nuvela esLe operá eplcá in prozáţ cu un slnaur flr eplcţ cu un confllcL concenLraLţ cu puLlne persona[e

sl consLrulLáţ de oblcelţ in [urul unul persona[ prlnclpalŦ
nuvela Moara cu norocţ de loan Slavlclţ esLe conslderaLá o capodoperá a prozel române de
observare pslholoalcáŦ
nuvela devlne o adeváraLá scená de confrunLare a douá caracLere puLernlceť ChlLá sl Llcá Sámádáulţ
celelalLe persona[e având menlrea sá le scoaLá mal blne in evldenLá LrásáLurlleŦ ChlLá la in arendá
cârcluma de la Moara cu noroc cu lnLenLla de a se imboaáLlţ dar nu ca sá Lrálascá mal blneţ cl ca sá
fle clnevaţ sá fle respecLaLŦ
lrámânLárlle sufleLesLl ale hanalulul se lvesc in momenLele aparlLlel lul Llcáţ o prezenLá faLalá care
zádárnlcesLe bunul mers al lucrurllorŦ
Anaţ soLla lul ChlLáţ lnLulesLe chlar de la incepuL cá acesL persona[ cludaL e ƍun om ráu sl prlme[dlosƍŦ
ChlLá se slmLe fasclnaLţ dar sl inspálmânLaL de Lárla de caracLer a Sámádáulul sl LrepLaL se lasá
anLrenaLţ dlrecL sau lndlrecLţ in afacerlle neclnsLlLe ale acesLulaŦ
AflaL in faLa [udecáLorululţ ChlLá nu indráznesLe sá dea in vlleaa fárádelealle porcarulul Llcáţ acesLea
nepuLând fl dovedlLeţ deoarece ƍLlcá sLla sáŴsl aleaaá sLápânllŦŦŦƍ
1oLuslţ seLea de rázbunare a lul ChlLáţ [lanlL de Sámádáuţ in cele dln urmá nu poaLe fl sLávlllLáŦ Se
hoLárásLe sáŴl dea prlns lul ÞlnLeaţ dar inLorcânduŴse cu acesLa sl cu alLl dol [andarmlţ il vede plecând
de la Moara cu norocţ cârclumarul plerzând prlle[ul de a dovedl vlna lul LlcáŦ ChlLá mal sperá in
indrepLarea lucrurllor slţ asLfelţ cel care lnlLlal erau cáláuzlLl de prlnclplul onesLlLáLllţ sfârsesc inLrŴun
mod LraalcŦ
Slavlcl pedepsesLe LoaLe persona[ele amesLecaLe in afacerl neclnsLlLeţ lar flácárlle care cuprlnd
cârcluma au efecL purlflcaLorŦ