P. 1
STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL

STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL

|Views: 28|Likes:
Published by miea_c

More info:

Published by: miea_c on Nov 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2010

pdf

text

original

STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. CAPITOLUL II. Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . 6. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . 2. 5. sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . parte integrant a prezen tului statut. sector 5. este autonom fa de stat. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 7. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 3. Art. Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. Comunitatea Etnic din România. 5. 2. Art. este în capitala rii Bucure ti. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. 3. 4. Carol Davila nr. De biserica local apar in bisericile filiale. Art.oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. Comunitatea Regional din România. Biserica local . str. 4. 6. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere. 81. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. Dr. are urm toarea componen : 1. Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Art.

bisericile penticostale locale. . într-un mod liber consim it. Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re. Comunit ile Regionale. 8. 11. b. i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . d. accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. la cererea Comunit ii Regionale. 9. 12. 10. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. Comunit ile Etnice. În prealabil. c. sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. Comunit ile Teritoriale.a. ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur . Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. oglindit în M rturisirea de credin .2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt. cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. Comunitatea Regional . Art. Art. accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. CAPITOLUL III.

13. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. BETANIA. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. în biseric local . Teritoriale sau Etnice Art. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. depinde de biserica local . tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii. Art. 17. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. Biserica local înceteaz s mai existe. Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i.În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. Art. 16. 18. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. . Art. a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. se scrie în form rotund . de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i. Art. dup care ur meaz jude ul. sub form de cerc se scrie: Biserica. Art. ea poate solicita Comunit ii Regionale. etc. la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. cu diametrul de 35 mm. de exemplu BETEL. prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. 15. i situa ia o cere. Art. Stampila bisericii este rotund . iar pe un al doilea rând interior. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. 19. FILADELFIA.

Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric . 25. Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice. Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni.. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. excludere. . cu drept de vot . Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere. Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face. numai într-o singur biseric . Art.3. 24.3. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local . SEC IUNEA III. conform Sfintelor Scripturi. c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. 23. de c tre pastorul bisericii. 20. Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris. Un credincios poate fi membru în acela i timp. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor. sau deces. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. Art. Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin . împreun cu comitet ul bisericii. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin . Art.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. f cînd dovada na terii din nou. 21. la cererea acestora. transfer.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. III. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. Calitatea de membru este personal i netransmisibil . indiferent de motivul plec rii. trebuie s cear transferul bisericii locale. împreun cu comitetul acesteia. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. 22.

Sanc iunile prev zute la literele c. d) retragerea tuturor drepturilor de membru.4 DISCIPLINA MEMBRILOR. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal .3. rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia. III.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului.c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale. pe o perioad nedeterminat . În desf urarea activit ii sale. pe slujitorii bisericii. d. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric .3. s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut . d). 26. (1) Fiecare membru al bisericii. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s .i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii. dup caz. unor persoane care tulbur serviciile divine. III. potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu. poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. b). Excluderea. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. e) excluderea. de c tre pastor sau conduc torul bisericii. 27. b) mustrare în fa a comitetului bisericii.REGULI I PROCEDURI Art. s respecte pe ceilal i membri. . se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat . este supus disciplinei acesteia. d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. e. c).

Teritoriale sau Etnice. III. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii. prin contesta ie Comunit ii Regiona le.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art.c.d.3. aceasta se comunic Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic. În cazul reprimirii celui exclus. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin. c) se supune rânduielilor bisericii. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale. tr irea nedemn din punct de vedere moral. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii. .2. excluderea. dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens. se face cu Comunit ii Regionale. 28. (3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare. (4) Repunerea în drepturi. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate. ca organ ierarhic superior. Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. Sunt considera i apar in tori ai bisericii. d) cere în scris s fie reprimit. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat. Teritoriale sau Etnice.e.lit. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii. b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. care frecventeaz serviciile divine ale bisericii.

