STATUTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ­ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND C ULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL CAPITOLUL III BISERICA LOCAL ;
SEC IUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE SEC IUNEA III.2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE SEC IUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III.2.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR III.2.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE SEC IUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR;CONDI II I PROCEDURI III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR SEC IUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III.4.1 PASTORUL BISERICII III.4.2 COMITETUL BISERICII III.4.3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII SEC IUNEA III.6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE

SEC IUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

CAPITOLUL IV COMUNITATEA REGIONAL , TERITORIAL , ETNIC ;CONSTITUIRE I ORGANIZARE
SEC IUNEA IV.1 CONSTITUIRE SEC IUNEA IV.2 ATRIBU IILE COMUNIT SEC IUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNIT II II

IV.3.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE IV.3.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE IV.3.3 PRE EDINTELE COMUNIT II REGIONALE IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE SEC IUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNIT II

CAPITOLUL V CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE SEC IUNEA V.2 ADUNAREA GENERAL V.2.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.2.2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE SEC IUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC V.3.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.3.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC SEC IUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV V.4.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE V.4.2 PRE EDINTELE V.4.3 SECRETARUL GENERAL V.4.4 VICEPRE EDIN I V.4.5 TREZORIER V.4.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV

CAPITOLUL VI ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL
SEC IUNEA VII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNV COALA DUMINICAL SEC IUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNV PENTICOSTAL MÂNTULUI ÎN BISERICA LOCAL ; MÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL

CAPITOLUL VIII CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL
SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE SEC IUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII SEC IUNEA VIII.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII

CAPITOLUL IX ASISTEN A SOCIAL ÎN CULTUL PENTICOSTAL
SEC IUNEA IX.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAPITOLUL X PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

CAPITOLUL XI DISPOZI II FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
SEC IUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal are la baz urm toarele principii:

Principiul garant rii dreptului la libertatea de gândire, de con tiin i religie al oric rei persoane de pe teritoriul României potrivit Constitu iei i tratatelor religioase la care România este parte, reprezint un principiu fundamental în activit atea Cultului Cre tin Penticostal. Principiul non-discrimin rii. Nici o persoan nu poate fi pus în situa ie de inferioritate pentru credin a sau aparten a sa la o grupare, asocia ie religioas sau cult, ori pentru exercitarea libert ii religioase. Dobândirea i exercitarea drepturilor religioase se realizeaz f r constrângere, în baza legii i a prezentului statut. Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Cre tin Penticostal este autonom. Exercitarea credin ei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare i func ionare. Principiul egalit ii. Cultele legal recunoscute sunt egale în fa a legii i autorit ilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Cre tin Penticostal cu alte culte sau organiza ii se realizeaz în baza respectului reciproc. Principiul conformit ii la normele moral -cre tine. Libertatea religioas reprezint dreptul oric rei persoane de a- i manifesta credin a religioas în mod individual sau în public în cadrul Cultului, f r restrângeri sau restric ii. Norma de baz în exercitarea credin ei penticostale este Sf nta Scriptur i Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Penticostal înso it de M rturisirea de Credin . P rin ii, tutorii sau al i reprezentan i legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educa ia religioas a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
SEC IUNEA I.2 CONSIDERA II DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL Art. 1. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România se fundamenteaz pe înv turile Sfintelor Scripturi. În toate actele i publica iile

6. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. constituit dintr-un num r de cel pu in 20 de membri. Institutul Teologic Penticostal i alte unit i de înv mânt de alt rang. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite zone geografice din ar . sunt cele cuprinse în M rturisirea de credin anexat . str. format dintr-un num r de biserici locale apar inând unei anumite etnii. Dr. Casa de pensii i ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România Art. De biserica local apar in bisericile filiale. 6. 81. Carol Davila nr. are urm toarea componen : 1. Comunitatea Etnic din România. 4. respect Constitu ia i legile rii potrivit principiului conformit ii legilor fa de normele i valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptur . constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Biserica local .oficiale denumirea este: CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC DIN ROMÂNIA (CCP ± BDAR). Comunitatea Regional din România. CAPITOLUL II. sector 5. Art. 5. 5. Art. 2. este în capitala rii Bucure ti. 3. format dintr-un num r de biserici locale din una sau mai multe ri. este format din toate bisericile locale din ar i din str in tate care în mod liber au adoptat M rturisirea de credin penticostal i se organizeaz i func ioneaz dup prezentul statut. Principiile de credin ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. parte integrant a prezen tului statut. ORGANIZAREA CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL Art. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Comunitatea Teritorial din Diaspora constituit în baza unei hot râri a Consiliului Bisericesc. Art. 2. care se pot constitui i cu mai pu in de 20 de membri. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 4. Art. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 3. cu posibilitatea de a se schimba atunci când situa ia o cere. 7. este autonom fa de stat. Structura de conducere a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este format din: . Sediul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.

12. într-un mod liber consim it. bisericile penticostale locale. Biserica penticostal local are autonomie func ional în condi iile prezentului statut i are ca norm de credin i practic cre tin Sfânta Scriptur .a. 11. i c dispun de spa iu necesar func ion rii ca biseric . d. c. 9. oglindit în M rturisirea de credin . .2 CONSTITUIRE I ORGANIZARE Art. la cererea Comunit ii Regionale. 10. accept i respect M rturisirea de credin i Statutul de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Adunarea General Consiliul Bisericesc Comitetul Executiv Biroul Permanent Art. Institutul Teologic Penticostal i Casa de Pe nsii i Ajutoare. sunt persoane juridice i se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului statut. prin îndemnul i c l uzirea Duhului Sfânt. BISERICA LOCAL SEC IUNEA III. Biserica penticostal local se constituie prin hot rârea Adun rii G enerale de Constituire a bisericii i func ioneaz în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE Art. Art. Comunit ile Etnice. Biserica penticostal local este gruparea de credincio i ca re. 8. pe baza autoriza iei eliberate de Comitetul Executiv. Art. b. Teritorial sau Etnic se va convinge dac credincio ii care solicit autorizarea cunosc. cre terea spiritual i educarea credincio ilor r spândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierdu i practicarea actelor de cult i a p rt iei fr e ti ajutorarea celor în nevoi. accept i respect prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. În prealabil. a) b) c) d) e) f) Scopurile esen iale ale Bisericii penticostale locale sunt: glorificarea lui Dumnezeu p strarea nealterat i propov duirea înv turii Sfintelor Scripturi ucenicizarea. Comunitatea Regional . Comunit ile Regionale. CAPITOLUL III. Teritoriale sau Etnice i se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului. ca manifestare a dragostei cre tine SEC IUNEA III. Comunit ile Teritoriale.

Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. 13. Desprinderea dintr-o biseric penticostal a unui grup de credincio i. Art. a unei biserici dintr -o alt confesiune religioas care accept i practic înv tura penticostal . prin semn tura pastorului i cea a secretarului sau a unui delegat al acestora. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . 16. i situa ia o cere. Teritoriale sau Etnice i în urma unei monitoriz ri de minim un an de zile. cu diametrul de 35 mm. Art. Stampila bisericii este rotund . Atunci când biserica local constat c sunt îndeplinite condi iile necesare. Teritoriale sau Etnice Art. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. dac nu apar ine unei Comunit i Regionale. Teritoriale sau Etnice i numai atunci când aceast ac iune contribuie la progresul lucr rii lui Dumnezeu. depinde de biserica local . 15. de exemplu BETEL. etc. Art. dup care ur meaz jude ul. la solicitarea i cu avizul Comunit ii Regionale. Biserica penticostal local este legal angajat fa de ter i. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Autorizarea în cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. Modelul stampilei este unic i se afl la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolic Penticostal din România. atunci când scop urile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite. ea poate solicita Comunit ii Regionale. Biserica local înceteaz s mai existe. în biseric local . Teritoriale sau Etnice schimbarea autoriz rii bisericii filiale. tampila poate cuprinde de asemenea denumirea sp ecific a bisericii. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Art. în vederea înfiin rii în aceea i localitate a unei noi biserici. i dup ce s -au epuizat toate demersurile în solu ionarea crizei. BETANIA. FILADELFIA. Art. se scrie în form rotund . iar pe un al doilea rând interior. . 19. 14 Nici o biseric local nu poate apar ine Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. 17. 18. se face cu aprobarea Comunit ii Regionale. se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc.În acelea i condi ii va fi autorizat i biserica filial care îns din punct de vedere spiritual i administrativ. sub form de cerc se scrie: Biserica. sau când Comunitatea Regional constat c biserica nu mai respect prezentul Statut. Art.

Se accept transferul de membri în bisericile penticostale i a credincio ilor din alte biserici evanghelice. care accept M rturisirea de credin i practica Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. Art. . c) accept prezentul Statut de organizare i func ionare al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România d) se înscrie în eviden ele de membri ale bisericii. 25. III. transfer. sau deces. Analiza i decizia cu privire la cerea de transfer se face de c tre p storul bisericii.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE III. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu. trebuie s cear transferul bisericii locale. Drepturile membrilor bisericii locale sunt: a) s participe la slujbele bisericii b) s participe la Adun rile Generale ale bisericii. SEC IUNEA III. împreun cu comitet ul bisericii. b) l-a m rturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn i Mântuitor. la cererea acestora.3. excludere. Calitatea de membru este personal i netransmisibil . conform Sfintelor Scripturi. Calitatea de membru al bisericii înceteaz prin retragere. 22. 24. f cînd dovada na terii din nou. indiferent de motivul plec rii. 23. Un credincios poate fi membru în acela i timp. Art.2 DREPTURILE MEMBRILOR Art. Retragerea ca membru trebuie s fie comunicat conducerii bisericii în scris. 21. 20. Credincio ii penticostali se pot transfera la cerere scris într -o alt biseric . Art. de c tre pastorul bisericii.1 DOBÂNDIREA CALIT II DE MEMBRU Art. Art. numai într-o singur biseric . Calitatea de membru al bisericii locale se dobânde te de c tre persoana care: a) s-a întors la Dumnezeu cu poc in i credin . Acceptul pentru botezul în ap a persoanelor nou convertite se face. iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absen ei din biserica local . Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de preg tire biblic în vederea însu irii adev rurilor de baz ale vie ii de credin . Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor i valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii i nici urma ii lor. cu drept de vot . Membrii care pleac din localitate sau din ar pentru o perioad mai mare de 3 luni.3. împreun cu comitetul acesteia..

c) s fie ale i în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu i în func ie de calit ile spirituale i capacit ile intelectuale. b) mustrare în fa a comitetului bisericii. s respecte pe ceilal i membri. s frecventeze cu regularitate serviciile divine i s . biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului. III. se aduc la cuno tin celui în cauz i se comunic Adun rii Generale.3. d).3. s tr iasc în spiritul înv turilor Sfintelor Scripturi i s respecte prezentul Statut . pe slujitorii bisericii. Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt: a). Excluderea.REGULI I PROCEDURI Art. În desf urarea activit ii sale. b). poate fi înso it de interdictia accesului persoanei excluse în loca ul de cult al bisericii care a decis excluderea. dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioad determinat .4 DISCIPLINA MEMBRILOR. . 27. c). (1) Fiecare membru al bisericii. c) retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biseric . pe o perioad nedeterminat . unor persoane care tulbur serviciile divine. Sanc iunile prev zute la literele c. este supus disciplinei acesteia. dup caz. e) excluderea. de c tre pastor sau conduc torul bisericii. 26.i aduc contribu ia la împlinirea menirii bisericii. Disciplina bisericeasc se exercita de c tre conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu urm toarele scopuri: a) pentru a p stra s n tatea moral i spiritual a bisericii b) pentru a p stra unitatea i armonia în cadrul bisericii c) pentru a îndemna la poc in i a recupera pe cel c zut d) pentru a p stra ne tirbit m rturia bisericii în fa a lumii (2) Formele de disciplinare care se aplic în biseric sunt: a) mustrare personal . potrivit cu înv tura Sfintelor Scripturi i cu nevoile lucr rii lui Dumnezeu. d. d) s li se oficieze actele de cult de care au nevoie e) s beneficieze de asisten spiritual din partea bisericii f) s se poat transfera într-o alt biseric la cerere. d) retragerea tuturor drepturilor de membru.3 OBLIGA IILE MEMBRILOR Art. s contribuie cu regularitate la sus inerea financiar a bisericii prin zeciuieli i dona ii. e. se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii. rânduiala bisericii locale i s se supun hotrârilor conducerii acesteia. III.

(3) confirmarea abateri: a) b) Aplicarea formei extreme de disciplinare. Teritoriale sau Etnice. pent ru urm toarele c derea în p cate grave i tr irea în p cat. III. Sunt considera i apar in tori ai bisericii. tr irea nedemn din punct de vedere moral. Apar in torii au obliga ia de a se încadra în disciplina i în rânduiala bisericii locale.2. atunci când acesta: a) se c ie te din toat inima de abaterile sale. d) subminarea cu premeditare a unit ii i autorit ii bisericii prin producerea de dezbin ri sau prin r spândirea de zvonuri care pot duce la aceasta.e. b) face dovada c via a lui s-a îndreptat i c a fost iertat de Domnul pentru faptele sale.lit.Persoana fa de care s-a aplicat o form de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris. e) neparticiparea la via a bisericii prin absen a îndelungat i voit de la serviciile divine. aceasta se comunic Comunit ii Regionale. în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii. se face de c tre pastor împreun cu Comitetul bisericii. prin contesta ie Comunit ii Regiona le. Teritoriale sau Etnice. dar care i-au exprimat op iunea scris în acest sens.d. se face cu Comunit ii Regionale.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE Art. (4) Repunerea în drepturi. tr ire care aduce prejudicii grave bisericii i lucr rii lui Dumnezeu. Teritoriale sau Etnice. c) se supune rânduielilor bisericii. respectiv reprimirea celui pus sub disciplin conform alin. ca organ ierarhic superior. . În cazul reprimirii celui exclus. d) cere în scris s fie reprimit. 28.3. urm torii: a) minorii neboteza i din familiile credincio ilor penticostali.c. Apar in torii beneficiaz de urm toarele drepturi: a) s participe la slujbele bisericii. c) r spândirea de înv turi i practici contrare adev r ului biblic. Atât excluderea cât i reprimirea vor fi consemnate într -un proces verbal i operate în eviden ele de membri ale bisericii. excluderea. b) s beneficieze de îndrumare spiritual din partea bisericii. care frecventeaz serviciile divine ale bisericii. b) persoanele care frecventeaz în mod constant serviciile religioase i înc nu au fost botezate.

SEC IUNEA III. pastori asisten i. . PREZBITERI ± slujitorii ordina i. EVANGHELI TI ± slujitorii recunoscu i i trimi i de biseric s r spândeasc Evanghelia pentru mântuirea celor pierdu i. sub îndrumarea pastorului i care se ocup de problema ajutor rilor în biseric . ÎNV TORI ± slujitorii recunoscu i de biseric . Biserica penticostal recunoa te slujbele spirituale din biseric potrivit epistolei c tre Efeseni 4. pentru a înt ri bisericile mai mici sau/ i pentru a desf ura activit i cu caracter social -umanitar. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preo ia tuturor credincio ilor. pot sluji ca: PASTORI ± slujitorii ordina i.4 SLUJITORII BISERICII III. prezbiteri i diaconi.4. III. precum i potrivit epistolei 1Tim. procedând la investirea în lucrarea divin dup caz. prin recunoa tere sau prin actul ordin rii. 3. potrivit cu darul încredin at lui de Dumnezeu i recunoscut de biseric . 30. 1±13. Ei trebuie s fie în stare s predea corect i eficient înv turile Sfintelor Scripturi. Credincio ii care dovedesc maturitate spiritual i calit i de slujire menite s contribuie la des vâr irea spiritual a celorlal i membri ai bisericii. din partea lui Dumnezeu i de a o recunoa te. Ei pot fi. cu rug ciune i punerea mâinilor. care comunic mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea sl ujbei profetice. 32. fiecare credincios este chemat s slujeasc în biseric . care se ocup de educa ia biblic a membrilor bisericii. PROOROCI ± slujitorii recunoscu i de biseric . a tinerilor i a copiilor. Art. care r spund de toate problemele spirituale i administrative ale bisericii i oficiaz toate actele de cult. binecuvânt rile de copii i înmormânt rile. p stori i înv tori. evangheli ti. Pastorii împreun cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specific a fiec rui slujitor. 29. 11±13. Actul ordin rii nu se aplic femeilor. APOSTOLI(MISIONARI) ± slujitorii trime i de biseric în ar sau în str in tate pentru a înfiin a biserici noi într -o alt cultur prin r spândirea Evangheliei. DIACONI ± slujitorii ordina i care oficiaz numai Cina Domnului. noilor converti i. apostoli. 31. sau pastori coordonatori de zon .4.CONDI II I PROCEDURI Art.2 ORDINAREA SLUJITORILOR. prin evangheliz ri publice sau de la om la om.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI Art. pastori coordonatori. Art. prooroci. care oficiaz toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor. pastori de sector.

iubitor de bine. Teritoriale sau Etnice. s se in de Cuvântul adev rat. s nu fie înc p ânat. s nu fie gâlcevitor.3 PIERDEREA CALIT II DE SLUJITOR. liber de dragostea de bani. vor fi examina i de asemenea din punct de vedere doctrinar de c tre conducerea Comunit ii Regionale. b. s nu fie b t u . slujitorii propu i pentru a fi ordina i trebuie s îndeplineasc criteriile prev zute de Scriptur (1 Timotei 3.d i e. (3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi format din cel pu in trei pastori în cazul ordin rii pastorilor i prezbiterilor i de cel pu in doi pastori în cazul ordin rii diaconilor. 33. s fie boteza i cu Duhul Sfânt i plini de Duhul Sfânt b. y În rela iile sale interpersonale: s aib o bun reputa ie în afara bisericii.Art.c. 27 alin (2) lit. înfrânat. 1 ± 13: Tit 1. s fie vrednic de cinste. 35. a. s nu fi fost sanc iona i disciplinar pe linie bisericeasc . drept. III. un bun conduc tor al propriei sale case. Teritoriale sau Etnice.i exercita slujba pentru care a fost investit. s nu fie be iv. Art. prezbiterii i diaconii de c tre conducerea Comunit ii Regionale. c. Art. y În via a familiei sale trebuie s fie: b rbatul unei singure neveste. se face de c tre Adunarea General a bisericii. blând. Apostolii(misionarii) i evangheli tii. la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel pu in 2/3 din num rul membrilor prezen i. pastorii de c tre Comitetul Executiv. în elept. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate f a de Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România i va primi o legitima ie care îi atest dreptul de a . capabil s înve e pe al ii (2) În vederea ordin rii sau recunoa terii. conform art. d.CONDI II I PROCEDURI . s fie c s tori i i s aib o bun m rturie în familie c. y În via a lui spiritual trebuie s fie: sfânt. 34.4. slujitorii propu i vor fi exemina i din punct de vedere doctrinar dup cum urmeaz : a. trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii. s nu aib antecedente incompatibile cu cal itatea de slujitor ordinat e. y În slujirea lui: s fie ospitalier. s nu fie nou convertit. (1) Slujitorii propu i pentru a fi ordina i. Aprobarea slujitorilor în vederea ordin rii. 6 ± 9): y În via a lui personal trebuie s fie: cump tat.

se retrage legitima ia de slujitor. alin.Art. (1) Biserica hot r te angajarea slujitorilor men iona i mai sus. conform statului de func ii. III.36.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE III. Slujitorii bisericii sunt datori s p streze secretul m rturisirii personale.35. 38. modalitatea de solu ionare a rezolu iei. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendat din urm toarele motive: a. Art. atunci când biserica local nu are capacitatea s fac acest lucru. Teritorial .i revizuie te comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspend rii. Comitetul Bisericii anun Comunitatea Regionala. Finalizarea cercet rii se va face în baza unei rezolu ii. Dac rezolu ia este aceea de suspendare. aprobat de Adunarea General a bisericii. în func ie de nevoi i de posibilit i. (2) Angajarea personalului se face de c tre Comunitatea Regional . sau Etnic . sau Etnic . abateri de la prevederilor prezentului S tatut d. înc lcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii c.4. Calitatea de slujitor poate fi revocat în situa iile enun ate în art. la cererea Comitetului bisericii. (1) Biserica penticostal local este condus de pastorul ales de Adunarea General a bisericii i confirmat de Comunitatea Regional . Consiliul Bisericesc decide. Etnic sau Teritorial asupra necesit ii de declan are a procedurii de suspendare.5. abateri grave sau repetate de la conduita spiritual personal e. func ie de libertatea de con tiin . În afar de ace tia. SEC IUNEA III. i . 39. 36. 40. biserica mai poate angaja personal administrativ i de specialitate.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR Art. Teritorial . Revocarea opereaz de asemenea dac în intervalul suspend rii persoana în cauz nu. verific nd condi iile de legalitate i legitimitate a cauzei. cât i în cazul revoc rii. Procedura revoc rii se realizeaz potrivit art. potrivit procedurii de contencios. Pe toat durata procesului de suspendare p r ile implicate în cauz au dreptul la contesta ie. 2. 37. ea va fi înaintat Comitetului Executiv care va delibera asupra situa iei. În rela ia cu autorit ile de stat. slujitorul poate invoca secretul m rturisirii dup caz. prin hot r re definitiv .1 PASTORUL BISERICII Art. neîndeplinirea sistematic a atribu iilor de slujire (2) Atunci când situa ia o impune i în cazurile enumerate mai sus. Art. Pe perioada suspend rii. înc lcarea condi iilor biblice care au stat la baza ordin rii b. dac gravitatea situa iei o impune.

Art. în cadrul Comunit ii Regionale. 42.5. precum i a tuturor compartimentelor bisericii g) oficierea actelor de cult. iar în lipsa sa. 41. 44. Etnice sau Teritoriale. Pastorii de sector au atribu iile pastorilor care deservesc bisericile locale. ori de la rânduiala duhovniceasc a Bisericii Penticostale i propune analizarea acestora de c tre Comitetul Comunit ii Regionale sau de Comisia de disciplin .2 COMITETUL BISERICII . În vederea bunei desf ur rii a activit ii. Art. ocazii în care poate solicita ajutorul celorlal i slujitori ordina i Art.de Comitetul Executiv al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. b) Prime te sesiz rile pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduial duhovniceasc i se implic în rezolvarea lor. III. apoi ca prezbiter. Nimeni nu poate fi promovat direct pastor. f r a fi îndeplinit o stagiatur în slujba de diacon. 43. în raport cu num rul de membri ai bisericii. Pastorii coordonatori de zon . Pastorul bisericii are urm toarele atribu ii: a) predicarea i înv area Sfinte lor Scripturi b) preg tirea i îndrumarea celorlal i slujitori ai bisericii c) organizarea i îndrumarea activit ilor spirituale i administrative ale bisericii. p storirea membrilor bisericii d) coordonarea serviciilor divine la care este preze nt e) prezidarea edin elor Comitetului. Art. Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lâng pastorul coordonator i unul sau mai mul i pastori asisten i. dar le exercit în mai multe biserici care alc tuiesc un sector de slujire. c) Sesizeaz pre edintele Comunit ii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina s n toas . ales de asemenea de Adunarea General . inând cont de responsabilit ile celorlal i slujitori si conlucrând armonios cu ace tia. Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii. Ace tia ajut nemijlocit la îndeplinirea atribu iilor pastorale i preiau responsabilit ile ce le sunt delegate de c tre pastorul coordonator. au urm toarele atribu ii: a) Supravegheaz i îndrum activitatea spiritual i administrativ a bisericilor din teritoriul a cel pu in un judet. pot func iona pastori de sector sau pastori coordona tori de zon . delegarea acestei responsabilit i unui alt slujitor din comitetul bisericii f) coordonarea activit ii membrilor comitetului.

b) s aib o m rturie demn în ce prive te familia lor. a) b) c) d) e) f) g) Atribu iile comitetului bisericii sunt: conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului. ine registrele de casa i de banc la zi i efectueaz pl i în baza hot rârilor comitetului. casier. doi cenzori i mai mul i membri. potrivit competen elor ce îi sunt delegate de c tre acesta. (2) Propunerile candida ilor pentru a fi ale i în noul Comitet. poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerci iu. Cu avizul Comunit ii Regionale. Art.Art. Teritoriale. din secretar. dup cum decide Adunarea General . c) s aib capacitatea i disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredin ate . v duve i orfani întocme te bugetul bisericii i îl supune spre aprobare Adun rii Generale rezolv orice alte sarcini încredin ate de Adunarea General Art. 45. respectiv a dispozi iilor de plat semnate de cei în drept. acolo unde nu este un pastor localnic. vor fi f cute de pastorul bisericii. sau Etnice în caz de excep ie casierul poate fi i din afara comitetului. în caz de abateri îngrije te de s raci. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor. (2) Pastorul coordoneaz activitatea comitetului bisericii. 47. (3) Secretarul ine eviden a membrilor bisericii. (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. p streaz banii i alte valori. (4) Casierul r spunde de gestiunea casieriei. pe tot timpul mandatului încredin at stabile te direc iile i obiectivele de dezvoltare ale bisericii urm re te respectarea bunei rânduieli în biseric împreun cu pastorul hot r te i aplic m surile de disciplinare a membrilor. efectueaz coresponden a. Adunarea Gen eral a bisericii. iar conduc torul conduce serviciile divine în lipsa pastor ului. sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri format d in oameni cu o experien deosebit în lucrare. 46. con duc tor. (3) Candida ii propu i pentru a fi ale i în Comitet trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib un caracter ales i o înalt inut moral i spiritual . (6) Ceilal i membri ai comitetului vor avea atribu iile stabilite în cadrul comitetului. întocme te procesele verbale ale edin elor de comitet i ale Adun rii Generale i ine la zi eviden a patrimoniul ui acesteia. (5) Cenzorii controleaz din proprie ini iativ opera iunile financiar -contabile ale bisericii semestrial i consemneaz constat rile f cute într -un proces verbal.

recunoa terea prezbiterilor. e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pe linie bisericeasc pentru abateri grave conf. c. d. delegat de pastor. (5) Adunarea General a bisericii se convoac cu dou s pt mâni înainte de data fixat pentru întrunirea ei i se consider statutar . sau de Comunitatea Regional . i aprob alte investi ii necesare bunei desf ur ri a activit ii. (2) Adunarea General a bisericii se întrune te o dat pe an în edin ordinar i ori de câte ori este nevoie. i e. Teritorial sau Etnic . prezbiter. Teritoriale sau Etnice. d) aprob execu ia bugetar i desc rcarea de gestiune a Comitetului i bugetul bisericii e) aprob cump r rile i vânz rile de bunuri mobile i imobile. fac excep ie bisericile no u înfiin ate. Conferin a Na ional i Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România (4) Adunarea General a bisericii se convoac i este prezidat de pastor. Teritorial sau Etnic . III. iar în lipsa acestuia de c tre un alt membru cu func ie de r spundere: pastor asistent. motivate i semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel pu in de 1/3 din num rul membrilor bisericii. ca urmare a sesiz rii scrise. b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situa ia o impune c) solicit Comunit ii Regionale. . În cazul neîntrunirii num rului statutar. (3) Adunarea General a bisericii are urm toarele atribu ii: a) alege pastorul bisericii i-l pune în slujb cu acordul Comunit ii Regionale. diacon sau conduc tor de biseric . dac întrune te cel pu in jum tate plus unu din num rul membrilor. f) desemneaz prin vot delega ii bisericii pentru Adunarea General a Comunit ii Regionale.5.d) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în Cultul Penticostal i doi ani în biserica respectiv . Comunitatea Regional .3 ADUNAREA GENERAL A BISERICII Art. lit. 27 alin. . Teritoriale sau Etnice i în prezen a delegatului acesteia. (1) Adunarea General a bisericii este al c tuit din to i membrii care se bucur de drepturi depline i care se afl în ar . în edin e extraordinare. 48. Teritoriale sau Etnice. (6) În situa ii deosebite. Adunarea General se va ine peste o s pt mân cu num rul membrilor prezen i la aceast dat . 2. Art. a diaconilor i a celorlal i slujitori ale i.

Biserica poate organiza studii biblice i grupe de p rt ie în casele membrilor sau apar in torilor ei. cu condi ia respect rii rânduielii stabilite de c tre biseric . în spiritul prezentului statut. unit i de înv mânt religios de orice grad. (4) La serviciile divine particip credincio ii penticostali. prin slujitorii. cimitire confesionale i alte activit i pe linia scopului propus. închiriat. azile. de înv mânt. (1) Biserica î i desf oar slujbele religioase obi nuite în l ca propriu. societ i mi sionare. în s li publice. sau pe stadioane. sau orice alt spa iu destinat acestui scop. pot fi organizate în aer liber. Biserica are datoria s depun m rturie cre tin prin cuvânt i fapt . membrii i apar in torii ei î i desf oar activitatea spiritual . penitenciare. 49. pentru a r spândi Evanghelia i dragostea lui Dumnezeu în societate. unit i de înv mânt. Biserica poate trimite misionari în ar i în str in tate pentru r spândirea Evangheliei i pentru activit i cu caracter social -umanitar. alte unit i. 51. (3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii. Biserica acord asisten spiritual membrilor i apar in torilor ei. cultural . azile. tabere colare i de tineret. 52. Art. mijloace de informare în mas . persoanelor din afara ei care i -o solicit .6 ACTIVIT ILE BISERICII LOCALE Art. unit i productive. case de odihn . în alte spa ii amenajate special. 53. Biserica local prin Adunarea General . Biserica poate înfiin a. 54. Art. etc. organiza i între ine singur sau în asociere cu alte biserici. . 55. Gestionarea acestora se face de c tre Comitetul Bisericii. spitale. unit i militare. Art. social -caritabil i administrativ gospod reasc . cu cel pu in o s pt mân înainte. Biserica. orfelinate. cu anun area în scris. Art. 50. precum i tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asisten în orfelinate. (2) Zilele i orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de c tre fiecare biseric în parte.7 PATRIMONIUL BISERICII Art. Grupele de studiu biblic i cele de p rt ie fr easc nu constituie organiza ii biserice ti de sine st t toare. Pot participa i alte persoane. SEC IUNEA III. Art. tipografii. f r nici un amestec din afar . SEC IUNEA III. 56.convoac Adunarea General a bisericii. Art. dispune de patrimoniul i de fondurile ei. edituri.

Art. 58. COMUNITATEA REGIONAL . Art. i potrivit nevoilor concrete ale lucr rii lui Dumnezeu. TERITORIAL . Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor jude e se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Regional . fiecare biseric are datoria s participe la sus inere a financiar a Comunit ii Regionale. de caritate i de odihn .Art. cu respectarea principiului biblic. 60. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . Biserica poate avea în proprietate l ca ul de cult cu anexele i terenurile aferente. mijloace materiale i tehnice necesare desf ur rii activitâ ii proprii. 59. se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostal Teritorial din DIASPORA. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. ETNIC SEC IUNEA IV. din dona ii din partea persoanelor fizice sau juridice din ar i din str in tate. cl diri i terenuri pentru unit ile de înv mânt.1 CONSTITUIREA COMUNIT II Art. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor locale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. 62. Art. 63. Biserica se între ine din contribu iile i zeciuielile membrilor ei. 61. a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare i de zidire duhovniceasc . biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior. cu excep ia bunurilor imobile care au destina ia de l ca de cult. Dona iile de orice natur f cute bisericii intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. Conform înv turii Sfintelor Scripturi. unit i sanitare. . cimitir confesional i alte bunuri. precum i pentru a avea un mijloc de reprezentare colectiv în fa a autorit ilor l ocale i în rela iile lor cu conducerea Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Romania. 57. Art. Teritoriale sau Etnice. În vederea dobândirii sau înstr in rii bunurilor mobile i imobile. Art. Bisericile locale din una sau mai multe ri învecinate. case pastorale i pentru personalu l de serviciu. CAPITOLUL IV.

.1 ADUNAREA GENERAL A COMUNIT II REGIONALE Art. sau când situa ia o impune. se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostal Etnic . de vestirea Evangheliei i de educa ie cre tin b) încurajeaz i ajut la înfiin area de noi biserici c) preg te te slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunit ii d) asist bisericile la solicitarea acestora. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 200 de membri. având acela i scop. apar inând unei anumite etnii. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat la 50 de membri. (2) Adunarea General a Comunit ii Teritoriale. Teritoriale sau Etnice sunt: a) Adunarea General b) Comitetul Comunit ii c) Biroul Permanent IV. Din rândul delega ilor trebuie s fac parte pastorii i conduc torii bisericilor. Atribu iile Comunit ii Regionale. cu votul a cel pu in 3/4 din num rul acestora i cu aprobarea Consiliului Bisericesc. precum i angajarea i plata personalului propriu. SEC IUNEA IV. 62. g) îndrum i exercit controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor. (1) Adunarea General a Comunit ii Regionale. Bisericile Penticostale locale.3. din fondurile provenite de la acestea. Organele de conducere ale Comunit ii Regionale. în probleme de disciplin bisericeasc e) hot r te asupra propunerilor f cute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori f) efectueaz la cerere angajarea i plata personal ului deservent al bisericilor locale. h) îndepline te alte activit i specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituit SEC IUNEA IV. Teritoriale sau Etnice sunt: a) asist bisericile locale în lucrarea de zidire spiritual . 66. 64. Teritoriale sau Etnice se face prin hot rârea Adun rii de Constituire.3 CONDUCEREA COMUNIT II REGIONALE Art. Înfiin area unei Comunit i Regionale. 67.Art. Art. 68. a delega ilor tuturor bisericilor implicate. 65. prev zut la Art.2 ATRIBU IILE COMUNIT II Art.

pân la completarea num rului statutar. (5) edin ele ordinare elective ale Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. Teritoriale. cu excep ia comunit ilor nou înfiin ate. Teritoriale sau Etnice i Biroul Permanent atunci când constat c membri acestora nu mai corespund condi iilor statutare care au stat l a baza alegerii lor d) alege pentru urm torii 4 ani. sau Etnice. unul sau doi vicepre edin i. b) alege Comitetul Comunit ii Regionale. . (3) Comitetul Comunit ii Regionale. Biroul permanent i Comisia de cenzori format din 3 membri c) revoc Comitetul Comunit ii Regionale. sunt: a) prime te raportul Comitetului Comunit ii Regionale.Teritori ale sau Etnice.Teritoriale.2 COMITETUL COMUNIT II REGIONALE Art. secretar. sau Etnice. 69. se compune din pre edinte. rânduiala i valorile morale i spirituale ale Cultului Penticostal c) s fie recunoscu i pentru principialitatea si probitatea caracterului lor. reprezentan ii Comunit ii în Consiliul Bisericesc e) ia hot râri privind cump rarea i vânzarea de bunuri mobile i imobile i alte materiale necesare activit ii proprii. Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de c tre un membru al Comitetului Executiv. se convoac de Biroul permanent al comunit ii o dat la 4 ani în edin ordinar electiv i oridecâte ori este nevoie în edin ext raordinar .(3) Adunarea General a Comunit ii Etnice. Dintre a ce tia se aleg pastorii coordonatori de zon . (6) Atribu iile Adun rii Generale a Comunit ii Regionale. i mai mul i membri. d) s fi dovedit eficien si competen în lucrarea lor pastoral e) s nu fi fost sanc ionat disciplinar pentru abateri. Teritoriale sau Etnice. pastorii trebuie îndeplineasc urm toarele condi ii: a) s aib o vechime de cel pu in 5 ani în pastora ie.3. este ales de Adunarea General i se compune din 5 ± 11 p stori. Teritoriale sau Etnice. f) ia orice hot râri care privesc bunul mers al Comunit ii IV. i aprob desc rcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori. (4) Adunarea General a Comunit ii Regionale. (2) Pentru a fi ale i în Comitetul Comunit ii Regionale. se compune din to i p storii legitima i în cadrul comunit ii i câte un delegat pentru fiecare biseric . (1) Comitetul Comunit ii Regionale. Teritoriale sau E tnice. b) s fie recunoscu i pentru ata amentul lor ferm la doctrina. Teritoriale sau Etnice.

3. Teritoriale sau Etnice i edin ele extraordinare ale Adun rii Generale (5) Vicepre edin ii asigur conducerea Comunit ii Regionale. întocme te procesele verbale ale Adun rii Generale i ale Comitetului Comunit ii Regionale. în lipsa pre edintelui i preiau orice responsabilitate stabilit în fi a de post. pe principiul deleg rii de autoritate. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice.(4) Pre edintele Comunit ii Regionale.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNIT II REGIONALE . Teritoriale sau Etnice d) ia orice hot râri necesare pentru bunul mers al comunit ii e) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a pastorilor i face propuneri Comitetului Executiv. ine eviden a c r ilor de munc ale personalului angajat i orice alte eviden e necesare activit ii Comunit ii. c) emite decizii de angajare a personalului i de modificare a drepturil or salariale ale personalului angajat d) prezideaz edin ele Comitetului Comunit ii Regionale. c) preg te te lucr rile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplas ri de lung durat . (8) Comitetul Comunit ii are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea Comunit ii Regionale. pe durata mandatului încredin at b) duce la îndeplinire hot rârile Adun rii Generale ale Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice are urm toarele atribu ii: a) conduce activitatea curent a Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. (7) Ceilal i membri ai Comitetului Comunit ii. (6) Secretarul efectueaz coresponden a. în vederea sanc ion rii celor vinova i f) cerceteaz abaterile de la morala cre tin sau de la doctrina penticostal a celorlal i slujitori i ia m surile ce se impun IV. Teritoriale sau Etnice. Teritoriale sau Etnice i stabile te sarcini concrete pen tru membrii Comitetului Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice b) r spunde nemijlocit de activitatea spiritual din cadrul Comunit ii Regionale. Teritoriale sau Etnice. incapacitate fizic sau de alt natu r . vor avea sarcinile stabilite în sedin ele Comitetului.

Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. r spund de activitatea lor conform fi ei postului i contractului de munc în baza c ruia au fost angaja i.. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . Teritoriale sau Etnice pot func iona diferite comisii pe domenii de activitate. dup care urmeaz denumirea Comunit ii. Teritoriale sau Etnice este rotund . tipografii. Etnic . privind moralitatea provenien ei acestora. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. Art. Comunitatea Regional . Teritoriale sau Etnice este format din pre edinte.. 72. 75. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametr ul de 15 mm. sub form de cerc se scrie: Comunitatea Regional .. Teritoriale sau Etnice. Teritorial sau Etnic poate avea imobile proprii.. se sus ine financiar din contribu ia tuturor bisericilor din cadrul ei. . În cadrul Comunit ii Regionale. 73. societ i misionare. intr în proprietatea acesteia i nu pot fi restituite. avizate de conducerea Comunit ii. Comunitatea Regional . Art. tampila Comunit ii Regionale. 71. unit i de înv mânt d e toate gradele. studio radio sau TV i alte unit i pe linia scopului propus. Biroul permanent al Comunit ii Regionale.. ediruri. 76. Ea poate primi dona ii de la orice persoan fizic sau juridic din ar sau din str in tate cu respectarea principiului biblic.. se scrie în form rotund . În caz de dizolvare. cu diametrul de 35 mm. Teritoriale sau Etnice func ioneaz unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru preg tirea de noi lucr tori în cadrul bisericilor din zon i pentru instruirea celor deja implica i în lucrare. Art. Teritorial sau Etnic . Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. 74. Art. Teritoriale sau Etnice.Art. Art. care î i vor desf ura activitatea specific în baza regulamentelor proprii. La nivelul Comunit ii Regionale. case de odihn . Art. azile pentru b trâni. Ceilal i angaja i ai Comunit ii Regionale. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Teritorial sau Etnic se dizolv atunci când nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza înfiin rii ei. SEC IUNEA IV. 77. (2) Dona iile de orice natur f cute Comunit ii Regionale.Teritorial . (1) Comunitatea Regional . vicepre edin i i secretar i rezolv problemele curente din cadrul Comunit ii.4 PATRIMONIUL COMUNIT II REGIONALE Art. 70. iar pe un al doilea rând interior.

D. CONDUCEREA CULTUL CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA SEC IUNEA V. CAPITOLUL V.1 STRUCTURA DE FUNC IONARE Art. (1) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. se vor asocia prin bun în elegere i vor alege delegatul lor la Adunarea General a Cultului. 78. (2) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter electiv o dat la 4 ani.2 ADUNAREA GENERAL V. constituindu - .1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art.R.A. Institutul Teologic Penticostal i Casa de pensii i ajutoare a C.patrimoniul Comunit ii Regionale. Bisericile locale care au un num r mai mic de membri. trece la C ultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.2. (3) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e ordinare cu caracter spiritual i organizatoric anual. (1) Adunarea General a Cultului se compune din to i pastorii în exerci iu i din câte un delegat la 1 500 de membri. cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi. când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . organizate în Comunit i Regionale. (3) Organele de conducere ale Cultului Cre tin Pen ticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România sunt: a) Adunarea General b) Consiliul Bisericesc c) Comitetul Executiv d) Biroul permanent SEC IUNEA V. (2) Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România este organiza ia central de reprezentare a intereselor generale ale p r ilor ei componente.P ± B. este format din toate bisericile penticostale locale. Teritoriale sau Etnice.C. 79. Teritoriale sau Etnice.

Art. între Adun rile Generale Elective. condus de un pre edinte ales. la propunerea Adun rii Generale. (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . . V. la care vor participa to i pastorii în exerci iu. libertatea religioas .3. f) aduce îmbun t iri la M rturisirea de credin . drepturile omului. care trebuie s aib o vechime în pastora ie de cel pu in 8 ani. e) aduce schimb ri la Statutul de organizare i func ionare al Cultului.3 CONSILIUL BISERICESC VI. i) hot r te în privin a colabor rii Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . SEC IUNEA VI. (4) Adunarea General a Cultului se convoac de c tre Comitetul Executiv în edin e extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . format d in 5 membri. (2) Conferin a Na ional a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . b) descarc de gestiune Consiliul Bisericesc c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv.2. 81. 80. vor fi prezidate de un birou de zi. (1) Lucr rile Congresului Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .2 ATRIBU IILE ADUN RII GENERALE Atribu iile Adun rii Generale a Cultului Cre tin Penticostal sunt: a) prime te raportul de activitate al Consiliului Bisericesc i al Comisiei de cenzori.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. h) voteaz mo iuni i rezolu ii referitoare la morala cre tin . va fi condus de Comitetul Executiv. la propunerea Consiliului Bisericesc. la propunerea Consiliului Bisericesc. mediul încojur tor i alte probleme de interes major.se în CONFERIN A NA IONAL A CULTULUI CRE TIN PENTICOSTAL ± BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC . cu alte organiza ii re ligioase din ar i din str in tate. d) alege Comisia de cenzori alc tuit din 3 membri. în condi iile p str rii identit ii sale spirituale i administrative.

(2) Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri. evanghelice. (4) Consiliul Bisericesc se întrune te de cel pu in dou ori pe an i este convocat de Comitetul Executiv. e. ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât i din exteriorul rii. . hot r te. dup prezentarea raportului Comisiei de cenzori. pre edin ii Comunit ilor Penticostale Regionale i un reprezentant al Comunit ilor Etnice. în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor. a unei biserici sau a altei organiza ii membre. (3) Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc. . cu organiza ii penticostale. g. (5) Consiliul Bisericesc este prezidat de pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. care s-a ab tut de la doctrina penticostal . asistat de secretarul general. sau de cel pu in jum tate dintre consilieri. când situa ia o impune. delegând sarcini specifice Comitetului Executiv i comisiilor de specialitate. f.3. b. V. propune Conferin ei Na ionale colaborarea Cultului Cre tin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic din Rom nia. h. Hot rârile consiliului se iau cu majoritate simpl . ale i dintre pastorii care au cel pu in 8 ani în pastora ie. înfiin eaz i organizeaz departamente de lucru i aprob regulamentele acestora. voteaz bugetul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România.2 ATRIBU IILE CONSILIULUI BISERICESC (6) Consiliul Bisericesc are urm toarele atribu ii: a. analizeaz situa ia general din cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i face recomand ri bisericilor i celorlalte organiza ii membre pentru buna desf urare a activit ii acestora. aduce la îndeplinire hot rârile Congresului i ale Conferin ei Na ionale ale Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . în condi iile p str rii identit ii spirituale i administrative. c. îndrum i controleaz activitatea Comitetului Executiv. descarc de gestiunea anual Comitetul Executiv. excluderea din Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . sau de la morala cre tin . d.

ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele împreun cu secretar ul general. j. 82. SEC IUNEA VI. iar în caz de deces completeaz locurile r mase libere cu informarea Adun rii Generale. Împreun cu pre edintele. l. pe Redactorul ef al publica iei centrale de pres i pe pre edintele i pe directorul Casei de pensii i ajutoare. revoc pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisioneaz .4. El are în subordine pe secretarul executiv. (3) Secretarul general coordoneaz personalul angajat al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic .1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. coordoneaz activitatea Consiliului Bisericesc i a Comitetul Executiv. El are r spunderea activit ii operative privind personalul administrativ i de specialitate. la Comunit ile Regionale. pe rectorul Institutului Teologic Penticostal. care efectueaz coresponden a i ine la zi. m. secretar general. emite decizii cu privire la personalul angajat. În situa ii speciale. trezorier i 2 membri: (2) Pre edintele reprezint Cultul Cre tin Pentico stal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . stabile te perioadele pentru alegeri în bisericile loca le. în rela iile oficiale. în rela iile oficiale. ordoneaz pl ile i semneaz actele i documentele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . ca instan de apel. asigur conducerea Comitetului Executiv în lipsa pre edintelui i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredin ate în cadrul edin elor acestuia. eviden a necesar activit ii centrale. aprob cump r ri i vânz ri de bunuri imobile necesare activit ii centrale k. . . reprezint Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . valideaz sau invalideaz atunci cînd situa ia o impune. (4) Vicepre edin ii. Teritoriale sau Etnice i la nivel central. ia orice alte hot râri în limita competen ei sale. (1) Comitetul Executiv este îns rcinat cu conducerea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic prin Biroul Permanent i se compune din: pre edinte.i. doi vicepre edin i. judec abaterile de la conduita cre tin sau de la M rturisirea de credin a slujitorilor i ia hot râri în acest sens.4 COMITETUL EXECUTIV VI.

sus ine i ap r interesele bisericilor i ale celorlalte organiza ii penticostale la cererea acestora e. secretar) la nivelul Comitetului Executiv i la nivelul Comunit ilor Regionale sau Etnice.6 ATRIBU IILE COMITETULUI EXECUTIV Atribu iile Comitetului Executiv sunt: a. întocme te proiectul de buget al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i urm re te execu ia bugetar g. (8) Comitetul Executiv se convoac de c tre pre edintele Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic i se întrune te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Cultul Cre tin Penticostal înfiin eaz i organizeaz unit i de înv mînt pentru preg tirea personalului de cult. ÎNV MÂNTUL CONFESIONAL SEC IUNEA VII. r spunde de gestiunea financiar -contabil a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Forma. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Art. duce la îndeplinire hot rârile Consliului Bisericesc c. aprob achizi ionarea bunurilor mobile necesare activit ii centrale (7) Hot rârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dac au fost votate de majoritatea simpl a membrilor lui. 83. gradul. i are în subordine pe contabilul ef. (9) Nu se admite cumulul de func ii pentru func iile executive(pre edinte. precum i a altor speciali ti necesari desf ur rii activit ii religioase. vicepre edinte.(5) Trezorierul. d. CAPITOLUL VII.4. num rul i planul de colarizare pentru institu iile de înv mânt propriu se decid de c tre Cultul Cre tin Penticostal în condi ii de autonomie a unit ilor admisistrativ teritoriale ce o compun i potrivit legii. Art. (6) Ceilal i membri ai Comitetului Executiv particip la întrunirile acestuia cu drept de vot i se implic activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin. conduce activitatea curent a Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic b. aprob angajarea personalului necesar desf ur rii activit ii centrale f. rezolv la solicitarea Comunit ii Regionale sau Etni ce. a profesorilor de religie. problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor. . VI. 84.

88. (2) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de c tre Senatul institu iei de înv mânt i confirmat de c tre Consiliul Biserice sc în ceea ce prive te alegerea sau revocare sa. pot fi transmise colilor. coli gimnaziale e. 87. coala Duminical în cadrul Bisericii locale.Art. coala Duminical se organizeaz i î i desf oar activitatea potrivit programei Cultului Cre tin Penticostal. Înv mântul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal.Ele se organizeaz de c tre Biserica local potrivit cu metodologia i normele legale specifice. unit i de înv mânt superior. c. f. Senatul este condus de c tre un pre edinte. la cerere. asisten social precum i orice alte for me necesare desf ur rii în condi ii optime a procesului de instruire i formare a slujitorilor i a personalului de specialitate. confesional i se organizeaz în baza principi ului potrivit c ruia p rin ii sau. licee cu profil teologic. Etnice. g. 3 ORGANIZAREA ÎNV CULTUL PENTICOSTAL MÂNTULUI SUPERIOR ÎN Art. Art. . gr din e pentru pre colari. 2 ORGANIZAREA ÎNV LOCAL . Teritoriale. Elevii primesc calificative sau note care. care este rectorul unit ii de înv mânt. pentru disciplina Religie. El reprezint institu ia din punct de vedere administrativ i juridic. unde ace tia frecventeaz . coli primare d. (1) Înv mântul teologic superior se organizeaz în condi iile legii. 86. forma de înv mânt specific confesiunii. dup caz. 85. În cadrul colii Duminicale deservesc înv tori care sunt ale i de c tre biserica local . b. seminarii biblice în cadrul Comunit ilor Regionale. COALA DUMINICAL MÂNTULUI ÎN BISERICA coala Duminical reprezint o form specific înv mântului Art. respectiv. sunt: Principalele forme de înv mînt în cadrul Cultului Cre tin Penticostal a. SEC IUNEA VII. SEC IUNEA VII. Facult i de teologie. Senatul este principalul for de conducere. reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului i.

92. . Ea dispune de personalitate juridic i de patrimoniu propriu. b.(3) Fiecare facultate este condus de c tre un Consiliu Profesoral care stabile te modul operativ de desfa urare a activit ilor de înv mânt planificate. asigur diferite indemniza ii. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL SEC IUNEA VIII.1 ORGANIZARE I FUNC IONARE Casa de Pensii i Ajutoare a Cultului Cre tin Penticostal se organizeaz Art.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII Art. acord ajutoare i efectueaz pl i cu caracter umanitar în condi iile stabilite de normele Regulamentului. c. SEC IUNEA VIII. 91. Principalele atribu ii ale Casei de pensii i ajutoare sunt: a. 94. Conducerea operativ a Casei de Pensii se realizez de c tre Director ul Casei de Pensii.3 ATRIBU IILE CASEI DE PENSII I AJUTOARE Art. Pre edintele Casei de Pensii reprezint aceast institu ie în raporturile Art. 93. SEC IUNEA VIII. asigur pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie. sale cu Consiliul Bisericesc precum i în alte domenii de interes major. Directorul Casei de Pensii coordoneaz Biroul Permanent al Casei de Pensii. care îndepline te sarcinile stabilite potrivit Regulamentului. 90. care devine Pre edintele Casei de Pensii. Acestuia îi revine sarcina gestion rii în bune condi ii a activit ii curente a Casei de Pensii. Art. Art. 89. Consiliul de Administra ie este condus de c tre un Pre edinte. din care fac parte consilieri aproba i de c tre Consiliul Bisericesc. CAPITOLUL VIII. sporuri i pl i caracteristice sistemului de asigur ri sociale i pensii. Casa de Pensii i Ajutoare este condus de c tre Consiliul de Administra ie. potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare i conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii i asigur rilor sociale.

). CAPITOLUL XI. CAPITOLUL X. Cultul Cre tin Penticostal are ca principal publica ie revista ÄCuvântul Adev rului´. . centre de urgen . El poate primi dona ii din partea persoanelor fizice i juridice. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic se sus ine din contribu ia tuturor Comunit ilor Regionale. centre de prevenire sau informare. 1 ORGANIZARE I FUNC IONARE În desf urarea activit ii sale Cultul Cre tin Penticostal poate înfiin a Art. poate tip ri diverse publica ii. potrivit principiului dreptului la liber expr imare. case de tip familial. Art. compact discuri. cu respectarea principiului biblic. Materialele muzicale. 99. 95. 101. etc. 96. 97. DISPOZI II FINALE Art. DVD -uri audio sau video pe linia scopului propus. Teritoriale si Etnice. Cultul Penticostal poate înfiin a studiouri de înregistrare audio sau video. centre maternale. Asisten a religioas în unit ile care func ioneaz în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale. în condi ii dispuse de normele specifice în vigoare. Art. unit i de asisten social de orice tip (centre de plasament. Unit ile de asisten social pot func iona atât în cadrul unor organiza ii de tip funda ii sau asocia ii cât i în cadrul Bisericii locale. Dona iile de orice natur f cute Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . PUBLICA II I MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL Art. din ar i din str in tate. poate imprima casete audio. Se pot înfiin a posturi de radio i televiziune. 100. azile. intr în proprietatea acestuia i nu pot fi restituite sub nici o form donatorilor. ASISTEN A SOCIAL PENTICOSTAL ÎN CULTULUI CRE TIN SEC IUNEA IX. Art. privind moralitatea provenien ei acestora i din alte activit i proprii. 98. centre de zi. Art. În desf urarea activit ii sale Cultul Penticostal poate edita.CAPITOLUL IX. poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite f r a atrage dup sine responsabilit i financiare sau de orice alt natur în sarcina Bisericii locale. cantine.

Prezentul Statut a fost dezb tut i aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . studiouri radio sau TV. 104. societ i mi sionare. la Baia Mare. precum i birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc. unit i de înv mânt de orice grad. tipografie. pot func iona comisii sau departamente de lucru. .2005. în data de 23. de la care pornesc raze în toate direc iile pân la circumferin a unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm. Pe circumferin a interioar a cercului mai mic. 102. În centrul tampilei se afl imaginea unui porumbel în zbor care coboar . Art. În cadrul Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic . Circumferin a ei este delimitat de dou cercuri concentrice la distan de 1 mm unul fa de cel lalt. 105. unit i sanitare i orice alte unit i i institu ii pe linia îndeplinirii activit ii propuse. tampila Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic este rotund . Art.Art. care sunt subordonate acestuia. Cultul Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic poate avea imobile proprii. cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groas . editur . Cultului Cre tin Penticostal ± Biserica lui Dumnezeu Apostolic din România. azile pentru b trâni. cu diametrul de 35 mm. Art. case de odihn . 103.11. se scrie în form rotund .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful