P. 1
STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL

STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL

|Views: 28|Likes:
Published by miea_c

More info:

Published by: miea_c on Nov 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2010

pdf

text

original

STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. Comunitatea Etnic din România. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. 2. este autonom fa de stat. parte integrant a prezen tului statut. 81. Biserica local . 4. str. este în capitala rii Bucure ti. 6. Art. 4. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . Art. 3. CAPITOLUL II. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 5. are urm toarea componen : 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. 5. Comunitatea Regional din România. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . sector 5. Carol Davila nr. 2.oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 7. 6. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. De biserica local apar in bisericile filiale. Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Dr. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere. constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. 3. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Art.

accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. la cererea Comunit ii Regionale. Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv. Art. i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. CAPITOLUL III. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. într-un mod liber consim it. Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re. sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea. Comunit ile Regionale.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. 12. Comunit ile Teritoriale. . Art. c. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur . bisericile penticostale locale. Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare.a. Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunit ile Etnice. Comunitatea Regional . d. oglindit în M rturisirea de credin . b. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt. 8.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. 10. 9. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. 11. În prealabil. ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III.

depinde de biserica local . Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 19. Art. tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii. la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. 15. 17. i situa ia o cere. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. în biseric local . se scrie în form rotund . Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. 13. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. ea poate solicita Comunit ii Regionale. prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. Art. . Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. Art. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . Teritoriale sau Etnice Art. Art. Art. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. de exemplu BETEL. 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i. iar pe un al doilea rând interior. a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . BETANIA. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. 18. Stampila bisericii este rotund . în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. FILADELFIA. 16. dup care ur meaz jude ul. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. cu diametrul de 35 mm. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. sub form de cerc se scrie: Biserica. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Biserica local înceteaz s mai existe. Art. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt.În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. etc.

împreun cu comitet ul bisericii. împreun cu comitetul acesteia. 22.. Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face. indiferent de motivul plec rii. Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni. . excludere. conform Sfintelor Scripturi. de c tre pastorul bisericii. Art. transfer. Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin . Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor. cu drept de vot . f cînd dovada na terii din nou. Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere. 25. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. 20.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. Art. Calitatea de membru este personal i netransmisibil . 24. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin . Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice. 23. trebuie s cear transferul bisericii locale.3. Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric .3. Art. SEC IUNEA III. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii. sau deces.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. Un credincios poate fi membru în acela i timp. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. 21.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. numai într-o singur biseric . la cererea acestora. III. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local .

e. În desf urarea activit ii sale. pe slujitorii bisericii. s respecte pe ceilal i membri. dup caz. d). III.REGULI I PROCEDURI Art. d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. Excluderea. potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal . Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat . b) mustrare în fa a comitetului bisericii. e) excluderea. c). s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s . este supus disciplinei acesteia. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. III.4 DISCIPLINA MEMBRILOR. (1) Fiecare membru al bisericii. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric . unor persoane care tulbur serviciile divine. d.i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii. Sanc iunile prev zute la literele c.3. de c tre pastor sau conduc torul bisericii. se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale. rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia. . b). pe o perioad nedeterminat .3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. 26. s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut . s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. 27.c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale.3.

Teritoriale sau Etnice. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii. (3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare. Teritoriale sau Etnice. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii. se face cu Comunit ii Regionale.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. În cazul reprimirii celui exclus. 28. (4) Repunerea în drepturi. Sunt considera i apar in tori ai bisericii. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate. tr irea nedemn din punct de vedere moral. III.c. care frecventeaz serviciile divine ale bisericii. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali. aceasta se comunic Comunit ii Regionale.2.d. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat. excluderea. Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine. d) cere în scris s fie reprimit. ca organ ierarhic superior. . dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens. b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. c) se supune rânduielilor bisericii.lit.3.e. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale. Teritoriale sau Etnice. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale. prin contesta ie Comunit ii Regiona le.

Art. binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. pastori coordonatori. APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. apostoli. pastori asisten i. prin evangheliz ri publice sau de la om la om. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor. prooroci. 31. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult. procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. pastori de sector. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului. noilor converti i. Ei pot fi. care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii. Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4. 1±13. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. evangheli ti. 30. PREZBITERI ± slujitorii ordina i. sau pastori coordonatori de zon . 32. care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi. prezbiteri i diaconi. potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . III. Art.SEC IUNEA III. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric . 11±13.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. 29.4. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii. fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric .4. ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . cu rug ciune i punerea mâinilor. a tinerilor i a copiilor.CONDI II I PROCEDURI Art. pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. . Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii. sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . Actul ordin rii nu se aplic femeilor.4 SLUJITORII BISERICII III. p stori i înv tori. precum i potrivit epistolei 1Tim. EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. 3.

a. s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b. 35. blând. s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c. prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. se face de c tre Adunarea General a bisericii. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt. drept. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii. b.4. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat. 34.i exercita slujba pentru care a fost investit. slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3. iubitor de bine. înfrânat. s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. Teritoriale sau Etnice. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale. un bun conduc tor al propriei sale case. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e.CONDI II I PROCEDURI . Teritoriale sau Etnice. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a . Apostolii(misionarii) i evangheli tii. s nu fie nou convertit. III. s se in de Cuvântul adev rat. s nu fie be iv. s nu fie înc p ânat. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a. liber de dragostea de bani. 33.d i e. 1 ± 13: Tit 1. s fie vrednic de cinste. c.Art. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i. Art. trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii.c. conform art. în elept. y În slujirea lui: s fie ospitalier. d.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii. 27 alin (2) lit. s nu fie b t u . s nu fie gâlcevitor. Art. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. pastorii de c tre Comitetul Executiv.

37.Art. i . înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b. verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei. sau Etnic .1 PASTORUL BISERICII Art.4. În afar de ace tia.36. biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate. prin hot r re definitiv . Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . Art. func ie de libertatea de con tiin . Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale. Consiliul Bisericesc decide. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru.i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus. conform statului de func ii.5. 38. Art. alin. se retrage legitima ia de slujitor. 39. 36. abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. aprobat de Adunarea General a bisericii. Teritorial . În rela ia cu autorit ile de stat. 40. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. modalitatea de solu ionare a rezolu iei. Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art. III. cât i în cazul revoc rii.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. dac gravitatea situa iei o impune. înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. 2. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie. în func ie de nevoi i de posibilit i. Dac rezolu ia este aceea de suspendare. Teritorial . (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional . potrivit procedurii de contencios. Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu. la cererea Comitetului bisericii. abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a.35. Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala. slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz. sau Etnic . Pe perioada suspend rii. SEC IUNEA III.

Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor. apoi ca prezbiter. 44. Art. delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului. În vederea bunei desf ur rii a activit ii.2 COMITETUL BISERICII . ales de asemenea de Adunarea General .de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . Etnice sau Teritoriale. au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. Pastorii coordonatori de zon . Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. Art. Art. inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. în raport cu num rul de membri ai bisericii. dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. 41. Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. 42. Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. în cadrul Comunit ii Regionale. iar în lipsa sa. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin . ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art.5. III. 43. c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon.

iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. vor fi f cute de pastorul bisericii. 46. p streaz banii i alte valori. (2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. con duc tor. pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. 47. în caz de abateri îngrije te de s raci. v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. casier. a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. (3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual . Teritoriale. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . Adunarea Gen eral a bisericii. din secretar.Art. efectueaz coresponden a. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. doi cenzori i mai mul i membri. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. Cu avizul Comunit ii Regionale. b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor. ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia. dup cum decide Adunarea General . potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. Art. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal. acolo unde nu este un pastor localnic. (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. 45. (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei.

(6) În situa ii deosebite. În cazul neîntrunirii num rului statutar. Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat . d. 48. ca urmare a sesiz rii scrise. Comunitatea Regional . i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii. (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. . (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie. în edin e extraordinare. prezbiter. lit. iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv .5. Teritorial sau Etnic . (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . . d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile. e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf. Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. fac excep ie bisericile no u înfiin ate. Art. 27 alin. a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i. c. Teritorial sau Etnic . delegat de pastor. i e. f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale. (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. sau de Comunitatea Regional . diacon sau conduc tor de biseric . recunoa terea prezbiterilor. 2. III. Teritoriale sau Etnice.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor.

penitenciare. Biserica poate înfiin a. organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. 50. Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . 52. unit i productive. Art. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte. membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual . în s li publice. (1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. spitale. sau pe stadioane. precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. închiriat. Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. Art. pot fi organizate în aer liber. persoanelor din afara ei care i -o solicit . . orfelinate. azile. social -caritabil i administrativ gospod reasc . f r nici un amestec din afar . (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. Biserica local prin Adunarea General .6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . 51. Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. edituri. pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. unit i de înv mânt. 55. mijloace de informare în mas . prin slujitorii. SEC IUNEA III. în alte spa ii amenajate special. 56. societ i mi sionare. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. Biserica. Art. dispune de patrimoniul i de fondurile ei. Art. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. tabere colare i de tineret. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii. Art. Pot participa i alte persoane. cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. SEC IUNEA III. 49. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. unit i de înv mânt religios de orice grad. azile. de înv mânt. cu anun area în scris. 54. Art. tipografii. etc. cu cel pu in o s pt mân înainte. unit i militare.convoac Adunarea General a bisericii. 53. alte unit i. cultural . case de odihn . în spiritul prezentului statut.

Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. Art. Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult. de caritate i de odihn . din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale. 58. unit i sanitare. cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt. cimitir confesional i alte bunuri. Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. Art. TERITORIAL . cu respectarea principiului biblic. . ETNIC SEC IUNEA IV. mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. CAPITOLUL IV. 63.1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . COMUNITATEA REGIONAL . precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. Teritoriale sau Etnice. 57.Art. Art. i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. 60. 61. case pastorale i pentru personalu l de serviciu. 62. Art. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. 59. Conform înv turii Sfintelor Scripturi. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. Art.

Bisericile Penticostale locale. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale. cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Art. Organele de conducere ale Comunit ii Regionale. 64.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor.3. Atribu iile Comunit ii Regionale. având acela i scop. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. 62.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art. 66. 68. din fondurile provenite de la acestea. Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri. (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale.Art. sau când situa ia o impune. SEC IUNEA IV. a delega ilor tuturor bisericilor implicate. precum i angajarea i plata personalului propriu. de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . Înfiin area unei Comunit i Regionale.2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual . 67. . apar inând unei anumite etnii. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri. h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV. 65. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. prev zut la Art.

(5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. (1) Comitetul Comunit ii Regionale. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori.3. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie. Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon .Teritori ale sau Etnice.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau E tnice.(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric . pân la completarea num rului statutar. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. se compune din pre edinte. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale. unul sau doi vicepre edin i. i mai mul i membri. sau Etnice. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar . 69. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale. (3) Comitetul Comunit ii Regionale. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale. sau Etnice. b) alege Comitetul Comunit ii Regionale. Teritoriale. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. secretar. b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina. . (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale.Teritoriale. Teritoriale sau Etnice. sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. Teritoriale sau Etnice.

(7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului. Teritoriale sau Etnice. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat .3. Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. pe principiul deleg rii de autoritate. Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. incapacitate fizic sau de alt natu r . în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV. Teritoriale sau Etnice. în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale. (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. (6) Secretarul efectueaz coresponden a. Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv. Teritoriale sau Etnice.

74. Teritoriale sau Etnice este rotund .Art. Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte. 76. Comunitatea Regional . 70. Art. dup care urmeaz denumirea Comunit ii.. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare. Art. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . azile pentru b trâni. În cadrul Comunit ii Regionale...Teritorial . Art. tampila Comunit ii Regionale. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei. Art. Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii. 71. unit i de înv mânt d e toate gradele. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite. Teritoriale sau Etnice. r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i. Comunitatea Regional . care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii.4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art.. societ i misionare. Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional . studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus.. 72. case de odihn . Art. 75. Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic. La nivelul Comunit ii Regionale. Art. Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate. privind moralitatea provenien ei acestora. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale. cu diametrul de 35 mm. Teritorial sau Etnic . Biroul permanent al Comunit ii Regionale. tipografii. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. Teritoriale sau Etnice. Etnic . ediruri. 77. avizate de conducerea Comunit ii. . (1) Comunitatea Regional . 73. se scrie în form rotund . În caz de dizolvare. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. iar pe un al doilea rând interior. SEC IUNEA IV. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii.

(3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V. 78.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art. Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C. 79. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri.patrimoniul Comunit ii Regionale.P ± B. organizate în Comunit i Regionale. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. Teritoriale sau Etnice. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani. constituindu - .R. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului. CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V.D.C.A. (1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. CAPITOLUL V.2.2 ADUNAREA GENERAL V. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . (1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri. este format din toate bisericile penticostale locale.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. Teritoriale sau Etnice.

(4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . SEC IUNEA VI. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului.3. Art. drepturile omului. .2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori. la care vor participa to i pastorii în exerci iu. mediul încojur tor i alte probleme de interes major. V.2. vor fi prezidate de un birou de zi. la propunerea Consiliului Bisericesc. f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin . d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri.3 CONSILIUL BISERICESC VI. care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani. i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . între Adun rile Generale Elective. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. libertatea religioas . în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative. va fi condus de Comitetul Executiv. 80. format d in 5 membri. la propunerea Adun rii Generale. condus de un pre edinte ales. la propunerea Consiliului Bisericesc. 81. cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate.se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . (1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .

(4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. cu organiza ii penticostale. aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. . în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia. analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora. sau de cel pu in jum tate dintre consilieri. ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii. a unei biserici sau a altei organiza ii membre. dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. (5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. f. excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . asistat de secretarul general.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a. d. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . b. c. evanghelice. V. hot r te. voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. e. h. .3. în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. care s-a ab tut de la doctrina penticostal . g.(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv. sau de la morala cre tin . când situa ia o impune. înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc.

eviden a necesar activit ii centrale. SEC IUNEA VI. ca instan de apel. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. Împreun cu pre edintele. în rela iile oficiale. El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate. j. . reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . emite decizii cu privire la personalul angajat. ia orice alte hot râri în limita competen ei sale.4. m. doi vicepre edin i. secretar general. în rela iile oficiale. l. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv. aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz .1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. El are în subordine pe secretarul executiv. (4) Vicepre edin ii. trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . 82. judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens. valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare. la Comunit ile Regionale. iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale. .4 COMITETUL EXECUTIV VI. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Teritoriale sau Etnice i la nivel central. stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. În situa ii speciale.i. care efectueaz coresponden a i ine la zi. (1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte. asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia.

VI. sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e. vicepre edinte. d.(5) Trezorierul. Art. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice. (6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. CAPITOLUL VII. conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c.4. aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f. 84. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. gradul. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. . întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. 83. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii. a profesorilor de religie. (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce. i are în subordine pe contabilul ef. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase. Forma.

reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i. unde ace tia frecventeaz . SEC IUNEA VII. coli gimnaziale e. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal. forma de înv mânt specific confesiunii. coala Duminical în cadrul Bisericii locale. 85. . Elevii primesc calificative sau note care. pot fi transmise colilor. Senatul este principalul for de conducere. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic. care este rectorul unit ii de înv mânt. sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. g. 86. unit i de înv mânt superior. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. f. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice. asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. c. coli primare d. 87. dup caz. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. licee cu profil teologic. pentru disciplina Religie. 88. Senatul este condus de c tre un pre edinte. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. Facult i de teologie. gr din e pentru pre colari. Art. SEC IUNEA VII. Etnice. respectiv. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. Teritoriale. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL . b. la cerere.Art. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local .

CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII. c. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. 91. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art. Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. 89. b. acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art. asigur diferite indemniza ii. Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii. Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte. sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. 92. SEC IUNEA VIII. 90. CAPITOLUL VIII. SEC IUNEA VIII. 93. 94.(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate. Art. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. Art. care devine Pre edintele Casei de Pensii. . potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc.

cantine. DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. CAPITOLUL XI. .CAPITOLUL IX. Materialele muzicale. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita. Art. PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. centre de prevenire sau informare. 99. 95. cu respectarea principiului biblic. unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament. ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. din ar i din str in tate. case de tip familial. Art. Teritoriale si Etnice. Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. 101. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. centre de urgen .). potrivit principiului dreptului la liber expr imare. centre maternale. Art. CAPITOLUL X. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. DISPOZI II FINALE Art. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. poate imprima casete audio. 97. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. poate tip ri diverse publica ii. 100. compact discuri. centre de zi. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . etc. 96. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. 98. azile. Art. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art. Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale.

2005. Art. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.11. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . 102.Art. la Baia Mare. în data de 23. unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse. case de odihn . 104. 103. unit i de înv mânt de orice grad. azile pentru b trâni. societ i mi sionare. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . se scrie în form rotund . tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . studiouri radio sau TV. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. 105. tipografie. editur . Art. Art. care sunt subordonate acestuia. pot func iona comisii sau departamente de lucru. cu diametrul de 35 mm. . Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii. Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->