STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

81. 4. 3. Art. 3. 6. parte integrant a prezen tului statut.oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). 5. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Biserica local . sector 5. str. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. Comunitatea Regional din România. constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. Art. Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . are urm toarea componen : 1. Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 2. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . 5. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . este autonom fa de stat. Art. Comunitatea Etnic din România. 7. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Carol Davila nr. De biserica local apar in bisericile filiale. ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere. 6. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. 2. CAPITOLUL II. este în capitala rii Bucure ti. 4. Art. Dr.

d. Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunit ile Etnice. i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . b. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv. CAPITOLUL III. c. 8. bisericile penticostale locale. Art. sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. 9. . accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunitatea Regional .1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. Comunit ile Regionale. În prealabil. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur . într-un mod liber consim it. Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare. la cererea Comunit ii Regionale. Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re. oglindit în M rturisirea de credin . ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III. 11. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. 12. Art. Comunit ile Teritoriale.a. Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt. 10. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea.

Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. . Art. sub form de cerc se scrie: Biserica. Teritoriale sau Etnice Art. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. cu diametrul de 35 mm. 19. a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. 15. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Stampila bisericii este rotund . Art. Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii. Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. se scrie în form rotund . Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. Art. FILADELFIA. Art. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar .În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. Art. Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. 17. 16. depinde de biserica local . etc. i situa ia o cere. ea poate solicita Comunit ii Regionale. Biserica local înceteaz s mai existe. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. dup care ur meaz jude ul. de exemplu BETEL. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. în biseric local . Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. 18. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. BETANIA. iar pe un al doilea rând interior. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 13. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. Art.

de c tre pastorul bisericii. c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii. cu drept de vot . Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice. 23. Un credincios poate fi membru în acela i timp. Art. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii. Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face. SEC IUNEA III. conform Sfintelor Scripturi. f cînd dovada na terii din nou.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric . Art. Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere. indiferent de motivul plec rii.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. la cererea acestora.3. transfer. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local . sau deces. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin . 24. 20. .3. Art. Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni. împreun cu comitet ul bisericii.. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. excludere. numai într-o singur biseric . Art. 21. 25.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. III. Calitatea de membru este personal i netransmisibil . Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin . Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor. 22. trebuie s cear transferul bisericii locale. Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris. împreun cu comitetul acesteia.

i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii. potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu. c).4 DISCIPLINA MEMBRILOR. se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale. III. poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s . rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia. este supus disciplinei acesteia. III. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. dup caz.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. d). s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut . e.3. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat .REGULI I PROCEDURI Art. unor persoane care tulbur serviciile divine. b) mustrare în fa a comitetului bisericii. Excluderea. 27. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal . se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. Sanc iunile prev zute la literele c. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). s respecte pe ceilal i membri. (1) Fiecare membru al bisericii. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric . pe slujitorii bisericii.c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale. de c tre pastor sau conduc torul bisericii.3. . e) excluderea. s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. pe o perioad nedeterminat . b). 26. d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. În desf urarea activit ii sale. d.

Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. se face cu Comunit ii Regionale. tr irea nedemn din punct de vedere moral.3. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. . 28.d. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic. În cazul reprimirii celui exclus. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. Sunt considera i apar in tori ai bisericii. III. care frecventeaz serviciile divine ale bisericii. Teritoriale sau Etnice. aceasta se comunic Comunit ii Regionale. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale. (4) Repunerea în drepturi. Teritoriale sau Etnice. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat.c. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine. excluderea. d) cere în scris s fie reprimit. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii.lit. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali. Teritoriale sau Etnice. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii.e. (3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate. b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. c) se supune rânduielilor bisericii. dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens. ca organ ierarhic superior. prin contesta ie Comunit ii Regiona le.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art.2.

prooroci. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii. procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. a tinerilor i a copiilor.4. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . sau pastori coordonatori de zon . 3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. 32. sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric . Art. apostoli. Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii. pastori de sector. . ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. Ei pot fi. APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii. PREZBITERI ± slujitorii ordina i. evangheli ti. noilor converti i. 30. precum i potrivit epistolei 1Tim. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. pastori coordonatori. 1±13. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric . p stori i înv tori. cu rug ciune i punerea mâinilor. pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i.4 SLUJITORII BISERICII III. prin evangheliz ri publice sau de la om la om. Actul ordin rii nu se aplic femeilor. Art. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului.CONDI II I PROCEDURI Art. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult. pastori asisten i. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor. Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4. prezbiteri i diaconi.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. III. 11±13. 31. care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice.4. Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi.SEC IUNEA III. 29.

Teritoriale sau Etnice. slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3. Art. III. Art. c. prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. s nu fie be iv. Teritoriale sau Etnice. iubitor de bine. conform art. a. pastorii de c tre Comitetul Executiv. se face de c tre Adunarea General a bisericii. în elept. s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. 27 alin (2) lit. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt.c. s nu fie înc p ânat. liber de dragostea de bani. s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c. drept. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e. s nu fie gâlcevitor. trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii.4. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii. 1 ± 13: Tit 1. y În slujirea lui: s fie ospitalier. blând.Art. un bun conduc tor al propriei sale case. s nu fie nou convertit. capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. 33. s nu fie b t u . s se in de Cuvântul adev rat. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. b. s fie vrednic de cinste.d i e. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a. d. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a . s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b. 35.i exercita slujba pentru care a fost investit.CONDI II I PROCEDURI . 34. Apostolii(misionarii) i evangheli tii. înfrânat.

5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. în func ie de nevoi i de posibilit i. Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala. înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b. verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei. 40. alin. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus. Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. Teritorial . 38. conform statului de func ii.35. 2.1 PASTORUL BISERICII Art. se retrage legitima ia de slujitor. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. la cererea Comitetului bisericii. Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale. potrivit procedurii de contencios. cât i în cazul revoc rii. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru. 37. abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e. aprobat de Adunarea General a bisericii. i .4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. Consiliul Bisericesc decide.5. Art. înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. sau Etnic . Art. Dac rezolu ia este aceea de suspendare. (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional . (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a. III. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. func ie de libertatea de con tiin . Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu. abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. prin hot r re definitiv .Art. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . În rela ia cu autorit ile de stat. Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art. În afar de ace tia.i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii.36. Teritorial . modalitatea de solu ionare a rezolu iei. Pe perioada suspend rii. (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus.4. 36. SEC IUNEA III. biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate. sau Etnic . slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz. 39. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare. dac gravitatea situa iei o impune.

pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . în cadrul Comunit ii Regionale. f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon. apoi ca prezbiter. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art.de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. 43. au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. Pastorii coordonatori de zon . c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . 42. Art. 44. iar în lipsa sa. Art. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. În vederea bunei desf ur rii a activit ii. 41. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin . Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i. delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului. Art.2 COMITETUL BISERICII . ales de asemenea de Adunarea General . în raport cu num rul de membri ai bisericii.5. Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. Etnice sau Teritoriale. Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii. III. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor.

a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. casier. (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. (3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual . pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. Cu avizul Comunit ii Regionale. iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. 46. Teritoriale. (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. în caz de abateri îngrije te de s raci. ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor. dup cum decide Adunarea General . (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal. vor fi f cute de pastorul bisericii.Art. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. (2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. doi cenzori i mai mul i membri. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. p streaz banii i alte valori. sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. Adunarea Gen eral a bisericii. (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. efectueaz coresponden a. 47. con duc tor. acolo unde nu este un pastor localnic. c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . din secretar. Art. 45. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor.

. Art. III. diacon sau conduc tor de biseric . dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor. motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv . e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf. (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie. i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii.5. lit. iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. c. Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor. prezbiter. recunoa terea prezbiterilor. (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . Comunitatea Regional . a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i. sau de Comunitatea Regional . i e. (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale. 48. 2. 27 alin. Teritoriale sau Etnice. Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat .3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. delegat de pastor. d. (6) În situa ii deosebite. în edin e extraordinare. ca urmare a sesiz rii scrise. . b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. În cazul neîntrunirii num rului statutar. Teritorial sau Etnic . Teritorial sau Etnic . Teritoriale sau Etnice. fac excep ie bisericile no u înfiin ate.

(1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. Art. 50. azile.7 PATRIMONIUL BISERICII Art.convoac Adunarea General a bisericii. SEC IUNEA III. persoanelor din afara ei care i -o solicit . sau pe stadioane.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. Art. societ i mi sionare. membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual . edituri. Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte. Art. unit i productive. 52. Biserica poate înfiin a. cu anun area în scris. Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. social -caritabil i administrativ gospod reasc . Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. Biserica. 54. 51. 55. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. unit i de înv mânt. SEC IUNEA III. etc. prin slujitorii. cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . Art. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. Pot participa i alte persoane. în s li publice. pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. dispune de patrimoniul i de fondurile ei. Art. Art. organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. spitale. mijloace de informare în mas . Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . f r nici un amestec din afar . azile. în spiritul prezentului statut. în alte spa ii amenajate special. Biserica local prin Adunarea General . cultural . tipografii. cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. închiriat. unit i militare. de înv mânt. tabere colare i de tineret. cu cel pu in o s pt mân înainte. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. 56. . orfelinate. 53. case de odihn . pot fi organizate în aer liber. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare. 49. unit i de înv mânt religios de orice grad. precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. alte unit i. penitenciare.

cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt. Art. case pastorale i pentru personalu l de serviciu. 58. Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. Teritoriale sau Etnice. 63. 57. de caritate i de odihn . mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. CAPITOLUL IV. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. COMUNITATEA REGIONAL . se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. cu respectarea principiului biblic. cimitir confesional i alte bunuri. Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor.Art. Art. 62. ETNIC SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. 59. Art. . 61. Conform înv turii Sfintelor Scripturi. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. Art. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult. Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei. din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. TERITORIAL . În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. Art. 60. unit i sanitare. fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale.

2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale. Înfiin area unei Comunit i Regionale. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor. 67. Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri. Art. Bisericile Penticostale locale. Atribu iile Comunit ii Regionale. cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc.3. 62.Art. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. având acela i scop. SEC IUNEA IV. precum i angajarea i plata personalului propriu. 66. din fondurile provenite de la acestea.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art. 65.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. apar inând unei anumite etnii. a delega ilor tuturor bisericilor implicate. sau când situa ia o impune. h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual . prev zut la Art. 68. de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora. Organele de conducere ale Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. 64. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale. .

Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale. pân la completarea num rului statutar.Teritoriale.(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice. Teritoriale.3. Teritoriale sau E tnice. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale. secretar. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric . . cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. (1) Comitetul Comunit ii Regionale. d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale. (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. se compune din pre edinte. Teritoriale sau Etnice. (3) Comitetul Comunit ii Regionale. Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon .Teritori ale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. unul sau doi vicepre edin i. (5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. sau Etnice. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar . i mai mul i membri. sau Etnice. b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. 69. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. b) alege Comitetul Comunit ii Regionale.

în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post. (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. (7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii. Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv. întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale.3. vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului. pe principiul deleg rii de autoritate. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. (6) Secretarul efectueaz coresponden a. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii. incapacitate fizic sau de alt natu r . în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat . Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale.

În cadrul Comunit ii Regionale. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. 77. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale. azile pentru b trâni. Comunitatea Regional . studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus. dup care urmeaz denumirea Comunit ii.. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional . . privind moralitatea provenien ei acestora. Biroul permanent al Comunit ii Regionale. Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei. tampila Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. iar pe un al doilea rând interior.Teritorial . Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte. 75. 73..Art. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii. 72. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . case de odihn . La nivelul Comunit ii Regionale. SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art. care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii. Art. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei. Teritorial sau Etnic . Teritoriale sau Etnice. (1) Comunitatea Regional .. r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i. 76. cu diametrul de 35 mm. În caz de dizolvare. ediruri. Art. vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii. unit i de înv mânt d e toate gradele. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. Comunitatea Regional .. avizate de conducerea Comunit ii.. 74. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. tipografii. Etnic . 70. Art. Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic. 71. Art. Teritoriale sau Etnice este rotund . Art. Art. societ i misionare. intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite. Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate. se scrie în form rotund .. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare.

R. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art.2 ADUNAREA GENERAL V. (1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri. constituindu - . când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC .patrimoniul Comunit ii Regionale. organizate în Comunit i Regionale. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual. Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C. (1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Teritoriale sau Etnice.C. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. este format din toate bisericile penticostale locale.P ± B. Teritoriale sau Etnice. 78. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului.D. CAPITOLUL V. 79.A.2. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani.

2. la propunerea Adun rii Generale. va fi condus de Comitetul Executiv. 81. în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative. i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Art. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . . care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani. f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin . SEC IUNEA VI. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . libertatea religioas .3. (4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . V. între Adun rile Generale Elective. la care vor participa to i pastorii în exerci iu. la propunerea Consiliului Bisericesc. b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori. vor fi prezidate de un birou de zi. la propunerea Consiliului Bisericesc. drepturile omului. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate. condus de un pre edinte ales. format d in 5 membri.3 CONSILIUL BISERICESC VI. d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri. e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului. 80. mediul încojur tor i alte probleme de interes major.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC .

care s-a ab tut de la doctrina penticostal . voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. f. sau de la morala cre tin . sau de cel pu in jum tate dintre consilieri. (5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a.(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. . propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia. hot r te. ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. e. (4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . . descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. h. b. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. V. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii. a unei biserici sau a altei organiza ii membre. d. în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. c. aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .3. asistat de secretarul general. analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora. cu organiza ii penticostale. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. g. evanghelice. când situa ia o impune.

ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. SEC IUNEA VI. pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare. în rela iile oficiale. judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens. l. emite decizii cu privire la personalul angajat. . stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune. 82. ia orice alte hot râri în limita competen ei sale. asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia. ca instan de apel.i. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Teritoriale sau Etnice i la nivel central.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte. la Comunit ile Regionale. revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz . El are în subordine pe secretarul executiv.4. . j. în rela iile oficiale. El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate.4 COMITETUL EXECUTIV VI. doi vicepre edin i. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv. m. Împreun cu pre edintele. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . secretar general. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. (4) Vicepre edin ii. aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k. care efectueaz coresponden a i ine la zi. iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale. În situa ii speciale. reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . eviden a necesar activit ii centrale.

4. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b. a profesorilor de religie. vicepre edinte. gradul. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. (6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. VI. sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e. 84. ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . d. 83. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii. i are în subordine pe contabilul ef. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice. întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. Forma.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase.(5) Trezorierul. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c. CAPITOLUL VII. Art. . (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

pentru disciplina Religie. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local . sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. pot fi transmise colilor. . g. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic. unit i de înv mânt superior. f. b. SEC IUNEA VII. respectiv. Teritoriale. Senatul este principalul for de conducere. SEC IUNEA VII. Art. 85. unde ace tia frecventeaz . Facult i de teologie. Elevii primesc calificative sau note care. 88.Art. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal. licee cu profil teologic. Senatul este condus de c tre un pre edinte. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. forma de înv mânt specific confesiunii. Etnice. dup caz. c. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. care este rectorul unit ii de înv mânt. reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i. coala Duminical în cadrul Bisericii locale. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. la cerere. coli gimnaziale e. 86. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL . (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. gr din e pentru pre colari. 87. coli primare d.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice.

potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc. 89.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art. 91. 94. sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. c. b. 92. Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii. 93.(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate. Art. Art. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii. acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului. asigur diferite indemniza ii. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu. SEC IUNEA VIII. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii. 90. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. . SEC IUNEA VIII. CAPITOLUL VIII. Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte. care devine Pre edintele Casei de Pensii.

DISPOZI II FINALE Art. Art. 100. Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. compact discuri. cantine. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . centre de prevenire sau informare. 97. azile. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. etc. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art.). . CAPITOLUL X. PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art.CAPITOLUL IX. 98. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita. Teritoriale si Etnice. Materialele muzicale. unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament. Art. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. din ar i din str in tate. centre maternale. poate tip ri diverse publica ii. ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. case de tip familial. Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. centre de urgen . 101. 96. poate imprima casete audio. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. 99. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. Art. centre de zi. potrivit principiului dreptului la liber expr imare. 95. Art. CAPITOLUL XI. cu respectarea principiului biblic.

Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii. studiouri radio sau TV. la Baia Mare. Art. În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc.11. cu diametrul de 35 mm. unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse. societ i mi sionare. editur . care sunt subordonate acestuia. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . unit i de înv mânt de orice grad. case de odihn . Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. tipografie. 104. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. în data de 23. Art. pot func iona comisii sau departamente de lucru.Art. tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . Art. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. . 103. azile pentru b trâni. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . se scrie în form rotund .2005. 102. 105. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful