOllvittuia~t~ in hunll huclcgcrc lntimpul viclii lor tcrcstrc conumc. Pollux (~lIlklul) nu ponte ~i\ tn::lcii dr ('Hxlilr Icorpul! pcntru nun! cxrcrtcmctc snlc tcrcsirc

ill 1I . -mu nalam, scmnu! Gcmentlor uxprima du n lilal(:a. duhla pcrsouarteuc Ok Jekyll toi Mr. llydc. Hindt ~i R:'I11II, hinurul. (kml'nii l.Ir.lt;1 modul 'in care itulividul l:IlJlHIIIIG"tl:,'U auturujul

Cuvtnto-chrtc comuntuutc. gind. ilthllc!o.cL'tlliL vivuciuue. nuihiliuuc. xupcrriclalluuc. adaptuhilitntc. hunultirc. uduuarc. rl'~furntil~. rcvcuuic. vihnqic, iufunnutic, dituzic, du'llila\i. scncrc, uI11Iht'(, numar, xtudiu. vcrsnrluuuc. inl.'lIl1s1;U1lii, imprn~licrc, nslpirc cunvingcrc. animatk, cun.vtunc, intclcctualitnte. chx:vcn\{t. illg_l'nillfiwh,',

('lII0:lfL': pohcromic: unutmuic: brute: clement. ncr: I1\clal' mcrcur

Cuncvrut sau Racul (fat. cancer) $:

vcrbut camctcrlsric. ,,<'1 stmu". Sugerind clq.lii unui crab, ulcogramu scmnutut SlIlIhlllll,C:V.l\ 1IIliUIU,::OI ccrcu!u! spiritual eu scmiluna sunctutut. u srcrmct ntasculiuc cu ovulul fcminin (fertilitutca), intr-un act LIe ;1 dn .'$i a Imt prlntr-uu !!C~I de flrlllcqic~ "l'mIlI,1I t:~IC scnsihil. cnuniv. ill{l'kg:ilt1r ~i ~tll1lprltilllilor (f:lnllinii drcptc+

~ 'auccrut esrc scmnu! dctunulul de vara. I~"IC nnorhupul Ilnrilor. Sl'ViI un'i'! ill Vt'vclic

In IlIl1l1lll~IC, llcm \) puuc pc l hum dill t.crnc ill ("lei.! lui l lcrrule. pcmru IXi. de-a I,et:c;, tnccrcarc In cadrul al:C$ICI inccrcan. J lerculc Slrlvl·~tl.' un crub I.:U didlul Allei'rilL'll llcm l'IlIlSICI,llHI ('<IIlI:l'fUIUI.

Cunccrut 111m cstc ~I ... unbolul lcslcl. <II .. groWl aJ\\CIl<llah:" mule '-:I 1l;~lsCUI II!<>u!\. ~ I. de .1'l'1!'CIIL'<'I. Arru lui NOI':, cmuinul JX' ape

In rcmu lI"l"l[t. scnutu! Cauccrutut 'Ifl.lltt r1l1JiH':11lik' tndivrdnlur. buzclc sate. cnxhuuca ~I Iocul

until: el se stnuc rn acasa. lhunidlml ,,-)u.i',sIe ;..cllInulll'cuntHl[tlii ~i .. 11 crcsrcrti.

Esotcnc. runccru! rcprczinm poarla de nnrurc a suflerulut ill tumcu llIallllcslm;'i

f~crrt.:.,.iru.l rOll'rI(i.dlll incousncrn .r! individului ~i Sl'fI"ihiliw!ca S<lla IUIIlt.:<l cXfCrio,j(;) Cunccrul corexpuudc pcrioudcr dill WI cind vllclc vim ceil' mal lun~i j;..ol!'.li[iul til: varsu: csu-

LILT; trunntut tumlnll. dur al'e!'.l Sl'lIlll.!>CtllnilktllllUlilIlln lruLlitionalit c>.oolcrit"ii.

CII\';IIfI'-C!tI'Il': !>.1.:1l~ihililall.':, fccunditatc. cllril;"lrlC. 'Cilll1111:IlI. ;u,,!-aI1lCI1I. erU1l1B, crediuuc influcntn-hiluatc. r[ldilCini, gC~I;liic, trccut. plusticitatu. pilifillli~m. romanuvm. 1l11111i1Ud111C. altllll'ntit!i0. maillft, illtllll);.lll'llltl. l\ri~IIIt:, hadL rcproductic, illlil!!-illallc, 1111111111.:, 1I1 ... rabthunc. capriciu

rutourc: IIlh: ,1I1<lIIIlI1IC; pic pt: clement' apt1: ructnl: ar1!III1,

Lell/IIIII "',,' 4l.

Verhul cumctcrixnc: .,n vel". Sugerillli caput ~i c.:oalll.1 unui r ,F.!U, ulcogruruu M.I.I1l11Ulul anlln c:'l putorca ~I iuhm.·" divinn all r()~l udusc pc Piilllini (ccrrul mil'; ill spmunul tnccpc pc lima Pamlmulut, 'Ipoi!o.c ridic[t ~i l'uhoar:"i dedcsuptul Iinici li'til'uluil. Simhllt cnuuional. :Ikilluillllllllai din curbc. po:lIl' indlcu ~i sistcmul circulator: VCII:t (ccrrulmic) conduclnd sinpC1c cmrc cumcm Cllnlllllri<Ul;'\ ic.:urhu Jarg{ll ~i urtera cure pUIIIPC:V.:'I siugulc prin slstcm (curba larg,il),

Lcul rl'prt~/lIlIrl caldura csliVillft:;'1 thupul maturizarii fructului. Rcprc.dntti puuctut culmimnu ,II \'~P.I.'l:ttll'I,;l1 ptcnuudinii victii. 'Il'nl" undc Suarclc (,tapillul !o.l'llIlluhu) pare u Ii eel uuti putcmic In llIilt1joglC. l Icrculc so lupl1l cu l.cul din Nrmcca t-i "filii sc imhrm:fi en nicfcu .rccstuia. I~u"

12

· ... THUCI'UHII.E AS'rl« u.or: lei':

plll1l' Lcul pc Iimuuneru pcruru ,,~I racu 111 cincclca "'"'IIUl al zodiaculul. Mitul ... c traduce prtn Illl!\ihiliuIIC.1 umulur uc a sunnomu oricc leI de Ilhs-w,,:tll, g!'il'oind. ill ... inc. UII [KIICI1Iial infinit pe care trebuic sa-l ullli/,~/,e

in 1\.:"1111111111<11[1, Leu! ara!;'1 cxprcxiu pt.'fSIHlUh1't inlh\qtlulul, 1::1 ,unltnitlllll:apa(II[llik ~.ak de II t.:rca ~lI:-';lu procrcn I~l'rfcl'inl;~ MJIllIlUI 11111111111 cpuuuulc. til [UIIIIIlIi divine. [(c,.'pre/ium, de .t:-t,:llleIlC:I, rllllll'llJl ill care omul Ilrgofltl .... 11Irlli-. pcmru UII ideal ",S-Ie. ill ,lin-II, caldur u ~1 !.!l'IIl'nl/it:IIC;I.

• Cuvinte-ctwir, S-tr[illIt.:irl.!. Vllllllit. tlra_g_ll ... tc. lncrcderc, :-.iguntl1\.i, crcajic. uuturitatc. gcncnvhutc. orgoliu. mlndric. Uct:iI1C, r[lh.hJf:l. q~tI(,'clIlrb.m, tcauul. domluurc. pnrcrc, gtonc. hnnmn. licklil<tll', li(h.:r. "rarl'llt.i, .... u~n·plihi/il:llI..·, l'umj. vauiuuc. <lnlg.lrllil. rr.lIltlll·ll.!.

('uloan.: gutbcn. 1II1:1I1)11\ll': illimil: clement: for: mctnl' uur.

FI'Citlfll'1'I :'(111 Tillfirn F(lfli (la!. virgo) ~

Verbul caracterisuc: ,,a analiza", ,.a servr", lln M Illttiu:-;cul inlildnt:i nuucnu primilivfi. douu fiunl CU II tr;1:-tHur.l ce f:1I1.: ideograrna stJgl.'rind centum Ill- custitan- ,I 11'i.:illarl'l purl' lucngrlUllil 1.'1l1l(1Ill' IrCI huh drcptc cclc trui nlvclc nrc l'on~tiinlci rconsucm. sutx:on~lIcnl. :.uprm.:oll;:.liclll): "f'I)1 ~a 'l' l'llrtx:at:1 u:;.m in ... U:-., nUld rC{lIllH:t de ulumn IUlIl',:-.I'irt-lIulu-sl.: sub 111lJ;! onvontulut. !\~Ikl. in l'IIHlct (."L'lnr trc mvt.:1l' arc l'()U~liiJlIl'I. J'Cl'IO<lr:1 deville 1I11roVCrlll[1 ~I IlIClICrlilli."'I:i, Spiralclc i.'ncrgici ~illt tinuu- P!;IlIIU u n chbcnnc pruur-o ultim[1 lovuurti. ceca cc !.lenl1l.-1 I) 1J~r. hlllL'alfi .Awasl.1 rO,lIl' s~t cxplice de cc Fcchl<lra c:-.u..' lmphcam urtr Or: ruuft in IlIlltlL':t }!_ri.'iI ~i in scrvrctu: C:-.IC cturtul ct l'OIlt-Wlil pcruru illlc:-.c.hidc ilCCilsti"l u~"t inCllJsfi,

l-ccuutru lic!-"L'IllIll'il/fi timpul n..'cohdl1r::.'1 ul culcsuhn unor Iructc. runpul dud mfluxurilc vcni xc di"pcrsl'ill,il,

ill muotogtc.cxismu 1,IJilcic fccionrc. ca I\lcnH, at C[U-CI cclebru s.IIH':War era PanCIiOIlI)i AlcnCI (~rpanhl'nl):"'; fccioaru]: san llcstia. I.cita fto.dllllri't a c;"ullillUlui suu, ill IiIlC, I\nL:l1li:-.. tccioara cincgctica, uncort guvcrulnd I.UII",

lmport.uu C~Il' de uscmcuea. mitut lci\ci I't.:l'illartl Demeter «'t!rcs), marcu l.c.il{l-tnalll:l a 1':lIlIllIluloi. divunuuc .1 Jitrliliultli ~i rl:l(i'i II grlului. Ea csrc ~om lui leus ~i mitu! soil! ptlVCML::;'(l' rrqurea Fiicci xnlc l'crscfonu de ("'{lIrc I lades. xuvcrunul mortllor, L'~lII .... lrin..r1 ttuut de C[IIn: nccsta Iii c;"I!>"tturic ~i I .. \,j;I{.i in rcguru! mortllor; La intcrvcntin ruantui sale. J)clIll'!Cr, Zcu~ pcrruitc PL'rscl'onci sll rcg"lsca~C[1 JU/Ilinil/iki ~i pI,; nunna sa fillip 1.11: duuillfl'illli diu all, dar intpunimlu-i ';1 pelT\!;!r:i trcimea din all rmlla:-;t cu llndcs, ,ollJl ui. suh l':ulIint

Fl~l.!il1"ra csrc legal:i ~i uc ruitul lui A~ckpi{l" (E!o;I.:lII;'lp). zculmcdicinii. Ccntaurul L'hiron I-H il\\J[I{ilt pI.! uccstu nrta medlcinli !jHrpclc tu conawnu!u! A~(.'lcrul~ titre sc illl'tlflHlLts(,' suh ,ICC,ISla rllOlIn. cousunnnd l'tlllSlel;llia ~;lJ'pclui, Sarpclc apanlnc miturilur Scorpionului. d.u ;IICI sc lea,!!ll Lie L'cI ut+ccinnrcr.

pc umct. nmbclc SIWlIIc nu gtltcle 1\"\fIc a~l'lIliinillllarc

In unuu IIH1:IIft, rcclouru simhtlli/c.ill.;ll'apal'it':lIca {I~ II :m:ilit:H 1I1alJ"Il:Xpcriellt;l Irt1ilfl. xcnuuncn aspir<l{iil sprc puriflcnrc.

Cuvnne-ctme: puritlrarc. caxtiunc. :IIM1i v. {I. l'rilki"l, online. runune. il1lnilfprc, intJoIHI:I, '\Ciidcn;. lillllWrc, rcxcrvn, ntl'lJidn:i. \'irginit<tlc, manic. precv ic.

(,ulnare: gri: muuomic: abdomen (illtL::-tinc): clement: Piu1l1l1t: mcutl: mcrcur

Baltll/tll (lilt libra) .:!!!.

verbul caractensrtc: ,,8 ectuubra''. Sugcrlmt o h:tI:Ultil cu cclc i.lIlU[1 hr;'I\c. ale s;,llc, it.lc\lgr;,ul1il scmuuhn silllhtllii'.t:az.>i prin Iinia d~ jos, li'l.lcul. iar prin cca de ucasupra - mctaflvicul, Scmiluna tnutaflzicului csrc ill(!n:ptillil in sus. !'>lIntxlli/lnd Ju s tlun pun" ::;1 Jivin~l, Natura inall.1 :J ""Ialltel csrc obiccrlvn ::;i 1I11:'lIlglhiUi pcmru uuucnc. Fulc dOll:i linit nu SC ;iling IIkitxla{;,l tdctaxarc j. dar jl!i.'ognllllll flU c~IC 'lklilUil.i'); numtll Jill irnii drepre.

Idctlgrama sugl.!rc.lz.i ~i apusul xoarclui, nstrul z,lc, scurgjndu-se tJurfi un/llm: nuaptca vu donunu tn curiud. nsncl Ilalwlla ami'" echtltbruf tmre ZI ~i noaruc

13

STJ(U<":TURII,E i\S'I"'C(U,()GJt:E

Balan\a cstc scmnut inccputuJui naunncl. in mornentul ctnd zilcle sin! cga.le cu noptile (ecl!inoCJiul de Ilmmn:l). Este limpul culexului viilor.

In rnitulngje, cste reprezcmatf de Themls, stnonbu juslitici (justitia divina, in limp cc Dike rcprclllu.lljusfiti.t oamcnitor). legii ~i urdlnii. Dalanl4tcsle pusa in analogie ~i cu mitul zcitei Hera (Junon), prorectoarca ca~"ilorici ~i .1 fcmcilor mftrit:.ue. Srmbolic. Balanta arata tdcscmneazaj pe omul judecat pcntru actelc an!e (jmlccata de apol).

Omul. ca ~i balaJl~l, arc douA talcrc. (inti" tcndinte; unul se aplcaca spre tcndintc matcrialc ~i scxuutc (scmnul Scorpionulun. altul sprc lumea spiritualri, sprc cvoluuc ~i purificarc (semnul I'ecicarel). Omul va uebui sa sc fcfoseusca de propnul ~u tiber arbiuu peuuu a obunc ochilibruJ inlet! ccie douti rcndiutc. cere doun talcre alcpropriei sale balantc.

In lemalltnal;:i.llalantareprcl.im:iscmnulllrrnnnicil11rch.ltiilc umane; scrnnifica seciorul undc slur ulcgcri de meue

Cuvinte-cneie: echifibru. jusupc, armonie, alcgcrc. sociabittuuc. diplomatic, arbitraj. COIlclliere, ezuarc, uniune. cAslilorie. opo.zi\ie, estcusm, pace. seductic. complcmemartuue. cotaborarc, cchuate. convenuonar, snob, artistic, gust. pJ:tccrc. mconsiama, prevenire.

Culoarc: bleu-verde; clement: acr: metal: cupru,

Scurpiomil- VrtllufIll-$arpele (lat scorpionis) m.

Verbut caractcristic: .. a dori", Ideogram a semnului conunc acclct§1 M ca la Fecroara (matena prill1iliv~i). dar aid se lcrnlinil cu o coada cu ac in virf (coada Scorpionunn)

Din nou ccte U'Ci nivcle ale constiintel. en 13. Fecioarn, dar ele tucrind difent: nivelul pnm, eel mai de .lOS. lruhibat de dorin~"t nnimalli. uivelul al doilea - (:0 tendinta de a sc dezvoua, mvelul al treilca, 'incorporind nbilhatea rcgenerarii (Phoenix). Ultima trn.'ic'\lur~ a $imbolului C.<;IC curbata ill SU~. terminlndu-sc ell 0 s!'igcat:1, umplind InLrcg simbclul ell 0 dorinl--'i Pamtntcasca.

~cmnul descmncnza umpul mor~ii narurii (vcgctapn di!Spare) ~i at supravicluirii sale in sAminlli. In mitologic. imilnim mitul lui Orion, un vtnntor urias ce cauta s..'i 0 violezc pe Artemis. vlnatoarea (Fecioara). Un scorpion iI musca de cllcii. provocindu-i moanca.

Dc asemcnea, putem usocia accst sernn cu mitul uri<l~ului sarpo fcmell'l. Python din Delfl. Mai puv~.m race nnalogle ~i ell Thanatos. geniul lnnripat aJ ruorjii sao cu Eros, zeul iubirii carnale.

In lema natal:i, scmnul Scorpionului rcprcanua sexualitatea, moanca ~i renasterea. Simbolul Scorpionului esre mai curind mareriallsr ~i sexual, c~ci acest animal uclde prin acul asculil $i vcninos cc se arm III vlrful (o'l.ii sale,

Simbolut sarpclui este mill spiritual ~i esoteric. cad ct ucide prm vcmnul ce se ga'\c&te In gura sa (in dinti). Sarpclc este un simbo) de in\clcpciune, ini~alivA §i mister.

Forma cca mai evotuara a scmnului Scorpionuhn esrc Vulturul ce n IInobiliteaw pe Serpe, regi1sindu~~1 nripile LIe spiriruaJi{alc.

Cuvinte-cheie: transformare. untune, regenerate. cxigcnlA. ango;l"r.. disuugerc. reconstructie. rnoarte. renastcrc. retncarnnrc. sexualitatc. pasiuno, magnetism, detecue, mnchiun~. razbunare. secret. ocun, esctcrtsm. ini~crc. instinct, autnanaHzA. repunere in dtscuuc, (iorin{.1. {cnw~ie. pcncunuc, posesiunc, insccurume. nulstune. dlsccarc, amhitie. refnrmularc.

Culoarc: rosu, negru; unutomie: sex; clement: liP:'!: meta]; plutoniu,

SiigrfiiUJrltl sail Ct'lIfrllfrtll sau ArcQ~u' (tat, sagittarius) XI

Verbul carucrcrlsuc: .. <I illlclege" Sugcrtno sagcata arcasului, rdeograma semnului sllnholizCOII'.li dualhruea omului •. iumc'ilfttc animal (m.ucritllil:llC~) - jlUlli1HttC 001 (asmrautle clihcnuc. ale suffctului tlnzjnd spre infinitj.

Semnul descmncasn pcnoada in care natura hibcrncaz .. "i., lnf'luxurile. ioarnnci SC dispcr"icazA. ~i rngyl i~1 race ~im\ll:a prcxema.

In rultologjc. regnstm Cemanrul Cturou. 'in\clcpt toi hincP.\crtlor. cunn~cn.l()rul medicuni ~i OIl IUIUTOr artelnr (mul.ic;1. in special). ArnIe) ii tran.~fTIitc tatcmul IJrulUJ eu ercul Flu ",I lUi Saturn (( 'ronus), pnmcstc de In ucesta ncrnurirca.

14

STRlICTlIRILE ASTROI.()( acE

in tnitulogjc. Inrilnim 1;Ii ,tlli L'cmaun co SC pOl asucta Sngctntorunn.cum ur fi Nossox. care V~I cauza pierdcrea lui l lercule, Parten de cal a Ccnuurutut rcprcl.illlli latura mah.:rial(1 a umului cc nu pxuc s.1 se dctasczc Ill£ill de animalitatc. Parten de om a Cenraurutut ccrespunde axpirntiilor !<.pitituale. iur ~ngcula idcngramei marcncuzn gtndurttc elevate ilqiouind n07itiv entre un scop de cvolulic.

In tcrna natala, SngctfilOful indit'ft gindul cc caul:, s."i se inallC (~i in cc dorncniu). Rcprezuua scmnul ghidului, 011 protcctorulul $i nl wlruui care all:1d..1t~ plcca tnarmai cu urcul, pcntru a aducc hrnnrt Iamiliei sale. lodic:l. de ascmcnca, c:\lrtloriile ~i tot ceca ce estc le!!.<I! de :oarruni\talc.

Cuvuue-cneie cvnlutle, cn!ullll:t. cxpnnsiune. lege. staptuire. aspirutic. vtnntonrc. spiritualitalc, xpauu •• rvcmura. idealism. jovialitato, optimism. invl'it:imint, profcsic, ntosone. SLr:l.inihalc. cAlfiwrii. rettgtc rcprczcntare. ghid, protector, frunchctc, lnsuncuv. sinccnratc. ucinuuplccarc.

Culoarc: blcu-regal: anatomie: coapse; clement: foe; metal: staniu.

Capricornul (fat. capricornus) "jp

Verbul caracterisuc: .. ~I Colosi" (Capra; Capm-Pcstc). Sugcrlud caput ~i coamelc Caprei.

Idcograma semnului este cea mal complcxa dintrc 1Cl<11C (cuprinzlnd reate clcmcntete: ccrcul, semiluna ~i linia), Ea indkl'i linin intclectulul cc coboara in row ism ~i matcriahuue. apoi cresic la eel mal inah mvcl, rormtnd cercut splritului, dar senuluna constiinte! coboara suh njvelul p!Uninlului. terminlndu-se Intr-un balnns mtcrior. in autoconsiiinta.

Aces: scmn marchcazn dcbutul rcmli. ill momcnrul cind zjlcle srru cdc 111a1 scurtc din jOlre~ enu]. Natura hibcmcaxri, pwind ill1plcuit.~ in limp ~i ger

In mitnJogic. illllulnim pc zoul Pan, flul lUi I lcrmes (Mercur), leu <II pct.;tonlnr. JUllltiw£e om. jumatate caora, lcnes, dar cxcctcru mueician.

Dc ascmcneairuitnim pc Algipan, flu ui lui Zcus si al unci nirnfe uumuc Aix (gr. c,_pr;!). Accsta t! <lJulii pc 1 Icnnc:..l'Ji rcgasca!'cfl tcndoanclc lui Zeus pc care Tifonle rurusc ~i Ie ascunsesc. Pernru a scapa de Tifon. Aigipllil se lransfnmln trur-o fiintaJumttl.llc C3P[~1.Ju11lilLme Pl!~LC: suh accastn fomlrt. Zeus i1 tnU1!\rOnll~ in constelajia Cnprtcornului.

Mal ponte fi amintiiA istoria capret Atnuucca. CCiI care l-a hrnn!l pe Zeus. \ luul din coarncle sate se rupsc ~i ulmfclc il umplurf ell fructc pcntru Zeus (incn copil): de unde expresia cornul abundcmet. Capra Almatcea devout stcauu Capella (Crarri~a} sau conxtclajia Capricornului tCornul Caprei)

Capricornul reprczuua simbolul muurclui pe care Capra sc catrtm ~i arata era 0111111 trebuie in mod cnnsL.1nl sli C'lUlC sn se in81(c (sa evolueze) in cxisrcnta, Esoteric. Cupnccrnut rcprczinlll poa!ta de iC$irc a suflctclor din Iumea rnamfestata.

In ICIllCi naraJ;i. Cnprtcomul amlil locul de detasare. de sinle:r.li. de solitudine, de elevate ~i dc runh(lic.

Cuviwe-cneie: rnbdarc. dctasarc. tmcrcpctuuc. clcvnre, conccmrare. rczhaen{,.'1. obiecrtvitatc, pcrsevcrcnia, prudclllfl. org.un-ure. soluudlne, ,tdl1lilli~lrrltic. ambiue, opinic, mediuuie, expcricolli. av:trillc. trugalltntc, rcallzurc. rcflexlc. munre, oprtrc. intlrt.iere. scriozuatc. arivtsm, rraceal~. suspiciune. Mnuhll."i.

Cutoarc: negru: anatomic: schclcr: clement: pmnilll; met .. lI: pJumh.

ViirSl.ltoYllf SrIIl 1'lIrfatonrf de Qpff 5(1/1 Viil'siitonll de' apa sail Fiu! ainu/Hi =: (/111. aquarills. a",phom)

vcrbu! camcterisnc: .. <.I cunoaste". Sugertud valunle p,c care le funnc<.Izit upu vtU'sul;i diu ulciorul omulur, idcognuuu scmnulur simhoill.Cl.t/ .. 1 undele elccuice ~I rnagncuce ( .. icrul, nu apa). Ccjc doua Iinti. ale mctandcu!ul ~l fizrcului nu .!o.C Ullllg niciOd .. lIi'i. iudicind rcmtu dctasurc a scmnului: de uscruencu, suubonscuznccrc pauu cru cc comuntcanc: picrorut. anim:llul.locmnOlia mccHllicc'i ~J tctcpnnu S::IU unda crcrcrulur (nctcrmiui:lll1. Fiind imperfccra)

It s tc limplll crud iamn aunge mnxunul ci de !'uqil. clnd cncrgia ~I se conccnucazn. Siunin!iI't'

15

,~'I H.lICl'lIl{II.II: A~TU(U.(H;It:E

rrq;iitl'~lc pcutru gcnnlnarc

In mih1tll,!l.ie. (ianillll'dl.:. un Inunn de I) marc Innl1l1M.·\L'. a flls.t tntnturut de cmrc ZI..'u:-, prln uncnucdrut unui vultur (~<.: vcdc aid iutcrvcnu .. simhlltk{1 a vcmnului Scorpionului I Zeusl-a fix .. ll pt.. qcr. suh lonna t:11Il"tl.:I;IIiL:i Y:lr,;,uoruiui

In mod ximbolic, apa \'fIN!!:1 de G11n' Vl'1n\:\ltlr t..:~lc con u cunoaswrli, Girl.' trcfuuc ",:1 sc r"'~pilll.h .. ·asci) pc P[ullim Intr-uu vinor clnd liul umultn va n prczcm rwJkU in cursu! crct Van;(lUlfnlni); l'llnl'onll tcxtclor hihlil..'l.' ..

in IctHa llut:.II[I. ~clI\lIul V[tr ...... uoru III I <lr:II;, ill cr dumcntu tndivulul \'01 1..·[lllla lihl:rlalC;1 Vrtrs;'tnml L·~h!. de it .... I..'III(,;"I1\:a. sitnhulul pnetcnici, ill fraH.'rnilfllii ::.i ultrnl-auului. 1':1 c..k'<o;t:lIllll';V;''t. in mod cgul. uu ccca cc csrc modern!(>i tic iI\'an~artl(1

Cuvintr-chctr: rl'\I\I"'~IC. uttrul-m. prictcuie. rnucrmnuc. cuuoastcrc. l.'ulHl~liill{f1 .. obscrvarc. oponunism. t'lllllfmJh:{iI..', scrvmbiluatc. rl'/I~ll'llla. lihcruuc. viitur. Inl'l{lcrll,llll~hl iruICJX'ndt.:l1{li. Ilrigin:llt1alc, t'O,1l10S, uuivcr ...... 1IlVL'1l1ic. ntm. vitezn Inlcrilll\;"i', ximpatic .. utoptc. L'!!lIi"1l1. intuqlc. itl;!L'nill/it;IIL'. cinema. rok-vt/Iuuc. t'XIIava,g.an\i'i .. cicctncuurc. spa\iu

(utourc rerului: annuunic g<lll1hl'; clement: ncr: IH~WJ: umniu.

Pestii. (lat. pisces) '*

Vcrhul cnnu-tcnstic: "a crede". SHgc.rind dill pcsu U'ilginLl in dm-cui opusc. ,\l!I1I1IUi .;ugcrca/.;-, 'li~ItUIIlIlUI 01..'111 ~I lnccputul aluna .. celc douli cicfun fiind mule .. Idcng.r:tJlla scmnuhu. alcatuun din LitHl:' :-'tJllllIUI1I opusc .. simhHIi1ca/..<-'I mvsuucu IOl:.llrt a tuturor nnuhnu-tor ill «sue planunlv [CXIL'rH\r~i IIIteritlf}.

t'cstu lndicn ~1ir.:>itIJI lenni. dnd influxunlc , u Ie:-.I..: cJispcr:-,cil1,{t .. E. ... tc LlL'l.ghcluL sfUlllllt.a lilllii galit ~i1[i~nca~c[1 din pamtm.

III mitl.lto,gll,:. (khcmh)~:;'1 Iikl'1c xnlc Orcuniucle tuimfclc mllrii) stm ill ~orcl<ltiL",,:u ximbolul PC~lill)r_ ()thl',lIlll~ ern un Titan din care llomcr 1I1'.'kali l,wll tuturor zctlor;

() Icg..:nlW pOVt'<o;lt'!(>h: dl Arwdilit ~i Iiul Sill! Ems .• 1lI rusl umlilri{l de dhn,,' monsuu! Titon. I.'i urunclndu-sc ill nmrc pcmru ~I 'criP:t. PmL'idtlll (NCpIUII) ii ofuri Afroditci ~i lui ho ... do; dclfini pcntru a-i conduce xpru uu loc slgur t'cntru ii-I rccumpcnsa rcu~i (iiI; dclfini. Zcu~ ii illlllrtalii'.c'll,~ in c~!IlS:IL!la,i;1 I'c~lihlf

In [el1!,1 1l<llal[I,11t.:::lli ,in.il ... i un domcniu f ragil .. $Cn:-.ihll. vis.~lIt)r.l't)llrlJ/ undc czitareu ~i uspccru! uccjur u due tlilkllll<:lli in rczolvurcu probtcnwlor. Rt'Pl1..'/illtil un Inc de mister. tic secret, de fanucc

Cuvintr-cheic: ctlillpilsiunc. mistur. ~ug~!o.lihililaH;, rcccptiviuuc. intuitlc, sncrificiu, scnzanc, illtlcdt.ic .. reverie, ilu/;I:. dcvounncm. imcriorizarc. imprcsionabiliune. inspinuic. I1lISlii..'ISIII .. ..;ulennltl. t'fCdllllil.lil;o.'llu-lic.lrntlan.:. fl'gtl, ucp .. l .... ,rc • .:..upc('l;tillc, Un'I!!IIIC .. dedublare. ctarvizfunc cvanghctizarc, Illlag.ill:t\ic. ~cllsi"ilil(llt:

Cufourc: btcumartn .• umnuuic plcuuuc: clement: :Ip;t metal 1ll;1I1~all

Lisrctc tic cuviutc .. -chcio pUI Ii :o;pllritc prnctic, la 1Il1i1l1l .. .ucr Iiunl uccutc uoar cere c,,,,cllllale.

Chelle zodiacul ui

Anterior, <011 vil'lut simhllli:-.muI11lIJim::ulU1. Aemn. "om tuccrcn s:i IIIcrg_CIlI mill ucpanc in cunoastcrcu zudiucului cc rcprc/inlrl cfuviatum de halo"':1 aSlrolt)&i~1

, .. Mlswrul tuuului rcrcstru cxtc tnixrcrul umului cclcst. ~i 1.1 tel cum nui Vt.:<.ICIll pc Finuamcmul care .. coper" tollli. dltcritc scmnc Iomuuc dill "lCJc~i pluncte, care 1.:1\II\ill lucruri secrete .~i miS(efC pronuujc siuduuc ce l'.lIIC sav:.IIltii ~i cxpcnlt ill ac '!<ole SCJ11IlC. hi rei CX1SL."i in picloa nna!\lI!'i. in acopcrmutmu! flului omulul. uidcunu cCl1IiUJ care acopcrn uuul, scmne .. flguri cure rcprczilHi'I slcl~lc::.i phmcrclc din pick: de IIllild lucrun secrete ~i mixture profurrdc "

ln accst P;IS;1j din /.plwr. W,':Ci.lSI{i oJX:rfl monumcnurlri. stnp ul Kabbnlot. dcslustm tcgmuru iUlrc { l'r::;1 1):UlIilll. illln:. omut tcrcsrru (dvs .• 11(11) ~i 1)IIIUI cclcsr SHU oruut zodiac ... Prccum in Ccr ;I~(f ~I pc (' .. amhu Olihlia)

16

STRUCTURILIl ASTROLOGICIl

In mirologie, nuruim "om celesr", un om al em-ui corp formeaz ... 'i un cere, atingjndu-si eu capul

picioarelc. Fiecarcl Parti n corpului ii corespunde 0 parte (un semn) a Zodiacului.

Aslfcl. Bcrbec: cap. creier, maxilar superior;

Taur: maxilar inferior, gil, tannge. Hmba, gura, amigdale, verrebrc cervicale, VOCC~ Gcmeni: plamlnl, cavitate roracica .. diafmgma, bratc. mttnt. slstcm O$OS. trahee; Cancer: piept, slni, stomac, esofag, sue gastric;

Leu: spate, inima, vertebre dorsale, aorta:

Fecioara: abdomen, intestine. pancreas. vezica biliara, splin~~ D:tlan«.1: rinichi. ~olduri. vcncbre lombarc. gtandc suprarenale:

Scorpion: organe sexuale, prosiata, rect, anus. vezic:i. nas; Sagetator: fese, coapsc, ficat, nerv Sciatic, sacrum, coccis:

Capricorn: gcnunchi, schclct, piele, din~i. unghil, pill"; VhrsAtor: gambe, tendonul lui Aclule, glcznc;

Pesti: plcioarc, ststem limfatic.

A~llel. omu! CSIC. pe Prunint, 0 imagine. 0 reprezentare a zodiacului. Acesta poate fi aJl1luraf mitului lui Ixion care. pentru Iaptul crt a doru-o pe Hem, soua lui Zeus. fu condamnai de caue acosta din urrna sa. lie leg", de 0 roalc:'\ aprinsa ~i inaripaL.\ cu patru raze roundu-se rnrn incetare.

Uueon, in toe de OAcilli. sc spune d\ roata lui Ixion era tnccujurata de serpt.

Omul (Ixion), femeia (l lcra), Dumnczeu (Zeus) $i Serpii, lome acestea amintesc in mod straniu de Blbtie.

In muul greccsc HI lui lxion, omul este condamnat s..'\ fie inJnn,uit la Roata Vie~ii ~i antrenat in multiple expcricnte. Mitul rcprczintn muttiplele expcrienje pc care Ie releva zodiacul ~i in care omul va trcbui sa reuscasca pcnuu a·*1 urma evotutia sa spiriluaHt Zodiacul poole Ii interpretat la reate nivclurilc. EI rcprezint.1\ viaI<-' $i mamresmrea sa. Lectura zodiacului esie inepuizabila. Putem gAsi cxpncept pentru once domcniu prln tojetcgcrca simbolismului zodiacal ~i a Icgii analogiei ce decurge din acosta. ~

Exist." un zodiac arhetipal?

Acest model primitiv al zodtacutui, pcntru civilizatia noastra, se onemeaza in asa fel, incil sa. se afle la baza sa, rcspecuv In srtnga ~i la drcapta sa, scnmcle Racului ~i Leului care stnt semncte Lunii ~i Soarelui.

Acestea impart zodiacul in doua; la sungn panca pasiv5. feminina, Yin ~i ta dreapta, partea activrt, masculinli, Yang. Imr-eu sistem de rcfcrinjti rectangurar, ala~al zodiacului, gruim, pe cele patru dtrecpt. scmnetc the: Taur, Leu, Scorpion ~i 'WtrsAtor (crucea Iixi1 a zodiacufui). Aceste semne le gClsim rcprezcnrare prin ccle patru annnale ale Apocalipsei Sf. 1030: Taurul, Leul, Vulturul (Scorplonul) si Omul (V!'trs..1torul)~ care stnt reprczentate pe Arcana nr. 21 (l.urnea) a Tarotului de Marsilia.

Clasificarea semnelor zodiacului

Scmnclc se pot clasifica durn elemcme astIcl:

I. Foe: Berbcc, Leu ~i S~gcllllor;

2. Prunint: Taur, rccioar:t, Capricorn;

3. her: Gemelli. B:llao\1\ ~i Vru-sttlnr;

4. Ap~: Cancer, Scorpion §i PC!IC.

De asemcnea, semnclc zodiacului sc pot clasifica intr-un sistem ternar:

I. Semneic cardmale = Berbec (Est), Cancer (Nord). DaianlA (VeSI). Capricorn (Sud) care sinl in analogte cu cetc pauu puncte cardinale.si care cxprima elanuJ, inil.laliva. Incepurul. Fiecare din accstea cstc eel mal rcprczentativ sernn pcntru elcmentul respectiv,

2. Semnetc fixe == Taur, Leu. Scorpion 5iYnrsa,(or care exprirna Iixuatea. stabilitatea ~i inert-ia.

3. Scmneie mobile sau duble sau comune = Gemeni, Fecioara, Sa.gelAlor ~i Pesti. care cxprima dualltatea. lnstahilitatea ~I nuscarca.

Scmncte cardinalc genereaz(1 potenualu! prpriilor pauu clemente: roc = Berbcc, apa == Cancer.

2.3.~1a92

17

STIWCTUIUL~ ASTROLOGICE

aer = Balantn, P!\Jnl1l1 = Capricorn.

Figura: 1

Semncic fixe concentreaia potcnjtatu! etementctor prcccdeme: Taurul conccntrcaza roeul, Leul concentreaz a apa, Seorpiouut ooncentrcaza aerul §i VW'sAlOrul conccrureazn Pl'tm1nlul (elemcntul precedent),

SemneJe mobile discrilm;e potcunatul cternentelor precedeme: Gemcnii distribute focul, Fccioara distribuie apa, S:\g.c~torul distribute aerul ~i Pe~tii distribuie rrtmintul (clcmemul opus).

in general. cele trei ronnc de <lcjiuni stru in analogtc cu spiritul (semnele cardinalc). cu sufletul (semncle fixe) ~i cu iruclectul tsemnerc curdinale), CU suflcrut (scmnelc fixe) ~I cu 1Il~ telectul Isemnele mobile).

Fiecarc clement este cupri ns tn trei scm ne ~i 51!adroscaz!\, pe rind. spiruului. sutlclului $i lmclcctului.

Exist:\. de asemcnca, un slstcm binar de clasi-

ficare a semnelor;

I. 8em.e masculine: Berbec, Gemeni, Leu, Balan~'I, Sagetator ~i Viin;.~lor.

2. Semne feminine: Taur; Cancer. Fectoara, Scorpion. Capricorn ~i PC$O Semnele masculine sc numesc pozitive $i sernnele feminine se numesc negative.

De notal [aptul c~ nu existenta semneior masculine §i feminine perrnlte. vhind 0 hartn :t

ecru lui, s.~ aDAm daca ea apartine unci nasteri masculine san feminine.

Semne mnane:

Gemenii, care siot reprezemaji prin doi adotescenu. Fecioara, care este reprczentara pnrur-o Linam fall\.

Balanja poaie fi reprezcnuua $i primr-o persoana aducind [ustitia (acetum VIU din Tarotut de

Mamilla),

Prima jumatate a semnului Sligetl\lor ( Ccmaurul.jumatate om, jum~lale cal). VlIrslilorul, cliei el "SIC UI1 v1lrsntor de ap;1.

Semne animate:

Berbecul, Taurul. Leul ~i Scorpionul sill{ animaJc binecunoscuie. A doua jumatate a semnuhri Sa:gctatorului, partea jum3UHC cal. Capricornui, care esie 0 capra sau 0 capra-peste.

su, evident Pe~tii_

Sernne fecunde:

TauruJ. Cancerul. Scorpionul ~i Pcsul. Semne sterile:

Gemenii, Leul, Fecioam, Capricornul ~i VM~[Qru1.

Profesiunile ~i semnele zodiacului Berbcc:

Mescriilc in raport cu metajut. fiend (rotisor sau porupler; de exemplu); ramunJe medicrmi in raport cu caput, eu fat:1 (neuroehirurg, ocultist). Militar, protesiunr sportive. ghid, pastor, arrnuncr, coafor. acupunctor, umartist. vulcanolog, politist, meC30lC 3UIO, constructor

18

STI<UCTlJIUJ ,I; ASTlWI,Q(" c.:E

Tour:

Prot'csluni bnncarc, rCSl<!uralfc. bucruar, honicultor. grildinat. medic O.R.L .. stommotog, mcseru urusuce (cilllrtn~l. decorator, modrsu, profesiuni imobiliare.

Cemcni:

Functionnr de btrou, sccrctar; dactilngraf. grafician. g.rafolog. jurnalist. librur; uanspcrturt. cOIIII;rl. villi' . ."lri. cnmil'-vniajor. editor, xcriitnr. mcnr de pUimilli ~i circuJa{ic. Sponivl ca: ;'llcrgrilori. cicli$IL !!illlJ)a~ti. tcuixmcni.

Gmn~r;

Pazni, lie noaprc. rcxtauruntc (Mu(un). ViIl1.<lri (jucarii. jocuri. illlbrrt~iimin(e). gr<idiIlIle de coptl, erose. Hrn. lichidc. decorator; notar. (lgenL irnohiliar. oncolog, istoric. ptimnr; romanctcr, nuvrgruor

Leu:

Administrmor, director, ~cf, inv:1~"Itnr. optician, expcrt(loatcdomcniiJc).mcserii in legf'tturfl cu aurul, bijutcrii, rnuzcc: mcscdi in Icgl1tum cu moda $i tcatrul (comcdinm. actor. manechin); protcsiuni legale de jocuri. VHC.1I11c. copii, distractii; cardtolog. vcrtebrotcrapeut; ambasador.

Feaonra

Blblkuccar; Iunclionar de birou. contahil. casmc, grafclog, ceasormcar. {ipogrdf. infirmter, librar. rnccanic de prccizic, profesiunllllcdicaic (generalist. mfimuer, funnucist, gnsuocruerolog). muuca de precizie, de control. de ctasamcnt, de analiza. de magazlu, de Iabrtcaue. de u7..inn. de spualc. de siUlflHItC. tie uuimale, de ma'\uri, de vcrtfictiri ~i depozue (desenator, z(}olog. vcrennar, homeopar. expert. snrosncmn. sender. gC()IHClrU. unalist erci.

Salalltli:

Teate rnescriile undc echilihrul csic important (dansator, gimnast, cchilibrist). Profesiuni de justitie (avut:m. judccauu, procuror). Mescrii Icgnte Lie frumusete. estetism suu decoratie (pictor, ~tihs()' rneuicm{i IUrolog. ncfrulog, diabetolog), Pruresor de muzid *i mesertlle in fl.tpori cu picioaretc (ascensor). Asistcru social. I'rofcsiuui de distmctii. de amuxamcnt. de cstimaue. de flnete

Scorpion:

$cf. chirurg. [}(llitii.:, militar, xudor. ""cXt)log. psih,lOalisl, csotcrist. lllagiciali. nu.::.tJium. paznic de cimiur, herpctolog, scalandru, erheolog, spcotog, cautmcr de comori. atomist sau om de stiintli in domcmu! nuclear, rarmacrsr, diagnostician, suuor.

Sagetmor:

Gcomeuu. preru, pastor. rurism. trauucamr, Iilosof. cxplcanue. confercntmr. tcolog, guru. medic specialist ul slngelui, artcrc ~i gambe; profcsor universitar. vtnaior, acllll.ill~. agent; OC vuiuj.

19

STRUCTUltILto: ASTIt()l.()(it<..:E

drept, tmnsponuri, SlIiiin:ilaIC.

Capricorn:

Pmfesiuni udmiuistrativc. Mcscrii in raport cu muntclc. agricultor, anucar, ""lictor de tcmuc, ccasornicar, profesiuni dc unuliz . ."1. de control. de admlnisuunc. de arhiv!i: prufesiuui in Icgrtlur!i cu frtgut, mluelc, piatru. Geriatric. reumntologie. oSlenpahe. dermatotogic. Arhivur; pajcolcg, palccruotog. gcolog, ncndcrnician. matematlclau. cncictopedist, episcop, cardinal. sculptor.

Viirsiftor:

Aviator. chlrnist. elcctncian, clcctnmist, infonnatician, tarmacist. fOlngraf. mijloace video. usisrem social. educator, tehuician, prcrcstunt in rupert cu ccrcccarea. pcrrccucnarca, Invcuun: marketing. invfllIunint, aparate uluamodcrue. produse slntcuce ~i toute mcserlltc noi pc timpul primilor 7 ani, meserii legate de pOlitic!\ ~i de organtsme uuernationale ca: O.N.U. tl.N.E.S.C.(). cinema. scrmor S.F.. asuulog, psihnJog. publlcist, r.tdiolng.

p"~ti:

l.aborateare. spltaje. inr.:hi~nri. locuri tnchise. Psihiauu, vludccator. pedagog. urlasotcmpcut, fotogruf. pcuottst, pescar, preoi, cvanghcllst, spton. poet. scajandru. astsrcm medical.

Aceasl1i !isU1 ('"SIC d0P<UlC de a fl cxnausuvn ~I arc un caractcr dour onemanv. fUI."l t:UIl1 ar artu.a

nrganigrama unci intrcprindcri .. organizate astrotogtc" Director: Lcu

Sef servtctu: Berbec, Leu. Scorpion Sccrctar- Gcmcni

Telefon $i reccpuc: Gcrncni Finante: Taur

Comabiliuuc: pccllm

Lucru In aretlcre: Bcrbec. Fecio3r1'i Ltvrilri: Gcmcni

~cr personnl: l)ahmlll

Rcprezcnuuu ~i scrviciu extern: srlg.ctnWr lnfonnatii: var:-;alor

Laborator: P~ti

Pcsturi unde stabiliuuea cstc prinum.lialk Capricorn. t.1.I11CCr

Rezurnatul simbolisrnului zodiacului

nerbecot: uducc elanul. emuzlasrnul ~i actiunea, EI are gustul rtscutut. Estc dlnamic; cste un pionier, un cuccruor, Berbecul cstc un scmn de impuls, de generare, de cxctuuc. de ardoarc si de indrih'.Ocaln. EI reprezlnta pe eel cc inccpe ~i pc eel ce prcla conduccrea in Iruntca unei miscari, Berbccul se 7111l~cArea7 .. 1I:, are ini~ia(iv" ~i energlc, Berbccul estc purenuc. gray ~i cau(~ succcsul, Este ambluos si imprudent. EI vrca sn fie prunul.

. Taurub tercsiru, materialist. Aducc stebiluutea. rcallsmu! $i tcnacuaica, incaptllini.tt, posesiv, gctos, atractlv ~i scducator. Rcprc7.i11l~ ri'ihdml'a. pcrsevcrcnta. Ierulitatca. achiY.iti<1 (banl sau hmn!O.

20

STHucruKII .• : AHI{OI.O(;ICE

Estc.: conservator, titlel t'i arc ncvnic tic contort ~i tic sccunuuc. El cxprimi'i imJt,dtlllicia. uuercsul. scnzuafitatca. poscslunca, plnccrea. I~I rcpn.:zintti phmlntul. rcrcnul solid.

(;t:m~nii: rcprwinta dlfuzia. comunlcnrcu. miscarca. dcptasarca ~i curiozitatca. Exprima dualiuuca. dar ~i inteJigCll\i.l. Gemenii rcprc7.int..'\ scmuu! citrelor ~i aJ tucrclor ... I adunaril ~i ilUnullirii.I~1 arc idei, dar "dCSCIi cstc illIgl),L'iitt ~i complcxat. Rcprczint!i adolesccrua ~i studiilc ce SC dcrulcuzf in uccnsta pcrloada. Rcprc:dnl!'t discupu. dczbmcrca. cuncrut. scricrea, CiU'1Cil ~i prcsa. E~lC scmnul comenutui ~i l.Il sehimburifor, EI rcprczil1l;J frc1lii si surorilc. precum ~i anturaiut tndividului

Cancerul: Racul (Canceruhcste «crnnu! fumlttcl, al p6.rintilor(in specinl mruna).a.l carninului. al dmniciliului. I ~I aducc imngtnatiu, xcnsihililah!H. rnmantismul si miIClltlgi;:l. J\mhianta rcprczuua mull pcnuu acosta lixtc scnurul fl:cunoil!'tlii ~i al gcstatlei. Rcprczhun nunricca *' occnnut primordial. EI csrc I1clipi*tit. sendnv, iutuuiv ~i vulnerubil. Este scmnu! tnconsuemutui, nl cOpiianci, al trccurulul, al multimii ~i al puhlirului (al dCm()II~ITil{ic:j). EI educe IIKonstall(_;l. memoria. fanll'zia. comcdia, capriciul, tlucuuuiilc ~i sclnmbarilc de stare. Arc ucvotc de xecuritatc. lie vixarc, UC pl.lc:tic. Rcprci'.intli. postern, cavcrnetc, grotclc,

Leul: cstc scmnul putcrii. ,II rcgalilillii,;011 slrfllucirii.I::.. s tc scmnul divinitntii {.s()arcIC).I~1 auucc gcnerozlnuc. orgnliu. gtoric. IIl)hlc{c, idealism, suriluctrc. urtvlsm. vcdctlsm. Hcprczint!'i dragostea, luimu, crcsuiu (crcalia artislid't cu copii)' Arc gustul luxului. Arc ncvole de a fi cerurul LIe tmcrcs. lobcstc ptaccruc. !"rtrhiUllriic. dlstmctillc. jocurilc. spcculatia. EI csic catdura $i sccem. 1~1 rcpfGzint5 educaliu t.·aliltt~ilc artist icc t'i in special cctc de actor. Rcprczintn ambltia. autorhntea, J'ranchclcil. tncrcdcrca. paciuucu, vaniuuca ~i tirnnia .

F ecioas-a: lisle. scmnul HnaJizci, nl mcrodc), al I)rgclllil u 1rii. ill c:Ia"ifj':l.ni ):il <II masurb 1·,slt.' logic.:. timid. pcnccucnlst, numlac. muncltor. practlc. s.erviahil. rational. critlc ~i egoist. Art.' grija cclui 111111 mil: ~i mal nctnscmmu dctallu. Angoasat. Rc.:ful.ti orice pcnctrarc. fccundnre sau viularc. Mlstunos ~i virginnl. Reprczinll\ mcdlcina, dtcrcucu. s!'1I11\t.alCa. holilc hcniguc ~i/~au psihosomutice Rcprczilllfi igtcna. surciuitc cotidlenc ~i repetitive In camln. ESlC scmnu! alllm.aICltlr 1·: x rc un scrun tehnic $1 ingcnio-, RcprCZII1I{1 imp5rtirc.a ~i scaoceca. 1·:1 arc tcama de nccunoscut. de xurprize ~i sc stnuc hll\1I<11.

Sl'nm HI -crvtctunn.

n'lhtOta: scmn ul cchiflbrulut. al unuomcl. al justipci •• iI piteli FI rcprczlllili pc ccU\lalt. de vis-a-vis. compuratia. upnzilia, complcmcruununca. ESle semnul uniunii. nl (.'~~rilorici. ul iI~{)ci;,ttiil\lr*i al cunuuctclor. P~tcgfi.llios. elegant. urutcarua de singur.tt.uc.cuca.litn{i penuu dans. 1-:. s lC dulce. Hvind ucvoin ~n lie iubit. uvlud gustul Frumosului ~i ul udevarului. "nun intcres pcntru villl·a SI)(.;i<tH\, rcuniuni, Intlfniri ~i IlhllltJcnilliti. 1:1 reprc1.inll, ulcgcrca, t:zil{trilc. uducc urhitrujul. concilicrcu, tirc.plalC<1 xau ucdrcpuuca. E x rc un scmn artistic, ruflnur dar snoh. luhc~fC Ilararea, nux.!lI, uxtcustuul. frumusctca. f .. ltililatc;'l.l1iplolllillia ~i convcnutlc.

Seorptonul: rcprczintf moartca t'i scxualitutca, E.:HC scmnul insunctclor, ill dorintcl sexualc. <II poscsunni dtsuucuvu. Aducc mistcrul. sccrcrul.tcnchrclc. dar*i rcgcnerurc a. murana, uunstormurca ~I illearmlffla.l{cprc1.llltft putcrilc ascunsc. maglu IIcag.n1 ~I spronajut.fubcsrc dnunu runcon satJidil. Distrugc pcmru u rcconstnn. FX.IW11l1S.l. tlramc. conccntrat, pastrind ranchiuna. gclos, poscsiv, mvidios. rw.hllmilnr. du~m:Ulo~. Esle scmnul cronsmului ~i al porncgnuioi. Scmnul ~)&nllCL al comorilor ascuns.c~; ul talemclor ascunsc, ca magncusmut. lubesre purcrcu. Spiritul .... /),u C. ... tc pcuctnuu !;ii hipcrcritic. Anvtxt. EXlgCIIl cu cI insm;r ~i cu aHul, Semn all,lIo~lcnirilf)r.

Sa~ctat(lrul: marchcaan cvolutla mtdl!l'lLJai!1 !\;.IU spirhuall:i ~i studille surcrtoarc. Rcprczinti'i filosotia. csotcnsmul. tcolugm. rclt,g.m ~1 lcpca. I~"tc scmnur manlor c;\lrttoni, <II slfl:ii1l<itllli1 Stlgcl[l(llrul CSIC ctcmu! copll. optimist *i Intotdcuunn cu U1I bun unuu. PnscdI'1 gustul vrnaroru. ,11 cursclnr de (:<11 ~I .11 sportulur (viat:t in acr lihcr. Gunring) Scmuut il UCSCl1lflC~11 .. 1\. pc protut. !!Ufll.

21

STRUCTURILE ASl'ROL()c:lCE

cxplomaior, liderul spirilUaJ. E.~{C scmnul vlsclor (in spccinl ,II ector profcLicC), Independent, ndaptabil.jucaror. aventurier, imprudcnt.jovinl. cntuziast. tonic. Posedn ohun:i. minil Estc scmnul malu';I1\(.ii sl. lntr-un anume scns, al tatalui care ghidO<t7",1 ~i protejcall.1.

Capricornul: cste scmnul muntclui. al virfului de alios sau al urnhltici, al asccnsiunii sociale, feme <11.( sigurc. Reprczinm ;]vari(,ia. flllgaliUltca. brt.ulllcica. singur:iuuea .. dcspuierca, roitliz.arca., cconornia, rabdarca, persevcreuja. Indicl'i postunto elevate, tncreuerca, responsabilWiti1c dar ~i dntorta, metoda, organizarea, imcgrltaiea, singctc rece, prudcnta, pcstmismul. rncca!a. runclriunu. rczerva, egotsmoi. iltlerioriz.1rea. 'intirzierllc. expcricnta, rigoarea, dcrasarea, reculegerca, intclcptiunca ~i frustrarea. In general. eJ arc sim] pracnc ~i csre un bun sP.Huilor. SCIOn al admmuiilor ~i al cunosuntctor.

Varsatnrul: rcprczillia viitoruf. Estc avangardist, modem, umanist, indlvnluahst, aluuist, iudcpcndcru, sirnpntic ~i rcvotuu, Are idci ~i umcr. SiJnholizc(lzn. suima, vmorut. prospcctia, spajiul. comunicatiilc modcme (Tv .• cinema, vidcu, S<Hclh. calculator). Estc sernnu! prie\I;I11Ct. inventici. al .tlrigiuaIiIJlii. al utopicl. ar cxplozici. Poscdi.l un deoseblr spirit de conuadtcpe. Rcprczinlfi nsociatiile ~i uuuc organizatiilc imernationale ESlc Ull semn intuiuv ce simh()J1i~ca71i astrotogta ~1 pantpslholngia. Rcprczinl:i mijlo.ll,jclc moderne de transport Itreu, avinn, racneic) Sernn al frmcmil~itii, allitx:n.1Ui. a1 politicii, al exccntrichatii ~i al camnrf unci cunoasteri .

... ~tii: este semnul inl1nilului. a ceca cc C$(C netlmltat, aI cr'tdil1lci $i al miSlicH. EI educe caliLA~i artistlce (muzic:i. dans, pictura). Simboli1.eazi\ mspirapa crearoarc, imagillalia. imagmea, nuuijia ~i clarvizlunea. EI aducc sacriflciul, misrcrul, sccrcrul. dmmatizarea. visarea. PUVC!)tca., eznarea, rescmnarca, non~nlan\<\. PO;.lIC sA se unue uocori slab. lcncs, superslilios. Rcproi'.imrt domcniul irnaginii, aJ iluzici, allr1iili"trii LIar §i al bllndetil ~i al dcvotamemutui. Fugc; c! inom1i in doua ape; C$IC tacut, discrct, uneori djstmulant. Semn Illanuoplc. senzhiv, romantic, rcccptiv, cornpastoanru. Sentimental. imprcsionabll. sensibit $i Influentabil. Scmn <II [otograJ1ci. al <;011\nuiui, al rulaxarii. at sorrotogjet. al drogurilor, Nalv dar protcjnt,

Celepatru functii ale constiintei dupa Jung

lntuitia: este rcspollsahili\ de idcilc l1ui ~i de. pcrcnualuntc cure se nusc poruind de la suuauuc

cxisrente.

Corcspunde scmnclor de IOc.

Senuuia: d..'1 con~liinll'i ccrpulul ~i;;] prublcmelor concrete. nrcspunuc scnmctor de pluII1nt Gindirea: mac rcprc7.cntal<i prin uuclcct si spirit critic. caracicristice.semnclor de ucr Sennmenud: c~IC specific lumf cmotiilor, categoric privileguu .. ~;.1 semnclor de IIp!'L

ACCSIC fUIlClii de ha7,.rl ale c()n~liin\ci &i ale componamemului. ~tm mijhmccle\lc ht\7.f\ de care disnuue £i11\1,a Ult\a.t\!'&. ocmru a QC{Cc\lC ~\ a. ~ RUa\'I,;.\ \'.\ re;.U\\~\c. \ "=-C'1.C\\\\)\U. U\\ )~C~\\"T ~c \\1'> .. .gindirc·· VH Il mat sever. tncnpnttntndo-sc in apllcarca nun rigid;) a Icgii dcctr ullii (aeca~t<1 dmunt~ funqici abstractc a gindiril), pe ci'nd un judccmor de lip .. sentiment" va uvea tcnduun de it Ina in considcnute. trur-o mamem nuu JargiL circumsrnnjclo numitc .. atcnuantc".

Elementele

Elcmcmclc (sau triplicitaten) sim calill'iV ce cnnfcra scmnelor I) sun..;' de imngini bogatc in informaui psilu)lllgice.

Seninele de fuc: Bcrocc, Leu. Silgclator

Stru scmnc cncrgcncc ~i cncrgicc, CXpI07.iVC. vutcantcc. Silll cmuzlaxte. tucrczntoare in viitor.

Natlvii ;ICC~h)r scmnc slut uvcmurion. ~cli suu invcntutori Au tcm.lillt<l de II-~i Inii vi;q;l Intr-o :Inlt,.·rc CI)f1IIIlU:t ~I LIe a-st !legli)" ~"l1fll.IIC'1 X1IU sccuruatca. .Stnr arl.."lIi)ri ~i nccrutllruri ()hst~ICI)lclc

22

STIWCTURIU;; ASTROI.OGlCI;

Si lnflrLierilc Ii infuric. Lipsa lor de siml pracuc Il tace dependenti de scmnele de pamlm in ceea cc privc~lc neccsuatitc vic~ii cortdiene.

Semnele de pdmflll: Taur, Fecioara, Capricorn,

Sint semnele cele 111,li aw*,lIcde matoriul. DC7.voll1i un inalt sim; pracuc. Sint prudenti $1 sc poate coma total pc ei, in schimb Ie lipxcsrc imuginatia. Ei ~tiu s.l\ aplite ordinelc semnelor de foe, s:i punn in pracucn ideile scmneior de aer ~i sn rcalizeze visele scmnelor de apli.

Semnele de aer: Gcmeni, I1 u Ianur. WmJilor.

Stot scmnc ale tmclccrutut. ale gjndlrii ~i comunlcuuet. Pam uccstca, nicl 0 apJicare it facull;\lilor mcntalc flU nr Il posibilA. nicl discurs, niei memone, niei chiar posibiluatca de a criuca diferitete catcgortl. Ca ~i scruncte de roc ~i de apil. scmnctc de aer au nevoia scmnelor de P:llninl pcnuu a~~i realiza proicctele.

Semnele de apt1: Rae, Scorpion, Pcsu.

Sill( scmnc cmouonatc. capabile de dragosre, de compaslune S<lU de urA cu 0 cgaL'\ lntcnsltate.

Scnslblluarea lor ponte Interveni pcntru a modern ideile illruazncle ale semnelor de acr, sanjut practic cxagcrat aI sernnelor de pamtm ~i cntuziasmul ncmasurat al scmnclor de foe. Gmpe capaclL:'itiior imaginative ~i omrice. scmnetc de aprt alimcnteaza omenirea. in poezie, in rrnsuctsm. ~I in 11m calit..l'jti pcntru inconsticruul colcctiv,

Ccmbinatiile elemenlelor

Yom gMi tar fiintc etc cnror rx)zil-ii planctare sa. ccrespunda reprczemarf unui stngur pnncipiu sau dement. 111 general, planctclc se repartizcaza astfcl in zodiac, tnctt s:i combine cca mai mare parte a elcmcmclor. Asuel. vom avea cornbinatiile de clemente:

Foe ~ aer, rczulund un amcstec deosebit de schimbator ~i exploziv. Marc chchutala de energie ~i epuizure. Entuzi.a~mm brustc,

Foe ~ ptnnint, tmcnsa putcrc, eucrgic ~,i stabilharc. voinjfl $i rczistcn.\A. Dar daca principiul pArnilllului comprima preu mult pe eel al focului, stnt de asicpta; cxplozil distrucuve.

Foe • upa, Intutpa susune imaginatia. Dar spiritul risen sa. se piarda in ccata opaea a delirului.

Ncccsuarea unci bunc canahz .. 'Ui de entre cltcva aspectc Parntm (sau de caee un Saturn putemic), ruspunua creatoare care poate l.IIunci cfectua vcritabile pcrformame. De aseruenca, pencol din Ci1U1 .. t emouuor putcrnice care pot vcni sn subrnineze sursa de vnalitate.

Aer· pt'1mTtrr: uccstc clemente nu se C()njugn decit foarte dificil. Combinatic deticutn. care. in celc mai bunc situaui, rome ducc Iii I) snlidA rcalizare a idcalurilor indivtdului

Aer - apl1: aunosrcra de cea{fl. Individul ru-e eapul in nort. Poezie ~i onirism.

Ptlsnint - apr1: rezulrutul esrc noronn. Scopurilc nu sin! nici elevate. nici user de atins. dar de :lnverg_ur~ IllnucsH'I. etc pot n I1UIllCfl)'L'\C.

Accste comhiuatii sc pol exunde la trei clemente inclusc sau chiar mai multc, Darsc reccmannn sa sc retina doar (.Inuii icndlmc pnucipate (majuritare} pcrnru a 'iulesni interpretarea.

Axele zodiacului (semne in opozitie)

ACC~Il1r de eta s ilicarc aducc cu sine pnsihillmli nOl in inlcrprclarca unci teme astrate. Semnele sc grupcaza in ~asc pcrcchi care se opun ~i sc complctcnzn in scrnnificatia lor gcncraia,

Asue].

> - uertecut csrc prc()cupill de inlcrcsclc pcrsunalc: Ral'II1J<t dorcste ~fi lruparta ccmrelc sale de

nuercs:

. 'Iaurul c:.wl:i xecuritutea materinla. Sc:orpiolluJ Iucreaza pemru <.I·ti' 2~si sccurtuuc .. l

cmutiolll.lllt -

~ Licmunii /'till! In c[1Ul.arc de tuno~tintc: Sfil:!ct.l'jlnrul nspir~ Ja tntcfcpctunc.

~ Rucu! structurcil/,a cmouttc sale: Cupricomul rcfacc lumen;

-1 .cul nu crcde tlcd! in valorile individuale: VrtrstHorullucrCH1..'"I pcnuu colccuviuuc:

23

STRUCfUKIU: ASTKOLO(;ICf]

- Fecioara sue sii·~i sacrifice pcrsoana propne: PC~tii stm gala sn suterc un maniraj seruimcntat.

Jllpurn; 2

SOLSTITIU DE 1 .. 1\"'" 2.</ZZ.'2.

21/22.00 SOL$llTIU OE v~

24

STI.(UCI'UH.II,E A~Tk()I.()(.lt.:E

Planetele. Simbolismul astral

Snur~h.· 0. h.h:n,t!r<.JJ1ln sa cste o fonnri pertccin. l?irf! sITr~il ~i 'inccpur. ~ilUholiz1Ih.J Infinitul. l'unctul inn-nor poalu Ii uucrprcuu 1.."1.1 n IUl1lin~ lmernn, dar ~i G.I puurtul origfnnr din can.' mm!ifc~larcH s-a nnscut. Punctul CSIC prolC.ji.ll de ccrcut spiritual all!lcmi1a{ii,

In miwlogIc. Soarclc cm usocnu mitului lui l lcrculc recto 12 muucl). De a .... cmenca. iI rcgihim in pcrsoanu lui Apollon. Irutclc g,CiUll(Ul ,11 I>iand (Luna). uumit si Phoebus (Stralucuoruh 10 cunuuc de zcu - scare. PrinLrc allele, cl em ~i zcul muzic]! ~l al vindecarii.

ill [Cl11l1ll:1[<I\'1. Soarele simholl/.l!<17 .... 1 spiritul individului. pcrstmalilalcol ~I de ha7~ rlarura cue treburc sn sc dczvohc in ilcca:-.I:i l'XlSICIl{a fiilltl rcprczcutata prin usccm .. h.:IU). call1il{ilc ntuscuhuc, vOlIIlll. vnanuuca. dr.lgostC.1 ~I crcaua, SllnhnlullaliUul.

RcprczlIllf, ~jU<1 ~i consticnm].

Cuvimu-ctieie: vitlV'I. dra~n~lc. creauc, cncrgie v1Ial:1. hilrhalui. VUIIII:'. ['I07.IIIV. plus, l411:'l1. nc. caluura. spirit. ego. egoism, egocentrism. orgoliu. ~Ioric, suatocuor. I.CU. mtndrtc. lununa, CX~ hihitionism. radiatic • .sJrllluClre,

Cutosrc: !!illbcnf'i; metal: aur: anatomic: 1I1ill1:'\: guvcnuuurul scmnului: Leu: guvcnuucrut easel: V.

Luna <t DIm:\. scmlluni ale c\mtitiinlci sau ale forte; sufletului silu tcgme 1:.1 nivclul material ~i In nivclul splrltunl. ldeognuua cste rornuun namni din Iinii curbc. foanc ctntl{iunal;i, fiind alc1llulf.1 din sumtccrcun. en Ifi1jc~[c ell 0 rcflt.:t:t1u·c., ~oarclUl in illOnil Simrn,lul cxtc inu)f', callt' lnuQl)i, cfiulinl.l spre rrccur.

ln Initolug1c, 0 rcgri.(;'im in mitul Sctenci.vcualurui.rarc-i dnrulc hn i'.cus clouft fhcc: pc Hcrsu .s' Pandm. Pan a sedus-o, ofcnndu-t ullCri(lr n fnlHumsl1 blanfl aiM.

Mm adcscu. II usocicm mitulur lunar pc Ancnus mlunaj. i'.cII,i a vin:1.hlrilor~i urcnsilor.cu pare :.I se usccia in mod particular Lunii allall'i in SClIlllUJ Sl'tg_C!riu)rului.

Luna pt)<'t(c 11 <.tstJcial:1 ~i scmuuful I·cciua.r~i. GiCI ca cSIC (I I.cl(fi \llrgll1ti care a~lguf'<' subr-isICI1!a. luana.

In lema n;'lut.lA. Luuasuubotucazn suflctul indlvidului ~i parte fcminim'i a nccsruln on opl)/..ilic cu Soarclc cc rcprczhua partea masculina). r .una rcprCl.inffl nasrerca ~i luconsucmul.Iisrc xitnbolul nuunci, E~I simbolizcaz .... l\ billie calila~llc feminine.

Cuvinie-cheie: camin. urigine. trccur, ncgauv. minus, renlcic. apli. urnichutc. 1lI:.t1lli'i. pasivitate, romannsm, mohitiuuc. scbimbarc. cictu. zCitf\, populuntnre. moun. tnxtnhihtutc, Clllidian. ()hisnuin,n. ohlcei, CnHllic. noaptc. lichid. ;llcrgic. inconsncm. mcmorie.

Culoarc: alb; metal: argim: amuonne: sunnac: guvcrmuorul semnului: Rae: guvcmuuuul casci:

I\(

Mereur q.. Cercul spintului rasare l.Iea. ... upra crucii materiel. tcrrnlnlndu-se cu seruiluna cOII~tiinl·ci.. Linin dcstinului san Nl1.11ia intc.lccluaUi cere it II m:.tni1l:sult:l lntr-o ufinuurc ~pinlualfi Afbmarea SH line de senunn in care Mcrcur sc anti: ill cmnlionnlul Cancer. Mcrcur poruc 10IIiJ pe eaten spiruualil5lH prin Bhakti Yoga. calca iuhirli. 'ill limp ce Mcrcur III g.cmcni poaic 11m a ill spirjtunlitate prin Juana Yoga, cuca imclectului.

In milologic. el csie reprezcnrat de dHrc IICnTws. Iiul lui 'l..cu~ ~i <.II MiliCI. Jiino mcsagcrul zcilor; zeu al dlh'\lorilnr, HI comerciamilcr ~i .I.l hotllor Nascut ill zorii zilci, la umlaz .. !'i d era suficient de marc penuu a p.'irilsi groia sa IHIUtlil. Aplllloll (f;oarclc.) iI rlleu pr.uccrorul pfl.Monlor ~i il inv~llt arta de a prczicc vlitoru! CU iljuwrul pielfi"clclor-(IMti indoi;;IUi. gconanun», tJindu~1 un basion Om. caduceus) ell scmu ul puterilor SOlie

2S

STRUCTURII,E ASTR()I,()(;ICE

in lema uuurfri. rcprczinll\ fucultritilc intclcctuulc. cxprcsia personala a individulul ~i contacretc sale. Locu! lui Mcrcur in (emil indk.1 ceca cc vli lmercscaza eel mal mull ~l in cc nuuncrn comunicati

Cuvtnse-cneie: comunicutic. contact, intlfnirc. deplasare. intelcct, mental. literA, mcsagcr, cumJ~lin\<1. dcxtcrltntc. cuvlnt. pcrccpnc. opinie. superficial. multiplicare, scncrc, transport, Irate, comen. carte. vccln. secretarial.

Culoarc: pclicnuuie; metal: mereur; anatomic: sistem »crvos: guvcmanirul scmnului: Gcmcni ~i Pecioara; guvcmatorul casei: III ~i VI.

Venus ~.~ "crcul spiritual.al infinitului dcasupru crucii materiel, tncerctnd sn ajung!\ In Infinit.

Dar Venus arc ~i \) alt{t rat:l: idcugrama rcprezcnttnd. de ascmcnca, ugfiuda xcitci Venus. in Care so rcnecrn atitudiuilc ~i vulorilc noustrc. l.n pceue Il oglinda vanitfitii ~i a placcrii, sau a iublni ~i afcc;,tiunii. dcptnzlnd de pozitia particulara 11 lui Venus in lema.

In mitulogie, Afrodita, zcha iuhitii, csie CC'I care atribute Irumusctca ~j atractla .'i.cxuaJa indivixilnr. Crones (Sutumj rctcz .. ~ organclc sexunlc ale uuntut sau Ouranos (Uranus). accsur caztnd in marc; spume :;;C strtnsc in jurul accstora :$1 n fcrncre de tJ marc frurnuscjc fu z[unislitil: era Afrodita/Venus (gr. aphrose spuma). En i~i va in1;iclCl sotul. pe l lefaistos, cu Arc~ (Mane).

In lema nataHi.. Venux arum ceca cc ne place rnai mult si upul de pcrsoana cc ne atrage. Cuvintc-cheie: mrae{1c. sentiment. Irumuscte, arccnune. senzualitate. sim( estetic, [tlta. farmec. mctrcsa, gust. scntimentalitatc. came, dulcca\<!. zahnr. armonic. emouc. tnndreje. dragoste. placere, lux. uniune. xcciabilitatc.

Culoarc: verde; metal: cupru; anatomic: gil; guvcrnatorul semnulur Taur ~I Balanta, guvcrnatorul easel. II ~i VII.

Marte (/. Cereul spiritualitfltii sc alln Iii uivclul de jus al idcogrumci, iar linin drc.aptl't sc mnhilinnei.l7 .. 1 ill sus, sflrsindu-sc imr-un scmn al doruuei. Linin dreapt./j, asccndcllt?i slmbortzcazn cncrgia scxuara conccrnnuau pcnisului. Anre! spus. Marte pomeste din spirit ~i 'inccarca s:l iasfi ~i sa sc inalle. dar adcsca mac opru de instinctclc ununalice ale dorintci ~i penctrnrf

in nutologic, Arcs (Marie). era zeul rnzboiului, singurul flu legitim a.llui Zeus $1 ul l lcrei. Era unu] din eel doisprczece mati zc! at Ollmpului. ranraron ~i violent.

In tcmu natala.. Mane ar<ui't ceca cc lie donm cet mnt mull. $1 irldici't in cc domeniu chehuim cea mid marc cnergic

Cuvinte-citeie: acuuuc. energic. donmn. f()rta, spirit, muschi, CHp. agrcsivluuc. lI11ti:uivn.. intpuls, impulsivitatc, IUpl[l. instinct. anna. operatic. accident, srad.~

Cutoarc: rosu; rncuu: ficr; anatoruie: sistcm muscular; guvematorul scrnnului- Berber ~I Scorpion. guvcmaroru! casci: I ~i VIII.

Jupiter t .Scmilunu constilntci cstc deasupra crucii materiel; idcogramu porncstc in planul material ~i luptti pcntru u dohlndi 0 nilU,! CDIl:$liinlrl. dar scmiluna cstc orienlal.:'\ tnsprc inapui !;'i tnaururu ~i. dupinzind dc conlinutul S{IU. ca poatc dcvcni tic luminoas:l$i stralucitnarc. fie oricnuua spr~ xine ~i autllindulg,clilfi.

In mitologic, Zeus (Jupiter), era sl{lpillul Olimpului: 1<1 ortgtnc. nurnelc sflu tnscnma probabil . .Iumina ccrului" Sc numca .. taltilzcilm ~i al uamcnilor"; liar era conxidcrat mai ales cap (~cn de tarutuc ~i protector nl orasului (dcoarecc Jupiter csrc in cxahurc in CanL'CrI

ill lema llawU't • Jupiter slInhulizeaz!'i [1osihilit:Ililc de expanxiunc ale uidivtdului alii In mver inferior (limp libcr, dixtraclii). dl ~i 1<1 nivcl superior lcvolutia s.a}

Cuvuue-enae: cxpansiunc. cxtrovcrtirc. cmuxiasm. optimism. bucunc . jovtuliuuc. protccuc. ghid, guru. rcligic, mcdiciun, spiruuatinuc. crcsrcrc. disuactii. morulitate. ~,U1sa cvotutic. aspimlic. C{Mllotic. sl([iin{ltall!. filosofle. csorcrism. ccucauc. vlnmoare. vocalic, lege. jusuuc.

Culoarc: hleu: metal: snm!u: umuomic: ficat; uuvematurul scmnului: Sl\!!et1'ttm; uuvemmoru!

casci. IX. ~ - ~

Sarurn i. Crucca mnrcncr CSIC cca nun rlcJlcwll parte a ldcogramct. Saturn reprczcmtnd mntcnu in L'L'I nun pur scns. Scmiluna curter ouisrnmei conoarnnun inlil in mtcnor. dar Snr~c1$1C

26

STKU(;TUKI[.E A'TKOLO';I(;I-:

imr-o pmicctie cxtcrhll.lrt't; chiar ~i Iii eel mal concnn ulvcl ill materiel trcbuie mai illlii srL privim in noi, inaintc de aqitlJ1a. Estc uuporuuua partca Iinalll ,I scmnulul. dcourccc prin uccasta. Saturn il rcprczhui\ pe protcsurul pozuiv: dac", ca se sti~~~h! in interior. Saturn J'(lt'llC simbolizu limitarilc iIllp"USC

In mitologic. il rcgasim pc Crouos CSalUm), flu! lui Ouranos (llnlllus - r'crun ~i aI Gaiei Wamifllul). Numefc de Crouos ville de In chrnnos Itimpul) ~i cf a tkuunit, in tlrupul cpocf de aur. pc 0 insula a Prcafenciutor, III Vc. .. a. in Atlnntlc l/\II<I1uida. probebil). De noun en Crones i*i castrf uual. pe Ounmos. ~i ii mind pc copii acestuia. in "rara de Zeus (pcntru l·n marna sa il tntocui CU opialrM

in tcma Oilt[ua. Snturn rcprclilll1'1 valorilc timpului, ale rl1hd.lril •• ue rC:t.1SIClllCl ~i ale clcvitrii srgurc ~i lcruc. $imbolil.ci.l'l .. '\ de asemeucu, tocul undc c ncvoic de :o;iguranl1i ~i undo '\1; l·.mL:~ o .mumiL.1 rezerva.

Cuvime-ctteie: limp. riUxJa.re, sig.urantii, intclepdul1l:::. millie. ctcvarc. admiuistmrc. lcmourc, lntirzicrc, zid. ohstacul. rcsponsabllhatc, limil:i. virf l\mhiti(.. hilltinC\c. dcspulcrc. adcvi\r. dct.<~arc. ermlt, urgculi'l.JU'C. erort. pcshnlsm. rctractlc. nurovenirc, r~ccHI?t. lini~lc. unoblliuuc. sofidificarc, pitlln1. daturic. s<'trcin{J.

Culonre: ncgru: metal: plumb; anatomic: schclct; guvcrnatorul scmnutui: Cupricorn; guvernatruu! caxei: X.

Uranus t5. Crucea nuucnci In centro rtl, s arc din ccrcul inflnitului. dcasupra linici Pfunimulul, din .sUbcUI1~licl1lul nostru eel mai "dine. nW1Cilin Fiind (jet) p.1Ilc~i de ana dccl'ltrc Iinllle dcstlnulur s~uJlIc intclecrului abstract. Simholul estc abstract. format numal din linii drcptc; ncemouonal

In mitologic. era Cmnos. despre care deja am vorbh in le_g.ftlulCI sn CU Saturn, l Jranus CSIC in mod egaJ Icgal de una dintrc ruuxc fnjcclc lui 7..uu~ ~i ale tiranici Mncmosina: memoria). numilll l Jrama (celesta) ce sa ocupa lie axtrononuc ~i ustrologie ( trcburc $UUl d\ 101 crigmc ustrouomia era unul din domcnutc de ccrcetare ale aSlrolo!!,ici).

in tema Iliilahl 1 Jrauus rcprczintA valfirilc de SUrpri7:\. de. schunbarc brusca, de accident ~, dcsrcpmrc. r, .... IC locul ccl mai {)riginal nl tcmci, scctorul undc va Fi nevuie de Iibcruue. de acuune Rcprezillln octava supcrioarl\ a lui Mereu-

Cuvinte-cheie: libertatc. lnvcruie. iruutue. pncrcmc. tr.uerultare. SPU\IU. ccr . .$Iiinli-l. - ficpunc, viitor, pro:-.pcqiu, usuononrlc. infllmlUlitrl. avton. bomh.l't. Iren. supcrconsucm, originalitate. clccrrichuto. p!)lholog_ic. umanism. exccntrtctuuc, altruism. utopic. egoism, rcvolutie. in" I!.cni01.itHIC. rcbcnuno. nouune, Ilash. tclmicil.

~ Culoare: blcu-ctct: IHCUtl: uranium: nnatumie: magncusm umnn: guvcruatorul scmnului:

V{U"~nlm; guvermuorul cu s cl: XI.

Neptun~. Amintlud tndentul lul Ncpnm. iucogruma slJgcrc~ll!i semiluna ror\ei suflctului CC'I hiruu nuncria (cruccn). Hccurc dime itl tridcmului dCIII,tl'i un asrcc.:ll.tll'on~liilllci UlII<JIlC. uunc flind pUnnCiliC. pnn upctc dlvine ale lui Ncptun. Semtlunu cllloli(ma\(! it s uflcrulul csic t1ivi:t.alli dc i.I.\iMc.:lclc tlzlcc ale viC\ii. cirnbcllziud illtj'{j od"ll11 luplU dhurc trup ~i sunci.

In mitulogic il rcga. s im pe Poseidon (Ncptun). pnucipalul zcu ill Ill;"ii ~i nl cur s urilor tie ap:i. dolal IiiIH.J cu tuimusul trident. AnillHllclc cunsacrute stm taurul ~i calul. I~'ilc rcsponsabit de currcrnurcle de pamtru. Sc plimhrt in curul stlU, dCi-L'iUllra valurilor. in marc vllcdi. La inccputul umpuritor. dud sc 'impartea planct<.l truro I.ci. lui Poseidon ii rcvcni in x ula Athuuidei.

In tomu nillam. Neptun rcpmzinl.''1 locul de cautarc 1i1il"Ximii II unui ideal L:U Int CltC;1 cc comporta accsta catluzrl. Dc l\,"'CIHCI1!!<1. cxi:-.t.'\ riscul uc dcccp\ii sau tIMAri.

NC(,!lUU :-.il1ll)l)I1I..CH:t1i in:-;a ~i Dhunun :-'<11I daloriaspiritual:l::;i rcprczinU'i ocmvu supcrtoara a lui Vcnus.

Cuvuue-ctieie: hnng'iuc. imaginlllic. xpiruuafinuc. dharma, misuctsm. clarvixiunc. inconsuem. st<1ri alterate i.llcel\II~liinlci.1IlIagilic I1lcnullt1. cvanghcliznrc. Huminarc. imprcgnurc.tradarc, ideal. ilul-ie. vag. ncclar, fmngralic. imultic. fug:i. ubundon. marc, muzic.i. vi:-.. cl.:'atrl. petrol. mislcr. poezre. I1n)~. hipIII)zli. rulaxarc. Sllfft)it)g_ic. cnmpasiunc. dtsotuuc. cvnduuc. uuatenal. liclud. V«\Jr..

Culourc. bluumartn: metal: ucptumum: umuunuc rncuxrrc: guvermuorul semnulut' l'c ... II.

s·rRUCTUltll.EAs·rH(}I.(}(;ICE

guvcrnnuuul easel: XII.

Plutun e (Pcrcival' .owcll). Idcogr:anw e Jnccpc prtn Hm« lit:i(:l.i;1 matcrici, urmtnd a~IJ linin dcstiuulul ~i 1(1 viti' illlilnc~lc scmlluna Cllll:;>liiulci. tmoarsn tnsprc accasta, prlvind tnaururu a, lilil' ~i validlnd ubisurtlc sate Intuuucoaxc.Rcpru/uuamistcrul suhlim HI vicjii CC nruutarnumia .t'llJll":' a omuful cu univcrxul.

in milOlo,gic. Pluton em reprczcnuu de lludcs (invizihil), zeul lllul1.ilnr ~i .. uvcran ul lumii subtcranc. Em Fiul lui Crooos ~i til Rhcei. Fiind rsnc al lui Zeus ~i <II lui l'oscidun. Avca Ull car tne .. de arm:l,ari de UI1 albnstru sumhru. Pluton em. de usenumca. un supranumc al lui Hades cc !o;cTltnilicl .. hog.UtI'''. il rc_g;1sim ~i <'::1 Dis. zcu nnnan al Infcmului (dis=: h4.i)g~lt).

In (emil Ilmalrt. Pluton anll" v<llvrilc de uuusformarc sl rcgcncrurcutc individului.Hl /oouhlini'i1.l't ceca cc trchuic distrus pcntru a II rCCO!1SLrU11. Rcprezhun un 10(: aJ uanci Ionrte complex ~i angoasant, undc individul se rcg:i.'c,~(· slngur. !'uta in faU't cu prublcmctc sale. Rcprczillt!1 octava supcriOi,In'\ it lui Mane ~i suh1iniiJztl rcnasrerea.

Cuvime-cneie: tnmsfonuare, regcncruru, drmnii. IIng.oasn. .cuuism .• uum. cnma, putcrc. monrte. rclncnr-narc, karmu. jU!o.!itiar. exterminator, obscstc, fohlc. clllHllarii. nunutic. secret. illvc~liga\ic,'lIlitli7..'l, p:-:ilulllalit:d. lnutcrc. rebcl.unm.cxtrcm. nuafinuc.scxualhurc. rcactic.maglc ncagri1.. simi al raspundcrii. protund. complex,

Culourc: rosu ~i ncgru: metal: plutonium: :.lllilllll11ie. \lrgllllcic de reproduccrc. guvcnuuorul xemnului: Scorpion; guvcrmuoru! easel: VIf[,

Observatii:

I. Mcrcur nu sc depluscnz .. 'i ll1cnxJat;1m.u mult de 2X la\ft de Scare

2. Vl!IlUS IlU sc dcp:i.rlUal'.!i niciod':lln mai mun de ~7 hlt!i 1.11.: Soarc.

3. Cclc mal mulrc astrc se t)PUIl ~i sCl·j)mpJctlJ:.II1t Lloufl cite doua. cupn cum ali punn reman;". Soarcie, polul mnsculin, acuv. rcprczemlnd xlun ~i con*ticllIul.. so opuuc I .unii, polul fcmluln.

paxlv. rcprczctuind, lIoaple<l ~I illt.:on~tit.·lltul. Ell!:\c cOlHpll!tcill.li. c!il'i cxprimh parteu IHilsf.:ulinli ~i partca fcmmtnn cc ronHe.v,n uuanuucu cgoulul.

Mcrcur, intclcctut. cxtc uucnucdiarul Intrc cere dllU;i lumiuarii

Marte. polul sexual nuc-cunn. rcpn:/.illta dorimclc intcrioare ~i se opunc. dar :-;t.' t'i Cl1ltlpICh.liV.'i. cu VCIlU~. pulul sexual temmin (C reprc/,illln dllrill\c1c supurioarc

Jupiter. rcprezcntind cxpaustuncu. cxuuvcrurca ~i uptimlsmul sc \)PUIll' IlI1 Saturn. care 'iilurnl!'i7,ca1"4'i rcuugcrea. illlf(lve,;liin:<t -~I peximixmu!

Mcn.:ur este viziunea dctnliului, pc cind l lrunux CSIC vi/iunea gillhalri

Mcrcur rcprci'.int.'i dcpla .... ucu ~i vcclnauuca, pc clnd Jupiter rcprc:r,1I111'1 dihihlnu ~1 /oolr(illlaWtciJ

tcu Mercur se C{d{lIllrc~lc in taru naW!:'! iar cu Jupiter, sc dUtitorcl;oll' in Str.1.1I1{IIIIICI

Marte c tc uctiunea iar Pluton este rcncncnca.

t lnelc ru tre sc gnlpCit7;) cue trei, usU'cI:

Mcrcur; reprczuua intclcctul. ntuntalul. Saturn gtndlrca secreta, pc dud Uranus C~IC gll1t1jrc~1 HhstntCI:"t ~i supruconstiontul.

Venus rcprezhun scmlmcntul . Jupitcrcsjc uistcn)c1lnilllul, Ncpum CI)f11pa!-iiuIlC;,1 ~i nusucismul. Uranus rcprcznun lI1i~earc<l vcruoun a x ccndcnta, Ncprun unun miscarca nriml1l.tlil iar Pluton simholi/cazl'i uriscnrcu vcrtlcnla dc,ccndcntil (sur ecru! pcntru Uranus. mnrca pentru Noptun ~I profunzimilc pcntru PIU1\Hl).

Sonretc rcprCi'.illl~ individuulul ~i unkuk1 .una rcprct:inli'l cotccnvrnuca ~i mulliplul. Soarele CMI!' ccnuur ~i I lnmus cstc cxccmricut

Duratele revolutiilor planetare

l.unu 27,,121 M /lIe. i .1111i1 21}.5305X 1.lk. \:j()a~tc: 16~.2~221.

Jupiter: II.Xo222 "Ill Saturn: 21).4:'770 utu.

I Inmus: R~.III:l112 Hill

STRUcrURILE ASTROLOGICE

Mereur. 87.96858, Neplun: 164.79334 ani.

Venus: 224.7006a. Pluton: 248.40299 ani,

Mane: 696.98044 zue.

Durata ciclurilor planetare: tirnpuJ in care astreie revin 1a aeeeasi poztpe a zodiacului ~i la

aceeasi datA:

Luna: 19.0tX>11 ani. Luna Noua la acctasl grad a1 zodiacuIui (ciclul tul Meum).

Soarcle: 33.00004 ani, reintoarcere 13 aceeasi pozipe zodiacaU't la aceeast ora a aceteiasi zile. Mercuri 78,99494 ani, retntoarcerea Ja aceeasr poalue, in aceeasi zi.

Venus: 7.99863 ani Saiurn: 58.95719 ani

Mane: 78.99224 ani Uranus: 83.94768 ani

Jupiter: 88.99465 ani Neptun: 163.95529 alii Pluton: 247 ani + I.

NOII1: Venus. in deplasarea sa in zodiac, deseneaza 0 stea cu cinci colturi (pentagon): la fiecare 584.3 zile, ea trece printr-unul din punetele acestei stele, pe care 0 parcurge in 2921.5 tile (practic 8 ani) pentru 0 reveni 10 acctast grad at cereului zodiacal 27' ::::

Astfel, celelalte puncte ale pentagonului Slot dlstantate la 72-: 9· ~ • 21· !!:O • 36!!: ~i 15· )iI . Planeta cu cmct colturi il snnbouzeazs pe om (capel sAu $i cejc 4 membre fonnind cere 5 puncte ale pentagonutui).

Mercur, in deplasarea sa in zodiac. desencaza 0 stea cu trei cotmrt.

Virstele vietii ~i astrele

fiecare astru ne indid! 0 anumc parte a cxistenjei noastre,

In cazul unei imerpretari, d..'tdl 0 planeta esre in mod particular putcrnica, putem concluziona

ca etapa respecuva a vietii Ii va fi favorabiUi.

Lunii 'ii corespunde copilarta (primii 6, 7 ani de viaJA). Lui Mercurli corespunde pubertatea (6. 7 - 12. 14 ani),

Lui Venus Ii corespunde a doua pane a adolescentei ~i premiscle viclii sentimentale (12. 14-

18.21 ani),

Soarelui §i lui Marte ii coeespoade linerelea (2J - 36 ani).

La 36 ani debureazA. vtrsta matura, corespunzind lui Jupiter (a doua parte a vietii).

Spre 56 - 59 de an.i debuteaza vlrsta lui Saturn. ultima etapa a vietil care este aceea de a ~ti, a impMp; pentru persoanele mal pupn evcluate, exista. 0 reintoarcere ta VJ1Sta Lunii; recMerea in "copil1lrie",

Oasificarea planetelor

Luminariile: Soarele §i Luna. sint sirnboluri puternice ale sursei de viall ~ lumiM.

Planetele Venus, Mercur si M¥W SiTU Dumire planetele .. interiOO!~"; astronomlc cle se situeaui eel rnai aproape faj11 de Soare. In consecin!A, revolupa lor este mai rapidA dectt a planetclor indep:i.naLC. Ele se mai nomesc, in consecmp; ~i planete rapidc. Acestea sfm mai "persouale". did ete slot responsabile de caractertsticlle in!fividuaJe aJe fiinte'or.

Jupiter, Saturn, Uranus. Neptun §i Pluton, stnt planetele .,cxterioare'· (adic~ cele mai indctmtate fa~ de Soare). deci §i lente. Jupiter ~i Saturn stnt ca1ificate ca fiind impersonale, pence d ele stabilesc conex.iuni toce noi §i semenii noset.

Uranus. Ncpum ~i Pluton. sinl planete transpersonale, denumite astfel daloritA mnuenjetor specifice care sc tntind la nivelul unei gencra.\ii sau tAri.

Primele !"Pie astre (de la Soare Ia Saturn) sin! prezente incli din Antichitare, in tome docementele asvotoglce, pe dod Uranus. Neptun ~ Pluton stnt descoperiri modeme.

Orice planeta, astru se poaie manifesta in doW. moduri: fie pozitiv, fie negauv, malefic. De exemplu: Mercur poaie fi imcligent §i cultivat, dar ~i superficial §i mincinos. Venus poate fi

STRucrURII,E ASTw'()I.()(;ICE

indrf'.tgostilii ~i artist.1. SHU lenc~ri ~i vclltllil. Marte ponte Ii cumjox ~i Mtt'iios s;'IU agrcstv l.'i violent

Dar in gcncml. usuulc se imparl in trci cillcgorii' planctc mnlcfice (Mane ~i Saturn. cc uduc npoz.illi. couflicte ~i picdlci). planeu.: benefice (Venu v, Jupiter ~i l.una cc uduc bucuric. annnnic. fencirc ~i rccomrcn ... :\) ~i plunctc IICUl!C (Snare ~1 Me-cur. dcschtse inffucntclur <111m nlancte in aspect cu clcr. I Irunus. Ncpnru sr Plutou nu 1I1lr:'l in nccastn ctacncarc.

Psihologic. plancrclc malcflce pn)Vo'1Cn rcusnmt. anguase. ncvroxc si inadapuuu. Elccxprim:i in general UII conflict suu II dlficultntc la care mdividul truhuie s.'\ fltcrt fu\fi cu IO.tI~ consuuun sa.

Dimpotnvfi, plnnctclc benefice crcaza !<.uml\il m;1I puun urgcutc ~I mal usor de (11)111111<11

Cctc ~aplcil"trc lr'ltlilltmalc au fns[ grupaic l.'i dupa crucnul scxualit:tth. Soarctc. Mane. Jupucr l.'1 Saturn sin! mascutlnc.Luna ~i Venus fcminine. Mercer hermufrodit.

T(}nIC accsrc dale de h:I:t:i. sillt imponame pcmru intcrprctarca .iIMf()logiC[J. cu condiua tic a 11U se face cnnexiuni cu stcrcmipuri culturule limitate in limp ~i spaliu. Dc cxcmptu. COli {far majorilft~ii civilizallilor care au inLTctillUI sciziuucu ill ruponunfc h1irh<.l1 - Iemcic. astrnlogja u cvocar, din unuc timpuritc. cgalilillC<1 dintrc scxc. 1-::', face din Marte guvcrmuoru! unui scmn fcminin (Scorpionul) l.'i cnnfcrn lui Venus staplnlrcu unui scmu musculin (Blilanta). Va rrcbu! SOl VCdCIll.11l 'ICC~L<.;lrt il1li1lllui rc, ximbolul s chimhul ui de cncrpjc imre scrune ~i planctc aculo undc orlcc difcrelll!i de polariuuc dispnre

De uhfcl. p:-ihnlugiu I11ndcrnl'i nc-u Iamlliariz .. tI cu klcca eft once Icmcrc pourtl'i in xinc ounponcmc masculine tee sc rcg{l"cSC in tcma sa natal:" prill cknucntcle masculine} ~i lnvcrs. pcutru un hrtrhal.

Astre I)umi('iliu Exaltare Exil Cadere Trigjlnncra,ie
Sv;u-c Leu lle-rhe,- Vlirsillllr Ualant5 "ligctiilor
Luna Cancer Tuur Cupncom Scorpion Pc~1I
Mcrcur Gcmcm V5rsalIJr Sng...:I1'ilur Leu BaianFI
l'ccroura Pet-Ii
vcnu ... Balanj;! Pc~tl Bcrbec Fce.luar!i: Gcmem
Taur SCVrpl!l1I Var,;atur
Marte ltcrbcc Caprlcom Ilalan!l'i Cancer Leu
$"'('r it'll Taur Sii'cHih,r
Jupiter S[I~clal.\r Pc~ll Gemelli Fcci(l<lra Bcrbcc. l.eu
Cancer C'''prh.:nrn Sl.ol\r~I{)n
~ll!Urn {'arneum V5rslitllr Cancer Leu Taur, Fccjllarfi
Balanl5 Hcrbcc Gcmcm
ltr.mu-, Vars3111t Scorpum Leu Taut Gemelli
Balanl:'
Ncpnn rC~I' Sagclihor l-ccroura Gcmem Cuoccr
Leu vnrsaror Scorpion
Pluton Scorpion Leu Taur VQ.p;(iWr Cancer
Bcrbec OnJanla I'C~II CUI1l1lf.:{ionC<l7,,1. accste calitrtv ptanctarc?

/)omiC:'/III{ arc 0 HC(iuIlC P()LiLiv~ pentru sine: reprezima o ucluzuic cc aClionc4l71i ill favoarea ",,: planclil c ... tc illiliril.] in ncuvnatca sa ofennd sanse de a com-ora pCllcn(iaJui ~I cvcnuncntctc pe care ;ICca~liI Ie rcprcvinui; pi<lIlCItl in donuciliu araU'i valorilc realizatc in mod consucm, pe eaten CVtlhJ\ICI pmprn

t.sstut sc prclIlIU\ GI () 1'011.'\ lndrcptata sprc a.ltul. ca 0 uctiunc catre altii. pentru ultul; nccasra in~cal1ln,) eil pmcntmlul SI cvcrnmcotete pc care lc rcprezintll astrul in dlscutie actioneaz.'\ de 0 m;Ullcr[1 mat fil\'or.dlll:i. pcueu altul declt pemru dumncnvoa .... Lrt! jn~iv:i: pcnuu a surmonta accasta (ltllilIC. c ... tc ucccsarti dCI<l~arca fnl-'1 de potcllliHluJ indicae de cauc pl:lllelll; va ucbur sfl nc coufonuam opimci altuia sau cvcmmcmclor pc care nu Ie putcm ccmrola: va trchui sl'i dam ~I S<'I fuccm dovadn ultruismului

I WIWf(,(/ upnrc ca o ucuunc cfitre ill sus. 0 nrogrcstc. 0 clevare. 0 evotuuc fuvorahlla a potcnnulului de h;II .. ,:,I at nstrului ustrc! pU/.ilion a I; phmcta rcspcctiva cstc nrmuniov pli.lsal!i Si Cit

30

STI<UCTUI<ILE ASTI<OI.O(;(CE

nctumcnz .. "i mai binc in trucrcsu! individului proicctlndu-l pc calca cvoluuci sale spiruuatc. Cuvtntu! sau chcic 1"K',ilC II .. crcsrcrc": cxultnrca sc constitute 'intr-un ansamblu de valori. mcnitc s.."i ajute potcntiulul pmpriu al planctci ~i care va i~iul:1 ..... progrcsali in dnmcniul (t:asa) in care astrul sc situcazi ...

Caderea rcprezinra n foqtl inloarsil tnjos: contrur cxaltllrii care cstc sinonimul spirituaJiUllii. cndcrcu mac sinonituul mutcrtalitiltii; estc n ucnunc cc nu ponte II dustt la Indcplinirc, l:fu.:i ca sc naruic pc parcurs: rcprc1.inU'I 0 rozitic de ruprurn, de involutie. de rcgrcxic. de disolutic; ustrul rcspccnv IIU ponte s.'H:;i cxprime porenuntu! in bunc conditii, de undc riscul dcccptici, al ucziiu/ici sau a.1 prnicctelor ce sc tmpormolcsc,

Trigonncrajia no apare ca I) act june pozitiv:"! in scnsul unci cxprcstt personate ~i evotunvc: un astru avlnd accasra pozilic rcprczmm un potential crcativ care aduce l:alitrl\i comptcmcmnrc. in raport eu domiciliul situ tii permijind o CX.PiIIlSiuIlC LIe cnl1~liilll!i.

Accste constdcnult <tnt roanc imponuntc in once interprctarc. dconrccc prin valoarcu planctci putcm ~Ii care slur punctclc tnri "CIU slabc ale unci hfuti a ccrului. udicn ale individului caruta ii .. Ipartinc accasta hart.:i nalal:i.

Cal itatile planetare

Cunosctnd ucum ximbolismul plancrclnr, pcnrru a putca inrerprcta coree I harta ccrului, va trcbui sit sc ~tic ca, dupa pO/.ilia lor in scmnc, pl .. mctclc .. tu uncle calil1'tli po/trlvc ";';10 negative

Sc cunoastc deja fuprul ca fiecarc plancl!i csrc asocial;1. prin unalogic, cu un scum: se spunc en ca CSI.C guvernatorul (slitpinul) accstu! scmn S<IU ca in accst sernn CII sc g:\sc~tc in domiclliul snu. Domiciliul estc 0 calitate POZillvli pcnuu () planctn.

in scmnul rcspcctiv. plancta arc putcrc maxima (ex. Mcrcurin Gemeni). Cind u plancta sc g:"!sc~u.' in scmnul opus dnrniciliului snu. sc spunc ca ca cste in nil (detriment). care C~IC 0 caliuue ncgativ:l. (ex. Mereur in Sn.gcLl'j,tor). Ptaneta in exil i~i vcdc acuvnaca incctinttn sau pcnurteun.

De ascrncuea. fiecnrc plancl..'t. prcznua un ucord particular cu un :-'CIlHl in care ea C~IC putcnucn $1 accasta pozilic sc numcsrc exaltare, accustn fiind 0 calnutc pozniva.

Atunci cind o planctn 5C suueaz ... l'j, in scmnul opus exaltarii sale, 5C spuue cit en cstc in cid~re, accasta fiind o calitatc uegauva.

in ~fir~il, ctnd 0 planctri se sttucaza 'lmr-un sernn de accla~i clement cu eel al dcmicifiului s.'iu. ca sc uumcstc in trigonlJ4.:rati~ (sau in .. bucurie"), nccasta Iiind t) caliuuc poziuvn.

o plancta care nu arc nici o culitate dcscdsn anterior sc numcsre pere~rina. domicihu

cxalturc

trigl1llncralie

peregrina

c:'i<krt!

exit

Niveiele energetice ale catiuuttor ptanetare

Planetele in semne

lntr-un horoscop, planctelc se repartlzcaz .. "i de n rnanicrf incga.lft ~I unica in zodiac. Fiecarc planeta reprczrma 0 lunctie de baz..l'j, st rtccarc scmn un principiu: implctircu senmificatiilor lor fumizcazf cheilc unci pcrsona.iitlili ~i dczvaluic marilc tcndintc ale cxistcntcl sale. functia reprczcntata prin planeta manifcxtlndu-sc in comprcmcntartuuc ell principiul figurat pnn semnul in care accasta se nnn.

Astfc!. planctele in Berber acpunc.v;'1 cu purere ~i pcntru a ... c nrinnu. Plancrctc in Taur dcvm stabile ~i pracncc.

31

STRUCTURILE ASTROLO(;JCE

Planctclc ill Gcmcm dcvin mobile ~i intcfcctualc.

Plunctelc in Rae dcvin mal emotive ~i mal receptive. PI<U1Clclc ill Leu dcvin mni indrfv:nclc ~i mni cxprcsivc. PhUlctclc in Fecioara devil) mal matertanstc ~i mai cxpresivc.

Planctetc in Bal<lIl\:1 sc preocunn mai mutt de relatii1c urnane ~i de aparcntelc societe.

Planetcle in Scorpion devin mai senxibile, mai hotarlte ~i mai emotive. .

Planerclc in Sligctl\lnf dcvin mai instahilc ~i mai prcocepatc de cxpresia pmprici lor libcrtnti. Planctele in Capricorn dcvin mai practice ~i mai receptive.

Planetele in Vitrslilor devin rnai boerne ~i au nevoie de indcpcndemn. Planelclc tn Pesu dcvin scnv.uvc ~i emotive.

o plancta se cxprunn prin natura semnului in care ca sc situcaza.

Fiecarc plancl...'i prezilll5 12 manifestari de baza corcspunzlnd pozitici sale posibile in cere 12 scmne

De excmplu venus. care dctcrmina vuua cmotionatn. prezinta 12 culnri difcrite in functic de xcrnnul in care ea aparc

ROMANTIC.E

VII

SEN 'tiTl VE

32

STRUcruRILE ASTROLOGICE

Extsta scheme de bazA ce permit interpretarea psihologica a simbolismului planetar in semne ~i care. odata bine asimilate, permit astrologului sa lucreze f1Irli ajutorul manuaJelor. Acest tip de inlelegere vine in mod natura] odalli CU pracuca ~i incep~LOrul are interes sa urn1Areasca, in prima faza, definitiile date. Mai jos, dl\m liniilc directoare ce permit aceasta asimitare. Fiecarc astrolog va trebui, evidem, sli-ji precizeze ji sli-ii tmbogateasca propride definuii, pe masura expenenjei sale.

SOARELE iN SEMNE

Semnul Scopul Puternic siml Abililate Natura A-~i insu~i
con§tient .1 pentru
individualis- ~!~~~i~~~~~ moderapa.
Conducerea :d~~~~~ici}' cruciada toleranta.
Berbec rabdarea.
(rebeliune) ~~t~~~~~~~~~i~in- umilinta·
cbibzumla
ainstrui, ;c,io~~r~~~~ jntrepnnderea.
a stabill,
Taur Securitetea valorilor a stablllza, ~bd~!~~¢~id adaptabilitatea,
(posesivuate) a sustine, vizsunea
e rabda fl;~~f~iE:";;n~tpe) oprimista
a comunica, Adaptabil (instabil), concentrarea,
aimita. alert (nerabdator), puterea de a
Gemeni Stabilirea de consumjet a improviza. experimental. curios asculta, a se
relajii a tnventa, ~int1uen~bil), vesel relaxa ~i
a ration a, superficial), orgaruza,
a'invliJ,a inconsistent. difuz compasumea
Prudent (timid),
emoponal (scbim- ~~mlatea
Dezvjunrea ~ a.cU!\te.... ~t.. \.ut.oootnQl~
Rae emotionala (romantizarea a proteja., , timitor). greger, te- emolional~.
trecutului) a econormsr nace. senzitiv (im- ~T~:s~a
presioeabil). per-
sprcace
a dramatize. Ardent (exuberant), umilinta.
a radia,
~~~evTresia demnit!pi a crganiza. m!re, (revendicadv), altruismul,
Leu (vanirate) a bucura. amator de pHiceri d~~~, fa,li de
a inspira (indolent); ospltalier,
loialitate generos (teatral) economia
a analiza.
Perfecpmea. a critica, Practic, modest l~girea viziu-
serviciul, serviciului. a asimila, (puritan). sceptic, mi, toleranta,
Feci08rii autodedica- maestriei a discrimina, sistematic, impartial imaginatia,
a sublime (ueentuziast).
rea pasiunile. constiincios optimismul
a (se) adapta
Diplomatic
frumuselii, a negocia, ~~~:!~trieteoos fermitatea.
Balanti Armonia i~~~t::~U'Ui a ejusra, decizia,
a ccmpara susceptibil consistenja
(,ovlUelnic. u§or
inOuen abil)
Incisiv intens
a proba. (fanatic). ambitios, Iertarea,
autoccntrolului aelimina, rezervat (secretos), corecta
Scorpion Purerea (represiunil) a disuuge. suspicios, nemultu- direcfio~~,
a regeaera IDlt, pasionat a aspu"aJI!!1 ~I
~senzual), pcsesiv a eeergser
etos). curaios
a.3a1L1692 33 STlWCTURILE ASTROLOGICE
Semnul Scopul Puternic simt Abilitate Natura A~~i insu~i
con§tient .1 pentru
a explora, Onesr (transparent.
:g~F~W~. stnceruatee.
grcsclan), impulslv. rctinerea.
Siigetitor inlelepciune perspective! a stabill speculariv. optimist, hotlinrea.
conexiuni, jovial. versmil gtndul pen In!
a rcacpona ru- (alunecos), alert altii
pid. a COllver- (superficial)
sa
a utiliza. Just (scrupulos).
a conserve. precaut (suspicios), sociabtlitatea,
vcneratiei, a cristahza. eecn,om (zgfrcit), exprimarea
Capricorn lntcgrltatea a pcrsevera. ambqios (snob),
darorici a concenrra. dependent. eutoabsor- pruPI!CI
a organiza. bit (morbid), pracric afccllvilali
a (sej urca (neins irat]
lntelcctual (doctri-
A investiga. nar). detasat. stiin- caldura,
a coordcna. pfic (agnostic); contactul
Viirsiitor Adevarul. principitlcr. a sintetiza. umaniter, necon- uman.
cunoasterea altruismului a planifica. venticnal (pervers. abilltatea
a reforma necalculat}. Individua- practica
list (enartuc). ~tie sa
astcptc
A crede. Degajal (lencs). botariree.
a renunla. plastic (i~stabil):
Iojetegerca ccmpasiuull (ha~i~~~'al~~)~ concentrarea
P.~i a se sacnflca. evuarea
aprimi impre- sugesnonabil (hipo- sdmulentetor
su condric). emotional LUNA iN SEMNE

Semn Personalilate Capacitate Sentimente Instinct,
~ntru ima~nalie
Acuv (provocam).
independent entuziasm User de stimit Acuv. putemic.
Berbec teaSCUlti110r}, impctuos (fanatism) (colerice) taios
dezechllibrat). putemic
militantambi 'os)
Hotlbit (incapatiDat). rezislenla Persistent.
conservator, practic Adtnci, seazuale,
Taur ~~~~~~l~!!!it~jent, (inc~parmare ), edtnc
:~~:~\I:. aprecicre intuitive inrlidacinate
letargic
lute, versetll (oportunist). ~~~rlciale.
Gemeni alert. istet (viclean),agttat cbservare. lmitare. Oportun
(nehotarit), vorbaret, autoexprimare
cautind noutatea
Sociabii,domestlc.lstel, Putemice. "com-
plex matem",
paslv (indolent), senzifiv putemlc mflucu- Foarte
Roc (timid, schlmbator. tate de catre dezvoltate acnv
temator], plln de anturaj ~i
compasume conjuncture
conducere (rcfuzul
Generos. Ioial. iubitor al de a recuuoaste Pasionate (cind
Leu luxului (autoindulgent), IimiUiri). a primi ruima este Fern!
vital. jncrezator administra\la. implicatl'i)
radiind caldura
34 STRUCTURILE ASTROLOGICE
Semn I)~rs()nalitate Capacitate Sentimente Instinct,
pentru imaginatie
lnprepnnzator. rezervat.
Fecloara recc. studios, mofturos serviciu. detaliu Analitice Limitat
}~!mtuJ::~n~i;~sa~~~II~t)
HlIwn,il Prietenos.ospitalier. cooperate. Raflnate Senzuiv
tolerant comparare
Magnetic, holan! autoaparare,
(fanatic); senzitiv regenerare (plin de Intense. pasionate Patruuzator
Scorpion (meditauvj.mtndru. ;!~;~hr~nav:::;grie~'_
conrrolar [elor
S.iib~tiitor ~~I~~?~~'i::JeU;;~d!~}~i(~U miscare, Calde, spomane. User de
poete tndura restricjulc) exploerare .cercetare in-tuitive stimular
Serios, de tncrcdcre
(meditarlv. sumbru. tnst).
ambitios. prudent
Capricorn (precaur). suspicios. apiicarc,silitoare Autocentrate Lent
auster (antipatic).
capncics (inhibal de entre
mama)
Uman. sincer. logic.
indet_Jendenl (rezervar. altruism, citirea Detafate (se
U§Of mcapali:nat),
Viirsiltor neconveritional caracterelor. fr3.mm-tl'idin Bine dezvoltate
(exccmric. ineficicnt). rnsplndlrea idellor once)
progresiv. ingenios.
prietcnos
Sentimental, imaginatlv
~~;~~rO~:I)~~~~plibil auroindulgenja. Adinci POlemIC
l~eIlll (Indecis. slaba vointa). sociabilltate
paslv (lenct blind.
inconstant lilaL). retras.
placut tuscr escurajant) MERCUR iN SEMNE

Taur

Mentalit.ate Metoda de Adaptabilitale Perceptu Upside
ex resle
Alert, inteligent. directa . necontrolata rapide. concentrare,
~r:~~~~!l~ f~cn~t continuitate,
.. pnmele ginduri sint spontana ispirate, rabdare, repa-
cele mal bune" argumentariva acuitate as, runp&are
Practic, dellberat, conveuponala. }f:ri1:~i~te,
constructiv. hotMit. dogmatica. lterativa. stnctllmltata Iente,
lndaratnic (incapl'i.- lenta. considerata. (inexlstenta) intuitive versatilltate
[inat, partiuitcr) diplomatica
Permanent activo rapide
lnventtv (abll. Inteligcnta (smechc- mstinctiva, (superflciale). perststerua.
tnselaror). logic. raJ. volublla. umoris- continua u~or de pasi.une,
uca. ra)ionala stimulat, instinct
studios, categoric distributive
~~~B;iti~~:cliexiv clare.
colorate. imaginativa instincti-ve, originalitare
(visatorj. condus tulburi .
emotional Semn

Barbee

Gement

Roc

35

STHUCTURILE ASTROLOGICE
Semn Mentalitate Metod. de Adaptabilitate Perceptu Lipsa de
ex resie
Creativ. autoritara. dogmati- u~iliot5.·
autosuficicnl ca. mtndra. spccta.- mica extinsc
Leu (eutcsarisfa-cut). ~~~~t~,~osolan~). (confuze) sun! al
intele~!l.tor, generos detaliului
Logic, §tH!llific. sistematica. bine rapide. 3CU!'3-
lucida. ccrccta bine reglata tele. discrimi- Uirgime,
Feciooru rae!lC. cnuc ~ra~:~!~' detaliata, native.Jngust tncredere
hipercritic) focalizate
Blue echilibrat. cautarea precizici. bine ordo- decizie.
nate, user
Balanlii (neechilibrat), persuasive (prea supcrflclala. dlstrate. ~~~~~r~te.
rational, ccmparativ nediplomauca). slUdiat~ Ilashuri
(superficial). justipar reflnara. lustruita intuitive Iinguseala
;~~cti~~~fi~cJ~ tran§3nH\ detasamern.
Scorpion (dureroesa), poziti- Iimitata acute,
resurse, inteligent va (ictoleranta). peuetrante varietate
(crud, ncrnilosj dielomatic:1
directa (in argou).
Independent, impulsiva
versatil. hoinar. (vorbl'ireaJii, superficiale. reflexre,
Sagetator cezutstlc, aspirant, nccoordonata). tcmporara tranzitorii. conunuitate
argumentativa inspiratc
oportunist (caustlca),
propagandiscica
Clar (De~a8il1aliv), uscata, dlplomatica
metodlc. rigid,
Capricorn profund. phil de (batjccoritcarcj: caprlcicasa lente. ~~ii{~'t~
resurse. peecaut ~~~~r;~t~~~a~'ija Iirmtate
(Jimilal, suspicios).
persevercnt
Original, istet.
abstract (superficial). ~~~~~ie~~s~~t~!ia patrunzatoa- caldura,
Virsiitor inlel~f.ator (vag). neprevazuta re imagrnaue
run11 IC, detasat
rece). sintetic
Receptiv, reflexiv subtili1 (im~licatl).
~uperfjciaJ).i1QgiC gifJ~:~~rlsii~~~U- ulrrasenznlvc. logrca.
P~t1 uvernat de cameleonlca fotogra-fice ~~'bfI~~te
sentimente. coufuz. ncpbaloare
vag). instabil (nedeflnlta)
VENUS iN SEMNE
Semn Afedivitate Indinatiee!ntruCauta armonia erin Dis~zitie
impetuoasa aventura
Berbec ~nconstalll~)t.. romantic! actlvltate mentala
emonstrauva
sociabila. generoasa.
natura. mincare. arta, muzica, contact conservative, domes-
Taur putemica. fizica posesiuni eu obiectele rnateriale tica. placida. adesea
dli frumusete fizldi.
magnetism. farmec
Gemeni spontana ~~~~uale rclatii.calatorie rafinata, comuni-
(superficiala) cativa. inlelegatoare
devctata. materna, via~a domestics, familie. camin.
Rae susceptibilii idei romantiee, ~u~~~~~\~~ ) blindli
(partizanl'i) mtncare
36 STIWCTURILE ASTROLOGICE

Semn Afecttvitate inclin.alie ~ntru Cauta armenia I!rin Disl!ozi1ie
activitate crcutiva.
fidelli. inima pHiceri. lux. autoexprimare dra- ~~;3t~~i~inanta).
Leu guvemeaza mintea ali§urc. adularc matlca ('in special
ancj.caldura nobilf
conractulul
purli (mofturoasa).
contra/ala frumusejca serviciu. celibat. detapta
Fccil)ura linsingurati1), mcraln. daruire rulin5. evitarea (nesimhtoare),
discrtminatlva de SIllC relatiilorinnmc teama de abandon
(exacta)
~~~~~[fbii~ rnfinata), armonie. scopuri estencc. 'sOCiabiI5, ferrneca-
UalantJi (dependemaj.usor de stmplttatc. ~~~~\·I~.ltrcr:~I\~arca
cxprimat (prcu culoarc. romannca. a placea roarc. demna
semimentula.fhrtj proportic. ericheta altora
pasicnata ,lnes~iJioa- scnzl\lii (lasciv. ~UrifjCarea dorinjelor mtadra, extravaganta.
Scorpion ~~~',t:1~~~~~f~~oa- dlsipct). lux. autoindulgenta). ree- tlralact
liguseala. secret valuarea expcrientei
impulsrvd filosofic. libcrtate. calatorie.
cxplcrare (acqiuni
SagctiitOf tsupcrflciala). activitali In aer evazivcj. rcaclii mindrli. tnan splfltual3
sincere. uventuroasa liber multilple
constantd. sincere
(Iimitata), dezvoltare. Iucredcrc mcnucna.
Capricorn protcctoare. timid1i. viata domcsuca in sine, climinarca melancolica. cgoista
prozaica (grosofuna. restrlc-rlllcr ncdorite
a~pr.'i), provocatcere
[dcalistli, impcrsonaia. dezvoltareinte-
(lIllr.c'i'i§ti:lltt. in.~ill!!urata), Vhl\3Sl)o.;:i<ila, lectuala. muzica. umanitara. necon-
vursutor cXl;Cnmetllalli.IlI,.'Cgo- relalii intelectuale pictura. poczic. venlionala. prietc-
isla. controlum (ncin- noasa
IrCprifW.1ltlan::) ccrcctare a realiH'illl
Tandra, devotatfi, Irumusete. if!lparl;'i~irea erne- hni§IIUi.lcnc~a
Jleliti user de CIJIH..iUS muxica. vise Iiilor. excercuiul
(abje.cta} romanticc compasiunii. auto- (inerta)
sacrificru M~"Rll'.lN Sl'.MNl'.
1)llrinte Stimuleaza Energic Metuda Atitudine Lipsii de
putemlcc indepcttdenjn. rabdare.
(nccoutrolatc). ~:)t,~~g~~~i~~~~. primiuva. dirccta ttm- pozitiva {agrcsi- compasiune,
Herbee pctuoasaj. va). ueturricata
urdcrnc unfla- abilitatea me- ~hundcol5 "~l1llan1!. tnccbrbzuitai autocomrol.
mabllcj C31l1Ca inlciegcrc
ot~~I1!. (if)capfiJi-
comrolata, uara.justlficari- tncredere.
Taur rcrcsrre [pen- maestna calma. aph- pcrststenta. va),IOtal1i
tru lu).) pracuca stoica. mondcna. mcbilitate
cali! ingaduiloare fala
de sine
alena (excuabr-
ncrvoasa. altcmativa. 1:1.). babotnica.
corninicativi- intcrmitentjl prin agi!ata(fndedsa. mtclect
(;cmcni spontane \atcil.simlul (U~()t W~:I~~~'d~u fnvola). sincere dezvoltat,
raspundedlor iillimbaj(dis- continuitate
Jisimulala) lnspiratle tructiva, argumen-
tativa. sccplicai 37

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Rae

dirccpe. abandon

insunctele. scntimenrete. imaginatia.

. memoria.

tenact tatea

StimuleOlza Energie Metoda

subtil1i, schimbatoare.

indirccta. f~\~~~r~~e,

lnconsistcnta indulgerua

Dormte

Atitudine

Lipsa de

funclional1i

Leu

impulsive, pasionate. ardente (inflamate)

ii~~~itatea de

enruziasmul. bU03vointa

mobilizata total, exuberantf

autoritara

dramatics ~~ri!~~~t:.)in_

~ostental1Va), de~ndenta, mlelegatoare caildidli.{nalw-al5.).

Ioiala. entuziasta

modcstie.

~~t~~~i~fa

cucrgie, discipline ~l pasiunc

abllltetea

~eJ~i~~~ a~i~~~~

tea pentru a ser vi

dlsciplinata

cficicntd, sclcctiva, practice. analities. 10.l;ica. ~tillllifica, straregica

diplomatidi. (uneltire), calculata, discriminatcere. reef! (tarli sensibilitare). criuca

imaginajie. entuziasm. curaj fizic

BolanliJ raftnatc

purercn de reacpc. compromisul

rclevata. binc rcglata

COllPCI<loti'l

de curtoazie. amabila (Iene~a, anti(?3hc1n.

~;t~~~~~~).

conciliatoare

~~ff~~~~!b~~r

(aprobutiva. ~ovaelnica)

indepcndcnlit hctarire

Siigcliilor impulsive

rabdare. stabilitatc

opumlsmul. cnruziasmul. aspiratia. oportuuismul. argumcntarea. aClivilalile in act libel'

sponl~1I mobihz'lIa

spcculativa. cxplorenva. iute,

inspin u ta. discontinua. superficiala

de francbejc, indcpcndetitd.

~~~~~'{~~l--

sfita(dis:prejuitoarej

Capricorn g~1~t~'~i.

persisteme

arnbitia. ablll- eficrenta.

~~~i~;~rr~~~~: controlata.

sabllluuca sW>linuta

pracuca. ortodoxa. nclmagtnauva, siguranla, prudcrna. repe\\fwa

constiincioasa (iruabila), Incrcdcre III sine. <l~ICplind prea mult

umot.urru- 1i111~. spontaneualc. dldura

contacrul personal. sentimemut

~tllnli(Idi.,

~~rr~~~~~-

onaraj.Impersonela. abrupth. rotalitara

~~t:it1~~{'~~.

I!ICIlClasa, grosolana, ncrvoasa. ncsrapinil3

Pc"ti

scnzualc (nctemperate}

38

rcccpnvitutee. Imagmatia. ca. ritntea

mstebila. di(Ula (usor cpulzablldj

Incredcrea in smc. seep

STRUCTURILE ASTROLOGICE

JUPITER iN SEMNE

Semn

Entuziasm pentru

ardenta. active (raUicita). generoasctsceptlca. materialista)

Barbee

ocupetll active. idei

Expansiune

rnOc~~~~~~ ;i~';~i~lii <::tJ~re~e).

forla vitala (imperuozuate. imprudenta)

Mtnte

Tuur

placer! materlalc (extravagant. indolent intolerant. acaparatcrj

convenjionala (neinspirala, conscrvatoarc). contem-

~;~~~j~~~~ki~mpa.~iune.

forla consuucuva. devojiune. poseslvitate. placiditate

Gcmeni

domesticnatc. mincare

Rae

pctronaj inalt (8nOOI$m), afisure tostcntopej. a trlii bine. cauze drcprc

um

nurocducape. schlmbarc. noutare

Fccinura

ccrcetare. scrviciu. a calcgonsi [preu muhn atcnjte la detaliu]

filosoflca. umana. bine e. cbifibrata (usor dczechib-

~r~~~~i.1~~!i~£~~~1a

UultinFi

rcialil de asociere (unxictate pcntru a ptaccat

vualltate. afecnune. grandoare. extravaganta, simi dramatic (tcutral). dcmnuatc (vannatc), credillia, dorin!a de a conduce (autocratic)

discrirnlnare. abilitatc tch-nlca (!ipsa de alenlie)

impulsuri arnsuce ~I armomoase (inh)lcrantlil

practlca. materialista. ~tiill{itica (s~t?ptica), pedagog]ca, analiticd. prudcnta

Scorpinn

invcsugare a legilor natuni ~I srilnjclor. lnglneric. chimie

plina de resurse .. subtila, deducuva (SUsplcloasu). consrrucnva

magnetism, voinla (mtndrie), pasiuui (intuicranla. scusuuhtatc). rczerva (narctsism)

SQI,,'Clator

speculape. sport. contactc sociule

scrioasa (austcra). concenlralivu (cu opinii]. capabila. pracdcd (materialista. prca crtodoxa)

Cuprtcor-n

datoric (ipocriziej

justa, umana. Inlcrant~ (leIle~a), teorctica (o.:x:tnnara). deschisa (erotica. lll(k:cis:t)

Vursiitol'

cauzc umanltarre. rcfurmc. SCOpUI'l mcntulc

filatllIoytC, mspirauc profeuca. credinta, dragostc pc~lru libertate. pcrvcrsitutc. autojusuficarc

originaltratc. inlullie, sociabilitarc. presiunc a idcilor. imegluauc. interest! filosoficc

vmdccarc. uctrvrrau socrule

cantabila. IntclcF:1I~lar~. l'eCCellvU. imprcsionah,ill (~ovacillica), insrabila (lIl,l!lIJulloarc ral~ de sme r

dcvotiunc (exegcrure emollunaI5), imuginntic. susccptil;lililati cstcncc

39

STRUCTURILE ASTROLOGICE
SATURN iN SEMNE
Semn Luptii pentru a Nevote de a Caracter Lipsa d. Motivatde
dezvolta cultiva teamade
vointa. simjul da- autosacrificiul. :=~~~. adincime,
Berbec punctuali- Irustrare
toner precsupa pro,a(r<YlC:hi<ro,), gOO; tate
hotan! (incaplil1.nal), ~~~~~il~~
hotartrea, prudenta. srablluatca. dellberat. materialist spontanel-
Tuur (sordid. aver). solid
rabdarea. cumpatarea supusenia (lctargic. ursuz). tate lipsa de resurse
demo de Iacredere
gjndireo sobrll. ~i Iacultatlle calculat (cinic). aplicatje.
Gemeni o~donala. udepia- logicc impuJsiv, spirit de vltezain a fi ancorat
bilitatea. versatllitatea observape ~tndire
tcnecc. narcisist, tarud
expresla emoponala. compasiunc. pesimist, ~teclDr. vulnerabilitate
Rae inreresele dcmestice toicraol!i· uncresat 10 curaj emcjlonaia
altruism activitati sccialc.
indar1itnic
voinja. credln]a. caldura. mare- f~I~;;;~~a~'ia). mediocrltare
Leu slmjul cnoarer. abi- tin. umilinja umor
lltetee crganlzatorica autocrulc. erogum
dlscnmluarea. bunui originalitatea. rigid. Imreprinzaror.
simi, abilitatca critic (suspicios). credinlii
Fecioera tebnica. pUlcr~a Incrcderea In tngustime a mintii. (Ioialitatcj nccunoscut
analltica ~i ~tilOtinca sine pudic. preocupat
echilibrul, im- onorabll (meuculos),
Ualanti partialitatea, ju- armenia. intolerant. nesincer, experi~IlJa imphcare
decata. mane- diplomapa t;~~~f~i~'iV. obicctiva pesionata
vrabilitatea
controlcl emotional,
indcpcndenja. pnerea egotic (imoral). flexibili-
Scorpion de investigate. ~l:~~~~~ accpararor. ~xact. laic. sri~t ~:rotig~~/:
penetratta. rece (ncsinuitor).
autodisciplina. Ingust la mintc alicnanl
abillratea executiva
Sltgetiitor i~s~~~~fl~~lcre!)e- spcranja. independent. re!irle~c, restrieuc
caritarea ostentativ. iritahil staprntre
ambipos (calcular.
autocontrolul. pcrseverente. autocenuut), male- jncredere.
Capricorn abilitatea dori~la de a ~~d~~~~,s8~:f:{,' originaltta- all nerasplatit
orgamzatonca servr pcslmist. precaur; te
urcgant
idealuri umanimre. rezervar. incapa-
del~area. delibera- tinal mental urn- IIlljial1vft.
Virslitor rca, intelcgerca lcinluatea. puncrca propriilor gratitudi- uutounphcare
principillor primer- aluuismul opinii). subtil. can-
~~~~Ce;~~i~),~lilalca, sidenu (ncsin1Iill,.Ir). ne
indifcrent In succcs
inluilia. acceptarea. scturnbarcr trruzan-
tropic). scnzitiv spe~nJ:I.
plasucitetea-deta- compasiunca. (morbid). lndecis ~~j1~r~tn izolare
Peljti ,area: co~paslunl::a. rcnunturea ~~Ji~f~~~h dcpen-
tmagmajta, sine.
iefluenpibititatea autosucriflcru. slab 40

Sl'RUCTURILE ASl'ROLOGICE
URANUS IN SEMNE
Semn Stimuleazii Dlstruge Atitudine Caracteristici
suplimentare
indepcudcn]a (rebcllu- flesl~pinita (lruo- enurztasm se~mcxlic. simI
neal. dorinlu de a con-
Berbec cuce. iuveritivirarea. im- prudenta lerama. rarl!. soru- al infailibilitatii. schimbari
petuoznatea pule, iconoclasta) dese de dircctic
Taur hotarirea. plin de resurse, sovaiala incap~llnala spirit pasionat
energiile constructive (imuabllit) (rizbunatorl
energiile mentalejposibil pcrsuasiva 'in ~xccntric (spirit nepractic).
Cement ~~r2ti~~~~I~~~i~zila,ca. inertia mod spo~lan Irltabtlnate. nervozkarc.
spontanciretea (sovaielnica) Jipsa de in\cicgcre
Rae ~t~~:I:~til\I~~~~zii~:iu- uepdsarea iostinctiva (sus- patriotism, vcrsaulhate.
puisurilc domesticc ceptibi1li) rutcres pcntru amichitati
mindrin, pasiunea. dorilJ[a tndifcrcnja, pcrucipare plcl~ar:t (re tu-
Leu de a domina (Iirania). de comanda zul. constringcrilor. revo-
simjul dramatic. abilltatea tostngurarea luponurtsmj
orgamzarorica
discriminate-a. subtill-
Fecioara W~~~i)~'~~I~C~~aWt;i~~: impulslvttatea inslalHla (~ov1l,cl- dcgrnarlsm. isteume
dorinjele de purificarc. Iliea) tclnismj.Iimbaj coroziv
perrecpunea
impulsurilc armomoase.
aprecicrilc esrerice.
11t.lunti ~=r~~r~~~~I~i~f~~itt~i ngrduatce OCIIC,11 cclulibrata
pcmru rnaoevrs. puterea
de juocceu. autoclaustarea
puterea de concenrrarc. spint §!iinllflc, Intcr~s.c
pcnCl'raJIa, investigajia, teama de mecarncc sac rnetafizice.
Scorpion intensitaten scntiniemelor suferinla rcnace ~~V~~~I~:~~~~e~~I~~~
(senzual). dcrinta de
regcnerare (distrugcrej xamtnarc
aspiratiile spiriiuale. convennonali-
Sagetator inlclc~eriJe kmfeti~ spirituala excuabrtuate (ncvn utsm j
(halu~matii c). tcndr.o\cle tatea utopie (autorilansm)
cxpcrimerualc, curaju
ambuia. simtul rmsiunu. ircsponsabili- putcmica (tarn radicalism. economicitate.
Capricorn F:uterca de eutodlseiplinf tatca scmimente) abi luatc organizaiorica
austentarca). persevcrenja
~~~i~~~r;~~~~,~!~~efd'~~~' seutimentulis- vu.inla pukrlllca (1nralIe.
Viirsator trloam). Intcresclestiin- ncccnforrmsra
tificc. mcrafizice. impul- mul spmr de cpoztuej
sunlc umanitare. dctasa-
rca. dtmnla de emancrparc
~~jj~~~~~~iri:::l.a8~ri~~i~~ rncertitudtne. sociabilitu-
re!fli Ic voluptoase. suscepli~iliti'i- rnuterialismul nccoordonata teo mobditatc (Jnconsrcn-
lile estencc. impulsunle 1')
devctlonalc ~i rcligioase 41

STIWCTURILE ASTIHlLOGICE

Semn

NEPTUN iN SEMNE

Creste (+) sau perverte§te( -)

Sensihilla Putere de

Caracter-istici suplirmntare

Herbel"

inspiralic directs (aversiuni. Idel pervcrutc. pre-

sim{ln); idci radicatc a propaga luCI

(subversive. sceptlcc. re-

voluponarc)

inhibarcn placiJit!'ilii

Tour

Gcmcni

stimuli mentali. inspirelie poctica. argument

inspinqic artisricn. impact

1111C. numusetc naturale. vlndccarc muvlca

a convinge (viclcnic)

dorintelc naturale

mlntc tnctlcua. inlurtochiatfi ('0'1- clcnic.nehnistet

stimuli cmotionali - 1Il1U- 111i. atmosfera psihica (pren !leg aIL v. rmprcsionuhil], inlluen{a malern;j ~i a camlnului

a acjlonn instinctiv

suscepribilltatilc, ingaduin(u Cala de "lIIe

mluhurcu vumun

Leu

(!~~~~~IW;~\~~~~ilsuri

romantice. insplruuc crcarlvn

inhiharca vtziunii splrituale

Fednaru

stimuli uuelectunli ~i. practlcl. gtndirc ~tjinJifidi. idcaluri de scrvlciu. igicna. conditii sociale

a conduce. a inspira

11l1gu~irt!a, egorismul. Inrin]a penuu putcrc

doritua pclltru prcclz!e. cellbat

Huluntii

sumuli estcuci. rdcnlun de altruism. impulsuti umauuurc

dcrmja penrru jusuuc. uniunc. compasiune (user impresionat, nu poatc ascundc senti. mentcle). dorima pcutru compromis (ncslncera)

Scorpion

sumuh ()I;UI(1 ~i subnh

a lnvcsnga. a trausrnura

tcnduuclc !-ccrC\IVC, intcnsitarca cmulit"mala, uncnsltutca magncticn tpervcrsitmc)

inhiburcurmp:u'liaittiilll

.sii~eliitur

ulealun filcsofice. inspI' rillieprll!ctkii

Illh\h;lrCainlrl!;prin.!c';!

--~

a vrzualiza

rubrrcu m~r[5.IH -.~im-

~~:;~tia;)~i;;~[i~is~\~\liCc

Cupricoru

Inffucnja pflTill\casdi. nnturajul pn',rcslnnal tradl-llllftaJ $1 influcu]u !.:IlIlVl.!llli!ILlalii

Viirsiitur

fitl\~;I~\~::i!i~~ru;·~i~l~;}_i

niuuc

inlubarca afumnrn ii.t aC!IUJl11 Jinnnucc

rC/iti

42

u coutcmpfu. sucrificiu

umbulu.mntcriufismul rcgoismu I). C('1l~liinI3

inillh.ll'ca idealomulur. al

... imtului mistic

u le"l"cli/a (lio!.:lnua)

..I tntcleuc JJUI:; ~i ~ umcliora sufcnntu

tcndjnjclc de u Ii medium . paslvitatcu (lcnca). susccpubil ilr1Ii]", cstcucc rncvora de droguri <Ikon!)

STRUCTURILE ASTROLO(;ICE

PLUTON IN SEMNE

Semn

Slimulea:r:a

Obsesie

Nevote lmpertoasil de a dobindi

llerbec

putcrea

crnanciparea

Tuur

rczistenta (incapaFIl3re. sfldare. dogmatism I1ira compromisuri). geniul artistic (scnzualua-te). Slndtfca (medllatia). abifitatea de ,,3 uni" fa Intelege. a-~i insu~i)

san~lalca

permanents

Gemen!

dualuateu, raspunsulla contacrelc imcdmte . purerea de sinlczii. comuntcativirarea

mobilitateu

Rue

instluctul. subconsncntul. cgctismul. tcnacitatca. tendinJeJe pslhice (f3uteziilc morbidc): COll;>liinla sociala (responsabilitatcayersona!5 pcntru socicrarej. ahilitatea tic a IIldragi. de a nut!';

securitatca

muturuarea c010liona15

Leu

aUj(l~XClimal"e creuttva

Fecioura

industria. abllltatea analhlca, lnteresclc rchntcc ~i stiinpflcc

puruanismul

ndaptabilitntea. oportunismul. dragostea rata de frumos. de justitie. instinctele socialc

imparpalltatea

Scor-pion

ruviolubilitacca

regcncrarea

Sagctatnr

lihertatca

t.:on . .cta oncutarc

Cuprtcnrn

umbitia. pcrsistema, pcrsovcrcnja. rcztstcnja, eficienja. crgunizarea. ubi litatea cxccUliva. conscrvatcrismul, rnatcrialismul

autodiscipllna

Viirsiitor

putcrea de sintczn. umamtcrismul. ilJlclcgcrea pSihologldi.. inrcrcsclc intelcctualc. nriginalilulca, ingeruozitetce. ncconvcnuonahsmul

detesarca

autocxprlrnarc liher5

Pe'iti

compasiuneu. imprcsionabllitatca. lmaginrqia (morbid). susccptiblliratca tsentlmcntal). sirntul univcrsaliuitii. autosacriflcaren. plastic ita-tea resemnarea. purerca lie u sc reluxa

Intctcgerea

43

STRUCTURlLE ASTROLOGfCE

AXA DE EVOLUfIE A DRAGONULUI

(axa nodurilor lunare)

Nodurile tmei planete (sau ale lunii) repreziata punctele de uuersccpe dintre ecllptica (parcurs aparent al Soarelui prin zodiac) ~i orbita parcursa de catre astrul respectiv,

Atunci cind astruJ atinge un nod, trecind de la latitudinea Sud la laLitudinea Nord, respectivul nod se numeste nodul Nord sau nodul ascendent, celalah nod fiind denumit nodul Sud sau descendent.

In pracuca, se utilizeazli nodurile Lunii, deoarece nodurile planetelor au un deplasament foane , lent. vartaua anuala fiind inferioara unui minut de arc; co titlu informativ. iatA pozijiile nodului

Sud a1 planetelor in 1935:

-MercurIT 33'lf -Mane 19'03'lf

- Saturn 23' OS' so; - Neptun 11' 03' Ol

- Venus 16' 05' n - Jupiter 9' 47' so;

- Uranus 13' 40' 1I - Pluton 19' 25' ~

De notat eli 0 planeta in coniuncjie cu nodul Nord at sau, ci~tigA 1n putere, in valoare, in dinamisrn, in activitate pozitiva, pe clnd 0 planeta in conjuncue co nodul sau Sud, va Ii slAbitA. mai pastva, mai recepuva, mal reacuva. Conjuncjta co nodul Nord indicA faptul eli aeeste calirAp ale planetei vor putea fi mai usor integrate in mod constient de caee individ, ca ele vor constitui o preocupare in sensul pertecponani. Conjuncpa cu nodul Sud reveleaza un comportament mai inconstient, rnai pasiv in raport cu calitaple exprimate de planeta respecuva.

OR,e.iT"," LUNII

Figura: 5 Nodul Nord aI Lunii se numeste Caput Dragonului. NOOul Sud al Lunii se numeste Coada Dragonunn.

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Ideogramele lor slnt opuse (ca ~i pozitiile lor in zodiac).

Idcograrna nodului Nord simbofizeaza mumelc pe care trebuie sa ne rtdicam, adica pnnciprul evolunci ins~i, in limp ce accca a nodului Sud suubottzcaza vasul reccptacul al unuror achizijiilcr noastre, aJ potentialului nostru tie b.171i rezultat din multlplele noastre experiente din aile existenjc. Axa nodurilor lunare parcurge zodtacul tn 18,614389 ani, dcci un semn tnu-un an ~i 201,3 zile.

Progresia sa anuala va fi de 19" 19' 36". .

In mitologia orienfaJii. dragonnl este asocial, inlclepciunii, ea ~i sarpete.

Uneori. dragonul esie in analogie ell Poseidon I Nepiun, precum II considcra unii gnostici.

in China. tronul tmparatului era denumit "sediul dragonului" iar vesrntmete sale de cercmonic erau acopcrtre de broderii cu efigia dragouului. Vechit chinezi spuneau ca dragonut este 0 fHnH'l divinA a caret in\clcpeiune §i virtute sint msondabue. Confucius spunea: •. Dragonul se hrancste din apa purf a Intelepciunii §i se odihneste in apa clara a vtept" lruoldeauna, in traditia chineza, dragonul esie reputat ca fiind norocos. dotat ~i inteligent.

in mitologia greaca, il intiJnim pe Typhon care aveao suta decapete de dragon, Ilecare posedind o voce infricosntoare, dar care vorbea limbajul zeilor. Sutlul sau inf1AcArat avea sli dea nasiere vulcanului Etna,

in India. Rahu ~i Ketu stnt Capul ~i Coada Dragonului. 1n mitologia indiana se povesieste ca Rahu era un scmizeu, un gigant. a carui pane Inrcnoara a corpului se term ina in coada de dragon sau de §3IPC.

Ctnd zeii au produs Arnrita sau apa ncmuririi, Rahu zbura catrc aceasta §i, bind din ea. devenl nemurtror. Dar fapta sa fu denuntata de Vishnu (de catre Soare §i Luna), care il plasll in sfcrcle instelatc, partea superioara a corpului ~u dcvenind Capul Dragonului iar panea inferioarli Coada Dragonului. De asernenea, Rahu juca un rol important in misterele imperii solace.

Dragonul it intilnim ~i in Apocalipsa Sf. loan.

De notat ca. in toate mitologjilc, dragonii apreciau camea umana. Scmnificatla acestui fapt CSlC era scopul cvotuuet conduce, dupa expencnre terestre, la intrarea in lumea spirituala, abandonlud corpul fizic, Materialismul fiind reprezemat prin came, dragonul spiritual. devoreaza carnea pcntru a 1As.-'l sutletul libcr s.~-~i urmeze propria sa calc spirituatn.

in lema ruual1i, nodurile lunare constituie axa evotupel. Nodul Nord este de escnj1! d1mnnicn (scop),

Nodul Sud estc de esemn karmlca (cauza)

Aceasta tnseamna ell:

- Ncdul Sud ri\spunde la intrebarea: . .Dm ce cauza stnt aiel. jos 1".

- NOOul Nord raspunde la tmrebarea: .. Cu ce seep acuoncz T·.

Nodut Sud cste trecutul ~i Nodul Nord este devenirea; Nodul Sud. in analogie cu Saturn ~1 Cll Pluton, reveleaza trecutul karmic al fiintei (ansarnblul actelor trecute §i cauza lor); Nodul nord, in analogie cu Jupiter ~i Neptun, rclcva dharma fiinle! pentru aceasta existenJA (ceca ce trcbuie sa. reuseasca in aceasta via!A, pentru a urmart evolutia sa spiriwaJi'i §i efectul cauzclor karrnice).

Dad nodul Nord at trebui sn aibn un domiciliu, acesta ar trebui ~ fie Pcsui sau Sngcunorut.

An<!1og, nodul Sud ar avea domiciliul in Capricorn sau Scorpion.

In hartacerufui.Iocul nodului Sud indittl'j_ punctul de concentrare a1 celui mai marc determinism.

Locui nodului Nord indica punetul in care 1iberul arbitru poate atinge maximuJ sau de intensitate (sectorul sau casa, in care el se exprima cel mai bine, eu singura conditie ca experientadeterminista a nodului Sud M. fie inleleasti ~i asimilati1 de catre individ).

Axa dragonutui sau axa evofuuel reprezima propria spiral~ evohniva ascenstonala a individului. Aces! ax de cvclutie aspua mllJa in sus, spre spiritual, spre divino contrar axei Lilith. Priap care atrage ninta in jos, spre materialnate (exceptind cazuriJe de transcendere).

Cu cit mdividul cvolueaza, CU aut el se de~eazrt fal1\ de materie §i se inaljA spre universul spiritual (el pllr~se~le nodul sau Sud reanzat Ii .. se call\Jil" spre nodul Nord, pentru a-I aunge).

Cu cit sc detaseaza fa~ de malefic (nodul Sud), cu mit este mai tiber (cu ctr se tndcpanenzn de P:tIllint, cu atlt atractia masei terestre este mai mica) §i se apropie de domeniul spiritual. ctsugjnd in liber arbitru.

Nodurile tunarc nu se opun. ci se complcreaza, dki trebuie sa tnveje lectta NS Wind detasnr.

45

STIWCTUIULE ASTROI.OGICE

s..'\ tmcteagn mesajut NS) penuu a realiza nodul Nord (pemru a reusi expcnenjeje pe care cite conpne in potential).

Nodul Sud araL.1 bazele noaSLIC, rnillkinile noastre, ceca cc noi cunoasiem deja, obiceiurile nonstrc. Noi sintcm pe un tcrcn cunoscut $i dorim sA pastram comportamentut sugerat de NS (el reprezinta facilitatea, dar $i riscurilc de involupe ~i de regresie),

Nodul Nord indica progrcsut uostru spiritual $1 maniera in care eforturile noastre, pe dcplin constientc, pot s!\ ne conouca catre accasta progresie.

Nu rcprcztnm 0 solupc huon a te focaliza, in exclusivitate, pe scctorul unde se gaseste nodul Nord. abandonind total sectorul opus, unde sc gru;c~te nodul Sud.

Cu nodul Sud sc regleaz .. tl mai jOlii conrurtte individului cu trecutul, dar cu nodul Nord se construicste viirorul. Nodul Nord rcpreztma obicctivul de atins in aceasta existcma, cresterea ncastra spirituala.

Veli tnielege eli nu cxista 0 pozitic .rnai buna" sau . .rnai rea" in sernne ~i case pentru nodol Nord. Pozitia nodului Nord al dumneavoastra estc cca rnai bunA pe care 0 puteti avea in cvotuua durnncavoastra spirituala acruata. Stnplulrea nodului Sud ~i realizarca nodului Nord permit gasirea unui echilibru interior ~i atingcrea unui palier (ceea ce esotericii uumesc: accesul la un .regat superior").

Daca rrunine!i pe nodul Sud. loadi cxistenja durnneavcastra (ceca ce este postbil. pentru ca siapinirea axei nodurilor lunare se rcattzeaza gratic propriului nostru liber arbitru), veti regresa, cAei imobilitatca, stagnarea nu cxista in mod real; numai nuscerea cxista.

Nodul Nord sunbofizeazf noile cunosurue, nuile achizitii pe care ni Ie rezerva existenta noastra, EI pcrmitc doblndirca tncrededl in sine pc mnsura ce sc progreseaza spre realizarea sa. Cele mai inaJte posibilil1i.li de realizarc ~i sccurtune tmenoara sint incluse in nodul Nord.

Nodurilc lunare aduc 0 Iocalizare, 0 acceruuare, in sectoarele in care acestea se situeaza. Ele cresc for] .. 1 astrelor ce sc anA in conjuncue cu acestea (pozitiv sau negauv, dupa cum este vorba de nodul Nord sau de nodul Sud) in Iuncpe de calitatea de bw.! a astrelor respective: domiciliu, cadcre ctc.). 0 planeta guvcmatoare (sau regenta) a unui nod lunar ~i in coniuncpe cu unul din acestea, ponte fi considerata ca una din planetele dominante ale temei.

Sectorul sau casu ocupara de catre nodul Nord arata tipul de expcncnja care cere cele mai marl eforturi pcrsonale ~i consucmc.

In general. nodul Sud cste considcrat ca un punct slab aJ temei, caci seciorul ee-l ocupa este, adesea, scena (X: care se dcsfhsoara joeul evcnimentelor kanniee (reglarca datortilor comractate prin cron conusc in aile cxisteuje) pcnibile ~i nestaptmrc. Nodul Sud ne cheama la online. ne face sa retraim experiente difieile pina cind acestea stnt perfect inJelese ~i asimilate.

Nodul Nord repreaima cel mai puternic cimp de expresie de care dispune individul in aceasta extsrenpt.

Nodul Sud cste un loe in care este nevoie de detasare.

Planetele in coniuncuc cu nodul Sud releva lectiile karmice (lectiile de inv:ttal in report cu trecutul fitnjei. cu tncarnanre sale precedente) indicind frecvent reintllniri (fie cu persoane cunoscute anterior. fie cu acetasi tip de experienta). Aceste conjunc(.ii sublintaza uneori 0 conunuuaie in iuvajare. apoi staptntrea unei arte, unci calitlip particulare, unui dar.

Planetele in coniuncue cu nodu! Nord tmping, imperaliv, individul trur-o dtrecue precisa, somtndu-I sn-~i stnplneasca nodul Sud cit mai rcpedc pentru a crcste rapid spre nodul Nord al snu. In cazut in care individul se agal1i prea mull de nodul Sud. unele tncercnn delicate ii amintesc de ordinul de a-~i rclua eaten spre nodul Nord.

Cind 0 planeta guvernatoare a unui nod lunar se gascste in conjunctie cu celalalt nod lunar. irccutut fiintci ~i viala sa prczenta slm strfns legate.lndividul va trebui s:t~§i inleleg:t trecutul pentru a-~i realiza din plin prezeruul. EI nu va trebui sa reinceapa pc aceleasi baze ca in trccut, decit daca planeta in cauzn este in conjuncue cu nodul Nord, ceea ce rcleva 0 contlnuitatc a unui anumit comportamcnt, a unei anurnitc cxponcnje pc care individul trebuie sa 0 dobtndeasca in aceasta vinl<1· Contrar, daca planeta se gAse~Le in ccnjunctle cu nodul Sud, aceasta arata ca individul se va vedea confrunuu cu acelasi tip de expenenta sau cu acecast persoana, dar va trebui s:t-§i reetifice crorttc de aHMalt1 pcntru a Lr:li de 0 manicra mai evoiutivll aceasta relatie san experienpl.

Ctnd doua planere slnt in opoztue (la 180· una ralA de aha), fiecare fiind in conjuucjie cu unul

STRUCTURILE I\STROLOGICE

din uodurile lunare. accasrn reprezintll un indiciu aJ unut conflict important in trncrtorut fiinlci trure semmficatiile color doua nstre, AccasL.'i opozluc trcbuic sa se uansrormc ncapnrar in comptemenrariuue in cursu) existcntci accstui individ. Acosta V~I fi unul din scopurile salc majorc. EI va avea intercsul de a utiliz .. a ell prioriuue cncrgia planetei care va fi cca mai putcrnica intrc clc. in caz de realizare, evotuua &1 vn fi jmporuuua.

Astrele in sextil sac trigon (unghiuri de 6O~ $i 120·) ell nodul Nord sau ell nodul Sud iI ajuln. pc individ in desnvtrstrca axci sale de cvclujle $i in doblndirea liberului nrbitru.

EsIC prefcrabil ell planctelc respective $c'l fie puternicc (domiciliu, exaltare sau tngonocrapc), dad nu. accste aspcctc risen sra fie prca pasivc $i individul respecuv ar putea rnmtne mai hinc pe nodul Sud aI sau.

Asucte in cuadratura eu axa nodurilor Lunii (unghiuri de 9W) sint adesea slnonime eu Irustran Elc sirnbolizcaza posibilit.~ti de <I uita evolutla sa sprc nodul Nord. Cuadnuurtlc cu nodurile lunare aduc multf dlstrugere ~i dispcrsic.

Uneon. cuadnnurile cu nodurile lunare ale astrclor putcmicc aq.ioncaz!\ ell stimulatori trur-o tcm!\ particular pasty!\. sau. trur-o icma continlnd uncle tncercart necesare tnauuc dcuobpuc rcusua ~i rcanzarca smclui.

NN in Bcrbec Si NS in BaJ:mll1: individul va trcbui s!i fie afirmc Si incetind s.:~ mai comeze pe altul.

NN in Taur ~i NS in Scorpion, individul va trebui sa lie mai materialist ~i mni putln emouv. NN in Gemeni ~i NS in Sa.getfltor: individul va trebui s!i-~i clartflce ldeile pcntru a deveni rum putin idealist.

NN in Cancer §i NS in Capricorn: individul va trcbui s!i dezvolte calunulc sale de iuhire ~I compasiunc ~i s.'\ tncerezc a vcdea totul dintr-un punct de vedcrc materialist.

NN in Leu §i NS in varsaior: individul va trebui sa.-Si dezvolte autoritatca §i sl\ rauoneze de u manierf mai putin anarhica.

NN in Pectoara ~i NS in Pcsti: individul va trcbui sa. fie mai realist. mai putin visatcr st mai crdonat.

NN in Balantn ~i NS in Berbec: individul va trcbui s3lic mai alent 1;1 opinia altuia ~i sa rcnurue la egoceutrismul sau.

NN in Scorpion ~i NS in Taur: individul va trebui s..'\ dea curs Iiber sentimcntelor sale §I sa nu rnai priveasca lumea sub un unghi cxclusiv materialist.

NN in SlkgeUitor ~i NS in Gemeni: individul va trebui s!i uite detaliul pentru a tntclcge

ansamblul.

NNin Capricorn ~i NS in Rae: individul va trcbui Sc~ deviua mal practic ~i mai putin sentimental. NN in Vlrs.'\tor §i NS in Leu: individul va trebui 53 tnvcje sa. fie darnrc.

NN in Pesu ~i I;:lS in Fecioara: individul va trebei sa-st dezvolte sensibilitatea ~i sa.-~i traiasca din plin emotiile. In pnralct. cl trebuic sn-Si utenucze spiritul critic care raneste anturajul $1 II depnma chiar pe cl tnsust.

41

STRUCTURILF. ASTROl.()GICE

Sectoarele de influenta : casele

Interpretarea semnclor ~l a planetelor perrnite astrotogutut sli descrie caracrerul indivtduhri In tennent psthclogtci. precum ~i manic cvenimentc ce jaloneaza existenta acesruia. Dar aceasta dcscrierc rnmtne vagrt. filrA interpretarea simbolismului caselor.

Intr-adevar, acesrea aduc turormajf asupra diferitelor sectoare de acuvuate umana. Fiecare casf reprczinta, in intcracnune cu semnelc ~i planetele. 0 zona de influenl~ un departament al vietii practice.

Daca planetele tn semnc raspund la hurebarea .. Cine csu?", planetele in case dau raspuns la Intrebarea .. Ce esti?".

Ascendentuf reprczinr..1 scm nul din zodiac ce pare sa se ridice. sa r1sara,la Est. in momemul nasterii dumneavoastra, V~UI fiind din locul de nastere.

Ascendentul este cuspida (punctul de inceput) al casei T. Celelalte unsprezece case sau sectoare de influcnt.:1. se dcruleaz ... 1.. In mod inegal, in sensul semnelor zodiacului, Impfu'pnd harta cerului in douasprezece pfu1i.

Pdmtmul se rote§te in jurul axei sale in 24 de ore; locul nasteni dumneavoastra, de asemenea Daca vli imagtnau un ax gigantic plecind din locul nasterii dumneavoasua. acesia se va roti pe cercul de 360~ a1 zodiacului, facind turul complet in 24 de ore.

La momentul nasterii dumneavonstra. not fotografiem pozfua acestui ax, pentru a vedea pe ce grad aJ zodiacului este Iixat. Acest grad reprezinta punctul ascendent (Precizam ca sensul de parcurgere al zodiacului este sensu) invers ace lor de ceasornic, incepind de la semnul zodiacal al I3crbccului.) Noi putern de asemenea, M. remarcam eli ascendentul repreztrua rezultanta 'intilnirii planului tangent la Pamtnt cu zodiacul pentru locul §i ora nasterii individului dat.

De precizat ca. ascendentul nu esie dedi un puncr, un grad anume ~i nu 0 casa inlIeag.1 (casa

I).

Ascendentul reprezinta cuspida casei I (prescurtat AS). Cuspida casei X se numeste mijlocul cerului (Me), cuspid. casei VII rcprezintll descendentul (OS - opusul AS), iar cuspida easel IV reprezintll fundul cerului (1'(').

Acestea reprczintli cele palm "colluri" ale Mrtii cerului, cele patru puncte cardinale ce marcheaza inceputul priacipalelor case.

Pentru numerotarea case lor se utilizeaza cifre romane. Acpunca de a gAsi pozitiile caselor se numeste domificare (It. domusecasaj. Exista mal multe sisteme de domificare, dintre care cele mai cunoscute stot:

I. Stsremul egalitar (cele douasprezece case shu egale; sistemul este aproximativ. inc Me nu

coincide cu cuspida casei X).

2. Sistcme inegalitare:a. Placidus (sec. aI XVII-lea) b. Campanus (sec. aI XIlI-lea)

f. Regiomontanus(sec. al XV-lea) etc.

In toate accste sisterne, Mijlocul cerului (M C) cuspida casei X ocupa intoldeauna exacracelasr grad (ca ~i A S, de altfcl).

eel mai eurenl Iolosit este slstcmul Iui Placidus (Placido de Titi).

Deosebirea dintre cele trei sisrerne consia in miclle dnerenje in marirnea caselor.

48

STI{UCTUI{ILE ASTI{OLOGICI'

RAcA.R'rrUL '3o,A,RELUI "llC6N OENr JoS

,a'"

SISTEMOL SEC..TOArR.El.OR,

Nlie.cu L ;>,iu;-i

"" iJL.OCUL ca.uwi Me

.o\PU$UL SOM>!;Lui .D6S<!€ND.,IIlT os

MI(;;>;UL NOl'1;ii . FUNOUL CERUW, =c

Dad!. usendcntul (AS) corespunde rasnrttutu! Soarelui pcntru un obscrvator plasat Ia locul nastcrii nutivului, in ziua uastcrtl sale. mijlocul cerului (MC) corespundc punctului cuLminant aJ Soarelui (la miczul zilci) in acclcasi conditii, descendentul (DS) corcspnnde apusulur astrului zl,let iar fum'!ul CCrulU1 (Fe), Soarclui la nuczut noptii (sub Pamint). Mal ~tirnlific. mn spuncrn en: mijlocul cerului (punctul eel mai elcvauu unci hrlr{.i a cerului) CSIC punctul ce marcheuza intcrsectia cclipticii cu scmlmeridianul dium de dcasuprn onzontului.

49

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Fiecare casa reprezinta un sector de influcnta. un domeniu particular aJ extstemct durnneavoastra.

Fiecare casa estc in anatogie cu un semn al zodincului ~i cu 0 ptaneta, asa cum am vazut deja.

in introducere.

Casele se impart in trei categorii de influen\.oJt:

- caseIe unghiulare (sau cardinale) (I. IV. VII ji X -corcspunzatoarc AS. FC. DS. MC): . casele succesoare (sau fixe), (II. V. V III ji XI);

- casele cadente (sau mutabile), (III. VI. IX. ji XII).

Planetele SIOl mai pozitive tntr-o casa unghiulara, mai stabile trur-o casa succesoare §i mai

instabile trur-o casn cadcnta.

Dupa anaJogia lor cu semnele. casele se impart. de asemenca, in ane patru categorii care stnr: - cele in analogie cu semnelc de foci care reprczlrna caselc viejii (1, V, IX);

- cele in analogie cu sernnele de parnlnt, care reprezima casele de acpunc (II. VI ~i X);

- cele in analogie cu semnele de aer, care rcprcztmn casere de rclaue (Ill, VII, XI);

- celc in anatogje eu semnele de l.Ip~ care sin! casele de finalitatc (IV, VlIf ~i XJI).

Planeta guvernatoare a unei case este chiar guvernatoarea semnului in care se suueaza cuspida easei respective (vezi figura 9).

Casele se opun doua cite doua, dar sc comptetcaza, de aserncnea, doua cite doua, fiecare casa complctlnd-u pe cea din raja sa.

Astfel, casa T vorbeste despre personalitatea individului ~i despre centrele sale de Intcres: casa VII ara~capacit..'\lile ~i dorintele natlvului dea tmpcru. inv5ta, sao afla. Casa I este .eu", casa VII este "Ill .

Casa II reprezmta stabilitntea, posibilitatea de ,,a rezista"; casa VIII rcprezinta schimbarea, riscuriJe, ,.8 (fa drumul la strinsoare''. .Bantl mel" fa~ cu .Banf tai, al akuia'

Casa III prezinta achizitia cunostintelor, inforrnatiilor ~j faplelor; casa IX aduce intelcpciunea care singura. permite 0 buna utllizare a §tiinJci.

Casa IV guvemeaza creaua persouatnautprofunde: casu X, cca a fundamcntelor societaju:

Casu V comenteaza posibilitatile de creativitate individuala; C'L.~ XI descrie raporturile de cooperare ~i procesele de consuenuzarc ale colecuvulul;

Casa VI exprima sptritul de serviciu san de sncrtflcru: casa XII pe eel de serviciu esential spiritual,

Deca semnele zodiacului still considerate fixe ~1 tntotdeauna egale, casele sint mobile ~J de marirui inegale, dupa locul ~i ora nasterli.

Rorapn Prunintului in jurul axei sale face ca planetete sa evolucze rapid dintr-o casa in alta ~j ascendentul sa prcgresezc in zodiac cu circa 10 sexagesunal la fiecare 4' orare.

Fiecare casa reprczuua un cimp de acnvitate, a carei encrgie esre mal mult sau mai pujin acuva In funcjle de ocuparca sa de catre una sau mai multe planete,

o cas:', se cxpnmn tmotueauna de entre ptaneta care Ii eSIC guvernator. Astfe], 0 casa ee nu coutine niei 0 ptancrn nu va Ii macuva. Va trebui sa se raca dtfercnja loire niodurile

Figura: ~ de actiune ale planetci, ale semnelor §i easel or;

planetele sint actorii, factori actiouind ~i exprimindu-sc dupa valorile lor proprii; semneJe arata cwn se POI expnma planetele, de ce mamera se pol utiliza planctele ~i posibilitatile Jcr; semnele reprezmta rolurile distributtc actorilor (ptanctelc). in Limp ee casele reprcznua scctoarcle de existcnta in care planetele se vor exprimu (scena).

o planeta are tntotdeauna un acelasi simbolism de baza, dar ca sc va exprima in mod diferit

50

STRUCTURlLE ASTROLOGICE

dupa cum se va glisi in Berbec sau in Gemeni ~i acpunea sa se va reahza in sectorul din viaJA corespunzator easel pe care planeta 0 ocupa,

Daca semnele reprezl flirt un zodiac celest. casele reprezinOi un fel de zodiac terestru ~i. in timp ce semncle reprezinti\ cere douasprezece faze aJe naturii pe durata eelor douasprezece Iuni ale anului, cele douasprezccc case simbclizeaza cetc douasprezecc secroare ale viepi individului.

Semnificatia caselor sau a sectoarelor de influenta Casa I

Cuspida sa esie ascendenuu (AS).

Cas! unghiulara. Semn analogic: Berbecul. Guvemator analogic: Marte. Casa de viatA. Cuvinte-cheic: eu - identitate - corp Iizic.

Casa I. ~i in particular ascendemul, arata prin ce caJilAli trebuie sli se evalueze iudividul.

Ascendentul indica tendintele personaluatu exterioare ~i caJilllple de dobindit in cursu) acestei cxistenje. Casa I subliniaz .. '\ maniera in care va cornportati, aparenta. infliti~ea ~i atitudinea in fatH vietii.

fa arata cum tocepeu fiecare lucru pe care-l tntreprindep. ReprezinUi corpul fizie ~i poztua fizic~. Ea poaie sli indice 0 slabiciune fiziologicll eredilara. va arala potenpalul de care dlspunep ~i liberul arburu pe care-t utili zap. Wl indica imaginea pecare o avep despre dumneavoastra. Pune in evidenta temperamentul, sanatatea 1i potentialul de energie vitala. Nasterea.

o planeta in casa r ~i in conjuncpe ell AS (planeta Ievama) va indica prin ee modaJitate Yeti s'l1ipini calitatile semnului ascendent. Acesta va fi astrul purtator de elevape ~i de evolutie, Sk~pinul (guvernatorul) AS rcleva modalitatea in care se va exprima individul (dupA semn) ~i in ce sector favorit (dupa casa ee-l conjine), cum se vor concrenza calitatile incluse in casa 1.

Casa II

Casa succesoarc. Semn analogic: Taur. Staptn analogic: Venus.

Casa de acpunc, Cuvinte-chcie: posesiuni - valori - achiziui. Reprezinta casa ci~tigurilor (sau picrderilor) rczuluue din cforturile noastre. Ea reteva simtul valorilor ~i arata comportamentul nostru fat" de bani ~i fat-1 de tot ceca ce este material. Ea snnoouzeaza nevoile individului ~i rnijloaccle prin care el poate s:i Ie sausfaca. Aceste nevoi inseamnli bani ~i hrana. Ceea ce ne place sa. minerun apartine acestei casco Ea simbolizeaza simturile ~i, evident senzualitatea. Ea relev:i ceea ce aduce individul Intr-a legatura amoroasa. Ea arata Iacultatile de asimilare, darurile, achiziliile (nu numai materiale), dar ~i taleutele noastre, resurselc. nevoia noastrn de securitate. En este in raport eu gitul, salariile, premiile, gradinile, banca, Ilorile, cintecul, jesurunle, gura, plantele.Atasamernul.

Casa Hi

Casa cadentli. Semn ana logic: Gemenil. Guvernator analogic: Mereur. Casa de relape.

Cuvinte-cheie: mcdiul tncoojurmor (anturaj) - comunicare - cunoastere.

Ea reprezintA anlurajul dumneavoastra: frap ~i sumri, veri ~j vensoare, vecini, Ea indidi mictle clll~lorii (in tara natal~) §i dcplasarile, semniftcind vehiculele pe doua rou. Ea reprezmta comunicatia (orala sau sensa) sub numeroasele sale forme: scrisoare, carte, ziar, revista. Ea releva facultatile mentnle, retapite eu cei apropinti, intilmrite §i legaturite adulterine. Ea arata intelectul coneret ~i pracuc Ea indica. studiile primare ~i secundare subliniind ceea ce intereseazA in mod particular. Studii, 3UlOOidaCI filnd.

Ea releva ceea ce gindim, parerea noasua, Repreztnta casu liberra~i de expresie. Ea indicl ~i miscarea, piata, resplreua, ptarntntt, confcrintele, dualuatea, reproduqia etc.

,.

51

STlWCTUlULE ASTKOLOGICE

Casa IV

Cuspida este in fundul cerului (Fe).

Casa unghiuJarl\. Scmn analogic: Cancer. Guvernator analogic: Luna. Casa a finaliti1J.ilor. Cuvinte-cheie: familic - securitate - viatA privata,

Este casa originii, bazelor, ereditapi $i a Iamiliei. Reprezlma, mal precis. casa mamei, a caminului ~i a domiciliului.

Aceasta casa reprezmta inumitatea noastra. via{a noastra privata, trecutul noseu, amintlrilc noastre, nostalgia.

Este casa maternitatii, a gestauei. Ea d:i indicatii asupra sfirsitului de viata $i asupra ulumei tncercan. Ea subliniaza senumentul nostru de sccuruate interioara.

Reprezinta un toe de tradijie (ceca ce se conserva din cele mai vechi timpuri). Este casa nutrijiei, stomacului, digestiei §i bucmanei. En reprezinta proprietap, imobilc, cusa familialh. pamintul. Ea indica, de asemenca, ceea ce este secret ~i ceea ce este Inconsucm.

Reprezinta casa oceanului. a luturor lichidelor. a pesterii, a pivnnci. Ea reprezuna subreranuj. metro-ul CtC

Casa V

Casa succesoare. Scmn unalogic: LeuL Guvernator analogic: Soarele. CaM. de via~. Cuvintc-cheie: joe - creatie - iubire dilruitA.

Estc casa iubiru ~i a creatntor.

ESIC iubirea ca joc sau placere: Flirt, distractii. legaturi, dar ~i vacaruelc.

Reprezinta crcautle artisucc ~i teatrut sau copiii (mai precis primul copil; al doilea copil corespunde easel VII iar ceilalp urmaresc cascle din doua in doua). Reprezima dcci casa dcscendcntei ~i a capacitatii de dragoste falll de altul. Reprezintacasa inimii, spccutanuor ~i tuturor jocurilor. Ea reprezlnta darurile, cadourile ~i norocul. Este casa educatiei ~i a "inv!it<Yuninlului. EsIC casa sportului ~i a lot ce reprczmta sarbatoare. Indica coafura, maehiajul. aurul, mastile, luxul. frumusctea. gloria, strnluctrca, recompensele etc. Energia de care dispunem.

Casa VI

Casa cadenLA. Semn analogic: Fecioara. Guvemator analogic: Mereur. C~ de acuune. Cuvinte-cheie: datorie - munca - s:i.nAtate fizic:\.

Aceasta cast reprcztmn munca obligatorie contractata pentru a trru. pentru a rninca. Nu estc 0 rnunca liber aleasn, asa cum 0 reprezmta Ca.'\..1 X. Reprezinta casa bolilor fizice, a maladiilor benigne ~i uneori cicllce. Majadiile: boli psihosomauce. Reprezhujl obieeiurile alimentare §1 condiptle in care se mnnlnca. Este in analogie cu lntesunete. Aceasta casa esic cea a limitarilor ~l a tot ceca ce estc coudian, repetitiv, moncton.

Este casa igienei ~i a dieteticii. Este casa func(ionarilor. a servitoriJor. a casnicilor: deer casa sarqinilor domestice ~i u serviciului (pentru altul).

In mod analog, casa agricultuni. a rccoltclor, a uucilor unimalc fumiliare. Mai rcprezfmn: plantelc, tarmacta, regunul, dicta. comertut, serviciul public, tot ceca ce cste masurat, anahza §i calculul. unchii $1 mrttu§1Je. examenele, clasiflcanle. precbja. curatenia etc. Relatille profesionale

Casa Vll

Cuspida sa reprezmta dcscendcntul (OS).

Casa unghiulara. Semn analogtc: Balanta. Guvemator analogic: Venus. Casa de relatie. Cuvinte-cheie: aitul - cooperare - untune.

Casa altuia, atlictl a tuturor celor pe care Ii tntitnun ~i tmpreuna cu care parcurgem 0 pane a

52

STRUC..URILE ASTROLOGICE

drumului nosuu: in primul rind, sOlul/solhl, partenerul, dar §i prietenul sau dusmanul. asociatul sau udvcrsarul, pacientul, duc.1. nui srmcm medicul ~i medicul, dad 110i slntem cliemul, etc, Este C;'L,a cc nc anun tata. imaginca t.jook") pc care ne place sA 0 prezentam altura ~i. !.lacA reuslm aceasta, casa VIInc aram cum ne vnd allii.

Casa procesetor. AccasUi casa repreznua cchilibrul pe care-l cauiam. Casa hunlcilor. Este 111 analogie cu ruuchii. Casu casaroner S1 a comractelor. Aceasta casa indic:\ ceca ce ni se opune si ceca cc treburc srt nc compfctczc. Cnsa justitiui, a armonicl. a vietf mondenc. a egaiitItpi. a dansului. a frumusctii. a clientclcl (Impreuna cu casa XI). a publlcului. a schimburilor. a expozl(iilor. a ccmferintelnr etc.

Casa VIII

Casn succesoarc. Scmn H!lalngi<.:: Scorpion. Guveruator unalogic: Pluton.

Casa a finalil<1\ii. Cuvtmc-cheic: rcgcnerurc - sexuanuuc. Sc opunc casei II ~i arata banii ce provin de hi anut suu de la sn{/so(ic. prtn Uroli,ic cu hanii ci~lig<1ti tic sine (casa IJ). TOI in opoatpe cu CHSiI II care indid\ siadiul oral. casu VIII iudicIi stadiul unul (se nbsoarbc hruna in casa II ~i se eliminli in casa V lin.

Ea arm .. ~ ceca ce se a~te<trH1 de la partcnerul sexual, complcmcntar cu casa II.

Ca. sa elimmarii dcscurllnr. a bolilor grave Si a monli. E"-lC in analogie cu apararul genuo-unnar; anusul. rectul. prostate ~i imcstinul gros.

EMC cusa uansforrnarilor tmoanca fiind transformarca finalA ~i inchcicrca unei exlsten]e matenale. dar ~i nastcrcn in lumea spirituala). Aceasta Ci.l",'1 expnma regenerarea, mutatia, iumea de dlncolo. planul astral, pulslunilc, rczcrvarea. instincreje, magia, accidentele. fncercanle Karmice. Ea marcheazn picrdcrile, crizcle, angoasele. dcspuicrca, caphajul. mostcnirea. Repreztnta lumen invb.ibilului. esorcdsmul §i ocultismul, tot ceea cc esrc rulsrerios, crtrrnnotogta. dctccuvul, an(ichil!itilc. arheologia. spcologla. remote. alocatiilc, banii altern.

Rcprczintd ~i: rennstcreu, tnvicrca. rclncarnarea. dlstrugcrca. vrajuoarctc, cosmarurtlc. Ianmsmete. rcncbrclc, fantasticul. hcrmonii. erotismul, nUlgnC[iSIIIUI, inipcrea, hntstca, cnprele, otrava, dcscompuncrea, vulcanii, puterile secrete, atomut, vriajitoria. cxplozia, haosul etc. Procesele de cl)n~licJ)fi7.arc.

Casa IX

Casn cadcntn. Semn analogic: S:'tgeltHor. Guvcruruor analogic: Jupiter Casn a vicui. Cuvtnrc-chctc: cnlmonc - evoluuc - menial superior.

Ea reprczinta dUi'uoriilc in Strllin:i.Wlc. Complcmcntar cu casa tlt. indic:i studiile supertoarc.

Casu III indica intelectul, mcntalul pracuc. inferior. in timp ce IX indica mcnnuut superior. hlCuJt:ilile elevate ale spiritului ~i xuperconsuemului. Este casa ghidului ~i a protectorului. Case inspiratiei, spiritualitatii. rcligici ~i mlsuctsmulut. Daca in casn Ill. comunicurca se prczintf simpla ~i supcrficlalh, ea sc aprofundcazn in IX.

Estc casa cvolutici spirituale ~i a dhnrmcl (datori.a noasun spirituala, ceca cc trebtne sa. realizam ill aceasin vhll-1).

Ea rcpreztrua filosofia. esoterismul, lcgca, idealul. aspiratiile elevate. visurile. maestrul spiritual. dU510na in astral, vocaua.

E.1 arma crcsterea &1 maturizarea, comunicatiilc cu strainatmea. Ea este in analogie cu fesele ~i coapscle. Rcprczrmn st: tmetcpctunca. universitatilc. pclcrinajeje. tnvatamtntul superior sau spiritual, Iimbilc suame. gcograffa. caii. mitolcgra, rirul cu arcut. vfuatoarea. ficatul. templcle. biscricilc. profetiilc.judecatilc. dogma, rugncumca. gindirea absuacta,

CasaX

Cusprda sa reprcxuun nujlocul ccrului (M(~).

53

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Casa unghiulara. Sernn analogic: Capricorn. Guvemator anaJogic: Saturn, Casa. de acuune. Cuvime-cheie: aciele - cariera - viaJ,a publica.

En se 0PUIlC casei IV (viata privata), indicind viata publica.

Ea completeaza pe IV care este interioara, subiectiva, pe dod X este cxrcnoara §i obiectiva.

Ea este viata sociala, pe ctnd IV reprezlnta viata in camin. Este casa responsabuuautor, a elevanl, a reusitei sociale, a caricrei tiber alese, a onorurilor, ndministrajiei, puterii, inU'lnluirea actelor co ceea ce acestea presupun ca erectc (karma), ccnsdtnta de sine ~i propria expreslc. Ea reprezmta rnaturitatea ... §i rcputapa. Estc scopul pc care tnccrcam $1\·1 auugem ~i recunoasrerea individului de entre altul. In analogie co scheletul, genunchii ~i piclca.

Ea semnifica ~i: muntele, ambitia, caderca, durata. piatra, ermitul. dctasarea, timpul, mmeralele, ierarhia. comandamcntul. patronul, ljderul.

CasaXI

Casa SUCCCSOafC. Semn anatogtc: Varsator. Guvermuor analogic: Uranus.

Casa de retaue. Cuvinte-chcie: prieteni ~ sperrul\C - dragoste primiUi. Ea sc cornptctcaza cu V care este dragostea datA. Sublinia7...'l de asemenea, speramctc ce vin dill crcauvnarea nOa"tri'i (cas .. a V),

Casa prietenilor ~I a rclatiilor, a celor care ne aduc ajutorul lcr pentru realizarca scopurilor si dorinjelor noastre,

Casa comunicatiilor inlemtl~onale ~i a mijloucelor dc transport modernc ca: avton, ucn ~i casa comunlcatiilor parapsihice, rcprczinlA acuunea socialn in grup (in intcrtnrul cluburilor. asociauilor ~i aorgamsrnelor imernationale).

In analogte en gambclc .

........ Casa distr'dcpilor modeme ca cinema, tetevtzor SOlU video.

Ea guverncazn informatica ~i toate Invenjutc de azi. Este casa altruismului, urnorului, intultiei, astrologiei, consiherilor. proiecielor.

Este ~i: publicitatea, clientela, fldelitatea, sprijinul. ritmul, vibratiile, etectrlcitatea, magneusmul, surpriza, spaliul, iluminarea, Ilash-ul, libertatca, revoluua. Iratemltaiea, miturilc. partidele politice.

Ea indica banul obpnut pnntr-o profesiunc liber ateasa. Indica copiii adoptivi ~i umanitntea.

Casa XlI

Casn cadenta. Semn analogic: Pesu. Guvernaior anaJogic: Ncptun.

Cas:\. a tidelllAlilor. Cuvintc-cheie: imegrarc ~ interiontate ~ SlinAtate menuua

Se compteteeza cu casa VI. Reprezuua sanatatea mentala ~i boJile cronicc. dar $i evoluua spirituals ce conduce Ja Imegrarea ill univers. III con~tiinta cosmic:'.

Este casa locurilor tncmse en : spuale. azilun. tnchtsori, case de pcnsionnn sau de odihna (sanatorii).

Ea indica schema cxistentei prccedcnre. Rcprezinra casa inspiratiei, a clarviziunii. <1 evoluuci pnmr-o cercetare Intcnoara ~i inluiliv:i. E.1 aralil Iortclc noastre ascunsc, consuinta noastra imcrioara, datoriile noastre Karmice (erorile cornisc anterior ce se rezotva prin Inccrcart purtatoare de evoluue $i de experienta). Durerea ~i suferinjn contlnute In aceasta casa permit 0 regenerare de sine. 0 revelatie $1 apoi 0 elibcrare.

in analogie eu sistemullimfatic ~i co picioarele.

Casa sacrificiului, a achizijillor, gralie servicltlor pe care allii ni lc aduc ~i care ne dau 0 protecue, 0 casa ce aduce tncercari, datoni, Instnbilitate, trM.1ri, exil, abandon, Insclaciunc. adulter; frustare, complex de culpabilitate. Este ~i casa IimilArilor. a secrctulul, a inhihuiilor, a legaturilor secrete, a obscurhajli. a misterului •• 1 viciilor. a drogului. alcoclufui. rcprcznna detasarea. renuntarca, elibcrarea, cxtazul. rneduaua, esoterismul, uusticismul. rmaginca, ceca cc estc vag, confuz. fotografia, ceata, gazul, privauunilc, rnurile ummale. nastcrea (acun). in slir~it:

54

STRUCTURILE ASTROLOGICE

sonmut, viselc. relaxaren. sofrologjn. tranchilizamclc. ancstezrccte, oglinzile, criptografia, frauda, furtut, muzica. inspiratia. poczia, maroa, natalia, bolile mentale. psihanaliza (ell VIlI ~i VI), infinitul, evanghelizarea, pctrclul. trisarea. suferinja, (atA de VI care estc purificarea; iluzia §i rellgja.

Sasc sau mal multo planctc deasupru orizontului (In casele VII. VIII. lX. X, XI ~i XII) dau dorinta de a straluci tn societatc suu. eel putin. de a so ridica dcasupra conditiei sociale de baza (lip realizator).

Sasc S<IU mat multo planete sub oriZOIH (in casele I, II. III, IV, V ~i VI) dau dorinta spre 0 vial!J. privata hogm;) sau de a rfimine la conditia sa de bnz .. 1 (tip rneditativ).

Sase SHU mai multe planete in jumatatea Est (in casele X. XI, XII. I. II ~i III) aduc un plus de fiber urbitru lji indica faptul en vcu da mull in accasta cxistcn\.l" (rcprezinta o tncarnare in care semanau).

Sasc sau nun multe ptnnctc Injumatatca Vest (in caselc IV, V. VI, VII. VIII ~i IX) diminueaza libcrul nrbitru ~i indicf faptul en. veil prirni mni muh in accastn exisll'Jlj:i ~i ell veti Ii mal implicat in viuta ultuia (rcpn..:zintrl 0 Incurnnrc in care rccoluui).

Primul cadran (cascle I - Ill) este pastv ~i centripct.

At doilea cadran (casete IV - VI) estc activ ~i ccrnrifug.

Al treilea cadran (caselc VII-IX) cste pas!v ~i centripet, ca ~i primul cadran. Cudranul at patrulea tcasclc X - XII) cstc acuv ~i ccntnfug. ca ~i cadranul al doilca.

() mujorinue de plunctc situate in cadranclc active (2 ~i 4) aducc dinamism. nevoia de a se impune ~i de :I-$i staptn! dcstiuul. Individul rncearcn s;'\ dirijczc ~i sa. ghldcze pe altul, EI cxtcriorizcaza ~i reacuoncazfi activ I a evcuimcntclc vietii. Estc mat extrnvertit ~i dispune dc mai multlibcr arbitru.

o I1li~OnUUc de planctc situate in cadranctc paslve (I ~i 3) dctcrmlnn pc indlvid sll lie mai introverut ~I s.1 acorde 111.11 muua Imporuuun vietii sale mterioare. EI va fi mal sensrbil ~t reccptiv, F.I va avea tcndinta de a so abate de Ia dcsunu! sau ~i de a sc 1:1.'\..1 influcntat de caue altul. EI vu dispunc de un Jiher urbitru diminuut.

Acccntuarca In casclc dc vialrl (I, V,IX) uduce cntuziasm.mouvatic. dinamixm crcauv.cncrgrc.

Nativul este inspimt ~i dorcstc cxpanslunoa. va caota s:i-*i cxprime personaluatca. ron~LiinJa de sine (I) se cxprimf (V) ~i upoi se unnsrormn in conccpjii ruosoncc ~i spiruuale.

Acccmuarca caselor de ncuuno 01- VI-X): indivizii se al.,\~C<lh'\ mai curind posesiuntlor, substantci lucrurilor. I\cc~ti<1 sint personnc concrete, mctodicc ~i practice care sc Imcrcscazn de aspectul marcnal ullucrunlor. Ei cauu rccunoastcrca sociala ~i coresc sa fie centrul de atcntie HI unci Iaruilii suu al unci comuunrut. Individul cauill idcntluuca social;1, prcsugrul ~i drspunc de o putere obrccnva. EI ceuta ~1 CiSligc bani (II) pnn munca (VI) ceca ce-r va pcrmuc () recunoasterc .JC",I~(X)

Acccmuarca casclor dc rclatlc (II, VII st Xlj araul eil individul arc ncvoie dc a1!ii pcntru a reus! in exisrenta sa. Viatll sa csic baL.<lI:i. pc schimhul CU altul, pc Imparure. pc cchilibrul rclauftor, pc ncordu! mutual. pc coopcrarc ~i comptcmenuuunrc. Cahunen relatiilor (CU nmurajul-Ill. cu partencrul-Vll snu CU prictcnli-Xl) condluoncaza bunul mers al existcnjcr sale. EI arc ncvcic de attul pentru a progrcsa. de accca el inva\:'! toatc valorilc comunicaticl ~i rcspcctutmutual (dar ~j pc cere ale Iibcrliltii).

Acecntuarca cnscior de finaliuuc (IV, VIII. XH) aral:i. ca individul este mal subtil ~i mai sentimental. Foarte intcriunzat. dispune tic un lnconsucnr puternic $i de 0 marc putere de regcncrarc, EI uprccinzf viata sa privarn. Rcsursclc sale spiritualc stm importantc. EI rcgasesic aici, 101 sflslrul vietii ~i <II corpului sau (IV). moarten ~i elibcrarca sufletului (VIII) §i cnberarcn final" de matcrle (XII). gratjc indcplinirii dhanncl sale (casa XII fiind a patra plccind de ta IX = sflrsitul dharmci),

Acccutuarca casclor uughiulurc (l-V-Vll si X - mai mult de cinci plancre) Astrclc in accasta pOJ..lpe uduc un mai marc potential decit in alto categorii; clc sin! rnai dinumice ~i ajum la obtinerea rcusucr. Elc reprezmta aqiynca uici. in prczcnt ~i ncuncezn mice iIlCCPUI, once tansarc Intr-o acuvnarc sau () profexnme. In I sc ac\iollcaz,,"t, ill IV $C concrctizoaz .. 1, in VB sc leagIt iar in X sc rcall7.caz.f1 xocral.

55

STKucrUKII,"~ ASTR()I,O(;ICE

Accentuarca in case succesoarc (II- V-VHf ~i XI) scmnifica surbitiuuca. soliditatea scopunlor de utins. Rcpreztntn. de usemcuea, locu! In care sc ocvvohn talentelc ~i capacitatilc de creatic, ca $i banii care sc ci~(ig;l prin ruunca sau prin ~<lJls.'i. Aki. so cxpnma ~i sc coustruicstc pcnuu viitor, Uneori, aparc inertia ~i este dciestatn schimbarca, Rclcva tmponanta ce se l;lcord[( ptncertlor ~i disrrucuilor,

Acccmuurca casclor cadcntc (III- VI-IX ~i Xtf) acorda muri facultlili de adaptare la ortce suuauc, se crcaza usor rclatii ~i sc uprcciaz .. a miscarca sub toare rcrmctc. Stnr ca . se undo tutctcgcrca este maxima. Sinl case de cvoluuc prin cxpcrlenja, prin illvi1{.arca victii s! prin rchltii tntcfecrualc.

Planetele in cas a I

Soarete: vointa putcruica, tncredcrc. lndcpendcmn, rcsponsabiltuuc. autoruarism Idictntcrial, cauta putcrca: franc. mtudru. (pompos. egottc, preeminent). vitajluuc bunti. ~i bunA recuperate a foqelor.

Lunu: scnthnentc putcrnice, romantic. pcrsonaliuuc schtmbntoarc. imuginatic. senzltiv la mediu (agilalic. influcntahilitate); cunoxiuuc, schimhare. cuntactc dircctc, cxpcricnte noi: sociabiluntc. timiditale. publiciuuc; consutuuc slabrl; l'lh'Q!ie dirijat.:~.

Mercur: adaptabil. pcrspicace, prccocc (superficial). infi"lli$<lTc liom-a <.ICIIV ragttuu. cxcnnbll (nerves), elocvent (vorb:lrct. sarcastic), bunn mlrntca. UlIH)r. tragc concluzn pripitc

Venfls: caura armenia, iubitor de flirt. crcdul, (scnzual. venal): ptacut. socrubil. VOIO~, In,etcgAtor; onest, doclt. artistic. cautn aprecierea.

Mane: rnludru. independent, impulsiv. curujos, tmreprtnzmor, ncobosit. puternicc pasiuni; ( accident, agit<ltic nervoasn, tcnmn), grl.hit.

Jupiter: generos, just. rcligios (ipocrit, tnsetarorj: moral. tnsptra incrcdcrc (ram credinta, nelncrezator In valort): mindru (pompos), amaror de placert (Ingaduitor ratA de sine); crcste vitalitatea.

Saturn: siluor, de tncrcdcre. uutocontrcl (Jugust, tmrospecnvt, rezervut uinud, nerves, complex de uuenoruatc); prccuut (pesimist, secretes): prudent (suspicios exact); pcrscvercnt, rlttx:U.lor, lini~lil, cconomtc rcgotsrj: umbiuos. pcrspicace (fru-a xcrupule); ponderat (incApra~1nat. uspru); sinh (malnutril), vlnrtW.i. raceli.

Uranus: electric rtncortuu); purcrnica Vi.)Ul(."\, mdcpcndcnr «fisprcjuurm. ongmal, rubuor denbenate, neconventional (excentric); abrupt. raspru. grosobtn). impulsiv, uguat, viol.

Neptun: hipersenzitiv (schhnbaror), viziouar. idealist. (frustrnt, mctodatn sausfncuu; recepuv (productiv), tmagtnauv, artistic, senzual. indolent, escnivaut, (smcchcr, cscmc), sctnmhator, (insrabll). capricios,

PIIlI()n: potential urtns: pcrsonaliuuc robustn. magnetic, avcmuros. cunuos (incflpfillnal, fanatic. dlsuuctiv, nernilos, crud), aurosuflctcnt, sceptic, avid de cxpertcmc. impcneuabtl nnacccsibil).

Planetele in casa II

Planeta

Ci~tig I pierdere rin

Rani

Caracteritici generale

SOARELE lala. guvcm. pcrsoana inllucnta Yin ~i plcaca user

OClle(QS (c){tTaVaganl); ambitios. ttaccrn. porun-citor). amutor de marctle. (poscsiuni. sratut). rczerve de puicrc.

LUNA

m::.m;'i. Iichidc. mi'irfuri pubhce

Rapid cheltuiti, altcnlllnJ5i~lt(e ., I!COnOmlC ~1 chcltulcl!

ncchibzuitc .

Tcuuce. lste]. senslhillu novelle puhlicului. pose-stvuatc falli de obicctelc apropmre

56

STRUCTUHII.E ASTHOL()(aCE

Ci!jti~ I pierdere rin

(;aracteritici J.l:ennale

nani

dll'i!orii, agcllli. puhli~Lt!ii.

MERCUR (in~l!laciunl!).Jurn:.llism. (.'jm("'Chl!ril,judccata cron:ltli).

l{apiJ chcltuiti. Iluctuatii

Ahihtutc Iinunclata. colcctionare carli.

VENUS

casahlrie, Icmci. al1a. hijutcrii

ASlstenla de la uljii. rhdtuiala pcmru trnbrn-cnmnuc. urrnnmcut.fincturi.

MARTE

maslnt. armco vile (f~I\:): dicil!l1li'i{grnM).

Succcs prin innUCllla. apritudini dc c ex pinata pc :ll\li.

JUI'ITER

dlit[llrii, hnl1lil, 'i'mhn'ic:1min[e. dururi. rcfig ic (Iipsa de griji).

Int~lie.cnl.jusl; cconom (7.glr":1l),

SATURN

siIU:!li; solide.concrete. rculc pt'I'J'l'iclu\\, invcstijii. t\1I11..:hiHill,mc\'i\CIII[~I.lc, pcrscvcrcnja. cccnomrc. (cumpl'ira.rc JI.: »hiccte rum vall.tU"c.1ips:i dc lucrcdcrc).

(1~\i!;ilJi rapid. . chctul\1 ncstinghcrir (disipurca dc rcsursc), crize Irccvcnrc. rupkl rdacull.

Mundli din ~rcu. d~tiguri mlci. (pierdcri pnn g.riji).

Achi7itiv (I!_gt'ist).

URANUS

."UfM! IIct1hi:?I1Uilc. clcctncue-rc. cunozluue. antlclutali, (Cjlmptlr1;JffiCnl crctic) .

'nr.lc::~ndcnl;j prin fCSUf!>C; !->ulUlli mgcntousc in cav de pcncol.

Fluctuath brustc. spcctaculousc.

.. pcculaju. VIse, corner] de lux. Incluncn de vall In: spitulc. Iilrnc. uvruuc. ulcool. petrol.

~R~~~liti~l~{~~~).: caritntc

lmpticutii flnancrarc (nclini~t' ~i dl!zamaglril

Jndifcrcnjli raja de bam. (amudinc ncsurquourc), PUtllla abrhtntc flncnciara (nconcsutate)

Considc.rJ.jiill! flnuncrare prcuomina. (lip";:-' de scrupulet

I'LUTON

m"dalitali scnzapoualc. 1ll_"\'hi~JlUIIC ~i avcuturoasc: mnl multo sursc: mine: arm,'lla: llCUpalii de dczlnformarc (crime. ~;JIIta.il.

Irosirc

Planetele in casa III

Planeta

Minte

vectnt relativi

Caraderistld renerale

SOARE

";11nl"u:di, lmpafliaill.. crcuuvn. tucrcdcrc de sine (o:lroSlUJla). dominatoarc. pl5cuta, vcscla. de vj;Jt~. ccnstructlva tdczorganilatii). rcforrnerlva.

Inlcicgatl)ri (nclll\clcgaturi)

Bunn mcmone. oponumsr. I!vila ruunu

LUNA

sluJinasa . cuncasa (iutcrferenja), hun simI. imprcslonuhilil. rmaginutivdtvisdtcurc. s,.;himh1i.lIlarc. insla~ill:i) adnp[ahill ([ipsa de continuitate}.

Dcsvoua gtodirea

MEReUR

ulcr(l'i. studiousti. vcrsauln: (schirnbntoarc. iIJSlllhil1i).

act iva, u~r cducabila. udcscu

~~~~;~t:ie'I~~~I~'~I~"'.~I~~

Succcs III dli'iloIii. intcrcs pcruru cle

Gust pentru multe cal:itorii

SUIXt!S in «udu: dorinja de a 'lmpfu-Ia~i canonstcrea proprtc

Ccruactc supcrflcialc. ablli (viclem ;

57

STKUCTUKILE "STKO(,O(;(CE

I'laneta Minte Calitorii Vecini relativi Caracterjstlci
tenerale
artistica. aprcclauvc. pliicula.
stralocltoarc. armoniousa. Puciutate ec
VENUS crearivn. bun gust, phnll tk' Pldccrc pcnuu .. -lc Agreahlll
~r.tllll!,_{sclll.u:tla. 1l1TH1\{JarC cxprcsrc
plnccn. supcrficiald].
ulcrta. h()titr"lla. (itlc:Jpa.P'n:ltil), Difit:ile
indcpcndcnta. l':llCr~ld, (accidentc prin Dispute
MARTE cnlu1.iaslli.. tcxcitabila. nu illIOI- agila{ic.
f~,~( ig~~~~ f~;~:~~ ~~~cnl:Jl; va. ~~f~~).11!5 sau
NOfl)COllS"::
::~;~;;~¥~l:~~~~;~~~~~~;~~:~lvcn- prorcctlc 101 [SellenCI; cducu-
.JUI'ITER accidcntc. (SUrcr:i Populurcu ur
pnn hps5 de [iurmlc
gtndtroarc. ult!ll!ic). Adora
loccrnotia r u piua
arcnta (in~u;"I1iJ. cx;\\.:ta (lentil).
"ATURN t~~l;\~'~~\itl~~f.'~~~~~;~{:~a!a. Ncplacute. RC!oI\ildlli~ile Ncpuuctuahtatc
amma!e
rcflcxrvn {nmrhIJ1i). jrntrsrcrc in (prcrdcrc pnm
dezvoltarc.
Illdc{'4!nJcnt1i. UlVt!lllivi'i. nru~le. »castcp- Ncobrsnulp tu-
inuctuousa. origilwlii. tate.xtimuluntc Adcseu ider con-
URANUS nc~)rtndox.a tcxccntncn). activit (accidcntc ln dcsca c~uJa\j. nurii
inCl)n:.i!>lcntfl, curioasa.Ilberala. timpulkm dcsPi'!rllriJ
impl'l!~.i(lnahil~. in.tulliva. Po marc ~i 10 acr Neubi~n.ulp
NElyrUN r,~II~~,~:~m~~~~l~::.~~a~·~S~~il~t1i. (ncuhi~nuHe meconciliabib
afccta$l. dcccp-
JcvP\iI'malil. artlslil;ii, ncguuva dlliltonil Iii)
Ncvoic vitali'!
pcunu expnmarc
ln~p,lral:1. vcrsuula. tntotdcuuna de sme. izolut
I'LUTON nriglnaia, sc:nZa!lllll<i15. reV,)- Obtlnc cxpcricn- Vitulmtcrcsut raJl;' UI! nltc plJrcri
lUllunar:j, fdlSll'ucliva) tc vitulc pnn cle Isal-H·-tca7U
rcla{illc pc care
nu PI):.JIC: sa lc
Jllmmc) Planetele in casa rv

Planeta

Tendtnte mostenlte

Circumstente ale stir§itului \-'ietii

lnfluenta parinteasca

Mediul Iamiliet

Stabtl. conservator

SOAHEI.E (Il~si!!uran{a uscunsn. fmbelsugut

agllatlC)

Putermca

1)5 mill IV de mtndne

LUNA

lnturuv. auroccnuur. dorinta ilHlm;'i ocmru tim§tc .~, sccuriuuc (agIIU\IC). (ault)IZu!arc lrnpctriva realill'itil in~olljuriilrlarc)

Acnvttatc crcscum. oarccurc rccunous-tcn .. ' puolid

Inl1uenti'i materna rsc purare i nI rc pannlil

Sclnmbnn frccvcntc al:ll1a~ I!m"~I('lIH~1 famill,c2: P~lrul{lll~r. uncon II dispretuicstc

Intcrcsclucrare.

MERCUR influcnj3111Jt.!l'iillr (sugcsllOil)

Contactc numcruasc

Supcrflciala

Multo schunban ale resedintci (cauta liuisteaoriunde}, studu tn Iamihc

VENUS

Limsmc. ((lisle!c)

Arasumcnt fal:1 de mama

58

STRUCflJRILE ASTH.OU}GICE

Tendinte Circumstante Inrluenta
Planeta ale Mediul familiei
mo~tenite sti!§itului vie iii parintea'ica
P~strc!i7.3 Dorinjli timpurtc ~~~m~e(Pt~~i~I~I~in *i
Consntuue eUlemldi. }r~~~~~~r~la penlru
MARTE I\C{WIlCaz1'i III mod (~~~~r~~~~~
subzistcnt dispute) mcanc in camin)
nnjii)
Dosclus ~l gcncros Con for! Bencftcu Succcs in locul de
JUPITER (cxtravagaot. austere. ina({il suspncrc
ostcntatlv. ingimfal)
Conser ... ~ ~j acumulea-
za cncrgia.
(inrrospectiv. unxtos. Li.Jnilalii(mQarll!
aver). invidios pc Instugururc. Anturaj 1'n.:C()CC.
SATURN p r cro~ati.vc.lc stabilitc. timpuric a
~~bC~~~6i~:~~I~i: restricui. parm\ilor) schimbdri rurc.
nC~li~li.~ fa gtndul
b1ilnncll!
Cancra IlnguJaIa. Ncobrsnuitc Snmulanra tscpu- Schimben mulnptc ~j
URANUS (fol1l!a7U rare [.l\ude brustc, cxpcncute
schirnbnri l prrrin{lJ ciu(lalc
Provouca sccuritatcu Recluzrune Lcgawri
stabila.tnaivuarc). l'rumos. prec ldcali7al
NIWrUN iuhcstc d!(ill,riik (vieluircin splntualc \ vag. llt!satisfaditOrl
runeon nefcgctc) ill.'ililu(ti) (nehuli)asrl)
lzolarc Vua1a Aguaue la locul
PLUTON Mali transtormdrt nastcm. 111ltt!asa lumc
cstc prupriu! cam in Planetele in casa V

I'taneta Caracterjsttci gcnerale

Copiii

Uragnstea

Speculaiiile

Pujini sau niciunul. unu! PO:Ht.: sa straluccuscn: ambltios pemru copii

SU!_;(;CS{Slricatri OC mtndnc)

SUI"Xc;:s (prerdere t

I.UNA

Cauterc constants a plsccni

Nurncroase «venturi. ardcnta

MERCUR

AmaIOr1 de schimbari. preocupari lmclcctualc.

~~~it~l~~n\taIC dcoscbuc

MARTE

Putcrc pcnuu invlngulor. amator de sport, rurtcncr loral

ISII!\lISUparall'n. Platomca (incon- r!~ll~Uri rap~de
t)l"IusII0n) stanl1i) (surs:! UCJ!.flIl)
Alcctuosr Precocc. pliicul11 ('iitlg prm
(dcnmagm) spctucolc, urH!
Vi()1 (ncascuhnton. Ardenra Ciltigprilllllilia-
tmplic<lti In accidenrc j (imprudcllt-a) u va (picrderc
pnn lmprudentnt
o Iamrhe aducroarc Fenella Succcs (iccuri Jc
de Icncirc (hpsii de Itndrscretd) nome.
grija fa,rl de CI) rrn prudcntc)
Illtlumarltmilal,s.au Pancucrmuitn Cistigun pnu
deloc (uc'lam:iglri, vtrsra.trecc.uus- proprtetatc.
h"lnaVt\ trant),sl:Jh'IllIC rflll1int. (prcrdcn
-;CVCI"1.!)
Exccntncr. ildI1r,a\1 lntetusn brustc Hruste.
(fH'3W rerun); (instrainall brusrc I nca~tcplale
Iln.~\rJ.lIlat de CI \ ctstlgun (plcrdcn
S9 VENUS

Placeri in munca crcauva. capacitate in dramatizare (t:aura aplauzctcj

jUl'lTER

Amaton de placen ~1 de sport (Jisprc\uic~te muncat

SATURN

Snpnrnd instinctul. crC:IIOr. dificulturc ill a sc relax. r. iu pldcerile in scnos

URANUS

Ongmalltatc crcurlva. placeT! ncobrsnuire. cxpnmu mdcpcndcnta

STRUCTURII.E ASTROLO(;iCE

Planeta Caracter-isttci generale Coeiii I)rag()st~a S~eculatiile
Amaror de pl5~cli.
(~Usluri dcpravutc). de VisatlJTi.J~IH.;aJi, Ci~tig pnn
lux, artistic. prcu comod, ~~~rfr\iali~c l~~~ en, PI3101l1Cll.(ilidW, navigalie, aviajle.
NEI'rUN :1~~~n~II~~;~1\~ltfJ~dcnta baotica) petrol (pierdcre
stimuli extcnon in cepit. (aJ(lptan:j prin frauda)
vI ... dcrcu ncvcnlnr crcutourc
~~~~ltilJ\ii~,Sf~~~:~I~~' 1'01)h.:: rcfuzu sa ili~a lmpctuoasa. ;;:i~~;§~i radkalc
I'LUTON ~~~~~:~~,~~~~~hW~ll~~l :1 ~~~~:i~s~!ric('1 pentru }~~!i'~~~~i (3)
impulsuri lor SCXUil1!:
(pcrvcrstunc) Planetele in caSCI VI

Planeta Curacterislid Sanatate Fu nctionar,
suhordnnat
Mindnc in rcalizjir i (caul5 Santor
SOARELE uprccicrc. v;tnil~I\I!I. umbitia nun~ trccupcrurc slaha. hull (necoopcrativ.
de u scrvi tncsocrublh. orgauicct.fntcrcs ill igicna
scopur i utilitarc autocrulct
LUNA Dorlnta til! a scrvi: intcrcs Jj!11i tuncjlonulc nulburan ale Foane rmphcar
pcnlru lcimidi. sromacului. hual5. ill c('p\laric) (inconstant)
MEReUR Cunccstcrc 'in dumcuiul Intcrcs pcraru igknfl (ncrvlliil"HI!. ~~~E~~l. (agital.
tchnic tulhurliri resprratorii sau lntcsriuule)
Ptlsjt>il5 mezuliunui. 'ii place CnnSll[U\IC mal cunnd sl::iI;'Ia.
VENUS pnrncstc II burin crcstcrc ttutburari Plaeul (mdlllcnt)
munca (u disprC\Ulqll:) ale gjtului. rinichilor j
Mare vuutluuc (holi mtlematom.
MARTE I lnrntclc. cficicnl1i. (chiul) (lpcralii. ucctccmc. lulbul'ari prin Encrgjc (ccrUiI'Cl)
execs. Ilcatl!nlic. indiscrctict
.JUPITER Cupucitate pcnuu scrviclu Buna (tulburari ulc stngclui. S5nl{1t'(ncaICIl\ \
loiul obcvitnrc. hll;Jia a fica1Ului)
De incredre.
Muuciror constuncros Rccupcrure Sillha (ra":l!li. ~·;~1~1}~:~~~~~.
SATURN rcumatism. tulburnri prin uehilitate
ncgfijure) inscnsibrl,
PfI.lSIl'in:JC)
Dczordmi nervoasc. accidcntc N(,o~l~null
URANUS Mctcdc cngtna 1(' ctudate. boll incutuhile. bcncftcru
de lu tratamcnte nconodoxc tnestutormc:
ldcalun eltrurstc (lip!>a de SC1l7.Jtiv ln mcdiu tlulhur;'ir~ prm Dc:volat. (Icncs.
NEI'I'UN ingaJU\1l\rl falfi de sine. 001.
ephcabilitatc t contugtoase, utrofic. difornutate. in$cl:tlOfl
(Je cvilut Jw);urill!)
Mobiflzeuzn rcsurscic. lntcrcs in vllldCl,.:arc i lIlfCC\Ii. bol, Coopcrutiv.
PLUTON cutundut 'in serviciu, cronicc) cnn*tiil}(;Los(l1ir5
scrupulci 60

S1'RUCTUfULE ASTROLO<'ICE

Planetele in case VII
Planeta Caracleristici I'artenert ~i casitnrit J)u~mani
generale
Benefic (rar~ succcs). planuri umbui-
SOARELE Mlndnc In relctii (cioc- case. trnirzicrea c5s:110rici la fcmeic. putcmici
nul cu a1\il) oportunism casatonc la virsla medic, partcner
onorabil. stahil.
;~is~~tf ~~lcnr~lfN' Multe oportunitali pemru cl'l!;\itorie.
LUNA casatoric umpurtc. pancncr domestic. printrc femci
(prea scnsibil) ncvoie de partcner.
MERCUR Ceuta ccntactc Partcncr mai ttnar. cnsatonc cu ~l 1n!trijnratori. pnW0-
intclectualc ruda {agitalic. partener cidilihJr). eaton de scandal
Casatoric timpuric. fcricita ci~tig prm udvcrsari
VENUS Contact afcctuos cu alii! (dezamagjrc). puncncr atractiv. bogat ~~~~~~ia10i~~Ctadi
primul pas}
Independent (ncconci- Casatorie tintpunc tcertun. moartc a
MARTE lintor. nctlnind scamu partenerului). partcl1c::r independent, .rgrestvr
de scnrimcntclc ultora): ardent. cumjos (dominator]
Sooiabil. caractcr hun Rclapi benefice. cusator1c prospera *1 oponcnp concIJI!:I!l11
JUI'ITER (prca gcncros j fcrlclla. uncori a duua casatorie:
partcncr gcncros. credlnclos.
Ncdornic (sovnretnic) rclatic ncfcncitn. disalorie rirzic.
SATURN de coopcrarc. (sc simte partencr mai in virsta. partcner fidel. pcrsistcnp
rcs~triclional de cUlre rrcce. amhitiosl. (moartea partenc-
al\l1) rului).
Compctuiu stlmuleaza Alaiamentc brustc tpoatc lnttrzrc sau
URANUS impu ... xlica casnoriaj. parleTlcr inde- nca~lC'pla!i (gclo~i)
originalitatea pcndcrn, romuntic.uriginal. (erotic):
(sepururc. divnrt)
Atitudinc de admiral!1! ~~:l~ld~'~~~:;;i~~~~~~ii~~[\~valld sau
sau mila ra\a de allii, ~~~1::r:;tori.
NEI'TUN ~~:~~~t~i~t~Uaj~~l~~ca alcoollc
mull de 13 allil
Nevoic vitala de rg~~~~.a~~~~~~r~:~~l~~·~c~~~~~ial secrcji. ncmilo~i
I'LUTON cooperarc (ccmbativ. cruzi. (connie!
uevola de a n primul) ncrului) constant) Planetele in casa Vlll

l'taneta

Caracterjstjct generate

Moartea

nanii

SOARELE

ol1l)r>lbi)ii (prill s\aMiciullc conslitulitlnflla). (moartc prcmarura a t51;llui. ~tI!ului)

Noroc stetomic. rnostenire pnsibiH'i (pencncr extrav,tgant)

LUNA

Alilut.linl! 1'1.·.'~cmlltJIil III fa,;) mortu.xcnziuvltatc

in Inl; public «Iezastru putilicJ. (mourtc rimpune a mamcisotlci)

UI! (a mamd sau Sufi!!

61

STRVCTURILF. t\STROLOGICF.

Planeta Caractertstici generale Moartea llanii
Talent pentru ccrceturc. prin boli nervoase. in Nome mccnstant (uvere}
MERCUR limpul clWitoriilor sau pnn
analiza: tntelegcre sufer;nli'i lunga (grij; bancstl)
Expcrimcme cu senti men- ~~~~l:\~il~~tr~~%te prtn Ctsng prin c~s1itorie.
VENUS tele femei. (partcner
rinichilor] (moanea so~iei) extravagant)
MARTE Dcvctiune. entuziasrn pen- rapida (t'ebra sau accideurc. Pierderc pnn foe. botie;
tru studiu dureroasa) partener Imprudent
Confident. optimist (seep- uaturala tprin autoindul- Prin casarorie sau mcsteni-
JUPITER tic) ftcnt1i, lipsli. de griji. bill! de rc. ci~tiguri (partcuer extra-
icat] \lagall!}
SATURN ~~~an~~t01le pentru nutocis- 101 vlrsla 'inaint<lta {acci- Pujini
dent. dupa 0 boala Junga)
lnreres pentru rnetaflzica. sti~it brusc (prin tulburare Ci~tiguri neasteprate. (pier-
URANUS ~g~rl~r~iprin lntensltarea ncrvoasa. accident) dern
NEI'TUN Seuzulvitatc d~~~ri~~fli~:~rui\~arc Pluctuajil (dezamagtri. par-
toner risipitor)
PLUTON C!u.tare vitala a Intclcsului In Joe public (sfir~il Pri v cstc In special
viejii (anarhlca. cbsedauta) nefencln resursele extcme Planetele in casa IX

Soarele: ideal uri ina1tc (fanatism); truelepctune. amatort de diH1toril, catatortt in sLrillnl1l3lc. Luna: imaglnajie, rcceptivitate (vise); crediute sincere (supersujil), profeLic (superficial). i§i poetc schimba opiniile; capabil de a invAta pe altii. d'ilalorii.

Mercur inspiratie mcnmln: mental Ilexibil ~i adaptabil (indecis. Ingrijorat, obraznic, usuraucj. inclinat spre CaJ:l.loric.

Velllls: inspiraue creauva: posibiU\ casarorie in strainatate; amator de cnlatorii. c:illilorii placuie tneptacurej.Jntelegere. intuitiv, devotat (nostalgic dupa ceva de neauns).

Marte: independent in gindire (autojustificare, cxagerare); propagandistffauauc); luptA pentru convmgeri, (se simte ncapreciat in propria tar:O. amaror de schtmban (cAlttLOrii periculoase) Jupiter: mime nobila. caracter tnan moral (conventional. ipocrit, arogant); interes in rcligse. filosofie; tolerant. educatie priu calarorte (accident in timpul cl);1tonci); prevedere.

Samrn: cntuziasm grav, inrnli~are ausicra (pesimism. agnosticism. bigotlsm). meditativ (critic), (prea rational}, ortodox; dilicullali in calmorte.

Uranus: independent. ftlosofie ncortodoxa (iconoclastic); prorenc. invenuv: adesea neasteptate dU:llorii (nefericite).

Neptun: coruporuunent mlstic ~i idealist (haotic, maniac rcligios), imaginativ, lntuttiv (visstor, sovaietnic. neconvtngator; lungi CAlrttMii. (compHc3lii in slrllinfitalc).

Pluton: interes vital pcmru Iilosof'ie. reltgic (fanatic); impuls puteruic spre a-§i dczvolta cunoasicrea (confuz. rcvolujionarj, putemic intuitiv (impresii false); aventura. arnator de dU!110rii (cauta scnzatii. pericol in SLrrun:ltate).

Planetele in casa X

Soarele: putcrnica con~tiil1l1i de smc, nourtre pcnuu a realiza, (aroganr. dictatorial, ambitios pentru put ere); succes, pozitic inallfl. pntronaj (supenon. nejnjelegntori).

Luna: ambitie (iubiri proeminente), schtmbnrt in ocupatie. poate cataton (pozitic insta~iHn:

62

STRUCTUJULR ASTROLOGICE

bencficii In cariern datortra femcilor (subicct pcnuu scandal); meserii publico.

Mercur: folosire profitabilll a cunoasrertt (nepractic); succes Hterar ~i cornercial: catntortc tn interes de serviclu, schimbari in mesene, adapnbilitatea ajul1i carlera (mincinos).

Venus: foanc sociabil (autoindulgent; cariera arnsuca, experiente placuie. succes, onorun (dczarnagiri); ajutor de la femei (scandal), cnsnrorte dcasupra statutului propnu.

Marte: dorinte de cuccrirc (dominate, dusmamc in cariera); independents (ccrturi), succes deplin, plan rtscanr (ambitii nerealizate), ocupatii active.

Jupiter: dorinl.!i de realizarc; succes. cnoruri, suma, ridicare in via{li (nesiguran¥"l educe r~"tumfui), patronaj important.

Saturn: incrcderc in sine, independentil, ambitie, dorinlA a rcspectutui (prea ambtuosj. succes prin perseverernn (discreditarc, ruinare).

Uranus: doresie Iibcrtate absoluta; pozlue puternica, avansan bruste (caden in dizgrajie), succes prin originalitate. ncconvcnponal, muhe schtmbart (vicisitudini).

Nemun: aspirutii 'inalte (nesatisfacute. restmte critica), lipsll de apllcubilltare (schimbaroarc. ncpracuca, ncincredere in sine), preocupari artistice (scandal public).

PIllion: ncvole vitam de putere, indcpcndema (dictatorial, manic. ncsuntuorj. poate mnbiliza sprijin (pierderea putcril. presugiului); cotlturi neasteptate in cancra.

Planetele in casa XI

Soarele: ambitii sociale (ostcruatle), coopereaza cu succcs. popular; credlncios.Joial, pnetcm tnuuenu. solid, statornic.

Luna: contacie sociale facile, popular, multo cunosunte. prietcni feme) (scandal, prieteni nccredinciosi); ctuva copii.

Mercur: capacitate de a inlelegc (hipercritic): adaptahil. prietcni intelectuali (schimbaton, nesinceri. mtncinosi).

Venlls: cautn compania, idealuri de Inucrnitate. afectuos. Icncue pnu pneteni (scandal); prieteni nrttsu. culuvnti (gelosi); prictcni fcmei, casatone fructuoasn

Marte: puternice donnje, (Jrustrurc), lidcr social, prictcnii masculine: cncrgic; prieteru inueprtnzaton (dorninare. ccrturi).

Jupiter: idcaJuri de fraremitate, popular. mulp prietcni. tubcsrc viajn sociala, credincios, Ioral. influent, prteten! bencfici, (paraziu), casatonc fructuoasa, copll in ajuior.

Sa/11m: aspiril(ii inll.llc (Irusuare), <1titudllle pannteascn. pncrem pujini, dar de durat...1.: pneteru mai in vlrsra, lciati, de incredcrc (egoisti), (putini copli. moartea unui copil)

Uranus: a. s piralii originate, idci avansate (mcnplilinat), prieteni remarcabili, atasaruerue bruste, tnsuamnrt: prietenl ncconvenponan. independenp, inventivi, oculli~li (excentrici).

Neptun: idealist (lei uri incerte), cere prea mult prietenici; larg cere al prictenilor arusu. lntuitivi (in~ela.tori); (toarte susccptibil La influenta prietenilor).

Pluton: nevotc vit4un. peutru prietenie (relatii ciudate), idealist! rcfonnatori, capabil de a influenja prietenii; (mra copii), (instrrtinfui brusie, moane a prictenilor).

Planetele in cas a XII

Soarele: dilkultiiti in propria extensie (Iips:l de tncrederc): prcfcrn limsrea sr rzotarea (pencol de exil).

Luna: CHut.li. sinteza; scnefttv emotional (schunbator, mconsistcnt), (boala a souei, du:;;mlinie a femeilor), (inval!i prin sufcrinta).

Mercur: contemplativ, intuiuv, subul, percepuv (autuabsorblt, evua deciziile sau optmile

infailibile); pilsLrC81,a. secretcle, (netnjcjes. insuficient). .

Ven14s: scnziuvitatc cmoponatn (cautf scnzmli). caritabil. neegoisi, (aventura clandesuna. diticult1:i(i in cft&'1lonc); (boa!n pnn indulgenta), placerc pentru studii ocuhe.

63

STRUCTUJULR ASTROLOGICE

bencficii In cariern datortra femcilor (subicct pcnuu scandal); meserii publico.

Mercur: folosire profitabilll a cunoasrertt (nepractic); succes Hterar ~i cornercial: catntortc tn interes de serviclu, schimbari in mesene, adapnbilitatea ajul1i carlera (mincinos).

Venus: foanc sociabil (autoindulgent; cariera arnsuca, experiente placuie. succes, onorun (dczarnagiri); ajutor de la femei (scandal), cnsnrorte dcasupra statutului propnu.

Marte: dorinte de cuccrirc (dominate, dusmamc in cariera); independents (ccrturi), succes deplin, plan rtscanr (ambitii nerealizate), ocupatii active.

Jupiter: dorinl.!i de realizarc; succes. cnoruri, suma, ridicare in via{li (nesiguran¥"l educe r~"tumfui), patronaj important.

Saturn: incrcderc in sine, independentil, ambitie, dorinlA a rcspectutui (prea ambtuosj. succes prin perseverernn (discreditarc, ruinare).

Uranus: doresie Iibcrtate absoluta; pozlue puternica, avansan bruste (caden in dizgrajie), succes prin originalitate. ncconvcnponal, muhe schtmbart (vicisitudini).

Nemun: aspirutii 'inalte (nesatisfacute. restmte critica), lipsll de apllcubilltare (schimbaroarc. ncpracuca, ncincredere in sine), preocupari artistice (scandal public).

PIllion: ncvole vitam de putere, indcpcndema (dictatorial, manic. ncsuntuorj. poate mnbiliza sprijin (pierderea putcril. presugiului); cotlturi neasteptate in cancra.

Planetele in casa XI

Soarele: ambitii sociale (ostcruatle), coopereaza cu succcs. popular; credlncios.Joial, pnetcm tnuuenu. solid, statornic.

Luna: contacie sociale facile, popular, multo cunosunte. prietcni feme) (scandal, prieteni nccredinciosi); ctuva copii.

Mercur: capacitate de a inlelegc (hipercritic): adaptahil. prietcni intelectuali (schimbaton, nesinceri. mtncinosi).

Venlls: cautn compania, idealuri de Inucrnitate. afectuos. Icncue pnu pneteni (scandal); prieteni nrttsu. culuvnti (gelosi); prictcni fcmei, casatone fructuoasn

Marte: puternice donnje, (Jrustrurc), lidcr social, prictcnii masculine: cncrgic; prieteru inueprtnzaton (dorninare. ccrturi).

Jupiter: idcaJuri de fraremitate, popular. mulp prietcni. tubcsrc viajn sociala, credincios, Ioral. influent, prteten! bencfici, (paraziu), casatonc fructuoasa, copll in ajuior.

Sa/11m: aspiril(ii inll.llc (Irusuare), <1titudllle pannteascn. pncrem pujini, dar de durat...1.: pneteru mai in vlrsra, lciati, de incredcrc (egoisti), (putini copli. moartea unui copil)

Uranus: a. s piralii originate, idci avansate (mcnplilinat), prieteni remarcabili, atasaruerue bruste, tnsuamnrt: prietenl ncconvenponan. independenp, inventivi, oculli~li (excentrici).

Neptun: idealist (lei uri incerte), cere prea mult prietenici; larg cere al prictenilor arusu. lntuitivi (in~ela.tori); (toarte susccptibil La influenta prietenilor).

Pluton: nevotc vit4un. peutru prietenie (relatii ciudate), idealist! rcfonnatori, capabil de a influenja prietenii; (mra copii), (instrrtinfui brusie, moane a prictenilor).

Planetele in cas a XII

Soarele: dilkultiiti in propria extensie (Iips:l de tncrederc): prcfcrn limsrea sr rzotarea (pencol de exil).

Luna: CHut.li. sinteza; scnefttv emotional (schunbator, mconsistcnt), (boala a souei, du:;;mlinie a femeilor), (inval!i prin sufcrinta).

Mercur: contemplativ, intuiuv, subul, percepuv (autuabsorblt, evua deciziile sau optmile

infailibile); pilsLrC81,a. secretcle, (netnjcjes. insuficient). .

Ven14s: scnziuvitatc cmoponatn (cautf scnzmli). caritabil. neegoisi, (aventura clandesuna. diticult1:i(i in cft&'1lonc); (boa!n pnn indulgenta), placerc pentru studii ocuhe.

63

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Guuernaiorul casei V in casa:

I - Favorapil copiilor, satisfacti] matenale; II - Cresterea sau diminuarea situapei prin pohuca; III - Intelegere cu anturajuJ; IV - Interior vesel ~j fericit; V - FavorabiJ copHlor, ctstigun prin speculapi (IMA Marte); VI - Pierderea sanAIlIJii prin abuzuri de placeri; Vl! - Proees sau datorii de joe. discupi cu copiii; VIl! - Necazuri de sanalale pentru copiii sai, vaduvie, moarte naturala; IX - Satisfactie morala de la cepit, bucurii ~i placeri intelectuale; X - Fericire sau necazuri vcnind de la suuane, in [unepe de aspecte; XI - Satisfacpi de Ja prieteni; XU - Pierdere de vuantatc, booll1 de copii.

Guverllafctrul casci VI in casa:

I - Sl1nrUatc dcbila, boala cauzata de execs; n - Merit personal compromis din cauza ~nalll~i; III - SlinAlate proa.~1lI pentru anturaj. necazuri domesuce; IV - BoaUI lntema; V - Jndispozitie venind din excese, fericire compromtsa din cauza sanatAtii, boa.J.A pentru copil; VI - SAnAlate. daca planeta este pnternica; VII - Necazuri provocate de catre subalterni sau de catre membrii familiei; VIlI- Boala gray!'! pentru sine sau pentru 0 fiiol11 draga, in funcue de aspecte:

IX - Tulburari de spirit; X - Afacerile ruineaza sanalatea, exces de munca; XI- Boalli pentru o personaluate feminina, necazuri domestice provenind de la asociau: XII - Posibilitate de operatic.

Guuernatorul case; Vll in casa:

1- Uoiune CericilA (neafectat); n - Casatorie, in general, bogata; fluctuatii prin proces;; ill - Certuri cu anturajul; IV - Inlelegere sau nelntelegere in interior; V - Sausfacpe in uniune, beneficii venind din speculatii; VI - Necazuri domestice; VII - Saustactii mario daca guvernatorul nu pnmeste aspeete disonante de laIupiter sau Marte; VIl! - Uniune bogata; IX - Uniune cu un panener strain; X - Satisfacpe generala; XI - Prictcnii bune (proces cu asoctaut daca Marte este guvernatorul casei VIII; XIl- Adesea divo'1. proces, singurAlale.

Guven,atond case; VIII IH casa:

I - Moarte vioJenU1 sau rapida, dar nu prematura; II - Cresterea situapei prin mostenire, casaione bogata.; III - Risc de accident in crunlorie; IV - Tatal trebuje sa moara primal, posibilitate de vaduvie; V - Pierderea unui copil, moarte ca urmare aexceselor, moane glorioasa; VI- Sanatate debiIA;.vIl- SuferinlA sentimemala; VIII- Pozipe bunn (exccp(ind Scorpionul). moane naturalli. srtr§it de viajli fericit; IX - Moarte in strAinlit.1te sau moarte in singuriltate.(Mercur areciar - boaIA cerebrala); X - Moane printr-un lucru excesiv. Moarte in public; Xl - tv10artea asociatului; XII - Moartc in singuratate.

Gilvematantl casel IX in casa:

1- Moral foane bun; 11- "1crit personal; inleJigenll\. crcsterea situatiei; 111- Cistig Intr-o situatie liberala renumita; IV - [n\elegere bUM in interior, armonie; V - Placeri elevate. copii erudui: VI - BoalA In catalorie. oboscala cerebrala; VlI- Proces, uniune ilegala; VIIl - Mostemre moraja, IX -lnlcligenlA remarcabrla, calilllii despiril ~i de iniml1, cAlatorii fructuoase; X - Mal rnuua onoare decit bani; Xl - Prieteni provenind dintr-o colaborare intelectuala; XII - Depresiune datoralA jignirilor sau netmelcgeru altuia,

Guveruatonll casei X ill easa:

I - Ascensiune conunua sau viatA de mueca ~i diticulta.p (dup!\. aspecte); II - Aseensiune datorat.lt meritului personal: III - Ajutor venind din relatiile de Iamilie, suuape hberata; IV - Ci~llg posibiJ prin exploatarea imobilelor; V - Ajulor venind de Ja copn: VI - Situa{.ie compromtsa prin s!'tn.liUllc sau bani ci~tigali prin medicina; VII - Satisfaclli comerctale; VIII -

&"3&11.1892

65

sTRUCrUN.ILE J\STN.{)L{){;I<.:E

Crcsrerea xituaticl prin rcmcl: IX -romert cu Slr;'tinl"itatca; X - Asccnstunc rapitlil (pcnuu 0 plnnetl! beucncn): pcntru Marte SHU Saturn it s ccnsiuuc mal lentil, LIar mai duruhila; XI - Sansa prin asocicrc. ujutor din pnrtea prictenilor: XII - Stabilizarc dilid);), discrediutre SHU rutnn (cu aspcctc disonantc).

GUVerTmtorul cnsei XI JJJ rasa:

1- Numcrosi prtctcni ee-l ajuL.1 pc suhicct; II ~Rclalii utile; III ~ Bun comcrj: IV -Spirit de fumilie; V -c-Copiii it sccunLlca7.{1. pcparinti; VI -Suhahcmi fldcli. Srmtitale; VII-ContraclC nvumajnnsc; VIII - Mosrentrc de 1<1 prictcni; IX - Rclalii Imclcctuntc; X - Rclaul ~i pnctenii numcronsc pc care se PO<lIC conta. XI - Shnpatlc gcncraln; XII - Tracasari ~i nccazuri de la prictcni. Rupturf tic usociatic.

Cuueruomrut coset X1f ill casa:

I-linerclc ncfcncita. bolntivicinaliii; 11- locercnrt numeroasc ce erodcuza meritul personal, III-C.on~lringcri in CdUCiIUC; IV -c.Intcrior ncarmonios: V -Spccula{ii ncfcricue. VI- Viali'!

. tic subaltern. Opcnnil (pcntru planeta Marie): VII - Nccazuri pcntru mcnnj: VIII - fillaHi cronica. Moartc pcn;bll{l; IX - Tulburari de spirit; X - Dificultau in a-~I stabili o silUallc; Xi - Pricteni putiui. gclozii; XII - Tracasnn. insuccox. tnccrcnn: eu 0 plancl!l bcncncn. fcricire in

nenoroclrilc sale. .

66

STRUCTUKILE ASTROLOGICE

CALCULUL HOROSCOPULUI

Pcntru a dcscna 1I harln. a ccrului. va trcbui ,~ procedam tn coua ctape: ell data, ora ~i locul uastcrii individului. sc calculcnxa pozltiu planetclor In scmnclc zodiacului, iar apot se determina pozitia cusclor ~i a ascendcmului.

Vocabularul 1010s11 pemru calcu!e. in asuclogic, rome parcn la prima vedere putin tehnic ~i com plical. Oar calculclc in sine dcvin apot alit de simple, iuctt piMI ~i un neon! poatc &.1\ le ctcctuczc. Accstc calculc se rczumilla matcmanca prtnmra.

Once aSLrnlog ponte comite crori in dcrularca calculclor. Acclast lucru se poate Intlmpla ~l in cazul calculmorului, d<lcl'l acosta a Iost programat en informaui gresite. Aceste riscuri arm! tmronanra unei minutioasc verificnn a dutelor de bazn (d::II..1. ora ~i locul nasterii) Inainte de a proccda 1/.1 xtudiul unci tcmc. D':lc1'\ nu sfutcm siguri pc accsie informntil, cste inuril sA demaram lucrul astrologtc.

Instrumente de lucru

I. cterncride e tista (tabclul poziullor planctarc.

2. tabclul de case == Ii:{ta poziliilor cuspidelor casclor.

3. atlas ncccsar pcmru reperurca longitudtnu ~i latitudinii locului de nastcrc a individului.

4. compas. rig I". crcioanc colorate pcntru dcscnul h:irlii ccrului.

5. tacutuuiv, un calculator electronic Icu pcsibihnne dc calcul in grade. minute si secunde sau ore, minute orure. secunda marc).

Nasterea

Pcntru ce moment trebuie calaculata lema natala a unui individ? Unii sc tntreaba daca nu este mal indicat a se rotcs; momentul concepuei. Noi raspundem categoric: nu L De ce " Deoarece haria ecru lui trebuie calculaul pentru un moment precis. atune! ctnd fiinta devine autonoma, respirind aerul ambiant pentru prima oar~ ~i umpltndu-si plnJninii. ell aile cuvinte momentul nasterii sale.ul primului sau lip:'!!.

Arcnuc: faptul ell. un copil sc naste pe calc naturala sau prin cezariana, nu conteaza, Important estc momentul dud lese din pinrccele mamei sale, devine autonom ~i scoate primul ~ipa.l. EI va fi tmprcsionm de catre un ansamblu de influente cosmicc ce tormeaza un rot venind de la Marele Tot (Sislcmul nostru solar).

lnlelcgcli binc ea in momentul nasterii, fotogrnfia cerului cc constituie tema nataia, impresioneaz."i cornu! st psihicu! copilului.

Ststernul solar cstc un rnacrocosrnos ascrnanator microcosmosurilor atornilor ~i electronilor cc Iormcuz .• :,1 corpul nostru. Astrologul illiclegc dt aceasta analogie este flU numai tizicA. dar ~i psihicA ~i spiruuala.

Ansamblul sistcmului nostru solar (til care tOli constituenjii sAi stili in srrtnsa legAtura., in lntcractume, accst tot al cadrului nostru de vialA cosmtca. vebiculeaza informatii psilnce ~i spintunle. marcind, ca o .. unprcnta pc nou-uascur. Natura rcprczima un moment de evoluue al totului. al gloha.liL.1.(ii srsrcmulul nosuu solar ncuontoo ~i reacponind, cc-l unprcgneaza pc unul dill constuucnui siti umani. Accst moment dctcrnunn harta cerului.

67

STRUCTURILF. ASTROI.()(;ICE

Influcnjelc asunlc nu sin! m~surahilc de d\trc ~I,iinta moderna, Dear spiritut omutui poate desclrra tcgarure sptntouta cxisrenta Intre cl ~i astrc, gralic unui snnbolism. Acest sunbohsm cste general de spiritul omulul. inspirat Iiiud de entre tot sau glohalitatea sclara sau de ins..,\~i forta creau iare, Dumnezcu.

Elementcle de bazli: data. ora ~i loculnastcrf ...

Estc escnpat de obpnut de la individ datele sale: data, ora §i locul precis de nasterc, In ceca ce prtvestc locul de nasicre, dad, individu! s-a nascut trur-o mare rncuopotn ea Bucuresti, este pulin important a sc localiza precis scctorul (canlcrul). croaren fiind mica in accst caz, ncschimhindu-se nimic fundamental in stnbilirca horoscopului §i in intcrpretarca sa. 0111 c..Ic nasrcrc pune, adcsea, problcme. limp inLiclungat inregislr.trca fn starca civiU't nu tlMea nici<xI.l1li timpul exact: 15 min. sau 30 mtn., sau uneori 2 ore. sau chiar 2 zlle, putlnd separa momentul rcal al unci nasteri de indicauilc Inrcgisuato la starca civilh. Pc de alt:i pane, se ohscrvA ca ~i oamenii, adesea. fumizcaza ora lor de nasrerc la un sfcn sao 0 jum.(Uatc de nr!i: lusn. natura nu <Ire uccustn regularitare.

Atuuci cind ora de nastere nu cste decn aproximativ cunoscuta sau chiar total necunoscut.\ astrologul se gaseste in fata unci dllcmc.

Dad} consultantul of ern. un evantai in jurul UI1Ul moment. ustrotogut va trehui sfi stabtlcascn horoscopul, aJegind un limp mcdiu in Ire doun puncte extreme propuse, Dar va f nevoie de maxima prudenJ1'! in interpreterfirile lui ~i de supravegherca rcncuilor individuhri; dad. conxultamul dczaproba holArit 0 aflnuntie, va f ncccsara rcvtzulrea alegcrii orei de nastere.

Uncle persoane situenza momemu! nastcni lor in primcie ore ale zilci sau . .ln caderea noptii" Astrotogu! va stahili in acest caz, un horoscop speculativ, pasibiJ de schlmbnri in cursul tmerpremru.

Dacn nu exist:l nici U or:\ oncialA de nastere, a'iI.[()IQgul csrc ccnstrjus a st<lbili 0 iema .. solara" pentru miezul noplii sau miczul zile], durm prefcrinlA. In acest caz, horoscopul este, de asemenea, spcculatlv, dar Ja.s."! pcsibilitatea unci bune l.Ipmxim.1ri asupra subiectului.

Ad~ugrun totu~i en cxpeocrua a..';lrologului ponte s.1\ ccmpcnscze partial aceast." lipstl. de informajii. Asuef. se pcuue ca prin compararea cventmemctor unci existemc. cu miscarea plaactelor, sa: sc ajungrt. 1I so preciz ... 1 o ora de nasterc pinA atunci necunoscuta.

Sc poate de asemcnca corccta horoscopul, supunind mterprctarca 541 aprnhArii consultantului.

lATITUDiNe.I\

1i LDt..IGITu()iNt;A- iliRESTRA.

Spatiul

QECC,,.'-;CA

l'>E<!LiN.6.1ie ~E"~~

C~L~~DiNe I..O~iruDiNE.6. ~i D~C'I-iNA\iiA.

Figun .... : 11

Zodiacul este divizat In 36W. :uJic.'\ in 12 spatil (se-mlle-ic) de die 30u Iiecarc.

Fiecare grad (.) cste compus din 60 uunutc (') ~i nccure mtnut cste compus din 6() sccundc

68

STRUCTUIUI.E ASl'ROI.OGIt:E

(,,). Sccundelc stm rar utilizate.

De cxcmplu. dcscricrn pozitia Lunii ee se gl\sc~lc la I grad 16 minute ~i 28 sccundc in Gcmcni: la I 16'28" sau Iii ,'16' sau 1<1 1/6 sau suh o formf simpliflcata ln I', Accasta reprczima, ccea cc se numcste, longuudinc celcsltt.

Timpul

ASLmlogia utilizcaza lIouli metoda separate ~i comptemcnuue pcntru rnasumrca timpului.

Primul IlC este familiar ~i divizeaz...1 timpul ill secundc, minute, nrc, zilc de 24 ore ~i ani lie 365 de: zlle tsau 3M pcntru anii hisccti). Evenimcntcle rcrcsrre dcpind de acc« sixtem ee dcfinc~le anul ca an solar.

Fcl de-al doilca sistcm cstc aceta care line scama de timpul sulcra], hill .• 1t pc rouuta Pamlntului. ill rclutie IIU cu Snarele ci, de data. accusm cu stelclc. Anul sidcrul durcazn 365 de zilc, (, ore, 'J minute ~i 9 . ." secundc. () 7.i sideralc1 cstc tuai scunauccn 0 1.i solar:i; 23 h 56minulc ~14J)c') sccunoc. t'PIl\'l'r..ia dntelor in limp sidcrul cste cscnlial{t pcnuu calculclc ustrologicc.

TiMPUL SiDE"RAL

riMPUL LOCAL

Parnintul

Once Inc de pc Pi'ulllnl sc dcflucstc prtn huuudlnca ~i prin louguudmca sa, Lautudmca masoara disnuuclc spre nord ~i spre sud. plccind de In I icuator, iar longitudinea I1h~soarii disuuttclc spre CSI ~i sprc vest, ptcctnu de la mcridianul {r Greenwich.

Exemple de calcul

Culculclc sc exprimf In grudc ~i minute Irareori ~i in sccunuc). Ex, Ja~i : 27 E 35; 47 N 10.

Cotcutns nr.t

Convcrsra timpulut in cmtoruuunc cu oru Greenwich

Ora nalllll't il consultamului trcbuie mai inth convcrtita in om Clrccnwich (GMT = Greenwich Mean rune -au 11 J = 'limp I Inivcrsall cc rcprcvnun rcferuua standard pcmru srabihrca pm.ilil-:

STRUCTURILE ASTROLO<;ICE

fus~lor orare pe globul teresuu.

Irnr-adevar; Terra. ca 0 portocala, este t.tl.iat."'l in felii de rnarunc cgall1 care Icagl'l cci dol poli ~i repartizeazll cele 24 ore ale cadranuhn pe wali'i. suptufutn globului tcrestru. in acord cu tractoria Soarelui.

Toate tArile situate la est de Greenwich. au de la I hln J 2 h avans in raport cu ora Greenwich; toal~ Jftrile situate la vest de meridianul etalon. stm int.re t h ~i 12 h trurrztere in raport cu ora GMT.

In numeroase lilli. ceasurtre indica I h avans in capon cu ora sotarn. in Limpul lunilor de var~. pc considerentc de economic energeuca. Uueori, uncle guvemc aurortzcazn, 0 dubla ora de vari'i., avansind ceasurile cu 2 h.

pea JocaJ1i reprezinta ora solam rcaUL

In cea mai mare pane a lari1or. in timpul uuor perioade istorice, ora locata a fost inlo<:ui(~ prin ora lcgata sau oflclala, care nu mai corcspundc ore! sotarc exacte, impunindu-se in mod conventional 0 aceeasi ora unci natiuni tmregt. reterindu-se, eel mai adesea, la ora localn a capuale]. Or. din punct de vederc astrologic. doar ora localn solarfl comeaza, in special pentru a situa cuspidele casetor trur-o tema.

Deci, se proccdeaza astfcl.

Se vcrtnca daca individul CSLe nascut in ora de vnra, se scade 1 h (sau 2 h, dup~ Cat) din ora de nasiere. Ora de nastere asuet obunuta va trcbul convcnna til ora GMT adaugjnd oru Iocam (fusul orar) pentru longitudinc vcsncn sau scaztnd om Iocal~ (fusul orar) pentru longuudiuc cstid Exemplu: data nasrcrf 15.01.90 (ora de iamll)

La Bucurcsu (ora localA 24) longirudine esuca, om de nasterc L5:20 15h20'OO"-

02hOO'OO"

13h20'OO"

Calcul1t1 1Ir.2

Longitudinea zonacara a planetci

Poztpa planetelor este catculata, in principal, in grade $1 minute. 0 varintic de cteva minute nu ¥e 0 prea mare innucn(:i in interpretarea unci tome.

. in tabolarea cfcrnendetor, pozuia phuietara estc fumizmf pcntru miozul noptii (ora () GMT). PCUlfU a ana pozitia planetara la momeutuf nastent (ora). so utililC<11J metod .. 1 de huerpohue.

1. Se conveneste ora de nasterc ill ora GMT.

2. Sc calculcazf intervalul ce separa miczul noptii GMT (Q h 0') de ora tie nasrere

3. Se catcuteaza rniscarea zuntca a pJanetei (tratectoria efcl:tuatli de accasta in timpul zilei de nastere, se scade pozilia de la inceputul zilei din cea de la Srtr~ilUI zilei).

4. Prill interpolare (sau regula de trei simplll), se anl1 rniscarea planetci pe durata intervnlului situat intre miezul nopjii GMT §i ora de nastere.

5. Se adauga acest rezultat la pozuia planetei de 13 Inccputul ztlci. Dad, planeta este rcuograda,

se scade acest rezultat.

6. Se rotunjeste rezultatul in funcpe de utilizarea acesnna. Exemplu: Pozitia Lunii la 1.07.86, ora 3:00 GMT

Interval trure nastere (ore I minute I secunde) ~i miczulncptii GMT 3:(}() Poztua planctci la sflrsitu! zllei 12~ 54' 46"

P .. . _ , . 1-02'32"

ozma planetci ln lnccputul zilci II 52'14"

Miscarea 7.ilnict't. 11 planctei.

Oeci,

II 52' 14" ,.,,24 II

,,,.,.,, ..... ,,311 ss decr x e 1I'5~14"X3;231'32" Mi~{;arca planetei de la tnccpurul zilei plnli 1<1 momcmul nastenl.

70

~TRUCrUH.II.E ASTJ{()U)(.l<.:E

PU/.illa !jllalil a pluncrcr fu 1Il1)lIlclHullla~tcrii 102')2" +

1 29'

231'32"~ 3

Calm/Ill llr. 3

Pczuia usccndcntului ~i a casclor

PCIllIU calculul pozilici casclor. trcbulc sil se l.in:! coni de longuodlnca ~i huitudiucu locului de uustcre, pc de u parte. ~i de timpul xidcrul. pc de altil parte. Stsrcmul de rcrerinl!! estc rabclul casclor pcntru huitudinc nord. 0 ajustarc cstc ncccsnra. in cnlcule. pentru a situa casc!c In (azul nustcrii la lautudine sud.

1 Convcrurc» orcr de uasrcrc In ora lie nastcrc (,MT

2. Sc rcpercuzn, dimr-un atla~. longitudineu ~I lntitudmca loculur de nastcrc.

1 Sc nmcuza rimpul xidcrul. 1<1 nuczul uoptii (iMT (ora 01. pcntruvrun nastcru teste posibil ca

~Jata!-o:\ sc schimhc la converxln orci de nastcrc, in oril de nastcrc (lMT),

4. Sc carcutcnzn intcrvalul tic limp dintrc miczul nOPlii GMT (0 h) ~I ora (;M'!" de nnstcrc 5, Sc adaug.;1 accsr interval. la titupul sidcrul pcruru miczul noptii

6 Sc calculcaza accclcrutia pc interval. a~lrel:

lixemplu: nascut la ora 6:{X) GMT

24 Ii "".,'" 23.",

611 st ucct xe 23-txfl=~ -".X"

, 24 2

Sc udaugn uccst rC:f.ull<t1 la timpul xidcrul de 1:1 miezul noptii (1M'!. Sc Ilhlinc uxtfcl 11I1l111l1 sidcrul la Greenwich. in momcruu: m~wrii

7 Sc C<llculc<ll,i'i echlvalcntul in limp ul lungirudinii locului de nastcrc. lSe ~Iic cil pcntru a slr.1h'ltc un grad de longitudinc. Soarclui ii trcbuic 4 minute). Dadl hmgitudinea sc g.a"ic~te la eM de Greenwich. sc va udunu uccsr ecluvulcnt longitudlnal lu timpul siderul Greenwich lu nastcrc tncnuu longuudincn vcstidi. cchivulcntulhmgitudinal se scudc.. ).

l ixcmplu: nnselll lit 2XEOO; cchivalcntlonguudiunl = 2X 4' = 112· = I h)2· ·I'SNI. = Timpul Sidcral Natal I .ocul (Ia momentul ~i Iocul nastcrii).

X. Daen rezuluuul t.1ep;"l~c~tc 24 de ore, sc scad 2-t h.

9. Sc caura in tabclul de case pcntru lntitudinca nord. pcntru lutitudlnca locului de nuacrc ~i ttmpul xidcral g;"L ... it. pcntru locul ~i nuuncntul nustcrtt povitia AS:;.i acuspidclor casclor tdc prcciz .. u cit nu vom gitsi t) cnlnaml spcciala exact pcnuu kuitudinca cnutata. ca putlnd Ii ohlinut:l prin intcrpolurc tmrc doull coloauc cc o incudrclv.it in imcdiata vcctnnnnc. In mod analog .. sc vor hucrpota tJou:'i linii pcutru aflarcuIinlci timpului -adcml cnuun.)

Excmplu lat. -til N ~O, r~NI. = J] It 2..t '10" 47 N

11" 32' 1')" .. 2~ 4')' 21l .,'

Pcutru latltudinca ... uthd sc pnx'cdcnzrl Hstlcl:

1. Sc calculcaza oru "iidl:ralit It)Caltl, nuunemul nustcrii (ca la tautudinca nl)f(Ju.:tll

2. Sc adaug:1 2 h.

ll>adi rczulunul dcp.l~qle 2-t h. sc :-'1.."1Id 24 h.

4, Sc ulilizc,lZ~ tabclul de case pcntru lutirudinc Ilordit..·;"\ tcx. pcntru 4.~ S:-.c I.."itutil 1;:14, N) ). Sc cltcstc pO/.ilia AS ~i it casclor,

O. Sc tnvcrscazn scmnclc (Ex. in Inc dc'Y'~c purK'~l:IC. ) ('um sc de-cucavn haria ccrulul

Sc rcCtmtantUI cca nuri marc clarltutc a dcscnului. pcntru a obunc t 1 vtvtunc ctlrccli't de ansamblu " remer. In partcn de su~ a paguui. ustrotogul Inscne untclc tic nastcrc ~11l! con: ... ulumtuhn "If ill

71

STRUCTURILIl ASTROI.OGICE

Prima etaptl

partea de jos, el noteaza punctele escntiale ce contera originalitatea horoscopului sau delaliile de care are nevoie pentru interpretare (ex. sistemul de refcrin(A pentru calculul pnzi,iei case-lor etc.).

etapa I

Figura: 14 Figura: 15

Se deseneaza zodiacul (douli cercun conccmnce, coroana fiind impa,illi in 12 pArli egale). Se indid\ AS. Me ~i cuspidele caselor, Se fixeaz!i semnur AS la stlnga, apoi, succesiv, lOale celelaltc semne. in ordinea lor. Se deseneaza AS ~i cuspidelc caselor, ca drepte, in afara zodiacului, astfel ca interiorul zodiacului sa cAminA liber.

in exemplul nostru, unlizam sistemul egalitar : toate casele stm egaJc, ca dhnensiune, cu 3cr.

A daua etaptl

Se plaseazA planetele, CD pozitia lor exacta, in grade ~i minute. pe aosamblul Mrpi. Se inscriu simboluriie planetare, de prercrtnja. in exteriorul zodiacutui. Se adauga un mic R. in cazul unei planete retrograde. itnga simbolul ei.

A treia etaptl

Se compteteaza tuformnua, notlnd ceca ce se pare a fi mai imponaru: guvernatorul remer, bilantul polarit1i.ti1or. bitanjul elementctor, al calitatilor ~i catuantc planetelor. De asemenea, gnla aspectelor, adicli aspcctariumul.

STRUCTUKILl'~ ASTROJ.()(;It:E

Comunicarea astralii: simbolismul aspectelor

Un aspect sau _ 0 relapc planetara indicA 0 dista.n~ unghiulara tnee douA astre, ceca ce subinlClege 0 relalie paruculara tnee elc; dar nu orice distani!i unghiulara estc considcrata. ca un aspect. Uncle rela{ii planetare (aspectc) slnt numite .. rnajore" ~i ahelc .minore ". AspectcJe majore siot cele ce au 0 acpune foarte semniftcativa. Aspectele minore au 0 innuenpi mai restrtnsn.

in principiu. pc 0 harta a cerului se traseaza numai aspectcle majore. aspcctelc minore Iiind retinule in aspectarium.

Planetele sint ca ni~le actori ce joaca un rol, dupl semnul in care acestea se gascsc, pe 0 scena datA. dopA casa pe care ele 0 ocupa, Aspectcle aratl cum ~i va juca rolul 0 anumc planeUV un anume actor. Ele indicA, de asemenea, panenerul sAulpartenerii s!ti.

Este important sA se inle1eagA crt un aspect nu este decit 0 faza a unui proces de relalie intre douA astre. Prima faz~ a acestui proces este conjunctia (O~). Apoi cele douA astre se inde(W1ea71i unul de celAolall ~i tree prio ecanurne unghiulare sau aspcctcle de: 30" dcdectil, 4Cf novil, 45' octu. 60° sextil, n-' qumtil, 90' cuadraturMp~tral. 120" trigon Itriunghi), 135" lrio~ .. nil, 150" inconjunc{ie. 1800 opozitie, ceca ce constitute faza de crestere ten ... osc5.toare) a acestui proces cscnc ..

A dona fazA sao faza cescrcscatcarc va forma din nou acelc3§i asPCCIC. dar in sens invers

De retinut faptul cA plancicle slut in relatie, toate. uncle cu altele, in ststemul nosuu solar. dar numai anumite dislanle unghiularc sau aspecte lr.u.luc uncle din momemctc pnvilegiate aJc rclaliilor lor. distarue care sint faze particularc alc rclatiilor planetarc pe care le imerprctnm in astrologie.

in practica interpretarti, noi considentrn douti tipuri de aspccre: conciliatoare (reprezentare printr-o linie continuA) ~i dinamicc (annonice) sau disoname Ireprezcntate primr-o linie discontinuA).

Soau uaset aceste aspectc inccpind cu primul grad al zodiacutui arheupal (0"' Bcrhecl. ceca cc

va ajuta la inlelegcrea lor.

Aspecrul conciliator reprezinta doult energii planet n rc, mcrgjnd in acelasi sens Aspecrul dmarmc reprczilll.~ dou.'1 energti pJUIIC«ltC; mcrgind ill scns opus.

A fmerpreta aspectcle consrn in a asocia cuvuuele-cheie a dourt ustrc, in cazul unui aspect conciliator. sau a disocia cuvhncle cbeic a doen asire, in cnzul unul aspect diuamic

73

sTKUCrUI{IIJ·; I\S'I·I:{(}I.fU;It:E

Sim bolismul ~i functionarea aspectelor

d Conjunciie: illig-hi de tr: orb 8 Aspect major de Iuzi UIIC.

Accst aspect estc conciliator cind nsuc!c angajate stru putcrnicc (domicillu, cxauare sau utgonocnutc. va n dinanuc, dtsoruuu cind ustrclc respective vcr ft dcbilc (in cndcre sau exilj.

Accst aspect nctloncaz .. "t putcrnic asupra individului ~i cl COIISLi!uic impenuivul actualei cxixtcnte. Acext aspect d.1 importullll'i scmnutut ~i easel pe care cl le ocupa

De 1101:11 crt. tmr-o lemrt rcmmtna, plnncta in conjuncue cu Soarcle il iJldie~ pc viirorul sot, iar trur-o {emf! ma:-.cuhn:t. pluncta in conjunctic ell Luna 0 indica pc viitoarea scue ttu cazul clnd ca cxislM.

Cuvintc-chetc: fuziunc. anicsrccul <I douf cuergii. cxpcrientn propusa, asocierea pricipiilor. acccntuare, Intllnirc. irucractiuuca a dou:'!. cncrgii vitalc, actiunc, proiectie de sine.

Celc mal importantc conjunctH sim accloa cc sc SI;\hilcsc jntrc piunctcle personate: Soarclc.

Luna. Mcrcur. Venus. Mane. pc de u pane. tii guvcrnatorul asccnucntu!ur pc de alta.

::..r.Oodrctil / ;,cl1Iisextil: IIIJg}'1i dt.' 3n'; orb: 2

Aspect nunor dimuulc ~i xcmnificfl cxpcncntu malcrialil a victii cotldrcnc I,.'U lntura sa practica.

E:-.tc uspcctul cc pcnnitc obtincrca de rezulatc concrete primr-u uunvarc II C<lpacilrt\ii sale constructive.

Cuvimc-chcic: concrctlzarc, material. rculiznrc. ucnvliate funcuomun.

~ Novi{: 1I,,~~fJi de 4()" orb: 2

Aspect minor conciliator, aspect vnrsnmr: de al1fd c\ divl/;e<ll.l1 ccrcul in nuui't p{lfti 300 ') '= 40 , tn numcrclogrc. 9 cs{C tn analu1!.lc cu t Imnus, staptnu! Vnrsmorunn. RCprC7.IIlI[l un aspect de creauc ~i de IIlIlJlIIC. EI aqinnc:'ll.n la mvc! spiritual ~i de 0 rnantcm inconsncmn. Fl pcrmitc a $C rcahza ~I a ... e cltbcm dc slfJclUnt matcrialixtll. Rcprczuua un aspect de prcgnurc pcntru {) mlu;:~ an.. pcntru o IJOlin uuusronnarc a individulut sr carc subtmclcgc (1 t.lcplini'l Infhmre. J:.SlC aCCCMII iu supcrconsucm.

Cuvuuc-chcic: crcaue. clibcrarc. mintuirc. rcnnzarc ~plT;tuall1. eul superior

•. Octll / scmirart!lI: /lIlShi dp45';urb: 2

Aspect minor dinumic cc a q.l.I.mcat ... 'i. onrccum ca doJcctilul, dar mui dinamic ~i uucort lila! dixtruct;v, Rcprezint{t un aspect de e1iminare. de epururc. de prcdarc. Reprcvima. tic ascrncnca. un act de consticntizurc in cadrul unci tuccrcnrt S<:IU a unci cxpencntc dcoscbac. E."'lC UI1 aspect de trunxfnnnarc in care sc surmomcuzn fobiilc ~i in care sc decide sf! sc mCllrgl'i tuanuc

Cuvnue-cncic: V1CIonc a ... upru mcruei, consricnuzurc. mutauc. disuugcrc in vcdcrcu unci rcconsuucjii. II unci nul organll.rlfi.;'1 unui nou cclulibru.

~Sl'xlil: III/Shi de 6fJ ; orb,' 4' i\SPCCIIIUI,lIJr conciliator

Plccind de lu () Bcrbcc .~l numartnc (X) , in umbclc scnxun. 'iutilnun cite un scmn de acr Gcmcm. rcspccuv Vl'lrsator. Astfcl. suxu!u! M.:' iutcrprcrcavn mal ales ell un UM'lCCI de CIlIllUIlIC;;lfC :$1 tie ~chimh. uc nuscarc. EI rcprczhua o lIeschldcrc caue nouuuc

1':1 drspune dl' un matcnn! uc 'inlc:lcgcrc. fiind un aspect uucrccrual. E1oi!C obrccuv ~I poarc

74

STRucrUHILE ASTN.()I.O(;It..:E

conduce sprc tJ cauuuu a lihcrti'llii. Estc fucilitant, dar ~i pasiv, Exista un schimb dc infornuuic imrc marc Ie in cnuza. Estc un aspect tic susuncrc care ajuti'l la amcstccul color doun cncrgl! phmetnrc.

Cuvmtc-chcrc: cxprcxic de sine. oportuniuuc. comunicatic. schimh, atnn . uie. curtoxtuuc. vibrauc, paxivitatc. susuncre. Ilcxlblliunc. coopcrarc.

*Qllilltil .. IIl1glli de 72';orl> .. 2" Aspect minor conciliator.

in sensu I invers sernnclor zodiacului (care cstc sensu I spiritual, in limp cc sensu I direct cstc sensul materialist) Intilncstc Cnpncomul. Rcprczmtf un aspect de cvoluuc.El rctcva. de uscmencn. ca1it:i.ti unisucc. talent. l islc un aspect cc aducc 0 mare scnzntvtuuc ~i facilil:tli in exprimarc. FI divizcazti ccn.:ul in ) ~i iI simbolizc<t:til pc omul creator. Estc UII aspect xpiruunl. penni find rcaliznrca potcnpalului nosuu prtutr-o importanti'l ridicarc a nivelului cc con~tiinlfl. pc care putini oarncni 0 pot rcattza

Cuvtmc-cnctc: crcuic. spiritunliunc. sinu artistic. scnziuv pxihic. cxprcsic Lie sine. inspirutiu. {alent, supcrconstient, cvolunc.

Cl Carell / cuadmturii: lfllg}n de 9(}';vrh:

Aspect maior dinamic.

'lraxlnd uccst aspect. in cere douft sells-uri ale zodlacului. putcrn dcscopcri Rucul ~I Capricomul.

Este un aspect cc uducc schimban Iortatc ~i uccsca radicalc. Accst ;:l"PCC( 'il punc pc indivnl in fUl<l .1 ceca cc trcbuic tlcp:'I.SII pemru a merge mal dcpartc, pcmru it Oh{IIlC CCC'Il'C cl dnrc~Il:.l<cpn:/'lnw un aspect tic tcusiune, de tuprn. Lie obstacot tmtrnu in calc ~1 care trchuic tnvins Cuudrutura C!->ll' prczentjt pentru a no oblign ~i'i nc rcformullun. sri ne analizflm idcllc. pcntm a inll'icgc cxpcricntelc pc care Ie traltn. Axpcctul cstc ncccsar cvtllu!ici ,tnlloninu."c 11 fiCC{lfUi indrvid. Estl' uu '1.')fx.Tt ccnstructiv. Ea ncurutncnuunumuricncrgtc ponte Ii ue-cnrcamrnc-un tel anume. pcutru a cnnxtrui o noun suucrurn.

o cuadmlur{, truro SCIIHlC cardinale V,I indica u acriune mai rapidri doctt ill scrunc fixe. ill limp ce, dacfl upurc in scrnne mutabilc. inscunma dl actiunea noustra dcpinde de altul.

Cuvuuc-chcrc: tcnxiune, conflict. consuucj!c. cfon. Uill<UIII~Ill. taunrtre. DunCI turnunt, implinire. actiune. rupturn. structura

A TrigcJ/I / frill/Ishi: IlIlghi dl? iur, orb. 8~ Aspcct tnnjor conclnant.

'rrasrnd nccst ilSPCCl JlC zodiac, ill cell; dllUil scnsuri. g{l'>;illl I.eul ~i Sngct!ilofuL

F,SIC un <L"PCCt al cxprcslcl de xinc, do crcauc ~i tic cvulutie. 1:1 simh{)lizcazli calit.lli ucumularc in porcruiulul individual. EI ruprczintf ceca ce cste usor pcntru individ, 0 cucrgtc crcarourc de disciplinat pcntru a-i cxtrage ceil mai buna parte. Encrgia curgc Innuxl armonios intrc cere doun ustrc, dar cillilIi.lile ~i po~ihilil:llilc inclusc in uccst uspccr pol rnmluc paxivc dad imlividul nu lc ulilize<lJ..1. [In trigon PO<lIC st'! amrc Ull individ cc C<lUUI ractluatcu ~i cure. dill uccxt nnniv IlU progrcscaz .... EI rcprczinra n sum,1 n cxprcsiei uuor uucnru ~i facull.lti (nu cstc tmoulcauna ugur de ramus III vir!'!). Trcbuic sfi IlC sprjinim pc tngcn pcnuu a COIlUIlU'1 prugrcsul. EJ rcrrC7.IIlI[1 nuchgcuta cc trcburc sn nc uctivri. utlfizlnd idcilc ~i cuuosntmcfc acumukuc de-n lungul mat munor cxeaenjc Rcprcxnun calit:i.ti. talcmc. ucumuhnc in cxlsrcmc!c antenoarc.

Cuvintc-cheie: rea li zarc. crcatic. cvolutic. facull[lli Lie viziunc ~i de huclugurc. talent, capactnuc de cxpre .... rc. inxptranc. idealism, paxivitatc. unuonte, fucilitarc. achlZll!c. ptlWlllwl. bucuna de a !rai.

75

S'I'KUCTUKII.E i\STRol.()(:ICI':

ttl Trioctil "IIIghi de 1.15'; orb: 2" Aspect minor dmamic,

ACCM aspect pare ascmanmor cu octilul (45 ) In mljloacclc sale de actiunc. Estc dinamic *i aproupe dtstrucuv dar. poate transforma cxpcriemc pcnibilc. in polential de crcsrcrc sptruualn.

Acclcasl Cuvintc-chcie ca la octil (dar rnni creator dcctt acosta).

"7f: lncolIjllJlctie: Hughi 150"; orb: 2 ~ ~SpeCI minor dinamic,

In ordinea scmnclor zodiacului, inconjuncna corespundc Fecioarci. Acest <JSPCCI indicli doun energii ce dcpind una de alta. Trebuie gAsi~1 0 subtiHi ajustare trure acestea. In general. a doua planet1i (cea care sc g1isc~lc la 150~ rala de prima, in ordinea semnclor) estc in scrviciul primeia; accasra senuufica faplul ca prima planel~ a accstui uspecr va fi deplin rculizata, grauc caiiL."\lilor inclusc in cca de-a doua pfnncrn. Acest aspect cere reate cforturi pcntru a asocia douf! encrgii ce se cxpnma tonne diferit. EI ilqioncaz1\ adesea iuconsuem: cstc un ~IRPCCl .. tnue dona" (Intre trigon Si opozitie ba x culind tntr-un scns sau altul); cl ne indica uncle problemc dc'rczolvru. uthibltii de umhilat..c kannn de unnsformm penuu a face crcauv uccst lip de aspect

Cuvinte-chctc: serviciu, imerdictic, fobie. karma, repunerca ordinii. :lnaliz~ inhibuic. crcaue aiustarc. reorganizure, bnaHi psihosomanca.

J' Opoz,(ie : ,II/ghi 180"; orb; 8" Aspect rnajur dinamic.

Acest aspect. in conceptia suntoftca. corespundc Ilalanlci. L"I nivel inferior, cl vorbcste de opuzilic. de dualuatc, de cchilibru inxtabil, chiar de dczechiiibru. La nivcl superior, cl indica complemcntariratc, urmontc ~i cchiiihru. ljxtc un aspect de conflict. dar ~i de rcconctllerc. EI rcprezinlA un obstacot de sunuonuu in rupert cu () tmttntre. in rupert cu rcialiilc uonstrc personate. In general. nccasta arall'!. en individul proicctcaza, asupra ultuia, diferite aspecre ale pcn;onaliL:'\I.ii proprii (nepfnind face deosebirca inlIe ccca ce vine de la el ~i ceca ce vine de ultul). Aspecun cere Intclegcrc. obecuvitnre Si cunoasrcre. pcmru a se reafizaj. Rcprczuun conSliint.a lui .. eu" in Iata lut "IU'·.

Cuvintc-chcie: opzuic, complemcntanratc. cchilibru, dezcchilibru. dualuarc. iustabttuatc. coopcrare. conflict. l"al1\ in falli, uniune. cuptu. luuite. Jips..'\. scparare. diviztuuc .• rsocierc. tntctegere, difcrcnlil.

Ohserva1ii:

1. Aveni ncvuie de aspccte conciliutoure pentru a unliza potentialul resursclor tnnascutc. perrnhludu-uc asrfcl sn rczolvnm problcmelc puse de aspectclc dinamicc,

2. () pcrso;mA ncavlnd nici 0 cunjuucuc in harta ecru lui. tnccarca diticuU!\ti de conccmrarc asupra unui protect, uvtnd lcmlill\tl de u se dispcrsa ~i avlnd dificult!t~ in a~~i cernc sconurilc. 3.0 pcrsnan:i neavtnd scxtilc in harta cerului, Vii Incercu dificultflli in a sc cxprima Imctecrual ~i vu trebui !-if! tnccrce sn-st dczvolte capadt..'1lilc mcnrulc ~i de comunicatic.

4, 0 pcrsoana ncavind nici un trigon in harta ccrului. trcbuic s..'1 chclluiasci'l mull mal l1luJlrt encrgie dedi u lIul. pcntru a nhlinc 0 sausfucuc in rctatiile !\alc pcrsonafc. Trcbuic ~'\ tnvctc sft echilibrezc ruporturile sale cu altul ~i sA sc anile mai crcativ.

5. 0 personnn ncavlnd cuadmruri in lema natala, va avea dificultllli In a II1(CIt;gc ceca cc ii propunc cxrsicnta 15u uClllal~. Accasu pcrsoan;i reruzn si\-~i rccunonsca adcvru-mclc prohlcme sau nu va §li s.."\ Ie dcpasceca. Ea va profcra Iacilitatca Tntu~i va trcbui sfi·~1 sclumbe obrccsurile ~I s.,,\-~i crccze propriilc provocan. pentru a CVOIUH. .

o. a pcrsoann neavtnd opo:r.i\ii In lema nat.d:i. sc imagincuza motcunoscatoerc In rela\iile cu cettalti, ctnd de Iapt ea nu va cunoasre uimic asupra acestui subiect. Acca.qn. pcrsmml\ arc difu:uhttli in a vcdca rcatitatea in fa\i'L Este Ionrtc suhicctivl\ ~i i~i face ilu1.ii asupra ci ins.'l.~i ~i asupra altuia

76

STRUCTUR'U: ASl'ROJ.O(;'CE

7.0 pcrsoann ncavlnd iJlConjunclii in tcma natnlll, nu va ~Ii cc s..i'\ nil'::'! pcntru a-~i adapta comportarncntut in roncuc de ncvolte nltuia, Accastn pcrsoana lncenrca dilicull:l\i in a tntclcgc pc ceilalti ~i It se nice in\clcs. Se h<lzcaz!i prca mull pc senumcntclc sale.

Aplicatia ~i separafia

InlI-UII aspect, cind piancta ilia; ntpid!i sc apropie de plW1Clii rnai lent?1 ~i ctnd orbul nude sA se dinunueze, soc spunc crl nspectul cstc aplicant (atlidi cstc pc calc de a sc produce in momentul nnsteru individului sau a evcnimeutului).

Dimpotriva, ctnd planctn mni mpit.H't tlnde s.>i se Indepartezc de plancta mal ICIlt.'\ ~i dnd orhul sc marcstc. aspectul CSIC numit scparant Cadica. hi momcntul nasterii, aspectul CSIC pe calc de a se dcsfacc).

Evident. uspectul aplicant cste ruai puremtc ~i arc un plus de valccre fa\!'t de aspectul scparent. Aspccrut nplicam anna caliH\ti pe care tnccrcam s..~ Ie ubtincm (ceca ce tncercam s1\ imegram in noi in~inc). Aspcctul separant nc am.tll calitllli sau ceva cc noi run sUipinit lntr-o cxis1enttl antenoarn ~i care devine acurn n achizitic.

Asuul ccl mai rapid aJ aspectului sc numcste enujmor. tar astrul eel mai Jem dlntrc celc doua se numcsic receptor,

Nu uiUlti eli aspectele iudividuale, nnr-o harIa a ccrufui, SIn! celc ce sc produc jmrc astrele individuate: Snare. Luna, Mcreur. venus, Marte ~i guvcmatorul AS.

CelclaHc astre fonucaza uspcctc cctccuvc cc acuoneaza mai rutin asupra individutui. exccptind cazunlc cind asuele in cauz."t stm situate in axclc temci sau in conjunctie cu luminariilc.

Aspectul de paralel (antiparalell

Aspectul paralet de dcchnauc sc produce aumci clnd doua planete au acccasi declinatic N snu S, 1.1 0 diferenj!\ de orb de un grad. Dcclinaua cste Ia dtsmmn cflue nord sac sud a unul asuu, in rupert eu planul ecuatorului ccrcst.

ASPCClUI de paralel are, in mod scnsibil. acccasr valoare ca ~i conjunctia, fiind ins:i mai putln importanta: in prucuca, acest aspect se ponte negfjja.

Receptia mutuala

ESIC un aspect de fuziunc ca ~i conjunctia. EI sc produce ctnd uoun planete se atM. una in dnmiciliul celcilaltc. De exemplu: Marte in Taur ~i Venus in Ilcrbec. Acest aspect poate fi considcnu ca stablfind relatii urmonioasc tmre cclc doua pfnucre aflate in receppe mutual".

TOIU~i, aspcctul va Ii mui conclnator daca plancrcjc au 0 valoarc po7.itiv:l, ca in cazul clnd Luna esie in Taur ~i Venus in Cancer. I .una cstc cxanata in Taur ~i venus este pcrcgnn. ceca ce crcstc valoarca po7.itivli a receptici mutualc.

In rcceptia nnnunm. ficcare planetli aduce aneta I) facilitate de reahzare in report cu casele pc care cle lc ocupn; in eel mai hun caz, otlit:J.tilc scmnelor acestor dou:i planctc SC pOI nditiona.

Accnstn pcrmue eliminarea anumitor lunltnri ale temci, 111m ules dad!. cele dou:i ptanere in cauz.1 prczinlli uspectc dcclinatc cu aile marc.

Trchuie sA sc intclcagA d flecare planct.1 poate actiona in uucrioru! scmnulur ~t casei celeilalte planctc pcntru n 0 sustfnc. Cele douli C'L'\(! in C.IUZl! Foe gt1SCM: Ic,gOltc.

T1

S'I'HUCTlJRtl,E ASTR()t.,()(,.lCE

o planets izolata

o phmeli1 tzotarn cste un ustru can! nu pnmcstc nici un aspect major. dar care poate primi aspecie minore sau chiar nici pc .. accstea.

lzolarcn subtlmazn 0 JipsA de Intcgrurc a potcnlinlului ucestci plancte in report cu restul tcmei.

Nu trebuie ins.~ ~!i sc conchida d\ uccnstn plitllctfi. estc slabn sau lipsiL.~ de imercs. Ea va acjtona dour in mod sollmr ~i ndcsca de 0 mantern oxtrenusm ~i inconsucmh.

C.aliL.1~ilc corcspllIw.atnare accsiei ptancte vcr fi grcu tie stapin;1 in mod consucm. F.a ponte indica 0 Iipsa, u Irustrare, un hlocaj. Dar mar poarc arata 5i exccse prin reacna la aceasta Iipsli. Ea va t:crc cforturt particulure pcntru a f uli:iz.aL.1 in mod pmcuc.

In cazul cind astrul i7.01<1I CSIC Sonrctc. I.una. Mereur, Venus sau Marte. mdivtdul va avea dilicultltp in rchqiltc sale personate. dar va putca fi ujuuu de entre pcrsoanc ce vor uvea ustrc in sextil. trigon suu in coujunctie eu axtrul sau iznlat, nspectcte ce pOI Ii idemiflcatc prin superpozitia $i comparnrca ector dountemc.

Aspectele

Soare-Lmui :

vuanuue (vitalitate seW-uta); popularitate (Iirsa de populariuue): ahsen~1 conflictclor interioerc. succes (autoccutrarc. incL1r:ilnieic. lipsa pcrspccuvet. nervoziuue, uchotarire. lipsa controtutul interior); c!'!sl'i.turic de succcs (dcz .. nrmonioasa); lncrcdcre in sine,

Soarc-tvtercur :

InlcligcnV't tncrcceptiviuue); ingcuiozuatc (Iipsn de Ilexibilitatc): spirit studios, ghtdirc clar!'! (dogmatism); pracnc.

Soare-VE1l11S:

AfcCIUOS, soctabil. in cautarca popularitatii (parazir, afcctat); sil1ll artistic, rufinament Icforuinat, lip!':'! de gust), unuuor de placcri (prea indulgent); ca.&1torii obtsnuue (din drugoste).

Soart~-Marfe :

Putcre de comanda (explontator): tmrepnznror, cnergic (agrcsiv); eurajos (agitat); nedc.licat (ccrtun): cmuziust, (imputsiv, Ilcrnhd~tor. cxagcrat, indulgent), cruciat (sf1dAlor. rchen. mull3 vitalitate, (fcbrl1. accident. tnrlamare. surmenajj. (putini cupii). Inecazuri cu talAl. sotul). apmape Imotdcauna c1'i."~toril.

Soore-iupiter:

Gcncrns (prea expansiv); plin de bunnvoinla. optimist rsupcrsurtos. prca Increzator); sincer; poztuv (tngtmnu, ounplhcut): responsabil, rational (Jipsa de atcntic): amator de lux (parazit): clevarc social!'! (impiedicrt avansarea): cistiguri rlnanciarc (plcrderi); mare vitalltatc (circulatic Icnc:;;~)

Aspect povruv (aspect ncguuvr

STRucrUIULE '\STI{()I,OGI<.;E

Soare-Salllm:

TICUL. senos (pesimist); de tncrcderc. constiictos. aurocontrol. autocritic. onorubil, rl1bdiltor, persistent (incilpil(inat); mctodic. (ncpracucj. fimitat, conservator (precaut). com;,tiilllil de sine (talente ascunse), umbitics (egoist. holnav, zg'ircit, avar) (resmcut), pancner mal in vtrstn (pcmru femei - Intirxierc in cnsnronc. moanea parteuerului). putini copii. puterc rctinul1'i Ifriguri. rccupcrarc dificiltl).

Saare-UraIIIIS:

Cu vOin.(.t:'\ putcnuca. dinamic (ncconuulabil, Incordat). independent, progrcsiv (revoluuonar). original. invemiv, inspirut, ncconvenuonal (cfl.Utrllor 1.11 noului}; plin de resursc. decisiv, autocrat (ri1ri'i «let, cimc); simI dramatic (autcglonficnrc); cistiguri bruste (pierderi); nccazuri cu l.11..'11 (accidente. bofi nervonse): pcmru ferne! - atasumeruc romarnjcc (separarc. dlvonj.

Soare-Neptll'll:

Contemptauv. imuitiv, viztonar; imaginaliv (cu remer! vagi), artist. scnxual {nutoindulgcnt), senzniv (cmotiv in execs). subtll rsecrcros. imngant). uman. tdcalist (utOPIC, ncpmctic. sugcstionabil, rnscrtror, instabil}; ctsugur! speculative rsurncsrc dczamagiri) (nccazuri pnn tal1i). (a sc evita drogul, alcootul).

Scare-Pluton:

lIolAI'1l (dogmatic). indn"t7.llct, (imprudent, violent); viguros rcertnrct): autotncrczntor (I!iudaro~, tngtmran: pionier, refnrmutor, Ilupte interne). adept ul amorulut IiOOr. vualltatc puiernica (boti ale slngclui), (willi moarc unar).

Ltll/Q-MerCllr:

Acest aspect insuncle~le sentimcntcle. Individul cste mteligcm, perceptiv, arc memonc buntt (slaba), unaginatic vic (excitabilitatc}; adaptabil Ilipsit de rcgulariuue. instabil). schimbator (agitat). tmitutiv, usor educabil (pertcol de catornnte). ~olie intcligcntn (agiwla). grijilc arccreazn sanauuoa.

Lfllla-VelIIIS:

Accst aspect armonizeazf sentimentele. lndividul estc blind. afcctuos (illdr~gustit). placut. voios. pnetenos (inclinat catre Flirt), calm, talentat (vanltos); elegant, arnator de placed (autotndulgeru. risipitor); popular. ajutor (picrdere) prin fcmei: pcntru b..'irba(.i - c~~toric fericita.

Luna-tviarte:

AccSI aspect energizeaza sentimentelc, lndividul cste curaios (imprudent, impulsiv): hot..-1rit (inctiplttin:tt); cnergic (precipitat). consuucuv (distructiv); ardent tpastonat, gctos. razbuniltor). extravagant •• uumauv (rcsimtc opozitic), robust (supus la uccidcntc, febra): accident aJ mamcr. soue umbitioasa.

Luna-Iupiter:

Accst aspect cxtinde scntimcntelc. Individul estc sincer (ipocrir, autodcceptiouabil), gcncros (ncatcnt. extravagant). mindru (aroganu.just, vcsel tcxcitant, indulgent). Iavonzut (ncfuvorizan de succes, Inregistrtnd ctsngun (picrdori) financiare. stinn.tos (tulburari ale singclui. smmncului. ficatului).

79

~TKUCTUKILE ASTK()U)(;ICE

LWlo-Saturn:

Aces! aspect adincestc scntimcntclc. lndividul cstc series (hipcrcnnc. sceptic), hiperscnzitiv, sc sirntc ncaprcciat, inudccvat); rczcrvar (inhibat, dtsconnnuu, temator); pmctic (stupid), hamic, ortodox, atcut (egoist). r11tllJt\(()r. auroncgmlv (lnscnstbil). ravortzcaza ajutorul eclor mai in virst.\ (irnpiedica progresul), leu rnamn nclntetcgntoare. moarte timpurie); sotie mai in virsta (rcfuzul clli>.1i.h)rici); putlni cepit. ttndtgesuc. !'.'U1!italc slaba),

LIIIIQ-UrOl1lls:

Aces! aspect slimulcaza scntimcntclc. Individul csrc purernlc imaginativ. impresionabil, intuitiv, Original (exccmric); magnetic. horarh. (abrupt ruubuios, intolerant, rebel. extremist, grosolan), vencrabil, tmcrcsc neobtsnuue: inclinat catre flirt, schimbari domcstice, atasamente ncconvcnnonnle (s(~ie nccrcdtncioasnj. (accidente. tensiune.ncrvoasa).

Luna-Ncptnn:

Aces; aspect mnplilidi sentuncntcle. lndividul manircsia 0 scnzatvnarc puternica (retras. schimb:itor); lmuuiv (negativj; tmngmauv (supcrsuuos): idealist. rnesanstacut), ilogie, dcvotat, inlelegfuor, altruist. visator. artistic, poetic. muzical; amator de lux. (scnzual, parazu. cu gusturi pervertite}; pcrsuasiv, ugtuu. (vag. de nclncrcdcrc): alms de cxperiente ciudate. tncnnauc spre cAIl"ttoric; talent actoriccsc. (bflrhal . c:isi'\lorie insl<lhmi. soue invalida), (sMfUalC delicata, ipohondru).

Luna-PI/ItO/I:

Accsr aspect illlcnsilic:i sentimcntele. Individul cste imperturbabil (dccepponat), umorist (ircsponsahil), iruuiuv, iubitor de libertate, aventuros. (extremist); percepuv, sentimental, (iritabil), tcu dortruc neohisnuite); cu tncnnauc pcnuu cli.l:itorii unoarte limpuric a mamel. sotici), (dezordini functionale cronice).

MerCllr-Velllts:

Acest aspect armouizcnx ... 1. intelcctul. Individul cstc muxical, artist. umortst. diplomat, amabil (amator de ptaccn). ndesca O'utl copii: cu rczistclll:\ nervoasa.

Mercllr-Marte:

Acest aspect encrgbeaza intclectul. IntJividul cste pracuc (mmcria1ist), iste], plin de resurse, ccnstrucuv, spiritual, (agiuu, intabil. excitahil, rcpczit); (sarcastic). confident, rexagerau. argumentativ, (cennrct. r.lzhun:itor). tndcmhumc. (neatem); adcsea rnrr. copii, (cu UII mental tncordau.

Mercur-lupiicr:

Acest 'l.<iiPCCI confurn un huclect cxpunstv. Individul cstc Iilosof.judiciar; (provoaca prejudicii); cu 0 minto conventionam. fcrli1:i (indtpnpmll, exagcrau, optimist (mincmos, pnpit): user de cducat. favoratul c:iHUoriilor. (incurcaturi privind lcgifc).

Mercur-Saturn:

Acest aspect adtnccstc intclectul. lndivtdui este rncut. mctodlc. constiincios, precaur. (suspici()s), r!UxH'ltor, persistent, (green, snhru (pcstmist), studios, logiC. conservator (Iimitat). rcncxtv, <iifnos), organlzat. (tetras). (sarca s tic); (cducalie limilal!i). (dlHHorii dificile l, (coph handicapati).

80

STRUCTURILE ASTROLOGICE

MerCltr-Ura1JIIS:

Acest aspect sumutcaza intelectul. Individul este progresist (utopic), original, inventiv, imprcvizator, (inconstant). alert, (oportunist), intuitiv, spiritual, (sarcastic), incordat, (neml>dAtor), neconvenuonaj. (exccmnc, indArAtnic, pervers), tnctmar spre catatone, (dispute).

Merwr-Nephm:

Acest aspect sensibilizeazd inteJectuL Individul este imaginativ (visator); CD memorie Ilna, (absent, distrat); vcrsatil, subtil, (vic lean), artist, (nepractic), morbid, a1temind trure exaltare ~i dcpresiune, percepuv, mctafizic. agitat (schimbator), amator de dUAtorii. (zveJt. mic) (expus Ia cpuizarc ncrvoasa).

Mercur-Pl"foll:

Acest aspect intensifica intelectul. lndividul estc inteligent (vielean), prompt, (oportunist), vorbare], (mincinos, insolent), zelos (fanatic), critic, (sceptic, certarej), ager; amator de caJJitorii, (predispus la astm, febre, c.l1deri nervoase).

Venus-Marie:

Acest aspect stimuleaza sentimentclc. Individul este iubre] (amator de flirturi), demonstrativ, susceptibiJ (inconstant), pasionat, artist, vesel, amator de plllceri, (disipat); casatorie timpurie, (separaue, moartea parteneruluii); copii iubitori (dezamagiri), copill\rie nefericitll.

v enus-tupiter.

Acest aspecrexunde sentimentele. Individul este blind, tolerant, generos (extravagant), virtuos (vanttos), bine echilibrat (excesiv in semimente), optimist. amator de placeri (autoindulgent, rn.rn gust); cI§tiguri financiare, casatorie de succes, sanatate buna,

Venlls-Saturn:

Aces! aspect stabilizeaza sentimenteJe. Individul este loial, sincer (cu afecuvitate limitatll), usor de tnselat, modest, cast (pervertit), tacui, plin de tact, econom, cisuguri constante (bani insuticienp), casatorie tirzie sau partener in vlrsta, aventuri deziluzioname, divert.

Venus-Uranus:

Acest aspect galvanizeaza sentimentcle. Individul este dotat., intuhiv, artist. inspirat, dispretuitor al nxlner, romantic (amator de flirt, inconstant, gelos, pervertit); iubire timpurie, dWltorie ·gmbitll aleatorie, separare, divor], multi prieteni (instrliinari), ciltiguri bruste, pierdere prin femei, scandal.

Venus-Nepiun:

Acest aspect ranneaza sentimentele. lndividul este insplrat, devotat, vislitor (trliie~te in iluzii, are idealuri de neatins), apreciaza estetica, talent artistic, susceptibil, prea senzitiv, senzual, autoindulgent, slab; indolent, prea morturos (nesincer); ci~tig usor (frauda); multll aventum (partener necredincios), constitutie delicata. pUlinA vualnate.

Venus-Pluton:

Acest aspect intensifica sentimentele. Individul este impulsiv, artist. amator de frumusete

6.3aL 1812 81

STRUCTURII.E ASTROLO(;[CE

(crone). emotional. hipersenzitiv, infatuat; casmone kannica, via\<~ plin:i. intrigi amoroase. moarlea partenerului.

Marte-Jupiter:

Acest aspect extinde energiile. Individul este lntrcprinzator (nechibzuit), enruziust. extravagant. iutc In rnjmc (excitabil), optimist (risipitor), inspirat, evaughcllst (sceptic), cinstit, drept, nesmccr. confident. insolent, plin de rcsursc. ucnv: banii sc d~Ligf'l ~i sc chcltuic U:$Of. foqf'llizic1i rexcesc. excitabilitatea scadc roncre).

Marte-Saturn

ACCSl aspect regtcazn encrgiile.lndividul CSIC tncrczator tn sine. curajos (uechibzuit), persistent. convingator, agresiv, muucitor, materialist, nconest, neintelegf'itor (imotcrant. r(lzbunhtnr): abilitate cxccuuvn (distrucnva). multe IUplC (lalli nclntelcgator), Iizic putemic (inctinat spre accidcnre).

Marte-UraHlls:

Acest aspect snmuteazn energiilc. Individul esrc curajos (incllplt~inat). cu vomtn puternlca (neguvernabil, dezcchnlbrat). pmcrnic (violent, t'TUc.J. b.l}lju~), retonnator (rcvotuuonar, anarhist), une, alert, construcuv (distructiv), invenuv, inspirer nnct'lp:i\lnat}; dusnmni puternici Ifemei - pericol de seducuej. forl-<l'j, musI.:ular!'l. perico! de accufcntcj.

Marte-Neptw"

Acest aspect rctaxeaza energiile. lndividul cste pcrcepuv (obsedat), penetrant, entuzrast (neremperai, fanauc), emotional (morbid, nevrouc), senzual (aspru). artist raurcgforiftcarej. aguaue. cautn senzatiile. caruaie pracuca (tradarc), asociati] t1trli repuratic. Iemei - aLitudine ciudata f:lj...l'j, de barbap, boli datorate grijilor; oiravire.

tvume-Ptuton:

Accst aspect imenstfica cnergiilc. lndividu! este combativ (cu temperament ardent). aventuros (irnpulsiv, criminal, prosmnac): Increz .. l1.lor In sine. strict. neinduplecat (despotic brutal). tarn scrupule. fanatic. gelos; dusmam cruzi, accident, holi prin ounvlrc.

Urmmoarele aspecre, Care se formeazn numai trurc planetete lente, Slot caracterisuce uuor generatii tmrcgl. Ele pol deveni individuale doar in cazul clnd 0 planeia sc atli1 pc una din axe. guverneaz .... 11. AS sau este in configuratic cu luminariile. Mereur. Venus sau Mane.

Jupiter-Saturn:

Acest aspect tempernza cntuziasmul lndividul este profund (cu talent ascunsj: lmctepi, JUSI (sever. rece); religios (Ingust, indifereru, matenafist). xincer meatent), series: sucres. invesutii profitabile (neprofitabile),

[upiier-Umnus:

Acest aspect InsUnCIC~lC umuzinsmul. lndividul cste independent rindisclpflnat. autocratic). umaoist, original (smcchen: magnetic, inspirat, intuiliv (nepracuc); plin de rcsurse (discontinuu). metafizic (cauta noutatca). schimbru-i numeroase: ci~tiguri rapidc (specula~ii).

Illpi/er-Neptllll:

Acest aspect rafineaza entuzlasmul. Individul este idealist meplacut); dcvotat. contemplativ . . -cnxmv. inspimt, mtstic (visator, supersuuos), emotional (isieric), risipitor. autoindulgem (slab).

82

STRUCTURILE ASTROLOGICE

abil in pmblcmc Iinanciare {picrdere prin Iruudll).

Jupiter-Pluton:

Accst aspect intclisifica cntuzlasrnul. Individul este exuberant (cu dortrue ncstaptmte): sc bucura de vialA (risipitor); mlndru (arognm): independent (rebel). inspirat, matur (bigot); pios tblastcmlaror); profct. eu sanauuc robusta.

Satllnl-UraJllIS:

Acest aspect surnuteazn conccmrarea. Individul cste series. urmarcstc adevarul (fatalist); studios, ambitios (frustrat), hOI!\ril (incftp:t\inat), autoritar (intotdeauna drept), pracnc, sistemauc, corect (nescrupulos], prclungcsrc vlata (boH cronicej.

Saturn-Neptnn:

Acest aspect rafineaza conccntmrca. Individul are ideaJuri practice (nepractice); este iste; (inclinat catrc celibat), subtil (rctras), onorabil (tr:id."tlor). oportunist (egoist, egotic, incontinuu nemultumit), muzical (cu gusturi ciudate); fcricire eschlvantn. scandal discret,

Saturn-Pluton:

Acest aspect adtnccste concentrarea. Individul este ambitios (egotic), tcnacc (avar); persistent. ncrabdaror, disciplinat (nclnduplecat); taciturn (suspicios), autonegator, deliberat, sfldator (brutal. prosrnnac). reccptiv la holi neobtsnune.

Ilranus-Nepiun:

Acest aspect sen);ibilizcaztl volnta. Insividul arc scntimente adinei (imensltate emoponala): cste inspirut (amtlgil). sigurant1' ascunsa (autocnuc. obsedat); viziune practica (perversiunc), artistic: atras de expericnte neobisnuite (scandal. dizgraue. dezaprobare). cauta excitarea (agitat).

U'rmllls-Ph,tOll:

Acest aspect intMeSic vonua. Individul csie foarte independent; hotArit (fanatic); amoritar, inventlv (excentric, corupt); poate cui caracterele, energie spirituala (precipitat, exploziv, zel orb); putcre fizic!\. rezistemn (predispozitii penuu paralizii, accidente, boli nervoase).

Nepmn-Pluton:

Acest aspect lrucnstnca senzitivitatea. Individul este mistic. fantast (visator): cauta rcalizarea tutopic); penetrant, profcuc. inspirat, disimulant, dortndu-st aventura (iresponsabil, expus la tcntap], dorinte josnicc) .

..

83

STRUCTURIU; ASTR(ILOGICE

Configuratiile

Contiguratiite slot anumite figun geometnce pc. care aspectele pot sA Ie deseneze in lema :;'1 care se pOL rcpcra dtmr-c singurrt privirc. Connguranuc sc rcrcra numai la ccle 10 planete sau astre, Pc harta cerului elc sc pun in cviden\A pnn trasarca lor cu Hnic pHn!}.

Crucea cosmica

Este formata din patru cuadraturi implicittd 1i doua opozipt.

Figura: 19

M. EJ'I·INES(!U Figura; 20

tnterpretarea: crucca cosmrca indica. hotartrea, 0 marc putcre Intertoartt. vOinlA de a atinge un scop, productivitate, concemrore, canalizarea diversetor energii :;'1 capacitatea de a integra toaic dimensiunile unei expenente, traducind valorile de 0 mamera concrete. Ea poatc aduce insa §i stagnare, inerpe, dispersia energiilor, angoasa, resemnare, complexullui Atlas. avind impresia ca poarta greutarea lumii pe umerii sAi.

lndividul se simte, adesea, tras in mai multe dtrecui. 'in acetasi limp, ~1 paralizat de problemele exislenlCi sale. EI trebuie ~·1i gaseasca echilibrul interior Ii sa se ridice la un nivel de con1tiinlll mai ereativ ~i mai spiritual. Trebuie sa. realizeze sinteza tuturor evenimentelor vietH sale ~i a experientci sale pentru a gAsi 0 directie in care sa-$i concentreze intreaga energie.

Dad una din planetele crucii cosmice este lcgata de 0 alta. printr-un sextil sau tngon, aceasta a dona planetA va putea juca rolul de iesire $i de sotupe a angoasei.Crucea cosmica in semne cardinale: aralA c111ndividul este 0 .. rnoara de vint" care nu termtna ceea ce incepe: cl i~i imp~~tie cnergia trur-o agitape pcrpetua, Prea sigur de el, are nevotc de sfaturile a1tuia pentru a-si staptm

proptiiJe acte, Schimbllri. crize, lip~ de perseverema. .

Crucea COSlIlic/J ill semne rue: aduce un rise de blocaj, de Irustrare penibila, Incrue. lipsA de motivape. AceastA cruce esie adesea semnul unor aptitudini reate mostenue din vcchilc tncarnart. Individ posesiv, sere de putcre. incfipaJinare, inhibitie. rcfulare (W. Churchill).

84

STIWCTUIUI,E ASTROL()(;u.:.:

Crucea cosmica in semne mobile: antlll en exist.'i tcndinja de a se dispersa. Iudividul cstc Ioartc ioOuCI1I:1I de relatiilc sale. va trebui sA a!c<lgI\ 0 calc. EI dcpindc prea men de 31ti1 ~i de cjrcumsuuuctc exterio .. arc vointci sale. Angoasat. instabil ~i confuz. Va trebui s.'1-*i utilizeze talentcle in domeniul comunicatiei (M. Emiucscu).

Careul in T - (dublu eareu)

Format de entre doun. planctc in opozitic ~i de o a trciu afi.\L.l'j in cuacrruura ell primcle doua ~i numua Iocur. dcoarcce cstc 0 gazd:i a cncrgiilor celorlalte doua planete.

lmerpretare: acca s ," configuratie csrc foam: rrccvcmn. Putcrnic mouvanm. ca poate sa arate ins."t ~i 0 irosirc a cnergiilor. Individul arc tcndinja de a se conccrura prca mull pe 0 singura directie (cea din [ncar). cauttnd apoi sprijin in PUIiClUl opus focarului.

PlanCL.1 focar csic chela talcntului lndividului, dar Ci.1 poate II ~i un Joe de rrusunre, chiar de ncvrozn. Focarul csrc una din planctclc ecle mai putcrnice ale temei.

Secrctul rcanznrn configunuici const1i in a cxprima pozitiv pluneta Iocar. Punctul opus focarului trcbuic dczvoltat in mod cousncnt. Grudul simbolie al acestui punct va ucbui studiat eu grijn., dcoarcce cl indicrt rrccvcm CaJiWIC3 co trebule dczvolmra. Guvematoru! semnului in care sc gA.'iC$IC ucest punct opus va urata modul de exprimare a ucesrei caJitliti.

Careul in T cardinal: csrc nun dinamlc, dar uctloncazn prca rapid ~I sc gascsre cutundar 'in silualii de cnzn a rctatlitor sale (Jon Htcscu. M. (jorbaciov. Edhh Crcsson.Hctnun Kohl. I. Francois Cfuunpolion).

Carelli in T fix: roanc hOIl'trit ~i vnlumur; cl dczvona 0 marc putere de concentrate pcntru nungcrea scopurilor ~i satisfuccrcn dorinjelor, Individul cste prea posestv, prca rigid ~i trebuie s:1 tnvete sa. se detasczc de material (Napoleon I. Camline de Monaco. Curios Castaneda)

Careul in T mutabit: foanc instabil, Ioanc scmmbator ~i illnucll13bil. Angousat, el va trehui sA-~1 g.a.'\C'L'-'Cl'I un scop, o misrunc ce iI va impinge jrnr-o dirccue prccrsa. Fnvorabil cAHitoriilor. comunicatiilor ~i educauct (Paul Gaugamj.

Stetitnn: reprezinUi 0 ugjomcarc de eel putin patru plancte in acceasi ctasa. Stetturnut eSIC in mud particular purerrnc.dnca Soarele, Luna. guvcrnauuul AS sau inch u planeta in domiciliu rae pane din uccsta

8S

STRUCTURILE ASTROLOGICE

P'AU L ~AU~AiN Ory.(;,,1B4& ,"0:00 (PAR1~)

Hg.ura: 2.~ FIg_Ul"'d: 24

ill exemplul nostru, Omar Sharif arc un srcuum in C.L'i'1 VII ~i in Hcrbcc.

Interpretarc: planetclc concentrate tmr-un stclium acponeaza en 0 singur:i ptaneta ~i procura o exccpncnaln acccntuare in scmnu! ~i casa pe care o ocupn.

J'iguru: 25

OMAR st+AR.iF ~O.4.1932.. 1'1'1 :30 AL-E'IlANDR,IA- (EEtIP'T)

Hccnre pl,mctci dcpiudc de cetcranc. ell tmr-u fumihc unita, Aspecrclc lu sichum suhluua/n raporturile sale ell restul temei. Un srctlum ncprimind nici un aspect, va fi 0 sursll de dezecluhbru ~i de obscsie. EI este un factor de egocentrism, de rcplierc in sine sau de focaJizare cxagcrat .. ~ asupra unui scctorparticular al existcntei. Individul nu arc niciodata problema alcgerii unci directn in viat<>i in acest caz. Stcliumul uduco o putcnuca cnergtc concentnua de urlcnt, de ingcniozitarc. de motivatie, sensu! unui scop, (tal tic asemcuca. de obscsic, (I oarccarc Ingustunc tic spirit, o lip.3.~ de obiectivitatc ~i dificuftarca de a acccpui comprumisul.

Sc ponte udmitc constltuirca unu stclium atune; cind un ucctast scmn ronune uscendcnun, mijlocul curului suu nodul Nord plus uei planctc

86

STRUCTURILE ASTROLOGI<.:E

Piramida sau marele !riunghi (triunghiul major)

Este formata din trci planctc ill acctasl clement. ln trigon rtccarc cu cclctanc doun: poate exista o ccnjunctic la unul din punctclc triunghiului. cccn ce V<I intfui accasta conflguratte.

lmerpretare: aducc !}<U1sl\. 0 energic cc curgc fiber. 0 putemica mouvapc. talent. oponunuati dar ~i 0 anumita comodirarc, incrtic, posihilitatca tic .. a se invlrti pe toe", repliere tmernn (in univcrsul snu inch is. untnd in circuit Inchis). De notal ca dad una din planctele pimmidei estc 0 planeta pivot (apartinlnd mat multor configuralii). ca vn f cheia de cxprestc a talcntclor inclusc in cele doen configunuii.

Piraniida de foe: ca aducc 0 marc vitalitatc. dar d.~ dificulta]! in n sti1pini ~i canaliza energja. lncrcdcrc in sine. En cste sursa de inspimtie. Confera arnbitic, gust de putcrc. gU!;1 de aventura. I) mart' fortn intcriuioarf ~i sinu dramuuc. lndividul cu .. piramida de foe" CSIC orgolios. cuoccntric. impulsiv dar ~i curajos, gcncn», uutonom, iubind provocnntc (M. Emlncscu).

s.R.; AUROBiNOO ~.8.18q2 04:55 I CALc.ulTA (iNDiA..)

Fig.ur.t.2X

Pirtnnkla de pamint: (Sri Aurobindo) aducc rcziSlenl;'t persistent-1\. upllcatic. Individul cste materialist. dar ~i Ioarte pmctic. Se simtc ln xecurtnnc ~i xtabi! ill Iumca lllalcrial;1. EslC COIIscrvator ~i dispunc de I) marc cupncitatc de rcaliznrca socialli cu cxccrcmc rcsurw crctoarc. Magnctismul s;'iu este putcrnic

Piramida de (ler: antt{t en individul sc poate eleva lntclcctuul ~i, occi. social. EI dispune de 0 marc stunularc mcntnlrl. I~ste curios i'i p<lscdrt 0 viziunc largli. Estc idcaJi:o.l, imuitiv, obscrvator. umhitins, d~lr uucuri superficial. l-unnecul poare s..1.-i aduen popularltare. Arc novotc de rcbuli. de iniilniri 0. l-ichen.

Ptramuta de (l[hf: aducc eel mni ere .. urv dmue porcnuatc lndividul (M. !\I()SIf<u.i<U1UISJ pl)~cclflll uuclcgcrc suhtilil ~i huuitiva a cc]urlalll EI a.r~.\ viatli \,.'l1Io0nna!i\ hO£.:utl ~i un ina.!t gmd IJe -cnzuivitutc. dar ii Iip~c~tc obicctivitarca I·,,,

87

STRUCTURILE ASTROLOGICE

foarte scnsibil la starile de con~tiinlt\ tmerioara. Are capacnnp de oeiecne, de tmagmape, de creaue, de psihotogte, daruri de vtndecaror. Nu aClinncazA dccit aumci dud esie sigur de rezuhatul final. Este senzual. Uneori, el se Include in sine §i evadeaza. Reusua in profcsiile creative sau in esoterism.

De rejmut ca piramidele au nevoie de cuadnuurt ~i de opozitii pcntru a se exprtma din plin.

Ele conpn un inalt potential creanv, de intuqie, de mspiratle §i de tnoedcre in sine. Dar acosta poate ramtne pasiv dadl individul nu are un marc simi aI cchillbnnui pentru a dczvoha corcctacest potential, ee sugereaza calil1il-i staptnite in alte cxtstcme.

Triunghiul minor

Este format dintr-o planeta af1aU1 in sextil cu celelalte doua, acestea fiind in refatie de trigon.

Prima planeta este deci la jurnatatea distanjei dintre celelalte ooua ~i sc numcsre foear, c:lei ea pruneste energia ce1orJa1te doua planete ~i impinge aceasra contlgurajte sprc actiune ."

lmerpretare: permue exprimarea ca1it1ililor creatoarc. t1icind dovadA de obiecuvuarc. de invenlivitate §i de concreuzare. Aqiunea focarului este ea un organ de comunicare ce iI <~lU\A Pl' individ sa. se exprime, sA eomunice mai bine cu sensibiiitate sf intuitie. Triunghiul minor dispunc de un potential mal scazui dedi piramida; dar este mai usor de utilizat practic, mal orierunbil, mai exteriorizat.

o

Figura: 30

Zmeul sau parasuta

Figura: 31

Aceasta conflgurapc este aJeAtuiu\ dimr-o piramidfi. ~i un triunghi minor. Deer cuprinde 4 planete.

lnterpretare: trur-o anumua manlern. zmeul se exprima mai user dech piramida. C.~CI dispune de 0 opozrpe ce il face d.inamic ~i de 0 planc1..1 focar care cste un canal. 0 Iesire pentru energiilc continute in aceasta conflguratie.

Pe de aI~1 parte. aceasra configuraue are tendlnja de a conserva prea mull in en posibiliLAtile de expresie, capacitAlile creaioare, f11ra. a le face sA ucaca tmr-un plan concret ~i asucl potenpalul hArtii cerului nu este pe deplin expnmat. Planeta Iocar subliniaza in ce sector ~i in ce manlern vcr fi dezvoltatc laienleJe individului. Ptancta opusa focarului ar'dL:' care va f stimulul mental in vedcrea canalizarii capaci~,ilor creatoare spre focar. Folosit bine. zmcul este smomm cu reusua (M. Botvtntk. Bernard Taptej.

88

STRUCTUKII.E A.'TROL()(;rU;

Figura: 32

Yodul sau degetullui Dumnezeu (sau mina destinului)

Pigura:B

Format din dou~ planete in scxtil, umbele in inconjuncpe (150') cu 0 a ueia. Accasta a trcia ptaneta esie focarul sau degetul (Omar Sharif. David Bowie).

Interpretare: aceasu configuraue cere individului 0 practica, 0 reajustare ~i 0 regenerate a cxpresiilor sale emouonatc ~i mentale, PIMCla focar sau .. degctul" aralA cnergiilc cc trebuie regenerate. Semoul cc il ocupnamtA calca prin carcaceste encrgii pot fi corijate ~i reexperimeutau., iar pozitia sa in case subliniaza prin ce sector se va rcaliza transformarea.

Figura: 34

lttgura: 35

- Focarul esre oplaneif foartc senzitiva, pentru ca. inconjunctiilc crccazao tensiunc subhrninala care poate antrcna probleme psihicc sau psihologicc. Acest Iocar releva misiunea de Indeplinit in aceasu via\A. estc degetul sau mina dcstinului

- Focarul estc un PUIlCt de transformare in Yod. Individul cxpcnmerucaz .. 'i punctc de cotiturn

89

STRUCTUIUI.F. ASTROI.OmCE

in existcnja sa (crize) in care cl trebuic !ill schimbe directia, cnlea, pnn transfcrmarea constiintei sale. DOOII{<1 Lien acnona sc IICZC~tc prin Iocar. Yodul este mal putemic. dacn focarul cstc 0 plancta transccndcnurla: Uranus, Ncpum snu Pluton.

in eel mai bun caz, Yodel va face sn, creascrt scnzitivitatca spiritunla ~i cunoastcrca. permitlnd utilizarea noilor cncrgii creatoarc ~i va uduce un nou centru inreriur, mal solid, al Individului. Simbolismul Yodului estc aproplat de eel al lui Pluton. Punetul opus focarului poare revcln sectorul unde sc "or concentra nuilc encrgii ale individului.

Bumerangul

ESIC un Yod cu o a patru plancL:'i in opozitic cu rocarut.

tnterpretare: bumcrungul ponte sa uduca 0 uctiunc conerem pentru 0 expresie dcplinil si pracuca a f<ll'ulliltilor crcaroarc arc tndivtdului.

Dreptunghiul mistic

Arc! acuunea focarului csre rcrrtmtsn spre upoziliu ~iI (bumenmguf) $1 individul trrlicstc expcrtcmetc sale prin aceasta ptancrn burncrnng ~i prin sextil. mrn a utiliza cele douf inconjuncrii pcntru reajustarc §i regenerare Accustu anlrcncazti frustrtiri. bfocaje ~i interiori:r.n.ri PlilIIC(i.1 humc rung POOHC erect astfe l un dczechilibru, conrncrc interiourc ~j individul nu Vii sti cum sn sc scrvcascndc potcntinlul focarului ~i de ptlsihilillitile de trunxfonnare poziliv:'l. IX' care uCCSLa Ie confine. lndividul va trebui sa fuca cforturi xuplimcmare pcutru <.t-~i m{lfi pcrccpnn cvcntmentetor pc care lc trntestc. pcntru a Intclcge in ce: manicnl ponte s!i uuiizcze corcct fccarul.

Estc formal lie entre patru plancte in opozqtc dourl cite doua. crctnu douli lfi,g_o<ulC ~i doun scxtilc.

tnterpretare: dour! opo;cilii uduc aiutor ~i cnnoastcre pcutru a utilixa mui bine, in prucuca. cucrgta co sc scurgc dru cere t10Ufl trigoanc ~i pcturu <t scxizu oportunitatilc pc care 11..' rclcv;j cdr dou;) scxulc. Riscul csu: ca rudividul S;i-~I uncnorwcxc prca mult pi)sihiliUllilc lie exprcsrc. ceca c0-1 face Si) so invirti'l in cere ~i .,."i. fill utilixczc suficicnt porcntiulul rcxtului tcmcl Accastrl configunuic csie punauauc de tensiuui. dar ea aratfl faculuucauc a uli":!,a iud nuvatoare. Drcptunghiulmixnc facililc,ml rula{tilc care -"1111 trnhc de 0 mentcrn otnccuva. faclnd dovnda intuitici. in{clcgcrii *1 pcrspi(;w.:il<Wi.

Configuraua. corccr utilizJ.lci. permitc II crcsrcrc personam S;IU I) evolutic .;;pirilual:l rustl in practica

STRUCTUH.II.E ASl'ROI.OGIt.:E

Steaua lui David (sau marele sextil)

Cortul sau vaporul

o

Ccnnguranc foartc rarll, fonnall'l din saxe phmcrc, io.uc in scxtil cu ultelc. impliclnd trei opozitii ~i ~ISC trigoane.

tnterpreuire: aducc fantnsricc upClrluniUi.p ~i faculL.'lli de comunicatic. Rtscu! estc, evident, dispcrsia ~i risipirea cncrgiilor prin prca multa versatilitate.

in mod normal. opozitiilc uebuic sn facilitczc alcgcrile individului. stimulindu-i con~liint~t. Dar i se pre/jlll1\. alii de multc oplInunilrl\j ree-l rae <ulc}.C:t .. un geuiu"). lncit devine inqlpabiJ s..'i.-~i utitizczc cxtraordinarul AAU potential. In domcnlul comunicatici ~i al serviciului sc poarc cxprima eel mal him.' in slujha ultuiu. EI are ncvo!c. ill' ascmcnca. sl't-~i utif izc zc c<tliUililc "alt' creutoarc.

o

(\lIIliguralia cstc fonnal{t de putru planctc (minimum) dcscntnd un uupca prin trci sextilc tii crctuu () opol.ilic la baz .. a uccstci configunuii. E<I ponte. suu nu. :-.:l gcncrczc dour.. trigoanl' (Pamcclsus, Ch. de Gaulle)

Encrgia ccrtului cstcdecl;.llI~at{j mai ales de cmre optuilia de la buzn sa. care constitute SU~I motivaucl pcmru individ. Cctc douil planctc plasatc in virful uceste! cllIlfig,uf<llii rcrcvn scoput de utins. Conul eSIC' I) sursn de cncrgic crcuuurrc si cl actioncaz.'i. udesea la nivel menial. intclcctual ~i rational. 1:1 pcmute. in general. utingcrea unci hune sL."ipiniri. ill rchuiilc ell ultii prin hucrmcdiul unci largi dcschideri de spirit ~i a nujloacclor de cxprostc dczvoltnte in cadrul unci al.:tivil.i(i de comuufcauc- tnvntnmtnr. nudiovt/ual. scrts, mcdicina etc

91

STIWCTURII,E ASTROI.()(;ICE

Casa

Esre formata dintr-un triunghi minor legal en

a un sexnl de doua cuadrat uri, ceea ce reclama minimum cinci planetc. in rocar se conccnueaza cncrgiiJc easel.

Accasta configum(ie prczinta particularitatea puncrii in relatie a ector patru clemente. Ea sugcreaza 0 posibilitate de stnteza. Actioneaza mai ales 1.:1 nivel intelcctual. gcncrind 0 mare tensiune interioarn. care Impinge individul spec un seep sau un compurtancm precis care va fi mijlocul s.."'iu de a scapa de ccva SUp..WLOf ~i care se va evacua priu canalul creal.

Ea aduceo lalueA originala §i mvenuva. Stmbolismul s!1u este apropiat de eel aJ lui Uranus Dificultarea accstci configurarii: casa se poaic priibu~i daclt nu dispune de Iundatii sun-

cicnt de solide, adicl\ mdividut poaie lo'.."'i se lanseze pc 0 cale in care va dori sfi-~i impuua ideile

Prgura: 40 sale, lam. a fi construit (1 structura de baza sufi-

ciem de valabita, de snlid!t.(Paul Valery. Jung, Oscar Wilde)

Aripile de pasare

Aceastn ccmfiguratic ponte sa. sc rcprezmtc tn dou.'\ fcluri diferite. dar care se pot iaterpreta ta fel.

v€.R,SIUNEA 1

Pigun a : 41

ESIC consututtn din doua cuadratun dar. in prima versiune, acesrc cuadratun sin! asociaic cu dou~ sexule, in Limp cc. in ccalalU"t vurinnte. ete stnr asociate co doua trigoane. Cundraturile suhliniaza schimhrtri de etcctuat pemru a beneficia de pmenualul sexLilclor sau mgoanclnr.

Connguruun cstc in legillUr:1 cu scmncrc de aer ~i cu plancta Mercer, cnct ea il impinge aproape innudcuuuu pt.' individ spre domcniul comunicanei. in fuuctie de tcmn. suu de individ, sau e11 eSI~

STRUCTURILP'ASTROI,OGICt:

verba de Ull lueru IncUI in raport cu comuulcana ~i cxprcsia de sine. EJ trebuie ~~~i modeleze supletea de spirit. roleranja ~i udaptahilitatca. Conrigoratia cu trigoanc I! mai usor de coudus, ueoarece ca nu pune in joe decit douA clemente. pe cind varianta cu sextilc Ioroscsre toate cele patru clemente. vanamn I esie 0 progrcxic tn raport cu cell de-a z-a.

Nicovala

Este aJca.tuilli din dow cuadraturi. gencrind un scxu! ~i un trigon.

Rcprczint~ 0 conngurauc care cere un travanu diflcil nsupra sinelui, pcnuu transfermare, pcmli(.ind 0 intensa purilicare a Iiintei. Bste in analogie cu Pccioara ~i Capncomul. de asemenea, cu planerelc Mane, Saturn ~i Vulcan. In un nivel mui spiritual. SexLilul ~j trigonul aratA oportunitati cc decurg din travaliul Interior impug de cuadratun.

Ccnngumpa conpne un mare potential de conccntrare ~i de cercctarc imerioara, incitlndu-l pc mdivid sa gaseasca in sme chlntcscnta penuu a o revela odatA cu confflctclc interioarc carc sin! utilizate mai curind ca energre de transformare decit ea 0 form~ de angoasa. 0 anumua rorma de creativitate concrete poate

g~ se dcgaje §i sA ajute individul sA se

Figura: 43 cliberczc de anumire limite.

Estc important de imaginal ec ar putea fnsemna 0 planet..1: care g-ar gasi in poziua de icsire.

Eventual. simbolul sabian al acestei ic~in poate fi revelator pcntru luerul ce eSIC conn de caue aceasta configuratie

o

Pestele

Accasta conflguratie cste aJca.luiUt dintr-o piramida §i 0 nicovala. PC§lclc este 0 conflgllfi4lc mal user de Iolositdecit nicovala, dcoarece planeta focar exisl..1:. creind dou:l trigoanc co planetele situate la exltCmil1ip.le nicovejci.

Estc in analogie cu P~tii, eu Nepmn §i Saturn.

Sc intcrpreteaza ca un rezuJtat at unui fantastic potcntial creator ~i spirilual achizi~onal de-a lungul existentelor precedeute ~i pe eare individul nu 'il va regAsi declt dupf un profund lucru asupra So1. 'in cadru! unci cru spirituale in care va trebui sa. se angajeze total.

Focarul va fi Iestrea spre care individul trebuie sa. lincUi in luerul asupra sa, pcntru a sc descopen pc sine ~i pentru a efibern total pctcntialul creator $i spiritual aJ Piramidei

Aceasu conngurape este ~i 0 chcmare 13 stntcza. Ja unificarea suneunut cu personaluarea. dup~ ce aceasta din urOlA a Cost suftclcnt

93

STKUCTUKILE ASTROLO(;)CE

punflcata. Ea poatc indica, de ascmcnca. u iubire fuzionuta. in cazul cind apare 101r-0 lcmfi compusa

lncredere in sine ~i in univcrs.

Corabia eu pinze

o RlC! ...... (i~i"")

~_"r--~

o

Flgura:45

T

Este fOOlUUfl dintr-un vapor (con) $i un carcu in

Ptaoeta focar este cca mai tmportanta din configuratie ~i din haria cerului in care se gt\se~lc. caci ea permite 0 mai buna consuenuzare a potcntialufui creator reprezentat de sextile ~i trigoane, falii de cuzur vaporului. unde nu cxista planeta foear.

Conngurapa confern realism, 0 lat.l1rl\ practica idcilor, gindurilor §i inspimI-iilor §i ea ese mai dinamica dedi V3PJrul. Mai supJ1i decil acesta, corabia pcrmhe gllo:;irea cu mai muM u§urinJa. a unei soluui. i~lri, pcntru posibilitatile san ctLiitIttile individului.

STI<VCTVI<ILE ASTI<OLOGICE

Interpretarea hartii nata le

Odatn hana ceru!ul lIasat.li.. asuologul sc gaseste in fal" unci mandala (cere constuuu din clemente sunbolice, reprezcntind 0 schema, corespunzmoarc uuiversului astral In momentul n~leril individului} care trebuie intcrprctanl. Pcntru it reus! in nuorprcmrea sa, nstrojogul uebule sa. dJspun!i de cite va caJiuW corte.

In primul rind. cl trebuic sil. poscdc o uxcclcrnamcmoric in care s5 poal:t Inmaguz.ina (~i usimilu) rnultiplele definitli ale simbolisruului astral. El trebuie sj~~i dezvohc 0 gjndlre bazatll pc analogic ~i sa fadi. dovada unor caliilip deductive tea UII nurcnnc dctccuv). Facultft\i bunc de conccntrare ~i un cxcclent spirit de sintczf stur. de ascmenca. nccesnrc. Va trcbui s.1-§i dczvoltc intunia, tacultate tnnnscuta, rn.r:'t care nu cxislA sansa de a dcvcni un bun astrolog, Astrologul trehuie sA posedc o viziune globam. care este un fel de dar particular. permutuc sesizarea dintr-o singurf privire a elementelor csentiate ~i Imprcunarun lor pcntru a extmgc chintesenta. Trebuie sa lie spmtuahzat pcruru a prtmi din pi in §i a transmitc hoglilia inepuizahilf a sunbohsmutui astral. trur-un limbaj clar ~i uti! pcruru cvolutia consultantului S:IU.

In srlf§il. el trebuie srt posede sim\ul responsabtlnautor. Este foarte important ca cl s1\ nu spuna consultantulul ceca ce acosta nu este capabil s1\ tntctcaga §i S!!. asunilcze. la nivelul de con~tiinta de care dispune, ceca ce cere Q unumita diplomatic, calit..l\i de pxiholog etc

Trehuie tntcles Cel nstrologul cstc un medic al sufletului care trebuie sn. sue sA nsculre pe ultul. sA~1 protejezc si, la ncvoic •.. sl'I-~i spovedeasca" consuluuuul.

Astrologta este 0 tclmlca de inlelcgerc de sine, a altuin ~i a anturajutui. En servcstc la 0 cunoasrcrc §i 0 utilizare mai bunn a putcnpalului proprlu. Asuulogul cstc aid penuu a urfita mica de transfonnare ~i de evoknlc.

Terna conune 0 inepuizabila bogalie de infonnatii. Nici Ull astrolug nu ponte interprcta u rema la un nivel de (:Oll§liillll'l superior celui pmpriu. ACC~l(l nu cstc ill Icg~tur{1 ell instrucjta suu en intcligenta sa. ci CU nivelul s-l1u de cvoluue spiritunlfl.

Peruru a interpreta U hart.:1 a cerului va trebul }lrt ~tiJ.i ca flecare element aJ temei. luat separar. nu este individual. ci colectlv, Dacn nvcti Soarclc in Ilcrhcc. rnilioane de alte pcrsoene au de asemcnea Soarele ill Berbec.

Dirnpotriva, daeA luam ansamblul ctemcnrclor unci h5rp a ccrutur. realizam 0 gtobatluuc - un tot. personal (llcind parte din marelc Tot - umanuntea ~ dar fund, in acclasi timp. distineta de

accasta) care formeazf 0 tcm~ paruculara individuala. <-

Din nnsnmblul temei. ex uugem 0 silltci'}i inluiliv{1 de imcrpretarc care nu puate Ii rcaJizal1i: din fiecare clement hnu separat (cum face un calculator care, neavind nici spiritul de sintez ... 1. nici viziunea globalll, nici imuitia ustrologului, nu va putea nictodrun imcrpreta corcct o tem!!. a.stram).

Individul este 0 unitatc rcprezenuna de 0 multirudluc de clemente care. constitute u gjobalitate ~i CtlTC se ponte traduce gmue hrtrpi cerului.

o prima interpretore nstrologicii (e.tempIII)

Sc rccomanda s!1 se sene, pc marglnca hnrtli. indicatiile posihile ~i Imcrprctarttc pc care aces tea Ie sugerca7.A. ESlC 0 mctndtt de familiarizarc cu Imrcpiurunderea scmnificnliilor, ntit a scmneror ~i planetelor, cit ~i a casclor ~i a aspectclor,

Pe maseru dobindirii cxpcncnrct. ncvom de a nota indicatiile de la jnccpur va ~cMca si vor rl nCCCS;lTe doar cttcva simboluri puntru lntcrprcrarca <~ponuUl!!. a tcrnei.

Cetc trei etapc de interprctarc ustrologicll stuc

I. Analiza: muarea, in ordinca priorilfitii. a slmboturilor ector mai imponamc ale horo-copuun

95

STRUCTURILE ASTROLOGICE

cu 0 scurtA interpretare~

2. lntegrarea: notarea principalelor domenii de des~urare din viata individului, asamblarea §i punerea lor in evidentA;

3. Sinieza: incorporarea celei de-a doua etape in prima.

Analiza

Nume: Ana Data nasterii: 21.07.50

Ora nasterii: 21:2.5 Sistem de domificare: egalitar

Locul nasterii; Pitesti 2S'E, 45"N Guvernator: Casa VI (Vl1I) II t

Polaritllp: pozitiv: AS, 9 e 'f d

negativ:~» Q1I0"

Elemente: Foe e

Pl1mlnt: "

~~:~~0Qe)~ Cardinal :0911'fd' Ftx : AS, MC, e Mutabil:~ )9'Ziua: marp (ef)

Ora :(1

Domiciliu: ol Exil:d'

Peregrin :0 Q II 'f Trigonocratie :) 9 " Exaltare : e

Figura: 46

Semnificatorii trebuie ~ fie indicati in ordinea unnatoare: 1. Factori ce dau tendintele principale:

a) echilibrul elementelor

b) ecbilibrul modurilor vibratorii

c) figuri, configurajii

2. AS: pozijia AS in setrm; guvematorut sau si aspeciele sale. (Guvematorul AS; Governalorul

temei).

3. Semnul solar; prezenta Soarelui in case §i semn, aspectele Soarelui CD aUe planete.

4. Guvematorul, semnuJ solar, semoui ~i casa sa. aspectele sale.

5. Semnullunar; prezenta Lunii in semn §l casa, aspectele sale cu alte planete.

6. AIle planete, in ordine (Mercer, Pluton); casele, semnele §i aspecteJe lor.

7. Nodarile lunare ii alp facturi.

Este indicat a se citi ansamblul notelor utile pentru anahza ~i de a insera fiecare noua interpretare In cea precedenta. Piecare nou paragraf va apita. in mod natural, 0 semnificape in raport cu cea sau cere care au precedat-o.

Ctnd se priveste 0 casa, se vor lua in considerape planetele ce se gasesc acoto, apoi semnut cuspidei, apoi guvematorul easel.

Se ia in cosiderape, doar la sr~it, guvematorul deoareee, dad se dau prea multe informap], aceasta poate fi 0 sursa de confuzie pentru incepa.tor: interpreterea sa devine mai rapida atunci cind casa nu este ocupata de nici 0 planeta.

1. Caractenu. general: AS. planetele in casa I, Soarele ~i Luna; figurile; factori ca: predominanta a elernentului sau a modului vibratortu, guvematorul AS; alii factori.

2. Familia: Planetele in casa IV~ guuvematorul caseilV, casa V (copiii); casa ill (Crap. surori),

96

STRUCTURILE ASTROLOGICE

casa X ~i guvernatorul snu. Luna (mama); casa IV in rapon ell Soarcle ~i cu Saturn (taU11)

3. Emo.liile: Luna, Venus. planetelc in semne de upa.

4. Relatiite sociale: DS. planetele in casa Vl1. guvcmatnrul easei VII (prietenie-casatone); planetele in casa V (dragosiea) *i guvcrnntorul casei V; planetele in casa Xl (grupuri ~i Intllniri) ~i guvernatorul cnset XI: planetele in llal;ln~:"t (a.o;;ocia\.ii): Marte (energie sllCiallj); Luna. Venus ~i planercle in semne de :lpa.

5. Spirit, intelect Si edncasie: Mereur. planctelc in casa III (facilitatca de comunicatie, scoaia. imcresele generate ale individului ~i facult1i~le sale menlale) guvernatorul casci 1II; Jupiter; planetele in casa IX (studii tnaltc, Iilosofie) ~i guvernatorul easel IX; casa VIII ~i XlI (imuitie); Nepum (imaginatie); planetelc in Gemelli ~i Fccioara.

6. Talentele anistice. creativitatea: planctclc in casa V. guvcmatorul easel V. Mercur. Venus.

Marte ~i Neprun; planetele in scmne de pmnint (abilitate pracuca).

7. MllnCll. cariera: Me. ptenerele in casa X (cariera); plauetcle in casa VI (condltil de munca. mescrie) ~i guvernatorul easel Vl; Marte (energie aplicata), Saturn (organizare ~i autodisciptiua). 8. FinQlJ(e: pluncrclc in casa II ~i guvcrnatcrul casei II; planctcle in casu VIIl ~i guvematorul

easel vrn.

9. Catatorii: ptanetclc in casa III (caJiHoriile scurte) ~i in casa IX (c~UalOriile Iungl). 10. Sanntate: planetele In casa VI ~i guvernatoru! casei VI.

Pentru alte infonnatii, este necesara raponarea la casu respecuva ~i exuminarca planctelor contlnute. semnur unde se gilse§te cuspida, guvernatorul ncesnn semn §i guvematorul general planctar. Exemplu: pentru 0 problema juridica, se vn [ace relerirc la casa IX (Iegea), la planetele contlnute in aceasu casa. la ptaneta eare guverneaza semnul cuspidei easel IX ~i. in sl"ir§il, ta Jupiter Iguvcrnatorul general nl Iegri), Pentru piacen, se va cerceta Venus. casa V ~i fuctorii ea Soarelc ~j semnul ce il pruneste.

Apitcatle

Predolllinanli1 apa: cmotivitutc. sensibiliuuc. imaginatie. Predominunta curdinul/mutabit: instabilitate. schimbarc.

C,-treu In TIn semne nsutablle: tcnsiunc. energic concenuara in caurarea schlmbarii, dorin(1'lde no! condijii de exlsrentn.

AS ~ AS varsntor: nevuic de indepcndcnta ~i de libertate, dorin.ta de a se izola, intelect,

idealism. ltp . ..n de simt pracuc, sentiment de restncuc.

Gvvemotorut ascenaentutui in Fecioara: nevoie de online.

Sextil Satvm-Soare: autodiscipliua. silnl nl ordinii, rcsponsaouiuuc. rutina.

Opoehte Saturn-Luna: rczervn. nnndnatc. dificuluuc in cxprimarea sentimcrueror, nevoie de stablluate atectiva, problemc materiale '10 camto (Jipsa de bani. dezacord eu pariujii. opozitie cu mcmbrii familiei).

Cuadraruro Sorum- Venus: tmrmere in Vi3ja sentimentala, diflculL:~J.l. nevoie de sccuruate atccuva. credulitate, atltudini nnisucc conservatonre. lipsa de bani.

Oooutia Suturn-Jupiter: nevoia de online ~i de limitare in conflict CU donnta de expansiune $i de rcalizare; contlicte permanentc intrc stabilitate §i schimbare.

Semisextil Saturn-Neptun: imagimllia se exprimf prin aptitudini practice.

Uranusc guvernatorul AS. in Cancer: cautarea independentci sentimcntale *i a schtmbant domcsncc. In general. 1 Jranus nu are decil 0 jnlluen{:i psihologica globaHi asupra semnuJui pecare tI ocupa, dar aici csre suspnut de conjuncua sa cu Soarcte.

Cuspiaa VI: uranus pe euspida easel VI: in mod tehnic, Uranus se situeaz:i in casa Y, dar ea esie in conjunqic exacta cu cusplda VI. EI joacli UI1 rol in domeniile easel VI: munca originafn. individul arc intercs de a lucra de 0 maniera indcpendentll. rutina cste evitata: snnmaren poate surer! in urma unci tensiuni nervoase.

Conmncsio Uranus·SoMe: orbul se mrge~(C ~i aspectu! este separant, dar conjuncjia pasueaza loam valoarea sa. din cauza iuflucntet prcponderente a Soarelui asupra Intregii teme. Donnja de independenta ~I VUIlI{ii dc a urrna cat mai puun COI1lUI1C. rczistenta la convenpt ~i la ruuna.

97

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Coniunq!« Uronvs.Mercur: orbul Fiind mai mic de I", aspcctul csie foane purcruic. Forta.

originaiitate, idei noi, indepcndenta de spirit. nevoic de stimulare mcu.!-HI:i, gustal discujiei.

Cuadramro Uranus-Matte: individualism, nernbdarc. inovatio. Trigon Uranus-Jupiter: credintc originaje.

lnc(mjllnc/ie Uraflll.Ii-AS: spirit independent.

Soarele in Cancer: emotie, scnsibiuuue. compastune. sim] matem. ncvoic de camin stabil ~i de viatA Iamiliala; start fluctuante.

Soarete in casa VI: Jucru consntnclos. spirit de colaborurc ~i de atenue, variapi de stare ce acuonesza asupra s.,'\nt\tfilii individultu.

Trigon Soafe-Lund: cchilibru. viay.' armonroasa in cnmtn. personalitate in general bine lntegrata.

Coniunqie Soare-Mercur: orbul este roartc larg, dar nspecrul cste apftcant, deer important.

Spirit solid. vninl .. l, subtecuvuarc, illci personate. nerflbdare ~i lips!!: de logica.

Cfwdrulllrd Scare-Mane: spirit avcnturos $i razbunmor. curaj, sacrifictu, prcvocare.

nerabdare. indd\zncaH\

Trigon Soare-luotter: optimism. expanstvitatc. tncrcderc in slue.

Cuadratura Soare-Nepnm: lmaghnule vic, dar ICndill!li sprc confuzic ~i lipsl'i de simt practic. Luna fn Pesti: scnsibillrate extrema, imaginatie bogata, spirit schunbnror, visare, lips.1 de simi

practic, comuniunilc ~i vbl" famil1am au novoie de a cuuoaste calmul, stabilitatca. dar factori rnistcnosi pot rapid sl'i dczorganizczc tctul.

Luna til casa II: fluctualii in afaceriJe financinre: banii vin de ta Iemer: autudtm emouonale fall! de bani ~i poscstem.

tnconjunctte Luna-Pluton: nevoie de schrmbare in viata afcctiva ~I domestic",

Mercur in Rae: spiritul. ideile ~i idealurile stm dominate de cmotti. mnnuc mill curtnd dccit rauune: mcmorie buna.

CU.\7}Wa VI: Mereur pc cuspida easel VI dn stuuularc mentala ill Iucru, nevuie de conunucare Cudrtuurd Mercur CII Marte: nerabdare.discujii, caurarc a udevarului.Hmbaj acerb. nevuie de

sumutare intelcctuala, instabilitate, armuor de catntorii, tcnsiunc ncrvoasa.

Trigon Mercur-lupuer: bun sim], armonio a ideilor ~i a crcdmjctcr AS: angoase care marcsc grija de a se realiz .. a huclcctuul.

Vellus In Gemelli: socinbilitatc, vtvacitntc. rationalizereu cmotiilor, expresta semimenrctor Venus 111 casa V: euergja cmotionaln csic c;mali',.aL.'1 asupra activim~ilnr urusucc. CapaCH;.HCa

de a distra pc altil. simjul prictcniei ~i al raportunlor mcntale cu aJ~t. ufepune pcntru copii.

Trigon Vel1l/!i-M£lrfe: calcura osptraluarc. sociabilitntc, echilibru afccuv ~i socmbil. Iarmcc perrnutnd realizarea amblpilor.

Cuadramra Venus-Jupiter: marc nevoie de ufccuune. dorin{:t pcntru contort §i lux, Inaltc

arubijii artistice, pcrrcqtomsm.

Trigon Vef1IfS-NepIIUI. rcmnntism, idealism, imaginntie. gust arustic AS: trigon Venus-AS: simI al Innuusetii. monee social, gf<llic

Marie in Raloll/a: indcclzlc in utaccrt practice. cnergic care se expruua de prctcrtnta in domcniul artisuc, crcarca unui mcdiu agreabil. ubilitatc diplomatica, simI social.

Murre i,l casu IX: credinjc putcrmce. sunt alluptei pcnuu ceca cc csrc drcpr. munca si calliturii in suammme.

. Conjnnqie Mone-Nenum: coufuzic in nfnccrilc practice: individul arc aptitudini pcntru a se ocupa de posturi care cer imagtnaue, inspinlllc, sillll artistic ucatru. cinema). amhi\ii elevate.

AS: trigon Marte-ascendent: cncrgie pracLiC<"!.

tupiter in iJe}li: ximtul jusrutct. scnsibllhatc. tntctcpciunc.

Jupiter in casa 1/: cxtruvagnntrl, idealism. dczmtcres. prcfcnnlA pcnuu obicctclc cstetice mal curind dectt pcntru cclc practice.

Neptun In [JafaI11d: crcdint-1 in J\lstipc. cautare a cchiH'i\ii ~1 a loialiLl\~ii . Subtcctul nutrcstc un unumc idealism ill domcuiul raporturllor socialc. Dad tnsn estc in mod prticulnr tmarnn de alte aspectc, acca x I{l pozitic a lui Ncptun in Balanj:'i. arc pUlinc cOllsidcralii de ordin pslhotog!c.

Neptun in coso IX: credintc mist icc, idenfism. inspiratic intcnsa pnn Siudiul culturilor straine "\~i;,tl c{U:'i.toriilor,

98

STIWCTURILF. ASTROLOGICE

Sextil Neptvn-Ptuion. sublcctul caum stt 'inlclcag!'i ceca ce csrc ~i pcntru ce CS1C rncutn. Accsr aspect n intra! III functic inccpind din 1942 ~i va dum circa 60 de ani. dar arc pUlin;\ influcnjf psihologica asupra individului.

PIli/on in Leu: 1939 - 1957. Plllin~ influenjf lndividuala.

PIli/on in casa VI/: relutiile umanc stm dominate de spcrarue prolundc. nascurc din expertemctc uccute; ncvo! personate foarte purcrnicc. perfectionism $1 angaiamcnt personal,

Integrarea

Imcgrnrca I1U consut in a .. redistribui" inrcrprcmnle analizcr sub diverse utlun de capuor. Este ncccsarf srabtnrea un or Icg:Huri truro difcritclc clemente. asamblarea nopuntlor care SC potrivcsc ~i. mal ales. rcconcillerea comrndicjiilor, care cstc opcruuuucucca mar dclicata.Harta Anci conunc mal multe contrudlcni rcmarcabilc care sc ruanucsn ill existcnta ci sub rormn de alegeri dificilc sau de conflictc de uucrcsc. Cca mai cvidcnta rczid5 din nevola tic sccuritmc (Snare 9 ) in lupta contra dorintci de indcpcndcnt!l ~i schlmharc (AS z::, ). Alii fuctnri ai horcscupulut vor vent de o parte ~i tic alia ~I conffictului. III special Saturn care va juca un dublu rot (cl aducc sccuritate, tncurujlnd indcpcndcnja vnr~{lIorului). Astrorogur PO<lIC vcdca irnediat rcnstunca pe cam 0 provoaca ~Iccasti"l npoi".itic in cnmctcru! cousultaruului Ansamhlul Mrlil tfusceazn. ill general, accastatcnsiunc. Cum Fuucerul si Luna simholi'l.ea/.il carninul, rcnslunea se va racc sinuua ra aCCSl nlvel: dortmu UC ,I avcu un cnmtn stahil ~i urmonlos. opusti ncvon vnale de libcrtate. 0 rezolvarc \l,.'slC as{w!\)g_ic propusn prin trigonul Luna-Uranus ~i scxulul Scare-Saturn practic accasta

ill. ... cmnn:i ('.1 eel 111,li hun compnunis nr consta in a poseda 0 ca~ti tixa. pasutnd o mare libcrl.<l1(_·( individuulf

~oo

Figura: 47

Fjgur~:48

Figura: 49

Venus face. de uscmcnea, ohiectul conuadlcullor. Pc de o parte, e4.1 ocupa Gcmcnii ~i formeazf o cuadnuura cu Jupiter rvtvaciuue. exprcsla scmtmemclorj: pc de alL.i) parte. ca fonncaza, de ascrncnca, 0 cuadraturfl cu Saturn (ncvrO'l.[(. tinuditate), caracteristicf connrmata prin Scare in Cancer (natural rczcrv:n) !$i Luna opus;) lui Saturn. lndicatiilc de .. rczcrvat" slut evident mal putermcc. Astfcl. dc~i inconjuf<lIfi de SociCI:HC. Ana face, mai curlnd, imprestn unci rcrsoane timstuc *1111I11(iL;.

Axtrologul va trcbui. de uxcmcnca . .'iii ICil,\a Icg}iluri intrc planctc, semrc. CHSC ~i aspccte. lcamun ncrcicvmc in <Ulalizi'l

~ De excmplu. Soarclc in cusa VI indtca uu lucru consthncios. dar Snarcle in Cancer rcleva o mare .. e .... ptra\ic pcntru a Ir;\i uucns emoullc. Rczultatu! CMC dl Ana lucret\1.a cu scnoziuuc $i upfic.uie, atit tillip cit lucrul ::;;iu fl pmiinnea7.i'I

La fct. oroi'ilia Sarum-Jupltcr reJ1eel;1 un confhct general cure tmnrcstc ncvora de sccuruarc opust1 dorintci de rcluumrc tSoarc in Cancer ~I AS in Wlrsaror). Sc remarca Iaptul c{t Iuptlcr cxrc in casu If ~i Saturn ill casa VIII. nspcctu! ponte fi nuerprctar tn rcrmcni de araccrt flnanciarc. AIl<l cunonste llucl,ualii in uccst domcniu (Jupiter= dnrinlfl de .. t chcltui: Suturn > posihtHt."tli futancian-

,.

99

STRUCfURILE ASTROLOGICE

rcale).

Aceasta problema este ell aut mai dur resimtita, ell cit Ana duce 0 viatA de artista, deci diflcila pe elan fioanciar.

In cursu] acestei interpretan, guvematorii caselor au Iost puuu utilizap. Un singur exemplu:

Casa XI (relatii sociale) a caret cuspidli eade in SAgellltor (guvernat de catre Jupiter). Studilnd, pozipa ~i aspectele lui Jupiter, au fost adaugate informatii asupra vletii sociale a Anei, informaJii esenjial contradictorii (Jupiter opozlpe cu Saturn = reeerva: Jupiter cuadramra cu Venus = vivacitate). Astrologul va adauga aceste indicatii la noete sale.

o

Figura: 50

Figura:Sl

Deductii din studiul hiirti-i Anei

Caracter generale$VI §i aspecte.pxll §i aspecte: AS:= §i aspecte; guveruatorii ternei ~;e; dominanta epa-cardinal- mutabil.

Subiectul este 0 persoana emotiva (0 !!O a'¥ ;) H\::are are 0 irnensa nevoie de independenta (0e; AS =). Ea tncearca numeroase dificuJUip in e(ecluarea alcjcrilor intre gustul sau pentru schimbare ~i eruatorii (0.:I!!;0Ild IX ) ~i securitate (~; "X). Este curajoasa ji rucreaza foarte dur (0*'.) dar are nevoie de a fi mouvata ~i pasionata in ce lntreprinde (0 ~ VI; )*). Este fipsilll de simi pracuc (0 g '¥) iar energiile sale se disperseazll adesea datorita fluctuatiilor emojiilor sale (0VI;) ~). Tensiunea ee rezultji diu acestconfliet (~J''I.) este canalizata spre 0 activitate artistlca (9V in virful careului in T). ln ciuda acesrci hipersensibilitau, Ana este dlrl ~i rezistenta (dominanta cardinata.) ~i §tie s!1 se adapteze la toate schimbarile (careu in Tin semne mutabile).

Familia)H§i aspectele: Casa IV ~i9 (guvematorul ei); casa V §i 9 ti!.uvematorul ei);.) este semnificatorul eel mai important aI vietii domesuce.

Ana tncearca 0 euecpe foarte putemidi pentru un camin plAcul §j angina] ()H) in ciuda indicajiilcr de conflict, a lipsei de bani Sc.1.U de dezacord cu familia () if ~ ), in special cu taW ( ) Ana, talll! 'I.).

Totusl, totuJ tasa sa. se creada d\ problemele vor g:isi SOlUl" §t ca armenia va dcmni (]) Ii. 0

}. Climinul va fi stabil «()~) in ciuda dorintelcr de schimbare (9 , guvematorul IV in Il). Ana doreste sa. aibl'i. 0 familie numeroasa (9 V), dar ea mantresu dezgust pentru responsabiluat; (0 t). Astrologut Lrbuie s:i descopere cine este mai puternic + saut • fiecare . din acesua avanslud argumente; ~ este putemic pentru di este in domiciliu )( • dar" cxercua 0 purerntca opozljle asupra 1I .

100