P. 1
Evaluarea Salariatilor Teorie + Studiu de Caz

Evaluarea Salariatilor Teorie + Studiu de Caz

|Views: 813|Likes:
Published by Aura Vitan
Managementul Resurselor umane
Managementul Resurselor umane

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Aura Vitan on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

Disciplina: Managementul Resurselor Umane Tema: Evaluarea salariatilor.

Aprecierea individului in procesul muncii

Îndrum tor: 
Prof.univ.dr. Ioan CINDREA

Studenti: 
Aura VITAN

Evaluarea salariatilor.
1

Introducere «««««««««««««««««««««««««1 II..S CHECKUP««««. Concluzii.5 3.3 Evaluarea personalului ± metoda C..i propune ea 2.. ± KFC DRIVE THRU Sibiu 3..P. FOOD NETWORK S.5 3.Aprecierea individului in procesul muncii Cuprins: I.7 2 .1 Definita evaluarii«««««««««««««««««««««.6 3..A.1 Prezentarea generala a firmei««««««««««««««««.. Studiu de caz la U.2 Misiune si valori«««««««««««««««««««««. opinii«««««««««««««««««««««««. Ce este evaluarea i ce...4 Evaluarea personalului de catre manageri««««««««««««7 IV.2 2.2 Rolul si importanta evaluarii salariatilor«««««««««««««2 2.M.H.S.A.3 Metode de evaluare«««««««««««««««««««««3 III.

elemente care mai târziu se vor reflecta asupra evolu iei acestor companii. Introducere Am ales s dezbatem aceast tem deoarece în ziua de azi. Evaluarea este important deoarece reprezint ocazia în care angajatul d un feedback angajatorului.A. În evaluare sunt prinse majoritatea aspectelor importante care m soar performan a. 3 . Este totodat un mod prin care se întâlnesc dou puncte de vedere: cum evalueaz angajatorul anumite competen e i cum consider angajatul c le folose te. capacitatea de deduc ie dar i personalitatea salaria iilor. negociere. FOOD NETWORK S.S. Am optat pentru acest exemplu deoarece firma dispune de un mod aparte de evaluare a angaja iilor. cu care am încheiat un contract individual de munc . ele constituind un puternic instrument i de evaluare a unor abilit i precum comunicare. rela ionare si comportament.I. tot mai multe companii recurg la o gam din ce în ce mai diversificat de evaluare a personalului. ocupând postul de casier. ± KFC DRIVE TRHU SIBIU. iar rezultatele nu sunt doar tehnice. Ca studiu de caz am ales firma U. cu scopul de a cunoa te nivelulul de cuno tiin e.

1 4 . m suri de formare a cadrelor implicate în acest sistem. aflat într-un anumit post. lipsa unor programe specifice de training i dezvoltare. («). Lavinia Rasca. Prof. 2. Bucuresti. consecin ele sale etc.univ. experien a i cuno tiin ele angaja ilor) cât i la rezultatele concrete (performan e cuantificabile. suport de curs. atitudinile. Alecxandrina Deaconu. partea a II-a. Ce este evaluarea i ce îsi propune ea? Acest capitol trateaz evaluarea din punct de vedere teoretic. capitolul 8 ³Evaluarea performan ei i gestiunea carierei´. Importan a evalu rii urm re te urm toarele aspecte: s revad progresul înregistrat de angajat i s ofere feedback s identifice golurile în performan Prof. caracterizeaz evaluarea ca fiind ³totalitatea proceselor prin intermediul c rora se emit judec i de valoare asupra salaria iilor din organiza ie. singura posibilitate de a ob ine o evaluare corect este ca de ambele p rti s existe sinceritate. capitolul ³Procedee i reguli de promovare´. patronii pot identifica eventuale nemul umiri ale angaja ilor privind condi iile de munca. mecanismele i modul s u de derulare.univ.´1 Implementarea unui sistem de evaluare trebuie s se fac în mod progresiv. Necesitatea acestor m suri decurge din faptul c : formarea evaluatorilor contribuie la cre terea credibilit ii sistemului. comportament) ob inute de o anumit persoan . a stabilirii modalit ilor de perfec ionare a preg tirii. Academia de Studii economice. 2.dr. la cât i cum munce te.2 Rolul si importan a evalu rii salaria iilor Evaluarea personalului se poate referi atât la poten ialul uman (aptitudinile generale i speciale.dr. în vederea relev rii elementelor esen iale ale modului de realizare a obiectivelor i sarcinilor. Sibiu. ³Factorul uman i performan ele organiza iei´. p. curs în format digital.8. Simona Podgoreanu.1 Defini ia evalu rii Prin evaluare se întelege acel proces prin care se apreciaz sau se depreciaz individul în procesul muncii. Universitatea ³Lucian Blaga´.II. iar salaria ii se vor sim i cu siguran mai motiva i dac rezultatele activit ii lor vor fi apreciate obiectiv.univ. 221 2 Prof. prezentând caracteristicile i metodele folosite.2 ³Punerea în aplicare a unui sistem de evaluare´. a acord rii de recompense sau sanc iuni. Ioan Cindrea ÄManagementul resurselor umane´. O defini ie mai ampl . abilit ile.dr. Ea va fi înso it de: 2 m suri preg titoare.dr. Scopul evalu rii personalului este acela de a afla ce a reusit i ce nu a reu it i mai ales de ce a reu it sau nu.7. Acestea vizeaz informarea personalului cu privire la filosofia sistemului. Lect. Astfel. tr s turile de personalitate.univ. Facultatea de tiin e Economice. a contur rii perspectivelor de promovare. Dat fiind c se desf soar ca o discu ie între ef i subordonat prin care se încearc analiza reu itelor i e ecurilor.

articolul ³Cum elabor m un sistem modern de evaluare a performan ei angaja ilor´. trebuie parcur i urm torii pa i3: 1. accesat în data de 07 noiembrie 2010.axamc. Verificarea modului în care sitemul de evaluare corespunde priorit ilor strategice Ciclul de evaluare a personalului ± Sursa: http://www.3 Metode de evaluare Pentru proiectarea unui sistem de evaluare.php?articleId=6 3 http://www. ajustat la strategia organiza iei. p.  Pe lâng implicite:  s ia în considerare solu iile pentru acoperirea acestor goluri în performan s planifice ac iuni pentru a le dep i s identifice nevoi generale de dezvoltare aceste scopuri explicite ale evalu rii activit ii exist de asemenea i scopuri s motiveze angaja ii s men in contactul personal s recunoasc i s aprecieze performan a înalt 2.com/article. Stabilirea elementelor ciclului de evaluare i modului cum trebuie legate între ele 3. Identificarea i evaluarea metodelor.axamc. 5 .3. selectarea metodei de evaluare care se potrive te cel mai bine cu obiectivele stabilite i cu cultura organiza iei 2.com.

 se diagnosticheaz ³reu itele´ i ³e ecurile´ constatate i se caut explica ii. 4 Ibidem 2 6 . când e realizata de speciali ti/exper i. prezint marele avantaj al obiectivit ii aprecierii datorate lipsei posibilelor consecin e nedorite pe cale ierarhic . b) autoevaluarea: aplicabil mai ales când un angajat lucreaza izolat sau are sarcini unice. se identific competen ele i aspira iile fiec rui colaborator i se definesc direc iile i mijloacele de dezvoltare profesional a acestuia. Dosarul de evaluare cuprinde urm toarele documente: descrierea procedurii de evaluare. Evaluarea îndepline te mai multe func ii 4: a) Apreciere se face un bilan al perioadei trecute. aplicat i ca etapa preliminar în cadrul evalu rii de tip a). sfat se discut c ile i mijloacele de îmbun t ire a performan ei colaboratorului.Speciali tii în domeniu identific urm toarele posibile cele mai folosite metode de evaluare: a) managerii îsi evalueaza subordona ii: este cea mai des întâlnit metod . c) Orientare se define te ansamblul obiectivelor. nivelul s u de performan în raport cu obiectivele ce-i revin. foarte eficient . b) Ajutor. ci performan ele sale într-un post dat. fi de evaluare care trebuie completat în cursul evalu rii. c) evaluarea de catre evaluatori externi: în general. ghidul de derulare a evalu rii. permite autoeducarea angaja ilor în vederea perfec ion rii profesionale i a dezvolt rii carierei. colaboratorul este ajutat s progreseze. nu se evalueaz individul în sine. pentru fiecare colaborator. se evalueaz . completarea de c tre manageri a unor jurnale în care înregistreaz evenimente i atitudini relevante ale subordona ilor. favorizat de o puternic tradi ie organiza ional . principalul dezavantaj îl constituie costul ridicat al realiz rii.

FOOD NETWORK S. Sibiu. La KFC. principiul How We Work Together (HWWT). i compania KFC are valori.S. De asemenea. Firma s-a infiin at în anul 1997 i are ca activitate preponderent comer ul cu am nuntul. Studiu de caz la U. Bra ov.A. Râmnicu-Valcea. Arad. colaboratorii i. pe care fiecare dintre cei peste 1000 de membrii ai echipei KFC le respect . ± KFC DRIVE THRU Sibiu 3. dar i prime lunare pentru diverse realiz ri.35 angaja i . Ploie ti.III. cu vânzare predominant de produse alimentare. KFC acord vouchere pentru ca angajatul s poat servi masa în restaurant împreun cu familia. la nivelul de supervizor. echipa de manageri i directorul de restaurant sunt promova i din cadrul companiei. Cea mai eficient metod de recrutare este networkingul. între cinci i zece angaja i dintr-un restaurant fiind premia i lunar. opereaz sub un contract de franciz prin care licen a este acordat companiei S. pentru care nu se solicit experien anterioar . Ia i. Bonusurile cumulate pot ajunge la jum tate din salariu. Compania US Food Network SA de ine 39 de restaurante KFC. dintre care 13 in Bucuresti i celelalte în Constan a. U. Pite ti.S. Craiova. Târgu Mure . iar recrut rile din exterior se realizeaz doar pentru posturile de casieri i buc tari. iar KFC ofer un bonus celui care aduce un angajat în cadrul companiei. casieri. func ioneaz dup urm toarele valori. FOOD NETWORK S.A. Timisoara. 7 . unde exista restaurant KFC.1 Prezentarea general a firmei S. clien ii).2 Misiune si valori Orice organiza ie are propria misiune i propriile valori. la o luna i la trei luni dup ce aceasta este recrutat. cu diverse ocazii 3. mai ales. Prima promovare poate avea loc dup doar ase luni. se afl în subordinea unui area manager. care definesc cultura sa organiza ional .C. Oradea. iar fiecare zon . Buz u i unul în Republica Moldova. manageri i unitatea este reprezentat legal de c tre un director. cât i în exterior (rela iile cu partenerii. atât în interior (rela iile dintre angaja i). buc tari. Cluj. Beneficiile acordate angaja ilor constau în bonuri de mas . servicii medicale periodice. Fiecare restaurant dispune de un num r de aproximativ 30 . în func ie de care î i desf oar activitatea i r spunde clien ilor. iar zonele vizate sunt: ora ele mari i centrele comerciale. KFC Romania S.R. atunci când se deschide un nou magazin.L. Bac u. Suceava.C. în condi iile în care. KFC Romania are o rat a promov rii interne de 60-70%. valori care definesc modul de lucru i comportamentul adoptat de aceasta companie.

S CHECKUP Sub numele ³Champs & Customer Mania´.A. începând cu anul 2000.S.P. Energie pozitiv : Se lucreaz cu energie si pasiune 8. acurate ea.C. calitatea produsului i viteza de servire . Acestea sunt: .M.H. de acei ³clien i misterio i´.H.A. Ospitalitatea este cea mai important având un calificativ de 50 puncte.kfc.C.P.M. principiile de baz sunt5: 1. care sunt de cele mai multe ori de 100%.P. între inerea. Customer Mania: Satisfacerea clientilor KFC 2. .P.php?menu=articol&ArticolID=15. prin sus inerea unor teste. managerii sau supervisorii sunt obliga i la o reevaluare a angaja ilor. Responsabilitate: Compania isi asuma responsabilitatea în tot ceea ce face.H.ro/index.M. Dac punctajul ob inut în urm acestei forme de evalu ri este de sub 85%. care s cuprind standardele de înalt calitate ale companiei. iar http://www. Perfec iune 7. articolul ³How We Work Together´.3 Evaluarea personalului ± metoda C.S reprezint un criteriu ce este evaluat i anume: cur enia. accesat in data de 09 noiembrie 2010 5 8 . 6. an de înfiin are a champscheck. dar se respect individualitatea.Instruire i suport: Un trainer ce r spunde întotdeauna la nevoile angaja ilor 5. Încrederea în oameni: Dezvoltarea unei echipe diversificate 3.A.M.S. un sistem de verificare de c tre echipe de profesioni ti în localurile KFC. a fost îmbun t it prin implementarea i dezvoltarea energiei pozitive în rândul angajatilor i a atitudinii YES! în servirea clien ilor CHAMPS CHECK UP Cea mai important metod de evaluare folosit în aceast companie multina ioanal este acea a celui mai bun scor (100%) ob inut în numeroase rânduri de fiecare restaurant. a respect rii standardelor de calitate de c tre membri echipei KFC.H.P.H. Checkup Reprezint verificarea. Fiecare liter a cuvântului C.M. ospitalitatea. . Aceasta verificare se face de c tre ³clien ii misterio i´ si are loc de dou ori pe lun .A. Clien ii sunt cei mai importan i i aceste standarde cuprind toate ac iunile ce trebuie întreprinse astfel încât s le fie asigurate produse de calitate excep ional i o servire superioar . Începând cu anul 1998 s-a implementat acest program ce cuprinde standardele de calitate ale companiei. Munca în echip : Se lucreaz ca o echipa. echipa KFC a adoptat programe. Recunoa tere: Bonusuri si prime oferite angaja ilor 4.A.S. Restaurantele KFC din România se afla printre primele din lume prin punctajele ob inute.Custumer Mania Începând din anul 2000 oferirea constanta 100% a standardelor C.Conform managementului. 3.

R.S Check´. cât i punctele tari.L. angajatul nu este în tiin at. ce cuprinde toat activitatea acestora. Astfel am dedus atât punctele slabe ale procesului de evaluare. În anexele ata ate este prezentat un formular de evaluare ³C. din data de 23. atunci când punctajul ob inut se afl sub limita minim a postului ocupat b) persoana evaluat corespunde postului. La sfâr itul formularului se trec observa iile evaluatorului i p rerile cu privire la ce trebuie imbun t it.10. IV. În timpul evalu rii. Angajatul este evaluat doar dac a interac ionat cu cel pu in doi sau trei clien i. managerii încadreaza angaja ii în urm toarele categorii: a) persoana ce nu corespunde postului. pentru ca rezultatele s fie cât mai reale. Concluzii. Puncte tari: îmbun t irea performan ei dezvoltare profesionala a salariatului motivarea angajatilor prin oferirea de prime i aprecieri promovare la un post superior Puncte slabe: angajatorul poate aprecia gre it activitatea angajatului unii angaja i pot fi favoriza i În urma procesului de evaluare i a punctajului ob inut. În anexele ata ate este prezentat un formular de evaluare a angaja ilor service ce studiaz îndeplinirea sarcinilor de serviciu i anume: întâmpinarea clientului. managerii întocmesc un formular de evaluare a angaja ilor. Dac se ob ine un punctaj de 100%.C.P. Dac rezultatul este nesatisfacator. mi s-au întocmit formulare de evaluare ce au eviden iat reu itele i e ecurile postului ocupat. managerii sunt obliga i prin sus inerea de noi programe de training în vederea perfec ion rii activit ii personalului fapt care va condi iona o performan pe viitor a companiei.4 Evaluarea personalului de c tre manageri În cadrul companiei multina ionale KFC. KFC Romania S. încheierea i mul umirea.H.A.angajatul ce a ob inut punctajul mic este sanc ionat. livrarea comenzii.2010 3. casierul prime te o prim de 100 lei i astfel sunt motiva i i restul angaja ilor . atunci când punctajul ob inut se afl între limita maxim i minim a postului ocupat 9 . luarea comenzii. opinii Ca angajat al firmei S.M.

atunci când vor exista posturile vizate. Persoanelor de la punctul c) li se va ine eviden a în vederea promov rii lor pe posturi superioare. Ca o incheiere. ast zi poate fi primul pas spre concediere. vacante i vor fi cuprinse în programe de instruire care s le permit acumularea de noi cuno tiin e. 10 . o reconfirmare pe pozi ie. în cel mai r u caz. procesul anual de evaluare putea s aduc o cre tere de salariu. o promovare sau.c) persoana evaluat este capabil s fac fa cerin elor unui post ierarhic superior i poate fi promovat dac punctajul ob inut se afl peste limita maxim a postului ocupat Concluziile ce se desprind sunt : Persoanele men ionate la punctul a) vor fi cuprinse obligatoriu într-un program de instruire atât pe linie profesional cât i referitor la atribu iunile de serviciu urma efectu rii instruirii acestea vor fi supuse unei noi evalu ri. dac acum cativa ani. Persoanele men ionate la punctul b) pot fi propuse pentru instruire în vederea îmbun t irii rezultatelor lor viitoare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->