P. 1
Drept Roman

Drept Roman

|Views: 456|Likes:
Published by reymond89

More info:

Published by: reymond89 on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Sections

  • TEMA NR. 1
  • TEMA NR. 2
  • TEMA NR. 4
  • TEMA NR. 5 PERSOANE
  • TEMA NR. 6 DREPTURI REALE
  • TEMA NR. 7 DREPTURI REALE ASUPRA BUNULUI ALTUIA: IURE IN RE ALIENA
  • TEMA NR. 8 SUCCESIUNILE
  • TEMA NR. 9
  • TEMA NR. 10

TEMA NR. 1 CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI ROMAN I.

OBIECTIVE Definirea dreptului roman, a obiectului acestuia; prezentarea diviziunilor dreptului roman. II. CONŢINUTUL TEMEI §1. Definiţia dreptului roman Dreptul, în sensul general şi totodată tehnic al cuvântului constituie ansamblul normelor de conduită obligatorie, deci instituite ori sancţionate de către stat, care reglementează raporturile dintre membrii unei colectivităţi. Aplicând această definiţie dreptului roman se poate spune că el cuprinde totalitatea normelor de conduită instituite şi sancţionate de statul roman, ce constituie un sistem extrem de vast şi complex, format din numeroase ramuri şi instituţii juridice aflate într-un proces continuu de transformare şi intercondiţionare1. Această definiţie dată dreptului roman corespunde concepţiei actuale, moderne despre drept, care este fundamental diferită de cea a jurisconsulţilor romani. Concepţia lor era caracterizată de confuzia dintre principiile religioase fas, cele morale honestum, şi cele de drept ius, care s-a reflectat în definiţiile date dreptului în mod constant. Astfel jurisconsultul Ulpian defineşte dreptul: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, adică „principiile de drept sunt: a trăi în mod onest, a nu vătăma pe nimeni şi a da fiecăruia ceea ce i se cuvine“. O altă definiţie care susţine cele afirmate anterior este cea dată de jurisconsultul Celsus care spune: ius est ars boni et aequi, adică „dreptul este arta binelui şi a echităţii“. Principiul binelui constituie elementul moral al definiţiei care este alăturat celui de drept, aequitas ce are o multitudine de sensuri şi uneori este foarte greu de a fi definit precis. Astfel Cicero confunda aequitas cu ius civile, cu izvorul lui ius civile dar şi cu una din diviziunile dreptului2. Aequitas este considerat de juriştii romani ca un scop al dreptului3 şi totodată ca un ideal al dreptului4. De fapt Celsius a vrut cu siguranţă prin această definiţie să demonstreze că dreptul este arta de a aplica regulile morale în conflictele din viaţa practică5. §2. Obiectul dreptului roman Cursul de faţă are ca obiect prezentarea apariţiei şi evoluţiei instituţiilor dreptului privat roman şi nu a întregii materii a dreptului roman. Dreptul roman ca ansamblu de norme de conduită instituite ori sancţionate de statul roman6 era împărţit în conformitate cu concepţia romană în drept public şi drept privat. Astfel jurisconsultul Ulpian7 arăta criteriul de distincţie între dreptul public şi dreptul privat: publicum ius est quod ad statum rei romane spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem, adică „dreptul public este acela care priveşte organizarea statului roman, şi dreptul privat, interesul particularilor.“ Diferenţele dintre normele dreptului public pe de-o parte şi cele ale dreptului privat pe de alta au determinat la rândul lor deosebiri şi în ceea ce priveşte posibilitatea de modificare a acestora. Normele dreptului public nu puteau fi modificate de către particulari8: ius publicum privatorum pactis mutari non potest, adică „dreptul public nu poate fi schimbat prin convenţii încheiate între particulari“. Acestea se impuneau tuturor fără a putea fi schimbate ori transformate. Normele dreptului privat dădeau însă părţilor posibilitatea de a se abate de la acestea cu condiţia să nu se încalce principiile fundamentale de drept. Având în vedere modelul tratării instituţiilor de drept privat de către jurisconsultul Gaius pe de-o parte, şi Justinian pe de alta în Instituţiile lor, se va proceda în cursul de faţă la o abordare similară, însă cu unele modificări în ceea ce priveşte acţiunea în justiţie, după cum urmează: se începe cu prezentarea unor noţiuni introductive în studiul dreptului roman apoi se trece la tratarea izvoarelor dreptului roman. Din considerente întemeiate pe experienţa romaniştilor din ultima vreme, respectiv faptul că dreptul roman a evoluat pe cale procedurală ca un drept al acţiunilor, se va trata în continuare procedura civilă înaintea instituţiilor dreptului privat roman aşa cum eram obişnuiţi de Institutele jurisconsulţilor. În continuare însă se va respecta ordinea tratării din Institute abordându-se persoanele mai întâi; apoi sub titlul de drepturi reale se vor trata bunurile, posesia, proprietatea şi drepturile reale asupra bunurile altuia.
E. Molcuţ, D. Oancea, Drept roman, 1995, Bucureşti, pag. 5. C. St. Tomulescu, Drept privat roman, Bucureşti, 1973, pag.17. 3 Ulpian, D.1.1.1.pr. 4 Paul, D.11.11; G. Ciulei, L'équité chez Ciceron, Amsterdam, 1972. 5 C.St.Tomulescu, Op. cit..pag.17. 6 Supra, pag.1 7 D.1.1.1.2. 8 Papinian, D. 2, 14, 38.
1 2

1

În partea a doua a cursului se vor trata alte instituţii importante ale dreptului roman, respectiv succesiunile, obligaţiile şi izvoarele obligaţiilor. §3. Însemnătatea dreptului roman Dreptul roman prezintă o deosebită însemnătate deoarece el constituie fundamentul pe care s-a clădit sistemul juridic. Studiul dreptului roman prezintă o însemnătate motivată şi de anumite criterii legate de cultura generală şi juridică, de istoria dreptului şi de rolul didactic pe care-l joacă în pregătirea celor ce vor deveni jurişti. Căci dacă grecii au dat dovada măiestriei lor în privinţa filozofiei, juriştii romani şi-au manifestat genialitatea în ceea ce priveşte mânuirea raţionamentului juridic, a elaborării conceptelor, principiilor şi noţiunilor juridice. Despre însemnătatea dreptului roman se poate vorbi la nesfârşit în sens general, dar de asemenea ea se prezintă şi în sens concret, odată cu studiul şi cercetarea fiecărei instituţii juridice în parte. Dreptul roman prezintă deci interes pentru următoarele considerente: - a creat alfabetul dreptului printr-un limbaj juridic cu ajutorul căruia s-au putut exprima ideile juridice cerute de viaţa practică; - a determinat dezvoltarea gândirii juridice, iar consecinţa a fost că noţiunile juridice actuale au apărut în marea lor majoritate în cadrul său, caracterizându-se prin precizie, claritate şi logică strictă; - a contribuit la formarea principiilor juridice prin adagii ori maxime celebre transmise lumii moderne. Cunoaşterea acestor principii prezintă o mare însemnătate deoarece pe de-o parte ele constituie regulile fundamentale ale dreptului roman, iar pe de alta ajută la soluţionarea unor probleme juridice practice. De aici rezultă principii ca cel al simetriei sau corespondenţei formelor în conformitate cu care un act juridic încheiat într-o anumită formă nu poate fi desfiinţat decât în aceeaşi formă, însă în sens invers; - determină formarea unei educaţii juridice atât pentru omul de cultură cât şi pentru specialistul ce se formează şi se perfecţionează în ştiinţa dreptului; - dezvoltă simţul juridic practic pentru că el însuşi s-a format pe bază de speţe şi ne dă astfel posibilitatea de a urmări şi înţelege modul de elaborare al noţiunilor juridice. Astfel, exemplul cel mai concludent este cel al Digestelor, una din principalele lucrări ale operei legislative a lui Justinian care constituie de fapt o vastă culegere de speţe. - dreptul românesc s-a format şi a evoluat sub influenţa dreptului roman9, în trei momente principale semnificative, respectiv perioada de zămislire a poporului român şi de formare a dreptului obişnuielnic pe un fond juridic de drept roman; perioada dreptului juridic scris, când influenţa dreptului roman s-a exercitat prin filieră bizantină, şi în cele din urmă perioada elaborării operei legislative din timpul lui Alexandru Ioan Cuza când au fost preluate o serie de categorii şi principii ale dreptului roman clasic10. §4. Diviziunile dreptului roman După cum rezultă din textul lui Ulpian citat anterior11 dreptul roman se divide în două părţi importante: dreptul public şi dreptul privat. Dreptul public este acel ansamblu de norme juridice care reglementează organizarea statului pe de-o parte, iar pe de alta reglementează relaţiile dintre stat şi persoanele particulare. Dreptul privat este acel ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile dintre persoanele particulare. La rândul său dreptul public se subdivide în trei părţi: ius civile, ius gentium şi ius naturae sau ius naturele. Ius civile este ansamblul de norme juridice ce reglementează relaţiile numai dintre cetăţeni. Deci este dreptul propriu al cetăţii - civitas aplicabil numai cetăţenilor romani - cives. El este un drept strict, riguros şi conservator pentru că nu suportă schimbări cu trecerea timpului. Totodată este un drept formalist în sensul că actele juridice pe care le prevede pentru a fi folosite trebuie să îndeplinească anumite forme sine qua non. Ius gentium este ansamblul de norme juridice care reglementează pe de-o parte relaţiile dintre cetăţeni şi străini, iar pe de alta dintre străini. „Ius naturae sau ius naturale este acela pe care toate fiinţele vieţuitoare l-au deprins de la natură, căci acest drept nu este specific numai neamului omenesc, ci este comun tuturor animalelor care se nasc pe uscat, în mare, precum şi păsărilor. De aici decurge uniunea bărbatului cu femeia, pe care noi o numim căsătorie, zămislirea copiilor şi educaţia lor. În fapt vedem că şi animalele, chiar cele sălbatice, sunt socotite a cunoaşte acest drept“ - ius naturale est, quod natura omnia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, que in terra, que in mari nascuntur avium quoque commune est hinc descendit maris atque feminae conjuctio, quam nos matrimonium appelamus, huic liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.12
E. Molcuţ, D. Oancea, Drept roman, Bucureşti 1983, pag 12. N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, vol.1. 1915, pag 14-30. 11 Supra, pag.1. 12 D. 1, 1, 1, 3-4.
9 10

2

Jurisconsulţii din dreptul clasic fiind influenţaţi de filozofia greacă au considerat dreptul natural ca un drept ideal, semper aequm est bonum, adică întotdeauna echitabil şi bun. Totuşi ideea unui astfel de drept era în afara realităţii sclavagiste romane13. O altă accepţiune a lui ius naturale era aceea legată de normele ce reglementează relaţiile omului cu divinitatea. În virtutea acesteia dreptul natural este definit ca acela care este respectat deopotrivă la toate popoarele fiind stabilit de divinitate şi se menţine veşnic şi imuabil14. Au existat şi alte criterii de diviziune a dreptului roman după care acestea se împărţeau în: ius civile şi ius honorarium; ius scriptum şi ius non scriptum; ius generale sau comune şi ius singulare.15 Ius civile aici era dreptul care decurgea din legi plebiscite, consuetudine, constituţii imperiale, senatusconsulte. Ius honorarium era dreptul ce rezulta din edictele pretorului şi ale edilului curul. Ius scriptum decurgea din voinţa categoric exprimată, adică explicită a legiuitorului. Ius non scriptum decurgea din voinţa presupusă ca urmare a faptului că permitea existenţa şi perpetuarea anumitor obiceiuri ce constituiau mos majorum sau consuetudo. Ius generale sau comune era dreptul care producea efecte generale. Ius singulare era dreptul care producea efecte limitate. Acesta se subdivide în beneficium legis aplicabil numai unei categorii de persoane şi privilegium aplicabil numai uneia sau mai multor persoane determinate. III. TESTE DE EVALUARE 1. Care este definiţie dreptului roman? 2. Care este obiectul acestuia? 3. Trataţi despre însemnătatea dreptului roman. TEMA NR. 2 PERIODIZAREA ISTORICĂ A STATULUI ŞI EPOCILE DREPTULUI ROMAN I. OBIECTIVE Prezentarea perioadelor istorice a statului şi epocilor dreptului roman, din punct de vedere a formelor de guvernământ şi a drepturilor şi obligaţiilor categoriilor de subiecti de drept. II. CONŢINUTUL TEMEI §1. Perioada prestatală După tradiţie, şi conform cercetărilor istorice Roma ar fi fost fondată la anul 754 ori 753 î.e.n., de către cei doi fraţi legendari Romulus şi Remus. Lăsând deoparte legenda şi abordând din punct de vedere istoric această perioadă, Roma era la început un sat de păstori şi agricultori ce se bucura de o aşezare din cele mai favorabile, pe malul Tibrului, în apropierea mării într-o zonă de întrepătrundere a lumii latine şi etrusce. Populaţia Romei cu toate că era în majoritate italică nu avea totuşi o structură omogenă. Era formată din trei triburi primitive. Unul era latin numit Ramnes, aşezat pe colina Palatin, altul era sabin numit Tities, aşezat pe colina Esquilin şi cel de-al treilea etrusc numit Lucers aşezat pe Caelius. Această populaţie eterogenă era polarizată în două mari categorii sociale respectiv patricienii şi plebeii. Între aceste două categorii exista o a treia formată din clientes - clienţi. Patricienii cunoscuţi sub numele de populus romanus erau membrii ginţilor, adică toţi cei care făceau parte din poporul latin cuceritor. Numele lor vine de la termenul de patres - şefi16. Plebeii erau formaţi din populaţiile vecine învinse de romani la care treptat s-au alăturat cei veniţi la Roma care exercitau diverse meserii. Între patricieni şi plebei a existat o luptă permanentă pentru cucerirea de drepturi politice de către cei din urmă. Clienţii erau sclavii dezrobiţi şi urmaşii lor la care s-au adăugat şi străinii veniţi la Roma.

Vl. Hanga, M Jacotă, Drept privat roman, Bucureşti, 1964, pag.15. Institute.1,2,11. 15 Vl. Hanga, Op. cit., pag. 25-27. 16 Ginta era formată din toţi cei care descindeau dintr-un strămoş comun dar numai pe linie masculină.
13 14

3

Drept urmare a războaielor de cucerire la Roma se concentrează un număr tot mai mare de sclavi. Chiar dacă plebeii au reuşit să obţină câteva cuceriri în lupta lor ca de exemplu accesul la comitia centuriata. militară. respectiv rex . armatei fiind în acelaşi timp şi judecător suprem. O centurie cuprindea în jur de o sută de oameni. De asemenea şi ager publicus era exploatat în exclusivitate tot de către patricieni. 43.. La moarte sa puterea supremă în stat trece asupra senatului.n. 1978.§2. Statul roman a cunoscut mai multe perioade de dezvoltare din punctul de vedere al formelor sale de organizare. Din punct de vedere financiar şi militar pentru a se stabili impozitul dar şi pentru determinarea serviciului militar Servius Tullius a împărţit întreaga populaţie în centurii repartizate după averea ce o avea fiecare cetăţean. De aceea lupta lor pentru drepturi politice continuă şi în această perioadă. E. . cit. Prin împărţirea centuriilor pe clase în funcţie de avere s-a ajuns la suprimarea diferenţei între patricieni şi plebei. 16. ce avea 20 de centurii. Molcuţ. Collina şi Palatina. Oancea. în număr de doi. În acest sens se organiza din cinci în cinci ani recensământul. financiară. în urma reformei complexe a lui Servius Tullius a fost întemeiat statul roman ca formă de organizare politică. .000 de aşi. Bucureşti. Întemeierea statului roman Pe la sfârşitul secolului VI î. viaţa economică a Romei se bazează încă pe munca oamenilor liberi. chiar dacă sclavia începe treptat să capete o pondere tot mai mare. Pentru plata impozitelor se lua în considerare plafonul minim de 1. . socială şi-n ultimă instanţă politică. 22. Dionisie din Halicarnas 4.500 de aşi. Totuşi. Aceasta a făcut ca fiecare cetăţean indiferent de categoria socială căreia îi aparţinea să fie inclus într-unul din aceste patru cartiere. ce avea 20 de centurii. conducător politic care deţine prerogativele asupra administraţiei. conflict întreţinut de condiţiile discriminatorii impuse celor din urmă atât din punct de vedere politic cât şi economic.clasa a V a cuprindea pe cei cu o avere în valoare de peste 11. în celelalte domenii respectiv cel administrativ. când s-a instaurat republica regii au fost înlocuiţi cu consuli care erau aleşi pe o durată de un an. 17.000 de aşi. §4.clasa a IV cuprindea pe cei cu o avere în valoare de peste 25. 2. Deci reforma lui Servius Tullius a avut un caracter complex în sensul că a fost administrativă. 25. pag. funcţia de rege era exercitată de către fiecare senator timp de cinci zile19. pe a căror muncă începe să se bazeze întreaga producţie de bunuri a societăţii21. Perioada regalităţii Prin reforma lui Servius Tullius distincţia dintre patricieni şi plebei a fost desfiinţată doar aparent căci în realitate ei se găseau mai departe într-o poziţie inferioară faţă de patricieni. §3. ce avea 30 de centurii. Fiecare cetăţean era obligat să facă o declaraţie în privinţa averii sale. Esquiliana.clasa a III a cuprindea pe cei cu o avere de peste 50.clasa a II a cuprindea pe cei cu o avere în valoare de peste 75. 19 Ibidem 20 Cicero. . ce avea 80 de centurii. Op. 37. Cei rămaşi în afara claselor datorită venitului sub limita minimă constituiau o centurie.regele. pag. Acestea au fost în număr de cinci după cum urmează17: . senatul şi comitia centuriată creată prin reforma lui Servius Tullius. El a împărţit teritoriul Romei cu excepţia Capitoliului şi Aventinului în patru tribus sau regiuni numite: Suburana. 17 18 Titus Livius 1. Comitia centuriată avea prerogative legislative în principal dar şi elective şi judecătoreşti20.regele este acum un adevărat şef de stat. Perioada republicii În anul 509 î. iar în timpul în care locul pe torn era vacant până la alegerea unui nou rege de către adunările curiate. Comitia curiata avea prerogative ce se exercitau în viaţa publică şi privată dar totodată şi în cea religioasă. Hanga. economică. 4 . religios şi jurisdicţional continuau să fie excluşi.000 de aşi. Rex . Drept privat roman. Alături de patricieni şi plebei care erau oameni liberi tot acum apar şi sclavii domestici care erau trataţi ca membrii ai familiei. În acest context viaţa socială se caracterizează prin confruntarea contradictorie între patricieni şi plebei. 21 Vl.000 de aşi. ce avea 20 de centurii.e.18 În ceea ce priveşte organizarea statului odată cu întemeierea sa au fost preluate organele de conducere a societăţii romane din perioada prestatală.clasa I cuprindea pe cei cu o avere în valoare de peste 100.n. religiei.000 de aşi.e. Ei lucrau în comun iar hotărârea unuia dintre ei era valabilă numai cu încuviinţarea celuilalt. D. De rep.

prin legea Licinia Sextia puteau fi aleşi şi dintre plebei. Paris. societatea romană trece prin mutaţii profunde care determină restructurarea categoriilor sociale iar distincţia binecunoscută între patricieni şi plebei să se estompeze. cit. La sfârşitul republicii drept consecinţă a legii grânelor promisă de Caius Gracchus. . printre care puteau fi şi plebei de când dobândiseră dreptul la magistratură. concilium plebis şi comitia tributa24. pag. care se făceau în pieţele publice. În acest fel el supraveghea respectarea vechilor tradiţii şi moravuri ale poporului roman. 30.28 Potestas cuprinde: .Aceste cauze au determinat ca după o luptă de secole plebeii să obţină anumite reforme ca de pildă cea a fraţilor Gracchi sau Legea celor XII Table. Modena. cit. Adunările poporului adoptau hotărâri legislative. Termenul de proletar apare de timpuriu în limba latină.dreptul de a lua auspiciile.e.dreptul de a comanda armata romană.2.n. adică să evalueze periodic din cinci în cinci ani averea cetăţenilor şi să înscrie toate perioadele pe listele censului. după anumite semne a „voinţei zeilor“.Tomulescu.779. Justinian 4. Proletar era omul sărac care nu avea decât copii . pag. în timpul lui Caesar să ajungă la un număr de 900 de membrii. comitia centuriata.. 5 . Ele se concretizau în patru categorii de adunări respectiv: comitia curiata. 1927. 98.36. El avea sarcina de a se ocupa de cens .St. 10. Cavalerii erau cei trecuţi pe listele censului care chiar dacă nu aveau nici o legătură cu serviciul militar. Paris.dreptul de a convoca poporul în afara Romei.Solazzi. Altă categorie de magistraţi era cenzorul. Op. în timpul dictaturii lui Sulla să ajungă la 600 de membrii şi în cele din urmă. .senatum vocare. 24 E. În mâinile lor era concentrată şi puterea militară. Manuel des institutiones romaines. spre sfârşitul republicii devine clasică constituind de fapt baza economică a sistemului sclavagist. Senatul în această perioadă a dobândit un rol important în conducerea politică a societăţii romane şi chiar dacă nu avea dreptul să elaboreze legi el trebuia să le confirme pe cele votate de adunările poporului. dar începând cu anul 367 î. Edilii curuli erau magistraţii care supravegheau organizarea şi funcţionarea pieţelor.Bouche-Leclerq. care se adaugă adunărilor poporului şi senatului. Sclavia din forma sa patriarhală. se ocupau de aprovizionarea oraşului şi aveau atribuţii jurisdicţionale în ceea ce priveşte vânzarea vitelor şi sclavilor. electorale sau judiciare. 26 C. Multă vreme senatul a numărat 300 de membrii pentru ca mai târziu. de regulă un an. fie pentru deliberare şi votare cum populo agere. În cele din urmă cenzurii erau cei care au primit dreptul să numească senatori. Mai târziu senatorii au încetat de a fi în mod exclusiv patricieni dobândind această demnitate toţi aceia care au deţinut anterior o magistratură curulă. 25 D. consulii deţineau puterea civilă supremă dar şi conducerea armatei.1.dreptul de a da edicte valabile pe tot timpul anului cât respectivul magistrat se găsea în funcţie . Legea celor XII Table îl cunoştea 23 iar conform tradiţiei regele Servius Tullius îi exclusese de la serviciul public şi militar.proles.32. Puterea lor se exercita prin două importante atribute denumite potestas şi imperium. habere. 28 A.ius edicendi. 22 23 I. 27 S. respectiv cavalerii şi nobilii22. arhivele statului şi se ocupau cu vânzarea prăzii de război.26 Magistraţii erau înalţi funcţionari de stat care deţineau atribuţii importante din punct de vedere administrativ şi jurisdicţional27.dreptul de a convoca adunarea poporului fie pentru a dezbate unele probleme. 1967. Astfel apar noi categorii derivate din patricieni ori plebei.2.000 sesterţi. Nobilii erau cei care deţinuseră o magistratură curulă ori descendenţii lor. Către sfârşitul republicii când dezvoltarea economică capătă un avânt nemaiîntâlnit până atunci. Sclavii constituiau categoria de oameni care nu se bucurau de libertate nefiind persoane. În perioada republicii organele de exercitare a puterii politice au fost în parte preluate din perioada anterioară dar acum dispare regele şi apar magistraţii. Nobilimea era formată şi din familii de plebei care au ajuns nobili prin faptul îndeplinirii unei magistraturi curule Alte categorii sociale în această perioadă erau formate din proletari şi sclavi. ce aveau ca atribuţie principală administrarea justiţiei. Institutiones de l'antiquité. adică consultarea. Gaudemet. Magistraţii superiori. pag. Imperium cuprinde: . La început erau aleşi numai din rândul patricienilor. Urmau conform ierarhiei pretorii. proletarii devin cetăţenii săraci care nu aveau nici un mijloc de subzistenţă decât ajutorul acordat de către stat. . Archivio giuridico Filippo Serafini. . Questorii erau funcţionarii care administrau tezaurul public.recensământ. cu preponderenţă cea civilă. Erau aleşi pe o perioadă limitată. 1931. deţineau o avere de minimum 400.dreptul de a amenda pe contravenienţi. 229. . lege prin care statul era obligat să procure în condiţii ieftine grâu pentru săraci. Molcuţ op.25 La început consulii erau cei care îi numeau pe senatori dintre patricieni.dreptul de a convoca şi prezida senatul . pag.

Pro Caec. pag 712. Tot prin acest senatusconsult împăratul primea imperium proconsular41 care consta în dreptul de Vl. cât şi din ordinul decurionilor. 17. 791. III. concentrând în mâinile sale pentru început o mare parte din prerogativele de conducere a statului. răscoalele. op. Les institutions politiques romaines. 204-294. 33 Vl. primind pâine. 32. Vârfurile clasei dominante erau formate din ordinul senatorial.n. 17. şi a suferit anumite transformări determinate de însăşi transformările epocii. Arena Imperii. Suetonius.. Treptat colonii devin tot mai dependenţi.pax romana pe care o promovează statul roman după cuceririle realizate în Dacia de împăratul Traian. cele mai importante funcţii din cancelaria imperială au fost deţinute de membrii ordinului ecvestru34. St. 1956. trebuia să aibă un cens de cel puţin un milion de sesterţi şi de asemenea să aibă strămoşi care să fi exercitat anumite magistraturi în stat32. Jacotă. St. 1. 15. cât şi hotărârilor senatului. 2. unde intrau marii proprietari funciari. Începând cu împăratul Vespasian39 toate prerogativele au fost conferite împăratului printr-un senatusconsult numit impropriu lex regia40. 5. C. Analele Universităţii Bucureşti. pag.30 Dându-şi seama că acest lucru este imposibil de realizat astfel. 17. Colonii. 25-26. şi în această perioadă numărul lor este într-o treptată scădere datorită concurenţei coloniilor pe de-o parte.humiliores. 29 30 31 6 . 38-39. a.Tribunii plebei au jucat un rol de o mare însemnătate în viaţa statului roman. iar pe de alta datorită politicii de pace . 1. §5. dar care avea o împuternicire excepţională pe un termen limitat. 16. pag. Începând cu secolul II e. Tomulescu. 37 Digeste. Hanga. pag. Plebea. 40 Ulpian. dar fizionomia lor a fost modificată totuşi de noile condiţii. Pentru ca cineva să facă parte din nobilime. în această perioadă constituiau o categorie socială nouă ce apare ca o consecinţă a faptului că muncă sclavilor devine tot mai puţin rentabilă36. 26. cit. Op. Gaius. etc. Sclavii constituiau categoria de oameni fără libertate ce stăteau la baza sistemului economic de producţie sclavagist. de excepţie cum erau războaiele. Astfel plebea urbană nu avea nici o activitate productivă ea trăind pe seama statului şi a unor particulari. respectiv o parte a acesteia ce constituia o categorie de oameni săraci . Gaudement. tentativă ce nu a avut reuşită.imperator reprezenta autoritatea supremă în stat.. în virtutea căruia primeau spre folosinţă o suprafaţă de pământ în schimbul căruia plăteau o sumă de bani. Împăratul . pag. distracţii şi chir bani. Hanga.000 de sesterţi35. 1948. adică aristocraţia funciară. iar în cele din urmă sunt aserviţi complet prin alipirea lor de pământul pe care îl lucrau. Principatul Această perioadă a debutat cu tentativa lui Caesar de a instaura o monarhie făţişă. dar s-a polarizat prin creşterea diferenţelor dintre bogaţi -honestiores şi săraci . cămătari şi funcţionari. pr. Perioada monarhiei După cum se cunoaşte perioada monarhiei sau a imperiului se împarte în două etape succesive respectiv principatul şi dominatul sau monarhia absolută. Homo... Inst. 1. 48. 1933. Totuşi o categorie mică de plebei. cit. De Francisi. se împărţea în urbană şi rurală. 38 Cicero. respectiv cavalerii şi-au păstrat multe trăsături din perioada republicii. aveau dreptul de a se opune actelor magistraţilor prin veto. Paris. 6. Paris. În această perioadă structura societăţii romane s-a menţinut în mare parte. 1. căruia nimeni nu i se putea opune. op. De aceea în agricultură începe să se extindă tot mai mult munca coloniilor care iniţial erau arendaşi liberi37 ce încheiau un contract de locaţiune . Tomulescu. nepotul lui Caesar respectiv Octavian Augustus a realizat o formulă de compromis ce consta într-o monarhie camuflată în forme republicane31 sub denumirea de Principat. conducerea statului era încredinţată unui dictator. D.humiliores. respectiv pe şase luni29. mai ales cei dezrobiţi exercita diferite meserii sau chiar comerţ.. Nu se puteau însă împotrivi astfel actelor cenzorilor şi dictatorilor. O parte din cavaleri erau recrutaţi din rândurile aristocraţiei municipale şi provinciale. 36 C. faţă de marii proprietari funciari. 278. fie remiteau o parte din recoltă38. pag. 54. Ordinul ecvestru. 39 L. Cal. Aristocraţia senatorială avea în jurul ei o vastă clientelă formată din ţărani. 94. 1967. Institutions de l'antiquité. 7. 35 Dio Cassius. dar care trebuiau să aibă o avere de cel puţin 400. căci pentru apărarea intereselor plebeilor. cit. ordinul ecvestru unde intrau comercianţi. 19. 34 Ibidem. aug. J. 32 Dio Cassius.arendă cu marii proprietari funciari. cât şi dintre cei ce exercitau profesiuni libere. 4. M. 41 Ibidem. 53. În cazuri deosebite. plebei şi dezrobiţi33.

1946. Cit. Senatul şi-a pierdut toate atribuţiile fiind asimilat oricărui consiliu municipal. Numai astfel se pot înţelege condiţiile în care au apărut şi s-au dezvoltat instituţiile juridice. Ibidem Inst. Împăratul purta titlul de imperator Caesar Augustus care însemna conducătorul victorios al armatei. Paris. Consulii îşi pierd majoritatea prerogativelor. 46 Plin. Hanga. I. rămânând imuabil. pag.n. până în anul 27 î. Epist. I. primul între cetăţeni ci mai presus de oameni . 60-80. 23. pag. respectiv epoca veche începe din momentul întemeierii statului şi durează d-a lungul perioadei regalităţii până spre sfârşitul republicii. În fine edilii curuli au păstrat numai atribuţiile referitoare la supravegherea pieţelor. Hanga. cât şi pontificatul42. îndreptăţit de a fi venerat.49 Prima perioadă a dreptului roman. 45-46. §6. Melanges d'histoire du droit et de critique. iar questorii au intrat în categoria funcţionarilor imperiali47. Cenzorii şi tribunii plebei dispar datorită faptului că prerogativele lor au fost preluate constant de către împărat46 . 2. Op. Importanţa pretorilor scade mai ales după reforma împăratului Hadrianus care a codificat edictul pretorului. principis erau conduse de un împuternicit al împăratului . populi aveau în fruntea lor un reprezentant al senatului. cit. 48 P. C. 1. Precis de droit romain. Th. 43 42 7 . respectiv dignitates. C. emancipările şi dezrobirile44. 27. Paris. când odată cu editarea constituţiei împăratului Caracalla dispare categoria de persoane corespondentă pretorilor45. Molcuţ. Esmein.. pag. adică funcţia de preot suprem al religiei romane. XI. cit. A. Roma. Op. 3. acesta îşi continuă activitatea sa jurisdicţională numai până în anul 212 e. în sensul că de acum acesta nu mai era izvor de drept. Deveneau nobili cei care erau numiţi senatori sau într-o funcţie înaltă. E. care după cum vom vedea urmează o succesiune logică şi totodată cronologică. înalţii demnitari şi officia cei inferiori.e.e. 49 A. Provinciile senatoriale numite provinciae senatus. 45 Vl.comandă supremă a armatei. marea majoritate a romaniştilor au periodizat dreptul roman în trei epoci succesive.. Op. Puterea politică se afla în întregime în mâinile împăratului care era ajutat de un consiliu restrâns de înalţi funcţionari sub denumirea consistorium principis. dar ţinând seama şi de realitatea istorică concretă. epoca clasică şi epoca postclasică. Nobilimii de bogătaşi din perioada Principatului i s-a adăugat o nobilime de funcţionari. Structura societăţii era polarizată acum în două categorii sociale.. 1944. cunoscută sub denumirea de Pontifex Maximus. pag. Humiliores era categoria oamenilor săraci ce cuprindea marea majoritate a populaţiei libere... modul în care acestea au evoluat de-a lungul a 1. St. Vl. vol. Ann. Politica împăratului era dusă la îndeplinire de către un sistem birocratic riguros ierarhizat. cit. Provinciile administrate de către împărat numite provinciae Caesaris. 47 Vl. Dominatul Ultima etapă a monarhiei. Înalţii funcţionari purtau titlul de perfectissimi. pag. Epocile dreptului roman Periodizarea istorică a statului roman trebuie coroborată cu o periodizare a dreptului roman dată fiind strânsa legătură dintre organizarea politică a societăţii sub forma statului şi ansamblul normelor de conduită care se aplicau în relaţiile dintre oameni sub forma dreptului.dominus et deus. 27. 1-200. În ceea ce priveşte pretorul peregrin. dar în schimb dobândesc altele în materia jurisdicţiei contencioasă 43 pe lângă care păstrează şi vechea jurisdicţie graţioasă în care părţile nu se găsesc pe poziţii contrare ca de exemplu adopţiunile.. Forma de stat instaurată era o monarhie absolută de drept divin în care împăratul nu mai era considerat principes. Tomulescu. respectiv epoca veche. respectiv cele care încă s-au menţinut au devenit pur formale fără nici o putere reală. respectiv potentiores şi humiliores.300 de ani. urmaşul lui Caesar. Op. În privinţa magistraţilor în perioada principatului s-au păstrat în mod formal toate magistraturile. Op. respectiv jumătatea secolului VI î. dominatul sau monarhia absolută a reprezentat o formă făţişă de absolutism ce caracteriza statul roman în această perioadă. pag. Hanga. 23. Giffard. XIII. 1. Unii nobili purtau titlul de patriciu şi se considerau rude cu împăratul.n. Potentiores era categoria compusă din marii proprietari funciari adică nobilimea. b. compus din funcţionari imperiali împărţiţi în două categorii. 74. III. având puteri supranaturale48. Storia del diritto romano. De aceea în mod convenţional. pag.legatus Augusti propretore şi plăteau un impozit numit tributa. 25-26.n. 58. 28. de Francisi. E. cit. Nobililor la Roma le corespundeau în provincii decurionii. Magistraturile. Provinciile imperiului erau de două categorii: provincii senatoriale şi provincii imperiale. 44 Tacit.

51 Această dezvoltare multilaterală a determinat pe cale de consecinţă schimbări corespunzătoare şi în materia dreptului. 3 vol. pag 36-38. o criză ireversibilă şi multilaterală. pag.. Cit. Aceste schimbări fundamentale au avut consecinţă şi asupra dreptului roman care şi-a pierdut originalitatea şi puterea de creaţie. 3.e. Histoire de l'École de droit de Beyrouth.. 51 Vl. financiară. tentativă nereuşită. Op.gravitas a aristocraţiei patriciene şi plebeiene. M. oglindire a relaţiilor sociale puţin evoluate şi impregnate de o mentalitate dominată de superstiţie. Op. 3 IZVOARELE DREPTULUI ROMAN I. pag 26. 1956. Bucureşti. De aceea împăratul Justinian face o tentativă de salvare a statului şi dreptului.54 Baza economică a sistemului sclavagist roman. După războaiele punice Roma a cunoscut o continuă dezvoltare economică. Accepţiunea în sens documentar a izvoarelor de drept constă în totalitatea documentelor istorice existente la un moment dat ca izvoare. pag. pag. Prezentarea şi analizarea izvoarelor dreptului roman. Luburici. mai adaptabil noilor realităţi concrete. dar care are meritul de a fi adunat la un loc tot ceea ce a fost mai valoros din dreptul roman. Introduction to Early Roman Law. 8 . aşa să fie dreptul“. romaniştii au ajuns la concluzia unanimă că acestea prezintă mai multe accepţiuni. cea în sens documentar şi în fine cea în sens formal care de fapt va constitui obiectul nostru de cercetare. OBIECTIVE Caracterizarea generală a izvoarelor dreptului roman..50 A doua perioadă a dreptului roman. Bucureşti. Da Diocleziano a Giustiniano. magie şi religie. Pandette . 1937. XIV cent. 53 Celsus. 339. 54 E. W. Conf. St. Cornil Ancien droit romain.. Watson. Westrup. Comparative Sociological Studies. A treia perioadă a dreptului roman. Études historiques sur le droit de Justinien.n. Family Proprety and Patria Potestas.. The Law of Persons. sclavia decade şi atrage cu sine criza întregului imperiu. Moravurile austere romane încep să se schimbe îndulcindu-se.aequitas. Ceterchi. este deci înlocuit cu elementul volitiv intenţional şi cel de bună credinţă . Appleton.. la care se adaugă pericolul extern al popoarelor migratoare ce atacau permanent graniţele imperiului. A.e. Întreagă această operă a servit ca punct de plecare pentru dezvoltarea unor noi instituţii şi reglementări de care avea nevoie imperiul bizantin55. 1934-1950. 48-149.n.bona fides şi de echitate . III. dezvoltare susţinută şi de cuceririle romane ce au adus bogăţii tot mai mari şi a determinat un schimb intens de mărfuri.. 1925. Din punct de vedere ştiinţific dreptul roman constituia o suprastructură pragmatică lipsită de subtilităţi teoretice. Le probléme des origines. 1965-1968. politică. iar rigiditatea relaţiilor de familie şi sociale este înlocuită cu libertatea în gândire şi în comportament. caracterizat prin formalism şi rigiditate.Această este epoca vechiului drept roman . pag. Aceste condiţii ritualiste îmbrăcau în haină juridică intenţia părţilor cu privire la anumite acte şi fapte. Revue Internationale de L'Enseignement. foarte apropiată de concepţia utilitaristă despre lume şi viaţă . II. adică „aşa cum părţile s-au pronunţat. Dreptul clasic întronează principiul „buna credinţă şi echitatea temperează rigorismul“53. Care este perioada monarhiei? TEMA NR. pag. astfel încât vechiul drept roman rigid şi formalist nu mai corespundea marilor mutaţii din societatea romană de la sfârşitul republicii. 52 A. Collinet. Elementul formalist este înlăturat pentru că el constituia o piedică în manifestarea liberă a voinţei părţilor raporturilor juridice. D. Istoria Romai antice. Teoria generală a statului şi dreptului.ius quiritium. Maşchin. socială. respectiv uti lingua nuncupassit. respectiv epoca clasică durează de-a lungul perioadei principatului de la 27 î.56 respectiv cea în sens material. cit. The Law of Property. The Law of Obligations in the Later Roman Republic. respectiv epoca postclasică a durat de-a lungul perioadei dominatului de la anul 284 e. Principiul care a dominat întregul drept al acestei perioade era cel înscris în Legea celor XII Table. Albertario. 1. ita ius esto. 59. pag 321 şi urm. militară. II.52 şi a fost înlocuit cu cel clasic care era mai suplu. Rezultă de aici un caracter general57. Tomulescu. Accepţiunea în sens material a izvoarelor de drept constă în forţa creatoare de drept ce porneşte de la condiţiile materiale de existenţă ale societăţii la un moment dat. 1924. 55 V.n. 1931. CONŢINUTUL TEMEI Pornind de la definiţia şi analiza terminologiei privind izvoarele de drept. cit. 63.n. până la 565 e.5. adică economică. Vl. Hanga. TESTE DE EVALUARE 1. până la 284 î. 57 N. 5 vol. Care este perioada regalităţii? 2. Ibidem. Hanga Op. comerţul depăşind astfel bazinul mediteranean. Care este perioada republicii? 3. juridică etc. ani în care începe domnia împăratului Diocletian. Acest caracter 50 G. Idem. I. 56 C. 1930. Ch. C. 1983. 17.

.ius nonscriptum. Justinian71 spune că dreptul pe care obiceiul îl aprobă este un drept nescris . respectiv obiceiul. Molcuţ. atunci când economia era naturală şi închisă. pag 576. Accepţiunea în sens formal a izvoarelor de drept constă în totalitatea mijloacelor prin care normele de conduită socială sunt exprimate în norme cu putere obligatorie. cit. jurisprudenţă. 48. 1. 66 C. Acest izvor a dat dreptului roman caracterul de drept consuetudinar68. 69 D. pag. E. 65 G. Obiceiul Obiceiul sau cutuma constituie cel mai vechi izvor al dreptului roman şi s-a format în procesul destrămării societăţii prestatale67. Quelque remarque de la loi et de la contume. 1. Ceterchi şi colaboratorii. pag. M. legea. care a revenit în prim plan datorită decăderii societăţii romane. jurisprudenţa. Molcuţ. 62 G. M. 272-284. pag. edictele magistraţilor şi jurisprudenţa. E. şi deci devine special atunci când anumite izvoare documentare s-au surse de cunoaştere58 ne sunt rămase ca vestigii ce ne ajută să reconstituim fragmentar o realitate juridică sau de altă natură din trecut. Legea a devenit cel mai important izvor formal de drept în secolul V î. Pag. Izvoarele formale ale dreptului roman sunt studiate într-o ordine logică şi cronologică astfel: obiceiul. Op. Op.. pag. 47.63 Obiceiul juridic a fost cel mai important izvor formal de drept în perioada de început a dreptului vechi. papirusurile şi textele istorice şi literare59 care ne transmit o seri de informaţii privind reglementările normative existente în legi. Drept roman. 24. 64 E. edictele magistraţilor. 1969. dar şi date istorice literare şi de altă natură. senatusconsultele şi constituţiile imperiale după care vom trata codificarea dreptului roman realizată prin legislaţia lui Justinian. Op. 37. Op. 1917. 3. cit.64 Spre sfârşitul epocii vechi capătă preponderenţă ca izvoare formale de drept edictele magistraţilor şi jurisprudenţa. 37. Hanga. După juristul Ulpian70 obiceiul se bazează pe consimţământul tacit al poporului. 63 C. Dimitrescu. Paris. Teoria statului şi dreptului.32. cit. evoluţie şi dispariţie coroborate cu epocile de drept. Tomulescu Op. Drept roman. 17. Napoli. 1948. consimţământ manifestat într-o perioadă îndelungată..60 Între izvoarele formale ale dreptului şi cele materiale există o strânsă legătură şi intercondiţionare deoarece schimbările economice intervenite într-o societate la un moment dat se reflectă pe cale de consecinţă şi asupra sistemului de norme juridice care reglementează relaţiile din cadrul acelei societăţi. 11. respectiv obiceiul. iar obiceiurile practicate zilnic aprobate de consensul celor care se folosesc de ele. pag. seamănă cu legea. Institutions de l'antichité. 1992.66 În epoca postclasică nu au mai existat decât două izvoare formale de drept. deci norme de drept. manifestation d'autorité et sourse d'enseignement a Rome. Vom trece în continuare la tratarea izvoarelor formale ale dreptului roman. 4.general nu este neapărat specific dreptului dar îl cuprinde şi pe acesta. Din categoria documentelor sau izvoarelor de cunoaştere a dreptului roman fac parte textele epigrafice.. Craiova. 32.. 9. cea cronologică le tratează aproximativ în succesiunea lor istorică de apariţie. cit. Gaudement.65 În epoca clasică au existat pe lângă izvoarele arătate anterior senatusconsultele şi constituţiile imperiale. pag.61 altele existente până atunci au dispărut. pag. Bineînţeles că aceste criterii se intercondiţionează reciproc şi au totodată legătură şi cu accepţiunile noţiunii de izvor. 60 I.62 Ordinea logică are în vedere o anumită ierarhizare a izvoarelor formale din punct de vedere al complexităţii şi dinamicii lor.. cit. Roma. După juristul Salvius Iulianus69 obiceiul este respectat pe drept cuvânt la fel ca şi legea şi este reglementarea care a fost instituită de obiceiul strămoşilor. pag. cit. Paris. Grosso. opera monumentală care a adunat la un loc izvoarele formale cele mai semnificative ale dreptului roman. Jacotă. Etude de droit romain I. 425. Astfel în epoca veche a dreptului roman au existat ca izvoare formale ale dreptului: obiceiul. pag. 3-31. Jacotă. legea. 1. 2. 68 J. Era bazat pe vechi şi puternice tradiţii şi avea rolul de a menţine ordinea în comunitate. St. iar obiceiul a trecut pe plan secund. Molcuţ Op. 71 Institute. legea. pag. Piganiol. Gaudement. 70 Regulae. 61 I. şi constituţiile imperiale ca expresie a monarhiei absolute de drept divin.. Tomulescu. Iaşi.n. 58 59 9 . Dovada cea mai concludentă în acest sens o constituie Roma antică unde au existat izvoare de drept noi apărute datorită transformărilor societăţii romane. Studia et documenta historiae et iuris. Essai sur les origines de Rome. senatusconsultele şi constituţiile imperiale. St. pag. 1967.e. pag 345. I. El a existat în societatea gentilică dar conţinutul său avea un caracter moral iar nu juridic.49. edictele magistraţilor. dar către sfârşitul ei. 1979. 67 V. jurisprudenţa. Ibidem. A. senatusconsulte.

când se prefigurează germenii unei noi societăţi respectiv cea feudală. 77 Aulu Gelliu.lex este folosit în dreptul roman cu accepţiuni diverse ca: leges publicae populi romani. De orat. 124. În prima perioadă a dreptului vechi obiceiul a avut un rol însemnat72 deoarece societatea în care predomina economia naturală închisă se dezvolta într-un ritm lent şi acesta era singurul izvor de drept ce se adapta perfect la o societate patriarhală. dar plebeii au fost nemulţumiţi cu aceasta şi s-a format o nouă comisie în care au intrat şi cinci plebei.n. Odată cu sfârşitul perioadei Republicii. şi transformarea ei într-o economie naturală.Obiceiul mai poartă şi denumirea de consuetudino şi mos majorus. 75 Gaius. 67. mai puţin însă au existat prevederi privind materia obligaţiilor deoarece la apariţia legii ele erau puţin dezvoltate. 10. 3. 76 C. simplu şi primitiv nu mai face faţă noilor condiţii. acelaşi în cazuri identice.78 Din epoca veche a dreptului. prin exprimarea votului pozitiv folosind formula utirogas. pag.iubet cu efectul că propunerea acestuia . acestea reglementau într-un mod formalist. Hermogenian. iar bineînţeles că după o practică îndelungată el devenea obligatoriu. În acest sens Legea celor XII Table cuprindea dispoziţii privind reglementarea statutului persoanelor. după apariţia Legii celor XII Table. sau a celui negativ din formula antiquo.decemvirii legibus scribundi ce avea scopul de a codifica obiceiurile juridice79. 79 Ibidem pag. 3. 1. Legea Termenul de lege . naturală şi închisă. 2. 43. Ea a apărut pe terenul luptei permanente dintre patricieni şi plebei pentru dobândirea de drepturi civile şi politice de către cei din urmă. pag. pag. leges datae. Drept privat roman. 1. La propunerile repetate ale unui tribun al plebei pe nume Terentilius Arsa în anul 451 î. St. Tomulescu. 1973. adică reglementări cu caracter administrativ şi leges privatae. Jacotă. 24. cu sens de contract. 22. Ea constituia acum un adevărat cod cu reglementări cuprinzătoare 80 referitoare la dreptul public şi privat. D. Justinian. legea a constituit cel mai important izvor de drept în perioada republicii.e. Legea urma să fie rectificată de senat şi în cele din urmă ea era depusă în tezaurul acestuia. obiceiul ca izvor de drept. 3. când se produce aşa numita revoluţie în cadrul societăţii romane din toate punctele de vedere. Comisia s-a conformat şi le-a publicat în forum sub forma a zece table de lemn. la fel termenul de lex în sens de convenţie constituie acordul de voinţă între două persoane particulare. După cum se ştie acestea au fost legea. De aceea el trece din primplanul de până acum într-un plan secund ca mai apoi să dispară şi să lase locul altor izvoare de drept. II. adică legi adoptate de către adunările poporului. În cea ce priveşte prevederile asupra procedurii civile romane. De înv. Legea celor XII Table a constituit legea fundamentală a sistemului de drept roman din această perioadă faţă de care a existat în mod constant un respect religios care a făcut ca ea să nu fie abrogată chiar şi atunci când intrase de mult în desuetudine. acord prin care magistratul propune . Drept roman.quiritare. 32. 1. Consuetudinea era un obicei care se repeta mereu. 41.rogatio se transformă în lege.e. Cicero. Apoi el se pronunţa în cadrul adunării convocate cu această ocazie. 2. Obiceiul revine iar în plin plan în epoca postclasică odată cu decăderea economiei sclavagiste romane. şi corespunzătoare unor societăţi în permanentă dinamică cu un ritm foarte intens de evoluţie. s-a publicat noua codificare sub denumirea de Legea celor XII Table. 3. cit. ritualist desfăşurarea procesului civil ce dădea naştere unor inechităţii sociale evidente. Op. 72 73 Pomponius. 1993. iar în 449 î. Bucureşti. edictul magistratului şi jurisprudenţa73. Gelius. Molcuţ. D. 65. a fost formată o comisie compusă din zece persoane . 42. fără a-l putea amenda într-un fel. regimul bunurilor.76 Legea în sensul de acord între magistrat şi popor prezintă o formă de adoptare specifică 77 care debuta printr-o propunere făcută de către magistrat a unui proiect de lege pe care poporul îl dezbătea. nu înainte ca un număr de copii să fie făcut cunoscut cetăţenilor romani. Astfel după cum lex în sens de lege este acordul de voinţă între magistrat şi adunarea poporului. II. 20. Bucureşti. 74 M. această situaţie fiind de fapt expresia dezvoltării economiei din acea perioadă care era după cum se cunoaşte o economie simplă. 28. 29.rogat şi poporul acceptă . 78 E. prevederi asupra familiei romane. D. 1. 56. Legea este în general definită ca o hotărâre a poporului care devenea normă obligatorie75. 195. Această aplicare constantă făcea ca obiceiul să nu mai fie contestat.n. Dispoziţiile de drept privat ne interesează în mod special căci ele fac în majoritate obiectul dreptului civil roman. adică clauze introduse în anumite acte juridice74. Mos majorus însemna de fapt obiceiurile strămoşilor şi constituia de fapt tradiţia venită din trecutul îndepărtat. asupra instituţiei proprietăţii private . De asemenea procedura era rudimentară şi primitivă. mai evoluate. 35. 9.. Oancea. Cicero. 1. dar ea poate fi definită şi ca o convenţie între două persoane. V. 1. Iulian. 10 . 80 Titus Livius. 11. D.

Din acel moment pretorii n-au mai putut să se abată de la prevederile sale şi deci acest izvor nu a mai avut caracterul de a crea drept. V. pe care pretorul o prelua de la predecesorul său şi o parte nouă numită pars nova sau edictum novum constituită din propunerile pe care a înţeles el să le ia pentru îmbunătăţirea activităţii pe timpul legislaturii sale. pag. Aveau acest drept pretorul urban. adică edictul perpetuu cu caracter definitiv. 83 Ulpian. De aici denumirea de imperfectă sau incompletă. 88 P. Paris. Girard. adică un act prin care îşi făceau cunoscut populaţiei programul activităţii sale pentru perioada cât urma să exercite această magistratură. adică dreptul de a numi un judecător şi de a organiza procesele între persoanele particulare. 85 Cicero. la mijlocul secolului I e. Leges perfectae erau acele acte normative care cuprindeau drept sancţiune nulitatea oricărui act realizat cu nerespectarea prevederilor din cuprinsul său. dar mai târziu au fost scrise pe table de lemn albe numite album şi afişate în forum pentru a fi aduse astfel la cunoştinţa tuturor cetăţenilor. Milano. Girard. 23. adică complete. pag. atât cât dura şi funcţia magistratului de aceea se mai numeşte şi lex annua. numită clauză edictală. Rogatio este de fapt legea în sine şi ea poartă de fapt numele magistratului care a propus-o. De aceea se numeau perfecte. Acesta a fost codificat sub numele de edictum perpetuum. 4.e. Un rol foarte însemnat în dezvoltarea dreptului la romani l-au avut edictele magistraţilor investiţi cu dreptul de jurisdictio. 15. pretori urbani şi peregrini. Sanctio constituia partea din lege ce cuprindea măsurile de pedepsire a celor care încălcau dispoziţiile prevăzute în rogatio85. Annalii del seminario juridico dell' Università di Catania. leges minus quam perfectae şi leges inperfectae83. iar prin copii se aducea la cunoştinţă cetăţenilor. 1949-1950. Ad. cit. Leges minus quam perfectae erau acele acte normative care cuprindeau drept sancţiune o pedeapsă constând în plata unei amenzi de către cel care a încălcat prevederile din cuprinsul său. Paris. Textul original al legii se păstra în tezaurul statului numit aerarium.Textul Legii celor XII Table nu ne-a parvenit. rogatio şi sanctio. Cu toate acestea ea a fost reconstituită în general datorită operelor jurisconsulţilor şi a tradiţiei de a se transmite pe cale orală în cadrul învăţământului juridic. Leges imperfectes erau acele acte normative care nu cuprindeau nici un fel de sancţiune împotriva celui care încălca prevederile sale.82 Din punct de vedere al sancţiunii legile se clasificau în: leges perfectae. dispoziţiile acesteia împărţite în capitole şi paragrafe. 63. când Roma a fost incendiată de către gali. 73. 43. A. 1. Op. leges datae era actul normativ care emana numai de la magistrat în baza unei împuterniciri legislative.87 El se aplica permanent în anul de magistratură şi de aceea se numea edicta perpetua. Pentru că edictul pretorului urban a fost cel mai important şi în general a servit drept model. P. R. 1937.86 Edictul avea o durată de un an. pag. Jacotă. pag. ne vom referi în continuare cu preponderenţă la acesta. ce se deosebea de edicta repentina. Rogatio constituia partea din lege care cuprindea textul de lege.n. deoarece tăbliţele de bronz au fost distruse în secolul IV î.edictum vetus sau pars translaticia. 194. cenzori. Att. Leges rogatae erau acele acte normative ce aveau mecanismul de adaptare descris anterior. 2. 2.e. Art. 1. de Franscisci. Textès de droit romain. Guarino.n. Bulletino dell'Instituto di diritto romano “Vitoria Scialoja“. cit. 39. La început edictele erau rostite în faţa poporului adunat cu această ocazie. Părţile constitutive ale legii erau trei84 respectiv praescriptio. în mod ocazional. deci dispare din rândul izvoarelor. numele comisiilor şi ordinea votării în cadrul acestora. Clasificarea legilor se făcea după criterii diferite cum ar fi organul de la care acesta emană sau din punct de vedere al sancţiunii. D. Totuşi Salvius Julianus a avut meritul de a fi înglobat în E. Ad. pag. Edictul era compus din două părţi respectiv o parte veche . Praescriptio constituia partea din lege care cuprindea numele magistratului care a propus-o.. 84 Fr. Textès de droit romain.. acel edict dat pentru cazuri neprevăzute. dreptul pretorian Magistraţii în calitatea lor de consuli. Oancea Op. 107. Molcuţ. Fr. Termenul de edict se referea atât la toate reglementările conţinute în album cât şi la fiecare clauză în parte care însemna o promisiune făcută ce trebuia respectată. pretorul peregrin. 42. ziua şi locul unde a fost votată. edilii curuli la Roma şi guvernatorii de provincie cu questorii lor.n. 1960. După primul criteriu legile erau: leges rogatae şi leges datae. 87 Cicero. 81 82 11 . G. 3. edilii curuli cât şi guvernatorii de provincie aveau un drept numit ius edicendi în virtutea căruia putea ca la intrarea în funcţie să emită un edict. De aici şi numele de mai puţin perfectă sau completă. ed. Ea a existat mereu în conştiinţa poporului roman pentru care constituia un model de referinţă şi un simbol al modului de viaţă roman81. 1937. Edictul pretorului ca izvor de drept foarte important a existat pe prim plan între mijlocul secolului al II-lea î. când acesta îl desemnează pe jurisconsultul Salvius Julianus să sistematizeze edictul pretorului88. 86 M. Edictele magistraţilor. până în vremea împăratului Hadrianus.

De aceea atât consultaţiile juridice cât şi cele religioase erau date în mod strict individual şi am spune noi azi confidenţial ţinând seama de conţinutul secret al acestora.94 Aşadar el procedează în primul caz suplendi iuris civilis gratia şi în al doilea corrigendi iuris civilis gratia. Op. pag.praetorii edicti ordinator. prin interpretarea dispoziţiilor normative cuprinse în legi101. dar după cum am arătat ei nu se mai puteau abate de la prevederile edictului sistematizat. 1. Acest proces prin care pretorul a venit în sprijinul dreptului civil se numea adjuventi iuris civilis gratia. şi în mod special Legea celor XII Table. cit. Iniţial. şi s-a numit jurisprudenţă sacrală102 sau religioasă. proces care deci începuse cu mult timp înainte de Justinian. 1. 7.. pag. 102 E. senatusconsultele sau jurisprudenţa. adică sistematizator al edictului perpetuu. de asemenea nici edictul perpetuu. ţinute în secret de către pontifi similar cu ritualurile religioase. 55. 96 Cicero. obţinând astfel rezultate pe care iniţial legea nu le avusese la data adoptării ei. Op cit. 20. pag. 1. Molcuţ. Astfel: ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel suplendi vel corigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. honestum şi fas.. în scopul de a-şi menţine influenţa asupra populaţiei conform cu interesele lor de castă închisă. 91 C. Cu trecerea timpului dreptul civil şi dreptul pretorian s-au apropiat unul de altul şi dacă la sfârşitul dreptului vechi şi începutul celui clasic erau net distincte. 27. cit. 1.98 În realitate însă edictul pretorului este cu adevărat un izvor de drept prin care dreptul pretorian îşi găseşte identitatea numai în raport cu dreptul civil99.. De aceea reconstituirea s-a putut realiza datorită meritului comentatorilor de mai târziu a jurisconsulţilor din epoca clasică. de care am vorbit. excepţii şi alte mijloace procedurale care se bazau pe puterea de a comanda a pretorului90. Op.iuris prudentes. Din punct de vedere formal el a jucat un rol foarte important în formarea şi evoluţia dreptului roman. Oancea.91 Cauza acestei măsuri este determinată de însăşi schimbarea caracterului statului roman care în această perioadă s-a transformat dintr-o republică într-o monarhie în care treptat toate puterile s-au concentrat în mâinile împăratului ce nu voia să lase în seama pretorilor puterea de a crea drept. La început pretorul s-a restrâns la introducerea în edictul său a unor mijloace prin care să uşureze aplicarea dreptului civil care era imuabil fiind reglementat de Legea celor XII Table. Molcuţ. În consecinţă. 3. de altfel ca şi foarte multe din edictele pretorilor.. Ibidem. 100 D. 22. care datorită avântului economic al Romei deveneau din ce în ce mai numeroase. 1. iuris consulti. 93 E. M. Este adevărat că aceştia nu au pierdut dreptul constând în ius edicendi. prescripţii. constituind prin sedimentarea în timp a sute şi sute de edicte. Op cit. prin mijloacele procedurale ce le avea la îndemână pretorul putea sancţiona noile cazuri apărute în practică. 5.. 89 90 12 .. 98 Gaius. 99 E. în epoca foarte veche a dreptului roman ea se reducea la cunoaşterea formulelor.97 Deci s-ar putea crede că pretorul nu poate crea drept.. 101 E. Originile ştiinţei dreptului roman sunt strâns legate de practicile religioase tradiţionale. în vremea lui Justinian instituţiile juridice noi nu sunt decât rezultatul fuziunii dreptului civil cu cel pretorian. Jurisprudenţa Jurisprudenţa era ştiinţa dreptului creată de către jurisconsulţi . pag. De aceea rolul acestui jurisconsult a fost exprimat prin expresia . Dreptul pretorian. D. 97 D. ceea ce s-a numit dreptul pretorian sau dreptul honorar95 care a avut o poziţie interesantă faţă de dreptul civil ce avea la bază legile. 7.n. Jacotă. 1. 95 Inst.93 Cu trecerea timpului pretorul a luat o serie de măsuri pentru completarea dispoziţiilor dreptului civil pornind chiar de la anumite dispoziţii cuprinse în lege şi introducând principii şi forme procedurale inedite cu scopul de a adapta cât mai optim dreptul la necesităţile realităţii practice.. 10. 32. V. De înv. 2. Astfel pretorul completează sau modifică direct prevederile dreptului civil rămase neaplicabile. 8.e. pag.cuprinsul acestui edict modelele de formule de acţiuni civile. Molcuţ. Această situaţie era rezultatul confuziei existente între ius. Toată această perioadă în care s-a perpetuat o tradiţie preluată din vremea prestatală a durat până la 301 î. adică „dreptul pretorian este acela care a fost stabilit de pretor pentru a veni în ajutorul dreptului civil. 45. 67. D. pentru a-l completa şi îmbunătăţi conform binelui public“. 1. 4. adică „dreptul pretorian este vocea vie a dreptului civil“. 2. 94 Ibidem. cit. 1. Acest aspect este confirmat de către Marcianus100 care afirmă: nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis. neputând decât să exercite o anumită influenţă asupra dreptului civil.89 acţiuni pretoriene. Molcuţ. Op. 33. 60.96 Jurisconsultul Pomponius a încercat să dea o definiţie a dreptului pretorian ţinând seama însă de raporturile de intercondiţionare dintre acesta şi dreptul civil. 59. 92 Marc.. ei nu vor mai putea crea noi instituţii juridice fiind limitaţi doar la comentarea cuprinsului edictului.92 Aşa cum nu ne-a parvenit Legea celor XII Table.

Aceasta s-a adăugat cu timpul celorlalte trei activităţi ale jurisconsultului. Capito.5. 22. 113 Pompinius. 47. a încercat reconstituirea lor. Pomponius..Epistulae cuprinde expuneri juridice sub formă de scrisori. calea s-a deschis pentru laicizarea jurisprudenţei. conducătorul şcolii proculiene.45. caracterizată prin apariţia profesiei de jurisconsult pentru care un foarte mare număr de persoane particulare se consacră.pag. fie la domiciliul cetăţenilor consultanţi.. .D.6.48. Căci juristul roman devenise un sfătuitor nu numai pentru cei care aveau nevoie de consultaţii juridice. 112 G. Astfel prin practicarea acestei noi profesii de jurisconsult atât nobilimea patriciană cât şi cea plebeiană a avut la îndemână un mijloc pentru a dobândi profituri morale dar şi materiale deosebite.1. fie în şcoli de drept. apărută în 1887. Hanga. pag.Jacotă. regulae) erau lucrări cu caracter elementar în care era expus dreptul civil şi dreptul pretorian. Unele din acestea au fost denumite prin termeni ca: respondere. Dimitrescu. de către un libert pe nume Gnaeus Flavius la 301 î. Drept privat roman. situaţie de natură să ducă la dezvoltarea nemaiîntâlnită a studiului dreptului. Răspunsul jurisconsultului se numea responsa prudentium. Ulpianus.Odată cu afişarea zilelor faste cuprinse în calendarul roman judecătoresc şi a formulelor solemne103. în opera sa Palingenesia iuris civilis. 13 . în două volume. Acestea se dădeau fie în forum..e. Op. Servius Suplicius Rufus.112 Astfel conform unor texte sabinienii sunt conservatori iar proculienii sunt inovatori113. afişare făcută cu un caracter de „desconspirare'' a acestora. 110 Ibidem. Activitate jurisconsultului era complexă constând într-o multitudine de direcţii către care era îndreptată. 1935. Fondatorul şcolii sabiniene a fost jurisconsultul Capito şi avea în frunte pe Sabinus iar fondatorul scolii proculiene a fost jurisconsultul Labeo şi avea în fruntea ei pe Proculus. Quintus Mucius Scaevola. Operele jurisconsulţilor romani clasici sunt într-un număr impresionant aşa încât ne-ar fi extrem de greu a face o enumerare şi o prezentare a lor. de exemplu nu exista profesiunea de judecător. Julianus.M. Paulus. scribere. 108 G.212. Deci lucrările lor au fost: . 107 Cicero. 32. De Orat. toate acestea fiind de natură a-i conferi dreptului roman perenitatea şi vitalitatea binecunoscută. Agere110 constituia activitatea de a da consultaţii juridice privitoare la conducerea unui litigiu. Aquilis Galus şi Aulus Ofilius. De Orat. Ca jurişti iluştri din acea vreme amintim pe Labeo. 185.Instutiones (definitiones. deci judecata era condusă de către o persoană particulară. vom expune câteva categorii de opere ale acestora în scopul de a ne edifica asupra complexităţii şi vastităţii jurisprudenţei clasice. 106 Cicero. dar pentru oricine avea nevoie de un sfat 105. Respondere107 constituia activitatea de a da consultaţii în cele mai diverse probleme însă cu preponderenţă cele cu caracter juridic.1. M . Gaius.45.48. Op. ci cazuri teoretice discutate în şcoală. adică „locuinţa jurisconsultului este oracolul întregii cetăţi“106. Jurisprudenţa în dreptul clasic se caracterizează printr-o extraordinară dezvoltare deoarece atunci s-au formulat principii şi procedee juridice pornindu-se de la cazuistica concretă a realităţii. Vl. cit. Pacchioni. Totuşi această diferenţiere nu este strictă deoarece în anumite controverse fiecare din şcoli se situa pe poziţii contrare cu propriul caracter adică adeseori poculienii deveneau mai conservatori decât sabinienii şi invers. 1957. Aşadar urmează perioada jurisprudenţei laice. 2. .2. pag. comentator al Legii celor XII Table.212. Paetus Catus. pe care părţile unui litigiu trebuiau să le rostească104 în faţa magistratului. cavere. Bucureşti. La începutul perioadei Principatului au luat naştere două şcoli de drept în accepţiunea de curente de gândire juridică ce s-au situat în disputele lor la poli opuşi în ceea ce priveşte soluţionarea unor probleme juridice foarte complexe şi controversate. Toţi aceştia au dat măsura genialităţii spiritului juridic roman prin activitatea practică dar şi prin operele lor. De Orat.Sentintae (opiniones) sunt lucrări cu caracter elementar.Qustiones (disputationes) erau culegeri caracterizate prin faptul că nu prezenta cazuri practice. D. pag. pag. 111 I. Hanga. atitudine care caracteriza nu numai cele două şcoli ci întreaga literatură juridică clasică.Anghel... De fapt în virtutea lui agere putem spune într-un limbaj modern că jurisconsultul acorda asistenţă juridică judecătorului în judecarea proceselor. 2. De aceea ţinând cont că romanistul german Otto Lenel. cit.1.81. Printre jurisconsulţii epocii vechi amintim pe Sextus Aelius.2. 103 104 Titus Livius. dar cu conţinut practic. Manuale de diritto romano. prin accesul tuturor la datele până acum ţinute în secret.9. Scribere111 constituia activitatea de scriere a tratatelor de drept şi redactarea în scris a actelor juridice. Se ştie că. De fapt circula în acea vreme o butadă despre jurisconsult care spunea domus iuris consulti totius oraculum civitatis.45.I.1991. Cetatea celor şapte coline.. Papinianus. 109 Cicero. 105 Vl. . agere.108 Cavere constituia activitatea de a da consultaţii juridice privitoare la modelul de redactare a actelor juridice109.. Bucureşti. conducătorul şcolii sabiniene. 1.n.

Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Gaius. respectiv senatusconsultum factum per discentionem. adică „constituţiile împăratului constituie ceea ce împăratul a hotărât prin decret.Notaele erau observaţii critice asupra operelor jurisconsulţilor clasici.“121 Constituţiile imperiale au fost de patru categorii: edicta. Pe timpul împăratului Augustus jurisconsulţii care făceau politica imperială au primit un drept numit ius publice respondendi prin care puteau da consultaţii juridice obligatorii pentru cazul în speţă. Acesta constituie puntea de trecere de la senatusconsulte la constituţiile imperiale. Apoi senatul a început să interpreteze legea şi chiar intervenea indirect prin magistraţi pentru a prescrie cetăţenilor ce trebuie să facă. 120 P. . 1. 32. în conformitate cu interesele părţilor împăratul Valentinian al III-lea a dat în anul 426 legea citaţiilor printr-o constituţie imperială116. 1. Paulus. pag 65. Senatusconsultele Senatul nu a fost de la început un organ legislativ ci el a devenit astfel în mod treptat. Iniţial acesta prezenta senatului o anumită propunere printr-un proiect care era apoi discutat şi aprobat de acesta devenind senatusconsultum. împăratul. 31. pag.. 1962. prin edict sau prin scrisoare. atunci când senatorii votau fără a discuta propunerea făcută de preşedinte şi senatusconsultum per relationem atunci când preşedintele senatului se adresa fiecărui senator cerându-i părerea. Revue historique de droit francais et étranger. Ulpianus. 114 115 Lévy Brhul. 117 I. Paris. pag. 32. pag.. 14 . dar treptat au căpătat prin repetare un caracter de reguli generale. Molcuţ. iar în vremea împăratului Hadrianus tot ei puteau da consultaţii obligatorii şi pentru cazurile similare. Op. 34. 16. Gaius şi Modestinus.edictele împăratului ne aduc aminte de edictele magistraţilor cu deosebirea că acestea se aplicau în întreg imperiul şi pe toată durata vieţii împăratului.119 Dreptul legislativ al senatului nu a fost deţinut pentru mult timp deoarece preluarea acestuia de la comiţii a constituit o punte de tranziţie pentru a trece la împărat. Ştim că în virtutea lui respondere jurisconsulţii puteau acorda consultaţii în probleme de drept dar acestea nu erau obligatorii114. 116 Lévy Brhul. Constituţiile imperiale Începând cu împăratul Hadrianus. cit.Digesta era o lucrare vastă care cuprindea dreptul civil şi dreptul pretorian. Revue historique de droit francais et étranger. 7. Edicta . Anghel. 1962. de Francisci. pag. Deoarece cu timpul a apărut obiceiul de a se cita la proces texte inexistente în realitate dar care se atribuiau unor jurişti clasici celebri. 1925. respectiv Papinianus. Cauza este aceiaşi pe care o cunoaştem şi consta în monarhia absolută caracterizată prin concentrarea tuturor puterilor statului roman în mâinile unei singure persoane. Totuşi pentru a dobândi caracter legal. 121 Gaius. M. mandata. Ele cuprindeau dispoziţii cu caracter general date de împărat în materia dreptului public sau în cea a dreptului privat. prin măsurile luate de împăraţi în perioada de trecere de la principat la dominat. Mandata . pag 10. adică izvor de drept. De fapt tendinţe de transferare a acestor puteri au existat încă de pe vremea republicii când au fost preluate o serie de atribuţii cu caracter excepţional117 cum ar fi suspendarea provizorie a legii sau acordarea de dispense. E. constituţiile imperiale . iar ştiinţa juridică nu va mai crea astfel drept ci se va limita strict la compilaţii sau comentarii asupra lucrărilor clasice. Treptat însă proiectul rostit de împărat în cadrul şedinţei senatoriale numită oratio principis a devenit obligatoriu şi senatusconsultul se transformă acum în orationes adică ordin al împăratului. Paris. actul ce emana de la senat . Jurisprudenţa în dreptul postclasic este în decădere ca de altfel întreg sistemul economic şi social roman sclavagist. Acesta a autorizat numai autoritatea a cinci mari jurisconsulţi ce puteau fi citaţi în proces.erau instrucţiuni date de către împăraţi personal guvernatorilor de provincii şi proconsulilor. În aceste condiţii voinţa imperială va constitui unicul izvor de drept. Op. cit. Bulletino dell’Instituto de diritto romano “Vitorio Scioloja“. şi astfel a fost exclusă orice falsificare a textelor.constitutiones principis au dobândit putere obligatorie120 devenind astfel izvoare de drept. Acesta a atribuit senatului puteri legislative care cu mult înainte fuseseră exercitate de adunările poporului. 118 Ibidem. 119 Ibidem.115 Drept urmare judecătorii care trebuiau să rezolve litigiile erau obligaţi să ţină seama de responsa prudentiam al acestora cu prioritate faţă de juriştii neautorizaţi în acest sens.118 Senatusconsultul era de două categorii. Milano. 5.senatus consultum trebuia să îndeplinească anumite condiţii de fond şi de formă. decreta şi rescripta. Acestea nu erau obligatorii decât pentru cei cărora le-au fost destinate.

3. Manuel elementaire de droit romain. Trataţi codificarea lui Justinian. Oancea. numit procedură. organiza instanţa. Molcuţ. Procedura extraordinară se deosebea de primele două prin lipsa celor două etape. procedura formulară corespunzătoare epocii clasice.122 TEME DE EVALUARE 1. cit. Caractere generale Pentru a putea trata caracterele generale ale legisacţiunilor. Rescriptele au fost sistematizate şi publicate sub numele de liber rescriptorum. Rescripta . cit. 60. sub aspect evolutiv şi sintetic a procedurii civile în dreptul roman.în faţa magistratului şi in iudicio . desfăşurarea procesului făcându-se în faţa unei singure persoane. Decretul devenea izvor de drept numai atunci când împăratul cu ocazia pronunţării hotărârii introducea o nouă regulă de drept care devenea obligatorie. respectiv in iure . Paris. şi procedura extraordinară corespunzătore epocii postclasice. Fr. Definiţi obiceiul. Molcuţ. iar judecătorul care era o persoană privată avea rolul de a conduce desfăşurarea procesului şi de a pronunţa sentinţa. legea şi jurisprudenţa. Gaius126 explică astfel termenul de legis actiones: orice acţiune ca mijloc de valorificare a unui drept subiectiv. pag.CONŢINUTUL TEMEI Caracterizare generală a procedurii civile romane Pentru ca un anumit drept al unei persoane recunoscut de societate să aibă valoare practică este necesar ca în cazul încălcării sale. 1027. se întemeiază pe lege.124 Procedura legisacţiunilor şi procedura formulară se caracterizează prin desfăşurarea procesului în două etape. să poată fi apărat prin mijloace juridice care sancţionează actul încălcării. Procedura legisacţiunilor: LEGIS ACTIONES §1. dar şi cronologic în funcţie de succesiunea lor în timp de la o epocă de drept anterioara la alta posterioară. Op. Acesta a apărut pe vremea împăratului Hadrianus. Acest proces se realizează printr-un ansamblu de norme care reglementează sancţionarea drepturilor subiective încălcate. astfel: procedura legisacţiunilor corespunzătoare epocii vechi.. Dacă răspunsul era adresat particularilor se făcea chiar pe textul cererii printr-o soluţie numită subscriptio. În cele două proceduri magistratul avea rolul de a lega.în faţa judecătorului125. proprietate. Când răspunsurile erau adresate magistraţilor se făceau prin scrisori . TEMA NR. E. 68. pag. 125 P. Trataţi edictele magistraţilor.. de la simplu la complex. 122 123 15 . sub diferite aspecte şi etape. Op. Molcuţ. 2. Uneori el era judecător în procese existente între persoane particulare. II.Decreta . este necesar mai întâi să cunoaştem ce sunt legisacţiunile sau acţiunile legii.decretele erau hotărâri judecătoreşti pronunţate de către împărat în procesele pe care le judeca.epistulam. cristalizarea şi perfecţionarea acestui mecanism numit procedură s-a trecut prin mai multe etape. D. moştenire şi valorificarea drepturilor de creanţă. E. şi era un mijloc de cenzură a edictului jurisconsulţilor. Op. 59. D. cit. Oancea. pag.OBIECTIVE Prezentarea. constituţiile imperiale şi Senatus consultele.. Dreptul privat roman a cuprins trei sisteme procedurale ce pot fi privite logic în funcţie de gradul de complexitate şi evoluţia lor de la inferior la superior. pag. Girard.rescriptul era răspunsul dat de către împărat magistraţilor sau persoanelor particulare asupra unor probleme de drept. Procedura civilă romană cuprinde totalitatea normelor care reglementează desfăşurarea proceselor cu privire la libertate. 4 PROCEDURA CIVILĂ ÎN DREPTUL ROMAN I.123 Pentru a se ajunge la apariţia. 124 E.

respectiv: sacramentum. 11.Ruiz. Oancea.unde procesele se judecau în afara lui ordo. pag.. Procedura in iure După cum se cunoaşte procedura legisacţiunilor ca şi procedura formulară se diviza în două etape. Molcuţ. şi atunci era asimilat cu cel condamnat. Litis contestatio Dacă pârâtul adopta cea de-a treia poziţie din care reieşea clar dorinţa de a se judeca. 2. D. 4. 2. prin care se afirma dreptul în instanţă. Aceasta deoarece sentinţa obţinută prin legisacţiunile de judecată nu erau investite cu forţă executorie. 100. 1. În procedura legisacţiunilor litis contestatio înseamnă de fapt luarea de martori. 2. În acest caz de asemenea era asimilat condamnatului şi procesul se oprea aici. 41. Op. fie de absolvire de către pârât. T. 1. o formulă solemnă corespunzătoare. fără de care acesta nu putea să treacă în etapa următore. 1. Legea130 prevedea că cel citat la proces trebuia să se prezinte înaintea magistratului. 135 D. In ius vocatio constituia somarea pârâtului pentru a se prezenta în faţa magistratului prin formule in ius te voco te chem în faţa magistratului. 132 E. Formulele sacramentale întocmite se grupau iniţial în patru tipuri. 1. 2. 134 A. 42. create în mod expres în acest scop. 1. 133 Ibidem. D.infitiatio şi să-şi dea concursul la desfăşurarea procesului. prin care se exprimă dorinţa părţilor de a se judeca. Op.confesio in iure134. La confessio “in iure“. 130 XII. 5. consacrate de Legea celor XII Table.ansamblu de reguli privind desfăşurarea procesului civil roman în două etape. Oancea. 1900. Acest sistem poartă denumirea de ordo iudiciorum privatorum . 137 V. În acest caz procesul trecea în etapa a doua136 . §3. . 16 . 3. 129 E. 3. iudicis arbitrive postulatio şi condictio. reclamantul rostind formule solemne îşi arăta pretenţiile faţă de pârât. iar cealaltă categorie era formată din legisacţiunile de executare.să nege pretenţiile reclamantului . iar în caz contrar reclamantul putea în prezenţa martorilor să-l aducă forţat.indefensio135 şi să nu-şi dea concursul la realizarea legisacţiunii. şi de a obţine în cele din urmă o sentinţă137 fie de condamnare. De domo. Acesta se deosebea de extra ordinem iudiciorum privatorum . nemaitrecându-se în etapa a doua. De fapt erau cinci legisacţiuni în cele din urmă. Ibidem. D. iudicis arbitrive postulatio. respectiv pignoris capio şi manus iniectio. respectiv cea in iudicio... 42. se declanşa în mod automat un act foarte important al acestei etape numit litis contestatio care era deci ultimul act in iure şi în acelaşi timp un moment deosebit în desfăşurarea procesului. pag. netrecându-se în etapa a doua. 63. E. 1. . 63.actor. petitor128 după caz: in ius vocatio. procesul oprindu-se aici.să nege pretenţiile reclamantului. D. Vadimonium extra judiciare constituia o convenţie prin care părţile stabileau de comun acord data prezentării în faţa magistratului131. aceasta fiind obţinută cu ajutorul unor legisacţiuni specifice. În această etapă procesul debutează cu citarea pârâtului -reus în faţa magistratului folosindu-se de către reclamant . 3.să recunoască pretenţiile reclamantului prin . 131 Cicero. 128 D. vadimonium extra judiciare şi condictio129. Molcuţ. Giffard. 6 pr. pag.Deci acţiunile nu puteau fi folosite decât numai dacă erau create de lege . dar să nu se apere . 6. cit.nulla legis actio sine lege. Condictio constituia o somaţie prin care reclamantul chema in iure pe pârâtul pregrin. Arangio . despre care vom vorbi la procedura extraordinară. 1. respectiv etapa in iure şi cea in iudicio. 112. §2. 2. 126 127 Gaius. la început. se compunea de către colegiul pontifilor. împărţite în două categorii: una era a celor de judecată formată din sacramentum. cit. de către reclamant. cit. 136 D. Reclamantul nu se putea adresa organelor statului pentru ca acestea să-i asigure prezenţa pârâtului la proces pentru că în conformitate cu Legea celor XII Table citarea era un act privat. Acesta putea să reacţioneze prin trei poziţii133: . A cincea legisacţiune condictio a fost introdusă prin lex Silia. 80. Op. manus iniectio. pignoris capio.132 În faţa magistratului. 11.127 Pentru fiecare caz în care legea consfinţea dreptul cuiva.

fie latratores. Op. I. 1. cit. Stipulationes praetoriae . De nat. Deosebirea dintre judecător şi arbitru era aceea că judecătorul judeca pricinile mai dificile. 1. fie putea fi arbitru arbiter.. Op.e. Monier.repunerea în situaţia anterioară consta în ordinul prin care pretorul desfiinţa actul juridic ce a prejudiciat pe reclamant.. 141 D. şi voluntaria sau gratiosa .. pag.e. 64. Oancea. 16.143 Restitutio in integrum .n. unde se aplică principiul oralităţii şi contradictorialităţii. 2. Mijloace de soluţionare a litigiilor întemeiate pe imperium138 Competenţa magistraţilor era desemnată prin termenii iurisdictio şi imperium.când interesele părţilor nu erau opuse. Oancea. Fiecare parte îşi susţine punctul de vedere pe baza materialului probator constând în martori şi înscrisuri. o lună altul. 1948.. 149 G.. 145 Cicero. pag. Op. 148 R. Molcuţ. pag. Molcuţ. Judecătorul putea forma o instanţă unică când era singur.. stipulationes praetoriae şi restitutio in integrum142. Aceasta era luată împotriva pârâtului care refuza să se prezinte în faţa magistratului. 164. 162. În regiunile cucerite în afara peninsulei Italice. Iurisdictio era dreptul magistratului de a organiza îndeplinirea formelor proprii legisacţiunilor. 131.n.judex unus.. pag. deoarece nu exista profesia de judecător. pag. Ele erau simple când se adresau uneia dintre părţi. patronum causarum145 fie advocatus dar nu în calitate de reprezentant. 157. judecarea proceselor litigioase a trecut în organizarea pretorilor. uzând de imperium. 11. Dumitriu.144 §5.în faţa judecătorului. 70. 65. Oancea. D.interdictele erau ordinele date de către pretor părţilor să facă sau să nu facă un anumit act.punerea în posesie constituia măsura prin care pretorul trimitea reclamantul în posesia sau detenţia bunurilor pârâtului. 147 Ibidem.139 Imperium constituia puterea de comandă a magistratului140. În acest context iurisdictio era de două feluri: contenciosa . pretorul putea soluţiona anumite litigii fără a le mai trimite în etapa a doua in iudicio . §6. Molcuţ. iar arbitrul pe cele care priveau neînţelegerile dintre rude sau vecini. 4. pr. ca judecător unic . Procedura in iudicio După ce părţile au trecut prin momentul lui litis contestatio . 48.praefectus urbi.. Op. o lună unul. 4. Mommsen. cit. 144 Gaius. 146 Th. D. ca de exemplu ieşirile din indiviziune sau hotărnicirile.§4. ori propus de către reclamant şi confirmat de magistrat. delibera conform convingerii sale intime şi dădea pronunţarea sentinţei.148 În a doua etapă a procesului judecata se făcea de către o persoană privată după cum am văzut. 17 . III. 159. iar în lipsa lui prefectul oraşului . 1. şi duble când se adresau ambelor părţi. Droit public romain. El avea în acest sens următoarele mijloace: interdicta. cit. care era o persoană particulară conducea dezbaterile şi în funcţie de materialul probator al părţilor.stipulaţiunile pretoriene erau contracte verbale încheiate între părţi din ordinul pretorului şi nu din dorinţa lor. La începutul republicii această atribuţie a revenit celor doi consuli în mod alternativ. cit. Părţile foloseau limbajul cotidian fără a recurge la formule. Curs de drept roman. Bucureşti.149 138 139 D. cit. pr. iar asupra consulilor a rămas jurisdicţia graţioasă147. D. D. Inst.când interesele părţilor erau contrare. Judecătorul. a doua etapă a procesului civil. ajung în faţa judecătorului.. pag.146 Din anul 367 î. G. 116. Interdicta . vol. repunând astfel părţile în situaţia în care se aflau înainte de încheierea acelui act.luarea de martori. Dimitrescu. 140 E. vol. organizarea instanţelor era dată guvernatorilor. 50. Missio in possessionem . Organizarea instanţelor de judecată În epoca regalităţii magistratul care judeca în prima etapă era regele. missio in possessionem. Op. 15 pr. 143 Gaius. 1. 215.. pag. În sens larg imperium cuprindea şi jurisdictio141. 64. În baza puterilor cu care era investit. 4. 142 E. De asemenea părţile puteau beneficia şi de asistenţa unui avocat denumit. apare pretorul peregrin care organizează procesele dintre cetăţenii romani şi străini.. pag. Acest act juridic de natură contractuală crea între părţi drepturi şi obligaţii ce trebuiau respectate de către acestea. Din anul 242 î. E. Judecătorul era ales de către părţi din listele afişate în forum. 17.

pag. Causa liberalis157 .. la o prinsoare ce se ridica la valoarea de 50 sau 500 de aşi. Girard. 8. Tribunalele nepermanente erau formate dintr-un număr impar de judecători numite . 157 H.procedura prin jurământ era acţiunea legii prin care se judecau procesele cu privire la proprietăţi şi la creanţe având ca obiect anumite sume de bani sau anumite lucruri152. St. 70. Sacramentum in rem153 .Manus injectio .A. D.jurământul asupra unui lucru. 4. 160 E. fie permanente. Molcuţ.mittite ambo hominem155. respectiv pe de o parte cineva putea să afirme în faţa magistratului că un sclav anume este om liber .punerea mâinii era o legisacţiune ce nu se putea intenta decât în baza unei sentinţe judecătoreşti privind o sumă de bani. 155 Ibidem.vindicatio in servitute. 69. 156 R.centumvirii litibus iudicandi care judecau procesele cu privire la moştenire şi proprietate. Op. respectiv sacramentum nu se putea aplica. . 96. Cit.. de creanţă. cit. Paris. După aceea partea care a pronunţat prima cuvintele sacramentale. Acesta era adus în faţa magistratului. 18 .150 Tribunalele permanente erau de două categorii. Op. 158 C. Pro Tullio. cit. respectiv în materie de certa pecunia . Oancea.Procesele puteau fi judecate şi de judecători multipli care formau anumite tribunale. cit. M.era procesul de libertate care avea un dublu aspect. întreba pe adversar în baza cărui drept a revendicat sclavul.recuperatores şi judecau procesele dintre cetăţeni şi peregrini. 1932.Bruhl. şi De Domo 29. Op.Legisactio per condictionem sau condictio a constituit o simplificare a lui sacramentum în personam şi se aplica în două situaţii. Hanga.. dar se presupune că era similară celei in rem. Giffard.. pag. 159 Cicero. Lévy .Sacramentum . Sacramentum era de două feluri: in rem şi in personam. Histoire de l’organization judiciare des Romains. Acum părţile se provoacă reciproc la un jurământ. . Labeo. Legisacţiunile de executare . 177. Pro Caec. 72. Op. 16. 67. şi tribunalul celor o sută de bărbaţi .consta într-o cerere adresată magistratului pentru ca acesta să desemneze un judecător sau arbitru. Aceasta avea un caracter excepţional deoarece ea se folosea acolo unde procedura normală. pag. Această procedură este mai puţin cunoscută datorită imposibilităţii descifrării pasajului din Institutele lui Gaius privitor la ea. 154 Gaius. 1901. Tomulescu. va restitui celeilalte părţi lucrul în cauză cu fructele acestuia.158 Pe de altă parte existau cazuri în care se afirma că un om liber este sclav . Sub ambele aspecte causa liberalis putea fi intentat prin sacramentum in rem.vindicatio in libertatem.persoană care afirma libertatea. Molcuţ. Lecons de procédure civile romaine.decemviri litibus iudicandi care judecau procesele cu privire la libertate. 33.159 Sacramentum in personam . Paris. pag. 150 151 Cicero. cit. Fr. şi fiecare din părţi atingându-l cu o nuia care era simbolul dreptului de proprietate rostea formula: „declar că acest sclav este al meu după dreptul quritilor“ . fiind formate dintr-un număr par de membrii. Legisacţiunile a. 142 .un alt lucru determinat..151 §7. I.Judicis arbitrive postulatio .era procedura specifică urmăririi drepturilor personale. pe care o plătea cel ce urma să piardă procesul. 152 E. Oancea. 7. 404. pag. P. dar magistratul ca reprezentant al ordinii sclavagiste ce a înlocuit justiţia privată intervenea rostind: „lăsaţi amândoi sclavul în pace“ .160 b. Legisacţiunile de judecată . 1962. 153 Vl. Apoi cele două părţi simulau o încăierare. iar celălalt răspundea că şi-a exercitat dreptul său. respectiv: tribunalul celor zece bărbaţi . era legisacţiunea în legătură cu proprietatea unui lucru. E. adică revendicare în sclavie.o sumă de bani determinată şi în materie de alia certa res . deoarece sclavul nu putea chema în faţa magistratului pe stăpânul său. Monier. 78. pag. Jacotă. pag. Op. Aici era nevoie de un terţ numit adsertor libertatis .hunc ego hominem ex iure quiritium esse aio154. Acestea erau fie nepermanente. D. Procedura lua sfârşit cu atribuirea provizorie a obiectului litigios de către magistrat uneia dintre părţi care se angaja prin garanţi156 că dacă va pierde procesul in iudicio. 3.

164 . 1. 2.. în prezenţa martorilor.163 Dacă după trecerea termenului dacă debitorul nu plătea. nefiind subsecventă unui proces. Molcuţ.spre sfârşitul republicii se produc profunde transformări economice şi sociale în viaţa statului roman. sau să prezinte. 30. corespunzătoare sistemului de dezvoltare socială în permanenta evoluţie. 4. De asemenea procedura formulară îşi găseşte originea în organizarea de către pretorul peregrin a proceselor dintre cetăţenii romani şi străini. un garant . În acest caz. 170 Gaius. 3. in iure .168 După războaiele punice . Op. 1.să recunoască aceste pretenţii ca juste . dorind să treacă în etapa a doua. Hanga. 165 Ibidem 166 Gaius. 80..161 Dacă în termen de 30 de zile debitorul respectiv fostul pârât nu plătea. Paris. Dacă acesta din urmă nu plătea el nu putea să-l înstrăineze. Reclamantul expunea astfel oral obiectul cererii sale indicând formula pe care o solicita. 2. iar dacă pârâtul se ascundea. Debitorul era trimis aici pe o perioadă de 60 de zile conform cu prevederile Legii celor XII Table. Cei din urmă nu puteau folosi procedura legisacţiunilor şi de aceea pretorul peregrin organiza instanţa pe baza unor indicaţii la început verbale. numai că în cadrul noii proceduri aceasta s-a perfecţionat.să nu se apere cum trebuie.în faţa judecătorului. 1. M. Dacă pârâtul nu se prezenta. 4. 1. §1. Op. 27. pag. 169 Vl. creditorul. 69. iar mai târziu scrise169 adresate judecătorului în scopul unei soluţionări juste a cauzei. 3. el putea fi ucis sau vândut ca sclav peste hotarele Romei . magistratul dădea împotriva acestuia şi în favoarea reclamantului o acţiune în plata unei amenzi170. pag..să nege pretenţiile şi să se apere..172 E.confesio in iur. dar în schimb îl putea distruge.prin care aproba cererea creditorului de a-l închide în închisoarea sa particulară. T. 406. 1955. În faţa magistratului .166 Creditorul după rostirea unor formule solemne putea. pag. D. De not. fostul reclamant îl putea aduce în faţa magistratului pentru neexecutare. El putea crea chiar dacă legea nu prevedea acţiuni noi sancţionând din punct de vedere juridic situaţiile de fapt inedite. Ellul.Deoarece în dreptul roman vechi şi clasic sentinţa era pronunţată de o persoană particulară. 4. La fel ca şi la procedura anterioară şi în cazul acesteia pârâtul putea avea trei poziţii faţă de pretenţiile reclamantului: .luarea de gaj165 era considerată legisacţiune cu toate că îi lipsea caracterul judiciar. . fiind de asemenea asimilat condamnatului.Pignoris capio . Pârâtul trebuia să se înfăţişeze. 6. era nevoie de un alt proces pentru ca magistratul să dispună executarea sentinţei. 164 Ibidem.171.trans Tiberim. 3. 171 D.167 Procedura formulară: LITIGARE PER FORMULAS. procesul orientându-se aici. XII. 167 Cicero. Origine Originea procedurii formulare se găseşte în germene în cadrul însăşi a legisacţiunilor care începuseră spre sfârşitul epocii vechi să devină odioase.162 Magistratul pronunţa addico .dare actionum pe care o trimitea judecătorului. 39. Oancea. 3.vindex care să asigure că se va prezenta la data stabilită în faţa magistratului. cit.in iure părţile îşi exprimau în limbajul cotidian pretenţiile după cum credeau de cuviinţă fără a recurge la formule sacramentale şi ritualiste. Deosebirea între cele două tipuri de proceduri era că rolul magistratului în procedura formulară nu mai era unul pasiv şi mecanic ci din contră era activ şi creator. 3. să ia un bun din patrimoniul debitorului. 163 Ibidem. fiind asimilat condamnatului. magistratul proceda cu ajutorul părţilor la întocmirea formulei . şi nici chiar a debitorului. magistratul îngăduia reclamantului să-i vândă bunurile. cit. . Citarea la proces se realiza prin aceleaşi procedee cunoscute din procedura legisacţiunilor. 46.în faţa magistratului şi in iudicio . 168 Gaius. 4. Jacotă. 4. 161 162 19 . §2. 48. in iudicio. Procedura in iure Procedura formulară se desfăşura tot în două etape ca şi cea a legisacţiunilor. Histoire des institutions. 172 J. nepresupunând prezenţa magistratului.

Acest mod de apreciere putea da naştere la inechităţi.180 De exemplu în formula acţiunii publiciene pretorul introducea ficţiunea că termenul uzucapiunii s-a împlinit şi ea poate fi intentată. 2. 5. dar între timp ambii cad de acord să amâne scadenţa cu un an. Ulpian..173 În partea de început a formulei se afla numirea judecătorului . §4. 78. apreciind în spiritul acestuia împrejurările reale.174 Această împărţire se regăseşte în Legea celor XII Table şi este cea mai importantă . cit.. Acţiunile private . Acestea se împărţeau la rândul lor în trei.§3. Acţiunile şi formulele acestora se găseau înscrise în edictul pretorului.Acţiuni private şi acţiuni populare. I.actiones civiles erau acele acţiuni create de dreptul civil avându-şi originea în legisacţiuni. Iudicia bonae fiedei.179 Acţiunile civile . erau acţiunile folosite cu scopul de a se proteja interesele particulare ale unei persoane. Acestea erau: .actiones populares erau acţiunile ce puteau fi intentate de oricine pentru că aveau rolul de a apăra interesele generale. 10. . şi formule honorarii adică pretoriene. acţiuni ficticii şi acţiuni cu formulă cu transpoziţiune. 1 şi 8. pag.175 Acţiunile reale . Molcuţ. 4.Acţiuni civile şi acţiuni honorarii sau pretoriene. 175 Inst. De exemplu Primus se obliga faţă de Secundus să-i înapoieze la 1 ianuarie banii împrumutaţi. . intentează acţiune împotriva lui Primus înainte de împlinirea termenului de un an pentru plata datoriei acesta îi va putea opune o excepţie . Oancea. . constituiau creaţiile magistraţilor cu ocazia reglementării noilor situaţii apărute în practică.. De aceea acesta se va abţine şi va amâna intentarea acţiunii până la împlinirea termenului convenit. Acţiunile populare . Acţiunile in factum erau acţiunile prin care pretorul putea proteja din punct de vedere juridic un drept nou. D. Biondi. Oancea. E. D. 1. Formula şi părţile formulei Cu toate că formulele de judecată erau redactate pentru fiecare proces în parte ele aveau drept model tipurile consacrate în edict de către pretor. iar în condemnatio un alt nume. cit. pag.actiones privates. 177 Gaius. ţinând cont numai de termenii solemni. Părţile principale erau obligatorii iar cele secundare depindeau de voinţa părţilor. E. Ele au fost create din considerente practice legate fie de reprezentarea în materie judiciară fie în activitatea comercială. D. Formula constituia un mic program de judecată prin care pretorul arăta judecătorului cum să soluţioneze litigiul. Acţiunile personale . Părţile principale ale formulei erau: intentio. buna credinţă şi echitatea. Acţiunile honorarii .. 4. Molcuţ. respectiv acţiuni in factum. Intentio redactată in factum . Inst. pentru valorificarea acestuia.Acţiuni de drept strict şi acţiuni de bună credinţă. 1.Acţiuni reale şi acţiuni personale. 4. 4.exceptio pacti rezultată din convenţia încheiată şi astfel Secundus va pierde procesul. Op.cu privire la un fapt anumit nu se baza pe dreptul civil ci pe descrierea situaţii de fapt a unei cauze aduse în faţa magistratului. 1920. 4. D.. 45-46. 44. Dacă Secundus fără a respecta convenţia. Acţiunile cu formulă cu transpoziţiune181 erau acţiunile care conţineau în intentio din formulă un nume. 86. cele create de pretor.in personam177 sancţionează drepturi personale sau de creanţă ce iau naştere din contracte sau delicte. adiudicatio şi condemnatio. 178 B. 176 Gaius. 180 Gaius. Acesta cuprindea pe lângă formule civile.in rem176 sancţionează drepturi reale care poartă asupra unor bunuri. 34. Clasificarea acţiunilor Prin acţiune . Excepţiunile dilatorii amână dreptul reclamantului de a promova o acţiune şi nu pot fi invocate decât un anumit timp. 179 Gaius. 6. De exemplu în cazul săvârşirii unui quasidelict. 4. Op. demonstratio. În acţiunile de drept strict judecătorul apreciază în limita textului de lege fără să iasă din litera ei. şi care nu aveau un număr limitat ca în cazul legisacţiunilor. 173 174 20 . 33. Majoritatea acţiunilor studiate intră în această categorie.actiones honorariae. 14. Criteriul distincţiei celor două categorii de acţiuni era puterea de apreciere a judecătorului privind soluţionarea acestora178. 181 Gaius. 4. 72. 4. 9.actio se înţelegea un mijloc procedural la îndemâna unei persoane căreia i s-a încălcat un drept subiectiv. 2.summo divisio. 1.Titius iudex esto după care urmau părţile principale şi apoi cele secundare. 3. În acţiunile de bună credinţă judecătorul avea o poziţie liberă faţă de textul legii. 4. 6.

191 G. În acest sens orice acţiune directă putea deveni o acţiune utilă printr-o ficţiune ce se insera în formulă.Acţiuni penale şi acţiuni persecutorii. 188 Paul. Forţa juridică187 a sentinţei indiferent că aceasta era de condamnare sau de absolvire însemna că aceleaşi părţi având un litigiu cu privire la un acelaşi obiect nu se mai puteau judeca. Acţiunile utile constituiau acţiunile extinse de la anumite cazuri concrete la altele similare acestora. 4. 6. revocatio in duplum. 186 D.judecător. §8. Inst. 2. Efectele sentinţei În urma pronunţării sentinţei. cealaltă câştiga procesul185. Judecătorul persoană privată conducea dezbaterile şi în cele din urmă pronunţa o sentinţă ce putea fi de condamnare la plata unei sume de bani sau de absolvire. cit. erau acţiunile create de către pretor în scopul atenuării inconvenientelor privind caracterul pecuniar al sentinţei de condamnare. Sent. 185 XII. 31. respectiv litis contestatio. De exemplu un moştenitor pretorian avea posibilitatea de a dobândi o moştenire civilă prin introducerea în formulă a ficţiunii că acesta era moştenitor civil. Intercesiunea nu era o cale de atac propriu-zisă.intercesiunea constituia dreptul pe care îl aveau unii magistraţi de a se opune la actele altor magistraţi. pârâtul îşi formula apărările. Acţiunile persecutorii . §7. 49. Procedura in iudicio După ce magistratul remitea copii de pe formulă reclamantului şi acesta la rându-i pârâtului. 5. 1. 187 A..Acţiuni directe şi acţiuni utile. T. care era o persoană particulară şi nu un magistrat investit cu autoritate publică. 189 Cicero.Acţiuni arbitrarii. 90. 55. 68. 42. Dreptul la intercesiune revenea consulilor. 182 183 184 Gaius. 25. Reclamantul îşi expunea oral pretenţiile. 13.189 appellatio şi iudex qui litem suam facit. Dacă una din părţi nu se prezenta la proces.184 §6.. 4.actiones persecutoriae. în faţa judecătorului. ca un ultim act al primei etape. 6.. Activitatea lor era similară în general cu cea din procedura legisacţiunilor. Op. 49. În cadrul procedurii formulare litis contestatio consta în remiterea unei copii de pe formulă ori dictarea ei de către reclamant pârâtului.actiones penales erau acţiunile ce aveau drept obiect condamnarea pârâtului la o amendă pecuniară.. 5. 7. respectiv prezenta o forţă juridică şi o forţă executorie. D. 131. Judecarea procesului se făcea în public într-o zi fastă şi numai în prezenţa părţilor. 7 şi 8. 6.190 . Sentinţa de condamnare avea un efect dublu. . D. 4.. 2i.actiones judicia arbitraria. Op. 2. 1. Gaius. 6. §5. cit. sau crea suspiciuni din partea altor magistraţi. respectiv forţa juridică.182 Acţiunile penale . Se ştie că atât în procedura legisacţiunilor cât şi în procedura formulară sentinţele de condamnare aveau acest caracter. Acţiunile directe au fost create în scopul sancţionării unor cazuri în speţă. E.. ambii prezentând probe în susţinerea afirmaţiilor lor.. D. Giffrd. Pro Flacc. Litis contestatio Procedura în faţa magistratului . pretorilor şi ei puteau desfiinţa doar acte date de către magistraţi. fie la restituirea lucrului.188 restitutio in integrum. o persoană particulară186 sentinţa dată de aceasta având efecte diferite după cum aceasta era o sentinţă de condamnare sau o sentinţă de absolvire. 5. Cicero. 4. 1. 5. Sentinţa de absolvire nu avea decât un efect unic. procesul trecea în a doua etapă. 44. 21 . tribunilor. Pro Flacc. 190 Gaius.183 Acţiunile arbitrarii . . putând fi asistaţi şi de avocaţi. pag. erau acţiunile prin care se cerea condamnarea fie la repararea prejudiciului cauzat. judecătorul redevine ceea ce era înainte.. Acest drept nu se putea exercita contra unei sentinţe date de către iudex .in iure se finaliza după întocmirea formulei de către acesta cu concursul părţilor într-un act foarte important similar cu cel din procedura legisacţiunilor dar diferit din punct de vedere al conţinutului său. Dimitrescu.Intercessio191 . cei interesaţi aveau la dispoziţie următoarele căi de atac: intercessio. 210. 25. Căi de atac împotriva sentinţei Dacă o sentinţă de judecată dădea naştere nemulţumirii uneia dintre părţi. pag.

Procedura extraordinară: COGNITIO EXTRAORDINARIA §1. 36. În aceste condiţii judecătorul nu mai putea fi un simplu particular. Vl. 20. respectiv în epoca veche196 romanii nu au admis reprezentarea în justiţie în baza principiului .apelul constituia o cale de atac împotriva unei sentinţe judecătoreşti. Cicero. Dacă pierdea procesul primea o condamnare la dublu.constituia o cale de atac a părţii nemulţumite împotriva sentinţei de condamnare prin care solicita o nouă soluţionare a litigiului. violenţă etc.201 §2. Ibidem. pag. Acelaşi lucru caracteriza şi procedura formulară după cum am văzut. Bruxelles. M. Comparaţie cu celelalte proceduri Procedura legisacţiunilor era caracterizată prin desfăşurarea procesului în două etape respectiv in iure . Tomulescu. sau mai târziu de un funcţionar imperial privea o serie de situaţii diferite din care s-a dezvoltat în perioada imperiului. 1939. Op. în scopul unei rejudecări a cauzei din diverse motive ca mărturie mincinoasă. cit. Gaius. Op. 201 S. Ibidem. eroare.. 192 193 194 22 . ci conform regulilor justiţiei administrative. 615-662. ca o sancţiune pentru cererea sa neîntemeiată. St.Restitutio in integrum ..actio in factum pentru o sumă de bani echivalentă cu paguba produsă de el. cit. pag. pag. dar mai ales datorită faptului că Imperiul roman a devenit în mod făţiş o monarhie absolută. În epoca clasică datorită profundelor schimbări economice şi sociale.judecătorul care din neglijenţă a dat o hotărâre nedreaptă. pag.Judex qui litem suam facit194 . Dimitrescu.. 57. Reprezentarea în justiţie O perioadă îndelungată de timp. Procurator se constituia fără folosirea cuvintelor solemne şi în absenţa celeilalte părţi. 55-56. 1952. Hanga.. pr. aceasta s-a realizat în aşa fel încât în ceea ce priveşte pe cognitor acţiunea în baza căreia se dădea sentinţa de condamnare era adresată direct reprezentatului. Jacotă. Riccabono. Chiar din epoca dreptului clasic unele procese nu mai erau judecate conform procedurii formulare. 50. 13. practica a cerut admiterea reprezentării. Cognitor se constituia ca reprezentant prin rostirea unor cuvinte solemne197.nemo alieno nomine lege agere potest . instanţă Vl. C. Pro Caes. Hanga. în special a dreptului postclasic procedura civilă extraordinară . Op. Op. cit...Revocatio in duplum . Gaudement.. care s-a făcut treptat de la reprezentarea imperfectă către cea perfectă.cercetarea cauzei de către un magistrat. 4. pag. putea fi chemat în judecată prin intermediul unei acţiuni . 195 D. 95.198 În urma perfecţionărilor aduse de jurisprudenţă reprezentării imperfecte. El trebuia să fie un funcţionar supus controlului împăratului. La payrologie et l’organization judiciaire sous le principat. În cadrul procedurii extraordinare dispare această caracteristică ce consta în divizarea procesului în cele două etape. Op. 83.Appelatio .postulare pro alio. dol. Deci aici procesul se desfăşoară în faţa unei singure instanţe de la început şi până la darea hotărârii.. Acestea erau cauzele care au determinat dispariţia200 procedurii formulare şi constituie originea procedurii extraordinare.constituia cererea unei părţi de a fi repuse în situaţia anterioară procesului. Cei din urmă nu fac decât să acorde asistenţă juridică. Reprezentanţii în justiţie erau de două categorii respectiv: reprezentanţi privaţi desemnaţi prin cognitor şi procurator. 199 I. pag. pag.193 . împăratul nu mai avea nici un interes să menţină vechile instituţii din vremea principatului. Exista de asemenea o diferenţiere între reprezentanţii în justiţie şi cei ce pledează pentru alţii . cit. 33.ordo iudiciorum privatorum..192 . şi în prezenţa celeilalte părţi.în faţa magistratului şi in iudicio în faţa judecătorului. 103. Origine Termenul de cognitio199 . 200 C.extraordinem iudiciorum privatorum care a înlocuit procedura civilă normală . Blletino dell’Instituto di dirrito romano “Vittorio Scialoja“. adică ale raporturilor dintre particulari şi stat. sociale şi politice din secolul III. 198 Gaius. Datorită schimbărilor economice. 7. cit. 3. Coroi. G. 6. 95..195 §9. 196 C. 629.„nimeni nu poate intenta în numele altuia o acţiune a legii“. 197 J. Deci iată pasul către o reprezentare perfectă în care efectele sentinţei nu se produceau asupra lui cognitor ci asupra reprezentatului. . 2. 484. Jacotă. Milano. 2-10. M..

dacă partea făcea o cerere adresată acestuia numită supplicatio. pag. 206 Ibidem.. Care este definiţia procedurii formulare? 3. denegare actionem. Bruxelles. Cornil. §5. 5 PERSOANE 202 203 C. adică cu autorizaţia magistratului. şi era obligată să-l trimită instanţei superioare.. Vl. Jacotă. M. Care este definiţia procedurii legisacţiunilor? 2.praefectus urbi. Droit romain.209 Se introducea la instanţa care a dat hotărârea. 14: I. Care este definiţia procedurii extraordinare? TEMA NR. Faţă de procedurile anterioare aceasta purta asupra lucrului în litigiu . După el pe o treaptă inferioară urmau prefecţii pretoriului . 316 şi următoarele. Hanga. fie oral într-un termen de 2-3 zile. iar în capitală supremul judecător era prefectul oraşului . Procedura de judecată Procedura extraordinară cunoaşte forme specifice după cum urmează:205 procedura prin denuntiatio. St. Judecătorul putea acorda sau nu permisiunea de citare prin expresiile: dare. 6. 1921. Era suspensiv de executare. 207 P. El fie că judeca procesul şi dădea un decret fie că trimitea cauza instanţei inferioare printr-un rescript. procedura prin rescript. 45. Op. TEME DE EVALUARE 1. Procedura prin denuntiatio consta în introducerea unei notificări .. se proceda la vânzarea bunurilor fostului pârât acum debitor. Op. 4. cit. 114. 209 G.denuntiatio. Op. Se făcea fie în scris.reprezentată de una şi aceeaşi persoană magistratul sau înaltul funcţionar.in rem ipsam208 şi dacă pârâtul satisfăcea pe reclamant în cursul procesului se dădea o sentinţă de absolvire. Dacă nu se putea face executarea în natură. pag. 32. şi de zece zile în dreptul lui Justinian. Organizarea instanţelor203 Funcţionarii judecătoreşti fac parte din ierarhia funcţionarilor administrativi. Collinet. procedura prin litis denuntiatio şi procedura prin libel.204 §4. pag. Formula dispare deoarece acesta nu putea să-şi trimită formula lui însuşi. În provincii judecau guvernatorii . St. Procedura prin rescript se realiza de către împărat care putea judeca orice proces. Tomulescu. Cornil.. 7. 204 G. 208 C. Op. adică magistratul judecător.manu militari.202 §3. pag. 480. 463-464.libellus conventionis către autoritate care prezenta pretenţiile sale. Cheltuielile de judecată erau suportate de partea care pierdea procesul. cit. fiscale. pag. 115. 23 . praesides provinciae. bisericeşti.rectores. Tomulescu. Procedura prin litis denuntiatio. ce conţinea pretenţiile sale şi invitaţia de a se prezenta în faţa magistratului la o anumită dată. 205 C. În afară de această organizare judecătorească de drept comun existau şi instanţe speciale respectiv militare. executarea ei şi apelul Sentinţa de condamnare era citită în public şi trebuia executată de cel care a pierdut procesul. Libelle.. cit. Apelul constituia calea de atac a părţii nemulţumite împotriva sentinţei. Hotărârea de judecată. cit. consta în remiterea notificării procesului nu de către reclamant pârâtului ci de către un funcţionar inferior. Pentru executarea sentinţei se făcea apel la organele statului .praefecti praetorio din cele patru prefecturi ale Imperiului. În vârful acestei ierarhi administrative se afla împăratul care era şi judecătorul suprem. 99.. adresată de reclamant pârâtului cu caracter semioficial. III. pag.206 Procedura prin libel207 constituie cererea de citare a reclamantului .

municipiile212. Prin analogie. putem defini la fel capacitatea de drept. care însemna a face să răsune. coloniile.215 . Acest subiect nu poate fi decât fiinţa umană. un individ) dar putea fi şi o colectivitate. pag.OBIECTIVE Caracterizarea genreala a noţiunii de persoana. Persoană putea fi o persoană fizică (un om. Popa. La romani. 214 N. 27. adică ideea de subiect de drepturi şi obligaţii se exprima prin cuvântul persona care vine pe de o parte de la phersum211 ce însemna masca pe care actorii o purtau când îşi interpretau rolurile în amfiteatru. 4l. Op. 5. II. concretă.. pentru a avea drepturi şi obligaţii.ului format din cele trei elemente arătate mai sus. l90. l. respectiv capacitatea de fapt şi capacitatea de drept. de moştenitor etc. şi care vizau discernământul. D. 213 Paul. 210 211 24 . pag. aceasta constituind o persoană juridică sau morală. dar în realitate ea nu este decât prelungirea ei ca realizare practică. adică de a fi liber. sexul şi vârsta persoanei.I. Meillet. Cocoş. doar acele persoane care aveau personalitate sau capacitate puteau dobândi drepturi pe de o parte şi asuma obligaţii pe de alta în virtutea acesteia. Capacitatea de fapt se prezintă în opoziţie aparentă cu capacitatea de drept. a notiuni de capacitate a persoanei precum si de categorii de persoane. Cu timpul condiţiile riguroase care existau s-au atenuat. V.. familiam“. omul respectiv trebuia să îndeplinească o serie de condiţii.216 În acest context capacitatea de drept impune îndeplinirea câtorva condiţii pentru a fi deplină în sensul că persoana trebuie să posede un status format din trei elemente după cum urmează: status libertatis. Evoluţia capacităţii juridice în dreptul roman. dând astfel vocii actorului o putere mai mare. civitatem. 212 D. 217 Paul. 215 S. D. Bucureşti. 50. posibilitatea de a avea drepturi şi obligaţii în raporturi juridice concrete“214. Capacitatea de fapt sau de exerciţiu era recunoscută numai persoanelor care în afara condiţiei status . În vechiul drept roman nu orice om putea fi persoană. 84. 4. Arad. îndeplineau în plus şi alte condiţii numite după opinia noastră de fapt. 2. Pentru ca un om în societatea romană să fie pe deplin capabil trebuia să aibă atât capacitate de drept cât şi capacitate de fapt. 14. de proprietar. ca fiind aptitudinea generală de a avea drepturi şi obligaţii în cadrul unor raporturi juridice. Pentru a fi o persoană. iar pe de alta de la derivatul aceluiaşi cuvânt verbul personare. care participau la viaţa juridică la fel ca şi persoana fizică putând avea anumite drepturi şi obligaţii. de creditor. 216 Ibidem. Aceasta cuprindea o anumită grupare de oameni. S. societăţile cum ar fi societatea de publicani213 etc. 22. l. Histoire de la langue latine. pag. Teoria generală a dreptului.Capacitatea de fapt. §2. Cocoş. 1996. acest cuvânt este întrebuinţat pe scena juridică romană pentru a desemna subiectul de drept capabil să joace un anumit rol juridic ca de exemplu rolul de pater familias. A.218 Toate aceste condiţii de fapt erau avute în vedere pentru considerarea unei capacităţi depline. În dreptul roman capacitatea juridică era împărţită în două categorii. ca de exemplu statul. pag. l. Noţiunea de persoană Persoana . CONŢINUTUL TEMEI Caracterizare generală asupra persoanei în dreptul roman §1. cit. Capacitatea juridică în dreptul actual se disjunge într-o capacitate de folosinţă şi una de exerciţiu. a fi cetăţean şi a fi şef de familie sau cel puţin membru al familiei agnatice217. ll: “Tria enim sunt quae habemus: libertatem. Dacă am definit capacitatea de folosinţă ca fiind aptitudinea generală de a avea drepturi şi obligaţii în cadrul unor raporturi juridice şi am acceptat identitatea între capacitatea de folosinţă şi capacitatea de drept. 11. Capacitatea juridică a persoanei Putem defini capacitatea juridică ca „o categorie ce desemnează aptitudinea.persona constituie termenul care desemnează subiectul de drept care participă la un raport juridic. status civitatis şi status familiae. 218 Ibidem. l928.210 La romani noţiunea de persoană. omul. de debitor.

Dintre toţi cetăţenii romani numai pater familias deţinea o capacitate deplină. dublată 219 220 221 Paul .225 Femeia care întreţinea relaţii sexuale cu sclavul altuia şi nu le întrerupea la somaţiile stăpânului. Cocoş. Op. Molcuţ. cit. status civitatis. şi evenimente posterioare naşterii pe de alta. status familiae. pag. 3.. I. copilul născut după moartea tatălui avea dreptul la succesiune. 228 S.. 5.pater familias. St. ceilalţi având însă o capacitate mai restrânsă. copilul acesteia devenea sclav. Status libertatis însemna condiţia de a fi om liber. Sclavii a. 12. 7.summa divisio hominum222. 114 222 Inst. Tomulescu. Condiţia juridică a sclavului228 În societatea romană de-a lungul celor trei epoci ale dreptului.“ Deoarece sclava era considerată că năştea întotdeauna în afara căsătoriei. ori dacă nu cel puţin membru al familiei agnatice. 227 M. b. 1. Op. status alcătuit din trei elemente221 care constituiau conţinutul personalităţii sau capacităţii juridice. Evenimentele posterioare naşterii erau cele care stăteau la baza originii sclaviei prezentând o anumită diversitate respectiv: războiul şi fapte pedepsite cu pierderea libertăţii ca debitorul insolvabil executat asupra persoanei. excepţie făcându-se numai cu ocazia aplicării a două principii impuse de practică.. Ulpian. D. 1. C. V. 223 Gaius. 225 Cicero. îşi pierdea libertatea devenind sclavă. 4. fiind al doilea element al capacităţii juridice romane. pag. Status libertatis §1. Inst. Op. Originile sclaviei Originile sclaviei constau în naştere pe de o parte. 136-139.§3. sclavul a avut o condiţie marcată de o evoluţie pe plan juridic. 224 E. cit.infans conceptus pro nato habetur quotiens de comodis eius agitur. Status civitais constituia condiţia de a fi cetăţean roman. de la o incapacitate absolută la una limitată chiar dacă în principiu acesta era considerat permanent un res. Începutul şi încetarea capacităţii În ceea ce priveşte întinderea capacităţii juridice romanii au considerat că aceasta fiind o aptitudine. 87. Status familiae constituia condiţia de a fi şef de familie . Pro Caecina. 4. Naşterea223 constituia evenimentul originar al sclaviei conform principiului „copilul născut în afara căsătoriei dobândea condiţia mamei. 1.. dezertorul. 96. Oancea. împărţirea în oameni liberi şi sclavi. în conformitate cu senatusconsultul Claudian. Al doilea principiu era „succesiunea iacentă. 1. Deci regula constă în: capacitatea sau personalitatea începea odată cu naşterea şi înceta odată cu moartea persoanei. Supra. 33. 84. I. 3. străinul venit la Roma. 226 Gaius. vacantă susţine persoana defunctului“ .219 În baza acestui principiu de exemplu. 41. §4. D. chiar dacă tatăl fusese om liber.. 3.226 Cu titlul de pedeapsă. pag. Jacotă. astfel: status libertatis .220 Pentru că dreptul roman instituia regula că nu există patrimoniu fără titular. 124. Străinul venit la Roma devenea sclav dacă nu se punea sub protecţia unui cetăţean roman. nesupusul la încorporare. Op. pag. fiind primul element al capacităţii şi avea la bază împărţirea fundamentală . 118-122. I.D. 82. ea nu putea să existe decât atâta timp cât exista persoana. 1. 1. Primul era „copilul conceput era considerat ca şi născut ori de câte ori era vorba de interesele sale“ . cit. femeia care întreţinea relaţii cu sclavul altuia cât şi omul liber care se dădea drept sclav în scopul dobândirii unui câştig224... atunci drept consecinţă el apelează la o ficţiune prin care se prelungeşte artificial personalitatea defunctului din momentul morţii până la cel al acceptării succesiunii.pretii participandi causa227. Elementele capacităţii juridice Am amintit deja despre status-ul pe care o persoană trebuia să-l posede pentru a avea capacitate deplină de drept. o facultate aparţinând persoanei.hereditas iacens sustinet personam defuncti. Inst. cit. pag. devenea sclav şi omul liber care se lăsa vândut ca sclav pentru ca ulterior să împartă preţul cu vânzătorul . hoţul prins în flagrant delict. 25 .

Cocoş Op. liniştită şi nereglementată juridic strict. 239 G. şi într-adevăr aceasta dovedeşte decăderea sistemului sclavagist şi inevitabilitatea dispariţiei sale indiferent de soluţiile căutate.. 21. deoarece dintr-o sclavie patriarhală. putea să-l pedepsească229 pe acesta cum voia. la fel ca şi în cazul fiului de familie. Sclavii nu puteau să aibă o familie din punct de vedere juridic. excepţie ce se referea la sclavii publici care aveau în general un statut diferenţiat faţă de sclavii particulari. 8. iar dacă acesta era insolvabil. Mijloacele juridice prin care sclavul putea participa în fapt la viaţa juridică . Astfel ei beneficiau de dreptul de a testa pentru jumătate din peculiul lor. În epoca veche.Peculiul sclavului. bunurile moştenite erau vândute pe numele sclavului care devenea infam. nu se poate afirma că a existat un progres şi în ceea ce priveşte viaţa sclavilor. să-l doneze etc. 48. Astfel lex Junia Petronia235 a interzis stăpânilor de sclavi să-i oblige pe aceştia să lupte în arenă cu fiarele sălbatice fără aprobarea magistratului.stăpân al sclavului. că sclavii pot face mai bună situaţia stăpânului..de o involuţie pe plan social în sensul că de la o condiţie blândă. 232 Ibidem.. 1. Această situaţie nouă a fost consfinţită de către pretor. Cu tot progresul social al Romei în această perioadă. el nu putea deci participa nici la viaţa juridică în nume propriu. iar pe de alta şi în virtutea lui ius vitae necisque .239 Testamenti factio pasiva .231 majoritatea. mai ales la începutul acesteia sclavii aveau în cadrul familiei romane o viaţă patriarhală. 238 S. I. II. care în anumite cazuri limitate a recunoscut implicit o oarecare capacitate sclavului de a în cheia acte juridice. Această situaţie a determinat intervenţia legiuitorului pentru a le acorda acestora o anumită protecţie. 3. 234 Ibidem. 5.230 Sfârşitul republicii este momentul care marchează schimbări esenţiale în aşa-zisul statut juridic al sclavului. 230. I. cei care făceau munci agricole la ţară. 240 C. obligându-l în acelaşi timp şi pe stăpân.contubernium. . 237 Inst. să-l împrumute. vol. Pag. Totuşi dominus. de exploatare crudă a lor. 40.232 cei ce constituiau o minoritate. 811. împrumutându-i acestuia capacitatea sa juridică. 233 Gaius. constituia „patrimoniul sclavului. bani. Totodată pater familias în calitate de dominus . cit. Testamenti factio activa .res.238 c. în virtutea principiului corespunzător epocii vechi a dreptului roman. Op.referitoare la sclavi nu putea exista. Ibidem. Dimitrescu Op.puterea unică iniţială. din punct de vedere juridic anumite aspecte legate de ei au fost reglementate într-un fel în avantajul lor. pag.. căci de drept dominus era proprietarul acestuia. paradoxal.ab gravem infirmitatem. dispunând în baza lui ius abutendi pe de-o parte. El lăsa sclavului.de dreptul de viaţă şi de moarte asupra lor. putea să-l vândă. animale. 168. ce trăia în preajma stăpânului la oraş.melior per servos condictio nostra fieri potest. 139. 1.234 Deci rezultă de aici că sclavii pot face pe dominus atât creditor cât şi debitor prin tranzacţiile pe care le încheie cu terţe persoane. corespunzătoare sclaviei patriarhale din epoca veche. Justinian237 a motivat toate aceste măsuri prin noţiuni legate de interesele statului sclavagist roman. ea s-a înrăutăţit pentru că sclavii fiind de acum înainte foarte numeroşi nu mai puteau trăi alături de dominus care i-a împărţit în familia rustica. 24.“ dar era un patrimoniu de fapt .puterea asupra sclavului. sclavia s-a transformat într-una ce constituia baza producţiei economiei sclavagiste. 6. case.. fiind un res. 2 şi 40. Aceasta era posibil datorită formalismului cât şi a existenţei numai a contractelor unilaterale specifice dreptului vechi. 236 D. s-a ajuns la una forte dură. 1. 235 D. cit.. Op. pag. ci din contra regimul lor s-a deteriorat din ce în ce mai mult chiar dacă.. pag. 167. 2.Testamenti factio putea fi activa şi pasiva. Dacă până acum situaţia sclavilor era oarecum mai uşoară. 8.. I. dar totuşi o excepţie a întărit regula. însă nu o pot face mai rea . 207 26 .consta în aceea că sclavul putea fi instituit ca moştenitor dacă totodată i se acorda şi libertatea240 pentru că numai astfel dominus putea să aibă un moştenitor necesar pe de-o parte. 228. anumite bunuri constând în pământ. alţi sclavi în folosinţă cu titlu de peculium. pag. Împăratul Claudius printr-un edict236 ia lui dominus dreptul de proprietate asupra sclavului părăsit . St Tomulescu. dată fiind condiţia lor de lucru . 231 G. îşi exercita puterea asupra lor ca şi asupra celorlalte bunuri. C. pag.peculium. Dimitrescu. şi apoi a lui dominica potestas . cit. 229 230 Ibidem. şi familia urbana. cit. 2. Pentru că sclavul nu avea capacitate juridică. şi deci trăiau în simple uniuni de fapt fără efecte juridice asupra soţilor şi copiilor . deoarece pater familias în virtutea lui manus . 7.. permite sclavului să încheie acte juridice în acest context. împăratul Domitian interzice castrarea sclavilor.. Astfel s-a admis că sclavul se poate obliga în nume propriu233 deşi obligaţia sa nu prezenta caracterele unei adevărate obligaţii. deterior fieri non potest.

erau vândute de către pater familias sau abandonate noxal în mâinile victimei unui delict comis de acesta. . St. respectiv de ius conubii dreptul de a încheia o căsătorie valabilă conform dreptului civil. E. 51.Obligaţiile .Acţiunile cu caracter alăturat. Astfel după anumite păreri nexum a fost un contract de împrumut realizat prin mancipaţiune .Peregrinii constituiau în vechiul drept roman categoria de oameni liberi formată din străini a căror situaţie juridică faţă de romani era reglementată prin diferite tratate internaţionale245. 27 . 244 S. variate şi contradictorii cu privire la acesta. s-a extins şi la alte bunuri ca în cele din urmă să devină un mod general de contractare. pag. 3. I. .247 Liber homo bona fide serviens era omul care cu bună credinţă trăia în condiţia de sclav. deci era intermediară între acestea două.. Latinii veteres243 sau vechii latini erau rudele de sânge ale romanilor.Cetăţenii constituiau categoria de oameni liberi ce se bucurau de deplinătatea drepturilor civile şi politice. Gaudement. pag. 34. 140. latinii iuniani. §2. 37.. 246 A. 230. Latinii coloniari erau populaţia coloniilor fondate după anul 268 î. 248 D. şi anume în timp ce situaţia persoanelor in mancipio era temporară cea a sclavilor era perpetuă şi ereditară. ca produs al unor obligaţii pe care ei le-au numit obligaţii naturale. 250 C. Op.dreptul de a încheia acte juridice şi de a avea acces la legisacţiuni şi ius sufragii .. cit.. Latinii iuniani constituiau o categorie aparte care nu era ingenuă deoarece provenea din foştii sclavi eliberaţi prin mijloace neformale în temeiul legii Iulia Norbana. Tomulescu. Între persoanele in mancipio şi sclavi exista o mare diferenţă. Op. Ei se bucurau numai de o parte din drepturile civile şi politice acordate cetăţenilor romani. Stăpânii de sclavi au utilizat sclavii pentru a încheia unele acte juridice şi în numele lor. cit. Latinii erau de patru categorii. De fapt cetăţenia constituia după cum se ştie unul din elementele capacităţii juridice ale persoanei. 50. adică fii de familie.Cognatio servilis. D. 1. Op. 141. 6. 248 şi al doilea. . fiind alieni iuris. St. având un statut juridic deosebit faţă de toate celelalte categorii de oameni liberi. pag. respectiv latinii veteres. şi se bucurau numai de ius comercii. Op. 16. prin cens chiar împotriva voinţei stăpânului . peregrinii. Nexum bei Cicero. . îl determină pe cel din urmă să trăiască mai departe ca sclav. respectiv status civitatis. 12.Latinii constituiau categoria de oameni liberi cu o condiţie inferioară cetăţenilor dar superioară peregrinilor. 22. Latinii fictivi constituiau populaţia din provincii care primise condiţia juridică a latinilor coloniari.. Giffard. 249 D. Neapole. D.per aes et libram. pag.246 Persoanele in mancipio ieşeau din această stare aşa cum am spus.căsătoria ce consta în uniunea de fapt dintre un sclav şi o sclavă fără nici un efect juridic. Dimitrescu. 129. 12.dreptul de a alege. Persoanele in mancipio erau acele persoane care deşi libere. . 261. 1. latinii coloniari. după care de la împrumutul de bani iniţial. 234. 230 Cicero. 1966. situaţie despre care moştenitorii acestuia cât şi sclavul neştiind. cit. 45. Oamenii liberi ingenui242 Oamenii liberi ingenui constituiau categoria de persoane care s-au născut liberi.n. La rândul lor aceştia puteau fi de mai multe feluri după cum urmează: cetăţenii. pag. au recunoscut implicit că aceste acte determinau efecte diferite. Ele nu erau sancţionate prin vreo acţiune. 9. 243 J. 40. 75. sclavul dezrobit prin testament de către stăpânul său.249 Addicti erau debitorii insolvabili atribuiţi creditorilor lor prin rostirea formulei addico de către magistrat. oamenii liberi aflaţi în starea de semisclavie şi colonii. În consecinţă vom aprofunda studiul asupra acestei categorii în cadrul capitolului următor. Oamenii liberi a. Tomulescu. locuitori ai Latiumului244 cu care Roma făcuse iniţial o confederaţie.. dar probabil au existat mai multe: primul.invito domino. I.e. în Italia. 12. şi latinii fictivi.. copilul răpit de mic şi vândut ca sclav..250 Nexi erau cei care trebuiau să muncească la creditori în baza lui nexum. Brutus.241 Am amintit anterior despre contubernium ..251 Nexum constituie o instituţie a dreptului roman foarte controversată care a format obiectul unor continue dispute între romanişti datorită datelor incomplete.. personalitatea lor. cit. ius comercii . după cinci ani. latinii. 12.252 241 242 G. 245 Gaius. Cicero. împrumutându-le printr-o ficţiune capacitatea. dar pe care i-a cucerit ulterior. De off. 92. şi dacă totuşi debitorul executa de bunăvoie obligaţia el nu putea cere să i se restituie ceea ce plătise. 251 C. 287. Textele romane menţionează două cazuri. 247 Gaius.în dreptul clasic jurisconsulţii recunoscând o anumită personalitate juridică limitată în virtutea căreia actele încheiate de către sclav faţă de stăpân sau terţ erau valabile.

1958. La o privire mai atentă se observă că primele trei cauze ale colonatului aparţin dreptului privat roman. în timp ce ultimele două aparţin dreptului public roman. Op. declaraţie ratificată de către magistrat prin addico. Colonatul a avut un impact serios asupra societăţii sclavagiste romane cu implicaţii sociale şi istorice profunde în evoluţia ulterioară a acestei societăţi. 254 C. Oamenii semiliberi iniţial. St. De lingua latina. Redempti ab hostibus erau persoanele răscumpărate de la duşmani. 255 Ibidem. .256 care rămâneau sub puterea răscumpărătorului până când restituiau suma plătită pentru răscumpărare. colonii proveneau din oameni liberi. prin nexum nu mai era obligat să cheme pe debitor în judecată ci putea să treacă direct la executare prin manus injectio. M. Maşchin. 257 C. 622. C. Hamangiu. Oamenii liberi dezrobiţi Oamenii liberi dezrobiţi constituiau acea categorie de persoane.adică dezrobirea acestuia prin voinţa stăpânului.e. Nicolau. Stăpânul avea asupra lui un drept de corecţie. respectiv cele de tip feudal. 1. ei erau priviţi la fel din punct de vedere juridic. 314-315. Aici nexum apare ca o aplicaţie a lui in iure cessio. pag. cit. societatea postromană. beneficiind astfel de o condiţie socială şi juridică superioară sclavilor. dar uneori statul roman îi transforma pe aceştia în colonii. că aceasta era bineînţeles limitată. De aceea munca lipsită de randament a sclavilor a fost treptat înlocuită cu cea a colonilor care erau ei înşişi interesaţi în procesul de producţie. de tip feudal ce avea la bază un sistem economic diferit.în drept. având o condiţie juridică hibridă. 258 A. cit. rămânea pentru totdeauna colon. 252 253 Varro. ce a constat în faptul că aceasta a constituit germenele viitoarei societăţi. 28 . superior celui sclavagist. putea încheia diferite acte juridice şi putea testa.prin cucerire şi captivitate. respectiv prin secolul I î.254 În baza lui nexum omul liber ajuns nexus era tratat ca un sclav. avea putere părintească asupra copiilor.prin denunţarea cerşetorilor aceştia deveneau colonii ai denunţătorilor.Acest contract era la îndemâna creditorului pentru că acesta. 51. foşti sclavi eliberaţi de stăpânii lor prin dezrobire numiţi liberţi. . colonul nu îl putea chema în judecată pe acesta decât în mod excepţional. lucru. iar pe de alta să împiedice pe coloni să părăsească terenurile luate în arendă. ştim că în urma războaielor de cucerire duse de către romani prizonierii de veneau de regulă sclavi. adică erau lipsiţi complet de capacitate. . Op. Prin lex maioribus constituta la sfârşitul principatului toţi colonii au fost transformaţi în coloni servi. Toate aceste implicaţii ale colonatului denotă că instituţia ca atare a fost elementul catalizator de schimbare a societăţii sclavagiste romane într-o societate de tip feudal fundamentată pe altă bază economică. pag. După alte păreri nexum era o convenţie de aservire253 încheiată în faţa magistratului sub forma unei declaraţii prin care creditorul afirma că munca debitorului îi era aservită pentru un număr de zile. res într-o persoană şi consta în manumisio . 9.. un om liber se putea vinde în calitate de colon. b. pag.257 constând în aceea că situaţia de colon se putea dobândi în următoarele forme: . Tomulescu Op. 225.n.. dar în fapt era ca şi acesta mai ales datorită faptului că era legat de pământ. se înţelegea că cel născut într-o familie de colonii căpăta condiţia juridică a părinţilor din familia în sânul căreia s-a născut. Deci rezultă în ceea ce priveşte capacitatea. neputându-l părăsi. Auctorati erau cei care se angajau ca gladiatori.prin naştere. cine avea calitatea de colon timp de 3o de ani. Dezrobirea era mijlocul prin care sclavul se transforma dintr-un bun patrimonial.prin prescripţia de 30 de ani. G. .prin convenţie particulară. 28. întemeiat pe munca servilor. căci nu era sclav.258 De aici au apărut două consecinţe: stăpânii au încercat să facă din sclavii lor coloni pe de-o parte. respectiv formale şi neformale. între cea de om liber . Ca om liber din punct de vedere formal. iar la sfârşitul imperiului colonul nu se putea căsători cu o femeie liberă ci numai cu una din acelaşi mediu social. 105. Cauzele încetării colonatului. Implicaţii sociale. Cauzele apariţiei colonatului au fost variate. 256 D. deoarece pentru realizarea lui părţile fac apel la un proces fictiv. fiind ţinut în această stare în mod abuziv chiar şi după îndeplinirea zilelor de muncă pentru care se obligase în vederea plăţii datoriei. VII. pag. Ei au apărut în sânul societăţii sclavagiste romane ca o categorie ce prefigura în germene relaţii economice de alt tip.. Aceasta se făcea în anumite moduri. în comparaţie cu cele ale apariţiei sale erau mai puţine şi cu timpul deveniseră din ce în ce mai rare. cit. colonul se putea căsători. iar aceştia din urmă erau asimilaţi cu sclavii255. ţărani ruinaţi care arendau pământ.

. Totuşi trebuie să remarcăm că peregrinii dezrobiţi care în timpul sclaviei suferiseră pedepse grave pentru fapte abominabile . În această categorie intrau după cum am afirmat mai sus şi sclavii dezrobiţi de cetăţeni în baza legii Junia Norbana. adică acele moduri ce nu implicau anumite solemnităţi pentru realizarea lor. Censu constituia modul formal de dezrobire înfăptuit cu consimţământul stăpânului prin înscrierea pe listele celor care plăteau impozite statului roman. ius conubii.civis romani erau singurii care puteau beneficia de toate drepturile263 civile şi politice. şi erau cele îndeobşte cunoscute respectiv censu.. 5. Hamangiu. Cetăţenii romani . De obicei modurile formale de dezrobire erau specifice epocii vechi. Ius comercii sau comercium era dreptul de a încheia acte juridice potrivit dreptului civil roman dar şi dreptul de a intenta o acţiune civilă în justiţie. Acest mecanism juridic presupunea ca sclavul să fie atins cu vindicta iar magistratul ratifica declaraţia stăpânului pronunţând formula addico. cit. ritualiste chiar. şi în fine sclavul bătrân şi bolnav părăsit de stăpânul său şi devenit liber în baza unui edict al împăratului Claudiu. 234. 259 260 G. 218. Între cele două posibilităţi. 129. deci implicit deveneau oameni liberi cu drepturi civile.vinci tortive. Drepturile civile erau: ius comercii. neagitată şi relaţiile sociale relativ simple. G. ele fiind simple acte de voinţă liberă. vindicta şi testamento.in sacro sanctis ecclesiis. Op. sclavul mai tânăr de 30 de ani dezrobit de un cetăţean contrar dispoziţiilor legii Aelia Sentia. lentă. 19. dezrobirile s-au înmulţit într-un mod exagerat astfel încât ele începuseră să devină un pericol pentru baza economică a statului sclavagist roman. Modurile neformale de dezrobire. respectiv cea directă şi cea indirectă există o diferenţă esenţială în ceea ce priveşte condiţia juridică a sclavului după dezrobire. pag. Ius conubii sau conubium era dreptul de a încheia o căsătorie valabilă.260 Sclavul eliberat de către un latin devenea la rându-i latin dezrobit cu condiţia socială similară a fostului stăpân. Testamento era modul formal de dezrobire prin care sclavul putea fi eliberat direct sau indirect.pessima libertas peregrinilor. in ecclesia. dar şi obligaţii respectiv de a plăti impozite către stat. Reg. cit. în conformitate cu dreptul civil. Fr. M. 261 C. Vindicta era tot un mod formal de dezrobire ce consta într-un proces fictiv intentat de către adsertor libertatis printro acţiune prin care pretindea că un anumit sclav era liber. neîngrădită. I. 262 Gaius. pag. etc. Nicolau. inter amicos. post mensam. De aceea împăratul Augustus a limitat dreptul stăpânilor de a-şi elibera sclavii. Drepturile politice erau: ius sufragii şi ius honorum. Girard. I. era modul formal de dezrobire care se făcea în biserică în faţa preotului şi a credincioşilor. liniştită. Ius sufragii era dreptul de a alege. 263 Ulpian. Op. Op. Ius militiae era dreptul de a servi ca soldat în legiunile romane. care erau nule din punct de vedere iure civili. cât timp sclavia era considerată o instituţie domestică şi familială. Status civitatis Status civitatis sau condiţia de a fi cetăţean era al doilea element al capacităţii juridice romane asupra căruia vom pune accentul pentru că cetăţenii formau acea categorie de persoane cu o condiţie juridică superioară. Post mensam era modul neformal de dezrobire prin care dominus în timpul unei mese. Acest mod a fost recunoscut mai târziu de către împăratul Constantin. faţă de convivi acorda libertatea unui sclav de care era mulţumit pentru felul în care acesta a servit..261 Sclavul eliberat de către un peregrin devenea la rându-i peregrin dezrobit dobândind condiţia socială a fostului stăpân. Totuşi odată cu trecerea timpului şi cu evoluţia vieţii sociale au apărut moduri de dezrobire neformale. 29 . Inter amicos era modul neformal de dezrobire prin care în faţa prietenilor săi dominus afirma pur şi simplu că acordă libertatea unui sclav sau mai multora. dezrobirile de sclavi erau rare.262 În epoca veche a dreptului roman. datorită intereselor stăpânilor. 26.Modurile formale de dezrobire erau acele forme ce implicau procedee solemne. când viaţa la Roma era una patriarhală. conform legii Aelia Sentia deveneau numai peregrini dediticii şi în consecinţă aveau o situaţie inferioară . pag. In ecclesia . La începutul epocii clasice. cit. şi ius militiae. Per epistulam era modul neformal de dezrobire care se realiza când dominus scria o scrisoare în care spunea că eliberează pe sclav. Astfel de moduri259 erau: per epistulam. prin două legi importante respectiv Fufia Caninia şi Aelia Sentia. dar valabile iure pretorio.. adică în această situaţie el dobândea o libertate restrânsă devenind latin iunian. Dimitrescu.

Condiţia de cetăţean se pierdea prin pierderea libertăţii. 1973. în ceea ce priveşte persoanele ea a evoluat şi s-a diversificat în următoarele forme: patria potestas. Familia romană În dreptul Roman cuvântul familia avea mai multe accepţiuni. iar în ceea ce priveşte bunurile dominica potestas şi dominium. 267 Gaius. iar dacă se năştea în afara căsătoriei el dobândea condiţia juridică a mamei din momentul în care l-a născut. şi atunci acesta dobândea condiţia juridică a tatălui în momentul în care l-a conceput. 145 266 E. b. manus. diferită de cea iniţială. Aceasta era puterea asupra sclavilor îmbrăcată în haina dreptului de proprietate. Această putere se exercita asupra descendenţilor şi era una din cele mai importante puteri ale lui pater familias în cadrul familiei romane. respectiv puterea soţului asupra soţiei în cadrul căsătoriei numită cu manus. 67. erau necesare prezenţa a cinci martori cetăţeni romani.. treptat proprietatea asupra bunurilor în cadrul căreia se exercita aceasta s-a degajat de noţiunea de putere cu consecinţe şi asupra transferului proprietăţii. I. Aceasta. în virtutea faptului că sclavul era asimilat cu un lucru . exil.267 Recunoscându-se condiţia lor juridică ca fiind specială. Astfel. cit. 49. dar aceasta a fost posibil numai datorită transformărilor produse în cadrul formelor de proprietate romană care au evoluat odată cu condiţiile materiale de existenţă sociale.264 Dezrobirea constituia un mod de dobândire a cetăţeniei de un sclav dezrobit de către un cetăţean roman care îi fusese stăpân până în momentul manumisiunii. 138-141.Ius honorum era dreptul de a fi ales. Tomulescu. C. St. Molcuţ. a părţilor.dominus asupra tuturor celorlalte bunuri existente în cadrul familiei romane. pag. beneficiul legii. 30 . Beneficiul legii consta în dobândirea cetăţeniei de către străinii care îndeplineau condiţiile cerute de aceasta. respectiv fie totalitatea sclavilor aflaţi în proprietatea cuiva. politice. dezrobirea. În dreptul evoluat. 135. Oancea. a balanţei. economice. I. 116. Op. schimbându-şi însă conţinutul semantic în sensul că ea desemna acum o putere specifică. D. Status familiae §1.265 Puterea maritală. 264 265 Gaius. pag. 196. Condiţia de cetăţean se dobândea prin naştere şi prin fapte ulterioare naşterii. Această putere se exercita asupra persoanelor cumpărate prin mancipatio ce constituia un mod originar de realizare a operaţiunii juridice de vânzare266 prin îndeplinirea unor forme solemne ce constau în existenţa unor condiţii fără de care nu era posibilă recunoaşterea actului. respectiv natralizarea. după cum am arătat anterior era o adevărată proprietate putere care implica anumite forme specifice pentru ca proprietatea să fie dobândită. respectiv mancipant şi accipiens. I. şi mancipio. a libripensului (cantaragiului). Astfel. neadmiterea dublei cetăţenii. fie un grup de persoane aflate sub aceiaşi putere. Totuşi. societate cu specific patriarhal caracterizată prin autoritatea şefului de familie asupra tuturor membrilor acesteia ea extinzându-se după cum am văzut şi asupra bunurilor. Puterea lui pater familias asupra bunurilor Dominica potestas. a. dar tot în epoca veche puterea maritală a preluat numele fostei puteri unice manus. ei se găseau într-o stare temporară de semilibertate. adică cu puterea bărbatului asupra femeii. Naturalizarea constă în dobândirea cetăţeniei în urma unei legi votate în mod special pentru anumite persoane strict individualizate. Puterea lui pater familias asupra persoanelor Patria potestas. cei vânduţi puteau reintra după cinci ani sub puterea lui pater familias care i-a mancipat. Prin pierderea libertăţii cetăţeanul roman devenea sclav. Pater familias exercita în cadrul familiei romane o putere care îşi avea obârşia în societatea gentilică primitivă anterioară societăţii romane.res. cit. Persoanele care cădeau sub această putere erau numite persoane in mancipio. începând cu sfârşitul republicii până la împăratul Justinian inclusiv într-un sens apropiat de cel modern. Mancipio. Dominium era puterea exercitată stăpân . Prin fapte ulterioare naşterii distingem mai multe moduri. 123. fie totalitatea bunurilor şi persoanelor aflate sub puterea lui pater familias. cât şi a lucrului care făcea obiectul vânzării. în urma comiterii unor fapte penale. Op. Prin naştere distingem două moduri după cum copilul se năştea în sânul căsătoriei.

10. Tomulescu.276 copii. D. 38. 15.277 Patria potestas era puterea pe care o exercita pater familias asupra descendenţilor săi fii. Vl.. Op. bunicul sau străbunicul acestora. Aveau această condiţie juridică în primul rând soţia.natura sau dacă au devenit membri al familiei printr-un act juridic civil. Cognaţii nu erau întotdeauna şi agnaţi. Bucureşti. 268 269 31 .. Puterea părintească Această putere purta numele de patria potestas şi era una din cele mai importante puteri ale lui pater familias în cadrul familiei romane. totodată el era singurul proprietar al patrimoniului familiei. din aceasta făceau parte şi toate rudele de sânge. dacă erau născuţi în familie . care neputând dovedi că se trag din acelaşi pater familias. singurul care judeca şi media între membrii familiei aflaţi sub puterea sa. pag. D. Oancea. Hanga. De exemplu dacă sora trecea prin căsătorie sub puterea bărbatului şi înceta să mai fie agnată cu fratele ei rămas sub puterea tatălui. Op cit. nepoţi sau nepoate din fii. s-a transformat caracterizându-se prin trăsături specifice. Op. adică fii şi fiice. 1. Drept roman. Nepoatele din fii nu o puteau avea deoarece odată cu căsătoria fiicelor acestea cădeau sub puterea lui pater familias al noii familii în care intrau.. şi în acelaşi timp preotul cultului domestic. Pierderea unui element al capacităţii E. respectiv asupra descendenţilor săi. Patria potestas a evoluat pe parcursul celor trei epoci ale dreptului roman. St. Familia cognatică constituia comunitatea de persoane ce aveau drept legătură între ele coganaţiunea ca o rudenie de sânge272 indiferent dacă se găseau sau nu sub aceiaşi putere273. apoi copiii şi nepoţii din fii. Gentilitatea era deci o formă de rudenie romană care îi unea pe membrii aceleiaşi ginţi275. 52. Familia comuni iuri271 constituia un grup mai larg de rude ce cuprindea toate persoanele care se găseau sau s-ar fi putut găsi sub aceeaşi putere părintească. Molcuţ. 670. fiice. §2.278 b.. Op. 275 Ibidem. pag. 271 Ibidem. 4 pr. Longinescu. Dacă însă există o persoană intermediară. 10. patria potestas încetează numai privitor la persoana defunctului. 278 S. Acesta avea o poziţie specială în cadrul relaţiilor de familie romană. 272 Ibidem.177.Persoane sui iuris şi persoane alieni iuris. Acest statut lua sfârşit odată cu moartea fizică sau juridică a lui pater familias când de regulă persoanele alieni iuris deveneau sui iuris. din mai multe puncte de vedere după cum urmează: pater familias putea fi un bărbat căsătorit sau chiar un copil fără părinţi. 145 277 Vl. ca de exemplu o adopţiune sau o căsătorie. dacă pater familias ar fi trăit un timp indefinit. a. iar fiul de familie cade sub puterea părintească a intermediarului. strămoşesc al familiei. Familia agnatică270 constituia comunitatea de persoane care aveau drept legătură între ele agnaţiunea ca o rudenie civilă. 1991.liberi care făceau parte din familia lui.fii de familie. Termenul de persoană sui iuris era întrebuinţat pentru a desemna pe acel cetăţean care avea calitatea de pater familias. 273 Inst. Jacotă.1973 pag. . nepoţi etc. Jacotă..274 Gentilii erau o categorie de rude îndepărtate în cadrul familiei romane.. Oancea. Molcuţ.. cit. pag. un alt aspect al poziţiei speciale a lui pater familias faţă de familia romană se referea la faptul că acesta era considerat ca o persoană independentă care nu se supunea puterii nici unei alte persoane. Elemente de drept roman. II. Hanga. Moartea lui pater familias Dacă pater familias moare şi dacă între el şi fiul de familie nu se interpune nici o persoană intermediară. cit. pag. 187. Astfel fraţii rămâneau rude agnatice după moartea lui pater familias iar descendenţii lor pe linie masculină erau între ei agnaţi. pag. Conform principiului că „toţi agnaţii sunt cognaţi“. Ea se exercita asupra persoanelor libere . Op.269 Termenul de persoană alieni iuris desemna pe acela care se afla sub puterea lui pater familias. 1929. indiferent dacă erau băieţi sau fete. ea continua să fie cognată cu el. 274 E. M V. El putea fi tatăl. V. 270 M. puterea părintească încetează pentru totdeauna şi fiul de familie iese de sub patria potestas devenind sui iuris. cit. toţi desemnaţi prin termenul filii familiae . 97. Dacă ştim că romanii desemnau prin termenul de familie atât persoane cât şi bunuri este uşor de înţeles că şi copilul chiar dacă nu avea părinţi putea fi un astfel de şef de familie pentru că de fapt el exercita dreptul de proprietate asupra unor bunuri268. cit. pag.. 276 C. puteau dovedi în schimb că provin din aceiaşi gintă. 126. D.

129. Moartea fiului de familie Dacă fiul de familie murea prin acest eveniment el ieşea de sub puterea părintească care de fapt înceta să mai existe deoarece nu mai avea obiect asupra căruia să poată fi exercitată. o împărtăşire a dreptului civil şi religios .. femeia părăsea familia de origine rupând astfel legăturile agnatice cu aceasta. Căsătoria romană Căsătoria era o uniune între bărbat şi femeie. individuam consuetudinem vitae continens.284 Formele căsătoriei. respectiv al libertăţii ce se numea capitis deminutio maxima. c. copiii vor deveni sui iuris. I. S.nuptiae sunt comunicatio maris et feminae. 21. adică cu puterea maritală a bărbatului exercitată asupra ei. D. 56. drept pedeapsă pentru tată. 306. I. 1.. Op. o asociere pentru toată viaţa. Capitis deminutio înseamnă distrugerea. desfiinţarea personalităţii. agnaţiunea. 670. C. St. Acest mod de ieşire de sub patria potestas se referă atât la pater familias cât şi la fiul de familie. 281 S. La fel vom spune că . Alte moduri de ieşire de sub puterea părintească Dobândirea unor demnităţi de către fiul de familie. Op. 2. 282 Gaius. În consecinţă pierderea unui element al capacităţii prin capitis deminutio constituia unul din modurile de ieşire de sub puterea părintească indiferent dacă aceasta era suferită de pater familias sau de fiul de familie. 284 Inst. pag.279 o „moarte civilă“ despre care am vorbit anterior mai pe larg. M. îşi recapătă toate vechile drepturi. V. Postliminium. 1955. 1. Aşa că odată reîntors. care era oricum mai rară în această epocă. 153. şi care se producea fie prin pierderea unui element al capacităţii.nuptia sive matrimonium este vire et mulieris conjunctio. dar una juridică produsă de ceea ce romanii numeau capitis deminutio. f. consortium omnis vitae. aceasta este o ieşire de sub patria potestas pe care am studiat-o anterior. şi intra în familia soţului dobândind în noua familie drepturi noi.în baza dreptului la postliminium puterea tatălui rămâne în suspensie şi atunci când fiul sau nepotul. Romanii au cunoscut mai multe feluri de căsătorie corespondente într-o anumită măsură epocilor de drept care s-au succedat şi totodată au coexistat unele cu altele. au fost luaţi ei înşişi prizonieri de către duşmani“. respectiv dreptul de succesiune şi dreptul la rudenia civilă. 23. cit. divini et humani iuris comunicatio. e.280 fie prin pierderea tuturor celor trei elemente ale capacităţii. în virtutea acestuia. cit.285 Căsătoria fără manus era căsătoria specifică dreptului clasic cu toate că ea coexista şi cu căsătoria cu manus. Jacotă.283 era uniunea bărbatului şi a femeii ce implica o viaţă comună . capacităţii. iar dacă se întâmplă să moară acolo. Tomulescu. În ceea ce priveşte pe tatăl decedat în timp ce era în mancipium. Jacotă. I. chiar dacă devine sclavul duşmanilor. a cetăţeniei ce se numea capitis deminutio media.. el va avea pe copii sub potestas. pag. Molcuţ. Solazzi. dreptul copiilor rămâne în suspensie în baza dreptului la postliminium. cit. pag. Academiei. mai ales că era menţionată de către Legea celor XII Table. Era o căsătorie mai simplă şi cu toate controversele ce au existat asupra ei se pare că ea exista încă din epoca veche. Emanciparea Este un mod special de ieşire de sub puterea părintească ce se produce prin voinţa tatălui şi are ca efect scoaterea fiului de familie de sub puterea acestuia.Aceasta înseamnă de fapt tot o moarte. §3. pag. Studia et documenta historiae et iuris. Astfel în căsătoria cu manus. pag.. fiindcă probabil era folosită de plebei.281 d. Longinescu. 182. V.. Oancea. Op. Ed. când vor fi să se întoarcă din captivitate. cit. Op. E. 285 M. 91. Gaius în Institute282 spune: „când un tată a fost luat prizonier de către duşmani. 279 280 1963 32 . D. Contribuţii la studiul crizei generale a sistemului sclavagist în imperiul roman. În această condiţie ea nu putea fi emancipată şi nici dată în adopţiune. sau a puterii părinteşti ce se numea capitis deminutio minima. cei care au fost luaţi prizonieri de duşmani. 283 Modestim.

adică erau în stare să procreeze. 343.288 căsătoria specifică numai patricienilor care beneficiau exclusiv de îndeplinirea unor ritualuri religioase de la care erau excluşi plebeii. pag. Tomulescu.coemptio. ci a persoanelor sub a cărui putere se găseau aceştia. Voltera. a flaminului lui Jupiter şi a lui pontifex maximus. Viitoarea soţie trebuia să poarte pe cap un voal de culoare roşie ce semnifica consacrarea către zeul Marte.289 . Noailles. de unde şi denumirea de confarreatio. St. în schimb ea se putea încheia fără prezenţa soţului. Rudenia. cit. nu a fost permisă până la împăratul Augustus care însă a tolerat-o cu scopul de a încuraja căsătoriile într-o perioadă când familie romană era în declin. 113. St. 291 Ibidem. I. pe când în linie colaterală nu constituia o piedică decât până la un anumit grad. . constituind o piedică la căsătorie atunci când prin diferite dispoziţii legale se oprea căsătoria între diferite persoane. aceasta rămânea în familia de origine având două poziţii după cum era cazul: prima. Referitor la băieţi se folosea sistemul cercetării corporale până la împăratul Justinian. Op. 143. Faţă de mamă copiii erau străini găsindu-se în poziţia de rude de sânge. Această capacitate făcea ca iustae nuptiae să existe. 147. 1911. pag. cit. 1897. Condiţii de fond Sunt aceleaşi atât pentru căsătoria cu manus cât şi pentru căsătoria fără manus. 292 C. Căsătoria era un act de drept privat ce nu se putea încheia fără prezenţa soţiei. E. iustum matrimonium). 294 E. Încheierea căsătoriei era urmată de conducerea soţiei la casa soţului unde se dădea o petrecere rituală care atesta legitimitatea căsătoriei.. 288 Gaius. E. se pronunţau solemn anumite cuvinte cu semnificaţie rituală. 236. cu scopul de a dobândi şi ei putere.. 1958. 1958. 293 Fr.. nu se cerea consimţământul lor. era alieni iuris. Molcuţ. 1991. Oancea. Revue historique de droit francais et etranger. Tomulescu. 1936. când se considera că ele au devenit nubile. Justinian286 a fost acela care a ridicat concubinatul la rangul de căsătorie. . I. cit. adică între persoane care nu au fost niciodată sclavi şi liberţi. manus asupra soţiilor lor după modelul patricienilor. b. 1937. pag. Când ele erau sui iuris. Condiţia socială. Girard. Pentru căsătoria fără manus nu exista vreo condiţie specială privind forma. o formă de căsătorie inventată de către plebeii care nu aveau acces la confarreatio..consimţământul . 415. P. 111. Pentru încheierea căsătoriei trebuiau îndeplinite anumite condiţii: a. I.294 se cerea consimţământul lor. farreus panis. D. alianţa. Deci aceasta era o vânzare cumpărare simulată a femeii către bărbat. Op. cit. (afinitas) era legătura care unea pe unul dintre soţi cu rudele celuilalt soţ.vârsta295 admisă pentru căsătorie era stabilită pentru fete la 12 ani. Concubinatul era căsătoria specifică dreptului postclasic. dându-i efecte juridice. 286 287 C. 290 Gaius. găsindu-se astfel sub patria potestas a lui pater familias. Op. Jura. St. a doua. în faţa unui număr de zece martori. Voltera. pag. Op cit. Alianţa. zeu atât al războiului cât şi al agriculturii. creând un drept de moştenire faţă de tatăl lor pentru copiii naturali născuţi în afara căsătoriei fără manus. certa et solemnia verba.conubium (ius conubii).293 Când persoanele ce se căsătoreau erau alieni iuris. Op.. Existau unele piedici la căsătorie292 care erau următoarele: rudenia. pag.confarreatio. Căsătoria dintre ingenui şi dezrobiţi. Revue internationale des droits de l’antiquité. pag. 112. 289 Hommes et choses de l’ancien Rome. ca de exemplu între guvernator şi o femeie din provincia pe care o guverna. 33 . iustum matrimonium chiar dacă bărbatul nu avea autoritate asupra ei. Tomulescu. 1936. din punct de vedere al celei din urmă accepţiuni trebuia să fie deci personal în sensul că fiecare din cei doi soţi trebuia să-l aibă faţă de celălalt. termenul. 54.Prin căsătoria fără manus adică fără puterea bărbatului exercitată asupra femeii. În cadrul acestora se oferea zeului Jupiter o pâine făcută din grâu. .affectio maritalis. Legea. pag. C.usus. care în dreptul vechi şi dreptul clasic nu constituia decât o simplă uniune de fapt. când s-a stabilit vârsta de 14 ani. dacă aceasta nu întrerupea prin ius trinoctii. Condiţii de formă287 Acestea priveau numai căsătoria cu manus: . era sui iuris aflându-se sub tutela perpetuă a agnaţilor. la capătul căruia femeia intra în mod automat sub puterea bărbatului.291consta dintr-o mancipaţiune făcută de însăşi femeie către viitorul ei soţ. era acel drept recunoscut unei persoane de a încheia o căsătorie valabilă conform cu ius civile (iustae nuptiae. Din acest punct de vedere nu se făcea distincţia între agnaţiune şi cognaţiunea în linie directă ea constituind un obstacol la căsătorie.290 constă în coabitarea femeii cu bărbatul timp de un an de zile. I. o căsătorie inferioară celor două anterioare. adică dreptul de a absenta trei zile consecutiv de la domiciliul bărbatului. oricare ar fi fost gradul de rudenie. Conubium. 233. Astfel: . condiţia socială şi legea. Aceasta era şi ea o iustae nuptiae.

G. M. Tot ca un mod forţat se desfăcea şi căsătoria care după încheiere intra sub incidenţa unei piedici la căsătorie. Op.296 . Pentru asigurarea înapoierii parafernei. respectiv soţul. G. Op. ea îşi păstra mai departe acest statut.dota era acel grup de bunuri pe care soţia le aducea pentru a susţine sarcinile căsătoriei cu ocazia încheierii acesteia. Jacotă. Privitor la filiaţiune aceasta se proba prin dovedirea maternităţii şi paternităţii. 603. pag.paraferna. Pentru că nu făcea parte din familia soţului ei. neexistând pentru ea obligaţia de fidelitate şi nici de a locui la domiciliul soţului ei. nu numai în timpul căsătoriei dar şi după desfacerea acesteia pentru motivul că acest regim devenise abuziv. cit. ci păstrau o parte din ea pentru ele însele. el putea reţine din ea o parte din bunurile dotale în următoarele cazuri: pentru a se asigura creşterea copiilor rezultaţi din căsătorie.regimul juridic al bunurilor dotale. Desfacerea căsătoriei. şi a nu se da posibilitatea unei categorii de bărbaţi să se îmbogăţească prin dotă. 614. etc. 603. Longinescu. care era proprietatea lui pater familias. .. pag. cu o dezrobită. În mod forţat căsătoria se desfăcea prin moarte şi prin pierderea libertăţii sau a cetăţeniei unuia dintre soţi. adică tot ceea ce dobândeşte soţia intră în patrimoniul familiei. Femeia rămânea sau proprietară a lucrurilor sau titulară a drepturilor ce formau obiectul parafernei. S. 298 S. 295 296 297 Ibidem. Căsătoria stabilea între soţi o comunitate de vieţuire. ca sancţiune pentru soţia ce a sustras bunuri de la soţ sau care s-a compromis imoral. legitimi iusti. 195. soţia avea o ipotecă generală asupra bunurilor soţului ei. Stipulaţia era sancţionată prin actio ex stipulatu.298 Pentru stăvilirea practicilor căsătoriilor din interes. Principiile dreptului privat roman. s-a luat iniţial măsura restituirii dotei în caz de divorţ. 34 . Totuşi chiar dacă soţul restituia dota. Efectele căsătoriei asupra bunurilor . Paternitatea nu se stabilea decât prin căsătorie prin regula: mama întotdeauna era sigură chiar de ar fi zămislit în afara căsătoriei. ei fiind independenţi din punct de vedere patrimonial unul faţă de celălalt. făcându-se distincţia între căsătoria cu manus şi cea fără manus. se bucura de o libertate completă din punct de vedere al bunurilor şi persoanei. b.300 În mod voluntar căsătoria se desfăcea prin voinţa părţilor.relaţiile personale dintre soţi. cit. în sensul că la sfârşitul republicii ca o consecinţă a slăbirii legăturilor de familie. filiaţia şi după cum bine cunoaştem. Dacă erau alieni iuris. În căsătoria fără manus femeia rămânea în familia de origine. cit. Op. 300 Vl. pag. puterea părintească. În căsătoria fără manus soţii trăiau în regimul separaţiei de bunuri.Efectele căsătoriei se produceau astfel: a. Hanga. pag. îi putea trece proprietatea lucrurilor corporale cu obligaţia de a le înapoia împreună cu fructele lor.stipulaţia prin care bărbatul promitea restituirea dotei în caz de desfacere a căsătoriei. În căsătoria fără manus. dar dacă femeia nu avea ea însăşi grijă să încheie această stipulaţie. Cluj-Napoca.299 constituia bunurile femeii ca soţie existente pe lângă zestre. prin care femeia putea solicita restituirea dotei dacă a omis să încheie stipulaţia de restituire a dotei.relaţiile patrimoniale dintre soţi. Longinescu. soţii datorându-şi unul altuia fidelitate. 1989. În cazul morţii acestuia primea o parte egală cu partea pe care o primea fiecare copil. ca de exemplu căsătoria unui cetăţean devenit ulterior senator. . dacă era persoană sui iuris. Am afirmat că soţul devenea proprietar al bunurilor dotale. Op. V. femeile căutau să-şi asigure o anumită independenţă şi de aceea nu-şi constituiau zestre toată averea. cit. 1978. Efectele căsătoriei asupra persoanelor: .copiii născuţi din căsătorie. pentru cheltuielile făcute de soţ pentru întreţinerea dotei. . la căsătoria cu manus acţionează regimul comunităţii de bunuri. Faţă de aceştia au apărut următoarele efecte:297 legitimitatea. Totuşi soţia îi putea acorda soţului anumite drepturi asupra parafernei ca: administrarea bunurilor parafernei. 202. respectiv pentru dobândirea dotei. crescând numărul de divorţuri şi foarte multe familii destrămându-se. De aceea pretorul a creat un regim juridic unitar al bunurilor dotale printr-o acţiune . tatăl însă era acela pe care îl arăta căsătoria. În epoca veche soţul avea drepturi nelimitate asupra bunurilor dotale. paternitatea. Aceasta se realiza în mod forţat sau în mod voluntar. s-a impus ca dota care susţinea sarcinile căsătoriei să fie restituită celui care a constituit-o.. Hanga. nu avea la dispoziţie nici un mijloc juridic de recuperare a dotei. Astfel. pag. Legitimitatea se referă exclusiv la copiii născuţi în sânul căsătoriei..actio rei uxoriae.. numită cautio rei uxoriae . 299 Ibidem. Vl.

§5. să fie capabil. 302. Împăratul Anastasie a luat măsura permanentizării acesteia. situaţie de natură să modifice echilibrul de forţe dintre familiile patriciene. M. Denoyez. 35 . D. cerere care se putea face şi printr-un testament. Adrogaţiunea constituia un caz special de adopţiune prin care un pater familias intra sub puterea unui alt pater familias împreună cu toată familia.carmen famosum la adresa unei persoane. Limitarea capacităţii juridice Vom aborda câteva aspecte privind limitarea capacităţii juridice. dar aceasta se aplica numai cazurilor existente deja în momentul apariţiei constituţiei sale. studia et documenta historiae et iuris. Astfel emanciparea a devenit un instrument prin care fiul de familie se transforma dintr-o persoană alieni iuris într-o persoană sui iuris. să fie trecut de 60 de ani şi să nu aibă moştenitor. 111.303 Legitimarea era de trei feluri: prin căsătorie subsecventă. Numele instituţiei vine de la rogare302 ce înseamnă a se pune o întrebare poporului adunat în comisii. 305 M. 1958. I. Hamangiu. Adrogaţiunea impunea următoarele condiţii: adrogantul să fie pater familias. Adrogaţiunea fiind un act de o mare importanţă se făcea în faţa comisiei calate (curiate). 8. Împăratul Constantin a permis concubinilor să legitimeze pe copiii lor dacă se căsătoresc. G. 10. 306. adrogaţiunea şi legitimarea Adopţiunea era un mod artificial de creare a puterii părinteşti ce constă în trecerea unui fiu de familie (alieni iuris) de sub puterea unui pater familias sub puterea unui alt pater familias. Gaius. 301 302 303 Gaius. cu toate că elementele personalităţii există. în schimb onorabilitatea unei persoane fiind atinsă de fapte imputabile acesteia prin intestabilitate. să fie mai în vârstă decât adrogatul având natura drept model. Op. Prin oblaţie făcută curiei . oblaţie făcută curiei şi rescript imperial. 306 XII. Solazzi. Efectul asupra adrogaţiunii era acela că dispărea o familie şi se năştea o alta. Intestabilitatea era o îngrădire a capacităţii cuiva de a fi martor sau de a face apel la proba cu martori. S.. dezvoltarea economică a impus printre altele şi mărirea capacităţii juridice a fiului de familie. de recompensare a sa. Cauza ce determina respectiva limitare sau îngrădire consta în scrierea de scrisori ofensatoare . aveau capacitate juridică deplină prin satisfacerea tuturor condiţiilor cerute. 304 C. De aceea emanciparea a fost considerată iniţial ca o decădere şi o pedeapsă pentru fiul de familie. Adopţiunea. 258. Revue historique de droit francais et etranger.§4. pag. Legitimarea era un mod artificial de creare a puterii părinteşti prin care copiii naturali erau asimilaţi celor legitimi. impozite cu a căror strângere erau însărcinaţi. mai puţin cea a onorabilităţii. pag. specifice dreptului roman. Prin căsătorie subsecventă. Aceste acte semnifică sensul larg al termenului de adopţiune. Prin rescript imperial. Acest mod a fost introdus de către împăratul Justinian.304 În urma politicii de expansiune caracterizată prin cucerirea de noi teritorii.305 Capitis deminutio §1. T. în sensul de îngrădire adusă acesteia din motive determinate de comportamentul persoanelor care de drept. infamie şi desconsiderare. dându-i o suprafaţă de pământ cu care răspundea pentru neplata impozitelor statului de către contribuabili. adică cu toate persoanele şi bunurile sale. Se produce capitis deminutio minima şi fiul pierde drepturile sale civile. aceasta nemaifiind acum un mijloc de pedepsire a fiului de familie ci unul de stimulare. 97.306 cât şi refuzul de a depune mărturie referitoare la un act juridic la care lua parte.. 1. 47. aceasta nu putea să-şi exercite anumite drepturi în virtutea capacităţii. 59. 1955. împrejurare de natură a face persoana în cauză incapabilă de a beneficia de cele mai importante acte juridice pentru că majoritatea acestora erau orale şi necesitau proba cu martori. 22. pag. Autorizaţia împăratului era dată numai la cererea tatălui. Nicolau. cit.301 Când era vorba de o persoană sui iuris care trecea de sub puterea lui pater familias sub puterea unui alt pater familias acest act se numea adrogaţiune. Sensul restrâns al termenului este exprimat de către adopţiunea propriu-zisă ce se referă la persoanele alieni iuris.oblatio ad curiem. Emanciparea Emanciparea era un mod special de ieşire de sub puterea părintească ce se produce prin voinţa tatălui şi are ca efect scoaterea fiului de familie de sub puterea acestuia. Tatăl putea legitima pe copilul său dacă îl făcea decurion. 21. Deci. I.

313 Gaius. diferite subdiviziuni administrative . Persoana juridică sau morală înceta să mai existe atunci când îşi atingea scopul pentru care fusese înfiinţată ori când statul o desfiinţa pentru motive de subversivitate. Hanga. 1. 314 Ulpian. iniţial exista un singur fel de tutelă. 23.capitis deminutio Dacă se pierdea status libertatis. Sent. 1. 5. religioase. 229. cea dată de magistrat sau dativă care era conferită de acesta în favoarea impuberului aflat în afara familiei agnatice. 2. cit. tutorele avea anumite obligaţii cu privire la patrimoniul impuberului sui iuris. D.corpus naviculariorum312 etc. Tutela impuberului sui iuris. cit. 3. atribuţiile de îngrijire erau transferate mamei sau unei rude apropiate. lux nemăsurat sau necinste. D. 1937. 50..311 Desconsiderarea . ca de exemplu societăţile de publicani . 310 Paul. 3. Jacotă. V. 24. §2. Iniţial cele de drept privat se formau fără vreun amestec din partea statului dar către sfârşitul republicii constatându-se că multe dintre acestea urmăreau scopuri politice şi uneori chiar subversive. respectiv de drept public şi de drept privat. respectiv tutela honorară.. Jacotă. 1. şi odată cu deplasarea accentului pe criteriul agnaţiunii spre cel al cognaţiunii. municipia.societates publicanorum. Persoana care îşi pierdea status familiae. 7. anumite teritorii . După ce creştinismul a fost adoptat ca religie de stat biserica a devenit şi ea persoană juridică. 36 . ce strângeau impozitele societăţii. ale unor meseriaşi . 4.res publica. 3. Etude sur l’infamie. 312 Vl.313 Deci persoanele juridice erau de două categorii. Romanii considerau ca persoane juridice statul . Persoana care îşi pierdea status civitatis suferea o consecinţă de o gravitate mijlocie. 152. Tutela a urmat o anumită evoluţie în funcţie de evoluţia generală a dreptului roman în baza căreia s-au creat noi tipuri de tutelă corespunzătoare cerinţelor societăţii romane la un moment dat.308 imposibilitatea de a pleda pentru altul în justiţie. respectiv corpora. În exercitarea tutelei. care însemna pierderea drepturilor de familie. ca de exemplu cetăţeanul care devenea latin sau peregrin. legitimă care a apărut în baza obiceiului străvechi şi care era atribuită numai agnaţilor şi gentililor. universitates. dar în ceea ce priveşte persoana acestuia în dreptul vechi. de unde şi denumirea de capitis deminutio media. dacă persoana se făcuse vinovată de acte imorale. 3. suferea consecinţe minore de unde şi denumirea de capitis deminutio minima. 1.Infamia era o îngrădire a capacităţii cuiva ce desemna nedemnitatea cetăţenească suferită în urma unei decăderi307 cum ar fi: pierderea dreptului de a alege şi de a fi ales magistrat. coloniae. pag. D.civitates. Pierderea capacităţii juridice . şi nu odată cu dispariţia persoanelor fizice pe care o compuneau.315 Mai târziu aceasta a trecut în plan secund odată cu apariţia în prim plan a tutelei testamentare ca efect al faptului că testamentul era considerat ca instituţie fundamentală şi ca atare a influenţat multe instituţii ale dreptului roman printre care şi tutela. D. T. pentru a desemna diversele asociaţii înzestrate cu capacitatea juridică. Ulpian. după cum reiese din exemplele enumerate mai sus.pagi dar şi asociaţii ce aveau scopuri economice. 47. D. sociale.turpitudo era o îngrădire a capacităţii ce se referea la anumite persoane care deşi nu erau privite ca infame totuşi nu erau considerate ca fiind pe deplin onorabile. consecinţa era cea mai gravă. M. Ei nu cunoşteau acest termen dar foloseau un termen echivalent. populus. 1. Astfel. 4. Persoana juridică Noţiunea de persoană juridică s-a format în dreptul roman în mod treptat. Pommeray. 21.309 de a fi reprezentat sau de a reprezenta în justiţie310 dacă persoana în cauză suferea condamnări pentru fapte imorale sau exercita anumite profesiuni ca gladiator sau comediant. 13. ca de exemplu omul liber care devenea sclav. cu excepţia celor care existau din epoca foarte veche..316 307 308 309 D. activitatea lor a fost limitată şi chiar desfiinţată printr-o măsură luată de Caesar. pag. Op. 47. Totuşi evoluţia nu s-a oprit aici. 311 Paul. din tutela testamentară a derivat o altă categorie de tutelă ce ţinea pasul cu vremea. 316 M. respectiv cea legală. persoana suferind o capitis deminutio maxima. 315 XII. Op. 22. iar apoi tutela femeii sui iuris.314 Tutela Vom trata mai întâi tutela impuberului sui iuris.

adică cel despre care s-a ocupat Legea celor XII Table şi care era considerat incapabil numai în perioadele de criză. respectiv în Egipt323 sub forma unei tutele ocazionale instituită pentru un act determinat. Giffard. 319 Gaius.vierge vestalis. dreptul pretorian sau honorar a permis mai târziu. actele juridice erau încheiate de către pupil în mod personal. dacă femeia alegea succesiv doi sau trei tutori.320 Tutela testamentară dădea posibilitatea lui pater familias să numească în testamentul său un tutore fiicei de familie. T. mai ales în epoca veche. putea fi de două feluri:321 angusta. Treptat tutela femeii a decăzut. Dacă acesta era trecut de şapte ani. respectiv a celei ingenue era consfinţită de Legea celor XII Table. deci ieşit din faza de infantia. Curatela nebunului se regăseşte în Legea celor XII Table care a consfiinţit-o arătând că dacă cineva este furios şi nu are pe altcineva să-l protejeze. 323 A. care proteja incapacităţile fireşti. 26. Gaius. cit. tutorele putea să pună un sclav al acestuia să-şi dea consimţământul. 325 Ibidem. tutorele trebuia să dea socoteală pupilului transferându-i toate drepturile şi obligaţiile din timpul administrării tutelei. naturale. tutela era atribuită patronului său. Cocoş. E. opţiune. 289. În acelaşi context de perfecţionare. I. 321 S. chiar ca persoană sui iuris suporta permanent tutela agnaţilor..319 Dacă femeia fusese dezrobită. 322 Gaius. când femeia putea schimba tutorele după cum voia. legitimă a femeii. Op. el putea face acceptarea succesiunii cu asistenţa tutorelui. conform principiului binecunoscut al dreptului roman pe care lam văzut operând şi în cazul fiului de familie apropo de actele încheiate de acesta cu terţii vizavi de pater familias.. Cocoş. însă în nici un caz mai rea. pentru infans. tutorele având în acest context doar rolul de a-l asista pe acesta şi astfel a-i completa personalitatea. Dacă însă era infans n-o putea face. pag. I.318 Tutela legală. 320 Ibidem. 148-154. adică copilul între şapte şi paisprezece ani. pe care le aveau nebunii în forma furiosus şi dementes. Efectele actelor încheiate de pupil se răsfrângeau asupra persoanei acestuia. în epoca clasică.325 Curatela Faţă de tutelă. În acest caz jurisprudenţa a apelat la un mecanism ingenios care consta în aceea că pentru actele care făceau condiţia pupilului mai bună. Op.. Acest procedeu se folosea pentru pupilul trecut de infantia. în ceea ce priveşte femeia nu a existat. 1. respectiv auctoritatis interpositio. Când tutela lua sfârşit. Această tutelă era instituită dacă fiica de familie devenea sui iuris prin moartea lui pater familias ori prin emancipare. curatela avea drept scop protejarea incapacităţilor accidentale care erau mult mai numeroase şi variate. şi totodată pater familias putea să-i dea soţiei libertatea de a alege ea însăşi tutorele său tutor optimus. fapt ce nu mai pune în discuţie aspectele legate de principiul nereprezentării în dreptul roman căci nu mai era cazul pentru că în acest context tutorele putea să acorde în mod solemn pupilului auctoritas tutoris. fiind atribuită agnaţilor sau gentililor ei. 37 . I. Pentru că principiul nereprezentării opera în dreptul roman. Am spus însă că nebunia avea două forme respectiv furiosus. căci în cele de luciditate el era capabil. În cazul celălalt de administrare a bunurilor pupilului. Tutela perpetuă a femeii sui iuris. care se putea exprima verbal şi îşi putea face prin actele încheiate condiţia sa mai bună. cit. luând unul nou pentru un act determinat sau pentru toate actele sale. cit. respectiv femeia ingenuă cu trei copii şi cea libertă cu patru. pag. XII. respectiv negotiorum gestio. agnatul şi gentilul va fi cel care va avea putere asupra lui şi asupra bunurilor sale. 125. 324 S. adică copilul până la şapte ani317 şi auctoritatis interpositio pentru impuberul propriu-zis. 145. respectiv pupilul dobândea numai proprietatea pretoriană a succesiunii adică bonorum posessio. totuşi ea a apărut zonal. I. Excepţie făceau numai vestalele . 317 318 D. în cele din urmă ea a dispărut. de evoluţie. sau plena. 7. prodigii şi minorii de 25 de ani. 144. Această soartă a avut-o tutela legitimă la începutul imperiului pentru femeile ingenue în baza legii Claudia. Op. 123-124. 157. tutorele nu putea face acte care erau considerate ca fiind acte pur personale ale pupilului cum era de exemplu acceptarea succesiunii. I. ca tutorele să poată accepta succesiunea pupilului dar cu efecte specifice dreptului pretorian. pag. Această alegere. O primă lovitură dată acesteia au fost legile caducare ale împăratului Augustus 324 care au desfiinţat tutela perpetuă a agnaţilor în două cazuri. dar şi soţiei sale căsătorită cu manus. 1.322 Tutela dativă sau honorară. I.. Femeia. cealaltă formă.Aceste obligaţii cu privire la patrimoniul impuberului constituiau de fapt acele acte pe care le avea la îndemână tutorele pentru administrarea tutelei şi care s-au concretizat în două mijloace juridice distincte folosite în mod diferenţiat în funcţie de vârsta pupilului.

De fapt aceste două acţiuni sancţionau ceea ce mai târziu s-au numit drepturi reale şi drepturi personale. Care este conţinutul capacităţii juridice? 3. 50. De exemplu apa mării. Patrimoniul §1. însă ei neavând perioade de luciditate. dar din punct de vedere juridic sfera noţiunii de bun este inclusă in cea a noţiunii de lucru. dar faţă de aceasta din urmă curatorul avea la îndemână numai negotiorum gestio căci era o incapacitate permanentă şi totodată nu exista discernământ de loc. cum ar fi de exemplu impozitul sau o ipotecă.dementes era prevăzută de către pretor care îi asimila cu furiosus. TEMA NR.sclavi. datoriilor şi sarcinilor unei persoane. pornindu-se de la doi termeni consacraţi în dreptul roman. aerul şi alte lucruri pentru că nu pot deveni proprietatea cuiva sunt lucruri. analizarea elementelor acesteia. conform principiului că „orice bun poate fi un lucru dar nu orice lucru poate fi un bun326“. în cuprinsul patrimoniului intrau pe de o parte drepturile. 4. 38 . Ea privea pe cei între 14 şi 25 de ani. ci ele au fost elaborate de către jurişti ulterior.OBIECTIVE Definirea noţiunilor de bun şi patrimoniu. Curatela minorului sub 25 de ani a fost de origine mai recentă. Trataţi despre tutelă şi curatelă. Definiţie Prin patrimoniu se înţelege totalitatea drepturilor. aveau însă o incapacitate de asemenea continuă şi totală. 4. În sens general între aceşti doi termeni nu exista nici o deosebire. Drepturi reale constituie acele drepturi patrimoniale care luau naştere între o persoană numită titularul dreptului respectiv şi toţi ceilalţi membrii ai societăţii. 16. niciodată din partea nebunului. 6 DREPTURI REALE I. CONŢINUTUL TEMEI Bunuri: ius rerum Prin noţiunea de bun se înţelege orice lucru care poate fi însuşit de cineva sub forma dreptului de proprietate. 1. 49. II. III. au fost astfel protejaţi în scopul de a se evita diminuarea patrimoniului lor. Aşadar. căci această nebunie era continuă. În terminologia juridică romană bunurile erau desemnate la fel ca şi lucrurile prin cuvântul res. care sunt susceptibile de o valoare pecuniară. care s-a regăsit atât în Legea celor XII Table cât şi în preocupările pretorului. Elementele patrimoniului Din definiţia dată patrimoniului rezultă net elementele acestuia. TEME DE EVALUARE 1. Prodigul se deosebea de nebun. Inst. şi a fost aplicată în baza legii Pletoria.vite sau familia . Clasificarea bunurilor. în sensul de elemente ale patrimoniului. însă ei înţelegeau prin patrimoniu numai totalitatea lucrurilor corporale desemnate prin termenii pecunia . tinerii protejaţi de aceasta se numeau adolescentes sau adulta juvenes şi chiar dacă se bucurau teoretic de o capacitate deplină. Curatela din punct de vedere al administrării bunurilor cât şi a celorlalte reguli a urmat un regim similar tutelei. . iar pe de altă parte datoriile şi sarcinile care grevau acele bunuri sau drepturi. respectiv actio in rem şi actio in personam327. putând fi puşi oricând în inferioritate cu ocazia încheierii de acte juridice. respectiv drepturile reale şi drepturile personale. Aceste expresii nu au fost folosite de romani ca atare. Gaius. 2. §2. dar nu sunt bunuri. fiind o curatelă specială. deci şi curatela corespunzătoare fiecăruia dintre aceştia Curatorul prodigului administra bunurile acestuia prin negotiorum gestio. a dobandirii si respectiv a pierderii posesiei. 326 327 D. Noţiunea de patrimoniu a fost cunoscută de romani fiind menţionată în Legea celor XII Table. pentru motivul că nu aveau o experienţă similară omului matur. prezentarea noţiunii de posesie. Care este definiţie persoanei şi capacităţii juridice? 2. 6. Curatela prodigului era acel mijloc juridic de protecţie împotriva cheltuitorilor.

Op. pe când drepturile de creanţă sunt lipsite de acestea333. în funcţie de cum totalitatea bunurilor depăşesc sau nu totalitatea datoriilor. pe când drepturile reale se nasc prin moduri specifice331.. 2. 334 Ibidem. adică drepturi asupra lucrului altuia cum ar fi servituţiile. delicte. 1958.Orice persoană are în mod necesar un patrimoniu335. Op. Cit. pag. De exemplu dacă o persoană nu are decât numai datorii ea continuă totuşi să aibă patrimoniu.Drepturile personale sau de creanţă constituie acele drepturi patrimoniile care luau naştere dintr-un raport juridic între două persoane determinate. .res in patrimonio.drepturile personale se nasc din contracte. Op. Distincţia dintre cele două elemente ale patrimoniului putea fi privită şi sub alte aspecte după cum urmează: .. pr. 2. Inst. . capacitatea defunctului se prelungeşte printr-o ficţiune până în momentul acceptării succesiunii de către moştenitor. 80. cit. 403-406. Principiile patrimoniului334 . G.erga omnes. În ambele cazuri este vorba de raporturi între oameni. Drepturile reale prezintă două prerogative. deci nu este pater familias. . M.337 Res extra patrimonium .330 . respectiv dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă. deci de subiect de drept cu capacitate juridică deplină.debitorul sunt determinate de la începutul raportului juridic.. Diferenţa dintre ele constă însă în faptul că în timp ce realizarea dreptului real avea loc direct asupra lucrului. 1.în cazul drepturilor personale sau de creanţă. 331 Ibidem. gajul etc. 336 Ibidem. pag. Acest patrimoniu al persoanei poate fi activ sau pasiv. pe când subiectul pasiv al drepturilor reale este ţinut să nu facă nimic de natură a stânjeni exercitarea dreptului de către titular.. 337 Gaius.drepturile reale sunt drepturi opozabile tuturor . Principalul drept real era dreptul de proprietate. a face şi a nu face. Anghel. 330 Ibidem.subiectul pasiv al drepturilor personale ca debitor are obligaţia de a da. 338 C.drepturile reale se pot transmite. Anghel. atât subiectul activ .drepturile reale sunt limitate ca număr. M.drepturile reale prezintă două prerogative despre care am amintit. pe când în cazul drepturilor reale. Bucureşti. cit. împotriva oricărei persoane care deţinea lucrul.Patrimoniul constituie emanaţia unei persoane.332 .creditorul cât şi subiectul pasiv . Tomulescu. cit. avea loc prin intermediul activităţii debitorului. iar toate celelalte persoane din societate formează subiectul pasiv care nu este determinat ci virtual329. Tomulescu. respectiv pe de o parte este necesară calitatea de persoană.. 261. Din acest principiu rezultă două consecinţe. 665. St. 1930. pag. 1958. iar celelalte drepturi reale erau iure in re aliena . Nicolau. între persoane. I. . 332 Ibidem. respectiv lucruri nepatrimoniale . De exemplu în cadrul succesiunii vacante. este determinat numai titularul dreptului respectiv în calitate de subiect activ. quasicontracte şi quasidelicte. Hamangiu. pe când drepturile de creanţă sunt drepturi cu un caracter relativ. 39 . I. Pag. 77. Clasificarea bunurilor Jurisconsultul Gaius. dar şi Justinian în manualele lor numite institute fac o clasificare a bunurilor res în două categorii. 265.rex extra patrimonium şi lucruri patrimoniale .338 328 329 C. pe când drepturile personale sau de creanţă sunt nelimitate. nefiind opozabile decât debitorului328. Dreptul de preferinţă constituia dreptul prin care creditorul preferenţial trecea înaintea celorlalţi creditori în scopul satisfacerii dreptului său de creanţă. Op. M. având astfel un caracter absolut. deoarece orice patrimoniu este legat de o anumită persoană. pe când drepturile de creanţă sunt în principiu intransmisibile. §3.fiecare persoană nu are decât un singur patrimoniu. . 1. pag. respectiv dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă. ipoteca. pag.lucrurile în afara patrimoniului constituie lucrurile ce nu sunt succeptibile de apropriere sub forma proprietăţii. 333 C. De exemplu fiul de familie nu poate avea patrimoniu deoarece nu are capacitate juridică deplină. . 335 Ibidem. Pe de altă parte nu există patrimoniu fără titular. Dreptul de urmărire constituie facultatea de a intenta o acţiune care sancţiona dreptul de proprietate încălcat. Ele se subclasifică în res divinis iuris şi res nullius humani iuris. Drept roman. realizarea dreptului personal sau de creanţă. St.336 Deci acesta este unic la fel ca şi persona a cărei emanaţie este.

Celelalte se pot folosi în mod repetat fără să-şi consume substanţa cum ar fi îmbrăcămintea. Res universitatum343 erau bunurile aparţinând unei comunităţi . 351 C. Nu intenţia părţilor ci natura lucrurilor determină dacă un bun poate sau nu să intre în această categorie. Pentru aceasta se făcea de asemenea un ritual religios.. pe baza criteriului valorii economice. 47. D. dobânda unei sume împrumutate. cit. 272. Tomulescu. 4. Lucrurile imobile sunt lucrurile care îşi modifică substanţa dacă sunt mutate dintr-un loc într-altul. Produse şi fructe349.lucruri mobile şi lucruri imobile. Res religiosae erau lucrurile lăsate . 339 340 341 Gaius.lucruri de gen şi lucruri individual determinate. 11.. 1. 345 P. şi lucruri care nu aveau astfel de caracteristici. Fructele . Genera et species348 . 28. 1. lâna.. M. Ele erau de trei categorii: res sacrae. fie prin acţiune exterioară. 1958. Res mobiles şi res soli (imobiles) . vitele mari. Acestea erau lucrurile care se puteau înlocui unele cu altele. 347 Gaius. cit. cât şi fructele. 18. 342 C. 3. de aceeaşi calitate şi în aceeaşi cantitate351. iar cele necorporale sunt lucrurile care nu pot fi atinse. Lucrurile nedeterminate sau determinate în mod general constituie lucrurile de gen. Hamangiu. struguri etc. 343 Ibidem. Motivaţia era pe lângă cea pornind din raţiuni legate de dreptul natural. Girard. Nicolau. 2. D. Op. fie prin mişcare proprie.. casele etc. laptele. iar într-un sens restrâns numai produsele. Res in patrimonio . 21.lucruri care se consumă la prima întrebuinţare şi lucruri care nu prezintă această caracteristică. lucruri de uz personal etc. Produsele sunt ceea ce produc lucrurile în mod neperiodic ca de exemplu comoara copilul unei sclave etc. Lucrurile corporale sunt cele care pot fi atinse cu mâna datorită formei lor materiale.Res divinis iuris sunt lucrurile scoase din circuitul civil pentru motive religioase. 23. 22. Res sacrae erau lucrurile consacrate de către un pontif al poporului roman zeilor prin ritualuri speciale precum inauguratio. Inst. Lucrurile species sunt lucrurile determinate în individualitatea lor prin trăsături caracteristice numai acestora. prevăzută şi de Legea celor XII Table cuprinde lucrurile res mancipi şi res nec mancipi344. 2. Res que primo usu consumptur . 12. cum ar fi un fruct. 1889. împrumutatul trebuind să restituie lucruri de acelaşi fel. De exemplu o porţiune de pământ devine religios prin îngroparea unui om liber sau sclav care a murit. şi prin aceea că sclavia nu era cumpărată în vederea naşterii copiilor. consecratio şi dedicatio339. 5. pag. chiria unei case. Cit. Fr.lucrurile patrimoniale constituiau bunurile ce pot face obiectul dreptului de proprietate.lucruri care prin natura lor pot fi cântărite. Aceste bunuri se subclasifică în funcţie de criterii variate. vinul etc. îmbrăcămintea.340 Res sanctae erau constituite din porţile şi zidurile oraşelor. 2.universitas. obiectele de uz personal.terenul dat în proprietate privată etc.constituiau bunurile mai preţioase cum ar fi sclavii. Astfel o primă şi importantă clasificare. G. cum ar fi teatrele.. Res mancipi345 . banii etc. 405. ager publicus etc. Res comunes342 erau lucrurile care prin natura lor nu puteau fi sub nici o formă susceptibile de proprietate individuală.relictae sufletului morţilor. fructe industriale şi fructe civile. 9. 261.mutuum nu purta decât asupra unor astfel de bunuri. Op. pr. 348 D. Anumite lucruri se consumă la prima întrebuinţare fie că este vorba de o consumaţie fizică. fără ca prin aceasta să îi epuizeze substanţa. o cantitate de vin etc. 2.. 1. res publicae şi res universitatum. 40 . ager privatus . numărate şi măsurate. Fructele erau de trei feluri. Din această categorie făceau parte ager romanus .. De exemplu sclavul Pamfil. pag. cum ar fi servi publicus. Res nec mancipi346 constituiau bunurile mai puţin preţioase cum ar fi animalele mici. Op. P. 8. S-a admis în privinţa copilului unei sclava ca acesta să fie considerat produs şi nu fruct. mensurave constant . Produsele desemnează într-un sens larg atât produsele propriu-zise.fructus sunt rezultatele produse de un lucru în mod periodic. în conformitate cu destinaţia acestui lucru. Res que pondere. Bonfante. Produsele350 sunt lucrurile cărora le lipseşte caracterul periodicităţii. De exemplu împrumutul de consumaţie . vin. numero. Lucrurile mobile sunt lucrurile care se pot transporta dintr-un loc într-altul fără a-şi modifica substanţa. Ele se subclasifică în: res comunes. Ulpian.lucruri corporale şi lucruri necorporale. un anumit cal etc. pag. res religiosae şi res sanctae.terenul din Roma şi împrejurimi. străzile etc. De exemplu o cantitate de grâu. respectiv fructe naturale. 350 Ibidem. 7.. 346 Ibidem. prin fructe se înţelegea şi ceea ce se obţinea din exploatarea unei mine. 344 Gaius. II. 349 D. De exemplu fructele arborilor. În epoca clasică. fie că este vorba de o consumaţie juridică cum ar fi o sumă de bani. Res mancipi e res nec mancipi. Res nullius humani iuris341 erau lucrurile scoase din circuitul civil pentru motivul că erau destinate uzului comun. I. St. Res corporales şi res incorporales347 . Ulpian.

Pierderea posesiunii Pentru aceasta era de ajuns pierderea uneia sau ambelor elemente ale posesiunii. cit. §2. iar în al doilea este vorba de procuratorul însărcinat cu administrarea bunurilor patronului.. Tomulescu. pag. cit.. De aceea posesorul are o atitudine faţă de lucru similară cu cea a proprietarului. care constă în actul material de a păstra şi a folosi un lucru. 3.. Op. Molcuţ. Originea posesiunii De regulă posesorul este în acelaşi timp şi proprietarul lucrului. 273.n.n. 2. Dobândirea posesiunii prin sine însuşi Prin sine însuţi se dobândeşte posesiunea astfel: când se întrunesc cele două elemente ale posesiunii în acelaşi timp. persoana în cauză trebuie să aibă capacitate juridică.352 Posesiunea este o stare de fapt care produce efecte juridice. 1. lucrul posedat trebuie să fie corporal. Posesiunea prezintă două elemente constitutive. depozitar sechestru etc. Mai târziu protecţia s-a extins treptat şi în materia proprietăţii private. Aceasta se realizează prin două moduri. respectiv animus . 111. pag. a. Dobândirea posesiunii Posesiunea se dobândeşte prin întrunirea celor două elemente asupra aceleiaşi persoane. Dobândirea şi pierderea posesiunii §1. D. Există însă situaţii când posesiunea este detaşată de dreptul de proprietate. cit. St. 1958. pag. 1958. Pierderea posesiunii prin sine însuşi 352 353 354 D.354 b. Dobândirea posesiunii prin altul Prin altul posesiunea se dobândeşte fie animo alieno .elementul intenţional şi corpus . Tomulescu. situaţie admisă destul de târziu respectiv în secolul II e. Elementele posesiunii353 material. 41 . respectiv când cineva avea un lucru în baza unui titlu ca proprietar. 41. asupra aceleiaşi persoane. Corpus constituie totalitatea actelor materiale prin care o persoană se foloseşte de un lucru. posesiunea se confundă cu proprietatea.elemetul Animus constituie intenţia unei persoane de a păstra lucrul pentru sine. În primul caz este vorba de situaţia incapabililor când aceştia nu îşi pot manifesta intenţia de a poseda pentru sine. creditor gajist.cu animus al altuia. exercitarea dreptului de proprietate implicând şi acte de posesiune. În practică deci. Op.. C. Op.e.Posesiunea: possessio Definiţia posesiunii Posesiunea este o stare de fapt ocrotită de drept. St. când nu era o consecinţă a dreptului de proprietate exercitat asupra terenurilor proprietatea statului. în fine. E.cu corpus al altuia. Aceasta se producea similar dobândirii astfel: prin sine însuşi şi prin altul. 278. a. În aceste condiţii posesiunea a început să fie protejată către sfârşitul secolului V î. fie corpore alieno . C. respectiv prin sine însuşi şi prin altul. Oancea. Deci posesorul unui lucru dacă nu era şi proprietar nu beneficia de o protecţie juridică. La Roma posesiunea a fost considerată vreme îndelungată ca o stare de fapt ce nu era sancţionată de drept.

al efectelor produse. §2. respectiv prin pierderea lui corpus. În a doua situaţie este vorba de voinţa detentorului de a-l uzurpa pe posesor fapt imposibil de admis de către dreptul roman. având ca efect ridicarea protecţiei juridice faţă de persoana respectivă. faţă de o anumită persoană. Possessio iniusta Constituia posesiunea contrară dreptului sau vicioasă . C. respectiv din punct de vedere al protecţiei juridice pe care o asigură.. Viciile acestei posesiuni erau: violenţa. St. Condiţiile acestei posesiuni sunt pe lângă corpus şi anius. în concepţia romanilor căci avea un caracter abstract. 42 . dar a conservat corpus. deci printr-o folosinţă îndelungată. 357 Ibidem. În prima situaţie dacă lucrul nu se găseşte la detentor posesiunea se pierde firesc. dar dacă lucrul se găseşte. pag. 23. fie prin părăsirea lucrului de către acesta. 4. au recunoscut că dreptul de 355 356 C. El devine detentor pierzând posesiunea odată cu animus. Possessio iuris Constituia posesiunea unui drept sau quasi possessio. §3. aceasta nu va fi pierdută. cit. Adică un proprietar a vândut casa în care locuia şi continuă s-o locuiască în baza unui contract de locaţiune . Condiţiile ce trebuie să le îndeplinească această posesiune sunt identice cu elementele posesiei.interdicta. romanii au considerat iniţial că numai lucrurile corporale sunt susceptibile de posesiune cu excepţia dreptului de proprietate care se confunda cu obiectul său. fie voinţa contrară a acestuia. Exemplul concludent în acest sens era constitutum possessorium. Pierderea posesiunii prin altul Cel prin care se producea pierderea posesiunii era întotdeauna detentorul şi în acest sens existau două situaţii.nemo causam possessionis sibi mutare potest. 358 Ibidem. Pornind de la ideea că posesiunea necesita un act material. 273. şi prin pierderea ambelor elemente.1958. respectiv termenul. al generalizării sau al opoziţiei cu adevărata posesiune.închiriere încheiat cu noul proprietar.vitiosa. Pierderea lui corpus se datorează faptului că posesorul nu face sau nu poate să facă actele materiale ce îi revin în calitatea sa. Un drept nu putea fi posedat. Pierderea lui animus constă în manifestarea voinţei de a nu mai poseda. respectiv fie moartea sau nebunia detentorului. Op. buna credinţă. şi condiţiile uzucapiunii ca mod de dobândire a proprietăţii.358 §4.355 Clasificarea posesiunii356 Posesiunea se clasifică după criterii diferite. Treptat constatând că dreptul de servitute se exercită prin acte materiale specifice posesiunii. b. Pierderea lui corpus şi lui animus se produce în acelaşi timp fie prin moartea posesorului. Tomulescu. respectiv animus şi corpus la care se adaugă interdictul pretorului. în timp ce se săvârşesc acte materiale conform posesiunii. nu putea fi apucat din punct de vedere material. exprimat prin principiul că „nimeni nu poate să schimbe temeiul juridic al posesiunii sale . justa cauză şi un lucru susceptibil a fi uzucapat. clandestinitatea şi precaritatea. Possessio ad usucapionem Constituie posesiunea care prezenta drept efect dobândirea proprietăţii quiritare prin uzucapiune. Possessio ad interdicta357. 65.Aceasta se producea în conformitate cu trei situaţii care puteau să apară. Interdictul constituia un ordin al pretorului dat în scopul protejării temporare a posesiunii asupra unui lucru de către o anumită persoană. prin pierderea lui animus. În acest sens au existat următoarele categorii de posesiune: §1. De exemplu dacă unei persoane îi cade inelul în fluviu. acesteia dispărându-i astfel corpus îi va dispare şi posesia. Constituie posesiunea care era protejată din punct de vedere juridic prin intermediul interdictelor .

ideea posesiunii de drept a fost generalizată.. Oancea.. 4. c. Ele aveau un dublu aspect. 363 C. 362 Legea celor XII Table prevedea uzus ca o condiţia a uzucapiunii. 112. În primul rând protejau proprietatea. 3. 4. 281-285.OBIECTIVE Prezentarea noţiunii de proprietate. cit. 361 E. De la dreptul de servitute .. În al doilea rând prin apărarea posesiunii în mod separat faţă de proprietate. avand in considerare epocile de drept. Tomulescu. dacă doreşte să intre în posesia lucrului în această calitate. 111. D. Care este definiţie patrimoniului? 2. Trataţi elementele patrimoniului. iuris possessio. Molcuţ. Op.naturalis. cit. E.possessio civilis. romanii au protejat drepturile celor care au avut stăpânirea de fapt asupra pământurilor statului.362 Interdictele posesorii363 Interdictele posesorii constituiau ordine date de către pretor în scopul asigurării unei protecţii juridice a posesiunii. Calitatea de pârât În cazul unui proces în revendicare.corporală. Op. Oancea. respectiv interdicta recuperandi possessionis causa . 1958. În acest caz sarcina probei îi incumbă reclamantului care va trebui să facă dovada că este proprietar. cit. III. Efectele posesiei Efectele posesiei sunt următoarele: a. Cu această precizare. Possessio naturalis Constituia detenţiunea.servitute poate fi posedat. Trataţi principiile patrimoniului. corporalis . dar numai în situaţia în care şi celelalte elemente ale acesteia erau îndeplinite. căci de cele mai multe ori posesorul era şi proprietar. posesiunea civilă. Prezentarea proprietaţii sub aspect evolutiv. 359 360 Ibidem. Interdictele Posesorul are la dispoziţie un mijloc de protecţie împotriva celor care îi tulbură posesiunea. pag. Op. Aceste mijloace se numesc interdictele posesorii. adică posesiunea naturală .qusi possessio. pag.interdictele pentru menţinerea posesiunii. Inst. posesorul are calitatea avantajoasă de pârât360 folosind expresia posed pentru că posed361. St.interdictele pentru recuperarea posesiunii pierdute şi interdicta retinende possessionis causa . TEME DE EVALUARE 1. elementele detenţiunii erau deci intenţio şi corpus. Ori uzus însemna a păstra lucrul şi a te folosi de el. TEMA NR.359 §5. Dobândirea proprietăţii Posesiunea exercitată într-o anumită perioadă de timp poate duce la dobândirea proprietăţii asupra unui lucru prin uzucapiune... Molcuţ. Interdictele posesorii erau de două feluri. care era într-o poziţie cu totul contrară adevăratei posesiuni . pag. b. 6 PROPRIETATEA: PROPRIETAS I. 43 . D. 15.

II. C. următoarele forme primitive de proprietate: proprietatea colectivă a ginţii. Se ştie că formula acestei legisacţiuni impunea prezenţa lucrului în faţa magistratului. roadele unei livezi. Ori în privinţa unui teren. Conform legendei dar şi după istoricii romani. iar în lipsa acestora. pag.CONŢINUTUL TEMEI Noţiune şi atribute Proprietatea în sens juridic apare pe de o parte ca un drept subiectiv iar pe de alta ca o instituţie a dreptului obiectiv. 373 Gaius. E. §1. Molcuţ. pag. Op. a-l consuma. pe lângă Legea celor XII Table care-l consfinţea. 263. Teoria generală a drepturilor reale. Ius utendi consta în dreptul de a folosi în mod direct un lucru cum ar fi de exemplu a locui o casă. a-l distruge etc. 369 M.11.364 Romanii au definit proprietatea astfel: proprietas est ius utendi. În acest sens. constituia pământul din cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea cetăţii. chiria unei case. Oancea. Op.sacramentum in rem avea loc printr-o acţiune a legii. Jacotă. Forme prestatale de proprietate În etapa de tranziţie de la comuna primitivă la societatea statală apar. 215. dobânda unei sume de bani etc. 417. Familiile îşi asigura existenţa din produsele recoltelor obţinute pe acest teren. Proprietatea colectivă a ginţii . a cultiva un teren etc..ager gentilicus369 constituia prima formă de proprietate asupra pământului pe care au cunoscut-o romanii. St. Hamangiu. respectiv sacramentum in rem. iar la moartea lui pater familias. ca de exemplu. D. cit. Op. respectiv mancipatio370. pag. Molcuţ. cit. de a face asupra acestuia un act care să îi epuizeze substanţa. a pământului era imposibilă prezenţa sa în faţa magistratului. Bârsan. pag. pag. 368 Ibidem. cit.cit. fragmente din Institutele lui Gaius373 descoperite în anul 1933 fac dovada herediumului şi totodată a mecanismului său de transmitere. în condiţiile prefigurării noii formaţiuni sociale sclavagismul. Nicolau. 367 C. Op. 117. abutendi re sua quatenus iuris ratio 365 adică „proprietatea este dreptul de a folosi un bun. pag. caracter dovedit de însăşi mecanismul mancipaţiunii ca mod originar de dobândire sau transmitere a proprietăţii la Roma. ceea ce se putea face în privinţa sclavilor sau a animalelor şi asupra altor bunuri mobile. Heredium-ul prezenta un prim caracter374 ce consta în faptul că era inalienabil. Ius abutendi consta în dreptul de a dispune de un lucru. M. primitivă şi a evoluat progresiv către forme adoptate schimbărilor specifice destrămării acesteia cât şi perioadei prestatale. rezultă că proprietatea asupra pământului nu exista decât sub forma comună. C.. Drept civil. iar accipiens în calitate de dobânditor trebuia să ţină cu mâna lucrul. Tomulescu. 1958.115. Din această definiţie se desprind trei atribute esenţiale ale dreptului de proprietate. pag. ius fruendi şi ius abutendi366. adică jumătate de hectar de pământ pentru casă şi grădină numit heredium372. Din faptul că pământul nu putea fi înstrăinat. respectiv ius utendi.. Op. de ai culege fructele şi de a dispune de atât cât permite partitur. 264. Oancea. recolta unui teren. E. cum ar fi de exemplu a vinde acel lucru. Tomulescu. adică nu putea fi înstrăinat. 294. D.. şi în fine în cazul succesiunii legale atribuită sui heredesilor. Op. nu însă asupra unui teren sau case. 1.. V. cit. 370 E. Proprietatea familială . 364 365 44 . iar în lipsa lor gentililor conform Legii celor XII Table prin care a fost consacrat371. St. pământul respectiv nu rămânea cetăţii ci se transmitea din generaţie în generaţie urmaşilor din cadrul familiei. Stătescu. V. proprietatea familială asupra pământului367 şi proprietatea individuală asupra sclavilor368.. Acţiunea în revendicare . Molcuţ. 154. 374 E. 1980. cit. Jacotă. 371 Ibidem. 5. Originea şi evoluţia proprietăţii Proprietatea îşi are originea în societatea gentilica caracterizată printr-o economie naturală.. gentilică. 32. 3.. D. Oancea.în formele necesare pentru intentarea acţiunii în revendicare. măsura dreptului“. cit. deci fiecare familie ar fi primit cu această ocazie două iugăre. fiecare pater familias. fruendi.heredium.. agnaţilor. pag. Op. 4. cit. Mărturie în acest sens stau urmele lăsate în formele de transmitere a proprietăţii. Op.pag. Ius fruendi consta în dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru. Bucureşti. G. 372 C. 366 C. D. Mancipaţiunea era cel mai vechi mod de dobândire a proprietăţii.

proprietatea quiritară asupra sclavilor.e. După cum am văzut la începutul capitolului când am definit proprietatea în general. situaţie reieşită din lex Licinia Sextia din anul 367 î. Proprietatea în epoca veche a. respectiv cetăţenii . Proprietatea statului asupra pământului cucerit. fie antiquum consortium. Corso di diritto romano. aceasta conţinea trei atribute. 5. §2. iar pe de altă parte datorită faptului că proprietarului de pământ şi sclavi îi erau recunoscute puteri nelimitate asupra bunurilor. 1. cit. Caracterul perpetuu constă în imposibilitatea de a fi proprietar până la un anumit termen. Caracterul exclusiv constă în faptul că nu i se poate impune proprietarului să împartă folosinţa lucrului cu o altă persoană. Este aici o interferenţă între ius abutendi ca atribut al dreptului de proprietate prin care se dispune de bun după voinţă380 şi caracterul absolut din punct de vedere al opozabilităţii acestui drept. respectiv ius utendi. ius fruendi şi ius abutendi379. 10. Milano.erga omnes. El rezultă din faptul că numai anumite persoane se bucurau de dreptul de proprietate.Alt caracter era cel indivizibil. La proprieta nella sua essenza e nella sua estensione. ambele aflându-şi originea în cuceririle de război romane datorită politicii de expansiune promovată de către statul roman. Proprietatea quiritară prezintă trei caractere.105. Scopul acesteia a fost şi de a se acorda celor săraci dreptul să dobândească o parte din ager publicus. scribi. XII. Din textele lui Gaius375 şi din Legea celor XII Table376 reiese că moştenitorii . 380 U. §3.sui heredes după moartea lui pater familias nu îşi putea împărţi pământul datorită faptului că ei se aflau într-o stare de indiviziune. pag. Dominium ex iure quiritium nu aparţinea la origine decât cetăţenilor persoane sui iuris şi patricienilor. dar aceştia nu se puteau folosi de serviciile lor în cazul executării unor ordine ce priveau cetăţenii romani.. Prizonierii de război erau transformaţi în sclavi şi deveneau proprietate a statului roman din care o parte erau vânduţi cetăţenilor romani. Ea se crea în mod solemn. ca servitori. numită fie ercto non cito proprietate neîmpărţită. 166. Op. se folosea în funcţiile inferioare de sclavi cărora le acorda anumite privilegii. respectiv proprietatea quiritară .asupra pământului. Latinii aveau acces la această proprietate numai în măsura în care beneficiau de ius comercii. pag.servi publicus.ex iure quiritium. Treptat a început un proces de formare a unor întinse latifundii în beneficiul patricienilor. etc. care este opozabil tuturor . statul roman neavând persoane pregătite pentru sistemul administrativ. Proprietatea quiritară Proprietatea quiritară . Proprietatea statului asupra sclavilor. căci proprietatea este principalul drept real. Proprietatea quiritră era de mai multe categorii. care a căutat să limiteze acest proces prin interzicerea cetăţenilor de a poseda mai mult decât o anumită suprafaţă de teren. Brasiello. adică heredium-ul nu putea fi împărţit.ager publicus şi proprietatea statului asupra sclavilor .1952. b. Proprietatea în epoca clasică 375 376 377 Gaius. U.n. Această situaţie mai bună a sclavilor publici se datora faptului că în epoca veche. 379 Supra. Caracterele proprietăţii quiritare. respectiv caracterul absolut. O parte din ager publicus. ori aceasta nu era limitată în timp. 45 .. 154. 53. Brasiello. Proprietatea publică a statului Această formă de proprietate se împarte în două categorii. uşieri. şi de asemenea tot în forme solemne era sancţionată în faţa instanţei378. caracterul perpetuu şi caracterul exclusiv. prerogative care de fapt definesc proprietatea quiritară. Totodată caracterul exclusiv se referă şi la bunurile ce pot face obiectul proprietăţii cât şi la modurile sale de transmitere care se făceau în forme specifice. pag. T. statul îl dădea în folosinţă cetăţenilor romani fie gratuit fie în schimbul unei sume anuale de bani. respectiv proprietate statului asupra pământului . proprietatea quiritară asupra vitelor mari şi proprietatea quiritară asupra vitelor mici. Caracterul absolut decurge pe de o parte din caracterul absolut al drepturilor reale. Acestea formează condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru existenţa proprietăţii quiritare.dominium ex iure quiritium377 constituia privilegiul exclusiv acordat cetăţenilor romani. se transmitea prin forme solemne. 3. 378 Gaius. Totodată statul îi putea folosi în funcţii inferioare pe lângă magistraţi. Deci nu se putea pierde proprietatea după un anumit timp deoarece proprietatea quiritară avea ca scop exploatarea lucrului.

ager publicus nu era suscriptibil de proprietate quiritară. 174. î. 47. Op. Gaius.. cit. adică o acţiune utilă cu ficţiunea că peregrinul ar fi cetăţean roman. sub un dublu aspect. Clasificarea modurilor387 E. iar în al doilea. Proprietatea pretoriană era o situaţie temporară deoarece după un anumit timp în funcţie de cum era bunul. Ch. dar romanii au căutat soluţii de protejare a proprietăţii din imperiu. În secolul III s-au generalizat concesiunile lui ius italicum iar pământurile italice au fost supuse impozitului funciar. Op. prevede că pământurile italice posedate de peregrini erau apărate de dispoziţii din edictul pretorului peregrin. cit. 41. vechile forme solemne de transmitere a proprietăţii au dispărut. să devină cu totul insuficientă unui stat mediteranean mai ales când acesta a devenit imperiu. donaţie.383 Aceasta nu transmitea proprietatea quiritară ci numai posesiunea. 383 Gaius.e. schimb etc. Se ştie că pământul cucerit al provinciilor . cit. Proprietatea quiritară şi-a purtat vechile caractere dar a dobândit şi altele noi. 2. pag. sociale şi politice noi forme de proprietate.381 în sensul că a făcut anumite concesii renunţând în parte la formele sale rigide.. rezultând o proprietate unică numită dominium. 46 . 40.384 Gaius foloseşte termenul de dominium pentru această proprietate385 dar opinăm că nu în sensul tehnic al cuvântului. datorită transformărilor vieţii economice. Proprietatea peregrină era o formă de proprietate inferioară proprietăţii quiritare ce consta în posesia protejată la Roma de edictul pretorului. Justinian a unificat proprietatea desfiinţând diferenţele dintre toate formele de proprietate anterioare. mobil sau imobil. În secolul I. Lex Rubria de Gallia Cisalpina din secolul I î. după cum se ştie. 1.. cel care primea lucrul a fost protejat de către pretor printr-o excepţie de dol împotriva lui tradens care dădea dovadă de lipsa bunei credinţe intentând un proces pentru un bun transmis prin vânzare. proprietatea provincială şi proprietatea peregrină. 381 382 385 386 387 Gaius. iar în provincie de edictul guvernatorului de provincie. Revue générale du droit. Posesiunea peregrinilor mai era protejată printr-o acţiune asemănătoare cu acţiunea in revendicare. 2. 31. Proprietatea în epoca postclasică În epoca postclasică s-a produs o apropiere între proprietatea quiritară şi cea provincială. Oancea.382 Era normal ca o instituţie potrivită cu nevoile restrânse ale statului cetate de mici dimensiuni şi cu o economie slab dezvoltată. D. De asemenea proprietatea peregrină mai era apărată şi de interdictele posesorii.1973. respectiv proprietatea pretoriană sau bonitară. Paris.386 Modurile de dobândire şi de transmitere a proprietăţii §1. C.n. 161. pag.În epoca clasică s-a menţinut proprietatea quiritară. Proprietatea provincială era o formă de proprietate inferioară proprietăţii quiritare. 384 Ibidem. alături de care au apărut. iar nivelul dezvoltării economice şi a schimbului impunea moduri de transmitere a proprietăţii mai simple şi operative la îndemâna oricui indiferent că acesta era cetăţean sau peregrin. 307. şi consta în stăpânirea pământurilor lăsată cu titlul de folosinţă locuitorilor din provincii de către statul roman. V. 118.nudum ius quiritium. Molcuţ. Op. prin menţinerea proprietăţii quiritare care a servit drept model tuturor formelor de proprietate. C. Appleton. proprietarul pretorian se transforma în proprietar quiritar prin uzucapiune. Proprietarul quiritar care transmitea un res mancipi prin simplă tradiţiune rămânea în continuare proprietar după dreptul civil.e. M. De aceea accipiens. pag. Tomulescu. 2.n.. pag. iar proprietarul pretorian în calitate de accipiens avea lucrul in bonis şi se folosea de toate avantajele pe care i le acorda posesiunea. De aceea proprietarul pretorian a mai fost numit şi proprietar bonitar. Astfel s-au şters deosebirile dintre cele două categorii de terenuri asupra cărora se exercitau drepturi de proprietate diferite. 7. Proprietatea pretoriană sau bonitară era o formă de proprietate care îşi avea sorgintea în cazul transmiterii proprietăţii asupra unui res mancipi prin tradiţiune. În primul rând proprietatea quiritară s-a extins şi asupra peregrinilor cărora li s-a acordat ius comercii. Proprietarul quiritar în calitate de tradens avea un titlu fără eficacitate juridică . §4. Se cunoaşte că la Roma un peregrin nu putea dobândi un lucru conform dreptului civil şi în consecinţă nu putea deveni proprietar peregrin dacă nu avea ius comercii. ea s-a extins şi asupra pământurilor declarate sol italic prin ius italicum. Jacotă. St. 40.

Gaius ne face cunoscut că până la apariţia monedei de argint în secolul III î. Molcuţ. era revendicat de către un terţ în calitate de titular al dreptului de proprietate. 345. Distincţia dintre ele a fost importantă numai în epoca clasică. după originea modurilor etc. 1. 1958. pag. cât şi în realizarea operaţiunii juridice a donaţiunii în lipsa unei instituţii juridice de sine stătătoare până la apariţia donaţiunii propriuzise etc. 65. pag. pag. iar celălalt care primea lucrul se numea accipiens sau dobânditor. Oancea. hoc aere aenaeque libra. Op. St..394 Mancipaţiunea a dispărut în cele din urmă datorită extinderii asupra lucrurilor mancipi a sistemului de transmitere a bunurilor prin tradiţio. cea de aramă a continuat să fie cântărită datorită neîncrederii particularilor în moneda pusă în circulaţie. Atât actio autoritatis cât şi actio de modo agri s-au născut pe teren delictual. în materia testamentului prin per aes et libram adică prin aramă şi balanţă s-a extins categoria celor ce îşi puteau întocmi un testament. 6. praescriptio longissimi temporis. formal ce presupunea îndeplinirea următoarelor condiţii fără de care ea nu putea exista: prezenţa cel puţin a cinci martori cetăţeni romani. Dobândirea proprietăţii se produce imediat prin actul mancipaţiunii fără ca aceasta să fie afectată de termen sau de condiţie. iar în a doua traditio. După ramura de drept ele sunt moduri de iure civile şi moduri de iure gentium. Gaius. fie plăţii efective a preţului. respectiv a lui mancipio dans. 3. dar condiţia prezenţei balanţei şi a libripensului a rămas. cit. Apoi s-a renunţat la cântărirea preţului. D. Op. St. un singur sesterţ. St. C. 391 E. 1969.393 Scopul ei era tot transmiterea proprietăţii asupra unui lucru.e.Actio auctoritatis era acţiunea în garanţie.n.. Mancipatio La origine mancipatio constituia un mod de creare a proprietăţii389 care era considerată după cum am văzut o putere asupra lucrului mancipi. atunci când s-a admis că la faţa locului lucrul poate fi prezent şi în mod simbolic. Persoana care transmitea lucrul se numea mancipio dans sau mancipant .388 În prima categorie intră mancipatio. Mancipaţiunea se confunda la început cu vânzarea.Transfera proprietatea quritară. 87. D. 394 E. St. Revue internationale des droits de l’antiquité. pag. cu această aramă şi cu această balanţă. Op. după care accipiens remitea mancipantului această bară ce constituia preţul. În consecinţă luându-se drept model un principiu statuat de Legea celor XII Table pentru traditio. 393 C. apoi după voinţa părţilor.. şi a apărut în condiţiile în care cântărirea preţului nu mai constituia o formă a mancipaţiunii. Tomulescu. Mancipaţiunea nu se aplica decât lucrurilor mobile. Oancea. 388 389 Paul.392 . În urma renunţării la cântărirea monedei se putea risca pierderea proprietăţii asupra bunului fără a se primi în schimb preţul. 16. Tomulescu. . 23. Dacă bunul dobândit de achizitor . ocupatio.mancipium. 390 Gaius. cel care transmite şi accipiens.dans. cit. În toate aceste situaţii dobânditorul nu avea decât interesul să-şi creeze o putere asupra lucrurilor sau persoanelor . C. specificatio. adică „afirm că acest sclav este al meu conform dreptului Quiritilor. Accipiens ţinând mâna asupra lucrului pronunţa o formulă vindecătoare: hung ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto pretio. căci însăşi statul micşora greutatea unui as ce trebuia să aibă 327 grame de aramă..acţiunea în garanţie ce avea ca obiect restituirea de către mancipant a preţului pe care îl plătise.391 Libripensul cântărea apoi bara de metal cu balanţa. se dobândea putere maritală asupra soţiei. Mai târziu ea apare ca un mod de transmitere a dreptului de proprietate. 2. pag. 331.. Ea a avut următoarele aplicaţii: în cazul căsătoriei prin coemptio. şi acesta să-mi fie dobândit cu preţul de .Actio de modo agri era acţiunea relativă la suprafaţa terenului.cel care ţinea balanţa. adică deposedat pe cale juridică de lucru. 1958. Ibidem. Op.. Nexum bei Cicero. el avea dreptul la actio auctoritatis . 47 .Jurisconsulţii au clasificat modurile de dobândire a proprietăţii ţinând seama de variate criterii cum ar fi în primul rând ramura de drept. §2. D. pag. praescriptio longi temporis.. cel care dobândeşte.. fie constituirii unui garant. Dacă mancipantul declara că terenul care se transmitea avea o suprafaţă mai mare decât în realitate. respectiv prima până la cuvântul isque afirmă ideea de creare a puterii. a părţilor.. s-a subordonat transmiterea proprietăţii.. 122. Efectele mancipaţiunii: . Mancipaţiunea fiduciară deriva din mancipaţiunea reală despre care am vorbit mai sus şi se deosebea de aceasta prin aceea că era lipsită de preţ real având doar unul simbolic. acesta numărându-se. cit.. Bruxelles. el comitea un delict sancţionat prin această acţiune ce avea drept efect plata de către mancipant a dublului valorii suprafeţei declarate în plus. şi în consecinţă accipiens era evins. Tomulescu. 392 C. 326. dar treptat ea s-a extins şi la cele imobile. in iure cessio şi usucapio. Napoli.accipiens. Tomulescu. cit.390 Formula era compusă din două părţi ce se aflau pe poziţii opuse. 1966. 167. Molcuţ. 122.. la o valoare dublă. acestea având rolul de a lovi în mod simbolic balanţa de aramă pentru a se constata dacă moneda produce clinchetul unei veritabile monede de aramă. a libripensului . A doua se referă clar la transmiterea proprietăţii asupra lucrului. Mancipaţiunea era un act solemn. accesio etc.

§4. respectiv 1 an pentru lucruri mobile şi 2 ani pentru lucruri imobile. Dacă lucrul ar fi fost părăsit de către proprietar. Deci proprietarul nu-şi pierdea dreptul de proprietate ci numai cel privitor la acţiunea în revendicare faţă de posesorul de 40. Prescriptio longissimi temporis Prescripţia de timp foarte îndelungat .constituia un mod de dobândire a proprietăţii prin folosinţa îndelungată ce avea drept model uzucapiunea.. ci doar un obstacol juridic al realizării dreptului de proprietate. prin tendinţa de a se înlătura nesiguranţa dreptului de proprietate. perioadă diferenţiată. legată de ceea ce s-a numit probatio diabolica.constituia un mod de respingere a acţiunii în revendicare a proprietarului. §5.res furtive. şi 20 de ani între absenţi. care se realiza prin posesiunea unui lucru într-un timp foarte îndelungat. un lucru susceptibil a fi uzucapat.tempus. De exemplu donaţiunea este un act juridic care justifică posesiunea care duce la posesiunea lucrului. §7.§3. Posesiunea . In iure cesio In iure cessio . Aşadar acesta nu este propriu-zis un mod de dobândire a proprietăţii.luarea în folosinţă. Adiudicatio 395 Cicero. buna credinţă şi justul titlu. proprietatea s-ar fi putut dobândi prin ocupaţiune imediat. Uzucapiunea fiind o instituţie de drept civil nu se aplica pământurilor provinciale şi nu putea fi folosită de către peregrini. n. lucrurile neromane ce nu puteau face obiectul proprietăţii quiritare. Termenul trebuia să fie neîntrerupt pentru a avea drept efect uzucapiunea. nici buna credinţă.. deci o possessio ad usucapionem. XII.res habilis. Buna credinţă constituia convingerea uzucapantului că cel de la care dobândea lucrul îndeplinea condiţiile pentru a-l înstrăina. De asemenea nu se cerea nici justul titlu.6. Ea trebuia să fie lipsită de vicii. respectiv 30 de ani. fapt reieşit din înţelesul termenului de usucapio . Usucapio Usucapio . lucrurile posedate cu violenţă .possessio. probă aproape imposibil de realizat. constituia condiţia ce se referă la lucrurile ce nu puteau face obiectul uzucapiunii cum ar fi: lucrurile extra patimonium. sau că a intrat în stăpânirea unui lucru părăsit. Ea se rezuma în favoarea posesorului şi producea efecte chiar dacă ulterior intervenea reaua credinţă. şi apoi 30 de ani. §6. Putea fi întreruptă şi în acest caz timpul care trecuse se pierdea. lucrurile furate şi ascunse . 19. Prescriptio longi temporis Prescripţia de timp îndelungat . lucrurile furate . iar părăsirea de către un neproprietar a unui lucru este un fapt juridic care duce la dobândirea proprietăţii prin uzucapiune. Un lucru susceptibil a fi uzucapat .. 48 . Justul titlu constituia un act sau un fapt juridic care justifica luarea posesiunii. adică dacă părţile aveau domiciliul în aceeaşi cetate. În epoca veche uzucapiunea avea funcţia de a realiza exploatarea lucrurilor mancipi în conformitate cu destinaţia lor economică.recunoaşterea în faţa magistratului era un mod de transmitere a proprietăţii quiritare cu ajutorul unui proces fictiv pe care dobânditorul îl intentează împotriva celui care înstrăinează un lucru. constituia perioada de timp în care se exercita posesiunea.res subrepte. Uzucapiunea admitea numai întreruperea naturală ce rezulta din pierderea materială a unui lucru. Dreptul fostului proprietar se stinge ca o consecinţă ce decurge din faptul că lucrul a fost uzucapat de către o altă persoană.res vi possesse. T. Termenul . Adică proprietarul unui lucru trebuia să dovedească calitatea de proprietar a tuturor predecesorilor săi. De aceea la sfârşitul secolului II e. respectiv 40 de ani iniţial. apare prescriptio longi temporis care prezintă diferenţe faţă de uzucapiune numai în ceea ce priveşte termenul şi efectele posesiunii: termenul era de 10 ani între prezenţi.constituia un mod de dobândire a proprietăţii quiritare prin exercitarea posesiunii asupra unui lucru un timp îndelungat. Condiţiile uzucapiunii erau următoarele: posesiunea.54. constituia condiţia folosinţei îndelungate a unui lucru . termenul.3.395Însăşi apariţia uzucapiunii a fost explicată de către comentatorii romanişti moderni. Pro Caec.

. proprietatea peregrină şi proprietatea provincială. cit. 401 Gaius. se parcurg hotarele acestuia . M. pag. 399 D.legea constituie un mod de dobândire a proprietăţii realizat direct sau indirect prin acest act normativ.79. V. a hotarelor fondului respectiv. Traditio simbolica .403 Institutele lui Justinian dau ca exemple de specificaţiune transformarea strugurilor în vin. 41.potrivită cu regulile de drept. 396 397 I. 24. nemaifiind timp pentru parcurgerea fondurilor sau a caselor. Taditio brevi manu .forma dat essei rei şi specificatorul a creat o formă nouă. Op. Jacotă. 7. Era un mod de dobândire de iure gentium. Ocupatio Ocupatio .tradiţiunea era un mod voluntar de dobândire a proprietăţii care consta în remiterea posesiunii unui lucru. unui depozit etc.circumambulare. Sabinienii fiind de orientare stoică susţineau că lucrul nou creat aparţine proprietarului materiei.400 Justa cauză este deci actul juridic care precede remiterea lucrului şi o motivează.transmiterea cu mâna întinsă399 constituia transmiterea realizată de către tradens prin indicarea cu mâna întinsă de pe o înălţime. M. Traditio longa manu . 46.397 Dacă e vorba de o casă i se parcurg acesteia toate încăperile de către părţi. Op. 29. 2. 20.401 Cauza trebuie să fie iusta . 400 D. cit. Nu mai era nevoie deci de o transmitere în înţelesul adevărat al cuvântului deoarece bunul se găsea la el dinainte. Lex Lex . 398 C. 2. Anghel. Specificatio Specificatio . Reg. Condiţiile tradiţiunii sunt două. Simpla remitere materială nu transfera proprietatea . şi astfel dintr-un detentor el se transforma în posesor şi proprietar. 1. Aceasta se produce în cazul proceselor de împărţire a unui teren care prin moştenire sau prin cumpărare a aparţinut mai multor persoane. §11.ocupaţiunea constituia un mod de dobândire a proprietăţii realizat prin luarea în posesie a unui lucru fără stăpân . 321.. În epoca clasică pentru că societatea a evoluat. de către tradens dobânditorului. 1.era realizată în situaţia când chiriaşul cumpăra casa în care locuia. a grâului în făină etc. 1. a măslinelor în ulei. 19.constituie modul de dobândire al proprietăţii realizat prin atribuirea de către judecător a cotelor părţi din bunul comun fiecărei persoane ce avea un drept în acest sens. apar forme noi de tradiţiune mult mai operative şi simple. pr. Astfel: tradiţio longa manu. principală . 25. §8. 122. pentru că aceasta este mai importantă. Ulpian. 402 Inst. 29.constituie situaţia în care o persoană în calitatea de specificator confecţionează un lucru nou dintr-un material aparţinând altei persoane în calitate de proprietar.398 etc. O cauză iniusta nu constituie suport juridic pentru transmiterea proprietăţii. iar cel care beneficia de dispoziţia testamentară devenea proprietar de plin drept.res nullius.396 §9. Răspunsul la întrebare este soluţionat prin rezolvări diferite de către sabinieni şi proculieni. 1. Nu mai era deci necesară parcurgerea acestora.Adiudicatio .nudo traditio. În epoca veche trebuia să se facă transmiterea de la mână la mână. Traditio Traditio . §10. 403 D. Proculienii fiind de orientare aristotelică susţineau că lucrul nou creat aparţine specificatorului pentru că forma era esenţială.3. Prin tradiţiune se transfera proprietatea quiritară asupra lucrurilor nec mancipi. proprietatea pretoriană asupra lucrurilor mancipi. 3. 31. Dacă e vorba de un teren. De exemplu Legea celor XII Table recunoştea expres validitatea unei dispoziţii prin care testatorul atribuia cuiva un sclav. pag. traditio simbolica şi constitutum possessorium. Pentru remiterea efectivă a posesiunii dobânditorul trebuie să aibă corpus. respectiv remiterea posesiunii lucrului nec mancipi şi iusta causa. traditio brevi manu.transmiterea simbolică se realiza prin remiterea cheilor unei case. 49 .402 Se pune întrebarea cui aparţine locul nou creat.

Accesio Accesio . Sancţiunea dreptului de proprietate §1. M. In materia plantaţiilor şi a însămânţărilor acţionează acelaşi principiu. M. §12. În procedura legisacţiunilor acţiunea în revendicare era intentată în forma lui sacramentum in rem. mieii de la o turmă etc. 404 405 406 50 .408 În procedura formulară acţiunea în revendicare era intentată cu ajutorul unei formule în care pretenţiile reclamantului erau precizate în intentio. acţiunea în revendicare putea fi intentată şi reclamantul putea avea câştig de cauză dacă făcea dovada dreptului său şi dacă pârâtul nu paraliza acţiunea printr-o excepţie. Jacotă. Pergamentul cu ceea ce scria pe el. aparţinea proprietarului pergamentului considerat mai preţios. cum ar fi de exemplu faptul că din vin nu se mai pot face struguri. cit. pag. accesiunea unui lucru imobil la un lucru imobil. Dacă pârâtul pierdea procesul. Accesiunea unui bun imobil la un lucru imobil. 16 şi următoarele. Prezintă aspecte după cum urmează: aluviunea. Op. Inst. 1. cit. 34.406 Insula născută într-un fluviu aparţine proprietarilor de pe ambele maluri.Justinian a propus o soluţie de compromis între cele două făcând distincţii între specificaţiunea imperfectă şi specificaţiunea perfectă404. Hanga. 407 Inst. confusio. 2. era ţinut să restituie atât lucrul în litigiu cât şi accesoriile în special fructele. 2. Se dă ca exemplu construcţia ridicată cu materiale proprii pe un teren al altuia. Lucrul accesoriu urmează întotdeauna soarta lucrului principal conform principiului accesorium sequitur principali. Sunt produse: lemnele dintr-o pădure care se taie complet etc. V.rei vindicatio. Accesiunea unui lucru mobil la un lucru mobil. 290. 408 Gaius. 1. În cazul în care proprietarul a pierdut posesiunea lucrului el putea cu ajutorul acestei acţiuni să ceară restituirea lucrului dovedindu-şi dreptul său de proprietate. Op. grânele.manu militari.. 409 Vl. iar în cazul specificaţiunii perfecte. avulsiunea şi insula născută într-un fluviu. 311. care în această materie se transformă în superficio solo cedit. cit. 4.. Op. Specificaţiunea imperfectă era cea în care lucrul putea reveni la starea sa iniţială. care va fi obligat să despăgubească pe proprietarul materiei. Jacotă.409 Dacă aceste condiţii erau îndeplinite. restituirea era asigurată prin forţa de constrângere a statului . Opera literară rămânea autorului. proporţional cu lărgimea terenului pe care îl au în proprietate.405 Avulsiunea face ca o porţiune de teren ruptă de un torent de la o proprietate şi adăugată fondului vecin să rămână în proprietatea primului până când arborii aduşi cu parcela de pământ prind rădăcini. pag.407 poate fi exemplificată în cazul când cineva scria un poem pe un pergament străin. atunci autorul avea o excepţie de dol. dar dacă proprietarul pergamentului revendica lucrul fără a se oferi să plătească costul scrisului. Restituirea lucrului se făcea printr-o simplă remitere a posesiunii. Această situaţie era specifică Italiei din cauza torentelor care schimbau hotarele naturale ale proprietăţilor.V. Sunt fructe: iarba. Fructele sunt date periodic de un lucru frugifer. aparţine proprietarului terenului în virtutea principiului enunţat mai sus. 310. 20. Sancţiunea proprietăţii quiritare Proprietatea quiritară era protejată prin acţiunea in revendicare . Accesiunea unui lucru mobil la un lucru imobil. proprietarul materiei prime devine proprietarul lucrului nou creat. respectiv la materia din care era confecţionat cum ar fi de exemplu dintr-o statuie din aur prin topire se putea obţine iar materia primă. Specificaţiunea perfectă era acea în care lucrul nu mai putea fi adus la starea lui originară.. Accesiunea se clasifică astfel: accesiunea unui lucru mobil la un lucru imobil.accesiunea constituie un mod de dobândire a proprietăţii prin aceea că un lucru accesoriu se uneşte cu un lucru principal. Ele se deosebesc de produse prin aceea că sunt date la intervale regulate şi nu consumă substanţa lucrului. commixtio şi dobândirea fructelor. În cazul specificaţiunii imperfecte. pag. În procedura extraordinară deoarece condamnarea viza lucrul însuşi. Aluviunea face ca proprietarul terenului care se găseşte lângă o apă curgătoare să devină proprietarul pământului depus prin aluviune în virtutea lui ius gentium. accesiunea unui lucru mobil la un lucru mobil. proprietar este specificatorul.

înscriindu-se în formulă ficţiunea că era cetăţean.rei vindicatio.actio furti şi acţiunea legii Aquila. Cuq. Paris. proprietatea provincială neputându-se uzucapa. Hanga. Judecătorul dădea câştig de cauză reclamantului care avea lucrul in bonis printre lucrurile sale şi care se află pe cale de a uzucapa. Tomulescu. St. 127. Op. cit. 139. cit. după cum se ştie pretorii au căutat să găsească soluţii pentru a ocoli acest inconvenient introducând acţiunile arbitrarii.. 418 Gaius. Op. şi asupra lor. s-a extins acţiunea în revendicare .F. cu ajutorul ficţiunii că peregrinii ar fi cetăţeni romani. pag.418 Cu timpul i-au acordat peregrinilor şi acţiunile delictuale . după numele unui pretor Publicius. Acţiunea publiciană a proprietarului pretorian se putea introduce unui simplu posesor sau împotriva proprietarului quiritar. pag.414 Reclamantul va trebui să facă dovada că a dobândit proprietatea prin uzucapiune fiind scutit de condiţia termenului şi totodată să fi avut lucrul în posesie măcar un moment. de Vsscher. 419 I. 4. M.pag. Acţiunea publiciană a posesorului de bună credinţă protejează pe acesta când cumpăra un lucru de la o persoană pe care o crede adevăratul proprietar. 4. Acţiunea publiciană putea aparţine pe de o parte proprietarului pretorian iar pe de alta posesorului de bună credinţă. până la împlinirea termenului stabilit. Totuşi aceasta era deosebită de cea obişnuită deoarece pe lângă ficţiunea expirării intervalului de timp necesar mai conţine încă o ficţiune în virtutea căruia fondul respectiv era presupus italic. 417 Gaius. St. 33. Op.417 deci şi condiţiile de exercitare erau similare. Oancea. 31. pag. Ver 2. Ea a fost creată pentru situaţia transmiterii unui res mancipi prin tradiţiune. Paris. 413 Gaius. 414 C. Acţiunea publiciană era u acţiune reală a cărei formulă era adoptată după formula acţiunii în revendicare.. Astfel. respectiv termenul care printr-o ficţiune se considera că s-a scurs. 416 Vl. 1. de dezvoltarea fără precedent a comerţului în special cel cu sclavii. E. 37. Gaius. 4. asupra cărora era greu a se face operaţii juridice de vânzare prin vechile proceduri ca mancipaţiunea. pag. cit. Totuşi de abia procedura extraordinară a fost cea care introducând condamnarea ad ipsam rem411 a reuşit să realizeze o executare a sentinţei conformă cu cererile reclamantului. Această acţiune reală se modela şi după acţiunea publiciană. 51 .rei vindicatio. iar dacă acesta nu se conforma putea fi condamnat la plata unei sume duble sau triple a valorii lucrului în litigiu. Dar pentru că relaţiile economice dintre romani şi peregrini erau într-o permanentă dezvoltare către o complexitate ce dădea naştere unor litigii privitoare la dreptul de proprietate. Nouvelle revue historique de droit français et étranger.. 621.. 31.136. dar putând face obiectul unei prescripţii longi temporis. Cicero. Tomulescu.. Anghel. 4. posesorul de bună credinţă a unui fond provincial era protejat printr-o acţiune publiciană. Sancţiunea proprietăţii provinciale Proprietatea provincială era sancţionată printr-o acţiune reală416 a cărei formulă se asemăna cu aceea a acţiunii revendicare . 368-370. 295. Deci peregrinul putea fi acum şi reclamant nu numai pârât în cadrul acestei acţiuni în revendicare. El este în curs de a uzucapa căci a primit posesiunea în virtutea unui act judiciar. in. §2. pentru că acestea presupuneau un proprietar roman. 1958.412 şi a fost determinată de profundele mutaţii economice ale societăţii romane. 1958. Posesorul de bună credinţă are o poziţie diferită după cum se afla în proces cu un proprietar quiritar sau cu un alt posesor de bună sau de rea credinţă.Pentru că executarea în procedura formulară era pecuniară.. Ea cerea îndeplinirea tuturor condiţiilor uzucapiunii413 mai puţin una singură. cit. Molcuţ. Op. 163. 4. Sancţiunea proprietăţii peregrine Proprietatea peregrină nu putea fi ocrotită de dreptul roman prin acţiuni de drept civil. 36. 12. pag. Revue des études latins. Acest fapt era de natură să descurajeze pe pârât care se supunea de obicei cererii arbitrului pentru a evita consecinţele arătate. 37. E. 1956.419 410 411 412 Inst. Sancţiunea proprietăţii pretoriene Sancţiunea proprietăţii pretoriene se realiza prin acţiunea publiciană.367. §3. Toate acestea constituie conflicte415 soluţionate deseori în avantajul proprietarului pretorian. Op. pag. D. cit.410 În acest sens judecătorul în calitate de arbitru avea posibilitatea să determine pe pârât să satisfacă cererile reclamantului. 6. 415 C. §4.

Noţiune. respectiv ca un drept. 375. pag. El se poate astfel stinge din motive fie de ordin material. D. II. 1936. V. 2. pag. Servituţiile sunt sarcini impuse în folosul unei anumite persoane în calitatea de proprietar al unui imobil. dar va continua să existe în mâinile achizitorului în virtutea caracterului perpetuu. 375. şi ca o sarcină din perspectiva proprietarului imobilului aservit424. Op. 335. Actus constituia dreptul de a trece cu turmele de vite pe terenul altuia. Oancea. iar dacă imobilul dominant era un teren.. adică cel în beneficiul căruia era constituită servitutea şi imobilul aservit. St. 263.. TEME DE EVALUARE 1. Roma. Molcuţ. Totodată în funcţie de poziţia din care era privită servitutea. Imobilele erau de asemenea de două categorii: imobilul dominant. Op. căci în realitate titular al dreptului este o persoană şi anume proprietarul imobilului în interesul căruia s-a creat servitutea. via. sau bunul a fost trecut în rândul lucrurilor extra patrimmio etc. 420 421 C. a modurilor de constituire şi stingere a servituţilor. Ele nu pot fi despărţite de servituţiile prediale urbane deoarece caracterul imobilului dominant era cel ce făcea distincţia. Totuşi sunt situaţii în care exercitarea dreptului de proprietate poate fi stânjenită fie în favoarea unui fond. aceasta apărea sub două aspecte. Servitutiile prediale se împart la rândul lor în servituţi prediale rustice şi servituţi prediale urbane. Iter constituia dreptul de a trece cu piciorul pe pământ străin. Tomulescu.421 Diferenţierea dintre aceste două categorii de servitute prediale avea la bază criteriul imobilului dominant. C. Care este definiţia şi atributele proprietăţii? 2. Trataţi modurile de dobândire. 422 F. 423 E. TEMA NR.. cit. pe lângă care s-au adăugat şi altele precum ius pascendi. 7 DREPTURI REALE ASUPRA BUNULUI ALTUIA: IURE IN RE ALIENA I.OBIECTIVE Prezentarea noţiunii de servitute. pag. Studia et documenta historiae et iuris. fie în folosul unei persoane. Deci în concluzie stingerea dreptului de proprietate este un fapt de excepţie. 52 . Op. indiferent unde se afla acesta. Via constituia dreptul de a trece cu atelaje. Servituţiile prediale rustice. Visscher. Analizarea stingerii servituţilor.1958. adică a fost distrus. cit. Op. sau în folosul unei anumite persoane. Tomulescu.420 Servitutile prediale . comparativ cu drepturile de creanţă care se sting odată cu executarea obligaţiei. fie de ordin juridic. În consecinţă toate modurile de înstrăinare al dreptului de proprietate ar fi moduri de stingere a proprietăţii. clasificare.servitutes praediorum sunt cele constituite în interesul proprietarului unui mobil. când era privită din perspectivă proprietarului imobilului dominant. servitutea se numea rustică. Din punct de vedere juridic dreptul de proprietate încetează a mai exista dacă proprietarul înstrăinează lucrul. Trataţi evoluţia proprietăţii. D. CONŢINUTUL TEMEI Servituţiile: SERVITUTES §1. St. 3. III.. 424 Ibidem. Jacotă. Romaniştii le definesc ca fiind sarcini impuse unui fond în folosul altui fond dar e clar că doar în mod aparent sarcina exista în favoarea unui fond. Din punct de vedere material dreptul de proprietate dispare atunci când lucrul a încetat să mai existe.422 Dacă imobilul dominant era o clădire indiferent că se afla în zona rustică sau urbană. nestingându-se prin trecerea timpului. 128. cit. M. pag. servitutea se numea urbană. pag. aqueductus etc. actus. cit.Stingerea dreptului de proprietate Se ştie că unul dintre caracterele dreptului de proprietate este de a fi perpetuu. adică cel care era grevat cu o servitute423. nr. Cele mai vechi au fost servituţiile de trecere ca: iter. caractere De obicei atunci când proprietarul unui lucru îşi exercita dreptul asupra acestuia nimeni nu-l putea stânjeni.

Deseori i se lăsa numai uzufructul averii dotale prin „legat de uzufruct“. Dreptul uzuarului se limita numai la simpla utilizare a lucrului. Servituţiile prediale rustice erau res mancipi şi lucruri corporale. 2. 7. 377. ci existenţa unuia singur. Op. drepturi. 425 426 53 . Molcuţ. 434 G. 433 Ibidem. 436 C. M.. 1958. Atributele proprietăţii în cazul uzufructului se împart între uzufructuar în calitate de titular al dreptului de servitute şi nudul proprietar. deci i se permitea să se folosească şi să culeagă fructele bunurilor dotale. . Roma. 53. stilicidium. mobil sau imobil asupra căruia două persoane exercitau drepturi reale distincte429. habitatio şi operae servorum. Solazzi. 392.habitaţia constituia dreptul real de a locui în casa altei persoane. iar nudul proprietar rămâne titularul unui drept golit de conţinutul său. 95. pag. 335. St. De aceea ele se puteau da în gaj. legat de cazuri concrete cum ar fi cel al femeii căsătorite fără manus431. Cloaca constituia dreptul de scurgere a apelor din canal. Jura. Se deosebeşte de uz prin aceea că nu se stinge prin capitis deminutio al titularului sau prin nefolosinţă.425 Servituţiile prediale urbane. Grosso.Ius pascendi era dreptul de a paşte turmele pe pământul altuia. Op. generalizându-se. Op. usus. 133.uzufructul constituia dreptul real de a te folosi de lucrul altuia şi de a-i culege fructele păstrându-i substanţa . Jacotă.. Este un drept real distinct de uz.427 Servitus altius tolendi ers dreptul de a ridica construcţia mai sus428.dreptul de uzufruct se putea naşte numai asupra unui bun neconsumptibil. 5.usus fructus est ius alieni rebus utendi fruendi salva rerum substantia430.uzul constituia dreptul real de a se folosi de lucrul altuia fără a-i culege fructele434. Au existat următoarele servituţi personale: usus fructus. Tomulescu.1. Uzufructuarul are dreptul de a folosi lucrul şi de a-i culege fructele. Napoli. Stilicidium era dreptul de scurgere a apelor de ploaie. pag. 1939. adică un bun care nu se consuma la prima întrebuinţare. ce rămâneau în proprietatea copiilor. nr. 1955. 214. cit. servitus altius tollendi etc. Servituţiile personale nu considerau existenţa a două lucruri imobile. pag. 435 D. 432 S. cit. Totuşi femeia aducea la încheierea căsătoriei o dotă care intra în proprietatea soţului. cit. 431 M. .. 3. fie imobil. Tomulescu. adică cel care este grevat cu servitutea. Ibidem. El a apărut mai târziu. V. Labeo.uzufructuarul nu putea consuma lucrul. pag. Studia et documenta historiae et iuris. V. De asemenea servituţiile puteau fi create şi fără înstrăinarea lucrului. Printre cele mai cunoscute erau: cloaca. Usus . Operae servorum . Jacotă. şi nu presupune existenţa unor obligaţii ce ar reveni părţilor pentru motivul că ambele părţi sunt titulare ale unor drepturi reale433. 430 B. adică temporar432 în sensul că se exercită numai pe parcursul vieţii beneficiarului servituţi. Aqueductus era dreptul de a aduce apă printr-o conductă de pe terenul vecinului. adică în faţa magistratului prin procedura in iure cessio. respectiv când se făcea o mancipatio se prevedea în formula pronunţată că mancipantul îşi păstrează uzufructul asupra lucrului. La început uzufructul era numai asupra caselor şi pământurilor dar ulterior s-a extins asupra tuturor lucrurilor corporale care nu se distrugeau prin folosinţă. Modurile de constituire ale servituţilor La început servituţiile puteau fi create436 cu ocazia înstrăinării uni lucru.. dar întotdeauna lucruri corporale şi nu drepturi. sau să-l înstrăineze deoarece el nu avea decât ius utendi şi ius fruendi. pag. 427 C. St. Op. Napoli. Habitatio435.. Dreptul de uzufruct are un caracter viager.e. Biondi. Oancea. servitus426 oneris ferendi. cit. §2. cit. 1958. D. pag. pag. Ele erau lucruri incorporale.uzufructul putea greva un bun fie mobil. pe la începutul secolului II î. 429 E. Servitus oneris ferendi era servitatea de a purta o greutate sau de sprijin care apăra asupra unei construcţii în folosul construcţiei vecine. Servituţiile urbane au apărut mai târziu decât cele rurale. Dota i se lăsa femeii cu titlu de legat. Ea nu făcea parte din familia bărbatului şi de aceea nu avea nici un drept la moştenirea lui. 129. La origine servituţiile ar fi avut ca temei chiar dreptul gintei de a utiliza pământurile obşteşti. Usus fructus . pag.n. 428 Ibidem.constituia dreptul real de a folosi serviciile sclavului altuia. Caracterele uzufructului erau următoarele: . Op. 337-338. 1954.

ªi consolidarea era o aplicaţie a aceluiaşi principiu enunţat mai sus. 446 C. Cel care exercita servitutea ca titular vreme de 10 sau 20 de ani. 3. 17. dacă fusese constituită prin in iure cessio se stingea tot prin in iure cessio. Ulpian. Fr. Ulpian. 17 . usucapio. 66. 16.Neuzul privea servituţiile personale şi servituţiile prediale rustice care prin nefolosirea lor se stingeau într-un interval anumit de timp. V. 448 Fr. 1958. 2. Modurile generale443 erau: .446 De exemplu dacă o servitute fusese constituită prin mancipatio ea nu se putea stinge decât prin remancipatio. St. Tomulescu. Iniţial această renunţare nu se putea face printr-un simplu pact. 8. D. Op. 393. Moduri de stingere a servituţilor Rezultă din studiul materiilor servituţilor că cele prediale erau perpetue iar cele personale aproape toate au un caracter viager. 449 Paul. 7. Cod. Pieirea lucrului era la rându-i de două feluri. 394. Vat. reţinându-şi servitutea deducta servitute. 1. 3. 61 .prescripţia de timp îndelungat a fost folosită pentru constituirea servituţilor în provinciile romane. Jacotă. 45. in iure la care se adaugă adiudicatio439. în locul lor folosindu-se pactele. 1. St. 1958. 443 C. Astfel erau moduri generale de stingere a servituţilor şi moduri speciale. interval preluat din uzucapiune.Moartea ce constituia dispariţia titularului servituţii personale fie prin moarte fizică fie prin moarte juridică.nemini res sua servit. Fr. pag. 22. 1. 345. . constituia şi o servitute în beneficiul unei părţi. 442 M. D. fiind lucruri corporale şi res mancipi se constituiau prin mancipatio. 444 Gaius. Dreptul pretorian a fost cel care a admis renunţarea prin simplul pact. Prin procedura in iure cessio se puteau constitui servituţi fie direct . 23. În dreptul postclasic. Servituţiile prediale urbane se puteau constitui prin mancipatio. 23. . pierderea lucrului asupra căruia era constituită servitutea. 83.capitis deminutio. Op. cum ar fi de exemplu astuparea unei ferestre sau ridicarea unei clădiri peste înălţimea permisă.Uzucapio libertatis450 . ci trebuia un act simetric contrar. cessio438 §3.. 441 Ibidem. 2..uzucapiunea libertăţii era un mod specific de stingere a servituţilor prediale urbane şi consta în acte contrare exerciţiului servituţii făcute de proprietarul fondului aservit. 78. respectiv cel al lui Justinian. dar în sens invers. 10.În epoca clasică se preiau din perioada precedentă ca moduri de constituire a servituţilor mancipatio437. judecătorul putea trece proprietatea. Modurile speciale447 de stingere a servituţilor erau: . Cu ocazia lui adiudicatio în acţiunile divizorii. . 3.Consolidarea445 era o confuziune specială aplicată în cazul uzufructuarului care dobândea nuda proprietate a lucrului grevat cu uzufruct. nemini res sua servit. drept o consecinţă necesară era şi dispariţia servituţi.deductio servitutis. 445 D.Confusio444 . în conformitate cu principiul simetriei şi corespondenţei formelor.10. . mod de stingere care s-a transmis şi în dreptul lui Justinian. respectiv un an pentru mobile şi doi ani pentru imobile. praescriptio longi temporis440 etc. mancipatio şi in iure cessio ca moduri de constituire a servituţilor au dispărut. cit. Op. pag. Servituţiile prediale rustice. D. 61. 393. Sent. 3.translatio servitutes. 54 . Deci modurile de stingere erau diferite în funcţie de categoria de servituţi existente. 6. 2. pag. 440 D. dar numai indirect: proprietarul fondului îl înstrăina celui care urma să devină titularul servituţi. Confuziunea este o aplicaţie a principiului . 33. 3. 2. D. 8. Vat.Dispariţia. 2. În acest caz. în condiţiile prevăzute de lege putea paraliza acţiunea negatorie a proprietarului. 2. 1. Praescriptio longi temporis441 . iar dacă era cazul. cu condiţia ca dobânditorul să-i transfere proprietatea. materială.Renunţarea constituia situaţia în care atât titularul unei servituţii personale cât şi proprietarul imobilului dominant pot renunţa la servitute. 23. Tomulescu. 437 438 439 Gaius.449 termene crescute de Justinian la trei ani pentru mobile şi la 10 sau 20 de ani pentru imobile. adică „nimănui nu îi este aservit propriul său lucru“. pag. respectiv. cit. 7. fie indirect .confuziunea era întrunirea asupra aceleiaşi persoane a calităţii de proprietar al imobilului doninant ori de titular al servituţii şi a calităţii de proprietar al imobilului aservit sau a lucrului grevat cu o servitute.. 2.. Vat. când de exemplu terenul aservit era inundat şi juridică când privea de exemplu dezrobirea unui sclav. 2. stipulaţiile şi quasitradiţiunea442. D. 29 . . cit. respectiv civilă448 . 447 Ibidem.. Gaius.

1 pr. 55 . Arangio . dar şi trăsături distinctive. 5. pag.superficia constituia dreptul acordat unei persoane de a se folosi de o construcţie ridicată pe terenul altei persoane. pag. Op.. apoi prin sponsio şi prin formula petititorie sau arbitrară. 453 B. Actio prohibitoria constituia acţiunea prin care proprietarul se opunea ca pârâtul să se folosească de un lucru.acţiunea negatorie era acţiunea prin care titularul dreptului de proprietate al unui lucru contesta dreptul la servitute afirmat de către o altă persoană. M.Dacă titularul servituţii nu protestează împotriva acestui act în timpul arătat mai sus. 18. D. 1958. 2. Superficio455 Superficio . sau greva cu servituţii.. 43. D. St. Sancţiunea servituţilor Deoarece servituţiile erau drepturi reale. cit. 457 Ulpian. Ea avea unele trăsături comune cu acţiunea în revendicare şi acţiunea confesorie. Anghel.451 Servituţiile erau sancţionate prin următoarele acţiuni: vindicatio servitutis sau actio confesoria. Actio confesoria utilis . 6. 19-23. Drepturile reale pretoriene §1. 395. 1. Acest drept îşi trage sorgintea din arendarea pământului pe termen lung sau perpetuu460 cetăţenilor romani sau unor persoane juridice în schimbul unei redevenţe numită vectigal. deoarece în acţiunea negatorie reclamantul afirma dreptul său de proprietate liber de orice sarcină asupra lucrului. Hanga. 456 Vl. Acţiunea confesorie nu putea fi intentată decât de titularul civil al servituţii prin forma procedurală corespunzătoare lui sacramentum in rem. fiind suficient ca pârâtul să fi tulburat exerciţiul servituţii. 7. 6. iar în cazul lui uzucapio libertatis. 458 Ulpian. 43. o putea dona. pag. 2. proprietarul fondului dominant ori titularul servituţii personale putea reclama o servitute asupra unui lucru.452 Vindicatio servitutis453 . Superficia era protejată de interdictul de superficie. actio negatoria. 452 C. §4. pag. 43. 8. 280 şi următoarele. Actio negatoria . Adică a extins termenul la a introduce nelimitate contra obligaţiei superficiantului de a plăti solarium.revendicarea servituţii se numea în timpul lui Justinian actio confesoria454 deoarece avea scopul de a duce la recunoaşterea unui drept. Le servitu.. respectiv fie civil fără pretorian. atunci servitutea era stinsă. 18. cit.456 Dreptul de superficie a apărut la sfârşitul secolului II î. Acesta. actio confessoria utilis şi actio prahibitoria. pag. în contextul crizei de locuinţe de la Roma când statul a permis particularilor să construiască pe terenurile virane eludând în parte principiul supericies solo cedit . I. cit. Op. cit.acţiunea confesorie utilă era sancţiunea ce intervenea când o servitute nu era constituită printr-un mod civil. adică doi ani în dreptul clasic şi 10 ani ori 20 de ani în dreptul lui Justinian. §2. Op. OP.. D. 18. era data ultimului act de exercitare. ci printr-un mod pretorian cu ajutorul unei acţiuni utile. adică prin acţiuni civile sau acţiuni pretoriene şi interdicte. 307. Prin această acţiune. Biondi.suprafaţa aparţine terenului. 454 Ulpian D. Ea nu trebuie confundată cu acţiunea negatorie.Ruiz.. 455 Gaius. 43.. 156-157. în cazul neuzului.457 Superficia mai era protajată şi de acţiuni pe care pretorul le dădea cu titlu util rei vindicatio utilis458 care le putea intenta împotriva oricărei persoane ce ar fi tulburat pe superficias în exercitarea dreptului său. deoarece era folosită în cazul în care pârâtul pretindea că are o servitute pretoriană.pământul conceadat. D. Momentul începerii curgerii termenului. 450 451 Gaius. Conductio agri vectigalis Ius in agro vectigali constituia dreptul asupra lui ager vectigalis459 .n. 249 şi următoarele. pe veci sau pe termen lung în schimbul unei sume de bani numită solarium plătită acesteia din urmă în calitatea ei de proprietar.e. protejarea lor s-a făcut după criteriul modului de constituire. Tomulescu. ca titular al dreptului superficiei putea lăsa moştenire construcţia. 6. de la dată când proprietarul fondului aservit făcea un act contrar exerciţiului servituţii. Ea putea fi intentată chiar dacă titularul servituţii exercita în fapt acest drept.

CONŢINUTUL TEMEI. 15. 1-3. Hereditatea defunctului este continuată de succesorii săi.ius privandi465 pentru desfiinţarea dreptului de emfiteoză. De asemenea el fiind posesor beneficiază de protecţie juridică şi prin interdicte. Caracterizare generală a succesiunilor §1. Molcuţ. 22. ipotecat ori lăsat privilegiat.ius nudum pe care emfiteotul îl respectă prin plata canonului.conductor agri vectigalis are recunoscut un drept real şi o acţiune reală461 pentru protejarea dreptului său. pag. 308. pag. cit.467 Proprietatea nu s-a putut transmite de timpuriu. 1955. 1. Dreptul la emfiteoză poate fi dat în uzufruct. Prezentati sanctiunea servitutilor. pag. succesorilor săi. pentru că se făcea confuzie între dreptul de proprietate şi însuşi lucrul la care ea se raporta. datorită lipsei forţei de muncă. §3. baza ce a stat la apariţia şi dezvoltarea teoriei proprietăţi divizate466. 8 SUCCESIUNILE I. Hanga. 465 E. 135.. Proprietarului îi rămâne un drept gol de conţinut . Studii în onore di Ugo Enrico Paoli. Oancea. Bucureşti. Emfiteoza Emfiteoza consta în arendarea pe termen lung sau pe veci a unor pământuri imperiale nelucrate cu obligaţia emfiteotului de a le cultiva şi de a plăti o sumă de bani . Oancea. iar cel mai adesea chiar aceleiaşi familii. 462 D. Privită în lumina semnificaţiei sale istorice. 1984. dreptul său poate fi transmis prin acte inter vivos . Molcuţ. Noţiune Succesiunile .canon. II. D.conductio agri vectigalis şi nu prin moduri specifice de constituire a drepturilor reale.TEME DE EVALUARE 1.464 În eventualitatea că emfiteotul nu plătea suma de bani . Op. pag. tipuri de succesiuni. Ea este un drept inalienabil şi transmisibil urmaşilor. Enumeraţi drepturile reale pretoriena 3. dar şi de marii latifundieri pentru domeniile lor rămase în paragină. 521. cit.ius in agro vectigalis prezenta un mod de constituire specific drepturilor personale. arenda lui ager vectigalis crea un drept personal. D. succesiunea ne apare ca un sistem juridic prin care se înlocuieşte o persoană care şi-a însuşit munca altora.Înainte de a da naştere unui drept real. 1. Firenze.. Care este definiţia superficiei? 2. 3.hereditas reprezintă o transmisiune a patrimoniului ce a aparţinut unei persoane care a murit. 461 D. cit. 6. evolutia succesiunilor.D. Drept roman privat. Molcuţ. A fost utilizată nu numai de către împăraţi. pag. contract special sancţionat în perioada dominatului de către împăratul Zenon. Deci emfiteoza ca drept real s-a născu din contractul de emfiteoză. 459 460 Gaius. III.OBIECTIVE Caracterizarea generala a succesiunilor. Op. 466 Vl. 25. 56 . respectiv ia naştere printr-un contract de arentă . 145. Totodată emfiteotul este posesor civil şi se bucură de protecţie juridică prin interdicte şi toate acţiunile utile acordate proprietarului. conductio agri vectigalis şi emfiteoza prezintă o deosebită însemnătate deoarece demonstrează pe de o parte flexibilitatea şi puterea de adaptare a dreptului roman la vremea sa. 467 E. 2. Totuşi acest contract este deosebit de arendă pentru că titularul dreptului . printr-o altă persoană aparţinând aceleiaşi clase.între vii şi mortis causa . Monier. şi reprezintă pe de alta. 3.canonul conform termenului stabilit proprietarul avea la îndemână . Toate aceste drepturi reale respectiv superficia. TEMA NR. Chiar dacă în aparenţă emfiteoza prezenta similitudini cu vechile possessiones463 ea totuşi diferă fiind o instituţie în bine. Ager vectigalis. Op. 130. 8. În acest sens stă mărturie faptul că acest drept real . 464 R. 463 E.pentru cauza de moarte462 etc. 130.

Succesiunea se numeşte hereditas. pag.473 §2. când transmiterea patrimoniului unei persoane moarte. Dreptul roman a cunoscut şi succesiunea universală între vii. fie prin voinţa defunctului. nu pe transmiterea unui patrimoniu. Legea celor XII Table consacrând un sistem de succesiune bazată pe legăturile familiei civile.. ci pe stăpânirea dobândită de către succesori asupra bunurilor defunctului. successions . 187. Op. rudenia de sânge.468 Pornind de la principiul că nu există patrimoniu fără titular. 344. Succesiunea este importantă din două puncte de vedere. Aşadar. evoluţie şi însemnătate Persoanele chemate a dobândi succesiunea sunt desemnate fie prin voinţa legii. dar din pricina concurenţei. cum este în cazul lui adrogatio şi în caz de trecere a unei femei în puterea soţului conventio in manum. adică cea realizată prin testament. Când sunt mai mulţi succesori coheredes. raporturile dintre o persoană şi patrimoniul său apăreau ca o legătură materială întemeiată pe ideea de putere care se stingea odată cu moartea titularului patrimoniului. fie pentru că testamentul nu a fost valabil întocmit. de natură să ocrotească rudenia de sânge. o hereditas cuprinzând şi elemente nepatrimoniale.470 Ca atare.475 La capătul unei îndelungate evoluţii. Studia et documenta historiae et juris. G. succesiunea se întemeiază.Grosso.469 În acea epocă.Faddo. 1952. se puteau face eliberări de sclavi etc. Romanii au ajuns la această concepţie abia mai târziu. Paris. în opoziţie cu successio per universitatem sau in universitatem. pag. Paris. se puteau numi tutori soţiei sau copiilor impuberi. În timpul lui Justinian. pag. Milano. cit. 1941. fie pentru că defunctul nu a lăsat un testament. la origine. 7. pag. romanii considerau că succesorii dobândesc un drept nou. fără testament) se deschide atunci când nu există succesori testamentari. şi atunci avem de-a face cu succesiunea testamentară. 473 N. Roma. Les successions.La concepţia unei succesiuni care se poate transmite s-a ajuns mai târziu. Hereditas se numeşte şi totalitatea bunurilor lăsate de o persoană decedată. Droit romain et ancient droit francais . Curso di diritto romano. şi anume: 468 469 P. succesiunea trebuie să se împartă. 470 U. 475 Ulpian. Succesiunea ab intestat (conform legii. 1900. 345. 345-346.474 Succesiunea testamentară în dreptul roman a avut o evoluţie ce a reflectat transformările produse în concepţia societăţii şi a familiei. 474 N..Corodeanu. dar şi legatari. La origine.moştenitor sau succesor. Concetti fondamentali del diritto ereditaria romano. se vorbea de o successio in res sau in singularis res. vechii romani considerau că patrimoniul unei persoane dispare odată cu moartea sa. pag. Tipuri de succesiuni. cuvântul succesiune era întrebuinţat numai în înţelesul de succesiune cu titlu universal. 472 N. 87. pag. în dreptul lui Justinian. dreptul pretorian şi cel imperial au introdus unele reguli noi. cit. când s-a putut face distincţie între transmiterea lucrului şi acea a dreptului. Pentru a atenua contradicţia ivită între principiile dreptului succesoral şi modul de organizare a familiei.Liberalites.Corodeanu.Brassiello. concursu partes fiunt.471 În epoca clasică.C. ca un tot unitar comportă un activ şi un pasiv. 105. cit. aşa cum nu au admis nici ideea transmiterii proprietăţii între vii.Collinet. şi atunci avem de-a face cu succesiunea ab intestat. cuvânt derivat de la numele noului titular al patrimoniului heres . 14 (Sui heredes instituendi sunt vel exheredandi). dobândirea bunurilor defunctului de către moştenitori nu implica ideea de transmitere a unui patrimoniu. 57 . în procesul evoluţiei generale a ideilor privind transmiterea patrimoniului.. Reg 22.Timbal. Materia succesiunii cuprinde totalitatea normelor ce reglementează transmiterea patrimoniului defunctului către succesorii săi. P. devenind din sui iuris. fiecare din ei are vocaţie la întreaga succesiune. 1930. Op. Napoli. La aceasta se adaugă şi opera pretorului. 117. devenind unicul temei al succesiunii. şi când s-a admis posibilitatea de transmitere a unui drept asupra lucrului altuia. sau legală. Întrucât dreptul defunctului se stingea odată cu personalitatea sa. 1975. ei nu admiteau ideea transmiterii patrimoniului de la defunct către succesorii săi. Op.Regime matrimoniaux. când titularul unui patrimoniu trecea sub puterea altuia. 471 C. cognaţiunea va înlocui cu totul agnaţiunea. alieni iuris. Heredele continuă personalitatea patrimonială a defunctului sau îl reprezintă. un drept de proprietate-putere. Heredele nu este însă numai un succesor la bunuri lăsate şi datorii. Prin testament se putea lăsa nu numai herede. pag.Corodeanu.472 Succesiunea cu titlu universal este succesiunea mortis causa.

succesorul ab intestat nu poate veni la succesiune decât dacă este herede testamentar. Aceasta înseamnă că dreptul eredelui nu poate fi afectat prin sosirea unui termen sau realizarea unei condiţii. 2. fiii vor primi fiecare câte o treime din moştenire.nimeni nu poate muri în parte cu testament şi în parte fără testament. M. D. Ulpian. Drept roman. §3. 26..483 Gentiles constituie persoanele care sunt chemate la succesiune în părţi egale datorită lipsei primelor două categorii de moştenitori484. Succesiunea legală reglementată de dreptul pretorian Dreptul pretorian este definit într-un text celebru cuprins în Digeste.. cit. fie heredele refuza sau devenea incapabil să primească moştenirea. pretorul a intervenit protejând acele categorii de persoane care potrivit moştenirii legale nu aveau drepturi succesorale. 9. Semel heres. 3. 477 478 479 Ibidem. Molcuţ. Paris. 483 A.. 76. totdeauna herede. 1932. 3. 1978. 2. Inst. Oancea. atât cât s-ar fi cuvenit tatălui lor. E. Bucureşti 1993. 14... 1.. Cu toate că expresia adgnatus proximus este formulată la singular.lor. ori testamentul lăsat a fost atins de o cauză de nulitate. Molcuţ. pag. după cum se arăta chiar în Legea celor XII Table. D. D. Odată cu moartea sa.. 1991. Succesiunea legală: AB INTESTAT §1. 4.V. Drept roman. 3. 5. La origine. Tomulescu. 7.interesul creditorilor care dobândesc în persoana heredelui un nou debitor. 484 Gaius. 17. au calitatea de sui heredes doi fii şi doi nepoţi de fii.1. 481 E. . semper heres477 . pag. ci o dobândire a proprietăţii puterea asupra lucrurilor defunctului. având mai multe şanse de a fi plătit. §2. Această lege prevedea următoarele categorii de moştenitori civili: heredes sui. Succesiunea legală reglementată de dreptul civil Succesiunea ab intestat. 208.o dată herede. 17.. 3. Inst. iar cei doi nepoţi vor primi împreună câte o treime din moştenire. 485 D.. Vl.482 Adgnatus proximus constituie persoanele care sunt chemate la moştenire în lipsa heredes sui . dacă ar mai fi trăit în momentul morţii lui pater familias.478 adgnatus proximus479 şi 480 gentiles. 1973. Bucureşti. fie un grup de persoane aflate în cel mai apropiat grad de rudenie cu defunctul. Bucureşti. prin ea se desemnează fie o persoană. pentru a-l completa şi îmbunătăţi conform binelui public. Pe lângă cele două tipuri de succesiuni. Op.486 476 Inst. C. 2. socială şi în special în privinţa organizării familiei. 1. astfel: ius praetoriam est quod praetores introducerunt adjuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicum 485. 1. E. Reg. se sting uzufructul şi datoriile ce rezultă dintr-un delict. Drept privat roman. Molcuţ. E. succesiunea nu era o transmitere. dacă în momentul morţii lui pater familias. Gaius. 29.. 1. 15. 482 Ulpian. 76. pag. Giffard.interesul defunctului . 486 Gaius. Dreptul civil în materie succesorală îl constituie Legea celor XII Table. Datorită faptului că reglementarea moştenirii conform acesteia nu mai corespunde în multe privinţe transformărilor care au avut loc în viaţa economică. 385.bunurile vândute erau pe numele său. Drept privat roman.si intestate moritur. 58 . 480 Gaius.. 3. Heredes sui constituie persoanele care prin moartea lui pater familias devin sui iuris. pag. el nu poate fi în acelaşi timp herede testamentar şi herede ab intestat.237. Revue historique de droit francais et etranger. 3.dreptul pretorian este acela care a fost stabilit de pretor pentru a veni în ajutorul dreptului civil. D. 141.Oancea. în dreptul roman mai exista un al treilea respectiv succesiunea deferită contra testamentului. Hanga. 3 e. pro parte intestatus decedere potest476 . 5. Conform acestui principiu. 1. . pag. pag. Pentru aceeaşi succesiune. se deschidea nmai în cazul în care decujus defunctul nu a lăsat testament . Bucureşti.Oancea.. 2. Jacotă.481 Astfel. St. 3. şi sunt chemaţi astfel la moştenirea defunctului cu prioritate după cum s-a văzut Nepoţii din fii vin la moştenire prin reprezentare. întrucât averea succesorului se alătură celei a defunctului. Principii fundamentale ale succesiunii Nemo pro parte testatus.

Op. pag. respectiv senatusconsultul Tertulian şi senatusconsultul Orfitian.a lua mărturie. Reg. Aulu Gelliu 15. Milano.432. Acest testament era accesibil şi plebeilor. Nov. Gaius. Op. pag. 1951. Ulpian. Op. 1953.14 (uti legassit super pecunia tutelare sual rei. cu scopul ca aceştia să asigure executarea voinţei sale după moarte. D. Bonfante. 27. Hanga.E. Levy Bruhl. Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz. 2. 491 Ulpian. Bucureşti. C. 308. M. E. 492 Levy Bruhl. Către sfârşitul republicii erau cunoscute patru categorii de moştenitori pretorieni. 1978.adică în faţa armatei fiind gata de luptă. Testamentul calatis comitiis îmbrăca forma unei legi votate de către comitia curiata . fie indirect prin senatusconsulte au mers mai departe pe drumul trasat de pretor lărgind cercul rudelor de sânge. Hanga. 427. principiul libertăţii de a testa s-a impus definitiv în dreptul roman. La origine numai agnaţiunea forma baza dreptului succesoral. Treptat prin acumulări cantitative se recunosc drepturi succesorale şi cognaţilor. 634. bonorum possessio unde cognati.. pag. Bucureşti. cit.Succesiunea legală reglementată de dreptul pretorian este desemnată prin termenul bonorum possessio487 posesiunea bunurilor succesorale. Cu timpul testamentul a suferit o interesantă evoluţie nu numai în ceea ce priveşte solemnităţile sale externe.101. Reg. dar şi în structura conţinutului. Definiţie Testamentul este un act formal prin care o persoană numită testator instituie în mod necesar unul sau mai mulţi succesori. Oancea. 1923. St.. pag 186. pag. ita ius esta). în scopul de a înlătura anumite inconveniente pe care această formă le prezenta. Drept privat roman. 1921. De orat. Drept privat roman. Dreptul succesoral ce reglementează succesiunea ab intestat este caracterizat prin permanenta luptă existentă între elementul vechi agnaţiunea şi elementul nou cognaţiunea luptă încununată de triumful celui din urmă. 490 Vl. pag.. I.493 Forme de testament. Paris. D. se pare că testamentul in procinctu a fost creat după testamentul calatis comitiis într-o epocă în care poporul pierduse calitatea de adevărat legiuitor în această materie. fie direct prin constituţii. 24. pag. P. 493 N. II. 487 488 59 . 117.. 494 Gaius 2. act prin care succesiunea prevăzută în lege putea fi modificată.Corodeanu. Tomulescu. 489 Vl. bonorum possessio unde vir et uxor. Evoluţie şi forme de testament La origine. Tomulesu. Op. bonorum possessio unde legitimi.. 1993. Reg.76. Bucureşti.102.55. 20. 359. testamentum per aes et libram.490 Testamentul îndeplinea şi alte roluri. 496 Cicero. respectiv: bonorum possessio unde liberi. Storia del diritto romano.. 1. pag. Paris. dar mai târziu a putut institui şi agnaţi mai îndepărtaţi şi chiar persoane străine de familia sa. Jacotă. testamentum in procinctu. Succesiunea testamentară §1. C. 240.496 Gaius spune că in procinctus este expeditus et armatus exercitus . pag. 5..488 Astfel s-a adoptat din iniţiativa acestora două senatusconsulte importante pentru dreptul succesoral roman de la acea vreme. el este totodată şi un continuator al cultului sacru. St. 2.492 Originea cuvântului testament rezultă din latinescul testari .495 Testamentul in procinctu a apărut după testamentul calatis comitiis. Drept roman. 320.. 495 Ulpian. 92. Testamentul a. cit. cum ar fi numirea unui tutore sau dezrobirea unui sclav491. dar în nici un caz testamentul roman nu a avut vreodată ca rol unic îngrijirea cultului privat.489 b. În vechiul drept roman au existat trei forme de testament. 1964. testatorul instituia ca succesori numai pe herezii săi.1. pag. §3. B. pag. 138. de unde se deduce că la început romanii priveau cu o anumită reticenţă testamentul. Revue historique de droit francais et etranger. Cel instituit ca succesor (herede) în dreptul roman nu e simplu dobânditor de bunuri. a desemna. cit.494 Este adevărat că în epoca celor XII Table. Oancea. până la saltul calitativ reprezentat de legislaţia lui Justinian prin care s-a abrogat dreptul succesoral ce avea ca fundament agnaţiunea. Molcuţ. Molcuţ. Revue historique du droit francais et etranger. Întrucât membrii unităţilor militare în faţa cărora se făcea testamentul aveau rolul de martori. şi anume : testamentum calatis comitiis. Succesiunea legală reglementată de dreptul imperial Împăraţii romani. V. cit. Biondi.11.

pag. nu se mai făcea prin mijlocul tablelor de ceară. 497 498 499 C. venditio numo uno. ca peceţile şi numele lor în subscriptio să fie puse in reliqua parte.132. precum şi felul în care să fie împărţite. Pentru ca testamentul să fie valabil. care era un executor testamentar sui generis.4.497 Cel care voia să facă un act de dispoziţie a bunurilor sale după moarte . 503 N.. Studio et documenta historice et iuris.Solazzi.Testamentul principi oblatum. spre deosebire de alte forme de testament.503 În timp. cinci la început. 367. pag 362. iar pactele de fiducie prin care urma să se transmită bunurile conform înţelegerii cu testatorul nu erau sancţionate în dreptul vechi. clar exprimată verbal faţă de martori. însă prezenta inconvenientul că emptor familiae. Studii sull'antica diritto romano dell'ereditae dei legati. O altă deosebire faţă de mancipatio familiae şi faţă de mancipaţiunea reală constă în aceea că de această dată vorbeşte şi testatorul.505 .apud acta conditium a fost recunoscut de o constituţie a lui Theodosiu şi Honoriu la 413 e.Testamentul trebuia să fie făcut cât mai simplu. 506 Ibidem. unde gradul de instrucţie era mai scăzut. 345.502 Dreptul imperial. pronunţate cu voce tare în prezenţa a şapte martori501 prin care face să se cunoască numele heredelui şi ultimile acte ale sale de voinţă. Astfel.Testamentul civil sub formă orală manifestă voinţa testatorului. 1969. Emptor familiae nu mai devine proprietar al bunurilor mancipate.Wlassac. Declaraţia testatorului se numeşte nuncupatio.Testamentul sub forma scrisă.Tomulescu. 105. I. dar de data aceasta mancipaţiunea era deturnată de la scopul ei deoarece nici unul din efectele sale reale nu se mai produceau. Roma. Totuşi strâns legate unul de altul. El era tot o aplicaţie a mancipaţiunii. La ţară. I Rendiconti Academie Viena. şi el declară în mod solemn cu ocazia mancipaţiunii că în baza însărcinării testatorului bunurile se află în paza lui deşi le-a cumpărat. cit. Storia de diritte romano. 1933. Testamentul surdo-muţilor era actul prin care aceştia trebuiau să-şi scrie singuri testamentul. 13-14. atât cât este scris. ci de un tabularius.nuncupatio. era scris şi apoi remis pentru păstrare în cancelaria imperială. . S. 366-367. devenea proprietar al bunurilor succesorale. 1947.14. Mai târziu apar noi forme de testament specifice acestei perioade după cum urmează: . 501 Inst. Bruxelles. pag.1. nu numai emptor familiae.testatorul .Testamentul olograf. fără ca ei să vadă conţinutul.Corodeanu. 2. V. 504 Ibidem. N. auzi sau vedea. apoi şapte. Op. Revue internationale des droit de l'antiquite. apar noi forme de testament. pag. Testamentul public este o declaraţie verbală făcută înaintea autorităţilor judecătoreşti sau municipale.22. pag. decât ca partaj de ascendent. făcut în condiţii deosebite când testatorul era în imposibilitate de a vorbi. 28.Testamentul nuncupativ.n.506 . ţinea locul formalităţilor făcute prin comitiile calate. per aes et libram publicum şi per aes et libram secretum. Alături de testamentul per aes et libram. despre care am vorbit mai sus. 502 D. 500 Arangio-Ruiz. trebuia scris nu de un martor. Gaius. era suficient ca la întocmirea testamentului să fie de faţă cinci martori. Aceasta se făcea printr-o vânzare fictivă imaginaria venditio. care. conţinutul acestuia trebuind să fie cunoscut şi de martori. 1948-1949. 366. 60 .500 Testamentul per aes et libram a prezentat trei faze evolutive după cum urmează: mancipatio familiae.să dispună de bunuri după indicaţiile lui498 încheind aşa numitele pacte fiduciare. în care se arăta numele succesorului. Napoli. Testamentul per aes et libram publicum se numea astfel deoarece numele moştenitorului era comunicat celor prezenţi care ştiau că vor fi moştenitori.504 . au apărut şi alte forme de testament. pag.Testamentul excepţional. pag. Testamentul per aes et libram reprezintă o aplicaţiune a mancipaţiunii fiduciare. recunoscut de Valentinian III..emptor familiae . Acesta era folosit de personalităţile de vază ale imperiului. Nuncupatio era partea principală a testamentului. Deci testamentul per aes et libram publicum cuprinde două acte distincte. O declaraţie în faţa poporului sub arme.499 Această formă de acte între vii era accesibilă şi plebeilor. Dreptul clasic. nu era nevoie să poarte o anumită dată.Testamentul public . în timpul lui Justinian a apărut testamentul orbilor. . ofiţer public al cetăţii.Testamentul pretorian consta într-un înscris care purta sigiliul a şapte martori în care găsim reminiscenţe ale testamentului per aes et libram. cit. ci se întocmea pe papirus şi pergament.10.transmitea prin mancipatio patrimoniul unei persoane numită emptor familiae. era actul ce se făcea sub forma unei declaraţii . astfel: .Corodeanu. Testamentul se putea prezenta martorilor înfăşurat sub forma unui sul. 505 Ibidem. după cum urmează: .. 366. însărcinând pe cumpărător . Acesta însă nu a trecut în legislaţia lui Justinian. mancipatio intervenind numai de formă. trebuia să fie scris în totalitate de testator. aceste două acte trebuiau să se îndeplinească uno contextu. în urma căreia se încheie un proces-verbal. adică achizitorul.St. Op. adică fără a fi întrerupte de nici un act străin testamentului.. Era forma de testament per aes et libram redusă la expresia cea mai simplă. 4. care continua să fie utilizat. respectiv mancipatio şi nuncupatio.

2. 21. 321. pentru care se cerea o capacitate specială... pentru totdeauna herede. §2. 6. cit.23. 512 C.117 511 C.229. A. 367-369. Testatorul poate numi un herede sau mai mulţi. împăratul Augustus stabileşte un impozit pe succesiune .1. Femeile. Op. Sunt exprimate în cele două principii ce guvernează materia succesiunii testamentare: Nemo pro parte testatus.15. 5. ea se făcea în fruntea testamentului. Op. Tipuri de instituiri. cit. precum şi capacitatea de a veni la succesiune în calitate de succesor sau legatar. Testamentul militar putea fi făcut oricum. Ch. N. în fruntea testamentului. G. Op. Reg. În secolul al VI-lea d. Un alieni iuris nu avea un patrimoniu..509 Instituirea trebuie să fie caput (scrisă de la început). cit. începând din epoca împăratului Constantin ele au încetat să mai fie obligatorii. Succesorul testamentar trebuie să aibă testamenti factio passiva în momentul întocmirii testamentului şi să o păstreze continuu din momentul deferirii moştenirii până la dobândire. 1954. pag.508 Testamenti factio pasiva constituia posibilitatea cuiva de a putea fi instituit într-un testament. El era valabil cât timp se găsea cineva sub arme sau un an după ce a fost liberat printr-o missi a horesta. 6.000 sestreţi erau scutiţi de acest impozit. §3. deschiderea testamentului era o operaţiune privată. 513 Inst. pag.vicessima hereditatum. Ulpian. Rivista internationale di diritto romanae antico. Vl. Ea era cerută şi pentru a fi numit herede.o dată herede.511 Întrucât numirea succesorului reprezenta temeiul existenţei juridice a actului. 2. pro parte intestatus decedere potest . de unde rezultă că în lipsa acestei dispoziţii. Capacitatea testamentară Testamenti factio desemnează capacitatea unei persoane de a-şi face testamentul sau de a fi martoră la întocmirea unui testament.513 . Pierd testamenti factio cei condamnaţi la exil sau la o deportare pe o insulă.512 Condiţiile de fond ale instituirii. cit.nimeni nu poate muri în parte cu testament şi în parte fără testament. 446. numai să poată fi aprobat.14. Instituirea moştenitorului trebuia făcută în termeni imperativi şi solemni510 (cu verbis latinis imperativis et directis). astfel încât Caesar şi apoi Traian le-au dat un caracter permanent. 24.E.. pedeapsă care atrage o media captis deminutio. Atunci când numeşte un herede. Vl. Unele rude apropiate şi cei care primeau sub 100. erau incapabile de a avea un testament. 510 Ulpian. Reg. Op. el are vocaţie la întreaga succesiune. Napoli. În acest caz distingem: testamenti factio active şi testamenti factio passiva. §4. Instituirea şi substituirea de moştenitori Condiţiile de formă ale instituirii. quoriam vinn et potestas testament ab heredis institutione incipit).507 Deci pentru a putea face un testament se cerea o capacitate specială.. 236. semper heres . pag. Hanga. pag. Deschiderea testamentului Până la începutul imperiului. Ei întrebuinţau formele dreptului peregrin.Pe parcurs s-au făcut derogări în favoarea militarilor. Peregrinii nu puteau face un testament cu formele romane.24. chiar în cazul în care i se indică numai o cotă parte.Giffard. Gaius. pag. Pentru ca cineva să poată face un testament.Semel heres. deoarece în vechiul drept roman calatis comitiis şi in procinctu nu le erau accesibile. 509 Gaius. trebuia să fie persoană sui iuris.. Dacă în dreptul clasic formele solemne ale instituirii erau încă respectate. 508 507 61 .15 (Ante heredis institutionem legari nom potest. 171. Gaius spunea că heredis institutio est caput et fundamentum toius testamenti. numită testamenti factio. aşa cum ordona şi poporul în testamenti calatis comitiis. Testamenti factio activa era rezervată numai cetăţenilor romani. Archi.23. în afară de vestale.Corodeanu. 2. Hanga. testamentul nu este valabil.5.

385 Ibidem. Teoria testamentului inoficios nu pleacă de la existenţa în trecut a proprietăţii familiale pentru a impune anumite reguli testatorului.heredes sui sau de a-i exhereda. 1. ci de la ideea că testatorul nu poate dezmoşteni fără motive întemeiate rudele sale. deoarece exista încă din vremea celor XII Table. Dacă heredes sui nu erau instituiţi sau desmoşteniţi .ceteri omnes exheredes sunto. Oancea. Ei nu erau herezi siliţi. sclavii liberaţi ar fi devenit cetăţeni romani şi nu li se mai aplica acelaşi testament. pag. Op. Dezmoştenirea neregulată Constituie primul caz şi cel mai vechi. O astfel de atitudine este contrară datoriei de a iubi rudele sale.de tabulis exhibendis. Heredes necesarii erau sclavii instituiţi prin testament. potrivit formulei .. cit. 62 .Corodeanu. Dacă testamentul se deschidea şi se primea succesiunea. care nu s-au aflat sub puterea lui pater familias. pag.Dacă testamentul se găsea în mâna unui terţ. aceasta revenindu-le de plin drept.. dădea ordine de a prezenta actul prin interdictul . Dacă pater familias dorea să dezmoştenească un fiu trebuia s-o facă în mod nominal conform formulei . testamentul era nul .. După moartea senatorului Silanianum. 28. Gaius. 13. D. la cererea oricărei persoane interesate. după cum urmează: Cretio este un mod de acceptare a succesiunii şi se realizează printr-o declaraţie făcută în faţa martorilor . Restricţii la libertatea de a testa Existau restricţii de ordin formal şi material sau real.Titius filius meus exheres esto.exheredatio potrivit anumitor norme.. datorie care se numeşte . §2.515 Restricţiile de ordin formal obligau testatorul de a institui pe suii săi . Acceptarea succesiunii Dobândirea succesiunii presupune o anumită atitudine subiectivă din partea succesorilor. aditio hereditatis se poate realiza în trei moduri.. 518 Ibidem. heredes extranei. În consecinţă. Succesiunea deferită contra testamentului Aceasta avea loc în două cazuri după cum urmează: dezmoştenirea neregulată sau omisiunea. Heredes sui et necesarii erau moştenitorii siliţi să vină la moştenire pentru că nu puteau repudia succesiunea. cit.518 §2. astfel că era necesară o acceptare a succesiunii din partea lor. era cea de-a treia categorie de moştenitori. Categorii de moştenitori ce pot dobândi o moştenire Au existat trei categorii de moştenitori după cum urmează: heredes sui et necesarii. §1. 514 515 N. La fel ca şi sui heredes et necesarii.142. Modurile de acceptare a moştenirii Potrivit dreptului civil.517 Fiicele şi nepoţii trebuiau să fie dezmoşteniţi în bloc. şi dezmoştenirea regulată sau testamentul inoficios. idee ce a luat naştere din condiţiile materiale de existenţă de la sfârşitul republicii. 517 E. 2. în funcţie de felul moştenirii care se deschide. Ch. magistratul. Acceptarea succesiunii din punct de vedere terminologic este desemnată prin aditio hereditatis.ruptum516 sau rectificat. Op. 386. pag. ei nu puteau repudia succesiunea.officium. 2. în anul 10 d. Dezmoştenirea regulată Al doilea caz al succesiunii deferită contra testamentului este constituit din testamentul inoficios. heredes necesarii. Heredes extranei sau voluntari.514 §5. 516 Inst. se opreşte deschiderea testamentului pentru a se putea descoperi vinovatul prin torturarea sclavilor. Molcuţ. §1. la baza acestei instituţii stă ideea de protecţie a rudelor agnatice şi cognatice. pr.

Paris. E. C.căsătoriţi dar fără copii. 520 521 S. §2.ius adcrescendi. Appleton. Efectul special. în sensul că dreptul celor ce au acceptat succesiunea se extinde automat asupra părţii neacceptate.existenţa capacităţii de a se obliga. repudierea succesiunii de către unul din ei avea ca efect acrescământul . Buzău. 115. Noţiune. Contribuţiuni la studiul dreptului roman. Moştenitorul va răspunde de toate datoriile lui decuius .Pro herede gestio este actul din care rezultă că heredele acceptă succesiunea. pag. Acesta constă în dobândirea proprietăţii mortis causa .520 Sancţiunea moştenirii §1. acest mod de acceptare a succesiunii s-a generalizat pe scară largă. contributa alla studia dell antico hereditas. Sancţiunea moştenirii conform dreptului civil Succesorul civil îşi valorifică dreptul de succesiune prin intermediul petiţiunii de hereditate hereditatis petitio521. Milano.Tomulescu. Cei din prima categorie nu puteau primi nimic din moştenire. Vl. Condiţiile acceptării Pentru a se face acceptarea succesiunii trebuiau îndeplinite următoarele condiţii: .519 §3. Nouvelle revue historique de droit francais et etranger.Este o 519 Gaius. 1928. 1965. 1937. Op. Gennaro. Acelaşi efect se producea şi în cazul repudierii succesiunii de către unul din succesorii ab intestat. Perozzi. Ch. A. Bardi.pentru cauză de moarte. sau orbi . . 37. 1948. 63 .pars caducaria. cit. pag. pag.adică necăsătoriţi. socotit din momentul deschiderii succesiunii).E. evoluţie Repudierea sau renunţarea la succesiune se putea face printr-o simplă manifestare de voinţă. dobândirea bunurilor în universalitatea lor. Napoli. Studi in onore di Solazzi. §4. cit. Usucapio pro herede. pag.pars nuptiaria. Acrescământul se produce de drept. Nuda voluntas este o declaraţie de acceptare expresă.ius capiendi. pag. partea persoanei care a renunţat la succesiune revenea celor care au acceptat-o. constituia condiţia prin care femeile între 2o şi 50 de ani. Op. 67 (s-au creat anumite procedee speciale pentru a-l determina pe succesor să se pronunţe într-un termen cât mai scurt. Efectele acceptării În urma acceptării se producea confusio .167-169. B. Întrucât prezintă avantaje multiple. Acţiunea va fi îndreptată de către succesor împotriva celui ce exercită o stăpânire de fapt asupra succesiunii. Aceste măsuri au rolul deci de a proteja herezii necesari de plata datoriilor defunctului a cărui moştenire este grevată de datorii.. constituia condiţia de incapacitate totală sau parţială de a dobândi o moştenire după cum cei instituiţi erau celibes ..Giffard. 560. Efectul general. Instituzioni di diritto romano. 342. pag. În acest sens fiii de familie sau sclavii nu puteau face o acceptare a succesiunii fără autorizaţia lui pater familias. . Justinian a creat beneficium inventarii . .. constituia o altă condiţie care consta în dreptul de a culege o moştenire. 476.beneficiul de inventar în conformitate cu care moştenitorul care va face inventarul bunurilor succesorale va răspunde faţă de creditorii defunctului numai în limitele activului succesoral. deşi nu se pronunţă expres în acest sens.St. Hanga. iar cei din a doua categorie nu primeau decât numai jumătate. Napoli. 2. Efectele repudierii În virtutea acrescământului. Repudierea succesiunii §1.defunctului chiar dacă acestea vor depăşi activul succesoral. 1939. dar nesolemnă. Acesta a fost creat de către împăratul Augustus prin lex Julia şi lex Papia Poppaea. Atunci când în acelaşi testament erau instituiţi mai mulţi succesori de acelaşi rang şi nu existau substituiţi.confuziunea dintre bunurile patrimoniale ale defunctului cu cele ale heredelui moştenitor. şi bărbaţii între 25 şi 60 de ani trebuiau să trăiască în regimul căsătoriei.

522 §2.523 La cererea reclamantului. Op.. 1912. 216. 523 522 64 . Legatul per damnationem constituia categoria de legat prin care testatorul obligă pe heredele testamentar să transmită legatarului proprietatea asupra unui lucru. 525 Gaius. 1. sancţiune Încă din epoca veche a dreptului roman s-a admis în mod general că testamentul comitial.interdict cu privire la bunurile succesorale. 1949. 2. 63. 4. §3. 4. §2. Gaius. 506. Op. Acesta era sancţionat ca şi legatul per damnationem prin acţiunea numită . 201. 200. categorii. întrebuinţând în acest sens o formulă solemnă. Op.trebuie să se găsească în testament imediat după instituirea de herede.trebuie făcut prin întrebuinţarea unor cuvinte solemne. 524 Inst.. Reg. Definiţie Legatul524 constituie o dispoziţie formulată în termeni imperativi şi solemni.528 Legatul sinendi modo529 . A. Giffard. care era în acelaşi timp şi legatar lua cu titlu de legat un bun din patrimoniul ce făcea obiectul moştenirii.Lenel. Instituzione di diritto romano. compusă atât din res corporales. cel mai vechi testament roman cunoştea în cadrul său cele două forme vechi de legat. 3. 506. dispoziţie care grevează asupra heredelui testamentar525.144. Dacă în cazul legatului per damnationem heredele este obligat a îndeplini o prestaţie în beneficiul legatarului. respectiv . pretorul îi acordă o bonorum possessio (calitatea de succesor pretorian). Arangio-Ruiz. Mellanger. cât şi din res incorporales.să fie cuprins în principiu într-un testament. Evoluţie. având drept scop întreaga succesiune. 2.. Condiţii de formă Legatul trebuia să îndeplinească următoarele condiţii din acest punct de vedere: . . respectiv actio rei vindicatio. Succesorul pretorian va intra în posesia bunurilor succesorale numai în momentul în care pretorul va fi eliberat interdictul quorum bonorum . 2. Ulpian. pag. 4. O. Ea are un caracter universal. în acest caz heredele testamentar nu este obligat să facă ceva. Gaius. fără a verifica dacă întruneşte condiţiile cerute pentru recunoaşterea acestei calităţi. Inst. cit. Condiţii de formă şi de fond a. Giffard.. Napoli. Inst. Legatul per praeceptionem530 . constituie categoria de legat care creează heredelui testamentar obligaţia de a nu-l împiedica pe legatar să intre în stăpânirea unui bun ce face obiectul legatului. 151 529 Gaius. 4.actio familiae herciscunde. ci să nu împiedice executarea legatului. Girard. prin care testatorul dispune cu intenţia de a gratifica o persoană numită legatar. E. el dispunea în baza legatului de sancţiunea dreptului de proprietate.. constituie categoria de legat prin care unul din herezii testamentari.3. de anumite bunuri individual determinate. cit. pag. recunoaşterea calităţii de succesor pretorian nu are ca efect punerea reclamantului în posesia bunurilor succesorale. II.cu titlu de permisiune.actio ex testamento. E. 563. 144. 24. respectiv legatarul primea direct de la testator lucrul legat.133. 2. În epoca dreptului clasic pe lângă cele două categorii de legat au mai apărut două după cum urmează: legatum sinendi modo şi legatum per praeceptionem. 20. D Oancea. 526 Gaius. 4. Datorită faptului că beneficiarul legatului. Acesta era sancţionat printr-o acţiune binecunoscută privind situaţia celor care se aflau în stare de indiviziune. Legatele §1. 530 Gaius. Pe de altă parte.527 Legatul per vindicationem constituia categoria de legat prin care testatorul transfera direct legatarului proprietatea bunului pe care dorea să-l transmită. Acesta era sancţionat printr-o acţiune numită .actio ex testamento. 15.. respectiv legatum per vindicationem526 şi legatum per damnationem.. 527 Gaius. . Sancţiunea moştenirii conform dreptului pretorian Succesiunea pretoriană este sancţionată prin interdictul quorum bonorum. A. 2. 528 E. Molcuţ.acţiune generală.15. 4. cit. pag. pag.prin luare de mai înainte. pag. 209.

b. Condiţii de fond531 Legatul trebuia să îndeplinească următoarele condiţii din acest punct de vedere: - poate fi legatar numai cel care are capacitatea532 necesară pentru a primi legatul; - numai heredele testamentar poate fi în principiu grevat cu un legat. Libertatea de a dispune prin legat a testatorilor era fără restricţii în conformitate cu Legea celor XII Table, şi funcţia legatului nu constituia decât o consecinţă a rolului pe care îl avea testamentul. Fideicomisele §1. Definiţie Fideicomisul constituie actul de ultimă voinţă, prin care o anumită persoană - disponent, roagă pe o altă persoană fiduciar, să transmită cuiva - fideicomisar un anumit lucru individual determinat sau chiar o parte din moştenire.533 §2. Sancţiune O perioadă îndelungată fideicomisul nu a avut sancţiune juridică, iar îndeplinirea sa rămânea la bunul plac al persoanei grevate cu executarea acestuia. De aici vine şi termenul de fideicomisum - adică ceea ce s-a încredinţat bunei credinţe a cuiva. Deci după cum reiese din evoluţia fideicomisului aceasta nu era sancţionat juridic ci numai moral, iar jurământul atrăgea pe de o parte sancţiunea cenzorului, iar pe de alta o sancţiune religioasă ce consta în mânia zeilor faţă de cel ce a jurat strâmb. III. TEME DE EVALUARE 1. Care este definiţia acceptării şi repudierii succesiunii? 2. Care este definiţia legatului şi a fideicomisului. TEMA NR. 9 OBLIGAŢII I.OBIECTIVE Prezentarea noţiunilor generale ale obligaţiilor, definirea acestora şi prezentarea elementelor acestora. II.CONŢINUTUL TEMEI Caracterizare generală a obligaţiilor §1. Origine şi evoluţie Obligaţia, ca instituţie de drept, apare odată cu apariţia proprietăţii private şi a claselor sociale. În condiţiile unei reduse productivităţi a muncii şi a nesiguranţei pricinuite de războaie, categoria de oameni săraci era nevoită adesea să se împrumute de la cei bogaţi, neputând restitui împrumutul. În concepţia primitivă romană obligaţia ius in personam este concepută, după chipul şi asemănarea dreptului de proprietate ius in rei adică a dreptului real.534 Aceleaşi prerogative sunt acordate ambilor titulari: proprietarul şi debitorul. Ameninţat în însăşi existenţa sa, debitorul apare ca un obiect al dreptului de proprietate, iar ideea de legătură ob - ligatio se reduce la o adevărată legătură materială, la înlănţuirea debitorului şi nu la una juridică, abstractă. Această confuzie era făcută de mulţi autori, şi asta pentru că la origine exista o confuzie permanentă între proprietate şi obligaţie, ipoteză admisibilă, dacă ne aducem aminte de confuzia semnalată la romanii din primele secole, între drepturile de familie şi drepturile patrimoniale, între patria potestas şi dominium. Există însă o diferenţă între drepturile reale şi drepturile personale, sau mai exact drepturile de creanţă. În principiu, dreptul real, presupune cu toate restricţiile admise, stăpânirea asupra unui lucru. Ideea fundamentală a dreptului de creanţă nu e deloc aceeaşi. În virtutea unui asemenea drept, o persoană e obligată faţă de alta să facă sau să nu facă ceva. Încă de la început, rezultă, prin urmare, o deosebire vădită între cele două categorii de drepturi. Totuşi, distincţia dintre drepturile reale şi cele de creanţe ce ni se par astăzi atât de fireşti, nu a fost admisă nici imediat, nici în mod uniform de către popoarele vechi.
E. Molcuţ, D Oancea, Op. cit., pag. 151. Gaius, 2. 245. 533 Vl. Hanga, Op. cit., pag. 341; Ulpian, Reg., 24. 25; 534 V. Hanga, Drept privat roman, Bucureşti, 1971, pag. 262.
531 532

65

Noţiunea de drept de creanţă, de obligaţie, este foarte imprecisă în societăţile primitive, contrar celor ce se observă pentru drepturile reale sau cel puţin pentru dreptul real prin excelenţă, dreptul de proprietate. §2. Definiţie Intr-un text conservat în Digeste,535 juristconsultul Paul dă următoarea definiţie obligaţiei: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostrum faciat sed ut alium nobis abstringat ad dandum aliquit ver faciendum vel prestandum - adică natura obligaţiei nu constă în faptul că un lucru devine al nostru sau ne este construită o servitute, ci în faptul că cineva este constrâns a ne transmite proprietatea unui lucru, a face ceva sau a îndeplini o prestaţiune. A doua definiţie datorată Institutelor lui Justinian, se apropie mai mult de accepţiunea modernă: Obligatio est iuris vinculum quo necesitate ad- stringimur alicuius solvendae rei secundm nostrae civitatis jura536adică obligaţia este o legătură de drept, prin care suntem siliţi a plăti ceva conform dreptului cetăţii noastre. §3. Elementele obligaţiei537 La toti autorii care au cercetat originea şi evoluţia obligaţiei, clasificarea elementelor obligaţiei se face în funcţie de modul de analiză al definiţiilor obligaţiei şi al izvoarelor acestora, apărând anumite clasificări care în final cuprind aceleaşi elemente: creditor, debitor, obiectul şi constrângerea. Creditorul constituie o persoană care poate constrânge pe cel de-al doilea, pe debitor, să-şi plătească prestaţia la care este îndatorat. Analizând definiţia creditorului rezultă că este subiectul activ, căci are dreptul să pretindă o plată538. Debitorul constituie o persoană care urmează să facă o plată, la nevoie chiar prin constrângere. §4. Tipuri de obligaţii Clasificarea după izvoare. Prin noţiunea de izvor al obligaţiei se înţelege un act juridic sau un fapt care dă naştere unei obligaţii. Noţiunea de obligaţie s-a format încă în epoca foarte veche a dreptului roman, iar originea ei se confundă cu însăşi originea contractului, în care trebuie să vedem cel mai vechi izvor de obligaţii. Deşi în primul contract roman înţelegerea dintre garant şi păgubaş era îmbrăcată în forma jurământului religios, el a apărut în legătură cu comiterea unui delict. În întreaga epocă veche şi chiar la începutul epocii clasice, delictul nu a fost văzut ca izvor de obligaţii, ci numai ca fapt ilicit, ce dădea naştere obligaţiei legale de a compune plata unei sume de bani în locul dreptului de răzbunare al victimei. Astfel apare clasificarea bipartită,539 formată din contracte şi delicte care a fost considerată chiar de Justinian, cea mai importantă. Cu toate acestea, s-a dovedit necorespunzătoare, astfel încât a apărut o nouă clasificare. Clasificarea tripartită,540 era cea în care apar contractele, delictele şi diferite tipuri de izvoare ale obligaţiei - variae causarum figurae, ca rudenia, vecinătatea sau detenţiunea. Clasificarea quadripartită,541 apare în legislaţia lui Justinian, ea prezentând un caracter sistematic mai pronunţat, în sensul că oferă elemente mai sigure, deşi nu în toate cazurile, pentru încadrarea actelor sau faptelor juridice în anumite categorii de izvoare. Pe de altă parte, această clasificare nu conţine unele izvoare. În această clasificare apar obligaţiile contractuale, delictuale, quasicontractuale şi quasidelictuale.542 Obligaţiile contractuale. Se numesc astfel întrucât izvorăsc din contracte. Noţiunea de contract a cunoscut în dreptul roman un îndelungat proces de evoluţie. Dacă la origine contractul sub forma stipulaţiunii apare ca o convenţie îmbrăcată în forme solemne, prevăzute de lege şi făcute în conformitate cu aceasta, care dădea naştere la consecinţe juridice, în dreptul clasic apar la polul opus contractele consensuale, care se formează prin simpla manifestare de voinţă. Contractele se clasifică în baza a trei criterii, respectiv după sancţiune, după efecte şi după modul de formare. După sancţiune, contractele sunt următoarele după cum urmează: - de drept strict, adică contracte sancţionate prin acţiuni de drept strict; - de bună credinţă, adică contracte sancţionate prin acţiuni de bună credinţă. După efecte contractele sunt următoarele după cum urmează: - unilaterale, adică contracte ce creează obligaţii în sarcina unei singure persoane; - bilaterale sau sinalagmatice, adică contracte ce dau naştere unor obligaţii în sarcina ambelor părţi. După modul de formare, contractele sunt următoarele după cum urmează:
535 536

Digeste, 44. 7. 3. pr. Inst., 3. 13. pr. 537 E. Molcuţ, D Oancea, Op. cit., pag. 160. 538 A. E. Giffard, Droit romain et ancien droit francais (obligationes), Paris, 1976. 539 Gaius, 3. 38. 540 D. 44. 7. 4. 541 C. St. Tomulescu, op. cit., pag. 230; Inst., 3. 13. 2. 542 Ibidem.

66

- solemne, adică contracte ce sunt guvernate de principiile interpretării literale, al unilateralităţii, al oralităţii. Pentru naşterea acestor contracte este nevoie de întrebuinţarea unor forme. Romanii au cunoscut următoarele contracte solemne: ius iurandum liberti, sponsio religiosa, stipulatio, dotis dictio, nexum, litteris. §5. Tipuri speciale de obligaţii a. Modalităţile obligaţiilor. Obligaţiile cu termen şi sub condiţie Modalităţile sunt modificări pe care le suferă obligaţiile în existenţa, executarea sau obiectul lor, datorită voinţei părţilor. Ele constituie elemente accidentale,543 neesenţiale ale unui contract. Numărul modalităţilor de care un contract poate fi afectat este aproape infinit. Principalele modalităţi sunt după cum urmează: termenul, condiţia,544 accesio şi modus. Termenul - dies545 constituie un eveniment viitor şi sigur de care depinde exigibilitatea sau extinctibilitatea unei obligaţii. Faptul că obligaţia există, se dovedeşte prin aceea că debitorul poate plăti înainte de scadenţă şi dacă ar dori să ceară plata înapoi, acest lucru i se refuză, deoarece a plătit ceea ce era obligat să plătească. În concluzie, el nu dispune de o condictio in debiti. Aceasta rezultă din faptul că o datorie cu termen nu poate fi stinsă prin acceptilatio. Ori în cazul în care obligaţia nu ar avea o existenţă juridică, stingerea prin acceptilatio ar fi exclusă. O altă consecinţă a faptului că obligaţia este neexigibilă până la îndeplinirea termenului, o constituie faptul că creditorul nu va putea acţiona înainte de termen pe debitor, deoarece ar comite o plus petito tempore, dar el o poate face abia în momentul scadenţei, când dreptul devine exigibil, iar creditorul poate urmări pe debitor, chiar de a doua zi. - termenul extinctiv - dies ad quam este termenul la îndeplinirea căruia obligaţia devine extinctivă, se stinge. Până la îndeplinirea termenului, obligaţia a produs toate efectele obişnuite ale unei obligaţii pure şi simple. Inserarea unui asemenea termen în dreptul roman a fost în principiu admisă dar mult mai târziu şi numai în contractele de bună credinţă. Condiţia - condicio546 este un eveniment viitor şi nesigur (incert) de care depinde naşterea sau stingerea unei obligaţiuni.547 Ea trebuia să îndeplinească anumite trăsături caracteristice după cum urmează: - să fie posibilă şi licită. Caracterul licit al condiţiei constă în faptul că ea trebuie să fie permisă de lege. - să fie un eveniment viitor;548 - să fie un eveniment nesigur.549 Într-adevăr, condiţia imposibilă negativă, transformă obligaţia în pură şi simplă. Condiţia necesară constituie în realitate un termen, iar condiţiunea imposibilă împiedică obligaţiunea de a se naşte. Din faptul că obligaţia are un început de existenţă din momentul încheierii ei decurg anumite consecinţe: 1) Creditorul unei astfel de obligaţii are speranţa că va fi plătit - spes debitum iri,550 speranţă pendinte de îndeplinirea condiţiei deoarece debitorul este definitiv angajat. Totodată, obligaţia contractuală, supusă unei condiţii suspensive are un caracter transmisibil, adică ea trece după moartea debitorului pe capul moştenitorului, ceea ce dovedeşte că ea reprezintă o valoare activă în patrimoniul creditorului sub rezerva că se va realiza, se va îndeplini. 2) Capacitatea părţilor se apreciază în momentul încheierii contractului. 3) Debitorul este obligat să respecte contractul. Dacă de exemplu debitorul pune o piedică la îndeplinirea condiţiei, aceasta se socoteşte îndeplinită, cu alte cuvinte condiţia neîndeplinită din vina debitorului se consideră ca realizată. 4) Creditorul unei obligaţii supuse condiţiei poate lua măsuri de conservare a creanţei, deoarece creanţa este un element activ al patrimoniului. Aşa spre exemplu, creditorul poate cere o separaţie de patrimonii.551 5) În sfârşit, mai trebuie remarcat că o creanţă supusă unei condiţii poate fi garantată printr-un gaj, ipotecă etc. şi poate fi stinsă prin acceptilatio.

C. St. Tomulescu, Op. cit., pag.238; E. Molcuţ, D. Oancea, op. cit., pag. 169-170. Ibidem. 545 Ibidem. 546 C. St. Tomulescu, Op. cit., pag.238; E. Molcuţ, D. Oancea, op. cit., pag. 169-170 547 Ibidem. 548 Ibidem. 549 Ibidem. 550 Ibidem. 551 Ibidem.
543 544

67

Tomulescu. Obligaţia de a face este în general indivizibilă (a construi o casă. De exemplu un sclav pentru că este un lucru determinant. b. pe când cea de a doua . afectează naşterea obligaţiei. datorită solidarităţii. obligaţia de a constitui o servitute predială la fel. deşi lucrul este susceptibil de diviziune materială. c. situaţie studiată la materia obligaţiilor indivizibile. pag.558 §1.. uzufructul. Efectul normal al obligaţiilor559 Efectul normal constă în actul debitorului de a executa obligaţia asumată prin contract. servituţiile prediale.557 Efectele obligaţiilor Obligaţiile în sensul de drepturi personale sau de creanţă. Hanga. Obligaţia este indivizibilă atunci când obiectul prestaţiei nu este susceptibil de a fi fracţionat în prestaţiuni parţiale omogene şi care să corespundă cu prestaţia totală. Sunt cazuri însă când regula diviziunii de plin drept nu se aplică datorită indivizibilităţii materiale a lucrului datorat. Jacotă. individual determinat diviziunea nu poate avea loc din punct de vedere fizic. St. deoarece în aceste cazuri. Op.. Tomulescu. St. consimţământul. V. Op.555 Elementele esenţiale constituie acelea care dau o identitate proprie contractului prezentându-l ca pe o instituţie juridică de sine stătătoare. 554 Ibidem. Ibidem. M. 552 553 68 . cu singura deosebire că prima este o modalitate care afectează însuşi contractul. stinge obligaţia. anume creditorul căruia îi corespunde dreptul subiectiv corespunzător. Elementele contractului Contractul constituie actul juridic ce are la bază acordul de voinţă al părţilor cu privire la naşterea. execuţia nu ar putea avea loc în mod util. pag.. Obligaţii divizibile şi indivizibile552 O obligaţie este divizibilă sau indivizibilă după cum obiectul ei este sau nu susceptibil de o prestaţiune parţială. În cazul obligaţiunilor care au ca obiect un lucru cert. Oancea. §6. 558 C.Condiţia rezolutorie ca şi condiţia suspensivă este un eveniment viitor şi incert. nu poate face obiectul unei diviziuni. produc două efecte. pentru ca creditorul să-şi poată valorifica drepturile sale de creanţă. Proprietatea. Obligaţia este divizibilă553 atunci când obiectul prestaţiei este susceptibil de a fi fracţionat în prestaţiuni parţiale. Molcuţ. Nimic nu se opune însă ca într-o obligaţie să existe mai mulţi subiecţi pasivi şi mai mulţi subiecţi activi. Obligaţii solidare554 În mod normal o obligaţie are doi subiecţi: un subiect pasiv care este debitorul obligat să execute prestaţia şi un subiect activ. pag. Se poate totodată ca regula diviziunii de plin drept să nu se aplice.556 Acestea sunt în număr de trei după cum urmează: obiectul.236 şi 238. pag. dacă mai întâi nu se produce efectul normal. cit. 555 C. 240. Vl. care corespund cu prestaţia totală. D. 556 E. 559 Ibidem. 166. modificarea sau stingerea unui raport juridic obligaţional. Într-un raport obligaţional poate exista o pluralitate de debitori sau de creditori în momentul formării contractului. 371. Op. respectiv un efect normal pe de-o parte. de exemplu). cit. cit. 557 Ibidem. capacitatea. sau un efect accidental pe de alta. decât pentru întreg. omogene. sau posterior când de exemplu debitorul sau creditorul a murit lăsând mai mulţi moştenitori. cit.condicio a qua. dreptul de uz sunt drepturi reale indivizibile. Orice contract cuprinde două categorii de elemente după cum urmează: elemente esenţiale şi elemente accidentale. Op. habitaţia sunt drepturi reale divizibile.

erau socotite drepturi limitate între două persoane determinate de la începutul raportului juridic obligaţional. orice altă persoană va fi un terţ. Tomulescu. neque prodesse potest561 . creditorul obţinând o sentinţă de condamnare contra debitorului. Oancea. Op. 563 C. In procedură obiectul obligaţiunii nu corespunde obiectului executării fiindcă condamnarea era pecuniară. 2. în ceea ce priveşte drepturile de creanţă. Oancea. a.. cit. Daunele interese sunt de două feluri după cum urmează: daune interese judecătoreşti şi daune interese convenţionale. 6. cit.principiul nulităţii stipulaţiunii pentru altul. 50. 172. C. Potrivit acestui principiu contractul poate să producă efecte numai între părţile contractante . 19. Efectul accidental al obligaţiilor563 Efectul accidental al obligaţiunilor constă în dreptul creditorului de a obţine daune-interese564 atunci când obligaţia nu este executată sau este executată cu întârziere.. Obiectul executării. Daune interese convenţionale. numai faţă de acestea se produc efecte juridice. Op. 567 Ibidem. D.186. cit. Principiul relativităţii efectelor contractului este exprimat prin următorul adagiu: res inter alios acta aliis neque nocere.567 Daunele interese judecătoreşti.569 Acestea constituie mijlocul prin care chiar părţile puteau face evaluarea pagubelor suportate de către creditor din cauza neexecutării obligaţiilor care îi reveneau debitorului. Molcuţ. 568 Ibidem. 17. 69 . pag.. pag. Acest principiu general îşi găseşte aplicaţia în alte trei principii secundare. Dacă drepturile reale sunt considerate prin natura lor transmisibile. 4. graţie unei stipulatio poene stipulaţie de pedeapsă. Molcuţ. Principiul relativităţii efectelor contractelor560 Se aplică în situaţia când un pater familias a luat parte la un contract.. cit. Acestea sunt de două feluri după cu urmează: judecătoreşti şi convenţionale. ci şi de câştigul de care a fost privat. Există însă şi o categorie de obligaţiuni.568 Judecătorul pentru a evalua paguba suferită de reclamant. şi de aceea contractele nu produc efecte faţă de acesta. o lucrare sau o faptă delictuală.3. 562 E.Modul de executare. 570 E. 560 561 Inst. §3. sentinţă care este executată. şi în consecinţă nu puteau fi transmise. 569 E. 566 Ibidem. Obligaţiunea este executată potrivit principiilor din procedura civilă.principiul nereprezentării în actele juridice. Op. Sancţiunea neexecutării obligaţilor565 Partea care nu îşi executa obligaţia ce îi revenea şi nu se găsea în nici una din situaţiile care o scuteau de răspundere. se făcea evaluarea în bani potrivit principiului condamnării pecuniare. În principiu contractul produce efecte numai între părţi. Oancea. Op. respectiv cele naturale care nu sunt sancţionate printr-o acţiune. pag. Molcuţ.contractul încheiat între unii nu vatămă şi nici nu profită altora. 14. are în vedere anumite reguli din care principala este cea după care acesta trebuie să ţină seama nu numai de paguba reală suferită de reclamant. 246. D. . Transferul obligaţiilor570 Se ştie că în concepţia veche a romanilor. 564 Ibidem. D. pag.principiul nulităţii promisiunii pentru altul.. obligaţia fiind un raport juridic încheiat între două persoane creditor şi debitor. 19.566 Atunci când obiectul obligaţiunii era un lucru oarecare ca de exemplu un sclav. .249. Locul executării. subordonate faţă de primul. adică de sărăcirea patrimoniului creditorului.562 şi anume: . §2. St. . iar în lipsa acestei prevederi locul este cel unde creditorul poate intenta acţiunea.205. pag. D. 6. 565 Ibidem. şi ca atare este inadmisibil transferul de obligaţii. Obligaţia poate fi executată la locul prevăzut prin contract. trebuia să plătească despăgubiri numite daune interese.

novaţiunea. St. adică un lucru individual determinat. Op. pag. 576 Ibidem. St. cit. sau creditorul moşteneşte pe debitorul său. 577 Ibidem.577 §2. Imposibilitatea de executare578 Obligaţiunea se stinge când executarea ei a devenit imposibilă. D..571 Transmiterea sau transferul de obligaţii se numeşte cesiune şi este de două feluri după cum urmează: cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie. deci elementul determinat este voinţa acestora materializată în diferite fapte şi acte juridice. b. Modurile nevoluntare de stingere ale obligaţiilor a. de pildă sclavul Stichus. D. obligaţiunea a fost considerată ca o legătură strict personală. Tomulescu. Biondi.202 580 D. pag. 46. remiterea de datorie. op. cit. obligaţiunea se stinge. Oancea. pag. Florenţa. Studii in onore di Ugo Enrico Paoli. Confuziunea579 Confuziunea . pag.Netransmisibilitatea obligaţiilor între vii corespunde concepţiei primitive conform căreia obligaţia constituie o legătură cu totul specială. 573 Ibidem. Obligaţiunile erau deci intransmisibile. pag. darea în plată. 70 . ceea ce se poate întâmpla numai când obiectul obligaţiunii este un lucru cert. creanţa stingându-se odată cu moartea creditorului şi datoria odată cu moartea debitorului. 258. 579 E. Molcuţ.580 c. 575 C.. atât de strânsă încât nu poate fi modificată. Pieirea lucrului poate să fie fizică atunci când sclavul care a fost datorat a murit.97. Molcuţ. Modurile voluntare de stingere a obligaţiunilor sunt următoarele: plata. Prin pieirea lucrului. cit. 41. Modurile voluntare de stingere a obligaţiilor Sunt acele moduri576 caracterizate prin faptul că obligaţia se stinge prin voinţa părţilor. La origine. pag. 1955. 574 B.. §1. 206.. 578 E. sau poate fi juridică atunci când de pildă sclavul datorat a fost dezrobit. respectiv prin novaţiunea prin schimbare de debitor şi mandatul judiciar îndeplinit prin procuratio in rem suam. 1. după cum urmează: moduri voluntare şi moduri nevoluntare. Op. Ibidem. Moartea581 Moartea constituie un mod nevoluntar de stingere a obligaţiilor la baza căruia stă principiul netransmisibilităţii obligaţiunilor. Cesiunea de datorie. compensaţiunea.572 Cesiunea de creanţă573 este convenţia prin care un creditor cedează unui terţ dreptul de creanţă pe care îl are contra unui debitor. De exemplu când debitorul moşteneşte pe creditorul său. Dacă lucrul individual determinat a pierit. Op. Tomulescu.202. Oancea. Stingerea obligaţiilor575 Obligaţiile în dreptul roman se sting prin două moduri. 250. cit. deviate de la scopul lor iniţial. Garanţiile în dreptul roman 571 572 Ibidem. pr 581 C. debitorul este liberat afară de cazul când a întârziat nemotivat să plătească sau lucrul a pierit prin dolul sau culpa lui.574 Ca şi cesiunea de creanţă se realizează prin mijloace juridice indirecte.confusio constituie modul nevoluntar de stingere a obligaţiilor ce constă în întrunirea asupra aceleiaşi persoane a calităţii de creditor şi debitor.

pag. 582 583 71 .584 fidepromissio. Fiducia587 Fiducia cum creditore este un contract încheiat între creditor şi debitor prin care creditorul se obligă să retransmită debitorului proprietatea lucrului transmisă lui cu titlu de garanţie prin mancipatio sau prin iure cessio. d.Garanţiile constituie acele mijloace juridice care au drept scop să pună la adăpost pe creditor de consecinţele insolvabilităţii debitorului. Ele sunt următoarele după cum urmează: pactul de constitut. 590 Ibidem. mandatum pecuniae credendae. c. 588 Ibidem. Molcuţ. Ibidem. Garanţii personale formale Garanţiile personale constituie acele procedee juridice prin care debitorului principal i se alătură unul sau mai mulţi debitori accesori numiţi garanţi.. pentru a realiza garanţia personală s-au folosit de contractul verbal. 589 Ibidem. 221. Op. valorificându-şi astfel creanţa. 220. Molcuţ. 210. 117. Garanţii personale582 a. 217. receptum argentariorum. §1. Era mijlocul prin care debitorul îşi poate vedea lucrul înapoi în cazul când plătea datoria. b. fără a avea un interes. pag. 587 Ibidem. Oancea. D.. 584 Gaius. cit. Deci se înlăturau inconvenientele fiduciei în sensul că debitorul rămânea proprietarul lucrului. Garanţii personale neformale585 Garanţiile personale neformale constituie acele mijloace de garantare a unor obligaţii care nu necesitau moduri formale în acest sens.230. Garanţiile din materia obligaţiilor nu trebuie confundate cu garanţiile personale ce intervin în materie procedurală. creditorul ipotecar are dreptul de a intra în posesia lucrului şi de a-l vinde.586 a. 586 Ibidem. Acest contract însoţea modurile solemne de transmitere a proprietăţii. servea garantarea plăţii datoriei la scadenţă. Garanţiile cele mai vechi sunt garanţiile personale şi prezentau un caracter formalist. Intercesiunea este de două feluri după cum urmează: intercesiunea cumulativă şi intercesiunea privativă591. 585 E. şi numai dacă acesta nu plăteşte la scadenţă. pag. E. Oancea. Op. Creditorii. cit. pag. Romanii la început. Intercesiunea590 Intercesiunea constituie garanţia reală care se realizează cu ajutorul actului prin care o persoană ia asupra sa datoriile altei persoane. Ipoteca589 Ipoteca constituia garanţia reală prin care se lasă lucrul în posesia debitorului. Instituţia garanţiilor a fost creată în interesul creditorilor pentru a avea siguranţa că îşi vor valorifica drepturile de creanţă la scadenţă. Acestea sunt de două feluri după cum urmează: garanţii personale şi garanţii reale. 3. fideiussio. pag. Gajul588 Gajul este garanţia reală care constă în remiterea posesiunii unui lucru de către debitor creditorului său în momentul încheierii contractului de gaj. de unde şi denumirea de garanţii personale formale. b. în scopul de a fi ocrotiţi de o insolvabilitate eventuală a debitorilor au întrebuinţat trei forme verbale583 distincte după cum urmează: sponsio. deci avea un caracter provizoriu. D.

593 Acesta nu era la început văzut ca izvor de obligaţie legală de a compune. D. 249.10. Molcuţ. CONŢINUTUL TEMEI Caracterizare generală a izvoarelor obligaţiilor Conceptul de obligaţie s-a format încă din epoca foarte veche a dreptului roman. 591 592 593 Ibidem.599 a..Oancea. Contractele în dreptul roman §1. 600 Gaius. 597 E. cit. 14. 3.600 Obligaţiunea cea mai veche este aceea născută dintr-un contract. II. Enumeraţi şi definiţi următoarele garanţii reale: fiducia. a cuvintelor sacre constituite în formule verbale..239. D. Nexum bei Cicero. TEME DE EVALUARE 1. Molcuţ. iar originea ei se confundă cu originea contractului ca fiind cel mai vechi izvor de obligaţii. 598 Ibidem. 70. cit. 3.A. Op. prezenţa obligatorie a martorilor595. pag. Acest formalism596 era propriu epocii foarte vechi şi vechi. 596 D. pag. Op. descrierea noţiunii de contract. anume din acordul de voinţă dintre garant şi păgubaş. Intercesiunea privativă constituie situaţia când actul îmbracă forma novaţiunii.597 forma verbală. ba mai mult ele au putut fi preluate ulterior de alte sisteme de drept specifice formaţiunilor sociale existente după cea sclavagistă romană până în prezent. Oancea. 92. Tomulescu. pag. Enumeraţi-le şi definiţi-le. pag. Oancea. cit.598 forma autentică. Op. au nevoie ca acordul de voinţă al părţilor să fie îmbrăcat într-o anumită formă. III. In vechiul drept roman pentru ca un act oarecare să producă efecte juridice trebuia îmbrăcat în anumite forme. Droit romain et ancien droit francais..233.Intercesiunea cumulativă constituie situaţia când actul îmbracă forma unei garanţii. adică contractele care pentru a lua naştere.594 Din punct de vedere tehnic contractele au putut fi adaptate foarte bine realităţilor şi cerinţelor economice perioadelor succesive din istoria dreptului roman. pag. 594 Ibidem. În dreptul roman se cunosc patru forme ce aveau scopul de a îmbrăca acordul de voinţă într-o haină obligatorie: forma religioasă. Villers. 599 Ibidem. St. Contractele formale Contractele constituie cel mai vechi izvor de obligaţii. toate acestea determinate de concepţia primitivă de viaţă dar şi de condiţiile materiale de existenţă corespunzătoare acestei concepţii. 595 C. pag. 72 . Care sunt formele voluntare şi nevoluntare de stingere a obligaţiilor. şi forma scrisă. etc. 238. ce a apărut în contextul comiterii unui delict.OBIECTIVE Caracterizarea generală a izvoarelor obligaţiilor. pag. clasificarea contractelor. 3. apelându-se în acest sens la folosirea gesturilor rituale. Sponsio religiosa. D. 2. Care sunt garanţiile personale formale. 1.. Cele mai vechi sunt contractele formale sau solemne. R.592 Primul contract roman a constat în înţelegerea dintre garant şi păgubaş. adică de a plăti o sumă de bani în locul dreptului de răzbunare a păgubaşului. E. gajul şi ipoteca. II. Giffard. 1976. Napoli. îmbrăcând forma jurământului religios. 1966. care era îmbrăcat într-o formă religioasă. religia fiind cel mai vechi instrument la care s-a recurs pentru a pune un om sub independenţa unui alt om. Enumeraţi-le şi definiţi-le. Molcuţ. E. 233. TEMA NR. 10 IZVOARELE OBLIGAŢIILOR I. 2. Contractele în formă religioasă Contractele în formă religioasă au fost două după cum urmează: sponsio religiosa şi jusiuranum liberti. pag. E. 231.

O astfel de convenţie pentru ca să producă efecte juridice.Jusiurandum liberti601 constituia jurământul dezrobitului. neputând plăti la scadenţă datoria luată sub forma unui sponsio (stipulatio). pag.88. 24. o singură convenţie a devenit contract prin forma autentică: nexum605 sau contractul de aservire. Stipulaţiunea este o formă generală pe care o poate îmbrăca orice convenţie. Dominus putea să-şi asigure exploatarea sclavului după dezrobire în noua sa calitate de patron prin două jurăminte successive.276. Bucureşti. St.608 Contractul litteris nu poate lua fiinţă decât sub forma unui înscris. cit. d. Tomulescu.. deci dându-i tărie şi valabilitate. pag. 2. 271. bona. Op. D Oancea. stăpânul recurgea la un dublu jurământ. pag. Tomulescu. Op. 609 Ibidem. cit. Un singur martor era de ajuns pentru a dovedi stipulation. pag. Curs de drept roman. Din momentul în care el devine accesibil şi acestora. Bucureşti. 601 602 73 . 604 C. Tomulescu. cit. c. Din acest punct de vedere stipulaţiunea se deosebeşte de celelalte acte juridice care au scopuri bine precizate. Deci. 603 E.stipulaţiunea.249. St. C. Op. Oancea. pag. tare. Molcuţ. fără a şti în ce scop s-a obligat debitorul. pag. Contractele în formă verbală Contractele verbale sunt acele contracte care luau naştere prin rostirea unor cuvinte solemne. Un singur acord de voinţă. Procedeul606 prin care se realiza acest act autentic consta în faptul că părţile se prezentau în faţa magistratului. Nexum este o convenţie de aservire prin care debitorul se angaja să muncească un anumit număr de zile la creditor. N.. 606 Gaius. Molcuţ. Stăpânul îl obliga pe sclav să jure că va munci după dezrobire în calitate de libert la patron un anumit număr de zile pe an. Pentru a-şi asigura serviciile care necesitau anumite cunoştinţe. Sponsio laica602. cit. o consemnare a creditorului în registrul său. cit. De la acest contract material vine şi numele acestor contracte reale. D. 608 Ibidem. Molcuţ. Corodeanu. iar magistratul prin rostirea cuvântului addico. sponsio rămânând forma verbală rezervată cetăţenilor romani. Contractele reale609 Contractele reale sunt contractele neformale care pentru naşterea lor. 1973. pag. înscriere confirmată de debitor în acelaşi registru. D. prin operae. pe lângă consimţământul părţilor cer şi un element material numit res . Stipulaţiunea este un contract special.ce constă în remiterea unui lucru corporal. Contractele în formă scrisă607 Contractus litteris. fapt ce explică de ce jurisconsulţii se ocupă de regulile generale ale obligaţiunilor contractuale atunci când se tratează despre stipulaţiune. C.Oancea. obsequim. Contractele neformale a. ratifica această convenţie. arătau înţelegerea lor. Sponsio sau stipulatio de fapt este cel mai important contract al romanilor. regulile de fond elaborate de jurisconsulţi pentru stipulaţiune se aplică oricăror contracte nu numai acesteia. op. Contractele în formă autentică604 Forma autentică constă din prezenţa magistratului la facerea actului. Stipulaţiunea este un act care se prezintă sub forma ce o poate îmbrăca orice acord de voinţă transformând-ul în contract.. Drept privat roman. Dezrobitul rămânea în continuare obligat faţă de stăpânul său care se numeşte patron. mai precis printr-o înscriere. 1937-1938. Stipulatio vine de la stipulus care înseamnă ferm. respectiv operae fabriles. Dovada cu martori era necesară ca mijloc de probă. Op. Se cunoaşte că proprietarul de sclavi dezrobind pe un anumit sclav nu pierde posibilitatea de a-l exploata. adică eficienţă juridică. 239. Stipulatio603 . sau o anumită meserie. ia numele de stipulatio. St. 607 E. b. 275. 247. Cuvântul sponsio desemna acest contract verbal câtă vreme nu a fost accesibil peregrinilor. 605 E. trebuia să îmbrace o formă solemnă care constă în prezenţa părţilor în faţa magistratului. §2. care naşte obligaţii în sarcina debitorului. care se formează re.

615 Romanii au cunoscut pe lângă depozitul obişnuit sau comun despre care am vorbit mai multe categorii de depozit şi anume: depozitul necesar.venditio-emptio. 626 S. pag. D. Molcuţ.. numai dacă cel puţin una din părţi îşi execută obligaţiunea.pignus. numero mesurave constant. este un contract ce constă dintr-o înstrăinare a unui lucru. De off. respectiv emfiteoza sau contractul emfiteotic. Aripress.debitorul remite alteia . care la rândul ei se obligă a plăti o sumă de bani numită preţ.. 267. ce se realizează printr-o mancipatio sau in iure cessio. Emfiteoza se formează prin acordul de voinţă dintre proprietar şi emfiteot. St.mandatum.611 urmată de o convenţie prin care cel ce primise proprietatea lucrului se obliga să o retransmită celui de la care o primise. cit.283. cit. cit. 288. 13. 614 E. 5. 620 C. 266. 44. 3.emphyteusis.emphyteusis. Tomulescu. cit. apare ultimul contract consensual. Oancea. la un anumit termen..612 Gajul este contractul prin care o persoană . pr 616 Ibidem. Este contractul prin care o persoană . cit. pag. St. pag. Drept roman. 622 C. fiducia. 288-292. Vânzarea constituie contractul prin care o persoană numită vânzător se obligă a preda posesiunea liniştită a unui lucru altei persoane numită cumpărător. 264. E. 613 D. Cocoş. 281. 1.618 b. 274. gajul. Contractele nenumite627 Contractul nenumit constituie acel contract neformal prin care se nasc obligaţiuni în sarcina părţilor de a transmite proprietatea unui lucru sau de a face ceva. Op.. achizitorul să restituie lucruri de aceeaşi natură şi în aceeaşi cantitate şi calitate cu lucrul primit. Op. Op. 7. 266. comodatul. pag. Op..societas. când va fi achitată creanţa sau va primi o satisfacţie echivalentă. cit. Paul. pag.Contractele reale în sistemul dreptului roman au fost următoarele după cum urmează: mutuum.621 Vânzarea622 . Mai târziu s-a aplicat pământurilor bisericii şi ale particularilor. cit. pag. Op. St.297. 617 Ibidem.620 emfiteoza . 619 C. 13. 1996. 6. cit. 624 C. Gajul . Tomulescu.creditorul un lucru destinat să servească drept garanţie unei creanţe cu obligaţia celui de-al doilea de a restitui lucrul.res que pondere. St. 283. 615 D. număra sau măsura . încredinţează altei persoane numită depozitar un lucru spre a-l păstra şi a-l înapoia când i se va cere. 3. Depozitul. Op.626 În epoca postclasică. 612 C... pag. 269-280. locaţiunea . 7. 621 S. 283.624 Locaţiunea este contractul consensual prin care o persoană se obligă a procura folosinţa unui lucru sau serviciile sale.împrumutul de folosinţă. pag. 623 Ibidem. 625 Ibidem. pag. Comodatul613 . pag.venditio-emptio. c. 610 611 D. Mutuum . Molcuţ. Oancea. Cicero. pag. cit.614 Depozitul este contractul real prin care o persoană numită deponent. Op. pag. Ed. Tomulescu. Op. 6. 618 Ibidem. La origine a avut ca obiect arendarea pământurilor necultivate care aparţineau împăratului. 16..625 Emfiteoza .locatio-conductio. iar cel din urmă se obligă a-i plăti o sumă de bani anuală care se numeşte canon. mandatul . Tomulescu. St. St. Tomulescu. cu condiţia ca la termen.610 Fiducia sau contractul real de fiducie.locatioconductio. 1. Mancipaţiunea şi in iure cessio pe care se grefează fiducia sunt două acte cu totul distincte unul de celălalt.616 depozitul neregulat617 şi depozitul sechestru. Op. adică se obliga să transmită proprietatea unei cantităţi de metal.623 Închirierea . D. 627 C. pag. Contractele consensuale619 Contractele consensuale sunt în număr de cinci după cum urmează: vânzarea .împrumutul de consumaţie este contractul prin care o persoană transmite alteia proprietatea asupra unor lucruri care se pot cântări.comodatar lua un lucru cu împrumut de la altă persoană -comodant spre a se folosi de acesta şi a-l restitui la o dată stabilită anterior. Cocoş. Tomulescu.. 2. pag.297. Tot emfiteoză se numeşte şi dreptul real care se naşte din acest contract.. Acest contract este definit ca fiind un contract consensual prin care o persoană se obligă a procura unei alte persoane numită emfiteot un fond (o bucată de pământ) pentru a-l cultiva şi a-i culege fructele pe un timp îndelungat sau chiar fără termen. sau să execute o lucrare determinată în schimbul unui preţ pe care cealaltă parte se obligă a-l plăti. societatea . depozitul. 74 . Sent. Fiducia.

. Op.pacta praetoria. 2. adică întărite cu acţiuni în opoziţie cu simpla convenţiune numită pactum nudum. Într-un cuvânt. care fără să fie ridicate la rangul de contracte. 300. are la îndemână condictio indebiti pentru a cere îndărăt ceea ce a plătit. Oancea.176.631 În vechiul drept roman. cit. 2. operaţii juridice noi. 309. pag. cit. Oancea. Prin acţiune nu puteau fi sancţionate deoarece se respectă principiul ex nudo pacto.. cit. Molcuţ. D. Op. Op. Ibidem.. d) cauză. Condictio indebiti641 . Tomulescu.acţiunea în repetire a lucrului nedatorat.contracte nedeterminate. 634 Ibidem. în paguba alteia. pag. cit. adică născute ca şi dintr-un contract . pag. Justinian enumeră următoarele quasi-contracte: plata lucrului nedatorat. Oancea. acceptarea succesiunii. sunt totuşi sancţionate în dreptul clasic (Ulpian). Molcuţ. 642 E. 26. dar se poate constata că efectele sunt similare. Op. Molcuţ. nu există puncte comune. 631 Ulpian. 640 D. b) obiect. Op.640 Condictio sine causa este deci acţiunea prin care se cere ceea ce o persoană deţine fără drept. adică temeiul juridic pe baza căruia este intentată. pag. cit. pag. Oancea. Elementele contractelor nenumite.acte juridice noi. atio non nascitur632 . cit. Oancea. St. indiviziunea. 300.638 Plata lucrului nedatorat. Oancea. 3..Denumirea de contracte nenumite le este dată de comentatorii posteriori. se cer mai multe condiţii642 după cum urmează: a) o plată.643 adică executarea unei obligaţiuni.634 Quasicontractele635 Quasicontractele constituie fapte licite care dau naştere unor efecte juridice asemănătoare cu cele ce iau naştere din contracte.. 309. 638 E. 309. 7. sau contractus incerti629 . acestor două categorii li s-au alăturat pactele legitime sancţionate de împăraţi prin constituţiile sale. pag. 310. 14. nici prin excepţiune. cit. gestiunea tutorului pentru pupil. medievali.. Op. 299. D. 50.637 Quasi-contractul deci poate fi privit ca un fapt voluntar şi licit. Ea se numeşte sine causa (fără cauză) pentru că este o acţiune abstractă. 3.condictio sine causa. b) acea plată să fi fost nedatorată. 630 Ibidem. E. D. fapt ce i-a determinat pe romani să numească aceste acte astfel. 3. negotium gestio.. D. 75 . 12. 639 Gaius. 2. adică permis care dă naştere la obligaţii. 16..quasi ex contractu. c) capacitate.. Op. pag.636 Din punct de vedere al formei între contracte şi quasicontracte. pag. St. 644 D.sancţionate. 635 Molcuţ. iar prin excepţiune nu puteau fi cunoscute.644 Plata nu este datorată în trei cazuri: 628 629 Ibidem. Formula ei nu cuprinde cauza. cit. Tomulescu. 643 D. Molcuţ. aceste pacte poartă denumirea de pacta vestita633 . Pentru exercitarea acestei acţiuni. Elementele generale sunt cele obligatorii pentru orice convenţie ce îmbracă haina unui contract după cum urmează: a) consimţământ.pacta adjecta. E. 633 Ibidem.nu se naşte nici o acţiune dintr-un singur pact. 28. D. Contractele nenumite au două categorii de elemente: generale şi speciale. În epoca postclasică. 1.16. În epoca clasică se recunosc două categorii de pacte ca producând obligaţiuni: pactele alăturate . Pactele în dreptul roman630 Prin pacte se înţeleg acele convenţii. sancţionate prin acţiuni pretoriene. 6.639 Principiul îmbogăţirii fără cauză este sancţionat prin acţiunea în repetire . 641 C. pactele n-au fost cunoscute ca valabile dat fiind că nu puteau fi sancţionate nici prin acţiune. Când cineva a plătit din greşeală ceea ce nu datora. 91. 309. D. 636 Inst. 313. Aceasta constituie cea mai importantă aplicare a principiului îmbogăţirii fără cauză. 632 C. deoarece excepţiunile au apărut mai târziu. Op. 637 Molcuţ.. D. pag. sancţionate prin acţiuni create de jurisconsulţi şi pactele pretoriene . Romanii le numeau nova negotia628 .

dominus rei gestae. Asemenea compoziţiunii sunt voluntare.negotium gestio. 653 Ibidem. Dacă nu a fost făcută din greşeală.pe cale de proces este rezultatul unei lungi evoluţii istorice. datoria nu a existat niciodată sau nu mai există. prin acceptarea succesiunii dobândeşte sarcina de a plăti legatele. Sarcina aceasta se aseamănă foarte mult cu un mandat lăsat de defunct heredelui. Din gestiunea tutorului se nasc anumite obligaţiuni atât în sarcina tutorelui. Înainte de formarea statului. 650 Ibidem. 652 E. Suma de bani este răscumpărarea dreptului său de răzbunare. 1. Oancea. 311. Delictele private erau sancţionate în principiu prin amenzi care aveau caracterul unor despăgubiri. se răzbuna săvârşind o faptă identică celei pe care o suferise. dar care nu este mandat tocmai datorită faptului că acordul de voinţă lipseşte testatorul fiind mort în momentul acceptării succesiunii de către herede. 651 Ibidem. Oancea. Deci condictio indebiti se aplică numai când accipiens a fost de bună credinţă. împart delictele în două categorii: delicte publice şi delicte private.653 Delictele654 Delictele ca izvor de obligaţii. Op.negotium gestor. ci cu bună ştiinţă. Apoi în conformitate cu aşa-numita lege a talionului. 50. Dacă accipiens a fost de rea credinţă.655 Victima se înţelegea cu delincventul ca în schimbul unei sume de bani să renunţe la dreptul său de răzbunare. adică sunt lăsate la libera învoire a părţilor. . Indiviziunea. pe când delictele private lezau numai interesele individului în calitate de cetăţean roman sau necetăţean. Evoluţia lor istorică. Molcuţ. Gestiunea de afaceri . crezând că este obligat a plăti.648 iar cel pentru care s-a intervenit se numeşte gerat . 648 Ibidem. pag. Când cineva lipseşte din Roma. în perioada primitivă. Starea de indiviziune poate să ia naştere când sunt mai mulţi moştenitori asupra unui bun succesoral. plecând de la distincţia lui Ulpian asupra dreptului public şi privat. D. dacă nu avusese grijă să lase pe cineva să vadă de bunurile sale sau dacă pleca pentru mai puţin timp. Este cazul când cineva a plătit în numele său. adică o anumită sumă de bani pe care o plătea delincventul victimei.când plata a fost făcută de altă persoană decât debitorul. o donaţiune şi în consecinţă nu are acţiunea în repetire. de pildă obligaţiunea a fost executată sau datoria nu a luat naştere încă. 645 646 D. cit. Naşterea acestui quasicontract a fost determinată de dezvoltarea comerţului. 647 E. delictele private. un străin intervenea dacă era nevoie. faţă de cel care neagă. c) în caz de eroare. pag. 17. Gestiunea tutorelui pentru pupil.. 13. T. atunci cel care a plătit este considerat că a vrut să facă o liberalitate.645 A treia condiţie este ca plata lucrului nedatorat să fi fost făcută din greşeală.646 adică să fi crezut că are dreptul de a primi plata. iar pupilul trebuie să despăgubească pe tutore de cheltuielile făcute cu ocazia gestiunii. Delictele publice sunt acelea care lezau interesele statului sclavagist roman. Cel ce intervine în afacerile altuia se numeşte gerant . victima unui delict avea dreptul de a se răzbuna pe autorul delictului.650 Tutorele administrează bunurile pupilului care din cauza vârstei sale nu poate face acest lucru. 8. .647 Gestiunea de afaceri înseamnă administrarea afacerilor cuiva fără a fi însărcinat de a face acest lucru. 76 . adică a înţelegerii voluntare. Molcuţ. 655 XII. D. Astfel. D.când plata a fost făcută unei alte persoane decât creditorului.649 adică proprietarul lucrului gerat. În dreptul roman. amestecându-se în treburile celui absent. Modul de a pedepsi delictele private a trecut prin patru faze: 1) Sistemul răzbunării prin sânge. Delictele sunt fapte dăunătoare intereselor societăţii romane şi pedepsite prin dispoziţiunile juridice ale statului. fiind plecat pentru diferite afaceri. cât şi a pupilului. cit. Romaniştii. cum ar fi de exemplu în cazul unei obligaţiuni condiţionale. 2) Sistemul compoziţiunii.651 Indiviziunea este o stare de fapt care constă în faptul că mai multe persoane sunt proprietare asupra aceluiaşi bun. 53. ori afacerile sau boala îl reţineau. d) Trebuie ca accipiens (cel care a primit) să fi fost de bună credinţă.18. Op... 654 Ibidem. 313. 649 Ibidem. e) pretinsa datorie să nu facă parte din acelea care cresc la dublu. în orice mod. Acceptarea succesiunii. spre deosebire de cele publice.când nu există o obligaţie civilă sau naturală. 312. pag. nu au fost reprimate de către stat decât mult mai târziu.652 Moştenitorul. tutorele trebuie să dea socoteli la sfârşitul tutelei. 3.. Posibilitatea celui lezat de a dobândi o despăgubire a daunei . atunci se consideră că el a comis un furt şi se intentează contra lui o acţiune specială numită condictio furtiva. Gestiunea tutorelui se aseamănă cu mandatul.

T. 3. 662 C. 4. 671 Ibidem. 223. St. 663 Ibidem. În sens general. dar şi un viciu de consimţământ. cit. 658 Ibidem. cit. 659 Ibidem.669 Rapina670 . pag. 669 Ibidem. . Legea celor XII Table prevedea o amendă de 25 de aşi pentru cazul de iniuria. talio esto. Pentru acest delict. iniuria înseamnă în epoca veche vătămare corporală. iniuria înseamnă delictul de lovire simplă. să fie pedeapsa talionului .337. În această categorie sunt cuprinse după cum urmează: rapina. Odată cu formarea statului.furtul. Damnum injuria datum665 . injuria. metus. 661 Ibidem. op. a păcăli. Sunt delicte principale vechi după cum urmează: furtum. a excroca pe altul. damnum injuria datum. Tomulescu. Tomulescu.3) Sistemul compoziţiunii legale. dacă delincventul era bogat sau sărac. nici nu se înţelege cu acela. 665 Ibidem.dolul rău. Tomulescu. pedeapsa era aceeaşi. Lex Aquillia666 a stabilit anumite sancţiuni pentru cazurile când se aducea o pagubă altuia Pentru ca dauna prevăzută de legea Aquilia să constituie un delict. Dolus malus este definit astfel de Servius citat după Ulpian: „o manoperă întrebuinţată pentru a înşela pe cineva când se pare a face un lucru şi în realitate se face altul“. 325. Dacă cineva omoară pe sclavul altuia fiind în legitimă apărare. 667 Ibidem. În dreptul vechi. Violenţa constituie nu numai un delict.662 Cuvântul iniuria are un sens general şi un sens special.664 Legea celor XII Table prevedea că se va plăti o amendă de 300 aşi dacă cineva frânge unui om liber un os cu mâna sau cu bastonul.657 Acestea se subdivid în delicte principale vechi658 prevăzute de Legea celor XII Table. În vechiul drept se înţelegea prin membrum orice parte a corpului. această condiţiune va lipsi. Dacă victima este un sclav.660 Furtum661 . conform sistemului compoziţiunii voluntare. 670 Ibidem..injuria propriu-zisă. Violenţa671 . a vătăma nu numai smulge. de manoperă întrebuinţată pentru a înşela. 336. Legea celor XII Table cunoaşte următoarele cazuri de iniuria: . Rănirea omului liber era considerată vătămare a unei persoane pe când rănirea sclavului era considerată ca o vătămare a unui bun. se cereau următoarele condiţii:667 1) să fi fost făcută contra dreptului (injuria). 3) paguba trebuie să fi fost făcută corpori.. 330. C. 77 . Injuria (în sens special). Legea celor XII Table prevedea să se aplice legea talionului dacă părţile nu ar fi căzut de acord. 672 Ibidem. 2) paguba trebuia să fie făcută corpore. adică printr-un act material şi direct al delincventului asupra obiectului.. St. aceste compoziţiuni sunt fixate în mod legal pentru fiecare delict în parte. Delicte private principale noi. 668 C. 4) numai proprietarul lucrului este protejat prin acţiunea legii Aquillia. 11.668 Delictele principale noi sau pretoriene sunt acele fapte ilicite. Injuria. iar prin rupere. 664 Gaius.os fractum. pag. Fără să se facă distincţie ca şi în cazul precedent. pag. o vătămare a lucrului. fraus creditorum. şi delicte principale noi. amenda va fi de 150 de aşi. St. . suma de bani fiind încasată de stăpân.metus. Op. Labeo defineşte dolul în sensul că este orice fel de înşelăciune. 4) Sistemul reprimării de către stat. 660 Ibidem. dăunătore relaţiilor sclavagiste romane şi care au fost sancţionate de pretor.. 325 666 Ibidem. cit. Delicte principale. dolus malus. pag. transformând astfel delictele private în delicte publice.663 Legea decemvirală conţine următorul text: dacă cineva vatămă altuia o parte a corpului. 656 657 XII. Op. Statul. Statul ca instrument al categoriei sociale dominante îşi impune voinţa sa.si membrum rupsit ni cum eo pacit. pag.furtul cu violenţă.membrum ruptum.656 Acest sistem cunoaşte în decursul dezvoltării sale două aspecte: sub primul aspect statul fixează o sumă de bani care nu mai este lăsată la înţelegerea părţilor. De pildă un animal paşte pe marginea unei prăpăstii. adică delincventul să fi produs o leziune.paguba cauzată pe nedrept.659 sancţionate prin acţiuni pretoriene. În sens special. prin furt se înţelege o sustragere a lucrului altuia. Dolus malus672 . pentru a ocroti într-o măsură şi mai mare interesele societăţii romane începe să sancţioneze cu pedepse publice chiar şi delictele ce lezau interesele indivizilor.

Op.Fraus creditorum673 . Molcuţ. ci un quasidelict. 688 Inst. 323 675 Ibidem. Molcuţ. pag. pag. 681 E.acţiunea în garanţie pe care cumpărătorul. Nu se poate preciza criteriul distinctiv între delicte şi quasidelicte. 9.683 ca de exemplu a pronunţat o sentinţă greşită sau nu s-a prezentat la termenul fixat pentru a judeca etc. Atârnarea obiectelor. În acest caz se dă o acţiune in factum acestora din urmă pentru a obţine o sumă de bani cu titlu de despăgubire. 6. cit. vărsarea sau aruncarea unui lucru. pagubă produsă călătorilor sau negustorilor.. ci o vină cât de uşoară este suficientă. hangiilor şi a proprietarilor de grajduri . actio in dublum685 .actio de tigno iuncto680 . nici în categoria quasicontractelor. cit. în caz de evcţiune. 334 685 Ibidem. Fraus creditorum este paguba făcută de debitorul care pentru a-şi crea sau mări insolvabilitatea. pag. sub denumirea „alte 673 674 Ibidem. cit. VI. Op. Op. Părerea această nu este formată deoarece judecătorul care a luat mita cu intenţie ca să pronunţe o sentinţă greşită. 3.actio de pastu. Paguba comisă de către o persoană aflată în serviciul corăbierilor. fapte care totuşi nu sunt delicte. nu comite un delict. Oancea. 680 Ibidem. 677 Ibidem. 50. Delictele principale sunt fapte delictuale care prezintă un pericol social deosebit pe când cele secundare sunt cele care prezintă un pericol social mai redus. D. 687 D... pag. distrugând sau vătămând lucrul altuia. 9. sunt trecute într-o categorie specială. atârnarea obiectelor. 686 E. nici din delicte şi pe care textele nu le trec nici în categoria quasi-delictelor.688 Acţiunea este îndreptată împotriva stăpânilor care răspund pentru faptele persoanelor aflate în slujba lor.686 Când în apartamentul cuiva sunt atârnate obiecte care ar putea cădea pe stradă astfel ca să cauzeze un prejudiciu. 5. Vărsarea sau aruncarea unui lucru. se dă primului venit o acţiune contra aceluia care locuieşte apartamentul. Quasidelictele sunt următoarele după cum urmează: judex qui litem suam facit. Era pedepsită prin actio de rationibus distrahendis675 . 342. astfel încât creditorii să nu mai poată avea posibilitatea de a-şi realiza creanţele. St. proprietarul lucrului vătămat are o acţiune pentru a cere îndoitul pagubei cauzate. Op. c) fapta cuiva de a fi mancipat un lucru care nu-i aparţinea era sancţionată printr-o acţiune la dublu actio auctoritatis677 . lucru care a cauzat o pagubă altuia. cit. 78 .. 4. St. 682 Ibidem.689 Există şi alte obligaţiuni care nu se nasc nici din contracte. XII T. rănind sau ucigând animalul sau sclavul altuia.acţiune relativă la grinda intrată în construcţia unei case.cu privire la lucrurile suspendate sau agăţate. paguba produsă de persoanele aflate în slujba corăbierilor. Tomulescu. 676 Ibidem. pag. cauponum et stabulariorum. 4. Alt argument derivă din legea Aquilia care nu cere ca fapta să fi fost făcută cu intenţie pentru a fi delict. 334. 678 Ulpian. D. pag.339. Oancea. Aceste obligaţiuni se nasc deci din diferite fapte care neîncadrându-se în categoriile de mai sus. D. Oancea. Judecătorul vinovat de o asemenea faptă va fi urmărit printr-o actio in factum. 3. indiferent dacă el sau o altă persoană este vinovată. Op. a înstrăinat bunurile sale. Acţiunea se numeşte actio de possitis et suspensis687 . d) fapta cuiva de a face să pască turmele sale pe terenul altuia era sancţionată prin . hangiilor şi grăjdarilor. 13. D. 684 E. 683 D.678 e) tăierea unui arbore era sancţionată cu o amendă de 25 de aşi cerută de către proprietar prin actio de arboribus succis679 . 334.acţiune la dublu.. o putea intenta contra vânzătorului. f) dacă cineva întrebuinţa o grindă furată în construcţia unei case era pasibil de o acţiune la dublu . Tomulescu. Op. Molcuţ. 5. cit. C.acţiune relativă la arborele tăiat. 6. Ca delicte secundare au existat după cum urmează: a) fapta tutorelui de a sustrage bunurile pupilului. pag. 324. 5.682 Luarea de mită sau fapta judecătorului care şi-a încălcat cu bună sau cu rea credinţă obligaţiunile şi funcţiunile sale judex qui litem suam facit.19.acţiunea relativă la darea socotelilor.674 Delictele în dreptul roman se subdivid şi după importanţa lor în delicte principale şi delicte secundare.acţiune relativă la paguba cauzată de un patruped..1 679 C. Quasidelictele681 Obligaţiile quasidelictuale sunt acelea ce se nasc din fapte nepermise.684 Când s-a vărsat sau aruncat un lucru din apartamentul cuiva. Tomulescu. Este o acţiune populată şi are ca obiect plata unei amenzi. St.paguba creditorului. 3. cit. Alte izvoare de obligaţiuni. Delicte private secundare. b) pagubele cauzate de animale erau sancţionate printr-o actio de pauperie676 .nautarum. care avea şi caracter noxal. 689 C.

Oancea. Ediţia 1975.Lumina Lex.St. 6. 7. 14.Cocoş. E. Drept privat roman. 2006. Şansa SRL. M.. curs. curs. 3. D. Drept roman. S. C.TEME DE EVALUARE 1. împreună cu quasicontractele şi quasidelictele se încadrează într-o categorie mai largă sub denumirea „diferite tipuri de izvoare de obligaţiuni“ . 2. T. curs. Vl. 11. 10.Jakotă. 5. 1995. Bucureşti. 79 . III. 690 Ibidem. S. Universul Juridic.Cocoş.St. Drept roman-breviar.U. 1996. Bucureşti. S. Definiti conceptual de contract. 2000. 1963.. Ediţia 1971.Cocoş. Drept roman. Ed.Cocoş.B.B.Molcuţ. Jakotă.Cocoş.Molcuţ.Cocoş. 2. S. Ed. 13.M.. Drept roman. 8. E. „Chemarea” Iaşi. 1998. vol. Ed. BIBLIOGRAFIE: 1. Ed. curs. 2000. Enumerati tipruile de delicate 3. curs. C. E.Hanga.C. Drept privat roman. Drept roman. Universul Juridic. 4. Drept roman.Tomulescu. Ed. 2004.Oancea. I. T. D. curs . curs. 9. Drept privat roman. Bucureşti. Drept roman. Drept roman. 1999.U. 12.Molcuţ. S. Ed. Ş. Fundaţiei România de Mâine. Ed.izvoare de obligaţiuni“. 1993. ALL BECK. curs. S. Definiti quasidelictele. Ed. Drept roman-breviar terminologic.Tomulescu.variae causarum figure. Drept roman. Ed. 1997. Drept roman. 2001. Scorpio’78. Universul Juridic.690 Ele însă.U.I + II.V. Ed.Cocoş.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->