Sunteți pe pagina 1din 20

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ

"CFR MARFĂ" - SA

DISPOZIŢIA
Nr. 22 din 15.06.2007
privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA)
la transporturile de mărfuri pe calea ferată

În temeiul art. 19 alin. 1 din Statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă
“CFR Marfă” - SA, anexă la Hotărârea de Guvern nr. 582 / 1998 privind înfiinţarea Societăţii
Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - SA prin reorganizarea Societăţii Naţionale
a Căilor Ferate Române, modificată,
Având în vedere prevederile Legii nr. 571 / 2003, modificată, numită în continuare Codul
Fiscal,
În baza Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.222/22.12.2006 privind aprobarea
Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la
art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare,
Directorul General al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - SA,
emite următoarea

DISPOZIŢIE

Art. 1 Se aprobă „Instrucţiunile privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată la


transporturile de mărfuri pe calea ferată”, din Anexa 1 la prezenta dispoziţie.
Definiţiile unor termeni utilizaţi în legătură cu reglementarea aplicării TVA de către
CFR Marfă la transport sunt prezentate în Anexa 2 la prezenta dispoziţie.
Art. 2 Cu data aplicării prezentei dispoziţii, Dispoziţiile Directorului General al CFR Marfă
nr. 46 din 18.05.2006 şi nr. 3 din 23.01.2007, telegrama nr. 226 din 27.05.2004, telegrama nr. 174
din 21.06.2004, telegrama nr. 259 din 29.08.2004 şi telegrama nr. 216 din 24.12.2004, actele
CFR Marfă nr. C 1.1/323/2005 şi nr. C 1.4/2/2006, precum şi orice alte prevederi contrare se
anulează.
Art. 3 Prezenta dispoziţie se aplică atât pentru expediţiile de vagoane, cât şi pentru
expediţiile de unităţi de transport intermodal (UTI).
Art. 4 În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 193 / 2000 privind clauzele abuzive în contracte,
CFR Marfă – S.A. şi sucursalele CFR Marfă – S.A. vor lua toate măsurile în vederea asigurării
condiţiilor de publicitate şi punere la dispoziţie către clienţi, la solicitarea acestora a prevederilor,
care fac obiectul prezentei dispoziţii.
Art. 5 Prezenta dispoziţie intră în vigoare începând cu 01.07.2007 şi se publică în Buletinul
Comercial CFR şi pe site-ul Internet al CFR Marfă la adresa www.cfrmarfa.cfr.ro sub butonul
„TARIFE – REGLEMENTARI”
Art. 6 Serviciile din centralul CFR Marfă, sucursalele şi filialele CFR Marfă, vor lua toate
măsurile în vederea informării clienţilor despre modificările apărute în perceperea TVA.

DIRECTOR GENERAL
Liviu BOBAR
Anexa 1
la Dispoziţia Directorului General
al CFR Marfă
Nr. 22 din 15.06.2007

Instrucţiuni privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată


la transporturile de mărfuri pe calea ferată

I. Consideraţii generale

Aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la transporturile de mărfuri pe calea ferată şi


serviciile accesorii direct legate de transport efectuate de CFR Marfă, precum şi justificarea scutirii
de TVA pentru transporturile scutite în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare se face în conformitate prevederile de mai jos :
a) Înregistrarea operaţiunilor de servicii de transport şi servicii accesorii direct legate de
transport, care trebuie impozitate cu TVA în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, se face pe
baza codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de organele fiscale competente. În acest
scop, compartimentele interesate din CFR Marfă şi subunităţile acesteia vor solicita agenţilor
economici pentru care efectuează servicii de transport şi accesorii legate direct de transportul de
bunuri, comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA;
b) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de organele fiscale competente
agenţilor economici din cadrul Uniunii Europene se va putea consulta pe INTERNET la adresa :

www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm
Dacă în urma consultării, rezultă că acesta nu este un cod valabil, se va percepe TVA la
transporturile de mărfuri pe calea ferată şi serviciile accesorii direct legate de transport efectuate
de CFR Marfă;
c) Pentru transporturile expediate cu scrisoare de trăsură CIM, pe care nu este înscrisă
menţiunea „Cod TVA – RO 11054537” şi care nu se achită centralizat, se va înscrie pe manşeta
duplicatului scrisorii de trăsură (exemplarele 4 şi 4a), deasupra căsuţelor 40 - 43, codul de
înregistrare în scopuri de TVA al CFR Marfă, respectiv „Cod TVA – RO 11054537”;
d) Pentru transporturile sosite cu scrisoare de trăsură CIM, care nu se achită centralizat se
va înscrie pe manşeta originalului scrisorii de trăsură (exemplarul 1) deasupra căsuţelor 40 - 43,
codul de înregistrare în scopuri de TVA al CFR Marfă, respectiv „Cod TVA – RO 11054537”;
e) Pe chitanţa diverse încasări, pe care nu este înscris „Cod TVA – RO 11054537”, va fi
înscris pe toate exemplarele cu atributul „RO”, respectiv „RO 11054537”;
f) Pentru transporturile derulate cu scrisoare de trăsură locală, codul fiscal al CFR Marfă,
de pe manşetă din partea stângă sus a scrisorii de trăsură, va fi înscris pe toate exemplarele cu
indicativul „RO”, respectiv „Cod FISCAL – RO 11054537”;
g) Pentru transporturile cu plată centralizată pe parcursul românesc, pe facturile întocmite
de CFR Marfă se va înscrie „Cod FISCAL – RO 11054537”;
h) Pentru facturile emise de CFR Marfă pentru încasarea contravalorii prestaţiilor de
transport şi accesorii, pe rândul „Cota T.V.A ……….”, situat în partea superioară a facturii, sub
datele de identificare a CFR Marfă se va înscrie, după caz :

Nr. Înscrierile care se vor face în facturi pe


TVA
crt. rândul „Cota T.V.A ……….”
1 TVA 19 % „19%”
2 Scutit „Scutit cu drept de deducere”
3 Scutit, pentru tarifele de transport şi „Scutit cu drept de deducere”
accesorii incluse în baza de impozitare
4 Nu se percepe „Neimpozabilă în România”
Aceste menţiuni vor fi înscrise pentru plăţile la casa staţiei după cum urmează :
• în scrisoarea de trăsură locală, scrisoarea de trăsură pentru grupuri de vagoane şi
foaia de expediţie – în căsuţa „Cota TVA”;
• În scrisoarea de trăsură CIM – în căsuţa 79;
• În chitanţa diverse încasări – în căsuţa „valoare TVA”.
În cazul facturilor emise pentru încasarea penalităţilor, pe rândul „Cota T.V.A ………..….”,
se va înscrie „neinclus în baza de impozitare”, iar pentru penalităţile încasate la casa staţiei cu
chitanţă diverse încasări, menţiunea „neinclus în baza de impozitare” se va înscrie în căsuţa
„valoare TVA”.
i) Se consideră documente specifice de transport în accepţiunea OMFP nr. 2.222 din
22 decembrie 2006 :
1. pentru transporturile feroviare :
• documentul de transport internaţional pe căile ferate (scrisoarea de trăsură),
care are aplicată ştampila staţiei de expediere;
• documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care confirmă
ieşirea mărfii din ţară;
2. pentru transportul multimodal cale ferată – naval :
• scrisoarea de trăsură;
• foaia de conosament.
j) Scutirile de TVA se aplică numai în situaţiile în care se pot prezenta salariaţilor CFR
Marfă interesaţi toate documentele de justificare solicitate;
k) Prestările de servicii efectuate în interesul clientului de alte unităţi decât CFR Marfă
sau filialele sale, deci care nu se înscriu în documentul de transport aflat în gestionarea CFR Marfă
nu fac obiectul prezentelor instrucţiuni de aplicare a TVA.

II. Modul de aplicare a TVA şi documentele justificative în cazul scutirilor

1. Prestaţii de transport şi prestaţii accesorii direct legate de transport efectuate


pentru agenţi economici din România, înregistraţi ca plătitori de TVA cu codul
RO.
1.1. Relaţia de transport România – SM (transport intracomunitar)
Cota TVA aplicată : 19 %;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 126, art. 133 alin. (2) lit. c).

1.2. Relaţia de transport SM – România (transport intracomunitar)


Cota TVA aplicată : 19 %;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 126, art. 133 alin. (2) lit. c).

1.3. Relaţia de transport SM – SM (transport intracomunitar)


Cota TVA aplicată : 19 %;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 126, art. 133 alin. (2) lit. c).

1.4. Relaţia de transport România – SNM (export)


Scutit de TVA cu drept de deducere pentru contravaloarea tarifului de transport, prestările
de servicii accesorii
transportului precum şi alte servicii legate direct de exportul de bunuri;
Baza legală : - Cod Fiscal, art. 143 alin. (1) lit. c);
- OMFP nr. 2.222/2006, art. 4, alin. (1), (2), (6) şi (8).
Documente justificative :

a) în cazul transportului feroviar :


• contractul încheiat cu exportatorul sau cu casa de expediţie;
• scrisoarea de trăsură internaţională sau, după caz, copii de pe acest
document, care să poarte ştampila staţiei de expediere;
• documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme
ieşirea mărfii din ţară.

b) în cazul transportului multimodal cale ferată – naval :


• contractul încheiat cu exportatorul sau cu casa de expediţie;
• scrisoarea de trăsură locală sau, după caz, copii de pe acest document, care să
poarte ştampila staţiei de expediere, cu menţiunea „marfă pentru export”.
(Documentul de transport trebuie să aibă aplicată ştampila vămii din staţia de
expediere sau să fie însoţit de copie după declaraţia vamală de export).
• foaia de conosament.

c) în cazul transporturilor pe calea ferată care se continuă cu parcurs pe feribot în

acelaşi mijloc de transport :

• contractul încheiat cu exportatorul sau cu casa de expediţie;


• documentul specific de transport, respectiv :
- scrisoarea de trăsură internaţională CIM;

- buletinul de remitere pentru transportul de unităţi de transport intermodal


(UTI), în regim INTERCONTAINER;
• foaia de conosament.

d) în cazul transporturilor combinate :

• contractul încheiat cu exportatorul sau cu casa de expediţie;


• documentul specific de transport având ştampila vămii din staţia de
expediere sau destinaţie, după caz, în conformitate cu menţiunile de francare
„plată centralizată” sau „transmis”.
Pentru menţiunea „francat” se admite ca document justificativ pentru scutirea de

TVA documentul de transport cu ştampila vămii din staţia de expediere.

În cazul în care ştampila vămii nu este aplicată pe toate documentele de transport

dovada exportului se poate face şi cu o copie a declaraţiei vamale de export.

1.5. Relaţia de transport SNM – România (import)

Scutit de TVA pentru contravaloarea prestaţiilor de transport şi accesorii care intră în baza
de impozitare
Baza legală : - Cod Fiscal, art. 143 alin. (1) lit. d);
- OMFP nr. 2.222/2006, art. 5, alin. (1) şi (2).
Documente justificative :

a) în cazul transportului feroviar :


• contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie
ori cu furnizorul sau comenzile acestora;
• scrisoarea de trăsură internaţională, care să poarte ştampila staţiei de
expediere;
• documentul de transmitere a vagonului de la calea ferată vecină, care să
confirme intrarea mărfii în ţară.

b) în cazul transporturilor combinate :


• contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu
furnizorul din afara Comunităţii;
• documentul specific de transport al unităţilor de transport intermodal (UTI) şi,
după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T.

c) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continuă cu


transport pe calea ferată până la primul loc de destinaţie care figurează pe
documentul de transport care însoţeşte bunurile la intrarea în ţară, pentru partea de
transport intern efectuat pe calea ferată :
• contractul încheiat cu persoana care angajează transportul sau comanda acesteia,
în care să fie specificat locul de destinaţie al mărfurilor importate;
• scrisoarea de trăsură locală din care să rezulte că bunurile transportate provin din
import şi, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T.
În această situaţie expeditorul mărfurilor din portul maritim sau fluvial va menţiona pe

toate exemplarele scrisorii de trăsură, în rubrica destinată acestuia, sub semnătură şi

ştampilă următoarele :

- „marfa provine din import”, şi


- „taxele de transport şi tarifele accesorii …. (se indică codurile tarifelor
accesorii incluse în baza de impozitare) sunt incluse în baza de impozitare în
vamă, conform DVI nr. …”.

d) în cazul transporturilor pe feribot, care se continuă cu transport pe


calea ferată în acelaşi mijloc de transport :
• contractul încheiat cu unitatea importatoare sau, după caz, cu casa de expediţie ori
cu furnizorul din afara Comunităţii;
• scrisoarea de trăsură internaţională pentru vagoane sau buletinul de remitere pentru
unităţile de transport intermodal (UTI) în regim INTERCONTAINER din care să
rezulte că bunurile transportate provin din import.

Comentariu la pct. 1.5 :

1. Pentru acordarea scutirii de TVA se vor avea în vedere menţiunile de francare din

scrisoarea de trăsură CIM, astfel :

a) dacă în căsuţa 20 este bifată menţiunea FRANCO şi este specificată o staţie, aceasta

semnifică faptul că tarifele de transport şi tarifele accesorii enumerate au fost achitate de

expeditor până la staţia precizată la această poziţie.

• dacă staţia până la care sunt achitate tarifele de transport şi tarifele accesorii
precizate este staţia de destinaţie, aceste tarife sunt incluse în valoarea mărfii în
vamă şi sunt impozitate cu TVA de vamă odată cu valoarea mărfii. Pentru aceste
tarife NU se aplică TVA;
• dacă staţia până la care sunt achitate tarifele de transport şi tarifele accesorii
precizate este staţia de frontieră, tarifele pe parcurs CFR până la staţia de
destinaţie, incluse în baza de impozitare TVA sunt cele comunicate de staţia unde
se face vămuirea sau de declarantul vamal şi sunt impozitate cu TVA de vamă
odată cu valoarea mărfii. Pentru aceste tarife NU se aplică TVA
• pentru tarifele survenite în parcurs sau la staţia de destinaţie care nu au fost
incluse în valoarea în vamă se aplică TVA de 19%.

b) dacă în căsuţa 20 este bifată o menţiune INCOTERMS, TVA se aplică după cum
urmează :
• pentru menţiunile INCOTERMS CPT, CIP, DDU, DDP, tarifele de transport şi accesorii
până la locul de destinaţie convenit, luate în sarcină de expeditor conform menţiunilor,
sunt incluse în valoarea mărfii în vamă şi sunt impozitate cu TVA de vamă odată cu
valoarea mărfii. Pentru aceste tarife NU se aplică TVA;
• pentru menţiunea INCOTERMS DAF, dacă staţia până la care sunt achitate tarifele de
transport şi tarifele accesorii precizate este staţia de frontieră, tarifele pe parcurs CFR
până la staţia de destinaţie, incluse în baza de impozitare TVA sunt cele comunicate
de staţia unde se face vămuirea sau de declarantul vamal şi sunt impozitate cu TVA
de vamă odată cu valoarea mărfii. Pentru aceste tarife NU se aplică TVA;
• pentru menţiunea INCOTERMS EXW, FCA – tarifele de transport până la staţia de
destinaţie, incluse în valoarea în vamă sunt cele comunicate de staţia unde se face
vămuirea sau de declarantul vamal şi sunt impozitate cu TVA de vamă odată cu
valoarea mărfii. Pentru aceste tarife NU se aplică TVA
• pentru tarifele survenite în parcurs sau la staţia de destinaţie care nu au fost
incluse în valoarea în vamă se aplică TVA de 19%.

1.6. Relaţia de transport SNM – SM (tranzit)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

1.7. Relaţia de transport SNM – SNM (tranzit)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

1.8. Relaţia de transport SM – SNM (tranzit)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

1.9. Relaţia de transport România – România (transport intern)

Cota TVA aplicată : 19%;


Baza legală : Cod Fiscal, art. 126.

2. Prestaţii de transport şi prestaţii accesorii direct legate de transport efectuate


pentru agenţi economici din Uniunea Europeană, înregistraţi ca plătitori de TVA
în Uniunea Europeană cu codul statului de înregistrare.

2.1. Relaţia de transport România – SM (transport intracomunitar)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 133 alin. (2) lit. c) – excepţie.

2.2. Relaţia de transport SM – România (transport intracomunitar)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 133 alin. (2) lit. c) – excepţie.

2.3. Relaţia de transport SM – SM (transport intracomunitar)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 133 alin. (2) lit. c) – excepţie.

2.4. Relaţia de transport România – SNM (export)

Scutit de TVA pentru contravaloarea tarifului de transport şi prestările de servicii accesorii


transportului;
Baza legală : - Cod Fiscal, art. 143 alin. (1) lit. c);
- OMFP nr. 2.222/2006, art. 4, alin. (1), (2), (6) şi (8).

Documente justificative : Idem pct. 1.4 de mai sus.

2.5. Relaţia de transport SNM – România (import)

Scutit de TVA pentru contravaloarea prestaţiilor de transport şi accesorii incluse în baza


de impozitare;
Baza legală : - Cod Fiscal, art. 143 alin. (1) lit. d);
- OMFP nr. 2.222/2006, art. 5, alin. (1) şi (2).

Documente justificative : Idem pct. 1.5 de mai sus.

2.6. Relaţia de transport SNM – SM (tranzit)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

2.7. Relaţia de transport SNM – SNM (tranzit)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

2.8. Relaţia de transport SM – SNM (tranzit)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

2.9. Relaţia de transport România – România (transport intern)

Cota TVA aplicată : 19 %;


Baza legală : Cod Fiscal, art. 126, art. 133 alin. (2) lit. c).

3. Prestarea de servicii de transport şi prestaţii accesorii direct legate de transport


efectuate pentru agenţi economici neînregistraţi cu cod de TVA în Uniunea
Europeană.

3.1. Relaţia de transport România – SM (transport intracomunitar)


Cota TVA aplicată : 19%;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 126, art. 133 alin. (2) lit. c).

3.2. Relaţia de transport SM – România (transport intracomunitar)


Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 133 alin. (2) lit. c)

3.3. Relaţia de transport SM – SM (transport intracomunitar)


Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 133 alin. (2) lit. c).

3.4. Relaţia de transport România – SNM (export)

Scutit de TVA pentru contravaloarea tarifului de transport şi prestările de servicii accesorii


transportului.
Baza legală : - Cod Fiscal, art. 143 alin. (1) lit. c);
- OMFP nr. 2.222/2006, art. 4, alin. (1), (2), (6) şi (8).
Documente justificative : Idem pct.1.4 de mai sus.

3.5. Relaţia de transport SNM – România (import)


Scutit de TVA pentru contravaloarea prestaţiilor de transport şi accesorii incluse în baza
de impozitare.
Baza legală : - Cod Fiscal, art. 143 alin. (1) lit. d);
- OMFP nr. 2.222/2006, art. 5, alin. (1) şi (2).
Documente justificative : Idem pct.1.5 de mai sus.

3.6. Relaţia de transport SNM – SM (tranzit)


Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

3.7. Relaţia de transport SNM – SNM (tranzit)


Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.
3.8. Relaţia de transport SM – SNM (tranzit)

Nu se percepe TVA;
Baza legală : Cod Fiscal, art. 144 alin. (1) pct. 6.

3.9. Relaţia de transport România – România (transport intern)

Cota TVA aplicată : 19 %.


Baza legală : Cod Fiscal, art. 126, art. 133 alin. (2) lit. c).

4. Alte transporturi şi prestări de servicii accesorii transportului legate de livrarea


de bunuri scutite de TVA

4.1. Sunt scutite de TVA transportul şi prestările de servicii accesorii transportului legate
de livrarea de bunuri care urmează să fie :

4.1.1 plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata


taxelor vamale;
4.1.2 prezentate autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi, după caz, plasate în depozit
necesar cu caracter temporar;
4.1.3 introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;
4.1.4 plasate în regim de antrepozit vamal;
4.1.5 plasate în regim de perfecţionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de
import;
4.1.6 plasate în regim de tranzit vamal extern;
4.1.7 admise în apele teritoriale pentru :
• a fi încorporate pe platforme de forare sau de producţie, în scopul construirii,
reparării, întreţinerii, modificării sau reutilării acestor platforme ori pentru
conectarea acestor platforme de forare sau de producţie la ţărm;
• alimentarea cu carburanţi şi aprovizionarea platformelor de forare sau de
producţie;
4.1.8 plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, definit după cum
urmează :
 pentru produse accizabile, orice locaţie situată în România, care este
definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu
modificările şi completările ulterioare;
 pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locaţie situată în România
şi definită prin norme.
Justificarea scutirii de TVA se face cu următoarele documente :
a) pentru transportul efectuat la introducerea în ţară a bunurilor plasate în regimuri
vamale suspensive precum şi pentru prestarea de servicii accesorii a acestui transport,
cu :
 contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu casa de
expediţie;
 documentul specific de transport internaţional sau copii după acestea, în
funcţie de tipul transportului;
 documentele din care să rezulte că bunurile transportate sunt plasate în
regim vamal suspensiv : copii după autorizaţia pentru regimul vamal suspensiv, etc.
Baza legală : OMFP nr. 2.222/2006, art. 4, alin. (1), (2) şi (6).

b) pentru transportul pe teritoriul României a bunurilor aflate în regim vamal suspensiv


sau dacă transportul acestora îndeplineşte condiţiile unui transport intracomunitar, cu :
 contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv sau cu casa de
expediţie;
 documentele din care să rezulte că bunurile transportate sunt plasate în
regim vamal suspensiv : copii după autorizaţia pentru regimul vamal suspensiv, etc.
Baza legală : OMFP nr. 2.222/2006, art. 4, alin. (3).

c) pentru transportul legat direct de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxă


pe valoarea adăugată sau în unul din regimurile vamale suspensive de la punctele
4.1.1 – 4.1.7 de mai sus, cu :
 contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv, cu
transportatorul sau cu casa de expediţie;
 documentele din care să rezulte că prestările de servicii sunt legate
direct de plasarea bunurilor în regim vamal suspensiv : copii după autorizaţia pentru
regimul vamal suspensiv, etc.
Baza legală : OMFP nr. 2.222/2006, art. 4, alin. (8).
d) pentru transportul internaţional al produselor rezultate din operaţiuni de
perfecţionare activă în afara Comunităţii, cu :
 contractul încheiat cu titularul autorizaţiei de perfecţionare activă sau
cu casa de expediţie;
 documentul specific de transport, în funcţie de tipul transportului;
 documentele din care să rezulte că bunurile transportate sunt în
regim de perfecţionare activă : copii după autorizaţia pentru regimul de
perfecţionare activă, etc.
Baza legală : OMFP nr. 2.222/2006, art. 6, alin. (5).
4.2. Sunt scutite de TVA transportul feroviar şi / sau combinat de vagoane, containere şi
altele asemenea, particulare, fără încărcătură de la staţia de îndrumare până la
staţia de încărcare a bunurilor exportate.
Transportul feroviar şi / sau combinat de vagoane, containere şi altele asemenea, particulare,
fără încărcătură, de la staţia de îndrumare până la staţia de încărcare a bunurilor exportate este o
prestare de servicii legată direct de exportul de bunuri şi prin urmare scutită de TVA conform
OMFP 2.222 din 22 decembrie 2006 art. 4 alin. (8).
Documentele justificative :

• contractul încheiat cu casa de expediţie sau cu exportatorul sau cumpărătorul;


• documentul de transport al mijlocului de transport particular care este expediat
de la staţia de îndrumare la staţia de încărcare cu mărfuri la export;
• documentul de transport al mărfurilor din mijlocul de transport particular care
s-a încărcat după sosirea în stare goală şi este îndrumat la export;
Precizare : Prin vagon particular se înţelege şi vagonul închiriat care circulă cu scrisoare de trăsură.

Pentru aplicarea scutirii de TVA la transportul feroviar şi / sau combinat de vagoane, containere şi
altele asemenea, particulare fără încărcătură, de la staţia de îndrumare până la staţia de încărcare
a bunurilor de export se vor respecta următoarele :
a) Scutirea de TVA în cazul mijloacelor de transport particulare goale se aplică numai
dacă vagonul gol sosit în vederea încărcării se expediază la export din aceeaşi staţie.

b) Scutirea de TVA în cazul mijloacelor de transport particulare goale se aplică numai


pentru tarifele de transport şi accesorii încasate la destinaţie (transmise) sau pentru cele
cu plată centralizată, numai în cazul realizării şi justificării exportului. Scutirea de TVA
se acordă cu ocazia tarifării transportului vagonului sosit gol pentru încărcare la export şi
este confirmată prin efectuarea exportului cu acest vagon sau se regularizează la
redirijarea vagonului gol.

c) TVA pentru tarifele de transport şi accesorii încasate în staţia de expediere (francate) vor
putea fi deduse de client conform legii.

d) În cazul îndrumării vagoanelor particulare goale la încărcare cu scrisoare de trăsură


locală expeditorul va face pe scrisoarea de trăsură menţiunea : „vagon / container gol
îndrumat pentru încărcare la export”.

De asemenea se vor respecta următoarele :

d1) La efectuarea exportului se întocmeşte scrisoarea de trăsură internaţională sau locală

(în cazul exporturilor realizate prin porturile maritime şi fluviale), în care la rubrica

„menţiuni ale căii ferate” se va completa : „vagon / container sosit gol cu scrisoarea

de trăsură locală nr. ___”;


d2) La avizul şi adeverirea de primire a scrisorii de trăsură locală cu care a sosit la staţia de

încărcare mijlocul de transport particular îndrumat în stare goală, staţia de destinaţie /

încărcare va anexa o copie a scrisorii de trăsură întocmită pentru export, care se

convolutează la staţia de expediere a exportului;

d3) La scrisoarea de trăsură cu care se expediază bunurile la export se anexează o copie a

scrisorii de trăsură locală cu care a sosit vagonul gol pentru încărcare, care va însoţi

transportul până la frontieră.

Staţia de frontieră de ieşire din ţară a transportului :

 va anexa la copia scrisorii de trăsură de export o copie a scrisorii de


trăsură locală şi le va expedia, după caz, la Serviciul Plăţi Centralizate sau la
Centrul Comercial care derulează contractul de plată centralizată în trafic
internaţional, şi
 va anexa la copia scrisorii de trăsură de export o copie a scrisorii de
trăsură locală şi le va expedia, după caz, la Serviciul Plăţi Centralizate sau la
Centrul Comercial care derulează contractul de plată centralizată în trafic local.

d4) În situaţia în care mijlocul de transport particular sosit pentru încărcare nu se mai

încarcă, se încarcă cu mărfuri pentru intern, sau se redirijează la altă staţie de

încărcare, staţia în care a sosit mijlocul de transport va înscrie în scrisoarea de trăsură

locală, după caz, menţiunea „vagon / container sosit gol pentru încărcare la export,

redirijat la staţia …..............” sau „vagon / container sosit gol pentru încărcare la

export, încărcat la intern”.

Se va calcula TVA de 19% aferent tarifului de transport şi tarifelor accesorii survenite

pe parcursul de la staţia de îndrumare până la staţia la care a sosit vagonul /

containerul gol pentru încărcare.

TVA astfel calculat :


 se va recarta staţiei de îndrumare a mijlocului de transport în stare
goală pentru a fi recuperat de la proprietarul vagonului sau,
 se va percepe de la destinatar, conform menţiunilor de francare,
 o copie a scrisorii de trăsură locală se va expedia, după caz, la
Serviciul Derulare Contracte cu Plată Centralizată sau la Centrul Comercial
de Vânzări care derulează contractul de plată centralizată în trafic local, pentru
decontare si regularizare TVA.

e) Transportul feroviar şi / sau combinat de vagoane, containere şi altele asemenea

străine, particulare, goale pentru încărcare, cu scrisoare de trăsură internaţională :

e1) În scrisoarea de trăsură internaţională cu care a sosit mijlocul de transport în stare


goală, salariatul staţiei de destinaţie / încărcare va face menţiunea „vagon (container)
gol sosit pentru încărcare la export”;

e2) La efectuarea exportului se întocmeşte scrisoarea de trăsură internaţională sau


locală (în cazul exporturilor realizate prin porturile maritime şi fluviale) în care la rubrica
„menţiuni ale căii ferate” se va completa : „vagon (container) sosit gol cu scrisoarea
de trăsură internaţională nr. ………”;

e3) La avizul şi adeverirea de primire a scrisorii de trăsură internaţională cu care a sosit


la staţia de încărcare mijlocul de transport particular străin în stare goală, staţia de
destinaţie / încărcare va anexa o copie a scrisorii de trăsură întocmită pentru export, pe
care să se distingă viza organelor vamale şi se convolutează la staţia de expediere a
exportului;

e4) La scrisoarea de trăsură cu care se expediază bunurile la export se anexează o


copie a scrisorii de trăsură internaţională cu care a sosit vagonul gol pentru încărcare,
care va însoţi transportul până la frontieră, copie pe care staţia de frontieră de ieşire
din ţară a transportului o va anexa la copia scrisorii de trăsură de export şi le va
expedia, după caz, la Serviciul Plăţi Centralizate sau la Centrul Comercial care
derulează contractul de plată centralizată în trafic internaţional;

e5) În situaţia în care mijlocul de transport particular, sosit pentru încărcare nu se mai
încarcă sau se încarcă cu mărfuri pentru intern, staţia în care a sosit mijlocul de
transport va înscrie în scrisoarea de trăsură cu care a sosit transportul, după caz,
menţiunea „vagon (container) sosit gol pentru încărcare la export, redirijat la staţia
…......” sau „vagon (container) sosit gol pentru încărcare la export, încărcat la
intern”. Se va calcula TVA de 19% aferent tarifului de transport şi tarifelor accesorii
survenite pe parcursul de la staţia de frontieră de intrare până la staţia la care a sosit
vagonul pentru încărcare.

TVA astfel calculat :

 se va percepe de la destinatarul care a solicitat mijlocul de transport


particular pentru încărcare, respectiv
 o copie a scrisorii de trăsură internaţională se va expedia, după
caz, la Serviciul Plăţi Centralizate sau la Centrul Comercial care derulează
contractul de plată centralizată în trafic internaţional, pentru decontare si
regularizare TVA.
4.3 Este scutit de TVA, transportul în stare goală al vagoanelor particulare, UTI-urilor
particulare şi containerelor particulare în traficul de export efectuate cu feriboturile
CFR Marfă, pentru parcursul maritim.

5. Alte prestaţii de transport şi accesorii scutite de plata TVA

Transporturile destinate sau provenite din zonele libere, după cum urmează :
5.1 Transporturile de mărfuri în vagoane CFR Marfă sau de reţea străine, provenite din SNM
şi destinate zonelor libere sau porturilor libere în vederea simplei depozitări a acestora,
fără întocmirea de formalităţi vamale şi prestările de servicii legate de transport, pentru
care autoritatea vamală aplică pe scrisoarea de trăsură ştampila de vamă.
5.2 Transportul de mărfuri în vagoane CFR Marfă sau de reţea străine către SNM, provenite
din zonele libere sau din porturile libere, fără întocmirea de declaraţii vamale de export,
bunurile fiind în aceeaşi stare ca în momentul introducerii lor în zona liberă sau în portul
liber, precum şi prestările de servicii legate de transport.
5.3 Transportul în stare goală a vagoanelor particulare şi UTI-urilor particulare provenite din
SNM şi destinate zonelor libere ori porturilor libere sau care provin din zonele libere ori
porturile libere şi destinate SNM, precum şi prestările de servicii legate de transport.

6. Alte cazuri de aplicare a cotei TVA de 19%


6.1 Transportul de mărfuri din import şi prestările de servicii accesorii transportului, pentru

care :

• nu se poate justifica scutirea de TVA;


• contravaloarea prestaţiei nu este inclusă în baza de impozitare, cum sunt
de exemplu tarifele accesorii transportului :
 survenite în parcurs şi la destinaţie, în cazul în care vămuirea s-a
efectuat în staţia de frontieră (baza de impozitare a fost calculată la biroul
vamal din frontieră);
 survenite în staţia de destinaţie, în cazul în care vămuirea s-a
efectuat în staţia de destinaţie, iar pentru baza de impozitare calculată nu a
fost posibilă transmiterea tarifelor accesorii;

6.2 Transportul în stare goală a vagoanelor particulare, UTI-urilor particulare şi


containerelor particulare în trafic intern.
6.3 Transportul de mărfuri în trafic intern către şi din zonele libere.
6.4 Transportul în stare goală a vagoanelor particulare, UTI-urilor particulare şi
containerelor particulare în trafic intern către şi din zonele libere.
6.5 Transportul în stare goală a vagoanelor particulare, UTI-urilor particulare şi
containerelor particulare expediate din ţară spre frontierele terestre, maritime sau
fluviale, pentru care nu pot fi prezentate documentele justificative de scutire de
TVA.
6.6 Transportul în stare goală a vagoanelor particulare, UTI-urilor particulare şi
containerelor particulare intrate în ţară prin frontierele terestre, maritime sau fluviale, cu
excepţia celor intrate în ţară pentru încărcare la export şi pentru care pot fi
prezentate documentele justificative de scutire de TVA.
6.7 Alte prestaţii sau operaţiuni legate direct de activitatea de transport în condiţiile pct. 6,
subpunctele 1 – 6 din prezentele instrucţiuni.

7. Operaţiuni care nu intră în sfera de aplicare a cotei TVA


7.1 Garanţia la depunerea comenzii pentru punerea vagoanelor la încărcare (TIM, Partea III
B, Secţiunea 4, cod 82.17 pct. a);
În momentul în care garanţia se face venit, TVA se calculează prin deducere din garanţie
cu formula :
TVA = garanţia _ garanţia ;
1,19

OBSERVAŢIE :
La stabilirea garanţiei pentru plata prestaţiei de transport, pentru cazurile prevăzute la punctele de
mai sus se va adăuga şi suma aferentă cotei TVA de 19 % fără evidenţierea distinctă a TVA în
documentul folosit la încasare.

7.2 Majorarea la întârziere a plăţii preţului de transport (art. 6, pct. 6.1 TIM);
Procentul de majorare se aplică la suma totală înscrisă în documentul de transport
cuprinzând tariful de transport plus TVA;
7.3 Dobânda percepută pentru sumele încasate în plus în cazul aplicării greşite a tarifelor
(art. 6, pct. 6.2 TIM);
7.4 Amenzile vamale şi ale altor autorităţi administrative stabilite în contul CFR Marfă care se
referă la expediţii şi se încasează de la expeditor sau de la destinatar, după caz;

7.5 Depozitul de francare încasat pentru parcursul extern stabilit în condiţiile instrucţiunilor
DCCCV nr. D5 / 50 / 1999.
Anexa 2
la Dispoziţia Directorului General
al CFR Marfă
Nr. 22 din 15.06.2007

DEFINIŢII

În aplicarea instrucţiunilor din Anexa 1 la Dispoziţia Directorului General al CFR Marfă


Nr. 22 din 15.06.2007, în sensul prevederilor din :
• Codul fiscal;
• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice (OMFP) nr. 2.222 / 2006 din 22 decembrie
2006;
• precum şi al modului de aplicare la CFR Marfă a scutirii de taxă pe valoarea
adăugată (TVA) pentru transporturile şi prestările de servicii accesorii transportului,
cuprinse în Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificări
termenii de mai jos au următorul înţeles :

Termenul Definiţia
achiziţie Bunurile şi serviciile obţinute sau care urmează a fi obţinute de o
persoană impozabilă, prin următoarele operaţiuni: livrări de bunuri
şi/sau prestări de servicii, efectuate sau care urmează a fi efectuate de
altă persoană către această persoană impozabilă, achiziţii
intracomunitare şi importuri de bunuri.
achiziţie Are înţelesul art. 1301;
intracomunitară art. 1301 - Achiziţiile intracomunitare de bunuri

(1) Se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea dreptului de a


dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la
destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către
altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul
decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
(2) Sunt asimilate unei achiziţii intracomunitare cu plată următoarele :
a) utilizarea în România, de către o persoană impozabilă, în scopul desfăşurării
activităţii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau
de altă persoană, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul căruia aceste
bunuri au fost produse, extrase, achiziţionate, dobândite ori importate de către aceasta,
în scopul desfăşurării activităţii economice proprii, dacă transportul sau expedierea
acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi
fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art.
128 alin. (10) şi (11);
b) preluarea de către forţele armatei române, pentru uzul acestora sau pentru
personalul civil din cadrul forţelor armate, de bunuri pe care le-au dobândit în alt stat
membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4
aprilie 1949, şi la a căror achiziţie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din
acel alt stat membru, în situaţia în care importul bunurilor respective nu a putut
beneficia de scutirea prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. g).
(3) Se consideră, de asemenea, că este efectuată cu plată achiziţia intracomunitară
de bunuri a căror livrare, dacă ar fi fost realizată în România, ar fi fost tratată drept o
livrare de bunuri efectuată cu plată.
(4) Este asimilată unei achiziţii intracomunitare şi achiziţionarea de către o persoană
juridică neimpozabilă a unor bunuri importate de acea persoană în Comunitate şi
transportate sau expediate într-un alt stat membru decât cel în care s-a efectuat
importul. Persoana juridică neimpozabilă va beneficia de rambursarea taxei plătite în
România pentru importul bunurilor, dacă dovedeşte că achiziţia sa intracomunitară a
fost supusă taxei în statul membru de destinaţie a bunurilor expediate sau transportate.
(5) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se pot reglementa măsuri de
simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a).
achiziţie Obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile
intracomunitară de corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de
bunuri cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă
persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat
membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a
bunurilor.
activitate Orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii de
venit.
activitate economică Are înţelesul prevăzut la art. 127 alin. (2). Atunci când o persoană
desfăşoară mai multe activităţi economice, prin activitate economică se
înţelege toate activităţile economice desfăşurate de aceasta.
art. 127 - Persoane impozabile şi activitatea economică
(2) În sensul prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor
comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi
activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de
venituri cu caracter de continuitate.
autoritate fiscală Organul fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi serviciile de
competentă specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, care
au responsabilităţi fiscale.
bază de impozitare Contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile,
a unui import impozabil sau a unei achiziţii intracomunitare impozabile,
stabilită conform cap. VII Cod fiscal.
bunuri Bunuri corporale mobile şi imobile, prin natura lor sau prin destinaţie.
Energia electrică, energia termică, gazele naturale, agentul frigorific şi
altele de această natură se consideră bunuri corporale mobile.
cod de înregistrare în Codul prevăzut la art. 154 alin. (1), atribuit de către autorităţile
scopuri de TVA competente din România persoanelor care au obligaţia să se
înregistreze conform art. 153 sau 1531, sau un cod de înregistrare
similar, atribuit de autorităţile competente dintr-un alt stat membru.
Art. 154 - Prevederi generale referitoare la înregistrare
(1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 şi 1531, are
prefixul "RO", conform Standardului internaţional ISO 3166 - alpha 2.
comunitate şi teritoriu Teritoriul statelor membre conform definiţiei acestuia pentru fiecare stat
comunitar membru de la alin. (2) - (4);
contract Înţelegere scrisă, inclusiv scrisoarea de trăsură, încheiată de CFR
Marfă – Central sau de sucursalele sale cu diverşi expeditori,
referitoare la efectuarea de transporturi în trafic intern, de import,
export sau tranzit;
Prin contract se înţelege şi comanda urmată de executarea acesteia.
Contract încheiat cu Orice înţelegere încheiată de CFR Marfă – Central sau de sucursalele
unitatea exportatoare sale cu diverşi expeditori, referitoare la efectuarea de transporturi de
export sau tranzit, în baza căruia se efectuează transportul.
O copie a acestui contract, extrase sau instrucţiuni transmise de cel
care a încheiat în numele CFR Marfă contractul se păstrează la staţia
de expediere şi nu se va solicita expeditorului pentru justificarea scutirii
de TVA.
Contract încheiat cu Contract pentru efectuarea de transporturi încheiat cu o casă de
casa de expediţie expediţie, care cuprinde diverse clauze, inclusiv cele referitoare la plata
transporturilor; contractul de transport (scrisoare de trăsură, buletin de
remitere) în baza căruia se efectuează transportul prin casa de
expediţie.
Aceste contracte se păstrează la sediul CFR Marfă – Central sau la
sucursalele întocmitoare, iar centrelor comerciale şi staţiilor de
expediere li se transmit instrucţiuni de aplicare.
Înscrierea în scrisoarea de trăsură internaţională a menţiunii „Plată
centralizată prin ….. (codul de identificare al casei de expediţie
convenit cu transportatorul)” şi existenţa la centrul comercial sau la
staţia de expediere sau de destinaţie a instrucţiunilor de aplicare a
contractului sunt suficiente pentru justificarea realizării acestei condiţii
de scutire de TVA.
Comenzile unităţii Comenzile pentru solicitarea efectuării unor transporturi internaţionale,
exportatoare, ale casei respectiv de punere la dispoziţie a vagoanelor pentru încărcare.
de expediţie sau ale Aceste comenzi se păstrează la staţia de expediere.
beneficiarului din Comanda poate fi constituită şi prin depunerea comenzii de punere la
străinătate
dispoziţie a mijloacelor de transport pentru încărcare la export.
document de Listă de tranzit (în traficul CIM), respectiv borderoul de transmitere
transmitere a (în traficul SMGS) – documente care se întocmesc în staţiile de cale
vagonului la / de la ferată de frontieră de către CFR Marfă cu administraţiile feroviare
calea ferată vecină vecine la transmiterea / primirea vagoanelor.
Aceste documente se păstrează la CFR Marfă – Central şi în staţiile de
frontieră; în consecinţă ele nu se vor solicita în staţiile de expediere /
destinaţie pentru justificarea scutirii de TVA.
foaie de conosament Document de transport naval al mărfurilor încărcate pe nave de linie,
convenţionale sau feribot.
Exemplarul denumit copie nenegociabilă se păstrează la bordul navei
feribot.
Fiind un document de transport specific naval, în staţiile de cale ferată
nu se predă şi nu se păstrează copii ale conosamentului.
data aderării Data la care România aderă la Uniunea Europeană;
Directiva a 6-a Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea
legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri -
sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată : baza unitară de
stabilire, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)
nr. L 145 din 13 iunie 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
import de bunuri a) intrarea în Comunitate de bunuri care nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 9 şi 10 din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene sau care, în condiţiile în care bunurile sunt supuse Tratatului
de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, nu sunt
puse în circulaţie liberă;
b) intrarea în Comunitate de bunuri dintr-un teritoriu terţ, altele decât
bunurile prevăzute la lit. a).
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
Articolul 9
(1) Comunitatea se întemeiază pe o uniune vamală care cuprinde ansamblul
schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, în relaţiile dintre statele membre, a
taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi
adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţările terţe.
(2) Dispoziţiile capitolului 1 secţiunea 1 şi ale capitolului 2 din prezentul titlu se aplică
produselor originare din state membre, precum şi produselor provenind din ţări terţe
care se află în liberă circulaţie în statele membre.
Articolul 10
(1) Produsele care provin din ţări terţe sunt considerate ca fiind în liberă circulaţie
într-un stat membru în cazul în care au fost îndeplinite formalităţile de import şi au fost
percepute în statul membru în cauză taxele vamale şi taxele cu efect echivalent
exigibile şi dacă nu au beneficiat de o restituire totală sau parţială a acestor taxe şi
impuneri.
(2) Până la sfârşitul primului an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Comisia
stabileşte metodele de cooperare administrativă pentru punerea în aplicare a articolului
9 alineatul (2), luând în considerare necesitatea de a reduce pe cât posibil formalităţile
impuse comerţului.
Până la sfârşitul primului an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Comisia
stabileşte, în comerţul dintre statele membre, dispoziţiile aplicabile mărfurilor originare
dintr-un alt stat membru, pentru fabricarea cărora s-au folosit produse care au fost
scutite în statul membru exportator de taxe vamale şi de taxe cu efect echivalent sau
care au beneficiat de o restituire totală sau parţială a acestor taxe sau impuneri.
Adoptând aceste dispoziţii, Comisia are în vedere normele prevăzute pentru eliminarea
taxelor vamale în cadrul Comunităţii şi pentru punerea în aplicare treptată a Tarifului
Vamal Comun.
livrare de bunuri Transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar (art. 128
Cod fiscal, alin. (1)).
livrare intracomunitară Are înţelesul prevăzut la art. 128 alin. (9) Cod fiscal 2006.
Art. 128
Livrarea de bunuri
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca
şi un proprietar.
(9) Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri, în înţelesul alin. (1), care
sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către
furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în
contul acestora.
locul livrării de bunuri Se consideră a fi locul livrării de bunuri :
a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea
sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate
de furnizor, de cumpărător sau de un terţ. Dacă locul livrării, stabilit
conform prezentei prevederi, se situează în afara teritoriului comunitar,
locul livrării realizate de către importator şi locul oricărei livrări ulterioare
se consideră în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se
consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul, de către furnizor
sau de către altă persoană în numele furnizorului, în cazul bunurilor
care fac obiectul unei instalări sau unui montaj;
c) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia
cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau
transportate.
persoană impozabilă Are înţelesul art. 127 alin. (1) şi reprezintă persoana fizică, grupul de
persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate
capabilă să desfăşoare o activitate economică.
Art. 127
Persoane impozabile şi activitatea economică
(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o
manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.
persoană care Orice persoană care face transportul.
expediază sau Este expeditorul mărfii, care poate fi feroviar, auto sau naval (maritim
transportă bunuri în sau fluvial).
afara ţării în contul
furnizorului
prestare de servicii Orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, aşa cum este
definită la art. 128.
primul loc de Destinaţia stipulată în documentul de transport sau orice alt document
destinaţie a bunurilor însoţitor al bunurilor, când acestea intră în România.
Pentru CFR Marfă, prin primul loc de destinaţie a bunurilor se înţelege
staţia de destinaţie înscrisă în documentul de transport.
prestări de servicii Prestaţiile sau operaţiunile legate direct de transportul de mărfuri în
accesorii transportului traficul de export, import şi tranzit, în condiţiile pentru care se aplică
tarifele accesorii din TIM, TIET, TEA, SUR, PSCURT.
Ex : utilizarea vagoanelor, manevră, transbordarea mărfurilor,
îndeplinirea formalităţilor vamale, cântărirea mijloacelor de transport, etc.
regim vamal suspensiv Reprezintă, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată,
regimurile şi destinaţiile vamale prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a)
pct. 1 – 7.
Art. 144
Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri
(1) Sunt scutite de taxă următoarele :
a) livrarea de bunuri care urmează :
1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la
plata taxelor vamale;
2. să fie prezentate autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi, după caz, plasate în
depozit necesar cu caracter temporar;
3. să fie introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;
4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. să fie plasate în regim de perfecţionare activă, cu suspendare de la plata
drepturilor de import;
6. să fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
7. să fie admise în apele teritoriale:
- pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de producţie, în scopul construirii,
reparării, întreţinerii, modificării sau reutilării acestor platforme ori pentru conectarea
acestor platforme de forare sau de producţie la ţărm;
- pentru alimentarea cu carburanţi şi aprovizionarea platformelor de forare sau de
producţie.
România Teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul
aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale, asupra cărora
România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul
continental şi zona economică exclusivă, asupra cărora România îşi
exercită drepturile suverane şi jurisdicţia în conformitate cu legislaţia sa
şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional.
sediu permanent În înţelesul prezentului cod, este un loc prin care se desfăşoară integral
sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent
dependent.
societate dintr-un stat orice societate care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii :
membru
a) are una dintre formele de organizare prezentate în anexa care face
parte integrantă din prezentul titlu;
b) în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru, este
considerată ca avându-şi sediul fiscal în statul membru şi, în temeiul
convenţiei încheiate cu un stat terţ privind evitarea dublei impuneri, nu
se consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;
c) plăteşte impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit,
fără posibilitatea unei opţiuni ori exceptări.
stat membru (SM) stat membru al Uniunii Europene.
Ţările membre ale Uniunii europene sunt : Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia,
Cipru, Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi
regiunile autonome Azore şi Madeira.
stat nemembru (SNM) Stat care nu este membru al Uniunii Europene din care / spre care se
transportă mărfuri
stat terţ Oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene.
taxa pe valoarea este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat
adăugată conform prevederilor prezentului titlu.
taxă Taxa pe valoarea adăugată, aplicabilă conform prezentului titlu.
teritoriu terţ şi stat terţ Orice teritoriu, altul decât cele definite la alin. (2), (3) şi (4) ca teritoriu al
unui stat membru.
teritoriul ţării Zona în care se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,
conform definiţiei pentru fiecare stat membru prevăzut la art. 299 al
tratatului.
teritoriul unui stat Teritoriul unei ţări conform definiţiei acestuia pentru fiecare stat
membru membru de la alin. (2) - (4).
transport Orice transport de bunuri ale cărui :
intracomunitar 1. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în două state membre
de bunuri diferite; sau
2. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în acelaşi stat membru,
dar transportul este efectuat în legătură directă cu un transport
intracomunitar de bunuri;
transport combinat Transportul intermodal în care parcursul principal, în Europa, se
efectuează pe calea ferată, căi navigabile sau maritim şi în care
parcursul iniţial şi / sau terminal, pe rutier, sunt cele mai scurte posibil.
transport intermodal Expedierea de bunuri în aceeaşi unitate de încărcătură care
utilizează două sau mai multe moduri de transport sau acelaşi vehicul
rutier fără manipularea bunurilor la schimbarea modurilor.
transport multimodal Expedierea unor mărfuri prin două sau mai multe moduri de transport
diferite. Este cazul mărfurilor expediate spre porturi care se descarcă
din mijlocul de transport feroviar şi se reîncarcă pe cel naval.

S-ar putea să vă placă și