30. 32. prin evangheliz ri publice sau de la om la om. III. a tinerilor i a copiilor. prezbiteri i diaconi. pastori coordonatori.4. APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. 11±13. Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii. precum i potrivit epistolei 1Tim. . Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor. care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. 3. fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric . 29. pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i.4 SLUJITORII BISERICII III. EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . p stori i înv tori. apostoli. care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii. Ei pot fi. 1±13. ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi. Art. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult.CONDI II I PROCEDURI Art. prooroci. PREZBITERI ± slujitorii ordina i.SEC IUNEA III. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. noilor converti i. Art. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. pastori asisten i. cu rug ciune i punerea mâinilor. 31.4. Actul ordin rii nu se aplic femeilor. pastori de sector. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric .1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. evangheli ti. sau pastori coordonatori de zon . sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor. care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor.

s nu fie nou convertit. în elept. iubitor de bine. slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3. 1 ± 13: Tit 1.CONDI II I PROCEDURI . trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii.d i e. Apostolii(misionarii) i evangheli tii. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i.Art. Art. s nu fie gâlcevitor. un bun conduc tor al propriei sale case. drept. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt. Teritoriale sau Etnice. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii.c. s nu fie b t u . s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . y În slujirea lui: s fie ospitalier. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale. liber de dragostea de bani. Art. s nu fie be iv. y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. c. capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. III. Teritoriale sau Etnice. se face de c tre Adunarea General a bisericii. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a. d. s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b. 35.4. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. blând.i exercita slujba pentru care a fost investit. conform art. a. s nu fie înc p ânat. b. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a . pastorii de c tre Comitetul Executiv. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e. 33. s se in de Cuvântul adev rat. s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c. înfrânat. prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. s fie vrednic de cinste. 27 alin (2) lit. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. 34.

Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. Consiliul Bisericesc decide. Art. biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate. Art. În afar de ace tia. 37. în func ie de nevoi i de posibilit i. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie. 36. alin. Pe perioada suspend rii. slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz. Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art.36.1 PASTORUL BISERICII Art. 2.Art. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. 39. i . În rela ia cu autorit ile de stat. Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala. Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare. prin hot r re definitiv . 40.35. dac gravitatea situa iei o impune. înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b. Dac rezolu ia este aceea de suspendare. conform statului de func ii. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a. III. Teritorial . (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus. func ie de libertatea de con tiin . sau Etnic .5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. 38. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e.4. cât i în cazul revoc rii. se retrage legitima ia de slujitor. aprobat de Adunarea General a bisericii.i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii. sau Etnic . modalitatea de solu ionare a rezolu iei. la cererea Comitetului bisericii. verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei. potrivit procedurii de contencios. SEC IUNEA III. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru. Teritorial . (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional .5. abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c.

În vederea bunei desf ur rii a activit ii. ales de asemenea de Adunarea General .5. iar în lipsa sa. c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . III. f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon. Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art. în raport cu num rul de membri ai bisericii. 42. Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii.2 COMITETUL BISERICII . dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. apoi ca prezbiter. Art. 43.de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 44. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i. pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. în cadrul Comunit ii Regionale. Art. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. Art. Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. Pastorii coordonatori de zon . inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului. Etnice sau Teritoriale. 41. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin . b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor.

(3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual . acolo unde nu este un pastor localnic. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. dup cum decide Adunarea General . ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei. (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. (2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. casier. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. 45. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. doi cenzori i mai mul i membri. în caz de abateri îngrije te de s raci. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. 47. potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. p streaz banii i alte valori. con duc tor. Teritoriale. efectueaz coresponden a.Art. (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. 46. pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia. Cu avizul Comunit ii Regionale. vor fi f cute de pastorul bisericii. Adunarea Gen eral a bisericii. Art. din secretar. b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor.

(6) În situa ii deosebite. delegat de pastor. lit. Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor. d. sau de Comunitatea Regional . c. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. Art. f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale. Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat . . . Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. în edin e extraordinare. Comunitatea Regional . i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv . ca urmare a sesiz rii scrise. 2. e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf. III. 48. Teritoriale sau Etnice. (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie. d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile. Teritorial sau Etnic .5. Teritoriale sau Etnice. (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor. motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. Teritorial sau Etnic . În cazul neîntrunirii num rului statutar. a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. fac excep ie bisericile no u înfiin ate. 27 alin. iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. prezbiter. (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . i e. diacon sau conduc tor de biseric . recunoa terea prezbiterilor.

de înv mânt. 52. membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual . Art. unit i de înv mânt religios de orice grad. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. cultural . închiriat. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. 51. mijloace de informare în mas . 55. 56. prin slujitorii. organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. orfelinate. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. azile. Art. penitenciare. precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. cu anun area în scris. Art. 53. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte. sau pe stadioane.convoac Adunarea General a bisericii. tipografii. Biserica. unit i productive. 54. unit i de înv mânt. Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . în s li publice. Biserica local prin Adunarea General . cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. unit i militare. cu cel pu in o s pt mân înainte. SEC IUNEA III. Art. în spiritul prezentului statut. azile. 50. f r nici un amestec din afar . persoanelor din afara ei care i -o solicit . social -caritabil i administrativ gospod reasc . cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. SEC IUNEA III. alte unit i. pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. edituri. tabere colare i de tineret. case de odihn . în alte spa ii amenajate special. Art. (1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. dispune de patrimoniul i de fondurile ei. etc. Art.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. societ i mi sionare. 49. pot fi organizate în aer liber. . Pot participa i alte persoane. Biserica poate înfiin a. spitale. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii. Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare.

case pastorale i pentru personalu l de serviciu. ETNIC SEC IUNEA IV. Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor.Art. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. de caritate i de odihn . 62. Art. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult. 61. cu respectarea principiului biblic. COMUNITATEA REGIONAL . cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. Art. cimitir confesional i alte bunuri. 57. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. unit i sanitare. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale.1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. Teritoriale sau Etnice. Art. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. 58. Art. Conform înv turii Sfintelor Scripturi. cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt. mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. Art. 63. CAPITOLUL IV. i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. . cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . 59. 60. TERITORIAL .

Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire. Înfiin area unei Comunit i Regionale. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. 64. Bisericile Penticostale locale. 62. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri. cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc. (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale. 66. 68. 67. apar inând unei anumite etnii. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale. 65. de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora. a delega ilor tuturor bisericilor implicate. prev zut la Art. h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . având acela i scop. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art.2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art.3. .Art.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri. Art. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. Organele de conducere ale Comunit ii Regionale. precum i angajarea i plata personalului propriu. din fondurile provenite de la acestea. SEC IUNEA IV. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual . Atribu iile Comunit ii Regionale. sau când situa ia o impune.

Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. secretar. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar . cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. 69. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau E tnice. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. . (5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon . b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina. unul sau doi vicepre edin i. i mai mul i membri.Teritori ale sau Etnice. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric . sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale. pân la completarea num rului statutar.3. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. Teritoriale sau Etnice. (1) Comitetul Comunit ii Regionale. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. se compune din pre edinte.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. Teritoriale. b) alege Comitetul Comunit ii Regionale. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie.Teritoriale. sau Etnice. (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. (3) Comitetul Comunit ii Regionale. sau Etnice. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale.(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale.

Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv. în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV. (7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale. întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. pe principiul deleg rii de autoritate. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale. (6) Secretarul efectueaz coresponden a. incapacitate fizic sau de alt natu r . Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice.3.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat . ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii.

Teritoriale sau Etnice este rotund . 75. Comunitatea Regional . Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus.. Etnic . Art. 72.. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale. privind moralitatea provenien ei acestora. case de odihn .. Art. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei. Teritorial sau Etnic . ediruri. se scrie în form rotund .Art.. În cadrul Comunit ii Regionale. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art. 71. Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte. tipografii. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas .. unit i de înv mânt d e toate gradele. 77.Teritorial . Art. dup care urmeaz denumirea Comunit ii. Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate. care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii. iar pe un al doilea rând interior. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. 76. azile pentru b trâni. societ i misionare. (1) Comunitatea Regional . Biroul permanent al Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare. Art. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional . intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite. La nivelul Comunit ii Regionale.. cu diametrul de 35 mm. tampila Comunit ii Regionale. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. 70. vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii. Art. Comunitatea Regional . 73. Art. Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei. avizate de conducerea Comunit ii. r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i. . 74. În caz de dizolvare.

2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Teritoriale sau Etnice. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri.P ± B. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual. 78. Teritoriale sau Etnice.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art. Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente.D.R. constituindu - . organizate în Comunit i Regionale. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.C. CAPITOLUL V. 79. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. (1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani. (3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V.A. este format din toate bisericile penticostale locale.2 ADUNAREA GENERAL V.patrimoniul Comunit ii Regionale.

