STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. are urm toarea componen : 1. este autonom fa de stat. 3. 5. 7. 81. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. str. 4. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere. 3. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 4. Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. 2. 5. 2. Biserica local . ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. CAPITOLUL II. este în capitala rii Bucure ti. Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . Art. Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Comunitatea Regional din România. sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. sector 5. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. Comunitatea Etnic din România. constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. Carol Davila nr. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. parte integrant a prezen tului statut. 6. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . De biserica local apar in bisericile filiale. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Dr. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 6. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . Art. Art.oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). Art.

ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III. .2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur .a. i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt. accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. b. Art. Comunit ile Etnice. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. Comunit ile Regionale. cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. 9. 12. d.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea. 8. În prealabil. Comunit ile Teritoriale. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. CAPITOLUL III. Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. 10. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. la cererea Comunit ii Regionale. c. într-un mod liber consim it. bisericile penticostale locale. Comunitatea Regional . sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. oglindit în M rturisirea de credin . Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare. 11. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.

la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. ea poate solicita Comunit ii Regionale. 18. Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. Art. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. i situa ia o cere. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. Art. depinde de biserica local . Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i. Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Teritoriale sau Etnice Art. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Biserica local înceteaz s mai existe. iar pe un al doilea rând interior. Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. . Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. cu diametrul de 35 mm. Art. BETANIA. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. 16. FILADELFIA. 15. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. Art. 17. tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii.În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. 13. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. Stampila bisericii este rotund . în biseric local . 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. dup care ur meaz jude ul. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. se scrie în form rotund . Art. de exemplu BETEL. etc. Art. sub form de cerc se scrie: Biserica. Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . 19.

Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris. Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice.3. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor. Art. indiferent de motivul plec rii. . 23. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin . conform Sfintelor Scripturi. excludere. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local . Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. numai într-o singur biseric . Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere. împreun cu comitet ul bisericii. Calitatea de membru este personal i netransmisibil . transfer. 25. trebuie s cear transferul bisericii locale. Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric . 22.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. Art. cu drept de vot . Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni. SEC IUNEA III. 24. Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin . de c tre pastorul bisericii. Un credincios poate fi membru în acela i timp. împreun cu comitetul acesteia. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii. f cînd dovada na terii din nou.. Art. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii. c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. sau deces. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. 21. Art.3. 20.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. la cererea acestora. III.

pe o perioad nedeterminat . potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu.i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii. b). Sanc iunile prev zute la literele c.3. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a).3. poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. În desf urarea activit ii sale. s respecte pe ceilal i membri.REGULI I PROCEDURI Art. Excluderea. dup caz.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat . d. III. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric . b) mustrare în fa a comitetului bisericii. e) excluderea. unor persoane care tulbur serviciile divine. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii.c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale. se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale. este supus disciplinei acesteia. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal . d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s . (1) Fiecare membru al bisericii. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. 26. III. . d). s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. de c tre pastor sau conduc torul bisericii. pe slujitorii bisericii. rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia.4 DISCIPLINA MEMBRILOR. e. s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut . 27. c).

lit. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic. prin contesta ie Comunit ii Regiona le. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine.d. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta.3. În cazul reprimirii celui exclus. III.e. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. (4) Repunerea în drepturi. 28. Teritoriale sau Etnice. d) cere în scris s fie reprimit. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii. dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens. se face cu Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. Sunt considera i apar in tori ai bisericii. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu.c. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat. Teritoriale sau Etnice. care frecventeaz serviciile divine ale bisericii. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali. (3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare. aceasta se comunic Comunit ii Regionale. b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. . excluderea. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale. ca organ ierarhic superior. Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. tr irea nedemn din punct de vedere moral. c) se supune rânduielilor bisericii.

1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. 3. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult. III. EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. cu rug ciune i punerea mâinilor. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. noilor converti i. binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. a tinerilor i a copiilor. Actul ordin rii nu se aplic femeilor. sau pastori coordonatori de zon .CONDI II I PROCEDURI Art. prin evangheliz ri publice sau de la om la om.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. 32. apostoli. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii.4 SLUJITORII BISERICII III. 11±13. 30. pastori de sector. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor.4. 31. pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i. pastori asisten i. Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4. prezbiteri i diaconi. evangheli ti. care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . Ei pot fi. pastori coordonatori. fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric . Art. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric . potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . precum i potrivit epistolei 1Tim. Art. Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi. care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii. ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor. APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. 1±13. care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice. p stori i înv tori. 29. PREZBITERI ± slujitorii ordina i.4.SEC IUNEA III. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului. . Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii. procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. prooroci.

CONDI II I PROCEDURI . s nu fie gâlcevitor.c. c. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a. Art. y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. în elept. Art. liber de dragostea de bani. 34. s se in de Cuvântul adev rat. III. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. s nu fie be iv. s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. 33.d i e.i exercita slujba pentru care a fost investit. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale. un bun conduc tor al propriei sale case. prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii. 35.4. blând. s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b. y În slujirea lui: s fie ospitalier. 27 alin (2) lit. conform art. Teritoriale sau Etnice. s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a . d. pastorii de c tre Comitetul Executiv. s nu fie înc p ânat. 1 ± 13: Tit 1. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e. slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. s nu fie nou convertit. capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii. se face de c tre Adunarea General a bisericii. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt. iubitor de bine. s fie vrednic de cinste. drept. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat. Teritoriale sau Etnice. a. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i. trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii. s nu fie b t u . b. Apostolii(misionarii) i evangheli tii.Art. înfrânat.

sau Etnic . Teritorial .Art. În rela ia cu autorit ile de stat. verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . Dac rezolu ia este aceea de suspendare. dac gravitatea situa iei o impune. potrivit procedurii de contencios. modalitatea de solu ionare a rezolu iei. înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. prin hot r re definitiv . Art. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare.1 PASTORUL BISERICII Art. abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e. sau Etnic . SEC IUNEA III. Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie.5. Pe perioada suspend rii. Art. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. 36. alin. În afar de ace tia. 39. Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala. biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate. se retrage legitima ia de slujitor. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art. la cererea Comitetului bisericii. Consiliul Bisericesc decide. func ie de libertatea de con tiin . Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru.35. cât i în cazul revoc rii. conform statului de func ii. (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional .4.36. III. aprobat de Adunarea General a bisericii. 38. (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus. în func ie de nevoi i de posibilit i.i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii. slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz. Teritorial . (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a. 37. 2. i . 40. Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus.

p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului. au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. 44.2 COMITETUL BISERICII . Etnice sau Teritoriale. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin . inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. Pastorii coordonatori de zon . în raport cu num rul de membri ai bisericii. Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor. Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii. pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. 42. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii.5. 41. ales de asemenea de Adunarea General . Art. în cadrul Comunit ii Regionale. f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon.de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. apoi ca prezbiter. III. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i. Art. 43. Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. Art. c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . iar în lipsa sa. În vederea bunei desf ur rii a activit ii.

în caz de abateri îngrije te de s raci. b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor. vor fi f cute de pastorul bisericii. ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. Cu avizul Comunit ii Regionale. doi cenzori i mai mul i membri. 47. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. 46. (3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual . sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei.Art. acolo unde nu este un pastor localnic. (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal. dup cum decide Adunarea General . efectueaz coresponden a. v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. 45. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. p streaz banii i alte valori. con duc tor. Teritoriale. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. din secretar. (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. casier. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. Adunarea Gen eral a bisericii. Art. (2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia.

Teritorial sau Etnic . Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat . recunoa terea prezbiterilor. prezbiter. e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile. a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i. Teritorial sau Etnic . În cazul neîntrunirii num rului statutar. 27 alin. ca urmare a sesiz rii scrise. iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie. Comunitatea Regional . i e. i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. Teritoriale sau Etnice. dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor. sau de Comunitatea Regional . diacon sau conduc tor de biseric . . delegat de pastor. (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor. Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. . c. (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . III. motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. în edin e extraordinare.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv . Art. 2. Teritoriale sau Etnice. 48. (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. fac excep ie bisericile no u înfiin ate. d. (6) În situa ii deosebite. f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale.5. lit.

în s li publice. . Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. Biserica poate înfiin a.convoac Adunarea General a bisericii. alte unit i. 53. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. 51. SEC IUNEA III. 49. prin slujitorii. spitale. 54. cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. persoanelor din afara ei care i -o solicit . Art. 55. etc. cu cel pu in o s pt mân înainte. Pot participa i alte persoane.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. mijloace de informare în mas . cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. de înv mânt. unit i de înv mânt. edituri. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. cu anun area în scris. membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual . dispune de patrimoniul i de fondurile ei. 52. azile. pot fi organizate în aer liber. f r nici un amestec din afar . închiriat. Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. Art. Art. în alte spa ii amenajate special. Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. 50. Art. social -caritabil i administrativ gospod reasc . (1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte. în spiritul prezentului statut. penitenciare. unit i de înv mânt religios de orice grad. unit i productive. orfelinate. SEC IUNEA III. sau pe stadioane. case de odihn . Art. azile. Biserica. tipografii. societ i mi sionare. Art. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. tabere colare i de tineret. unit i militare. cultural . precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare. Biserica local prin Adunarea General . Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . 56.

1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. 58. cimitir confesional i alte bunuri. Art. Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. case pastorale i pentru personalu l de serviciu. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult. mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. ETNIC SEC IUNEA IV. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. Art. de caritate i de odihn . cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior.Art. Teritoriale sau Etnice. 60. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . Art. CAPITOLUL IV. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. Art. 63. cu respectarea principiului biblic. unit i sanitare. a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei. 57. 59. TERITORIAL . . din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. Conform înv turii Sfintelor Scripturi. Art. COMUNITATEA REGIONAL . fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale. 61. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. 62.

Bisericile Penticostale locale. apar inând unei anumite etnii. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale. SEC IUNEA IV. având acela i scop. h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art. prev zut la Art. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. 66. . cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor. din fondurile provenite de la acestea. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual .2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art. (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. 62. 67. 64. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. sau când situa ia o impune. Art. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri. 65. Atribu iile Comunit ii Regionale. de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora. Înfiin area unei Comunit i Regionale.3. Organele de conducere ale Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire. precum i angajarea i plata personalului propriu.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art. a delega ilor tuturor bisericilor implicate. 68.Art.

(1) Comitetul Comunit ii Regionale. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. sau Etnice.Teritori ale sau Etnice.(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice. sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale. (3) Comitetul Comunit ii Regionale. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie. i mai mul i membri. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric . sau Etnice. unul sau doi vicepre edin i. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. . b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. 69. Teritoriale sau E tnice. Teritoriale sau Etnice. cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon .Teritoriale. (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. secretar. (5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale.3. se compune din pre edinte. b) alege Comitetul Comunit ii Regionale. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar . rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale. pân la completarea num rului statutar.

incapacitate fizic sau de alt natu r . Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat . ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii. (7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii. Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. pe principiul deleg rii de autoritate.3. în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. (6) Secretarul efectueaz coresponden a. Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale. în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV.

Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. tipografii. 73. SEC IUNEA IV. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare. studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus. Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. La nivelul Comunit ii Regionale.4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art.. Teritoriale sau Etnice. Art. tampila Comunit ii Regionale. avizate de conducerea Comunit ii. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . În caz de dizolvare. Art.. ediruri. Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate. cu diametrul de 35 mm. 71. societ i misionare. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite. azile pentru b trâni. se scrie în form rotund . care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii. privind moralitatea provenien ei acestora. 72. Teritoriale sau Etnice este rotund . Comunitatea Regional . 70.. 76. vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii. unit i de înv mânt d e toate gradele. Biroul permanent al Comunit ii Regionale. 74. Teritorial sau Etnic . În cadrul Comunit ii Regionale. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii. Art. . r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i. sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional . Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt.Teritorial . 77. iar pe un al doilea rând interior.. Art. Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic. Art. Teritoriale sau Etnice. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei.. Art. dup care urmeaz denumirea Comunit ii.. case de odihn . Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. Comunitatea Regional .Art. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale. 75. (1) Comunitatea Regional . Etnic . Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei.

(1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri. (1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente.A. constituindu - . 79. (3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V. CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V. CAPITOLUL V.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art.2. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri. organizate în Comunit i Regionale.patrimoniul Comunit ii Regionale. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC .1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art. 78.D. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C.R. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani. este format din toate bisericile penticostale locale. Teritoriale sau Etnice. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului. Teritoriale sau Etnice.C. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.P ± B. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual.2 ADUNAREA GENERAL V.

i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .3. Art.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. va fi condus de Comitetul Executiv. drepturile omului. între Adun rile Generale Elective. 80.2. e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului. (4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . format d in 5 membri. . libertatea religioas . cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate. 81. care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . la propunerea Consiliului Bisericesc. b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri. mediul încojur tor i alte probleme de interes major. la propunerea Adun rii Generale. la propunerea Consiliului Bisericesc.3 CONSILIUL BISERICESC VI. condus de un pre edinte ales. în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative. vor fi prezidate de un birou de zi. (1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori. SEC IUNEA VI. V. f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin .se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . la care vor participa to i pastorii în exerci iu. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .

(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. h. a unei biserici sau a altei organiza ii membre. sau de la morala cre tin . aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . care s-a ab tut de la doctrina penticostal . îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv. d. (4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. g. în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. (5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. evanghelice. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . . e.3. c. înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii. f. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. hot r te. b. . asistat de secretarul general. ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie. cu organiza ii penticostale. dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. sau de cel pu in jum tate dintre consilieri. când situa ia o impune.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a. în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. V. propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia.

(1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte. reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .4.i. trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . care efectueaz coresponden a i ine la zi. m. Teritoriale sau Etnice i la nivel central. ia orice alte hot râri în limita competen ei sale.4 COMITETUL EXECUTIV VI. judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens. stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. în rela iile oficiale. eviden a necesar activit ii centrale. emite decizii cu privire la personalul angajat. revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz . (4) Vicepre edin ii. iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia. 82. pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . l. secretar general. la Comunit ile Regionale. . în rela iile oficiale. ca instan de apel. . Împreun cu pre edintele. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. doi vicepre edin i. SEC IUNEA VI. j. În situa ii speciale. valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune. El are în subordine pe secretarul executiv. El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate.

aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f. CAPITOLUL VII. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice. întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. . conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b. d. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. a profesorilor de religie. vicepre edinte. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. Forma. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 83. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase. (6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e.(5) Trezorierul. Art. i are în subordine pe contabilul ef. VI. ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII. gradul. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c.4. 84.

87. 86. gr din e pentru pre colari. Facult i de teologie. Elevii primesc calificative sau note care. dup caz. licee cu profil teologic. c. coli gimnaziale e. Art. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. la cerere. forma de înv mânt specific confesiunii. Senatul este condus de c tre un pre edinte. asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. Teritoriale. care este rectorul unit ii de înv mânt. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. respectiv.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local . f. . 85. coli primare d. SEC IUNEA VII. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. SEC IUNEA VII. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal.Art. (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. pentru disciplina Religie. g. sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL . Senatul este principalul for de conducere. coala Duminical în cadrul Bisericii locale. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa. pot fi transmise colilor. unit i de înv mânt superior. unde ace tia frecventeaz . b. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. 88. Etnice.

SEC IUNEA VIII. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. Art. Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. 94. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. SEC IUNEA VIII. Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a. 90. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului. Art. Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art. care devine Pre edintele Casei de Pensii. Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii. b. 93. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII.(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate. . sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. CAPITOLUL VIII. 89. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii. 92.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art. asigur diferite indemniza ii. c. potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale. 91.

privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. etc. 95. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. poate tip ri diverse publica ii. DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. Art. Art. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. . Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. case de tip familial. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art. 101. 97. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. potrivit principiului dreptului la liber expr imare. Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. Teritoriale si Etnice. centre de zi. unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament. cantine. Art. 99. centre de prevenire sau informare. CAPITOLUL XI. PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. CAPITOLUL X. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . centre maternale. Art. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. 100.). ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. poate imprima casete audio. Materialele muzicale. 98.CAPITOLUL IX. DISPOZI II FINALE Art. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita. 96. din ar i din str in tate. compact discuri. azile. centre de urgen . cu respectarea principiului biblic.

. Art. 104. se scrie în form rotund . Art.Art. la Baia Mare. Art. 105. care sunt subordonate acestuia. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . în data de 23. pot func iona comisii sau departamente de lucru. În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . editur . societ i mi sionare. precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. 102.2005. case de odihn . azile pentru b trâni. studiouri radio sau TV. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii. tipografie. tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . 103. unit i de înv mânt de orice grad. Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . cu diametrul de 35 mm. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful