:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

O.:' ~- ing.!J/~rJ7/<lr...Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz.~O. ~ ~\ ."_. şedinţele de ~rector.•. privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale._.. Cu stima._. utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor. elaborate începând cu anul 1998.-:::.. să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material..""~..aI'e<.. w· •• .Direcţia Coordonare.••••. .tJ.scria /981 si nici nu limiteaza.•• li ""Of"b. . 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz .'· .~:-:::. . este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi. "'004' •• .{. cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse. C. codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare.::~ ._ . c) din Ordinul MFP-MLPTL nr./ "f7) ~~'''~'''l'\O~''. Precizam.Către." ••••.. meser!i._.."~~"l'l )cr~ DCCSRT =.• """. a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare. "-"" . rHR)'#'.. [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare. Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs.. O. meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA.11.... ~ '''.A.:. ţ/rjN... Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă. ) ~". ••••• ".'-""'-~".J~"~~~II"\'.Direcţia Coordonare. S.i-.(11 S.h:lltlOJ' .~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:. cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama... MLPAT .. 7..1 La adresa Dvs.__ r . nr..1 !it."'It. insa.C...'I..5. _. priorÎIÎ'l.. . fIA/"'" _. în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF. din ramură.". . 4.2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •.". . .. Prin prezenta vă facem cunoscut că.. . .. ~t.----" .TO ~ ~.' ) .. .t ""'1"".--_.. În vederea elaborării unei codificări unitare.. iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură..~. ••• ..\ illve!>titiiloT publice Nr. Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare. ". 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT .l<iUJlRI6. . I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc).' .. " '.. ~ ~ ~auC41 •.I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:.._.... ca modul de formularc al punctului C.''1''''1. I l' 1 . •• .J :-~....'.C. urmărire a preţurilor etc.'::.C. ... sub nici 1) forma. Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si..•.. posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\.

Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă. terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări. 4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll.~?~. __ r~.._.1i. BII~II~ti Nr.tate şi avjzat..~.~ 1.i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei.~ ~ ':<". e.l:1l'Hl •..~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş. Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr..-- .~..!:':t~~·~~~je.furS.~.IIDi.e 10 Cu stimă) /.Ia pct. să adăugaţi rexiului "R~.\TERlJL FINANŢEUlR PU8l. OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL. plantări şi transplantări. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.i(O'1{ lng.(... 94. ReR .'1.Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi . : IJIRE(. PandllrllQr nr. Ş!lC.~!. (?M fimd 2620769 COllt2S11.j 7 .terul orientativ al acestor indicatoare.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ.un proces d~ revizuire .!. Nivelări.j44.. Această rruerpretare este În contradicţie .~e~~ i~~~:~jiţ.. terenuri de joc pentru copii. numai indicatoarel". PE VOLUME Tel. din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999. alei.Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri. C. 7 aliniatul " C" Sl' prec.OR l..~ ::':::~ ~~~~~ .c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin .chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~. . finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director..unuc.~.PiCillC'=I.~~.aCI ~ SM. iunie 2001. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze. RCJ40Il654811?9Z ..:114 din (.I/ROl.lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.r. .16gS.1-11.

finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 . cu evacuarea pământului. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. având sub 1 m lăţime. executată fără sprijiniri. cu evacuare manuală.având peste 1 m lăţime. În drenuri cu Iătime de peste 1 m. cu evacuarea pământului. cu evacuare manuală. pământul fiind evacuat cu macara Pionier. in gropi de imprumut. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. având sub 1. . cu evacuare rnanuală. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. executată cu taluz Înclinat. executată fără sprijiniri. În spaţii limitate..00 m sau peste 1. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. fără sprijiniri. in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ.50 m adâncime. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate. . având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime. peste 1 m lăţime. cu macara Pionier.00 m Iătime. in canale deschise.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. executată cu sprijiniri.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . În drenuri cu lăţime de peste 1 m. având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. de la 2 m la 6 m adâncime. fără sprijiniri. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. În spaţii limitate. executată cu taluz inclinat. până la 6 m adâncime. executare cu sprijiniri. executată cu sprijlntri.

la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului . În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale.6 m.t. cu restricţie dtl oxploziv. executată În cheson deschis. de până la 6. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 .00 m adâncime. fără ajutorul explozivilor. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. Săpătură manuală de pământ. executată cu sprijiniri. TsB03. În tranşee de până la 4 m adâncime.o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi.J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ. având lăţimea sau diametrul cercului de1. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic . fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01.1. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. executată În straturi cu grosime de până la 1 m.80 m. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili. de până la 4 m. executată cu sprijiniri. de până la 6. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L. de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături. cu ajutorul explozivilor.Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. de până la 7 m IHlflnolme de abata]. cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ. cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ.50 . prin metoda găurilor de mină forate manual.50 . În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi. executată În straturi cu grosime de 1-2 m.00 m adâncime. cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis.00 m adâncime. În spaţii limitate. cu ajutorul explozivilor. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară.80 m. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ. pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. În teren cu infiltra ţii puternice de apă' . având lăţimea sau diametrul cercului de1. prin metoda mlnlmelor forate. TsB02. TsB04 şi TsB05.6 rn. executată cu sprijiniri.tOg 106 107 10 I . În urma excavării mecanice. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. cu ajutorul explozivilor. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi.U. cu ajutorul explozivilor. În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături. executată cu sprijiniri. În spaţii limitate. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. de până la 16 m adâncime. În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB . cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. de până la 6. cu ajutorul explozivului. de până la 14 m adâncime. executate cu unelte de mână. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat. prin metoda I IIhuHlolor forate. cu ajutorul explozivului. de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata].I. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. de până la 4 m ~dâncime. având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1.

de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice. cu ajutorul explozivilor. cu ajutorul explozivilor.ncime. Săpătură În stâncă În spaţii limitate. de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1. În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ".5-2. de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime. acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime. de 218 m adâncime. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). având adâncimea de până la 0. În gropi de fundatii şi lucrări similare . de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111. de până la 15 m adâncime de abataj.21-0. cu ajutorul explozivilor. prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică. cu evacuare manuală." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 . de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate. de peste 15 m adăncime de abataj. cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv.9 m3. cu restricţia de exploziv. În cheson Închis.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 . de până la 1. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate. În gropi de fundatii şi lucrări similare . cu ajutorul explozivilor. cu ajutorul explozivului. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare . prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate.I . cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. cu evacuare manuala. prin met~da' gaUrilor de mină forate manual. de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.1 1 Săpătură În stîncă. cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate.39 m3.0'1 I. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic. prin metoda coloanelor forate. În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. În cheson Închis. prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei. cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală.25 m3. În cheson Închis. I III . la rigole cu secţiunea triunghiulară. Săp~tu.70 m3. În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime.lte de mină (fără exploziv). de până la 2 m adan~l~e. În cheson Închis.O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III .1.' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv).OU -Ţ.71~1 . cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală. cu ajutorul explozivilor. de până la 2 m adan~l~e.ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic.5-08 m3. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e . cu exploatare pirotehnică.OO?. cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi. cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0.50 m adâncime.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi.

cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport. TsC21 . TsC23 şi TsC37. executate sub protecţia noroiului bentonitic.motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor. cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei. inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20.3 m .'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP. TsC26 pentru împingerea pământului. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW).5-0. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. cu tractor pe şenile de 150 CP .!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 . având lada de 8-10 rn". inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. Săpătură În fundaţii. executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I .5-0.40 m. inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură.7-15. în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor.2 m3. cu echipament greifer de 0. cu productivitate maximă de 1800 m3/h. necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu . executate cu excavator cu mai multe cupe. transportul pământului. peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:.6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP. pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci. cu productivitate maximă de 1600 m%.75-3 m3. .tn gropi de împrumut.81-1. pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus.8 m.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. Săpătură mecanică sub nivelul apei. cu productivitate maximă de 1900 m3/h.ll4 Î Il!. pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor. executate cu excavator cu mai multe cupe. TsC18. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. sub protecţia noroiului bentonitic. cu excavator pe şenile de 0. Săpătură mecanică În taluzurile debleelor.1-9 m3. cu lada de 10. inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m. În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. TsC24 şi TsC25.5-0. executată cu. inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte. executată cu instalaţiile CALWELD. transport cu încărcător frontal. În teren cu umniditate de sub 26% Excavat.m3 . cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor. cu echipament de draglină -. TsC19. pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou. cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX .7-1 . inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.8 m . pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri.:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi. pentru transportul pământului.0.2 3 m . cu excavator pe 3 şenile de 0.81-1. cu echipament greifer de 0. cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y . cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0. la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6. de la faţa taluzului. cu tractor pe şenile de 65 CP. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0. pentru. 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1.

de 3.f. pentru completarea umidităţii necesare compactării.. prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 . la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar.f. cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri. În straturi uniforme. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1. simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri. pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată.4. de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II.20 m grosime după compactarea.. UlII !. neted. cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea. la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii. executate manual. inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1I~ . Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm.0-3.50. a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t. a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. pentru liniile electrice c.~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3. I prevăzut cu prisma de balastare c. .1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ]. .9 m3. pe o grosime medie de 0. acţionat electric . " . de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă.rll.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t. cu tractor pe şenile de 65-80 CP. tractat. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV. precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j.DW . cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 . aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile. 7 prevăz~t cu prisma de balastare c.1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI.f.9 m3. Umpluturi compactate la profilul taluzului.' I.-. cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile. CAPITOLUL TsD -.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2.. prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t.o TsC40 TsC41 1 2 233 235 . .5-5 t.0-.U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W .1-6 t. cu picior de oaie. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4. acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4.

MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I.2. 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H.. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: .3.l. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1.P. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) .1.T.materialele. de asemenea. .G.1. uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier. Acest indicator cuprinde. • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C. terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală. Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. lucrări. galerii etc. tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor . .2. de tufişuri şi rădăcinile lor. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly.). constând din curăţirea terenului de iarbă. plantări şi transportări. Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII . 1. 1. lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie. forţe de muncă şi ore utilaj. de amenajarea peluzelor. exclusiv subteran (tunele.L. . alei.ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE. tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc. incărcări de materiale executate cu Încărcătoare. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2. În zonele de lucru respective. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1. 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni . Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare. lucrări de consolidări de terasamente.

nu sunt cuprinşi în normele de deviz. urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor.1.1. clasificarea şi identificarea 4.Lucrări de îmbunătătiri funciare. UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz. Infrastructura căii. adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente. atât executarea lucrărilor propriul"" . pentru: 4. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare. conducere şi urmărire operativă a producţiei.Terenuri de fundare. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor. euro se aplică multiplicativ la norma de bază. se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare. 4.:. 4. defalcate pe meserii.ore şi fracţiuni centezimale.. Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 . IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II. I'orasamente.3. Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 . Forţa de muncă 4.1. Încadrarea lucrărilor pe meserii. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: . categorii tarifare de calificare şi. fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud.1. la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. 4. Materiale 3.Lucrări de drumuri şi căi ferate.2.Lucrări de cale ferată. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei.Lucrări de cale ferată. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii.1.Terenuri de fundare. care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl. normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje.- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111. fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare.1I~\1 o lucrare. oprire.1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru.lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. pornire. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi. Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 . care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere. Terasamente.1. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 . principalelor utilaje sau IIth. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 . "1111111 dnta elaborării indicatorului.ore şi fracţiuni totale. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 . Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. . 3.1.STAS 7582-91 .Lucrări de drumuri. Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 . pentru alimentare. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective. Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 .Terenuri de fundare.Terasamente. Determinarea mcterlsticilor de compactare. schimbări de 11\11. 1'".2. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 .3 aliniatele precedente. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că. planificare sau alte scopu organizatorice. trepte de retribui re.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc. 4. 4. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective.3. 11. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor. Profituri transversale tip .4. normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare).2.

ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ . •.ro- lea -e..... 1"- ..Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E .... =Q) •.\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- ...Terenuri de fundare.•....iN.- t-oEt-UîECl.. o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0.§ •.o E "O .• 0.:: Q). Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic.n' L{) ~ro I~ o o r-.i- .P C1l:::l0l gJ-g~......ro ...2 al .~..{g al ro a..~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'..Terenuri de fundare.. o o -.• ._ . i&...!::! Oale ~U:::l U .1913/3-76 ....i- <Il 2tr. Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 .-..9OI.ro -... ::J :«"0 I'~~~ g. EGÎ ro 'ro .e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I. o o N ... o o co eD ...ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •. ::J e. 8'E > ..•... Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87.. precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte.....Terenuri de fundare.._ _o E ~ o N Q) U Q) ~ .!!1 e.. o .1' ..1'1.~ :g <Il' :::l'C:. o (J'J •..Terenuri de fundare... ..ro •.-- L{) e.o ro !!:: . al C') > .$ 0.e 18 E o o ~ÎiÎ -.. E ~ . STAS 1913/15-75 . 23 ('1) -.:::J Q) "':::l :::l o. "0 0...ţ! ~ ('1)rn (J'J 0..0> CJ CII 'ro .•.. 66 00 a:>. o .o -..a° '<Il 'c E 'ro ~.~ ~ ro -roC<Il o ••.•.9~. ..=: o E~ oC/)oo NI'~o..1' o a:> o r-. E "O lS"O CII"O .•.. . :J . "o o' eo ?f..- ro...•. E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C ....ro ca 'ro ~ro '00 'ro E .- .~ o O.. - ...2 . ro E g'o ••• CJ DlCl) .~ Cii .<Il. Q) . S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare..1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro .•. ..?6~ ( < . Q)!'5 lE<Il •.(U ._ N /ho ••• CJ ::: o .I :1 f .Lucrări de drumuri.~ 'C N o. <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=.•..ro Q) 1J tJ»)~ ~.) ~ :::l ro C ro Q).. 22 li.1' 1L{)lco 1.. Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 .2 'u E :::l E :-Q •..•.. Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment.g~ ou ~.. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 ...: <Il t c :SM ~ .9 o o.C e .o 'N ro <Il -o (J'J U §'u ....g E o 00 OL{) .('O "O 'Ci...Lucrări de drumuri. prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii...-- N .:t Zo . o o ..ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u. . o (J'J .•• Q) 0 ...00.<O IL "Ot:: _ )".Q...e ee. ~ ~ ci <Il <Il o .ro It)._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J . o ..~'[ (3 ~ •.1 ::J ..- ro" ro ••.- N co ~ o co N .=: ro CII .ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) .ro J!l.- . Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS .1 ..o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N .•. co N cf ~ o N ('1) N ..i- .. ss Q) '* C :N~ l )~ 'u .

1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş. alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă. pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% . piatră spartă. bolovani.

-. 28. 7. 11. 12. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5. -=. 9. 8. 9.28.38.' 63 . 13. 26..::J~. 29.. 7.27. 12. I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% .1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25. 39. 15.. .29.-~'= .26. 10. 21.-. 14. 16 .. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25. ~ I 2 1 '=:2 ~ IJ.. 41.. ~ ~ '5. 11. 41.. 15. 14. 8.!. 39. .22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5. -"-":. 38... 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 . 10. 13.:0. 6. 15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -. - .. 27.- • -.21. 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% .. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6.2..

Ia - - tea foarte mare :. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1. 6=verzui.9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare . ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate. se face Încadrarea În categoriile de teren.6.1.•.. şpiţul şi barosul etc.teren uşor: se sapă cu lopata. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: .NOTĂ: 1.)..9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2.. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje.. IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice. II. umiditate etc. pentru efectuarea unităţii de lucru respective. se sapă uşor cu cazmaua. invizibile - neregulat 1..6 2. 5=ruginiu.teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua.. 5.W este umiditatea pământului in situ. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: . determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată.. _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul. În funcţie de aceste caracteristici. 1. teren tare şi teren foarte tare.9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. . însă fără explozivi. w o --=~~= Argilă grasă Argilă w .. 7=albăstrui. 1. 9=negru .- - - - . _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite. se disting: 1=albicios..3.în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă..teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul.~"" - ~ la Cu!oare- .. uneori destul de rapidă rapidă 4.. 5.teren categoria I-V . În funcţie de utilajul de săpat. În plus. 4=roşcat.. se pot recunoaşte pe şantier. Săpături le mecanice _ teren de categoria 1. 8=cenuşiu.2. 7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1.9 Ca varietăţi de culori. .. mijlocie 4. _ pentru săpăturile mecanice . 2=galben. ranga. III. teren mijlociu. 2. ::. astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1. aspră mică mat mijlocie. . 3=cafeniu. . '":::=-. 3.3. ţinând seama de criteriile din tabelul 2. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite.

3 1. după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-.2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice . 3.argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2. 4 2.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit.2. 7 2. 4 5. 6.6. 8 1. 3.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase. 6..3.7.2. 8 1. crt 1 1 2 3 .3.

2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 . 2300 cea.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare. conglomerat slab cimentat. 2490 29 cca. 28 Roci sedimentate cea. idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu. 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea. idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros.ţ. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w . cimentat cu siliciu.2490 foarte dură 30 cea..

ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj. pe cale ierarhică. . n oricemoment.1. ' .111" tnhntce specia le de lucru: . neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1.ării apei. . are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii. "plIll. Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile.avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date. denumite "terenuri Îmbibate cu apă".un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află.trimisspre exteriorulinstitu~ei. Tnfuncţie de spaţiu. se va acorda un . 1 anexat la instructiunile acestui indicator.mpunându-Iesarcini.. teren tare.2. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică. faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2. săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse. de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator.4. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane.IIUt spor se va acorda numai În situaţiile . 11\1.Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. .'ilel Tn: teren uşor. În pământuri şi alte roci Imoate. Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date. la rândul lor.5. realizată de COCC. când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 . La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru. .3.) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane). Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit.""1111 nr. 1. Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT.Conţinutul capitolului t . teren mijlociu.2. În regim multi-utilizator.În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina. proces verbal. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1).~. Î Un documenteste un act (cerere.2.ordin. teren foarte tare. pături În spaţii limitate.2. consistenţă 10<0. termene şi rezoluţii.2. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor. arătate '.. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele . '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă.5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În . faţă de normele ondiţiile punctului 2. oferind aceste informa~i superiorilorsăi. eventual.1. fali etc. necesare la lucrările de construcţii-montaj. .documentulse poate considera finalizatşi poatefi. subordonaţilor.care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente. În mediu de programare ACCESS97.COlII Aplicaţia informatică CORES.

2.terenuri uşoare de coeziune redusă .argile nisipoase. terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua . Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a. lăţimea banchetei de cel puţin 0. IA. \11. 2. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. \ 11. rigle. . La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz). I 11. care se vor plăti separat. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. Ts A 11. ndepărtarea obstacolelor mici.2. nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1.0.1.75 m. Ts A 13.III . În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.25 m. m. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16.săpături În chesoane Închise.1'. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton. arătate În 1IIIHticol. Ts A 08.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni. In normele de deviz pentru săpături manuale.6.2. 2. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2. I Volumele lucrărilor de săpătură hutl. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. Ts A 24 şi Ts A 25.umplutură compactată prin relaţia: 39 38 . pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23. b. 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. Conţinutul normelor I 2. stabilite pentru fiecare normă. manuală se măsoară la metru cub 3.1. Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune. 3.) odată cu avansarea lucrului.7. prăfoase. 3.50 . manoperă şi ore utilaj. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. 3.În cazul săpături lor nesprijinite. Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol. Ts A 26. Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: . ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. Consumurile specifice de manoperă t.00m. Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ".În cazul săpăturilor sprijinite. Ts A 06. trunchiuri de arbori etc. panouri de protecţie etc. Ts A 17 şi Ts A 18. 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii. .Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă. şipci. 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor. următoarele limite de adâncime: .argile. macara de fereastră la art. •••. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2.2. manipularea şi purtatul uneltelor. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111. . Pentru adâncimi mai mari.1.). Ts A 15 şi Ts a 1. 2. fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a .3. la art. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi. taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor. urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. c.00 m de banchetă. precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. pentru fiecare normă În parte.8. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane.\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale.

Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs . cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0. Yds .nil 111estenivelul săpăturii. la gropi de imprumut.ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1.Ja deblee. la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc.61-2 m teren mijlociu. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m teren uşor.61-2 m teren mijlociu.6 m teren mijlociu. III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0. Precizări 5. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 .60 1IIIIIvoiuisapăturii.Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor.6 m teren foarte tare..este volumul săpăturii În groapa de împrumut.61-2 m terenfoarte tare.Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0. III .1. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0.5 . Zona minimă de depozitare. Ydu .este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură. apatura manuala de pamant in spatii intinse.5. Vu . uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m teren mijlociu. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.6 m teren tare. la un nivel mai ridicat decât nivelul malului.61-2 m teren tare. la canale deschise. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0. '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0. III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii. 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0. \ 40 41 ./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0. 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II. TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0.61-2 m teren uşor. apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0. 4. 4.61-2 m teren uşor.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată.este volumul umpluturii. realizat cu pământul împrumut.2. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate.61-2 m teren foartetare. 5.4. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.6 m teren mijlociu.61-2 m teren tare. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.61-2 m terenfoarte tare. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0. cu 11\ 1I"". 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0.6 m terenfoartetare. Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte. 5.2 m se consideră neocupată.60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor. 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0.6 m terentare.6 m terenfoartetare.6 m teren mijlociu.61-2 m terentare. corespunzătoare pământului săpat.

77 1.~ [OENUM liRE RESURSA U. executata fara sprijiniri.6312.63 2.55 1.9311. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei.M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _.75 4. trepte de infratire etc.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate.45 U.16 1. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.5 m teren tare.52 0.5511.75 m teren foarte tare. • depozitarea pamântului evacuat.751 0.6 TOTAL ore 0.1813.11 12. 42 43 .8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ .93 1.00 m sau peste 1.75 m teren tare. 1 . Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal. .in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.00 m latime.32 2.3 0.77 1. cu taluz vertical.58 U._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.31 0.11 2.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt.19 2.58 ore 1.18 3.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12. cânale.7711.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.0816.8ore 1.78 1.3 3.5 m teren mijlociu.3212.7214.necoezv sau slab coeziv adâncime <0.53 2.7514.75 0.8 ore 2. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.2512.45 5. drenuri.16 U.1611. • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.4515.7511.7711. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.75m teren mijlociu .6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12. avand sub 1.75 1.75 m teren uşor.45 ore 0. Se masoara la metru cub in sapatura. subsoluri.1912.7811. la fundatii.52J 0.5 m teren foarte tare.0211.25 2.02 1.9311.83 2.M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 .31 '3. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.72 4.08 6.5312.8312. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q.93 1.16 ore 2.

32 Muncitor necal ificat / ore /0.6 / 1.S m teren tare. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1.teren B1 .5-3 m teren tare.teren C1 . executata fara sprijiniri.5 m teren tare. 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. la fundatii.TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.12 1.75 m adâncime teren uşor.indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 .În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 . A 1 . cu taluz inclinat.64 44 45 .teren E1 .5 m teren foarte tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3. consistent.5 m teren foarte tare. Se masoara la metru cub În sapatura.5 m teren tare.35/2.in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1.5 m teren uşor. ~u evacuare manuala. foarte coeziv. 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.S m teren mijlociu. la fundatii.5-3 m teren mijlociu.S-3 m teren fT)ijlociu. COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal.75 m adâncime teren tare. J1 . 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 . consistent. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1. 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.M A1 I B1 I C1J01 3 0.M . canale.39/ ore 0. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.SOm de la margi paturii. -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule. 1:2 . până la 0.75 m adâncime teren mijlociu. . 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1.01-4.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1.teren F1 . 1 . 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1.teren 01 . pănă la 1.5 teren uşor.29 0.64 2.depozitarea pamântului evacuat. ~1. xecutarea.3 TOTAL ore 1.12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2. \-!2 .5 m teren tare.5 m teren mijlociu. canale etc. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U. 1 0. asigurându-se o bancheta libera de O.01-4.teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent.50 m adâncime teren foarte tare. asigurându-se adâncimea ei. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.01-4. până la 0.99 3.01-4. foarte coeziv. până la 0.teren G1 . Cuprinde: .01-4. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3.92 2. executata cu sprijiniri.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 . âfumuri etc. 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3. avand sub 1 m latime. .: O masoara la metru cub În Săpătura.5 m teren mijlociu.50 m adâncime teren mijlociu. pănă la 1. o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ .27 0. Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93.32 3.S-3 m teren foarte tare.S m teren mijlociu.01-4.50 m adâncime teren tare. consistent.S-3 m teren foarte tare.5 m teren foarte tare. foarte coeziv. până la 0.75 m adâncime teren foarte tare. imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime. uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat.S m teren foarte tare.85/1. pănă la 1.5-3 m teren tare. J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.

004 1 0.014910.fag neab cI.10.25 1 6.00.004 1 ore \3.L----J ::.16 1 4.94 1. L.----. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind.8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.41 1.31 11G ore 7.25 1 m3 1 .01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt.63 6.min 18cm S 4342 010102914229 Scind.42 4.001210.min 18cm 8 4342 / m3 10.95 1 ore 5.gr=40mm L=1.CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.96 CANTITAŢI 314229 Scind.001210.0001 10.00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0.0139 kg 0.1210.98 ._.• m3 0. .00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5. Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!.004\ 0.4111.004 6.013910.013910.0001 O .1 .42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.1 .16 4./ 4..- 6.38 1 5.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.004 1 b.1 .84m 1=60 S 8689 m3 0.63 nr O.10.32 4..0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.013910. 0.2412.0012\ 0.00061 0. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U. 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.004 \ 0.81 / . ore 3.fag neab clAgr=40mm L=1.31 1() .50 m 8 8689 .4~22 / 4.0013 0.3214.01391 Materiale .fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1.1 .m3 0.64 3.6413.00071 000061 0.000110..1 0.004 1 0.M A1 .014910.004 \.0001 0.24 2._ l CANTITAŢI U. 1 kg 1 0.9411. 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.009110.M 1 ore 10.00071 0.38 5.M ~.981 2.2l-.0001 0.1_ --'---L---'---'----_.10.004 1 0.50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10..2.49 2.00131 ( ~~EMIRE f-----.014910..M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U.44 1 8.0007 46 47 .96 ore 0. --_ RESURsA .00071 0.0001 0.44 8.014910.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 .001310.0001 0.81 DENUMIRE RESURSA .00071 0.001310.50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 .001310.004 \ ( \ Im3 1 .A.4912.( kg 0.

E1 . cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0.in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. 11. 12 .1413. J1 . la fundatii.14 7.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare.M--82 ore 2. executata cu taluz inclinat.6211.01-6 m teren mijlociu. Cuprinde: . .79 ore 3. F2 .01-6 m teren foarte tare.M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811.29 6.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. G2 .01-6 m teren foarte tare. 02 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4.69 3.79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15.Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute. COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U. 'canale etc.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.01-6 m teren tare.44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U. cu evacuare manuala.6312. C1 .1214. H1 .2916. 82 .TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2. A 1 .01-4 m teren foarte tare.01-4 m teren tare. fara sprijiniri.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4.50 m de marginea sapaturii.01-4 m teren tare. A2 .in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 .71 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. Se măsoară la metru cub În sapătura.6913.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2. I -. G1 .in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu. C2 .71 ore 14. H2 .1914.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare. 01 . F1 . avand peste 1 m latime.saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. E2 . pana la 6 m adancime.19 4.01-4 m teren mijlociu.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2.01-4 m teren mijlociu.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2. subsoluri.12 4.1417. J2 .4512.22 48 49 .01-6 m teren tare.01-6 m teren mijlociu.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2.441 5.01-4 m teren foarte tare.

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

83 1.49 1 5.0149 0.55 14.0001 ore 4.0013 0.0149 004 004 0.0139 I~0101029142291 Scind.2211.004\ 0.004 0.013!: 0.1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7.000610. 1 0. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.66 5.0001 10.33 1 7.min 18cm S 4342 L=1 .16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.004 0.001210.000110.0006 0.004\ 0.65 5.6.001310. .50 m de la marginea săpalurii.94 2. Nu cuprinde sprijinirea malurilar.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind.66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.004 0.0139 0. 1 0.77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7.gr=40mm L=1 .3316.00131 :~-' "":.A. 1 0.000110.001310.000610.0001 10.10.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10.0139 0.000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind.0041 kg 0.1 10.4415.0139 COD U. Se măsoară la metru cub În sapatura.fag neab c/.0001 clAgr=40mm L=1 .65 1 5.51 3.001310._=.10.depozitarea pamântului evacuat.6 5.0041 0.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2. 8.50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.49 5.33 ore 9.000610.66 2875276311528 1 m3 1 1 .33 6.0139 0.55 114.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.004 0.0139 0.44 5. F2 _.66 11.16 1 m3 10.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 ..8311._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.001:: O.91 3.000610.min 18cm S 4342 1 m3 10. COD 1 m3 1 1 -10.0001 10.55 ..000610.001210. .0149 0.77 111.3~ 56 57 .0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14.OOOE 10.000610.77 8.0006 1.0139 0.executarea.001310.fag neab clAgr=40mm I 0.55 1 8.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.fag neab 1 m3 10.-------.0001 10.00061 ==::::.001210.22 1. M f------r-----.0001 10.1 110.33 7.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.0041 0.000610.66 3.91 ore 13.77 1 8. asigurându-se o bancheta liberă de 0.0149 0.001210.M Materiale CANTITATI 1---.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.9412.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9.000610.

În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8. IiIIlarea.M 1 --F2J' F1 .01-10 m.in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6.78 2. teren tare.00691 0.01-10 rn. P2 .~ . L 1 .01-8 m.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6. teren tare.42 5..A.01-6 m. teren foarte tare.fag neab cI.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m.01-8 m. teren foarte tare. c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1. C2 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. 81 . J1 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2.----_ .01-6 m.01-6 m. teren mijlociu.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2.-~ D2~1~! 10. 12 .62 1.01-8 m. N2 .58 ore 1.61 . in drenuri cu latimea de peste 1 m.03 COD I DENUMIRERESURSA. 11.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. J2 .031 ore . teren mijlociu. teren mijlociu.in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4._-_.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.50 m S 8689 m31 0. K2 .--~ 5.08 1. teren tare.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2. C1 . in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 .1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt.01-4 m. teren tare.87 4. L2 .002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L.0007 58 59 .M ~_ ~ -T-.00691 \ 0. teren tare.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m. G2 .01-8 m.llprlnde sprijinirea malurilor.in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4. F2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.0811. teren uşor.min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.85 2.62 \ 1. G1 . E2 .:2.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U. D1 . 01 . teren foarte tare. F1 .01-10 m. H1 . teren tare.30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant.0_- 3.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m. A2 . leren mijlociu.01-4 m.În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2. M1 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2. teren tare. M2 . 1 - \ 1 1 1 1 ore 13.00071 0.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8.01-4 m. IIl. teren foarte tare. 82 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8.42 3.00071 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8.01-4 m.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8. H2 .in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6. . teren uşor.61 \ 3.01-10 m.50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind. teren foarte tare. teren foarte tare.0007 10. teren foarte tare. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat.01-10 m.01-4 m.IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0.00031 0.0216.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m.01-4 m.01-6 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. N1 .00071 0.01-8 m.01-6 rn.111I11. P1 .002 1 0. IIUIKoară la metru cub În sapatura.7812._. teren mijlociu.---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.8.8714.02 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6. D2 . K1 . teren foarte tare.8512. teren foarte tare.01-10 m. teren tare.01-6 m.gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 . Cuprinde: .0001 10. 02 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6. teren mijlociu.0003\ 0.01-8 m. Materiale II U. teren mijlociu. !lol.58 -===. teren mijlociu. E1 . teren foarte tare. teren tare.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.0001 1 10. teren tare. teren mijlociu. cu evacuare manuala.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.00071 0_00071 0.

002 1 0.88 I 0.0069 0.0001 10.35 1 9.0069 0.9 110.88 TOTAL ore 7.0001 10.0003/0.00691 1 m3 10.4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.00031 0.39 I I 5.00691 0.002 1 0.002 1 ore 1 7.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt.59 1 m3 10.002 1 0.0001 10.41 I 6. .0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl.00691 1 rn3 10.55 8.94 1 0.59 9. I H2 1 11 4.00210.002 1 0.M -~~1.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.0069 1 Materiale ~ U.00210. 1 kg 10.006910.0003 1 0.0001 10.00031 0. IJ.35 9.00691 0.83 1 m3 10.00691 0.83 12.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.00071 0.21 119.00031 0.00071 0.0001 10.9 10.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_.002 Iare 1 6.0001 10.00071 0.002 / 0.006910.002 Iare 1 4.006910..00031 0.00071 0.0001 1 1 m3 10.82 60 61 .0001 10.31 I kg / 0.00031 0.0001 10.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.00031 0.4 6.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .00031 0.000110._.00031.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2.0003 0.00031 0.25 5.002 1 0.97 7._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind.fag neab cI.gr=40mm L=l .39 6.00031 0.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.A.25 CO~I ----_.00071 0.gr=40mrn L=1.0001 1 0.79 14.0001 10.00691 0.0069 1 0.L:_ --L __ .0001 1 1 m3 10.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.002 1 0.00031.00071 0.0001 10.94 TOTAL ore U.00691 1 m3 10.97 / 0.- 1 kg 1 0.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1.00071 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt. 1 1 kg 1 0.0069 0.002 1 0.002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.41 7.0001 10.00031 0.002 1 0.00691 0.fag neab cI.0007 1 kg 10.18 113.006910._.0001 10.000710.0069 0.00210. _ 1 kg 10.A.002 1 0.00031 0.69 10.0007 1 kg 10.M .002 12.00031 0.00691 0.45 114.00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0.79 114.0001 10.00031 0.6 1 9._--~-DENUMIRERESURSĂ .55 10.69 1 10.31 /10.006910.002 9.002 1 8.0001 10.M F1 F2 .

13 13. teren foarte tare. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0. 2 .in pămănt imbibat cu apa.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6.50 m de la marginea săpăturii.45 I CANTITĂŢI I N2 14.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0.. 81 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10.6 Sapatura manual a de pamant. K2 .50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind. teren foarte tare.01-18 m. Se masoara la metru cub in sapatura. in drenuri cu latimea de peste 1 m. teren mijlociu.A.01-18 m. teren foarte tare. teren tare.01-14 m.În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6. teren tare.01-18 m.18 I ~ 01 __ 13.. 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10.În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m.01-18 m. C2 .42/20.01-14 m. C1 .42 20. - 02 _L__ 19.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m. adâncimea sapăturii 14.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14.În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m.0001 0. teren mijlociu. teren mijlociu.0007 0.8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt. teren foarte tare. teren mijlociu. teren mijlociu.1 62 63 . teren foarte tare. 111. asigurându-se o bancheta liberă de 0. 2 .0069 0. teren tare.in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14.. D1 .depozitarea pamântului evacuat. Cuprinde: . K1 . 12.82 I TOTAL ore 15. teren foarte tare. teren mijlociu.[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U. teren mijlociu. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. 1 . D2 ..gr=40mm L=1 .fag neab cI.01-10 m.min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10.M P1 P2 Ai- .in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10. . teren foarte tare. teren foarte tare. 112.0001 0.saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier. teren tare.01-14 m. .0007 0. teren mijlociu.002 /13. J1 ._.0003 0. L1 .01-10 rn.250 1). -.21 .in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m.0069 0. teren tare.13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m. teren tare.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14. H1 .01-18 m. H2 .M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9.002 I 0.0003 U. J2 . Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar.in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. L2 . ' 1 .01-14 m. A2 . G2 . inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0. teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.01-14 m.01-18 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m.01-14 m..În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14. teren tare.

_ . de pana la 6.5-0.5515..51-3 m.0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -.67 5.63 . teren mijlociu.75tf ---1 I ore lu.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.5 m.51-6 m.0:1II.78 5.6713.9415.. teren uşor.7815.5 m.I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1. teren foarte tare..51-3 m. teren foarte tare.3315.5-0.55 5. 111.01-4.51-3 m.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. I I G2 I .67 3.2617. teren foarte tare.01-4. _-COD _ 0. Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal. teren mijlociu.51-6 m. teren tare. 111.50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 .25 4.0117.88 3.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U..64 5.5 m.89 13.081 H3 7.5 m. • depozitarea pamântului evacuat. l1 .11 17.51-6 m. teren mijlociu.COD =I . 1<2 . t. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3. teren mijlociu. teren tare. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1. teren tare.50 m.3 3. teren mijlociu.- - ~I I 0.52 2.5 m.M I '" I A1 I I I L' I . .11 ore 4.5 m.-----.46 5..4615. M1.M 1. puturi etc. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4. teren mijlociu.1 IU. teren uşor. p f. 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1.11 .96 3.94 5.08 4.31 CANTITAŢI H1 K1 .26 7. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12.95 ore 2.5 m.51-3 m.11 1.3 13. .16 ore 5.Uqlu. .5 m.01-4..96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0.75 It 1 ore 15.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3. in fundatii.01-4. Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1. M2.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1.51-6 m. 1" . teren tare.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3.861 4.4711. (l~.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1.16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1.51-6 m.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0. teren foarte tare. teren tare.ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1. teren tare.75 tf ---•.86 4.5-0..\.. teren tare. I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1.5 m.33 5.5-0.-_ .1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3.44 8.0~ CANTITĂŢI U.00 m adancime. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.8913.01 7..4313.75 It .4418. teren foarte tare. . 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1.5 m. 292214000672?lMacarapionierO. asigurându-se o bancheta libera de 0. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1.5 m.ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3.01-4. teren foarte tare.. executata cu sprijiniri.' U.5 m.9811. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. ~1.51-6 m.6715.43 3. teren mijlociu.5212.o:Jlu·:10lu.2514. __ .1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. teren foarte tare. Il) .In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1.. II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1. teren mijlociu.01-4.95 Sapatura manuala de pamant. cu evacuare manuala.5 m.51-3 m.5 m.IJI U. teren Iare.51-3 m.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14.88 ore 3.6415.. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1. teren foarte tare.J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1. 1.M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13. 12 . II~ ..

79 ore o i 5.0-6. H2 .69 5. teren tare. G2 .72/3.in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2. 12.72 3.0-6. teren foarte tare .În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.35 ~ TOTAL _-. A2 . Cl .in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2.01-10 m. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra.78/10. de pana la 14 m adancime.0-6. la fundatii. H1 .98 i 8.75 12. .48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4. ~nn --'Ţ--.0 m.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10. teren mijlociu..0-6. D2 . puturi etc.79 COD DENUMIRE RESURSA U.01-10 m. teren mijlociu.50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA .Manop RESURSA U. E2 .M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9. evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0. El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. foarte tare.01-14 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. 82 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.0 m.01-14 m.0 m. C2 .89 2. teren tare. 11. Nu cuprinde sprijinirea malurilor . 81 .0 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10.78 10. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.depozitarea pamântului evacuat..În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2.M l D1 D2 4.0 m.0-6. teren foarte tare.01 3. teren tare.98 8.69 i 5.84 7. Se masoara la metru cub in Săpătură.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10. teren tare. Gl .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6.saparea pămăntolul.-------~--.În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1.75 66 67 .-~ U.01-14 m.01-10 m. teren foarte tare. teren foarte tare.56 5.M CANT - săpătcni. F2 .97 6. ore 9.01-10 m.02 3. asigurându-se o banchetă liberă de 0.------.01-10 m. Al . teren mijlociu.50 m.În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.85 i 11.01-14 m. M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12.01-14 m. teren tare. teren Iare. 01 . Cuprinde: . avand latimea sau diametrul cercului de 11.sapaturii.26 1.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.01-10 m.85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.35 11. teren foarte tare.97 5.in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.84/7.23 15. F1 .89 14..5/18. Nu cuprinde sprijinirea maluri lor.48/6. teren mijlociu.5 18. teren mijlociu.23/15.01-14 m.0 m.150 tl.0-6. teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.89/14. Se masoara la metru cub În sapatura.

0.26 G2 Manoperă 9310.718.--'-----1 9310.1990.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2.1-6 rn.1-4 m. de pana la 6 m adancime. teren mijlociu.1990. teren foarte tare.81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.7 8.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4.. Cuprinde: . G2 . la fundatii.96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.45 4.21 Macara fereastra de 0. .67 7. .--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.43 6.0..1-4 rn.0.1 14.-'------'L-.4518.0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0.0.15 MN (0. teren mijlociu.981 0.6 I ~~)0.depozitarea pamântului evacuat.-2 m.0.1 Muncitor necalificat 1 ore 12.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. teren tare.6515.651 0..0.executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat.21 Macara fereastra de 0.0._--'-_.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0. ~~ __ [ DENUM.in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.m de la marginea sapaturii.În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2.0.1-4 m.0..55 3.621 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4.-2 rn.670.0. J2 . teren tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4. teren foarte tare Hl .1-:.0. .48 6. . teren mijlociu.0.0.0.-2 m.11 I 11.15 MN (0.0. Jl . avand latimea sau diametrul cercului de 1.În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4. Utilaje 2922140.0. .1-4 m.670.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2. teren foarte tare.15 ti) 1 ore 10.-2 m.0. teren foarte tare. teren uşor.1-4 m.0.9 4.731 4. cu evacuare manuala. FI .0.1812.1 4..65 5. .9817. teren tare.saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata. teren uşor. teren tare. teren foarte tare.0.0.5810..1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14.0.-2 rn.50.0.0. . J_:~ ----.1990.0.0.60.1 5.115...8611..-2 m._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l. H2 .in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0. .1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140.419.60. .În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături. teren tare.15 tf) I ~ 68 69 .--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310. Gl .3511.15 ti) 1 ore 11.87\ 0.M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4. Se masoara la metru cub in sapatura..0. executata cu sprijiniri.4316.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2.29 1 ore 14.. 12 .0. teren foarte tare. .---.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0. F2 .0.1-6 m.• -..0. puturi.15 MN (0.1-6 rn.98 1.0..6?~acara Utilaje fereast~~~~_9.96 2.9 I I 0.0. teren tare. rezervoare etc. .261 ore 4.4 9. 11 ..18 2.911..5513.1-4 m.67 -------_.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2.6 ore 4.4816.931 0.0.6717.0.0.1-6 m.1-6 m..45 8.50-6 m.73 4. teren mijlociu. .0. teren mijlociu. . --- wu ••.4514.in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. 0. teren mijlociu..-2 m.60. asigurându-se o bancheta libera de 0.1-6 m.-2 m.2210.

Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl..0001 10.000810.0005 0.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .0005 0.0005 0.069310.0005 0.81 __-_-.02 10.2 9.01490.I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h..0693 0.0005 0.0005 0..0149 0.0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_.411 4.--DENUMIRE RESURSA .M!Inoperă __ ..000810.541 7.0005 ( 2010102914229 Scind.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10.0001 10.50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.0008 0.0005 0.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .gr=40mmL=1.0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7._[ .::40mm L=1.9212.0001 10..0149 0.------.000810.~.A.01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.r-----J.---- TOTAL ore 4. ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------.M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.0149 0.3 93100600199001Muncilor necalifical ..53 1 8.22 TOTAL ore 1.06931 0.~ 1 13.000810._C_:~ F.0149 .16 1 6.A. 1 ore 14.0613.1 2.01491 0.A·gf. 1 0. nn3 0.25 5. _--_. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11.00081 0.06931 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2.00081 gr=50mm L=2. _.01491 0.50 m S 8689 orcos.~-----"- .10.06931 06931 0.0005 20101029142291Scind.84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.0001 10.0149 0._ •.- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă .1 1 0.81 14.0001 10. ---------J----r I .gr=40mm L=1.0001 10.02 110.0001 0.0001 cI.0005 0.0149 0.8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. A1 A21~ U.M .22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ .92 206 3. __ .50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.COD .53 4.54 5.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10.-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=.0001 10.72 1 7. 1 0..0008 kg 0.27 6.41 - Iare TOTAL ore 1 9.92 111.3 8. 70 71 .0001 m3 0.81 8. 1 0.2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.16 6...25 15.2716.000810.fag neab cI..28 1.0693 m3 0.069310.01491 0.88 5.1 12.81 4.min 18cm S 4342 I m3 I 0.0143 kg 0.81 1 8.fag neab cI.000810. 1 0.0001 10.0005 0.1 .2811.

_-----------_ Manopera I'-'.01-14 m. G2 .65/0. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. F2 . B2 . inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0. F1 . teren foarte tare.01-14 m. I A2 81 82 0. H1 .. Cuprinde: .--/ ---. rezervoare etc.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O. de pana la 14 m adancime.. C2 .49 2.16 4.78 7. teren mijlociu.01-14 m.in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10.8613. avand latimea sau diametrul cercului de 1. D1 2. D2 . 11 I 12 . teren mijlociu. teren mijlociu.01-14 m.in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10. teren tare. teren tare.În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6. teren tare.~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3. C1 .TsA15 COD Sapatura manuala de pamant.. 11.34 2. D1 .În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m.16/499/7.8917.44/5.14/7.49/279/4..44 5. in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara. I Manoperă ~~-~L~I~.3412.75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------.01-10 m.03 4.99 111 0... puturi.89 7.01-10 m. B1 .17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U. G1 .săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier. --CANTlTAŢI _U.. ----. D2 _ E1 -I G2 .in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6. 75 tf Lore /0.-/_. la fundatii.69/1. teren mijlociu.3515.M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----./ ~. H2 . teren foarte tare.01-10 m. teren foarte tare. teren mijlociu.57 3.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m. de 0.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10.0314.01-10 m.în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10.01-14 m.14 7.5-0. A 1 .7'1 358 5.37/5. A2 .--']-~H2 ----.506 m.M Al AL ore CANTITĂŢI I I J.04 ~~ C1 / C2/ .66 72 73 . asigurându-se o bancheta liberă. executata cu sprijiniri.86 3.În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6.----.01-10 m.79 4. E1 .19 ore ore 3~99 3.5713. E2 . teren foarte tare. teren mijlociu.98/ DENUMIRE RESURSĂ U. teren tare.50 m de la marginea sapăfurii.M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m.01-10 m.5-0.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10. Nil cuprinde sprijinirea malurilor. 12.H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5.250 t).01-14 m.71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m.75tf 1. teren foarte tare.depozitarea pământului evacuat.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10. teren foarte tare. teren tare. . Se măsoară la metru cub În sapatura.35 5. DENUMIRE RESURSĂ U. teren tare.M .19 I 2922140006727 MacarapionierO.37 5.

in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. teren Iare. teren uşor. teren tare C6 .5 m.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m. C3 . teren uşor.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. D6 . 86 . adâncime < 2 m. 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. 116 . adânclmo " obstacol. adâncime < 2 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m.5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol. D2 . 82 . D1 . adâncime < 1. lotUl! hUli fiII Gl . 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu. leren foarte tare. adâncime < 2 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare ou obstacol.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m.5 m. adâncime < 2 m. I 1-11 . adâncime < 2 m. teren uşor cu obstacol. adâncime < 1. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m. adâncime c 1.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 2 m.5 m. 112 .În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare C4 . adâncime c 1.5 m. adâncime < 2 m. teren foarte tare cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m. teren foarte tare. 04 .51-3 m. teren uşor. teren uşor cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.3 m.5 m. A3 . in spatii limitate. Fl . teren uşor cu obstacol. D5 . acănclm obstacol. adâncime < 1. 02 .5 m. adâncime < 1. adâncime c 1. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.51-3 m. D4 . adâncime < 1.)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m. teren mijlociu. adâncime < 1.5 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. C2 .5 m.5 m.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 1. . pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol. .5 m. C5 . teren tare cu obstacol. adâncime 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor./:l. teren mijlociu.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor cu obstacol. teren foarte tare cu obstacol. A5 .5 m. adâncime c 1.5 m. A2 . adâncime < 2 m.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. D3 . C33 . teren Iare.În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.51-3 m.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.5 m. 74 75 . adâncime < 1. teren mijlociu. IOroflluurl11 tere cu obstacol. teren mijlociu cu obstacol. teren mijlociu cu obstacol. teren tare cu Jlhnlecol.51-3 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. 83 .În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 1.5 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. . in transe de pana la 4 m adancime. 114 . 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. Ib . teren uşor. adâncime < 2 m. adâncime 1. adâncime < 1. adâncime c 1. adâncime 1. adâncime < 1. teren mijlociu cu obstacol. teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m.5 m. teren mijlociu. adâncime < 2 m. 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. 81 . adâncime < 2 m. teren tare cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m. II!. teren uşor cu obstacol. teren foarte tare.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. ada" E4 . teren tare cu obstacol. adâncime < 1.5 m. 84 .TsA16 Sapatura manuala de pamant.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. A6 . teren foarte leru. adâncllIIll 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu cu obstacol.51-3111.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m. teren uşor. 85 . teren tare. A4 . H3 . teren tare cu obstacol. F2 . teren tare cu -ln IIhslacol. teren foarte tare cu E3 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol. Cl .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. El .5 m. teren uşor cu obstacol.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. leren Iare.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m.În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 . adâncime < 1.5 m. 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. IUltllI " Iare.5 m. 3 .lurlltl t 4 .51. Al .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.5 m. adâncime < 1.

