:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

. . nr..2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •.•. a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare. elaborate începând cu anul 1998. în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF.__ r .••••. ...."_.. este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi..C.• """.... ••• .!J/~rJ7/<lr..Direcţia Coordonare.--_. Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs.t ""'1"". ••••• "..~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:. ". ~ ~\ . _.~O.l<iUJlRI6. fIA/"'" _.:. 7.'· .\ illve!>titiiloT publice Nr.C.-:::..~.i-. "-"" ._.•• li ""Of"b.. şedinţele de ~rector.. I l' 1 .Direcţia Coordonare.""~.O..~:-:::.5... .11... ) ~"..scria /981 si nici nu limiteaza."~~"l'l )cr~ DCCSRT =. w· •• ." ••••.. din ramură.. 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz ./ "f7) ~~'''~'''l'\O~''.._.J :-~. insa.. priorÎIÎ'l.h:lltlOJ' .'I."."'It. . ţ/rjN..(11 S. cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama.. Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si. Precizam... sub nici 1) forma.".. 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT . urmărire a preţurilor etc. ~t.. ca modul de formularc al punctului C. Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă. .. Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare.•. C. 4.----" . "'004' •• .J~"~~~II"\'.tJ.Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz.aI'e<. meser!i. ~ ~ ~auC41 •...1 !it. cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse. ._ . .. . •• . Cu stima. c) din Ordinul MFP-MLPTL nr.:' ~- ing.. ~ '''. posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\.. rHR)'#'. Prin prezenta vă facem cunoscut că.::~ .... În vederea elaborării unei codificări unitare.'-""'-~". I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc). codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare.'::.A.Către.. . " '. MLPAT . să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material.I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:.TO ~ ~.._.1 La adresa Dvs.{.. O..' . privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale. .. utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor. [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare. . meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA..C. S.' ) . iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură..''1''''1._.'.

. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.terul orientativ al acestor indicatoare._.~ ::':::~ ~~~~~ . BII~II~ti Nr.Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi .:114 din (.\TERlJL FINANŢEUlR PU8l.IIDi.I/ROl..~. Nivelări..1i..~.un proces d~ revizuire .~. ReR .~ 1.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ. 94.c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin . finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director.~~.r.aCI ~ SM.i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri. PandllrllQr nr. numai indicatoarel". Această rruerpretare este În contradicţie .. terenuri de joc pentru copii. (?M fimd 2620769 COllt2S11. C.!:':t~~·~~~je. terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări.~e~~ i~~~:~jiţ..~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş.j44. : IJIRE(.!.. să adăugaţi rexiului "R~.furS.16gS. alei.'1. iunie 2001. e.j 7 . Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr.l:1l'Hl •.tate şi avjzat. 4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll.~!. plantări şi transplantări. . din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999..~.Ia pct. OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL.chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~.-- .~ ~ ':<". Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă. 7 aliniatul " C" Sl' prec.. PE VOLUME Tel. Ş!lC.. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze.unuc. __ r~.Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI..i(O'1{ lng.OR l.1-11.lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.~?~. RCJ40Il654811?9Z .e 10 Cu stimă) /..(.PiCillC'=I..

având sub 1. pământul fiind evacuat cu macara Pionier. executată fără sprijiniri.50 m adâncime. până la 6 m adâncime.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate.având peste 1 m lăţime. cu evacuarea pământului. in gropi de imprumut. cu evacuare rnanuală. cu evacuare manuală. . in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ.00 m Iătime.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . În spaţii limitate. executată cu sprijiniri. executată cu taluz inclinat. cu macara Pionier. În drenuri cu Iătime de peste 1 m. având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime. executată cu taluz Înclinat. având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ.00 m sau peste 1. executată cu sprijlntri. de la 2 m la 6 m adâncime. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. În spaţii limitate.. in canale deschise. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. executare cu sprijiniri. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 . având sub 1 m lăţime. cu evacuare manuală. fără sprijiniri. fără sprijiniri. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. peste 1 m lăţime. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. . Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate. cu evacuarea pământului. executată fără sprijiniri. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări. În drenuri cu lăţime de peste 1 m.

executată În straturi cu grosime de până la 1 m.J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată. În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături. cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului . executată În straturi cu grosime de 1-2 m. cu ajutorul explozivilor. executată cu sprijiniri. având lăţimea sau diametrul cercului de1. În urma excavării mecanice. având lăţimea sau diametrul cercului de1.00 m adâncime. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic . de până la 7 m IHlflnolme de abata]. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. TsB03. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1. prin metoda mlnlmelor forate. prin metoda găurilor de mină forate manual. de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata]. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături. cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ. cu ajutorul explozivilor. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. TsB04 şi TsB05. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. fără ajutorul explozivilor. cu ajutorul explozivului. În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. TsB02. de până la 4 m ~dâncime. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi. În teren cu infiltra ţii puternice de apă' . pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB .50 . Săpătură manuală de pământ. pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. de până la 6. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. cu restricţie dtl oxploziv.U. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L. executată cu sprijiniri.6 m. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ. prin metoda I IIhuHlolor forate.tOg 106 107 10 I . de până la 14 m adâncime. În tranşee de până la 4 m adâncime. de până la 6. executate cu unelte de mână.Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. de până la 6.00 m adâncime. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili.o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ. executată cu sprijiniri. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii. de până la 16 m adâncime. cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ. cu ajutorul explozivilor. cu ajutorul explozivului. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ. În spaţii limitate.80 m. cu ajutorul explozivilor. de până la 4 m. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1.I. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi. În spaţii limitate. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'.1. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi.80 m.6 rn.t. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 . executată În cheson deschis.50 . executată cu sprijiniri.00 m adâncime.

OO?. Săp~tu. TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate. cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare . executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une.50 m adâncime.OU -Ţ. În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime.lte de mină (fără exploziv). prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi. În cheson Închis.70 m3. prin met~da' gaUrilor de mină forate manual. cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală.I . de 218 m adâncime. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1. de până la 15 m adâncime de abataj. având adâncimea de până la 0.25 m3. cu ajutorul explozivului.ncime. de peste 15 m adăncime de abataj. de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. În cheson Închis. prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 . Săpătură În stâncă În spaţii limitate. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate.5-08 m3. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic. de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ. cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. cu ajutorul explozivilor. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e . la rigole cu secţiunea triunghiulară. de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. cu ajutorul explozivilor.21-0. cu exploatare pirotehnică. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic. cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală. de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.39 m3. de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0.1. În gropi de fundatii şi lucrări similare . În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ". de până la 1.ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate. cu ajutorul explozivilor. cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. cu ajutorul explozivilor. acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0.0'1 I. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv. prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei.71~1 . I III . În cheson Închis. de până la 2 m adan~l~e. de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111.1 1 Săpătură În stîncă. cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate. prin metoda coloanelor forate.5-2." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 . În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. cu restricţia de exploziv. În cheson Închis. În gropi de fundatii şi lucrări similare . cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2. cu evacuare manuală.9 m3.40-0.' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime.O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III . de până la 2 m adan~l~e. cu ajutorul explozivilor. pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. cu evacuare manuala.

executate cu excavator cu mai multe cupe. inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.8 m . TsC24 şi TsC25. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP. cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y . TsC26 pentru împingerea pământului. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art. cu productivitate maximă de 1600 m%. . cu echipament de draglină -. sub protecţia noroiului bentonitic.'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP. cu excavator pe 3 şenile de 0. executate cu excavator cu mai multe cupe. cu productivitate maximă de 1800 m3/h.0.6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP. cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei. TsC23 şi TsC37.m3 . executată cu.3 m .75-3 m3.1-9 m3. Săpătură În fundaţii. cu . transport cu încărcător frontal. în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX . În teren cu umniditate de sub 26% Excavat. TsC20. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte.81-1. executate sub protecţia noroiului bentonitic.7-1 . inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. cu productivitate maximă de 1900 m3/h.!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 . cu excavator pe şenile de 0. cu echipament greifer de 0. cu tractor pe şenile de 150 CP .tn gropi de împrumut. necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.5-0. Săpătură mecanică sub nivelul apei.40 m.5-0.motor de ardere internă şi comandă prin cabluri.2 m3.7-15. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0. transportul pământului. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW). În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6. de la faţa taluzului.5-0.ll4 Î Il!. pentru. pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci. executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP. având lada de 8-10 rn". inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. cu echipament greifer de 0. TsC18. pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus. TsC19. cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor. 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1.:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi.8 m. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP. executată cu instalaţiile CALWELD. cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I . pentru transportul pământului. inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură. cu lada de 10. pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou. peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:. Săpătură mecanică În taluzurile debleelor. cu tractor pe şenile de 65 CP. pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor. cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m. cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor. TsC21 .2 3 m .81-1.

. prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. de 3. Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm. pentru liniile electrice c.1-6 t. aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile.. acţionat electric .. simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri. la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar. inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3.20 m grosime după compactarea.9 m3. la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii. În straturi uniforme.4. . executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4. CAPITOLUL TsD -. I prevăzut cu prisma de balastare c.f.1I~ . pe o grosime medie de 0. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast.f. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 . cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri.9 m3.' I. precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W . cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile. pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată.5-5 t. . cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 .o TsC40 TsC41 1 2 233 235 . UlII !. pentru completarea umidităţii necesare compactării.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2. neted.50.U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV. cu tractor pe şenile de 65-80 CP. Umpluturi compactate la profilul taluzului. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1.1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI.0-3. executate manual. a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t.rll. de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II. acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4.0-.DW . 7 prevăz~t cu prisma de balastare c. a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă. " .1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ]. . cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t.-.f. prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t. tractat. cu picior de oaie.

1. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare. . lucrări de consolidări de terasamente. Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ.ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE. 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.1. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1.1. de tufişuri şi rădăcinile lor. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare.l.L. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H. de asemenea. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: .materialele.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly.3. exclusiv subteran (tunele. de amenajarea peluzelor. tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice. . galerii etc.. Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. forţe de muncă şi ore utilaj. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor . • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C. 1. 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni .2. În zonele de lucru respective. .G. 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII . Acest indicator cuprinde. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2. uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier.P.T. terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală. lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie. lucrări. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) .MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I. tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc.). alei.2. Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj. plantări şi transportări. incărcări de materiale executate cu Încărcătoare. constând din curăţirea terenului de iarbă.

11.Terenuri de fundare. oprire.1. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl. Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 .Lucrări de cale ferată. 4.Lucrări de drumuri. 3.STAS 7582-91 .1. Determinarea mcterlsticilor de compactare.ore şi fracţiuni centezimale. IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II.lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor. Materiale 3. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi. trepte de retribui re.Terenuri de fundare. . Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente.1. clasificarea şi identificarea 4. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor. I'orasamente.ore şi fracţiuni totale. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii.1.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc.Terasamente.3 aliniatele precedente. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 .Lucrări de cale ferată.Terenuri de fundare.1. 4. urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor. atât executarea lucrărilor propriul"" . Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 . defalcate pe meserii. principalelor utilaje sau IIth. euro se aplică multiplicativ la norma de bază. la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. schimbări de 11\11. Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 . Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 . Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: .1. pentru: 4. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru.3. conducere şi urmărire operativă a producţiei. normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje.Lucrări de drumuri şi căi ferate. fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare. care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere.1.2. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare. normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare). 1'". pentru alimentare. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că. 4. Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 . Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective.1I~\1 o lucrare.. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111. Terasamente. se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 . planificare sau alte scopu organizatorice. Profituri transversale tip .2.:. adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz.Lucrări de îmbunătătiri funciare. 4. Forţa de muncă 4. fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud. 4. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 . Infrastructura căii.4.1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru. pornire. nu sunt cuprinşi în normele de deviz. Încadrarea lucrărilor pe meserii. categorii tarifare de calificare şi. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 .- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei.2. care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare. Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. "1111111 dnta elaborării indicatorului.3.

...!!1 e..$ 0. 23 ('1) -...Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E . .g~ ou ~.•.. •..-.o 'N ro <Il -o (J'J U §'u ..\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- .......1913/3-76 .o E "O .: <Il t c :SM ~ ..i- <Il 2tr. o .9OI.•..:::J Q) "':::l :::l o.00..1' 1L{)lco 1....?6~ ( < .ro •._ ..Terenuri de fundare..<O IL "Ot:: _ )".. 8'E > .{g al ro a. Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 ..) ~ :::l ro C ro Q). 66 00 a:>. al C') > . i&.9 o o. - ... o (J'J •. EGÎ ro 'ro .(U .ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u..2 al .Q. "0 0.- ro" ro ••.•. .0> CJ CII 'ro .:t Zo . ~ ~ ci <Il <Il o .. .•. :J .o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N .=: o E~ oC/)oo NI'~o.. ... o o -.Terenuri de fundare.. S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare..1 .ro ca 'ro ~ro '00 'ro E ..- t-oEt-UîECl.1' .~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'.iN.e ee.:: Q)... E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C .P C1l:::l0l gJ-g~.... precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte.9~. o o ... o o N . <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=. =Q) •. Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 .e 18 E o o ~ÎiÎ -. "o o' eo ?f... co N cf ~ o N ('1) N .•....Terenuri de fundare.2 'u E :::l E :-Q •.. 22 li._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J ....a° '<Il 'c E 'ro ~.=: ro CII .ro Q) 1J tJ»)~ ~.ro- lea -e.- N co ~ o co N ..._ _o E ~ o N Q) U Q) ~ ....1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro . Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87. Q) .•• Q) 0 .ţ! ~ ('1)rn (J'J 0.. 1"- ..Terenuri de fundare.Lucrări de drumuri. E ~ ..•...Lucrări de drumuri. o . o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0...~ Cii ..- ro.e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I. o o co eD ..('O "O 'Ci.ro -..C e .- .~ 'C N o.o ro !!:: .2 .. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 . ::J :«"0 I'~~~ g.~'[ (3 ~ •...o -.ro .•.§ •......~ :g <Il' :::l'C:...ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) . Q)!'5 lE<Il •.n' L{) ~ro I~ o o r-.ro J!l.... E "O lS"O CII"O ..<Il. Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment....1' o a:> o r-. ss Q) '* C :N~ l )~ 'u . o (J'J . o ...i- ..i- .. Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic.!::! Oale ~U:::l U . ::J e. Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS .• .-- L{) e..- ...~ ~ ro -roC<Il o ••.•.1'1.I :1 f .~.. .1 ::J .ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ ..ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •..•..•.• 0.. prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii. ro E g'o ••• CJ DlCl) .-- N ..ro It).g E o 00 OL{) .~ o O.._ N /ho ••• CJ ::: o . STAS 1913/15-75 .

bolovani. alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă. piatră spartă. pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\.1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% .

..:0. 6. 13. 41.22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5.!. 13. 14. ~ ~ '5. 14. 10. 7.. 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% .1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25. 11. 39. 8. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5. 27. 8. 41. - . 26. 12.. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6. 15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -.29.-~'= ... . ~ I 2 1 '=:2 ~ IJ. 15.. 29...-. 12. 15.- • -. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25.-. 10. 11..::J~. 7.28. 39. 9. 38.21.38. -"-":. 9. -=. 16 .. . 21.26. 28..' 63 . I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% .27. 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 .2.

teren uşor: se sapă cu lopata.9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare .). 2=galben.~"" - ~ la Cu!oare- . În funcţie de aceste caracteristici. III. determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată.. umiditate etc. teren tare şi teren foarte tare.Ia - - tea foarte mare :.2. _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul..teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul. aspră mică mat mijlocie. . însă fără explozivi. şpiţul şi barosul etc.•. ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate.- - - - . mijlocie 4. ţinând seama de criteriile din tabelul 2... 6=verzui.. 7=albăstrui.. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite... _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică.W este umiditatea pământului in situ. 9=negru . Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice.. 1. ranga.. 8=cenuşiu. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite. teren mijlociu. w o --=~~= Argilă grasă Argilă w .teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua.9 Ca varietăţi de culori. 5=ruginiu. uneori destul de rapidă rapidă 4. se sapă uşor cu cazmaua.. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1.NOTĂ: 1.. . IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi. pentru efectuarea unităţii de lucru respective. invizibile - neregulat 1.6 2. 5. se face Încadrarea În categoriile de teren. Săpături le mecanice _ teren de categoria 1.3. se pot recunoaşte pe şantier. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1. 3=cafeniu. _ pentru săpăturile mecanice .în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă.. În plus. II. În funcţie de utilajul de săpat. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: . 2.6.teren categoria I-V . 3. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje.. 5. se disting: 1=albicios. 4=roşcat. ::. astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor. . . 7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1.3. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: .9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. 1.9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2.1. '":::=-.

3.2. după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.2. 4 2. 8 1.. 3.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase. 6. 4 5. crt 1 1 2 3 .6.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit.3 1. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-.7.3. 7 2.argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2. 8 1. 6.3..2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice .

idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu. 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea. conglomerat slab cimentat.. 2490 29 cca. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w . 2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 . 2300 cea. 28 Roci sedimentate cea. cimentat cu siliciu.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare. idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros.2490 foarte dură 30 cea.ţ.

Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1).2.avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date. când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 .care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente.in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică.COlII Aplicaţia informatică CORES. 1. Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii.2. ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj. "plIll. are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii. În regim multi-utilizator. subordonaţilor. proces verbal.2. Tnfuncţie de spaţiu. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.. teren mijlociu. La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj. faţă de normele ondiţiile punctului 2.ării apei.IIUt spor se va acorda numai În situaţiile . la rândul lor.. . eventual. Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT. neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1. . teren foarte tare. faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2.'ilel Tn: teren uşor. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor. teren tare. 1 anexat la instructiunile acestui indicator. realizată de COCC.~. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane. '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă.""1111 nr. pături În spaţii limitate.trimisspre exteriorulinstitu~ei. fali etc.3.4. ' .2. săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse.ordin. .Aceste servicii sau persoane îl pot transmite.În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina. În pământuri şi alte roci Imoate. oferind aceste informa~i superiorilorsăi.111" tnhntce specia le de lucru: .2.documentulse poate considera finalizatşi poatefi. denumite "terenuri Îmbibate cu apă". de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru. Î Un documenteste un act (cerere.1. termene şi rezoluţii. pe cale ierarhică. n oricemoment.5.mpunându-Iesarcini.Conţinutul capitolului t . arătate '. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit.5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În . se va acorda un . 11\1. În mediu de programare ACCESS97. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele . .) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane).un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află.1. necesare la lucrările de construcţii-montaj. consistenţă 10<0. . Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date.

Ts A 17 şi Ts A 18.1. pentru fiecare normă În parte. taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor. Ts A 13.În cazul săpături lor nesprijinite. 3. In normele de deviz pentru săpături manuale. b.terenuri uşoare de coeziune redusă .2. Conţinutul normelor I 2. Ts A 08. urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor.săpături În chesoane Închise. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă.50 . Ts A 26. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol. nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. Pentru adâncimi mai mari.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi. panouri de protecţie etc.1'. care se vor plăti separat. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane. I Volumele lucrărilor de săpătură hutl.Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art.2. la art. terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua . ndepărtarea obstacolelor mici.7. următoarele limite de adâncime: . 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii. 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. .umplutură compactată prin relaţia: 39 38 .argile nisipoase. manoperă şi ore utilaj. 2. 3. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton. 2. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. \11. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16. . Ts A 06. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2.25 m. 3. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie.75 m.2.00m. cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor. precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. Ts A 24 şi Ts A 25. rigle. Ts A 15 şi Ts a 1.2. c. În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.argile. pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111.) odată cu avansarea lucrului.În cazul săpăturilor sprijinite.). manuală se măsoară la metru cub 3. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. I 11. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz). Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: . Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ". lăţimea banchetei de cel puţin 0. •••.6. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a. 2. m. \ 11. 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. .1.00 m de banchetă. ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale.0. arătate În 1IIIHticol. IA.8. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a .1. prăfoase. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni. trunchiuri de arbori etc. macara de fereastră la art. manipularea şi purtatul uneltelor. Ts A 11. şipci. Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor. Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune. fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului. stabilite pentru fiecare normă.3.\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale. Consumurile specifice de manoperă t.III .

5. 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0. 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0. Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat.Ja deblee. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0.61-2 m terenfoarte tare. la canale deschise. \ 40 41 .61-2 m terenfoarte tare.61-2 m teren mijlociu. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0.Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0. III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte..4. realizat cu pământul împrumut. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0.1.61-2 m teren uşor.61-2 m terentare.6 m teren foarte tare. la gropi de imprumut.61-2 m teren tare. TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0. uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0. Zona minimă de depozitare. apatura manuala de pamant in spatii intinse.6 m teren mijlociu.61-2 m teren uşor. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme. Ydu .2 m se consideră neocupată.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m teren uşor.6 m teren mijlociu. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 . 5.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată. 4. III .nil 111estenivelul săpăturii.este volumul umpluturii.60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor. Precizări 5. 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0.6 m teren tare. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.2.5 . cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0.60 1IIIIIvoiuisapăturii. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu.6 m teren mijlociu. III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii. 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0.ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1. la un nivel mai ridicat decât nivelul malului.este volumul săpăturii În groapa de împrumut.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură. la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate.Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0.61-2 m teren tare. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. corespunzătoare pământului săpat.6 m terenfoartetare.5. 4.6 m terentare. Vu .61-2 m teren mijlociu. Yds .Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs . cu 11\ 1I"".6 m terenfoartetare.61-2 m teren foartetare.

75m teren mijlociu . Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate.58 ore 1. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.necoezv sau slab coeziv adâncime <0.~ [OENUM liRE RESURSA U. avand sub 1.6312.52J 0.32 2. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.77 1.77 1. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q.02 1.5 m teren foarte tare. la fundatii.751 0.93 1.0816.18 3. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D.72 4. cânale.45 ore 0.in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei.25 2. trepte de infratire etc.8 ore 2.58 U.1611.63 2.00 m latime.M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 .7214.00 m sau peste 1. • depozitarea pamântului evacuat.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt.8312.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.31 0.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10.5 m teren mijlociu.16 U. cu taluz vertical.4515.52 0.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.75 1.75 m teren foarte tare.5312.1912.1813.8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ .45 U.75 m teren tare.83 2.7711. Se masoara la metru cub in sapatura.11 12. subsoluri.6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12.5 m teren tare.93 1.3 0.5511.6 TOTAL ore 0.2512.75 0.7711.45 5.7511.19 2.8ore 1.75 4. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.78 1.11 2.7514.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.9311. drenuri.55 1.7811.53 2.9311. . 42 43 .0211. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12. 1 . • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.16 ore 2.3212.75 m teren uşor. executata fara sprijiniri.08 6.3 3.M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _.31 '3.16 1.

până la 0.S-3 m teren fT)ijlociu. canale.32 Muncitor necal ificat / ore /0. pănă la 1.S m teren tare.5 m teren foarte tare. 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.32 3.teren F1 . Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. la fundatii. până la 0. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1. Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93.5 m teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3. 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 . la fundatii.S m teren foarte tare.S m teren mijlociu.5-3 m teren tare. A 1 . pănă la 1.01-4.50 m adâncime teren mijlociu. ~u evacuare manuala.99 3. . până la 0.01-4.teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U. executata cu sprijiniri.75 m adâncime teren uşor.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1.50 m adâncime teren tare. uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat. asigurându-se o bancheta libera de O.SOm de la margi paturii.5 m teren foarte tare. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1. 1 0.64 2. âfumuri etc.5 m teren tare.teren C1 .6 / 1.50 m adâncime teren foarte tare.5 m teren foarte tare. -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1.64 44 45 .5-3 m teren tare.În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 .M .teren E1 .01-4.35/2.29 0.teren 01 . COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U.teren G1 .: O masoara la metru cub În Săpătura.27 0.01-4. avand sub 1 m latime. Cuprinde: .01-4.TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. asigurându-se adâncimea ei.75 m adâncime teren foarte tare.5 m teren mijlociu.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime.S m teren mijlociu. Se masoara la metru cub În sapatura. 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1.01-4. o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ . \-!2 .S-3 m teren foarte tare. pănă la 1.3 TOTAL ore 1. 1:2 . J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.92 2. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1. foarte coeziv.12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2. ~1.5 m teren mijlociu.S-3 m teren foarte tare.12 1. consistent.5 m teren uşor. cu taluz inclinat.5 teren uşor. 1 .75 m adâncime teren tare. consistent.depozitarea pamântului evacuat. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. foarte coeziv. imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 . canale etc.indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute. foarte coeziv. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3. consistent.39/ ore 0. . 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1. xecutarea. executata fara sprijiniri. până la 0.5 m teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 .teren B1 . J1 .85/1.M A1 I B1 I C1J01 3 0.75 m adâncime teren mijlociu.5-3 m teren mijlociu.

25 1 m3 1 .1 0.95 1 ore 5.50 m 8 8689 .8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.014910. Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!.1 .96 CANTITAŢI 314229 Scind. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.0007 46 47 .10.81 / .1210.38 5. 0.98 .1 .01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt. 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.009110.96 ore 0.000110. 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.min 18cm 8 4342 / m3 10.41 1.00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5.10.014910.fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1.( kg 0. --_ RESURsA .00071 000061 0.004\ 0.CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.38 1 5.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0001 0.001210.01391 Materiale .004 6.42 4.004 1 b.981 2.50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10. ore 3.00061 0.00071 0.• m3 0.004 1 0.16 4.014910..00.16 1 4. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U.63 nr O.31 11G ore 7.001310.M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U.3214.004 \ 0.10._ l CANTITAŢI U.0012\ 0.004 1 0.9411.min 18cm S 4342 010102914229 Scind.013910.84m 1=60 S 8689 m3 0.fag neab cI. .M 1 ore 10.6413.63 6.2412.001310.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 .4912.1 .00071 0.004 1 0. 1 kg 1 0.64 3. L.49 2.004 1 ore \3.0001 O .1_ --'---L---'---'----_.00131 ( ~~EMIRE f-----.00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0.M A1 .32 4.L----J ::./ 4.- 6._.24 2.0001 0.014910.2.001310.94 1.00071 0.001210.m3 0.0001 10..013910..44 1 8.2l-.1 .0139 kg 0.A.004 \..013910.0001 0.0001 0.81 DENUMIRE RESURSA .0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.----.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind.gr=40mm L=1.4~22 / 4.31 1() .fag neab clAgr=40mm L=1.44 8.42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.M ~.0013 0.25 1 6.004 \ ( \ Im3 1 .50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 ..4111.

fara sprijiniri. F1 . . COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U.M--82 ore 2.01-6 m teren tare.441 5. subsoluri.2916.01-6 m teren foarte tare. 82 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare.1214.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2. J2 .22 48 49 . pana la 6 m adancime.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.1417. C2 . A 1 . la fundatii. F2 .79 ore 3. E1 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2.M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4.1914. G2 .29 6.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2. cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0.69 3.12 4.71 ore 14. Se măsoară la metru cub În sapătura.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. E2 .6913.01-6 m teren mijlociu. 'canale etc.01-4 m teren mijlociu. executata cu taluz inclinat.01-4 m teren tare.50 m de marginea sapaturii.01-4 m teren mijlociu. J1 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete. cu evacuare manuala.79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15. C1 .14 7. 12 . avand peste 1 m latime.01-6 m teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4. A2 .1413.01-6 m teren tare.6312. 01 . 11.71 4.M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13.19 4.01-6 m teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor.01-4 m teren foarte tare. H1 .Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U. H2 .6211. 02 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2.in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2.in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.4512. I -. G1 . Cuprinde: .in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare.01-4 m teren tare.01-4 m teren foarte tare.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

91 3.0139 0.001210. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.10.min 18cm S 4342 L=1 .min 18cm S 4342 1 m3 10.000110.0041 0.000610.1 110. COD 1 m3 1 1 -10. asigurându-se o bancheta liberă de 0.77 1 8.50 m de la marginea săpalurii.44 5.91 ore 13.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.6.0001 10.9412.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind. 1 0.0149 0.0001 ore 4.66 11.2211.001:: O.1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7.65 5.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 ._=.0001 10.33 ore 9.0139 COD U.000610.49 5.001310.65 1 5.55 114.66 2875276311528 1 m3 1 1 .66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.0041 kg 0.OOOE 10.0001 10.fag neab clAgr=40mm I 0. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.A.33 1 7.0001 10.004\ 0.001210.000610.004\ 0.004 0. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.0139 0.fag neab 1 m3 10.66 5.001310.51 3.fag neab c/.55 . F2 _.0139 0.1 10. 1 0.0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14.77 8.0006 1.001210._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.00061 ==::::.6 5. Nu cuprinde sprijinirea malurilar.8311.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.3316.gr=40mm L=1 .000610.16 1 m3 10.0139 0.M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10.22 1.77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7.000110.000610.001310.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9. 1 0. .33 7.000610.001310.83 1.0139 I~0101029142291 Scind.0139 0.001210.50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.49 1 5.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.0006 0.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.0041 0.-------.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.0001 10.55 14.0013 0.33 6.77 111.0001 clAgr=40mm L=1 .94 2.0149 004 004 0. Se măsoară la metru cub În sapatura. 8.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2.4415.0149 0.55 1 8.000610..depozitarea pamântului evacuat..16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.executarea. .013!: 0.004 0.000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind.004 0.004 0.0149 0.10.000610.00131 :~-' "":.M Materiale CANTITATI 1---. M f------r-----.3~ 56 57 .66 3.

teren tare.61 \ 3.00071 0. F2 .01-8 m. M1 .-~ D2~1~! 10. N1 . H2 .00071 0_00071 0. J2 .87 4. teren tare.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8.8714.fag neab cI. IiIIlarea. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8. teren tare. teren tare.01-8 m.78 2.8512.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0.01-8 m. G2 .În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8. 1 - \ 1 1 1 1 ore 13.01-10 m.42 5.30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant. 11. teren mijlociu.00031 0.--~ 5.01-4 m. J1 .0001 1 10.01-10 m.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m.in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6. L2 .0003\ 0.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U.01-4 m.61 .7812. teren mijlociu.111I11.0007 58 59 .031 ore .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2.----_ . A2 . in drenuri cu latimea de peste 1 m.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.00071 0.42 3.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6. .01-10 m.50 m S 8689 m31 0. C1 .01-8 m. teren tare. teren mijlociu. D1 . Materiale II U. teren foarte tare.01-6 m. !lol.01-10 m.58 ore 1. teren foarte tare.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.62 1. teren mijlociu. M2 .01-6 m.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m.~ .A.01-6 m. teren foarte tare.0007 10. C2 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2. E2 . teren foarte tare. c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1.in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4.llprlnde sprijinirea malurilor.IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.01-4 m.00691 0. teren foarte tare.0_- 3.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2.in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. teren uşor. teren mijlociu..50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind.M 1 --F2J' F1 . D2 . Cuprinde: . teren mijlociu. teren tare. leren mijlociu. G1 . 81 .01-6 rn.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m.02 6.08 1.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6. P1 . H1 .03 COD I DENUMIRERESURSA. IIl. teren tare.0216. teren foarte tare. E1 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8. teren tare.01-6 m.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. cu evacuare manuala.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2. 12 . N2 . teren tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6. K1 . 01 .62 \ 1. teren mijlociu. teren foarte tare.gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 . teren foarte tare. teren tare. F1 .85 2. K2 . 82 .in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6.00071 0.002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L.01-8 m.1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt. IIUIKoară la metru cub În sapatura.:2._-_.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6.01-6 m.01-4 m.00691 \ 0.01-10 m._.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. teren uşor. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 .0811. L 1 . 02 .min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ .01-4 m.002 1 0. teren foarte tare.M ~_ ~ -T-.8. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.0001 10.01-8 m.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8.---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2.58 -===. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2. P2 .01-10 rn.01-4 m.

0001 10.0069 0.- 1 kg 1 0.41 7.00031 0.83 1 m3 10.00691 0.M .006910.31 I kg / 0.A.00031 0.00691 1 rn3 10.00691 1 m3 10.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .002 1 ore 1 7.00031 0.00031 0.97 / 0.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.0069 0.00071 0.00071 0.25 5.94 1 0.6 1 9.25 CO~I ----_.00071 0.002 1 0.00031._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind.0001 10..69 1 10.59 1 m3 10. IJ.00031 0.00071 0.002 1 8._--~-DENUMIRERESURSĂ .0001 10.35 9.00031 0.4 6.69 10.0001 10._. _ 1 kg 10.00691 0.0001 10.00031 0.94 TOTAL ore U.M F1 F2 .00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7.002 1 0.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1.0001 1 1 m3 10.00071 0.21 119.002 / 0.0003 1 0.gr=40mrn L=1.M -~~1.45 114.0069 0.79 14.gr=40mm L=l .9 10.00031 0.00691 1 m3 10.4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.0001 1 0.0001 10.00031 0.00071 0.00691 0.002 1 0.L:_ --L __ .002 9.0001 10.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_.31 /10.002 1 0.fag neab cI._. 1 kg 10.002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind.88 I 0.39 I I 5. 1 1 kg 1 0.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl.41 I 6.0001 1 1 m3 10.006910.55 8.79 114.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2.59 9.82 60 61 .00691 0.002 1 0.00210.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.00210.18 113.0001 10. I H2 1 11 4.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.006910.000110.002 1 0.0001 10.002 12.00031 0.88 TOTAL ore 7.00031.0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.002 Iare 1 4.00691 0.0003/0.0069 1 Materiale ~ U.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.00071 0.0007 1 kg 10.0001 10. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0.9 110.0007 1 kg 10. .39 6.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.00031 0.0001 10.002 1 0.83 12.A.002 1 0.00031 0.0001 10.fag neab cI.002 1 0.002 Iare 1 6.55 10.000710.00210.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt.0001 10.97 7.00691 0.0069 0.35 1 9.006910.006910.0001 10.0069 1 0.00031 0.0003 0.

in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14.8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt. teren foarte tare. asigurându-se o bancheta liberă de 0. D2 .82 I TOTAL ore 15. inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.M P1 P2 Ai- .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m. teren foarte tare. K1 .in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. H2 .01-18 m.0003 0.min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind. . teren mijlociu.01-14 m. 12.01-18 m. teren tare.gr=40mm L=1 ..fag neab cI.0069 0. C2 . Cuprinde: .in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m.1 62 63 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m.in pămănt imbibat cu apa. Se masoara la metru cub in sapatura.0001 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14. teren mijlociu.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10. - 02 _L__ 19.42 20.În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m. D1 .002 /13. 112.250 1).13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m. teren tare.01-14 m.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m. teren mijlociu.0007 0.01-10 m. 1 .002 I 0.42/20. C1 .18 I ~ 01 __ 13. teren foarte tare. teren mijlociu. teren foarte tare.. teren foarte tare. in drenuri cu latimea de peste 1 m. A2 .01-10 rn.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0.A. K2 .0069 0.21 .[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U.M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9. 81 .0007 0.in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m. L1 . teren tare.01-18 m.01-14 m. teren tare. teren tare. teren tare. teren foarte tare. Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar.01-18 m. teren tare. -. J2 ..in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14. G2 ..În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m.saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier.13 13. teren foarte tare.45 I CANTITĂŢI I N2 14.01-14 m. teren mijlociu.01-18 m. teren mijlociu.0001 0. adâncimea sapăturii 14. H1 . teren mijlociu.În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. teren tare. 2 ._.50 m de la marginea săpăturii. 111. ' 1 .6 Sapatura manual a de pamant.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10. 2 . 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6.01-18 m.0003 U..depozitarea pamântului evacuat.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14. teren mijlociu.01-14 m. . in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0. L2 .in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10.În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m. J1 .01-14 m.

teren foarte tare.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U.0117. teren foarte tare..5 m. 111.5 m.96 3.75 It . M1.51-6 m.. avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.3 13.COD =I .51-6 m. teren tare.01-4. _-COD _ 0.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3.00 m adancime.5 m.4615. teren foarte tare. teren mijlociu..8913.26 7. teren tare. teren foarte tare..01-4.1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12.95 Sapatura manuala de pamant.o:Jlu·:10lu. teren Iare. Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1.5-0.861 4.M 1.16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1. II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1.01-4.52 2.11 ore 4.3315.01-4.M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13. teren mijlociu.2617.5-0.11 .51-6 m..5 m.86 4.01-4.5 m.5 m.3 3. teren mijlociu.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3. de pana la 6. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4. teren mijlociu. teren mijlociu.4711.5 m.94 5..I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1. teren uşor.. l1 .6715.IJI U. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.0~ CANTITĂŢI U.25 4.4313.31 CANTITAŢI H1 K1 .5 m.9811.ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3.51-6 m. 1.5-0.51-3 m.9415..43 3. .1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.75tf ---1 I ore lu.88 ore 3.0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -.ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.67 5. cu evacuare manuala.5515. teren mijlociu. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3.In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1. II~ . ~1.5 m.50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 . • depozitarea pamântului evacuat. p f. (l~. .081 H3 7.51-3 m.-----. teren foarte tare..J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1.63 . 12 .' U.5212.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14.16 ore 5. 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1.33 5.7815. in fundatii.51-3 m.01-4.5-0.- - ~I I 0. teren tare. 1" .6713.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0.5 m. Il) .01 7.51-3 m. teren foarte tare. . teren mijlociu. teren mijlociu.5 m.75 It 1 ore 15.51-6 m. M2. I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1.4418.88 3.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.89 13.95 ore 2.M I '" I A1 I I I L' I .11 17.. 111. puturi etc. t.2514.67 3. teren foarte tare.64 5. executata cu sprijiniri. 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1.51-3 m..6415. .5 m.Uqlu.. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1.51-6 m. teren uşor.44 8.11 1.J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1.50 m. 292214000672?lMacarapionierO. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal. teren tare.5 m.1 IU.\.46 5.0:1II.75 tf ---•. 1<2 .78 5._ .51-3 m. __ . I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3.96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0. asigurându-se o bancheta libera de 0.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. teren tare.55 5.5 m. teren tare. teren foarte tare.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1. I I G2 I .-_ .. teren tare.08 4.

În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2. Nu cuprinde sprijinirea malurilor .97 6.26 1..01-14 m.0-6.48/6.89 2.M CANT - săpătcni.78/10. D2 .5/18. M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.0-6.-------~--. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10. puturi etc.in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2.78 10.0-6.0 m. H2 . Se masoara la metru cub În sapatura.0 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10.75 12.saparea pămăntolul. Nu cuprinde sprijinirea maluri lor..5 18.75 66 67 .0 m.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10..0 m.01-10 m. avand latimea sau diametrul cercului de 11. teren tare.35 ~ TOTAL _-. E2 . Se masoara la metru cub in Săpătură. teren mijlociu. C2 .34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant. ~nn --'Ţ--.in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.01-10 m.În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.69 i 5. teren foarte tare .01-14 m.01-10 m. Cl . teren mijlociu.0 m.in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.------. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra.0-6.-~ U. teren tare. 01 .23 15. 11.0-6.85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.69 5.sapaturii. F1 .84/7. teren tare. foarte tare.79 COD DENUMIRE RESURSA U. teren foarte tare. 82 . G2 .84 7. la fundatii.01-14 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2. teren mijlociu. teren mijlociu.01-14 m.0-6. H1 .depozitarea pamântului evacuat.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10. .89 14.01-14 m.85 i 11. de pana la 14 m adancime.23/15. 81 .98 i 8.M l D1 D2 4.150 tl. teren foarte tare. Gl . El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. ore 9. Al .01-10 m. 12. teren foarte tare.M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9. teren Iare.Manop RESURSA U. teren mijlociu.În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.98 8.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. Cuprinde: .89/14.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.0 m.72 3.97 5.56 5. teren mijlociu. A2 .in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6. F2 .in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10.50 m.M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1. asigurându-se o banchetă liberă de 0.01-10 m.01-14 m.În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.02 3. teren tare.01-10 m.72/3.01 3.79 ore o i 5.35 11. evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0.48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4. teren foarte tare. teren tare.50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA .

21 Macara fereastra de 0.4514.45 8. teren mijlociu..1-:.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0.0.3511.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2.1990.0. ~~ __ [ DENUM.0. .0. avand latimea sau diametrul cercului de 1. .11 I 11. ..-2 rn.731 4.21 Macara fereastra de 0.7 8.1-6 rn.9817..1-4 m. Gl .0. Utilaje 2922140.0..2210.0.0.261 ore 4.M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4.50.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2.0. teren tare.6515.0.În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4.0.0.9 4.87\ 0.718. .--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata.55 3.1990. . Se masoara la metru cub in sapatura.1-6 m.0.0.26 G2 Manoperă 9310.1-4 m. .29 1 ore 14.1 4.0. teren tare.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0.0.0.-2 m.0. teren mijlociu.1990.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4.60.4316.0.6 I ~~)0.15 tf) I ~ 68 69 .43 6. . teren foarte tare. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.1-4 m.1 5.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2. teren foarte tare.---.0.6717.911. teren mijlociu..5513. teren foarte tare.0.419.18 2.1 14.-2 rn.15 ti) 1 ore 11. teren uşor.8611.15 MN (0. 0.45 4. G2 .96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant. teren tare.6?~acara Utilaje fereast~~~~_9.60.931 0.• -..4518.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0. teren mijlociu.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.60.-2 m. teren foarte tare.executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l.0.0. .1-6 rn. teren mijlociu. teren tare.67 -------_.65 5..981 0.0.1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14. 12 .15 MN (0.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0.1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140.0.depozitarea pamântului evacuat. .15 ti) 1 ore 10.5810..1-6 m. teren foarte tare.--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310.0.1-6 m.-'------'L-.4816.1 Muncitor necalificat 1 ore 12.0. . J_:~ ----. la fundatii.0.in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4..0.0..0.0.96 2.621 0.. teren tare..În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături.1-4 m.-2 m.În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.4 9.670. 11 .651 0. F2 .115.6 ore 4. Jl . .1-6 m.98 1. teren foarte tare Hl ..73 4. FI .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2.0.0.1-4 rn.--'-----1 9310.-2 m. rezervoare etc.-2 m. Cuprinde: . puturi.81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.. executata cu sprijiniri.48 6.. asigurându-se o bancheta libera de 0.-2 m.0.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4.in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.0.9 I I 0.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0. .1812.67 7. cu evacuare manuala. --- wu ••. H2 .1-4 m._--'-_..0. teren uşor.15 MN (0.50-6 m. .670.m de la marginea sapaturii.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0.. J2 . teren tare. de pana la 6 m adancime.

0693 m3 0.M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.0005 0.0001 10. A1 A21~ U.22 TOTAL ore 1. ---------J----r I .0001 10._ •.92 206 3.I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h. _--_.0001 10.8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.01491 0.0005 20101029142291Scind..0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_.0149 0.53 4. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11.000810.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10.gr=40mmL=1.1 .88 5.. ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------.--DENUMIRE RESURSA .0613. __ .Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.01491 0.53 1 8.0001 10.COD . 1 0.r-----J.2811.0001 10.01491 0.00081 0.0001 cI. _.000810.0005 0.0001 10.81 1 8.0149 0.0005 0.0005 0.10.00081 gr=50mm L=2.0005 0.min 18cm S 4342 I m3 I 0.000810.A·gf. nn3 0. 1 0.16 6.M!Inoperă __ .2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.02 10.------.fag neab cI.2 9.541 7.2716.411 4.069310.1 2.0008 0.06931 06931 0.84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10..92 111.fag neab cI.50 m S 8689 orcos.000810.~-----"- .0149 0..0149 0..81 8. 1 0.27 6..72 1 7.81 __-_-.06931 0.3 93100600199001Muncilor necalifical .1 12.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .3 8. 1 0.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .41 - Iare TOTAL ore 1 9.069310.01490.0001 10.0001 10.02 110.0008 kg 0.28 1.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.9212.06931 0.000810.0143 kg 0.54 5..0005 0._C_:~ F.0149 0.A.~.1 1 0.000810..0001 m3 0..gr=40mm L=1.22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ . 70 71 .M .-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=.- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă ..0693 0.~ 1 13.25 5.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10.16 1 6.0005 0.01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.81 14.0005 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2.25 15.0001 0.0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7.---- TOTAL ore 4.0005 0.0149 .81 4.50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt._[ .A. 1 ore 14.::40mm L=1.0005 ( 2010102914229 Scind.

depozitarea pământului evacuat. H1 .M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12. teren tare..17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U. teren mijlociu. 75 tf Lore /0.16/499/7..in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6.3412.86 3.34 2. C1 .37/5.79 4.01-14 m. teren foarte tare.TsA15 COD Sapatura manuala de pamant.0314. E1 .-/_. avand latimea sau diametrul cercului de 1. B2 .in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10. executata cu sprijiniri.M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----. Cuprinde: . F1 . la fundatii. G1 .04 ~~ C1 / C2/ .8613. D1 .01-14 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.14 7.75tf 1.~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3. I A2 81 82 0.19 ore ore 3~99 3.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6. de 0.5-0.3515.89 7. 12.----.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. teren mijlociu. --CANTlTAŢI _U.66 72 73 .. teren tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m.35 5. ----.01-10 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m.01-10 m.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10. teren tare.65/0.78 7. teren mijlociu. D1 2. teren tare. puturi.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10. teren foarte tare. F2 .in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m. de pana la 14 m adancime. 11 I 12 .01-10 m. teren mijlociu.44/5. 11.250 t).57 3.În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6.19 I 2922140006727 MacarapionierO.. teren foarte tare. teren foarte tare._-----------_ Manopera I'-'. H2 .75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------. DENUMIRE RESURSĂ U..01-10 m.03 4.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m. E2 .49/279/4.69/1.M .01-14 m. teren tare. Se măsoară la metru cub În sapatura.71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0.14/7. teren mijlociu.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m. asigurându-se o bancheta liberă. A2 . in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara. teren foarte tare. A 1 .--']-~H2 ----. B1 . I Manoperă ~~-~L~I~./ ~.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.98/ DENUMIRE RESURSĂ U.506 m.49 2. teren mijlociu.5-0. Nil cuprinde sprijinirea malurilor.În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6. inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0.01-14 m. C2 .săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier.50 m de la marginea sapăfurii. G2 .H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5. teren tare. D2 .în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10.7'1 358 5.8917.in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m.--/ ---. D2 _ E1 -I G2 .in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10.44 5.in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10. rezervoare etc.01-10 m.99 111 0.01-14 m.M Al AL ore CANTITĂŢI I I J..5713.01-14 m.16 4..37 5. teren foarte tare. .01-10 m.

5 m.3 m. adâncime < 2 m. teren uşor. teren foarte leru.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime c 1. adâncime 1.51. .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. El . Cl .ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. teren foarte tare cu obstacol.5 m.5 m.În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m. teren tare cu obstacol. 04 . adâncime 1.TsA16 Sapatura manuala de pamant. teren tare cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. adâncime c 1. 86 . adâncime < 1. A6 . .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. 83 . adâncime < 2 m.5 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol. teren foarte tare cu obstacol. teren mijlociu. Ib . teren tare C4 . 116 . adâncime < 2 m. teren foarte tare. IUltllI " Iare. adâncime c 1. D3 . adânclmo " obstacol. leren Iare. C5 . 84 . adâncime < 1.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m.51-3 m. teren tare cu -ln IIhslacol. teren uşor.5 m. teren tare. adâncime < 1. 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren tare C6 .5 m. teren Iare.5 m. adâncime 1.5 m. A3 . adâncime < 1. adâncllIIll 1.5 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu cu obstacol.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m.5 m.51-3111. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. I 1-11 .5 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.51-3 m. F2 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1. C33 .5 m. IOroflluurl11 tere cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m.5 m. 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1.5 m. D2 .În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 .5 m. II!.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m.5 m.În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. 3 .5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1. teren tare cu Jlhnlecol. 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. A5 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. C3 . 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m. 82 . 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. adâncime 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare cu E3 . teren uşor. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. 81 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. teren uşor cu obstacol. teren uşor cu obstacol. adâncime < 1.in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. 112 . D5 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu. teren uşor cu obstacol. teren uşor.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. acănclm obstacol.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu.5 m. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m. adâncime < 1. adâncime < 1.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor cu obstacol. in spatii limitate. adâncime < 2 m. teren Iare. Al . C2 . adâncime < 2 m. . A4 ./:l. Fl . D1 .În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. A2 . adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. 85 . adâncime < 1.lurlltl t 4 . teren uşor cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.51-3 m. adâncime < 1.5 m. teren uşor cu obstacol. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. adâncime < 1. teren mijlociu cu obstacol. teren mijlociu. D4 . adâncime < 2 m.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. D6 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m. adâncime 1. adâncime < 1. adâncime c 1. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol. teren foarte tare ou obstacol. adâncime c 1. teren tare cu obstacol. leren foarte tare. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m. teren mijlociu. teren mijlociu cu obstacol. pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol. adâncime < 2 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m.5 m. lotUl! hUli fiII Gl . 74 75 . adâncime < 2 m. adâncime < 1.5 m. ada" E4 . teren uşor. in transe de pana la 4 m adancime.51-3 m.În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare cu obstacol.5 m. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare. 114 . H3 . Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. 02 .

7 . ore .19 5.87 1.12 5.În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. N2 .01-4 m. CANTITĂŢI U.12 TOTAL ~------------------------ 76 77 . teren foarte tare cu obstacol.08 __ 2.78 .361 0.37 3. adâncime < 2 m.În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m.depozitarea pamântului evacuat.56 5.38 ore 3.210.01-4 m.~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U.• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0..01-4 m. teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m._--_.---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°. M2 .01-4 m. adâncime < 2 m.50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea.4. M3 . adâncime < 2 m. adâncime 2. asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei.01-4 m.:~ I I 04--_O_S--] I~. adâncime 2. 2.591°.05 ore 3.5U.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.38 2.~~~ 1---·.81.391°.83 2.. v L..u L. adâncime < 2 m. teren mijlociu. K3 .38 TOTAL ore --------_.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.88 6. K5 .01-4 m. K6 . L2 .161°.151°. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.1 1.91 4.~~ L.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~.În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m. Cuprinde: .M· Manoperă R"il' -------.231°. DENUMIR~_RE_SU_R_SA U.79Ţo._---_.În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m. 1._ _----_.18 4.M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10.01-4 m.62 4.01-4 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m. teren tare cu obstacol. N3 .33 . adâncime 2. adâncime 2._. teren Iare cu obstacol. .În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. N1 .in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.5710.K1 . teren foarte tare.491 0.251°. N4 . teren foarte tare cu obstacol.06.76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10. teren foarte tare cu obstacol.5410.91 I 1_ COD .. adâncime 2.1610. teren foarte tare cu obstacol.02 2.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ . teren tare.~~..74 5. teren foarte tare. teren tare.361°. L3 .11 0.. M1 .36/0..4. nu mai mică de 1 m..65 1. TOTAL r rom I COD I . adâncime 2.3810.01-4 m. adâncime 2.59 2.96T 1 1.51 1.1 10._----_.45 1.71 / ore 3. teren foarte tare.M C3 • .24/°.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.43 7.15 3. teren mijlociu cu obstacol.05 15~58J1~/ . K2 .1410.92 4...M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.94 7.27 2.01-4 m. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri.24 ore 1.081 0. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m.1 10. teren foarte tare.74 1._. K4 .56 3. M4 .~: I ~.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. teren foarte tare.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m.__ . adâncime 2...15 1. teren mijlociu cu obstacol. L1 .În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn. adâncime 2.01-4 m.561°._--------.17 5.471 0.88 5.42 ore 1.01-4 m.34 5.În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0. Se măsoară la metru cub În săpătură. teren foarte ('\ tare cu obstacol._------. L4 .În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.41 J53 3.62 3.241 0. . adâncime 2. adâncime 2. sau o bancheta libera de 0. COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U. 2.OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~.1510.UL ~. .M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA .

91 5.71 3.531 1 ore 3. G.7 5. 8.00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.- ore \ 0.-----~ .64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A. ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10.Mgnoperă U.8 ore 1.3610.89 4. D.7 3. M..01 . precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1.58 1.7 3.17 0..97 2.06 3.6 m X 1. K şi 5% la normele E.45 79 78 .00 m şi adâncimea 4.07 5:34141514.73 TOTAL ore 8.37\ 0. C.J.M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE ._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA .4310.88 4.27 1.26 1.25\ \ ore 2.2210. K pentru saoanm cu sprijiniri .46 M4ŢN1 ~ ore 4. l.59 2.72 3.::O:.16 2.8 0.35\ 0.15 1.13\ 1 ore 1.97 5. C.49 1. Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective.3410.51 1.N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: .07\ \ ore 7.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.65 2.241 0.T:.96 U. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.86 CANTITAŢI U.2110.38 3.55 5.M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10.J.58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3.18 . conducte etc.44 3.01 .58 5.05 1.51 10.° --.11.M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.::Al=_.M CANTITA"ŢI U.26 2.91 I - -0.:.07 3.5 1.98 CANTITAŢI U.23\ 0.5410. co~--l·II-----.79 3.74\ 0. 1.11\ 0.68 4.20% la normele A.).RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.43 0.01 . 8.46 TOTAL ore 2.25% la normele A.. 1.17 TOTAL ore 3.49 2.3610. N.57 2.M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0.38 TOTAL UMIRE RESURSA T:.6 5.1410.M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .35 2.. D.6.37 2._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U.4 m. F.51 2.=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_.03 3.

in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. D1 .76 2. adâncime < 2. teren mijlociu: 81 ._.5 rn. teren uşor. adâncime < 2.78 4. adâncime < 2. teren uşor.5 m.in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m. adâncime < 2. teren foarte tare. F1 .5 m. D3 . ~. teren foarte tare. C3 . adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu.M __ r-G21~j] ~1. e1 .depozitarea pământului evacuat.5 m. adâncime < 4 m.01 ----------- ---- 80 .31 TOTAL ore 5.1814.5 m.331 COD I --.in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2. 82 .81110.. H1. teren uşor.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.914. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. nu mai mică de 1 rn.33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12.93/4. teren mijlociu.5 rn.2511.9 4.5 m.54 5.În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m. E2 .213. G1 . teren mijlociu. teren uşor.83/3. adâncime < 2. F2 . teren uşor._ . 83 . adâncime < 4 m. teren uşor. teren foarte tare.5 m.4516.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2. H3 .in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15. teren foarte tare.5 m.6 CANTITAŢI U. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10. Se masoara la metru cub În sapatura. teren uşor.73 4.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn.01 2. adâncime < 2. teren tare. teren tare. teren tare.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m.5 m.18 4. teren mijlociu. teren tare.25 1. adâncime < 4 rn. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12. de pana la 4 m adancime.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.73/4.săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal. adâncime < 4 m. adâncime < 4 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.8817.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m.81 ~ ----.45 6. teren mijlociu.TsA17 Sapatura manuala de pamant.[nopera ~' FI ore ore 2.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 2.5 m.88 7.5415.63 ore 2.93 4. adâncime < 2.66 7.2 3. E3 . corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii. teren tare.5 m. teren uşor.54 3. E1 .06 5.5 m. adâncime < 2. teren foarte tare.5 rn. adâncime < 2.0817.83 3.32 3.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 4 rn. adâncime < 2. DENUMIRE RESURSA -.4/3.. G3 .. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren tare.4 3.. adâncime < 2. C2 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.5 m. adâncime < 4 m.~_-U.6617. teren tare.in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. A2.5 m. teren mijlociu. F3 .3213. G2 . teren Iare. in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc.În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m.78140615. teren foarte tare. adâncime < 4 m.in pământ 12.76/2. adâncime < 2. H2 . .in parnănt 11.34 2.5413.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. M. teren uşor.3412.-. teren foarte tare. adâncime < 4 m._ _ .M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg. teren foarte tare._----_. Cuprinde: .n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12. adâncime < 2. A3.5 m. asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii.În pământ 13.L_. teren mijlociu. teren tare. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 .5 m.08 7. teren foarte tare.

a masoara la metru cub În săpatara. teren foarte tare.50 m. teren uşor şi mijlociu. .pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m.3318.. cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2.25 9. teren foarte tare. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2.pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m.088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2. . pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl .5 m. ~I~T. pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3. Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2. CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----.5 m.01 82 83 .71 13. teren uşor şi mijlociu.1 .COD __ . Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2.5 m.6m..82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2. teren uşor şi mijlociu. teren tare. teren foarte Iare..220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2._---_. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1._.TB2TB3TC1 15. teren tare. teren uşor şi mijlociu. M f-I ..4 ore 5 6.180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2. __ .5 m. • oxecutarea. pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m.__ ---'I . montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat. de pana la 4 m adancime.. I TsA18 . DENUMIRE RESURSA I U. = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. teren uşor şi mijlociu.50 m X 1. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l.5 m. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2.--m U..5 m.ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu. îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. teren Iare. leren Iare.ln pământ 1.5 m.. teren foarte tare. in urma excavarii mecanice.. I I . Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1.25[9. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere.2615. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn.__ .4 .M A1_. teren Iare. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1. pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m.5 m. pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. ------~-. pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.0914..5 rn. Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2.3915.'-------- Sapatura manuala de pamant. teren uşor şi mijlociu. teren Iare.] .50 m. .In pământ t. teren foarte tare. teren foarte Iare. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: .------.50 m.

81 -teren mijlociu. Manoperă .99 1.99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110.28 10..82 ~o:-T _. _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U.teren mijlociu.885 volumul de saoături pentru 2.5 m.93\4. L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei. • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0.I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11. Se masoara la metru cub În sapatura.94 14. I Bl . in taluzuri.C1 5.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3.30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei.22 3. Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone.5 2. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0.0613.3114.99 .36 14.31 4. COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ .3916. D1 . = = Al .93 4.M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U..99 6.teren foarte tare. considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0.5 m x 1.6 5.91 84 85 . C1 .5 m.49 9. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului.leren uşor. la deblee sapate cu excavator sau screper.181 = volumul de săpături pentru 2. TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale.5 m pa suprafaţa taluzului. pentru scurgerea apelor. pentru adâncimea până la 3.9413.teren Iare.51 17.51 ore 7.59 6. aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui.5 m.teren tare.2213.7 6. Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice. C1 .36114.teren uşor. 01 . cu adancime < 0.08 Sapatura manuala de pamant..08 ore 10.2313.716..5 m.M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11.51 12.51 7. I"T::::: .51 4.5916.108 volumul de săpătcri pentru 2.28110. pentru adâncimea până la 3 m x 1. parte _ U.M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17.4919.teren foarte Iare. Sa masoara la metru cub in Săpătură.512.615.39 COD . in: Al .

in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m.72 7. 12 . F2 .041 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m.incarcarea pământului săpat În găleţi (O . teren tare. .75 It Iare 149517.25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier. teren tare.01-14 rn. teren mijlociu. J2 .91 4.7217. E1 .43 LO!d 0.7614.93 U.M ore . F1 .09 ~922.01-10 m.01-18 m.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui.23 6.01-10 m. C2 . E2 .6 9. teren mijlociu.35 9.În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.01-14 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m. manuala de pamant.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14. C1 .in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6. teren tare.6814. G2 . L2 .95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6.0616. teren mijlociu.01-14 m.01-10 m. executata in cheson de pana la 18 m adancime.01-10 m.14000672j I Macara Pioniero.73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5. leren mijlociu. B1 . D2 . D1 .93 3.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10. " _. teren tare.M D21 E1 I 1.23163515.06 3.471~ 86 87 ..13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0.01-18 m. teren tare.01-14 m.06 6.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6.91 14.6 19. teren tare.01-14 m.13 6. teren foarte tare.01-10 m. t1 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10.5-0. teren mijlociu.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m. teren mijlociu.2216. Se masoara la metru cub in sapatura.3519. H2 .68 4. descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.431 7. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 . H1 . teren foarte tare. L1 .9 14.În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10.51 2. leren foarte Iare.01-10 m.75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4._-~~--- A1 I 81 .in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.9 4.35 5.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14. teren foarte tare.84 5.5-0.81 17.În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. teren mijlociu. A2 .4519._[_. teren foarte tare..09 6.09 ore 5.76 4. Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului.9811._---_.92~~~~ I 0.22 6. I c11 D1 1._-.5-0.01-18 rn..in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.8415. teren foarte tare._-_ COD _--_ .În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6.01-18 m..-_ •.81 7.01-18 m.23 3.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului. teren foarte tare.53 3.5313. B2 .01-14 m. G1 .in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.01-18 m.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13. teren foarte tare. --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U.45 9.0916.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6. teren tare. teren tare. J1 . inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14.75 tf L~~~~ U. teren mijlociu. K1 . K2 .M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis.

66112.5 teren foarte tare.51-7.37 9.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 .18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::.-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U.3719.sub nivelul apei la adâncime 0.51-7. U. F1 .35\14.sub nivelul apei la adâncime 3.sub nivelul apei la adâncime 0.74\8.66 12. inclusiv scoaterea calajelor de sub culit. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.sub nivelul apei la adâncime 0.7 ore 7.sub nivelul apei la adâncime 0.58 ore 11.37\17:62112.sub nivelul apei la adâncime 7.sub nivelul apei la adâncime 10.5 m teren foarte tare. indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m. C1 .2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.0 teren mijlociu.t TOTAL Utilaje I ore I 7.5 m teren mijlociu.5 teren tare.74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U.86 c~r -L~~ 01 I .0 teren Iare K1 ._---------_ .___ 19.sub nivelul apei la adâncime 14.24111:13 15. T1.0 teren foarte tare.5 m teren foarte tare.5 teren uşor..5 m teren tare.84\7.01-10.M K2 -1 L1 112 10.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO.61 .58\7.01-10. 01 .0-3.sub nivelul apei-la adâncime 3. G1 .78 \10.37 - 17. N1 .01-17. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10.94 14.01-17.5 m teren mijlociu. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru.58 115.peste nivelul apei teren uşor.51-14 m teren tare.M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6.7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui.5 m teren tare.25 23. H1 .01-17. J1 .51-14 m teren mijlociu. __ ore . de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.sub nivelul apei la adâncime 10.78 --~-1 .01-10. E1 .M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123.75tf I v'v I"WI"'-I -. L 1 .18 6.peste nivelul apei leren tare.I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6. 16. 81 .0-3.86\10. 9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111.5 teren mijlociu. R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14. Se masoara la metru cub În sapatura.peste nivelul apei teren foarte Iare.74\16.64114.97 ore 10.0-3.5-0.62 12.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114.51\20.0-3.51-7. Q1.64 14.27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.51-14 m teren foarte tare.sub nivelul apei la adâncime 3.sub nivelul apei la adâncime 14. 11.. M1 _sub nivelul apei la adâncime 7.sub nivelul apei la adâncime 7.peste nivelul apei teren mijlociu.27\12.84 7.61 _ _ 88 89 . P1 . S1 .

.- 90 91 ( .M ----------.9 kw Motopompa de apa 6. . Se masoara la ora efectiva de pompare.montarea ~i demontarea pompei.. monoetajata....de joasa pres.matap atnpa de apa de 6.ore 1 ore ore .. Cuprinde: . . 3410440005604 Electropompă monoetaj.I.1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U. d emontarea el. " ~re /.15 ore 0. .--- ANTITA .1 ..11 ore.1 . .pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice.inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw._. 1. de 8. de joasa presiune. teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje .6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8.M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi.. nisipoase.-.motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650._------]~~~.inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: .-. in teren cu infiltratii puternice de apa. ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii.. TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L. În orice categorie de teren._ . tip COD DENUMIRE RESURSA . debit 200-500 Mc/h.14. _ .15 A 1 . d e mana ŞI.1-14 Kw.--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi..U... cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10.. . Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei. .6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore . IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw . executate cu: A1 _ el 81 . . ------------- TsA24 .montarea Pa rnpei . Se masoar~ la ora efectivă de pompare.TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi..U." .[1. 81 . e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei.

• funcţionarea intregii instalaţii._ .M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu ... 2..84 3. peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min.I_1 1 1 . __ "•. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu.< 1. CANT U. < 50 mp.ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 ._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1. pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 . Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus. I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13. --.instalaţia de aeraj in cheson.._~ DENUMIRE RESURSA U. tampon pt. 51-100 mp. Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei .. ____0'. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru. conform prevederilor NTS.Se masoara la metru liniar.M ------...-. aer compr.3 Kgf/cmp A2 .._.M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore .. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD . _--~.._ COD - •. 51-100 mp.> 1.3 Kgf/cmp 82 . 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___........ __ J_ _..84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) ._.- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U. TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie..• " .3 Kgt/cmp 81 _ > 1.. Nu cuprinde: .< 1.L.3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp.

50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos.1. arătate la fiecare articol. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m.1.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi . de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor.1. 2 În: .roci foarte dure. 2. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut. executa te În roci alterate. forţe de parte. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17.00 m. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. În funcţie de spaţiu. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi. 3. de maximum 1. la săpături cu ajutorul explozivilor.4. pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate. scoabe).1.2. • - 3.1.1. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport.1. _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m.3. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru. Ts B 16 şi Ts B 22. 2. necesare la lucrări de construcţii-montaj.5.roci semidure. astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase. mecanice sau cu ajutorul explozivilor.1.2. . când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură.1. adoptată În diferite situaţii de lucru. 2. săpături În spaţii limitate. 2. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor.1. 2. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare. Conţinutul capitolului 1. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. roci dure.7. 2. Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol.1. 3. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2. arătate mai jos: 2. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F.1. Conţinutul normelor Normele de materiale. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni. 2. săpături În chesoane Închise. prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0. săpăturii. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor. pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice. În funcţie de arătate În conţinutul . metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. 95 . S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale.3. _ prin metoda coloanelor forate mecanic. deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol. corespunzătoare modului de execuţie a 3.6.

Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii.48 ore 3. şi 5.2. măsurători. 3.1. Se măsoară la metrucub de săpatură. pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. sculelor. C> U.Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol.3. C1.M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0. Cuprinde: .3. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 .78\ ore 2.2.roca semidura.2 şi 3.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate. fara ajutorul explozivilor.Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii.1. În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5. 96 97 .4 5. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: .65\ 0.urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului.roca foarte dura. . .4. Precizări 5.13 3.Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ. pentru fiecare normă În parte.fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa.5. 4.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4.26 3.dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului. . CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4.4. recepţii. Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură.48 2. arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4. sondaje. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson. 4. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.3. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 . 3. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 .2 şi 4. in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili.3. .1. 81 .rangiişi a penelor.roca dura.Ts B 17 şi Ts B 20 . materialelor. Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: .4.inclusivcoborârea.1. de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier. În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor. uneltelor. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.barosului.inclusivdesprinderealor. Ts801 Dislocari de stanca alterata. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 .sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui. in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru. in spatii limitate.deplasarea muncitorilor. 4. executate cu unelte de mana.

.89 ore 1. CI - 'Dl 2.594 0. explodare electrica rocă dură. _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O. necesare exploziei. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.cu E1 . fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .12 0. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m. burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica.cu C1 .594 2.31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3.cu C1 .12 1. pirotehnică rocă foarte dură.35/3.09/.5 '0.1 Cuprinde: . pirotehnică rocă semidură.cu F 1 .cu F1 .cu 81 .594 -(" - 2.97 0. electrica rocă foarte dura. explodare electrica rocă foarte dură. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 . cu ajutorul explozivilor. . burarea gaurilor de mină).lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor. cu ajutorul explozivilor. transportul materialului necesar exploziei. prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic. transportul materiale. explodare pirotehnica roca foarte dura.322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0.cu D1 .277 0. Se masoara la metru cub in Săpătura.495 - - 0.cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură.79/9..15 9. explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.475 0.cu D1 . darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică.47 4.manuală a gaurilor de mina. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m. 98 99 .Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi.cu explodare electrică roca semidură.cu B1 .E 0.36 0.322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /. pirotehnică rocă dură.495 0. Se masoara la metru cub În sapatura.47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. verificarea frontului după explozie. prin metoda gaurilor de mina forate manual.forarea .cu EI .98 0.M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi.r 0.3 4. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor.792 0.35 ore 0.356 0.

77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.513 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .71 0.0.9 mclmin I ore 10.51 1.356 (Bickford tip A) 1 0. pirotehnică rocă semidură.513 29123400025091 Motocompresor mo .11 0.277 0.34211. verificarea frontului dupa explozie.06 0.77 1 0.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0. cu ajutorul explozivilor. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.307 0.277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.42/1. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.cu explodare B 1 .396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0.08 0.475 0.5. pirotehnică roca foarte dura.26 1.02610. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2. 4. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica.594 de 100 9 0.M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4.5.297 0.33 0.M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0.cu explodare E1 .515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0.33 0.99 0.9 mc/min 100 .082 0.97 0.171 0.594 0.164 ore 0.277 S 3388 0.28 0.297 0.cu explodare F1 .792 - Sapatura in stanca in spatii largi.06 0. pirotehnica roca dură. CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.26 1.54 0.081 O .cu explodare electrică roca semidura.51 1. 0.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.941 0.061 0.54 ore 0.forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic.082 Cuprinde: . transportul materialelor necesare exploziei.171 ore 0.171 0.0.41 1.356 0.281 0.026 0. electrică roca foarte dura. electrica roca dură.cu explodare 01 .495 0.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.5.495 - 2.891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0.693 0\7Q2 0.cu explodare Cl .594 0.495 0.0.594 - 0.16410.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U. Se masoara la metru cub În sapatura.322 0.594 - 2.47 0.9 mc/min 1. executata in straturi cu grosime de 1-2 m.41 0.322 0.

verificarea frontului după explozie. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică.27! 1. cu explodare pirotehnică roca foarte dura.5.1 .05 1 0.11 0. F1 .051 0. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U.5.5 0.735/ 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.111 necesareexploziei.32 0.97 I 0'37j= 1. 01 .821 0.368/ 0.272 0.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4. cu ajutorul explozivilor.089 buc 0. E1 .455 0.047 " 0.M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U.545 buc 0.4 TOTAL ore 0. lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor.M _. e măsoară la metru cub in sapatura.198 0.cu explodare electrica roca foarte dură.248 0.34 0.53 1.97 0.396 kg 0.455: 0.cu explodare pirotehnică rocă dură.446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0.495 0.27 0.9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi.06 1 ore 0. C1 .792" A1 .297 buc kg m 0.32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0.cu explodare pirolehnică rocă semidură.297 0.0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0. DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U.198 0.4211.272 0. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.111 0.743 1.371 0.307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0.168 0. Cuprinde: .222 0. executata in straturi de grosime de 2-3 m.cu explodare electrica rocă semidură.M CANT COD .cu explodare electrică rocă dură.41 ore 0. 1 ore 0. . transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0.24810. 81 .5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0.34 103 .693 0.0.168 0.047/ 0.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic.1 ore 0.098/ 0.4 1 ore 0.

transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru.96 Muncitor necalificat I 0.1 0. .. 81 .2 0.01 5.2 0.25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3.197 0.60811. semloura: dura.aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.94 0.forarea mecanica a gaurilor de mina.2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4.297 1.96 0.30410.1 0.52 0..84 1. T8804 şi T8805. Ts804 si Ts805..1 0.38 0.22 3.485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10..-~_ .42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0.cu lncarcătara de de de de de de 0.. Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg. in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al . foarte dură. .633 2. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .663 3.735 semicura: dura.663 6. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state.01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10.cu incarcatura F1 .. TS803..1 1 0.cu lncărcătură Cl . darea focului.465 0.38 0.366 3. C1 . TS8 02.861 0. Ts803.rocă dură.0. cu restrictie de exploziv..ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.. ~-----.0381 0..cu incarcatura E1 . .368 0.cu Încărcătura 01 .48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0. Ts802.31 0.92 2. .401 4. pregătirea.48 0. dură.87 0.-~.M I Al CtTITÎ~ 81 0..0981 0.--.1 1 4.tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10.2510.rocă semidura.M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ . Cuprinde: .55 0. provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801.48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.5.82 1.01910.97 0. foarte dura.roca f.94 0. Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801..- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U. Se masoara la melru cub În sapatura. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate.31 ore 10.M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi. incarcarea şi burarea gaurilor de mina.COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U.596101521 104 105 .cu Încărcătură 81 .

106 107 .65 0.75 1 3. transportul şi introducerea explozivului.roca dura. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m.267 0. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi. __ .04 0.0331 0.29 0.366 0.rocă foarte dură. darea 1111 ului electric. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3.0861 0.forarea coloanelor cu foreza. cu ajutorul explozivilor. III roca dură. bararea coloanelor. Ili .44 0.95 0. semidura.D18 0. dare focului electric.21 0.1 0.24 0.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat.76 0.148 0.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U. ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m. Se masoara la metru cub În sapatura.M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.63 1.32 0.92 1.495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0.0861 0.0331 0. de pana la 7 m adancime de abataj.178 0.Q15 0.20 I ore 10. transportul şi introducerea explozivului..41 0.prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza.327 1.roca sernidură.703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0. prin metoda coloanelor forate.57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .011 0. IIIA80ară la metru cub În Săpătură.tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi.139 0.73 0. burarea coloanelor.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0.198 0. de pana la 10 m adancime de abataj. prin metoda coloanelor fo rate.M A1 !-.54 2. 81 . C1 . cu explodare electrica 1 • roca A 1 . I".653 5.209 Iare 10. ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U. cu ajutorul explozivului. Cuprinde: .6 0.roca foarte dura.35 1.

M A1 B1 C1 U.025/0.25 0.41 buc 0. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state. bura rea găurilor de mină. de pana la 15 m adancime de abataj. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m.025/0. bura rea coloanelor. Cuprinde: .185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .67 0.248 0.248 0.rocă dură. Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic..1 0. ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale.1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .272 0.38 0.05 0.86 0. cu ajutorul explozivilor.223 0.455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0.08 0.168 0.20 / ore /0015/ ore 100151 0.099 0.59 0.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ .4 0.1~ O.32 0.61 0. prin metoda coloanelor forate.roca foarte dura. de peste 15 m adancime de abataj.005 0.forarea coloanelor cu foreza.i 1. transportul şi introducerea explozivului.006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0.89 0.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.02 0.099 0.CANTITAŢI I COD~ '---"--.rocă foarte dură.003 0. Se masoara la metru cub in săpătura. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 .051 0. B1 .075/0.185 / ore /0.41 0. Se masoara la metru cub În săpătură.60 O.009 0. 81 .27 0. prin metoda exploziilor masive. C1 . C1 .02 0.64 1. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state.43 0.rocă semidură. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U. transportul ~ Introducerea explozivului.139 0.20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi.075/0. Materiale ~.rocă dură.32 0. TsEl n A 1 '.OC 0.18 0. darea focului electric.1 0.069 0.rocă semidura.M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0. 108 109 . Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0.05 0.

0- 1 ore 1 0.. transportul explozivului. 11 ·4. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.forarea rnanuală a gaurilor de mină. prin metoda gaurilor de mina forate manual.2 0.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate.2475 0.4 m rocă dură. introducerea lui şi burarea gaurilor de mina. evacuarea.9 mc/min mobil de joasa presiune 4.0099 0. cu ajutorul explozivilor.891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0.0001 0. darea focului pirotehnic.34 0...4554 0.3 3.M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U.0248 0.57 0. transportul explozivului.roca foarte dura. introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura.0248 0.05 0.4 m rocă semidură.14 11.693 0.28 0..roca semidură.. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale.01 0.01 6 m roca dura.0001 0. cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala.0644 0.594 0.594 0.03 0. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 .42 0. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura.0099 0.87 1111020030200 1112020030100 914 i 1.0149 0.2723 0. 81 .roca dura. prin metoda gaurilor de mina forate manual.0149 0.62 ore ore are TOTAL ore 1.0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate. 4 m rocă foarte dură.495 0. de pana la 2 m adancime.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5. de 2-6 m adancime. 01· 2 .M L(.65 1.356 0.45 5. C 1 . U)(Ocutarea.52 0.49 0.01 6 m rocă foarte dură.594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. şi depozitarea pe mal a materialului derocat.3 0..50 m. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina.005 1 0.ANmA~ A1 I rB1TC1I 0. __ . cu explodare pirotehnica. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 . aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.08 1.322 0.50 m.25 0.0099 0. de peste 1 m latime.15 2.85 0..6 1.0644 0. cu ajutorul explozivilor.792 0. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale. CANTITĂŢI U. 111 ·4.015 1 0. 111 ·4. Cuprinde: .01 6 m roca semidura. darea focului pirotehnic. 110 111 . 111 ·2 .

67 4.594 0. de peste 1 m latime.2 0.008 1 0.72 3.9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.29 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.01 Gl . m rocă foarte dură. Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.00081 0.l .1621 0. .3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate.42 0.792 0.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat . cu ajutorul explozivilor. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a.50 m.8 3.002 0.9 1 ore 1 0.002 0. manuale.-.594 0..11 0.01 Fl .002 0.00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind.61 135 3.8-4m 1::.32 I 1.3564 0. 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - .5 0.. 6 m rocă dura.594 I 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat. 6 m roca foarte dura.3218 0.081 1 0. CANTITAŢI U.6.A.693 4.4.6. 8 m roca dura.891 I 0.21 0.42 5.08 1 0.0001 10.00051 0.00081 0.16 1 0.01 Hl .:'.00051 0.00791 0.61 2.73 6.01 1 0.594 0.2 4 2 4 Dl .00791 kg 0.0001 10.2.gr-40mm L::.54 1.26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0.505 ore 1.0. . I~e522700028051 1 ore 1 0.00081 kg 10.11 0.16 ore ore ore ore 2.3218 0.59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0.96 6. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.03 0.21 0.11 0.fag neab cI.50mm L::.000510. burarea gaurilor darea focului pirotehnic. 8 m roca sernidura.00081 0.68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina.4 81 .0001 10.M Al Bl el xecutarea.32 I 114 115 .01 m roca sernidură: m roca dură.50 m S 8689 1 m3 10.4 1.008 10.72 5.59 0.5.693 1 0.01 11.01 El .0.0001 10.495 0.495 0.505 1 0. măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::.4.594 1 0.96 4.2 .1 1.97 0. 6 m rocă semidură.35 0. 8 m rocă foarte dura.00791 0.5.6 1.6.081 1 0.0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl. in gropi de fundatii si lucrari similare Al .002 0.min 18cm S 1 m3 10. de 2-8 m adancime.00081 0.63 0. transportul explozivului.162 I 0.4. săpaturil macanică a gaurilor de mina.002 0.16 10. introducerea lui.0001 1 1 m3 I 0.

M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10.09 7..01. 14 m roca dura.594 0..9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.0079 0..A. cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier.01.0079 0.356 0.0..62 6.0001 1 120101029142291 Scind.--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.fag neab cI. ".72 2.792 0...693 0. Cl .--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M .21 0.6. -----.01. descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui.10 m roca dura..000510. Se masoara la metru cub in sapatura. asigurâdu-se o bancheta libera de 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.594 0. D1..96 3.21 8.00081 0.00081 0.002 0.322 0._--.495 0.11 0.10.27 0.72 7. incarcarea in galeţi a materialului drenat. 10 m roca foarte dura.2 6 m roca foarte dura.2 6 m roca sernidură.gr=40mm L=l .495 0.01.891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6..84m 1=60 S 8689 .46 0.792 0.rnin 18cm S 4342 U. .--.16 1 0.505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ .-----.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.3564 0.891 0.17 0. de 2-14 m adancime.594 0. 120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2.72 2.Q6 8.693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1. - .10. H1 .. introducerea lui.11 0.081 1 0.--.002 0.01.. El-6.21 0.. ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier.002 0.--------.14 m roca sernidură.63 2. 11-10.. transportul explozivului.002 0. cu ajutorul explozivilor.73 8..84 0. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale..0001 10. G1 . Sapatura in stanca in spatii limitate.891 0. 81 .5.67 2.73 10..594 Al_J 81 .26 0.46 0.594 0.73 5...6 0.------Ţ--f.50 m de la marginea sapămrii. de mina.93 0.505 1 0.63 116 I 117 .0079 0.76 2..6 1.--.85 0.594 0.000510..10 m roca semidură.0079 0.693 0.5o m '1 m3 10.. in gropi de fundatie si lucrari similare Al . Fl .96 3.594 0.594 0.=.495 0.18 1..forarea macanica a gaurilor. buc kg m ---.0005 1 m3 I 0. -.356 0.0001 10.29 0.594 0.6 1. D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0...---0.0001 10.6 1. burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic.000510.01 .00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0. Cuprinde: . de peste 1 m latime.14 m roca foarte dura.00081 0.6.2 6 m roca dura._-~--:r----.---- .11 0.3218 0.. --.322 0.792 0.

505 0.04 0.51 2.forarea mecanică a găuri lor de mina.16 1.200 de 0.17 3.13 0.14 0.01 1.356 0. .32 1.297 1. U.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.cu lncărcătură de 0.65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat.100 de 0. foarte dura.9191 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .97 1.63 0.cu lncarcaiura C1 .891 Cuprinde: .44 0.5-0.96 3.012 118 119 . .11 0.594 0.081 0.73 5.59 0.162 1.cu lncărcătară F1 .100 de 0.99 0.01 0.9 mc/min ore ore ore 0. sernidura: dură.465 3.- ore ore ore 1.14 0.741\1.162 0.04 0.594 0. dura.6 1.361\ ore 0.83 0.transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru. Se masoara la metru cub in sapatura.91 5.21 0.792 0.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.5-0.99 0.349 0. pregatirea.792 0.19 0.322 0.01 1.200 de 0._----_.594 0._-~--_.aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.96 4.99 0.505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.76 1. foarte dură.71 0.76 3.0.22 '1.100 de 0.081 0.693 0.633 0.56 2.594 0.495 0.162 0.M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.6 1.tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.32 1.5. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.07 1.9 mc/min .401 5.047 0.366 I 3. Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2.081 0.cu incarcatură E1 ._----.cu incarcătura D1 .72 2.16 1.75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4.131 0.94 6. . darea focului.87 2.cu Încărcătură B 1 .891 0. cu restrictie de exploziv.5.M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.32 2.505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3.663 0.64 0.12 0.023 0.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.0.283 0.444 0.007 0.93 0.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.14 1.01 0.663 2.73 5.47 .32 1. incărcarea şi burarea gaurilor de mina.485 0.

634 0.89 ore 3. 81 .45 0.23 2.M Al 1 81 1 el U.9/1.9 ore 1 0.09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3. in: Al • rocă semidură.366 1. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat.21 19.17 0.92. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U. Se masoara la metru cub În Săpătură.56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate. in: Al .săparea cu ciocanul de abataj pneumatic. 81 . Cl .969 0.81 1.rocă foarte dură.5.148 2.rocă dură.O COD J ~------DENUMIRE.37 3.M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12.9. in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1. la 3m.executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U. el .73 2. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le..tip"Reşiţau 45 mc/min " 0. Cuprinde: .02.rocă semidură. Se măsoară la metru cub În Săpătură.061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi.rocă foarte dură.8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.327 5. 0.3414. Cuprinde: .4 1.2417. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat.0.0711. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv). R :SURSĂ .703 0.M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.M ~_.. pentru curatarea si indepartarea peretilor.54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.68 1.6 1 ore 0.2 ore 1.36 120 .6213.2 4.rocă dură..813. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).03 I 0.

00 2 m roca foarte dura. de peste 1 m latime. asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii.0.50 m de la marginea săpăturii. 81 .M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12.M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10.2.4 m rocă sernidură.45 ore 1. I COD L..rocă foarte dură.0512. B1 .0.50 m adancime.saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg..82 2. ~~: ' .5811.44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0.39 11. 1 . evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui.86110.01 .53 2. in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .2151 ~/1..01 . C 1 .81 13. e1 .34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4. montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0.265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate.95 3.00 2 m roca semidura. de 25 kg.32 1 ore 2. de pana la 1.rocă semidură.20-0. spargerea blocurilor mai mari.00 2 m roca dura.81 I 2..87 1 ore / 0. de sub 1 m latime.M~--. 1 .2.0.64 7.43 /5.002 122 . TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate..50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor.18 ~~ 4. • executarea.c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).60811. Se masoara la metru cub În sapatura.5. cu evacuarea manuala.01 . Se masoara la metru cub În sapatura.0.4314. 01 .~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4.4 m roca foarte dură.2.4 m rocă dura. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U.0. 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră.2151 2..16 6. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala. aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui.rocă dură.20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0.85 4. asigurându-se o bancheta libera de 0.9 ore ore A1 81 e1 2. Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic.9 U. de pana la 4 m adancime. in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 .5.

1 . ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier. 01 .10 .86110.67 /10.48 2 .0005 El 1.53 5.18 m roca dura.5.min 18cm S 4342 scind. 10 m roca dura. 11-1.50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12.A.92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -.fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1.50 m de la marginea sapaturii.6 m roca L1 .. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui..6 m Al ...008 0. el _2.86 ore 2..215/2.27 1324 2.43 1 5.M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4. asigurându-se o bancheta ~ac: de 0. Dl .0005 Scind. 401 .53/2..81 ore 9. 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl.215 2.0008 O.43 4.oara la metru cub În sapatura.64 'Î 0.0.4314.00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime..36 3.608 1..·· m roca roca semidura.•. Fl -.10.14.--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2.M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4..gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura. 18 m roca serrn·dura.9 mc/min U.002 0.18 m roca foarte dura.64 Lemn rot cons rur c 5ubt..41 2. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2.39 15.. Se rno U..4314. de 2-18 m adancime. 10 m roca foarte dura.14 m roca foarte dura..8-4m 10.50 m S 8689 Manoperă m3/ 0.. 0 01. I el I 01 0. 01 .83 3.8-4m 1=60 S 8689 0.215 F1 2.44 7. Jl .··6 81. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0.OOOB 1 ..97 3..6 . liber . 01 . H1 .0001 ..43/5265/1. 6 O 1 ..10. 14 m roca semi id ura. : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara.531 2.86/10.0005 0.43/4.78 2...fag neab cI.608 -Fl CANT U..10 m roca semideră.00011 10. El -.min 18cm S L=1 .54 124 .14 . 01 .265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12.008 0. dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.71 4.008 0.002 0. Gl . 01 .M are CANT ---_ _.215 / ore 0..14 m roca dura. dura..05 6.2.601. Kl .0001 m3 0.86 ore 4.COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U.01 2.5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1.

64 0. Se măsoară la metru cub În Săpătură.30 m lăţime.158 2._.608 1.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.8\51 14.608 1.43 ore 0.265 1.76 4.02 j.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11.5-0.finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0. Cuprinde: .19 0.4314.215 2.06 3.64 0.4 11.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.În grămezi.43 5.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.265 1.31 12.5-0.62 5.693 1.M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic.06 1.83 1.9 mc/min -------'CODI ore 5. .4 1.53 ore 3.31 1.26 8.5 3.9 mc/min ore 1.265 1. .93 1.74 2.63 10.64 0.64 126 127 .47 1.5-0.0.77 4.22 14. avand adancimea de pana la 0.35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5.0.215 2.5.89 ore 2.97 14.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.42 1. la rigole cu sectiunea triunghiulara.215 2.9 mc/min I ore 11.215 2. C1 .65 4.M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.rocă semidură.17 6.86110.0.31 5.5312. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.43 I ore ore 3.86110.M CANTITĂŢI U.21 ore ore 8.6811.59 ore 1.13 ore 4.strângerea materialului Săpat.0.rocă dură.15 -Manoperă A1 5.5. 81 .5312.5.62 14.rocă foarte dură.35 1.065 ore 0.49 .09 3.9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.43 5.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.43 5.215 A1 .75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.04 1.5.608 1.215 ore 1.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.31515.215 2.14 ore 2.38512.215 2.2 ore 0.

81 ..3.3 0.50 m rocă foarte dură. . Cuprinde: . I COD I DENUMIRE RESURSĂ~.10.51 14.00 m rocă semidură.51 14.00 3. .. F1 .0.01.63 / ore 0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).rocă foarte dura. Bl . J1 -10. TSB19.02 1.10. 01 -14.51 14. C1 ..7.7.0..spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg. Cuprinde: .executarea politurii suprafeţelor săpaturii.25 0..10. Cuprinde: . Bl .51. C1 .00 m rocă semidură. K1 . constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit.3.. in roca dura si foarte dura Al.01 17. Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art.rocă sernldură.51. N1 -14. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .1s824 Politura suprafetei stancoase.48 TOTAL ore 0. Gl.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă.rocă foarte dură. executata inainte de turnarea betonului de fundatie.curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile.14.50 m rocă foarte dură. E1 . C1 .31 0.rocă dura.64 --_. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa.25 1. 128 .00 m rocă foarte dură.50 m rocă dură.3.RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă.~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10.50 m rocă dura..01.7.45/ 0. executata in: Al ._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei. M1 .57 0.._-------------_ .._.01 17.10.00 m rocă foarte dură.transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. in: A 1 . H1 .00 m rocă dură.. pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv. F1 .01.72 1.rocă dura.0.17.50 m roca semidură. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.7..01 TOTAL ore 1.00 m rocă dură.. 01 .50 m rocă foarte dură.50 m rocă semidură...roca semidura. cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa).executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.00 3. in cheson inchis. de sub 45 mp suprafata.251 0.50 m rocă dura.M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10. L1 -10.7. Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar..48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice.531 0..7. ridicarea În 129 U.51.00 3..50 m rocă semidura.01. .

7 50.9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13.10.7 56. 1 .M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ .7150.95 6.93 0.541 130 131 .\ .65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.8 52.7132.15.761 .931 buc 4.14.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl.02 4.93 1 kg 1 10.52 2.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.39 1 ore 1 - 5 04 .541 .4128.1 ore 2.93 4.12 3.3510.9516.35 0.7 32.93\ 14. .76 6.1 .65 TOTAL ore 35. L1 71120200301001Specialist U.021 0.min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.251 7.95 6.54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~.121 . Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).8137.781 \ ore 2.8143.8152.95 6.3510.M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135.5.351 0.38 2.65 ore 23.161-1-13.95/6.93 I 4. 1 .85 50.95 6.85150.65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 .95 6.7156.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.10. ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.0210. 4.10.0.02 .7617.021 .841 -1 1 ore 1.02 mi buc .5.38 3.M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.58 2.85 44.5.3615.95 6.0.D21 0.18 2.021 0.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.10.4 ore 41.16. lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.10.931 .9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .0.min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10.\ 2.56 1.campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.8 37.'14.93 .78 3.99 3.041 5.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.8146.021 .min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.541 1 m 1 .7 38.51 1 5.351 0.98 16. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.53 3.14. Se masoara la metru cub În sapatura.8 46.95\6.91 1 ore 1 .7 37.8 43.7137.931 4.4 28.7138.9516.85144.92 2.93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.10.02 10.14.L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

.. in cheson inchis.5..64/7..17..9516.8 1 /2.00 m rocă semidură.51 .46 1.7. ~ . K1 -10.54 \ 4.51 .85 52.. M1 . I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl.7.01 .32 - 1 3.0.021 0.51 ..95 6. îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului.14.7.50 m rocă foarte dură.35 \ 0.51.4 TOTÂL ore 47..10. 01 .68 .9 mc/min 1 ore ore 544 1 2.12 1.95 /6931 / 495/6.48 1 4.14.93 1 - 1 0.. G1 .54 4.01 .~ __ .. l1 -10.50 m rocă dură.0. F1 . Ct . executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv)..8 1.6/25.28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg .35 \ 0.3510.50 m rocă foarte dură.7.4 1J.4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.00 3.9159.. N1 -14...------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0.6/53.01.Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei.00 3.08 1 - 1 3.1 1 ore 1.5/37451 19.93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19.45 '1.14.50 m rocă dură.min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.51 .00 m rocă foarte dură. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).10.02/ /4..72 3..3.6/ - 2.00 m rocă sernidură.50 m rocă samidură: H1 .02/0.01 81 C1 - E1 0.4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0.3.3.841 16..55 31.1616.42 - 1 6 3 1 3.93 1 ore 147.5/31.01 . ---~. Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI .~--------.0.93 \ 0.0.50 m rocă dură.7.93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.00 m rocă dură.9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / .55/31. de peste 75 mp suprafata.51...95 6.01 .01.10. 17. 01 -14._.00 m rocă foarte dură.50 m rocă foarte dură.02 0.6 53. J1 -10. E1 .0. .3.5 31. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor. 1 0. 81 . 1 4. Se măsoară la metru cub in Săpătura...02 1 14951 6.93 U..54 1 4.M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.50 m rocă semidură.85152..02 --_.14 2.0. [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 .50 m rocă semidura. - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16.14.6 25. ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe.00 3.9 59.00 m rocă dură.. 11.92 13.537..361 ------------------------ 138 139 .93 0.95 6.3. 17. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.7.5. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4.. in roca dura si foarte dura A1 .1 64..1164.5 58.5158.95 6.

terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0.I 3.2 73.excavatoare cu mai multe cupe. . 1. 2. .35 4.Încărcătoare de diverse tipuri.1.1. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop. autogredere.93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R . 2.02 v • - 0.2.25167.5. screpere pe tractor.93 0.9 mc/min ore I I ore 7 1 . .min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0. instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi.86 4. .terenuri coezive. 2.2.951 6.54 6. teren categoria a III-a. .5.1. motoscreper (autoscreper). 14.15 ore 61. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: . Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator.2173.excavatoare cu echipament de draglină. În conformitate cu tabelul nr.02 1.95 0.18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2. . teren categoria a II-a.15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: .5 3. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie.___. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.2. 1.săpături mecanice executate În spaţii deschise.25 67. . 140 J / 141 .Încărcătoare. Conţinutul capitolului 1. 1 la prezentul indicator.săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor. buldozere pe tractor.1.2. teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase).excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă.MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl.1. Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr. În următoarele categorii: teren categoria 1. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2. Materiale U.0.

cu preţul de deviz pe ora de funcţionare.2. iar la argile 0.2. 2. 2.4.2.00.2. 2.2.75. pe malurile mării sau lacuri lor.3.de la 18.3.3. baraje. astfel: .2.de la 24. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz. de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare. şi 2. consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2.2.8. precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor.2. se determină functie de dotare.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1.2.2.2.2.2. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2. În plan înclinate de acces.1. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m.2. în cazul. 2. de realizarea optimă a productivităţii utilajului. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii.2. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe. de criteriul' economisirii carburanţilor. 2.00 m până la 24. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă. .15).9. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6.1. determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2.2. precum şi În nisip fin îmbibat cu apă. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu. reţele de apă.75.3.7. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. platforme de drum sau C.2. 2.3. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă. cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării.1..2. ". 2. se va mări cu 33%. Pentru Iăţimi diferite ale cupelor.6. Între 18 şi 30 m. În cazul când terasamentele pentru: diguri.00.11.13. consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective.1. pentru adâncimi mai mari de 18 m.2. ' 2.2.2. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit. 37.00 . .F.2. se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2. Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe. În blocul de excavare. În albia răurilor sau torenţilor.2.5. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă.43.2.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe. Ii se va aplica un spor de 15%.5 < Ic < 0.2.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje. 15% pentru teren argilos Înmuiat. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.2.4.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru.2. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului.4.2. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos.5 < Ic 1.25 x 1. care necesită demontarea instalaţiei. se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2.10. 2.2.2.2.2. cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete. 2. 2. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 . obţinute prin.2. 2.32.2.1: 10% pentru teren nisipos.2. consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră. În cazul platajelor montate pe teren nisipos.2. cât şi la cele comandate prin cabluri. se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat). .2.2. 2. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.00 m.2.2.10).2. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat.1. 2.2.7% (1 . se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice.25 x 1. se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare.5% (1. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic. conducte. . Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe. . 2. pe distanţe mai mari.2. regularizări.2.2.2.2. urmând ca.2. 2. 2.12. În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat. iar la argile I > 0. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii.5.

Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale. excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0.2. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 .3. S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje.8 mc şi pentru Înălţime de peste s.4 . Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator. iar pentru alte unităţi de măsură. Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art. 3. 4.c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0. . Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează. 3. ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj. 3. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului. un excavator de 0.2. 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă. 3. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului.6. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de.180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru. conform indicaţiei de la fiecare normă.0.4.8 mc . În cadrul aceluiaşi şantier.0.7 mc/cupă conform art. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective.3.2. 4.25 mc/cupă inclusiv. 3.1.4 . 3.1. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura.0.5.1. inclusiv rădăcinile lor.3.În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul. . Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită. În cadrul aceluiaşi şantier. Ts C 19 b 1 + Ts C 22. În general. 2. folosirea de materiale de constructie. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură.2. 145 . rădăcini izolate etc.1. 144 4. de arbori şi tufişuri. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor. se va considera săpături În releu. Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară.5 mc . . indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr. se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni. Împingerea de buldozer la peste 10 m. pentru alte tipuri de excavatoare. cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru.2 mc.autoqreder. respectiv peste 5 mia dislocări. asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului. sub 15 cm grasime de săpat.7. 2.6. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate.21 . 4. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40.5. pe buturugi. finisarea rigolelor cu. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3. 3. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă.). .

71 mc capacitate. pe 250 m În plus la art. C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă.40 pentru excavatoare mai mari de 1. 4.3. 4.pe o grosime medie de 0.•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 . 4. screpere tractate sub buldozere. pe 100 m În plus la art. se calculează după relaţiile: . autogredere până la 175 CP sau buldozere.TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: . 3.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: . Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art.71 1.pentru art.71 mc capacitate. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. Scarificarea mecanica a terenului. pe o grosime medie de 0. Ts C 38.pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. motoscrepere. pe 5 m În plus la art.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0. transport cu Încărcătură.pentru art. 3. motoscrepere.4.M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----. Ts C 25.80 m până la faţa taluzului. Ts C 21. transport pentru descărcare. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată.71 mc capacitate.25 mc/cupă capacitate. e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg.---~~~ •.pentru art. Ts C 28: .pe o grosime de 0. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0. . pe o grosime de 0. Ts C 21: . .40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0. pe o grosime medie de 0. transport pentru Întoarcere la locul de săpat. ~' . screpere cu tractor. pe care o completează.25 mc/cupă capacitate. f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat. Ts C 25: pentru art.1. Ts C 27.pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat. 4.

21-0.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg. D1 .31 \ 4.1 in condiţiile qospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg. descărcare in depozit teren catg.86 I .21-0. II În condiţiile gospodăririi apelor. II. II.39 mc.'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg.71 \ 5. II in condiţiile gospodăririi apelor. C21 .11 \ 4.97 \ 6. I in condiţiile gospodăririi apelor..9 A1.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg.M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.1I in condiţiile gospodăririi apelor. 021 . 1.49 \ 5. 011 . II. 1.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg. C11 .. ---'. co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U.39 mc_b_u_'d_oe_x_. descărcare În depozit teren catg.39 mc buldoex.pământ cu umiditate naturală.--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.13 \ 5. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. C1 . 81 .pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4. cu comanda hldraullca. A21 . '.49 \ 6.21-0. II. D2 .pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg. . in: U.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. A2.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.71 \ 5.pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg. 821 . II În condiţiile gospodăririi apelor. II. 82 .f A 11 . C2. ----- CANTITAŢI U.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. 811 .M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq._------. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.

7512. 81 .7 U.3912.. F31 . CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ .05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. A3 . descarcarea În au!ovehicule. IV. 1. deplasare excavator pe platelaje. 1. 1.pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. descarcare În depozit teren catg.01 12~12. 01 . III.3512.pământ cu umiditate naturală. 21 . F3 . teren catg.9512. . descarcarea În autovehiculs. teren catg.70 mc. H1 . II. E11 . C1 . teren catg..pământ argilos descărcare in depozit.____ . III În condiţiile gospodăririi apelor. 821 .70mc cu o cupa 1 ore 12. E21 . 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O. teren catg. H11 . C11 . descărcare in depozit teren catg. descărcare in autovehicule in teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. G11 .3512. 1.in pământ argilos inmuiat cu apă.pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor.pământ îmbiba! cu apă.5612.pămănt Îmbibat cu apa.9513. 1. 811 . descărcare in depozit. descărcare in depozit.'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.pământ cu umiditate naturala. U.pământ argilos inmuiat cu apă. descărcarea În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturala.pământ argilos inmuiat cu apa. deplasare excavator pe platelaje."-_ . F2 . II În condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodaririi apşlor. descarcare in autovehicule teren catg.40-0. A 11 .pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg.M L-. descarcare În depozit teren catg. teren catg. teren catg. descărcarea in depozit teren catg.8912. teren catg._ __ . E31 . I În condiţiile gospodăririi apelor. IV. 831 . descărcare În depozit teren catg.pământ imbibat cu apă.1. deplasare excavata pe platelaje.in pământ argilos Înmuiat cu apă. 83 .5212. teren catg.pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg.8 150 151 .812.9512. descărcare in depozit.9513. II.4412.40~0. II În condiţiile gospodăririi apelor. Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. E3 . descărcare in autovehicule În teren catg.În pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturala..pământ Îmbibat cu apa.70mc cu o cupa 1 ore 12. G1 . ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. descărcarea in autovehicule teren catg. 011 .2 J pământ argilos descărcare in depozit. I În condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. descărcare in depozit. descărcare În autovehicule in teren catg.5212. I În condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor.3911.in pământ argilos Înmuiat cu apă. • E2 . II În condiţiile gospodăririi apelor. descarcare În depozit.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. descarcare În autovehicule teren catg. in: A 1 . III.. IV În condiţiile gospodăririi apelor. II. A31 .M B111 8218211 B318311 c11c11 . f:. Il. FJ 1 . I in condiţiile gospodăririi apelor.. descărcarea În depozit teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.2412.pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală. 82 .pământ imbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje.40-0.70mc cu o cupa 1 ore 11. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica.pământ imbibat cu apă. E1 .40-0. 1. II.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. descarcare in autovehicule in teren catg. descărcare in depozit.. teren catg.pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. IV În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. ----_ . ~2P. II În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.

"in condiţiile Uospodăririi apelor. 31 . teren catg.M I I I -- I I I I "".25 mc.pământ imbibat cu apă. teren catg. 011 . descarcareaindepozite. 1. III in condiţiile 90spodaririi apelor.25!2. catg. teren catg. teren 09tg.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apa. teren catg. 3 . II. catg. teren catg. teren catg. p III. catg.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite.22!2. teren catg. deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite.pământ imbibat cu apa. descarcarea indejlJZile. 03 . descăf!lIreain depozite.40-0.25!3. teren catg. 1.23!3. II. C2 .pamânt argil05 inmuiat cu apă. descarcareaindepozite.L. descărcareain depozite. teren catg.pământ cu umiditate naturala. A21 . descarcareain depozite. s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3. D1 .pământ îmbibat cu apa. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite. deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite. teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0.pământ argilos inmuiat Cu apă. teren catg. in: .70mc cu o cupa ! ore !2. descarcarea indeJmite.71-1. 2 . catg.2313.pământ îmbibat cu apă. catg.pământ argilos inmuiat ClJ apă. descăf!lIreain depozite.M 1-1 --r--. desc!l'Careain depozite. 2952260003501! ---_.pământ argilos înmuiat CIJ apă. II in condiţiile' gospodăririi lpelor. 1.pământ cu umiditate naturală. U1 . 021 . III in condiţiile oospodăririi apelor.1II în cordiţiile gospodăririi apelor. II în condiţiile 90spodăririi apelor. C31 . teren catg. II.pământ imbibat cu apă. . IV. descarcareaindepozite. teren 011 . teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor.6!2. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite.70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3. deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite. descărcareain depozite.pământ cu umiditate naturală.81 termic de 0.400. IV.--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0. III.pământ cu umiditate naturală. teren catg. descarcareaIn depozite.99!3./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U. teren catg. descarcareaindepozite. A3 • pămănt imbibat cu apa. I I I I -.59!2. A2· pamânt argilos inmuiat oua apă. teren 011 . teren 021 . <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite.pământ cu umiditate tlaturală.pământ argilos inmUiat Cu apă.pământ cu umiditate l1atural~. III 021 . 02 . cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. C1 . IV in condiţiile gospodării teren 152 153 .7 COD I U. teren A 11 . descărcarea indepozite. I in condiţiile gospodăririi pelor. teren catg.7 A31 . I in condiţiile Uospodaririi apelor. descarcarea indepozite.

El .46\2. deplasare excavator pe platelaje.pământ Îmbibat cu apa. 1. descărcarea in autovehicul. E31 . IV În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apa.pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq.1. descărcare În autovehiculeteren 154 155 .pămănt argilos.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O.pământ cu umiditate naturala.45\1. deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. IV.pământ îmbibat cu apa.pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg.83\1. descarcarea În autovehicul.31\1. E21 .25mc cu o cupa \ ore \1. II.pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală. IV.25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U. I in condiţiile gospodăririi apelor. Gll . Fl . I În condiţiile gospodării apelor.11.25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v . teren catg. Hll .M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---. II in condiţiile gospodăririi apelor. III. G2 .pământ imbibat cu apă.67\1.M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0.71-1.92\1. III În condiţiile gospodăririi apelor. Gl . III În condiţiile gospodaririi apelor. descarcare În autovehicule teren . descărcarea in autovehicule teren catg. teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor. II. teren catg.pamănt imbibat cu apa.i catg. deplasare excavator pe platelaje.e ~ H3l .pamânt Îmbibat cu apa.pământ imbibat cu apa. descărcarea in autovehicule teren catg.46\2. II. teren catg.M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0. G3 . deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg.~~ LU. deplasare excavator pe platelaje. E3 .37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U. 031 . F31 . descarcarea În autovehicule teren catg.11-1. F3 . E2 .33\1. Hl . Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură. _.pământ argilos.1.42\1.11-1 . teren catg. F2 . III in condiţiile gospodăririi apelor. Fll .pământ imbibat cu apa. teren catg. descarcarea in autovehicule teren catg.~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0. H3 .pământ imbibat cu apa.pământ imbibat cu apa. deplasare excavator pe platelaje.pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg.pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg. F21 .pământ lrnbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. descărcarea in autovehicule teren catg. G31 .67\1. H2 . deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg. descărcare În depozâ teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. G21 . II În condiţiile gospodăririi apelor: .14\1. E11 . descarcarea in autovehicul. I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U. .25mc cu o cupa \ ore \2. III.pământ cu umiditate naturala.pământ îmbiba! cu apa.11-1 . III. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite.apelor.pămănt lrnbibat cu apă.pământ imbibat cu apă. IV in condiţiile gospodăririi apelor. descarcarea În autovehicul. descarcare În depozit teren catg. H2l . II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg. 03 . descărcarea in autovehicule teren catg.

l in condiţiile gospodaririi apelor. "'U . II.pământ umiditate naturala.15/1.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.Ţ' -:-:-T-':''---~.46/2. cu descarcare În depozit teren catg. II. V În condiţiile qospodăririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg.pământ umiditate naturala. Gl . cu descarcare În depozit teren catg. F21 . I În condiţiile gospodaririi apelor. Gl1 . cu descarcare in depozit teren catg.pământ umiditate naturala.4911.17/termic de 0.212.6211.parnănt cu umiditate naturala.212.21 /2. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.pamănt cu umiditate naturala.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.7613.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2. El1 .8711. el1 . cu descarcare În depozit teren catg. III. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.11-1 .311. I U.pamănt umiditate naturala.25mc cu o cupa COD / ore /2.9 rnc. CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11.25mc cu o cupa 156 157 .pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În autovehicule teren catg. el . H1 . 1. 01 .87 Al . cu descarcare În depozit teren catg. A2 . II in condiţiile qospocanrf apelor.părnănt umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. V.53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.8811. actionat electric.11-1 . Bl .92/2. Bll . III. I In condiţiile gospodaririi apelor.parnânt cu umiditate naturala. 1. cu descarcare in autovehicule teren catg.M I I . CANTITAŢI j I _. IV.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg.lI.91/2. III În condiţiile qospodariril apelor. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. I " I _ •• I I -- I I . A21 . I I I G31 .64 r 1.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa. El . B2 .11-1.pământ umiditate naturala.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa.pământ umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg.5311. II. l În condiţiile gospodaririi apelor. F2 .pământ umiditate naturala. 1.COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U. F1 .pamânt umiditate naturala. cu descarcare in autovehicule teren catg.1.25mc cu o cupa / ore /1. B21 . II in condiţiile gospodaririi apelor.pământ umiditate naturala.7612. cu descarcare În autovehicule teren catg.pamănt cu umiditate naturala.76/1. IV În condiţiile gospodaririi apelor. 011 .pământ cu umiditate naturala. G2 .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.M I COO J~UMIRERESURSA I • _.5-2. cu descarcare În depozit teren catg. II. G21 . Fl1 . Al1 .

448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U..546 ~ .M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2. cu descărcare in autovehicule teren catg.011 !' 295226000 I ore 10.4751 0.381 0.4410.pământ cu umiditate naturală.5510.87\1.002 -- 2952260003511\ 2.791 0.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U. U.575 ------------------------------~------------------------159 158 . .645 CANTITAŢI U.50610. J1 -pămănt cu umiditate naturală.M -ator pe şenile acţionat electric de 2. IV.4871 0.pământ cu umiditate naturală.9mc .391 /0.5-2.5-2.5621 0.M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2.5-2. IV in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor. V in condiţiile gospodaririi apelor.M 1111111t1~ 0. Se masoara la 100 metri cubi in săpătură. J11 .39/0.9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I .5-2.91 10. cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10.9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.49/ 0.5171 0.pământ cu umiditate naturală. 11.9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10.425/ 0. V. H11 .. cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală.6221 0.561 0. 111.51 0.451 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.• . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.34/ 0.4361 0.' 01 1.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2.

2. 1. El1 . deplasarea excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. 02 .M 11. D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. Fll .pământ argilos inmuiat cu apă. teren catg. 011 . 1. I În condiţiile gospodăririi apelor.M . 03 . cu descarcare În autovehicule teren catg.8 mc 1 ore 12._.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. cu descarcare În autovehicul. Cll .5-0.95' 2. III În condiţiile gospodăririi apelor.8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-.8713. III.pământ imbibat cu apă. teren catg. cu descărcare in depozit teren ctg. II.pământ argilos inmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală. A21 .pământ îmbibat cu apa.pământ lmbibat cu apă.M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 . cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit teren catg. cu descărcare in depozit. II.• I ore U. D31 • pământ Îmbibat cu apa. 1. teren catg. E3 . teren catg._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. I În condiţiile gospodăririiapelor. 1.1112. cu descărcare in depozit teren ctg. I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturala. 2.5-0.29/2. cu descărcare În autovehicul. cu descărcare in depozit teren catg. 2. " in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. 021 -pământ argilos inmuiat cu apă. E2 .813. cu descărcare in depozit.1.pământ argilos inmuiat cu apă. " in condiţiile gospodăririi apelor. A31 . teren catg. cu descărcare in depozit. teren catg.59 12.2313231371 CANTITAŢI U. cu descărcare in depozit teren catg.11. teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor.713. 831. 811 .8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore . tI.pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule. teren catg. cu descărcare in depozit teren catg.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. A3 . 82 .pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule.pământ argilos Înmuiat cu apa.pământ argilos Înmuiat cu apă. 81 . I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. . II În condiţiile gospodăririi apelor. Fl .24 .pământ cu umiditate naturala. A11 . cu descărcare in depozit. 160 161 . II in condiţiile gospodăririi apelor.44 . Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură. cu descarcare În aulovehicule teren catg. teren catg. cu descarcare În aulovehicul. cu descărcare in depozit.TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. teren catg. teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit leren catg. deplasare excavator pe platelaje. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. Cl .pământ argilos inmuiat cu apă. cu echipament de drag lina. deplasare excavator pe platelaje. E21 . cu descarcare În autovehicul.5-0.pământ imbibat cu apă. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. II. leren catg. A2 .50.pământ argilos inmuiat cu apa.8 mc.81 13.. teren cafg. cu descărcare in depozit. 821 .22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. 01 .812. cu descarcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.6512.24 .pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. teren catg. in: A1 .pământ argilos inmuiat cu apă. teren catg. 2. El . II.3 ------------_. III. 1. E31 .pământ Îmbibat cu apă. deplasarea excavator pe platelaje.pământ argilos Înmuiat cu apa. 83 .

1. 81 .pământ imbibat cu apA. cu descărcare În depozit. teren catg. teren catg. 83 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În depozit. cu descărcare in depozit.pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. A31 . teren catg.pământ Îmbibat cu apA. teren catg. teren catg.81-1.291~~ 3. 831 .Pământ Îmbiba! cu apă. III. 811 . A21 . cu descărcare in depozit. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.pământ Îmbiba! cu apă. teren catg. cu descărcare În depozit. deplasare excavator pe platelaje. 82 . II. . cu descărcare În autovehicule.pământ argilos Înmuiat cu apă. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit. 01 . cu descărcare În autovehicule.2 mc. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0.1I1in condiţiiie gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. teren catg. teren catg. teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. 821 .73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.8 mc CANTITĂŢI U. II În condiţiile qospodarini apelor.pământ argilos inmuiat cu apă. teren catg. El . I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule.~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0.praglina hi~~~e r---'--'.pământ cu umiditate naturală. 02 . teren catg. A2 . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. in: Al . 011 .pământ imbibarcu apă. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. 1. 031 .11. II. A11 .M I 2952260003506l. cu descărcare În depozt. cu echipament de draglina. cu descarcare in depozit. teren catg. cu descărcare În autovehicule. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.7314. 03 .pământ umiditate naturală. teren catg. cu descarcare in depozit. teren catg. teren catg. cu descărcare În autovehicule.5-0.pământ imbibat cu apă.pământ umiditate naturală. I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozt.pământ cu umiditate naturală. teren catg.8 mc ore 13.62 162 163 . 021 . teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. 1. Cl . C11 . II.1. I in condiţiile gospodăririi apelor. 1.-- 3.pământ umiditate naturală. 1.5-0. cu descărcare in depozit.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. II in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturală.pământ argilos inmuiat cu apă. A3 . teren catg. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apă.

5212.41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0.8/2.M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1. II. teren catg.87/2. cu descarcare În autovehicule.81-1.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11. deplasare excavator pe platelaje.20 mc 1 ore 12. teren catg.52 --_.pământ argilos Îmbibat cu apa.511. teren catg. F11 . cu descarcare În autovehicule. cu descarcare În autovehicule.7512.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.53/1.81-1. f31 .1912.M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.pământ argilos Îmbibat cu apa.81-1.M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12. teren catg. E21 .pământ umiditate naturala.pământ umiditate naturala.81-1.8912.4911.48 ----~----------------------------CANTITAŢI U. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U.81-1.2/2. III.72/1. cu descărcare În autovehicule. cu descarcare În autovehicule.07/1. teren catg. cu descărcare În autovehicule. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodaririi apelor.pământ umiditate naturală. E3 .-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0.5311. F1 . II În condiţiile qospodanri' apelor.2 164 165 . cu descarcare În autovehicule.20 mc 1 ore 11.20 mc /2.pămănt argilos Înmuiat cu apa. II În condiţiile gospodaririi apelor.01/2.91 0. II. teren catg.E11 .76/1. E2 .pământ argilos Înmuiat cu apa.15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U.8712.---CANTITĂŢI f---.311.16/216/2.6311.8711.1 12. III În condiţiile gospodaririi apelor.

B1 .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit leren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. 121. II.peste 2 m adâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor.' \ E2 .până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. III. II. . B11 .5-0. 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 . deplasare excavator pe platelaje. C1 . C2 .până la 2 m adâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe plalelaje. IÎn condiţiile g9spodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descărcare in depozit teren catg. J11 . deplasare excavator pe platelaje. L 11 . J1 . cu descarcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. 1.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. K1 . cu descărcare in autovehicule teren L21 . deplasare cu excavator pe platelaje. L1 . III.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. III. I În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri.până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. G2 . K11 . H21 . deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule teren 166 167 . cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. III. cu descărcare În depozit teren catg. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. II in condiţiile 9ospodăririi apelor. " În condiţiile gospodaririi apelor. \ E1 . \ 02 . cu descarcare În autovehicule teren catg. 1. J2 . I În condiţiile gospodăririi apelor. cu excavator pe senile de 0. H2 . deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. II. cu descărcare În depozit teren catg. cu descarcare În autove~cule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. E11 . III. 1. F2 . A 11 . deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În autovehicule teren catg. II În condiţiile 9ospodăririi apelor. K21 . IÎn condiţiile gospodăririi apelor. III. III În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.8 mc. C11 .cu descărcare in depozit teren catg. F1 . deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. K2 . deplasare excavator pe platelaje. I În condiţiile gospodaririi apelor. B21 .până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. G11 .peste 2 m adâncime. " in condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren catg. F11 . deplasare excavator pe platelaje. cu echipament de draglina A1 . F21 . cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2'm adâncime. cu descărcare În autov hicule teren catg. deplasare excavator pe plalelaje. II În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În depozit teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozilleren catg. descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. A21 . cu descarcare În depozit teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.1. H11 . deplasare excavator pe platelaje. C21 .până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 12.până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. 021 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. 011 .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. G21 .peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. A2 . deplasare cu excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. II.până la 2 m adâncime. L2 .până la 2 m adâncime. 1. I În condiţiile gospodăririi apelor. E21 .până la 2 madâncime.peste 2 m adâncime. 11.peste 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. 1. . B2 . II. 01 . cu descărcare În depozit teren catg. H1 . deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. 111. cu descărcare În autovehicule teren catg. III. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. II. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi apelor. III. cu descărcare În depozit teren catg.1. cu descărcare În autovehicule teren catg. J21 . cu descarcare În depozit teren catg.TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei.peste 2 m adâncime. .pănă la 2 m adâncime. 1. cu descărcare În depozit teren catg. II. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule leren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În aulovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. II.

M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0.MI K2 I Iare 12.7313.8 mc U.4612.2313.3 CANTITAŢI U..8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0.213.8mc .4412.8815.8 mc ---.8813.313.-------·rCOD I -~-.6215..813.8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .-.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.8114.5315.Iare 14.3713.94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U.5.2413.6216.8814.71 13. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD .81 168 169 .23 .0114.6415.2913. III in condiţiile gospodaririi apelor.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0.0114.5._----_.5-0._---_.1814.0213.: / U.._------------ Iare 13.81 13.4914.Iare 14.5314. CANTITAŢI JMIRE RESURSA U.813. c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0.5-0.5-0.6114.M .7314.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.3314.. . CANTITAŢI .812. ._-.5-0.4713.8 mc 1 ore 13.< 29522600035061 Oraglina 0. I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.8713.catg.2212._--Jtilaje )e senile Iare 13.4714 .461O.

cu descărcare in autovehicule teren catg. 011 . 111 . J2 . A2 . III. cu descarcare În autovehicule teren 81g. II. I În condiţiile qospccamii apelor. 01 . 1. CII .pănă la 2 m adâncime.1. J1 .până la 2 m adâncime.păna la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 121 . 1111 . 1.2 mc.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. III. Jl1 .pănă la 2 m adâncime.peste 2 in adâncime.lI.~. 1. I in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg. C2 . t: 11 . cu descarcare În depozit teren catg.81-1. deplasare excavator cu platelaje.1I in condiţiil~gospodăririi apelor. 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar.pănă la 2 m adâncime. C21 . 1. Kl1 . cu descarcare in auto ehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. Kl . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. 11. deplasare excavator pe platelaje. 1121 . cu descarcare in depozit teren catg. IIln condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. (~1. III. \ E2 . deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. III.peste 2 m adâncime. II În condiţiile qospodăririi apelor.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. J21 . A11 .pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg.până la 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg.1I1. 112 . E21 .pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. II in condiţiile gospodăririi apelor. III. II in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. 1'21. I in condiţiile gospodaririi apelor. I În condiţiile gospodăririi apelor. LI .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in depozit teren catg. II. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator cu platelaje. A21 . cu descarcare În depozit teren catg. 1 In condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime. \ EI . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu echipament de draglina A 1 . deplasare excavator pe platelaje. I În condiţiile gospodăririi apelor. ()11 . CI .pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. . 1. 111 .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in autovehicule tdren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 02 . II În condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. III In condiţiile gospodaririi apelor. III in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. L11 .pănă la 2 m adâncime. 811 . FI . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. III. deplasare excavator pe platelaje. K21 .pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. III În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descărcare in autovehicule teren l!tltg.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.1. cu descărcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. II. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. 1 . . cu descarcare in depozit teren catg. K2 . cu descarcare in autovehicule teren oatg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. 021 . II. III in condiţiile gospodăririi apelor.pestp 2 m adâncime. 1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. I În condiţiile qospodarirl' apelor.Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0. cu descarcare În depozit teren catg. II in condiţiile gospodaririi opelor. cu descarcare in autovehicule teren catg. 12 .peste 2 m adâncime. II.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren ootg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. I in condiţiile gospodaririi petor. 82 . cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in a tovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. L21 . L2 . II. cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. . III.pănă la 2 m adâncime. Eli . cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. 1. deplasare excavator pe platelaje. 81 .peste 2 m adâncime.lI. 821 . III in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.

015 4... :~T811-1 CANTITĂŢI .M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 .~r. .M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport.01 13.4312_4312.03 CANTlTftlrlU.01 pe senile 0.3713.1812.3612._" Iare I ore ore 172 173 r .51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.------------~-. DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.041- 1 ore 12.M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-..0513.81-1.1812._--._--------'~- 1 ore 11..02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U.20 mc -------------=~~NU::.6213.02 I 0.1 0.81-1.51 13.. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U.7612_0212. .20 mc 1 ore 12. 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT .cat.3612. 82 r.013 kg kg 0..- 1 ore 13.l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0.8212.7911.----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA ..81-1.0512.612. pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---.M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 .catg.20 mc _. CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr. .0912. .E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.612. II.81-1.9912.---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. 2_1812.412. III in condiţiile gospodaririi apelor.81-1.81-1.51 14.5512.81-1.5211.20 mc -----~.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.8413_2711.7612.7611. .11 12.01 0.M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.8412.NUM'RE pe semle 0. .0013 buc 0.2612.._ Utilaje .71 12.20 mc 1 ore 12_9313. .20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12.51 12_5112_8912.20 mc ------------.4612. U. COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.9 U.0211.93 --_.47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.3212. executata cu excavator de pe platelaje.M ..

NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra. in pamant cu umiditate naturala. --" . 40-60 CP.elindă 81 . Se masoara la 100 metri cubi În săpatură.elindă Cl .inclusiv descarcarea in depozit.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10. utilajul avand Al . II.CP.elindă Dl .teren catg.elindă de de de de 40-60 CP.711 11. teren catg. teren catg " 61-100 CP. CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U. inclusiv descarcarea in depozit..teren catg. teren catg. I Bl .60 cp 3. 1. 61-100 CP. cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 . 1. executata cu excavator cu mai multe cupe.5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. in: Al .teren catg. II Cl . cu sapare longitudinala cu elinda.77 _-"_ . executata cu excavator cu mai multe cupe. 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40. teren catg.. 174 175 . pamant cu umiditate naturala. COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri.

1 .09 ..9414.81-1.81-1. cu draglina in parnănt argilos moale.excavator pe şenile 0.53 t ----.excavator pe şenile 0. teren catg. cu draglina În pământ cu umiditate naturala.excavator pe şenile 0. lin condiţiile gospodaririi apelor.6614. C11 .2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala. in teren catg. 1.2 mc cu draglina in pământ argilos moale.81-1.depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă.5-0.2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală. \ D2 .excavator pe şenile 0. B11 . cu draglină in pământ argilos moale. În teren catg. A11 . A21 .excavator pe şenile O. C1 .81-1. II in condiţiile gospodaririi apelor. cu draglină În pământ cu umiditate naturală. in teren catg.5-0.5-0. F11 . teren catg. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: . 1.81-1.50.excavator pe şenile 0.8 mc.4715.-. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U. 3.5-0.8 mc.excavator pe şenile 0. În teren catg. El1 . 1/ in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.excavator pe şenile 0. . În teren catg.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala. h ~Il I U.excavator pe şenile 0.8 mc. II. cu draglină in pământ argilos moale. lin condiţiile gospodăririi apelor. ore '3. E2 .5-0.8 rnc.1 .20 mc -------- 176 177 .8 mc._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala.2 mc cu draglina in pamânt argilos moale.excavator pe şenile 0. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0.B1-1. teren catg. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală. in deblee si canale deschise. teren catg. B21 . teren catg. 1. În teren catg.131 CANTITATI U. I E1 . in teren catg. II.excavator pe şenile 0. teren catg. teren catg. cu draglină În pământ cu umiditate naturală.8 mc.M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI . III. III În condiţiile gospodaririi apelor.excavator pe şenile 0.11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe .81-1.42 .1 . in teren catg. _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315. III. lin condiţiile qospodaririi apelor. .2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala. A2 . inclusiv descarcare in depozit.11.-. F1 . În teren catg.81-1.81 12.8 rnc. D11 .TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor. E11 . B1 .excavator pe şenile 0..20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA.5-0.81-1.20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.8 mc. 1.50.2 mc cu draglina in pamân\argilos moale.5-0. II.5-0.excavator pe şenile 0.81-1.81-1.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. II. cu draglina in pământ cu umiditate naturală.5-0. cu draglina În pământ cu umiditate naturală.8 mc I COD I . teren catg. 4.8 m. I in condiţiile gospodăririi apelor.excavator pe şenile 0.81-1.8 mc.compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente. D1 . III În condiţiile gospodaririi apelor.2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0.excavator pe şenile 0. D21 . II in condiţiile gospodaririi apelor.excavator pe şenile 0. II in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.91 13.93 . În teren catg. B2 . cu draglina În pământ cu umiditate naturală.5-0. de la fata taluzului.81-1. cu draglina in pământ argilos moale.5-0.2814.M ~ CANT .8 rnc. executata cu: A1 .8mc COD 1 ore 1 .

\ 822 .pământ cu umiditate naturala.pământ imbiba! cu apă. dislocare În spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturala. in teren necoeziv. 178 179 .descărcarea. C13 . di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu echipament greifer de 0.pământ cu umiditate naturala. A 12 .pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. E21 . C2 .pamântimbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m. D11 . A 13 . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. E22 . D13 . dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit. dislocare. III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) .pământ imbibat cu apă. D2 .incarcarea graiferului cu pământ dislocat . disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare În depozit. dislocare in spaţii < 8 m. Se masoara la 100 metri cub În sapatura.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor. D23 . cu descarcare in depozit.pământ Îmbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor.pământ imbibat cu apa. E2 . dislocare in spaţii 16-20 m. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor.pământ Îmbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor. Nu cuprinde: . C11 ~pământ cu umiditate naturală.pământ îmbibat cu apă. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În au!ovehicule.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor.pamănt imbibat cu apă. dislocare În spaţii < 8 m. cu descărcare in autovehicule. Cuprinde: . fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor.(În terenuri coezive din categ. C12 .dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat . cu descărcare În depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În autovehicule.pamănt cu umiditate naturala.pământ lrroibat cu apa. cu descarcare În depozit. cu descărcare În depozit.pământ imbibat cu apă. cu descărcare În autovehicule.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.6 mc. C21 .lI. dislocare În spaţii 12-16 m. dislocare În spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. cu descarcare in autovehicule.pământ Îmbiba! cu apa.pământ cu umiditate naturală. D1 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit.ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. E13 . cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m.TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP.pământ cu umiditate naturala. dislocare În spaţii 8-12 m.pământ cu umiditate naturala. descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu. I C23 . dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. rotirea pentru descărcare. A21 . B1 . 1. dislocare in spaţii 12-16 m. D12 . dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. B2 .pământ cu umiditate naturală. D22 .executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. cu descărcare in autovehicule. B12 . cu descarcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturala.pământ Îmbibat cu apă. I şi II . cu descarcare În autovehicule.pămănt imbibat cu apă. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. C1 . D21 . 823 . disloca re În spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. A 11 . B11 . E23 . dislocare in spaţii < 8 m.in spaţii 8-12 m. in: A 1 . dislocare În spaţii 20-24 m. dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule. dislocare În spaţii 12-16 m.pământ Îmbiba! cu apa. dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depozit. A22 .pământ cu umiditate naturală. A2 . C22 . dislocare in spaţii 8-12 m.pământ cu umiditate naturala. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule. E1 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozit.sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC.pământ imbibat cu apa. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehiculp. cu descarcare În depozit. B13 . cu descarcare În depozit. cu descărcare În autovehicule. dislocare În spaţii 16-20 m. dislocare În spaţii 12-16 m. E11 . E12 . 821 .coborârea graiferului la nivelul de sapa re . dislocare În spaţii < 8 m A23 .pământ imbibat cu apă.5-0. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor.

40-0.0615.COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.. r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U..0913.---' COD '--"---.3216.33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.4118.M I 1 CANTITAŢI I .40-0.4_0_-0_.03.-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14.M 1- . _---_._-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.7916.6514..49 _----d-e 0_..T-A-Ţ.0514..M I I Iare 15. COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------.5918. A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _.2519.4815. • 180 181 ._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 ..8217.8316. 15.400.10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ .M ~ __ .11 14. ----.617.__ DENUMIRERESURSĂ U.7 de 0.6615. mc ..•_-_ .2416._-_.10 mc ---_ . __.6517. .40-0.5317. -C-A-NT-.7715.40-0._.7315.M .66172418.7_0 __ .8213.4415.70 mc ----_.112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16.55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0.11 14. __ .91 U.~---_ .._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14.716..6715.10 ----------mc ..51 16. .40-0.10 mc 1 ore 15.70 mc CANTlTAŢI U._--------------------_.9316.. 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16._--_._.1415._-_. 29522600035221 COD DENUMIRERESURSA .3715..__.- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.55 termic de 0.5215.- Iare 14.__ .

821 . 11 _pământ cu umiditate naturală. in: A1 . cu descărcare in autovehicule. 2 _ pământ cu umiditate naturală. E21 _ pământ cu umiditate naturală. cu echipament greifer de 0. C2 . cu descarcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă. A22 . E23 _ pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 20-24 m. \ 82 . disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit. cu descarcare in depozit. cu descarcare in autovehicule. 81 . dislocare in spaţii 8-12 m: 813 . in teren necoeziv. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. ~3 pământ imbibat cu apă.13 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depozit. A 13 . cu descărcare in depofit. 111• pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. \ 812 . dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in auto~e\hicule. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală.ocare in spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii 16-20 m În o I. cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apă.pământ cu umlditate naturală. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. Acestea se consideră dislocate separat.ondiţiile gospodăririi apelor.0 mc. C12 . A12 . C21 . dislocare in spaţii 8-12 m. 811 . ll23 _pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. 823 . dislocare in spaţii 16-20 m. dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu .7-1. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. ll13 pământ imbibat cu apa. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor. Se măsoară la 100 m~n sapatura. III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. rotirea pentru descărcare. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. . cu descărc}s În autovehicue. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. Cl . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq.pamântimbibat cu apa. cu descărcare in depozit. A2 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descarcare in autovehicule. C13 . E22 _ pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m.Pământ cu umiditate naturală. A21 . dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. A11 . cu descarcare in depozit.. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor.pământ imbibat cu apa.Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP. dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. :1 ~ pământ cu umiditate naturală. disl. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC.pământ cu umiditate naturală. 1121_ pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 16-20 m. 1111_ pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in depozit. A23 . II.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apa. \)22 _pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii < 8 m. cu descarcare in depozit. 12 _ pamântimbibat cu apă. dislocare in spaţii 12-16 m.pămănt imbibat cu apă. cu descarcare in depozit.pământ Îmbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare În autovehicule. Cl1 . 1)12 _ pământ imbibat cu apă. cu descarcare in depozit. 182 183 . cu descărcare in depozit. dislocare În spaţii < 8 m. cu descărcare in depqzit. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. \ 822 . I şi ii (in terenuri coezive din şi IV. dislocare În spaţii 12-16 m. C22 . dislocare in spaţii < 8 m. 112_pamânt cu umiditate naturala. Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule.

81 15.M ----]---.86l4..COD DENUMIRE RESURSA U..:.53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0.71-1._-J----J- ··I-nJ .25 mc E ~~ 3. DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U.71-1 .25 mc ~OD_.M 29522600035161 Excavator graifer de 0.·-1 _.l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1.. DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ .25 mc 184 185 .I -.4414. COD 29522600035161 Excavator graifer de 0.71-1.71-1 . I _.. U.---._. I~ ·-I· .·-1 _.25mc .1-·' ."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~. _ 1-·- J_.. 2952260003516 ---==-r-----.-----.M I " • ----==iJ. ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0. I _.25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 ...

821 . I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor.1 şi II.5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 . precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder.G -=_~ __ _. III. cubi în săpatură.11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14. Utilaje . I şi II in condiţiile gospodăririi apelor. DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U.5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP. teren catg..5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. 82 . teren catg. teren catg. I şi II In tllI III lungime şi > 1. 011 . teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1._~[----_ ~_-_ 3. I ".peste 200 m lungime şi < 1. teren catg. III.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II In condiţiile gospodaririi apelor. 'UO mlungime şi > 1.peste 200 m lungime şi < 1. MI "'lungime şi > 1.. teren catg. > 175 CP. III.. Fl .sub 200 m lungime şi > 1. 02 .peste 200 m lungime şi < 1. I1U '"lungime şi > 1.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP. cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului. teren cat şi II.. III. teren catg. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP..31 ore 3. teren catg. > 175 CP. teren catg. teren catg.I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura.5 m înălţime pentru autogreder .5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. III în condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. teren catg. < 175 CP. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP.. III în condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. I şi II în condiţiile gospodăririi apelor.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. ~tlO m lungime şi > 1.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg. I şi II. El . Cl . III În condiţiile gospodaririi apelor.1 şi II. h. Bll . I şi II. III în 1I~llIldOrlrll apelor. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor. < 175 CP. III. In lungime şi> 1.5 m înalţime pentru autogreder A21 . > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg. III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor.sub 200 m lungime şi < 1. teren catg. teren catg. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.1II_"lIIll\rlrll apelor.sub 200 m lungime şi> 1.sub 200 m lungime şi < 1. E2 .3213. :.sub 200 m lungime şi > 1..peste 200 m lungime şi < 1.peste 200 m lungime şi < 1. I şi II.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP..26 .5 m Înălţime pentru autogreder .16 ~~.68~J_~~~5_- < 175 CP. Bl .sub 200 m lungime şi > 1.sub 200 m lungime şi > 1._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. Fl1 . E21 . teren catg.sub 200 m lungime şi < 1.sub 200 m lungime şi < 1. teren catg. III. 175cp n' 1/liM . 021 .sub 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg.Jil~E 5.i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. < 175 CP.5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP. de: Al . I . C2 .liltlglme şi > 1.: •. teren catg..5 m înalţime pentru autogreder A 11 . condiţiile gospodăririi apelor. III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor. III. Dl .5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.5 m Înalţime pentru autogreder C21 . 100 metri . teren catg. I şi II.peste 200 m lungime şi < 1. I şi II In .5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP.•. III in 1'•• "lluOrlrli apelor.821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4. E11 .951 - J - l2'j3. on m lungime şi > 1.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg. UI! III lungime şi > 1. teren catg.sub 200 m lungime şi > 1.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. C11 .peste 200 m lungime şi < 1. tere \~tg. III în D11 111. A2 . III.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. iOt) m lungime şi > 1.1 şi II.sub 200 m lungime şi < 1.

3 2. .teren catg. B1 ..721 2. Se masoara la 100 metri şanţ. in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0. . 2 B11 .---. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61.40 m.80 cp 189 188 . Nu se cuprinde: .teren catg.. executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP.V' I v.38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T.teren catg.38 \ 1.executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului. LI COD DENUMIRE -:.montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare.împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii. .72 _ J_~.teren catg. 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4.teren catg.3 ore 1. Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura. I B1 . 1 în condiţiile gospodaririi apelor. III Cuprinde: ..teren catg. .::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1.I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP.----. 1 A11 . in: A1 .~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I .Lv I - I .scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren.teren catg. 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or. A1 . inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m. II C1 .---. .M CANTITAŢI 1-1 ---.

M I A1 CANTITĂŢI .teren catg.teren catg. III in condiţiile gospodaririi apelor. III e11 . 81 .--.teren catg.teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor. D1 . I sau II in condiţiile gospodaririi apelor._-----_ ._.7711.2111. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui.teren catg. I in condiţiile qospodăriri apelor. e1 .teren catg._ .1 În condiţiile gospodaririi apelor. / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81.M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP.teren catg. Ct .teren catg..teren catg.541 1.. inclusiv imprastierea pamantului la 10 m. 81 . II 811 . A 11 . ~.3911.teren catg.in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte.teren catg. inclusiv cu buldozer impingerea m.teren catg.1I1 811 . CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.. executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP....1412.teren catg.teren catg. in: A1-teren catg.. III În condiţiile gospodaririi apelor.51 190 191 . 81 ._-. in: A 1 . -.1 sau II.teren catg.. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. II În condiţiile gospodaririi apelor. III e11 .. -1 U. I All .--_._-----Utilaje U.teren catg. IV . IV in condiţiile gospodaririi apelor <. I A 11 . II 811 . TsC20 A1 . e11 .--_ .TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.teren catg. - 1 ore 11.86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ . II În condiţiile qospodăririi apelor. l .teren catg. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 .M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp . IV D11 .teren catg.180 cp 1 ore 12.1812._-_ .. -. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.

. II in condiţiile qospodăririi apelor.TSC19A1 teren catg. pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus. I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U.76 0.6 ..--~-CA-N. I J11 .TSC20B1 teren catg.TSC20B1 teren catg.1 11.1 A11 .Spor la consum urile de ore-utilaj din art. Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10. --L.~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1.~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1.TSC21B1 teren catg.TSC20C1 teren catg.L.TSC18B1 teren catg.l.TSC19C1 teren catg. I C11 . G1 .. .M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531. .---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1.TSC19A1 teren catg. E1 . TsC20 si TsC21.TSC21A1teren catg. III in condiţiile qospodăririi apelor. III L 11 ._. I şi II G11 . I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.23.cU_. 192 193 . III În condiţiile gospodaririi apelor. I in condiţiile gospodaririi apelor.TSC19D1 teren catg. P' 'şenile 81-180 cpcp B 00".TSC18 teren catg. II B11 .TSC19 teren catg.TSC18A1 teren catg.TSC18 teren catg..J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I .. 11.6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore .9411. IV 111 .-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. II K11 . U~ --.--.. TsC18. Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J).TSC21C1 teren catg. III În condiţiile qospodăririi apelor. B1 .TSC21C1 teren catg.TSC19C1 teren catg. IV F11 .LT-IT-AT. III H11 .TSC20C1 teren catg.I _.29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I . H1 .( ~~~~-=--..8412.TSC21A1 teren catg. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1.I.. IV În condiţiile qospodaririi apelor.TSC19D1 teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.TSC21B1 teren catg..265 I 1. F1 .. pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus. peste distanta prevazuta la articolele respective A1 .___ ~___ 0.1.9210.6213.B_ 1. TsC19..TSC20A1 teren catg...01 L 1 .TSB19B1 teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor.". 1 .67 0. I În condiţiile gospodaririi apelor. C1 .. J1 . 01 ..8 .:. K1 . I in condiţiile gospodaririi apelor.M--L. ~ I ~.TSC20A 1 teren catg. III E11 . II 011 ._--. II În condiţiile gospodaririi apelor.

in canale teren catg. C1 .in gropi de imprumut teren catg. 01 . I in condiţiile gospodăririi apelor. III F11 . U. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.---'. III in condiţiile gospodăririi apelor._------ ----- 194 195 .. r- l CANTITĂŢI .J ore L3~ 3.in gropi de imprumut teren catg._--_. B1 . II E11 . cu tractor pe senile de 65 CfI. II in condiţiile gospodăririi apelor.peste 20 cm teren catg. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc."_.67/1.87 / ore /1.peste 20 cm teren catg.91/2. II 011 ._. Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc.3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp .7t._. inclusiv imprastierea pamantului de A1 .75.in gropi de imprumut teren catg. -.sub 20 cm teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.75-3 mc.3 me cu tractor pe şenile de 65 cp .motor 160 cp 118KW / ore /203/2.in gropi 'de imprumut teren catg._-. II in condiţiile gospodaririi apelor.in canale teren catg.in gropi de imprumut teren catg.sub 20 cm teren catg.sub 20 cm teren catg. C1 . transportul si la 250 m.M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 . F1 .motor 160 cp 118KW . 01 . III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură..------Utilaje -_ .:CANTITATI _ U.in canale teren catg.~. II in condiţiile gospodăririi apelor.M_CC11 [~~ --~--. inclusiv transportul pamantului pana la 100 m.21 /2. I C11 .76 29522300035331 U._--_.in gropi de imprumut teren catg.M . I 011 .peste 20 cm teren catg.36/2. II 811 ..in canale teren catg.. 81 .0213.._---._.in canale teren catg.0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_.-.3/2. in: Sapatura mecanica cu screper de 2.47 13.75.in canale teren catg.5/2. I ore 13. II in condiţiile gospodăririi apelor.46 12.53/2. III C 11 .06/2.. motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc.- ..53J 4. Sere per de 2._---. "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW)._-' . I in condiţiile gospodăririi apelor. I A1l .~~r:::-r.TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi. cu descarcarea in straturi de grosime: A1 .sub 20 cm teren catg.1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2. I A 11 .peste 20 cm teren catg.65/1..88/4. II B 11 . I in condiţiile gospodăririi apelor E1 . COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-.M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~..

TsC24 si TsC36.spor la ari.461 de 150 cp ------ U._L. COD I L~2L~LD11 f-:-::l-.M --.1 .spor la ari. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. I sau II În condiţiile. A1 ..gospodaririi apelor..cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. IV În condiţiile qospodărini apelor._2 J1_.-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6.__ .--. I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor.75.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.__ _. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal.1 .2512. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg. --_~---.. TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 . pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 .591 COD DENUMIRE RESURSA L .11..cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor. .__ .1-------'-_1.p _ CANTITĂŢI U.9612.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. II 821 ...cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg.executare lucrari de la ari.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c.__ ---. C1 .9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus.180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg..6211. .I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81. III În condiţiile qospodaririi apelor. apelor.6811.~_21_0. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1.spor la ari. COD _______ J. I sau II B11 . II A21 .cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II A11 .:.------~ DENUMIRE RESURSĂ .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.----j------------. TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 ._~5J_0. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou.1 . I A11 .spor la ari.80 cp . apelor. __ Iare 11.86 196 197 .executare lucrari de la ari. .~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2. 81 . TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 . I B11 . 129522300035351 Screper de 6.L_-'--~ CANTITĂŢI U.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 .executare lucrari de la ari. apelor.1 .M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----.2512.TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art. IV D11 .3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11.M . pentru transportul pamantului. ---------COD ---_ __ .executare lucrari de la ari.1 . III C11 . D1 ..

spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. ELSE la lucr. metrou. 0. TSC28A11a 81 . pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv. lucr. cupă 1 mia inst. TsC26 pentru impingerea pamantului. J I . metrou.cu instalaţiiHSE cupa 0. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor. metrou.1-180 CP pământ provenit din teren catg.8 m la Jucr. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat. metrou.. 0. la lucr.cu instalaţii ELSE cupa 0.' -----. m la inst. III lucrari de la ari.60 m lucr. cupa 1 mia luer. metrou.9 F12 . metrou. metrou 01 .9 m la lucr. KELL Y la 198 199 . metrou.5 m la insI.executare 01 .~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - .spor.55 m la lucr. ELSE la luer.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. 1 - . metrou.executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg. metrou.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. ELSE la lucr.cu buldozer B11 . metrou m la insl.8 E13 .--------_.spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. TSC28D1 la lucr. pe C11 . cupa 0. metrou 013 .spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr.cu instalaţii ELSE cupa 0. __ . cupa 0.5 m la lucr.L . cupă 0. 81-180 CP pământ provenit din teren catg. . TSC28G11a lucr. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor. COD . metrou. DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI.lucr. A13 .cu buldozer A11 . metrou.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 . TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor.executare B1 . cupa 0.la ar!.' cu instalaţii KELLY H30/75 laI.6 m la instalaţii ELSE la lucr.55 m 813 .TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. Ia arlic.9 F13 . . ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat.la ari.M 1-C111D1lD11 -.la ari.7 m la instalaţii ELSE la lucr.cu instalaţii ELSE lat. I sau" lucrari de la ari. cupa 0.spor. 811 . TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor. IV lucrare de la ari. tr. I sau" lucrari de la ari. metrou C13 . pe tractor 8. cupa 0. 2953. cup. cupa 0.spor pentru obstacol din zona excav la ari.spor. TSC28F1 G1 . metrou.executare C1 . metrou. metrou.7 m la lucr. metrou . ELSE la lucr. . TSC28E1 F1 . lucru rrietrou. cupa 0.spor pentru obstacole din zona excav.5 m la instalaţii ELSE la lucr. cupa 0.instalaţii ELSE cupa 0.la ari.spor pentru obstacol din zona de exc.sub protectia noroiului bentonitic. la instalaţii ELSE la lucr. metrou. cupă 1 mia inst. cu: A 1 . A12. metrou.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 .cu instalaţii ELSE lat. cup. cupa 0. . metrou. metrou. F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. C11 . pănă la 24 m laI. TSC28B11a C1 .cu instalaţii ELSE cupa 0. m la inst. E11 . cupă 0.spor pentru obstacol din zona excav.7kk CANTITAŢI U..spor pentru obstacol din zona excav. cupa 0.7 m la instalaţii ELSE la lucr. -. 011 .o.cu buld. pentru obstacol din zona excav.cu buldozer 011 . metrou 012 . .50 m H11 .8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1. E1 .lucr.5 m la instalaţii ELSE la lucr. pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg. metrou A 11 . TSC28C11a lucr. la instalaţiiELSE la lucr..spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat. TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci. Ia ari.55 m B12 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.spor pentru obstacol din zona excav. pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus.

conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic.realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile. 112 . zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.03 0. cupa 0. L 1 . 113 .001 \ \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. cupa 0.menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru. cupă 0. metrou.006 \ \ kg \ 0.005 \ 0.01 0.39 2.15 \ 0.cu instalaţii KELL Y H30/75 lat.001 \ \ 0.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0.34 1. 0.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă . TSC28H1 11. cupa.001 \ 0.7 m K11 . TSC2811.8 m la metrou.55 m la instalaţii KELL Y.01 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. K12 . .cu instalaţii KELL Y H301751al.32 1.01 0.005 \ 0. TSC28K1.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură.003 \ \ 0. Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime. • umplerea transşeei peste cota de betonare.6 m la insI.005 \ 0. K13 . J1 . recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic. .armarea şi betonarea panourilor.051 \ 0.003 \ 0.006 \ \ m \ 0. .44 \ 0. . N1 .3 \ 0.H12· peste 24-32 m H13 .3 \ 0.04 \ 0. Cuprinde: .la art.05 0.6 m J11 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cupa 0. cupa 0. . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0. L 12 .17 \ 0002 \ 200 . L 11 .55 m 111 .53 0.excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic.7 m la instalaţii KELLY.8 m la lucr.transportul materialului provenit din excavare. 0.curăţarea şi verificarea cotei de fundare.la ari.55 m la instalaţii KELLY. . • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat.01 0.015 \ 0.003 \ 0. J12 . 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec. K1 .prepararea.01 0.nivelarea terenului. ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw .18 0.002 \ 0.93 0. M1 .curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi.02 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.51 \ 0.1 0. .001 \ \ kg \ 0.04 0.001 \ \ 0. cupa.cu instalaţii KELL Y H30175 laI.005 \ ore \ 0. .pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului. J13 . • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.33 \ 0. • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe).01 \ 0.spor pentru obstacol din zona excav. 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.51 0.execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl. cupă 0. . TSC28L 1.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m.53 \ 0. metrou. cupă 0.001 \ 0.spor pentru obstacol din zona excav la art.spor pentru obstacol din zona excav. cupă 0.8 m la lucr.01 Nu cuprinde: . KELL Y. \ ore \ 0. 0.003 \ \ 0. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală.003 \ 0.044 \ 0.22 0.33 \ 0.7 m la instalaţii KELLY.004 U. KELLY.6 m la insI.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. . . .raclarea rostului pentru săparea panoului următor.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI.la art.spor pentru obstacol din zona excav.spor pentru obstacol din zona excav.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI. TSC28J1. L 13 .spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m. Ia art.06 1.

055 1 ore 10.001 10.24 10.0021 -CANTITĂŢI U.02 0.54 10.01 0.63 I 0.0041 0.01 3.01 0.54 10.006 1 0.001 1 1 0.01 1 1 kg 10.0091 - 1 0.55 10.01 0.0011 0.0021 0.001 0.21 I 0.11 0.001 1 - 202 203 .011 1 - I 1 kg I 0.l0.011 1 10.0081 1 kg 10.0061 0.02 1 ore 1 0.0041 0.43 0.001 1 0.0591 0.0041 0.01 1 I 0.04 0.36 10.18 10.01 0.00410.01 0.02 0.007 0.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.01 0.001 10.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.0071 - 1 0.01 I 1 0.04 0.36 10.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.21 0. kg 10.011 10.55 0.001 0.0071 1 0.051 10. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.021 1 0.01 0.008 0.006 .0041 0.2 295227000364211nstalaţie de exec.04 0.0531 0.44 1.63 10. 10.0171 0.0051 10.05 0.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec.001 10.0721 0.48 10.12 0.01 0.0011 10.48 0.0011 1 1 1 1 m3 1 0.18 2.01 1 .0081 - I .0051 0.0041 0.59 10. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.01210.42 10.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.0071 10.0641 0.0071 - 1 ~ 1 m 10.01 0.00610.5 2.001 1 I m3 I 0.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .48 10.02 1.03 0.51 1.Q11 10.06 0.00210.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.72 10.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.59 0.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.05 0.00110.04 0.22 0.00310.00610.00910.04 0.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0.00710.04810.19 0.11 0.51 10.0051 0.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.01 0.0051 0.0051 0.03 0.001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.42 10.02 0.001 1 1 kg 1 0. Manoperă I kg r.891 0. ore 1 0.38 1.0131 - 1 0.01 0.64 I 0.

0061 0.07 0.05 0.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.44 10.68 0.01 0.48 10.79 0.0.14 0.0061 1 m 100011 1 kg 10.01 [0.6 10.046 [ 0.001 I I 0.048 1 ore 10.063 [ 0.001 0.01 0.01 0.04 10.081 0.01 0.8 I 0.0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .05 I Utilaje I 0.48 0.16510.[ ore [ 0.0031 ._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.03 0.64 0.7410.001 [ 0. ecrane Kelly protec.01 0..0051 0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 .57 1.014[ 0. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.03 0.00610.04 0.00210.33 10.96 1. 2 3 1.36 2.0071 10.00610.01 ore 2. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.24 0.001 1 0.0041 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.In~:U::::::~~1G7!:.27 10. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.28 0.1510.05 0.0031 0.32 2.05 0.05 0.0310.02 0..15 0.-----------CODI--~ I 1 kg 10.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.00710.01 0.06 0.28 0.0061 1·kg 1 0.06 0.cu macara cu şenile Iare 10.:1oim~ F+GI' Kelly protec.05 0.01 0.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.009 [ 0.01 001 0.06 0.1 0.0161 295227000364211nstalaţie de exec.3 10.03 0.01 0.03 0.013 [ 0.00310.0081 - 1 0.004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.01 0.0021 -_.3 10.01410.61 0.03 0.0031 0.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.0241 0.02 0.01 0.005 0.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.310.01 0. 1 0.07 0.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.1 I 0.00310.01 0.0121 0.00310.0071 1_0.04 0.0741 I - 204 205 .027 [ 28 kw --------.01 0.35 0.01 0.09 0.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.0051 0.001 10.27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U.01 ore 3.03 0.0081 0.46 0.0031 1 0.001 0.69 [0.03 0.01 0.005 [ 0.001 10.74 0-01 ore 0.007[ 0.0031 0.33 10.0441 0.001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0.02 1 - 1 OA 10.001 1 1 0.66 0.13 0.01510.61 0.

005/ 0.001 1 10.001 0.007/ / m /0.36 10_00410.4810.007/ 0.008 0.01 0.cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0.048/0.002/0.06 0.01 0.21/0.01 0.006/0. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec.0051 0.04 0.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0.04 05 0.02181 0.02 0.005/ 0.23 1 0.48 /0.5 /0.005/ 0.02 0.01 / 0.01 1 _ 1 206 207 .36 / 0.018/ ..02 0.002/ -= 29522700036421.24 10.011 1 0.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.51 1.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.0041 /0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.---J---=---------.48 2.G1 295227000363911nstala\ie de exec.01 0.01 0.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0.01 1 m3 1 0.001 I kg 10.01 0.001/ 1 0. ecrane Iare Kelly protec.06 0.88 0.0641 0.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0.004/ 0.18/0.M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.00410.001 /0.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore .01 0.05 0..56 10.00210.00510.54 1.12 0. ecrane Kel/y protec.08 2.05610.3 .M CANTITAŢI 0.01 II 0.48 10.04 0.0121 0.5/ ore 0.Iare 10.054 1 0.04 0.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec.01 0.004/0. 0.008/ / 0.05 / 0.0081 I 0.38 ore ore / ore 1.001 / 0.01 0.058 0.001 10.001 1 1 kg / 0.42'/ 0.001 / kg / 0.42 10. ecrane Kel/y protec.004/ / 0.1 1 0.54 1 .01 0.05 0.36 0. U.0071 / kg /0.79 2.58 0.0061 0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.44 0.58 10.2 0.01 / / 0.11 0.cu macara cu şenile I 0.nslalalie de exec.02 0.04 0.

15 0.18 .nivelarea terenului.97 1 . A1_ A2 B1 B2 .9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0. _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2.1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b . _ prepararea.4 0. ptna la 7 mc/h .008 1.5 5.45 0. f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot .2451 0. _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii. 0.racordarea cu alte sisteme de fundare.2.~_A2 1.0.._------------ CANTITĂŢI U.5.008 1. productiv. ore 10.43 .descopertarea şi curăţarea dupa descopertare.656 . de 1 ore 1.931 .*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U. III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei. _umplerea baretei peste cota de betonare. ecrane Kelly protec.5 3.99 0.323 1295227000363911nstalaţie de exec.3 0.el. .48 1.TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari.teren categ.1561 COD ~I--··-~---------········ .__ . zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata. _ realizarea eventualelor rosturi între barete. _ transportul materialelor rezultate din excavare. I 0. in: spor pentru deplasare inst.41 4. _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0.hidr Motocompresor 4 .etans.2941 .87 O 8. pomparea. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic.32 6.susp. _execuţia pretranşeeii.2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect.pt.56 1 0.---buc kg m m3 m3 kg !. Nu cuprinde: .64 105 0.64 81 15 4.3331 . _-_ .075 ore ore ore TOTAL ore 1.3 0._-_.1 1 1.48 0. 0.de joasa pres. Kelly 18-30 m teren categ. cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ. . _ montarea şi racordarea conductelor de noroi.I 5.8331-1 1 ore 1 0. condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic. executate sub protectia noroiului bentonitic.03 O 7. Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru.8 -8 kw ore 10.80 m.1. II spor pentru deplasare inst. 1. a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport. .M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0.97 1115/1.curaţarea şi verificarea cotei de fundare.1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1.cu macara cu şenile .8331-1 1 ore 1 0.1561 - 0.prep.67 0.57 5.56 0.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!.97 1 0.69 0.armarea şi betonarea baretelor.10. Kelly cu demontarea acesteia C1 . Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală.833131 .2741 monoetaj.3 0.Mf--.62 82 --1 C1 I 1. _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.064 .0.1561 .48 1-1 0.67 209 .2351-10.008 1...

833 1 ore 13.- ----_ U.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.084/0.58 ore 7. fâşiei 2-3 m C1 .067 5.88 1.5813.6951 ore 0.teren categoria 3 C1 .10.207/0.teren categoria 1 şi 2 81 .323 0.stâncă moale Cuprinde: . inalt fâşiei sub 1 m A2 .00 (cu excepţia argilelor).5 inalt.forarea propriu-zisa .75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi.85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba.teren necoeziv.0881 0.50 < IC <1.303 0.75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 .75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 .067 0.261. fâşiei 1-2 m 83 .mutarea instalaţiei .12910. U.00 (cu excepţia argilelor).412 0.162 0. CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1.00 (cu excepţia argilelor).00 (cu excepţia argilelor).162 buc 0.07210. _-_.00 (cu excepţia argilelor).9 8.134 0.833 ~ buc 15.067 5.136.5813.94 10.50 < le < 0.115/ 0. m31o.75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 .75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 .00 (cu excepţia argilelgr). in argile având indice de consistenţă IV > 0.9 kw 1 ore ore 10.833 0.207 0.teren necoeziv.141 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1. in: Al .teren necoeziv.24511.134' 0.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -.401 11.50 < le < 1.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0.245/1.1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.29.50 < le < 0.07 0. in argile având indice de consistenţă 0.75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .instalarea in amplasament ..50 < le < 0.401 /1. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .167 0.M A1 . in argile având indice de consistenţă 0.06710.50 < IC < 1. cu productivitate maxima de 800 mc/h.058/0.319 0.TsC30 Sapatura in fundatii. cu diametrul de 1300 mm. executata cu instalatie CALWELD.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.91 ore 11.104/0. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 . fâşiei < 1 m 82 .48 12.109/ ore 0.196 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.141/ Electropompă 14.88 kg 1.115 0.695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11.49 2952220003546/ 1 ore 11.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.206 210 211 .88 1.5 inalt.. in argile având indice de consistenţă IC > 0. În argile având indice de consistenţă IC > 0.M A1 81 C1 --------_.de joasă pres.2191 0. in argile având indice de consistenţa 0.5 inalt. de 8. inalt fâşiei sub 1-2 m A3 .162 0.219 / ore 10.52 14.451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20. Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag. M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor.

15510.07610.50 < IC < 0. 0.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .l COD 3410540004004 ~-·j ---~.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.23910.137 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.239 0.la lucrari de cablu 2.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .249 I Iare ore ore ore Iare 10.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 .rotor cu productiv.75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .085 0.50 < IC < 0.155 0.192 0. .rnăsur.10310.50 < IC < 1.50 < IC < 0.17210.18810.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor.75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0.06410.1210.155 0:365 0.3571 ----'---- . 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.31210.5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.08310.34110.207 A2.132 0.M ore ""~ab"al" plm asur. 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile.13210.175 0.50 < IC < 1.235 0.50 < IC < 0.161 0.la lucrări de 1 ore 10.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.225 0.124 ore 0.5t ptrnasur.75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 .121 0.05810.5t pt.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.086 0.08 0.06410.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10.75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 .1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 .la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.149 0. cu productivitate maxima de 1600 mclh.50 < IC < 1.29.75 înălţimea făşiei sub 1 m.101 0.08310.terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1.155 0.161 0.Q7 0.137 0.115 81 0.75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1.50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl .00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0.50 < IC < 1.rotor cu productiv. CANTITĂŢI A1 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0._-----_.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi.50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 . 800mc/h . 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.2491 0.134 A3 0.349 0.rotor cu productiv.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.rnăsur..În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 . C2 .10310.la cablu 2.075 0.29610. in teren cu umiditate de sub 26% A1 .t A31~~_I 81 .131 0.23 0.16410.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2.2021 ·····~D=[.__ .2 0.05810.29.132 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.061 I 0.161 0.22110.în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.M 02 03 indice de consistenţă le > 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.19210. __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.108 1 ore 10.097 0.239 0.9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .06710._---_.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2._-_ 10.12110.219 82 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 .121 10. 800mc/h Iare 10.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1.196 U.249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.

103 0. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile.096 0.123/ ore 0..108 29221400067421 Macara pe şenile 20.85210.366 0.189 0.1231 0..064 0.măsur..117 A3 0.093/ 0.08710.081 B1 0. U.1600 mc/h Macara pe şenile 20.-l-----'::_'.masur.108.08410.319 0.095 0.157\ 0.305 0.199 0. _---_.1371 0.M A1 ore ore 0.218 0.M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt..0771 0.125/ 0.104 C4 0.06410.206 0.07 0. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI .093 D1 0.145 Al.M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U.la cablu 2.07410..074 I ore 0.227 214 215 .06 134104400056051 Iare 10.07410.087 0.180 cp Iare 10.1 /0..06 0.08310.098/ 0.1600mc/h U.119 0..1 10.07410.0661 0.11910.198 0.la lucrări de cablu 2.0661 0.M t--- 04 ----_.067 0.rator cu productiv.29.10310.1 10.096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.1 0.076 0.058 0. 0.119 0.123 0..0741 0.la lucrari de cablu 2.29.1211 0.172 0.29.0761 0. 1600mc/h U.085 0.351 0.rnăsur.0610.08110.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101.14 D3 0.167 0.1510..rotor cu praductiv.1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10.1231 0.294 0.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.08710._•.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10.07 0.066 0.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .07 0.087 0.06710.076 I are 10.06610.108 10...1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.rator cu productiv.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt.09 A4 0.174 02 0. Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10.152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29.07 0.282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt.134 0.05810.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81..096 0. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0.1310.258 0.0671 0..11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10. _ .10510.-----~ _--.M ore t--- CANTITAŢI C3 0.088 0.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0.06710.083 0.5t Autogreder pînă la 175 cp 0.0610.119100961 __ ~_-.rator cu praductiv .245 0.

180 1 ore \ 0.072 0.055 0. in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .22310.2131 0.05710.091°°791°.12 \ \ ore \0.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor.rator cu productiv.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .114\0.3381 0. 29221400067421 Macara pe saniie 20.50 < IC < 0.0551 1°.1011008610.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.0721 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.061\0.16610.0771 006'1 00651 0151 ore 0. euproduetivitate maxima de 1800 melh.073\0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.05410.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1.09\ 0.75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 .1061 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 .12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.166\0.06410.064 0.50 < IC < 0.072 0.389.075 0.50 < IC < 0.055 0.rator cu praductiv.057 0.0761°.054\0.1800mc/h 1°.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .13 1°.terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.075\0.13 0.061 10.057 0.75 înălţimea fâşiei la 1 m .114 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0.07510.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.50 < IC < 1.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0.12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 .064\ 0.M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.104 0.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.la lucrări de cablu 2.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.50 < IC < 1.12 \ ore 0.114\ 0.075\ 0.1 0.075 0.072\0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.082 1 ore 1°.057\ 0.50 < IC < 0.1891°.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur.75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi.169\ CANTITĂŢI COD U.50 < le < 1.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .052 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.13 0.052\ 0.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.2451 ore \ 0.064 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.061 10.18 10.0821 \ 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.054 0.terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.161 0.1161 216 217 .50 < IC < 1.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.15810.071 \0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 .la lucrări de cablu 2.153 \ 0.061 0.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.055\ 0.082' 10. C2 .terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .50 < IC < 1.082\ 1 ore 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.16110.052\ 0.054 0.114 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.13\ 0.29.măsur.0951°081 \0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.50 < IC < 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.068\0.052 0.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .1851°.

087/0.136/0.06/0.07 0..065 0.089/0.087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.062/ / ore 0.50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.29.06710.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0.07 0.180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur.06 /0.086 0.086/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.065 0.75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 .136 0.'183 0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.083 0.073/ ·1 ore /0. 1800mc/h I 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 .rotor cu productiv.20810.181/0.maserla lucrări de 1 ore 10.terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 .75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 .06 0.074/0.terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .05110.50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.041/0.50 < le < 0.50 < le < 1.136 0.la lucrări de cablu 2.093 / ore 0. .----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.051 /0.75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.' D3 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0._--_.073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.254/0.086 0. cu productivitate maxima de 1900 melh._ .077/0.50 < le < 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0. 1800mc/h _--.-[-_ COD .75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m ..07/0.07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 ._ - _ _---_.041/0.063 0.06710.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.063 0.09 0.108/0.065 0.086/0.17210._ Instalaţie de excavat pe şenile.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0..00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 .50 < le < 1.07 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .rotor cu productiv.065 0.5t .75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20.00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.50 < le < 1.217/ ore / 0.063 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1.la lucrari de cablu 2.50 < le < 1.40610. 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 .50 < le < 0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.099/0.50 < le < 0.0371 1 ore 10.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 . in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .189 0. _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar.1931 0:1221 0.077 0.M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.17510.062 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.063 0.terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.136/0.29.06 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.073/ 0.1041 CANT U.081 0.062 Iare 10.07 /0.037/ 0.5t pt.5t 0.masur.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0.

0 mc.5-4.5-4.5 mc.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1.99 mc. pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 . până la 25 kg la distanţa <10 m C21 .0 mc.0 rnc. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 .5-4. roci tari şi foarte tari.0 mc.0-2.0 mc. roci tari şi toarte tari. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 . roci tari şi foarte tari.5-4.incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc. pământ În teren 222 223 .5-4.0-2.5 mc.incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5 mc.0-2.5 mc.5 mc.99 mc.5-0.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 .99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 . până la 25 kg la distanţa <10 m D31 . pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 .5 mc. roci tari şi foarte tari.5 mc.0 mc.99 mc. pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 .0 rnc.5 mc.5 mc.99 mc. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 .0-2.0 mc.5-0.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 . pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 .5-0.5-0. roci tari şi foarte tari.5-0. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 .99 mc. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 . roci tari şi foarte tari.5-0. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 .incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1.5-0.5-0.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El .5 mc.incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0.0 mc.5-4.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari.Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1.99 mc.5-0.5-0. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 .incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 .Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 .incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.0-2.5-0.99 mc.0-2. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 .Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1.0-2. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1.Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0.0 me.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 .Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All . roci tari şi foarte tari.5-4.5-4.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.0-2.5-4.Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.5-4.incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1.incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 .5-4. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 .0 mc.99 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5-0. roci tari şi foarte tari.5-4. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 . pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 .TsC35 Excavat. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl .5 mc.incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0.5-0.0-2. pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 .incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0.5 mc.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 .5-0. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 . până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.0-2. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 .incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0. cu incarcator frontal.0 me. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 .0-2. transport.5-0. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 .0-2. roci tari şi foarte tari.99 mc.99 mc.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari.99 mc. pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl . parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 . la distante de: Al .

pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 .<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .5-4.5-4.0 mc. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .5 mc I ore I .76\5.0 rnc.5 mc.581 224 225 .I .descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective.descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1.descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 .5-4.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-4.3316021 \ \ 1 1 - 11. pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .0-2.5-0. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 .5 mc.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 .0-2. părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 .0 mc.5 mc. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 .04\2.5 mc.6.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 .99 mc.5-0.5-4. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 .3.99 mc.descarcare În depozit cu H32 .5-0.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.5 mc.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1.M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1. părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 .5 mc.0-2. pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl .99 mc.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 .99 mc.5 mc.5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.0 mc.0-2.5 mc.5-0. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 .5 mc.descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1.descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 .I .5-0.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc.99 mc.I 1 ore 14. pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl . descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.5-2.5-0.0 mc.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.5 -0.descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1.0 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.5 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 .descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1.5-4.99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2.5-4.0 mc.5-0.0 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 .5-0.descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.5-4.descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0.1 ore 1 - 12.0-2.9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0.0-2.5 mc.descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.0-2.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0.5 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.28 \ \ 1 pe şenile 1 .I .descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1.I . pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 .5-4.descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.5-4.0-2.0 mc.0-2.99 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 .99 mc.0-2.2812. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0-2.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.

_C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0.! .4411 .3.M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA . pe şenile 1 .5 -0.13!2.! .1 .1 '.99mc pe şenile 1 or.99mc .99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2.3212.1 .64110.3.1 . .6.281 2.1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .! .11.1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2.39! mc - ----.5Iare 1 .'".891 1 l' ~ ·1 .M L . 2. 2.3.081 1 ore 1 .9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0.! .!445!4.Iare 1 .6.1 .171 2.512.11.4316.M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .!1.5 mc s: .9 mc Iare 12.129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.951 .M U.571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .6.5 -0. 1 ~' 8.9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.15.5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 .1 .' 1Iare 1 .1 .1 -1 .1- 1 ie 1 ! .5mc 13.1 1 ore 19.6._-------- 1 .99mc / Iare 11.12.81 12.0715.1 .391 .5811.5 -O.1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2.6 .9815.631 .6.59!413!4.-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .1 .1 .2612. CANTITAŢI .441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2.! .1.-[.1 0.5mc --_.!2.2.51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -".63'16..63.3.717.Iare! 2.9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.1 .1 .6! .9 1 .99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.741 .83!6.1 .M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2.1 .0216.8613.211.6! .1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri .1 ore 12.1 - 1295227000740511ncarcatorfronta.15.5 -0.Iare 1 2.12..99mc Iare 1 .3.34[1.67! . CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.Iare 12.15.1.861 Iare 1 .: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U.1 .5 ! ore! 1 . Utilaje U.1 .9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.5 mc 226 227 .e 11.-' .9!2.1 .5 -0.1 .! I I .1 .- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.44116311.

~d.99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2.strat gros <20 cm teren catg...6218..._--_..1-1 .1 29522300035351 Screper de 6.strat gros> 20 cm teren catg.5819.2513..03 ~ 2 U.f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::..341 .1 . II B11 .. 1 1 ore 1 ..1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6.5612.G.3.._---_.151 '.9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0.731 1 ore 1 .1 . in gropi de imprumut.99mc 1 ore 1 ....strat gros> 20 cm teren catg..5 mc 1 ore 1711 ..1 ..._A_---.5 -0..67141 -.._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2..1 - I - 1 .. J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2.. cu: A 1 .1 Ţ-[ CANTITAŢI ...52 229 228 ..L_.5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 ..... I În condiţiile gospodaririi apelor.50.. .1 .:::-:T~ ~~~~1 -. ". II D11 .3.85 de 150 cp ----..strat gros <20 cm teren catg.- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace.1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 ..-_...9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12.6611.312.strat gros> 20 cm teren catg....strat gros <20 cm teren catg..M H31 I H32 ---_.l_U_..9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0..1 ._. TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura..0312. 1 .- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2. 81 ... L-. I C11 .lorel-I-I 3.1 ._J~JGlJ~!1 \~~ ..9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp . 1 I COD __ ---1 .L.3711.12. cu tractor pe senile de 150 CP._ .1 .11.9 mc 1 ore 12.15.1 . CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ . cu descarcare in straturi uniforme..-r.9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0._--_ ..1 ore 12.5211.6.1 .4511.13.1 .. _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:..63. _----COD ..1 - 1 . .6.1 ... ..5 mc COD ______ .L.1 . . D1 .11.6.3312.99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2. C1 . se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul.31 12.91' 1 1 - .3916.L_.50.1-9 mc... I in condiţiile gospodăririi apelor.: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ . inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m....6313031 - 1 _..9411.strat gros> 20 cm teren catg.::::Ir--:-r.L. ----_ 1 ore 1 ... pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2. II În condiţiile gospodăririi apelor..-._L---L-'----I Utilaje . 522300035351 Screper de 6. ..06 1 ore 17. I A 11 .--_ .strat gros <20 cm teren catg.751 2. 1 DENUMIRERESURSA I --------.1-12.412. II in condiţiile gospodaririi apelor.M-L_.

TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor.-T_1 --. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.executare lucări de la ari..84 29522300035421 _.7 15. F1 -Ia canale in teren catg.. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg.-.5411. 3 C11 .---_CAN. I În condiţiile gospodaririi apelor.6910. ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U.2911. 1\ În condiţiile gospodăririi apelor.71 11._.M D111 E11E111 F1 IF11 ----_. I A 11 .5911. TsC23 si TsC37. pentru transportul pamantului.. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg._--_ .3 mc tip Terex . 81 .96 230 231 - - ._---_ . pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn.7 -15.7711..----1 A1 29522300035421 Screper de 10.M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -. E1 -Ia canale În teren catg. in: A1 .executare lucrări de la ari.7611._. inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m.7-15.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. III În condiţiile qospodarini apelor. I D11 -Ia canale În teren catg. III e11 .gropi de Împrumut decopertate În teren catg.1311.7410. Iare 11. C1 .---TI_TA-. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor. TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor. cu lada de 10. III F11 -Ia canale În teren catg.3 mc.7 -15.-_.gropi de imprumut decopertate În teren catg. COD _[ _ _----_.spor la ari. la autoscrepere tip TEREX.TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX.3 mc tip Terex .la canale În teren catg. in: A 1 .. Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.executare lucrări de la ari. 81 . 2 811 . Screper de 10. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura.3 mc tip Terex 1 ore 10.2952230003~crepe~J 0. I În cpndiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. II 811 .- 1 ore 11. III În condiţiile gospodăririi apelor.teren catg. II E11 -Ia canale În teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.5411. 1 A 11 .3811...7810. D 1 .21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U.spor la ari. e1 .3811..

gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg.08\ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.7710.08 ore 1.5 m Bll .0-3. adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie . 2-3.08\ 0. adâncime 3. I Bl .6 10.16 2.081 0.08 \ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.81 10. II Cl .76 ore 2 2 2. pentru: Al .lucrari de linii.statii electrice Manoperă I kg I 0. Hl1 .6210. 4.J~1 I~L~. El1 .98 2.08\ 0.04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U.92 1.08 \ 0. 2-3. Fl1 . adâncime 3.5 m A3 . adâncime 4 m 831 .8311. III Hl .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg.4 1 0.16 2.08\ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg. 4.4 1 0. II Bl1 .5 m A 11 . stilpi 1 ore 10. adâncime 2. in: Al . 4.5 m A2 .În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg. 2-3.9 mc.M I CANTITAŢI -r-=-r.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.9610.in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg. IV Dl1 .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. adâncime 2. adâncime 4 m Bl .::-r:=-::-rl Bl1~.08 \ ore 2. III Dl .4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0. adâncime 2.08\ 0. 2-3.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.16 3.92 2.16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. adâncime 3.76 2.4 I 0.statii electrice Manoperă = }~'S'-U. Confectii met pt. I A 11 .84 3.98 3. IV 28112363098481 Confectii met pt.65 IV li 'II 232 233 . adâncime 3. G11 .7610.23 2.4 I 0.5 m B2 . 4.08 308 TOTAL ore 2. I Fl . 2-3.M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3.08 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.lucrari de linii.~.06 3.08 2.5 m 83 .481 0. adâncime 4 m A31 .7610.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor. III Cl1 .4 I 0.in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg.4 1 0.5710.5 m A21 .in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg.in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.08\ 0.06 3. actionat electric.~-I 1 kg 1 0. adâncime 2.081 0.În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.4 I 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.5 m B21 .in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. 2-3. II Gl .23 2. 4.15 2.4 ore \ 0. IV El . cu instalatie de torat pe tren de lucru.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.4 1 0. stilpi Iare 10.in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg.4 I 0.În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.15 2.4 I 0. 4.

841 0. I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4.65 CANTITĂŢI U.341 0. IV 011 .331 0.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.41 10.M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.6210. III C11 .pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg. IV K1 .pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg.441 0.591 0.2810.7710.521 0.521 0.9 mc 1 ore 10.M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 ..pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. G1 .491 0. actionat electric.9 mc.8310. III J1 .9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .381 0.. III 111.pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg. II 811 .391 0.0-4. CANTITĂŢI U.0-4.roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 . II 11.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg._---_._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ .pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ .48 III II!I 234 235 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. 1 ore 10. III 01 .9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.-[:~f~~~~.! 1 ore 10. Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4..67 CANTITĂŢI U.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~. in: c11c11 A1 . IV J11 .551 0.1 A11 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.671 0.M COD r DE _. IV E1 . II H11 .461 0.. I G11 . II C1 . I H1 .roci stâncoase cu descărcare in deozi!. I 81 .pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.

1.1 1. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm.9 mc 1 ore 10. 1.481 0.F.541 0. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 . În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor.0-4.2. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri. 2.561 0. iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor.321 0. În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol. la infrastructura căilor ferate şi rutiere. În vederea compactării fiecărui strat.921 0.M 1. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură.611.69 CANT U. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4.0-4.1. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2. la diguri.1.. printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării.451 0. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi.3. 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2. .executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare.0-4.5. 2.1. În vederea compactării fiecărui strat. 2. compactarea umpluturilor.9 mc I J1 I J11 I ore 10. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit.591 0. după cum se arată În articolele respective.1.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10.51 0. 2.471 0. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate.2. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4.··COD~0 29522600035131 de 4. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje . la baraje etc.1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme.9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.1.4.371 0.

5. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2. 2.4. 3.7.1.90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime. Pentru compactarea cu mijloace mecanice.condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie.3.6. 2. 4. nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie. 2. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată. prin Îndepărtarea corpurilor străine.10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. 3.1.1.1.10.1. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare. volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare.1.ST AS 9850-89 Terasamente.STAS 1913/13-82 Teren de fundare. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. de la generalităţi capitolul Ts C.50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului. ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D.9. 238 239 . consumurilor specifice din normele respective. li se va aplica un spor de 15%. manoperă şi ore utilaj.8. pentru care se aplică norme Ts D 17. Determinarea gradului de compactare. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: . iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale.2. Determinarea caracteristici lor de compactare. 3.2. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit). adoptându-se un consum mediu de 0. astuparea unor eventuale gropi. 3. 2. . Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor. Metoda compactărilor succesive 3.1. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: . În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. pentru completarea gradului de umiditate necesar.1. 4. 4. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare.2. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol.Ts D 20 şi 24 . . La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0.1.2.6. 4. tăieri de praguri.ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. 4. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective. dirijarea utilajului de compactat etc. 2. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire .2. Încercarea Proctor .1. 3.3.80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere . Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată.

21-3O-cm..51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor.----1 ~_-. teren catg ".57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV. III sau IV 011 . teren catg.111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 .teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I .__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t . I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61.51-100 cm.31-50 cm.18 Oj1 0. C1 . TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II.1810. pamantul provenind din: A 1 . B1 .1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat.?~1 0.21-30 cm. Imprastierea cu lopata a pamantului afanat. teren catg.21-30 cm B11 . teren catg.teren B 1 -teren C 1 . 241 240 1 1.21-30 cm.15-20 cm. teren catg.31-50 cm. D1 .80 ?p ~~~3. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 . teren catg. 1 ore 10. printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi.-----. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 .15-20 cm.Mr---. teren catg..51-100 cm. teren catg.43 0. teren catg. III sau IV B11 .31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor. in straturi uniforme. I sau II G11 .M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61.. teren catg.57 ore 0." ._~ ~ Utilaje U. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP. I I 1.1 sau II A 11 .1I1 sau IV H11 . teren catg.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl.TsD01 .51-100 cm D11 . teren catg. teren catg.31-50 cm C11 . el . in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm.31-50 cm. --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~.l sau II E11 . inclusiv sfaramarea bulgarilor. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 . executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.4310. teren catq. J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U.-.51-100 cm. de 10-30 cm grosime. teren catg.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat. III sau IV În condiţiile qospocănru apelor. I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 . III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 . Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat. III sau IV F11 .21-30 cm.51-100 cm.21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor.3110..31-50 cm.80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U. B1 -15-20 cm. I sau II C11 .

Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"".39/".143/ 0..lucrari drumuriterasam.82 /8.-.M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp .1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.27 necalificat TOTAL / ore /0. prin 4-6 reprize.75/0.CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: .37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.67/0. la umiditatea optima de compactare..20 cm grosime pământ necoeziv .000 0.75 0. .1~0 cp / ore 1O~1?41 0.5810. umpluturi/e executandu-se din: Al . Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare. _ COD DENUMIRE RESURSA Utila.. / A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8.65/0.79/ 0.74 0. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%.87 0. R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) .1 1 0.43 .1521 0.67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -.~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE . .67 ore 0._ . R Materiale _ U.~ 10.7510. Se masoara la metru cub după compactare. .M r- I CANTITATI I l' .10 cm grosime pământ coeziv . Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste.baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat.pământ necoeziv B1 . inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte. I.1 / 0.82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) ..242 243 I .Se foloseşte la compactare cu locuri înguste.i!1 U.82 l' 8.1 / 0. Manoperă 1 m3/ 0.82 8.M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime.pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81. prin 3-4 reprize.91 ~ I ._--~ J 0.74/0. la umiditatea optimă de compactare.32/ 0.87/0.1 9310060019900 1 ore /0. avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv ..Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat. Cuprinde: .~_. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.311 0.

001/9. ------.07 I ore 5.= O._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5.4/ TOTAL Utilaje ore 4. .pământ coeziv grad.-. compact.95 2.pământ coeziv grad.07 I 5.pământ necoeziv grad. 100% 011 . umpluturile executandu-se din pamant necoeziv. .M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ . exclusiv udarea fiecarui strat in parte. compactat cu: placa vibratoare " A1.pământ coeziv grad.pământ necoeziv grad. 92-94% E11 .placă vibratoare 81 Cuprinde: .702110. 95-96% F11 . Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 .516 244 245 '\. de 1. compact.pământ coeziv grad.pământ necoeziv grad. umpluturile executandu-se cu: A1 . compact.07 5. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare.07 5.s11Ic.pământ coeziv grad. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. 100% H11 . compact. compact. 97-98% G11 .07 5.4 2. compact.pământ coeziv grad. 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 .07 I 5.pământ coeziv grad. Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0.. compact.greut. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.pământ necoeziv grad.7If.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8.motor ardere inl. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. 97-98% C11 .pământ necoeziv grad. 95-96% 811 .TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime.104110.46619. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 . 92-94% A 11 . compact.6 It.pământ necoeziv grad. -.< 10 CP 3. compact.pământ coeziv grad.pământ necoeziv grad.07 5. --r-- ---_ .M f--. la umiditatea optimă de compactare.< 10 CP vibr~loare..95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\.-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U.!. compact.263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.= 1. 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 . pentru realizarea gradului de compactare prescris. 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 .pământ necoeziv grad.motor ardere in\._-------. 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 . 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare... compact.7t. compact.-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4.61. ..07 5.07 I 5. compact. compact. compact.Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat. compact. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 .

-.97 / 4.505/4.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-. umpluturile executandu-se cu: A 1 . I _ " 1 __ 1_. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare.97 /4.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.~.97 / 4. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.4713.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 .97 5.97/ 4.02 3.07 5.M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10._-- / ore /10.97 TOTAL ore 4.878112.97 4.97/ 4.97 4.pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: ..--~--.741 4.07 5.1- 1 ore 13.1_1 011 J [E11 E1 4. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare.07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_.626/5.M tciiJ_.-----.97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT.Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat.r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------.97 4. ~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.47 3.--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U. LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·.[ ~ r~~~MIRE::R:.0213.1-16t.3213.pământ coeziv B11 .07 1 4. __ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13.937110.pământ necoeziv A 11 .47 TOTAL ore 3._--_-.313. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5.97 4.47 U.319 .07 TOTAL ore 5.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 . la umiditate optima de compactare.97 4.97 4.-.02 3.82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4.0213.07 5.

36E.116 tf(tavalug) ~9525o.3 V pentru 6 treceri suprapusa.cu pămănt coeziv A 11 . a umpluturilor. in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare.cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U.9 Utilaje 2952240.0. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: .25 3.0. unde Veste volumul umpluturii de compactare.prin 8 treceri B 11 .0..o.74 TOTAL ore 3.51f(tavalug) 295250.40. cp _ •• _.60.72 1 2.560.O-1Illilli. a umpluturilor din pamant coeziv.84\ 0...0.40.1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240.5.0.-l~~~13..0. 0 ! - I 0.0.56~/ Tractor pe şenile 150. Se masoara la J_D. ~p cu r~mor~_ .prin 2 treceri A 11 . cu tractor pe senile de 65-80 CP.2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10.0.%.cubi umplutura dupa compactare. 1 ore /3. Se masoara la 10. COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10.7 Tractor pe şenile 80.864 J?!~J9~1~.5-5 t. in straturi succesive de 20-30 cm grosime.prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 ...72 2.36\3.o.0.8641 248 249 ..2513.966\3.0. dupa compactare.1990.compactarea prin 10.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare..1 Compactor static tractat fara tractor de 2.0.721 0. 990.9 TOTAL ore Manoperă 9310. În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t.Al pentru volume echivalente: .0.9 2. din corpul barajelor si dig uri lor.0.72 0.31Compactor static tractat fara tractor de 10.-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare. metri cubi În umplutura dupa compactare.74 / All --Mlanoperă 9310.60.M Al .0. umpluturile executandu-se: '" Al . . pentru realizarea gradului de compactare de 95-10.o. 1 ore \ 0.0.9 / 2. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 . exclusiv uda rea fiecarui strat in parte..0.0.TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2. _:_.0.

pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. ..-_ . . COD ____ o.01 1._-_...._ .9 \ 1.~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1.38 \ 2. la umidilatea optimă de compactare.07 2...18 1. cu picior de oaie.42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2.63 \ 1.25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1.Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare.7 1..01 ore 1._----_ .95 251 250 .---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1..38 2.---... prin 6 treceri suprapuse.9 1.. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile...~._---_ .71-1 .95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1.63 1.52 2.. tractat._---.8 \ 3.-. U. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 ..357 18 1. neted.7 11.42 ore 2._-_.Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA .... cu echipament de macara de sub 10 t. exclusiv udarea fiecarui strat.20 m grosime dupa compactare. pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare. •• _ J _ -. r------. in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare. CANT DENU MIRE RESURSA •. _---------------------Manoperă ~j~11J..09 --_.07 \ 2.cu tractor.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!.M--------.52 \ 2.cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .50-2 rn._--~--0.M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J.a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2.29 \ 2.._----_ . _ •• _ __ o U. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize.63 \ 2. de 3.1-6 t.22 \ 2. de 81-150 CP A11 . prin lovituri din cadere de la 1.

_ il Ts014A ----J-----------.52 TOTAL ore 1. cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată. Se măsoară la metru cub de apă.M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare. .7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: . prevazuta cu dispozitiv de stropire.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. Apa industriala in cisterne pt. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare.lucrari drumuri-terasam. in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u.---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U. Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice.5811. CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11.71-1 .7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0. prevazut sub prisma de balastare c. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie. precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor.f.25mc 1 ore 1 2. Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea.8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t. 252 253 . pentru completarea umiditatii necesare compactarii..M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice.411. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0.La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare. .

f..2 1 1.< 10 CP " 0.0-7. 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0.1 1 m3 1 1..7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: . .greut.1 11.< 10 CP tf.04 1. cu: A 1 . Se măsoară la metru cub de strat după compacta re.18 1. manuală.= ardere int.1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1. Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm.04 ore 1. executate manual.pământ necoeziv B1 . . compaetat cu: A 1 .-._--~--.098/0. __ .împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime._-~--.26 1.1 1 0.08 0.placavibratoare de 0.udarea manuală cu stropitoarea: . Umpluturi compactate la profilul taluzului.26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare.25!1.2 0.0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l.1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.. .18/ / ore 1.7 ardere int.1 ! 0.motor ore ! 0.. pe o grosime medie de 0.22 1.=·O.18 1.18 1.! ore 0.1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare.balastul adusin grămezi la punctul de lucru.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1.aruncarea pământului cu lopata lângă taluz.motor ._- I are /0.transportul cu lopata şi imprăştierea .098! 0.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare.-. _.1 0.7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811. . TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru.08! ! ore 0.M A1 CANTITAŢI COD 811 I . Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare.7 tf.greul.25 0.transportulculopata şi impraştierea manuală.05 0.25 0.lucrari drumuri-terasam.08! ! 0.05 0.___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare. prevazut sub prisma de balastare c.26 1._.0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru.22 0.lucr.18 1.pământ coeziv Cuprinde: . ---[----COD ._. Se masoara la metru cub de strat dupa compactare.04 1.22 0.2 7129020012800! ore /0. inclusiv uda rea. .2 1 1.25!1. ari drumuri-terasam._DENUMIRE RESURSA Materiale . simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului.-.1127! .A11 I I 81 1 0.26 1.1127/-/ ore / - 0.18 TOTAL ore 1.50 m.udarea manuală cu stropitoarea. rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0.18]0.18/ 1. Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare. .. -.04 1. Manopera 1..m3 / 0. 254 255 .0575 ! ---_.' U.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat.08 0.

.1/ 0.61 2. udarea şi burarea fiecarui strat. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t. 256 257 ..1 Umplutura de pamant compactata.1 71370100115001 Electrician .61 /2. Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată. . pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune._-----_. Manoperă I 0.teren uşor.--- -.realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m.lucrari drumuriterasam.1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.97/1. ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0. TOTAL ore 2 __ .teren foarte tare Cuprinde: ..54 Cuprinde: . / m3/0. la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune.aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm._-- 1 ore 11.1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0. cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt.76 0.24 1.udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura..24/1..1 / 0.66 Al .76/0.62 3.1 / 0.._---.54 ore 0. Cl . D1 .teren uşor sau mijlociu B1 .lucran drumuri-terasam. COD ._----Materiale }M&Jli.1 / 0. executata cu pamant provenit din: Al .teren tare C1 . .-._--_ _------_. DENUMIRERESURSA --.lucrari drumuri-terasam. Ts018 Umplutura compactata in santuri.97 1. Manoperă I 0.71 ----TOTAL ore 1.71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii.teren tare.6213. COD LI ~~~.66 / ore / 2 /1. cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!.1 / 0. Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_. cu mai pănă la 5 t inclusiv.teren foarte tare Cuprinde: .aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm._--------------------1. Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ.teren mijlociu. 81 .

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61. CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ .97 .'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare.69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor.teren catg: II C1 .69 U.42 3.săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor .01 24.80 cp ~25 I ore I . COD l' I DENUMIRE RESURSA . _---_._-_ 9310060019900/ ':=I. . prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat. TOTAL TsE05 U. 264 265 . in: A1 ._---- ----- TOTAL ore 3. cu: A1 .93/7..teren catg.teren C 1 .27/10.teren 01 . I şi II 01 . prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 .M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.06 10. .buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg..27 10.buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg.teren B1 .42/3..09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente. I B1 . I şi II 81 .93 7. -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3. III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata .teren catg.baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal. COD DENUMIRE RESU Manoperă .- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9. III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg. 17.M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1.teren Cuprinde: . ! . ---- ~.COD --_.

60/2(101 pl'idUlI :. instnurca şi ilsi.(~ şi " 1 I .0319. .. dotare into: matică etc).. Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s. ~ci (tift1l.. ---U.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19.~der 0.Se aplica la majorarea platformei Înguste. PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz. ~ I li§ !!§ ~ ..03 1 ore 1 1. permite programarea. imprimantă M/A3 (recomandăm. 64 Mb RAM şi Monitor I SOI).'t. CIl-ROM.udarea manuală a pamântului .5". fără TV II.! ca utilizatorii s.('zf.. I'roiedn re şi lucrăr]._----_.. Societatea noastră asigură prin contract instalarea.compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.iziţiile Iwhlil"'IlCntru . 32 Mb RAM.PENTIUM 200 MHz. Windows 98.COD -J----.\~~ipoată crea norme proprii. care este realizată în coneord.P'I'l .."'~ Urgl'II\ă 111'. programarea. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic. indiferent de sursa de finanţare. de pe. in: A1 .crf. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ . I 1... "DD 3.lh' a1Jilit.03 ore 903 9._ .1891 0. preţurile vor ti I Î ~ ~ . care.CJ.SlJtil.' r vicii. ~ .312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast.COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl.. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii. precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia._-- --_. de obiecte. cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii. aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h.'OIlH"'c.:iali1f. Se masoara la 100 metri pătraţi."ţil eu prewderilc Uniunii Europene. Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O. Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n . preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&.pământ necoeziv 81 .nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate . urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii. -I COD DENUMIRE RESURSA ~-.4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea.t~~§§§if§§. inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982. Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II. Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus.'Il\ nt('~h' IIUrItlL'.:I'A 200ll I. rapoarte de lip utilitar.. ~ ~ ..~t~ n.1 Consultanţă. ~Î 1\'11 .lt~i ttli(:îal sit edit.0)..:. Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt..~~~~~'l&.. bazele de date gestionate cu SQL Server 7.•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii. 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe.ten!a tehnicii la sediul beneficinrului.M--CANT - 1 .pământ coeziv Cuprinde: . răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati.:llil. Windows NT 4.t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 . de 10-12 t. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor..~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6.. o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!. Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M. care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi.. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize.j I. pentru utilizatori cu Windows 95. Organizare şi Cibernetică În Constructii . Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului..rA 2000.. pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!.rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc. sonal.- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi.lucrari drumuri-terasam. conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice. în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii.' cnre le-u avut cu i\:IClnd. În urmn cnntructelor 114.d. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat.2 1 1. mouopost sali în reţea.rJ . apliCiliia pcnnitl.M ~ CANTITAŢI _ . Sistemul D. urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj..~S~~~~ U. Sistemul DEI. 11DD-IOB.0 sali Windows 2000.

\.t: structura actului normativ -. Normativ şi Ordin ministerial. se păstrează toate actele nounative şi după abrogare. Normă metodologică. .~lll ~ll1ĂNCIm. completări. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial.MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii.. ..i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu. hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. 1)ATt PROlflTIRM. _ Clarifieare pe conţlnu. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! . SISTEMUl.1 r.OR EIAUOJMUF. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~. '\!'!Ul1IAUg.('UIAIlE.(a..t(l\. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări.\. . _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării. gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: .\. de •• semene. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ.legi.\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl.L.NTlll: CAClJ\ 01' li.lli-lIL ('OMI iNIT"R.I])\S lU \1.ONSTIUlqlll.\V\. standarde şi alte norme şi normative în vigoare.'iAJ.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ.ĂR. prin acest nou sistem informatic LEXCON.li'1.Ull.~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11.!'If.AllJ!..v"~~1 F\'lIiE'I 11·.1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR.T.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l .~TE PUIlLld. Ordonanţă. au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj.A AQl.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME. Hotărâre de Guvern.G. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H.[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE.. se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ.I. ordonanţe. 0..P.\llli.L. sunt cupnnsc. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~. titlu.Ok ~11U. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege.\ I'IAN\. IWIZAltl(. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora . Printr-o procedură prietenoasă.EXI'RtlPlllEllM 1'1'.re: număr.1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL.OR DE AcnVITATE ARMONl1. co~ct). Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial. 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu.ORIZAllM (.l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA. CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC. Sl{. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.

sosărie si rabit .Cofraje .structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii ..IZ Consumuri specifice de manoperă .norme de timp . la rândul lor.le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice . UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru. având asociate drepturi specifice asupra bazei de date. subordonaţilor.Pardoseli .2 volume Salarizare O echipă de succes..norme de timp . termene şi rezolupi. are ca scop urmărirea . În mediu de programare . . ACCESS97.Armături .Instalaţii de încălzire .Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini . Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj.IR Consumurl specifice de manoperă .Betoane .norme de timp . eventual. proces verbal.norme de timp .C Consum uri specifice de manoperă .A Consumuri specifice de manoperă .norme de timp .B Consumuri specifice de manoperă . Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile.mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i. COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD . ordin. care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente. Un document este un act (cerere. Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date. Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator. trimis spre exteriorul institupei.PR Consumuri specifice de manoperă .COlII Aplicaţia informatică CORES. Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT.lp. În regim multi-utilizator.Tencuieli .Izolaţii .norme de timp .) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane). Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. fax etc. Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR . impunându-Ie sarcini.norme de timp . el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina.norme de timp . oferind aceste informa~1 superiorilor săi. În orice moment.Te Consum uri specifice de manoperă . un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află. Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă . realizată de COCC.Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă .norme de timp . documentul se poate considera finalizat şi poate fi. pe cale ierarhică.

Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-.N. ediţia 1981. '_. ~ . • DEIL TA 2000 .:~' ber ef • .i. economice do.S.Produse informatice şi de consulting: .B. revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze..!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~. . instalaţii şi reparaţii. distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ . 'Jr. I.Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj .Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil .EXCON .: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 .·ţ99 .. .sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii.1992 şi ordin MLPÂ.. nr.04. lucrărilor de construcţii programarea. 13INlr)8=03.reţuri la p ..gestiunea documentaţiei .Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi ." MLPAT..c ur • flETA 2000 . 1IN/03.Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful