STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. CAPITOLUL II. 2. este autonom fa de stat. 5. parte integrant a prezen tului statut. Art. Biserica local . 4. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere. 5. 4. De biserica local apar in bisericile filiale. 2.oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . Art. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. 6. str. Comunitatea Regional din România. 3. sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. Comunitatea Etnic din România. 7. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Dr. are urm toarea componen : 1. 3. sector 5. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. Art. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. 6. 81. ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. Carol Davila nr. este în capitala rii Bucure ti. Art.

Comunit ile Etnice. într-un mod liber consim it. Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. c. accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. b. În prealabil. 12. Comunit ile Regionale. Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt. 8. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. Art. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunit ile Teritoriale.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. Art. sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. 11. Comunitatea Regional . . i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . la cererea Comunit ii Regionale. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. CAPITOLUL III.a. 10. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur . d. ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III. bisericile penticostale locale. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea. oglindit în M rturisirea de credin . accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 9.

În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. cu diametrul de 35 mm. în biseric local . 19. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. 15. la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . i situa ia o cere. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. FILADELFIA. se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice Art. ea poate solicita Comunit ii Regionale. Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i. Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. 17. se scrie în form rotund . Stampila bisericii este rotund . tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii. Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i. Art. Art. Biserica local înceteaz s mai existe. Art. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. . BETANIA. dup care ur meaz jude ul. Art. Art. a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . de exemplu BETEL. sub form de cerc se scrie: Biserica. 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. iar pe un al doilea rând interior.În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. 13. 16. depinde de biserica local . Art. sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. 18. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. etc.

indiferent de motivul plec rii. 25. 24. la cererea acestora. cu drept de vot . Art. împreun cu comitetul acesteia. trebuie s cear transferul bisericii locale. SEC IUNEA III. 23. Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni. Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin . c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. 22. . Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.3. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris.. de c tre pastorul bisericii. III. 21. Un credincios poate fi membru în acela i timp. f cînd dovada na terii din nou. Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere. Art. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin . transfer. 20.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art.3. Calitatea de membru este personal i netransmisibil . Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric . iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local . Art. Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice. sau deces. conform Sfintelor Scripturi. împreun cu comitet ul bisericii. numai într-o singur biseric . excludere.

Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a).c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale.3. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat . pe o perioad nedeterminat . potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal . Excluderea. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. s respecte pe ceilal i membri. c). e. pe slujitorii bisericii. dup caz. 26. poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. b) mustrare în fa a comitetului bisericii. s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut .4 DISCIPLINA MEMBRILOR. În desf urarea activit ii sale. s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. este supus disciplinei acesteia. s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s .i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii. d). de c tre pastor sau conduc torul bisericii.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia. Sanc iunile prev zute la literele c. d. III. 27. se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale. e) excluderea. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric . III.3.REGULI I PROCEDURI Art. . d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. b). unor persoane care tulbur serviciile divine. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. (1) Fiecare membru al bisericii.

care frecventeaz serviciile divine ale bisericii. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii.e. prin contesta ie Comunit ii Regiona le. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. d) cere în scris s fie reprimit. ca organ ierarhic superior. Teritoriale sau Etnice. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. tr irea nedemn din punct de vedere moral. .3. Teritoriale sau Etnice. Sunt considera i apar in tori ai bisericii. 28. În cazul reprimirii celui exclus. Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat.d. se face cu Comunit ii Regionale. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale. c) se supune rânduielilor bisericii.c. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali. b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. (3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare.2. aceasta se comunic Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu. (4) Repunerea în drepturi. III. excluderea.lit.

binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. III. Art. noilor converti i. 31. 32. a tinerilor i a copiilor.SEC IUNEA III. p stori i înv tori. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor. procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. prooroci. PREZBITERI ± slujitorii ordina i. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii. Actul ordin rii nu se aplic femeilor. apostoli. pastori de sector. sau pastori coordonatori de zon . 30. 3.CONDI II I PROCEDURI Art. . EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi. evangheli ti. pastori asisten i. pastori coordonatori. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. Art. APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului. 29. prin evangheliz ri publice sau de la om la om. 11±13. potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric . Ei pot fi. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric . pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i. cu rug ciune i punerea mâinilor.4 SLUJITORII BISERICII III. prezbiteri i diaconi.4.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art.4. Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4. sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice. 1±13. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. precum i potrivit epistolei 1Tim. care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii.2 ORDINAREA SLUJITORILOR.

înfrânat. s nu fie be iv. prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. blând.CONDI II I PROCEDURI . trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii. s nu fie nou convertit. s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b. în elept. y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. 35. Apostolii(misionarii) i evangheli tii.c. 27 alin (2) lit. Art. 1 ± 13: Tit 1. III. d. un bun conduc tor al propriei sale case. s nu fie gâlcevitor. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e. s fie vrednic de cinste. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i. 34. slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3. se face de c tre Adunarea General a bisericii. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c. capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii. a. conform art. b. y În slujirea lui: s fie ospitalier. iubitor de bine. s se in de Cuvântul adev rat. s nu fie b t u .d i e. s nu fie înc p ânat. Teritoriale sau Etnice.i exercita slujba pentru care a fost investit.4. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a . (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a.Art. drept. Art.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. 33. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. liber de dragostea de bani. Teritoriale sau Etnice. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale. s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . c. pastorii de c tre Comitetul Executiv.

În rela ia cu autorit ile de stat. înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu. 36. alin. 39. modalitatea de solu ionare a rezolu iei. Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art. func ie de libertatea de con tiin . Dac rezolu ia este aceea de suspendare.35. sau Etnic . Teritorial . verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei.5. SEC IUNEA III. III.i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. Teritorial . biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate. 37. (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional . i . se retrage legitima ia de slujitor. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a. aprobat de Adunarea General a bisericii. la cererea Comitetului bisericii. (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus. potrivit procedurii de contencios. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus. slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz.1 PASTORUL BISERICII Art.36. abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e. în func ie de nevoi i de posibilit i.4. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru. cât i în cazul revoc rii. 2. Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. Art. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare. prin hot r re definitiv . sau Etnic . În afar de ace tia.Art. Art. Pe perioada suspend rii. 40. 38. Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. Consiliul Bisericesc decide. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. dac gravitatea situa iei o impune.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. conform statului de func ii. înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b.

42. în raport cu num rul de membri ai bisericii. Etnice sau Teritoriale. Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. 44. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. iar în lipsa sa. Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i.de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. III. p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. apoi ca prezbiter. b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. ales de asemenea de Adunarea General . delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului. Pastorii coordonatori de zon . 43. în cadrul Comunit ii Regionale. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin . Art. au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. Art. 41. inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii. În vederea bunei desf ur rii a activit ii. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. Art.5.2 COMITETUL BISERICII .

con duc tor. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. p streaz banii i alte valori. a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia. Cu avizul Comunit ii Regionale. vor fi f cute de pastorul bisericii. Adunarea Gen eral a bisericii. 47. dup cum decide Adunarea General . (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. în caz de abateri îngrije te de s raci. pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. 46. efectueaz coresponden a. Art. acolo unde nu este un pastor localnic. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. casier. (3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual . (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei. Teritoriale. 45. (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal. c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor.Art. iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. (2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. din secretar. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. doi cenzori i mai mul i membri.

III. dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor. a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i. Teritorial sau Etnic . prezbiter. c. Teritoriale sau Etnice.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat . (6) În situa ii deosebite.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv . iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. Teritorial sau Etnic . motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. diacon sau conduc tor de biseric . Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor. Teritoriale sau Etnice. f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale. sau de Comunitatea Regional . (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . i e. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. 27 alin. Comunitatea Regional . lit. Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. În cazul neîntrunirii num rului statutar. delegat de pastor. 2. d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile. . ca urmare a sesiz rii scrise. Art. . d. 48. în edin e extraordinare. (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. recunoa terea prezbiterilor. fac excep ie bisericile no u înfiin ate.5. (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie. i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii. e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf.

alte unit i. precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. unit i militare. f r nici un amestec din afar . Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. 55. Art. azile. orfelinate. mijloace de informare în mas . pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. societ i mi sionare. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. închiriat. tabere colare i de tineret. 56. în alte spa ii amenajate special. tipografii. de înv mânt. Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. Biserica poate înfiin a. Art. organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. unit i productive. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte. membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual . în s li publice. Art. cultural . pot fi organizate în aer liber. Art. unit i de înv mânt religios de orice grad. case de odihn . 54. Biserica.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. spitale. Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . dispune de patrimoniul i de fondurile ei. în spiritul prezentului statut. penitenciare. Pot participa i alte persoane. 53.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. cu cel pu in o s pt mân înainte. azile. sau pe stadioane. cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. 49. prin slujitorii. Art. persoanelor din afara ei care i -o solicit . cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . 52. etc. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. cu anun area în scris. unit i de înv mânt. Art. . Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. 50. Biserica local prin Adunarea General . (1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. social -caritabil i administrativ gospod reasc . 51. SEC IUNEA III. SEC IUNEA III. edituri.convoac Adunarea General a bisericii.

61. a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 57. CAPITOLUL IV. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. . Art. 62. COMUNITATEA REGIONAL . cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . unit i sanitare. Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . Conform înv turii Sfintelor Scripturi. mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. Teritoriale sau Etnice. cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult. Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. 60. Art. TERITORIAL . privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. de caritate i de odihn . cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt. În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. 58.Art. 59. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . case pastorale i pentru personalu l de serviciu. Art. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei.1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. ETNIC SEC IUNEA IV. fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale. i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. cu respectarea principiului biblic. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. 63. Art. cimitir confesional i alte bunuri. Art.

având acela i scop. 66.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art.Art. Înfiin area unei Comunit i Regionale. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri. precum i angajarea i plata personalului propriu. SEC IUNEA IV. h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri. Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual . apar inând unei anumite etnii. 62. Bisericile Penticostale locale. Art. cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc. 67. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . Atribu iile Comunit ii Regionale. a delega ilor tuturor bisericilor implicate. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale. (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. sau când situa ia o impune. Organele de conducere ale Comunit ii Regionale.3. 64. 65. 68. prev zut la Art. din fondurile provenite de la acestea. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. . de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora.2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art.

sau Etnice. b) alege Comitetul Comunit ii Regionale.Teritori ale sau Etnice.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. Teritoriale sau Etnice. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale. Teritoriale sau E tnice. b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina. Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon .3. cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale. . d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. secretar. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale. (5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric . (3) Comitetul Comunit ii Regionale. pân la completarea num rului statutar. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. Teritoriale. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie. se compune din pre edinte. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. sau Etnice. i mai mul i membri. 69. unul sau doi vicepre edin i. (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar .Teritoriale. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. Teritoriale sau Etnice. rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. Teritoriale sau Etnice. (1) Comitetul Comunit ii Regionale. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale.(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice.

Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale. incapacitate fizic sau de alt natu r . Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale. ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii. pe principiul deleg rii de autoritate. (6) Secretarul efectueaz coresponden a. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale. întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat . vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale. (7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii.3. Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv. Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post. în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV. Teritoriale sau Etnice.

avizate de conducerea Comunit ii. se scrie în form rotund . r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i. Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. Comunitatea Regional . Teritorial sau Etnic . studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus. care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare. Etnic . .Teritorial . tampila Comunit ii Regionale. Art.4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art. iar pe un al doilea rând interior. ediruri. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Art. societ i misionare. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. case de odihn . 76. Comunitatea Regional . Art. La nivelul Comunit ii Regionale. 70. În caz de dizolvare. 72... 77. intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite. 75. Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice este rotund . În cadrul Comunit ii Regionale.. unit i de înv mânt d e toate gradele. Art. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei. Teritoriale sau Etnice. Biroul permanent al Comunit ii Regionale. 71.. 74. SEC IUNEA IV. Art. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii. azile pentru b trâni. privind moralitatea provenien ei acestora. (1) Comunitatea Regional . Art. 73. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . cu diametrul de 35 mm. Teritoriale sau Etnice.. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. dup care urmeaz denumirea Comunit ii.Art. vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte. Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei. tipografii. Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate. sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional ..

cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. 79. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani.2.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art.D. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente. (3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V. Teritoriale sau Etnice. (1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. (1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului.P ± B. CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V.A. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C. 78. organizate în Comunit i Regionale. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri.2 ADUNAREA GENERAL V.patrimoniul Comunit ii Regionale.C. constituindu - .R. CAPITOLUL V. Teritoriale sau Etnice. este format din toate bisericile penticostale locale.

între Adun rile Generale Elective. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin . la care vor participa to i pastorii în exerci iu. format d in 5 membri. Art.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .3. care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani. vor fi prezidate de un birou de zi.se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . (4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . va fi condus de Comitetul Executiv. libertatea religioas . SEC IUNEA VI. drepturile omului.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori. în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative. cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate. 80. b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. . la propunerea Consiliului Bisericesc. V. la propunerea Adun rii Generale.2. i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . 81. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri.3 CONSILIUL BISERICESC VI. mediul încojur tor i alte probleme de interes major. la propunerea Consiliului Bisericesc. condus de un pre edinte ales. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului.

analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. sau de cel pu in jum tate dintre consilieri. voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. b. aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv. excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . . care s-a ab tut de la doctrina penticostal . dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. d. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii. . e.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a. în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. f. cu organiza ii penticostale. în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. (4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. hot r te. (5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.3. a unei biserici sau a altei organiza ii membre.(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia. h. c. sau de la morala cre tin . evanghelice. V. când situa ia o impune. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . g. asistat de secretarul general. descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie.

82. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. emite decizii cu privire la personalul angajat. El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate. care efectueaz coresponden a i ine la zi.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. m. (1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte. pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare. În situa ii speciale. revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz . doi vicepre edin i. trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens. în rela iile oficiale. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv.i. Împreun cu pre edintele. stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. la Comunit ile Regionale. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . SEC IUNEA VI. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. în rela iile oficiale. eviden a necesar activit ii centrale. (4) Vicepre edin ii. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .4. El are în subordine pe secretarul executiv. l. ca instan de apel. ia orice alte hot râri în limita competen ei sale. j. . . aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k. valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune.4 COMITETUL EXECUTIV VI. asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia. secretar general. Teritoriale sau Etnice i la nivel central. reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale.

6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b. d. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e. (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii.(5) Trezorierul. întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. Forma. VI. .4. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase. CAPITOLUL VII. a profesorilor de religie. 84. (6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. Art. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c. vicepre edinte. aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f. gradul. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . i are în subordine pe contabilul ef. 83. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte.

asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. Elevii primesc calificative sau note care. licee cu profil teologic. Senatul este principalul for de conducere. 87. reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i. forma de înv mânt specific confesiunii. c. Etnice. dup caz. Teritoriale. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL . (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa. Art. (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. coli primare d. . unit i de înv mânt superior. coala Duminical în cadrul Bisericii locale. la cerere. f. 86. care este rectorul unit ii de înv mânt. 88. Senatul este condus de c tre un pre edinte. b. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local . pot fi transmise colilor. coli gimnaziale e. pentru disciplina Religie. unde ace tia frecventeaz . Facult i de teologie. respectiv. gr din e pentru pre colari. g.Art. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal. sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. 85. SEC IUNEA VII.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice. SEC IUNEA VII. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic.

Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii. Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu. asigur diferite indemniza ii. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale. Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii. .(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. 93. b. SEC IUNEA VIII. 91. CAPITOLUL VIII. sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. Art. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii. care devine Pre edintele Casei de Pensii. c. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. Art. 89. 90. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII. 92. 94.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art. SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art.

case de tip familial. Art. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art. Materialele muzicale. compact discuri. .CAPITOLUL IX. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. CAPITOLUL XI. ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. DISPOZI II FINALE Art. 100. cantine. Art. Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. azile. centre maternale. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . centre de urgen . 95. CAPITOLUL X.). poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. cu respectarea principiului biblic. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. 98. 97. 99. Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. etc. Teritoriale si Etnice. centre de zi. 101. DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. potrivit principiului dreptului la liber expr imare. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. din ar i din str in tate. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita. PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. poate imprima casete audio. Art. centre de prevenire sau informare. 96. Art. poate tip ri diverse publica ii.

Art. unit i de înv mânt de orice grad. Art.2005. 105. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . societ i mi sionare. În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse. se scrie în form rotund . la Baia Mare. Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii. Art. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 104. care sunt subordonate acestuia. editur . de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. cu diametrul de 35 mm. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic.Art. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . case de odihn . 102. studiouri radio sau TV. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt.11. tipografie. în data de 23. pot func iona comisii sau departamente de lucru. . azile pentru b trâni. 103.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful