:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

. Cu stima...••••.::~ .". 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz . ţ/rjN.. _.t ""'1"". utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor.i-. insa. Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă.2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •. "'004' •• .' . .~.__ r . ~ ~ ~auC41 •. ~ '''. MLPAT . Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si.Către. .J :-~..._.----" .. priorÎIÎ'l.. .._. ••• .'I. Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare.. ca modul de formularc al punctului C. [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare. a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare...."~~"l'l )cr~ DCCSRT =. .{.(11 S. "-"" ._.. .Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz.. posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\. cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama._ . I l' 1 . " '. din ramură.. 7.C... .. Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs.•• li ""Of"b.""~."_. S.. 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT .A.. .~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:. w· •• . ..aI'e<. în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF....'.l<iUJlRI6. I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc). meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA. ~t. elaborate începând cu anul 1998.C.' ) .Direcţia Coordonare.'· .Direcţia Coordonare. Prin prezenta vă facem cunoscut că. este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi.1 La adresa Dvs.O..!J/~rJ7/<lr. ) ~".. ".:' ~- ing. sub nici 1) forma... . 4. privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale.. ~ ~\ .'-""'-~". codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare.. •• . meser!i.. .:.11..'::. . cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse._.--_...J~"~~~II"\'.• """. fIA/"'" _.h:lltlOJ' .tJ. urmărire a preţurilor etc... rHR)'#'.C.TO ~ ~.~O.~:-:::.. şedinţele de ~rector. iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură. .•. O. nr.•./ "f7) ~~'''~'''l'\O~''.\ illve!>titiiloT publice Nr. ••••• ".. să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material..I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:.''1''''1. C.1 !it.-:::.scria /981 si nici nu limiteaza...5. c) din Ordinul MFP-MLPTL nr..." ••••. În vederea elaborării unei codificări unitare. Precizam."'It.."..

c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin .un proces d~ revizuire .~ ~ ':<".'1. Ş!lC.r.(.\TERlJL FINANŢEUlR PU8l.~ ::':::~ ~~~~~ .~.~!.. C. să adăugaţi rexiului "R~..j44. terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări..16gS. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze.chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~. (?M fimd 2620769 COllt2S11. e.. PE VOLUME Tel. Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă. Această rruerpretare este În contradicţie ..i(O'1{ lng.~~.1i.furS. Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr..:114 din (. RCJ40Il654811?9Z ._. OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL..Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI. din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999. PandllrllQr nr. : IJIRE(. ReR . .-- .Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi .~e~~ i~~~:~jiţ.IIDi.e 10 Cu stimă) /.!:':t~~·~~~je.. terenuri de joc pentru copii. 7 aliniatul " C" Sl' prec.i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei.~ 1. alei.I/ROl.~.1-11. finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director. .. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.j 7 .unuc. numai indicatoarel".PiCillC'=I. __ r~. plantări şi transplantări.aCI ~ SM. 4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll.~. Nivelări.lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ.tate şi avjzat.!.l:1l'Hl •. BII~II~ti Nr..~?~.Ia pct. iunie 2001..terul orientativ al acestor indicatoare.~. 94.~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri.OR l..

Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate. finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 . având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime. .având peste 1 m lăţime. cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. executată fără sprijiniri. având sub 1 m lăţime. cu evacuarea pământului. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. executată fără sprijiniri.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . cu evacuare manuală. executată cu taluz Înclinat. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. peste 1 m lăţime. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime.50 m adâncime. În drenuri cu lăţime de peste 1 m.. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. În spaţii limitate. in gropi de imprumut. cu evacuare manuală. executată cu sprijlntri. in canale deschise. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. cu evacuare rnanuală. de la 2 m la 6 m adâncime. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. executată cu taluz inclinat. În drenuri cu Iătime de peste 1 m.00 m Iătime. pământul fiind evacuat cu macara Pionier.00 m sau peste 1. fără sprijiniri. până la 6 m adâncime. executată cu sprijiniri. fără sprijiniri. executare cu sprijiniri. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. . În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări. cu evacuarea pământului. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. În spaţii limitate.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. având sub 1. cu macara Pionier.

fără ajutorul explozivilor. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi.I. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat.1.6 rn. cu ajutorul explozivilor. prin metoda mlnlmelor forate. TsB04 şi TsB05. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01. prin metoda găurilor de mină forate mecanic.J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 .o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ.6 m. cu restricţie dtl oxploziv.80 m. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L. de până la 6.tOg 106 107 10 I . de până la 16 m adâncime. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ.00 m adâncime. prin metoda I IIhuHlolor forate. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'. Săpătură manuală de pământ. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ. la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului . cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ.00 m adâncime.80 m. de până la 7 m IHlflnolme de abata]. de până la 14 m adâncime. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. executată cu sprijiniri. având lăţimea sau diametrul cercului de1. executată cu sprijiniri. executată În straturi cu grosime de 1-2 m. cu ajutorul explozivului. adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi. de până la 6. TsB03.Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. cu ajutorul explozivilor. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. având lăţimea sau diametrul cercului de1. de până la 4 m ~dâncime. În urma excavării mecanice. În spaţii limitate. executată În straturi cu grosime de până la 1 m.00 m adâncime. de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături. În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. de până la 6. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. cu ajutorul explozivilor. executată cu sprijiniri. pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB . executată În cheson deschis. de până la 4 m. În tranşee de până la 4 m adâncime. de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata].U. având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1. executate cu unelte de mână. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic . executată cu sprijiniri. cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ. În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. În spaţii limitate. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu ajutorul explozivilor.50 . cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis. prin metoda găurilor de mină forate manual.50 . În teren cu infiltra ţii puternice de apă' . cu ajutorul explozivului. TsB02. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi.t.

cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic. cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1. cu ajutorul explozivului.25 m3. cu restricţia de exploziv. acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ. cu ajutorul explozivilor. cu exploatare pirotehnică. având adâncimea de până la 0. prin met~da' gaUrilor de mină forate manual. de până la 15 m adâncime de abataj. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei. În cheson Închis.70 m3. În gropi de fundatii şi lucrări similare . cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 . de peste 15 m adăncime de abataj. prin metoda coloanelor forate. cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e .I . de până la 1. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv.OO?." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 . pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111. cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.5-2. de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. la rigole cu secţiunea triunghiulară. de până la 2 m adan~l~e. cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2. În cheson Închis. TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate. cu ajutorul explozivilor. prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi. Săp~tu. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate. În gropi de fundatii şi lucrări similare . cu ajutorul explozivilor. de 218 m adâncime. de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime. cu ajutorul explozivilor. În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ".40-0.O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III . de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime.0'1 I.lte de mină (fără exploziv).' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). cu evacuare manuală. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic.9 m3.5-08 m3.ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une. cu ajutorul explozivilor. În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime.1 1 Săpătură În stîncă. În cheson Închis.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi. În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. de până la 2 m adan~l~e.21-0. În cheson Închis. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare . cu evacuare manuala. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic.71~1 . prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate.ncime.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice. Săpătură În stâncă În spaţii limitate.50 m adâncime.39 m3. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). I III . de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.1. prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică.OU -Ţ.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0.

cu echipament greifer de 0.3 m . cu . cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport. transportul pământului.5-0.tn gropi de împrumut. având lada de 8-10 rn".5-0. cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor. 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1. sub protecţia noroiului bentonitic.m3 . cu productivitate maximă de 1600 m%. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. În teren cu umniditate de sub 26% Excavat. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor.7-1 .2 3 m . necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu lada de 10. de la faţa taluzului.motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:. pentru. inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. TsC20. cu echipament greifer de 0.'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP. cu productivitate maximă de 1900 m3/h. executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP. pentru transportul pământului.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP. cu tractor pe şenile de 65 CP. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW).2 m3. la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6.ll4 Î Il!. În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0. inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte. TsC24 şi TsC25. pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus. executate cu excavator cu mai multe cupe. cu excavator pe 3 şenile de 0. TsC23 şi TsC37. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. executată cu instalaţiile CALWELD. Săpătură mecanică În taluzurile debleelor. executate cu excavator cu mai multe cupe.:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi. cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y . cu productivitate maximă de 1800 m3/h. inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC26 pentru împingerea pământului. cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX . în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. Săpătură În fundaţii. cu excavator pe şenile de 0. inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou. cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor. cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0.8 m . Săpătură mecanică sub nivelul apei.81-1. cu echipament de draglină -. pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci. inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m. TsC19. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP.8 m.0.5-0. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I . cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei. transport cu încărcător frontal. TsC18.1-9 m3. executată cu.6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP. inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu tractor pe şenile de 150 CP .7-15. . executate sub protecţia noroiului bentonitic.40 m.81-1. TsC21 .75-3 m3. cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri.!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 .

1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI. . a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t.. În straturi uniforme. 7 prevăz~t cu prisma de balastare c. a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. CAPITOLUL TsD -. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1. tractat.o TsC40 TsC41 1 2 233 235 . la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii. " . pentru completarea umidităţii necesare compactării. acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4.9 m3. cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile.-. cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 . la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar. . precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W .4.1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ].1I~ . aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile. I prevăzut cu prisma de balastare c.0-. pentru liniile electrice c. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast. inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10. de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă. Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm. acţionat electric .U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat..1-6 t. neted.f. executate manual. cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea.50. cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri.~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3. simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri. Umpluturi compactate la profilul taluzului. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t.9 m3. cu picior de oaie. prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. de 3.f.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2.0-3. de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II.20 m grosime după compactarea. cu tractor pe şenile de 65-80 CP.rll.DW .' I. prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t.5-5 t. . UlII !.. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4. pe o grosime medie de 0. pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată.f. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 .

G. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) . incărcări de materiale executate cu Încărcătoare. galerii etc. • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C. Acest indicator cuprinde.2. Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. 1. ..OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1. tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H. forţe de muncă şi ore utilaj.3.ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE.L. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2.1.P.materialele. lucrări. constând din curăţirea terenului de iarbă. alei. uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: . terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală.T. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare. 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII . exclusiv subteran (tunele.1.2. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor . În zonele de lucru respective. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare. Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ.MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I. 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni . . 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie.l. de asemenea. tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii. Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly. de tufişuri şi rădăcinile lor. lucrări de consolidări de terasamente. 1. plantări şi transportări. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1. . de amenajarea peluzelor.).

Lucrări de drumuri. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective.1. UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz.Lucrări de cale ferată. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 .lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare.2. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: .1I~\1 o lucrare.4. Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 . Infrastructura căii. oprire. defalcate pe meserii. care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere. Terasamente. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 .2. planificare sau alte scopu organizatorice.1. Forţa de muncă 4. 1'".Lucrări de îmbunătătiri funciare. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc.3 aliniatele precedente. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 . la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. .ore şi fracţiuni centezimale. normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare). care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare. normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje. Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. pentru alimentare.1. pentru: 4.- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2. nu sunt cuprinşi în normele de deviz.Terasamente. I'orasamente. categorii tarifare de calificare şi. Profituri transversale tip .Terenuri de fundare. urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor. atât executarea lucrărilor propriul"" . 4. 11. euro se aplică multiplicativ la norma de bază. trepte de retribui re.2. Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente. 4. IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II.3. conducere şi urmărire operativă a producţiei. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor.3. clasificarea şi identificarea 4.1.1. schimbări de 11\11. Determinarea mcterlsticilor de compactare. fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud. 4.Lucrări de drumuri şi căi ferate. 4. Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 .:. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective. Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 .ore şi fracţiuni totale.1. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că. pornire. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare.STAS 7582-91 . "1111111 dnta elaborării indicatorului. adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 . Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei.1. principalelor utilaje sau IIth. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl. Materiale 3. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 . fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare. Încadrarea lucrărilor pe meserii. Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 .Terenuri de fundare.1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru. 3..Lucrări de cale ferată.Terenuri de fundare. 4. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor.

EGÎ ro 'ro .ro •..~'[ (3 ~ •. :J .•. o o co eD . ::J :«"0 I'~~~ g. i&.ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •.- t-oEt-UîECl.1913/3-76 .iN.Terenuri de fundare.o E "O ..\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- .g~ ou ~.....•....) ~ :::l ro C ro Q).. Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87..=: ro CII . Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment..: <Il t c :SM ~ .ţ! ~ ('1)rn (J'J 0... E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C ..g E o 00 OL{) .. precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte..1' 1L{)lco 1.P C1l:::l0l gJ-g~..Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E .. o o N .$ 0. . Q) . o o -....0> CJ CII 'ro . o .Lucrări de drumuri.i- ..=: o E~ oC/)oo NI'~o.1' . .e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I...ro -.1' o a:> o r-.C e . co N cf ~ o N ('1) N .:::J Q) "':::l :::l o.9OI....•..- ...2 . prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii..ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ .!::! Oale ~U:::l U .• .I :1 f .Q.ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u.. o . o . 23 ('1) -..•. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 .ro ca 'ro ~ro '00 'ro E .- N co ~ o co N ...... .Terenuri de fundare..2 al .('O "O 'Ci.. E ~ .... 8'E > ... - ..._ N /ho ••• CJ ::: o . STAS 1913/15-75 . Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic...e 18 E o o ~ÎiÎ -. <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=.Terenuri de fundare. Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS . o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0..-- N .o -.• 0.i- <Il 2tr.-.n' L{) ~ro I~ o o r-. Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 . .9 o o. ~ ~ ci <Il <Il o . o (J'J •.. "o o' eo ?f..o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N ..1'1...1 ... 66 00 a:>.ro .._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J .... al C') > . Q)!'5 lE<Il •.(U .~ :g <Il' :::l'C:..•.~... ss Q) '* C :N~ l )~ 'u .~ ~ ro -roC<Il o ••.o 'N ro <Il -o (J'J U §'u .i- ....<O IL "Ot:: _ )".§ •.!!1 e..00.a° '<Il 'c E 'ro ~. "0 0.?6~ ( < .~ 'C N o.- ro.....•.~ Cii ..<Il... =Q) •.-- L{) e.Terenuri de fundare..ro J!l...ro- lea -e.~ o O.- ro" ro ••.- .2 'u E :::l E :-Q •... •..ro Q) 1J tJ»)~ ~.... o (J'J .. Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 .o ro !!:: ..9~.•..:: Q)._ .1 ::J . ro E g'o ••• CJ DlCl) ..~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'. o o . 22 li.. E "O lS"O CII"O ... ::J e..Lucrări de drumuri. 1"- .e ee._ _o E ~ o N Q) U Q) ~ ...•. S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare...ro It).:t Zo .•• Q) 0 .•. .•.1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro .ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) .{g al ro a.

piatră spartă.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% . bolovani.1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş. pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\. alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă.

~ I 2 1 '=:2 ~ IJ. 11.. 39. 29. - .-~'= .. 7..21. 14. 11. I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% .:0... 9.. 38. 6.. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6.27. 13. 41.22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5.28. . 7. 27. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5.2.. 39. .::J~. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25. 10.-. 15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -.!. 15.- • -.1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25..38. 26.29..-. 8.26. 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% . -"-":. -=. 12. 10. ~ ~ '5. 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 .. 12. 21. 8. 28. 16 . 41. 14. 9. 13. 15.' 63 ..

umiditate etc. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje. w o --=~~= Argilă grasă Argilă w .9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. 7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1. II.. astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite.W este umiditatea pământului in situ. pentru efectuarea unităţii de lucru respective...teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice. aspră mică mat mijlocie.~"" - ~ la Cu!oare- . 6=verzui.. III.6 2. se face Încadrarea În categoriile de teren..3.NOTĂ: 1.3. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: .. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: . 2=galben. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1. mijlocie 4. În funcţie de aceste caracteristici.2. 4=roşcat.1. 5.teren uşor: se sapă cu lopata. însă fără explozivi. _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică. se pot recunoaşte pe şantier. ţinând seama de criteriile din tabelul 2. şpiţul şi barosul etc. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1. 1. . 3.teren categoria I-V . 3=cafeniu. 8=cenuşiu. 2. ::.teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul. '":::=-. uneori destul de rapidă rapidă 4. În funcţie de utilajul de săpat.). În plus.•. se sapă uşor cu cazmaua. 9=negru . teren mijlociu. ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate.6..9 Ca varietăţi de culori. . ranga. 5. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite.9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare . determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată.Ia - - tea foarte mare :. 1.. . _ pentru săpăturile mecanice ...- - - - . invizibile - neregulat 1. 5=ruginiu. teren tare şi teren foarte tare....în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă. 7=albăstrui. .. Săpături le mecanice _ teren de categoria 1. se disting: 1=albicios. _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul. IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi.9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2.

4 2..argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2.7.2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice .. 4 5.2. 8 1.3. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-. 3. 6. 8 1. 3.6.3. după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.3 1. 7 2.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase. 6.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit.2. crt 1 1 2 3 .

2300 cea.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare. 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea.ţ. cimentat cu siliciu. conglomerat slab cimentat. idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros.2490 foarte dură 30 cea. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w . 2490 29 cca. 2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 . 28 Roci sedimentate cea.. idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu.

1. . Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1). Tnfuncţie de spaţiu. Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date.""1111 nr. teren tare. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele . 11\1.2.1. . proces verbal.2. are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii.mpunându-Iesarcini. n oricemoment. .~. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor. 1.3.Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse.5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În .4. La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj. realizată de COCC.ordin.2. fali etc.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru. 1 anexat la instructiunile acestui indicator.În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina. Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT.documentulse poate considera finalizatşi poatefi. se va acorda un .care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente.) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane). subordonaţilor.5. teren foarte tare. faţă de normele ondiţiile punctului 2.'ilel Tn: teren uşor.avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date.in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane.trimisspre exteriorulinstitu~ei.ării apei.COlII Aplicaţia informatică CORES. În mediu de programare ACCESS97.2. neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1. Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii. termene şi rezoluţii. Î Un documenteste un act (cerere. ' . la rândul lor. În pământuri şi alte roci Imoate.IIUt spor se va acorda numai În situaţiile . oferind aceste informa~i superiorilorsăi. faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2.. denumite "terenuri Îmbibate cu apă".. ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj. pe cale ierarhică. '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă. . . când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 . eventual. necesare la lucrările de construcţii-montaj. "plIll.Conţinutul capitolului t . el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile. consistenţă 10<0.2. În regim multi-utilizator. de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator.un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află. pături În spaţii limitate. teren mijlociu. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit.111" tnhntce specia le de lucru: . arătate '.

1.săpături În chesoane Închise. 3. ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. manoperă şi ore utilaj.3. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. care se vor plăti separat. arătate În 1IIIHticol. 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii. pentru fiecare normă În parte. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16. În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.2. 2. la art. Ts A 17 şi Ts A 18. s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2. pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23. . nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1. c. Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor. m. cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor.). 2.2.7.2. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi. La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz).\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a . Ts A 24 şi Ts A 25. fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni. trunchiuri de arbori etc. Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ". ndepărtarea obstacolelor mici.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. Ts A 11. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2.00m. Ts A 15 şi Ts a 1. 3. manipularea şi purtatul uneltelor. şipci. In normele de deviz pentru săpături manuale. Consumurile specifice de manoperă t. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor. Conţinutul normelor I 2. Ts A 26. lăţimea banchetei de cel puţin 0. Ts A 13. Ts A 08. panouri de protecţie etc. prăfoase.25 m.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru.argile nisipoase.Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art. I 11. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a. 3. Pentru adâncimi mai mari.umplutură compactată prin relaţia: 39 38 .1'. precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie.50 . manuală se măsoară la metru cub 3.argile. Ts A 06. terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua . taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor. I Volumele lucrărilor de săpătură hutl.00 m de banchetă.75 m. 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. .2. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton. b. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă. stabilite pentru fiecare normă. \ 11.0. IA. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor.) odată cu avansarea lucrului. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane. rigle.În cazul săpăturilor sprijinite. .8. 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. \11.6. macara de fereastră la art.1. Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune. 2.III . urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111.În cazul săpături lor nesprijinite. •••. următoarele limite de adâncime: . Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: . Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.terenuri uşoare de coeziune redusă .1.

Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte.61-2 m teren tare.60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor. Ydu .61-2 m teren uşor. la canale deschise.1. TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0.61-2 m teren mijlociu.6 m terenfoartetare. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură. 5.61-2 m teren uşor. 4.este volumul umpluturii.6 m teren foarte tare. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0. la gropi de imprumut. Yds .6 m teren mijlociu. cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0.ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0..61-2 m teren uşor.Ja deblee. III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0. Zona minimă de depozitare. '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme.Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor.61-2 m terenfoarte tare. apatura manuala de pamant in spatii intinse. \ 40 41 . apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0. la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0. III . 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II. realizat cu pământul împrumut. Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.5. 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0.Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0. 4.este volumul săpăturii În groapa de împrumut. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu.Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs .este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată. Vu .61-2 m terentare. cu 11\ 1I"". 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0.6 m teren mijlociu. corespunzătoare pământului săpat.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.60 1IIIIIvoiuisapăturii.2. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii.6 m teren tare.5 . 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 . la un nivel mai ridicat decât nivelul malului.nil 111estenivelul săpăturii. III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0.61-2 m teren foartetare.61-2 m teren tare.61-2 m teren mijlociu.6 m terentare. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate. 5.6 m terenfoartetare. Precizări 5.61-2 m terenfoarte tare.4.2 m se consideră neocupată.

75 m teren tare.M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10. cu taluz vertical. trepte de infratire etc.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt.necoezv sau slab coeziv adâncime <0.72 4. 42 43 .11 2. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei. cânale.75 m teren uşor.5 m teren mijlociu.in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.75 1. .5511.7514. • depozitarea pamântului evacuat.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate.16 U.75 m teren foarte tare. executata fara sprijiniri. subsoluri. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q.8ore 1. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.3 3.52 0. avand sub 1.6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12.8312.75 0. Se masoara la metru cub in sapatura.9311.1912.2512.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.19 2. drenuri.93 1.25 2.1611. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 .9311.7711.55 1.7811.8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ .3212.77 1.45 5. 1 .8 ore 2.45 U.32 2.58 ore 1.11 12.18 3.6312.5 m teren tare.75m teren mijlociu .52J 0.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.00 m latime. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.751 0.77 1._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D. • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.53 2.5312.0211.0816.16 ore 2.4515.00 m sau peste 1. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.08 6. Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal.16 1.78 1.31 '3.63 2.1813.02 1.7214.~ [OENUM liRE RESURSA U.3 0.75 4.58 U.5 m teren foarte tare.83 2.93 1.7711.45 ore 0.31 0. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12. la fundatii.7511.6 TOTAL ore 0.

executata fara sprijiniri. asigurându-se adâncimea ei. consistent. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime.teren B1 .indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute. -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule.5 m teren tare. asigurându-se o bancheta libera de O.39/ ore 0.În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 . pănă la 1.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1.92 2.teren G1 .5-3 m teren mijlociu. avand sub 1 m latime. COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 . 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1.teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent.5 m teren foarte tare. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ . 1 . canale etc.50 m adâncime teren mijlociu. foarte coeziv. cu taluz inclinat.S m teren tare.32 3.5-3 m teren tare. ~1.75 m adâncime teren foarte tare.S m teren foarte tare. executata cu sprijiniri.5-3 m teren tare.01-4.75 m adâncime teren mijlociu.01-4. uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat.01-4.teren F1 .01-4.5 m teren mijlociu.29 0. âfumuri etc.M .saparea pământului şi aruncarea lui pe mal. consistent. consistent. Se masoara la metru cub În sapatura.64 44 45 . la fundatii. Cuprinde: . xecutarea.S m teren mijlociu.TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.S-3 m teren fT)ijlociu. A 1 . până la 0. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U.12 1. 1 0. J1 .in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1.5 m teren mijlociu.teren E1 .6 / 1. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.teren 01 . pănă la 1. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 . 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1.5 m teren uşor.SOm de la margi paturii.99 3.: O masoara la metru cub În Săpătura. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 . 1:2 .35/2. pănă la 1. ~u evacuare manuala. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3. canale. 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3.01-4. .S-3 m teren foarte tare.5 m teren foarte tare. Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93.teren C1 . 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. până la 0.64 2.5 m teren tare. J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.5 m teren foarte tare.85/1. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.5 teren uşor.32 Muncitor necal ificat / ore /0.50 m adâncime teren foarte tare.M A1 I B1 I C1J01 3 0.75 m adâncime teren uşor. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1.01-4.50 m adâncime teren tare. până la 0. foarte coeziv.27 0. foarte coeziv. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1.3 TOTAL ore 1.75 m adâncime teren tare.depozitarea pamântului evacuat.S m teren mijlociu. .S-3 m teren foarte tare. la fundatii.12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2.5 m teren tare. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1. până la 0. 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3. \-!2 .

min 18cm 8 4342 / m3 10.004 \ ( \ Im3 1 ..4912.fag neab cI.01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt. ore 3.001210.00071 000061 0.0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2./ 4.014910.- 6. 0.50 m 8 8689 .M A1 .0139 kg 0.8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.004 1 ore \3. --_ RESURsA .004 6.004 1 0..00.0012\ 0.004 \.64 3.42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.4~22 / 4.004\ 0.10.M ~.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind.0001 0.1 .fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1.013910.A.41 1.25 1 6.38 5.38 1 5.32 4..1 0.31 11G ore 7.( kg 0.• m3 0.00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0.44 1 8.9411.50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 .44 8.gr=40mm L=1. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U. L.81 / .1_ --'---L---'---'----_.95 1 ore 5.004 \ 0.009110.94 1.4111.001310. 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.2.49 2.81 DENUMIRE RESURSA ._ l CANTITAŢI U.00131 ( ~~EMIRE f-----.004 1 0.013910.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.98 .----.63 nr O.31 1() .00071 0.0001 0.84m 1=60 S 8689 m3 0.1 .2412.00071 0.96 CANTITAŢI 314229 Scind.001310.01391 Materiale .2l-.16 1 4.0001 0.0001 O .00071 0.0001 0. 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.981 2.013910. 1 kg 1 0.63 6.50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.42 4._.014910.3214.fag neab clAgr=40mm L=1.M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U. .m3 0.24 2.16 4.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 .014910.0013 0.004 1 0.014910.10.001310.00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5.0001 10.004 1 b.CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.000110.L----J ::.M 1 ore 10.25 1 m3 1 .00061 0.10.96 ore 0.6413.1 . Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!.0007 46 47 ..1210.001210.1 ..min 18cm S 4342 010102914229 Scind.

