P. 1
Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

5.0

|Views: 12,535|Likes:
Published by Rambaldi89

More info:

Published by: Rambaldi89 on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2014

pdf

text

original

:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

urmărire a preţurilor etc. ţ/rjN.• """..i-. C. I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc).:' ~- ing.1 !it. . posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\.:.' . nr. şedinţele de ~rector. ~t.. utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor.C. .A.._. ) ~".. MLPAT .~:-:::. În vederea elaborării unei codificări unitare.. ~ ~ ~auC41 •..Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz.... 7.. 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz .•. priorÎIÎ'l. privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale. Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si.. "'004' •• . Prin prezenta vă facem cunoscut că. ."'It.1 La adresa Dvs.•. 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT .!J/~rJ7/<lr.. . elaborate începând cu anul 1998.::~ . .TO ~ ~. c) din Ordinul MFP-MLPTL nr. rHR)'#'.'::. insa."_.'-""'-~". ••• . în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF. meser!i. . Cu stima.. a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare.••••. ."~~"l'l )cr~ DCCSRT =.. S. ..tJ..~O..Către. O... Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare. 4.. [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare.". . ..C.. ••••• ". cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse... " '. fIA/"'" _.O..Direcţia Coordonare. Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă. ~ '''." ••••.../ "f7) ~~'''~'''l'\O~''....scria /981 si nici nu limiteaza.'· .5.Direcţia Coordonare._. •• .~.\ illve!>titiiloT publice Nr..11.J~"~~~II"\'.__ r .". este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi..' ) . Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs.--_... I l' 1 .J :-~.'.t ""'1"".h:lltlOJ' .. sub nici 1) forma...----" . codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare..l<iUJlRI6.'I. ~ ~\ .''1''''1.2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •. iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură. _. să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material..{.I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:.•• li ""Of"b..""~. cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama.(11 S. "-"" ..._. ca modul de formularc al punctului C. Precizam... din ramură.aI'e<..~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:. . .C. w· •• . ".-:::._._ .. meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA.

~!. ReR . __ r~. 94.-- .~?~.unuc. . Această rruerpretare este În contradicţie .\TERlJL FINANŢEUlR PU8l.~.~.~ ::':::~ ~~~~~ . iunie 2001. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze.e 10 Cu stimă) /.un proces d~ revizuire .jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ.c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin . Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr. Nivelări. PandllrllQr nr..16gS.I/ROl. din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999.Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI.~~.!. Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă. RCJ40Il654811?9Z .PiCillC'=I..'1.Ia pct..lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl._.i(O'1{ lng. Ş!lC.(.. C. terenuri de joc pentru copii.Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi .. plantări şi transplantări..~.aCI ~ SM... OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL.i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei.tate şi avjzat.. (?M fimd 2620769 COllt2S11.terul orientativ al acestor indicatoare. .IIDi.1i.!:':t~~·~~~je.. terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări. 7 aliniatul " C" Sl' prec. 4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll.1-11.r..furS.~e~~ i~~~:~jiţ.. e.:114 din (.j 7 .j44. : IJIRE(. PE VOLUME Tel.~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri. numai indicatoarel".~ ~ ':<". aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.~. să adăugaţi rexiului "R~.l:1l'Hl •. finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director.chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~. BII~II~ti Nr. alei.~ 1.OR l.

cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. in canale deschise.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. executată fără sprijiniri. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. pământul fiind evacuat cu macara Pionier. În spaţii limitate. . cu evacuare manuală. executată fără sprijiniri. cu macara Pionier. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. cu evacuarea pământului. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime. executată cu taluz inclinat. având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime. executare cu sprijiniri. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. in gropi de imprumut. cu evacuare manuală. executată cu sprijiniri. de la 2 m la 6 m adâncime. cu evacuarea pământului. având sub 1. În spaţii limitate. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. cu evacuare rnanuală. executată cu taluz Înclinat.00 m sau peste 1. fără sprijiniri. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări. fără sprijiniri. având sub 1 m lăţime.având peste 1 m lăţime. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . până la 6 m adâncime. peste 1 m lăţime. finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 .00 m Iătime. in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate.50 m adâncime. . În drenuri cu Iătime de peste 1 m. În drenuri cu lăţime de peste 1 m.. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. executată cu sprijlntri.

În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături. prin metoda I IIhuHlolor forate. TsB03. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat. având lăţimea sau diametrul cercului de1. În spaţii limitate. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi.Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic . de până la 6. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii. adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale.t. cu ajutorul explozivilor. În urma excavării mecanice. de până la 6. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. TsB02. cu ajutorul explozivului. TsB04 şi TsB05.00 m adâncime. cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ. cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1. cu ajutorul explozivului. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară.50 . fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01.I. executată cu sprijiniri. de până la 4 m ~dâncime. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. fără ajutorul explozivilor.80 m. de până la 16 m adâncime. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. executată În straturi cu grosime de 1-2 m. În spaţii limitate. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. prin metoda găurilor de mină forate manual. la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului . de până la 4 m. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. În tranşee de până la 4 m adâncime. prin metoda mlnlmelor forate. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 . În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'. executate cu unelte de mână. având lăţimea sau diametrul cercului de1. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi. cu ajutorul explozivilor. având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata].80 m. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi. executată În straturi cu grosime de până la 1 m.o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L.00 m adâncime.1. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu ajutorul explozivilor.6 m.U. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ.6 rn.00 m adâncime. Săpătură manuală de pământ. executată cu sprijiniri. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. cu ajutorul explozivilor. de până la 7 m IHlflnolme de abata]. pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB . În teren cu infiltra ţii puternice de apă' . pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. executată În cheson deschis. executată cu sprijiniri. de până la 6.tOg 106 107 10 I . În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. cu restricţie dtl oxploziv.50 . de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. executată cu sprijiniri. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară.J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată. de până la 14 m adâncime. cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ.

cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. cu ajutorul explozivilor.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 .25 m3. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e . de până la 1.lte de mină (fără exploziv). de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. cu ajutorul explozivilor. de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une.5-08 m3. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei. cu ajutorul explozivilor.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0. de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. cu evacuare manuala. prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi.21-0.I . prin metoda coloanelor forate. cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală. În gropi de fundatii şi lucrări similare . pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. prin met~da' gaUrilor de mină forate manual. cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi.ncime. I III . În cheson Închis. cu evacuare manuală.O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III .50 m adâncime.0'1 I. Săp~tu. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare . În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ".ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate. având adâncimea de până la 0. cu restricţia de exploziv. În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime. prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate. de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111. cu ajutorul explozivilor. În cheson Închis.OU -Ţ. de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ. cu ajutorul explozivilor.5-2.71~1 . Săpătură În stâncă În spaţii limitate.1 1 Săpătură În stîncă. de peste 15 m adăncime de abataj. la rigole cu secţiunea triunghiulară. TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate. În cheson Închis.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic. cu ajutorul explozivului. acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime. cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi. de până la 15 m adâncime de abataj. de 218 m adâncime.39 m3. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate. prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică. executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1.70 m3. cu exploatare pirotehnică. de până la 2 m adan~l~e. de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 . de până la 2 m adan~l~e.1. În cheson Închis. În gropi de fundatii şi lucrări similare .40-0. cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2.' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.OO?. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate. cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic.9 m3.

Săpătură mecanică În taluzurile debleelor. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I . cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport.!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 .0. inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. transportul pământului. cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX . 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1. executate sub protecţia noroiului bentonitic. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. TsC20. pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. de la faţa taluzului. peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW). inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m. cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei.ll4 Î Il!.8 m . inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP. cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. . inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art. având lada de 8-10 rn".6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP. TsC19. pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus. pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor.2 m3. TsC23 şi TsC37.81-1.8 m. cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y . cu productivitate maximă de 1600 m%. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP. inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte.75-3 m3. transport cu încărcător frontal.motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP. pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou.5-0.5-0. cu echipament de draglină -. TsC21 . sub protecţia noroiului bentonitic.5-0. TsC24 şi TsC25. pentru transportul pământului. În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. cu tractor pe şenile de 150 CP .'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP.m3 . cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. cu lada de 10. cu excavator pe 3 şenile de 0. cu productivitate maximă de 1900 m3/h.81-1.40 m. cu productivitate maximă de 1800 m3/h. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. executate cu excavator cu mai multe cupe.2 3 m . cu excavator pe şenile de 0.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. În teren cu umniditate de sub 26% Excavat. cu echipament greifer de 0. Săpătură În fundaţii. executate cu excavator cu mai multe cupe. cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0.1-9 m3. cu tractor pe şenile de 65 CP. executată cu instalaţiile CALWELD. pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci. pentru. la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6. cu . cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor.tn gropi de împrumut. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. TsC18. cu echipament greifer de 0. inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.7-1 . cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0. Săpătură mecanică sub nivelul apei.7-15. executată cu.:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi. inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură. inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru împingerea pământului. necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.3 m . în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor.

rll. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast. executate manual. cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea.-. acţionat electric . aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile. . . UlII !. a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV.1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ].4.DW . executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4. inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10. . pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată. cu tractor pe şenile de 65-80 CP.0-3.f. simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri.20 m grosime după compactarea. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1. Umpluturi compactate la profilul taluzului. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W .' I. CAPITOLUL TsD -.1-6 t. neted.. cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile. prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă.9 m3. a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 . la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2. prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t.5-5 t. pentru completarea umidităţii necesare compactării. În straturi uniforme. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 .1I~ .~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3.50. I prevăzut cu prisma de balastare c..0-.U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat. Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm.o TsC40 TsC41 1 2 233 235 . de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II. de 3.1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI. cu picior de oaie.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t. 7 prevăz~t cu prisma de balastare c. precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j.f.9 m3. la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar. tractat.f. acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4.. pe o grosime medie de 0. pentru liniile electrice c. " . cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri.

AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2. 1.materialele. 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII .T. incărcări de materiale executate cu Încărcătoare. lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) . uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier. constând din curăţirea terenului de iarbă. lucrări. terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală.3. galerii etc.1. de tufişuri şi rădăcinile lor. plantări şi transportări.2. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor . forţe de muncă şi ore utilaj. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: . .. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H.1. lucrări de consolidări de terasamente.2.l. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare.MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I.P. . tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1. Acest indicator cuprinde. tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice. exclusiv subteran (tunele.G.ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE. Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ.). Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. .L. 1. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii. de amenajarea peluzelor. În zonele de lucru respective. • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C. 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. alei. de asemenea. 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni . Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj.

. care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere.Terenuri de fundare.3. Materiale 3. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 . se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare. 1'".1. 3. 11. Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 .3. fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare.ore şi fracţiuni centezimale.ore şi fracţiuni totale. Terasamente. nu sunt cuprinşi în normele de deviz.Lucrări de cale ferată.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc. Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 . trepte de retribui re. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111.3 aliniatele precedente. oprire. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi. 4.1. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective. pornire.1.1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru. Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 . adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 . Determinarea mcterlsticilor de compactare. Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. categorii tarifare de calificare şi. principalelor utilaje sau IIth.Lucrări de drumuri şi căi ferate. atât executarea lucrărilor propriul"" .1I~\1 o lucrare. fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud. 4.Terenuri de fundare. planificare sau alte scopu organizatorice. Forţa de muncă 4. 4. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor.2.Lucrări de îmbunătătiri funciare.Lucrări de drumuri.1.1. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei. "1111111 dnta elaborării indicatorului. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 .:. I'orasamente. Profituri transversale tip .2. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 . normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare). care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective. Infrastructura căii. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: .4. clasificarea şi identificarea 4. IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II. pentru alimentare.lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii.- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor.Lucrări de cale ferată.Terenuri de fundare.STAS 7582-91 . defalcate pe meserii. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru. normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje.Terasamente. euro se aplică multiplicativ la norma de bază.2.1.1. Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente. pentru: 4. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare. 4. schimbări de 11\11.. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 . la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. 4. conducere şi urmărire operativă a producţiei. urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor. Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 . Încadrarea lucrărilor pe meserii.

.. Q) ..•• Q) 0 .o E "O ..e ee.~ Cii .... Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 ._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J . E ~ .o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N . S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare.. Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 .ro -.....ţ! ~ ('1)rn (J'J 0.~ ~ ro -roC<Il o ••.iN..._ N /ho ••• CJ ::: o .Terenuri de fundare.~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'.$ 0.P C1l:::l0l gJ-g~.i- . 23 ('1) -.o ro !!:: .....{g al ro a. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 .•..Terenuri de fundare. co N cf ~ o N ('1) N ...•.ro •.9OI.?6~ ( < ...!::! Oale ~U:::l U ..ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) . .o -..-- N . ...- ..1' o a:> o r-.. ro E g'o ••• CJ DlCl) . EGÎ ro 'ro .. .-- L{) e.i- <Il 2tr.ro J!l.Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E . o (J'J •.....2 . 22 li...~..ro It)..• .ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u.•.~ :g <Il' :::l'C:.e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I.a° '<Il 'c E 'ro ~. o . precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte. E "O lS"O CII"O . ::J e.ro . o o N .('O "O 'Ci.=: o E~ oC/)oo NI'~o.~'[ (3 ~ •.2 al .•.1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro ..\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- .g E o 00 OL{) .. i&...:: Q).- t-oEt-UîECl.1 .. Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment. prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii. STAS 1913/15-75 .e 18 E o o ~ÎiÎ -.n' L{) ~ro I~ o o r-. 8'E > ..1' 1L{)lco 1.Lucrări de drumuri. E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C .:::J Q) "':::l :::l o. .I :1 f . o o co eD ._ .... "0 0..0> CJ CII 'ro .. 1"- .2 'u E :::l E :-Q •...-.. al C') > ..=: ro CII .~ 'C N o.... ....: <Il t c :SM ~ ..<Il.... •.. ~ ~ ci <Il <Il o . - .Terenuri de fundare.._ _o E ~ o N Q) U Q) ~ ... <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=.ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •. :J .9 o o. o (J'J .. Q)!'5 lE<Il •... ss Q) '* C :N~ l )~ 'u .. o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0.- ro" ro ••. o o ..1913/3-76 .•. o ..•.. "o o' eo ?f.. Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS .i- ...• 0.1'1..!!1 e.- ro.. Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87..o 'N ro <Il -o (J'J U §'u . o . ::J :«"0 I'~~~ g..(U ...ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ .1 ::J . Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic.~ o O..ro- lea -e.:t Zo .Terenuri de fundare. o o -.....00.§ •.- N co ~ o co N .9~..<O IL "Ot:: _ )"..ro ca 'ro ~ro '00 'ro E ....ro Q) 1J tJ»)~ ~...) ~ :::l ro C ro Q).•.•.•.•..g~ ou ~.Lucrări de drumuri.Q.1' . =Q) •.C e . 66 00 a:>.- ..

pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\.1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş. bolovani. alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% . piatră spartă.

I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% . 28.. 12. ~ ~ '5.. 41. 7. 6.. 21. 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 .!. 29. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5. -"-":.. 7.' 63 .22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5. 8.28.26. .1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25.. 14.21. 15.27. 39.. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25. 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% .. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6. 16 .-.- • -. 38. 15.. 10. . 8.. 14.38. - .29. 27.-~'= . 9. 9. 10..:0. 12.::J~. 26. 11.. 11. 13.-.. -=. 39. 13. ~ I 2 1 '=:2 ~ IJ. 41. 15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -.2.

::. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1.. _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice.6.. 2=galben.2. ţinând seama de criteriile din tabelul 2. ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate. În funcţie de utilajul de săpat. pentru efectuarea unităţii de lucru respective. 9=negru . se face Încadrarea În categoriile de teren. 8=cenuşiu..9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2. 4=roşcat.teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua. teren tare şi teren foarte tare... Săpături le mecanice _ teren de categoria 1. În funcţie de aceste caracteristici. ranga. însă fără explozivi. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite.6 2.). '":::=-.9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi. astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor.. aspră mică mat mijlocie.. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite.teren uşor: se sapă cu lopata. 2.. În plus.~"" - ~ la Cu!oare- . 3=cafeniu. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: . III. II.- - - - . 1. _ pentru săpăturile mecanice . . .W este umiditatea pământului in situ. 1. invizibile - neregulat 1. şpiţul şi barosul etc.. .teren categoria I-V .3.în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă.•. 5.. 6=verzui. umiditate etc. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1.. w o --=~~= Argilă grasă Argilă w . _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul. determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată.1. 3. 5=ruginiu.teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul.. se pot recunoaşte pe şantier. uneori destul de rapidă rapidă 4.Ia - - tea foarte mare :. .9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare . 7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1.9 Ca varietăţi de culori. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: . se sapă uşor cu cazmaua. 5...NOTĂ: 1. 7=albăstrui.3. mijlocie 4. teren mijlociu. se disting: 1=albicios.

3. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-. 4 2. 3. 6.argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2.2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice .. 6.2. 8 1.6. 8 1.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit. crt 1 1 2 3 ..3. 3.3 1. 4 5.2. 7 2. după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.7.

2490 29 cca. 2300 cea. conglomerat slab cimentat. idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu. 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea. 2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 . 28 Roci sedimentate cea..ţ. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w . cimentat cu siliciu. idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare.2490 foarte dură 30 cea.

ordin. 1. Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date. n oricemoment. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor.2. În mediu de programare ACCESS97.avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date.IIUt spor se va acorda numai În situaţiile .'ilel Tn: teren uşor.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru. Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile.. săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse.1. de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator.. eventual. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.COlII Aplicaţia informatică CORES. necesare la lucrările de construcţii-montaj. Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii.Conţinutul capitolului t . neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1.documentulse poate considera finalizatşi poatefi. oferind aceste informa~i superiorilorsăi.""1111 nr.5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În . teren foarte tare.2.1. . .trimisspre exteriorulinstitu~ei. teren mijlociu. are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii. "plIll. termene şi rezoluţii. .2. Î Un documenteste un act (cerere. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit. când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 .2. pe cale ierarhică. arătate '. '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă.mpunându-Iesarcini. faţă de normele ondiţiile punctului 2. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1). Tnfuncţie de spaţiu. la rândul lor.111" tnhntce specia le de lucru: . subordonaţilor. teren tare. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane.4.5.3. .~. În regim multi-utilizator.care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente. pături În spaţii limitate.2.ării apei. ' . realizată de COCC. faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2. consistenţă 10<0. Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT. În pământuri şi alte roci Imoate. 1 anexat la instructiunile acestui indicator. La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj. se va acorda un .un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele . proces verbal. fali etc.) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane).În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina. ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj. denumite "terenuri Îmbibate cu apă".in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică. 11\1.Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. .

litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a . •••. pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. şipci. 2. taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor. m.2. Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ".) odată cu avansarea lucrului. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton.00 m de banchetă. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2. ndepărtarea obstacolelor mici. 3. Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune.1. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol. manoperă şi ore utilaj. b. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2. Ts A 06.00m. Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: . manipularea şi purtatul uneltelor. În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. 2. \11. Ts A 24 şi Ts A 25. I Volumele lucrărilor de săpătură hutl. 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.terenuri uşoare de coeziune redusă . Consumurile specifice de manoperă t. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor. La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz). Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a. In normele de deviz pentru săpături manuale.). 3. I 11.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru. s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. Pentru adâncimi mai mari.2. Ts A 15 şi Ts a 1. \ 11. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi.2.3. lăţimea banchetei de cel puţin 0. Ts A 13.III .\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale. fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului.În cazul săpături lor nesprijinite. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. 2.75 m. prăfoase.umplutură compactată prin relaţia: 39 38 . care se vor plăti separat.1. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor.În cazul săpăturilor sprijinite. Conţinutul normelor I 2. 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111.50 .argile nisipoase. 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii. rigle. arătate În 1IIIHticol. trunchiuri de arbori etc. 3.1. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. Ts A 17 şi Ts A 18. urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane. Ts A 08.7.argile. Ts A 26. la art. precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură.0.săpături În chesoane Închise. . cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă.25 m.6. . Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni. . stabilite pentru fiecare normă.2. panouri de protecţie etc. c. Ts A 11. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua .8. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16. Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor. ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. următoarele limite de adâncime: . pentru fiecare normă În parte. IA.1'. nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1. manuală se măsoară la metru cub 3.Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art. macara de fereastră la art.

1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II. Zona minimă de depozitare. la un nivel mai ridicat decât nivelul malului.61-2 m terenfoarte tare. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0. la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.2 m se consideră neocupată. Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat. la gropi de imprumut..61-2 m teren mijlociu.Ja deblee. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0. III .6 m terentare. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate. 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0. 5.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.6 m teren foarte tare.este volumul umpluturii.6 m terenfoartetare. TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0. 4. 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0.6 m terenfoartetare. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.1. apatura manuala de pamant in spatii intinse. Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0. 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0.Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs .60 1IIIIIvoiuisapăturii. corespunzătoare pământului săpat. uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m teren uşor.61-2 m terentare./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0.61-2 m teren uşor. cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0. III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. realizat cu pământul împrumut. \ 40 41 .Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0. 4. Precizări 5.6 m teren mijlociu. Vu .61-2 m teren tare. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.61-2 m teren tare.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură. la canale deschise.5. apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0.6 m teren tare.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată.este volumul săpăturii În groapa de împrumut. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii.61-2 m teren foartetare. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0.61-2 m teren mijlociu.nil 111estenivelul săpăturii. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0.4.61-2 m terenfoarte tare. Ydu .61-2 m teren mijlociu.5 .ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1.6 m teren mijlociu. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 .61-2 m teren uşor. cu 11\ 1I"". III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. 5.60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor.6 m teren mijlociu. Yds . '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0.2.Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor.

Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.53 2.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt.3 0.00 m sau peste 1.08 6. executata fara sprijiniri.7511.19 2.M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _. • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.9311. subsoluri.5511.4515.93 1.7711.751 0. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q.75 m teren foarte tare.16 U.~ [OENUM liRE RESURSA U. cu taluz vertical.2512.58 ore 1.5312. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.75 m teren tare.02 1.1912.45 ore 0.5 m teren tare.M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 .8 ore 2.3 3.75 1.7214.8312.52J 0.11 2.77 1.63 2.6 TOTAL ore 0. trepte de infratire etc.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10.83 2.16 ore 2.55 1.45 5. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.75 m teren uşor. 1 .6312.78 1.8ore 1.31 0.93 1.32 2.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate.in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.3212.31 '3.16 1._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D.7711. Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12.7811.8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ .necoezv sau slab coeziv adâncime <0.00 m latime. avand sub 1.72 4.7514.75 0. drenuri.77 1.75 4.5 m teren foarte tare. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.0211. .6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12.9311. 42 43 . • depozitarea pamântului evacuat.5 m teren mijlociu.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0. cânale.75m teren mijlociu .1813. la fundatii.18 3.45 U.1611.52 0.25 2.11 12. Se masoara la metru cub in sapatura.58 U.0816.

teren C1 .5-3 m teren tare.5 teren uşor. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1.75 m adâncime teren foarte tare. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 .29 0. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3. J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3. până la 0. .3 TOTAL ore 1.39/ ore 0. până la 0. foarte coeziv.5-3 m teren mijlociu. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 . 1:2 . Se masoara la metru cub În sapatura.depozitarea pamântului evacuat. 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1. COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. consistent.92 2.85/1.99 3.75 m adâncime teren uşor. foarte coeziv. canale.64 44 45 . ~u evacuare manuala. pănă la 1.: O masoara la metru cub În Săpătura.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal. 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3. cu taluz inclinat. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1.75 m adâncime teren mijlociu. . la fundatii. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1. executata fara sprijiniri. 1 .32 Muncitor necal ificat / ore /0. până la 0.5 m teren tare. ~1.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3.01-4.5 m teren foarte tare.64 2. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.5 m teren uşor.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 . Cuprinde: . A 1 .În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.S-3 m teren foarte tare.teren B1 .teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime.01-4.M . asigurându-se o bancheta libera de O.12 1.50 m adâncime teren foarte tare. la fundatii.5 m teren mijlociu. consistent.5-3 m teren tare.În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 .teren E1 . asigurându-se adâncimea ei.32 3.50 m adâncime teren tare.S m teren mijlociu. canale etc.01-4. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1.teren 01 . Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. pănă la 1.indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute. J1 .SOm de la margi paturii. executata cu sprijiniri.01-4.75 m adâncime teren tare. 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.teren G1 .S-3 m teren fT)ijlociu. âfumuri etc. \-!2 . imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1. consistent.TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1. o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ . 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.01-4. xecutarea. Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93. avand sub 1 m latime.S m teren mijlociu. până la 0.35/2.5 m teren foarte tare.27 0.in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1. 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.5 m teren mijlociu. -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule. 1 0. uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat.S m teren foarte tare.50 m adâncime teren mijlociu.S-3 m teren foarte tare.5 m teren foarte tare.6 / 1.teren F1 .5 m teren tare. foarte coeziv.M A1 I B1 I C1J01 3 0.S m teren tare.5 m teren tare. pănă la 1.12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2.01-4.

