Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică

şi Informatică Aplicată
Şcoala doctorală

Colocviul de admitere la doctorat


Formele: - cu frecvenŃă cu bursă
- cu frecvenŃă fără bursă

Criterii de selecŃie a candidaŃilor pentru sesiunea septembrie 2010


Comisia de admitere la doctorat de la Facultatea de Inginerie Electrică,
Energetică şi Informatică Aplicată a stabilit următoarele criterii de selecŃie a
candidaŃilor:

1. 60% din media generală a anilor de studii de licenŃă


2. 40% din nota obŃinută la interviul susŃinut în faŃa comisiei de admitere.

DECAN, Director Executiv


Şcoală Doctorală ,

Prof. dr. ing. Alexandru SĂLCEANU Prof. dr. ing. Gheorghe LIVINł