În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2. pana la 6 m adancime.01-4 m teren mijlociu.22 48 49 .1914. C2 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare.71 4.Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute. 82 .01-6 m teren tare. 12 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2.6913. Cuprinde: . avand peste 1 m latime.01-4 m teren tare.29 6.01-4 m teren tare. 'canale etc. J2 .În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.2916.79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15. 02 .19 4.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. 01 . F1 .in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4.01-6 m teren tare.M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811.44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.50 m de marginea sapaturii.in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 .01-6 m teren foarte tare. A2 . 11.01-6 m teren foarte tare. A 1 .69 3. . H2 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2.01-6 m teren mijlociu. J1 .6312.TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.71 ore 14.1417.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu. E1 . cu evacuare manuala. C1 . la fundatii. G2 . Se măsoară la metru cub În sapătura.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor. subsoluri. COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U. fara sprijiniri.4512. F2 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4.14 7.01-4 m teren foarte tare. E2 .1413.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare. G1 .saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare.79 ore 3.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U.01-4 m teren foarte tare.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2. cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.441 5.01-6 m teren mijlociu.1214.01-4 m teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2.M--82 ore 2.M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13. I -.6211.in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu. executata cu taluz inclinat.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare.12 4. H1 .

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

66 5.10.0013 0.0149 0.0001 10. .000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind.66 2875276311528 1 m3 1 1 .0139 0.M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2. Se măsoară la metru cub În sapatura.000610._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.0149 0.4415. 8. asigurându-se o bancheta liberă de 0.0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14.001:: O.00061 ==::::.77 8.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.000610.-------.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10.77 1 8.77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7.000610.0139 I~0101029142291 Scind.gr=40mm L=1 . F2 _.0041 0.depozitarea pamântului evacuat.51 3.55 .A. .0001 clAgr=40mm L=1 .33 ore 9.M Materiale CANTITATI 1---.65 1 5.0006 0.0001 10.33 1 7.50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.94 2.44 5.00131 :~-' "":.0139 0.000610.OOOE 10.49 5.004 0.1 10.executarea.000610.6.6 5.33 6.50 m de la marginea săpalurii.001210.004\ 0.16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.001210. COD 1 m3 1 1 -10._=. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.001310.min 18cm S 4342 L=1 .33 7..16 1 m3 10.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.66 3.55 1 8.min 18cm S 4342 1 m3 10. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2.10.000610.001310.000610.004 0.fag neab clAgr=40mm I 0.66 11.0139 0.0001 10.001210.77 111.fag neab 1 m3 10.001310.0139 0.001210.fag neab c/.0001 10.91 ore 13.83 1.000110.013!: 0. 1 0.000610. Nu cuprinde sprijinirea malurilar.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 .0149 0. 1 0.. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.9412.001310.004 0.0041 0.3316.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.004\ 0.55 14.8311.65 5.66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2. M f------r-----.1 110.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.0139 COD U.0001 ore 4.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9.0006 1.49 1 5.0149 004 004 0.000110.0041 kg 0.004 0.0001 10.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind.3~ 56 57 .0139 0.91 3.55 114. 1 0.22 1.1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7.2211.

031 ore .8512. in drenuri cu latimea de peste 1 m.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. Materiale II U.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2. G1 .78 2. 1 - \ 1 1 1 1 ore 13.00691 0. J2 . teren mijlociu.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. teren tare. teren tare.30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2. M1 . 82 . teren tare.50 m S 8689 m31 0.01-6 m.00691 \ 0.00071 0. teren foarte tare. leren mijlociu. 11.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8. teren mijlociu.7812.01-4 m. P1 .:2. teren tare.01-10 m. C2 .8714._-_. teren tare.0001 10. teren foarte tare. C1 . F1 .A. teren foarte tare.in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.01-6 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8. 12 .62 1.01-10 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2.M 1 --F2J' F1 .01-10 m. teren foarte tare.~ . teren tare. cu evacuare manuala.----_ .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m.fag neab cI.111I11. Cuprinde: . P2 . teren tare.61 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4.0216.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.01-4 m. H1 . 81 . N1 . teren uşor. M2 .M ~_ ~ -T-.01-4 m. .002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L.01-8 m. E1 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8.01-6 rn. teren tare. teren foarte tare.01-4 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.58 -===. teren mijlociu. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat.01-4 m. IIUIKoară la metru cub În sapatura. teren foarte tare. teren uşor.0007 10.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.61 \ 3. teren foarte tare. H2 . teren tare. K1 .--~ 5._. IiIIlarea. E2 .1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt.gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 . J1 .IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.00071 0. teren foarte tare. IIl. D2 . N2 .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6.0811.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0. !lol.În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2. F2 .01-10 rn.in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6.62 \ 1.01-10 m.00071 0. 02 .. teren mijlociu.01-10 m. A2 .01-6 m.42 5.87 4.0007 58 59 .50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind.0001 1 10.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 .În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8. K2 .---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.08 1.0_- 3.02 6.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m. teren foarte tare.01-8 m. 01 . teren mijlociu.00031 0.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.01-8 m.01-8 m.42 3.58 ore 1.03 COD I DENUMIRERESURSA.85 2.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m. teren mijlociu. D1 .002 1 0. c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1.llprlnde sprijinirea malurilor. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6. G2 .01-6 m. teren tare.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U.min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ . L 1 .01-4 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2. L2 .in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8.0003\ 0.01-8 m.-~ D2~1~! 10.8. teren mijlociu.00071 0_00071 0.01-8 m.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6. teren mijlociu.01-6 m.

0069 0.002 1 0.00031 0.00691 0._--~-DENUMIRERESURSĂ .31 I kg / 0.00031 0.00031 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt.0003/0.25 CO~I ----_.39 I I 5.69 10.00031 0.00031 0.0069 0.0007 1 kg 10.00691 1 m3 10.00031 0.002 1 8.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.0001 1 1 m3 10.002 1 ore 1 7.83 12.0069 1 Materiale ~ U.00691 0.006910.0001 10.0069 0.59 9.00031 0.0001 1 0.4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.21 119.18 113.006910. 1 kg 10.25 5.55 10.002 12.79 114.L:_ --L __ .0001 10.82 60 61 .002 1 0.M -~~1.41 7. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0.88 I 0.00691 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl.0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.002 1 0.00031 0.0003 0.00210.0001 10.gr=40mm L=l .0001 10.0001 10.002 1 0.00071 0.00031.00071 0.0001 10.00031 0.00071 0.55 8.fag neab cI.94 1 0.69 1 10.00071 0.002 1 0.006910. .00031 0.002 / 0.88 TOTAL ore 7.00691 0.0069 1 0.0001 10.79 14.A.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind. 1 1 kg 1 0.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1. _ 1 kg 10.0001 10.0003 1 0.0001 10.002 1 0.0007 1 kg 10._.00691 0.0001 10.006910.0001 10.00071 0.00031 0.0001 10._.45 114.83 1 m3 10.59 1 m3 10.9 110.97 / 0.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.002 1 0.002 Iare 1 6.0001 10.fag neab cI.31 /10.- 1 kg 1 0.00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7.35 1 9.00031 0.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.006910.0001 1 1 m3 10.0001 10.00071 0.97 7.4 6.002 9.000710.002 1 0.002 Iare 1 4.00210.00071 0.39 6.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2. IJ.41 I 6.00210.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_.0069 0.A.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .00691 1 m3 10.000110.9 10.00691 1 rn3 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.6 1 9.gr=40mrn L=1.35 9.M F1 F2 .00691 0. I H2 1 11 4.00031 0.002 1 0.M .00031.94 TOTAL ore U.

teren foarte tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.6 Sapatura manual a de pamant. teren tare.in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m. inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0.M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m. teren tare.M P1 P2 Ai- .01-14 m. ' 1 . Cuprinde: .82 I TOTAL ore 15.01-18 m.21 .1 62 63 .01-18 m.18 I ~ 01 __ 13.8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt. 81 .0001 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6.in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m.42/20. teren mijlociu. teren mijlociu. D1 .13 13. teren foarte tare. asigurându-se o bancheta liberă de 0. Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar.45 I CANTITĂŢI I N2 14..0003 U.01-14 m. teren foarte tare.002 /13.002 I 0.01-14 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14. L2 . teren mijlociu.depozitarea pamântului evacuat. 1 . 112.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m. teren mijlociu.În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. teren foarte tare. teren tare.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10.01-14 m.01-10 m.[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U.saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier.01-18 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m.. K1 . 2 .În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m. - 02 _L__ 19.0007 0. teren foarte tare.01-18 m.250 1).min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14. teren foarte tare.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14.01-14 m.0007 0.gr=40mm L=1 . Se masoara la metru cub in sapatura.În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6. in drenuri cu latimea de peste 1 m. adâncimea sapăturii 14.0001 0. A2 .În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14. L1 . C1 . J2 . -. 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10.in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. K2 .În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m.A. G2 . teren tare. teren tare.01-14 m.01-18 m. teren tare. teren mijlociu.01-10 rn.in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10.01-18 m.42 20. 111.50 m de la marginea săpăturii.. . teren tare. teren foarte tare.. teren tare.fag neab cI. C2 . 12..0069 0.in pămănt imbibat cu apa. J1 .50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind. D2 . H2 .0003 0.0069 0. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0. teren mijlociu. teren foarte tare. H1 . ._.13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m. teren mijlociu. 2 ._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.

3315.5 m. teren tare. p f. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4.' U.5 m.5 m.0~ CANTITĂŢI U. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.5 m.. in fundatii.01-4. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1..o:Jlu·:10lu.5-0. teren foarte tare.01-4. .01-4.5-0. 111.1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12... I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1. teren tare.ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4..5 m.46 5.0:1II.1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1.67 3.96 3. 111.COD =I .-----. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1.6713.94 5..88 ore 3.5212.67 5.33 5. .4711. I I G2 I ..081 H3 7. Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1.M 1.0117. __ .M I '" I A1 I I I L' I .78 5.43 3.88 3.Uqlu.00 m adancime.11 ore 4. teren mijlociu.08 4.64 5.51-3 m.4418.-_ .M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13.5 m. avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.5 m. teren Iare.- - ~I I 0.In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.5-0. teren mijlociu.5 m.95 ore 2.51-3 m.4313. I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3._ . 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1.0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -. teren tare. 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1. Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal.51-6 m. cu evacuare manuala.6715.52 2. teren mijlociu.\.5 m.44 8. _-COD _ 0.2514.. .11 1.96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0.16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1. teren tare. 12 .26 7.4615.51-6 m.7815. l1 .5 m.01-4.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14.5515.75 It . in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.2617. Il) . M2.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3. puturi etc.51-6 m. ~1. teren foarte tare.86 4.J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1.75 It 1 ore 15.50 m. teren tare.51-3 m. t. teren foarte tare.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1.51-6 m. de pana la 6.51-3 m.16 ore 5.ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3. teren foarte tare. teren mijlociu.3 13.51-6 m.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0.51-3 m.9811.01-4.01 7.6415.75tf ---1 I ore lu.63 .89 13..51-6 m.. teren foarte tare.95 Sapatura manuala de pamant.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.9415.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U..75 tf ---•.5 m.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1. teren foarte tare. teren foarte tare. asigurându-se o bancheta libera de 0.55 5. II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1. teren uşor.I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1.31 CANTITAŢI H1 K1 . .3 3. 292214000672?lMacarapionierO. teren mijlociu. (l~.861 4. • depozitarea pamântului evacuat. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3. II~ .5 m.5-0. teren foarte tare.51-3 m.01-4.11 17. teren mijlociu. teren mijlociu.IJI U.8913.5 m.. teren uşor.. 1" .5 m.1 IU.11 . executata cu sprijiniri. teren tare. 1<2 .50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 . 1. teren mijlociu.25 4. teren tare. M1.

0 m. teren foarte tare . Se masoara la metru cub in Săpătură.01-14 m. H1 ..01-10 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2.97 5.02 3.În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.01-14 m. E2 .M CANT - săpătcni.01-14 m..În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2. foarte tare. 01 .0-6.0 m. evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0.84/7.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10.75 66 67 .M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9.01-10 m.35 11.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. teren tare. teren tare.01-10 m. teren tare. El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. D2 .79 ore o i 5.01 3. 81 .0 m. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. C2 .26 1.69 i 5.78/10. teren tare. teren tare.50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA . de pana la 14 m adancime.23 15.M l D1 D2 4.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2.98 8.89/14. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.. puturi etc. F2 .0-6.85 i 11.23/15.0 m.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6.01-14 m.69 5. ~nn --'Ţ--. M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12.01-14 m.0-6. teren foarte tare. teren foarte tare. avand latimea sau diametrul cercului de 11. Se masoara la metru cub În sapatura. la fundatii.5 18.depozitarea pamântului evacuat. 12. Al .89 14. teren foarte tare.01-14 m.0-6.------. asigurându-se o banchetă liberă de 0.saparea pămăntolul. teren mijlociu.84 7.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10.-------~--.48/6.01-10 m.34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant. Cuprinde: . H2 . teren mijlociu.150 tl. teren foarte tare. Cl .sapaturii. teren mijlociu. teren Iare.-~ U.50 m.89 2. 11.56 5. teren mijlociu.În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.35 ~ TOTAL _-. . Gl .M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1. teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.79 COD DENUMIRE RESURSA U. A2 .98 i 8.01-10 m.97 6. Nu cuprinde sprijinirea malurilor .Manop RESURSA U. Nu cuprinde sprijinirea maluri lor.5/18.01-10 m.in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.0-6. F1 .0 m.78 10. ore 9. 82 .85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.75 12.48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10. G2 .72/3.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.0 m.72 3. teren mijlociu.0-6.

• -.65 5. J_:~ ----.4518.-2 m.. ~~ __ [ DENUM. 11 .1-4 m.1-6 m.87\ 0.0.-2 m..-2 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.0.6 I ~~)0.0. . teren tare.6?~acara Utilaje fereast~~~~_9.81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2. Utilaje 2922140.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0.0.1-6 m. puturi..6 ore 4.1 4.621 0. teren foarte tare.6515.4316.1-6 rn.0. avand latimea sau diametrul cercului de 1.4 9. executata cu sprijiniri.. . 0. .50-6 m. .9 4.1-4 m.115.18 2.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0..1-:. H2 .1812.73 4.0. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant.60.1-4 m.5513.4514.1990.0.29 1 ore 14.0.50. Cuprinde: . . teren tare.3511.48 6.0.981 0.718.0.96 2.11 I 11.-2 m.670.8611.-'------'L-.0.15 MN (0. asigurându-se o bancheta libera de 0.9 I I 0. F2 .419.1 5.1 Muncitor necalificat 1 ore 12.21 Macara fereastra de 0.saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata. G2 .1-6 rn.651 0. teren foarte tare. teren mijlociu.911.1-6 m.in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4. teren mijlociu.5810.0.in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.15 tf) I ~ 68 69 .---.in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0..21 Macara fereastra de 0.26 G2 Manoperă 9310._--'-_.1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14.1 14.67 7.0.931 0. .0.1-6 m.În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături.--'-----1 9310.0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0. teren foarte tare Hl . . .-2 m.0.0.0.0.731 4.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0.0. teren tare.depozitarea pamântului evacuat. .0.1-4 rn.M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4.9817. Gl .98 1. teren tare.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.0..--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.6717.15 ti) 1 ore 11.0. teren mijlociu.2210.0.1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140.0. teren foarte tare.60.. teren tare. teren uşor. .0. .4816.670.7 8..in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4.43 6.45 4.-2 rn.55 3.60.0.15 MN (0..0.15 ti) 1 ore 10. .0.0. teren foarte tare. cu evacuare manuala.1-4 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4. teren mijlociu.-2 m. de pana la 6 m adancime._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2. J2 . .-2 rn..m de la marginea sapaturii.45 8..1990.15 MN (0. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. teren mijlociu.0. teren mijlociu.0.1-4 m.În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2.. teren uşor. la fundatii.. Se masoara la metru cub in sapatura. Jl .0..În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2..executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat.0.1990.0.67 -------_. rezervoare etc.0. teren foarte tare.--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310. teren tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0. FI .În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4. 12 .0. --- wu ••..261 ore 4.

0005 0.10.------.53 4.81 8.2716.A.0613.00081 gr=50mm L=2. 1 ore 14. __ .27 6.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10.411 4.0001 10.Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl..0001 10.02 10. A1 A21~ U.0149 0.M . ---------J----r I .0149 .0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_.0005 0.::40mm L=1.0149 0.A·gf.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10. 1 0.0149 0..1 .0001 cI.~.2811.84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=.88 5.8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .r-----J.22 TOTAL ore 1.0001 10.01491 0.fag neab cI. _.gr=40mmL=1.0001 0.0005 0. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11.22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ .2 9.0001 10.16 6..COD .0001 10.25 5..25 15.fag neab cI..2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.1 2.81 1 8.000810.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .72 1 7.000810.0149 0.16 1 6.0005 20101029142291Scind.0149 0.000810.0001 10.0001 10.000810.9212.--DENUMIRE RESURSA .0005 0.M!Inoperă __ .gr=40mm L=1. 1 0.---- TOTAL ore 4.1 12. ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------.01491 0.069310..0008 kg 0._[ .0005 0.01490. 1 0.0005 0.28 1.01491 0.min 18cm S 4342 I m3 I 0.069310..0143 kg 0.0005 0.0005 0.81 4.0001 10.000810.00081 0.0005 0. 1 0. _--_.06931 06931 0._C_:~ F.3 93100600199001Muncilor necalifical .0001 m3 0. 70 71 ..541 7.53 1 8.0008 0.0693 0.92 111..A.0693 m3 0. nn3 0.M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.1 1 0.41 - Iare TOTAL ore 1 9.I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h.92 206 3._ •..- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă .8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.50 m S 8689 orcos.~ 1 13.02 110.06931 0.0005 ( 2010102914229 Scind.81 __-_-.~-----"- .81 14.54 5.06931 0.0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7.3 8.000810.50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.

in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6.01-14 m.50 m de la marginea sapăfurii. E1 .În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6.44 5. puturi.. B2 .in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m. Se măsoară la metru cub În sapatura. C2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m. 11 I 12 . D1 .săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier.250 t).8917.99 111 0.98/ DENUMIRE RESURSĂ U. teren foarte tare. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier.5-0. ----. teren tare.01-10 m. F1 . in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara. I A2 81 82 0. teren tare.M Al AL ore CANTITĂŢI I I J. asigurându-se o bancheta liberă.79 4.19 ore ore 3~99 3..75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------..69/1.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10. DENUMIRE RESURSĂ U.01-14 m.65/0. teren foarte tare.3515.01-10 m. teren mijlociu.04 ~~ C1 / C2/ .M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----.37 5. executata cu sprijiniri. teren foarte tare. teren foarte tare.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m. F2 . 11. Cuprinde: .01-14 m.-/_.16 4.37/5.5-0. avand latimea sau diametrul cercului de 1.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m.01-10 m.01-14 m.in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10. teren tare.49/279/4. D2 ./ ~.66 72 73 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m. D2 _ E1 -I G2 .. A 1 .in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10.01-14 m.14 7.57 3.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.TsA15 COD Sapatura manuala de pamant. teren mijlociu.75tf 1..89 7._-----------_ Manopera I'-'.01-10 m.78 7. H1 . I Manoperă ~~-~L~I~.03 4. G1 . teren foarte tare.--/ ---. teren mijlociu.44/5.--']-~H2 ----.~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3. teren tare.506 m. teren mijlociu. teren mijlociu. Nil cuprinde sprijinirea malurilor.depozitarea pământului evacuat.0314. 12.3412. la fundatii. teren foarte tare. teren mijlociu. 75 tf Lore /0.5713. E2 .01-10 m..01-14 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10.7'1 358 5. G2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.49 2. de 0.H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5.16/499/7.în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10..14/7.19 I 2922140006727 MacarapionierO. teren tare.34 2. D1 2.17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U.01-10 m. .8613. rezervoare etc. --CANTlTAŢI _U. B1 . A2 . H2 . teren tare.M . C1 .M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12.86 3.35 5.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. de pana la 14 m adancime.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O.----.În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6. inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0.71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0.

teren tare cu obstacol. Fl . A2 .5 m. adâncime < 2 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. D1 .5 m. teren mijlociu. adâncime < 2 m. teren foarte tare cu obstacol.51-3 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. 82 . teren mijlociu cu obstacol.5 m. A3 . adâncime < 1. adâncime < 1. adâncime < 2 m. adâncime < 1. 81 . teren foarte tare. adâncime < 2 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor.5 m. C5 . 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu. adâncime < 1. adâncime c 1. El . 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. 84 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1. D5 .În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. in spatii limitate. adâncime 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare ou obstacol. adâncime c 1. 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. teren tare C6 . 116 . D4 . adâncime < 1. adâncime < 2 m. 114 . adâncime < 2 m.)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. adâncime 1. H3 . teren foarte leru. teren mijlociu. teren uşor. teren uşor. adâncime < 2 m. teren mijlociu. IOroflluurl11 tere cu obstacol. D6 . teren mijlociu. C33 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. adâncime < 2 m.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.lurlltl t 4 . adâncime < 1.5 m.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. . A4 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.51-3 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.TsA16 Sapatura manuala de pamant. Ib .3 m. teren uşor cu obstacol. adâncime < 2 m. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol. Al . A5 .in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m.5 m. teren Iare.5 m. teren tare cu -ln IIhslacol. teren mijlociu cu obstacol. teren tare C4 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. I 1-11 .51-3 m. teren foarte tare. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1. 3 . adâncime < 1. . IUltllI " Iare.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor cu obstacol.5 m.5 m. adâncime < 1.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. adâncime < 1. . D2 . adâncime < 2 m. teren uşor cu obstacol.5 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. 85 . teren uşor cu obstacol. pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. D3 . teren uşor. adâncime 1. lotUl! hUli fiII Gl . leren foarte tare. ada" E4 . adâncime 1. teren uşor.51-3111.5 m. 83 . teren uşor cu obstacol. 02 .În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 .51-3 m.5 m. teren foarte tare cu E3 . 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. teren foarte tare cu obstacol. 74 75 . F2 . teren mijlociu cu obstacol. Cl . C3 . adâncllIIll 1. adâncime 1. teren Iare. 112 .51.5 m. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime c 1. 04 . leren Iare. teren uşor. adâncime < 1. adâncime < 2 m. teren mijlociu cu obstacol.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren uşor cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m.5 m.5 m./:l. teren tare cu obstacol. teren tare cu obstacol.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare cu obstacol.În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare cu Jlhnlecol. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime c 1. adâncime < 1. A6 . adâncime < 1. adâncime < 2 m.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 2 m. acănclm obstacol. in transe de pana la 4 m adancime. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. C2 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. 86 . adâncime < 2 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. adâncime c 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. adânclmo " obstacol.5 m. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. II!. teren tare.

