:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

.::~ . a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare."'It. I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc).'-""'-~". . În vederea elaborării unei codificări unitare.11.Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz.{.O.. " '... să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material..""~."...._....~O... utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor.. 7.----" .2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •.. meser!i.. 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz .. codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare. .h:lltlOJ' . sub nici 1) forma.''1''''1.."."_..i-.tJ. . [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare. Prin prezenta vă facem cunoscut că..--_. rHR)'#'.. "-"" . nr.t ""'1"".:' ~- ing.•..• """.. c) din Ordinul MFP-MLPTL nr. ţ/rjN...~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:._ .. I l' 1 . Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs. .scria /981 si nici nu limiteaza. . cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse._. privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale._. ~t.1 La adresa Dvs.Către. MLPAT .'::. ~ ~ ~auC41 •.!J/~rJ7/<lr. Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare.Direcţia Coordonare. şedinţele de ~rector.TO ~ ~... . ...•.A.C. ••• ... este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi. din ramură. ~ ~\ ..I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:.C." ••••. meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA.-:::..._. iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură. insa....aI'e<.••••. în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF. "'004' •• .1 !it...~. ". urmărire a preţurilor etc. ~ '''. . w· •• .(11 S.'.' ) .\ illve!>titiiloT publice Nr. ca modul de formularc al punctului C. priorÎIÎ'l. Cu stima..' . •• . 4. C. fIA/"'" _.l<iUJlRI6. posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\.C.J~"~~~II"\'. Precizam..'I. cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama.J :-~.. _. ••••• ". 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT . . Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă. Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si. elaborate începând cu anul 1998. ./ "f7) ~~'''~'''l'\O~''."~~"l'l )cr~ DCCSRT =. O.•• li ""Of"b.~:-:::.'· .5.:. S..Direcţia Coordonare. ) ~".. . .__ r ..

!:':t~~·~~~je.~?~. iunie 2001.1-11. PandllrllQr nr.Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI. e. . Ş!lC. numai indicatoarel". __ r~._.1i.furS.!.~e~~ i~~~:~jiţ. 4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll. alei. terenuri de joc pentru copii. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri.r.i(O'1{ lng. să adăugaţi rexiului "R~. (?M fimd 2620769 COllt2S11.e 10 Cu stimă) /.c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin .I/ROl.Ia pct.lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.. plantări şi transplantări..l:1l'Hl •.\TERlJL FINANŢEUlR PU8l.terul orientativ al acestor indicatoare.. 94. 7 aliniatul " C" Sl' prec.chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~. BII~II~ti Nr.Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi ..~.'1. RCJ40Il654811?9Z .~.~ ::':::~ ~~~~~ .IIDi.PiCillC'=I.. Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr..tate şi avjzat.i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei.. Nivelări..OR l. ReR ..unuc.j44.~.16gS. : IJIRE(. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ. terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări.-- .(. Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă.:114 din (.j 7 .~!. C.~ 1. din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999. OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL. finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director.~~. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.~ ~ ':<".aCI ~ SM. PE VOLUME Tel. ..un proces d~ revizuire ...~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş. Această rruerpretare este În contradicţie .~.

fără sprijiniri. Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. executată cu taluz inclinat. În drenuri cu lăţime de peste 1 m. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate.având peste 1 m lăţime.00 m sau peste 1. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. in gropi de imprumut. executată cu sprijlntri. având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime. peste 1 m lăţime. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. cu macara Pionier. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. executată cu sprijiniri. pământul fiind evacuat cu macara Pionier. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu evacuarea pământului. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. cu evacuare manuală. in canale deschise. În spaţii limitate. executată cu taluz Înclinat. În spaţii limitate. . in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 . . fără sprijiniri.. executată fără sprijiniri. având sub 1 m lăţime. până la 6 m adâncime. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. În drenuri cu Iătime de peste 1 m.50 m adâncime. de la 2 m la 6 m adâncime. cu evacuarea pământului. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. executată fără sprijiniri.00 m Iătime.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. având sub 1. executare cu sprijiniri.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime. cu evacuare manuală. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări. cu evacuare rnanuală.

de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata]. TsB02. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 .Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. prin metoda I IIhuHlolor forate.6 rn. TsB03. de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături. executată cu sprijiniri. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ.o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ. cu ajutorul explozivului. de până la 14 m adâncime.50 . de până la 6.t.U.50 . executată În straturi cu grosime de 1-2 m. prin metoda găurilor de mină forate manual.tOg 106 107 10 I .80 m. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic . de până la 4 m.80 m. având lăţimea sau diametrul cercului de1. cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ. având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1. cu restricţie dtl oxploziv. de până la 16 m adâncime. executate cu unelte de mână. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat. la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului . cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. În urma excavării mecanice. executată În cheson deschis. executată cu sprijiniri. cu ajutorul explozivilor. În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături.6 m. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. În tranşee de până la 4 m adâncime. pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB .J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'. În spaţii limitate. de până la 6. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. În teren cu infiltra ţii puternice de apă' .I. de până la 6. fără ajutorul explozivilor. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi.00 m adâncime. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. cu ajutorul explozivilor. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1. prin metoda mlnlmelor forate. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. de până la 4 m ~dâncime. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. având lăţimea sau diametrul cercului de1. executată cu sprijiniri. cu ajutorul explozivilor. executată cu sprijiniri. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. În spaţii limitate. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ. pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc.00 m adâncime. cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis. TsB04 şi TsB05.1. În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. cu ajutorul explozivului. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. Săpătură manuală de pământ. de până la 7 m IHlflnolme de abata]. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale. cu ajutorul explozivilor.00 m adâncime.

de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime.39 m3.5-2. cu ajutorul explozivilor. executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic. În gropi de fundatii şi lucrări similare . cu ajutorul explozivilor. În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ".OO?. cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală. cu evacuare manuala. prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate.71~1 . de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111. de până la 1.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une.I . cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală.5-08 m3. de până la 15 m adâncime de abataj. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare .O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III . cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0.25 m3.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv.0'1 I.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 . În cheson Închis. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice.ncime.9 m3. de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime. În cheson Închis. cu ajutorul explozivilor. cu evacuare manuală. acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi. de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ. la rigole cu secţiunea triunghiulară.' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). cu ajutorul explozivului. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e .ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate. În gropi de fundatii şi lucrări similare . de 218 m adâncime.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi.21-0. prin met~da' gaUrilor de mină forate manual. TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate. prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi. În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. de peste 15 m adăncime de abataj.50 m adâncime.40-0. cu restricţia de exploziv. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. În cheson Închis. prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică. În cheson Închis. pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. de până la 2 m adan~l~e. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic. cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0. I III . În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime. având adâncimea de până la 0. de până la 2 m adan~l~e. cu ajutorul explozivilor. cu ajutorul explozivilor. cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri.1 1 Săpătură În stîncă." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 .lte de mină (fără exploziv). Săpătură În stâncă În spaţii limitate. de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.OU -Ţ. de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic. cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2.70 m3. prin metoda coloanelor forate. Săp~tu.1. cu exploatare pirotehnică.

cu productivitate maximă de 1900 m3/h. Săpătură mecanică sub nivelul apei. inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte. TsC26 pentru împingerea pământului. având lada de 8-10 rn". pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP. inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.8 m . pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus. executate cu excavator cu mai multe cupe. TsC23 şi TsC37. pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW). cu tractor pe şenile de 65 CP.tn gropi de împrumut. cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0.81-1. cu echipament de draglină -. executată cu.75-3 m3. cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. executate sub protecţia noroiului bentonitic. Săpătură mecanică În taluzurile debleelor. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri.0.8 m. 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. . la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6. necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu excavator pe şenile de 0. pentru transportul pământului. cu productivitate maximă de 1800 m3/h. cu lada de 10. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0.:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi. Săpătură În fundaţii. executată cu instalaţiile CALWELD. cu .motor de ardere internă şi comandă prin cabluri.5-0. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. TsC18. În teren cu umniditate de sub 26% Excavat. În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. transportul pământului.!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 . TsC21 . transport cu încărcător frontal. peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:. pentru. inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y . executate cu excavator cu mai multe cupe.3 m . TsC24 şi TsC25. cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor. cu echipament greifer de 0. în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. sub protecţia noroiului bentonitic.ll4 Î Il!.81-1.2 m3.5-0.5-0. inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură. cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor.'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP. executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP.6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP. cu excavator pe 3 şenile de 0. cu productivitate maximă de 1600 m%.7-15. TsC19. inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art. cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei.2 3 m . cu tractor pe şenile de 150 CP . pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor. de la faţa taluzului. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou. TsC20. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m.m3 .40 m. cu echipament greifer de 0.7-1 . inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I . cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport.1-9 m3. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP. cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX .

1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI. acţionat electric . cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri.0-3. pentru liniile electrice c.50..9 m3.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2. de 3.4.. " . inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10. tractat. prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t.9 m3..f. 7 prevăz~t cu prisma de balastare c.1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ]. de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II. . UlII !. acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4.-. . I prevăzut cu prisma de balastare c.20 m grosime după compactarea.0-. pentru completarea umidităţii necesare compactării.' I. CAPITOLUL TsD -. cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile. pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată. Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast.DW .f.1-6 t. la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1.rll. aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile.1I~ . a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t. precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j. cu picior de oaie. executate manual.f. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W . . de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă.o TsC40 TsC41 1 2 233 235 . simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri.5-5 t. cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 . cu tractor pe şenile de 65-80 CP. Umpluturi compactate la profilul taluzului. pe o grosime medie de 0.U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat. la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii. cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea. a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. neted. În straturi uniforme.~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 . prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm.

lucrări de consolidări de terasamente.P. 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. . galerii etc. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: . tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice. alei.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1. .. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare. de tufişuri şi rădăcinile lor.1. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly.G. 1. 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII .ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE. de asemenea. Acest indicator cuprinde. plantări şi transportări.L. Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj.). tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H. • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor .l. lucrări.materialele. constând din curăţirea terenului de iarbă. uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare.1. exclusiv subteran (tunele. terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală. În zonele de lucru respective. Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ.2. incărcări de materiale executate cu Încărcătoare. lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie.MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I. forţe de muncă şi ore utilaj. . 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni . Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) . La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1. 1.2.T.3. de amenajarea peluzelor.

trepte de retribui re. nu sunt cuprinşi în normele de deviz. 4. 1'".Lucrări de îmbunătătiri funciare.1. defalcate pe meserii. urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective.Lucrări de cale ferată. principalelor utilaje sau IIth. IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II.1I~\1 o lucrare. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că. 4. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: .lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf.1. 4. Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 . pentru: 4. adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj".4. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 . Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor. fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud. Infrastructura căii.1. Determinarea mcterlsticilor de compactare. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 . clasificarea şi identificarea 4.. la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare.1.Lucrări de drumuri. normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare). Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor.Terenuri de fundare. Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente.2. "1111111 dnta elaborării indicatorului.1. Încadrarea lucrărilor pe meserii. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare. pentru alimentare.- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2. Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 . pornire.Terenuri de fundare. Terasamente. schimbări de 11\11. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl.1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru. Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 . atât executarea lucrărilor propriul"" .Terasamente. euro se aplică multiplicativ la norma de bază. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 . Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru.ore şi fracţiuni totale.3 aliniatele precedente.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc.1. . se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare.ore şi fracţiuni centezimale.Lucrări de drumuri şi căi ferate. Profituri transversale tip .3. UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz.STAS 7582-91 . Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 . oprire. 11.:. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 . Materiale 3.1.Lucrări de cale ferată. categorii tarifare de calificare şi. 3. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111.Terenuri de fundare. Forţa de muncă 4. Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 . fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare. planificare sau alte scopu organizatorice.2. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective. I'orasamente. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei. conducere şi urmărire operativă a producţiei. care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere. 4. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi. normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje.2. 4.3.

o . precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte._ ... <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=.• 0..• .!::! Oale ~U:::l U .ro ca 'ro ~ro '00 'ro E ....~ :g <Il' :::l'C:..o -.Terenuri de fundare.1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro .ro •. .o 'N ro <Il -o (J'J U §'u .-....o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N .Terenuri de fundare.~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'. ~ ~ ci <Il <Il o ... "0 0.2 . •... ::J :«"0 I'~~~ g...P C1l:::l0l gJ-g~.:: Q).) ~ :::l ro C ro Q).~ 'C N o. STAS 1913/15-75 .9 o o.1' o a:> o r-. E "O lS"O CII"O .._ N /ho ••• CJ ::: o .•.~...=: ro CII .... i&.- ro. .=: o E~ oC/)oo NI'~o. 23 ('1) -..ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) .o E "O . 22 li.1' 1L{)lco 1. 1"- .$ 0.ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •.~'[ (3 ~ •. Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 .e ee.{g al ro a...n' L{) ~ro I~ o o r-..ro J!l.- . =Q) •. o o .?6~ ( < . ss Q) '* C :N~ l )~ 'u .~ o O.•. al C') > . - ...9OI....ţ! ~ ('1)rn (J'J 0.:::J Q) "':::l :::l o..-- N ..•..- N co ~ o co N ... E ~ .2 'u E :::l E :-Q •.<Il..1913/3-76 . o o N .Terenuri de fundare.- ro" ro ••.ro -.('O "O 'Ci... co N cf ~ o N ('1) N . .•. ro E g'o ••• CJ DlCl) ....- .ro It). Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87......_ _o E ~ o N Q) U Q) ~ . ::J e.....:t Zo .ro ... ..e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I.0> CJ CII 'ro ...... Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS .a° '<Il 'c E 'ro ~..Lucrări de drumuri....00. o (J'J .•. o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0.\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- . o o -..i- ..- t-oEt-UîECl.: <Il t c :SM ~ . o o co eD .. Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 .iN.•.I :1 f .. prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii.Terenuri de fundare. Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic.(U .2 al .. o .•.ro Q) 1J tJ»)~ ~.g~ ou ~.i- . ...ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u.._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J . "o o' eo ?f.ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ ...~ Cii ...1 ::J ..1 .i- <Il 2tr.•.1'1. o .~ ~ ro -roC<Il o ••.<O IL "Ot:: _ )". Q)!'5 lE<Il •. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 .Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E . Q) ... o (J'J •.e 18 E o o ~ÎiÎ -.•..... :J .....•.... EGÎ ro 'ro .-- L{) e. E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C .o ro !!:: .g E o 00 OL{) .§ •.C e .9~.Lucrări de drumuri.. S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare..Q.•• Q) 0 .... 8'E > ..1' .ro- lea -e...!!1 e. Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment. 66 00 a:>.

bolovani.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% . alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă. pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\. piatră spartă.1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş.

- • -. 41.. - .. 15. 13. 39.. ~ I 2 1 '=:2 ~ IJ. 28. 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% . 14.' 63 ..::J~.. 11. 12.. 26. 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 . . 39.38.. 11.29. 8.22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5. 7. 13.27.26. 21. . 7.1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25. 12. -=. 16 . ~ ~ '5. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6. I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% .:0..2. 41.21..28. 29.. 38. 6. 10.-. 8. 10. 15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -. 15. 27. 9. 9. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25.-.. 14.!..-~'= . -"-":.

astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor. 5=ruginiu.W este umiditatea pământului in situ.teren uşor: se sapă cu lopata. se sapă uşor cu cazmaua. uneori destul de rapidă rapidă 4.... 5.. ţinând seama de criteriile din tabelul 2. _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite. 1. 4=roşcat. 9=negru . 3=cafeniu. În funcţie de aceste caracteristici. însă fără explozivi. În plus. III. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice.în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă. În funcţie de utilajul de săpat. se disting: 1=albicios. teren mijlociu.. se pot recunoaşte pe şantier. .). 7=albăstrui. IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1.9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2.. se face Încadrarea În categoriile de teren. . II. Săpături le mecanice _ teren de categoria 1. 5.2. '":::=-.. _ pentru săpăturile mecanice .Ia - - tea foarte mare :.9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. pentru efectuarea unităţii de lucru respective. teren tare şi teren foarte tare. . aspră mică mat mijlocie.1.teren categoria I-V .9 Ca varietăţi de culori.~"" - ~ la Cu!oare- . . w o --=~~= Argilă grasă Argilă w .3.6 2. ranga. ::. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1. 6=verzui. 7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1.3.. 2. 2=galben. determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată.. umiditate etc. 1. _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite.. ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate.•. mijlocie 4. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: ..6.9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare .teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul. invizibile - neregulat 1.. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje.teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua.- - - - ..NOTĂ: 1. 8=cenuşiu. 3. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: . şpiţul şi barosul etc..

2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice . 3. după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.2. 4 5. 4 2.2.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit.argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2. 6..7. 7 2..3. 6. crt 1 1 2 3 .3.6. 8 1. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase. 3. 8 1.3 1.

idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu. 2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 . 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea.ţ.2490 foarte dură 30 cea. 2300 cea. 2490 29 cca. conglomerat slab cimentat.. idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros. cimentat cu siliciu.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w . 28 Roci sedimentate cea.

arătate '. Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile.COlII Aplicaţia informatică CORES. În pământuri şi alte roci Imoate.ordin. oferind aceste informa~i superiorilorsăi.. ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj.5. are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1). S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor. teren tare. Î Un documenteste un act (cerere.1. la rândul lor. subordonaţilor. 11\1. .~. Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii.'ilel Tn: teren uşor. '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă.trimisspre exteriorulinstitu~ei. când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 . Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date. ' .5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În . teren foarte tare. necesare la lucrările de construcţii-montaj. Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT.2.În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina.3. . .IIUt spor se va acorda numai În situaţiile .mpunându-Iesarcini. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit.care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente. consistenţă 10<0.4. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane. proces verbal. denumite "terenuri Îmbibate cu apă". fali etc.avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele .in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică. În mediu de programare ACCESS97. neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1. săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse. pe cale ierarhică.Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. termene şi rezoluţii. 1 anexat la instructiunile acestui indicator.2. se va acorda un . În regim multi-utilizator. pături În spaţii limitate. de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator.2.""1111 nr..2.) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane).Conţinutul capitolului t .111" tnhntce specia le de lucru: . realizată de COCC. Tnfuncţie de spaţiu.documentulse poate considera finalizatşi poatefi.ării apei. La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj. . el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2.un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află. 1.1. . n oricemoment. faţă de normele ondiţiile punctului 2.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru.2. teren mijlociu. "plIll. eventual.

În cazul săpături lor nesprijinite. Ts A 11. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton. Ts A 24 şi Ts A 25.8. ndepărtarea obstacolelor mici. . terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua .1. Ts A 26. manuală se măsoară la metru cub 3. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. .2. următoarele limite de adâncime: . arătate În 1IIIHticol. manipularea şi purtatul uneltelor. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111. pentru fiecare normă În parte. La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz). Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni. Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor. \11. Consumurile specifice de manoperă t.terenuri uşoare de coeziune redusă . Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă. 3. Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. 2. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. rigle. nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1. Ts A 17 şi Ts A 18.argile nisipoase. ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale.1.1. manoperă şi ore utilaj. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a . 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.00 m de banchetă. macara de fereastră la art. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art. la art. s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V.\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale.7. b. c.III . lăţimea banchetei de cel puţin 0.50 . urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii. pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23. 2. care se vor plăti separat. m.0. şipci. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art.). IA. taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor. În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. . I Volumele lucrărilor de săpătură hutl. •••.umplutură compactată prin relaţia: 39 38 . precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură.2. I 11. stabilite pentru fiecare normă. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi. 3. Ts A 13. 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. 2. In normele de deviz pentru săpături manuale.00m.În cazul săpăturilor sprijinite. 3. fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului.2.1'. Ts A 15 şi Ts a 1. Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: .3.25 m. Pentru adâncimi mai mari. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor.argile. panouri de protecţie etc.săpături În chesoane Închise.6. Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ". Ts A 08. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane. cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor. trunchiuri de arbori etc. prăfoase.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru. Conţinutul normelor I 2.75 m.) odată cu avansarea lucrului. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16. Ts A 06.2. \ 11.

apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0.este volumul umpluturii.1.61-2 m teren mijlociu.61-2 m teren mijlociu. 4. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0. TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0. III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte. 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.61-2 m teren uşor. Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat..6 m teren mijlociu. realizat cu pământul împrumut. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate. Zona minimă de depozitare. 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II.ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1.61-2 m terenfoarte tare. III . 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0. Vu .este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată.6 m terentare.61-2 m teren uşor.60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor.61-2 m terenfoarte tare. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 .Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor.2.6 m teren mijlociu. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.61-2 m teren foartetare.6 m terenfoartetare. Ydu .6 m teren tare. 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0. cu 11\ 1I"".6 m teren foarte tare. cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii. la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0.6 m teren mijlociu. Precizări 5.nil 111estenivelul săpăturii.este volumul săpăturii În groapa de împrumut. III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0.2 m se consideră neocupată. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.Ja deblee.5.4. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0. la un nivel mai ridicat decât nivelul malului. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0.60 1IIIIIvoiuisapăturii.6 m terenfoartetare. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0.Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs ./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0. uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m terentare. corespunzătoare pământului săpat. '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0. Yds .61-2 m teren tare. la gropi de imprumut. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme.Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0.5 .este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură. 5. 4. \ 40 41 . la canale deschise. 5.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m teren uşor. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0. apatura manuala de pamant in spatii intinse.61-2 m teren tare.

.9311.M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _.52 0.32 2.11 12.3212.7511.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.5 m teren tare.93 1. Se masoara la metru cub in sapatura.16 U.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate.93 1.00 m latime. drenuri.75 4.8312.19 2.58 U.31 0.16 1.6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12.45 U.02 1. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.45 5.78 1.4515.0211.53 2.5 m teren foarte tare.83 2.75 1. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12.7811.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt.16 ore 2.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.6 TOTAL ore 0.25 2.5 m teren mijlociu. Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal.72 4.00 m sau peste 1.1813.52J 0. cânale.08 6. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.2512. trepte de infratire etc.75 0.in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10. executata fara sprijiniri.7514.751 0.77 1.77 1. cu taluz vertical.5312.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.45 ore 0.58 ore 1.9311.75m teren mijlociu .7214.~ [OENUM liRE RESURSA U.55 1.8 ore 2.1611. • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute. 1 .11 2. subsoluri. avand sub 1.7711.63 2.M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 .31 '3.0816.75 m teren foarte tare. la fundatii.75 m teren tare. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.6312._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D. • depozitarea pamântului evacuat.3 3.7711.5511.necoezv sau slab coeziv adâncime <0. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q.3 0.1912. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei.8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ .18 3.8ore 1.75 m teren uşor. 42 43 .

5 m teren mijlociu.01-4. -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule. xecutarea.5 m teren tare. ~1.85/1. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 .01-4.S-3 m teren foarte tare.M . 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3. o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ .12 1.5-3 m teren tare.27 0. pănă la 1.64 2.5-3 m teren mijlociu.indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.5 m teren foarte tare. foarte coeziv.99 3. 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.01-4. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1.5 m teren uşor. consistent. asigurându-se adâncimea ei. foarte coeziv.01-4.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1. până la 0. până la 0.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal.teren E1 .S m teren tare. până la 0.S-3 m teren fT)ijlociu. .in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1.01-4. executata cu sprijiniri. A 1 . uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat. consistent.teren G1 . la fundatii.5 m teren mijlociu.75 m adâncime teren tare.50 m adâncime teren foarte tare. avand sub 1 m latime. cu taluz inclinat.: O masoara la metru cub În Săpătura.29 0.SOm de la margi paturii. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat.S m teren mijlociu.depozitarea pamântului evacuat. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime. imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1. COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U. \-!2 .12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2. Se masoara la metru cub În sapatura.92 2.În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 . J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.M A1 I B1 I C1J01 3 0. J1 . .50 m adâncime teren tare.S m teren foarte tare.5 teren uşor. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U.5 m teren tare. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3. consistent. 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.teren B1 .64 44 45 . 1:2 . Cuprinde: . canale. până la 0.32 3.teren F1 . 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1. Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93. executata fara sprijiniri. 1 .teren C1 . 1 0.3 TOTAL ore 1. ~u evacuare manuala. canale etc.S-3 m teren foarte tare. la fundatii. pănă la 1. 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.75 m adâncime teren uşor.50 m adâncime teren mijlociu.35/2.teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent.39/ ore 0.75 m adâncime teren mijlociu. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 .TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.32 Muncitor necal ificat / ore /0.01-4.6 / 1.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 . asigurându-se o bancheta libera de O.S m teren mijlociu.5 m teren foarte tare. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.teren 01 .5 m teren tare. 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1.75 m adâncime teren foarte tare.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. pănă la 1. foarte coeziv.5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1. âfumuri etc.5 m teren foarte tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1.

000110.8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.004 1 b.41 1. --_ RESURsA ./ 4. L.1 .94 1.3214.004 \ 0.- 6.84m 1=60 S 8689 m3 0.00071 0.16 1 4.009110.M A1 .1 .10.00071 0.013910.1_ --'---L---'---'----_.fag neab clAgr=40mm L=1.001310.01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt.L----J ::..1210.4111. Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!..001210. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.4912.63 6.004 1 0.0001 0.38 5._.0001 0.81 / .0001 O .._ l CANTITAŢI U.014910.014910.1 0.0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U.981 2. 1 kg 1 0..m3 0.44 1 8.0001 10.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0007 46 47 . 0.001310.00071 0. 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.24 2.50 m 8 8689 .25 1 6.38 1 5.6413.50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.004 1 0.M ~.013910.00.A.31 1() .2.0012\ 0.10.----.00131 ( ~~EMIRE f-----.014910.96 CANTITAŢI 314229 Scind.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 .0139 kg 0.001210.96 ore 0.44 8.00061 0.2412.0001 0.64 3.min 18cm 8 4342 / m3 10.004 \.( kg 0..M 1 ore 10.2l-.004 1 ore \3.004\ 0.013910.63 nr O.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind.98 . 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.004 \ ( \ Im3 1 .00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U.fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1.10.004 1 0.31 11G ore 7.81 DENUMIRE RESURSA .CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.49 2.gr=40mm L=1.42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5.01391 Materiale .004 6.4~22 / 4.1 .min 18cm S 4342 010102914229 Scind.25 1 m3 1 .001310.fag neab cI.0001 0.16 4.014910.95 1 ore 5.0013 0.• m3 0.50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 .32 4.00071 000061 0. .1 .9411.42 4. ore 3.

cu evacuare manuala.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2.14 7. 82 . 01 . G1 .71 ore 14. C2 . . 'canale etc.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. E1 .12 4. A 1 .79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15.22 48 49 .saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete.M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2. A2 .În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.6211. COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. pana la 6 m adancime.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.50 m de marginea sapaturii.6913.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare.TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. executata cu taluz inclinat.M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811. fara sprijiniri.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare.01-4 m teren foarte tare. 11.01-4 m teren mijlociu. Se măsoară la metru cub În sapătura.01-4 m teren foarte tare.44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U. subsoluri.4512.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare. J1 .1413.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U. I -.6312.01-4 m teren tare. E2 .1417.1214.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4.19 4.69 3.71 4. la fundatii.M--82 ore 2.01-6 m teren foarte tare. H2 .01-6 m teren mijlociu. Cuprinde: . H1 . F2 .01-6 m teren mijlociu.441 5. avand peste 1 m latime.in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.1914.01-6 m teren foarte tare.2916.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4.01-6 m teren tare. cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0.01-4 m teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor. G2 .29 6.Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute. C1 . J2 . 12 .01-6 m teren tare.01-4 m teren tare.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2.in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. 02 . F1 .79 ore 3.

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

33 1 7.83 1. 1 0.013!: 0.65 1 5.1 10.0001 10.fag neab 1 m3 10.001:: O.55 .M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2.0139 0.M Materiale CANTITATI 1---.51 3.gr=40mm L=1 .33 ore 9.. Se măsoară la metru cub În sapatura.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.0139 0._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.004 0.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.00131 :~-' "":.3~ 56 57 .000610.6 5.0001 10. asigurându-se o bancheta liberă de 0.001310.0139 I~0101029142291 Scind.0139 0.-------.depozitarea pamântului evacuat.0013 0.0006 0.77 8.10.94 2. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.004\ 0.0041 kg 0. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.OOOE 10.50 m de la marginea săpalurii.000610.0041 0.1 110.0149 004 004 0.000610.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind.executarea.000610.55 14.00061 ==::::.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2.000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind.49 1 5.fag neab clAgr=40mm I 0.0149 0.33 7. F2 _.0006 1.001210.004\ 0.0139 COD U. .33 6.1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7.10.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.min 18cm S 4342 L=1 .22 1. .001210.50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.004 0.000610.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.004 0.44 5.66 5.fag neab c/. 1 0.000110..55 1 8.66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.0149 0. COD 1 m3 1 1 -10.0139 0.2211.0001 10.001310.91 3.000610.001210.001310.0001 10.66 3.0001 clAgr=40mm L=1 .49 5.0001 10.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 .000610. 8. 1 0.91 ore 13._=.0149 0.3316. Nu cuprinde sprijinirea malurilar.A.000610.004 0.0041 0.0139 0.55 114.77 111.0001 ore 4.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.65 5.001210.16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.9412. M f------r-----.000110.min 18cm S 4342 1 m3 10.8311.0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14.16 1 m3 10.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9.001310.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10.66 11.6.66 2875276311528 1 m3 1 1 .4415.77 1 8.

01-10 m. teren tare.00691 0. teren foarte tare. c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1.58 -===.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8. teren tare.01-4 m.031 ore . teren tare.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. J2 . teren tare. teren tare.min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ .in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6. teren uşor. G1 . H2 .01-4 m.0003\ 0.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8.58 ore 1. 11. !lol. IIl. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2. H1 .---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. N1 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6.01-4 m.8714. teren mijlociu.01-6 rn. D1 .0811.62 \ 1.01-4 m.:2.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. L2 . F2 . teren foarte tare. teren tare.0001 10.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.0007 10. cu evacuare manuala.01-10 m.61 .0_- 3. N2 .0001 1 10.00031 0.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. teren foarte tare.00071 0.01-6 m. K2 .61 \ 3. teren mijlociu.02 6.08 1.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2.M ~_ ~ -T-.-~ D2~1~! 10.IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2.01-8 m. teren mijlociu.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2. 81 .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m. C2 . teren mijlociu. P1 .În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4.42 3.85 2. IiIIlarea. M2 .03 COD I DENUMIRERESURSA.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8.~ .00071 0.----_ . teren mijlociu.50 m S 8689 m31 0.87 4. teren tare. teren foarte tare.. in drenuri cu latimea de peste 1 m.30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant. teren foarte tare.01-6 m.01-6 m. teren mijlociu. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 . teren mijlociu.50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind. F1 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m. K1 .111I11. G2 . teren tare.0216.llprlnde sprijinirea malurilor. P2 . Materiale II U. .01-6 m.8.01-10 m. Cuprinde: . IIUIKoară la metru cub În sapatura. 82 . teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8. E1 .01-8 m.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.01-10 m. D2 . 02 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8.--~ 5.01-6 m.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U. 12 .În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.01-8 m. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m._-_.A.01-8 m.01-4 m.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m.01-8 m.0007 58 59 . L 1 . teren mijlociu.42 5. C1 . M1 . A2 .M 1 --F2J' F1 .gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 . teren tare.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2. teren foarte tare. teren foarte tare. teren foarte tare. 01 .01-8 m.00071 0.01-10 m. E2 . teren tare.62 1.78 2.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m._. leren mijlociu.În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2. 1 - \ 1 1 1 1 ore 13.in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L.8512.01-10 rn.002 1 0. J1 .00691 \ 0.7812.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6.fag neab cI.00071 0_00071 0.01-4 m.

0007 1 kg 10.006910.00691 0.00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7.0069 0.00031 0.0001 10.0001 10.00691 1 rn3 10.00031 0.000110.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt.39 I I 5.55 8.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2._--~-DENUMIRERESURSĂ .00031 0.002 1 0.0003 0.79 114.00031 0. I H2 1 11 4.00031 0.00071 0.97 7.006910.0069 0.88 I 0.0001 10.00691 1 m3 10.M .- 1 kg 1 0. 1 kg 10.00031 0.21 119.00031.002 Iare 1 6.00210.002 1 ore 1 7.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.M F1 F2 .002 / 0.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.00071 0.00210.002 1 0.0001 10.18 113.0001 10.A.00031 0.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .31 /10.0001 10.002 1 0.88 TOTAL ore 7.4 6.0001 10. _ 1 kg 10.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind.00691 1 m3 10.00031 0.59 9.41 7.00691 0.002 12.41 I 6.35 1 9. 1 1 kg 1 0.00071 0.002 1 8.00031 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.00071 0.002 Iare 1 4.00691 0.00691 0.9 10.00031.0007 1 kg 10.82 60 61 .00071 0.94 TOTAL ore U. .M -~~1.006910.83 12.55 10.00031 0.00031 0.83 1 m3 10.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.00210.002 1 0.69 1 10.0001 10._.0001 1 1 m3 10.002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.002 1 0.0001 10.002 1 0.L:_ --L __ .4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.39 6.fag neab cI.00691 0.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0.0001 10.0001 10.00071 0.0001 10.69 10.A.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.6 1 9.. IJ.0069 0.0069 1 0.79 14.002 1 0.00071 0.00031 0.25 CO~I ----_.002 1 0.45 114.59 1 m3 10.006910.0003 1 0.97 / 0.gr=40mm L=l .0001 1 1 m3 10.31 I kg / 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind.0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.000710.0069 1 Materiale ~ U.9 110.0069 0.0001 1 0.0003/0.0001 10.00691 0._.94 1 0.0001 10.002 1 0.25 5.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.fag neab cI.gr=40mrn L=1.002 9.006910.35 9.00031 0.

A.21 . 2 .50 m de la marginea săpăturii.82 I TOTAL ore 15.in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10.0007 0.gr=40mm L=1 . L1 .18 I ~ 01 __ 13. teren tare. J1 . teren tare. teren mijlociu. teren mijlociu._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. teren foarte tare. teren foarte tare. J2 .in pămănt imbibat cu apa. teren mijlociu. 1 .01-14 m.saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier. K1 .250 1).01-18 m. D2 .În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m.În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m.42/20. teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m. teren foarte tare. teren foarte tare. 12.[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U. Cuprinde: . adâncimea sapăturii 14._. .6 Sapatura manual a de pamant.01-18 m.1 62 63 . teren tare.01-18 m. H1 . in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0.in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m. - 02 _L__ 19.0069 0. teren tare. Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar..0007 0.8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14.01-18 m. 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10. A2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0.01-18 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14. teren mijlociu. .min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0.0003 U. teren mijlociu. teren tare. L2 . H2 .depozitarea pamântului evacuat.01-14 m.0001 0.01-14 m.01-10 rn.13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m..01-14 m. inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0. ' 1 .. teren tare.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10.45 I CANTITĂŢI I N2 14.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14.M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m.. K2 . cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. C2 . -.42 20.002 /13. C1 . teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10.13 13.in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14.01-14 m.0001 0.fag neab cI.M P1 P2 Ai- .În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m. teren foarte tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10. teren foarte tare.01-18 m.0069 0. 81 .În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.01-10 m.01-14 m. teren foarte tare. 111. asigurându-se o bancheta liberă de 0. teren tare.002 I 0. in drenuri cu latimea de peste 1 m.În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6. Se masoara la metru cub in sapatura. 2 . 112.. teren tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6.in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m.0003 0. G2 . D1 . teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.

M1.33 5. teren mijlociu. teren mijlociu. teren tare. teren foarte tare. teren foarte tare.0:1II. 12 .861 4.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1.1 IU. ~1.. teren tare.3 13.1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1. 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1.25 4.5-0. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3.51-6 m.11 .52 2. 1.16 ore 5.3 3.5 m.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14..50 m.01 7.89 13. avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1. • depozitarea pamântului evacuat.9415..51-6 m.2617.-----.46 5. teren tare.1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.5 m. teren uşor.3315. Il) .6415. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.51-6 m. 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1.11 17.4418.5 m.. .Uqlu. I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3.5 m. M2.67 5.51-3 m.IJI U.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.5 m.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.5 m.\.01-4.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3. teren mijlociu. teren tare. teren foarte tare. teren mijlociu.' U. II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1.63 . de pana la 6.4313. teren tare.5 m.01-4.5 m. teren foarte tare. asigurându-se o bancheta libera de 0.-_ .75 tf ---•.2514.75tf ---1 I ore lu. .5-0.9811.0117.5515.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. teren mijlociu. .51-3 m. teren tare.5-0.26 7. teren foarte tare.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1. puturi etc.78 5. I I G2 I . teren Iare.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0.o:Jlu·:10lu. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1.51-3 m.88 ore 3. p f.6713. executata cu sprijiniri. teren mijlociu. 111. teren foarte tare.. _-COD _ 0.43 3.. l1 . 1<2 .COD =I .01-4. t. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1.88 3.75 It 1 ore 15. II~ .4711.75 It .6715.11 1.5-0.31 CANTITAŢI H1 K1 . III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1.8913. teren mijlociu.95 Sapatura manuala de pamant.86 4.51-6 m..11 ore 4.51-6 m. 1" .67 3.64 5.5 m.I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1...5 m.01-4.5212.ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. teren uşor. I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1.ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3.95 ore 2.5 m.M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13.94 5.96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0.. teren mijlociu. 292214000672?lMacarapionierO.55 5.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U.5 m.00 m adancime. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1.96 3. Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal.In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1. .081 H3 7. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4.51-6 m.01-4.0~ CANTITĂŢI U.01-4.51-3 m.M 1.5 m.0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -. __ .51-3 m. (l~..4615.7815. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12. in fundatii. 111.44 8.08 4. teren tare..51-3 m. teren foarte tare. Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1.50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 .- - ~I I 0. teren foarte tare._ .5 m..M I '" I A1 I I I L' I . cu evacuare manuala.

98 i 8.0 m.85 i 11. teren foarte tare . la fundatii.01-14 m. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. teren mijlociu.23/15.48/6.in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.0 m.. teren mijlociu.23 15. teren foarte tare. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra.78 10.84 7. El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2.35 11.5/18. teren Iare.in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2.01-10 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10..84/7.01-14 m. H1 .69 i 5.sapaturii. Se masoara la metru cub in Săpătură. evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0.72/3.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.01-14 m.0-6.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.5 18. teren mijlociu.0-6. .M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9.97 5.01-14 m.depozitarea pamântului evacuat.85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.01-10 m.01-10 m.89 14. H2 . M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12. asigurându-se o banchetă liberă de 0.M CANT - săpătcni. teren mijlociu.69 5. teren foarte tare.01-10 m.0 m. 12.01 3. F1 .M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1.01-14 m. teren mijlociu.0-6.56 5. Gl . teren tare.În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2. Nu cuprinde sprijinirea maluri lor.M l D1 D2 4. teren tare. teren tare.0-6. D2 .in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6.75 66 67 . Nu cuprinde sprijinirea malurilor .89 2.78/10.89/14.0-6.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.0-6.26 1. F2 .48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4.02 3.În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6. 81 . 01 .75 12.50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA . Cuprinde: . ~nn --'Ţ--.saparea pămăntolul. teren foarte tare. ore 9. A2 .79 COD DENUMIRE RESURSA U.0 m. Cl .72 3.98 8.0 m.97 6.34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant.------.35 ~ TOTAL _-.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2. teren tare.in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6. avand latimea sau diametrul cercului de 11. 11.Manop RESURSA U.. E2 . teren tare. foarte tare. G2 . de pana la 14 m adancime.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10.În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.01-10 m. Se masoara la metru cub În sapatura.50 m. teren mijlociu. Al .01-14 m.01-10 m. 82 .79 ore o i 5. puturi etc.-~ U.-------~--.0 m.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10.150 tl. C2 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.

731 4.0.0.. teren tare.0. .in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.1-6 m..15 MN (0. teren foarte tare Hl .3511.87\ 0. . ~~ __ [ DENUM.M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4. 0.1-6 m. teren mijlociu.0.0.0.1 14. teren mijlociu. teren foarte tare..--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.0. avand latimea sau diametrul cercului de 1.50..45 8.--'-----1 9310.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0. de pana la 6 m adancime. .98 1.9817.1 Muncitor necalificat 1 ore 12.419. H2 . rezervoare etc..0. Gl .În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0..0.96 2. .1-:.50-6 m. puturi.0. asigurându-se o bancheta libera de 0.0.0.67 7._--'-_.-2 rn.0. J_:~ ----.1-6 rn. teren foarte tare.1812.0.5810. --- wu ••. Se masoara la metru cub in sapatura.2210.. G2 .4518..-2 m.45 4.9 4.4 9.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0.11 I 11. Utilaje 2922140..• -.1-6 m.65 5.931 0.-'------'L-.115.21 Macara fereastra de 0.4514.0. teren mijlociu.15 MN (0.0.0.96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant.0.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2.15 ti) 1 ore 10.1990.670.---.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0..in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0.1990. teren foarte tare. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2.În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4.0.m de la marginea sapaturii.0.. .8611.15 MN (0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4.În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2. teren mijlociu. Cuprinde: .0. .15 tf) I ~ 68 69 .0.4316.15 ti) 1 ore 11. . teren mijlociu. teren foarte tare. F2 .670. teren tare. 12 . .29 1 ore 14.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2.4816. teren foarte tare.0.0.1 4.0.26 G2 Manoperă 9310.0.in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. executata cu sprijiniri.saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata. .-2 m..261 ore 4. teren tare. cu evacuare manuala.1-4 m.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0.0._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l. FI . 11 .--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310.0.in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0.60.1-6 rn.6717.21 Macara fereastra de 0. teren uşor.0.5513.executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat.0. teren uşor.651 0.981 0.depozitarea pamântului evacuat.1990.-2 m. .1-4 m..67 -------_. teren tare.1-4 rn.0.0.6515.1 5.1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140.-2 rn.0. teren tare. la fundatii.6?~acara Utilaje fereast~~~~_9.. Jl . .-2 m.9 I I 0.0.6 ore 4.55 3.7 8. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.0. .În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4..-2 m.43 6.18 2.0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4.1-4 m.-2 m.1-4 m.1-4 m.718.6 I ~~)0.48 6.60. .1-6 m.81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.73 4..621 0..911. teren tare.În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături.0.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2.60. J2 .

8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0149 0.0008 0. ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------.3 93100600199001Muncilor necalifical .000810.069310.01490.25 15...06931 0.0001 10.92 111.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.0001 cI..1 2.fag neab cI.0001 10.0149 0.28 1.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .81 1 8...01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.0149 0.16 1 6..I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h.r-----J.00081 gr=50mm L=2.54 5.53 4.01491 0._ •.81 14.22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ .~ 1 13.81 8.._C_:~ F.0001 0.M!Inoperă __ .02 110.92 206 3.0001 10.0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_. 1 ore 14.3 8. nn3 0.10.---- TOTAL ore 4.9212.0008 kg 0.1 12.0005 0.411 4.M .000810.88 5.50 m S 8689 orcos.0005 0.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .01491 0. ---------J----r I .0005 0.0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7.fag neab cI.A.0693 m3 0.0149 .1 1 0.2716.000810.0005 0.0001 10.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10.min 18cm S 4342 I m3 I 0.25 5.2 9.- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă .06931 06931 0.069310.0005 ( 2010102914229 Scind.00081 0.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10.0005 0.--DENUMIRE RESURSA .72 1 7..0005 20101029142291Scind.0149 0.0143 kg 0.0693 0.50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt._[ . 1 0.22 TOTAL ore 1.M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.0001 10..0005 0.A. 1 0.~-----"- .gr=40mmL=1.81 4.gr=40mm L=1..1 .0149 0. 1 0. __ .84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.COD . 70 71 .000810.0005 0.2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.0001 10. A1 A21~ U.02 10. _.81 __-_-.01491 0.Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.41 - Iare TOTAL ore 1 9.0001 m3 0.0001 10.000810.27 6.------.0005 0. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11. _--_.::40mm L=1.~.0001 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2.A·gf.541 7.0613.06931 0.53 1 8. 1 0.-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=.000810.2811.0005 0.16 6.

În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.50 m de la marginea sapăfurii.03 4. I Manoperă ~~-~L~I~.69/1. teren foarte tare. 12.01-10 m. in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara.01-10 m.19 ore ore 3~99 3.34 2. A2 ..01-14 m. teren tare. executata cu sprijiniri.14/7.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10. 75 tf Lore /0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m. B2 . avand latimea sau diametrul cercului de 1. DENUMIRE RESURSĂ U.. asigurându-se o bancheta liberă.01-14 m.01-14 m.M Al AL ore CANTITĂŢI I I J. C2 .01-10 m.98/ DENUMIRE RESURSĂ U.75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------. teren tare.În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6.99 111 0.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.depozitarea pământului evacuat.14 7.H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5. teren foarte tare.49/279/4.săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier.49 2.5713.506 m.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O.8613. rezervoare etc. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m.01-14 m.7'1 358 5.16 4.01-14 m. A 1 . H2 .~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3. D2 _ E1 -I G2 . la fundatii.37 5. Nil cuprinde sprijinirea malurilor.3515.57 3.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. teren tare.--/ ---.250 t). D1 2. teren mijlociu. 11 I 12 . B1 .M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12. F2 .66 72 73 . teren mijlociu.71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0.5-0.in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10.M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----.5-0. E1 .8917. puturi.in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10.44 5. teren tare. de 0.35 5. E2 . I A2 81 82 0.01-10 m.TsA15 COD Sapatura manuala de pamant.37/5. D1 .01-14 m.79 4...04 ~~ C1 / C2/ .89 7.78 7. G1 . teren mijlociu.01-10 m. teren foarte tare. teren mijlociu.16/499/7. . teren mijlociu. teren tare.în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10. ----.17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U.01-10 m. H1 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.----. teren foarte tare.--']-~H2 ----.86 3. teren foarte tare.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m. --CANTlTAŢI _U. Cuprinde: .44/5. 11. teren tare.75tf 1...in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m.M .in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6. de pana la 14 m adancime.0314. G2 . F1 .3412.-/_. Se măsoară la metru cub În sapatura./ ~. D2 ..in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10. teren foarte tare. C1 . inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0. teren mijlociu.19 I 2922140006727 MacarapionierO.65/0._-----------_ Manopera I'-'.În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6.

in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. D6 .În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m. teren tare cu obstacol. D4 . adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. IUltllI " Iare. adâncime < 2 m. teren foarte tare cu obstacol. adâncime < 1. 3 . teren uşor cu obstacol. H3 . adâncime 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol. 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 1.51-3 m. teren foarte leru.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. D1 . teren mijlociu cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. in transe de pana la 4 m adancime. Cl .5 m.5 m. teren tare C6 . adâncime < 1. D5 .in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. 112 . adâncime < 1. teren tare cu -ln IIhslacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.TsA16 Sapatura manuala de pamant. 81 . D3 .3 m. adâncime < 1. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1. lotUl! hUli fiII Gl . teren foarte tare. 114 . El . Ib . teren tare cu obstacol. 74 75 . A4 . teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 2 m. teren uşor. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m. 116 . 83 .5 m. 84 . adâncime < 1.5 m.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. teren uşor cu obstacol. 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. F2 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m./:l. adâncime c 1.5 m. 04 . adâncime 1. adâncime < 2 m.51-3 m.51-3111. teren uşor. teren foarte tare ou obstacol. adâncime < 1.5 m. adâncime < 2 m. teren mijlociu cu obstacol. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. 85 . teren foarte tare.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncllIIll 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. Fl .lurlltl t 4 .5 m.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m.5 m. teren mijlociu. I 1-11 . A5 . teren tare cu obstacol.În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. in spatii limitate.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime c 1. 02 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare cu obstacol. 82 . .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. .5 m. adâncime < 2 m. C3 . adâncime < 1. adâncime < 1.5 m. A3 . teren uşor cu obstacol. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1. Al . teren uşor cu obstacol. adânclmo " obstacol. adâncime < 1.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1. leren foarte tare. adâncime c 1. teren Iare. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. ada" E4 . adâncime < 1. teren tare.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.51. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. adâncime < 2 m.51-3 m. IOroflluurl11 tere cu obstacol.În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 .in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. C33 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. 86 .În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. adâncime c 1. A2 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m. A6 . adâncime < 1. adâncime 1.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.5 m.5 m.5 m. pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol.5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. teren uşor.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu. teren uşor cu obstacol.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. D2 . acănclm obstacol. teren mijlociu. adâncime < 1. teren uşor.5 m. C2 . C5 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m. teren foarte tare cu E3 .)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m. teren tare cu Jlhnlecol. adâncime < 2 m. teren tare C4 . teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol. teren uşor. 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 1.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m. II!. 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. teren tare cu obstacol. adâncime < 2 m. leren Iare. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 2 m. . adâncime c 1. teren uşor cu obstacol.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.51-3 m.5 m.5 m. adâncime < 2 m.5 m. teren Iare.5 m.

83 2. sau o bancheta libera de 0.491 0. adâncime < 2 m.24 ore 1.12 5._ _----_.• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0... K5 ._.UL ~.01-4 m. .65 1.02 2. COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U.210._--------.94 7.În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.151°. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. TOTAL r rom I COD I .01-4 m._---_..În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. Se măsoară la metru cub În săpătură.01-4 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.081 0..În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ .36/0. K4 . asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei.01-4 m.~~ L.05 ore 3.01-4 m.45 1..M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA .251°.92 4.7 .În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10. L3 .1510. teren foarte tare. adâncime 2. teren mijlociu.depozitarea pamântului evacuat. .saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.11 0.06. N1 .361 0. M2 .62 4.01-4 m. teren Iare cu obstacol.81.38 2.38 ore 3.38 TOTAL ore --------_. ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0.~~. nu mai mică de 1 m. M1 .În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.78 . teren mijlociu cu obstacol.161°.3810.1 1.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m. K3 . adâncime 2.591°.5710. adâncime < 2 m.01-4 m. adâncime < 2 m. teren foarte tare cu obstacol.471 0. 2.În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m.87 1. adâncime 2.391°.În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2 m.M· Manoperă R"il' -------. adâncime 2.01-4 m.1 10.37 3.74 1.08 __ 2.91 I 1_ COD .~~~ 1---·.15 1.5U.:~ I I 04--_O_S--] I~.u L. adâncime 2.96T 1 1.În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m. teren foarte tare.K1 .59 2.50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea.01-4 m. adâncime 2..4.76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10.41 J53 3. teren tare. adâncime 2.M C3 • .~: I ~. adâncime 2.15 3. L4 .33 .---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°.~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U.56 3. adâncime 2. M3 ._.În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. ore . N2 .62 3.~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~. adâncime 2. adâncime 2. teren tare.__ . adâncime < 2 m.361°. teren foarte tare cu obstacol.. teren mijlociu cu obstacol.În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn.241 0.24/°. teren foarte tare.88 6. adâncime < 2 m.27 2._------. N4 .._--_.51 1.43 7. teren foarte tare.01-4 m.OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.19 5. M4 . teren mijlociu.1410. L1 .79Ţo. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri.. v L. K6 .34 5.17 5.231°.4. CANTITĂŢI U. L2 .74 5.1610..01-4 m.42 ore 1.56 5.M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10.. 2.În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m. teren tare cu obstacol.561°.71 / ore 3.01-4 m. Cuprinde: . . K2 ._----_. N3 .1 10. 1. teren foarte tare cu obstacol.12 TOTAL ~------------------------ 76 77 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m.18 4. teren foarte tare cu obstacol.5410.91 4. DENUMIR~_RE_SU_R_SA U.. teren foarte ('\ tare cu obstacol.in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.88 5.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren foarte tare.05 15~58J1~/ .

59 2.5 1.11.44 3.58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3.1410.88 4.18 .68 4.N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: . precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1.3410. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.-----~ .6. l.27 1.).15 1.7 3.06 3.M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10.531 1 ore 3.46 TOTAL ore 2. 1.6 m X 1.. 1.- ore \ 0. C.07 3. F. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~. D.23\ 0.RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.45 79 78 .2210.::O:._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA ...89 4.553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.26 2.26 1.73 TOTAL ore 8.° --.11\ 0.3610. conducte etc.16 2.17 0.43 0.58 5. 8._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U. co~--l·II-----.51 10.M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0.74\ 0.3610.72 3. C.M CANTITA"ŢI U.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.37\ 0.58 1.35 2.35\ 0.49 1..2110.00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_.96 U.:.05 1.5410.07 5:34141514.97 2.241 0.98 CANTITAŢI U.8 ore 1.91 I - -0.38 3.64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A.57 2.J.01 .17 TOTAL ore 3.20% la normele A.25\ \ ore 2. ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10.65 2.7 3.97 5.13\ 1 ore 1.55 5.01 .38 TOTAL UMIRE RESURSA T:.01 .03 3.86 CANTITAŢI U.79 3.07\ \ ore 7.M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.::Al=_.00 m şi adâncimea 4.4 m.7 5.71 3. M. D.51 1.37 2.Mgnoperă U. K pentru saoanm cu sprijiniri .M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .6 5.49 2.8 0.51 2. N.46 M4ŢN1 ~ ore 4.4310.91 5.25% la normele A. K şi 5% la normele E.J. 8.T:.M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE . G. Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective.

teren mijlociu.În pământ 13. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii.18 4.5 rn.78 4. D3 . teren uşor.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10.M __ r-G21~j] ~1. teren mijlociu.31 TOTAL ore 5. adâncime < 2. adâncime < 4 m. adâncime < 2.66 7. teren foarte tare. e1 . pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 .5 m.5 m. teren mijlociu. teren Iare.5 m. adâncime < 4 m. ~. adâncime < 2.01 ----------- ---- 80 .06 5.9 4.54 3. adâncime < 2.81110. teren foarte tare.~_-U.2 3. adâncime < 2. teren uşor.in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m.6617.in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m.32 3.54 5.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 4 m. C2 .5 m. 83 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. G3 .83/3. teren tare. teren tare. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m. E2 ..76/2. adâncime < 4 m. A2.0817._----_. teren tare. teren uşor.4/3.În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.TsA17 Sapatura manuala de pamant. Cuprinde: . teren uşor._ _ .5 m. F1 .săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal. teren tare.5 m.in parnănt 11. adâncime < 2.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.5 rn.1814. teren foarte tare. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m._. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2.5415.34 2. teren mijlociu: 81 .331 COD I --.33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12.. teren foarte tare. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.3412. G2 .-.5 m. teren mijlociu.08 7.213. D1 .4 3. teren mijlociu.8817.6 CANTITAŢI U. teren tare.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn. adâncime < 4 m. teren uşor. M. teren foarte tare. adâncime < 2. teren uşor.5 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12.in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m. F3 . H1.5 rn.3213. A3. adâncime < 4 m.5 m. de pana la 4 m adancime. adâncime < 2.93 4. teren foarte tare.n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12.5 m. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15. teren uşor.83 3.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.L_. adâncime < 2.5 m. E3 . adâncime < 4 m.25 1. adâncime < 2. adâncime < 2. adâncime < 4 rn. teren mijlociu. asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii. teren tare. Se masoara la metru cub În sapatura.. . adâncime < 2.73 4. teren tare. G1 .76 2._ .5 m. teren foarte tare. F2 . adâncime < 2.914.93/4.45 6.73/4.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m.M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg. teren tare. adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.63 ore 2.[nopera ~' FI ore ore 2.88 7. teren foarte tare. DENUMIRE RESURSA -. adâncime < 2.2511.4516.5 m.depozitarea pământului evacuat.in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. 82 .in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.01 2. nu mai mică de 1 rn.in pământ 12. H2 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. E1 . H3 .81 ~ ----. C3 . teren uşor.. adâncime < 2. adâncime < 4 rn.5413. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.78140615.5 m. in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc.

25[9.088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2.TB2TB3TC1 15.. teren uşor şi mijlociu. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2. I I . montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat. teren foarte tare. teren tare. . teren Iare. pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2.. teren foarte tare. ~I~T.__ ---'I . teren Iare. a masoara la metru cub În săpatara.25 9. Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6. Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2.5 m.4 . pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn.pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m.82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2.180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2.3318. teren uşor şi mijlociu.] .. teren foarte Iare.5 m.50 m. cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. . teren uşor şi mijlociu.pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m.. de pana la 4 m adancime. teren uşor şi mijlociu.4 ore 5 6. CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----.In pământ t. teren tare.5 m. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3. I TsA18 . teren uşor şi mijlociu.0914. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1.1 . leren Iare.COD __ .6m.50 m.3915.. pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.M A1_. Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1. • oxecutarea. pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m.2615. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl . pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren foarte tare. teren foarte Iare..5 m. = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2.5 m. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren foarte tare. In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2.__ .50 m X 1. teren uşor şi mijlociu._._---_. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: .--m U. __ .5 m.01 82 83 . DENUMIRE RESURSA I U. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m.------. ------~-. M f-I . pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l. in urma excavarii mecanice.5 m. cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2..5 m. pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m.220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2. îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. .. teren Iare. Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2..'-------- Sapatura manuala de pamant.50 m. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1.5 rn.71 13.ln pământ 1.ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu.

C1 . Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone.08 ore 10.716.51 ore 7.39 COD .. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0.59 6.51 17.5 m.6 5.36114.C1 5.0613.M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U.9413.31 4. • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0.5 m.leren uşor.. 81 -teren mijlociu.512.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3. Manoperă .885 volumul de saoături pentru 2.3114.28110.36 14.181 = volumul de săpături pentru 2. L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei..M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11.49 9. TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale. pentru adâncimea până la 3 m x 1. cu adancime < 0.teren uşor.99 6.teren foarte Iare.5916.3916. pentru scurgerea apelor.99 . C1 .51 12.7 6. considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0.08 Sapatura manuala de pamant.M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17. _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U..99 1. I"T::::: . Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice.30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei.5 2. = = Al .93 4. D1 .I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11. pentru adâncimea până la 3.615.teren mijlociu.2313. Se masoara la metru cub În sapatura.5 m pa suprafaţa taluzului.93\4. in: Al . I Bl . aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui.5 m. la deblee sapate cu excavator sau screper. Sa masoara la metru cub in Săpătură.51 7.teren Iare.teren tare.51 4.82 ~o:-T _. 01 .4919.28 10.teren foarte tare.94 14.99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110.108 volumul de săpătcri pentru 2.91 84 85 . parte _ U. in taluzuri.22 3. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului. COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ .5 m.2213.5 m x 1.

Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului..6814. L2 .01-10 m.43 LO!d 0. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10.. teren tare.25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier. E2 .-_ •.01-18 m.01-14 m.5-0.În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6.În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.92~~~~ I 0. G2 .6 19.76 4. " _.3519.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10.14000672j I Macara Pioniero. teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6. J1 .73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5. teren mijlociu.13 6.01-14 m.9 14.incarcarea pământului săpat În găleţi (O .5-0. teren tare.2216._-_ COD _--_ .01-10 m.01-14 rn.M D21 E1 I 1.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m._-.13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0.53 3.01-10 m. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10. teren foarte tare.9811.35 5.09 ~922.93 U. teren tare. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6.72 7.in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10. C2 . teren foarte tare.23 3. teren tare. C1 .in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6. F2 .09 6.45 9.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14.În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. 12 .01-18 m.23163515. teren foarte tare. --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14.93 3. G1 . J2 . executata in cheson de pana la 18 m adancime.35 9. F1 .041 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14. teren mijlociu.01-14 m. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului.75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4.95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6. D2 .91 4.9 4. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m.01-18 rn. leren foarte Iare.8415.5-0.. Se masoara la metru cub in sapatura.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14. teren mijlociu.09 ore 5.7217. leren mijlociu.84 5.06 6.01-18 m. D1 .7614. inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0.6 9. descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m. H1 .23 6.4519.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6. manuala de pamant.5313.M ore . teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14.06 3. K2 ._[_. K1 .01-18 m. teren tare._-~~--- A1 I 81 .81 17.01-14 m.M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis. teren mijlociu.01-18 m. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 . teren tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui.0616. H2 . L1 .431 7. teren foarte tare. E1 . t1 .in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m.471~ 86 87 . B2 . .51 2. I c11 D1 1.81 7.01-10 m. B1 . teren mijlociu.0916.01-14 m. A2 .În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10. teren mijlociu.01-10 m.68 4.22 6.91 14.01-10 m..75 tf L~~~~ U. teren tare.75 It Iare 149517._---_.

86 c~r -L~~ 01 I .66112.0-3.peste nivelul apei leren tare.5 m teren foarte tare.5 teren mijlociu.18 6.sub nivelul apei la adâncime 14.sub nivelul apei la adâncime 0.51-7.51-14 m teren mijlociu.24111:13 15. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.51-14 m teren foarte tare. de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U..5 m teren mijlociu. C1 .sub nivelul apei la adâncime 7.sub nivelul apei la adâncime 7. R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14.01-10.___ 19.peste nivelul apei teren foarte Iare.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 .0 teren mijlociu.sub nivelul apei la adâncime 14. U.0-3.35\14.75tf I v'v I"WI"'-I -.M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123.78 \10.sub nivelul apei la adâncime 10.7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui.86\10.5 teren foarte tare.sub nivelul apei la adâncime 10.5 teren tare._---------_ .t TOTAL Utilaje I ore I 7. L 1 .01-17.peste nivelul apei teren uşor.5 m teren tare.51-7.74\16.37 - 17.64 14.5 m teren tare.sub nivelul apei-la adâncime 3.74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U.18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::. Se masoara la metru cub În sapatura.0 teren Iare K1 .25 23. J1 . G1 .84 7. Q1.sub nivelul apei la adâncime 3.0 teren foarte tare.I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6.58 ore 11. E1 .5-0.2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.sub nivelul apei la adâncime 0. __ ore . 9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111.7 ore 7. T1. S1 .M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6.sub nivelul apei la adâncime 0.-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U.62 12. 01 .3719. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru.37 9.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114.27\12.74\8.peste nivelul apei teren mijlociu.5 m teren mijlociu.51-7.58 115.0-3.97 ore 10. H1 .M K2 -1 L1 112 10.94 14.61 _ _ 88 89 .51-14 m teren tare.01-17.61 .64114. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.. inclusiv scoaterea calajelor de sub culit. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10. N1 .01-10.37\17:62112. 11.sub nivelul apei la adâncime 3.5 m teren foarte tare. 16.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO.0-3. F1 .51\20.5 teren uşor. 81 .58\7.66 12.27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.sub nivelul apei la adâncime 0. M1 _sub nivelul apei la adâncime 7. indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m.78 --~-1 .84\7.01-10. P1 .01-17.

. A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: . debit 200-500 Mc/h.9 kw Motopompa de apa 6. e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei. de 8. cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10.1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U. d e mana ŞI._..6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8.. . În orice categorie de teren. ------------- TsA24 . monoetajata.--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi. . Se masoar~ la ora efectivă de pompare. 81 . Se masoara la ora efectiva de pompare.-.motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650.inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. . . Cuprinde: ...[1.. de joasa presiune.I.pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice. .TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi. 3410440005604 Electropompă monoetaj. .11 ore.montarea ~i demontarea pompei. TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L." .1 .ore 1 ore ore . in teren cu infiltratii puternice de apa..de joasa pres. tip COD DENUMIRE RESURSA . _ .. Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei. teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje .. IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw .15 ore 0.- 90 91 ( . .-..15 A 1 .M ----------. ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii. executate cu: A1 _ el 81 ...U.14.U.--- ANTITA ._------]~~~. d emontarea el. " ~re /..1-14 Kw. . nisipoase.M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi.6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore ._ . 1.inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw.montarea Pa rnpei .matap atnpa de apa de 6.1 .

I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13.< 1. peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min.84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) .ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 .. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus. 2.._~ DENUMIRE RESURSA U. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD . < 50 mp.L. Nu cuprinde: ._ COD - •. 51-100 mp.I_1 1 1 ..Se masoara la metru liniar._. __ "•.. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu. pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 .M ------. conform prevederilor NTS. __ J_ _.3 Kgt/cmp 81 _ > 1.> 1...M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu .. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru.3 Kgf/cmp A2 .• " ..._.M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore ..instalaţia de aeraj in cheson. TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat. ____0'.. tampon pt. Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei . --. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie. _--~..84 3.. 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___.3 Kgf/cmp 82 ..._ ... CANT U.3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp.- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1.< 1... 51-100 mp. aer compr.-. • funcţionarea intregii instalaţii..

Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor. scoabe). În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise.1. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate. mecanice sau cu ajutorul explozivilor. 2. arătate mai jos: 2. 95 . astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase. când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură. Conţinutul normelor Normele de materiale. la săpături cu ajutorul explozivilor. executa te În roci alterate.1. În funcţie de spaţiu. . metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. necesare la lucrări de construcţii-montaj. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. forţe de parte. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor. 2. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor.1.1. În funcţie de arătate În conţinutul . arătate la fiecare articol. 2. pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. corespunzătoare modului de execuţie a 3.2.1. 2. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F. prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.1.3. 2. Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol.4.1. 3. săpături În spaţii limitate. adoptată În diferite situaţii de lucru. săpăturii.1. săpături În chesoane Închise. 2 În: . 2. _ prin metoda coloanelor forate mecanic. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol. • - 3. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi.1.5.00 m.roci semidure.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi . pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice.3.1. roci dure.1. deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale.50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos. _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. Conţinutul capitolului 1. 2. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut. de maximum 1. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare.6. Ts B 16 şi Ts B 22. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru.roci foarte dure.2. 3. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m.1. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m.7.

Cuprinde: . C1. materialelor.78\ ore 2. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 . .dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului. În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor.2 şi 4.Ts B 17 şi Ts B 20 .2.1. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 .26 3. C> U.urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului.4 5.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4. Ts801 Dislocari de stanca alterata. . 3. sondaje.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate.inclusivcoborârea.1.48 2. Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: .Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ.3. arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4. executate cu unelte de mana.sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui.1. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: . măsurători.roca semidura.3.Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol. sculelor.4.1. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol. 4.fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa. pentru fiecare normă În parte.2.65\ 0. Precizări 5. 4.Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii.Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii.3. in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson.5. şi 5. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături.4. Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură. recepţii.barosului. 96 97 .3. . 3.inclusivdesprinderealor. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .rangiişi a penelor. in spatii limitate.13 3.roca dura. Se măsoară la metrucub de săpatură. uneltelor.48 ore 3. de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4. 4. 81 . Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.deplasarea muncitorilor.roca foarte dura.4. În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5.M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 . . pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.2 şi 3. in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru. fara ajutorul explozivilor.

forarea .3 4.322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0.cu EI .cu C1 .47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic.792 0.cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură. pregătirea exploziei (introducerea explozivului. burarea gaurilor de mină).15 9.495 0.31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3.36 0.594 0. explodare electrica rocă foarte dură.12 0.35 ore 0.r 0. explodare electrica rocă dură.. _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O.cu D1 . explodare pirotehnica roca foarte dura. cu ajutorul explozivilor..97 0.cu C1 . cu ajutorul explozivilor.47 4.cu F1 .356 0.89 ore 1.lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor.475 0. prin metoda gaurilor de mina forate manual. pirotehnică rocă semidură.cu 81 . verificarea frontului după explozie.35/3.322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /.1 Cuprinde: .cu F 1 .09/. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m. explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură.cu B1 . pirotehnică rocă foarte dură. Se masoara la metru cub in Săpătura. CI - 'Dl 2.E 0. Se masoara la metru cub În sapatura.cu E1 . pirotehnică rocă dură. prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic.Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi.495 - - 0. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor. .594 2._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U.79/9.M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi.12 1. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.cu explodare electrică roca semidură.98 0.277 0. transportul materialului necesar exploziei. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 . 98 99 . transportul materiale.manuală a gaurilor de mina. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 . executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.5 '0. necesare exploziei. electrica rocă foarte dura. burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica.cu D1 . darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică.594 -(" - 2.

forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic.594 de 100 9 0.cu explodare F1 .277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.171 ore 0.34211.M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0.396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0.082 0. pirotehnica roca dură.322 0.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U.11 0.277 S 3388 0.54 ore 0. 4.475 0.06 0. cu ajutorul explozivilor.71 0.281 0.cu explodare E1 .08 0.16410.0.cu explodare B 1 .26 1.171 0.495 0.164 ore 0.cu explodare electrică roca semidura.0.297 0.792 - Sapatura in stanca in spatii largi.356 (Bickford tip A) 1 0.41 0.9 mc/min 1.M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2.77 1 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.081 O .cu explodare Cl . pregătirea exploziei (introducerea explozivului.28 0.082 Cuprinde: .47 0. Se masoara la metru cub În sapatura. CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.513 29123400025091 Motocompresor mo .594 0.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.495 - 2.33 0.51 1.356 0. pirotehnică rocă semidură. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica. verificarea frontului dupa explozie.495 0.171 0.51 1.9 mc/min 100 .594 0.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.26 1.02610.891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0.99 0. 0. electrica roca dură.297 0.9 mclmin I ore 10.5.5.5.06 0.941 0.026 0.515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0.cu explodare 01 .513 0.594 - 0. transportul materialelor necesare exploziei.54 0.277 0. pirotehnică roca foarte dura.0.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.42/1.594 - 2.41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4.307 0.693 0\7Q2 0. executata in straturi cu grosime de 1-2 m.41 1. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.061 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .322 0.97 0.33 0. electrică roca foarte dura.77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.

455 0.5. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0.M _.cu explodare pirotehnică rocă dură.455: 0.11 0.272 0.5.41 ore 0.4 1 ore 0.1 .06 1 ore 0.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic.24810.cu explodare pirolehnică rocă semidură. verificarea frontului după explozie. executata in straturi de grosime de 2-3 m. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.297 buc kg m 0. . transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0.047/ 0. cu ajutorul explozivilor.34 0. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U. cu explodare pirotehnică roca foarte dura.168 0.97 I 0'37j= 1.1 ore 0.198 0.27 0.27! 1.693 0. Cuprinde: . 1 ore 0.396 kg 0.0.098/ 0.089 buc 0. 81 .307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0.446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0.297 0. 01 .4 TOTAL ore 0.32 0.34 103 .5 0.735/ 0.495 0.53 1.32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.4211.111 0.051 0.168 0.5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0.M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0.222 0.371 0.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U.05 1 0.111 necesareexploziei. lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor.743 1.cu explodare electrică rocă dură. F1 .97 0.cu explodare electrica rocă semidură. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi. C1 .cu explodare electrica roca foarte dură.368/ 0.821 0. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică. E1 . e măsoară la metru cub in sapatura.248 0.792" A1 .M CANT COD . DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4.545 buc 0. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.272 0.047 " 0.47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0.198 0.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0.0.

incarcarea şi burarea gaurilor de mina.30410.22 3.9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0. ~-----.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.roca f.0981 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .94 0. pregătirea.97 0.94 0.42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.2 0.transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru. Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg. Ts802. . COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U.. Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801.297 1.48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.31 0.87 0.M I Al CtTITÎ~ 81 0.1 0.52 0.92 2..COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U.rocă dură.2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4..-~_ .861 0.1 0. foarte dură.. T8804 şi T8805.84 1.48 0.48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0. Ts803.01 5.663 6.M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi.0381 0.82 1.cu Încărcătura 01 . .M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ . semloura: dura.366 3.38 0.aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.368 0.rocă semidura.96 0. Se masoara la melru cub În sapatura. Cuprinde: . Ts804 si Ts805.01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10.cu lncarcătara de de de de de de 0.663 3.401 4.465 0.55 0. .596101521 104 105 . TS8 02.- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.1 1 4..60811. .31 ore 10. cu restrictie de exploziv. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state.tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10..2510. in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al .2 0.735 semicura: dura.633 2.1 1 0.5.25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3.0..cu lncărcătură Cl .-~.--.01910.38 0. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate..1 0.cu Încărcătură 81 ..cu incarcatura F1 ..197 0. dură.. TS803.96 Muncitor necalificat I 0. foarte dura. darea focului.. provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801. C1 . 81 .forarea mecanica a gaurilor de mina.485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10.cu incarcatura E1 .

327 1.57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza. Cuprinde: .0861 0.366 0. ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.95 0. IIIA80ară la metru cub În Săpătură.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat.148 0.roca foarte dura.. bararea coloanelor.178 0.24 0.76 0. cu ajutorul explozivului.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.139 0.M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3. Se masoara la metru cub În sapatura.20 I ore 10. burarea coloanelor. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m.92 1.198 0.Q15 0. transportul şi introducerea explozivului. cu ajutorul explozivilor.21 0.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0. 106 107 .rocă foarte dură.tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi. prin metoda coloanelor forate.35 1. __ . C1 . III roca dură.65 0. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.D18 0.1 0.41 0. 81 .6 0.roca sernidură.roca dura.0331 0. ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m.63 1.forarea coloanelor cu foreza.73 0. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.44 0.M A1 !-. semidura. Ili . I".04 0. cu explodare electrica 1 • roca A 1 .0861 0.703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0. transportul şi introducerea explozivului.29 0.267 0. de pana la 10 m adancime de abataj.M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. dare focului electric.011 0.75 1 3. darea 1111 ului electric.209 Iare 10.0331 0. prin metoda coloanelor fo rate.32 0. de pana la 7 m adancime de abataj.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0.54 2.653 5.495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0.

1 0.60 O.OC 0. Se masoara la metru cub În săpătură.38 0. TsEl n A 1 '. transportul ~ Introducerea explozivului.075/0.roca foarte dura. 81 .32 0.05 0.075/0.M A1 B1 C1 U.67 0. Cuprinde: .02 0.M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0.i 1. 108 109 . ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale.006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0. Se masoara la metru cub in săpătura.005 0. prin metoda coloanelor forate. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m.069 0.rocă foarte dură. de pana la 15 m adancime de abataj.1 0. Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic. bura rea coloanelor.27 0.61 0. C1 .rocă dură.rocă semidură..455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0.20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi.223 0. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 . Materiale ~. darea focului electric.185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .099 0.139 0.rocă semidura.272 0. C1 .64 1.59 0.099 0.41 buc 0. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.4 0.CANTITAŢI I COD~ '---"--.41 0. transportul şi introducerea explozivului.248 0.89 0.43 0. B1 .1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .051 0.248 0.86 0.18 0.025/0.20 / ore /0015/ ore 100151 0.025/0.1~ O.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ .rocă dură.05 0. prin metoda exploziilor masive.185 / ore /0.003 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U.009 0.32 0. cu ajutorul explozivilor. de peste 15 m adancime de abataj. Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0.168 0. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.25 0.08 0. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state.02 0.forarea coloanelor cu foreza. bura rea găurilor de mină.

. şi depozitarea pe mal a materialului derocat.2 0. cu ajutorul explozivilor. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura. Cuprinde: .0644 0.0248 0.322 0. cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala.49 0.0- 1 ore 1 0. transportul explozivului. 4 m rocă foarte dură. aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.01 6 m roca dura. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0. darea focului pirotehnic.28 0.45 5.01 6 m roca semidura. transportul explozivului.0001 0.3 0.594 0..891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0.85 0.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5.015 1 0. cu ajutorul explozivilor..0149 0.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate. prin metoda gaurilor de mina forate manual. U)(Ocutarea.M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U.01 0.roca foarte dura.0248 0. de peste 1 m latime. CANTITĂŢI U.4 m rocă dură.9 mc/min mobil de joasa presiune 4. 11 ·4. C 1 . __ .693 0.356 0.005 1 0.34 0.roca semidură.4554 0. de 2-6 m adancime.594 0. 81 .15 2.0001 0. prin metoda gaurilor de mina forate manual..62 ore ore are TOTAL ore 1.05 0.50 m. evacuarea.42 0.0644 0. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ..forarea rnanuală a gaurilor de mină. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 ._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate.2723 0.0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0. 111 ·2 .3 3.594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.2475 0.14 11.ANmA~ A1 I rB1TC1I 0. introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.01 6 m rocă foarte dură.52 0.87 1111020030200 1112020030100 914 i 1. darea focului pirotehnic. cu explodare pirotehnica.65 1. 110 111 .08 1. 111 ·4. de pana la 2 m adancime. introducerea lui şi burarea gaurilor de mina.50 m.4 m rocă semidură. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale.0149 0.M L(.57 0.0099 0.roca dura. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina.25 0. 01· 2 .. 111 ·4..0099 0.792 0.03 0..0099 0.495 0.6 1.

Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.008 1 0.002 0.l .16 1 0.1621 0.0001 10.96 6.792 0.002 0.50mm L::.16 10.03 0. măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.59 0.00791 0. 6 m roca foarte dura.96 4.01 1 0.gr-40mm L::.01 11.21 0. săpaturil macanică a gaurilor de mina.01 Gl .594 0.3564 0.0001 10. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a. introducerea lui.4 81 .01 Hl .594 0.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::.8-4m 1::.594 0.M Al Bl el xecutarea.3218 0.008 10.000510.495 0.891 I 0. de 2-8 m adancime.3218 0.00081 0.61 135 3.495 0.16 ore ore ore ore 2.0.68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina.00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind.4.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat .54 1.61 2. 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - .6 1. .002 0.002 0.2. CANTITAŢI U. de peste 1 m latime.693 4.5. 6 m rocă semidură. m rocă foarte dură.4.00051 0. 8 m rocă foarte dura.35 0.26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat.73 6. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.8 3.08 1 0.0001 1 1 m3 I 0.0001 10.6.50 m.00081 0.32 I 114 115 .01 El .002 0.162 I 0.0..2 0.50 m S 8689 1 m3 10.4.00081 kg 10. I~e522700028051 1 ore 1 0.fag neab cI.4 1.00081 0.11 0.42 0.32 I 1. 8 m roca dura.67 4.9 1 ore 1 0.6.72 3.00791 kg 0.29 0. 6 m rocă dura.2 .min 18cm S 1 m3 10.-.21 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.01 Fl .594 1 0. transportul explozivului.0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl.00051 0.1 1.63 0.A.081 1 0.11 0.00081 0.:'.11 0.505 1 0. .594 I 0.01 m roca sernidură: m roca dură.2 4 2 4 Dl .72 5.5 0.505 ore 1. cu ajutorul explozivilor..081 1 0.5.9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.97 0. burarea gaurilor darea focului pirotehnic.0001 10. manuale.42 5. in gropi de fundatii si lucrari similare Al .59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0. 8 m roca sernidura.3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate.6.693 1 0.00791 0.

10 m roca semidură.0001 10.6 1..Q6 8.. in gropi de fundatie si lucrari similare Al .18 1.85 0.01 .792 0.2 6 m roca sernidură.081 1 0._--. 11-10.3564 0. 81 ..5.96 3.594 0.01.26 0.505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ ..21 0.10.72 7.21 0.356 0.63 116 I 117 .forarea macanica a gaurilor. incarcarea in galeţi a materialului drenat. descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui.594 0. de mina.62 6..693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1.891 0.5o m '1 m3 10... El-6..6 1. - .11 0.0079 0.002 0.10 m roca dura.594 0.00081 0.00081 0. D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0.--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M .46 0.73 8..9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.gr=40mm L=l .01. buc kg m ---.93 0.17 0..2 6 m roca dura.11 0...--.356 0.--. G1 . H1 . Cuprinde: . ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier.6 1.72 2.---- .84 0.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0079 0.rnin 18cm S 4342 U._-~--:r----.29 0.2 6 m roca foarte dura.594 0.A. transportul explozivului.495 0.63 2.00081 0. burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic. ".50 m de la marginea sapămrii.. introducerea lui.000510. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.000510.. Cl .0079 0.792 0.67 2.. asigurâdu-se o bancheta libera de 0.. cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier. de 2-14 m adancime.72 2.0001 10. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.27 0. 14 m roca dura.594 0.693 0.792 0.--.0079 0..--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt. -.002 0.6 0.11 0.21 8. -----.84m 1=60 S 8689 .01. de peste 1 m latime.002 0.00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0.0.495 0.73 5.693 0.10.891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6.322 0. --..M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10.=.002 0.---0.594 0.3218 0.14 m roca sernidură.--------.------Ţ--f. cu ajutorul explozivilor.73 10.594 Al_J 81 .09 7.505 1 0.01.594 0. Se masoara la metru cub in sapatura. 10 m roca foarte dura.000510.6.76 2....495 0. Fl .-----. Sapatura in stanca in spatii limitate. D1.01. 120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2..594 0.14 m roca foarte dura. .0001 1 120101029142291 Scind.0001 10.0005 1 m3 I 0.fag neab cI..46 0.6..96 3.16 1 0.322 0.891 0..

792 0.444 0.56 2.13 0.0.322 0. .01 1.tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.693 0. cu restrictie de exploziv. dura.76 3.76 1.71 0.73 5.73 5. U.75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4. darea focului.16 1.9 mc/min .5-0. Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2._----_.99 0.594 0.5.081 0.6 1.87 2.cu incarcătura D1 .9191 0.495 0.594 0.22 '1.100 de 0.485 0.792 0.162 1.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.633 0.9 mc/min ore ore ore 0.5.44 0.cu Încărcătură B 1 .663 2.83 0.63 0.01 0.465 3.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.356 0. .200 de 0.505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.01 0.97 1.349 0.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.cu lncărcătară F1 .cu lncarcaiura C1 . .cu incarcatură E1 .96 4.32 2. pregatirea.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.11 0.14 0.505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3.162 0.663 0.07 1.M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.594 0.100 de 0.047 0.transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru.17 3.131 0.forarea mecanică a găuri lor de mina.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.081 0.99 0.94 6. foarte dură.04 0.5-0.891 Cuprinde: . sernidura: dură.14 0.47 .01 1.283 0.21 0.007 0.081 0.200 de 0.6 1.16 1.012 118 119 .65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat.741\1.297 1. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 ._----.91 5.- ore ore ore 1.505 0.366 I 3.401 5. foarte dura.72 2.14 1.M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0. Se masoara la metru cub in sapatura.023 0.594 0.cu lncărcătură de 0.93 0.32 1.162 0.96 3.0.19 0.12 0.361\ ore 0.M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0. incărcarea şi burarea gaurilor de mina.99 0._-~--_.32 1.100 de 0.891 0.32 1.64 0.51 2. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.59 0.04 0.

Cuprinde: . in: Al • rocă semidură. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi.89 ore 3. Cuprinde: .2417.02.6 1 ore 0.M ~_.rocă foarte dură.O COD J ~------DENUMIRE.09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3.634 0.rocă dură.56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate.969 0.68 1.23 2. R :SURSĂ .5.148 2.366 1. el .M Al 1 81 1 el U. 81 .8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.21 19.73 2. Cl .703 0. Se măsoară la metru cub În Săpătură. in: Al . Se masoara la metru cub În Săpătură.tip"Reşiţau 45 mc/min " 0. la 3m.3414.M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.rocă dură.45 0. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.0. 0.9/1. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat.4 1. in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1.54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.81 1..M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12.03 I 0.36 120 ._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U.9 ore 1 0. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le.rocă foarte dură.92.rocă semidură.9.813.0711.săparea cu ciocanul de abataj pneumatic. pentru curatarea si indepartarea peretilor..6213.. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat.2 ore 1.17 0.2 4. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv). 81 .executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi.37 3.327 5. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv).

81 I 2. asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii.45 ore 1. C 1 .4 m roca foarte dură. in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate. Se masoara la metru cub În sapatura.01 .81 13.20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala.82 2. I COD L.5.M~--. 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră.4 m rocă sernidură. de sub 1 m latime. B1 . • executarea.rocă dură.64 7..43 /5.95 3. de pana la 4 m adancime.5811.2.44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0. cu evacuarea manuala.9 U.18 ~~ 4.2.50 m adancime.c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U. 1 .0..00 2 m roca semidura..20-0.rocă semidură. Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic.5.2. de 25 kg. de pana la 1.53 2.32 1 ore 2. 81 . TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate. ~~: ' . montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0. de peste 1 m latime.0.34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.00 2 m roca foarte dura.01 .50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor.4314.0512.50 m de la marginea săpăturii.16 6.saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.0.2151 ~/1.0. 1 . 01 . in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 ..002 122 . executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).60811.85 4. asigurându-se o bancheta libera de 0.01 .86110.2151 2.rocă foarte dură.00 2 m roca dura.39 11...4 m rocă dura.~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4.0.87 1 ore / 0. evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui.9 ore ore A1 81 e1 2. e1 .M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12.M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10. spargerea blocurilor mai mari. aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui. Se masoara la metru cub În sapatura. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U.

18 m roca foarte dura.9 mc/min U. dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. 11-1.601.531 2.50 m S 8689 Manoperă m3/ 0....608 -Fl CANT U.86110. 01 .008 0.. de 2-18 m adancime...6 .53/2. 14 m roca semi id ura.53 5.0005 El 1. H1 .43 1 5..--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2. Kl .8-4m 1=60 S 8689 0.54 124 .41 2..0008 O.gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2..39 15. 18 m roca serrn·dura.0001 m3 0. 01 ..COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U.92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -.71 4..50 m de la marginea sapaturii.2..81 ore 9.8-4m 10. El -.4314. 10 m roca foarte dura.43 4.64 Lemn rot cons rur c 5ubt..215 2.48 2 .0005 0..10 . executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2.64 'Î 0.002 0. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0. Gl .215 / ore 0.10.00011 10.min 18cm S 4342 scind.86/10.. 10 m roca dura.00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime.14 m roca foarte dura.44 7. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui.86 ore 2.fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1.0.10. el _2.67 /10.78 2.27 1324 2.008 0.A..fag neab cI. 6 O 1 .M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4. 0 01.. Fl -.. asigurându-se o bancheta ~ac: de 0.608 1.43/5265/1.002 0.008 0.M are CANT ---_ _. Se rno U. 01 .M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura. : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara.265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12. dura. ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier. I el I 01 0.oara la metru cub În sapatura.min 18cm S L=1 . 401 .5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1.··6 81.14 .215 F1 2.05 6.OOOB 1 .43/4.5.0005 Scind.01 2. 01 .·· m roca roca semidura. 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl..83 3..14 m roca dura.4314. Jl .6 m roca L1 .1 .M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4. liber ..50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12.•. 01 .. Dl ..215/2.6 m Al .10 m roca semideră.18 m roca dura.14.97 3.0001 .86 ore 4.36 3.

74 2.06 1.62 5.86110. Se măsoară la metru cub În Săpătură.06 3.64 0.608 1.rocă semidură.608 1.5 3.14 ore 2. .9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.M CANTITĂŢI U.215 2.5.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.31 1.13 ore 4. la rigole cu sectiunea triunghiulara.0.rocă foarte dură.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0. Cuprinde: .215 2.9 mc/min -------'CODI ore 5.M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic.608 1.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.59 ore 1.43 5.43 5.19 0. C1 .finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0.64 126 127 .0.77 4.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.0.2 ore 0.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.158 2.În grămezi.5-0.265 1.93 1.64 0.47 1.86110.215 A1 . avand adancimea de pana la 0.17 6.02 j.9 mc/min ore 1.38512.5.5.5312._.5-0.43 5.31 12. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.6811.31515.608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11.83 1.215 ore 1.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.31 5.15 -Manoperă A1 5.4314.53 ore 3.0.63 10.76 4.693 1.97 14. 81 .42 1.62 14.215 2.09 3.35 1.89 ore 2.26 8.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.22 14.49 .M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.65 4.215 2. .35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5.64 0.43 ore 0.265 1.5.4 11.5312.8\51 14.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.4 1.065 ore 0.30 m lăţime.43 I ore ore 3.rocă dură.strângerea materialului Săpat.265 1.04 1.9 mc/min I ore 11.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.215 2.215 2.21 ore ore 8.5-0.

in roca dura si foarte dura Al.rocă foarte dură.10.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă.50 m roca semidură.00 m rocă foarte dură.51 14..01. constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit. L1 -10.7.10.02 1.51 14.48 TOTAL ore 0.. 81 .00 m rocă foarte dură.transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport.25 0. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.01 TOTAL ore 1. C1 . ridicarea În 129 U. . in cheson inchis...RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă.63 / ore 0.51.. in: A 1 .roca semidura. H1 ._-------------_ .10. M1 .3. .executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură..01 17. I COD I DENUMIRE RESURSĂ~. Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar.51.. C1 .7. E1 .50 m rocă dura.. F1 .01.01.7..50 m rocă semidura.7.51 14.00 3.10. executata in: Al . J1 -10.00 m rocă dură.50 m rocă foarte dură.rocă dura. .rocă dura. 01 .50 m rocă dură.0.7.50 m rocă dura.57 0.. Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art. executata inainte de turnarea betonului de fundatie. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).17.45/ 0._.~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10.00 3.14.spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg. Cuprinde: ._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei.251 0.executarea politurii suprafeţelor săpaturii. pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv.3 0. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa.50 m rocă semidură..00 m rocă semidură. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .rocă sernldură.. 01 -14.51.rocă foarte dura. C1 .00 m rocă semidură.64 --_. Cuprinde: .00 m rocă dură..25 1.00 3. 128 .01.. de sub 45 mp suprafata.31 0.7.curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile. cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa).0. Bl .3.. N1 -14. TSB19. Gl.1s824 Politura suprafetei stancoase.3.48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice.01 17. Cuprinde: .M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10.0.531 0.50 m rocă foarte dură..50 m rocă foarte dură. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. Bl .72 1. F1 .. K1 .

M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.931 4.021 0.0.12 3.931 buc 4.58 2. 1 .L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.7 56.93\ 14.351 0.7 37.9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).95 6.761 .M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ . 1 .02 .10.251 7.9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .7150.8146.541 .min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10.7 32.021 .campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.76 6.65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.10.7138.3615.95 6.3510.93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.1 ore 2.56 1.95\6.min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.52 2.10.121 .021 .4 ore 41.53 3.65 TOTAL ore 35. lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 .M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135.9516.781 \ ore 2.85144.14.95/6.7137.0.93 4.85 44.54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.02 mi buc .4128.351 0.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.7132.91 1 ore 1 .8137.7617.10.0. ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.92 2.D21 0.85 50.85150.9516.041 5.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.0210.8 52.14.841 -1 1 ore 1.541 130 131 .99 3.10.54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~.8 43.38 2.02 10.\ .14.16.161-1-13. .8 46.95 6.7 50.93 1 kg 1 10.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl. Se masoara la metru cub În sapatura.78 3.18 2.95 6.1 .02 4.021 0.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .5.95 6.\ 2.5.15.7156.'14.8152.38 3. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.65 ore 23.541 1 m 1 . 4.5.931 .93 I 4.4 28.93 .39 1 ore 1 - 5 04 .35 0.98 16. L1 71120200301001Specialist U.min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.8 37.51 1 5.8143.7 38.3510.10.95 6.93 0.

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

.4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.01..00 m rocă semidură.0.. ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe.54 4.. l1 -10.5/31.02/ /4.14. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.3.12 1..02 0.7.. .50 m rocă dură.51.50 m rocă foarte dură.10.Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei.3.95 6.51 . 17.93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.9159. K1 -10...0.. Ct .51.841 16.01 81 C1 - E1 0..55/31.48 1 4.9516. 01 -14.28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg .55 31.35 \ 0.1616.6/25..51 .4 TOTÂL ore 47. ~ .50 m rocă dură.14..00 3.92 13.5 31.4 1J.50 m rocă samidură: H1 .51 .7.6 53..~--------..0. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.02 --_.3.~ __ . 11.45 '1.0.min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI .6 25..00 m rocă sernidură.72 3.64/7.1 64. M1 .9 59. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.1 1 ore 1.00 m rocă dură.3.M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.51 .------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0.85152.01 .5....00 m rocă foarte dură.537.54 \ 4. F1 . J1 -10. 1 0.46 1..50 m rocă foarte dură.01. Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.00 m rocă dură. Se măsoară la metru cub in Săpătura.68 .min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.5158.3510.7.17. îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului. in roca dura si foarte dura A1 .54 1 4._..00 3. - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16.5 58. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / .10.6/ - 2.0.50 m rocă semidura.3.42 - 1 6 3 1 3.08 1 - 1 3. 1 4.95 6.95 6. 81 . ---~.01 . in cheson inchis.14 2.50 m rocă dură...01 .35 \ 0.14.00 m rocă foarte dură.5.4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0.8 1 /2. N1 -14.85 52.93 U.93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19..50 m rocă semidură. 17.02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4...02 1 14951 6.01 . Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea). E1 ..93 \ 0.95 6.9 mc/min 1 ore ore 544 1 2.95 /6931 / 495/6.32 - 1 3. I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl.7.10.021 0.5/37451 19. [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 . de peste 75 mp suprafata.02/0.7.93 0.50 m rocă foarte dură.0. G1 .14. 01 .1164.00 3.6/53..7.93 1 ore 147.361 ------------------------ 138 139 .93 1 - 1 0.8 1.

autogredere. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.2.săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: .MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl.2173.Încărcătoare de diverse tipuri. 1 la prezentul indicator. În conformitate cu tabelul nr. .Încărcătoare.min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0.1.2.02 1.5.15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R .54 6. buldozere pe tractor. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator. . 2.9 mc/min ore I I ore 7 1 . Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr. screpere pe tractor.951 6.1. 2. teren categoria a II-a. 1. 14. . Materiale U.1.excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă.35 4.5 3.___.2. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie.excavatoare cu echipament de draglină. .săpături mecanice executate În spaţii deschise. teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase). 140 J / 141 . În următoarele categorii: teren categoria 1.02 v • - 0.1.I 3.2.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0.2 73. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2.18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop. .25 67.93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161.86 4. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate.93 0. .terenuri coezive. motoscreper (autoscreper). Conţinutul capitolului 1.25167. teren categoria a III-a. 1.15 ore 61. . 2. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: .1.95 0.0.5.excavatoare cu mai multe cupe. instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi.

În plan înclinate de acces.2.00.2.2.2. ".1.4. de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.2.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18. În albia răurilor sau torenţilor. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2. se determină functie de dotare.2.2.2. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2.2.00 m.2.1.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe.2.32.25 x 1.11. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m. . În cazul platajelor montate pe teren nisipos. 2.2. se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru. conducte. . se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat).10). se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare. 2.2.3.2.2. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic. care necesită demontarea instalaţiei.2.4.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1. cât şi la cele comandate prin cabluri.1. 2. şi 2. 2.1: 10% pentru teren nisipos. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.25 x 1.2.2. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică.2. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe.2.15). .2. Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz.2.2.00.4.2. cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării.2.8. . Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe. regularizări.5% (1.2.12. 15% pentru teren argilos Înmuiat.2. platforme de drum sau C.2.5 < Ic < 0. Ii se va aplica un spor de 15%. pe malurile mării sau lacuri lor.2.2. În blocul de excavare. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu.43. Pentru Iăţimi diferite ale cupelor. 2.2. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit.2. consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective. urmând ca.3. 2.9.2. ' 2.2. 2.F.2. 2. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 .5 < Ic 1.5. precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor.2.de la 18. reţele de apă. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe. iar la argile 0.2. pe distanţe mai mari.75.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0. în cazul. 2. consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră. iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje.5. baraje.7. de realizarea optimă a productivităţii utilajului.2.2. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă. În cazul când terasamentele pentru: diguri.2.2. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice. 2. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. 2. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat. se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore. 37. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii. pentru adâncimi mai mari de 18 m.3.2.2.3. se va mări cu 33%.1. iar la argile I > 0. 2. În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat. cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6. consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2.13.2.2. obţinute prin. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă. 2. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului.00 m până la 24.00 . precum şi În nisip fin îmbibat cu apă.2.6.7% (1 . astfel: . 2..1.2.2. cu preţul de deviz pe ora de funcţionare.3. 2. Între 18 şi 30 m.10.de la 24. . determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m. se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2.75. de criteriul' economisirii carburanţilor. 2.

În general. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor.6. În cadrul aceluiaşi şantier. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0. . indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr.). 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.4. folosirea de materiale de constructie. 145 . respectiv peste 5 mia dislocări. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale. sub 15 cm grasime de săpat.180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru.6. Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art. . Ts C 19 b 1 + Ts C 22. Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale.3.8 mc şi pentru Înălţime de peste s.5. inclusiv rădăcinile lor. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator.25 mc/cupă inclusiv.8 mc . de arbori şi tufişuri. pentru alte tipuri de excavatoare. 4.4 .3. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol.0.7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 . Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară. 3. Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative. 4.În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul. finisarea rigolelor cu. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de. 3. 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă.7. 4. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3.1. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective. 3. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură.0.1.5.2. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru. Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40. În cadrul aceluiaşi şantier. conform indicaţiei de la fiecare normă.2. un excavator de 0. 144 4. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni. ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj.4 . 3.1.3. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor.autoqreder. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă.21 .c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei. rădăcini izolate etc. 2. 3.2 mc. pe buturugi.2. 2. .5 mc . S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează. asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului.2. se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3. 3. excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc. iar pentru alte unităţi de măsură. . Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0.1. cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru.0. Împingerea de buldozer la peste 10 m. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor. se va considera săpături În releu.7 mc/cupă conform art. 3. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje.

pe 5 m În plus la art.pentru art. . . Ts C 27. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. screpere cu tractor. pe care o completează. În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg. 4. pe 100 m În plus la art.pe o grosime de 0. e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. transport cu Încărcătură. transport pentru Întoarcere la locul de săpat. 3.40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0.71 1.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0. motoscrepere.pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat.1. se calculează după relaţiile: . C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg.pentru art. Ts C 21.pentru art. motoscrepere.---~~~ •. transport pentru descărcare. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.4. Ts C 38.71 mc capacitate. 4. Ts C 21: .•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 . Ts C 28: . 3. pe o grosime de 0.TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: .25 mc/cupă capacitate.71 mc capacitate. autogredere până la 175 CP sau buldozere. screpere tractate sub buldozere.40 pentru excavatoare mai mari de 1. pe o grosime medie de 0.M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----.80 m până la faţa taluzului. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: . 4. 4. Ts C 25: pentru art. pe o grosime medie de 0.pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. ~' . pe 250 m În plus la art.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0.pe o grosime medie de 0.3. Ts C 25.25 mc/cupă capacitate. Scarificarea mecanica a terenului. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art. distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat.71 mc capacitate. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă.

_------. ---'.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.97 \ 6. C11 . II.'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg.11 \ 4. 821 .1 in condiţiile qospodăririi apelor..31 \ 4. 82 . A21 . descărcare În depozit teren catg.f A 11 . 021 . II În condiţiile gospodăririi apelor. C1 . II.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg.86 I . co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U.39 mc. . descărcare in depozit teren catg.21-0.49 \ 6.9 A1. A2.71 \ 5. 011 .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq. '. C21 . C2.1I in condiţiile gospodăririi apelor. 81 . II.39 mc_b_u_'d_oe_x_.pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg. II.M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5.pământ cu umiditate naturală.71 \ 5. 1. I În condiţiile gospodăririi apelor.39 mc buldoex. 811 .pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg.21-0.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.21-0.M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.. cu comanda hldraullca.pământ cu umiditate naturală. ----- CANTITAŢI U. in: U. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. D1 .49 \ 5.M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~. D2 .13 \ 5.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. II. I in condiţiile gospodăririi apelor. 1.--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.

pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. E3 . ----_ . descărcare in depozit teren catg.pământ cu umiditate naturala. I in condiţiile gospodăririi apelor.pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg. 81 .pământ cu umiditate naturală.. descărcarea În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală. descărcare in depozit. 01 . II in condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile gospodăririi apelor.TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0. descărcare in depozit.70mc cu o cupa 1 ore 12. teren catg. 831 .9513.9513.40-0. teren catg.1. G11 .pământ Îmbibat cu apa.pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. teren catg. E21 .pământ cu umiditate naturală.3512. deplasare excavator pe platelaje.M L-. descărcarea În depozit teren catg. U.pământ cu umiditate naturala. I in condiţiile gospodaririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. IV. descarcarea În au!ovehicule.5612. 1. IV În condiţiile gospodăririi apelor. III. E11 . deplasare excavata pe platelaje. descarcare În depozit teren catg.4412. descărcare in autovehicule in teren catg. C1 .5212. H11 . teren catg.40~0.40-0. teren catg.8912. descărcare În depozit teren catg.01 12~12.in pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ imbibat cu apă. teren catg.05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. A 11 . Il.pământ imbibat cu apă. 811 . cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. F3 . descarcarea În autovehiculs.40-0. 21 . FJ 1 .812.3912.pământ imbibat cu apă..pământ argilos descărcare in depozit. IV. II. teren catg..pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg. 1.3512. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. II. IV În condiţiile gospodăririi apelor. 83 . II În condiţiile gospodăririi apelor. A3 ."-_ . teren catg.8 150 151 .70 mc.in pământ argilos Înmuiat cu apă. descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturala. ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.M B111 8218211 B318311 c11c11 . F2 .pământ argilos inmuiat cu apă. descărcare in autovehicule În teren catg.În pământ argilos Înmuiat cu apă. I În condiţiile gospodaririi apelor. . • E2 . I În condiţiile gospodăririi apelor. ~2P. 82 . 1. 1.9512. descarcare În autovehicule teren catg. 1.3911.pămănt Îmbibat cu apa. descarcare in autovehicule in teren catg.2 J pământ argilos descărcare in depozit. I in condiţiile gospodaririi apşlor. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ .5212. f:. III in condiţiile gospodăririi apelor. III.pământ argilos inmuiat cu apa.. teren catg. E1 ..70mc cu o cupa 1 ore 11.pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg.pământ cu umiditate naturala. descarcare În depozit. G1 . descărcare in depozit. Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală.pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. 011 .'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.pământ îmbiba! cu apă. deplasare excavator pe platelaje. descarcare in autovehicule teren catg. in: A 1 . deplasare excavator pe platelaje..7512. descarcare În depozit teren catg. C11 .2412. A31 . descărcare in depozit. H1 . deplasare excavator pe platelaje. E31 . descărcarea in depozit teren catg. descărcare În autovehicule in teren catg.70mc cu o cupa 1 ore 12. descărcarea in autovehicule teren catg. F31 .pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. II._ __ . 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O. 821 . teren catg.pământ cu umiditate naturala.9512.in pământ argilos inmuiat cu apă. I În condiţiile gospodăririi apelor. 1.7 U. II.____ . I in condiţiile gospodăririi apelor.

descarcarea indepozite.70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3. deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite. I in condiţiile Uospodaririi apelor. II în condiţiile 90spodăririi apelor. teren catg. teren catg. descarcarea indejlJZile.7 COD I U. D1 .6!2.81 termic de 0. A21 . descarcareaindepozite.1II în cordiţiile gospodăririi apelor. teren A 11 .pământ cu umiditate naturală. 3 . teren 011 . teren catg. teren catg. teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala. IV in condiţiile gospodării teren 152 153 . "in condiţiile Uospodăririi apelor.pământ argilos inmuiat Cu apă.25 mc. 1. I in condiţiile gospodăririi pelor. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite.pământ cu umiditate tlaturală. 021 . II. 03 ._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0. U1 . teren catg. A2· pamânt argilos inmuiat oua apă. catg.L. 31 . II in condiţiile' gospodăririi lpelor.25!3. I I I I -. teren 021 . in: . catg. teren catg. IV. descărcarea indepozite. deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite.25!2. III. descarcareaIn depozite.pământ argilos inmuiat ClJ apă. s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3. III 021 . teren catg. III in condiţiile 90spodaririi apelor. teren catg. teren catg. IV.40-0.400. 1. II. 011 .pământ cu umiditate naturală. teren 011 . . 1. 2 . descărcareain depozite. teren catg.70mc cu o cupa ! ore !2.pământ îmbibat cu apă. deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite.--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0.pământ imbibat cu apa.pământ cu umiditate l1atural~. descarcareaindepozite. teren catg.59!2.pământ argilos înmuiat CIJ apă.M I I I -- I I I I "". catg.pământ imbibat cu apa.pamânt argil05 inmuiat cu apă. descăf!lIreain depozite.23!3.M 1-1 --r--.99!3.pământ argilos inmUiat Cu apă. desc!l'Careain depozite. C1 . teren catg.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite. descarcareain depozite. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U. 02 .pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. descarcareaindepozite. p III.pământ îmbibat cu apa. teren catg. cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. descarcareaindepozite. catg.pământ imbibat cu apă. 2952260003501! ---_. descăf!lIreain depozite. <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite. catg.2313. II. C2 . C31 . III in condiţiile oospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă.22!2.pământ cu umiditate naturală. teren 09tg.7 A31 .71-1. teren catg. A3 • pămănt imbibat cu apa. descarcarea indeJmite. teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor. descărcareain depozite.

E31 .pământ îmbibat cu apa. Gll . F3 . G21 . E2 .83\1. E11 . F2 . Gl . II. I in condiţiile gospodăririi apelor.42\1. IV in condiţiile gospodăririi apelor. III. 031 .11. . H2 .pământ cu umiditate naturală.25mc cu o cupa \ ore \1.pământ imbibat cu apă.pamănt imbibat cu apa. teren catg.45\1.33\1. H2l . II. III În condiţiile gospodaririi apelor.pământ lrnbibat cu apă. II.pămănt argilos. deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg.~~ LU. III.M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0. E21 . Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură.pământ cu umiditate naturala. teren catg.pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg.1. Fll .pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite. descarcare În autovehicule teren . descărcare În depozâ teren catg.46\2. III În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. H3 .1.11-1 . IV În condiţiile gospodaririi apelor.31\1. deplasare excavator pe platelaje. F21 . descărcarea in autovehicule teren catg.M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---. I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U. descărcarea in autovehicule teren catg. G3 . descarcare În depozit teren catg.apelor.pământ imbibat cu apa.pământ cu umiditate naturala. El .pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq. descărcarea in autovehicule teren catg. descarcarea În autovehicul.71-1.11-1 . teren catg. 1.25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U.pământ imbibat cu apa.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O.25mc cu o cupa \ ore \2.pământ Îmbibat cu apa. descărcare În autovehiculeteren 154 155 .pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg.67\1.37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U.46\2.pămănt lrnbibat cu apă. III.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg.pământ imbibat cu apa.pământ îmbiba! cu apa.14\1.pământ imbibat cu apa. descarcarea În autovehicule teren catg.i catg. IV.pamânt Îmbibat cu apa. II in condiţiile gospodăririi apelor. III in condiţiile gospodăririi apelor. II in condiţiile gospodăririi apelor.92\1. Fl . descarcarea În autovehicul. E3 . teren catg. F31 . Hll .67\1. G31 .~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0.pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg.pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg.pământ imbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite. deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor: . Hl . _. descarcarea in autovehicul.11-1. teren catg. G2 . descărcarea in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg.pământ imbibat cu apa. I În condiţiile gospodării apelor. IV În condiţiile gospodăririi apelor. 03 . I in condiţiile gospodăririi apelor. descarcarea in autovehicule teren catg.pământ argilos.M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0. deplasare excavator pe platelaje. IV. descărcarea in autovehicul. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodăririi apelor.25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v .e ~ H3l .

4911.8811. el1 . F2 .11-1. H1 .pământ umiditate naturala. F1 .pământ umiditate naturala. 1.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. III.1.25mc cu o cupa / ore /1. G21 . V.M I COO J~UMIRERESURSA I • _. l În condiţiile gospodaririi apelor.46/2.53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U. cu descarcare În depozit teren catg. 1.311.părnănt umiditate naturala.pământ umiditate naturala. IV. Gl1 .pământ cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.pamănt cu umiditate naturala.pamănt umiditate naturala.M I I . CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11.parnânt cu umiditate naturala. G2 . cu descarcare În autovehicule teren catg. A2 .pământ umiditate naturala.7613.15/1. l in condiţiile gospodaririi apelor.8711. cu descarcare În depozit teren catg.9 rnc. Al1 . II. cu descarcare În depozit teren catg. "'U .91/2. I U.212. El1 . III În condiţiile qospodariril apelor. actionat electric.parnănt cu umiditate naturala.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa.5-2. cu descarcare În depozit teren catg.pământ umiditate naturala. I I I G31 .pământ umiditate naturala.92/2. III. Bll . 011 .11-1 .64 r 1.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2. V În condiţiile qospodăririi apelor.76/1.87 Al .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.21 /2. A21 . II. 01 .pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa. Bl . IV În condiţiile gospodaririi apelor.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În autovehicule teren catg. II. cu descarcare in autovehicule teren catg.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa. I " I _ •• I I -- I I . Gl . II in condiţiile qospocanrf apelor. El .pamănt cu umiditate naturala. CANTITAŢI j I _._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. 1. I În condiţiile gospodaririi apelor. Fl1 . B2 .25mc cu o cupa COD / ore /2. cu descarcare În autovehicule teren catg.Ţ' -:-:-T-':''---~.lI. cu descarcare in autovehicule teren catg. B21 . II. cu descarcare in depozit teren catg. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0.COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U. cu descarcare În depozit teren catg.25mc cu o cupa 156 157 .17/termic de 0. F21 . cu descarcare În depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor.5311.pamânt umiditate naturala.pământ umiditate naturala.6211. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg.11-1 . cu descarcare in autovehicule teren catg. el . cu descarcare În depozit teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. I In condiţiile gospodaririi apelor.212. cu descarcare În depozit teren catg.7612.

4871 0.391 /0.5510.645 CANTITAŢI U.6221 0.791 0.50610. cu descărcare in autovehicule teren catg.425/ 0.87\1.M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2.448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U.M 1111111t1~ 0. Se masoara la 100 metri cubi in săpătură. III in condiţiile gospodăririi apelor.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2. cu descărcare in autovehicule teren catg.49/ 0.002 -- 2952260003511\ 2.pământ cu umiditate naturală.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. 111.561 0.51 0.5-2. IV in condiţiile gospodăririi apelor.M -ator pe şenile acţionat electric de 2. V in condiţiile gospodaririi apelor.381 0.546 ~ .5171 0.34/ 0.575 ------------------------------~------------------------159 158 .9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I .5-2. J11 . 11..91 10.39/0.9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10.. .4410.5621 0.M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2. V.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. U.5-2. H11 .011 !' 295226000 I ore 10.9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10.pământ cu umiditate naturală.5-2.451 0. cu descărcare in autovehicule teren catg. cu descărcare in autovehicule teren catg.9mc . cu descărcare in autovehicule teren catg.• .9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.' 01 1.4751 0. J1 -pămănt cu umiditate naturală. IV.4361 0.

COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. teren catg. 1. cu descărcare in depozit teren catg. teren catg. 821 .5-0. cu descărcare in depozit teren ctg. cu descarcare În autovehicul. cu descarcare În autovehicule teren catg. tI. cu descărcare in depozit. Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură. cu descarcare in depozit. 011 . 1.pământ cu umiditate naturală. " in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg. teren catg.pământ cu umiditate naturală. A11 .95' 2.44 . teren catg. 1.6512.M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 . Cll . deplasare excavator pe platelaje. 02 .813. El .8 mc 1 ore 12. 2. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos inmuiat cu apă._. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos inmuiat cu apă. A31 . cu descărcare În autovehicul.pământ argilos inmuiat cu apa.11.pământ îmbibat cu apa. teren catg. 811 . 1. 82 . deplasare excavator pe platelaje. I in condiţiile gospodăririi apelor. II.8 mc.8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore .pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit. cu descarcare În aulovehicul.2313231371 CANTITAŢI U. teren catg. teren catg.5-0.pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule.. A3 . II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apă.22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. 83 . deplasarea excavator pe platelaje. teren catg. 2. 2. II În condiţiile gospodăririi apelor.M .pământ imbibat cu apă. 831.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. Cl . cu descărcare in depozit teren catg. cu descărcare in depozit. teren catg. .1.5-0. D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. E31 .pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. III. III În condiţiile gospodăririi apelor.3 ------------_. 021 -pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit.pământ argilos Înmuiat cu apă. deplasare excavator pe platelaje. 03 . teren catg. E3 . 81 . II. 1. cu descărcare in depozit.24 .pământ argilos Înmuiat cu apa. 2. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicul.59 12.24 . cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apa.pământ cu umiditate naturala.50.M 11. " in condiţiile gospodăririi apelor.pământ lmbibat cu apă. cu descărcare in depozit teren catg. teren catg._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. I in condiţiile gospodăririi apelor. I În condiţiile gospodăririi apelor. II. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu echipament de drag lina. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În aulovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. A21 . cu descărcare in depozit leren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. A2 . E21 . I În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in depozit teren ctg. E2 . in: A1 .8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-.pământ argilos inmuiat cu apă. Fll .• I ore U. II. El1 . deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală. D31 • pământ Îmbibat cu apa. teren catg. 160 161 . teren cafg.pământ argilos inmuiat cu apă.8713.29/2.pământ cu umiditate naturală. teren catg. leren catg. 01 . I În condiţiile gospodăririiapelor.81 13.713.812.pământ cu umiditate naturala. II În condiţiile gospodăririi apelor. III.1112. deplasarea excavator pe platelaje. teren catg.TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. II În condiţiile gospodăririi apelor. Fl .

. cu echipament de draglina. cu descărcare În autovehicule.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.pământ argilos inmuiat cu apă. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În autovehicule. 83 .1. teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule. 02 . teren catg. A3 . cu descărcare În autovehicule.81-1. 811 . teren catg. 01 . cu descărcare În depozt. cu descărcare in depozit.2 mc.pământ argilos Înmuiat cu apă. cu descarcare in depozit. II. cu descărcare În depozit. teren catg. 1. teren catg.5-0.pământ umiditate naturală.pământ imbibarcu apă.pământ argilos inmuiat cu apă.8 mc CANTITĂŢI U. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.1I1in condiţiiie gospodăririi apelor. II. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri.7314.291~~ 3. I in condiţiile gospodăririi apelor. II in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. 82 .pământ argilos Înmuiat cu apă.praglina hi~~~e r---'--'. teren catg.11. teren catg. teren catg. 1. I in condiţiile gospodăririi apelor. A2 . teren catg. 021 . A31 .pământ cu umiditate naturală. teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În depozit. in: Al .pământ cu umiditate naturală. teren catg. 81 .pământ cu umiditate naturală.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. teren catg. teren catg.73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0. II În condiţiile qospodarini apelor.~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0. Cl .5-0. teren catg.pământ cu umiditate naturală.8 mc ore 13.pământ Îmbiba! cu apă.pământ imbibat cu apă.pământ umiditate naturală. 011 . II. cu descărcare În autovehicule. I in condiţiile gospodăririi apelor. A11 . teren catg.62 162 163 .pământ imbibat cu apA. cu descărcare În depozit. 1. II in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. teren catg. 831 . teren catg.1. cu descărcare in depozit.pământ Îmbibat cu apA.M I 2952260003506l. 821 . A21 . teren catg. C11 .pământ argilos inmuiat cu apă. cu descarcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje. El . cu descărcare in autovehicule. 031 . 03 .-- 3. cu descărcare În depozit. cu descărcare in autovehicule. deplasare excavator pe platelaje. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0.Pământ Îmbiba! cu apă.pământ umiditate naturală. cu descărcare in depozit. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozt. cu descărcare in depozit. III. teren catg. 1.

pământ argilos Îmbibat cu apa.511.16/216/2. teren catg.91 0. teren catg.53/1.5212.pământ argilos Îmbibat cu apa. II. deplasare excavator pe platelaje. II. cu descarcare În autovehicule. II În condiţiile gospodaririi apelor.---CANTITĂŢI f---.4911.1 12.M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1.pământ umiditate naturala.8712.01/2.M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12.pămănt argilos Înmuiat cu apa.2 164 165 .81-1.15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U.20 mc 1 ore 11.07/1. teren catg.pământ umiditate naturală.2/2.72/1. F1 .48 ----~----------------------------CANTITAŢI U. teren catg. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U. E3 .1912. cu descărcare În autovehicule.8711.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11. teren catg.52 --_. teren catg.20 mc 1 ore 12.41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0.81-1.pământ umiditate naturala.8912.E11 .8/2.81-1. E21 .81-1.5311. cu descărcare În autovehicule.87/2.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. cu descarcare În autovehicule. F11 .311.pământ argilos Înmuiat cu apa.7512. II În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule. cu descarcare În autovehicule.-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0.M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.6311. E2 . III În condiţiile gospodaririi apelor.20 mc /2. III. II În condiţiile qospodanri' apelor.81-1. teren catg. f31 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule.76/1.

1.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. L 11 . cu descărcare În depozit teren catg. .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autov hicule teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. II. I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare cu excavator pe platelaje. 1. J21 . cu descărcare În autovehicule teren catg. IÎn condiţiile gospodăririi apelor. III. cu descarcare În depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. K1 .peste 2 m adâncime. L2 . 021 . cu descărcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 1. II. II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. B11 .până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.5-0.8 mc.până la 2'm adâncime. 111. " În condiţiile gospodaririi apelor.până la 2 m adâncime. C2 .până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. II. I În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autove~cule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 121.peste 2 m adâncime. 1.peste 2 m adâncime.1. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 madâncime. A21 . 1.peste 2 m adâncime. III. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g. cu descărcare În depozit teren catg.cu descărcare in depozit teren catg. II in condiţiile 9ospodăririi apelor. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. III. 11. IÎn condiţiile g9spodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. H11 .până la 2 m adâncime. 011 . II În condiţiile gospodăririi apelor. F11 . L1 . 01 . C1 . E11 . cu descărcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor. H1 . cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe plalelaje. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. II. deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. " in condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. K11 . deplasare excavator pe platelaje. F21 . cu descarcare În depozit teren catg. III. III. III În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. F2 . K2 . III În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. III. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozilleren catg. E21 .până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. F1 . deplasare excavator pe platelaje. B2 . I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe plalelaje. J11 .' \ E2 . I În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. G2 . cu descărcare in autovehicule teren 166 167 .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. III. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. 1. deplasare excavator pe platelaje. A2 .peste 2 m adâncime. \ 02 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. B21 . cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 12. cu descărcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor. G11 . cu descarcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. III. cu descărcare În autovehicule teren catg. H2 . II În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. deplasare cu excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule leren catg. .1. J1 . cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. H21 . cu descarcare În depozit teren catg. II. cu descărcare În aulovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. \ E1 . C11 . cu excavator pe senile de 0.TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. B1 . cu descărcare in autovehicule teren L21 . II. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. G21 . deplasare excavator pe platelaje. I În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. A 11 . C21 . deplasare excavator pe platelaje. J2 . . cu echipament de draglina A1 . 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 . II. cu descărcare În depozit leren catg. II. II În condiţiile 9ospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. III În condiţiile gospodăririi apelor. K21 .

6215. c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0._-..8 mc 1 ore 13.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.313.6114.0213.213.< 29522600035061 Oraglina 0._---_.5315.M ._------------ Iare 13.1814.8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0.4914.8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .81 13.3 CANTITAŢI U.2313.: / U.812.6415. .4612.3314. III in condiţiile gospodaririi apelor.5.Iare 14. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD .813.23 .4714 .2413.0114.6216.5-0.Iare 14.3713.8114.8mc .5-0..94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U.M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0.461O.5-0.8 mc ---.7313.0114.2913.81 168 169 . I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.-.catg._--Jtilaje )e senile Iare 13. .-------·rCOD I -~-.2212.8 mc U. CANTITAŢI .71 13.MI K2 I Iare 12.8814.4412.8813. CANTITAŢI JMIRE RESURSA U.5..813..8815._----_.5-0.8713.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.4713.7314.5314.

cu descarcare in depozit teren catg. Eli . ()11 . cu echipament de draglina A 1 . III. cu descarcare in depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren 81g. II. 1111 . J2 . cu descarcare in autovehicule teren oatg.pănă la 2 m adâncime. 11. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator cu platelaje. 1. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. II În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime.lI.pănă la 2 m adâncime. III. L21 .peste 2 m adâncime. 1. 1.1. 82 . cu descărcare in depozit teren catg.până la 2 m adâncime. Kl .pănă la 2 m adâncime. 1 In condiţiile gospodaririi apelor.Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0. I in condiţiile gospodaririi petor. cu descarcare in depozit teren catg.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.păna la 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile qospccamii apelor. LI . 021 .1. II in condiţiile gospodaririi apelor. C2 .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu descarcare in autovehicule teren catg. 121 .~. III. cu descarcare in autovehicule tdren catg. cu descărcare in autovehicule teren ootg. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. E21 . II. cu descarcare in autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime.1I in condiţiil~gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. L11 . cu descărcare in autovehicule teren l!tltg.pestp 2 m adâncime. 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar. 12 . K21 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg. 1121 . A2 . 112 . 81 .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. III in condiţiile gospodaririi apelor. 111 .peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg. IIln condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. \ E2 .peste 2 m adâncime. 1.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 in adâncime. II in condiţiile gospodaririi opelor. deplasare excavator pe platelaje. 1. cu descarcare in autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. II. 821 . II.pănă la 2 m adâncime. III. CI .peste 2 m adâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor. II.lI.peste 2 m adâncime. 811 . cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile qospodăririi apelor. III. I in condiţiile gospodaririi apelor. A11 . \ EI . cu descarcare in auto ehicule teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. L2 . cu descarcare in a tovehicule teren catg. A21 . deplasare excavator pe platelaje. .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 1'21. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg. III In condiţiile gospodaririi apelor. (~1. deplasare excavator pe platelaje. III. I În condiţiile qospodarirl' apelor.81-1. 1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. J1 . Jl1 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. t: 11 . cu descarcare in depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.2 mc. .peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. III. II. 011 . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. J21 . Kl1 . 02 .peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. . FI . 01 .pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. K2 . cu descarcare in depozit teren catg. 1 . 1.1I1. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg. C21 .pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in depozit teren catg. deplasare excavator cu platelaje.pănă la 2 m adâncime. III În condiţiile gospodaririi apelor. 111 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r .peste 2 m adâncime. CII .pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. I in condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg.

M .02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U.612.7911.0513.20 mc _..M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 .E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.2612.---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.412.------------~-.M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.03 CANTlTftlrlU..4612. pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---.7611.51 12_5112_8912. .11 12.20 mc -----~. :~T811-1 CANTITĂŢI .20 mc ------------.81-1. II.51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT ._" Iare I ore ore 172 173 r .l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0.1812..20 mc 1 ore 12_9313. DENUMIRERESURSĂ Utilaje U._ Utilaje .8413_2711.1812.8412.0013 buc 0.- 1 ore 13. 2_1812.M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.0912.81-1.5211.51 14. COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.0512.catg.7612.----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA .81-1._--------'~- 1 ore 11.51 13. III in condiţiile gospodaririi apelor. .1 0.M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-.~r.09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U.3713.20 mc -------------=~~NU::.013 kg kg 0...0211.81-1.20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12.041- 1 ore 12.015 4. .81-1. 82 r.4312_4312.01 pe senile 0. .93 --_..00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr.5512.81-1.01 0.7612_0212.9912.NUM'RE pe semle 0..47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.71 12.8212.3612. executata cu excavator de pe platelaje.M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 .612. . . 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.3612. CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.cat. U._--.01 13.. .3212.02 I 0.20 mc 1 ore 12.9 U..81-1.6213.

