:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

. •• . 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz .. [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare.O.. utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor. .. iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură.. Precizam..". MLPAT . cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama.•." ••••.• """._. cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse.~.J~"~~~II"\'. .l<iUJlRI6..'-""'-~".. elaborate începând cu anul 1998. "-"" ."..'I.(11 S... meser!i....::~ . Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă._."_.. S. Prin prezenta vă facem cunoscut că.C.'...'· . Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs..:. 7. " '.•• li ""Of"b.C. . priorÎIÎ'l..__ r .-:::. ~t. I l' 1 . ca modul de formularc al punctului C.1 La adresa Dvs.. urmărire a preţurilor etc.. .''1''''1.Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz.. w· •• . Cu stima.scria /981 si nici nu limiteaza. ~ '''. . În vederea elaborării unei codificări unitare.t ""'1"".2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •."'It. rHR)'#'.A. meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA.1 !it.11. ) ~". ~ ~\ . O.~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:..Către.J :-~....•. c) din Ordinul MFP-MLPTL nr.tJ.!J/~rJ7/<lr..Direcţia Coordonare.Direcţia Coordonare. 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT .i-. în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF.. . fIA/"'" _. "../ "f7) ~~'''~'''l'\O~''.5.----" . 4. ~ ~ ~auC41 •. ••• ...:' ~- ing."~~"l'l )cr~ DCCSRT =.' . privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale.C.. Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare. sub nici 1) forma. posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\. codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare. ••••• "..--_.""~.••••.. din ramură.. este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi. insa.. ... . "'004' •• .\ illve!>titiiloT publice Nr.._ .h:lltlOJ' . Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si. ..aI'e<.~O. şedinţele de ~rector..'::. nr.I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:. ..TO ~ ~._.' ) . ţ/rjN... . a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare.{.~:-:::... C. . _._. să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material. I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc).

terul orientativ al acestor indicatoare.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ.Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI.r..chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~. 94. C.tate şi avjzat.c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin . Nivelări.IIDi.(.l:1l'Hl •..un proces d~ revizuire . din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999..Ia pct. Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr.~?~.furS. RCJ40Il654811?9Z .~ 1.:114 din (. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri. să adăugaţi rexiului "R~. __ r~.OR l.'1.~.-- . numai indicatoarel". alei.. finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director.. BII~II~ti Nr._.i(O'1{ lng.i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei. : IJIRE(. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze. 4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll.e 10 Cu stimă) /.unuc. PE VOLUME Tel. Această rruerpretare este În contradicţie .I/ROl. e.. Ş!lC. terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări.~. PandllrllQr nr... OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL.. (?M fimd 2620769 COllt2S11.!:':t~~·~~~je.~.16gS.. .~ ::':::~ ~~~~~ .Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi . plantări şi transplantări.lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.PiCillC'=I.~!.~. Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă. ReR .~~.~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş..aCI ~ SM. iunie 2001. terenuri de joc pentru copii.j 7 .~e~~ i~~~:~jiţ. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.. 7 aliniatul " C" Sl' prec.1-11.~ ~ ':<".!.j44. .\TERlJL FINANŢEUlR PU8l.1i.

. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. executată cu taluz Înclinat.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu evacuarea pământului. având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime. având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime. pământul fiind evacuat cu macara Pionier. având sub 1. În spaţii limitate. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. . executare cu sprijiniri. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. cu evacuare manuală. in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. executată cu sprijlntri. de la 2 m la 6 m adâncime. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. cu macara Pionier.00 m sau peste 1. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări. executată fără sprijiniri. peste 1 m lăţime. in canale deschise. până la 6 m adâncime. in gropi de imprumut.având peste 1 m lăţime. fără sprijiniri. . executată cu taluz inclinat. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. fără sprijiniri. executată fără sprijiniri.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate.00 m Iătime. Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate. cu evacuare rnanuală. În spaţii limitate. având sub 1 m lăţime. cu evacuarea pământului. cu evacuare manuală. În drenuri cu Iătime de peste 1 m. În drenuri cu lăţime de peste 1 m. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 . executată cu sprijiniri.50 m adâncime.

cu ajutorul explozivilor. executată cu sprijiniri. cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ. În tranşee de până la 4 m adâncime. prin metoda găurilor de mină forate manual. cu restricţie dtl oxploziv. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. cu ajutorul explozivilor. cu ajutorul explozivilor. pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. cu ajutorul explozivului. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. având lăţimea sau diametrul cercului de1. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ.50 .00 m adâncime. TsB04 şi TsB05. executată cu sprijiniri. de până la 4 m ~dâncime. de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături. pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB . TsB03. executată În straturi cu grosime de până la 1 m.80 m. având lăţimea sau diametrul cercului de1. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi.o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături. de până la 6. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ.t. În spaţii limitate.50 . executată În straturi cu grosime de 1-2 m. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. În teren cu infiltra ţii puternice de apă' . prin metoda mlnlmelor forate. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii.1. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ. În urma excavării mecanice. În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. de până la 7 m IHlflnolme de abata]. la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului .tOg 106 107 10 I .6 rn. TsB02.Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. executată cu sprijiniri. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. de până la 4 m. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L. cu ajutorul explozivului. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 . adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale. Săpătură manuală de pământ. executată În cheson deschis. executate cu unelte de mână. de până la 14 m adâncime.I.00 m adâncime. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili. de până la 6. În spaţii limitate.J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată.80 m. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi.00 m adâncime. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. fără ajutorul explozivilor. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi.U. executată cu sprijiniri. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis. prin metoda I IIhuHlolor forate. de până la 16 m adâncime.6 m. cu ajutorul explozivilor. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic . având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1. de până la 6. de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata].

25 m3. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate.9 m3.70 m3. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic. prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate. cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală. de peste 15 m adăncime de abataj. În gropi de fundatii şi lucrări similare . În cheson Închis.OO?. Săpătură În stâncă În spaţii limitate.39 m3.lte de mină (fără exploziv). de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.5-2.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0. TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate.1 1 Săpătură În stîncă.21-0. de până la 15 m adâncime de abataj. acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. cu exploatare pirotehnică. cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ". cu evacuare manuala. În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime. cu evacuare manuală. la rigole cu secţiunea triunghiulară." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 . cu restricţia de exploziv. cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic. cu ajutorul explozivilor.40-0. de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ. de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une.1. cu ajutorul explozivilor. În cheson Închis.71~1 . cu ajutorul explozivilor. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv. prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică. de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi. În cheson Închis. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic. cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2.O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III . cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală.OU -Ţ. În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime. cu ajutorul explozivilor.5-08 m3. prin metoda coloanelor forate. executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1. de până la 1. de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. Săp~tu. prin met~da' gaUrilor de mină forate manual.I . de 218 m adâncime. cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 .ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice.0'1 I. cu ajutorul explozivului.ncime.50 m adâncime. În cheson Închis. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare . de până la 2 m adan~l~e. pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e . având adâncimea de până la 0. cu ajutorul explozivilor. de până la 2 m adan~l~e. În gropi de fundatii şi lucrări similare . de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime. I III .' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv).

75-3 m3.0.2 3 m . inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură. cu tractor pe şenile de 150 CP .'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP. cu . pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor. TsC21 .5-0. pentru. cu excavator pe şenile de 0. executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP. cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei.:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi. pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci.m3 .7-1 . cu echipament de draglină -. executată cu instalaţiile CALWELD. Săpătură mecanică În taluzurile debleelor. 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1. inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.ll4 Î Il!. cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y .6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP. executată cu. TsC24 şi TsC25. Săpătură mecanică sub nivelul apei. inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte. TsC23 şi TsC37.5-0.tn gropi de împrumut. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. cu excavator pe 3 şenile de 0. având lada de 8-10 rn". cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor. TsC19. transport cu încărcător frontal. cu tractor pe şenile de 65 CP. cu echipament greifer de 0.7-15. sub protecţia noroiului bentonitic.motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. de la faţa taluzului.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. TsC26 pentru împingerea pământului. Săpătură În fundaţii. în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I .8 m . inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art.8 m. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP. executate cu excavator cu mai multe cupe. executate cu excavator cu mai multe cupe. cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. cu productivitate maximă de 1800 m3/h. pentru transportul pământului. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6. inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor. cu productivitate maximă de 1900 m3/h. peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:. cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0. TsC18.40 m. transportul pământului. cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX .81-1. executate sub protecţia noroiului bentonitic. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport. inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m.5-0. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW).3 m . .!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 . pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP. În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. cu lada de 10. pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus. inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. cu echipament greifer de 0. În teren cu umniditate de sub 26% Excavat. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0.2 m3. cu productivitate maximă de 1600 m%. TsC20.81-1.1-9 m3.

aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile. simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2. de 3.0-. prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II.1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI. I prevăzut cu prisma de balastare c. pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată.rll. cu tractor pe şenile de 65-80 CP. Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4.1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ].o TsC40 TsC41 1 2 233 235 . a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant.DW .. 7 prevăz~t cu prisma de balastare c. .9 m3. În straturi uniforme.' I. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast.0-3. CAPITOLUL TsD -.. .50.1-6 t. " . executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV.5-5 t..f. pentru completarea umidităţii necesare compactării.f. cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri.U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat. .~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3. cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 . inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t. tractat. acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4. de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă. acţionat electric . prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t. a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t. cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea.-. neted. pentru liniile electrice c. la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar. cu picior de oaie. cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1. Umpluturi compactate la profilul taluzului. UlII !.1I~ . pe o grosime medie de 0. precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j.f. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W .9 m3. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 . executate manual.4.20 m grosime după compactarea. la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii.

Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: . de amenajarea peluzelor.G.l.T. tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc. uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier.materialele. Acest indicator cuprinde. lucrări de consolidări de terasamente. 1. .3. galerii etc. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) . lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor . alei. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1.ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE.2. constând din curăţirea terenului de iarbă. 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni . La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1.L. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly. În zonele de lucru respective. . incărcări de materiale executate cu Încărcătoare.P.2. plantări şi transportări. • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C.1. 1. exclusiv subteran (tunele. de asemenea. forţe de muncă şi ore utilaj. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H. 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. .MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2. terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală.. Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj. 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII . lucrări. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare. Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice.).1. de tufişuri şi rădăcinile lor.

conducere şi urmărire operativă a producţiei. adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". Încadrarea lucrărilor pe meserii. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective. Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare. "1111111 dnta elaborării indicatorului. la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. I'orasamente.1.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc.2. Materiale 3. pentru alimentare. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111. principalelor utilaje sau IIth. Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente. se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare. pornire.4. Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 .1. fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare.1. Profituri transversale tip .lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. 4. 3. defalcate pe meserii.1. 1'". urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor.Lucrări de îmbunătătiri funciare. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective.1. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 .Lucrări de cale ferată. oprire. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi..1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru. Terasamente. Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 .Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 . În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că.1. trepte de retribui re. euro se aplică multiplicativ la norma de bază. normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare). Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 .3 aliniatele precedente. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 .:. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: . Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor. atât executarea lucrărilor propriul"" . schimbări de 11\11. 4. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 .Terenuri de fundare.Terasamente. UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz. 4. Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 . normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje.3. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 .Lucrări de drumuri. fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud. 4. clasificarea şi identificarea 4. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor.1.3. nu sunt cuprinşi în normele de deviz.Lucrări de cale ferată. pentru: 4.Terenuri de fundare. Determinarea mcterlsticilor de compactare.STAS 7582-91 . planificare sau alte scopu organizatorice.Terenuri de fundare.2.- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2. Forţa de muncă 4. categorii tarifare de calificare şi. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl.ore şi fracţiuni totale. 4.2. 11. IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II. Infrastructura căii. .1I~\1 o lucrare.ore şi fracţiuni centezimale. care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere.

::J :«"0 I'~~~ g.n' L{) ~ro I~ o o r-.ro ..{g al ro a.•...:t Zo ..ro •..~ ~ ro -roC<Il o ••.ro Q) 1J tJ»)~ ~...g E o 00 OL{) . ::J e.ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) . E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C .ro ca 'ro ~ro '00 'ro E .ţ! ~ ('1)rn (J'J 0.. •. E ~ .o 'N ro <Il -o (J'J U §'u ...=: o E~ oC/)oo NI'~o..2 al . ...•.00. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 .Lucrări de drumuri..._ N /ho ••• CJ ::: o .ro -. "0 0.•. "o o' eo ?f. - .e 18 E o o ~ÎiÎ -. o (J'J •. 1"- ... precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte. .... prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii..('O "O 'Ci.?6~ ( < .~ Cii .~ 'C N o. ..i- ..Terenuri de fundare.Terenuri de fundare..1' .- t-oEt-UîECl... :J . al C') > ...._ . o .._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J .1 ... . E "O lS"O CII"O ... Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87..Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E ...!!1 e.Terenuri de fundare..C e . Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 .1' 1L{)lco 1.$ 0...iN. o o .-- L{) e.i- <Il 2tr..<Il.- ..9OI..ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u..ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •.\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- .~'[ (3 ~ •.•..~ o O.9 o o...o E "O ...g~ ou ~.. Q) .. 8'E > .=: ro CII .Lucrări de drumuri.•.o -. o o -. o (J'J . ~ ~ ci <Il <Il o . Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment..... Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS ..0> CJ CII 'ro ...•• Q) 0 ..a° '<Il 'c E 'ro ~. <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=. o .e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I.1' o a:> o r-. ss Q) '* C :N~ l )~ 'u .1 ::J ... 22 li..• .. o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0... =Q) •.:::J Q) "':::l :::l o.•.:: Q)..~..: <Il t c :SM ~ . STAS 1913/15-75 .. i&.-- N ... S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare.Q.ro It)...• 0.._ _o E ~ o N Q) U Q) ~ ..1913/3-76 .•..- ro..2 .~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'..ro- lea -e. Q)!'5 lE<Il •..Terenuri de fundare.ro J!l. Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic.- N co ~ o co N ... .2 'u E :::l E :-Q •... EGÎ ro 'ro . ro E g'o ••• CJ DlCl) . 23 ('1) -..ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ .!::! Oale ~U:::l U .(U ..I :1 f . 66 00 a:>.e ee.o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N . o o co eD .i- . o .- ....o ro !!:: .P C1l:::l0l gJ-g~..•..§ •...•. co N cf ~ o N ('1) N .....<O IL "Ot:: _ )"..9~.~ :g <Il' :::l'C:.1'1. o o N . Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 .•.1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro .) ~ :::l ro C ro Q)..- ro" ro ••.-.

alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă.1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş. piatră spartă.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% . pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\. bolovani.

28.. ~ ~ '5.. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6. 38.-.. -"-":.. 27.!.. ~ I 2 1 '=:2 ~ IJ. 11..' 63 . 26.::J~. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25. 14. 39. 7. 29.. 16 . 15. 41. 41.22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5. 15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -. 12. 8. 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 . 9.21. 13.29..- • -.-.. 13. -=.26..1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25. 9. 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% . .27. 8..38. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5. 10.. 15. 21. I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% .-~'= .:0.28. 6. 11. 10.2. 7. - . 14. 12. . 39.

7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1. II.. 8=cenuşiu. pentru efectuarea unităţii de lucru respective.9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. 4=roşcat.Ia - - tea foarte mare :. 1. 3=cafeniu.teren uşor: se sapă cu lopata. şpiţul şi barosul etc.teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul. aspră mică mat mijlocie. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje.NOTĂ: 1. ::..W este umiditatea pământului in situ.•. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: .. mijlocie 4. determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite.- - - - . .teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1. 9=negru . astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor.. teren mijlociu.9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare . uneori destul de rapidă rapidă 4. 5=ruginiu. 3. teren tare şi teren foarte tare. ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate. În funcţie de aceste caracteristici.. 5.. se disting: 1=albicios. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice. .6 2. . 2. 1. 2=galben. umiditate etc.~"" - ~ la Cu!oare- . se sapă uşor cu cazmaua.).teren categoria I-V . ranga.. IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi. 6=verzui.3. În funcţie de utilajul de săpat. se pot recunoaşte pe şantier. 5. ..3. însă fără explozivi. w o --=~~= Argilă grasă Argilă w . '":::=-. În plus... _ pentru săpăturile mecanice . se face Încadrarea În categoriile de teren.9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2. III.în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă.. ţinând seama de criteriile din tabelul 2.. _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: . 7=albăstrui. Săpături le mecanice _ teren de categoria 1. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite.2. _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică.. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1. invizibile - neregulat 1.1.9 Ca varietăţi de culori.6..

crt 1 1 2 3 . 6..3.2. 3. 3. 6. 7 2. 4 5.2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice . după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.7.6.3. 8 1.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase. 8 1.2.argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2. 4 2.3 1..

idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu. idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros. cimentat cu siliciu. conglomerat slab cimentat.. 28 Roci sedimentate cea. 2490 29 cca. 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w .2490 foarte dură 30 cea. 2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 .ţ. 2300 cea.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare.

.În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina. arătate '. subordonaţilor. proces verbal.5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În . Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile. fali etc.in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică. Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date. În regim multi-utilizator.ării apei.2. teren mijlociu. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit.ordin.2. teren tare. În mediu de programare ACCESS97. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor.trimisspre exteriorulinstitu~ei.1. la rândul lor. se va acorda un . faţă de normele ondiţiile punctului 2. Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru. Î Un documenteste un act (cerere. denumite "terenuri Îmbibate cu apă".""1111 nr. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele . Tnfuncţie de spaţiu. eventual.IIUt spor se va acorda numai În situaţiile . termene şi rezoluţii.COlII Aplicaţia informatică CORES.care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente.Conţinutul capitolului t .) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane).1. necesare la lucrările de construcţii-montaj. are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii. consistenţă 10<0.avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date. teren foarte tare.2. oferind aceste informa~i superiorilorsăi.un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află. . faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2.Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1. În pământuri şi alte roci Imoate. .mpunându-Iesarcini. pături În spaţii limitate.documentulse poate considera finalizatşi poatefi.5.3. 1 anexat la instructiunile acestui indicator. "plIll.2. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1). n oricemoment. când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 .4. ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj. La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj. .'ilel Tn: teren uşor. săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse. realizată de COCC. 1.111" tnhntce specia le de lucru: .. pe cale ierarhică. de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator. 11\1. ' .~. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane.2.. '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă. .

\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă. panouri de protecţie etc.00m. nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2. taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor.săpături În chesoane Închise.7. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor. la art.).) odată cu avansarea lucrului.75 m. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.III . Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: .2.În cazul săpăturilor sprijinite. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane.2. următoarele limite de adâncime: .1. Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ".3. Ts A 26. manoperă şi ore utilaj.argile.argile nisipoase. 2. rigle. \ 11. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni. precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor. m.Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art. pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23. Ts A 08. \11. arătate În 1IIIHticol. 2.În cazul săpături lor nesprijinite. La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz).1. Conţinutul normelor I 2.0. 3. 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. . fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului.25 m. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a.00 m de banchetă. Ts A 11.umplutură compactată prin relaţia: 39 38 .2. prăfoase. stabilite pentru fiecare normă. pentru fiecare normă În parte.50 . 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. I 11. s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. manuală se măsoară la metru cub 3. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor.8. terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua .oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru. care se vor plăti separat. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. şipci. Pentru adâncimi mai mari.1.6. I Volumele lucrărilor de săpătură hutl. ndepărtarea obstacolelor mici. IA. In normele de deviz pentru săpături manuale. Ts A 17 şi Ts A 18. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton. Ts A 15 şi Ts a 1. c. 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii. 3. Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor. urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. macara de fereastră la art. Ts A 24 şi Ts A 25. 3. Ts A 13. b. ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111.terenuri uşoare de coeziune redusă . Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi. •••.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. lăţimea banchetei de cel puţin 0. trunchiuri de arbori etc. Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune. Consumurile specifice de manoperă t. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a . În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.1'. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. Ts A 06.2. . manipularea şi purtatul uneltelor. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2. 2. .

este volumul umpluturii. uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0.nil 111estenivelul săpăturii.61-2 m terenfoarte tare. corespunzătoare pământului săpat. '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0. III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0.61-2 m teren foartetare. 5. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0. 4. cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0.61-2 m teren uşor. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.2. cu 11\ 1I"".60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată.Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură.6 m teren mijlociu.61-2 m teren uşor.5.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m terenfoarte tare. Precizări 5. Zona minimă de depozitare.61-2 m teren mijlociu. \ 40 41 . Ydu . Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat.1.6 m teren tare. la canale deschise. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii.Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0.60 1IIIIIvoiuisapăturii.6 m teren foarte tare.Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs . Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 . Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate.6 m terenfoartetare. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0.ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1.6 m terentare. 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0.2 m se consideră neocupată. Vu . 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.. 4. TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0. la un nivel mai ridicat decât nivelul malului.Ja deblee.6 m teren mijlociu. la gropi de imprumut. la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc.61-2 m teren mijlociu.6 m terenfoartetare. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0. 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II. 5./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0. III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0.6 m teren mijlociu.4. Yds . Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte. apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0.este volumul săpăturii În groapa de împrumut. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.61-2 m teren tare.61-2 m terentare. apatura manuala de pamant in spatii intinse. III .5 . realizat cu pământul împrumut.61-2 m teren uşor.61-2 m teren tare. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0.61-2 m teren mijlociu. 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.

Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.45 U. trepte de infratire etc.00 m latime.8312.0211.75 m teren uşor.4515.3212.25 2.32 2.5312. executata fara sprijiniri. Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.3 0.45 ore 0.63 2.6312.1912. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei.75 m teren foarte tare.11 2.3 3.8 ore 2. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12. la fundatii.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10.16 ore 2.1813.53 2.7711.52J 0.31 0.55 1.1611.0816.8ore 1. avand sub 1.M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 .M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _.77 1.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q.52 0. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.751 0. .58 U.11 12.7514.necoezv sau slab coeziv adâncime <0.19 2.93 1.77 1.83 2.45 5.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt. subsoluri.00 m sau peste 1.5511.75m teren mijlociu .78 1. cânale.72 4.7811.7711.5 m teren mijlociu. 42 43 .7214.5 m teren tare.9311. • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D. cu taluz vertical.02 1.31 '3. • depozitarea pamântului evacuat.75 1.~ [OENUM liRE RESURSA U.6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12.75 4. Se masoara la metru cub in sapatura.2512.93 1. drenuri. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.6 TOTAL ore 0.16 1.5 m teren foarte tare.75 0.in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.18 3.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ .75 m teren tare.16 U.08 6. 1 .58 ore 1.7511.9311.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.

5-3 m teren mijlociu.M A1 I B1 I C1J01 3 0.32 Muncitor necal ificat / ore /0.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. J1 .5 m teren foarte tare. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime.99 3.in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 .50 m adâncime teren mijlociu. consistent.S m teren mijlociu.5-3 m teren tare.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1.S-3 m teren foarte tare. foarte coeziv.75 m adâncime teren mijlociu. 1:2 .29 0.01-4. pănă la 1.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3.92 2.5-3 m teren tare. Cuprinde: .teren 01 . executata fara sprijiniri. 1 0. consistent. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1.01-4.5 m teren tare. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. xecutarea. ~1. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 . 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1. canale etc. \-!2 . canale.12 1. asigurându-se o bancheta libera de O.35/2. J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.50 m adâncime teren foarte tare. avand sub 1 m latime. până la 0.6 / 1.01-4. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1.S m teren tare. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U.indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.64 44 45 .5 m teren tare. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 . Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93. la fundatii.teren C1 . uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat. -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule.12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2.75 m adâncime teren foarte tare. ~u evacuare manuala. până la 0.5 m teren uşor.M .În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 . Nu cuprinde sprijinirea malurilor.teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent. până la 0. âfumuri etc.teren G1 . foarte coeziv. consistent.5 m teren foarte tare.39/ ore 0.S-3 m teren fT)ijlociu.depozitarea pamântului evacuat.S m teren mijlociu. 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1. asigurându-se adâncimea ei. pănă la 1.85/1. 1 .5 m teren tare. la fundatii.teren E1 .5 m teren foarte tare. 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. cu taluz inclinat.64 2. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1.3 TOTAL ore 1.TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3.27 0. 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.75 m adâncime teren tare.5 teren uşor.teren F1 .S m teren foarte tare. imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1.01-4.01-4. Se masoara la metru cub În sapatura. . foarte coeziv. pănă la 1. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. . o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ .5 m teren mijlociu. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3.SOm de la margi paturii.: O masoara la metru cub În Săpătura. executata cu sprijiniri. A 1 .S-3 m teren foarte tare.01-4.75 m adâncime teren uşor.50 m adâncime teren tare.5 m teren mijlociu. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1. până la 0.32 3. COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U.teren B1 .

00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5.81 DENUMIRE RESURSA ._.16 1 4.000110.95 1 ore 5.00071 0.1210.50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.25 1 m3 1 .fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1. --_ RESURsA .63 6.( kg 0..16 4.0001 0.2.1 .004 1 0.M A1 .01391 Materiale .10.0012\ 0.38 1 5.0001 0.10.1 .004\ 0.M 1 ore 10.0013 0. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.98 . 0.004 1 ore \3.44 1 8.64 3.M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U.42 4. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U.01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt..3214.10.84m 1=60 S 8689 m3 0.min 18cm S 4342 010102914229 Scind.38 5.gr=40mm L=1.50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 .9411.. ore 3.M ~.63 nr O.fag neab cI.96 CANTITAŢI 314229 Scind.49 2.41 1.014910.25 1 6.004 \.001310.31 11G ore 7.0001 0.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind.42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.- 6.001210.004 1 b.013910. L.31 1() .1 0.014910.----..m3 0.001210.004 1 0.0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.4912./ 4.004 6.013910.014910.004 \ 0.fag neab clAgr=40mm L=1. 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.1 . .00131 ( ~~EMIRE f-----.81 / .0139 kg 0.min 18cm 8 4342 / m3 10.013910.1_ --'---L---'---'----_.0001 10.2412.L----J ::.00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0.96 ore 0.981 2.0001 O .014910.2l-.A.00071 000061 0.00071 0.0001 0.• m3 0.50 m 8 8689 .00071 0.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 ..004 1 0. Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!.4~22 / 4.CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.4111.00061 0.009110.1 ._ l CANTITAŢI U.32 4.0007 46 47 .8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.6413.004 \ ( \ Im3 1 . 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.94 1.001310.00. 1 kg 1 0.001310.24 2.44 8.

F2 .01-6 m teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0.01-4 m teren mijlociu. C1 . .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2. 02 .79 ore 3. C2 .01-6 m teren foarte tare.19 4.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. 11.TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U. J1 . la fundatii. Se măsoară la metru cub În sapătura. E2 .12 4. J2 .01-4 m teren tare.71 ore 14. H1 . 82 .În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor.saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete.6913. A 1 .01-4 m teren mijlociu. I -.1417.1214.M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811.6312.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare.71 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2. cu evacuare manuala. fara sprijiniri.2916.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4. Cuprinde: .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4.29 6.22 48 49 .01-4 m teren tare. A2 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2. COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2.in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu. avand peste 1 m latime.79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15.01-4 m teren foarte tare.01-6 m teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 .1413.14 7. 01 .in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. pana la 6 m adancime.M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13.1914. executata cu taluz inclinat.Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute. E1 .În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2.01-6 m teren tare. 'canale etc. subsoluri.69 3. F1 . 12 . H2 .01-4 m teren foarte tare.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.6211. G2 .01-6 m teren mijlociu.50 m de marginea sapaturii.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare. G1 .4512.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.01-6 m teren foarte tare.441 5.M--82 ore 2.44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

0001 10.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.gr=40mm L=1 .0006 1.65 5.44 5.000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind.0139 COD U.55 114.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 .fag neab 1 m3 10.49 1 5.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10.0149 0.0041 0.50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.min 18cm S 4342 1 m3 10. 1 0.9412.0139 I~0101029142291 Scind.66 2875276311528 1 m3 1 1 .executarea.-------..001210.10.66 5.001310.OOOE 10.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7.8311.0001 10.55 .000110.33 1 7.33 ore 9.65 1 5.depozitarea pamântului evacuat.A. 1 0.3~ 56 57 ._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.0006 0.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.004\ 0.50 m de la marginea săpalurii.013!: 0.91 3.51 3.001:: O. 8.55 14.10.004 0.33 7.000610.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9.001210.33 6.77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7.0139 0.77 111.000610.0149 004 004 0.77 8. .83 1.001210.66 11..0013 0. Nu cuprinde sprijinirea malurilar. 1 0.0001 ore 4.0139 0.004 0._=.0001 10.22 1.00061 ==::::.000610.0001 clAgr=40mm L=1 .M Materiale CANTITATI 1---.0149 0.004 0.91 ore 13.16 1 m3 10.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2.0139 0.3316. asigurându-se o bancheta liberă de 0.00131 :~-' "":. .001310.77 1 8.4415.fag neab clAgr=40mm I 0.0139 0. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.0001 10.0149 0. COD 1 m3 1 1 -10.001310.001310.6 5.1 10.55 1 8.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.0001 10.66 3.000610. F2 _.004\ 0.0139 0.1 110.2211.0041 0.0041 kg 0.6.49 5. M f------r-----.000610.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind.000110. Se măsoară la metru cub În sapatura.66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.001210.16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.000610.004 0.0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.000610.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.fag neab c/.M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2.000610.min 18cm S 4342 L=1 .94 2.

0007 10.00071 0.01-8 m.111I11._.0811. G1 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.7812.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt. H1 . D1 . teren foarte tare. Cuprinde: .IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.01-6 m.50 m S 8689 m31 0. teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2.01-8 m.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8. M1 . .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. teren foarte tare.01-10 m.0001 10. 12 .61 \ 3. teren foarte tare.02 6.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8._-_. in drenuri cu latimea de peste 1 m. teren tare.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U.01-4 m. 82 . A2 .---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0007 58 59 . E2 . teren mijlociu. N1 .În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2. teren foarte tare. 1 - \ 1 1 1 1 ore 13. H2 . 81 . J1 .01-6 m.0001 1 10.01-6 m. P2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2.-~ D2~1~! 10. IIl. G2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8.01-6 rn.01-10 m.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. M2 .42 5.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8.01-4 m.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. J2 .00691 \ 0.0003\ 0. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.85 2. 01 .01-4 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. teren mijlociu.01-8 m. teren foarte tare. teren foarte tare. teren mijlociu. teren tare.58 ore 1.50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind. teren tare.01-6 m. teren tare.----_ .:2.01-8 m.in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. teren uşor.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2.01-10 m. L2 . N2 . F1 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2.00031 0.0216. teren tare.78 2.00071 0_00071 0.fag neab cI.in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4.A.M ~_ ~ -T-. teren tare.01-4 m. teren tare. leren mijlociu.03 COD I DENUMIRERESURSA.62 \ 1.031 ore . teren mijlociu. teren mijlociu.01-8 m.M 1 --F2J' F1 .in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6.00071 0.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8.01-8 m.01-10 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m. C2 .in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6. !lol.gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6. teren tare. D2 . Materiale II U. C1 . teren foarte tare.min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ . K1 .30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant. 02 .01-10 m.01-4 m.62 1.llprlnde sprijinirea malurilor.8512. teren tare..08 1.8714. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8. P1 .002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m. c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1. IiIIlarea.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m. F2 .00071 0.0_- 3. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6. cu evacuare manuala. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 .~ .87 4.58 -===.00691 0.01-6 m.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. teren mijlociu.61 . teren tare.--~ 5.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0. 11. K2 . E1 . L 1 .01-4 m. teren uşor.01-10 rn. teren foarte tare. IIUIKoară la metru cub În sapatura.8.42 3.002 1 0. teren foarte tare.

25 5.00691 0.41 I 6.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1.00031 0.002 9.0001 10.002 1 0.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.4 6.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind.00031 0.0001 10.00691 0.0001 1 1 m3 10.0001 1 0.0001 10.00031 0.0003 1 0.9 10.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.000110.31 I kg / 0.25 CO~I ----_._--~-DENUMIRERESURSĂ .31 /10.00691 0. I H2 1 11 4.45 114.000710.- 1 kg 1 0.002 1 0.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_. 1 1 kg 1 0.00031 0.00691 0.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2.88 TOTAL ore 7.0001 10.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.0001 10.006910.21 119.00031 0.0069 0.0001 10.94 1 0.00031.L:_ --L __ .00210.55 10.00691 1 m3 10.00031 0.gr=40mrn L=1.00691 1 rn3 10.39 I I 5.006910.00071 0. .41 7.00071 0..4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.88 I 0. IJ.0001 10.A.0069 0.0003 0.002 1 8.0069 1 0.00031 0.0069 0.002 1 0.00031 0.002 1 0.0069 1 Materiale ~ U.00691 0.82 60 61 .A.0001 10.35 1 9.002 1 0.00031 0.00071 0.6 1 9.59 9.0001 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt.18 113.00071 0.0003/0.00031 0.fag neab cI.0001 10.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.00691 0.35 9.002 1 0.0069 0.gr=40mm L=l .0001 1 1 m3 10.00031 0.79 14.002 1 ore 1 7._.94 TOTAL ore U. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0._.0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.002 1 0.00071 0.00031 0.00691 1 m3 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt.M F1 F2 .0001 10.55 8.0007 1 kg 10.00210.006910.69 1 10.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .00071 0.83 12.002 Iare 1 4.97 / 0.0001 10.0007 1 kg 10.M .002 Iare 1 6.0001 10.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.39 6.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl.83 1 m3 10.006910.0001 10.97 7.M -~~1.69 10.00210.79 114.002 1 0.002 / 0.002 12.002 1 0.00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7.fag neab cI.00031 0._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind. 1 kg 10.9 110.002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.00071 0.00031.59 1 m3 10.006910. _ 1 kg 10.

inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0. asigurându-se o bancheta liberă de 0. 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10. 2 . teren mijlociu..01-18 m.M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9.M P1 P2 Ai- . 12.in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m. teren tare.0003 0. J1 . teren tare. teren mijlociu. teren tare._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. ' 1 .01-18 m.01-14 m. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0.13 13.21 .in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0.in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10.6 Sapatura manual a de pamant.01-14 m.01-10 m. teren foarte tare.0001 0. teren tare.01-18 m.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m. teren tare.gr=40mm L=1 . K2 .45 I CANTITĂŢI I N2 14. 81 .În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m.. H2 .18 I ~ 01 __ 13.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10. teren mijlociu. D2 .82 I TOTAL ore 15. adâncimea sapăturii 14. teren foarte tare.250 1).in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m. 112.1 62 63 . teren mijlociu. J2 . D1 . in drenuri cu latimea de peste 1 m.01-18 m. .0003 U. teren tare. teren tare.În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier.01-18 m.. teren foarte tare. -. H1 .50 m de la marginea săpăturii.0007 0.01-18 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m. 111.0069 0.01-14 m. teren foarte tare.01-14 m.[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U. teren mijlociu. L2 .42 20. teren mijlociu. Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar.01-10 rn. C1 . teren mijlociu.În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14.0001 0.in pămănt imbibat cu apa.depozitarea pamântului evacuat.A. - 02 _L__ 19. 1 . teren foarte tare. K1 .01-14 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14. teren tare._. teren foarte tare.8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt. L1 . G2 . teren mijlociu. Se masoara la metru cub in sapatura.13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m. 2 .01-14 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m.0007 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.002 I 0. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14.in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14.0069 0.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10. Cuprinde: .002 /13. C2 . teren foarte tare. A2 .fag neab cI.min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0. .saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier...42/20.

0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -.25 4.01-4. p f.50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 ..6713.5 m.Uqlu. teren foarte tare.64 5. teren mijlociu. cu evacuare manuala.5-0. .96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0.5 m. teren foarte tare..5 m.COD =I . in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.M I '" I A1 I I I L' I .00 m adancime.9811.51-3 m.95 Sapatura manuala de pamant.J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1.16 ore 5._ .88 ore 3.31 CANTITAŢI H1 K1 .' U. teren foarte tare.-_ .51-3 m.5 m. l1 .43 3. II~ .63 .51-6 m.2617. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3.I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1.5212.. teren mijlociu.75tf ---1 I ore lu.. 1.55 5.0~ CANTITĂŢI U. teren foarte tare.M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13.0117.46 5. I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3. .11 1.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3.5 m. Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1.5 m.5-0. 12 .01-4.75 tf ---•. Il) . (l~.9415.4313. teren mijlociu. teren mijlociu.. M2.. teren Iare.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0. M1.- - ~I I 0...16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1.o:Jlu·:10lu.3 3. teren tare. asigurându-se o bancheta libera de 0.51-6 m. 1" . avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1.5 m. de pana la 6.4711. • depozitarea pamântului evacuat.M 1.50 m.75 It . ~1.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1.1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.3315.11 17.3 13.2514.75 It 1 ore 15. teren uşor.26 7.33 5.01-4.01 7. in fundatii.0:1II. I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1.-----.95 ore 2. executata cu sprijiniri.IJI U.01-4. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1.86 4.51-6 m. teren mijlociu. teren mijlociu.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14.5-0. 111.51-3 m.67 5. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12. teren foarte tare. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1.67 3. . Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal.5-0. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4. II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1.. I I G2 I .6415.1 IU. 1<2 .08 4. teren foarte tare...44 8. 111.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U.51-3 m.51-6 m.7815.5515.78 5. puturi etc. teren foarte tare.5 m. teren tare.5 m.ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3.\.081 H3 7. teren tare.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.5 m.861 4. .8913.89 13.51-6 m. 292214000672?lMacarapionierO. 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1. teren mijlociu..11 .51-6 m.01-4. teren tare. _-COD _ 0.11 ore 4.88 3. teren tare.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3..96 3.ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.5 m.94 5.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.5 m. t.4418. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.52 2.5 m.4615. teren tare. teren mijlociu. __ . teren foarte tare.5 m.01-4. 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1. teren tare.51-3 m.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1.1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. teren uşor.6715.51-3 m.

În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.01-14 m. Al .01-10 m.0 m.------.01-14 m.5 18.50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA .0-6.01-10 m.0-6. ore 9. Cuprinde: . teren foarte tare .01 3.0 m.saparea pămăntolul. F1 .0-6. Nu cuprinde sprijinirea malurilor . teren mijlociu.M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1. teren foarte tare. M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12.89 14.01-10 m.. F2 .0 m.Manop RESURSA U.01-14 m.97 6.35 11. A2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.72 3. Nu cuprinde sprijinirea maluri lor.34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant.78/10. puturi etc. teren mijlociu. El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. teren mijlociu. C2 .În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.sapaturii.97 5. de pana la 14 m adancime.0 m. 11.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10.84 7.89/14. avand latimea sau diametrul cercului de 11. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10. teren tare. teren tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.23 15. G2 . Gl .În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2. ~nn --'Ţ--. 12. teren tare.01-10 m.69 5.0-6.84/7. 82 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.0-6.in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2.89 2. teren mijlociu.48/6. la fundatii.01-10 m.-~ U.in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.M l D1 D2 4. Cl .0 m..01-14 m.150 tl.35 ~ TOTAL _-. evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0.69 i 5.01-14 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10. 81 . .5/18. 01 .M CANT - săpătcni.75 12.În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6.-------~--. foarte tare. E2 . teren mijlociu.75 66 67 .in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.85 i 11.M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9.48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4.50 m.26 1. Se masoara la metru cub in Săpătură.85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.98 8.0-6. teren tare. teren foarte tare.56 5.01-10 m.98 i 8.depozitarea pamântului evacuat.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.. teren Iare.72/3. teren tare. asigurându-se o banchetă liberă de 0. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra. H2 .78 10. D2 .0 m. teren foarte tare.79 COD DENUMIRE RESURSA U.23/15.01-14 m. teren foarte tare.02 3.79 ore o i 5. H1 . Se masoara la metru cub În sapatura.

81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.4316..419.in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.m de la marginea sapaturii..În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0.1-6 m.1-4 m.718.._--'-_. 0..in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4.M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4.0.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0.. teren mijlociu.98 1.0.depozitarea pamântului evacuat.29 1 ore 14.670.1-6 m. teren tare.0.0.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.731 4.60.6717. F2 .0..7 8.50-6 m..În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2.1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14. teren foarte tare. teren mijlociu.--'-----1 9310.1-6 rn.În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4.0.55 3.1-:.15 MN (0.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2.in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4.saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0.9 I I 0. .-'------'L-.0.executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat. puturi. 12 .4514. ~~ __ [ DENUM.1 Muncitor necalificat 1 ore 12. teren tare.0. .1-4 m.0. Cuprinde: .6 ore 4. .21 Macara fereastra de 0.1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140.1990. teren foarte tare.1 4.1 5.În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături.-2 rn. rezervoare etc.1-6 m.45 8.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.651 0.115.4 9. teren mijlociu.2210. 11 ..În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2.-2 rn.0.26 G2 Manoperă 9310. J_:~ ----. teren mijlociu...621 0. FI .11 I 11. teren tare.0. executata cu sprijiniri.96 2. .1-4 m.0. teren uşor.0.0.8611. la fundatii.60. teren mijlociu.45 4. cu evacuare manuala.0. teren tare.15 ti) 1 ore 11. --- wu ••.87\ 0.. teren tare.15 MN (0.-2 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4. .0.931 0.-2 m.9 4.0.1-6 rn. J2 .0.---.0.0. teren foarte tare. .96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant... Nu cuprinde sprijinirea malurilor.18 2. teren tare.1-6 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0.. .21 Macara fereastra de 0.1990. asigurându-se o bancheta libera de 0.981 0.0.4518..0. Utilaje 2922140.15 MN (0.1990.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2.60.0.9817. teren mijlociu.0.911.--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.0. Jl . teren foarte tare.6?~acara Utilaje fereast~~~~_9.0.1-4 m. teren foarte tare Hl .0.-2 m. .67 7.5513. Gl .0. avand latimea sau diametrul cercului de 1.48 6.-2 m.--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310.50.0. . .5810. teren uşor.-2 m. H2 . de pana la 6 m adancime.43 6.0.67 -------_.15 tf) I ~ 68 69 .6 I ~~)0.0.670. G2 .15 ti) 1 ore 10.0.261 ore 4.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0.0. ..4816.3511. . in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.65 5. Se masoara la metru cub in sapatura.in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0.1-4 rn.1 14.0.1-4 m.0.• -.0. teren foarte tare.-2 m.1812.73 4.6515._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l. ..0.

88 5.0001 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2.gr=40mm L=1.0001 m3 0.~-----"- .0001 0.A.92 111.2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.0001 10.0149 0. ---------J----r I .411 4.53 4.------.3 8.0693 m3 0.0001 10.0001 10.--DENUMIRE RESURSA .06931 0.53 1 8.50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.10.0001 cI.0005 0.000810.M!Inoperă __ .0005 0.1 2.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10.22 TOTAL ore 1...2 9.Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.. _--_.0149 .0001 10.02 10._C_:~ F.0143 kg 0.0005 0.02 110.28 1.0005 0.A·gf.54 5. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11.16 6.1 1 0.0005 20101029142291Scind.fag neab cI.22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ .0005 0.M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.16 1 6.2811._ •.~ 1 13.0613._[ .01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=.92 206 3.00081 gr=50mm L=2.0005 0.81 8.---- TOTAL ore 4.0005 0.81 14.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.1 ..0001 10.0005 0..0693 0.0008 kg 0..0005 ( 2010102914229 Scind.I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h.0149 0.06931 0.50 m S 8689 orcos.. 1 0..01490. nn3 0.0001 10..81 __-_-.541 7.00081 0.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10..81 4.1 12.069310.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .000810.41 - Iare TOTAL ore 1 9.0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7.gr=40mmL=1.~.000810.3 93100600199001Muncilor necalifical . 1 0.06931 06931 0.r-----J.min 18cm S 4342 I m3 I 0.9212.0149 0.0008 0.- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă . _.84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.72 1 7.27 6. 1 0.M .000810. 1 ore 14. 70 71 . ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------.81 1 8.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .000810.8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.01491 0. __ .0149 0.01491 0.::40mm L=1.0149 0.25 5.COD . A1 A21~ U.25 15.000810.A.0005 0.0001 10.069310. 1 0.2716.01491 0.0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_.fag neab cI.

01-14 m. teren tare.TsA15 COD Sapatura manuala de pamant.19 I 2922140006727 MacarapionierO.50 m de la marginea sapăfurii. teren foarte tare.01-14 m.M Al AL ore CANTITĂŢI I I J. I Manoperă ~~-~L~I~.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m.44/5.01-10 m. F2 .in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6.19 ore ore 3~99 3. C1 . B1 . .34 2. teren tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10. Se măsoară la metru cub În sapatura./ ~..in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10.in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m.--']-~H2 ----..in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.01-10 m.99 111 0. teren tare.250 t).----. G2 . D2 .în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10. teren tare.14/7. teren mijlociu. 11 I 12 .--/ ---.5713.. de pana la 14 m adancime. asigurându-se o bancheta liberă.14 7. 12.65/0.79 4. de 0.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O.86 3. D2 _ E1 -I G2 .01-10 m. D1 2.01-14 m. teren mijlociu.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m.03 4.37 5. executata cu sprijiniri.-/_. DENUMIRE RESURSĂ U.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m. teren mijlociu.01-10 m.7'1 358 5. inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0.04 ~~ C1 / C2/ . E1 .M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12. la fundatii. teren foarte tare. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier.01-14 m. G1 .01-10 m. C2 .57 3.17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.78 7.8917.37/5. teren foarte tare.in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10.. H2 .În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6..M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----. 11.. teren tare. F1 .35 5. 75 tf Lore /0. teren tare.01-10 m.. B2 . E2 .H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5.5-0.98/ DENUMIRE RESURSĂ U. teren mijlociu. puturi.0314.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.M . Cuprinde: ._-----------_ Manopera I'-'.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m. in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara.5-0.16/499/7.71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0. H1 . teren foarte tare. ----.16 4. rezervoare etc.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10. teren mijlociu.depozitarea pământului evacuat. A2 .44 5.01-14 m.~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3.8613.săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier.69/1.3412. avand latimea sau diametrul cercului de 1.01-14 m. teren mijlociu. I A2 81 82 0.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.66 72 73 . A 1 .75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------.49/279/4. --CANTlTAŢI _U. Nil cuprinde sprijinirea malurilor.506 m.În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6. teren foarte tare.89 7. teren foarte tare. D1 .49 2.3515.75tf 1.

)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m.51-3 m. adâncime < 2 m.3 m. teren uşor cu obstacol.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m.51. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. A4 .5 m. teren foarte tare cu obstacol.5 m.51-3 m. teren mijlociu cu obstacol. teren tare. C33 .5 m. Ib . adâncime < 1. adâncime 1. teren uşor. 86 . adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m. adâncime c 1. teren tare cu Jlhnlecol. teren mijlociu. 83 . . lotUl! hUli fiII Gl .5 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m.5 m.5 m. teren tare cu obstacol.5 m.5 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol. teren uşor. adâncime < 2 m.TsA16 Sapatura manuala de pamant.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. D6 .5 m. teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. D5 . IOroflluurl11 tere cu obstacol. teren uşor cu obstacol. adâncime < 2 m. C2 . teren mijlociu. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m. teren tare cu obstacol. El . 114 . adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m. A2 . teren Iare. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol. 3 .5 m. adâncime c 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. D1 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor cu obstacol. teren mijlociu cu obstacol. teren uşor. D2 .in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. C3 . C5 . teren tare cu obstacol. IUltllI " Iare.in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.5 m. adâncime < 2 m. teren foarte tare cu E3 . H3 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.51-3 m. ada" E4 . teren foarte tare cu obstacol. in transe de pana la 4 m adancime.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu. A3 . . teren uşor cu obstacol. adânclmo " obstacol. A5 . 81 . adâncime c 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.lurlltl t 4 . D3 . 112 . adâncime < 1.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. 84 . adâncime < 2 m. 82 . D4 . adâncime < 1. adâncime < 1. adâncime < 1. adâncime c 1. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. teren uşor cu obstacol. 74 75 . adâncime < 2 m. 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. adâncime < 2 m. adâncime 1.5 m. teren mijlociu cu obstacol. leren Iare. teren uşor cu obstacol. adâncime < 2 m. Fl .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. Cl . F2 . adâncime < 2 m. adâncime < 2 m.În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.5 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m. teren tare cu -ln IIhslacol. teren tare C4 .5 m. teren mijlociu.În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.51-3 m. teren uşor. in spatii limitate.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m./:l. A6 .51-3111. II!.5 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. acănclm obstacol. adâncime < 2 m. adâncime c 1. 02 . I 1-11 . adâncime 1.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. teren foarte tare.5 m.5 m. teren foarte tare ou obstacol.5 m. teren Iare.5 m. adâncime 1. adâncime < 2 m. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1. teren tare C6 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. Al .5 m.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1. teren foarte leru. teren tare cu obstacol.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. 85 . 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncllIIll 1. Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. 04 . adâncime 1. leren foarte tare. . teren foarte tare. 116 .

56 5.91 I 1_ COD .74 5. adâncime < 2 m.01-4 m.01-4 m. adâncime 2.12 TOTAL ~------------------------ 76 77 .În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U.În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA . teren foarte ('\ tare cu obstacol.01-4 m.~~.... teren tare. K4 . adâncime 2. adâncime 2.50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea. teren foarte tare.361 0.79Ţo._--_.În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m.38 2.~~~ 1---·. .15 1.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.42 ore 1.11 0.1610.M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.81.4.depozitarea pamântului evacuat. L4 . sau o bancheta libera de 0._------.01-4 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m.M C3 • .. Cuprinde: . adâncime 2. K6 .3810. adâncime 2..12 5.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.081 0.361°.151°. teren tare.În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m.62 3. teren foarte tare cu obstacol.38 ore 3.71 / ore 3.78 . adâncime < 2 m.17 5.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. CANTITĂŢI U. adâncime 2. teren foarte tare. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m.19 5.491 0.~~ L.37 3.05 ore 3. teren foarte tare.1 10. DENUMIR~_RE_SU_R_SA U. .24/°.M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10. Se măsoară la metru cub În săpătură. adâncime 2. adâncime 2.231°.41 J53 3. K2 ._---_.74 1. teren Iare cu obstacol.38 TOTAL ore --------_.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m.06.01-4 m.UL ~.02 2.01-4 m. TOTAL r rom I COD I .01-4 m.391°.91 4.---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°.M· Manoperă R"il' -------. N2 .K1 .1410.01-4 m.~: I ~.65 1.__ . ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ .33 . teren foarte tare cu obstacol. M2 .27 2.01-4 m. M1 .1 10.În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~. teren mijlociu cu obstacol. ore . adâncime 2..5U.83 2.51 1.34 5.92 4.18 4. teren mijlociu cu obstacol._ _----_. teren tare cu obstacol.88 5. asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei.591°.561°..05 15~58J1~/ . M3 . nu mai mică de 1 m._----_. adâncime < 2 m..45 1. teren foarte tare.~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U. adâncime 2.• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0. 2.43 7.u L.1510. teren mijlociu.210..15 3. v L. L1 .. teren foarte tare cu obstacol. adâncime 2..7 . teren mijlociu. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. K3 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.5710.01-4 m.În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn. adâncime < 2 m.1 1.471 0.01-4 m.94 7.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.62 4. adâncime < 2 m.161°.OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~.36/0. K5 . L3 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.08 __ 2._. adâncime < 2 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m.241 0. N3 . . teren foarte tare cu obstacol.24 ore 1..59 2. N1 . L2 . 2.87 1.96T 1 1.56 3.4. N4 .76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10. adâncime 2.:~ I I 04--_O_S--] I~. M4 .251°._--------.88 6.5410.În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. 1._.01-4 m.

11\ 0.18 .71 3._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA .07 5:34141514.35 2.57 2.79 3.241 0.06 3.65 2. 8.97 2.2210.1410.58 1.6 m X 1.3610.59 2.00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.8 ore 1. K şi 5% la normele E.46 M4ŢN1 ~ ore 4.553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.43 0.- ore \ 0.:.4 m.RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .15 1.23\ 0.91 5.25\ \ ore 2.51 10. N.8 0. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~.16 2..38 TOTAL UMIRE RESURSA T:.51 2.11.64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.27 1.74\ 0.20% la normele A. co~--l·II-----.44 3.17 TOTAL ore 3.98 CANTITAŢI U.6 5. l.07 3.531 1 ore 3.91 I - -0.00 m şi adâncimea 4.).37 2.01 . D.86 CANTITAŢI U.51 1.58 5. ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10.05 1.4310.49 2.45 79 78 .M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10.96 U.88 4. M.M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE . F.7 3. G.6.26 2.89 4.7 5._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U.3610. D.03 3.3410.35\ 0.° --.::O:.01 .55 5.M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0.37\ 0.13\ 1 ore 1..73 TOTAL ore 8.. precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1. 1.01 .T:.::Al=_. Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective. 1.5 1.58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3. 8.M CANTITA"ŢI U.J.17 0..=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_. C.N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: .2110.25% la normele A.46 TOTAL ore 2.97 5.68 4.49 1.26 1.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.Mgnoperă U.07\ \ ore 7.7 3.J.-----~ .5410. conducte etc. K pentru saoanm cu sprijiniri .72 3. C.38 3.

in pământ 12.73/4. adâncime < 4 rn.54 3. adâncime < 4 m. teren tare.01 2.TsA17 Sapatura manuala de pamant. adâncime < 2. adâncime < 4 m.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10.5415.5 m.5 rn._ .5413. teren tare. teren mijlociu.6617. adâncime < 4 m. . adâncime < 4 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. teren tare. teren mijlociu.81 ~ ----. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 . teren tare. teren uşor. G1 . adâncime < 2.5 m. DENUMIRE RESURSA -. adâncime < 2. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12.4516.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.32 3. adâncime < 2.n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12. adâncime < 2. in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc.in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren uşor. ~.9 4. 82 . teren uşor.[nopera ~' FI ore ore 2.1814.săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal.01 ----------- ---- 80 .in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg. adâncime < 2.45 6. adâncime < 4 m. adâncime < 2. D1 .5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn. teren uşor. D3 .. teren foarte tare.in parnănt 11.L_.81110. de pana la 4 m adancime.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 2.5 m.4/3. adâncime < 4 rn. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m. teren mijlociu. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.93 4. F2 . teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.66 7.54 5. adâncime < 4 m. adâncime < 2. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m._ _ .3213.depozitarea pământului evacuat. adâncime < 2.4 3._----_. F3 .-.5 rn. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. C2 .8817.76 2.31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15.2511. G2 .3412. teren mijlociu. adâncime < 2. adâncime < 2.În pământ 13. teren uşor. teren foarte tare.5 m. E2 .83 3.5 m.78 4. teren foarte tare. adâncime < 2.5 m. teren Iare.31 TOTAL ore 5.78140615.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2.914.88 7. A2. teren mijlociu.5 rn.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor.M __ r-G21~j] ~1. teren tare.83/3.5 m.25 1._.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 4 m.. 83 . E1 . teren foarte tare. teren tare. teren mijlociu. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii.. C3 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.08 7.73 4.in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare.6 CANTITAŢI U. H3 .in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m. H2 . adâncime < 2. adâncime < 2. teren tare. Cuprinde: . A3.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. teren tare.5 m.În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. teren foarte tare. asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii. M.18 4.63 ore 2.213. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren uşor.5 m.. teren foarte tare. E3 . G3 .0817. nu mai mică de 1 rn.in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m. teren foarte tare.76/2. F1 . Se masoara la metru cub În sapatura. e1 .~_-U. H1.2 3.5 m. adâncime < 2.93/4.in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. teren uşor.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu: 81 . teren mijlociu.06 5.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.331 COD I --. teren uşor. adâncime < 2.5 m.in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m.33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12.5 m.34 2.

Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl . pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m.__ . Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3... . teren foarte tare. .1 . ~I~T. DENUMIRE RESURSA I U.5 m._. __ ..3318. teren foarte Iare.5 m.25 9.pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m. in urma excavarii mecanice. de pana la 4 m adancime.--m U.088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2. Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2.2615. pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii. pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.4 ore 5 6. • oxecutarea.------.5 m.In pământ t. teren uşor şi mijlociu. Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6. teren Iare.5 rn._---_. I I .6m. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1.82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2.. teren uşor şi mijlociu. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2.ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu.01 82 83 .71 13.50 m X 1. teren tare. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat.. teren foarte tare.TB2TB3TC1 15.4 . a masoara la metru cub În săpatara. teren Iare. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere.pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m.. = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. teren Iare. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn.50 m. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2.50 m. teren foarte tare. cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1. teren foarte Iare. teren uşor şi mijlociu..5 m.3915..5 m. cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2.] . teren uşor şi mijlociu.COD __ . . teren foarte tare.5 m. pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m. ------~-. M f-I . pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.__ ---'I . leren Iare.50 m. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2. I TsA18 .'-------- Sapatura manuala de pamant.220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2. teren uşor şi mijlociu.25[9.5 m. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l. teren uşor şi mijlociu. teren tare.180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2. In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2.0914. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: . pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m.5 m. îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2.. Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1.ln pământ 1. CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----.M A1_.

in taluzuri. C1 .5916. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0.08 Sapatura manuala de pamant.teren uşor.5 m. considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0. in: Al . Se masoara la metru cub În sapatura.08 ore 10.2213.5 m.3916. = = Al . Sa masoara la metru cub in Săpătură.leren uşor.2313.93 4.51 12. I Bl . Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone. pentru scurgerea apelor.36 14. aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui..51 4.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3.615.I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11. la deblee sapate cu excavator sau screper. pentru adâncimea până la 3 m x 1.108 volumul de săpătcri pentru 2.9413.99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110.5 2..0613.99 6.C1 5.teren foarte Iare.49 9.teren Iare.6 5.93\4.31 4.7 6.28 10. C1 .5 m.512.885 volumul de saoături pentru 2. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului. 01 .94 14.teren mijlociu.39 COD .99 .teren tare.5 m x 1.82 ~o:-T _.22 3.51 7.59 6. pentru adâncimea până la 3.teren foarte tare.51 17.4919.5 m.716. Manoperă . • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0.M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11.181 = volumul de săpături pentru 2. cu adancime < 0.. COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ . _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U. parte _ U.5 m pa suprafaţa taluzului..36114.M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U. Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice.30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei. D1 . TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale.51 ore 7.91 84 85 . L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei.3114.28110. I"T::::: .99 1. 81 -teren mijlociu.M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17.

incarcarea pământului săpat În găleţi (O .84 5.68 4. teren mijlociu. teren tare.01-10 m.25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier.-_ •.in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.14000672j I Macara Pioniero.75 tf L~~~~ U.23 6. --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U. 12 . teren foarte tare. J1 .06 6. manuala de pamant.0916. B2 .01-10 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10. E1 .92~~~~ I 0.95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6. teren mijlociu.7614. inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14.81 17. J2 .72 7. H2 . teren foarte tare. teren foarte tare..În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m. L1 . A2 . D2 . B1 . teren tare. teren tare. C2 .9 4..75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4.91 4.5-0.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.01-18 m. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6.6 9. teren tare.8415.81 7.73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5._-_ COD _--_ .M D21 E1 I 1.23163515._-~~--- A1 I 81 . " _.43 LO!d 0.În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. G2 . leren foarte Iare.01-10 m.76 4.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14.22 6.45 9. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14.471~ 86 87 .6814.93 3. teren mijlociu. G1 . leren mijlociu.01-14 m. descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.93 U.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14.4519. F2 . teren mijlociu. K1 .01-14 m.13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0.2216.53 3.01-10 m. teren mijlociu. teren mijlociu.M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis. L2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m.7217.5-0.9811.06 3.01-14 rn.01-18 m. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m.În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10.09 ore 5.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6._[_. teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m. ..În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6.01-14 m. t1 . Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10.75 It Iare 149517.01-10 m.5-0. K2 . E2 .5313.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6.01-18 m.09 6.91 14. D1 .431 7.01-10 m.51 2. teren mijlociu._-._---_. F1 .01-14 m.6 19.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 .01-18 rn. teren tare.09 ~922.M ore .În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6.01-14 m.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m. teren tare. C1 . teren foarte tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6.23 3. teren tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10.9 14.01-18 m. teren foarte tare. Se masoara la metru cub in sapatura.041 0..35 9.3519.35 5.in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10. executata in cheson de pana la 18 m adancime.0616. H1 .in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14. I c11 D1 1.13 6.01-18 m.

sub nivelul apei la adâncime 7. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru. de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.t TOTAL Utilaje I ore I 7.sub nivelul apei la adâncime 14.01-10. F1 .7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui.58\7.0 teren Iare K1 .M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6. J1 .5 m teren tare. H1 .27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.58 115.5 teren uşor.37 - 17.peste nivelul apei leren tare. G1 .5 teren mijlociu.M K2 -1 L1 112 10.sub nivelul apei la adâncime 10.18 6.51-14 m teren mijlociu.5 m teren mijlociu. M1 _sub nivelul apei la adâncime 7. C1 ..97 ore 10.64114. T1.51-14 m teren tare.5 teren foarte tare.sub nivelul apei la adâncime 7.18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::.51-7. R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14.5 m teren foarte tare. L 1 . U.0 teren foarte tare._---------_ . P1 .61 _ _ 88 89 .0 teren mijlociu.2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. N1 .62 12.I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6.sub nivelul apei la adâncime 0.5-0.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 .___ 19.37 9.0-3.5 m teren tare. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10.86\10. 11.51-14 m teren foarte tare.24111:13 15.66112.74\16.64 14.01-17.25 23. Se masoara la metru cub În sapatura. 01 .0-3.0-3. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.sub nivelul apei-la adâncime 3.74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U.peste nivelul apei teren uşor.78 --~-1 .61 .sub nivelul apei la adâncime 10.35\14.75tf I v'v I"WI"'-I -..01-17. 16. indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m.84\7. S1 .51-7.-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U.M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123.sub nivelul apei la adâncime 0.94 14.sub nivelul apei la adâncime 0.7 ore 7.58 ore 11.3719.01-17.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114. 81 .74\8.51\20. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.5 m teren mijlociu.27\12. __ ore . inclusiv scoaterea calajelor de sub culit.5 teren tare.66 12.sub nivelul apei la adâncime 0.37\17:62112.sub nivelul apei la adâncime 14.peste nivelul apei teren mijlociu.5 m teren foarte tare.sub nivelul apei la adâncime 3.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO.78 \10.84 7.01-10.01-10. E1 . Q1.0-3.sub nivelul apei la adâncime 3.peste nivelul apei teren foarte Iare. 9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111.51-7.86 c~r -L~~ 01 I .

inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw. teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje . A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: . Cuprinde: .._ ..11 ore.--- ANTITA .. d e mana ŞI.M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi. ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii. monoetajata. Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei.-. " ~re /.. 81 . Se masoara la ora efectiva de pompare.. nisipoase.. 3410440005604 Electropompă monoetaj. de joasa presiune.-.6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8...U. debit 200-500 Mc/h._------]~~~. tip COD DENUMIRE RESURSA . cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10..de joasa pres. IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw .1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U. in teren cu infiltratii puternice de apa. .14. În orice categorie de teren.montarea ~i demontarea pompei.--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi. TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L.pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice.- 90 91 ( .. . .[1. 1. executate cu: A1 _ el 81 . .inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP.1-14 Kw. e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei.1 ...motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650._.U.6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore ..matap atnpa de apa de 6. d emontarea el. Se masoar~ la ora efectivă de pompare. .9 kw Motopompa de apa 6.TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi.montarea Pa rnpei . . ------------- TsA24 .M ----------.ore 1 ore ore .15 A 1 .I. _ .1 . ." .15 ore 0. de 8. .

.... 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___..84 3.L..3 Kgf/cmp A2 .< 1._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1.M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore ..-. 51-100 mp.._. ____0'._~ DENUMIRE RESURSA U. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie.M ------.• " .Se masoara la metru liniar. conform prevederilor NTS..< 1. peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min... Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus.ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 .. tampon pt. Nu cuprinde: .- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.> 1.._. < 50 mp... aer compr._ COD - •. TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru.3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp. Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei .M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu . _--~. --. __ "•.I_1 1 1 .3 Kgt/cmp 81 _ > 1._ .instalaţia de aeraj in cheson. pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 .. I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu. 2. 51-100 mp. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD .84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) . CANT U. • funcţionarea intregii instalaţii... __ J_ _..3 Kgf/cmp 82 ..

de maximum 1. arătate la fiecare articol.3. • - 3. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport.3.7.roci foarte dure.1. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie.1. executa te În roci alterate. prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0. corespunzătoare modului de execuţie a 3. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare. la săpături cu ajutorul explozivilor. metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate. 95 .1.6.2. Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol. săpături În chesoane Închise. 2.1. 2. Conţinutul capitolului 1. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m. necesare la lucrări de construcţii-montaj. săpături În spaţii limitate. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F. Ts B 16 şi Ts B 22. pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice.2.1. când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură.1. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru. În funcţie de spaţiu. 3.1. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise. 3.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi . Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.4. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut.5. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr.1. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor.1. _ prin metoda coloanelor forate mecanic. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor. mecanice sau cu ajutorul explozivilor. forţe de parte. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi.1.00 m.50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos. roci dure. _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17.1. 2.1. Conţinutul normelor Normele de materiale. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni. 2 În: . arătate mai jos: 2. 2. astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase.roci semidure. săpăturii. În funcţie de arătate În conţinutul . adoptată În diferite situaţii de lucru. . scoabe). pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. 2. deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol. 2. 2.

in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru.48 2. Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: .4. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături.2. fara ajutorul explozivilor.roca dura. şi 5.26 3. .13 3.1. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: . Cuprinde: . C1.barosului. Ts801 Dislocari de stanca alterata.3.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4.2 şi 4. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 . Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură.3. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson.48 ore 3. În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor. .urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului. sculelor. recepţii.rangiişi a penelor. in spatii limitate.dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului. de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier.deplasarea muncitorilor.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate.M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0.Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ. În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5.Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol. 3.65\ 0. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol. in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili.5.3. .Ts B 17 şi Ts B 20 . Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 . executate cu unelte de mana. C> U. Precizări 5. Se măsoară la metrucub de săpatură.4. 4.Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii. sondaje.inclusivdesprinderealor.2 şi 3.2.inclusivcoborârea. pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa. materialelor.1.4. arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4. uneltelor.1.Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii.4 5.3. .78\ ore 2.roca semidura.sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui.1. 81 . Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 . măsurători. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4. pentru fiecare normă În parte. 96 97 . Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 . Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.roca foarte dura. 4. 3. 4.

. . verificarea frontului după explozie.97 0.594 0.cu F 1 ._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U. _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O.Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi.98 0. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.79/9.09/..594 -(" - 2.475 0.35 ore 0.1 Cuprinde: .cu D1 . fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 . executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi. pirotehnică rocă semidură. explodare pirotehnica roca foarte dura. necesare exploziei.cu explodare electrică roca semidură. transportul materialului necesar exploziei.36 0.lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor.forarea .277 0. prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic.12 1.cu E1 .15 9. darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică. prin metoda gaurilor de mina forate manual.594 2. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m. explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor. explodare electrica rocă dură.r 0.5 '0. burarea gaurilor de mină).322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /.89 ore 1. explodare electrica rocă foarte dură. 98 99 . Se masoara la metru cub in Săpătura. CI - 'Dl 2.47 4. electrica rocă foarte dura.cu EI .322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0. cu ajutorul explozivilor.cu C1 . pirotehnică rocă dură.35/3.cu D1 .cu 81 . transportul materiale.E 0.12 0. pirotehnică rocă foarte dură. pregatirea exploziei (introducerea explozivului. cu ajutorul explozivilor.cu B1 .cu C1 . burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica.3 4.495 0.cu F1 .792 0. Se masoara la metru cub În sapatura.356 0.495 - - 0.31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3.cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură.manuală a gaurilor de mina. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic.

0.M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0.9 mc/min 1.396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0.9 mclmin I ore 10.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.792 - Sapatura in stanca in spatii largi. electrică roca foarte dura. 0.33 0.cu explodare electrică roca semidura. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .171 0.cu explodare 01 .693 0\7Q2 0.322 0.322 0.02610.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.99 0.026 0.082 Cuprinde: .061 0.277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.34211. pirotehnică rocă semidură.356 (Bickford tip A) 1 0.5.28 0.41 0.495 0.97 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.cu explodare B 1 .71 0. Se masoara la metru cub În sapatura.M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. executata in straturi cu grosime de 1-2 m.171 ore 0.081 O .0.594 - 2. pirotehnica roca dură. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica.495 0.cu explodare Cl .26 1.594 de 100 9 0.594 0.M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2.356 0.281 0.5.cu explodare E1 .cu explodare F1 .26 1. transportul materialelor necesare exploziei.forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic. CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.307 0.277 S 3388 0.06 0.47 0. electrica roca dură.77 1 0.42/1.41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4.515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.082 0. pirotehnică roca foarte dura.54 0.495 - 2.513 0.594 - 0.41 1.941 0.475 0.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U.5.594 0.891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0.77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.08 0. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor. verificarea frontului dupa explozie.164 ore 0.0.11 0.33 0.06 0.297 0.513 29123400025091 Motocompresor mo . cu ajutorul explozivilor.171 0.51 1.9 mc/min 100 .297 0.16410.277 0. 4.51 1.54 ore 0.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.

cu explodare pirotehnică rocă dură.97 I 0'37j= 1.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U.371 0.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0. E1 .111 0. e măsoară la metru cub in sapatura.1 .11 0.05 1 0.cu explodare electrica roca foarte dură. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică. F1 . C1 .5.27 0. Cuprinde: .089 buc 0.047 " 0.1 ore 0.M _.97 0.41 ore 0.0.051 0.4211.307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0.446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0.5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0.455: 0.53 1.5 0.198 0.743 1.9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi.272 0.198 0.cu explodare electrică rocă dură. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U.297 0.5.368/ 0. verificarea frontului după explozie.111 necesareexploziei.693 0. 81 .34 0.297 buc kg m 0.396 kg 0.M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0.545 buc 0.4 TOTAL ore 0.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. cu ajutorul explozivilor. 1 ore 0. cu explodare pirotehnică roca foarte dura.27! 1. transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0.792" A1 .455 0.098/ 0.735/ 0.222 0.168 0.24810. lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor.cu explodare electrica rocă semidură. DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U. 01 .cu explodare pirolehnică rocă semidură.168 0.M CANT COD .32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.32 0.495 0.34 103 .4 1 ore 0.821 0. .47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0.248 0. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.06 1 ore 0. executata in straturi de grosime de 2-3 m.0.272 0.047/ 0.

55 0. Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801.1 1 0.97 0. foarte dura. ~-----..60811.25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3.1 0. in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al .forarea mecanica a gaurilor de mina.465 0..1 1 4. .cu incarcatura F1 . provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801.01 5.rocă semidura. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate.1 0.9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0.cu incarcatura E1 .0.0981 0.-~. .735 semicura: dura.94 0.. 81 .M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ . .38 0.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.84 1..48 0.cu lncărcătură Cl .0381 0. COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U.2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4. Se masoara la melru cub În sapatura. darea focului. Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg.401 4. T8804 şi T8805. TS803.cu Încărcătură 81 ...tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10.42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.94 0. cu restrictie de exploziv.2 0.485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10. Cuprinde: .48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0. pregătirea.. Ts804 si Ts805. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state.92 2..2510. incarcarea şi burarea gaurilor de mina. C1 . foarte dură. .297 1.663 3.--.31 ore 10.197 0.30410.366 3.cu Încărcătura 01 .87 0.01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10.5.1 0.M I Al CtTITÎ~ 81 0.48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.-~_ .82 1..01910.transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru.COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U.. dură.M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi..663 6.2 0.cu lncarcătara de de de de de de 0. Ts802.rocă dură.368 0.- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 . TS8 02.861 0.633 2.31 0.38 0.aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.96 Muncitor necalificat I 0.52 0.22 3. Ts803.96 0.596101521 104 105 .. semloura: dura.roca f.

M A1 !-.forarea coloanelor cu foreza.95 0.0331 0.tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi.6 0. I".011 0.178 0. semidura.44 0.29 0. de pana la 10 m adancime de abataj.prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza.327 1. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.75 1 3.653 5. prin metoda coloanelor forate.267 0. 81 . Ili .CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U. dare focului electric.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0. III roca dură. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi. cu ajutorul explozivilor.0861 0.65 0. prin metoda coloanelor fo rate.D18 0. 106 107 .M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3.0331 0. Se masoara la metru cub În sapatura.32 0. C1 .495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0.0861 0.57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m.1 0.92 1. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat.24 0.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0.roca dura.366 0. burarea coloanelor.21 0.35 1.76 0. ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U.. Cuprinde: . ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m. cu explodare electrica 1 • roca A 1 . bararea coloanelor.54 2.209 Iare 10. transportul şi introducerea explozivului. cu ajutorul explozivului. darea 1111 ului electric.148 0. de pana la 7 m adancime de abataj.703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0.73 0. IIIA80ară la metru cub În Săpătură.rocă foarte dură. transportul şi introducerea explozivului.roca sernidură.04 0.20 I ore 10.139 0.63 1.M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. __ .198 0.41 0.roca foarte dura.Q15 0.