7 ._ _----_.01-4 m.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m.08 __ 2.. asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei. K4 . L1 . adâncime 2.1510. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.01-4 m..OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~.01-4 m. adâncime 2.231°. teren mijlociu.81.• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0.50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea.1410.19 5._----_.79Ţo.În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m.71 / ore 3. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 2 m. teren foarte tare.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ .M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10._--------. . teren foarte tare. CANTITĂŢI U.. K2 .37 3.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m. teren tare._---_._------.---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°. K5 .15 3. nu mai mică de 1 m.~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. 2.36/0.91 I 1_ COD .M· Manoperă R"il' -------. 1. teren Iare cu obstacol. adâncime 2.51 1. M2 .05 15~58J1~/ .01-4 m. M1 . teren mijlociu cu obstacol._--_.În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m. N1 .În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m.. adâncime < 2 m.1610.65 1.62 4.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 2. teren tare.96T 1 1.15 1. teren foarte tare.. adâncime 2.361 0.~~~ 1---·.241 0.__ . teren mijlociu.05 ore 3. K3 .~~. L4 . .76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10.În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m.~: I ~.391°. adâncime < 2 m.În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.56 3.K1 . ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0.În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn.01-4 m.În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5710. teren foarte tare cu obstacol. .161°.151°.27 2. v L.251°..M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA .4. N4 .._.62 3.41 J53 3. TOTAL r rom I COD I . adâncime < 2 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.45 1.u L.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m.01-4 m. teren foarte tare. adâncime 2. DENUMIR~_RE_SU_R_SA U.1 1.33 .88 5.~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U.11 0.. M3 .74 1.210. sau o bancheta libera de 0.01-4 m. adâncime < 2 m.83 2.561°. adâncime 2.38 TOTAL ore --------_. COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U.1 10. L2 .18 4. teren foarte ('\ tare cu obstacol.M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.59 2. adâncime 2.12 5.depozitarea pamântului evacuat.88 6.24 ore 1.91 4.24/°.78 . teren foarte tare cu obstacol.92 4.În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.UL ~.361°.M C3 • . adâncime < 2 m. teren tare cu obstacol. ore .43 7. N3 .01-4 m.94 7.17 5..01-4 m. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri.34 5. N2 .38 ore 3.74 5. 2.06.01-4 m.38 2. L3 .491 0.~~ L. adâncime 2.in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m._.5U. adâncime 2..5410.081 0. Cuprinde: .3810.:~ I I 04--_O_S--] I~. teren foarte tare cu obstacol..87 1.12 TOTAL ~------------------------ 76 77 . K6 .În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.02 2.591°. Se măsoară la metru cub În săpătură.4.42 ore 1.471 0.01-4 m. adâncime 2. M4 .1 10. teren foarte tare..01-4 m.56 5. teren foarte tare cu obstacol.

91 5.55 5.97 5.16 2. l. conducte etc.88 4. co~--l·II-----.51 1.91 I - -0.8 0. M. ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10.3610.58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3.4 m.6 m X 1.-----~ .03 3.17 0.M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .241 0. N.::Al=_.11\ 0. 1. C.M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10.3410.2210.4310.97 2.8 ore 1.58 1.44 3.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.05 1. K pentru saoanm cu sprijiniri .00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.18 . precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1.58 5. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.6.07\ \ ore 7.57 2..N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: .86 CANTITAŢI U.45 79 78 .1410.98 CANTITAŢI U.J.° --.73 TOTAL ore 8.7 3.. F.59 2..25\ \ ore 2.:.46 M4ŢN1 ~ ore 4.5410.15 1.).23\ 0.72 3. 1.M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE .M CANTITA"ŢI U.37 2.35\ 0.65 2.89 4.13\ 1 ore 1.38 TOTAL UMIRE RESURSA T:._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA . Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective. 8.531 1 ore 3.00 m şi adâncimea 4.07 5:34141514.96 U.06 3.46 TOTAL ore 2.::O:.Mgnoperă U.74\ 0. D.20% la normele A.38 3.=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_.- ore \ 0.01 ._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U.11. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~.6 5.51 10.17 TOTAL ore 3.43 0. G.51 2.01 .68 4.27 1.49 2.26 2. C.64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A. K şi 5% la normele E.553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.T:.25% la normele A.37\ 0.26 1.71 3.2110.5 1. 8.M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0.3610.01 ..79 3.35 2.J.49 1.M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.7 5.07 3.7 3. D.

adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.8817. teren uşor.În pământ 13. H3 .4 3. teren tare.45 6. teren uşor.5 m. teren uşor.5 m.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu. adâncime < 2.În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m.3213. DENUMIRE RESURSA -.in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 . teren tare. ~. teren mijlociu. adâncime < 2. teren uşor.in parnănt 11.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m._. F2 ._ . .01 ----------- ---- 80 . adâncime < 2.81 ~ ----.5 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. 83 .5413. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii. teren foarte tare. teren mijlociu.5415. M.săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal.31 TOTAL ore 5. adâncime < 4 m. adâncime < 2. teren tare.78140615.914.1814. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.5 m.. adâncime < 2.0817. adâncime < 2.331 COD I --.6617.93/4.5 m.93 4. F3 .in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m. D3 .in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m..66 7. C3 .. teren foarte tare. adâncime < 2. teren mijlociu. H2 . teren foarte tare.M __ r-G21~j] ~1.83/3.81110.5 m.3412. F1 .73/4. teren mijlociu.2511. D1 . teren mijlociu.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.54 5. asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii.76 2.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.5 m.34 2. E2 .31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15.5 m. adâncime < 2.18 4._----_.88 7. adâncime < 4 rn. teren tare. adâncime < 2.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. nu mai mică de 1 rn. teren uşor.4516. teren uşor.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m.83 3. teren foarte tare.in pământ 12. adâncime < 2. adâncime < 2.78 4.[nopera ~' FI ore ore 2.5 m. teren foarte tare.6 CANTITAŢI U. G2 .in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m. C2 . H1.n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12. adâncime < 2. adâncime < 4 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. Cuprinde: .76/2. G1 . adâncime < 2. Se masoara la metru cub În sapatura. teren uşor. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m. teren foarte tare. E1 .213.5 m. in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. G3 .5 rn.in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m.depozitarea pământului evacuat.5 rn. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 4 m.25 1. teren mijlociu.01 2.06 5. teren tare. A2.M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg. teren tare.5 rn. teren foarte tare. 82 .L_.08 7.73 4. teren mijlociu: 81 .in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2.63 ore 2.54 3.5 m. A3._ _ . adâncime < 4 rn.TsA17 Sapatura manuala de pamant.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 4 m.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10. teren tare. teren uşor.4/3.5 m.in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 4 m.9 4. de pana la 4 m adancime. teren foarte tare. teren Iare.32 3. E3 . teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m.~_-U. adâncime < 2. teren uşor. e1 . adâncime < 2.5 m.5 m.. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12.2 3. adâncime < 4 m.-.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn. adâncime < 4 m.

4 . pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. M f-I . pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn.5 m..ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu. pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii. teren uşor şi mijlociu. cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2..50 m. de pana la 4 m adancime.------. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1. teren foarte tare.50 m. leren Iare.pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m. teren Iare. pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren uşor şi mijlociu. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m. a masoara la metru cub În săpatara.TB2TB3TC1 15.M A1_.__ .ln pământ 1. teren foarte Iare.COD __ ._---_.. teren uşor şi mijlociu.25[9. pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren foarte Iare. teren uşor şi mijlociu.. Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. I I . __ . teren Iare. CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----. teren tare. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l.5 rn. In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2.. ~I~T. I TsA18 .5 m.5 m.4 ore 5 6.2615. • oxecutarea.pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m. teren uşor şi mijlociu. teren foarte tare.50 m.In pământ t...220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2.5 m. Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1. teren foarte tare.5 m. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2. pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2.25 9.] .82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: . cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2._.088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2. Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl . teren foarte tare..--m U. DENUMIRE RESURSA I U. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. ------~-.1 .50 m X 1. = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2.'-------- Sapatura manuala de pamant.3915. .__ ---'I . montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat.01 82 83 . teren uşor şi mijlociu. teren tare..5 m. .5 m. teren Iare.71 13.5 m. in urma excavarii mecanice.3318. . pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.0914.6m. pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m. Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere.

D1 . pentru adâncimea până la 3.99 6.2313.615.51 7.99 1. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0.36 14. la deblee sapate cu excavator sau screper.51 12.94 14.82 ~o:-T _. L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei.4919. 81 -teren mijlociu.93\4.5 m pa suprafaţa taluzului.. aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3.teren foarte Iare. parte _ U. Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice.22 3. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului..5 2. C1 .30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei.C1 5.5 m.181 = volumul de săpături pentru 2.28 10.51 4. TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale. Manoperă . in taluzuri.I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11. cu adancime < 0.teren Iare. in: Al .28110.08 ore 10.teren uşor.108 volumul de săpătcri pentru 2.716. Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone. • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0..0613.512.. 01 .5 m x 1.99 .leren uşor. = = Al .9413. _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U.M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17. COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ .2213.M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11.08 Sapatura manuala de pamant.51 17.teren tare. pentru scurgerea apelor.M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U.5916. considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0.5 m.teren foarte tare.49 9.885 volumul de saoături pentru 2.91 84 85 .5 m. I"T::::: .7 6.31 4.36114.3916.99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110. C1 .teren mijlociu.6 5. I Bl .3114.59 6.93 4.5 m.51 ore 7. pentru adâncimea până la 3 m x 1. Se masoara la metru cub În sapatura. Sa masoara la metru cub in Săpătură.39 COD .

. B1 . descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.01-10 m.7217. teren tare.45 9.23 3. F2 . K1 .14000672j I Macara Pioniero. teren tare.-_ •.in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.8415._-~~--- A1 I 81 .În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14.35 9.9811.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6. E2 . H2 .0616. teren tare.9 14.În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.431 7..01-18 m. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului._[_.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14.13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0..84 5.23 6. executata in cheson de pana la 18 m adancime.91 4.5-0.01-10 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14. B2 . Se masoara la metru cub in sapatura.76 4.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6. teren foarte tare.09 ~922.01-14 m.01-18 m. H1 . --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10. teren tare. Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului. teren tare.09 ore 5.95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6. teren mijlociu.01-18 rn. teren foarte tare.01-10 m.incarcarea pământului săpat În găleţi (O .M D21 E1 I 1.53 3.13 6. " _. G1 .5313.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10.041 0.01-18 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier.În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10.01-10 m.72 7.68 4. teren mijlociu. teren foarte tare. leren foarte Iare.2216. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 .7614.06 3. A2 .01-14 m. teren tare.43 LO!d 0.6 9.01-10 m. D1 .51 2.6 19.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6.01-10 m.22 6. G2 .in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m.01-14 m. C2 . teren foarte tare.in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6._-_ COD _--_ .471~ 86 87 . L2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10. teren mijlociu.93 3. manuala de pamant.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14.9 4. F1 .4519.01-14 m.01-18 m.01-14 m.81 7. C1 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14.06 6. teren tare. E1 .3519.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m.92~~~~ I 0.23163515.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6.În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6.5-0. teren foarte tare.01-18 m. teren mijlociu. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13.M ore .0916. inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0.01-14 rn.5-0.73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5. L1 ._---_. teren mijlociu.35 5._-.75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4.75 tf L~~~~ U. teren mijlociu. t1 . teren tare. I c11 D1 1.09 6. J1 .93 U.. D2 .M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m. J2 . teren foarte tare. teren mijlociu.6814.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui. leren mijlociu. 12 .91 14.. K2 .81 17.75 It Iare 149517.

9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111. L 1 .66112.5 m teren foarte tare.sub nivelul apei la adâncime 7.5 m teren foarte tare.78 \10.74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U.t TOTAL Utilaje I ore I 7. Se masoara la metru cub În sapatura..0 teren Iare K1 . H1 . inclusiv scoaterea calajelor de sub culit. 01 . 16.01-10.peste nivelul apei leren tare.sub nivelul apei la adâncime 0.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.sub nivelul apei la adâncime 0.78 --~-1 .sub nivelul apei la adâncime 14.51-7.sub nivelul apei la adâncime 10. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10.01-10.sub nivelul apei-la adâncime 3.75tf I v'v I"WI"'-I -.84\7. Q1.01-17.74\16.5 m teren mijlociu. 11. de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.01-17.7 ore 7.peste nivelul apei teren foarte Iare.84 7.0 teren mijlociu.35\14.___ 19.51-14 m teren foarte tare.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 .51-7.0-3._---------_ .61 .58 ore 11.27\12. 81 .25 23.I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6.sub nivelul apei la adâncime 0. T1. M1 _sub nivelul apei la adâncime 7.86 c~r -L~~ 01 I .sub nivelul apei la adâncime 3.0-3.97 ore 10.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO.51-14 m teren mijlociu.sub nivelul apei la adâncime 10. P1 .3719.0-3.58 115.64114.M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123.2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.5 teren foarte tare.5 teren uşor. C1 .51-7.5 m teren tare. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru.M K2 -1 L1 112 10.5 m teren mijlociu. U. G1 .37\17:62112.0 teren foarte tare.5-0.5 teren tare.62 12.18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::.sub nivelul apei la adâncime 14.sub nivelul apei la adâncime 3. J1 .61 _ _ 88 89 .86\10.18 6. E1 . S1 .74\8. R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14.58\7.7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui.51\20.sub nivelul apei la adâncime 7.37 - 17.-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U. N1 .M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6.5 m teren tare.24111:13 15.01-10. indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m.peste nivelul apei teren mijlociu.01-17.51-14 m teren tare.37 9..0-3.64 14.sub nivelul apei la adâncime 0. F1 .94 14.66 12.5 teren mijlociu. __ ore .peste nivelul apei teren uşor.

monoetajata. 81 .--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi.U. A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: . .-.. IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw . nisipoase.montarea ~i demontarea pompei. d emontarea el. tip COD DENUMIRE RESURSA .14.. 1.[1.. executate cu: A1 _ el 81 ...motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650. .de joasa pres. teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje .1 .1-14 Kw. Se masoara la ora efectiva de pompare..TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi.15 ore 0.1 .-. debit 200-500 Mc/h. in teren cu infiltratii puternice de apa.U. 3410440005604 Electropompă monoetaj._------]~~~.M ----------.11 ore.." .pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice.inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP.15 A 1 .M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi._.6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8.inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw.- 90 91 ( . Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei.. _ . de 8. Cuprinde: .montarea Pa rnpei ....9 kw Motopompa de apa 6. Se masoar~ la ora efectivă de pompare.matap atnpa de apa de 6. . ------------- TsA24 . .1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U. " ~re /. .--- ANTITA . . . În orice categorie de teren. . TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L. cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10.I.6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore . d e mana ŞI.ore 1 ore ore . e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei. de joasa presiune._ . ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii...

2._ COD - •. __ J_ _. • funcţionarea intregii instalaţii.. _--~. CANT U._ .. tampon pt._.3 Kgt/cmp 81 _ > 1.M ------. 51-100 mp. aer compr... Nu cuprinde: .< 1.I_1 1 1 .• " .. conform prevederilor NTS.. __ "•. TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat..3 Kgf/cmp A2 . I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13....- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U. < 50 mp.L. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1.3 Kgf/cmp 82 .ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 ..Se masoara la metru liniar.instalaţia de aeraj in cheson. Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei .84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) . 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru.< 1.. peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min..._~ DENUMIRE RESURSA U.-. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu.. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD .. 51-100 mp.. pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 .M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore .84 3. --..> 1.M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu .3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp._... ____0'.

Ts B 16 şi Ts B 22.50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos.1. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate.1. În funcţie de arătate În conţinutul . Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol.1. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor.1. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni. când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură. mecanice sau cu ajutorul explozivilor.roci semidure. arătate mai jos: 2. săpături În spaţii limitate. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m. 2. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor.1.4.1. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor. corespunzătoare modului de execuţie a 3. Conţinutul capitolului 1.3. metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2. adoptată În diferite situaţii de lucru. deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi. forţe de parte. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m. astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase. săpăturii. 3. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F. 2. 2.roci foarte dure. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor.1. 95 . • - 3. prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. 2 În: . În funcţie de spaţiu. _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m. arătate la fiecare articol. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol. 2. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor. _ prin metoda coloanelor forate mecanic. la săpături cu ajutorul explozivilor. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru. 3.6. 2.7.00 m.3.1. scoabe).1.2. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare. Conţinutul normelor Normele de materiale. 2.1. săpături În chesoane Închise. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise. pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice. .2. 2. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17. necesare la lucrări de construcţii-montaj. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale.1.1. executa te În roci alterate.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi .5. pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru. roci dure. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. de maximum 1.

13 3.4. 3. sondaje. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .1. sculelor. pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru.3. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: . in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili. . Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: .barosului. .roca foarte dura.4. . executate cu unelte de mana. măsurători. 4. 81 . C1. pentru fiecare normă În parte.fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 .deplasarea muncitorilor.3.2 şi 3. C> U.48 ore 3. 4.3. Se măsoară la metrucub de săpatură.78\ ore 2. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol. fara ajutorul explozivilor.48 2. materialelor.65\ 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4.2 şi 4.Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii. 96 97 .1.Ts B 17 şi Ts B 20 .4 5. .Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii. de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături.dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului.5. 4. Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură. 3.1. recepţii. Cuprinde: . În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor.3.2. uneltelor.inclusivdesprinderealor. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.4.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate.M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0.sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui.inclusivcoborârea.Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ.26 3.roca semidura.Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol. arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4.rangiişi a penelor. in spatii limitate. şi 5. Precizări 5. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 . În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5.2.roca dura. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson. Ts801 Dislocari de stanca alterata.urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 .1.

explodare electrica rocă foarte dură. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m. pirotehnică rocă dură.Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi.5 '0.cu E1 .cu C1 .cu EI .cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură.r 0. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3.475 0.322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /. transportul materialului necesar exploziei.36 0.322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0. Se masoara la metru cub În sapatura. pirotehnică rocă semidură. explodare pirotehnica roca foarte dura.495 - - 0. prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic.cu F1 .cu C1 .cu D1 . .. pirotehnică rocă foarte dură.277 0.M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi. verificarea frontului după explozie.cu B1 ._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U. prin metoda gaurilor de mina forate manual.cu D1 .35/3.47 4.97 0.forarea . burarea gaurilor de mină). necesare exploziei.manuală a gaurilor de mina.495 0.cu explodare electrică roca semidură. burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica.12 1. CI - 'Dl 2. explodare electrica rocă dură.15 9. transportul materiale. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .98 0.594 0.cu F 1 .E 0. electrica rocă foarte dura. Se masoara la metru cub in Săpătura. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.1 Cuprinde: .89 ore 1.79/9.35 ore 0.3 4. darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.12 0. cu ajutorul explozivilor.. 98 99 .594 -(" - 2.09/.356 0.lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor.594 2.47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. cu ajutorul explozivilor.cu 81 . explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 . _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O.792 0.

41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4.082 0.9 mc/min 1.061 0.34211.792 - Sapatura in stanca in spatii largi.11 0.594 - 0.297 0.396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4. pirotehnica roca dură.277 0.51 1.9 mc/min 100 .forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic.cu explodare 01 .M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0.cu explodare B 1 .54 0.9 mclmin I ore 10.42/1.99 0.297 0.0.02610.77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.5.26 1.M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.77 1 0. CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.97 0.cu explodare F1 .28 0.513 29123400025091 Motocompresor mo .322 0.54 ore 0.164 ore 0.277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.693 0\7Q2 0.cu explodare Cl .5. electrica roca dură.41 1.171 0.71 0. pirotehnică rocă semidură. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .026 0. transportul materialelor necesare exploziei.M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. 0.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.171 0.495 0. Se masoara la metru cub În sapatura.082 Cuprinde: .08 0.cu explodare electrică roca semidura.356 (Bickford tip A) 1 0.06 0.41 0. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.356 0. 4.277 S 3388 0.16410.594 - 2. pirotehnică roca foarte dura.0. cu ajutorul explozivilor.081 O .475 0.513 0.33 0.26 1.307 0.495 0.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U.281 0.594 0.cu explodare E1 .891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0. verificarea frontului dupa explozie.515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0.0.594 0. pregătirea exploziei (introducerea explozivului. executata in straturi cu grosime de 1-2 m.06 0. electrică roca foarte dura.5.594 de 100 9 0.322 0.495 - 2.941 0.33 0.51 1.171 ore 0.47 0.

743 1.0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0. executata in straturi de grosime de 2-3 m.051 0. .9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U.24810.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4. lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor.368/ 0. verificarea frontului după explozie.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0. cu ajutorul explozivilor.272 0.047 " 0.5.371 0.198 0.297 0.455: 0.455 0.089 buc 0.495 0.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.97 I 0'37j= 1.307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0.821 0.4211.5 0.27 0.1 ore 0.5.792" A1 .11 0.4 TOTAL ore 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.32 0.cu explodare electrica roca foarte dură.cu explodare pirolehnică rocă semidură.168 0.248 0.41 ore 0. 01 .34 103 .47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0.27! 1.cu explodare electrica rocă semidură.198 0. transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0. cu explodare pirotehnică roca foarte dura. F1 . 81 .111 0.32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4. C1 .111 necesareexploziei.M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0.M CANT COD .396 kg 0. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U.34 0.M _.222 0.5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0.06 1 ore 0.97 0.cu explodare pirotehnică rocă dură. E1 .545 buc 0. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.53 1.446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0.0. 1 ore 0.cu explodare electrică rocă dură. Cuprinde: .4 1 ore 0.168 0. e măsoară la metru cub in sapatura.05 1 0. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică.297 buc kg m 0.1 .735/ 0.272 0.047/ 0.098/ 0.693 0.

cu restrictie de exploziv.9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0. pregătirea.633 2.-~.cu lncarcătara de de de de de de 0. foarte dură.42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.48 0..cu Încărcătură 81 .rocă dură.368 0.. Ts803.. foarte dura. incarcarea şi burarea gaurilor de mina. TS8 02.1 0. T8804 şi T8805.M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ .82 1. .401 4..465 0. Ts804 si Ts805.1 1 4. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate.2 0.663 3.96 0.-~_ . semloura: dura.01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10. TS803.94 0..--.1 1 0.tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10.1 0.38 0.roca f...366 3. .M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi. ~-----..30410.38 0.48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.cu incarcatura F1 .31 0.485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10. C1 .663 6. 81 .2 0.735 semicura: dura.197 0.60811. dură.1 0.596101521 104 105 .aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.. Ts802.25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3.5.31 ore 10.cu lncărcătură Cl .48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0.96 Muncitor necalificat I 0.94 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 . Se masoara la melru cub În sapatura.297 1. Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801. Cuprinde: .01910.22 3.52 0.forarea mecanica a gaurilor de mina.55 0.cu Încărcătura 01 . .0381 0. COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U.rocă semidura.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg..01 5.97 0.0.2510..M I Al CtTITÎ~ 81 0.87 0. Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg.COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U. provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801.2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4.84 1.- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.92 2. darea focului. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state..0981 0. . in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al .861 0.transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru.cu incarcatura E1 .

IIIA80ară la metru cub În Săpătură.653 5. __ .92 1.41 0.267 0. de pana la 7 m adancime de abataj. de pana la 10 m adancime de abataj.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.95 0. cu ajutorul explozivului. prin metoda coloanelor forate.57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.139 0.0331 0.roca sernidură.29 0.rocă foarte dură.21 0. semidura.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0. darea 1111 ului electric.32 0.73 0.1 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m. Se masoara la metru cub În sapatura. burarea coloanelor.roca foarte dura.495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0.0861 0.209 Iare 10. bararea coloanelor. 81 .65 0.6 0.75 1 3. cu ajutorul explozivilor. ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m.tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi.148 0. prin metoda coloanelor fo rate.198 0.M A1 !-.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat.011 0.366 0. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi. Ili .327 1.20 I ore 10.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0. dare focului electric.0861 0.44 0.04 0. cu explodare electrica 1 • roca A 1 .54 2. C1 . 106 107 .Q15 0.76 0. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state. Cuprinde: .D18 0.0331 0.roca dura.forarea coloanelor cu foreza. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.24 0. transportul şi introducerea explozivului. ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U.63 1.prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza.35 1. transportul şi introducerea explozivului..703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0.178 0.M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3. I". III roca dură.

075/0. Se masoara la metru cub În săpătură.185 / ore /0. 108 109 . prin metoda exploziilor masive. prin metoda coloanelor forate.069 0.OC 0.009 0. C1 .CANTITAŢI I COD~ '---"--. Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic.1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale.60 O. C1 .25 0. B1 . cu ajutorul explozivilor. TsEl n A 1 '.43 0.005 0.1~ O. transportul şi introducerea explozivului.05 0. Se masoara la metru cub in săpătura. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state. de pana la 15 m adancime de abataj. bura rea găurilor de mină. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state. Cuprinde: .006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0. Materiale ~.59 0.forarea coloanelor cu foreza.86 0. Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0.272 0.168 0.18 0.185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi.M A1 B1 C1 U.025/0. transportul ~ Introducerea explozivului. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 . cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.075/0.61 0.248 0.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. 81 .099 0.099 0.67 0.roca foarte dura.rocă semidura. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m.025/0.32 0.139 0.4 0. darea focului electric.i 1.41 0.rocă semidură.1 0.223 0.rocă foarte dură.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ .rocă dură.32 0. de peste 15 m adancime de abataj.051 0.02 0.M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0.64 1.38 0.27 0.89 0.455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0.08 0.02 0. bura rea coloanelor. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U.41 buc 0.003 0.05 0.1 0..20 / ore /0015/ ore 100151 0.rocă dură.248 0.

594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.roca dura. prin metoda gaurilor de mina forate manual.356 0.57 0. C 1 . darea focului pirotehnic.0149 0.0099 0.0099 0.ANmA~ A1 I rB1TC1I 0.M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U.005 1 0.49 0. cu explodare pirotehnica. de peste 1 m latime. 111 ·4.45 5.3 0.28 0.25 0..08 1..0149 0.3 3. __ ..05 0.. transportul explozivului. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale.495 0. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura..693 0.0- 1 ore 1 0.0248 0.01 0.2475 0. introducerea lui şi burarea gaurilor de mina.03 0. cu ajutorul explozivilor.65 1.roca foarte dura. 81 .0248 0. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 . 110 111 ._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura. şi depozitarea pe mal a materialului derocat. darea focului pirotehnic. cu ajutorul explozivilor.891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0.0001 0..4 m rocă dură.322 0.0644 0.15 2. CANTITĂŢI U. 11 ·4. 111 ·4.0001 0.14 11.50 m. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate.87 1111020030200 1112020030100 914 i 1. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 . 4 m rocă foarte dură. 111 ·2 . 01· 2 . evacuarea.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5.34 0.4 m rocă semidură.01 6 m roca semidura.roca semidură.0099 0.0644 0. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.594 0.52 0. Cuprinde: . U)(Ocutarea.85 0. transportul explozivului. introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.. de pana la 2 m adancime.forarea rnanuală a gaurilor de mină.2 0.9 mc/min mobil de joasa presiune 4.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate.M L(.. de 2-6 m adancime.50 m.4554 0. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina. cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.6 1.42 0.01 6 m rocă foarte dură. prin metoda gaurilor de mina forate manual.2723 0.01 6 m roca dura. aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.792 0.62 ore ore are TOTAL ore 1.015 1 0.594 0.

01 Fl .2 .2. cu ajutorul explozivilor.:'.11 0.21 0.6.16 10.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat .5 0.4.4.8-4m 1::.03 0.594 0.min 18cm S 1 m3 10.3564 0.1 1.59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0.5.00791 0.08 1 0. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.002 0.4.081 1 0.11 0.1621 0.00081 0.4 81 . măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.50mm L::.00081 0.96 6.505 ore 1. m rocă foarte dură.594 0.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a.fag neab cI.63 0.54 1.3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate. .16 ore ore ore ore 2.693 4.35 0.0.61 135 3. CANTITAŢI U.00081 0.0001 10.0001 10.68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina. săpaturil macanică a gaurilor de mina.594 I 0.008 1 0.6 1.00081 0.01 El . 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - .495 0.3218 0. manuale.00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind.2 0.00791 0.72 3.11 0.3218 0.9 1 ore 1 0.01 11.5.505 1 0..01 m roca sernidură: m roca dură.008 10. de 2-8 m adancime.9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.6.42 0.00051 0. 6 m rocă dura.97 0.002 0. 8 m roca dura.0. burarea gaurilor darea focului pirotehnic.96 4.l .792 0. 8 m rocă foarte dura.67 4.002 0. introducerea lui.29 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat. 6 m roca foarte dura.000510.42 5.16 1 0. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.50 m S 8689 1 m3 10. de peste 1 m latime.01 Gl .693 1 0.594 0.01 Hl . Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.00081 kg 10..0001 1 1 m3 I 0.32 I 114 115 .00791 kg 0.32 I 1. in gropi de fundatii si lucrari similare Al .162 I 0.0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl.72 5. 8 m roca sernidura.2 4 2 4 Dl .61 2.6. I~e522700028051 1 ore 1 0.gr-40mm L::. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.M Al Bl el xecutarea.8 3.73 6.0001 10.495 0.59 0.-. .50 m.A.4 1. transportul explozivului.002 0.081 1 0.594 1 0.01 1 0.002 0. 6 m rocă semidură.21 0.891 I 0.00051 0.26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0.0001 10.

0.792 0..---- . 81 .0079 0.01 . cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier.67 2.0001 10.2 6 m roca sernidură. Fl .891 0. 14 m roca dura..693 0.11 0.6..6 0..73 5.fag neab cI. transportul explozivului. --.505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ .9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1..96 3. buc kg m ---..5o m '1 m3 10.72 2.M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10..002 0..A.09 7.594 0.21 8..10.594 0. G1 .21 0.Q6 8.01.0005 1 m3 I 0.--------.00081 0.63 2..--.-----. burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic.---0.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.2 6 m roca foarte dura. introducerea lui. -----.322 0..14 m roca sernidură..--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M .6.46 0.10 m roca dura.0001 10.792 0.000510. de 2-14 m adancime. El-6..081 1 0.18 1. Cuprinde: .495 0..0079 0.495 0.72 2. in gropi de fundatie si lucrari similare Al .594 0.--.002 0.14 m roca foarte dura.._--.3564 0. Se masoara la metru cub in sapatura.11 0.85 0..594 0.002 0. 120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2.2 6 m roca dura. ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier.891 0. 11-10.594 0.29 0.. descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui.3218 0.322 0. . ".0079 0.. D1.00081 0.62 6.0001 1 120101029142291 Scind. asigurâdu-se o bancheta libera de 0.0079 0.84m 1=60 S 8689 ..000510.73 8.21 0.--.46 0.356 0.594 0.11 0. H1 .01.891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6._-~--:r----. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale...594 Al_J 81 .693 0.10.93 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.50 m de la marginea sapămrii.495 0.00081 0.forarea macanica a gaurilor.594 0. 10 m roca foarte dura. de peste 1 m latime.27 0. -.00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0.16 1 0.356 0.10 m roca semidură.76 2.rnin 18cm S 4342 U.17 0..6 1. incarcarea in galeţi a materialului drenat.96 3. - . Cl .01.594 0.505 1 0.--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.------Ţ--f.6 1.26 0.72 7.=.5.01.. cu ajutorul explozivilor. de mina.73 10.792 0.0001 10. D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0.01.84 0.gr=40mm L=l .000510..6 1.63 116 I 117 . Sapatura in stanca in spatii limitate..002 0.

cu lncărcătară F1 .75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4.tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.59 0. Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2.741\1.cu incarcatură E1 .aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.200 de 0.99 0.100 de 0. . pregatirea.633 0.12 0. foarte dură.13 0.01 1.72 2.0.100 de 0.6 1.6 1.9 mc/min ore ore ore 0.16 1.356 0.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.01 0.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.73 5.97 1.0.cu lncărcătură de 0.465 3.594 0.792 0. .5.99 0.transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru.663 0.51 2.14 1.21 0.5-0.14 0.47 .505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.594 0.93 0.17 3.594 0.91 5.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.322 0.32 2.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.56 2. darea focului.162 1.081 0.131 0.495 0.361\ ore 0.cu Încărcătură B 1 . .444 0.162 0.04 0. sernidura: dură. incărcarea şi burarea gaurilor de mina.76 1.200 de 0. Se masoara la metru cub in sapatura.07 1. dura.73 5.96 4. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .16 1.94 6.007 0.14 0.01 0. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.349 0.04 0.cu lncarcaiura C1 .100 de 0.M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.32 1._----_.283 0.19 0.96 3.87 2.99 0.891 Cuprinde: .32 1.401 5.047 0.65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat.081 0.5-0.012 118 119 .64 0._-~--_.162 0.76 3. cu restrictie de exploziv.M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.32 1.297 1.forarea mecanică a găuri lor de mina.- ore ore ore 1.83 0.663 2.505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3.9 mc/min .693 0.9191 0.081 0.01 1.71 0.cu incarcătura D1 .44 0.594 0.485 0.M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.366 I 3._----.891 0.023 0.22 '1.792 0.63 0.505 0.5. foarte dura.11 0. U.

el . in: Al • rocă semidură.rocă foarte dură.rocă dură.17 0.81 1.rocă dură.9.09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3.executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi. pentru curatarea si indepartarea peretilor.2 4. 0.68 1.8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.rocă foarte dură. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.2417.73 2. Cl .M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.6213.703 0. in: Al . in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1. Se măsoară la metru cub În Săpătură..969 0.M ~_.0711. Se masoara la metru cub În Săpătură. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat.89 ore 3.327 5. Cuprinde: .54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le.02.03 I 0.813. Cuprinde: .M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12.0. 81 .23 2.3414.2 ore 1. la 3m.634 0..061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi.O COD J ~------DENUMIRE.4 1..tip"Reşiţau 45 mc/min " 0.săparea cu ciocanul de abataj pneumatic. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat.45 0.366 1.9 ore 1 0. R :SURSĂ .6 1 ore 0.37 3.21 19.148 2. 81 .56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate.36 120 .M Al 1 81 1 el U. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U.rocă semidură.9/1. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv).92.5.

4 m rocă dura.95 3. e1 . cu evacuarea manuala.0. evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui..01 . de sub 1 m latime.c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U.9 U. 01 .2.01 . 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră.01 .53 2. Se masoara la metru cub În sapatura.M~--.20-0.5. TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate.87 1 ore / 0.M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10.265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate. 1 .. Se masoara la metru cub În sapatura.rocă semidură.0512.50 m de la marginea săpăturii.60811.5811. C 1 .~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4.34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.16 6.4 m rocă sernidură. 1 .81 I 2.2..4 m roca foarte dură..45 ore 1. in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .rocă foarte dură..2151 ~/1. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala.82 2.64 7.32 1 ore 2.43 /5.00 2 m roca foarte dura.20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0.86110.18 ~~ 4.0. in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 .saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. B1 .50 m adancime.5.81 13. • executarea.2151 2.M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12. spargerea blocurilor mai mari.4314. aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui.2.0. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U. 81 . asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii. de 25 kg..50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor. de peste 1 m latime. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).9 ore ore A1 81 e1 2.rocă dură.85 4. de pana la 4 m adancime.0. montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0.44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0. I COD L.39 11. de pana la 1. Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic.00 2 m roca dura. ~~: ' . asigurându-se o bancheta libera de 0.0.00 2 m roca semidura.002 122 .

608 1. 6 O 1 .0001 .oara la metru cub În sapatura.fag neab cI.43 1 5.50 m S 8689 Manoperă m3/ 0.6 m roca L1 .•. dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2.min 18cm S 4342 scind.. : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara.10.·· m roca roca semidura.002 0..M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4.67 /10.14 .5... 01 .00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime. dura.00011 10. de 2-18 m adancime. Kl .18 m roca foarte dura.. H1 . Se rno U.43/4. 01 .14. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0. 10 m roca foarte dura..78 2.8-4m 1=60 S 8689 0.215 2. 10 m roca dura. asigurându-se o bancheta ~ac: de 0..86 ore 2.215/2..OOOB 1 .601.50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12.. Fl -. El -. 11-1. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui.8-4m 10.5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1....18 m roca dura. 01 . 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl..10 m roca semideră.A.92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -.64 'Î 0. ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier..265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12.--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2.0001 m3 0.9 mc/min U.531 2.215 / ore 0. Jl ..53/2.44 7.54 124 .97 3. I el I 01 0. 0 01. 01 .min 18cm S L=1 .6 m Al .1 .008 0.27 1324 2.83 3.002 0.81 ore 9. 401 .4314.0005 Scind. el _2.48 2 ..608 -Fl CANT U..36 3.M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4.86/10.··6 81.43/5265/1.14 m roca foarte dura.0005 El 1.71 4.64 Lemn rot cons rur c 5ubt.01 2.fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1.41 2.10 .2.gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2..0005 0.14 m roca dura.0008 O.M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura..6 .. Gl .215 F1 2.M are CANT ---_ _. 01 .43 4. 18 m roca serrn·dura.86 ore 4.0.39 15. 14 m roca semi id ura.008 0.COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U.86110.008 0.53 5.. Dl ..50 m de la marginea sapaturii.10. liber .05 6.4314..

04 1.62 14.13 ore 4.22 14.9 mc/min ore 1.5 3.265 1.În grămezi.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.215 2.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.31 1.43 5.86110.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.74 2.26 8.9 mc/min I ore 11.59 ore 1. 81 .09 3.35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5.64 0.31515.158 2. la rigole cu sectiunea triunghiulara.0.15 -Manoperă A1 5.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.9 mc/min -------'CODI ore 5.06 3.76 4.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.rocă semidură.31 12.M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic. Cuprinde: .2 ore 0.30 m lăţime.43 I ore ore 3.49 .215 A1 .19 0.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.14 ore 2. avand adancimea de pana la 0.608 1.5312.215 2.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.215 2.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.53 ore 3.215 ore 1.64 126 127 .43 5.21 ore ore 8.6811.265 1. Se măsoară la metru cub În Săpătură.5.M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.35 1.M CANTITĂŢI U.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.5-0.4314.62 5.63 10.47 1.rocă foarte dură. .CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.5.64 0.93 1.5312.02 j.215 2. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.265 1.17 6.0.5.5-0.4 11.77 4.608 1. .rocă dură.strângerea materialului Săpat.608 1.0.89 ore 2.5-0.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.06 1.43 ore 0.5.693 1.065 ore 0.42 1.0.64 0.215 2.215 2.83 1.9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.43 5.38512.8\51 14.finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0.4 1.86110.97 14.65 4.608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11.31 5. C1 ._.

.02 1.00 m rocă dură. pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv.7.17.7.251 0...0. . . executata in: Al .50 m rocă dură. de sub 45 mp suprafata..rocă dura..spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg.50 m roca semidură. Cuprinde: .rocă dura. 01 .7._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei. 01 -14..51.531 0.50 m rocă foarte dură.0.51 14.64 --_.0. Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art.3.3..rocă foarte dura. in: A 1 .51 14. TSB19.7.63 / ore 0.50 m rocă foarte dură. C1 ..10. M1 .01. C1 . F1 . in cheson inchis.executarea politurii suprafeţelor săpaturii.48 TOTAL ore 0..00 3.01 17. 81 .10.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă.00 3.72 1.45/ 0.00 m rocă foarte dură.10.50 m rocă semidura. executata inainte de turnarea betonului de fundatie.3 0. Cuprinde: . N1 -14.00 3. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg._-------------_ .31 0.7. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa.1s824 Politura suprafetei stancoase.rocă foarte dură. I COD I DENUMIRE RESURSĂ~..executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură. constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit..50 m rocă dura. cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa)..curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile. F1 ..48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice.57 0.7.~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10. Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar.01. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .50 m rocă dura. in roca dura si foarte dura Al. K1 .50 m rocă semidură.3.M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10. Bl .01.roca semidura.51. E1 . 128 .01 TOTAL ore 1. L1 -10. . Gl.01 17._.transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport... J1 -10.51.01. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).10. ridicarea În 129 U.25 0. H1 .00 m rocă semidură.RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă. Cuprinde: . C1 .51 14.00 m rocă foarte dură..50 m rocă foarte dură..25 1.00 m rocă semidură. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.rocă sernldură.00 m rocă dură.14. Bl .

161-1-13.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.1 ore 2.7156.0.761 .5.93 1 kg 1 10.0.041 5.M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ .4 28.38 3.78 3.min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.95/6.8 46.5.7617.min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10.95 6. L1 71120200301001Specialist U.D21 0.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.56 1.3615.4128.121 .51 1 5.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .92 2.54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.02 10.min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.541 1 m 1 .85144.9516.campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.8 37.95 6.53 3.021 .95\6.021 .02 . 4.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl.781 \ ore 2.931 .7132.14.95 6.54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~.3510.16.351 0.91 1 ore 1 . lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.93 0.'14.541 130 131 .7 32.85 44.7150.95 6.351 0.99 3.93 .95 6. 1 .\ 2.9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13.541 .02 4.39 1 ore 1 - 5 04 . Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).12 3.0.52 2.8146.85 50.L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135.65 TOTAL ore 35.65 ore 23.10.1 .18 2.4 ore 41.10.931 buc 4.02 mi buc . .0210.85150.8152.98 16.14.841 -1 1 ore 1.8 52.8143.15.10.93 I 4.8137.7137.95 6.93\ 14. Se masoara la metru cub În sapatura.9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 .7 38.931 4.251 7.3510.58 2.5.021 0.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.7138. 1 .7 37.M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.76 6.93 4. ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.9516.10.38 2.10.10.021 0.8 43. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.35 0.7 50.7 56.14.\ .

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

02 --_. Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.48 1 4.5 58.7._.7.8 1.537.6/25.50 m rocă foarte dură.3.02 0.4 TOTÂL ore 47.00 m rocă dură.02/ /4.10.3.9159.50 m rocă semidura.45 '1.841 16..10.00 m rocă foarte dură.93 1 ore 147. 17.51.3. Se măsoară la metru cub in Săpătura.92 13.4 1J..01 .min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.50 m rocă semidură. 1 4. K1 -10.93 1 - 1 0..01.3.1 64. - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16..00 3.50 m rocă dură.. N1 -14...00 m rocă dură. F1 .7.42 - 1 6 3 1 3.7.9 mc/min 1 ore ore 544 1 2.9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / .93 0. 81 .55/31.51 .0.68 .35 \ 0.50 m rocă samidură: H1 ... .95 6.00 3.02 1 14951 6.4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0.54 4.021 0.3510..08 1 - 1 3. îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului. 17.17.93 U..4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.14...14. l1 -10.min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI .93 \ 0. de peste 75 mp suprafata.3.6/53.9 59.5.01 .55 31.51 . 01 .14.~--------.02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4.00 m rocă foarte dură.01 .. J1 -10.1 1 ore 1. ---~..------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0.51.35 \ 0.5158.93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.50 m rocă foarte dură.10..93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19. ~ .95 6.0.02/0..M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.5/37451 19.51 . montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.7.1164.46 1.0.95 /6931 / 495/6. in cheson inchis.54 \ 4.64/7.50 m rocă dură.6 53.0..9516.01 .14.. [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 .6/ - 2.51 .95 6. I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl.85 52. G1 .361 ------------------------ 138 139 . ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe.01.95 6.. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor..Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei. Ct .. M1 ..50 m rocă dură.8 1 /2. 1 0.01 81 C1 - E1 0.5 31.6 25.12 1..32 - 1 3. 11. E1 . in roca dura si foarte dura A1 .28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg .7.0.00 m rocă sernidură.5/31.00 m rocă semidură.54 1 4...1616.50 m rocă foarte dură. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.14 2.00 3.72 3.~ __ .0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).5. 01 -14. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).85152..

Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr.2 73.1.93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161.5.95 0.Încărcătoare. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator.9 mc/min ore I I ore 7 1 .excavatoare cu mai multe cupe.18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2. instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi.2173. Materiale U. . .25167. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate.5 3.1. .excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0.54 6. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop.2.1.93 0. Conţinutul capitolului 1.02 v • - 0.săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: . teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase).951 6. .15 ore 61. 14.2. .02 1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: . 1 la prezentul indicator. În conformitate cu tabelul nr.___.I 3. În următoarele categorii: teren categoria 1.5. 2. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R . buldozere pe tractor.terenuri coezive.0. motoscreper (autoscreper).MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl. 1.1.25 67. autogredere.2.min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0. teren categoria a II-a.15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4. 1.1. 140 J / 141 .săpături mecanice executate În spaţii deschise.Încărcătoare de diverse tipuri. 2.86 4. 2. teren categoria a III-a.35 4. screpere pe tractor. .excavatoare cu echipament de draglină. .2.

cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării.2. 2. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă. consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră.2.2.25 x 1.2.3. şi 2. 2. iar la argile 0.2.5. 15% pentru teren argilos Înmuiat.2.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18.4.2.8.2. . de criteriul' economisirii carburanţilor. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m.2. În albia răurilor sau torenţilor. se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10.75.2.00 . consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective.2. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol. se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat). S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice. determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2.F. de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare. consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2. În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat.4.2. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2.2.2.2. . 2. iar la argile I > 0. precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor.1.2.10. 2.2. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe. 2. iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje.5 < Ic 1. .2.2. 2. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6. 2. precum şi În nisip fin îmbibat cu apă. se determină functie de dotare. regularizări.00 m. . cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz.2. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic.2. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.de la 24.2.3.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0.2..00.11.2.00 m până la 24. 2.2.2. astfel: . 2. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii.2.1.2. pentru adâncimi mai mari de 18 m.2. cât şi la cele comandate prin cabluri. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 .2.43.9. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului.5. urmând ca. Pentru Iăţimi diferite ale cupelor. Ii se va aplica un spor de 15%.2. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe.2.de la 18. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe.2. care necesită demontarea instalaţiei. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii. platforme de drum sau C.1.2.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1.2. 2. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă. 37. 2.2.2. 2. 2. conducte.3.7% (1 .1. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.10).13. În cazul când terasamentele pentru: diguri. 2.25 x 1. 2. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică.5 < Ic < 0.2.15). reţele de apă. se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2. obţinute prin. ' 2. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat.2. În plan înclinate de acces.2.2. În cazul platajelor montate pe teren nisipos. .2. În blocul de excavare.6.12.2. se va mări cu 33%.2.2. se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. ".3. pe distanţe mai mari.2.4.2. baraje. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.2. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit.3. de realizarea optimă a productivităţii utilajului. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru.00.32.7. se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2. în cazul.5% (1.75.1. Între 18 şi 30 m.1: 10% pentru teren nisipos.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru. 2. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m. pe malurile mării sau lacuri lor. cu preţul de deviz pe ora de funcţionare.

pe buturugi. asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului.1. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă.7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 . 3.21 . 3. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3.1.6.5. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni.3. 3. excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc. 3. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. 2. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective. Împingerea de buldozer la peste 10 m. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m. finisarea rigolelor cu.4 . un excavator de 0.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului.2. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje. cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru. 144 4.1. inclusiv rădăcinile lor. Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară.0. 2.180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale. respectiv peste 5 mia dislocări. 3.4 . 4. Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale. În cadrul aceluiaşi şantier. 4. 3. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40.7. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate.c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei. folosirea de materiale de constructie. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură.2.2 mc. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor. În general.2. .25 mc/cupă inclusiv.0. S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. iar pentru alte unităţi de măsură. 3. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.8 mc .1.0.autoqreder. se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3.). Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art.4. . Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru. Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează.2.6. Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative.3. indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr.5. de arbori şi tufişuri. sub 15 cm grasime de săpat. ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%. 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă. 4. rădăcini izolate etc. .3.7 mc/cupă conform art. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura. . Ts C 19 b 1 + Ts C 22. 145 . se va considera săpături În releu. conform indicaţiei de la fiecare normă. Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită. pentru alte tipuri de excavatoare.8 mc şi pentru Înălţime de peste s.5 mc . În cadrul aceluiaşi şantier.

Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: .25 mc/cupă capacitate. pe o grosime medie de 0.1.80 m până la faţa taluzului. Ts C 38.pentru art. 4. . transport pentru Întoarcere la locul de săpat. 4. pe 5 m În plus la art. transport pentru descărcare.pentru art. screpere cu tractor. Ts C 25. Ts C 25: pentru art. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă. Ts C 21. motoscrepere. autogredere până la 175 CP sau buldozere.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.---~~~ •.•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 . 4.71 1. 4.40 pentru excavatoare mai mari de 1. Ts C 27. pe o grosime medie de 0. f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. ~' . Ts C 28: . Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată. pe care o completează. Ts C 21: . 3. motoscrepere. 3.M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----.3.pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg. pe 100 m În plus la art. transport cu Încărcătură. screpere tractate sub buldozere.25 mc/cupă capacitate. pe o grosime de 0.71 mc capacitate. distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat.TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: . Scarificarea mecanica a terenului. pe 250 m În plus la art.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0. C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg.pe o grosime medie de 0.pe o grosime de 0.71 mc capacitate. În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art.pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat. .pentru art.71 mc capacitate.4. e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. se calculează după relaţiile: .40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0.

811 .M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~. C11 .49 \ 6.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. 011 . II. A2.pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg. C2. descărcare in depozit teren catg.71 \ 5.86 I .39 mc buldoex. ----- CANTITAŢI U. II. D2 .M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5. 1.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.13 \ 5. 821 .39 mc.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.pământ cu umiditate naturală._------.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq.1I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg.1 in condiţiile qospodăririi apelor.39 mc_b_u_'d_oe_x_. II.21-0. 81 . in: U. ---'. C21 .21-0. D1 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.11 \ 4. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0. II În condiţiile gospodăririi apelor.9 A1..49 \ 5. .M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg.pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.31 \ 4. I in condiţiile gospodăririi apelor. A21 . II.. C1 .71 \ 5. 021 .'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 .97 \ 6. co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U.21-0. '. 1. descărcare În depozit teren catg. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. 82 .pământ cu umiditate naturală. cu comanda hldraullca. II.f A 11 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg.

pământ cu umiditate naturală.pământ argilos inmuiat cu apa. 21 . E31 .8 150 151 . teren catg.40-0. deplasare excavator pe platelaje. I În condiţiile gospodaririi apelor.40-0.05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.. I În condiţiile gospodăririi apelor.. descărcare in depozit. A3 . teren catg.pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. IV În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.pământ imbibat cu apă. ----_ .pământ cu umiditate naturala. 1. descărcarea În depozit teren catg.pământ cu umiditate naturală. G11 .pământ imbibat cu apă. descărcarea În autovehicule teren catg.812. teren catg."-_ .in pământ argilos inmuiat cu apă.70mc cu o cupa 1 ore 12. G1 . 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O. descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II. 831 . I in condiţiile gospodăririi apelor.2412.5612._ __ . deplasare excavator pe platelaje.pământ Îmbibat cu apa. E3 . descarcare În depozit.9513.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala..5212. II În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodăririi apelor. f:.70 mc.M B111 8218211 B318311 c11c11 . descărcare in depozit.70mc cu o cupa 1 ore 11.. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ . teren catg. in: A 1 . 1. 82 . E21 . deplasare excavata pe platelaje.1.____ . H11 . 81 . teren catg. 1. A31 . III.pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.40~0.8912. F2 .3911.. IV. II. III in condiţiile gospodăririi apelor. 821 .9512.40-0.4412. descărcare in autovehicule in teren catg.pământ îmbiba! cu apă. descărcare În depozit teren catg.3912. descarcare În autovehicule teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă. E1 .. F31 .pămănt Îmbibat cu apa. 1. 1. FJ 1 . F3 . descarcarea În autovehiculs. E11 .in pământ argilos Înmuiat cu apă. I in condiţiile gospodăririi apelor. 1.pământ cu umiditate naturală. descărcarea in autovehicule teren catg. descărcare in depozit. descarcare În depozit teren catg.pământ cu umiditate naturala.'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.M L-. descarcarea În au!ovehicule.pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. teren catg.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. 811 . C1 . I În condiţiile gospodăririi apelor. 83 . II. ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. descărcare in depozit. 011 .pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. II.pământ imbibat cu apă. descărcare in depozit.2 J pământ argilos descărcare in depozit.7 U.pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.9513. Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. teren catg. descărcare in autovehicule În teren catg. ~2P.pământ argilos descărcare in depozit. A 11 . U. H1 . IV În condiţiile gospodăririi apelor.70mc cu o cupa 1 ore 12. II În condiţiile gospodăririi apelor. • E2 . descarcare in autovehicule in teren catg.9512. IV. I in condiţiile gospodaririi apşlor.5212.7512. teren catg. .3512.01 12~12.TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.3512. 01 .in pământ argilos Înmuiat cu apă. descărcarea in depozit teren catg. C11 . Il.În pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală. descarcare În depozit teren catg. III.pământ cu umiditate naturala. descărcare in depozit teren catg. descărcare În autovehicule in teren catg.

I I I I -. IV.pământ cu umiditate naturală. 03 . 1.pământ îmbibat cu apă. teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor. teren catg. deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite.pământ argilos inmUiat Cu apă. 021 . teren catg. C31 . catg. teren 021 .25!3.pământ argilos inmuiat ClJ apă. C2 .23!3. teren catg.70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3. descarcareaindepozite. D1 .1II în cordiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturala.400. descărcareain depozite. descarcarea indeJmite. catg.25 mc.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. C1 .pământ argilos inmuiat Cu apă. A2· pamânt argilos inmuiat oua apă.--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0.7 COD I U. catg. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite. II în condiţiile 90spodăririi apelor. U1 . II. III 021 . 31 . teren catg. descăf!lIreain depozite.pământ cu umiditate tlaturală. <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite. 02 . teren A 11 . descarcarea indejlJZile. I in condiţiile Uospodaririi apelor. descărcarea indepozite. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite. descarcareaIn depozite. descăf!lIreain depozite.7 A31 . teren catg. III in condiţiile oospodăririi apelor. teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor.22!2. "in condiţiile Uospodăririi apelor./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U. teren catg.pământ cu umiditate naturală. A21 . teren catg. II. III in condiţiile 90spodaririi apelor. deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite. 2 . IV in condiţiile gospodării teren 152 153 .pământ cu umiditate l1atural~. deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite.L.6!2.71-1.M I I I -- I I I I "". teren catg. teren catg.81 termic de 0.99!3. A3 • pămănt imbibat cu apa.pământ imbibat cu apa. descarcareain depozite. descărcareain depozite. desc!l'Careain depozite.2313.25!2.70mc cu o cupa ! ore !2.pământ argilos înmuiat CIJ apă. descarcareaindepozite. teren catg. cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. II in condiţiile' gospodăririi lpelor. .M 1-1 --r--. teren catg. in: . I in condiţiile gospodăririi pelor. s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3.40-0. III. II.59!2. descarcareaindepozite. teren catg. 1. teren catg. teren 011 . p III. IV. 011 . 3 . catg.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite. catg. descarcareaindepozite.pământ cu umiditate naturală. teren 09tg. teren 011 . teren catg.pământ îmbibat cu apa. 2952260003501! ---_.pământ imbibat cu apa. 1.pământ imbibat cu apă.pamânt argil05 inmuiat cu apă. descarcarea indepozite.

H3 . I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---.14\1.~~ LU. descarcare În autovehicule teren . El . F21 . Gll . deplasare excavator pe platelaje.11-1. deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg. descărcare În depozâ teren catg. IV În condiţiile gospodăririi apelor.apelor. teren catg. descarcarea in autovehicul.11. teren catg. Fll .37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U.46\2. II.pământ imbibat cu apa.1. F2 . F3 . descarcarea in autovehicule teren catg. descarcarea În autovehicul.M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0. I În condiţiile gospodării apelor. E31 .pământ imbibat cu apa. III. Fl .31\1. II in condiţiile gospodăririi apelor. G21 . I in condiţiile gospodăririi apelor.pămănt argilos.pamânt Îmbibat cu apa.pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. _. G3 .92\1. III in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. E11 . IV. . III.e ~ H3l . descărcarea in autovehicule teren catg.25mc cu o cupa \ ore \2.pământ imbibat cu apă.1. G31 .pământ lrnbibat cu apă. 031 .pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg. descarcarea În autovehicul. descarcarea În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală. III În condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor.i catg. II.45\1.11-1 .pamănt imbibat cu apa.67\1. Hl .pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. F31 .pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq.pământ îmbiba! cu apa.~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0.42\1.pămănt lrnbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite.pământ imbibat cu apa. II. H2l .83\1.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O. E21 . G2 .pământ argilos. deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg. Hll .25mc cu o cupa \ ore \1.11-1 .pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg.25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U. descărcare În autovehiculeteren 154 155 . I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.33\1. descărcarea in autovehicul. II În condiţiile gospodăririi apelor: . descărcarea in autovehicule teren catg. IV. teren catg.pământ imbibat cu apa. descărcarea in autovehicule teren catg. 03 .M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0. 1. II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite. IV În condiţiile gospodaririi apelor.pământ îmbibat cu apa. descarcare În depozit teren catg. IV in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. III În condiţiile gospodaririi apelor.67\1.71-1. teren catg. E3 .25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v .pământ Îmbibat cu apa. III. deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg.46\2. descărcarea in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură.pământ cu umiditate naturala. Gl . teren catg.pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg. H2 .pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. teren catg.pământ imbibat cu apa. E2 .

B2 . V. I In condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg.COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.1.64 r 1. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.76/1. 01 .92/2. cu descarcare in autovehicule teren catg.11-1 . "'U .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. G2 . cu descarcare În depozit teren catg. actionat electric. cu descarcare În depozit teren catg. CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11. A21 .pământ umiditate naturala. II.pământ cu umiditate naturala.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2.212.pământ umiditate naturala. F21 . CANTITAŢI j I _.17/termic de 0.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.M I COO J~UMIRERESURSA I • _. II in condiţiile qospocanrf apelor.91/2. I I I G31 .15/1.11-1.21 /2. IV În condiţiile gospodaririi apelor. 011 .pamănt cu umiditate naturala.8811.6211. 1.M I I . Gl . F1 . cu descarcare În autovehicule teren catg.11-1 . cu descarcare În autovehicule teren catg. I U.pamănt umiditate naturala.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa. II in condiţiile gospodaririi apelor.pamănt cu umiditate naturala.8711.Ţ' -:-:-T-':''---~. El . El1 .9 rnc. cu descarcare În autovehicule teren catg.pamânt umiditate naturala. II. Fl1 .pământ umiditate naturala.87 Al .7613.25mc cu o cupa / ore /1. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. l in condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile qospodariril apelor.311. V În condiţiile qospodăririi apelor.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. Bl . l În condiţiile gospodaririi apelor.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. II. F2 .53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.lI. G21 . cu descarcare in autovehicule teren catg. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0. Gl1 . I " I _ •• I I -- I I . B21 .pământ umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg.46/2. Al1 . III.pământ umiditate naturala.parnănt cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg.pământ umiditate naturala.parnânt cu umiditate naturala.5-2. I În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare in autovehicule teren catg. el1 .25mc cu o cupa COD / ore /2. H1 . 1. cu descarcare in depozit teren catg.părnănt umiditate naturala.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa. el . III. 1.25mc cu o cupa 156 157 . cu descarcare În autovehicule teren catg.7612._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa. Bll .4911.5311. cu descarcare În depozit teren catg. A2 . II.pământ umiditate naturala. IV.212.

5621 0.5-2. cu descărcare in autovehicule teren catg. H11 . IV in condiţiile gospodăririi apelor.002 -- 2952260003511\ 2.575 ------------------------------~------------------------159 158 .4751 0.49/ 0.M -ator pe şenile acţionat electric de 2. cu descărcare in autovehicule teren catg. .87\1.pământ cu umiditate naturală.791 0.39/0. J1 -pămănt cu umiditate naturală.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U.5-2.011 !' 295226000 I ore 10.9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.pământ cu umiditate naturală. III in condiţiile gospodăririi apelor.9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I .9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10.M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2. V.391 /0..51 0.561 0.645 CANTITAŢI U.6221 0. Se masoara la 100 metri cubi in săpătură.pământ cu umiditate naturală. V in condiţiile gospodaririi apelor.9mc .425/ 0.4871 0.4361 0.5171 0. IV.34/ 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2.M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2.M 1111111t1~ 0.546 ~ .5-2..451 0.pământ cu umiditate naturală. U. 111.5510.• .4410.5-2. cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10. 11. J11 .381 0. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.91 10.' 01 1.50610. cu descărcare in autovehicule teren catg.

deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. 821 . I in condiţiile gospodăririi apelor. 81 .pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. A21 . cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. II. 811 .95' 2. II in condiţiile gospodăririi apelor. leren catg.8 mc 1 ore 12. deplasare excavator pe platelaje.M .1112. A11 . cu descarcare În autovehicul. cu descărcare in depozit teren catg. cu descarcare in depozit.8713. tI. 160 161 . 021 -pământ argilos inmuiat cu apă.3 ------------_. cu descărcare in depozit teren ctg.M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 . II În condiţiile gospodăririi apelor. 2. 1. 2. D31 • pământ Îmbibat cu apa.5-0._.pământ cu umiditate naturală. Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule.pământ imbibat cu apă. 1. El1 .pământ cu umiditate naturală. 02 . teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă.29/2.pământ cu umiditate naturală. teren catg. " in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În aulovehicul.812. Cll .pământ cu umiditate naturala. teren catg.50. teren cafg. deplasarea excavator pe platelaje. teren catg. Fl . cu descarcare in depozit. deplasarea excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În autovehicule teren catg._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. I În condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit.8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-.pământ cu umiditate naturala. teren catg. 2.11.pământ argilos inmuiat cu apă. " in condiţiile gospodăririi apelor. 831. II În condiţiile gospodăririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. 2. in: A1 .pământ argilos Înmuiat cu apa. cu descărcare in depozit teren ctg.59 12. cu descărcare in depozit leren catg. teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule. . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri.44 . deplasare excavator pe platelaje. 1.713. deplasare excavator pe platelaje. teren catg. teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu echipament de drag lina.pământ cu umiditate naturală. I În condiţiile gospodaririi apelor.24 . teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor.• I ore U. II În condiţiile gospodăririi apelor.8 mc.813. Fll . cu descărcare in depozit. E3 . II.pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule. 1.2313231371 CANTITAŢI U. E21 .pământ lmbibat cu apă. cu descarcare În aulovehicule teren catg. A3 .1.pământ cu umiditate naturala. A2 . cu descarcare În autovehicul.22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. teren catg. II.pământ imbibat cu apă. III.24 . I in condiţiile gospodăririi apelor. 01 .. El . cu descărcare in depozit.M 11. 83 .TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. cu descărcare În autovehicul. teren catg. cu descărcare in depozit.5-0. teren catg. cu descărcare in depozit. 82 . teren catg. A31 . D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0.pământ argilos Înmuiat cu apa. E2 .pământ argilos inmuiat cu apă. III. 1. Cl .pământ argilos inmuiat cu apă. E31 .pământ îmbibat cu apa. cu descărcare in depozit teren catg. II.pământ Îmbibat cu apă. 011 .81 13.6512.pământ argilos inmuiat cu apa. I În condiţiile gospodăririiapelor. teren catg.5-0. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos Înmuiat cu apă.8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore . 03 . cu descărcare in depozit teren catg.

teren catg.81-1. cu descărcare În autovehicule.pământ argilos Înmuiat cu apă.11. cu descărcare În autovehicule. teren catg. teren catg. A21 .8 mc CANTITĂŢI U.2 mc. cu echipament de draglina. deplasare excavator pe platelaje. A3 . teren catg.M I 2952260003506l.pământ argilos inmuiat cu apă. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule. A31 . 1. cu descărcare in depozit.7314.pământ umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. 011 .1. 1. 82 .pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit. C11 .pământ umiditate naturală.pământ imbibat cu apA. II in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturală. I in condiţiile gospodăririi apelor.~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0.5-0. Cl . 831 . teren catg. deplasare excavator pe platelaje. teren catg.62 162 163 . teren catg. 02 .pământ imbibat cu apă. II În condiţiile qospodarini apelor. cu descărcare În autovehicule. in: Al . I În condiţiile gospodăririi apelor. III. I În condiţiile gospodăririi apelor. II in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit.-- 3.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. I in condiţiile gospodăririi apelor. 1.pământ cu umiditate naturală.pământ argilos Înmuiat cu apă. 1. teren catg. cu descărcare În autovehicule.pământ argilos inmuiat cu apă.pământ umiditate naturală. 81 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În depozit. teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă. teren catg. A2 . 83 .1. cu descărcare in depozit.291~~ 3. teren catg. A11 . II. cu descărcare in depozit.Pământ Îmbiba! cu apă. cu descărcare În depozit.1I1in condiţiiie gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală.73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.pământ argilos Înmuiat cu apă. cu descarcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje. 811 . 031 . teren catg. 01 . deplasare excavator pe platelaje. teren catg. teren catg. II. teren catg. 821 .pământ Îmbiba! cu apă. teren catg. cu descărcare În depozt. teren catg.praglina hi~~~e r---'--'. I in condiţiile gospodăririi apelor.8 mc ore 13. . teren catg. II. El . COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0. teren catg. teren catg.pământ imbibarcu apă.pământ Îmbibat cu apA.5-0. 021 . cu descărcare În depozit. cu descărcare În depozt. 03 .

Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U.5212. cu descarcare În autovehicule.pământ umiditate naturala.2 164 165 . cu descărcare În autovehicule.pământ umiditate naturală. teren catg. teren catg. E21 .01/2.311.81-1. cu descărcare În autovehicule. teren catg.41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0. II În condiţiile gospodaririi apelor.87/2.20 mc /2.81-1.pământ umiditate naturala.1912.52 --_. teren catg.15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U.E11 .8/2.pământ argilos Îmbibat cu apa. E2 .2/2. E3 . cu descarcare În autovehicule. III În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. deplasare excavator pe platelaje.8712.81-1. II În condiţiile gospodaririi apelor.76/1.20 mc 1 ore 12.72/1.8912.pământ argilos Îmbibat cu apa.5311.53/1. II În condiţiile qospodanri' apelor. II.8711.pămănt argilos Înmuiat cu apa.511.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11.4911.07/1. III.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.1 12. teren catg.M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12. cu descarcare În autovehicule. F1 .pământ argilos Înmuiat cu apa.7512.---CANTITĂŢI f---.M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.16/216/2.48 ----~----------------------------CANTITAŢI U.91 0.20 mc 1 ore 11.81-1.81-1.6311. f31 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule. II. cu descarcare În autovehicule.M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1. teren catg. F11 .-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0.

până la 2 m adâncime. 1.peste 2 m adâncime.până la 2 madâncime.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. B11 . III În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. IÎn condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. L1 . I În condiţiile gospodaririi apelor. G11 . E21 .peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. III. deplasare excavator pe platelaje. . deplasare excavator pe platelaje. cu excavator pe senile de 0. cu descărcare in autovehicule leren catg.până la 2 m adâncime. II in condiţiile gospodăririi apelor. I În condiţiile gospodăririi apelor. K21 .peste 2 m adâncime. A 11 . G2 . deplasare excavator pe platelaje. III.peste 2 m adâncime.5-0.până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. cu descărcare in depozit teren catg. . 1.până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 12. deplasare excavator pe platelaje. . deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare in autovehicule teren catg. H21 .peste 2 m adâncime. F2 .până la 2 m adâncime. III. G21 . cu descărcare În depozit teren catg. C11 . IÎn condiţiile g9spodăririi apelor. II. K2 . 1. L2 . 1. deplasare excavator pe platelaje. II.până la 2'm adâncime.până la 2 m adâncime. L 11 . cu descarcare În autovehicule teren catg. B1 .până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. J21 . II. III. H1 .1.peste 2 m adâncime. J1 . II În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. B21 . cu descarcare În depozit teren catg. deplasare cu excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. " in condiţiile gospodăririi apelor. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. III. 11. K11 .8 mc. II.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. H2 . deplasare excavator pe plalelaje. C21 . II În condiţiile 9ospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile 9ospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g. cu descărcare in autovehicule teren 166 167 .până la 2 m adâncime. I În condiţiile gospodaririi apelor. III. B2 .până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. III.peste 2 m adâncime. F11 . cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. A2 . I În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. H11 . cu descărcare În autov hicule teren catg.peste 2 m adâncime. 1.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe plalelaje. C2 . K1 . \ 02 . cu echipament de draglina A1 . 011 . J11 . F21 . " În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. 1. III.' \ E2 .1. cu descărcare În depozit leren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În aulovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. II. \ E1 . 111. III in condiţiile gospodăririi apelor.pănă la 2 m adâncime. C1 .până la 2 m adâncime. J2 . cu descărcare În depozilleren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule teren L21 .până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. II.peste 2 m adâncime. deplasare cu excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. cu descarcare În autove~cule teren catg. II. E11 . cu descărcare În autovehicule teren catg. 021 . II În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. A21 . deplasare excavator pe platelaje.TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg.cu descărcare in depozit teren catg. II. 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 . 121. 01 . cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. F1 . deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.

4713.8815.81 168 169 . I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U._----_.813.2212.2913.5-0.5315.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.6415.MI K2 I Iare 12.813.8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .0213._--Jtilaje )e senile Iare 13.2313.3 CANTITAŢI U.M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0..2413.94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U.6215.8 mc U._---_. .5. III in condiţiile gospodaririi apelor.5-0.8mc ..Iare 14.4612.812..8813. CANTITAŢI .3713.3314.5314.313..71 13.M .4412.81 13._------------ Iare 13.4714 .213.8713.8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0._-.6114.8 mc 1 ore 13.0114.6216.8814.5.0114.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.Iare 14. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD .8114.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0.1814. CANTITAŢI JMIRE RESURSA U.461O.7314.-.catg.4914.23 .5-0.< 29522600035061 Oraglina 0.: / U.8 mc ---.-------·rCOD I -~-.7313.5-0. c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0. .

cu descărcare in depozit teren catg. 12 . cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. E21 . (~1. CII . cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in a tovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile gospodaririi opelor.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. III. II. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. \ E2 . 011 .peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. 1111 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. I in condiţiile gospodaririi apelor.lI.1. cu descarcare În depozit teren catg.păna la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. .1I in condiţiil~gospodăririi apelor. III. K2 .pănă la 2 m adâncime. II in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. III. 01 . cu descarcare in autovehicule teren catg.lI.până la 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. L2 . II in condiţiile gospodaririi apelor. 1 . L11 . FI . Jl1 . cu descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. A11 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. III. cu descarcare in autovehicule tdren catg.peste 2 m adâncime. 1. A2 .peste 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. LI . I În condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. 1121 . 1.81-1. C2 .pestp 2 m adâncime. 1. III.peste 2 m adâncime. Kl . deplasare excavator pe platelaje. Eli .pănă la 2 m adâncime. I in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren oatg. cu descărcare in autovehicule teren l!tltg.peste 2 m adâncime. I În condiţiile qospccamii apelor.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. III În condiţiile gospodaririi apelor. 82 . I În condiţiile gospodăririi apelor.2 mc. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. III.1I1. cu descarcare in autovehicule teren catg. 111 . 81 . cu descarcare În autovehicule teren 81g. deplasare excavator cu platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. 1. III in condiţiile gospodăririi apelor. II.pănă la 2 m adâncime. II În condiţiile qospodăririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descărcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. 021 . cu descarcare in autovehicule teren catg.1.Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. 1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. t: 11 . J21 .pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. II. CI . deplasare excavator cu platelaje. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. 821 . 11. cu descarcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. 1'21. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. 02 . L21 . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. A21 . 121 . cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. III. I În condiţiile qospodarirl' apelor. 111 . 1. cu descarcare in depozit teren catg. C21 . J1 . cu descarcare În autovehicule teren catg. 811 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. ()11 . 112 .pănă la 2 m adâncime. 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 1 In condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. III in condiţiile gospodăririi apelor. II. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r . II. cu descărcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. cu echipament de draglina A 1 .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. K21 . II. cu descarcare in auto ehicule teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg.până la 2 m adâncime. II in condiţiile gospodăririi apelor. \ EI . deplasare excavator pe platelaje. . cu descărcare in autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodaririi petor.peste 2 m adâncime.~.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. III in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren ootg. J2 .pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime.peste 2 in adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. 1. IIln condiţiile gospodăririi apelor. III In condiţiile gospodaririi apelor. Kl1 . .peste 2 m adâncime.

M ..0211._" Iare I ore ore 172 173 r .M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 .81-1.20 mc -----~.M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport.3713.M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.015 4.- 1 ore 13.4612.51 14.8212._--...51 12_5112_8912.E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.5512.0512.612.6213..0912.. COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura..l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0. .1812.013 kg kg 0. 82 r.8413_2711.93 --_.9 U.1 0.NUM'RE pe semle 0.20 mc 1 ore 12.11 12.02 I 0. U.7612_0212. II.20 mc 1 ore 12_9313.00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr.catg. 2_1812.1812.0013 buc 0.3612. 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT .51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.~r.8412.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.81-1.81-1. . :~T811-1 CANTITĂŢI .4312_4312.81-1.81-1..09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U.01 0.3612. pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---.47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.9912.51 13.041- 1 ore 12.71 12.01 13. ..412.20 mc -------------=~~NU::.81-1. ._ Utilaje .3212.612._--------'~- 1 ore 11.2612. III in condiţiile gospodaririi apelor.03 CANTlTftlrlU..M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-.------------~-.81-1. .5211.M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 . CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U.7612.01 pe senile 0.cat. .20 mc ------------.20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12.20 mc _.0513. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA . executata cu excavator de pe platelaje.7611.7911. .

--" .elindă Cl . inclusiv descarcarea in depozit.teren catg.711 11. teren catg. cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 . 61-100 CP. 40-60 CP. COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri..NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. 174 175 . 1. teren catg " 61-100 CP.77 _-"_ . Se masoara la 100 metri cubi În săpatură. teren catg. teren catg. III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra.inclusiv descarcarea in depozit. executata cu excavator cu mai multe cupe. executata cu excavator cu mai multe cupe. CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U. II Cl .elindă de de de de 40-60 CP. in: Al . cu sapare longitudinala cu elinda. pamant cu umiditate naturala. 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40.elindă 81 . II.teren catg..elindă Dl . I Bl .5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. in pamant cu umiditate naturala.60 cp 3.teren catg.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10.CP. 1. utilajul avand Al .

53 t ----.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala. 1.excavator pe şenile 0.2 mc cu draglina in pământ argilos moale.5-0.93 . F11 . teren catg.81-1.8 rnc.M ~ CANT . 3. .2 mc cu draglina in pamân\argilos moale.excavator pe şenile 0. II.11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe .5-0.2814. teren catg.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala.8 mc. cu draglina in pământ argilos moale.50.2 mc cu draglina in pamânt argilos moale. În teren catg. D21 . El1 . h ~Il I U.91 13.81-1. II.8 mc I COD I . cu draglina in pământ cu umiditate naturală.excavator pe şenile 0.8 mc. teren catg.5-0.B1-1.1 .8 rnc.42 .excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0.8 mc. teren catg. În teren catg.81-1.81-1. A11 .5-0. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. E11 .excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. 1. in teren catg. lin condiţiile gospodaririi apelor. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0. _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315.excavator pe şenile 0.5-0. A2 .excavator pe şenile 0.131 CANTITATI U.09 . teren catg.81-1.5-0.TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor. A21 . E2 . D1 . in teren catg. lin condiţiile gospodăririi apelor. cu draglină in pământ argilos moale.81-1.1 .50. III.81-1.excavator pe şenile 0.. in teren catg.8 rnc. cu draglină În pământ cu umiditate naturală.excavator pe şenile 0.M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI .20 mc -------- 176 177 . teren catg.8 mc. teren catg. C1 . II in condiţiile gospodăririi apelor.5-0.9414.-. teren catg.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală. III În condiţiile gospodaririi apelor.excavator pe şenile 0.. in teren catg. C11 . cu draglina În pământ cu umiditate naturala. cu draglina În pământ cu umiditate naturală.excavator pe şenile 0. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0. II in condiţiile gospodaririi apelor.excavator pe şenile O.11. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U.81-1. B1 . I in condiţiile gospodăririi apelor.81 12. În teren catg. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: . III.8mc COD 1 ore 1 . F1 .excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. teren catg. B2 .excavator pe şenile 0.20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0. cu draglină În pământ cu umiditate naturală.-.2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala. III În condiţiile gospodaririi apelor. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0.excavator pe şenile 0. \ D2 .compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente. D11 .4715. În teren catg. . În teren catg. I E1 .5-0.81-1. II. 1. executata cu: A1 . B11 .2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală.5-0.excavator pe şenile 0.depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă.20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA. lin condiţiile qospodaririi apelor.2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale. in deblee si canale deschise. 4. II.81-1. de la fata taluzului.81-1.M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. II in condiţiile gospodaririi apelor.2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala.8 mc.8 m. cu draglină in pământ argilos moale.5-0. cu draglina in parnănt argilos moale.1 . inclusiv descarcare in depozit.5-0. teren catg. B21 .excavator pe şenile 0. ore '3. 1/ in condiţiile gospodăririi apelor.8 mc.8 mc._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •.6614. 1. În teren catg.81-1.

pământ cu umiditate naturală. E11 . D23 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. Cuprinde: .pamănt cu umiditate naturala.incarcarea graiferului cu pământ dislocat . dislocare În spaţii < 8 m A23 . dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. E23 . rotirea pentru descărcare.pământ cu umiditate naturala. dislocare În spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit. C21 .pământ cu umiditate naturala. \ 822 . 178 179 .dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat . I şi II . dislocare În spaţii 12-16 m. C22 . cu descărcare În depozit.pămănt imbibat cu apă. E13 . D21 .pământ cu umiditate naturala. dislocare. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor. descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu. di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare În autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare În spaţii 12-16 m. cu descarcare in autovehicule.lI.pământ imbibat cu apă. cu descărcare În depozit.(În terenuri coezive din categ.pământ Îmbibat cu apă. dislocare in spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturală.pământ Îmbiba! cu apa. dislocare În spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in autovehiculp. cu descărcare in autovehicule. dislocare În spaţii 16-20 m. dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor.pământ imbiba! cu apă.pământ îmbibat cu apă. cu descărcare in depozit. dislocare În spaţii 16-20 m. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit. dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturală.TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP. C13 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m.pământ Îmbibat cu apă. C1 . cu descărcare În au!ovehicule. in: A 1 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor.coborârea graiferului la nivelul de sapa re . dislocare În spaţii 12-16 m. E22 .ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit . cu descărcare În autovehicule.pământ Îmbiba! cu apa.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturala.sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. cu descarcare in autovehicule. A22 . cu descărcare În autovehicule. C11 ~pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor.in spaţii 8-12 m. cu descarcare În depozit.6 mc. A 13 . III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) . cu descarcare in depozit.pamântimbibat cu apă. cu descarcare În autovehicule. E21 . E2 . 821 .pământ Îmbibat cu apă. I C23 . dislocare in spaţii 20-24 m. B2 . C12 .pământ imbibat cu apa.pământ imbibat cu apă. cu echipament greifer de 0. dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. B12 . D2 . dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare În depozit. cu descărcare in depozit. A21 . cu descarcare În depozit.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. D1 . cu descarcare În depozit.pământ imbibat cu apă. cu descarcare in autovehicule. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare În autovehicule. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii 8-12 m. E12 . cu descărcare În depozit. C2 . cu descărcare in depozit. D13 . cu descărcare În autovehicule. E1 .pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. B1 . dislocare in spaţii 16-20 m.5-0.pământ lrroibat cu apa. dislocare În spaţii < 8 m. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. Nu cuprinde: . 823 .pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depozit. A 12 . D12 . dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m. dislocare În spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturală. D11 .executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor. 1. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. in teren necoeziv. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit.pamănt imbibat cu apă. B13 . Se masoara la 100 metri cub În sapatura. B11 .pământ imbibat cu apa. disloca re În spaţii 20-24 m.descărcarea.pământ cu umiditate naturala. A 11 . D22 .pământ cu umiditate naturala. A2 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule.

29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16.M ._-_.8316. . ----.10 mc 1 ore 15.8213.70 mc CANTlTAŢI U.5215.COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.11 14. . COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------.5317.55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0.4118.3216...M I 1 CANTITAŢI I .49 _----d-e 0_.4_0_-0_.7715.6517.6715.1415.__ DENUMIRERESURSĂ U..__. _---_.M I I Iare 15.---' COD '--"---.40-0.T-A-Ţ.•_-_ .70 mc ----_.- Iare 14.7315...112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16.-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14.~---_ .5918. __. 29522600035221 COD DENUMIRERESURSA . mc .4815. 15. • 180 181 .0615.40-0._-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.9316. -C-A-NT-. r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U...M ~ __ ._-_.7 de 0.617.11 14.40-0..716.3715.. __ . A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _.- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.M 1- .55 termic de 0.03.10 ----------mc .10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ ..40-0.91 U.4415.40-0.2416.400.7_0 __ .__ .._.2519.0913._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 .51 16.66172418.8217.6615._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14.6514._--------------------_..10 mc ---_ ._.7916.33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.0514._--_.

1)12 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor. E22 _ pământ imbibat cu apă. A23 . dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. 823 . cu descărcare in depozit. A11 . 112_pamânt cu umiditate naturala. cu descarcare in depozit. C2 . 81 . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m.. dislocare in spaţii 12-16 m.pământ Îmbibat cu apă.7-1.ondiţiile gospodăririi apelor.Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP.pământ cu umiditate naturală. Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. dislocare in spaţii 8-12 m: 813 . II. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descarcare in autovehicule.13 _ pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. C22 .pământ imbibat cu apa. cu descărcare in depozit. 2 _ pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m. :1 ~ pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depqzit. 111• pământ cu umiditate naturală. Cl1 . cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in autovehicule. 821 .pământ cu umlditate naturală. C21 .pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea.pământ cu umiditate naturala. A12 . cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in depofit. dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare in depozit. Se măsoară la 100 m~n sapatura. A22 . cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. cu descărcare in depozit. in teren necoeziv. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. \ 82 . cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apă. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC. cu descărcare in autovehicule. 1121_ pământ cu umiditate naturala. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq. A2 . A 13 .pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. C12 . dislocare in spaţii 16-20 m În o I. dislocare in spaţii 20-24 m. I şi ii (in terenuri coezive din şi IV. ~3 pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. ll23 _pământ imbibat cu apă. E21 _ pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. 12 _ pamântimbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. ll13 pământ imbibat cu apa.ocare in spaţii 8-12 m. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturală. C13 .pământ imbibat cu apa. cu echipament greifer de 0. cu descarcare in autovehicule. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m. 811 .0 mc. dislocare În spaţii 12-16 m. \ 812 . 182 183 .pământ imbibat cu apă. 1111_ pământ cu umiditate naturală. Cl . dislocare in spaţii 8-12 m. \ 822 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. cu descarcare in autovehicule.pămănt imbibat cu apă. . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. rotirea pentru descărcare. disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. \)22 _pământ imbibat cu apă. Acestea se consideră dislocate separat. cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. A21 . cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit. cu descarcare in autovehicule. cu descărc}s În autovehicue.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in auto~e\hicule. disl. in: A1 .Pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu descarcare in autovehicule.pamântimbibat cu apa. 11 _pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii < 8 m. E23 _ pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit.

4414.71-1.71-1.71-1 .25 mc E ~~ 3.1-·' .M 29522600035161 Excavator graifer de 0.---. _ 1-·- J_.53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0.COD DENUMIRE RESURSA U.25 mc ~OD_. I~ ·-I· .I -.25 mc 184 185 ._-J----J- ··I-nJ . I _. DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ . U. ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0.M ----]---. 2952260003516 ---==-r-----. COD 29522600035161 Excavator graifer de 0.l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1. DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U._.-----..25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 .M I " • ----==iJ.25mc ..·-1 _.81 15..:...71-1 .86l4...·-1 _."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~. I _.

5 m Înălţime pentru autogreder . III. III. Bl . III. 02 . > 175 CP. III in 1'•• "lluOrlrli apelor. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor.5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP. cubi în săpatură. E21 . cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului.peste 200 m lungime şi < 1. UI! III lungime şi > 1.peste 200 m lungime şi < 1._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13.5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 ..821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4.liltlglme şi > 1.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1. III în condiţiile gospodăririi apelor.5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. Dl . teren catg. I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor.5 m înalţime pentru autogreder A 11 . MI "'lungime şi > 1. I1U '"lungime şi > 1. precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder.1 şi II.26 . 821 .peste 200 m lungime şi < 1.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. I şi II In . III în D11 111.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. 175cp n' 1/liM .5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP.1 şi II. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1. teren catg. teren catg. teren catg. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.peste 200 m lungime şi < 1. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura. III.Jil~E 5. I .5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. I şi II In condiţiile gospodaririi apelor.sub 200 m lungime şi < 1.1 şi II. I şi II.5 m înalţime pentru autogreder A21 . III.sub 200 m lungime şi > 1. E11 . teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. III În condiţiile gospodaririi apelor. I şi II. 011 . El .5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg. 100 metri .sub 200 m lungime şi < 1. C11 . > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP.5 m înălţime pentru autogreder .5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. 82 . teren catg. III în condiţiile gospodaririi apelor.5 m Înalţime pentru autogreder C21 .peste 200 m lungime şi < 1.sub 200 m lungime şi > 1. I şi II in condiţiile gospodăririi apelor.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. III în 1I~llIldOrlrll apelor..5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP.5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor.sub 200 m lungime şi > 1. III.31 ore 3. Fl1 .16 ~~. Cl . A2 .•.i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor..5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. de: Al .5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor.11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14.. < 175 CP. DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U.. teren catg.sub 200 m lungime şi > 1. < 175 CP. teren catg. < 175 CP. I şi II In tllI III lungime şi > 1.peste 200 m lungime şi < 1. iOt) m lungime şi > 1.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP.G -=_~ __ _. 'UO mlungime şi > 1.. I şi II. C2 . > 175 CP.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. :. teren catg..sub 200 m lungime şi < 1. I ".sub 200 m lungime şi < 1. ~tlO m lungime şi > 1. condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. tere \~tg. teren catg. I şi II în condiţiile gospodăririi apelor. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor. III. Bll . teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. on m lungime şi > 1. teren catg. Utilaje . teren cat şi II.sub 200 m lungime şi > 1._~[----_ ~_-_ 3. 021 . teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. h. teren catg. E2 . In lungime şi> 1.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. Fl .sub 200 m lungime şi < 1.1II_"lIIll\rlrll apelor. teren catg.68~J_~~~5_- < 175 CP.951 - J - l2'j3.I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~. teren catg.: •.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP.. teren catg. III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor.sub 200 m lungime şi < 1. III. teren catg.3213. teren catg. teren catg..5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP.sub 200 m lungime şi> 1. I şi II.

COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61.40 m. 1 A11 .teren catg. Se masoara la 100 metri şanţ.~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I .executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului..M CANTITAŢI 1-1 ---.I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m.72 _ J_~.3 2.721 2.teren catg.teren catg. A1 . II C1 . Nu se cuprinde: .38 \ 1.V' I v. I B1 . . .3 ore 1. in: A1 . executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP. LI COD DENUMIRE -:. 2 B11 . 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4. .38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. . III Cuprinde: .::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1. 1 în condiţiile gospodaririi apelor.teren catg.împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii.teren catg.---. 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or. in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0..scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren.teren catg.80 cp 189 188 .Lv I - I .---.----.teren catg. Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura.montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare.. B1 .e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T. .

IV D11 . III e11 . e11 .teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor. 81 .teren catg.teren catg.86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ . in: A1-teren catg.teren catg... executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP._-----_ . ~. IV in condiţiile gospodaririi apelor <. -. II În condiţiile gospodaririi apelor..M I A1 CANTITĂŢI . - 1 ore 11.teren catg.1812. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.teren catg. inclusiv imprastierea pamantului la 10 m. II În condiţiile qospodăririi apelor.--.teren catg.teren catg. I All . e1 . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.teren catg.in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte.teren catg.teren catg.1 sau II._ . D1 .1 În condiţiile gospodaririi apelor.teren catg.teren catg. 81 . I sau II in condiţiile gospodaririi apelor.1I1 811 ._-.. -1 U. l .7711.2111. I A 11 .--_. Ct .teren catg... CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U. IV În condiţiile gospodaririi apelor.M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp .teren catg.1412. IV . Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. II 811 . III in condiţiile gospodaririi apelor.M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP.teren catg. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 .teren catg.. in: A 1 ._-----Utilaje U. II 811 ._-_ .teren catg.541 1..3911.--_ . inclusiv cu buldozer impingerea m. III e11 . A 11 . I in condiţiile qospodăriri apelor.180 cp 1 ore 12.TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. -._.51 190 191 . TsC20 A1 ... / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81.teren catg. 81 .

9210.---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1..TSC19D1 teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. E1 . I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U..( ~~~~-=--.TSC18B1 teren catg. II in condiţiile qospodăririi apelor._--.TSC18 teren catg.TSB19B1 teren catg.. .. pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus. B1 . Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10. . III H11 .~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1.TSC21A1 teren catg.___ ~___ 0.. C1 .l.~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1.01 L 1 . --L. pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus. H1 .6213..1 11. 11.TSC19C1 teren catg. G1 .". 1 . peste distanta prevazuta la articolele respective A1 . II 011 .. IV În condiţiile qospodaririi apelor. I C11 . III L 11 .TSC21B1 teren catg. TsC19.. K1 .TSC20A 1 teren catg. 01 . I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I .M--L.TSC19C1 teren catg. IV F11 . P' 'şenile 81-180 cpcp B 00".8 . III E11 . III În condiţiile qospodăririi apelor. F1 .I _.6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore .B_ 1.TSC20C1 teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor.--.L. J1 .TSC21A1teren catg. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1..I.67 0.TSC20B1 teren catg.cU_.TSC21C1 teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor.29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I .265 I 1.TSC19A1 teren catg.1 A11 . II În condiţiile gospodaririi apelor. IV 111 . II În condiţiile gospodaririi apelor. TsC20 si TsC21.76 0.TSC20C1 teren catg.6 . ..--~-CA-N.-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. I J11 .TSC20B1 teren catg.TSC21C1 teren catg.TSC20A1 teren catg.1.TSC21B1 teren catg. 192 193 .TSC18 teren catg. Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J)..LT-IT-AT.TSC19A1 teren catg...TSC19 teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor. IV În condiţiile gospodaririi apelor. III in condiţiile qospodăririi apelor.23. U~ --..TSC18A1 teren catg. II K11 .9411. I şi II G11 .Spor la consum urile de ore-utilaj din art.M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531. II B11 .:. ~ I ~.8412. TsC18.TSC19D1 teren catg._.

.---'. cu descarcarea in straturi de grosime: A1 . inclusiv imprastierea pamantului de A1 .36/2. II E11 .in gropi de imprumut teren catg. "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW). Sere per de 2.76 29522300035331 U. motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc.75.67/1. in: Sapatura mecanica cu screper de 2.------Utilaje -_ . 81 .motor 160 cp 118KW .. III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.in gropi de imprumut teren catg.peste 20 cm teren catg._--_.M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~. Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc._--_.46 12._---.. I in condiţiile gospodăririi apelor.88/4. inclusiv transportul pamantului pana la 100 m.in canale teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.3/2. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc. I in condiţiile gospodăririi apelor._. -. C1 . I 011 .in gropi de imprumut teren catg.. II in condiţiile gospodăririi apelor._-. I A 11 .. II in condiţiile gospodăririi apelor.in canale teren catg.peste 20 cm teren catg.M . cu tractor pe senile de 65 CfI."_. r- l CANTITĂŢI . F1 ._---. III F11 .J ore L3~ 3.:CANTITATI _ U.in canale teren catg.65/1. 01 ..in gropi de imprumut teren catg. 01 .in canale teren catg.sub 20 cm teren catg._. II 811 .0213.in canale teren catg..87 / ore /1.sub 20 cm teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. I ore 13._.5/2. I in condiţiile gospodăririi apelor E1 .75. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură._-' .peste 20 cm teren catg.in gropi de imprumut teren catg. U.sub 20 cm teren catg. C1 ..motor 160 cp 118KW / ore /203/2.M_CC11 [~~ --~--.M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 .~.3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp .06/2.sub 20 cm teren catg.47 13.21 /2. B1 . II B 11 .in canale teren catg.0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_. II in condiţiile gospodaririi apelor. I A1l . I C11 .75-3 mc.7t.in gropi 'de imprumut teren catg.-. III C 11 . II 011 ._------ ----- 194 195 .peste 20 cm teren catg.- .91/2.TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi. II in condiţiile gospodăririi apelor.~~r:::-r. transportul si la 250 m.1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2.53J 4..53/2. COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-.3 me cu tractor pe şenile de 65 cp .

.1 . I sau II În condiţiile.~_21_0.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.spor la ari.80 cp ..-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6.6211. .cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. 81 . D1 .86 196 197 . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal. apelor.1 ..spor la ari.__ ---.1 .executare lucrari de la ari. III În condiţiile qospodaririi apelor. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus.executare lucrari de la ari. IV D11 .~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2. I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor.I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81. I sau II B11 ._2 J1_.2512. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.L_-'--~ CANTITĂŢI U. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou.:.M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----.executare lucrari de la ari. COD _______ J. A1 . I B11 . ---------COD ---_ __ .461 de 150 cp ------ U. TsC24 si TsC36. --_~---.----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c. TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 .75._L.9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ .591 COD DENUMIRE RESURSA L .1-------'-_1.11. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 .6811. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. II 821 . TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 ..cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. IV În condiţiile qospodărini apelor.p _ CANTITĂŢI U.__ .2512. COD I L~2L~LD11 f-:-::l-.M .__ _.180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61. apelor.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.spor la ari.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. III C11 .--. __ Iare 11.__ . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1.------~ DENUMIRE RESURSĂ .3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11..gospodaririi apelor..cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. II A21 .9612. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg.M --. C1 . I sau II A11 .. I A11 ._~5J_0. pentru transportul pamantului.1 . pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 . apelor.1 . TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. 129522300035351 Screper de 6.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 . .executare lucrari de la ari..cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg..spor la ari. necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor.----j------------.

F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 0.executare 01 . III lucrari de la ari. TSC28C11a lucr.spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. tr.cu buldozer A11 . la instalaţiiELSE la lucr. Ia ari. 011 .lucr.6 m la instalaţii ELSE la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. metrou. lucr.50 m H11 . metrou.sub protectia noroiului bentonitic.cu instalaţii ELSE lat. 81-180 CP pământ provenit din teren catg. A13 . pănă la 24 m laI. ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat.spor pentru obstacol din zona excav. 0.55 m 813 . cupa 0.1-180 CP pământ provenit din teren catg.cu instalaţii ELSE lat.executare B1 .8 E13 .~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - . ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1.5 m la instalaţii ELSE la lucr. cupa 0.instalaţii ELSE cupa 0.la ar!..spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.55 m la lucr. pentru obstacol din zona excav. E11 .cu instalaţii ELSE cupa 0.. 1 - . 2953. C11 .spor pentru obstacol din zona de exc. 811 .9 m la lucr. TSC28E1 F1 .cu buld.60 m lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. m la inst. pe C11 . metrou.5 m la insI. TsC26 pentru impingerea pamantului.5 m la instalaţii ELSE la lucr.7kk CANTITAŢI U.8 m la Jucr. .o. metrou 013 . metrou. metrou. pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus. A12. cup. TSC28G11a lucr.TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. metrou C13 . TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.L . 0. metrou.spor.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupa 0.spor pentru obstacol din zona excav. metrou. lucru rrietrou.spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat.. TSC28F1 G1 . m la inst. ELSE la lucr. metrou. cupa 0.la ari. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.9 F12 . __ . metrou.la ari. KELL Y la 198 199 . metrou . cupa 1 mia luer. metrou m la insl.cu instalaţii ELSE cupa 0.M 1-C111D1lD11 -. . I sau" lucrari de la ari. cupa 0. ELSE la luer. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor. metrou. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor.spor pentru obstacol din zona excav la ari.6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 . la instalaţii ELSE la lucr. cupă 1 mia inst.cu instalaţiiHSE cupa 0. pe tractor 8. cup.8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 1 mia inst.55 m B12 . metrou.executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg. TSC28A11a 81 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. TSC28B11a C1 .7 m la instalaţii ELSE la lucr. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat. cupa 0.cu buldozer B11 .' cu instalaţii KELLY H30/75 laI.9 F13 . TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor. metrou. metrou.spor.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.la ari. metrou. DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI. ELSE la lucr. J I . la lucr. COD .7 m la instalaţii ELSE la lucr. . executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 . metrou.spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. Ia arlic. .executare C1 . metrou.lucr.' -----. metrou. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor.spor pentru obstacol din zona excav. -. pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg. cu: A 1 .5 m la lucr.cu instalaţii ELSE cupa 0. metrou 012 . .spor. E1 . metrou A 11 . ELSE la lucr. metrou. metrou. cupa 0. I sau" lucrari de la ari. cupa 0.7 m la lucr. TSC28D1 la lucr.--------_.cu buldozer 011 .spor pentru obstacole din zona excav. cupa 0. IV lucrare de la ari. metrou 01 . pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv. cupă 0. cupa 0.

. cupă 0.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă .cu instalaţii KELL Y H30/75 lat.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic. L 11 . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0.spor pentru obstacol din zona excav la art. .33 \ 0.pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului.8 m la metrou.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.H12· peste 24-32 m H13 .spor pentru obstacol din zona excav.spor pentru obstacol din zona excav.spor pentru obstacol din zona excav.6 m J11 .01 0.la ari. • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe). KELLY.3 \ 0. cupa 0.001 \ \ kg \ 0. Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime.3 \ 0.armarea şi betonarea panourilor.prepararea. Cuprinde: .003 \ 0. K13 . cupa 0.spor pentru obstacol din zona excav.005 \ 0.003 \ 0.1 0. 0.curăţarea şi verificarea cotei de fundare.32 1.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI. TSC28H1 11.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI. Ia art.044 \ 0. metrou.cu instalaţii KELL Y H301751al.006 \ \ kg \ 0.01 0.transportul materialului provenit din excavare.05 0.51 0. cupă 0. 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.001 \ \ 0.cu instalaţii KELL Y H30175 laI. cupa.53 0.39 2. KELL Y. cupa 0.34 1.001 \ \ 0.003 \ 0.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0. .6 m la insI.01 0.01 0. cupă 0. J12 .001 \ 0. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală. 112 .8 m la lucr.55 m la instalaţii KELL Y. cupa 0.53 \ 0. TSC2811. metrou. L 13 . . • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.7 m la instalaţii KELLY. 113 .6 m la insI. TSC28L 1.002 \ 0. .8 m la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. . ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw .18 0. K12 . M1 . . .005 \ 0.menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru.015 \ 0.execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl. K1 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.005 \ 0. L 1 . .spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m.55 m 111 .001 \ 0. TSC28J1.04 \ 0.03 0.005 \ ore \ 0.001 \ \ 0.curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi.17 \ 0002 \ 200 . J1 .003 \ \ 0.01 Nu cuprinde: .01 \ 0.04 0. 0.55 m la instalaţii KELLY. • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii. cupa. cupa 0.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m.93 0.02 0.44 \ 0. • umplerea transşeei peste cota de betonare. J13 .003 \ \ 0.nivelarea terenului.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.la art.7 m K11 . 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec.51 \ 0.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură. \ ore \ 0.06 1. N1 . cupă 0. .conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic.realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile. zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.004 U.7 m la instalaţii KELLY.22 0.excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic. . L 12 .15 \ 0.006 \ \ m \ 0. TSC28K1.01 0.051 \ 0.33 \ 0. .raclarea rostului pentru săparea panoului următor. 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat.la art.

64 I 0. kg 10.006 . 10.011 1 - I 1 kg I 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.00410.001 10.001 10.01 0.02 0.00610.22 0.63 10.38 1.0531 0.01 0.0081 1 kg 10.0081 - I .0091 - 1 0.891 0.2 295227000364211nstalaţie de exec.55 0.11 0.44 1.006 1 0.04810.11 0.0041 0.0051 0.02 1 ore 1 0.0011 10.05 0.02 0.0041 0.0171 0.001 0.001 1 1 kg 1 0.02 1.01 0.06 0.01210.01 0.l0.0051 10.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.00610.24 10.43 0.04 0.21 0.0721 0.01 1 I 0.04 0. Manoperă I kg r.36 10.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.03 0.59 0. ore 1 0.04 0.51 10.0131 - 1 0.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.007 0.02 0.48 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.055 1 ore 10.01 3.001 10.0641 0.18 10.51 1.001 1 I m3 I 0.54 10.03 0.0051 0.021 1 0.48 10.72 10.12 0.42 10.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.01 I 1 0.0051 0.001 1 0.001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.008 0.59 10.00910.21 I 0.01 0.00110.00310.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0.0051 0.01 0.18 2.011 1 10.0041 0.04 0.011 10.0011 0.42 10.19 0.01 0.01 1 1 kg 10.0071 10.00210.051 10.001 1 1 0.0041 0.001 1 - 202 203 .0071 - 1 0.5 2.Q11 10.0061 0.55 10.0021 -CANTITĂŢI U.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec.54 10.01 0.63 I 0.04 0.01 1 .01 0.0021 0.0041 0.05 0.001 0.36 10.00710.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.0591 0.0071 - 1 ~ 1 m 10.0011 1 1 1 1 m3 1 0.0071 1 0.01 0.01 0.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.48 10.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .

68 0.013 [ 0.35 0.0061 1·kg 1 0.1 0.01 0.001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0.15 0.64 0..02 1 - 1 OA 10.03 0.0161 295227000364211nstalaţie de exec.00610.06 0.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.048 1 ore 10.00310.01 0.01 0.01 0.24 0.01 0.01 0.02 0.0051 0.32 2.04 10.00310.063 [ 0.00310.0061 1 m 100011 1 kg 10.:1oim~ F+GI' Kelly protec.00210.48 0.0121 0. 2 3 1.[ ore [ 0.01 ore 2.0031 0.069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.01 [0.03 0.005 0.09 0.03 0.005 [ 0.44 10.0241 0.06 0.00710..046 [ 0.0051 0.01 0. 1 0.0441 0.46 0.05 0.cu macara cu şenile Iare 10.0061 0.13 0.001 1 0.0021 -_.081 0.007[ 0.01 0.14 0.01 001 0.06 0.03 0.0071 10.014[ 0.1510.001 10.03 0.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.00610.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.96 1.05 0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 . ecrane Kelly protec. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.3 10.0741 I - 204 205 .0081 - 1 0.03 0.28 0.0081 0.74 0-01 ore 0.01 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.61 0.27 10.0071 1_0.0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .0041 0. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.79 0.07 0.61 0.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.027 [ 28 kw --------.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.01 0.01 0.In~:U::::::~~1G7!:.001 10.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.009 [ 0.01 0.01 ore 3.01510.6 10.001 [ 0.57 1.36 2.05 0.27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U.02 0.48 10.0031 0.28 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.69 [0.004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.0310.001 0.0031 0.33 10.0.7410.05 I Utilaje I 0.66 0.33 10.1 I 0.0031 1 0.001 0.-----------CODI--~ I 1 kg 10.01410.04 0.0031 .8 I 0.01 0.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.001 I I 0.03 0._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.01 0.001 1 1 0.04 0.16510.310.3 10.05 0.05 0.07 0.01 0.

04 0.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0.00510.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore .G1 295227000363911nstala\ie de exec.01 0.008 0.36 0.05 / 0.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec.01 0.21/0.01 0.0071 / kg /0.88 0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U. U.24 10.5/ ore 0.---J---=---------.05 0.48 10.011 1 0.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0.0051 0.12 0.01 / / 0.nslalalie de exec.0041 /0.048/0.004/ / 0.06 0.01 0.36 / 0.79 2.0121 0.002/0.001 1 10.M CANTITAŢI 0.cu macara cu şenile I 0.1 1 0.06 0.M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0. ecrane Kel/y protec.04 05 0. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec.cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0.007/ 0.01 0.01 / 0.23 1 0.001 /0.56 10.02181 0.05610. 0.48 2.001 1 1 kg / 0.36 10_00410.004/ 0.38 ore ore / ore 1.0081 I 0.3 .02 0.007/ / m /0.018/ .001 / kg / 0.58 0.008/ / 0.11 0.02 0.005/ 0.01 0.01 0.004/0.2 0.02 0.01 0.54 1.001 10.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.00410. ecrane Iare Kelly protec.Iare 10.005/ 0.054 1 0.01 0.001 0. ecrane Kel/y protec.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.01 1 _ 1 206 207 .48 /0.058 0.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.42'/ 0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.001 / 0.5 /0.0641 0.01 0.58 10.001/ 1 0..001 I kg 10.54 1 .01 II 0.04 0.4810.42 10.05 0.0061 0..01 1 m3 1 0.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0.44 0.04 0.002/ -= 29522700036421.04 0.02 0.006/0.00210.18/0.51 1.08 2.005/ 0.

zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata.2.64 81 15 4..TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari. Kelly cu demontarea acesteia C1 .9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0.80 m.45 0.~_A2 1.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!.3331 .97 1 .5 5.075 ore ore ore TOTAL ore 1. ecrane Kelly protec.racordarea cu alte sisteme de fundare.064 . _ montarea şi racordarea conductelor de noroi.1. _ realizarea eventualelor rosturi între barete.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2.10.97 1 0.32 6. I 0. Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală. _ transportul materialelor rezultate din excavare.03 O 7. _-_ .descopertarea şi curăţarea dupa descopertare.1561 - 0.__ .2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect. _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.43 . _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.008 1.97 1115/1.64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0.0. pomparea. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic. de 1 ore 1.etans.99 0. f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot . in: spor pentru deplasare inst. .64 105 0.2741 monoetaj._------------ CANTITĂŢI U. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii.hidr Motocompresor 4 .48 1. . 0.1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b .56 0.62 82 --1 C1 I 1. _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat.67 0.3 0. ptna la 7 mc/h .1561 COD ~I--··-~---------········ .2941 .cu macara cu şenile .M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0. III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei.---buc kg m m3 m3 kg !.*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U.de joasa pres.41 4.48 1-1 0.008 1.8331-1 1 ore 1 0.Mf--. cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ.57 5. condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic.. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru. Kelly 18-30 m teren categ.48 0.5. A1_ A2 B1 B2 . _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.. Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ.prep.3 0. II spor pentru deplasare inst.8331-1 1 ore 1 0.armarea şi betonarea baretelor.el.833131 .2451 0.4 0. 0. productiv.1561 . _ prepararea.87 O 8.1 1 1.008 1.323 1295227000363911nstalaţie de exec. 1.0. .1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1.931 .5 3. a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport.I 5.pt. ore 10.67 209 .susp.8 -8 kw ore 10.3 0.18 . executate sub protectia noroiului bentonitic.nivelarea terenului. Nu cuprinde: .56 1 0.curaţarea şi verificarea cotei de fundare.656 ._-_. _execuţia pretranşeeii. _umplerea baretei peste cota de betonare.2351-10.teren categ.69 0.15 0.

401 11.91 ore 11.teren necoeziv.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.stâncă moale Cuprinde: .833 ~ buc 15.50 < le < 0. m31o.12910.- ----_ U.323 0.de joasă pres.115 0.5 inalt.teren necoeziv.50 < IC < 1.M A1 .85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.29.162 0. fâşiei 1-2 m 83 .teren categoria 3 C1 .141/ Electropompă 14.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.9 8.5813.207/0.10.833 1 ore 13. fâşiei < 1 m 82 .48 12. cu productivitate maxima de 800 mc/h.9 kw 1 ore ore 10.instalarea in amplasament .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.00 (cu excepţia argilelor).terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1. M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor.75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .00 (cu excepţia argilelor).5 inalt.50 < IC <1.50 < le < 0.167 0..75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 .06710. in argile având indice de consistenţă IC > 0.TsC30 Sapatura in fundatii.134' 0. inalt fâşiei sub 1-2 m A3 .6951 ore 0.695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11.49 2952220003546/ 1 ore 11.2191 0. in: Al .207 0.75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 . _-_.1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0.75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi. cu diametrul de 1300 mm.067 5.00 (cu excepţia argilelor).teren necoeziv..24511.084/0.07 0.forarea propriu-zisa .88 kg 1.319 0.5813.261.412 0.mutarea instalaţiei .115/ 0. fâşiei 2-3 m C1 . in argile având indice de consistenţa 0.50 < le < 0.58 ore 7.88 1.teren categoria 1 şi 2 81 .9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -.104/0.94 10.5 inalt.00 (cu excepţia argilelgr). executata cu instalatie CALWELD.50 < le < 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor).0881 0.206 210 211 . În argile având indice de consistenţă IC > 0.833 0.219 / ore 10.00 (cu excepţia argilelor).88 1.75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 .109/ ore 0.52 14.75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 . inalt fâşiei sub 1 m A2 . Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 . in argile având indice de consistenţă 0.transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba.067 5.303 0.196 0.058/0.M A1 81 C1 --------_.07210. in argile având indice de consistenţă IV > 0.245/1.401 /1. in argile având indice de consistenţă 0.162 buc 0. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0. CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1.141 0.134 0.067 0.162 0. U. de 8.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.136.

.18810.În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.134 A3 0.19210. 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.086 0.06410.17210.34110.22110.10310.rnăsur.t A31~~_I 81 .05810.1210.50 < IC < 0.75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1._-----_.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2.rotor cu productiv.155 0:365 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.124 ore 0.5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U.l COD 3410540004004 ~-·j ---~. 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile. cu productivitate maxima de 1600 mclh. in teren cu umiditate de sub 26% A1 .75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 .121 10.5t pt.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.175 0.13210.075 0.08310.rotor cu productiv.15510.155 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.196 U.75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0.08310.137 0.50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 .225 0.06710.132 0. C2 .00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.161 0.29610. 0.50 < IC < 0.137 0.rnăsur.2 0.12110.131 0.00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.07610.50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .50 < IC < 1.115 81 0.235 0.249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.la cablu 2.085 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1. 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.219 82 0.la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.M 02 03 indice de consistenţă le > 0.161 0.la lucrari de cablu 2.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 .50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .16410.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.108 1 ore 10.2021 ·····~D=[.097 0.în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10.192 0.3571 ----'---- .75 înălţimea făşiei sub 1 m. 800mc/h Iare 10.23910.10310.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi.061 I 0.349 0.50 < IC < 1.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 . __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 . 800mc/h .rotor cu productiv.06410.101 0.132 0.29.50 < IC < 1.9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.239 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.5t ptrnasur.149 0..2491 0.155 0.terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.29.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1.239 0.121 0.50 < IC < 0.50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl .249 I Iare ore ore ore Iare 10.M ore ""~ab"al" plm asur.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.31210.__ .75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 .161 0.207 A2.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor._-_ 10.50 < IC < 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0._---_.08 0.la lucrări de 1 ore 10.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.23 0.05810.50 < IC < 0. CANTITĂŢI A1 0.Q7 0.

11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10.305 0.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt.1600mc/h U...08110.29.06 0.134 0.08710. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0.rator cu productiv.172 0.07410..1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10.218 0.081 B1 0. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI .098/ 0.08710.085 0.1371 0.05810.07410.0771 0. Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10.măsur.096 0..1211 0.180 cp Iare 10.206 0..masur.123/ ore 0.104 C4 0.rnăsur.087 0.-----~ _--. _ ._•.07 0..1600 mc/h Macara pe şenile 20..09 A4 0.rator cu productiv.06 134104400056051 Iare 10.083 0.la lucrări de cablu 2.10310.1 10.366 0.M A1 ore ore 0. 1600mc/h U.1510..282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt.294 0.108 10.M t--- 04 ----_.108.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81. _---_.351 0.119 0.064 0.06710.087 0.rator cu praductiv .. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29.la cablu 2.093/ 0.06710.0671 0.0761 0.119 0. 0..07 0..199 0.0610.123 0.088 0.08410.319 0.la lucrari de cablu 2.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.29.245 0.167 0.1 /0. U.10510.18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile.198 0.174 02 0.093 D1 0.0741 0.145 Al.096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0.06410.227 214 215 .0661 0. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0.067 0.rotor cu praductiv.11910.1231 0.152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.076 I are 10.096 0.103 0.07 0.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101.095 0.119100961 __ ~_-.058 0.074 I ore 0.117 A3 0.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.-l-----'::_'.1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.07410.M ore t--- CANTITAŢI C3 0.0610.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10...M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U.1 10.189 0.066 0.85210.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .1231 0.14 D3 0.258 0.08310.125/ 0.0661 0.1310.06610.5t Autogreder pînă la 175 cp 0.157\ 0.1 0.07 0.076 0.108 29221400067421 Macara pe şenile 20.29.M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt.

00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.055\ 0.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.057 0.0721 0.054 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .09\ 0.082' 10.057 0.082 1 ore 1°.75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .104 0. in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.064\ 0.29.terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.061\0.06410.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 .terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 .072 0.50 < IC < 1.50 < IC < 1. euproduetivitate maxima de 1800 melh.061 10.75 înălţimea fâşiei la 1 m .22310.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.075 0.052 0.50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 .măsur.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .1800mc/h 1°.114\ 0.05710.M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.16110.13 0.0761°.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.1061 0.50 < IC < 1.13\ 0.12 \ \ ore \0.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.114 0.389.052\ 0.169\ CANTITĂŢI COD U.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.1161 216 217 .18 10.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 .161 0."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0.180 1 ore \ 0.061 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.rator cu productiv.50 < IC < 0. C2 .091°°791°.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .2131 0.0951°081 \0.054\0.075 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.3381 0.082\ 1 ore 0.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .071 \0.057\ 0.07510.la lucrări de cablu 2.1851°.la lucrări de cablu 2.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 .05410.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.12 \ ore 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.075\ 0.2451 ore \ 0.114 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 .rator cu praductiv.50 < IC < 0.073\0.75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .061 10.114\0.15810.50 < IC < 0.16610.1011008610.1 0.166\0.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.075\0.072 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.055 0.0551 1°.1891°.50 < IC < 0.50 < IC < 0.13 0.064 0.052\ 0.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .054 0.terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1.055 0.50 < le < 1.064 0.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.0821 \ 0.068\0.13 1°.072\0.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur.153 \ 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0.0771 006'1 00651 0151 ore 0.50 < IC < 1.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.052 0. 29221400067421 Macara pe saniie 20.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi.

_ .05110.40610.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.063 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 .087/0.75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 . cu productivitate maxima de 1900 melh.073/ ·1 ore /0.093 / ore 0.074/0.1931 0:1221 0.07/0. 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 .rotor cu productiv.50 < le < 1.75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 .terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.0371 1 ore 10.rotor cu productiv.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0.136/0.06 0.086 0. 1800mc/h I 0.086/0.00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.50 < le < 1.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0.062/ / ore 0.06 0.'183 0.087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.065 0.20810.063 0.181/0.' D3 .051 /0.50 < le < 0.75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.17210.maserla lucrări de 1 ore 10.50 < le < 0.50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 .06/0.50 < le < 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.037/ 0.065 0.07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 .041/0.189 0.063 0.180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur.136 0. _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar..5t 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.081 0.073/ 0.5t .077 0.29.29.1041 CANT U.062 Iare 10.75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m .terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 . 1800mc/h _--.062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .50 < le < 1.----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.136 0.masur.041/0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.062 0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.09 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1.254/0.-[-_ COD .089/0.50 < le < 1._ - _ _---_.M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.06710.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0. .50 < le < 0.17510.50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.065 0.75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 .073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.217/ ore / 0._ Instalaţie de excavat pe şenile.la lucrări de cablu 2._--_.50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 ..00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0.la lucrari de cablu 2.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.108/0.086 0. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .077/0.5t pt..07 0.099/0.06710.083 0.terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.063 0.terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .07 0.065 0.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0.086/0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.07 /0.136/0.75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20.06 /0.07 0.

lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 .descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 . roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 .0 mc.0 rnc.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.99 mc.0-2.5-0. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 . pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 . pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 .incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1.99 mc.Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1.99 mc.5-4.5-0.Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0.0-2. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 . pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 .5 mc.incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.99 mc.5 mc. roci tari şi foarte tari.99 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari.Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1.5 mc. pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl . roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari.5-0. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 .Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.5-0.incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa <10 m D31 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 . roci tari şi foarte tari.5 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.99 mc.5-0. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 . pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All . parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 .0 mc. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 .5-0.0-2.incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1.99 mc.0 mc. la distante de: Al .5 mc.0 rnc.incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1.0-2.0 mc. până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El . roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 .0-2.5-4.0 mc. roci tari şi foarte tari.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0.5-4.0-2. roci tari şi foarte tari.0-2. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 .99 mc.5-0. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 .5-4.0 mc.99 mc.5 mc. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 .5-4. roci tari şi toarte tari.5-4.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1.5-4. roci tari şi foarte tari.99 mc.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0.5-4.5-0.99 mc.incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 .incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 . până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 .incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1.5-0. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 . până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl . până la 25 kg la distanţa <10 m C21 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 .0-2.99 mc.99 mc.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0.0 mc.incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5 mc. roci tari şi foarte tari.5-0.Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0. transport. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.5-0.0-2. cu incarcator frontal. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 .5 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.99 mc. roci tari şi foarte tari.5-0.5-4.5-0.5-4. pământ În teren 222 223 .5 mc.5-0.Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0.0-2. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 .5-0.0 mc.incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1.5 mc.99 mc.5 mc.TsC35 Excavat. până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 .0-2.Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 . până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 .lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5-4.5-4. pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 .0 me.0-2.0 me.

0 mc.0-2. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 .descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.5 mc.5 mc.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.descarcare În depozit cu H32 .<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .0 mc.2812. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 .0-2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 .descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0.5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 .99 mc.I .0-2. pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 .0-2.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.5 mc.0 mc.5-4.descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective.0-2.28 \ \ 1 pe şenile 1 .0 mc.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl . pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 .0 mc.3. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 . roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1.1 ore 1 - 12.5-4.6.04\2.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 .0-2.5 -0.5-0.0-2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0.5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0. descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.5-0.5-0.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0-2.5-0.I 1 ore 14.descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1.99 mc.99 mc.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.581 224 225 .0 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 .M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2.I .5 mc.5 mc.5 mc.0 mc.5 mc. părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1.5-4.I .5 mc I ore I .5-0. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 .descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.0 rnc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1.descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1.0-2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 .5-4.99 mc.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 .5-4.0 mc. pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 .descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-4.descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.3316021 \ \ 1 1 - 11.descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.76\5.5 mc.5-4.99 mc.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 .5 mc.0-2.0-2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.0 mc.5-4.5-0.descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2.5 mc.5-4.5 mc.I . părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 .99 mc.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0.5-4.5-2.descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 .9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1. pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .5-0.0 mc.5 mc.

99mc Iare 1 .3.6.! .3212.9 mc Iare 12. pe şenile 1 .99mc .1 .9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.!2.5mc 13.6.281 2.2.5 mc s: .67! . CANTITAŢI .81 12.571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .e 11.M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .6.1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2.11. 2.63.1 .! I I .13!2.951 .1 -1 .891 1 l' ~ ·1 .Iare 1 .M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2. 2.- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.Iare 1 2..-[.9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2.861 Iare 1 .M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA .0715.171 2.5 -0.6! .129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2.5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 . CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.83!6.1 .1 1 ore 19.15.512.2612.441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 . Utilaje U.Iare 12.3.51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -".6.-' .-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U.1 .1 0.6! .5Iare 1 .741 .! .1 .1.1 .15.! .3.9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0.1 .11.211.' 1Iare 1 .5 -0.1 .081 1 ore 1 .99mc / Iare 11.'".5mc --_.1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 ._C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.39! mc - ----.99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.59!413!4.5 ! ore! 1 .1 .Iare! 2.44116311.M U.1 .5 mc 226 227 .12.34[1.1 .1 ..1 .64110.5 -0.15.9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0.6.1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri .4316.391 .1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2.6 .! .4411 .1 ore 12.5 -0.8613._-------- 1 .1 '.5 -O.3.0216.631 . .1 .3.12.9 1 .9815.1.1- 1 ie 1 ! .63'16.!445!4.1 .99mc pe şenile 1 or.1 - 1295227000740511ncarcatorfronta. 1 ~' 8.717.5811.M L .!1.1 .1 .1 .! .9!2.

Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.. pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2...strat gros <20 cm teren catg. I C11 . C1 .-.11.. II D11 ..1 .-r.f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::.9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0...67141 -.--_ .6611. I În condiţiile gospodaririi apelor._--_. I A 11 .1-9 mc._L---L-'----I Utilaje .3916...85 de 150 cp ----.3. inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m...1 .1 - I - 1 . CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ ...06 1 ore 17.5 -0...63. ._A_---. II În condiţiile gospodăririi apelor...:::-:T~ ~~~~1 -.9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0.-_.50.strat gros> 20 cm teren catg.1 ..._--_ .9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp .: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ .31 12....M-L_.L_. 1 .- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace. 81 . cu descarcare in straturi uniforme.1 - 1 .99mc 1 ore 1 .3.5 mc 1 ore 1711 ._. D1 . II in condiţiile gospodaririi apelor.1 Ţ-[ CANTITAŢI . TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.. se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul.. 1 1 ore 1 ....341 .::::Ir--:-r.- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2.0312. .1 29522300035351 Screper de 6..15..6218.6.5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 ..12..99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2.L. ...5612..99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2.9411. 1 DENUMIRERESURSA I --------...1 . J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2... 1 I COD __ ---1 ...strat gros <20 cm teren catg. _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:.. _----COD .1-1 ._---_.6.. .731 1 ore 1 .6313031 - 1 _. II B11 ._ ...2513.312.. 522300035351 Screper de 6.1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6...5 mc COD ______ .lorel-I-I 3._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.strat gros> 20 cm teren catg... .1 .5211.~d..52 229 228 .L.50.1 ore 12.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12..9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0.strat gros <20 cm teren catg.11.1 . ----_ 1 ore 1 . cu tractor pe senile de 150 CP...751 2.1 .412.L_...5819..1 ..1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 .. I in condiţiile gospodăririi apelor.4511.91' 1 1 - . in gropi de imprumut.strat gros> 20 cm teren catg.M H31 I H32 ---_.13.. ".1 ...3711. cu: A 1 ..03 ~ 2 U.3312._J~JGlJ~!1 \~~ . L-.strat gros> 20 cm teren catg.151 '.9 mc 1 ore 12.L.l_U_.6.1 .1-12.strat gros <20 cm teren catg.1 .G.1 .

96 230 231 - - . TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg. F1 -Ia canale in teren catg.6910.71 11. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.. I D11 -Ia canale În teren catg. in: A 1 .7810. la autoscrepere tip TEREX.84 29522300035421 _. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura._.1311. Screper de 10.... 1\ În condiţiile gospodăririi apelor.5411.M D111 E11E111 F1 IF11 ----_.. 81 .3 mc tip Terex . III În condiţiile gospodăririi apelor.3811..---TI_TA-.- 1 ore 11._---_ .7 -15.7410. III În condiţiile qospodarini apelor.3 mc tip Terex . TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.-. D 1 . COD _[ _ _----_. C1 .7 -15.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. II 811 .executare lucrări de la ari.teren catg.----1 A1 29522300035421 Screper de 10.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.5411.TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX.---_CAN. I În condiţiile gospodaririi apelor.5911. I A 11 . III F11 -Ia canale În teren catg.21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U. Iare 11. cu lada de 10. ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U.3 mc. TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor._. TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.2952230003~crepe~J 0.. e1 .M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -.executare lucrări de la ari.. TsC23 si TsC37.spor la ari. III e11 .2911. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor.spor la ari.-_.7 15.gropi de imprumut decopertate În teren catg. E1 -Ia canale În teren catg.la canale În teren catg.3 mc tip Terex 1 ore 10. I În cpndiţiile gospodăririi apelor.7-15. 3 C11 . pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn. II E11 -Ia canale În teren catg._--_ .3811. Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art. 1 A 11 . pentru transportul pamantului.-T_1 --. inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m. in: A1 .7711.7611. 81 .executare lucări de la ari.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. 2 811 .

adâncime 2. 4.4 1 0. pentru: Al .4 1 0.5 m A3 .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg. 4.4 I 0. 4.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg.9 mc. II Gl . Confectii met pt.4 ore \ 0.76 2.08\ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg. 4. I Bl .4 1 0. 2-3.4 I 0. II Bl1 .08 2. adâncime 3.08 ore 1. III Cl1 .84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg.~-I 1 kg 1 0.lucrari de linii. 2-3.5 m 83 . 4. adâncime 4 m Bl .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg.81 10.4 I 0.statii electrice Manoperă I kg I 0. 2-3.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.98 2.84 3.92 1. adâncime 4 m A31 .in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. G11 .98 3.7710.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.481 0.lucrari de linii.08 2. adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie .4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0. adâncime 2.06 3.08\ 0.7610.5 m B2 .in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg. adâncime 3.23 2. III Hl . in: Al . 2-3.6210.06 3.M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3.15 2.4 1 0. I Fl . IV El . actionat electric.08\ 0.5 m Bll . IV 28112363098481 Confectii met pt.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. El1 .5 m A 11 .08 \ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.4 I 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg. adâncime 4 m 831 . IV Dl1 .5 m A21 .5 m B21 .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.statii electrice Manoperă = }~'S'-U.În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.16 3.16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.7610. 2-3.9610.76 ore 2 2 2.16 2.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. stilpi 1 ore 10.8311. III Dl .08\ 0.M I CANTITAŢI -r-=-r.08 \ 0.08 \ ore 2.08\ 0. adâncime 3.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.92 2. stilpi Iare 10.::-r:=-::-rl Bl1~.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg. 4.4 I 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. Hl1 .in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.23 2.16 2.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor. 2-3.08 308 TOTAL ore 2. adâncime 3.J~1 I~L~. II Cl .081 0.08\ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg.4 I 0.15 2.081 0. adâncime 2.5710.65 IV li 'II 232 233 . Fl1 . cu instalatie de torat pe tren de lucru.5 m A2 . adâncime 2.0-3.in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.~.04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U.În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg. I A 11 .in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.6 10.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.

381 0.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc 1 ore 10.96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~.551 0._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ .0-4..pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.roci stâncoase cu descărcare in deozi!.391 0.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg. II 811 . Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4. II C1 .67 CANTITĂŢI U. I 81 .671 0.! 1 ore 10.1 A11 . III J1 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 .521 0.491 0._---_. III 111. IV 011 .441 0.pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg.41 10.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg. I G11 . III 01 .341 0. II 11.9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ .2810. CANTITĂŢI U.591 0.pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 . in: c11c11 A1 .48 III II!I 234 235 .0-4. 1 ore 10.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.331 0.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg.521 0.8310.M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3. IV E1 ..7710.Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. I H1 . IV J11 . actionat electric. IV K1 .6210.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg.M COD r DE _. I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4...461 0.9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10. II H11 .9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje . III C11 .65 CANTITĂŢI U. G1 .841 0.pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg.-[:~f~~~~.

Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C.1.321 0.2.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10. În vederea compactării fiecărui strat.51 0. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme.1.0-4. 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate..9 mc 1 ore 10.1.M 1. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm. 2. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4.1. În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol.executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit.3.1. compactarea umpluturilor. 2. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele.561 0. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2. după cum se arată În articolele respective.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.2. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4.F. 1.921 0.9 mc I J1 I J11 I ore 10. În vederea compactării fiecărui strat.0-4. În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor. 2.69 CANT U. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare.1.611. printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.451 0. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri. 2.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje . iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 .4.471 0.1.9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.0-4.1 1. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării.371 0.481 0.541 0.1. la infrastructura căilor ferate şi rutiere. la diguri..··COD~0 29522600035131 de 4. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură.5.591 0. . la baraje etc.

90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime. 2. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub.1.80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime.1. volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare. 3. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare. .7. 3.3. 4. nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: . consumurilor specifice din normele respective. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. 2. li se va aplica un spor de 15%. Metoda compactărilor succesive 3. ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0.1.STAS 1913/13-82 Teren de fundare. .1.Ts D 20 şi 24 . Pentru compactarea cu mijloace mecanice. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului.10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual. 4.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit). 3. de la generalităţi capitolul Ts C.1.5.1. tăieri de praguri. Determinarea gradului de compactare. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere .10.6. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire . La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2.2. pentru completarea gradului de umiditate necesar. dirijarea utilajului de compactat etc.ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată. 4. 3.6.8. 2. astuparea unor eventuale gropi.ST AS 9850-89 Terasamente. prin Îndepărtarea corpurilor străine. Determinarea caracteristici lor de compactare.2.2. 4.3. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale.1. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare.2. În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii. 3.1. 2. manoperă şi ore utilaj. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată. Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor. adoptându-se un consum mediu de 0. Încercarea Proctor . iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. 4. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale.1.4. 238 239 . pentru care se aplică norme Ts D 17.9. 2.1.2. terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: .condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor.

31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor.1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl.31-50 cm.21-30 cm B11 .----1 ~_-.43 0.-.teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I . D1 . in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm. de 10-30 cm grosime.31-50 cm.21-30 cm._~ ~ Utilaje U.18 Oj1 0. teren catq. III sau IV F11 .51-100 cm. in straturi uniforme.57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV. 1 ore 10. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 . I sau II C11 . I sau II G11 . executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP.31-50 cm.21-30 cm. III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 .21-30 cm. B1 . teren catg. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 . I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 . inclusiv sfaramarea bulgarilor. III sau IV 011 .21-3O-cm. teren catg. I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.teren B 1 -teren C 1 .-----.51-100 cm D11 . --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~. teren catg ".1810.4310. teren catg.3110.31-50 cm. B1 -15-20 cm.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.51-100 cm.1I1 sau IV H11 . III sau IV B11 .21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor.1 sau II A 11 .51-100 cm.. teren catg.80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U. Imprastierea cu lopata a pamantului afanat. J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 . TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II.111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 . teren catg.15-20 cm..1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat..51-100 cm. teren catg.15-20 cm.8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61. pamantul provenind din: A 1 . teren catg.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat.51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor.80 ?p ~~~3. I I 1. III sau IV În condiţiile qospocănru apelor." . executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.31-50 cm C11 . teren catg. Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat.Mr---. teren catg.TsD01 . C1 . teren catg. teren catg.M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61.?~1 0. 241 240 1 1.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0. teren catg.l sau II E11 . teren catg.__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t .. el .57 ore 0. printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi.

67 ore 0._--~ J 0. inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte.~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE .baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat..1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.20 cm grosime pământ necoeziv .CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0. R Materiale _ U.~ 10. Se masoara la metru cub după compactare.75 0. Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"". prin 3-4 reprize.75/0. .87/0. la umiditatea optima de compactare.7510..82 8.67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -.82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) . Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste.74/0.1 9310060019900 1 ore /0. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%.242 243 I .82 l' 8..82 /8.79/ 0.1 / 0.91 ~ I . avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv . Manoperă 1 m3/ 0. R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) .65/0.000 0.Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat. .1521 0.10 cm grosime pământ coeziv .Se foloseşte la compactare cu locuri înguste. / A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8. Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare.pământ necoeziv B1 ._ .i!1 U.37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.143/ 0.1~0 cp / ore 1O~1?41 0.1 / 0.39/". la umiditatea optimă de compactare.pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81. umpluturi/e executandu-se din: Al .67/0.311 0.43 . .M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp ..~_.. Cuprinde: .32/ 0.27 necalificat TOTAL / ore /0. I.M r- I CANTITATI I l' . _ COD DENUMIRE RESURSA Utila. prin 4-6 reprize.5810.-.1 1 0.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: .lucrari drumuriterasam.87 0.M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime.74 0.

pământ coeziv grad.07 5.= 1.pământ necoeziv grad.Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat. umpluturile executandu-se din pamant necoeziv. 97-98% G11 . ------.-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4. . Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0. compact.516 244 245 '\. compactat cu: placa vibratoare " A1.07 I 5.pământ necoeziv grad.7t.M f--. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.4 2. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ .07 5.s11Ic.. compact. 92-94% A 11 . compact. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 . 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 . compact.pământ coeziv grad. .< 10 CP vibr~loare. umpluturile executandu-se cu: A1 ..07 5. 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 .= O. . 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare.pământ necoeziv grad.pământ coeziv grad.pământ coeziv grad.6 It. compact. 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 .104110. 100% H11 . 92-94% E11 .pământ necoeziv grad. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 .TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime.07 5.motor ardere inl. compact. 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 .pământ necoeziv grad.07 I ore 5..< 10 CP 3.pământ coeziv grad. compact.-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U. compact. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare. de 1.61..motor ardere in\.95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\.95 2._-------. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. compact. pentru realizarea gradului de compactare prescris.7If. la umiditatea optimă de compactare. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.pământ necoeziv grad. compact.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8. 95-96% 811 . --r-- ---_ . 97-98% C11 . compact.!. 95-96% F11 ._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5.46619. -.07 I 5. compact.702110..263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.pământ coeziv grad.greut.001/9. compact.pământ coeziv grad.pământ necoeziv grad. 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 .pământ coeziv grad.placă vibratoare 81 Cuprinde: . compact.07 I 5. compact. 100% 011 .pământ necoeziv grad.4/ TOTAL Utilaje ore 4.07 5. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare.-. compact.

02 3..-----.1_1 011 J [E11 E1 4. I _ " 1 __ 1_.-.--~--. la umiditate optima de compactare. umpluturile executandu-se cu: A 1 .97 / 4.[ ~ r~~~MIRE::R:. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.-._-- / ore /10.97/ 4.M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10.pământ coeziv B11 .97 4.313.07 1 4.47 TOTAL ore 3.07 5.97 /4.97 5.0213.97 / 4.Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat.97 TOTAL ore 4.97 4.97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT.97 4.07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_.pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .97 4.07 5.1-16t.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.626/5.741 4.319 . LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·.M tciiJ_.07 5. __ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare.97 4.~.3213.47 U.1- 1 ore 13.505/4.pământ necoeziv A 11 .r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------.0213.878112.937110.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 .07 TOTAL ore 5.--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U.97 4.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 .4713.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-.97/ 4._--_-. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. ~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4.47 3.02 3. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5.

0.72 2.9 2.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare.o..compactarea prin 10. dupa compactare.-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10.84\ 0.o.40.cu pămănt coeziv A 11 .721 0. a umpluturilor. cu tractor pe senile de 65-80 CP. pentru realizarea gradului de compactare de 95-10.1990.0.8641 248 249 . .prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 .0.0. cp _ •• _.36\3.prin 2 treceri A 11 . 0 ! - I 0.0...0.3 V pentru 6 treceri suprapusa.cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: . umpluturile executandu-se: '" Al .TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.0. a umpluturilor din pamant coeziv.0.%.60.5. unde Veste volumul umpluturii de compactare. in straturi succesive de 20-30 cm grosime.O-1Illilli. metri cubi În umplutura dupa compactare.prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U.72 0. din corpul barajelor si dig uri lor. Se masoara la 10. COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10.prin 8 treceri B 11 .9 Utilaje 2952240.2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat.o.0.9 / 2. 990. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: . in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare.31Compactor static tractat fara tractor de 10.864 J?!~J9~1~.74 TOTAL ore 3.0.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo..116 tf(tavalug) ~9525o. exclusiv uda rea fiecarui strat in parte. 1 ore /3.0.5-5 t.2513.966\3.72 1 2.40.0..0.36E.0.. _:_.7 Tractor pe şenile 80.9 TOTAL ore Manoperă 9310..25 3.0.74 / All --Mlanoperă 9310.. ~p cu r~mor~_ .Al pentru volume echivalente: . exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 .1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240.M Al .0. Se masoara la J_D. În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t.51f(tavalug) 295250.60.0.560..cubi umplutura dupa compactare.-l~~~13. 1 ore \ 0.56~/ Tractor pe şenile 150.0.1 Compactor static tractat fara tractor de 2.

52 2. _---------------------Manoperă ~j~11J._--~--0..a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2.M--------.Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare.---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 .01 ore 1.95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1.07 \ 2. pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%. tractat..29 \ 2. la umidilatea optimă de compactare._ .63 \ 2.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!.9 1..07 2. cu echipament de macara de sub 10 t. ..Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant.-. cu picior de oaie.8 \ 3...9 \ 1.M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J.38 2. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize..25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1.357 18 1. COD ____ o. prin 6 treceri suprapuse.7 1.7 11._----_ ._-_..1-6 t.42 ore 2. r------...01 1..20 m grosime dupa compactare.cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .18 1.63 \ 1._----_ .---. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare.09 --_.22 \ 2.. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare..50-2 rn.71-1 ._---. •• _ J _ -.95 251 250 .. exclusiv udarea fiecarui strat. U.cu tractor. de 3. in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare.42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2.~.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA .~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1.-_ ._-_. CANT DENU MIRE RESURSA •... _ •• _ __ o U. ..63 1.. pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%._---_ .38 \ 2. prin lovituri din cadere de la 1. de 81-150 CP A11 .52 \ 2. neted...

. . Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea. prevazuta cu dispozitiv de stropire.411.M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. pentru completarea umiditatii necesare compactarii. prevazut sub prisma de balastare c. precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor.52 TOTAL ore 1. cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0. 252 253 .8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t.---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U.5811.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie.lucrari drumuri-terasam. CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11.M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. Se măsoară la metru cub de apă.25mc 1 ore 1 2. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare.f. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice. Apa industriala in cisterne pt. in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u.La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa._ il Ts014A ----J-----------. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: .71-1 . Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice.La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare..

Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare.18]0.04 1.lucrari drumuri-terasam.< 10 CP tf.04 ore 1._.05 0.' U.pământ necoeziv B1 .0-7.A11 I I 81 1 0.f.18 1.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat. ---[----COD . rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1.pământ coeziv Cuprinde: . 254 255 .greut...7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811. prevazut sub prisma de balastare c.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare.18/ / ore 1. __ . pe o grosime medie de 0..7 ardere int. Se masoara la metru cub de strat dupa compactare. ari drumuri-terasam.aruncarea pământului cu lopata lângă taluz. TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru.lucr.1127! ..26 1.1 1 0.balastul adusin grămezi la punctul de lucru.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare.098! 0.! ore 0. manuală.M A1 CANTITAŢI COD 811 I .___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare.2 1 1.-. .0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l.=·O.2 0.26 1.08! ! ore 0. cu: A 1 .26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare. Manopera 1.m3 / 0. 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0.25!1.18 TOTAL ore 1.098/0. inclusiv uda rea. Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm. . .udarea manuală cu stropitoarea..udarea manuală cu stropitoarea: . Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare.22 0.._.greul._- I are /0.22 0.7 tf. simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului.1 11.25 0.transportul cu lopata şi imprăştierea ._--~--.0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru.04 1.04 1.1127/-/ ore / - 0._DENUMIRE RESURSA Materiale . -.motor .25 0.0575 ! ---_.-.25!1.transportulculopata şi impraştierea manuală._-~--.motor ore ! 0.= ardere int.placavibratoare de 0.1 ! 0.< 10 CP " 0.18 1.26 1. Se măsoară la metru cub de strat după compacta re. Umpluturi compactate la profilul taluzului.05 0. executate manual.22 1.08 0.1 1 m3 1 1.1 0.18/ 1.50 m.2 7129020012800! ore /0.împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime. _.1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. . .18 1.1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .08! ! 0.-.08 0.2 1 1. compaetat cu: A 1 .18 1.1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1. .

cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt.24/1.lucran drumuri-terasam. executata cu pamant provenit din: Al .54 ore 0._-----_. Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ. Manoperă I 0.66 / ore / 2 /1.teren foarte tare Cuprinde: . Ts018 Umplutura compactata in santuri. DENUMIRERESURSA --.aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm.1/ 0._----Materiale }M&Jli. Manoperă I 0. D1 . Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată.teren tare...teren uşor.--- -. 81 .teren tare C1 ..1 Umplutura de pamant compactata.1 / 0.66 Al . COD LI ~~~.6213.1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.1 71370100115001 Electrician . cu mai pănă la 5 t inclusiv. Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_.97/1.. COD . ._---._-- 1 ore 11.24 1._--------------------1.71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii.1 / 0. / m3/0.udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura. 256 257 ..62 3.1 / 0._--_ _------_.-.aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm. ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0. Cl .lucrari drumuriterasam.76 0. .61 2. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t.teren uşor sau mijlociu B1 . udarea şi burarea fiecarui strat.1 / 0. cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!.teren foarte tare Cuprinde: ..61 /2.54 Cuprinde: . TOTAL ore 2 __ . pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune.teren mijlociu.lucrari drumuri-terasam.realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m.76/0. la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune.1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0.97 1.71 ----TOTAL ore 1.

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ ..M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61. ---- ~.97 .teren B1 .teren catg: II C1 .42 3. _---_. III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata . in: A1 ._-_ 9310060019900/ ':=I.09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente.M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1.teren catg.93/7. I şi II 01 . 264 265 .buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg.'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare. ! .- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9.teren C 1 .01 24.săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor . prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat.teren Cuprinde: ..27 10.42/3. 17. cu: A1 ..27/10. prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 . TOTAL TsE05 U.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg._---- ----- TOTAL ore 3. COD DENUMIRE RESU Manoperă .teren 01 . .06 10. COD l' I DENUMIRE RESURSA .93 7.69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor.M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal. -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3. .69 U. I şi II 81 . I B1 .teren catg.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg.COD --_.80 cp ~25 I ore I . III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală.

Organizare şi Cibernetică În Constructii .COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl.rJ . fără TV II.. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!.' r vicii. bazele de date gestionate cu SQL Server 7.ten!a tehnicii la sediul beneficinrului. precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia.03 1 ore 1 1.~t~ n.t~~§§§if§§. 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe.P'I'l ..1 Consultanţă. cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii.~der 0.pământ coeziv Cuprinde: .- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi. preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&.~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6. care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi.'OIlH"'c... I 1. instnurca şi ilsi.! ca utilizatorii s.. urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic.:I'A 200ll I..crf. I'roiedn re şi lucrăr]. Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.\~~ipoată crea norme proprii. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat. aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h. Windows NT 4.rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc.0319.d. de 10-12 t.PENTIUM 200 MHz. ~Î 1\'11 . în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii. mouopost sali în reţea. ~ci (tift1l. indiferent de sursa de finanţare.lt~i ttli(:îal sit edit.. răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati. 11DD-IOB. preţurile vor ti I Î ~ ~ .5".03 ore 903 9. care.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. programarea. Windows 98.(~ şi " 1 I .•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii.nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate .. PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ .4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea. .:. care este realizată în coneord..2 1 1.CJ..pământ necoeziv 81 . in: A1 . de obiecte."ţil eu prewderilc Uniunii Europene. sonal._-- --_. 32 Mb RAM.:llil...udarea manuală a pamântului . Societatea noastră asigură prin contract instalarea.'t. ~ ~ . urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii. conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice. -I COD DENUMIRE RESURSA ~-. Se masoara la 100 metri pătraţi.iziţiile Iwhlil"'IlCntru .t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 .. dotare into: matică etc).lucrari drumuri-terasam. Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului.rA 2000.lh' a1Jilit. Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II.1891 0. ---U. de pe._----_. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor.~~~~~'l&. pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!.0 sali Windows 2000. Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n . Sistemul D.'Il\ nt('~h' IIUrItlL'..:iali1f. Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M.0).. rapoarte de lip utilitar.M ~ CANTITAŢI _ . ~ I li§ !!§ ~ . inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982.SlJtil.('zf.~S~~~~ U. apliCiliia pcnnitl."'~ Urgl'II\ă 111'.. imprimantă M/A3 (recomandăm. 64 Mb RAM şi Monitor I SOI). Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus. "DD 3... pentru utilizatori cu Windows 95.Se aplica la majorarea platformei Înguste. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize.._ . Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O.' cnre le-u avut cu i\:IClnd. 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19. ~ . o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid. În urmn cnntructelor 114. permite programarea.j I.compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.. CIl-ROM.. Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s. Sistemul DEI.312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast.M--CANT - 1 .60/2(101 pl'idUlI :. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii.COD -J----.

\.l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA. co~ct).OR DE AcnVITATE ARMONl1. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! . CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC. 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu. 0.\ I'IAN\. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.~lll ~ll1ĂNCIm. 1)ATt PROlflTIRM. completări.. prin acest nou sistem informatic LEXCON.EXI'RtlPlllEllM 1'1'.1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL. IWIZAltl(. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora .~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11.MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii. Ordonanţă. titlu.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ.ONSTIUlqlll.t(l\. hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc.\.Ull.\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl.G.A AQl.[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE. Normativ şi Ordin ministerial. Normă metodologică. Printr-o procedură prietenoasă.\. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~.\V\. Hotărâre de Guvern. Sl{.t: structura actului normativ -. gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: .\llli.OR EIAUOJMUF.1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR. SISTEMUl... Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări. _ Clarifieare pe conţlnu.T.re: număr.AllJ!. ordonanţe.legi.Ok ~11U..P.li'1.. standarde şi alte norme şi normative în vigoare.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME.I])\S lU \1.1 r.!'If.'iAJ.L.~TE PUIlLld.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l . un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege. _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării. au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj. .L.('UIAIlE.ĂR. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. '\!'!Ul1IAUg. se păstrează toate actele nounative şi după abrogare.(a. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H.i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu. .ORIZAllM (. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial. sunt cupnnsc.I. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.lli-lIL ('OMI iNIT"R.. . republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. de •• semene. se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1.v"~~1 F\'lIiE'I 11·. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial.NTlll: CAClJ\ 01' li.

B Consumuri specifice de manoperă .. UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru.sosărie si rabit .IR Consumurl specifice de manoperă .2 volume Salarizare O echipă de succes.Te Consum uri specifice de manoperă . Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile. subordonaţilor.Betoane . documentul se poate considera finalizat şi poate fi.norme de timp .norme de timp .PR Consumuri specifice de manoperă .lp.Armături . Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR . În orice moment.Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini . care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente.norme de timp .mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i. . Un document este un act (cerere. fax etc. trimis spre exteriorul institupei.Cofraje . oferind aceste informa~1 superiorilor săi. un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află.) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane).norme de timp . ordin.Tencuieli . Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date. COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD . Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator. termene şi rezolupi.norme de timp . are ca scop urmărirea .norme de timp .norme de timp . Aceste servicii sau persoane îl pot transmite.Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă .norme de timp . având asociate drepturi specifice asupra bazei de date. ACCESS97. realizată de COCC. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT.COlII Aplicaţia informatică CORES.A Consumuri specifice de manoperă .C Consum uri specifice de manoperă . În mediu de programare .structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii . În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina.Izolaţii . la rândul lor.le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice . eventual. pe cale ierarhică.IZ Consumuri specifice de manoperă .Instalaţii de încălzire . Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă .norme de timp . În regim multi-utilizator. proces verbal..Pardoseli . impunându-Ie sarcini. Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj.

reţuri la p .c ur • flETA 2000 ." MLPAT.1992 şi ordin MLPÂ.. . . 'Jr.N.sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii.Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi .Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil . ~ .. revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze.gestiunea documentaţiei . 13INlr)8=03. '_.B.·ţ99 . distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ .. ediţia 1981.: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 . lucrărilor de construcţii programarea... • DEIL TA 2000 . 1IN/03.Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-. economice do. instalaţii şi reparaţii.S.!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~.:~' ber ef • . I.Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj .Produse informatice şi de consulting: .EXCON .Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r. nr.i.04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful