Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

- Bunuri Succesorale -

Incheiat astazi 9 noiembrie 2003


la Notariatul Public „X.Y.”

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D-na Popescu Maria, domiciliata in Iasi, str Zorilor nr.4, bloc L2, scara A, etaj 3 ,
apartament 9, judetul Iasi, nascuta la data de 4.03.1951 in Bacau, judetul Bacau,
fiica lui Gheorghe si a Mariei, posesoarea cartii de identitate seria MX nr.061293
eliberata de Politia Municipiului Bacau, cod numeric personal 21951034298, in
calitate de succesor al defunctului, pe de o parte, si
1.2. Dl. Marin Ioan, domiciliat in Iasi , str.Florilor nr.6 , bloc V3, scara A, etaj 9,
apartament 54, judetul Iasi , nascut la data de 14 februarie 1957 in Iasi, judetul
Iasi, fiul lui Ioan si al Ioanei, posesorul cartii de identitate seria GT nr.546893
eliberata de Politia Municipiului Iasi , cod numeric personal 1195702140762,
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare cu respectarea
urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1.Vanzatorul , in calitate de proprietar al averii defunctului Ionescu Ioan, prin
certificatul de mostenitor nr. 1345 eliberat de notarul public „X.Y.” din Iasi vinde
intreaga mostenire cuprinzand atat active cat si pasive , cumparatorului care se
obliga a plati un pret.

III. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA


3.1.Pretul pe care cumparatorul este obligat sa-l achite vanzatorului este de
25.000.000.000 lei.
3.2. Plata se va efectua in momentul transmiterii proprietatii asupra tuturor bunurilor
mobile si imobile ce reprezinta mostenirea vanduta.

IV. OBLIGATIILE VANZATORULUI


4.1. Sa predea cumparatorului toate bunurile mobile si imobile ale mostenirii.
4.2. Sa predea cumparatorului fructele percepute , creantele incasate sau pretul
lucrurilor vandute din masa succesorala.
4.3. Sa suporte cheltuielile predarii masei succesorale.

V. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
5.1. Sa restituie vanzatorului sumele platite de acesta pentru datoriile si sarcinile
mostenirii.
5.2. Sa plateasca pretul in conditiile aratate in prezentul contract.
5.3. Sa suporte cheltuielile aferente autentificarii prezentului inscris si a inscrierii
dreptului de proprietate in cartea funciara.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA


6.1. Vanzatorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului in caz de forta majora
notificata cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si constata in termen de
15 zile de la notificare.
6.2. In conditiile alineatului precedent , contractul se reziliaza fara a se putea pretinde
daune interese.
6.3. Cumparatorul este de drept in intarziere pentru neexecutarea obligatiei de plata
a pretului si datoreaza daune moratorii in conditiile clauzei penale.

VII. CLAUZA PENALA


7.1. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor
contractuale.
7.2. Pentru neexecutare in totalitate sau in parte , ori pentru executarea
necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract , partile datoreaza daune
interese in conditiile prezentei clauze penale :
a) in sarcina vanzatorului . Pentru intarzierea in predarea bunurilor vanzatorul
datoreaza cumparatorului daune-moratorii in valoare de 0.03/% in primele zile de
intarziere, 0.50% in urmatoarele 20 de zile, si 0.75% pentru perioada ce depaseste
30 de zile , dar nu mai mult de 90 de zile, calculate la pretul produselor respective.
b) in sarcina cumparatorului . Pentru fiecare zi de intarziere in plata pretului ,
cumparatorul datoreaza vanzatorului daune moratorii in valoare de 0.50% in
urmatoarele 20 de zile si 0.75% in urmatoarele 60 de zile, fara a depasi 90 de zile ,
din valoare produselor neachitate.

VIII. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru


solutionarea eventualelor litigii intre parti pe cale amiabila ori, in caz de neintelegere ,
prin actiune in justitie in daune interese adresata instantei competente.

IX. Contractul a fost încheiat în 2 (doua) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.

VANZATOR , _______________________ CUMPARATOR, ________________________