001310.44 8.0139 kg 0.m3 0.00071 000061 0. L.1 .8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.000110. 1 kg 1 0.00071 0.1 0.( kg 0.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind. 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.004 6.004\ 0.014910.42 4. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.00071 0.24 2.CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.25 1 6.10. . ore 3.1 .013910.32 4.38 1 5.0001 10. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U.004 \ 0.64 3.63 6./ 4.00131 ( ~~EMIRE f-----.014910.004 \ ( \ Im3 1 .1_ --'---L---'---'----_.0001 0.81 / .009110.44 1 8.fag neab clAgr=40mm L=1.014910.94 1.0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.10.50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 .----.001210.16 4.0013 0.16 1 4.01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt.96 ore 0.49 2. 0.004 1 0.min 18cm 8 4342 / m3 10.4912.001310.M A1 .4111.013910.00071 0.00061 0.95 1 ore 5.2l-.min 18cm S 4342 010102914229 Scind.gr=40mm L=1.3214.004 \._.fag neab cI.014910.0001 0.001310.M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U.9411.50 m 8 8689 .10.81 DENUMIRE RESURSA .013910.96 CANTITAŢI 314229 Scind.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 .25 1 m3 1 .31 1() .L----J ::.0001 0.1 ..84m 1=60 S 8689 m3 0.01391 Materiale .00.1210.004 1 b._ l CANTITAŢI U.1 .M 1 ore 10..00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5.M ~.41 1.0007 46 47 .0001 O .2412.• m3 0.981 2..98 .0001 0.004 1 0. --_ RESURsA .004 1 ore \3.A. Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!.001210.42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.2.31 11G ore 7..4~22 / 4..fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1. 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.004 1 0.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.6413.0012\ 0.- 6.38 5.63 nr O.50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0.

71 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2. Cuprinde: .01-6 m teren foarte tare.01-6 m teren tare. pana la 6 m adancime.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4. E1 .M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811. F2 .01-4 m teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.01-4 m teren tare. G2 . 01 . Se măsoară la metru cub În sapătura.441 5.in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. A 1 . A2 .19 4. 11.01-6 m teren foarte tare. J1 . C1 . subsoluri. I -.14 7. fara sprijiniri. 82 .01-6 m teren mijlociu. H1 .79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15.saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete. C2 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2.01-4 m teren foarte tare.4512.50 m de marginea sapaturii.in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. avand peste 1 m latime.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U.in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 .22 48 49 .1214. 12 .1417. cu evacuare manuala.12 4.TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.69 3.01-4 m teren mijlociu. 02 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare.6312.6211. la fundatii.29 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor.6913.01-6 m teren mijlociu.01-4 m teren foarte tare.1413.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4. E2 .71 ore 14.01-6 m teren tare. F1 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2. J2 .M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13. G1 . executata cu taluz inclinat.79 ore 3. 'canale etc.01-4 m teren tare. H2 .1914. cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.M--82 ore 2.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2. .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U.44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare.2916.

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

0001 10.6 5.fag neab 1 m3 10.77 8.000610.000110.001:: O.001210.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7.9412.51 3. M f------r-----.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.55 .65 5.001210.000610.0139 COD U.min 18cm S 4342 1 m3 10.0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14.fag neab clAgr=40mm I 0.0139 0.fag neab c/.66 11.0006 1.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 .001310. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.000610.33 1 7..66 2875276311528 1 m3 1 1 . asigurându-se o bancheta liberă de 0.depozitarea pamântului evacuat.33 7.77 1 8.16 1 m3 10.83 1.0139 0.0041 kg 0..0001 10.0001 clAgr=40mm L=1 . 1 0.000610.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.55 114.00061 ==::::.M Materiale CANTITATI 1---. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2.001210.-------.94 2.66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2. Nu cuprinde sprijinirea malurilar. 1 0.A.91 3.000610. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.49 5.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.001310.44 5.0149 0.004 0.50 m de la marginea săpalurii.55 14.33 ore 9.000610.16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.004\ 0.00131 :~-' "":.013!: 0. F2 _. .50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.gr=40mm L=1 .000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind.0041 0. 1 0.1 110.55 1 8.0149 0.22 1.min 18cm S 4342 L=1 .000610.2211.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10.66 5.0001 10.0139 0.65 1 5.6.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9.4415.001210.66 3. 8.49 1 5.10.3~ 56 57 .1 10._=.0001 ore 4.004 0.OOOE 10.10.004 0.0001 10.004\ 0.8311.001310.77 111.004 0.M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2.91 ore 13.000610.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind.0001 10.0006 0.0041 0.3316. .1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7.0149 0.0139 0. Se măsoară la metru cub În sapatura.0139 I~0101029142291 Scind.001310.33 6.0013 0.0139 0.0149 004 004 0.000110.executarea. COD 1 m3 1 1 -10.

01-10 m. Cuprinde: .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2.00071 0.llprlnde sprijinirea malurilor. P2 . 81 .002 1 0. teren foarte tare. teren tare.01-10 m. M2 . teren tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. teren foarte tare.01-4 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m.0001 1 10.50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind. IiIIlarea.8512.8714.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m.00071 0.01-4 m. 1 - \ 1 1 1 1 ore 13.01-8 m. E2 .01-4 m.A.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.01-8 m.62 1. teren foarte tare.0001 10.00031 0. E1 .gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 . L2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. IIl. teren foarte tare. teren mijlociu.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8. 82 .00691 0. L 1 . 12 .002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L. K2 . cu evacuare manuala.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2. K1 .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m. teren mijlociu.----_ .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.42 3. H1 .0007 10. teren tare.42 5.0216. teren tare. D1 . teren mijlociu.01-4 m. C1 .0003\ 0. F2 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U. teren foarte tare.62 \ 1.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m. Materiale II U.in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. teren foarte tare. 11.031 ore . J2 . teren mijlociu. teren foarte tare.01-4 m. teren mijlociu.:2.01-8 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.01-6 m. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat. teren mijlociu.01-8 m._. F1 . G1 . leren mijlociu.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4.01-10 m. teren tare.01-10 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8. in drenuri cu latimea de peste 1 m. !lol. teren tare.03 COD I DENUMIRERESURSA.01-6 m.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8.0007 58 59 .În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8.02 6.01-8 m.IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.01-10 rn.in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6. teren tare. teren uşor. H2 .0811.fag neab cI.7812.În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2.78 2. P1 .M ~_ ~ -T-.--~ 5.01-6 m.85 2.---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.. teren tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2.30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant.01-4 m.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0. N1 .01-8 m.111I11. teren tare.01-6 rn. D2 . teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2. teren uşor. . teren mijlociu.50 m S 8689 m31 0.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6.8.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. 02 .in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8. A2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. N2 . G2 .01-6 m.0_- 3.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8._-_. teren tare. teren foarte tare.01-10 m.61 \ 3.1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt. teren foarte tare. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 .87 4.00071 0.min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ .61 . IIUIKoară la metru cub În sapatura. 01 .M 1 --F2J' F1 .58 ore 1. J1 . M1 .58 -===.00691 \ 0. C2 .00071 0_00071 0.~ . teren mijlociu.08 1.-~ D2~1~! 10. c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1.01-6 m.

IJ.00071 0.94 1 0.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind. .00031 0.31 /10.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_.88 I 0.0001 10.000710.55 10.002 1 0.00210.006910.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl.002 1 0.0001 10.00691 0.4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.00031 0._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind.0001 10.35 1 9.0001 1 1 m3 10.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.gr=40mm L=l .002 1 0.00071 0.83 1 m3 10.0007 1 kg 10.L:_ --L __ .002 1 0.00071 0.0003 0.00210..00691 0.00691 0.00031 0.94 TOTAL ore U.M .00071 0.0001 1 0.00031 0. _ 1 kg 10.0069 1 Materiale ~ U.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt.00210.00031 0.0069 1 0.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1.69 10.002 / 0.002 1 8.0069 0.69 1 10.0001 10.00691 1 rn3 10.00031 0.35 9.006910.6 1 9.79 14.006910.002 12.002 1 0.002 Iare 1 6.00031 0.002 Iare 1 4.A.0003 1 0.0069 0.000110.45 114.0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0001 10.4 6.00071 0.97 7.002 9.0001 10.83 12.88 TOTAL ore 7.97 / 0. I H2 1 11 4.0001 10.00691 0.002 1 0.002 1 0.55 8.39 I I 5.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2.0003/0.25 CO~I ----_.00031 0.gr=40mrn L=1.006910.0069 0.39 6.00691 0.59 9.00691 1 m3 10._.00031 0.00031.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .00071 0.002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15._--~-DENUMIRERESURSĂ .8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.00071 0. 1 kg 10.0001 10. 1 1 kg 1 0.59 1 m3 10.A.00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7.00691 1 m3 10.0001 10.79 114.18 113. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0._.31 I kg / 0.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.fag neab cI.00031.9 110.fag neab cI.0007 1 kg 10.00031 0.- 1 kg 1 0.002 1 ore 1 7.002 1 0.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.0001 10.82 60 61 .M -~~1.006910.0001 10.00031 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt.0069 0.00031 0.00031 0.0001 1 1 m3 10.M F1 F2 .0001 10.002 1 0.0001 10.21 119.25 5.00691 0.9 10.41 7.0001 10.41 I 6.

111. inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m. K2 .in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. teren mijlociu..01-18 m. L2 .01-18 m..1 62 63 . adâncimea sapăturii 14.42 20. teren foarte tare. Cuprinde: .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind. Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar. A2 .0069 0. asigurându-se o bancheta liberă de 0.21 .50 m de la marginea săpăturii. teren mijlociu.01-10 rn. teren foarte tare. teren tare.8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14.250 1).0001 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10.[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U. ' 1 .01-14 m. teren foarte tare.M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9.. teren tare. J2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14.0001 0. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0. teren mijlociu.01-18 m.01-18 m. teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m.002 I 0. teren foarte tare.6 Sapatura manual a de pamant.in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10.0007 0. teren foarte tare.13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m. teren foarte tare.A.18 I ~ 01 __ 13. Se masoara la metru cub in sapatura.82 I TOTAL ore 15..in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.M P1 P2 Ai- . 112.01-10 m.În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m. teren tare. teren tare.in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m.saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier.0069 0.in pămănt imbibat cu apa.01-14 m. . 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10. teren tare.În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m.45 I CANTITĂŢI I N2 14.01-18 m.01-14 m. teren mijlociu. C2 . C1 . cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. teren mijlociu.42/20. D2 ._. teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10. H1 .În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m.01-18 m. D1 . in drenuri cu latimea de peste 1 m. teren foarte tare.01-14 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14.01-14 m. K1 .0003 0. teren tare. J1 . L1 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0. -.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10.13 13.În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6. 2 .depozitarea pamântului evacuat.01-14 m. 2 . G2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m. 81 . 1 . teren tare.. H2 . - 02 _L__ 19. 12.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14.gr=40mm L=1 .min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m. teren foarte tare.002 /13.0003 U. .0007 0. teren mijlociu. teren mijlociu.fag neab cI.

ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3.0:1II.51-6 m. I I G2 I .16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1.01-4.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14.3 3. • depozitarea pamântului evacuat. Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1. cu evacuare manuala.5 m.9811.1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.5 m..6713.7815.51-3 m. puturi etc.I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1.5 m.5 m.0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -. t. 1" .. in fundatii.5-0.01-4.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1. Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal.96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0.In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1.50 m. .2514.Uqlu.5515.64 5.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.5 m.55 5.4313.-_ . teren uşor.5 m.4711.5 m.. 292214000672?lMacarapionierO. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.75tf ---1 I ore lu.11 17.51-6 m.51-6 m.51-6 m. teren foarte tare. __ .8913.6715..01-4. teren tare.4615.43 3.51-3 m. 111. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1.11 .11 1.78 5. M1.00 m adancime. asigurându-se o bancheta libera de 0. teren mijlociu.5 m.5 m. ~1. .1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. teren uşor. 12 .16 ore 5.o:Jlu·:10lu.51-6 m. teren foarte tare. teren mijlociu. l1 .5-0. teren mijlociu. _-COD _ 0.6415.26 7.01-4.M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13. II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1. p f. .5 m.5 m.51-3 m.95 Sapatura manuala de pamant.86 4.11 ore 4. teren foarte tare. Il) ..01-4. executata cu sprijiniri.5 m.01 7..' U. avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1. I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1. 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1..33 5.51-3 m.. teren tare. 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1.75 It 1 ore 15.5 m.50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 .5-0. teren mijlociu. teren Iare.51-3 m. teren tare.5 m. teren foarte tare..88 ore 3.31 CANTITAŢI H1 K1 .08 4.3315.\.M 1.861 4.5212. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1. 111.COD =I .. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.1 IU.67 3..5-0.01-4.ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.081 H3 7.52 2.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0.25 4. 1<2 .J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1.2617.3 13.89 13. teren tare. de pana la 6. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12.95 ore 2.44 8. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4. .88 3.0~ CANTITĂŢI U. teren mijlociu. teren mijlociu. teren mijlociu. teren mijlociu. teren foarte tare.75 tf ---•. teren foarte tare. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1.67 5.96 3. teren tare. I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3..4418. teren foarte tare.-----. teren tare.75 It .- - ~I I 0. teren foarte tare. M2.46 5._ . teren tare. II~ . 1.0117. (l~.ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3.IJI U.51-3 m.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U.M I '" I A1 I I I L' I .94 5.51-6 m.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1..63 .9415.

În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.sapaturii. teren tare. G2 .01 3.M l D1 D2 4. Al .01-14 m.48/6.M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9.0-6. teren tare. teren foarte tare.0-6.0-6. teren mijlociu.0 m.84 7. teren Iare.89 14.-------~--.84/7.35 11.0 m.01-10 m.50 m..48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4.În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10. Se masoara la metru cub În sapatura.-~ U.01-10 m. teren tare.98 8.34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant. de pana la 14 m adancime. teren mijlociu.69 5.01-14 m.89 2. C2 . M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12. teren foarte tare .02 3. Cl . Se masoara la metru cub in Săpătură.97 6. Gl . teren tare.50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA .01-14 m.0 m.În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.72/3.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10. teren foarte tare.01-14 m.35 ~ TOTAL _-.79 COD DENUMIRE RESURSA U. El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.01-14 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.150 tl. E2 . avand latimea sau diametrul cercului de 11.0 m.M CANT - săpătcni. Nu cuprinde sprijinirea maluri lor. F2 . H2 . evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0.79 ore o i 5.01-14 m.in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6. la fundatii.78/10.0-6.01-10 m.97 5.M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1. Nu cuprinde sprijinirea malurilor .5 18.saparea pămăntolul.0-6.23 15.0 m. 12.98 i 8.75 12.0-6.75 66 67 . asigurându-se o banchetă liberă de 0.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6. teren mijlociu.89/14.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.26 1.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. teren tare.. ~nn --'Ţ--.69 i 5.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2. A2 . teren foarte tare. ore 9.78 10.01-10 m. teren foarte tare. . foarte tare.depozitarea pamântului evacuat.in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2. 82 .01-10 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10. 01 . Cuprinde: .in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2. 81 .72 3.În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2. F1 .85 i 11. teren mijlociu.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10.------..01-10 m.5/18. teren mijlociu.Manop RESURSA U. D2 .23/15. 11.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2. puturi etc. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. H1 .56 5.85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.0 m. teren mijlociu. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra.

.1-4 m. J2 . .15 MN (0.În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2.96 2.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0. --- wu ••. Jl . J_:~ ----.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0.67 -------_.-2 rn.0. teren tare.-2 m.9 4. teren tare.0. 0.0.0.0.0.1-4 m..În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături..in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4.48 6.60.6 ore 4.45 8.981 0.-2 m.6515.115.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0.2210. H2 .6 I ~~)0.15 MN (0.1-6 m.911. 12 .87\ 0. Utilaje 2922140.0. teren foarte tare.43 6. teren foarte tare.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0.15 MN (0.21 Macara fereastra de 0. puturi.15 tf) I ~ 68 69 .11 I 11.1990.4518.1-6 m.---.8611.0.4 9.0.0.1 4.executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat.0. teren foarte tare.0._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l.4514.5810. .73 4. .67 7. teren foarte tare.1812.81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.. ~~ __ [ DENUM..0.1 Muncitor necalificat 1 ore 12.-2 m. Cuprinde: . . de pana la 6 m adancime..1-6 m.0. teren mijlociu.15 ti) 1 ore 10.4816. F2 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0. teren mijlociu. teren uşor..1-:.419.depozitarea pamântului evacuat.96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant. G2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4. .0.670. rezervoare etc.0.1-6 m.0.saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata..1-4 m. .1-4 rn. teren foarte tare. teren tare.În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4.931 0. .in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2.29 1 ore 14..-'------'L-.98 1..1990.0.-2 m.--'-----1 9310.in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.0.0.45 4.1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14.18 2.1-4 m.. .3511.• -.0. .4316. . asigurându-se o bancheta libera de 0. FI . Gl .15 ti) 1 ore 11.6?~acara Utilaje fereast~~~~_9..1 14.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2.0.-2 m. teren mijlociu.0.-2 m. teren mijlociu.1 5.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.60. la fundatii.55 3.9817.50-6 m.0.0.26 G2 Manoperă 9310.1-6 rn. teren mijlociu. Se masoara la metru cub in sapatura.0.0.1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140.21 Macara fereastra de 0.--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310.0.261 ore 4.0.731 4. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.0. teren mijlociu. avand latimea sau diametrul cercului de 1. teren tare. teren tare.0..7 8.1-6 rn.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0. .670.1990.6717..50.65 5.1-4 m. teren tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2.718.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2._--'-_. teren uşor..M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. .60.. 11 .0..0.0.0.-2 rn.651 0.621 0.0. executata cu sprijiniri.m de la marginea sapaturii. teren foarte tare Hl . in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.5513..9 I I 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4. cu evacuare manuala.0.

M!Inoperă __ .COD .411 4.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10.gr=40mm L=1.00081 gr=50mm L=2.0005 0.81 1 8.~-----"- .01490.81 __-_-.~ 1 13.3 93100600199001Muncilor necalifical .0149 0.--DENUMIRE RESURSA ._C_:~ F.541 7.0005 ( 2010102914229 Scind._[ .0005 0.0005 0.22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ . 1 0.2716.8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2.0149 0.0005 0.0001 10.A.16 1 6. 70 71 .fag neab cI.06931 06931 0.25 15.9212.---- TOTAL ore 4.16 6.25 5.01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.000810.3 8. ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------.0693 m3 0.0149 0.92 111.88 5.41 - Iare TOTAL ore 1 9.2811.. A1 A21~ U. 1 ore 14.0001 cI. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11.0143 kg 0.. _. _--_.54 5.0613.10..069310.000810.0149 ..02 10.A·gf. 1 0.000810.0001 10.1 12.0005 0.28 1.fag neab cI.000810.-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=.0005 0.0001 10.0001 10.1 1 0.0008 0.0149 0.0001 0.0001 10.50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.000810.0001 10.~.22 TOTAL ore 1.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10. __ .0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_.0005 20101029142291Scind._ •.0149 0.0001 10.50 m S 8689 orcos.1 2.0005 0.01491 0.81 8.01491 0.00081 0.A.53 1 8.- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă .0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7..02 110.06931 0.72 1 7.0005 0.0001 10.06931 0.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.M . 1 0.92 206 3.000810.r-----J.min 18cm S 4342 I m3 I 0.0005 0.84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.. 1 0.I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h.81 14.Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.53 4.81 4.. ---------J----r I .2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.0693 0.0008 kg 0..------.069310.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .1 ..2 9.0001 m3 0.gr=40mmL=1.01491 0.8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. nn3 0..27 6.::40mm L=1.

teren tare. teren tare.89 7. D2 .03 4. F1 .50 m de la marginea sapăfurii.37/5.. I Manoperă ~~-~L~I~. Nil cuprinde sprijinirea malurilor.44/5.37 5. H2 .. B1 . 11.În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6.depozitarea pământului evacuat. A 1 . D1 2. asigurându-se o bancheta liberă.5-0.78 7. D2 _ E1 -I G2 .01-14 m.01-10 m.5713. teren foarte tare.in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10.. G2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6. teren mijlociu. teren foarte tare. teren tare. inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0. C1 .in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m. Cuprinde: .66 72 73 .49 2.75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------. --CANTlTAŢI _U. 12. G1 . D1 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m.01-14 m. teren foarte tare. DENUMIRE RESURSĂ U._-----------_ Manopera I'-'.14 7. puturi.506 m.M .71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0.99 111 0. F2 .16 4.in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6. teren mijlociu. teren foarte tare. E1 . teren tare.86 3.01-10 m.01-14 m.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m.57 3.~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3.M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----.8613.35 5.3412.65/0.79 4.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m.49/279/4. in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara.01-10 m.250 t). Se măsoară la metru cub În sapatura.----.5-0.M Al AL ore CANTITĂŢI I I J.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.TsA15 COD Sapatura manuala de pamant. C2 .M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12. 11 I 12 .În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.19 ore ore 3~99 3.01-10 m. 75 tf Lore /0..--/ ---.14/7. la fundatii. teren tare.19 I 2922140006727 MacarapionierO.75tf 1. teren foarte tare..--']-~H2 ----.-/_.69/1.01-14 m. I A2 81 82 0. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10. teren tare.98/ DENUMIRE RESURSĂ U. H1 . .săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier.7'1 358 5. A2 ./ ~.17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U.01-10 m.H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5. teren mijlociu.01-10 m. teren mijlociu.8917. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier.. de 0. rezervoare etc.3515. ----.01-14 m.34 2.in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m. teren mijlociu. teren mijlociu.În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O.în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m. avand latimea sau diametrul cercului de 1.16/499/7.0314. de pana la 14 m adancime.in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10.04 ~~ C1 / C2/ .in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10.44 5. E2 . B2 .. executata cu sprijiniri.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.01-14 m.

teren tare C4 . . teren mijlociu cu obstacol.51-3 m. teren foarte tare. teren mijlociu. adâncime < 1. teren tare cu -ln IIhslacol. adâncime < 2 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m. A3 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. D6 .51-3 m. in spatii limitate. teren tare cu obstacol.5 m. 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. adâncime c 1.5 m.5 m. 83 . teren uşor cu obstacol. adâncime < 1. . teren uşor. D4 . adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1.5 m. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol.5 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu cu obstacol. adâncime 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. C5 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1. 02 .În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. adâncime < 1. teren uşor cu obstacol. A4 .in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. teren mijlociu cu obstacol.)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m. adâncime c 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m.5 m. adâncime c 1. teren mijlociu cu obstacol. H3 .TsA16 Sapatura manuala de pamant. . 84 . teren tare cu Jlhnlecol.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. lotUl! hUli fiII Gl . teren mijlociu. adâncime < 2 m. adâncime < 1.5 m. adâncime < 2 m. teren tare.in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. D3 .3 m.5 m. teren Iare. adâncime < 1.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. teren tare cu obstacol. acănclm obstacol. Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m. in transe de pana la 4 m adancime. D2 . adâncime < 2 m. adâncime 1. C33 .51-3111. leren Iare. 74 75 . teren uşor. 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2 m.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m./:l. 116 . teren foarte tare cu obstacol.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. teren uşor cu obstacol.5 m.51. teren tare C6 . adâncime < 1. adâncime < 1.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. teren foarte tare cu E3 .Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2 m. 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. 86 .5 m.5 m. 04 . teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. F2 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime c 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. A2 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. teren Iare. teren uşor cu obstacol.5 m. adâncime c 1.5 m. 82 . teren foarte tare cu obstacol. teren foarte tare ou obstacol. Ib .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. teren foarte leru. adâncime 1. adâncime < 2 m. C2 .În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol. Fl . D1 . Cl . teren tare cu obstacol.5 m. teren uşor. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1. 85 . teren uşor cu obstacol.În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 1. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren tare cu obstacol.51-3 m. adâncime < 1.5 m. adâncime < 2 m. leren foarte tare. D5 . 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. C3 .În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m. teren foarte tare. II!.51-3 m. 81 . teren mijlociu.5 m. adâncime < 1. Al .lurlltl t 4 . I 1-11 . adâncime 1. 112 . 3 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m. teren mijlociu cu obstacol. teren uşor. adâncime < 1. IOroflluurl11 tere cu obstacol.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor. adâncime < 2 m. adâncime < 1. teren uşor.5 m. ada" E4 .5 m.5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. teren mijlociu. adâncime < 2 m. adâncllIIll 1. pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol. 114 . teren mijlociu. adâncime < 2 m. A6 . A5 .in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m. IUltllI " Iare.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor cu obstacol.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. El . adânclmo " obstacol.

5410.38 TOTAL ore --------_.01-4 m.62 3.• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0.01-4 m.În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m. teren mijlociu. teren foarte tare. teren foarte tare.În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. K2 . ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0. adâncime 2.91 I 1_ COD . K6 .~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~.74 5.471 0.87 1. adâncime < 2 m.1 1.~~ L._----_. teren foarte tare. adâncime < 2 m.17 5.38 2. teren mijlociu cu obstacol.081 0. teren mijlociu cu obstacol.1510. asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m. teren foarte ('\ tare cu obstacol. teren mijlociu. 1.5710.56 5. teren foarte tare cu obstacol.76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10.74 1. adâncime 2._. teren tare.~~.. .41 J53 3.1 10.in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m._--------.01-4 m.__ . adâncime 2. adâncime 2.08 __ 2.01-4 m. L1 ..591°.94 7. N4 .12 TOTAL ~------------------------ 76 77 . L3 .361°.79Ţo.24 ore 1..42 ore 1.M C3 • . ore .01-4 m.3810. Se măsoară la metru cub În săpătură..34 5.33 .01-4 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m._ _----_.În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m...43 7.UL ~.151°. adâncime 2..4.45 1. Cuprinde: .88 5._------.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m.50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea. M2 . teren foarte tare cu obstacol.~~~ 1---·.02 2.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ .56 3. adâncime < 2 m. v L.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn.65 1.36/0. adâncime 2.~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U.561°.. teren foarte tare. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.01-4 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. nu mai mică de 1 m.În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.391°. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri.210.92 4. 2.37 3.62 4.7 .81. 2.05 15~58J1~/ .~: I ~. N2 . L2 .96T 1 1._--_._.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.01-4 m.M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10.11 0. adâncime < 2 m.---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°.15 3.06.4.251°. teren foarte tare cu obstacol.01-4 m.1 10._---_. adâncime 2.59 2.În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m...01-4 m. K4 . adâncime < 2 m.18 4.M· Manoperă R"il' -------.78 . adâncime 2. adâncime 2. M4 . teren Iare cu obstacol. N3 . COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U. L4 .12 5.05 ore 3. K5 . adâncime < 2 m.depozitarea pamântului evacuat. M3 .u L.491 0.83 2.15 1.K1 .361 0. .În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m.88 6..M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA . teren foarte tare. K3 .5U. teren foarte tare cu obstacol.01-4 m. .231°..38 ore 3.:~ I I 04--_O_S--] I~.161°. M1 .51 1.01-4 m.În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. DENUMIR~_RE_SU_R_SA U.71 / ore 3.1610.În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.24/°.19 5.241 0. TOTAL r rom I COD I . adâncime 2.27 2.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m. teren tare cu obstacol. teren tare. adâncime 2.1410.M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10. CANTITĂŢI U.91 4. sau o bancheta libera de 0. N1 .

1.72 3.97 2.8 ore 1.51 10. K şi 5% la normele E.RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.71 3.59 2.58 5.13\ 1 ore 1._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U.05 1.89 4.38 3. C. M.M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.25\ \ ore 2.55 5. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.26 2.11.35\ 0.46 M4ŢN1 ~ ore 4. F.553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3.01 .6. ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10.00 m şi adâncimea 4.Mgnoperă U.79 3.-----~ .58 1.64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A.6 5. D.3610. l.51 1.73 TOTAL ore 8.8 0. 8..::O:.20% la normele A..26 1.° --.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.46 TOTAL ore 2.57 2.M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .74\ 0.).03 3.23\ 0. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~.7 3.65 2.01 .M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE . K pentru saoanm cu sprijiniri .:.43 0.37\ 0.17 0.11\ 0.3410.4 m.25% la normele A.::Al=_.1410. G..49 2.35 2. N.5 1.91 5. 8.96 U.88 4. 1. Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective.06 3.44 3.=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_.3610.7 5.07 5:34141514.6 m X 1.98 CANTITAŢI U.4310.16 2.51 2.2110.07 3. D.531 1 ore 3.38 TOTAL UMIRE RESURSA T:.M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10. conducte etc.7 3.91 I - -0.J.17 TOTAL ore 3.- ore \ 0.37 2.M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0.15 1.J.M CANTITA"ŢI U. C.18 .T:.86 CANTITAŢI U..241 0.5410.49 1.27 1._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA . co~--l·II-----.68 4.N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: .45 79 78 . precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1.2210.01 .00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.07\ \ ore 7.97 5.

5 rn. adâncime < 4 m.5 m.63 ore 2. adâncime < 4 m.81110. teren foarte tare. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 .-.5 m. adâncime < 2.~_-U. nu mai mică de 1 rn. teren mijlociu.5 m.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m.in parnănt 11.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10._ _ .54 3. A2.5 m.33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12.. teren uşor.06 5. teren mijlociu.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn. teren foarte tare.[nopera ~' FI ore ore 2.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.. . teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m. adâncime < 2.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor.in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m.4/3.93 4.4 3.3412.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m._.5 m. teren uşor. teren uşor.73/4. D1 .18 4.5 m.01 ----------- ---- 80 ._ . adâncime < 2.5 m.76/2. C3 .83 3.78 4.5 m.M __ r-G21~j] ~1.4516.in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.2511. asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii.În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m.in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.78140615. in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. teren foarte tare.45 6.31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15.săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal. adâncime < 2.88 7.54 5. adâncime < 4 rn.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.66 7.În pământ 13. F2 .5 m. adâncime < 2. E2 . adâncime < 2. adâncime < 4 m.6 CANTITAŢI U.depozitarea pământului evacuat.93/4. M. teren uşor.in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. G1 . 82 . adâncime < 2. H2 . teren tare. teren uşor.76 2. teren uşor. teren mijlociu. adâncime < 4 m. adâncime < 2.in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. A3. teren tare. adâncime < 2.331 COD I --.5 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. teren Iare.n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12. adâncime < 2. Se masoara la metru cub În sapatura.M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg.În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m. F3 . adâncime < 4 m. ~.. teren tare.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. G3 .5413.5 m. adâncime < 4 m. adâncime < 4 m. teren foarte tare.914. teren uşor.2 3.6617. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m. E3 .81 ~ ----.in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m.31 TOTAL ore 5.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.213. F1 . adâncime < 2.1814.5 rn. teren tare.01 2.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu. teren mijlociu. teren foarte tare. DENUMIRE RESURSA -. adâncime < 2. H3 .L_..25 1. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12. adâncime < 4 rn. teren tare. adâncime < 2. teren foarte tare.5 rn. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. D3 . teren tare. 83 .5415.73 4.0817. teren mijlociu. teren tare. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.5 m.8817. adâncime < 2. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2. de pana la 4 m adancime.5 m.TsA17 Sapatura manuala de pamant.5 m. teren mijlociu: 81 .in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.83/3. Cuprinde: . teren mijlociu.9 4. teren foarte tare.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ 12._----_.34 2. teren tare. G2 .08 7. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii. E1 . adâncime < 2. teren foarte tare. e1 . teren uşor. adâncime < 2.3213.32 3. H1. adâncime < 2.5 m. C2 .

5 m. îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m.__ ---'I . Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2.COD __ . teren tare.5 m. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2.0914. . teren Iare. de pana la 4 m adancime.50 m X 1... .TB2TB3TC1 15. __ .. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere.pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m.5 m. pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m.088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2. teren Iare. teren uşor şi mijlociu.25[9. teren uşor şi mijlociu. Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1.5 m. leren Iare. teren foarte Iare.2615. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.6m._.. ------~-.4 ore 5 6.50 m.. = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2.1 .M A1_. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1. in urma excavarii mecanice. CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: . teren tare.'-------- Sapatura manuala de pamant. I I . cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m.pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m.In pământ t.25 9. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l. ~I~T..4 .5 m.82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2. cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2. teren uşor şi mijlociu. pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl . In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2. pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren foarte tare. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1.5 m. teren uşor şi mijlociu.3915. DENUMIRE RESURSA I U. cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. M f-I .5 m. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2.50 m.5 rn. teren foarte Iare. teren uşor şi mijlociu..------... teren Iare.] . teren foarte tare.220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2. Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. I TsA18 . teren foarte tare. • oxecutarea. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn. teren foarte tare.01 82 83 . Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6.ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu. pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii.50 m.3318. . Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3._---_. teren uşor şi mijlociu.5 m.180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2.__ .--m U. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.ln pământ 1. a masoara la metru cub În săpatara.71 13.

108 volumul de săpătcri pentru 2.C1 5. 01 .99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110. _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U.49 9. I"T::::: .teren foarte Iare.3916. Sa masoara la metru cub in Săpătură.22 3. pentru scurgerea apelor. L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei.5 m. Manoperă .. = = Al . C1 .M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17.181 = volumul de săpături pentru 2. considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0.5 m.94 14.5 m x 1.. D1 .91 84 85 . Se masoara la metru cub În sapatura. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului.7 6.59 6.93\4.M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U. COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ . cu adancime < 0.39 COD .99 1.5 2.2313.08 ore 10. aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui.leren uşor.31 4. la deblee sapate cu excavator sau screper.0613.93 4.716. in: Al .I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11.28110. C1 .5 m pa suprafaţa taluzului.99 6. pentru adâncimea până la 3.M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11.9413.08 Sapatura manuala de pamant.51 17. pentru adâncimea până la 3 m x 1.885 volumul de saoături pentru 2. I Bl .36114.teren mijlociu.5 m.615.teren Iare.4919.teren uşor.2213.51 12.36 14.99 .51 4.6 5.82 ~o:-T _. 81 -teren mijlociu. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0. • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0. in taluzuri.5916.30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei..512. TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale.teren foarte tare.3114.5 m. Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone.51 ore 7.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3. Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice.teren tare. parte _ U..51 7.28 10.

in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.45 9.01-18 m. ._[_.68 4. teren tare. Se masoara la metru cub in sapatura. leren foarte Iare. C1 . I c11 D1 1. teren tare.În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6. inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0.01-18 m. B2 .0916.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m. Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului. G1 .01-14 m. teren mijlociu. C2 ..43 LO!d 0. --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U.01-10 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10. teren mijlociu.84 5.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14. teren mijlociu.93 U. F2 .4519. teren foarte tare. D2 .14000672j I Macara Pioniero.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6.72 7. E2 .7217.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10.09 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10.06 3.35 9.În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m. 12 . L1 . teren mijlociu.09 ore 5._-_ COD _--_ .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6. teren tare. t1 .01-10 m. J1 .23 6..01-10 m. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 .23 3. D1 .În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m. A2 .01-14 m.01-18 rn. executata in cheson de pana la 18 m adancime.35 5.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m.76 4.73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5. teren foarte tare. K1 .09 ~922.01-18 m._-. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui.2216.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14.9 4. B1 .81 17.25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier.M ore .01-18 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6.6 9. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13. teren mijlociu. " _. H1 . teren tare.75 It Iare 149517. teren foarte tare.9 14.incarcarea pământului săpat În găleţi (O . teren tare.6 19.13 6.3519.92~~~~ I 0. K2 .91 4.91 14.95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6. teren foarte tare.. teren tare.-_ •.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m. teren tare.81 7.01-10 m.01-18 m.5-0. descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14.53 3.471~ 86 87 .75 tf L~~~~ U.431 7. manuala de pamant.75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4.9811._-~~--- A1 I 81 .6814.M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis. leren mijlociu. teren tare.În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10.93 3. teren foarte tare.01-10 m. E1 .22 6.0616.5313.5-0. F1 .01-14 m.7614.8415..06 6. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului.01-14 m. H2 .01-10 m.5-0.13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0. teren foarte tare.23163515.M D21 E1 I 1.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6. teren mijlociu.041 0. J2 .51 2.01-14 rn.În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. L2 ._---_.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m.in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.01-14 m. G2 . teren mijlociu.

peste nivelul apei teren uşor.74\8. F1 .51-7.18 6. 9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111. C1 . 01 .M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6.74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U.sub nivelul apei la adâncime 7.sub nivelul apei la adâncime 3.t TOTAL Utilaje I ore I 7.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114.37 9.peste nivelul apei teren foarte Iare.37\17:62112.5 teren mijlociu.sub nivelul apei la adâncime 10. 81 .18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::.61 _ _ 88 89 .5 m teren foarte tare._---------_ . J1 .66112. H1 .86\10.01-10.3719.01-10. N1 .0-3.0-3. de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.58\7. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru.94 14. 16.5 m teren tare.5 m teren foarte tare.0 teren foarte tare.5-0.84\7.sub nivelul apei la adâncime 7.84 7.___ 19.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 .7 ore 7. Se masoara la metru cub În sapatura.sub nivelul apei la adâncime 3. inclusiv scoaterea calajelor de sub culit.01-17.2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. S1 .5 teren foarte tare.51-14 m teren foarte tare.sub nivelul apei la adâncime 10. L 1 .sub nivelul apei la adâncime 0.86 c~r -L~~ 01 I .01-10.5 m teren tare. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.64 14.0-3. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.0 teren Iare K1 . R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14.5 teren uşor.61 .sub nivelul apei la adâncime 0. __ ore .01-17.M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123. indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m.27\12.75tf I v'v I"WI"'-I -.sub nivelul apei la adâncime 0.51\20.0 teren mijlociu. T1.sub nivelul apei la adâncime 14.24111:13 15.58 115.5 teren tare. E1 .35\14.51-14 m teren tare.sub nivelul apei la adâncime 0.sub nivelul apei la adâncime 14. G1 .peste nivelul apei leren tare.peste nivelul apei teren mijlociu. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10.51-7.78 --~-1 ..66 12.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO.51-14 m teren mijlociu.25 23.M K2 -1 L1 112 10.62 12. U. 11.7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui.I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6. Q1.. P1 .5 m teren mijlociu.27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.5 m teren mijlociu.58 ore 11.74\16.sub nivelul apei-la adâncime 3. M1 _sub nivelul apei la adâncime 7.64114.78 \10.0-3.01-17.51-7.-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U.97 ore 10.37 - 17.

. in teren cu infiltratii puternice de apa.. . Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei.--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi.11 ore.._ .matap atnpa de apa de 6..motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650.montarea Pa rnpei .. ------------- TsA24 .15 ore 0. . . debit 200-500 Mc/h.1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U. .--- ANTITA .-. 81 . teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje . .pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice. executate cu: A1 _ el 81 . tip COD DENUMIRE RESURSA .- 90 91 ( .15 A 1 .1-14 Kw. nisipoase.inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. 1.U._------]~~~..6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8.14.. 3410440005604 Electropompă monoetaj.ore 1 ore ore . " ~re /. ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii..[1. . Cuprinde: . TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L. În orice categorie de teren.. . cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10._.9 kw Motopompa de apa 6. monoetajata. d e mana ŞI. .U.6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore ..1 .." . d emontarea el. de 8..-.M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi. de joasa presiune.inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw. A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: .montarea ~i demontarea pompei.1 .de joasa pres.I. e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei. Se masoar~ la ora efectivă de pompare.. _ .M ----------.TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi. Se masoara la ora efectiva de pompare. IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw .

M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore . _--~. --..< 1. Nu cuprinde: .. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru..84 3.ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 . CANT U.• " .._.3 Kgf/cmp A2 . 51-100 mp... I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13. conform prevederilor NTS.> 1. aer compr. 2..M ------..Se masoara la metru liniar.L. peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min...- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu . Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei ._ . pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 ._..< 1. • funcţionarea intregii instalaţii..I_1 1 1 . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD .3 Kgf/cmp 82 .. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie. 51-100 mp.3 Kgt/cmp 81 _ > 1...instalaţia de aeraj in cheson.-..84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) . TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat.._ COD - •._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1._~ DENUMIRE RESURSA U.3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu. __ J_ _.. < 50 mp. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus. tampon pt. ____0'... __ "•. 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___.

la săpături cu ajutorul explozivilor.1. roci dure. În funcţie de arătate În conţinutul . _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m.1. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol.1. Conţinutul capitolului 1.roci foarte dure. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport.1. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor. forţe de parte. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor.00 m. scoabe). 2. 2.1.1.1.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi . S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru. săpăturii.6. 2 În: . În funcţie de spaţiu. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr.3.5.1. de maximum 1. săpături În spaţii limitate. astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase. 3.2. când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură. executa te În roci alterate.7. mecanice sau cu ajutorul explozivilor. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. 2. 2. pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru. .1. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale. săpături În chesoane Închise. pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. arătate mai jos: 2. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m. Conţinutul normelor Normele de materiale. 95 .2. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor. _ prin metoda coloanelor forate mecanic.1. necesare la lucrări de construcţii-montaj. • - 3. corespunzătoare modului de execuţie a 3. arătate la fiecare articol. deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol. 3.1. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate. metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. 2.4. 2. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise.roci semidure. 2. adoptată În diferite situaţii de lucru. prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0.3. Ts B 16 şi Ts B 22. Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol.50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos.1.

26 3.rangiişi a penelor.13 3.2 şi 3.2. C1.Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol.1.2. in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru.48 ore 3.3. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.roca foarte dura.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4.4 5. . 4.Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii. 3.roca semidura. executate cu unelte de mana.Ts B 17 şi Ts B 20 .1.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate. 4.Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ.fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa.sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 . CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4.3. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 . fara ajutorul explozivilor. 4. Se măsoară la metrucub de săpatură. sondaje.5. arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4.48 2. uneltelor. sculelor. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson. .1. 3. pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. Cuprinde: .dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului.4.urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului. şi 5. Ts801 Dislocari de stanca alterata.inclusivcoborârea. de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier.65\ 0. 96 97 .4. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 . Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură.roca dura.Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii. . recepţii.deplasarea muncitorilor. materialelor.M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0. În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5. in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: . Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: . În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor. 81 .3. in spatii limitate.3. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături. pentru fiecare normă În parte. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. . Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 . măsurători. C> U.1.2 şi 4.4. Precizări 5.78\ ore 2.inclusivdesprinderealor.barosului.

594 -(" - 2.forarea .E 0.495 - - 0.r 0.792 0._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U.5 '0.89 ore 1. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.79/9. explodare electrica rocă dură. transportul materiale. CI - 'Dl 2. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .cu D1 . Se masoara la metru cub in Săpătura.475 0. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor.cu D1 .cu 81 .35 ore 0.cu E1 . executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.1 Cuprinde: . _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O.277 0. electrica rocă foarte dura.594 0. transportul materialului necesar exploziei.12 1.322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0.M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi. burarea gaurilor de mină).98 0. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.12 0.47 4.cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură. 98 99 . pregatirea exploziei (introducerea explozivului.09/. pirotehnică rocă foarte dură.cu C1 .356 0. explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură.cu explodare electrică roca semidură.47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. cu ajutorul explozivilor. cu ajutorul explozivilor.cu EI .manuală a gaurilor de mina.322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /.cu C1 ..35/3.lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor. burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica. pirotehnică rocă semidură.15 9.594 2. prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic.3 4.Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi. explodare pirotehnica roca foarte dura.97 0. darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică. necesare exploziei.36 0.495 0.cu F 1 . fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 .31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3. verificarea frontului după explozie. Se masoara la metru cub În sapatura.cu B1 .cu F1 . .. pirotehnică rocă dură. prin metoda gaurilor de mina forate manual. explodare electrica rocă foarte dură.

99 0.026 0.41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4. electrica roca dură.06 0.356 (Bickford tip A) 1 0.51 1.cu explodare F1 .5. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.171 ore 0.cu explodare B 1 .42/1. verificarea frontului dupa explozie.792 - Sapatura in stanca in spatii largi.97 0.495 - 2.33 0.M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. Se masoara la metru cub În sapatura.41 0. pirotehnică rocă semidură.54 ore 0. pirotehnica roca dură.0.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.26 1.08 0.33 0. transportul materialelor necesare exploziei.297 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .495 0.594 - 2.594 de 100 9 0.26 1.71 0.cu explodare E1 .891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0.28 0.02610. cu ajutorul explozivilor.594 0.082 Cuprinde: .5.356 0.061 0.06 0.396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0.54 0.9 mc/min 100 .081 O .495 0.5.693 0\7Q2 0.51 1. pirotehnică roca foarte dura.M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0. executata in straturi cu grosime de 1-2 m.9 mclmin I ore 10.322 0.11 0.cu explodare electrică roca semidura.322 0.513 29123400025091 Motocompresor mo .277 S 3388 0.594 0.77 1 0.171 0.34211.281 0.77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U.0.forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic.41 1.941 0.16410.0. 4.277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.513 0.307 0. CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4. 0.594 - 0.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.cu explodare Cl .277 0.9 mc/min 1.cu explodare 01 . electrică roca foarte dura. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.47 0.164 ore 0.171 0. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.082 0.515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0.M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2.297 0.475 0.

0.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0.446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0. cu ajutorul explozivilor.735/ 0.cu explodare electrica rocă semidură. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0.545 buc 0.111 necesareexploziei.168 0.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic.0.1 ore 0.248 0.455 0. transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0. C1 .cu explodare pirotehnică rocă dură.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U.297 buc kg m 0.M _.53 1.743 1.272 0.051 0.4 1 ore 0. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U.272 0.5.098/ 0. F1 .368/ 0.47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0.198 0. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.371 0.97 0. executata in straturi de grosime de 2-3 m. verificarea frontului după explozie. e măsoară la metru cub in sapatura. Cuprinde: .M CANT COD .97 I 0'37j= 1.06 1 ore 0.05 1 0. .821 0.M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0.24810.693 0.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4.cu explodare electrică rocă dură.047/ 0.34 0.32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.cu explodare pirolehnică rocă semidură.9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi.34 103 .396 kg 0.168 0. E1 .297 0.222 0.792" A1 .32 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0. lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor. 1 ore 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. 01 .11 0. 81 .198 0.111 0.5 0.4211.455: 0.089 buc 0.5.41 ore 0.1 .495 0.047 " 0.4 TOTAL ore 0. cu explodare pirotehnică roca foarte dura. DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U.27 0.cu explodare electrica roca foarte dură.307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică.27! 1.

M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ .01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10.rocă dură. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state. Cuprinde: .aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.663 6.596101521 104 105 .633 2.M I Al CtTITÎ~ 81 0.92 2. foarte dură.1 1 4.. Ts803.roca f. .97 0. . in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al .31 ore 10.cu incarcatura F1 .9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0.cu Încărcătura 01 .861 0.1 1 0.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. T8804 şi T8805.-~.96 Muncitor necalificat I 0.38 0.transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru.5. provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801.01 5. foarte dura.55 0.87 0.30410.. . dură.60811. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate. .84 1.2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4. darea focului. Ts804 si Ts805. pregătirea.96 0. semloura: dura.cu Încărcătură 81 ..1 0.48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.663 3.COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U.--.25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3.31 0..0.. C1 .48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0.-~_ . COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U. TS803.82 1.52 0. Ts802.485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10.401 4. incarcarea şi burarea gaurilor de mina. Se masoara la melru cub În sapatura.366 3. TS8 02.2510.cu lncărcătură Cl .01910.368 0..94 0.22 3.. Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .48 0.297 1.cu lncarcătara de de de de de de 0...cu incarcatura E1 .465 0.0381 0. cu restrictie de exploziv.1 0.tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10.0981 0.2 0.94 0.735 semicura: dura.42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.38 0..rocă semidura.1 0.M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi.197 0.- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.. 81 . ~-----. Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801.2 0.forarea mecanica a gaurilor de mina..

de pana la 10 m adancime de abataj.rocă foarte dură. 81 .0331 0. ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m. prin metoda coloanelor forate. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m. prin metoda coloanelor fo rate.198 0. darea 1111 ului electric. ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U.1 0.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0. dare focului electric. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.76 0.327 1.653 5.209 Iare 10.24 0. I". C1 . IIIA80ară la metru cub În Săpătură.21 0. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.148 0. Ili .roca foarte dura. transportul şi introducerea explozivului.Q15 0.366 0.M A1 !-.95 0.0331 0.44 0.D18 0.495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.73 0.703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0.267 0. cu explodare electrica 1 • roca A 1 . bararea coloanelor.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0. 106 107 .M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.forarea coloanelor cu foreza.prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza. cu ajutorul explozivilor. Cuprinde: .35 1.63 1.41 0.65 0.0861 0.29 0. transportul şi introducerea explozivului. cu ajutorul explozivului.tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi.178 0.0861 0.6 0.roca dura.011 0.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat.04 0.20 I ore 10. III roca dură. semidura.75 1 3. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3.54 2.139 0.32 0.57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . __ . Se masoara la metru cub În sapatura.92 1..roca sernidură. de pana la 7 m adancime de abataj. burarea coloanelor.

rocă semidura.248 0.185 / ore /0. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 .051 0.005 0.20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi.61 0.M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0.05 0.25 0.. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.43 0.1~ O. bura rea coloanelor.02 0.41 buc 0. de peste 15 m adancime de abataj.075/0.099 0.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ . Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic.86 0.099 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U.forarea coloanelor cu foreza. transportul şi introducerea explozivului.1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0. ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale. 81 .59 0.08 0. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.60 O.OC 0. Materiale ~.27 0.006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0.CANTITAŢI I COD~ '---"--.38 0.069 0.roca foarte dura.223 0.rocă semidură.rocă dură.20 / ore /0015/ ore 100151 0.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .67 0. darea focului electric.1 0.89 0.272 0.248 0. Se masoara la metru cub În săpătură. prin metoda exploziilor masive.009 0.075/0. 108 109 . C1 .rocă foarte dură.02 0.05 0. cu ajutorul explozivilor.41 0. Cuprinde: .M A1 B1 C1 U.025/0. TsEl n A 1 '.i 1.003 0.025/0. B1 . C1 .64 1. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m. bura rea găurilor de mină.rocă dură. Se masoara la metru cub in săpătura.1 0.32 0.455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0.32 0. prin metoda coloanelor forate.18 0.168 0.139 0. de pana la 15 m adancime de abataj. transportul ~ Introducerea explozivului.4 0.

.03 0.50 m.594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. darea focului pirotehnic.0149 0.34 0.0248 0. de peste 1 m latime. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.roca foarte dura.15 2.08 1. 4 m rocă foarte dură. 111 ·4. 11 ·4.05 0. darea focului pirotehnic. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale. C 1 .ANmA~ A1 I rB1TC1I 0. transportul explozivului.0248 0. U)(Ocutarea.62 ore ore are TOTAL ore 1._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura.14 11.0099 0. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 . 111 ·2 .0644 0.015 1 0. de pana la 2 m adancime. evacuarea.57 0.65 1. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura.2723 0. introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.25 0. __ .3 3.4 m rocă dură.M L(.4554 0.0149 0.792 0. introducerea lui şi burarea gaurilor de mina..01 6 m roca dura.42 0.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate. transportul explozivului. CANTITĂŢI U.49 0.28 0.0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0..87 1111020030200 1112020030100 914 i 1.0- 1 ore 1 0.roca semidură. cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala. de 2-6 m adancime.6 1.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5.01 6 m roca semidura.. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate.4 m rocă semidură.356 0. Cuprinde: . prin metoda gaurilor de mina forate manual.01 0. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina.45 5.594 0. cu explodare pirotehnica.roca dura. cu ajutorul explozivilor..005 1 0..0099 0.495 0.322 0. 111 ·4.forarea rnanuală a gaurilor de mină.85 0.0644 0.891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0. şi depozitarea pe mal a materialului derocat.0099 0. aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.0001 0. prin metoda gaurilor de mina forate manual. 81 .M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U.01 6 m rocă foarte dură. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 .50 m.693 0.3 0. cu ajutorul explozivilor. 110 111 .0001 0. 01· 2 .2 0..9 mc/min mobil de joasa presiune 4.52 0.2475 0.594 0.

4 81 .495 0.0001 10. măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.42 0.5.72 5.01 El .03 0.002 0.9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.29 0.11 0.00081 0.01 m roca sernidură: m roca dură.-.002 0.594 0.162 I 0.6 1. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.6. .min 18cm S 1 m3 10. 6 m rocă semidură.16 10. transportul explozivului.73 6.97 0. 6 m roca foarte dura.00081 0.002 0. burarea gaurilor darea focului pirotehnic.26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0.0001 10.00081 0.002 0.594 1 0.32 I 1.M Al Bl el xecutarea.693 4.594 I 0.:'.5.2 0. manuale..8 3. in gropi de fundatii si lucrari similare Al .002 0.68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina.16 ore ore ore ore 2. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat.00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind. de peste 1 m latime.008 1 0.505 1 0.9 1 ore 1 0.32 I 114 115 . montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.00051 0.2 .01 Hl .63 0.50mm L::. cu ajutorul explozivilor.01 Gl .00791 kg 0.5 0.01 11.96 4.21 0.693 1 0.081 1 0. 8 m roca sernidura.59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0.0.50 m.96 6.fag neab cI.6.01 Fl . prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. săpaturil macanică a gaurilor de mina.4.4 1.505 ore 1.008 10.495 0.61 2.72 3.11 0.00081 kg 10.11 0.1621 0.50 m S 8689 1 m3 10.. 8 m rocă foarte dura.gr-40mm L::.2 4 2 4 Dl .3564 0.00791 0.891 I 0.21 0.0001 10.35 0.4.0001 10.3218 0.01 1 0.42 5. . Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.0001 1 1 m3 I 0.4. de 2-8 m adancime. m rocă foarte dură. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a.3218 0.67 4.59 0.00791 0.594 0.l .08 1 0. introducerea lui. 8 m roca dura.3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate.000510.081 1 0.6.00081 0.594 0.792 0.0.16 1 0.00051 0.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat .0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl.54 1.8-4m 1::.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::. I~e522700028051 1 ore 1 0. 6 m rocă dura.A. CANTITAŢI U.1 1.2.61 135 3. 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - .

.63 116 I 117 .84 0.73 5.0079 0.72 7.594 0.322 0.0079 0.6.594 0.495 0.--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.6.594 0.14 m roca foarte dura. D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0.Q6 8.5o m '1 m3 10. -.--.46 0. Sapatura in stanca in spatii limitate.forarea macanica a gaurilor.M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10.01.96 3.. cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier.67 2.891 0.6 0. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.3218 0.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.17 0. --.594 Al_J 81 ..73 10.73 8..081 1 0. descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui.96 3..62 6. Cl .21 0.10 m roca semidură.01.002 0.356 0.6 1.11 0.505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ .495 0. 14 m roca dura. H1 . ". cu ajutorul explozivilor.=.0001 1 120101029142291 Scind.14 m roca sernidură.792 0.fag neab cI.00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0. incarcarea in galeţi a materialului drenat.--------.29 0.00081 0..792 0.01. de mina.85 0..63 2.6 1.3564 0.A.0079 0.. -----.---- ._-~--:r----.356 0. - . burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic.000510..6 1.18 1.495 0. .2 6 m roca dura..76 2.002 0. transportul explozivului._--.002 0.21 0.27 0.10 m roca dura.0001 10..01 .--. in gropi de fundatie si lucrari similare Al .rnin 18cm S 4342 U.693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1. D1.. ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier.16 1 0.5..002 0.gr=40mm L=l .... de peste 1 m latime. buc kg m ---. 81 .693 0.---0.594 0.0005 1 m3 I 0.891 0. de 2-14 m adancime.00081 0..--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M .2 6 m roca foarte dura.322 0.01.594 0.46 0.-----. 11-10.594 0.0.000510.. Fl .0001 10. asigurâdu-se o bancheta libera de 0.10..50 m de la marginea sapămrii.594 0. 10 m roca foarte dura. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic..0001 10.72 2. G1 ..693 0. 120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2.792 0.11 0. introducerea lui.11 0... Cuprinde: .594 0..891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6.505 1 0.84m 1=60 S 8689 .09 7.2 6 m roca sernidură.000510.93 0.21 8.26 0.01.10.72 2.9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.--. El-6.00081 0.0079 0.------Ţ--f. Se masoara la metru cub in sapatura..

505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.01 0. incărcarea şi burarea gaurilor de mina.73 5.081 0.44 0.663 0. foarte dura.13 0.505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3.5.32 1.162 0.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.99 0.100 de 0.485 0.21 0.M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.cu lncarcaiura C1 .transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru.01 1.87 2. .11 0.96 3.162 1.83 0._----.76 3.99 0.081 0.32 2.tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.01 0.32 1.465 3.cu Încărcătură B 1 .495 0.007 0.444 0. sernidura: dură.633 0.5.12 0.322 0.65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat.32 1.693 0.14 0.M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.594 0.5-0.01 1.594 0.aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport. cu restrictie de exploziv.6 1.14 0.401 5. .64 0.75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4.012 118 119 .76 1.51 2.741\1.356 0.04 0._----_.cu lncărcătară F1 .0. Se masoara la metru cub in sapatura.5-0.891 0. dura.9191 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .792 0.366 I 3.17 3.cu incarcătura D1 .283 0.047 0.forarea mecanică a găuri lor de mina.663 2.505 0.91 5.22 '1.71 0.349 0.162 0.100 de 0. foarte dură.9 mc/min ore ore ore 0.04 0. darea focului.59 0.131 0.16 1.cu lncărcătură de 0.97 1.023 0.9 mc/min .200 de 0. U.99 0.0.93 0.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.94 6.361\ ore 0.16 1.- ore ore ore 1.14 1.56 2.792 0.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.594 0.200 de 0._-~--_.07 1.19 0.cu incarcatură E1 .72 2.96 4.M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0. Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2. .100 de 0.63 0.47 .297 1.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.081 0. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.6 1.594 0.73 5.891 Cuprinde: . pregatirea.

4 1.9. in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat.6213.813.03 I 0. 81 ..73 2. 0.148 2.366 1.02. Se măsoară la metru cub În Săpătură. in: Al .56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate..5.2 ore 1.2417.săparea cu ciocanul de abataj pneumatic. la 3m. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat. Se masoara la metru cub În Săpătură.23 2.81 1.O COD J ~------DENUMIRE.89 ore 3.executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi. Cl .3414.36 120 . R :SURSĂ . pentru curatarea si indepartarea peretilor.68 1.92.634 0.rocă semidură.0711.rocă dură.969 0._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U.8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.tip"Reşiţau 45 mc/min " 0.6 1 ore 0. 81 .54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi. in: Al • rocă semidură.rocă foarte dură..45 0.M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).M Al 1 81 1 el U. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le.9 ore 1 0.21 19.M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12.rocă dură.0.09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3.703 0.37 3. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv).M ~_. el .9/1. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.327 5.17 0.2 4. Cuprinde: . Cuprinde: .rocă foarte dură.

81 I 2. 1 . 1 .0.43 /5. Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic. Se masoara la metru cub În sapatura. ~~: ' .86110.34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv). de pana la 4 m adancime. evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui. de 25 kg.00 2 m roca semidura.01 .~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4. 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră.2.60811.00 2 m roca foarte dura... cu evacuarea manuala.265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate.4314.32 1 ore 2. C 1 . aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui. I COD L.c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U. de sub 1 m latime.5811.16 6..2. asigurându-se o bancheta libera de 0.4 m rocă dura. asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii.9 ore ore A1 81 e1 2.4 m roca foarte dură.M~--.20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0.50 m adancime.87 1 ore / 0.rocă dură.9 U. Se masoara la metru cub În sapatura.saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.81 13.00 2 m roca dura.rocă foarte dură.002 122 .2.rocă semidură.01 .01 ..44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0.0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala..M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10.64 7.20-0.2151 ~/1.50 m de la marginea săpăturii. de pana la 1.0512.M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12. 01 .85 4.0.39 11.5. B1 .2151 2.0. TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate.50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor. montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0.18 ~~ 4.53 2. in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .95 3. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U.45 ore 1. spargerea blocurilor mai mari. 81 .0. e1 .4 m rocă sernidură..5.82 2. de peste 1 m latime. • executarea. in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 .

. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0.0.. I el I 01 0.•.41 2..43/4. 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl. Se rno U. 18 m roca serrn·dura. 401 .83 3..M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura..6 m Al .0005 0.265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12.92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -.14.. Dl .43 1 5.608 -Fl CANT U.53 5. 0 01.9 mc/min U..A..0001 .601.14 m roca dura.86 ore 4..54 124 . Kl .8-4m 10..fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1. Fl -. 10 m roca dura.10 m roca semideră.fag neab cI.5. H1 ..··6 81. 10 m roca foarte dura.. liber .1 .10.531 2.01 2.215 / ore 0.67 /10. ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier.6 m roca L1 .10 .48 2 .50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12. 14 m roca semi id ura.215 2.min 18cm S L=1 .002 0.86 ore 2.18 m roca foarte dura. El -. Gl . 01 .10.215 F1 2.64 Lemn rot cons rur c 5ubt.M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4.18 m roca dura. de 2-18 m adancime.COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U.43/5265/1. 11-1.14 m roca foarte dura.97 3.M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4.6 .215/2.008 0.0008 O.50 m de la marginea sapaturii. : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara.0001 m3 0. dura..64 'Î 0..00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime.min 18cm S 4342 scind.·· m roca roca semidura. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui.14 .. el _2.81 ore 9.8-4m 1=60 S 8689 0.gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.50 m S 8689 Manoperă m3/ 0. 01 ..OOOB 1 . 6 O 1 .71 4.. dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2. 01 .86110.M are CANT ---_ _.002 0.5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1.00011 10.008 0.27 1324 2.4314.78 2..4314.0005 El 1.36 3.43 4.05 6..2.0005 Scind. 01 . executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2. asigurându-se o bancheta ~ac: de 0.. 01 . Jl .86/10.008 0..44 7...608 1.53/2.39 15.oara la metru cub În sapatura.

15 -Manoperă A1 5.608 1.22 14.76 4.31 5.64 126 127 .86110.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.77 4.5.9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.5312.265 1.265 1.6811.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.64 0.9 mc/min I ore 11.53 ore 3.2 ore 0.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.215 A1 .608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11.9 mc/min ore 1.4 11.31515._.215 ore 1.608 1.5-0.31 12.4314.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.215 2.21 ore ore 8.19 0.215 2.0.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.608 1.0.31 1. la rigole cu sectiunea triunghiulara.rocă semidură.065 ore 0.215 2.02 j.63 10.5-0.0.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.5.5.9 mc/min -------'CODI ore 5.158 2.62 14.35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5.42 1.43 ore 0.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.43 I ore ore 3.83 1.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.43 5.M CANTITĂŢI U.4 1.59 ore 1. .0. avand adancimea de pana la 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.17 6. .62 5.În grămezi.06 3.93 1.65 4.rocă dură.89 ore 2.M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic. Se măsoară la metru cub În Săpătură.64 0.finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0.5 3.64 0.8\51 14.693 1.06 1.30 m lăţime.265 1.74 2.04 1.26 8.5-0.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.97 14.09 3.13 ore 4.43 5.5. Cuprinde: .47 1.215 2.14 ore 2.49 .43 5.rocă foarte dură.35 1.5312. 81 .38512.strângerea materialului Săpat. C1 .215 2.215 2.86110.

128 . TSB19.01._-------------_ .7.50 m rocă foarte dură..10.0.48 TOTAL ore 0.0.7.50 m rocă dură. Bl .50 m rocă foarte dură. . Bl .spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg. .50 m rocă dura. Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar. F1 .45/ 0. 81 .14. K1 . pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv. Cuprinde: . C1 .51 14..00 3._. E1 ..31 0...7.01 17. C1 ..00 m rocă dură.00 m rocă foarte dură. 01 .. constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit.64 --_.0.251 0. 01 -14.25 0.00 3..17. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.01 17.executarea politurii suprafeţelor săpaturii..rocă sernldură. M1 . Cuprinde: .7.50 m roca semidură...63 / ore 0.57 0.51 14.01. N1 -14.7. I COD I DENUMIRE RESURSĂ~. cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa). H1 ..50 m rocă dura.roca semidura.. Gl..72 1.51 14.rocă foarte dura. L1 -10.50 m rocă foarte dură.RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă. ridicarea În 129 U. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.3.3.00 m rocă semidură.7.01 TOTAL ore 1.50 m rocă semidura.rocă dura.executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv). in cheson inchis.rocă dura.51.10. de sub 45 mp suprafata. executata inainte de turnarea betonului de fundatie. J1 -10.. C1 .01.rocă foarte dură.transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport. Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei.1s824 Politura suprafetei stancoase.00 m rocă dură.00 m rocă semidură.01.50 m rocă semidură.51.3. in roca dura si foarte dura Al.51. in: A 1 .10.10.3 0... Cuprinde: . executata in: Al . .M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10.00 3.25 1.00 m rocă foarte dură.curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile. F1 .48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice.02 1.531 0. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10.

10.10.min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.8 52. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).95 6.541 130 131 .78 3.93 4.841 -1 1 ore 1.7156.02 10.4 ore 41.0.7150.931 4.M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135.39 1 ore 1 - 5 04 .51 1 5.M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ .38 2.7132.8 37.041 5.9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .541 .95 6.02 .8146.16.85150.761 .min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10.95/6.93 0.7 50.95 6.\ 2.7 38.1 .02 4.251 7.93\ 14.0.4 28.53 3.7138.M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.121 .8143.8 46.541 1 m 1 .10.38 3.76 6.65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.9516.92 2.12 3.99 3.85 44.021 0.7137. L1 71120200301001Specialist U.3510.1 ore 2.7617.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl.min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.\ .campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 .56 1.10.85144.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. 1 . Se masoara la metru cub În sapatura.8137.18 2.161-1-13.351 0.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.0.10.'14.93 I 4.931 .15.95 6.35 0. lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.65 ore 23.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4. .58 2.5.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .021 0.3510.5.021 .351 0.4128.7 37.931 buc 4.14.0210.7 56.95\6.54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~. ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.7 32.5.9516.14.93 1 kg 1 10.65 TOTAL ore 35.91 1 ore 1 . 4.93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.8 43.9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13.85 50.D21 0. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.98 16.95 6.8152.14.10.54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.95 6.L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.781 \ ore 2.52 2.93 .3615.02 mi buc .021 . 1 .

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

.50 m rocă samidură: H1 .14..48 1 4. in cheson inchis.4 TOTÂL ore 47. N1 -14.14 2..9 59.93 U.6 53.7.3.1 1 ore 1.72 3.35 \ 0. in roca dura si foarte dura A1 .9516..841 16.51 .9 mc/min 1 ore ore 544 1 2.02 0. ---~.85152.01 . Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.50 m rocă semidură.0.5158. de peste 75 mp suprafata.7.14. .95 6.51.6/ - 2.9159.14.00 3. K1 -10. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.6/53.02/ /4..02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4. Se măsoară la metru cub in Săpătura.00 m rocă foarte dură.min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.5/37451 19. E1 .00 m rocă semidură. 81 . G1 .~ __ ...1 64..8 1..32 - 1 3.7.50 m rocă foarte dură. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea). 01 -14.5 31.08 1 - 1 3.51.50 m rocă foarte dură.50 m rocă foarte dură.10..3.6 25..0.. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.93 1 ore 147.10.min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI ..64/7...55/31.. F1 . Ct . îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului.02 1 14951 6.00 m rocă dură.4 1J.------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0.01 81 C1 - E1 0.~--------.00 m rocă foarte dură.93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19.9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / . montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.54 4.5.50 m rocă dură.51 . I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl.55 31.0.8 1 /2.01 . [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 . l1 -10.51 .. 11.93 \ 0..021 0.95 /6931 / 495/6.46 1.00 m rocă dură.93 1 - 1 0.0.50 m rocă semidura.54 1 4.4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.7.68 .. 01 .M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4. 1 4..92 13. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).. - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16.. 17.02/0.14.01.50 m rocă dură.5. ~ .361 ------------------------ 138 139 .95 6.3.93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt..6/25.02 --_.3.51 .35 \ 0.17.4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0.00 m rocă sernidură.95 6.28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg . J1 -10.1164.7.00 3.Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei.01 .45 '1. 1 0..7.93 0. 17.3.01 .42 - 1 6 3 1 3.00 3.50 m rocă dură.537.01.0.10... M1 .1616.0.95 6. ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe.5 58._.12 1.85 52.54 \ 4.3510..5/31.

Încărcătoare de diverse tipuri.săpături mecanice executate În spaţii deschise. teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase). Materiale U.02 v • - 0. În următoarele categorii: teren categoria 1. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop. 140 J / 141 . . Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.54 6.I 3.MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl.93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0. . Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate.săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor.min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0.35 4. screpere pe tractor. 1. .25 67.terenuri coezive.15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.02 1.5.951 6.25167.2 73. motoscreper (autoscreper). 14.95 0. 1. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie.2.93 0.18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2.0.1.86 4.1. .___.2173.excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă. Conţinutul capitolului 1. 2. buldozere pe tractor. teren categoria a III-a.5. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: . .Încărcătoare.2.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: . Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr.excavatoare cu echipament de draglină. . autogredere.2.15 ore 61. 1 la prezentul indicator. 2.1.5 3. . instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi. 2.2. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator.9 mc/min ore I I ore 7 1 . teren categoria a II-a.excavatoare cu mai multe cupe. În conformitate cu tabelul nr.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R .1.

11. precum şi În nisip fin îmbibat cu apă.7% (1 . se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2. cât şi la cele comandate prin cabluri.13.2.5 < Ic 1.2.2.25 x 1.2. În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat.12.43. care necesită demontarea instalaţiei. 2.2. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz.4. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru. În albia răurilor sau torenţilor. iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje. 37.2.5 < Ic < 0.2. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră. se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat). Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2. obţinute prin. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.00..2. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic.2.1. 2. platforme de drum sau C. conducte. de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare.5. consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2. se determină functie de dotare.00 m până la 24.2.10). ". 2.2. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii.2.2.6.2.2.00. 2.2. 2. 2. 2.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0.5. . în cazul. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă. pentru adâncimi mai mari de 18 m. 15% pentru teren argilos Înmuiat.2. se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10. pe malurile mării sau lacuri lor.75.5% (1.2. regularizări. baraje. urmând ca.2.2.10.2. În cazul când terasamentele pentru: diguri. ' 2. 2.F.1. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.3.8.25 x 1. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă.2. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii. Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m.2.15). 2. .2. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.2. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1. iar la argile 0.1.2.7.2.00 m. se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m. iar la argile I > 0. cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete.2.2.2.3. Între 18 şi 30 m. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit. cu preţul de deviz pe ora de funcţionare.2. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă.9. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică. 2. precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor.1. consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective. de realizarea optimă a productivităţii utilajului.2.2.2.2. reţele de apă. astfel: .2. cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării. .2.de la 18.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru. În blocul de excavare. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6.2. determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18.2.4.3. de criteriul' economisirii carburanţilor.2.75. .2. 2. 2. 2.2. În cazul platajelor montate pe teren nisipos. 2. pe distanţe mai mari. se va mări cu 33%. şi 2.1: 10% pentru teren nisipos. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe.2.2.32. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 . S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos.3.4.1. se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare. Ii se va aplica un spor de 15%.de la 24. 2.2.2.2.3. În plan înclinate de acces. Pentru Iăţimi diferite ale cupelor. 2.00 . .2. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului.

În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40. Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară. 144 4. În general. 145 .0. Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator.4 .6.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor. ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj. pentru alte tipuri de excavatoare.6. 3.180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru. 3. 2.8 mc şi pentru Înălţime de peste s. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0.4 . În cadrul aceluiaşi şantier.0. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează.3.2. . Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective. se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3. 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%.5. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului. 2. cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru. 4. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor. rădăcini izolate etc. sub 15 cm grasime de săpat.2 mc. . . utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol.5. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0. pe buturugi.1. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective. se va considera săpături În releu.2. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3.1. În cadrul aceluiaşi şantier. de arbori şi tufişuri. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de. S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje.2. respectiv peste 5 mia dislocări.7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 .7 mc/cupă conform art. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului. finisarea rigolelor cu.În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul. . asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale.8 mc . Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art. 3. indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr. folosirea de materiale de constructie.5 mc . iar pentru alte unităţi de măsură. Ts C 19 b 1 + Ts C 22. Împingerea de buldozer la peste 10 m.autoqreder. Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale. 4. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor.2.0. 4. 3. inclusiv rădăcinile lor.7. conform indicaţiei de la fiecare normă.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0.1. 3. Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură.25 mc/cupă inclusiv. 3.1.3.c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei. 3.3. un excavator de 0.21 .4.). excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc.

•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 . motoscrepere.pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg.71 mc capacitate. Scarificarea mecanica a terenului.25 mc/cupă capacitate. Ts C 21: . pe 5 m În plus la art. transport pentru descărcare. motoscrepere. Ts C 25: pentru art. 3.71 1. Ts C 25.pentru art.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0. .M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----. screpere tractate sub buldozere. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă. screpere cu tractor. pe o grosime de 0.40 pentru excavatoare mai mari de 1. Ts C 27.71 mc capacitate. C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0.80 m până la faţa taluzului.pe o grosime de 0. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată. Ts C 38.71 mc capacitate. autogredere până la 175 CP sau buldozere. transport pentru Întoarcere la locul de săpat. e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. 4.40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0.pe o grosime medie de 0. 3.25 mc/cupă capacitate.pentru art. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art.TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: . 4. pe o grosime medie de 0.---~~~ •. pe o grosime medie de 0. 4.pentru art. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. 4. În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0. . pe care o completează.pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. se calculează după relaţiile: .1. Ts C 28: . transport cu Încărcătură. f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat. ~' . pe 250 m În plus la art. pe 100 m În plus la art.4. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: . Ts C 21.3.

'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 . ---'..pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg. 011 . II in condiţiile gospodăririi apelor.M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5. II. .pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg. II.9 A1.49 \ 5. C11 . '.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg. A21 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg.31 \ 4. C2.pământ cu umiditate naturală. 811 . I in condiţiile gospodăririi apelor. descărcare În depozit teren catg.1 in condiţiile qospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.97 \ 6. co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U..pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.71 \ 5.71 \ 5.pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg.pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. 1.f A 11 . descărcare in depozit teren catg.21-0.21-0.21-0._------.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.pământ cu umiditate naturală. II În condiţiile gospodăririi apelor. 021 .49 \ 6. ----- CANTITAŢI U. in: U. C1 . 82 .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq. A2.39 mc buldoex. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. II. II. C21 . II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg.M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4.86 I . II. 821 .--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.1I in condiţiile gospodăririi apelor.39 mc_b_u_'d_oe_x_. 1.13 \ 5. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg.M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. 81 .11 \ 4. D2 . D1 .39 mc. cu comanda hldraullca.

40~0. descărcarea in autovehicule teren catg. G1 .pământ cu umiditate naturala. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală. descărcare in depozit.TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0. descarcare in autovehicule in teren catg.1. F3 . 82 .____ .2412. Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. 011 . II În condiţiile gospodăririi apelor.3911.pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg.7 U.in pământ argilos Înmuiat cu apă. descarcare in autovehicule teren catg. C1 . descarcare În depozit.pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg.7512. FJ 1 . 1.05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. descărcare in depozit.9513.pământ cu umiditate naturala. G11 ..pământ argilos descărcare in depozit. • E2 . I În condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje.812. teren catg.2 J pământ argilos descărcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturala. 1. .in pământ argilos Înmuiat cu apă. II. A 11 . descărcare În depozit teren catg. Il.40-0. IV. E1 .5612.3912.8 150 151 . deplasare excavator pe platelaje. III.pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. descarcare În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. III În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. U. descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. teren catg.in pământ argilos inmuiat cu apă.40-0.pămănt Îmbibat cu apa. 821 .4412. descărcare in autovehicule in teren catg.5212. II În condiţiile gospodăririi apelor..pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor.3512.9512. 21 . A3 .pământ cu umiditate naturala.70 mc. teren catg. F2 . 1. 01 . II._ __ . I in condiţiile gospodaririi apşlor. E21 . descarcarea În autovehiculs.70mc cu o cupa 1 ore 11.40-0.01 12~12. II.70mc cu o cupa 1 ore 12.pământ argilos inmuiat cu apa.pământ imbibat cu apă. descărcarea În autovehicule teren catg. H1 .pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. teren catg. E11 . descărcare in depozit teren catg. II. descarcare În depozit teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apa. descărcare În autovehicule in teren catg. descărcare in depozit. IV. IV În condiţiile gospodăririi apelor. descărcare in depozit. II in condiţiile gospodaririi apelor. 81 .. C11 .M L-. IV În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.pământ cu umiditate naturală..3512.pământ îmbiba! cu apă. f:. I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavata pe platelaje. E3 .9512. ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.5212.9513.. teren catg. in: A 1 . 1. E31 . H11 . 1. teren catg. 811 .pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. F31 . cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. ----_ .pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. descărcare in autovehicule În teren catg.'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură. III. I În condiţiile gospodăririi apelor. descărcarea În depozit teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor. 83 . descărcarea in depozit teren catg.8912. deplasare excavator pe platelaje. descarcare În depozit teren catg. teren catg. teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă.În pământ argilos Înmuiat cu apă. 831 . 1..M B111 8218211 B318311 c11c11 .70mc cu o cupa 1 ore 12."-_ . ~2P. descarcarea În au!ovehicule. 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ . A31 .

III in condiţiile 90spodaririi apelor.pamânt argil05 inmuiat cu apă. 03 .7 A31 . teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor. 2952260003501! ---_. D1 . .pământ cu umiditate naturală. C2 . catg.pământ imbibat cu apă. descarcareain depozite. II în condiţiile 90spodăririi apelor./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U. descărcarea indepozite. teren catg.pământ cu umiditate l1atural~. teren catg.pământ imbibat cu apă. deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite. teren catg. descăf!lIreain depozite. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite. II in condiţiile' gospodăririi lpelor.2313.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite.M 1-1 --r--.22!2. deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite. "in condiţiile Uospodăririi apelor. teren catg.pământ imbibat cu apa. teren 09tg. teren 011 . I I I I -. II. teren catg. 2 .pământ argilos inmuiat ClJ apă. teren catg. IV.25!2. in: . III in condiţiile oospodăririi apelor. catg.pământ argilos inmUiat Cu apă. catg. teren catg. descărcareain depozite. IV.pământ îmbibat cu apa. descarcareaindepozite. IV in condiţiile gospodării teren 152 153 .99!3.pământ argilos înmuiat CIJ apă. cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. descarcarea indepozite.6!2. 1.pământ cu umiditate naturală.M I I I -- I I I I "". teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor.23!3.25 mc. teren catg. 011 . 31 . descarcareaindepozite. teren catg. 02 . A2· pamânt argilos inmuiat oua apă.pământ cu umiditate tlaturală.pământ imbibat cu apa. catg. A21 . descarcarea indejlJZile.7 COD I U. 1. I in condiţiile Uospodaririi apelor. descarcareaindepozite. <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite. U1 . teren catg.L. II. teren catg. descăf!lIreain depozite. 3 . C1 . descarcareaIn depozite. descarcareaindepozite. catg.70mc cu o cupa ! ore !2. teren catg.pământ imbibat cu apă. descarcarea indeJmite.pământ cu umiditate naturală.70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3. deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite.pământ argilos inmuiat Cu apă. descărcareain depozite.--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0.71-1. teren catg. teren A 11 . teren catg. desc!l'Careain depozite.pământ cu umiditate naturala. 1._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite. teren 021 . II.25!3. teren 011 . I in condiţiile gospodăririi pelor.1II în cordiţiile gospodăririi apelor.400. A3 • pămănt imbibat cu apa.pământ îmbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală.40-0. p III.59!2. III 021 .81 termic de 0. s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3. 021 . III. C31 .

H3 . III În condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturală. IV in condiţiile gospodăririi apelor.e ~ H3l . 031 .pământ imbibat cu apa.pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq.~~ LU.pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg. F21 . deplasare excavator pe platelaje.25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U.25mc cu o cupa \ ore \1. I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.42\1.pământ îmbiba! cu apa.25mc cu o cupa \ ore \2.25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v . III În condiţiile gospodăririi apelor. E31 .83\1. Hl .pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg. F2 . I În condiţiile gospodării apelor.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg. descarcarea in autovehicul. G2 .pămănt argilos. deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg. descărcarea in autovehicule teren catg. Gl . Fl . F31 . H2 . Fll . IV În condiţiile gospodăririi apelor. Hll .pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. descarcare În depozit teren catg.apelor. teren catg.11. III. G3 . descarcarea În autovehicul.pământ imbibat cu apă. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ argilos. deplasare excavator pe platelaje. II.pămănt lrnbibat cu apă. G31 .pământ cu umiditate naturala. teren catg.31\1. IV.pământ lrnbibat cu apă.46\2. deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg.M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---. G21 . E21 . descarcarea În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. El . .pământ îmbibat cu apa. IV. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite.46\2.11-1 .11-1. III in condiţiile gospodăririi apelor.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O.71-1.M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0. Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură.pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. descărcarea in autovehicule teren catg.1. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite.pământ imbibat cu apa.67\1.pamănt imbibat cu apa. descărcarea in autovehicule teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg.~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0. descărcarea in autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.11-1 .14\1. Gll . II. _. descarcarea În autovehicul.67\1. teren catg. teren catg. E3 .pământ Îmbibat cu apa. E11 . descarcare În autovehicule teren . II În condiţiile gospodăririi apelor: . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg. II. E2 . deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg. descărcare În depozâ teren catg.M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0. descărcarea in autovehicul. descărcare În autovehiculeteren 154 155 .pamânt Îmbibat cu apa.37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U. III. H2l .33\1.pământ imbibat cu apa. II În condiţiile gospodăririi apelor. F3 .pământ imbibat cu apa. deplasare excavator pe platelaje.45\1.1. teren catg.pământ imbibat cu apă.i catg.92\1. 03 .pământ imbibat cu apa. 1.pământ cu umiditate naturala. descarcarea in autovehicule teren catg. III. II in condiţiile gospodăririi apelor.

01 .pământ cu umiditate naturala.pământ umiditate naturala.parnănt cu umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg.parnânt cu umiditate naturala.11-1. "'U ._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.M I COO J~UMIRERESURSA I • _.25mc cu o cupa 156 157 .15/1. el .7612. G21 . cu descarcare În depozit teren catg.9 rnc. G2 .Ţ' -:-:-T-':''---~. III. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. II. I " I _ •• I I -- I I .64 r 1. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0. 1.7613.părnănt umiditate naturala.pământ umiditate naturala. A21 .pământ umiditate naturala. 011 . H1 . CANTITAŢI j I _.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. I I I G31 .pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa.53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.212.11-1 .87 Al . IV. I in condiţiile gospodaririi apelor.pământ umiditate naturala.76/1. cu descarcare În autovehicule teren catg. B21 .COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.92/2. CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.pamânt umiditate naturala. el1 . El1 .311. cu descarcare În depozit teren catg. F2 . II. II.pământ umiditate naturala.91/2.M I I .46/2. IV În condiţiile gospodaririi apelor. Al1 .25mc cu o cupa COD / ore /2. l În condiţiile gospodaririi apelor.212. l in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. A2 . F1 .pamănt umiditate naturala. actionat electric. cu descarcare În depozit teren catg. F21 .8711.17/termic de 0.4911. III În condiţiile qospodariril apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg.6211.21 /2. I U. 1.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2. Gl1 . II in condiţiile qospocanrf apelor.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. V. II.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg.pamănt cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa. 1.5-2.pamănt cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor.lI.5311.11-1 . Fl1 .pământ umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule teren catg. El . cu descarcare in depozit teren catg. B2 . V În condiţiile qospodăririi apelor. Bl . cu descarcare În depozit teren catg.25mc cu o cupa / ore /1.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. Bll . I In condiţiile gospodaririi apelor.1. III.8811.pământ umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. Gl .

4410.91 10.. IV in condiţiile gospodăririi apelor.M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2.381 0.011 !' 295226000 I ore 10.pământ cu umiditate naturală.002 -- 2952260003511\ 2.5-2..49/ 0.5-2.34/ 0.4361 0.448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U. .9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10. cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.451 0.546 ~ .87\1.425/ 0.4751 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U. 111.5621 0.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10.561 0.5-2.791 0.391 /0.• . H11 .51 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2.4871 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.M -ator pe şenile acţionat electric de 2. J1 -pămănt cu umiditate naturală. V in condiţiile gospodaririi apelor.5510. V.5-2. U.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2.50610. Se masoara la 100 metri cubi in săpătură. J11 .9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I . III in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.39/0.9mc . IV.6221 0.' 01 1.575 ------------------------------~------------------------159 158 . 11.645 CANTITAŢI U.M 1111111t1~ 0.pământ cu umiditate naturală. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.5171 0.

pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule. III În condiţiile gospodăririi apelor.TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. 021 -pământ argilos inmuiat cu apă. cu descarcare in depozit. 03 . 011 . I in condiţiile gospodăririi apelor.1112. A31 . cu descarcare in depozit teren catg.M 11.81 13. II În condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.pământ îmbibat cu apa.pământ cu umiditate naturală. Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură.8713. teren catg. 1. 160 161 . cu descărcare in depozit leren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ argilos inmuiat cu apă. 2. deplasare excavator pe platelaje. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu descarcare În autovehicul.24 .pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. cu descărcare În autovehicule teren catg.5-0.8 mc.95' 2. 82 . teren catg. cu descarcare in depozit. A11 . E2 . I În condiţiile gospodaririi apelor.24 . .5-0. 1.pământ cu umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren catg.pământ imbibat cu apă. cu echipament de drag lina. deplasarea excavator pe platelaje.44 .pământ argilos inmuiat cu apa. cu descarcare În autovehicule teren catg. teren catg. III.pământ cu umiditate naturala. 1. teren catg. Fl . I În condiţiile gospodăririi apelor. 2. A21 . cu descarcare În aulovehicul.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. 821 .8 mc 1 ore 12. teren catg.pământ lmbibat cu apă. II. Cll . E31 . cu descărcare in depozit teren ctg. 2.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0.8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În autovehicul. II.pământ argilos Înmuiat cu apa. 2. teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apa.. " in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În aulovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule.5-0.pământ imbibat cu apă. teren cafg. cu descarcare În autovehicul.pământ argilos inmuiat cu apă. A2 . cu descărcare in depozit.713.pământ Îmbibat cu apă.2313231371 CANTITAŢI U. Cl . cu descărcare in depozit teren catg. cu descărcare in depozit teren ctg. cu descărcare in depozit. teren catg.8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore . teren catg. 01 . 1.50. tI. deplasare excavator pe platelaje. 83 .pământ argilos inmuiat cu apă. teren catg. II.M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 . teren catg. deplasare excavator pe platelaje. teren catg. teren catg. 81 . cu descărcare in depozit.pământ argilos inmuiat cu apă. A3 . cu descărcare in depozit teren catg.pământ cu umiditate naturală.pământ argilos inmuiat cu apă.3 ------------_. II in condiţiile gospodăririi apelor. leren catg. cu descărcare in depozit teren catg. teren catg. cu descărcare in depozit. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ argilos Înmuiat cu apă.1.812. D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. Fll . teren catg. I În condiţiile gospodăririiapelor. E21 . III. 811 .6512.813. El .59 12.M . II. deplasare excavator pe platelaje.22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. D31 • pământ Îmbibat cu apa. deplasarea excavator pe platelaje. in: A1 .pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule. III În condiţiile gospodăririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.29/2.11. E3 .• I ore U. El1 . II În condiţiile gospodăririi apelor. 02 ._. 831. " in condiţiile gospodăririi apelor. 1.

pământ umiditate naturală. . Cl . teren catg.pământ umiditate naturală. cu descărcare În autovehicule. A31 .291~~ 3. II in condiţiile gospodăririi apelor.5-0.M I 2952260003506l. teren catg. III.pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit. teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. A21 . teren catg. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozit. cu descărcare in autovehicule.73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.8 mc CANTITĂŢI U. II. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozt.pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ argilos inmuiat cu apă. deplasare excavator pe platelaje. 82 . cu descărcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje. 01 .pământ argilos Înmuiat cu apă. El . cu descărcare În depozit. teren catg. in: Al . I În condiţiile gospodăririi apelor. II in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. 03 . teren catg.1. 1. cu descărcare În autovehicule.2 mc.Pământ Îmbiba! cu apă.62 162 163 .pământ argilos Înmuiat cu apă. cu descărcare in depozit. teren catg. teren catg.-- 3. cu descărcare În depozit.8 mc ore 13. cu descărcare În depozt.praglina hi~~~e r---'--'. A2 . 81 . teren catg.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje. 021 .pământ cu umiditate naturală. teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apA. C11 . I in condiţiile gospodăririi apelor.7314.pământ cu umiditate naturală. II În condiţiile qospodarini apelor. 1. teren catg.pământ umiditate naturală. 83 . cu descărcare În autovehicule. 1.pământ imbibat cu apă. 1. 831 . 821 . teren catg.~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0. teren catg.pământ cu umiditate naturală.1I1in condiţiiie gospodăririi apelor.pământ imbibarcu apă. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0. cu descărcare În depozit. 811 . I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. teren catg.11. cu echipament de draglina. I in condiţiile gospodăririi apelor. A11 . cu descarcare in depozit. teren catg. II. cu descărcare in autovehicule. A3 . 02 .pământ Îmbiba! cu apă. cu descarcare in depozit. teren catg. 011 . teren catg.81-1.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală.pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit.5-0. teren catg. deplasare excavator pe platelaje.1. cu descărcare in depozit. teren catg.pământ Îmbibat cu apA. cu descărcare În autovehicule. II.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. 031 . teren catg.

81-1.---CANTITĂŢI f---. teren catg. teren catg. F1 . cu descărcare În autovehicule.pământ umiditate naturală. cu descarcare În autovehicule.15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U.72/1.pământ argilos Îmbibat cu apa.E11 . II. II În condiţiile qospodanri' apelor. teren catg.-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0.pământ umiditate naturala. F11 .8912.20 mc 1 ore 12.511.7512.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11.M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12.pămănt argilos Înmuiat cu apa. teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.pământ argilos Îmbibat cu apa. II.4911.53/1. cu descarcare În autovehicule.6311.87/2. E2 .M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1. teren catg.81-1. f31 . E3 .41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0.16/216/2.2 164 165 . teren catg. cu descărcare În autovehicule. cu descarcare În autovehicule.1 12.5212. II În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg.311.07/1.81-1. deplasare excavator pe platelaje.20 mc 1 ore 11. cu descarcare În autovehicule.48 ----~----------------------------CANTITAŢI U.pământ umiditate naturala.8711. III.2/2.M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. III În condiţiile gospodaririi apelor.8712.pământ argilos Înmuiat cu apa.1912. E21 .81-1.81-1.52 --_. deplasare excavator pe platelaje.5311. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U.01/2.20 mc /2.91 0.76/1.8/2.

cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. III. III. deplasare excavator pe platelaje. J11 . 11. cu descărcare În depozit teren catg. " in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. II. II În condiţiile 9ospodăririi apelor. F1 .până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.' \ E2 . cu descărcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. III. B2 . cu descărcare În depozit teren catg. IÎn condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. F21 . cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. 1. G2 . cu descărcare În depozit leren catg. 1. A21 . II. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. G21 . deplasare cu excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. G11 . cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. 021 . 1. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. III. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare cu excavator pe platelaje. III. III in condiţiile gospodăririi apelor. III În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. J2 . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. H1 .peste 2 m adâncime. C11 .1.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g. " În condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. H11 . II În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 01 .până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II.până la 2 m adâncime. 011 . K11 .cu descărcare in depozit teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime. F11 . cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II. cu descarcare În autovehicule teren catg.până la 2 madâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. .peste 2 m adâncime. III.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În aulovehicule teren catg. \ E1 . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. H21 .până la 2 m adâncime. 1. deplasare excavator pe platelaje. K1 . I În condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. . cu descărcare În depozit teren catg.TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei.peste 2 m adâncime. C1 . cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe plalelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule teren catg. C2 . E11 . III. B1 . II În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. H2 . cu descărcare in autovehicule teren L21 . F2 .peste 2 m adâncime. 121. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu descărcare În depozit teren catg. 12. III. cu descărcare În autovehicule teren catg. J21 .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. II. cu descărcare În depozilleren catg.peste 2 m adâncime. descarcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime.5-0. B21 . B11 . II in condiţiile 9ospodăririi apelor. . II. deplasare excavator pe plalelaje. 1. I În condiţiile gospodăririi apelor. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. 111. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autov hicule teren catg. \ 02 .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. IÎn condiţiile g9spodăririi apelor. cu descărcare În depozit teren catg. C21 . A2 . II. J1 . II În condiţiile gospodăririi apelor. L1 . cu descărcare in autovehicule leren catg. 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 .pănă la 2 m adâncime. cu excavator pe senile de 0. cu descarcare În autove~cule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. K21 . L2 . K2 . cu descărcare În autovehicule teren catg. A 11 . E21 . cu echipament de draglina A1 .1.peste 2 m adâncime. II. cu descărcare În depozit teren catg.până la 2'm adâncime.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.8 mc. I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule teren 166 167 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. L 11 . cu descarcare În depozit teren catg. 1.

..4713.4612._---_.0213.8814.M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0.2212.6215.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.8815.2413.6415.1814.4412. CANTITAŢI JMIRE RESURSA U.MI K2 I Iare 12.81 168 169 .213.7313. .5-0.4914. I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.6216.8mc . III in condiţiile gospodaririi apelor..0114.5.23 .812.-.5315.-------·rCOD I -~-.3713.7314.M .8114._-.catg._----_.5-0.5-0.6114.Iare 14.8713._--Jtilaje )e senile Iare 13.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0..8 mc ---.5-0.8813._------------ Iare 13.4714 .8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .3314. c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0.5314.81 13.Iare 14. CANTITAŢI .: / U.0114.8 mc 1 ore 13.< 29522600035061 Oraglina 0.2313.71 13.2913.5. .313.94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD .8 mc U.3 CANTITAŢI U.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.813.461O.813.8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0.

cu descarcare in autovehicule teren catg. CI . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. 1 In condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in auto ehicule teren catg.1I1.peste 2 m adâncime. J21 .peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. A2 . 1. Kl1 .peste 2 m adâncime. III. III in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. 811 . deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. 011 . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. III. C21 . II in condiţiile gospodaririi apelor. . cu descarcare in a tovehicule teren catg.păna la 2 m adâncime.~.peste 2 m adâncime. K21 . cu descărcare in autovehicule teren catg. II. L2 . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule tdren catg. II.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. II. cu descarcare În autovehicule teren catg.1. J2 . cu descărcare in depozit teren catg.2 mc. 02 . cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. I În condiţiile qospccamii apelor. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. 1. 821 . CII .pestp 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. L11 . II În condiţiile qospodăririi apelor.pănă la 2 m adâncime. 1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. II in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg. L21 . cu descărcare in depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. Jl1 .pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren l!tltg.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. 111 . 1.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. 1121 . III. cu descarcare in autovehicule teren catg. IIln condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in autovehicule teren catg.1I in condiţiil~gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren 81g. deplasare excavator pe platelaje. t: 11 . cu descarcare in autovehicule teren catg. II.peste 2 m adâncime. \ E2 . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. A21 . deplasare excavator pe platelaje. I in condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 in adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. 01 . II. cu descarcare in depozit teren catg.1. cu echipament de draglina A 1 .lI. III. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0. cu descarcare in autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. J1 . deplasare excavator pe platelaje.81-1. I În condiţiile qospodarirl' apelor.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. 1111 . II in condiţiile gospodaririi opelor. I in condiţiile gospodaririi petor. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. (~1. I in condiţiile gospodaririi apelor. 1. \ EI .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar. 1 . cu descarcare in depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. 11.până la 2 m adâncime. II. 1. Eli . A11 .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator cu platelaje. III. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. K2 .pănă la 2 m adâncime. 021 . cu descarcare in depozit teren catg. cu descărcare in autovehicule teren ootg. cu descarcare În depozit teren catg. 112 .pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. II În condiţiile gospodaririi apelor.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r . 111 .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. III in condiţiile gospodaririi apelor.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. II in condiţiile gospodăririi apelor.lI. deplasare excavator cu platelaje.pănă la 2 m adâncime. FI .peste 2 m adâncime. III În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren oatg. 1'21. cu descărcare in autovehicule teren catg. 1.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. 81 . C2 .peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. 12 .peste 2 m adâncime. 121 . . cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. Kl . I În condiţiile gospodăririi apelor. III. III In condiţiile gospodaririi apelor. E21 . cu descarcare În depozit teren catg. LI . ()11 . III. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. 82 . cu descarcare in depozit teren catg.

.20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12.81-1. II.4312_4312.7612.01 0.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12. . III in condiţiile gospodaririi apelor.- 1 ore 13.1812.cat. .catg.81-1.03 CANTlTftlrlU.612.041- 1 ore 12. U. .47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.5211.09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U. executata cu excavator de pe platelaje.81-1. .02 I 0.02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U..0912. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---.8212...M . DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.81-1.M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.4612.6213..015 4._" Iare I ore ore 172 173 r . 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT .M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-.5512.8412.2612.3612._ Utilaje . 2_1812.M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport.51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.81-1.M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 .51 12_5112_8912.612. :~T811-1 CANTITĂŢI .20 mc _.71 12.01 pe senile 0.01 13.0512.0013 buc 0...M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 .l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0.9912.013 kg kg 0.1 0.8413_2711.E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0._--.20 mc ------------. CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.3612.7911. 82 r.0513.11 12.93 --_.20 mc -------------=~~NU::.51 14.NUM'RE pe semle 0.---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.51 13. . COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.------------~-.1812.~r.----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA .3713._--------'~- 1 ore 11.412.20 mc 1 ore 12_9313.20 mc 1 ore 12..00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr.9 U.7612_0212.81-1.3212. ..20 mc -----~.0211..7611.81-1.

elindă 81 .teren catg. teren catg " 61-100 CP. in: Al . II Cl . 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40. CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U. teren catg. inclusiv descarcarea in depozit. teren catg.NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. cu sapare longitudinala cu elinda. pamant cu umiditate naturala.77 _-"_ . 1.elindă de de de de 40-60 CP.. I Bl . --" . III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra. II.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10. in pamant cu umiditate naturala.CP.711 11.elindă Dl .elindă Cl . Se masoara la 100 metri cubi În săpatură. executata cu excavator cu mai multe cupe. cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 . 61-100 CP.teren catg.5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri.teren catg.60 cp 3. 1. 40-60 CP. executata cu excavator cu mai multe cupe. teren catg.inclusiv descarcarea in depozit. 174 175 . utilajul avand Al ..

executata cu: A1 .2 mc cu draglina in pamân\argilos moale.81-1.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala. cu draglina in pământ cu umiditate naturală. lin condiţiile gospodăririi apelor. in teren catg.excavator pe şenile 0. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0.5-0.8 m. În teren catg.excavator pe şenile 0.8 mc.50.81-1.1 .20 mc -------- 176 177 . A11 . C1 .93 .5-0.excavator pe şenile 0. II in condiţiile gospodaririi apelor. lin condiţiile qospodaririi apelor.excavator pe şenile 0. h ~Il I U._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •.81-1.11.5-0. cu draglina in pământ argilos moale.81-1. cu draglina În pământ cu umiditate naturala. cu draglină in pământ argilos moale. ore '3. .8 rnc. B21 . teren catg.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală.6614. E11 . A2 . În teren catg. D11 .excavator pe şenile 0. in teren catg.9414.2814.8 mc. \ D2 . II. teren catg.91 13. D1 .2 mc cu draglina in pamânt argilos moale. În teren catg. lin condiţiile gospodaririi apelor.excavator pe şenile 0.8 rnc. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: . II.excavator pe şenile 0.8 mc.2 mc cu draglina in pământ argilos moale.81 12.excavator pe şenile 0.5-0.M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI .81-1..81-1.-.2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U. I in condiţiile gospodăririi apelor. 1.excavator pe şenile 0.5-0.81-1. II. 1/ in condiţiile gospodăririi apelor. cu draglină În pământ cu umiditate naturală. III În condiţiile gospodaririi apelor. II. teren catg. in teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor.1 .8 mc. teren catg.M ~ CANT .-.131 CANTITATI U.81-1. A21 . teren catg. 1. cu draglină În pământ cu umiditate naturală.42 .excavator pe şenile 0.depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă. F1 .excavator pe şenile 0. C11 . cu draglina În pământ cu umiditate naturală.5-0. inclusiv descarcare in depozit.TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor. teren catg.. cu draglina În pământ cu umiditate naturală.50.8 mc.81-1.81-1. 1.2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala.5-0. . cu draglină in pământ argilos moale.excavator pe şenile 0.5-0. teren catg.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala.excavator pe şenile 0.5-0.5-0.excavator pe şenile 0. B2 . teren catg.excavator pe şenile 0. 1. D21 . B11 . III În condiţiile gospodaririi apelor. E2 .B1-1. În teren catg.8mc COD 1 ore 1 . teren catg. III.09 .81-1.excavator pe şenile O.2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala. III. in teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. În teren catg.excavator pe şenile 0.8 rnc.4715. teren catg. B1 .2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale.excavator pe şenile 0.5-0.81-1.20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA. de la fata taluzului. F11 . _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315.1 .M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. 3. El1 .8 mc I COD I .excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. În teren catg. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0. cu draglina in parnănt argilos moale.20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0. in deblee si canale deschise.11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe . I E1 .8 mc.compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente.8 mc.53 t ----. 4.

cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. A 11 . dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit. B13 . cu descarcare În autovehicule. cu descarcare În depozit. dislocare in spaţii 8-12 m. disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare În au!ovehicule. cu descărcare În depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În depozit. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. C21 . in: A 1 . E1 . E12 . cu echipament greifer de 0. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descarcare În depozit. cu descarcare În autovehicule. in teren necoeziv. cu descarcare În depozit. A21 . D22 . E22 .in spaţii 8-12 m. \ 822 . 178 179 . Nu cuprinde: . A 13 .pământ cu umiditate naturala.coborârea graiferului la nivelul de sapa re .pamântimbibat cu apă.dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat .executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. dislocare in spaţii 8-12 m.pământ cu umiditate naturală.sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC.5-0. C12 . D11 .pământ imbibat cu apă.pământ imbibat cu apă.pământ îmbibat cu apă.pământ Îmbiba! cu apa. D1 .incarcarea graiferului cu pământ dislocat . cu descărcare in depozit. cu descarcare in depozit. dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. 823 . dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. 1. dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.descărcarea. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În depozit. D23 .pământ imbibat cu apă. A2 . Cuprinde: . dislocare in spaţii 20-24 m. C13 . dislocare in spaţii < 8 m. dislocare În spaţii 16-20 m. cu descarcare În depozit. dislocare În spaţii 16-20 m. cu descărcare in autovehiculp.(În terenuri coezive din categ. C22 . I şi II . dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. B11 .pământ cu umiditate naturală. C2 .pământ Îmbibat cu apă. III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) .pamănt cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descărcare În depozit. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor. C11 ~pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor.lI. A22 .pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturala. fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare În spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturală.pământ imbiba! cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare În depozit. Se masoara la 100 metri cub În sapatura. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. rotirea pentru descărcare. E11 . cu descarcare in autovehicule. descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu. cu descărcare in autovehicule. D21 .pământ cu umiditate naturală.ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit .pământ lrroibat cu apa. D2 . B2 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În autovehicule. C1 . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.pămănt imbibat cu apă. 821 . E13 . dislocare În spaţii 20-24 m. cu descarcare in autovehicule. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. B1 . cu descărcare În autovehicule. E23 . cu descarcare in depozit.pământ imbibat cu apa.6 mc.pământ imbibat cu apă. D13 . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. dislocare În spaţii < 8 m. dislocare. E21 . disloca re În spaţii 20-24 m.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare În autovehicule. dislocare În spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii < 8 m. D12 .pamănt imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 8-12 m.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. A 12 . I C23 . dislocare În spaţii 12-16 m.pământ Îmbibat cu apă.pământ imbibat cu apă. dislocare În spaţii < 8 m A23 . dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturala. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare În spaţii 16-20 m.pământ imbibat cu apa. cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă.pământ Îmbiba! cu apa. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit.pământ Îmbibat cu apă. E2 .TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP. cu descărcare in depozit. B12 . cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m.

_-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.716.6715..11 14. __.---' COD '--"---.55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0.70 mc CANTlTAŢI U.4_0_-0_.4118.6514.5918.- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.40-0.7 de 0._--_.0913._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 .T-A-Ţ.40-0. COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------.4815.__ . __ ._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14._--------------------_.8316. .11 14..3216.M 1- .5317. 29522600035221 COD DENUMIRERESURSA ..5215.1415._.33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.400.__ DENUMIRERESURSĂ U.9316.91 U..M ..__.10 mc ---_ .10 ----------mc .. _---_.40-0.7916.6615.70 mc ----_.M I I Iare 15.03.- Iare 14. ----. mc .7_0 __ .112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16.8213..10 mc 1 ore 15._-_. -C-A-NT-. 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16.7315.0615.40-0.._-_. r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U.8217.49 _----d-e 0_.66172418. .•_-_ .M I 1 CANTITAŢI I ...4415.M ~ __ .~---_ .6517.40-0.7715.0514..55 termic de 0. A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _.10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ .-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14.2519._..COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.2416.51 16.3715.617. • 180 181 . 15.

1)12 _ pământ imbibat cu apă. Se măsoară la 100 m~n sapatura. \ 82 . dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in auto~e\hicule. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit. E23 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m. E22 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule.7-1. C13 .pământ cu umiditate naturală. \ 812 . Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. ~3 pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 20-24 m. II. 811 .pământ cu umlditate naturală. . dislocare În spaţii 12-16 m. A12 . disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu .Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP. dislocare in spaţii 20-24 m. 2 _ pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m. A11 . dislocare in spaţii 16-20 m În o I. dislocare in spaţii < 8 m. E21 _ pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. \)22 _pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m. C21 . cu descărcare În depozit. C2 .pamântimbibat cu apa. 821 .0 mc. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 8-12 m: 813 .pămănt imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in autovehicule. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. cu descarcare in autovehicule.pământ imbibat cu apa.pământ imbibat cu apă. 823 . A23 . cu descărcare in depozit. A22 . cu descărcare În autovehicule. in teren necoeziv.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq.Pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor. dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor.13 _ pământ imbibat cu apă.. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC. :1 ~ pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m.pământ imbibat cu apă. \ 822 .pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. 182 183 . dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depqzit. C12 . dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. 1121_ pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit. A 13 . III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea. Cl1 . 112_pamânt cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturală. cu descărc}s În autovehicue. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor. A21 . dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturala.pământ imbibat cu apă. ll13 pământ imbibat cu apa. A2 . in: A1 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m. cu descarcare in autovehicule. 81 . 12 _ pamântimbibat cu apă. rotirea pentru descărcare. I şi ii (in terenuri coezive din şi IV.pământ imbibat cu apa. cu descărcare in depozit. 11 _pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.ocare in spaţii 8-12 m. 1111_ pământ cu umiditate naturală. Cl . cu descărcare in depofit. C22 . disl. ll23 _pământ imbibat cu apă. 111• pământ cu umiditate naturală. Acestea se consideră dislocate separat.ondiţiile gospodăririi apelor. dislocare În spaţii < 8 m. cu echipament greifer de 0. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apă. cu descărcare in depozit.

COD DENUMIRE RESURSA U.I -.. I~ ·-I· . 2952260003516 ---==-r-----.71-1 .---.25mc .25 mc 184 185 .. DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U.81 15..71-1.53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0.86l4."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~.:. COD 29522600035161 Excavator graifer de 0.·-1 _.25 mc ~OD_.. I _..M 29522600035161 Excavator graifer de 0.71-1._-J----J- ··I-nJ .4414.l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1._.25 mc E ~~ 3.71-1 . I _.. DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ . ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0.M I " • ----==iJ..1-·' . U.·-1 _.25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 .-----. _ 1-·- J_.M ----]---.

5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II In . teren catg. I şi II in condiţiile gospodăririi apelor.peste 200 m lungime şi < 1.5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor. I şi II.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. C2 . 02 .5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II In tllI III lungime şi > 1.•.68~J_~~~5_- < 175 CP.31 ore 3. de: Al . E2 . Cl .5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor.peste 200 m lungime şi < 1. III în 1I~llIldOrlrll apelor.. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder . < 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.sub 200 m lungime şi > 1. cubi în săpatură. Utilaje .5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP.951 - J - l2'j3. teren catg. III.peste 200 m lungime şi < 1._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13.sub 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder A21 . 'UO mlungime şi > 1.. III.5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 .1 şi II. Fl .5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. teren catg. I .5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP.sub 200 m lungime şi > 1. I şi II. E21 .5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. :. Dl .: •.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg..sub 200 m lungime şi > 1. III. Bl . teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP.G -=_~ __ _. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. III în condiţiile gospodăririi apelor.Jil~E 5.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. III În condiţiile gospodaririi apelor. on m lungime şi > 1. I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor.peste 200 m lungime şi < 1. I ". cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului.11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14.peste 200 m lungime şi < 1. > 175 CP. 821 . teren catg. teren catg. teren catg. 175cp n' 1/liM .5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. I1U '"lungime şi > 1. teren catg.16 ~~.sub 200 m lungime şi < 1.I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. 011 .sub 200 m lungime şi> 1.sub 200 m lungime şi < 1. III in 1'•• "lluOrlrli apelor.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1._~[----_ ~_-_ 3.1II_"lIIll\rlrll apelor. 82 .5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. El . C11 . III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor. UI! III lungime şi > 1.1 şi II.sub 200 m lungime şi < 1.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder A 11 . teren catg.sub 200 m lungime şi < 1. precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.sub 200 m lungime şi > 1. III.5 m Înălţime pentru autogreder . teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. ~tlO m lungime şi > 1. < 175 CP.821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4. condiţiile gospodăririi apelor.3213.. DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U. teren catg.26 .. III în condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. tere \~tg.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg. III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor.. > 175 CP.. III. I şi II. 100 metri . < 175 CP.sub 200 m lungime şi > 1. Fl1 .i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. A2 .5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP. teren catg. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor. teren catg. teren catg. teren catg. teren catg. E11 . teren catg. III. teren catg. > 175 CP.peste 200 m lungime şi < 1. 021 . III.liltlglme şi > 1. teren cat şi II. Bll .5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP. h..1 şi II. I şi II.sub 200 m lungime şi < 1.. MI "'lungime şi > 1. iOt) m lungime şi > 1. III în D11 111. I şi II In condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. I şi II în condiţiile gospodăririi apelor.5 m Înalţime pentru autogreder C21 .5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. III. In lungime şi> 1.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP.

Lv I - I . 1 în condiţiile gospodaririi apelor.scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren. executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP. .teren catg.teren catg.40 m. III Cuprinde: .38 \ 1.::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1..3 2. 2 B11 .72 _ J_~.3 ore 1.teren catg. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m.I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP.montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare. 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or.----.teren catg.~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I . Nu se cuprinde: .e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T.721 2.---.38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. . . I B1 .V' I v. LI COD DENUMIRE -:. . Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura. in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0. 1 A11 . A1 . COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61. Se masoara la 100 metri şanţ..---..teren catg.executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului. 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4. . II C1 .teren catg. B1 .împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii.80 cp 189 188 . in: A1 .M CANTITAŢI 1-1 ---.teren catg.

D1 .M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP.M I A1 CANTITĂŢI ..._-_ .3911.. / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81.1412. - 1 ore 11..teren catg. -1 U.teren catg. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura._-----Utilaje U.teren catg.M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp . inclusiv imprastierea pamantului la 10 m.TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. II În condiţiile gospodaririi apelor.7711.. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP. e1 .in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte. II În condiţiile qospodăririi apelor. TsC20 A1 . I A 11 .86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ .180 cp 1 ore 12. I sau II in condiţiile gospodaririi apelor. -. 81 . Se masoara la 100 metri cubi in sapatura..teren catg. I in condiţiile qospodăriri apelor. II 811 . IV . in: A 1 ..teren catg. I All .. inclusiv cu buldozer impingerea m. II 811 ..teren catg.teren catg.--.teren catg.teren catg.teren catg.--_ . Ct . III e11 .teren catg. A 11 .2111. III e11 .1I1 811 ._-.teren catg._-----_ . III În condiţiile gospodaririi apelor. III in condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 .teren catg.teren catg.teren catg.51 190 191 ._ . e11 .teren catg. IV in condiţiile gospodaririi apelor <.teren catg. -..541 1.1 sau II. 81 . l .teren catg. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.1 În condiţiile gospodaririi apelor. ~. IV În condiţiile gospodaririi apelor._.teren catg.--_. IV D11 . inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui. in: A1-teren catg. 81 .1812.

265 I 1. I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.cU_.TSC21B1 teren catg.. 11.___ ~___ 0. II in condiţiile qospodăririi apelor.B_ 1.TSC19C1 teren catg. . III E11 .. II B11 . TsC20 si TsC21.8 .TSC19A1 teren catg.. . II 011 . II K11 ..TSC21C1 teren catg.. F1 . III L 11 . U~ --.. III in condiţiile qospodăririi apelor.--~-CA-N.TSC18A1 teren catg. . IV F11 .~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1.. I În condiţiile gospodaririi apelor.._.8412. J1 .TSC21A1teren catg. G1 .9210.-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. III În condiţiile qospodăririi apelor. III În condiţiile gospodaririi apelor.. I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U.29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I . IV În condiţiile gospodaririi apelor. --L. I şi II G11 . IV 111 . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1.TSC21A1 teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.. E1 .TSB19B1 teren catg.23.TSC19D1 teren catg. pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus.( ~~~~-=--.1 11. 1 .TSC20C1 teren catg.---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1..~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1. I in condiţiile gospodaririi apelor.6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore ..Spor la consum urile de ore-utilaj din art.1 A11 .TSC19C1 teren catg. K1 . ~ I ~.TSC20B1 teren catg. C1 .L. H1 .. 01 .6 .6213. II În condiţiile gospodaririi apelor.TSC19 teren catg.TSC20A 1 teren catg.TSC20A1 teren catg. I J11 .TSC20C1 teren catg.1. I C11 . peste distanta prevazuta la articolele respective A1 .LT-IT-AT.I _. Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J).TSC18 teren catg.:. TsC19.TSC20B1 teren catg.TSC19A1 teren catg.M--L.--. III H11 . 192 193 ._--.I.TSC21B1 teren catg..l.67 0.TSC21C1 teren catg.M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531. IV În condiţiile qospodaririi apelor.76 0. B1 . P' 'şenile 81-180 cpcp B 00". TsC18.01 L 1 .J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I .TSC18 teren catg. pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus.9411. I in condiţiile gospodaririi apelor. Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10.TSC19D1 teren catg.".TSC18B1 teren catg.

B1 . cu tractor pe senile de 65 CfI.in canale teren catg. C1 .M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 .. II B 11 . I ore 13.75.3 me cu tractor pe şenile de 65 cp . III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. II in condiţiile gospodăririi apelor.sub 20 cm teren catg. cu descarcarea in straturi de grosime: A1 .in gropi de imprumut teren catg..motor 160 cp 118KW / ore /203/2.J ore L3~ 3. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc.3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp . motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc._. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. 01 . "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW)._---. COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-. 01 .75-3 mc. Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc.TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi. -._--_._---.0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_. C1 ..peste 20 cm teren catg..in canale teren catg.~~r:::-r. II 011 . III C 11 .peste 20 cm teren catg.sub 20 cm teren catg.."_.47 13.in gropi 'de imprumut teren catg.46 12. I in condiţiile gospodăririi apelor E1 . III in condiţiile gospodăririi apelor.peste 20 cm teren catg.21 /2..in canale teren catg. II E11 ._------ ----- 194 195 .88/4.53/2.53J 4. I 011 .sub 20 cm teren catg.:CANTITATI _ U.in gropi de imprumut teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.. I A 11 . I C11 ._-' . transportul si la 250 m._-. I in condiţiile gospodăririi apelor.in canale teren catg.7t.~. r- l CANTITĂŢI .. in: Sapatura mecanica cu screper de 2.M_CC11 [~~ --~--.36/2. I A1l .76 29522300035331 U. II 811 .91/2.1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2..in gropi de imprumut teren catg.in gropi de imprumut teren catg.in canale teren catg.3/2.------Utilaje -_ . U.motor 160 cp 118KW .sub 20 cm teren catg.75.peste 20 cm teren catg.-.0213. F1 .M . II in condiţiile gospodăririi apelor.65/1._. inclusiv imprastierea pamantului de A1 . III F11 .---'.06/2. II in condiţiile gospodăririi apelor.5/2. I in condiţiile gospodăririi apelor._--_._.in gropi de imprumut teren catg.in canale teren catg. inclusiv transportul pamantului pana la 100 m.- .87 / ore /1. II in condiţiile gospodaririi apelor. Sere per de 2.67/1. 81 .M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~.

cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. .3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11.9612.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.1 .1 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. --_~---..1 . I sau II A11 .9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ .----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c. TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 .75. II 821 .p _ CANTITĂŢI U.executare lucrari de la ari.executare lucrari de la ari. 129522300035351 Screper de 6.11.-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6.executare lucrari de la ari.. pentru transportul pamantului.~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2.----j------------. ---------COD ---_ __ .I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81.461 de 150 cp ------ U.--. TsC24 si TsC36.M --.591 COD DENUMIRE RESURSA L .6211..1-------'-_1. I A11 .6811. apelor. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg._~5J_0. I sau II În condiţiile. __ Iare 11. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus. III C11 . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1.L_-'--~ CANTITĂŢI U.~_21_0. C1 .cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg.2512. III În condiţiile qospodaririi apelor. I sau II B11 .__ .180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61. II A21 ._2 J1_.executare lucrari de la ari. D1 . TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 . . . COD I L~2L~LD11 f-:-::l-.TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg.M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----. IV D11 .------~ DENUMIRE RESURSĂ .__ ---. apelor. 81 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg..spor la ari.1 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.spor la ari. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.spor la ari. A1 .:.86 196 197 . TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou. I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor. pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 .gospodaririi apelor. COD _______ J.__ . I B11 ..9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 .. necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal.1 . apelor.M . IV În condiţiile qospodărini apelor.2512.spor la ari. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 ._L. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura...__ _.80 cp .

cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat. m la inst.spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat.spor. metrou. A12.o. TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor. I sau" lucrari de la ari. tr. Ia arlic. m la inst.7 m la lucr. cupa 0.spor pentru obstacole din zona excav. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor. metrou. metrou. 811 . TSC28E1 F1 .spor.9 m la lucr. cupa 0.~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.la ari.sub protectia noroiului bentonitic.lucr. metrou. metrou. cupă 1 mia inst. 1 - .cu buld.' cu instalaţii KELLY H30/75 laI. TsC26 pentru impingerea pamantului.spor pentru obstacol din zona excav la ari. . A13 .cu instalaţii ELSE cupa 0.5 m la lucr. ELSE la lucr. metrou. metrou m la insl. . TSC28B11a C1 .cu instalaţii ELSE lat. cupa 0. TSC28G11a lucr. 011 .9 F12 . pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus.6 m la instalaţii ELSE la lucr.spor pentru obstacol din zona excav.55 m 813 .50 m H11 . metrou. III lucrari de la ari. metrou 012 . pe C11 . DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI. metrou.cu buldozer B11 .executare B1 . la instalaţiiELSE la lucr. metrou . TSC28F1 G1 . TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci. J I . pentru obstacol din zona excav.la ari..7 m la instalaţii ELSE la lucr. cupă 1 mia inst.L . I sau" lucrari de la ari. cupa 0. IV lucrare de la ari. COD .7kk CANTITAŢI U. pe tractor 8.5 m la instalaţii ELSE la lucr.spor pentru obstacol din zona excav. metrou A 11 . cupă 0. metrou. pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv. metrou.lucr.spor. KELL Y la 198 199 . metrou.8 m la Jucr. F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. E1 . metrou. metrou C13 . 2953. metrou. . cupa 0. cupa 0. pănă la 24 m laI. E11 .--------_.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI..60 m lucr. TSC28A11a 81 . TSC28D1 la lucr.5 m la insI.' -----.cu instalaţii ELSE cupa 0.cu buldozer A11 . metrou 01 .55 m B12 . TSC28C11a lucr. C11 . ELSE la lucr.spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. lucru rrietrou. cupa 0.55 m la lucr.TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art.cu instalaţii ELSE cupa 0. metrou. __ . 81-180 CP pământ provenit din teren catg. executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 .8 E13 .cu buldozer 011 . cup.spor pentru obstacol din zona excav. ELSE la luer.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. la lucr. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor. cup.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.instalaţii ELSE cupa 0. pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg.executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou.spor pentru obstacol din zona de exc. metrou.6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat.cu instalaţii ELSE lat. cupă 0. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor.8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. lucr. Ia ari. metrou. metrou. ELSE la lucr.M 1-C111D1lD11 -. la instalaţii ELSE la lucr.1-180 CP pământ provenit din teren catg.7 m la instalaţii ELSE la lucr.executare C1 . cupa 0. 0. cu: A 1 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.la ar!. ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat. cupa 0. 0. cupa 0.la ari. -. metrou 013 . . . Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. metrou.5 m la instalaţii ELSE la lucr.cu instalaţiiHSE cupa 0.executare 01 .9 F13 . ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1. cupa 1 mia luer..

93 0.18 0. J13 .51 \ 0.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.001 \ \ 0.32 1. TSC28K1.22 0.33 \ 0.005 \ 0.6 m J11 . .34 1. J1 . • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe). 0.8 m la metrou. K12 .curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi.7 m la instalaţii KELLY.001 \ \ kg \ 0. 112 .001 \ \ 0.006 \ \ m \ 0.005 \ 0. Ia art.8 m la lucr. cupa 0. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală.la art.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.armarea şi betonarea panourilor.transportul materialului provenit din excavare. K1 . L 1 .17 \ 0002 \ 200 .cu instalaţii KELL Y H301751al. N1 . .051 \ 0. metrou. cupa. zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.1 0.01 0.003 \ 0. cupă 0.6 m la insI.01 0.prepararea.04 \ 0.53 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. KELLY.002 \ 0.06 1.003 \ 0. cupa. L 13 .spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m. • umplerea transşeei peste cota de betonare. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw .execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl.53 \ 0.cu instalaţii KELL Y H30/75 lat. TSC28L 1. \ ore \ 0.la ari. 0.menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru.spor pentru obstacol din zona excav.005 \ 0.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă . KELL Y.39 2. cupă 0. . K13 .raclarea rostului pentru săparea panoului următor.04 0.excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic.3 \ 0.001 \ 0. J12 . cupa 0.cu instalaţii KELL Y H30175 laI. 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec.curăţarea şi verificarea cotei de fundare.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI.001 \ \ 0.003 \ \ 0. M1 . • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii. cupă 0. metrou.003 \ 0.7 m K11 . Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime.44 \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. TSC28J1.pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului.01 0.03 0. cupa 0.006 \ \ kg \ 0. 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.01 0. . cupa 0.15 \ 0.realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile.01 Nu cuprinde: . . Cuprinde: .02 0.nivelarea terenului.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat.7 m la instalaţii KELLY.01 0. . TSC28H1 11.spor pentru obstacol din zona excav. TSC2811. . cupa 0.la art.spor pentru obstacol din zona excav.015 \ 0.001 \ 0.044 \ 0.004 U. . .51 0.55 m la instalaţii KELL Y.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. .55 m la instalaţii KELLY.6 m la insI. 113 . cupă 0.H12· peste 24-32 m H13 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.33 \ 0. recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic.55 m 111 . .spor pentru obstacol din zona excav la art.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m. L 12 .01 \ 0.conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic.003 \ \ 0. • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat.005 \ ore \ 0.05 0.spor pentru obstacol din zona excav. .3 \ 0.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură. 0. L 11 .8 m la lucr.

24 10.01 0.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0.01 0.051 10.18 10.02 0.01 0.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.42 10.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec.63 10.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.55 0.18 2.01 I 1 0.21 0.00710.19 0.59 0.l0.22 0.04 0. kg 10. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.5 2.05 0.02 1 ore 1 0.51 10.42 10.44 1.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.01 0.0531 0.0041 0.01 1 1 kg 10.0051 0.008 0.36 10.36 10.01 0.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.12 0.0081 1 kg 10.2 295227000364211nstalaţie de exec.011 1 - I 1 kg I 0.00610.001 0.891 0.00610.001 1 1 0.0171 0.0051 0.0131 - 1 0.00410.01 0.001 10. ore 1 0.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.0011 0.38 1.0011 1 1 1 1 m3 1 0.02 1.0641 0.01 0.0041 0.43 0.0021 -CANTITĂŢI U.04 0.0091 - 1 0.006 .0071 - 1 0.48 10.03 0.01 1 .01210.0591 0.00310.001 1 1 kg 1 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.001 10.0071 - 1 ~ 1 m 10.00210.0041 0.02 0.48 10.0021 0.055 1 ore 10.51 1.54 10.00110.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.04 0.00910.006 1 0.11 0.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.0051 0.001 1 - 202 203 .001 1 0.001 1 I m3 I 0.54 10.59 10. Manoperă I kg r.05 0.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .04 0.11 0.01 0.01 0.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.63 I 0.02 0.03 0.011 10.0721 0.0011 10.0071 10.0051 0.01 0.001 0.0041 0.04810.04 0.0081 - I .21 I 0.06 0.72 10.48 0.Q11 10.0071 1 0. 10.01 1 I 0.007 0.0061 0.0041 0.011 1 10.0051 10.01 0.64 I 0.55 10.021 1 0.01 3.001 10.

0061 1 m 100011 1 kg 10.06 0.0071 1_0.007[ 0.004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.0121 0.0.01 0.01 0.01 0.01410. 2 3 1.02 0.57 1.01 [0.74 0-01 ore 0.0051 0.36 2.001 10.01510. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.013 [ 0.01 0.00710.0031 0.00610.03 0.48 10.35 0.00310.001 0.05 I Utilaje I 0.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.:1oim~ F+GI' Kelly protec.In~:U::::::~~1G7!:.001 0.0081 - 1 0.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.01 0.310.06 0.05 0.00310.33 10. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 ..6 10.01 ore 3.069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.0161 295227000364211nstalaţie de exec.046 [ 0.7410.61 0.8 I 0.05 0.01 0.01 0.001 1 0.0031 0.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.027 [ 28 kw --------.01 0.0310.16510.27 10.32 2.07 0.06 0.005 [ 0.01 0.46 0.01 0.081 0.00310.0071 10.03 0.01 0.1 0.063 [ 0.005 0.03 0.0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .28 0.61 0.3 10.01 001 0.09 0.04 0.0031 .66 0.15 0.03 0.001 I I 0.01 ore 2.0041 0.[ ore [ 0.44 10.0061 1·kg 1 0.0081 0.33 10.48 0.00210..048 1 ore 10.001 1 1 0.0241 0.69 [0.68 0.28 0.0021 -_.64 0.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.13 0.96 1.02 0.0061 0.0441 0.01 0.03 0.001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.cu macara cu şenile Iare 10._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.0741 I - 204 205 .03 0.05 0.03 0.001 [ 0.14 0.3 10.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.07 0.05 0.1 I 0.1510.-----------CODI--~ I 1 kg 10.05 0.02 1 - 1 OA 10.01 0. ecrane Kelly protec.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.001 10.27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U.0031 0.009 [ 0.04 10.01 0.0031 1 0.79 0.0051 0.04 0.00610.014[ 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.24 0. 1 0.01 0.

005/ 0.01 0.05 0.05 0.001 1 1 kg / 0.01 0.0061 0. ecrane Kel/y protec.48 10.36 0.02 0.4810.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0.001 / kg / 0.001 / 0.88 0.005/ 0.011 1 0.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore .007/ / m /0.00410.01 1 m3 1 0.0071 / kg /0.06 0.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0.04 0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.002/0.0081 I 0.nslalalie de exec.001 I kg 10.01 0.05610.3 .04 05 0.54 1.018/ .02 0.06 0.004/0.01 0.48 /0.02181 0.23 1 0.007/ 0.0641 0. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec.01 0.054 1 0.001 0.36 10_00410.048/0.M CANTITAŢI 0.00210.cu macara cu şenile I 0.01 0.12 0.02 0.008 0.008/ / 0.001 10. U.01 0.058 0.5/ ore 0.004/ / 0.005/ 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0.24 10.004/ 0.04 0.0121 0.Iare 10.58 0.5 /0.001 /0.M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0.2 0.08 2.001 1 10. 0.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.002/ -= 29522700036421.01 1 _ 1 206 207 .54 1 .51 1.1 1 0.0041 /0..01 0.42 10.00510.79 2.04 0.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0.01 / / 0.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.38 ore ore / ore 1.58 10.cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0..01 0.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.001/ 1 0.01 0.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec.G1 295227000363911nstala\ie de exec. ecrane Kel/y protec.05 / 0.21/0. ecrane Iare Kelly protec.36 / 0.48 2.04 0.18/0.0051 0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.44 0.---J---=---------.11 0.01 II 0.01 / 0.42'/ 0.02 0.006/0.56 10.

III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei. . cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ.8331-1 1 ore 1 0. .80 m.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!.03 O 7. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii.etans.56 1 0.---buc kg m m3 m3 kg !.323 1295227000363911nstalaţie de exec. 0. condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic.2941 . productiv.teren categ.2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect.3 0.descopertarea şi curăţarea dupa descopertare._------------ CANTITĂŢI U.M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0.prep.1.075 ore ore ore TOTAL ore 1.racordarea cu alte sisteme de fundare. Nu cuprinde: .69 0.62 82 --1 C1 I 1.armarea şi betonarea baretelor.3 0.97 1 0.48 1-1 0.67 209 . _ montarea şi racordarea conductelor de noroi.56 0.1561 COD ~I--··-~---------········ .5. _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.1561 - 0.Mf--..1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b . .10.2741 monoetaj.1 1 1.48 0.3 0. pomparea.41 4.curaţarea şi verificarea cotei de fundare.57 5.*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U._-_.32 6. 1.45 0.4 0.3331 . ecrane Kelly protec.1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1. in: spor pentru deplasare inst. _ prepararea.0.susp.2.97 1 .87 O 8.48 1. f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot ..0. I 0. _ transportul materialelor rezultate din excavare.2451 0.97 1115/1.9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2. a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport. II spor pentru deplasare inst.I 5.64 81 15 4.008 1.5 5.833131 .64 105 0. Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ.5 3.43 . A1_ A2 B1 B2 .de joasa pres. _-_ .__ .1561 . zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata.el.064 .nivelarea terenului.18 . executate sub protectia noroiului bentonitic.cu macara cu şenile .~_A2 1.99 0. _umplerea baretei peste cota de betonare..pt.8331-1 1 ore 1 0.64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0.656 . ptna la 7 mc/h . Kelly cu demontarea acesteia C1 . _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.008 1. _ realizarea eventualelor rosturi între barete. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru. Kelly 18-30 m teren categ.67 0.931 .15 0.008 1.8 -8 kw ore 10. _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat. de 1 ore 1.2351-10. ore 10.hidr Motocompresor 4 . 0. _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari. Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic. _execuţia pretranşeeii.

in: Al . În argile având indice de consistenţă IC > 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.50 < IC < 1.forarea propriu-zisa .6951 ore 0. cu productivitate maxima de 800 mc/h.58 ore 7.695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11.10.833 1 ore 13. in argile având indice de consistenţă 0.88 1.88 1.teren necoeziv.75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 . m31o.206 210 211 .261.75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .5813. inalt fâşiei sub 1-2 m A3 . fâşiei 2-3 m C1 .058/0. cu diametrul de 1300 mm. CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1.transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba.167 0.401 11. in argile având indice de consistenţă 0.50 < IC <1.319 0. in argile având indice de consistenţă IC > 0.00 (cu excepţia argilelor).833 ~ buc 15. U.067 5.teren categoria 3 C1 .de joasă pres.219 / ore 10.196 0.50 < le < 0.07210..00 (cu excepţia argilelor). in argile având indice de consistenţa 0.stâncă moale Cuprinde: . inalt fâşiei sub 1 m A2 .00 (cu excepţia argilelor).. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 . fâşiei 1-2 m 83 .5 inalt.M A1 .2191 0.00 (cu excepţia argilelor).833 0.94 10.134' 0.50 < le < 0.5813.115 0.07 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.115/ 0.teren necoeziv.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0.48 12. fâşiei < 1 m 82 .162 0.06710.451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -.TsC30 Sapatura in fundatii.245/1.88 kg 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.141/ Electropompă 14.162 buc 0.9 kw 1 ore ore 10.162 0. M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor.50 < le < 1.75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 .5 inalt.412 0.12910.067 0.91 ore 11.00 (cu excepţia argilelgr).terenuri coezive cu indice de consistenţă 0. in argile având indice de consistenţă IV > 0.teren necoeziv.29.teren categoria 1 şi 2 81 .323 0.104/0.- ----_ U.M A1 81 C1 --------_.9 8.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0. de 8.00 (cu excepţia argilelor).109/ ore 0. Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag.52 14.75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 .49 2952220003546/ 1 ore 11.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.141 0.instalarea in amplasament .084/0.50 < le < 0.136.5 inalt.1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0. _-_.24511.207/0.401 /1. executata cu instalatie CALWELD.134 0.303 0.207 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 .mutarea instalaţiei .0881 0.75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi.067 5.75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 .

249 I Iare ore ore ore Iare 10.la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.rnăsur.13210.rotor cu productiv.la lucrari de cablu 2.rotor cu productiv.75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.10310.34110.17210. .50 < IC < 1.50 < IC < 0.50 < IC < 0.161 0.50 < IC < 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.132 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0..l COD 3410540004004 ~-·j ---~.1210.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.115 81 0.131 0.00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2.75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1.05810.155 0:365 0.50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 .M 02 03 indice de consistenţă le > 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.219 82 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 .108 1 ore 10.Q7 0. 800mc/h Iare 10.31210. 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.rotor cu productiv.05810.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 .239 0.075 0.5t ptrnasur.08 0.349 0.3571 ----'---- .50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl .06410.155 0.29610.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi.50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .161 0.2 0.085 0.50 < IC < 1. in teren cu umiditate de sub 26% A1 .terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2.M ore ""~ab"al" plm asur.132 0.121 10.t A31~~_I 81 .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1._---_.196 U.23910.la lucrări de 1 ore 10.75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 .la cablu 2.23 0.08310. 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile.12110.50 < IC < 0.10310.124 ore 0.75 înălţimea făşiei sub 1 m.086 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.207 A2.192 0.50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .137 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.__ .5t pt.29.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2.2491 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.06710.225 0._-----_.19210.06410.121 0.07610._-_ 10.061 I 0. cu productivitate maxima de 1600 mclh. 800mc/h .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U.149 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.239 0. CANTITĂŢI A1 0.1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 .16410.235 0.DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10.29.134 A3 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0. C2 .2021 ·····~D=[.08310. __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.18810. 0.161 0.50 < IC < 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.155 0.137 0.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.097 0.75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 .141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor.101 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1.15510.50 < IC < 1.În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 .22110.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.rnăsur.175 0. 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.

093/ 0.08410.074 I ore 0.108 29221400067421 Macara pe şenile 20.85210.18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile.198 0.087 0.05810.351 0.1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10..108.098/ 0.08710.06710.152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.08710.172 0...218 0.M A1 ore ore 0.M t--- 04 ----_.09 A4 0.1 10.088 0.167 0.1510.119 0.1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.258 0.29.174 02 0.29. _ .rotor cu praductiv.227 214 215 .11910.199 0.1310.108 10.1371 0...095 0.119100961 __ ~_-. _---_.rator cu productiv.125/ 0.07410.066 0.0671 0.085 0.294 0.la lucrari de cablu 2.11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10.la lucrări de cablu 2.la cablu 2. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile.08310.180 cp Iare 10.M ore t--- CANTITAŢI C3 0.087 0._•.319 0.103 0.rator cu productiv.06710..123 0..134 0.1231 0.29.07 0.157\ 0.245 0.07 0..06410..123/ ore 0. 1600mc/h U.0661 0.14 D3 0.076 I are 10.1211 0.096 0.06 0.rator cu praductiv .06610.07410.1600mc/h U.366 0.206 0.096 0.-----~ _--.119 0.M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U.1 10.06 134104400056051 Iare 10.064 0.117 A3 0.M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt.145 Al..076 0.0741 0.rnăsur.305 0. Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10.10510.058 0.0610.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0.08110.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81.10310.1231 0.1 0.0610..07410.1600 mc/h Macara pe şenile 20.07 0. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29.104 C4 0. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI .0771 0.măsur.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.067 0.081 B1 0.0761 0.0661 0.282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt.07 0.093 D1 0. 0.masur.1 /0.-l-----'::_'. U.189 0.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .5t Autogreder pînă la 175 cp 0..9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0..9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10.083 0.096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0.

1851°.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.072 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .2131 0.061 10.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.055 0.M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.153 \ 0.052 0.16610.166\0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 .13 0.072 0.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 .057\ 0.061\0.75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .082 1 ore 1°.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur.1011008610.75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 .3381 0.22310.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.054\0.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0.052 0.0551 1°.13\ 0.1161 216 217 .50 < IC < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.075 0.12 \ \ ore \0.13 0.rator cu productiv.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.114 0.18 10.05410.la lucrări de cablu 2.0721 0.1891°.068\0.180 1 ore \ 0.104 0.073\0.75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .rator cu praductiv.06410.50 < IC < 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.082' 10.50 < le < 1.054 0.075\0.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.075\ 0.055 0.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .2451 ore \ 0.măsur.07510.071 \0.75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 .052\ 0.054 0.082\ 1 ore 0.072\0.50 < IC < 1.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.09\ 0.50 < IC < 0.13 1°.114 0.50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .091°°791°.075 0.055\ 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .161 0.la lucrări de cablu 2.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.389.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0.terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1. 29221400067421 Macara pe saniie 20.057 0.12 \ ore 0.0821 \ 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0.50 < IC < 0.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .064 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.052\ 0.50 < IC < 0.12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.064\ 0.75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .50 < IC < 1.061 0.terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.057 0.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.064 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.0951°081 \0.061 10.169\ CANTITĂŢI COD U.1800mc/h 1°.50 < IC < 1. euproduetivitate maxima de 1800 melh.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.16110.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .50 < IC < 1. C2 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0. in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .0771 006'1 00651 0151 ore 0.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.114\ 0.05710.0761°.75 înălţimea fâşiei la 1 m .15810.29.1 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 .1061 0.75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 .114\0.

065 0.07 0.073/ ·1 ore /0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 .50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.065 0.17210..063 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.1931 0:1221 0.087/0.136 0.5t 0.065 0.136/0.06710.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0._ .00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.07/0.terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 .75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 .041/0.50 < le < 1._--_.06710.17510.29.29.75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20.189 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 .093 / ore 0.----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2. cu productivitate maxima de 1900 melh.086/0.081 0._ - _ _---_.063 0.50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0._ Instalaţie de excavat pe şenile.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1.077/0.062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.074/0.07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.086/0.'183 0.062/ / ore 0.5t .073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.07 0. .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0.75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.07 /0.50 < le < 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.20810..50 < le < 0.terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.041/0.087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.rotor cu productiv.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.073/ 0.06 /0.099/0.50 < le < 0.07 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0.06 0.06 0.062 Iare 10.00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.063 0. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .136/0.063 0.50 < le < 0..75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .rotor cu productiv.1041 CANT U.086 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.masur.062 0.09 0.-[-_ COD .maserla lucrări de 1 ore 10.5t pt.40610.136 0.254/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.077 0.50 < le < 1. 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 .181/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 .9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.50 < le < 1.180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur.089/0. 1800mc/h _--.06/0.083 0.05110.terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .' D3 .065 0.la lucrări de cablu 2.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0.086 0. 1800mc/h I 0.037/ 0.108/0.50 < le < 1.75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m .50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 .75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 .00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0.0371 1 ore 10. _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar.051 /0.217/ ore / 0.la lucrari de cablu 2.

cu incarcator frontal.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.5 mc. pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl .5 mc.5 mc. roci tari şi foarte tari.0-2.5 mc. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 .5-0. roci tari şi foarte tari.5 mc.99 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 .99 mc.Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari.5-0. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 .99 mc.incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1.99 mc. roci tari şi foarte tari.incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari.Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0.99 mc.Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5-0. pământ În teren 222 223 .0 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1.99 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 .0 me. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 .5-0.0 mc.0-2.5-4.5-0.5-4.incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1. roci tari şi toarte tari.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5-0.lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 .5-0.TsC35 Excavat. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 .5 mc.5-0.5 mc.Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 . roci tari şi foarte tari.0-2. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 .0 mc.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. la distante de: Al .incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0.Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1.0 me.0-2. până la 25 kg la distanţa <10 m D31 .5-0. roci tari şi foarte tari.5 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 . roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1. pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 . până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 . roci tari şi foarte tari.5-4. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 .5-4. roci tari şi foarte tari.0 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 .incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1.incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1.5-4.5-0. pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 .5 mc. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari.5 mc.5-4.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa <10 m C21 .99 mc.0-2.0-2. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 .0-2.5-4.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.5-0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 .5-0. până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El . parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 .0 mc. roci tari şi foarte tari.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 .5-4.5-0.0-2.0-2.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 .incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 .99 mc.0 mc.99 mc.5-0. roci tari şi foarte tari. transport.incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0.5-4.0 mc. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 .incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1.0-2.Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 .99 mc.5 mc.lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5-4. pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All .5-0. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 .99 mc.0 mc. până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 .0-2. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 .0-2.Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1.0 rnc.incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 .99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl . roci tari şi foarte tari.0 rnc.99 mc.5 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 . până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 .5-4.

0-2.6. pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl .5-0.5-4.5-4.descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 .5 mc.5-0.5 mc.5 mc.0-2.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-4.0-2.0 mc.0 rnc. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .5 mc.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1.<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .5 mc I ore I .5-4.descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1.0 mc.M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2.76\5.5-0.581 224 225 .0 mc.28 \ \ 1 pe şenile 1 .99 mc.5-2.descarcare În depozit cu H32 . părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 .descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.0 mc.0-2.0 mc.1 ore 1 - 12.99 mc.0-2.99 mc.I .5-4.5 mc.descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.5-0.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.0-2.99 mc.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective. descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1.99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 .99 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 .5-0. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 . pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 . pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 .descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5 mc.9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0.descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 .0 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 . pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl .5-4.5-0.5 mc.descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0.5-0.0 mc.5 mc.5-4.5 -0.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 .0 mc.5 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 .descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.I .descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.2812. roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1.I . pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 .descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1.3316021 \ \ 1 1 - 11.99 mc.5 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 .0-2.04\2. părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 .I . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 . pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 .3.0-2.0 mc.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.0 mc.5 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 .0-2. pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0.descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1.0-2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5 mc.descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0.5-0.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 .descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.99 mc.0-2.5-4.I 1 ore 14.5-4.5-0.5-4.99 mc.

6! .4316.861 Iare 1 .5 -0.571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .'". 2.- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.99mc pe şenile 1 or.! .83!6.6.! .6.1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2.1 .1 . CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.6! .0715.!445!4. Utilaje U.1 .441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0.951 .9 1 .5 mc 226 227 .741 . 2.1 .1 .1 1 ore 19.1 - 1295227000740511ncarcatorfronta.9 mc Iare 12.34[1.12.1.631 .1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .6.5 -0.63'16.M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA .81 12.171 2.6 .-[.99mc / Iare 11.99mc .Iare 12.1 0.-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .1 .6.5mc --_.281 2.15.9815.64110.391 .1 '.' 1Iare 1 .129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.2.9!2.891 1 l' ~ ·1 .5 mc s: .M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .44116311.39! mc - ----.Iare 1 2.1 .!1.5Iare 1 .11.1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri .5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 .99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.2612.5 -O.1.4411 .6.1 .3.1 .! .5 ! ore! 1 .Iare! 2.99mc Iare 1 .13!2.15.1 .3.Iare 1 .081 1 ore 1 .211.1 .3. .1 .99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2.717.12.1- 1 ie 1 ! .: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U.1 .1 .! .1 -1 .59!413!4.9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.-' ._-------- 1 .8613.3.! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2.1 .M L .e 11.M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2.3212.1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2.!2.512.11.51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -".5 -0.9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0. pe şenile 1 .63.! .1 .1 .67! .M U.5mc 13.3.0216.5811..15.1 ._C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.1 ore 12.9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.. CANTITAŢI .5 -0. 1 ~' 8.! I I .

I in condiţiile gospodăririi apelor.: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ .l_U_. cu descarcare in straturi uniforme... _----COD ...31 12.99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2.1 .1-1 .. 81 .1 Ţ-[ CANTITAŢI ..._--_ .. pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2. 1 I COD __ ---1 .1 - I - 1 .._J~JGlJ~!1 \~~ .. se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul..1 ...12..strat gros> 20 cm teren catg..731 1 ore 1 .1 .- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace.9 mc 1 ore 12.67141 -. "..1 ore 12..G.5211..341 ...0312. II D11 .5 mc 1 ore 1711 ...312. ----_ 1 ore 1 ..1 .9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0._..6..-r.1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6.3711. .. I În condiţiile gospodaririi apelor.9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0..5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 .85 de 150 cp ----.1 . I A 11 .5 mc COD ______ .strat gros <20 cm teren catg.M H31 I H32 ---_..strat gros> 20 cm teren catg. 1 DENUMIRERESURSA I --------.6218.strat gros <20 cm teren catg.52 229 228 .11..63. inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m.- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2..6611. D1 ..... 1 1 ore 1 .L.6.99mc 1 ore 1 .50.lorel-I-I 3. .412.1 .2513.1 .--_ .. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.strat gros <20 cm teren catg.6313031 - 1 _.._L---L-'----I Utilaje .L_. II in condiţiile gospodaririi apelor.strat gros> 20 cm teren catg. .L..5 -0..1 29522300035351 Screper de 6.06 1 ore 17.151 '.15.5612.. II În condiţiile gospodăririi apelor. I C11 ..03 ~ 2 U.3916.. .50.-_.6....3. in gropi de imprumut. TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2._--_.9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0.. CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ .1-9 mc. J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2.. II B11 .9411...11..4511.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12. .::::Ir--:-r.5819.1 .91' 1 1 - ..L_..13.1 ... 522300035351 Screper de 6.~d..751 2. L-.M-L_.1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 .3.. _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:.._A_---.. cu tractor pe senile de 150 CP. cu: A 1 ._ ..1 ...1 .3312. 1 .strat gros <20 cm teren catg.L.99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2.-.strat gros> 20 cm teren catg. C1 ..:::-:T~ ~~~~1 -.9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp .f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::.1 - 1 ._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.1-12.._---_.1 .

I În condiţiile gospodaririi apelor.7 -15..5411.1311. pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn. e1 ._.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.3811.6910..spor la ari. E1 -Ia canale În teren catg. C1 . Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art. COD _[ _ _----_. III e11 . II 811 .7711._---_ .71 11. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor. la autoscrepere tip TEREX.executare lucrări de la ari..----1 A1 29522300035421 Screper de 10. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura. in: A1 .2911.-. Iare 11.---_CAN.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. 1\ În condiţiile gospodăririi apelor.7410.96 230 231 - - .7810..3 mc.3811.executare lucări de la ari. ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.spor la ari. I În cpndiţiile gospodăririi apelor. cu lada de 10. TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor. II E11 -Ia canale În teren catg.- 1 ore 11. II În condiţiile gospodăririi apelor.21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U. TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor. pentru transportul pamantului.teren catg.. I A 11 .M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.7 15. Screper de 10. in: A 1 . 1 A 11 ..7-15.---TI_TA-.7 -15. 3 C11 .-_.TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX.84 29522300035421 _. 2 811 . III În condiţiile gospodăririi apelor.executare lucrări de la ari. I D11 -Ia canale În teren catg. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg. inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m.3 mc tip Terex ._.la canale În teren catg. III F11 -Ia canale În teren catg. D 1 . TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg.5911.gropi de Împrumut decopertate În teren catg._--_ .2952230003~crepe~J 0. F1 -Ia canale in teren catg.-T_1 --.7611. III În condiţiile qospodarini apelor.3 mc tip Terex 1 ore 10.M D111 E11E111 F1 IF11 ----_. TsC23 si TsC37. 81 .. 81 .3 mc tip Terex ..gropi de Împrumut decopertate În teren catg.gropi de imprumut decopertate În teren catg.5411.

5 m B2 .06 3.J~1 I~L~.84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg.4 1 0. 4.08\ 0. Confectii met pt.~-I 1 kg 1 0. cu instalatie de torat pe tren de lucru.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor.08 \ 0. 2-3.081 0. adâncime 2.7610. 2-3.92 1.::-r:=-::-rl Bl1~.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg. El1 .in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg. adâncime 2.08 \ 0. adâncime 3.08\ 0. 4. adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie . adâncime 4 m Bl .5 m A2 .7610. adâncime 2. adâncime 4 m A31 .4 I 0.08 308 TOTAL ore 2.6210.in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg. III Cl1 . I Fl .15 2.23 2.23 2.84 3.08 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg.În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.statii electrice Manoperă I kg I 0. stilpi Iare 10.M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3.06 3.4 1 0.lucrari de linii.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.16 2.08 ore 1.4 I 0.081 0. actionat electric.4 I 0.5 m A3 .4 I 0. adâncime 3.08 2. 4. 2-3.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.5 m A 11 . I A 11 .În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.9 mc.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.16 3.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. IV 28112363098481 Confectii met pt. 4.98 3.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.4 1 0.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. adâncime 2.4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.statii electrice Manoperă = }~'S'-U. II Cl .92 2. II Bl1 .98 2.16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt. 2-3.16 2. I Bl .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. 4. III Dl . stilpi 1 ore 10. 2-3.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg.8311.5 m B21 . adâncime 3. adâncime 4 m 831 .4 I 0.6 10. Fl1 .5 m Bll . IV Dl1 .08 \ ore 2.5710.65 IV li 'II 232 233 .15 2.5 m 83 .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg.in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U.08\ 0.08\ 0. IV El .0-3.5 m A21 .În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.481 0.in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg.7710.9610.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.lucrari de linii. 2-3.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. G11 .76 2.4 1 0. in: Al .81 10. II Gl . 4.4 ore \ 0.4 I 0.08\ 0. III Hl . adâncime 3. pentru: Al .08\ 0.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. Hl1 .M I CANTITAŢI -r-=-r.in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg.76 ore 2 2 2.~.

0-4.0-4.M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg. I H1 . II C1 ..pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.6210.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.521 0.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.441 0..pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg.M COD r DE _.Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.2810.roci stâncoase cu descărcare in deozi!.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. actionat electric. III 111.491 0.9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .521 0.1 A11 .841 0. III C11 .pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. III J1 .! 1 ore 10.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg.M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~.671 0.9 mc.pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg. CANTITĂŢI U.391 0. IV J11 .65 CANTITĂŢI U.331 0.551 0.. in: c11c11 A1 .. II H11 .591 0.381 0.8310.9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10. G1 . IV 011 .341 0.41 10.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4.-[:~f~~~~. III 01 . II 11.67 CANTITĂŢI U.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 . I G11 ._---_.pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.48 III II!I 234 235 .pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg. I 81 . Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4.461 0.9 mc 1 ore 10. 1 ore 10.pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg.7710.pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3. IV K1 ._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ . II 811 .pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ . IV E1 .roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 .

1.921 0.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje .1. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C. În vederea compactării fiecărui strat. În vederea compactării fiecărui strat. iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor.5. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri.371 0.471 0. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 . compactarea umpluturilor. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4.9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.591 0.F.0-4.541 0. la baraje etc..··COD~0 29522600035131 de 4. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate.9 mc I J1 I J11 I ore 10.51 0. 1.. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură.1.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10. . 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.561 0. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit.1. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U. la infrastructura căilor ferate şi rutiere. În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor. 2.executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare.1. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare.2.0-4.1.611.451 0.69 CANT U. printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.2.4. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm.3. În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării.0-4.1 1.481 0.1. după cum se arată În articolele respective.321 0. 2.1. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4.M 1. 2. 2.9 mc 1 ore 10. la diguri.

3. 2. Metoda compactărilor succesive 3. tăieri de praguri.9.6. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor.2. 4. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale. 4. Pentru compactarea cu mijloace mecanice. manoperă şi ore utilaj. ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D. iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. 4.1. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: .ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate.7.5. . La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. dirijarea utilajului de compactat etc. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. Încercarea Proctor . volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare. iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare.2.1. Determinarea caracteristici lor de compactare.90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime. Determinarea gradului de compactare. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată. de la generalităţi capitolul Ts C. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol.ST AS 9850-89 Terasamente.condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie. 2. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. 2. astuparea unor eventuale gropi.10.Ts D 20 şi 24 .1. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată. 238 239 . consumurilor specifice din normele respective.1. pentru care se aplică norme Ts D 17. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire . . Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere .2. nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie.1.8. terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective. 2. 3.80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit). 4.1. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare.2. 2. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2.3.6.1. 4. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv.10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor. 3. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub. În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii.1.50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului. prin Îndepărtarea corpurilor străine. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: .4. adoptându-se un consum mediu de 0. 3.3. pentru completarea gradului de umiditate necesar. li se va aplica un spor de 15%.1.STAS 1913/13-82 Teren de fundare.1.2. 3.

teren catg.?~1 0. D1 . I sau II C11 . --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~.51-100 cm.3110.1810.57 ore 0.111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 . teren catg.43 0.Mr---. in straturi uniforme. III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 .51-100 cm.TsD01 . teren catg. teren catg.80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U. teren catg.31-50 cm C11 .80 ?p ~~~3.1 sau II A 11 .51-100 cm. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 .21-30 cm B11 .. teren catg._~ ~ Utilaje U. teren catg. teren catg..51-100 cm.31-50 cm.21-30 cm. teren catg.51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor. I I 1.21-30 cm.21-30 cm.51-100 cm D11 .1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl.21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor. pamantul provenind din: A 1 .teren B 1 -teren C 1 .31-50 cm.21-3O-cm. de 10-30 cm grosime. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm.15-20 cm. I sau II G11 .4310.31-50 cm.15-20 cm. III sau IV 011 .M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 . Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat. B1 -15-20 cm.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0.1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP.l sau II E11 .8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61.. 1 ore 10. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 . executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP. J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U. teren catg ". teren catg.. 241 240 1 1.-----.-. B1 . I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor. el . C1 . teren catg. inclusiv sfaramarea bulgarilor.1I1 sau IV H11 . teren catg. III sau IV În condiţiile qospocănru apelor.57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV. III sau IV F11 . teren catq.31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor. Imprastierea cu lopata a pamantului afanat. teren catg. TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II.----1 ~_-.__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t .teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I . III sau IV B11 .18 Oj1 0. I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 ." . teren catg.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat. printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi.31-50 cm.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor.

/ A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8.1521 0.~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE . .1 1 0. inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte.67/0.baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat.43 .M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp ._--~ J 0. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%._ .67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -.37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.10 cm grosime pământ coeziv .32/ 0.M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime. umpluturi/e executandu-se din: Al . .82 /8.000 0.1~0 cp / ore 1O~1?41 0. Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste. Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"". Cuprinde: ..74/0.79/ 0.1 / 0.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: . prin 4-6 reprize. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.67 ore 0. ..pământ necoeziv B1 .242 243 I . _ COD DENUMIRE RESURSA Utila..27 necalificat TOTAL / ore /0.M r- I CANTITATI I l' .75 0. Se masoara la metru cub după compactare.. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.-.lucrari drumuriterasam.87/0.Se foloseşte la compactare cu locuri înguste. la umiditatea optimă de compactare.~_.CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0.82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) .65/0.5810.143/ 0.1 / 0.i!1 U.87 0. Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare.7510. R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) .20 cm grosime pământ necoeziv .pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81.~ 10. I.39/".82 8. la umiditatea optima de compactare.82 l' 8.74 0. R Materiale _ U.1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4. avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv .1 9310060019900 1 ore /0..75/0. Manoperă 1 m3/ 0.91 ~ I .Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat.311 0. prin 3-4 reprize.

._-------.pământ necoeziv grad. 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 .46619. compact..4 2._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5.6 It.= O. 92-94% E11 . compact. compactat cu: placa vibratoare " A1.= 1.07 5. compact. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.pământ coeziv grad. --r-- ---_ . . umpluturile executandu-se cu: A1 .!. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.61. umpluturile executandu-se din pamant necoeziv. 95-96% F11 . 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 .. de 1.motor ardere inl.pământ necoeziv grad. la umiditatea optimă de compactare. compact. compact. compact. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare.-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U.263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U. 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 .95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\.7t. 100% 011 .07 I 5.pământ coeziv grad. 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare.pământ necoeziv grad.07 I 5.pământ coeziv grad.516 244 245 '\.4/ TOTAL Utilaje ore 4.. Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0. . pentru realizarea gradului de compactare prescris. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 .07 5.-. compact.pământ necoeziv grad. compact. 92-94% A 11 .M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ .< 10 CP vibr~loare.7If.pământ coeziv grad. 97-98% G11 .-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 .pământ necoeziv grad. compact.pământ necoeziv grad.M f--.placă vibratoare 81 Cuprinde: . 100% H11 . compact.95 2.104110.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8.greut. compact.07 5.07 I 5. 95-96% 811 . 97-98% C11 .TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime.pământ necoeziv grad.702110. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.07 5.pământ coeziv grad.pământ coeziv grad.Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat.< 10 CP 3. -. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare.pământ coeziv grad. 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 .pământ coeziv grad. .001/9. compact.07 5. compact.pământ necoeziv grad.motor ardere in\. ------.s11Ic. 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 . compact. compact..07 I ore 5. compact.

-.02 3.97 4.97/ 4.1- 1 ore 13.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.505/4..07 TOTAL ore 5.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 .07 1 4.1-16t.pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .-----.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 ._-- / ore /10.97 4.937110.3213.97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.02 3.07 5.1_1 011 J [E11 E1 4.878112.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-.07 5.07 5.M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10.-.47 U.319 . Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare.97 4. __ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13.626/5.47 TOTAL ore 3.Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat.47 3. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare.313.--~--.97 5.M tciiJ_.07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_. ~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.97 / 4.--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U.97 /4.~. la umiditate optima de compactare.0213.97/ 4. I _ " 1 __ 1_.82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5.pământ coeziv B11 .97 4.[ ~ r~~~MIRE::R:.97 4.97 / 4.97 4._--_-.r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------. umpluturile executandu-se cu: A 1 . pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.4713.741 4. LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·.pământ necoeziv A 11 .97 TOTAL ore 4.0213.

0. 990.9 2. a umpluturilor.0.0.7 Tractor pe şenile 80.72 2.TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.0. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10.o.966\3.560.0. ~p cu r~mor~_ . 1 ore \ 0...25 3..0.0. În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t.0. 0 ! - I 0. exclusiv uda rea fiecarui strat in parte..31Compactor static tractat fara tractor de 10.721 0.0.1990.74 / All --Mlanoperă 9310.36\3. cp _ •• _.1 Compactor static tractat fara tractor de 2.0.74 TOTAL ore 3.o.prin 2 treceri A 11 .cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U..40. pentru realizarea gradului de compactare de 95-10.72 0. .51f(tavalug) 295250. dupa compactare.-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare.cu pămănt coeziv A 11 .2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat. in straturi succesive de 20-30 cm grosime.116 tf(tavalug) ~9525o.3 V pentru 6 treceri suprapusa. metri cubi În umplutura dupa compactare..864 J?!~J9~1~.M Al .40.9 TOTAL ore Manoperă 9310.0.0.1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240.Al pentru volume echivalente: . Se masoara la 10.cubi umplutura dupa compactare.5.72 1 2..84\ 0..8641 248 249 .%. 1 ore /3.O-1Illilli.0.0.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare.prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 . Se masoara la J_D.compactarea prin 10.prin 8 treceri B 11 .. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 .0.-l~~~13. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: . in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare. din corpul barajelor si dig uri lor.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo.9 Utilaje 2952240.o.2513.5-5 t.60.0. unde Veste volumul umpluturii de compactare. umpluturile executandu-se: '" Al . cu tractor pe senile de 65-80 CP.0.36E.0. COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10.9 / 2. _:_.56~/ Tractor pe şenile 150.60. a umpluturilor din pamant coeziv.

-. cu picior de oaie.01 1.09 --_.42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2.. U.07 \ 2.... pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%. prin lovituri din cadere de la 1. tractat. in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare.7 1.25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1.01 ore 1..63 \ 2.M--------._--~--0.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!..7 11. pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%.~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 . de 81-150 CP A11 . neted.._----_ . _---------------------Manoperă ~j~11J.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA .38 \ 2..1-6 t. de 3.Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant.95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1.29 \ 2.---.63 1. CANT DENU MIRE RESURSA •.22 \ 2.-_ .cu tractor. COD ____ o._-_. prin 6 treceri suprapuse.._---._ .. •• _ J _ -...a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2.8 \ 3.9 \ 1._-_.50-2 rn.63 \ 1.38 2.Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare.42 ore 2.. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare.18 1.20 m grosime dupa compactare.~.cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1. cu echipament de macara de sub 10 t. _ •• _ __ o U. la umidilatea optimă de compactare.9 1.357 18 1.. exclusiv udarea fiecarui strat.52 \ 2.07 2. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile.M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J. .95 251 250 ._----_ .. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare..... .52 2.71-1 ._---_ . r------..

prevazuta cu dispozitiv de stropire.M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: .. . CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11._ il Ts014A ----J-----------. in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie.411. precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor. Apa industriala in cisterne pt. Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea. pentru completarea umiditatii necesare compactarii. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru.M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. 252 253 .52 TOTAL ore 1. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice.5811. pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice.La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare. Se măsoară la metru cub de apă.f.La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare. prevazut sub prisma de balastare c.25mc 1 ore 1 2.---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare.lucrari drumuri-terasam.71-1 . .8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t. cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată.

04 1.08 0. __ .motor .-.< 10 CP " 0.18 1. _.placavibratoare de 0.1 1 0. executate manual.7 ardere int..26 1._. .m3 / 0. Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare. . 254 255 . pe o grosime medie de 0.= ardere int.05 0.pământ coeziv Cuprinde: .._DENUMIRE RESURSA Materiale .0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru.25!1.0-7.18]0.04 ore 1. TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru.' U.transportul cu lopata şi imprăştierea .22 1.2 1 1._- I are /0.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare.1 1 m3 1 1...25 0.0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l. compaetat cu: A 1 .M A1 CANTITAŢI COD 811 I ._--~--..1 11.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1.udarea manuală cu stropitoarea.08! ! 0.04 1. .greut.18/ / ore 1.18 1.lucrari drumuri-terasam.lucr.2 0.18/ 1.18 1.26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare.motor ore ! 0.098! 0.1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1._-~--.26 1.-. prevazut sub prisma de balastare c. -.! ore 0. .1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt..1 0.25 0.098/0. Se măsoară la metru cub de strat după compacta re.aruncarea pământului cu lopata lângă taluz. Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare.7 tf.A11 I I 81 1 0.0575 ! ---_.udarea manuală cu stropitoarea: . Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm.balastul adusin grămezi la punctul de lucru.1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt. Se masoara la metru cub de strat dupa compactare. .împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime.1 ! 0.26 1.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat.18 TOTAL ore 1. Umpluturi compactate la profilul taluzului.=·O.08! ! ore 0. manuală.greul.1127! . inclusiv uda rea.2 7129020012800! ore /0. simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului._. Manopera 1. 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0.f.50 m. .04 1.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare.7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: . rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0.-.18 1. cu: A 1 .7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811.1127/-/ ore / - 0. ---[----COD .transportulculopata şi impraştierea manuală.___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare.25!1. ari drumuri-terasam.05 0.22 0.22 0.< 10 CP tf.08 0.2 1 1.pământ necoeziv B1 .

61 2.teren tare.1 / 0. cu mai pănă la 5 t inclusiv. D1 . ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0.61 /2. 81 ..udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura.66 Al . Manoperă I 0.1 71370100115001 Electrician .realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m..1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0..54 Cuprinde: . cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt. Manoperă I 0.aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm. DENUMIRERESURSA --. COD LI ~~~. executata cu pamant provenit din: Al .54 ore 0. .lucrari drumuriterasam.1 / 0.71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t.62 3.teren uşor._-----_._---. Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată.teren uşor sau mijlociu B1 .97/1.lucrari drumuri-terasam.._-- 1 ore 11.76 0. la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune. Ts018 Umplutura compactata in santuri.teren foarte tare Cuprinde: .97 1.lucran drumuri-terasam. Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ.24 1.76/0._--_ _------_.._--------------------1. Cl .--- -.-. pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune.teren foarte tare Cuprinde: . 256 257 . udarea şi burarea fiecarui strat.71 ----TOTAL ore 1.1 / 0. .teren mijlociu.66 / ore / 2 /1. TOTAL ore 2 __ .1/ 0.aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm.teren tare C1 ..1 Umplutura de pamant compactata. COD . cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!.6213._----Materiale }M&Jli. Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_.24/1.1 / 0. / m3/0.

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg.baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal.69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor..teren 01 . TOTAL TsE05 U.42 3. -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3.80 cp ~25 I ore I . COD DENUMIRE RESU Manoperă . I şi II 81 . 17.01 24.27/10.buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg.COD --_. I şi II 01 .teren B1 .69 U. prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat.M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1. . cu: A1 .teren Cuprinde: .buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg. III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală.teren catg.- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9.M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61. I B1 .97 .teren catg: II C1 .93 7.săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor .teren C 1 .42/3. ---- ~. . 264 265 ._---- ----- TOTAL ore 3. ! .93/7.06 10. _---_. prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 ..M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.teren catg. COD l' I DENUMIRE RESURSA .'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare.09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente. CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ ._-_ 9310060019900/ ':=I.27 10. III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata . in: A1 .

~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6.2 1 1. CIl-ROM.. "DD 3. Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s. preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&.(~ şi " 1 I . Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II.' r vicii.. ~ I li§ !!§ ~ . răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati.4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea.Se aplica la majorarea platformei Înguste. de obiecte.~der 0.. I 1.312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast.SlJtil. În urmn cnntructelor 114. 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19.pământ necoeziv 81 .nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate .. pentru utilizatori cu Windows 95.'t.rA 2000.COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl.'Il\ nt('~h' IIUrItlL'.._----_.5". sonal.:I'A 200ll I. Societatea noastră asigură prin contract instalarea.CJ."'~ Urgl'II\ă 111'. Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n .t~~§§§if§§...d. care este realizată în coneord.lucrari drumuri-terasam. care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi. ~Î 1\'11 . permite programarea.. ~ .. în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii.ten!a tehnicii la sediul beneficinrului.:.. programarea. -I COD DENUMIRE RESURSA ~-.' cnre le-u avut cu i\:IClnd.03 1 ore 1 1.. preţurile vor ti I Î ~ ~ . inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982.P'I'l . la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii.- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi. 64 Mb RAM şi Monitor I SOI). cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ . aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h.:iali1f. precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia. urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj..lh' a1Jilit.03 ore 903 9..\~~ipoată crea norme proprii. instnurca şi ilsi.M ~ CANTITAŢI _ . Sistemul DEI.lt~i ttli(:îal sit edit.. rapoarte de lip utilitar.('zf. fără TV II. Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului.. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!. Organizare şi Cibernetică În Constructii . o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid. dotare into: matică etc). .t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 .•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii.1891 0.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM.~t~ n.. Se masoara la 100 metri pătraţi. mouopost sali în reţea.. care.0319. ~ ~ . 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe.~~~~~'l&.. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat.! ca utilizatorii s.udarea manuală a pamântului . Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M.. bazele de date gestionate cu SQL Server 7.PENTIUM 200 MHz. Windows NT 4.:llil."ţil eu prewderilc Uniunii Europene.rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc. PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz. ~ci (tift1l. Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus. 32 Mb RAM. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic. Sistemul D. conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor. de pe.. Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.COD -J----..pământ coeziv Cuprinde: . Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O. apliCiliia pcnnitl. urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii. de 10-12 t.iziţiile Iwhlil"'IlCntru . ---U._-- --_. pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!. Windows 98.crf. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize. I'roiedn re şi lucrăr].j I.rJ .0). in: A1 . imprimantă M/A3 (recomandăm.~S~~~~ U.compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. indiferent de sursa de finanţare.0 sali Windows 2000. 11DD-IOB.60/2(101 pl'idUlI :._ .'OIlH"'c.M--CANT - 1 .1 Consultanţă.

ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora ..\. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~.Ull. _ Clarifieare pe conţlnu.!'If. Sl{. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu.. . _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării.L.legi.L. co~ct).1 r. de •• semene.~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11.1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR.P..~TE PUIlLld.\.EXI'RtlPlllEllM 1'1'. au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj. Printr-o procedură prietenoasă.li'1. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! .re: număr. hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc. sunt cupnnsc.~lll ~ll1ĂNCIm.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME. .lli-lIL ('OMI iNIT"R.\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl. 0.1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL.(a. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ.T.A AQl. gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: . titlu.. se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.('UIAIlE.G. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~.[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE. se păstrează toate actele nounative şi după abrogare. standarde şi alte norme şi normative în vigoare.ONSTIUlqlll.t(l\.\ I'IAN\.v"~~1 F\'lIiE'I 11·.AllJ!. ordonanţe. '\!'!Ul1IAUg.\llli. .\. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ..t: structura actului normativ -.\V\. prin acest nou sistem informatic LEXCON. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. IWIZAltl(.ORIZAllM (.I. completări. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial. CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC..'iAJ.MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii. 1)ATt PROlflTIRM.NTlll: CAClJ\ 01' li.Ok ~11U.ĂR.I])\S lU \1. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial. Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări.l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA.OR DE AcnVITATE ARMONl1. Normă metodologică. Hotărâre de Guvern. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege. 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l . SISTEMUl. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H. Ordonanţă.OR EIAUOJMUF. Normativ şi Ordin ministerial.

mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i.norme de timp .Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini .Betoane .sosărie si rabit . Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT. Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile. În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina. trimis spre exteriorul institupei.IZ Consumuri specifice de manoperă . impunându-Ie sarcini. .norme de timp . termene şi rezolupi.IR Consumurl specifice de manoperă ..C Consum uri specifice de manoperă . documentul se poate considera finalizat şi poate fi. oferind aceste informa~1 superiorilor săi.Tencuieli . fax etc. În regim multi-utilizator. Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator. ordin. ACCESS97.2 volume Salarizare O echipă de succes. Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj. proces verbal. Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date.norme de timp . În mediu de programare . Un document este un act (cerere..A Consumuri specifice de manoperă . Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR . În orice moment.Instalaţii de încălzire . realizată de COCC. care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente.Cofraje . pe cale ierarhică.structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii .norme de timp . un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află. Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă .COlII Aplicaţia informatică CORES.norme de timp .norme de timp .Izolaţii .lp. subordonaţilor.Te Consum uri specifice de manoperă .norme de timp . având asociate drepturi specifice asupra bazei de date.B Consumuri specifice de manoperă .) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane). la rândul lor. eventual.norme de timp .Pardoseli . UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru. are ca scop urmărirea . COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD .Armături .norme de timp . Aceste servicii sau persoane îl pot transmite.Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă .PR Consumuri specifice de manoperă . el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice .

.sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii. 13INlr)8=03. revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze.Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi ..reţuri la p . ~ . distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ ... lucrărilor de construcţii programarea. ediţia 1981.N." MLPAT. economice do. . instalaţii şi reparaţii. I.S.Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-.1992 şi ordin MLPÂ. 1IN/03.: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 . nr.·ţ99 . 'Jr.i..c ur • flETA 2000 .Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r. '_.04.Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj .B. .!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~.gestiunea documentaţiei . • DEIL TA 2000 .Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil .:~' ber ef • .Produse informatice şi de consulting: .EXCON .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->