Sunteți pe pagina 1din 11

APLICAŢII FISCALITATE

1. O persoană fizică deţine în proprietate:


a) un apartament cu o suprafaţă utilă de 50 mp, situat în Bucureşti, aflat într-un bloc de
locuinţe cu 5 etaje şi 24 de apartamente, construit în vara anului 1973 (valoare impozabilă 669
lei/mp, coeficient de corecţie 2,50 – rang localitate 0 şi zona din cadrul localităţii B). Acest
apartament este locuinţă de domiciliu până la data vânzării - 11 august anul curent.
b) o casă în Delta Dunării cu pereţii din lemn, terminată în anul 2007 cu utilităţi cu o
suprafaţă construită desfăşurată de 140 mp cu o mansardă locuibilă de 28 mp suprafaţă construită
desfăşurată şi un beci de 12mp suprafaţă utilă. Casa a fost achiziţionată în luna februarie anul
curent şi devine locuinţă de domiciliu în luna august, după vânzarea apartamentului (valoarea
impozabilă unitară 182lei/mp de suprafaţă construită desfăşurată, coeficient de corecţie 1 – rang
localitate IV, zona din cadrul localităţii C).
Să se determine impozitul pe clădiri datorat de către persoana fizică pentru fiecare clădire în
parte.

Rezolvare:
Valoare impozabilă = suprafaţă construită desfăşurată (mp) * valoare impozabilă (lei/mp) *
coeficient de corecţie pentru zonă şi rang localitate * coeficienţi referitori la diverse majorări sau
reduceri prevăzute de lege
Impozitul pe clădiri anual datorat de persoane fizice = 0,1% * valoare impozabilă
Observaţii:
- suprafaţa construită desfăşurată = suprafaţă utilă * 1,2 (art. 251, alin (9) CF)
- în cazul unui apartament amplasat amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10. (art. 251, alin (6) CF)
- valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de vechimea acesteia, conform prevederilor
CF, art. 251, alin (7)
- suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale loggiilor şi ale celor
situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă,
precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite. (art. 251, alin (4) CF)
- în cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi,
valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau
fracţiune din aceştia (art. 251, alin (8) CF)
- dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu
sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează conform art. 252 din CF.
- în cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului,
impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a
lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. (art. 254, alin (1) CF)
- în cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului,
impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de
întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. (art. 254, alin
(2) CF)
- impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport se reduc cu 50%
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia
Biosferei "Delta Dunării” ( art. 284, alin (10) CF)

Valoare impozabilă pentru apartament = (50mp * 1,2) * 669 lei/mp * 2,4 * (1 – 0,1) = 81.283,5
lei = 86.702,14 lei
Impozit apartament (perioada ian – august) = 0,1% * 86.703 lei * 8/12 = 57,8 lei = 58 lei
Suprafaţă construită desfăşurată casă = 140 mp + 28mp + 12 mp*1,2 = 156,4 mp > 150 mp
Valoare impozabilă casă = (140mp * 182 lei/mp + 28mp * 182 lei/mp * 75% + 12mp * 1,2 * 182
lei/mp * 50% = 29.225,4 lei ) * 1 = 30.612 lei
Impozit casă (perioada febr - august) = 0,1% * 30.612 * 1,15 * 50% * 6/12 = 8,8 lei = 9lei
Impozit casă (perioada sept – dec) = 0,1% * 30.612 * 1,05 * 50% * 4/12 = 5,35 lei = 5 lei
Impozit casă = 9+5 = 14 lei
Total impozit datorat = 58 + 14 = 72 lei

2. O persoană fizică deţine, la începutul anului 2008, în proprietate:


a) o casă cu 2 etaje, locuinţă de domiciliu, fiecare etaj având o suprafaţă desfăşurată de 80
mp (valoare impozabilă unitară de 669 lei/mp), cu o mansardă locuibilă de 30 mp
suprafaţă utilă şi anexe (fără utilităţi) - lipite de casă - de 20 mp suprafaţă desfăşurată
(valoare impozabilă unitară 102 lei /mp). Casa a fost construită în anul 1950 şi anexele în
anul 1980. Locuinţa se află în zona A a unei localităţi de rang I – coeficient de corecţie
2,5.
b) un apartament în alt oraş (rang II, zona B – coeficient de corecţie 2,3), construit în anul
2000, pe care îl închiriază. Suprafaţă utilă a acestuia este de 67 mp, valoare impozabilă
unitară 669 lei/mp. Chiria lunară este de 600 lei – ianuarie şi creşte lunar cu 10 lei
(februarie – decembrie 2008). În luna iulie de comun acord cele două părţi reziliază
contractul, iar proprietarul vinde apartamentul la data de 15 iulie. Consiliul Local al
acestui oraş a hotărât majorarea impozitului pe clădiri pentru anul 2008 cu 15%.
Să se determine impozitul pe clădiri datorat de proprietar precum şi impozitul, de plată sau de
recuperat, pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor.

Rezolvare:
Observaţii:
- nivelul impozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute
în Codul Fiscal la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d) (art. 287 CF)
- impozitele şi taxele locale anuale se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 50
bani inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 50 bani se întregeşte la 1 leu, prin adaos. Pentru
orice calcule intermediare privind impozitele şi taxele locale, altele decât cele prevăzute la alin.
(1), rotunjirea se face la leu, în sensul că orice fracţiune din acesta se întregeşte la un leu, prin
adaos. (Norme metodologice aplicare CF)

Suprafaţă construită desfăşurată = 2 * 80 + 30 * 1,2 + 20 = 216 mp, aşadar coeficientul pentru ca


depăşeşte 150 mp este de 110%.
Valoare impozabilă casă = [(2 * 80 mp * 669 lei/mp + 30 mp* 1,2 * 669 lei/mp * 75%) * 2,5 *
0,8 + (20mp * 102 lei/mp) * 2,5] * 110% = (250.206+ 5.100) * 110% = 280.837 lei
Impozit datorat pentru casă = 0,1% * 280.837 = 281 lei

Valoare impozabilă apartament = (67 mp * 1,2) * 669 lei/mp * 2,3 = 123.712 lei
Impozit pe clădiri datorat pentru apartament = 0,1% * 123.712 * 1,15 * 7/12 =83 lei
(Chiar dacă apartamentul este a doua locuinţă deţinută, deoarece este închiriată impozitul datorat
nu se majorează)
Venitul net estimat din cedarea folosinţei bunurilor = (600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660
+ 670 + 680 + 690 + 700 + 710) * (1 – 0,25) = 5.895 lei
Impozitul anticipat pentru cedarea folosinţei bunurilor = 16% * 5.985 = 943 lei
Presupunem că acest impozit a fost achitat integral de contribuabil la data de 7 martie.
Venitul net efectiv realizat din cedarea folosinţei bunurilor = (600 + 610 + 620 + 630 + 640 +
650) * (1 – 0,25) = 2.813 lei
Impozitul datorat pentru venitul realizat din cedarea folosinţei bunurilor = 16% * 2.813 = 450 lei
Impozitul de recuperat pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor = 943 – 450 = 493 lei

3. O persoană juridică deţine în proprietate o clădire cu o valoare de inventar de 52.670 lei.


Valoarea clădirii a fost integral recuperată pe calea amortizării, iar cota de impozit este stabilită
de către Consiliul Local la nivelul de 1%. Să se determine impozitul pe clădiri datorat ştiind că
persoana juridică a achitat cu anticipaţie impozitul datorat pentru întregul an până la data de 31
martie 2008 (bonificaţia stabilită prin hotărârea Consiliului Local este de 7%).

Rezolvare:
Observaţii:
- în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
impozitare asupra valorii de inventar a clădirii (art. 253, alin. (1) CF)
- cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi
1,50% inclusiv (art. 253 , alin. (2) CF)
- în cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15% (art. 253, alin. (4) CF)
- pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%,
stabilită prin hotărâre a consiliului local (art. 255, alin (2) CF)

Impozit pe clădiri plătit = 1% * 52.670 * (1 – 0,15) * (100% -7%) = 416,35 lei = 416 lei

4. O persoană fizică deţine într-o localitate de rang 0 în zona C un teren (amplasat în


intravilan) cu o suprafaţă de 1.200 mp din care 500 mp au destinaţia de teren arabil, iar restul
reprezintă teren pentru construcţii. Pe teren este situată o casă (construită în anul 2005 şi care
este locuinţa de domiciliu a contribuabilului) cu două etaje a 60 mp pe etaj suprafaţă desfăşurată
şi o mansardă nelocuibilă de 20 mp suprafaţă utilă. Să se calculeze impozitele datorate
Consiliului Local şi cuantumul celor două tranşe anuale. (Pentru clădiri: valoare impozabilă 669
lei/mp, coeficient de corecţie 2,4 şi pentru teren: impozit unitar pe teren arabil – 13 lei/ha,
impozit unitar pe teren cu destinaţie de curte – 4.648 lei/ha, coeficient de corecţie teren arabil 8).

Rezolvare:
Observaţii:
- impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul
localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform
încadrării făcute de consiliul local ( art. 258, alin. (1) CF)
- Impozitul pe teren nu se datorează pentru terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren
care este acoperită de o clădire (art. 257, lit. a) CF)

Impozit pe clădiri = 0,1% * [(2 * 60 * 669 + 20 * 1,2 * 669 * 50% ) * 2,4] = 0,1% * 211.940 =
212 lei. Acest impozit trebuie achitat în 2 tranşe anuale egale (106 lei fiecare tranşă) cu scadenţe
la 31 martie şi 30 septembrie.
Impozit pe teren pentru pentru terenul arabil de 500 mp = 500/10.000 ha * 8 * 13 lei/ha = 5 lei
Impozit pe teren pentru curte = (1.200 – 60 – 500) / 10.000 ha * 4.648 lei/ha = 297 lei
Total impozit pe teren datorat = 5 + 297 = 302 lei. Acest impozit trebuie achitat în 2 tranşe anuale
egale (151 lei fiecare tranşă) cu scadenţe la 31 martie şi 30 septembrie.
Total impozit datorat = 212 + 302 = 514 lei.
Cuantumul celor 2 tranşe anuale = 514/2 (sau 106 + 151) = 257 lei
5. O persoană fizică deţine în proprietate un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.700
cmc, pe care o vinde în luna noiembrie.
Determinaţi impozitul plătit cu anticipaţie la data de 7 martie pentru întregul an şi suma
primită înapoi de către persoana fizică de la Consiliul Local după vânzarea autoturismului.
(impozitul asupra mijloacelor de transport este de 7 lei/200cmc sau fracţiune, bonificaţia acordată
pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pentru întregul an este de 5%).

Rezolvare:
Observaţii:
- în cazul autovehiculelor, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm sau fracţiune din
aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în CF (art. 263 CF)

nr. de unităţi a câte 200cmc = 1.700/200 = 9


Impozit plătit pentru mijlocul de transport deţinut = 9 * 7 lei/200cmc * (100% - 5%) = 60 lei
Impozit de restituit la vânzarea autoturismului = 60 – 60*11/12 = 5 lei

6. Un pensionar obţine lunar o pensie de 2.100 lei iar soţia acestuia obţine venituri lunare din
pensii de 700 lei. Determinaţi impozitul datorat de către fiecare contribuabil, precum şi suma netă
din pensii încasată de fiecare.

Rezolvare:
Observaţii:
- în cazul veniturilor din pensii mai mari decât valoarea minimă neimpozabilă (1.000 lei) i se
reţine pensionarului CASS (6,5%) pentru ceea ce depăşeşte suma lunară neimpozabilă ( Legea
95/2006)
- venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei
sume neimpozabile lunare de 1.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate
de persoana fizică (art. 69 CF)

Venit impozabil pensionar = 2.100 – 1.000 - 6,5%*(2.100–1.000) = 1.100 – 72 = 1.028 lei


Impozit pt. venitul din pensii = 16% * 1.028 = 164 lei
Venit încasat de către pensionar = 2.100 – 72 – 164 = 1.864 lei

Pentru venitul din pensii realizat de soţie, deoarece este inferior sumei de 1.000 lei, aceasteia nu i
se reţin nici CASS şi nici impozit, aşadar suma netă încasată va fi de 700 lei.

7. O persoană fizică desfăşoară o activitate independentă în legătură cu care realizează în


cursul anului următoarele:
- venituri din vânzari 15.000 lei,
- venituri din sponsorizări 800 lei,
- venituri din despăgubiri 700 lei,
- venituri din dobânzi aferente creanţelor comerciale 1.200 lei,
- venituri din împrumuturi (pe o perioadă de un an) primite de la o persoană juridică 17.000
lei,
- cheltuieli cu alte impozite, decât impozitul pe venit, aferente unei perioade anterioare 200
lei,
- cheltuieli cu chiria 2.000 lei,
- cheltuieli aferente achiziţionării de materii prime şi materiale consumabile 5.700 lei,
- cheltuieli cu donaţiile 870 lei,
- cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite de la persoana juridică 2.040 lei, în
condiţiile în care dobânda de referinţă a BNR este de 10%,
- cheltuieli de protocol 800 lei,
- cheltuieli de sponsorizare 600 lei,
- cheltuieli cu amenzi şi penalităţi datorate autorităţilor române 200 lei.
Determinaţi impozitul pe venit datorat pentru întreg anul, precum şi impozitul de plată sau de
recuperat, în situaţia în care plăţile anticipate cu titlu de impozit, efectuate în cursul anului, au
fost în sumă de 770 lei.

Rezolvare:
Venit brut = 15.000 + 1.200 = 16.200 lei
Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, utilizate în
desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, sunt deductibile în limita
nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.
Cheltuieli cu dobânzile deductibile = 10% * 17.000 = 1.700 lei
Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile = 2.040 – 1.700 = 340 lei

Baza de calcul pentru cheltuielile de protocol, cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru


acordarea de burse private şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale deductibile = venit brut
– cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de
burse private şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale = 16.200 – (200 + 2.000 + 5.700 +
1.700) = 6.600 lei
Cheltuieli de protocol deductibile = 2% * 6.600 = 132 lei
Cheltuieli de sponsorizare deductibile = 5% * 6.600 = 330 lei

Venit net = 16.200 – (200 + 2.000 + 5.700 + 1.700 + 132 + 330) = 6.138 lei
Impozit pe venit anual = 16% * 6.138 = 982 lei
Impozit de plată = 982 – 770 = 212 lei

8. O microîntreprindere ce are ca obiect de activitate comercializarea produselor alimentare şi


nealimentare realizează în cursul anului următoarele venituri:
- venituri din vânzarea mărfurilor 100.000 lei,
- venituri din lucrări şi servicii prestate 10.000 lei,
- venituri din variaţia stocurilor 7.000 lei,
- venituri din despăgubiri primite de la o societate de asigurare 1.500 lei,
- venituri din imobilizări financiare 1.200 lei,
- venituri din dobânzi 500 lei,
- alte venituri financiare 300 lei,
- venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 2.500 lei,
- venituri din producţia de imobilizări corporale 2.300 lei.
În luna martie societatea achiziţionează o casă de marcat în valoare de 800 lei, pe care o pune
în funcţiune în decursul anului.
Să se determine impozitul datorat de către societate.

Rezolvare:
Observaţii:
- cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008;
3% în anul 2009 (art. 107 CF)
- baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din
orice sursă, din care se scad: veniturile din variaţia stocurilor; veniturile din producţia de
imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a
subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor; veniturile din
provizioane; veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului
statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform
reglementărilor legale; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru
pagubele produse la activele corporale proprii. (art. 108 CF)
- în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a
acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul
în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii. (art. 108 CF)

Impozitul pe venitul microîntreprinderii = 2,5% * [(100.000 + 10.000 + 1.200 + 500 + 300) –


800] = 2,5% * 111.200 = 2.780 lei

9. Un operator economic importă într-o lună parfumuri în valoare de 25.000 euro, din care
ape de parfum în valoare de 10.000 euro. Cheltuielile pe parcursul extern sunt de 1.000 euro.
Regimul fiscal cuprinde: taxa vamala 15%, cv 0,5% acciza parfum 35%, acciza ape de parfum
25%, TVA 19%. Importatorul vinde in continuare aceste produse unui comerciant practicând o
marjă de 10% la valoarea acestora (preţ import fără TVA), iar acesta din urmă vinde produsele
către populaţie practicând un adaos comercial de 20%. Curs de schimb: 3,5 lei/euro.
Determinţi: preţ de import fără TVA pentru fiecare categorie de produs, obligaţiile totale
datorate în vama pentru fiecare tip de produs, preţ importator cu TVA, preţ detailist cu TVA.

Rezolvare:
Preţ extern ape de parfum = 10.000 euro (40% din valoarea importului)
Preţ extern parfumuri, cu excepţia apelor de parfum = 15.000 euro (60%)

Pentru apele de parfum:


Valoarea în vamă = (10.000 + 40% *1.000) euro * 3,5 lei/euro = 36.400 lei
Taxe vamale = 15% * 36.400 = 5.460 lei
Comision vamal = 0,5% * 36.400 = 182 lei
Accize = 25% * (36.400 + 5.460 + 182) = 10.511 lei
Preţ de import fără TVA = 36.400 + 5.460 + 182 + 10.511 = 52.553 lei
TVA datorat în vamă = 19% * (36.400 + 5.460 + 182 + 10.511) = 9.985 lei
Preţ importator cu TVA = 52.553 + 9.985 = 62.538 lei
Preţ detailist fără TVA = 52.553 * 1,1 = 57.808 lei
Preţ consumator final, inclusiv TVA = 57.808 * 1,2 * 1,19 = 82.550 lei

Pentru parfumuri, cu excepţia apelor de parfum:


Valoarea în vamă = (15.000 + 60% * 1.000) euro * 3,5lei/ euro = 54.600 lei
Taxe vamale = 15% * 54.600 = 8.190 lei
Comision vamal = 0,5% * 54.600 = 273 lei
Accize = 35% * (54.600 + 8.190 + 273) = 22.072 lei
Preţ de import fără TVA = 54.600 + 8.190 + 273 + 22.072 = 85.135 lei
TVA datorat în vamă = 19% * 85.135 = 16.176 lei
Preţ importator cu TVA = 85.135 + 16.176 = 101.311 lei
Preţ detailist fără TVA = 85.135 * 1,1 = 93.649 lei
Preţ consumator final, inclusiv TVA = 93.649 * 1,2 * 1,19 = 133.731 lei

Total obligaţii datorate de importator în vamă = taxe vaamle + comision vamal + accize + TVA =
72.849 lei
10. O persoană fizică exercită o activitate comercială (având angajaţi) în legătură cu care a
înregistrat următoarele venituri şi cheltuieli:
– venituri din dobânzi aferente contului curent 230 lei,
– venituri din dobânzi aferente depozitelor la termen 450 lei;
– venituri din despăgubiri 670 lei;
– venituri sub forma unor împrumuturi de la persoane juridice 890 lei;
– venituri din sponsorizări 320 lei;
– venituri din vânzări 6.350 lei;
– cheltuieli cu achiziţia de materii prime şi materiale 1.100 lei;
– cheltuieli cu personalul 700 lei;
– cheltuieli cu impozitele şi taxele, altele decât impozitul pe venit 350 lei;
– cheltuieli cu chiria 560 lei;
– cheltuieli de protocol 300 lei;
– cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 920 lei;
– cheltuieli cu bursele private acordate 150 lei;
– cheltuieli cu primele de asigurare a activelor corporale 230 lei;
– cheltuieli cu donaţiile efectuate 260 lei;
– cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare pentru 3 zile şi 6 persoane 450 lei (indemnizaţia zilnică
acordată de instituţiile publice este de 13 lei/pers/zi).
Determinaţi impozitul pe venit datorat.

Rezolvare:
Venit net din activităţi independente = venit brut – cheltuieli deductibile
Venit brut = 230 + 450 + 6.350 = 7.030 lei

Baza de calcul pentru cheltuielile de protocol, cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru


acordarea de burse private şi cotizaţiile plătite la asociaţiile plătite la asociaţiile profesionale
deductibile = venit brut – cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat,
pentru acordarea de burse private şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale = 7.030 – (1.100
+ 700 + 350 + 560 + 920 + 230 + 450) = 2.720 lei

Cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare maxim deductibile = 3 * 6 * 13 * 2,5 = 585 lei. Deci,


cheltuielile de 450 lei, efectuate în acest scop, sunt integral deductibile
Cheltuieli de protocol maxim deductibile = 2% * 2.720 = 54,4 lei
Cheltuieli cu acordarea burselor private maxim deductibile = 5% * 2.720 = 136 lei

Venit net = 7.030 – (1.100 + 700 + 350 + 560 + 54,4 + 920 + 136 + 230 + 450) = 2.529,6 lei
Impozit pe venit datorat = 16% * 2.529,6 = 404,74 lei

11. O persoană fizică din municipiul Braşov obţine în anul 2008 următoarele venituri:
- venituri din salarii de la locul de muncă de bază, unde este angajat cu normă întreagă, în sumă
de 1.700 lei lunar; contribuabilul are în întreţinere un copil minor şi plăteşte o cotizaţie sindicală
de 20 lei/lună, pe tot parcursul anului.
- venituri din prestarea unor servicii de informatică. Persoana nu optează pentru determinarea
venitului în sistem real şi îşi desfăşoară activitatea individual, fără angajaţi.
Determinaţi impozitul datorat de această persoană fizică pentru veniturile realizate în
cursul anului.
Rezolvare:
Observaţii:
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov a stabilit pentru anul 2008, pentru serviciile de
informatică, o normă anuală de venit de 23.500 lei, iar corectiva de reducere a normei de venit
este de 50% pentru persoanele impuse la norma de venit, care au calitatea de salariat, angajat cu
contract de munca cu norma întreagă.

Venit net din salarii = 1.700 – (0,5% * 1.700 + 6,5% * 1.700 + 9,5% * 1.700) = 1.700 – (9 + 111
+ 162) = 1.418 lei
Deducere personală = 350* [1- (1700 – 1000) / 2000] = 227,5 lei = 230 lei
Bază de calcul impozit salarii = 1.418 – 230 – 20 = 1168 lei
Impozit salarii datorat = 16% * 1168 = 187 lei/lună

Venit net anual din prestarea serviciilor de informatică (activitate independentă) = 50% * 23.500
= 11.750 lei
Impozit anual pentru servicii de informatică = 16% * 11.750 = 1.880 lei
Acest impozit va fi plătit anticipat, în 4 tranşe egale, având scadenţe la 15 martie, 15 iunie, 15
septembrie şi 15 decembrie. (câte 470 lei la fiecare scadenţă).

12. O persoană fizică a înregistrat în cursul anului următoarea situaţie:


- venituri din activităţi independente de natură comercială 27.000 lei, cheltuielile deductibile
aferente (inclusiv contribuţiile obligatorii datorate) fiind de 23.000 lei, iar impozitul anticipat
plătit în cursul anului s-a ridicat la valoarea de 570 lei
- venit brut din vânzarea unui teren 50.000 euro; terenul era dobândit din anul anterior vânzării.
Curs de schimb: 3,7 lei/euro.
- venituri din despăgubiri încasate ca urmare a producerii unui risc asigurat printr-un contract de
asigurare de bunuri 700 lei
- venituri din vânzarea unor acţiuni 970 lei, achiziţionate cu 2 ani înainte la un preţ de 530 lei;
comisionul brokerului ce a intermediat operaţiunea a fost de 3% din preţul de vânzare.
- venituri din vânzare acţiuni 150 lei, achiziţionate în luna anterioară vânzării la un preţ de 75 lei,
comision de brokeraj 5% din preţul de vânzare
Determinaţi impozitul datorat pentru fiecare tip de venit realizat.

Rezolvare:
Impozit pentru venitul din activităţi independente = 16% * (27.000 – 23.000) – 570 = 640 – 570
= 70 lei ( impozit de plată după regularizare)

Venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal = 50.000 euro * 3,7 lei/euro
= 185.000 lei
Impozit pentru venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal = 3% *
185.000 = 5.550 lei

Veniturile din despăgubiri sunt venituri neimpozabile ( art. 42, lit. b CF)

Câştigul din transferul titlurilor de valoare = preţ de vânzare – preţ de cumpărare – costuri
aferente tranzacţiei
Impozit pentru câştigul din transferul titlurilor de valoare deţinute 2 ani = 1% * (970 – 530 – 3%
* 970) = 4,1 lei
Impozit pentru câştigul din transferul titlurilor de valoare deţinute 1 luna = 16% * (150 - 75 – 5%
* 150) = 10,8 lei
13. Un operator economic, ce deține în proprietate utilajele și instalațiile necesare, produce în
luna martie 60.000 sticle de 0.75 litri vin de masă (vin liniștit) cu concentrația alcoolică de 11%
în volum și 18.000 sticle șampanie de 0.75 litri cu concentația alcoolică de 10% în volum. În
aceeași lună operatorul realizează următoarele operațiuni:
– vinde pe piața interna 50.000 sticle de vin și exporta direct (fără intermediari) 10.000 sticle de
șampanie;
– vinde pe piața interna 8.000 sticle de șampanie și acorda dividende acționarilor 10.000 sticle de
vin. Cursul de schimb este 1EUR=3.3565RON. Determinați nivelul accizelor datorate de către
operatorul economic în martie.

Rezolvare:
Observații:
- art. 210, alin 1, lit a) CF – sunt scutite de la plata accizelor produsele exportate direct de către
operatorii economici producători care dețin în proprietate utilaje și instalații de producție necesare
pentru realizarea acestor produse,
- art. 211, alin 1, lit a) - momentul exigibilității accizei intervine pentru produsele din producția
proprie la data efectuării livrării (vânzare), la data acordării ca dividende sau ca plată în natură, la
data la care au fost consumate pentru reclamă și publicitate,
- art. 176, alin 1 - conform anexei I, acciza la vinurile liniștite este 0, iar la vinurile spumoase (în
această categorie se încadrează și șampania) este 34,05 euro/hl.

Acciza datorată pentru vânzarea pe piața internă a 50.000 sticle de vin liniștit = 0 lei
Acciza datorată pentru exportul a 10.000 sticle de șampanie = 0 lei
Acciza datorată pentru vânzarea a 8.00 sticle de șampanie = 34,05*3,3565*(8000*0,75/100) =
6857,32 lei
Acciza datorată pentru dividendele acordate acționarilor = 0 lei.

14. În luna septembrie un operator economic realizează următoarele operațiuni:


– vinde pe piața internă, scutit de TVA și fără drept de deducere, bunuri în valoare de 8000lei;
– exportă bunuri în valoare de 7200 lei;
– achită în contul clientilor suma de 7300 lei, care va fi ulterior decontată de către aceștia;
– achiziționează de pe piața internă materii prime în sumă de 12.000lei;
– vinde pe piața internă materii prime în sumă de 10.000lei;
– a achiziționat în luna august bunuri în sumă de 9.200 lei (valoare factură fără TVA), pentru
care primește în luna septembrie o reducere de 3%;
– acordă o reducere de 2% în momentul întocmirii facturii din valoarea bunurilor vândute de
8.200lei.
Știind că operatorul economic are regim mixt cu privire a plata TVA, determinați TVA de plată.
(Notă: toate prețurile sunt exclusiv TVA)
Rezolvare:
Observații:
- art. 125, alin 28 – taxa colectată reprezintă taxa aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de
servicii taxabile, efectuate de către persoana impozabilă,
- art. 125, alin 29 – taxa deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o
persoană impozabilă pentru achizițiile efectuate,
- art. 143, alin 1 – sunt scutite de taxă livrările de bunuri expediate sau transportate în afara
Comunității (în general exporturile),
- art 137, alin 3, lit. a) și lit. e) – baza de impozitare nu cuprinde următoarele: - rabaturile,
remizele și celelalte reduceri de preț acordate direct de către furnizori clienților la data
exigibilității taxei, - sumele achitate de furnizor sau prestator în numele și în contul clientului, și
care apoi se decontează acestuia,
- art. 138, lit c) – baza de impozitare se reduce în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele și
celelalte reduceri de preț sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor,
- art.147, alin. 1 – persoana care realizează atât operațiuni cu drept de deducere cât și operațiuni
ce nu dau drept de deducere este numită persoană impozabilă cu regim mixt,
- art 147, alin 5 – achizițiile pentru care nu se cunoaște destinația (…) ori pentru care nu se poate
determina proporția în care sunt sau vor fi utilizate pentru operațiuni ce dau drept de deducere și
operațiuni ce nu dau drept de deducere se evidențiază separat în jurnalul pentru cumpărări, iar
taxa deductibilă aferentă acestor achiziții se deduce pe bază de pro-rată,
- art 147, alin 6 – pro-rata se determină ca raport între suma totală fără taxă a operațiunilor
constând în livrări de bunuri și prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere și
suma totală, fără taxă, a operațiunilor prevăzute mai inainte și a operațiunilor constând în livrări e
bunuri și prestări de servicii care nu dau drept de deducere. Alin 8 (CF) pro-rata definitivă se
rotunjește până la cifra unităților imediat următoare.

TVA colectată = 19%* BAZA (10.000+0.98*8200) = 18036 lei


TVA deductibilă = 19% * BAZA (12.000-0,03*9200) = 11724 lei
Pro-rata = (10.000 + 0,98*8.200+ 7.200)/(10.000+0,98*8.200+7.200+8.000) = 75,92% (76%)
TVA de dedus = 0,76*TVA deductibilă = 8910,24 lei
TVA colectată > TVA de dedus = TVA de plată 9125,76 lei

15. O societate comercială obține cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trimestrului III:
– venituri totale 25.000 lei, din care: venituri din prestări de servicii 20.000lei și venituri din
dividende primite de la o persoană juridică română 3.000 lei, diferența fiind reprezentată de alte
venituri ce nu intra în cifra de afaceri ;
– cheltuieli cu materiile prime și materialele 7.500 lei;
– cheltuieli cu salariile personalului 1.800lei;
– cheltuieli cu amenzi datorate statului roman 200lei;
– cheltuieli de sponsorizare 400lei;
– cheltuieli cu protocolul 600 lei;
– cheltuieli cu diurna acordată personalului 1.000lei, 2 persoane pentru 7 zile fiecare (cheltuiala
cu diurna acordată de către instituțiile publice 13lei/zi/persoană);
– cheltuieli reprezentând impozitul pe profit aferent trimestrelor I și II 600 lei.
Determinați impozitul datorat, respectiv de plată pentru trimestrul III.

Rezolvare:
Observații:
- art. 17 - cota de impozitare a profitului impozabil este de 16%,
- art. 19 – profitul impozabil se calculează ca diferență între veniturile realizate din orice sursă și
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, din care se scad veniturile neimpozabile și la
care se adaugă cheltuielile nedeductibile,
- art. 20 – venituri neimpozabile, lit. a) dividendele primite de la o persoană juridică română,
- art. 21, alin. 3, lit. a) – cheltuielile cu deductibilitate limitată sunt cheltuielile de protocol în
limita a 2% aplicată diferenței rezultate dintre totalul veniturilor impozabile și totalul cheltuielilor
aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol, cheltuielile cu impozitul pe
profit și cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; lit. b) suma cheltuielilor cu imdemnizația
de deplasare acordată salariaților în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile
publice,
- art. 21, alin 4, lit. p) – cheltuieli nedeductibile – cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat(…),
contribuabilii care desfășoară astfel de activități scad din impozitul pe profit datorat sumele
aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
- este în limita a 30/00 din cifra de afaceri,
- nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Venituri totale Venituri Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
neimpozabile deductibile nedeductibile deductibile în
limită
25.000 3.000 7.500 200 600
1.800 400 1.000
234 600
455 366
9989(total) 545

Limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol:


2% *(22.000 – 11.500+600+600) = 234 lei cheltuială de protocol deductibilă, diferența este
cheltuială de protocol nedeductibilă = 366 lei (cheltuială de protocol nedeductibilă purtătoare de
TVA nedeductibilă = 19%* 366 = 69,54 lei)
Limita de deductibilitate la indemnizația de deplasare:
2,5*13*2*7 = 455 lei cheltuială deductibilă cu indemnizația de deplasare, diferența este
nedeductibilă = 545 lei

Profitul impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli


nedeductibile
(Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli
nedeductibile ) = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile
Profitul impozabil = 22.000- 9989 = 12.011 lei
Impozit datorat = 16% * 12.011 = 1921,76 lei
SPONZORIZAREA: min ( 30/00 * CA(20.000)=60 lei;20% * impozit datorat=384,35 lei)=60 lei
Impozitul de plată aferent trimestrului III = Impozit datorat – sponsorizare (partea ce se scade) –
impozit aferent trimestrelor I și II
Impozit trimestrul III = 1921,76 – 60 – 600 = 1261,76 lei