STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Carol Davila nr. este în capitala rii Bucure ti. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . 6. 3. 4. Biserica local . 6. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Comunitatea Regional din România. 2. Art. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . sector 5. 81. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. 2. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. 4. 5. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . Art. parte integrant a prezen tului statut. este autonom fa de stat. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. 5. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 7. 3. sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . Art. De biserica local apar in bisericile filiale. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. CAPITOLUL II. constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. are urm toarea componen : 1. Art. str. ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. Comunitatea Etnic din România.oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). Dr. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere.

Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re.a. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv. CAPITOLUL III. i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . Comunit ile Etnice. 12.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. 10. la cererea Comunit ii Regionale. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur . Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare. . Comunit ile Teritoriale. Comunitatea Regional . d. 8.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. 11. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. Art. c. bisericile penticostale locale. b. accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 9. Comunit ile Regionale. într-un mod liber consim it. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea. ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III. În prealabil. oglindit în M rturisirea de credin . accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.

În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. sub form de cerc se scrie: Biserica. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. etc. în biseric local . 17. depinde de biserica local . Stampila bisericii este rotund . 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i. Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. 18. BETANIA. tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii. Art. Art. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. 19. 13. prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. se scrie în form rotund . Biserica local înceteaz s mai existe. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . Art. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. 15. a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. 16. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. Teritoriale sau Etnice Art. Art. Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i.În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. dup care ur meaz jude ul. ea poate solicita Comunit ii Regionale. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. i situa ia o cere. . Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. FILADELFIA. cu diametrul de 35 mm. iar pe un al doilea rând interior. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Art. Art. de exemplu BETEL. Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România.

la cererea acestora. f cînd dovada na terii din nou. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. 23. conform Sfintelor Scripturi. Art. Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin .3. împreun cu comitet ul bisericii. Art. de c tre pastorul bisericii. indiferent de motivul plec rii. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. 21. 24. III. sau deces. Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere.. Art.3. împreun cu comitetul acesteia. Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric . Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin .2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. Art. 20. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii. cu drept de vot . 22. Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni. excludere. Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face. . trebuie s cear transferul bisericii locale. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local . 25. Un credincios poate fi membru în acela i timp. Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris. numai într-o singur biseric . Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. transfer. Calitatea de membru este personal i netransmisibil . SEC IUNEA III.

3.4 DISCIPLINA MEMBRILOR. s respecte pe ceilal i membri. este supus disciplinei acesteia. 27.REGULI I PROCEDURI Art. Sanc iunile prev zute la literele c. d) retragerea tuturor drepturilor de membru. b). dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat . dup caz. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. d). poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. c). s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s . (1) Fiecare membru al bisericii. e) excluderea. s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut . Excluderea. d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. d.i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii. pe slujitorii bisericii. potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal . de c tre pastor sau conduc torul bisericii. e. III. 26. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). În desf urarea activit ii sale. unor persoane care tulbur serviciile divine.3. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric . III. rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia. . biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. pe o perioad nedeterminat .c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale. b) mustrare în fa a comitetului bisericii.

excluderea.3. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. c) se supune rânduielilor bisericii. Teritoriale sau Etnice. ca organ ierarhic superior. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate. (3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare. În cazul reprimirii celui exclus. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii.lit. 28.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. Sunt considera i apar in tori ai bisericii.2. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat. aceasta se comunic Comunit ii Regionale. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine. Teritoriale sau Etnice. dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens. tr irea nedemn din punct de vedere moral. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. care frecventeaz serviciile divine ale bisericii. se face cu Comunit ii Regionale.e. (4) Repunerea în drepturi. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic.c. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale. prin contesta ie Comunit ii Regiona le. Teritoriale sau Etnice. . b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali. d) cere în scris s fie reprimit. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii. III.d.

pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. III. potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . 29.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. sau pastori coordonatori de zon . pastori asisten i. binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii. fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric . care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii. care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice. 3. 31. noilor converti i.4. APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. prooroci. 11±13. p stori i înv tori. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului. precum i potrivit epistolei 1Tim. sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . prezbiteri i diaconi. PREZBITERI ± slujitorii ordina i. Art. pastori coordonatori. ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . a tinerilor i a copiilor.CONDI II I PROCEDURI Art. Ei pot fi. pastori de sector. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric .SEC IUNEA III. Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4.2 ORDINAREA SLUJITORILOR.4 SLUJITORII BISERICII III. . cu rug ciune i punerea mâinilor. Actul ordin rii nu se aplic femeilor. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor. 30. apostoli. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult. prin evangheliz ri publice sau de la om la om. 1±13. EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. Art.4. 32. procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi. evangheli ti. Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor.

1 ± 13: Tit 1. prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. s se in de Cuvântul adev rat. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale. Apostolii(misionarii) i evangheli tii. 35. trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii.i exercita slujba pentru care a fost investit.Art. pastorii de c tre Comitetul Executiv. b. y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. înfrânat. în elept. blând. iubitor de bine. Teritoriale sau Etnice. liber de dragostea de bani. d. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt. c. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e. s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c.d i e. slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3.CONDI II I PROCEDURI . un bun conduc tor al propriei sale case. s nu fie înc p ânat. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii. se face de c tre Adunarea General a bisericii.4. 34. y În slujirea lui: s fie ospitalier. 27 alin (2) lit. drept. a. Art. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat. s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. s nu fie nou convertit. capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. III. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. s fie vrednic de cinste. s nu fie b t u . s nu fie gâlcevitor. s nu fie be iv. Teritoriale sau Etnice. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a .c. conform art. s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . 33. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. Art. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a.

39. la cererea Comitetului bisericii. abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e. abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. i . prin hot r re definitiv . dac gravitatea situa iei o impune. înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b. Teritorial . sau Etnic . Consiliul Bisericesc decide. potrivit procedurii de contencios.i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii. func ie de libertatea de con tiin . modalitatea de solu ionare a rezolu iei. Pe perioada suspend rii. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare.36. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. conform statului de func ii. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. III. În rela ia cu autorit ile de stat. Art. 36.4. 2. (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional . Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale.Art. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei.5. 40. Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu. înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. Art. Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. 38. slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. În afar de ace tia. aprobat de Adunarea General a bisericii. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie. în func ie de nevoi i de posibilit i. cât i în cazul revoc rii. se retrage legitima ia de slujitor. 37. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru.1 PASTORUL BISERICII Art.35. Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus. Teritorial . Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala. alin. sau Etnic . biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate. Dac rezolu ia este aceea de suspendare. SEC IUNEA III. (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus.

Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i. Art. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon. III. delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului. pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii.de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. în cadrul Comunit ii Regionale. apoi ca prezbiter. 41. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art. 43.2 COMITETUL BISERICII . Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. Art. b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin . Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. 44. în raport cu num rul de membri ai bisericii. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. Art.5. Etnice sau Teritoriale. 42. Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. În vederea bunei desf ur rii a activit ii. dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . ales de asemenea de Adunarea General . iar în lipsa sa. Pastorii coordonatori de zon .

pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. dup cum decide Adunarea General . v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. con duc tor. din secretar. (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal. Cu avizul Comunit ii Regionale. Adunarea Gen eral a bisericii.Art. Teritoriale. doi cenzori i mai mul i membri. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. p streaz banii i alte valori. în caz de abateri îngrije te de s raci. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. efectueaz coresponden a. 47. (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . acolo unde nu este un pastor localnic. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia. casier. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. Art. ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. 45. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. vor fi f cute de pastorul bisericii. (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei. sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. (2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. 46. b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor. (3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual .

a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i. Teritorial sau Etnic . Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat . în edin e extraordinare. Teritoriale sau Etnice. recunoa terea prezbiterilor. În cazul neîntrunirii num rului statutar. (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie.5. (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . i e. ca urmare a sesiz rii scrise. Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. Comunitatea Regional . prezbiter. delegat de pastor. iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. sau de Comunitatea Regional . Teritoriale sau Etnice. 48. i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii. d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile. Art. diacon sau conduc tor de biseric . Teritorial sau Etnic . Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor. c. 27 alin. fac excep ie bisericile no u înfiin ate. 2. (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf. (6) În situa ii deosebite. . (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. . lit. III. f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv . d.

dispune de patrimoniul i de fondurile ei. în s li publice. sau pe stadioane. 53.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. orfelinate. în spiritul prezentului statut. (1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. persoanelor din afara ei care i -o solicit . 52.convoac Adunarea General a bisericii. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. alte unit i. tabere colare i de tineret. unit i de înv mânt. azile. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare. Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. unit i productive. spitale. . 49. unit i militare. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii. Art. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. Art. Biserica. de înv mânt. 55. prin slujitorii. Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. azile. societ i mi sionare. unit i de înv mânt religios de orice grad. case de odihn . Biserica poate înfiin a. Art. 50. Art. Biserica local prin Adunarea General . Pot participa i alte persoane. SEC IUNEA III. cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual . 54. pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. tipografii. 56.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. mijloace de informare în mas . cultural . f r nici un amestec din afar . precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. edituri. Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. 51. penitenciare. cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . Art. în alte spa ii amenajate special. cu cel pu in o s pt mân înainte. SEC IUNEA III. închiriat. pot fi organizate în aer liber. cu anun area în scris. Art. social -caritabil i administrativ gospod reasc . etc.

Art. 59. Conform înv turii Sfintelor Scripturi.1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. 63. unit i sanitare. i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult. În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. Art. Art. cu respectarea principiului biblic. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. de caritate i de odihn . cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . 58. cimitir confesional i alte bunuri. 57. 62. COMUNITATEA REGIONAL . Art. Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. Art. TERITORIAL . se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 60. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei. . din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. case pastorale i pentru personalu l de serviciu. Teritoriale sau Etnice. 61. Art. CAPITOLUL IV. ETNIC SEC IUNEA IV. cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania.

SEC IUNEA IV. 67. h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV. Înfiin area unei Comunit i Regionale. (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale.2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art. de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora. prev zut la Art. . a delega ilor tuturor bisericilor implicate. Art. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri. sau când situa ia o impune. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor. Atribu iile Comunit ii Regionale.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art.Art. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. apar inând unei anumite etnii. Organele de conducere ale Comunit ii Regionale. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. 65. precum i angajarea i plata personalului propriu. Bisericile Penticostale locale. cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . 66. Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire. din fondurile provenite de la acestea. având acela i scop. 64. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual .3. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art. 68. 62.

sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric . Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon . se compune din pre edinte. pân la completarea num rului statutar.Teritori ale sau Etnice. Teritoriale sau E tnice. sau Etnice. i mai mul i membri. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. (5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina. (3) Comitetul Comunit ii Regionale. unul sau doi vicepre edin i. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale.Teritoriale. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale. secretar. 69. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie.(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. . d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. Teritoriale sau Etnice. (1) Comitetul Comunit ii Regionale. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale.3. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar . b) alege Comitetul Comunit ii Regionale. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. sau Etnice. rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor.

Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale. vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat .3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale.3. Teritoriale sau Etnice. (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. (6) Secretarul efectueaz coresponden a. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. pe principiul deleg rii de autoritate. incapacitate fizic sau de alt natu r . Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii. în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV. (7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii.

Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. Art.. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare. societ i misionare. 76. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii. avizate de conducerea Comunit ii. Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate.Art. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . SEC IUNEA IV. Teritoriale sau Etnice. Comunitatea Regional . Teritoriale sau Etnice este rotund . unit i de înv mânt d e toate gradele. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. În cadrul Comunit ii Regionale. 73. studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus. 77. Teritorial sau Etnic . Art. vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii. r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i. Biroul permanent al Comunit ii Regionale. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei. (1) Comunitatea Regional . Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. ediruri. Art. azile pentru b trâni. 75. .. dup care urmeaz denumirea Comunit ii. tipografii. care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii. 71. La nivelul Comunit ii Regionale. sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional .4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art. Etnic . 70. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. 72. Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte.Teritorial . În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite.. privind moralitatea provenien ei acestora. Art. Teritoriale sau Etnice. tampila Comunit ii Regionale. Art. Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic. cu diametrul de 35 mm. iar pe un al doilea rând interior. Art.. Comunitatea Regional . În caz de dizolvare.. case de odihn . 74. se scrie în form rotund .. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei.

(1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . este format din toate bisericile penticostale locale. organizate în Comunit i Regionale. CAPITOLUL V. 79.C. constituindu - . cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.P ± B. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului.A.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art.patrimoniul Comunit ii Regionale.2 ADUNAREA GENERAL V. 78. (3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual.D. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani. Teritoriale sau Etnice. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente. (1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri.2. CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V.R. Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C. Teritoriale sau Etnice.

3. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Art. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . la care vor participa to i pastorii în exerci iu. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . la propunerea Consiliului Bisericesc.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art.3 CONSILIUL BISERICESC VI. drepturile omului. va fi condus de Comitetul Executiv. f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin . în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative. . b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate. 80. la propunerea Adun rii Generale. V. 81. i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . (4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . libertatea religioas . e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului.se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC .2. la propunerea Consiliului Bisericesc. condus de un pre edinte ales. vor fi prezidate de un birou de zi. care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani. (1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . între Adun rile Generale Elective.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori. format d in 5 membri. SEC IUNEA VI. d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri. mediul încojur tor i alte probleme de interes major.

. (4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . hot r te. asistat de secretarul general. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. sau de cel pu in jum tate dintre consilieri. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii. aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . sau de la morala cre tin . . înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. c. propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia. în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a.(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. (5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. f. a unei biserici sau a altei organiza ii membre. e. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie. analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora.3. h. V. descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. d. g. b. când situa ia o impune. evanghelice. excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . cu organiza ii penticostale. care s-a ab tut de la doctrina penticostal . în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv.

reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. În situa ii speciale. (4) Vicepre edin ii. l. trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz . j. stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens. eviden a necesar activit ii centrale. valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune. emite decizii cu privire la personalul angajat. la Comunit ile Regionale. asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia. care efectueaz coresponden a i ine la zi. (1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte. secretar general. El are în subordine pe secretarul executiv. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. ca instan de apel. ia orice alte hot râri în limita competen ei sale. Teritoriale sau Etnice i la nivel central. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. în rela iile oficiale. 82. în rela iile oficiale. iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale. Împreun cu pre edintele.i. SEC IUNEA VI. . doi vicepre edin i. m.4. El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k.4 COMITETUL EXECUTIV VI. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . . pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare.

a profesorilor de religie. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . . 83. ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c. sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. i are în subordine pe contabilul ef.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. VI. gradul. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase. (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f.4. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte. (6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. Forma. vicepre edinte. d.(5) Trezorierul. CAPITOLUL VII. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii. conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b. 84. Art. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice.

unit i de înv mânt superior. 85. (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. 88.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice. SEC IUNEA VII. Art. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local . respectiv. 87. SEC IUNEA VII. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. coala Duminical în cadrul Bisericii locale. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. . Facult i de teologie. c. care este rectorul unit ii de înv mânt. gr din e pentru pre colari. dup caz. Elevii primesc calificative sau note care. pentru disciplina Religie. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. b. Senatul este principalul for de conducere. Teritoriale. licee cu profil teologic. g. Etnice. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic. forma de înv mânt specific confesiunii. coli gimnaziale e. sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. Senatul este condus de c tre un pre edinte. reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL .Art. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. 86. coli primare d. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. f. la cerere. asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. unde ace tia frecventeaz . pot fi transmise colilor. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal.

1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art. Art. . 92. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. b. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. 90. Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte. Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii. Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu. SEC IUNEA VIII. potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale. CAPITOLUL VIII. sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. asigur diferite indemniza ii. 89. 94. Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. SEC IUNEA VIII. care devine Pre edintele Casei de Pensii. Art. acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului. 91. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII. 93. c.(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art.

potrivit principiului dreptului la liber expr imare. poate imprima casete audio. El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. CAPITOLUL XI. 95.CAPITOLUL IX. 98. Materialele muzicale. cu respectarea principiului biblic. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. etc. Art. azile. Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii.). poate tip ri diverse publica ii. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. case de tip familial. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. DISPOZI II FINALE Art. 96. 100. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament. CAPITOLUL X. compact discuri. . DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. centre de urgen . Teritoriale si Etnice. 101. cantine. centre de zi. centre de prevenire sau informare. Art. Art. 99. PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. Art. din ar i din str in tate. Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. 97. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita. centre maternale. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art.

cu diametrul de 35 mm.2005. care sunt subordonate acestuia. azile pentru b trâni. 105. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. 104. se scrie în form rotund . În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Art. Art. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. editur .Art. 103. societ i mi sionare. studiouri radio sau TV. . Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii. tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . 102. la Baia Mare. case de odihn . unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . unit i de înv mânt de orice grad. pot func iona comisii sau departamente de lucru. tipografie. în data de 23. Art.11. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful