P. 1
Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

5.0

|Views: 12,756|Likes:
Published by Rambaldi89

More info:

Published by: Rambaldi89 on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2014

pdf

text

original

:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

{.. şedinţele de ~rector.• """. Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă.Direcţia Coordonare. nr.•...~:-:::..~..._.. ". a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare.. meser!i. w· •• .l<iUJlRI6. Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si.!J/~rJ7/<lr.".:.••••.. din ramură. ~t. 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz .""~. ••••• ".Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz.\ illve!>titiiloT publice Nr. meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA. I l' 1 . privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale..' ) .tJ.'::.•. cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama. [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare.t ""'1"".. În vederea elaborării unei codificări unitare. 7. . codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare. Prin prezenta vă facem cunoscut că.. ~ ~ ~auC41 •. 4. ca modul de formularc al punctului C. .".. priorÎIÎ'l. O.. cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse._._. insa.'· ... fIA/"'" _. iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură. în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF."~~"l'l )cr~ DCCSRT =. Cu stima..~O._.TO ~ ~. MLPAT . .'I./ "f7) ~~'''~'''l'\O~''..I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:. "'004' •• .... rHR)'#'. . elaborate începând cu anul 1998. să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material.5.C.Către. C. .. Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs." ••••..h:lltlOJ' .''1''''1..-:::.1 La adresa Dvs. urmărire a preţurilor etc. posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\.'-""'-~".."'It. ••• . . .Direcţia Coordonare. este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi. .~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:.. Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare.. sub nici 1) forma... Precizam..--_.. .aI'e<.'. . ~ ~\ .. _. ) ~". " '..J~"~~~II"\'. •• .J :-~. "-"" ..O...C..2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •..:' ~- ing._ ..1 !it.scria /981 si nici nu limiteaza.A. ~ '''.' .C.i-.----" . S."_. utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor. .__ r ... 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT ..•• li ""Of"b. I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc).::~ . c) din Ordinul MFP-MLPTL nr.11... ţ/rjN. ..(11 S..

unuc. să adăugaţi rexiului "R~. plantări şi transplantări.~e~~ i~~~:~jiţ._. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.!:':t~~·~~~je.~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş.1i. : IJIRE(. __ r~.\TERlJL FINANŢEUlR PU8l. numai indicatoarel". Ş!lC. OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL..j44.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ.IIDi. iunie 2001..PiCillC'=I.~!. din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999. ReR .r. ..j 7 . terenuri de joc pentru copii.~ ::':::~ ~~~~~ .. RCJ40Il654811?9Z .16gS.. Această rruerpretare este În contradicţie .-- .lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.~.~.terul orientativ al acestor indicatoare..tate şi avjzat.'1..!.. PE VOLUME Tel.c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin . 4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll. e.~ 1. Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr. Nivelări.OR l.Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze.chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~.Ia pct.e 10 Cu stimă) /.Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi ..i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei. (?M fimd 2620769 COllt2S11..~. alei.~ ~ ':<".1-11.I/ROl.:114 din (. C.furS. PandllrllQr nr. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri.l:1l'Hl •.i(O'1{ lng. terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări. Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă.un proces d~ revizuire .~?~. 7 aliniatul " C" Sl' prec. 94. finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director. ..(.. BII~II~ti Nr.~~.aCI ~ SM.~.

executare cu sprijiniri. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. În drenuri cu lăţime de peste 1 m.00 m sau peste 1. fără sprijiniri. . finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 . cu evacuare rnanuală. in canale deschise. executată cu sprijlntri. cu evacuarea pământului. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. cu evacuare manuală. pământul fiind evacuat cu macara Pionier. Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate. executată cu taluz Înclinat.00 m Iătime. având sub 1.50 m adâncime.având peste 1 m lăţime. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. cu macara Pionier. cu evacuarea pământului. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări. peste 1 m lăţime. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. În drenuri cu Iătime de peste 1 m. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. fără sprijiniri. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. in gropi de imprumut. În spaţii limitate. cu evacuare manuală. având sub 1 m lăţime. având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. executată fără sprijiniri. executată cu sprijiniri.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. În spaţii limitate. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. executată fără sprijiniri. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. până la 6 m adâncime.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . . de la 2 m la 6 m adâncime.. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. executată cu taluz inclinat. in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ.

fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. În urma excavării mecanice. de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata].6 rn.80 m. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii.o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ. În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături. de până la 4 m. TsB02. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 . cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu restricţie dtl oxploziv. TsB03. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1. de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături.00 m adâncime. de până la 6. cu ajutorul explozivilor. fără ajutorul explozivilor. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. executate cu unelte de mână. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. de până la 7 m IHlflnolme de abata]. În spaţii limitate. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. În teren cu infiltra ţii puternice de apă' . prin metoda I IIhuHlolor forate. având lăţimea sau diametrul cercului de1. executată cu sprijiniri. TsB04 şi TsB05. cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ.00 m adâncime. de până la 6.50 . pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili. având lăţimea sau diametrul cercului de1. având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1. cu ajutorul explozivilor. pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB . la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului .U. În spaţii limitate.80 m. de până la 4 m ~dâncime. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. cu ajutorul explozivilor. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ. executată În cheson deschis.I.tOg 106 107 10 I . prin metoda mlnlmelor forate. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi.1.Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. executată cu sprijiniri. cu ajutorul explozivului. cu ajutorul explozivului.00 m adâncime. cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic . executată cu sprijiniri. executată În straturi cu grosime de 1-2 m. În tranşee de până la 4 m adâncime. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01. Săpătură manuală de pământ. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi. cu ajutorul explozivilor.6 m. cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis. adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale. de până la 6. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. de până la 14 m adâncime. de până la 16 m adâncime.50 . prin metoda găurilor de mină forate manual. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. executată cu sprijiniri.t.J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată.

prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică.39 m3. cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală. de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare . de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic.0'1 I. TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi. cu ajutorul explozivilor. de până la 1. Săpătură În stâncă În spaţii limitate. prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi. având adâncimea de până la 0. prin metoda coloanelor forate. pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate. de 218 m adâncime. cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală. În cheson Închis. cu restricţia de exploziv. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0. În cheson Închis.O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III . I III . cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi.71~1 . cu exploatare pirotehnică." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 . de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei.21-0.OU -Ţ.1 1 Săpătură În stîncă. cu evacuare manuala. cu ajutorul explozivilor. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e . În cheson Închis. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime.ncime. executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1. de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111. cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. În gropi de fundatii şi lucrări similare . cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0. cu ajutorul explozivilor.9 m3. cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2. la rigole cu secţiunea triunghiulară.I .' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv).OO?.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice.25 m3. de până la 2 m adan~l~e.40-0. În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ".1. prin met~da' gaUrilor de mină forate manual. cu evacuare manuală.5-08 m3.70 m3.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 . de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate.lte de mină (fără exploziv). Săp~tu. În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv. de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei.ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate. cu ajutorul explozivului. de peste 15 m adăncime de abataj. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate. În gropi de fundatii şi lucrări similare . de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime. În cheson Închis. cu ajutorul explozivilor. de până la 15 m adâncime de abataj. cu ajutorul explozivilor.50 m adâncime. de până la 2 m adan~l~e.5-2.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une.

cu excavator pe şenile de 0.8 m . cu echipament de draglină -. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. executate cu excavator cu mai multe cupe. cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor. pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus. cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei. TsC24 şi TsC25.tn gropi de împrumut. transport cu încărcător frontal. la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW). inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. executată cu. cu productivitate maximă de 1900 m3/h. TsC21 . de la faţa taluzului. pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou.5-0. sub protecţia noroiului bentonitic. inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură. cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor. TsC18. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri.!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 . inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte. .75-3 m3. pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri.'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP. pentru transportul pământului.40 m. Săpătură În fundaţii. cu productivitate maximă de 1600 m%. inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m. TsC23 şi TsC37. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I . În teren cu umniditate de sub 26% Excavat.1-9 m3. TsC20. cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport. inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art. cu .:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi. cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y .8 m. pentru. pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci.ll4 Î Il!. cu productivitate maximă de 1800 m3/h. executate sub protecţia noroiului bentonitic.2 m3.motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. Săpătură mecanică sub nivelul apei. cu echipament greifer de 0. cu lada de 10. executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP.2 3 m .81-1.0. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP. necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu excavator pe 3 şenile de 0.6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP.3 m . peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:. cu tractor pe şenile de 150 CP . cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX . având lada de 8-10 rn".7-1 .m3 . cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri.7-15.5-0. cu echipament greifer de 0. În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor.5-0.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0. cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0. 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1. executată cu instalaţiile CALWELD. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP. executate cu excavator cu mai multe cupe. TsC26 pentru împingerea pământului. Săpătură mecanică În taluzurile debleelor. pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor. TsC19. transportul pământului. cu tractor pe şenile de 65 CP. în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor.81-1. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art.

9 m3. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2.f. . acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4.' I. de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II.50. cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile. inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.4. aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile.DW . executate manual. pentru liniile electrice c. la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar.. prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. neted. . precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j. acţionat electric .0-. cu tractor pe şenile de 65-80 CP. simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri. cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 . În straturi uniforme. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast. 7 prevăz~t cu prisma de balastare c. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV.20 m grosime după compactarea.1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI.0-3. pe o grosime medie de 0. de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă.. I prevăzut cu prisma de balastare c. Umpluturi compactate la profilul taluzului.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t.9 m3. Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm. la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii. a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t.~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3.1-6 t.5-5 t. a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. pentru completarea umidităţii necesare compactării.o TsC40 TsC41 1 2 233 235 .f.. cu picior de oaie. tractat.f. " . de 3. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W . CAPITOLUL TsD -. cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri.1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ]. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1.1I~ . prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t. UlII !. cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 .U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat.rll. .-. pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată.

. Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1.2. exclusiv subteran (tunele. • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C. Acest indicator cuprinde. 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni . galerii etc. În zonele de lucru respective.materialele. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly. tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: . Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. incărcări de materiale executate cu Încărcătoare. terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1. Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) .MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I.T. 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. constând din curăţirea terenului de iarbă.G. . alei. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii. plantări şi transportări. lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie.. tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice. lucrări.3. 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII . de amenajarea peluzelor.1. forţe de muncă şi ore utilaj.L.2. 1.1. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor .l. uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier.P. de asemenea. 1. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2. . lucrări de consolidări de terasamente.). de tufişuri şi rădăcinile lor. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare.ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE.

1. care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere. principalelor utilaje sau IIth. .3. Determinarea mcterlsticilor de compactare. trepte de retribui re. Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii.2. fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl. pornire.1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru. pentru alimentare.Terenuri de fundare.1.1. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru. nu sunt cuprinşi în normele de deviz.1I~\1 o lucrare.Lucrări de îmbunătătiri funciare. Infrastructura căii. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare.STAS 7582-91 . 4.1.Lucrări de cale ferată.- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2.Lucrări de drumuri. Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente. se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare. Profituri transversale tip .2.3 aliniatele precedente. Încadrarea lucrărilor pe meserii. la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. I'orasamente. 3.Terasamente.1. fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi. oprire.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc. 1'". care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare.lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 . conducere şi urmărire operativă a producţiei.. "1111111 dnta elaborării indicatorului.2. 4. Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 .Terenuri de fundare.Terenuri de fundare. Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 .:. Materiale 3. 4.1. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 . categorii tarifare de calificare şi.ore şi fracţiuni totale. schimbări de 11\11. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: . adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 . planificare sau alte scopu organizatorice. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 . IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II. 4. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 . normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare).1. defalcate pe meserii. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111.ore şi fracţiuni centezimale. urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor. UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz. 4. Forţa de muncă 4. pentru: 4. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 . Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 . normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje. atât executarea lucrărilor propriul"" .Lucrări de drumuri şi căi ferate.4. euro se aplică multiplicativ la norma de bază. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective. Terasamente. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei. clasificarea şi identificarea 4. 11. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective.3.Lucrări de cale ferată.

E ~ ...~ Cii ...- N co ~ o co N .. Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS ...-.. :J .o 'N ro <Il -o (J'J U §'u . .C e .. o o N . E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C .. precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte.2 'u E :::l E :-Q •.1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro .g~ ou ~.n' L{) ~ro I~ o o r-.0> CJ CII 'ro .!::! Oale ~U:::l U ..~'[ (3 ~ •.$ 0. ..•. 66 00 a:>..ro- lea -e.- .- ro.... EGÎ ro 'ro . 8'E > .•.ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u..P C1l:::l0l gJ-g~......•.•..~ o O.Terenuri de fundare. S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare.-- L{) e..1' 1L{)lco 1....(U .:: Q). STAS 1913/15-75 . Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87.:t Zo . =Q) •.) ~ :::l ro C ro Q). E "O lS"O CII"O .<Il.ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ .§ •..•.. ~ ~ ci <Il <Il o . ::J :«"0 I'~~~ g.?6~ ( < .- .~...- ro" ro ••.9 o o.i- <Il 2tr. o .... o o -. o (J'J ..o E "O . - ._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J .•.ro -. o ..- t-oEt-UîECl.. prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii. Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment.. Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 ... Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 . co N cf ~ o N ('1) N .. al C') > .I :1 f .2 al .1 ::J .1913/3-76 ...g E o 00 OL{) .ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •.. o o co eD ..o ro !!:: .Terenuri de fundare..1' . <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=. Q)!'5 lE<Il •.ro J!l. •.Q.ro •.1'1.ro ca 'ro ~ro '00 'ro E .!!1 e......~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'. i&...Terenuri de fundare...•...• 0.Terenuri de fundare. "0 0. o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0...=: ro CII ..ro It)..('O "O 'Ci..ro Q) 1J tJ»)~ ~....~ ~ ro -roC<Il o ••. ::J e.. o .• ._ N /ho ••• CJ ::: o .1 ...•• Q) 0 .2 ..ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) .e 18 E o o ~ÎiÎ -..1' o a:> o r-... ..i- ....ro . .. 1"- ..o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N . "o o' eo ?f. Q) ..e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I.00..iN.o -. ss Q) '* C :N~ l )~ 'u ... Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic.Lucrări de drumuri..{g al ro a. 22 li..Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E . .9~..•.9OI.\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- . o (J'J •.~ 'C N o.Lucrări de drumuri. o o .e ee.-- N ....i- ._ .•..a° '<Il 'c E 'ro ~..: <Il t c :SM ~ .. ro E g'o ••• CJ DlCl) ..:::J Q) "':::l :::l o..~ :g <Il' :::l'C:.ţ! ~ ('1)rn (J'J 0. 23 ('1) -...=: o E~ oC/)oo NI'~o.<O IL "Ot:: _ )"..•.._ _o E ~ o N Q) U Q) ~ . Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 .

bolovani.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% . piatră spartă.1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş. alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă. pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\.

. 27. 13.. . I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% . 28. 10.28. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25. 41.38. 26. 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 . 15.. 8.:0. 16 . 39. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5.. 15. 39.' 63 . 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% .2.21.. ~ I 2 1 '=:2 ~ IJ..-. . 15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -. 14..-~'= .29. -"-":.22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5. 9. - . 6. 38. 8. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6...-. 7. 21.- • -. 12.::J~. -=. 14. 12. 11.1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25.27. ~ ~ '5. 41.!.. 9. 10. 11... 13.26. 7. 29.

II. 7=albăstrui.1. astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor. '":::=-. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1.. . teren mijlociu..3. . ranga. umiditate etc. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: .6..9 Ca varietăţi de culori. 2=galben. invizibile - neregulat 1.. se face Încadrarea În categoriile de teren. teren tare şi teren foarte tare. w o --=~~= Argilă grasă Argilă w . .. 3. se pot recunoaşte pe şantier. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1. În funcţie de utilajul de săpat. 9=negru .. III.9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. 5. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite. IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi.2... S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: . se sapă uşor cu cazmaua.. ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate.Ia - - tea foarte mare :. 8=cenuşiu.9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare .în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă.. 6=verzui.NOTĂ: 1. 3=cafeniu. determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje..3. şpiţul şi barosul etc. _ pentru săpăturile mecanice . În funcţie de aceste caracteristici. 7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1. 5. În plus.teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua.W este umiditatea pământului in situ. uneori destul de rapidă rapidă 4.teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul.9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2. _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică. aspră mică mat mijlocie..6 2.~"" - ~ la Cu!oare- . se disting: 1=albicios. 4=roşcat. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice. 2. ::. ţinând seama de criteriile din tabelul 2.teren categoria I-V .. _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul. mijlocie 4. pentru efectuarea unităţii de lucru respective.•. 1. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite. Săpături le mecanice _ teren de categoria 1. însă fără explozivi. 5=ruginiu.- - - - . . 1..teren uşor: se sapă cu lopata.).

4 2.. 6. după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.3.2. crt 1 1 2 3 . 6.3 1.argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2. 7 2.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase. 3.2.3.7.6. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-.. 8 1. 3. 8 1.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit. 4 5.2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice .

idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu. conglomerat slab cimentat. 28 Roci sedimentate cea.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare. 2490 29 cca. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w . idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros. 2300 cea.ţ. 2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 . 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea.2490 foarte dură 30 cea.. cimentat cu siliciu.

2. se va acorda un . La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj. fali etc.ării apei.'ilel Tn: teren uşor. arătate '.) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane).5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În . săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse. oferind aceste informa~i superiorilorsăi.3.. 11\1. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1). când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 . "plIll.Conţinutul capitolului t . subordonaţilor.care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente. . . realizată de COCC. termene şi rezoluţii.mpunându-Iesarcini.ordin. are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii.1. necesare la lucrările de construcţii-montaj. '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă. În regim multi-utilizator.2. 1 anexat la instructiunile acestui indicator. pe cale ierarhică.În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina.2. faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2.5. eventual. n oricemoment. teren foarte tare.in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică.2. teren mijlociu.111" tnhntce specia le de lucru: .1. Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele . neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1. pături În spaţii limitate.avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date. ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj. la rândul lor.Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date. .trimisspre exteriorulinstitu~ei.documentulse poate considera finalizatşi poatefi. În pământuri şi alte roci Imoate. proces verbal.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru.un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află. . denumite "terenuri Îmbibate cu apă". S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor.IIUt spor se va acorda numai În situaţiile . Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii. Tnfuncţie de spaţiu.COlII Aplicaţia informatică CORES. Î Un documenteste un act (cerere. de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator. teren tare. consistenţă 10<0. faţă de normele ondiţiile punctului 2.4. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit.""1111 nr. . Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane. Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT.~. ' . În mediu de programare ACCESS97. 1.2.

la art. lăţimea banchetei de cel puţin 0. 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. Ts A 24 şi Ts A 25. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2. cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor. Conţinutul normelor I 2. nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1.1'.Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art.50 . stabilite pentru fiecare normă.2. b.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua . următoarele limite de adâncime: . Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune. \11. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111. 2.III . precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. manuală se măsoară la metru cub 3. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru. macara de fereastră la art. arătate În 1IIIHticol.săpături În chesoane Închise. s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. In normele de deviz pentru săpături manuale. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.În cazul săpături lor nesprijinite.2.75 m. Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor. taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor. . de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi. . prăfoase. c. rigle. Ts A 17 şi Ts A 18. Ts A 08. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2. manoperă şi ore utilaj. fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului.1. Ts A 06. Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: . În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii.În cazul săpăturilor sprijinite.terenuri uşoare de coeziune redusă . Ts A 15 şi Ts a 1. ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. m. Ts A 11. I Volumele lucrărilor de săpătură hutl. trunchiuri de arbori etc. Pentru adâncimi mai mari.1.6. pentru fiecare normă În parte. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton. panouri de protecţie etc. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni.8. \ 11. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a . IA.3. Ts A 13. 3.1. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane. •••. şipci.argile. manipularea şi purtatul uneltelor.7.\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale. I 11. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă. ndepărtarea obstacolelor mici. 3. 3. care se vor plăti separat. . pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23.) odată cu avansarea lucrului.0.umplutură compactată prin relaţia: 39 38 . Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ".).00 m de banchetă. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor.2. La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz). Ts A 26. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16. 2. 2.00m. Consumurile specifice de manoperă t. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate.2.25 m.argile nisipoase.

IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0. Yds .este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.6 m terenfoartetare.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor. 4.6 m terenfoartetare. la gropi de imprumut.61-2 m teren uşor. uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0.este volumul săpăturii În groapa de împrumut. realizat cu pământul împrumut. la canale deschise.este volumul umpluturii. Ydu .4. 5./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme.ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1. '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0. 4.6 m teren tare.6 m teren foarte tare.Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0. TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0.60 1IIIIIvoiuisapăturii.6 m teren mijlociu. Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte.5..61-2 m terenfoarte tare.Ja deblee. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 . cu 11\ 1I"".61-2 m teren foartetare.61-2 m teren tare. apatura manuala de pamant in spatii intinse.1.61-2 m teren tare. Vu . 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0. corespunzătoare pământului săpat. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0. 5. apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0. Zona minimă de depozitare. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0. \ 40 41 . III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu.nil 111estenivelul săpăturii. Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii. cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată.61-2 m teren uşor.5 . 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0. III .61-2 m teren uşor. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate.2 m se consideră neocupată.6 m terentare.61-2 m terenfoarte tare.61-2 m terentare.2. Precizări 5. III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0.Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs .61-2 m teren mijlociu. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0. 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0. 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II. la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc.6 m teren mijlociu.6 m teren mijlociu. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0. la un nivel mai ridicat decât nivelul malului.

58 U. • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.75 m teren uşor.45 ore 0.93 1.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10.45 5.75 0. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei.77 1.3212.75 m teren foarte tare. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.7514._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.18 3.75 m teren tare.~ [OENUM liRE RESURSA U.6312. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.7711.63 2. cânale.75m teren mijlociu .751 0.8 ore 2. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12.7214.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.11 2. .11 12.8ore 1.83 2.1813.7811. • depozitarea pamântului evacuat.93 1.78 1.16 U.19 2.72 4.16 ore 2.02 1.1912.16 1.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate.8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ . la fundatii.7711. subsoluri. Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal.25 2.58 ore 1.3 0.52 0.08 6.M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 . 42 43 .7511.in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.6 TOTAL ore 0. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1. avand sub 1. drenuri.31 '3. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.52J 0.9311.M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _.6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12.9311. Se masoara la metru cub in sapatura. cu taluz vertical.3 3.31 0.4515.0816.55 1.0211. trepte de infratire etc.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt. executata fara sprijiniri.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.77 1.necoezv sau slab coeziv adâncime <0.00 m sau peste 1.45 U.75 4.5312.5 m teren mijlociu.32 2.53 2.75 1. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q.5511.5 m teren foarte tare.2512.00 m latime.1611.5 m teren tare. 1 .8312.

5 m teren tare. 1 .32 Muncitor necal ificat / ore /0. .01-4. foarte coeziv. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime.teren G1 .99 3.5 m teren mijlociu. \-!2 . consistent. COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U.5 m teren foarte tare.M . foarte coeziv. până la 0.S-3 m teren fT)ijlociu.50 m adâncime teren mijlociu.5 m teren mijlociu.01-4.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1.S m teren mijlociu.TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. la fundatii. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 . 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1. xecutarea. A 1 . 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1.3 TOTAL ore 1.S-3 m teren foarte tare. Se masoara la metru cub În sapatura.teren 01 . J1 . o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ . executata cu sprijiniri.92 2.S m teren tare. Cuprinde: .S m teren mijlociu. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1. avand sub 1 m latime. până la 0. asigurându-se o bancheta libera de O. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 .01-4. -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule. .S m teren foarte tare. Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93.S-3 m teren foarte tare.teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent.01-4.75 m adâncime teren uşor. la fundatii.5-3 m teren tare. canale etc.75 m adâncime teren foarte tare. asigurându-se adâncimea ei. 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3.teren F1 .5 m teren foarte tare.M A1 I B1 I C1J01 3 0.12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2. 1 0.teren E1 .01-4.teren B1 . executata fara sprijiniri.5 m teren tare. până la 0.5-3 m teren mijlociu.SOm de la margi paturii.5-3 m teren tare. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1. J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3. pănă la 1.85/1. pănă la 1.64 2. pănă la 1. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U. imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1.29 0. âfumuri etc. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3.50 m adâncime teren tare.75 m adâncime teren tare.35/2.50 m adâncime teren foarte tare. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 . 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.75 m adâncime teren mijlociu.32 3.6 / 1. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.01-4. 1:2 . consistent.12 1.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal.39/ ore 0.teren C1 . uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat. cu taluz inclinat.64 44 45 . foarte coeziv.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3. 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1. 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1. ~1.5 m teren uşor.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 . până la 0. canale.: O masoara la metru cub În Săpătura.5 m teren foarte tare. consistent.5 m teren tare.5 teren uşor. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat.indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.depozitarea pamântului evacuat.27 0. ~u evacuare manuala.

2412.1 .00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0.81 / .38 1 5.4111.96 CANTITAŢI 314229 Scind.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind.1210.81 DENUMIRE RESURSA .M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U.00071 000061 0. 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.001310.4912.44 1 8.1_ --'---L---'---'----_.00061 0.50 m 8 8689 .004 \ 0.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 .0012\ 0.000110.31 11G ore 7.014910.9411.014910.8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.fag neab clAgr=40mm L=1.63 nr O.min 18cm S 4342 010102914229 Scind.M ~.001310.42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.00131 ( ~~EMIRE f-----.A.42 4..0001 0.10.2l-.fag neab cI.gr=40mm L=1.0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.49 2.0001 0.0001 0.0007 46 47 ..16 4.24 2. 0.16 1 4.( kg 0.2.014910.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 .95 1 ore 5.1 .1 .014910.004 \ ( \ Im3 1 .10.004 1 0. Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!.63 6.96 ore 0.41 1.CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.- 6..013910.M 1 ore 10.0001 10.0001 O .----.00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5.44 8.013910.004\ 0.01391 Materiale .001310.98 .38 5.50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.25 1 m3 1 . --_ RESURsA .004 6.10.013910.1 0.001210.004 1 ore \3. ./ 4.25 1 6.0139 kg 0.009110._. ore 3.00.981 2. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.• m3 0.00071 0.32 4.00071 0..64 3.84m 1=60 S 8689 m3 0..004 \.L----J ::. 1 kg 1 0.001210. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U.0013 0.31 1() .M A1 .004 1 0.004 1 0.min 18cm 8 4342 / m3 10.01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt.00071 0.3214.1 . L.004 1 b. 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.0001 0.4~22 / 4.m3 0.fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1.6413._ l CANTITAŢI U.94 1.

În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare.6211. 82 .19 4.01-4 m teren foarte tare. avand peste 1 m latime.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2.01-6 m teren tare.in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 . E2 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2.01-6 m teren mijlociu. cu evacuare manuala.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2. executata cu taluz inclinat.2916. Cuprinde: . cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.01-4 m teren foarte tare.79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15.12 4. pana la 6 m adancime.79 ore 3.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. C2 .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4. F1 . G1 .01-6 m teren foarte tare.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. H2 . I -.01-4 m teren mijlociu.44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare.50 m de marginea sapaturii.01-4 m teren mijlociu. subsoluri.4512.M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811. H1 .saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete. 12 .1914.1413. 'canale etc.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4.1417.01-6 m teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2.TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. fara sprijiniri. G2 .01-6 m teren tare.29 6. J2 . A 1 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2.M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13.6913.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2.14 7. E1 .in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4.71 ore 14. 02 .01-4 m teren tare.441 5. J1 .6312.M--82 ore 2.01-4 m teren tare.01-6 m teren mijlociu.69 3.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. A2 .În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.22 48 49 .Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute. 01 . la fundatii. . 11. C1 .71 4. COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U. Se măsoară la metru cub În sapătura. F2 .in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.1214.

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

0139 0.22 1.0001 10. M f------r-----. Nu cuprinde sprijinirea malurilar.1 10.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.004 0.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.004 0.fag neab 1 m3 10.00061 ==::::.0013 0.001310.001310..0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14.2211._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.0041 kg 0.66 2875276311528 1 m3 1 1 .0139 COD U.gr=40mm L=1 .77 111.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.1 110.55 1 8..fag neab clAgr=40mm I 0. Se măsoară la metru cub În sapatura.0149 0.00131 :~-' "":.000610.M Materiale CANTITATI 1---.33 7.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9.10.004\ 0.000610.8311.000110.0041 0.0006 1.A.001210.49 1 5. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.executarea.77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7.0139 I~0101029142291 Scind.004\ 0.001310.65 5.depozitarea pamântului evacuat.M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2. COD 1 m3 1 1 -10.004 0.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10.44 5.91 3.0149 0.000610. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.000610.66 5.0139 0.1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7. 1 0.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2.66 3.001:: O.min 18cm S 4342 L=1 .-------.001210.77 8.001310.0001 10.33 6.0001 clAgr=40mm L=1 .001210.0001 10.16 1 m3 10.001210.55 114. F2 _._=.94 2.55 .50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 1 m3 10.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.000610.OOOE 10.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind.000610.0001 10.33 1 7.0139 0. .10.000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 .83 1.9412. .0001 ore 4.77 1 8.49 5.0001 10.fag neab c/.0041 0.16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.33 ore 9.65 1 5.0149 0.3~ 56 57 .6.4415. 1 0.6 5.66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.0139 0. 8.0139 0.000610.50 m de la marginea săpalurii. asigurându-se o bancheta liberă de 0.55 14.0006 0.91 ore 13.013!: 0.000610.66 11.3316.004 0. 1 0.000110.51 3.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.0149 004 004 0.

01-10 m.00691 \ 0.00071 0. teren tare.00691 0. J2 . teren foarte tare. teren foarte tare. teren mijlociu. P1 . E1 .01-10 rn.01-6 m.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. teren tare. IiIIlarea. cu evacuare manuala.01-6 m. in drenuri cu latimea de peste 1 m.01-10 m.01-10 m. teren tare. M2 .002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L.01-8 m. teren tare. H2 .gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 .61 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8.62 \ 1.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2. teren mijlociu. N1 . 81 .01-8 m.58 -===. teren mijlociu.42 5.01-8 m.fag neab cI. teren tare.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2.03 COD I DENUMIRERESURSA. teren foarte tare.58 ore 1.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0. K1 .01-10 m.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m.8.00071 0_00071 0.30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant.01-4 m.7812. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8. G2 .01-4 m. C1 .M 1 --F2J' F1 .0007 58 59 . c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1.0811.01-8 m.8714.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6. teren mijlociu. teren uşor.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8.85 2. 01 . teren mijlociu. teren foarte tare.0001 10.00031 0. G1 . L2 .01-4 m. teren tare.50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind.0001 1 10.in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. F1 .0_- 3.00071 0. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6.A. teren tare.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. teren mijlociu.87 4.min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.01-4 m.----_ .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6. J1 . IIUIKoară la metru cub În sapatura. teren foarte tare.111I11.61 \ 3.:2.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4.0216. P2 . teren mijlociu.01-6 m.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. teren uşor. 12 .01-4 m. . N2 .01-8 m. teren foarte tare. C2 . !lol. 82 . Materiale II U. A2 .78 2.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 02 . K2 .0007 10._. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 . Cuprinde: .00071 0.llprlnde sprijinirea malurilor.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U.42 3..50 m S 8689 m31 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m.0003\ 0.-~ D2~1~! 10.01-8 m.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8. D1 . IIl.01-4 m.01-6 m.--~ 5.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8.01-6 rn. E2 .1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt.62 1.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4. F2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.8512. teren foarte tare. teren foarte tare.002 1 0. teren tare. D2 . L 1 .~ .01-10 m.031 ore .02 6. 1 - \ 1 1 1 1 ore 13. teren foarte tare.În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2.M ~_ ~ -T-. teren tare. H1 . leren mijlociu. teren mijlociu.01-6 m.in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6. 11.08 1. M1 . teren tare.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m._-_.

00031 0.002 1 0.006910.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind.00031 0.0001 1 1 m3 10.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_.000710.0001 10.00071 0.0001 10.00071 0.0001 10.55 10._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind.55 8.0001 10.0001 10.45 114.002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.82 60 61 .002 1 0.25 5.31 I kg / 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt.0001 10.00210.M -~~1.0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.L:_ --L __ .gr=40mrn L=1.000110.88 I 0.006910.00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7.9 10.002 Iare 1 6.00031 0.00071 0.0001 10.A.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.M .18 113.0003 1 0.00031 0.006910.69 1 10.79 114.00691 0.0069 0.- 1 kg 1 0.41 I 6.00031 0.00031 0.0069 1 Materiale ~ U.35 9.00031.31 /10.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.00691 1 m3 10.0001 10.00210.21 119.006910.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.00031 0.79 14.39 I I 5.002 1 0.69 10.00031 0.00071 0.59 1 m3 10. 1 1 kg 1 0.0001 10.0001 10.00691 0.00031.0001 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt.6 1 9.00031 0.fag neab cI.0069 0.00031 0.83 1 m3 10. I H2 1 11 4.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .0003/0.006910._.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1.002 1 8.0003 0.00691 1 rn3 10.0001 10.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl.00210.00691 0.002 1 0.35 1 9.00691 1 m3 10.0069 0.97 / 0.97 7.00691 0. IJ..002 1 0.0001 10. 1 kg 10.00071 0.gr=40mm L=l .min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.88 TOTAL ore 7.94 TOTAL ore U.94 1 0.002 1 0.002 9.00691 0. .fag neab cI.83 12.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2.00071 0._--~-DENUMIRERESURSĂ .A.002 1 0.00071 0.4 6.4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.00691 0.59 9.0001 10.0069 1 0.41 7.00031 0.0007 1 kg 10._.25 CO~I ----_.00031 0. _ 1 kg 10.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.39 6.0007 1 kg 10.0001 1 1 m3 10.002 / 0.002 Iare 1 4.002 1 0.00031 0.M F1 F2 .002 1 ore 1 7.002 1 0. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0.0001 1 0.0069 0.002 12.9 110.

-.01-18 m. 81 .În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6. K2 ... inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0. L2 .8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt. 112.1 62 63 ._.in pămănt imbibat cu apa.01-10 m. teren tare.min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.depozitarea pamântului evacuat. teren foarte tare. teren tare. adâncimea sapăturii 14. .01-14 m.. teren foarte tare.13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m.01-14 m.01-18 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10.0001 0.0007 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6.A.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14. asigurându-se o bancheta liberă de 0.M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9. teren mijlociu.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.6 Sapatura manual a de pamant.250 1). ' 1 . teren mijlociu. H1 .82 I TOTAL ore 15. Se masoara la metru cub in sapatura.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14.01-14 m.0001 0. 111.01-18 m.45 I CANTITĂŢI I N2 14.002 I 0. H2 .in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m. K1 . 1 .0003 U.01-10 rn. in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0.0007 0. teren foarte tare.in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14.saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier. G2 .13 13.0069 0.01-18 m._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. teren mijlociu. teren mijlociu.21 .În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m.42/20.01-14 m.0069 0. teren foarte tare.50 m de la marginea săpăturii. in drenuri cu latimea de peste 1 m. 2 ..42 20.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0. teren tare. teren tare. teren mijlociu.În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m. Cuprinde: .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m.18 I ~ 01 __ 13. C2 .01-14 m. teren foarte tare. 12.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14. teren mijlociu.fag neab cI. teren tare. C1 .01-18 m.01-14 m. - 02 _L__ 19. teren mijlociu.[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U.in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m. teren mijlociu. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier.002 /13. D1 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m. J2 . Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar. J1 . A2 . D2 . 2 . teren tare.gr=40mm L=1 .M P1 P2 Ai- .in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10. . teren foarte tare. teren tare. teren foarte tare.01-18 m. teren foarte tare. teren tare.În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m. 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14..0003 0. L1 .

teren foarte tare.1 IU.I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1.16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1. teren mijlociu. teren mijlociu..5 m. p f.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13.50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 . În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4.96 3. 12 .67 3. teren foarte tare. (l~. Il) . 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1.2617. in fundatii.55 5.51-3 m.' U.75 It .75 It 1 ore 15.67 5.861 4.. teren foarte tare.88 ore 3. 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1.51-6 m..89 13.01-4.o:Jlu·:10lu.11 . teren uşor.7815.75tf ---1 I ore lu.. teren mijlociu.01-4..5 m.-----.01-4.5 m.5-0.95 ore 2. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.01-4.51-6 m.M I '" I A1 I I I L' I ..51-3 m..IJI U. l1 . II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3.1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.26 7. teren tare.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14.COD =I . teren foarte tare..51-3 m.88 3. 111.. 292214000672?lMacarapionierO.2514. . II~ . executata cu sprijiniri. teren Iare. teren foarte tare. M2.0:1II.4711. • depozitarea pamântului evacuat. teren mijlociu.0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -. M1.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.9811.5 m. teren mijlociu. cu evacuare manuala.43 3.31 CANTITAŢI H1 K1 .- - ~I I 0. 111.51-6 m.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.8913.5 m.96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0.95 Sapatura manuala de pamant.5515.51-3 m.1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.6715. I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3.In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1..5-0.86 4.11 17. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1. teren tare. teren tare.75 tf ---•. .5 m.11 ore 4.51-3 m.5 m.5 m.63 . .1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1.J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1.ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.50 m.94 5.5 m.. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.5-0. teren tare.64 5.081 H3 7. _-COD _ 0.5 m.44 8.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U. 1.46 5.5 m. asigurându-se o bancheta libera de 0. teren mijlociu.11 1. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12. I I G2 I . II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1.51-6 m. teren foarte tare.6713.5 m.4313. teren uşor.51-6 m.16 ore 5. ~1. I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0.3 13.33 5. teren foarte tare.25 4. t._ .M 1.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1. teren mijlociu. teren foarte tare.51-6 m. teren mijlociu. 1<2 .4418.0~ CANTITĂŢI U.3315.52 2.01-4.51-3 m. __ .4615. puturi etc. teren tare.9415.ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3.Uqlu.6415. .78 5.08 4. teren tare.3 3. de pana la 6... teren tare. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1.5 m.\.5212.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3.5 m.00 m adancime.01 7. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1.0117.-_ . Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1.01-4.5-0. Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal. 1" .

Al . G2 . F2 . teren foarte tare.01-14 m. 01 .in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.------.50 m.01-10 m. teren tare.M CANT - săpătcni. H2 . Cl . Se masoara la metru cub În sapatura. 82 .În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.26 1.23 15.75 66 67 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.0 m. teren mijlociu. puturi etc. teren tare. H1 . teren foarte tare.in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2.0-6.01-14 m.150 tl.5 18.Manop RESURSA U.În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6. E2 .35 11.01 3. D2 .84/7. Nu cuprinde sprijinirea malurilor . F1 .35 ~ TOTAL _-.-~ U.M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1. teren Iare. teren mijlociu.89 14. 81 .48/6.34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant. .in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10. la fundatii.01-10 m. A2 . M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12. Se masoara la metru cub in Săpătură. Nu cuprinde sprijinirea maluri lor. El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.5/18.0 m.01-14 m.M l D1 D2 4..depozitarea pamântului evacuat.72 3.69 5.in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.0-6.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.0 m.72/3.01-10 m. teren foarte tare. Gl . teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2. evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0.23/15..50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA . de pana la 14 m adancime. 11. teren mijlociu.-------~--.69 i 5. avand latimea sau diametrul cercului de 11. teren mijlociu.79 ore o i 5.0 m.89 2. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.01-10 m.01-14 m. foarte tare.85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U. teren tare.0-6.85 i 11. teren foarte tare . ~nn --'Ţ--.97 5.0 m.97 6.sapaturii.01-14 m. teren foarte tare.48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4.0-6.saparea pămăntolul.0 m.79 COD DENUMIRE RESURSA U..in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra. ore 9.0-6. C2 . Cuprinde: .in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6.78/10.În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.78 10.01-10 m.În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.01-10 m.98 8.02 3.98 i 8.0-6.M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9.in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.84 7.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10. teren tare.89/14. teren tare. teren mijlociu. 12.01-14 m.75 12.56 5. asigurându-se o banchetă liberă de 0.

931 0.96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant.. ~~ __ [ DENUM. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. .96 2.0.1-6 m.4816.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0.0.0..98 1. Jl . teren foarte tare.0.0.911. F2 .0. Cuprinde: . teren mijlociu.0. --- wu ••.0.48 6.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2.0. 12 . Gl . teren uşor.3511.0. J2 .depozitarea pamântului evacuat. ._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l... ..În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături.50.718. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara.15 MN (0.0.87\ 0.1990.0. H2 . de pana la 6 m adancime. .55 3. teren foarte tare.29 1 ore 14.1990.in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0. teren tare.1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14.1-4 m. teren mijlociu.15 ti) 1 ore 11. teren tare.in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.981 0.65 5.261 ore 4.81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.15 MN (0. cu evacuare manuala.621 0. teren tare. .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4. .15 tf) I ~ 68 69 .6 I ~~)0.0.0.-2 m.-2 m.0. teren foarte tare.-2 m. teren mijlociu. Se masoara la metru cub in sapatura.• -. teren tare.7 8.-2 m. teren foarte tare. .În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2.0.1-6 m..419.--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.115.0. .1 14. FI ..1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140.M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4.2210.670.0.in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4.1-4 m. la fundatii.43 6..6 ore 4.15 MN (0..saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata.21 Macara fereastra de 0.0.9 I I 0..73 4.-'------'L-.0.0.1-4 m. ..9817.6515. rezervoare etc.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.6?~acara Utilaje fereast~~~~_9.11 I 11.0. executata cu sprijiniri.0.1990.4514.6717.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0.0.8611.18 2.45 4.-2 m.1 5. .1-6 m. puturi. teren tare.0. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4. asigurându-se o bancheta libera de 0.67 7.. teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0.21 Macara fereastra de 0.-2 rn. 0.0.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0.1-4 m.1 Muncitor necalificat 1 ore 12. .651 0..60.731 4. avand latimea sau diametrul cercului de 1. .4316. G2 .-2 rn. teren uşor.26 G2 Manoperă 9310. J_:~ ----. teren mijlociu.0.. Utilaje 2922140.1812.15 ti) 1 ore 10.m de la marginea sapaturii.0.. .0.5810.executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat.0.60.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.0.1-6 rn.45 8. teren foarte tare Hl .4518.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2.0. teren tare. 11 .67 -------_.0.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2..9 4.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0.În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4.1-4 rn.0.60.1 4.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2.-2 m.0.1-6 rn.0.5513.1-:. teren mijlociu.--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0.1-6 m.4 9.--'-----1 9310.---.670..0.1-4 m._--'-_.50-6 m.

81 8.0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7.01490.0001 10.2716.0001 10.1 12. _--_.0693 0.M .------.~ 1 13. 1 0.0001 10.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.0001 10.~.000810.41 - Iare TOTAL ore 1 9.- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă .88 5.gr=40mmL=1..3 93100600199001Muncilor necalifical .1 2.00081 gr=50mm L=2. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11.01491 0.A. A1 A21~ U.92 111.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .0149 0.50 m S 8689 orcos.gr=40mm L=1.0005 0.10.I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h.r-----J.81 1 8._[ .16 1 6.1 1 0..0005 20101029142291Scind.0005 0.0149 0.0005 0.1 .--DENUMIRE RESURSA .0001 cI.06931 0.01491 0.3 8..069310.0001 0.0005 0. 1 0.0149 0.A·gf.00081 0.0149 0. _.50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.0143 kg 0.000810.-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=. nn3 0.06931 0.000810._ •.069310.fag neab cI.2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.0005 0..::40mm L=1.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .0001 10.22 TOTAL ore 1.8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.02 10. 1 0.53 1 8.A. 70 71 .02 110.06931 06931 0..0149 0.72 1 7..0005 ( 2010102914229 Scind.9212.22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ .0005 0.000810.28 1.---- TOTAL ore 4.0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_.000810. ---------J----r I .8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2._C_:~ F.fag neab cI.541 7.84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.27 6.M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.2 9.0149 .81 __-_-.000810.0693 m3 0.0001 10.01491 0.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10.0005 0.53 4.92 206 3.54 5.min 18cm S 4342 I m3 I 0..0001 10. ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------. 1 ore 14.0005 0.~-----"- .25 15.M!Inoperă __ .0005 0.0001 10.411 4..01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.2811.25 5.0008 kg 0. __ .0001 m3 0.81 14..0613.0008 0.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10.COD .16 6.Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl. 1 0.81 4..

5-0. teren foarte tare.În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6. Nil cuprinde sprijinirea malurilor. teren tare.01-14 m. 12.506 m. I A2 81 82 0.8917.H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5.----. Se măsoară la metru cub În sapatura.3515. teren mijlociu.in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10.M .01-10 m.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m.in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m. puturi.49/279/4.69/1.14 7.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m.7'1 358 5.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.89 7. B2 . avand latimea sau diametrul cercului de 1.34 2. teren tare. --CANTlTAŢI _U.01-14 m. D2 _ E1 -I G2 .17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U... teren foarte tare. F2 . DENUMIRE RESURSĂ U. teren tare..04 ~~ C1 / C2/ . D1 . in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara. .01-10 m. 11. 75 tf Lore /0.03 4.79 4.78 7.01-10 m.depozitarea pământului evacuat. E2 . G2 . D1 2.37/5.in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6. de pana la 14 m adancime. H2 . asigurându-se o bancheta liberă. G1 .98/ DENUMIRE RESURSĂ U. I Manoperă ~~-~L~I~./ ~.M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12.99 111 0.-/_.--/ ---. F1 .În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6.în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10. A2 .71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0. teren mijlociu. teren foarte tare. D2 .M Al AL ore CANTITĂŢI I I J. H1 .14/7.75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------.66 72 73 . A 1 . teren foarte tare.0314. B1 .in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m.50 m de la marginea sapăfurii.01-14 m.TsA15 COD Sapatura manuala de pamant. C2 .16 4. rezervoare etc.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10.37 5. teren mijlociu.01-14 m. Cuprinde: .~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3.5713.01-10 m. teren mijlociu..01-14 m._-----------_ Manopera I'-'. 11 I 12 .19 ore ore 3~99 3.5-0..35 5.16/499/7.49 2. executata cu sprijiniri.19 I 2922140006727 MacarapionierO.65/0. teren tare. C1 . teren tare.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O.3412.01-10 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.75tf 1. teren mijlociu.01-10 m. inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. teren foarte tare.57 3.44/5. E1 .8613.. teren mijlociu.01-14 m.săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier.M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----.250 t).in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6. teren tare. la fundatii.86 3. de 0.44 5..--']-~H2 ----.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10. ----.

teren uşor cu obstacol. 116 . 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. 82 . teren uşor. 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu cu obstacol. teren tare cu obstacol. Ib .3 m. teren tare cu -ln IIhslacol. A6 . C3 .in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. I 1-11 . 04 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. teren mijlociu.În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m./:l.5 m. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1. adâncime < 1. teren Iare.5 m.În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 . A4 . A5 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. 86 . 3 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. F2 .5 m. teren mijlociu cu obstacol. teren mijlociu.5 m. adâncime < 2 m.in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. C5 . D5 .51. in transe de pana la 4 m adancime. teren uşor cu obstacol.5 m. teren Iare.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren uşor. leren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m. adâncime < 2 m. teren tare cu obstacol. IUltllI " Iare. adâncime < 2 m. in spatii limitate. teren foarte tare cu obstacol.5 m. adâncime < 1.5 m. leren Iare. adâncime < 1. teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren uşor cu obstacol. adâncime < 2 m.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1.51-3 m.TsA16 Sapatura manuala de pamant. pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol. adâncime < 1. teren mijlociu. D6 .in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. . teren tare C6 .5 m. 84 . 02 . teren uşor cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare cu obstacol.5 m. . adâncime 1. teren uşor. adâncime < 1. teren mijlociu cu obstacol. 74 75 . El . adâncime < 2 m. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol.5 m.51-3 m. Fl .5 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m. teren foarte tare. A2 . adâncime < 1.51-3 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.5 m.În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.5 m. teren tare cu Jlhnlecol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. D3 .in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime 1.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. 112 . 83 .În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.5 m. 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 1. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. . adâncime 1. adâncime < 1. adâncime c 1. adâncime < 2 m. C2 . adâncime 1.5 m. teren uşor cu obstacol. adâncime < 1.5 m. teren foarte leru. adâncime < 2 m. II!.5 m. adâncime c 1.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. teren tare.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare C4 . adâncime 1.5 m.51-3111. D1 . adâncime c 1. adâncime < 1. 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. D4 . adâncime < 2 m. teren foarte tare ou obstacol. lotUl! hUli fiII Gl . adâncime < 1. teren foarte tare cu E3 . teren uşor. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.51-3 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. D2 . acănclm obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1. adâncime < 1. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. Cl . IOroflluurl11 tere cu obstacol. A3 .)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. teren tare cu obstacol.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare.5 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. ada" E4 . adâncime < 2 m. adâncllIIll 1. adâncime c 1. 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. C33 . Al . adânclmo " obstacol. adâncime < 2 m. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.lurlltl t 4 .5 m. teren uşor cu obstacol.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. teren mijlociu cu obstacol. teren uşor.5 m. teren uşor. 81 .În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. H3 . Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2 m. adâncime c 1. adâncime < 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren foarte tare cu obstacol. 85 .5 m. adâncime < 2 m. 114 .

teren tare.În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m.591°.~~. L3 . teren foarte tare cu obstacol.În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. L1 . 2..M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA . adâncime < 2 m.depozitarea pamântului evacuat.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m..34 5. teren foarte tare._---_.08 __ 2. ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0. CANTITĂŢI U.78 . adâncime 2. TOTAL r rom I COD I .M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10. teren foarte tare.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ ..~~~ 1---·.01-4 m.1 10. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.391°.51 1.05 ore 3.27 2.36/0.19 5.~~ L.~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~.---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°.15 1.05 15~58J1~/ . N3 . adâncime 2.06. K5 .210.12 TOTAL ~------------------------ 76 77 .251°. L4 ._.01-4 m.~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U.62 4.M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10. teren mijlociu cu obstacol. teren tare.01-4 m.__ .În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m. K3 .4. adâncime < 2 m.11 0.24 ore 1.74 5. adâncime 2.02 2. Se măsoară la metru cub În săpătură. N1 .38 2.96T 1 1.42 ore 1.88 6.241 0. adâncime 2.01-4 m.1510.79Ţo..74 1.. adâncime 2. M3 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m.01-4 m.1 10.4. adâncime < 2 m.01-4 m.361 0. adâncime 2.24/°.71 / ore 3. COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U. . adâncime < 2 m. v L.87 1. teren mijlociu. teren foarte tare cu obstacol.01-4 m.65 1.01-4 m._------.151°.91 4. M4 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.161°.15 3. teren Iare cu obstacol. Cuprinde: . adâncime 2.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m.18 4.7 . K6 ._.91 I 1_ COD .5410. DENUMIR~_RE_SU_R_SA U.K1 .45 1.38 ore 3. teren foarte tare cu obstacol.În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.59 2. adâncime < 2 m.56 3. N4 ..94 7.u L. teren foarte tare cu obstacol.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m._ _----_.. M1 .62 3. L2 ..38 TOTAL ore --------_. teren tare cu obstacol.În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m.5710. teren mijlociu cu obstacol.OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~. teren mijlociu.37 3. teren foarte tare.1410.081 0.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m._--_.92 4. .UL ~.. N2 . teren foarte tare.561°.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m.17 5.81.3810. teren foarte ('\ tare cu obstacol. K2 .• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0.01-4 m.56 5. adâncime 2.~: I ~.M· Manoperă R"il' -------.. sau o bancheta libera de 0. .În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m._----_..M C3 • . 2.88 5.1610.491 0.:~ I I 04--_O_S--] I~..41 J53 3. adâncime 2.33 ._--------. asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei. adâncime 2.231°.83 2.471 0.1 1. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri. teren foarte tare. adâncime < 2 m. K4 .76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10.01-4 m. M2 . nu mai mică de 1 m.5U.43 7.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m. 1. ore .În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn.12 5.in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.361°.01-4 m.50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea. adâncime 2.01-4 m.

ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10.26 1.43 0. N.97 2.RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: .J.46 TOTAL ore 2. conducte etc.91 5.35 2.58 1. Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective.16 2.3610.T:.35\ 0.96 U.6 5.7 5.01 .- ore \ 0.531 1 ore 3.6. K şi 5% la normele E..25% la normele A.45 79 78 .65 2.5410.01 . 1.M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE .98 CANTITAŢI U. co~--l·II-----.55 5.M CANTITA"ŢI U.26 2.M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10. D.-----~ .51 2. G. precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1.3410.58 5.4310.89 4._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA .13\ 1 ore 1.72 3.64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A.)..38 TOTAL UMIRE RESURSA T:.44 3.27 1.241 0.6 m X 1. C.51 10.Mgnoperă U.05 1.:. M. K pentru saoanm cu sprijiniri ._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U.68 4.73 TOTAL ore 8.17 TOTAL ore 3.07\ \ ore 7.8 0.7 3.M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0. 8. D.11\ 0.88 4.07 5:34141514.M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.8 ore 1.20% la normele A. F.7 3.::Al=_.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.49 2.M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.38 3.91 I - -0.3610.23\ 0.03 3.J.59 2.51 1.11.. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.18 .07 3.15 1. l.2210.5 1.86 CANTITAŢI U.=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_.4 m.. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~.79 3. C. 8.00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.46 M4ŢN1 ~ ore 4.06 3. 1.00 m şi adâncimea 4.1410.::O:.01 .58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3.17 0.71 3.57 2.74\ 0.2110.25\ \ ore 2.49 1.° --.37 2.97 5.37\ 0.

33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12.0817. teren foarte tare.5 m._----_. F2 .5 m.5 m._. de pana la 4 m adancime. adâncime < 2.În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m. adâncime < 2.in parnănt 11. teren uşor. F1 . adâncime < 2.54 3.9 4.in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m. teren tare. Cuprinde: . teren foarte tare._ _ .L_. teren foarte tare.88 7. teren uşor.2511. teren foarte tare. teren foarte tare. adâncime < 2.in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. ~.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m.[nopera ~' FI ore ore 2. E3 . teren tare.93 4. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. teren foarte tare.83 3.81110.in pământ 12. adâncime < 4 rn.06 5.78 4. teren tare. adâncime < 4 m..săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal. adâncime < 2. H2 .76/2.in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2. E2 .in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2. teren mijlociu. teren uşor. teren foarte tare. adâncime < 4 m.in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. Se masoara la metru cub În sapatura. teren foarte tare. adâncime < 4 m. teren tare.3412. C2 . 83 ..5413. adâncime < 4 m.5 m.76 2.5415. teren mijlociu. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii. H1. adâncime < 2.25 1.În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m.213.45 6.5 rn. D3 . e1 .01 2. teren uşor. F3 . asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii. adâncime < 2.8817. G3 .5 m. 82 .5 m. adâncime < 2. M. adâncime < 2.63 ore 2. G2 .În pământ 13.31 TOTAL ore 5.31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15.5 m. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m. teren uşor.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12. adâncime < 4 m. adâncime < 4 m. teren uşor. C3 . in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. H3 .M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg.78140615.in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.._ . adâncime < 2. adâncime < 2. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12. teren tare.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m. A3. teren foarte tare.93/4.6 CANTITAŢI U. adâncime < 2. teren mijlociu.6617. A2. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.34 2. teren uşor.5 m. teren tare.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn. adâncime < 4 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.2 3.83/3.73/4. teren mijlociu: 81 . adâncime < 2.5 m.in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu. D1 .5 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m.4/3. teren tare.-.5 m.3213.914. teren Iare.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.depozitarea pământului evacuat.5 rn. adâncime < 2. teren tare.4516. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 .66 7.73 4.32 3. E1 . adâncime < 4 rn.TsA17 Sapatura manuala de pamant. teren mijlociu.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m.08 7. nu mai mică de 1 rn.54 5.5 m. teren uşor. G1 .~_-U.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. . DENUMIRE RESURSA -. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.1814.. adâncime < 2. teren uşor.01 ----------- ---- 80 .5 m. adâncime < 2.M __ r-G21~j] ~1.5 rn.331 COD I --.4 3.81 ~ ----. teren mijlociu.5 m.18 4.

_---_. cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2.6m.82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2. pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.5 m. I I .1 .------.--m U. ------~-. . I TsA18 . pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere.5 m.__ . teren foarte tare.. In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2. teren uşor şi mijlociu. teren uşor şi mijlociu. Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. leren Iare..25[9. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1.0914. . Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1. teren foarte Iare. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: . îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2.3915.50 m X 1.. de pana la 4 m adancime. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3. __ . CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----. = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2.4 ore 5 6.01 82 83 . • oxecutarea. teren Iare. teren foarte tare. teren uşor şi mijlociu. ~I~T.In pământ t. .220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2. teren foarte Iare.5 m.. teren uşor şi mijlociu. Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2. teren uşor şi mijlociu.. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2.5 m. teren tare. teren tare. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l. DENUMIRE RESURSA I U.'-------- Sapatura manuala de pamant. in urma excavarii mecanice.4 . Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl .180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m. pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.ln pământ 1.2615.5 m.M A1_.COD __ .5 rn.._.pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m. teren Iare.71 13..3318. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat.] . pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn.088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2.25 9. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2. Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6.TB2TB3TC1 15. pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren uşor şi mijlociu. teren Iare.pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m..50 m. teren foarte tare. a masoara la metru cub În săpatara.__ ---'I .ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren foarte tare.5 m. M f-I .50 m. pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m. cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.50 m.5 m. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1..5 m. pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii.

39 COD . Sa masoara la metru cub in Săpătură. L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei. _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U. in taluzuri. 01 .716.49 9.99 1.615.59 6.teren foarte tare.5 2.91 84 85 .teren Iare. D1 ..99 . in: Al . I"T::::: .36 14. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3.9413.181 = volumul de săpături pentru 2. aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui.. C1 .99 6.3114.5916..teren tare. TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale.M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11.82 ~o:-T _.6 5. Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice. pentru adâncimea până la 3 m x 1.36114. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0. Manoperă . COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ .28110. 81 -teren mijlociu.51 4.51 12.08 Sapatura manuala de pamant.teren foarte Iare. • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0..M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U.C1 5.51 7. la deblee sapate cu excavator sau screper.28 10.5 m x 1.leren uşor.0613.08 ore 10.4919.I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11.2313.M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17. cu adancime < 0. Se masoara la metru cub În sapatura.31 4. Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone.885 volumul de saoături pentru 2. pentru scurgerea apelor. I Bl .30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei. = = Al .teren uşor. C1 .5 m.51 17.51 ore 7. pentru adâncimea până la 3.22 3.99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110.7 6.5 m.3916. parte _ U.5 m pa suprafaţa taluzului.108 volumul de săpătcri pentru 2.94 14.93 4.512.5 m. considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0.5 m.teren mijlociu.93\4.2213.

H2 .În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6. F2 . D1 . teren tare. " _.M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis. teren mijlociu.01-14 m.01-14 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m.43 LO!d 0.9 14. teren foarte tare.5-0.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6.01-18 m.51 2.5-0. 12 .În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14.22 6.M D21 E1 I 1.45 9. teren mijlociu.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m.84 5.01-18 rn._---_.75 tf L~~~~ U.23 6._-~~--- A1 I 81 .8415. E1 . manuala de pamant.73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5.01-10 m. leren mijlociu. teren foarte tare.91 4.431 7.23163515. J1 .5-0.92~~~~ I 0.2216.9811.14000672j I Macara Pioniero. K2 . executata in cheson de pana la 18 m adancime..06 3.0616.01-10 m.01-10 m.01-18 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14.01-18 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m.5313.68 4. I c11 D1 1. leren foarte Iare.01-14 m. teren mijlociu.01-10 m._[_. teren foarte tare.13 6. teren foarte tare. teren tare. teren tare.6 19.75 It Iare 149517.4519. teren tare.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6.7217..01-14 m.471~ 86 87 . teren tare.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6. J2 .09 ore 5.041 0.13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0.9 4. C1 .3519.01-18 m._-_ COD _--_ .6 9.09 6. F1 . cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10. E2 .93 U. G2 . t1 . L1 .0916. inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0. teren mijlociu. Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului. teren foarte tare.01-14 m.35 9.. teren foarte tare.01-18 m. L2 .81 7.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10. teren foarte tare. C2 . CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13. B1 .76 4.incarcarea pământului săpat În găleţi (O .06 6.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui.35 5. teren tare.in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10.in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.6814.01-10 m.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.91 14.-_ •. .in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m. teren mijlociu. K1 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14. teren mijlociu.25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier. teren mijlociu. G1 .În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14.95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6. teren tare.93 3.M ore . Se masoara la metru cub in sapatura. A2 .75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4.81 17.În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10..in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14. D2 .01-10 m.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6. --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U. B2 .7614.01-14 rn.72 7.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14.53 3. H1 .23 3._-. teren tare.09 ~922. descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.

__ ore .84\7.66112. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10.0 teren foarte tare.01-17.01-17.sub nivelul apei la adâncime 3.62 12.0-3.M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123.5 teren uşor.sub nivelul apei la adâncime 7.5-0. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.78 \10.01-10. N1 . Se masoara la metru cub În sapatura.5 teren foarte tare.3719.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO. T1.5 m teren mijlociu..5 teren mijlociu. C1 . M1 _sub nivelul apei la adâncime 7._---------_ .M K2 -1 L1 112 10.sub nivelul apei la adâncime 7.sub nivelul apei la adâncime 0.37 9.51\20.74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U.sub nivelul apei la adâncime 0.sub nivelul apei la adâncime 3.sub nivelul apei la adâncime 10. H1 .peste nivelul apei leren tare. 81 . Q1.-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U.27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.58 115. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::.sub nivelul apei la adâncime 0.01-10.___ 19.66 12.5 m teren foarte tare.51-14 m teren foarte tare. de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.51-7.78 --~-1 . indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m.58 ore 11.0-3.01-10.5 m teren tare.51-7.74\16.M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 . inclusiv scoaterea calajelor de sub culit. S1 .51-7. P1 .0 teren mijlociu.0 teren Iare K1 .97 ore 10.sub nivelul apei la adâncime 0. L 1 .t TOTAL Utilaje I ore I 7.7 ore 7. G1 .35\14.0-3.5 m teren tare.75tf I v'v I"WI"'-I -.sub nivelul apei la adâncime 10.5 m teren mijlociu.25 23.7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui. J1 .61 _ _ 88 89 ..37\17:62112. 11.sub nivelul apei-la adâncime 3. F1 . 9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111.01-17.5 teren tare.0-3.64114.74\8.86\10.sub nivelul apei la adâncime 14.64 14.peste nivelul apei teren foarte Iare.2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.peste nivelul apei teren uşor. 01 . E1 .94 14.58\7.84 7.18 6. 16.sub nivelul apei la adâncime 14.peste nivelul apei teren mijlociu.61 .86 c~r -L~~ 01 I .37 - 17. U.5 m teren foarte tare.I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6.51-14 m teren mijlociu.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114.24111:13 15.27\12.51-14 m teren tare. R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14.

U. .U. .montarea Pa rnpei . A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: . 81 .1 . teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje ..TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi._. . de 8. d emontarea el. tip COD DENUMIRE RESURSA .- 90 91 ( . ------------- TsA24 . de joasa presiune. " ~re /. executate cu: A1 _ el 81 .M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi.6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8.. 3410440005604 Electropompă monoetaj... TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L..inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw.11 ore.6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore .1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U.inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. nisipoase.I.1-14 Kw...14.ore 1 ore ore .montarea ~i demontarea pompei. . monoetajata.. cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10..motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650. .--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi._------]~~~.1 .. .de joasa pres._ .15 A 1 . e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei. În orice categorie de teren. IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw . ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii. d e mana ŞI. .-..15 ore 0. Se masoar~ la ora efectivă de pompare.-.matap atnpa de apa de 6. Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei.9 kw Motopompa de apa 6.. 1. _ . .M ----------. in teren cu infiltratii puternice de apa. Cuprinde: .--- ANTITA ." . Se masoara la ora efectiva de pompare.pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice. debit 200-500 Mc/h.[1..

.. aer compr...instalaţia de aeraj in cheson. __ "•. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu.. tampon pt._~ DENUMIRE RESURSA U.84 3..._.. 2.- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie.M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore ...M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu . ____0'. Nu cuprinde: .ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD ..3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp..3 Kgf/cmp 82 . _--~. CANT U. Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei . peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min..< 1. TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat.Se masoara la metru liniar. __ J_ _.< 1.• " . I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13.3 Kgf/cmp A2 . conform prevederilor NTS. • funcţionarea intregii instalaţii..._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1..3 Kgt/cmp 81 _ > 1. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru. 51-100 mp._ COD - •.._ . pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 .> 1.I_1 1 1 . 51-100 mp. < 50 mp.M ------... 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___.84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) .L.-._. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus.. --.

3. În funcţie de arătate În conţinutul .1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor.1. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. 2. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport.1. săpăturii.2. 3. roci dure.3.5. pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice.roci semidure.3. necesare la lucrări de construcţii-montaj. astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase.1. arătate la fiecare articol.1.1. În funcţie de spaţiu. adoptată În diferite situaţii de lucru. mecanice sau cu ajutorul explozivilor. prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0. • - 3. 95 . deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni. de maximum 1. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. la săpături cu ajutorul explozivilor. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m.00 m.1. scoabe). Ts B 16 şi Ts B 22. forţe de parte. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17. arătate mai jos: 2. 2 În: . 2. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F.2.1. Conţinutul normelor Normele de materiale.1. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate.4. 2.7.1. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale.1. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor. _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m. executa te În roci alterate. săpături În chesoane Închise. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut.50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos. 2. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. 2. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor. metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru.6. pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. săpături În spaţii limitate. 2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi . Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru. corespunzătoare modului de execuţie a 3. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi. Conţinutul capitolului 1. _ prin metoda coloanelor forate mecanic. când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură.roci foarte dure. 2.1. .

48 2. C1.1. În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor.4.inclusivdesprinderealor.sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui.1.13 3.Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: . Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 . 3. Se măsoară la metrucub de săpatură. materialelor.3. .2 şi 4. . pentru fiecare normă În parte. sondaje.barosului. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături.Ts B 17 şi Ts B 20 . Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.4 5. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4.Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ. Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: . În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5. C> U.roca semidura. 81 . executate cu unelte de mana. 4. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 .fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa.3.dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului.48 ore 3.2. Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură. Cuprinde: .roca dura. 4.M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0.roca foarte dura. Precizări 5. .4. 3.1.rangiişi a penelor. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 . şi 5. 4.78\ ore 2. uneltelor. in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru. de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4. fara ajutorul explozivilor. pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol.3.1.deplasarea muncitorilor.inclusivcoborârea. . Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.65\ 0.Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii.urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului.26 3.5. sculelor. arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4.2 şi 3. 96 97 . in spatii limitate.3. Ts801 Dislocari de stanca alterata. măsurători. in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili.4.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate.2. recepţii. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 .

cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură.97 0. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor. darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică. Se masoara la metru cub În sapatura.cu C1 .M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi.495 0.36 0. pirotehnică rocă semidură. CI - 'Dl 2.cu EI .15 9.r 0.. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor.Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi. transportul materialului necesar exploziei.cu F 1 .cu B1 .5 '0. pregatirea exploziei (introducerea explozivului. cu ajutorul explozivilor.cu D1 .35 ore 0.594 0.594 2.35/3.09/. Se masoara la metru cub in Săpătura.12 1. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 . prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic.cu E1 .cu F1 .manuală a gaurilor de mina.31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3.forarea .322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.594 -(" - 2.356 0.E 0. explodare electrica rocă dură.792 0.cu C1 .475 0. burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica.. explodare pirotehnica roca foarte dura.cu 81 . 98 99 ._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U. electrica rocă foarte dura.47 4.cu explodare electrică roca semidură. .3 4. burarea gaurilor de mină). prin metoda gaurilor de mina forate manual. cu ajutorul explozivilor. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.277 0. explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură. pirotehnică rocă dură.79/9. verificarea frontului după explozie. transportul materiale. necesare exploziei.89 ore 1. pirotehnică rocă foarte dură.495 - - 0.cu D1 .47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O.12 0. explodare electrica rocă foarte dură.1 Cuprinde: .98 0.

693 0\7Q2 0.297 0.277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.06 0.594 de 100 9 0.941 0. verificarea frontului dupa explozie.9 mclmin I ore 10.41 1.9 mc/min 100 . CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.513 29123400025091 Motocompresor mo .277 S 3388 0. pirotehnică rocă semidură.cu explodare electrică roca semidura.cu explodare Cl .11 0. electrica roca dură.cu explodare E1 .0.cu explodare F1 .082 0. executata in straturi cu grosime de 1-2 m. 4.356 0.47 0.495 0.08 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .99 0.34211.M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0.495 0.513 0.0.5. pirotehnică roca foarte dura.277 0. 0.792 - Sapatura in stanca in spatii largi.06 0.26 1.02610.M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica. transportul materialelor necesare exploziei.51 1.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.16410.97 0.281 0.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U. electrică roca foarte dura.307 0.51 1.5.081 O . pirotehnica roca dură. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.33 0.0.cu explodare 01 .594 - 0.54 0.594 0.26 1. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.171 0.297 0.475 0.322 0.41 0. Se masoara la metru cub În sapatura.77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.171 ore 0.71 0.322 0.594 - 2.495 - 2.594 0.515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0.026 0.171 0.cu explodare B 1 .396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0.082 Cuprinde: .9 mc/min 1. cu ajutorul explozivilor.77 1 0.164 ore 0.54 ore 0.M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0.forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic.061 0.41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4.28 0.5.33 0. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.356 (Bickford tip A) 1 0.42/1.

272 0. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U.168 0. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.821 0. 01 .M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0.53 1. E1 . .051 0.5 0.1 .047/ 0.5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0.198 0.248 0.098/ 0. executata in straturi de grosime de 2-3 m.4 1 ore 0.cu explodare pirolehnică rocă semidură. verificarea frontului după explozie.455: 0.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4.06 1 ore 0.34 0.34 103 .M _.792" A1 .446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0. 1 ore 0.272 0.089 buc 0.307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică.297 buc kg m 0.111 0.97 I 0'37j= 1.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U.05 1 0.455 0.cu explodare electrica roca foarte dură. F1 . cu explodare pirotehnică roca foarte dura.545 buc 0. lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor. cu ajutorul explozivilor.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. 81 .495 0.4211.97 0.222 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0.47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0.693 0.1 ore 0.cu explodare electrică rocă dură.5.111 necesareexploziei.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0. transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0.cu explodare pirotehnică rocă dură.41 ore 0. C1 . e măsoară la metru cub in sapatura.396 kg 0.368/ 0. DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U.24810. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.371 0.735/ 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.047 " 0.9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi.4 TOTAL ore 0.5.cu explodare electrica rocă semidură.297 0.0.11 0.27 0.M CANT COD .27! 1.168 0.32 0. Cuprinde: .198 0.743 1.0.32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.

2510. T8804 şi T8805. C1 .48 0.0.52 0.--.M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ .aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.82 1.M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi..25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3. Se masoara la melru cub În sapatura. semloura: dura.96 0. foarte dura. 81 . .0381 0.48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.rocă dură.01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10. dură. in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al .5.94 0.rocă semidura.84 1. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate.cu Încărcătura 01 . Ts804 si Ts805.roca f.735 semicura: dura.38 0. provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801.- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.663 6.197 0.2 0.297 1.01 5..596101521 104 105 .. cu restrictie de exploziv.COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U.465 0. Cuprinde: .ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. darea focului. pregătirea.01910.cu lncărcătură Cl .633 2.. incarcarea şi burarea gaurilor de mina..-~_ .97 0.48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0.663 3. Ts803.1 0.22 3.2 0..92 2..368 0.60811.31 0. foarte dură.1 1 0.. Ts802. . .0981 0. Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801. COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U. .cu incarcatura F1 .cu lncarcătara de de de de de de 0.861 0.2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4. TS803.1 0..9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0.transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru.87 0.-~...366 3.tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10.M I Al CtTITÎ~ 81 0.485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10. ~-----.cu Încărcătură 81 .cu incarcatura E1 . TS8 02.forarea mecanica a gaurilor de mina.1 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 . verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state.31 ore 10.1 1 4.42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.94 0. Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg.38 0.55 0.401 4.30410..96 Muncitor necalificat I 0.

cu ajutorul explozivului.M A1 !-. prin metoda coloanelor forate.M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3.139 0. transportul şi introducerea explozivului.267 0.0331 0.1 0. cu explodare electrica 1 • roca A 1 .6 0.73 0. cu ajutorul explozivilor.92 1.75 1 3. Cuprinde: .63 1. 81 .forarea coloanelor cu foreza.95 0.roca sernidură.366 0. IIIA80ară la metru cub În Săpătură.148 0. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0.0331 0.M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. dare focului electric. 106 107 . burarea coloanelor.76 0.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat.D18 0..0861 0.24 0.54 2.35 1.32 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m.0861 0.04 0. de pana la 7 m adancime de abataj. ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U. transportul şi introducerea explozivului.178 0.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.roca dura. C1 .21 0.44 0.653 5. ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m.prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza. bararea coloanelor.209 Iare 10.tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi.011 0. III roca dură. prin metoda coloanelor fo rate.rocă foarte dură.327 1. __ .Q15 0. Ili . cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi. semidura.198 0. de pana la 10 m adancime de abataj.roca foarte dura.65 0.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0. darea 1111 ului electric. I".20 I ore 10.29 0.495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0. Se masoara la metru cub În sapatura.57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .41 0.

248 0.41 0.64 1.CANTITAŢI I COD~ '---"--. C1 . cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi. C1 .i 1.05 0.02 0.61 0.67 0. transportul şi introducerea explozivului.rocă dură. ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale.005 0.099 0.rocă foarte dură. prin metoda coloanelor forate. 81 .248 0.051 0.08 0. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.89 0.rocă dură.4 0.M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0. cu ajutorul explozivilor.27 0. Se masoara la metru cub În săpătură.20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi.025/0.069 0.455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0.32 0.38 0.009 0.60 O. 108 109 .forarea coloanelor cu foreza.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ . rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m.M A1 B1 C1 U.075/0.185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . B1 . Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic.25 0.003 0.59 0.41 buc 0.025/0.1~ O.rocă semidură. Materiale ~.rocă semidura.20 / ore /0015/ ore 100151 0. bura rea găurilor de mină. Se masoara la metru cub in săpătura.272 0. darea focului electric.OC 0. prin metoda exploziilor masive. Cuprinde: . Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0.18 0.1 0.185 / ore /0.roca foarte dura. bura rea coloanelor.168 0.05 0.1 0. transportul ~ Introducerea explozivului. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state. de pana la 15 m adancime de abataj.223 0.075/0.139 0.02 0.1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 .32 0. de peste 15 m adancime de abataj.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0.43 0.099 0. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 . CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U.86 0.. TsEl n A 1 '.

.0099 0.2 0.57 0.0001 0.. cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala.01 6 m rocă foarte dură. U)(Ocutarea.roca semidură.0099 0.2475 0.693 0.792 0.49 0. C 1 .65 1. 4 m rocă foarte dură.14 11.0149 0. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.15 2.594 0. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.01 6 m roca dura.2723 0.45 5.4554 0.62 ore ore are TOTAL ore 1.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate.forarea rnanuală a gaurilor de mină. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale.0- 1 ore 1 0.495 0.28 0.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5. aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.322 0.005 1 0. 111 ·4. cu ajutorul explozivilor. cu explodare pirotehnica.52 0. Cuprinde: .015 1 0..05 0.08 1.6 1. introducerea lui şi burarea gaurilor de mina.roca foarte dura. 11 ·4._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura.891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0. 111 ·4..0644 0.. prin metoda gaurilor de mina forate manual. transportul explozivului.0001 0.594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. 01· 2 . prin metoda gaurilor de mina forate manual. cu ajutorul explozivilor.4 m rocă semidură.594 0. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura. de 2-6 m adancime. 110 111 . 81 .87 1111020030200 1112020030100 914 i 1.4 m rocă dură.356 0.M L(.34 0.0099 0. darea focului pirotehnic. transportul explozivului.0248 0. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina.. 111 ·2 .. de pana la 2 m adancime. darea focului pirotehnic.roca dura.M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U.3 0.0248 0.0644 0. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate.0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.85 0..25 0.03 0.01 6 m roca semidura. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 . in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 .01 0. de peste 1 m latime. __ . introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.3 3.ANmA~ A1 I rB1TC1I 0.50 m. evacuarea.0149 0.42 0. CANTITĂŢI U. şi depozitarea pe mal a materialului derocat.9 mc/min mobil de joasa presiune 4.50 m.

54 1.6 1. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a.495 0.29 0.3218 0.03 0.26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0.2 0.96 4. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina.01 Hl .2.M Al Bl el xecutarea.693 1 0.16 1 0. 8 m rocă foarte dura. m rocă foarte dură.3564 0.002 0.16 10.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat .00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind.73 6.42 5.693 4.fag neab cI. . 8 m roca sernidura.00081 0. in gropi de fundatii si lucrari similare Al . 6 m rocă semidură.4 81 .. 8 m roca dura. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat. de peste 1 m latime.792 0.8 3.00791 0.:'.11 0. transportul explozivului.0001 10.61 2.59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0.96 6.00051 0.000510.1621 0.0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::.5 0. Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.6.6. săpaturil macanică a gaurilor de mina. manuale. cu ajutorul explozivilor.00081 0.32 I 1.0001 10.4 1.00081 kg 10.3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate. 6 m rocă dura.11 0.5.2 4 2 4 Dl .42 0.50 m S 8689 1 m3 10.081 1 0.01 Fl .1 1. 6 m roca foarte dura.0001 10. burarea gaurilor darea focului pirotehnic.00791 kg 0. de 2-8 m adancime. .l ..00051 0.16 ore ore ore ore 2.3218 0.4. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.35 0.50 m.A.162 I 0.97 0.891 I 0. măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.002 0.594 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.6.01 1 0.01 El .01 Gl .67 4.0. CANTITAŢI U.00081 0.61 135 3.495 0.00081 0.72 5.2 .081 1 0.32 I 114 115 .59 0.63 0.002 0.01 11.594 0. I~e522700028051 1 ore 1 0.min 18cm S 1 m3 10.08 1 0.9 1 ore 1 0.4.21 0.002 0.505 1 0.72 3.594 0.0.008 1 0.008 10.-.505 ore 1.50mm L::.21 0.00791 0. introducerea lui.5.594 1 0.11 0.01 m roca sernidură: m roca dură.4.8-4m 1::.594 I 0.0001 1 1 m3 I 0. 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - .002 0.0001 10.gr-40mm L::.

. descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui..594 0.792 0.0001 10.--..356 0.=.72 2.72 2.85 0.---- .--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt. introducerea lui.--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M .891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6. 10 m roca foarte dura. D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0.18 1.21 0.fag neab cI. asigurâdu-se o bancheta libera de 0.594 0..891 0.10 m roca semidură.21 8..594 0. 120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2.6 1.000510...594 Al_J 81 ..11 0.50 m de la marginea sapămrii.2 6 m roca foarte dura.--.002 0. ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier.5o m '1 m3 10.26 0.0001 10.01.--.09 7.594 0.505 1 0..002 0..0.01.9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.10.72 7. cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier.------Ţ--f..14 m roca sernidură.2 6 m roca sernidură..---0.6.891 0.0079 0.10. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.rnin 18cm S 4342 U..96 3... El-6.00081 0.0079 0. Cuprinde: . 11-10.84m 1=60 S 8689 .792 0. Cl .63 116 I 117 . de peste 1 m latime.. Se masoara la metru cub in sapatura.322 0.3218 0.693 0.002 0. burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic. D1.081 1 0.46 0.01..--------.0005 1 m3 I 0..495 0.A.. incarcarea in galeţi a materialului drenat.29 0.21 0.693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1.594 0. cu ajutorul explozivilor. Fl .495 0.00081 0.495 0.0001 1 120101029142291 Scind.5.73 5. in gropi de fundatie si lucrari similare Al .10 m roca dura.16 1 0. -----.. transportul explozivului. de 2-14 m adancime. 81 .27 0.00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0. -.6 0.62 6.3564 0..693 0.17 0.96 3.11 0.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4. H1 .73 8.2 6 m roca dura.14 m roca foarte dura.. buc kg m ---.002 0..356 0. - .-----.._-~--:r----.6. Sapatura in stanca in spatii limitate.63 2.000510.0001 10.gr=40mm L=l .00081 0.0079 0.6 1.forarea macanica a gaurilor.11 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.594 0. --. G1 .594 0.67 2.84 0..01.93 0.322 0. ".792 0.505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ .000510.Q6 8. .0079 0.M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10.01. de mina.73 10.76 2.01 .594 0.6 1.46 0._--. 14 m roca dura.

91 5. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 . Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2.63 0.32 1.83 0.200 de 0.505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.100 de 0.32 1.16 1.891 0.081 0.94 6.5.14 1.47 .75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4.663 0.792 0.64 0.71 0.96 4._-~--_.aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.081 0.162 0.73 5.96 3.99 0.cu incarcatură E1 .5-0.56 2.01 1. foarte dură.594 0.366 I 3.12 0.0.01 0.5.01 1.0.72 2.283 0.356 0.65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat.76 3. sernidura: dură.97 1.200 de 0.93 0.633 0.131 0.012 118 119 .51 2.forarea mecanică a găuri lor de mina.505 0.11 0.007 0.99 0.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. foarte dura.19 0.485 0.- ore ore ore 1.081 0.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.07 1.401 5.297 1.32 2._----.21 0.162 0.04 0. .99 0.891 Cuprinde: .tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.741\1.693 0.663 2.594 0.73 5.495 0.100 de 0. darea focului. . incărcarea şi burarea gaurilor de mina.87 2.361\ ore 0.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. dura.04 0.76 1.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.594 0.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.14 0. .9 mc/min ore ore ore 0.444 0.59 0.cu Încărcătură B 1 .6 1.023 0. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.322 0.14 0.047 0.17 3.9 mc/min .cu lncărcătură de 0.M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.cu lncarcaiura C1 .13 0.6 1.cu lncărcătară F1 .162 1.100 de 0.32 1. Se masoara la metru cub in sapatura.594 0._----_.transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru.22 '1. pregatirea.5-0.505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3. U.349 0.cu incarcătura D1 .9191 0.792 0.465 3.44 0. cu restrictie de exploziv.01 0.M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.16 1.

la 3m.45 0.rocă dură.9/1.O COD J ~------DENUMIRE.M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12.73 2.68 1.36 120 .6 1 ore 0. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le.813.2417.rocă dură.săparea cu ciocanul de abataj pneumatic. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat.0711.rocă foarte dură.92. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U. 81 . R :SURSĂ .rocă semidură.703 0.8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi.9 ore 1 0.2 4. Se măsoară la metru cub În Săpătură.17 0.tip"Reşiţau 45 mc/min " 0.09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3.2 ore 1.366 1.5.M ~_.061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi. el . in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1.89 ore 3. pentru curatarea si indepartarea peretilor. 81 .54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.37 3. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).M Al 1 81 1 el U.81 1. in: Al .327 5.3414. Se masoara la metru cub În Săpătură.969 0.rocă foarte dură. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat.9. Cuprinde: ._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U.03 I 0.23 2. Cuprinde: .M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv). in: Al • rocă semidură.. 0.634 0.148 2. Cl .0..21 19.4 1.6213.02.56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate.

cu evacuarea manuala.. B1 .c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U.95 3.. de pana la 1.86110.. evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui.2.9 ore ore A1 81 e1 2. asigurându-se o bancheta libera de 0.002 122 . Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic.85 4.45 ore 1.20-0.82 2. in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .0.5.4314. aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala.M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10. in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 .32 1 ore 2. 01 . e1 .81 I 2.2151 2.0.rocă dură.2151 ~/1.0.53 2..9 U. 1 .0.81 13. de sub 1 m latime.50 m adancime.M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12. de pana la 4 m adancime.0.4 m rocă sernidură.18 ~~ 4.64 7.16 6.00 2 m roca dura. de peste 1 m latime. 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră.rocă semidură. TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate. C 1 .5811.20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0.2.01 .87 1 ore / 0.00 2 m roca foarte dura. montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv). de 25 kg.2. Se masoara la metru cub În sapatura.01 .0512. asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii.43 /5.saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.01 .4 m rocă dura.50 m de la marginea săpăturii.265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate.34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4. spargerea blocurilor mai mari. • executarea..39 11. ~~: ' .4 m roca foarte dură.50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor. I COD L.rocă foarte dură. 81 . 1 .~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4. Se masoara la metru cub În sapatura.. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U.44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0.00 2 m roca semidura.60811.M~--.5.

.8-4m 1=60 S 8689 0. Fl -.00011 10.0005 El 1.608 -Fl CANT U.18 m roca foarte dura.53/2.002 0.215 / ore 0..0..39 15. liber .43/5265/1.M are CANT ---_ _. dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier.•.14. 0 01.5.10 .2.215 2. 01 .002 0..50 m S 8689 Manoperă m3/ 0.86 ore 4. 18 m roca serrn·dura.10.265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12.. 01 .86110. 01 .008 0.fag neab cI..9 mc/min U. el _2.6 m roca L1 ..608 1.43/4.4314.0005 0..0001 m3 0.008 0. I el I 01 0.05 6.36 3..601..86 ore 2..215 F1 2..10 m roca semideră.COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U.27 1324 2.71 4.min 18cm S 4342 scind. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0...44 7. 6 O 1 .531 2...97 3.. 10 m roca foarte dura.A.41 2.43 4.8-4m 10. 14 m roca semi id ura. de 2-18 m adancime.83 3.5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1. 10 m roca dura.008 0.67 /10.14 m roca foarte dura.48 2 .. Dl ..--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2.215/2.0008 O. 01 . asigurându-se o bancheta ~ac: de 0. Kl . H1 .1 .43 1 5. Jl ..64 Lemn rot cons rur c 5ubt..86/10.6 .0005 Scind.14 m roca dura.92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -. dura. Se rno U.00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime.min 18cm S L=1 .4314.50 m de la marginea sapaturii.0001 .oara la metru cub În sapatura. 401 .10. 01 .. El -.14 .. 11-1.78 2.M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4.OOOB 1 . : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara.·· m roca roca semidura.M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4.81 ore 9.M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura. Gl . executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2.18 m roca dura.54 124 .53 5. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui.6 m Al . 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl.50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12.64 'Î 0.01 2.fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1.gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.··6 81.

93 1.5-0.31 5.31515.608 1.64 0. C1 .30 m lăţime.0.13 ore 4.09 3.62 5. Cuprinde: .4 11.265 1.64 126 127 .21 ore ore 8.63 10.608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11.43 5.608 1.35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5. Se măsoară la metru cub În Săpătură.62 14.15 -Manoperă A1 5.M CANTITĂŢI U.49 . 81 .02 j.065 ore 0.74 2.14 ore 2.97 14.5-0.5.4 1.8\51 14.83 1.5-0.65 4.22 14.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.43 5.53 ore 3.64 0.rocă semidură.19 0.6811.M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic.2 ore 0.0.43 ore 0.43 I ore ore 3.38512.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.59 ore 1.9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.0.9 mc/min ore 1.265 1. la rigole cu sectiunea triunghiulara.0. .75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U._.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.06 1.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.608 1. .5312.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.26 8.215 2.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.5 3.215 A1 .9 mc/min -------'CODI ore 5.5.5312.17 6.265 1.215 2.158 2.77 4.215 2.rocă dură. avand adancimea de pana la 0.31 12.86110.4314.04 1.31 1.86110.215 2.35 1.În grămezi.9 mc/min I ore 11.43 5.5.215 2.64 0.42 1.693 1.rocă foarte dură.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.215 2.89 ore 2.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.47 1.06 3.strângerea materialului Săpat.5.76 4.finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0.215 ore 1.

constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit. F1 . in: A 1 .50 m rocă foarte dură.57 0.17.50 m rocă dura.00 3.00 m rocă semidură.executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.00 3.72 1. .50 m roca semidură..64 --_. L1 -10.51.3. C1 ..10. Bl .50 m rocă semidura.531 0...rocă dura.roca semidura.50 m rocă foarte dură. Cuprinde: .00 m rocă foarte dură. 128 .10.3.~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10. executata inainte de turnarea betonului de fundatie.251 0.3.0. Gl. E1 ._.executarea politurii suprafeţelor săpaturii. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport. 01 -14. M1 .50 m rocă dura. I COD I DENUMIRE RESURSĂ~.M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10. H1 .rocă sernldură.01 17. Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar. . N1 -14..25 1.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă. Cuprinde: .10.48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice..51.3 0. K1 . 01 . in cheson inchis.31 0.14. J1 -10.00 m rocă dură. ridicarea În 129 U. cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa).rocă dura.25 0. TSB19.rocă foarte dură. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.50 m rocă semidură.51 14.0..0.51 14.10.spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg.7.02 1. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa..00 m rocă semidură.. 81 .7..45/ 0.48 TOTAL ore 0.00 m rocă dură.01. C1 ..01.50 m rocă dură. Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art..curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile.00 3.. in roca dura si foarte dura Al. executata in: Al .. F1 .00 m rocă foarte dură.50 m rocă foarte dură.7.7..63 / ore 0. .. de sub 45 mp suprafata.rocă foarte dura.51 14.7._-------------_ .51.RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă. pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei..7.01. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).1s824 Politura suprafetei stancoase.01 17.01 TOTAL ore 1. Bl . C1 .01. Cuprinde: .

Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).7156.L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.95 6.min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.7 50.0.91 1 ore 1 .8 37.'14.95 6.3510.9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13.0.7 37. Se masoara la metru cub În sapatura.93 I 4.251 7.8152.021 0.93 1 kg 1 10.0.1 ore 2. 1 .65 TOTAL ore 35.10.14.3510.8 43.0210.65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 . .021 .7617.8143.931 buc 4.7 56.93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .8146.781 \ ore 2. L1 71120200301001Specialist U.841 -1 1 ore 1.M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135.65 ore 23.4 28.02 10. lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.14.021 .10.10.7132.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.7 38.93 .92 2.5.85 50.85150.39 1 ore 1 - 5 04 .99 3.351 0.\ .93 4.65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.93\ 14.761 .85144.7138.78 3.931 4.7150.02 .min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.1 . montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .95/6.5.52 2.95 6.351 0. 1 .02 mi buc .8 52.51 1 5.8137.95 6.10. 4.4128.93 0.76 6.campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.4 ore 41.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl.161-1-13.9516.121 .min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10.95 6.10.15.M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ .021 0.541 . ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.5.10.041 5.8 46.12 3.541 1 m 1 .56 1.16.38 2.58 2.9516.98 16.85 44.95 6.M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.7 32.02 4.7137.931 .3615.18 2.38 3.D21 0.14.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.\ 2.54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~.95\6.541 130 131 .35 0.53 3.

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

00 m rocă semidură.93 1 - 1 0. Ct .54 \ 4...7.6/25.14.. .10.93 0.93 \ 0.54 1 4.92 13.50 m rocă dură.00 m rocă dură.72 3. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).5 31.3.8 1 /2.02 1 14951 6.min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.. de peste 75 mp suprafata.9 59.3.50 m rocă samidură: H1 .95 /6931 / 495/6.01.7....10.35 \ 0.95 6.4 TOTÂL ore 47.0.min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI .50 m rocă semidura.0..5/31. F1 . in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor.1164.3.64/7.85 52.5/37451 19.. ---~.6/ - 2.00 3..5.00 m rocă foarte dură.1 1 ore 1. I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl.50 m rocă semidură.93 1 ore 147. 81 .537. J1 -10.00 3. M1 ..5. l1 -10. ~ .51. ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe.4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.00 m rocă foarte dură.0.841 16. 01 .32 - 1 3. 1 0.85152.02/0.Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei.1 64.01 .361 ------------------------ 138 139 .08 1 - 1 3.7.10.01 .42 - 1 6 3 1 3.02/ /4.95 6.6 25.45 '1.93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19..3.M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4. 11. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.8 1.6 53.14.28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg .9159.5 58.0..~ __ .50 m rocă foarte dură.02 0. K1 -10.. 17.14.02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4.7.35 \ 0..00 3._. 01 -14..01.0.9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / .51 .46 1.02 --_.50 m rocă dură.6/53..7.01 .51 .54 4.93 U.00 m rocă dură. Se măsoară la metru cub in Săpătura..14 2.95 6..50 m rocă dură. N1 -14.9516.14.4 1J. G1 .. in cheson inchis.0..51.. Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0. E1 .01 .17. in roca dura si foarte dura A1 .3.68 ..95 6. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).48 1 4.51 . 17.1616.01 81 C1 - E1 0.7. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.5158.021 0.50 m rocă foarte dură. îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului.12 1.3510...9 mc/min 1 ore ore 544 1 2..4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0. 1 4.55 31. [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 .~--------.50 m rocă foarte dură. - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16.55/31.93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt..51 .00 m rocă sernidură.

excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă.I 3. teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase). . Materiale U. .25 67.1.5.35 4. instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi.15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.02 1.1.15 ore 61.excavatoare cu echipament de draglină.2. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: . motoscreper (autoscreper).951 6. . 1. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie. Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr. . . 14.5.săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: .18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2. teren categoria a III-a. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie.54 6.2.93 0.1. autogredere.1. .min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0.Încărcătoare.1.MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl.săpături mecanice executate În spaţii deschise.Încărcătoare de diverse tipuri. 2.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0.2173.0.2.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R . În conformitate cu tabelul nr.___.terenuri coezive. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator.86 4. screpere pe tractor.93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161.9 mc/min ore I I ore 7 1 .excavatoare cu mai multe cupe. 2.5 3. teren categoria a II-a.02 v • - 0. 140 J / 141 .2. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop.95 0. 1 la prezentul indicator. Conţinutul capitolului 1. buldozere pe tractor. . 1.2 73. 2. În următoarele categorii: teren categoria 1.25167. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2.

3. regularizări.2. pentru adâncimi mai mari de 18 m.2. . 2. .9.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1.2. se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat).5% (1.2. de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare. În plan înclinate de acces.13. baraje. 2.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru.5 < Ic < 0.2.5.1: 10% pentru teren nisipos.2.2. determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2. . se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare.4.12.25 x 1. consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2.2. cât şi la cele comandate prin cabluri. 37.2.2. 15% pentru teren argilos Înmuiat. precum şi În nisip fin îmbibat cu apă. 2.75. 2.2. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii.2. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2.1. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe. se va mări cu 33%. se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2.00.00 . 2.2.2.5 < Ic 1. 2. În cazul când terasamentele pentru: diguri. 2.2.2.2. urmând ca.4.10). Ii se va aplica un spor de 15%. iar la argile 0. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 . se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe.2.2.2.00 m până la 24. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă. 2. iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje.2.3. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m.2.2. de realizarea optimă a productivităţii utilajului. 2. În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat. care necesită demontarea instalaţiei.8.1.3. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă.2. . se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.2. cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii.2. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe.00 m. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10. Între 18 şi 30 m. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6.7.2.2.11. 2. 2. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m.00.3.32.3.7% (1 . 2. conducte.2. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului.2.2.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0.10.5. se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz.15).2.1.2.2. ". 2. cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării.25 x 1. precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor. iar la argile I > 0.2. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. de criteriul' economisirii carburanţilor. consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră.4.2. platforme de drum sau C. 2. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu.2.2. consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective.2.1. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic. În albia răurilor sau torenţilor.43. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică.2. astfel: .2.75.2. Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. Pentru Iăţimi diferite ale cupelor. În blocul de excavare.2.2. În cazul platajelor montate pe teren nisipos. cu preţul de deviz pe ora de funcţionare. ' 2. 2. 2.2. în cazul. şi 2. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. reţele de apă. se determină functie de dotare. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice..1. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit.de la 18.6. .2. pe distanţe mai mari. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.2. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe. obţinute prin.F.2.de la 24. pe malurile mării sau lacuri lor.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru.

se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3. 3. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate. 2. finisarea rigolelor cu. 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă.2. 4. 4.180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru.0.5.21 .2. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de. S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje. Împingerea de buldozer la peste 10 m.1.5 mc .8 mc şi pentru Înălţime de peste s. rădăcini izolate etc.c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura. 3. cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru.). 3. ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj.În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul. Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor. asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului. .7 mc/cupă conform art. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale. În cadrul aceluiaşi şantier. indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr.1.4. excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc. se va considera săpături În releu. . Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară. respectiv peste 5 mia dislocări.7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 . iar pentru alte unităţi de măsură. 2. Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art. . Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură.2 mc. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol.3. conform indicaţiei de la fiecare normă.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor. 145 .6. Ts C 19 b 1 + Ts C 22. pe buturugi.6. 3.0.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0. Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor.autoqreder. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru. Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită. 144 4. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective.5.25 mc/cupă inclusiv. 3. sub 15 cm grasime de săpat. . În general. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%. de arbori şi tufişuri. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3.2. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate. În cadrul aceluiaşi şantier. 4. 3. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator. Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează.4 . inclusiv rădăcinile lor. pentru alte tipuri de excavatoare.1.2.8 mc . În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni.4 .1. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă. un excavator de 0. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0.7. 3.3.0. folosirea de materiale de constructie. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0.3.

Ts C 27.71 mc capacitate.4. transport pentru descărcare. pe 250 m În plus la art. e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg.25 mc/cupă capacitate.•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 .pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. se calculează după relaţiile: .pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat. Ts C 25: pentru art. distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat. 4. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg. pe o grosime medie de 0.pentru art. pe o grosime medie de 0.pe o grosime de 0. Ts C 21: . motoscrepere. Ts C 25. 4. Scarificarea mecanica a terenului.71 mc capacitate. transport cu Încărcătură. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: .TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: .71 mc capacitate. pe 5 m În plus la art. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. Ts C 28: . f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art.80 m până la faţa taluzului. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată. screpere cu tractor. Ts C 38. pe care o completează.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0.3.71 1. C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. pe 100 m În plus la art.40 pentru excavatoare mai mari de 1.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0.M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----. 4. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă.25 mc/cupă capacitate. . Ts C 21. transport pentru Întoarcere la locul de săpat. În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0.pentru art.---~~~ •. 3. pe o grosime de 0.1.40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0. motoscrepere. screpere tractate sub buldozere. ~' .pe o grosime medie de 0. . autogredere până la 175 CP sau buldozere. 3. 4.pentru art.

f A 11 .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq. C11 . cu comanda hldraullca.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.1 in condiţiile qospodăririi apelor.49 \ 6.71 \ 5. 021 .. descărcare În depozit teren catg. 011 . Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. II._------.39 mc_b_u_'d_oe_x_.21-0. C2. II.21-0. II În condiţiile gospodăririi apelor.M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg. 811 .'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 .pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. 82 .86 I .pământ cu umiditate naturală. co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.13 \ 5.31 \ 4.pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg. II. A2. D2 . 821 .pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. II. ----- CANTITAŢI U. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0. 1.1I in condiţiile gospodăririi apelor. .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg.21-0. ---'.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. '. II in condiţiile gospodăririi apelor. in: U. C21 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.9 A1.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg. 1. I in condiţiile gospodăririi apelor..97 \ 6.pământ cu umiditate naturală. II.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. A21 . D1 .71 \ 5. descărcare in depozit teren catg. 81 .--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.39 mc buldoex.M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5.49 \ 5.M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~.39 mc. C1 .11 \ 4.

_ __ .În pământ argilos Înmuiat cu apă. teren catg.pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. in: A 1 .7 U.pământ argilos inmuiat cu apa.3911. U.pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.9513.pământ cu umiditate naturală. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica.pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg. descarcare În depozit. E11 . descărcare in autovehicule În teren catg. . IV.pământ cu umiditate naturala. teren catg. A3 . C11 . C1 . descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturala. 1. descărcare in depozit teren catg. teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. E31 .pămănt Îmbibat cu apa. G1 . descărcare in autovehicule in teren catg.pământ imbibat cu apă.812.2 J pământ argilos descărcare in depozit. E1 .pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală.2412.in pământ argilos Înmuiat cu apă.____ . deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi apelor. E21 . FJ 1 .pământ imbibat cu apă. 1.pământ cu umiditate naturala.9512. F31 . II În condiţiile gospodăririi apelor. 01 . descarcare in autovehicule in teren catg.7512. f:. A31 .pământ Îmbibat cu apa.pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg. 1. III.5612."-_ .3912. III in condiţiile gospodăririi apelor.4412.01 12~12..3512.40-0. H1 ..5212.pământ cu umiditate naturală. descărcare in depozit. 81 . II În condiţiile gospodăririi apelor.. I in condiţiile gospodăririi apelor. 821 .pământ argilos inmuiat cu apă. G11 . II. teren catg.. II. F2 . II. IV. descărcarea in autovehicule teren catg.in pământ argilos Înmuiat cu apă. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ .pământ îmbiba! cu apă. descarcare În depozit teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. descărcarea În autovehicule teren catg. descărcare În autovehicule in teren catg. descărcare in depozit. deplasare excavator pe platelaje. descărcare În depozit teren catg. descarcarea În au!ovehicule. ----_ . II.M B111 8218211 B318311 c11c11 . deplasare excavator pe platelaje. 82 .TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0. H11 .70mc cu o cupa 1 ore 11.3512. II În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O. teren catg.pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.M L-. 21 .70mc cu o cupa 1 ore 12. deplasare excavator pe platelaje.'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.in pământ argilos inmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală.5212. teren catg. A 11 . descărcare in depozit. I În condiţiile gospodăririi apelor.8912.pământ argilos descărcare in depozit. 1.70mc cu o cupa 1 ore 12. descărcarea În depozit teren catg.pământ cu umiditate naturala. I in condiţiile gospodaririi apelor.. 831 . deplasare excavata pe platelaje. descărcare in depozit. 811 . 011 . IV În condiţiile gospodăririi apelor. F3 . E3 . I În condiţiile gospodaririi apelor. descărcarea in depozit teren catg. descărcare in depozit.05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. teren catg. descarcarea În autovehiculs.40-0. teren catg. 1. 83 . teren catg. teren catg.pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodaririi apşlor.pământ cu umiditate naturală.40~0.40-0. Il. descarcare În depozit teren catg. ~2P. I În condiţiile gospodăririi apelor.9512.1. • E2 . 1.8 150 151 .pământ imbibat cu apă. III.pământ cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg.9513. IV În condiţiile gospodăririi apelor..70 mc.

descarcareaindepozite. descăf!lIreain depozite.pământ argilos inmuiat ClJ apă./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U. in: .70mc cu o cupa ! ore !2.pământ cu umiditate naturală.23!3. teren catg. "in condiţiile Uospodăririi apelor. 3 . teren catg. deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite.400. 2952260003501! ---_.25!2. teren catg. III. s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3. IV.6!2._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0. U1 . descarcareaindepozite. descarcarea indeJmite. 03 . deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite. teren catg.40-0.25!3. D1 .pământ imbibat cu apă.L. 02 .pământ cu umiditate l1atural~.pământ cu umiditate naturala. teren catg.1II în cordiţiile gospodăririi apelor.2313. catg.pământ cu umiditate tlaturală.25 mc.pământ îmbibat cu apă. teren catg. teren catg.81 termic de 0.22!2. catg. I in condiţiile gospodăririi pelor. teren 09tg.pământ imbibat cu apă. .59!2. p III. teren catg.99!3. teren catg. 1. teren catg. teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor. desc!l'Careain depozite.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite. C2 . III in condiţiile 90spodaririi apelor. C31 . 011 . C1 . II în condiţiile 90spodăririi apelor.pământ imbibat cu apa. III 021 .pământ îmbibat cu apa. descarcareain depozite. I in condiţiile Uospodaririi apelor.M I I I -- I I I I "". III in condiţiile oospodăririi apelor.71-1.pământ argilos inmuiat Cu apă.pământ cu umiditate naturală. teren 011 . teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor. descărcareain depozite.7 COD I U. 2 . descarcarea indepozite.M 1-1 --r--. cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. teren catg. descăf!lIreain depozite. 31 . descărcareain depozite.pamânt argil05 inmuiat cu apă.pământ cu umiditate naturală. descarcareaindepozite. I I I I -. II. teren 011 . descarcareaIn depozite. II. teren 021 . teren A 11 . descărcarea indepozite. 021 . teren catg.pământ argilos inmUiat Cu apă. catg. descarcarea indejlJZile.--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0.pământ imbibat cu apa. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite. A3 • pămănt imbibat cu apa.pământ cu umiditate naturală. teren catg. 1. 1. A2· pamânt argilos inmuiat oua apă. II. catg. IV in condiţiile gospodării teren 152 153 . descarcareaindepozite.7 A31 .pământ imbibat cu apă.pământ argilos înmuiat CIJ apă. teren catg. catg. IV.70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3. <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite. II in condiţiile' gospodăririi lpelor. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite. deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite. A21 .

pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg.pământ Îmbibat cu apa. G21 . II. G3 .pământ imbibat cu apă. I in condiţiile gospodăririi apelor.11-1. E31 . F21 .25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U. I in condiţiile gospodăririi apelor. IV În condiţiile gospodăririi apelor.46\2. F3 . deplasare excavator pe platelaje. descarcarea in autovehicule teren catg. Fl . descărcarea in autovehicule teren catg.pământ lrnbibat cu apă. 03 .pămănt argilos. E3 . Hl .pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.11-1 . H2 . II. IV. descărcarea in autovehicule teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor. H3 . III În condiţiile gospodăririi apelor. descărcarea in autovehicule teren catg.~~ LU.67\1. descărcarea in autovehicule teren catg. III. III. IV in condiţiile gospodăririi apelor.25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v . . deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg. Hll . 031 .pământ îmbiba! cu apa.11. I În condiţiile gospodării apelor. descarcarea În autovehicul. descarcarea În autovehicule teren catg.67\1.37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U. descărcare În depozâ teren catg. IV. teren catg.pământ imbibat cu apa. teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.11-1 . _.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O.71-1. II.pământ imbibat cu apa.i catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. F31 . F2 . G2 . II in condiţiile gospodăririi apelor. H2l .pământ cu umiditate naturala. deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg. descarcare În autovehicule teren . III În condiţiile gospodaririi apelor.33\1.42\1.~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0.pamănt imbibat cu apa. descărcarea in autovehicul. E21 .pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg.M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---.pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq. El . Gll . 1. descarcarea În autovehicul.45\1.25mc cu o cupa \ ore \1. teren catg. G31 . teren catg.46\2. Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură.25mc cu o cupa \ ore \2.apelor.pamânt Îmbibat cu apa. descărcare În autovehiculeteren 154 155 . descarcare În depozit teren catg. E2 . Fll .pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. descarcarea in autovehicul.pământ imbibat cu apa.1.e ~ H3l . I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U. teren catg.pământ cu umiditate naturală.1.pământ imbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite.pământ argilos. Gl .pămănt lrnbibat cu apă.pământ imbibat cu apa.M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0. II În condiţiile gospodăririi apelor: .92\1.pământ îmbibat cu apa. III in condiţiile gospodăririi apelor. E11 .pământ imbibat cu apa. III. teren catg.pământ cu umiditate naturala. deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg.31\1.14\1.M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg.83\1.

6211. cu descarcare În autovehicule teren catg.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. A21 .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare in autovehicule teren catg. Fl1 . F2 . cu descarcare in autovehicule teren catg. II in condiţiile qospocanrf apelor.pământ umiditate naturala. II.25mc cu o cupa 156 157 . Bll .pământ cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.25mc cu o cupa / ore /1. cu descarcare În depozit teren catg. Al1 .11-1 . cu descarcare În depozit teren catg.11-1. I " I _ •• I I -- I I .5-2. II.21 /2. III.pământ umiditate naturala. actionat electric.212. CANTITAŢI j I _.părnănt umiditate naturala.5311.64 r 1. V. 011 .pamănt cu umiditate naturala. II.9 rnc. I I I G31 .1. III.pământ umiditate naturala. Bl .17/termic de 0. el1 .76/1.53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U. el . cu descarcare În autovehicule teren catg.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. I U.15/1. II in condiţiile gospodaririi apelor. CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11.91/2.M I COO J~UMIRERESURSA I • _.7613. G2 .pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.pământ umiditate naturala.87 Al . A2 .pământ umiditate naturala.46/2. 1. I in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg.Ţ' -:-:-T-':''---~. B21 .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.pamănt umiditate naturala. Gl . I În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.pământ umiditate naturala. V În condiţiile qospodăririi apelor.pământ umiditate naturala.M I I . cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. l in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg.pamănt cu umiditate naturala.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.311.COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2.11-1 .lI.8811. IV. G21 .4911. "'U .25mc cu o cupa COD / ore /2. El1 .92/2. 1. II. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.parnânt cu umiditate naturala. El . 1.212. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0. Gl1 . III În condiţiile qospodariril apelor.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa. F21 . l În condiţiile gospodaririi apelor. H1 . B2 . I In condiţiile gospodaririi apelor.pamânt umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule teren catg.7612.8711. cu descarcare În depozit teren catg. F1 . IV În condiţiile gospodaririi apelor. 01 .parnănt cu umiditate naturala.

IV.50610. H11 ..9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10.9mc . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. U.451 0.546 ~ .• .9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I .' 01 1.5-2.9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10.9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.M -ator pe şenile acţionat electric de 2. cu descărcare in autovehicule teren catg.91 10. ..645 CANTITAŢI U.561 0.M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2.6221 0.4410.pământ cu umiditate naturală.39/0.34/ 0.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule teren catg.4871 0.5171 0. III in condiţiile gospodăririi apelor. Se masoara la 100 metri cubi in săpătură.5510.4751 0. IV in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală.381 0.002 -- 2952260003511\ 2.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2.448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U. V in condiţiile gospodaririi apelor.791 0. 111. cu descărcare in autovehicule teren catg. cu descărcare in autovehicule teren catg.87\1.51 0.391 /0. 11. J11 .5621 0.425/ 0.M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2. V. J1 -pămănt cu umiditate naturală.M 1111111t1~ 0.4361 0.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.5-2.575 ------------------------------~------------------------159 158 .011 !' 295226000 I ore 10.5-2.5-2.pământ cu umiditate naturală.49/ 0.

II În condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbibat cu apă. teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descărcare in depozit. II.M . III În condiţiile gospodăririi apelor. El .pământ cu umiditate naturală. 021 -pământ argilos inmuiat cu apă. El1 .8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore . D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. cu echipament de drag lina. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. I in condiţiile gospodăririi apelor.8 mc. 2. I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. III. E2 . deplasare excavator pe platelaje. Fll . deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg. II. cu descărcare in depozit. A11 .2313231371 CANTITAŢI U.pământ argilos inmuiat cu apă. 811 .TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. cu descărcare in depozit leren catg.pământ cu umiditate naturala. 2. 160 161 . cu descarcare În autovehicule teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apa. II in condiţiile gospodăririi apelor. 81 .1.3 ------------_.11.pământ cu umiditate naturală. 2. " in condiţiile gospodăririi apelor.5-0.pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule.813. cu descarcare in depozit. deplasarea excavator pe platelaje. teren catg.713.• I ore U. E21 . cu descărcare in depozit teren catg. D31 • pământ Îmbibat cu apa. I În condiţiile gospodăririi apelor. 011 .pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. 1.29/2.pământ argilos Înmuiat cu apa.pământ cu umiditate naturala. in: A1 ._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. I În condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. E31 . 2. teren catg.pământ cu umiditate naturală.95' 2. 821 . II În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. teren catg. cu descărcare in depozit teren ctg.pământ argilos inmuiat cu apă._. cu descarcare În aulovehicule teren catg.81 13. teren catg. teren catg.pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule.8 mc 1 ore 12. A3 . 831. cu descarcare În aulovehicul. 02 . cu descărcare in depozit teren catg.22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. Cll .1112. III. 03 .8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-. . A31 . teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apă. 01 .6512. " in condiţiile gospodăririi apelor. II.pământ imbibat cu apă. cu descarcare in depozit teren catg. Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule. I În condiţiile gospodăririiapelor.50. 1. leren catg. deplasarea excavator pe platelaje. 1. cu descarcare În autovehicul. 82 . teren catg.. III În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală.5-0. cu descărcare În autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. A21 .5-0.812.24 . 1.pământ cu umiditate naturală.M 11.pământ cu umiditate naturala. 1.pământ argilos inmuiat cu apa. E3 . cu descărcare in depozit. teren catg. teren cafg. cu descărcare in depozit. Fl .8713.M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 . teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă.24 .pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit teren ctg. teren catg. cu descărcare În autovehicul. Cl . cu descărcare in depozit. 83 . II În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. A2 . cu descarcare În autovehicul. tI.pământ îmbibat cu apa.44 . cu descărcare in depozit teren catg.59 12. teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pământ lmbibat cu apă. cu descarcare in depozit. II.pământ argilos inmuiat cu apă.

pământ umiditate naturală. 01 . 1.pământ cu umiditate naturală.pământ umiditate naturală. I in condiţiile gospodăririi apelor. A31 .pământ argilos inmuiat cu apă. in: Al . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. II.pământ imbibat cu apă. cu descărcare În autovehicule. teren catg. 1. teren catg. teren catg.pământ imbibarcu apă. .pământ cu umiditate naturală. II in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. II. 1.pământ argilos inmuiat cu apă. 02 .1. I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile gospodăririi apelor.5-0. cu descărcare În autovehicule.pământ argilos inmuiat cu apă.Pământ Îmbiba! cu apă. I În condiţiile gospodăririi apelor. 021 . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. teren catg. teren catg.291~~ 3.8 mc CANTITĂŢI U. 1. C11 .pământ cu umiditate naturală.2 mc. cu descărcare in depozit.-- 3. 821 . Cl . 811 . A3 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozit. cu descărcare in depozit. teren catg.pământ Îmbibat cu apA. 83 . teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule.~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0. cu descărcare În depozit. teren catg.5-0. cu descărcare În depozit. teren catg. 011 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În depozt. III. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. teren catg. cu descărcare În depozit. teren catg.pământ imbibat cu apA. 031 . cu descărcare În autovehicule.81-1. teren catg. cu descărcare În depozt. teren catg. A2 .pământ cu umiditate naturală.73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0. El .11. A21 . A11 .1. I În condiţiile gospodăririi apelor.praglina hi~~~e r---'--'.8 mc ore 13.pământ cu umiditate naturală.pământ umiditate naturală. II În condiţiile qospodarini apelor.pământ argilos Înmuiat cu apă.pământ argilos Înmuiat cu apă. deplasare excavator pe platelaje. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0. teren catg. cu descarcare in depozit.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. II.pământ argilos Înmuiat cu apă. teren catg. teren catg. teren catg.1I1in condiţiiie gospodăririi apelor. teren catg. teren catg.pământ Îmbiba! cu apă. cu descărcare În autovehicule. cu echipament de draglina.62 162 163 .M I 2952260003506l. 03 . deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit. teren catg. cu descarcare in depozit. 81 . 82 . teren catg. 831 .7314.

511.6311.5311. teren catg. teren catg.8712. f31 . III În condiţiile gospodaririi apelor.91 0.20 mc /2. II În condiţiile gospodaririi apelor. F1 . E3 .52 --_. teren catg.311.2/2. cu descarcare În autovehicule. cu descărcare În autovehicule.48 ----~----------------------------CANTITAŢI U.pământ argilos Îmbibat cu apa.5212.2 164 165 .M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0. II.8711. teren catg.pământ argilos Înmuiat cu apa.81-1.1 12.16/216/2.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.pământ umiditate naturala. teren catg.81-1. cu descarcare În autovehicule. E2 . II În condiţiile qospodanri' apelor.4911.72/1.M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12. E21 .15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U. deplasare excavator pe platelaje.76/1.pămănt argilos Înmuiat cu apa. teren catg.53/1.---CANTITĂŢI f---. cu descarcare În autovehicule.1912.M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1. F11 . cu descarcare În autovehicule.01/2.pământ argilos Îmbibat cu apa.8/2.41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0.81-1.20 mc 1 ore 11.81-1. deplasare excavator pe platelaje.7512.pământ umiditate naturala.81-1. cu descarcare În autovehicule. II.E11 . cu descărcare În autovehicule. II În condiţiile gospodaririi apelor.87/2.8912.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11. III.pământ umiditate naturală. teren catg.07/1.20 mc 1 ore 12. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U.

cu descărcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor. I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. B21 . II În condiţiile gospodăririi apelor. K2 . cu descărcare În depozilleren catg. " in condiţiile gospodăririi apelor. B11 . B2 . descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. III. II În condiţiile 9ospodăririi apelor. E21 . II. " În condiţiile gospodaririi apelor. II. deplasare cu excavator pe platelaje. A2 .până la 2 m adâncime. H2 .peste 2 m adâncime. K11 . cu descărcare in depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. F1 . II. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. III În condiţiile gospodăririi apelor. A21 . deplasare excavator pe platelaje. IÎn condiţiile gospodăririi apelor. III. G11 .până la 2 m adâncime. III. H11 .' \ E2 . deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. III. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g. C1 . 1.peste 2 m adâncime. G21 . 1. cu descărcare În autov hicule teren catg. 111.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile gospodăririi apelor.până la 2 m adâncime. III. \ E1 . cu descărcare În depozit teren catg. cu echipament de draglina A1 . cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. A 11 .până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren 166 167 . cu descarcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor.până la 2 m adâncime. 021 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren L21 . 12. L2 . III in condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. L1 . \ 02 . cu descarcare În depozit teren catg. K1 .până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. J21 .peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. II. III În condiţiile gospodăririi apelor. J11 .până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. J1 .peste 2 m adâncime. C21 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În aulovehicule teren catg. cu excavator pe senile de 0. deplasare excavator pe platelaje. J2 .TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei. cu descărcare În depozit teren catg. . cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. K21 . 1.până la 2 m adâncime. 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 .până la 2'm adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare cu excavator pe platelaje. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. E11 . G2 . III. cu descărcare În autovehicule teren catg. IÎn condiţiile g9spodăririi apelor. 1. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. H1 . cu descărcare În autovehicule teren catg.cu descărcare in depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare in autovehicule leren catg.până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. F11 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. L 11 . 11. 1. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În depozit teren catg. II. F21 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. III. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.8 mc. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. II in condiţiile 9ospodăririi apelor. F2 .până la 2 m adâncime. cu descarcare În autove~cule teren catg. H21 .peste 2 m adâncime. B1 . II. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe plalelaje.5-0.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.1. II În condiţiile gospodăririi apelor. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. . cu descărcare În autovehicule teren catg. 011 . 121.până la 2 madâncime.1. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. C11 . 01 .până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. C2 . II. 1. cu descărcare În depozit leren catg. cu descărcare in autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. III. I În condiţiile gospodăririi apelor. .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. II În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe plalelaje.peste 2 m adâncime. II.

III in condiţiile gospodaririi apelor.5-0.0114.2212.71 13.M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0.2413.8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0.213.8 mc ---.813._------------ Iare 13.1814.-.6215.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0..6216. .4612. .81 13._--Jtilaje )e senile Iare 13.812.6415.813.81 168 169 .8mc .313.94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U.0114.5.461O.5315.7314.8 mc 1 ore 13.5-0.2313._----_.< 29522600035061 Oraglina 0.4713.Iare 14.8814.4412. CANTITAŢI . CANTITAŢI JMIRE RESURSA U. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD .5.4714 .23 .4914. c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.0213.2913.8 mc U.7313._-.8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .3713.5314.3 CANTITAŢI U.. I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.5-0.3314.Iare 14.-------·rCOD I -~-.8813.catg..8713.8114.8815._---_.M .6114..: / U.5-0.MI K2 I Iare 12.

deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.81-1. cu descarcare in depozit teren catg. L2 . I in condiţiile gospodaririi petor. 02 . cu descarcare in autovehicule teren oatg.pestp 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. 81 . CI .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. 1. III in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. II.lI. 1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. C2 . cu descarcare in autovehicule tdren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. 12 . cu descărcare in depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. A2 .lI. cu descarcare În depozit teren catg. II. I in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor. \ E2 . cu descarcare in autovehicule teren catg. C21 . II. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. K2 . ()11 . cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. II. 111 . 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar. cu echipament de draglina A 1 . II În condiţiile gospodaririi apelor.pănă la 2 m adâncime. I În condiţiile qospccamii apelor.2 mc. deplasare excavator cu platelaje.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. 01 . J21 . cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in auto ehicule teren catg. . III. 1.pănă la 2 m adâncime. 1121 .peste 2 in adâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. III. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În autovehicule teren 81g. 011 . deplasare excavator pe platelaje. A21 . cu descărcare in depozit teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime.1.păna la 2 m adâncime. Jl1 . cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. III. II.peste 2 m adâncime. 1.pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. 821 . t: 11 . III În condiţiile gospodaririi apelor.pănă la 2 m adâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren l!tltg.peste 2 m adâncime. L21 . cu descărcare in autovehicule teren catg. III. 121 . E21 .până la 2 m adâncime. 111 . III. 1111 . I in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg. III.~. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. Kl1 . III.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II. 1'21.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. 1 In condiţiile gospodaririi apelor.Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg. LI . deplasare excavator pe platelaje. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu descărcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. 1.peste 2 m adâncime. Kl . 021 . cu descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.1. I În condiţiile qospodarirl' apelor. II in condiţiile gospodaririi opelor. deplasare excavator cu platelaje.1I in condiţiil~gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. CII .pănă la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.1I1. . A11 .pănă la 2 m adâncime. J1 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. II in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in a tovehicule teren catg. (~1.pănă la 2 m adâncime. L11 . II În condiţiile qospodăririi apelor. 112 . 11. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. K21 . cu descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. FI . 811 . cu descarcare În depozit teren catg. 1. cu descărcare in autovehicule teren ootg. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r . J2 . III In condiţiile gospodaririi apelor.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. Eli . cu descarcare in depozit teren catg. 82 . 1. cu descarcare in depozit teren catg. IIln condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. . II in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg. 1 . \ EI . cu descarcare În autovehicule teren catg.

.8212.02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U. .3612.cat. pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---.5211.412..M ..M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport..81-1.93 --_.------------~-.7611.81-1.02 I 0.20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12.4612.0013 buc 0.20 mc 1 ore 12.00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr.20 mc 1 ore 12_9313.51 14.7612_0212..81-1.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.612..0512.- 1 ore 13.51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.9 U.3713._--------'~- 1 ore 11. DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.0912._ Utilaje . COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.~r.6213.---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. III in condiţiile gospodaririi apelor.041- 1 ore 12.7911.0513.47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.5512..11 12. .81-1.01 13. 82 r.01 pe senile 0.20 mc _. .4312_4312..81-1.. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.NUM'RE pe semle 0. executata cu excavator de pe platelaje. U._" Iare I ore ore 172 173 r .8413_2711.0211.3612.l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0.013 kg kg 0.1 0. CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. II. .015 4.2612.20 mc ------------.612.E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.51 13. .20 mc -------------=~~NU::.M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 . 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT . 2_1812.09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U.9912. . :~T811-1 CANTITĂŢI .7612.8412.81-1.catg.----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA ._--.71 12.20 mc -----~.81-1.1812.M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-.3212.1812. .M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.01 0.51 12_5112_8912.M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 .03 CANTlTftlrlU.

1..teren catg. III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra.elindă 81 . teren catg " 61-100 CP.teren catg. Se masoara la 100 metri cubi În săpatură. utilajul avand Al . inclusiv descarcarea in depozit. 61-100 CP. II. cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 .elindă Dl .5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. teren catg. teren catg.teren catg. 40-60 CP.711 11. II Cl . COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. I Bl . teren catg.elindă Cl . cu sapare longitudinala cu elinda. in pamant cu umiditate naturala. 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40.NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. executata cu excavator cu mai multe cupe.. pamant cu umiditate naturala. --" .77 _-"_ . CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10.CP.inclusiv descarcarea in depozit. 1. 174 175 . in: Al .60 cp 3. executata cu excavator cu mai multe cupe.elindă de de de de 40-60 CP.

executata cu: A1 . 1.81-1. III.excavator pe şenile 0. 1.11.5-0.-. cu draglină În pământ cu umiditate naturală. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0. A2 . teren catg. D21 .8 mc. teren catg. A11 .8 rnc. teren catg.depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă.excavator pe şenile O. C1 .8 mc.8 m. În teren catg. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0.. lin condiţiile gospodaririi apelor. B11 .2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală. III În condiţiile gospodaririi apelor. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. cu draglina in pământ cu umiditate naturală.81-1. _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315.2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala.excavator pe şenile 0.81-1. teren catg.8 mc. A21 .excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0.2 mc cu draglina in pamân\argilos moale. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U. cu draglina in pământ argilos moale.20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0. teren catg.1 . În teren catg. cu draglină În pământ cu umiditate naturală.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0.5-0.8 mc I COD I .81-1. În teren catg.excavator pe şenile 0.81-1.excavator pe şenile 0. B2 .5-0. B1 . teren catg. D11 . E2 . 1/ in condiţiile gospodăririi apelor.excavator pe şenile 0.50.93 .M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: .81-1.8 rnc. . I in condiţiile gospodăririi apelor.5-0. F11 . III În condiţiile gospodaririi apelor.8 mc.excavator pe şenile 0.5-0. teren catg.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala. in teren catg.excavator pe şenile 0. in teren catg.131 CANTITATI U. \ D2 . cu draglina in parnănt argilos moale.1 . 3.5-0.20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA. 4.1 .91 13.5-0. teren catg.50.8 mc.excavator pe şenile 0.. h ~Il I U. inclusiv descarcare in depozit. II in condiţiile gospodăririi apelor.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. lin condiţiile qospodaririi apelor. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. 1.11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe .9414. teren catg.8 mc. II.53 t ----.2 mc cu draglina in pământ argilos moale.2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala.8 rnc.excavator pe şenile 0. in deblee si canale deschise.2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale. II. II.81-1. III. ore '3.excavator pe şenile 0. În teren catg.81-1.4715. lin condiţiile gospodăririi apelor.compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. II. teren catg. I E1 . C11 . 1.81 12.excavator pe şenile 0.2814. În teren catg.5-0. F1 . cu draglina În pământ cu umiditate naturala.TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor.42 .5-0. II in condiţiile gospodaririi apelor.5-0.B1-1.81-1. În teren catg.20 mc -------- 176 177 .09 . .M ~ CANT .81-1.2 mc cu draglina in pamânt argilos moale.M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI .8mc COD 1 ore 1 ._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •.8 mc.81-1.excavator pe şenile 0.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală. in teren catg. El1 . B21 .excavator pe şenile 0. cu draglină in pământ argilos moale. cu draglină in pământ argilos moale. D1 . de la fata taluzului.-.81-1. II in condiţiile gospodaririi apelor. in teren catg.6614. E11 .5-0.

cu descarcare in depozit.descărcarea. 1. cu echipament greifer de 0. B13 .sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. dislocare În spaţii < 8 m. B2 . C2 .pământ cu umiditate naturala. dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in depozit. E23 . 178 179 . E11 . Nu cuprinde: . dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor. A 11 . cu descarcare in autovehicule. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ Îmbiba! cu apa. dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit. cu descărcare in depozit. cu descarcare În depozit. cu descărcare În autovehicule. Se masoara la 100 metri cub În sapatura.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. D23 . dislocare În spaţii 12-16 m. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor.dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat . dislocare În spaţii 12-16 m. dislocare În spaţii 16-20 m. dislocare În spaţii 8-12 m. cu descarcare in autovehicule. di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare În spaţii 20-24 m. E2 . cu descarcare În autovehicule. I C23 .TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP. C21 .pământ Îmbiba! cu apa. in teren necoeziv. cu descarcare in autovehicule. B12 . A 13 .executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. dislocare in spaţii < 8 m. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. D21 . E1 . E22 . cu descărcare În depozit.pământ imbibat cu apa. disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m. A2 . C1 . D1 . cu descarcare in depozit. cu descărcare În depozit. A21 .pământ imbiba! cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m. D2 . dislocare. I şi II . cu descărcare in autovehicule. D12 .pamântimbibat cu apă. C11 ~pământ cu umiditate naturală.5-0. Cuprinde: . descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu.pământ cu umiditate naturală. rotirea pentru descărcare. cu descarcare În depozit. C22 . cu descărcare În autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.coborârea graiferului la nivelul de sapa re .pământ cu umiditate naturală.incarcarea graiferului cu pământ dislocat . cu descărcare in depozit.6 mc. cu descărcare În autovehicule.pământ imbibat cu apa. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descarcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare În depozit. E13 . dislocare in spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturală.pămănt imbibat cu apă. cu descărcare În depozit. D13 . dislocare În spaţii 16-20 m. E21 . B1 . cu descărcare in autovehiculp. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturala. 823 . cu descărcare in depozit. disloca re În spaţii 20-24 m. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. C13 . cu descarcare În depozit. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală.(În terenuri coezive din categ. cu descărcare În autovehicule.pământ Îmbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) .ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit . dislocare În spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare În depozit. A22 . dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala. A 12 . cu descărcare in depozit. D11 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule.pământ lrroibat cu apa.pământ imbibat cu apă. E12 .pământ îmbibat cu apă. cu descărcare În au!ovehicule.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 8-12 m.pământ cu umiditate naturala. dislocare În spaţii 12-16 m. C12 .pământ Îmbibat cu apă.pământ Îmbibat cu apă.pamănt cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m.pământ imbibat cu apă. fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. 821 .pamănt imbibat cu apă. in: A 1 . D22 .pământ cu umiditate naturala.lI.pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m. \ 822 . dislocare În spaţii < 8 m A23 . cu descarcare În autovehicule.in spaţii 8-12 m.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. B11 .pământ imbibat cu apă.pământ imbibat cu apă.

. 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16.40-0.4815.•_-_ ._. __ .__. r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U._. mc .---' COD '--"---.6517._-_._--_..7916.- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.4_0_-0_.M I 1 CANTITAŢI I .M ._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14.. COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------. 29522600035221 COD DENUMIRERESURSA .- Iare 14. .9316.49 _----d-e 0_..112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16.M 1- .03.__ DENUMIRERESURSĂ U.T-A-Ţ.6715.~---_ .3715._--------------------_..10 mc 1 ore 15.40-0.2416.55 termic de 0.3216.M I I Iare 15..M ~ __ .1415..7315.8316.10 mc ---_ ._-_.4118.0615..11 14.70 mc CANTlTAŢI U. __.10 ----------mc .8217.6514.7 de 0.5317.COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.40-0.0913.7_0 __ .-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14._-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.7715.0514.8213.5215.716.. _---_. ----..40-0.70 mc ----_.66172418..40-0.__ ._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 .10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ .5918.91 U.400.33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0. 15.6615. -C-A-NT-.55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0..4415.11 14. • 180 181 .2519. A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _.617. .51 16.

A12 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. C12 .. disl. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descărcare in depozit. in teren necoeziv. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. .pământ Îmbibat cu apă. C2 . dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule.pământ imbibat cu apa. Cl1 .pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in auto~e\hicule. 1121_ pământ cu umiditate naturala. Cl . A21 . A23 . cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 16-20 m În o I. dislocare in spaţii 8-12 m: 813 . cu descarcare in depozit. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apa.pământ imbibat cu apă.ocare in spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. E23 _ pământ imbibat cu apă. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. C22 . cu descărcare in depozit. Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. cu descărcare in depofit.pămănt imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m. rotirea pentru descărcare. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. cu descarcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m. ll23 _pământ imbibat cu apă. dislocare În spaţii < 8 m. cu descărcare in autovehicule. E21 _ pământ cu umiditate naturală. dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu . I şi ii (in terenuri coezive din şi IV. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descărcare in depqzit. 11 _pământ cu umiditate naturală. 81 .Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP. dislocare În spaţii 12-16 m. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor. dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in autovehicule. A 13 .pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. cu descarcare in autovehicule. disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m.pământ cu umiditate naturală. C13 . cu descărcare in autovehicule. A11 . 12 _ pamântimbibat cu apă. in: A1 . cu descărcare in depozit. cu descarcare in autovehicule. A22 . ~3 pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m. A2 . dislocare in spaţii 16-20 m. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. \ 822 . 811 . Acestea se consideră dislocate separat. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor. 112_pamânt cu umiditate naturala.pământ cu umiditate naturală.13 _ pământ imbibat cu apă.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m. cu descarcare in depozit.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărc}s În autovehicue. cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă.pământ imbibat cu apă. III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umlditate naturală.0 mc.7-1. 1)12 _ pământ imbibat cu apă. II. ll13 pământ imbibat cu apa. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare in depozit. :1 ~ pământ cu umiditate naturală. Se măsoară la 100 m~n sapatura. \ 82 . E22 _ pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii 16-20 m. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. cu echipament greifer de 0. cu descărcare În depozit.Pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor. 2 _ pământ cu umiditate naturală. \ 812 . \)22 _pământ imbibat cu apă. cu descărcare in autovehicule.pamântimbibat cu apa. dislocare in spaţii 20-24 m.pământ cu umiditate naturală. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC.pământ cu umiditate naturală. 1111_ pământ cu umiditate naturală. 182 183 . 111• pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit. cu descărcare in autovehicule.ondiţiile gospodăririi apelor. 821 . C21 . dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. 823 .

.71-1 .M ----]---.M 29522600035161 Excavator graifer de 0.53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0.71-1.81 15.71-1 .M I " • ----==iJ. 2952260003516 ---==-r-----.71-1._-J----J- ··I-nJ . DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U.:.25mc .25 mc E ~~ 3.. _ 1-·- J_.---.. I _."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~.86l4.25 mc ~OD_.-----. U...25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 . COD 29522600035161 Excavator graifer de 0.4414.l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1.1-·' ._.I -.COD DENUMIRE RESURSA U.·-1 _. I~ ·-I· .25 mc 184 185 . DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ . ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0... I _.·-1 _.

sub 200 m lungime şi > 1. 821 . teren catg.sub 200 m lungime şi> 1.sub 200 m lungime şi < 1. h. III.. teren catg. teren catg. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor. 'UO mlungime şi > 1.sub 200 m lungime şi < 1. El . condiţiile gospodăririi apelor. III în 1I~llIldOrlrll apelor.16 ~~. C2 . teren catg. III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor. III.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. III în D11 111. teren catg. cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului. Bl .1 şi II.31 ore 3. III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor. I şi II In tllI III lungime şi > 1.. tere \~tg. 175cp n' 1/liM . teren catg.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. I şi II in condiţiile gospodăririi apelor. precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder. < 175 CP. Bll .5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor.peste 200 m lungime şi < 1. In lungime şi> 1. 021 . Cl . III în condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. teren catg.951 - J - l2'j3. teren catg. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13.i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor. III.1 şi II.sub 200 m lungime şi < 1. < 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. III. teren catg. on m lungime şi > 1.5 m Înalţime pentru autogreder C21 . teren catg.sub 200 m lungime şi > 1.peste 200 m lungime şi < 1.821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4.5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.•. iOt) m lungime şi > 1.11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14.sub 200 m lungime şi > 1. III.5 m înălţime pentru autogreder .peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP. I şi II.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II.liltlglme şi > 1.I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~. I şi II In ..sub 200 m lungime şi < 1._~[----_ ~_-_ 3. A2 .sub 200 m lungime şi < 1. teren catg. teren catg.5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP.5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 .5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP.peste 200 m lungime şi < 1. 100 metri . ~tlO m lungime şi > 1. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP..peste 200 m lungime şi < 1.68~J_~~~5_- < 175 CP. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1. > 175 CP. :.sub 200 m lungime şi > 1. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura.5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor.sub 200 m lungime şi < 1. teren catg. MI "'lungime şi > 1.: •. Fl1 .5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP..5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP. UI! III lungime şi > 1.26 . > 175 CP. cubi în săpatură. I .5 m Înălţime pentru autogreder .5 m înalţime pentru autogreder A21 . I şi II.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. III În condiţiile gospodaririi apelor. III. C11 . 82 . DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U. teren catg. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. III. E21 .1 şi II. III in 1'•• "lluOrlrli apelor. E11 . de: Al . III în condiţiile gospodaririi apelor.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. teren catg. teren catg.. Utilaje ..5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. Fl .5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder A 11 . teren catg. < 175 CP.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. I şi II In condiţiile gospodaririi apelor.3213.1II_"lIIll\rlrll apelor. I ".. teren catg. III.5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP. E2 .G -=_~ __ _.. I1U '"lungime şi > 1. I şi II în condiţiile gospodăririi apelor. I şi II. > 175 CP. 011 .5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg. teren cat şi II.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg.sub 200 m lungime şi > 1.5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. Dl .5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP.peste 200 m lungime şi < 1. 02 . teren catg.Jil~E 5.

.V' I v. II C1 . III Cuprinde: .teren catg.---.teren catg.. Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura.::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1. B1 . .I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP.3 ore 1.Lv I - I .teren catg.~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I . . Se masoara la 100 metri şanţ. I B1 .împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii.teren catg.40 m. 2 B11 .M CANTITAŢI 1-1 ---. 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4.3 2.teren catg. in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0. executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP.---.montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare. 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or. Nu se cuprinde: . LI COD DENUMIRE -:. A1 . in: A1 .80 cp 189 188 .teren catg..----.e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T..38 \ 1.721 2. 1 în condiţiile gospodaririi apelor. 1 A11 .executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului.teren catg. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m.scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren.72 _ J_~.38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. . .

III În condiţiile gospodaririi apelor. 81 . II 811 . Ct ... I All .180 cp 1 ore 12.teren catg._-. II 811 . -. IV D11 . in: A 1 .teren catg. -1 U. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 .teren catg. in: A1-teren catg.7711.teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor..2111. D1 ..teren catg. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui. III in condiţiile gospodaririi apelor. 81 . l . -.teren catg.teren catg. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.teren catg.TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. II În condiţiile gospodaririi apelor. 81 .teren catg.teren catg. ~. A 11 . e1 . e11 .1I1 811 ._-----Utilaje U. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.1 sau II._ .--.teren catg.541 1.teren catg. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.3911._.1412..in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte. inclusiv cu buldozer impingerea m.M I A1 CANTITĂŢI .teren catg.teren catg. IV .teren catg. TsC20 A1 ._-----_ . executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP. III e11 .teren catg.M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp . IV in condiţiile gospodaririi apelor <. - 1 ore 11.teren catg. inclusiv imprastierea pamantului la 10 m.1 În condiţiile gospodaririi apelor.--_. III e11 . II În condiţiile qospodăririi apelor. I in condiţiile qospodăriri apelor. I sau II in condiţiile gospodaririi apelor.--_ . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.. / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81.1812.._-_ . I A 11 .51 190 191 .teren catg.86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ ..teren catg...M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP.

U~ --.TSC18 teren catg. TsC18. . IV 111 . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1. I in condiţiile gospodaririi apelor..TSC20A1 teren catg. J1 .cU_.TSC18A1 teren catg..l.6213.LT-IT-AT. III in condiţiile qospodăririi apelor.TSC21C1 teren catg. C1 . 1 .TSC19A1 teren catg. I C11 . I J11 . 11. I in condiţiile gospodaririi apelor..9411.TSC20C1 teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.TSC21B1 teren catg...TSB19B1 teren catg.67 0. G1 .I _. III L 11 ._..23. II În condiţiile gospodaririi apelor. II K11 .M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531.8412. ~ I ~. Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J).8 . Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10.TSC21C1 teren catg. III H11 . B1 . 01 . .TSC19C1 teren catg.265 I 1.TSC18 teren catg.TSC19C1 teren catg..---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1..01 L 1 . I şi II G11 .TSC20A 1 teren catg. E1 . 192 193 .TSC20C1 teren catg.29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I .TSC20B1 teren catg. II 011 .~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1. I În condiţiile gospodaririi apelor.76 0.B_ 1. TsC20 si TsC21.:. H1 .M--L.--~-CA-N..L. F1 .--.TSC19D1 teren catg. --L. pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus..TSC21A1teren catg.9210.".TSC18B1 teren catg. III E11 . IV F11 ._--.( ~~~~-=--.___ ~___ 0. IV În condiţiile qospodaririi apelor.1.6 .. TsC19. K1 .Spor la consum urile de ore-utilaj din art.1 11.TSC21A1 teren catg. .6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore .TSC19A1 teren catg.I.J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I .-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.TSC19D1 teren catg.1 A11 ..TSC20B1 teren catg. I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.TSC21B1 teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor.~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1. I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U. peste distanta prevazuta la articolele respective A1 .. pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus.. P' 'şenile 81-180 cpcp B 00". III În condiţiile qospodăririi apelor. II in condiţiile qospodăririi apelor. II B11 . III În condiţiile gospodaririi apelor.TSC19 teren catg.

M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~.in canale teren catg.TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi. I in condiţiile gospodăririi apelor E1 .1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2.53J 4.M_CC11 [~~ --~--.------Utilaje -_ .88/4._-. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. Sere per de 2.in gropi de imprumut teren catg.. cu tractor pe senile de 65 CfI.motor 160 cp 118KW . cu descarcarea in straturi de grosime: A1 . I A1l . III C 11 .75.-. I A 11 . III in condiţiile gospodăririi apelor. II in condiţiile gospodăririi apelor.peste 20 cm teren catg.peste 20 cm teren catg.sub 20 cm teren catg..in canale teren catg.M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 . 01 . II E11 .in gropi de imprumut teren catg.7t.3/2.0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_. transportul si la 250 m.---'.peste 20 cm teren catg.21 /2.53/2... motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc.~~r:::-r.67/1.M . III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW). 01 .0213..76 29522300035331 U.87 / ore /1. 81 . II B 11 . B1 ._---. U.in gropi de imprumut teren catg.5/2.3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp ."_.- .3 me cu tractor pe şenile de 65 cp .36/2.motor 160 cp 118KW / ore /203/2. Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc.._------ ----- 194 195 ._. II 011 . II in condiţiile gospodăririi apelor.in canale teren catg. C1 .in gropi de imprumut teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.sub 20 cm teren catg.in canale teren catg._-' . I 011 . COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-. r- l CANTITĂŢI ._---. I in condiţiile gospodăririi apelor. I C11 .65/1.in gropi de imprumut teren catg._.06/2.in gropi 'de imprumut teren catg.75. II in condiţiile gospodaririi apelor.:CANTITATI _ U. inclusiv imprastierea pamantului de A1 .sub 20 cm teren catg. III F11 .in canale teren catg.~...47 13. I in condiţiile gospodăririi apelor.46 12. inclusiv transportul pamantului pana la 100 m..in canale teren catg._--_.75-3 mc. II in condiţiile gospodăririi apelor. F1 .peste 20 cm teren catg. -. I ore 13. II 811 ._. C1 .J ore L3~ 3. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc._--_.91/2. in: Sapatura mecanica cu screper de 2.sub 20 cm teren catg.

-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg._~5J_0.591 COD DENUMIRE RESURSA L .TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art. pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 . A1 . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.spor la ari. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. .__ . __ Iare 11. I sau II În condiţiile.M .executare lucrari de la ari._2 J1_.L_-'--~ CANTITĂŢI U.----j------------...spor la ari. II A21 . COD I L~2L~LD11 f-:-::l-.__ _.----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c. D1 .1 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. . apelor.gospodaririi apelor. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou. III În condiţiile qospodaririi apelor..cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----.1 . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal. .461 de 150 cp ------ U.--.3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11. apelor. C1 .__ ---. TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 .1-------'-_1. necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor. 129522300035351 Screper de 6.M --.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.2512. ---------COD ---_ __ .. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg.6811.:.executare lucrari de la ari.75.__ .~_21_0. 81 .9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 . TsC24 si TsC36. I A11 .9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ .11.80 cp . TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 . IV În condiţiile qospodărini apelor. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus. --_~---.9612. IV D11 .1 .86 196 197 .spor la ari. pentru transportul pamantului. I B11 ..cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg..180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61.I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg..p _ CANTITĂŢI U.1 .executare lucrari de la ari..cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.spor la ari. II 821 . III C11 .executare lucrari de la ari. apelor.2512.------~ DENUMIRE RESURSĂ . I sau II A11 . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1. I sau II B11 .cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2.1 . COD _______ J._L. I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor.6211. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 . TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.

cupă 0.L . cupa 0. executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 .M 1-C111D1lD11 -. pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv. cupa 0. cupă 0.5 m la instalaţii ELSE la lucr. 2953.spor pentru obstacol din zona excav. TSC28B11a C1 .7 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou. A13 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. metrou.cu buldozer A11 . metrou. I sau" lucrari de la ari. -.spor. metrou. pe C11 . ELSE la lucr.55 m la lucr. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor.spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. ELSE la lucr.7kk CANTITAŢI U.cu buldozer B11 . 811 . cupa 1 mia luer. TSC28C11a lucr. lucr. metrou. A12. Ia ari.spor pentru obstacol din zona excav la ari. pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg.cu buldozer 011 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.5 m la lucr. la lucr. metrou. metrou .cu instalaţii ELSE cupa 0.la ari. metrou. 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.7 m la lucr. metrou. pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus.spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr. cupa 0. TSC28G11a lucr. metrou. m la inst. metrou C13 . cupa 0. .executare C1 . C11 . E1 . 011 .spor.spor pentru obstacol din zona excav.~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - . ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1. cup.cu instalaţii ELSE lat. .9 F12 . E11 .1-180 CP pământ provenit din teren catg.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. 0.spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat.cu instalaţii ELSE cupa 0. pentru obstacol din zona excav. ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat. TSC28D1 la lucr.la ari.cu buld. metrou 012 . metrou.8 E13 .spor pentru obstacol din zona excav.lucr. cupa 0..executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg. lucru rrietrou. cu: A 1 . TsC26 pentru impingerea pamantului. III lucrari de la ari. m la inst.spor pentru obstacol din zona de exc. ELSE la lucr.la ar!.--------_.55 m 813 . J I . cupa 0.' -----. TSC28A11a 81 .7 m la instalaţii ELSE la lucr.spor. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. pănă la 24 m laI. __ . cupa 0. 1 - . metrou. metrou.la ari. Ia arlic.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI..8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. . IV lucrare de la ari.cu instalaţii ELSE lat. metrou m la insl. TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou.60 m lucr.lucr. TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor. cupa 0. metrou.' cu instalaţii KELLY H30/75 laI. cupă 1 mia inst.executare 01 .o. DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI. metrou. metrou A 11 . pe tractor 8.spor pentru obstacole din zona excav. cupă 1 mia inst.cu instalaţiiHSE cupa 0.5 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou. TSC28F1 G1 . COD . metrou. metrou 01 . metrou.9 F13 . cup. la instalaţii ELSE la lucr. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat.6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 . TSC28E1 F1 . KELL Y la 198 199 . la instalaţiiELSE la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.cu instalaţii ELSE cupa 0. I sau" lucrari de la ari. ELSE la luer. F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. 81-180 CP pământ provenit din teren catg. . tr. cupa 0. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor.55 m B12 .sub protectia noroiului bentonitic.executare B1 .TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art.instalaţii ELSE cupa 0. cupa 0.9 m la lucr. .. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor.8 m la Jucr. metrou 013 .6 m la instalaţii ELSE la lucr.50 m H11 .5 m la insI.

spor pentru obstacol din zona excav.la ari. Ia art.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI. • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat.04 \ 0.005 \ 0.02 0.6 m J11 . cupa 0. Cuprinde: .excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic.001 \ \ 0.7 m la instalaţii KELLY. TSC28J1.002 \ 0. L 12 .execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl. 0. . cupa.004 U. recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic. KELLY.3 \ 0. 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.39 2.spor pentru obstacol din zona excav.la art. ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw .33 \ 0. .001 \ 0.7 m la instalaţii KELLY. TSC28H1 11.06 1.003 \ \ 0.cu instalaţii KELL Y H301751al.051 \ 0. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă . 0.spor pentru obstacol din zona excav la art.transportul materialului provenit din excavare.001 \ \ 0.prepararea.8 m la metrou. cupă 0.05 0. zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.001 \ 0. .la art.006 \ \ m \ 0. • umplerea transşeei peste cota de betonare.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI.01 \ 0.03 0. J1 . N1 . Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală.53 \ 0.nivelarea terenului.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat.conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. 0.raclarea rostului pentru săparea panoului următor. M1 . metrou. KELL Y. .51 0. • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii.1 0.003 \ 0.3 \ 0. . L 1 . cupă 0.44 \ 0.6 m la insI.55 m 111 .005 \ 0.04 0. . cupă 0. • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe).menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru.7 m K11 . 112 .spor pentru obstacol din zona excav.001 \ \ kg \ 0.01 0.003 \ 0. . K1 . TSC28K1.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. . 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec.006 \ \ kg \ 0.003 \ 0.8 m la lucr.22 0.8 m la lucr.55 m la instalaţii KELLY.curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi.15 \ 0.01 0. \ ore \ 0.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. . L 11 . .044 \ 0. K12 .spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cupa.55 m la instalaţii KELL Y.01 0.01 0.32 1.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0. J12 . TSC2811.005 \ 0.6 m la insI.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură.34 1.003 \ \ 0.realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile. TSC28L 1.015 \ 0.cu instalaţii KELL Y H30/75 lat. L 13 .spor pentru obstacol din zona excav.pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului.005 \ ore \ 0.18 0.33 \ 0.01 Nu cuprinde: . K13 . 113 . J13 .curăţarea şi verificarea cotei de fundare.cu instalaţii KELL Y H30175 laI. cupa 0.93 0.spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m.01 0. .001 \ \ 0. cupa 0.H12· peste 24-32 m H13 .53 0. .spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m. cupă 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.51 \ 0. cupa 0.armarea şi betonarea panourilor.17 \ 0002 \ 200 . cupa 0. metrou.

0081 1 kg 10.0071 1 0.01210.02 0.0051 0.0051 10.36 10.51 1.18 10.0091 - 1 0.04810.001 10.Q11 10.01 1 .42 10.01 1 1 kg 10.05 0.01 0.63 10.0041 0.04 0.l0.72 10.59 10.006 .24 10.11 0.04 0.891 0.18 2.19 0.00910.0051 0.001 1 0.55 10.48 0.0131 - 1 0.01 0.051 10.2 295227000364211nstalaţie de exec.54 10.011 1 10.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.02 1.03 0. 10.001 1 I m3 I 0.008 0.55 0.001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.0071 10.03 0.48 10.00410.01 0.59 0.00710.42 10.04 0.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec. Manoperă I kg r.02 0.0081 - I .0041 0.001 0.00610.01 0.0051 0.01 0.54 10.0011 0. kg 10.44 1.001 1 1 0.21 I 0.11 0.0071 - 1 ~ 1 m 10.0041 0.001 0.12 0.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.0061 0.00110.001 1 - 202 203 .006 1 0.01 0.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.01 0.0041 0.02 1 ore 1 0.0721 0.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.001 10. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.001 1 1 kg 1 0.0641 0.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.0051 0.01 0.01 0.64 I 0.04 0.06 0.0531 0.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.0041 0.05 0.48 10.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.011 1 - I 1 kg I 0.007 0.36 10. ore 1 0.38 1.0021 -CANTITĂŢI U.011 10.02 0.01 I 1 0.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0.0071 - 1 0.00610.22 0.001 10.00310.021 1 0.0591 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.01 0.01 1 I 0.04 0.0011 10.21 0.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .01 0.0021 0.5 2.00210.01 3.43 0.51 10.0171 0.055 1 ore 10.63 I 0.0011 1 1 1 1 m3 1 0.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.

005 [ 0.:1oim~ F+GI' Kelly protec.0031 0.01 001 0.36 2.0.61 0.05 0.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.cu macara cu şenile Iare 10.66 0.013 [ 0. 2 3 1.46 0.3 10.27 10.001 0.01510.06 0.00710.01 0.24 0.3 10.005 0.13 0.01 0.001 1 1 0.01 0.03 0.48 10.01 ore 3.0031 .069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.02 1 - 1 OA 10.0241 0.64 0..74 0-01 ore 0.001 [ 0.06 0.48 0.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.06 0.33 10.03 0.02 0.00310.01 0.0081 0. ecrane Kelly protec.01 0.00610.8 I 0.004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.01 0.046 [ 0.0310.00310.07 0.0161 295227000364211nstalaţie de exec.07 0.35 0.0051 0.04 0.027 [ 28 kw --------. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.03 0. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.04 0.00310.28 0.61 0.001 I I 0.6 10.03 0.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.009 [ 0.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.04 10.68 0.79 0.063 [ 0.001 10.0121 0.05 0.01 0.0071 10..001 10.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.014[ 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.7410.-----------CODI--~ I 1 kg 10. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.01 0.0031 0.03 0.69 [0.0061 1·kg 1 0.[ ore [ 0.28 0.0061 1 m 100011 1 kg 10.05 0.02 0.1 0.01 0.01 0.001 0.0051 0.57 1.33 10.01 0.09 0.0021 -_.01 0._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.05 0.1 I 0.01 0.44 10.32 2.00210.01 0.27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U. 1 0.0071 1_0.01410.081 0.03 0.01 [0.310.001 1 0.0031 0.001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0.16510.96 1.15 0.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.0081 - 1 0.In~:U::::::~~1G7!:.1510.01 ore 2.14 0.048 1 ore 10.0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .0031 1 0.05 I Utilaje I 0.0441 0.0041 0.05 0.007[ 0.03 0.0061 0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 .0741 I - 204 205 .00610.01 0.

01 0.5 /0.54 1.001 / kg / 0.36 0.005/ 0.04 0. U.0071 / kg /0.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.cu macara cu şenile I 0.42 10.02 0.01 1 _ 1 206 207 .01 0.42'/ 0.01 0.048/0.011 1 0.0081 I 0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.21/0.06 0.001 1 1 kg / 0.48 10. ecrane Iare Kelly protec.02181 0.Iare 10.01 / 0.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore .04 05 0.58 10.12 0.54 1 .004/ / 0.008 0.4810.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec. ecrane Kel/y protec.36 / 0.001 / 0.24 10..08 2.006/0.01 0.001 1 10.008/ / 0.48 2.007/ 0.02 0.01 II 0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0. 0.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.007/ / m /0.1 1 0.38 ore ore / ore 1.0061 0.05 0.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0.01 0.00510.01 0.058 0.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.001/ 1 0.0051 0.01 0.00410.23 1 0.44 0.001 /0.3 .36 10_00410.0041 /0.5/ ore 0.04 0.02 0.05 / 0.001 0.01 0.18/0.01 0. ecrane Kel/y protec.05 0.56 10.04 0.11 0.---J---=---------.2 0.58 0.001 I kg 10.01 1 m3 1 0.cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0.04 0.G1 295227000363911nstala\ie de exec.004/ 0.002/ -= 29522700036421.51 1. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec.054 1 0.002/0.01 / / 0.01 0.02 0.nslalalie de exec.88 0.M CANTITAŢI 0.79 2.018/ .001 10.005/ 0.06 0.005/ 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0.00210.0641 0.05610..0121 0.004/0.48 /0.

A1_ A2 B1 B2 .3 0.48 1._-_.0.008 1.99 0.M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0. Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală.4 0.1561 ..racordarea cu alte sisteme de fundare. _-_ . _ prepararea. ecrane Kelly protec.1. ptna la 7 mc/h . 0.susp. Kelly cu demontarea acesteia C1 .32 6. in: spor pentru deplasare inst.56 0.2741 monoetaj._------------ CANTITĂŢI U.pt.1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b .97 1 0. _ realizarea eventualelor rosturi între barete.656 .64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0. cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ.97 1115/1.8 -8 kw ore 10. 1. III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei.931 .2351-10.67 209 . . Nu cuprinde: .el..prep.87 O 8. 0. condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic.I 5. f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot .56 1 0. ore 10. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru. a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport.__ . executate sub protectia noroiului bentonitic.1561 COD ~I--··-~---------········ .1561 - 0.075 ore ore ore TOTAL ore 1.69 0. .48 0.nivelarea terenului.9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0. pomparea. _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.teren categ. de 1 ore 1.64 81 15 4.de joasa pres.descopertarea şi curăţarea dupa descopertare.1 1 1.45 0.3 0.cu macara cu şenile .008 1. II spor pentru deplasare inst. _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.10.833131 .48 1-1 0.8331-1 1 ore 1 0.*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U.TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari.Mf--.etans.80 m. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii.3 0.0.2451 0.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2.~_A2 1. _ transportul materialelor rezultate din excavare. _execuţia pretranşeeii.hidr Motocompresor 4 . Kelly 18-30 m teren categ.8331-1 1 ore 1 0.2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect..1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1.41 4.323 1295227000363911nstalaţie de exec. Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!.64 105 0.curaţarea şi verificarea cotei de fundare.67 0. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic.2.---buc kg m m3 m3 kg !.064 . _umplerea baretei peste cota de betonare. _ montarea şi racordarea conductelor de noroi. _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat.43 .3331 .57 5. _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. .008 1.2941 .62 82 --1 C1 I 1.5 5.18 . I 0.97 1 .5. zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata.5 3. productiv.armarea şi betonarea baretelor.15 0.03 O 7.

teren necoeziv. in argile având indice de consistenţă 0.141/ Electropompă 14.teren categoria 3 C1 .teren categoria 1 şi 2 81 .88 1. fâşiei < 1 m 82 .134 0.162 0.9 8.067 5.50 < le < 0.00 (cu excepţia argilelgr).067 0.50 < le < 1.06710.162 0.136. În argile având indice de consistenţă IC > 0.067 5.695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11.75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .00 (cu excepţia argilelor). fâşiei 2-3 m C1 .94 10. _-_.833 ~ buc 15.mutarea instalaţiei . U.058/0.. in argile având indice de consistenţa 0.401 11.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.5813.109/ ore 0.91 ore 11. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 .24511.196 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 .115 0.261.50 < IC <1. in argile având indice de consistenţă IC > 0.29.50 < IC < 1. in argile având indice de consistenţă 0.75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 .319 0.75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 .115/ 0.451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 .206 210 211 .M A1 81 C1 --------_.50 < le < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.teren necoeziv.forarea propriu-zisa .07 0.de joasă pres. cu diametrul de 1300 mm.50 < le < 0.245/1.833 0.00 (cu excepţia argilelor).instalarea in amplasament .9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -.162 buc 0. CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1.207 0.58 ore 7.12910.141 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0.5 inalt.transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba.207/0.5 inalt.stâncă moale Cuprinde: .6951 ore 0.teren necoeziv. inalt fâşiei sub 1 m A2 .5 inalt.00 (cu excepţia argilelor). m31o.084/0.M A1 . Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag.401 /1.00 (cu excepţia argilelor).48 12.- ----_ U.1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0.85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj.104/0. de 8.323 0.134' 0.00 (cu excepţia argilelor). executata cu instalatie CALWELD.5813.412 0.88 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0. in argile având indice de consistenţă IV > 0.833 1 ore 13.49 2952220003546/ 1 ore 11.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .167 0.75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi.10.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0.52 14. cu productivitate maxima de 800 mc/h.TsC30 Sapatura in fundatii.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1. inalt fâşiei sub 1-2 m A3 . in: Al .terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.07210.2191 0.9 kw 1 ore ore 10.0881 0.. M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor. fâşiei 1-2 m 83 .219 / ore 10.303 0.88 kg 1.

161 0.18810..097 0.10310.05810.12110.207 A2.2491 0.1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 .DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10.23 0.06410.75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0.50 < IC < 0.50 < IC < 0.1210.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.31210.16410.155 0.50 < IC < 1.19210.rotor cu productiv.219 82 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.75 înălţimea făşiei sub 1 m.10310.în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.rotor cu productiv. CANTITĂŢI A1 0.__ .249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.08 0. .121 10. __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.155 0. C2 .5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U.terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1.08310.15510.2021 ·····~D=[.131 0.124 ore 0.192 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.22110.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.M ore ""~ab"al" plm asur.la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.rotor cu productiv._-----_.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl .155 0:365 0.3571 ----'---- .29610.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.2 0.la lucrari de cablu 2.349 0.17210. 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.225 0.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 . 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile.249 I Iare ore ore ore Iare 10.M 02 03 indice de consistenţă le > 0.9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.075 0.141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor.t A31~~_I 81 .175 0._---_.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1.50 < IC < 1.086 0.terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.121 0.rnăsur.132 0.06710.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 .00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2.50 < IC < 0.085 0. 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2.235 0.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2.la cablu 2.05810. 800mc/h . 0.08310.50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 .161 0.50 < IC < 1.115 81 0.29.108 1 ore 10.061 I 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.5t pt.101 0.137 0.75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 .terenuri coezive cu indice de consistenţă 0. 800mc/h Iare 10. cu productivitate maxima de 1600 mclh.161 0.132 0.În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 .07610.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .196 U.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 ._-_ 10.134 A3 0.23910.29.la lucrări de 1 ore 10.149 0.34110.Q7 0.75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1.06410.50 < IC < 1.l COD 3410540004004 ~-·j ---~.50 < IC < 0.50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .5t ptrnasur.239 0.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.137 0.239 0. in teren cu umiditate de sub 26% A1 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.13210.rnăsur.50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .

096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0.189 0.la lucrari de cablu 2.258 0.5t Autogreder pînă la 175 cp 0.08410.06 0. Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10.1600 mc/h Macara pe şenile 20.07 0.06710.108 10..1231 0.rnăsur.09 A4 0.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10..la cablu 2.067 0.1 10.0671 0.29.095 0.087 0.-l-----'::_'..08710.218 0.305 0.29.masur.M ore t--- CANTITAŢI C3 0.1211 0.076 0.103 0.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile.119 0.064 0.08310.la lucrări de cablu 2.1231 0.08710.145 Al.rator cu productiv.M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U.076 I are 10.1 0. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29..119 0.123/ ore 0.085 0.06610.245 0.-----~ _--..319 0.058 0.0610.199 0.174 02 0.rator cu praductiv .06410.1 /0..06710..366 0.1371 0. 0.1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10.227 214 215 .180 cp Iare 10.081 B1 0.0771 0.104 C4 0.rotor cu praductiv.198 0.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.08110.134 0.119100961 __ ~_-...1310.10310.093 D1 0.14 D3 0.098/ 0.083 0.29.07410.0610.07410.M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI .10510.108.123 0.06 134104400056051 Iare 10.1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.1 10.măsur.M t--- 04 ----_.093/ 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.85210.096 0.07 0. _---_.351 0._•.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101.167 0..11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10.1600mc/h U..05810.152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.066 0.0661 0.282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt..07410.206 0.087 0.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0.294 0.0761 0.108 29221400067421 Macara pe şenile 20.157\ 0.125/ 0. U.0741 0.rator cu productiv.11910.07 0. _ .172 0.117 A3 0.0661 0.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile.07 0. 1600mc/h U. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0.096 0..074 I ore 0.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt.088 0.1510.M A1 ore ore 0.

054 0.114\ 0.052\ 0.50 < IC < 0.180 1 ore \ 0.50 < le < 1.05410.064\ 0.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0.1161 216 217 .0951°081 \0.rator cu praductiv.0761°.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.061\0.075 0.16110.061 10.166\0.114\0.055 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .29.064 0.052\ 0.1891°.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.055\ 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.la lucrări de cablu 2.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.12 \ ore 0.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .0721 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.13 0.75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 .1851°.0771 006'1 00651 0151 ore 0.măsur.07510.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.091°°791°.75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 .terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 .16610.M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.055 0.1800mc/h 1°.082' 10.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.114 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .1 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.064 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .50 < IC < 0.rator cu productiv.06410.50 < IC < 1.75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 . euproduetivitate maxima de 1800 melh.075\0.061 10.50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 .0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.072 0.50 < IC < 0.terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1.75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .073\0.075\ 0.161 0.057 0.2451 ore \ 0.072 0.13 1°.12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.18 10.153 \ 0.054\0.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.50 < IC < 0.50 < IC < 1.50 < IC < 0.061 0.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .082\ 1 ore 0.114 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.057 0.068\0.075 0.0821 \ 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.052 0.50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .389.057\ 0.09\ 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.50 < IC < 1.082 1 ore 1°.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.3381 0.05710.1061 0.50 < IC < 1.13 0.169\ CANTITĂŢI COD U.071 \0.terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.75 înălţimea fâşiei la 1 m .75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi.15810.052 0.13\ 0.104 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.0551 1°. in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.12 \ \ ore \0.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor.la lucrări de cablu 2.072\0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.2131 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0. 29221400067421 Macara pe saniie 20.22310.054 0."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 .1011008610. C2 .

086 0.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0.081 0.terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 .041/0.087/0.037/ 0.la lucrari de cablu 2.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.073/ 0.065 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.099/0.50 < le < 1.terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .07 /0.29.maserla lucrări de 1 ore 10.063 0.05110.07 0.136/0.50 < le < 1.065 0.50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 ._--_.108/0.50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.06710.06710._ - _ _---_.50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0._ Instalaţie de excavat pe şenile.._ .terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.29.089/0.5t pt.----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.0371 1 ore 10.50 < le < 0.00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0. .17510.136 0.217/ ore / 0.065 0.254/0.062 Iare 10.07 0.06/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1.074/0. 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 .041/0.083 0.051 /0.086/0.087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.063 0.terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.la lucrări de cablu 2.masur.062/ / ore 0.093 / ore 0.-[-_ COD .75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0. _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.086 0.' D3 .062 0.1931 0:1221 0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 .06 /0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 . 1800mc/h _--.50 < le < 1.M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 .5t 0.07/0.50 < le < 0.06 0.09 0.rotor cu productiv.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 .00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.17210.065 0.077/0.086/0.073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0.'183 0.073/ ·1 ore /0. cu productivitate maxima de 1900 melh.50 < le < 1.20810.75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m .40610.180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0..063 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.5t .181/0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 .75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.136/0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0.07 0.75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 . 1800mc/h I 0.077 0.063 0.189 0.9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .50 < le < 0.136 0..06 0.rotor cu productiv.50 < le < 0.1041 CANT U.

până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl .5 mc. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.5-0.5-0. cu incarcator frontal.Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1.5 mc.99 mc.Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0.99 mc.Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1.5-0.0 me.lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0.0-2. până la 25 kg la distanţa <10 m D31 . până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 .5 mc.incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1.99 mc.0 mc.incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0.5-0.99 mc.5-0.5-4. roci tari şi foarte tari.incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. pământ În teren 222 223 .0 rnc.incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 .5-0.5-4.5-4.Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0.0 mc.5 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 .99 mc.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 . roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 .Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0.Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5 mc. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 . roci tari şi toarte tari. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 . până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 . roci tari şi foarte tari.0-2. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 . roci tari şi foarte tari.99 mc.incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1.5-0. roci tari şi foarte tari. la distante de: Al .TsC35 Excavat. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 . parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 .incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1.5-4.99 mc. până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 .99 mc.Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0.0 me.5-4. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 .5-0.0-2.5 mc. până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 . roci tari şi foarte tari.0 mc. roci tari şi foarte tari.5-4.99 mc.5-0.incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5 mc. roci tari şi foarte tari.0 mc.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1.5-0.0 mc.5-4.incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 .incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5-4.5-4.0 rnc.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 .0-2. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 .99 mc.99 mc.5-4.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari.0 mc.0-2.5-0. pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 .5 mc.5-0. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 .0-2.99 mc. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl .5-4. pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 .5 mc.5-0.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 .Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1.99 mc. până la 25 kg la distanţa <10 m C21 . roci tari şi foarte tari.incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0.Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.0-2.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0.5 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 .5-0. pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 .5 mc.5-0.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El .Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 . roci tari şi foarte tari.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 .incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.0 mc.lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. transport.0-2.Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1. pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 . pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All .0-2.0-2. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 . roci tari şi foarte tari. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 .incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1.5-4.5 mc. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0.0-2.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.0-2.0 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 .

pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 .5-4.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 .descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1.0-2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.99 mc.5 mc I ore I .5-4.5-4. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.0-2.5-0.0 mc.I 1 ore 14.5 mc.0 mc.descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1.5 mc.0 mc. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 .descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.28 \ \ 1 pe şenile 1 .5-2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .99 mc.descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1.5-4.5-0.descarcare În depozit cu H32 .5 mc.76\5.0 mc.0 mc.581 224 225 .5 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.I .5 mc.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 .descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0.5 mc.99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2.0-2.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.0-2.I .descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 . pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 . pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 .5 mc.0 mc. părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 .5-4.5-0.descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1.0-2.descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 . părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1.5-4.1 ore 1 - 12.descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.6.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.5-4.5-4. pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0.0-2.5 mc.0 mc. descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 . roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 .<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .2812.5-0.5-0.descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.0-2.descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1.0-2.5-0.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1.descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl .5-0.99 mc.5-4.I .0 mc.5-4.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.04\2.0-2.99 mc.3. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 .descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl .5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0.5 -0.5-4.descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1.3316021 \ \ 1 1 - 11.5 mc. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 .0-2. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 .5 mc.9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0.5-0.99 mc. pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .99 mc.I .0 rnc.99 mc.0-2.5 mc.M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2.0 mc.5-4.5 mc.descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 .descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.

e 11. 1 ~' 8.6.3.! .211.! .1 .129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.2612.: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U.6.8613.83!6.4316.12.1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2.99mc pe şenile 1 or.1 .5811. 2.0216. CANTITAŢI .717.99mc / Iare 11.2.-' .63.12.1 .99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.34[1.39! mc - ----.1 .5 -0.6.081 1 ore 1 .1 -1 .9 1 .1 .81 12.59!413!4..M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0.! .!445!4.! .6! .5 mc 226 227 ._-------- 1 .9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0. .' 1Iare 1 .5 -0.63'16.441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA . Utilaje U.631 .741 .1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .Iare 12.5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 .3.861 Iare 1 .- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2.13!2.9 mc Iare 12.M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2. 2.891 1 l' ~ ·1 .3.1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2.5 -O.! I I .1 .0715.'".M U.5mc --_.! .571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .5 mc s: .1 1 ore 19.Iare! 2.951 .99mc Iare 1 .3212.15.391 .5mc 13.1 .5Iare 1 .!2.M L .6 .1 .64110.1 .1 - 1295227000740511ncarcatorfronta.1 0.15. pe şenile 1 .1.44116311.512. CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .1 .1- 1 ie 1 ! .1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri .1 '.-[.11.9815.171 2.9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.15.281 2.Iare 1 2.!1.1 .1 .5 -0.11.4411 .51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -".1 .3.6.Iare 1 .9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.6! .99mc .5 -0.1 .6.9!2.99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2.1 ._C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.1.1 .3.1 .1 ore 12.5 ! ore! 1 .67! .1 ..

..1 .9411._ ..31 12.1 . _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:.5612.11.9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0. II D11 .03 ~ 2 U. . D1 ...412. in gropi de imprumut...strat gros> 20 cm teren catg..06 1 ore 17..1 29522300035351 Screper de 6..6.341 .--_ .3916. L-.6.::::Ir--:-r..5 -0....9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0.151 '..1 ..1 . cu descarcare in straturi uniforme.. se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul. II În condiţiile gospodăririi apelor.5 mc 1 ore 1711 .. 522300035351 Screper de 6.4511. I În condiţiile gospodaririi apelor. TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.50.L.- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace. 1 DENUMIRERESURSA I --------..1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 .lorel-I-I 3.1 .. J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2.9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp .strat gros <20 cm teren catg.1 . 1 I COD __ ---1 ._---_.52 229 228 ._L---L-'----I Utilaje .99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2.13.6218..85 de 150 cp ----.0312.312. I in condiţiile gospodăririi apelor._A_---.strat gros> 20 cm teren catg.99mc 1 ore 1 .63.-r. .1-12.9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0. I A 11 .strat gros <20 cm teren catg.11...9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12.. II B11 .._J~JGlJ~!1 \~~ . C1 .strat gros> 20 cm teren catg.... II in condiţiile gospodaririi apelor..strat gros <20 cm teren catg... inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m.15.5819.: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ .3711. _----COD .6. "..3.G._.731 1 ore 1 .99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2... 1 ._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2..3312.751 2. .strat gros> 20 cm teren catg..f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::.1 ...strat gros <20 cm teren catg..50....L.. ----_ 1 ore 1 ... CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ ...- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2.L_._--_.-_. cu tractor pe senile de 150 CP.5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 .1 .1 - 1 .6611.:::-:T~ ~~~~1 -..1 Ţ-[ CANTITAŢI .1 .91' 1 1 - .5 mc COD ______ ._--_ .6313031 - 1 _.1 ore 12.1 - I - 1 . cu: A 1 .....1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6. 1 1 ore 1 . I C11 .. pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2.3..M-L_..9 mc 1 ore 12..1-1 ... .2513.L.~d. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.l_U_.67141 -.1 . 81 ..1-9 mc..12.5211.1 .M H31 I H32 ---_..-...L_.1 .

III În condiţiile gospodăririi apelor.7 -15.2911.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. D 1 .3 mc tip Terex 1 ore 10. III În condiţiile qospodarini apelor.3811.spor la ari.84 29522300035421 _._---_ .-_.3 mc tip Terex .-.---TI_TA-.21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U.teren catg. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg.spor la ari. in: A 1 .96 230 231 - - .1311. 1 A 11 .la canale În teren catg._--_ . I D11 -Ia canale În teren catg.7 -15.7 15.. 3 C11 . COD _[ _ _----_. III e11 .. pentru transportul pamantului.TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX.7-15. II În condiţiile gospodăririi apelor. TsC23 si TsC37. 1\ În condiţiile gospodăririi apelor._. Iare 11. C1 . I În cpndiţiile gospodăririi apelor. Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art.gropi de Împrumut decopertate În teren catg. 81 . la autoscrepere tip TEREX. in: A1 .3 mc.. II E11 -Ia canale În teren catg.7611..71 11. ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U. I A 11 ..executare lucări de la ari.2952230003~crepe~J 0.executare lucrări de la ari. III F11 -Ia canale În teren catg. pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn. TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor.. inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m.---_CAN. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură. Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura.7810.-T_1 --.----1 A1 29522300035421 Screper de 10.gropi de imprumut decopertate În teren catg.5411.6910.3811. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor...M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg. II 811 .7711.5411._.- 1 ore 11. e1 . I În condiţiile gospodaririi apelor. 81 .7410. Screper de 10.M D111 E11E111 F1 IF11 ----_.5911. E1 -Ia canale În teren catg.executare lucrări de la ari. 2 811 . cu lada de 10. F1 -Ia canale in teren catg. TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor.3 mc tip Terex .

84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt. I Fl .5 m A2 .in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.65 IV li 'II 232 233 .08\ 0. El1 . in: Al .5 m A 11 .4 I 0. adâncime 2. 2-3.4 1 0.6 10. 2-3. stilpi 1 ore 10.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.4 1 0.4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0. adâncime 4 m 831 .15 2. 4.5 m A21 .9 mc.481 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg.::-r:=-::-rl Bl1~.5 m B2 .in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.92 2. IV Dl1 .16 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg. adâncime 4 m A31 .4 1 0.În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.statii electrice Manoperă = }~'S'-U. adâncime 2. 2-3.5 m B21 . Hl1 .in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. 4.08\ 0.in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.4 I 0.98 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.15 2.În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.7710.4 ore \ 0. adâncime 2.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg.08 \ ore 2. III Hl . 4.4 1 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.4 I 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg. III Dl . adâncime 3.4 I 0. 4.08 \ 0. 2-3.06 3.7610.8311. pentru: Al .76 2.08\ 0.23 2. Fl1 . adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie .4 I 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg. 4.08 \ 0.92 1.84 3.4 I 0.M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3.in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg. actionat electric. III Cl1 .08\ 0.08\ 0.08 2.in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.16 2. 2-3.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg.5 m Bll .081 0. stilpi Iare 10.08 ore 1. adâncime 4 m Bl .5710. G11 .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.81 10.5 m A3 .16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. I A 11 . adâncime 3.04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U. cu instalatie de torat pe tren de lucru.06 3. adâncime 3.7610.in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg. II Gl .În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. II Cl .16 3.0-3.98 3.6210.08 308 TOTAL ore 2.J~1 I~L~. IV 28112363098481 Confectii met pt.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.76 ore 2 2 2.În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.lucrari de linii. IV El .statii electrice Manoperă I kg I 0. adâncime 3.M I CANTITAŢI -r-=-r. I Bl .9610.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.081 0.23 2.~.08\ 0.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.~-I 1 kg 1 0.08 2.5 m 83 . adâncime 2.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor. II Bl1 .lucrari de linii. 2-3. 4. Confectii met pt.

pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.441 0. III J1 .551 0. III C11 .591 0.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg. in: c11c11 A1 .96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~..M COD r DE _.0-4.9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ .841 0.pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg.pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.671 0.M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.391 0. G1 . I H1 .6210.7710. III 01 .. IV E1 .331 0.9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .roci stâncoase cu descărcare in deozi!.341 0.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.521 0. I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4.67 CANTITĂŢI U.0-4.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.521 0. IV J11 .pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg. I 81 .41 10. III 111.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 . Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ .9 mc 1 ore 10.pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg. IV K1 .381 0.461 0.Se masoara la 100 metri cubi in sapatura._---_.roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 .pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg. II H11 .65 CANTITĂŢI U. II 811 . IV 011 .! 1 ore 10.9 mc.2810.9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10.1 A11 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. II 11.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg.491 0.. 1 ore 10. CANTITĂŢI U. II C1 ..8310.48 III II!I 234 235 .pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg. actionat electric.-[:~f~~~~. I G11 .pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.

. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4.51 0.1. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri.611. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare.0-4. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi.451 0.2.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10. 2. printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje .3.1. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C.4. În vederea compactării fiecărui strat.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.1.M 1. În vederea compactării fiecărui strat.1. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 ..9 mc 1 ore 10.F. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm.··COD~0 29522600035131 de 4.0-4. compactarea umpluturilor. 1.371 0.9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.2.1.481 0.1 1. 2.5.0-4. la infrastructura căilor ferate şi rutiere.1.921 0.69 CANT U. iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele.321 0. la diguri. 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2. după cum se arată În articolele respective.9 mc I J1 I J11 I ore 10.1.541 0. 2. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme.471 0. 2.executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare.591 0.561 0. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură. la baraje etc. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate. În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor.1. . În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol.

2. . 238 239 .2. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare.Ts D 20 şi 24 . 4. 2. 4. iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare.10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual. 3.1.8.90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime. 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit).6. volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare. 2. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire .STAS 1913/13-82 Teren de fundare.1. pentru care se aplică norme Ts D 17.2.1. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol. iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. 3.1. pentru completarea gradului de umiditate necesar. 3.7. adoptându-se un consum mediu de 0.5. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. 4.1.1.1. Încercarea Proctor .1.1.3. 2. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale.6. ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D. tăieri de praguri. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0.ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. 3. consumurilor specifice din normele respective. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor. manoperă şi ore utilaj.10. Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor. dirijarea utilajului de compactat etc. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2.condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie.2.3. 2.1.9.ST AS 9850-89 Terasamente. Determinarea gradului de compactare. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. 4.2. nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie. prin Îndepărtarea corpurilor străine. Metoda compactărilor succesive 3. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. de la generalităţi capitolul Ts C.50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului. 3. În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii. astuparea unor eventuale gropi. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere . Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată. Pentru compactarea cu mijloace mecanice. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: . Determinarea caracteristici lor de compactare. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv. .80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective. 2. li se va aplica un spor de 15%.4. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: .

B1 . pamantul provenind din: A 1 . teren catg.31-50 cm.1 sau II A 11 . in straturi uniforme. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm. I I 1.57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV. I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 . C1 .51-100 cm.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP.1810.31-50 cm C11 . teren catg. I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.-.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat. Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat.M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61. III sau IV B11 .80 ?p ~~~3. teren catg. teren catg.. B1 -15-20 cm.21-30 cm.51-100 cm. teren catg.1I1 sau IV H11 .21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor.51-100 cm D11 .4310. I sau II C11 . de 10-30 cm grosime. teren catg.111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 .teren B 1 -teren C 1 .31-50 cm. el . J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U.51-100 cm. 241 240 1 1.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0. D1 . I sau II G11 .15-20 cm. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 . executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.l sau II E11 .21-30 cm. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 . --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~.. III sau IV În condiţiile qospocănru apelor. teren catq. teren catg..57 ore 0. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 .43 0. teren catg.31-50 cm.51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor. teren catg..?~1 0.21-30 cm B11 . printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi. inclusiv sfaramarea bulgarilor._~ ~ Utilaje U.8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61.teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I . teren catg.TsD01 .80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U. teren catg. 1 ore 10.3110.1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat.----1 ~_-. III sau IV 011 .21-3O-cm.21-30 cm. teren catg.-----.15-20 cm. teren catg ".Mr---. TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II.1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl.31-50 cm. III sau IV F11 . teren catg.31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor.18 Oj1 0.__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t . III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 ." .51-100 cm. teren catg. Imprastierea cu lopata a pamantului afanat.

87 0.82 /8.1~0 cp / ore 1O~1?41 0. la umiditatea optima de compactare.~_.000 0.M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp .1 1 0.~ 10.1 9310060019900 1 ore /0. inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%.1 / 0.82 8.74 0. R Materiale _ U.Se foloseşte la compactare cu locuri înguste._--~ J 0. Manoperă 1 m3/ 0. .82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) ..~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE .74/0.1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: .43 .143/ 0.lucrari drumuriterasam. prin 3-4 reprize.1 / 0.M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime.pământ necoeziv B1 .67/0. . . Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"".27 necalificat TOTAL / ore /0.M r- I CANTITATI I l' . umpluturi/e executandu-se din: Al .20 cm grosime pământ necoeziv .75/0.pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81.75 0.37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U. prin 4-6 reprize.67 ore 0.. Se masoara la metru cub după compactare. R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) ..65/0.7510.82 l' 8.10 cm grosime pământ coeziv .1521 0.311 0. Cuprinde: .Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat. I.32/ 0. Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste. Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare.-. avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv .i!1 U.baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0..79/ 0.91 ~ I .87/0.39/". la umiditatea optimă de compactare._ . / A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8.. _ COD DENUMIRE RESURSA Utila.5810.242 243 I .67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -.

pământ necoeziv grad. compact.07 5.46619.95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\.pământ coeziv grad.motor ardere inl. ------. umpluturile executandu-se cu: A1 . compact. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. compact. 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 .6 It.pământ necoeziv grad. 95-96% F11 . 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 .pământ coeziv grad.4/ TOTAL Utilaje ore 4. . compact. 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 .07 5. 100% H11 .61.TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime. 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 .s11Ic.001/9.95 2. 92-94% A 11 . Se măsoară la 100 metri cubi după compactare.placă vibratoare 81 Cuprinde: . compact. .07 I 5.263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U. 97-98% C11 .pământ necoeziv grad. compact. la umiditatea optimă de compactare.Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat. umpluturile executandu-se din pamant necoeziv..7t. 97-98% G11 . -.pământ necoeziv grad.< 10 CP 3. compactat cu: placa vibratoare " A1.7If. 95-96% 811 .07 5. Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0. 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare. compact.greut. . pentru realizarea gradului de compactare prescris.M f--.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8.motor ardere in\.!.07 I 5.pământ coeziv grad. compact.pământ necoeziv grad. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. compact.= 1. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. compact.pământ coeziv grad.pământ coeziv grad. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 .-.= O. compact.516 244 245 '\.07 5. 100% 011 .pământ necoeziv grad..07 5.-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4.M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ ..._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare.pământ coeziv grad. compact. 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 . compact._-------.-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U.104110. 92-94% E11 . compact. de 1.pământ coeziv grad.< 10 CP vibr~loare..pământ necoeziv grad.pământ necoeziv grad.4 2. compact. compact.702110. --r-- ---_ .07 I ore 5. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 .07 I 5.pământ coeziv grad.

878112.1_1 011 J [E11 E1 4.07 5.97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT.1-16t.97 4.pământ necoeziv A 11 .07 1 4. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.937110.1- 1 ore 13.97 4.97 / 4.pământ coeziv B11 .47 U. I _ " 1 __ 1_.-.97 4.07 5.3213.--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U. ~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.02 3.82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare.M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10. __ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.M tciiJ_._-- / ore /10.[ ~ r~~~MIRE::R:.07 5.0213.97 4.02 3. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.626/5.--~--.741 4.0213.97 4.97/ 4.97 / 4.07 TOTAL ore 5._--_-.319 .-.97 4.47 3..97 /4.-----.97 5.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 .Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat. LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·.r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare.47 TOTAL ore 3.~.07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-. umpluturile executandu-se cu: A 1 .pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .313.97/ 4.505/4.97 TOTAL ore 4. la umiditate optima de compactare.4713.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 .

% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo.72 0.M Al .cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .. in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare..8641 248 249 . a umpluturilor.0. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: ..o. Se masoara la J_D. .. din corpul barajelor si dig uri lor.prin 2 treceri A 11 . cp _ •• _.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare.72 1 2.9 Utilaje 2952240.25 3.O-1Illilli. exclusiv uda rea fiecarui strat in parte.0.0.0...0..0.0.cubi umplutura dupa compactare.0. 990.7 Tractor pe şenile 80.40. 1 ore \ 0.60.prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U.966\3.74 TOTAL ore 3.84\ 0.40.%.0.864 J?!~J9~1~.0.36E.0.o.1990..2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat.3 V pentru 6 treceri suprapusa.31Compactor static tractat fara tractor de 10. unde Veste volumul umpluturii de compactare. pentru realizarea gradului de compactare de 95-10.51f(tavalug) 295250.116 tf(tavalug) ~9525o.-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare.74 / All --Mlanoperă 9310.0.9 TOTAL ore Manoperă 9310.0.1 Compactor static tractat fara tractor de 2.560.36\3. ~p cu r~mor~_ .1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240.-l~~~13.9 / 2.prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 . exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 .Al pentru volume echivalente: .compactarea prin 10. 0 ! - I 0. cu tractor pe senile de 65-80 CP.0. _:_. umpluturile executandu-se: '" Al . dupa compactare. 1 ore /3.0.cu pămănt coeziv A 11 . În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t.0. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10.56~/ Tractor pe şenile 150. Se masoara la 10.5-5 t.0.0.prin 8 treceri B 11 .721 0.60.5. COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10.72 2.2513.TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.o. metri cubi În umplutura dupa compactare.. in straturi succesive de 20-30 cm grosime.9 2. a umpluturilor din pamant coeziv.

in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare..._ ..09 --_.---.~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1. .52 \ 2.22 \ 2. COD ____ o.95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1.63 1..9 1.63 \ 1. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare..a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2.95 251 250 .42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2. cu echipament de macara de sub 10 t. exclusiv udarea fiecarui strat._---_ ._----_ ..01 ore 1. prin lovituri din cadere de la 1._--~--0. de 81-150 CP A11 .M--------.8 \ 3.. _---------------------Manoperă ~j~11J.357 18 1.07 \ 2.. la umidilatea optimă de compactare.42 ore 2._-_.9 \ 1. neted.Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant..1-6 t. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare._----_ . r------. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 .-_ .7 1._-_.cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: ... _ •• _ __ o U.~..71-1 ..Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare.38 \ 2.50-2 rn.52 2.-. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile. prin 6 treceri suprapuse..07 2.---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1.29 \ 2. pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!._---.. .38 2..63 \ 2.01 1. U. pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%.. de 3. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA .. cu picior de oaie.7 11. CANT DENU MIRE RESURSA •. •• _ J _ -. tractat.25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1.cu tractor...M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J.18 1.20 m grosime dupa compactare.

La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare.f.5811.M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.411.lucrari drumuri-terasam.25mc 1 ore 1 2. 252 253 . CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0.M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice.71-1 . precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor. . . in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u.La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare.---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: . Apa industriala in cisterne pt. pentru completarea umiditatii necesare compactarii. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0.52 TOTAL ore 1. prevazut sub prisma de balastare c._ il Ts014A ----J-----------.. prevazuta cu dispozitiv de stropire. Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa. Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea. cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată. pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice. Se măsoară la metru cub de apă.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie.8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru.

__ .1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt. Manopera 1. Umpluturi compactate la profilul taluzului.18 1.18]0.1 11.= ardere int. -.7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: . Se masoara la metru cub de strat dupa compactare. simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului..04 1.transportul cu lopata şi imprăştierea . cu: A 1 .motor .22 0. .transportulculopata şi impraştierea manuală. _.< 10 CP " 0..08 0..greul.04 1. 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0.26 1.0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru. 254 255 .25!1.lucrari drumuri-terasam.08 0. .2 1 1.0-7._--~--. rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0. .098/0.7 ardere int.04 1.-.08! ! 0.împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime.greut.m3 / 0._.2 0.1 1 0.-.f.18 1.udarea manuală cu stropitoarea: . ari drumuri-terasam..1 1 m3 1 1..26 1.7 tf.098! 0.motor ore ! 0. compaetat cu: A 1 .0575 ! ---_.25 0.05 0.< 10 CP tf.26 1.-.1 ! 0.' U.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat. Se măsoară la metru cub de strat după compacta re. executate manual.pământ coeziv Cuprinde: .2 1 1.udarea manuală cu stropitoarea.1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1.placavibratoare de 0.M A1 CANTITAŢI COD 811 I . Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare.pământ necoeziv B1 .aruncarea pământului cu lopata lângă taluz.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare.25!1.04 ore 1. TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru._-~--.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1._- I are /0._.25 0.1 0.18 1.lucr.08! ! ore 0. .26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare. .1127! . Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare.=·O.05 0.balastul adusin grămezi la punctul de lucru. Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm.18 TOTAL ore 1.22 1. prevazut sub prisma de balastare c.0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l.! ore 0. inclusiv uda rea.18 1. manuală.50 m.18/ / ore 1.2 7129020012800! ore /0..A11 I I 81 1 0. pe o grosime medie de 0.1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. . ---[----COD .1127/-/ ore / - 0.22 0.18/ 1.___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare._DENUMIRE RESURSA Materiale .7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare.

256 257 .realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m.97 1. Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ.62 3.lucran drumuri-terasam. / m3/0._---. Cl .--- -. ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0. Ts018 Umplutura compactata in santuri. executata cu pamant provenit din: Al .1 / 0.udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura..1 / 0.1/ 0.24 1.1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt.76/0.76 0.lucrari drumuriterasam.1 / 0.54 Cuprinde: .1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0.teren mijlociu. Manoperă I 0.97/1.teren tare C1 .1 71370100115001 Electrician . Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată. . COD LI ~~~. DENUMIRERESURSA --.lucrari drumuri-terasam.teren uşor. COD ... cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!.1 / 0. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t. TOTAL ore 2 __ . la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune.61 2.aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm._-- 1 ore 11._-----_.teren uşor sau mijlociu B1 . ._--_ _------_.teren tare. 81 . pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune. udarea şi burarea fiecarui strat. Manoperă I 0..teren foarte tare Cuprinde: ..6213._--------------------1.-..66 Al .71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii. Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_. D1 . cu mai pănă la 5 t inclusiv.aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm.24/1._----Materiale }M&Jli.54 ore 0.71 ----TOTAL ore 1.61 /2.teren foarte tare Cuprinde: .66 / ore / 2 /1.1 Umplutura de pamant compactata.

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

.. I şi II 81 . COD DENUMIRE RESU Manoperă . COD l' I DENUMIRE RESURSA .teren Cuprinde: .97 . _---_.06 10..42 3.buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg.teren catg: II C1 . ! . prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat. TOTAL TsE05 U.93/7. III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata .'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare._-_ 9310060019900/ ':=I.teren catg.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg._---- ----- TOTAL ore 3.01 24. -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3. cu: A1 .27 10. .teren catg. 264 265 .93 7.M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61.. prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 . in: A1 . I şi II 01 . CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ . 17.80 cp ~25 I ore I .săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor . I B1 .teren B1 .69 U.M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.COD --_. III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală.M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1.- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9.27/10.69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor.09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente.teren C 1 .buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg.teren 01 .42/3. ---- ~.baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal.

urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj.CJ.M ~ CANTITAŢI _ . 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe...d.pământ coeziv Cuprinde: .60/2(101 pl'idUlI :. programarea.SlJtil.nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate .03 1 ore 1 1. fără TV II. instnurca şi ilsi.1891 0.('zf.. mouopost sali în reţea.ten!a tehnicii la sediul beneficinrului. de 10-12 t.(~ şi " 1 I .udarea manuală a pamântului . Societatea noastră asigură prin contract instalarea.lucrari drumuri-terasam.:. indiferent de sursa de finanţare. imprimantă M/A3 (recomandăm. bazele de date gestionate cu SQL Server 7. I'roiedn re şi lucrăr]. urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii. cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii.•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii.crf.0). Sistemul D. Sistemul DEI. Organizare şi Cibernetică În Constructii . 64 Mb RAM şi Monitor I SOI). Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n .. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ . 32 Mb RAM. Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19.. PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz. ~ I li§ !!§ ~ ."'~ Urgl'II\ă 111'.1 Consultanţă.compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.0 sali Windows 2000.- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi.pământ necoeziv 81 .0319.j I. . În urmn cnntructelor 114.\~~ipoată crea norme proprii. Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus..t~~§§§if§§. ---U. Se masoara la 100 metri pătraţi.312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. apliCiliia pcnnitl. "DD 3.... ~ ."ţil eu prewderilc Uniunii Europene. Windows 98. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!.~t~ n.lh' a1Jilit..~~~~~'l&.~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat..COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl. -I COD DENUMIRE RESURSA ~-._ .PENTIUM 200 MHz. I 1._----_.. rapoarte de lip utilitar.. Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s. pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!..' cnre le-u avut cu i\:IClnd. permite programarea. dotare into: matică etc). in: A1 .t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 . precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia.'OIlH"'c. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize. preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii.iziţiile Iwhlil"'IlCntru . ~Î 1\'11 . aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h.M--CANT - 1 .:I'A 200ll I. Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului.4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea.. care. preţurile vor ti I Î ~ ~ . de pe. care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi. inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982. de obiecte. care este realizată în coneord. sonal. Windows NT 4. o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice. ~ ~ .rJ .Se aplica la majorarea platformei Înguste.5". Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O. pentru utilizatori cu Windows 95.! ca utilizatorii s. Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M. 11DD-IOB. în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii.:llil.P'I'l .'Il\ nt('~h' IIUrItlL'.:iali1f.COD -J----..rA 2000. CIl-ROM.03 ore 903 9...rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc. ~ci (tift1l.lt~i ttli(:îal sit edit.~der 0.2 1 1. răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati.._-- --_.'t.' r vicii...~S~~~~ U. Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II.

de •• semene.P. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.L. se păstrează toate actele nounative şi după abrogare. standarde şi alte norme şi normative în vigoare.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME.OR DE AcnVITATE ARMONl1. . prin acest nou sistem informatic LEXCON. 1)ATt PROlflTIRM.l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA. Printr-o procedură prietenoasă.\ I'IAN\. IWIZAltl(.1 r.[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE. 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu..1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR.I.(a..t: structura actului normativ -.\. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ.\V\. _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării.. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! .1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL.lli-lIL ('OMI iNIT"R. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial. completări. titlu.~lll ~ll1ĂNCIm.. CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC. sunt cupnnsc.v"~~1 F\'lIiE'I 11·.t(l\.. hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. 0.OR EIAUOJMUF.('UIAIlE. co~ct).~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l .\. Normativ şi Ordin ministerial.ONSTIUlqlll. .\llli.legi. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege.A AQl.Ull.NTlll: CAClJ\ 01' li. INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ.'iAJ.ORIZAllM (.L. Hotărâre de Guvern.I])\S lU \1. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~.G. SISTEMUl. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. Normă metodologică. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~.i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu. Ordonanţă. se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1.\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl. _ Clarifieare pe conţlnu.re: număr.li'1.EXI'RtlPlllEllM 1'1'. Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări.!'If. ordonanţe.Ok ~11U.. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora . Sl{.ĂR. . au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj.MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii.\.~TE PUIlLld. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. '\!'!Ul1IAUg.AllJ!. gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: .T.

norme de timp . proces verbal. subordonaţilor. pe cale ierarhică.) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane).structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii .Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini . Aceste servicii sau persoane îl pot transmite.Betoane .Instalaţii de încălzire . trimis spre exteriorul institupei.COlII Aplicaţia informatică CORES.norme de timp .lp.mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i.le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice .norme de timp . Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă . oferind aceste informa~1 superiorilor săi.. Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator. documentul se poate considera finalizat şi poate fi.Pardoseli .IZ Consumuri specifice de manoperă .Izolaţii .A Consumuri specifice de manoperă . COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD . având asociate drepturi specifice asupra bazei de date.PR Consumuri specifice de manoperă . are ca scop urmărirea . eventual. fax etc.Tencuieli . În regim multi-utilizator. Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj. care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente. În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina.Armături . Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT. În orice moment.Cofraje .2 volume Salarizare O echipă de succes.Te Consum uri specifice de manoperă . UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru. ACCESS97. impunându-Ie sarcini.norme de timp .sosărie si rabit . . un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află.norme de timp .norme de timp .Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă .norme de timp .norme de timp . realizată de COCC. ordin. Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile. termene şi rezolupi.norme de timp .B Consumuri specifice de manoperă . În mediu de programare .IR Consumurl specifice de manoperă .C Consum uri specifice de manoperă . Un document este un act (cerere. Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date. la rândul lor. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR ..

I.. .·ţ99 .N. 13INlr)8=03.1992 şi ordin MLPÂ.B. '_. ~ ..Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil .Produse informatice şi de consulting: .S. economice do.Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj .!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~." MLPAT.: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 . .. nr. 1IN/03..Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi .sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii.Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r.Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-.:~' ber ef • .EXCON . ediţia 1981. revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze.c ur • flETA 2000 .i.gestiunea documentaţiei . distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ . • DEIL TA 2000 .04.reţuri la p . 'Jr. lucrărilor de construcţii programarea. instalaţii şi reparaţii..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->