. teren catg.elindă de de de de 40-60 CP. --" . teren catg. inclusiv descarcarea in depozit. utilajul avand Al . teren catg " 61-100 CP. 40-60 CP. 174 175 . COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri.NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru.711 11. II. pamant cu umiditate naturala.elindă Cl .elindă Dl .elindă 81 .60 cp 3.5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U. in: Al .CP.teren catg. 61-100 CP. executata cu excavator cu mai multe cupe.inclusiv descarcarea in depozit.. III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10. 1. teren catg. executata cu excavator cu mai multe cupe. Se masoara la 100 metri cubi În săpatură. 1. cu sapare longitudinala cu elinda. cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 . 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40.teren catg. II Cl .77 _-"_ . I Bl . in pamant cu umiditate naturala.teren catg.

8mc COD 1 ore 1 .11.2814.81-1.93 .2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală. III În condiţiile gospodaririi apelor.excavator pe şenile 0. in teren catg.8 mc.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. \ D2 .50. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U.20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.1 .excavator pe şenile 0.8 mc. F11 . ore '3. _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală.excavator pe şenile 0. teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. . cu draglina in pământ cu umiditate naturală.TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor. teren catg. teren catg.2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala. II.81-1.20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA. 1.53 t ----.5-0.8 rnc. lin condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile gospodaririi apelor. F1 .5-0.2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale.81-1. 1/ in condiţiile gospodăririi apelor. D21 . lin condiţiile qospodaririi apelor. lin condiţiile gospodăririi apelor.8 rnc.excavator pe şenile 0.6614. III.11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe . teren catg.M ~ CANT . II in condiţiile gospodăririi apelor. În teren catg. 1.81 12. h ~Il I U.81-1.M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. teren catg.8 mc I COD I . B2 .09 .2 mc cu draglina in pământ argilos moale. E11 .20 mc -------- 176 177 . C11 . I in condiţiile gospodăririi apelor. cu draglină În pământ cu umiditate naturală. cu draglina in parnănt argilos moale.excavator pe şenile 0.8 mc.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0.8 mc.8 m.excavator pe şenile 0. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0. executata cu: A1 .. in teren catg. inclusiv descarcare in depozit.8 mc.excavator pe şenile 0.5-0. cu draglina În pământ cu umiditate naturală.91 13. În teren catg.excavator pe şenile 0. cu draglină in pământ argilos moale.excavator pe şenile 0.compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente. cu draglina in pământ argilos moale.81-1. D1 . În teren catg.excavator pe şenile 0.5-0. E2 . III.5-0.81-1. În teren catg._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •. cu draglina În pământ cu umiditate naturala. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. 1. B11 .81-1.excavator pe şenile 0. A21 . cu draglină În pământ cu umiditate naturală. in deblee si canale deschise.42 .5-0. teren catg.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala.depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă. teren catg. D11 . teren catg. B21 .B1-1.excavator pe şenile 0. II in condiţiile gospodaririi apelor. În teren catg.5-0.. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0. 4.8 rnc. În teren catg. in teren catg.131 CANTITATI U.8 mc. I E1 . teren catg. II. de la fata taluzului.8 mc.5-0. in teren catg. A2 . C1 .4715.5-0.excavator pe şenile 0.1 .-. 3. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0.2 mc cu draglina in pamân\argilos moale. . teren catg.1 . A11 .2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala.excavator pe şenile 0. II. 1.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: .2 mc cu draglina in pamânt argilos moale.81-1.81-1.excavator pe şenile 0.81-1.M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI .5-0.-.excavator pe şenile O.9414.81-1. cu draglină in pământ argilos moale. B1 .5-0. El1 . II.50.81-1.

pământ cu umiditate naturală. in: A 1 . Cuprinde: . dislocare in spaţii 8-12 m. 823 . A2 . dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in autovehicule. I C23 . \ 822 . dislocare În spaţii 8-12 m. dislocare În spaţii < 8 m. di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descarcare În depozit. dislocare În spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor.(În terenuri coezive din categ. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. in teren necoeziv. cu descărcare in autovehicule. C22 . dislocare În spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturală. C12 . cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii 8-12 m. A 12 .pământ imbibat cu apă.dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat . cu descărcare in depozit.sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC. cu descarcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m.pământ îmbibat cu apă. dislocare În spaţii 16-20 m. cu descarcare În depozit. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit .executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. cu echipament greifer de 0.pământ cu umiditate naturală. 821 . cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. B2 . cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit. E13 .pământ Îmbiba! cu apa.pământ cu umiditate naturala.pământ imbibat cu apă.TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturala. C21 . cu descărcare În autovehicule.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă.5-0. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala.in spaţii 8-12 m.pământ Îmbibat cu apă. B13 . dislocare În spaţii 12-16 m. E22 . dislocare În spaţii 20-24 m. descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu. cu descărcare in autovehicule. III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) . cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit. B1 . dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. A22 .pamântimbibat cu apă.pământ lrroibat cu apa. cu descărcare in autovehiculp.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in autovehicule. A 13 . cu descărcare in depozit.6 mc.pământ imbibat cu apa. cu descarcare În depozit. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit.pamănt cu umiditate naturala. D22 . C1 .pământ cu umiditate naturala. 1. cu descarcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturala. Se masoara la 100 metri cub În sapatura. dislocare in spaţii 16-20 m. A 11 . D1 . C11 ~pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare În spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturala. E12 . E21 . I şi II .pământ Îmbibat cu apă. D12 . cu descărcare În autovehicule. rotirea pentru descărcare. A21 . E1 . E23 . D11 . dislocare.pământ cu umiditate naturală. D21 . cu descărcare in depozit. cu descarcare În autovehicule. cu descărcare in autovehicule.pământ Îmbiba! cu apa. fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. cu descarcare in autovehicule. disloca re În spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit.pământ Îmbibat cu apă. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor.coborârea graiferului la nivelul de sapa re .descărcarea.pământ cu umiditate naturala. C13 .pământ cu umiditate naturală.lI. dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. dislocare În spaţii < 8 m A23 . cu descărcare În depozit. cu descărcare În au!ovehicule. Nu cuprinde: .pămănt imbibat cu apă. cu descărcare În autovehicule. cu descarcare În depozit. cu descărcare În depozit. D23 . disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare În spaţii 12-16 m.pământ imbiba! cu apă. D13 . cu descărcare În depozit. cu descărcare in autovehicule. B12 . cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m.pământ imbibat cu apa. E2 . dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. C2 .pamănt imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare În autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. E11 .incarcarea graiferului cu pământ dislocat . cu descărcare in autovehicule. D2 . 178 179 .pământ imbibat cu apă. B11 .

__ DENUMIRERESURSĂ U.1415._--_.. • 180 181 .__ .COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.10 mc ---_ .40-0. 29522600035221 COD DENUMIRERESURSA .55 termic de 0.33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.•_-_ .10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ .70 mc ----_. -C-A-NT-. __ .40-0.11 14.---' COD '--"---.7315.40-0.400. ----.8217.3216.8316.55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0.0913.M I I Iare 15._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14.40-0.6517.6514.M I 1 CANTITAŢI I ._--------------------_.03. .- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.2416.~---_ ._. mc .0615.._.M ~ __ ..6715.617. COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------.7 de 0.2519..70 mc CANTlTAŢI U.4_0_-0_.10 ----------mc . .8213.M .._-_.7715.6615.M 1- .7916.112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16.7_0 __ . r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U.__.4415. 15.3715.T-A-Ţ.11 14.66172418.5317..- Iare 14..51 16.40-0.91 U.-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14._-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0. 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16._-_._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 ..4118.4815. A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _.716.5918. _---_..10 mc 1 ore 15..49 _----d-e 0_..9316.. __.5215.0514.

A21 . III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea.. II.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii < 8 m.13 _ pământ imbibat cu apă. cu descărc}s În autovehicue. Cl . cu descărcare În autovehicule. disl. dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor. ll23 _pământ imbibat cu apă. \ 82 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apă. cu echipament greifer de 0. cu descărcare in depozit. 1121_ pământ cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 8-12 m: 813 . cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m. in teren necoeziv.7-1.pământ cu umiditate naturală. A11 . dislocare in spaţii 20-24 m.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. 112_pamânt cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit. . cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 12-16 m.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. C21 . cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 12-16 m. C13 . disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. 81 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. 12 _ pamântimbibat cu apă. Cl1 . \ 812 . dislocare in spaţii 12-16 m. cu descarcare in depozit.0 mc.Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP. cu descărcare În depozit. dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu .pamântimbibat cu apa.pământ cu umiditate naturală.pământ Îmbibat cu apă. 182 183 . cu descărcare in depofit. cu descarcare in autovehicule. cu descărcare in auto~e\hicule. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. rotirea pentru descărcare.pămănt imbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. A 13 . A22 . ll13 pământ imbibat cu apa.ondiţiile gospodăririi apelor.Pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. Se măsoară la 100 m~n sapatura. \)22 _pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m. C12 . cu descarcare in depozit. E23 _ pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. 11 _pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. 111• pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depqzit. C2 . cu descărcare in autovehicule. A2 . 1111_ pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor. A12 . dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. C22 . cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m În o I. dislocare in spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturala. cu descarcare in depozit. 811 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. :1 ~ pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in autovehicule. Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. dislocare in spaţii < 8 m.pământ cu umiditate naturală. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. A23 . 823 . I şi ii (in terenuri coezive din şi IV. Acestea se consideră dislocate separat. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor. ~3 pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. E21 _ pământ cu umiditate naturală. 1)12 _ pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 16-20 m.pământ imbibat cu apa.pământ imbibat cu apa. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq. dislocare În spaţii < 8 m. dislocare in spaţii < 8 m.ocare in spaţii 8-12 m. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m. E22 _ pământ imbibat cu apă.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m. 821 . cu descărcare in depozit.pământ cu umlditate naturală.pământ cu umiditate naturală. 2 _ pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. in: A1 . \ 822 .

·-1 _.71-1 .._-J----J- ··I-nJ .25 mc 184 185 ..25 mc E ~~ 3.71-1.25 mc ~OD_.-----.81 15.COD DENUMIRE RESURSA U.. COD 29522600035161 Excavator graifer de 0..53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0.71-1 .:.M I " • ----==iJ.l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1.I -.86l4. I~ ·-I· ..71-1.4414. I _. I _. U.._. 2952260003516 ---==-r-----. DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U..---. _ 1-·- J_. DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ .M 29522600035161 Excavator graifer de 0. ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0.25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 .1-·' .·-1 _.25mc .M ----]---."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~.

5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.. I1U '"lungime şi > 1.68~J_~~~5_- < 175 CP.sub 200 m lungime şi > 1.sub 200 m lungime şi > 1. teren catg. E21 . teren catg.. :. 100 metri .821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4. A2 . cubi în săpatură. teren catg.31 ore 3. Dl .peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. > 175 CP. I şi II in condiţiile gospodăririi apelor.951 - J - l2'j3. El .11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. III in 1'•• "lluOrlrli apelor. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder C21 .3213. 02 . C2 ..5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. III.5 m înălţime pentru autogreder . teren catg. I şi II.Jil~E 5. h. III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor. III.sub 200 m lungime şi> 1. teren catg. teren catg..1II_"lIIll\rlrll apelor. teren catg.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder. C11 .peste 200 m lungime şi < 1.G -=_~ __ _. teren catg.16 ~~. 175cp n' 1/liM . teren catg. III. teren catg. teren catg. E2 . E11 . Cl .5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 .•.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. III.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. < 175 CP. on m lungime şi > 1.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului.5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP. teren catg.5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP. teren catg.. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1. I ".. iOt) m lungime şi > 1. 82 . UI! III lungime şi > 1.1 şi II. Fl . teren cat şi II.5 m Înălţime pentru autogreder . III.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor. 021 ._~[----_ ~_-_ 3..5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.: •.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg. III în condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile gospodaririi apelor.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U.. Bll .peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor. III în D11 111.peste 200 m lungime şi < 1. III.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor. I . condiţiile gospodăririi apelor.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.sub 200 m lungime şi < 1.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. ~tlO m lungime şi > 1.sub 200 m lungime şi > 1.I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~. 'UO mlungime şi > 1.peste 200 m lungime şi < 1. III.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.1 şi II.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.peste 200 m lungime şi < 1._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder A 11 . I şi II In condiţiile gospodaririi apelor. Bl . 821 .sub 200 m lungime şi < 1. I şi II în condiţiile gospodăririi apelor. I şi II In tllI III lungime şi > 1. teren catg. I şi II.sub 200 m lungime şi > 1. > 175 CP. I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor.sub 200 m lungime şi < 1.1 şi II. 011 .sub 200 m lungime şi < 1. teren catg. teren catg.sub 200 m lungime şi > 1. In lungime şi> 1.5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder A21 . III în 1I~llIldOrlrll apelor. teren catg. < 175 CP. III. teren catg.i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. III în condiţiile gospodăririi apelor. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura. I şi II.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. < 175 CP. MI "'lungime şi > 1. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. > 175 CP. teren catg. tere \~tg. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor. de: Al . I şi II In . Utilaje .. teren catg.26 . teren catg. Fl1 .liltlglme şi > 1. teren catg.

M CANTITAŢI 1-1 ---.teren catg.Lv I - I . COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61.3 2. . LI COD DENUMIRE -:. 1 A11 .. executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP.montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare.721 2.~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I . in: A1 . Se masoara la 100 metri şanţ.teren catg. 2 B11 .72 _ J_~.38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.. B1 .38 \ 1. in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0. . 1 în condiţiile gospodaririi apelor. Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura. III Cuprinde: . 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4.---.e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T. Nu se cuprinde: . A1 .::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1.I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP.executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului.3 ore 1.împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii.teren catg. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m. 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or.scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren.teren catg.. .80 cp 189 188 .40 m. .----.V' I v. II C1 .---. I B1 . .teren catg.teren catg.teren catg.

1 sau II. -. II În condiţiile gospodaririi apelor.541 1. - 1 ore 11. III in condiţiile gospodaririi apelor.teren catg._-----_ . III În condiţiile gospodaririi apelor. III e11 . inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui.TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81.. 81 . ~.. D1 . I sau II in condiţiile gospodaririi apelor.teren catg. inclusiv imprastierea pamantului la 10 m.in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte. I All ..teren catg.M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp . e1 .1 În condiţiile gospodaririi apelor. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. in: A1-teren catg.teren catg..teren catg.1812. -.3911.teren catg.teren catg.. TsC20 A1 .teren catg.. in: A 1 . Ct . CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.. II 811 .teren catg.51 190 191 .teren catg.teren catg.teren catg._-_ . Se masoara la 100 metri cubi in sapatura._-----Utilaje U. executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP.86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ . II 811 ..teren catg. -1 U. I A 11 .teren catg. II În condiţiile qospodăririi apelor.1I1 811 .2111. 81 . IV in condiţiile gospodaririi apelor <.180 cp 1 ore 12..--_.teren catg.--_ .teren catg. inclusiv cu buldozer impingerea m.7711. l . 81 .M I A1 CANTITĂŢI ._. I in condiţiile qospodăriri apelor.. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. IV D11 . IV În condiţiile gospodaririi apelor.teren catg. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 . e11 . III e11 . A 11 .teren catg._-.teren catg.1412. IV .M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP._ .--.

TSC20B1 teren catg.9411. I În condiţiile gospodaririi apelor.76 0. I şi II G11 .TSC21C1 teren catg.LT-IT-AT.01 L 1 . I C11 .TSC18 teren catg..1.--~-CA-N.TSC20A 1 teren catg.TSC21B1 teren catg.23.. III În condiţiile gospodaririi apelor.29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I . Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10. III E11 .8412. II În condiţiile gospodaririi apelor.6 . P' 'şenile 81-180 cpcp B 00"._--. TsC19.~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1.I. 01 .TSC20C1 teren catg..". --L..6213.TSC19D1 teren catg. .TSC20C1 teren catg. III in condiţiile qospodăririi apelor. TsC18. III L 11 ._.TSC21A1 teren catg.9210..TSC19C1 teren catg. III H11 .J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I .1 11.--. I J11 . B1 .Spor la consum urile de ore-utilaj din art. II În condiţiile gospodaririi apelor.-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. II B11 .B_ 1.M--L. III În condiţiile qospodăririi apelor.TSC19 teren catg... 192 193 .( ~~~~-=--. IV F11 .1 A11 . J1 .TSC21A1teren catg. F1 . K1 .~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1.l. IV În condiţiile gospodaririi apelor.. I in condiţiile gospodaririi apelor.I _.TSC20A1 teren catg.---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1. pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus.TSC19A1 teren catg. I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U. II K11 .TSC21B1 teren catg.M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531.265 I 1. II in condiţiile qospodăririi apelor. U~ --. II 011 .cU_. E1 . IV 111 .___ ~___ 0.TSC18B1 teren catg.. 11.. ..TSC19C1 teren catg. 1 .TSC18 teren catg. Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J). G1 . TsC20 si TsC21.6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore . H1 .8 . ~ I ~..L. C1 . pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus. I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.TSC19A1 teren catg..TSC20B1 teren catg.TSB19B1 teren catg.TSC21C1 teren catg. peste distanta prevazuta la articolele respective A1 . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1.TSC19D1 teren catg.TSC18A1 teren catg..67 0. . IV În condiţiile qospodaririi apelor. I in condiţiile gospodaririi apelor.:.

in canale teren catg._---.sub 20 cm teren catg.47 13..5/2.in canale teren catg.in canale teren catg. -. II in condiţiile gospodăririi apelor. III in condiţiile gospodăririi apelor.~. III C 11 . in: Sapatura mecanica cu screper de 2._--_. 01 .21 /2. 81 .0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_. I A 11 . II in condiţiile gospodăririi apelor.46 12.75. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc. I ore 13._------ ----- 194 195 . Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc. cu descarcarea in straturi de grosime: A1 . III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură..-.---'.76 29522300035331 U. II 811 .M_CC11 [~~ --~--.peste 20 cm teren catg. I A1l .M .06/2. III F11 .3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp . I in condiţiile gospodăririi apelor._---.motor 160 cp 118KW / ore /203/2.75..in gropi de imprumut teren catg.in gropi de imprumut teren catg. motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc._. C1 .65/1._. I in condiţiile gospodăririi apelor. transportul si la 250 m.in canale teren catg._--_.motor 160 cp 118KW . I in condiţiile gospodăririi apelor.87 / ore /1.3/2.in gropi de imprumut teren catg.peste 20 cm teren catg.75-3 mc. II 011 .in gropi de imprumut teren catg. r- l CANTITĂŢI ."_.in gropi 'de imprumut teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor...67/1._-' .M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 . Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.sub 20 cm teren catg.in canale teren catg.sub 20 cm teren catg. B1 .in canale teren catg. cu tractor pe senile de 65 CfI. II B 11 . COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-.------Utilaje -_ . I C11 . U.53J 4.J ore L3~ 3. inclusiv imprastierea pamantului de A1 ._-..53/2. II in condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor E1 . II E11 .91/2.in gropi de imprumut teren catg.7t._.M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~. "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW).:CANTITATI _ U.- ..~~r:::-r. inclusiv transportul pamantului pana la 100 m. F1 .peste 20 cm teren catg.peste 20 cm teren catg.0213. Sere per de 2.3 me cu tractor pe şenile de 65 cp . C1 .1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2. I 011 ...TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi.88/4.36/2. 01 .sub 20 cm teren catg.

Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus.1 .1-------'-_1. TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 .9612. __ Iare 11. C1 . pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 . .6211.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.. ---------COD ---_ __ . D1 .executare lucrari de la ari.1 . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 .p _ CANTITĂŢI U.M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----.. COD _______ J. .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c.spor la ari. 81 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.__ _.__ . I sau II În condiţiile.I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81.3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11.1 .spor la ari.80 cp ._L. --_~---.spor la ari.86 196 197 . apelor.~_21_0.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg.6811. COD I L~2L~LD11 f-:-::l-..gospodaririi apelor. I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. I B11 . TsC24 si TsC36.__ .TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art..executare lucrari de la ari.----j------------..11.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg._2 J1_. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.2512. pentru transportul pamantului.spor la ari.._~5J_0. III În condiţiile qospodaririi apelor.M .2512. I sau II A11 .M --. A1 .591 COD DENUMIRE RESURSA L .1 . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg. III C11 .461 de 150 cp ------ U. .L_-'--~ CANTITĂŢI U.75.executare lucrari de la ari. IV În condiţiile qospodărini apelor.:. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.__ ---. necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor.~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2. IV D11 ..9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ .1 .-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6. II A21 .9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 . apelor.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.executare lucrari de la ari. I sau II B11 . TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 .180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61. apelor. II 821 .--.------~ DENUMIRE RESURSĂ . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1. 129522300035351 Screper de 6.. I A11 .

o.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou 01 . . cupa 0. 011 .' -----. 811 . lucr. m la inst.spor pentru obstacole din zona excav. la instalaţii ELSE la lucr. ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1.5 m la lucr. E1 .la ar!. .cu instalaţiiHSE cupa 0.9 F12 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. TSC28A11a 81 . metrou. I sau" lucrari de la ari. DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI. metrou. ELSE la lucr. cupa 0. pe tractor 8. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat. IV lucrare de la ari.cu buldozer 011 . -.executare C1 .spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat.spor pentru obstacol din zona excav. ELSE la luer.50 m H11 . lucru rrietrou.spor. cupa 0.lucr. pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus. TSC28E1 F1 . COD .TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art.9 F13 . pentru obstacol din zona excav. 81-180 CP pământ provenit din teren catg.executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg. TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci. cup.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou .55 m 813 .executare 01 .7 m la instalaţii ELSE la lucr. TSC28G11a lucr. pănă la 24 m laI. metrou.7 m la instalaţii ELSE la lucr.5 m la insI.spor pentru obstacol din zona excav la ari.55 m B12 . m la inst. metrou A 11 .55 m la lucr. metrou. __ . executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 . metrou 013 .cu instalaţii ELSE cupa 0.lucr.7 m la lucr. 1 - . metrou. .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.60 m lucr. III lucrari de la ari. cupa 1 mia luer.cu instalaţii ELSE cupa 0. ELSE la lucr. ELSE la lucr. TSC28D1 la lucr.--------_. cupa 0. cu: A 1 . cupa 0.executare B1 . metrou 012 . A12.cu instalaţii ELSE cupa 0.la ari.cu instalaţii ELSE lat. 0.. cupa 0.cu buldozer B11 .spor. metrou. metrou. metrou. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 0.instalaţii ELSE cupa 0. E11 .~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - .spor pentru obstacol din zona de exc.la ari. .6 m la instalaţii ELSE la lucr.8 E13 .1-180 CP pământ provenit din teren catg. cupă 1 mia inst. cup. TSC28B11a C1 .spor pentru obstacol din zona excav. Ia ari. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor. ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat.spor pentru obstacol din zona excav. TSC28F1 G1 . la instalaţiiELSE la lucr.L . Ia arlic. C11 . metrou m la insl. TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor.spor. metrou. cupă 1 mia inst. cupa 0. metrou. la lucr. pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg.la ari. metrou. I sau" lucrari de la ari.5 m la instalaţii ELSE la lucr.sub protectia noroiului bentonitic. F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv. metrou. cupă 0.8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. metrou. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.cu buld.cu buldozer A11 .cu instalaţii ELSE lat. cupa 0. tr. A13 . J I . TSC28C11a lucr. metrou.spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. metrou C13 . metrou.' cu instalaţii KELLY H30/75 laI..M 1-C111D1lD11 -.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. KELL Y la 198 199 . metrou.6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 . .9 m la lucr. TsC26 pentru impingerea pamantului.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cupa 0.5 m la instalaţii ELSE la lucr. 0. metrou. 2953. metrou. cupa 0..8 m la Jucr. pe C11 .7kk CANTITAŢI U. metrou.spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr.

7 m la instalaţii KELLY.6 m la insI. Cuprinde: .55 m la instalaţii KELLY. . cupa.51 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupa 0. • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat. KELL Y. TSC2811. .006 \ \ m \ 0. J13 .005 \ ore \ 0. Ia art. cupă 0.spor pentru obstacol din zona excav la art. 112 . 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec. 0.01 0. .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat. .spor pentru obstacol din zona excav.02 0.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m.001 \ \ 0.8 m la lucr. cupa 0.6 m J11 .32 1.nivelarea terenului.003 \ 0. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0. Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime.55 m la instalaţii KELL Y.44 \ 0.realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0.prepararea.3 \ 0.6 m la insI.015 \ 0.04 0.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI.044 \ 0.003 \ 0. TSC28H1 11.7 m K11 .004 U.la art.cu instalaţii KELL Y H30/75 lat. K13 . cupa 0.005 \ 0. \ ore \ 0.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă .H12· peste 24-32 m H13 .7 m la instalaţii KELLY.006 \ \ kg \ 0.33 \ 0.04 \ 0. L 12 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. 113 . 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.1 0. 0.spor pentru obstacol din zona excav.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură.53 \ 0. cupă 0. cupă 0.3 \ 0. K1 .excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic. cupă 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw . .001 \ \ 0.armarea şi betonarea panourilor.001 \ \ 0.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m.003 \ \ 0.spor pentru obstacol din zona excav.051 \ 0.53 0. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală.003 \ 0. . cupa.transportul materialului provenit din excavare.curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi. N1 .01 Nu cuprinde: .menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru.17 \ 0002 \ 200 .01 0. 0.cu instalaţii KELL Y H30175 laI.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.33 \ 0.15 \ 0.001 \ \ kg \ 0. L 1 .pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului. . .raclarea rostului pentru săparea panoului următor.la ari. TSC28L 1. TSC28J1.55 m 111 . • umplerea transşeei peste cota de betonare.005 \ 0.51 \ 0. .curăţarea şi verificarea cotei de fundare.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.003 \ \ 0. J1 . metrou.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI.18 0.01 0.8 m la metrou. zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje. M1 . J12 .005 \ 0.001 \ 0.002 \ 0.93 0.01 0. TSC28K1. KELLY.01 0.39 2.spor pentru obstacol din zona excav. • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe). cupa 0. . cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.8 m la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.la art.conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic. • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii.01 \ 0. recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic.execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl.05 0. L 11 .cu instalaţii KELL Y H301751al. L 13 .03 0.22 0. metrou. K12 .34 1. .06 1. .001 \ 0.

01 1 I 0.0071 10.02 0.11 0.5 2.43 0.00710.01 0.01 0.00610.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.0721 0.0591 0.54 10.0171 0.18 2.12 0.001 10.19 0.0041 0.00110.59 10.01 0.0041 0.59 0.48 10.0011 10.0011 0.51 10.007 0.008 0.01210.54 10.04810.l0.04 0.02 0.0011 1 1 1 1 m3 1 0.42 10.2 295227000364211nstalaţie de exec.0021 0.01 0.001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.001 0. 10.Q11 10.04 0.0051 0.0061 0.01 3.48 10.44 1.36 10.03 0.0641 0.011 10.64 I 0.63 10.01 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.42 10.01 0.22 0.00610.05 0. Manoperă I kg r.0071 - 1 ~ 1 m 10.0531 0.0071 1 0.01 0.00910.0051 0.72 10.001 10.001 1 1 0.006 . ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.0081 1 kg 10.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.01 0.011 1 10.06 0.21 0.001 1 1 kg 1 0.0131 - 1 0.02 1 ore 1 0.001 1 - 202 203 .01 1 1 kg 10.0041 0.48 0.04 0.24 10.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.01 0.0051 0.0081 - I .021 1 0.04 0.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec.0041 0.01 1 .04 0.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .05 0.0021 -CANTITĂŢI U. ore 1 0.011 1 - I 1 kg I 0.63 I 0.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.0051 0.00210.00310.51 1.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.02 1.001 10.38 1.001 0.055 1 ore 10.0041 0.01 I 1 0.55 10.18 10.11 0.0051 10.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.001 1 I m3 I 0.001 1 0.03 0.21 I 0.36 10.0091 - 1 0.0071 - 1 0.01 0.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.006 1 0. kg 10.051 10.01 0.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.891 0.02 0.55 0.00410.

310.004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.01 0.0051 0.07 0.79 0.96 1.0081 - 1 0.001 0.048 1 ore 10.57 1.01 [0.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.01 0.24 0.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.3 10.32 2.03 0.01 0.069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.081 0..009 [ 0.01 0.001 I I 0.005 [ 0.27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.05 0.06 0.:1oim~ F+GI' Kelly protec.00210.0241 0.0741 I - 204 205 .05 0.03 0.cu macara cu şenile Iare 10.36 2.8 I 0.0031 1 0.1 I 0.0031 0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 .01 0.64 0.00310.01 0.05 I Utilaje I 0.001 0.33 10.05 0.69 [0.001 10.01 0.001 10.01 001 0.014[ 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.0310.063 [ 0. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.48 10.61 0.0031 0.013 [ 0.007[ 0.001 [ 0.66 0.0441 0.35 0.04 0.046 [ 0.0041 0.0061 0.0161 295227000364211nstalaţie de exec.15 0.3 10.01 0._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.-----------CODI--~ I 1 kg 10.46 0.00310.01 0. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.07 0.01 0..28 0.05 0.0071 10.01 0.00310.33 10.027 [ 28 kw --------.0081 0.03 0.7410.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.01 ore 2.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.03 0.6 10.01 ore 3.[ ore [ 0.In~:U::::::~~1G7!:.16510.01410.0071 1_0.001 1 1 0.0061 1·kg 1 0.74 0-01 ore 0.0031 0.02 0.00610.0.04 10.44 10.14 0. 2 3 1.001 1 0.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.68 0.0121 0.01 0.00710.0061 1 m 100011 1 kg 10.03 0.0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0.02 0.1510.09 0.61 0.13 0.0021 -_.05 0.27 10.0051 0.03 0.03 0.01 0. ecrane Kelly protec.005 0.01 0.00610.1 0.48 0.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.04 0.01 0.02 1 - 1 OA 10.01510.06 0. 1 0.06 0.28 0.0031 .

2 0.0061 0.054 1 0. ecrane Kel/y protec.79 2.01 1 m3 1 0.011 1 0.001 1 1 kg / 0.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0.007/ / m /0.M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0.1 1 0.11 0..4810.01 1 _ 1 206 207 .42'/ 0.058 0.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.---J---=---------.nslalalie de exec.56 10. U.12 0.44 0.048/0.0051 0.01 0.36 0.0081 I 0.36 10_00410.01 0.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0.48 2.04 0.5/ ore 0.02181 0.06 0.08 2.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec.21/0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0.23 1 0.006/0.001 0.01 0.00410.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.001 I kg 10.001 10.01 0.05 0.42 10.002/0.008/ / 0.. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec.05 0.0641 0.0121 0.02 0.cu macara cu şenile I 0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.24 10.02 0.008 0.00510.004/0.36 / 0.005/ 0. ecrane Kel/y protec.018/ .01 0.004/ / 0.54 1 . 0.001 1 10.04 0.54 1.01 0.02 0.G1 295227000363911nstala\ie de exec.01 II 0.001/ 1 0.01 / / 0.88 0.002/ -= 29522700036421.01 0.005/ 0.48 10.Iare 10.00210.01 0.58 0.04 0.01 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0.38 ore ore / ore 1.48 /0.02 0.0071 / kg /0.007/ 0.01 / 0.5 /0.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.51 1.04 05 0.05 / 0.001 / 0.58 10.M CANTITAŢI 0.06 0.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore . ecrane Iare Kelly protec.01 0.0041 /0.18/0.05610.04 0.3 .001 / kg / 0.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0.001 /0.005/ 0.004/ 0.

97 1115/1.TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari. . executate sub protectia noroiului bentonitic.656 . _ prepararea.56 0.racordarea cu alte sisteme de fundare.008 1.15 0.87 O 8.833131 . _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2.931 .0._------------ CANTITĂŢI U.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!.56 1 0.2451 0.99 0.2.3331 .43 .2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect.5 3.41 4.2351-10.97 1 .64 81 15 4.Mf--.45 0.3 0. Kelly cu demontarea acesteia C1 .descopertarea şi curăţarea dupa descopertare. III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei.64 105 0.1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b .__ .69 0. cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ. 1. a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport.0. f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot .2941 .8 -8 kw ore 10.el.M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0. I 0. ore 10. _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U. _ transportul materialelor rezultate din excavare.---buc kg m m3 m3 kg !.prep.curaţarea şi verificarea cotei de fundare.3 0.nivelarea terenului.5 5. productiv.I 5.10. _ montarea şi racordarea conductelor de noroi.1 1 1. A1_ A2 B1 B2 .8331-1 1 ore 1 0.hidr Motocompresor 4 .075 ore ore ore TOTAL ore 1.97 1 0. .48 1-1 0.teren categ. ecrane Kelly protec. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru.62 82 --1 C1 I 1.9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0. _umplerea baretei peste cota de betonare. in: spor pentru deplasare inst. de 1 ore 1. .1561 COD ~I--··-~---------········ .3 0.008 1. Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală.03 O 7.susp. Nu cuprinde: .32 6. 0. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic.etans. _ realizarea eventualelor rosturi între barete.. 0. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii.2741 monoetaj.57 5.cu macara cu şenile . _execuţia pretranşeeii. Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ.1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1. pomparea.armarea şi betonarea baretelor._-_.48 1.. _-_ .8331-1 1 ore 1 0.48 0.5..de joasa pres. Kelly 18-30 m teren categ.323 1295227000363911nstalaţie de exec.064 .1561 .67 0.~_A2 1. zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata.4 0.64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0. ptna la 7 mc/h . _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat.1561 - 0.1.pt.80 m.67 209 . condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic. _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.18 . II spor pentru deplasare inst.008 1.

134' 0.transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba.88 1.75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 .141/ Electropompă 14.0881 0.401 11.141 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.9 kw 1 ore ore 10.261. U. În argile având indice de consistenţă IC > 0.48 12.teren necoeziv.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0.50 < IC < 1.75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .5 inalt.303 0.245/1.5 inalt.teren categoria 1 şi 2 81 .terenuri coezive cu indice de consistenţă 0. Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag.00 (cu excepţia argilelor).58 ore 7.teren necoeziv.162 0.412 0. cu diametrul de 1300 mm.9 8. fâşiei < 1 m 82 . de 8.75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi.833 ~ buc 15.323 0.10.162 0.50 < le < 1. M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor.451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.00 (cu excepţia argilelor).9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -.mutarea instalaţiei .50 < le < 0.instalarea in amplasament .319 0.de joasă pres.067 5. executata cu instalatie CALWELD.M A1 81 C1 --------_. in argile având indice de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor).terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.058/0.12910.29.6951 ore 0.136..52 14.07210.75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 .104/0.24511.91 ore 11.833 0.5813. in argile având indice de consistenţă IV > 0.167 0.stâncă moale Cuprinde: . fâşiei 1-2 m 83 . inalt fâşiei sub 1-2 m A3 . fâşiei 2-3 m C1 .109/ ore 0.- ----_ U.207/0.88 kg 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0. in argile având indice de consistenţă 0.06710.401 /1.067 0.067 5.196 0. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 . _-_.75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 .07 0.TsC30 Sapatura in fundatii..50 < IC <1.50 < le < 0.134 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.115/ 0.85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj. cu productivitate maxima de 800 mc/h.49 2952220003546/ 1 ore 11.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.50 < le < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.forarea propriu-zisa . in argile având indice de consistenţa 0.00 (cu excepţia argilelor).1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0.00 (cu excepţia argilelor). inalt fâşiei sub 1 m A2 .5813.695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11.00 (cu excepţia argilelgr).207 0.94 10. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 . in: Al .88 1. m31o.teren necoeziv.833 1 ore 13.2191 0.084/0. in argile având indice de consistenţă IC > 0.219 / ore 10.M A1 .206 210 211 . CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1.teren categoria 3 C1 .115 0.162 buc 0.5 inalt.

00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.M ore ""~ab"al" plm asur.207 A2.50 < IC < 1.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.50 < IC < 0.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2. CANTITĂŢI A1 0.3571 ----'---- .50 < IC < 1.terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.225 0. 800mc/h Iare 10.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.161 0.06710.rotor cu productiv.75 înălţimea făşiei sub 1 m.50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .115 81 0.121 10._---_.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.06410.08310.50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 .rotor cu productiv. .05810.M 02 03 indice de consistenţă le > 0.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi. in teren cu umiditate de sub 26% A1 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.192 0.249 I Iare ore ore ore Iare 10.22110.108 1 ore 10.075 0.l COD 3410540004004 ~-·j ---~.2491 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.__ .219 82 0.08 0.097 0.249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.155 0..131 0.2 0.29610. C2 .la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.5t pt. 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 .08310.50 < IC < 1.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 .terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .239 0.rnăsur.00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2.13210.10310.137 0.086 0.141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor.50 < IC < 0. 800mc/h . 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile.23 0.10310.175 0.5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U.101 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.061 I 0.50 < IC < 1.DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10.239 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .12110.07610.la cablu 2. 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.50 < IC < 0.la lucrări de 1 ore 10.Q7 0.2021 ·····~D=[.161 0.15510.la lucrari de cablu 2.50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl .29.9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.235 0.75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 . cu productivitate maxima de 1600 mclh.75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .349 0.În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 .085 0.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.1210.18810.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.31210.50 < IC < 0._-----_.75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0.124 ore 0.06410.5t ptrnasur.16410.23910.t A31~~_I 81 .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1. 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.17210.155 0.134 A3 0.75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1.1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 ._-_ 10.rotor cu productiv.19210.137 0.132 0.196 U.132 0.29.rnăsur.161 0. __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 .121 0.05810.34110.155 0:365 0.149 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.

083 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.108 10.076 0..rator cu praductiv .29..18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile.M A1 ore ore 0.0741 0.076 I are 10.06 0.096 0.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .măsur.rator cu productiv.07410.rnăsur.1211 0.1 10.123/ ore 0.172 0.M t--- 04 ----_.06410.282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt.1231 0..117 A3 0.157\ 0.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0.066 0. _---_.088 0.rotor cu praductiv.1600mc/h U.206 0.058 0.M ore t--- CANTITAŢI C3 0.07 0.1 10.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10.10310.06 134104400056051 Iare 10.5t Autogreder pînă la 175 cp 0.074 I ore 0.189 0..-----~ _--.11910. _ ..108 29221400067421 Macara pe şenile 20.093 D1 0..0771 0.199 0.0671 0..08710.1231 0..1510.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt.0661 0._•..1310.064 0.06610.134 0.07410.la cablu 2. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI .07 0.1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.093/ 0.07 0.087 0.198 0..152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.09 A4 0.108.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101.1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10.-l-----'::_'.14 D3 0.095 0.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81. 0.06710.29.067 0.08310.180 cp Iare 10.07410.218 0.la lucrări de cablu 2.29.119 0.M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U.07 0.masur.294 0.1 0. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile. Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10.125/ 0.167 0.366 0. U.0610.087 0.08110.245 0.145 Al.08410.104 C4 0.85210.081 B1 0.096 0.rator cu productiv.319 0.258 0.1 /0. 1600mc/h U.119100961 __ ~_-.098/ 0.1371 0..103 0.0661 0.119 0.227 214 215 .11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10.0610..085 0.la lucrari de cablu 2.10510. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0.123 0.1600 mc/h Macara pe şenile 20..351 0.08710.05810.06710.174 02 0.M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0.0761 0.305 0.

1061 0.2131 0.13 0.75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 .terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 .075 0.50 < IC < 1.064 0.389.06410.061 10.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur.1891°.064 0.104 0.07510.071 \0.terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 . 29221400067421 Macara pe saniie 20.12 \ \ ore \0.rator cu praductiv.072 0.054 0.12 \ ore 0.50 < IC < 0.057\ 0.055 0.0771 006'1 00651 0151 ore 0.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .1 0. euproduetivitate maxima de 1800 melh.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.180 1 ore \ 0.082\ 1 ore 0.1800mc/h 1°.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.061\0.terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.29.50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .114\0.072 0.50 < IC < 1.12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.057 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .05410.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.75 înălţimea fâşiei la 1 m .061 0.153 \ 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0.75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .064\ 0.12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.05710.50 < IC < 1.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0. in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .052 0.082' 10.terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1.0821 \ 0.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.161 0.075\0.114\ 0.075\ 0.16610.3381 0.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .09\ 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.50 < IC < 0.75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 .50 < le < 1.măsur.075 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.1011008610.0761°.0551 1°.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.052\ 0.M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.la lucrări de cablu 2.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .054\0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.1851°.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.073\0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.052 0.rator cu productiv.50 < IC < 0.054 0.50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 .terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.169\ CANTITĂŢI COD U.la lucrări de cablu 2.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.22310.057 0.1161 216 217 .16110.50 < IC < 0.0951°081 \0.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.50 < IC < 1.166\0.15810.072\0.052\ 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .18 10.114 0.061 10.082 1 ore 1°.114 0.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.13 1°.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi.75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 . C2 .055\ 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .068\0.055 0.50 < IC < 0.13\ 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0.091°°791°.13 0.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.2451 ore \ 0.0721 0.

50 < le < 0.75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20.17210.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0._--_.07 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.083 0.062/ / ore 0..0371 1 ore 10.----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.073/ 0.217/ ore / 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 . cu productivitate maxima de 1900 melh.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.181/0.077/0.5t pt.17510.1931 0:1221 0.50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.136 0._ - _ _---_.099/0.07 0.063 0.093 / ore 0.5t 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.05110.-[-_ COD .077 0.086 0.50 < le < 1.136/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 .09 0.75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 .masur.la lucrari de cablu 2.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .50 < le < 0.40610.073/ ·1 ore /0.063 0. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .la lucrări de cablu 2.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1.06/0.189 0.M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.041/0.086 0.06710.06 0.rotor cu productiv.07 0.75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 . 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 .20810.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0. _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar.07 /0.50 < le < 1.maserla lucrări de 1 ore 10.065 0. .50 < le < 1.136 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.50 < le < 0.087/0.086/0.'183 0.50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 .065 0.06710..062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.' D3 .041/0.00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m .086/0._ .062 Iare 10.75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.29.062 0.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 .087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.50 < le < 1.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0.1041 CANT U.50 < le < 0.254/0.terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 .074/0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 .5t .terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .037/ 0.06 /0.063 0.50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.065 0. 1800mc/h I 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.07/0.081 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0.063 0.29.051 /0.108/0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0._ Instalaţie de excavat pe şenile.terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .136/0.065 0.rotor cu productiv..073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.089/0.00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0.180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur. 1800mc/h _--.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.06 0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.

până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 .incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1.5-4.5-0.5-4.incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 .5-0.lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 .Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1.99 mc.incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1.5-0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 . până la 25 kg la distanţa <10 m C21 .99 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 . la distante de: Al .Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 .99 mc. pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 . pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl .5-0.Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El .incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5 mc.99 mc. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 . roci tari şi foarte tari. pământ În teren 222 223 . roci tari şi foarte tari.5-4.5 mc.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc.99 mc. până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.99 mc.5-0.incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1.5-4. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.0 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1.5-4. roci tari şi foarte tari.5-4.5-0.5-4. pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 . până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 . roci tari şi foarte tari.incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 .5 mc.0 me.Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 .5-0. parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 .5-4. roci tari şi foarte tari.5 mc. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 . transport.Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.5-4.incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 .99 mc.5-0. roci tari şi foarte tari.0-2.0 mc.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 .99 mc. roci tari şi foarte tari.5-0.0-2.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.0 me.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0.5 mc.0 rnc.0 mc.0 mc.5 mc. roci tari şi foarte tari.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1.0 rnc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1.incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari.0-2.5-0.5-4. roci tari şi toarte tari. roci tari şi foarte tari.0-2.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.99 mc.incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 .99 mc.TsC35 Excavat.5-0. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 .Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0.0 mc. roci tari şi foarte tari. cu incarcator frontal.5 mc.0-2. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 . pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 .lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All . pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 .0-2.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0.5-0. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 .Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 . până la 25 kg la distanţa <10 m D31 .0 mc.5-4.incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc. roci tari şi foarte tari.5-0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 .5 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 .5-4.Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1.99 mc.0-2.5 mc.5-0.Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0.0-2.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.0-2. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 .5 mc.99 mc.5 mc. până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 .0-2.5 mc.incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1.0 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl . roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 .incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0.0-2.5-0.Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.0-2.0 mc.

0-2.5 -0.descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1.5-0.5 mc.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 .5 mc.5-4.5-4.descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1.5 mc.5-4.5-2.9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0.5-0.0-2.5 mc I ore I .descarcare În depozit cu H32 .5-4.0-2.0-2.0-2.0 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 .<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .5-0.descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .I 1 ore 14.I .5-4.28 \ \ 1 pe şenile 1 . roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1.99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2.04\2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 . pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 .descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.I .0 rnc.descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 .0-2.I .3316021 \ \ 1 1 - 11.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.6.0 mc.5-4.99 mc.0 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1.0 mc.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 .descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.1 ore 1 - 12.76\5. pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .5 mc.descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.99 mc.0 mc. descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.5-4.5 mc.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 .5 mc.3.0-2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 .descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1.0 mc.99 mc.99 mc. părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 .descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.5-0.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0-2.5 mc. părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 .0 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc.5 mc.5-0.5-0.I .descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 .581 224 225 .5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1.0-2.2812.5-4.0-2.5-4.5-0.5-4.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.99 mc.5-4.5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 .descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0.5 mc.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.99 mc.5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 .5 mc.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5 mc. pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl . pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl .5 mc.0 mc. pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 . pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 .descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2.0-2.99 mc. pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 .

1 .5 mc s: . pe şenile 1 .9 1 .e 11..1 '.64110.3.1 ore 12.5 -0.99mc .171 2.891 1 l' ~ ·1 .1.3.6.9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0.!445!4.3212.15.2612.15. CANTITAŢI .'".81 12.1 .67! ._-------- 1 .15.M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2..-[.99mc / Iare 11.9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.12.1 .Iare! 2.441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .5811.1 1 ore 19.5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 .! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2.M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA .Iare 12.- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.6. Utilaje U.4316.3.: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U. 2.9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.1 0.0216.1 .129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.!1.5 ! ore! 1 .861 Iare 1 .! .211.12.99mc pe şenile 1 or.13!2.1 .1 .391 .5 mc 226 227 .-' .! I I .717.1 .63.! .59!413!4.83!6.1 .1 -1 .1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2. CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.1- 1 ie 1 ! .99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.741 .11.5Iare 1 .1 .3.631 .8613.1.1 .6.63'16.! .1 .9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0.081 1 ore 1 .6. 2.5 -O.2.3.6.1 .99mc Iare 1 .1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .44116311.! .34[1.!2.1 .11.6! .39! mc - ----.951 .M L .5mc 13. .1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri .! .1 .M U.6 .571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .1 - 1295227000740511ncarcatorfronta.1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2.99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2.5 -0.9815.5 -0.1 ._C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.9 mc Iare 12.1 . 1 ~' 8.9!2.6! .Iare 1 2.4411 .9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.5mc --_.281 2.Iare 1 .512.1 .5 -0.' 1Iare 1 .51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -".-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .1 .0715.

. . cu descarcare in straturi uniforme... ".9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0.. D1 .. TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.4511.9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0.6.-_.1 ...3711..6313031 - 1 _.. 1 DENUMIRERESURSA I --------.5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 .-r.. II in condiţiile gospodaririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. C1 .strat gros> 20 cm teren catg...1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6...L._.6. _----COD .1 - I - 1 .L. . cu: A 1 .52 229 228 .5 mc COD ______ ..12.strat gros> 20 cm teren catg..1 29522300035351 Screper de 6._--_ .9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp . I În condiţiile gospodaririi apelor...1 .strat gros <20 cm teren catg...5211.. ----_ 1 ore 1 .11.9 mc 1 ore 12._J~JGlJ~!1 \~~ . I A 11 . inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m.31 12. J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2.85 de 150 cp ----.1 ....strat gros <20 cm teren catg.lorel-I-I 3.::::Ir--:-r.- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace.99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2..1 - 1 ..11..L_.67141 -..1-12.._---_.0312.412. 1 .50. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura._L---L-'----I Utilaje .6218.50.~d.1 . cu tractor pe senile de 150 CP.751 2.1 ...1 . .5 mc 1 ore 1711 ....91' 1 1 - . in gropi de imprumut.G.13...1 ..6611.1 ore 12.strat gros> 20 cm teren catg.63.strat gros> 20 cm teren catg...strat gros <20 cm teren catg. 1 1 ore 1 .... .9411.3._ ... 1 I COD __ ---1 .1-1 . pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2.f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::. 522300035351 Screper de 6....1 .L.1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 ...l_U_..99mc 1 ore 1 ._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2.3312.5612.. se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul. II B11 ..- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2.3916..6. I C11 ..1 .: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ ... L-._A_---..1 .341 .M-L_.15.151 '. I in condiţiile gospodăririi apelor.731 1 ore 1 ... _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:.03 ~ 2 U.L_. 81 .1 Ţ-[ CANTITAŢI . CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ . II D11 .2513.._--_.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12.312.5819.:::-:T~ ~~~~1 -.06 1 ore 17.-. ...1 .3.M H31 I H32 ---_.1-9 mc.--_ .5 -0.9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0.strat gros <20 cm teren catg.1 .

gropi de Împrumut decopertate În teren catg. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor. Iare 11. III În condiţiile gospodăririi apelor.. 3 C11 .---_CAN.la canale În teren catg.84 29522300035421 _. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg. F1 -Ia canale in teren catg..M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -..3 mc.7-15. e1 .7611.6910.spor la ari.executare lucrări de la ari. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.----1 A1 29522300035421 Screper de 10. TsC23 si TsC37.5911. pentru transportul pamantului. 81 .executare lucări de la ari. E1 -Ia canale În teren catg. la autoscrepere tip TEREX.7810. I A 11 .1311. 1\ În condiţiile gospodăririi apelor.21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U. C1 . TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg.-.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.3811.. II E11 -Ia canale În teren catg..gropi de Împrumut decopertate În teren catg.3 mc tip Terex 1 ore 10.-_.5411. III În condiţiile qospodarini apelor.---TI_TA-.7 -15.spor la ari..3811. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura. TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor. III F11 -Ia canale În teren catg. 1 A 11 ..3 mc tip Terex .executare lucrări de la ari. in: A 1 . TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor. 81 . 2 811 . in: A1 .2952230003~crepe~J 0. II 811 . I În cpndiţiile gospodăririi apelor.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.gropi de imprumut decopertate În teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor. inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m.- 1 ore 11. COD _[ _ _----_. Screper de 10.2911.teren catg.-T_1 --.7410.96 230 231 - - ._..M D111 E11E111 F1 IF11 ----_._---_ . III e11 .TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX._.3 mc tip Terex .7711. I D11 -Ia canale În teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.7 15. D 1 . Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art. ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U. pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn. cu lada de 10.7 -15.5411.gropi de Împrumut decopertate În teren catg._--_ .71 11.

M I CANTITAŢI -r-=-r.7710.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. actionat electric.16 2.08\ 0.in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg.in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg. 4. 2-3. III Dl . adâncime 4 m A31 . Hl1 .98 3. I A 11 .16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.4 ore \ 0.06 3. adâncime 3.8311. 4. 4.76 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. 2-3.23 2. 4.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.7610.in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg. adâncime 3. in: Al .08\ 0.98 2.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.08\ 0.92 2.5710. adâncime 2.9610. adâncime 2.08 \ 0. cu instalatie de torat pe tren de lucru.5 m B2 . I Fl .23 2.4 I 0. II Cl . G11 . adâncime 3.4 I 0.08 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg.lucrari de linii.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.4 1 0.6210.81 10.6 10. adâncime 4 m Bl .84 3.4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.4 I 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.::-r:=-::-rl Bl1~.76 ore 2 2 2.15 2.4 I 0.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor.M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3.081 0.statii electrice Manoperă = }~'S'-U.in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg. stilpi Iare 10.06 3.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.5 m 83 .În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.4 1 0.4 1 0. Fl1 .5 m A3 . 2-3.7610.16 2. II Bl1 .in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.08\ 0. I Bl .~.08 \ ore 2. adâncime 4 m 831 . III Hl .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg.5 m B21 .16 3.08 ore 1.lucrari de linii.4 1 0. pentru: Al .04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U. IV 28112363098481 Confectii met pt. adâncime 3.~-I 1 kg 1 0.4 I 0.5 m A21 . El1 .081 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg. II Gl . IV Dl1 .15 2.5 m A2 . Confectii met pt. IV El . 2-3.0-3. 4.92 1. 2-3.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie . 4.08 2.08 \ 0.4 I 0.08 308 TOTAL ore 2.statii electrice Manoperă I kg I 0.08\ 0. 2-3. stilpi 1 ore 10. adâncime 2.J~1 I~L~. III Cl1 .481 0.În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.65 IV li 'II 232 233 .5 m Bll .9 mc.5 m A 11 .in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. adâncime 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.08\ 0.În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.

. I G11 . II 11.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg.roci stâncoase cu descărcare in deozi!.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3. III J1 ..pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3. I H1 .pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ . IV K1 .pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.591 0. IV 011 . Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4.491 0.9 mc 1 ore 10.8310. II H11 .pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg.67 CANTITĂŢI U.! 1 ore 10.pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .-[:~f~~~~.9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10.pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg..pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg.0-4.7710. CANTITĂŢI U. in: c11c11 A1 .M COD r DE _.41 10.551 0.2810.671 0.331 0.1 A11 . I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4.521 0.6210.0-4.96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.441 0.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 .pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg.341 0.391 0. actionat electric.521 0.pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ .9 mc. IV J11 .841 0. II 811 . IV E1 ._---_.roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 .. 1 ore 10.pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.461 0.381 0. I 81 . III 111. II C1 . G1 .48 III II!I 234 235 .65 CANTITĂŢI U. III 01 . III C11 .

În vederea compactării fiecărui strat. la diguri. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C.69 CANT U. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit.1. În vederea compactării fiecărui strat.4. În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri. după cum se arată În articolele respective.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare.2.561 0.451 0.0-4. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje .1.481 0. iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor.541 0..9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare. compactarea umpluturilor.5. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme. În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi.51 0.9 mc 1 ore 10.M 1.1.1 1. 1. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4.611. la infrastructura căilor ferate şi rutiere.2.0-4. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele. 2.371 0. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 . printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.··COD~0 29522600035131 de 4. 2. la baraje etc.591 0.471 0.1.3.. 2.F. 2.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.321 0.1. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2.921 0.9 mc I J1 I J11 I ore 10.0-4.1. 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.1. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4.1. .

Încercarea Proctor .2. . iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare. 3. dirijarea utilajului de compactat etc. 4.1. 3.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit). volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare. 4.condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: .1. Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor.2.3.2.1.2.1. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0.1. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere .6. 238 239 . li se va aplica un spor de 15%.ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate.4. 4.6. prin Îndepărtarea corpurilor străine. nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie.90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime. astuparea unor eventuale gropi.9. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol.Ts D 20 şi 24 . 3. ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D. consumurilor specifice din normele respective. iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. 2.80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. . La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire . Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale. 4. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: .10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual.50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. 3.1. 4. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv. 3. 2. de la generalităţi capitolul Ts C. 2.1. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. 2.1. pentru completarea gradului de umiditate necesar.5. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor. adoptându-se un consum mediu de 0. Determinarea gradului de compactare. manoperă şi ore utilaj. 2.1. terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective. tăieri de praguri. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare. pentru care se aplică norme Ts D 17.1.STAS 1913/13-82 Teren de fundare.ST AS 9850-89 Terasamente. În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii. Determinarea caracteristici lor de compactare. Pentru compactarea cu mijloace mecanice.3.7. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată.10.8. Metoda compactărilor succesive 3.2.

51-100 cm D11 . in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 .1 sau II A 11 .80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U.15-20 cm.31-50 cm._~ ~ Utilaje U. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.15-20 cm.31-50 cm.21-30 cm B11 . I I 1.31-50 cm.111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 .51-100 cm. III sau IV B11 .l sau II E11 .1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat.-----.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0. teren catg. 1 ore 10.4310.31-50 cm C11 .teren B 1 -teren C 1 . B1 -15-20 cm. teren catg.31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.1I1 sau IV H11 . teren catg. el . III sau IV În condiţiile qospocănru apelor.. I sau II G11 .21-30 cm.18 Oj1 0. I sau II C11 .57 ore 0. --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~. teren catg.----1 ~_-. D1 .3110. 241 240 1 1..1810.51-100 cm. TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II. I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 . in straturi uniforme.TsD01 . Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat. inclusiv sfaramarea bulgarilor.21-30 cm.. pamantul provenind din: A 1 . teren catg. III sau IV 011 . teren catq. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP. III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 . C1 . Imprastierea cu lopata a pamantului afanat..?~1 0. I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat. teren catg. teren catg.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.21-30 cm." .__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t .8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61. teren catg. teren catg.80 ?p ~~~3. teren catg. III sau IV F11 . teren catg ".21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor.1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl.57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV.43 0. teren catg. J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U.-.21-3O-cm. printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi.51-100 cm.31-50 cm. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 . I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 .teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I .Mr---.51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor.51-100 cm. teren catg. de 10-30 cm grosime. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm. B1 .M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61.

Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste. prin 3-4 reprize. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%.10 cm grosime pământ coeziv . R Materiale _ U.82 8. la umiditatea optimă de compactare.1 / 0. Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"".75 0.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: . Se masoara la metru cub după compactare.75/0. _ COD DENUMIRE RESURSA Utila.-.pământ necoeziv B1 .~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE . Manoperă 1 m3/ 0.pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81._--~ J 0.67/0.1521 0.67 ore 0.000 0..74/0.baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat.82 l' 8..M r- I CANTITATI I l' .~_.91 ~ I .7510.5810. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. umpluturi/e executandu-se din: Al .87 0. prin 4-6 reprize..82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) . R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) .27 necalificat TOTAL / ore /0. . inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte.74 0.79/ 0. Cuprinde: .143/ 0.lucrari drumuriterasam.1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4. Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare.20 cm grosime pământ necoeziv .M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime.M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp .43 . .i!1 U.Se foloseşte la compactare cu locuri înguste.82 /8.311 0. .1~0 cp / ore 1O~1?41 0.242 243 I .65/0. la umiditatea optima de compactare.39/".~ 10. avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv .37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U..Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat._ .CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0. I.87/0. / A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8.1 / 0.1 9310060019900 1 ore /0.1 1 0.67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.32/ 0..

95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\. .M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ . exclusiv udarea fiecarui strat in parte. Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0.._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5.07 5. compactat cu: placa vibratoare " A1.pământ necoeziv grad. compact.07 I ore 5.7t.6 It.-. 97-98% C11 . 95-96% 811 .001/9.4/ TOTAL Utilaje ore 4.07 5. .pământ coeziv grad. compact. 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 .motor ardere in\.263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U. 92-94% E11 .pământ necoeziv grad. compact. umpluturile executandu-se cu: A1 .TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime.95 2. 95-96% F11 . 92-94% A 11 .pământ coeziv grad.07 I 5. pentru realizarea gradului de compactare prescris. compact. compact. compact.s11Ic..4 2. compact.702110. compact.-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 . 100% 011 . 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 .< 10 CP 3.104110. 97-98% G11 .= O. la umiditatea optimă de compactare.07 I 5. compact. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare.07 I 5. umpluturile executandu-se din pamant necoeziv. de 1.pământ coeziv grad. compact. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 .46619. compact.pământ coeziv grad. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.greut. compact. 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 . 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 .-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U.07 5. --r-- ---_ .pământ coeziv grad..61.pământ necoeziv grad..pământ necoeziv grad.. compact.pământ coeziv grad.pământ coeziv grad.07 5.Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat.placă vibratoare 81 Cuprinde: .516 244 245 '\. ------.motor ardere inl.pământ necoeziv grad.pământ coeziv grad. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare. -.7If.pământ necoeziv grad. .!. 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 . compact. 100% H11 .07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8.07 5.M f--.pământ necoeziv grad._-------.= 1. compact.< 10 CP vibr~loare. compact.pământ necoeziv grad.

~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.1-16t.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-.47 U.pământ coeziv B11 .0213.97 4.-----.47 TOTAL ore 3.-.Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat.97 / 4._-- / ore /10.pământ necoeziv A 11 .pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .97/ 4.02 3. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare.--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U.741 4.319 . pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.313.M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10.937110.97 5.[ ~ r~~~MIRE::R:.~.3213.626/5.1_1 011 J [E11 E1 4.r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------.1- 1 ore 13.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 .M tciiJ_.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.97 4._--_-.4713.97 4.97 4.97 /4.07 5.82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4.97 4.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 .97 4.-.505/4. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5.--~--. umpluturile executandu-se cu: A 1 .07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_. I _ " 1 __ 1_.07 1 4. la umiditate optima de compactare.07 5. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.07 TOTAL ore 5..878112.97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT. __ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13.0213.97/ 4.97 TOTAL ore 4.47 3. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare.97 / 4.02 3.07 5. LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·.

pentru realizarea gradului de compactare de 95-10. Se masoara la 10. COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10.3 V pentru 6 treceri suprapusa. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10. unde Veste volumul umpluturii de compactare.. in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare.7 Tractor pe şenile 80.721 0.0.. 0 ! - I 0.o.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo.5.51f(tavalug) 295250.prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U. dupa compactare.74 TOTAL ore 3.%.25 3.9 2. a umpluturilor din pamant coeziv.cu pămănt coeziv A 11 . exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 .1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240.0. metri cubi În umplutura dupa compactare. _:_.compactarea prin 10. a umpluturilor.-l~~~13.2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat.0.cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: . umpluturile executandu-se: '" Al ..60.prin 2 treceri A 11 .0.prin 8 treceri B 11 . cu tractor pe senile de 65-80 CP.0...72 2.. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: .cubi umplutura dupa compactare. .0.0.0.36E. exclusiv uda rea fiecarui strat in parte.72 0.0.0.Al pentru volume echivalente: .56~/ Tractor pe şenile 150.0.560.prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 .0..5-5 t. 1 ore \ 0.-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare.84\ 0.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare.9 Utilaje 2952240.0.72 1 2. ~p cu r~mor~_ . in straturi succesive de 20-30 cm grosime.31Compactor static tractat fara tractor de 10.36\3.1990.40. 990.0.o.966\3.TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.9 / 2.9 TOTAL ore Manoperă 9310. În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t.40. Se masoara la J_D.864 J?!~J9~1~.o.O-1Illilli.M Al .8641 248 249 .0.0.. din corpul barajelor si dig uri lor.. 1 ore /3.116 tf(tavalug) ~9525o.0.0.60.1 Compactor static tractat fara tractor de 2.2513. cp _ •• _.74 / All --Mlanoperă 9310.

a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2.7 11.~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1.42 ore 2. la umidilatea optimă de compactare. pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%.8 \ 3.25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!.63 \ 2.---... in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare.9 \ 1.-. de 81-150 CP A11 .. tractat..20 m grosime dupa compactare._----_ . prin 6 treceri suprapuse. _ •• _ __ o U.71-1 .29 \ 2. U.Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare.---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1.63 \ 1..50-2 rn. cu echipament de macara de sub 10 t.01 ore 1. •• _ J _ -.07 2. de 3.-_ .38 2. neted.cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .. CANT DENU MIRE RESURSA •.9 1.09 --_. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare..~.M--------.01 1. _---------------------Manoperă ~j~11J.. cu picior de oaie.357 18 1.M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J.52 2. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 . pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%.. .95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile. ._---.7 1.._----_ ... COD ____ o.42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2.. prin lovituri din cadere de la 1.95 251 250 .. exclusiv udarea fiecarui strat.63 1._--~--0._---_ .. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare.52 \ 2.18 1.22 \ 2. r------.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA ._-_.cu tractor.._ .1-6 t. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize...07 \ 2.._-_.Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant..38 \ 2.

_ il Ts014A ----J-----------.---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U.M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: . Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa. .7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea.8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t.lucrari drumuri-terasam.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. pentru completarea umiditatii necesare compactarii. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice.25mc 1 ore 1 2. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0. prevazuta cu dispozitiv de stropire. .411. in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u. pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice..f.La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare.M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie. cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată. 252 253 .71-1 . Apa industriala in cisterne pt. precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor. CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11.52 TOTAL ore 1.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0. prevazut sub prisma de balastare c. Se măsoară la metru cub de apă.5811.

greul.transportul cu lopata şi imprăştierea .04 ore 1.. .< 10 CP tf.098/0.udarea manuală cu stropitoarea.1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. __ . Se măsoară la metru cub de strat după compacta re.f.motor ore ! 0.0575 ! ---_.18/ / ore 1.25 0.< 10 CP " 0.A11 I I 81 1 0.04 1.balastul adusin grămezi la punctul de lucru.50 m.M A1 CANTITAŢI COD 811 I . ---[----COD .1127/-/ ore / - 0. compaetat cu: A 1 .___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare.26 1. . prevazut sub prisma de balastare c. rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0._-~--.26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare.placavibratoare de 0. Se masoara la metru cub de strat dupa compactare.împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime.greut. ari drumuri-terasam.18 1. 254 255 .08! ! ore 0.2 1 1. simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului.1 1 m3 1 1._DENUMIRE RESURSA Materiale ..08 0.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare.udarea manuală cu stropitoarea: .2 1 1.' U.2 0..18 1.7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: . TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru.1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.18 TOTAL ore 1.26 1.26 1. Umpluturi compactate la profilul taluzului.! ore 0.7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811.22 0. executate manual._.0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru.-.25!1.04 1. 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0. .=·O.7 ardere int._.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat.1127! .pământ coeziv Cuprinde: .1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1..08! ! 0..0-7. inclusiv uda rea.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare. Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare.05 0. pe o grosime medie de 0.1 ! 0.aruncarea pământului cu lopata lângă taluz.08 0. ._- I are /0.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1.18 1..lucr.transportulculopata şi impraştierea manuală.18/ 1.2 7129020012800! ore /0.-.lucrari drumuri-terasam._--~--.25 0. manuală.1 1 0.7 tf.1 0. Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare.18 1. .1 11.098! 0.0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l.05 0.-. cu: A 1 .22 0.04 1.25!1. Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm. .= ardere int. _.pământ necoeziv B1 . -.18]0.22 1. Manopera 1.motor .m3 / 0.

lucrari drumuri-terasam. udarea şi burarea fiecarui strat. 256 257 .1/ 0. la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune.teren uşor.udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura.1 / 0.24 1.54 ore 0.--- -._--_ _------_. / m3/0.. Cl .._----Materiale }M&Jli.97/1. .61 /2.24/1.1 / 0.1 71370100115001 Electrician . Ts018 Umplutura compactata in santuri.teren uşor sau mijlociu B1 .76/0. pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune.71 ----TOTAL ore 1.97 1. executata cu pamant provenit din: Al . Manoperă I 0.1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0.teren tare C1 . cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!. COD LI ~~~. 81 ..aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm.aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm.lucrari drumuriterasam.76 0. TOTAL ore 2 __ . Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată.teren foarte tare Cuprinde: .1 Umplutura de pamant compactata.1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt._-- 1 ore 11. Manoperă I 0.62 3.teren foarte tare Cuprinde: ._---. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t.realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m.54 Cuprinde: .66 Al . Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_.66 / ore / 2 /1.71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii.. cu mai pănă la 5 t inclusiv. cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt._--------------------1.teren tare. ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0. . Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ.1 / 0.6213.61 2.-. D1 ._-----_.1 / 0. DENUMIRERESURSA --.teren mijlociu.lucran drumuri-terasam... COD .

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.. cu: A1 . prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat. .42/3.80 cp ~25 I ore I . in: A1 .27/10.42 3. .93 7.buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg.teren catg.27 10. III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală.COD --_..M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61. _---_. 264 265 .teren Cuprinde: . ---- ~.69 U.01 24..săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor .M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1. III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata . COD l' I DENUMIRE RESURSA .69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor.- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9.09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente.teren 01 .teren B1 .'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare.97 .06 10. I şi II 81 . 17.teren catg: II C1 ._-_ 9310060019900/ ':=I. COD DENUMIRE RESU Manoperă .baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal. -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3. CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ .teren catg. I şi II 01 .93/7.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg._---- ----- TOTAL ore 3. I B1 .buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg. prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 .teren C 1 . TOTAL TsE05 U. ! .

0319..312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&. Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n . de pe._-- --_._----_.CJ. aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor.t~~§§§if§§..! ca utilizatorii s..lh' a1Jilit. ~ci (tift1l. I 1.M ~ CANTITAŢI _ . ~Î 1\'11 . rapoarte de lip utilitar.lucrari drumuri-terasam. inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982.:llil. care este realizată în coneord.:I'A 200ll I.:iali1f.1 Consultanţă. În urmn cnntructelor 114.ten!a tehnicii la sediul beneficinrului... 11DD-IOB.. Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului. fără TV II. -I COD DENUMIRE RESURSA ~-. pentru utilizatori cu Windows 95.'OIlH"'c.P'I'l ... bazele de date gestionate cu SQL Server 7. programarea.PENTIUM 200 MHz."ţil eu prewderilc Uniunii Europene.d.t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 . cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii. ---U. permite programarea.4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea. 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19.lt~i ttli(:îal sit edit.SlJtil. I'roiedn re şi lucrăr]. dotare into: matică etc). pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!.~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6. mouopost sali în reţea. Organizare şi Cibernetică În Constructii .~S~~~~ U.COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl."'~ Urgl'II\ă 111'..~der 0.~~~~~'l&.(~ şi " 1 I . Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s.:..pământ coeziv Cuprinde: .. .03 1 ore 1 1.. 32 Mb RAM. sonal. apliCiliia pcnnitl. în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii.rJ ..rA 2000._ . ~ I li§ !!§ ~ . Sistemul D.. imprimantă M/A3 (recomandăm.' r vicii. Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O.'t. 64 Mb RAM şi Monitor I SOI). precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia..iziţiile Iwhlil"'IlCntru .udarea manuală a pamântului .compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati. 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe.. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ . prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat.('zf. ~ .rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc. Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M.0 sali Windows 2000. urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. Sistemul DEI. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic. in: A1 .- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi.. preţurile vor ti I Î ~ ~ .. Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. de 10-12 t. indiferent de sursa de finanţare. instnurca şi ilsi. urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!.M--CANT - 1 . care. care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi.1891 0. Windows 98.nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate . de obiecte.'Il\ nt('~h' IIUrItlL'.~t~ n. PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz.j I.\~~ipoată crea norme proprii.•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii. Windows NT 4. ~ ~ . CIl-ROM.03 ore 903 9. conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice.COD -J----.pământ necoeziv 81 ...0).60/2(101 pl'idUlI :. Societatea noastră asigură prin contract instalarea. Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II.2 1 1. o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid. Se masoara la 100 metri pătraţi..Se aplica la majorarea platformei Înguste.crf. Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii.' cnre le-u avut cu i\:IClnd. "DD 3.5".

hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H.\ I'IAN\. Printr-o procedură prietenoasă. se păstrează toate actele nounative şi după abrogare. ..t(l\. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE.(a.legi. ordonanţe.OR DE AcnVITATE ARMONl1.G..P. Normă metodologică. IWIZAltl(.~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11.L.ĂR. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~.1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR.'iAJ. 1)ATt PROlflTIRM. _ Clarifieare pe conţlnu. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora .('UIAIlE.AllJ!.ONSTIUlqlll. '\!'!Ul1IAUg.I. Ordonanţă. Hotărâre de Guvern.re: număr. Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări.Ok ~11U. SISTEMUl.lli-lIL ('OMI iNIT"R. au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj. gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: .T. co~ct).. Sl{.OR EIAUOJMUF.\..A AQl. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! . . .ORIZAllM (. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ.v"~~1 F\'lIiE'I 11·.1 r. titlu. 0.EXI'RtlPlllEllM 1'1'.I])\S lU \1. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial.\V\. CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC.~lll ~ll1ĂNCIm.\. Normativ şi Ordin ministerial. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.\llli. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~. prin acest nou sistem informatic LEXCON.1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL. standarde şi alte norme şi normative în vigoare.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l .NTlll: CAClJ\ 01' li.!'If.[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE.L. de •• semene.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME. completări. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial. _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării. 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu.MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ.l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA. se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1.\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl.li'1.\.t: structura actului normativ -.. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.Ull. sunt cupnnsc. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege.i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu.~TE PUIlLld.

norme de timp .) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane). Aceste servicii sau persoane îl pot transmite.norme de timp . documentul se poate considera finalizat şi poate fi.norme de timp . având asociate drepturi specifice asupra bazei de date. Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT. Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator. COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD .Instalaţii de încălzire .lp.mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i.sosărie si rabit . impunându-Ie sarcini. la rândul lor. un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află.B Consumuri specifice de manoperă . Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă . termene şi rezolupi. Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR .Armături . Un document este un act (cerere.Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă .norme de timp . UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru.Cofraje .Te Consum uri specifice de manoperă ..IR Consumurl specifice de manoperă . are ca scop urmărirea . realizată de COCC. Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.Betoane . oferind aceste informa~1 superiorilor săi. În orice moment. Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date. În regim multi-utilizator. ACCESS97.Pardoseli .IZ Consumuri specifice de manoperă .norme de timp . care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente. fax etc.Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini .norme de timp . În mediu de programare .structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii . În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina.C Consum uri specifice de manoperă . pe cale ierarhică.Izolaţii .Tencuieli . .norme de timp . eventual.2 volume Salarizare O echipă de succes. Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile. trimis spre exteriorul institupei.COlII Aplicaţia informatică CORES. subordonaţilor. ordin.le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice .norme de timp . proces verbal.PR Consumuri specifice de manoperă ..A Consumuri specifice de manoperă .norme de timp .

:~' ber ef • ...i.reţuri la p .Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-. 'Jr.c ur • flETA 2000 ." MLPAT. '_.!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~.: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 . ediţia 1981.sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii.gestiunea documentaţiei . 13INlr)8=03.Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r.Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi . nr.S.EXCON . economice do.·ţ99 .04. • DEIL TA 2000 .. revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze.Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil .1992 şi ordin MLPÂ. instalaţii şi reparaţii..Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj . .N. 1IN/03.Produse informatice şi de consulting: . lucrărilor de construcţii programarea. ~ . distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ .B.. I. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful