STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 4. 2. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. parte integrant a prezen tului statut. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . 6. Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. 4.oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). De biserica local apar in bisericile filiale. are urm toarea componen : 1. constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. 7. 2. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . Dr. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. sector 5. 5. 5. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . CAPITOLUL II. Art. ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . Comunitatea Etnic din România. Art. Art. Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunitatea Regional din România. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. 81. 6. Carol Davila nr. este în capitala rii Bucure ti. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. 3. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. str. Art. Biserica local . Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere. 3. este autonom fa de stat.

ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III. accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re. într-un mod liber consim it. i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunitatea Regional .2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. Comunit ile Teritoriale. . Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. Art. la cererea Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. 8. sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. 10. b. oglindit în M rturisirea de credin . Comunit ile Etnice. CAPITOLUL III. bisericile penticostale locale. 12. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. În prealabil. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea. d. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv. Comunit ile Regionale. Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare. Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 11. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur . Art. c. 9.a. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt.

În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. cu diametrul de 35 mm. BETANIA. Teritoriale sau Etnice Art. Biserica local înceteaz s mai existe. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i. etc. în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. Art. se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. FILADELFIA. i situa ia o cere. depinde de biserica local . 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii. 16. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. Art. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . dup care ur meaz jude ul. Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. Stampila bisericii este rotund . în biseric local . se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc. 17. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. de exemplu BETEL. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i. 15. 19. 13. Art. se scrie în form rotund . Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. 18. ea poate solicita Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. sub form de cerc se scrie: Biserica. prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. . iar pe un al doilea rând interior. Art. Art. sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt.

conform Sfintelor Scripturi. . excludere. 21. Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric .. III. indiferent de motivul plec rii. Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin . de c tre pastorul bisericii. 25. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local . f cînd dovada na terii din nou. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii. sau deces. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii. Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face. Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice. împreun cu comitetul acesteia. Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Calitatea de membru este personal i netransmisibil .3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. 24. c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. 23. la cererea acestora.3. SEC IUNEA III. 22. Art. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. trebuie s cear transferul bisericii locale. Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris.3. 20. împreun cu comitet ul bisericii. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin . Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. Art. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor. cu drept de vot . numai într-o singur biseric . Un credincios poate fi membru în acela i timp. transfer. Art. Art.

III.REGULI I PROCEDURI Art. e. În desf urarea activit ii sale. unor persoane care tulbur serviciile divine. potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu.i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii.3. (1) Fiecare membru al bisericii. de c tre pastor sau conduc torul bisericii. poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s . c). Excluderea. s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat . s respecte pe ceilal i membri. este supus disciplinei acesteia. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. III. dup caz.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. e) excluderea. d). pe slujitorii bisericii. rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia. biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal . 26. se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale. . 27. b).4 DISCIPLINA MEMBRILOR.c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale. Sanc iunile prev zute la literele c.3. d. b) mustrare în fa a comitetului bisericii. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric . pe o perioad nedeterminat . d) retragerea tuturor drepturilor de membru. s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut .

c.2. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale. care frecventeaz serviciile divine ale bisericii. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu. dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens. b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale. prin contesta ie Comunit ii Regiona le. excluderea.3. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii. d) cere în scris s fie reprimit. aceasta se comunic Comunit ii Regionale. (3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. (4) Repunerea în drepturi. se face cu Comunit ii Regionale.d.lit. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat. În cazul reprimirii celui exclus. III. Teritoriale sau Etnice. ca organ ierarhic superior. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali. . Teritoriale sau Etnice. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate. 28. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin.e. c) se supune rânduielilor bisericii.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. tr irea nedemn din punct de vedere moral. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta. Sunt considera i apar in tori ai bisericii. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. Teritoriale sau Etnice.

SEC IUNEA III. Actul ordin rii nu se aplic femeilor. evangheli ti. 30. prin evangheliz ri publice sau de la om la om. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului. prooroci. . APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. a tinerilor i a copiilor. 1±13. pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i. care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice. apostoli. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor. Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii.2 ORDINAREA SLUJITORILOR.4. Ei pot fi. potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . 29. fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric . sau pastori coordonatori de zon .4 SLUJITORII BISERICII III. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. noilor converti i. 31.4. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. PREZBITERI ± slujitorii ordina i. 32. 3. precum i potrivit epistolei 1Tim. III.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. pastori asisten i. procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii. cu rug ciune i punerea mâinilor. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric . pastori de sector. p stori i înv tori.CONDI II I PROCEDURI Art. binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. 11±13. EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. prezbiteri i diaconi. Art. care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . Art. pastori coordonatori. care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii. Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4. ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi.

slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3. Teritoriale sau Etnice. 27 alin (2) lit.CONDI II I PROCEDURI . înfrânat. 1 ± 13: Tit 1. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii. 35. a. un bun conduc tor al propriei sale case. conform art. c. Art. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. s nu fie nou convertit. liber de dragostea de bani. s se in de Cuvântul adev rat. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. 33.4.i exercita slujba pentru care a fost investit. Art. s nu fie b t u .Art. y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. drept. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e. s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. y În slujirea lui: s fie ospitalier. trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii. 34. pastorii de c tre Comitetul Executiv. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i. s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b.d i e. b. d. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a. s fie vrednic de cinste. capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii. Apostolii(misionarii) i evangheli tii. s nu fie înc p ânat. s nu fie gâlcevitor. iubitor de bine. se face de c tre Adunarea General a bisericii. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat. s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c. III.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. s nu fie be iv. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a . în elept.c. blând.

Consiliul Bisericesc decide. În afar de ace tia. III. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare. slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz. 2.i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru. Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale.36. i . func ie de libertatea de con tiin . dac gravitatea situa iei o impune. modalitatea de solu ionare a rezolu iei. sau Etnic . înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus. Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art. Dac rezolu ia este aceea de suspendare.1 PASTORUL BISERICII Art. se retrage legitima ia de slujitor. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a. aprobat de Adunarea General a bisericii. Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus. potrivit procedurii de contencios. în func ie de nevoi i de posibilit i. În rela ia cu autorit ile de stat. 36. abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. Teritorial . conform statului de func ii. Pe perioada suspend rii. verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei. Teritorial . abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e. (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional . cât i în cazul revoc rii. Art. 39.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. la cererea Comitetului bisericii. Art. prin hot r re definitiv . 38. alin.5. sau Etnic . 40. biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art.4.Art. SEC IUNEA III. 37.35. Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala. Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu.

apoi ca prezbiter. 44. Art. delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului. în cadrul Comunit ii Regionale. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art. Pastorii coordonatori de zon . pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. În vederea bunei desf ur rii a activit ii.de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Etnice sau Teritoriale. c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . Art. Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i. în raport cu num rul de membri ai bisericii. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin .2 COMITETUL BISERICII . au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor. f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon. 41. III. iar în lipsa sa. ales de asemenea de Adunarea General . Art. p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. 42.5. 43.

(2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. efectueaz coresponden a. v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. vor fi f cute de pastorul bisericii. acolo unde nu este un pastor localnic. din secretar. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia. (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. (3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual . Art. a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. con duc tor. doi cenzori i mai mul i membri. sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. în caz de abateri îngrije te de s raci. 46. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal. pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. casier. Adunarea Gen eral a bisericii. Teritoriale.Art. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. p streaz banii i alte valori. c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei. 45. dup cum decide Adunarea General . iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. Cu avizul Comunit ii Regionale. 47. b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor.

Teritoriale sau Etnice. (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie. . Comunitatea Regional . i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii. iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. recunoa terea prezbiterilor. În cazul neîntrunirii num rului statutar. (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . III. 2.5. prezbiter.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv . f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. Art. d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile. (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . c. dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor. lit. în edin e extraordinare. (6) În situa ii deosebite. ca urmare a sesiz rii scrise. fac excep ie bisericile no u înfiin ate. sau de Comunitatea Regional .3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor. Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. d. motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. 48. a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat . Teritorial sau Etnic . e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf. i e. diacon sau conduc tor de biseric . . Teritorial sau Etnic . delegat de pastor. 27 alin.

SEC IUNEA III. membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual .convoac Adunarea General a bisericii. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii. 56. social -caritabil i administrativ gospod reasc . SEC IUNEA III. precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . tipografii. prin slujitorii. cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. 49. cu cel pu in o s pt mân înainte. f r nici un amestec din afar . închiriat. etc.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. Art. Art. case de odihn . pot fi organizate în aer liber. unit i productive. spitale. Biserica local prin Adunarea General . cultural . mijloace de informare în mas . societ i mi sionare. Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. Art. în alte spa ii amenajate special. alte unit i. Art. 52. unit i de înv mânt. Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . tabere colare i de tineret. (1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. azile. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. unit i de înv mânt religios de orice grad. 54. orfelinate. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. Art. persoanelor din afara ei care i -o solicit . . pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. de înv mânt. Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. penitenciare. 51. 55. organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. azile. Pot participa i alte persoane. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte. 50. 53. cu anun area în scris. dispune de patrimoniul i de fondurile ei. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare. unit i militare. sau pe stadioane. în s li publice. Biserica poate înfiin a. Art. Biserica. edituri. în spiritul prezentului statut.

Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei.1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. TERITORIAL . Conform înv turii Sfintelor Scripturi. cimitir confesional i alte bunuri. 62. Art. cu respectarea principiului biblic. 59. Art. Art. fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale. mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. . Teritoriale sau Etnice. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . CAPITOLUL IV. case pastorale i pentru personalu l de serviciu. COMUNITATEA REGIONAL . Art. unit i sanitare. 58. 60. 57. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania.Art. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. 63. a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. 61. Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. ETNIC SEC IUNEA IV. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. de caritate i de odihn . cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult.

68. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual . h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV. 64. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale.2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art. 67. Bisericile Penticostale locale. (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art. SEC IUNEA IV. Atribu iile Comunit ii Regionale. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . Organele de conducere ale Comunit ii Regionale. a delega ilor tuturor bisericilor implicate. Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire. de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora. precum i angajarea i plata personalului propriu.3. 65. sau când situa ia o impune. prev zut la Art. din fondurile provenite de la acestea. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. având acela i scop. . apar inând unei anumite etnii. 62. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. 66. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc.Art. Înfiin area unei Comunit i Regionale. Art.

Teritoriale. Teritoriale. unul sau doi vicepre edin i. (1) Comitetul Comunit ii Regionale. (5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. pân la completarea num rului statutar. Teritoriale sau E tnice. sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. b) alege Comitetul Comunit ii Regionale. Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon . rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar . d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie. se compune din pre edinte. secretar. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. . se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric .2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale. b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina. sau Etnice.(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. (3) Comitetul Comunit ii Regionale.3. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. Teritoriale sau Etnice. 69. sau Etnice. Teritoriale sau Etnice. cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. i mai mul i membri. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale.Teritori ale sau Etnice.

3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . Teritoriale sau Etnice. (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale.3. pe principiul deleg rii de autoritate. incapacitate fizic sau de alt natu r . întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat . (6) Secretarul efectueaz coresponden a. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale. vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. (7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii. Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv. în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV. Teritoriale sau Etnice.

Teritoriale sau Etnice este rotund . Art. Teritoriale sau Etnice. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. societ i misionare.. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale. r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i. unit i de înv mânt d e toate gradele. tampila Comunit ii Regionale. tipografii. care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii. Teritoriale sau Etnice. Art. studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus. azile pentru b trâni.. sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional . Art. Teritorial sau Etnic . Art.. se scrie în form rotund . cu diametrul de 35 mm. Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic. 77. avizate de conducerea Comunit ii. vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii.. case de odihn . 72. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar .. Comunitatea Regional . Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. Art. dup care urmeaz denumirea Comunit ii.Art. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. În cadrul Comunit ii Regionale. iar pe un al doilea rând interior. .4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas .Teritorial .. Biroul permanent al Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte. ediruri. 74. 76. SEC IUNEA IV. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii. 70. 75. Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. (1) Comunitatea Regional . 73. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. În caz de dizolvare. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei. Art. Comunitatea Regional . intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite. La nivelul Comunit ii Regionale. 71. privind moralitatea provenien ei acestora. Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei. Etnic .

constituindu - . 78.2. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual. CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art.R. 79.A. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului. (3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V. Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC .2 ADUNAREA GENERAL V. Teritoriale sau Etnice. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani. organizate în Comunit i Regionale. este format din toate bisericile penticostale locale.D. Teritoriale sau Etnice.patrimoniul Comunit ii Regionale. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente.P ± B. (1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.C. CAPITOLUL V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art. (1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri.

SEC IUNEA VI. la propunerea Adun rii Generale. (4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC .2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. 80. la care vor participa to i pastorii în exerci iu. care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani.se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC .2. vor fi prezidate de un birou de zi. drepturile omului. în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . format d in 5 membri. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . la propunerea Consiliului Bisericesc. . e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului.3. cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate. va fi condus de Comitetul Executiv. f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin . la propunerea Consiliului Bisericesc. (1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri. V. mediul încojur tor i alte probleme de interes major. între Adun rile Generale Elective. libertatea religioas . condus de un pre edinte ales. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . Art. b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv. 81.3 CONSILIUL BISERICESC VI.

delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. d. aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia.3. sau de la morala cre tin . f. hot r te. cu organiza ii penticostale. când situa ia o impune. asistat de secretarul general. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. . (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . sau de cel pu in jum tate dintre consilieri.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a.(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. a unei biserici sau a altei organiza ii membre. c. evanghelice. . excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . g. h. b. (4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. V. ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie. care s-a ab tut de la doctrina penticostal . îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv. dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora. (5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. e. în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii.

El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens. emite decizii cu privire la personalul angajat. El are în subordine pe secretarul executiv. Teritoriale sau Etnice i la nivel central. doi vicepre edin i. (4) Vicepre edin ii. aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k. reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . . ia orice alte hot râri în limita competen ei sale. j.4. în rela iile oficiale. . valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune. eviden a necesar activit ii centrale. secretar general. stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .4 COMITETUL EXECUTIV VI. în rela iile oficiale. trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare. 82. l. asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia.i. SEC IUNEA VI. Împreun cu pre edintele. la Comunit ile Regionale. revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz . care efectueaz coresponden a i ine la zi. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv. m. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . În situa ii speciale. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale. (1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte. ca instan de apel.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art.

83. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase.(5) Trezorierul. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII. Forma. 84. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte. CAPITOLUL VII. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. a profesorilor de religie. sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e. i are în subordine pe contabilul ef. gradul. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . (6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce. (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice. Art. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor.4. . d. conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. VI. aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f. vicepre edinte.

coli gimnaziale e. Elevii primesc calificative sau note care. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL . sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal. pentru disciplina Religie. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. Senatul este principalul for de conducere. SEC IUNEA VII.Art. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. Senatul este condus de c tre un pre edinte. 85. dup caz. la cerere. unit i de înv mânt superior. . pot fi transmise colilor. Teritoriale. SEC IUNEA VII.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice. asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. 87. c. unde ace tia frecventeaz . Etnice. Art. g. gr din e pentru pre colari. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local . b. 88. licee cu profil teologic. 86. f. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i. coli primare d. respectiv. forma de înv mânt specific confesiunii. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic. coala Duminical în cadrul Bisericii locale. (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. care este rectorul unit ii de înv mânt. Facult i de teologie.

Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii. 92. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii. CAPITOLUL VIII. 90. SEC IUNEA VIII. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art. 94. Art. Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art. 93. SEC IUNEA VIII. Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a. 91. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII. asigur diferite indemniza ii. . acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului. 89. potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale. c. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii. Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art. b.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. care devine Pre edintele Casei de Pensii.(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc. Art.

El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. Art. DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. centre de zi. Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art. centre maternale. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. case de tip familial. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. DISPOZI II FINALE Art. centre de prevenire sau informare. Art. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. centre de urgen . 97. Art. 96. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. 99. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. . etc. Teritoriale si Etnice.CAPITOLUL IX. CAPITOLUL X. poate tip ri diverse publica ii. cu respectarea principiului biblic. Materialele muzicale. 98. 101. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . CAPITOLUL XI. cantine. din ar i din str in tate. azile. 100.). compact discuri. potrivit principiului dreptului la liber expr imare. Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. poate imprima casete audio. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. 95. unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament. ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita. Art.

se scrie în form rotund . Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii. în data de 23. . tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse. 103. editur . cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . societ i mi sionare. care sunt subordonate acestuia.2005. Art.Art.11. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . case de odihn . 105. 102. cu diametrul de 35 mm. 104. Art. Art. azile pentru b trâni. Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. unit i de înv mânt de orice grad. tipografie. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. studiouri radio sau TV. la Baia Mare. Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . pot func iona comisii sau departamente de lucru.