185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .27 0.CANTITAŢI I COD~ '---"--.099 0.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ .18 0. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state. Se masoara la metru cub in săpătura.223 0.099 0.139 0.025/0. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 .08 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U.20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi.185 / ore /0.025/0. transportul şi introducerea explozivului.075/0.M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0.64 1.rocă semidura.rocă dură.67 0.1 0. ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale.248 0.4 0.1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.61 0.32 0. 108 109 .41 buc 0.075/0.248 0.02 0.168 0. prin metoda exploziilor masive.38 0.051 0. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.43 0.M A1 B1 C1 U.59 0.05 0.006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0. Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic. 81 .32 0.1 0.60 O.25 0.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. darea focului electric.89 0.02 0. TsEl n A 1 '. cu ajutorul explozivilor.OC 0.. bura rea găurilor de mină. Cuprinde: . Se masoara la metru cub În săpătură.003 0.1~ O.rocă semidură.rocă foarte dură.272 0. de peste 15 m adancime de abataj. Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0.009 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m.41 0. C1 .forarea coloanelor cu foreza.roca foarte dura.05 0.069 0. B1 . prin metoda coloanelor forate.i 1.455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0. Materiale ~. transportul ~ Introducerea explozivului. C1 .86 0. bura rea coloanelor.005 0.20 / ore /0015/ ore 100151 0. de pana la 15 m adancime de abataj.rocă dură.

de 2-6 m adancime. de pana la 2 m adancime.08 1.792 0.52 0. 110 111 . prin metoda gaurilor de mina forate manual.. introducerea lui şi burarea gaurilor de mina.0644 0.0248 0. Cuprinde: . in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ..594 0.42 0.3 0.50 m.693 0.0644 0. 81 .65 1.57 0. U)(Ocutarea. 111 ·2 .4 m rocă semidură.6 1.87 1111020030200 1112020030100 914 i 1. cu ajutorul explozivilor.01 0.0149 0. de peste 1 m latime.4 m rocă dură. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura. cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala.85 0. __ .891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0. 111 ·4.45 5.0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0. cu ajutorul explozivilor.roca foarte dura..2 0.M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.50 m.05 0.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5.15 2.594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0..2475 0._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina..01 6 m rocă foarte dură.0001 0.62 ore ore are TOTAL ore 1.ANmA~ A1 I rB1TC1I 0.01 6 m roca semidura. darea focului pirotehnic.0001 0.14 11.0- 1 ore 1 0.roca semidură. cu explodare pirotehnica.roca dura.4554 0. C 1 .0248 0. prin metoda gaurilor de mina forate manual.34 0. evacuarea.3 3.322 0.forarea rnanuală a gaurilor de mină..28 0. aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.03 0.9 mc/min mobil de joasa presiune 4.015 1 0.356 0.25 0. darea focului pirotehnic. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate. transportul explozivului.495 0. transportul explozivului. CANTITĂŢI U. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale.01 6 m roca dura.2723 0. 01· 2 .49 0.0099 0.0099 0. şi depozitarea pe mal a materialului derocat. 4 m rocă foarte dură.0099 0. 111 ·4. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 .. 11 ·4..0149 0.M L(.594 0.005 1 0. introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.

68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina.M Al Bl el xecutarea.0001 10.00081 0.16 1 0.59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0.01 1 0.505 ore 1.00081 kg 10. de 2-8 m adancime.495 0.A.01 Hl .505 1 0.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat .4. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat.0. 8 m roca sernidura.081 1 0.73 6.50mm L::.29 0.594 1 0.01 El . 6 m rocă semidură.fag neab cI.00081 0.0001 10. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a..9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0. 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - . in gropi de fundatii si lucrari similare Al .4 81 .4 1.min 18cm S 1 m3 10.2.002 0.2 4 2 4 Dl . .35 0.00081 0. transportul explozivului.03 0.002 0.gr-40mm L::.3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate.1 1. manuale. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.495 0.693 4.11 0.002 0.00051 0.8-4m 1::. 8 m rocă foarte dura.081 1 0.792 0. I~e522700028051 1 ore 1 0.3218 0.01 11.594 0.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::.000510.162 I 0.0.002 0.21 0.891 I 0.6.42 0.6 1.00791 0. .594 0.21 0.54 1.693 1 0. 6 m rocă dura.72 3.50 m S 8689 1 m3 10.4.42 5.594 I 0.26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0.50 m. CANTITAŢI U.01 m roca sernidură: m roca dură.6.2 0.008 10.59 0.0001 1 1 m3 I 0.61 135 3.0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl.008 1 0.72 5.4.00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind.8 3. burarea gaurilor darea focului pirotehnic. cu ajutorul explozivilor.9 1 ore 1 0. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0..2 .16 ore ore ore ore 2. 6 m roca foarte dura.1621 0.00081 0. introducerea lui.3218 0.97 0. 8 m roca dura. Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4. m rocă foarte dură.-. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.32 I 114 115 .01 Fl .5.3564 0. măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.67 4.0001 10.96 6. de peste 1 m latime.08 1 0.0001 10.16 10.63 0.00791 0.11 0.594 0.5.01 Gl .00051 0.l .32 I 1.00791 kg 0.6.61 2.:'.5 0.96 4. săpaturil macanică a gaurilor de mina.11 0.002 0.

84m 1=60 S 8689 .10 m roca semidură...792 0. D1..5o m '1 m3 10.594 0. G1 .505 1 0.01.73 10.792 0.11 0. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale. de 2-14 m adancime.0001 1 120101029142291 Scind.322 0. -.84 0.0079 0.17 0.000510.=.10.-----.--.--------.0001 10.85 0.2 6 m roca foarte dura. in gropi de fundatie si lucrari similare Al .--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt..6.forarea macanica a gaurilor.3564 0.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.27 0.16 1 0..6 1.0079 0. ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier.rnin 18cm S 4342 U.495 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.A..09 7.--. 11-10..3218 0. 120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2.2 6 m roca dura.---0. ".72 7.495 0. buc kg m ---.002 0.594 0..6 1. burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic.495 0.594 0.594 0.63 2._-~--:r----.M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10.72 2.--.21 0.6 1..0.96 3. H1 . asigurâdu-se o bancheta libera de 0.21 0. Fl .9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.322 0.63 116 I 117 . El-6.01.01. Cuprinde: ..01.46 0.00081 0.10 m roca dura.0001 10.14 m roca foarte dura...0079 0. descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui.2 6 m roca sernidură.000510.693 0..21 8. introducerea lui. - .00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0.891 0.46 0.00081 0... incarcarea in galeţi a materialului drenat.00081 0.002 0.505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ . . de mina.594 Al_J 81 .081 1 0. 14 m roca dura.356 0._--.594 0.891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6.792 0. --.. D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0..356 0..26 0.gr=40mm L=l ..891 0.50 m de la marginea sapămrii.Q6 8.14 m roca sernidură.11 0.18 1.11 0... transportul explozivului..01 .72 2..0005 1 m3 I 0.002 0.67 2. 81 .000510.73 8..0079 0.------Ţ--f.---- . cu ajutorul explozivilor.62 6.693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1. Cl .0001 10. Sapatura in stanca in spatii limitate.01.76 2.5. de peste 1 m latime.6 0.594 0.6.693 0. cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier.29 0. 10 m roca foarte dura.594 0.594 0. Se masoara la metru cub in sapatura..10.--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M .93 0.fag neab cI.96 3.73 5.002 0. -----.

darea focului.495 0.11 0.081 0.14 0.04 0. incărcarea şi burarea gaurilor de mina. Se masoara la metru cub in sapatura.73 5.71 0. .633 0.73 5.75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .32 1.aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.007 0.297 1. .5.16 1.cu lncărcătură de 0. .17 3.M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.5-0.6 1.047 0.72 2.594 0. sernidura: dură.83 0.32 1.0.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru.891 0.14 0.594 0.792 0.96 4.13 0.cu Încărcătură B 1 ._----.01 1.47 .96 3.465 3.693 0.162 1.07 1.64 0.5-0.012 118 119 .162 0.356 0.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.19 0.59 0. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.485 0.663 2.322 0.87 2.21 0.32 1.forarea mecanică a găuri lor de mina.594 0.16 1.65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat.99 0.401 5.6 1. foarte dură.cu incarcătura D1 .100 de 0.9 mc/min .200 de 0.56 2.63 0.505 0.283 0._-~--_.444 0.04 0.505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3. U. Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2.91 5.081 0.97 1.9191 0._----_.01 0.792 0.99 0.76 1.361\ ore 0.32 2.131 0.663 0. foarte dura.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.162 0.cu lncarcaiura C1 .5.366 I 3.741\1.93 0.023 0.99 0.cu lncărcătară F1 .M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.100 de 0. cu restrictie de exploziv.14 1.tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.76 3.0.cu incarcatură E1 .12 0.- ore ore ore 1.51 2. pregatirea.44 0.100 de 0.22 '1.349 0. dura.594 0.200 de 0.081 0.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.01 1.505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.9 mc/min ore ore ore 0.01 0.891 Cuprinde: .M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.94 6.

81 1. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.M ~_. 81 .327 5.0711.703 0.366 1.M Al 1 81 1 el U.68 1.5.9. in: Al • rocă semidură.9/1.6213.4 1. Cuprinde: . executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3.21 19.634 0.. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat.. Se măsoară la metru cub În Săpătură. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.3414.O COD J ~------DENUMIRE. in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1.rocă foarte dură.813.executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi.89 ore 3. pentru curatarea si indepartarea peretilor. 0.2417.0.rocă foarte dură.36 120 .M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12.tip"Reşiţau 45 mc/min " 0.03 I 0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv).rocă dură.17 0. R :SURSĂ .54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4. Se masoara la metru cub În Săpătură.37 3.săparea cu ciocanul de abataj pneumatic..6 1 ore 0. Cuprinde: .2 4. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U.148 2.92.23 2.56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate.rocă dură.8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.rocă semidură.9 ore 1 0. el . 81 .2 ore 1.02. in: Al .45 0.061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi.73 2.969 0. la 3m. Cl .

M~--.81 I 2. spargerea blocurilor mai mari.. montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0. ~~: ' . 1 . I COD L.rocă semidură.86110.2. in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 . asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii.002 122 . evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui. de 25 kg.01 .01 .20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0.5811.4314.M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10.0.44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0.0.32 1 ore 2. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv). B1 .85 4.95 3.2.34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala. de peste 1 m latime. Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic.0512.01 .16 6.c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U.4 m rocă sernidură.4 m roca foarte dură.45 ore 1.0. de pana la 1.00 2 m roca foarte dura. 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră. Se masoara la metru cub În sapatura.82 2.9 U.~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4.0.M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12. TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate. de pana la 4 m adancime..50 m de la marginea săpăturii. e1 .4 m rocă dura. cu evacuarea manuala.9 ore ore A1 81 e1 2.18 ~~ 4.64 7.00 2 m roca dura.0.43 /5. C 1 .265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate.2.81 13.2151 ~/1.39 11. • executarea.rocă dură. 01 . 1 .50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor.rocă foarte dură.. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U.5. de sub 1 m latime.. Se masoara la metru cub În sapatura. aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui.5.20-0.2151 2.saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.50 m adancime.87 1 ore / 0..00 2 m roca semidura. asigurându-se o bancheta libera de 0.53 2.. in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .60811. 81 .

14...41 2.008 0..18 m roca foarte dura. 01 .97 3. El -.8-4m 10. 11-1. Se rno U. 01 . : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara.6 . ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier...5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1.2..215 F1 2.0005 El 1.. 10 m roca foarte dura. Jl . H1 .36 3. Kl .608 -Fl CANT U. Gl . executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2.44 7.oara la metru cub În sapatura.gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.54 124 .min 18cm S 4342 scind. 0 01.265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12. Dl ..14 m roca dura.215/2.4314. asigurându-se o bancheta ~ac: de 0.39 15.M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura.215 2.00011 10. 10 m roca dura.48 2 .64 'Î 0.27 1324 2. 6 O 1 . I el I 01 0.608 1.10.50 m S 8689 Manoperă m3/ 0.5.18 m roca dura. 01 .... dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.14 m roca foarte dura. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui.10 .53/2.0001 m3 0.4314.9 mc/min U.78 2..50 m de la marginea sapaturii.1 .05 6. 14 m roca semi id ura.fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1.M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4.008 0.. liber .--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2.86 ore 2.10 m roca semideră.71 4.6 m Al .·· m roca roca semidura.M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4. 01 .83 3.64 Lemn rot cons rur c 5ubt.A.. de 2-18 m adancime.43 1 5. 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0.COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U.86110.531 2.50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12..81 ore 9.M are CANT ---_ _. 401 .53 5..0.67 /10.01 2.43/4..601.008 0.00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime.6 m roca L1 .··6 81..14 ...0005 0.002 0. 18 m roca serrn·dura..0008 O.002 0..0005 Scind.92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -.43 4. Fl -.43/5265/1.86/10.215 / ore 0.OOOB 1 . 01 .. dura.min 18cm S L=1 .10.0001 .86 ore 4.8-4m 1=60 S 8689 0.•. el _2.fag neab cI.

608 1.74 2.63 10.215 2.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.64 0.93 1. . avand adancimea de pana la 0.97 14.64 0.608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11.rocă dură.53 ore 3.38512. la rigole cu sectiunea triunghiulara.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.49 .158 2.265 1.693 1.42 1.06 3.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.215 2.9 mc/min -------'CODI ore 5.În grămezi. C1 .43 I ore ore 3.215 A1 .6811.43 5.4314.43 ore 0.62 5.43 5.M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5.M CANTITĂŢI U.09 3. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic.64 0.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.17 6.finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0.265 1.31 1.65 4.47 1.77 4.rocă foarte dură.02 j.215 2.9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.2 ore 0.13 ore 4.5.215 2.5-0.14 ore 2. .4 11. Cuprinde: ._.31 5. 81 .265 1.86110.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0. Se măsoară la metru cub În Săpătură.5-0.5312.89 ore 2.64 126 127 .rocă semidură.5 3.76 4.5.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.04 1.35 1.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.215 2.43 5.86110.608 1.22 14.5312.59 ore 1.21 ore ore 8.31515.19 0.9 mc/min I ore 11.0.83 1.8\51 14.215 2.0.215 ore 1.608 1.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.26 8.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.9 mc/min ore 1.62 14.4 1.strângerea materialului Săpat.31 12.065 ore 0.0.5.0.15 -Manoperă A1 5.30 m lăţime.5.5-0.06 1.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.

7.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă. in: A 1 .. 01 .rocă sernldură.~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10.00 m rocă foarte dură. constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit....02 1.51 14. in cheson inchis. executata in: Al .10.17.. Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art.01. C1 . Cuprinde: . spargerea blocurilor mai mari de 25 kg..rocă foarte dura. I COD I DENUMIRE RESURSĂ~. .. C1 .01.51. L1 -10. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa.0.10.transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport... J1 -10.64 --_.7. Bl .50 m rocă dură.3 0.48 TOTAL ore 0.. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.10.00 m rocă dură.31 0.51. Cuprinde: .rocă dura. H1 .. . Cuprinde: .executarea politurii suprafeţelor săpaturii. F1 . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .roca semidura.25 0. .executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură..3.63 / ore 0.25 1.50 m rocă foarte dură. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).00 m rocă foarte dură.00 3.50 m roca semidură.rocă dura. cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa).M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10. TSB19. C1 .57 0.3. Bl .0.00 m rocă dură.00 3. N1 -14. de sub 45 mp suprafata.51 14.rocă foarte dură. E1 .RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă.50 m rocă dura.531 0. Gl.14.51 14.251 0.00 m rocă semidură.50 m rocă semidură.50 m rocă foarte dură.48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice.. executata inainte de turnarea betonului de fundatie.01.01.50 m rocă dura.curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei.spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg. Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar.7._.01 TOTAL ore 1..10.00 3. 81 .01 17.00 m rocă semidură._-------------_ . F1 .51.7.. 128 .1s824 Politura suprafetei stancoase. K1 ..3.50 m rocă foarte dură.7.7.72 1. 01 -14.01 17. ridicarea În 129 U.50 m rocă semidura. in roca dura si foarte dura Al. M1 .0.. pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv.45/ 0.

7 32. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).51 1 5.021 0.10.7 50.7156.92 2.38 3.541 130 131 .95\6.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .35 0.10.93 1 kg 1 10.58 2.121 .021 .02 10.98 16.14.931 .D21 0.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.99 3.M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ .8152.4 28.931 buc 4.7 38.min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10.85150.93 .78 3.7132.0.65 ore 23.95/6.54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.8 37.12 3.9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13.5.14.campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.95 6.L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.\ 2.3510.02 .38 2.021 .0.93 4.541 1 m 1 .781 \ ore 2.93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~.10.1 ore 2.761 .85 50.7138.65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.541 .10.0.'14.5.M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135.8 52.1 .351 0.8 46.02 4.91 1 ore 1 . .56 1.95 6.9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .76 6.8146.min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 .7137.041 5.65 TOTAL ore 35.9516.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.95 6.351 0. Se masoara la metru cub În sapatura.8137.95 6.10.39 1 ore 1 - 5 04 .021 0.161-1-13. 1 .3615.min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.5.4 ore 41.14.841 -1 1 ore 1.18 2.15.9516. ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl. L1 71120200301001Specialist U.0210.251 7.93 I 4.7 56.10.53 3.931 4.52 2.8143.85 44. 1 .93 0.7 37.85144.95 6.\ . 4.95 6.16.3510.4128.7617.7150.8 43.02 mi buc .93\ 14. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

10.01 . 1 0. N1 -14.17..12 1.72 3.01 .85 52.02 1 14951 6..50 m rocă samidură: H1 .50 m rocă foarte dură.50 m rocă foarte dură. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.3.64/7. I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl.5158.51 .50 m rocă dură. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.361 ------------------------ 138 139 . E1 ..._. M1 .14. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv). montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Ct . 11.02/0.95 6.00 3. 01 -14.10. l1 -10.35 \ 0. .~--------.50 m rocă semidură. in roca dura si foarte dura A1 ...55/31. 1 4. ---~... G1 . - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16.5..4 1J. J1 -10..93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19.14.0.6/53.1616.68 .7.51 ..5/37451 19.54 \ 4. 81 . Se măsoară la metru cub in Săpătura.02/ /4.7.01 .6/25.51 .92 13..8 1 /2.9 59.95 6.54 1 4.9 mc/min 1 ore ore 544 1 2.7. 17.Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei. 01 .93 1 - 1 0.4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.0.35 \ 0.85152. in cheson inchis.42 - 1 6 3 1 3.7.9516. Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.02 --_.95 6.48 1 4.95 /6931 / 495/6.3.6/ - 2.93 0.93 U.------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0.7.00 m rocă foarte dură.0.55 31.1164.021 0.5 31.14.0.00 m rocă foarte dură. ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe.02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4.841 16.min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI .7.4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0..28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg .00 m rocă sernidură.51 .45 '1. 17.08 1 - 1 3.M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4..10.~ __ ..46 1.. de peste 75 mp suprafata..93 \ 0.0.3.51.01 81 C1 - E1 0..01 .1 64..9159.. îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului.9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / .5/31.14 2.02 0.1 1 ore 1. [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 .93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.95 6.50 m rocă dură.537.3. ~ .8 1. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).93 1 ore 147.6 53.00 3.5....00 m rocă dură.54 4.00 m rocă dură.5 58.3510.50 m rocă foarte dură.0.51.min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.01.01.00 m rocă semidură. K1 -10.50 m rocă semidura..00 3..50 m rocă dură. F1 .4 TOTÂL ore 47..6 25..14.32 - 1 3.3.

excavatoare cu echipament de draglină.2. În conformitate cu tabelul nr. Conţinutul capitolului 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0. . . buldozere pe tractor. 2.MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl.I 3. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie.1. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate. .5. .1.2.terenuri coezive.93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161. 140 J / 141 . .1. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.35 4. 14. 1.18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2. 2. teren categoria a III-a. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop. 2.5 3. .02 1.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R .95 0. În următoarele categorii: teren categoria 1. .excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă.min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0.1.2 73.54 6.93 0.86 4.15 ore 61.1.2173. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2. motoscreper (autoscreper).săpături mecanice executate În spaţii deschise.25 67. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator. screpere pe tractor.02 v • - 0. Materiale U.___. 1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: . Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr.0. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: .25167.9 mc/min ore I I ore 7 1 . instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi.15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.2. 1 la prezentul indicator. teren categoria a II-a.5.Încărcătoare.Încărcătoare de diverse tipuri.excavatoare cu mai multe cupe.săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor. teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase).2.951 6. autogredere.

iar la argile 0. de criteriul' economisirii carburanţilor. care necesită demontarea instalaţiei. se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat).43.2.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat.2. 2.7. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe. reţele de apă.2. se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2.2. cu preţul de deviz pe ora de funcţionare. În cazul platajelor montate pe teren nisipos. .00. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m.2.1.13. 2.3. astfel: .4.3. se determină functie de dotare.2. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă. 37. În blocul de excavare. regularizări. 2.2. 2. 2. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2.12. .00. cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării.15). 2.7% (1 . iar la argile I > 0. . se va mări cu 33%. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe.00 . 2. pe distanţe mai mari.2. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic.2.10).00 m până la 24.2. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10.2. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2. se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje.2. ".. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice. Între 18 şi 30 m.32.2.1.3.2.00 m.2.5. 2. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.2. . precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor. În cazul când terasamentele pentru: diguri.2. de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6.2. 2. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe.1. baraje. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz. consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră. Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol.2.2. consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. de realizarea optimă a productivităţii utilajului.5 < Ic < 0.2. urmând ca.4. consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective.2.5% (1. 2.5.2.2.de la 24. Ii se va aplica un spor de 15%.2.de la 18.2. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu. obţinute prin.9.2.2. 2.2.25 x 1. 2.3.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 . 2.2.2.2. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii. pentru adâncimi mai mari de 18 m.2.F.2.2.2. În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.11.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru.2.2. În albia răurilor sau torenţilor. 2.2. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe.2.5 < Ic 1. 15% pentru teren argilos Înmuiat. cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete.2.2. ' 2. . în cazul.10. platforme de drum sau C.75.4.6.2.1.2. se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2. determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului. şi 2. pe malurile mării sau lacuri lor.75.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18.2. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă.2.2.1: 10% pentru teren nisipos.3. conducte. se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii. 2.1.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1. Pentru Iăţimi diferite ale cupelor. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă.25 x 1. cât şi la cele comandate prin cabluri. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică. În plan înclinate de acces. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos. 2.2.8. precum şi În nisip fin îmbibat cu apă. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit.

7.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0. 4.3. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.5 mc . 4.25 mc/cupă inclusiv. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3.6. 3. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate. sub 15 cm grasime de săpat.4 . 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă. 4. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate.2. Împingerea de buldozer la peste 10 m. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului. finisarea rigolelor cu.2 mc. pe buturugi. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă.3. excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc. S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective. 2.4.autoqreder. cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru. .). se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3. indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr. se va considera săpături În releu. În general. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40. Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale.4 .7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 . În cadrul aceluiaşi şantier. respectiv peste 5 mia dislocări.21 .180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru.2. rădăcini izolate etc. Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru. 3. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0. Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art.3.1.1. .8 mc şi pentru Înălţime de peste s.În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului.1. 3. pentru alte tipuri de excavatoare. . Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol. În cadrul aceluiaşi şantier. iar pentru alte unităţi de măsură. conform indicaţiei de la fiecare normă.0. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator. un excavator de 0. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor.2.7 mc/cupă conform art. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0. 3. 144 4.5.8 mc . . Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită.c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%. 3. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura. asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului. Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează.5.0. inclusiv rădăcinile lor. 3. Ts C 19 b 1 + Ts C 22.2. ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor.6. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m. Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară. folosirea de materiale de constructie. de arbori şi tufişuri. 145 . Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor.0. 2.1. 3.

4. transport pentru Întoarcere la locul de săpat. motoscrepere.71 mc capacitate.---~~~ •. Ts C 38.pe o grosime medie de 0.80 m până la faţa taluzului. 3.71 mc capacitate. transport cu Încărcătură. autogredere până la 175 CP sau buldozere. . pe o grosime medie de 0. pe 5 m În plus la art. ~' . Ts C 21: . pe o grosime medie de 0. C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg. pe care o completează.3. 4. . În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0. pe o grosime de 0.pentru art.•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 . transport pentru descărcare. Ts C 27.40 pentru excavatoare mai mari de 1.TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: . e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. Ts C 25: pentru art. f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. screpere cu tractor. pe 250 m În plus la art. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg. Ts C 21.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0.4. 4. se calculează după relaţiile: .71 1. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: . pe 100 m În plus la art. 4.71 mc capacitate. motoscrepere. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată.1.M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----.25 mc/cupă capacitate. distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0.pentru art.pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat.pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art. Ts C 25. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. Scarificarea mecanica a terenului. 3.pentru art. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă.pe o grosime de 0.40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0.25 mc/cupă capacitate. screpere tractate sub buldozere. Ts C 28: .

pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg.39 mc.pământ cu umiditate naturală. 81 . II.39 mc_b_u_'d_oe_x_. II.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg. C1 .86 I . II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.1 in condiţiile qospodăririi apelor.M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4.49 \ 5. cu comanda hldraullca.--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0. co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U. D2 . 811 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.71 \ 5. 82 .39 mc buldoex.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg.49 \ 6. descărcare in depozit teren catg.1I in condiţiile gospodăririi apelor.21-0.. 821 .71 \ 5.pământ cu umiditate naturală. C2. 1.97 \ 6. II În condiţiile gospodăririi apelor. 1.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg. '. ---'. descărcare În depozit teren catg.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg. 021 . C11 . II.pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg.pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg.21-0. D1 .21-0.f A 11 . II În condiţiile gospodăririi apelor. II.'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 .M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5. II._------. in: U.M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~. A2.pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. ----- CANTITAŢI U. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. A21 .11 \ 4.9 A1. C21 .13 \ 5. 011 . .31 \ 4.pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg.. I În condiţiile gospodăririi apelor.

II În condiţiile gospodăririi apelor. 821 . descarcarea În autovehiculs. 811 . ----_ .01 12~12. II. III În condiţiile gospodăririi apelor. in: A 1 . II in condiţiile gospodaririi apelor. ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0..05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. I in condiţiile gospodaririi apşlor.pământ îmbiba! cu apă.9512. teren catg. Il. teren catg. 81 . descărcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje.4412.9513. descărcarea in autovehicule teren catg.812.8912. descărcare in depozit teren catg. 01 .pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. IV. II În condiţiile gospodăririi apelor. 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O. teren catg. II.7 U. I in condiţiile gospodaririi apelor. C1 . CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ .TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0. I În condiţiile gospodăririi apelor. descarcare in autovehicule teren catg. F31 . G11 . deplasare excavator pe platelaje.8 150 151 . E21 . 1. I in condiţiile gospodăririi apelor. A31 .. IV În condiţiile gospodăririi apelor. 831 . descărcarea În depozit teren catg. II. descărcare in autovehicule În teren catg.pământ cu umiditate naturală.3512. H11 . E1 . 21 .40-0.pământ cu umiditate naturală. • E2 . U.pământ imbibat cu apă. III.70 mc. III. F2 . deplasare excavata pe platelaje.pământ argilos inmuiat cu apă.70mc cu o cupa 1 ore 12.pământ cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule in teren catg. . deplasare excavator pe platelaje."-_ . deplasare excavator pe platelaje. E11 .pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. II.9513. I În condiţiile gospodăririi apelor.pămănt Îmbibat cu apa. descărcare În depozit teren catg. descărcare in depozit. II În condiţiile gospodăririi apelor. descărcare În autovehicule in teren catg. C11 .pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg._ __ . 1. descărcarea in depozit teren catg. ~2P. 83 . descărcare in depozit.40-0. I În condiţiile gospodaririi apelor. 011 .9512..pământ Îmbibat cu apa. descărcare in autovehicule in teren catg.in pământ argilos Înmuiat cu apă. descarcare În depozit teren catg. E31 .in pământ argilos inmuiat cu apă.pământ imbibat cu apă. teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. descarcare În depozit.pământ cu umiditate naturală..pământ argilos descărcare in depozit. III in condiţiile gospodăririi apelor. Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica.3912.M L-.pământ cu umiditate naturala. f:. E3 .pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg. 1.7512.pământ cu umiditate naturală.1.2 J pământ argilos descărcare in depozit. descărcarea În autovehicule teren catg. descărcare in depozit.____ .pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg. A 11 .pământ cu umiditate naturala.. IV În condiţiile gospodăririi apelor. 82 . F3 . deplasare excavator pe platelaje.40-0.'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.2412. H1 .70mc cu o cupa 1 ore 12.in pământ argilos Înmuiat cu apă. G1 . teren catg. teren catg. 1. A3 . teren catg. teren catg.pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg.pământ argilos inmuiat cu apa. teren catg. descarcarea În au!ovehicule. descărcare in depozit. descarcare În depozit teren catg.40~0. 1.5612. descarcare În autovehicule teren catg..3911. IV.În pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg.70mc cu o cupa 1 ore 11.5212. I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. teren catg.3512.5212. FJ 1 .M B111 8218211 B318311 c11c11 .pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturala. 1.

s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3. .7 COD I U.22!2.1II în cordiţiile gospodăririi apelor. A2· pamânt argilos inmuiat oua apă. catg. III. <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite. "in condiţiile Uospodăririi apelor.99!3. teren catg. teren catg. teren catg.pamânt argil05 inmuiat cu apă.71-1. teren catg. descărcareain depozite. teren catg.L.pământ cu umiditate naturală. teren catg. cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. descarcareaIn depozite. desc!l'Careain depozite. II. teren 021 .pământ imbibat cu apă. 31 . U1 . descărcarea indepozite. teren catg. teren 011 . IV in condiţiile gospodării teren 152 153 . II.pământ argilos inmuiat Cu apă.81 termic de 0. 3 . in: . IV. teren catg. descarcareaindepozite. 1.pământ cu umiditate naturală.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite. descarcareaindepozite.2313. teren catg. catg. III 021 .--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0. descarcarea indepozite. 1.pământ cu umiditate tlaturală. teren catg.6!2. 03 . 2952260003501! ---_.pământ cu umiditate naturala. 02 .M 1-1 --r--.25!2. deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite.pământ argilos inmuiat ClJ apă.pământ imbibat cu apa. deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite. descăf!lIreain depozite./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U.M I I I -- I I I I "".40-0. teren 09tg. teren catg. teren catg. II în condiţiile 90spodăririi apelor. catg.pământ argilos înmuiat CIJ apă._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0. teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor. descarcareaindepozite.400. I I I I -.pământ cu umiditate naturală. teren A 11 . teren 011 . C1 .pământ îmbibat cu apă. p III.70mc cu o cupa ! ore !2. IV.pământ cu umiditate l1atural~.pământ imbibat cu apă. I in condiţiile gospodăririi pelor. C31 . descarcarea indeJmite. II. descărcareain depozite.70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3. 2 .pământ imbibat cu apă. A3 • pămănt imbibat cu apa. descăf!lIreain depozite. D1 . catg. I in condiţiile Uospodaririi apelor.7 A31 . teren catg. descarcareain depozite.pământ imbibat cu apa.25!3.pământ îmbibat cu apa.pământ argilos inmUiat Cu apă.25 mc. deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite.59!2. catg.pământ cu umiditate naturală. III in condiţiile 90spodaririi apelor. III in condiţiile oospodăririi apelor. 011 . 021 . descarcarea indejlJZile. II in condiţiile' gospodăririi lpelor. descarcareaindepozite. teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor. A21 . teren catg. C2 .23!3. 1. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite.

11-1.e ~ H3l . E2 .pământ imbibat cu apa. . deplasare excavator pe platelaje. teren catg.pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg.M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---.67\1.25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v . descărcarea in autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor.apelor.11-1 .31\1.pământ imbibat cu apă.92\1.46\2. Fl . deplasare excavator pe platelaje. descarcarea În autovehicul.45\1.~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0.71-1. deplasare excavator pe platelaje. Hll . F3 .pamănt imbibat cu apa.pământ imbibat cu apa. H2 . H2l . III În condiţiile gospodăririi apelor. III.i catg. descarcarea În autovehicul.pamânt Îmbibat cu apa. teren catg. descărcarea in autovehicule teren catg.pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor.11-1 .25mc cu o cupa \ ore \2.pământ îmbibat cu apa.pământ lrnbibat cu apă.pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq. _.14\1.~~ LU. III in condiţiile gospodăririi apelor. descărcarea in autovehicul. IV În condiţiile gospodaririi apelor. E11 .25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U. descarcare În autovehicule teren .pământ Îmbibat cu apa. III.11.1. IV În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite. II in condiţiile gospodăririi apelor. III. deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg. H3 . G21 .pămănt argilos. F21 . Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură. Gl . IV.pământ cu umiditate naturala. II.pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg. F31 . E3 . deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg.M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0. II În condiţiile gospodăririi apelor. 03 .pământ cu umiditate naturală. II.pământ imbibat cu apa. F2 .42\1.33\1. Fll . descarcare În depozit teren catg. descarcarea in autovehicule teren catg.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O.pământ imbibat cu apa. 1. E21 .1. teren catg. Hl . descărcarea in autovehicule teren catg.pământ imbibat cu apă.83\1. I În condiţiile gospodării apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg. 031 . G31 . IV. descarcarea in autovehicul. G2 .pământ cu umiditate naturala. Gll . I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg.pămănt lrnbibat cu apă. descărcare În depozâ teren catg. G3 .M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0.25mc cu o cupa \ ore \1. II in condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor: . teren catg. teren catg. E31 .pământ argilos. descărcarea in autovehicule teren catg. teren catg.pământ imbibat cu apa.pământ îmbiba! cu apa. El . deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. descărcare În autovehiculeteren 154 155 .37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite.67\1. descarcarea În autovehicule teren catg. IV in condiţiile gospodăririi apelor. II.pământ cu umiditate naturală.46\2.

Gl1 .parnânt cu umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. II in condiţiile qospocanrf apelor.64 r 1. l in condiţiile gospodaririi apelor.9 rnc. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0. I I I G31 .1. II. G2 . Bl . I In condiţiile gospodaririi apelor. II.311.pamânt umiditate naturala. el .8711. 1.M I I . F2 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.25mc cu o cupa 156 157 . 1. I in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg. G21 . cu descarcare in autovehicule teren catg.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. A2 . IV. "'U .17/termic de 0.212. I În condiţiile gospodaririi apelor.4911. Bll .pamănt umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg.pământ umiditate naturala. I U. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg.pământ umiditate naturala. B2 . 011 .pământ umiditate naturala.pământ cu umiditate naturala. III În condiţiile qospodariril apelor. III.76/1. V.21 /2. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. B21 .5-2.11-1 . Gl .46/2.91/2.53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. A21 . El .pământ umiditate naturala. actionat electric.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În autovehicule teren catg. III.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa.11-1 . IV În condiţiile gospodaririi apelor. I " I _ •• I I -- I I .COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa. V În condiţiile qospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg.5311.11-1. F21 .pământ umiditate naturala.8811.parnănt cu umiditate naturala.pământ umiditate naturala. II in condiţiile gospodaririi apelor. F1 . El1 . cu descarcare În depozit teren catg. CANTITAŢI j I _.M I COO J~UMIRERESURSA I • _. cu descarcare În autovehicule teren catg. II. cu descarcare În depozit teren catg.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2.212. cu descarcare În depozit teren catg.pamănt cu umiditate naturala. Al1 . l În condiţiile gospodaririi apelor.25mc cu o cupa COD / ore /2.6211. CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11.7613.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa.părnănt umiditate naturala.Ţ' -:-:-T-':''---~.87 Al ._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. 01 .pământ umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg.25mc cu o cupa / ore /1.92/2.lI. II. 1. el1 . H1 . cu descarcare În depozit teren catg. Fl1 .15/1.pamănt cu umiditate naturala.7612.

IV in condiţiile gospodăririi apelor. .9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I .50610.91 10. 11.5-2. cu descărcare in autovehicule teren catg. 111. cu descărcare in autovehicule teren catg.645 CANTITAŢI U.002 -- 2952260003511\ 2.451 0.381 0.5-2.5171 0. V in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren catg.9mc .M 1111111t1~ 0. V. III in condiţiile gospodăririi apelor.4751 0.39/0.5510. J1 -pămănt cu umiditate naturală.448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U.pământ cu umiditate naturală.9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10.pământ cu umiditate naturală.M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2.5-2.011 !' 295226000 I ore 10. Se masoara la 100 metri cubi in săpătură.575 ------------------------------~------------------------159 158 .391 /0. IV. J11 . U.M -ator pe şenile acţionat electric de 2. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2.' 01 1.pământ cu umiditate naturală.5621 0.546 ~ .• . cu descărcare in autovehicule teren catg.87\1. H11 .M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.4410.9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10.4361 0.34/ 0.4871 0.561 0.pământ cu umiditate naturală.6221 0.51 0.5-2.425/ 0..791 0. cu descărcare in autovehicule teren catg..49/ 0.9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.

A31 .pământ argilos inmuiat cu apă.5-0.22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. teren catg. teren catg. cu descarcare În autovehicul. cu descărcare in depozit teren catg. E3 .pământ argilos inmuiat cu apă. I in condiţiile gospodăririi apelor. Fl . cu descărcare În autovehicule teren catg.24 .pământ argilos Înmuiat cu apă. 021 -pământ argilos inmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. II.pământ lmbibat cu apă. cu echipament de drag lina.pământ argilos inmuiat cu apă. 03 . teren catg. leren catg. teren catg. II. cu descărcare in depozit. " in condiţiile gospodăririi apelor. A3 . Fll . " in condiţiile gospodăririi apelor.pământ argilos inmuiat cu apă. deplasarea excavator pe platelaje. II. cu descărcare in depozit. 81 . . 83 . III În condiţiile gospodăririi apelor. Cl . 1. 821 . cu descărcare in depozit. II in condiţiile gospodăririi apelor. 82 . cu descărcare in depozit teren catg. teren catg.813.812. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. teren cafg.95' 2.pământ cu umiditate naturala. deplasarea excavator pe platelaje. 1. E2 . tI. II În condiţiile gospodăririi apelor. in: A1 . cu descărcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit. El1 . 1. III.5-0.29/2. deplasare excavator pe platelaje.11. III.pământ îmbibat cu apa. 011 . teren catg.8 mc 1 ore 12. I in condiţiile gospodăririi apelor.5-0.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje. I in condiţiile gospodăririi apelor.713. cu descărcare in depozit teren ctg. teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.M .pământ Îmbibat cu apă. A11 . cu descarcare În autovehicule teren catg.pământ argilos inmuiat cu apa. D31 • pământ Îmbibat cu apa. cu descărcare in depozit. 831.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule. 02 . II În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicul. A2 .24 .M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 .1112.8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore . 2. teren catg. E31 .pământ cu umiditate naturală.pământ argilos inmuiat cu apă.81 13. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri.8 mc.59 12. cu descarcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodăririiapelor. D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0.8713. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În aulovehicul. A21 . 2.pământ cu umiditate naturală.TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. 1. cu descarcare În autovehicul.44 . cu descarcare in depozit.pământ imbibat cu apă. teren catg. teren catg.pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule. teren catg.pământ cu umiditate naturală.• I ore U. teren catg._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0.M 11. cu descarcare in depozit. cu descărcare in depozit teren catg.1. I În condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturala..pământ cu umiditate naturală.6512. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturala.8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-. cu descarcare În aulovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren ctg. Cll .50. teren catg. cu descărcare in depozit leren catg. teren catg. 811 . 1. II._. 160 161 .pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule.pământ argilos Înmuiat cu apa. I În condiţiile gospodăririi apelor. Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură. E21 .2313231371 CANTITAŢI U. El . 01 . 2.pământ argilos Înmuiat cu apa. 2. III În condiţiile gospodăririi apelor.3 ------------_.

teren catg. teren catg. 811 .pământ cu umiditate naturală. II. II in condiţiile gospodăririi apelor. 031 . cu descărcare În depozit. cu descărcare in depozit.pământ argilos Înmuiat cu apă. cu descarcare in depozit. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0.81-1.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. cu descărcare in depozit. . teren catg.8 mc CANTITĂŢI U.73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0. cu descărcare În depozt. teren catg. El .pământ cu umiditate naturală.pământ argilos Înmuiat cu apă. C11 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În autovehicule. teren catg. 831 .1. 83 . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri.5-0. deplasare excavator pe platelaje. A21 .M I 2952260003506l. deplasare excavator pe platelaje.1. A31 . 81 .pământ imbibat cu apA. cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. I in condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.Pământ Îmbiba! cu apă.~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0. teren catg.291~~ 3. cu descărcare in autovehicule.pământ umiditate naturală. II. teren catg. III. cu descărcare in autovehicule.pământ argilos inmuiat cu apă. 021 . Cl . cu descărcare În depozit. A2 . deplasare excavator pe platelaje. 1. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile gospodăririi apelor.8 mc ore 13. in: Al .pământ umiditate naturală.2 mc. teren catg.5-0. deplasare excavator pe platelaje.praglina hi~~~e r---'--'. I În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. teren catg. cu descărcare În autovehicule. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje.11. teren catg. teren catg.pământ cu umiditate naturală. I in condiţiile gospodăririi apelor. I În condiţiile gospodăririi apelor. A3 .pământ Îmbibat cu apA. cu descărcare În autovehicule. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. cu descărcare În depozit. teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ umiditate naturală. II În condiţiile qospodarini apelor.pământ argilos inmuiat cu apă. cu echipament de draglina.1I1in condiţiiie gospodăririi apelor. 1. 1. 82 . A11 . 011 . teren catg. II. 03 . 821 . teren catg. teren catg. cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. teren catg. 02 .pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În depozit. cu descărcare În depozt.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibarcu apă. 01 .7314. teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă.pământ Îmbiba! cu apă. 1. teren catg.-- 3. cu descarcare in depozit.62 162 163 .

pământ argilos Îmbibat cu apa.2 164 165 .81-1.---CANTITĂŢI f---.M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1.48 ----~----------------------------CANTITAŢI U. teren catg.8712.pământ umiditate naturala. teren catg. E2 .8/2.15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U. II În condiţiile gospodaririi apelor. F1 .20 mc /2. teren catg.41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos Îmbibat cu apa.5311.pământ argilos Înmuiat cu apa.16/216/2. II.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. III În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. cu descarcare În autovehicule.511.72/1.8711.E11 .2/2. E3 .6311.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11. F11 .76/1. cu descarcare În autovehicule.5212. E21 .52 --_.pământ umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule.07/1.8912.81-1. cu descarcare În autovehicule.1912. cu descarcare În autovehicule.pământ umiditate naturală. II În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg.81-1. cu descărcare În autovehicule.M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.1 12. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U.81-1. teren catg.87/2. II.4911. III.01/2.81-1.20 mc 1 ore 11.M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12.pămănt argilos Înmuiat cu apa.7512.311.-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0.91 0.20 mc 1 ore 12. cu descărcare În autovehicule. f31 .53/1. II În condiţiile qospodanri' apelor. teren catg. deplasare excavator pe platelaje.

IÎn condiţiile g9spodăririi apelor. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g. B2 . cu descărcare În depozit teren catg.cu descărcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. K11 . C21 .până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. 1.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. .până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. F11 . II. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. II. cu descărcare În depozit leren catg. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare cu excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. III.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 .1.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. C1 . J2 .peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe plalelaje.până la 2 madâncime. E21 .pănă la 2 m adâncime. B11 . F1 . L2 . cu descărcare În depozit teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. 1. I În condiţiile gospodaririi apelor. cu excavator pe senile de 0. cu descărcare În autov hicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. \ E1 . 12. cu descărcare in autovehicule teren 166 167 . III. G21 . E11 . cu echipament de draglina A1 . J11 . deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. 111. I În condiţiile gospodăririi apelor. II. F21 . A2 . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. III. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozilleren catg. 011 . B21 . 121. cu descărcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 1. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. C11 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. K21 . II.până la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. " in condiţiile gospodăririi apelor. A 11 .peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. H21 . I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule leren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. C2 .peste 2 m adâncime. III. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime.TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei. deplasare excavator pe platelaje. 021 . III În condiţiile gospodăririi apelor. 1.peste 2 m adâncime. II În condiţiile gospodăririi apelor. III. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare cu excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. K1 . A21 . \ 02 . II. III. I În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. II in condiţiile 9ospodăririi apelor. J1 . II in condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. J21 . G11 . B1 . cu descărcare În autovehicule teren catg. descarcare În depozit teren catg.până la 2'm adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. 1.5-0.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu descarcare În autove~cule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren L21 . cu descărcare În autovehicule teren catg. II În condiţiile 9ospodăririi apelor. cu descărcare În depozit teren catg. 01 .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.8 mc. III in condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. III. " În condiţiile gospodaririi apelor. I În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În autovehicule teren catg. F2 . cu descărcare in depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. H1 . K2 . cu descarcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. 1.până la 2 m adâncime. . cu descărcare În aulovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.' \ E2 . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe plalelaje. G2 . II.până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. H2 .până la 2 m adâncime. L 11 . cu descărcare În autovehicule teren catg.1. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. . 11. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. II În condiţiile gospodăririi apelor. II. IÎn condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. II. deplasare excavator pe platelaje. III. cu descărcare in autovehicule teren catg. H11 . L1 .

_---_.5-0.813.M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0.6215.5.8 mc ---.0213. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD . c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0.8 mc U.23 .5315.2212. .71 13.8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0.4714 . CANTITAŢI JMIRE RESURSA U.Iare 14._------------ Iare 13.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.0114.5314._----_.8114.M .4713.3314.3713._--Jtilaje )e senile Iare 13.2913.8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje . III in condiţiile gospodaririi apelor.5-0.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0.6114. ..< 29522600035061 Oraglina 0.4914.812.7314..2313.8813.1814.3 CANTITAŢI U.813.5-0._-.6415. CANTITAŢI .-------·rCOD I -~-.313.94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U.MI K2 I Iare 12.: / U.8mc .8713.7313..5.catg.0114. I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.461O..5-0.81 168 169 .Iare 14.8 mc 1 ore 13.-.4412.8814.2413.4612.8815.81 13.213.6216.

peste 2 m adâncime. II. I În condiţiile gospodăririi apelor. C2 .1I in condiţiil~gospodăririi apelor. 1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. \ E2 . I in condiţiile gospodaririi apelor. C21 . cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 811 . 1.peste 2 m adâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. L2 .până la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator cu platelaje. 11. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. J2 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren ootg. cu descarcare in auto ehicule teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. 821 . Eli .pănă la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. L11 . cu descarcare in autovehicule tdren catg. 1. III in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. J1 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodaririi petor. cu descărcare in autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. L21 . cu descărcare in depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor.pănă la 2 m adâncime.1. II. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor. 01 . II in condiţiile gospodaririi opelor. 1 In condiţiile gospodaririi apelor. 02 . III.pănă la 2 m adâncime. IIln condiţiile gospodăririi apelor. 1.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. K21 .lI. J21 . t: 11 . deplasare excavator pe platelaje. E21 . Kl1 . 82 . cu descărcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. I În condiţiile qospccamii apelor. 81 . cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 112 . I În condiţiile qospodarirl' apelor. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. III in condiţiile gospodăririi apelor. CI .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. III. cu descarcare În autovehicule teren 81g.peste 2 m adâncime. 021 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in autovehicule teren catg. II În condiţiile qospodăririi apelor. Jl1 . II. cu descarcare in autovehicule teren catg. 1121 .lI. III. III In condiţiile gospodaririi apelor. K2 .pănă la 2 m adâncime. 011 . cu descarcare În depozit teren catg. LI . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r . III.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. 1 . 12 . 1. .1.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 in adâncime.1I1.până la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.păna la 2 m adâncime. II. II. A2 . cu descarcare În depozit teren catg. 1'21.pestp 2 m adâncime. FI . cu descarcare În depozit teren catg. \ EI . cu descarcare in depozit teren catg. ()11 .pănă la 2 m adâncime.Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0. 121 . cu descarcare in depozit teren catg. Kl . cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. II. . cu descarcare În depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator cu platelaje. A11 .peste 2 m adâncime. 1.2 mc. cu descarcare in depozit teren catg.până la 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren l!tltg. 111 . cu descarcare in depozit teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in a tovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. cu echipament de draglina A 1 . cu descarcare În depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. III.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.81-1.pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren oatg. cu descarcare in autovehicule teren catg. III. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. CII .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.~. . 1111 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. 1. (~1. cu descarcare in autovehicule teren catg. 111 .peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. III. A21 .

1812. II.0512.0013 buc 0.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.51 14.03 CANTlTftlrlU. .---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.71 12._--.7612_0212.M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport. DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.3713.02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U. 2_1812. pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---._" Iare I ore ore 172 173 r ..M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA ..013 kg kg 0.M .81-1..8413_2711.51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT .20 mc 1 ore 12_9313.81-1. 82 r. COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.3612. .01 13.M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-..81-1.81-1.4312_4312. . executata cu excavator de pe platelaje.5512.1 0.6213.612. ..81-1. :~T811-1 CANTITĂŢI .8412._ Utilaje .7612.9912. .20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12.0211.041- 1 ore 12.4612. .81-1.l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0._--------'~- 1 ore 11.015 4.11 12.NUM'RE pe semle 0.93 --_.3212.8212.51 12_5112_8912.09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U. III in condiţiile gospodaririi apelor.412.1812.M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 .20 mc ------------.0912.612.01 pe senile 0.20 mc 1 ore 12.00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr.~r..2612.7611.7911.cat..5211.3612.20 mc -----~..02 I 0..81-1.0513. .51 13.M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 . CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.01 0.------------~-.E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.- 1 ore 13. U.47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.20 mc _.catg.9 U.20 mc -------------=~~NU::.

CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U.CP.NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. cu sapare longitudinala cu elinda. 174 175 . cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 .711 11. COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. 1.elindă Dl .5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri.77 _-"_ .elindă Cl . III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra. teren catg. executata cu excavator cu mai multe cupe. II. teren catg.inclusiv descarcarea in depozit.teren catg. in pamant cu umiditate naturala. in: Al . I Bl .. executata cu excavator cu mai multe cupe.teren catg. teren catg " 61-100 CP. 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40.teren catg. II Cl . teren catg.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10. Se masoara la 100 metri cubi În săpatură.60 cp 3. utilajul avand Al . 40-60 CP. 61-100 CP. 1.elindă de de de de 40-60 CP.. pamant cu umiditate naturala. --" .elindă 81 . inclusiv descarcarea in depozit.

5-0. in teren catg.TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor.42 .2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale. 3.81 12. executata cu: A1 . .1 .excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. II in condiţiile gospodaririi apelor. II. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0.8 mc. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U.91 13.1 . 1.8 mc. teren catg.excavator pe şenile 0. I in condiţiile gospodăririi apelor. lin condiţiile gospodăririi apelor. cu draglină În pământ cu umiditate naturală.50. În teren catg.81-1.11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe .8 mc. cu draglina În pământ cu umiditate naturală.2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala.-. cu draglină in pământ argilos moale.5-0.81-1.excavator pe şenile 0.09 .8 rnc.8 mc.9414. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: ._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •.8 mc.8 mc.1 . B2 .excavator pe şenile 0. A11 . h ~Il I U. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0. E11 .compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente. teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor. cu draglina in pământ cu umiditate naturală. 1.B1-1. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0.81-1.5-0. teren catg. E2 .131 CANTITATI U.excavator pe şenile 0.2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală. B1 .5-0. B21 .depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă. teren catg.excavator pe şenile 0.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala.excavator pe şenile 0.5-0. lin condiţiile gospodaririi apelor. 4.8 mc. B11 . 1. În teren catg.8mc COD 1 ore 1 .81-1.93 .81-1.81-1.. II in condiţiile gospodaririi apelor. cu draglina in pământ argilos moale..excavator pe şenile 0.5-0. D1 . C1 .excavator pe şenile 0.81-1. 1. II.excavator pe şenile 0.81-1.53 t ----. teren catg. in teren catg. F1 . III. teren catg.2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală. El1 . 1/ in condiţiile gospodăririi apelor. \ D2 . C11 . D11 .excavator pe şenile 0. cu draglina În pământ cu umiditate naturala.11. I E1 . III În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg.excavator pe şenile 0. A2 . inclusiv descarcare in depozit.excavator pe şenile 0. A21 .5-0. F11 .excavator pe şenile 0. in teren catg. III.-. cu draglina in parnănt argilos moale. În teren catg.M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315. II in condiţiile gospodăririi apelor.excavator pe şenile 0. teren catg.81-1.81-1. cu draglină În pământ cu umiditate naturală. de la fata taluzului.2814. .5-0. cu draglină in pământ argilos moale.2 mc cu draglina in pamân\argilos moale.81-1.M ~ CANT .6614.8 rnc. teren catg. teren catg.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala.2 mc cu draglina in pământ argilos moale.20 mc -------- 176 177 .2 mc cu draglina in pamânt argilos moale.4715. În teren catg.20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA.81-1.5-0.excavator pe şenile O. II.excavator pe şenile 0.50.8 rnc. În teren catg. În teren catg. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. D21 .5-0.M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI .20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0. in teren catg.8 mc I COD I . in deblee si canale deschise.excavator pe şenile 0. II. ore '3.8 m. lin condiţiile qospodaririi apelor.5-0.

ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit . 1. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală.pământ Îmbiba! cu apa.pământ imbibat cu apă. cu descarcare În depozit. descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu. cu descărcare În autovehicule. dislocare În spaţii 8-12 m. C2 . B13 . cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ.pământ cu umiditate naturală. di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În autovehicule. B11 . dislocare În spaţii 12-16 m.pământ imbibat cu apă.pământ Îmbiba! cu apa. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit. dislocare În spaţii 20-24 m. A22 .pamănt cu umiditate naturala. A 11 . cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă. D12 . dislocare În spaţii 16-20 m.pămănt imbibat cu apă. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor.descărcarea. cu descărcare În autovehicule. cu descărcare in autovehicule. A 13 . cu descărcare În depozit. C1 . cu descarcare in autovehicule. E12 . dislocare in spaţii < 8 m. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă.pământ imbibat cu apă. in: A 1 . D23 . C11 ~pământ cu umiditate naturală. dislocare.pământ Îmbibat cu apă. Se masoara la 100 metri cub În sapatura. E23 . D1 . cu descărcare in depozit.pamântimbibat cu apă.pământ cu umiditate naturala. cu echipament greifer de 0. dislocare În spaţii < 8 m A23 . D22 . cu descarcare În autovehicule. dislocare În spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. A21 . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala.pământ îmbibat cu apă. A 12 . C13 .pământ cu umiditate naturala. E22 . dislocare În spaţii 16-20 m. C12 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. E11 . cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii < 8 m. 821 . C21 . cu descărcare in autovehiculp.pamănt imbibat cu apă. D21 . dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apa.pământ imbiba! cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. in teren necoeziv. dislocare În spaţii < 8 m.dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat . cu descarcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor.5-0. Cuprinde: .in spaţii 8-12 m. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala.incarcarea graiferului cu pământ dislocat . dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. E1 .pământ imbibat cu apa. dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) . dislocare În spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturală. B2 . B1 . cu descărcare in autovehicule.coborârea graiferului la nivelul de sapa re . I şi II . dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. Nu cuprinde: . \ 822 . dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare În au!ovehicule. cu descărcare În depozit.sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC. I C23 . C22 .pământ Îmbibat cu apă.pământ imbibat cu apă.6 mc. D13 . D2 . B12 . A2 .pământ Îmbibat cu apă. cu descarcare În depozit. D11 . cu descărcare in depozit.(În terenuri coezive din categ. E13 . fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. disloca re În spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii 8-12 m. 823 . E21 . dislocare in spaţii 16-20 m. cu descarcare in depozit. cu descarcare În depozit. cu descarcare În depozit. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În autovehicule. cu descărcare in autovehicule. dislocare În spaţii 12-16 m. cu descarcare În autovehicule. cu descarcare in autovehicule. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturala.lI.pământ cu umiditate naturală. E2 .pământ cu umiditate naturală. 178 179 .pământ lrroibat cu apa. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. cu descarcare in depozit. disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii 8-12 m.TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP. rotirea pentru descărcare.

0514. 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16. .M I 1 CANTITAŢI I ..5215._-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 .M 1- ..2416.__ .40-0.1415. mc .T-A-Ţ..-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14.10 mc 1 ore 15.7315._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14.70 mc ----_._--_.~---_ .400.4815.M I I Iare 15.4_0_-0_. .3715.M .5918. _---_..51 16._-_. __ .91 U._.- Iare 14. -C-A-NT-.3216.8217.0615.---' COD '--"---.7_0 __ .6514.__.40-0.2519.112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16..6615.•_-_ .4118.5317.11 14. COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------.716.6715. 29522600035221 COD DENUMIRERESURSA .11 14._-_..M ~ __ .40-0.7916..55 termic de 0.COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U..10 ----------mc ._--------------------_.9316.10 mc ---_ .8316.617.70 mc CANTlTAŢI U.55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0.49 _----d-e 0_.__ DENUMIRERESURSĂ U. 15.0913. • 180 181 .03.7715.- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.. __. A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _..4415. r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U.6517._..10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ .33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.40-0.66172418..7 de 0.40-0. ----.8213.

823 . C22 .0 mc.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depqzit.Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă.Pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. 1121_ pământ cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m. A2 . cu descarcare in depozit. dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu . dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor. dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor. A23 . cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m. cu descarcare in autovehicule. A22 . dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii < 8 m.pământ cu umlditate naturală. rotirea pentru descărcare. dislocare in spaţii 8-12 m: 813 . \ 822 .pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m În o I. Cl . cu descărcare in autovehicule. \)22 _pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m. C2 .pământ imbibat cu apă.ocare in spaţii 8-12 m. cu descărcare În autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. . dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. :1 ~ pământ cu umiditate naturală. E23 _ pământ imbibat cu apă. A12 . cu descărcare În depozit. C21 . dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor.. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m. 821 . 11 _pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descărcare in autovehicule. \ 812 . A 13 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in depofit. dislocare in spaţii 16-20 m.pământ imbibat cu apa.pământ cu umiditate naturala. Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. dislocare in spaţii 16-20 m.pământ Îmbibat cu apă. cu descarcare in autovehicule. 1111_ pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor.pământ imbibat cu apă. Acestea se consideră dislocate separat. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC.13 _ pământ imbibat cu apă. cu descarcare in depozit. 2 _ pământ cu umiditate naturală. C13 . cu descărc}s În autovehicue. cu descărcare in depozit. II. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. 112_pamânt cu umiditate naturala. 1)12 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. 811 . 12 _ pamântimbibat cu apă.pământ imbibat cu apă. dislocare În spaţii < 8 m. A21 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. ~3 pământ imbibat cu apă. in teren necoeziv. cu descărcare in depozit. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. ll13 pământ imbibat cu apa. cu descărcare in autovehicule.ondiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. 182 183 . cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depozit. in: A1 . Se măsoară la 100 m~n sapatura. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descarcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit. Cl1 . disl. cu descărcare in depozit.pamântimbibat cu apa.pământ imbibat cu apa. dislocare in spaţii 16-20 m. cu echipament greifer de 0. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m. cu descărcare in depozit. 111• pământ cu umiditate naturală.7-1. A11 . cu descărcare in depozit. ll23 _pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. C12 . cu descărcare in auto~e\hicule. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m.pământ cu umiditate naturală. E21 _ pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in depozit. cu descărcare in depozit. I şi ii (in terenuri coezive din şi IV. III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea.pămănt imbibat cu apă. disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. \ 82 . cu descarcare in autovehicule. 81 . E22 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. dislocare În spaţii 12-16 m.

-----.81 15.53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0.71-1. I _.4414.71-1 .I -..M 29522600035161 Excavator graifer de 0. I _.·-1 _._-J----J- ··I-nJ .. _ 1-·- J_.25 mc 184 185 ..25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 .25 mc ~OD_. DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U.M I " • ----==iJ.. 2952260003516 ---==-r-----.71-1 .1-·' .25 mc E ~~ 3..·-1 _. COD 29522600035161 Excavator graifer de 0.l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1.M ----]---. I~ ·-I· .25mc .COD DENUMIRE RESURSA U. U. ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0.86l4.."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~.---.71-1.. DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ ._.:.

Dl . I şi II in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. < 175 CP.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. 'UO mlungime şi > 1.: •.26 .5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP.1 şi II. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP. tere \~tg. III.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. I1U '"lungime şi > 1.1 şi II. 821 . UI! III lungime şi > 1.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. Fl1 . > 175 CP. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor.68~J_~~~5_- < 175 CP. I şi II.5 m înalţime pentru autogreder A 11 .peste 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP.peste 200 m lungime şi < 1.sub 200 m lungime şi < 1. III în condiţiile gospodaririi apelor. < 175 CP.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. Bll .951 - J - l2'j3. cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului. III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor. I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor.. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. III. III. iOt) m lungime şi > 1. Fl . III în 1I~llIldOrlrll apelor.sub 200 m lungime şi> 1. I şi II în condiţiile gospodăririi apelor. III.. teren catg.1 şi II. I şi II In . precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder. teren catg. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura. I .5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. Utilaje .sub 200 m lungime şi < 1.peste 200 m lungime şi < 1.5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP.11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14. teren catg. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. 82 .5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg._~[----_ ~_-_ 3. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder C21 . A2 .5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP..5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP. III.liltlglme şi > 1. de: Al . 100 metri . teren catg.sub 200 m lungime şi > 1. I şi II In tllI III lungime şi > 1.. teren catg.Jil~E 5. I şi II. 02 .3213. teren catg. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. cubi în săpatură.5 m Înălţime pentru autogreder .peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg.sub 200 m lungime şi > 1. E2 ..16 ~~. C2 . I "._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13.1II_"lIIll\rlrll apelor. :.. 175cp n' 1/liM . teren catg. teren catg.31 ore 3.G -=_~ __ _. ~tlO m lungime şi > 1.821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. > 175 CP. teren catg.sub 200 m lungime şi > 1. 021 .sub 200 m lungime şi < 1. DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U.sub 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor.. E21 .I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~.5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP. MI "'lungime şi > 1.peste 200 m lungime şi < 1. III În condiţiile gospodaririi apelor. In lungime şi> 1.sub 200 m lungime şi > 1. teren catg. III. teren catg. teren catg. h.5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP. 011 .5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor.5 m înalţime pentru autogreder A21 .sub 200 m lungime şi < 1. on m lungime şi > 1. teren catg. < 175 CP. Cl .i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor.5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 . teren catg. III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor.sub 200 m lungime şi < 1. III in 1'•• "lluOrlrli apelor.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. III. > 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1. I şi II. teren cat şi II.. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1. III în D11 111. condiţiile gospodăririi apelor. III.5 m înălţime pentru autogreder .5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. III în condiţiile gospodăririi apelor. El .•. E11 . teren catg. C11 . Bl ..5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. I şi II In condiţiile gospodaririi apelor. I şi II.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.sub 200 m lungime şi > 1.

3 ore 1. Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura.teren catg. B1 . executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP.---.---. II C1 . Nu se cuprinde: .teren catg..Lv I - I . A1 .721 2. .executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului.. . in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0. III Cuprinde: . .teren catg.80 cp 189 188 .scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren.----.38 \ 1.I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP. Se masoara la 100 metri şanţ. LI COD DENUMIRE -:. 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or.::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1.teren catg. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61.38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I . in: A1 . 1 în condiţiile gospodaririi apelor.teren catg.40 m. . inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m.împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii.teren catg.M CANTITAŢI 1-1 ---.teren catg. 1 A11 . 2 B11 .72 _ J_~. I B1 .. .e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T.V' I v.montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare.3 2. 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4.

IV .teren catg.M I A1 CANTITĂŢI .2111.teren catg. - 1 ore 11. I A 11 . executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP.. ~._-_ . A 11 . inclusiv imprastierea pamantului la 10 m. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U. -. I sau II in condiţiile gospodaririi apelor... I in condiţiile qospodăriri apelor.--_ . inclusiv cu buldozer impingerea m.51 190 191 .teren catg.1812. III in condiţiile gospodaririi apelor.1412.teren catg. D1 .. III În condiţiile gospodaririi apelor. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.teren catg. in: A1-teren catg.. I All . IV În condiţiile gospodaririi apelor.teren catg. TsC20 A1 . IV in condiţiile gospodaririi apelor <.teren catg.3911.180 cp 1 ore 12. e1 . e11 ..teren catg. II În condiţiile qospodăririi apelor. / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81.. -._-----Utilaje U.. II 811 .teren catg.teren catg._ .7711.teren catg.teren catg._-----_ . II 811 .TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. in: A 1 . 81 ._-.1I1 811 .M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp .86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ .1 În condiţiile gospodaririi apelor.--_.teren catg. l ._.teren catg. 81 .teren catg. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.1 sau II. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 . III e11 . III e11 .teren catg.. -1 U. II În condiţiile gospodaririi apelor. IV D11 . Ct . inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui..in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte.teren catg.M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP.--. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.teren catg. 81 .teren catg.541 1.

IV În condiţiile qospodaririi apelor. --L. .TSC20A 1 teren catg. I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U. Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J). 01 ._--.TSC19D1 teren catg.TSC18B1 teren catg..--~-CA-N..TSC21C1 teren catg. TsC20 si TsC21. F1 . I şi II G11 .TSC19D1 teren catg. K1 . U~ --.-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.. I in condiţiile gospodaririi apelor.TSC18 teren catg..1.---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1. II B11 . IV F11 .TSC21B1 teren catg.TSC21A1teren catg.TSC19C1 teren catg.I _.TSC18 teren catg.:. III În condiţiile gospodaririi apelor.___ ~___ 0. I C11 .TSC20C1 teren catg.TSC19 teren catg.M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531.8412.. peste distanta prevazuta la articolele respective A1 . I J11 .265 I 1. III in condiţiile qospodăririi apelor.TSC20A1 teren catg._. G1 . P' 'şenile 81-180 cpcp B 00". ~ I ~. .TSC19C1 teren catg. III E11 .cU_.TSC19A1 teren catg.".6 .6213.I.8 ..29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I .TSC20C1 teren catg. IV 111 . pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus. I În condiţiile gospodaririi apelor. C1 .J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I .LT-IT-AT. 11.--. Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1. II in condiţiile qospodăririi apelor.. B1 . II 011 ..TSC21A1 teren catg.TSC20B1 teren catg.9210. II În condiţiile gospodaririi apelor.TSC19A1 teren catg.6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore . . TsC18..9411.TSC18A1 teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.( ~~~~-=--. III H11 .67 0.B_ 1. IV În condiţiile gospodaririi apelor.. 1 . E1 .1 11. pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus.. 192 193 .TSB19B1 teren catg.. III L 11 . II K11 .76 0.~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1. H1 .01 L 1 .~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1.TSC20B1 teren catg.l.Spor la consum urile de ore-utilaj din art. TsC19. I in condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile qospodăririi apelor.23.. J1 .TSC21C1 teren catg.L. I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.TSC21B1 teren catg.M--L..1 A11 .

II 011 .75-3 mc. cu tractor pe senile de 65 CfI. C1 . r- l CANTITĂŢI . III in condiţiile gospodăririi apelor. in: Sapatura mecanica cu screper de 2. F1 . Sere per de 2.in gropi de imprumut teren catg._--_.M_CC11 [~~ --~--.. I in condiţiile gospodăririi apelor.J ore L3~ 3. motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc. inclusiv transportul pamantului pana la 100 m.peste 20 cm teren catg. I A 11 . inclusiv imprastierea pamantului de A1 .. I 011 .91/2. II E11 .21 /2. I in condiţiile gospodăririi apelor.M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 . -.0213..peste 20 cm teren catg.. III F11 .TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi.motor 160 cp 118KW .47 13.._-.in gropi de imprumut teren catg..65/1._.-.. COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-. transportul si la 250 m.------Utilaje -_ .~._---.1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2.motor 160 cp 118KW / ore /203/2.sub 20 cm teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor E1 . cu descarcarea in straturi de grosime: A1 .in gropi 'de imprumut teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor.in canale teren catg.in canale teren catg.0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_.46 12. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. I A1l .87 / ore /1. III C 11 . "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW).:CANTITATI _ U.7t. 01 ._------ ----- 194 195 .peste 20 cm teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.in gropi de imprumut teren catg. 01 .sub 20 cm teren catg.- .67/1. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc.in gropi de imprumut teren catg._---. II B 11 . C1 .in canale teren catg.06/2.88/4. I ore 13.3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp .~~r:::-r.53/2._-' . III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură._.75. I C11 . II 811 ..in canale teren catg.76 29522300035331 U. I in condiţiile gospodăririi apelor.36/2.3/2. 81 ._--_.M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~..75.peste 20 cm teren catg.in canale teren catg.sub 20 cm teren catg.in canale teren catg.sub 20 cm teren catg. Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc. II in condiţiile gospodăririi apelor.5/2. U._.---'."_. B1 .M .3 me cu tractor pe şenile de 65 cp .53J 4.in gropi de imprumut teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.

executare lucrari de la ari._L. III C11 .6211. I sau II În condiţiile..6811.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus. IV D11 .I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81.:._~5J_0. TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 . TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.2512.------~ DENUMIRE RESURSĂ .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. --_~---. __ Iare 11..p _ CANTITĂŢI U.executare lucrari de la ari.75.spor la ari. pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 .1-------'-_1.461 de 150 cp ------ U.gospodaririi apelor.spor la ari.M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----.-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6.----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c..__ .1 . D1 .11. TsC24 si TsC36. apelor.9612. 129522300035351 Screper de 6. necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor.M . pentru transportul pamantului. apelor.180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61.80 cp .spor la ari. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg.3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11.__ ---.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. C1 . ..1 . . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ .1 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg..cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.__ _. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1.L_-'--~ CANTITĂŢI U. I B11 . I A11 . I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor. apelor.executare lucrari de la ari. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 . .~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2. IV În condiţiile qospodărini apelor. III În condiţiile qospodaririi apelor. I sau II B11 . II 821 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou. 81 .. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.executare lucrari de la ari..2512. ---------COD ---_ __ .1 .1 . A1 ..86 196 197 ._2 J1_.M --. COD _______ J.--.spor la ari.TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art. II A21 .__ .~_21_0.----j------------. COD I L~2L~LD11 f-:-::l-.591 COD DENUMIRE RESURSA L . I sau II A11 .

spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat.spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat.8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.L . 0. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor.9 F12 . tr. metrou. 1 - .9 m la lucr. pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg. 811 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.spor pentru obstacol din zona de exc. metrou. DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI. 2953.spor pentru obstacol din zona excav.' -----. cup. pentru obstacol din zona excav. TSC28F1 G1 . I sau" lucrari de la ari. metrou . m la inst. .sub protectia noroiului bentonitic. pănă la 24 m laI. metrou. E11 .executare B1 .7kk CANTITAŢI U. cupa 1 mia luer. lucru rrietrou. cupa 0. metrou. cupă 1 mia inst. cupa 0.o. cu: A 1 . m la inst.5 m la lucr. ELSE la lucr. metrou.la ari. cupa 0.9 F13 .spor pentru obstacol din zona excav.55 m B12 .6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 . la instalaţiiELSE la lucr. . la instalaţii ELSE la lucr.spor pentru obstacol din zona excav la ari. metrou. TSC28D1 la lucr.cu instalaţii ELSE cupa 0. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat. TSC28C11a lucr. TSC28E1 F1 . metrou 01 .executare 01 .cu buld. metrou. pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus. TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor. Ia arlic. 0.6 m la instalaţii ELSE la lucr. 011 . IV lucrare de la ari.lucr. cupă 0. metrou.la ari. ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1. cupa 0. pe C11 .cu instalaţiiHSE cupa 0. cup. cupa 0.1-180 CP pământ provenit din teren catg.cu buldozer A11 . ELSE la lucr. A12. executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 . metrou.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. ELSE la lucr.spor. KELL Y la 198 199 . cupa 0. metrou. I sau" lucrari de la ari. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. cupa 0. F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.la ari.spor pentru obstacole din zona excav. .spor pentru obstacol din zona excav.spor. . metrou A 11 . metrou.lucr.cu instalaţii ELSE lat.TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. metrou.55 m 813 . A13 .cu instalaţii ELSE cupa 0.50 m H11 .55 m la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou. cupa 0. metrou 012 ..5 m la instalaţii ELSE la lucr.~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - . 81-180 CP pământ provenit din teren catg. cupa 0. TSC28B11a C1 . metrou 013 . cupă 0.executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg.7 m la instalaţii ELSE la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 1 mia inst.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. TSC28G11a lucr.. metrou.executare C1 .8 E13 .cu instalaţii ELSE lat.7 m la lucr. metrou C13 .cu buldozer B11 . pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv. III lucrari de la ari. metrou. pe tractor 8. TsC26 pentru impingerea pamantului. metrou.cu buldozer 011 . COD .--------_. Ia ari. -..cu instalaţii ELSE cupa 0. metrou m la insl. ELSE la luer. .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci.5 m la instalaţii ELSE la lucr.8 m la Jucr. ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor. metrou. E1 .instalaţii ELSE cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr.' cu instalaţii KELLY H30/75 laI. la lucr.spor. metrou.M 1-C111D1lD11 -. metrou. cupa 0.la ar!.60 m lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. __ . cupa 0.5 m la insI. lucr.7 m la instalaţii ELSE la lucr. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor. C11 . TSC28A11a 81 . J I .

01 0. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0.53 0. . K1 .004 U.spor pentru obstacol din zona excav.01 0.15 \ 0.realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile. 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec. 112 .55 m la instalaţii KELL Y. .01 0.6 m J11 . L 11 . J13 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI.39 2. . cupa 0.001 \ \ 0.003 \ 0.55 m 111 .33 \ 0.005 \ 0.la art.015 \ 0.cu instalaţii KELL Y H30175 laI.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.7 m la instalaţii KELLY.01 \ 0.transportul materialului provenit din excavare.05 0. 0. metrou. 0. L 12 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0.7 m K11 .93 0. N1 .7 m la instalaţii KELLY.001 \ \ kg \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.la art.005 \ 0. cupa 0. L 13 . cupă 0.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m.execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl.01 Nu cuprinde: .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0.006 \ \ kg \ 0. 0.34 1. J1 .18 0.33 \ 0.curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi.8 m la lucr. cupa.spor pentru obstacol din zona excav.spor pentru obstacol din zona excav la art. TSC28J1.001 \ 0.prepararea.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI.8 m la lucr. TSC2811. cupă 0. cupa 0. zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.003 \ 0. . • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat. . TSC28H1 11.005 \ ore \ 0.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă .01 0.la ari.armarea şi betonarea panourilor.spor pentru obstacol din zona excav. • umplerea transşeei peste cota de betonare.04 \ 0.excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic.005 \ 0. . Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat. KELLY. cupă 0.044 \ 0.02 0.003 \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.04 0.nivelarea terenului. • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii.001 \ \ 0.001 \ 0.051 \ 0.8 m la metrou. . \ ore \ 0.17 \ 0002 \ 200 . cupa 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw .001 \ \ 0.06 1. . recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic.01 0. K12 .spor pentru obstacol din zona excav.6 m la insI.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură. L 1 .conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic.51 0.menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru.pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului. K13 .6 m la insI. cupa.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime.H12· peste 24-32 m H13 .32 1.003 \ \ 0.44 \ 0. .51 \ 0.1 0.3 \ 0. KELL Y. cupa 0. metrou. • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe).006 \ \ m \ 0.cu instalaţii KELL Y H30/75 lat.22 0.53 \ 0. Cuprinde: . Ia art.03 0. J12 . .002 \ 0. . .3 \ 0. TSC28L 1.raclarea rostului pentru săparea panoului următor.curăţarea şi verificarea cotei de fundare.cu instalaţii KELL Y H301751al.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m. TSC28K1. 113 .003 \ \ 0.55 m la instalaţii KELLY. M1 .

02 0.001 1 I m3 I 0.5 2.0051 0.0721 0.01 0.01 0.00910.19 0.0531 0.01 0.11 0.l0.06 0.006 1 0.04 0.72 10.008 0.01 1 1 kg 10.0081 1 kg 10.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec.42 10.01 0.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.2 295227000364211nstalaţie de exec.0011 10.001 10.54 10.38 1.01 0. kg 10.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.63 I 0.891 0.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.0011 1 1 1 1 m3 1 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.63 10.00610.00210.59 10.011 1 10.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .02 1.0081 - I .001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.18 2.02 0.55 0.0041 0.51 1.006 .001 0.00410.48 0.0021 -CANTITĂŢI U.001 1 0. ore 1 0.0041 0.0041 0.01 0.12 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.0021 0.02 0.22 0.0051 0.Q11 10.00110.01 0.01 0.03 0.51 10.0641 0.55 10.001 1 - 202 203 .0171 0.11 0.0051 0.00610.0011 0.04 0.01 0.0071 - 1 ~ 1 m 10.001 0.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0. 10.00310.03 0.0591 0.0071 - 1 0.05 0.01 0.0071 1 0.0051 10.01 0.0041 0.01 1 .0091 - 1 0.59 0.43 0.24 10.48 10.04 0.055 1 ore 10.001 1 1 0.001 10.05 0.36 10.04 0.001 10.007 0.01 3.48 10.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.0131 - 1 0.0051 0.021 1 0.0071 10.44 1.04810.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.051 10.18 10.21 0.011 10.21 I 0. Manoperă I kg r.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.04 0.02 1 ore 1 0.011 1 - I 1 kg I 0.00710.001 1 1 kg 1 0.01 I 1 0.64 I 0.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.01210.42 10.0041 0.0061 0.36 10.54 10.01 1 I 0.

0051 0.01 0.01 0.1 I 0.48 10.74 0-01 ore 0.00210.7410.027 [ 28 kw --------.03 0.96 1.46 0.03 0. 1 0.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.0441 0.005 0.0061 1 m 100011 1 kg 10.014[ 0.01 0.79 0.03 0..001 10.01 0.33 10.009 [ 0.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.44 10.07 0.01 [0.01 0.001 I I 0.00710.06 0.33 10.01 0.cu macara cu şenile Iare 10.00310.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.0081 - 1 0.01 0.27 10.00310.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.69 [0.00310.48 0.01 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.64 0.:1oim~ F+GI' Kelly protec.01 0.01 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.007[ 0.02 1 - 1 OA 10.06 0.02 0.35 0.13 0.03 0.04 0. 2 3 1.36 2.013 [ 0.24 0._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.66 0.05 0.05 I Utilaje I 0.3 10.0161 295227000364211nstalaţie de exec.3 10.001 0.0081 0.68 0.05 0.07 0.1 0. ecrane Kelly protec.0031 0.06 0.0071 1_0.081 0.05 0.0.03 0.0041 0.01 0.0031 0.310.01 ore 2.61 0.005 [ 0.03 0.61 0.32 2.01 ore 3.00610.6 10.0121 0.0241 0.001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0.048 1 ore 10.01 0.05 0.03 0.004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.0071 10.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 .01 0.01 0.0061 1·kg 1 0.28 0.0061 0.15 0.1510.001 [ 0. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.In~:U::::::~~1G7!:.28 0.0031 1 0.02 0.069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.0031 0.0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .001 10.14 0.063 [ 0.0031 .0051 0.04 10.01 0.57 1.05 0.04 0.0741 I - 204 205 .27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U.16510.0021 -_.001 1 0.8 I 0.-----------CODI--~ I 1 kg 10. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.09 0..001 0.01 001 0.01410.0310.001 1 1 0.046 [ 0.00610.01510.[ ore [ 0.

001 1 10. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec.88 0.0041 /0.01 0.38 ore ore / ore 1.58 10.01 0.004/ 0.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.3 .02 0. 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0. ecrane Kel/y protec.007/ / m /0.054 1 0.48 /0.06 0.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec. ecrane Iare Kelly protec.005/ 0.cu macara cu şenile I 0.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.42 10.M CANTITAŢI 0.Iare 10.004/ / 0.002/ -= 29522700036421.0051 0.005/ 0.0081 I 0.00510.05 0.008 0.0121 0.11 0.01 II 0.06 0.001 1 1 kg / 0.1 1 0.36 0.01 0.048/0.001 /0.54 1 .cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0.058 0.00410.04 0.05 / 0.001/ 1 0.05 0.01 0.001 0.01 0.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.01 0.01 0.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0.21/0.004/0.51 1..23 1 0.4810.36 10_00410.018/ .006/0.05610.01 1 m3 1 0.04 0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.01 0.G1 295227000363911nstala\ie de exec.04 0.58 0.44 0.08 2.04 05 0.02 0.nslalalie de exec.54 1.12 0.---J---=---------.01 / 0.04 0.24 10.001 10.0071 / kg /0.18/0.42'/ 0.007/ 0.02181 0.001 I kg 10. ecrane Kel/y protec.5 /0.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore .M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0.002/0.001 / 0.01 / / 0.48 2.005/ 0.008/ / 0.02 0.79 2.01 1 _ 1 206 207 .01 0.02 0.56 10.01 0.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0. U.011 1 0.001 / kg / 0.48 10.5/ ore 0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.2 0.00210.36 / 0.0061 0.0641 0.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0..

1 1 1. _ realizarea eventualelor rosturi între barete.656 . a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport.48 0.8331-1 1 ore 1 0. .M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0.1561 .etans.*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U.3 0. 1. 0.008 1.43 .67 209 .2.1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b .3 0.curaţarea şi verificarea cotei de fundare.2351-10.prep. _umplerea baretei peste cota de betonare. condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic. I 0. ecrane Kelly protec.075 ore ore ore TOTAL ore 1.cu macara cu şenile .racordarea cu alte sisteme de fundare. executate sub protectia noroiului bentonitic.armarea şi betonarea baretelor. _-_ .008 1.8331-1 1 ore 1 0.64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0.~_A2 1.97 1 . II spor pentru deplasare inst.64 81 15 4.2451 0. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic.45 0. III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei.48 1-1 0.56 1 0.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2. productiv.931 . _ montarea şi racordarea conductelor de noroi.pt.susp.833131 .teren categ.41 4..5 3.I 5.Mf--.---buc kg m m3 m3 kg !.hidr Motocompresor 4 . Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală. Kelly 18-30 m teren categ.323 1295227000363911nstalaţie de exec.99 0.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!.4 0. zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii.de joasa pres.57 5.descopertarea şi curăţarea dupa descopertare._------------ CANTITĂŢI U.97 1 0.18 . pomparea. _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.10. ptna la 7 mc/h .nivelarea terenului..3331 . ore 10. _ prepararea.2741 monoetaj.TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari.97 1115/1.32 6. Nu cuprinde: .62 82 --1 C1 I 1.80 m.1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1. Kelly cu demontarea acesteia C1 .69 0. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru.1.48 1. .el.1561 COD ~I--··-~---------········ . de 1 ore 1. 0.2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect.67 0.008 1. _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.5. f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot .0. _ transportul materialelor rezultate din excavare. _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.03 O 7.56 0.64 105 0. cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ.064 .5 5.8 -8 kw ore 10. _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat.1561 - 0.3 0.87 O 8.0._-_. A1_ A2 B1 B2 .__ . _execuţia pretranşeeii.2941 . Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ.9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0. .. in: spor pentru deplasare inst.15 0.

Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag. in argile având indice de consistenţă 0.29.104/0.instalarea in amplasament .48 12.141 0.00 (cu excepţia argilelor). CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.162 0.10.207 0.695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11.75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 .451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.91 ore 11.261. de 8.058/0. _-_.75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 .teren categoria 3 C1 . in argile având indice de consistenţă IC > 0.00 (cu excepţia argilelgr).115/ 0.88 1. in: Al .stâncă moale Cuprinde: .de joasă pres.50 < le < 0.167 0.134 0.833 1 ore 13.52 14.833 0.9 8.00 (cu excepţia argilelor).forarea propriu-zisa . in argile având indice de consistenţă 0. in argile având indice de consistenţă IV > 0.50 < le < 0.teren categoria 1 şi 2 81 .50 < le < 1.319 0.134' 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.245/1. inalt fâşiei sub 1 m A2 .206 210 211 .50 < IC < 1.109/ ore 0.067 5.067 0.162 0.TsC30 Sapatura in fundatii.00 (cu excepţia argilelor).terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.067 5.1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0.00 (cu excepţia argilelor).terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.162 buc 0.5 inalt.M A1 .85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj.0881 0. cu productivitate maxima de 800 mc/h..6951 ore 0.mutarea instalaţiei .75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 .401 11. executata cu instalatie CALWELD.24511.141/ Electropompă 14.207/0.323 0.412 0.75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 .115 0.084/0.136. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 .49 2952220003546/ 1 ore 11. U.M A1 81 C1 --------_.9 kw 1 ore ore 10.teren necoeziv.07210.50 < IC <1. in argile având indice de consistenţa 0. fâşiei 1-2 m 83 .5 inalt.50 < le < 0.- ----_ U. fâşiei 2-3 m C1 .196 0. inalt fâşiei sub 1-2 m A3 .75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .12910. cu diametrul de 1300 mm.94 10.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.833 ~ buc 15.219 / ore 10. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .00 (cu excepţia argilelor). fâşiei < 1 m 82 .2191 0.teren necoeziv.88 1.06710.58 ore 7.303 0.75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi.5813..5813.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.401 /1.88 kg 1.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba. m31o.teren necoeziv. În argile având indice de consistenţă IC > 0. M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor.07 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.5 inalt.

00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.149 0.349 0.155 0.__ . 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile.M ore ""~ab"al" plm asur.161 0.50 < IC < 1.t A31~~_I 81 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.121 10.192 0.08 0.08310.50 < IC < 1.29610. 800mc/h Iare 10.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 .75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0. 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 .50 < IC < 0.239 0.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2.50 < IC < 1.rotor cu productiv.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2.50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 .108 1 ore 10. __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 .M 02 03 indice de consistenţă le > 0. CANTITĂŢI A1 0.124 ore 0.rnăsur.50 < IC < 1.9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.75 înălţimea făşiei sub 1 m.137 0.219 82 0.18810.00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2.rnăsur.29.5t pt.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.061 I 0.12110.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1. 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.31210.161 0._-_ 10.06710.10310.161 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1.2491 0.235 0.22110.16410.DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.085 0.175 0.137 0.05810.141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor. 0. C2 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0. cu productivitate maxima de 1600 mclh.la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.50 < IC < 0.23 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.13210.29.132 0.l COD 3410540004004 ~-·j ---~.097 0.155 0:365 0.06410._-----_.06410.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 .la lucrări de 1 ore 10.101 0.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.23910.terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1. 800mc/h .50 < IC < 0.la lucrari de cablu 2.1210.terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.5t ptrnasur.10310.249 I Iare ore ore ore Iare 10.249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.15510.207 A2.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi.086 0..terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.rotor cu productiv.17210.34110.2021 ·····~D=[.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 .3571 ----'---- .134 A3 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.132 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.121 0.155 0.131 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0.07610. .50 < IC < 0. in teren cu umiditate de sub 26% A1 .75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1._---_.2 0.196 U.05810.5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U.225 0.75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .115 81 0.08310.19210.50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .075 0.rotor cu productiv.Q7 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.la cablu 2.În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 .239 0.

Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10.134 0.08710..la lucrări de cablu 2.07 0.06410..0661 0.1310...119100961 __ ~_-.258 0. 1600mc/h U. U.1211 0.85210.123/ ore 0.29.rnăsur.095 0.-----~ _--.06710.076 0.la lucrari de cablu 2.0761 0.06610.1371 0.0671 0.172 0..319 0.08310.1 10.1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10.081 B1 0.119 0...08110.M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U. 0.M t--- 04 ----_.1231 0..9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.1600mc/h U.227 214 215 .06 134104400056051 Iare 10..rator cu productiv.1 10.087 0.08710.085 0.098/ 0. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI .157\ 0.10510.305 0.06710.1 0.M A1 ore ore 0.066 0.07 0.218 0. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0.189 0.M ore t--- CANTITAŢI C3 0.096 0. _ .rator cu productiv.29.096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0.180 cp Iare 10._•.M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt.119 0.198 0.093 D1 0.351 0.067 0.093/ 0.rotor cu praductiv.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt..108 29221400067421 Macara pe şenile 20.0610.096 0.1 /0.07410.0610.064 0.06 0.-l-----'::_'.076 I are 10.08410.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81.245 0.05810.282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt.145 Al.125/ 0.167 0.074 I ore 0.14 D3 0.09 A4 0.5t Autogreder pînă la 175 cp 0.rator cu praductiv .083 0.366 0.. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .0771 0.0661 0.108 10.masur.152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.117 A3 0.la cablu 2. _---_.18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile.108.088 0..măsur.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0.07410..07410.087 0.07 0.199 0.07 0.103 0.058 0.11910.1510.123 0.1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.29.11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29.1231 0.174 02 0.0741 0.294 0.206 0.10310.1600 mc/h Macara pe şenile 20.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10.104 C4 0.

terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 .M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor. 29221400067421 Macara pe saniie 20.055 0.2131 0.1800mc/h 1°.75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .052 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.180 1 ore \ 0.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .la lucrări de cablu 2.1061 0.114\ 0.75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi.104 0.073\0.114 0.50 < IC < 0.055\ 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0. euproduetivitate maxima de 1800 melh.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.50 < IC < 1. in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .50 < IC < 0.054\0.064\ 0.052\ 0.rator cu productiv.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.054 0.0761°.50 < IC < 1.0821 \ 0.13 0.082' 10.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.055 0.068\0.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.la lucrări de cablu 2.terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.072\0.50 < IC < 1.0771 006'1 00651 0151 ore 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.18 10.50 < IC < 0.3381 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.15810.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur. C2 .052 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 .161 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.061\0.114 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.05710.50 < le < 1.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .măsur.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 .75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 .rator cu praductiv.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.29.072 0.0951°081 \0.072 0.0551 1°.0721 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .061 0.13 1°.169\ CANTITĂŢI COD U.1 0.075 0.061 10.2451 ore \ 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.057 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.1891°.071 \0.075\0.06410.05410.114\0.12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.1851°.12 \ ore 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.054 0.061 10.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.057 0.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.09\ 0.22310.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 .1161 216 217 .1011008610.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0.75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.50 < IC < 1.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 .082 1 ore 1°.052\ 0.389.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.16110.terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.153 \ 0.50 < IC < 0.50 < IC < 0.064 0.064 0.075 0.166\0.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.75 înălţimea fâşiei la 1 m .terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.13 0.16610.12 \ \ ore \0.07510.091°°791°.057\ 0.13\ 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .082\ 1 ore 0.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.075\ 0.

.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 .50 < le < 0.la lucrări de cablu 2.00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.073/ 0.la lucrari de cablu 2.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur.75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.5t .50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.063 0.06710.136 0.05110.065 0.09 0.terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 .20810.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 .40610.073/ ·1 ore /0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1..06 /0. .29.75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0.29.maserla lucrări de 1 ore 10.081 0.75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 .5t 0.----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.06710.041/0.75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 . _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar..083 0.M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.254/0.17210.masur.217/ ore / 0.07 0.07 /0.077/0.17510.06/0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.136/0.089/0.50 < le < 1.086 0. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.1041 CANT U.50 < le < 0.087/0.07 0.063 0.50 < le < 0.'183 0.181/0.07 0.099/0.063 0._ .065 0.5t pt.00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.' D3 .065 0.136 0.75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20. 1800mc/h _--.50 < le < 1.50 < le < 0.rotor cu productiv.rotor cu productiv.1931 0:1221 0._--_.041/0.50 < le < 1.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0.108/0.086/0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.062 Iare 10.051 /0.75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m .00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0.50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 .074/0.50 < le < 1.062 0.063 0.062/ / ore 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0. 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 .077 0.07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 . cu productivitate maxima de 1900 melh.06 0._ - _ _---_.0371 1 ore 10.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.136/0.073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.06 0.07/0._ Instalaţie de excavat pe şenile.189 0. 1800mc/h I 0.093 / ore 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .065 0.086/0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.086 0.037/ 0.062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.-[-_ COD .

5-0.incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl .0-2. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 .0-2.Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1.5-0.Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 . pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 . roci tari şi foarte tari.5-4.5-0.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 .99 mc.5-4.0 mc. pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 .5-4. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 .Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0.0-2.5-0.99 mc.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El .5 mc. până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 .5-4.5-4.5 mc. transport. la distante de: Al .5-0.99 mc.99 mc. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 .5 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1.0 mc. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 .TsC35 Excavat.Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari.5 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 .incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5-4. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 .0-2.0-2.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 .99 mc. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa <10 m C21 .5-0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 .5-0.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1.99 mc. roci tari şi foarte tari.5-4.0 mc. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 .99 mc.0 rnc.0-2.5-4. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 . până la 25 kg la distanţa <10 m D31 .0-2.5-4.0-2.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 .99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 . roci tari şi foarte tari.incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0.5-0. pământ În teren 222 223 .99 mc.5-0.5-4.5 mc.5 mc.incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.5-0.99 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 .0-2.incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 .Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0. parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 .0 mc.0-2.incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1.0-2.incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0.5-0.0 mc.Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0.5-4.5-0.5 mc.5 mc.Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1.99 mc.5 mc.incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1. pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 .0 mc. până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 .5-0. roci tari şi foarte tari.0 rnc. roci tari şi foarte tari.incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1.incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0.0 me. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 .5 mc.0 me. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 .lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All . pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl .5-0.5-0.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1.5-4. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 . cu incarcator frontal. roci tari şi foarte tari.incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 . roci tari şi toarte tari.0 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.0-2.Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0.0 mc.99 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.99 mc.5 mc.

5 -0.5-0.5 mc.descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1. pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl .0 mc.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0.descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0.5 mc.5-0.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0.99 mc.5 mc.0 mc.99 mc.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.99 mc.99 mc.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective.3316021 \ \ 1 1 - 11.descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1.descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1.0 mc.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1.6.0-2.I . pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 .I .5 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 .99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.5 mc.0 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 .0-2.0-2.1 ore 1 - 12.descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1.5-4.<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .5-0.descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1.5 mc I ore I . descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 .descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 .I .2812.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.5-4.99 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.0-2.5-2.5 mc.0-2.I .5-0.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.5-0.descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.581 224 225 .5-4.76\5.04\2. pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 . pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 .5 mc.5-4.5-4.0 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 . părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 .0-2.5-4. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.descarcare În depozit cu H32 .99 mc.5-0. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 .descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl .5 mc.I 1 ore 14.0 mc. părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 . pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .0-2.99 mc.M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 .0 mc.0-2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 .descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1.5-0.3. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 .5 mc.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.0-2.5-4.5 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.0 mc.0 mc.9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0.5-4.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-0.28 \ \ 1 pe şenile 1 .descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-4.0-2.0-2.5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 .5 mc.5-4.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1.5-4. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .0 rnc.99 mc.5 mc.

5811.5mc --_.1 .81 12.51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -"._-------- 1 . 1 ~' 8.5 mc s: .741 .6! .' 1Iare 1 ..861 Iare 1 .631 .11.1 .1 .6.0715.M L .12.281 2.9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .! .391 .1 .99mc .Iare 1 .5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 .512.571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2.9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.3.Iare 1 2.1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri .4411 .1.- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.15.211. pe şenile 1 .5 ! ore! 1 .8613.! .1 .1 ore 12.1 1 ore 19. CANTITAŢI .129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.1 .Iare 12.M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2.M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA .9!2.15.9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0.1.64110.1 0.1 .6 .1- 1 ie 1 ! .6.e 11.59!413!4.1 .'".Iare! 2. 2.!2._C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.!445!4.6! .9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.! .1 .2612.99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.1 - 1295227000740511ncarcatorfronta.1 .99mc / Iare 11.-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .-' .5 -0.M U.11.34[1.171 2. CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.99mc pe şenile 1 or.1 -1 . .1 .9 1 .1 . 2.63.44116311.15.951 .! .1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2..1 .6.5 -0.3.4316.9 mc Iare 12. Utilaje U.1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2.-[.1 .5mc 13.5 mc 226 227 .: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U.3212.5 -0.1 .5 -O.63'16.M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .! I I .6.12.3.99mc Iare 1 .!1.1 '.3.6.9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0.1 .67! .39! mc - ----.5 -0.2.0216.081 1 ore 1 .83!6.441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .1 .13!2.9815.! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2.3.891 1 l' ~ ·1 .! .717.1 .5Iare 1 .

CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ .9 mc 1 ore 12.l_U_.. .3916.1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6.67141 -. in gropi de imprumut. D1 .85 de 150 cp ----... II B11 .strat gros> 20 cm teren catg. cu tractor pe senile de 150 CP..G.M-L_.5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 .1 ... 1 1 ore 1 . ... I C11 .M H31 I H32 ---_.1 .- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace..1 ore 12.3312.:::-:T~ ~~~~1 -. .6313031 - 1 _..0312..4511. cu: A 1 .9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0.03 ~ 2 U._L---L-'----I Utilaje ..3.-r.12. 81 .-.1 .1-12.1 .341 .1 29522300035351 Screper de 6.. _----COD ..5 mc COD ______ ...- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2.1 ..5612..lorel-I-I 3. I in condiţiile gospodăririi apelor..strat gros <20 cm teren catg.13.50._ .._--_ ...6611...L..9411. ----_ 1 ore 1 . II D11 ._--_... I A 11 .L.--_ ...~d. se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul.63..6.3.. L-.strat gros> 20 cm teren catg.strat gros <20 cm teren catg. TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.L.strat gros <20 cm teren catg.. 1 DENUMIRERESURSA I --------.1-1 .1 . ".. J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2.412.1 ._. .50.5 -0..L_.1 .6.15...11..strat gros <20 cm teren catg......99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2..5819.. _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:.._A_---. pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2.2513.._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.1 .strat gros> 20 cm teren catg..1-9 mc.1 Ţ-[ CANTITAŢI .99mc 1 ore 1 .731 1 ore 1 .11.. II În condiţiile gospodăririi apelor.312. II in condiţiile gospodaririi apelor.31 12.9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0..6218.::::Ir--:-r.99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2.1 .1 - 1 . inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m.751 2..9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12.: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ ..._J~JGlJ~!1 \~~ ..9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0.1 - I - 1 .9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp .3711.-_.L_...06 1 ore 17. 1 . 1 I COD __ ---1 ... 522300035351 Screper de 6. I În condiţiile gospodaririi apelor._---_..1 ..strat gros> 20 cm teren catg.6..1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 .f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::.151 '. cu descarcare in straturi uniforme. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura..1 . C1 .5211.5 mc 1 ore 1711 .91' 1 1 - . .52 229 228 ..

in: A 1 .._.M D111 E11E111 F1 IF11 ----_. C1 . pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn.. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor.96 230 231 - - .7 -15.7 15.gropi de imprumut decopertate În teren catg. 2 811 . TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg.84 29522300035421 _.3811. Iare 11. III e11 ._.executare lucrări de la ari.----1 A1 29522300035421 Screper de 10.M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -. TsC23 si TsC37.- 1 ore 11. 1\ În condiţiile gospodăririi apelor. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg.21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U.7810. II În condiţiile gospodăririi apelor. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.7611.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura. E1 -Ia canale În teren catg.spor la ari. TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor. Screper de 10.2911. III În condiţiile qospodarini apelor.la canale În teren catg. III F11 -Ia canale În teren catg. in: A1 . II 811 .7-15. e1 .---_CAN. 1 A 11 .executare lucări de la ari.-_. D 1 .7711.3 mc tip Terex . inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m.3811.7 -15.. I În condiţiile gospodaririi apelor. 81 . II E11 -Ia canale În teren catg.-T_1 --. TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor.3 mc tip Terex 1 ore 10.3 mc tip Terex .teren catg.5911. F1 -Ia canale in teren catg. pentru transportul pamantului..TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX..-. Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art. 81 . ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U._--_ .gropi de Împrumut decopertate În teren catg.7410. 3 C11 . COD _[ _ _----_. I D11 -Ia canale În teren catg.5411. III În condiţiile gospodăririi apelor. I A 11 .1311.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. I În cpndiţiile gospodăririi apelor. cu lada de 10.._---_ .gropi de Împrumut decopertate În teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.5411.71 11.2952230003~crepe~J 0.spor la ari. la autoscrepere tip TEREX.6910.3 mc...---TI_TA-.executare lucrări de la ari.

IV Dl1 .4 I 0.4 1 0.5 m A2 .04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U. adâncime 3. adâncime 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg.7610. Fl1 .::-r:=-::-rl Bl1~. IV El .lucrari de linii.4 1 0.06 3.4 I 0.92 2. adâncime 2.16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt. actionat electric.in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg. 4. IV 28112363098481 Confectii met pt. III Cl1 .06 3. adâncime 4 m Bl . stilpi 1 ore 10.statii electrice Manoperă I kg I 0. Hl1 .4 I 0.08\ 0.84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt. adâncime 3.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. 4.in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg. Confectii met pt. 4.76 2.16 3.16 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg. El1 .23 2.08 308 TOTAL ore 2.76 ore 2 2 2.4 I 0.in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg. 2-3.În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.65 IV li 'II 232 233 .7610.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg. 2-3. adâncime 4 m A31 .15 2.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.lucrari de linii.08\ 0.08 2.in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.08 2.08 ore 1.7710. 2-3.081 0.5 m B2 .~-I 1 kg 1 0.23 2. cu instalatie de torat pe tren de lucru. adâncime 3. III Dl . G11 . adâncime 3. stilpi Iare 10. 2-3.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.15 2.84 3.0-3.08\ 0.in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg.6210.5 m A 11 . 4.16 2.08\ 0.92 1.08 \ 0.4 1 0. 4.~.481 0.4 1 0.5 m Bll .5 m B21 .in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3.4 I 0.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. in: Al .4 I 0.081 0.81 10. I A 11 .4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. adâncime 2.9610.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. adâncime 2.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor. I Bl .98 2.5 m 83 .statii electrice Manoperă = }~'S'-U.08 \ ore 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg.08 \ 0. adâncime 4 m 831 .4 ore \ 0.J~1 I~L~.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg. 2-3.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. 2-3. 4.98 3.08\ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg. II Cl .in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg. II Bl1 . II Gl .08\ 0.9 mc.5 m A3 .5710.5 m A21 .8311. I Fl . pentru: Al .M I CANTITAŢI -r-=-r.6 10. adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie . III Hl .

IV 011 .pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg..1 A11 . III 01 .65 CANTITĂŢI U. IV J11 .0-4.pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 .. CANTITĂŢI U.pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3. II 11.9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .6210.521 0.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.391 0.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.8310.M COD r DE _.Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. 1 ore 10.48 III II!I 234 235 . III 111.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg. I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4. IV E1 . actionat electric. I G11 . III C11 .331 0.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg.2810.841 0.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.9 mc 1 ore 10.96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~..9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10.341 0.41 10.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg..671 0. G1 . in: c11c11 A1 .pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg.roci stâncoase cu descărcare in deozi!.441 0.! 1 ore 10.551 0.9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ .67 CANTITĂŢI U.9 mc. II H11 . I H1 . III J1 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.461 0. Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. IV K1 . II C1 .521 0.0-4.381 0.7710.-[:~f~~~~.591 0.491 0.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg. I 81 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg._---_.pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ .M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 . II 811 .

M 1. . la baraje etc. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură.471 0.··COD~0 29522600035131 de 4. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 .371 0. În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4. În vederea compactării fiecărui strat. 2. 2. printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.0-4.1. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit.3. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi.921 0.1.1. 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.69 CANT U.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.9 mc 1 ore 10.541 0.2. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2.321 0.executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare.0-4.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10.561 0.2. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri.F.5. 1. compactarea umpluturilor.1. În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate.9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U. 2. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme.1.51 0. iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor.1.0-4.1. În vederea compactării fiecărui strat.591 0.9 mc I J1 I J11 I ore 10. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele. la diguri.481 0. 2.1. la infrastructura căilor ferate şi rutiere.451 0.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje .611. după cum se arată În articolele respective..1 1..4.

.50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului. pentru care se aplică norme Ts D 17. 2. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol. volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare. adoptându-se un consum mediu de 0.10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual. 2. nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie.2.1. li se va aplica un spor de 15%. pentru completarea gradului de umiditate necesar. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv. . La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. Determinarea caracteristici lor de compactare. terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: .ST AS 9850-89 Terasamente. 3.5.1.3. În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii.STAS 1913/13-82 Teren de fundare.8.2. Încercarea Proctor . 4.1.1.3. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0. 4. 3. 4.1. Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: . 2. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. astuparea unor eventuale gropi. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor. 4.2. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale.1.90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime. consumurilor specifice din normele respective. 3. dirijarea utilajului de compactat etc.7.1.1. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată.2. iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub.6.condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie.ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate.10.1. ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D. de la generalităţi capitolul Ts C.80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14.1. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire . manoperă şi ore utilaj.4.Ts D 20 şi 24 . 238 239 . Pentru compactarea cu mijloace mecanice.9. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere .6.2. 3. 4. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare. 3. Determinarea gradului de compactare. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. tăieri de praguri. 2.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit). prin Îndepărtarea corpurilor străine. Metoda compactărilor succesive 3. 2.

teren catg.. 1 ore 10. B1 -15-20 cm.1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat.8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 .1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0. 241 240 1 1. de 10-30 cm grosime.21-30 cm.3110.31-50 cm C11 . --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~.15-20 cm.21-3O-cm. teren catg. III sau IV F11 . inclusiv sfaramarea bulgarilor. teren catg. III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 .. teren catg. teren catg ".----1 ~_-.51-100 cm.18 Oj1 0. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 .111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 .1810. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm. pamantul provenind din: A 1 . C1 . B1 . I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.l sau II E11 . I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 .51-100 cm. printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi.51-100 cm D11 . teren catg.-. III sau IV 011 . teren catg. I sau II G11 .57 ore 0. teren catq. teren catg. I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 .TsD01 .31-50 cm. D1 .Mr---.21-30 cm.51-100 cm.21-30 cm B11 . III sau IV B11 .?~1 0. teren catg. teren catg. Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat.80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U.51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor." . J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U.31-50 cm.. teren catg.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor._~ ~ Utilaje U.1 sau II A 11 .31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor. Imprastierea cu lopata a pamantului afanat. I I 1.teren B 1 -teren C 1 .31-50 cm.80 ?p ~~~3.teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I .__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t .1I1 sau IV H11 . teren catg.21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor.43 0.21-30 cm. III sau IV În condiţiile qospocănru apelor.. el .M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61.15-20 cm. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP. teren catg.51-100 cm. TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV.4310.31-50 cm. I sau II C11 . teren catg.-----.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat. teren catg. in straturi uniforme.

CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0.5810.1521 0.7510.37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.~ 10.1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.20 cm grosime pământ necoeziv .baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat.143/ 0. prin 4-6 reprize. _ COD DENUMIRE RESURSA Utila.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: .Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat.39/".43 .pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81.M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp .i!1 U. inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte.. R Materiale _ U.91 ~ I .67 ore 0. la umiditatea optimă de compactare. la umiditatea optima de compactare.1 / 0.74/0.~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE .75/0.74 0.1 9310060019900 1 ore /0..1~0 cp / ore 1O~1?41 0. / A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8.pământ necoeziv B1 ..000 0. R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) .lucrari drumuriterasam._--~ J 0. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%._ . Se masoara la metru cub după compactare.82 /8.311 0. I.67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -.67/0. Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare. Manoperă 1 m3/ 0.. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. .87/0.242 243 I . umpluturi/e executandu-se din: Al . Cuprinde: .87 0.M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime. avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv . prin 3-4 reprize.-.27 necalificat TOTAL / ore /0.82 l' 8.Se foloseşte la compactare cu locuri înguste.. .82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) . .79/ 0.32/ 0.75 0. Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"".1 1 0.1 / 0.82 8.65/0.~_.M r- I CANTITATI I l' . Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste.10 cm grosime pământ coeziv .

92-94% A 11 . compact. 97-98% C11 . compact.07 5. Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0. 100% H11 . 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 . pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.95 2.TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime.516 244 245 '\.pământ necoeziv grad. compact.pământ coeziv grad.6 It. la umiditatea optimă de compactare. -.pământ necoeziv grad. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare. 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 . --r-- ---_ .07 I ore 5. compact.pământ coeziv grad. umpluturile executandu-se din pamant necoeziv.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8. 92-94% E11 .s11Ic.7If.-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U.M f--.4/ TOTAL Utilaje ore 4. compactat cu: placa vibratoare " A1. 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 ._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5. compact.. ------.702110.pământ coeziv grad.104110. compact.pământ necoeziv grad.. 100% 011 .95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\. 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 .07 I 5.motor ardere inl.pământ coeziv grad.07 5.pământ coeziv grad._-------. compact.= O. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 . 95-96% 811 . de 1.pământ necoeziv grad.07 5. umpluturile executandu-se cu: A1 .-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4. compact.= 1.pământ necoeziv grad. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 . compact. 95-96% F11 . compact.< 10 CP 3. .001/9.motor ardere in\.!.pământ coeziv grad.263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.61. compact.07 I 5... 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 .Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat. compact.< 10 CP vibr~loare.07 5.pământ necoeziv grad.4 2. 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare. compact.07 5.pământ necoeziv grad. pentru realizarea gradului de compactare prescris.pământ coeziv grad. compact.placă vibratoare 81 Cuprinde: .greut.pământ necoeziv grad.7t.pământ coeziv grad. compact.46619.. .07 I 5. compact. .M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ .-. 97-98% G11 .

_--_-.0213.3213.313.47 U.02 3.pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U.-. ~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare..[ ~ r~~~MIRE::R:.97 4.0213.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 .319 .97 4.741 4.97 /4.97 4. __ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13.97 4. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5.97 4._-- / ore /10.1_1 011 J [E11 E1 4.r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------. LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·.505/4.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-.97 TOTAL ore 4.97/ 4. la umiditate optima de compactare.97 5.97 / 4.07 5. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.937110.~.1- 1 ore 13.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.97 / 4.-.--~--.pământ necoeziv A 11 .02 3.878112.07 5. umpluturile executandu-se cu: A 1 .97/ 4.626/5. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.07 TOTAL ore 5.07 1 4.82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4.47 TOTAL ore 3.07 5.1-16t.07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_.47 3. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare.M tciiJ_.-----.Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat. I _ " 1 __ 1_.pământ coeziv B11 .97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT.97 4.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 .4713.

72 0. Se masoara la 10.0. Se masoara la J_D.25 3. in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare. metri cubi În umplutura dupa compactare.0.9 TOTAL ore Manoperă 9310.116 tf(tavalug) ~9525o.60. exclusiv uda rea fiecarui strat in parte..M Al .prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U. În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t.-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare.3 V pentru 6 treceri suprapusa.31Compactor static tractat fara tractor de 10.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare..cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .36\3. a umpluturilor.%.o.0. .5-5 t.40.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo.Al pentru volume echivalente: . umpluturile executandu-se: '" Al .0.0. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10.9 2.0.8641 248 249 .cu pămănt coeziv A 11 . exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 . dupa compactare.721 0.prin 8 treceri B 11 .o. unde Veste volumul umpluturii de compactare. in straturi succesive de 20-30 cm grosime. a umpluturilor din pamant coeziv.prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 .1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240.0. 0 ! - I 0. COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10..cubi umplutura dupa compactare.72 2.966\3.0. cp _ •• _.o.9 / 2. 990.O-1Illilli..2513. pentru realizarea gradului de compactare de 95-10.0.0.prin 2 treceri A 11 .864 J?!~J9~1~..2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat..1 Compactor static tractat fara tractor de 2.0. 1 ore /3.74 / All --Mlanoperă 9310.compactarea prin 10. cu tractor pe senile de 65-80 CP.9 Utilaje 2952240.40.1990..74 TOTAL ore 3.0.36E.TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.560.0. din corpul barajelor si dig uri lor.84\ 0.60. ~p cu r~mor~_ .0.51f(tavalug) 295250..56~/ Tractor pe şenile 150.0. _:_.0.0.72 1 2. 1 ore \ 0.0.-l~~~13..5.7 Tractor pe şenile 80. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: .

63 \ 2.71-1 . cu echipament de macara de sub 10 t.cu tractor.1-6 t. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 .01 ore 1. pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%..42 ore 2..07 \ 2.a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2._---. prin 6 treceri suprapuse.42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2.M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J.Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare..63 1.25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1.-_ .07 2.....20 m grosime dupa compactare. la umidilatea optimă de compactare. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare..._--~--0.9 1._---_ . exclusiv udarea fiecarui strat. .22 \ 2._ .. cu picior de oaie..---...52 \ 2. U. •• _ J _ -. .8 \ 3.~.. _---------------------Manoperă ~j~11J.-.29 \ 2.9 \ 1.---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1. r------._----_ .18 1.95 251 250 . exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize.357 18 1. tractat.38 2. pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%.52 2.Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!.38 \ 2.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA . neted. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare.. CANT DENU MIRE RESURSA •.. _ •• _ __ o U.. de 81-150 CP A11 . in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare. de 3._-_. prin lovituri din cadere de la 1._----_ .50-2 rn..7 11.7 1. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile.01 1.63 \ 1..cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: ._-_.M--------.~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1. COD ____ o..09 --_.95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1.

25mc 1 ore 1 2. cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată. prevazuta cu dispozitiv de stropire.M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.5811.M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. Se măsoară la metru cub de apă. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa. . Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0. precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor. .---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U._ il Ts014A ----J-----------.. prevazut sub prisma de balastare c.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: . CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11. pentru completarea umiditatii necesare compactarii.411. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare.52 TOTAL ore 1.71-1 .La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare. 252 253 . pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice.8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0.f.La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare.

1 1 m3 1 1.2 1 1.25 0.22 0.2 7129020012800! ore /0.f.greul._- I are /0.18]0.pământ coeziv Cuprinde: .18 1.7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .18/ / ore 1. .transportul cu lopata şi imprăştierea .25!1. compaetat cu: A 1 .18 1. manuală.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1. Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare. .pământ necoeziv B1 .transportulculopata şi impraştierea manuală.7 tf.08! ! ore 0.< 10 CP tf.A11 I I 81 1 0._--~--. rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0..04 1.0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l.08 0.' U. 254 255 .M A1 CANTITAŢI COD 811 I .18 1.1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1.26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare.26 1.udarea manuală cu stropitoarea: .1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.! ore 0. Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm..18/ 1.0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru.udarea manuală cu stropitoarea.=·O.1 11.098/0. TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru..= ardere int.placavibratoare de 0.motor . ari drumuri-terasam. prevazut sub prisma de balastare c. -..04 1.___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare. Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare.04 1.< 10 CP " 0.08 0.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare. Se masoara la metru cub de strat dupa compactare.1127! .50 m.aruncarea pământului cu lopata lângă taluz.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare.26 1. pe o grosime medie de 0.098! 0. _.7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811.04 ore 1.1127/-/ ore / - 0.motor ore ! 0.-. . ---[----COD . __ .balastul adusin grămezi la punctul de lucru.22 0.26 1. Manopera 1.05 0.08! ! 0.18 TOTAL ore 1.18 1.greut.25!1. .22 1.m3 / 0.05 0. inclusiv uda rea.lucrari drumuri-terasam.7 ardere int._-~--.1 1 0.25 0.0575 ! ---_. 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0.2 0. simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului..1 0.-. cu: A 1 . executate manual..împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime. Umpluturi compactate la profilul taluzului._DENUMIRE RESURSA Materiale ._.-.1 ! 0.0-7._.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat.1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. Se măsoară la metru cub de strat după compacta re.lucr.2 1 1. . .

aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm. Manoperă I 0. udarea şi burarea fiecarui strat. la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune. COD .1/ 0.teren foarte tare Cuprinde: . Ts018 Umplutura compactata in santuri.1 / 0.97 1..1 / 0.. . Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ. TOTAL ore 2 __ . DENUMIRERESURSA --. Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată.66 / ore / 2 /1.lucrari drumuriterasam._-- 1 ore 11.1 71370100115001 Electrician .76 0..1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.97/1. cu mai pănă la 5 t inclusiv.24/1. Cl . cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!.teren tare. 256 257 .66 Al ._---..realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m.1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0. COD LI ~~~.teren foarte tare Cuprinde: . D1 .76/0._-----_.24 1.71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii. Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_.71 ----TOTAL ore 1.teren uşor.lucran drumuri-terasam. executata cu pamant provenit din: Al .54 Cuprinde: .teren uşor sau mijlociu B1 .1 / 0.61 2.. cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt. Manoperă I 0.62 3.6213.teren mijlociu. pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune._----Materiale }M&Jli.--- -._--------------------1.aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm.61 /2. / m3/0. ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0. 81 .lucrari drumuri-terasam.teren tare C1 ._--_ _------_.1 Umplutura de pamant compactata.udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura.54 ore 0.1 / 0.. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t. .-.

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

42 3. .teren 01 . CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ .teren catg.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg.teren C 1 .69 U.06 10..69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor._---- ----- TOTAL ore 3. . III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata . cu: A1 .93 7. I B1 .teren catg: II C1 .97 .M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1. _---_. 264 265 . I şi II 81 . prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 .baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal.COD --_. ! . 17. in: A1 .01 24. COD DENUMIRE RESU Manoperă .buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg.09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente.teren Cuprinde: . -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3.'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare..teren catg.săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor . TOTAL TsE05 U.M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61.teren B1 ._-_ 9310060019900/ ':=I.. COD l' I DENUMIRE RESURSA .M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9.27 10. I şi II 01 .80 cp ~25 I ore I . ---- ~.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg.93/7.27/10. III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală. prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat.42/3.

care. Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M. 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe. ~ ~ .'OIlH"'c. 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19.iziţiile Iwhlil"'IlCntru .rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc. Se masoara la 100 metri pătraţi. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii. preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&.0). de pe. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat.crf.312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. ~ .Se aplica la majorarea platformei Înguste.1 Consultanţă. mouopost sali în reţea._----_. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor. in: A1 .5".PENTIUM 200 MHz.P'I'l . apliCiliia pcnnitl. Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s. Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.03 ore 903 9. 64 Mb RAM şi Monitor I SOI).. Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului. o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid. sonal. preţurile vor ti I Î ~ ~ .~der 0. Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic. cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii.. urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii..ten!a tehnicii la sediul beneficinrului. CIl-ROM. Organizare şi Cibernetică În Constructii . care este realizată în coneord.- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi.03 1 ore 1 1._-- --_..' r vicii.pământ necoeziv 81 .4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea.. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize. programarea. -I COD DENUMIRE RESURSA ~-.COD -J----."'~ Urgl'II\ă 111'.t~~§§§if§§.(~ şi " 1 I .M--CANT - 1 .rA 2000.SlJtil..1891 0. Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O. bazele de date gestionate cu SQL Server 7. I 1.:..rJ .lt~i ttli(:îal sit edit... răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati. ~ I li§ !!§ ~ .pământ coeziv Cuprinde: . inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982.lh' a1Jilit. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ .compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!.COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl. indiferent de sursa de finanţare. instnurca şi ilsi. dotare into: matică etc). precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia.0319. imprimantă M/A3 (recomandăm.. Sistemul D.:iali1f.0 sali Windows 2000. ~Î 1\'11 . aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h. Societatea noastră asigură prin contract instalarea.. fără TV II._ .('zf.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus.~t~ n. rapoarte de lip utilitar. În urmn cnntructelor 114.'Il\ nt('~h' IIUrItlL'. de 10-12 t. în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii..~S~~~~ U.~~~~~'l&. permite programarea. "DD 3.d. 32 Mb RAM. Windows 98.~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6. ---U. PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz.CJ. ~ci (tift1l. conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice.. de obiecte..M ~ CANTITAŢI _ .60/2(101 pl'idUlI :.udarea manuală a pamântului .t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 . I'roiedn re şi lucrăr]. Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n .:llil."ţil eu prewderilc Uniunii Europene.•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii...:I'A 200ll I.2 1 1. 11DD-IOB.lucrari drumuri-terasam..j I. pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!.\~~ipoată crea norme proprii. .'t. pentru utilizatori cu Windows 95.! ca utilizatorii s. Sistemul DEI.. urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj..nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate ..' cnre le-u avut cu i\:IClnd. care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi. Windows NT 4.

prin acest nou sistem informatic LEXCON. completări.legi.t(l\. .1 r.'iAJ. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege. 0.v"~~1 F\'lIiE'I 11·. SISTEMUl.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME. Ordonanţă.\.OR DE AcnVITATE ARMONl1. gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: .[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE.li'1.('UIAIlE. titlu. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.I])\S lU \1. '\!'!Ul1IAUg. 1)ATt PROlflTIRM.\llli. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE.\.I.\.lli-lIL ('OMI iNIT"R.t: structura actului normativ -. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL.(a.ONSTIUlqlll. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.AllJ!. sunt cupnnsc.1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR.ĂR. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ.Ull. Normativ şi Ordin ministerial.re: număr. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~.~lll ~ll1ĂNCIm. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~.G.~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial. Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări.. Printr-o procedură prietenoasă. co~ct).ORIZAllM (. de •• semene... se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1.T. au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj.!'If.EXI'RtlPlllEllM 1'1'.P. . 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu.\V\. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H. standarde şi alte norme şi normative în vigoare.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ.\ I'IAN\. se păstrează toate actele nounative şi după abrogare. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora . Hotărâre de Guvern.A AQl. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ. IWIZAltl(. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! .\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl. . Sl{.Ok ~11U.. ordonanţe.L.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l . _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării.OR EIAUOJMUF. hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc..l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA..NTlll: CAClJ\ 01' li. Normă metodologică. CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC.i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu.~TE PUIlLld. _ Clarifieare pe conţlnu.MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial.L.

eventual.A Consumuri specifice de manoperă .IZ Consumuri specifice de manoperă .mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i. Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă .Izolaţii . . UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru. ACCESS97. În orice moment.lp. documentul se poate considera finalizat şi poate fi.sosărie si rabit . are ca scop urmărirea .norme de timp .norme de timp .COlII Aplicaţia informatică CORES. un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află.Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini . fax etc. Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile.norme de timp . În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina.Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă . oferind aceste informa~1 superiorilor săi.IR Consumurl specifice de manoperă . În mediu de programare .norme de timp . realizată de COCC. În regim multi-utilizator.norme de timp . care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente. având asociate drepturi specifice asupra bazei de date.norme de timp . pe cale ierarhică.norme de timp .PR Consumuri specifice de manoperă . proces verbal.Te Consum uri specifice de manoperă . Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR . trimis spre exteriorul institupei. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. la rândul lor. Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT. Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. Un document este un act (cerere.Tencuieli .le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice .C Consum uri specifice de manoperă . termene şi rezolupi.norme de timp .structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii .Cofraje . COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD .) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane).norme de timp . impunându-Ie sarcini.Armături .Instalaţii de încălzire .Pardoseli .Betoane . subordonaţilor. Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date..B Consumuri specifice de manoperă . Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj. ordin..2 volume Salarizare O echipă de succes. Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator.

. nr. I.: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 .i.B.Produse informatice şi de consulting: .!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~.c ur • flETA 2000 . '_. distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ .gestiunea documentaţiei . ." MLPAT. • DEIL TA 2000 .Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil . 1IN/03.N.EXCON .04.reţuri la p . 13INlr)8=03.sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii. ~ . instalaţii şi reparaţii.Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r.. economice do.. . 'Jr.·ţ99 .. revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze.Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-.Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi . lucrărilor de construcţii programarea.:~' ber ef • .Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj ..S. ediţia 1981.1992 şi ordin MLPÂ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful