Sunteți pe pagina 1din 400
Plata Neonat Os 199% DAN CIUPERCA ASTROLOGIA IN NOUA ERA Manual de astrologie moderna Sapiens dominabitur astris Editura SAFIRE Bucuresti — 1994 Redactor: lulian Dragomir Lector: leonora Zamga Corector: Marinela Mahalean ‘Tehnoredactor: Florin - Alexandru Deaconu Editura SAFIRE tel. 6198252, C.P. 72-10 ISBN 973-96307-0-7 Pai si RL. si sGheorghicine* LL, Chisiniiu ‘Com. N° 1692, Taj 6000. Tiparul executat {a tipografia ofset din spot CUVINT INAINTE Prezenta lucrare doreste reinnodarea traditiilor astrologiei romanesti, reprezentate prin Ar- mand Constantinescu si Florian Onitza, suprimate drastic de ciitre intunericul comunist. Astfel, din anii ’40 nu_s-a mai scris nici o carte de acest gen in RomAnia, iar Onitza a fost obligat sa ia calea exilului. In aceasta perioad4, simpla detinere a unci carji de astrologie putea fi un pretext pentru a avea probleme serioase de libertate individuala. Originalitatea lucrarii consti in actualitatea ei, inscriindu-se in linia de gindire de ultim moment pe plan mondial. Abordind un punct de vedere holistic si privind fiinja umana in ansamblul existenjei sale, in conexiune cu trecutul si cu devenirea sa, lucrarea de faji afirma cu putere renasterea astrologiei, acum, in pragul Erei Vars’torului. Daca in Era Pestilor, Biblia (Deuteronom) interzicea arta divinatorie ca fiind un semn de neincredere fayi de Dumnezeu, acest fapt era indreptitit, avind in vedere nivelul de dezvoltare a omului in aceasté perioada. El nu era capabil inca sa utilizeze corect arta divinatorie, aceasta degenerind, de multe ori, in magie neagra, Urmiirind in exclusivitate latura matenali, omul mergea direct catre autodistrugerea sa. lati de ce era interzisa arta divinatorie (Kaballa, stiing’, etc.). Omu! va trebui si injeleag’ c& astrologia nu serveste la “ghicirea” viitorului gi nici la sustragerea sa de la consecinjele faptelor si actiunilor sale, ci faptul ca ea ii releva misiunea sa pe Pamint, asa cum i-a dat-o Creatorul. Ea il ajuta si se injeleag’, si deosebeascé realitatea spirituala de voalul material Maya ce-] inconjoara, coplesindu-1. Ea ii releva atit punctele sale forte cit si pe cele slabe, trecutul si devenirea sa, existenja sa in corelafie cu ceilalji membri ai familiei umane. Astfel, astrologia devine tehnica de elevare a constiinjei, o tehnic’ de magie alba. Aswologia poate rispunde la problema fundamental’ filozofici a destinului si a liberului arbitu. Orice fiinja umand este inzestrata cu un liber arbitru pe care ea este datoare s4-l foloseascae in calitatea sa de fiinja spiritual’, dar ea va trebui sA stie c& destinul s4u ii este dictat tocmai d& aceasta utilizare a liberului arbitru, deoarece ea este legati de trecutul siu, prezentul si viitorul find in corelatic cu acesta, Cu cit ea este mai evoluati spiritual, cu atit liberul su arbitru este mai mare. Ea a cerut sa triiasca aici, pe Pamint, un gir de experienje necesare evolutiei sale spifituale, ‘in incercarea sa de a spiritualiza acest4 materie atit de inerta. Fari aceste experienje, scopul ei de desavirgire spirituala nu ar putea fi realizat. ( “Ia crucea gi poart-o" - spune Isus; crucea - cele doud axe AS-DS si MC-FC). In Nova Era, Era Varsitorului, astrologia, alituri de stiinja chakrelor gi de psihologia esoterica {a celor 7 raze), va fi unul din instrumentele de baz ale omului, in cunoasterea de sine. Doresc si muljumesc pe accasta cale tuturor celor care m-au ajutat in realizarea acestei lucriri, Centrului de Studii, Documentare si Cercetare in Astrologie (CEDRA) din Lyon, pentru ajutorul sau in aflarea unor date de nastere, precum si ghidului meu spiritual care m-a inspirat si sustinut in tol acest timp. AUTORUL

S-ar putea să vă placă și