1410. K3 .~: I ~.. adâncime < 2 m. L3 .62 4.591°.78 . .În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ .92 4. asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei.361 0.34 5.231°. TOTAL r rom I COD I .51 1. teren mijlociu cu obstacol. .În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu.65 1.M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10..u L. 2.. Se măsoară la metru cub În săpătură. adâncime 2. adâncime < 2 m.37 3.02 2.43 7. teren foarte tare cu obstacol. K5 .UL ~.1 1.~~~ 1---·.. DENUMIR~_RE_SU_R_SA U. adâncime < 2 m. adâncime 2.05 15~58J1~/ ._.17 5.În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn.83 2.M C3 • . adâncime 2. teren foarte tare cu obstacol.081 0.241 0.În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m.12 5.. N2 .. teren foarte tare.În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.79Ţo.50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea.41 J53 3.1 10.81.15 3. L1 .24 ore 1.În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.561°.1510. v L.01-4 m. N1 . teren foarte tare.5410. K2 . teren tare cu obstacol. M2 .59 2. teren foarte tare. M1 ._--------. teren mijlociu cu obstacol.OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.. M3 .38 2.91 4.38 TOTAL ore --------_.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m. ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0. .18 4.in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.1610.71 / ore 3._.94 7. teren foarte tare cu obstacol.251°.45 1.88 5.87 1.01-4 m. CANTITĂŢI U.12 TOTAL ~------------------------ 76 77 .56 3.~~ L. L2 .391°.5710.01-4 m.38 ore 3..01-4 m. adâncime < 2 m. teren foarte tare cu obstacol.01-4 m. Cuprinde: . adâncime 2.În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.01-4 m.__ .361°. K4 . teren tare.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. L4 .24/°. N3 .06.491 0.4.În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m._ _----_.M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.15 1. ore . adâncime 2.62 3. adâncime 2.33 .---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°.01-4 m._--_.~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri.01-4 m.01-4 m._---_.4. adâncime 2.74 1. teren foarte ('\ tare cu obstacol. teren foarte tare.._------.~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~. teren mijlociu.11 0.08 __ 2. adâncime 2. adâncime 2.161°.88 6.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA ..01-4 m. teren foarte tare. N4 .05 ore 3.91 I 1_ COD .19 5. adâncime < 2 m.01-4 m. COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U.01-4 m.42 ore 1.• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0.96T 1 1.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.74 5.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m.151°. adâncime < 2 m. teren Iare cu obstacol._----_. 1.K1 .27 2.3810. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren tare. M4 ..M· Manoperă R"il' -------.36/0.56 5.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată. adâncime 2.1 10.depozitarea pamântului evacuat.210.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m..În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. 2.5U.7 . K6 .:~ I I 04--_O_S--] I~.~~. nu mai mică de 1 m. sau o bancheta libera de 0.76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10. adâncime 2.471 0.

26 1.88 4.26 2. 1.45 79 78 .M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE .RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.96 U. co~--l·II-----.59 2.11.::O:.06 3.8 ore 1.07 3.7 3.1410.35 2.23\ 0.91 I - -0.- ore \ 0.01 .M CANTITA"ŢI U.M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0. N. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~. K pentru saoanm cu sprijiniri .58 5.57 2.72 3. D.531 1 ore 3.M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.91 5.25\ \ ore 2..43 0.98 CANTITAŢI U.J. Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective.01 .25% la normele A.17 TOTAL ore 3.44 3.79 3.8 0.18 .M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .T:.51 2._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U.35\ 0.07\ \ ore 7. 8. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.27 1.5410.86 CANTITAŢI U.55 5.11\ 0.).17 0.553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.01 .71 3.Mgnoperă U.68 4.3610.97 5.38 TOTAL UMIRE RESURSA T:.97 2.15 1.7 3.05 1. ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10. C. l.49 1.46 TOTAL ore 2. K şi 5% la normele E. F.::Al=_. M.6 5. C.37 2.N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: ..3410.46 M4ŢN1 ~ ore 4.03 3.2110.74\ 0.J.2210.51 10.16 2.38 3.6 m X 1. 8.20% la normele A. conducte etc.M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10.-----~ .7 5.51 1.° --. D. precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1.=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_.5 1.49 2._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA .241 0.07 5:34141514.58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3.6.4 m.37\ 0..65 2.00 m şi adâncimea 4.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.73 TOTAL ore 8.4310.3610.. 1.13\ 1 ore 1.58 1.64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A.:.89 4. G.

31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15.213. teren foarte tare.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.depozitarea pământului evacuat.93 4. teren mijlociu. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. Cuprinde: . G1 .5 m.5 m. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12._ . teren tare.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.66 7.76 2. teren tare.25 1. e1 .5413._----_. teren uşor.5 m. teren foarte tare. E3 .5 rn. H1. adâncime < 2. M. teren tare.73 4.78140615.76/2.32 3. adâncime < 2. H2 . teren mijlociu. C3 . A3. teren foarte tare. adâncime < 2.01 2.1814. teren foarte tare.6617.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2.M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg. de pana la 4 m adancime.2511.M __ r-G21~j] ~1. .18 4. adâncime < 2. teren uşor.5 m.8817.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.. adâncime < 2.. 82 .În pământ 13.În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m.~_-U. teren Iare.914.in pământ 12. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 2.6 CANTITAŢI U. adâncime < 4 m.83 3. teren tare.in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 4 rn. teren uşor. teren mijlociu. teren mijlociu.in parnănt 11. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2.n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12. teren mijlociu. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 . teren uşor. teren tare.in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m. teren mijlociu: 81 .0817.4/3.in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. F3 .2 3.in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m. adâncime < 2.73/4. adâncime < 4 m._.78 4. adâncime < 4 m.08 7.L_. adâncime < 4 m.in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.5 m.33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12.63 ore 2.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn. adâncime < 2.83/3.01 ----------- ---- 80 .În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m.. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. teren tare. adâncime < 4 m.9 4. C2 .5 m. adâncime < 2.4 3. adâncime < 2.331 COD I --. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.93/4. ~.5 m. teren uşor.5 m. teren tare. A2.5 rn. teren mijlociu.81 ~ ----. F2 . teren mijlociu. teren uşor. adâncime < 4 m.5 m.În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. adâncime < 2.4516. teren uşor. in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. F1 ._ _ .5 rn.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10. E2 . DENUMIRE RESURSA -. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m.5 m.TsA17 Sapatura manuala de pamant.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.5 m. teren uşor.81110.3213. adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m..[nopera ~' FI ore ore 2.45 6.54 5. teren tare.-. nu mai mică de 1 rn.06 5. asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii.5415. E1 . teren foarte tare. teren foarte tare.3412. teren uşor. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii. G2 . adâncime < 4 rn. adâncime < 2.săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal. D3 . teren foarte tare. adâncime < 2.54 3. 83 . G3 .in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.34 2.88 7. D1 .31 TOTAL ore 5. Se masoara la metru cub În sapatura. adâncime < 4 m. adâncime < 2. H3 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 2.

4 . In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m. I I . I TsA18 . montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat.------. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl . teren uşor şi mijlociu.--m U.M A1_. cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. a masoara la metru cub În săpatara. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.5 m. • oxecutarea.25 9. de pana la 4 m adancime.. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3. teren foarte tare. ------~-.5 m. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2. teren foarte Iare. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2.. teren foarte tare. Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2.COD __ .] .ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu. teren uşor şi mijlociu.. teren tare.50 m.pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m. Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2.50 m.50 m.5 m. pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. .. M f-I ._---_.5 m.3318.'-------- Sapatura manuala de pamant.82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2. teren uşor şi mijlociu.TB2TB3TC1 15.01 82 83 . teren uşor şi mijlociu. îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l.180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2. pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m..5 rn. DENUMIRE RESURSA I U. cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.3915. ..5 m. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere. teren Iare.50 m X 1. teren foarte Iare._. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: . leren Iare.25[9.. Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1.0914.In pământ t.__ ---'I .2615.1 . ~I~T.6m. CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----. teren Iare. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn.. Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1. __ .. pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2.088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2.220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2.4 ore 5 6. teren foarte tare. teren tare. teren uşor şi mijlociu. teren uşor şi mijlociu.5 m.5 m. pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii. pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m. teren Iare.pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m.ln pământ 1. pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. in urma excavarii mecanice. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1. teren foarte tare. .5 m.__ .71 13.

5 m.99 6..99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110.93\4.2313.5 2.M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0.I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11. aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui. parte _ U.49 9. 81 -teren mijlociu. 01 .22 3.51 4.36114.30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei. pentru adâncimea până la 3 m x 1. I"T::::: .93 4.59 6. COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ . considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0.512.94 14.2213..99 . C1 .39 COD .. D1 . pentru adâncimea până la 3. Sa masoara la metru cub in Săpătură.5916.9413.51 12.08 Sapatura manuala de pamant.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3. in taluzuri. Manoperă . • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0.615.M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17.51 7. I Bl .3114.51 ore 7.leren uşor. pentru scurgerea apelor.5 m x 1.716.5 m.08 ore 10.885 volumul de saoături pentru 2.91 84 85 . Se masoara la metru cub În sapatura.C1 5.181 = volumul de săpături pentru 2.teren mijlociu. la deblee sapate cu excavator sau screper.28 10..31 4. TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului.7 6.4919.36 14.6 5.teren foarte Iare.99 1.teren Iare.28110. Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice.82 ~o:-T _.M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U. in: Al .teren foarte tare.5 m. C1 .51 17.5 m pa suprafaţa taluzului.teren uşor. = = Al . L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei.5 m. Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone.0613.3916.108 volumul de săpătcri pentru 2. cu adancime < 0. _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U.teren tare.

43 LO!d 0. C2 . teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14. teren mijlociu.În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m.13 6.2216.M ore . --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10.01-14 rn.M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis..in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10. L1 . cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 .5-0.35 5.01-18 rn. G2 .22 6. Se masoara la metru cub in sapatura.6 19.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6. K1 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6.-_ •.01-14 m.23163515. teren tare.75 It Iare 149517.01-10 m.8415.45 9.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m. J2 .01-10 m.35 9. H2 .01-18 m. teren tare.0616.13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0.92~~~~ I 0. manuala de pamant.01-18 m.01-14 m. teren foarte tare.5-0.041 0.01-10 m. leren foarte Iare._-.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14.01-10 m. " _.53 3. teren foarte tare.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui. t1 .4519. G1 . teren foarte tare.91 14.7217.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6.431 7.75 tf L~~~~ U.3519.01-18 m._-_ COD _--_ .84 5._---_.5313.95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6. .01-18 m.23 3. B1 . K2 . C1 .6 9.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13. teren tare.9 4. F1 . A2 .25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier. leren mijlociu. teren tare..În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14.06 3.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10. F2 . 12 .14000672j I Macara Pioniero.73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5.in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14. teren mijlociu. Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului.01-10 m.01-14 m.51 2._[_. teren mijlociu.68 4. teren tare. H1 .5-0.. teren foarte tare.76 4.. teren foarte tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m.09 ore 5. teren tare.93 3.81 7.09 6. E2 .01-18 m.75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4. descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului. executata in cheson de pana la 18 m adancime.incarcarea pământului săpat În găleţi (O . L2 .6814.În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6.0916.M D21 E1 I 1.În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10. teren tare. D1 .72 7. B2 . J1 .93 U. teren mijlociu.9 14._-~~--- A1 I 81 .06 6.În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.01-14 m.01-14 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10.9811. teren mijlociu. I c11 D1 1.01-10 m.471~ 86 87 . inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0.09 ~922.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6.7614. D2 .81 17. teren foarte tare.23 6.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6.91 4. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului. teren mijlociu. teren mijlociu. E1 .

0 teren mijlociu.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114. __ ore .5 m teren foarte tare.3719.58\7.sub nivelul apei la adâncime 7.5 m teren mijlociu. L 1 .sub nivelul apei-la adâncime 3.24111:13 15.peste nivelul apei leren tare.64114.74\16.18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::. Q1. T1..2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.58 ore 11. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.sub nivelul apei la adâncime 3.0-3.5 m teren tare.peste nivelul apei teren foarte Iare. 01 .66 12.78 \10.97 ore 10.sub nivelul apei la adâncime 0.58 115.peste nivelul apei teren uşor.5 teren mijlociu. J1 .51-7. N1 .18 6.66112.51-14 m teren foarte tare.74\8.27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.5-0.7 ore 7.27\12. 11.5 teren foarte tare.62 12.37 9. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru. Se masoara la metru cub În sapatura. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10.51-7. M1 _sub nivelul apei la adâncime 7.sub nivelul apei la adâncime 0.M K2 -1 L1 112 10.sub nivelul apei la adâncime 7.74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U. S1 .51\20.___ 19.0 teren foarte tare.M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6.5 m teren mijlociu.peste nivelul apei teren mijlociu.5 m teren tare.5 m teren foarte tare. 9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111.94 14.01-10.-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U.t TOTAL Utilaje I ore I 7.86\10.sub nivelul apei la adâncime 0..sub nivelul apei la adâncime 0.5 teren tare. F1 .61 _ _ 88 89 .sub nivelul apei la adâncime 14.01-17.01-17._---------_ . C1 . inclusiv scoaterea calajelor de sub culit. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. 81 . U.84 7.01-10. 16.51-7.25 23.7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui.01-17.61 . R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14. G1 . indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m.51-14 m teren mijlociu.78 --~-1 . H1 . P1 .sub nivelul apei la adâncime 3.01-10.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO.5 teren uşor.0-3.0 teren Iare K1 .37\17:62112.sub nivelul apei la adâncime 10.M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123.84\7.64 14. E1 .I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6.86 c~r -L~~ 01 I .37 - 17.0-3.51-14 m teren tare.0-3.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 .sub nivelul apei la adâncime 14.35\14.75tf I v'v I"WI"'-I -. de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.sub nivelul apei la adâncime 10.

. in teren cu infiltratii puternice de apa.. 1. TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L. .14.U. tip COD DENUMIRE RESURSA .9 kw Motopompa de apa 6.U.6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore .1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U. debit 200-500 Mc/h. Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei.- 90 91 ( . _ ... " ~re /. .11 ore.. monoetajata.6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8..--- ANTITA .motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650.15 A 1 .-.. .15 ore 0. 81 . d e mana ŞI.de joasa pres. de joasa presiune. În orice categorie de teren.[1.. d emontarea el.. .. Cuprinde: .1 . cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10._. Se masoara la ora efectiva de pompare.inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. Se masoar~ la ora efectivă de pompare.pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice.montarea ~i demontarea pompei. ------------- TsA24 . de 8.ore 1 ore ore . . IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw ._------]~~~. 3410440005604 Electropompă monoetaj..M ----------.1-14 Kw. . executate cu: A1 _ el 81 .inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw. teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje .." .matap atnpa de apa de 6.-.1 . nisipoase._ . ..I.M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi..TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi.montarea Pa rnpei . e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei. A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: .--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi. ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii.

_ COD - •..I_1 1 1 .M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore .ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 .< 1. • funcţionarea intregii instalaţii.3 Kgt/cmp 81 _ > 1. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus._. 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___. ____0'. < 50 mp. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu. peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min.. CANT U.> 1.._ ._~ DENUMIRE RESURSA U.. _--~.. 51-100 mp._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie.instalaţia de aeraj in cheson. tampon pt. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD . 2.84 3.3 Kgf/cmp A2 ..M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu ..L.3 Kgf/cmp 82 ......M ------..3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp. --. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru..... 51-100 mp. TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat. Nu cuprinde: . pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 . aer compr.Se masoara la metru liniar. Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei .• " .... __ "•._.- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.-. I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13.84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) . conform prevederilor NTS.< 1. __ J_ _.

deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol.1.1. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor. Ts B 16 şi Ts B 22. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol.1. 2. 2.7. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport. săpături În spaţii limitate. 2.1. pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură. de maximum 1. 3. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor. scoabe). pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice. 2. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor. necesare la lucrări de construcţii-montaj.1. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2. 3.1.1. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare. _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m.1.3. 2 În: . adoptată În diferite situaţii de lucru. mecanice sau cu ajutorul explozivilor. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi .50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos. În funcţie de spaţiu.roci foarte dure. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F. Conţinutul capitolului 1. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut. • - 3. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor. la săpături cu ajutorul explozivilor. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m. 95 . forţe de parte. Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol. 2. _ prin metoda coloanelor forate mecanic.2. metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17. săpăturii. Conţinutul normelor Normele de materiale. roci dure.4. arătate la fiecare articol. astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase.2. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr.1. . prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0.1.00 m. executa te În roci alterate.1.1. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale. săpături În chesoane Închise. arătate mai jos: 2. 2.5. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. În funcţie de arătate În conţinutul .6.3. corespunzătoare modului de execuţie a 3. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi.roci semidure. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise. 2.

3.3. sculelor.roca dura. Cuprinde: . executate cu unelte de mana.26 3. În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5. in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru. 4. 81 .4. C1.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4. pentru fiecare normă În parte. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: .inclusivdesprinderealor.dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului. materialelor.Ts B 17 şi Ts B 20 .Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ.2.78\ ore 2.3.4 5.2 şi 4.1. fara ajutorul explozivilor.rangiişi a penelor.sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui. arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4. şi 5. .1. .Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol.1.deplasarea muncitorilor. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4. Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: . sondaje.Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii.13 3. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 . de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier.fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa. 3.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate. in spatii limitate.4.barosului.M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0. pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.2 şi 3. măsurători. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături.48 ore 3.5. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 .2.Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii. .1. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .inclusivcoborârea. Precizări 5. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 . . Se măsoară la metrucub de săpatură.65\ 0.48 2. 4. C> U.roca foarte dura.roca semidura. uneltelor. În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.3. recepţii. Ts801 Dislocari de stanca alterata.4. in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili. 4.3. 96 97 . Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură.urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.

792 0.47 4.cu F 1 . . necesare exploziei. Se masoara la metru cub În sapatura.322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor.cu explodare electrică roca semidură. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .cu F1 .15 9. cu ajutorul explozivilor. verificarea frontului după explozie.cu D1 . executata in straturi cu grosime de pana la 1 m. pirotehnică rocă semidură.47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic.cu 81 .r 0. explodare pirotehnica roca foarte dura.475 0. CI - 'Dl 2. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 .277 0. explodare electrica rocă foarte dură. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m..5 '0. explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură.cu C1 .09/. prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.594 2.. 98 99 .495 - - 0. darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică.12 0.manuală a gaurilor de mina.3 4. burarea gaurilor de mină).31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3. electrica rocă foarte dura. cu ajutorul explozivilor.36 0.cu B1 .cu E1 . burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica.594 -(" - 2.98 0.lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor.12 1. transportul materialului necesar exploziei. _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U.356 0.97 0.M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi.cu EI .322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0.35/3.cu C1 . transportul materiale. pregatirea exploziei (introducerea explozivului. pirotehnică rocă dură.1 Cuprinde: .Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi.495 0.79/9. explodare electrica rocă dură. Se masoara la metru cub in Săpătura.35 ore 0.594 0. pirotehnică rocă foarte dură.E 0.89 ore 1.cu D1 . prin metoda gaurilor de mina forate manual.cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură.forarea .

171 ore 0.99 0.277 S 3388 0.77 1 0.47 0. pirotehnică roca foarte dura.16410. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.cu explodare 01 .M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2.9 mc/min 100 .356 (Bickford tip A) 1 0.495 0.33 0.891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0.41 0.082 0.513 0.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.693 0\7Q2 0.594 0.297 0.02610.9 mclmin I ore 10.322 0.941 0.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.0.515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0.356 0.cu explodare B 1 .26 1. CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.5.26 1.cu explodare electrică roca semidura.28 0.41 1.33 0. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica.77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.54 0.11 0.322 0. electrică roca foarte dura.594 - 2.forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic.594 - 0.08 0.495 - 2.97 0. 4.51 1.9 mc/min 1.5. verificarea frontului dupa explozie.42/1.082 Cuprinde: . electrica roca dură. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. Se masoara la metru cub În sapatura.51 1.495 0.475 0. executata in straturi cu grosime de 1-2 m.5.513 29123400025091 Motocompresor mo . pirotehnică rocă semidură.081 O .061 0.0.396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U.792 - Sapatura in stanca in spatii largi. cu ajutorul explozivilor.171 0.277 0.594 0.cu explodare E1 .594 de 100 9 0.34211.281 0.297 0. 0.cu explodare F1 .M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.164 ore 0.06 0.41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4.06 0.0.171 0. pirotehnica roca dură.277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.026 0.307 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .cu explodare Cl . transportul materialelor necesare exploziei.71 0.54 ore 0.

M CANT COD .222 0. verificarea frontului după explozie.371 0.11 0.5 0.168 0.545 buc 0. 1 ore 0.396 kg 0.27! 1.693 0.M _.5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0.5. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică.098/ 0.cu explodare electrica rocă semidură.168 0.32 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.4 1 ore 0.4 TOTAL ore 0.cu explodare pirotehnică rocă dură.272 0.0.34 103 .5.cu explodare electrica roca foarte dură.4211.cu explodare electrică rocă dură.307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0.27 0.047/ 0.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. cu explodare pirotehnică roca foarte dura. .198 0.272 0. pregatirea exploziei (introducerea explozivului. executata in straturi de grosime de 2-3 m. C1 . lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor.368/ 0.111 0. E1 .41 ore 0.53 1.06 1 ore 0.297 buc kg m 0.455: 0.1 ore 0.0.047 " 0.97 I 0'37j= 1. F1 .24810.821 0.47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0.cu explodare pirolehnică rocă semidură.M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0. e măsoară la metru cub in sapatura.297 0.9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi.34 0. 01 . fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.089 buc 0. Cuprinde: .792" A1 .97 0.32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.111 necesareexploziei. cu ajutorul explozivilor.1 .495 0.051 0.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4. 81 .05 1 0. DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0.248 0.735/ 0. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U.446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0.198 0.743 1. transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0.455 0.

01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10. Ts802..84 1.-~. foarte dură.52 0.55 0.01 5.--. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate. provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801.48 0.42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.366 3.- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state.1 1 4.663 6.2 0. TS8 02.94 0.COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U. semloura: dura.. . Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801.97 0.96 Muncitor necalificat I 0.465 0.368 0.197 0.297 1.transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg...663 3.401 4. cu restrictie de exploziv..82 1.. Se masoara la melru cub În sapatura..01910.. COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U.2 0..tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 . ~-----.cu lncărcătură Cl .38 0.cu incarcatura E1 .861 0. TS803.485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10.31 0.1 0. pregătirea.0381 0.96 0.rocă dură.31 ore 10. C1 .87 0.M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ .30410.92 2. darea focului.rocă semidura.1 1 0. dură.9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0.1 0. Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg..0981 0.60811.38 0.48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.596101521 104 105 . Cuprinde: .2510..forarea mecanica a gaurilor de mina.cu Încărcătură 81 . foarte dura..cu incarcatura F1 .2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4.25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3.1 0.aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.633 2.cu Încărcătura 01 . T8804 şi T8805. Ts804 si Ts805.22 3. .94 0.-~_ . Ts803.M I Al CtTITÎ~ 81 0. incarcarea şi burarea gaurilor de mina. 81 . in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al .cu lncarcătara de de de de de de 0.roca f.0.5.735 semicura: dura.48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0. .M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi. .

366 0. Se masoara la metru cub În sapatura.1 0.20 I ore 10.95 0.65 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m. ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m.roca foarte dura.209 Iare 10. Ili .63 1. __ .forarea coloanelor cu foreza.0331 0.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0. semidura. bararea coloanelor. dare focului electric.roca dura.54 2. cu ajutorul explozivilor.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi. IIIA80ară la metru cub În Săpătură. I". cu explodare electrica 1 • roca A 1 .653 5.6 0.41 0.roca sernidură. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.178 0..0331 0.44 0.29 0.148 0. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.Q15 0.0861 0. transportul şi introducerea explozivului.011 0. ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U.198 0.M A1 !-.75 1 3.21 0.M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza.57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . 81 .tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi.24 0. prin metoda coloanelor fo rate.76 0.04 0.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0.92 1.495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0.703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0.35 1.M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat. darea 1111 ului electric. 106 107 . C1 .rocă foarte dură.32 0. transportul şi introducerea explozivului. burarea coloanelor. Cuprinde: .139 0. prin metoda coloanelor forate.267 0.0861 0. de pana la 10 m adancime de abataj. cu ajutorul explozivului.327 1. de pana la 7 m adancime de abataj.73 0.D18 0. III roca dură.

89 0. transportul ~ Introducerea explozivului.4 0. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 . Se masoara la metru cub În săpătură.41 0.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.rocă foarte dură.139 0.1 0.223 0.32 0.roca foarte dura.1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . Materiale ~.185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .02 0.rocă semidura.025/0.075/0.05 0.1 0. bura rea găurilor de mină. de pana la 15 m adancime de abataj. B1 .08 0. TsEl n A 1 '.18 0.OC 0.051 0. de peste 15 m adancime de abataj.185 / ore /0. Se masoara la metru cub in săpătura.64 1.003 0.60 O. Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic.069 0. prin metoda exploziilor masive.168 0.61 0.CANTITAŢI I COD~ '---"--. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state. darea focului electric. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.1~ O. Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0. ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale.248 0.rocă dură.67 0. 81 .M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0.86 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m.20 / ore /0015/ ore 100151 0.455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0. bura rea coloanelor.rocă dură. C1 .02 0. 108 109 .05 0.248 0.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ .43 0.099 0. transportul şi introducerea explozivului. C1 .rocă semidură.025/0.M A1 B1 C1 U.forarea coloanelor cu foreza.59 0.41 buc 0. cu ajutorul explozivilor.32 0.272 0. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state.005 0. Cuprinde: .i 1.20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi..006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0.38 0.099 0.075/0.25 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U. prin metoda coloanelor forate.009 0.27 0.

darea focului pirotehnic.2475 0. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 .0248 0. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale.3 3.0644 0. 110 111 .693 0.0001 0.50 m. U)(Ocutarea.45 5. 01· 2 .0001 0. C 1 .4 m rocă dură.322 0.495 0.forarea rnanuală a gaurilor de mină. aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.0644 0...57 0.792 0..01 0.0099 0.roca semidură..ANmA~ A1 I rB1TC1I 0. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 . de peste 1 m latime.05 0..87 1111020030200 1112020030100 914 i 1.2 0.62 ore ore are TOTAL ore 1.50 m.015 1 0.25 0. evacuarea. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate.. cu ajutorul explozivilor.34 0.594 0.roca foarte dura. transportul explozivului. darea focului pirotehnic.594 0.356 0.15 2.2723 0.roca dura.4 m rocă semidură. cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala. 111 ·4. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale. transportul explozivului.891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0. 111 ·4. CANTITĂŢI U. prin metoda gaurilor de mina forate manual.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate.4554 0. de 2-6 m adancime. cu explodare pirotehnica. 11 ·4.005 1 0. şi depozitarea pe mal a materialului derocat.01 6 m rocă foarte dură. 4 m rocă foarte dură.49 0. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.65 1. 111 ·2 .0248 0.M L(.01 6 m roca semidura. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura.14 11.03 0. introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.85 0..0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.0099 0.28 0.0149 0.594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.01 6 m roca dura.52 0. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina. __ .3 0.42 0.0099 0.0- 1 ore 1 0..9 mc/min mobil de joasa presiune 4.08 1.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5. Cuprinde: ._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura. cu ajutorul explozivilor.6 1. 81 .M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U. de pana la 2 m adancime. prin metoda gaurilor de mina forate manual. introducerea lui şi burarea gaurilor de mina.0149 0.

8 3.00791 kg 0. cu ajutorul explozivilor. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat. de 2-8 m adancime.00081 0.891 I 0.01 El .505 1 0.08 1 0.5. măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.72 3..9 1 ore 1 0.00051 0.008 1 0.693 1 0. Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.495 0.002 0.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::.-.59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0.594 0.00791 0.68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina.0001 10.01 Fl . de peste 1 m latime. 8 m roca sernidura.002 0.96 6.693 4.32 I 114 115 .96 4.5.002 0.0.3218 0. 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - .0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl. 6 m roca foarte dura.gr-40mm L::.01 11.9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.0.54 1.4.01 m roca sernidură: m roca dură. săpaturil macanică a gaurilor de mina.2.00081 kg 10. manuale. m rocă foarte dură.29 0.594 0..min 18cm S 1 m3 10.792 0.00081 0.59 0.l .0001 10.4 1.11 0. burarea gaurilor darea focului pirotehnic.16 10.081 1 0.16 1 0.00051 0.3218 0.fag neab cI.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat .26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0. in gropi de fundatii si lucrari similare Al .6. introducerea lui.72 5.42 5.081 1 0.4 81 .2 0.63 0.11 0.495 0.35 0. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0. .73 6.4. 6 m rocă dura.01 Gl . montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.505 ore 1.000510.002 0.50 m.50 m S 8689 1 m3 10.67 4.5 0.00081 0.21 0.61 2. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a. 6 m rocă semidură.002 0.6.3564 0. I~e522700028051 1 ore 1 0. .03 0.008 10.594 0.:'.32 I 1.A.61 135 3.6.50mm L::. transportul explozivului.0001 10.97 0.162 I 0.3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate.00081 0.594 1 0.0001 10. 8 m roca dura.2 4 2 4 Dl .0001 1 1 m3 I 0.M Al Bl el xecutarea.8-4m 1::. CANTITAŢI U.1621 0.2 .6 1. 8 m rocă foarte dura.00791 0.16 ore ore ore ore 2.594 I 0.4.42 0.01 1 0.1 1.11 0.01 Hl .00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind.21 0.

84 0.594 0.505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ .0079 0.._--.01..67 2. Se masoara la metru cub in sapatura..93 0.18 1. 14 m roca dura.--------.26 0. asigurâdu-se o bancheta libera de 0..forarea macanica a gaurilor.. introducerea lui.76 2.. Cl .73 10.6.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.gr=40mm L=l .84m 1=60 S 8689 . .891 0.01..29 0. -. D1. Fl .000510.792 0.5. - .10 m roca dura. ". transportul explozivului.0001 1 120101029142291 Scind.002 0.594 0.46 0.--. G1 .01 .--.0001 10.01.594 0.495 0.0079 0. -----.002 0. burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic..594 0. in gropi de fundatie si lucrari similare Al .------Ţ--f.96 3.--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M .27 0.693 0..--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.73 5.fag neab cI.693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1.72 2. cu ajutorul explozivilor..3564 0.594 0. 11-10.01.0.---0.10 m roca semidură.356 0.792 0.63 116 I 117 .14 m roca foarte dura.891 0..0079 0..50 m de la marginea sapămrii.000510.62 6.00081 0.6 1. de mina.00081 0.. 81 .2 6 m roca dura. El-6. de 2-14 m adancime.11 0.891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6..0005 1 m3 I 0.322 0.46 0.002 0.. de peste 1 m latime.. incarcarea in galeţi a materialului drenat..495 0. 120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2.=.11 0. buc kg m ---.96 3.85 0.356 0. --.081 1 0._-~--:r----.2 6 m roca foarte dura.. H1 .A.72 2.--.. Cuprinde: .594 Al_J 81 . D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0.21 0.495 0.-----.01.2 6 m roca sernidură.73 8.0079 0.21 8.00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0.693 0.6 1.---- . cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier. ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier.594 0.6 0..16 1 0.rnin 18cm S 4342 U.6. Sapatura in stanca in spatii limitate.72 7.594 0.0001 10.17 0.505 1 0.10. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.002 0.14 m roca sernidură.. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.3218 0.0001 10.21 0.09 7..000510...11 0.792 0..9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.10.63 2. 10 m roca foarte dura.Q6 8.594 0.322 0.5o m '1 m3 10.M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10.6 1.00081 0. descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui.

56 2.594 0.73 5. U.22 '1.0.91 5.283 0. Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2.891 Cuprinde: . pregatirea.5-0.47 .366 I 3.5.01 0.047 0.16 1.14 0.01 1.01 0.465 3.65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat.891 0.17 3.741\1.792 0.cu lncărcătură de 0.cu Încărcătură B 1 .485 0. .5.663 0.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.19 0.16 1.04 0.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.792 0.- ore ore ore 1.100 de 0.505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.87 2. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.32 2. dura.0.71 0.12 0.cu lncarcaiura C1 . sernidura: dură.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.5-0. .96 4.14 0.aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.100 de 0.cu incarcătura D1 .012 118 119 . foarte dură.131 0.51 2.401 5.162 0.023 0._----_.59 0.64 0.M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.72 2.9191 0.32 1.100 de 0.693 0.9 mc/min . incărcarea şi burarea gaurilor de mina.73 5.505 0.63 0.04 0.11 0.M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.44 0.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.356 0.cu incarcatură E1 .9 mc/min ore ore ore 0.633 0.forarea mecanică a găuri lor de mina.444 0.01 1.663 2.162 0.349 0.14 1.75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4.97 1.200 de 0.transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru.cu lncărcătară F1 .081 0.96 3.162 1.6 1._----.tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.32 1.93 0.76 1.081 0. .21 0.13 0.99 0. darea focului.6 1.32 1.361\ ore 0.76 3.007 0.495 0.94 6.081 0. cu restrictie de exploziv.07 1.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.594 0.322 0.99 0. foarte dura.594 0.99 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3. Se masoara la metru cub in sapatura.297 1.594 0._-~--_.200 de 0.83 0.

Cuprinde: .rocă foarte dură.0711. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.81 1.21 19.8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.0. pentru curatarea si indepartarea peretilor.executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi. Cl . Cuprinde: .6213. R :SURSĂ .68 1.tip"Reşiţau 45 mc/min " 0. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat.2417.O COD J ~------DENUMIRE.2 ore 1. 0.09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3. in: Al .92.5.2 4. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le.rocă dură.3414.9/1.rocă semidură.37 3.9.M Al 1 81 1 el U._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U.rocă foarte dură.969 0. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat. Se masoara la metru cub În Săpătură. el ..061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi.703 0.634 0.rocă dură.56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate.9 ore 1 0.02.23 2. 81 .M ~_. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv).89 ore 3.73 2. in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1.M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12.54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.17 0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.. Se măsoară la metru cub În Săpătură.148 2.36 120 .327 5. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U. 81 .6 1 ore 0. in: Al • rocă semidură.813.03 I 0.45 0..4 1.săparea cu ciocanul de abataj pneumatic. la 3m.366 1.

2151 ~/1.81 13. de sub 1 m latime. de 25 kg.20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0.~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4.81 I 2.4 m rocă dura. C 1 . 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră.53 2.M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12.95 3.18 ~~ 4.32 1 ore 2. de pana la 1. I COD L. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U.39 11.00 2 m roca semidura.9 ore ore A1 81 e1 2.2. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala..0.c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U.M~--.265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate.16 6. spargerea blocurilor mai mari. e1 .M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10. 81 . de peste 1 m latime. Se masoara la metru cub În sapatura.2.44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0.002 122 . de pana la 4 m adancime.0.saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. 1 .87 1 ore / 0.5811.64 7.2151 2.0.2..rocă dură.45 ore 1..4 m roca foarte dură.5. 1 .01 . TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate..00 2 m roca foarte dura.rocă foarte dură. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv). 01 . aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui.rocă semidură. Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic.50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor.9 U.50 m de la marginea săpăturii.82 2.00 2 m roca dura. ~~: ' .0.34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4. • executarea.60811.. asigurându-se o bancheta libera de 0. evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui.0512. cu evacuarea manuala.20-0.4314. B1 .. asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii. Se masoara la metru cub În sapatura.43 /5. in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 .5. montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0.01 .85 4.86110.01 . in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .50 m adancime.4 m rocă sernidură.0.

64 'Î 0.6 .14 m roca foarte dura. Se rno U.14 m roca dura.0001 .01 2. dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg...fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1.0008 O.0005 Scind.1 .M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4. 0 01.. Jl .43 4. asigurându-se o bancheta ~ac: de 0. 18 m roca serrn·dura.215 2. 01 . ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier.4314..··6 81. 01 .601.53 5.M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura.fag neab cI..9 mc/min U. 14 m roca semi id ura.5.81 ore 9.48 2 .M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4. Dl .43/4. Gl .83 3.0001 m3 0. liber .min 18cm S 4342 scind.50 m de la marginea sapaturii.43 1 5.18 m roca foarte dura.531 2.78 2.14.002 0.608 1.97 3.008 0..6 m roca L1 .39 15.. 6 O 1 .oara la metru cub În sapatura.00011 10.8-4m 10. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui.18 m roca dura.27 1324 2. dura..0005 0.·· m roca roca semidura. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2..gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.6 m Al . el _2.86110.COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U. 10 m roca dura.92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -.•.54 124 .215/2.. H1 .265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12.2. 11-1. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0.50 m S 8689 Manoperă m3/ 0.0.--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2.64 Lemn rot cons rur c 5ubt.86 ore 4.008 0.OOOB 1 . El -..53/2..44 7.4314. I el I 01 0. 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl..10.10.008 0.67 /10..86/10. de 2-18 m adancime..10 m roca semideră.. 01 .8-4m 1=60 S 8689 0..608 -Fl CANT U.215 / ore 0.. Fl -.A.36 3. 10 m roca foarte dura.. Kl .10 .M are CANT ---_ _.0005 El 1.14 .002 0.05 6.215 F1 2.43/5265/1.50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12.71 4. 01 . 01 .. : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara..00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime.5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1..41 2. 401 .86 ore 2..min 18cm S L=1 .

4314.0.608 1.43 ore 0.5312.5 3.35 1.215 2.În grămezi.64 126 127 .02 j. 81 .M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic. .97 14.04 1.09 3.31 1.86110.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.9 mc/min ore 1.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.43 5.9 mc/min -------'CODI ore 5.63 10.43 5.8\51 14.215 2.42 1.rocă semidură.86110.215 2.62 14.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.64 0.215 2.35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.06 3.77 4.38512. .608 1.158 2.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.265 1.9 mc/min I ore 11.65 4.215 2.5.5-0.M CANTITĂŢI U.53 ore 3.47 1.0.4 1.43 I ore ore 3.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.49 .6811.5-0. avand adancimea de pana la 0.5.5.5312.43 5.19 0.2 ore 0.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.strângerea materialului Săpat.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U. la rigole cu sectiunea triunghiulara.14 ore 2.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.59 ore 1.608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11.M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.0.30 m lăţime.0.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.5-0.265 1.5.31515.89 ore 2.265 1.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4. Se măsoară la metru cub În Săpătură.15 -Manoperă A1 5.76 4.215 2.rocă foarte dură.22 14.rocă dură.74 2.64 0.64 0.31 5.26 8.608 1.06 1.4 11.21 ore ore 8.215 ore 1._.93 1.215 A1 .31 12.693 1.17 6.065 ore 0. C1 .83 1. Cuprinde: .9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.62 5.13 ore 4.

.50 m rocă foarte dură. cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa).00 m rocă semidură.00 m rocă foarte dură.50 m rocă semidura.01 17. pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv.531 0.51 14..48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice.00 m rocă foarte dură.transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport.00 3.. L1 -10.64 --_._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei.0. constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit.51. ridicarea În 129 U. F1 .7...01. in: A 1 .00 m rocă semidură.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă.50 m rocă foarte dură.48 TOTAL ore 0..10.63 / ore 0.executarea politurii suprafeţelor săpaturii.51 14. 128 .7.7.45/ 0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).3 0..51 14. in cheson inchis. K1 . in roca dura si foarte dura Al.57 0.3. executata in: Al .25 0. 81 . Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa. J1 -10.. I COD I DENUMIRE RESURSĂ~..51. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.17.. 01 .M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10..51. C1 .01.50 m rocă foarte dură. 01 -14..7.7.50 m roca semidură.251 0.50 m rocă dură.02 1. Bl .50 m rocă dura. N1 -14..01 TOTAL ore 1. C1 .rocă foarte dura._-------------_ .3.00 m rocă dură.0. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.14. F1 .01.10.10.01._.rocă foarte dură.50 m rocă semidură.31 0. Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art. executata inainte de turnarea betonului de fundatie.00 3. H1 . Cuprinde: .rocă sernldură..50 m rocă dura.0. Bl . M1 .00 m rocă dură. Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar.7. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .roca semidura.curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile. TSB19.rocă dura. Gl. C1 .executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.72 1. . Cuprinde: . . Cuprinde: .3.25 1.spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg...RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă.1s824 Politura suprafetei stancoase.. de sub 45 mp suprafata.01 17..10.~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10.rocă dura. E1 .00 3.

93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4. 4.85 44.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.8 37.7138.16.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.541 1 m 1 .65 TOTAL ore 35.M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ .56 1.841 -1 1 ore 1.021 0.7156.39 1 ore 1 - 5 04 .95 6. ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.1 .min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.8 52.53 3. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.8146.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .251 7.54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.51 1 5.7 56.7137.7 50.5.10.0.10.93 .L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.'14.7617.95 6.min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10. Se masoara la metru cub În sapatura.10.98 16.95 6.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl.7150.0.\ 2.121 .931 . 1 .8 43.3510.99 3.7 32.78 3.76 6.52 2.4 ore 41.8137.1 ore 2.65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.021 .15.9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .95 6.85144. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).93 4.761 .02 .5.95\6.85 50.541 .4128.8 46.351 0.7 38.10.0210.M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135. .campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.14.12 3.92 2. L1 71120200301001Specialist U.38 3. 1 .38 2.95 6.931 4.10.54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~.35 0.5.65 ore 23.3615.541 130 131 .58 2.4 28.10.9516.8152.02 mi buc .93 1 kg 1 10.min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.041 5.85150.95 6.161-1-13.D21 0.95/6.93 0.021 0.8143.02 4.931 buc 4.93 I 4.91 1 ore 1 .\ .0.7132.351 0.021 .7 37.781 \ ore 2. lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 .9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13.3510.9516.02 10.18 2.93\ 14.14.M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.14.

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

.. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.8 1.01 . 01 .3. . 17.6/25.95 6.02/0. ~ .93 U...01.min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.. in cheson inchis..02 --_.93 1 - 1 0.0..14. 11.1 64.51. ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe..50 m rocă samidură: H1 .46 1.50 m rocă dură. 01 -14.5/31.48 1 4. îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului..02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4.M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.021 0.01 81 C1 - E1 0.93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.08 1 - 1 3.85152.51 ..~ __ .3.14 2. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea). de peste 75 mp suprafata.7.9 mc/min 1 ore ore 544 1 2.14.0.00 m rocă dură.00 3.50 m rocă foarte dură.00 3.50 m rocă dură. Se măsoară la metru cub in Săpătura.50 m rocă dură..01 .02/ /4.4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4. Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.35 \ 0.9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / .01 . Ct ..95 6.6 53. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16.54 1 4. [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 . ---~.10..14.92 13.5/37451 19.1 1 ore 1.01 .1616.50 m rocă foarte dură. 17.7..01.3.9159.10. J1 -10.537.02 0.00 m rocă semidură. F1 .14.00 3.00 m rocă dură.50 m rocă semidura. I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.10.------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0.4 TOTÂL ore 47. N1 -14..._.35 \ 0.Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei.28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg .00 m rocă foarte dură. 1 0.5.00 m rocă sernidură. 1 4.68 .02 1 14951 6. l1 -10..51 .55/31... E1 .42 - 1 6 3 1 3. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).95 6..6/ - 2.95 6.00 m rocă foarte dură.3..7.45 '1.51 .9 59.1164....7.4 1J.93 1 ore 147.6/53.5158.50 m rocă foarte dură.min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI .5 31.51 .841 16.4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0.7.0.17.85 52.12 1.. G1 . in roca dura si foarte dura A1 .3.8 1 /2.32 - 1 3.54 4.0.95 /6931 / 495/6.361 ------------------------ 138 139 .93 \ 0.50 m rocă semidură.. 81 .7.51.. M1 .64/7.72 3.0.3510.~--------. K1 -10.55 31.93 0.5 58.0.5.6 25.9516.54 \ 4.93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19.

25 67.5.1.5 3. Conţinutul capitolului 1.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R .Încărcătoare de diverse tipuri.2 73. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2. instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi.0.MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl. buldozere pe tractor. . 14.2. 1 la prezentul indicator.951 6. Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr. .93 0. 2. .1.2.18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2. .2173. În conformitate cu tabelul nr.excavatoare cu echipament de draglină.35 4. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie. În următoarele categorii: teren categoria 1.săpături mecanice executate În spaţii deschise.25167.1.15 ore 61.5.săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor. 1. 2. 2. Materiale U.86 4.9 mc/min ore I I ore 7 1 . 1.excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă.Încărcătoare. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator. motoscreper (autoscreper).2. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop. teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase). teren categoria a III-a.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0.95 0. .2. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: .I 3. 140 J / 141 .15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4. autogredere. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie. screpere pe tractor.excavatoare cu mai multe cupe. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate. teren categoria a II-a.min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0.02 1.1. .terenuri coezive.02 v • - 0. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: .93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161. .1.54 6.___.

iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje.10.5 < Ic 1.4.3. 2.2. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic. .5.2. şi 2.00.2. .2.1. pe malurile mării sau lacuri lor. 15% pentru teren argilos Înmuiat.2. .2.3. de criteriul' economisirii carburanţilor.00 m. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 . La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii. iar la argile 0.75. 2. 2. 2. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6.15). consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră. 2. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. În cazul platajelor montate pe teren nisipos.2.2.1. În albia răurilor sau torenţilor.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru. În blocul de excavare. 2. Între 18 şi 30 m. de realizarea optimă a productivităţii utilajului. reţele de apă.2.2. în cazul.2.4.2.2.2.2.2. se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore.2. 2. cu preţul de deviz pe ora de funcţionare.2. se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare.2.1. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat.2. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe.2. 2.8.2. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu.7. astfel: .2.00 .2..2.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru. precum şi În nisip fin îmbibat cu apă.1: 10% pentru teren nisipos. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe. consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective.11.2. 2.2. se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat). de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare.2. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos. .2. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică.6. 2.5. Ii se va aplica un spor de 15%. iar la argile I > 0.2. platforme de drum sau C.25 x 1.2.F.2. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz.43.2. 2. Pentru Iăţimi diferite ale cupelor. cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării.de la 24.de la 18.3. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2. cât şi la cele comandate prin cabluri. Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol.13. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m. 2.9.2. se va mări cu 33%.2. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă.2. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. 37.2.2. se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2.2. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe. baraje.2.2.2.00 m până la 24. În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat.2. urmând ca. conducte. În plan înclinate de acces.2. precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor.5 < Ic < 0. 2. 2. 2.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice. obţinute prin. ' 2.5% (1.7% (1 . consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2. În cazul când terasamentele pentru: diguri.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18. .3.3. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m. care necesită demontarea instalaţiei.1.2.12.32. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii. ". se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.2. se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2.25 x 1. regularizări.4. cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete. pe distanţe mai mari. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.2.10).75. se determină functie de dotare.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0.2.1. pentru adâncimi mai mari de 18 m.00. 2. determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2.

1.180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru. 3. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje. 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului.3.5. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor. .2 mc. În general. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru.c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei.4.7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 . ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură.0.7 mc/cupă conform art. sub 15 cm grasime de săpat.2.6. asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator. Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative.1. cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.3. pe buturugi. În cadrul aceluiaşi şantier. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de. . inclusiv rădăcinile lor.25 mc/cupă inclusiv. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%. 144 4. 3. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40. excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc. Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale. 4.1. În cadrul aceluiaşi şantier. se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3.8 mc şi pentru Înălţime de peste s. 3. folosirea de materiale de constructie.6. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective.21 .0. 145 . La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3.5 mc .2. Împingerea de buldozer la peste 10 m.4 .În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul.). 3. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni. de arbori şi tufişuri. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol. rădăcini izolate etc. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0.8 mc . 4. S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. iar pentru alte unităţi de măsură. se va considera săpături În releu. Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art. 3. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0. conform indicaţiei de la fiecare normă.2. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective. un excavator de 0. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale. 4. respectiv peste 5 mia dislocări. finisarea rigolelor cu. 3. Ts C 19 b 1 + Ts C 22.7.autoqreder. .0.1. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0. Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită. Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează.4 .2.5.3. 3. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m. Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura. indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr. 2. 2. pentru alte tipuri de excavatoare. .

1.25 mc/cupă capacitate. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0.pe o grosime medie de 0.3.pe o grosime de 0. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: . Ts C 25.80 m până la faţa taluzului.TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: .•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 . autogredere până la 175 CP sau buldozere. transport pentru Întoarcere la locul de săpat.---~~~ •. Ts C 28: .pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat.M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----. pe care o completează. Scarificarea mecanica a terenului.71 1. Ts C 21: . pe o grosime medie de 0. 4.71 mc capacitate. C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg. e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg.71 mc capacitate. screpere tractate sub buldozere.pentru art. 3. pe o grosime medie de 0.40 pentru excavatoare mai mari de 1. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art. Ts C 27.71 mc capacitate. transport pentru descărcare. distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat.4. ~' . pe 5 m În plus la art. screpere cu tractor. . Ts C 25: pentru art.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0. pe 250 m În plus la art. 4.pentru art. transport cu Încărcătură. motoscrepere. motoscrepere. . 4.pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg. Ts C 38. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg.pentru art. 4.25 mc/cupă capacitate. pe o grosime de 0.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0. 3. f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. se calculează după relaţiile: . În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0. Ts C 21. pe 100 m În plus la art.

11 \ 4.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. in: U. II in condiţiile gospodăririi apelor.13 \ 5.97 \ 6.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. A2.M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5. II.71 \ 5..1I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.21-0.39 mc.9 A1. .pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.39 mc_b_u_'d_oe_x_.pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg. 1. cu comanda hldraullca.M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0. II in condiţiile gospodăririi apelor. II.39 mc buldoex. ----- CANTITAŢI U. II.86 I . C1 . I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. C11 .49 \ 5.1 in condiţiile qospodăririi apelor. 81 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. II.'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 .pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg. co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U. 1._------. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq.31 \ 4. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg.. '.49 \ 6.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.f A 11 . 011 . descărcare in depozit teren catg.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg.71 \ 5. ---'. A21 . D2 .21-0. C21 . 811 .--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0. I in condiţiile gospodăririi apelor. D1 .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg. C2. 821 . II.pământ cu umiditate naturală.M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~. descărcare În depozit teren catg. 82 .21-0. 021 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.

01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O. descărcare in depozit. II.3512.40~0. descărcare În autovehicule in teren catg. teren catg.4412.9513.5212.'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură. II În condiţiile gospodăririi apelor. I În condiţiile gospodaririi apelor. 21 . descarcare În depozit teren catg. teren catg. H11 . . II În condiţiile gospodăririi apelor. H1 . Il. A3 .pământ cu umiditate naturala.. descarcare in autovehicule teren catg. descarcare În autovehicule teren catg.pământ imbibat cu apă. U.40-0. I in condiţiile gospodaririi apşlor. I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. E21 . descărcare in depozit. II. descărcare in depozit.pământ Îmbibat cu apa. ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.pământ îmbiba! cu apă.812."-_ . teren catg. G11 . II in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală.70mc cu o cupa 1 ore 12.pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg.1. 1. II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. C1 . descarcare În depozit.3912.. descărcare in depozit. teren catg. descărcare in autovehicule in teren catg.pământ argilos descărcare in depozit. teren catg.in pământ argilos Înmuiat cu apă.70mc cu o cupa 1 ore 11. in: A 1 .9512.01 12~12.pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. descarcarea În autovehiculs. 1. FJ 1 . E31 .40-0.M B111 8218211 B318311 c11c11 . F31 .3911. 01 .pământ cu umiditate naturala.in pământ argilos inmuiat cu apă. descărcarea În depozit teren catg.9512.pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. 83 .pământ cu umiditate naturala. deplasare excavator pe platelaje. descărcarea in depozit teren catg. descărcare În depozit teren catg. 82 .2 J pământ argilos descărcare in depozit. II.pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg. 1. I În condiţiile gospodăririi apelor. E11 . IV În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala. IV.9513. ~2P. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. E1 . teren catg.in pământ argilos Înmuiat cu apă.70 mc. descărcarea in autovehicule teren catg.TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.8 150 151 . descărcare in depozit teren catg. C11 . descărcarea În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. 011 . deplasare excavator pe platelaje.5612. IV.pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă. descărcare in depozit.5212.pământ cu umiditate naturală.8912._ __ .05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. descarcare În depozit teren catg. 821 . IV În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. G1 .. descărcare in autovehicule În teren catg. A 11 .pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule in teren catg. descarcarea În au!ovehicule. 1. III.. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ .pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg.40-0.pămănt Îmbibat cu apa.. I in condiţiile gospodaririi apelor. 81 .70mc cu o cupa 1 ore 12. 1.În pământ argilos Înmuiat cu apă. ----_ . I În condiţiile gospodăririi apelor. • E2 . II În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.3512. III in condiţiile gospodăririi apelor.M L-. Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. f:.____ .pământ argilos inmuiat cu apa. teren catg. F3 . 1. II. III. teren catg. 811 .. E3 . 831 .7 U.2412. deplasare excavator pe platelaje. A31 .pământ imbibat cu apă. deplasare excavata pe platelaje.7512. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. F2 .

III. descarcareain depozite. teren catg. III 021 . 3 . C1 . 011 . deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite. 02 .pământ imbibat cu apa.71-1. 1.pământ argilos inmuiat Cu apă. descarcarea indeJmite. teren catg. descarcareaindepozite. teren 09tg. catg. teren catg. II. teren A 11 . I in condiţiile Uospodaririi apelor.pământ argilos înmuiat CIJ apă. p III.pământ cu umiditate naturală. II.25!3. U1 .pamânt argil05 inmuiat cu apă. descarcareaindepozite. teren catg. 2952260003501! ---_. catg. D1 .25 mc. 021 . teren 021 .pământ cu umiditate tlaturală. 2 .pământ cu umiditate naturală. C31 . descărcareain depozite.L. descarcarea indepozite. II.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite. "in condiţiile Uospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. teren catg.pământ îmbibat cu apa.M 1-1 --r--./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U. teren catg. 03 . descarcareaindepozite.1II în cordiţiile gospodăririi apelor._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0. catg.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. teren catg. 1.81 termic de 0. descarcarea indejlJZile. desc!l'Careain depozite. 1. A3 • pămănt imbibat cu apa. II in condiţiile' gospodăririi lpelor. <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite.25!2. teren catg. II în condiţiile 90spodăririi apelor. teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă.400. catg. deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite.pământ imbibat cu apă. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite.2313.40-0.7 A31 . IV. deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite. cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. descarcareaindepozite.23!3. III in condiţiile 90spodaririi apelor.pământ imbibat cu apă. teren catg.6!2. teren 011 . III in condiţiile oospodăririi apelor. A21 .22!2.pământ imbibat cu apa. teren catg. teren 011 . IV.7 COD I U.pământ argilos inmuiat ClJ apă.pământ cu umiditate l1atural~.70mc cu o cupa ! ore !2. descărcareain depozite. s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3. C2 . teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor. .99!3. teren catg. teren catg. teren catg. A2· pamânt argilos inmuiat oua apă. descarcareaIn depozite.--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0. I in condiţiile gospodăririi pelor. descărcarea indepozite.59!2. descăf!lIreain depozite. catg.pământ argilos inmUiat Cu apă. 31 .pământ îmbibat cu apă.70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3.M I I I -- I I I I "". IV in condiţiile gospodării teren 152 153 . descăf!lIreain depozite. teren catg. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite. I I I I -. in: .

II. II in condiţiile gospodăririi apelor.pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg. Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură. descarcare În autovehicule teren .M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0. descărcarea in autovehicule teren catg. descarcare În depozit teren catg.pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg. descarcarea in autovehicul. deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg. Fl . III.67\1. descarcarea În autovehicul.46\2. III in condiţiile gospodăririi apelor.37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U.pamănt imbibat cu apa.11-1 . G31 . F21 . IV in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. E3 .11.25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U.i catg. descărcarea in autovehicule teren catg.pămănt argilos. deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg. descarcarea in autovehicule teren catg.25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v .pământ imbibat cu apa. II.pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg.1.pămănt lrnbibat cu apă. teren catg. descarcarea În autovehicule teren catg. 03 .pământ imbibat cu apa.apelor.25mc cu o cupa \ ore \1.33\1.11-1. E31 . descărcarea in autovehicule teren catg. descarcarea În autovehicul. H2l .31\1. H3 .pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq. 031 .pamânt Îmbibat cu apa. II.pământ argilos. G3 . II În condiţiile gospodăririi apelor: . IV.1. descărcarea in autovehicul. I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apa. El . E11 . deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturala. teren catg. descărcare În depozâ teren catg.pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. 1.45\1. teren catg.pământ îmbibat cu apa.83\1. IV. Hll . IV În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg.92\1. Gl . F31 . descărcarea in autovehicule teren catg.~~ LU. H2 . deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apa. I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.67\1. III. deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg.pământ imbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite. G2 .pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje.pământ îmbiba! cu apa. E21 . Fll . F3 . III În condiţiile gospodaririi apelor. Gll . Hl . III.M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---.pământ imbibat cu apa. III În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite. F2 .14\1. I În condiţiile gospodării apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor.~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0.M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0. _.pământ imbibat cu apă.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O. G21 .pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor.25mc cu o cupa \ ore \2. . descărcare În autovehiculeteren 154 155 . IV În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. E2 .pământ Îmbibat cu apa.pământ cu umiditate naturala.11-1 . deplasare excavator pe platelaje.46\2. teren catg.e ~ H3l .pământ lrnbibat cu apă.71-1.42\1.

I U. l În condiţiile gospodaririi apelor.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. Al1 . A21 . I " I _ •• I I -- I I . cu descarcare În depozit teren catg. II. V.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.pamănt cu umiditate naturala.pamănt cu umiditate naturala. F21 . Fl1 .25mc cu o cupa COD / ore /2. A2 .212.25mc cu o cupa 156 157 .pământ umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. El1 .87 Al .pământ umiditate naturala. Bl . 1. II in condiţiile gospodaririi apelor. l in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg.8811.46/2.11-1 .pământ umiditate naturala.M I I .92/2. G2 ._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg.pământ umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg.1. El .7612.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.76/1.15/1.5-2.pamănt umiditate naturala.M I COO J~UMIRERESURSA I • _. H1 . actionat electric. B2 . cu descarcare in autovehicule teren catg. II. III În condiţiile qospodariril apelor. IV În condiţiile gospodaririi apelor. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0.parnănt cu umiditate naturala.25mc cu o cupa / ore /1. 01 . cu descarcare in autovehicule teren catg.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. 011 . II. I In condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg.4911. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. CANTITAŢI j I _. B21 . cu descarcare În depozit teren catg. Gl .11-1 .212. CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11. el1 .pământ umiditate naturala.7613.lI.5311. F1 .9 rnc.pământ umiditate naturala. G21 . I În condiţiile gospodaririi apelor.11-1.8711. II in condiţiile qospocanrf apelor.pământ umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg.pământ cu umiditate naturala. "'U . 1.COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.21 /2. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. F2 . I in condiţiile gospodaririi apelor.părnănt umiditate naturala. Gl1 .parnânt cu umiditate naturala. IV.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa.91/2. Bll . cu descarcare În autovehicule teren catg.pamânt umiditate naturala.17/termic de 0. cu descarcare În depozit teren catg.64 r 1. II.311. V În condiţiile qospodăririi apelor. 1.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2. el . I I I G31 .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.Ţ' -:-:-T-':''---~. III.53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.6211. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. III.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa. cu descarcare În autovehicule teren catg.

5-2.51 0.4751 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule teren catg.448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U.546 ~ .39/0. 11. IV.91 10.011 !' 295226000 I ore 10.50610. H11 .575 ------------------------------~------------------------159 158 .5-2.002 -- 2952260003511\ 2..5510. V.5621 0. IV in condiţiile gospodăririi apelor. U.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.' 01 1..M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2. J1 -pămănt cu umiditate naturală.34/ 0. J11 . .561 0.451 0.4361 0. cu descărcare in autovehicule teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.4871 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.• .6221 0.391 /0.9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule teren catg.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2.9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10.5-2.645 CANTITAŢI U. 111.87\1.pământ cu umiditate naturală.4410.425/ 0.5-2.M 1111111t1~ 0.5171 0.pământ cu umiditate naturală. V in condiţiile gospodaririi apelor.M -ator pe şenile acţionat electric de 2.M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2.381 0.9mc . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I . Se masoara la 100 metri cubi in săpătură.9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10.49/ 0.791 0.

M 11.pământ cu umiditate naturala. teren catg. 011 .pământ cu umiditate naturala. A2 .pământ argilos inmuiat cu apă. Fll . 160 161 . cu descărcare in depozit teren ctg. D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. A11 . 1. teren catg.813. cu descarcare În autovehicule teren catg.8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore .59 12.95' 2. 2.8 mc. 1.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.• I ore U. A21 . deplasare excavator pe platelaje.pământ îmbibat cu apa.713.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. El . II În condiţiile gospodăririi apelor.6512.11. teren catg.5-0. cu descărcare În autovehicule teren catg. teren catg. cu descărcare in depozit. 831. 1. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasarea excavator pe platelaje. cu descarcare În aulovehicul. 2. El1 . tI. II. 2. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg.44 . in: A1 .3 ------------_. leren catg. . 03 . cu descarcare in depozit.pământ argilos Înmuiat cu apa. teren catg.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. teren catg. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 821 . I În condiţiile gospodaririi apelor.24 . teren catg. cu descarcare În autovehicul. cu descărcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje.8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-. II În condiţiile gospodăririi apelor.5-0. cu descarcare În aulovehicule teren catg._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. teren catg.pământ Îmbibat cu apă.1.pământ lmbibat cu apă. 02 .2313231371 CANTITAŢI U.. cu descărcare in depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. 811 .TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. II În condiţiile gospodăririi apelor. 1. teren catg. teren catg. " in condiţiile gospodăririi apelor.pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit leren catg.pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule. cu descarcare in depozit.pământ argilos Înmuiat cu apă.5-0. cu descărcare În autovehicul. E21 . Fl .81 13. teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule.1112.pământ argilos Înmuiat cu apa. E31 .50. 2. 01 . deplasarea excavator pe platelaje.8 mc 1 ore 12. cu descărcare in depozit teren catg. 1. Cll . II._. cu descărcare in depozit. I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ argilos inmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală. 021 -pământ argilos inmuiat cu apă. 82 . cu descarcare În autovehicul. III În condiţiile gospodăririi apelor. A3 . " in condiţiile gospodăririi apelor.22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. D31 • pământ Îmbibat cu apa.M . teren cafg. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. I in condiţiile gospodăririi apelor. 81 .pământ cu umiditate naturală. teren catg.pământ cu umiditate naturala. I În condiţiile gospodăririiapelor.812. II.pământ argilos inmuiat cu apa. Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură.24 . E3 .pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit teren ctg. A31 . III. E2 .pământ imbibat cu apă. III În condiţiile gospodăririi apelor.29/2.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. teren catg. cu echipament de drag lina.pământ argilos inmuiat cu apă. III. cu descărcare in depozit teren catg. cu descărcare in depozit.8713. 83 . II. Cl .M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 . I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg.

021 . cu descărcare În depozit. 1. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje.1I1in condiţiiie gospodăririi apelor. teren catg. cu descărcare În depozt. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.5-0.291~~ 3.pământ argilos Înmuiat cu apă. III. 02 .pământ Îmbiba! cu apă. cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În autovehicule. A31 . II in condiţiile gospodăririi apelor.-- 3.62 162 163 .1.pământ umiditate naturală. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. 82 . teren catg. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0.pământ imbibarcu apă.pământ argilos Înmuiat cu apă.1. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. teren catg. A2 .73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0. 1.pământ argilos inmuiat cu apă. teren catg.pământ imbibat cu apA. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit. teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă. teren catg. 1. . cu descărcare in autovehicule. deplasare excavator pe platelaje. teren catg. cu descărcare În autovehicule.81-1.pământ argilos Înmuiat cu apă. teren catg.7314.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. 831 . cu echipament de draglina. teren catg. cu descărcare În autovehicule. cu descărcare În depozit.pământ argilos inmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală. II. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. 01 . cu descărcare În autovehicule.pământ Îmbibat cu apA.praglina hi~~~e r---'--'. II În condiţiile qospodarini apelor. cu descărcare in autovehicule. teren catg. teren catg. cu descărcare În depozit.8 mc CANTITĂŢI U.~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0.pământ umiditate naturală. 821 . deplasare excavator pe platelaje. El . A3 . teren catg. teren catg. teren catg.2 mc. 811 . cu descărcare În autovehicule.pământ umiditate naturală. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. II. 81 . 83 . 011 . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. A21 . teren catg. teren catg. A11 . II. teren catg. C11 .5-0. 03 . teren catg. deplasare excavator pe platelaje. in: Al . Cl . 1.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.Pământ Îmbiba! cu apă. II in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit.8 mc ore 13.M I 2952260003506l. cu descărcare in depozit. 031 . I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În depozt.11. teren catg.

M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12.07/1. II În condiţiile qospodanri' apelor.16/216/2.-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0.6311.pămănt argilos Înmuiat cu apa.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.pământ umiditate naturala.01/2.7512. E21 .2/2. F1 . E2 .511. deplasare excavator pe platelaje.311. cu descarcare În autovehicule.M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1.72/1.81-1. teren catg. teren catg.---CANTITĂŢI f---.8/2.M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.81-1.1912.41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0. F11 .53/1. cu descarcare În autovehicule.91 0.8912. II. III.E11 .5311.5212.1 12.pământ umiditate naturală. teren catg.20 mc 1 ore 12.76/1.87/2.pământ umiditate naturala.20 mc /2.52 --_. teren catg.4911.pământ argilos Îmbibat cu apa.20 mc 1 ore 11. f31 .81-1.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11. cu descărcare În autovehicule. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U. II În condiţiile gospodaririi apelor.2 164 165 .81-1. teren catg.8712. II În condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile gospodaririi apelor.8711. cu descărcare În autovehicule. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule. II. cu descarcare În autovehicule.81-1. teren catg.48 ----~----------------------------CANTITAŢI U.15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U.pământ argilos Înmuiat cu apa.pământ argilos Îmbibat cu apa. teren catg. E3 . cu descarcare În autovehicule.

cu descarcare În autove~cule teren catg. IÎn condiţiile g9spodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.1. II În condiţiile gospodăririi apelor. G2 .până la 2 m adâncime. II. H2 . 11. deplasare excavator pe platelaje. G21 . 121. F21 .TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei. cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozilleren catg. III. cu descărcare În autovehicule teren catg. F11 . III În condiţiile gospodăririi apelor. K21 .peste 2 m adâncime. 011 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 . E21 . I În condiţiile gospodaririi apelor.până la 2 m adâncime. II. 1. III.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. I În condiţiile gospodăririi apelor. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren catg.5-0. 1. . L2 . C21 . K2 .până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. 1.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În aulovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. A2 .până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe plalelaje. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. F1 .peste 2 m adâncime. B2 .până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe plalelaje.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. II. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile gospodăririi apelor. C1 .până la 2 m adâncime. II in condiţiile 9ospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg. III. III. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg. J21 .peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren 166 167 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. descarcare În depozit teren catg. III. L 11 . A 11 . cu descărcare În autov hicule teren catg.până la 2 m adâncime.până la 2'm adâncime. 1.până la 2 madâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor. II.peste 2 m adâncime. J2 . cu excavator pe senile de 0.peste 2 m adâncime. 12. I În condiţiile gospodăririi apelor. " În condiţiile gospodaririi apelor. C2 . \ 02 . IÎn condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. deplasare cu excavator pe platelaje. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. H11 . cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. II. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. J11 .până la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. E11 . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. G11 .peste 2 m adâncime. F2 . cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg.1. C11 . cu descărcare În depozit teren catg. . H1 . cu descărcare În depozit teren catg.' \ E2 . III. B11 .până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. III. K1 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. L1 . cu descărcare În depozit leren catg.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. \ E1 . II. III În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g. I În condiţiile gospodăririi apelor. II. I În condiţiile gospodaririi apelor. cu echipament de draglina A1 .peste 2 m adâncime. deplasare cu excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. 1. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. . II În condiţiile 9ospodăririi apelor. 1. cu descarcare În autovehicule teren catg. 01 .8 mc. III În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. J1 .cu descărcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 111. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. " in condiţiile gospodăririi apelor. H21 . A21 .pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule leren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În depozit teren catg. K11 . II. deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren L21 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. III. 021 . cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. B1 . B21 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime.

0213.6215.5-0.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0. III in condiţiile gospodaririi apelor.6415.Iare 14.7314. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD ._-.23 ._------------ Iare 13.81 168 169 .2212.313.8 mc 1 ore 13. .MI K2 I Iare 12.2313.-..812.8813.Iare 14.813.8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .8mc .8815.3314.813.6114.8814.4713..5.1814.5315.5314.5-0.: / U.8713.2413.4914.M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0.8 mc ---.5-0._---_. CANTITAŢI . c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0.7313.0114.213.81 13.5-0.8114.4714 .< 29522600035061 Oraglina 0.3 CANTITAŢI U.-------·rCOD I -~-. ._--Jtilaje )e senile Iare 13.6216.4612.8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0. I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0. CANTITAŢI JMIRE RESURSA U.M .catg.8 mc U...71 13.0114.3713.4412.94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U.2913._----_.5.461O.

pestp 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. A21 . 11.1. cu echipament de draglina A 1 .până la 2 m adâncime.1I1. cu descarcare in depozit teren catg. 1. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. 1 In condiţiile gospodaririi apelor. 01 . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor. 1111 . cu descarcare in depozit teren catg. K2 . cu descarcare În depozit teren catg.1I in condiţiil~gospodăririi apelor. FI .pănă la 2 m adâncime. . II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. Jl1 . 1. A11 . \ E2 . cu descărcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg. 81 .pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg. . cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. CI . II. III. II În condiţiile gospodaririi apelor.pănă la 2 m adâncime. 02 .peste 2 m adâncime. 112 . deplasare excavator pe platelaje. 1'21.pănă la 2 m adâncime. L11 . II. I in condiţiile gospodaririi apelor. III In condiţiile gospodaririi apelor. \ EI . cu descarcare in autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. ()11 . cu descarcare in depozit teren catg.1. cu descarcare În depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. II. 121 . cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.lI. III. 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar.~. cu descarcare in autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. Kl1 . 1. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. III. cu descarcare in depozit teren catg.81-1. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r . cu descarcare in autovehicule teren catg. IIln condiţiile gospodăririi apelor.pănă la 2 m adâncime. J21 . I În condiţiile gospodăririi apelor. 82 .peste 2 m adâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg. t: 11 .peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare in autovehicule teren l!tltg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. 111 . II in condiţiile gospodaririi opelor.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule tdren catg. C21 . III. II. 1121 . 12 . II. 111 . 021 .până la 2 m adâncime. (~1. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator cu platelaje.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. II in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. II.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. LI .pănă la 2 m adâncime. III. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren 81g. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime.peste 2 in adâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile qospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. L2 .peste 2 m adâncime.păna la 2 m adâncime. J2 . cu descărcare in autovehicule teren ootg. cu descarcare in depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi petor. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. I În condiţiile qospodarirl' apelor. III. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. CII . cu descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. 1. III. cu descarcare in autovehicule teren catg. L21 . cu descarcare in a tovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. C2 . 011 . deplasare excavator cu platelaje.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg. 1 .peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime.lI. A2 . E21 . cu descarcare În autovehicule teren catg. . 811 . III in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. K21 .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. Kl . Eli . J1 . cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren oatg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime.2 mc.pănă la 2 m adâncime. cu descărcare in depozit teren catg. 1. I În condiţiile qospccamii apelor. 1. cu descarcare in depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime. III În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in auto ehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. 1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. 821 . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor.

7611.412.51 13.0513. CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.0211.81-1.M ._" Iare I ore ore 172 173 r .51 14.612.M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 . 2_1812.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.81-1.81-1.612.8412.9912._--------'~- 1 ore 11..015 4.M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.20 mc _.81-1. II.01 pe senile 0.47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.. .0013 buc 0.M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 . III in condiţiile gospodaririi apelor.041- 1 ore 12.------------~-.0512.51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.8212.20 mc 1 ore 12..M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-.5211. executata cu excavator de pe platelaje. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U..5512.02 I 0.1812. COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura._ Utilaje .. .----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA . .00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr.013 kg kg 0..20 mc ------------.71 12. DENUMIRERESURSĂ Utilaje U. :~T811-1 CANTITĂŢI .03 CANTlTftlrlU.3713.NUM'RE pe semle 0.01 13. .81-1.7612_0212.2612.7612. .3612.20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12. .1812..E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0.0912.01 0.cat.20 mc -------------=~~NU::.3612._--.- 1 ore 13.~r.51 12_5112_8912.6213.93 --_.20 mc -----~.M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport.02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U.1 0.catg.. U.3212.4612.9 U. pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---. 82 r.4312_4312.11 12. .81-1..20 mc 1 ore 12_9313.7911.8413_2711.81-1. 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT .

I Bl .elindă Cl . II. in: Al .teren catg. III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra. inclusiv descarcarea in depozit.teren catg.NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. --" . teren catg.711 11.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10. Se masoara la 100 metri cubi În săpatură.77 _-"_ .elindă 81 . pamant cu umiditate naturala. utilajul avand Al .elindă de de de de 40-60 CP.60 cp 3. teren catg " 61-100 CP. 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40. cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 .. COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri.teren catg.. 40-60 CP. 174 175 . II Cl . 1.elindă Dl . 1. executata cu excavator cu mai multe cupe. executata cu excavator cu mai multe cupe.inclusiv descarcarea in depozit. CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U. teren catg. cu sapare longitudinala cu elinda.CP. 61-100 CP. teren catg. in pamant cu umiditate naturala.5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri.

93 . cu draglină În pământ cu umiditate naturală.8 mc._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •. El1 . B11 . II in condiţiile gospodaririi apelor.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0.9414.81 12.compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente.20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.-. E11 .5-0.50.excavator pe şenile 0. ore '3.81-1. 1.4715.8 mc.53 t ----. D11 .. cu draglina În pământ cu umiditate naturala.2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. III În condiţiile gospodaririi apelor.5-0.excavator pe şenile 0.8 rnc..5-0.excavator pe şenile 0. in teren catg.8 rnc. de la fata taluzului. \ D2 . teren catg. teren catg. lin condiţiile gospodaririi apelor.42 .excavator pe şenile 0.81-1.09 .81-1. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: . 4.6614.50. 1/ in condiţiile gospodăririi apelor.2 mc cu draglina in pământ argilos moale. in deblee si canale deschise. C1 .131 CANTITATI U.11. B1 .81-1. II.8 mc. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U. III. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0. I E1 .81-1. II in condiţiile gospodaririi apelor. lin condiţiile qospodaririi apelor. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0.2 mc cu draglina in pamânt argilos moale.2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală. 3. II.-. În teren catg.8 mc. _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315. F1 . teren catg. A21 . I in condiţiile gospodăririi apelor. F11 . teren catg.5-0.91 13.8mc COD 1 ore 1 .8 mc. in teren catg.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală.81-1. teren catg.81-1.excavator pe şenile O. B21 . cu draglina in parnănt argilos moale. in teren catg.excavator pe şenile 0. teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. inclusiv descarcare in depozit.11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe . lin condiţiile gospodăririi apelor.excavator pe şenile 0.20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA.M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI .8 rnc.5-0.8 m.excavator pe şenile 0.81-1. B2 . C11 . teren catg. În teren catg.2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala. teren catg. . teren catg.TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor. În teren catg. În teren catg.8 mc I COD I .excavator pe şenile 0.2 mc cu draglina in pamân\argilos moale.5-0.depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă.5-0. În teren catg. h ~Il I U.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0.81-1.1 .1 .2814. III În condiţiile gospodaririi apelor.M ~ CANT .5-0. cu draglina in pământ cu umiditate naturală.5-0. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. executata cu: A1 .excavator pe şenile 0.81-1.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala.5-0. 1. cu draglină in pământ argilos moale. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0.excavator pe şenile 0. teren catg.2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala.8 mc. D1 . cu draglina in pământ argilos moale. II. A11 . A2 .20 mc -------- 176 177 .81-1. În teren catg. II. D21 .2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala.excavator pe şenile 0. 1. 1.B1-1.excavator pe şenile 0. E2 .excavator pe şenile 0. .8 mc. cu draglină În pământ cu umiditate naturală.1 .81-1. III.excavator pe şenile 0.5-0. cu draglină in pământ argilos moale. in teren catg.M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.excavator pe şenile 0.

A21 .pământ cu umiditate naturala. Se masoara la 100 metri cub În sapatura. B12 .pământ cu umiditate naturală. C22 . dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. dislocare În spaţii 12-16 m.pământ Îmbibat cu apă. cu echipament greifer de 0. disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor.(În terenuri coezive din categ. cu descarcare in autovehicule.lI. cu descărcare in depozit.pamănt imbibat cu apă. dislocare În spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturală. D1 . dislocare În spaţii < 8 m. dislocare În spaţii 16-20 m. cu descărcare in autovehicule. E1 . cu descărcare În autovehicule. Nu cuprinde: . cu descărcare În autovehicule. Cuprinde: .pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 20-24 m. C1 . dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apă.ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit . cu descarcare În depozit.pământ cu umiditate naturală.in spaţii 8-12 m. E13 .TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 12-16 m. III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) . A 11 . cu descarcare in autovehicule.executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. cu descărcare În au!ovehicule. I şi II . cu descărcare in depozit. dislocare În spaţii < 8 m A23 .pământ Îmbiba! cu apa. dislocare in spaţii 20-24 m.pământ cu umiditate naturala. dislocare În spaţii 16-20 m. dislocare În spaţii 12-16 m.dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat .pamântimbibat cu apă. A2 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.pământ lrroibat cu apa. cu descarcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare În depozit. D13 . di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare În autovehicule.6 mc. A 12 . rotirea pentru descărcare. E12 . cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apă.descărcarea. cu descărcare În depozit. E11 . C11 ~pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit. dislocare. D2 .pamănt cu umiditate naturala. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehiculp. dislocare in spaţii < 8 m.pământ cu umiditate naturala. B13 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. A 13 .pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. cu descarcare in depozit. in teren necoeziv. D23 . dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in depozit. cu descarcare in depozit. dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. dislocare În spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. disloca re În spaţii 20-24 m. cu descarcare in autovehicule. descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu.pământ cu umiditate naturala. D22 . in: A 1 . C12 . B2 . cu descarcare În depozit. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor.pământ imbibat cu apă. A22 . cu descărcare in autovehicule. E23 . C13 . cu descărcare in depozit. B1 . cu descarcare În depozit. C2 .pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. 178 179 . dislocare in spaţii 8-12 m.pământ imbibat cu apa. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ îmbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. D12 . dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit.sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC. dislocare in spaţii 8-12 m. 823 .5-0.pământ imbiba! cu apă.incarcarea graiferului cu pământ dislocat . dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozit.pământ Îmbibat cu apă. D11 . cu descărcare În depozit. E21 . D21 . E22 . cu descărcare in autovehicule. 1. B11 . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala. C21 . I C23 . cu descărcare În autovehicule. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m. 821 .pământ imbibat cu apă. cu descarcare În autovehicule. E2 .coborârea graiferului la nivelul de sapa re . cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apa.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. \ 822 .pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m.pământ Îmbiba! cu apa. dislocare În spaţii 16-20 m. cu descărcare in autovehicule.pămănt imbibat cu apă. cu descarcare În autovehicule.

29522600035221 COD DENUMIRERESURSA ..~---_ .7715.716.4415.112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16..55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0.4815.7 de 0..8213.6715.11 14.M ~ __ .3216.40-0._-_.T-A-Ţ.5918.0913. .2519..8217.---' COD '--"---._-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ .40-0.M 1- .40-0._--------------------_.33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14.49 _----d-e 0_.40-0. A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _.5215.55 termic de 0...2416._-_.4118. .03.8316.0615.0514. • 180 181 .6615.11 14.10 mc 1 ore 15. 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16.M .70 mc CANTlTAŢI U.7_0 __ .9316.- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.7916. 15. _---_. __..__.1415. __ ._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14. ----. r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U..617. mc . COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------.COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.3715..91 U.70 mc ----_.__ DENUMIRERESURSĂ U.M I 1 CANTITAŢI I ..__ .7315.5317.51 16.6517.400.10 ----------mc ._.40-0._.•_-_ .6514.._--_.10 mc ---_ .- Iare 14.66172418.M I I Iare 15._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 ..4_0_-0_. -C-A-NT-.

dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. \ 822 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. Se măsoară la 100 m~n sapatura. cu descarcare in depozit. ll23 _pământ imbibat cu apă. \ 82 . C22 . C21 . A2 .ondiţiile gospodăririi apelor.Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m. 811 .pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. 821 . cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apa. ~3 pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m. 112_pamânt cu umiditate naturala.pământ imbibat cu apă. in: A1 . cu echipament greifer de 0. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor. cu descarcare in autovehicule. 111• pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 8-12 m.0 mc.pământ cu umiditate naturala.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m. 81 . cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor. II.pământ cu umiditate naturală.. in teren necoeziv. cu descarcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În autovehicule. ll13 pământ imbibat cu apa. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit.pamântimbibat cu apa. . 11 _pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 20-24 m. 823 . cu descărcare in depozit. cu descarcare in depozit. A22 . A23 .pământ imbibat cu apa. cu descărcare in depozit.Pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit. E21 _ pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. 2 _ pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m. Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. A21 . dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu . dislocare in spaţii 16-20 m În o I. 1111_ pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. \ 812 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. E22 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule.7-1. dislocare in spaţii < 8 m. A 13 .pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. 182 183 .pământ imbibat cu apă. 12 _ pamântimbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in auto~e\hicule. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. A12 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. 1)12 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea. Acestea se consideră dislocate separat. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m. Cl1 . disl. :1 ~ pământ cu umiditate naturală. cu descărc}s În autovehicue. dislocare În spaţii < 8 m.pămănt imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descărcare in depozit. E23 _ pământ imbibat cu apă. cu descărcare in depozit.pământ Îmbibat cu apă.ocare in spaţii 8-12 m. cu descarcare in autovehicule. C13 . cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in autovehicule. cu descărcare in depqzit. cu descarcare in autovehicule. C12 . A11 . dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descărcare in depofit. Cl .13 _ pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC.pământ cu umlditate naturală. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in autovehicule. C2 . cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. I şi ii (in terenuri coezive din şi IV. \)22 _pământ imbibat cu apă. rotirea pentru descărcare. dislocare in spaţii 8-12 m: 813 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. 1121_ pământ cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 8-12 m. cu descărcare În depozit. cu descărcare in depozit.

25 mc E ~~ 3.·-1 _.25 mc 184 185 .25 mc ~OD_.M ----]---.71-1 .. 2952260003516 ---==-r-----.25mc . I~ ·-I· ._.71-1. COD 29522600035161 Excavator graifer de 0.M I " • ----==iJ. DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ .86l4. ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0. I _.-----.·-1 _.. DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U.71-1 .4414.53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0.1-·' ..I -.l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1._-J----J- ··I-nJ .COD DENUMIRE RESURSA U.25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 ..81 15.:.71-1. U.M 29522600035161 Excavator graifer de 0."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~... _ 1-·- J_..---. I _.

III în 1I~llIldOrlrll apelor.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP..sub 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II. El .1 şi II. C2 . teren cat şi II. In lungime şi> 1.peste 200 m lungime şi < 1. III. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP.. III.sub 200 m lungime şi > 1. teren catg. teren catg. Bll . condiţiile gospodăririi apelor. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.sub 200 m lungime şi> 1.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. 021 . ~tlO m lungime şi > 1. E21 .1 şi II.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. E11 . A2 ..•. cubi în săpatură.26 . teren catg. III în D11 111. I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor. 100 metri .1 şi II.sub 200 m lungime şi < 1. I1U '"lungime şi > 1. 02 .5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. E2 .821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4.peste 200 m lungime şi < 1._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13. III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor. :.5 m înălţime pentru autogreder .5 m Înălţime pentru autogreder . III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor. III.5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP. teren catg. teren catg. I şi II In . teren catg.sub 200 m lungime şi > 1. 'UO mlungime şi > 1. precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder. I şi II in condiţiile gospodăririi apelor.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1.i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor. Fl .5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 .I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~. III În condiţiile gospodaririi apelor. > 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1. 821 . teren catg.peste 200 m lungime şi < 1.peste 200 m lungime şi < 1.. teren catg. h. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. > 175 CP. teren catg. I . teren catg.peste 200 m lungime şi < 1.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP.31 ore 3.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.3213. < 175 CP. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. III. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg. III. teren catg. I şi II. 82 . I şi II In tllI III lungime şi > 1. teren catg. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura._~[----_ ~_-_ 3.sub 200 m lungime şi < 1.: •.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. < 175 CP.sub 200 m lungime şi > 1. Cl .11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. < 175 CP. teren catg. MI "'lungime şi > 1. 175cp n' 1/liM . on m lungime şi > 1. Fl1 . Bl .peste 200 m lungime şi < 1. de: Al .liltlglme şi > 1. I şi II. I şi II In condiţiile gospodaririi apelor. cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului. III.sub 200 m lungime şi > 1. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor. 011 . I şi II. UI! III lungime şi > 1.Jil~E 5.sub 200 m lungime şi > 1. Utilaje . teren catg.1II_"lIIll\rlrll apelor. teren catg. III. Dl . III în condiţiile gospodăririi apelor.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg.16 ~~..5 m Înalţime pentru autogreder C21 .. teren catg. III in 1'•• "lluOrlrli apelor. III în condiţiile gospodaririi apelor..5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. > 175 CP. tere \~tg.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder A 11 . teren catg. teren catg..5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg.. teren catg. DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U. C11 . III. I şi II în condiţiile gospodăririi apelor.68~J_~~~5_- < 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1. I ".peste 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP.5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder A21 .5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.951 - J - l2'j3.G -=_~ __ _. iOt) m lungime şi > 1.5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.

1 în condiţiile gospodaririi apelor.teren catg.---.V' I v.---. .80 cp 189 188 . inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m. .72 _ J_~.teren catg.Lv I - I . Se masoara la 100 metri şanţ..teren catg. executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP.teren catg. .montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare.teren catg. in: A1 . 1 A11 . A1 . II C1 .împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii.. .M CANTITAŢI 1-1 ---.::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1.scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren. . Nu se cuprinde: .I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP.40 m.38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61.3 ore 1.teren catg.721 2. in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.----.e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T.~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I . 2 B11 . I B1 .3 2.38 \ 1.teren catg. B1 . 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or. 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4. Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura.executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului. LI COD DENUMIRE -:.. III Cuprinde: .

Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.teren catg.2111. -. l .M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp .M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP.541 1. II 811 ...--_ . III În condiţiile gospodaririi apelor.teren catg. I All .86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ .teren catg. I A 11 . -1 U._-----Utilaje U. IV În condiţiile gospodaririi apelor. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 .. inclusiv imprastierea pamantului la 10 m._-_ .--_.teren catg. D1 . in: A 1 ..teren catg. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui. TsC20 A1 .teren catg._-..teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.1 sau II.1812.teren catg.M I A1 CANTITĂŢI . CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.teren catg..teren catg. e1 ...teren catg. II În condiţiile qospodăririi apelor.teren catg. 81 . Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. 81 .teren catg.teren catg.1 În condiţiile gospodaririi apelor.teren catg.--. IV . III e11 .in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte. Ct .teren catg.teren catg.1412. ~. e11 . in: A1-teren catg.teren catg. IV in condiţiile gospodaririi apelor <.1I1 811 .. -. I sau II in condiţiile gospodaririi apelor. / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81. III in condiţiile gospodaririi apelor._. I in condiţiile qospodăriri apelor. - 1 ore 11._ ._-----_ . 81 .3911.180 cp 1 ore 12. executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP..51 190 191 . inclusiv cu buldozer impingerea m. IV D11 .7711.teren catg. A 11 .TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. III e11 . II 811 .

I În condiţiile gospodaririi apelor. I C11 . TsC18. --L.___ ~___ 0. III H11 . III E11 . IV 111 ..8 . Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J). ~ I ~.( ~~~~-=--. I in condiţiile gospodaririi apelor. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1. C1 . .265 I 1.TSC18B1 teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor. III L 11 .B_ 1. U~ --.1. TsC20 si TsC21. Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10.---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1.TSC20A 1 teren catg.9210. B1 .-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.TSB19B1 teren catg.I.M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531. II in condiţiile qospodăririi apelor. I şi II G11 .TSC20B1 teren catg..TSC21B1 teren catg.TSC21C1 teren catg.._--. I in condiţiile gospodaririi apelor.M--L.TSC20A1 teren catg.TSC19 teren catg.J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I . F1 . 1 .~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1.9411.Spor la consum urile de ore-utilaj din art.6 . II În condiţiile gospodaririi apelor._.TSC19C1 teren catg.~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1.TSC21A1teren catg.TSC20C1 teren catg. 11..01 L 1 .TSC20C1 teren catg.TSC21C1 teren catg.. . 192 193 .TSC19A1 teren catg.23.TSC19A1 teren catg.--~-CA-N.I _.TSC19D1 teren catg.8412.TSC18 teren catg. TsC19. . IV În condiţiile qospodaririi apelor. E1 . II 011 .TSC18 teren catg..TSC19D1 teren catg.TSC19C1 teren catg. I J11 .". IV În condiţiile gospodaririi apelor. peste distanta prevazuta la articolele respective A1 .. pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus. H1 .TSC20B1 teren catg.67 0.6213..l.:.LT-IT-AT. P' 'şenile 81-180 cpcp B 00". K1 . IV F11 . J1 . II K11 .1 11.--. II În condiţiile gospodaririi apelor.. 01 . III in condiţiile qospodăririi apelor.. pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus..L.cU_. I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.TSC21A1 teren catg.1 A11 . III În condiţiile qospodăririi apelor.TSC21B1 teren catg.76 0. II B11 .6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore .. G1 ..TSC18A1 teren catg.29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I . I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U..

inclusiv transportul pamantului pana la 100 m.53/2.sub 20 cm teren catg._---._--_. 01 ._------ ----- 194 195 .M_CC11 [~~ --~--.peste 20 cm teren catg.75._--_.------Utilaje -_ .sub 20 cm teren catg. motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc.3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp .3/2.peste 20 cm teren catg.in gropi de imprumut teren catg.peste 20 cm teren catg.in canale teren catg.motor 160 cp 118KW .. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc._-. COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-. I A 11 .M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~.:CANTITATI _ U.. II in condiţiile gospodăririi apelor. II 811 .3 me cu tractor pe şenile de 65 cp . I in condiţiile gospodăririi apelor E1 . "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW).88/4.75-3 mc. I A1l .motor 160 cp 118KW / ore /203/2.36/2. r- l CANTITĂŢI .47 13.sub 20 cm teren catg. 81 .sub 20 cm teren catg. I ore 13._-' . C1 .-..in canale teren catg..87 / ore /1.M .in gropi de imprumut teren catg.0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_. Sere per de 2. III F11 .J ore L3~ 3. II in condiţiile gospodaririi apelor. II E11 ."_.0213. transportul si la 250 m.67/1.21 /2. III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. I in condiţiile gospodăririi apelor.65/1. -.76 29522300035331 U. I in condiţiile gospodăririi apelor.in gropi de imprumut teren catg..in canale teren catg.. II in condiţiile gospodăririi apelor.---'.in gropi de imprumut teren catg.in canale teren catg.in gropi de imprumut teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor. I C11 ._. inclusiv imprastierea pamantului de A1 .06/2. Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc. B1 ..~~r:::-r._.53J 4.M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 . F1 .peste 20 cm teren catg.46 12.. III C 11 .in gropi 'de imprumut teren catg. cu descarcarea in straturi de grosime: A1 .1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2._.~. U.TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi. C1 .in canale teren catg. I 011 . I in condiţiile gospodăririi apelor.91/2._---. II 011 . in: Sapatura mecanica cu screper de 2. II B 11 ..in canale teren catg. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.75.5/2. II in condiţiile gospodăririi apelor.7t. 01 . cu tractor pe senile de 65 CfI.- .

Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61.461 de 150 cp ------ U. A1 . COD _______ J.. necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor.spor la ari.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art._L.~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2..75.~_21_0.11. --_~---.----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c. III C11 .3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg..__ ---. COD I L~2L~LD11 f-:-::l-..----j------------.M --. II 821 .L_-'--~ CANTITĂŢI U.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.spor la ari.__ . TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.1 .1 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. 129522300035351 Screper de 6. apelor.executare lucrari de la ari.__ _.-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6. pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. apelor. D1 .gospodaririi apelor. TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 .spor la ari. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 . I sau II A11 .1-------'-_1. __ Iare 11.. I sau II B11 .9612. ---------COD ---_ __ . apelor.executare lucrari de la ari.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 . IV D11 . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1.spor la ari.executare lucrari de la ari.M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----. .2512. .1 .80 cp . C1 .cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. IV În condiţiile qospodărini apelor. I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor.6811..------~ DENUMIRE RESURSĂ .I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81. II A21 .M . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg. 81 .86 196 197 ._~5J_0.1 . TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.2512.p _ CANTITĂŢI U. TsC24 si TsC36. III În condiţiile qospodaririi apelor._2 J1_. .6211. pentru transportul pamantului..executare lucrari de la ari.9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ . I sau II În condiţiile.. I A11 .__ . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.591 COD DENUMIRE RESURSA L .--. I B11 . TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.1 . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou.:.

tr. 811 .cu buldozer 011 . metrou. cup.spor pentru obstacol din zona excav la ari. cupă 0. metrou.spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat.8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. E11 ..spor pentru obstacol din zona excav.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.9 F13 . Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - . cupa 0. metrou. metrou. la instalaţii ELSE la lucr. Ia ari. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor. la lucr.--------_. TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci. 011 . ELSE la lucr.spor pentru obstacol din zona excav.55 m la lucr. pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv. cupa 0. metrou .cu buldozer A11 . cupă 1 mia inst. . cu: A 1 . DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI. metrou. TSC28F1 G1 .spor. __ . la instalaţiiELSE la lucr. 1 - .cu instalaţii ELSE lat. I sau" lucrari de la ari.' -----.spor pentru obstacol din zona de exc. A13 . metrou. pentru obstacol din zona excav.50 m H11 .7 m la instalaţii ELSE la lucr. I sau" lucrari de la ari.' cu instalaţii KELLY H30/75 laI. metrou.8 E13 .lucr.o.lucr. TSC28G11a lucr. F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupa 0.cu buld.sub protectia noroiului bentonitic.spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. lucru rrietrou. cupa 0.. III lucrari de la ari. TSC28C11a lucr.7 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou m la insl.55 m B12 . metrou. A12.5 m la instalaţii ELSE la lucr. TSC28B11a C1 .L .1-180 CP pământ provenit din teren catg.executare C1 . metrou. KELL Y la 198 199 . metrou A 11 . IV lucrare de la ari. m la inst. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. ELSE la luer. pănă la 24 m laI.executare B1 .la ar!.spor pentru obstacole din zona excav. cupa 1 mia luer.cu instalaţii ELSE cupa 0. metrou. metrou. metrou 012 . 0. cupa 0. TSC28A11a 81 . E1 .6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 . cupă 1 mia inst. TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor.executare 01 . ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat.55 m 813 . cupa 0. metrou.spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr.la ari. metrou C13 . metrou. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor.60 m lucr.executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg.. metrou. metrou. metrou.cu instalaţiiHSE cupa 0.5 m la insI. pe C11 . ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat.cu buldozer B11 . -.cu instalaţii ELSE lat.7kk CANTITAŢI U.9 F12 . TsC26 pentru impingerea pamantului. 81-180 CP pământ provenit din teren catg. TSC28D1 la lucr.la ari. executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 . pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus. cup.M 1-C111D1lD11 -.9 m la lucr.6 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupa 0.la ari. . pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. m la inst. . cupa 0. ELSE la lucr. lucr. 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.5 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou 01 .5 m la lucr.8 m la Jucr. J I .spor. ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1.TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. .spor pentru obstacol din zona excav. cupă 0. . pe tractor 8. ELSE la lucr.instalaţii ELSE cupa 0. COD .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.7 m la lucr. metrou.cu instalaţii ELSE cupa 0. metrou.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupa 0. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor.cu instalaţii ELSE cupa 0. metrou 013 . 2953.spor. C11 . cupa 0. Ia arlic. TSC28E1 F1 .

. cupă 0.1 0.006 \ \ kg \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat. • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii. cupă 0. L 12 .01 0. Cuprinde: .realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile. cupa 0.051 \ 0.001 \ 0.spor pentru obstacol din zona excav. J1 . 113 .53 0.conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic.55 m 111 .18 0.001 \ \ 0.04 0.05 0.7 m la instalaţii KELLY. .51 \ 0. . . L 1 . metrou. ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw .menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI.34 1.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.22 0.01 0. Ia art.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cupă 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.06 1. TSC28K1.cu instalaţii KELL Y H30/75 lat.8 m la lucr. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0.02 0. . TSC28L 1.044 \ 0. .03 0.93 0. cupa.001 \ \ 0.8 m la lucr.6 m la insI.003 \ 0.nivelarea terenului. L 13 . cupa.003 \ \ 0. metrou. L 11 .cu instalaţii KELL Y H301751al. cupa 0.curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi.la ari.001 \ \ kg \ 0.prepararea.H12· peste 24-32 m H13 .44 \ 0.17 \ 0002 \ 200 . \ ore \ 0. .raclarea rostului pentru săparea panoului următor.01 \ 0. cupa 0. .01 0.04 \ 0. 0.003 \ 0.6 m la insI.6 m J11 .transportul materialului provenit din excavare. N1 .33 \ 0.39 2.7 m K11 .001 \ \ 0.005 \ 0. • umplerea transşeei peste cota de betonare. 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă . KELLY. Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime.01 0.spor pentru obstacol din zona excav.armarea şi betonarea panourilor. . recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic.015 \ 0.la art.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m. . 112 .8 m la metrou. • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe). 0.la art. J13 .spor pentru obstacol din zona excav. 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. TSC28J1.001 \ 0. TSC28H1 11.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură.005 \ ore \ 0. J12 .53 \ 0.006 \ \ m \ 0. K1 .51 0. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală. 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec. KELL Y.spor pentru obstacol din zona excav. K12 .55 m la instalaţii KELLY.3 \ 0.002 \ 0. zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.005 \ 0.004 U. M1 . cupa 0.7 m la instalaţii KELLY.pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului.cu instalaţii KELL Y H30175 laI.15 \ 0.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m. K13 .33 \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.003 \ \ 0.3 \ 0.curăţarea şi verificarea cotei de fundare.32 1. .005 \ 0.execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0.01 Nu cuprinde: .excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic. cupă 0.spor pentru obstacol din zona excav la art.01 0.55 m la instalaţii KELL Y.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI. cupa 0. . TSC2811.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.003 \ 0.

00210.001 0.00610.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.0051 0.0021 -CANTITĂŢI U.01 0.0061 0. kg 10.011 1 10.0081 - I .04 0.01 0.48 10.0641 0.54 10.63 I 0.055 1 ore 10.0591 0.02 0.51 10.11 0.0071 10.02 1.2 295227000364211nstalaţie de exec.l0.01 1 I 0. ore 1 0.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.36 10.42 10.01 0.01210.01 3.55 10. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.19 0.0051 0.00310.06 0.0051 0.59 10. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.42 10.0011 0.001 1 0.01 I 1 0.0071 - 1 0.54 10.0041 0.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0.48 10.021 1 0.001 10.008 0. 10.05 0.001 1 1 kg 1 0.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.64 I 0.00610.01 0.00910.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .00710.01 0.0531 0.Q11 10.0041 0.001 1 1 0.0041 0.001 10. Manoperă I kg r.04810.001 10.51 1.001 1 I m3 I 0.0721 0.007 0.01 0.04 0.18 10.12 0.04 0.01 0.0041 0.0021 0.006 1 0.02 1 ore 1 0.04 0.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.011 10.01 1 .22 0.01 0.01 1 1 kg 10.011 1 - I 1 kg I 0.0011 1 1 1 1 m3 1 0.0171 0.24 10.04 0.00110.21 0.001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.02 0.01 0.0051 0.0081 1 kg 10.0131 - 1 0.11 0.01 0.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.0051 10.63 10.5 2.001 0.0071 - 1 ~ 1 m 10.48 0.006 .891 0.02 0.44 1.001 1 - 202 203 .38 1.36 10.0011 10.72 10.43 0.55 0.05 0.0071 1 0.051 10.0091 - 1 0.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.0041 0.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.21 I 0.18 2.03 0.00410.03 0.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.01 0.59 0.

0441 0.048 1 ore 10.04 0.001 [ 0.68 0.310.00310.01510.7410.001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0.61 0. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.0031 0.001 I I 0.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.0121 0.27 10.046 [ 0.79 0.03 0.03 0.-----------CODI--~ I 1 kg 10.3 10. ecrane Kelly protec.03 0.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.44 10.007[ 0. 1 0.3 10.0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .01 0.069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.0021 -_.01 0.35 0.01 0.02 0.36 2. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.09 0.33 10.05 0.009 [ 0.01 0.01 [0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 .001 1 0.15 0.14 0.0.[ ore [ 0.05 0.01 ore 3.0061 1 m 100011 1 kg 10.01 0.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.13 0.00310..0031 1 0.32 2.00610.03 0.027 [ 28 kw --------.33 10.01 0.014[ 0.61 0.01 ore 2.01 0.48 0.0081 - 1 0.02 1 - 1 OA 10.00710.05 0. 2 3 1.cu macara cu şenile Iare 10._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.081 0.69 [0.013 [ 0.05 I Utilaje I 0.001 0.01 0.0061 1·kg 1 0.0031 .0051 0.0031 0.00310.1 0.01410.16510.96 1.005 0.57 1.8 I 0.001 0.48 10.01 0.001 10.05 0.28 0.001 1 1 0.0071 1_0.01 0.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.0241 0.0061 0.00610.03 0.00210.74 0-01 ore 0.:1oim~ F+GI' Kelly protec.04 10.07 0.01 0.0071 10.01 0.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.In~:U::::::~~1G7!:.06 0.063 [ 0.0741 I - 204 205 .01 0.0161 295227000364211nstalaţie de exec.1510.24 0.0081 0.03 0.06 0.07 0.005 [ 0.1 I 0.64 0.05 0.28 0.0051 0.001 10.03 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.0310.06 0.01 0.66 0.27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.0041 0.02 0.46 0.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.04 0..6 10.01 001 0.01 0.0031 0.

48 10.0041 /0.54 1.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0.00510.M CANTITAŢI 0.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.004/ 0.23 1 0.04 05 0.001 10.002/0.3 .00410.0051 0. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec.51 1..01 0.01 1 m3 1 0.M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0.01 1 _ 1 206 207 .36 0.01 / / 0.001 / 0.5 /0.12 0.001 I kg 10.05 / 0.01 0.01 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0.24 10.00210.06 0.054 1 0.04 0.42 10.02 0.01 0.001 0. 0.cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0.004/ / 0.04 0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.002/ -= 29522700036421.0121 0.02181 0.0641 0.001/ 1 0.01 II 0.0061 0.005/ 0.88 0.1 1 0.01 0.58 10.006/0.Iare 10.44 0.21/0..4810.58 0.38 ore ore / ore 1.007/ 0.36 / 0.001 1 1 kg / 0.001 1 10.01 0.0071 / kg /0.54 1 .nslalalie de exec.01 0.11 0.011 1 0.005/ 0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.06 0.48 2.18/0.005/ 0.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0. ecrane Iare Kelly protec.004/0.01 / 0.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore .08 2.04 0.05 0.02 0. ecrane Kel/y protec.48 /0.008/ / 0.2 0.018/ .cu macara cu şenile I 0.01 0.001 /0.058 0.008 0.02 0.001 / kg / 0.79 2.36 10_00410.56 10. U.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec.05610.01 0.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.02 0.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0. ecrane Kel/y protec.---J---=---------.42'/ 0.0081 I 0.04 0.05 0.007/ / m /0.048/0.01 0.G1 295227000363911nstala\ie de exec.5/ ore 0.

97 1 0..10.45 0.1561 COD ~I--··-~---------········ .64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0..32 6.5 5.03 O 7.67 0.57 5.43 . _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.1561 .~_A2 1. _execuţia pretranşeeii.323 1295227000363911nstalaţie de exec. II spor pentru deplasare inst. ecrane Kelly protec.48 1. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru.1.064 .Mf--.nivelarea terenului. Kelly 18-30 m teren categ.etans.M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0.__ . Nu cuprinde: .99 0. condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic.3 0.15 0.87 O 8. in: spor pentru deplasare inst. f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot .008 1.48 1-1 0. 1. _umplerea baretei peste cota de betonare.pt.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!. _ transportul materialelor rezultate din excavare.prep.3 0.teren categ.2451 0.2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect.0. 0. ptna la 7 mc/h . _ montarea şi racordarea conductelor de noroi.2941 .hidr Motocompresor 4 .susp._------------ CANTITĂŢI U. 0.5.4 0.008 1.3 0.8331-1 1 ore 1 0.9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0. pomparea. .56 0. .cu macara cu şenile .18 .075 ore ore ore TOTAL ore 1.2.---buc kg m m3 m3 kg !. Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ.1 1 1.8331-1 1 ore 1 0.5 3. Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic.1561 - 0. productiv. _ realizarea eventualelor rosturi între barete. ore 10. cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ.*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U.833131 .0. A1_ A2 B1 B2 .el.48 0. Kelly cu demontarea acesteia C1 .8 -8 kw ore 10.curaţarea şi verificarea cotei de fundare.62 82 --1 C1 I 1. zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata.80 m.racordarea cu alte sisteme de fundare.1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b .656 .67 209 . _-_ .008 1. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii.I 5. III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei. _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. I 0.._-_.97 1 .64 105 0.97 1115/1.56 1 0.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2.2351-10.1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1. _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat.TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari. executate sub protectia noroiului bentonitic.de joasa pres.69 0. a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport.3331 . _ prepararea.41 4. de 1 ore 1.armarea şi betonarea baretelor.descopertarea şi curăţarea dupa descopertare.931 .64 81 15 4. _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.2741 monoetaj. .

833 ~ buc 15.401 11.75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 .412 0.48 12. in argile având indice de consistenţa 0.75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 . inalt fâşiei sub 1-2 m A3 .50 < le < 0.- ----_ U. in argile având indice de consistenţă 0..stâncă moale Cuprinde: .134' 0.136.206 210 211 . CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.de joasă pres.067 5.07210.10.teren necoeziv.00 (cu excepţia argilelor).207 0.5813.mutarea instalaţiei .00 (cu excepţia argilelor).teren categoria 1 şi 2 81 .58 ore 7.9 8.teren necoeziv. fâşiei < 1 m 82 .0881 0.75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 ..transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba.261.067 5. in argile având indice de consistenţă 0.104/0.319 0.6951 ore 0.109/ ore 0.067 0.084/0.M A1 81 C1 --------_.75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 .5 inalt.058/0.50 < IC <1.5 inalt.115 0. cu diametrul de 1300 mm.TsC30 Sapatura in fundatii.50 < le < 1.91 ore 11. executata cu instalatie CALWELD. _-_.50 < le < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.2191 0.115/ 0.75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi.5813. În argile având indice de consistenţă IC > 0.M A1 .695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 . m31o.451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0. M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor.94 10.9 kw 1 ore ore 10.24511.00 (cu excepţia argilelgr).terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.50 < le < 0.219 / ore 10. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 .00 (cu excepţia argilelor).07 0. fâşiei 1-2 m 83 .50 < IC < 1.141/ Electropompă 14.00 (cu excepţia argilelor).12910.401 /1. in: Al .85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj.52 14.134 0.88 1.88 1.245/1.162 buc 0. U.207/0.06710.75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .162 0.167 0.141 0.833 1 ore 13.teren categoria 3 C1 . Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag.323 0.162 0.49 2952220003546/ 1 ore 11. cu productivitate maxima de 800 mc/h.5 inalt. in argile având indice de consistenţă IC > 0. fâşiei 2-3 m C1 . de 8.teren necoeziv.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor).instalarea in amplasament .1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0.196 0.833 0. inalt fâşiei sub 1 m A2 .29.forarea propriu-zisa .terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.88 kg 1.303 0.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -. in argile având indice de consistenţă IV > 0.

225 0.086 0.1210.__ .137 0.05810.la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2. CANTITĂŢI A1 0.t A31~~_I 81 . 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.097 0.239 0.235 0.207 A2.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0. __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.08 0.rotor cu productiv.M ore ""~ab"al" plm asur.50 < IC < 0. cu productivitate maxima de 1600 mclh.219 82 0.06710._---_.17210.50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.155 0.06410.Q7 0.50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl .00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2.161 0.155 0.rnăsur.121 10.DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10.115 81 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 .terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.07610.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0.29. 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.34110.75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U.50 < IC < 1.3571 ----'---- .terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.161 0.2 0.50 < IC < 1.22110.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi.239 0.la lucrări de 1 ore 10.29610.161 0.75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.5t pt.la lucrari de cablu 2.101 0.075 0.1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 . in teren cu umiditate de sub 26% A1 .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 .196 U.061 I 0.15510.75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 .50 < IC < 0.085 0.23 0.75 înălţimea făşiei sub 1 m.155 0:365 0.08310.149 0._-_ 10. C2 .rotor cu productiv.134 A3 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.249 I Iare ore ore ore Iare 10.l COD 3410540004004 ~-·j ---~.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0.în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.rotor cu productiv.108 1 ore 10.06410.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0. .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0. 800mc/h Iare 10.50 < IC < 1.50 < IC < 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 .249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.349 0.18810.10310.la cablu 2.132 0.141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor.19210.rnăsur.terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0..5t ptrnasur.23910.192 0.121 0.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .05810. 0.175 0.131 0. 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile.16410._-----_.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2.124 ore 0.132 0.2491 0. 800mc/h .08310.50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .29.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.12110.50 < IC < 1.31210.2021 ·····~D=[.13210.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.137 0.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.50 < IC < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.M 02 03 indice de consistenţă le > 0.În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 .10310.

067 0. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile.11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10.06710..07410.083 0.05810.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.1 10.1 0.218 0.1231 0.08110.rotor cu praductiv.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10.096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29.0671 0.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt.1600mc/h U.123 0.064 0.masur.1 /0.294 0.M t--- 04 ----_.076 0..076 I are 10.08710. _ .1600 mc/h Macara pe şenile 20.M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U.14 D3 0.1 10.093/ 0. 1600mc/h U.0761 0.227 214 215 .0661 0.0771 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.117 A3 0.18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile. _---_. Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10..0661 0.85210.rator cu productiv.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101.06610...108 29221400067421 Macara pe şenile 20.180 cp Iare 10..103 0.la lucrări de cablu 2.08310.172 0.29.-l-----'::_'.088 0.1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0.M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt.199 0.351 0.108.085 0.06 134104400056051 Iare 10.07 0.319 0.098/ 0.119100961 __ ~_-.1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10.-----~ _--.29. U.0610.167 0.09 A4 0..06710.066 0.29.07 0.0741 0.145 Al.096 0..087 0.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .074 I ore 0.1310.07 0.125/ 0.1371 0.10510.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81.1211 0.123/ ore 0.măsur.06 0. 0..07410.081 B1 0.174 02 0.305 0.10310.08410.07 0.096 0.5t Autogreder pînă la 175 cp 0.0610..134 0.119 0.._•.11910.1231 0.104 C4 0.rator cu praductiv .095 0.08710. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0.108 10.rnăsur.058 0..1510.245 0.06410.282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt.la lucrari de cablu 2.206 0.366 0.119 0.093 D1 0..M ore t--- CANTITAŢI C3 0. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI .198 0.M A1 ore ore 0.152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.189 0.157\ 0.07410.rator cu productiv.087 0.la cablu 2.258 0.

terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.061 0.114 0.061\0.0721 0.06410.13 0.12 \ ore 0.073\0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .0821 \ 0.091°°791°. in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.061 10.057 0.0551 1°.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur.50 < IC < 1.052 0.104 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.071 \0.50 < le < 1.12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .2451 ore \ 0.05710.13\ 0.052 0.064 0.50 < IC < 1.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.1161 216 217 .061 10.16610.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.075 0.075 0.161 0.1061 0.114\ 0.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.082\ 1 ore 0.50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .114 0.1800mc/h 1°.075\0."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.50 < IC < 0.0951°081 \0.153 \ 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .169\ CANTITĂŢI COD U.057 0.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0.1011008610.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 .00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .072 0.064\ 0.22310.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.055 0. 29221400067421 Macara pe saniie 20. C2 .0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi. euproduetivitate maxima de 1800 melh.13 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.50 < IC < 0.13 1°.389.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .1 0.la lucrări de cablu 2.50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 .16110.0771 006'1 00651 0151 ore 0.082' 10.75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 .rator cu praductiv.055 0.180 1 ore \ 0.057\ 0.09\ 0.terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.0761°.terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .50 < IC < 0.12 \ \ ore \0.50 < IC < 0.12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.072\0.054 0.082 1 ore 1°.052\ 0.054 0.75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .75 înălţimea fâşiei la 1 m .00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 .3381 0.068\0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 .50 < IC < 0.166\0.18 10.07510.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .2131 0.15810.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 .rator cu productiv.măsur.M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.50 < IC < 1.072 0.50 < IC < 1.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.114\0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.055\ 0.1851°.29.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.la lucrări de cablu 2.054\0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .052\ 0.05410.075\ 0.1891°.064 0.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.

M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.rotor cu productiv.20810.5t .50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 .00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0.07 /0.07/0.1931 0:1221 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 ..00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.17510.136/0. 1800mc/h I 0.065 0.terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 .75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .077 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 .093 / ore 0.108/0.081 0.086/0.29.terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .05110.06/0.75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20.50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.051 /0.06 0.40610.06 0.06710..180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur. .terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0. cu productivitate maxima de 1900 melh.75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m .5t pt. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .07 0.._ . 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 .099/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1.la lucrări de cablu 2.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0. _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar.063 0.50 < le < 0.136 0.254/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.065 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.17210.07 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0.-[-_ COD .073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.041/0.rotor cu productiv.75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 .065 0.07 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.089/0.50 < le < 1.073/ ·1 ore /0.074/0.063 0.50 < le < 0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.073/ 0.062 Iare 10.06 /0.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.masur.041/0.062 0.065 0.1041 CANT U.5t 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0.136 0.' D3 .07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 .'183 0.maserla lucrări de 1 ore 10.06710.086/0.50 < le < 1.189 0.50 < le < 1.50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.087/0.09 0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0._--_.0371 1 ore 10.086 0.086 0.217/ ore / 0._ Instalaţie de excavat pe şenile.la lucrari de cablu 2.terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .083 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0.062/ / ore 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.50 < le < 1.----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.077/0.75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.50 < le < 0.75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 . 1800mc/h _--.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 ._ - _ _---_.063 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.037/ 0.181/0.29.063 0.136/0.50 < le < 0.

incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 . roci tari şi foarte tari.5 mc.5 mc.5-4.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0.incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 .5-4.incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.0 rnc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 .5-0.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.0-2.99 mc. pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 .5-0. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl .0 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 . roci tari şi foarte tari.99 mc.0-2. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 .5-0.0-2. roci tari şi foarte tari.TsC35 Excavat.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari.5-0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 .incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.5-4.5-4.5-0.0 me. parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 . pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 .descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5 mc. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 .0 mc.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5-0.Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1.5-0.incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.0 rnc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 .99 mc.0-2. până la 25 kg la distanţa <10 m C21 . roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 .0-2. pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All .5-0.99 mc.99 mc.0-2.lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.0-2. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 . pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 . roci tari şi foarte tari.lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari.5-0.incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1.5 mc. la distante de: Al .incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 .5 mc.99 mc.incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.0 me.5-4. pământ În teren 222 223 .5-0. până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.99 mc.0 mc. roci tari şi foarte tari.5 mc. pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 .99 mc. transport.5-4.incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari.5-4.99 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 . roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 .99 mc.5-4.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1.99 mc. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 . până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El .Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5 mc. roci tari şi foarte tari.0-2. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 . roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari. roci tari şi toarte tari.0-2.5 mc.0-2.99 mc.5-0. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 .5-4. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 . pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl .99 mc.5-0.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.5-0.0 mc.0 mc.5-4.0 mc.Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1.0-2.incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1.0-2. cu incarcator frontal.Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1.5-0.0 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 .5 mc.5-0.0 mc.Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0. până la 25 kg la distanţa <10 m D31 .5-4.5 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 .incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 .Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-4.5 mc.Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0.Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 .99 mc. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 .incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 .5 mc. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 .

5-2.0-2.5 -0.I . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 .0 mc.5 mc.5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 .descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1.5-0.2812.5-4.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 .99 mc. pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .0-2.descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0.descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective.99 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1.<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.5 mc.I . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0.5-4.0-2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1.5 mc.0-2. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 .99 mc.0 mc. părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 .descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.28 \ \ 1 pe şenile 1 .5-0.3316021 \ \ 1 1 - 11.0 mc. pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.0 mc.5-4.99 mc.5-4.5-0.6.5-4. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 . pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 .5-4.5 mc.5-4.I 1 ore 14.5-4. pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 .0 mc.99 mc.0-2.0 mc.descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.0 mc.0-2.5 mc.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.I .descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-4.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 .0 mc.99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2.99 mc. părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 .5 mc.5 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.581 224 225 .0-2.5 mc I ore I .I .1 ore 1 - 12.5 mc.descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1.3. pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl .0-2.9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 . pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 .5-4. descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0. pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl . pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 .descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5-0.0 mc.0-2.04\2.0-2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 .descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.0 rnc.5 mc.descarcare În depozit cu H32 .99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0-2.99 mc.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1.5 mc.5-4.descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.5-0.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.76\5. pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 .5-0.5-0.5 mc.M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2.0 mc. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 . pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.5-0.5 mc.

12.6 .281 2.63.6.Iare 12.129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.3.11.6! .5 -0.1 0.9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0. 2.4411 .! .99mc .9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0.9815.081 1 ore 1 .1- 1 ie 1 ! .3212.!2.5 -0.1 - 1295227000740511ncarcatorfronta.741 .1 1 ore 19.1 ._C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.15.571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .6! .5 mc 226 227 .1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2. Utilaje U.99mc Iare 1 .9 1 .M L . 1 ~' 8.83!6.171 2.2.e 11.6.5 -O.861 Iare 1 .63'16.3.5 -0.0715.5 mc s: .5mc 13..5mc --_.Iare! 2.99mc pe şenile 1 or.9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.211.891 1 l' ~ ·1 .717.5Iare 1 .1 .99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2..5 -0.! .1 ore 12.! .5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 .2612.1 .M U.1 .Iare 1 2.1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri . 2. CANTITAŢI .9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.39! mc - ----.4316.1 .99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.631 .441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .5 ! ore! 1 .1 .1.Iare 1 .9!2.-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .13!2.3. pe şenile 1 .34[1.-[.512.6.15. CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .15.3.M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2.1 .M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .1 .51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -". .1 ._-------- 1 .1 .! I I .1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2.M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA .99mc / Iare 11.3.!1.59!413!4.: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U.67! .8613.' 1Iare 1 .! .81 12.64110.!445!4.1 .1 .391 .0216.12.1 .- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.1 .1.9 mc Iare 12.6.44116311.1 -1 .1 .-' .1 .! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2.1 .! .'".11.951 .1 .5811.6.1 '.

"......1 - 1 .G._--_. J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2.341 ...85 de 150 cp ----.99mc 1 ore 1 ..731 1 ore 1 . 1 DENUMIRERESURSA I --------.L. .751 2.6.1 . CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ .1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6.. .-_..1 ..strat gros> 20 cm teren catg. cu tractor pe senile de 150 CP.1 ._.strat gros> 20 cm teren catg.67141 -.151 '. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.. L-.strat gros <20 cm teren catg.L_.1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 .9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12..- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace.: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ ..3.9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp . II D11 .. 522300035351 Screper de 6. II in condiţiile gospodaririi apelor.L_. 1 1 ore 1 ...-.03 ~ 2 U..52 229 228 .9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0..1 .1-1 .l_U_.strat gros <20 cm teren catg.._---_.5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 ..5 -0..63.3916. I C11 ...1 .1 ..06 1 ore 17..15. pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2.. se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul.9411. II În condiţiile gospodăririi apelor.. .M-L_.. 1 I COD __ ---1 .. cu: A 1 ..6.strat gros> 20 cm teren catg.0312.91' 1 1 - .- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2.1-9 mc. 1 .6218.9 mc 1 ore 12.L.9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0.11.5819._L---L-'----I Utilaje .._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2. _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:... 81 .9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0. _----COD ..6611. in gropi de imprumut.3711..50. D1 .~d. inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m.6.M H31 I H32 ---_.50..-r. C1 .--_ . I in condiţiile gospodăririi apelor.strat gros> 20 cm teren catg...1 29522300035351 Screper de 6.99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2.1 ....4511...99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2._J~JGlJ~!1 \~~ .1 ..1 ..6313031 - 1 _.5211.f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::..1 ..lorel-I-I 3.L.1 ...1-12. .3312...5612._--_ ..._A_---..412.strat gros <20 cm teren catg...13.312. cu descarcare in straturi uniforme.1 .5 mc 1 ore 1711 .1 Ţ-[ CANTITAŢI .12..3.1 ore 12. I A 11 ..1 - I - 1 ..strat gros <20 cm teren catg._ . I În condiţiile gospodaririi apelor. ----_ 1 ore 1 .::::Ir--:-r.:::-:T~ ~~~~1 -.2513.31 12. II B11 .5 mc COD ______ .11... TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2. .

-T_1 --.teren catg.executare lucrări de la ari. TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor.7410._--_ .spor la ari.1311.7-15. II În condiţiile gospodăririi apelor.spor la ari. Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art. 1 A 11 . cu lada de 10.7 -15. E1 -Ia canale În teren catg.M D111 E11E111 F1 IF11 ----_.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.7711.executare lucrări de la ari. Iare 11. in: A1 ..96 230 231 - - .---_CAN. II E11 -Ia canale În teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg._. 81 .7 15.-_. I D11 -Ia canale În teren catg. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor. III În condiţiile gospodăririi apelor.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. III F11 -Ia canale În teren catg. TsC23 si TsC37._. pentru transportul pamantului. 3 C11 .3 mc tip Terex . I În condiţiile gospodaririi apelor.M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -. III e11 .la canale În teren catg.TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX. inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m. 1\ În condiţiile gospodăririi apelor.gropi de imprumut decopertate În teren catg.5411.3 mc tip Terex 1 ore 10. COD _[ _ _----_.3 mc tip Terex ...- 1 ore 11.---TI_TA-. I A 11 .5911.. 81 . in: A 1 .-.. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg.. TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor. I În cpndiţiile gospodăririi apelor.3 mc.6910.executare lucări de la ari. C1 . II 811 . Screper de 10.----1 A1 29522300035421 Screper de 10.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg.71 11.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.84 29522300035421 _.21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U.2952230003~crepe~J 0.5411..._---_ . ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U.7810.3811. D 1 . F1 -Ia canale in teren catg.3811.7611. la autoscrepere tip TEREX. pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn. 2 811 . e1 .2911.7 -15. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură. III În condiţiile qospodarini apelor. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura.

gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.~-I 1 kg 1 0. stilpi 1 ore 10.5 m A21 .08 \ ore 2.M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3.in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg. adâncime 2.4 I 0.08\ 0.4 ore \ 0.15 2.lucrari de linii.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg. IV 28112363098481 Confectii met pt.98 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. cu instalatie de torat pe tren de lucru. 2-3.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.M I CANTITAŢI -r-=-r. III Hl . 4.5710.9610.În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.4 1 0.08 \ 0.7610.În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.16 2.481 0.5 m A2 .4 1 0.::-r:=-::-rl Bl1~.5 m B2 . adâncime 2. III Cl1 .08 ore 1.5 m A 11 . I A 11 .06 3.in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg.08 \ 0. adâncime 4 m A31 .4 I 0.statii electrice Manoperă I kg I 0. 4.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. IV Dl1 .În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.081 0.06 3. actionat electric. adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie .in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. 4. adâncime 4 m Bl . 4.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. Fl1 . stilpi Iare 10.4 1 0. G11 .04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg.6210. adâncime 3. II Gl .J~1 I~L~.08\ 0. Confectii met pt. IV El . 2-3.in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.08 2.76 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg.5 m B21 .84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.76 ore 2 2 2.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. II Bl1 .16 3.8311.16 2.4 I 0.7710.6 10. 4. pentru: Al .23 2.7610.lucrari de linii.5 m 83 .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.65 IV li 'II 232 233 .08 308 TOTAL ore 2.081 0.08 2.08\ 0.in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.0-3.23 2.15 2.08\ 0. El1 . I Bl .in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg.84 3.~.81 10.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.9 mc. III Dl .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg. adâncime 3. 2-3.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor.4 I 0.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg. adâncime 2. adâncime 4 m 831 .În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.4 I 0. adâncime 3.5 m Bll . 4. 2-3. 2-3.98 3.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.92 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. adâncime 3.08\ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.5 m A3 .statii electrice Manoperă = }~'S'-U.in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. Hl1 . 2-3. I Fl . in: Al .08\ 0.16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.4 1 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg.4 I 0. adâncime 2.92 1. II Cl .

pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 .96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~.41 10.591 0.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg. CANTITĂŢI U.M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.461 0.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg.521 0.521 0.0-4. III 111.0-4.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.6210.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg.65 CANTITĂŢI U.491 0.-[:~f~~~~. II H11 .pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg. II C1 .391 0.M COD r DE _.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.9 mc.pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg.381 0.9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10.pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. III J1 .8310..671 0.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.! 1 ore 10.331 0. G1 . II 811 . 1 ore 10.7710..M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg. I 81 .841 0. III 01 . I G11 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. IV 011 .pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 . Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4.67 CANTITĂŢI U._---_.48 III II!I 234 235 .9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ . IV E1 . IV K1 .341 0.9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .. II 11.Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. I H1 ..pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.9 mc 1 ore 10.441 0.roci stâncoase cu descărcare in deozi!.pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.551 0._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ . actionat electric. in: c11c11 A1 . III C11 . IV J11 .2810. I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4.pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.1 A11 .

precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10.371 0. compactarea umpluturilor. la baraje etc.2. 2.1. În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol.51 0. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 .1.0-4.921 0. 2. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit.executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare. la diguri.451 0. .1 1. 1.1.591 0.471 0. 2. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare.1.1. 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje .. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură.1.M 1.69 CANT U. În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor.1.9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.0-4.2. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate. după cum se arată În articolele respective.611.541 0. printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.3.4. În vederea compactării fiecărui strat. 2.1. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2.561 0. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri.481 0.F.9 mc I J1 I J11 I ore 10.9 mc 1 ore 10.5. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme. la infrastructura căilor ferate şi rutiere.321 0. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4.··COD~0 29522600035131 de 4.0-4. În vederea compactării fiecărui strat. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U. iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C.

50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului.2. . În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii.1.ST AS 9850-89 Terasamente. volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare.8. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub. iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. Determinarea caracteristici lor de compactare.1. 4. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată.5. li se va aplica un spor de 15%.2.6. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale.9. dirijarea utilajului de compactat etc. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată.10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual.1. 3.3.1.80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.2.10.Ts D 20 şi 24 . terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective.condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. manoperă şi ore utilaj. 3. adoptându-se un consum mediu de 0. 2.1.90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime. 2. consumurilor specifice din normele respective. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale.1. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire . Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: . . 4. iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare.3. pentru completarea gradului de umiditate necesar. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. 4. Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor.1.STAS 1913/13-82 Teren de fundare. prin Îndepărtarea corpurilor străine. Metoda compactărilor succesive 3. pentru care se aplică norme Ts D 17.7.4.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit). Pentru compactarea cu mijloace mecanice.2. 2. tăieri de praguri. 3. 3. ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. 4. 238 239 . de la generalităţi capitolul Ts C. 4.ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0. Determinarea gradului de compactare. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere .2. astuparea unor eventuale gropi. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare. 3.1. nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie.1.6. Încercarea Proctor . Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: .1. 2. 2.

241 240 1 1.57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV. III sau IV B11 .43 0.51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor. in straturi uniforme. I I 1.15-20 cm.l sau II E11 . in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm...21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor. B1 .111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 . I sau II G11 .15-20 cm.80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U. teren catg ". I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 . teren catg.21-3O-cm. pamantul provenind din: A 1 .31-50 cm. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 . III sau IV F11 . teren catg. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP. --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~.M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61. TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II. Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat.1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat.21-30 cm.1I1 sau IV H11 . I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 .1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl. printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi.21-30 cm B11 .. teren catg. D1 .57 ore 0.1 sau II A 11 .8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61. teren catg.?~1 0. teren catg. teren catg.21-30 cm.4310.18 Oj1 0.3110. teren catg.31-50 cm C11 .31-50 cm. I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.31-50 cm.teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I . teren catg.----1 ~_-. Imprastierea cu lopata a pamantului afanat.31-50 cm. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t . el .teren B 1 -teren C 1 ..31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor. 1 ore 10. teren catq. B1 -15-20 cm.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat.-----.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor.TsD01 .51-100 cm. III sau IV 011 . de 10-30 cm grosime. teren catg. III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 ._~ ~ Utilaje U. I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 ." .51-100 cm D11 . inclusiv sfaramarea bulgarilor.51-100 cm.51-100 cm. C1 .Mr---. J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U. III sau IV În condiţiile qospocănru apelor. teren catg. teren catg.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0.21-30 cm.80 ?p ~~~3. I sau II C11 .-.1810. teren catg.51-100 cm. teren catg. teren catg.

67 ore 0.~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE . Cuprinde: .74 0. inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte. .M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp .000 0.87/0. Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.1521 0. Se masoara la metru cub după compactare.M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime.79/ 0.82 /8. R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) .CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0.~ 10.1 9310060019900 1 ore /0. avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv .i!1 U. I. Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare. prin 3-4 reprize. Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"".pământ necoeziv B1 .311 0..M r- I CANTITATI I l' .. _ COD DENUMIRE RESURSA Utila.baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat.5810.10 cm grosime pământ coeziv . .pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81._--~ J 0. umpluturi/e executandu-se din: Al .~_.20 cm grosime pământ necoeziv .67/0.39/".1 1 0.82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) .242 243 I .65/0.27 necalificat TOTAL / ore /0. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt. / A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8. la umiditatea optima de compactare.74/0.1 / 0.-.75 0.143/ 0..1~0 cp / ore 1O~1?41 0.Se foloseşte la compactare cu locuri înguste. la umiditatea optimă de compactare.67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: .1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.1 / 0.37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%. prin 4-6 reprize. Manoperă 1 m3/ 0. ._ ..lucrari drumuriterasam.7510.. R Materiale _ U.91 ~ I .82 l' 8.87 0.75/0.82 8.Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat.43 .32/ 0.

--r-- ---_ .07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8.pământ coeziv grad.greut.= O. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. compact.= 1. compact.07 5.516 244 245 '\.pământ necoeziv grad. -.07 5.pământ coeziv grad. compact.4 2.pământ necoeziv grad. 97-98% C11 .pământ necoeziv grad. compact.pământ coeziv grad.. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.. de 1. compact. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 . 97-98% G11 .07 5. compact.pământ necoeziv grad. 92-94% A 11 . 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 . 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 .pământ necoeziv grad. compact.M f--.6 It. compact. compact.s11Ic. umpluturile executandu-se din pamant necoeziv. pentru realizarea gradului de compactare prescris.TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime. . 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 .motor ardere in\.4/ TOTAL Utilaje ore 4.< 10 CP vibr~loare.pământ coeziv grad.!.263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.pământ coeziv grad. 100% 011 .pământ necoeziv grad.pământ coeziv grad. Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0.-._-------.104110.-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4.61.pământ coeziv grad.07 5. la umiditatea optimă de compactare.. 100% H11 . compact.07 I ore 5. 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 .Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat.pământ necoeziv grad.-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U.7t.95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\. 95-96% 811 .placă vibratoare 81 Cuprinde: .. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare.motor ardere inl.< 10 CP 3.7If.46619._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5. 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 . compact. compact. ------. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. 92-94% E11 . Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 .702110. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.07 I 5.pământ necoeziv grad.07 I 5. . compact. compact.07 5. compact.pământ coeziv grad.. 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare. compact. umpluturile executandu-se cu: A1 .001/9.M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ . compactat cu: placa vibratoare " A1. 95-96% F11 .07 I 5.95 2. .

M tciiJ_.741 4.937110.97 4.47 U.97 / 4.-----. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10. la umiditate optima de compactare.97 4.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.313.-.07 1 4.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 .-.~.pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .505/4.1-16t. umpluturile executandu-se cu: A 1 .82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4.97/ 4. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5.97 / 4.878112.97 /4.r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------.07 5. I _ " 1 __ 1_._--_-.07 5.[ ~ r~~~MIRE::R:.97 4.07 5.97 4.97 5.02 3.1_1 011 J [E11 E1 4.3213.97 4.4713.02 3.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-.626/5. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare.0213.97/ 4.1- 1 ore 13.97 4. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare.--~--.97 TOTAL ore 4.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 .47 TOTAL ore 3..Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat.47 3.0213. ~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.pământ necoeziv A 11 .97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT.319 .--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U.07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_. __ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13._-- / ore /10.pământ coeziv B11 .07 TOTAL ore 5.

0. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10.40.prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U.-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 . dupa compactare.36E.1 Compactor static tractat fara tractor de 2.966\3.o..0.0.0.%.5-5 t. in straturi succesive de 20-30 cm grosime.36\3..prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 .0.72 0.compactarea prin 10.cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240. . unde Veste volumul umpluturii de compactare.0..9 2.2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat.74 / All --Mlanoperă 9310.84\ 0.74 TOTAL ore 3. Se masoara la 10. cp _ •• _.. 0 ! - I 0.72 2. pentru realizarea gradului de compactare de 95-10.o.25 3.9 / 2.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo. ~p cu r~mor~_ .M Al . umpluturile executandu-se: '" Al .3 V pentru 6 treceri suprapusa.1990.864 J?!~J9~1~. din corpul barajelor si dig uri lor.31Compactor static tractat fara tractor de 10.cubi umplutura dupa compactare.0.40.0..0.0.5.-l~~~13.0. exclusiv uda rea fiecarui strat in parte. metri cubi În umplutura dupa compactare.0. 1 ore /3.TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.0. În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t. _:_.prin 8 treceri B 11 .72 1 2.O-1Illilli. 1 ore \ 0.7 Tractor pe şenile 80.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare.9 TOTAL ore Manoperă 9310.60...51f(tavalug) 295250.721 0.116 tf(tavalug) ~9525o. a umpluturilor.0.0.60. a umpluturilor din pamant coeziv. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: . in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare.0.8641 248 249 .cu pămănt coeziv A 11 .Al pentru volume echivalente: ..0.9 Utilaje 2952240. cu tractor pe senile de 65-80 CP..prin 2 treceri A 11 . Se masoara la J_D. 990.o.2513.560. COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10.56~/ Tractor pe şenile 150.0.

63 1. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. . _---------------------Manoperă ~j~11J. •• _ J _ -..09 --_.7 1.18 1. pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%.M--------.. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize.9 \ 1.52 2...1-6 t.._ ...M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J.cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2._----_ . cu echipament de macara de sub 10 t.52 \ 2._-_.63 \ 2.-._--~--0.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA . pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%.01 1.7 11.38 \ 2.01 ore 1.42 ore 2.95 251 250 . _ •• _ __ o U.95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1.Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 .20 m grosime dupa compactare.-_ .8 \ 3.. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare.07 \ 2.71-1 ...25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1. prin lovituri din cadere de la 1..---.cu tractor. r------..Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile._---. de 81-150 CP A11 .38 2..22 \ 2.. tractat.29 \ 2.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!.---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1.a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2. cu picior de oaie. neted.9 1. exclusiv udarea fiecarui strat. COD ____ o.63 \ 1. de 3._----_ .~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1.. in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare. la umidilatea optimă de compactare.~.. prin 6 treceri suprapuse. . U.07 2._---_ .._-_.50-2 rn..357 18 1.. CANT DENU MIRE RESURSA •..

in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u. Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. 252 253 .71-1 .---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U. precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor. Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.f.La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. . Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea. .7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0. pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice.25mc 1 ore 1 2. prevazut sub prisma de balastare c.5811. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa..M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11.52 TOTAL ore 1.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru. pentru completarea umiditatii necesare compactarii. prevazuta cu dispozitiv de stropire. cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0.La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare. Se măsoară la metru cub de apă._ il Ts014A ----J-----------.M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare.8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t.411. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: .

2 1 1.< 10 CP tf. Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm. 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0. __ .lucrari drumuri-terasam. 254 255 .2 1 1.04 1.1 0. Umpluturi compactate la profilul taluzului.! ore 0. ._-~--. Se masoara la metru cub de strat dupa compactare. .pământ coeziv Cuprinde: . _.05 0. TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru.1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt..motor .placavibratoare de 0. ---[----COD .1 11.098/0.___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare.05 0.22 0. manuală..0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru.udarea manuală cu stropitoarea.2 7129020012800! ore /0.18/ / ore 1.=·O.pământ necoeziv B1 .M A1 CANTITAŢI COD 811 I .< 10 CP " 0.împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1.25 0.m3 / 0.f. executate manual.-. cu: A 1 .. -.._. simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului.-. prevazut sub prisma de balastare c.0-7.18 1._- I are /0. .A11 I I 81 1 0. inclusiv uda rea.1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1. pe o grosime medie de 0. Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare.7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811.50 m.2 0. .18 1.26 1.transportul cu lopata şi imprăştierea .0575 ! ---_._--~--.25 0.08! ! ore 0.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare. Manopera 1.1 1 0.04 ore 1.098! 0.04 1.7 ardere int.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat.0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l.08! ! 0._DENUMIRE RESURSA Materiale .1 ! 0.' U.7 tf.08 0.18 1.1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.balastul adusin grămezi la punctul de lucru.22 1. .18]0.-. rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0. .1 1 m3 1 1.udarea manuală cu stropitoarea: .18 1._.motor ore ! 0.lucr. ari drumuri-terasam.= ardere int. Se măsoară la metru cub de strat după compacta re.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare.22 0.26 1.26 1.aruncarea pământului cu lopata lângă taluz.18 TOTAL ore 1.26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare.18/ 1.greut.25!1.25!1.1127/-/ ore / - 0..04 1.1127! .7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .transportulculopata şi impraştierea manuală. Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare.greul. compaetat cu: A 1 .08 0..

71 ----TOTAL ore 1.teren tare.lucrari drumuriterasam. .--- -.76 0._----Materiale }M&Jli.62 3.61 /2._-- 1 ore 11. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t.54 ore 0.1 / 0._--_ _------_.1 71370100115001 Electrician .1 / 0.71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii.-.66 Al .1 / 0.1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0. . Ts018 Umplutura compactata in santuri.1 Umplutura de pamant compactata. Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ. pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune.97 1. Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_. COD LI ~~~..1 / 0.. D1 . Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată. DENUMIRERESURSA --. la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune.24/1.1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucran drumuri-terasam.lucrari drumuri-terasam.1/ 0._---. COD .61 2.teren foarte tare Cuprinde: .24 1.66 / ore / 2 /1.teren uşor.54 Cuprinde: ._-----_.teren uşor sau mijlociu B1 .realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m. Manoperă I 0.._--------------------1.teren tare C1 . 81 ..teren foarte tare Cuprinde: .udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura.. Cl . Manoperă I 0. / m3/0..teren mijlociu.97/1.aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm. TOTAL ore 2 __ . cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!.76/0. ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0. udarea şi burarea fiecarui strat.aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm. 256 257 . executata cu pamant provenit din: Al . cu mai pănă la 5 t inclusiv.6213. cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt.

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

in: A1 .M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.27 10. I şi II 01 .COD --_. I B1 .buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg. TOTAL TsE05 U.teren catg: II C1 .69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor.01 24. 264 265 .buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg. III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata .69 U.- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9. I şi II 81 .teren catg.M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1...42 3. COD DENUMIRE RESU Manoperă .97 . prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 . 17._-_ 9310060019900/ ':=I.teren Cuprinde: .teren 01 . .42/3. prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat.06 10. .baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal. COD l' I DENUMIRE RESURSA .93 7.93/7.09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente.teren catg.27/10.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg.'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare. ! . -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3.teren B1 .teren C 1 . ---- ~. _---_. cu: A1 . CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ ._---- ----- TOTAL ore 3.M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61. III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală..80 cp ~25 I ore I .săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor .

Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus.. răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati.1 Consultanţă. 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe. care. ~ I li§ !!§ ~ .~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6. bazele de date gestionate cu SQL Server 7.. Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n . PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz. mouopost sali în reţea. ~ci (tift1l. aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h. .0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM.j I.312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast.0).60/2(101 pl'idUlI :. instnurca şi ilsi._----_. precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia.crf. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii.. CIl-ROM. Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O.\~~ipoată crea norme proprii. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!.. -I COD DENUMIRE RESURSA ~-.M ~ CANTITAŢI _ . 64 Mb RAM şi Monitor I SOI).('zf. în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii.. 32 Mb RAM. cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii.udarea manuală a pamântului . indiferent de sursa de finanţare. de 10-12 t. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize.~S~~~~ U.2 1 1. 11DD-IOB.P'I'l . Societatea noastră asigură prin contract instalarea. Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s.! ca utilizatorii s. pentru utilizatori cu Windows 95. Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului.COD -J----. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic.:. I 1. În urmn cnntructelor 114. inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982. Sistemul D. preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&. rapoarte de lip utilitar. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat. Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II. "DD 3.COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl.5".lh' a1Jilit.d.(~ şi " 1 I .'OIlH"'c..lucrari drumuri-terasam. I'roiedn re şi lucrăr]. care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi.."'~ Urgl'II\ă 111'. programarea.lt~i ttli(:îal sit edit. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ . permite programarea. Se masoara la 100 metri pătraţi.:I'A 200ll I. urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj.pământ necoeziv 81 . Sistemul DEI. de obiecte.' r vicii.t~~§§§if§§.- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi... conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice. fără TV II.•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii. imprimantă M/A3 (recomandăm.t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 . preţurile vor ti I Î ~ ~ .rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc.compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t..~t~ n..~der 0.0319. Windows NT 4.03 ore 903 9.M--CANT - 1 .CJ.:iali1f. ~ . ~ ~ .4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea.:llil..Se aplica la majorarea platformei Înguste.. de pe.rA 2000.. in: A1 . Windows 98. care este realizată în coneord.. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor. ---U. dotare into: matică etc).pământ coeziv Cuprinde: .PENTIUM 200 MHz. Organizare şi Cibernetică În Constructii . Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M._ .~~~~~'l&.. urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii. ~Î 1\'11 .0 sali Windows 2000.rJ .SlJtil.1891 0.' cnre le-u avut cu i\:IClnd.nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate ... 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19."ţil eu prewderilc Uniunii Europene.iziţiile Iwhlil"'IlCntru ._-- --_. pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!. o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid.. sonal...03 1 ore 1 1.ten!a tehnicii la sediul beneficinrului. Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.'Il\ nt('~h' IIUrItlL'.'t. apliCiliia pcnnitl.

\. Normativ şi Ordin ministerial. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~. au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj.G. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial.lli-lIL ('OMI iNIT"R. titlu. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări..t: structura actului normativ -. completări. . ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora . hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc. _ Clarifieare pe conţlnu.i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu.1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR.re: număr.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l .MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii.1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL. Ordonanţă.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. Sl{. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ..[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE. sunt cupnnsc. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H. Normă metodologică. de •• semene.('UIAIlE. . CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC.L.v"~~1 F\'lIiE'I 11·. .~lll ~ll1ĂNCIm. se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1.~TE PUIlLld.(a.ONSTIUlqlll.\V\.T. prin acest nou sistem informatic LEXCON.\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl. _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării. co~ct).L. SISTEMUl. standarde şi alte norme şi normative în vigoare.ĂR.t(l\..A AQl.1 r. Hotărâre de Guvern. 1)ATt PROlflTIRM.Ok ~11U. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ. 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu.~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11.AllJ!.I])\S lU \1.NTlll: CAClJ\ 01' li. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. se păstrează toate actele nounative şi după abrogare. 0.li'1.EXI'RtlPlllEllM 1'1'..\.Ull. IWIZAltl(. ordonanţe.l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA.!'If. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! . gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: .OR EIAUOJMUF.legi.\llli.\. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. Printr-o procedură prietenoasă.\ I'IAN\.ORIZAllM (. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial. Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări.I. '\!'!Ul1IAUg..P.'iAJ.OR DE AcnVITATE ARMONl1..

norme de timp . Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator. eventual.Izolaţii .structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii .norme de timp .le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice .A Consumuri specifice de manoperă . are ca scop urmărirea .2 volume Salarizare O echipă de succes.Pardoseli . Un document este un act (cerere. Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT. care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente. fax etc. un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află. În mediu de programare . el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.IZ Consumuri specifice de manoperă .mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i. pe cale ierarhică. oferind aceste informa~1 superiorilor săi.sosărie si rabit .norme de timp ..Instalaţii de încălzire . Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă . impunându-Ie sarcini.norme de timp .) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane). având asociate drepturi specifice asupra bazei de date.Cofraje .norme de timp .norme de timp . subordonaţilor. În orice moment. documentul se poate considera finalizat şi poate fi. Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR .Te Consum uri specifice de manoperă . trimis spre exteriorul institupei.Armături . realizată de COCC. Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date.lp.PR Consumuri specifice de manoperă . . proces verbal.IR Consumurl specifice de manoperă . În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina. la rândul lor.Tencuieli .Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă . Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj.Betoane . ACCESS97. Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile.norme de timp . În regim multi-utilizator.C Consum uri specifice de manoperă . Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru.norme de timp .COlII Aplicaţia informatică CORES.B Consumuri specifice de manoperă . ordin. termene şi rezolupi.Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini ..norme de timp . COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD .

N.i. distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ . 13INlr)8=03.S.EXCON .sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii..·ţ99 .Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi . '_.B.Produse informatice şi de consulting: . • DEIL TA 2000 ..Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil . economice do.04." MLPAT.gestiunea documentaţiei .. instalaţii şi reparaţii.:~' ber ef • . I.: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 ... 'Jr.Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-. 1IN/03. nr. .c ur • flETA 2000 .reţuri la p . lucrărilor de construcţii programarea. ~ .Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r.1992 şi ordin MLPÂ. .!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~. revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze. ediţia 1981.Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj .