P. 1
Drept_administrativ1_Tofan_Dana

Drept_administrativ1_Tofan_Dana

|Views: 2,445|Likes:
Published by Cătălin Blîndu

More info:

Published by: Cătălin Blîndu on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2015

pdf

text

original

Universitatea „Dunărea de Jos” Facultatea de drept

DREPT ADMINISTRATIV Volumul I

Note de curs

Dana Apostol Tofan

2009

1

Cuprins Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ şi în ştiinţa administraţiei Capitolul I: Aspecte generale § 1. Noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ……………..................................4 § 2. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)..…………..................................7 Capitolul II: Executivul şi administraţia publică § 1. Relaţia executiv – administraţie publică…………………….......…….........................9 § 2. Rolul executivului în dreptul public contemporan…………………...........................10 § 3. Noţiunea de autoritate publică potrivit Constituţiei României……….......................13 § 4. Noţiunea de administraţie publică potrivit Constituţiei României …........................14 § 5. Sfera administraţiei publice potrivit art. 52 din Constituţia României…...................14 § 6. Definiţia şi trăsăturile administraţiei publice…………….....………….......................16 § 7. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)..…………................................17 Capitolul III: Dreptul aplicabil administraţiei publice § 1. Obiectul dreptului administrativ…………………………........……,.......................…19 § 2. Definiţia şi trăsăturile dreptului administrativ………….......………..........................20 § 3. Izvoarele scrise ale dreptului administrati...........................……………………………..................................................21 § 4. Izvoarele nescrise ale dreptului .administrativ………………………………………….........................……........................24 § 5. Normele de drept administrativ……………………………………………............……......…............……......25 § 6. Raporturile de drept administrativ …………………………………………………………................................…..............…...27 § 7. Codificarea dreptului administrativ şi a procedurii administrative............................29 § 8. Sinteză a evoluţiei doctrinei administrative româneşti. Loc şi rol în mişcarea contemporană…………........................................................……30 § 9. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)..…...........................................34 Partea a II-a: Autorităţile administraţiei publice Capitolul I: Teoria generală a organizării administraţiei publice § 1. Noţiuni specifice……………………………….......................…….……............….…36 § 2. Sarcinile, competenţa şi capacitatea organelor administraţiei publice…............….37 § 3. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)........….....................................38 Capitolul II: Preşedintele României § 1. Rolul Preşedintelui şi implicaţiile privind calificarea regimului constituţional actual …....................................................................................................................................40 §2.Clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României………………………..............….......41 § 3. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu autoritatea legiuitoare…...................................................................................................................42 §4.Atribuţiile Preşedintelui României în cadrul puterii executive…................................47 §5. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu justiţia. şi alte autorităţi jurisdicţionale……......…......……….....................….................……….49 §.6.ActelePreşedinteluiRomâniei……….......……………………………................……..50 §.7.Răspunderea Preşedintelui României…......………………………............…....…....52 §.8. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)……………...............................54
2

Capitolul III: Guvernul României § 1. Rolul şi structura Guvernului…………………………………...………….............…..57 § 2. Regimul învestiturii Guvernului……’….……….............…………………..................59 § 3. Durata mandatului şi statutul membrilor Guvernului…………………………...................................…...........................................61 § 4. Primul ministru……………………………………….......................……...........….....63 § 5. Organizarea şi funcţionarea Guvernului………………………………………..........................……………...........….....65 § 6. Actele Guvernului. Delegarea legislativă…………….………………………...............................……………............…....67 § 7. Controlul parlamentar şi răspunderea membrilor Guvernului………………………......................................................................................71 § 8. Administraţia centrală de specialitate………………........……………............……...75 § 9. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)…….........………............ ….....79 Capitolul IV: Administraţia publică locală §1 Evoluţia legislaţiei în domeniu…………………………………………..............…..…..81 § 2 Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale.....................82 §3. Principiile organizării administraţiei publice locale în România…….........................83 § 4 Constituirea, competenţa şi funcţionarea consiliului local.…… ….........................86 § 5. Actele şi răspunderea consiliului local………………………….................................91 § 6. Primarul, viceprimarul şi administratorul public.…… ………...................................94 § 7. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale…………………………...........................98 § 8. Consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean........…................................98 § 9. Prefectul şi subprefectul................. ……………....................................................100 § 10.Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)…… …..................................103 . Partea a III-a: Funcţia publică şi funcţionarul public Capitolul I: Teoria generală a funcţiei publice § 1. Noţiuni specifice. Evoluţia legislaţiei în domeniu ………......................................105 §2Constituţionalitatea şi legalitatea funcţiei publice…………………...........................106 § 3. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)……………............... …........109 Capitolul II: Statutul funcţionarilor publici § 1. Definirea, selecţia, numirea şi avansarea funcţionarilor publici…………………..................................................................................................110 § 2. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici……………………………………........................................……............……......114 § 3. Răspunderea funcţionarilor publici……………………………………………........................…………............……....118 § 4. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ)…………………………………............................................…................122 Bibliografie orientativă…………………………...................................……………....124

3

Pe baza acestei modalităţi de prezentare a informaţiilor veţi reuşi să parcurgeţi şi să asimilaţi materia într-o manieră plăcută şi eficientă. instrumentele specifice utilizate pentru înţelegerea noţiunilor de bază ale dreptului administrativ. competenţele dobândite. procedeele. fiecare modul fiind împărţit pe lecţii specifice. Nu este necesar să citiţi dintr-o dată această carte. rezultatele aşteptate. timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor.Cuvânt înainte Bine aţi venit la întâlnirea cu disciplina Drept administrativ! Materialul de studiu este destinat documentării studenţilor din anul I Administraţie Publică ID şi Drept Fără Frecvenţă. în urma însuşirii conceptelor fundamentale ale analizei regionale. Informaţiile sunt prezentate într-o manieră care să vă permită o pregătire graduală astfel încât să reuţiţi singuri. formativ.veţi fi capabili să: • Definiţi dreptul administrativ şi administraţia publică • Distingeţi rolurile şi atribuţiile principalelor autorităţi şi puteri în stat • Conturaţi în linii generale administraţia publică locală • Evidenţiaţi principalele aspecte legate de funcţia publică şi statutul funcţionarului public în România 4 . pe parcursul orelor de pregătire individuală să asimilaţi un minim de cunoştinţe în domeniu. acolo unde va fi cazul. La finalul parcurgerii acestui material. rezumatul. Lucrerea are un scop didactic. instructiv fiind structurată pe trei părţi şi 9 module. astfel încât la sfârşitul celor 9 module de studiu să fiţi familiarizaţi cu elementele teoretice fundamnetale ale obiectului metodei de cercetare a disciplinei. concluzii sau teme de control. Materialul de studiu are precizate pentrun fiecare modul : obiectivele specifice.

cuvântul administraţie provine din limba latină. principii de bază ale organizării administraţiei publice locale. rezultat al descentralizării administrative. în absenţa unei administraţii 5 . dacă sintagma administraţie de stat este diferită ca înţeles de sintagma administraţie publică sau dimpotrivă se identifică cu cea din urmă. către şi minister. atât activitatea administraţiei centrale cât şi a administraţiei locale. caracteristice fiecărei epoci rezultă că spre sfârşitul secolului XIX şi prima parte a secolului XX prin noţiunea de administraţie publică. la origini. ramură a dreptului public.definească dreptul administrativ ca ramură a dreptului public. supus. dacă este vorba de noţiuni diferite sau de una şi aceeaşi noţiune. aprofundarea şi utilizarea noţiunilor fundamentale pentru studiul dreptului administrativ Rezultatele aşteptate : studenţii vor înţelege. Competenţe dobândite : în momentul în care vor finaliza studiul acestui modul studenţii vor avea posibilitatea să : . consacrată prin Constituţiile socialiste şi legislaţia epocii. cu alte cuvinte. la care s-a revenit după 1990. Dacă în doctrina. sfera administraţiei publice fiind mai largă decât a administraţiei de stat. Noţiuni fundamentale pentru studiul dreptului administrativ În studiul Dreptului administrativ. serviciul public. puterea publică.Partea I-a Introducere în dreptul administrativ şi în ştiinţa administraţiei Modulul I Aspecte generale • • • Obiective specifice : Cunoaşterea. atât activitatea administraţiei statale cât şi activitatea administraţiei locale. în toată perioada postbelică a fost folosită exclusiv noţiunea de administraţie de stat. la comandă. interes public. administraţia de stat s-a limitat la activitatea organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat. fiind compus din prepoziţia ad.definească interesul public. Din analiza regimurilor constituţionale româneşti. noţiunea de administraţie publică ocupă poziţia centrală. pusă în slujba cuiva. însemnând la. aceasta din urmă fiind caracterizată prin autonomie locală. administraţia publică în sens funcţional şi în sens organic . noţiunea de administraţie publică se identifica cu noţiunea de administraţie de stat. prin această noţiune s-a avut în vedere o activitate subordonată. larg utilizată. Noţiunea de administraţie publică reprezentând noţiunea fundamentală pentru Dreptul administrativ. Prin urmare. noţiunea de administraţie publică. Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore • § 1. legislaţia şi jurisprudenţa interbelică din ţara noastră s-a utilizat în principal. între care exista o strictă subordonare. autoritatea publică. autoritate publică. prin includerea şi a administraţiei publice locale. prezentarea principalelor concepte cu care această disciplină operează va începe firesc cu analiza acesteia. Noţiunea de administraţie publică acoperea astfel. Faţă de această situaţie s-a născut întrebarea. serviciu public. în timpul regimului socialist. Fără a fi utilizată ca atare. se avea în vedere de regulă. însemnând servitor. gestiona şi opera cu noţiunile specifice legate de administraţie publică în sens larg şi în sens restrâns. Dimpotrivă. înţelegerea. Etimologic.

Din analiza reglementărilor constituţionale şi legislative româneşti observăm că. deci când ne referim la organele care realizează această activitate. în regim de putere publică. o structură organizatorică ce acţionează în regim de putere publică. alături de administraţia locală. administraţia de stat reprezentând o componentă a administraţiei publice. Analiza noţiunii de administraţie publică presupune şi lămurirea celor două sensuri ale sale. între administraţia publică şi administraţia de stat există un raport de la întreg la parte. material atunci când folosim noţiunea de administraţie publică cu înţelesul de activitate desfăşurată de anumite structuri administrative. În ce priveşte noţiunea de instituţie publică considerăm că aceasta nu se identifică nici cu noţiunea de autoritate publică şi nici cu cea de autoritate a administraţiei publice. se aduc la îndeplinire legile sau în limitele legii. sensul principal al sintagmei autoritate publică fiind acela de organ public. de autoritate tutelară etc.. adică un colectiv organizat de oameni care exercită prerogative de putere publică. identificăm un sens organic atunci când folosim aceeaşi noţiune pentru a delimita respectivele structuri administrative. Faţă de noţiunea de autoritate publică mai sus definită. spre deosebire de Constituţiile socialiste (1948. ţinându-se cont însă de orientarea Europei occidentale în această privinţă. când cea de organ al administraţiei publice. şi în mai mică măsură.). având un interes exclusiv local (spre ex. urmărindu-se satisfacerea interesului public prin asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice şi prin executarea unor prestaţii către particulari. denumite generic structuri administrative. dar ele nu pot fi calificate şi ca autorităţi publice. care funcţionează din venituri bugetare dar şi din surse extrabugetare. construirea unei şcoli într-o comună) cât şi atribuţii cu caracter statal (spre ex. administraţia publică constă într-un ansamblu de autorităţi publice prin care. Evocarea celor două sensuri ale noţiunii de administraţie publică ridică în mod inevitabil. problema organismelor care o înfăptuiesc. unde se întâlneşte exclusiv noţiunea de organ al administraţiei de stat. Din cercetarea mai aprofundată a dispoziţiilor constituţionale şi legale în materie nu rezultă însă vreo distincţie care s-ar putea face între cele două noţiuni. Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea acesteia sunt exemple de instituţii publice. în legislaţie utilizându-se de altfel. Sub aspect organizatoric. la nivelul colectivităţilor locale întâlnim atât decizii administrative. la nivel statal sau local sau într-o altă formulare. noţiunea de instituţie publică are în vedere structurile subordonate unor autorităţi ale administraţiei publice. administraţia publică reprezintă activitatea de organizare a executării şi executare în concret a legilor. adeseori formularea “autorităţile şi instituţiile publice”. Prin urmare. Pe de-o parte. ce desemnează structurile care înfăptuiesc administraţia. actuala Constituţie utilizează cu predilecţie noţiunea de autoritate a administraţiei publice. jurisprudenţa şi doctrina de la noi se raportează. s-a revenit la aceleaşi principii ale organizării şi funcţionării administraţiei publice caracteristice României interbelice. După anul 1990.. la care în permanenţă legislaţia. potrivit legislaţiei în vigoare. 6 . fiind vorba despre una şi aceeaşi categorie juridică. alese la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. distinctă de administraţia de stat sau centrală. pentru realizarea unui interes public. noţiunea de organ al administraţiei publice. în legislaţie şi implicit în doctrină fiind utilizată când noţiunea de autoritate a administraţiei publice. identificăm un sens funcţional. 1952 şi 1965) şi legislaţia adoptată în baza acestora. Instituţiile de învăţământ de stat. Astfel. Sub aspect funcţional. O asemenea distincţie nu ar avea nici o relevanţă în practică.specifice autorităţilor autonome. Pe de altă parte. atribuţiile de stare civilă. se prestează servicii publice. anterioare regimului socialist.

În ce priveşte unele din noţiunile mai sus enumerate. noţiunea de putere publică (prerogative de putere publică) şi cea de interes public. Noţiunea de putere publică desemnează drepturile speciale. ordine publică. fenomen. Ca şi în cazul administraţiei putem distinge şi pentru serviciul public două sensuri: un sens material. bun public.În doctrina şi legislaţia interbelică. 7 . definit ca un procedeu tehnic menit să dea o mai bună satisfacţie interesului general. Alături de noţiunea de stabiliment public. dreptul privit ca ansamblu de norme juridice. în legislaţia şi doctrina interbelică s-a impus şi noţiunea de stabiliment de utilitate publică definit ca acea persoană juridică privată autorizată de administraţia publică să presteze un serviciu public prin exercitarea unei activităţi de interes general. orice forţă politică ajunsă la guvernare are tendinţa să îmbrace în “haină” juridică. Încă din perioada interbelică au fost evidenţiate trăsăturile esenţiale ale serviciului public. avându-se în vedere sensul material al noţiunii şi anume: continuitatea. Din definiţiile de mai sus identificăm alte noţiuni fundamentale pentru studiul dreptului administrativ. cum ar fi ordinea publică. ci doar acea activitate apreciată de puterea politică ca fiind de interes public. ca de exemplu. siguranţa publică sau altele. pericol grav. româneşti sau occidentale. sensul său putând să se modifice o dată cu schimbarea concepţiilor politice. În doctrina actuală. exorbitante (prerogativele) de care dispune orice autoritate a administraţiei publice şi implicit. ca de exemplu. beneficiază de forţa de constrângere a statului.. la un moment dat. care în cazul unui conflict cu cel particular trebuie să se impună. multe dintre ele regăsite în texte constituţionale şi legale. situaţii de urgenţă. funcţional. Prin urmare. Acest regim de putere publică presupune într-un stat democratic posibilitatea celor administraţi de a acţiona în justiţie împotriva vătămărilor aduse prin actele administraţiei publice fiind vorba despre instituţia contenciosului administrativ. măsurile luate de aceste autorităţi se aplică direct iar în cazul în care nu sunt respectate. În baza prerogativelor de putere publică de care dispun. s-a dezvoltat de către o parte a doctrinei germane. teza conceptelor juridice nedeterminate. în care tocmai l-am definit şi un sens organic sau formal. Noţiunea de interes public desemnează necesităţile materiale şi spirituale ale cetăţenilor. este un concept ce depinde de scopurile politice. Noţiunea de serviciu public la rândul ei. deci să confere obligativitate. orice autoritate publică. cu mijloace publice. corespondentul noţiunii de instituţie publică l-a reprezentat noţiunea de stabiliment public. egalitatea tuturor în faţa lui şi necesitatea adaptării lui la nevoile utilizatorilor. judeţului sau comunei. etc. concept. în vederea exercitării atribuţiilor sale şi pentru satisfacerea interesului public. reprezintă instrumentul prin care puterea politică aflată la conducerea unei ţări stabileşte decizii obligatorii pentru cetăţenii săi. sensul noţiunilor de mai sus. desemnează activitatea cu caracter continuu şi regulat organizată sau autorizată de o autoritate a administraţiei publice în vederea satisfacerii unor necesităţi de interes public. variază în funcţie de poziţia celor aflaţi la putere. propriului punct de vedere cu privire la o anumită instituţie. şi anume. cu precizarea că această sintagmă asemeni altora. ca o persoană morală de drept public ce exercita anumite prerogative de putere publică. cărora li se pot adăuga şi altele. corespondentul acestei noţiuni se regăseşte în sintagma instituţie de interes public. nu orice activitate de interes public reprezentând un serviciu public. idee etc. în cazul alternanţei la putere. strâns legată de noţiunile mai sus definite precum şi de noţiunea de administraţie publică. Astfel. Cu alte cuvinte. dacă avem în vedere organismul sau “întreprinderea” girată de administraţie prin care se satisface o necesitate de interes public. creat din iniţiativa Statului. interesul public. cazuri excepţionale.

până la faptele materiale concrete. aflată la îndemâna administraţiei publice. orice fapt administrativ presupune o activitate de organizare. ca să folosim terminologia de specialitate. o structură organizatorică ce acţionează în regim de putere publică. în regim de putere publică. echivalente b. stabilite de structuri organizatorice superioare. Dreptul de apreciere sau puterea discreţionară reprezintă acea marjă de libertate lăsată la libera apreciere a unei autorităţi astfel ca. mai precis a funcţionarului public chemat să aplice legea. un ansamblu de autorităţi publice prin care. administraţia publică reprezintă: a. se aduc la îndeplinire legile sau în limitele legii. noţiunea de administraţie de stat este inclusă în noţiunea de administraţie publică 2. acţionând în cadrul acesteia. să poată recurge la orice mijloc de acţiune în limitele competenţei sale. punând-o în mişcare sau. activitatea de organizare a executării şi executare în concret a legii b. dezvoltarea teoriei puterii discreţionare a administraţiei. Studierea sistematică a fenomenului administrativ presupune cercetarea legăturii complexe a acestuia cu problematica puterii politice şi implicit a guvernării. un fenomen administrativ.Prin această teorie. a permis în doctrina interbelică românească şi în mod constant. activitatea de administrare fiind prin definiţie o activitate subordonată. a celor care compun administraţia. a personalului din administraţie (funcţionarii publici sau angajaţii contractuali). se prestează servicii publice c. înţeles ca specie a fenomenului social. în regim de putere publică. un ansamblu de autorităţi publice prin care. material. instrumentul prin care puterea politică aflată la conducerea unei ţări stabileşte decizii obligatorii pentru cetăţenii săi 4. un colectiv organizat de oameni care exercită prerogative de putere publică. pentru realizarea unui interes public b. În doctrină a fost subliniat în mod constant caracterul oricărei activităţi de natură administrativă de a constitui un fapt administrativ. se aduc la îndeplinire legile sau în limitele legii. a unor obiective. a căror interpretare este lăsată la libera alegere a celui chemat să aplice norma juridică în care se regăsesc. o activitate de organizare a executării şi de executare în concret a legii 8 . activitatea de organizare a executării şi executare în concret a legii b. a oricărei autorităţi publice în general. Identificarea unei astfel de libertăţi de apreciere. § 2. în vederea atingerii scopului indicat de legiuitor. administraţia publică reprezintă: a. de dirijare sau de combinare a unor mijloace în vederea înfăptuirii. noţiunea de administraţie publică este inclusă în noţiunea de administraţie de stat c. o activitate apreciată de puterea politică ca fiind de interes public c. noţiunile de administraţie publică şi administraţie de stat sunt: a. la nivel statal sau local 3. s-a susţinut că este vorba despre noţiuni cu un înţeles larg şi relativ determinat. Dincolo de aceste limite. În termenii ştiinţei administraţiei. dincolo de care se ajunge la exces de putere. Din prezentarea de mai sus rezultă că nu poate fi concepută administraţia în absenţa factorului uman. În sens organic. se prestează servicii publice c. în doctrina occidentală.Noţiunea de autoritate publică poate fi definită ca reprezentând: a. În sens funcţional. autoritatea respectivă va acţiona cu exces de putere ce poate fi cenzurat în instanţa de judecată. În doctrina actuală. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1.

în mod nediferenţiat. ca natură: a. activitatea cu caracter continuu şi regulat organizată sau autorizată de o autoritate a administraţiei publice în vederea satisfacerii unor necesităţi de interes public b. că serviciul public este o activitate supusă unui regim juridic de drept public c. O structură înfiinţată de către stat care desfăşoară preponderent o activitate de serviciu public este ca natură: a. o instituţie de interes public 10. depăşirea limitelor competenţei organului administraţiei publice 9 . instrumentul prin care puterea politică aflată la conducerea unei ţări stabileşte decizii obligatorii pentru cetăţenii săi b. o autoritate publică b. 11. o instituţie publică d. O persoană juridică privată. instrumentul prin care puterea politică aflată la conducerea unei ţări stabileşte decizii obligatorii pentru cetăţenii săi. Ce se înţelege prin dreptul de apreciere sau puterea discreţionară a administraţiei ? a. că toţi cetăţenii. au acces la serviciul public şi sunt îndreptăţiţi la prestaţiile pe care acesta le oferă 9. că serviciul public este o activitate neîntreruptă. ajustarea constantă a acestuia în funcţie de evoluţia nevoilor sociale şi progresul societăţii în ansamblu d. la un moment dat b. în vederea exercitării atribuţiilor sale şi pentru satisfacerea interesului public c.5. datorită caracterului permanent al nevoilor sociale ce trebuie satisfăcute b. Noţiunea de interes public prezintă următoarea semnificaţie pentru dreptul administrativ: a. un ansamblu de norme juridice aplicabil administraţiei publice c. 7. un stabiliment public. Noţiunea de serviciu public prezintă următoarea semnificaţie pentru dreptul administrativ: a. drepturile speciale. o activitate cu caracter continuu şi regulat b. structură subordonată unei autorităţi publice 8. o instituţie de utilitate publică d. un instrument prin care Guvernul acţionează asupra Parlamentului 12. o activitate cu caracter continuu şi regulat c. Noţiunea de putere publică prezintă următoarea semnificaţie pentru dreptul administrativ: a. necesităţile materiale şi spirituale ale cetăţenilor. o instituţie de utilitate publică c. exorbitante de care dispune orice autoritate publică. Dreptul reprezintă: a. o instituţie publică c. Egalitatea în faţa serviciului public presupune: a. autorizată să desfăşoare o activitate de serviciu public este. o activitate apreciată de puterea politică ca fiind de interes public 6. structură subordonată unei autorităţi a administraţiei publice c. o autoritate publică b.

supraordonată c. ne aflăm în prezenţa unei administraţii publice. • • § 1. faţă de care prestatorul activităţii se află în anumite raporturi juridice şi căruia beneficiarul prestaţiei îi pune la dispoziţie mijloacele materiale şi financiare necesare. o activitate ce presupune adoptarea unor decizii esenţiale de politică internă şi externă Modulul II Executivul şi administraţia publică • • Obiective specifice :cunoaşterea.precizeze rolul executivului în administraţie . marja de libertate lăsată la aprecierea celui chemat să aplice legea. pentru a ajunge la scopul indicat de legiuitor 13. o înţelegere a acestei noţiuni. noţiunea de administraţie publică reprezintă noţiunea centrală a dreptului administrativ. Relaţia executiv-administraţie publică Am convenit deja că. înţelegerea . a fost definită ca o activitate ce constă într-o prestaţie a unei persoane sau a unui grup de persoane în folosul altora. aprofundarea şi utilizarea noţiunilor legate de executiv. Competenţe dobândite : în momentul în care voir finaliza studiul acestui modul. urmând să aibă ca punct de reper. orice discuţie cu privire la definirea acestuia. Interesul 10 . Rezultatele aşteptate :studenţii vor înţelege. raportul dintre administraţie şi cei administraţi sau autorităţi publice autonome cu atribuţii de control. studenţii vor avea posibilitatea să : .b.precizeze importanţa autorităţilor cu atribuţii de control . iar dacă are drept scop satisfacerea unor interese generale.stabilească sediul constituţional al administraţiei şi al contenciosului administrativ. gestiona sau opera cu noţiunile specifice legate de puterea executivă din România. până la faptele materiale concrete. relaţia executiv-administraţie publică sau rolul executivului în dreptul public contemporan român. naţionale sau locale. a unor obiective. în sensul cel mai larg. În doctrina de drept public. administraţia. Faptul administrativ în sens larg reprezintă: a. dirijare. combinare a unor mijloace. o activitate ce are ca finalitate realizarea unor valori politice c. resurse. o activitate de organizare.definească noţiunea de administraţie publică . Activitatea de administrare este o activitate: a. în vederea înfăptuirii. stabilite de structuri organizatorice superioare b. de soluţionare a unor conflicte 14. Dacă activitatea prestată are drept scop realizarea unor interese particulare vorbim de o administrare particulară. abuzul de putere c. subordonată b. Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore. valori.

102 din Constituţia României. în condiţiile consacrării principiului unicităţii puterii în stat. se afirmă că puterea executivă sau executivul îndeplinesc funcţii administrative. să aibă un caracter politic. pe linia de gândire a autorilor germani s-a susţinut că administraţia cuprinde întreaga activitate a statului. În perioada interbelică. Pe aceeaşi linie de idei.general este de regulă. care consacră expres rolul Guvernului de a exercita conducerea generală a administraţiei publice. Iniţial consacrată ca o formă de luptă contra absolutismului monarhic. Dacă avem în vedere sensul organic al noţiunii de administraţie publică atunci cercetarea locului şi rolului structurilor organizatorice care o realizează implică o analiză prin raportare la celelalte autorităţi publice care înfăptuiesc activitatea legislativă şi respectiv. Doctrina actuală a menţinut distincţia între activitatea executivă şi activitatea de administrare pornind de la semnificaţia executivului în raport cu administraţia publică. în special între legislativ şi executiv. Prin natura ei. regionale sau comunale. În doctrina postbelică. numită administraţie. ideea separaţiei puterilor în stat a dobândit în timp valoarea unei metafore. decât printr-o veritabilă delimitare. activitate organizată de lege. Prin scopul său. ideea de separaţie a puterilor nu a urmărit altceva decât formularea de soluţii democratice prin exerciţiul în fapt al uneia şi aceleiaşi puteri politico-statale. constând în legiferare. dar nu se identifică cu aceasta. într-o lucrare colectivă consacrată Dreptului administrativ. administraţia publică este legată de puterea legislativă care. administraţia publică este legată însă în cea mai mare măsură de puterea executivă. Activitatea de administrare faţă de activitatea de guvernare. organele administraţiei de stat. Cu alte cuvinte. sfera de cuprindere a administraţiei publice fiind mai largă dar în egală măsură se poate afirma că. Cu alte cuvinte. având o sferă mai largă de cuprindere. faţă de prevederile art. evocat mai ales sub aspect istoric. administraţia publică este în întregime sub influenţa şi sub controlul puterii executive. Problema definirii administraţiei publice prin raportare la celelalte activităţi fundamentale ale statului şi în primul rând la puterea executivă a preocupat dintotdeauna doctrina de drept public românească care a cunoscut cea mai profundă dezvoltare după adoptarea Constituţiei din 1923. reuneşte totalitatea serviciilor publice destinate să asigure satisfacerea intereselor generale. prin activitatea sa principală. noţiunea de administraţie de stat a fost utilizată pentru a desemna una din formele fundamentale de activitate a statului. circumscrie şi stabileşte finalitatea şi sensul în care administraţia va acţiona. statul având o activitate continuă prin care caută să-şi realizeze scopurile sale. Orice discuţie referitoare la puterea executivă a statului porneşte de regulă de la încadrarea acesteia în clasicul principiu al separaţiei puterilor în stat. administraţia publică este foarte strâns legată de puterea executivă dar nu se confundă cu aceasta sau mai exact. În realizarea funcţiei executive a statului se desfăşoară două categorii de activităţi: de guvernare şi de administrare. administraţia publică este legată şi de puterea judecătorească. fără ca 11 . ceea ce face ca activitatea prestatoare în cauză. care nu este nici legislaţie şi nici justiţie. activitatea judecătorească. organele judecătoreşti şi organele procuraturii. În egală măsură. ale cărei hotărâri sunt aplicate şi executate tot în sfera acesteia. Se reţine astfel în doctrină că acestea nu se identifică. societatea contemporană fiind caracterizată mai degrabă prin diferite forme de colaborare şi control reciproc între clasicele funcţii ale statului. înfăptuită prin patru categorii de organe ale statului: organele puterii de stat. nu este în întregime putere executivă. exprimat prin actele politice ale celor care deţin puterea. republicată.

a legăturii între deciziile politice şi cele juridice. în statele moderne se constată amplificarea raporturilor de interdependenţă între politică şi drept. autorităţilor publice care realizează cele trei funcţii clasice ale statului: legislativă. De regulă. Acestei poziţii din doctrină i s-a dat satisfacţie cu ocazia revizuirii Constituţiei. Justificarea adoptării unei asemenea poziţii presupune două precizări importante ce permit de altfel o corectă înţelegere a rolului executivului în dreptul public contemporan. autoritate publică. “Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor legislativă. formarea şi funcţionarea Guvernului. desemnarea judecătorilor. Au existat însă şi autori care au criticat lipsa consacrării exprese a principiului separaţiei puterilor din Constituţia României. în varianta sa iniţială s-a înscris ca tehnică de redactare şi ca limbaj juridic pe linia constituţiilor europene adoptate în ultimele decenii. ca fiind singurul în măsură să garanteze funcţionalitatea normală a raporturilor şi echilibrului dintre diversele puteri. din analiza constituţiilor europene ale ultimelor decenii rezultă tendinţa legiuitorilor constituanţi de a renunţa treptat la menţionarea sa expresă. în cea mai mare măsură. ca cea de funcţie a statului. nu numai de o îndelungată tradiţie şi de consacrarea sa în textele unor Constituţii dintre cele mai diverse. Constituţia României a consacrat întregul său titlu al IIIlea. administraţia publică este o activitate determinată de voinţa politică şi realizată.” Chiar în varianta sa iniţială. între actele de conducere politică şi norma juridică. dar care a fost validat de practică. contenciosul administrativ. trebuie menţionată existenţa în societatea contemporană a unor structuri organizatorice învestite cu prerogative de putere publică. între ele existând diverse forme de colaborare şi control care s-au accentuat în timp. urmărind astfel o consacrare implicită a acestuia. primul dintre ele prevăzând expres acest principiu. principiul fiind mai degrabă sugerat. enunţată şi în perioada dreptului socialist conform căreia activităţile administraţiei publice se pot clasifica în: activităţi cu caracter de dispoziţie. Alţi autori disting pur şi simplu între activităţi executive cu caracter de dispoziţie şi activităţi executive cu caracter de prestaţie. prin folosirea unor expresii specifice. În al doilea rând. prin care s-au adăugat două noi alineate articolului 1. Deşi Constituţia din 1923 a consacrat expres principiul separaţiei puterilor în stat. în general. De asemenea.prin acestea să se confunde cu administraţia publică sau să se limiteze la conducerea acesteia. executivă şi judecătorească. executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale. etc. pentru organizarea aplicării şi aplicarea în concret a legii. apreciind că este vorba despre un principiu verificat. În principal. § 2. 12 . devenind dominante la ora actuală în organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice. activităţi de asigurare a bunei funcţionări a serviciilor publice şi activităţi de prestaţii în cele mai diverse domenii. organ statal etc. Constituţia României din 1991. se impune precizarea că. de executiv. Sub acest aspect. niciodată şi nicăieri cele trei puteri nu au fost complet separate. acest din urmă principiu rezultă din modul de reglementare a raporturilor dintre autorităţile ce realizează cele trei funcţii ale statului printre care menţionăm: procedura legislativă. doctrina administrativă actuală a păstrat teza dezvoltată mai ales de ştiinţa administraţiei. Rolul executivului în dreptul public contemporan Dacă iniţial în constituţiile clasice. principiul separaţiei puterilor în stat a fost prevăzut expres. doctrina interbelică s-a referit în mod constant şi la colaborarea dintre puteri ca un principiu corelativ. iar separaţia puterilor fiind reglementată de o manieră implicită. se mai susţine în doctrină. în anul 2003. De altfel. În primul rând.

După cum se arată într-o lucrare consacrată unei analize comparate a administraţiilor publice specifice ţărilor Uniunii Europene. fără a exista însă un punct de vedere comun cu privire la natura sa juridică. 13 . Din aşezarea în structura Constituţiei rezultă o primă constatare şi anume că această autoritate publică nu se integrează în nici una din clasicele puteri. În doctrina de drept public. Consiliul Legislativ reglementat în art. în anul 2003. distinct de Autoritatea judecătorească reglementată în capitolul VI din titlul III consacrat Autorităţilor publice.79 din Constituţie este organ consultativ de specialitate al Parlamentului. litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi au fost date în competenţa instanţelor judecătoreşti specializate. Consiliul Legislativ. care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării. îşi propune să rezolve conflictele apărute în societate ca urmare a lezării unor persoane în drepturile şi libertăţile lor. plângerile cetăţenilor sunt îndreptate împotriva administraţiei publice şi în această sferă îşi coordonează activitatea. Procedurile prin care se realizează atribuţiile Curţii Constituţionale au în mare parte însă. în Constituţia din 1991. care numeşte de asemenea 3 judecători. În raport cu actuala fizionomie constituţională. Consiliul Economic şi Social etc. ombudsmanul are şi atribuţii de natură judecătorească dacă avem în vedere că cel mai adesea. Totodată. la acest nivel este numit şi în plus. Deşi autoritate publică. în regimul constituţional românesc actual se află şi alte autorităţi publice precum. În concluzie. În sfârşit. Cu ocazia revizuirii Constituţiei. Ea este alcătuită din 9 judecători. ea fiind însărcinată să le facă să-şi respecte atribuţiile. În aceeaşi situaţie. trăsăturile procedurilor judecătoreşti. ombudsmanul (denumirea tradiţională a acestei autorităţi) este legat de puterea legislativă. Curtea de Conturi a fost încadrată printre autorităţile publice cu atribuţii exclusive de control. cel mai adesea cu atribuţii de control. de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. are obligaţia de a prezenta anual sau la cerere rapoarte Parlamentului. Avocatul Poporului este dificil de încadrat în una din cele trei puteri clasice. această autoritate publică a fost calificată ca o autoritate administrativă autonomă cu atribuţii jurisdicţionale. Curtea Constituţională. Curtea Constituţională este reglementată în titlul V din Constituţie. care nu intră în vreuna din cele trei puteri dar contribuie la funcţionarea şi echilibrul acestora. unificării şi coordonării întregii legislaţii. încadrarea acestei autorităţi publice. atribuţiile Curţii Constituţionale înscriindu-se în zona echilibrului şi controlului reciproc. instituţia fiind prevăzută pentru prima dată la noi. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.140 din Constituţia republicată exercită controlul asupra modului de formare. Jurisdicţia constituţională se situează în afara celor trei puteri. ombudsmanul este legat de puterea executivă pentru că cel mai adesea. într-una sau alta din cele trei puteri clasice ale statului este practic imposibilă. compunerea sa fiind rezultatul colaborării dintre puterea legiuitoare (fiecare Cameră numeşte câte 3 judecători) şi puterea executivă. reprezentată de Preşedintele României. strict. modificându-se corespunzător şi legislaţia în materie. care strict ştiinţific nu pot fi încadrate în nici una din cele trei puteri ale statului. pentru că de regulă. Curtea de Conturi.reprezentând deci autorităţi publice. Avocatul Poporului constituie un exemplu elocvent în această privinţă. Curtea de Conturi reglementată în art. Curtea Constituţională are ca scop garantarea supremaţiei Constituţiei.

Constituţia neconţinând o enumerare a atribuţiilor acestuia. în sensul în care o asemenea caracteristică defineşte autorităţile ce compun puterea legiuitoare şi cea executivă. pe de-o parte şi libertatea lăsată legislativului de a controla acţiunea executivului. Analiza raportului dintre legislativ şi executiv în sistemul constituţional românesc actual porneşte de la dispoziţiile art. reglementat prin lege organică sub aspect organizatoric şi funcţional. în prezent. dificil de încadrat într-una sau alta din cele trei puteri ale statului. există şi alte structuri învestite cu prerogative de putere publică. utilizând administraţia publică. principiul respectării ierarhiei normelor juridice. în vederea punerii ei în executare. autorităţi prevăzute expres în Constituţie. la care Constituţia nu face referire expresă. al dreptului constituţional normativ. încălcării ierarhiei izvoarelor de drept etc. având prerogativa de a reglementa primar relaţiile sociale.115 din Constituţia republicată consacră însă instituţia delegării legislative. altfel spus. Limitarea puterilor în regimurile constituţionale actuale se realizează prin: asigurarea independenţei autorităţii judecătoreşti. Menţionăm cu titlu de exemplu. adevărata divizare este cea dintre puterea executivului de a conduce politica naţională. ce rezumă în esenţă posibilitatea acordată Guvernului. fie de propunerea primului-ministru etc. Tocmai de aceea ele sunt expresia unor modalităţi de colaborare în virtutea principiului general al separaţiei puterilor în stat. care a căpătat o consacrare constituţională. contradicţiilor. ca în anumite limite şi cu respectarea unor condiţii să emită ordonanţe ce conţin norme cu putere de lege. În ce priveşte Guvernul. spre deosebire de executiv care în principiu. Astfel. având în frunte pe primul-ministru. pe de altă parte. Consiliul Economic şi Social.Rolul său este preventiv. Pe lângă aceste autorităţi publice. ce nu au caracter politic. de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice. Sistemul constituţional românesc se caracterizează printr-un un executiv bicefal compus din Preşedintele României. Un capitol distinct din titlul III al Constituţiei (Autorităţile publice) este consacrat raporturilor dintre Parlament şi Guvern. pe de-o parte şi Guvern.102 alin. ci şi prin colaborare cu celelalte autorităţi 14 . prin evitarea paralelismelor. adoptă norme doar în aplicarea legii. în practica de Stat este imposibilă delimitarea atribuţiilor preponderent politice de atribuţiile preponderent administrative. promovarea unor principii cum sunt principiul supremaţiei Constituţiei şi legii. Preşedintele României are o serie de atribuţii cu caracter administrativ. pe de altă parte. art. distincţie ce reprezintă şi esenţa structurii puterii politice. fiind evident rolul politic al Guvernului ce se exprimă nu numai în sfera exclusiv executivă. dar şi unele cu caracter politic. dar care în egală măsură sunt dificil de încadrat în clasica separaţie a puterilor în stat.61 din Constituţie care consacră expres rolul Parlamentului de organ reprezentativ suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a ţării. Trăsătura comună a tuturor structurilor menţionate este că ele reprezintă autorităţi independente. Art. Consiliul Naţional al Audiovizualului reglementat printr-o lege specială. fiind deci un garant al sistemului normativ al Constituţiei. înfiinţarea unor autorităţi cu atribuţii de control etc.1 din Constituţia republicată se limitează la a prevedea rolul Guvernului. ca o excepţie de la regula mai sus evocată. doar cu ocazia revizuirii Constituţiei din octombrie 2003 reprezintă un organ consultativ al Parlamentului şi Guvernului. problema fundamentală care îşi păstrează actualitatea o constituie distincţia dintre legislativ şi executiv. Aproape toate sunt condiţionate însă fie de acordul Parlamentului. În dreptul public contemporan. Dacă iniţial se delimita între puterea de a face legea şi puterea de a o executa.

De altfel. într-un sens larg şi într-un sens restrâns. executivă şi judecătorească. spre exemplu. conceptul de mediere în care se poate implica Preşedintele fiind utilizat în conotaţia sa politică. în ce priveşte delimitarea guvernare-administrare. de 15 . § 3. reglementând autorităţile publice care exercită clasicele funcţii ale statului: legislativă. nu există raporturi de subordonare. Pe lângă autorităţile publice prevăzute în titlul III din Constituţie. Toate regimurile politice se caracterizează prin existenţa unor autorităţi cu caracter constituţional şi origine politică aflate în fruntea administraţiei. dar expresia are o semnificaţie preponderent politică. organ al administraţiei de stat. spre deosebire de Constituţiile socialiste din anii 1948. în timp ce. administraţia reprezintă activitatea prin care autorităţile publice asigură satisfacerea necesităţilor de interes public. Curtea de Conturi. Constituţia României nu foloseşte în titlul III denumirea tradiţională de “puterile statului” pentru simplul motiv că atât funcţiile Parlamentului. Noţiunea de autoritate publică potrivit Constituţiei României Am subliniat deja faptul că. libertăţile şi îndatoririle fundamentale). Este vorba despre Parlament care înfăptuieşte funcţia de legiferare. După cum constant s-a subliniat în doctrina franceză.80 alin. reprezentat de primul-ministru.2 din Constituţie se face referire expresă la “puterile statului” avându-se în vedere. Avem în vedere spre exemplu. Între Preşedinte şi Guvern. folosind prerogativele de putere publică de care dispun. prevăzut în titlul al II-lea (Drepturile. în principiu. în cazul iniţiativei legislative şi al delegării legislative. ce exercită diverse forme de control. Constituţia României din 1991 a preferat utilizarea noţiunii de autoritate publică şi respectiv. În practică este dificil de stabilit unde începe şi unde se sfârşeşte impulsul politic la nivelul puterii executive. Avocatul Poporului. în special cu cea legiuitoare. fiind vorba despre sensul larg al acestei noţiuni. că în alte titluri ale acesteia sunt reglementate şi alte organe ce exercită prerogative de putere publică. cât şi ale “executivului” sunt mai complexe. despre Preşedinte şi Guvern care realizează împreună funcţia executivă alături de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi autorităţile administrative centrale autonome precum şi despre autoritatea judecătorească care prin instanţele judecătoreşti realizează funcţia de înfăptuire a justiţiei. în două accepţiuni şi anume. am arătat deja. acesta neputând interveni de pildă în cazul unei neînţelegeri dintre o instanţă judecătorească şi o altă autoritate publică. autoritate a administraţiei publice. Noţiunea de autoritate publică. Astfel. Titlul III din Constituţie purtând chiar denumirea “Autorităţile publice” are în vedere sensul restrâns al noţiunii. ci doar de colaborare. prevăzută în titlul al IV-lea (Economia şi finanţele) sau Curtea Constituţională căreia Constituţia îi consacră un titlu special. în art. guvernarea vizează decizii esenţiale ce angajează viitorul naţiunii. titlul al V-lea.publice. regimul politic actual find caracterizat ca un regim semiprezidenţial atenuat sau parlamentarizat. 1952 şi 1965 care au consacrat noţiunea de organ al statului şi respectiv. calificate în legislaţie şi doctrină tot ca autorităţi publice. În toate aceste trei cazuri este vorba despre autorităţi publice în sensul de structuri organizaţionale învestite cu prerogative de putere publică. în sensul de structură organizaţională avută în vedere de titlul III. diferite de la o guvernare la alta. asupra autorităţilor publice care realizează clasicele funcţii ale statului. apropiat de un regim parlamentar clasic sau semi-parlamentar. Din analiza dispoziţiilor constituţionale se constată că noţiunea de autoritate publică este folosită de actuala Constituţie. clasica trinitate. fără a epuiza însă sfera autorităţilor publice din sistemul constituţional actual. este explicată uneori şi prin referire la termenul generic de organ. în principal.

IV.52 alin. Nu doar din modul de sistematizare dar şi din formulările unor texte rezultă că sfera administraţiei publice este mai mare decât sfera de activitate a autorităţilor publice reglementate în cap. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.” Art. Sfera administraţiei publice potrivit art.111: Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice. VI. 155 se referă la “instituţiile prevăzute în Constituţie” fiind avute în vedere cele mai importante autorităţi publice. printrun act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. Raporturile Parlamentului cu Guvernul.3.1 din Constituţie. În plus.111 din Constituţie rezultă că şi Guvernul este “organ al administraţiei publice”. Această structură şi terminologie ridică problema de a şti dacă administraţia publică se circumscrie doar la autorităţile avute în vedere în capitolul V al Titlului III din Constituţie sau există administraţie publică atât în sens funcţional cât şi în sens organic. Conform art. la nivel central şi local. Analiza sensului reglementării evidenţiază delimitarea pe care legiuitorul constituant a urmărit să o facă între executiv şi administrativ. V. şi nu “jocuri politice”. V al titlului III din Constituţie. Preşedintele României. § 5. dar ele fac numai administraţie publică. 16 . Guvernul României. este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim. 52 din Constituţia României Art. Preşedintele României are prevăzute atribuţii de natură administrativă cum ar fi: apărarea ţării. În ce priveşte formularea de la art. III. mai precis a administraţiei de stat.52 din Constituţie reprezintă deci fundamentul constituţional al apărării cetăţenilor faţă de abuzurile autorităţilor publice. art. Constituţia nu foloseşte niciodată expresia “autorităţi publice de stat” sau sintagma “organe de stat”. Din necesităţi redacţionale a fost inclusă şi instituţia prefectului. şi în afara acestor prevederi. “statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.2 se specifică: “condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. II. Autoritatea judecătorească. care reprezintă o autoritate de tutelă administrativă. anularea actului şi repararea pagubei.48. organ reprezentativ suprem al poporului român. înainte de revizuire) consacră un drept tradiţional .dreptul celui vătămat într-un drept al său de o autoritate publică. asigurarea ordinii publice etc. Astfel. mai precis între zona preponderent politică a executivului şi zona tehnico-administrativă a acestuia. conform alin.” În sfârşit.52 din Constituţia României republicată (fostul art. în schimb art. Administraţia publică. § 4. Parlamentul.61: Parlamentul. astfel cum acesta a fost revizuit. de o autoritate publică. art. Noţiunea de administraţie publică potrivit Constituţiei României Titlul al III-lea din Constituţie (Autorităţile publice) cuprinde următoarele capitole: I. şi implicit al răspunderii acestora pentru pagubele produse cetăţenilor. etc. Autorităţile administraţiei publice evocate în capitolul V nu sunt singurele autorităţi publice care fac administraţie publică. astfel cum acesta a fost revizuit.” La alin. din formularea art.52 (dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică) se lasă să se înţeleagă că actele administrative emană de la orice autoritate publică.. de unde concluzia că Preşedintele este şi autoritate a administraţiei publice. care alături de dreptul de petiţionare prevăzut la articolul anterior din Constituţie formează categoria drepturilor-garanţii. aspect ce presupune o discuţie specială.). “persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim.unde concluzia echivalenţei lor (de ex.

se dă posibilitatea unei acţiuni în regres a statului împotriva judecătorilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. putând fi atacate în instanţa de contencios administrativ. instanţele judecătoreşti. În practica administrativă se întâlnesc adeseori situaţii în care o autoritate publică fie refuză nejustificat să răspundă la o cerere. Deşi autoritatea legiuitoare are drept principală activitate. cea de-a doua evocă un fapt administrativ ce mijloceşte realizarea competenţei (fapt administrativ-mijloc).acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice care realizează funcţia executivă a statului.52 alin. în regim de putere publică. iar autoritatea judecătorească urmăreşte în principal. deşi art. textul are în vedere de fapt. Curtea Constituţională. susceptibile de a putea fi atacate în instanţa de contencios administrativ. pe de altă parte.2 consacrat semnificaţiei unor termeni. ca o activitate subsidiară activităţii lor fundamentale. fie întârzie cu răspunsul (tardivitate). În prima categorie intră toate actele administrative emise de autorităţile publice. conduse sau tutelate de şeful Statului sau Guvern şi activitatea administrativă desfăşurată de celelalte autorităţi publice cum ar fi: Parlamentul. trebuie făcută distincţie între administraţia publică realizată de structuri statale sau locale. trei tipuri de acte administrative: .52 alin. pe de-o parte şi actele jurisdicţionale. au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public. Mai mult. noua formulare extinzând vechea dispoziţie ce viza doar actele jurisdicţionale rezultate din “procese penale”. cum ar fi de pildă. prevăzute sau nu în Constituţie. în sensul legii.Textul art. la sesizare. Uniunea Avocaţilor din România. cu excepţiile şi limitările stabilite prin lege organică. Astfel. Mai mult decât atât în jurisprudenţă s-a admis că instanţa este competentă să judece chiar şi actele emise de unele structuri cu caracter privat care satisfac un interes public. Prima evocă un fapt administrativ de sorginte politică (fapt administrativ politicostatal). Toate aceste cazuri sunt asimilate actului administrativ. Legea nr. structurile administrative ale Parlamentului sau conducătorii instanţelor de judecată pot emite la rândul lor. Este chiar sensul în care actuala lege a contenciosului administrativ. noţiunea de autoritate publică şi anume: orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează. Din analiza art. Avocatul Poporului. . pentru satisfacerea unui interes public.1 din Constituţie foloseşte expresia generică de act administrativ. potrivit legii. persoanele juridice de drept privat care. adoptarea de legi. 17 . pe când cea de-a doua categorie are în vedere răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin orice eroare judiciară.1 constatăm că. În identificarea autorităţilor publice competente să emită acte administrative susceptibile de control în contencios administrativ. care realizează o anumită activitate fundamentală dar în subsidiar acesteia pot desfăşura şi acţiuni de natură administrativă. şi acte administrative. fie nu răspunde de loc (tăcerea administraţiei).52 are în vedere două categorii de acte juridice prejudiciabile ale autorităţilor publice: actele administrative.554/2004 defineşte în art. ci şi actele administrative emise de alte autorităţi publice din sfera celorlalte două puteri (legislativă şi judecătorească) sau cu atribuţii de control.acte administrative emise de alte autorităţi publice învestite cu prerogative de putere publică. .acte administrative emise de structuri organizatorice cu caracter privat care sunt asimilate autorităţilor publice deoarece exercită atribuţii de putere publică. în regim de putere publică. sunt asimilate autorităţilor publice. pentru realizarea unui interes public. soluţionarea litigiilor apărute în societate. legiuitorul constituant a avut în vedere nu doar actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice din sfera puterii executive.

§ 6. . -instituţiile bugetare şi regiile autonome de interes local subordonate organic sau funcţional consiliului judeţean sau local. Subordonarea administrativă în sens organic presupune: dreptul de organizare a activităţii autorităţii inferioare. Definiţia şi trăsăturile administraţiei publice După cum am precizat deja. deoarece nu doar statul este persoană morală de drept public. Administraţia publică este o specie a activităţii publice. .instituţiile bugetare. . regiile autonome şi companiile naţionale subordonate organelor centrale autonome. nici pe lângă Preşedintele României.ministerele şi alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului. Într-o definiţie globală.prefectul (administraţie de stat în teritoriu). În prezent. evocă acte juridice şi operaţiuni materiale prin care se pune în aplicare legea. administraţia publică reprezintă ansamblul activităţilor Preşedintelui. ci şi unităţile administrativ-teritoriale. autorităţilor administrative autonome centrale. Din această definiţie se desprind următoarele trăsături: . dreptul de tragere la răspundere şi dreptul de control al activităţii cu posibilitatea de anulare a actelor. prin intermediul prerogativelor constituţionale sau legale ce fac să prevaleze interesul public.serviciile deconcentrate ale ministerelor.cei doi şefi ai executivului (Preşedintele României şi Guvernul. structurilor subordonate acestora.este o activitate de aducere la îndeplinire a legii sau după caz. evocă o serie de autorităţi publice. . noţiunea de administraţie publică în sens formal organic.este o activitate ce se realizează în regim de putere publică.116 din Constituţia republicată. ministerele se pot organiza numai în subordinea Guvernului. consiliul local şi primarul). Autorităţile care realizează administraţia publică sunt: . dreptul de supraveghere generală a activităţii. . care impulsionează administraţia formând de fapt conducerea acesteia. -autorităţiile administrative autonome locale (consiliul judeţean. Administraţia publică nu mai este formă de realizare a puterii de stat ca în dreptul socialist. în regim de putere publică se aduc la îndeplinire legile sau. prin care. doctrina utilizează noţiunea de executiv pentru a evoca activitatea publică care nu este nici legiferare şi nici justiţie. iar în sens material-funcţional.autorităţile administrative autonome (organele centrale de specialitate care nu sunt în subordinea Guvernului). dreptul de a-i transmite instrucţiuni obligatorii.instituţiile bugetare. . dreptul de numire a conducătorilor. de organizare sau realizare efectivă a serviciilor publice. autorităţilor administrative autonome locale şi. preşedintele consiliului judeţean. după caz. . regiile autonome şi companiile naţionale subordonate ministerelor. § 7. . realizată de autorităţi cu caracter constituţional şi cu origine politică. iar organele centrale de specialitate se pot organiza: în subordinea Guvernului sau în subordinea ministerelor ori ca autorităţi administrative autonome.este o activitate realizată în principal de autorităţi executive şi administrative pe care le numim autorităţi ale administraţiei publice. o formă a vieţii publice. în limitele legii se prestează servicii publice. Guvernului. Potrivit art. Constituţia României nu admite constituirea de “organe administrative nici în subordinea”. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 18 . în frunte cu primulministru).

o autoritate publică cu atribuţii de control b. o componentă a autorităţii judecătoreşti 5. dar aceasta aflându-se sub controlul puterii executive 3. o componentă a autorităţii judecătoreşti c. administraţia publică era privită ca: a. un organ politico-jurisdicţional 6. o autoritate a administraţiei publice centrale b. consacrat expres c. Administraţia publică. care nu este nici legislaţie şi nici justiţie b. Curtea Constituţională c. În doctrina interbelică.1. respectarea ierarhiei normelor juridice.executiv în dreptul public contemporan ? a. Avocatul Poporului. asigurarea rolului Guvernului de conducere generală a administraţiei publice 9. Avocatul Poporului reprezintă: a. Prin ce mijloace poate fi realizată limitarea puterilor în regimurile constituţionale actuale ? a. Curtea Constituţională reprezintă: a. un raport de subordonare c. Potrivit Constituţiei României care autorităţi publice pot fi privite în sens restrâns: a.52 din Constituţia republicată consacră: a. înfiinţarea unor autorităţi cu atribuţii de control b. asigurarea rolului Parlamentului de organ reprezentativ suprem al poporului c. o autoritate publică cu atribuţii de control privind gestiunea banului public b. între puterea de a face legea şi puterea de a o executa b. Între noţiunea de administraţie publică şi puterea executivă există: a. între activitatea de elaborare a legii şi activitatea de aplicare a ei 8. Preşedintele. În ce constă distincţia legislativ . întreaga activitate a statului. o formă fundamentală de activitate a statului. o autoritate administrativă autonomă cu atribuţii jurisdicţionale c. un raport de la întreg la parte. dreptul persoanei vătămate de o instituţie publică b. Consiliul Economic şi Social 10. o jurisdicţie constituţională 7. sugerat implicit b. În Constituţia României republicată. Guvernul. ignorat 4. utilizând administraţia şi libertatea legislativului de a controla acţiunea executivului c. Curtea de Conturi reprezintă: a. Art.între puterea executivului de a conduce politica naţională. sfera administraţiei publice fiind mai largă. numită administraţie de stat c. principiul separaţiei puterilor în stat este: a. asigurarea independenţei autorităţii judecătoreşti. activitatea de soluţionare a conflictelor 2. o instituţie de utilitate publică care realizează un serviciu public c. echivalenţă b. instanţele judecătoreşti b. dreptul persoanei vătămate de o autoritate a administraţiei publice 19 . Parlamentul. Curtea de Conturi.

structurilor subordonate acestora. actele administrative ale Guvernului. autorităţilor administrative autonome locale şi. numai autorităţile administraţiei publice. celelalte autorităţi publice care acţionează în regim de putere publică.554/2004 privind contenciosul administrativ noţiunea de autoritate publică include: a. ale administraţiei ministeriale şi ale administraţiei extra-ministeriale 12. noţiunea de “administraţie publică” în sens organic c. Potrivit art. Guvernului.52 din Constituţia republicată ? a. în regim de putere publică. noţiunea de “administraţie publică” în sens material b. autorităţile publice care exercită clasicele funcţii ale statului b. precum şi orice alte autorităţi publice. actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice. actele administrative ale altor autorităţi publice ce desfăşoară o activitate administrativă subsecventă activităţii lor principale. atât autorităţile administraţiei publice. 52 din Constituţia republicată pot emite acte administrative: a. actele administrative cu caracter intern b. Potrivit Legii nr. actele administrative ale unor persoane juridice de drept privat autorizate să realizeze servicii publice c. după caz. se prestează servicii publice.c. cât şi orice alte autorităţi publice 14. pentru satisfacerea unui interes public şi persoanele juridice de drept privat autorizate să presteze un serviciu public c. dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică 11. autorităţilor administrative autonome centrale. cu excluderea structurilor nestatale care asigură satisfacerea unui interes public c. în limitele legii. autorităţile locale alese autonome d. Care sunt cele trei tipuri de acte administrative care pot fi atacate în contencios administrativ potrivit art. actele de autoritate. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. noţiunea de “administraţie publică” în sens global 13. prin care. autorităţile administraţiei publice centrale şi cele locale alese autonome 20 . Se dă următorul enunţ: Administraţia publică desemnează ansamblul activităţilor Preşedintelui României. numai autorităţile administraţiei publice. numai autorităţile administraţiei publice b. actele de gestiune. Această definiţie are în vedere: a. se aduc la îndeplinire legile sau. precum şi anumite structuri nestatale care asigură satisfacerea unui interes public d.

). Obiectul dreptului administrativ Discuţiile cu privire la conţinutul şi sfera administraţiei publice nu pot fi separate de cele care privesc obiectul dreptului administrativ. Competenţe dobândite :în urma studierii acestui modul studenţii vor fi capabili să: . respectiv cu normele altor ramuri ale dreptului privat. aprofundarea obiectului dreptului administrativ. Teza subsidiarităţii consideră că dreptul administrativ se aplică nu doar activităţilor desfăşurate de autorităţile administraţiei publice. Teza dublei naturi juridice conduce la concluzia că. faţă de regimul constituţional actual ca fiind constituit din acel grup de norme juridice care reglementează anumite relaţii sociale din sfera de administrare a treburilor statului şi unităţilor administrativteritoriale exercitate prin autorităţile lor. a rapoartelor şi normelor de drept administrativ.definească dreptul administrativ . înţelegerea.repereze şi să explice cele trei teorii care pun în discuţie dreptul administrativ şi raporturile create între normele acestuia şi norme ale altor norme de drept . În doctrina postbelică s-au formulat mai multe puncte de vedere în această problemă care permit delimitarea a trei teorii.remarce tipurile de norme şi rapoarte de drept administrativ. 21 . Cu alte cuvinte. dreptul civil.Modulul III Dreptul aplicabil administraţiei publice • • • Obiective specifice : cunoaşterea. Pentru a defini obiectul de reglementare al dreptului administrativ sunt identificate deci două situaţii: reglementarea relaţiilor sociale din sfera administraţiei publice împreună cu alte ramuri ale dreptului public şi reglementarea relaţiilor sociale din sfera administraţiei publice împreună cu alte ramuri ale dreptului privat. • §1.precizeze care sunt cele două mari categorii de ivoare ale dreptului administrativ . În ce priveşte reglementarea relaţiilor sociale din sfera administraţiei publice împreună cu alte ramuri ale dreptului public pot fi identificate trei ipoteze. a izvoarelor scrise şi nescrise de drept administrativ. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice alături de norme aparţinând altor ramuri de drept. aparţinând altor ramuri de drept. Obiectul dreptului administrativ este privit într-o opinie. alte categorii de relaţii sociale din aceeaşi sferă fiind reglementate prin norme juridice din cadrul altor ramuri de drept (dreptul constituţional. gestiona şi opera cu noţiunile specifice legate de izvoarele dreptului administrativ sau tipuri de rapoarte specifice dreptului administrativ. Se apreciază că trebuie făcută distincţia după cum normele dreptului administrativ se intersectează cu normele altor ramuri ale dreptului public. Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore. normele dreptului administrativ se aplică administraţiei publice şi împreună cu alte norme juridice. dreptul financiar etc. ci şi acţiunilor de natură administrativă realizate de alte autorităţi publice. Rezultatele aşteptate :studenţii vor înţelege. Teza unicităţii susţine că dreptul administrativ este singura ramură de drept aplicabilă administraţiei publice.

stricta şi necondiţionata conformitate a tuturor normelor ce alcătuiesc toate celelalte ramuri ale dreptului cu normele dreptului constituţional. În al treilea rând. În această ipoteză dreptul administrativ are rol de factor structurant. iar aceasta aflându-se la vârful arhitecturii sistemului actelor juridice din ţara noastră implică stricta şi necondiţionata conformitate a tuturor normelor dreptului cu dispoziţiile ei. în dreptul constituţional domină teza dublei naturi juridice a unor raporturi sociale ce porneşte de la ideea că toate relaţiile sociale reglementate de normele constituţionale sunt raporturi de drept constituţional. Deoarece art. normele dreptului internaţional public au preeminenţă faţă de normele interne ale dreptului administrativ. contencios administrativ. efect firesc al creşterii sarcinilor administraţiei publice. În sfârşit. calitate ce nu exclude ci dimpotrivă îngăduie calificarea unor raporturi juridice şi din perspectiva altor ramuri ale dreptului. 22 . În ce priveşte reglementarea relaţiilor sociale din sfera administraţiei publice împreună cu alte ramuri ale dreptului privat trebuie precizat că în această situaţie. potrivit legii de revizuire. dreptul constituţional se constituie ca factor structurant al întregului sistem de drept. reclamând la rândul său. instituind un sistem complex de măsuri de constrângere administrativă. cum este spre exemplu.(2) din Constituţia republicată consacră prioritatea reglementărilor internaţionale în raport cu reglementările interne în materia drepturilor omului. aflându-se cel mai adesea într-un raport de subsecvenţă faţă de normele dreptului administrativ. regimurile juridice de drept civil. 20 alin. au o dublă natură juridică. cum ar fi dreptul constituţional. dreptul administrativ. dreptul familiei etc. dreptul administrativ reglementează “administraţia exterioară” în cooperare cu dreptul internaţional public. administraţie publică centrală de specialitate sau locală. rezultă că în acest domeniu. dreptul urbanismului etc.În primul rând este vorba despre raporturile reglementate de dreptul administrativ subsecvent altei ramuri de drept public. întregesc reglementările referitoare la competenţa autorităţilor administraţiei publice. dreptul funciar. Pe de altă parte. fiind vorba despre un raport de subsecvenţă între dreptul administrativ şi dreptul internaţional public. cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. Un asemenea rol de drept comun îi revine dreptului administrativ datorită desprinderii în timp a unor instituţii ale sale în veritabile ramuri ale dreptului. dreptul financiar. poate fi vorba despre raporturi reglementate de dreptul administrativ în colaborare cu alte ramuri ale dreptului. Astfel. de drept constituţional şi în subsidiar. dreptul administrativ are rol de factor structurant. Astfel. Relaţiile externe ale unui stat neputând fi scoase din sfera administraţiei publice. determinant în raport cu celelalte ramuri ale dreptului. fiind vorba în egală măsură de acceptarea tezei dublei naturi juridice a raporturilor care apar în sfera administraţiei publice. Prin urmare. Cum izvorul formal principal al dreptului constituţional este Constituţia. poate fi vorba despre raporturi reglementate de dreptul administrativ ca drept comun altor ramuri ale dreptului. cum ar fi dreptul internaţional public etc. mai distingem raporturile sociale ce fac obiectul administraţiei publice realizate de alte structuri organizatorice decât cele ale administraţiei publice. dispoziţiile din Constituţie care se referă la Guvern. funcţie publică etc. cum ar fi de pildă. dreptul administrativ are ca obiect de reglementare şi acel “fascicol” de relaţii sociale care garantează producerea efectelor de “drept civil”. În al doilea rând. ca urmare a evoluţiei sale tot mai diversificate. de drept administrativ. caz în care regimul administrativ e subsecvent altor regimuri juridice. cu sau fără caracter sancţionator.

De asemenea. dreptul administrativ este calificat în mod unanim ca fiind o ramură a dreptului public şi implicit a sistemului unitar al dreptului român. 23 .51 şi 52 aşa-numitele drepturi garanţii. de dreptul civil. Tocmai datorită acestei poziţii a administraţiei publice faţă de cetăţeni. În ce priveşte trăsăturile dreptului administrativ. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice sunt stabilite unilateral de autorităţile administraţiei publice. în absenţa unei poziţii comune. distincte de cele care reglementează raporturile dintre particulari. mai ales. în dreptul administrativ. pe de altă parte. dreptul administrativ este dominat de principiul legalităţii. ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale ce formează obiectul administraţiei publice reprezintă “dreptul aplicabil administraţiei publice”. ce deosebeşte dreptul administrativ de dreptul privat. Astfel. constituind regimul juridic administrativ. în limitele legii precum şi cele care privesc soluţionarea litigiilor dintre autorităţile administraţiei publice (autorităţile publice în general) şi cei vătămaţi în drepturile lor recunoscute de lege sau chiar în interesele lor legitime (administraţie contencioasă). deci trebuie să fie prioritare în raport cu cele ale individului. pentru realizarea unui interes public. dreptul administrativ se caracterizează prin existenţa unui ansamblu de reguli specifice activităţilor administrative. aspect ce decurge din specificul activităţii administrative şi din transformările rapide care au loc în administraţie. Cu alte cuvinte. vom reţine următoarele caracteristici fundamentale: În primul rând. pornindu-se de la ideea că. În principiu. dreptul administrativ este privit şi de o parte a doctrinei actuale. dreptul administrativ are un pronunţat caracter de mobilitate. Este fenomenul cunoscut în prezent sub denumirea de inflaţie legislativă. În al treilea rând. cărora trebuie să li se aducă norme de perfecţionare. Prin sfera largă a domeniilor reglementate. În al cincilea rând. punerea lor în aplicare. Definiţia şi trăsăturile dreptului administrativ Sub incidenţa normelor de drept administrativ intră două categorii de raporturi sociale şi anume: cele care privesc aplicarea legii şi prestarea de servicii publice. există o tehnică juridică de acţiune proprie administraţiei publice atât în ce priveşte emiterea actelor administrative cât şi în ce priveşte încheierea unor contracte administrative cu particularii. problemele care apar în activitatea administrativă diferă de problemele născute din raporturile apărute între particulari. în sensul că. supuse unui regim juridic diferit de cel aplicabil contractelor civile sau comerciale. În al doilea rând. Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura dreptului public care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice precum şi pe cele de natură conflictuală dintre autorităţile publice sau persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică. Constituţia a instituit prin art. asimilate autorităţilor publice. interesul public are prioritate faţă de interesul particular. interesele statului sunt ale colectivităţii. Pe linia de idei dezvoltată în doctrina interbelică. tocmai datorită prerogativelor de putere publică ce revin autorităţilor administraţiei publice. ca o ramură de drept relativ tânără comparativ cu dreptul civil sau cu dreptul penal. în statul de drept. activitatea autorităţilor administraţiei publice se desfăşoară pe baza legilor şi în conformitate cu acestea. În al patrulea rând. urmărindu-se în principal. normele dreptului administrativ sunt mai mobile faţă de normele dreptului privat. constând în faptul că normele sale se înlocuiesc sau se modifică destul de repede după adoptarea lor. pe de-o parte şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ale acestor autorităţi.§ 2.

Constituţia este sursa directă sau indirectă a tuturor prerogativelor de “administraţie publică”. Izvoarele scrise ale dreptului administrativ ‚Analiza izvoarelor dreptului în teoria generală a dreptului a pus în lumină două categorii de accepţiuni ale acestei noţiuni: izvor de drept în sens material şi izvor de drept în sens formal.§ 3. de drept constituţional şi în subsidiar. izvoarele formale reprezintă formele juridice de exprimare a voinţei guvernanţilor.). şi deci forţei juridice superioare a normelor de drept administrativ pe care le conţine. prin care voinţa guvernanţilor să devină voinţă de stat. cele care privesc drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor a căror realizare revine administraţiei publice. prefect. Într-o formulare succintă. de drept administrativ. se admite ideea ordonării şi ierarhizării izvoarelor scrise avându-se în vedere un sistem al normativităţii juridice. acte ce conţin norme juridice. jurisprudenţa. obligatorie pentru membrii societăţii. organice sau ordinare). reguli de conduită obligatorii. precizări. izvoarele de drept reprezintă procedurile prin care se elaborează regulile de drept. hotărârile Guvernului. circulare). precizări. Pentru ca o regulă de conduită să devină obligatorie pentru cei cărora li se adresează. înţeleasă ca forţa de a produce efecte juridice. pentru a putea să intervină în caz de nevoie forţa de constrângere a statului. putem defini izvoarele dreptului administrativ ca reprezentând formele în care se exprimă normele dreptului administrativ care nasc. Izvoarele materiale reprezintă condiţiile sociale care determină adoptarea unor norme juridice. În principiu. hotărâri etc. Doctrina occidentală face în mod obişnuit distincţie între izvoarele scrise (Constituţie. este nevoie ca acea regulă să capete o formă juridică. administraţie ministerială şi extraministerială. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Guvern. Constituţia fiind primul dintre acestea. principiile generale de drept). hotărârile consiliilor locale. normele care se referă la raporturile administraţiei publice cu alte autorităţi publice precum şi cu cetăţenii etc. ordinele prefecţilor. instrucţiuni. realităţi exterioare acestuia. În raport de autoritatea publică de la care provin şi implicit de forţa lor juridică izvoarele scrise ale dreptului administrativ sunt: Constituţia. denumite şi izvoare reale sunt concepute ca adevărate “dat”-uri ale dreptului. În doctrina franceză. decretele-legi adoptate până în mai 1990. ordonanţele Guvernului. 24 . actele administraţiei ministeriale şi extra-ministeriale indiferent de denumirea lor (ordine. Aici intervin izvoarele formale ale dreptului. imperative. dispoziţiile primarilor. Constituţia reprezintă cel mai important izvor al dreptului administrativ datorită caracterului de lege fundamentală a statului. ierarhizarea făcându-se după forţa juridică a actelor normative. ci doar cele care se referă spre exemplu la organizarea şi funcţionarea celor mai importante autorităţi ale administraţiei publice (Preşedinte. Izvoarele materiale ale dreptului. hotărârile consiliilor judeţene. Forţa juridică a unui izvor scris este dată de conţinutul şi caracterul acestuia. legi. Prin urmare. Acestea reprezintă actele normative adoptate sau emise de către autorităţile publice competente.) şi izvoarele nescrise (cutuma. Izvoarele scrise prezintă în epoca contemporană o determinare constituţională. care determină acţiunea legiuitorului sau dau naştere unor reguli izvorâte din necesităţile practice. Trebuie precizat însă că nu toate dispoziţiile constituţionale sunt izvoare ale dreptului administrativ. ordonanţe etc. indiferent de denumirea lor (circulare. determinate de natura şi poziţia autorităţii publice de la care emană actul respectiv. autorităţile administraţiei publice locale). dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean. modifică sau sting raporturi de drept administrativ. legile (constituţionale. actele autorităţilor administrative centrale autonome cum ar fi Banca Naţională a României. Asemenea norme constituţionale au deci o dublă natură juridică.

92 alin.(1) din Constituţie]. Pot fi adoptate şi acte administrative comune de către două sau mai multe ministere.Legile constituţionale adică legile de revizuire a Constituţiei sunt izvor al dreptului administrativ numai în măsura în care au ca obiect de reglementare. şi deci nu pot constitui izvoare ale dreptului administrativ. care constituie izvoare ale dreptului administrativ cu precizările aduse. Este vorba în opinia acestor specialişti despre decretele emise în exercitarea atribuţiilor constituţionale de declarare a mobilizării generale sau totale a forţelor armate [art. La actele normative enumerate mai sus. Legea nr.93 alin. Preşedintele nu ar putea lua decizii fundamentale pentru soarta ţării decât în fruntea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.92 alin. în foarte mică măsură însă. dar care pot constitui la rândul lor. care nu vor avea însă o forţă juridică superioară celor adoptate de o singură autoritate administrativă.100 din Constituţia republicată. Legea nr. la 8 decembrie 1991. în prezent mai sunt în vigoare.215/2001 privind administraţia publică locală republicată în 2007. oricine putând intra sub incidenţa lor la un moment dat. actele administraţiei ministeriale şi extra-ministeriale. în funcţie de obiectul lor de reglementare. decretele privind măsurile luate pentru respingerea unei agresiuni armate îndreptate împotriva ţării [art. adică de reglementare primară a relaţiilor sociale. având o natură juridică specială pot fi calificate toate ca izvoare ale dreptului administrativ dacă avem în vedere organul emitent. Această calificare nu exclude însă posibilitatea ca ordonanţele să fie şi izvoare ale altor ramuri ale dreptului. Hotărârile Guvernului.(2) din Constituţie]. decretele sale neavând decât rolul de a face incidente hotărârile colective ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. de a declanşa aplicarea cadrului legal în materie. prin referendum naţional.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor cu modificările şi completările ulterioare. sunt izvor al dreptului administrativ de asemenea numai în măsura în care reglementează relaţii sociale ce fac obiectul administraţiei publice. Ordonanţele Guvernului. În ce ne priveşte considerăm că. şi de fapt.115 din Constituţie. Considerăm că. conţinând reguli generale şi impersonale. Legile organice sunt legile ce pot fi adoptate doar în materiile expres prevăzute în Constituţie şi sunt izvor al dreptului administrativ de asemenea în măsura în care reglementează raporturi de drept administrativ. spre exemplu. ale autorităţilor administrative centrale autonome. şi acte normative adoptate înaintea Constituţiei din 1991. starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele localităţi [art. ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale prefecţilor constituie izvoare ale dreptului administrativ numai în măsura în care au caracter normativ. cu regimul lor specific consacrat de art. Exemplificăm cu Legea nr. În ansamblul actelor normative ce pot constitui izvoare ale dreptului administrativ mai trebuie amintit că. în calitate de Preşedinte al acestuia [potrivit art. nu pot fi decât acte administrative individuale.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată în 2007 etc. ele pot fi adoptate în orice domeniu specific activităţii de legiferare. fiind vorba despre acte administrative care se adresează tuturor. unii autori adaugă şi decretele Preşedintelui emise în baza art.(3) din Constituţie] precum şi despre decretele prin care Preşedintele instituie.(1) din Constituţie]. până la intrarea în vigoare a actualei Constituţii. fie anterior evenimentelor din decembrie 1989. izvoare ale dreptului administrativ dacă au caracter normativ. decretele preşedintelui emise în exercitarea atribuţiilor sale constituţionale. simple sau de urgenţă. fie ulterior. Caracterul normativ este stabilit după criteriul sferei de cuprindere.92 alin. “în măsura în care acestea au caracter normativ”. Legile ordinare reprezintă regula în raport cu legile organice. Este vorba despre legi ale Marii Adunări 25 . probleme din sfera acestei ramuri de drept. potrivit legii. acte normative cu forţa juridică egală cu a legii.

Naţionale (fosta autoritate legiuitoare). devenit titlul VI. introducerea unui nou titlu în Constituţia României din 1991.11 şi 20 din Constituţie. sub acest aspect. de la 1 ianuarie 2007. conform căruia statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte. de a înlătura norma naţională contrară unei norme direct aplicabile a dreptului comunitar. Pentru a ajunge la concluzia de mai sus. apoi legi. cum a fost şi România până la 1 ianuarie 2007. ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei. nemijlocită. introdus prin Legea de revizuire. act al executivului) pentru toate statele membre. acesta a afectat ordonanţarea clasică a ierarhiei izvoarelor dreptului (Constituţie.91 alin. În plus. potrivit alin.(3).(1) din Constituţie]. în anul 2003. a ţării noastre vom reţine că.148 din Constituţie reglementează mai multe aspecte referitoare la integrarea României în Uniunea Europeană. să fie ratificate conform dispoziţiilor constituţionale [art. Toate aceste acte juridice reprezintă izvoare ale dreptului administrativ în măsura în care reglementează în sfera acestuia şi îşi păstrează caracterul de acte normative. tratatele ratificate de Parlament. în sensul asigurării compatibilizării ordinii juridice naţionale cu principiile de bază ale Uniunii Europene. o cerinţă esenţială căreia i s-a dat curs în majoritatea cazurilor printr-o modificare expresă a legilor fundamentale. doctrina actuală s-a raportat la dispoziţiile art.” Din perspectiva calităţii de membru cu drepturi depline la Uniunea Europeană. dreptul comunitar. începând cu aderarea propriu-zisă şi continuând cu participarea României ca stat membru al Uniunii Europene.11 din Constituţie. “în cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei. hotărâri ale Consiliului de Miniştri (denumirea fostului Guvern). decrete ale Consiliului de Stat (fost organ al puterii de stat cu activitate permanentă) cu forţa juridică egală cu a legii. aceasta este o exigenţă avută în vedere nu doar de către statele membre. el însuşi ierarhizat între dreptul originar (tratatele) şi dreptul derivat (directivele. potrivit legii. Pentru a marca importanţa pe care statul român o acordă aderării la Uniunea Europeană. regulamentele şi deciziile) dar şi raporturile dintre normele adoptate de Parlament şi cele adoptate la nivelul puterii executive au fost bulversate. lege. hotărâri de Guvern etc. decrete prezidenţiale. care derogă de la dispoziţiile art. Nu doar ordonanţarea formală conţine o nouă sursă. în mod indiscutabil. Art. În fiecare din cele 27 state membre ale Uniunii Europene. Pentru perioada de după decembrie 1989 şi până la intrarea în vigoare a Constituţiei din 1991 au fost adoptate de asemenea decrete-legi (acte cu forţa juridică egală cu a legii. să cuprindă reglementări ale relaţiilor sociale ce fac obiectul dreptului administrativ. De altfel. făcând parte din dreptul intern. Tratatele şi convenţiile internaţionale reprezintă izvoare ale dreptului administrativ numai cu îndeplinirea următoarelor trei condiţii: să fie de aplicaţie directă. fie ea conţinută în tratate. Semnificativă este. ansamblul dreptului comunitar este superior legii. sugestiv denumit: „Integrarea euro-atlantică”. în ce priveşte dreptul comunitar. deja evocate. cu ocazia revizuirii din 2003. adoptate până la constituirea prin alegeri libere a noii autorităţi legiuitoare cu rol şi de Adunare Constituantă) şi decrete ale executivului de atunci. regulamente sau directive comunitare. potrivit doctrinei occidentale. ci chiar şi de către statele candidate la aderare. 26 . normele constituţionale au prevăzut proceduri speciale de ratificare a tratatelor fondatoare ale Uniunii Europene. cu atât mai mult cu cât jurisdicţiile recunosc peste tot această superioritate.

Principiile generale ale dreptului administrativ reprezintă izvoare importante ale acestei ramuri de drept. în mod indirect o creează. spre exemplu. aşa-numitul precedent judiciar constituie izvor de drept. după cum s-a menţionat mai sus. Cu alte cuvinte. atunci când sunt încălcate. poate fi privită ca izvor de drept în anumite circumstanţe. mai ales în epoca modernă. judecătorul în pronunţarea unei soluţii într-o speţă determinată va ţine întotdeauna cont de poziţia avută anterior. principiile generale ale dreptului şi doctrina. În ce priveşte caracterul de izvor al dreptului administrativ al jurisprudenţei instanţelor de contencios administrativ. Cu alte cuvinte. se consideră în mod tradiţional că. utilizarea lui. fără a avea obligaţii legale în acest sens. El poate însă să suplinească o prevedere legală dacă aceasta lipseşte. practica judiciară. comune statelor membre şi aflate într-un proces evolutiv. Cutuma este izvor al dreptului administrativ în cea mai mare parte a statelor Uniunii Europene. de gradul de dispersie a locuitorilor. care fără a fi prevăzute expres în vreun act normativ se degajă prin generalizare.§ 4. fiind invocat întotdeauna când apar probleme asemănătoare sau identice. Fie că este vorba de ţări în care se aplică sistemul de common-law. şi acele principii. evoluţia autonomiei locale poate conduce la apariţia unor reguli cutumiare. jurisprudenţa. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ În ce priveşte izvoarele nescrise ale dreptului administrativ. din perspectiva dreptului comparat. a jurisprudenţei instanţelor de contencios constituţional a permis doctrinei 27 . de ocupaţia acestora. Obiceiul sau cutuma. De-a lungul vremii s-au format principii ale dreptului administrativ care au dobândit valoarea unor veritabile izvoare impuse de drept. s-a apreciat de către unii autori. În alte sisteme de drept. în anumite situaţii. Astfel. putem considera că şi în România. şi mai mult. aplicată în mod repetat o perioadă de timp şi acceptată ca având un caracter obligatoriu de către o colectivitate umană. fie că este vorba de ţări continentale. care sunt respectate în administraţia activă şi sunt impuse acesteia de către instanţele judecătoreşti. dreptul anglo-saxon. căci nimeni nu contestă rolul imens pe care-l joacă jurisprudenţa în dezvoltarea dreptului. fiind vorba de practici administrative mai îndelungate impuse de condiţiile geografice. de sărbătorile şi obiceiurile religioase etc. În doctrină a fost susţinută necesitatea de a se face distincţie între acele principii care sunt prevăzute în acte normative. o poziţie cristalizată. Curtea Europeană de Justiţie a definit un număr considerabil de principii specifice administraţiei publice. Curtea Europeană de Justiţie a recurs adesea la principiile generale de drept ale statelor membre. în doctrină nu s-a fundamentat până în prezent un punct de vedere comun. ar putea fi totuşi izvor al dreptului administrativ. Spre exemplu. analiza evoluţiei jurisprudenţei instanţelor de contencios administrativ şi mai nou. În doctrina interbelică deşi se considera că jurisprudenţa nu constituie un izvor de drept. cutuma are un loc limitat şi este de natură supletivă. discuţiile se poartă de regulă în literatura de specialitate în legătură cu obiceiul (cutuma). situaţie în care chiar acele acte normative sunt izvoare ale dreptului administrativ. Mai precis. nu poate prin el însuşi să fie izvor de drept. când dreptul s-a dezvoltat mult. În realitate. aplicându-le în profitul dreptului comunitar. raportându-se la principiile generale ce se regăsesc în legislaţia aplicabilă administraţiei publice. Regimul juridic al actelor administrative se sprijină în bună parte pe principii de drept formulate de doctrina juridică şi aplicate în practica instanţelor de contencios administrativ care controlează legalitatea administraţiei publice. într-o cauză asemănătoare sau identică. oficierea căsătoriilor civile de către primari chiar în zilele de duminică. căpătând valoarea unor izvoare distincte de actele normative respective. atunci când legea ar permite. cutuma ca regulă nescrisă. s-a susţinut că instanţele judecătoreşti având dreptul de a interpreta legea. La nivelul Uniunii Europene. ca regulă de conduită nescrisă. ca de exemplu.

tehnicojuridică. dispoziţia (de regulă. la normele dreptului administrativ. înţelesul unor termeni etc. În ţara noastră. Este cunoscut faptul că. Sub aspectul structurii lor. imperativă deoarece relaţiile sociale ce fac obiectul reglementării în dreptul administrativ se desfăşoară în procesul de realizare a puterii publice. principii. mai dezvoltată). oferind un criteriu obiectiv de apreciere a conduitei oamenilor care realizează administraţia publică. când sunt prevăzute în general. Ea este în general categorică. Distingem între dispoziţii cu caracter onerativ atunci când subiectele vizate sunt obligate la o anumită conduită. Din punct de vedere al structurii tehnico-juridice. În măsura în care se va forma o practică judiciară bogată a acestor instanţe. Normele de drept administrativ sunt norme de conduită ale subiecţilor care participă. se susţine că apariţia şi dezvoltarea dreptului administrativ francez se bazează în principal pe jurisprudenţa Consiliului de Stat (instanţa administrativă supremă franceză având şi atribuţii de avizare a proiectelor de acte normative). impun cu necesitate reglementarea juridică. împrejurările în care se aplică norma. Normele juridice constituie o modalitate importantă de introducere a ordinii în organizarea şi funcţionarea sistemului administraţiei publice. dar în timp şi asupra evoluţiei legislaţiei. în mod neîndoielnic ea are un rol hotărâtor asupra jurisprudenţei. existenţa lor concretă urmând a fi stabilită de organul care o aplică (putere discreţionară sau competenţă de apreciere). chiar dacă sub aspect strict juridic ea nu constituie izvor al dreptului administrativ. De altfel. ipoteza poate fi absolut determinată. dispoziţii cu caracter prohibitiv ce conţin reguli de interzicere a unor acţiuni (spre ex. Ipoteza normei de drept administrativ prevede împrejurările. deosebim o structură internă. conform unei opinii constant exprimate în doctrina franceză. în elaborarea unor acte normative fundamentale au fost reţinute multe din propunerile formulate de doctrină.occidentale contemporane să aprecieze că este vorba despre noi izvoare ale dreptului administrativ. se pune problema dacă jurisprudenţa secţiilor de contencios administrativ şi fiscal aparţinând instanţelor judecătoreşti prevăzute de legislaţia în materie ar putea constitui un izvor al dreptului administrativ. imperativă) precum şi sancţiunea. într-un veritabil izvor al dreptului administrativ. când sunt precizate cu exactitate împrejurările în care se aplică dispoziţia (competenţă legată) sau relativ determinată.. Sub aspectul structurii logico-juridice. logico-juridică şi o structură externă. între acestea şi particulari. În ce priveşte doctrina. definiţii. condiţiile în care se aplică şi subiectele la care se referă dispoziţia (ea poate conţine spre exemplu. Normele de drept administrativ sunt acele norme ce reglementează raporturile sociale care apar între autorităţile administraţiei publice în realizarea sarcinilor executive. norma de drept administrativ conţine trei elemente şi anume: ipoteza (de regulă. ce trebuie să facă sau să nu facă acestea. Normele de drept administrativ Multitudinea şi varietatea activităţilor şi a formelor de organizare a sistemului administraţiei publice. nu există nici un motiv ca aceasta să nu se constituie cu timpul. după 1990. Dispoziţia normei de drept administrativ indică conduita pe care trebuie să o urmeze subiectele la care se referă. normele cu caracter contravenţional) şi dispoziţii cu 28 . dacă ar fi doar să exemplificăm cu actuala lege privind contenciosul administrativ. După modul de determinare. în absenţa unei justiţii administrative distincte ca în Franţa. § 5. la realizarea administraţiei publice. într-o formă sau alta. normele dreptului administrativ se exprimă în articole şi alineate. ca la orice normă juridică.).

alternative sau cumulative. având la bază diferite criterii. atunci când se prevede facultatea de a acţiona. norme de drept material (cele care reglementează drepturile şi obligaţiile unor structuri administrative şi/sau ale unor categorii de particulari) şi norme de drept procesual (cele care reglementează aspecte procedurale în domeniul contravenţiilor). care reglementează principiile şi procedura după care se desfăşoară activitatea autorităţilor administraţiei publice. aceasta poate fi absolut determinată sau relativ determinată. sancţiunile de drept administrativ pot fi: determinate. cum ar fi: criteriul sectorului de activitate. s-a apreciat în doctrină prezintă importanţă în opera de interpretare şi aplicare a lor. Astfel. care se realizează prin norma respectivă. De asemenea. lăsând subiectelor de drept posibilitatea de a face sau a nu face ceva. adică norme obligatorii de executat sau de realizat. Clasificarea normelor de drept după criteriul sferei lor de cuprindere. criteriul ramurii şi domeniului activităţii executive ( identic pe fond cu cel mai înainte menţionat) sau criteriul obiectului de reglementare. norme speciale. pentru a reglementa situaţii apărute în mod excepţional. o normă specială sau una excepţională poate deroga de la normele generale de acelaşi rang pentru că primele au fost adoptate sau emise pentru a reglementa o situaţie specială sau una excepţională. În ce priveşte clasificarea normelor de drept administrativ. În doctrina actuală. După criteriul obiectului de reglementare au fost identificate următoarele categorii de norme de drept administrativ: norme organice (cele care reglementează înfiinţarea. Între acestea există un raport de la întreg la parte. După un alt criteriu. în plus faţă de aceste criterii şi implicit clasificări fundamentate de doctrina postbelică. norme care au ca obiect raporturile dintre autorităţile administraţiei publice. norme de garantare a aplicării altor categorii de norme juridice. norme de apărare a valorilor sociale cu caracter generic şi norme de contencios administrativ. şi persoane fizice şi juridice. având o sferă largă de reglementare. Sub aspectul gradului de determinare. al specificului raporturilor sociale pe care le reglementează. Sancţiunea normei de drept administrativ prevede urmările ce decurg în cazul nerespectării normei. Trebuie făcută însă distincţia între sancţiune ca element al structurii logico-juridice şi sancţiune ca element al răspunderii juridice din dreptul administrativ. 29 . adică normele prin care se interzic anumite fapte sau acte administrative şi norme cu caracter permisiv. care reglementează o anumită grupă de raporturi sociale. prin care subiectelor raporturilor juridice administrative li se permite să facă sau să nu facă un anumit act sau fapt. norme de structurare în sistem a altor categorii de norme juridice. norme cu caracter prohibitiv. norme referitoare la statutul funcţionarului public. a fost adăugat şi criteriul funcţiei dreptului administrativ. pe de altă parte. Spre exemplu. După criteriul gradului de impunere a normelor sau caracterul dispoziţiei. adoptate în cazuri de excepţie. în doctrina postbelică au fost propuse mai multe criterii pentru clasificarea normelor de drept administrativ. norme care reglementează răspunderea administrativă. organizarea şi funcţionarea structurilor administrative). relativ determinate. normele de drept administrativ pot fi: norme care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice şi raporturile dintre ele. pe de-o parte. potrivit căruia distingem între: norme organice. norme care reglementează controlul administrativ.caracter permisiv. respectiv al sferei de cuprindere. norme care reglementează instituţia contenciosului administrativ şi norme procesuale. bine determinate şi norme excepţionale. Ca şi ipoteza. se mai poate distinge între norme cu caracter imperativ. existând situaţii în care aceasta nu apare însă prevăzută expres. acestea pot fi împărţite în mai multe categorii. după criteriul sferei de cuprindere a normelor s-a delimitat între: norme generale.

Raporturile de drept administrativ se caracterizează prin două trăsături esenţiale. în timp ce în alte categorii de raporturi de drept administrativ. raporturile de drept administrativ sunt relaţii sociale ce se formează. alături sau în locul unei autorităţi a administraţiei publice. iar celălalt este titular de obligaţii. Raportul de drept administrativ presupune existenţa a cel puţin două persoane. În primul rând. să se pună în mişcare şi să dea naştere. Dacă într-un act normativ. Subiectul titular de drepturi se numeşte subiect activ. obiect şi conţinut. Obiectul raportului juridic este definit de regulă ca reprezentând o anumită acţiune sau conduită asupra căreia sunt îndreptate drepturile şi obligaţiile părţilor. iar norma de excepţie se va aplica şi în raport cu norma generală şi în raport cu norma specială. în legătură cu organizarea şi exercitarea competenţei organelor administraţiei publice. Prima trăsătură urmăreşte să individualizeze raporturile de drept administrativ faţă de raporturile de drept civil. este vorba de raporturi de putere care apar în sfera relaţiilor sociale. Cu alte cuvinte. unul dintre subiecte este întotdeauna un purtător al autorităţii publice. Raporturile de drept administrativ Într-o formulare generală. în condiţiile legii. reglementate de dreptul administrativ. Deoarece activitatea de administrare este realizată în principal de autorităţile administraţiei publice. cel puţin unul din subiectele raporturilor de drept administrativ este învestit cu prerogative de putere publică. în principal. iar subiectul titular de obligaţii se numeşte subiect pasiv. Raportul de drept administrativ se compune ca orice raport juridic din trei elemente: subiecte. şi în subsidiar de autorităţile publice. fiind prin natura lor 30 . Este vorba despre fapte juridice administrative. denumite subiecte. Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale care au fost reglementate.Semnificaţia practică a acestor delimitări decurge din faptul că atunci când există mai multe norme juridice care reglementează aceleaşi relaţii sociale este necesară o operaţie de analiză a criteriilor ce fundamentează aplicarea unei norme înaintea alteia. ce pot fi independente de voinţa omului sau de acţiuni ori inacţiuni ale omului. de către normele dreptului administrativ. norma specială este cea care se aplică în raport cu norma generală. În anumite raporturi. De asemenea. direct sau indirect. poate fi vorba şi de o structură autorizată de o autoritate publică să presteze un serviciu public. se modifică sau se sting în condiţiile prevăzute de normele dreptului administrativ. În al doilea rând. determinând. adică prin intervenţia unor fapte juridice. Totodată. în timp ce prin cea de-a doua trăsătură se urmăreşte delimitarea raporturilor de drept administrativ de celelalte raporturi de drept public. Pentru ca norma juridică să acţioneze. relaţii sociale ce sunt supuse reglementărilor normelor dreptului administrativ. Prin urmare. § 6. Ele se nasc. Obiectul raporturilor de drept administrativ îl constituie acele acţiuni sau inacţiuni. nu orice relaţie socială este reglementată de norme juridice şi nu poate fi conceput un raport juridic în absenţa normelor juridice. un anumit comportament din partea celuilalt subiect. în care pot intra şi autorităţi ale administraţiei publice. să modifice sau să stingă un raport de drept administrativ este necesar să intervină ceva exterior ei. autorităţi publice sau structuri ne-statale. prin raporturi juridice înţelegem relaţiile sociale ce se află sub incidenţa normelor juridice. ori fapte materiale care se realizează în sfera administraţiei publice. un fapt de care însăşi norma juridică leagă aplicarea sa. ambele subiecte pot fi titulare atât de drepturi cât şi de obligaţii. normele de drept administrativ au valoare de drept comun atunci ele se aplică înaintea altor categorii de norme ce vizează aceeaşi materie. unul din subiecte este titular de drepturi.

În aceste situaţii.foarte numeroase şi diverse. în cadrul cărora subiectele active acţionează tot pe baza şi în executarea legii. în special cu privire la organizarea şi funcţionarea administraţiei publice. Codificarea dreptului administrativ şi a procedurii administrative Dezvoltarea unei practici administrative diversificate. excepţiile fiind stabilite expres prin lege. el având ponderea cea mai ridicată în ansamblul raporturilor juridice administrative. În doctrină se apreciază că. 31 . acest gen de raporturi ar fi cel mai răspândit. caracterizată printr-o extremă diversitate impune ca raporturile juridice născute din aplicarea normelor de drept administrativ să fie foarte diverse. subiectele din afara sistemului intră în raporturi juridice cu reprezentanţii administraţiei publice. Fără a nega dificultatea unui demers legislativ de asemenea anvergură. Unii autori au identificat şi categoria raporturilor juridice de utilizare a serviciilor publice. varietăţii de acţiuni specifice administraţiei publice. de colaborare şi de participare. normele dreptului public. dar în egală măsură dinamismului şi mobilităţii ce caracterizează în mod uzual. fiind vorba despre raporturi de natură procesuală. nu de puţine ori contradictorii. În acest caz. Şi aceste raporturi pot fi: de subordonare. subiectele realizează acte de drept public sau de drept privat. În cazul raporturilor de subordonare. O particularitate a raporturilor de drept administrativ o constituie faptul că exercitarea drepturilor autorităţilor administraţiei publice reprezintă şi o obligaţie a acestora. A doua categorie mare de raporturi o reprezintă raporturile care se formează între un subiect ce aparţine administraţiei publice şi unul din afara acestui sistem. având dreptul de a conduce. De asemenea mai poate fi adăugată categoria raporturilor care privesc soluţionarea conflictelor juridice dintre o autoritate a administraţiei publice. subiectele raporturilor de drept administrativ se află pe aceeaşi poziţie şi acţionează împreună în vederea realizării unui scop comun. norma juridică să lege naşterea. În principiu. controla şi anula actele emise de organul ierarhic inferior şi eventual de a-l sancţiona pe cel subordonat. subiecţii participă la exercitarea unor atribuţii pe care legea le dă în competenţa unui organism colegial. O primă categorie o reprezintă raporturile care se formează în cadrul administraţiei publice. îndruma. Conţinutul raporturilor de drept administrativ îl formează totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce revin subiectelor acestora. Ele pot fi raporturi de subordonare. subiectul supraordonat dispune cu privire la comportamentul celuilalt subiect. sau chiar o autoritate publică. datorată mai ales. modificarea sau stingerea unor drepturi şi obligaţii din sfera administraţiei publice. În cazul raporturilor de colaborare. Important este ca de acestea. drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice nu pot fi transmise sau cedate unei alte autorităţi administrative. Complexitatea administraţiei publice. În cazul raporturilor de participare. unul din subiecte acţionează ca o autoritate ierarhic superioară. şi alte structuri administrative sau particulari (persoane fizice sau juridice). § 7. dar în calitatea lor de servicii publice înfiinţate pentru desfăşurarea de activităţi cu caracter de prestaţie în vederea satisfacerii unor necesităţi de interes public. În această categorie de raporturi juridice. faţă de care subiecţii se pot afla în raporturi de subordonare. ele neputând să decidă singure dacă le exercită sau nu. în general. de colaborare şi de participare. a determinat specialiştii în drept administrativ şi ştiinţa administraţiei să se pronunţe dea lungul vremii în favoarea unei reglementări unitare şi sistematizate în ce priveşte procedura administrativă.

cele privitoare la administraţia locală. ar avea proporţii imense şi ar fi într-o continuă transformare. Pe linia de gândire promovată de specialiştii din perioada interbelică. civilizată. pe cât posibil unitare. urmau să fie enumerate principiile fundamentale ale administraţiei publice. Deşi denumită generic procedură administrativă. la poliţia vânătoarei sau a pescuitului sau la poliţia circulaţiei etc. în doctrina postbelică a fost subliniată şi necesitatea elaborării unui Cod administrativ care ar fi urmat: să confere forţă juridică obligatorie procedeelor.necesitatea codificării procedurii administrative rămâne în principiu. procedura administrativă a fost definită ca reprezentând totalitatea normelor juridice care reglementează forma în care se îndeplineşte întreaga activitate a organelor administraţiei de stat. În egală măsură. principiul adevărului material. ca de exemplu. considerându-se că. în doctrina interbelică s-a apreciat că. în contextul analizei procedurii actelor administrative. Dintr-o altă perspectivă. principiul legalităţii. datorită numărului mare şi diversificat de norme ce alcătuiesc această ramură a dreptului. De asemenea. pornindu-se de la premisa că. ea reprezenta doar o parte a procedurii în cadrul aparatului administraţiei de stat şi anume procedura administrativă necontencioasă cuprinzând principiile şi regulile de emitere şi executare a actelor administrative. organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei de stat. procedură administrativă contencioasă. să elimine paralelismele sau contradicţiile din reglementările în domeniu şi să utilizeze o terminologie unitară.. democratic şi social ar trebui să fie înainte de toate o administraţie publică transparentă. spre deosebire de procedura folosită pentru soluţionarea de litigii de către organele de jurisdicţie din cadrul administraţiei de stat. ducând la simplificarea tuturor actelor normative privitoare la conducerea. formele necesare şi condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea elaborării şi executării unei decizii legale. un Cod administrativ nu ar fi niciodată la curent cu legislaţia în vigoare din cauza modificărilor sau reînnoirilor prea dese şi prea repezi ale legilor ce o alcătuiesc. o încercare de codificare a unor materii atât de diferite cum sunt. fără altă specificare. într-o ordine logică. transparenţă de neconceput în absenţa unor norme clare. codificarea dreptului administrativ este privită însă ca o operaţiune dificilă. Doctrina postbelică românească s-a caracterizat dimpotrivă pe poziţia unei susţineri constante a necesităţii codificării. la vămi. a principiilor de drept. o administraţie publică. observăm că. să constituie o unificare sintetică a reglementărilor în domeniu. În doctrina postbelică. asemănătoare celei judecătoreşti. un obiectiv important al societăţii româneşti actuale. principiul contradictorialităţii. Codul de procedură administrativă trebuia să conţină reguli privind emiterea actelor administrative. în măsură să asigure realizarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor. organizare şi funcţionare apreciate ca optime. într-un stat de drept. este pusă în discuţie necesitatea codificării procedurii administrative. doctrina interbelică a promovat un punct de vedere oarecum diferit. cunoscute de toată lumea. Doctrina de după 1990 a revenit la teza necesităţii codificării normelor de drept administrativ. un cod reprezintă o reunire. concretizat deja în elaborarea unui proiect al unui Cod de procedură administrativă. pornind de la 32 . un Cod de procedură administrativă. Astfel. care reglementează o materie sau materii analoage. în timp ce doctrina interbelică s-a referit de regulă. precum şi mai cu seamă mobilităţii lor permanente. principiul aprecierii autonome a probelor. doctrina postbelică ca şi doctrina actuală au în vedere în primul rând. metodelor şi tehnicilor de conducere. principiul motivării. modernă. la ideea unui Cod administrativ. principiul revocării şi principiul limitării recursului ierarhic. însă practica legiferării s-a îndepărtat tot mai mult de această idee. Paradoxal. pornindu-se de la premisa că. În plus.

dar mai ales. cursurile de drept administrativ fiind introduse prin Legea asupra instrucţiunii a Principatelor Unite din 1864. 33 . Grigore Ghica. s-a întocmit. ar contribui la protejarea cetăţenilor împotriva arbitrariului administrativ. orientarea şi raţionalizarea activităţii autorităţilor învestite cu prerogative de putere publică. nu numai în învăţământul superior juridic dar şi ca materie de cultură generală în învăţământul secundar. şi chiar mai înainte a Facultăţii de drept din Bucureşti (1859) identificăm o disciplină unică “Drept public şi drept administrativ”. Deoarece pentru această importantă instituţie a dreptului administrativ. ca forme principale de activitate a autorităţilor administraţiei publice. Prin conţinutul său. care se completează cu regulile procedurii civile. Este vorba despre aspecte precum: supunerea administraţiei legalităţii. fie prin instanţele specializate ce fac parte din structura puterii judecătoreşti. o astfel de reglementare ar trebui să răspundă necesităţilor izvorâte din practica administrativă. În plus. coerenţa şi accesibilitatea şi în raport cu cetăţenii. cu alte cuvinte. aspectele legate de forma lor. există în principiu reglementări speciale. punerea lor în executare. cât mai ales. viciile lor precum şi modalităţile de contestare. Codificarea procedurii administrative şi-ar dovedi utilitatea. garanţiile acordate celor administraţi. Urmare a măsurilor luate de Domnul Moldovei. ea urmând să stabilească cu prioritate nu doar formalităţile care stau la baza emiterii actelor administrative. respectiv elementar. Totodată. de către o comisie. Adoptarea unui astfel de cod ar permite în timp. normalizarea şi unificarea activităţii administraţiei publice reprezintă cele mai puternice argumente care s-ar afla la baza codificării administrative. o asemenea reglementare ar trebui să conducă la eliminarea oricăror paralelisme sau contradicţii între actele normative în domeniu. sintagma procedura administrativă este adesea utilizată cu referire la principiile şi regulile aplicabile administraţiei active. codificarea procedurii administrative ar permite utilizarea unei terminologii unitare. Simplificarea. regimul actelor administrative şi în egală măsură. în activitatea executivă. regăsim sub conceptul de contencios administrativ. Procedura administrativă poate fi contencioasă sau necontencioasă. după cum urmăreşte sau nu soluţionarea unei situaţii conflictuale. ce fac parte din administraţia activă. adică ceea ce în mod tradiţional. exercitat fie prin autorităţile cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale. sistematizarea. care cuprinde legile administrative de la 1832 până la 1855. Procedura administrativă necontencioasă cuprinde de regulă. principiile fundamentale specifice administraţiei publice precum şi regulile de elaborare şi executare a actelor administrative. § 8. efectele produse. regimul juridic aplicabil acestor acte. un Manual Administrativ al Principatului Moldovei. întreaga activitate în administraţia publică fiind caracterizată printr-o mare varietate de noţiuni. în timp. alături de normele materiale. O dată cu formarea Universităţii din Bucureşti (1864). Loc şi rol în mişcarea de idei contemporană Ştiinţa dreptului administrativ românesc se formează în secolul al XIX-lea. Sinteză a evoluţiei doctrinei administrative româneşti.premisa că. rezumând legislativ problemele fundamentale ale dreptului administrativ contemporan. cei care se impune a fi protejaţi împotriva arbitrariului administraţiei. un rol important îl au şi normele de procedură. în doctrina de drept public contemporană. Procedura administrativă contencioasă se referă la controlul jurisdicţional asupra administraţiei.

intitulat Drept administrativ. 1900. în 1930.II. în anul 1891. autor Anibal Teodorescu. o parte generală şi o parte specială). prof. Lucrarea clasică în materie. autor Aurel Onciul (Viena. model de cercetare monografică a unei instituţii juridice. în 1934. toate la Bucureşti. Bucureşti. A urmat a doua lucrare cu titlul Elemente de drept administrativ. 1912.I ediţia a IV-a. exercita şi un contencios de interpretare. Drept administrativ român. 34 . ediţia a I-a apărută în 1923 şi ediţia a II-a apărută în 1930. aparţinând profesorului Constantin Dissescu. Din păcate. în special în cadrul cursurilor de doctorat. Consiliul de Stat era competent să judece toate litigiile care îi erau deferite de anumite legi. Despre ierarhia şi corpii administrativi (adică funcţionarii din administraţia publică centrală şi locală). În ordine cronologică pot fi identificate apoi următoarele lucrări mai importante: Drept administrativ român. ediţia a II-a. Cernăuţi. A treia în ordinea apariţiei.I. ediţia a I-a. Ea grupează materia în două părţi şi anume: I.I şi II. elaborată de acesta. regulament sau ordonanţă dată în materie administrativă. 1935. II. Astfel. 1944. vol. ediţia a III-a. autor Paul Negulescu. a Consiliului de Stat. date cu călcarea de legi şi regulamente. primul mare specialist în domeniu. particularii se puteau adresa direct Consiliului de Stat pentru a cere interpretarea unui decret. având două părţi. Tratat de drept administrativ. Este o enumerare exemplificativă a celor mai apreciaţi specialişti ai timpului. poate cel mai important moment l-a constituit înfiinţarea printr-o lege din anul 1864. Jean Vermeulen. ediţia a III-a. 1928. De altfel. pentru ca apoi să apară vol. Tratat de drept administrativ român. hotărârilor sau actelor de executare ale prefecţilor sau altor agenţi administrativi. hotărârile comisiilor de lucrări publice. prin care se aducea atingere intereselor lor. I. 1906. Constantin Rarincescu a realizat o cercetare ştiinţifică a dreptului administrativ. apărută în anul 1881. după doar doi ani de funcţionare. Tratat de drept administrativ. autor Victor Onişor. Principii generale şi II. Consiliul de Stat avea şi atribuţii de contencios administrativ. 1904. ediţia a IV-a. în 1925 şi vol. cărora li se mai pot adăuga nume de rezonanţă precum: Constantin Rarincescu. În plus. ediţia a III-a. Consiliul de Stat a fost desfiinţat prin Constituţia din 1866. a reprezentat cea mai importantă contribuţie în teoretizarea şi construirea unui sistem al contenciosului administrativ. ambele la Cluj. De asemenea. autor Marin Văraru. autor Anibal Teodorescu. Tratat de drept administrativ. Ion Gruia şi alţii.S-ar părea că anul 1875 reprezintă anul în care Dreptul administrativ şi-a câştigat autonomia ca ştiinţă de sine-stătătoare. iar vol. aparţinând lui Cristodul Suliotis. reglementări în domeniul Administraţiei Statului au existat în ţara noastră chiar înainte de constituirea disciplinei ştiinţifice a dreptului administrativ. fiind vorba despre anul apariţiei primei lucrări consacrată în întregime acestei discipline şi intitulată chiar Dreptul administrativ român aparţinând lui Giorgie Alexandrescu-Urechea şi publicată la Iaşi. 1929 şi vol. lucrare apărută la Bucureşti. cu o valoare ştiinţifică mai redusă. legea sa organică stabilind expres dreptul particularilor şi al persoanelor juridice vătămate în interesele lor de a acţiona în contencios administrativ împotriva hotărârilor miniştrilor date cu exces de putere şi cu călcarea legilor şi regulamentelor. Contenciosul administrativ român. particularii fiind astfel lipsiţi de o instanţă jurisdicţională în conflictele lor cu Administraţia Statului. Erast Diti Tarangul. ambele la Bucureşti. conţinând două părţi: Persoanele administrative şi Materiile administrative. lucrare scrisă sub influenţa şcolii germane. în perioada 1924-1944. Bucureşti. deoarece potrivit legii sale organice. dar cea mai valoroasă din punct de vedere ştiinţific şi didactic o reprezintă volumul al treilea al cursului de Drept public. În ce priveşte contribuţia legislaţiei la fundamentarea dreptului administrativ. vol. ca organ consultativ al Guvernului. care să reprime abuzul şi arbitrariul administrativ. Noţiuni de drept administrativ.

deoarece fiecare o cercetează sub diferite aspecte. Ea are un caracter practic. înfiinţat în anul 1930. “Institutul de Ştiinţe Administrative al României”. în domeniul dreptului administrativ şi ştiinţelor administrative. În opinia profesorului Paul Negulescu.În strânsă legătură cu ştiinţa dreptului administrativ s-a dezvoltat de regulă. din 3 în 3 ani şi editează Revista internaţională de ştiinţe administrative (Revue internationale des sciences administratives) cu apariţie trimestrială. Paul Negulescu. ţara noastră a devenit membru fondator al Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative (Institut International des Sciences Administratives). prof. cercetând diferite domenii de activitate socială. Institutul de Ştiinţe Administrative al României din perioada interbelică.I.D.). el “guvernează drepturile şi datoriile reciproce ale administraţiei şi ale administratorilor”. administraţia publică.). La rândul său. fiind în permanentă evoluţie şi căutând soluţii noi pentru viitor. periodic sunt organizate manifestări ştiinţifice şi de către “asociaţiile specializate” ale Institutului şi anume: Asociaţia Internaţională de Şcoli şi Institute de Administraţie (A.P. precum şi un caracter larg.E.I. Institutul Internaţional de Ştiinţe Administrative îşi desfăşoară activitatea cu respectarea a patru principii fundamentale: internaţionalitate fără rezerve. printre primele de acest gen din lume. tehnic etc. Dincolo de reuniunile ştiinţifice organizate de acest Institut. a fost aceea de a îi convinge pe guvernanţii vremii. Primul autor român care face referire la obiectul ştiinţei administraţiei şi la delimitarea acesteia faţă de ştiinţa dreptului administrativ a fost profesorul Constantin Dissescu. Aşa cum putem vorbi despre Şcoala românească interbelică de drept public. pe când dreptul administrativ formează numai o parte a ştiinţei administraţiei. dar aflate în interdependenţă. ele sunt totuşi distincte ca discipline.P. Prin acest institut. a stabilit încă de la înfiinţare. ea are caracter dinamic. din ţară şi din străinătate. Astfel. unicitate profesională şi adaptarea permanentă la realităţile în continuă mişcare.) şi Grupul European de Administraţie Publică ( G. institut ce organizează Congrese internaţionale de ştiinţe administrative. şi ştiinţa administraţiei. Paul Negulescu a înfiinţat “fără nici un sprijin oficial sau subvenţie din partea statului”. Paul Negulescu după primul război mondial. s-au conturat două ştiinţe: Ştiinţa Dreptului administrativ şi Ştiinţa administraţiei.I.E. de ordin economic. pe câtă vreme. de către aceiaşi autori. Una din preocupările majore ale prof. cu sediul la Bruxelles (în Belgia). tot aşa putem vorbi despre Şcoala românească interbelică de ştiinţa administraţiei.A. ştiinţa administraţiei se ocupă cu organizarea diferitelor autorităţi administrative. continuatorul lui Dissescu. Asociaţia Internaţională de Informatică şi de Documentare în Administraţia Publică (A. La 30 iunie 1925. cu atribuţiile şi modul lor de funcţionare. cu ierarhia.A. tinzând să formeze administratori. Cu toate că şi una şi cealaltă cercetează administraţia publică. contacte cu marii specialişti ai vremii. al normelor juridice aplicabile în administraţia publică iar ştiinţa administraţiei o cercetează şi sub alte aspecte ale sale. întrucât ambele au ca obiect comun de cercetare. a unui institut de cercetare ştiinţifică. cu sediul în Bucureşti. pe care l-a condus până la sfârşitul vieţii.A. neutralitate absolută. 35 . în opinia căruia: Ştiinţa administraţiei stabileşte principiile raţionalizării administraţiei de stat. ca două ştiinţe distincte. sociologic. în anul 1946. de necesitatea înfiinţării unui învăţământ administrativ de specialitate şi respectiv. dreptul administrativ este totalitatea regulilor după care se exercită această activitate.I. deşi formal a deţinut doar funcţia de “secretar general”. conducătorul ei fiind profesorul de talie europeană. singur sau în colaborare. ştiinţa dreptului administrativ o cercetează sub aspect juridic.

să perfecţioneze educaţia profesională a funcţionarilor existenţi la data înfiinţării sale. şi în raport de aceasta s-a impus fundamentarea unor categorii noi. cu ocazia conferinţelor organizate la Bucureşti. începând cu anul 1968 a constituit un puternic impuls pentru reactualizarea ştiinţei administraţiei. Organizare şi metode în administraţia de stat. profesorul Paul Negulescu fiind numit directorul acestei şcoli. începând cu anul universitar 1968-1969 (după anul 1967). metoda analitică a fost îmbinată cu metoda experimentală (ancheta administrativă). După adoptarea Constituţiei din anul 1948 a trecut pe primul plan cercetarea juridică a administraţiei de stat. contenciosul administrativ şi urbanismul. când şi-a încetat apariţia ca urmare a războiului. Începând cu anul 1926. a Institutului de Ştiinţe Administrative. principii. specific noului regim politic instalat. Sisteme administrative contemporane. În aceste scopuri. prin introducerea alături de tradiţionalul curs de Drept administrativ a unor discipline de specialitate precum: Ştiinţa şi tehnica administraţiei. Istoria administraţiei. să formeze profesional pe tinerii care doreau să se dedice unei cariere în administraţia publică. sub conducerea Institutului de Ştiinţe Administrative al României (1944-1948). Revista de drept public conţinea şi studii privind jurisprudenţa în care deciziile judecătoreşti erau prezentate în grupe pentru a se putea formula principiile. După decembrie 1989. împreună cu Prefectul judeţului şi Consiliul Judeţean. Ea a permis crearea de noi curente de idei ce au influenţat pozitiv dezvoltarea dreptului administrativ. după desfiinţarea Institutului (1948-1967). Unul dintre obiectivele importante ale Institutului l-a reprezentat şi realizarea unor schimburi de experienţă cu institutele asemănătoare din străinătate. Urbanism etc. sub egida Institutului a început publicarea Revistei de drept public. De asemenea. etapa reactualizării cercetărilor de ştiinţa administraţiei prin înfiinţarea secţiei de Drept economic-administrativ la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Reînfiinţarea învăţământului superior administrativ. astfel încât prin cercetările sale “să servească drept călăuză organelor administrative şi instanţelor judecătoreşti” oferind soluţii pentru o mai bună organizare administrativă. la care au colaborat alături de specialiştii români şi personalităţi străine de mare reputaţie ştiinţifică. ale dreptului administrativ. Documentare administrativă. pe baza consacrării principiului fundamental al unicităţii puterii în stat. documentarea administrativă. Ştiinţa dreptului constituţional se redefinea. iar apoi lunară până în anul 1943. iar pe de altă parte. doctrina administrativă românească a parcurs următoarele etape: a). Activitatea acestor două instituţii fundamentale în domeniul administraţiei publice sa axat pe cercetarea următoarelor teme principale: organizarea administrativă a României. în anul 1995. b). În anul 1928 se înfiinţează Şcoala superioară de documentare şi ştiinţe administrative pe lângă Institutul de Ştiinţe Administrative al României.Obiectivul fundamental al Institutului l-a constituit elaborarea unei doctrine administrative româneşti unitare. tradiţia a fost reluată prin reînfiinţarea la Sibiu. de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu prin Facultatea de ştiinţe juridice. Şcoala a avut încă de la început un dublu obiectiv: pe de-o parte. deveniţi şi oaspeţi ai acestuia. c). 36 . În perioada postbelică. Revista de drept public a avut o apariţie trimestrială până în anul 1933. etapa juridicizării cercetărilor asupra administraţiei de stat. ca urmare a Simpozionului naţional cu tema “Constituţionalitate şi legalitate în administraţia locală şi judeţeană” organizat în octombrie 1994. etapa continuării cercetărilor de ştiinţa administraţiei. În acest scop se organiza un ciclu de conferinţe anuale în care se dezbăteau diverse probleme administrative.

reuniuni în care sunt implicate şi structuri guvernamentale. ordinele prefecţilor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale 37 . apariţia sa a fost anuală sub forma unui număr dublu). Din anul 2003. Institutul de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” a fost recunoscut ca secţie naţională a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative de la Bruxelles. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice alături de norme aparţinând altor ramuri de drept c. Revista de drept public are din nou o apariţie trimestrială. Care sunt cele trei teorii dezvoltate în doctrina postbelică cu privire la sfera de întindere a dreptului administrativ ? a. teoria unicităţii. ramura dreptului public care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice precum şi pe cele de natură conflictuală dintre autorităţile publice şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative b. actele administraţiei ministeriale şi extra-ministeriale.La Congresul Jubiliar din octombrie 1995 al Institutului s-a hotărât ca la numele său tradiţional să se mai adauge şi numele lui “Paul Negulescu”. actele autorităţilor autonome centrale.dreptul administrativ este singura ramură de drept aplicabilă administraţiei publice 3. Din anul 1995 s-a reluat tradiţia publicării Revistei de drept public. ramura dreptului public care reglementează relaţiile de natură conflictuală dintre autorităţile publice şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative 4. realităţi exterioare ale dreptului c. actele normative adoptate sau emise de către autorităţile publice competente 5. Dreptul administrativ poate fi definit ca reprezentând: a. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1. persoană juridică de drept public. teoria unicităţii. ordonanţele Guvernului. § 9. Constituţia. teoria triplei naturi juridice şi teoria subsidiarităţii 2. Prin teza dublei naturi juridice se înţelege că: a. teoria dublei naturi juridice şi teoria subsidiarităţii b. România a redevenit gazdă a reuniunilor ştiinţifice patronate de Institutul Internaţional de Ştiinţe Administrative. legile. Izvoarele scrise ale dreptului administrativ sunt: a. cu o apariţie semestrială (doar în anii 1996 şi 1997. Tot din anul 1995. Prin Legea nr. organizarea şi funcţionarea Institutului de drept public şi Ştiinţe Administrative al României s-au pus bazele transformării Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” în Institutul de drept public şi Ştiinţe Administrative al României. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice alături de ştiinţa administraţiei b. hotărârile Guvernului. decretele-legi. Din anul 2001. teoria pluralităţii.246/2007 privind înfiinţarea. Izvoarele formale ale dreptului reprezintă: a. ramura dreptului public care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice c. spre a cinsti memoria primului fondator. condiţiile sociale care determină adoptarea unor norme juridice b. subiect de drept. teoria dublei naturi juridice şi teoria subsidiarităţii c.

să fie de aplicaţie directă. normele de drept administrativ se clasifică în: a. legile. actele autorităţilor autonome centrale c. obiceiul şi principiile generale ale dreptului 8. actele administraţiei ministeriale şi extra-ministeriale. să fie ratificat conform dispoziţiilor constituţionale 7. relaţiile sociale reglementate de norme ale dreptului public b. normele ce reglementează raporturile sociale ce apar între autorităţile administraţiei publice şi restul autorităţilor publice 9. actele administraţiei ministeriale şi extra-ministeriale. subiectele la care se referă norma c. dispoziţia şi sancţiunea b. norme speciale şi norme excepţionale b. ordonanţele Guvernului. dispoziţia şi sancţiunea 10. conduita pe care trebuie să o urmeze subiectele la care se referă. să fie ratificat conform dispoziţiilor constituţionale. norma de drept administrativ conţine următoarele elemente: a. obiceiul. obiceiul şi jurisprudenţa c. nemijlocită. să conţină norme de drept administrativ c. ipoteza şi dispoziţia c. Raporturile de drept administrativ reprezintă: a. condiţiile în care urmează să se aplice conţinutul normei b. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ sunt: a. să fie de aplicaţie directă. legile. norme imperative. ipoteza. direct sau indirect. norme generale.Dispoziţia normei de drept administrativ indică: a. norme prohibitive şi norme permisive 12. nemijlocită. relaţiile sociale reglementate de norme ale ştiinţei administraţiei c. norme organice şi norme ordinare c. În cazul raportului de drept administrativ: 38 . ordonanţele Guvernului. normele ce reglementează raporturile sociale care apar între autorităţile administraţiei publice în realizarea sarcinilor executive. Constituţia. ce trebuie să facă sau să nu facă acestea 11. nemijlocită. Ce condiţii trebuie să îndeplinească tratatul internaţional pentru a fi izvor al dreptului administrativ? a. actele autorităţilor autonome centrale. norme constituţionale. să fie de aplicaţie directă. Sub aspectul structurii logico-juridice. să conţină norme de drept administrativ b. ordinele prefecţilor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale 6. Normele de drept administrativ sunt: a. împrejurările. hotărârile Guvernului. relaţiile sociale reglementate. între acestea şi particulari c. După criteriul sferei de cuprindere. jurisprudenţa. principiile generale ale dreptului b. Constituţia.b. normele ce reglementează relaţiile sociale ce apar între autorităţile administraţiei publice b. adică prin intervenţia unor fapte juridice de normele dreptului administrativ 13.

ambele subiecte sunt întotdeauna.stabilească diferenţele dintre competenţele materială. Legislaţia românească actuală utilizează cel mai adesea. colectiv organizat de oameni care exercită prerogative de putere publică. noţiunea de administraţie de stat. După criteriul modului de formare. desemnează autorităţile locale autonome alese la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale existente. studenţii vor avea posibilitatea să: . Rezultatele aşteptate : studenţii vor înţelege. competenţa şi capacitatea organelor administraţiei publice. dar teoriile ştiinţifice despre aceasta s-au conturat mai târziu. gestiona şi opera cu noţiunile specifice referitoare la noţiunile de administraţie centrală şi administraţie de stat. Noţiuni specifice Organizarea administraţiei de stat. fie într-o activitate din administraţia locală. capacitatea şi competenţa acestor autorităţi. odată cu apariţia şi dezvoltarea dreptului administrativ şi a ştiinţei administraţiei. noţiunea de autoritate publică privită ca organ public. organele administraţiei publice se clasifică în: organe ale administraţiei publice alese şi organe ale administraţiei publice numite. alte structuri centrale de specialitate precum şi ramificaţiile acestora în teritoriu. Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore.a. sarcinile. prin secolul XIX. este folosită de regulă. unul dintre subiecte este întotdeauna un purtător al autorităţii publice c. în limitele legii. Autoritatea (organul) administraţiei publice reprezintă acea structură organizaţională care. fie într-o activitate statală. sub aspectul rolului lor administrativ. persoane juridice de drept public Partea a II-a Autorităţile administraţiei publice Modulul I Teoria generală a organizării administraţiei publice • • • Obiective specifice : cunoaşterea. sub controlul direct sau indirect al Parlamentului. autorităţile ce formează puterea executivă sunt studiate la drept constituţional sub aspectul rolului lor politic şi la drept administrativ. cu referire la şeful de stat. în sens organic. Guvern şi ministere. 39 . un sistem al organizării administraţiei publice. teritorială şi temporală. • § 1. Competenţe dobândite : în momentul în care vor finaliza studiul acestui modul. În doctrina franceză domină teza potrivit căreia. ambele subiecte sunt întotdeauna. autorităţi ale administraţiei publice b. ca fenomen a apărut odată cu statul.stabilească criteriile pe baza cărora se stabilesc capacitatea şi competenţa diverselor autorităţi publice de la nivel local şi central. potrivit Constituţiei şi legii are personalitate de drept public şi acţionează din oficiu pentru executarea legii sau prestarea serviciilor publice. iar noţiunea de administraţie locală. În doctrina occidentală. aprofundarea şi utilizarea noţiunilor fundamentale referitoare la autorităţile administraţiei publice. tot în sens organic. putând fi identificat cel puţin în plan teoretic. Administraţia de stat şi administraţia locală compun administraţia publică. . înţelegerea.

Studiul acestor componente structurale se face atât de ştiinţa dreptului administrativ.administraţia de stat în teritoriu: prefect. Astfel. organele administraţiei publice se clasifică în: organe ale administraţiei publice colegiale şi organe ale administraţiei publice individuale. în doctrina administrativă. 40 . în doctrina administrativă au fost identificate următoarele părţi componente ale organului administraţiei publice şi implicit ale oricărei autorităţi publice: personalul din administraţie. în timp ce ştiinţa dreptului financiar şi unele ştiinţe economice abordează aspectele economice ale acestor autorităţi. organele de conducere colegială. repartizării şi promovării personalului. şi instituţii publice centrale subordonate ministerelor sau autorităţilor administrative autonome (inclusiv regiile autonome. după caz. Existenţa autorităţilor publice este percepută în mod curent de către cetăţeni. capacitatea juridică pe care o exercită. se află criteriul teritorial. într-o viziune tradiţională. În regimul constituţional românesc actual. cât şi de ştiinţa administraţiei sub aspectul recrutării. în ce priveşte competenţa organelor administraţiei publice. a sarcinilor organelor administrative şi a mijloacelor din dotare. Guvern. organe centrale de specialitate (ministere. servicii deconcentrate subordonate ministerelor sau celorlalte organe centrale de specialitate. prin identificarea clădirilor în care aceste autorităţi îşi au sediul. § 2. pentru activitatea şi actele lor juridice. sistemul autorităţilor administraţiei publice se compune din: . După criteriul competenţei lor. şi mai ales.administraţia centrală: Preşedinte. cât. Criteriul funcţional se află la baza delimitării autorităţilor administraţiei publice în autorităţi cu competenţă generală şi autorităţi cu competenţă specială. iar sfera competenţei acestora este înţeleasă prin intermediul activităţii funcţionarilor publici cu care intră în contact. adoptă acte administrative ca urmare a deliberării lor. competenţei şi capacităţii administrative. pe când organele de conducere individuală emit acte administrative. autorităţi administrative autonome). activitatea. prin întrunirea majorităţii persoanelor care le compun. Dacă personalul din administraţie va face obiectul unei analize distincte consacrate funcţiei publice. La baza delimitării autorităţilor administraţiei publice în autorităţi ale administraţiei publice centrale şi autorităţi ale administraţiei publice locale. Cunoaşterea clasificării organelor administraţiei publice prezintă şi un deosebit interes practic.administraţia locală: consiliul local şi primarul (administraţie locală de bază) şi consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean (administraţie locală intermediară). noţiunile de competenţă şi capacitate au constituit obiect de analiză la cursurile de drept administrativ iar conceptul de sarcini ale administraţiei a intrat în sfera de preocupare a ştiinţei administraţiei.După criteriul naturii lor. mai ales sub aspectul juridic al problematicii funcţiei. care îşi desfăşoară de regulă. aceasta va fi prezentată în cele ce urmează prin raportare la noţiunea conexă de capacitate şi implicit la conceptul de sarcini ale administraţiei publice. competenţa şi capacitatea organelor administraţiei publice De regulă. . mijloacele materiale şi financiare şi competenţa de care dispun. . Sarcinile. atâtea câte mai există şi companiile naţionale). alte organe subordonate Guvernului sau ministerelor. privit ca acea rază teritorială în care poate acţiona autoritatea respectivă. În mod tradiţional. organele administraţiei publice se clasifică în: organe ale administraţiei publice centrale şi organe ale administraţiei publice locale (sub aspectul competenţei teritoriale) şi în: organe ale administraţiei publice cu competenţă generală şi organe ale administraţiei publice cu competenţă specială (sub aspectul competenţei materiale). atât pentru modul de formare şi organizare.

o autoritate a administraţiei publice 41 . sarcinile reprezentând atât obiectul cât şi finalitatea îndeplinirii atribuţiilor (competenţei). reclamate de realizarea competenţei lor. nefiind lăsată la libera alegere a administraţiei publice. Competenţa are un caracter obligatoriu. În doctrina postbelică s-au dezvoltat două teze cu privire la această corelaţie. . Răspunsul nu poate fi decât pozitiv. o serie de caractere ale competenţei. capacitatea nu se identifică cu competenţa. Competenţa materială desemnează sfera şi natura atribuţiilor unei autorităţi a administraţiei publice. sub următoarele trei aspecte: . putem realiza dacă o anumită formaţiune colectivă are sau nu calitatea de subiect de drept administrativ numai cercetând competenţa ei legală. Potrivit unei teze devenită tradiţională. necesităţi care reprezintă raţiunea de a fi a acestor organe. După gradul de întindere. Potrivit celei de-a doua teze fundamentale.capacitatea presupune posibilitatea de a acţiona în nume propriu. Observăm că. Identificarea conţinutului acestei noţiuni s-a realizat însă. stabilită în legea organică. practic. exercitarea acesteia este obligatorie. Competenţa desemnează ansamblul atribuţiilor stabilite de Constituţie sau de lege ce conferă drepturi şi obligaţii pentru a desfăşura în nume propriu şi în realizarea puterii publice. în sensul că.capacitatea este proprie doar organelor administrative. fiind vorba de elementele ce definesc esenţa regimului politic actual. Atribuţiile unui organ al administraţiei publice sunt mijloacele juridice de realizare a sarcinilor. în funcţie de sarcinile ce-i revin. . deşi. doctrina a identificat în unanimitate. teritorială (rationae loci) şi temporală (rationae temporis). De-a lungul vremii. Sarcinile autorităţilor administraţiei publice reprezintă ansamblul necesităţilor sociale. în timp ce competenţă au atât organele administrative cât şi structurile lor organizatorice şi funcţionale. Competenţa are un caracter autonom. Noţiunea de competenţă. În ce priveşte clasificarea competenţei. se identifică trei tipuri de competenţă: materială (rationae materiae). evaluate politic şi consacrate prin norme juridice. atât în doctrina clasică. Capacitatea administrativă reprezintă aptitudinea organelor administraţiei publice de a fi subiecte în raporturile juridice administrative. capacitatea se identifică cu competenţa. capacitatea reprezintă aptitudinea de a fi titular de drepturi şi de obligaţii în raporturile administrative. o anumită activitate administrativă. în doctrină s-a dezvoltat teza potrivit căreia. cât şi în doctrina postbelică. constând în dreptul autorităţii administraţiei publice de a-şi realiza atribuţiile şi corelativ obligaţia celorlalte autorităţi de a-i asigura independenţa necesară. însăşi competenţa. în timp ce capacitatea nu poate fi transmisă altui subiect de drept. în doctrina românească de regulă.atribuţiile ce formează conţinutul categoriei de competenţă pot fi delegate. noţiune fundamentală pentru ştiinţa dreptului administrativ. este diferit analizată. Pe baza acestor teorii. mod constant prin stabilirea corelaţiei dintre competenţă şi capacitate. în timp ce competenţa nu presupune o astfel de independenţă. obiectiv determinate. potrivit noului sistem constituţional pot fi identificate anumite sarcini generale ale statului la a căror realizare să contribuie toate categoriile de autorităţi publice. în sensul că fiecare autoritate a administraţiei publice are o competenţă determinată de lege. Capacitatea se distinge de competenţă.În doctrina actuală s-a pus problema dacă. Competenţa are un caracter legal. în această teorie. elementul cheie în definirea celor două noţiuni fiind conceptul de atribuţii. fundamentul capacităţii administrative îl constituie normele de conferire a competenţei pe care o întâlnim numai în cazul organelor administraţiei publice. element determinant al competenţei.

organe alese şi organe numite b. administraţia centrală şi administraţia locală 42 . organele administraţiei publice se clasifică în: a. organe ale administraţiei publice centrale şi organe ale administraţiei publice locale b. După criteriul modului de formare. organe centrale şi organe locale 2. De regulă. După gradul de întindere. organe ale administraţiei publice alese şi organe ale administraţiei publice numite c. organe ale administraţiei publice centrale şi organe ale administraţiei publice locale b. organe de conducere colegiale şi organe de conducere unipersonală c. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1. organele administraţiei publice se clasifică în: a. organe ale administraţiei publice alese şi organe ale administraţiei publice numite c. După criteriul competenţei lor teritoriale. o autoritate a administraţiei publice poate avea o competenţă teritorială centrală sau naţională (la nivelul întregii ţări) cum este cazul Guvernului sau al ministerelor sau o competenţă teritorială locală (la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale) cum este cazul unui consiliu local sau unui primar. organe centrale şi organe locale 3. organe alese şi organe numite b. organe ale administraţiei publice cu competenţă generală şi organe ale administraţiei publice cu competenţă specială 5.poate dispune de o competenţa materială generală (în toate domeniile şi sectoarele de activitate) cum este cazul Guvernului sau consiliilor locale sau de o competenţă materială specială (într-un anumit domeniu sau sector de activitate) cum este cazul unui minister etc. administraţia de stat în teritoriu şi administraţia intermediară b. continuitatea fiind o caracteristică esenţială a administraţiei publice. Încetarea exerciţiului activităţii unei anumite persoane fizice nu va putea duce însă la încetarea activităţii autorităţii pe care aceasta o reprezintă. Competenţa temporală desemnează limitele de timp în care o autoritate a administraţiei publice îşi poate exercita atribuţiile. Competenţa teritorială desemnează limitele teritoriale în care poate acţiona o autoritate a administraţiei publice. organe de conducere colegiale şi organe de conducere unipersonală c. După criteriul naturii lor. Administraţia publică locală se compune din: a. organele administraţiei publice se clasifică în: a. în conformitate cu legea. organe ale administraţiei publice cu competenţă generală şi organe ale administraţiei publice cu competenţă specială 4. După criteriul competenţei lor materiale. administraţia locală de bază şi administraţia locală intermediară c. § 3. organele administraţiei publice se clasifică în: a. în cazul funcţiilor eligibile. pe un mandat de patru ani). Cea mai mare parte a autorităţilor administraţiei publice sunt conduse însă pe perioade determinate de timp (de regulă. autorităţile administraţiei publice au o competenţă temporală nelimitată deoarece normele juridice prin care sunt înfiinţate şi organizate nu stabilesc un timp determinat de existenţă a acestora.

ansamblul atribuţiilor stabilite de Constituţie sau lege ce conferă drepturi şi obligaţii pentru a desfăşura în nume propriu şi în realizarea puterii publice o anumită activitate administrativă 8. ideea şefului de stat este legată de forma de guvernământ. material.cunoască tipurile de acte emise de Preşedinte . obligaţilor corelative şi responsabilităţilor 7.cunoască cele două tipuri de răspundere –penală şi politică Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore • § 1. privită ca modalitatea în care sunt constituite şi funcţionează organele statului. legal. În dreptul public modern. concept prin care.precizeze atribuţiile Preşedintelui în raport cu fiecare dintre cele trei puteri în parte . oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice. cine exercită puterea în stat: o singură persoană (monocraţia). Competenţe dobândite : în mlomentul în care vor finaliza studiul acestui modul studenţii vor avea posibilitatea să: . Rolul Preşedintelui şi implicaţiile privind calificarea regimului constituţional actual Potrivit unei axiome a dreptului public. evaluate politic şi consacrate prin norme juridice c. obligatoriu şi autonom b. temporal şi personal Modulul II Preşedintele României • • • Obiective specifice : cunoaşterea. ansamblul drepturilor. mijloacele juridice de realizare a sarcinilor b. s-a răspuns la întrebarea. o raportăm de regulă. Rezultatele aşteptate :studenţii vor înţelege. teritorial şi temporal c. raporturile acestuia cu cele trei puteri din stat sau răspunderea Preşedintelui. Competenţa are următoarele caractere: a. înţelegerea. statul nu poate fi conceput fără un şef. obiectiv determinate. 43 . Competenţa desemnează: a.6. capacitatea unui organ al administraţiei publice de a sta în justiţie b. aprofundarea şi utilizarea noţiunilor fundamentale legate de instituţia preşedinţiei. aptitudinea unui organ al administraţiei publice de a fi subiect de drept c. ansamblul necesităţilor sociale. la trăsăturile definitorii ale şefului de stat şi la raporturile sale cu puterea legiuitoare. un grup de persoane (oligarhia) sau poporul în mod direct (democraţia) ? Forma de guvernământ. de regulă. Atribuţiile unui organ al administraţiei publice reprezintă: a. gestionaşi opera cu noţiunile specifice legate de rolul şi atribuţiile Preşedintelui.înţeleagă rolul şi locul Preşedintelui în planul dreptului administrativ românesc .

este vorba despre o instituţie care pare a fi fost reglementată atipic în raport cu sistemele constituţionale clasice. motiv pentru care în art.După forma de guvernământ. Atât Parlamentul cât şi Preşedintele sunt organe reprezentative la nivel naţional. de şef al executivului alături de primul-ministru şi de garant al Constituţiei şi mediator între puterile statului. mai ales în raport cu Guvernul. În doctrina românească actuală. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. în care şeful statului. 44 . din 20 mai 1990. de arbitru între “puterile statului. prin vot universal. acest regim a fost calificat de majoritatea specialiştilor ca fiind un regim semi-prezidenţial atenuat sau parlamentarizat. curentul republican. actul normativ aflat la baza primelor alegeri parlamentare şi prezidenţiale libere. cu singura deosebire esenţială a alegerii acestuia de către popor.(1) din Constituţie. În acest scop. pornind de la dispoziţiile constituţionale privind raporturile dintre autorităţile publice care realizează funcţia legislativă şi cea executivă au fost formulate o serie de argumente prin care este justificată această calificare şi anume: 1. rămas neschimbat. Legea de revizuire din 2003 nu a schimbat această opţiune. eventual. secret şi liber exprimat. al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. pornind de la conţinutul art. după dobândirea celei mai înalte funcţii în stat. minoritar. fie de popor. ca o autoritate suprastatală. calificare pe care o întâlnim pentru prima dată în lucrarea apărută în anul 1992. o asemenea interpretare ar duce la concluzia de neacceptat că acesta s-ar situa undeva deasupra celor trei puteri ale statului. majoritar şi curentul monarhic. Astfel. numit cel mai adesea. neutru şi echidistant faţă de partidele politice. de la un regim semi-prezidenţial cu un Preşedinte de Republică destul de puternic.” Conţinutul art. 80 din Constituţie care consacră rolul Preşedintelui reprezintă rezultatul disputei din Adunarea Constituantă. statele se clasifică de regulă în două categorii: monarhii. Cea de-a treia ipostază conduce la necesitatea unui Preşedinte de Republică.61 alin. secret şi liber exprimat. Constituţia din 1991 a reglementat un Preşedinte mai apropiat de regimul republicii parlamentare. direct. Potrivit art. (2). potrivit căreia. dispunând de atribuţii largi. s-a prevăzut expres interdicţia de a fi membru al vreunui partid politic. şi republici.(1) din Constituţia republicată]. afirmaţia din doctrină.80 din Constituţie. apreciază că Preşedintele României apare într-o triplă ipostază: de şef al statului. Doctrina românească actuală. fie de Parlament (republici parlamentare). Mai apropiat de un regim parlamentar decât de un regim semi-prezidenţial. alese prin vot universal. este ales pe o perioadă determinată. consacrată comentării şi adnotării Constituţiei României din 1991.92/1990.84 alin. preşedinte. necesitatea de arbitraj între “puterile statului”. Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului. Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale. iar pe de altă parte. prin vot direct sau indirect (republici prezidenţiale sau republici semi-prezidenţiale). precum şi între stat şi societate. precum şi între stat şi societate” nu poate fi interpretată în conotaţia sa juridică. direct. pe de-o parte necesitatea de reprezentare a statului.80 din Constituţia republicată: “(1). între “stat şi societate”. între cele două curente politice care s-au confruntat cu privire la forma de guvernământ. consacrat prin Decretul-Lege nr. dar doar Parlamentul este calificat expres ca fiind organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării [art. Cum şeful statului nu poate interveni direct între autorităţile publice ce realizează clasicele funcţii ale statului. Consacrarea expresă a rolului Preşedintelui. Constituţia României din anul 1991 “a proiectat” un Preşedinte de Republică pentru a satisface. egal. în care şeful statului este desemnat pe baze ereditare sau pe viaţă. De aici.

atribuţii de realizare a funcţiei de şef al executivului. Din punct de vedere al conţinutului lor pot fi identificate următoarele categorii: atribuţii privind legiferarea. Din punct de vedere al formelor tehnico-juridice delimităm: atribuţii care se realizează prin decrete. potrivit art. pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Din punct de vedere al frecvenţei delimităm atribuţii obişnuite. deşi iniţiată şi finalizată de Preşedinte presupune obligatoriu acordarea votului de încredere de către Parlament. Constituţia consacră în art. atribuţii în raporturile cu justiţia şi Curtea Constituţională. caz în care după punerea sa sub acuzarea de înaltă trădare. în domeniul apărării etc.90 din Constituţie. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea puterilor publice. potrivit art. Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii sau dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei. Din punct de vedere al subiectelor faţă de care se exercită delimităm: atribuţii exercitate în raporturile cu Parlamentul.96 din Constituţia republicată o formă de răspundere penală a Preşedintelui. 4. Cele mai importante atribuţii ale Preşedintelui în domeniul politicii externe. 6. mult mai rar întâlnite). Guvernul în întregul său şi fiecare membru solidar cu ceilalţi membrii. al apărării.(1) din Constituţia republicată.89 presupune îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii. urmată de organizarea unui referendum pentru demiterea sa. răspund politic numai în faţa Parlamentului. numai după consultarea Parlamentului. Dreptul Preşedintelui de a dizolva Parlamentul prevăzut expres în art. aproape imposibil de realizat.100 alin.109 alin. Preşedintele poate cere poporului să-şi exprime voinţa cu privire la probleme de interes naţional. fie de cea a Parlamentului sau se află sub controlul acestuia din urmă. 45 . 12.109 alin. 10. propuneri etc. Nu doar Preşedintele ci şi fiecare Cameră a Parlamentului are dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului. potrivit art. Decretele Preşedintelui emise în exercitarea celor mai importante atribuţii ale sale trebuie contrasemnate de primul-ministru. al stărilor excepţionale sunt condiţionate. 3. potrivit art.(1) din Constituţia republicată. potrivit art. atribuţii exercitate în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice. aceasta aparţinând doar Guvernului. atribuţii de apărare a Constituţiei şi asigurare a bunei funcţionări a autorităţilor publice. în exercitarea lor.74 alin. Preşedintele nu are drept de iniţiativă legislativă. Preşedintele putând dispune însă suspendarea acestora din funcţie. parlamentarilor sau unui număr de cetăţeni. Învestitura Guvernului. prevăzând suspendarea acestuia din funcţie în anumite condiţii. curente activităţii de stat (cea mai mare parte) şi atribuţii în situaţii ieşite din comun (în situaţii excepţionale.95 o formă de răspundere politică a Preşedintelui. 9. dacă s-a cerut urmărirea penală. Refuzul Preşedintelui de a promulga o lege se poate exercita o singură dată după primire. 8. atribuţii exercitate în raporturile cu Guvernul. competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 5.(2) din Constituţia republicată. Clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României Din punct de vedere al funcţiilor sale delimităm: atribuţii specifice şefului de stat (pe plan intern şi extern). § 2. Din punct de vedere al procedurii delimităm atribuţii exercitate fără condiţionări sau restricţii şi atribuţii condiţionate de termene. 7.2. fie de intervenţia Guvernului. prin referendum.. promulgarea se face în cel mult 10 zile. în realizarea unor servicii publice naţionale. atribuţii care se realizează prin operaţiuni administrative şi atribuţii care se realizează prin acte exclusiv politice. Constituţia consacră în art. cu votul a două treimi din totalul parlamentarilor. 11.(2) din Constituţia republicată. atribuţii în raporturile cu poporul.

atribuţii în domeniul politicii externe şi alte atribuţii. atribuţiile Preşedintelui sunt în principal analizate după două criterii. după cum am precizat deja. datorită naturii juridice speciale a acestei autorităţi publice. la forma de adresare a acestuia precum şi la regimul juridic aplicabil şi implicit. luate de Preşedintele României. în absenţa unui cadru legislativ adecvat. numirea sau revocarea unor autorităţi publice. atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu Parlamentul.(3) că.” O prevedere constituţională cu privire la obligativitatea prezentării unui mesaj de către Preşedintele României se regăseşte şi în art. Este vorba despre o veritabilă putere discreţionară de care dispune Preşedintele în alegerea conţinutului mesajului. fiind lăsată la libera apreciere a Preşedintelui. Sub aspectul formei de adresare a mesajului. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu autoritatea legiuitoare De regulă. intervenţia Guvernului. alte atribuţii care sunt expresia unei competenţe legate. după criteriul subiectelor în raport cu care se exercită sunt avute în vedere în principiu. care urmează să fie prezentat Parlamentului. avizarea formării. atribuţii în domeniul apărării ţării şi asigurării ordinii publice. Legat de exercitarea acestei atribuţii constituţionale. formarea. potrivit cărora: “Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii. în doctrină s-au ridicat probleme cu privire la conţinutul mesajului. care poate decide asupra conţinutului acestuia. În consecinţă. măsurile de respingere a unei agresiuni armate împotriva ţării. primele două categorii le vom include în prezentarea atribuţiilor Preşedintelui în raporturile sale cu Parlamentul. adresarea de mesaje Parlamentului. atribuţiile Preşedintelui în domeniul apărării şi în cazuri excepţionale precum şi în domeniul politicii externe. de către acesta. şi respectiv. nici Constituţia şi nici vreun alt text legal nu conţin vreo precizare. convocarea şi dizolvarea Parlamentului şi promulgarea legii. Faţă de puterea executivă. Faţă de puterea judecătorească sunt analizate atribuţiile sale în raporturile cu justiţia şi distinct. Preşedintele intrând în componenţa acesteia.88 din Constituţie. printr-un mesaj. În ce priveşte primul aspect s-a apreciat că sfera problemelor ce pot face obiectul mesajului este relativ determinată. unii autori se referă la o serie de atribuţii al căror exerciţiu depinde exclusiv de voinţa Preşedintelui. ce dispune în alin. cum ar fi numirea Guvernului pe baza votului de încredere acordat de Parlament. În timp ce atribuţiile în domeniul apărării şi în cazuri excepţionale sunt condiţionate de acordul prealabil al Parlamentului. § 3. putând fi imaginate diverse forme de adresare şi anume: prezentarea directă de către Preşedinte. Astfel. atribuţiile în domeniul politicii externe implică în principiu. doctrina analizează următoarele atribuţii: adresarea de mesaje Parlamentului. sunt analizate atribuţiile sale în raporturile cu Guvernul şi alte autorităţi ale administraţiei publice.92 consacrat atribuţiilor în domeniul apărării. Sub titlul. trebuie aduse neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului.atribuţii privind alegerea. specialiştii în drept administrativ evocă de regulă. iar cea de-a treia categorie va fi evocată în sfera atribuţiilor Preşedintelui în cadrul puterii executive. atribuţiile pe care Preşedintele le exercită în raporturile sale cu celelalte autorităţi constituţionale care realizează clasicele funcţii ale statului. Faţă de puterea legislativă sunt analizate atribuţiile sale în raporturile cu Parlamentul. atribuţiile sale în raporturile cu Curtea Constituţională. analiza porneşte de la dispoziţiile art. efectele mesajului. citirea mesajului de către un consilier prezidenţial sau chiar trimiterea mesajului sub forma unei scrisori publice. fiind vorba despre puterea sa discreţionară. După criteriul domeniului în care intervin. Legat de prima categorie de atribuţii. Pe baza analizei acestor categorii. 46 .

47 . şeful statului este cel care convoacă şi corespunzător “concediază” Parlamentul.89 din Constituţie.(3) este cea referitoare la obligaţia celor două Camere de a se reuni în şedinţă comună pentru a “primi mesajul Preşedintelui României”. de regulă. cu sau fără participarea Preşedintelui. întrucât reuneşte două aspecte ce nu pot fi decât distincte. în doctrina occidentală s-a admis în mod tradiţional că. în condiţiile art. în doctrină s-a ridicat problema dacă dezbaterea efectivă a acestuia ar trebui să aibă loc imediat sau poate fi făcută şi ulterior.65 alin. fără a se distinge dacă este vorba despre un mesaj adresat în condiţiile art. dacă termenul se împlineşte în perioada celor două sesiuni ordinare (de la începutul lunii februarie până la sfârşitul lunii iunie sau de la începutul lunii septembrie până la sfârşitul lunii decembrie) sau în sesiune extraordinară dacă împlinirea termenului are loc în perioada vacanţei parlamentare. Preşedintele României (biroul permanent al fiecărei Camere ori cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau senatorilor) poate cere întrunirea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în sesiune extraordinară. prevedere de natură să dea expresie principiului independenţei Camerelor în raport cu executivul. aspect care o face aproape imposibil de realizat în practica de Stat. şi potrivit art. Preşedintele este unul din subiectele de sesizare a unei sesiuni extraordinare. la sesizarea Preşedinţilor celor două Camere. potrivit art. indiferent de rezultatul acestora şi indiferent de numărul tururilor de scrutin stabilit prin legea electorală. Curtea Constituţională a declarat neconstituţională această prevedere.63 alin. Sub acest aspect. În ce priveşte convocarea şi dizolvarea Parlamentului. potrivit art. “după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare.92 alin. alături de biroul permanent al fiecărei Camere ori cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor.88. Termenul de 20 de zile începe să curgă de la data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare. Dizolvarea Parlamentului reglementată expres în art. declarând sesiunea închisă.(1) din Regulamentul şedinţelor comune ale celor două Camere. rezultă că.66 alin. Preşedintele are obligaţia constituţională de a convoca noul parlament după alegerile parlamentare generale.(2) litera a) din Constituţia republicată. dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură ”. În primul caz. fără a fi absolut necesară o dezbatere ulterioară. legat de regimul juridic şi efectele mesajului.7 alin. în ceea ce priveşte obligativitatea dezbaterii. În al doilea caz. o atenţionare oficială a Parlamentului. Astfel. în cel mult 20 de zile de la alegeri”. în practica parlamentară şi implicit. poate să intervină doar în caz de criză guvernamentală gravă cu îndeplinirea cumulativă a nu mai puţin de şase condiţii.87/1994. Convocarea Parlamentului de către Preşedintele României intervine în două situaţii. Singura precizare constituţională legată de mesajul Preşedintelui.92 alin. Prin Decizia nr. dizolvarea Parlamentului este o atribuţie lăsată la latitudinea Preşedintelui. cu excepţia situaţiei avute în vedere de art. potrivit căruia “prezentarea şi dezbaterea mesajelor adresate parlamentului se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi”. din conţinutul prevederii constituţionale. Convocarea propriu-zisă însă revine preşedinţilor celor două Camere. Curtea Constituţională a fost solicitată să se pronunţe cu privire la conţinutul art. referitor la aducerea la cunoştinţă Parlamentului a măsurilor luate pentru respingerea unei agresiuni.88 sau în condiţiile art.(3).Faţă de conţinutul art. Astfel. (3) din Constituţia republicată: “Parlamentul nou ales se întruneşte la convocarea Preşedintelui României.144 litera b) din Constituţia din 1991. un motiv de reflecţie şi de meditaţie. Mesajul poate constitui deci. de cele mai multe ori. De aici şi dreptul şefului de stat de a dizolva Parlamentul.(2) din Constituţie. în sesiune ordinară. după o simplă consultare cu preşedinţii Camerelor şi a Primului-ministru.

promulgarea legii. ce adaugă însă unele reguli de drept substanţial şi de drept procesual în ce priveşte drepturile şi obligaţiile Preşedintelui legate de cererea de reexaminare. care pot merge de la neacceptarea unor texte până la îndreptarea erorilor materiale. o retrimite Preşedintelui care va fi obligat să o promulge în termen de 10 zile. Dacă soluţionând sesizarea. Dacă Preşedintele are însă îndoieli cu privire la conţinutul legii în întregime sau doar cu privire la anumite prevederi ale ei. ce nu poate fi luată decât în situaţii cu totul deosebite. Pe de-o parte. Preşedintele fiind de asemenea obligat să promulge legea în maxim 10 zile. într-un asemenea caz existând temeri că dizolvarea ar putea fi făcută de Preşedinte pentru aşi asigura în continuare. fiind puse în discuţie observaţiile făcute de acesta. A treia atribuţie a Preşedintelui în raporturile cu Parlamentul. în sistemul nostru constituţional s-a optat pentru restrângerea acestei atribuţii a şefului statului numai la situaţia în care trebuie format un nou Guvern. s-a apreciat întrun alt comentariu al art. Constituţia îi oferă două pârghii de acţiune.” După cum s-a apreciat în primul comentariu al acestui articol. potrivit art. fie în urma exprimării unui vot de neîncredere în cel existent. cu aspecte de neconstituţionalitate ale acesteia. Ca regulă. după ce i-a fost returnată. spre promulgare Preşedintelui României. poate sesiza Curtea Constituţională înainte de promulgarea legii.” În doctrină s-a apreciat că. Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată şi el “nu poate fi dizolvat în ultimele şase luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare. de urgenţă sau în ultimele şase luni ale mandatului prezidenţial. alături de alte subiecte de drept. Astfel. o singură dată. Potrivit art.În plus. de asediu sau de urgenţă. a dreptului de a învesti legile adoptate de Parlament cu formulă executorie. refuzând să ţină cont de propunerile făcute de Preşedinte. total sau doar parţial. Pe de altă parte. reexaminarea legii. (2).(2) din Constituţia 48 . fie sub aspectul oportunităţii. influenţa politică. legea se retrimite Parlamentului care. caz în care legea se va întoarce la Parlament. ca urmare a noii dezbateri pot apare două situaţii: fie parlamentarii îşi însuşesc în totalitate sau doar parţial punctul de vedere al Preşedintelui. fie monarh constituţional.89 din Constituţie.Înainte de promulgare.Legea se trimite. (3). Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. este vorba de o soluţie constituţională apropiată de formula legiuitorului constituant francez. Preşedintele poate cere Parlamentului. obligând autorităţile publice să treacă la executarea prevederilor lor. dar în condiţii normale ale vieţii politice şi în nici un caz în timpul stării de asediu. de război. Curtea Constituţională decide că legea este constituţională. fie după alegerile legislative. Preşedintele trebuie să promulge legea în 20 de zile de la primirea ei. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. votul fiind acelaşi ca şi la început. Măsura dizolvării Camerelor trebuie să fie rezultatul eşecului evident de formare a unui Guvern care să aibă acceptul Parlamentului. după tipul de lege adoptată. fie parlamentarii îşi menţin punctul de vedere iniţial.147 alin. Preşedintele poate cere reexaminarea legii. reprezintă o constantă a dreptului public contemporan constând în recunoaşterea în favoarea şefului de stat. “în cursul unui an. Dacă dimpotrivă. potrivit art. promulgarea se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale. pentru orice motive.146 litera a) din Constituţia republicată. Este clar că măsura dizolvării Parlamentului este o măsură gravă.77 din Constituţie rămas neschimbat în urma revizuirii din 2003: “(1). Preşedintele României. Curtea Constituţională împărtăşeşte poziţia Preşedintelui. acesta fiind obligat apoi să o promulge în termen de 10 zile. Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei. fie preşedinte de republică. fie sub aspectul constituţionalităţii.

şi anume.(2) din Constituţie. situaţie în care legea sau dispoziţiile considerate de Curtea Constituţională ca având un caracter neconstituţional nu puteau intra în vigoare. Aceste dispoziţii trebuie coroborate cu dispoziţiile art. ameninţarea ţării cu deschiderea ostilităţilor împotriva sa etc. În al doilea rând. criticată de unii specialişti de-a lungul vremii. în absenţa de regulă. că legea de revizuire a remediat o deficienţă evidentă de redactare. că. absenţa oricărei precizări cu privire la situaţia în care Parlamentul nu se află în sesiune. Prin legea de revizuire a fost înlăturată astfel vechea prevedere. Este adevărat însă. dar sub condiţia aprobării ulterioare a acestuia şi încă într-un termen foarte scurt. hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului. s-a dezvoltat mai ales o practică administrativă şi în baza ei a evoluat doctrina. prin instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă. deoarece el poate să o dispună fără aprobarea prealabilă a Parlamentului. Este raţiunea pentru care analizăm aceste atribuţii în contextul mai larg al atribuţiilor Preşedintelui în raporturile cu Parlamentul. Numai în cazuri excepţionale. această apreciere este lăsată. exista şi posibilitatea ca. potrivit art.republicată. a unui cadru legislativ adecvat şi cu atât mai puţin a unor prevederi exprese de natură constituţională. în Parlament să nu se poată atinge votul de două treimi necesar înlăturării voinţei Curţii Constituţionale. de cel mult 5 zile. faţă de dispoziţiile iniţiale ale art. potrivit unei analize din perspectiva dreptului comparat. Parlamentul putea adopta legea în aceeaşi formă.92 din Constituţia din 1991. oportunitatea şi necesitatea luării acestei măsuri şi deci aprecierea situaţiilor de fapt care ar justifica-o este lăsată la aprecierea Parlamentului. dar supusă unor forme variate de control parlamentar. spre deosebire de prevederea imediat următoare care reglementează atribuţiile Preşedintelui. În statele occidentale. cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. într-o asemenea situaţie neputând fi vorba despre exerciţiul unei puteri discreţionare. 49 . refuzul Parlamentului de a aproba hotărârea Preşedintelui României are ca efect anularea decretului prezidenţial de mobilizare. În plus. în cel mult 5 zile de la adoptare. Din considerente didactice. luarea unor măsuri excepţionale fiind de regulă încredinţată executivului. Cu alte cuvinte. iar promulgarea devenea obligatorie. Este vorba despre teoria circumstanţelor excepţionale.92 alin.(1) din Constituţie. dar ele nu ar putea fi decât situaţii de o urgenţă cu totul deosebită.” Această normă constituţională atrage două observaţii. într-o primă etapă la îndemâna Preşedintelui. “el poate declara. În domeniul apărării. mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. în cazul unei agresiuni armate. prevede art. al unor situaţii excepţionale.(2) litera c) din Constituţia republicată. analizăm în continuare atribuţiile Preşedintelui României în situaţii excepţionale care includ la o analiză atentă atât atribuţiile în domeniul apărării (declararea mobilizării. În exercitarea acestei funcţii.92 alin. În al doilea caz. potrivit căreia. În primul rând. mai observăm. Regula enunţată prevede că aprobarea Parlamentului trebuie să fie prealabilă şi numai în cazuri cu totul excepţionale ea poate surveni ulterior. cum ar fi iminenţa unei agresiuni. va fi obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale. caz în care obiecţia de neconstituţionalitate era înlăturată. Constituţia nu precizează care sunt aceste cazuri excepţionale. o astfel de decizie nu va putea fi luată decât după dezbaterea în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. în primul caz.65 alin. în maxim 5 zile. care prevăd că declararea mobilizării totale sau parţiale se face de către Camerele reunite în şedinţă comună. respingerea agresiunii armate) cât şi atribuţiile privind măsuri excepţionale. cu aprobarea prealabilă a Parlamentului. al cărui preşedinte este Preşedintele României. Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate. s-a apreciat în doctrină. dar referendumul ar avea loc totuşi.Astfel. O interpretare corectă. ar putea fi aceea că. putând cere poporului să-şi exprime. Pe această cale se realizează îmbinarea democraţiei reprezentative cu procedee ale democraţiei semi-directe. în lumina dispoziţiei constituţionale potrivit căreia. se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor. Această prerogativă a Preşedintelui trebuie interpretată însă. starea de asediu şi starea de urgenţă sunt calificate ca privind “situaţii de criză ce impun măsuri excepţionale care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării ţării şi securităţii naţionale. după consultarea Parlamentului. conform art.(4) din art. indiferent dacă sunt de ordin economic. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune. limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre” (art. Preşedintele României. el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora. 50 .53 din Constituţia republicată. Formularea referitoare la “probleme de interes naţional” a fost criticată în doctrină ca având un caracter prea general. prin care poporul este consultat cu privire la probleme de interes naţional. Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări. el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii. Tot din sfera atribuţiilor prezidenţiale care necesită intervenţia Parlamentului.92. iar dacă nu se află în sesiune.93 din Constituţia republicată: “Preşedintele României instituie.453/2004. motiv pentru care nici una din cele două autorităţi publice implicate nu ar putea fi interesată într-o asemenea eventualitate. potrivit legii.90 din Constituţie).92 alin. în cazul în care acesta ar da un aviz negativ. Termenul de “consultare” nu trebuie să constituie un motiv de minimalizare a intervenţiei Parlamentului. Atribuţiile Preşedintelui României în cadrul puterii executive Într-o formulare generală s-ar putea spune că.(3): În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării. Instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă presupune restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. printr-un mesaj. a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea. de data aceasta în raporturile sale cu poporul. voinţa cu privire la probleme de interes naţional (art.1). Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului. referendumul ar trebui să se refere la alte probleme decât cele care sunt în mod expres date în competenţa puterii legislative.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. prin referendum. în condiţiile art.90 din Constituţie este un referendum facultativ. În conţinutul acestei reglementări. nou introdus: “În caz de mobilizare sau de război. militar sau politic. De aici rezultă şi faptul că referendumul prevăzut de art. Camerele reunite în şedinţă comună declară starea de război.” În această materie a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale. starea de asediu sau starea de urgenţă. În ce priveşte cea de-a doua categorie de atribuţii constând în măsuri excepţionale. face parte referendumul. § 4. între stat şi societate” sunt atribuţii din sfera executivului. riscurile politice ale unui asemenea demers pot anula efectele scontate ale referendumului. de “mediere între puterile statului. într-o accepţie extensivă. Cu alte cuvinte. Preşedintele nefiind obligat să-l declanşeze. potrivit alin.” Potrivit art. toate atribuţiile Preşedintelui României care nu privesc sarcinile de reprezentare a statului şi respectiv. există pericolul unui conflict cu urmări imprevizibile. toate problemele importante fiind de interes naţional.

Preşedintele României propune numirea conducătorilor unor autorităţi ale administraţiei publice.85 alin. coordonează şi îndrumă întreaga activitate a acestuia. autorităţilor administraţiei publice la care se referă. atribuţiile sale în cadrul puterii executive se exercită în raport cu Guvernul. Preşedintele are atribuţii limitate. formată din membri de drept.415/2002 care reglementează această autoritate publică a prevăzut necesitatea comunicării acestor hotărâri.103 din Constituţia republicată]. republicată în 2004. la propunerea Preşedintelui. deşi firesc ar fi fost să se prevadă invers. în sensul că.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. potrivit legii speciale în materie. În raport cu primul-ministru. fiind legate strâns de formarea. potrivit art. Din păcate. Din această perspectivă. care se comunică numai instituţiilor interesate. Preşedintele iniţiază şi finalizează procedura de învestitură a Guvernului. şi în principal. organizarea şi funcţionarea acestuia. potrivit tezei devenită tradiţională. Actele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pot avea atât caracter normativ. Legea nr. cu conducătorul acestuia.85 alin. În ce priveşte atribuţiile sale în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice am arătat deja cu prilejul evocării atribuţiilor în domeniul apărării că. Astfel. cu primul-ministru şi apoi cu alte autorităţi ale administraţiei publice.Preşedintele României fiind unul din cei doi şefi ai executivului.(1) şi art. Parlamentul reunit în şedinţă comună. Toate aceste categorii de atribuţii vor fi prezentate cu ocazia analizei Guvernului. Tot în raporturile cu Guvernul. doar a directorului 51 .65 alin. convoacă lucrările. precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii. faţă de varianta iniţială a acestei dispoziţii constituţionale care se rezuma la a prevedea atribuţia de numire. cât şi individual.” Art. figura politică centrală a Guvernului.(2) litera g) din Constituţia republicată prevede obligaţia Camerelor de a se reuni în şedinţă comună pentru examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. dacă se decide astfel. calitate în care.87 din Constituţie). astfel cum acesta a fost completat. Spre exemplu. În primul rând.65 alin. numeşte la propunerea Preşedintelui României. acestea se comunică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor interesate.(2) şi (3) din Constituţie]. sub semnătura Preşedintelui României şi a primului-ministru. cu excepţia hotărârilor cu caracter militar. Constituţia mai prevede următoarele atribuţii în sarcina Preşedintelui: revocarea şi numirea unor membri ai Guvernului. în caz de vacanţă a postului sau de remaniere guvernamentală. cu excepţia celor pentru care se hotărăşte altfel. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a fost calificat ca fiind o autoritate autonomă colegială.86 din Constituţie) şi participarea la şedinţele Guvernului (art. Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi preşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită (art. În spiritul exigenţelor impuse de Legea nr.119 din Constituţia republicată: “Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională. participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară. care poate fi un om politic sau o personalitate neutră faţă de partidele politice (un tehnocrat). Conform art. la propunerea primului-ministru [art.(2) litera h) din Constituţia republicată. potrivit dispoziţiilor constituţionale şi legale în materie. exercitând următoarele două atribuţii în acest scop: desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru şi numirea Guvernului pe baza votului de încredere acordat de Parlament [art. Tot în categoria atribuţiilor în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice. pe directorii serviciilor de informaţii şi exercită controlul asupra activităţii acestor servicii. hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării ar trebui publicate în Monitorul Oficial. integral sau în extras.

la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii. împiedicându-l să pertracteze şi să semneze tratate secrete.Serviciului Român de Informaţii. şi le supune spre ratificare Parlamentului. la propunerea Guvernului. negociate de Guvern.(1). Se înţelege. alături de Serviciul Român de Informaţii. desfiinţării sau schimbării rangului misiunilor diplomatice. potrivit legii speciale în materie. de ministrul de externe ori aprobate de către Guvern. Vom reţine în acest context. 52 . urmare a negocierilor Guvernului. textul constituţional. la propunerea Guvernului şi acreditarea reprezentanţilor diplomatici ai altor state (una din puţinele atribuţii prezidenţiale exercitată necondiţionat). Preşedintele numeşte în funcţii pe prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii şi pe cei trei adjuncţi ai acestuia. în relaţiile internaţionale.91 din Constituţie consacrat atribuţiilor în domeniul politicii externe. Prin modalitatea de reglementare. potrivit art. Preşedintele fiind doar obligat să-l trimită Parlamentului într-un termen rezonabil.94 literele a) şi b) din Constituţie: “Preşedintele României conferă decoraţii şi titluri de onoare şi acordă gradele de mareşal.(2) şi (3) din Constituţie. Semnătura Preşedintelui nu va avea nici o relevanţă dacă Parlamentul nu va ratifica acel tratat. şi nu doar una singură. fiind semnate de miniştrii de resort sau. conform unei dispoziţii din Legea audiovizualului. O altă categorie de atribuţii în domeniul politicii externe.91 alin. fiind organizat prin lege şi Serviciul de Informaţii Externe precum şi un serviciu de informaţii cu caracter tehnic în sfera comunicaţiilor. Art. În plus. că vor fi numiţi de Parlament numai directorii autorităţilor cu atribuţii în această materie. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie. care se negociază de experţi din diferite ministere. 94 litera c) din Constituţie: “Preşedintele României numeşte în funcţii publice în condiţiile prevăzute de lege. prevăzută în art. 91 alin.” Spre exemplu. într-un termen rezonabil. şi restul tratatelor de mai mică importanţă. prin legea de revizuire s-a folosit pluralul. În acelaşi timp.91 alin. aprecierea din doctrină potrivit căreia. (termen rezonabil). nu şi şefii compartimentelor de informaţii din cadrul diferitelor ministere. Parlamentului. tratatele internaţionale devin opera comună a Preşedintelui. Potrivit art. Totodată. se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite de lege. în care Preşedintele trebuia să trimită tratatul internaţional spre ratificare. Preşedintele României numeşte doi membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului. Guvernului şi Parlamentului. potrivit art. de general şi de amiral. Constituţia a urmărit să-l pună pe Preşedinte sub control în ce priveşte “mişcările externe”. Pe de-o parte. a fost introdusă o formulare generică. după caz. consacrată inclusiv prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea. priveşte asigurarea legăturilor diplomatice cu alte state prin: acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai României. fiind vorba de un domeniu în care îşi desfăşoară activitatea mai multe autorităţi.” Considerând politica externă tot o dimensiune a administraţiei publice rezultă că reglementarea unor atribuţii şi pentru şeful de stat în acest domeniu prezintă şi semnificaţia implicării sale în procesul decizional administrativ. ” Faţă de varianta iniţială a art.(1) din Constituţia republicată: “Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României. prin care se exprimă rolul de reprezentare a intereselor ţării noastre de către Preşedintele său. permite o delimitare între tratatele internaţionale semnate de Preşedinte. cu ocazia revizuirii au intervenit două modificări esenţiale. astfel cum a fost completat. reglementează două mari categorii de atribuţii în acest domeniu. de la termenul fix de 60 de zile. aprobarea înfiinţării.

el va prezida lucrările acestui organism atunci când participă la şedinţele sale. De remarcat că iniţial aceasta a fost o cutumă parlamentară.(1) din Constituţia republicată: “Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor. fără drept de vot. fără a se exclude însă posibilitatea pentru Preşedintele ţării de a participa la lucrările Consiliului.” Consiliul Superior al Magistraturii. şi în special. acesta este invitat de drept la lucrările Consiliului. La noi. aceea de ambasador cu misiuni speciale. Decretele Preşedintelui de acreditare şi rechemare a reprezentanţilor diplomatici trebuie contrasemnate de primul-ministru. în virtutea atribuţiilor sale constituţionale. Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României. Astfel. în general. esenţială pentru menţinerea stabilităţii în raporturile juridice. art. Potrivit alin. consacră expres rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenţei justiţiei. nefăcând parte din membrii Consiliului. se poate observa proiectarea unui sistem complex.(6) al aceluiaşi articol. să se înţeleagă asupra persoanelor şi rangului misiunilor diplomatice. care continuă să fie recrutaţi de Ministerul Justiţiei. în doctrină au fost analizate două categorii de atribuţii şi anume: numirea magistraţilor şi acordarea graţierii individuale. prin Legea de revizuire din 2003. numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor. se impune a adăuga şi atribuţia Preşedintelui de a putea participa la şedinţele acestui organism.(1) din Constituţia republicată. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este un magistrat. ales prin rotaţie pe un mandat unic de un an. cu excepţia celor stagiari. În practica României după 1990 a fost folosită şi o instituţie nouă. Faţă de rangul său. Potrivit art. Această instituţie nu se suprapune însă cu instituţia de ambasador în sensul clasic al termenului. numit de Preşedintele Ţării. condiţionarea instituită de Constituţie scoţând în evidenţă caracterul temperat al semiprezidenţialismului specific regimului constituţional actual. faţă de noua configuraţie a Consiliului Superior al Magistraturii. În realizarea primei funcţii.(2) din Constituţia republicată. potrivit art. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile cu justiţia şi alte autorităţi jurisdicţionale În ce priveşte atribuţiile Preşedintelui în raporturile cu justiţia. Faţă de schimbările profunde aduse dispoziţiilor constituţionale referitoare la autoritatea judecătorească. Astfel. el participând de câte ori consideră că prezenţa sa la dezbateri este necesară. în condiţiile legii. dintre membrii acestuia.133 alin.În ce priveşte primele două atribuţii rezultă că cei doi şefi ai executivului trebuie să negocieze. În cadrul prevederilor constituţionale privitoare la numirea magistraţilor. “Preşedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă”. pentru ordinea de drept şi constituţională. spre deosebire de alte ţări (Franţa sau Italia) unde Preşedintele Republicii este şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. cu excepţia celor stagiari. reprezentanţii diplomatici ce urmează a fi acreditaţi sunt supuşi unui vot consultativ în comisiile de specialitate ale celor două Camere. potrivit prevederilor din Regulamentele de organizare şi funcţionare a Camerelor. fără a fi nevoie de o invitaţie. din proprie iniţiativă. se înţelege. 53 . în mod obişnuit. Este o soluţie interesantă şi inedită. § 5. consacrată apoi expres de Regulamentele celor două Camere. în calitate de consiliu de disciplină. În plus. şi anume: funcţia de a asigura numirea judecătorilor şi funcţia de a veghea la respectarea principiului inamovibilităţii judecătorilor.100 alin. astfel cum acestea au fost reglementate în varianta iniţială a Constituţiei din 1991 era posesorul a două funcţii izvorâte din necesitatea protejării independenţei judecătorilor şi a imparţialităţii procurorilor.134 alin.

spre deosebire de reglementarea constituţională iniţială. vom reţine că potrivit art. i) din Constituţie.134 alin. cu privire la neconstituţionalitatea unei legi. “în realizarea rolului său de garant al justiţiei ”.ns. Constituţia prevăzând expres. dar nu şi ulterioară. ce constă într-o măsură de clemenţă în virtutea căreia o persoană condamnată penal este scutită de executarea totală sau parţială a pedepsei stabilite prin hotărâre judecătorească de condamnare rămasă definitivă. Numirea judecătorilor semnifică dobândirea inamovibilităţii. în activitatea de numire a magistraţilor este implicat şi Preşedintele României care va proceda la numire în baza unei competenţe legate. în doctrină au fost formulate două concluzii şi anume: graţierea poate fi şi colectivă.(3). Astfel. Preşedintele poate sesiza Curtea Constituţională. există şi un text de trimitere [art.94 litera d) din Constituţia republicată. reglementată în titlul V din Constituţie (art. ministrul justiţiei. de către Curte [art. în materie disciplinară. în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor.146 litera h) din Constituţie].146 lit.sistem ce este detaliat prin lege. 54 . posibilitatea ca hotărârile acestui organism în materie disciplinară să poată fi atacate la Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie.” Este vorba despre cea de-a doua funcţie a Consiliului Superior al Magistraturii.134 alin (2) din Constituţia republicată: “Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte şi rolul de instanţă de judecată. în doctrina românească actuală s-a admis că.73 lit.146 litera f) din Constituţia republicată].(4) din Constituţie] ce permite ca prin legea sa organică să i se stabilească şi alte atribuţii Consiliului. Preşedintele României numeşte trei din judecătorii Curţii Constituţionale.146 litera e) din Constituţia republicată. de către Curte [art. 142 alin. Potrivit art. În ce priveşte raporturile Preşedintelui cu Curtea Constituţională.a). Potrivit art. preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (care fac de drept parte din Consiliul Superior al Magistraturii – subl. înainte de promulgare. Preşedintele poate refuza numirea unor persoane dar nu poate adăuga nici un nume pe lista propusă de Consiliul Superior al Magistraturii. potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. de către Curte [art. potrivit art. în art. caz în care ea va fi acordată doar prin lege organică conform art. decretele emise de Preşedinte în exercitarea acestei atribuţii urmând a fi contrasemnate de primul-ministru.) nu au drept de vot.142-147). atribuţie introdusă în anul 2003]. fiind exercitată fără vreo altă condiţionare prealabilă.134 alin. În plus. pentru soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice [art. Preşedintele acordă graţierea individuală. acordarea unui aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României. detaşaţi şi nici chiar promovaţi fără acordul lor. trei fiind numiţi de Camera Deputaţilor şi trei de către Senat.(3) din Constituţia republicată. În considerarea unor situaţii apărute în practică. alături de alte subiecte de sesizare. constatarea existenţei împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunicarea celor constatate Parlamentului şi Guvernului. aceştia neputând fi transferaţi. În sfera raporturilor dintre Preşedinte şi Curtea Constituţională se înscriu şi cele referitoare la: sesizarea Curţii. privită ca un statut juridic special care presupune protecţia judecătorilor în faţa oricăror imixtiuni exterioare. acordarea graţierii individuale este o atribuţie exclusivă a Preşedintelui României. În aceste situaţii. prin secţiile sale. În plus. Acordarea graţierii individuale este un drept universal al şefului de stat. controlul respectării procedurii alegerii Preşedintelui României şi confirmării rezultatelor sufragiului.146 litera g) din Constituţia republicată]. Faţă de această prevedere.

100 din Constituţie are ca titlu marginal “Actele Preşedintelui”. ele sunt supuse regulii contrasemnării de către primul-ministru. desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Contrasemnarea este cerută expres pentru decretele prin care Preşedintele: înaintează Parlamentului. alături de alţi autori. care pot avea însă şi o conotaţie politică. emiterea acestora fiind condiţionată de consultarea sau încuviinţarea Parlamentului.. exemplificând cu decretele de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate sau cu cele de instituire a stării de asediu sau de urgenţă emise în condiţiile art. îl reprezintă mesajele adresate Parlamentului. iar o altă categorie de decrete. producătoare de efecte juridice. realizarea respectivelor atribuţii presupune obligatoriu. ca acte juridice. desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Deşi o parte a doctrinei actuale susţine că. b) şi d) se contrasemnează de primul-ministru. Contrasemnarea decretelor Preşedintelui contribuie în esenţă. care nu se concretizează în decrete. sunt supuse unor condiţii stabilite de lege. atestând conformitatea acestuia atât cu prevederile legale. Preşedintele poate fi însă şi autorul unor acte cu caracter politic. În opinia noastră. Preşedintele nu ar putea lua decizii fundamentale pentru soarta ţării cum sunt cele ce pot fi instituite prin decretele mai sus menţionate. articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a). În exercitarea atribuţiilor sale. decât în fruntea 55 . numite decrete. face avansări în gradele superioare ale armatei şi acordă graţierea individuală. articolul 92 alineatele (2) şi (3).100 alin. (2). potrivit legii speciale în materie.” Deşi art. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului. Din enumerarea art. cât şi cu voinţa organului pe care îl reprezintă primulministru. la angajarea răspunderii şefului Guvernului pentru conţinutul actului. În ce priveşte regimul juridic aplicabil decretelor Preşedintelui. spre ratificare. Prin urmare.88 din Constituţie. că ele nu pot fi decât acte administrative individuale. ca de exemplu. instituie starea de asediu sau de urgenţă.§ 6. sub sancţiunea inexistenţei. acestea sunt calificate de specialişti ca fiind acte administrative. conferă distincţii. excepţia o constituie doar decretele care concretizează atribuţii inerente Preşedintelui. ca acte exclusiv politice. majoritatea fiind condiţionate de propunerile altor autorităţi publice. Un exemplu. Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. declaraţii etc. deci în acte producătoare de efecte juridice. în principiu. dizolvarea Parlamentului. numirea în funcţii publice. precum şi mesaje. considerându-se că actul nici nu a existat vreodată. Prin urmare. în ce ne priveşte considerăm şi noi. Astfel. accepţiunea lipsei totale de valoare juridică. tratatele internaţionale pe care le-a încheiat. în special cele de numiri în funcţii.92 şi 93 din Constituţie. Preşedintele emite decrete. a căror publicare în Monitorul Oficial al României este obligatorie. declară mobilizarea totală sau parţială a forţelor armate sau ia măsuri de respingere a unei agresiuni armate declanşate împotriva ţării. emiterea de decrete. decretele pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ. Actele Preşedintelui României Potrivit art. în dreptul public. În ce priveşte natura juridică a decretelor Preşedintelui. cu excepţia decretelor care intră în sfera actelor exceptate de la controlul în contencios administrativ. potrivit art. acreditează sau recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea.100 din Constituţia republicată: “(1). Termenul de inexistenţă a unui act are. în cea mai mare parte. În exercitarea atribuţiilor sale constituţionale. în realitate sunt avute în vedere doar actele juridice ale şefului statului. decretele Preşedintelui pot fi şi acte administrative normative.(2) nu trebuie să se tragă concluzia că. decretele care nu sunt contrasemnate de primulministru intră în sfera relaţiilor Preşedintelui României cu Parlamentul. Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2). Dacă aceasta reprezintă regula.

Propunerea trebuie temeinic motivată. urmată de sancţiunea demiterii prin referendum. de votul poporului.1/1999 privind regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. În noua concepţie. În acest caz. Dar ele sunt conţinute în acte normative speciale (ca de exemplu. În mod firesc. Această deficienţă de redactare iniţială a regimului constituţional consacrat răspunderii Preşedintelui României a fost remediată.96 în Constituţia republicată. reglementările ce vor fi puse în aplicare în astfel de situaţii consacră restrângeri ale exerciţiului unor drepturi sau unor libertăţi cetăţeneşti. în final. Art. Secretarul General al Camerei unde a fost depusă propunerea are obligaţia să comunice Preşedintelui o copie de pe listă şi motivele sesizării şi să aducă la cunoştinţă celeilalte Camere. conţinutul propunerii de suspendare. faţă de formele răspunderii administrative. tocmai ca urmare a situaţiei de război sau a unor stări excepţionale apărute.G. în calitate de Preşedinte al acestuia. autorii de drept administrativ prezintă instituţia. care în constituţiile democratice sunt exprimate generic prin sintagma “înaltă trădare”. fiind vorba. rezultate din analiza comparativă a celor două reglementări.(3) din Constituţia din 1991.(3) şi art. în mod obişnuit analiza răspunderii Preşedintelui României porneşte de la dispoziţiile constituţionale în materie.(3) referitor la punerea sa sub acuzare.95 din Constituţia republicată prevede suspendarea din funcţie privită ca o răspundere politică a Preşedintelui. Răspunderea Preşedintelui României În ce priveşte problema răspunderii Preşedintelui României. Art. Procedura tragerii la răspundere. nr. prin deplasarea fostului art. se reglementează tragerea la răspundere penală a Preşedintelui României pentru fapte penale deosebit de grave. de poziţia autorităţii ce exercită jurisdicţia constituţională şi. O. după textul consacrat răspunderii politice pentru fapte care nu au semnificaţie penală. soluţie tehnică ce a determinat o serie de consecinţe sub aspectul naturii şi a regimului juridic aplicabil fiecărei forme de răspundere. Competenţa dezbaterii şi votării propunerii aparţine Camerelor reunite în şedinţă comună.95].84 alin. cu rezolvarea aspectelor sesizate de doctrină. imediat după textul constituţional consacrat suspendării sale din funcţie. acuzarea de înaltă trădare.84 alin. 56 . devenit art. cu unele modificări şi completări. iar treimea de parlamentari se raportează la totalul acestora şi nu la membrii uneia din Camere. în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care Preşedintele încalcă prevederile Constituţiei poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi trebuie adusă neîntârziat la cunoştinţă Preşedintelui. autoritate care în situaţiile evocate (mobilizare totală sau parţială şi instituire a stării de asediu sau de urgenţă) ar trebui să se întrunească imediat. § 7.U.453/2004) iar decretul Preşedintelui nu face decât să instituie regimul juridic prevăzut în astfel de acte normative. Deoarece. consacrând o formă de răspundere penală a acestuia.Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. În ce priveşte regimul răspunderii politice a Preşedintelui României. prin legea de revizuire. de o răspundere administrativ-disciplinară. Constituţia din 1991 a consacrat două texte distincte acestei instituţii [art. iar data depunerii semnifică declanşarea procedurii de suspendare. Propunerea de suspendare motivată şi lista celor care o susţin se depune la Secretarul General al Camerei unde cei ce au formulat-o au ponderea. decretele Preşedintelui vor avea doar rolul de a face incidente hotărârile colective ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. delimitând răspunderea politică de răspunderea penală a acestuia.84 alin. şi de fapt de a declanşa aplicarea cadrului legal în materie. Constituţia leagă procedura acesteia de iniţiativa parlamentară. primind titlul marginal “punerea sub acuzare” instituie posibilitatea înlăturării imunităţii Preşedintelui şi a punerii sale sub acuzare pentru o faptă deosebit de gravă.

aspect lăsat la latitudinea şefului de stat. pentru a putea fi efectiv aplicat. 57 . Potrivit art.(1) coroborat cu art. asemeni parlamentarilor se bucură de imunitate. ca urmare a revizuirii. Preşedintele ar trebui să–şi reia activitatea. Într-o a doua ipoteză. Deşi perfect argumentat punctul de vedere exprimat mai sus. În practica parlamentară s-a confirmat acest ultim punct de vedere. În cazul aprobării ei. Preşedintele este suspendat de drept. în şedinţă comună. populaţia a avut un punct de vedere diferit de cel al majorităţii parlamentare. cu toate consecinţele juridice ce decurg de aici. Astfel. intervenind vacanţa funcţiei şi declanşându-se procedura organizării de noi alegeri prezidenţiale. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. decât cu respectarea în totalitate a acestor prevederi. iar pentru a deveni efectivă trebuie să fie votată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor. ce intră sub incidenţa legii penale. ca echivalând cu un vot de blam adresat forului legislativ. Preşedintele. astfel că. Abia după primirea avizului se poate trece la dezbaterea propunerii de suspendare. în cazul în care populaţia se va pronunţa contrar demiterii Preşedintelui şi implicit. cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor. contrar poziţiei exprimate de Parlament. Prin urmare. Preşedintele se consideră demis pe data organizării referendumului. acesta este consacrat. caz în care. acesta şi-a reluat exercitarea atribuţiilor. el ar fi trebuit să-şi găsească o consacrare expresă în Constituţie. În urma referendumului pot apare însă. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. după respingerea demiterii Preşedintelui. reglementată expres în art. iar cu ocazia referendumului din 19 mai 2007.95 alin. neîntârziat. (3). iar acest lucru nu s-a întâmplat cu ocazia revizuirii. Parlamentul la rândul său.” Această dispoziţie consacră o importantă excepţie constând în posibilitatea înlăturării imunităţii Preşedintelui şi a punerii sale sub acuzare pentru o faptă deosebit de gravă.96 din Constituţia republicată. înalta trădare. De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii. Procedura de suspendare este dezbătută după procedura stabilită de Regulamentul şedinţelor comune. (2). 322 parlamentari au votat în favoarea suspendării. aspect care ar putea determina punerea în discuţie a dizolvării sale.89 din Constituţie şi supusă unor multiple condiţionări nu poate să intervină.Înainte de dezbaterea propunerii de suspendare. în art. Potrivit Constituţiei. se poate întâmpla ca populaţia să aibă o poziţie diferită faţă de cea a Parlamentului. în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea preşedintelui. Într-o primă ipoteză. pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. la libera sa apreciere. dizolvarea Parlamentului. În ce priveşte regimul răspunderii penale a Preşedintelui. două situaţii. în opinia noastră. de către popor. situaţie ce a fost apreciată în doctrina actuală. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce. (4). este obligatorie sesizarea Curţii Constituţionale în vederea emiterii unui aviz consultativ potrivit art. ştiut fiind faptul că în primăvara anului 2007 a fost declanşată procedura de suspendare a Preşedintelui în exerciţiu. Camera Deputaţilor şi Senatul. de unde concluzia necesităţii unui regim special al răspunderii pentru fapte comise în exercitarea prerogativelor funcţiei sale. să nu voteze în favoarea demiterii Preşedintelui. ceea ce o face aproape imposibil de realizat.146 litera h) din Constituţia republicată.96 din Constituţia republicată: “(1). continuânduşi activitatea. la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. poporul poate să confirme votul parlamentar.

95 din Constituţie. fiind vorba de majoritatea absolută. de la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii. În al treilea rând.(2) din Constituţie. este prevăzută expres suspendarea din funcţie a Preşedintelui. în condiţiile legii. un alt autor este de părere că. ci constituind şi o îmbunătăţire pe fond a reglementării iniţiale. ca “faptă”. se poate constata de instanţa de judecată. instituţia tragerii la răspundere penală a Preşedintelui României este pusă în consonanţă logică cu instituţia tragerii la răspundere politică a acestuia. ridicarea imunităţii parlamentare prevăzute de art. dacă doreşte. fie pe parcursul judecăţii. În primul rând este prevăzut expres numărul de deputaţi şi senatori care pot face propunerea de punere sub acuzare. adică exact majoritatea necesară pentru a vota suspendarea Preşedintelui din funcţie. prin simpla constatare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că nu sunt întrunite elementele punerii sub acuzare de înaltă trădare.” Anterior revizuirii. să se prezinte în faţa Parlamentului. pentru a da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. după efectuarea urmăririi penale. Acum textele se conciliază. Tot prin analogie cu dispoziţiile art. la graniţa dintre politică şi drept. Pe aceeaşi linie de idei. Preşedintele se poate prezenta în faţa Parlamentului să-şi formuleze apărarea. judecata în fond (secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi de Justiţie) şi judecata în recurs (Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie. Procedura propriu-zisă presupune două faze: faza punerii sub acuzare pentru înaltă trădare (politică) şi faza judiciară ( tehnico-juridică) compusă din trei etape şi anume: trimiterea în judecată realizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Şi în cazul declanşării acestei forme de răspundere. în exerciţiul atribuţiilor prezidenţiale. Prin noile dispoziţii se consacră mai clar faptul că Parlamentul nu îndeplineşte rolul de instanţă de judecată. Cu alte cuvinte. pur şi simplu. urmare a condamnării.95 alin. în fond sau în recurs. se aprecia că Preşedintele ar trebui suspendat din funcţie pe data votului Parlamentului de punere sub acuzare de înaltă trădare. punerea sub acuzare având precumpănitor un sens politic. există posibilitatea nefinalizării. În al doilea rând. este prevăzută expres obligaţia aducerii neîntârziat. Aceste deficienţe au fost remediate cu ocazia revizuirii. iar sub aspect strict juridic. în cazul răspunderii politice. a punerii sub acuzare. ce constă “în abuzul de funcţie pentru o acţiune contrară Constituţiei şi intereselor superioare ale ţării.Sintagma “înaltă trădare” depăşeşte sfera strictă a conceptelor juridice. îşi va reîncepe activitatea putându-se purta discuţii cu privire la “seriozitatea Parlamentului”. Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îi revine rolul de a întocmi rechizitoriul pentru trimiterea în judecată a Preşedintelui. putând fi definită ca cea mai gravă încălcare a jurământului şi intereselor poporului şi ţării. fapta de înaltă trădare nu este o infracţiune care să ţină în exclusivitate de ilicitul penal. noua reglementare neavând doar semnificaţia unei simple schimbări de loc a unuia şi aceluiaşi text constituţional. În felul acesta. că Preşedintele nu poate fi condamnat pentru acuzare de înaltă trădare din anumite considerente. fie chiar înainte de a se ajunge la instanţă. 58 . pentru ca acesta să poată. dar ca o faptă care este apreciată pe planul consecinţelor politice de către autoritatea legiuitoare. evocând o crimă politică. s-a susţinut că. pe baza analogiei cu dispoziţia din art. la cunoştinţă Preşedintelui. Şi într-un caz şi în celălalt.84 alin. având mai ales o semnificaţie politică. în Secţiuni Unite). de unde refuzul trimiterii în judecată. Preşedintele. deşi nu se prevede expres.(1) teza finală din Constituţie. ca autorităţi ale puterii judecătoreşti. Este şi motivul pentru care ea nu este definită numai ca infracţiune ci. ea se situează cum se exprimă un autor francez consacrat. iar pe planul consecinţelor juridice de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

în termen de 10 zile de la data la care a primit decizia Curţii Constituţionale. principalele probleme politice ale naţiunii c. de a exercita conducerea generală a administraţiei publice c.§ 8. probleme urgente şi de importanţă deosebită b. de a fi organul reprezentativ suprem al poporului român b. primirea şi dezbaterea mesajului Preşedintelui b. Preşedintele României exercită: a. în termen de 20 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare c. precum şi între stat şi societate b. de a avea iniţiativă legislativă 3. al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării d. de a reprezenta statul român şi de a fi garantul independenţei naţionale. În procedura de învestitură a Guvernului. Preşedintelui României sau a cel puţin unei pătrimi din numărul deputaţilor sau al senatorilor c. Preşedintelui Camerei d. pe preşedintele partidului majoritar în Parlament c. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1. Preşedintelui României. în termen de 10 zile de la data la care a solicitat reexaminarea d. Preşedintele este obligat să o promulge: a. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea legii 59 . desemna candidatul la funcţia de prim-ministru şi de a numi Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament 4. aprobarea mesajului Preşedintelui 6. Potrivit Constituţiei. Preşedintele României poate adresa Parlamentului un mesaj cu privire la: a. în termen de 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare b. Primului-ministru 7.funcţia de mediere între autorităţile administraţiei publice d. Preşedintele României are rolul: a. Dreptul de convocare a Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară aparţine: a. primirea mesajului Preşedintelui c. intenţia de adoptare a unei legi 5. Preşedintele României are rolul de a: a. Preşedintelui României b. Camerele se întrunesc în şedinţă comună pentru: a. desemna în calitate de prim-ministru. În situaţia în care a cerut reexaminarea unei legi de către Parlament. Potrivit Constituţiei. Biroului permanent al Camerei Deputaţilor c. a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor b. Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc şi în sesiuni extraordinare la cererea: a.funcţia de mediere între Parlament şi Guvern c. unei treimi din numărul deputaţilor 8.funcţia de mediere între puterile statului. numi candidatul la funcţia de prim-ministru b. funcţia de mediere între Guvern şi autorităţile publice 2.

În exercitarea atribuţiilor sale. Potrivit Constituţiei.M. 15 zile de la primire c. reiese că acesta: a.9.M. dispoziţii care se publică în Monitorul Oficial sub sancţiunea inexistenţei 14. Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la: a. decretele prin care sunt acreditaţi reprezentanţii diplomatici ai României b. de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor b. numirea ministrului de externe din proprie iniţiativă 12. Întrucât Preşedintele României prezidează şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii la care participă. cu majoritate simplă d. majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi b. Nu trebuie contrasemnate de către primul-ministru: a.M. 13. c.S. este membru al C. preşedintele României are drept atribuţie: a. decizii care se publică în Monitorul Oficial sub sancţiunea inexistenţei b. b. decrete care se publică în Monitorul Oficial sub sancţiunea inexistenţei c.M. În domeniul politicii externe. Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie cu votul: a. de majoritatea deputaţilor sau senatorilor d. 20 de zile de la primire 10. poate doar să participe la şedinţele C. 10 zile de la primire b. probleme urgente şi de importanţă deosebită b. participă la adoptarea hotărârilor C. negociate de Guvern c. cu votul unei treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor b. Propunerea de punere sub acuzare a Preşedintelui României poate fi iniţiată: a. decretele de numire în funcţie a unor membri ai Guvernului d. acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai României. principalele probleme politice ale naţiunii c. majorităţii deputaţilor şi senatorilor 60 . intenţia de adoptare a unei legi 11. a cel puţin două treimi din totalul parlamentarilor c. Preşedintele României este obligat să promulge legea în termen de cel mult: a. decretele prin care se acordă titluri de onoare c. cu majoritate absolută c. decretele de instituire a stării de urgenţă în anumite unităţi administrativteritoriale.S. cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor 16. la propunerea Guvernului b. de cel puţin jumătate plus unul din numărul deputaţilor şi senatorilor c. este şi Preşedintele C. d. ratificarea tratatelor internaţionale. Preşedintele României emite: a. 15.S. Propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României se aprobă: a. În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei. de cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor 17.S.

regimul învestiturii . în timp. Guvernul sau Consiliul de Miniştri. termenul de guvern semnifica exercitarea suveranităţii de către titularul ei. a marilor funcţionari. subiect în raporturile de drept administrativ în nume propriu. Astfel. (Consiliu de Miniştri şi respectiv. Faţă de utilizarea de-a lungul vremii. în accepţiunea modernă a termenului. aprofundarea şi utilizarea noţiunilor fundamnetale care vizează sfera executivului în România.cunoască principalele acte ale Guvernului. dacă în sistemul monarhiei absolute. Consiliul de Miniştri apare ca o creaţie a Unirii Principatelor. adică suveranitatea în acţiune. raportul este invers. termenul de guvern avea mai multe accepţiuni. de regulă. originea sa aflându-se. care desemna cele două puteri politice: legiferarea şi menţinerea ordinii legale. deşi Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris (1858) nu conţine o reglementare amplă a acestuia. în sensul modern al termenului.stabilească rolul Guvernului în cadrul executivului . din perioada interbelică. acesta se va înconjura de un corp de consilieri. în baza dreptului de suveranitate. apariţia ministerelor precede apariţia Consiliului de Miniştri. rolul şi structura Guvernului Rezultatele aşteptate : studenţii vor înţelege. iar în altele. formând “casta” marilor dregători. actele tipice sau răspunderea membrilor Guvernului Competenţe dobândite : în momentul în care vor finaliza studiul acestui modul studenţii vor avea posibilitatea să: . Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore • § 1. În sens larg. Rolul şi structura Guvernului Sub aspect istoric. Guvern). În doctrina interbelică.Modulul III Guvernul României • • • Obiective specifice : cunoaşterea. ce nu trebuie însă confundat cu Consiliul de miniştri. înţelegerea. În sensul actual al termenului. cel puţin în ţările Europei continentale. gestiona şi opera cu noţiuni referitoare la statutul membrilor Guvernului. În România. care nu era reglementat însă în constituţii.precizeze care este mandatul Guvernului şi formele de răspundere tipice membrilor Guvernului. din perioada absolutismului monarhic. a miniştrilor. apărută o dată cu primele Constituţii. aplicarea legilor în cuprinsul teritoriului. reprezintă o creaţie a vremurilor moderne. În unele sisteme naţionale. Curia regis. În sens restrâns. în fostele consilii ale regelui. îl reprezenta aşanumitul Consiliu de Coroană. monarhul deţinea toate funcţiile supreme în stat. Pentru sistemul politic românesc. ca organ de sine stătător. care se va specializa. în sensul de organ de stat. termenul de guvern desemna numai puterea executivă ori ministerul sau cabinetul ministerial. regimul învestiturii. precede apariţia Guvernului. atât în constituţii cât şi în legi a celor două noţiuni. în doctrină s-a pus problema dacă 61 . apariţia miniştrilor şi implicit a ministerelor. “corpul de sfetnici”ai monarhului.

Guvernul este reglementat în titlul III (Autorităţile publice). din analiza reglementărilor constituţionale.85. dar prevederi cu privire la această autoritate publică se regăsesc şi în capitolul următor.102 alin. mai intrau şi secretarii de stat şi subsecretarii de stat. rezultă că noţiunile erau echivalente. Legat de numărul miniştrilor şi implicit.92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României. Spre deosebire de perioada interbelică în care. art. lege pre-constituţională. adică al existenţei unor nivele ierarhice între membrii Guvernului.104/1990 privind activităţile pentru care Guvernul adoptă hotărâri au consacrat principalele norme privind organizarea şi funcţionarea Guvernului. cabinetul sau guvernul sunt titulaturi întrebuinţate din punct de vedere politic. Într-o viziune generală. Decretul-Lege nr. În ce priveşte componenţa Guvernului. asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. răspunde de ordinea publică. raţiunea fundamentală a Guvernului o reprezintă asigurarea realizării liniilor politice interne şi externe ale ţării. adică guverne cu structură simplă şi Guverne ce conţin o ierarhizare.(1) din Constituţia republicată rezultă că Guvernul României are un dublu rol: politic şi administrativ.102-110. În Constituţia României republicată. pe lângă miniştri. de apărarea naţională sau de raporturile statului pe care-l guvernează cu alte state. cum ar fi art. se întâlnesc constituţii care restrâng sfera membrilor Guvernului exclusiv la sfera miniştrilor.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor supusă unor modificări şi completări ulterioare. organizarea şi funcţionarea Guvernului României. potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. pe seama legii sau pe seama jocului politic de formare a Guvernului. el fiind mai puţin o entitate cât un mod de a lucra al miniştrilor. Sub aspectul modului de constituire. în opinia unor specialişti iar apoi Decretul-Lege nr. în capitolul III. pe când Consiliul de miniştri are un înţeles administrativ. organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale (prima structură organizatorică cu atribuţii de legiferare şi cu origine revoluţionară). primul act cu caracter constituţional din perioada postdecembristă. există constituţii care stabilesc un număr fix de ministere. dacă noţiunile sunt sinonime.86. înlocuită cu Legea nr.2/1989 privind constituirea.37/1990 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României.” Cu alte cuvinte. modelatorul şi executantul măsurilor de redresare economică. Ulterior a fost adoptată Legea nr. intitulat Raporturile Parlamentului cu Guvernul (art. primele dispoziţii cu privire la Guvern.este vorba despre una şi aceeaşi instituţie. scădere a inflaţiei şi stabilitate economică. iar după câteva zile a fost adoptat Decretul-Lege nr. Guvernul are sarcina de a realiza politica naţiunii. pot fi identificate Guverne formate din prim-ministru şi ceilalţi membri. Deşi s-ar părea că este vorba de noţiuni cu conţinut identic.87 etc. Din conţinutul art. s-a susţinut în doctrina interbelică. În perioada postdecembristă. art. constituţii care admit şi prezenţa miniştrilor fără portofoliu şi constituţii care extind sfera membrilor Guvernului şi la alte funcţii de demnitari. adică Guverne cu structură ierarhică.10/1989 privind constituirea.) sau în cel consacrat Parlamentului. cu alte cuvinte. în perioada postbelică. adoptarea de hotărâri pentru aplicarea 62 . sfera Guvernului era mai mare decât a Consiliului de Miniştri. „Guvernul. căci. la art. al ministerelor. Astfel. el este iniţiatorul. le găsim în Decretul-Lege nr. cum ar fi: cel consacrat Preşedintelui (art. ceea ce sub aspect juridic se concretizează în iniţierea de proiecte legislative. alte constituţii stabilesc o cifră minimă sau indică autoritatea care va stabili acest număr iar cele mai multe lasă problema deschisă.74 privitor la iniţiativa legislativă. cum ar fi secretarii de stat. în Guvern.111-115) precum şi în alte capitole.

din formularea normei constituţionale rezultând că s-a urmărit reglementarea unui Guvern fără scară ierarhică interioară.102 alin.102 alin. prin votul acordat. Parlamentul. încredere pe care o poate retrage oricând. Astfel. el semnifică “încheierea contractului de guvernare”. calificând expres Guvernul ca fiind o autoritate publică a puterii executive.90/2001 au fost în concordanţă cu textul constituţional.102 alin. din care hotărâtoare este acţiunea sa în sfera puterii legislative. legitimează echipa guvernamentală şi implicit programul politic de partid ca program politic oficial de guvernare a ţării. şi cu atât mai mult. dispoziţiile Legii nr. legiuitorul constituant a consacrat un principiu general al activităţii Guvernului. iar administraţia publică a cărei conducere generală este realizată de Guvern. de colaborare (cu autorităţile administraţiei publice autonome etc. prin Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor cu modificările şi completările ulterioare preia conţinutul art. cea de viceprim-ministru.acestora. de reprezentare şi de autoritate de stat. la 8 decembrie 1991.(1) din Constituţia republicată. În timp ce utilizarea verbului “a aproba” ar fi avut semnificaţia unei implicări a Parlamentului şi în procesul de realizare a liniilor politice concretizate în programul de guvernare. prin exercitarea iniţiativei legislative şi a modalităţilor de conlucrare cu Camerele Parlamentului. potrivit căreia. noţiunea folosită. Prin această dispoziţie este prevăzută structura Guvernului. Prin această formulare. are drept scop tocmai îndeplinirea acestor valori politice. În art. Potrivit art. Din analiza art.(3) din Constituţie rezultă că formula ministrului de stat menţinută constant. Guvernul este parlamentar prin origine şi guvernamental prin funcţie. Rolul politic al Guvernului se exprimă nu numai în sfera exclusiv executivă. Între Guvern şi toate celelalte autorităţi ale administraţiei publice se stabilesc raporturi de drept administrativ care pot fi: de subordonare (ministerele şi prefecţii). lege preconstituţională. aceea de “acceptare” semnifică acceptarea în bloc a programului de guvernare. potrivit căreia. de administrare a proprietăţii statului. din Guvern pot face parte şi miniştri de stat precum şi miniştri-delegaţi cu 63 . în toate cabinetele care s-au succedat din anul 1990 până în anul 2000 a fost neconstituţională.(3) din Constituţia republicată: Guvernul este alcătuit din primministru.23/2004. care ar fi trebuit menţionate expres. Deşi în forma iniţială.102 alin. în îndeplinirea atribuţiilor sale. acestea au fost modificate stabilindu-se expres că. după intrarea în vigoare a Constituţiei.(2) din Constituţia republicată.) şi de tutelă administrativă (faţă de autorităţile administraţiei publice locale). îşi exprimă doar încrederea în acest program. următoarele funcţii: de strategie. Legea nr. cum este cea de ministru de stat. Votul de învestitură are valoare de fapt juridic.37/1990 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României. cooperarea cu organismele sociale interesate. lăsând să se înţeleagă că. ci şi prin colaborarea cu celelalte autorităţi publice. în baza Legii nr. programul politic al Guvernului rămâne un document exclusiv al acestuia. prin adoptarea unei moţiuni de cenzură. Prezumţia de neconstituţionalitate este clară şi ea rezultă din interpretarea gramaticală a dispoziţiei constituţionale. legiuitorul constituant român a preluat teza doctrinei occidentale contemporane. miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. dacă motivele pentru care fusese acordată la învestitură au dispărut ulterior. de reglementare. dar liniile sale de forţă sunt acceptate de Parlament. Guvernul este organ al administraţiei publice cu competenţă materială generală care exercită potrivit legii. El marchează trecerea din sfera competiţiei pentru putere în sfera exercitării puterii politice. între funcţia de prim-ministru şi cea de ministru nu se poate interpune o altă categorie mai importantă.

realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament într-un domeniu de activitate. deci la începutul unui mandat parlamentar. într-un regim prezidenţial. procedura de învestitură a Guvernului se declanşează după alegerile generale. . a partidelor reprezentate în Parlament. în caz de criză guvernamentală gravă. adică la începutul mandatului Preşedintelui de Republică. procedura de învestitură a Guvernului este prevăzută în art. în absenţa oricăror alte detalii constituţionale sau legislative. Astfel. Ea poate interveni însă şi în cursul unui mandat parlamentar sau prezidenţial.103 alin.desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru prezintă semnificaţia unui mandat acordat de Preşedintele României. adică.85 alin. el poate fi şi o persoană neînregimentată politic. pentru a ne afla în prezenţa unei echipe guvernamentale legale şi legitime. În Constituţia actuală a României. într-un regim parlamentar. precum şi procedurile corespunzătoare. art. acesta poate fi un om politic. dar ponderea în realizarea ei efectivă revine Parlamentului prin acordarea votului de învestitură. cerute de Constituţie. prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere. un specialist. de practica vieţii politice. incompatibilă cu dispoziţiile constituţionale a fost evidenţiat prin noi dispoziţii de completare a legii potrivit cărora: Miniştrii de stat coordonează. Învestirea Guvernului în exerciţiu. fiind o chestiune ce ţine de fapt. dacă nu există o asemenea majoritate. Preşedintele urmează singur să decidă. de stilul Preşedintelui ca om politic. sub conducerea nemijlocită a primului-ministru. la 22 decembrie 2008 a condus la o formulă şi mai de neacceptat. în opinia noastră.numirea Guvernului. cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru.solicitarea votului de învestitură. finalizată prin jurământul de credinţă. respectiv după alegerile prezidenţiale.” În ce priveşte modalităţile concrete de consultare. miniştri de stat. În mod obişnuit. Cele patru etape sunt: . precum şi miniştri-delegaţi. Rangul superior al funcţiei de ministru de stat.acordarea votului de încredere de către Parlament. scop în care conlucrează cu miniştrii care răspund de îndeplinirea acestui program în cadrul ministerelor pe care le conduc. aceea a numirii unui viceprim-ministru.” § 2.103 şi 104. eventual liderul partidului majoritar dar în egală măsură. nr. prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere. un tehnocrat.85 alin. Legat de candidatul la funcţia de prim-ministru. potrivit art.” Iniţiată şi finalizată de Preşedinte. Potrivit art. 64 . . Regimul învestiturii Guvernului Învestitura Guvernului poate fi definită ca reprezentând complexul de acte şi fapte juridice.(1) coroborat cu art. .(2) din Legea nr.însărcinări speciale pe lângă primul-ministru. prin O.3 alin.(1) din Constituţia republicată: “Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru. în raport cu textul constituţional.(1) din Constituţie: “Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de către Parlament. elaborarea programului de guvernare şi prezentarea cererii pentru acordarea votului de încredere către Parlament. în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori. procedura de învestitură presupune patru etape procedurale bine definite.U.G.90/2001 primind următorul conţinut: Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. personalităţii însărcinate cu formarea listei viitorului Guvern.

103 alin. să respect Constituţia şi legile ţării.” Prin urmare. Hotărârea Parlamentului prin care s-a acordat votul de încredere se va comunica Preşedintelui României care va emite decretul de numire a noului Cabinet. în termen de 10 zile de la desemnare. unitatea şi integritatea teritorială a României. votul fiind secret.90/2001 prevăzut în capitolul referitor la organizarea şi funcţionarea ministerelor: ministerele şi miniştrii se aprobă de către Parlament. partea I.(1) din Constituţia republicată: “Primul-ministru.90/2001 a adoptat o poziţie elastică. în şedinţă comună. are obligaţia constituţională de a se prezenta în faţa Parlamentului cu două elemente: lista membrilor viitorului Cabinet şi programul de guvernare. suveranitatea. care în termen de 10 zile de la desemnare.59 prevăzut în dispoziţiile finale ale legii. pe de altă parte. Potrivit art. pe baza votului de încredere acordat de către Parlament. Potrivit art. prin art. 65 . pe calea moţiunii de cenzură. Conform Regulamentului şedinţelor comune ale celor două Camere. dezbaterea programului şi a listei Cabinetului are loc în cel mult 15 zile de la prezentarea acestora în şedinţa comună a Parlamentului.(3) din Constituţia republicată: “Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat. Pentru acordarea încrederii Guvernului şi învestirea Cabinetului este necesar votul majorităţii parlamentarilor. data depunerii efective a jurământului de credinţă. întrucât nu dispune de o libertate de apreciere în acest sens. Legea nr. şi Parlament sau Preşedintele României. începând de la data depunerii jurământului. să apăr democraţia. Procedura de învestire are drept consecinţă stabilirea unui raport constituţional complex între Guvern. pe de-o parte. în faţa Preşedintelui României. votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. chiar cu prilejul unei remanieri guvernamentale. În plus. reprezintă momentul de la care Cabinetul nou învestit începe exercitarea mandatului.103 alin. Potrivit art. tot în şedinţa comună a celor două Camere. 104 alin. Numirea Guvernului de către Preşedintele României. în faţa Preşedintelui României. de unde necesitatea retragerii încrederii Guvernului. reprezintă manifestarea unei competenţe legate.(2) din Constituţia republicată: “Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere. potrivit art. drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. înlocuind Cabinetul demisionar. el este obligat să o facă. Conţinutul jurământului este următorul: “Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”. la învestitură. Astfel. în sensul că ea permite crearea de noi ministere sau reorganizarea celor existente prin procedura de formare a unui nou Cabinet. rolul determinant revine candidatului la funcţia de prim-ministru. se precizează că organizarea şi funcţionarea ministerelor privind apărarea naţională şi ordinea publică sunt reglementate prin legi speciale. Candidaţii la funcţiile de miniştri urmează să fie audiaţi în comisiile de specialitate ale celor două Camere. prin acordarea votului de încredere asupra Programului de guvernare şi întregii liste a Guvernului.” Astfel.” Acest text arată egalitatea celor două Camere în procedura de învestitură a Guvernului. independenţa.36 din Legea nr. miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual. individual. cu bile.(2) din Constituţia republicată: “Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul. cu aceeaşi majoritate. în vederea obţinerii unui aviz consultativ. în cea de-a doua etapă. acesta fiind publicat împreună cu programul de guvernare în Monitorul Oficial al României. jurământul de la articolul 82 ”. În ce priveşte componenţa Cabinetului şi posibilitatea realizării unor modificări în structura acestuia.104 alin. în sensul că Preşedintele nu ar putea să refuze numirea.Potrivit art.

În ce priveşte revocarea. răspunderea Guvernului nu poate fi antrenată prin simpla voinţă a Preşedintelui României. poate fi făcută prin adoptarea unor Hotărâri ale Guvernului.107 din Constituţia republicată consacrat primului-ministru. § 3. fiind vorba despre situaţia tipică în care un Cabinet funcţionează pe durata întregului mandat parlamentar. 66 .Prin urmare. O a doua modalitate de încetare a mandatului poate interveni în cazurile în care primul-ministru se află într-una din situaţiile de încetare a funcţiei de membru al Guvernului avute în vedere de art.114 din Constituţia republicată.110 alin.106 şi anume: demisie.(1) din Constituţie. nici nu s-ar putea susţine că primul-ministru ar putea să se propună singur spre a fi revocat. termen valabil şi pentru ceilalţi membrii ai Guvernului potrivit art. O primă modalitate o reprezintă retragerea încrederii acordate unui Cabinet prin introducerea unei moţiuni de cenzură în condiţiile art. O a treia modalitate apare în cazul în care primul-ministru nu îşi poate exercita atribuţiile pe o perioadă de peste 45 de zile. art. Constituţia a avut în vedere trei situaţii atipice de încetare a activităţii unui Cabinet. potrivit art.(2) mai sus menţionat.(3) din Constituţia republicată.103. Prin urmare.107 alin. în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului.109 alin.85 alin.110 din Constituţia republicată. pierderea drepturilor electorale. a unor prevederi legale exprese.113 din Constituţia republicată sau în cazul angajării răspunderii Guvernului potrivit art.106. De altfel. deces. ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile. în absenţa însă. deoarece.(2) din Constituţie. potrivit art. Durata mandatului şi statutul membrilor Guvernului În ce priveşte durata mandatului Guvernului. Această poziţie din doctrină şi-a găsit confirmarea expresă atât în art.56 face precizarea că. Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. potrivit art. Guvernul este demis la data retragerii de Parlament a încrederii acordate sau dacă primulministru se află într-una din situaţiile prevăzute la art. Guvernul poate dispune prin hotărâre. Astfel. În toate aceste trei situaţii se declanşează procedura de învestitură a unui nou Cabinet devenind aplicabile prevederile art. Prin aceste dispoziţii. modificări în organizarea şi funcţionarea ministerelor precum şi transferul unor activităţi de la un minister la altul ori la organe de specialitate din subordinea Guvernului. în mod normal. Potrivit art. reglementarea celorlalte ministere. starea de incompatibilitate. practică încetăţenită după anul 1990. cu excepţia revocării. “Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale”. enumerată expres printre cazurile de încetare a funcţiei de membru al Guvernului. cel care potrivit art.(2) din Constituţie poate revoca din funcţie la propunerea primului-ministru. astfel cum acesta a fost completat. într-un regim prezidenţial.110 alin.110 alin.110 alin. precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.(1) din Constituţia republicată. un Cabinet rezistă atâta timp cât este susţinut de majoritatea parlamentară. printr-o interpretare per a contrario. cât şi în art. Încetarea mandatului Guvernului este prevăzută în art. aceasta nu poate interveni cu privire la primul-ministru. de unde calificarea ei ca având un caracter neconstituţional. În practică. ea este echivalentă cu cea a mandatului Parlamentului într-un regim parlamentar şi cu cea a mandatului Preşedintelui. pe unii membrii ai Guvernului. În plus.(4) din Constituţie. dacă s-a introdus o moţiune de cenzură şi aceasta a fost aprobată.

90/2001 a adus un plus de precizări. inclusiv băncile sau alte instituţii de credit. prin Legea nr. prin care se execută legile. membru al echipei guvernamentale şi primul-ministru poate duce la renunţarea parlamentarului la funcţia guvernamentală. prin creşterea gradului de colaborare dintre puterea legislativă şi Guvern. aceasta este privită ca orice funcţie de conducere din cadrul organelor administraţiei publice. Legea nr. funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale mai sus 67 . necesare pentru administrarea treburilor publice. Dacă într-o primă fază. Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ.” Incompatibilităţile urmăresc asigurarea obiectivităţii în executarea unei funcţii publice şi evitarea concentrării. administrator. faţă de care practica de Stat ar fi urmat să-şi spună cuvântul. Pe de-o parte. Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alin. echipa guvernamentală. se compensează în statul de drept. în condiţiile prevăzute de Constituţie. această compatibilitate ar favoriza imixtiunea parlamentară în rândurile executivului. membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale. putându-se utiliza mijloace de coerciţiune şi sancţiune statală. ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial. acestea pot fi de două feluri: de ordin constituţional şi de ordin legal. Potrivit art. director. funcţia de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial.161/2003 s-au mai adăugat următoarele incompatibilităţi: funcţia de preşedinte. prezintă unele riscuri. de către una şi aceeaşi persoană. se poate găsi oricând în situaţia de a putea bloca iniţiativele primului-ministru prin refugiul asigurat în Parlament. vicepreşedinte. pe fondul ofensivei reale a Guvernului din perioada anterioară adoptării Constituţiei. (2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică. orice neînţelegere între un parlamentar. În ce priveşte. cu caracter public. Legat de înţelesul conceptului de “administrare a treburilor publice”. din sănătate dar nu şi funcţia de specialist într-un asemenea serviciu public. şi în plus. cea de-a doua incompatibilitate.Conform art. precum şi orice funcţie. fără a promova politici noi. De asemenea. ale serviciilor publice administrative cum ar fi funcţiile de conducere a serviciilor publice din învăţământ. funcţii publice de autoritate. precum şi la instituţiile publice. cu excepţia celei de deputat sau de senator.26 alin. Reprezintă de asemenea. În ce priveşte incompatibilităţile funcţiei de membru al Guvernului.(1) şi (2) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice. până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern. societăţile de asigurare şi cele financiare. director general. în doctrina actuală.(4) din Constituţia republicată. este vorba despre o soluţie preluată integral din Constituţia Franţei. a unor prerogative excesive. La incompatibilităţile deja menţionate. care a declanşat numeroase controverse în practica de stat. s-a admis în Adunarea Constituantă. O asemenea soluţie. ca parlamentarii care îndeplinesc funcţii guvernamentale să poată reveni în fotoliile parlamentare atunci când se pune capăt mandatului guvernamental din proprie iniţiativă sau din alte motive. funcţiile de consilieri locali sau judeţeni.105 din Constituţia republicată: “(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate. Legat de înţelesul noţiunii de funcţie publică de autoritate. Regulamentele celor două Camere au optat pentru cea de-a doua variantă. s-a apreciat în doctrină. potrivit art.110 alin. Astfel. dezavantajele pe care le implică o astfel de soluţie. bazată pe componenţă parlamentară. aleasă sau numită. până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. Pe de altă parte s-a exprimat şi poziţia că. clarificându-i semnificaţia. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege”. din punct de vedere al izvorului care le consacră.(3) din Lege. “În cazul încetării mandatului sau.

o funcţie publică încredinţată de un stat străin. În absenţa unor precizări de ordin legislativ cu privire la aplicarea acestei proceduri.106 din Constituţie precum şi în condiţiile aplicării art. care se dezbat cu prioritate. în condiţiile art. respectând atribuţiile ce le revin. dar prezintă riscul introducerii unei moţiuni de cenzură împotriva întregului Guvern şi poate duce la demiterea acestuia. calitatea de comerciant persoană fizică. Potrivit art. decretele Preşedintelui.107 consacrat chiar primului-ministru.107 alin.107 din Constituţia republicată are ca titlu marginal Primul-ministru iar Legea nr.13 din Legea nr. în condiţiile art. la propunerea primului-ministru. în condiţiile art. funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome.(2) şi semnează actele Guvernului.100 alin. Astfel. În ce priveşte atribuţia Preşedintelui României de a revoca şi numi. Primul – ministru Art. următoarele atribuţii: propune Preşedintelui României. care va dispune măsurile necesare pentru încetarea acesteia. ca urmare a începerii urmăririi penale sau a trimiterii în judecată a unui ministru.109 alin. care prezintă caracterul unei sancţiuni. potrivit dispoziţiei rămase nemodificate din Legea nr.” Pe lângă atribuţiile prevăzute în art. deja evocat: “Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei.108. s-a pus problema dacă noii miniştri propuşi de primul-ministru ar trebui să mai fie supuşi avizului consultativ al comisiilor de specialitate ale celor două Camere. în măsura 68 . în funcţie de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării. cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.106 din Constituţia republicată.85 alin. Astfel. precum şi în alte cazuri prevăzute de lege ”. pe unii membri ai Guvernului. cauză de încetare a mandatului unui ministru. potrivit altor dispoziţii constituţionale.Dacă revocarea unui membru al Guvernului poate interveni pe considerente pur politice. De asemenea.” În plus. prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului.90/2001 îi consacră acestuia o întreagă secţiune (a 4-a) în capitolul privitor la organizarea şi funcţionarea Guvernului.90/2001: “Primulministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia. Potrivit art. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului intervine în cazurile prevăzute de art. faţă de teza a doua a art. acestuia îi mai revin.87. calitatea de membru al unui grup de interes economic. unele dispute în aplicarea sa concretă. aşa cum se întâmplă în cazul învestiturii unui nou Guvern. Legea nr. în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului. Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru.109.prevăzute. a decesului.90/2001 mai precizează: “Primul-ministru prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului şi răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de deputaţi sau senatori. (1) din Constituţie şi art. funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale mai sus prevăzute. remanierea guvernamentală este o operaţiune care nu este supusă aprobării Parlamentului. § 4. ce reflectă un joc politic al forţelor ce formează echipa guvernamentală.(1) din Constituţia republicată.(2). suspendarea intervine într-o situaţie anormală. unii autori consideră că. cere Preşedintelui României să participe la anumite şedinţe de Guvern. a revocării.107 alin. concretizându-se într-o remaniere guvernamentală. este vorba de o prevedere constituţională care a creat în timp. revocarea şi numirea unor membri ai Guvernului. în sensul larg al termenului. contrasemnează cu unele excepţii.90/2001. în condiţiile art. a pierderii drepturilor electorale. a stării de incompatibilitate. în acest scop. în condiţiile art. putând desemna un membru al Guvernului.(2) din Constituţie. în mod obişnuit. spre deosebire de suspendare. revocarea prezintă semnificaţia unei măsuri juridice. companiilor şi societăţilor naţionale.

Prin remaniere nu se poate schimba structura Guvernului. De menţionat că. o singură dată. primul-ministru poate constitui prin decizie. prin votul de încredere pe care l-au primit pe lista Guvernului. sub aspect politic. să nu fi beneficiat de încrederea Guvernului ? O a doua chestiune apărută în practica de stat. în doctrină s-a exprimat şi poziţia contrară. primul-ministru numeşte şi eliberează din funcţie: a). ne întrebăm dacă. o singură dată. argumentându-şi decizia prin analogie. adică numărul de posturi şi destinaţia acestora. d). această dispoziţie nu mai era necesară. numite decizii. art. în cazul utilizării acestor funcţii. în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. cu o serie de argumente. alte persoane care îndeplinesc funcţii publice. ce se întâmplă în cazul în care Preşedintele refuză propunerea primului-ministru de numire a unui ministru. deciziile primului69 . în 2003. cu excepţia primului-ministru. potrivit art. Astfel. prin legea de revizuire a Constituţiei din octombrie 2003. soluţia apare ca justificată. încă din 1991. acordată la propunerea primului-ministru. ipotetic. funcţionarea unui Guvern.85 consacrat numirii Guvernului. secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului. în condiţiile legii. personalul din cadrul Cancelariei primului-ministru. e). Chemată să se pronunţe într-o asemenea situaţie.90/2001.146 litera e) din Constituţie. Relativ recent. în care nici unul din membri. cu excepţia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului. ca urmare a introducerii unui nou alineat la art. în cazurile prevăzute de lege. Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului. în cadrul unuia şi aceluiaşi Guvern. c). a apărut o altă problemă privind aplicarea art. problemă deja analizată. Aceasta este soluţia constituţională actuală.conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului. potrivit Legii nr. în condiţiile art. cu păstrarea doar a primului-ministru ? Este oare de acceptat. comisii şi comitete interministeriale. Curtea Constituţională a stabilit că. neexistând nici o precizare cu privire la distincţia dintre acestea. ar fi posibil ca prin două remanieri guvernamentale succesive. b). să fie schimbat întregul Cabinet.85 alin. Dacă strict juridic. în felul acesta. dacă este necesară şi modificarea structurii este necesară şi aprobarea prealabilă a Parlamentului. ceea ce ar fi o inadvertenţă. în aplicarea aceleiaşi dispoziţii constituţionale a vizat posibilitatea revocării primului-ministru de către Preşedinte. Secţiunea consacrată primului-ministru se încheie cu o prevedere referitoare la actele emise de acesta.15 din Legea nr. conform căreia. cu situaţia solicitării reexaminării de către Parlament a unei legi. Potrivit art. Asemeni decretelor Preşedintelui şi actelor Guvernului. apreciate ca fiind de natură legală. aprobată la învestitură.în care ea contravine intereselor majorităţii parlamentare care a susţinut echipa guvernamentală.(3) din Constituţia republicată: “Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului. În ce ne priveşte.85 alin. introdus prin legea de revizuire. soluţia fiind dedusă din textele deja existente. consilii. şi miniştri care nu ar beneficia în mod expres de această încredere. secretarii de stat. Preşedintele poate refuza o propunere.(2) din Constituţia republicată şi anume.107 din Constituţie beneficiază de un nou alineat. mai ales faţă de un precedent deja creat la sfârşitul anului 1999. În scopul rezolvării unor probleme operative. prin care se prevede expres că: Preşedintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru.90/2001.” Legat de simpla remaniere guvernamentală constând în înlocuirea unor miniştrii sau ocuparea unor posturi de ministru devenite vacante. se ajunge la situaţia unor miniştri care beneficiază de încrederea Parlamentului. pornind de la formularea din norma constituţională “unii membri ai Guvernului”.

Cancelaria Primului-ministru este condusă de şeful cancelariei care are rang de ministru şi calitatea de ordonator principal de credite.106. este vorba despre un personal administrativ.ministru se publică în Monitorul Oficial al României. ajutat de unul sau mai mulţi secretari generali adjuncţi. Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar.(2) din Constituţie. Cancelaria Primului-ministru are personalitate juridică şi este coordonată direct de Primul-ministru. departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) din Constituţie.90/2001. Dacă motivul ce a determinat numirea primului-ministru interimar se datorează faptului că funcţia primului-ministru titular a încetat.107 alin. precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. Legea nr. Interimatul pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor. faţă de conţinutul art.107 alin.110 alin. primul-ministru interimar urmând să conducă un Guvern demisionar până la depunerea jurământului de către noul Guvern. cu toate consecinţele ce decurg de aici. la propunerea primului-ministru.20 din Legea nr. Guvernul va fi demis. ce pot avea rang de secretar de stat. în art.3 se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului. Personalului Cancelariei primului-ministru nu i se aplică prevederile Legii privind statutul funcţionarilor publici.110 alin.subl. Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului. stipulându-se expres că. fiind prevăzută deci. juridice.23/2004.90/2001. economice şi tehnice ale activităţii Cabinetului. Dacă însă. Dacă însă. astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr.90/2001 reglementează în secţiunea a 5-a organizarea aparatului de lucru al Guvernului şi în secţiunea a 6-a. 70 . de personal cu funcţii de conducere sau de demnitari. Organizarea şi funcţionarea Guvernului Legea organică privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. ce vine şi eventual.(3): “Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106. funcţionarea acestuia. potrivit art. încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern. Guvernul se consideră demis. Potrivit art. Secretariatul General al Guvernului. Organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-ministru se aprobă prin decizie a primului-ministru. Secretariatul General asigură derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare. pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. pleacă o dată cu primul-ministru. Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-ministru se asigură. partea I. până la formarea noului Guvern. ce poate fi angajat pe criterii exclusiv politice. motivul ce a determinat numirea primului-ministru interimar se datorează faptului că primul-ministru titular se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile (spre exemplu. Din dispoziţia finală se subînţelege că.(4) din Constituţia republicată este adăugată o altă modalitate de încetare a funcţiei de membru al Guvernului. după caz. Constituţia republicată prevede expres în art.” § 5. În sfârşit.” Desemnarea este întotdeauna pe o perioadă limitată.22 din Legea nr. sub sancţiunea inexistenţei. Organizarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria primuluiministru. rezolvarea problemelor organizatorice. din motive de sănătate) interimatul durează doar până când primul-ministru titular îşi va relua activitatea în Guvern. cu excepţia revocării (corelare necesară . În ce priveşte modalităţile de încetare a calităţii de prim-ministru. care poate avea rang de ministru. potrivit art. pentru a îndeplini atribuţiile primului-ministru. Potrivit art.) sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile. “Prevederile alin. ns. perioada de interimat este mai mare de 45 de zile. o structură trihotomică a acestuia.

După importanţa lor.(1) din Constituţia republicată. în conformitate cu atribuţiile Guvernului. structuri şi personal stabilite prin Hotărâri ale Guvernului sau decizii ale primului ministru. având atribuţii. apărarea ţării. cea administrativă. ce desemnează “zone mari de activitate” din competenţa 71 . Legea prevede că. Dintre atribuţiile prevăzute în art. În cadrul şedinţelor se dezbat probleme ale politicii interne şi externe a ţării. Departamentul este condus de un demnitar. elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi le supune spre adoptare Parlamentului.” Observăm cum legiuitorul organic circumscrie câmpul de acţiune al Guvernului. în termen de 60 de zile de la data solicitării. în cadrul căreia se dezbat şi se soluţionează probleme ce intră în sfera sa de atribuţii. de exercitare a conducerii generale a administraţiei publice. “Dezbaterile din şedinţele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia. În ce priveşte funcţionarea Guvernului. Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă. în doctrină se mai face distincţie între atribuţii interne şi atribuţii internaţionale. observăm că este vorba chiar de una din cele două componente ale rolului său. După locul producerii efectelor.iniţiază proiecte de lege şi le supune spre adoptare Parlamentului. Nerespectarea acestui termen echivalează cu susţinerea implicită a formei iniţiatorului. asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea acestora. precum şi a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică şi se consemnează în stenograma şedinţei. rol ce se realizează prin intermediul funcţiilor sale. aflată în subordinea premierului. iniţiate cu respectarea Constituţiei. atribuţiile pot fi de natură economică-financiară şi socială precum şi de natură politico-administrativă. c).. g). asigurarea ordinii publice şi la cererea primului-ministru în alte situaţii. atribuţiile Guvernului pot fi atribuţii principale prevăzute în legea sa organică şi atribuţii secundare prevăzute de alte legi sau care decurg din rolul şi funcţiile sale. care în exercitarea atribuţiilor emite ordine cu caracter individual.” Potrivit Legii nr.emite hotărâri pentru organizarea executării legilor. ca structuri specializate şi auxiliare ale Guvernului. fără personalitate juridică şi fără unităţi subordonate. sus-menţionată. asigură realizarea politicii în domeniul social potrivit programului de guvernare etc. secretariate etc. exercită conducerea generală a administraţiei publice. în continuare se precizează că: “Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă. la rolul acestuia stabilit de art. b¹). e). f). Pe lângă Guvern mai pot funcţiona agenţii.11 din Legea nr. ale căror conducători nu fac parte din Guvern. având rolul de coordonare şi sinteză în domenii de interes general. şi le transmite Parlamentului. După conţinutul lor.87 din Constituţie. Şedinţele plenului sunt unica modalitate de lucru a Guvernului.102 alin. b). Guvernul îndeplineşte o serie de atribuţii.90/2001 menţionăm: a). şedinţele Guvernului se convoacă şi sunt conduse de primul-ministru. Preluându-se conţinutul art. aprobă strategiile şi programele de dezvoltare economică pe ramuri şi domenii de activitate.Departamentul este o structură organizatorică. certificată de Secretarul General al Guvernului. d). adoptându-se măsurile corespunzătoare.90/2001: “Guvernul se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.” În realizarea funcţiilor sale.emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative. În ce priveşte atribuţia prevăzută la litera a). precum şi aspecte privind conducerea generală a administraţiei publice. oficii. ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgenţă potrivit Constituţiei.

în art.” O astfel de modalitatea de adoptare a actelor Guvernului a fost criticată în doctrină deoarece acordă puteri exagerate primului-ministru. proiecte de lege. nu putem fi de acord cu conţinutul literei c) de la acelaşi articol. sub sancţiunea inexistenţei.Guvernului. reprezentând expresia unei competenţe originare a Guvernului. în Legea nr.26 din lege stabileşte posibilitatea membrilor Guvernului de a propune proiecte de hotărâri şi de ordonanţe.(4) din Constituţia republicată. funcţii care la rândul lor sunt duse la îndeplinire prin intermediul atribuţiilor. O analiză a celor două tipuri de acte ale Guvernului presupune delimitarea acestora.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primulministru. conţinutul art. acestea sunt acte administrative normative sau acte administrative individuale. intitulat Actele Guvernului) şi un sediu consacrat regimului delegării legislative (art. Potrivit art.115). controversate în timp.108 din Constituţia republicată: “(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. în aplicare. § 6. cu atât mai mult cu cât el este avut în vedere şi cu ocazia stabilirii conţinutului şedinţelor Guvernului. în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. ca acte juridice având o natură juridică diferită. În egală măsură. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.” Aceste prevederi constituţionale. este preluat ca atare. de regulă. în doctrina administrativă este unanim admis că.27 alin.108. în ce priveşte hotărârile Guvernului. 27 alin. au fost preluate şi dezvoltate. în mod natural. fiind vorba în realitate. ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgenţă potrivit Constituţiei. în perspectiva unei noi modificări a legii. La rândul său. prevăzută de Constituţie. mult prea succint însă. executarea unor prevederi din lege “presupune stabilirea de măsuri sau a unor reguli subsecvente. (4). ar putea apare în cazul în care ar exista o egalitate între numărul membrilor care susţin un proiect şi cel al celor care sunt împotrivă. despre mijloacele juridice prin care structura organizatorică avută în vedere îşi realizează competenţa. Delegarea legislativă Constituţia României din 1991 republicată în 2003 conţine un sediu general (art. care să asigure corecta aplicare a acestora. Hotărârea Guvernului intervine atunci când.” 72 . precum şi. Hotărârile şi ordonanţele se adoptă prin consens. şi nicidecum despre atribuţii ale acesteia. Potrivit art. conţinutul literei a ar trebui eliminat. (2). Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.90/2001. chiar şi parţial evocat nu se poate identifica cu o atribuţie a acestuia. se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. Astfel. art.26 din Legea nr.108 alin.(3) din Legea nr. al căror ansamblu formează competenţa materială generală a acestuia. Dacă nu se realizează consensul.Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare. (3).(1) şi (2) din Lege: “Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe în prezenţa majorităţii membrilor săi. Guvernul emite hotărâri pentru organizarea executării legilor. hotărăşte primul-ministru”. Cum rolul Guvernului. prevederi „ce se aplică şi în cazul documentelor şi altor măsuri dezbătute în Guvern. în vederea exercitării dreptului de iniţiativă legislativă a acestuia. despre acte adoptate în exercitarea atribuţiilor sale. tipică pentru rolul acestuia de autoritate publică a puterii executive. Actele Guvernului. Astfel. Singura situaţie în care ar fi de acceptat ca primul-ministru să aibă votul decisiv. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei. referitor la obligativitatea publicării actelor Guvernului. aşa cum de altfel şi legiuitorul organic precizează expres la art.90/ 2001. conform căruia. credem că.

rezultă că. Legea nr. Legea de abilitare va stabili. ce tinde să se îndepărteze tot mai mult de litera şi spiritul Constituţiei. (3). reglementând relaţii sociale care sunt prin natura lor inferioare ca importanţă faţă de cele reglementate de lege.Hotărârea reprezintă prin excelenţă. (2). alteori ea se subînţelege. rezultă atât din art. Nimic nu opreşte însă. Uneori necesitatea adoptării unei hotărâri a Guvernului este expres prevăzută în dispoziţiile legii. Atunci când o hotărâre a Guvernului încalcă legea sau chiar Constituţia sau adaugă la dispoziţiile legii. să adopte ordonanţe.(3) din Constituţia republicată.” Din analiza acestor prevederi. Dacă în primii ani după adoptarea Constituţiei. Este motivul pentru care. potrivit procedurii legislative. norma constituţională nu conţine vreo precizare expresă în acest sens.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. mai sus menţionat.52 din Constituţia republicată şi a dispoziţiilor legii speciale în materie. În cazuri excepţionale. sfera legilor organice fiind expres şi limitativ prevăzută în art. Dacă legea de abilitare o cere. pe de altă parte. s-a intervenit substanţial. mai ales după 1997. domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe. Ordonanţele simple sau legale se adoptă întotdeauna în baza unei legi de abilitare care conţine două elemente obligatorii şi un element facultativ. pe fondul acestor dispoziţii constituţionale. Deşi. Datorită acestui aspect. consacrat instituţiei delegării legislative. pe de-o parte. 73 . fiind secundum legem şi urmărind organizarea executării şi executarea în concret a legii. în mod obligatoriu. ca în anumite limite şi cu respectarea unor condiţii. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. sau într-o formulă mai sintetică. Aprobarea sau respingerea ordonanţelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului 3.73 alin. (5). în practica de stat s-a format regula abilitării Guvernului. ordonanţele se supun aprobării Parlamentului. ca Parlamentul să abiliteze Guvernul să adopte ordonanţe şi în timpul sesiunilor sale. din considerente didactice. cât şi din art. Deci. domenii identificate prin eliminare. analiza acestei instituţii s-a aflat în mică măsură în atenţia doctrinei. ea poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ în temeiul art. Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. actul prin care Guvernul îşi realizează rolul de exercitare a conducerii generale a administraţiei publice. spre aprobare Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune. vom începe analiza pornind de la dispoziţiile iniţiale în materie. ordonanţele Guvernului pot fi de două feluri: simple şi de urgenţă. Cele două categorii de dispoziţii obligatorii privesc perioada de abilitare şi domeniile în care se pot adopta ordonanţele.114 din Constituţia din 1991: “(1). el se convoacă în mod obligatoriu. în ultimul deceniu. hotărârile se adoptă întotdeauna în baza legii. şi în raport cu o bogată doctrină.Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. (4). Regimul juridic aplicabil ordonanţelor Guvernului. potrivit art. pe perioada vacanţei parlamentare. Instituţia delegării legislative rezumă în esenţă posibilitatea acordată Guvernului. domenii care nu pot intra în sfera legii organice. punerea în aplicare sau aducerea la îndeplinire a legilor. doctrina a început să acorde atenţie sporită acestei instituţii. Elementul facultativ lăsat la libera apreciere a parlamentarilor se referă la supunerea acestora.115. acte ce conţin norme cu putere de lege. în practica statală fiind rareori utilizată.108 din Constituţia republicată. rezultat al unei practici excesive în aplicarea acestei instituţii. Astfel. cu ocazia revizuirii din octombrie 2003. până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. într-o încercare de clarificare a regimului juridic aplicabil ordonanţelor.

iar dacă acesta nu se afla în sesiune. acest caracter. având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. Fireşte că. ordonanţele de urgenţă sau constituţionale trebuiau adoptate doar în cazuri excepţionale şi intrau în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament.” Într-o interpretare sintetică. dacă primele trei alineate au rămas neschimbate. în noua configuraţie constituţională se defineşte de fapt. sensul noţiunii de urgenţă. spre deosebire de varianta iniţială. ca urmare a excesului de ordonanţe simple şi de urgenţă. devenită curentă în această direcţie. invocând în special. la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere a ordonanţelor. dar această condiţie rezultă din caracterul de urgenţă al acestor ordonanţe. numărul ordonanţelor de urgenţă adoptate în domenii ale legii organice crescând vertiginos. această problemă a fost rezolvată ca urmare a revizuirii. fiind vorba despre situaţii extraordinare. Parlamentul poate adopta o lege de aprobare a ordonanţei în forma iniţială (situaţia cea mai convenabilă sub aspectul efectelor juridice dar şi cea mai rar întâlnită în practică). tot un concept juridic nedeterminat. în absenţa unor precizări exprese. “reglementarea nu poate fi amânată ”. reglementarea lor este şi urgentă. Pe scurt. formularea iniţială “cazuri excepţionale” a fost înlocuită cu sintagma situaţii extraordinare. Spre deosebire de ordonanţele simple care se supun aprobării Parlamentului. începând cu anul 1997. În urma dezbaterii. Atât legea de abilitare. prin legea de revizuire a Constituţiei. printr-o interpretare per a contrario a dispoziţiilor art. o parte a specialiştilor s-a pronunţat în favoarea admiterii acestei posibilităţi. ca o a doua condiţie de adoptare a acestui tip de ordonanţe.(4) din Constituţia din 1991.În varianta iniţială a Constituţiei.115 din Constituţia republicată are în prezent următorul cuprins: “Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. După cum vom vedea. ordonanţele de urgenţă se supun toate. Însă. prin actuala dispoziţie constituţională se încearcă clarificarea acestui concept. trebuia convocat în mod obligatoriu. fără excepţie aprobării forului legislativ. argumente procedurale. care a dus la conturarea a două poziţii fundamental opuse în rândul autorilor de drept public privea posibilitatea adoptării de ordonanţe de urgenţă în materia legii organice. numai dacă legea de abilitare o cere. şi deci neputând să fie amânată. situaţie rămasă neschimbată şi în urma revizuirii. precizându-se că. pe care nimeni nu-l contestă. atunci când recurgea la adoptarea de ordonanţe de urgenţă. iată acum modificările şi completările aduse instituţiei delegării legislative. Nimeni nu contestă la ora actuală. ea urmând să intervină imediat. Astfel fiind s-a ridicat întrebarea: cum va vota Parlamentul. cu privire la existenţa celor două condiţii. Faţă de problemele apărute în practica de stat. în anul 2003. o lege de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă ? S-a ajuns în timp. o lege de aprobare cu modificări şi completări a ordonanţei (situaţia cea mai frecvent întâlnită în practică) sau o lege de respingere a ordonanţei (practică intensificată mai ales. în ultimii ani). încurajată fiind în timp şi de poziţia adoptată de Curtea Constituţională care a admis o practică. O atenţie specială este acordată ordonanţelor de urgenţă. Curtea Constituţională emiţând şi decizii în acest sens. stabilit chiar prin denumirea lor. dar pe care nici Guvernul nu-l respecta decât rareori. observăm că. Astfel. Au existat însă şi autori care s-au menţinut constant pe poziţia respingerii posibilităţii de adoptare a ordonanţelor de urgenţă în materia legii organice.114 alin. 74 . cu votul necesar legilor organice. alineatul (4) al art. în pofida evoluţiei în sens contrar a practicii guvernamentale. nefiind expres menţionate nici în norma constituţională care enumără domeniile legii organice şi nici calificate ca atare. Or. a cărui interpretare este lăsată în continuare la discreţia Guvernului. prin încălcarea prevederilor constituţionale. cât şi legile de aprobare sau de respingere a ordonanţelor sunt legi ordinare. O problemă controversată. fiind lărgită astfel sfera acestora.

în continuare. a fost introdus un nou alineat. respectarea ei fiind lăsată din nou la libera apreciere a Guvernului.” Deşi de apreciat dorinţa de a se limita expres sfera de acţiune a Guvernului. care va decide de asemenea în procedură de urgenţă.” În plus.115 în Constituţia republicată. se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau.” Or. în opinia noastră. În plus. de doar 30 de zile şi nu de 45. potrivit alin. dacă este cazul. care îi încalcă conţinutul. care dispune în acest sens. are exclusiv meritul de a putea constitui un fundament constituţional serios în cazul sesizării Curţii Constituţionale. având următorul cuprins: “Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa. Această posibilitate este limitată însă prin noul alin. termenul aflat la dispoziţia primei Camere este mai scurt. faţă de dispoziţiile art. Camerele. stabilindu-se ca acestea să fie aprobate cu majoritatea prevăzută de Constituţie pentru adoptarea legilor organice. devenind alin. pentru ordonanţele de urgenţă a fost dintotdeauna necesară motivarea urgenţei. prin ordonanţe de urgenţă. de o largă putere discreţionară.(7) al art. trimitere. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1). (6) al art.114 este reformulat. cu excepţia de neconstituţionalitate a unei ordonanţe de urgenţă. formularea propusă are un caracter mult prea general. al optulea al art. doar sub aspectul formei şi nu al fondului. se admite expres posibilitatea adoptării de ordonanţe de urgenţă în materia legii organice. libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie.” Diferenţierea în ce priveşte Camera la care urmează să fie depus proiectul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă este determinată de modificările aduse procedurii legislative.) a ordonanţelor de urgenţă ce cuprind norme de natura legii organice. “Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului 3. care datorită importanţei lor pentru cetăţeni. drepturile. Vechiul alineat (5) al art. în cazul ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului. după care acestea sunt trimise la cea de-a doua Cameră. dintotdeauna a existat necesitatea motivării actelor normative. se doreşte a fi lăsate exclusiv la dispoziţia forului legiuitor. termen prevăzut pentru toate proiectele de legi. aşa cum este prevăzut şi în cazul ordonanţelor de urgenţă.Un al doilea element de “noutate” priveşte “obligativitatea motivării urgenţei în cuprinsul acestora. Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei. nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului. Este adevărat că. în cazul legilor şi a unor note de fundamentare. şi respectiv. O asemenea dispoziţie. cu legile de aprobare sau de respingere (subl. după caz. dacă nu se află în sesiune. Depăşirea termenelor semnifică adoptarea tacită a reglementării. Evident că. 60 de zile.75 din Constituţia republicată privitor la sesizarea Camerelor.(5) nou introdus al art. în anumite domenii. Astfel. Prin noua configuraţie constituţională au fost modificate şi completate şi dispoziţiile iniţiale privitoare la supunerea spre aprobare Parlamentului. drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei. aspect subliniat şi prin numeroase decizii ale Curţii Constituţionale.115 din Constituţia republicată: “Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României.115: “Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale. sub forma unor expuneri de motive. aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere. a acestui tip de ordonanţe.ns. lărgindu-se astfel sfera legilor organice.” 75 .115. prin legea de revizuire. pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită.

Solicitările adresate nu pot depăşi sfera activităţii guvernamentale şi a administraţiei publice. O chestiune distinctă priveşte limitele cererii. dacă o informaţie este exactă. practica deja existentă în materie a continuat şi în ultimii 5 ani. (2). dar nu poate contribui decisiv la schimbarea opticii în aplicarea instituţiei delegării legislative. în sensul că el poartă asupra tuturor actelor şi faptelor săvârşite pe toată durata mandatului unui Guvern şi un control preponderent politic.” Regulamentele Camerelor.(6) din Constituţia republicată care prevede competenţa “instanţelor de contencios administrativ de a soluţiona cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau. iar atunci când li se solicită prezenţa. nefiind vorba de un atribut personal al acestora. în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor. prin care se 76 . dacă Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice înţeleg să comunice Camerei. solicitarea informării este obligatorie. inclusiv sub aspectul titlului marginal. ce a completat vechea formulare referitoare doar la întrebări şi interpelări : “(1). potrivit art. (2). de Senat sau de comisiile parlamentare. În concluzie. după caz. prin intermediul preşedinţilor acestora. Obligaţia de informare există numai dacă cererea vine din partea Preşedinţilor Camerelor sau comisiilor parlamentare. o cerere adresată Guvernului.(2) din Constituţia republicată.126 alin. de efectele juridice pe care ordonanţele le produc din chiar momentul publicării în Monitorul Oficial. după caz. dacă au intenţia să adopte o hotărâre într-o problemă anume. Controlul parlamentar şi răspunderea membrilor Guvernului ‚Un întreg capitol (al IV-lea) din titlul III (Autorităţile publice) al Constituţiei României. fiind vorba în prezent de controlul parlamentar prin întrebări. § 7. cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări. înţeleg prin întrebare o simplă cerere de a răspunde dacă un fapt este adevărat. participarea lor fiind obligatorie. în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.112 din Constituţia republicată. prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale”.111 alin. instituţia fiind lăsată în continuare la discreţia Guvernului. care poate să vizeze doar situaţii ce ţin obiectiv de natura controlului parlamentar şi nu interese personale ale parlamentarilor. Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori. în dorinţa de a restrânge sfera ei de aplicare. sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor. Prin interpelare se înţelege în principiu. Potrivit art. Obligaţia de informare acţionează şi în sens invers. prin intermediul preşedinţilor acestora.O asemenea dispoziţie a deschis în opinia noastră o adevărată “cutie a Pandorei”. Dacă li se solicită prezenţa. membrii Guvernului având acces la lucrările Parlamentului.Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori. este consacrat Raporturilor Parlamentului cu Guvernul. va rezolva situaţii concrete. după caz. participarea lor este obligatorie. În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat.111 din Constituţia republicată consacrat informării Parlamentului: “(1). actele şi informaţiile solicitate sau. în virtutea căruia exercitarea suveranităţii naţionale se face prin organele sale reprezentative şi prin referendum.” Acest control a fost calificat ca fiind un control atotcuprinzător. Noua dispoziţie conţinută în teza finală a art. ştiut fiind faptul că problemele cele mai mari ridicate în practică au fost şi sunt legate de regulă. Astfel. Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. ale cărui origini se regăsesc chiar în sistemul instituit în România. interpelări şi moţiuni simple. astfel cum acesta a fost modificat şi completat.Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice. deşi prin revizuirea dispoziţiilor constituţionale în materie s-ar părea că s-a încercat soluţionarea diferitelor probleme apărute în aplicarea delegării legislative. potrivit art.

(1) din Constituţia republicată. întrucât prin adoptarea ei. o nouă moţiune de cenzură.solicită explicaţii asupra politicii sale în probleme importante ale activităţii interne şi externe. Ca o condiţie obligatorie de validitate. Moţiunea de cenzură se adoptă cu votul majorităţii parlamentarilor. cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114. semnată de Preşedinţii celor două Camere. ocazie cu care se dă cuvântul primului-ministru sau unui alt ministru desemnat de acesta pentru a prezenta poziţia Guvernului. Următorul articol din Constituţie din capitolul consacrat raporturilor Parlamentului cu Guvernul reglementează forma cea mai gravă de sancţiune care intervine în cazul răspunderii politice a Guvernului şi anume. Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. iniţiată numai de deputaţi sau de senatori.109 alin. cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. (4). la şedinţa comună a celor două Camere fiind prezentat textul moţiunii de cenzură. finalizată prin vot. Este o soluţie simetrică cu cea privitoare la acordarea votului de încredere unui anumit Cabinet. Întrebările pot fi scrise şi orale. Guvernul ca organ rezultat din jocul politic. grupul parlamentar de care aparţin şi de semnătură. Parlamentul retrage încrederea acordată Guvernului la învestitură. cunoscându-i conţinutul să se poată apăra. (2). Moţiunea de cenzură se prezintă Birourilor permanente ale celor două Camere şi se comunică Guvernului de către Preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care a fost depusă. Pentru a se putea verifica îndeplinirea acestei condiţii este necesar ca numele şi prenumele semnatarilor să fie însoţite de calitatea de deputat sau de senator. potrivit art. moţiunea de cenzură cuprinde trei momente esenţiale: iniţierea. Camera Deputaţilor şi Senatul. singurul pe temeiul căruia Guvernul poate funcţiona în mod normal. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. pentru ca acesta. uzitată constant de către opoziţie. hotărâre care se înaintează Preşedintelui României în vederea declanşării procedurii de formare a unui nou Guvern. expresie a principiului separaţiei dintre puterea legislativă şi cea executivă şi colaborarea lor. o practică parlamentară. ca mijloc democratic de “luptă”. Dacă moţiunea de cenzură este admisă se ia act de aceasta. 77 . Mandatul de încredere. prin procedura moţiunii de cenzură. Dezbaterea propriu-zisă are loc în maxim trei zile de la prezentare. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia. prin vot secret cu bile. printr-o hotărâre a Parlamentului. deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia. în şedinţă comună. (3). moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor. din care rezultă autonomia. cu votul majorităţii parlamentarilor.” Rezultă că. adică moţiunea simplă. Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă.113 din Constituţia republicată:“(1). demiterea prin retragerea încrederii acordate de către Parlament. dezbaterea şi supunerea la vot. în aceeaşi sesiune. Prin legea de revizuire a fost consacrată expres. pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură. realizată tot în şedinţa comună a celor două Camere. ”. “răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Convocarea are loc în maxim 5 zile. îndeplinirea rolului constituţional ce revine fiecăreia dintre cele două autorităţi publice. constituie esenţa raporturilor dintre Parlament şi Guvern. iar cele scrise pot fi: întrebări la care răspunsul urmează a fi dat în scris şi întrebări la care răspunsul se dă oral de la tribuna Camerei. Potrivit art. Moţiunea de cenzură este simetric opusă votului de încredere. instituţie tradiţională a dreptului public modern.

Expresia “un proiect de lege”.110 alin. cu sprijinul majorităţii parlamentare pe care se întemeiază şi în condiţii de maximă celeritate. Raporturile politice dintre Parlament şi Guvern şi implicit.ns. Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură. angajarea răspunderii neputându-se face cu privire la două proiecte de lege sau la un pachet de asemenea proiecte. modificat sau completat. în şedinţă comună. această procedură parlamentară cunoscută în doctrină şi sub denumirea de moţiune de cenzură provocată. textul legii a rămas întotdeauna cel promovat de Guvern.114 din Constituţia republicată. ce reclamă stabilirea de măsuri urgente. (2). Dacă nu se depune moţiunea de cenzură sau dacă deşi introdusă. dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere. cei care au iniţiat-o nu mai pot depune o alta în aceeaşi sesiune. potrivit completării aduse prin legea de revizuire din 2003 – subl. proiectul de lege prezentat. iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. ar trebui înţeleasă în sens restrâns. după caz. care sunt de competenţa Parlamentului. a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. cu amendamente acceptate de Guvern. astfel cum acesta a fost completat: “(1). situaţie care ar anula. deşi iniţial s-a susţinut că Guvernul poate accepta eventuale modificări ale acestuia. iar dezbaterile ce au loc ar putea privi atât conţinutul acestui proiect cât şi al unui program sau a unei declaraţii de politică generală. Dacă moţiunea de cenzură este respinsă. de îndeplinirea actelor necesare pentru administrarea treburilor publice. răspunderea politică a acestuia din urmă au conotaţii speciale în cazul acestei proceduri. s-a mai susţinut. pentru a face faţă unor împrejurări deosebite. ci prin dezbaterea unei problematici prin excelenţă politice.(4) din Constituţie. echipa guvernamentală anterioară. Este motivul pentru care. ultima ipoteză creând reale probleme în practica de stat. se consideră adoptat. Guvernul va deveni demisionar.) se consideră adoptat iar programul sau declaraţia de politică generală devin obligatorii pentru Guvern.Până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.113.Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului. depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului. cu amendamente acceptate de Guvern. Guvernul urmăreşte adoptarea unui program. legate de rămânerea sau demiterea Guvernului.ns. Angajarea răspunderii politice a Guvernului reprezintă o procedură prin care. în varianta iniţială a Constituţiei. după caz. Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi. dacă în termen de 3 zile se introduce o moţiune de cenzură. în practica de Stat conturată în aplicarea art. În ce priveşte posibilitatea de a se interveni în conţinutul efectiv al proiectului de lege (până la soluţionarea acestei probleme prin legea de revizuire –subl. a Guvernului demisionar. a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege. (modificat sau completat. se desfăşoară în Camerele reunite prin votul cărora Guvernul a fost învestit şi poate fi şi dezînvestit. (4). adică nu prin dezbaterea legii în cadrul procedurii legislative ordinare. asupra unui program. motiv pentru care o vom prezenta mai în detaliu. ea este respinsă la vot. Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2). în două categorii: angajarea răspunderii asupra unui program sau unei declaraţii de politică generală şi angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege. Cu alte cuvinte. după caz. excepţie făcând ipoteza angajării răspunderii Guvernului.). va răspunde potrivit art. (3). proiectul de lege prezentat. a fost votată în condiţiile articolului 113. Ipotezele de angajare a răspunderii Guvernului au fost grupate. unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege. 78 . În cazul în care Preşedintele României cere reexaminare legii adoptate potrivit alineatului (3). practic rolul Parlamentului ca unică autoritate legiuitoare a ţării. Potrivit art. iar ulterior aceasta este adoptată.

în ponderea acordată Guvernului în activitatea de legiferare. Legat de modalităţile concrete în care angajarea răspunderii Guvernului este pusă în practică pentru un proiect de lege. ne întrebăm care ar fi perioada de timp necesară parlamentarilor pentru a promova amendamente de substanţă ? În ce priveşte răspunderea penală a membrilor Guvernului. transformarea excepţiei în regulă. datorită caracterului prea general al redactării.În pofida unei astfel de poziţii logice a doctrinei. oricare ar fi acesta. pentru adoptarea unor măsuri privind două obiecte de reglementare distincte şi anume. răspunsul trebuie căutat în raporturile pe care legiuitorul constituant le stabileşte între Parlament şi Guvern. pentru promovarea unui nou Cod al muncii. aplicarea acestei proceduri în practica de stat s-a dovedit atipică. nu şi alte persoane ce deţin funcţii asimilate 79 . credem că. nu credem că va contribui la clarificarea procedurii speciale. ne întrebăm. de unde concluzia că. două proceduri constituţionale şi anume angajarea răspunderii Guvernului şi delegarea legislativă au permis în timp. considerăm că. are tendinţa de a-şi extinde puterea de a legifera. să intre în câmpul de acţiune a forului legiuitor. (3). de adoptare a unui proiect de lege pe calea angajării răspunderii Guvernului. Guvernului nu ar trebui să i se permită decât cu titlu de excepţie să pătrundă în sfera de reglementare primară a relaţiilor sociale.Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială. aspecte de natură procedurală se vor ridica în aplicarea noilor prevederi constituţionale. dilemele vor fi amplificate. de natură penală. Ce se va întâmpla într-o asemenea situaţie ? Este de presupus că. dar atunci ne întrebăm ce rost ar mai avea propunerea de amendamente de către parlamentari. completarea adusă prin legea de revizuire. un Guvern. pentru un pachet legislativ în domeniul sănătăţii. să fie acceptate de acesta.109 alin. pentru adoptarea unui “Pachet de legi anticorupţie” conţinând nu mai puţin de 15 obiecte de reglementare. potrivit art. în sensul admiterii posibilităţii modificării sau completării proiectului de lege promovat de către Guvern. în dauna forului legiuitor.” Din dispoziţiile de mai sus se poate observa că este vorba despre norme procedurale. În plus. pentru un proiect de lege care intrase deja în dezbaterea parlamentară. Din această perspectivă. mai precis. proiectul de lege va fi trimis spre promulgare în forma iniţială. Din enumerarea cazurilor de mai sus este evident că probleme se ridică în practică. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcţie. în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului pentru un proiect de lege. care va fi perioada de timp aflată la dispoziţia parlamentarilor pentru a formula amendamente? Iar. dacă ar fi vorba despre un întreg pachet legislativ. Prima întrebare care se ridică vizează în mod firesc refuzul amendării proiectului de lege. instituind un regim derogatoriu de la dreptul comun. proprietatea şi justiţia şi mai recent. cu condiţia ca amendamentele aduse în Parlament. Numai Camera Deputaţilor. Faţă de consacrarea constituţională expresă a rolului Parlamentului de organ reprezentativ suprem şi unică autoritate legiuitoare a ţării. Senatul şi Preşedintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. mai ales. Dacă s-a cerut urmărirea penală. Or. în practica de stat a fost angajată răspunderea în cele mai variate situaţii: pentru un proiect de lege de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă (care deja îşi producea efecte juridice). Dacă termenul de introducere a moţiunii de cenzură este atât de scurt. faţă de noua modalitate de redactare. Preşedintele României poate dispune suspendarea acestora din funcţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. de doar 3 zile de la prezentarea proiectului de lege. ce vizează doar membrii Guvernului.(2) şi (3) din Constituţia republicată: ”(2). de către Guvern. pentru un proiect de lege care conţinea 6 obiecte de reglementare. şi întotdeauna. Dimpotrivă. până la urmă.

miniştrilor, fără a fi membri ai Guvernului, nici persoane care deţin alte demnităţi din sfera puterii executive. Deoarece competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se subînţelege că începerea urmăririi penale, apoi trimiterea în judecată şi susţinerea acuzării sunt de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, mai nou, a Parchetului Naţional Anticorupţie, transformat ulterior, în Departamentul Naţional Anticorupţie. Legea responsabilităţii ministeriale nr.115/1999 republicată în 2007 a introdus necesitatea unei Comisii pentru faza politică: “Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Camera Deputaţilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanentă care, în cadrul competenţei sale, a efectuat o anchetă privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie specială de anchetă, constituită în acest scop.” Sesizată de Avocatul Poporului, în legătură cu O.U.G. nr.95/2007 de modificare a legii, prin care se intenţionase formarea unei comisii alcătuite din 5 judecători, Curtea Constituţionala a stabilit prin Decizia nr.1133/2007 caracterul neconstituţional al numirii acestora în comisia specială, şi chiar mai mult, caracterul neconstituţional al unei astfel de comisii speciale, care restrânge, dreptul preşedintelui României de a cere urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Dacă a avut loc trimiterea în judecată, suspendarea din funcţie a membrului Guvernului devenit inculpat operează de drept. Dispoziţiile constituţionale se aplică deopotrivă membrilor Guvernului în funcţie cât şi foştilor miniştri. Prin urmare, un membru al Guvernului răspunde penal în următoarele situaţii: a). pentru infracţiunile prevăzute de legea specială în materie; b). pentru alte infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi penale speciale, săvârşite în exerciţiul funcţiei sale; c). pentru infracţiuni săvârşite în afara exerciţiului funcţiei, potrivit dreptului comun. § 8. Administraţia centrală de specialitate O administraţie centrală departamentală, condusă de miniştrii, a existat în Ţările Române cu mult înainte de organizarea Guvernului ca organ de stat. Izvoarele juridice ale ministerelor le regăsim în Regulamentele organice, prin transformarea unor ranguri boiereşti în funcţii de miniştrii. Conducătorii departamentelor ţineau legătura cu Domnul prin mijlocirea secretarului statului. Noţiunea de ministru este formulată abia în Convenţia pentru organizarea definitivă a Principatelor Române, semnată la Paris în 1858 şi apoi în Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris. Unirea Principatelor a adus elemente noi în organizarea administraţiei departamentelor. Au fost organizate 8 ministere: Interne, Finanţe, Justiţie, Culte şi Instrucţiune Publică, Afaceri Străine, Lucrări Publice, Război şi Control. Până la Marea Unire din 1918 au mai intervenit modificări în organizarea administraţiei centrale, în anul 1864 fiind înfiinţată Curtea de Conturi, în locul Ministerului Controlului. Astfel, deşi ministerele, în sensul modern al termenului, au fost create prin Regulamentele Organice, prima lege cadru de organizare şi funcţionare a administraţiei ministeriale a fost adoptată abia în anul 1929, ea conţinând şi dispoziţii referitoare la organizarea internă sau funcţionarea Guvernului. Legea pentru organizarea ministerelor din 1929 va stabili un număr de zece ministere: Interne, Externe, Finanţe, Justiţie, Instrucţie Publică şi Culte, Armată, Agricultură şi Domenii, Industrie şi Comerţ, Lucrări Publice şi Comunicaţii, Muncă, Sănătate şi Ocrotiri Sociale. Prin Constituţia din 1938 care va instaura dictatura regală, puterea executivă a regelui se va exercita prin miniştrii care răspundeau politic numai faţă de rege, pentru ca în perioada 1940-1944, căpătând puteri depline pentru a conduce statul, miniştrii să fie numiţi de acesta.
80

În perioada postbelică, în domeniul administraţiei centrale sunt de remarcat dispoziţiile Constituţiei din anul 1948, potrivit cărora numărul, atribuţiile, denumirea ministerelor şi desfiinţarea, contopirea sau noua denumire a celor existente se stabileau de către organul suprem al puterii de stat. Este consacrată şi instituţia răspunderii penale a miniştrilor “pentru faptele penale săvârşite în exercitarea funcţiei”. Constituţia din 1952 va nominaliza un număr de 28 de ministere, fără a mai reţine însă instituţia răspunderii penale a miniştrilor iar Constituţia din 1965 va da în competenţa organului suprem al puterii de stat “stabilirea numărului de ministere, denumirea, contopirea şi desfiinţarea de ministere”. Din perspectiva dreptului comparat, în doctrina administrativă se reţine că, în general, constituţiile occidentale actuale nu conţin reglementări ample cu privire la organizarea şi funcţionarea administraţiei ministeriale, fiind o materie supusă cel mai adesea schimbărilor. Legiuitorii constituanţi se rezumă doar la unele dispoziţii de principiu în ce priveşte organizarea şi funcţionarea ministerelor, strâns legate de clarificarea statutului constituţional al miniştrilor. În România, ministerele formează al doilea eşalon al sistemului administraţiei publice, fiind organele centrale de specialitate care conduc şi coordonează administraţia publică în diferite domenii şi ramuri de activitate. Numărul lor este determinat de volumul sarcinilor administraţiei publice într-un domeniu sau altul de activitate, dar şi de concepţiile şi interesele politice ce se manifestă la cei aflaţi la guvernare. Constituţia României din 1991 revizuită şi republicată în 2003 conţine o secţiune distinctă cu privire la administraţia publică centrală de specialitate, în capitolul consacrat administraţiei publice din titlul III (Autorităţile publice). Potrivit art.116 din Constituţia republicată, ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului iar alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome. Deci, administraţia centrală de specialitate se compune din: administraţia ministerială (ministerele) şi administraţia extra-ministerială (autorităţile administrative subordonate Guvernului sau ministerelor şi autorităţile administrative autonome). Potrivit art.117 alin.(1) din Constituţia republicată, ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit legii. O asemenea prevedere constituţională, a dus în doctrină la enumerarea următoarelor variante posibile: fie adoptarea unei legi organice, care să constituie sediul unic al materiei pentru toate ministerele; fie adoptarea unei legi-cadru, urmată de norme speciale pentru fiecare minister în parte, fie adoptarea câte unei legi speciale pentru fiecare minister. Fiind însă vorba de o lege ordinară, se mai precizează, se subînţelege că, în locul acesteia se poate adopta şi o ordonanţă. Deşi s-ar părea că acestea erau singurele variante posibile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a ministerelor, acceptate de legiuitorul constituant, în practica de stat, până la adoptarea actualei reglementări, majoritatea ministerelor, cu excepţia Ministerului de Interne şi a Ministerului Apărării Naţionale au fost organizate şi au funcţionat pe baza unor Hotărâri ale Guvernului, schimbate de fiecare dată o dată cu învestirea unui nou Cabinet, modificate şi completate uneori, chiar pe parcursul funcţionării aceluiaşi Cabinet. Din cele trei variante enunţate de doctrină, s-a optat pentru cea de-a doua, prin adoptarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor ce conţine un capitol distinct consacrat organizării şi funcţionării ministerelor, structurat pe patru secţiuni: Dispoziţii generale, Organizarea ministerelor, Conducerea ministerelor şi Atribuţiile generale ale miniştrilor. Potrivit legii, ministerele şi miniştrii se aprobă de către Parlament, prin acordarea votului de încredere la învestitură, iar primul-ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin înfiinţarea, desfiinţarea sau după caz, divizarea ori comasarea unor ministere, situaţii care se supun votului Parlamentului, în condiţiile
81

învestiturii. Este un aspect ce a mai fost evocat cu prilejul punerii în discuţie a procedurii de învestitură a Guvernului. Astfel, din interpretarea dispoziţiilor mai sus menţionate rezultă că, este posibilă crearea de noi ministere sau reorganizarea celor existente prin procedura de formare a unui nou Cabinet, atât ministerele cât şi miniştri fiind supuşi aprobării votului de încredere de către Parlament, cu ocazia învestiturii. În plus, dacă primul-ministru, intenţionează să modifice structura Guvernului, pe parcursul mandatului, intervenind în vreo formă sau alta asupra numărului de ministere, va avea nevoie din nou, de votul de încredere al Parlamentului, aspect consacrat expres în art.85 alin.(3) din Constituţia republicată, introdus cu ocazia revizuirii. Din dispoziţiile legii rezultă că doar pentru organizarea şi funcţionarea ministerelor privind apărarea naţională şi ordinea publică sunt necesare legi speciale, putând fi adoptate implicit şi ordonanţe, dacă Guvernul primeşte abilitare în acest scop, pentru restul ministerelor fiind suficientă adoptarea unor Hotărâri ale Guvernului. Sub aspectul formei, s-a relevat în doctrină, nu există în prezent un minister al "ordinii publice", fiind de presupus că ar fi vorba despre Ministerul de Interne, devenit în 2003, Ministerul Administraţiei şi Internelor, ulterior Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, iar la finele anului 2008, din nou Ministerul Administraţiei şi Internelor, referirea fiind în orice caz, confuză şi imprecisă. Legea precizează şi competenţa Guvernului de a aproba prin Hotărâre “rolul, funcţiile, atribuţiile, structura organizatorică şi numărul de posturi ale ministerelor”, în raport de importanţa, volumul, complexitatea şi specificul acestora. De asemenea, Legea nr.90/2001 a recunoscut personalitatea juridică a ministerelor precizând că acestea au sediul în municipiul Bucureşti. Cu privire la calificarea ca "minister" a unei autorităţi publice este de remarcat şi faptul că unele autorităţi pot avea şi altă denumire decât cea de minister, dar conducătorii lor să aibă calitatea de ministru, după cum este posibil în consecinţă, ca numărul miniştrilor din echipa guvernamentală să nu coincidă, stricto-senso, cu numărul ministerelor. Conducerea ministerelor se exercită de miniştri, ajutaţi de unul sau mai mulţi secretari de stat. Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministru. Potrivit unei completări ulterioare aduse prevederilor legale de mai sus, în cadrul ministerelor, instituţiilor publice şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale poate fi utilizată şi funcţia de subsecretar de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestora. Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. Fiecare minister are şi un secretar general, funcţionar public de carieră, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, având drept principal scop al activităţii, asigurarea stabilităţii funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Acesta se întruneşte la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare al colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului. De asemenea, în fiecare minister se organizează cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii privind Statutul funcţionarilor publici. Ministerele pot avea în subordinea lor, servicii publice deconcentrate, care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale. Conducătorii acestora se numesc şi se eliberează din funcţie, de către ministru, cu avizul consultativ al prefectului. Atribuţiile compartimentelor ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului aprobat prin ordin al ministrului. În ce priveşte actele emise la nivelul conducerii unipersonale a unui minister, legea precizează că, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, ministrul emite ordine şi
82

care la rândul lor pot fi de trei categorii: organe de sinteză. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii). trebuind însă emise cu respectarea principiului ierarhiei juridice.108 din Constituţia republicată. obligate să depună rapoarte de activitate care sunt supuse dezbaterii şi aprobării acestuia.d. Aceste structuri nu se subordonează ierarhic Guvernului.117 alin. cum ar fi. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.a. acestea pot avea şi un caracter normativ. Cu titlu de exemplu. După natura activităţii pe care o realizează sunt clasificate în: ministere cu activitate economică (ca de exemplu. care consacră obligativitatea publicării decretelor Preşedintelui şi actelor Guvernului în Monitorul Oficial al României. Autorităţile administrative autonome apar ca organe de domeniu. Ministerul Mediului. organe de coordonare şi organe de control. fie de volumul mai restrâns de activitate care nu reclama organizarea unui minister.116 alin. o structură organizatorică proprie şi atribuţii de specialitate. sunt organizate şi funcţionează în baza unor legi organice. Ele au organe proprii de conducere stabilite prin actul de înfiinţare. Serviciul de Protecţie şi Pază. potrivit art. ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului. Sub aspectul structurii şi conducerii autorităţilor administrative autonome. La rândul lor. Ministerul Economiei. Partea I.119) sau Serviciul Român de Informaţii. Toate aceste autorităţi administrative autonome prevăzute sau nu expres în Constituţie. în vederea intrării lor în vigoare. iar prin simetrie. Cercetării şi Inovaţiei) şi ministere cu activitate politico-administrativă (ca de ex. De altfel. În ce priveşte actele autorităţilor centrale de specialitate. Constituţia republicată stabileşte în art. obligativitatea publicării în Monitorul Oficial al României. actelor normative ale autorităţilor administrative autonome.(2) din Constituţia republicată. sub sancţiunea inexistenţei.100 şi art. Consiliul Naţional al Audiovizualului. Observăm că unele dintre ele sunt prevăzute expres şi în Constituţie. De asemenea. faţă de dispoziţiile art. (art. doar cu avizul Curţii de Conturi. o conducere desemnată de către Parlament şi fiind de regulă.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată în 2004 stabileşte expres. în capitolul consacrat dispoziţiilor generale. aceasta poate fi colegială sau unipersonală. Nu există nici o precizare în ce priveşte caracterul actelor ministrului de a fi acte administrative individuale sau normative. în condiţiile legii. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. a legilor şi celorlalte acte normative adoptate de Parlament. în subordinea Guvernului şi a ministerelor. numai dacă legea le recunoaşte această competenţă. instrucţiunilor şi altor acte normative emise de organele administraţiei publice centrale de specialitate.m. Legea nr.117 alin. enumerăm printre autorităţile administrative autonome: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.(3). legea conţine un capitol distinct intitulat “Norme cu privire la ordinele.Ministerul Administraţiei şi Internelor). ş. În ce priveşte organizarea administraţiei centrale autonome. se pot înfiinţa. care le fac să se deosebească de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Banca Naţională a României. instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai altor 83 . ministere cu activitate social-culturală şi ştiinţifică (ca de ex. precum şi ordinelor. Ministerele sunt privite în doctrină ca organe de ramură. Serviciul Român de Informaţii. organele centrale de specialitate la care se referă art. Ministerul Educaţiei. principiul potrivit căruia. având de regulă. Serviciul de Informaţii Externe.(2) din Constituţia republicată.instrucţiuni. autorităţi administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică. Înfiinţarea organelor administraţiei publice centrale de specialitate cu alte denumiri decât ministerele a fost determinată fie de necesitatea desfăşurării unei activităţi coordonate şi unitare în rezolvarea unor probleme de specialitate. şi pentru aceste acte va exista aceiaşi obligaţie sub aceeaşi sancţiune.

desemnează drept candidat la funcţia de prim-ministru pe preşedintele partidului majoritar 5. instrucţiunile şi alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora. după consultarea partidelor parlamentare b. după consultarea partidelor parlamentare c. În sfârşit. În procedura de învestitură a Guvernului. miniştrii de stat. ordinele cu caracter normativ. Potrivit Constituţiei României republicată. Prin instrucţiuni se stabilesc reguli generale în ramura din competenţa ministerului. iar ordinele reprezintă actele prin care miniştrii rezolvă anumite probleme concrete.52 din Constituţia republicată şi Legii nr. În ce priveşte sfera reglementării. Preşedintele României: a. miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică c. într-un termen util care să facă posibilă aducerea lor la îndeplinire. potrivit dispoziţiilor conţinute în acest capitol. politic şi administrativ b. a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. pentru structurile subordonate acestuia. exclusiv administrativ 2. La rândul lor. prim-ministru. exercită exclusiv conducerea generală a administraţiei publice c. În preambulul acestor acte se indică expres actul normativ superior pe care se întemeiază. numeşte primul-ministru. miniştri. exclusiv politic c.organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau de autorităţile administrative autonome”.desemnează candidatul la funcţia de prim-ministru. circularele sunt acte cu caracter explicativ şi de îndrumare cu privire la modul în care trebuie să se desfăşoare unele activităţi de competenţa ministerului iar rezoluţiile sunt acte prin care se soluţionează probleme concrete. miniştri delegaţi cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru şi alţi membri stabiliţi prin lege organică 4. miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică b.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1. potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament: a. prim-ministru. votul majorităţii parlamentarilor 84 . asigură exclusiv realizarea politicii interne şi externe a ţării b. Guvernul este alcătuit din: a. ordinele. Astfel. Legat de posibilitatea de control asupra actelor autorităţilor centrale de specialitate vom reţine că ele pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ potrivit art. Guvernul României are un rol: a. asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice 3. Acordarea votului de încredere de către Parlament presupune: a. instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor. prim-ministru. § 9. Guvernul. ordinele şi instrucţiunile se vor elabora în termenul prevăzut de actul superior sau. în ce priveşte termenul de emitere. după caz.

De regulă. pot fi adoptate atât în situaţii extraordinare.b. votul a două treimi dintre parlamentari 6. 11. fără alte condiţionări c. compatibilă cu calitatea de membru al Guvernului b. Curţii Constituţionale 10. hotărâri şi regulamente c. nu pot afecta drepturile electorale c. hotărâri şi decizii 9. Calitatea de deputat sau senator este: a. Guvernul îşi exercită mandatul până la organizarea alegerilor parlamentare generale 7. intervin numai în domeniul legii organice b. compatibilă cu calitatea de membru al Guvernului. Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale c. Preşedintelui b. Parlamentului c. decizie a primului-ministru c. se dispune de către Preşedintele României. votul majorităţii parlamentarilor prezenţi c.Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului: a. intră în vigoare numai după ce au fost aprobate. de către Parlament d. Guvernul răspunde politic numai în faţa: a. organizarea şi funcţionarea ministerelor sunt reglementate prin: a. lege b. în prealabil. cu excepţia calităţii de prim-ministru 8. incompatibilă cu calitatea de membru al Guvernului c. hotărâri şi ordonanţe b. la propunerea primului-ministru. se face de către primul-ministru. cât şi în situaţii obişnuite 85 . Potrivit Constituţiei României republicată. Desfiinţarea unor funcţii din cadrul Guvernului României: a. Guvernul îşi exercită mandatul până la data alegerilor parlamentare generale b. ordin al ministrului de resort. hotãrâre a Guvernului d. Guvernul adoptă: a. Potrivit Constituţiei României republicată: a. Potrivit Constituţiei României republicată. potrivit Constituţiei. fãrã alte condiţionări b. presupune un nou vot de încredere din partea Parlamentului 12.

competenţa şi modul de funcţionare a Consiliului local. durata mandatului de consilier sau forme de răspundere la care pot fi supuşi consilierii .stabilească. oscilând între descentralizare. dar sunt şi delimitări datorate faptului că. Ideea de autonomie locală a fost prezentă pentru prima dată la noi. la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice locale se află principiul constituţional al autonomiei locale. în Regulamentele Organice.57/1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare. 86 .stabilească rolul şi atribuţiile primarului. Evoluţia legislaţiei în domeniu Spre deosebire de administraţia publică centrală. aflată în timpul regimului socialist într-o strictă subordonare faţă de administraţia centrală de stat. Constituţia din 1952 va menţine acelaşi sistem. actele sau răspunderea acestuia Competenţe dobândite : în momentul în care vor finaliza studiul acestui modul. Schimbările fundamentale produse în societatea românească. Ulterior. administraţia publică locală este competentă numai în limitele unităţii administrativ-teritoriale în care aceasta funcţionează. din anul 1864. Între cele două categorii. În baza dispoziţiilor Constituţiei din 1965 a fost adoptată Legea nr. fiind adoptată Legea nr. competentă la nivelul întregii ţări. organele locale ale puterii de stat. viceprimarului sau administratorului public.precizeze care sunt principiile fundamentale de organizare a administraţiei publice locale . ca “organe de direcţie şi execuţie” ale acestora. Rezultatele aşteptate : studenţii vor înţelege. Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene şi Legea comunală. administraţia publică centrală şi cea locală există legături strânse. Constituţia din 1948 va introduce. instituţia Prefectului. după model sovietic. gestiona şi opera cu noţiuni legate de constituirea. legile din timpul lui Cuza. competenţa şi funcţionarea Consiliului local. în anul 1950 fiind create comitetele executive. studenţii vor avea posibilitatea să : .” În perioada interbelică. actele adoptate de acesta. înzestrându-le “cu organe deliberative şi reprezentative. autonomie şi centralizare. dar numai pentru oraşe. aprofundarea şi utilizarea noţiunilor specifice legate de principiile fundamentale ale administraţiei publice. au recunoscut personalitatea juridică atât judeţelor cât şi comunelor. deconcentrare.6/1957 pentru organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare. la sfârşitul lui 1989 nu puteau rămâne fără efect pe planul administraţiei publice organizată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. ambele de influenţă franceză. în linii generale.Modulul IV Administraţia publică locală • • • Obiective specifice : cunoaşterea. denumite iniţial sfaturi populare. înţelegerea. Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore • § 1. reglementare ce conţinea un capitol distinct referitor la “organele locale de specialitate ale administraţiei de stat”. reglementările constituţionale şi legale ce au fost adoptate până la instaurarea republicii au consacrat soluţii cu privire la realizarea administraţiei de stat pe plan local. fără a se pune problema constituirii unor organe administrative de specialitate. determinate de caracterul unitar al statului nostru. instituşia prefectului sau autoritatea Consiliului local. Ulterior.

cu puţin timp înainte de alegerile locale generale din vara anului 1996. care prevedea că.286/2006.Prin Decretul-Lege nr.25/1996 a fost modificată şi completată Legea nr.subl. După alegerile din 1990.145 alin. la nivelul administraţiei publice locale.69/1991 privind administraţia publică locală. a fost promovat un nou proiect de lege privind organizarea administraţiei publice locale şi regimul general al autonomiei locale.ns. de Parlamentul constituit în urma alegerilor generale din toamna anului 2000. motiv pentru care ea a fost republicată în februarie 2007. republicată în 1996. din momentul publicării în Monitorul Oficial al României. republicată în 1996. municipiilor. § 2. în absenţa unui cadrul constituţional corespunzător. iar prin Legea nr. până la primele alegeri parlamentare de după decembrie 1989. Ulterior. Ca urmare a problemelor apărute însă. care alături de Legea nr. Un an mai târziu. La scurt timp.69/1991 privind administraţia publică locală. adoptate la sfârşitul anului 1991. ulterior republicării fiindu-i aduse noi amendamente. oraşelor şi comunelor până la organizarea de alegeri locale. noua concepţie aflată la baza organizării şi funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale. lege care a abrogat expres printr-o dispoziţie finală. deconcentrarea ca formulă intermediară şi federalismul. sectoare ale municipiului Bucureşti.24/1996 a fost modificată şi completată Legea nr. respectiv a municipiului Bucureşti. Astfel.70/1991. organe locale ale administraţiei de stat cu competenţă generală. prin Legea nr. în aplicarea unora din dispoziţiile conţinute în legile mai sus menţionate. adică la Legea nr. nr. Constituţie ce va fundamenta în cuprinsul a doar 4 articole.2 din Constituţia din 1991 (în varianta iniţială . la mai puţin de o lună de la intrarea în vigoare a Legii nr. în timp. în doctrina administrativă se analizează în mod tradiţional.69/1991 privind administraţia publică locală. nu doar în Europa. De-a lungul ultimilor ani această lege a suferit o serie de modificări şi completări. din 20 mai 1990.69/1991. oraşe şi comune s-au constituit primării. în spiritul reglementărilor europene consacrate în domeniu. Legea nr. Potrivit art. va intra în vigoare Constituţia. principiul descentralizării prin raportare la cel al centralizării. ca organe locale ale administraţiei de stat. administrarea judeţelor.5/1990 privind administrarea judeţelor.69/1991 privind administraţia publică locală. republicată în 1996 a fost modificată şi completată substanţial prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Ulterior ambele legi au fost republicate. La 8 decembrie 1991. 87 . municipiul Bucureşti. până la formarea viitoarelor organe locale. cele mai numeroase au intervenit însă prin Legea nr. a fost adoptată Legea nr. a Deciziei Curţii Constituţionale prin care se constatase neconstituţionalitatea O. ca urmare a aprobării ei prin referendum naţional.69/1991 privind administraţia publică locală. proiect adoptat cu modificări. municipiilor.G.8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat.83 din 19 mai 1998.U. după decembrie 1989.).22/1997 s-a revenit la reglementarea anterioară acesteia. declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. Legea nr. ca rezultat al alegerilor. în februarie 1992. această reglementare cu caracter provizoriu a fost înlocuită cu Legea nr. ci peste tot în lume. care au exercitat conducerea activităţii administrative în unităţile administrativ-teritoriale existente. municipii. Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale Organizarea administraţiei publice locale din România potrivit actualei Constituţii se bazează pe aplicarea principiilor fundamentale dominante în prezent. în toamna anului 1998. oraşelor şi comunelor se realizează de prefecturi şi primării.22/1997. devenind Legea nr. în judeţe.215/2001 privind administraţia publică locală.70/1991 privind alegerile locale s-a aflat la baza primelor alegeri locale generale organizate în România.

Descentralizarea tehnică sau prin servicii presupune existenţa unor persoane morale de drept public care prestează anumite servicii publice. Astfel. centralizarea concentrează ansamblul sarcinilor administrative din teritoriul naţional la nivelul statului. rezervându-se colectivităţilor locale. rezolvarea propriilor afaceri. presupune o strictă subordonare. Deconcentrarea este o măsură intermediară în procesul descentralizării. dar fără intervenţia puterii centrale. Descentralizarea teritorială presupune existenţa unor autorităţi alese. 88 . Descentralizarea administrativă nu trebuie confundată cu descentralizarea politică ce implică federalismul. Autonomia locală constituie principiul fundamental al organizării administrativ-teritoriale a unui stat. prin descentralizare se renunţă la unitatea caracteristică centralizării. prin serviciul său de specialitate. sarcini a căror îndeplinire şi-o asumă printr-o administraţie ierarhizată şi unificată. În doctrina administrativă au fost în mod tradiţional identificate două forme ale descentralizării şi anume: descentralizarea teritorială şi descentralizarea tehnică sau prin servicii. în dreptul şi obligaţia corelativă acestui drept. cu eliminarea oricărei intervenţii a statului atunci când aceasta se dovedeşte necesară.Prin aplicarea acestor principii se încearcă rezolvarea celor două tendinţe care se manifestă în guvernarea oricărei ţări şi anume: tendinţa la unitate (centralizatoare) şi tendinţa la diversitate (descentralizatoare). implicând autonomia locală. Descentralizarea administrativă presupune existenţa unor persoane publice locale. ce variază după întinderea teritoriului. tradiţii etc. Elementele descentralizării sunt: personalitatea juridică. le consideră ilegale. Cu alte cuvinte. tutela administrativă se materializează în sistemul românesc de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale. în favoarea agenţilor statului repartizaţi pe întreg teritoriul ţării (prefectul. După cum vom vedea. Prin urmare. fiind privită ca transfer de atribuţii de la centru la agenţii puterii centrale aflaţi la conducerea diferitelor organisme locale. actele acestor autorităţi pe care. distincte de masa serviciilor publice prestate de autorităţile statale. autorităţi ce dispun de competenţă materială generală. ce revine prefectului de a ataca în contencios administrativ. Autonomia locală reprezintă dreptul recunoscut unităţilor administrativ-teritoriale de a-şi satisface interesele proprii după cum consideră oportun. sarcina de a-şi rezolva problemele şi de a-şi satisface interesele lor specifice. desemnate de comunitatea teritoriului. ceea ce nu e posibil. fără existenţa unui control statal. ea înseamnă mult mai puţin decât descentralizarea şi presupune recunoaşterea unei anumite puteri de decizie. serviciile exterioare ale ministerelor răspund ideii de deconcentrare). în primul rând. diminuarea concentrării puterilor. autonomie locală. cea a gradului de descentralizare necesar. cunoscut în doctrină sub denumirea de tutelă administrativă. opusul ei ar fi lipsa de raport. mărimea populaţiei. Centralizarea caracterizată prin dependenţa organelor locale de cele centrale ce stabilesc deciziile aplicabile în teritoriu. Problema ce preocupă orice naţiune este deci. Ea nu trebuie înţeleasă însă. ci micşorarea ei. Autonomia locală este un drept iar descentralizarea administrativă constituie un sistem ce o presupune. Prin urmare. cu respectarea legalităţii. în sensul unei libertăţi totale. la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. ce intervin direct în gestionarea şi administrarea problemelor colectivităţii. Centralizarea administrativă fiind privită ca raportul natural al puterii centrale cu cea locală. descentralizarea administrativă nu poate fi concepută în statele unitare. condiţiile economice şi politice existente. cu atribuţii proprii. descentralizarea nu reprezintă opusul centralizării.

art. precum şi regimul general privind autonomia locală” se reglementează prin lege organică. În ce priveşte însă. şi prefectului.2/1968 privind organizarea administrativă a României. ca urmare a modificării şi completării aduse prin legea de revizuire sunt prevăzute cele trei principii de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale şi anume: descentralizarea.121 (Autorităţi comunale şi orăşeneşti). în secţiunea a doua intitulată. Se impun a fi precizate în acest context dispoziţiile art. ce rămân pe mai departe. în primul rând. în timp ce autorităţile administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale se împart în: servicii publice ale autorităţilor administraţiei publice de specialitate deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi administrative autonome ale comunelor. ca un principiu distinct în raport cu descentralizarea şi autonomia 89 .(3) litera o) din Constituţia republicată potrivit căruia. În ce priveşte sintagma “descentralizarea serviciilor publice”. se regăseşte în capitolul V intitulat Administraţia publică. pe verticală. menţinut şi după revizuirea din octombrie 2003.120 din secţiunea a doua (Administraţia publică locală) din capitolul V consacrat administraţiei publice. Constituţia României din 1991 revizuită şi republicată în 2003 reglementează administraţia publică locală în patru articole şi anume: art. a teritoriului. autonomia locală şi deconcentrarea serviciilor publice. Dacă ne raportăm la art. două sfere cu regimuri juridice diferite.§ 3. mai putea fi vorba despre înfiinţarea unor servicii publice la nivelul colectivităţilor locale. unele oraşe sunt declarate municipii.120 (Principii de bază). rămas nemodificat. adică ramificaţiile în teritoriu ale ministerelor. sub aspect administrativ. după cum doctrina s-a grăbit să precizeze imediat după intrarea ei în vigoare.122 (Consiliul judeţean) şi art. Astfel. Principiile organizării administraţiei publice locale în România Cadrul constituţional. autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate sunt în exclusivitate autorităţi ale administraţiei de stat. oraşelor şi judeţelor. Sub aspectul modalităţii de redactare. strict ştiinţific era vorba de fapt. pentru că erau avute în vedere. alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. utilizată în varianta iniţială a Constituţiei. din titlul III (Autorităţile publice). în comune. serviciile exterioare ale ministerelor. a principiului deconcentrării serviciilor publice. organizarea şi funcţionarea fiecăreia dintre acestea. „organizarea administraţiei publice locale. în această materie era necesară adoptarea unei legi organice. Administraţia publică locală.73 alin. În plus. În condiţiile legii. În art. subordonate acestora.215/2001.(3) din Constituţia republicată. cerinţă respectată de Legea nr. pe orizontală. cu privire la teritoriu. 123 (Prefectul). Legea nr. Astfel. Constituţia României s-a limitat la a preciza care sunt autorităţile administraţiei publice locale de bază (consiliile comunale şi orăşeneşti şi primarii). despre deconcentrarea serviciilor publice. constatăm că. fie se rezumă la inserarea unei norme de trimitere. Constituţia face trimitere la dispoziţiile legii. conform cărora „Teritoriul este organizat.3 alin. fie cuprind un întreg titlu sau capitol consacrat administraţiei publice locale. şi respectiv. art. Constituţia României a optat pentru o formulă intermediară de tehnică legislativă faţă de alte Constituţii europene care. după prima secţiune consacrată Administraţiei publice centrale de specialitate.” În ce priveşte organizarea administrativă a teritoriului se află încă în vigoare o lege anterioară regimului constituţional actual şi anume. Această împărţire a fost interpretată în doctrina administrativă în sensul că legiuitorul constituant a dorit să delimiteze în cadrul administraţiei publice. oraşe şi judeţe. Prin introducerea expresă cu ocazia revizuirii. autorităţile intermediare la nivelul judeţelor (consiliile judeţene) precum şi principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea.

împreună cu alte niveluri ale administraţiei publice (judeţean sau central). de altfel cel mai important. Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.199/1997: „Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona. şi anume.195/2006 a descentralizării: a).competenţele delegate sunt competenţele atribuite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu resursele financiare corespunzătoare. oraşului. Descentralizarea este definită în acelaşi art. fiind preluată în linii generale. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă.195/2006 ca redistribuirea de competenţe administrative şi financiare de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale către propriile structuri de specialitate din teritoriu.2. Deconcentrarea este definită în art.locală se răspunde astfel rigorii ştiinţifice. b). În acord cu standardele europene. regulile şi cadrul instituţional care se află la baza procesului de descentralizare administrativă şi financiară. îl constituie principiile. aparţin comunei. art. este definit în lege (aşa cum se procedase şi în 1996).” „Autorităţile administraţiei publice locale exercită.120 din Constituţia republicată. după caz. în condiţiile legii. definiţia formulată în Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. municipiului sau judeţului. adaugă celor trei principii constituţionale. competenţe exclusive. unitar şi indivizibil al României. funcţionarea. în condiţiile legii. precum şi al organizării şi funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale. competenţe partajate şi competenţe delegate. secret şi liber exprimat.339/2004. legea-cadru privind descentralizarea. actualul cadru legislativ în materia regimului general al autonomiei locale. potrivit legii.2 din Legea-cadru nr. legalitatea şi consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. în condiţiile prevăzute de legea organică. de 90 . Autonomia locală priveşte organizarea.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare. din care decurg toate celelalte. precizat chiar din primul său articol.” Potrivit art. direct. în doctrina actuală. fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional. consacrat principiilor de bază aplicabile administraţiei publice locale este completat cu un nou alineat potrivit căruia: “În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate. autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal.competenţele exclusive sunt competenţele atribuite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale de realizarea cărora acestea sunt responsabile. în Legea nr. prin Legea-cadru nr. înlocuită în prezent. egal.195/2006 a descentralizării.2 din Legea nr.” “Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari precum şi de consiliile judeţene. în condiţiile legii. adică autonomia locală. Primul principiu enunţat. în această chestiune. competenţele partajate sunt competenţele exercitate de către autorităţile administraţiei publice locale. Obiectul de reglementare al acestei legi.” “Autonomia locală este numai administrativă şi financiară. ca transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către sectorul privat.” Legea administraţiei publice locale nr. c). alte trei principii şi anume: eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. Principiul descentralizării administrative a fost dezvoltat într-o reglementare distinctă. competenţele şi atribuţiile precum şi gestionarea resurselor care. treburile publice. ratificată prin Legea nr. evocată în repetate rânduri.

pe de altă parte. administrative. oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. o consacrare constituţională. iar în calitate de persoane juridice de drept public. aspect ce reflectă dubla 91 . candidatul în alegeri trebuie să respecte anumite condiţii stabilite atât de Constituţie cât şi de lege.121 şi art.122 care prevăd alegerea consiliilor locale.121 din Constituţia republicată referitor la autorităţile comunale şi orăşeneşti a fost consacrată dubla natură juridică a acestora. autoritate a administraţiei de stat în teritoriu. responsabilităţii. respectarea Constituţiei.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului cu modificările şi completările ulterioare. în cadrul unui scrutin de listă. “comunele. Aceste condiţii de eligibilitate sunt cumulative şi se referă la: calitatea de alegător. deoarece organizarea referendumului local reprezintă o veritabilă caracteristică a acesteia. că. în art. Primarii comunelor şi oraşelor sunt aleşi pe circumscripţii electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal. nu există raporturi de subordonare. ca urmare a revizuirii legii fundamentale. ele au în proprietate bunuri din domeniul privat. 1 alin. abia cu ocazia modificărilor şi completărilor aduse reglementării anterioare în anul 1996. a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Astfel. dispoziţie legală ce a căpătat. a consiliilor judeţene şi a primarilor. contravenţionale şi penale. pentru a le exercita în numele şi în limitele stabilite de către acestea.(5) din Constituţia republicată ce stabileşte că: “În România.către autorităţile publice centrale.” Principiul legalităţii este garantat în sensul respectării sale. ci dimpotrivă îşi trage forţa din voinţa alegătorilor care sunt reprezentaţi prin aceste autorităţi. Principiul consultării cetăţenilor decurge din autonomia locală. Puterea lor nu provine de la stat. “Consiliile locale şi judeţene se aleg pe circumscripţii electorale prin vot exprimat pe baza reprezentării proporţionale. Potrivit legii. dreptul de a fi ales şi domiciliu. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune. rezultat al autonomiei locale. este subliniată lipsa de subordonare dintre autorităţile administraţiei publice locale. după caz. legalităţii. Comunele. Aceste unităţi administrativ-teritoriale au personalitate juridică. cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. atunci când sunt încălcate normele legale.” Pentru a fi ales consilier ori primar. acesta se regăseşte de o manieră indirectă în dispoziţiile constituţionale din art. în baza autonomiei locale. În calitate de persoane juridice civile. el decurgând explicit şi din conţinutul art.123 referitor la prefect. ele sunt proprietare ale bunurilor din domeniul public de interes local sau judeţean şi emit acte administrative de autoritate. De asemenea. potrivit legii. materiale. în condiţiile legii. Acestea au patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. chiar în capitolul consacrat unor dispoziţii generale. la nivelul administraţiei publice locale prin consacrarea răspunderii juridice şi prin aplicarea de sancţiuni disciplinare. În art. precum şi între consiliul local şi primar. autorităţile administraţiei publice locale nu se află în raporturi de subordonare. În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean pe de-o parte. se impune precizat în acest context. atât a celui naţional cât şi a celui local este prevăzută de Legea nr.” În ce priveşte principiul eligibilităţii. Procedura de organizare şi desfăşurare a referendumului. Principiul legalităţii a fost prevăzut în legislaţia privind administraţia publică locală. oraşele şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei.

70/1991 va generaliza principiul alegerii directe şi pentru consiliile judeţene. dispoziţie din care rezultă caracterul de organ colegial al consiliului local. ulterior modificată în repetate rânduri. Constituţia din 1866 va menţine această lege. ca centre de administraţie şi inspecţie locală. primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean sunt autorităţi executive. delegaţia pemanentă a consiliului şi pe primarul comunei. prin modificările substanţiale aduse Legii nr. înfiinţate. ca organe locale ale administraţiei de stat.286/2006 sunt definite asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ca fiind structurile de cooperare cu personalitate juridică. care va înfiinţa însă şi aşa-numitele directorate ministeriale locale.natură juridică a comunei sau oraşului: de colectivitate locală şi de unitate administrativ-teritorială. dar va înfiinţa 10 ţinuturi. Cu puţin timp înainte de alegerile locale generale din vara 92 . în număr de şapte. oraşelor. printr-o lege adoptată în anul 1947 au fost instituite comisii interimare la comune şi judeţe. dar organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei publice comunale astfel cum fuseseră instituite în 1864 vor dura până la Legea pentru unificarea administrativă din 1925. municipiilor. fiecare comună era reprezentată printr-un consiliu comunal. ca organe de execuţie. Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. dar va desfiinţa directoratele. legea din 1991 în vederea organizării alegerilor locale a revenit la denumirea de consilier. Pe fondul noului regim politic în curs de instaurare. consiliul local. ca organe locale ale puterii de stat şi comitetele lor executive. După modelul reglementărilor din perioada interbelică.70/1991 privind alegerile locale ce s-a aflat la baza alegerilor locale generale din februarie 1992. ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. şi de primari. având un caracter centralizator. de drept privat. alcătuite din unul sau mai multe sate şi comune urbane privite ca centre de populaţie declarate astfel prin lege. în raport cu cel de organ unipersonal al primarului. Constituirea. pentru ca printr-o lege adoptată în anul 1949 să fie înfiinţate sfaturile populare şi apoi consiliile populare. doar consiliile locale au fost alese prin vot direct.24/1996 de modificare şi completare a Legii nr. Legea nr. După numai 2 ani. în anul 1938 va fi adoptată o nouă lege administrativă. în condiţiile legii. Dacă în varianta iniţială a Legii nr.215/2001 prin Legea nr. În plus. Consiliile locale alegeau din rândul consilierilor. care era capul administraţiei comunale. Această organizare s-a menţinut până la adoptarea Legii comunale din 1864. potrivit legii. care va menţine circumscripţiile existente. care prevedeau pentru comunele urbane înfiinţarea sfaturilor orăşeneşti. Prin această lege se făcea distincţia între comune rurale. consiliul judeţean. de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice. competenţa şi funcţionarea consiliului local Primele organe colegiale de administrare a treburilor comunelor le întâlnim reglementate în Regulamentele Organice. Această organizare a administraţiei publice locale va fi menţinută şi de Legea pentru organizarea administraţiei publice locale din 1929. consiliile judeţene fiind alese prin vot indirect. Comunele erau conduse de consilii comunale. ca organe deliberative. Consiliul General al municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt autorităţi deliberative iar primarii comunelor. Legea administrativă din 1936 va păstra aceeaşi organizare a administraţiei publice locale.215/2001 republicată. potrivit dispoziţiilor căreia. ţinuturile vor fi desfiinţate şi se va reveni la prefecturile de judeţ. § 4. La scurt timp. iar administraţia treburilor fiecărei comune era încredinţată unei persoane numită primar.

subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. la care ne-am referit şi cu ocazia analizei incompatibilităţilor funcţiei de ministru. o persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier judeţean. Potrivit dispoziţiilor unui titlu din Legea nr. Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 55 de membri. potrivit dispoziţiilor legii. h). În ce priveşte condiţiile de eligibilitate.161/2003 vizând regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice. funcţia de primar sau viceprimar. Legea nr. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. Pe acest principiu. pentru a fi ales consilier. e). Potrivit art. director general. Numărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor sectoarelor respective. secretar de stat. cu precizarea expresă că.. în funcţie de numărul locuitorilor comunei.30 din Legea administraţiei publice locale. 31 de membri (în localităţile cu peste 400. calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. prevăzând atribuţia prefectului de a stabili prin ordin. precum şi primarul chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. În plus. după anul 1990 duce la concluzia tendinţei legiuitorului de scădere a numărului consilierilor. c). g). la data de 1 iulie a anului care precede alegerile. O analiză a evoluţiei legislaţiei adoptate în domeniu.70/1991 republicată a fost înlocuită cu Legea nr. Legea nr. funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.215/2001 privind administraţia publică locală introduce în art. să aibă vârsta de cel puţin 23 de ani.funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă. asociat.000 de locuitori). membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) din Constituţia republicată]. numărul membrilor fiecărui consiliu local. după caz. administrator. numărul consilierilor locali variază între 9 membri (în localităţile cu până la 1500 de locuitori) şi respectiv. funcţia de consilier local sau judeţean este incompatibilă cu: a). funcţia de prefect sau subprefect. atât a celor locali. oraşului sau municipiului raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau. să nu aibă funcţia de magistrat (judecător sau procuror) sau să nu fie militar activ ori alt funcţionar căruia îi este interzisă asocierea în partide politice [potrivit art. stabilite de Constituţie şi de Legea alegerilor locale vom reţine că. calitatea de deputat sau senator.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.40 alin.161/2003 mai adaugă şi altele. vicepreşedinte. manager. Legea nr.. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate. b). şedinţa se va 93 . La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său. în cazul candidaţilor independenţi mai există şi condiţia listei susţinătorilor. La aceste incompatibilităţi. constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. să aibă domiciliul în comuna sau oraşul unde candidează. f). persoana fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă calitatea de alegător. d). funcţia de preşedinte. funcţia de ministru.29 o serie de precizări de ordin procedural.anului 2004. cât şi a celor judeţeni. director.

aleasă prin vot universal. Observăm că. consiliile locale aleg prin vot deschis. la convocarea prefectului. de la comunicare. cu ocazia modificării şi completării Legii nr. se va proceda la o nouă convocare. Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. nu s-a reuşit constituirea unor consilii locale şi respectiv. Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau. după primele alegeri locale generale din anul 1992. dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora. locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Dacă nici la a doua convocare. pentru refuzul de a depune jurământul. mai ales. tocmai datorită problemelor apărute în unele localităţi. ce poate conduce şedinţele consiliului local. Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. egal. Potrivit art. procedura prealabilă nu se mai efectuează. că nu poţi fi “demisionat” dintr-o funcţie sau demnitate pe care nici nu ai dobândit-o. asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.69/1991. validarea sau invalidarea mandatelor. Prin urmare. peste alte 3 zile. cerut de lege. adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi. este confirmată în vederea ocupării şi exercitării funcţiei respective. În acest caz. Legea conţine dispoziţii atât de stricte legate de constituirea consiliului local dar şi a consiliului judeţean. cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. aşa cum se întâmplă în cazul consiliului judeţean. când din considerente politice. Validarea este operaţia prin care o autoritate a statului sau a administraţiei publice locale. în ordine alfabetică.31 din lege. dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul iar constituirea consiliului local se constată prin hotărâre. de către prefect. Consiliul local se declară legal constituit. pe întreaga durată a mandatului. din cauza absenţei. a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră. reuniunea nu este legal constituită. iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. peste 3 zile. nu putem vorbi de un preşedinte al acestuia. organizându-se alegeri pentru completare. o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 membri. a unor consilii judeţene. pe o perioadă de cel mult 3 luni. Faţă de această ultimă prevedere. secret şi liber exprimat. legea anterioară în materie. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. ar trebui ca sancţiunea să fie retragerea validării. prefectul va declara vacante. pentru a conduce şedinţele consiliului şi a semna hotărârile adoptate de acesta. 94 . dintre membrii lor. jurământul prevăzut de lege. în cazul celor absenţi de la şedinţă. şi doar de un preşedinte de şedinţă. în cazul consiliului local. hotărârea instanţei fiind definitivă şi irevocabilă. Pentru validarea mandatelor. prin ordin. direct. fără motive temeinice. Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată. Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local. Persoana al cărei mandat este supusă validării sau invalidării nu participa la vot. maxim 3 luni. lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier. în doctrină s-a arătat pe deplin întemeiat. un preşedinte de şedinţă. consiliul local alege dintre membrii săi. în aceleaşi condiţii. După declararea ca legal constituit. în termen de 30 de zile. a consilierilor. dispoziţii introduse pentru prima dată în anul 1996. Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local. În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultima convocare. luni de zile. prevede expres legiuitorul.organiza. în aceleaşi condiţii. prin votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie. dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective.

precum şi a serviciilor publice de interes local. erau enumerate 26 de atribuţii ale consiliului local. În ce priveşte atribuţiile consiliului local. a virărilor de credite. a contractării şi/sau garantării împrumuturilor şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale. ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe. la propunerea primarului. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte. hotărăşte vânzarea. oraşului sau municipiului: aprobarea. a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului. a bugetului local. Legea nr. stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale. acesta dispune deci de o competenţă materială generală. a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. în mod impropriu. a modului de utilizare a rezervei bugetare şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar.Potrivit art. hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi. denumiri de străzi. consiliul local are atribuţii de natură administrativă şi financiară în orice domeniu. b). cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice. servicii sau proiecte de interes public local. dacă nu există vreo interdicţie expresă a legii. hotărăşte cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate. De regulă. la propunerea primarului. personalului sanitar şi didactic. calificate. în condiţiile legii. aprobarea. precum şi a serviciilor publice. în toate problemele de interes local. în funcţie de specificul activităţii avută în vedere. aprobarea.. Înainte de modificările şi completările aduse Legii nr. grupate pe o serie de criterii precum: a). aprobarea strategiilor privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei.(2) din Constituţia republicată: “Consiliile locale şi primarii funcţionează. d).121 alin.” Prin urmare. asigurarea realizării lucrărilor şi luarea măsurilor necesare în procesul de integrare europeană. la propunerea primarului. lucrări. în condiţiile legii. după caz. precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului. oraşului sau municipiului. în condiţiile legii. locale sau centrale. în condiţiile legii. ca fiind principale. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei. în condiţiile legii. al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. oraşului sau municipiului. a documentaţiilor tehnico-ecnomice pentru lucrările de investiţii de interes local. în numele unităţii administrativ-teritoriale. exercitarea. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei. sprijină activitatea cultelor religioase. oraşului sau municipiului: hotărăşte darea în administrare. în doctrină ele erau grupate pe mai multe categorii. ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local: aprobarea statutului comunei. în condiţiile legii. în condiţiile legii. atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni: asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local. aprobă construirea locuinţelor sociale etc.atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern: hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine. după caz. a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la regii autonome sau societăţi comerciale. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. oraşului sau municipiului. c). e). avizează sau aprobă documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor. în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.286/2006 a introdus chiar ea mai multe categorii de atribuţii. 95 . de pieţe şi de obiective de interes public local.286/2006. atribuie sau schimbă.215/2001 prin Legea nr. în vederea promovării unor interese comune etc.

subl.ns. Aşa cum a fost stabilit procentul de 20% putea fi stabilit unul de 10% sau 30% sau oricare altul până la cel corect.” Această prevedere impune precizarea că este vorba despre proiectul ordinii de zi. În primul rând. Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.” Faţă de această prevedere legală se ridică întrebarea firească. În sfârşit.). în faţa majorităţii. sunt puse la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Şedinţele consiliului local sunt publice. Convocarea consiliului local se face în scris. ordinea de zi se aprobă de consiliu. În al doilea rând. Odată cu notificarea convocării. ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale. “În toate cazurile. Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. în aceste cazuri se va asigura.. prin această dispoziţie se ajunge la situaţia nedemocratică ca. alegerea acestuia pe o perioadă de “4 ani. se aprecia înainte de modificările din 2006. putem vorbi de necesitatea ca patru cincimi să se supună unei singure cincimi. simpla sintagmă limba maternă este incompletă.Legat de mandatul consiliului local reţinem în primul rând.” Legiuitorul a avut în vedere şi ipoteza reorganizărilor administrativ-teritoriale. a fost criticată în doctrină sub mai multe aspecte. ci doar că. două treimi să se supună voinţei unei treimi. limba română este limba maternă. prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale. ca având un caracter aleatoriu. traducerea în limba română. de a se face precizarea: limba maternă a acelei minorităţi naţionale. lunar. a şedinţelor consiliului local. ce rost mai are aducerea la cunoştinţă a ordinii de zi a şedinţei. aleşi. prin lege organică. în urma organizării unei noi unităţi administrativteritoriale sau în urma dizolvării unor consilii.. pentru că. prin grija primarului. Formularea acestui text de lege (care în varianta iniţială se referea la o treime din numărul total. la convocarea primarului şi se poate întruni şi în şedinţe extraordinare.. cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. în text nu se prevede ca folosirea limbii materne a consilierilor minoritari să se facă la cererea acestora cum ar fi fost firesc. 96 . pe parcursul unui mandat stabilind expres o normă tranzitorie: “Consiliul local sau consiliul judeţean. În consiliile locale în care consilierii aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o cincime din numărul total. de dominaţie a unei minorităţi. de unde propunerea de lege ferenda. adică o situaţie mai paradoxală.convocarea consiliului local se poate face de îndată.” “Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare. la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. în caz de război sau de catastrofă. de 50%. “În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor. potrivit unei alte dispoziţii a legii.. mandat ce poate fi prelungit. respectiv vacantării unor posturi de primari. doar procentul de 50% plus unul din numărul locuitorilor fiind unul democratic. Mandatul consiliului local se exercită de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. precum şi primarul. în opinia unui autor. În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor. deoarece şi pentru români.” Stabilirea acestui procent de 20% a fost criticată în doctrină.. Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. în limba minorităţilor care deţin o pondere de peste 20% şi chiar ce rost ar mai avea desfăşurarea în limba minorităţilor care deţin o treime din numărul consilierilor. În prezent. prezenţa fiind obligatorie. documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română.

ordine. viceprimar sau de cetăţeni. În acest caz. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze. în condiţiile legii. prin care se stabilesc impozite şi taxe locale. soţie. prevăzând expres. “Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali. decizii etc. va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată. fie prin soţ. de către secretar.” Prevederea este urmată imediat de sancţiune. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun. De la această regulă. fie personal. organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului.” Legea prevede o serie de incompatibilităţi. De regulă. cu excepţiile prevăzute de lege.” “Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează. în anumite situaţii.” Prin aceste semnături. pentru legalitate. actele autorităţilor administraţiei publice să poarte o denumire specifică. semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. iar actele organelor de conducere unipersonală sunt denumite dispoziţii. zonală sau de cooperare transfrontalieră. preşedintele de şedinţă şi secretarul comunei sau oraşului îşi asumă responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. Hotărârile privind bugetul local. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice.” 97 . contractarea de împrumuturi. Astfel. jumătate plus unul din cei prezenţi. cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. Actele şi răspunderea consiliului local În epoca modernă s-a dezvoltat tradiţia ca. “În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri. adică din cei care trebuie să participe la şedinţă pentru ca aceasta să se desfăşoare legal. hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali. stabilind că anumiţi consilieri. care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei. regională. nulitatea putând fi constatată de instanţa de contencios administrativ. regula o reprezintă majoritatea simplă.” Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. Astfel. “nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care. De asemenea. precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces verbal. are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. “Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea acestor dispoziţii sunt nule de drept. decrete. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. potrivit textului legal. fie cu majoritatea absolută. în ce priveşte adoptarea hotărârilor consiliului local. cu votul majorităţii membrilor prezenţi. legea stabileşte excepţii. deşi unele repetări apar ca inevitabile. afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv. cu precizarea că hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. actele organelor colegiale sunt denumite hotărâri sau regulamente. trebuie să se abţină de la deliberare şi votare.“Dezbaterile din şedinţele consiliului local. legea prevede posibilitatea consiliului local de a stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. fie cu o majoritate calificată de două treimi din numărul consilierilor. situaţiile în care este obligatorie adoptarea unei hotărâri. de primar. § 5.

“Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local, primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.” În absenţa unei sancţiuni exprese, în practica administrativă sunt destul de des întâlnite situaţiile, în care secretarul nu-şi îndeplineşte această obligaţie extrem de importantă, lipsindu-l astfel pe prefect de posibilitatea de a ataca în contencios administrativ, actele autorităţilor administraţiei publice locale pe care le consideră ilegale, atâta vreme cât nu le cunoaşte conţinutul. Hotărârile consiliului local sunt acte administrative, legea stabilind o distincţie în ce priveşte momentul intrării lor în vigoare după cum au caracter individual sau normativ. Astfel, potrivit art.49 din lege: “hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.” Prin această dispoziţie expresă, legiuitorul a introdus practic o suspendare pe o perioadă determinată a actelor administrative normative adoptate de consiliul local. În doctrina actuală s-a pus problema dacă consiliul local emite sau încheie şi alte categorii de acte juridice. În reglementarea anterioară se făcea distincţie între calitatea de persoane juridice de drept public şi calitatea de persoane juridice de drept privat a unităţilor administrativteritoriale. Astfel, consiliul local putea încheia acte supuse circuitului civil, ca persoană juridică de drept privat şi respectiv, acte administrative unilaterale, dar şi contracte administrative, ca persoană juridică de drept public. Deşi actuala reglementare prevede pentru unităţile administrativ-teritoriale doar calitatea de persoane juridice de drept public, ce dispun de patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină, în doctrină se apreciază în continuare că, unităţile administrativ-teritoriale îşi păstrează şi calitatea de persoane juridice civile. După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai acestora, numai consilierii locali. “Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar. Ele analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate. Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.” În afară de comisiile de specialitate, consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Potrivit art.55 din Legea nr.215/2001 republicată, dizolvarea consiliului local poate interveni de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept în cazul în care acesta “nu se întruneşte timp de 2 luni consecutiv” sau „nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre”, precum şi „în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.” În legătură cu cea din urmă situaţie se ridică întrebarea firească, ce se va întâmpla în situaţia în care consiliul local trebuie să adopte o hotărâre privind patrimoniul, pentru care legea prevede votul majorităţii calificate a membrilor săi, iar numărul acestora a scăzut sub această majoritate, dar nu a ajuns încă la majoritatea absolută, cea cerută de lege pentru a putea fi dizolvat de drept. Prin urmare, de lege ferenda propunem ca dizolvarea de drept a consiliului local să poată interveni în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub două treimi. Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile care atrag dizolvarea de drept a consiliului local iar instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
98

Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale. Legea detaliază procedura desfăşurării referendumului prevăzând că, stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în maxim 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului. Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. „Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, constată suspendarea mandatului”. Aceasta durează până la încetarea situaţiei mai sus prevăzute, iar în cazul în care consilierul local este găsit nevinovat, el va avea dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii. Potrivit Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local, ca şi cea de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele situaţii: demisie; incompatibilitate; schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativteritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; punerea sub interdicţie judecătorească; pierderea drepturilor electorale; deces. Tot potrivit Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. În doctrina actuală sunt identificate trei forme de răspundere a consilierilor locali: o răspundere administrativ-disciplinară; o răspundere administrativ-patrimonială şi o răspundere penală. O situaţie specială o prezintă administraţia publică a municipiului Bucureşti, căreia Legea nr.215/2001 îi rezervă un întreg capitol, ce nu rezolvă însă, multitudinea de probleme ce apar la nivelul administraţiei Capitalei. Este motivul pentru care, de mai multă vreme este vehiculată ideea adoptării unei legi distincte consacrate zonei metropolitane Bucureşti. Potrivit legii, hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii şi pentru autorităţile administraţiei publice locale organizate în sectoarele municipiului Bucureşti. În opinia noastră, printr-o astfel de dispoziţie expresă se consacră o formă indirectă de subordonare între autorităţile alese la nivelul sectoarelor Capitalei şi cele alese la nivelul Capitalei. “Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie, funcţionează şi pot fi dizolvate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legii administraţiei publice locale pentru consiliile locale care se aplică în mod corespunzător.” Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită în principal o serie de atribuţii din care reţinem următoarele: a). aleg din rândul consilierilor, consilierul care conduce şedinţele consiliului, precum şi un viceprimar; aceştia îşi păstrează calitatea de consilier; b). aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
99

c). avizează studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism etc.; d). aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; f). administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. Unele din atribuţiile expres prevăzute pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii date prin hotărâre a Consiliului General al municipiului Bucureşti, potrivit legii. § 6. Primarul, viceprimarul şi administratorul public Din perspectiva dreptului comparat, funcţia de primar reprezintă o funcţie tradiţională în administraţia publică locală, nu numai din Europa, dar şi din alte continente, ca de exemplu în America, unde a pătruns influenţa europeană. Sub aspectul evoluţiei istorice, la noi, prin Legea comunală din 1864 s-a impus soluţia alegerii consiliului local şi a primarului de către locuitorii comunei rurale, iar primarul era magistratul comunal, căruia legea îi încredinţa întreaga administraţie a comunei, dar în acelaşi timp era şi delegatul puterii centrale, în comunele rurale, unde trebuia să fie confirmat de prefect. În comunele urbane, primarul era numit de Domn, dintre primii trei consilieri care întruniseră cele mai multe voturi. Reglementările ulterioare au consacrat soluţia alegerii primarului de către consiliu. Legislaţia actuală a optat pentru soluţia alegerii primarului, la fel ca şi consiliul local, şi consiliul judeţean, direct de către comunitatea locală, indiferent că este vorba de mediul rural sau urban. Astfel, potrivit Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, „comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.” Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar iar municipiul Bucureşti are un primar general şi 2 viceprimari. Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. “În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maxim 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. ” Potrivit Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, pe timpul exercitării mandatului de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cecetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă. Potrivit Legii administraţiei publice locale, “primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai
100

101 . de un veritabil drept de apreciere. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. potrivit Legii administraţiei publice locale nr. etc. atât a sediului social principal. Astfel.215/2001 republicată vom distinge: a). în condiţiile legii. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege. primarul dispunând în acest sens. primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. emite avizele. prin compartimentele de specialitate. c). doar unul în cazul comunelor. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului. ” Actele administrative cu caracter normativ emise de primar vor produce efecte după ce vor fi aduse la cunoştinţă publică în formele consacrate legislativ (publicare în Monitorul Oficial al judeţului. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. art. negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale.286/2006. ale prefectului. elaborează proiectele de strategii privind starea economică.286/2006 o constituie posibilitatea primarilor de a angaja consilieri personali. Legat de actele primarului. în condiţiile legii: ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară. a referendumului şi a recensământului etc. în condiţiile legii. e). alte atribuţii stabilite prin lege. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. b). socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. şi atribuţiile primarului au fost grupate în mai multe categorii. la solicitarea consiliului local.68 din Legea nr. după caz.). după caz. ia măsuri pentru prevenirea şi. gestionarea situaţiilor de urgenţă. verifică. maxim 5 persoane la municipii reşedinţă de judeţ. Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale. le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora.autorităţilor administraţiei publice centrale. atribuţii referitoare la bugetul local: exercită funcţia de ordonator principal de credite. precum şi cu consiliul judeţean. Actele administrative individuale emise de primar se comunică celor interesaţi şi-şi produc efecte din momentul comunicării. Ca urmare a modificărilor şi completărilor introduse prin legea nr. 3 persoane la oraşe şi municipii. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în domeniu. ce formează cabinetul primarului. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local: primarul prezintă consiliului local. primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial. publicare în presa locală sau afişare în locuri special amenajate. socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. asemeni celor ale consiliilor locale.215/2001 privind administraţia publică locală republicată prevede că: “în exercitarea atribuţiilor sale. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative etc. alte rapoarte şi informări. cât şi a sediului secundar. iniţiază. d). prezintă. Dispoziţii speciale sunt consacrate cabinetului primarului general al municipiului Bucureşti. un raport anual privind starea economică. în primul trimestru. O inovaţie adusă prin Legea nr. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor: coordonează realizarea serviciilor publice de interes local. organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

în maxim 90 de zile. în mod nejustificat. oraşului sau municipiului. Suspendarea durează până la încetarea arestării preventive. de drept. acesta are dreptul la despăgubiri. Legea nr. constată suspendarea mandatului. calitatea de primar încetează. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. calamitate naturală. prin ordin. numai în cazul arestării sale preventive. condamnarea. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens. de locuitorii comunei. ” Suspendarea mandatului primarului intervine de drept. dezastru sau sinistru deosebit de grav.3/2000. iar dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat.” Aceste prevederi se aplică şi viceprimarului. vizează instituirea unei subordonări exprese a viceprimarului faţă de primar. mandatul timp de 45 de zile consecutiv. în scris. data organizării alegerilor pentru funcţia de primar fiind stabilită de Guvern. care. Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată. la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. punerea sub interdicţie judecătorească. prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. În toate acest cazuri. la propunerea prefectului. Potrivit legii. în următoarele cazuri: demisie. “măsura arestării preventive se comunică de îndată. incompatibilitate. de asemenea. certificate. potrivit legii. de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali precum şi în următoarele situaţii: dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei. viceprimarul fiind calificat drept înlocuitorul de drept al acestuia. de către instanţa de judecată prefectului. ” Mandatul primarului încetează.286/2006 aducând modificări şi cu privire la această funcţie. de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Potrivit actualei reglementări. menţinută şi în prezent a constituit-o posibilitatea înlăturării primarului pe calea referendumului local. Mandatul primarului încetează. în condiţiile legii. Legea nr. pe principiul simetriei juridice. O noutate adusă de Legea administraţiei publice locale nr. prefectului.“Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de primarul nou ales.” 102 . din rândul membrilor acestuia. prefectul prin ordin ia act de încetarea mandatului primarului.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin.215/2001 în varianta iniţială. viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. organizat în condiţiile legii. deces. putând fi prelungit prin lege organică. înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local. la o pedeapsă privativă de libertate. Statutul viceprimarului este succint reglementat în conţinutul actualei reglementări. la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. Expresia “în condiţiile legii” vizează procedura de organizare şi desfăşurare a referendumului stabilită prin legea specială în materie. Ordinul de suspendare se comunică de îndată primarului. conform procedurii prevăzute pentru înlăturarea consiliului local prin referendum local. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei sau oraşului. datorită unei boli grave. pierderea drepturilor electorale. care îi poate delega atribuţiile sale. Legea reglementează condiţiile în care primarul poate ataca ordinul prefectului la instanţa de contencios administrativ. Potrivit Legii nr. deja criticată de doctrină. Cea mai importantă modificare. în caz de război. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local. care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic sau dacă acesta nu îşi exercită.

în ce priveşte statutul administratorului public. fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. în baza unui contract de management (baza legală a angajării acestuia). deoarece nu este enumerat printre autorităţile administraţiei publice locale identificate de legiuitorul constituant-. aflat la baza creării acestei funcţii apreciem că nu este vorba de un funcţionar public. în opinia noastră-. administratorul public. O instituţie nou creată. numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de primar. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Tradiţional. atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. tot în baza unui contract de management. de a decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii. La nivel judeţean. numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de preşedintele consiliului judeţean. numirea în funcţie având loc pe baza unui concurs. viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local. în schimb. acesta este în mod evident. 103 . Legii administraţiei publice locale priveşte funcţia de administrator public. aprobate de consiliul judeţean. posibilitatea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.-deja calificate în doctrina de specialitate. cu ocazia modificărilor aduse în vara anului 2006. ci de un angajat contractual. administratorul public este o funcţie ce se poate regăsi atât la nivelul comunelor şi oraşelor cât şi la nivelul judeţelor. La nivel local. de multitudinea de probleme pe care le ridică administrarea unei colectivităţi locale. Iniţiativa de a înfiinţa funcţia de administrator public la nivelul administraţiei publice locale româneşti a vizat creşterea gradului de profesionalism în funcţionarea autorităţilor publice la nivel de judeţ. în administraţia publică locală românească. insuficient reglementat. cel care poate propune înfiinţarea acestei funcţii. din conţinutul art. Totodată.215/2001 republicată rezultă că. pe baza unor criterii. încheiat în acest sens cu primarul. La nivel judeţean. cel care poate propune înfiinţarea acestei funcţii. atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean. La nivel local. consiliului judeţean este preşedintele consiliului judeţean. supus rigorilor Statutului funcţionarilor publici. administratorul public. În primul caz. Din analiza cadrului legal extrem de sintetic. proceduri şi atribuţii specifice. poate îndeplini. au existat şi funcţionari care au avut statutul de funcţionari de carieră şi au asigurat continuitatea. om politic prin excelenţă. -ce au un statut insuficient reglementat. preşedintele consiliului judeţean pot delega administratorului public. numirea în funcţie având loc pe baza unui concurs. pe baza unor criterii.112-114 din Legea nr. § 7. încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean. proceduri şi atribuţii specifice.Pe durata exercitării mandatului. prin lege se mai precizează. aceea de a degreva primarul. ca fiind una neconstituţională. aprobate de consiliul local. La nivel local. pe lângă organele alese sau numite pe baza unor criterii politice. oraş şi comună. municipiu. creat după modelul existent în sistemul anglo-saxon. consiliului local este primarul iar în cel de-al doilea caz. calitatea de ordonator principal de credite. în condiţiile legii. Dacă ideea ce se află în spatele înfiinţării acestei funcţii. Astfel. cunoscut sub denumirea de city manager. poate îndeplini. supus dispoziţiilor Codului muncii. ar putea fi una generoasă. primarul sau la nivel judeţean.

După modelul european. variind între 30 de consilieri pentru o populaţie de până la 350.215/2001 republicată: “Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. a început să apară şi la noi. oraşului. încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. a hotărârilor consiliului local. aceştia aveau obligaţia de a prezenta documente care să dovedească situaţia lor şcolară. asigurarea transparenţei şi comunicării către autorităţile publice. la data de 1 iulie a anului care precede alegerile. în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la data de 31 decembrie 2006. a dispoziţiilor primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean. după caz. preluând şi atribuţii ale acestuia. treptat. constituită la nivel judeţean. respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean.286/2006. în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului curs.000 de locuitori.000 de locuitori şi 36 de consilieri pentru o populaţie de peste 650. soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul. Astfel. să absolve o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau administraţie publică. participarea la şedinţele consiliului local. ale consiliului judeţean. respectiv. sub sancţiunea încetării raportului de muncă. sub sancţiunea eliberării din funcţie. numirea. alături de notar. pentru legalitate. pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale. secretarul nu poate fi membru al unui partid politic. respectiv ale consiliului judeţean. suspendarea. Potrivit unei dispoziţii tranzitorii introduse de Legea nr. nu au studii superioare îşi pot păstra funcţia publică cu obligaţia ca. care. prin schimbări legislative a înlocuit funcţia de notar. modificarea. al ştiinţelor administrative în general. 104 . potrivit Legii administraţiei publice locale. funcţie. municipiului.122 alin. sub sancţiunea eliberării din funcţie. la data intrării în vigoare a prezentei legi. egal. în condiţiile legii. pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local. funcţia de secretar al consiliului comunal. Consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean “Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale. secretarii comunelor care. în funcţie de numărul locuitorilor judeţului. “consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal.” Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului.” § 8. de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean. asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar. sub sancţiunea destituirii din funcţie. care să le permită îndeplinirea în termen a obligaţiei mai sus prevăzute. cu studii superioare juridice sau administrative. “Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local. după caz.(2) din Constituţia republicată se rezumă la a preciza că acesta este ales şi funcţionează în condiţiile legii. judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere. instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor autorităţilor locale. de primar. sau. Secretarul comunei. Potrivit Legii administraţiei publice locale. respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia. art. Secretarul unităţii administrativteritoriale nu poate fi soţ. secret şi liber exprimat. Potrivit Legii administraţiei publice locale. precum şi între aceştia şi prefect. orăşeneşti şi municipale. Recrutarea. respectiv a consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate ale acestuia etc.” În ce priveşte alegerea consiliului judeţean. direct.” Observăm că legea precizează expres posibilitatea ca funcţia de secretar al unei unităţi administrativ-teritoriale să poată fi ocupată şi de absolvenţi ai unei forme de pregătire universitară în domeniul administraţiei publice. Printre atribuţiile principale ale secretarului enumerăm: avizarea. nr.

în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea. ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean. precum. catastrofelor. care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia. în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. precum atribuţia privind darea în administrare. la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. de către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia. În ce priveşte conducerea consiliului judeţean. e). aprobarea bugetului propriu al judeţului. atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului. atribuţii privind cooperarea interinstituţională precum atribuţia de a hotărî. “Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună. consacrat astfel expres. “În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. adresată preşedintelui consiliului judeţean. 105 . la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului. la 3 zile de la depunerea jurământului de către acesta. prin lege organică. alte atribuţii prevăzute prin lege. Constituirea consiliilor judeţene şi validarea mandatelor consilierilor judeţeni este reglementată de o manieră asemănătoare celei privind consiliile locale. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. la nivelul judeţului. schimbare ce a constat în esenţă în alegerea directă a preşedintelui consiliului judeţean. b). convocarea în şedinţa de constituire revenind însă preşedintelui consiliului judeţean. o schimbare radicală a intervenit cu ocazia alegerilor locale generale de la 1 iunie 2008. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului. lucrări. Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. jurământul prevăzut de lege. vom reţine că. prezenţa acestora fiind obligatorie. servicii sau proiecte de interes public judeţean. în camera de consiliu a tribunalului.89 din lege. validarea alegerii preşedintelui consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. cel care refuză să depună jurământul fiind considerat demisionat de drept. ca autoritatea executivă. preşedintele consiliului judeţean are obligaţia de a depune în faţa preşedintelui tribunalului şi a prefectului. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean. în condiţiile legii. ” Consiliul judeţean se dizolvă de drept în aceleaşi condiţii ca şi consiliul local sau prin referendum judeţean.Consiliul judeţean ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului judeţean. d). în caz de război sau de catastrofă şi se exercită de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nouales. Hotărârile se semnează de preşedinte sau în lipsa acestuia de vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine. atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine precum asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean. putând fi prelungit. Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a). în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor. legea prevede necesitatea prezenţei majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. Potrivit art. incendiilor. epidemiilor sau epizootiilor. f). precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. Legat de funcţionarea consiliului judeţean. c). la propunerea preşedintelui consiliului judeţean. cea mai importantă fiind alegerea celor 2 vicepreşedinţi dintre consilierii judeţeni. inclusiv cu parteneri din societatea civilă. în şedinţă publică. Asemeni celorlalţi aleşi. mandatul acestuia este de 4 ani.” În ce priveşte cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor.

aplicându-se în mod corespunzător şi preşedintelui consiliului judeţean.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte. punerea în aplicare a legilor. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. (5). Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean. format din maxim 5 persoane. c). Prefectul poate ataca. Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică. răspunzând principiului deconcentrării administrative. vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier. cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora. (3). ca unică formă de remunerare a activităţii. preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. § 9. cu persoanele fizice şi juridice române şi străine precum şi în justiţie.215/2001 şi a Legii nr. funcţionarea şi statutul autorităţilor locale. (2). după caz.atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean. numit şi eliberat din funcţie de acesta. a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean. Între prefecţi pe de-o parte. un act al consiliului judeţean. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului.123 din Constituţia republicată : “Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei. (4).67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. a Legii administraţiei publice locale nr. nu există raporturi de subordonare. pe de altă parte. în cazul arestării preventive. f). următoarele categorii de atribuţii: a). d). Pe durata mandatului. a hotărârilor consiliului judeţean. în consecinţă.alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. în faţa instanţei de contencios administrativ. Consiliul judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi. prevederile referitoare la mandatul primarului şi suspendarea de drept a mandatului acestuia. Şi la nivelul acestei funcţii se regăseşte cabinetul preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor sale. consiliile locale şi primari.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Prefectul şi subprefectul Prefectul este un reprezentant al Guvernului în teritoriu. prezentată în mass-media drept “legea votului uninominal” au fost modificate cele trei acte normative ce se referă la alegerea. Potrivit legii. Potrivit art. precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora. Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean pe care îl conduce. motiv pentru care este şi calificat ca administraţie de stat în teritoriu.atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean. în condiţiile legii. preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc o indemnizaţie lunară. a decretelor Preşedintelui României. e). 106 . b).atribuţii privind bugetul propriu al judeţului. Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice. precum şi a altor acte normative. atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice. ce reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.Prin Legea nr. organizarea.

Dintr-o asemenea perspectivă nu putem fi de acord nici cu prevederile O. ” Dacă iniţial. consiliile locale şi primari.123 din Constituţia republicată. Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici. Atribuţiile prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. imparţialităţii. eficienţei. Potrivit primelor dispoziţii ale Legii nr. în sensul în care această sintagmă se regăseşte consacrată în legislaţia în vigoare. ulterior a fost adoptată o lege specială. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. prefectul este ajutat de doi subprefecţi. profesionalizării şi orientării către cetăţean. republicată în 2007. sub conducerea prefectului.215/2001. prefectul. fiind republicată în 2008. Or. în cazul în care consideră actul ilegal.179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora. ca şi noţiunea de primărie. obiectivităţii.ns. Până la acea dată funcţiilor de prefect şi subprefect li se aplică regimul juridic prevăzut de Legea administraţiei publice locale nr. prevenirea şi sancţionarea corupţiei a prevăzut că: “În funcţiile de prefect şi subprefect pot fi numite persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul titlu (este vorba despre Titlul III din cartea a II-a. încetăţenită în vorbirea cotidiană. Constituţia referindu-se doar la primar şi prefect.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. ca organe de conducere unipersonală.340/2004 cu modificările şi completările ulterioare. transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public. Potrivit art. cu patrimoniu şi buget propriu”. că „instituţia prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică. organ de conducere unipersonală reprezintă o autoritate a administraţiei statale în teritoriu ce dispune de un aparat propriu de specialitate. care nu poate constitui o instituţie publică. în mod eşalonat. nr.340/2004 prin care se organizează şi funcţionează instituţia prefectului.” 107 . purtând denumirea Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarii publici – subl. pe de altă parte. Sediul instituţiei prefectului denumit prefectură este în municipiul reşedinţă de judeţ. Atribuţiile care pot fi delegate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. dispoziţie consacrată expres şi în Legea nr. se regăseşte ca urmare a revizuirii. Legea nr. pe de-o parte. Prefectul municipiului Bucureşti este ajutat de trei subprefecţi.340/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Actul atacat este suspendat de drept. ce a suferit modificări şi completări ulterioare. Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: legalităţii. instituţia prefectului a fost reglementată într-un capitol distinct al Legii administraţiei publice locale. Legea nr. De remarcat că. se precizează. potrivit dispoziţiilor constituţionale. în baza hotărârii Guvernului. total inadecvat în opinia noastră.U. între prefecţi. Este utilizată expres noţiunea de prefectură. responsabilizării. cu modificările şi completările ulterioare.al celui local sau al primarului.G. Guvernul numeşte câte un prefect. nu există raporturi de subordonare. dispoziţia de mai sus.12 din Legea nr. Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele din atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine. Mai mult decât atât.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice.) pentru numirea ca înalt funcţionar public. cu aparate proprii de specialitate. Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local. într-un imobil proprietate publică a statului. după caz. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. a judeţului sau a municipiului. la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. şi în art. pentru exercitarea de către acesta a prerogativelor care revin potrivit Constituţiei şi legii. începând cu anul 2006.

Începând cu data de 1 ianuarie 2006. prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ. sub sancţiunea destituirii lor din funcţia publică.G. Oficiile prefectorale fac parte integrantă din instituţia prefectului şi sunt conduse de către un şef al oficiului prefectural.U. O.) şi începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect. Sub aspect administrativ. în cadrul numărului de posturi şi al fondurilor aprobate anual. Legea nr.554/2004.U. şi respectiv.nr. organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. § 10. În municipiul Bucureşti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector.G. prefectul conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor (avizând numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor acestora) precum şi activitatea celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene. În prezent. prefectul şi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. potrivit Constituţiei. Un element de noutate.262/2007 care a modificat substanţial Legea contenciosului administrativ nr. cu avizul conform al ministerului de resort. asigurarea împreună cu organismele abilitate a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă etc. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. de subprefect.3 (consacrat tutelei administrative) din Legea contenciosului administrativ nr. adus de O. teritoriul României este organizat în: 108 . ca reprezentant al Guvernului. dacă le consideră nelegale. Ordinul prefectului care conţine dispoziţii normative devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţă publică iar ordinul prefectului cu caracter individual devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate. în condiţiile legii. sub forma unui compartiment organizatoric distinct. Acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art.340/2004 mai reţine: asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei şi a tuturor actelor normative precum şi a ordinii publice. potrivit art. doi consilieri. oficii prefectorale. Printre atribuţiile principale ale prefectului.123 alin.(5) din Constituţia republicată şi art. un consultant şi un secretar. prin scoaterea începând cu anul 2006 de sub impactul politicii. Precizăm că dispoziţiile speciale în materia controlului de legalitate din Legea nr. Acţiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru. organizată în cadrul instituţiei prefectului.În dorinţa de profesionalizare a acestor funcţii. funcţia publică de secretar general al prefecturii s-a transformat în funcţia publică de subprefect. Pe de altă parte. Totodată. direct în faţa instanţei de contencios administrativ. prefectul poate organiza. actele emise de autorităţile administraţiei publice locale.179/2005 îl constituie Cancelaria prefectului. funcţie echivalentă cu funcţia de director executiv. în urma promovării unui examen de atestare pe post. prefectul poate ataca. prin ordin.11 alin.340/2004 cu modificările şi completările ulterioare prevede expres că. potrivit legii. Pe de-o parte. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1.n. prefectul are două sarcini esenţiale în calitate de reprezentant al statului în teritoriu. actul atacat fiind suspendat de drept.340/2004 au fost expres abrogate prin Legea nr. Legea nr.554/2004.179/2005 a reglementat modalitatea în care prefecţii şi subprefecţii în funcţie la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă urmau să fie numiţi în funcţii publice de prefect. Prefecţii şi subprefecţii nu au dreptul la grevă şi nu pot să înfiinţeze organizaţii sindicale proprii. ce cuprinde un director.(1) din lege (6 luni-n.nr.

autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice b. 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor b. după validarea mandatelor tuturor membrilor săi b. Consiliul local dispune de: a. legalitatea d. proporţionalitatea şi transparenţa b. consiliile judeţene. motivarea şi subsidiaritatea c. primarii şi prefecţii b. în fiecare şedinţă. există raporturi de subordonare c. 30 de zile de la data desfăşurării alegerilor c. dacă majoritatea consilerilor locali validaţi au depus jurământul 9. Consiliul local se declară legal constituit: a. municipii şi regiuni c. oraşe şi judeţe 2. judeţe şi regiuni b. eligibilitatea. după validarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi c. deconcentrarea administrativă şi federalismul Legea privind administraţia publică locală adaugă următoarele principii aplicabile administraţiei publice locale la cele prevăzute de Constituţie: a. o competenţă materială specială 109 . există raporturi de participare 7. o competenţă teritorială naţională c. Preşedintele consiliului local este ales: a. consiliile locale. oraşe. autonomia locală b. În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean. 25 de zile de la data validării mandatelor 8. precum şi între consiliul local şi primar: a. primarii şi viceprimarii 6. 4.a. prin votul deschis al membrilor săi 10. comune. Reprezintă fundamentul şi limita activităţii autorităţilor administraţiei publice locale: a. nu există raporturi de subordonare b. consultarea cetãţenilor în probleme locale de interes deosebit 5 Autorităţile administraţiei publice locale sunt: a. primarii şi preşedinţii consililor judeţene c. administraţia publică locală în România se întemeiază pe următoarele principii de bază: a. legalitatea şi consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit 3. Constituirea consiliilor locale are loc în termen de: a. prin votul deschis al membrilor săi c. descentralizării. oraşe. deconcentrarea serviciilor publice c. comune. Potrivit Constituţiei României republicată. descentralizarea administrativă şi descentralizarea politică c. comune. o competenţă materială generală b. pe o perioadă de cel mult 3 luni. pentru un mandat de 4 ani b.

dacă acesta a fost condamnat c. direct şi secret b. o dată la două luni 18. Suspendarea mandatului de consilier intervine de drept numai: a. este înalt funcţionar public b. pe un mandat de 4 ani.11. Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare: a. la două luni c. în fiecare şedinţă. o dată la 3 luni. majorităţii membrilor prezenţi. dacă acesta a fost acţionat în justiţie 15. este cetăţean român cu drept de vot b. prin vot universal. lunar b. îndeplineşte o funcţie de autoritate publică c. lunar b.Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal dacă este prezentă: a. majorităţii consilierilor în funcţie. în cazul în care acesta a fost arestat preventiv b.Hotărârile consiliului local se adoptă cu votul: a. Preşedintele consiliului judeţean este ales: a.Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţe ordinare: a. prin votul deschis al membrilor săi 110 . o majoritate de două treimi din totalul consilierilor locali în funcţie b. majoritatea consilierilor locali în funcţie c. prin votul deschis al membrilor săi c. săptămânal 12. Primarul: a. se poate asocia în partide politice d. trimestrial c. a împlinit vârsta de 23 de ani c. în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate b. a cel puţin două treimi din totalul consilierilor în funcţie 14. este o autoritate deliberativă 16. are reşedinţa pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie aleasă 17. persoana fizică care: a. întotdeauna c. Nu poate fi aleasă consilier judeţean. o majoritate calificată de consilieri locali 13.

provenind de la cuvântul latin statutum. iar în Danemarca. “ce ar urma să împiedice arbitrariul organelor politice. linii ierarhice şi funcţii. Noţiuni specifice. dar prima codificare generală s-a adoptat abia în anul 1937. în mod autoritar. iar Camerele au examinat de-a lungul vremii. Denumirea de statut. o anumită categorie de raporturi sociale ori instituţii juridice. în anul 1872. deşi tradiţiile privitoare la funcţia publică sunt anterioare Revoluţiei de la 1789. a decide. în anul 1931. un funcţionar public. Primul statut al funcţiei publice a fost adoptat în Spania.Partea a III-a Funcţia publică şi funcţionarul public Modulul I Teoria generală a funcţiei publice • Obiective specifice : cunoaşterea. trei elemente: competenţă. apoi în Luxemburg. studenţii vor avea posibilitatea să : . Evoluţia legislaţiei în domeniu Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală a dreptului public în general. dar şi să întărească garanţiile de bună îndeplinire a serviciilor publice”.stabilească bazele constituţionale ale funcţiei publice în România Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore • • • § 1. în general. după cum deja s-a precizat. înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor specifice legate de funcţia publică şi funcţionarul public. În toate ţările există tradiţii privind reglementarea funcţiei publice. Funcţionarea oricărei autorităţi sau instituţii publice presupune. dintre care doar unele sunt funcţii publice. În Germania a existat încă din anul 1806 un Cod bavarez al funcţiei publice. autoritate. strâns legată de noţiunea de organ. primul Statut al funcţiei publice a fost adoptat abia în anul 1941. Primul Statut al angajaţilor civili ai statului a fost adoptat în Italia. gestiona şi opera cu noţiunile specifice legate de funcţia publică şi funcţionarul public Competenţe dobândite : în momentul în care vor finaliza studiul acestui modul. Titularul unei funcţii publice este de regulă. În acest spirit a fost subliniată necesitatea ca acesta să asigure “garantarea imparţialităţii şi neutralităţii în administraţie”. Doctrina românească interbelică s-a pronunţat dintotdeauna ferm. prima lege despre funcţionari datează din anul 1899. a ordona) semnifică un ansamblu de norme juridice ce cuprinde voinţa statului de a reglementa. în anul 1908. derivat din verbul statuere (a statua. 111 . structurat pe compartimente. dar nu întotdeauna. constituţionalitatea şi legalitatea funcţiei publice şi raporturile tipice de serviciu Rezultatele aşteptate : studenţii vor înţelege. a dreptului administrativ în special.stabilească o comparaţie între funcţia publică din ţara noastră şi celelalte state europene . să pună stavilă stării de nesiguranţă în care se aflau slujbaşii administraţiei centrale şi locale. şi deci protejarea funcţionarului de presiunile guvernamentale sau ale administraţiei. Olanda a adoptat prima lege privind funcţionarii în anul 1929 şi Regulamentul general privind funcţionarii Regatului. iar prima lege irlandeză referitoare la funcţia publică datează din anul 1922. ce nu trebuie însă confundate cu apariţia unui statut general. activitate administrativă. etc. În Franţa. în anul 1852. diferite propuneri legislative. mijloace materiale şi financiare şi personal. în favoarea unui Statut.

fiind urmat de reglementări. neputând fi identificat un text unic care să poată fi calificat drept “statutul general al funcţiei publice”. (Danemarca. existenţa unor statute sau Coduri. care poate interveni pentru a reglementa materia. ordonarea formală a acestui statut este mai mult sau mai puţin omogenă. prima conţinea dispoziţii aplicabile funcţionarilor publici din toate serviciile. Austria şi Finlanda) Constituţia prevede competenţa legiuitorului de a stabili regulile aplicabile funcţiei publice. s-a fundamentat juridic. 112 . avocaţii. inginerii. Italia. fără a se ieşi însă din sfera regimului contractual. În perioada 1949-1989. În acest sens. Codul funcţionarilor publici a fost abrogat după anul 1944. de pildă. Prima lege specială în materie a fost adoptată la 19 iunie 1923. În septembrie 1946 s-a adoptat o nouă Lege privind Statutul funcţionarilor publici. care a stabilit două principii fundamentale: numai românii erau admişi în funcţiile şi demnităţile publice şi necesitatea adoptării unor legi speciale privind statutul funcţionarilor publici. în spiritul noii ordini constituţionale. Spania. Într-un prim grup de state. Luxemburg). a reglementării funcţiei publice.8 al Constituţiei din 1923. § 2. ar putea fi definit ca ansamblul regulilor referitoare la situaţia juridică a funcţionarului public. De asemenea. în fiecare din ţările care au constituţii scrise se regăsesc principii ale funcţiei publice. se poate regăsi un Statut al funcţionarilor publici. pe fondul preocupărilor pentru adoptarea primului Cod al muncii. După numeroase modificări. Acesta se compunea din două părţi. funcţionarilor publici li s-au aplicat prevederile Codului muncii. Statutul s-a aplicat până la 8 iunie 1940. Statutul funcţionarilor publici sau dreptul comun al funcţiei publice. majoritar. În Belgia şi în Marea Britanie. cu rol de drept comun al funcţiei publice ridică două probleme legate de sfera funcţionarilor publici şi anume: în ce măsură se aplică Statutul. Tot din perspectiva dreptului comparat. dată la care a fost promulgat Codul funcţionarilor publici. de la o ţară la alta. în baza dispoziţiilor constituţionale. ofiţerii. iar a doua se referea doar la funcţionarii administrativi şi la funcţionarii de specialitate. Portugalia. personalului din administraţie sau cu alte cuvinte. Şeful statului dispune de competenţă în materie de statut al funcţionarilor. mai peste tot în Europa. În alte state (Irlanda. că separarea Republicii irlandeze de tradiţia britanică s-a realizat prin votarea Constituţiei din 1937. care sunt categoriile de funcţionari publici ce intră sub incidenţa Statutului şi care este gradul de generalitate a regulilor cuprinse în Statut. preoţii etc. după cum diferă şi tehnica sau conţinutul reglementării. Germania. pe o Lege privind funcţia publică. Se ştie. abrogată după numai 3 ani. ca urmare a principiilor stabilite prin Constituţia din 1923. medicii. Statutul din anul 1923. atribuirea acestei competenţe este implicită şi rezultă chiar din supremaţia legiuitorului. corpul didactic. Constituţionalitatea şi legalitatea funcţiei publice În ce priveşte constituţionalitatea funcţiei publice. cărora li se aplicau reglementări speciale (corpul judecătoresc. Suedia. Un al treilea grup de state se caracterizează printr-o partajare. Dar. care la rândul ei. între legislativ şi executiv. Grecia. dacă ne raportăm la alte state ale Uniunii Europene constatăm că. şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1924.Denumirea de “Statut al funcţionarilor publici” a fost utilizată pentru prima dată în art. votată cu 13 ani mai înainte. Numărul articolelor din Constituţie referitoare la funcţia publică diferă însă. în baza căruia s-a adoptat şi un Regulament conţinând regimul juridic al funcţionarilor publici din administraţia de stat a reprezentat dreptul comun pentru funcţionarii publici. într-o formulare mai riguroasă sub aspect juridic.). în absenţa unor reglementări speciale. cu excepţia unor categorii expres prevăzute. în baza prerogativelor sale regale. în Olanda şi în Franţa. adoptându-se şi unele reglementări speciale.

anumite tipuri de funcţii sunt exercitate în cadrul unor reglementări statutare particulare.73 alin. în toate ţările Uniunii Europene. în conformitate cu dispoziţiile legale. Scopul legii îl constituie asigurarea. Este vorba în primul rând. dar dispunând în schimb de indemnizaţii semnificative. pentru a dobândi un rol mai important în viaţa publică a ţării. Este de asemenea.3 litera j. După ani de zile de mese rotunde. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. nu era justificată interdicţia ocupării acestor funcţii de către cetăţenii români care au şi altă cetăţenie. de cel sindical. pentru restul salariaţilor.(3) ce enumără domeniile în care se reglementează prin lege organică. j). deja evocată. civile sau militare. supusă unei ierarhii speciale.188/1999. în favoarea femeilor. chiar dacă. un regim de drept public. statutul funcţionarilor publici.73 alin.3 şi art. de regulă. un regim de drept administrativ. acesta este un aspect care ţine de legiuitorul organic. deoarece în spiritul reglementărilor europene. Legea privind Statutul funcţionarilor publici a fost adoptată în şedinţa comună a Camerelor. de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. patronatele şi protecţia socială” ca materie a legii organice. În ce priveşte sfera funcţionarilor publici. în interesul 113 . aşa cum a fost modificat şi completat prin legea de revizuire. la litera p) se menţionează şi “regimul general privind raporturile de muncă. În al doilea rând. devenind Legea nr.16 din Constituţia României.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. în care au fost dezbătute diferite proiecte legislative realizate pe această temă. Obiectul de reglementare al Legii privind Statutul funcţionarilor publici îl reprezintă. Bazele constituţionale ale funcţiei publice în România se regăsesc în principal. Deoarece la acelaşi articol. schimbări substanţiale fiindu-i aduse prin Legea nr. O altă dispoziţie constituţională în materie. în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului. privată de dreptul de grevă şi uneori. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale.16 alin. Ulterior. Statutul funcţionarilor publici a fost din nou substanţial modificat. potrivit art. denumite în continuare. la finele lui 2008. legiuitorul constituant a urmărit să consacre un regim statutar pentru funcţionarii publici şi un regim contractual. Este în general. art. “regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală. în condiţiile legii. A urmat o nouă republicare în anul 2007 urmată de noi modificări prin două ordonanţe de urgenţă. seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale organizate pe marginea acestei problematici. ce reglementează deci. a fost eliminată condiţia de a avea numai cetăţenia română pentru ocuparea unei demnităţi sau funcţii publice. profesionist.114 din Constituţia republicată. putând fi identificat la lit. mai exact. care beneficiază de garanţii de independenţă speciale.În plus. despre poliţie. nefiind însă de conceput un funcţionar public în afara principiilor generale ale Statutului. în sens larg pot fi consideraţi ca funcţionari. supuşi unor constrângeri privind mobilitatea şi adoptarea unei atitudini rezervate. raporturi de serviciu. pot fi ocupate. legea a suferit o serie de modificări şi completări.” Două modificări esenţiale au intervenit faţă de dispoziţia iniţială. După republicare. cazul judecătorilor. În primul rând. transparent. se regăseşte în art. eficient şi imparţial. rezultă că. s-a prevăzut garanţia egalităţii dintre femei şi bărbaţi în ocuparea unei asemenea funcţii. consacră principiul potrivit căruia: “Funcţiile şi demnităţile publice. şi cazul diplomaţilor. în conţinutul art. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. a ţărilor din zona civilizaţiei europene. sindicatele. a unui serviciu public stabil. Astfel. garanţie ce corespunde unui curent de idei caracteristic dezvoltării democraţiilor contemporane şi prezintă semnificaţia unei discriminări pozitive.

cu preponderenţă regulilor speciale de drept administrativ. poate fi identificată teoria “situaţiei contractuale”. care defineşte expres raporturile de serviciu. natura juridică a raportului de serviciu trebuie stabilită în funcţie de specificul elementelor acestui raport juridic şi anume: părţile. în condiţiile expres prevăzute de lege”. raportul de serviciu este un raport contractual de drept administrativ. funcţia publică a fost definită în doctrina interbelică ca reprezentând “complexul de puteri şi competenţe. funcţionarii publici sunt priviţi ca agenţi ai autorităţilor/instituţiilor publice care concură la realizarea puterii publice şi de aceea. fie prin intermediul unor instituţii ale dreptului administrativ. o a doua accepţiune a noţiunii de funcţie de stat. în special.cetăţenilor. deşi cele două raporturi prezintă şi unele trăsături comune. de-a lungul vremii. În doctrina postbelică s-au fundamentat de asemenea două teze opuse cu privire la natura juridică a funcţiei publice. prin care s-a încercat definirea funcţiei publice. cele două categorii de raporturi au fost privite ca formând o unitate dialectică indestructibilă. sunt supuşi. În opinia autorilor de drept administrativ. Astfel. emis în condiţiile legii” cu precizarea că: “exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată ” şi doar prin excepţie de la această prevedere. ca fiind acele raporturi care “se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire. şi nu de dreptul muncii. de drept al muncii au susţinut teza unicităţii izvorului raportului juridic de muncă. axată pe ideea de subiect de drept. la ora actuală. doctrina de drept public referitoare la statutul funcţionarilor publici a fost indisolubil legată de analiza noţiunii şi implicit de natura juridică a funcţiei publice. actul său de instituire fiind un act de autoritate. În baza actului de numire în funcţie ia naştere un raport de serviciu care este un raport de drept public având ca obiect realizarea puterii publice. Pe de altă parte. iar cel ce exercită funcţia. În opinia specialiştilor în dreptul muncii. în chip temporar. exercitând puterea în limitele competenţei. precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. A fost fundamentată astfel. Ulterior. în speţă contractul de mandat. şi nu de dreptul muncii. organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general. în vederea ocupării. Calitatea de funcţionar public izvorăşte din actul de numire în funcţie. Dintr-o asemenea perspectivă. Acest punct de vedere a fost îmbrăţişat şi de legiuitor. orientarea iniţială a autorilor de drept administrativ şi a unor autori de dreptul muncii s-a axat pe ideea dublului raport juridic al funcţionarului de stat care apărea atât ca subiect al unui raport de serviciu cât şi ca subiect al unui raport de muncă. Pe de-o parte. Pe de-o parte. exercitând autoritatea statală şi nu drepturile izvorâte dintr-o situaţie contractuală. cu toate consecinţele juridice ce decurg de aici. ce viza situaţia juridică a funcţionarului învestit cu 114 . raportul de serviciu este tot o formă a raportului juridic de muncă. susţinută de autorii francezi. De-a lungul vremii. în speţă contractul administrativ. diferite. “funcţiile publice temporar vacante pe o perioadă de cel puţin o lună pot fi ocupate pe perioadă determinată. urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcţiunea”. În concluzie. problemă în legătură cu care s-au dezvoltat două poziţii fundamentale. ce ducea la un raport de sine stătător – raportul de funcţie.” În ce priveşte conceptul de raport de serviciu. conţinutul şi obiectul său. autorii de drept civil. este vorba despre teoria “statutului legal”. de un titular sau de mai mulţi. funcţia de stat fiind privită ca un statut legal. şi nu un raport de drept administrativ. în doctrină a apărut necesitatea stabilirii naturii juridice a acestuia. persoană fizică care. care este un act administrativ de autoritate. Pe de altă parte. fie prin intermediul unor instituţii ale dreptului civil.

potrivit dreptului comparat. administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. dar cu respectarea prevederilor legale. dacă înlocuim noţiunea de organ de stat cu cea de autoritate publică. emis în condiţiile legii b. actului administrativ de numire. iar atribuţiile ce îi sunt încredinţate sunt de ordin general. cetăţenia română şi cel puţin reşedinţa în ţară 2. d). în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală.188/1999. c). Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice. imparţialitate şi obiectivitate. Funcţia publică reprezintă: a.atribuţiile funcţiei. teză valabilă şi potrivit actualului cadru legislativ. stabilitate în exercitarea funcţiei publice. prevăzute de lege. orientare către cetăţean. fără ca una să fie opusă cu necesitate celeilalte. stabilitatea garanta funcţionarilor publici dreptul de a nu fi transferat. Fără a se fi ajuns la un numitor comun. aceste principii nu sunt ale funcţiilor publice. e). se poate implicit vorbi despre funcţia publică ca statut legal sau despre funcţia publică ca un raport de drept privat. încheiat în condiţiile legislaţiei muncii c. cetăţenia română şi domiciliul în ţară c. în interesul serviciului public. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1. După cum se poate lesne observa. civile sau militare pot fi ocupate de persoanele care au: a. Funcţia publică a fost definită astfel ca reprezentând situaţia juridică a persoanei fizice învestită. chiar şi în altă localitate. funcţiile şi demnităţile publice. în celelalte state ale Uniunii Europene se menţine şi în prezent. se subliniază în doctrina actuală. iar transferul în interesul serviciului. În legislaţia şi doctrina interbelică.subordonare ierarhică. responsabilitate. Potrivit Legii nr. cu capacitatea de a acţiona în realizarea competenţei unui organ de stat. sunt: a). f). republicată în 2007: “funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor. ce conduce la regimul dreptului privat. în conformitate cu prevederile legale. g). numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară b. un complex de drepturi c. ce conduce la un regim juridic unilateral de drept public şi concepţia statutului contractual. legalitate. § 3. vechea dispută între concepţia dominantă de altfel. eficienţă şi eficacitate. Potrivit Constituţiei României republicate. un ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi b. sancţionat sau înlocuit decât în condiţiile legii. un complex de obligaţii 4. în mod legal. b). În cazul funcţionarilor publici. În ce priveşte reglementarea funcţiei publice. se putea face şi fără acordul funcţionarului. contractului de muncă. Aflându-se într-o situaţie legală. ci ale funcţionarilor publici.” Funcţiile publice sunt prevăzute prin anexa la lege. raporturile de serviciu sunt acele raporturi care se nasc şi se exercită pe baza: a. funcţionarului public îi sunt stabilite coordonatele funcţiei prin lege. potrivit legii. transparenţă. stabilite în temeiul legii. Printre principiile care se află la baza exercitării funcţiei publice menţionăm: 115 . ca subiect al raporturilor juridice pe care le presupune exercitarea acesteia. acordului de voinţă dintre angajat şi angajator 3. axată pe ideea statutului legal.

188/1999 republicată în 2007 defineşte funcţionarul public ca reprezentând persoana numită. într-o funcţie publică. de regulă. prevedere din care rezultă implicit că. motivarea şi proporţionalitatea b. Definirea. prin actul de voinţă unilaterală al unei autorităţi publice sau al cetăţenilor. cu precizarea că: “totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor publici. cu sarcina îndeplinirii pe un timp nedeterminat. a unei funcţii publice. în condiţiile legii. Legea nr. Rezultatele aşteptate : studenţii vor înţelege. clasele de funcţionari. beneficiază de un statut propriu c. persoana fizică învestită în mod legal. selecţia.stabilească criterii de numire. aprofundarea şi utilizarea noţiunilor specifice referitoare la definirea. în vederea realizării competenţei organului din structura căreia face parte funcţia respectivă. aprobate prin legi speciale. selecţie sau avansare a funcţionarilor publici . obligaţiile sau răspunderile acestora. avansarea funcţionarilor publici. Statutul funcţionarilor publici recunoaşte că mai sunt şi alţi funcţionari publici în afara celor supuşi reglementărilor sale. legalitatea. condiţiile de ocupare a unei funcţii publice.” “Persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă al funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public. Competenţe dobândite : după finalizarea studierii acestui modul studenţii vor fi capabili : . numirea şi avansarea funcţionarilor publici În doctrina actuală.precizeze categoriile de răspundere tipice Timpul mediu necesar pentru acumularea informaţiilor : modul de 2 ore • • • § 1. condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi funcţionar public. selecţia. drepturile. inclusiv celor care beneficiază de statute proprii.a.precizeze drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici . sunt supuşi unui statut special d. Funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor publice locale: a. înţelegerea. “pot beneficia de statute speciale. li se aplică acelaşi statut ca şi funcţionarilor din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale Modulul II Statutul funcţionarilor publici • Obiective specifice : cunoaşterea. gestiona şi opera cu noţiuni legate de accesul la funcţia publică. funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice: structurile de specialitate 116 . Potrivit legii.stabilească în ce condiţii se poate accede la o fun9cţie publică . li se aplică legislaţia de dreptul muncii b. funcţionarul public este definit ca. tipuri de răspundere la care pot fi traşi funcţionari publici şi sancţiunile specifice. imparţialitatea şi obiectivitatea 5.” Dispoziţiile legii se aplică tuturor funcţionarilor publici. subsidiaritatea şi deconcentrarea c. dacă nu se dispune altfel.

necesare pentru ocuparea oricărei funcţii publice şi condiţii specifice. fie învestitura sa a fost ilegală. în condiţiile arătate. care desfăşoară activităţi de secretariat. pentru partidele politice aflate la guvernare sau. În unele ţări occidentale. atunci vom distinge două categorii de condiţii şi anume: condiţii generale. În astfel de situaţii. ca urmare a Revoluţiei franceze. persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică. alte servicii publice stabilite prin lege. după caz. d). Condiţiile obiective se referă fie la candidaţi. pornind de la legalitatea învestiturii a fost pusă în discuţie constant. în favoarea salvgardării actului încheiat de un funcţionar de fapt. c). personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice. serviciile diplomatice şi consulare. b). protocol. în sec. Din perspectiva dreptului comparat. în anumite situaţii. două principii complementare a căror importanţă variază pentru fiecare ţară. necesare pentru ocuparea anumitor categorii de funcţii din administraţie. doctrina s-a pronunţat de regulă. administrative. de regulă se face distincţie între condiţiile obiective şi condiţiile subiective de acces la funcţia publică. cu excepţia Danemarcei şi a Irlandei. caracteristicile fundamentale ale sistemului administrativ statal respectiv. respectiv. fie la administraţie iar în acest din urmă 117 . în fiecare ţară şi pentru fiecare epocă.ale Parlamentului României. structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ. problema regimului juridic aplicabil funcţionarului de fapt. autoritatea vamală. cadrelor didactice. se arată în dreptul comparat. în respingerea privilegiilor. Toate legislaţiile naţionale consacră şi principiul recrutării prin concurs. în opoziţie. Dacă prin noţiunea de funcţie publică înţelegem o profesie. personalului salariat încadrat. Acest principiu se regăseşte în toate constituţiile scrise ale Statelor membre ale Uniunii Europene. selecţia funcţionarilor publici a reprezentat o preocupare de prim ordin pentru “clasa politică”. la cabinetul demnitarului. corpului magistraţilor. Condiţiile obiective sunt calificate ca fiind acele condiţii a căror natură nu trebuie lăsată la libera apreciere a autorităţii însărcinate să verifice dacă candidatul le respectă. structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale. În absenţa unui text legal cu valoare de principiu. în cazul anulării actului. Principiul accesului egal la funcţia publică îşi are originea în Europa. în funcţie de evoluţia istorică şi de cultura juridică proprie fiecărei ţări: principiul egalităţii şi principiul meritului. a legislativului etc. în virtutea căreia persoana care o ocupă are un drept la carieră. pe baza încrederii personale. poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. pază precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. al XIX-lea. ţări în care este consacrat prin lege. În doctrină. Dintotdeauna. o importanţă mai mare se acordă recrutării după merit. ce îşi are originea în principiul mai degrabă politic decât juridic. existând riscul unui rău mai mare. ilegalitatea învestiturii fiind dificil de imputat cuiva iar în anumite cazuri. e).” Legea prevede expres categoriile de personal cărora nu li se aplică dispoziţiile sale şi anume: a). întreţinere-reparaţii şi de deservire. Accesul la funcţia publică respectă în toate statele Uniunii Europene. al sistemului de acordare a funcţiei după merit (merit system) generalizat în Marea Britanie. dar în prezenţa unor dispoziţii conţinute în legi speciale care prevăd acoperirea nulităţii actelor încheiate de asemenea funcţionari. adică acel funcţionar care exercită în public şi într-un loc public. atribuţiile specifice unei funcţii dar care. pentru dreptul administrativ interesează mai puţin consecinţele juridice pe care le va suporta persoana fizică pentru faptele sale. fie nu dispune în realitate de nici un fel de învestitură. din sfera justiţiei. precum şi o serie de condiţii prealabile înscrierii. gospodărire. Criteriile şi metodele de selecţie reflectă însă. ce contează fiind consecinţele juridice ale actelor emise de acea persoană.

este vorba despre condiţii a căror definiţie lasă o largă libertate de apreciere autorităţilor care sunt însărcinate cu verificarea lor. scris şi vorbit. de serviciu sau în legătură cu serviciul. poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a). capabile să facă faţă exigenţelor impuse de o funcţie publică. prin care se urmăreşte recrutarea persoanelor apte. de a exista posturi bugetare vacante. funcţionarilor publici de conducere şi funcţionarilor publici de execuţie. este vorba despre exigenţa pe care o regăsim peste tot. b). de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. Este vorba de recrutarea cursanţilor unei şcoli specializate în care se pregătesc viitorii funcţionari. unor criterii de eficienţă. se apreciază în doctrină. dar acest grad de formalism este foarte diferit de la un stat la altul putând fi identificate următoarele patru modele distincte: Modelul unui minim comun de formalităţi ce presupune obligaţia de publicare a posturilor vacante şi poate fi întâlnit în Olanda şi Danemarca. Astfel. în raport cu natura funcţiilor ce urmează să fie îndeplinite şi de calităţile particulare ale fiecărui candidat. Modelul britanic caracterizat prin recrutarea printr-o comisie independentă preluat şi de Irlanda. În pofida numeroaselor tentative de reformă.54 din Legea nr. În ce priveşte condiţiile subiective. numiţi într-un anumit corp la finalizarea pregătirii şi dispunând de posibilitatea de a-şi alege locurile de activitate. are capacitate deplină de exerciţiu. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. monopolul juriştilor în funcţiile publice de conducere. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică. cunoaşte limba română. categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite într-una din următoarele funcţii publice: secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului. j). h). funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi. care împiedică înfăptuirea justiţiei. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică. are cetăţenia română şi domiciliul în România. Modelul german caracterizat prin selecţia în etape şi recrutarea liberă preluat parţial şi de Luxemburg pentru selecţia funcţionarilor de rang înalt. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii.caz. astfel cum este definită prin lege. în funcţie de ordinea rezultatelor. Modelul francez caracterizat prin organizarea de concursuri şi pregătirea în şcoli de formare profesională a funcţionarilor publici ce răspund preocupării de profesionalism. După nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. sistemul de selectare german a menţinut în practică. Sub aspectul modalităţilor de selectare şi de recrutare. Statutul identifică cele trei categorii de funcţionari publici instituind un regim distinct pentru înalţii funcţionari publici. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi. f). Potrivit art. Instituirea unor condiţii de acces la funcţia publică răspunde şi unor necesităţi de ordin tehnic şi administrativ. atestată pe bază de examen medical de specialitate. c). i). contra statului sau contra autorităţii. toate ţările cunosc un minim de formalităţi care duc la delimitarea funcţiei publice de sectorul privat. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează. g). Potrivit legii. funcţiile publice se împart în trei categorii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. secretar general din ministere şi alte organe de 118 . d). e).188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată.

specialitate ale administraţiei publice centrale; prefect; secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, subprefect şi inspector guvernamental. Potrivit Statutului, înalţii funcţionari publici realizează managementul de nivel superior în administraţia publică centrală şi în autorităţile administrative autonome. Pentru a ocupa o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici persoana trebuie să îndeplinească mai multe condiţii prevăzute de Statut, începând cu condiţiile generale mai sus enunţate, condiţii speciale de studii şi să promoveze concursul naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici. Ocuparea funcţiilor publice se face prin promovare, transfer, redistribuire, recrutare şi alte modalităţi prevăzute expres de lege. Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs, în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice. Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii. “Concursul are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale. Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un cotidian de largă circulaţie cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului.” Odată întrunite condiţiile generale şi cele speciale de acces la funcţia publică urmează învestitura ca procedură desfăşurată de către o autoritate sau instituţie publică prin care se încredinţează unei persoane exercitarea unei funcţii publice în cadrul autorităţii sau instituţiei respective. Învestirea poate cuprinde şi o procedură mai complexă care să includă formalităţi anterioare, concomitente sau ulterioare operaţiunii propriu-zise de ocupare a funcţiei, dar strâns legate de aceasta, sub forma propunerii, avizului, acordului, aprobării, confirmării etc. Potrivit doctrinei actuale, numirea este un act administrativ individual emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, fiind o manifestare de voinţă exclusivă şi unilaterală provenită de la acea parte a raportului juridic care încredinţează funcţia spre exercitare. Statutul funcţionarilor publici, în forma sa actuală distinge în ce priveşte numirea funcţionarilor publici, după cum este vorba despre înalţi funcţionari publici, funcţionari publici de conducere sau funcţionari publici de execuţie. În toate cazurile, “actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii.” La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă. Jurământul este cel prevăzut de lege cu precizarea expresă a legiuitorului potrivit căreia, formula religioasă de încheiere trebuie să respecte libertatea convingerilor religioase. Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică. După intrarea în corpul funcţionarilor publici, fiecăruia dintre aceştia i se întocmeşte un dosar profesional. Avansarea era privită în doctrina interbelică ca un drept al funcţionarului public, constând în trecerea acestuia, cu acordul său, într-un alt grad ori treaptă profesională, în cadrul aceleiaşi funcţii sau trecerea într-o funcţie superioară.
119

În prezent, avansarea este privită şi ca un drept obiectiv al funcţionarului, sistemele şi condiţiile de avansare în funcţii publice putând fi diferit reglementate şi putând conţine condiţii specifice anumitor categorii de funcţionari publici. Din punct de vedere al modului de avansare al funcţionarilor publici există două posibilităţi: avansarea liberă şi avansarea prin concurs sau examen. Avansarea liberă se poate realiza fie prin aprecierea conducătorului cu privire la persoana, funcţia şi momentul în care ea trebuie să aibă loc, fie prin constatarea îndeplinirii automate şi integrale a unor condiţii legale, ca de exemplu, vechimea în funcţia deţinută. Prima modalitate este criticabilă deoarece implică subiectivism din partea celui care face aprecierea. Avansarea prin concurs sau examen se face ca urmare a verificării cunoştinţelor de specialitate necesare exercitării funcţiei superioare. Această metodă de avansare permite o selecţie obiectivă a candidaţilor, care pot proveni atât din cadrul autorităţii, cât şi din afara ei, în măsura în care îndeplinesc condiţiile legale. Concursul se organizează atunci când numărul candidaţilor este mai mare decât al funcţiilor publice vacante, iar examenul se organizează atunci când numărul candidaţilor este egal sau mai mic cu cel al funcţiilor publice vacante. Statutul actual reglementează în detaliu, modalităţile de promovare a funcţionarilor publici şi de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora. În carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică şi poate avansa în treptele de salarizare, în condiţiile legii. Promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiţionate de existenţa unui pot vacant. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare. Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Faţă de accepţiunea clasică a noţiunii, se ridică problema, în ce măsură mai reprezintă promovarea, ocuparea unei funcţii publice superioare vacante, dacă aceasta se realizează tot prin concurs ? Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual, calificativele obţinute la evaluarea profesională fiind avute în vedere la: avansarea în treptele de salarizare, promovarea într-o funcţie publică superioară, eliberarea din funcţia publică precum şi stabilirea cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici. În urma evaluării, funcţionarului public i se acordă unul din următoarele calificative: “foarte bine”, “bine”, “satisfăcător”, “nesatisfăcător”.” Diversitatea şi complexitatea funcţiilor publice, organizarea şi exercitarea lor la nivel micro-social sau macrosocial, începând cu autorităţile şi instituţiile publice locale şi până la cele centrale ridică şi problema gestionării lor într-un sistem global coerent, corelat şi bazat pe principii şi norme comune tuturor funcţiilor publice, aplicabile funcţionarilor publici. Vom vorbi astfel, de gestiunea funcţiei publice privită în doctrină ca ansamblul activităţilor desfăşurate, în condiţiile legii, de către structuri organizatorice anume create pentru elaborarea şi aplicarea politicii şi strategiei, precum şi a reglementărilor referitoare la funcţionarii publici. În acest scop, Statutul funcţionarilor publici a prevăzut astfel de structuri organizatorice în subordinea unor autorităţi sau instituţii publice, cărora le-a precizat şi competenţa. Astfel, pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial a fost înfiinţată, în subordinea ministerului de resort, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.
120

Potrivit legii, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit de către primul-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, acesta emite ordine cu caracter normativ sau individual. De asemenea, potrivit legii, “în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii paritare, în a căror componenţă intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi de sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii lor vor fi desemnaţi prin votul majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică.” § 2. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici În doctrina de drept public se fac referiri la o deontologie a funcţionarilor publici privită ca ansamblul atribuţiilor, obligaţiilor morale şi juridice ale acestora, necesare pentru îndeplinirea misiunilor ce incumbă funcţiilor lor, considerate ca îndatoriri în slujba societăţii, în scopul înfăptuirii raţionale, eficiente, operative şi legale a administraţiei publice şi a satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice. De menţionat că, prin Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici sunt reglementate normele de conduită profesională a funcţionarilor publici, norme obligatorii pentru toţi funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Existenţa sistemului funcţiei publice demonstrează că funcţionarilor publici nu le poate fi în mod necesar garantat un drept la carieră. De regulă, după efectuarea unei perioade de probă, la sfârşitul căreia, dacă nu corespunde cerinţelor postului, stagiarul poate fi eliberat din funcţie, după îndeplinirea unor formalităţi, funcţionarul îşi obţine titularizarea sau, potrivit unei expresii consacrate în dreptul german, îşi obţine numirea pe viaţă, în cazul în care se dovedeşte corespunzător. În toate ţările Uniunii Europene, Statutul funcţionarilor publici prevede dreptul acestora la încadrarea într-o funcţie echivalentă şi vărsarea unei indemnizaţii compensatorii pe perioada în care aceştia au fost privaţi de slujbă. Peste tot, există însă şi un sistem de sancţiuni disciplinare aplicabile în cazul abaterilor săvârşite de funcţionari, cea mai gravă fiind eliberarea din funcţie. În ce priveşte, participarea funcţionarilor la viaţa politică, aceştia sunt supuşi de regulă, unei obligaţii de loialitate faţă de naţiune şi de instituţiile sale. Într-o viziune sintetică se poate susţine că, neutralitatea politică a funcţionarilor publici este o problemă care are răspunsuri diferite, în funcţie de tradiţiile şi de legislaţia fiecărei ţări în parte. De asemenea se regăseşte în toate ţările Uniunii, o obligaţie de rezervă, distinctă de obligaţia de loialitate şi cea privind discreţia profesională, care impune funcţionarilor o anumită reţinere în exprimarea opiniilor, variabilă în funcţie de moment, de locul unde se află şi de responsabilităţile specifice. În ce priveşte dreptul la grevă al funcţionarilor publici există variaţii de la o ţară la alta. Înaintea celui de-al doilea război mondial, cel mai răspândit principiu era interdicţia dreptului la grevă în serviciile publice. În prezent, greva rămâne interzisă funcţionarilor publici, în sens strict, în Belgia, Danemarca, Germania şi Portugalia. Experienţa ţărilor ce cunosc o interdicţie generală a grevei în sectorul public constă în faptul că, o dată ce mişcarea grevistă este suficient de puternică, devenind practic generalizată, ameninţarea cu sancţiunile disciplinare sau chiar penale devine ineficientă. Ca regulă, în toate statele democratice se aşteaptă de la funcţionarul public, pe lângă o solidă competenţă profesională, neutralitate, loialitate, imparţialitate, simţ al datoriei şi grijă faţă de interesul general.
121

122 . Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici sunt reglementate în cap. a fost criticată. Funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale. suplimente etc. d). care să permită realizarea corespunzătoare a atribuţiilor.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici pot fi împărţite.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată în 2007. raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză. limitate la 360 pe an. c).” Textul legal prevăzând expres cele trei categorii de concediu. care este de regulă. în două mari categorii şi anume: drepturi şi obligaţii cu caracter general. în condiţiile legii. ajutoare în cazul accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale. protecţie socială) pe de-o parte. Potrivit legii. V din Legea nr. În strânsă legătură cu dreptul la salariu este reglementat şi dreptul la durata normală a timpului de lucru. acelaşi termen cu cel utilizat în legislaţia muncii. dar numai pentru funcţionarii publici de execuţie. Pe lângă drepturile funcţionarilor publici pe perioada în care se află în activitate. vom reţine următoarele precizări făcute de legiuitor. în dreptul funcţiei publice se admite că. funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din: a). indiferent de titular. adică a raportului de funcţie publică. a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici. datorită diferenţelor de regim juridic existente. în condiţiile legislaţiei speciale în materie. suplimentul postului. utilizarea termenului de “salariu” pentru a defini contraprestaţia activităţii desfăşurată de funcţionarii publici. “Funcţionarii publici au dreptul. care să ocrotească sănătatea.” În doctrina actuală. “Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală.” “Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici. asistenţa medicală gratuită în instituţiile sanitare publice. suplimentul corespunzător treptei de salarizare. la concediu de odihnă. este firesc ca aceştia să mai beneficieze şi de o serie de drepturi cuvenite la încetarea activităţii. integritatea fizică şi psihică a persoanei.” “Funcţionarii publici beneficiază de pensii precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat. la concedii medicale şi la alte concedii. “în perioada concediilor de boală. plătite cu un spor de 100% din salariul de bază.salariul de bază. şi drepturi şi îndatoriri specifice funcţiei publice deţinute. salariul cuvenit funcţionarului public cuprinde o parte constantă (venitul de bază) şi o parte variabilă (sporuri. b). de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. materializate în primul rând în pensie. Funcţia se exercită în mod limitat în timp şi în cadrul unui program bine determinat. pe care le au numai anumite categorii de funcţionari publici. “Pentru activitatea desfăşurată. cu precizarea posibilităţii desfăşurării unor ore suplimentare. în condiţiile legii.” În plus.” Elementele esenţiale ale acestui drept vizează: asigurarea condiţiilor normale de muncă şi igienă. dreptul la pensie de urmaş. proteze şi medicamente în condiţiile legii. rezultă pentru autoritatea sau instituţia publică unde funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea o obligaţie corelativă de a le acorda. de 8 ore pe zi şi de 40 ore pe săptămână.). Cea mai des întâlnită delimitare din doctrina actuală românească este însă. pe care le au toţi funcţionarii publici şi drepturi şi obligaţii speciale. În plus. potrivit legii. între drepturi şi obligaţii care privesc situaţia personală a funcţionarului (salarizare. sporul pentru vechime în muncă. pe de altă parte. concediu. În ce priveşte drepturile funcţionarilor publici ce privesc situaţia personală a acestora. condiţii normale de muncă şi igienă. într-o opinie. legea prevede expres.

să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora. ca dimensiune a dreptului de asociere prevăzut de art. Statutul funcţionarilor publici mai enunţă dreptul acestora de a beneficia în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii. În doctrina occidentală se susţine că exerciţiul acestui drept trebuie circumstanţiat după cum funcţionarul se află în timpul serviciului sau în afara orelor de serviciu. raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală. el conţinând doar două dimensiuni ale acestuia şi anume: asocierea sindicală şi asocierea profesională. un prejudiciu material. Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop protejarea intereselor profesionale. prin Legea nr. să înfiinţeze organizaţii sindicale. referitor la libertatea de exprimare. sindicale. potrivit căruia: “Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut şi care îl vizează în mod direct.privită în doctrina occidentală ca. în timpul îndeplinirii atribuţiilor. Pentru a asigura totuşi o protecţie juridică completă a funcţionarilor faţă de posibile discriminări rezultate din exercitarea dreptului la opinie s-a prevăzut interzicerea oricărei discriminări între funcţionarii publici pe criterii politice.161/2003 fusese adăugat un nou articol. cu precizarea expresă a obligaţiei autorităţii sau instituţiei publice de a asigura protecţie funcţionarului public împotriva ameninţărilor.30 din Constituţia republicată. putând exista autorităţi şi instituţii în care să nu existe organizaţii sindicale sau să existe funcţionari publici care să nu facă parte din ele. religioase. violenţelor. Obligaţia de a se abţine în manifestarea opiniilor ar trebui să fie mai strictă pentru funcţionarii superiori. Fiind vorba de un drept. un tip de remuneraţie cuvenit funcţionarului public la încetarea exercitării funcţiei. potrivit doctrinei actuale. Prin această prevedere este consacrat dreptul de asociere sindicală. susţinea un autor.40 din Constituţia republicată. exercitarea nu este obligatorie. origine socială sau de orice altă natură. din culpa autorităţii sau a instituţiei publice. dar libertatea de manifestare a opiniilor este limitată. stare materială. În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale. de sex. Libertatea de opinie este inviolabilă. Această dispoziţie legală particularizează art.29 referitor la libertatea conştiinţei şi art. Această limită este variabilă în raport cu natura funcţiilor şi cu gradul de răspundere al funcţionarilor. De asemenea. Funcţionarii publici pot.” “Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici. În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. autoritatea sau instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate. etnice. Restrângerea exercitării dreptului de asociere sindicală. privită în doctrină. faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. chiar înainte de adoptarea Statutului. Statutul reglementează obligaţia autorităţii sau instituţiei publice de a-l despăgubi pe funcţionarul public în situaţia în care acesta a suferit. în mod liber. aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. ca un principiu de exercitare a drepturilor funcţionarilor publici. Pentru garantarea acestui drept. legiuitorul constituant român garantând atât libertatea de a avea o anumită opinie cât şi libertatea de a exprima această opinie. presupune respectarea dispoziţiilor cu valoare de principiu consacrate prin norma constituţională privitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. ca urmare a retragerii sale din activitate. potrivit legii. 123 . Ulterior dispoziţiei statutare mai sus menţionate. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.

Funcţionarii publici au obligaţia ca. să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. legea specială în materia soluţionării conflictelor de muncă indică o serie de servicii publice în care declanşarea grevei nu se poate face decât cu menţinerea a cel puţin unei treimi din activitatea normală. Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine. în realitatea juridică nu există drepturi şi obligaţii independente unele de altele. cu persoanele fizice sau juridice cu care instituţia intră în contact. deoarece acesta este incompatibil cu scopul funcţiei publice. în exercitarea atribuţiilor ce le revin. ale partidelor politice. funcţia trebuind să se exercite fără întreruperile inerente acţiunilor greviste. cu respectarea obligaţiei de rezervă. drepturilor funcţionarilor publici le corespund anumite îndatoriri care decurg din Statutul acestora. dreptul la grevă reprezintă un drept fundamental al salariaţilor. Funcţionarilor publici le este interzis să ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere. Este vorba de o obligaţie care trebuie obligatoriu coroborată cu dreptul la opinie garantat funcţionarilor publici. dar şi în exteriorul acesteia. “Funcţionarii publici au obligaţia să-şi îndeplinească cu profesionalism. Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice. Fiecărui drept îi corespunde o obligaţie corelativă şi fiecare obligaţie naşte la rândul său. Funcţionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale pe durata grevei. economice şi sociale ale acestora. din anumite considerente ce ţin de regulă de necesitatea asigurării continuităţii unui serviciu public. ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice. să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice. îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici. În ce priveşte enumerarea efectivă a îndatoririlor funcţionarilor publici vom reţine următoarele precizări făcute de legiuitor. în condiţiile legii. Astfel. faţă de superiorii şi subordonaţii ierarhici. în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. un drept. consacrat de Constituţie pentru apărarea intereselor profesionale. nu ar fi trebuit recunoscut dreptul la grevă pentru funcţionarii publici. În doctrina actuală s-a exprimat şi opinia potrivit căreia. După cum constant se susţine în doctrină. definite conform statutului acestora. realizarea unui interes general. imparţialitate şi în conformitate cu legea. cu colegii din compartiment şi din instituţie. a îndatoririlor de serviciu. alese sau numite. În esenţă.” Profesionalismul se manifestă pe multiple planuri şi anume în relaţiile de serviciu.“Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă. Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege. precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. şi cu caracterul acesteia de continuitate. Faţă de formularea iniţială a acestei îndatoriri a funcţionarilor publici. Nimic nu opreşte ca statute speciale să nu recunoască un asemenea drept. Se distinge astfel în doctrină între îndatoriri legate de îndeplinirea funcţiei şi îndatoriri legate de viaţa privată a funcţionarilor publici. varianta actuală aduce o serie de circumstanţieri. legiuitorul rezumându-se însă doar la prima categorie. Astfel. 124 . interzicându-le expres să intre în structurile de conducere ale partidelor politice.

La numirea într-o funcţie publică. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice. b). referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public. având însă dreptul de a refuza. § 3. Regimul juridic al funcţiei publice include şi problema răspunderii. ceea ce atrăgea intervenţia unei răspunderi materiale a acestora. după caz. precum şi la încetarea raportului de serviciu. în condiţiile legii. acesta prevede expres obligaţia funcţionarilor publici de a se conforma dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. daruri sau alte avantaje. “Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat.” Legea se referă la două categorii de secrete. secretul de serviciu. alături de cea disciplinară. în considerarea funcţiei lor publice. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici. precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele. atrasă de încălcarea unor norme de comportament profesional. urmate la iniţiativa funcţionarului public. stabilite potrivit legii. cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Răspunderea funcţionarilor publici În doctrina interbelică. beneficiază de drepturile salariale cuvenite. în situaţia în care acestea sunt: a). a cărui menire este reprimarea greşelilor comise de agenţii publici. conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. obligaţia de a păstra informaţiile ce reprezintă unul din cele două tipuri de secrete. răspunderea statului şi a funcţionarilor săi era privită ca una din formele de manifestare a responsabilităţii în dreptul administrativ.” Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor. Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională. aspect care reprezintă doar unul din scopurile răspunderii. în condiţiile legii. îndeplinirea acestora. dreptul şi obligaţia funcţionarilor publici de aşi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională. pentru ei sau pentru alţii. Statutul reglementează în detaliu. activitatea administraţiei poate fi de multe ori o cauză de daune pentru particularii care vin în contact cu ea. direct sau indirect. informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice. 125 . în care acesta îşi desfăşoară activitatea. organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice. Potrivit legii. de ordine şi disciplină dintr-un serviciu public. Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local. Legea consacră un regim juridic complex privitor la perfecţionarea pregătirii profesionale care atrage drepturi şi obligaţii atât pentru funcţionarul în cauză cât şi pentru autoritatea sau instituţia publică. funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte. declaraţia de avere. studiile universitare sau studiile de doctorat. civilă sau penală. legea stabileşte patru forme de răspundere aplicabile funcţionarilor publici.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată în 2007. reglementează în capitolul VIII. urmând a fi realizată cu respectarea legislaţiei speciale în materie. a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară. Legea nr. După cum se poate observa. cu excepţia informaţiilor de interes public. în scris şi motivat. Declaraţia de avere se actualizează anual. dacă le consideră ilegale. încălcarea de către funcţionarii publici.Revenind la Statut. contravenţională. Se pornea de la teza că. “Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte. potrivit legii. cu vinovăţie.

i). Ceea ce. sancţiunile care se aplică şi normele procedurale corespunzătoare. aplicare şi contestare a sancţiunilor disciplinare sunt supuse unor norme speciale. alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici Abaterea disciplinară a fost definită în doctrină ca reprezentând fapta săvârşită cu vinovăţie de către funcţionarul public prin care acesta încalcă obligaţiile ce-i revin din 126 . Aceasta este o instituţie a dreptului administrativ atunci când paguba a fost cauzată printr-un act administrativ declarat ilegal de către instanţa de contencios administrativ. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal. incompatibilităţi. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti. b). Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu. solidar cu autoritatea sau instituţia publică. g). fiind vorba de o răspundere administrativ-patrimonială. f). în condiţiile legii. a unor activităţi cu caracter politic. deci în cadrul unor raporturi de drept public. e). Expresia “răspundere civilă” are în vedere o răspundere pentru pagubele cauzate. specifică dreptului administrativ. este doar aplicarea a două sancţiuni de aceeaşi natură juridică pentru aceeaşi faptă. în baza acestora. neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor. În cazul în care acţiunea se admite şi se constată vinovăţia funcţionarului public. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter. În doctrina actuală au fost identificate următoarele trăsături ale răspunderii disciplinare: este o răspundere de drept public.” Răspunderea disciplinară reprezintă un ansamblu de norme care reglementează actele şi faptele (acţiunile şi inacţiunile) săvârşite de funcţionarul public în exercitarea atribuţiilor sale sau în legătură cu acestea. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. principial. absenţe nemotivate de la serviciu. un delict civil ori printr-o infracţiune. subiectul activ este un funcţionar public iar subiectul pasiv este autoritatea sau instituţia publică la care acesta este încadrat. Poate fi identificată însă şi ca o instituţie a dreptului civil atunci când paguba a fost produsă printr-o faptă plasată în afara atribuţiilor de serviciu. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor. fiind vorba de latura civilă în procesul penal. este interzis. desfăşurarea în timpul programului de lucru. j). Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a). intervine numai în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare calificată ca atare prin norme ale dreptului public. conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici. împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. h). persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor. procedurile de constatare. abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt prevăzute prin norme cu putere de lege sau.Funcţionarul public poate deci să fie sancţionat cu sancţiuni specifice fiecărei forme de răspundere. prin statute speciale. “Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora. d). c). nerespectarea în mod repetat a programului de lucru. k).

de maxim 2 ani. de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani. mustrare scrisă. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris. la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. Statutul se referă la comisiile de disciplină. dar pe de altă parte. e). legea reglementează sancţiuni cu caracter precumpănitor material şi sancţiuni cu caracter material.” Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni. c). după caz. ce are însă un caracter relativ. Pentru înalţii funcţionari publici. împrejurările în care aceasta a fost săvârşită. Celelalte sancţiuni se aplică de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.” Legea prevede astfel principiul individualizării sancţiunii disciplinare. retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces verbal. numiţi prin decizia primului-ministru. că această enumerare limitativă reprezintă un pas înainte faţă de alte reglementări. dar care în primul rând. în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. Din conţinutul normei legale pot fi făcute următoarele precizări cu privire la sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici: se stabilesc numai prin norme cu putere de lege. precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii. gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii. în sensul că se aplică funcţionarului public vinovat de săvârşirea abaterii disciplinare. Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau. 127 . aplicarea uneia sau alteia fiind lăsată la latitudinea autorităţii competente cu sancţionarea. Sancţiunile disciplinare sunt: a). Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau după caz. d). Se introduce astfel un termen de prescripţie a aplicării sancţiunii. destituirea din funcţia publică. comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public. putând fi aplicată o sancţiune mai gravă chiar dacă în prealabil nu fusese aplicată alta mai uşoară. un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină. Pe lângă o sancţiune cu caracter moral. nu sunt prevăzute pentru fiecare abatere disciplinară. sub sancţiunea nulităţii. constituite pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi pentru a propune sancţiunile disciplinare aplicabile. au caracter personal. putând determina dificultăţi în înţelegerea şi aplicarea concretă a sancţiunii. la propunerea comisiei de disciplină. principiu fundamental aplicabil regimului răspunderii disciplinare a funcţionarului public. din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice. unele abateri disciplinare sunt definite sumar iar altele ridică unele probleme.” Într-un articol distinct. b). k Μustrarea scrisă se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică. În doctrină s-a mai susţinut pe de-o parte. afectează cariera funcţionarului public. cea mai gravă atrăgând chiar încetarea raportului de funcţie publică. “La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare. sunt instituite într-un sistem ierarhic. comisia de disciplină este compusă din 5 înalţi funcţionari publici.raportul de funcţie publică sau în legătură cu acesta şi care afectează statutul său socio-profesional şi moral.

în doctrină s-a apreciat că. diferite de cele săvârşite în afara activităţii profesionale. în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare. ea va dispune anularea actului şi poate. de a soluţiona plângerea acestuia. organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină precum şi componenţa. funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ. aceste litigii urmează să fie soluţionate de către instanţa judecătorească potrivit Legii contenciosului administrativ. Statutul prevede expres competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat. la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. însă nu poate ea însăşi să aplice o sancţiune disciplinară unui funcţionar aparţinând administraţiei publice. în urma cercetării. de a soluţiona plângerea contravenientului. Dacă instanţa judecătorească apreciază că actul de sancţionare este nelegal. să indice sancţiunea cea mai severă care ar putea fi aplicată funcţionarului public. după caz. Există însă o derogare de la procedura comună. Potrivit legii. după cum şi persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică poate aplica o sancţiune mai uşoară sau mai severă decât cea propusă de comisia de disciplină. săvârşite în timpul şi în legătură cu atribuţiile de serviciu. În tăcerea legii. dar nu mai aspră decât cea iniţial dispusă.Modul de constituire. radierea se constată prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. în termen de 7 ani de la aplicare.” Faţă de regimul de drept comun în materia răspunderii administrativcontravenţionale prin care a fost stabilită competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. nu poate fi exclusă nici situaţia ca. inclusiv în ce priveşte individualizarea sancţiunii. să fie propusă nesancţionarea celui care a săvârşit abaterea disciplinară. Este adevărat că instanţa judecătorească trebuie să verifice legalitatea actului de sancţionare. destituirea din funcţia publică. Statutul adăugând la soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de judecată şi pe aceea a modificării ordinului sau dispoziţiei de sancţionare. Această dispoziţie a fost considerată neconstituţională. celelalte sancţiuni disciplinare cu excepţia destituirii din funcţia publică. cel mult. 128 . care implică o răspundere contravenţională potrivit dreptului comun în materie. “Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. s-a apreciat în doctrină. Faţă de prevederile Statutului. care poate să nu fie cea de la locul săvârşirii contravenţiei. deoarece modificarea actului administrativ de sancţionare ar echivala cu o imixtiune a puterii judecătoreşti în sfera de competenţă a administraţiei publice. sancţionarea diferită trebuie motivată. în cadrul răspunderii administrative a funcţionarilor publici. situaţie în care însă. funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat. având în vedere acele fapte ce constituie contravenţii. în doctrină s-a subliniat că este vorba despre o răspundere administrativ-contravenţională. mustrarea scrisă. Pentru primele două sancţiuni disciplinare. în absenţa altor dispoziţii procedurale speciale. modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. atribuţiile. asemeni oricărui cetăţean. Sancţiunile disciplinare se radiază după cum urmează: în termen de 6 luni de la aplicare. solicitând anularea sau modificarea. Referitor la această prevedere legală. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. astfel încât să existe o anumită proporţionalitate între sancţiunea aplicată şi gravitatea faptei săvârşite.

pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică. b). fie unei alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. de serviciu sau în legătură cu serviciul. Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii faptei. răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici intervine în cazul în care aceştia au cauzat prin actele sau faptele lor anumite prejudicii.52 alin. persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine. Într-o formă sintetică. În ce priveşte modul de reparare a pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice. iar fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară. unor terţe persoane. răspunderea funcţionarului public îşi are sorgintea în art. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 1. numită într-o funcţie publică 129 . dreptul comun al contravenţiilor stabileşte şi calea de atac a recursului la secţia de contencios administrativ a tribunalului. În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare. c). pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit. pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează. vom interpreta că. care împiedică înfăptuirea justiţiei. iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. după caz.(1) din Constituţia republicată. funcţionarul public reprezintă persoana: a. suspendarea din funcţia publică încetează. legiuitorul nu a prevăzut un termen în care funcţionarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi nici dacă procedura prealabilă pe care legea contenciosului administrativ o prevede mai este obligatorie. iar în a treia situaţie. prin asumarea unui angajament de plată. în calitate de comitent.” § 4. în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau. Potrivit Statutului. aceasta se va dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare. acesta poate fi exercitat şi de către funcţionarii publici. fie autorităţii sau instituţiei publice din care fac parte. răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează: a). potrivit căruia. de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale. aceasta intervine pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă. va fi sesizată comisia de disciplină competentă. “Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. contra statului sau contra autorităţii. în primele două situaţii.Deoarece. persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de o autoritate publică. în doctrină s-a relevat că. După cum se poate observa. În cea de-a treia situaţie. anularea actului şi repararea pagubei. funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Potrivit Statutului funcţionarilor publici. pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În ce priveşte răspunderea penală a funcţionarului public.

funcţionari de conducere şi funcţionari de execuţie c. În statele Uniunii Europene. contravenţională. o persoană trebuie să aibă vârsta de minimum: a. accesul la funcţia publică respectă principiile: a. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este: a. legalităţii şi transparenţei b. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici reprezintă: a. intră în categoria angajaţilor cu contract de muncă c. anularea actului de numire în funcţie b. înalţi funcţionari publici. 18 ani împliniţi b. asigurat b. numită sau aleasă într-o funcţie publică c. funcţionari debutanţi şi funcţionari definitivi 6.b. cu personalitate juridică b. 21 de ani împliniţi c. Sunt înalţi funcţionari publici: a) secretarii generali adjuncţi din ministere. printre alte condiţii. egalităţii şi meritului 4. 16 ani împliniţi 5. cu vinovăţie. după caz 10. suspendarea actului de numire în funcţie c. limitat 9. penală b. funcţionari de conducere şi funcţionari de execuţie b. Pentru a ocupa o funcţie publică. intră în categoria funcţionarilor publici b. d) directorii executivi ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor. b) secretarii municipiilor. revocarea actului administrativ de numire în funcţie 7. disciplinară. intră în categoria liberilor profesionişti 3. civilă sau penală. Potrivit Statutului funcţionarilor publici. un organ subordonat Ministerului Administraţiei şi Internelor. un organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Încălcarea de către funcţionarii publici. aleasă într-o funcţie publică 2. Refuzul depunerii jurământului de credinţă de către funcţionarul public atrage: a. o autoritate administrativă autonomă c. a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea: a. fără personalitate juridică 8. garantat c. motivării şi proporţionalităţii c. După nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice distingem: a. c) directorii generali adjuncţi din cadrul ministerelor. civilă c. cadrele didactice: a. 130 .

Cluj-Napoca. Ioan VIDA. Cristian Giusepe ZAHARIE. Mihai CONSTANTINESCU.Beck. revăzută şi adăugită. Sisteme administrative europene. Casa de Presă şi Editură “Tribuna”. Valentin PRISĂCARU. ed. Ed. Bucureşti. Ion VIDA. ed. Ed. Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze. Explicaţii şi comentarii. 2008. Bucureşti. Ed. Ed. Mircea PREDA. C. Ed. Beck. 2004. a III-a revăzută şi actualizată. ediţia a II-a revăzută şi actualizată. Bucureşti. Ed. Ed. Drept administrativ. Liviu GIURGIU. Corneliu MANDA. Ed. Ed. Rosetti. Bucureşti. Ed. a III-a revăzută şi adăugită. Ed. Lumina Lex. colecţia Legi comentate. Dumitru BREZOIANU. Elena Simina TĂNĂSESCU. 2008. Drept administrativ. Mihai CONSTANTINESCU. Liviu COMAN KUND. Bucureşti. vol. Verginia VEDINAŞ. Constituţia României revizuită – comentarii şi explicaţii-.Tratat elementar. Alexandru NEGOIŢĂ.. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. I. Partea generală. Instituţii administrative. 2003. ed. Drept administrativ român. 2008. coordonatori Ioan MURARU. Drept administrativ. Ed. Ed. 2002. Ed. Tratat de drept administrativ român. Dana APOSTOL TOFAN. ediţie revizuită pentru uzul studenţilor.H. 1996. Universul Juridic. Bucureşti. Bucureşti. Comentariu pe articole. Jaques ZILLER. Bucureşti. a IV-a. Rodica Narcisa PETRESCU.H. Ed. Sylvi. Revizuirea Constituţiei. 131 . Mihai OROVEANU. a II-a. a doua revăzută şi adăugită.H. 2008. a III-a revăzută şi adăugită. Lumina Lex. Ed. Ed. 2002.Beck. C. Ioan SANTAI. Ioan MURARU. Tratat de drept administrativ. C.Beck. Drept administrativ. Bucureşti. Bucureşti. Dana APOSTOL TOFAN. 3. Alexandru-Sorin CIOBANU. Constituţia României. 2004. Ioan MURARU. 2006. Editions Montchrestien – E. 2003. Drept administrativ.J. Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru activitatea de seminar. Drept administrativ. 4. C.Beck. Bucureşti. Sylvi. 2002. Cluj-Napoca. Bucureşti. I. Universul Juridic. 2004. Aurel SEGĂRCEANU. Puterea executivă şi administraţia publică. Drept administrativ. Paris. Accent. a IV-a. ed. Constituţia României – comentată şi adnotată. vol. Comentarii Beck. Partea I. 1994. 2007.H. Tratat de drept administrativ. Risoprint.H. revăzută şi actualizată. Bucureşti. Ioan MURARU. Ed. a II-a. Elena Simina TĂNĂSESCU. Partea generală. Lumina Lex. Instituţii administrative europene. Ion DELEANU. Mihai CONSTANTINESCU. 1998. Emil BĂLAN. Bucureşti. Antonie IORGOVAN. C. Antonie IORGOVAN. Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.A. Drept administrativ. 2006. 2007.Bibliografie orientativă Antonie IORGOVAN. Bucureşti. Ed. Ed. Bucureşti. 1993. 2008. Ed. ed. Florin COMAN KUND. All Beck. Sibiu.I. ed. Cerma. Bucureşti. All Beck. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Ed.Tratat elementar. All Beck. Administrations comparées. Antonie IORGOVAN. Drept administrativ. ed. ed. vol. 1992. Anton TRĂILESCU. 2005. Florin VASILESCU.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->