Sunteți pe pagina 1din 8

nr.

6, septembrie 2003

În aceastã ediþie:

2 Integrarea în
societate sau emoþia
predestinãrii

De ce tinerii devin
3
violenþi?

În ajutorul celor care


4
planificã stagii de
formare pentru liderii
5 Organizaþiilor Non-
Guvernamentale
de tineret

Problemele cu care se 6 A fost lansat


programul naþional

confruntã tinerii din Moldova de educaþie


a copiilor pentru
sunt consecinþa unor lacune în elaborarea
deprinderi de viaþã
ºi implementarea politicii de tineret
Schimbãrile politice care s-au produs la actuale probleme sunt cele legate de
finele anilor 90 ai secolului XX ºi tranziþia mãrimea micã a veniturilor, majorarea Resurse web
spre o societate democraticã ºi economic preþurilor, ºomajul, ocrotirea sãnãtãþii, 7
pentru cei interesaþi
liberã au creat o situaþie social-economicã incertitudinea în ziua de mâine,
în Republica Moldova greu de depãºit. criminalitatea înaltã în societate ºi în rândul de jurnalism
Situaþia social-economicã din þarã a afectat tinerilor, accesul ºi calitatea învãþãmântului,
toate domeniile vieþii ºi categoriile sociale, etc. Referitor la starea de spirit ºi viziunea
însã principalii suferinzi ai tranziþiei sunt tinerilor vis-a-vis de viitor, s-a constatat cã Ambasada SUA
copiii ºi tinerii. Tinerii constituie 25, 69% 9,9% din tineri trãiesc cu ziua de astãzi, 8
la Chiºinãu a lansat
(933829) din populaþia þãrii (3635112), 13,3% vãd viitorul mai rãu decât este
adicã fiecare a patra persoanã are vârstã prezentul, 22,3% îl vãd fãrã schimbãri, programele de
între 15 ºi 29 ani. Tinerii, în context general, 30,3% considerã cã va fi mai bine ca în schimb academic
sunt cel mai numeros grup social ºi foarte prezent, iar la 24,15% din tineri le vine
sensibil la schimbãrile politice, economice foarte greu sã rãspundã. Concluzia ºi instruire pentru
ºi sociale ale þãrii. Unitatea însã a acestui sondajului este cã tinerii ºi-au pierdut anul de învãþãmânt
grup a devenit deja un mit, tinerii de astãzi speranþa pentru o viaþã mai bunã în þara lor.
sunt prea diferiþi, cu diverse probleme ºi 2004-2005
Transformãrile politice au facilitat apariþia
necesitãþi, opinii ºi valori. Situaþia tinerilor în ideilor democratice, elementelor societãþii
Moldova devine tot mai criticã, fapt civile, drepturilor omului, libertãþii de opinie,
determinat în primul rând de problemele etc. Pe de altã parte anume aceste schimbãri
economice ale þãrii. Astfel, sondajele de politice ºi economice au condus la creºterea
opinie din ultimii ani au stabilit cã, indiferent sãrãciei, ºomajului, crimei ºi insecuritãþii,
de locul de trai, pentru tineret cele mai
continuare în pag. 2
CB

Actualitate

Integrarea în Spoturi televizate filmate de tineri regizori


societate sau emoþia 17 spoturi televizate cu durata de
predestinãrii un minut fiecare, turnate de tineri în
vârstã de la 14 la 22 de ani, au fost
Integrarea adolescenþilor este un demonstrate în premierã la Chiºinãu.
proces firesc. Societatea are nevoie Spoturile au fost filmate în timpul
de inovaþia, creativitatea, verii, în cadrul unui laborator video
entuziasmul ºi energia tinerilor ºi-i pentru tineri, proiect-pilot implemen-
încurajeazã prin concurenþa agitatã tat de OWH TV Studio din capitalã
sã fie mai destoinici ºi mai activi. ºi UNICEF Moldova. În cadrul labora-
Adolescenþii, vulnerabili ºi confuzi, torului tinerii au obþinut deprinderi de
conºtientizeazã exigenþele regizori, operatori ºi actori.
implacabile impuse de afirmarea lor Subiectele vizate în aceste spoturi
ulterioarã în cadrul societãþii, fapt ce- se referã la combaterea consumului
i sperie ºi-i închisteazã în propriile de droguri, a traficului de fiinþe
temeri ºi incertitudini. Adesea umane, a migraþiei ilegale.
concurenþa îi inhibeazã pe Directorul reprezentanþei UNICEF
adolescenþi. Ei se tem cã nu ar în R.Moldova, Giovanna Barberis, a
corespunde utilitãþilor sociale. afirmat cã laboratorul a avut drept
Aceastã fricã îi face sã nu se scop «exteriorizarea viziunii copiilor
încadreze, de rând cu ceilalþi, în asupra lumii înconjurãtoare, a
relaþiile de producþie. Dincolo de percepþiilor lor despre realitatea toare la partea lumii care nu se vede
suprimarea complexelor de cotidianã, prin intermediul limbajului ºi a modului lor de a înþelege viaþa»,
inferioritate ºi a nesiguranþei, cinematografic».»În mare parte, sunt a spus Barberis.
adolescenþii au misiunea sã-ºi vizate problemele cu care se confrun- Toate spoturile vor fi prezentate la
exploreze propriul „eu” în virtutea tã generaþia tânãrã: locul tinerilor în cea de-a treia ediþie a Festivalului
cunoaºterii desãvârºite a societate, familie, ºcoalã, precum ºi internaþional de filme documentare
individualitãþii. relaþiile copii - parinþi, copii - copii, «Cronograf», care va se va desfãºura
tineri - maturi sau alte aspecte referi- la Chiºinãu în decembrie a.c.
Natalia Costovici, or.Durleºti

Problemele cu care se confruntã tinerii din Moldova


continuare din pag. 1 Þinând cont de realitatea tinerilor din
Problemele cu care se confruntã tinerii
fapt care a fãcut tranziþia de la economia din Republica Moldova sunt consecinþa Republica Moldova, Departamentul
planificatã la cea liberalizatã foarte unor lacune în elaborarea ºi Tineret ºi Sport al Republicii Moldova în
dificilã. implementarea politicii de tineret: colaborarea cu ministerele de interes
prioritar ºi cu susþinerea UNICEF-
Schimbarea modului de viaþã a agravat lipsa unei strategiei naþionale
Moldova a lansat procesul de elaborarea
conflictul între generaþii. Astfel, tinerii de pe un termen mediu ºi de lungã
a Strategiei în domeniul Tineretului care
astãzi nu se mai conduc dupã principiile duratã adresatã problemelor actuale va aborda probleme specifice ºi actuale
de viaþã ale pãrinþilor lor. Instituþia ale tinerilor; tuturor tinerilor din Republica Moldova
cãsãtoriei ºi familia sunt mai puþin în lipsa instituþiilor de cercetare ºi în particular a unor grupuri specifice.
atenþia tinerilor care pun accentul pe alte în domeniul tineretului capabile În procesul de elaborarea a Strategiei
valori caracteristice realitãþilor
sã analizeze ºi aprecieze situaþia în domeniul Tineretului se urmãreºte
contemporane (educaþie, independenþã
ºi problemele tinerilor; asigurarea unui proces participativ
financiarã etc.). Tinerii au devenit mai
ºi transparent prin implicarea
autonomi, pragmatici ºi individualiºti în lipsa resurselor financiare
reprezentanþilor structurilor centrale ºi
comportamentul lor. pentru politici ºi programe de tineret;
locale de stat, a liderilor Organizaþiilor
Tinerii din Moldova ascultã aceeaºi lipsa serviciilor de calitate adresate Non-Guvernamentale de tineret,
muzicã, poartã haine de acelaºi tip ca ºi tinerilor etc. grupurilor de iniþiativã, precum ºi a
tinerii din toatã Europa ºi din multe tinerilor ne-asociaþi. În procesul de
Pentru a rãspunde adecvat la problemele
puncte de vedere nu se deosebesc de ei, elaborare a Strategiei în domeniul
ºi provocãrile cu care se confruntã tinerii
dar au mai puþine oportunitãþi pentru a Tineretului, Departamentul Tineret ºi
din Moldova este necesarã o strategie
obþine o bunãstare materialã ºi accesul la Sport cu sprijinul UNICEF va organiza
naþionalã care sã includã soluþiile reale ºi
servicii sociale de calitate. Astfel, în un ºir de întâlniri ºi consultãri cu tinerii,
care ar facilita participarea tinerilor ca
perioada de tranziþie tinerii au devenit Organizaþiile Non-Guvernamentale,
actori activi ai societãþii ºi nu doar ca
una din pãturile cele mai vulnerabile ale Autoritãþile Publice Locale la nivel
beneficiari. Astfel, tinerii din Republica
societãþii, fiind afectaþi de nivelul ºi naþional ºi regional cu participarea
Moldova constituie nu doar o pãturã
experþilor locali ºi de peste hotare.
calitatea serviciilor de educaþie, sãnãtate, vulnerabilã a societãþii contemporane, ci
sociale etc. ºi o resursã importantã a þãrii. Claudia Coada

2 Reþea pentru TINE


CB

Realitãþi

De ce tinerii devin violenþi? Activitatea


Violenþa, formã de agresiune care
se manifestã între doi sau mai
noutate în domeniu este cã actele
se comit sub umbrela fenomenului
extraºcolar㠖o
mulþi indivizi, sau între individ ºi
colectivitate, cunoaºte una dintre
de tip „gaºcã”, cum ar spune un
adolescent. Gaºca este cunoscutã
problemã actualã
cele mai largi modalitãþi de la noi din cele mai vechi timpuri ºi pentru liceeni
exprimare, de la violenþa verbalã reprezintã momentul idilic al unei
ºi nonverbalã, la cea tinereþi tumultoase. În zilele Rutina generatã de lipsa unor
informaþionalã, culminând cu noastre, aceastã identitate s-a activitãþi extraºcolare ºi numãrul
violenþa fizicã. pierdut, locul ei fiind ocupat de extrem de redus de evenimente în
Sãrãcia îi face pe tineri sã nu mai reuniunea tinerilor lipsiþi de liceul în care îmi fac studiile este o
creadã în valorile tradiþionale ale ocupaþie, adeseori fãrã mijloace problemã care mã frãmântã nu
familiei. Mulþi copii sunt de existenþã, ºi dispuºi spre numai pe mine, dar ºi pe colegii
abandonaþi imediat dupã naºtere. violenþã. De la violenþa verbalã la mei. Pentru mulþi din noi fiecare zi
Multe cupluri se despart pentru cã cea stradalã, apoi la forme e la fel ca cea precedentã. Suntem
nu ºtiu cum o vor scoate la capãt. extreme e o distanþã foarte micã. tineri ºi energici, însã lipsa unor
Mulþi copii rãmân pe drumuri. Rezultatele unui sondaj aratã cã activitãþi spre care am putea sã ne
Pentru ei nu existã un viitor ca 9% dintre tinerii de pânã la 18 ani canalizãm excesul de energie
pentru orice copii normali, fiind sunt dependenþi de alcool, 40% ºtirbeºte interesul faþã de procesul
nevoiþi sã-ºi trãiascã viaþa pe cont dintre elevii unui liceu sunt de studii, care, vrem noi sau nu,
propriu, încãlcând legea ºi fumãtori, iar 11la sutã dintre devine uneori plictisitor.
apelând adesea la violenþã. Modul aceºtia au avut cel puþin o Fiecare elev are nevoie de un
de violenþã cutremurã cu atât mai experienþã mrejele drogului. În altfel de activitate care, mãcar de
mult cu cât o mare parte dintre cei acelaºi timp 30 de narcomani câteva ori pe sãptãmânã, sã-l ajute
care comit asemenea fapte sânt tineri ajung lunar, în comã la sã uite de teoria obositoare. Teoria,
copii ºi adolescenþi. spital, iar 11 dintre aceºtia sunt deºi este foarte importantã ºi meritã
Cum s-a ajuns la aceastã stare de adolescenþi? Mai mult, 70% dintre sã fie studiatã, pânã la urmã ne
lucruri? Motivele cel mai des adolescenþi care au comis o faptã oboseºte. La ultimele ore elevii
invocate sunt sãrãcia ºi de naturã infracþionalã, ajung sã nu mai poatã asimila
nesiguranþa zilei de mâine, recidiveazã imediat dupã materialul prezentat de profesori. Pe
frustrãrile care genereazã explozia eliberare. Sunt cifre triste ºi de altã parte, lecþiile practice sunt
violenþei. Alþii invocã, pe bunã îngrozitoare, care trebuie sã ne mult mai interesante ºi mai bine-
dreptate, influenþa nefastã a alarmeze, astfel încât sã nu lãsãm venite pentru elevi, ele însã sunt o
culturii de masã importatã din ca lucrurile sã se agraveze. E raritate din lipsã de materiale
Occident, invazia jocurilor timpul sã acþionãm, fiecare în didactice.
electronice, a Internet-ului, a parte ºi cu toþii împreunã. Cred cã aceastã problemã poate
filmelor cu scene de violenþã, Irina Donica, fi uºor soluþionatã prin organizarea
difuzate la televiziune. Ultima Revista Presei/Noba Group ºi introducerea în programul de
studiu a unor discipline facultative
culturale sau planificarea unor mici
show-uri la sfârºitul sãptãmânii,
pentru care elevii sã se pregãteascã
din timp. Astfel, elevii pot îmbina
utilul cu plãcutul spre beneficiul
liceului. La orele de muzicã ºi dans
ar putea învãþa piese ºi dansuri care
vor fi prezentate în cadrul unor
acþiuni ºcolare. La cursurile de arta
vorbirii ar putea sã înveþe a vorbi
corect ºi coerent.
Chiar ºi cei mai sârguincioºi
elevi obosesc de rutina ºi de lipsa
unor evenimente extraºcolare. Apli-
carea în practicã a ideilor expuse
mai sus depinde de fiecare dintre
colegii mei.
Victoria Moldovanu,
18 ani, Chiºinãu

Reþea pentru TINE 3


CB

Resurse

CURRICULUM
în ajutorul celor care planificã stagii de formare pentru liderii
Organizaþiilor Non-Guvernamentale de tineret
De ce un stagiu de formare pentru participa în societate. Organizaþiile de În cadrul educaþiei non-formale,
liderii ONG-urilor de tineret? tineret bine-dezvoltate ºi dedicate consti- activitãþile de training ºi educaþionale
tuie una din premisele pentru o mai bunã formeazã temelia lucrului cu tinerii.
Implicarea activã a organizaþiilor de tineret participare a tinerilor la luarea deciziilor. În timp ce natura lor non-formalã le
este o modalitate pentru tineri de a conferã credibilitate, ºi flexibilitate,

4 Reþea pentru TINE


CB

Resurse
statutul lor poate fi îmbunãtãþit prin Metodologie
numãrul liderilor de tineret calificaþi ºi
Un stagiu de formare trebuie sã le ofere participanþilor oportunitatea de a experimenta
instruiþi ca formatori în domeniu.
ºi de a reflecta asupra ambelor roluri: a fi formator ºi a fi format. Întregul stagiu trebuie
Numãrul crescând al activitãþilor desemnat ca o situaþie de învãþare mutualã, unde participanþii pot compara abordãrile
educaþionale ºi de training preluate de lor în training, educaþie non-formalã ºi lucrul intersectorial de tineret. Participanþilor li
organizaþiile de tineret necesitã se poate cere sã utilizeze potenþialul lor creativ în experimentarea metodelor de lucru
antrenarea mai multor persoane la tradiþionale ºi noi.
planificarea competentã ºi desfãºurarea
activitãþilor educaþionale pentru tineri. Resurse umane
Stagiul trebuie sã rãspundã necesitãþilor Lista formatorilor care posedã experienþã în facilitarea stagiilor
organizaþiilor de tineret ºi altor instituþii de formare pentru liderii ONG-urilor de tineret
de lucru cu tinerii în ce priveºte
pregãtirea unui personal competent ºi
autonom, capabil sã transmitã abilitãþile
de care au nevoie membrii acestor
organizaþii. Natura „tranzitorie” a lucrului
cu tinerii implicã înlocuirea regulatã a
formatorilor activi în acest domeniu, în
special, a celor care fac training în mod
sporadic ºi voluntar.
Managementul ONG-ului de tineret este
un instrument de realizare a scopurilor
socio-educaþionale ºi politice.
Managementul eficient în aceste
organizaþii este nu doar modul cum
tinerii îºi ating scopurile, ci ºi felul în care
ei îºi desfãºoarã activitãþile. Aplicarea
mai multor concepte de management în
sectorul trei, a ONG-urilor de tineret,
constituie bazele acestui stagiu. În multe
organizaþii managerii sunt persoane alese
sau voluntari care au, de asemenea,
roluri de manageri.
Un asemenea stagiu trebuie sã ajute
organizaþiilor de tineret ºi membrilor lor
în dezvoltarea, consolidarea ºi
durabilitatea structurilor respective.
Stagiul trebuie sã încurajeze participanþii
în vederea operãrii unor schimbãri în
organizaþiile lor, în mãsurã sã contribuie
la dezvoltarea pozitivã a organizaþiilor de
tineret ºi la o participare mai bunã a
tinerilor în societatea civilã. Stagiul va
oferi informaþii despre organizaþiile ºi
instituþiile naþionale ºi europene care
lucreazã cu tinerii ºi acordã susþinere
activitãþile ONG-urilor de tineret.
Scop
Scopul unui asemenea stagiu ar putea fi
abilitarea participanþilor – în cadrul
organizaþiilor de tineret – cu dreptul de a Resurse WEB
pregãti, desfãºura ºi evalua competent
activitãþile de training ºi educaþionale cu Daily News (Education Week on the Web) Education Week on the Web Homepage
o dimensiune intersectorialã ºi http://www.edweek.org/clips/ http://www.edweek.org/
interculturalã.
Conþinutul cursului Department of Education Education World
http://www.ed.gov/ http://www.education-world.com/
Modelul prezentat mai jos nu este unul
Information about the Education This collection of general and regional
obligatoriu, el poate fi, ºi trebuie, modificat
ºi adaptat în funcþie de necesitãþile ºi Department and links to resources such as resources for educators is sponsored by
specificul participanþilor. the National Center for Education Statistics. American Fidelity Educational Services.

Reþea pentru TINE 5


CB

Oportunitãþi

Program de Donaþii
PNUD Moldova implementeazã un
proiect de combatere a drogurilor Mici „Toamna 2003”
În a doua jumãtate a lunii
septembrie, proiectul PNUD
Programul Naþiunilor Unite pentru Proiectul se bazeazã pe rezulta-
Dezvoltare (PNUD) în Moldova a
„Moldova Fermecãtoare” a lansat
tele unei misiuni a UE în Belarus,
început realizarea unui proiect de Ukraina ºi Moldova în octombrie un Program de Donaþii Mici
combatere a drogurilor. Acest proiect 2000, care a avut drept scop analiza „Toamna 2003”, care are drept scop
face parte dintr-un program de situaþiei ce þine de traficul cu droguri sã acorde suport financiar
combatere a drogurilor, lansat de în regiune ºi identificarea necesitã- iniþiativelor societãþii civile pentru
Uniunea Europeanã pentru Belarus, þilor acestor þãri în combaterea aces- dezvoltarea mun. Chiºinãu,
Ukraina ºi Moldova. tui fenomen. Conform acestei evaluã- consolidarea grupurilor comunitare
Bugetul total al acestui program ri, aceste þãri necesitã un cadru insti- ºi iniþiativelor organizaþiilor
cu o duratã de 5 ani este de € tuþional ºi juridic, echipament special neguvernamentale, precum ºi
2,200,000. Scopul principal al ºi experienþã în utilizarea acestuia dezvoltarea parteneriatului local
programului este de a reduce intensi- în combaterea eficientã a traficului societate civil㠖 administraþia
tatea traficului de droguri în aceste ºi abuzului de droguri. publicã local㠖 sectorul privat.
trei þãri ºi din acestea cãtre þãrile- Pentru contact: Proiectul „Moldova Fermecãtoare”
membre ale UE. Nadejda Chirica, Asistent de program, a fost lansat de PNUD Moldova
Bugetul proiectului care urmeazã sau Ludmila Þiganu, Coordonator în 2001 în scopul promovãrii
a fi implementat în þara noastrã relaþii cu presa, la 22 00 45. dezvoltãrii durabile a aºezãrilor
constituie 591 mii dolari SUA, dintre
PNUD este reþeaua globalã a umane, abordând trei componente
care 540 mii dolari au fost acordaþi
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, ale procesului de dezvoltare umanã
de UE, iar 51 mii dolari SUA de
care promoveazã schimbarea durabilã: condiþii de viaþã, calitatea
PNUD Moldova.
ºi conecteazã þãrile la surse de mediului înconjurãtor ºi promovarea
Printre factorii principali care
cunoºtinþe, experienþã ºi resurse activitãþilor de asigurare. Proiectul
stimuleazã comerþul de droguri în
pentru a ajuta oamenii sã-ºi contribuie la elaborarea Planului
regiune sunt creºterea semnificativã
construiascã o viaþã mai bunã. General de Dezvoltare Urbanã a
a consumului de droguri din ultimii
Prezent în 166 de þãri, PNUD municipiului Chiºinãu, ce va servi
câþiva ani, lipsa unei legislaþii în
conlucreazã cu ele în identificarea ulterior drept model pentru celelalte
domeniu care ar contribui la comba-
soluþiilor proprii pentru realizarea localitãþi urbane ale þãrii.
terea comerþului de droguri ºi un nivel
sarcinilor de dezvoltare la nivel
insuficient de cooperare între orga- Pentru contact:
global ºi naþional. În timp ce þãrile
nele de aplicare a legii la nivel regio- Ghenadie Ivaºcenco,
îºi dezvoltã capacitãþile locale, ele
nal ce reduce eficienþa activitãþilor manager de proiect
beneficiazã de experienþa experþi-
de combatere a drogurilor. Tel. 21 14 28,
lor PNUD ºi partenerilor sãi.
E-mail: mesmol@moldtelecom.md

A fost lansat programul naþional de educaþie


a copiilor pentru deprinderi de viaþã
Programul Naþional de Educaþie pentru formarea Deprinderilor Potrivit Reprezentantului
de Viaþã, derulat sub patronajul Primului Ministru al Republicii UNICEF în Moldova, dna
Moldova, a fost lansat la 4 septembrie curent, în cadrul unei Giovanna Barberis,
Conferinþe naþionale. Programul are ca obiectiv principal proiectul, care va fi
elaborarea ºi implementarea în curriculumul ºcolar a disciplinei derulat pânã în 2005, presupune, la urmãtoarele etape,
obligatorii “Deprinderi de viaþã”, de care urmeazã sã elaborarea cursurilor, a materialelor didactice, pregãtirea ºi
beneficieze toþi elevii, de la ºcoala primarã pânã la liceu. instruirea profesorilor, implementarea fazei-pilot ºi introducerea
cursului în calitate de disciplinã ºcolarã obligatorie. UNICEF ºi
Proiectul de elaborare ºi aplicare a noului curs va fi Ministerul Educaþiei desfãºoarã în prezent procesul de recrutare
implementat de Ministerul Educaþiei, cu sprijinul UNICEF, al a unui specialist care va coordona proiectul.
Fondului Global pentru combaterea SIDA ºi tuberculozei,
precum ºi al Bãncii Mondiale. În grupul de lucru, creat în Educaþia pentru formarea deprinderilor de viaþã presupune
aprilie 2002, sunt reprezentate Ministerele Educaþiei ºi Sãnãtãþii, transferul cãtre tineri a unui set de cunoºtinþe, atitudini ºi
Departamentul Tineret ºi Sport, precum ºi cercurile academice deprinderi practice necesare pentru o mai bunã adaptare
ºi organizaþiile neguvernamentale din domeniu. “Este socialã, tranziþie la viaþa adultã ºi depãºire a situaþiilor de risc.
important ca toþi partenerii ce contribuie la educaþia copilului Chiar dacã adreseazã în special educaþia pentru sãnãtate, acest
concept este mai larg, ºi
- familia, ºcoala, comunitatea, sistemul de sãnãtate, organizaþiile
neguvernamentale - sã se implice ºi sã colaboreze eficient în include, printre altele, deprinderile de comunicare, luare a
elaborarea ºi promovarea acestui program”, a declarat Prim- deciziilor, gândire criticã ºi creativã, managementul stresului ºi
ministrul Republicii Moldova, Dl Vasile Tarlev, în Cuvântul a conflictelor, conºtientizare a valorilor, interacþiune ºi
înainte la Raportul de evaluare “Educaþie pentru formarea convieþuire în societate, precum ºi deprinderi practice de
deprinderilor de viaþã: condiþii, probleme, resurse ºi menaj, de orientare, de apel la ajutor în caz de abuz sau
oportunitãþi de realizare”, prezentat la începutul lunii curente. încãlcare a drepturilor, etc.

6 Reþea pentru TINE


CB

Oportunitãþi de finanþare

Resurse web pentru cei interesaþi de jurnalism


Associated Collegiate Press workshops/HSJI/ Poynter Online: High School Journalism
http://studentpress.journ.umn.edu/acp/ The Institute serves as a continuing Guide (2001)
ACP is a division of the National education outreach program for http://www.poynterextra.org/centerpiece/
Scholastic Press Association. secondary school students and teachers. highschool/index.htm

Association for Education in Journalism JobsPage: High School Journalism Poynter Online: Poynter Paper No. 8: A
and Mass Communication http://www.freep.com/jobspage/high/ Free and Responsible Student Press
http://aejmc.org/ index.htm http://www.poynteronline.org (Quicklink:
AEJMC is an association of journalism/ The Detroit Free Press has compiled this B869) By Robert Dardenne, 1996.
mass communication faculty, students, collection of resources for high school
administrators and professionals. journalists. RTNDF’s High School Journalism Project
http://www.rtndf.org/resources/
Broadcast Education Association Journalism & Mass Communication highschool.shtml
http://www.beaweb.org/ Annual Surveys
BEA is a professional development http://www.grady.uga.edu/annualsurveys/ Sacramento Bee NIE program
organization for academics and These annual surveys are administered http://www.sacbee.com/bee/nie/
professionals involved through the James M. Cox, Jr. Center for The Newspaper in Education (NIE)
in electronic media. International Mass Communication program from The Sacramento Bee.
Training and Research at the University
Careers in Journalism of Georgia.
Schools and Scholarships
http://www.asne.org/index.cfm?id=2 http://djnewspaperfund.dowjones.com/
This resource page comes from the Journalism Education Association
A resource list from the Dow Jones
American Society of Newspaper Editors. http://www.jea.org/ Newspaper Fund.
An independent national scholastic
Collegiate Broadcasters Inc. journalism organization for teachers and
Society for Collegiate Journalists
advisers.
http://www.collegebroadcasters.org/ http://comdept.clarion.edu/scj/
Journalist’s Road to Success
Columbia Scholastic Press Association SPJ Mark of Excellence Awards
http://djnewspaperfund.dowjones.com/
http://www.columbia.edu/cu/cspa/ http://www.spj.org/awards_moe.asp
A career guide from the Dow Jones
Newspaper Fund.
Dow Jones Newspaper Fund Student Media Sourcebook
http://www.dj.com/newsfund http://studentpress.journ.umn.edu/
Jteacher.com
The Dow Jones Newspaper Fund was sourcebook/
http://www.jteacher.com/
founded to improve the quality of
journalism education. An online resource for journalism
educators and students. Resources compiled by NSPA/ACP.

Education Writers Association Student Press Law Center


Media Literacy Teachers’ Toolkit
http://www.ewa.org/ http://www.splc.org/
http://www.mediachannel.org/classroom/
EWA was organized with the intent of A nonprofit organization dedicated to
toolkit/
improving education reporting to the providing legal help and information to
public. Resources from MediaChannel.org.
the student media and journalism
educators.
Future of News: Recapture Your Youth National Scholastic Press Association
(2000 Freedom Forum Report) http://studentpress.journ.umn.edu/nspa/
Student Television Network
http://www.freedomforum.org/ NSPA helps students and teachers
http://www.studenttelevision.com/
improve their publications.
High School Confidential U.S. Journalism/Communications
http://www.ajr.org/Article.asp?id=2554 OJR Focus: High School
Schools
By Jill Rosen, AJR, June 2002. http://www.ojr.org/ojr/highschool/
http://www.journalismjobs.com/
A special section from Online Journalism general_links.cfm
Review.
High School Journalism This list of journalism schools is
http://www.highschooljournalism.org/ maintained by journalismjobs.com.
Plugged In: Using the Internet for High
The American Society of Newspaper
School Journalism
Editors maintains this website. University Wire
http://www.rtndf.org/resources/
http://www.uwire.com/
pluggedin.pdf
Indiana University High School A newswire for college newspapers.
Supported by the RTNDF High School
Journalism Institute
Journalism Project and the Knight
http://www.journalism.indiana.edu/ Foundation, 2002.

Reþea pentru TINE 7


CB

Oportunitãþi

Burse Departamentul Tineret ºi Sport al Republicii Moldova


anunþã un concurs pentru selectarea propunerilor de
Ambasada SUA la Chiºinãu a lansat acþiuni dedicate „Zilelor Tineretului în Republica
programele de schimb academic ºi instruire Moldova”, care se vor desfãºura în perioada 09 – 23
pentru anul de învãþãmânt 2004-2005 noiembrie 2003. Sunt invitaþi pentru participare ºi implicare :
Direcþiile raioanale învãþãmînt, tineret ºi sport
Tinerii din R.Moldova care dau dovadã de performanþe academice,
potenþial de lider ºi cunoºtinþe avansate de limba englezã, vor ONG-le de tineret naþionale ºi locale
beneficia ºi în anul de studii 2004-2005 de programele de schimb Consiliile locale ale copiilor ºi tinerilor
academic, educaþional si cultural, finanþate din fondurile alocate
Instituþiile de învãþãmînt
de Congresul Statelor Unite.
Grupurile de iniþiativã ale tinerilor º.a.
Cele 6 programe - Programul Fulbright; de studii în probleme
contemporane; pentru profesori universitari începãtori; burse pentru Propunerile sunt aºteptate pe adresa Departamentului
studii post-universitare; pentru studenþii anilor 1-3 ºi programul de Tineret ºi Sport – bd. ªtefan cel Mare, 73, bir. 230/234,
schimb pentru viitorii lideri - sunt destinate persoanelor care la telefon 277420, 277476 sau pe adresa electronic㠖
momentul prezentãrii formularului de participare ºi pe toata durata dtsmoldova@yahoo.com
procesului de selectare au reºedinþã în R. Moldova, indiferent de Persoanã de contact – Iulia Buzenco
originea naþionalã sau etnicã, limba nativã, religia, culoarea sau Data limitã de prezentare a propunerilor – 1 octombrie 2003
rasa acestora. Solicitanþii calificaþi beneficiazã de burse acordate,
în funcþie de tipul programului, pe o perioadã cuprinsã între 3 ºi 24
de luni, timp în care pot studia în Statele Unite ºi efectua cercetãri Youth.md propune urmãtoarele servicii:
în diverse domenii, cum ar fi drepturile omului, educaþie, economie,
administrare în business, jurnalism ºi comunicaþii, asistenþã socialã, Hosting pentru pagini WEB ale ONG de tineret din întreaga þarã
sãnãtate publicã, etc. Link-uri cu paginile WEB ale finanþatorilor
Scopul acestor programe este de promova înþelegerea mutuala Forum on-line, care reprezintã un mediu on-line, rapid ºi sigur
între SUA ºi R. Moldova. “Este o investiþie a Guvernului american pentru tineri de a pune în discuþie diferite teme/probleme pe care
în procesul de tranziþie spre democraþie, economie de piaþã ºi îi intereseazã. Fiecare vizitator al forumului on-line http://
societate civilã în Moldova”, a menþionat în cadrul lansãrii www.youth.md/forum.php poate propune noi teme de discuþie
programelor de schimb pentru anul 2004-2005, Ambasadorul SUA celorlalþi vizitatori. Pînã astãzi vizitatorii forumului ai pus în discuþie
la Chiºinãu Pamela Hyde Smith. aºa teme ca Strategie pentru Tineri, Fenomenul Mitei la Universitãþi-
Conform datelor Ambasadei SUA, programele de schimb ºi instruire le din Moldova/Chiºinãu etc.
ale Guvernului american au fost lansate în R. Moldova în anul Youth.md oferã oportunitãþi de informare pentru tineri
1993, rãstimp în care au beneficiat de burse peste 2 mii de persoane.
Pentru anul de studii 2003-2004 Congresul Statelor Unite a alocat
în domenii ca:
1,3 milioane dolari pentru instruirea a 75 de cetãþeni moldoveni. Organizarea activitãþilor în sectorul asociativ (crearea unei organi-
Tel. de contact: 40-83-00, 23-32-31, 22-58-60, 22-11-67 zaþii de tineret, elaborarea unui proiect, fundraising, management
organizaþional, scrierea rapoartelor, elaborarea materialelor pentru
activitãþi ºi organizarea stagiilor, trainingurilor, etc.)
Serviciul german pentru schimb
Colaborarea ºi dezvoltarea parteneriatelor
academic a prezentat bursele
Drepturile tinerilor ºi politicile de tineret
pentru anul 2004-2005
Drepturile omului, drepturile copilului, drepturile femeii
Serviciul German pentru Schimb Academic (DAAD) a prezentat Politologie, sociologie, relaþii publice, asistenþã socialã, pedagogie,
marþi Programul de burse pentru anul de studii 2004-2005, destinat psihologie
cetãþenilor Republicii Moldova.
Management, business, etc.
Conform Programului, DAAD oferã burse “pentru studenþii,
cercetãtorii ºi absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt superior din
R.Moldova”. Solicitanþii vor fi selectaþi de comisii independente
ºi “exclusiv în baza calificãrii profesionale ºi motivãrii profesioniste
a intenþiei de a studia în Germania”.
Solicitarea burselor se va face, de regulã, la Ambasada Germaniei
la Chiºinãu. Termenul limita pentru depunerea actelor este 15 “Reþea pentru Tine” este buletinul informativ al Centrului Naþional
noiembrie 2003. de Resurse pentru Tineri, proiect promovat de Asociaþia Schimb
DAAD oferã, între altele, burse pentru studenþii de la germanisticã European de Tineret (EYE Moldova), cu suportul financiar
ºi cei ce studiazã limba germanã ca limbã strãinã; pentru studenþii al Reprezentanþei UNICEF în Moldova ºi al Guvernului Olandei.
avansaþi ai diferitor facultãþi (cursuri de limbã ºi civilizaþie
germanã); locuri de practicã pentru studenþii la ºtiinþe naturale ºi Punctele de vedere expuse în buletin nu reflectã neapãrat poziþia
inginerie, precum ºi pentru cei de la agriculturã ºi silviculturã instituþiei finanþatoare.
(practicã în cadrul unei întreprinderi, instituþii de cercetare ºi de
Echipa redacþiei:
învãþãmânt superior); pentru studenþii la ºtiinþe economice; pentru
doctoranzi ºi tineri savanþi (proiecte de cercetare sau de Coordonator: Vadim Moldoveanu, vadimold@yahoo.com
perfecþionare); pentru savanþi ºi profesori universitari; Editor: Cornelia Cozonac, c_cozonac@yahoo.com
DAAD acordã anual, cu începere din 1994, circa 50 de burse Design: Ion Axenti, ionaxi@mail333.com
pentru cetãþenii R. Moldova.
DAAD este o instituþie comunã a 226 de ºcoli de învãþãmânt Str. Serghei Lazo, 15, MD-2004, Chiºinãu, Moldova
superior din Germania ce întreþine relaþii cu instituþii similare din Tel./fax: 54.30.37
strãinãtate, în special prin schimbul de studenþi ºi savanþi.
E-mail: eyemoldova@youth.md
Tel. de contact: 20-06-00
BASA-press Web: www.youth.md

8 Reþea pentru TINE