(1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . la propunerea Consiliului Bisericesc.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. vor fi prezidate de un birou de zi. 80. b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . drepturile omului. cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori.3 CONSILIUL BISERICESC VI. e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului. va fi condus de Comitetul Executiv. care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani. condus de un pre edinte ales. între Adun rile Generale Elective. V. la care vor participa to i pastorii în exerci iu.2. f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin . mediul încojur tor i alte probleme de interes major.3. libertatea religioas . d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . la propunerea Adun rii Generale. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . la propunerea Consiliului Bisericesc. format d in 5 membri. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . (4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative. SEC IUNEA VI. Art. 81. .

(5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia.(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora. e. . h. . care s-a ab tut de la doctrina penticostal . înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. hot r te. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . b. aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv. când situa ia o impune. în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. cu organiza ii penticostale. în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. d. voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii. a unei biserici sau a altei organiza ii membre. (4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. evanghelice. sau de cel pu in jum tate dintre consilieri. f. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. asistat de secretarul general. c. sau de la morala cre tin .3. V. excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a. ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie. g.

SEC IUNEA VI. j. El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate. ia orice alte hot râri în limita competen ei sale. trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. Teritoriale sau Etnice i la nivel central. ca instan de apel. eviden a necesar activit ii centrale. l. stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv. în rela iile oficiale. emite decizii cu privire la personalul angajat. El are în subordine pe secretarul executiv. În situa ii speciale. asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . . reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens. doi vicepre edin i. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare. secretar general. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . .1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (4) Vicepre edin ii. revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz . care efectueaz coresponden a i ine la zi. (1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte. la Comunit ile Regionale. în rela iile oficiale.4 COMITETUL EXECUTIV VI. aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k. 82. iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale. Împreun cu pre edintele. valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune.i.4. m.

(6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin.4. Art. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. . d. gradul. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice. ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII.(5) Trezorierul. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase. VI. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. 83. aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. a profesorilor de religie. vicepre edinte. 84. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Forma. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c. CAPITOLUL VII. i are în subordine pe contabilul ef. (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b.

b. pentru disciplina Religie. care este rectorul unit ii de înv mânt. sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. pot fi transmise colilor. dup caz. unde ace tia frecventeaz . la cerere. Art. gr din e pentru pre colari. respectiv. 86.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice. SEC IUNEA VII. coli gimnaziale e. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local . (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. f. Etnice. 88. unit i de înv mânt superior. forma de înv mânt specific confesiunii.Art. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal. reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i. Teritoriale. asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL . coala Duminical în cadrul Bisericii locale. SEC IUNEA VII. Facult i de teologie. licee cu profil teologic. g. 85. Senatul este condus de c tre un pre edinte. Senatul este principalul for de conducere. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. . 87. Elevii primesc calificative sau note care. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. c. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa. coli primare d.

Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte. Art. b. 91. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii. acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului. SEC IUNEA VIII. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. 94. asigur diferite indemniza ii. Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a. 89.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. c. potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii. 93. care devine Pre edintele Casei de Pensii. SEC IUNEA VIII. 90.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII. Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu. CAPITOLUL VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art. 92. sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. Art. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art. .(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate.

DISPOZI II FINALE Art. Art. DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. 97. centre de zi. Art. Art.). cantine. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. centre de prevenire sau informare. Materialele muzicale. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. . Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. 101. potrivit principiului dreptului la liber expr imare. compact discuri. centre maternale. cu respectarea principiului biblic. centre de urgen . Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. poate tip ri diverse publica ii. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. Art. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. din ar i din str in tate. poate imprima casete audio. 96. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. CAPITOLUL X. CAPITOLUL XI. ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. 100. etc. 99. case de tip familial. Teritoriale si Etnice. azile. 98. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art. 95. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament.CAPITOLUL IX.

102.11.2005. la Baia Mare. care sunt subordonate acestuia. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii.Art. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. . Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. Art. studiouri radio sau TV. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. societ i mi sionare. cu diametrul de 35 mm. case de odihn . în data de 23. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. tipografie. editur . 103. Art. 104. În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse. tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . pot func iona comisii sau departamente de lucru. Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . unit i de înv mânt de orice grad. 105. azile pentru b trâni. se scrie în form rotund .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->