Sunteți pe pagina 1din 135

'~'--"-'J

:"'\i:)',~
laA'--""~'
-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE
TERASAMENTE
; r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1
1514. '1<J1); efO})
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ ÎN CONSTRUCŢII
c.O.C.C.-S.A.

INDICATOR DE
NORME DE DEVIZ
- DE
PENTRU LUCRARI
TERASAMENTE

Ts
1981
VERIFICATi
Volumul J 2002

• Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate


cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E.,
fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111
l200J- .!
'T.
!~r~
. '-11 fi.
51". ~6.9 JlJ.,gof
•••.., .••~'M."_,,~OR
!IC/\ (1' 1) " •
, '

"-- •.•••• ,••~ ••••••• " .•.


r""-'"~'''_...•
''''''''",'',',\''''.,,',''~
,. ~""'·m·
.. ,v".·w.y •••••••••••
_'" ,,,,,,,,,,-,. , ',*""",,,,~h~'''''''''''''''_ ~ H'""",= -....., ...•........•....
""'"""',
__ .•..••...........
~, _ •. ?_ ••_.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••
..........,..... ..-...... ·....·....1
1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice
şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
C) ARACO
ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl
I
1

pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI !i
Informaţii generale, care stipulează: Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

t;.? i/31. /0 (.I06î.l


"INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, !,
POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBL.ICE
I
PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice
şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice
ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR
Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV
DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII
RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE
DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE." Stimate Domnule DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'" _·"'_.h.v.......,~•..V.•·~"•..•"' __ ~N' ....••_·'~,oW.'HM" •.,,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...•.......,.w;-.,.'WI•• ~


'''.'''''~'' '" ", •••••.•••
w ••••.-~,,·,·,',''''''' .• ·, ·,' .•. ."m~·,' ••••••••••....•• ,, "' __ .~M" .•
In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice
şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 ICI pct. e7
aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele de 10nne
EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,: În loc da 'IndlcatoBrele
FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti
SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1
Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A.,
ontreprenor".
SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001
DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi
DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE materiale noi cu alta consumun specifice de resurse.
Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea
noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel
Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate


COCC-SA®
Custlmâ.
I
I
:.EiIiIl Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii ,s~>·
Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
!!
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ii
şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. DirectOI':~~h/~i !

~
II
Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti
Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41
!
www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net "_.,,, .••.. __ .... _ ..1
!
,..•~__ ,_"'~w__ '..
'W_HN__ ,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·..'_M,,"'''·
.~~~."•.• ~,~.~" w·" y .','1'."•• ,
".··.•
Către, ţ/rjN.!J/~rJ7/<lr.tJ.5,(11
S.C. C.O.C.C. S.A.

Prin prezenta vă facem cunoscut că, în conformitate cu:


MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF,
Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice " Acordul de princlplu Între MLPAT - Direcţia Coordonare, Cercetare
si. priorÎIÎ'l.aI'e<.\ illve!>titiiloT publice
tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru
Nr.l<iUJlRI6.11.2001
tnttsucă, privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale, meseril pe
rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G
ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale
ASOCIATIA ROMANA
AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe
A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ
tlvltăţi CPSA. a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al
DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare;
Dlr"ctur Gener •.1 - Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii
IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de
La adresa Dvs, nr, 1321/200 " va comunicam urmatoarele: esurse pe articole de deviz, elaborate începând cu anul 1998;
Propunere:·! dvs, este justificata avand in vedere evolutia unor În vederea elaborării unei codificări unitare, [mând cont de cele de mai sus
tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi, cu şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de
implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse. rograme de olertare, urmărire a preţurilor etc. din ramură. codificare la nivel de 7
Precizam, insa, ca modul de formularc al punctului C. 7.1 !it. c) Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul
din Ordinul MFP-MLPTL nr, 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul
utilizarii indicatllurclor de norme deviz - scria /981 si nici nu CEC şi modificările ulterioare,
limiteaza, sub nici 1) forma, posibilitatea utilizarii altor norme
actualizat\.:, cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea MLPAT - Direcţia Coordonare, Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice
asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor
calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama, odlllcărllor anterioare. să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă
orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material, meser!i. utilaj completare cu
usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor.
Cu stima.
Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat III şedinţele de
vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul:
~rector. _.
"'004' ••
,. fIA/"'"
~t...--_,~,
...
.~O."'It;I"
noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă
Veniamin Pllraschl:f:.' ..• """, ~ ~\ icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc), iar următoarele 7 dire
.t ""'1""..".,... .•...)
~".h:lltlOJ'
.•• li ""Of"b.,., ~
'IIIfI'LII'~ I prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură.
~ '''.''1''''1., 4./"f7)
~ ~auC41 •.
1:1
~~'''~'''l'\O~''...'·

I
...
.~:-:::.-:::;::~

:-~;'::;';i-.'I."~~"l'l )cr- DCCSRT


=. rHR)'#';TO ing. O.~! ANOII J
~ ~;{;J~"~~~II"\'.:' ~- ~
l'
~
1 <:~'"":':~:/:.'
) .
r
..'-""'-~".----
....
"-"".". .."...'........•.
_.,"_.,_._...,""~....
,.__. .J
, ••••• ", ••, "."._, ••• , w· •• ,_._ ,," ••••.••••. ,.
1i;,,16gS;j44.,~;~

~~~~~
.IIDi.PiCillC'=I,aCI ~
1.,~ ~ SM, PandllrllQr nr, 94, Ş!lC.furS, BII~II~ti Tel. 4H1'J7:tu
SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI, PE VOLUME

':<".~ Nr. RCJ40Il654811?9Z , (?M fimd 2620769


::':::~ COllt2S11.1-11.I/ROl. ReR - Unirea Ilax 4H4813
VOLUMUL I

CiHrll.
MINL.\TERlJL FINANŢEUlR PU8l,lCl~
11~l~:~~:1~ţ~n Simbol
capitol
TsA Săpături manuale
Denumire capitol

OlRECŢIA REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.OR l.unuc.r.c TsB Săpături În stâncă


ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR TsC Săpături mecanice
Domnului Dil'cetor Vlmiamin .Paraschiv TsD Umpluturi ._,
TsE Nivelări, finisări şi pregătirea platformei
Stimate Domnule Director,

VOLUMUL II
(Il dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru
::dli:âtia publică de lucrări. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. Simbol
;:114 din (, iunie 2001.,.Ia pct, C. 7 aliniatul " C" Sl' prec.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de capitol Denumire capitol
norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••"
TsF Sprijinirea malurilor
Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe
TsG CurătareaJerenului
::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ, numai indicatoarel", din 1981 pot ti
fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999. TsH Arnenaţăn de peluze, plantări şi transplantări, alei,
Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1981 sunt intr- un proces terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi
d~ revizuire ,~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi stâncărie orna mentală
"lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş.i sunt Tsl Transport şi depozitare mecanizată
avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei. Această TsJ Consolidarea terasamentelor
rruerpretare este În contradicţie - chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind
•..terul orientativ al acestor indicatoare.
~~.l:1l'Hl

Vă rugăm În consecinţă, cu ocazia primei revizuiri, să adăugaţi rexiului


e..\D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle "R~.~~.~!.~;.
__
r~.~?~;!.~.~.!:':t~~·~~~je,tate şi avjzat.e 10

Cu stimă)

/;'1..:;
IJIRE(;i(O'1{
lng.(,~e~~

i~~~:~jiţ;j

7
...--
TABLA DE MATERII

Imbol Denumirea lucrării Pagina


o 2
INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA
INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE 19

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA

SĂPĂTURI MANUALE

VOLUMUL I Generalităţi . 37
A01 Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee,
Simbol
Denumire capitol Pagina • in canale deschise, in gropi de imprumut, la
cae.itol Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. 41
TsA
TsB
Săpături manuale
Săpături În stâncă
37
94
141
• roA02 Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate, având
sub 1,00 m sau peste 1,00 m Iătime, executată fără
TsC
TsD
TsE
Săpături mecanice
Umpluturi
Nivelări, finisări şi pregătirea platformei
237
262
I loA03
sprijiniri, cu taluz vertical "
Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate, având
sub 1 m lăţime, executată fără sprijiniri, cu taluz Înclinat
43

44
loA04 Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate, având'
sub 1 m Iătime şi maximum 4,50 m adâncime, executată
cu sprijiniri, cu evacuare rnanuală. - , . 45
A05 Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate,având
peste 1 m lăţime, executată cu taluz inclinat, fără
sprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manuală 48
roM6 Săpătură manuală de pământ, de la 2 m la 6 m
adâncime, În spaţii limitate, peste 1 m lăţime, executată
cu taluz Înclinat, fără sprijiniri, pământul fiind evacuat cu
macara Pionier. 50
l'nA07 Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate, având
peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime, executare
cu sprijiniri, cu evacuare manuală 51
roAOa Săpătură manuală de pământ, În spaţii limitate, având
peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime, executată
cu sprijlntri, cu evacuarea pământului, cu macara Pionier 54
IcA09 Săpătură manuală de pământ, În drenuri cu lăţime de
maximum 1 m, cu evacuare manuală, În terenuri cu
Împingeri mari şi sprijiniri puternice 55
reA 10 Săpătură manuală de pământ, În drenuri cu Iătime de
peste 1 m, cu evacuare manuală, in terenuri cu
Împingeri mari şi sprijiniri puternice 58
A 11 Săpătură manuală de pământ, În drenuri cu lăţime de peste
1 m, cu evacuarea pământului, cu macara Pionier, În
terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 63
8 9
o 1 2 O 1 2
TsA12 Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m TsA26 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip
adâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară, Huding sau L.I.U. 91

având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1,80 m, TsA27 Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat, pentru lucrul
executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală 65 În cheson de aer comprimat sub presiune 92
TsA13 Săpătură manuală de pământ, de până la 14 m
adâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară, .J CAPITOLUL TsB
având lăţimea sau diametrul cercului de 1 - 1,80 m,
executată cu sprijiniri, cu evacuarea pământului cu '1 SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ
macara de fereastră 67
TsA14 Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m Generalităţi 94
adâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară, I TsB01 Dislocări de stâncă alterată, fără ajutorul explozivilor, În
având lăţimea sau diametrul cercului de1,50 - 6 rn, volum total de 2-3 mc la un punct de lucru, executate cu
executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală 69 unelte de mână, În spaţii limitate, În puncte dispersate
TsA15 Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m pe versanţi accidentali şi greu accesibili, fără spargerea
adâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară, blocurilor mai mari de 25 kg 97
având lăţimea sau diametrul cercului de1,50 - 6 m, ~ 1'0902 Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cu
executată cu sprijiniri, cu evacuare pământului cu ' grosime de până la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prin
macara Pionier 72 metoda găurilor de mină forate manual, fără spargerea
TsA16 Săpătură manuală de pământ, În spaţii limitate, În blocurilor mai mari de 25 kg 98
tranşee de până la 4 m adâncime, pentru cabluri 111003 Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cu
electrice de Înaltă tensiune 74 grosime de până la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prin
TsA17 Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau metoda găurilor de mină forate mecanic, fără spargerea
circulare monobloc, de până la 4 m ~dâncime, pentru blocurilor mai mari de 25 kg 99
linii electrice aeriene de Înaltă tensiune 80 Inll04 Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cu
TsA18 Săpătură manuală de pământ, În urma excavării mecanice, grosime de 1-2 m, cu ajutorul explozivilor, prin metoda
pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc j găurilor de mină forate mecanic, fără spargerea
de fundaţii, de până la 4 m, adâncime pentru linii electrice blocurilor mai mari de 25 kg 101
aeriene de Înaltă tensiune 83 I "IIO/l Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cu
TsA19 Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale, grosime de 2-3 m, cu ajutorul explozivilor, prin metoda
pentru scurgerea apei 84 găuriior de mină forate mecanic, fără spargerea
TsA20 Săpătură manuală de pământ, la deblee săpate cu blocurilor mai mari de 25 kg 102
excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la 1 ••111111 Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg
profilul taluzului , 85 provenite din săpăturile executate conform articolelor
TsA21 Săpătură manuală de pământ, executată În cheson TsB01, TsB02, TsB03, TsB04 şi TsB05, În cazul
deschis, de până la 16 m adâncime, cu evacuarea Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a
pământului cu macaraua Pionier 86 loloslrlliui În umpluturi compactate 104
TsA22 Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis, de 56- IM!}U? SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi, cu restricţie
75 m suprafaţă medie ' 88 dtl oxploziv, prin metoda găuri lor de mină forate mecanic
TsA23 Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături, În ,Ittxplodare electrică 105
teren cu infiltraţii moderate de apă 90 11111011 tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi, de până la 7 m
TsA24 Epuizarea mecanică a apelor din săpături, În teren cu IHlflnolme de abata], cu ajutorul explozivului, prin metoda
infiltra ţii puternice de apă' , mlnlmelor forate, cu exploda re electrică 106
90
TsA25 Epuizarea mecanică a apelor din săpături', În terenuri 1.t.tOg !1"pflturO in stâncă În spaţii largi, de până la 10 m
msipoase '\lI~I\(J'lno da abata], cu ajutorul explozivului, prin metoda
91
I IIhuHlolor forate, cu explodare electrică 107

10 I 11
o 1 --O 1 2
2
810 Săpătură În stâncă În spaţii largi, de până la 15 m I ".1121 Săpătură În stîncă, În spaţii limitate de peste 1 m lăţime,
adâncime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin metoda de până la 1,50 m adâncime, executată cu ciocanul de
coloanelor forate, cu explodare electrică abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv), cu
TsBll 108
Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi, de peste 15 m evacuare manuală, În gropi de fundaţie şi lucrări similare 123
adăncime de abataj, prin metoda exploziilor masive cu j ••1J22 Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime, de 2-
puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' 18 m adâncime, executată cu ciocanul de abataj
TsB12 109
Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate, de până la 2 m pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea
adan~l~e, cu ajutorul explozivilor, prin metoda găurilor cu macaraua Pionier 125
de mina forate manual cu exploatare pirotehnică, În 1111123 Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic, la
gropi de fundaţie
110 rigole cu secţiunea triunghiulară, având adâncimea de
TsB13 Săpătură În stâncă În spaţii limitate, de peste 1 m Iătime până la 0,35 m 127
d~ 2~6 m adâncime, cu ajutorul explozivilor, prin met~da' I 1111124 Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale
gaUrilor de mină forate manual, cu exploata re (numai când este prescrisă) 128
pirotehnică şi evacuarea manuală 1 iii 125 Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la
TsB14 111
Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate, de până la 2 m fundatiile lucrărilor hidrotehnice, pentru Îndepărtarea
adan~l~e, cu ajutorul explozivilor, prin metoda găurilor ; blocuii/or desprinse din masiv, executată Înainte de
de mina forate ~ecanic, cu exploatare pirotehnică, În turnarea betonului de fundaţie 128
gropI de fundaţie' şi lucrări similare
TsB15 113 111I3"e Săpătura În stâncă sub nivelul apei, În cheson Închis, de
, Săpătură În stâncă În spaţii limitate, de peste 1 m Iătime sub 45 m2 suprafaţă 129
d~ 2~8 m adâ,ncime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda ~ '111127 Săpătura În stâncă sub nivelul apei, În cheson Închis, de
gaUrilor de mină forate mecanic, cu explodare sub 46-55 m2 suprafaţă 132
pirotehnică şi evacuarea manuală, În gropi de fundatii şi 1••11~13 Săpătura În stâncă sub nivelul apei, În cheson Închis. de
lucrări similare .
114 sub 56-75 m2 suprafaţă ' 135
Ts816 Săpătură În stâncă În spaţiilimitate, de peste 1 m Iătime illl\~e Săpătura În stâncă sub nivelul apei. În cheson Închis, de
de 2-14 m adâncime, cu ajutorul explozivilor, prin ' ,1 sub 75 m2 suprafaţă 138
~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic, cu explodare
plrotehntca ŞI evacuarea manuală, În gropi de fundatii şi
lucrări similare . • CAPITOLUL TsC
TsB17

TsB18
Săp~tu,ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate, cu
restricţia de exploziv, prin metoda găurilor de mină forate
mecanic şi explodare electrică
117

119
• Generalităti
SĂPĂTURI MECANICE

141
Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată cu ciocanul j 111,0'1 Scarificarea mecanică a terenului 147
d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) 120 I.OO?, Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39
TsB19 Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu m3, cu comandă hidraulică 148
Înclinare mai mare de 1,1.' executată cu ciocanul de I III ,OU Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu
abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv), motor cu ardere internă şi comandă hidraulică 150
pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile
barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se '
1 -Ţ.I ;O~ Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,71~1 ,25
m3, cu motor ardere internă şi comandă hidraulică 153
consolida cu lucrări speciale T ijl 100 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2,5-2,9
Ts820 121
Săpătură În stîncă, În spatii limitate de sub 1 m Iătime de m3, acţionat electric 157
până la 1:50 m adâncime,' executată cu ciocanul de abataj l 'Î III ,ou Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,5-08 m3,
pneum~tl~ ŞI une,lte de mină (fără exploziv), cu evacuare cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri," cu
manuala, In qrop: de fundaţie şi lucrări similare echipament de drag lină 160
122
I

12 î
13
o
TsC07
1 2 -- O 1 2
Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,81-1,2 'rIlCl~3 Săpătură mecanică În spaţii largi, cu motoscreper
3
m , cu .motor de ardere internă şi comandă prin cabluri, motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW),
cu echipament de draglină -, 163 având lada de 8-10 rn", inclusiv transportul şi
TsC08 Săpătură mecanică sub nivelul apei, cu excavator pe
3 împrăştierea pământului de la 250 m ' 194
şenile de 0,5-0,8 m , cu motor de ardere internăşi IIIO:.!4- Săpătură mecanică cu screper de 2,75-3 m3, cu tractor
comandă prin cabluri, cu echipament de draglină 166 pe şenile de 65 CP, inclusiv transportul pământului până
TsC09 Săpătură mecanică sub nivelul apei, cu excavator pe la 100 m 195
şenile de 0,81-1,2 m3, cu motor de ardere internăşi IlImS Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC24 şi TsC25,
comandă prin cabluri, cu echipament de draglină 170 pentru, transportul pământului, pentru fiecare 100 m În
TsC10A Panouri de platelaj cu suport, pentru deplasarea plus peste distanţa prevăzută in articolele respective 196
excavatorului pe şenile În teren mocirlos 173 Ilim~6 Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou,
TsC11 Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri, 197
necompartat şi impingerea lui până la 5 m
executate cu excavator cu mai multe cupe, cu săpare T'~027 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru
longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP 174 împingerea pământului, pentru fiecare 5 m În plus peste
TsC12 Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri, distanţa prevăzută În articolul respectiv 198
executate cu excavator cu mai multe cupe, cu săpa re 111028 Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru
longitudinală cu elindă 174 ecrane de etanşare sau fundaţii adânci, sub protecţia
TsC13 Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de noroiului bentonitic, executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y 199
0,5-0,8 m, de la faţa taluzului, În deblee şi canale IlIn~9 Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări,
deschise
176 executate sub protecţia noroiului bentonitic, cu ajutorul
TsC14 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP, instalaţiei tip KELL Y . 208
cu echipament greifer de 0,5-0,6 m3 , 178 Săpătură În fundaţii, executată cu instalaţiile CALWELD,
TsC15 I ••uno
Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 cu diametrul de 1300 mm 210
CP, cu echipament greifer de 0,7-1 ,0,m3 ,
182 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate
TsC16 IliOU1
Săpătură mecanică În taluzurile debleelor, inclusiv meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% 211
Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură, precum şi Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximă
"IO~2
politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder 186 de 1600 m%, în teren cu umniditate de sub 26% 213
TsC17 Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) 11I1~33 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximă
cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul de 1800 m3/h, În teren cu umniditate de sub 26% 216
autogrederului de până la 175 CP
TsC18
188 11I1,ll4 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximă
Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de de 1900 m3/h, În teren cu umniditate de sub 26% 219
65-80 CP, inclusiv Împingerea pământului până la 10 m 189 Î Il!.:36 Excavat, transport cu încărcător frontal, la distanţe de
TsC19 Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de până la 30 m 222

TsC20
81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m 190 one
i•• Săpătură mecanică cu screperul de 6,1-9 m3, cu tractor
Săpătură mecanică În profile mixte, executată cu, ,'\ pe şenile de 150 CP .tn gropi de împrumut, inclusiv
buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP, inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m, cu
Împingerea pământului până la 10 m 191 descărcare În straturi uniforme 229
TsC21 Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, î'ht)(i7 Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip
inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn 191 TEREX , cu lada de 10,7-15,3 m , inclusiv transportul şi
TsC22 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, împreăştierea pământului la distanţa de 250 m 230

°
TsC20, TsC21 , pentru transportul pământului pe fiecare
1 m În plus, peste distanta prevăzută la articolele
respective '
:1 "limla Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC23 şi TsC37,
pentru transportul pământului, pentru fiecare 250 m În
192 plus peste 250 m 231
1110S9 Săparea mecanică 'a qropilor, cuinstalaţia de forat pe
tren de lucru 232
14 I 15
2
o 1 2 -,;.1I~
.rll,'
1
Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu
TsC40 Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3,0-3,9
m3, acţionat electric 233 autorcisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire 253
TsC41 Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4,0-.4,9 I.DW Strat de repartitie ,
din nisip cu granulatia, de 0-7
I
mm,
m3. acţionat electric 235 prevăzut cu prisma de balastare c.f. 253
. UlII Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~7 mm,
,-, CAPITOLUL TsD ,~ prevăz~t cu prisma de balastare c.f. " , . - 254
!,U) 1'1 Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime
UMPLUTURI '!j. medie de 0,50, executate manual, simultan cu execuţia
mecanizată a corpului rarnbleului 255
Generalităti 237 11111111 Umplutură compactată În şanţuri, pentru cablurile
Ts001 Împrăştierea cu lopata a pământului afânat, În straturi Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune 256
uniforme, de 10-30 cm grosime 240 I/IIIIU Umplutură de pământ compactată, la fundaţiile de la
-Ts002 Împrăştierea pământului afânat provenit din teren stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune 257
categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu t"IJ:IOA Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de
şenile de 65-80 CP 240 fundaţii, prin compactare dinamică cu mai de până la 10
Ts003 Împrăştierea pământului afânat provenit din teren t, cu macara de pneuri de 34 tf 257
categoria I sau II şi categoria III sau IV, executată cu liilWI Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe
buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP 241 pneuri, de 20 t 258
Ts004 Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate I "II~I! Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă, la linii electrice
În săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea aeriene 259
fiecărui strat de pământ 242 Ifin:W Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar,
- Ts005 Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a pentru liniile electrice c.f. aeriene 260
umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime 243 Î~mM Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau
Ts006 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În macara pe şenile, cu mai greu de 5 t şi de 10 t 261
straturi de 20-30 cm grosime 244
-Ts007 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou ,1 CAPITOLUL TsE
compresor static autopropulsat de 10-12 t 245
Ts008 Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe NIVELĂRI, FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI
pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t 247 Generalităţi 262

8 Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2,5-5 t, cu


tractor pe şenile de 65-80 CP, a umpluturilor În straturi În
straturi succesive de 20-30 cm grosime 248
i~I=O I
101 '1I1ol
1810a
Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor
Finisarea (politura) manuală a platformelor
Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or
263
263
264
Ts010 Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor fliUJ4 Nivelarea terenului natural şi a platformelor de 265
din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor 249 terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile
Ts011 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou ].,1 mI Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei 265
compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de terenului natural şi a platformelor de terasamente
oaie, În straturi succesive de 40 cm 250A r ~I Il!! Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii 266
Ts012 Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1,20 m unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast,
grosime după compactarea, cu placă bătătoare prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor
acţionată cu excavator pe şenile, cu echipament de static autopropulsat de 10-12 t
macara de sub 10 t 251
Ts013 Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea,
pentru completarea umidităţii necesare compactării,
precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite 252

16 I 17
MATPIOD INSTRUCTIUNI
privind
I.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE
CATALOG PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE

• PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII Ts


actualizate trimestrial
9 AVANTAJE
• CUNOA/TERE: 1. Conţinutul indicatorului
MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE
fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL 1.1. Indicatorul Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de
MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET nmonte necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj, exclusiv
PRETURI DE SORTIMENTE Imra se execută În subteran (tunele, galerii etc.).
• UTIl/ZARE: 1.2. Acest indicator cuprinde, de asemenea, norme de deviz pentru o
EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR II" do lucrări de terasamente cu caracter special:
ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii;
- CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii
ACHIZITIONAREA MATERIALELOR electrice;
lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly;
• AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ incărcări de materiale executate cu Încărcătoare;
lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie, constând din
9 AVANTAJE curăţirea terenului de iarbă. de tufişuri şi rădăcinile lor, tăi eri de
• CUNOA$TERE: arbori şi scoaterea rădăcinilor etc.;
MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN lucrări. de amenajarea peluzelor, plantări şi transportări, alei,
PRODUCTIE INTERNĂ, AVÂND AGREMENT TEHNIC terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală;
FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor
PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE granulare;
VALABI LlTATEA AGREMENTULUI lucrări de consolidări de terasamente.
UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI
PRODUSELE 2. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor
• UTIl/ZARE:
ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI .1. Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind
PRODUSELOR DE CALITATE Iilliilinurile specifice de materiale, forţe de muncă şi ore utilaj.
RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.G. 766/1997 ŞI .2. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore
LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1, 2 şi 3 anexate la
,ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG ln Instrucţiuni .
.3. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite
1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: .
SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI DE
MATERIALE DE CONSTRUCŢII lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială
corespunzătoare;
PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA
• lucrările se execută la temperaturi peste +5°C;
COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H.L.P.T.l.
- materialele, uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier, În
CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL)
zonele de lucru respective;
19
- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi UtilaJele de construcţii-montaj
decât cele de la punctul 2.3 aliniatele precedente, urmează să s
aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz,
Întocmire a devizelor. IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea
11II,1I~\1do lucrare.
3. Materiale IIIIIpl1 auxiliari inerenţi, pentru alimentare, pornire, oprire, schimbări de
1'", 11\11,1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de
1111111"1 oxecutării lucrărilor etc., nu sunt cuprinşi în normele de deviz, fiind
3.1. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin
atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare.
I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor
pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare
111111, I\LJ fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnico-
constructiei.
3.2. Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm
I_Ud, euro se aplică multiplicativ la norma de bază.
11.:,1. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game
sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri, normei
PfIIlltl\ţl, la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii-
cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan
demontare). "1111111 dnta elaborării indicatorului.
Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor principalelor utilaje sau
IIth,lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf.
4. Forţa de muncă In normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje, consumurile de
IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că, atât executarea lucrărilor propriu-
4.1. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc l"" ,1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru, se
necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d 111/\Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare.
execuţie a lucrărilor, pentru:
4.1.1. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul
cripţii tehnice
tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş
precizărilor date În generalităţile şi normele respective.
lucrările sunt considerate că se execută În conformitate cu
4.1.2. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru.
4.1.3. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d tandardelor În vigoare:
rAS 1243/88 - Terenuri de fundare, clasificarea şi identificarea
executie după executarea lucrărilor.
4.2. Încadrarea lucrărilor pe meserii, categorii tarifare de calificare şi; Ilt'lmânturilor
rAS 3197/2-90 - Lucrări de cale ferată. Infrastructura căii.
trepte de retribui re, s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d
calificare În vigoare, adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru Profituri transversale tip - STAS 7582-91 - Lucrări de cale ferată.
codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". I'orasamente. Prescripţii de proiectare
4.3. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat IHAS 2914/4-89 - Terasamente. Determinarea modului de
În: doformaţie lineară pentru terasamente, căi de comunicaţie şi
- ore şi fracţiuni centezimale, defalcate pe meserii, care se foloses nornplexe rutiere
la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d rAS 2916-87 - Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea
organizare, conducere şi urmărire operativă a producţiei; "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor
- ore şi fracţiuni totale, care reprezintă consumul total de manoperă lAS 2914-84 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii
indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s ţonerale
folosesc pentru supraveghere, planificare sau alte scopu I'AS 9860-89 - Lucrări de îmbunătătiri funciare. Verificarea
organizatorice. compactăru terasamentelor '
4.4. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al rAS 1913/13-83 - Terenuri de fundare. Determinarea
mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii, acestea fiind incluse În Iracteristicilor de compactare
preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective. rAS 1913/14-74 - Terenuri de fundare. Determinarea
mcterlsticilor de compactare. Încercarea prin rulare În laborator

20 21
f
I
:1 ,....
- STAS 1913/15-75 - Terenuri de fundare. Determinarea greutăţii ...1 <Il Q)'C
"':::l "o ?f. cf ~ ~
;ro ;e
I~
volumetrice pe teren ::J
...1
Q)
~ 'ro
0.-.$
o'
eo co
o
co
o
co
C)I;?6~ (
N
<Il :::l o. o N N ('1) N N
STAS - 1913/3-76 - Terenuri de fundare. Determinarea durităţii W C
-<Il "O
:::J ()ct:J-
..n' ..i- ..i- eD ..i- ..i-
al Q) (J'J
.•... .•... .•...
pământuriior «
1- < ~ro
-
N..-

STAS 1931/4-86 - Terenuri de fundare. Determinarea limitelor de


<Il .,g o o o o 00 o
plasticitate 2tr.1 ;00.- L{) o
r-, o o OL{) o
r-,
STAS 1913/1-82 - Terenuri de fundare. Determinarea urnidităţii 19'~ c :SM
~ .!!1 e..;(U .§
N
r-
-.;1'
.•... ..-
co o a:>
N .•... ..-
STAS 10473/1-87.- Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din •.. "0 0.0>
1lO16
o
o
o
oo o
o
66
00
oo
CJ CII 'ro ..\<: -.;1' a:>,....
pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale .: E (J'J~
L{) N
..-- ..-- ..--
L{)

.2 1"-
STAS 8840-83 - Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din pământuri
ro"
••. ro ~
•..
stabilizate mecanic.
S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În
conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În
::J e.
.•.• ,ro
ro III
c ro
<Il
t
18
o•
Oale
~U:::l
CI) o
0. .•..•
,.....- IL
(J'J U
'ro -
vigoare, prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de e.e E
o _
tehnica securităţii muncii, precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor
::J ro
"Ot:: o )",..
... :J a;
prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte. i&. ~ÎiÎ gJ-g~.9
-.!::! o o,.{g al <O
ro E .g~ ~.9~.P
g'o ••• CJ ou
E Q)
C1l:::l0l
ro
DlCl) ~
lS"O I'~ Ci
"O
._
CII-
::J
"O
:::l
"O 1\1
>
:J .9-<b
>(0

OI,C
,ro
Cl)
"O C
CJ
e... .-E
o '5 <IlCoCOI
o=al
-= It).-

:::l X::J::JEQ)~
C
o/h W oro "O
:!::!CI) ~ In
ro.=: 21 I I
._ro NCII ~ ~ ci
<Il <Il o ,ro :::l
•...
/ho
I'~~~ g- ~,~ ~ 'u E o E Q)!' 5 lE<Il
••• CJ -.;1'1.2 al <Il •...o
o ••. ro -roC<Il
Q)
:=-- :-Q
<J'J'o
:::l :-Q J!l:=. "O
... o - 8o~L- E .-
•....•..
:::

- -.-::J CI)
'ro ,ro
ÎiÎ~
O
E

>
EGÎ ;ro- Q)
:g:::l'C:;
<Il' 'N
lea -- Q) .~ >
.o 'N >
.o 'N
Q)
§'uo E ~~ .~
<Il
e.Q. 'C N 1 ro <Il 'N .2 ro <Il
._ o o
ee.e
o. al C') N _ Q) U o
ro 00 Cii o al .~ -o
(J'J U Q) :_ "O .o
a::U
o 8'E 8 E'- ~ ro
Cii Cii
.~'[ •...
!!:: ::J o ,
:«"0 ::J 'ro
•... •...
=Q)
~('I) c·:JE .•...
(3 ::JOI
C"'
.ro N :~ ~
o 'ro
al
'u;,.ţ!
(J'J o

~ ('1)-
0._
'*
C

~
E~
'ro·-
0. Q)
0 .•....
o <Il
~,ffi
NI'~o.<Il.a°
ss
rn (J'J
:N~
~,ro
~
8
ro"-OI '<Il 'c E 'ro Q) Q) C -
)~ 'u
e lroc:::l > <[
Q) •.••
.=:E~o ~ ,('O
'Ci.) 1J
tJ»)~ C l Q)
o
E
.ro J!l. E 'ro
:::l ro
C ro
Q).-
-e'ro::J:::l)~
"O

E
~Q),~
;ro cao 'roQ)
E ~ '00 .::
ro O.ro
oC/)oo
t-oEt-UîECl..Ci"'~
...:t ,....
Zo N ('1) -.;1' 1L{)lco 1,....
22
23
li.....
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Zqură obisnuită afânată necoeziv idem I I I 1600-1700 5-7%
9 Pământ vegetal compac- slab coeziv idem I I I 1600-1700 14-28%
tat cu sau fără rădăcini
10 Argilă nisipoasă uşoară coeziune tare I I 1600-1800 26-32%
cu un conţinut de pietriş mijlocie "
până la 10% din volum
11 Nisip miilociu -- necoeziv usor I II I 1600-1850 8-17%

- 12
13
14
15
Nisip mare
Nisip nrăfos
Nisip fin (făinos)
Nisip arailos
idem
slab coeziv
idem
idem
idem
mijlociu
idem
idem
I
I
I
I
"
"
II
I
1650-1850
1500-1700
1400-1700
1500-1700
8-17%
8-17%
8-17%
8-17%
16
17
Praf arcilos (loess)
Nisip cu pietriş (balast
slab coeziv
idem
miilociu
idem "" "
II
1600-1700
1700-1900
8-17%
14-28%
nisipos) cu dimensiuni
de până la 70 mm
- 14-28%
18 Pietriş de râu cu nisip
(balast) până la 150 mm
idem tare
" " 1750-2000

19 Turbă cu rădăcini de idem idem II - 1100-1300 5-10%

20
peste 30 mm qrosirns
Pământ vegetal cu idem idem
" 1400-1600 14-16%
rădăcini cu grosime de
peste 30 mm
" " LI

24-30%
21 Argilă prăfoasă (lut) coeziune
miilocie
idem II II
" 1800-2000

22 Argilă prăfoasă nisipoa- idem idem I I I 1800-1900 24-30%


să (lut)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 Argilă nisipoasă com- idem idem II II II 1800-1900 24-30%
pactă cu pietriş de până
la 10%
24 Argilă prăfoasă idem idem II - 1800-2000 24-30%
compactată cu pietriş,
piatră spartă, bolovani,
"
alicărie sau moloz
25 Argilă grasă amestecată foarte foarte III III III 1800-2000 24-30%
cu piatră spartă, pietriş coeziv tare
sau alicărie până la 10%
din volum
26 Argilă grasă compactă idem idem II II - 1900-2100 24-30%
1\.)
(J1
În stare plastică (cu
umiditate W>Wp)
27 Argilă În genere idem idem 1/ 1/ - 1800-2000 24-30%
28 Idem În stare plastică idem idem 1/ - 1900-2100 24-30%

29
(cu W>Wp)
Argilă marnoasă În idem
" - 1850-2050 24-30%
stare plastică (W>Wp)
idem
" II

30 Oeluviu cu fracţiuni 1750-1900 14-28%


dominante din nisipuri
coeziune
mijlocie
tare li
" "
si arqile nisipoase
1300-1500 5-10%
31
32
Moloz afânat
Zgură furnal sfărârnată
necoeziv
necoeziv
tare
tare "
II " "
II 1400-1600 5-10%
"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
54 Pământ Îngheţat alcătuit foarte V V 1600-1800 14-28%
din argilă şi argilă tare
nisi oasă scarificare
55 Roci tari şi foarte tari coeziune idem V V 2000-2200 30-45%
derocate rnlllocie
56 Roci stâncoase derocate idem idem V V 2000-2300 45-50%
57 Umpluturi compactate foarte idem III III III 1900-2100 24-30%
din roci de la poziţiile: coezivă
25;26;27;28;29;38;
39; 41.
58 Depozite vechi necom- idem tare II II II 1800-1900 14-28%
pactate din roci de la
poziţiile: 25; 26; 27; 28;
J\)
ro 29; 38; 39; 41.
59 Umpluturi compactate coeziune tare II II II 1800-2000 24-30%
din rocile de la poziţiile: mijlocie
5;21;22
60 Depozit vechi necorn- idem mijlocie II II II 1700-1800 14-28%
pactat din rocile de la
ozitiile: 5; 21; 22
Pământuri de coeziune idem idem II II 1800-2050 24-30%
mijlocie În stare
plastică (cu W>Wp)
din rocile de la poziţiile:
5'2 .

~ '5, 15 '6
• , I
, ~ I

'=:2 ~ IJ;'
, .......--
..2.
2
-"-":. -
-=... -
1

. ~ I o • -;:0.- -.::J~.-, .....!.-~'=

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;


13; 14; 15; 16 1500-1650 8-17%
corespun corespun- corespun
Depozite vechi necorn- slab coeziv
63 zător zător
zător
pactate din roci de la categoriil
catego- categoriilor
poziţiile: 6; 7; 8; 9; 10; orde
riilor de de teren
11; 12; 13; 14; 15; 16 teren in
teren in situ
in situ situ
NOTĂ:
1. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1, se pot recunoaşte pe şantier, ţinând seama de criteriile din
tabelul 2, ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate.
În funcţie de aceste caracteristici, se face Încadrarea În categoriile de teren, astfel:
_ pentru săpăturile manuale teren uşor, teren mijlociu, teren tare şi teren foarte tare;
_ pentru săpăturile mecanice - teren categoria I-V - în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă
sau argilă nisipoasă.
În funcţie de utilajul de săpat, acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite, determinate de efortul mecanic şi
consumul de energie convenţională consumată, pentru efectuarea unităţii de lucru respective.
1.1. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule:
- teren uşor: se sapă cu lopata, se sapă uşor cu cazmaua;
_ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul;
- teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua;
w - teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul, ranga, şpiţul şi barosul etc., însă fără explozivi.
o 1.2. Săpături le mecanice
_ teren de categoria 1, II, III, IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi, În plus, acelaşi teren poate avea Încadrări
diferite, În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje.
2. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii:
- W este umiditatea pământului in situ;
_ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică.
3. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe
suplimentare (penetrări dinamice, umiditate etc.).

--=~~= '":::=-- - -
- ::..~""
..
~ Cu- . .Ia
- - :. -~----
- - la !oare- - tea fală e -
tăieturQ cupă

Argilă invizibile neregulat foarte 1...9 foarte un- foarte foarte nu se


grasă - lucios suroasă mare mare dezagregă
, se poate umfla
Argilă invizibile neregulat foarte 1...9 unsuroasă foarte foarte mare nu se
- -lucios mare dezagregă
se poate umfla
w
....•. Argilă vizibilă neregulat lucios 1...9 puţin unsu- mare mare mijlocie
prăfoasă când apare roasă mijlocie
nisio (

Argilă vizibile - puţin 2,3, aspră mijlocie redusă mijlocie, uneori


prăfoasă când apare lucios 4, destul de
nisiooasă nisip 5,6 rapidă
Nisip argi- vizibile mat mat 2,3, aspră mică rapidă
las 4,
5,6, . ~
7
Praf vizibile mat mat 1...9 outin asoră miilocie redusă destul de

Ca varietăţi de culori, se disting:


1=albicios; 2=galben; 3=cafeniu; 4=roşcat; 5=ruginiu; 6=verzui; 7=albăstrui; 8=cenuşiu; 9=negru
argilos când apare rapidă
nisip
Praf vizibile mat mat 2,3, aspră mică redusă rapidă
În parte 4
Loess vizibile - mat 2,3 aspră mică foarte mijlocie
În parte redusă
Argilă invizibile neregulat puţin 1,2, puţin mică redusă mijlocie
mărnoasă mat lucios 3, unsuroasă
6,7,
8
Marnă invizibile neregulat mat 1,2, foarte puţin mare foarte mijlocie
argiloasă mat 3, unsuroasă redusă
6, 7
Marnă invizibile neregulat mat 2,3, foarte puţin mare foarte lentă
4 unsuroasă redusă
5,6,
8
Umplutură vizibile - - 1...9 aspră foarte - rapidă
redusă

TABELUL 3
Clasificarea rocilor stâncoase, după modul de comportare la săpat
cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale

Nr. ,Denumirea rocilor stâncoase şi Gradul de duritate


crt semistâncoase

1 2 3 4
Roci magmatice (eruptive)
1 Granit 2510-2680 foarte dură
2 Granodiorit 2520·2800 idem
3 Sienit, 2950 idem
4 Diorit 2990 idem
w 5 Gabbro 2650-3060 idem
w
6 Piroxenit - idem
7 Peridotit 2780-3370 idem
8 Riolit 2100-2300 idem
9 Dacit 2340-2570 idem
10 Andezit 2600-2800 idem
11 Bazalt 2740-3210 idem
12 Trahit - idem
13 Diabaz 2600-2950 idem
14 Serpentin 2520-.2720 idem
15 Porfir cuartier (Porfirit) 2500 idem
1-6 Aalomerate vulcanice 1920-1980
17 Rocile de la 1-16 alterate - dure
Roci metamorifice
1 2 3 4
18 Gnais 2590-3000 foarte dură
19 Mica ist 2390-2870 idem
20 Calcar metamorfic 2630-2870 idem
21 Cuartit 2610-2680 idem
22 Idem racile de la 18-21 alterate dure
23 Filite 2600-2800 dure
24 !!isturi rafitoase 2700-2800 dure
25 !!isturi cloritoase dure
26 !!isturi sericitoase dure
27 Rocile de la 23-26 alterate semidure
Roci sedimentate
w 28 Conglomerat cu elemente din roci cea. 2490 dură
.ţ,.
sedimentare, cimentat cu siliciu,
idem brecie
29 Conglomerat cu elemente din roci cca.2490 foarte dură
metamorfice şi eruptive cimentat cu
siliciu, idem brecie
30 Conglomerat cu ciment calcaros, cea. 2490 semidură
conglomerat slab cimentat, idem
brecie
31 Gresie cu ciment silicios 2300~2720 foarte dură
32 Gresie cu ciment calcaros sau 2300-2720 dură
ar ilos
Gresie cu ciment ar ilos alte-rată 2300-2720 semidură
Calcar compact şi calcar marnos 2300-2800 dură
idem dolomit

cea. 2300
cea. 2300
1920-1980 dură
1700-1900 semidură
semidură

w
(J1
COlII CAPITOLUL Ts A
SĂPĂTURI MANUALE

Aplicaţia informatică CORES, realizată de COCC, are ca scop urmărirea "mişcării"


documentelorÎn interioruluneiinstituţii. neralităţi
Un documenteste un act (cerere,ordin, proces verbal, fali etc.) care are un emitentdin
interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii
(persoane).Aceste servicii sau persoane îl pot transmite, la rândul lor, pe cale ierarhică, 1.Conţinutul capitolului
subordonaţilor,impunându-Iesarcini, termene şi rezoluţii.În momentulÎn care un subordonat
rezolvă sarcina, el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării, oferind aceste informa~i t ,1. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături
superiorilorsăi. Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile,documentulse poate considera Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane, În pământuri şi alte roci
finalizatşi poatefi, eventual,trimisspre exteriorulinstitu~ei.în oricemoment,un superiorpoateşti Imoate, necesare la lucrările de construcţii-montaj.
undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află.
Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt:
• Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea
• urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei
• posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În
'''lordin acest capitol
documentulrespectiv
"" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În
• creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă.
• micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului ,~, Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele
• obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document ,,111" tnhntce specia le de lucru: .
• accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate ,1. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor,
CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date, În mediu de programare 11\1,'ilel Tn: teren uşor, teren mijlociu, teren tare, teren foarte tare, arătate
ACCESS97. '.""1111 nr, 1 anexat la instructiunile acestui indicator.
Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT, În regim multi-utilizator.Utilizatoriio ,2. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale
acceseazăde la staţiilede lucru,avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date. 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1). '
Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator,care efectueazăşi întreţinerea'
,3, Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu
II II colecţieide date aferente. tii. consistenţă 10<0,5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În
,. "plIll.ării apei, denumite "terenuri Îmbibate cu apă", se va acorda un
, ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj, faţă de consumurile
IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2.2.2.

IIITIX ,4, La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de


nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj, faţă de normele
ondiţiile punctului 2.2.2.
1,IIUt spor se va acorda numai În situaţiile .in care epuizarea apei
U\ de săpătură nu ar fi economică.
SISTEM INFORMATIC CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU ,5, Tnfuncţie de spaţiu, săpăturile s-au considerat:
EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: pături În spaţii Întinse, când muncitorul nu este stânjenit la
<al' SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un
CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI
mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit;
OBIECT DE CONSTRUCŢII
pături În spaţii limitate, când muncitorul este stânjenit la săpat şi
lGi' SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ ÎN MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDENTĂ A
10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc
do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare
LUCRĂRILOR LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ
verticală a pământului săpat:
CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
37
I 2. Consumurile specifice de manoperă
- săpături În chesoane Închise.
2.2.6. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor t.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de
curăţată de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor, precum şi III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru, arătate În
În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. 1IIIHticol.
2.2.7. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16, Ts A 17 şi Ts A 18, s-a
ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor
•••.Consumurile specifice de ore utilaj
electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au
2.2.8. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: VAII II:
a. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi, următoarele limite de macara Pionier la art. Ts A 06, Ts A 08, Ts A 11, Ts A 15 şi Ts a
adâncime: 1;
- argile, terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul - macara de fereastră la art. Ts A 13.
2,00m. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia
- argile nisipoase, prăfoase, terenuri mijlocii şi tari care se lucrează III"" mi mecanică a .apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut
cu cazmaua - 1,25 m; 11II"H'lI'lElde apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. Ts A 26.
- terenuri uşoare de coeziune redusă - 0,75 m. 1'llIltru lucrul În chesoane Închise, la art. Ts A 27 s-a prevăzut
La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu 1••lil\11Ido aer comprimat sub presiune,
pereţi Înclinaţi (În taluz). IA, Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol,
Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.1, 3.2, 3.3,
să fie supus vibraţiilor. 1111111 11110de deviz se cuprind şi consumurile datorită următoarelor
Pentru adâncimi mai mari, taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată IJIIIlIiII de lucru:
suprafaţa lor. pregătirea locului de lucru, manipularea şi purtatul uneltelor, a
b, Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane, rigle, şipci,
Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să panouri de protecţie etc.) odată cu avansarea lucrului;
existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: urăţarea şi Întreţinerea uneltelor;
- În cazul săpături lor nesprijinite, 'lăţimea banchetei cel puţin egală ndepărtarea obstacolelor mici;
cu adâncimea săpăturii; urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor.
- În cazul săpăturilor sprijinite, lăţimea banchetei de cel puţin 0,50 \ 11. In normele de deviz pentru săpături manuale, nu se cuprind
III . m, materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2,00 m de banchetă. IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru:
c. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se \It 1, Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În
consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele III ti I nnblbate cu apă, pentru care se aplică normele de deviz de la
de execuţie, fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului. Itltluhl 18 A 23, Ts A 24 şi Ts A 25.
\11,1'. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii
3. Conţinutul normelor hlnoml de beton, trunchiuri de arbori etc.), care se vor plăti separat.

Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de ndlţii de măsurare a lucrărilor
materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite pentru fiecare normă, În funcţie de
operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul I Volumele lucrărilor de săpătură manuală se măsoară la metru cub
fiecărui articol. hutl, pentru fiecare normă În parte.
3.1. Consumurile specifice de materiale Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe
Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele
Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi IIIt II" ",\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre
materialele de prindere (cuie, scoabe) necesare executării platformelor de IIll1hlllltnOvOrsale.
evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. I 11, cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate
lilI' Vlllilmui lor, volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului
11"11111,umplutură compactată prin relaţia:
39
38
Ydu TsA01
Vs= Vux Yds
În care: apatura manuala de pamant in spatii intinse,Ja deblee,
Vs - este volumul săpăturii În groapa de împrumut; la canale deschise, la gropi de imprumut, la
Vu - este volumul umpluturii, realizat cu pământul Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc.
împrumut;
Ydu - este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului
III IIftiT1Ant cu umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b
neturburat din umplutura compactată;
Yds - este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului IlIIull 0,60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor.
neturburat din săpătură. 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel
4.4. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 - Ts A 18) se vor I II,nil 111 pestenivelul săpăturii.
calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0,60
drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor 1IIIIIvoiuisapăturii.
efective ale săpăturilor. 11I1I"mOnl cu umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0,6 m teren mijlociu.
Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim 11\1I"",Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0,6 m teren mijlociu.
pentru Încadrarea săpăturilor În norme. uit 11lvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0,6 m teren mijlociu.
Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul
1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0.6 m
superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune
ridicarea pământului săpat, la un nivel mai ridicat decât nivelul malului. IIUIl
4.5. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare.
(Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0.6 m terentare.
chesonului şi adâncimea săpăturii. 111 pAI110nt cu umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0,6 m terenfoartetare.
In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0,6 m terenfoartetare.
5. Precizări 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0,6 m teren foarte tare.
iti IIIIIIIQl1tcu umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0,61-2 m teren uşor.
5.1. Zona minimă de depozitare, corespunzătoare pământului săpat- ÎA 1IIIIIIIflBnt1mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0,61-2 m teren uşor.
spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1,5 - 2 m se consideră neocupată, 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0,61-2 m teren uşor.
Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu.
5.2. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu.
cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii
1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu.
limitate.
'''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0,61-2 m teren tare.
III ,,/lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0,61-2 m teren tare.
uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0,61-2 m terentare.
'" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0,61-2 m terenfoarte tare.
III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0,61-2 m terenfoarte tare.
1111IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0,61-2 m teren foartetare.

40 41
~ [OENUM liRE RESURSA U.M
CANTITAŢI

A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1
15

Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate, avand


Manoperă
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara
93100600199001 Muncitor ne ~alificat 1 ore 10.52J 0,7811.31 0.7711.1611.9311.45 sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, cânale, subsoluri,
TOTAL ore 0.52 0,78 1.3 0,77 1.16 1.93 1.45 drenuri, trepte de infratire etc.

CANTITAŢI A ·In pămlnt.necoezv sau slab coeziv adâncime <0,75 m teren uşor.
COD DENUMIRERESURSA U.M
1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q,75m teren mijlociu .:
C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2
1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0,75 m teren tare.
Manoperă
U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0,75 m teren foarte tare.
93100600199001Muncitor necalificat 1 ore 12.1813.6312.31 '3.4515.751 0.7711.16 - in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1,5 m teren mijlociu.
1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1,5 m teren tare.
TOTAL ore 2.18 3.63 2.3 3.45 5.75 0.77 1.16
'--' 1 - în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1,5 m teren foarte tare.
CANTlTAŢI
COD DENUMIRERESURSA U.M Cuprinde:
-
E3 / F1 I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal;
. Manoperă • depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII
93100600199001 Muncitor necalificat dancimea ei;
Iare 11.9311.0211.5312.5511.8312.7514.58
• Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.
TOTAL ore 1.93 1.02 1.53 2.55 1.83 2.75 4.58 Se masoara la metru cub in sapatura.

CANTITAŢI
I cool DENUMIRERESURSA U.M
I H2/
CANTITAŢI
_._--
Manoperă
H1 H3
I
COD I D;NUMIRE RESURSA L:l~~Iili
9310060019900 1Munc Ir necalificat Manoperă
1 ore 12.7214.0816.8
93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10.7511.1912.11 12.6
TOTAL ore 2.72 4.08 6.8
TOTAL ore 0.75 1.19 2.11 2.6:
----------------------------~~

COD DENUMIRERESURSA
------Cl= CANŢ-ITA-'
ŢI-

I I hlU~~
Manoperă
93100600199001 Muncitor necalificat Iare 11.3212.2512.8-
____ ~ . TOTAL ore 1.32 2.25 2.8

42
43
TsA03

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand
sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz sub'1 m latime si maximum~50 m adancime, executata
inclinat, la fundatii, canale etc. cu sprijiniri, ~u evacuare manuala, la fundatii, canale,
âfumuri etc.
A 1 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren uşor.
B1 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren mijlociu. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren uşor.
C1 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren tare. 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 teren uşor.
01 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren foarte tare. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 ,S m teren mijlociu.
E1 - teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pănă la 1,50 m adâncime teren mijlociu. 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.5 m teren mijlociu.
F1 - teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pănă la 1,50 m adâncime teren tare. ~1- În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 ,S m teren tare.
G1 - teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pănă la 1,50 m adâncime teren foarte tare. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren tare.
1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 ,5 m teren foarte tare.
Cuprinde: 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 ,S m teren foarte tare.
- saparea pământului şi aruncarea lui pe mal; 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1,5-3 m teren mijlociu. *_
- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o zona libera de la marginea sapaturii egala cu 1:2 - in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1,S-3 m teren fT)ijlociu. .
adâncimea ei; H -In pământ cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1,5-3 m teren tare.
- indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute. P2 ·ln pământ imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1,5-3 m teren tare.
Se masoara la metru cub În sapatura. 1 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,S-3 m teren foarte tare.
2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1,S-3 m teren foarte tare.

COO~I OlENUMIRE RESURSA U.M


A1
CANTITAŢI

I B1 I C1J01
111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3,01-4,S m teren mijlociu.
\-!2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3,01-4,5 m teren mijlociu.
11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3;01-4,5 m teren tare.
Manoperâ 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren tare.
J1 - În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare.
93120400196001 Săpător
/ ore /0.85/1.35/2.39/ 3 J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare.
9310060019~00 Muncitor necal ificat ore 0.27 0.29 0.3 0.32
TOTAL ore 1.12 1.64 2.69 3.32 uprinde:

c~~--1~
--
-_o_- • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata:
CANTlTAŢI depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de O,SOm de la margi
I DENUMIRE RESURSA U.M
paturii;
, E1 I F1 I G1 xecutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat;
Manoperâ -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule.
93.12040019600/ sa 39 Nu cuprinde sprijinirea malurilor.:
2. 1 O masoara la metru cub În Săpătura.
9310060019900 M 0.6
/
TOTAL ore 1.92 2.99 3.64

44 45
CANTITAŢI
CANTITAŢI U.M --~
00'D DENUMIRE RESURSA
COD DENUMIRE RESURSA U.M
G1 G2 H1 H2 11
A1 I A2 I 81 I 82 I C1 I C2
Manopera
..
314229 Scind.fag neab
11110102
clAgr=40mm L=1,8-
m3 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 •
9310060019900 1Muncitor necalificat 1 ore 10.9411.4111.4912.2412.6413.96 4m 1=60 S 8689
TOTAL ore 0.94 1.41 1.49 2.24 2.64 3.96 I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.001310.001310.001210.0012\ 0.00131 (
gr=50mm L=2,50 m
CANTITAŢI 88689
~~EMIRE RESURsA U.M
f-----. --_ ...
--
D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2
,
1)11/41458869541Cuie cu cap conic 1 kg 10.013910.013910.014910.014910.01391 n
tip a 3 x 80 S 2111
Materiale
11/82763115281 Scoabe din oţel 1 kg 1 0.004 \ 0.004 1 0.004\ 0.004 \. 0.004 \ (
2010102900888\ Lemn rot cons rur
Manoperă
L=1m d sub!.min 18cm 8
4342
\ 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5.44 1 8.16 1 4.25 1 6.38 1 5.95 1
1201010291422918cind.fag neab Im3 1 - 1 - 10.0001 10.009110.000110.00011 TOTAL ore 5.44 8,16 4.25 6.38 5.95
cI.A.gr=40mm L=1,8-4m

c~1 E JIT
;

1=60 88689
/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C 1 m3 1 - 1 - 10.001210.00.1210.001310.00131 DENUMIRE
RESURsA
gr=50mm L=2,50 m 8
8689 Materiale

/2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 - 1 - 10.014910.014910.013910.01391 ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt.min 18cm S 1 m3 \ 0.00071 0.-
x8082111 4342
28752763115281 8coabe din oţel 1 kg 1 - 1 - 1 0.004 1 b.004 1 0.004 1 0.004 010102914229 Scind.fag neab clAgr=40mm L=1,8-4m 1=60 S 8689 m3 0.0001 O .•
Manopera 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2,50 m 88689 m3 0.0013 0.(
1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0139 nr
93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore \3.3214.981 2.81 / ,4~22 / 4.42 6.63
"1176276311528 Scoabe din oţel kg 0.004 O.
TOTAL ore 3.32 4.98 - 2.81 4.2l-./ 4.42 6.63
Manoperă

I---.-
COD DENUMIRE RESURSA
..-L.----. ._
l
._.
U.M
~.1_
CANTITAŢI

--'---L---'---'----_..L----J ::.
100600199001 Muncilor necalificat
TOTAL
1 ore 1 7.31 11G
ore 7.31 1()
Materiale

20101029008881 lemn rot cons rur / m3 10.00071 0.00071 000061 0.00061 0.00071 0.0007
coj fag L=1m d
sub!.min 18cm 8
4342

46 47
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand
peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara
sprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala,
TsA05
-. DENUMIRE RESURSA

TOTAL
U.M---

ore
CANTITAŢI

82

2.45

CANTITAŢI
la fundatii, subsoluri, 'canale etc.
COD DENUMIRE RESURSA
U.M I ~ 02 [ E1 I E2
A 1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor.
Manoperă
A2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor
81 - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu. 11:\'100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 13.1214.6913.1914.79
82 - În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu. TOTAL ore 3.12 4.69 3.19 4.79
C1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare.
C2 - in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare. ~~ CANTITAŢI
01 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. COD ~MIRE RESURSA
02 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare.
E1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2,01-4 m teren mijlociu. Manoperă
E2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2,01-4 m teren mijlociu. U:110060019900 1 Muncitor necalificat 1 ore 15.1417.71 14.2916.441
F1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2,01-4 m teren tare. /
TOTAL ore 5.14 7.71 4.29 6.44

El
F2 - În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare.
G1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare.
G2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2,01-4 m teren foarte tare. c~ DENUMIRE RESURsA
H1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu.
H2 - in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4,01-6 m teren mijlociu. Manoperă
11- În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4,01-6 m teren tare.
12 - În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. 100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1
J1 - În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. TOTAL ore
J2 - in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4,01-6 m teren foarte tare.

Cuprinde:
- saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete,
cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0,50 m de marginea sapaturii;
- Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute.
Se măsoară la metru cub În sapătura.

I
CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
~-
A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca
Manoperă
93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811.6211.6312.4512.1413.22

48 49
TsA06
TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m


adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand
cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata
cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc. cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii,
subsoluri, canale, drenuri etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu.
A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor.
B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. III pământ cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.
C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.
C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare.
1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare.

Cuprinde: III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare.
II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare.
- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului
1',
săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu.
- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea
I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu.
sapăturii. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare.
Se măsoară la metru cub in' săpatură. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare.
III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare.
IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare.
CANTITATI III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu.
COD DENUMIRE RESURSA U.M
A1 I A2 I B1 I B2 I C11 C2
IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu.
II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare.
Manopera I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare.
93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11.7812.6712.31 13.4713.3515.03 II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare.
TOTAL ore 1.78 2.67 2.31
1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
Utilaje
1" 1,II/1rlnde:
29221400067271~ara pioni~r 0,5-0,75 tf I v.v I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata;
dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea
IInlurii;
Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele
11i1I1n.
Nil ouprinde sprijinirea malurilor.
U măsoară la metru cub În săpătură.

50
51
CANTITĂŢI CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M COD DENUMIRE RESURSA U.M

Manoperă
A1 I A2 I 81 I 82 I C1 / C2
IJll101 02917685 Dulap fag tiv ci C m3
G1
0.0008
Gkl~
00008-
H1 ---
H2
0.0007 0.0007
11
0.0008
12
0.0008
gr=50mm L=2,50 m
9310060019900 j Muncitor necalificat 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44
S 8689
TOTAL ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44
1J01 01029008881 Lemn rot cons rur 1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
CANTITĂŢI coj fag L=1m d
COD DENUMIRE RESURSA U.MI~ subt.min 18cm S
01 I D2 I E1 I E2 I F1 I F2 4342
Materiale ) Manoperă

2875276311528/ Scoabe din oţel kg - 0.002 0.002 0.002 0.002 U:l100600199001 Muncitor necalificat Iare I 5.9 I 8.86 1 4.9 1 7.36 1 6.65 9.98
2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x I I I I
kg - 0.0069 'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079 -:~
TOTAL ore 5.9 8.86 4.9 7.36 6.65 9.98
80 S 2111 -
CANT
12010102914229j Scind.fag neab j m3j /0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001 /
COD DENUMIRE RESURsA ] U.M
cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m J1 J2
1=60 S 8689
Materiale
120101029176851 Dulap fag tiv ci C j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j
gr=50mm L=2,50 m S 11'8276311528 Scoabe din oţel kg 0.002 0.002
8689 11/4145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0079 0.0079
12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 j - j - 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scind.fag neab clAgr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 m3 0.0001 0.0001
L=1m d subt.min 18cm S II 1Il1 02917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 0.0008 0.0008
4342
Il 101 02900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S m3 0.0003 0.0003
Manoperă 4342
9310060019900/ Muncitor necalificat Iare 13.515.26/ 3.52 5.29 I 4.67 I 7.01 Manoperă
TOT AL
- - ore 3.5 5.26
.- - 3.52
- -- 5.29 4.67 7.01 IHlO600 19900 I Muncitor necalificat Iare 1 7.71 111.57
TOTAL ore 7.71 11.57

c~~] lENUMIRE RESURSA

---
Materiale
U.M
G1 I G2 1 H1
CANTITAŢI

1 H2 1 11 Ţ 12

28752763115281 scoabe din oţel


1 kg 1 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.002
2874145886954 ;uie cu cap conic kg 0.0079 0.0079 0.0069 0.0069 0.0079 0.0079
tip a 3 x80 S 2111
120101029142291 Scind.fag neab I m3 10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001 I 0.0001 10.0001 1
cI.A.gr=40mm L=1 ,8-
4m 1=60 S 8689

52 53
TsA08 CANTITATI
00 DENUMIRE RESURSA U.M I--=-r;:::-i.=:-~
Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand .L- ---L1 J~J_~~_lEJ~
peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata Manoperă
cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara I 10000019900 I Muncitor necalificat 1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9.
Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
TOTAL ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. I Utilaje


A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. um 40~1 Macara pionier 0,5-0,75 It ~079J~1 0.8411.21
81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare.
82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare.
Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare.
C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. TsACJ
D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu.
D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de
El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu
E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. impingeri mari si sprijiniri puternice
Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare.
F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. '" In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor.
M In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor.
Cuprinde: 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu.
- săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu.
punctul de incărcare in galeată (0,250 t); fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare.
- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare.
săpăhJrii. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare.
Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare.
Se masoara la metru cub in săpătura. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu.
1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu.
11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare.
COD CANTITATI
DENUMIRE RESURSA U.M 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare.
Ali A2 I Bl I 82 I Cl I C2 I D1 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare.
·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare.
Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat 1 nrp /? "Il /1 117 " ')1: 1A 110 1A t:t: I" 0'1 I" TY'
111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu.
112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu.
TOTAL ore 2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare.
I Utilaje 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare.
J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare.
~g0067271 Macara pionier 0,5-0,75 It
J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare.

uprinde:

54 55
- săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată;
CANTITATI
- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta liberă de 0,50 m de la marginea COD I DENUMIRE RESURSA I U.M 1---- , I
săpalurii; G1 12
- executarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.
Materiale
Nu cuprinde sprijinirea malurilar.
Se măsoară la metru cub În sapatura. 11//02763115281 Scoabe din oţel kg 1 0.0041 0.0041 0.004\ 0.004\ 0.0041 0.004
--
)1114145886954 Cuie cu cap conic 1
kg 0.0139 0.0139 0.0149 0.0149 0.0139 0.0139
CANTITAŢI tip a 3 x 80 S 2111
COD DENUMIRE RESURSA U.M IJ0101029176851 Dulap fag livcl C 1 m3 10.001310.001310.001210.001210.001310.00131
A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 gr=50mm L=2,50 m
Manoperă S8689
93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11.2211.8311.9412.91 13.4415.16 I~()101029008881 Lemn rol cons rur 1 m3 10.000610.000610.000610.000610.000610.0006
coj fag L=1m d
TOTAL ore 1.22 1.83 1.94 2.91 3.44 5.16
subt.min 18cm S
~-

CANTlTAŢI 4342
COD DENUMIRE RESURSA U. M f------r-----,-------,
I~0101029142291 Scind.fag neab 1 m3 10.0001 10.0001 10.000110.0001 10.000110.0001
F2 clAgr=40mm L=1 ,8-
1---- _._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j
Materiale 4m 1=60 S 8689

28752763115281 Scoabe din otel 004 004 004 Manoperă


kg 1 1 -1 0. 1 0. 1 0. 1 0.004
2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 1 kg - 0.0149 0.0149 0.0139 0.0139 100600199001 Muncilor necalifical 1 ore 1 7.1 110.65 1 5.55 1 8.33 1 7.77 111.66
80 S 2111
120101029176851 Dulap fag liv el C
gr=50mm L=2,50 m S
8689
1 m3 1 - 1 - 10.001210.001210.001310.00131
:~-' "":._=. ==::::;1======== EJ-2Iî
COD
TOTAL ore

DENUMIRE RESURSA
7.1 10.65 5.55 . 8.33 7.77 11.66

120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag 1 m3 1 - 1 -10.000610.000610.000610.00061


L=1m d subt.min 18cm S Materiale
4342 2875276311528 Scoabe din oţel kg 0.004 0.004
120101029142291 Scind.fag neab 1 m3 1 - 1 - 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0139 0.013!:
c/.A.gr=40mm L=1 ,8-4m
2010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 0.0013 0.001::
1=60 S 8689
2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S m3 0.0006 O.OOOE
Manoperă 4342
93100600199001 Muncilornecalificat 1 ore 14.3316.51 3.66 5.49 1 5.77 1 8.6.6 20101029142291 Scind.fag neab clAgr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 1 m3 I 0.0001 10.000-
TOTAL ore 4.33 6.5 3.66 5.49 5.77 8.66 Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat 1 ore 1 9.55 114.33


TOTAL ore 9.55 14.3~

56 57
IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată;
!lol.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0,30 m de la marginea
Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latimea de ,111I11;
peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu IiIIlarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat.
impingeri mari si sprijiniri puternice IIl.llprlnde sprijinirea malurilor.
IIUIKoară la metru cub În sapatura.
A 1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m, teren uşor.
A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m, teren uşor.
81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren mijlociu. c~ DENUMIRE RESURSA
82 - În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.
C1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren tare. Manoperă
C2 - in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m, teren tare. \ ore \ 1.0811.62 \ 1.8512.7812.58
D1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren foarte tare. \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat
TOTAL ore 1.08 1.62 1.85 2.78 2.58
D2 - in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m, teren foarte tare.
E1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu. -===;:::=========~ ~ANTlTAŢI
E2 - În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m, teren mijlociu.
F1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2,01-4 m, teren tare.
COD~ DENUMIRERESURSĂ U.M -T-;-~
L- ~_ ~ C2 D1 D2~1~!
F2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2,01-4 m, teren tare.
G1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2,01-4 m, teren foarte tare. Materiale
G2 - in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2,01-4 m, teren foarte tare. i
1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L;:2,50 \ m31 - \ - 1
10.00071 0.0007
H1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren mijlociu. m S 8689
H2 - in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4,01-6 rn, teren mijlociu. \ kg - 1 10.00691 0.00691
1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 1 1
11- in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4,01-6 m, teren tare.
2111
12 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren tare.
J1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4,01-6 m, teren foarte tare.
IJ0101029142291 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,8- 1 m3 1 - 1 \
- \ 0.0001 10.0001 1

4m 1=60 S 8689
J2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4,01-6 m, teren foarte tare.
- \ 10.00031 0.0003\
K1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-8 m, teren mijlociu. 1 JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md 1 m31 1

K2 - in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-8 m, teren mijlociu. subt.min 18cm S 4342
- 1 0.002 1 0.002
L 1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6,01-8 m, teren tare. 11762763115281 Scoabe din otel 1 kg 1 1 1

L2 - in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6,01-8 m, teren tare. Manoperă


M1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6,01-8 m, teren foarte tare. 5.42
1100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 13.8714.0216.031 3.61 \
M2 - in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6,01-8 m, teren foarte tare.
TOTAL ore 3.87 4.02 6.03 3.61 5.42
N1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8,01-10 m, teren mijlociu.
~ ._. . .0_- - --~
N2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8,01-10 m, leren mijlociu.

II
CANTITAŢI
01 - În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8,01-10 m, teren tare.
02 - În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8,01-10 rn, teren tare. COD I DENUMIRERESURSA. U.M --F2J'
F1
._-_.~
--'---I---:-~
F2
.----_ ..----
G~
I
H1
P1 - În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8,01-10 m, teren foarte tare.
P2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8,01-10 m, teren foarte tare. Materiale
101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm 1 m31 0.00071 0.00071 0_00071 0.00071 0.0007
Cuprinde: L=2,50 m S 8689

58
59
_._--~-- .
CANTITAŢI CANTITAŢI
IJ.M
DENUMIRERESURSĂ
F1 F2 G1 G2 H1
COD I
1
DENUMIRERESURSA
~ U.M -~~1._I~~I·M1
"8741458a6J Cui, ;; cap conle lip a 3 x - kg 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 Materiale
80 S 2111
20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm 1 m3 10.00071 0.00071 0.00071 0.00071 0.0007
120101029142291Scind.fag neab 1 m3 10.0001 10.000110.0001 10.0001 10.0001 1 L=2,50 m S 8689
cI.A.gr=40mm L=l ,8-4m
1=60 S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 1 kg 10.006910.006910.006910.006910.00691
80 S 2111
120101029008881Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031,
L=lm d subt.min 18cm S 120101029142291ScindJag neab 1 rn3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1
4342 ciAgr=40mm L=1,8-4m
1=60 S 8689
28752763115281 Scoabe din oţel 1 kg 10.00210.00210.00210.002 1 0.002
120101029008881Lemn rol cons rur coj fag 1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
Manoperă
L=lm d subt.min 18cm S
93100600199001 Muncitor necalificat Iare 1 4.94 I 7.41 I 6.39 I 9.59 I 5.25 4342
TOTAL ore 4.94 7.41 6.39 9.59 5.25 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002
---

CO~I
--_.- -
Manoperă
CANTITAŢI
DENUMIRERESURSA U.M 3100600199001Muncitor necalificat Iare 1 6.9 110.35 1 9.79 114.69 1 10.4
._. I H2 1 11 I 12 1 Jl I J2 TOTAL ore 6.9 10.35 9.79 14.69 10.4

20101029176851 Oul
MateriaJg

L=2,50 m S 8689 COD


::-L
DENUMIRERES:~_.L:_ M2
CANTITAŢI
N2 -l__~J 02-
__ --L __ . _
I~
128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 1 kg 10.00691 0.006910.00691 0.0069 1 0.00691 Materiale
80 S 2111
20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm 1 m3 10.000710.00071 0.00071 0.00071 0.0007
120101029142291 ScindJag neab 1 m3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1 0.0001 1 L=2,50 m S 8689
clAgr=40mm L=l ,8-4m
1=60 S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 1 kg 10.00691 0.00691 0.00691 0.00691 0.00691
80 S 2111
120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag 1 m3 10.0003 0.00031 0.00031 0.0003 1 0.00031.
1

l=lm d subt.min 18cm S 120101029142291Scind.fag neab 1 m3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1
4342 cI.A.gr=40mrn L=1,8-4m
1=60 S 8689
28752763115281 Scoabe din oţel 1 kg 1 0.002 / 0.002 I 0.002 1 0.002 / 0.002
120101029008881Lemn rol cons rur coj fag 1 m3 10.00031 0.00031 0.0003/0.00031 0.00031
Manoperă L=lm d subl.min 18cm S
I
9310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1 7.88 7.31 /10.97 1 8.55 12.83 4342
TOTAL ore 7.88 7.31 10.97 8.55 12.83 28752763115281Scoabe din oţel I kg / 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002
Manoperă

03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.6 1 9.45 114.18 113.21 119.82

60 61
[---ID
COD
----__
DENUMIRE RESURSĂ
__

TOTAL
-i
U.M
__ ~

ore
__

15.6
I
M2 _L __
N1~
9.45
CANTITĂŢI
I N2
14.18
I
~ 01
__

13.21
.. -
I
_L__
02
19.82
Sapatura manual a de pamant, in drenuri cu latimea de
peste 1 m, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier,
in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
TsA11

~----
COD
I
..... -._._------
DENUMIRE RESURSĂ

Materiale
U.M
P1
CANT

P2
Ai- În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m, teren mijlociu.
A2 - În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m, teren mijlociu.
111- În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m, teren tare.
112- În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m, teren tare.
2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 0.0007 0.0007 C1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m, teren foarte tare.
2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0069 0.0069 C2 - in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m, teren foarte tare.
2010102914229 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 m3 0.0001 0.0001 D1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6,01-10 m, teren mijlociu.
2010102900888 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt.min 18cm S D2 - În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6,01-10 rn, teren mijlociu.
m3 0.0003 0.0003
4342 1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m, teren tare.
2 - În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m, teren tare. '
2875276311528/ Scoabe din oţel / kg I 0.002 I 0.002 1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m, teren foarte tare.
Manopera 2 - in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m, teren foarte tare.
9310060019900/ Muncitor necalificat I ore /13.42/20.13 81 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0,01-14 m, teren mijlociu.
G2 - in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10,01-14 m, teren mijlociu.
TOTAL ore 13.42 20.13
H1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10,01-14 m, teren tare.
H2 - În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10,01-14 m, teren tare.
11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10,01-14 m, teren foarte tare.
12- in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10,01-14 m, teren foarte tare.
J1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14,01-18 m, teren mijlociu.
J2 - in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14,01-18 m, teren mijlociu.
K1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14,01-18 m, teren tare.
K2 - in pămănt imbibat cu apa. adâncimea sapăturii 14,01-18 m, teren tare.
L1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14,01-18 m, teren foarte tare.
L2 - in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14,01-18 m, teren foarte tare.

Cuprinde:
- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului
.1 sapat la punctul de incarcare in galeata (0,250 1);
- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta liberă de 0,50 m de la marginea
săpăturii.
Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar.
Se masoara la metru cub in sapatura.

63
62
COD =I DENUMIRE RESURsA

Manoperă
U.M I
'"
I A1
I I I
L'
I I
, •

Sapatura manuala de pamant, de pana la 6,00 m


TsA12

93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 12.861 4.3 13.5515.3315.0117.5212.95 adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau
circulara, avand latimea sau diametrul cercului de pana
TOTAL ore 2.86 4.3 3.55 5.33 5.01 7.52 2.95
la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala,
Utilaje in fundatii, puturi etc.
292214000672?lMacarapionierO,5-0,75tf I ore lu.o:Jlu·:10lu.0:1II.Uqlu.IJI 1.1 IU.I'!]
---1 fiI 111pemant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1,5 m, teren uşor,
U.M I CANTITAŢI f.,J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1,5 m, teren uşor.
COD DENUMIRE RESURSA I I I I I I
"1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m, teren mijlociu.
G2
I ._ .....L .._.. I Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1,5 m, teren mijlociu.
Manoperă I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1,5 m, teren tare.

,93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.4313.6415.4615.11 17.6713.081 H3 t.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1,5 m, teren tare.
III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1,5 m, teren foarte tare.
TOTAL ore 4.43 3.64 5.46 5.11 7.67 3.08 4.63
Il) ,In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1,5 m, teren foarte tare.
Utilaje I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1,51-3 m, teren mijlociu.
129221~,0006727 ~~~~a'pionier 0,5-0,75 It ~1.11 1.31 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1,51-3 m, teren mijlociu.
._-- -- -----,-_ .. _ ..
.\..,,'
CANTITAŢI
II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1,51-3 m, teren tare.
1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1,51-3 m, teren tare.
COD DENUMIRE RESURSA U.M 111.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1,51-3 m, teren foarte tare.
H1 K1
(l~. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1,51-3 m, teren foarte tare.
Manoperă 111.1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m, teren mijlociu.
9310060019900 I Muncitor necalificat 1 ore 13.7815.6715.2617.8913.2514.88 13.96 II~ .ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m, teren mijlociu.
I
II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3,01-4,5 m, teren tare.
TOTAL ore 3.78 5.67 5.26 7.89 3.25 4.88 3.96
I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3,01-4,5 m, teren tare.
I '~ I .11 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m, teren foarte tare.
~~~~~~~JMacara pionier 0,5-0,75 tf ~I 0.9811.4711.0~ 1" .ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m, teren foarte tare.
1.1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4,51-6 m, teren mijlociu.
I ---- •.. __ .-
-
CANTITĂŢI 1<2 .ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4,51-6 m, teren mijlociu.
COD lE RESURSA U.M
K2 1 L1 T l2 l1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4,51-6 m, teren Iare.
12 .1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4,51-6 m, teren tare.
Manoperă M1. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4,51-6 m, teren foarte tare.
9310060019900 I Munc 1 ore 15.9415.4418.16
M2. in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4,51-6 m, teren foarte tare,
TOTAL ore 5.94 5.44 8.16
Cuprinde:
I Utilaje • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal;
~21400067EJ Macara pionier 0,5-0,75 It • depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea

65
64
sapaturii.
Nu cuprinde sprijinirea maluri lor.
Se masoara la metru cub În sapatura.

~nn --'Ţ--,- - TsA13


CANTITAŢI
RESURSA U.M
~~~_~UMIRE
I A1 / A2 / 81 I I 82 el TC2
Sapatura manuala de pamant, de pana la 14 m
adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau
Manop ~ circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1-
9310060019900/ Muncitor necalificat 1,50 m, executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului
cu macara de fereastra, la fundatii, puturi etc.
TOTAL ore 1.26 1.89 2.01 3.02 3.56 5.34
--~--
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2,0-6,0 m, teren mijlociu.
COD]- DENUMIRE RESURSA U.M l jCANTlT1AŢI'1 I--J A2 - in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2,0-6,0 m, teren mijlociu.
I ----- ..------.-------~--,-~ D1 D2 _El E2
_L_~ _
Fl _'__
F2 81 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2,0-6,0 m, teren tare.
Manoperă 82 - În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2,0-6,0 m, teren tare.
9310060019900 i Muncitor necalificat Cl - În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2,0-6,0 m, teren foarte tare.
/ ore /4.48/6.72/3.79 i 5.69 i 5.98 i 8.97 C2 - in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2,0-6,0 m, teren foarte tare.
TOTAL
____
ore o
4.48 6.72 3.79 5.69 5.98 8.97 01 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren mijlociu.
D2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren mijlociu.
COD CANTlTAŢI El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren tare.
DENUMIRE RESURSA

Manoperă
U.M l Gl I G2] Hl I H2 I r 11 12 E2 - in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6,01-10 m, teren Iare.
F1 - În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6,01-10 m, teren foarte tare.
F2 - in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren foarte tare.
9310060019900 / Muncitor necalificat
Gl - in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10,01-14 m, teren mijlociu.
G2 - in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren mijlociu.
H1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10,01-14 m, teren tare.
H2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10,01-14 m, teren tare.
11- În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10,01-14 m, foarte tare.
12- in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10,01-14 m, teren foarte tare .
•"ICInoperă
9310060019900/ Muncitor necalificat Cuprinde:

L=~
i ore /9.89/14.84/7.85 i 11.78/10.23/15.35
- saparea pămăntolul, evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata
~_--TOTAL
.. ore 9.89 14.84 7.85 11.78 10.23 15.35
de 0,150 tl;
- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea
DENUMIRE RESURSĂ CANT săpătcni.
coo U.M -
M1J M2 Nu cuprinde sprijinirea malurilor ..
Manoperă Se masoara la metru cub in Săpătură.
9310060019900 I Muncitor ne at
1> /ore /12.5/18.75
TOTAL ore 12.5 18.75

66
67
TsA14
1-:;--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M c~~~
1
f-, ---
wu
••. - .• -.
J_:~
----.---.---
~: Al A2 81 ~~I Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime,
Manoperă in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand
9310.0.60.0.1990.0.1 Muncitor necalificat 1 ore 12.731 4.1 14.4316.6515.4518.1812.96 latimea sau diametrul cercului de 1,50-6 m, executata
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, puturi,
TOTAL ore 2.73 4.1 4.43 6.65 5.45 8.18 2.96 rezervoare etc.
Utilaje
2922140.0.0.670.21 Macara fereastra de 0.,0.0.15 1 ore 10..5810..87\ 0..621 0..931 0..651 0..981 0..81 Al - În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături. 0.-2 m, teren uşor.
MN (0.,15 ti) A2 - in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0.-2 rn, teren uşor.
81 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0.-2 m, teren mijlociu.
CANTlTAŢI 82 - in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0.-2 m, teren mijlociu.
DENUMIRE RESURSA U.M Cl - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0.-2 rn, teren tare.
~~ ___ o
D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 G2 C2 - in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0.-2 m, teren tare.
Manoperă Dl - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0.-2 m, teren foarte tare.
D2 - În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0.-2 m, teren foarte tare.
9310.0.60.0.1990.0.1M uncitor necalificat 1 ore 14.4514.6717.0.115.718.5513.261 4.9
El - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2,0.1-4 rn, teren mijlociu.
TOTAL ore 4.45 4.67 7.0.1 5.7 8,55 3.26 4.9 E2 - in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2,0.1-4 m, teren mijlociu.
I

Utilaje I FI - În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2,0.1-4 m, teren tare.


F2 - În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2,0.1-4 m, teren tare.
2922140.0.0.670.21 Macara fereastra de 0.,0.0.15 1 ore 11.2210..8611.29 I 0..911.3511.11 11.67
Gl - În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2,0.1-4 m, teren foarte tare.
MN (0.,15 ti)
-------_. G2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2,0.1-4 m, teren foarte tare
Hl - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4,0.1-6 rn, teren mijlociu.
H2 - În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4,0.1-6 rn, teren mijlociu.
~~ __ [ DENUM._IR_E_R_ES_U_R_SA l.._--'-_.-'------'L-,--'-----1 11 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4,0.1-6 m, teren tare.
Manoperă 12 - in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4,0.1-6 m, teren tare.
Jl - in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4,0.1-6 m, teren foarte tare.
9310.0.60.0.1990.0.1 Muncitor necalificat 1 ore 14.9817.4816.0.419.0.6
J2 - in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4,0.1-6 m, teren foarte tare.
TOTAL ore 4.98 1.48 6.0.4 9.0.6
I Utilaje I Cuprinde:
- saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata;
~~)0.6?~acara fereast~~~~_9.,0.0.15 MN (0.,15 tf) ~ - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0.,50.m de la marginea
sapaturii;
- executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat.
Nu cuprinde sprijinirea malurilor.
Se masoara la metru cub in sapatura.

68 69
r-----J. ---------J----r~~lI .
I
I COD __ __':ENUMIRERESURSA . A1 A21~
CANTITATI
-
COD DENUMIRERESURSA
---------,---

U.M ~
..~.-

G1 G2 H1
"--
CANTITATI

H2

r
193100600199001Muncitor necalificat
Manoperă
1 ore 11.2811.9212.0613.1 12.81 14.22
2874145886954
lip a 3 x 80 S 2111
kg
11 1 12
0.0149 0.0149 0.0149 0.0149 0.01490.0149 .

28752763115281 Scoabe din oţel kg 10.069310.06931 0.06931 0.069310.069310.06931


TOTAL ore 1.28 1.92 206 3.1 2.81 4.22
---_ .. _._[
.._ •...~-----"- ,-
I CANTITATI
1
2010102900888 Lemn rot cons rur
coj fag L=1m d
I nn3 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

.COD DENUMIRERESURSAJ:h.M
D1
--@
D2 E1
I E2
~ F1 F2
subl.min18cm S
4342
.,------- -~_ ..- "- -
Materiale Manoperă

20101029142291Scind.fag neab 1 m3 1 - 1 - 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 93100600199001Muncitornecalificat 1 ore 1 7.02 110.541 5.81 1 8.72 1 7.92 111.88
cI.A.gr=40mmL=1,8-4m _________ TO_T_A_L
---?re 7.02 10.54 5.81 8.72 ?Jl~~
1=60 S 8689
120101029176851Dulapfag liv ci C I m3 1 - 1 - 10.000810.000810.00081 0.00081
COD DEtilJMIRE RESURSA
gr=50mm L=2,50 m S
~ __ ~I ~ ~l~CiTJ2
8689
128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 kg 1 - 1 Materiale
1 1 0.01491 0.01491 0.01491 0.01491
x80 S2111 2010102914229 Scind.fag neab cI.A·gf;::40mm L=1,8-4m1=60 S 8689 I m3 I 0.0001 0.0001
28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 0693 0693 0693 0693 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 0.0008 0.0008
- II ' 10. 1 0. 1 0. 1 0. 1
12010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0149 0.0143
L=1m d subl.min 18cm S ( ~ 2875276311528 Scoabe din oţel kg 0.0693 0.0693
4342 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S m3 0.0005 0.0005
Manoperă 4342
93100600199001Muncitor necalificat 1 ore 14.2716.411 4.16 1 6.25 15.53 1 8.3 .M!Inoperă

---_. __ ... _--_. __ ..---- TOTAL ore 4.27 6.41


- 4.16 6.25 5.53 8.3 93100600199001Muncilor necalifical Iare 1 9.2 113.81

------------------------- TOTAL ore 9.~


__-_-._C_:~ F;-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG -2-J~-~-:N-T=;2 I 11 I 12 i

Materiale

20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001


cI.A.gr=40mm L=1,8-
4m 1=60 S 8689
120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10.000810.000810.000810.000810.00081 orcos.
gr=50mm L=2,50 m
S 8689

70 71
TsA15
COD CANTITĂŢI
DENUMIRE RESURSĂ U.M
Sapatura manuala de pamant, de pana la 14 m
adancime, in gropi cu sectiunea poligonala sau
circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1,50-
Al I I J. I
A2 81 82 C1 / C2/ D1
AL ore 2.57 3.86 3.35 5.03 4.89 7.34 2.66
6 m, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu
macara Pionier, la fundatii, puturi, rezervoare etc.
Utilaje . I
29221400067271 Macara pionier M-O, 75 tf Lore /0.65/0.98/ 0.69/1.04 ~~

A 1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu.


A2 - in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m, teren mijlociu.
COD
DENUMIRE RESURSĂ U.M 1-----.-/_.--/ ---,./CANTITĂŢI
~. --
B1 - in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m, teren tare.
B2 - in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m, teren tare.
I I
Manoperă
D2 _ E1 ~~-~L~I~.~ I G2
C1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m, teren foarte tare.
C2 - in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m, teren foarte tare. 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /399/3.44/5.16/499/7.49/279/4.19
D1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren mijlociu.
TOTAL ore 3~99 3.44 5.16 4.99 7.49 2.79 4.19
D2 - in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren mijlociu.
E1 - În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren tare.
Utila~ . I
E2 - În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6,01-10 m, teren tare. 2922140006727 MacarapionierO,5-0,75tf ore 111 0.78 1.17/083/125J~
F1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren foarte tare.
F2 - În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6,01-10 m, teren foarte tare. r COD I
DENUMIRE RESURSA
--:I---'~'-CANTITĂTI
U.M I'-'.--']-~-
G1 - în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10,01-14 m, teren mijlociu.
G2 - in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10,01-14 m, teren mijlociu. ----- ._-----------_
Manopera
- ----- H1
.. ---- H2 11 I 12
----,
H1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10,01-14 m, teren tare.
9310060019900/ Muncitor necalificat
H2 - in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10,01-14 m, teren tare.
Iare /358/5.37/5.14/7.7'1
11- În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10,01-14 m, teren foarte tare.
12- in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren foarte tare. TOTAL ore 358 5.37 5.14 7.71
/ Uti/aje
~140006727/ Macara pionier 0,5-0,75 tf
Cuprinde:
- săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului la punctul
Iore 1092113810981147!
de incărcare in găleată (0,250 t);
- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o bancheta liberă, de 0,50 m de la marginea
sapăfurii.
Nil cuprinde sprijinirea malurilor.

--]'-:s---------.....---
Se măsoară la metru cub În sapatura.

CANTlTAŢI
I COD I DENU~IRE RESURSA _ _U.M A1
D1
Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat Iare 12.5713.8613.3515.0314.8917.3412.66

72
73
TsA16
obstacol.
El - În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl
Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in E2 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm
transe de pana la 4 m adancime, pentru cabluri cu obstacol.
electrice de inalta tensiune
E3 - În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, ada"
E4 - În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m, acănclm
Al - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m, adâncime c 1,5 m, teren uşor. obstacol.
A2 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren uşor cu Fl - În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncllIIll 1,
obstacol. F2 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m, adânclmo "
A3 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime c 1,5 m, teren uşor. obstacol.
A4 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren uşor cu
3 - in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3111,lurlltl t
obstacol. 4 - În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, lotUl! hUli fiII
A5 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m, adâncime c 1,5 m, teren uşor.
Gl - În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime 1,51.3 m, IUltllI "
A6 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren uşor cu obstacol. Iare.
81 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m, adâncime c 1,5 m, teren mijlociu.
02 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, IOroflluurl11
82 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu tere cu obstacol.
cu obstacol.
C33 - În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren foarte leru,
83 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime c 1,5 m, teren mijlociu.
04 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren foarte tare ou
84 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu cu obstacol. I
obstacol.
1-11 - În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor.
85 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu.
112 - În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor cu
86 - in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu cu obstacol.
obstacol. H3 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor.
Cl - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, leren Iare.
114 - În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor cu
C2 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare cu obstacol.
obstacol. 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor.
C3 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare
116 - În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor cu obstacol.
C4 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare cu
11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu
obstacol.
12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu cu obstacol.
C5 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare
13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu.
C6 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare cu obstacol.
14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu cu obstacol.
D1 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte
Ib . Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu.
tare.
III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu cu obstacol.
D2 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte
,)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren Iare.
tare cu obstacol.
,I~-ln pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare cu
D3 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, leren foarte tare. IIhslacol.
D4 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare
,/:l.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare.
cu obstacol.
14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare cu
D5 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare. Jlhnlecol.
D6 - În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare cu
10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren Iare.
II!.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren tare cu obstacol.
74
75
K1 - În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare.
K2 - În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare
cu obstacol.
K3 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare.
I COD ! DENUM-IRE:~:R-SA ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6
r~0.79Ţo.96T 1 1.05 15~58J1~/
K4 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare cu M'"MM'~_~~" .

obstacol.
K5 - În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare.
TOTAL ore 0.87 1.06._--_._._
._------. __
1.1 1.15 1.65_----_._.
1.74 1.33 ...•

K6 - În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare cu
obstacol.
COD DENUMIRERESURSĂ [ U.M f-i1Ţ--=~-"~ -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---·
L1 - În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu. r- ' 82 ~-L 84 85 ~~_~j C2
L2 - În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu Manoperă
cu obstacol.
7137010011500/ Electrician 1 ore 10.1410.151°.161°.231°.241 0.210.24
L3 - În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu.
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.45 1.51 1.59 2.27 2.38 2.02 2.42
L4 - În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu cu
obstacol. TOTAL ore 1.5- - • ,....... .., v L.u L,UL ~.~~ L.OO
M1 - În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren tare.
M2 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren tare cu COD DENUMIRERESURSA CANTITATI
U.M
obstacol.
M3 - În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn, adâncime 2,01-4 m, teren tare.
Manoperă
C3 I C4 I CS I C6 -r~11E2~~
M4 - În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren Iare cu obstacol.
N1 - in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte
tare.
N2 - În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte ('\
7137010011500/ Electrician
9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~.;~I~.:~I ~:81 ~.~~ I~.~:I ~.361 0.38

tare cu obstacol.
N3 - În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte tare.
N4 - În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte tare cu
obstacol.
--------_._---_._----_.
I
1_ COD
__ .__
TOTAL ore 2.78

. R"il' -------.---@
2.91 ._---------
4.18 4.37 3.15 3.91 4.08

.
DENUMIR~_RE_SU_R_SA U.M· J-0?J
04-- -_O_S--]
CANTITATI'
0~~G_E_1 E4
Manoperă
Cuprinde:
- saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată; 71370100115°°1 Electrician 1 ore 1°.391°.561°.591°.24/°.251°.361°.38
- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei, 310060019900 Muncitor necalificat ore 3.88 5.56 5.83 2.41 J53 3.62 3.81,
corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri, nu mai mică de 1 m, sau o bancheta TOTAL ore .~~~ 2.65 2J8 J~~~
libera de 0,50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea. r
rom

I , 1---·. _

Se măsoară la metru cub În săpătură.

CANTITĂŢI
,~
COD
I DENUMIRERESURSA I U.M ~C[ I F2
CANTITĂTI
FiJF4G~rG2 J G3
Manoperă
COD DENUMIRERESURSA U.M
A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 1137010011500/' Electrician
:11:110060019900Muncitor necalificat ore 10.36/0.3810.5410.5710.471 0.491 0.71
Manoperă
/ ore 3.56 3.74 5.34 5.62 4.7 .4.94 7.05
713701001 15001 Electrician 1 ore 10.081 0.1 10.11 0.1 10.1510.1610.12 ~------------------------
TOTAL ore 3.92 4.12 5.88 6.19 5.17 5.43 7.76

76
77
=r -
~~-_._- ---
CANTITA"ŢI
CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.M
DENUMIRE RESURSA U.M
G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 l4 M1 M2 M3 M4ŢN1 ~
9310060019900 Muncitor necalificat ore 3.7 3.38 3.55 5.07 5:34141514.46
Manoperă
TOTAL ore 4.06 3.72 3.91 5.58 5.88 4.68 4.91
7137010011500 lEle ore \ 0.74\ 0.07\ 4
9310060019900 Mu

-- \ ore 7.43 0.73


TOTAL ore 8.17 0.8 0.96 1.05
-- 1.5 1.58
4
COD DENUMIRE RESURSA
j UM t---1N3 Lf[TrrrrAţ
N4 I .. l
I CANTITAŢI Manoperă
COD UMIRE RESURSA U.M
1-· -- 0.° --.- --------
11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician
9310060019900 MU'1citornecalificat I :~: I ~::: 1 ~.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~
1

Manoperă
_______________ T:..::O:.:.T:.::Al=_.
ore 7~9_~_~_4_0_0_0_0
7137010011500 IElec ore 10.11\ 0.13\ 10.1410.2110.2210.18
9310060019900 Mun 1 ore 1.15 1.38 .11.51 2.16 2.27 1.8 NOTA:
TOTAL ore 1.26 1.51 1.58 1.65 2.37 2.49 1.98 la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A...N se vor acorda urmatoarele sporuri la
----------- --
consumurile specifice de forţe de muncă:
CANTITAŢI - 25% la normele A, 8, C, D, 1,J, K pentru saoanm cu sprijiniri
COD D UMIRE RESURSA U.M - - 20% la normele A, 8, C, D, 1,J, K şi 5% la normele E, F, G, l, M, N, precum şi a tranşeelor cu
1---- -~ - -
J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2
lăţimea peste 1,00 m şi adâncimea 4,01 - 6,00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri
Manoperă electrice, conducte etc.).
7137010011500 Electn I ore \ 0.23\ 0.241 0.25\
Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de
obstacolele respective.
9310060019900 Munc \ ore 2.26 2.35 2.46 Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4,01 - 6 m X 1,553 =
TOTAL ore 2.49 2.59 2.71 3.89 4.07 3.03 3.64 Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2,01 - 4 m.

co~--l·- ._----

DENUMIRE RESURSA
--"------

U.M
CANTITAŢI

II-----,-----~
K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3
.Mgnoperă

71370100115001 ore 10.35\ 0.37\ 0.531


9310060019900 1 ore 3.44 3.6 5.17
TOTAL ore 3.79 3.97 5.7 5.97 2.57 2.7 3.86

-co~~~I DENUMIRE .RESURSA

Manoperă
U.M
L4
CANTITAŢI

I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2

7137010011500\ ilectridan Iare 10.3610.3410.3610.51 10.5410.4310.45

79
78
TsA17 H3 - in parnănt lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 4 m, teren tare.
11- in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 4 m, teren foarte tare.
12- În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m, adâncime < 4 m, teren foarte tare.
Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii
poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m 13- În pământ Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 4 rn, teren foarte tare.
adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta
tensiune Cuprinde:
- săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal;
A 1 - in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor, - depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii,
teren mijlociu. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii, nu mai mică de 1 rn.
A2- În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor, teren Se masoara la metru cub În sapatura.
mijlociu.
A3- in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor, teren ~-cANTITAŢI-'
mijlociu: COD
DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~
81 - În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. I _ 83
82 - in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. I ~noperă
83 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 rn, teren tare.
93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 12.5413.1814.78140615.0817.63
e1 - in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte
tare. TOTAL ore 2.54 3.18 4.78 4.06 5.08 7.6
-----------=-
C2 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 rn, teren foarte tare.
C3 - in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 rn, teren foarte tare. CANTITAŢI
COD DENUMIRERESURSA
D1 - in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor,
teren mijlociu.
U.M cili~ J~TD2fD3C3
MAnoperă
D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor, teren
mijlociu. 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15.4516.81110.2511.76/2.213.31
D3 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor, teren
mijlociu.
-- TOTAL .._----_._.-.~_--
~ ----- ore 5.45 6.81 10.25 1.76 2.2 3.31

E1 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren Iare.
E2 - in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare.
E3 - in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare.
COD DENUMIRERESURSA U.M
E1 J IGA""TAT'
E2 I GI
E3 F1 F2 F3
1
F1 - in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte Mg,n0peră
tare.
9310060019900/ Muncitor necalifical 1 ore 12.83/3.5415.3213.914.8817.331
F2 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte tare.
F3 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte tare.
G1 - in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 4 m, teren uşor, teren
mijlociu.
G2 - În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 4 m, teren uşor, teren
mijlociu.
I
COD
--.L_._ ..
DENUMIRE
RESURSA
-._
TOTAL

FI ~'
ore

_ .. ~.M __
2.83 3.54 5.32 3.9 4.88 7.33

~1. r-G21~j]
CANTITAŢI
_~!~
M,[nopera
G3 - in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn, adâncime < 4 m, teren uşor, teren mijlociu.
H1- in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m, adâncime < 4 rn, teren tare. 9310060019900 I Muncitor necalificat 1 ore 12.3412.93/4.4/3.73/4.6617.01
H2 - in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m, adâncime < 4 m, teren tare. TOTAL ore 2.34 2.93 4.4 3.73 4.66 7.01
----------- ----

80 81
__
.__
---'I
COD
._.__
. ...
__. .
DENUMIRE RESURSA
I
U. M f-I ...,.------,
I I .. I
Sapatura manuala de pamant, in urma excavarii
TsA18

Manoperă
mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a
9310060019900 [ Muncitor necalificat [ ore [5[6.25[9,4 gropilor cvadribloc de fundatii, de pana la 4 m
adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta
TOTAL ore 5 6.25 9.4
._---_. ------~-,'-------- tensiune
NOTA:
- pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m.
In pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2,5 rn, teren uşor şi mijlociu.
=
Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1,088 volumul sapaturilor in gropi cu
Ifi pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren uşor şi mijlociu.
adâncimea până la 2,50 m.
In pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren uşor şi mijlociu.
- pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m. In pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren Iare.
Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl ,180 = volumul sapannjor În gropi cu
In pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren tare.
adâncimea pănă la 2,50 m.
In pămănt Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren tare.
=
Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3,50 m X 1,220 volumul sapaturilor in gropi 1,1 ,In pământ cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren foarte tare.
cu adâncimea pănă la 2,50 m.
t;; .ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren foarte tare.
1.. 1 In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren foarte tare.
1)1 ·In pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren uşor şi mijlociu.
I)~ -In pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren uşor şi mijlociu.
Il:l.ln pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren uşor şi mijlociu.
I 1 ·ln pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m, leren Iare.
I'~·ln pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren Iare.
I~·ln pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m, teren Iare.
1'1 -ln pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren foarte tare.
112·ln pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn, teren foarte Iare.
113·ln pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren foarte Iare.

Ouprinde:
aparea pămăntelu, inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste
1,6m;
curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere;

a masoara la metru cub În săpatara.

__
COD
I
DENUMIRE RESURSA
m-----
- ---
U.M
]
• oxecutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat.

A1_.
CANTITAŢI

~I~T;TB2TB3TC1
Manoperă
9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2.71 13.3915.0914.2615.3318.01 15.82

82
83
• executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei, aruncarea pământului săpat lateral şi
lmprăşfierea lui;
C1 • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0,30 m de fiecare parte
5.82 a marginii şanţului sau rigolei.
Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone.

~o:-T CANTITAŢI Se masoara la metru cub În sapatura.

_. L
DENUM'RE RE SURSA

Manope @
_ ___ o
U.M
C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2

COD
] DENUMIRE RESURSA
t~U.M
--CANTITATI

A1 81 C1 ~
T-:::-] I

93100600199001 Muncitor necalifica I 1 ore 17.28110.9413.51 14.3916.615.5916.99 .-- ----------


Manoperă
TOTAL ore 7.28 10.94 3.51 4.39 6.6 5.59 6.99
93100600199001 Muncitor necalifical 1 ore 11.512.2213.3114.93\4.716.99

COD
... _--
··=··--l~~_
----
DENUMIRE RESURSA U.M
E3
CANTITATI

1 F1 1 F2 1 F3
TOTAL ore 1.5 2.22 3.31 4.93 4.7 6.99

Manoperă

93100600199001 Muncitor lecalifical


TsA20
1 ore 110.51 17.4919.36114.08
TOTAL ore 10.51 7.49 9.36 14.08
Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la deblee
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea
NOTA:
sapaturii la profilul taluzului
Volumul de săpături =
pentru adâncimea până la 2 m x 0,885 volumul de saoături pentru
adâncimea până la
Volumul de săpături
2,5 m.
=
pentru adâncimea până la 3 m x 1,108 volumul de săpătcri pentru
Al - leren uşor; I
Bl - teren mijlociu;
adâncime a până la 2,5 m.
C1 - teren tare;
Volumul de săpături pentru adâncimea până la 3,5 m x 1,181 = volumul de săpături pentru
D1 - teren foarte tare.
adâncimea pănă la 2,5 m.

TsA19 Cuprinde:
• saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului.
Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu
pentru scurgerea apelor, cu adancime < 0,5 m, in: mijloace mecanice.
Sa masoara la metru cub in Săpătură, considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0,5 m
Al - teren uşor. pa suprafaţa taluzului.
81 -teren mijlociu.
C1 - teren Iare.
01 - teren foarte Iare.
COD
[ __ ~NUMIRE
.
~ESURSA __ ..
I"T:::::
..I~~[~-[
CANTITA~
C~L D1
Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11.51 12.0613.2313.91


Cuprinde:

84 85
-_ •.... " _._---_._[_._-_ _--_ . ---
menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui;
CANTITĂŢI
COD DEN UMIRE RESURSA U.M - incarcarea pământului săpat În găleţi (O ,25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier,
.._-._-~~---
,
A1 I 81 I c11 D1 descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.
TOTAL ore 1.51 2.06 3.23 3.91 Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului.
Se masoara la metru cub in sapatura.

CANTITAŢI
TsA21 COD DENUMIRE RESURSA U.M
~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1
Sapatura manuala de pamant, executata in cheson Manoperă
deschis, de pana la 18 m adancime, cu evacuarea
93100600199001 Muncitor necalifical Iare 13.8415.7614.7217.0916.3519.5313.93
pamantului cu macara Pionier
TOTAL ore 3.84 5.76 4.72 7.09 6.35 9.53 3.93
A1 - În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m, teren mijlociu. Utilaje I
A2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m, teren mijlociu.
B1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m, teren tare.
29221400067271 Macara_pionier 0,5-0,75 tf L~~~~ 1.041 0.73 ~

B2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m, teren tare.


CANTITAŢI
C1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m, teren foarte tare.
C2 - În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m, leren foarte Iare.
D1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6,01-10 m, teren mijlociu.
COD DENUMIRE RESURSA

Manoperă
U.M
D21 E1 r~l G11 G2

D2 - În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6,01-10 m, leren mijlociu.


E1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6,01-10 m, teren tare. 1310060019900 I Muncitor necalificat 1 ore 1 5.9 14.81 17.2216.4519.6814.0616.09
E2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren tare. TOTAL ore 5.9 4.81 7.22 6.45 9.68 4.06 6.09
F1 - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6,01-10 m, teren foarte tare. Utilaje
F2 - În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m, teren foarte tare.
~922.14000672j Macara Pioniero,5-0,75~~~~1
G1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren mijlociu.
I
G2 - În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10,01-14 m, teren mijlociu. i ~

H1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren tare.


H2 - in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10,01-14 m, teren tare.
t1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10,01-14 rn, teren foarte tare.
COD I DENUMIRE RESURSA I ~~r H2
CANTITAŢI
[it-rI2 T"J1-IJ2]"K1
Manoperă
12 - in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren foarte tare.
J1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14,01-18 m, teren mijlociu. 100600199001 Muncitor necalificat Iare 149517.431 6.6 19.91 14.23163515.13
J2 - În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14,01-18 m, teren mijlociu. TOTAL ore 4.95 7.43 6.6 9.91 4.23 6.35 5.13
K1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14,01-18 m, teren tare.
K2 - in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14,01-18 m, teren tare.
Utilaje I
L1 - in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14,01-18 m, teren foarte tare. ?2140006727I Macara pionier 0,5-0,75 It LO!d 0.92~~~~ 0.9811.471~
L2 - in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14,01-18 rn, teren foarte tare.

Cuprinde:
-săparea manuală a pământului din interiorul chesonului, inclusiv operaţiile necesare pentru

86 87
-- ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui, indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În
CANTITATI
jurul chesonului la 10 m.
COD DENUMIRE RESURSA U.M
K2 -1 L1 112 Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.
Manoperă Se masoara la metru cub În sapatura.
9310060019900 \ Muncitor necalific ::.t
I ore I 7.7 16.78 \10.18
--~-- ._---------_ ..-----------

Utilaje
TOTAL ore 7.7 6.78 10.18
1 COD 1_ DENUMIRE RESUR~
.
U.M A1[~îL c~r -L~-~
CANTITATI
01

2922140006727 [ Mac~rapionierO,5-0,75tf I v'v I"WI"'-I -- I Manoperă

9310060019900\ Chesonier \ ore \6.84\7.86\10.27\12.58\7.74\8.97


TOTAL ore 6.84 7.86 10.27
TsA22
CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
Sapatura manuala de pamant, in cheson inchis, de 56-
G1 \ H1 I 11 I J1 1 K1 1 L1
75 mp suprafata medie
Manoperă

A1 - peste nivelul apei teren uşor. 9310060019900 \ Chesonier \ ore 111.64114.3719.66112.58 115.24111:13
81 - peste nivelul apei teren mijlociu. TOTAL ore 11.64 14.37 9.66 12.58 15.2
C1 - peste nivelul apei leren tare.
01 - peste nivelul apei teren foarte Iare. CANTITAŢI
E1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren uşor. COD DENUMIRE RESURSA U.M
F1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren mijlociu. ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1
G1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren tare. Manoperă
H1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren foarte tare.
93100600199001 Chesonier Iare 114.37\17:62112.74\16.51\20.35\14.94
11- sub nivelul apei-la adâncime 3,51-7,0 teren mijlociu.
J1 - sub nivelul apei la adâncime 3,51-7,0 teren Iare TOTAL ore 14.37 17.62 12.74
-
- -
K1 - sub nivelul apei la adâncime 3,51-7,0 teren foarte tare.
CANT
L 1 - sub nivelul apei la adâncime 7,01-10,5 m teren mijlociu. COD DENUMIRE RESURSA \ U.M
r
M1 _sub nivelul apei la adâncime 7,01-10,5 m teren tare. S1 1 T1
N1 - sub nivelul apei la adâncime 7,01-10,5 m teren foarte tare.
Manoperă
01 _ sub nivelul apei la adâncime 10,51-14 m teren mijlociu.
P1 - sub nivelul apei la adâncime 10,51-14 m teren tare. 93100600199001 Chesonier 1 ore 11925123.61
Q1- sub nivelul apei la adâncime 10,51-14 m teren foarte tare. TOTAL ___ o •
ore
., __ .___
19.25 23.61
_ _

R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14,01-17,5 m teren mijlociu.


S1 - sub nivelul apei la adâncime 14,01-17,5 m teren tare.
T1- sub nivelul apei la adâncime 14,01-17,5 m teren foarte tare.

Cuprinde:
_ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru, inclusiv scoaterea calajelor de sub culit,

88 89
TsA23
COD
._._------]~~~.-
DENUMIRE RESURSA U.M
ANTITA
.
A1 B11C1
I ----------- ..- ...-." .--- __"
tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi, in
Utilaje
teren cu infiltralii moderate de apa
2952270003303 Electropompă monoetaj.de joasa pres. de 8,1 - 14,9 kw
2952270004702 Motopompa de apa 6,6 -12 kw (9-16 cp) ore .[1,-
ore 1 - -
2952270004704 Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp ore - - 1
Cuprinde:
3410440005604 Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore - - 1
- montarea Pa rnpei
. . d e mana
- ŞI. d emontarea el;.
~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii, În orice categorie de teren.
e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei.

COD I-- DENUMIRE RESURSA

Manoperă
U.M
CANT
f---
Epuizarea mecanica a apei din sapaturi,
nisipoase, cu:
in terenuri
TsA25

931 00600199nn I Muncitor necalificat 1 ore 10.15 A 1 - inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw.
TOŢAL ore 0.15 81 - inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP.
-------------
Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei.
Se masoara la ora efectiva de pompare.
TsA24
.-.-.--------- tII

CANT
Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu COD DENUMIRE RESURSA
infiltratii puternice de apa, executate cu: . IL

Utilaje
A1
81 _- el
matap atnpa de apa de 6,6-12 Kw (9-16 CP)
2952270003636 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp ~re /- 11
Cl ectrapompa de apa de 8,1-14 Kw, monoetajata, de joasa presiune.
1 2952270003635 lnstalaţie de filtre aciculare cu. __ 2 electropom
. a cîte 20 kw ._ ... _ ... " ore. 1,-
- motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h.

Cuprinde:
- montarea ~i demontarea pompei; . TsA26
- pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice.
Se masoar~ la ora efectivă de pompare. Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare tip
Hudig sau L.I.U.

90 91

(
Se masoara la metru liniar. CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
---~ ..... _--~._._~ CANT 1--- 1- ....
-
A1 A2 81 B~
------- ...

COD DENUMIRE RESURSA


U.M 1-- 2952270003370 I Rezervor tampon pt. aer compr. 12 mc ore 1 1 1 1
2952270006612 Troliu cu actelecmca 1 tf ore 1___
.._ ........
1 .L..I_
1 1
-------
Manoperă
NOTA:
7136020011600 I Instalator sanitar
TOTAL
Iare
ore
13.84
3.84
1. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus,
peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min.
Utilaje 2. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere
____ -LI _ore_l'3J cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu, conform prevederilor NTS.
2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp)
.-._--'-'

TsA27

Functionarea instalatiei de aer comprimat, pentru lucrul


in cheson de aer comprimat sub presiunea de:

A 1 - < 1,3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane cu suprafaţa < 50 mp.


A2 - < 1,3 Kgt/cmp pentru lucru in chesoane cu suprafaţa 51-100 mp.
81 _ > 1,3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane cu suprafaţa < 50 mp.
82 - > 1,3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane cu suprafaţa 51-100 mp.

o
Cuprinde:
_ montarea-demontarea campanei de lucru;
• funcţionarea intregii instalaţii.
Nu cuprinde:
- instalaţia de aeraj in cheson;
• montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie.
Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei .

--. __ J_ _.._._ - •, ____0', __ "•.• " .- - -----

CANTITĂŢI
DENUMIRE RESURSA U.M
COD A~A2B!la2

ore 1 2 2 3
2912340002505\ Elecfrocorron
.ore 1 1 2 2
2952270003616 Instalaţie de d
ore 1 2 2 2
2912340002511 \ Motocompres

93
92
- prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru
peste 15 m.
CAPITOLUL Ts B
SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ 2.1.4. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru
amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor, astfel ca să obţină efectul
optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase, În funcţie de metoda de
săpare cu ajutorul explozivilor, adoptată În diferite situaţii de lucru.
Generalităţi
2.1.5. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect
moderat al exploziilor, pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la
construcţii hidrotehnice, conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi
;1. Conţinutul capitolului Ts B 17.
2.1.6. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În curăţată de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor.
roci stâncoase În spaţii deschise, necesare la lucrări de construcţii-montaj. 2.1.7. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea
protecţiei muncitorilor din zona de lucru, prevăzându-se ca materialul
evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0,50 m de la
2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea marginea săpăturii În terenul stâncos, precum şi sprijinirea taluzurilor
normelor din acest capitol verticale la săpături le În spaţii limitate, executa te În roci alterate, din care s-
ar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor.
2.1. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În
fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de normele de deviz din acest capitol, urmând a se acorda prin norme de deviz
corespunzătoare din capitolul Ts F. •
executare a săpăturilor, arătate mai jos:
2.1.1. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la
săpat cu mijloace manuale, mecanice sau cu ajutorul explozivilor, 3. Conţinutul normelor
clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. 2 În: ,
- roci semidure; Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de
- roci dure; materiale, forţe de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În
- roci foarte dure. parte, În funcţie de operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie
2.1.2. În funcţie de spaţiu, săpăturile sunt grupate În: 0 arătate În conţinutul fiecărui articol.
săpături În spaţii largi, când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi 3.1. Consumurile specifice de materiale
poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc
de transport; Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie
săpături În spaţii limitate, când muncitorul este stânjenit la săpat şi de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi
la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc materialele de prindere (cuie, scoabe).
de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a
3.2. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama
materialului rezultat din săpătură;
de operaţiunile de lucru necesare, corespunzătoare modului de execuţie a
săpături În chesoane Închise. săpăturii, arătate la fiecare articol.
2.1.3. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu
Înălţimea frontului de lucru, la săpături cu ajutorul explozivilor, astfel:
3.3. Consumurile specifice de ore utilaj
prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea
frontului de lucru, de maximum 1,00 m, metodă aplicabilă În cazul Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de
lucrărilor izolate şi de volum mic; operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol.
_ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate
frontului de lucru de maximum 3 m; peste 2 m adâncime s-a prevăzut, pe lângă evacuarea manuală şi folosirea
_ prin metoda coloanelor forate mecanic, pentru Înălţimea frontului macaralei Pionier la art. Ts B 16 şi Ts B 22.
de lucru de la 31a 15 m;

94 95
3.4. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol, Ts801
pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.1, 3.2 şi
3.3, În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor
operaţiuni de lucru: Dislocari de stanca alterata, fara ajutorul explozivilor, in
- deplasarea muncitorilor, materialelor, uneltelor, sculelor, de la un volum total de 2-5 mc la un punct de lucru, executate
loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier; cu unelte de mana, in spatii limitate, in puncte
Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili,
- sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui; fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg
- sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson;
- Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii; A1 - roca semidura;
- Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii, 81 - roca dura;
sondaje, măsurători, recepţii. C1- roca foarte dura.
3.5. În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind
consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul
Cuprinde:
utilajelor şi materialelor necesare săpături lor.
- fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa,inclusivdesprinderealor;
- urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului,inclusivcoborârea;
4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
- dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului,barosului,rangiişi a penelor,precumşi
îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate.
4.1. Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub
măsurat În săpătură, pentru fiecare normă În parte. Se măsoară la metrucub de săpatură.
4.2. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 - Ts B 11) se
vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de CANTITAŢI
pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4.2 şi 4.3. COD U.M
I B1 1 C1
DENUMIRE RESURSA
4.3. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 - Ts B 17 A1
şi Ts B 20 - Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru
săpături le manuale de pământ, arătate În generalităţile capitolului Ts A la Manoperă
punctul 4.4.
4.4. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 - Ts B 29) se va
I
7111020030200 Miner ore \ 0.65\ 0.78\
9310060019900 Muncitornecalificat ore 2.48 2.48
determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi \
adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la _______ -'-TOTAL ore 3.13 3.26 3.4
fiecare articol. C>

5. Precizări

5.1. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături, În stâncă


În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts
A punctele 5.1. şi 5.2.

96 97
Ts802

Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi


I COD _1 DENUMIRE RESURsA ~~

cu grosime de pana la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prin Materiale


metoda gaurilor de mina forate manual, fara spargerea
2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m O.E
blocurilor mai mari de 25 kg
2461127308023 Capse-oirotehoice S 3388 buc 0.5

A1 - cu explodare electrică roca semidură; 2461117317256 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 kg '0.31
B1 - cu explodare electrica rocă dură. Manoperă
C1 - cu explodare electrica rocă foarte dură.
D1 - cu explodare plrotehnică rocă semcura 7111020030200 I Miner ore I 3.r
EI - cu exploda re pirotehnică rocă dură. 71120200301C) Artificier I ore 0.3
F 1 - cu explodare pirotehnica roca foarte dura. TOTAL ore 4.1

Cuprinde:
- forarea ,manuală a gaurilor de mina, transportul materialului necesar exploziei, pregatirea
exploziei (introducerea explozivului, burarea gaurilor de mină), darea focului cu explodare electrică
sau pirotehnică, verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor.
Se masoara la metru cub În sapatura. Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi
cu grosime de pana la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prin
._---
metor'a gaurilor de mina forate mecanic, fara spargerea
CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M blocurilor mai mari de 25 kg
AI 81 CI 'Dl
Materiale A 1 - cu explodare electrica rocă semidura
81 - cu explodare electrică rocă dură.
2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m - - - 0.594 C1 - cu explodare electrica rocă foarte dura.
3130134832889 Conductor cey 6 m 2.277 2.475 2.97 -(" D1 - cu explodare pirotehnică rocă semidură.
2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc 0.495 0.594 0.792 - E1 - cu explodare pirotehnică rocă dură.
F1 - cu explodare pirotehnică rocă foarte dură.
2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc - - - 0.495
2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g kg 0.322 0.356 0.594 0.322
Cuprinde:
Manoperă Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic, transportul materiale.
17111020030200 I Miner / ore /,.35/3.79/9.09/,.35
necesare exploziei, pregătirea exploziei (introducerea explozivului, burarea gaurilor de mină:
darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica, verificarea frontului după explozie,lichic
7112020030100 Artificier ore 0.12 0.36 0.89 0.12
găurilor state şi rănguirea blocurilor.
TOTAL ore 1.47 4.15 9.98 1.47
Se masoara la metru cub in Săpătura.

98 99
::--[ ---------

DENUMIRE RESURSA U.M


Al
CANTITĂŢI

B1 Cl D1
Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi
Ts804

Materiale cu grosime de 1-2 m, cu ajutorul explozivilor, prin


2.475 2.97
metoda gaurilor de mina forate mecanic, fara spargerea
3130134832889 Con i m 2.277 -
blocurilor mai mari de 25 kg
2461127307990 Cap cu intirziere cu fitil bikford buc 0.495 0.594 0.792 -

2461127308023 Cap ce S 3388 buc - - - 0.495 A1 - cu explodare electrică roca semidura.


2461117317256 Dina I cartuşe de 100 9 kg 0.322 0.356 0.594 0.322 B 1 - cu explodare electrica roca dură.
2461127322407 Fitil 3 (Bickford tip A) m - - - 0.594 Cl - cu explodare electrică roca foarte dura.
01 - cu explodare pirotehnică rocă semidură.
Manoperă
E1 - cu explodare pirotehnica roca dură.
7112020030100 I Artifi 1 ore 1 0.081 0.171 0.51 1 0.08 F1 - cu explodare pirotehnică roca foarte dura.
7111020030200 Mine ore O .33 0.54 1.26 0.33
TOTAL ore 0.41 0.71 1.77 0.41 Cuprinde:
- forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic, transportul materialelor
Utilaje
necesare exploziei, pregătirea exploziei (introducerea explozivului, burarea găuriior de mina)
29522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore 10.16410.34211.02610.164 darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica, verificarea frontului dupa explozie,
lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune I ore 0.082 0.171 0.513 0.082
Se masoara la metru cub În sapatura.
4,0- 5,9 mclmin

CANT CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M COD
El F1
DENUMIRE RESURSĂ
U.M -A1 ŢB1ŢCl -101
Materiale
Materiale
2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.594 0\7Q2 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m - - - 0.495
2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.356 0.594 3130134832889 Conductor cey 6 m 0.941 0.99 1~485 -
2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m 0.693 0.891 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc 0.297 0.396 0.495 -
Manoperă 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc - - - 0.297
71120200301001 Artificier 1 ore 1 0.171 0.51 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.277 0.307 0.515 0.277
7111020030200 Miner ore 0.54 1.26 Manoperă
TOTAL ore 0.71 1.77 71110200302001 Miner 1 ore 1 0.281 0.42/1.061 0.28
Utilaje 7112020030100 Artificier ore 0.06 0.11 0.41 0.06
2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1.026 1.47 0.34
2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min 0.513

29123400025091 Motocompresor mo
, 4,0- 5,9 mc/min

100
necesareexploziei, pregatirea exploziei (introducerea explozivului, burarea gaurilor de mina)
CANTITATI dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică, verificarea frontului după explozie, lichidarea
COD DENUMIRE RESURSA U.M
B1 C1 D1 uaurilorstate şi ranguirea blocurilor.
_. A1
e măsoară la metru cub in sapatura.
2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore 0.111 0.222 0.821 0.111

f----
-'-L
COD
-
DENUMIRE RESURSA

Materiale
J~ U.M
El
CANT

Fl
,
COD
DENUMIRE RESURSA

Materiale
F1:]"AmITAŢI--'~
U.M A1 81 [Gt] D1 I

2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m 0.545 3130134832889 Conductor cey 6 m 0.693 0.743 1.089
2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.396 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc 0.168 0.198 0.297
2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.307 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.168
Manoperă 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.24810.272 0.455 0.248
2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al m - - - 0.446
71110200302001 Miner ore 1 0.4211.06
7112020030100 Artificier Manoperă
1 ore 0.11 0.41
'f 112020030100 1Artificier
TOTAL ore 0.53 1.47 ore 1 0.051 0.1 0.371 0.05
7111020030200 Miner ore 0.27 0.4
Utilaje 1 1 0.97 0.27!
29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min TOTAL ore 0.32 0.5 1.34 0.32
2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg Utilaje

2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune / ore / 0.047/ 0.098/ 0.368/ 0.047 "
4,0- 5,9 mc/min

TsB05 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ 0.735/ 0.094 i


Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi
de grosime de 2-3 m, cu ajutorul explozivilor, prin
o
COD I DENUMIRE
RESURSĂ §
metoda gaurilor de mina forate mecanic, fara spargerea Materiale -
blocurilor mai mari de 25 kg
2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.198 0.297
A1 - cu explodare electrica rocă semidură. 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 kg 0.272 0.455:
81 - cu explodare electrică rocă dură. 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al m 0.495 0.792"
C1 - cu explodare electrica roca foarte dură.
Manoperă
01 - cu explodare pirolehnică rocă semidură.
E1 - cu explodare pirotehnică rocă dură. 11'120200301001Artificier ore 1 0.1 I 0'37j=
F1 . cu explodare pirotehnică roca foarte dura. /111020030200 Miner . 1 ore 0.4 I 0.97
TOTAL ore 0.5 1.34
Cuprinde: .
- forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic, transportul materialelor

102 103
I

COO_] DENUMIRE RESURSA U.M


El
CANT

1 Fl
Ts807

Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi, cu restrictie


Utilaje de exploziv, prin metoda gaurilor de mina forate
2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min mecanic si explodare electrica
1 ore 1 0.0981 0.368
2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore 0.197 0.735
A 1 - cu Încărcătură de 0,1 kg/gaura roca semicura:
81 - cu lncărcătură de 0,1 kg/gaura rocă dura;
Cl - cu Încărcătura de 0,1 kg/gaură rocă foarte dură.
Ts806 01 - cu incarcatura de 0,2 kg/gaură roca semloura:
E1 - cu incarcatura de 0,2 kg/gaura rocă dura;
Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg, F1 - cu lncarcătara de 0,2 kg/gaură rocă foarte dura.
provenite din sapaturile executate conform articolelor
Ts801, Ts802, Ts803, Ts804 si Ts805, in cazul Cuprinde:
incarcarii manuale a materialului din derocare sau a - forarea mecanica a gaurilor de mina;
folosirii lui in umpluturi compactate - transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru, pregătirea, incarcarea şi burarea
gaurilor de mina, darea focului, verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state;
Al - rocă semidura; - ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg;
81 - rocă dură; - aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.
C1 - roca f. dură. Se masoara la melru cub În sapatura.

Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform
CANTITAŢI
articolelor TS801, TS8 02, TS803, T8804 şi T8805, care se incarca manual sau se foloseste in
umpluturi compactate.
COD I DENUMIRE RESURSA U.M r-
A1
I 81
I Cl
I 01 I

J
I __
~-----.,...-~_ ... - ,.-~...--..
,,-
Materiale

3130164816172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108


COD DENUMIRE RESURSA U.M I Al CtTITÎ~
81 C1 2461117317256 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
m
kg
3.465
0.366
3.96
0.401
5.94
0.663
2.97
0.297

Manoperă 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc 3.663 4.01 6.633 1.485

9310060019900 1 Muncitor necalificat Manoperă


1 ore 10.2510.31 10.48
TOTAL ore 0.25 0.31 0.48 7112020030100 Artificier ore 0.48 0.52 0.861 0.22
7111020030200
9310060019900
Miner
Muncitor necalificat
ore 0.55 0.94 3.1 I 0.38
ore 0.84 0.92 1 0.82
TOTAL ore 1.87 2.38 4.96 1.42
Utilaje

29123400025011 Cenlrala de aer comprimat,tip"Reşiţa" 45 1 ore 10.01910.0381 0.1 1 0.01


mclmin
129522700028041 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10.30410.60811.596101521

104 105
CANTITĂŢI
DENUMIRE RESURSA U.M CANTITĂŢI

~ - !-. __ .
A1 I 81 C1 01 COD DENUMIRE RESURSA U.M
A1 B1 C1
-

[ CANT
Materiale
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
E1 F1 3130134832889 Conductor cey 6 m 0.139 0.178 0.198
2461127308009 Capse electrice instantanee buc 0.011 0.Q15 0.D18
Materiale
m 3.366 5.148 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 kg 0.267 0.297 0.495
31301 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108
24611 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 kg 0.327 0.54 Manoperă

buc 1.653 2.703 7112020030100 Artificier ore 0.04 0.1 0.21


24611 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă 7111020030200 Miner ore 0.29 0.44 0.73

ore 0.24 0.35 9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.32 0.41 0.63
71120 100 Artificier
ore 0.6 1.75 TOTAL ore 0.65 0.95 1.57
71110 200 Miner
93100 900 Muncitor necalificat ore 0.92 1 Utilaje

TOTAL ore 1.76 3.1 29522700028081 Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 I ore 10.0331 0.0861 0.209
HM-4720"
Uti@jg
129123400025111 Motocompresor mobil de joasa presiune 10 - 20 Iare 10.0331 0.0861 0.2091
2912340002501 Centrala de aer comprimat,tip"Reşi\!l" 45 mc/min
mc/min
2952270002804 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg

Ts809
Ts808
(\
Sapatura in stanca in spatii largi, de pana la 10 m
Sapatura in stanca in spatii largi, de pana la 7 m adancime de abataj,. cu ajutorul explozivilor, prin
adancime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin metoda coloanelor forate, cu explodare electrica
metoda coloanelor fo rate, cu explodare electrica
1 • roca semidura;
A 1 - roca sernidură; III roca dură;
81 - roca dura; Ili ,rocă foarte dură.
C1 - roca foarte dura.

I",prlnde:
Cuprinde: IlllIlroa coloanelor cu foreza, transportul şi introducerea explozivului, burarea coloanelor, darea
- forarea coloanelor cu foreza, transportul şi introducerea explozivului, bararea coloanelor, dare 1111 ului electric. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state, ranguirea şi
focului electric, verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state, rănquirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului
spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m.
rezultat din spargere la 3 m. IIIA80ară la metru cub În Săpătură.
Se masoara la metru cub În sapatura.

106 107
.- ~.

CANTITAŢI CANTITAŢI
DENUMIRE RESURSA U,M COD DENUMIRE RESURSA U.M
I COD~ A1 B1 C1 A1 B1 C1
'---"--.
Materiale Materiale

3130134832889 ~onductor cey 6 m 0,099 0,139 0,168 3130134832889 Conductor cey 6 m 0.069 0.099 0.1~
2461117317256 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g kg 0.248 0,272 0,455 2461127308009 Capse electrice instantanee buc 0.003 0.005 O.OC
2461127308009 ~apse electrice instantanee buc 0,006 0,009 0011 2461117317256 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 kg 0.223 0.248 0.41

Manoperă Manoperă

7112020030100 \rtificier ore 0,02 0.08 0.18 7112020030100 Artificier ore 0.02 0.05 0.1
7111020030200 v1iner ore 0.27 0.4 0.67 7111020030200 Miner ore 0.25 0.38 0.60
9310060019900 v1uncitor necalificat ore 0.32 0.41 0.64 9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.32 0.43 O.i
TOTAL ore 0.61 0,89 1.49 TOTAL ore 0.59 0.86 1.:1
Utilaje Utilaje

I12952270002808/ Foreză percutanta rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0.025/0.075/0.185 2952270002808/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 / ore /0015/ 0.051 0.1
HM·4720" HM-4720"
/2912340002511/ Motocompresor mobil de joasa presiune 10 - 20 / ore /0.025/0.075/0.185/ /2912340002511/ Motocompresor mobil de joasa presiune 10 - 20 I ore 100151 0.05 1 0.1
. mc/min mc/min

TsB10 TsEl

Sapatura in stanca in spatii largi, de pana la 15 m Sapatura in stanca in spatii largi, de peste 15 m
adancime de abataj, cu ajutorul explozivilor, prin adancime de abataj, prin metoda exploziilor masive, cu
metoda coloanelor forate, cu explodare electrica puturi si galerii si forare mecanica
n
A 1 '- rocă semidură; A1 - rocă semidura;
B1 - rocă dură; 81 - rocă dură;
C1 - rocă foarte dură. C1 - roca foarte dura.

Cuprinde: Cuprinde:
- forarea coloanelor cu foreza, transportul şi introducerea explozivului, bura rea coloanelor, darea • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic, transportul ~
focului electric, verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state, rănquirea şi Introducerea explozivului, bura rea găurilor de mină, darea focului electric la Încărcătura principa
spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state, ranguirea şi spargerea blocurilor rr
rezultat din spargerea la 3 m. mari de 25 kg cu mijloace manuale.
Se masoara la metru cub in săpătura. Se masoara la metru cub În săpătură.

108 109
.. __ ._- _0 __ •• __ ••

e măsoară la metru cub in sapatura.


CANTITĂŢI

~
COD
- ---~-
DENUMIRE RESURSĂ

Materiale
U.M
A1 81 C1
COD DENUMIRE RESURSĂ I U.M L(;ANmA~
A1 I rB1TC1I
2461117317256 Dinamita tip :artuşe de 100 9 kg 0.2475 0.2723 0.4554 Materiale
2461127322407 Fitil de arnon [Bickford tip Al m 0.0149 0.0248 0.0644
12461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.495 0.594 0.792
2461127308023 Capse pirote ~S 3388 buc 0.0149 0.0248 0.0644 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.322 0.356 0.594
3130134832889 Conductor ce m 0.0099 0.0099 0.0099 '461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip Al m 0.594 0.693 0.891
2461127308009 Capse electr stantanee buc 0.0001 0.0001 0.0001
Manoperă
Manoperă
19310060019900 Muncitor necalificat ore 1.08 1.3 1.57
7112020030100 Artificier ore 0.01 0.03 0.05 1111020030200 Miner ore 1.42 3.85
0.25 914 i
7111020030200 Miner ore 0.2 0.3 1112020030100 Artificier are 0.15 0.45 1.14
9310060019900 Muncitor nec at ore 0.28 0.34 0.52
TOTAL ore 2.65 5.6 11.95
TOTAL ore 0.49 0.62 0.87
Utilaje

1 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 1 ore 1 0.005 1 0.015 1 0.05 Ts813
5,9 mc/min
/29522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m
latime, de 2-6 m adancime, cu ajutorul explozivilor, prin
metoda gaurilor de mina forate manual, cu explodare
pirotehnica si evacuarea manuala, in gropi de fundatie
Ts812 si lucrari similare

Sapatura in stanca in spatii limitate, de pana la 2 m A1 ·2 ...4 m rocă semidură;


adancime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda gaurilor 111 ·2 ...4 m rocă dură;
de mina forate manual, cu explodare pirotehnica, in 01· 2 ... 4 m rocă foarte dură;
gropi de fundatie si lucrari similare 111 ·4,01 6 m roca semidura;
111 ·4,01 6 m roca dura;
A1 - roca semidură; 11 ·4,01 6 m rocă foarte dură.
81 - roca dura;
C 1 - roca foarte dura. (lllprinde:
tora rea manuală a gaurilor de mina, transportul explozivului, introducerea lui şi burarea gaurilor
Cuprinde: 1111 mina. darea focului pirotehnic, ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace
- forarea rnanuală a gaurilor de mină, transportul explozivului, introducerea lui şi burarea gaurilor IIiMnuale, evacuarea. şi depozitarea pe mal a materialului derocat, astfel ca intre marginea
de mina, darea focului pirotehnic, ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0,50 m;
manuale, aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii U)(Ocutarea, montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura.
şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0,50 m.

110 111
-.:'. DEN UMIRE RESURSA
-
Mahoperă
, U.M
Al
CANTITAŢI

Bl el
xecutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din
pătură.
măsoară la metru cub in săpatura

9310060019900
7112020030100
Muncitor necalifica
Artificier
ore
ore
1.03
0.11
1.29
0.2
1.63
0.61
COD I DENUMIRE ~ESURSA I:t Al ~Cl
CANTITAŢI
I~
ore 0.4 0.61 135 Materiale
7111020030200 Miner
TOTAL ore 1.54 2.1 3.59 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 10.00051 0.00051 0.000510.00051 0.0005
Utilaje l=trn d subl.min 18cm S
4342
29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 1 ore 1 0.08 1 0.16 10.505
120101029142291 Scind.fag neab 1 m3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1
mc/min
cI.A.gr-40mm L::;l ,8-4m
29522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1::;60 S 8689
120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::;50mm 1 m3 I 0.00081 0.00081 0.00081 0.00081 0.00081
L::;2,50 m S 8689
T5815 kg 10.00791 0.008 1 0.008 10.00791 0.00791
,26741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x
80 S 2111
Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m 075276311528 Scoabe din oţel kg 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
latime, de 2-8 m adancime, cu ajutorul explozivilor, prin 0.495 0.792 0.495 0.594
~461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.594
metoda gaurilor de mina forate mecanic, cu explodare
~461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de kg 0.3218 0.3564 0.594 0.3218 0.3564
pirotehnica si evacuarea manual a, in gropi de fundatii
si lucrari similare 100 g
1?4611273224071 Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0.594 1 0.693 1 0.891 I 0.594 I 0.693 1
Al - 2 .. .4 m roca sernidură: Al
81 - 2 4 m roca dură; Manoperă
el - 2 4 m rocă foarte dură;
10060019900 Muncitor necalificat ore 2.97 3.5 4.35 4.59 5.42
Dl - 4,01 6 m rocă semidură; .,
c (112020030100 Artificier ore 0.11 0.21 0.6 0.11 0.21
El - 4,01 6 m rocă dura;
Fl - 4,01 6 m roca foarte dura; (111020030200 Miner ore 0.72 0.96 1.73 0.72 0.96
Gl - 6,01 8 m roca sernidura; TOTAL ore 3.8 4.67 6.68 5.42 6.59
Hl - 6,01 8 m roca dura;
Utilaje
11- 6,01 8 m rocă foarte dura.
1111123400025091 Motocompresor mobil de 1 ore 1 0.081 1 0.16 1 0.505 1 0.081 1 0.16
Cuprinde: joasă presiune 4,0- 5,9
_forarea macanică a gaurilor de mina, transportul explozivului, introducerea lui, burarea gaurilor mclmin
de mina, darea focului pirotehnic, rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace I~e522700028051 Perforator rotativ pneumatic 1 ore 1 0.1621 0.32 I 1.01 1 0.162 I 0.32 I
manuale, evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat, astfel ca intre marginea de 9 kg
săpaturil şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0,50 m;

114 115
--.------ --..--------- .._--.------Ţ--f;=...--- CANTITĂŢI TsB16
COD] __ _DENUMIRERESURSA U.M ~r-:-:Il
F1 I G1 I H1 I 11 I Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m
Materiale latime, de 2-14 m adancime, cu ajutorul explozivilor,
20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d prin metoda gaurilor de mina forate mecanic, cu
1 m3 10.000510.000510.000510.0005
explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier, in
subt.rnin 18cm S 4342
gropi de fundatie si lucrari similare
120101029142291 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=l ,8- 1 m3 I 0.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1
4m 1=60 S 8689 .
Al - 2 6 m roca sernidură;
120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2,5o m '1 m3 10.00081 0.00081 0.00081 0.00081 81 - 2 6 m roca dura;
S8689 Cl - 2 6 m roca foarte dura;
2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 D1- 6,01...10 m roca semidură;
2875276311528 Scoabe din oţel kg 0.002 0.002 0.002 0.002 El-6,01...10 m roca dura;
Fl - 6,01... 10 m roca foarte dura;
2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.792 0.495 0.594 0.792
G1 - 10,01...14 m roca sernidură;
2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.594 0.3218 0.3564 0.594 H1 - 10,01 ... 14 m roca dura;
2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al m 0.891 0.594 0.693 0.891 11-10,01...14 m roca foarte dura.
Manoperă
6.26 Cuprinde:
9310060019900 Muncitor necalificat ore 6.29 7.17 8.27
- forarea macanica a gaurilor, de mina, transportul explozivului, introducerea lui, burarea gaurilor
7112020030100 Artificier ore 0.6 0.11 0.21 0.6
de mina şi darea focului pirotehnic, ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace
7111020030200 Miner ore 1.73 0.72 0.Q6 1.73 manuale, incarcarea in galeţi a materialului drenat, ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier,
TOTAL ore 8.62 7.09 8.34 10.6 descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui, asigurâdu-se o bancheta libera de 0,50 m de
la marginea sapămrii.
Utilaje

--._-~--:r----.--[-J~
l--'-----'--
Se masoara la metru cub in sapatura.
29123400025091 Motocompresor mobil de joasa 1 ore 1 0.505 1 0.081 1 0.16 1 0.505
presiune 4,0- 5,9 mclmin
CANTITĂTI
12952270002805 l!erforator rotaliv pneumatic de 9 kg COD I DENUMIRERESURSĂ l~·M
. Al_J 81 Cl D1 I El I
I I - .. -.---- .. - .. ". ---.--- ... -----.---- ...
Materiale
2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.495 0.594 0.792 0.495 0.594
2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.322 0.356 0.594 0.322 0.356
2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m 0.594 0.693 0.891 0.594 0.693
Manoperâ
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.84 2.46 2.85 1.93 2.46
7112020030100 Artificier ore 0.11 0.21 0.6 0.11 0.21
7111020030200 Miner ore 0.72 0.96 1.73 0.72 0.96
TOTAL ore 2.67 3.63 5.18 2.76 3.63

116 I 117
CANTITĂŢI T5817
COD DENUMIRE RESURSA U.M
A1 B1 C1 D1 E1
Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate, cu
Utilaje restrictie de exploziv, prin metoda gaurilor de mina
forate mecanic si explodare electrica
2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore 0.162 0.32 1.01 0.162 0.32
2922140006727 Macara pionier 0,5-0,75 tf ore 0.83 1.007 1.131 0.93 1.14
A 1 - cu Încărcătură de 0,100 kg/gaura rocă semidură;
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa ore 0.081 0.16 0.505 0.081 0.16 I B 1 - cu lncarcaiura de 0,100 kg/gaură roca dura;
presiune 4.0- 5.9 mc/min C1 - cu incarcătura de 0,100 kg/gaură rocă foarte dură;
D1 - cu incarcatură de 0,200 kg/gaura roca sernidura:
CANTITĂŢI E1 - cu lncărcătară de 0,200 kg/gaura rocă dură;
COD DENUMIRE RESURSA U.M
G1 H1 11 F1 - cu lncărcătură de 0,200 kg/gaură rocă foarte dura.
F1
Materiale
Cuprinde:
24611273080231 Capse pirotehnice S 3388 buc 0.792 0.495 0.594 0.792 - forarea mecanică a găuri lor de mina;
2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.594 0.322 0.356 0.594 - transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru, pregatirea, incărcarea şi burarea
gaurilor de mina, darea focului;
24611273224071 Fitil de amorsare (Bickford tip A) m 0.891 0.594 0.693 0.891
- ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg;
Manoperă
- aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.
9310060019900 Muncitor necalificat ore 2.99 2.04 2.59 3.14 Se masoara la metru cub in sapatura.
7112020030100 Artificier ore 0.6 0.11 0.21 0.6 ._----_. --
7111020030200 Miner ore 1.73 0.72 0.96 1.73 CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
TOTAL ore 5.32 2.87 3.76 5.47
A1 B1 C1 D1
Utilaje Materiale
2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore 1.01 0.162 0.32 1.01 3130164816172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 m 3.465 3.96 5.94 2.97
2922140006727
2912340002509
Macara pionier 0,5-0,75 tf
Motocompresor mobil de joasă presiune
ore
ore
"
1.283
0.505
1.04
0.081
1.349
0.16
1.444
0.505
2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc 3.663 4.01 6.633 1.485
2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.366 I 0.401 0.663 0.297
4,0- 5,9 mc/min
._----._-~--_.- Manoperă

9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.99 1.07 1.17 0.99


7111020030200 Miner ore 0.64 1.13 3.63 0.44
7112020030100 Artificier ore 0.51 0.56 0.91 0.22
TOTAL ore 2.14 2.76 5.71 '1.65
Utilaje
2952270002804/ Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg
ore 10.361\ 0.741\1.9191 0.19
2912340002501 Centrala de aer comprimat,tip"Reşiţa" 45 ore 0.023 0.047 0.12 0.012
1
mc/min

118 119
~-------
-
O
J ~_._-_
DENUMIRE. R :SURSĂ
....
U.M
Al
CANTITAŢI

1 81 el

CANT
Dl
COD DENUMIRE RESURSĂ

Manoperă
U.M
Al
CANTITĂŢI

1 81 1 el

COD DENUMIRE RESU RSĂ U.M 71110200302001 Miner 1 ore 11.813.2417.2


El Fl
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.4 1.68 1.89
Materiale
TOTAL ore 3.2 4.92.9.09
3130164816172' Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 m 3.366 5.148 Utilaje
2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil b buc 1.634 2.703
29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 1 0.9/1.6213.6
2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g kg 0.327 0.54
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 5,9
1 ore 0.45 0.81 1.8
Manoperă mc/min
9310060019900 Muncitor necalificat ore
1.0711.17
7111020030200 Miner ore 0.73 2.02.
7112020030100 Artificier ore 0.23 I 0.37 1s819
TOTAL ore 2.03 3.56
Utilaje Sapatura in stanca in spatii limitate, in taluzurile cu
inclinare mai mare de 1:1, executata cu ciocanul de
2952270002804 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 0.969 abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),
2912340002501 Centrală de aer comprimat,tip"Reşiţau 45 mc/min " 0.061 pentru curatarea si indepartarea peretilor, la fundatiile
barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se
consolida cu lucrari specia le, in:

1s818 Al • rocă semidură;


81 - rocă dură;
Sapatura in stanca in spatii largi, executata cu ciocanul el - rocă foarte dură.
de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara
exploziv), in: Cuprinde:
- executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de
Al - rocă semidură; protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie)
81 - rocă dură; spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi.
Cl - rocă foarte dură. Se masoara la metru cub În Săpătură.

Cuprinde: -
CANTITĂŢI
- săparea cu ciocanul de abataj pneumatic, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
materialului Săpat, la 3m. Al I 81 I Cl
Se măsoară la metru cub În Săpătură.
Manoperă

7111020030200 I Miner I ore 12.3414.21 19.36

120 121
c---
CANTITĂŢI· CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M COD DENUMIRE RESURSĂ U.M~--.~~
A1 81 e1
-- ~~
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.82 2.18 2.45 TOTAL ore 4.87 7.81 13.85
TOTAL ore 4.16 6.39 11.81 Utilaje - I
Utilaje 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 1 ore / 0.60811.2151 2.64
29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 1 ore 10.5811.0512.34 mc/min
mc/min 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~/1.2151 2.43 /5.265/
129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg
~
NOTA:
TsB21
Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0,20 m la
lucrarile de consolidarea lor şi de 0,20-0,50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor.
Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m
TsB20 latime, de pana la 4 m adancime, executata cu ciocanul
de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),
Sapatura in stanca in spatii limitate, de sub 1 m latime, cu evacuarea manuala, in gropi de fundatii si lucrari
de pana la 1,50 m adancime, executata cu ciocanul de similare
abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu
evacuare manuala, in gropi de fundatie si lucrari \ A1 - 0,00 2 m roca semidura;
similare 81 - 0,00 2 m roca dura;
e1 - 0,00 2 m roca foarte dura;
A 1 - rocă semidură; 01 - 2,01 ...4 m rocă sernidură;
B1 - rocă dură; 1 - 2,01 ...4 m rocă dura;
C 1 - rocă foarte dură. 1 - 2,01 ...4 m roca foarte dură.

~~: ' Cuprinde:


- saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic, spargerea blocurilor mai mari. de 25 kg, evacuarea
aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui, asigurându-se o bancheta libera de manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui, asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m
0,50 m de la marginea săpăturii, de la marginea săpăturii;
Se masoara la metru cub În sapatura. • executarea, montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din
apatoră.

I COD L. DENUMIRE RESURSA E Cl I


Se masoara la metru cub În sapatura.

COD DENUMIRE RESURSĂ


-------~

U.M
CANTITĂŢI

7111020030200 1 Miner
Manoperă
A1 / B1 / C1 I D1
ore 12.4314.86110.53 Materiale
9310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 2.44 2.95 3.32
2875276311528/ Scoabe din oţel / kg / - 1
-
1 - I 0.002
122 123
- Ţ CANT
CANTITAŢI ~oD DENUMIRE RESURSA U.M ---_ _- ..

DENUMIR ~E RESURSA U.M El F1


COD
A1 81 I el I 01
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min are 1.215 2.64
2874145886954 ICuie cu cap conte ti kg - - - 0.008

20101029008881 Lemn rot cons rur c m3 - - - 0.0005


5ubt.min 18cm S 4342
Ts822
120101029142291 scind.fag neabclAgr=40mm L=1,8-4m 1 m31 - 1 10.00011
1::::60 S 8689
Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime, de 2-18
120101029176851 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2,50 m S 1 m31 - 1 10.00081
m adancime, executata cu ciocanul de abataj
8689 pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si
Manoperă evacuarea cu macara Pionier

71110200302001 Miner are 12.4314.86110.531 2.43


2 .6 m
9310060019900 Muncitor necalificat I ore 2.01 2.41 2.71 4.05
Al - ··6
roca semidura;
m roca dura;
TOTAL ore 4.44 7.27 1324 6.48 81- 2.··
el _2...6 m roca foarte dura;
Utilaje 01 ...10 m roca semideră;
Dl - 6 ,
01 ... 10 m roca dura;
29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore /1.215/2.43/5265/1.215 El -,601... 10 m roca foarte dura;
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune / ore 0.608 1.215 2.64 0.608 Fl -, 6 O 1 ... 14 m roca semi id ura;

~
4 0- 5 9 mc/min
----

-- Gl - 10 ,
H1 - 10,
01 ...14 m roca dura;
01 ...14 m roca foarte dura;
CANT 11-1, 0 01... 18 m roca serrn·dura;
JMIRE RESURSA U.M
COD Jl - 14 ,

-- Materiale
El Fl
Kl - 14,
01 ...18 m roca dura;
401 ...18 m roca foarte dura.
L1 - 1 ,
kg 0.002 0.002
2875276311528 Scoabe' . dEf
13x80 S2111 kg 0.008 0.008 cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg,
2874145886954 Cuie cu
ag L=1m d subl.min 18cm S m3 0.0005 0.0005 : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara, ridicarea galeţilar pe mal cu
2010102900888 Lemn ro
4342 inear ril pionier, descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui, asigurându-se o bancheta
~ac: de 0,50 m de la marginea sapaturii.
20101029142291 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 m3/ 0.0001 .10.0001
liber .•,oara la metru cub În sapatura.
2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 0.0008 O.OOOB Se rno
1
Manoperă
U.M I I CANTITAŢI I
COD DENUMIRE RESURSA I -.,.---

71110200302001 Miner / ore /4.86 /10.53


Al
9310060019900 Muncitor necalificat ore 4.81 5.39
Manoperă
TOTAL ore 9.67 15.92
Utilaje 71110200302001 Miner
I
are 12.4314.86/10.53/2.43/4.86
9310060019900 Muncitor necalificat ore 2.83 3.36 3.78 2.97 3.54
29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 1 2.43 1 5.265

125
124
CANTITĂŢI
I TsB23
DENUMIRE RESURSĂ U.M
~ -
A1 I 81 I C1 I D1 I E1 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic, la
TOTAL ore 5.26 8.22 14.31 5.4 1.40000 rigole cu sectiunea triunghiulara, avand adancimea de
Utilaje pana la 0,35 m

2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 1.215 2.43 5.265 1.215 2.43
A1 - rocă semidură;
2922140006727 Macara pionier 0,5-0,75 tf ore 0.83 1.06 1.19 0.93 1.2 81 - rocă dură;
2912340002509 Motocompresor mobil de joasă ore 0.608 1.215 2.64 0.608 1.215 C1 - rocă foarte dură.
presiune 4,0- 5,9 mc/min
Cuprinde:
CANTITĂŢI - executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă;
COD DENUMIRE RESURSA U.M
F1 I G1 I H1 I 11 I J1 - finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0,30 m lăţime;
----- - strângerea materialului Săpat,În grămezi.
Manoperă Se măsoară la metru cub În Săpătură.
71110200302001Miner I ore 110.5312.4314.86110.5312.43
9310060019900 Muncitor necalificat I ore 3.97 3.06 3.65 4.09 3.15 CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
TOTAL ore 14.5 5.49 ,8\51 14.62 5.58
--
A1 I 81 I C1
Utilaje
Manoperă
ore 5.265 1.215 2.43 5.265 1.215
2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg
2922140006727 Macara pionier 0,5-0,75 tf ore 1.35 1.04 1.31 1.47 1.14
I
9310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 11.4 11.6811.89
7111020030200 Miner ore 2.77 4.63 10.13
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa ore 2.64 0.608 1.215 2.64 0.608
TOTAL ore 4.17 6.31 12.02
presiune 4,0- 5,9 mc/min
-------'-
Utilaje
COD- j.- DENUMIRE RESURSA U.M
CANT
29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 11.38512.31515.065
I _.~
K1 I L1 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9
mc/min
I ore 0.693 1.158 2.533
Manoperă
71110200302001Mine 1 ore 14.86110.53
9310060019900 Mun aliticat ore 3.76 4.21
TOTAL ore 8.62 14.74
Utilaje
2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 2.43 5.265
2922140006727 Macara pionier 0,5-0,75 tf ore 1.42 1.59
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min ore 1.215 2.64

126 127
1s824 - spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg;
- transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport.
Politura suprafetei stancoase, cu mijloace manuale Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar.

Al - rocă sernldură;
Bl - rocă dura;
(numai cand este prescrisa), executata in:

I COD I --·-------}:B-------
DENUMIRE RESURSĂ~.~~ BTLill __A
CANTITĂŢI
1'-1
I

C1 - rocă foarte dura. Manoperă


71110200302001 Miner
Cuprinde: ore 10.45/ 0.531 0.63
9310060019900 Mu~citor necalificat
- executarea politurii suprafeţelor săpaturii, constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi / ore 0.57 0.72 1.01
evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit.
TOTAL
--_._- ore 1.02 1.25..._----
._-------------_ 1.64
Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art. TSB19.
Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa.

CANTITĂŢI 1s826
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
Al 1Bll el Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis,
Manoperă
de sub 45 mp suprafata, executata cu ciocanul de
abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau
93100600199001 Muncitor necalificat
'\
I ore 10.251 0.31 0.48 cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
TOTAL ore 0.25 0.3 0.48
Al- 0,00 3,50 m rocă semidura;
81 - 0,00 3,50 m rocă dura;
C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dură;
1s825 01 - 3,51...7,00 m rocă semidură;
E1 - 3,51...7,00 m rocă dură;
Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la F1 - 3,51...7,00 m rocă foarte dură;
fundatiile lucrarilor hidrotehnice, pentru indepartarea Gl- 7,01...10,50 m roca semidură;
blocurilor desprinse din masiv, executata inainte de H1 - 7,01...10,50 m rocă dură;
turnarea betonului de fundatie, in: F1 - 7,01...10,50 m rocă foarte dură;
J1 -10,51 14,00 m rocă semidură;
A 1 - roca semidura; K1 - 10,51 14,00 m rocă dură;
Bl - rocă dura; L1 -10,51 14,00 m rocă foarte dură;
C1 - rocă foarte dură. M1 - 14,01 17,50 m rocă semidură;
N1 -14,01 17,50 m rocă dura;
Cuprinde: 01 -14,01...17,50 m rocă foarte dură.
- urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă;
- RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă; Cuprinde:
- curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile; - executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu
ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea În

128
129
campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe, lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului
---'--CANTITAŢIEilid
la 10 m În jurul chesonului.
Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea
I
COD DENUMIRERESURSA
~
U.M ~
~ H1
-J~
~~ __~~_
. L1
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.
Se masoara la metru cub În sapatura. Manoperă

---- 71120200301001Specialist 1 ore 135.85144.85150.7137.8146.8152.65


CANTITAŢI TOTAL ore 35.85 44.85 50.7 37.8 46.8 52.65
COD DENUMIRERESURSA U.M
A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje

Materiale 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 5 04


ore \4.781 - \ - 1 . 1 - \ -
20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d 1 m3 1 - 10.021 0.021 - 10.D21 0.02 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa \ ore 2.39 2.99 3.38 2.53 3.12 3.51
subt.min 18cm S 4342 presiune 4,0- 5,9 mc/min
31301348328891Conductor cey 6 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 1 ore 1 - 1 5.98 16.761 - 16.251 7.02 1
mi - 14.9516.931 4.95\6.93\
9 kg
12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil
bikford
Ibuc 4.95 6.93 I 14.95 6.93
TA
24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 - 10.351 0.541 - 10.351 0.54 COD DENUMIRERESURSA ~. -"""' l1
Manoperă LI ,L- ~~: __----_ ~J~~~
Materiale
71120200301001 Specialist 1 ore 123.7132.7138.4128.8137.8143.65
20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.min 18cm S 1 m3 1 10.0210.02
TOTAL ore 23.7 32.7 38.4 28.8 37.8 43.65
~) 4342
Utilaje
3130134832889 Conductor cey 6 m 4.95 6.93
29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 13.161-1-13.841 -1 - 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc 4.95 6.93
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa 1 ore 1.58 2.18 2.56 1.92 2.52 2.91 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 kg 0.35 0.54
presiune 4,0- 5,9 mclmin
Manoperă
129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 1 ore 1 - 14.3615.121 - 15.041 5.82 1
kg 71120200301001 Specialist 1 ore 141.7150.7156.4
---- TOTAL ore 41.7 50.7 56.4
CANTITĂŢI
COD DENUMIRERESURSA U.M Utilaje
G1 1 H1 1 F1 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 5 56
ore 1 . 1 - 1 -
Materiale 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 ore 2.78 3.38 3.76
1
20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 - 1 0.02 10.021 - 10.021 0.02 mc/min
d subl.min 18cm S 4342 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg _~ 6.7617.521
31301348328891Conductorcey6 1 m 1 - '14.9516.931 - 14.95/6.931
12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu buc 4.95 6.93 . 4.95 6.93
fitil bikford
124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 1 kg 1 - 10.3510.541 - 10.3510.541
g

130
131
-_ ... - ---_ ..... _-_ ..__ .... __ __ __ ._
. . .. _~
COD DENUM"ERESUR~1u~ l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'! CANTITĂTI
",1F1.
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis,
de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj rcojfagL=1m -+ m3l .. ~02To:Oir- ooi\ 0.02
pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu d subt.min 18cm S 4342
ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura '11:10134832889\ Conductor cey 6 4.95
m \ - \4.95\6.93\ I1 \ 6.93\
4.95 6.93
\
~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu \ buc - 4.95 6.93
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: fitil bikford
81 - 0,00 3,50 m rocă dură;
Manoperă
C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura;
01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; (1120200301001 Specialist 1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52
E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; TOTAL ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52
F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura;
Utilaje
G1 - 7,01 10,50 m roca semidura;
H1 - 7,01 10,50 m roca dură; ~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore \ 2 22\ - \ - \ 29 \ - \ -
11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; "012340002509 Motocompresor mobil de joasă ore 1.11 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14
\
J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: presiune 4,0- 5,9 mc/min
K1 - 10,51...14,00 m rocă dură;
L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură;
"'\

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 1 ore 1 - 1 3 1 3.6 I - 1 3.68 I 4.28 1


9 kg
M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura;
N1 - 14,01...17,50 m rocă dura;
01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură.

Cuprinde:
- executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu
~4611173172561 Dinamita tip2in cartuşe de 1 kg 1 10.35\ 0.54 1 1 0,35 1 0,54
ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in
100 9
campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului
la 10 m in jurul chesonului. 120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 - 10.021 0,02 1 1 0.02 1 0.02 1
Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea L=1m d subt.min 18cm S 4342
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. 3130134832889\ Conductor cey 6 \ m \ 4.95\6.93\ - \4.95\6.93\

.-.--.J.---------
Se măsoară la metru cub În săpătură. [ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere buc l- [ 4.95 6.93 4.95 6.93
cu fitil bikford
CANTITĂŢI Manoperă
_~~[~ DENUMIRE RESURSĂ U.M
A1 F1 '1120200301001 Specialist 1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72

Materiale TOTAL ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 I kg 1 I 0.351 0.541 - 1 0.35 1 0.54 Utilaje
g 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 1 3.84 1 - 1 - 1 4.1 1 - I -

132 133
\---~:--T DENUMIRE RESU U.M
G1 H1
CANTITĂŢI

11 J1 K1 L1 Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis,


TsB28

12912340002509~-;toc~mpresor mobil ore 1.92 2.3 2.61 2.05 2.44 2.74 de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj
joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min
pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu
ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
129522700028051 Perforator rotativ pneumatic 1 ore I - 1 4.6 I 5.22 I - 1 4.88 I 5.48 \

COD r
--
Uv v n..~

---------_
DENUMIRE RESURsA
..
Materiale
_-------_.
U.M
M1
CANTITAŢI

I N1 I 01
.-- A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura;
81 - 0,00 3,50 m roca dura;
C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura;
D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora:
E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura;
F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura;
2461117317256\ G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură:
2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. \ ~~ I ~ I H1 - 7,01...10,50 m roca dura;
S 4342 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura;
J1 -10,51...14,00 m roca semicură:
31301348328891 Conductor cey 6 m \ - \4.95\6.93
buc - 4.95 6.93 K1-10,51 14,00 m rocă dură;
2461127307990 Capse electrice cu intirziere c~iI bikford \
K1 -10,51 14,00 m rocă foarte dură;
Manoperă M1 -14,01...17,50 m roca semicura:
7112020030100 I Specialist 1 ore 141.58148.42\53.82 N1-14,01 17,50 m rocă dură;
TOTAL ore 41.58 48.42 53.82 01 -14,01 17,50 m roca foarte dura.

Utilaje
Cuprinde:
2952270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore \4.62 I - \ - - executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 \ ore 2.31 \2.69 2.99 ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in
mc/min campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului
la 10 m in jurul chesonului. - . .'
\29522~~~2805 L~erforator rotatb~J~eumatic de 9 kg
Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson.
Se masoara la metru cub in săpătură.

CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSĂ U_M
A1 I 81 I_G1 I D1 I E1 _~
Materiale
31301348328891 Conductorcey 6 -
2461127307990 Capse electrice cu intirziere
cu fitil bikford
I I - /4"/693/
b:C 4.95 6.93
. /495/,.93'
- 4.95 6.93

135
134
..•. ,. CANTITĂŢI CANTITĂŢI
COD I DENUMIRE RE ~SĂ U,M .. COD DENUMIRE RESURSĂ U,M
A1 B1 C1 01 E1 F1 ; G1 H1 11 J1 K1 K1
20101029008881 Lemn rot cons rur _ m3 - 0.02 0.02 - 0.02 0.02 2912340002509 Motocompresor mobil de ore 1.67 1.97 2,18 1.8 2.1 2.31
L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
124611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 1 kg 1 - 1 0,35 1 0,54 1 - 10,351 0,54 1 - --
CANTITĂŢI
100 9 U,M
Manoperă
COD DENUMIRE RESURSĂ
M1 N1 -[01'
71120200301001 Specialist Iare 117.85124.15128.77125,2131.5 Î 35.91 Materiale

TOTAL ore 17.85 24,15 28.77 25.2 31.5 35,91 3130134832889 Conductor cey 6 m - 4.95 6.93
Utilaje 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford buc - 4,95 6.93
29522700028051 Perforator rotativ pneumatic 1 ore 1 - 1 2.31 2.74 1 - 1 3 1 3,42 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm m3 - 0,02 0,02
de 9 kg S4342
24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 - I - 12,41 - 1 - 1 1 kg 1 - 1 0.35 \ 0.541

12912340002509 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 1.37 1.2 1,5 1.71 Manoperă

COD
._]-_ _-_._._-_.~-]--~
joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

..

DENUMIRE RESURSĂ
.'

, ."
U,M ~~I
CANTITĂŢI
i
7112020030100\ Specialist

Utilaje
TOTAL
\ ore 143.05\49.35153.761
ore 43.05 49.35 53.76 '

G1 H1 I 11 I J1 I K1 I K1
--- -_ .. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore - I 4.7 I 5,12
Materiale
2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 4.1
31301348328891 Conduclorcey6 1 m 1 4,9516,931 - 14,9516,93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune4,0- 5,9 ore 2.05 I 2,35 I 2,56
2461127307990 Capse electrice cu intirziere buc 1 4.95 6,93 4.95 6.93 mc/min
cu fitil bikford
120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag - 1 m3 1 I 0.02 I 0.02 I I 0.021 0,02 I
L=1m d subt.min 18cm S 4342
124611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 1 kg 1 - I 0.35 1 0.54 1 - 10.351 0.54 1
100 9
Manoperă

71120200301001 Specialist Iare 135,07141,37145.78137.8144.1148.51


TOTAL ore 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51
Utilaje

I29522700028051 Perforator rotativ pneumatic


de 9 kg
1 ore 1 - 1 3.94 1 4.36 1 - 1 - 1 4.62

129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 1 3.34 1 - 1 - 1 3,6 1 - 1 - 1 "


Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis,
Ts829
COD DENUMIRE RESURSA __ f-:l:'ll 81
.~-------. -- -
CANTITATI

C1
--_.- -
01 E1
()1î2l
F1
de peste 75 mp suprafata, executata cu ciocanul de rurcojfagL=1md ~ ~ 0.02 0.02 - 0.02
abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau subl.min 18cm S 4342
cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura 3130134832889/ Conductor cey 6 / m / - / 4.95 /6931 - / 495/6.93
Manoperă
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura;
81 - 0,00 3,50 m rocă dură; 7112020030100/ Specialist / ore /19.6/25.55/31.5/31.5/37451 '1.3.4
Ct - 0,00 3,50 m rocă foarte dură; TOTAL ore 19.6 25.55 31.5 31.537.45 1J.3.4
01 - 3,51 ...7,00 m rocă semidură; Utilaje
E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dură;
F1 - 3,51 ...7,00 m rocă foarte dură; 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2 24 36
ore 1 1 - / - 1 1 - 1 -
G1 - 7,01 ...10,50 m rocă samidură: 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă 1 ore 1.12 1.46 1.8 1.8 2.14 2.48
H1 - 7,01...10,50 m rocă dură; presiune 4,0- 5,9 mc/min
11- 7,01 ...10,50 m rocă foarte dură; 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / - /2.92 13.6/ - 1 4.28/4_96/
J1 -10,51 ...14,00 m rocă sernidură; kg .
.------ --------------------
K1 -10,51...14,00 m rocă dură;
[ ------IT ~
L~r-'~1=:G~
l1 -10,51...14,00 m rocă foarte dură; CANTITĂŢI
M1 - 14,01 ... 17,50 m rocă semidură; COD DENUMIRE RESURSA
N1 -14,01...17,50 m rocă dură; I
01 -14,01 ... 17,50 m rocă foarte dură. Materiale

24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 35 54 0.3510.54


Cuprinde: kg 1 - 1 0. 1 0. 1
2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil buc 4.95 6.93 1 4.95 6.93
_executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu 1
bikford
ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in
campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d / m3 1 - 10.021 0.02 1 1 0.02/0.02/
subt.min 18cm S 4342
chesonului.
Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea 31301348328891 Conductor cey 6 1 m 1 - 14951 6.93 1 - /4.9516.93
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Manoperă
Se măsoară la metru cub in Săpătura.
71120200301001 Specialist 1 ore 147.6/53.9159.85152.5158.1164.4
~ ._.~ __ . ---~... I I I
CANTITAŢI TOTÂL ore 47.6 53.9 59.85 52.5 58.1 64.4
COD DENUMIRE RESURSA U.M I I I
Utilaje
A1
952270002801/ Ciocan pneumatic 8 -15 kg 544
Materiale ore 1 1 - 1 - 1 6 1 - 1 -
2912340002509 Motocompresor mobil de joasă ore 2.72 3.08 3.42 3 3.32 3.68 ,
1
24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ - \ 0.35 \ 0.54 \ \ 0.35 \ 0.54 presiune 4,0- 5,9 mc/min
2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu buc 4.95 6.93 4.95 6.93
129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 1 ore 1 - 16.1616.841 16.64/7.361
fitil bikford kg
------------------------

138 139
CAPITOLUL Ts C
___.~~~__ [ DENUMIRE
RESURsA U.MI "c I
SĂPĂTURI MECANICE

. Materiale
v •

2461117317256 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 kg - 0.35 0.54


2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc 4.95 6.93
2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl.min 18cm S m3 - 0.02 0.02
1. Conţinutul capitolului
4342
31301348328891 Conductor cey 6 1 m 1 - 14.951 6.93 1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru:
Manopera - săpături mecanice executate În spaţii deschise;
- săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu
71120200301001 Specialist 1 ore 161.25167.2173.15
instalaţii speciale sau adaptate În acest scop;
TOTAL ore 61.25 67.2 73.15 - Încărcătoare de diverse tipuri;
Utilaje - săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor.
1.2. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje:
29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg - scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator;
ore I 7 1 - I -
2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 I ore 3.5 3.86 4.18 - excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă;
mc/min - excavatoare cu echipament de draglină;
129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg - excavatoare cu mai multe cupe;
~ - buldozere pe tractor;
- autogredere;
- motoscreper (autoscreper), screpere pe tractor;
- instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi;
- Încărcătoare.

2. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea


normelor din capitol

2.1. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol


sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.
2.2. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele
condiţii tehnice speciale de execuţie.
2.2.1. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate, În
conformitate cu tabelul nr. 1, În următoarele categorii: teren categoria 1, teren
categoria a II-a, teren categoria a III-a, teren categoria a IV-a şi teren
categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase). Clasificarea

J utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a


prevăzut conform tabel ului nr. 1 la prezentul indicator.
2.2.1.1. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În
/
considerare:
- terenuri coezive;
- terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0,5;

140 141
90 kgf/cm cuţit
- terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0,5 < Ic
2.2.2.8. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor
1,00, iar la argile 0,5 < Ic < 0,75;
I cupe, consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de
- terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1,00, iar la argile I
nxcavare se vor corecta astfel:
> 0,75. ".
- la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră
2.2.1.2. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe, treptele de excavare În
se va mări cu 50%1_
fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat.
- la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi
2.2.1.3. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe, În plan
1900 mc/oră, se va mări cu 33%.
înclinate de acces, În blocul de excavare, se Încadrează pentru treapta d
2.2.2.9. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt
fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul
alculate pentru adâncime până la 18 m, urmând ca, pentru adâncimi mai
total excavat).
mari de 18 m, consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată
2.2.2. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate
idănclmea, astfel:
a terenurilor arătate mai jos. ,
2.2.2.1. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au - de la 18,00 m până la 24,00 m sporul de 1% pentru fiecare metru;
umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare - de la 24,00 - 32,00 sporul este de 2% pentru fiecare metru.
plastică. 2.2.2.10. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament
2.2.2.2. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. par obstacole (elemente de construcţii, reţele de apă, conducte, cabluri
2.2.2.3. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat lectrice) care Îngreunează execuţia excavării, consum urile de resurse se
(cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective.
excavatorului, precum şi În nisip fin îmbibat cu apă, se va acorda un spor de 2.2.2.11. în cazul. În care tehnologia lucrării impune execuţia
25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile panourilor În mod discontinuu, cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai
punctului 2.2.2.1. ' mari de 6.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18,00 m, se
2.2.2.4. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare
executarea săpăturii, se vor acorda următoarele sporuri la consum urile deplasare.
specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2.2.2.1: 2.2.2.12. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu
- 10% pentru teren nisipos; excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic, cât şi la cele
comandate prin cabluri, lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau
- 15% pentru teren argilos Înmuiat.
inversă.
Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol, norma de
2.2.2.13. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se
deviz cuprinsă În Ts C 10.
acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m. Pentru
2.2.2.5. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2.2.2.3., iar
cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la
deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje, se vor acorda
altul, Între 18 şi 30 m, se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar
următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz, obţinute
de 3 ore pentru fiecare deplasare, se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora
prin. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.2.2.3. şi 2.2.2.4.
de functionare.
- 37,5% (1,25 x 1,10), În cazul platajelor montate pe teren nisipos;
- 43,7% (1 ,25 x 1,15). În cazul platajelor montate pe teren argilos
în cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete, pe
distanţe mai mari, care necesită demontarea instalaţiei, se prevede distinct
Înmuiat.
În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore, cu preţul de deviz pe
2.2.2.6. În cazul când terasamentele pentru: diguri, baraje,
ora de funcţionare.
regularizări, platforme de drum sau C.F. precum şi orice lucrări care se
Pentru Iăţimi diferite ale cupelor, consumurile de resurse s-au adoptat
execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor, În albia
prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă.
răurilor sau torenţilor, În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă,
2.2.3. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul
pe malurile mării sau lacuri lor, consumurilor specifice din normele stabilite la
lucrărilor de terasamente mecanice, se determină functie de dotare, de
subpunctele 2.2.1. - 2.2.2.5. Ii se va aplica un spor de 15%.
criteriul' economisirii carburanţilor, de realizarea optimă a productivităţii
2.2.2.7. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe, În situaţia că rezistenţa
utilajului, de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare.
rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit, determinată pe
2.2.4. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi
baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin
utilajele de săpat:
multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În
kgf/cm cutit
143
142
-
c
la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici
decât înălţimea cupei;
10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m, la excavatorul cu
echipament de draglină având cupa de la 0,5 mc - 0,8 mc şi
- la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor, sub 15 cm pentru Înălţime de peste s.oo m la excavatoarele cu echipament
grasime de săpat; de draglină având cupa 0,8 mc - 1,2 mc.
- la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu
care se lipesc de lada utilajului, În pietrişuri precum şi În celelalte excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0,21 - 1,25 mc/cupă
roci dezgrapate, indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr. 1 inclusiv.
anexat la instrucţiunile indicatorului. - În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea
2.2.5. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor utilajelor de la un front de lucru la altul, În cadrul aceluiaşi şantier,
curăţate de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri, inclusiv rădăcinile lor, pe sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor
buturugi, rădăcini izolate etc. . respective.
2.2.6. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de 3.4. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi
lucru, În cadrul aceluiaşi şantier, se face pe drumuri tehnologice amenajate screper cu tractor, sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru
În prealabil:
transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%.
3.5. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt
3. Conţinutul normelor stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu
încărcătura.
Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de 3.6. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute
săpat medii reprezentative, cu precădere pentru utilaje economice care se la punctul 3.3. pentru alte tipuri de excavatoare.
fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa 3.7. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40; Ts
curentă. C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează; un
Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale, excavator de 0,4 - 0,7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi
manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile un buldozer de 80 - 180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru, asigurarea
specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din
autobasculante sau cupa excavatorului.
3.1. Consumurile specifice de materiale
Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În
Executarea săpături lor mecanice nu necesită, În general, folosirea de teren categoria a IV-a cu excavator 0,4 - 0,7 mc/cupă conform art. Ts C 03 d
materiale de constructie, În afara celor necesare pentru confectionarea 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi
panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total
baretelor. săpat de excavatorul mare conform art. Ts C 19 b 1 + Ts C 22.

3.2. Consumurile specifice de manoperă


4. Condiţiile de măsurare a lucrărilor
Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar
numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru 4.1. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În
platelaje, finisarea rigolelor cu.autoqreder, excavări pentru pereţi mulaţi şi săpătură; iar pentru alte unităţi de măsură, conform indicaţiei de la fiecare
barete etc.). . normă.
4.2. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate,
3.3. Consumurile specifice de ore de utilaj
funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator.
Consum urile specifice de ore de. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor 4.3. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei
tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare profilelor transversale, ridicate În punctele caracteristice ale terenului din
articol, cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective.
- sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru, ţinând Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de
seama de sporurile specifice fiecărui utilaj; coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea
- 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la imediat inferioară; Împingerea de buldozer la peste 10 m, respectiv peste 5
excavatoarele echipate cu lingură dreaptă; mia dislocări, se va considera săpături În releu.

144
145
TsC01
Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea
manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel:
- pe o grosime medie de 0,80 m până la faţa taluzului, În urma Scarificarea mecanica a terenului, C'"
săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0,71
mc capacitate;
Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg. 3.
- pe o grosime medie de 0,40 m până la faţa taluzului pentru
B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg. 4.
completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până
la 0,71 mc capacitate, motoscrepere, screpere tractate sub e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. 3.
buldozere; D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. 4.
- pe o grosime medie de 0,30 m de la fundul săpăturii executate
mecanizat cu excavatoare până la 0,71 mc capacitate, Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată.
motoscrepere, screpere cu tractor, autogredere până la 175 CP
sau buldozere; I I CANTlTAŢ-1-
pe o grosime de 0,30 m de la fundul săpăturilor executate cu DENUMIRE RESURSA U.M
excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0,71 - COD A1
1,25 mc/cupă capacitate;
- pe o grosime de 0,40 pentru excavatoare mai mari de 1,25 Utilaje
mc/cupă capacitate.
2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp
4.3.1. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art. Ts C 21,
pe 250 m În plus la art. Ts C 38, pe 100 m În plus la art. Ts C 25, pe 5 m În -----.---~~~ •. ~' .•Dzerpe şenile 81-180 cp
plus la art. Ts C 27, se calculează după relaţiile:
- pentru art. Ts C 21:
- pentru art. Ts C 28:
- pentru art. Ts C 25:
pentru art. Ts C 27:
unde:
Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste
distanţa prevăzută În normă, pe care o completează, f I este coeficientul de
Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1.
4.4. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat:
- pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor, distanţa de
transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru
realizarea unui ciclu complet: săpat, transport cu Încărcătură, transport
pentru descărcare, transport pentru Întoarcere la locul de săpat;
- pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al
masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat.

146 147
._------,,--------- CANTlTAŢI
I DENUMIRE RESURSA U.M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21
COD

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 Utila@


\ ore \ 5.49 \ 6.31 \ 4.11 \ 4.71 \ 5.13 \ 5.9
mc, cu comanda hldraullca, in:
2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic
de 0,21-0,39 mc buldoex.
A1- pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq.f ----- CANTITAŢI
A 11 - pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg.1 in condiţiile qospodăririi U.M
DENUMIRE RESURSA 021
apelor. 01
COD
A2- pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg. II.
\ I -----

A21 - pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.
\ ore \ 4.71 \ 5.49 \ 5.97 \ 6.86
81 - pământ cu umiditate naturală, descărcare În depozit teren catg. II. . I . ';

811 - pământ cu umiditate naturală, descărcare in depozit teren catg.1I in condiţiile gospodăririi
apelor.
82 - pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. II.
821 - pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.
C1 - pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. 1.
C11 - pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
C2- pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg. 1.
C21 - pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor.
D1 - pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg. II.
011 - pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg. II in condiţiile gospodăririi
apelor.
D2 - pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg. II.
021 - pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.

Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.

co:-T DENUMIRE RESURSA U.M


CANTITAŢI

A11A11 I A21A211 81-[811


---~~---------
Utilaje

29522600035211 Excavator pe pneuri


__________ termic ~~_~,21-0,39 mc_b_u_'d_oe_x_.
---','-- _

149
148
TsC03 gospodaririi apelor.
F2 - in pământ argilos Înmuiat cu apă, descărcarea În autovehicule teren catg. 1.
21 - În pământ argilos Înmuiat cu apă, descărcarea in autovehicule teren catg. I În condiţiile
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
gospodăririi apelor.
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in:
F3 - pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg. II.
F31 - pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. II În condiţiile
A 1 - pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. 1.
gospodăririi apelor.
A 11 - pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi
G1 - pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg. III.
apşlor.
G11 - pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile
f:.2 J pământ argilos descărcare in depozit, teren catg. 1.
gospodăririi apelor.
~2P- pământ argilos descărcare in depozit, teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
H1 - pământ cu umiditate naturală, descarcarea În au!ovehicule, teren catg. IV.
A3 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare in depozit, teren catg. 1.
H11 - pământ cu umiditate naturala, descarcarea În autovehiculs, teren catg. IV În condiţiile
A31 - pământ Îmbibat cu apa, deplasare excavata pe platelaje, descarcare În depozit, teren catg. I
gospodăririi apelor.'"
În condiţiile gospodăririi apelor.
81 - pământ cu umiditate naturala, descarcare În depozit teren catg. II.
Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.
811 - pământ cu umiditate naturala, descarcare În depozit teren catg. II În condiţiile gospodăririi
apelor.
82 - in pământ argilos inmuiat cu apă, descărcarea in depozit teren catg. II.
821 - in pământ argilos Înmuiat cu apă, descărcarea În depozit teren catg. II În condiţiile ~ DENUM'RERESURSA
B1
gospodăririi apelor.
83 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare in depozit teren catg. II. Utilaje
831 - pământ îmbiba! cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare În depozit teren catg. 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11.7512.01 12~12.5212.5212.8912.05
II În condiţiile gospodăririi apelor. termic de 0,40~0,70mc cu o
C1 - pământ cu umiditate naturală, descărcare in depozit, teren catg. III. cupa
C11 - pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit, teren catg. III in condiţiile gospodăririi
apelor. CANTITĂŢI
01 - pământ cu umiditate naturală, descărcare in depozit, teren catg. IV. COD DENUMIRE RESURSA U.M
011 - pământ cu umiditate naturală, descărcare in depozit, teren catg. IV În condiţiile gospodăririi B111 8218211 B318311 c11c11
apelor. Utilaje
E1 - pământ cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. 1.
29522600035011 Excavator pe şenile cu motor 1 ore 12.3512.5612.9512.9513.3912.3512.7
E11 - pământ cu umiditate naturala, descarcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile termic de 0,40-0,70mc cu o
gospodaririi apelor. • cupa
E2 - pământ argilos inmuiat cu apă, descărcare in autovehicule În teren catg. 1. - "-_ .... . ----_ ..
E21 - pământ argilos inmuiat cu apa, descărcare in autovehicule in teren catg. I in condiţiile CANTITAŢI
gospodaririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA U.M
E3 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule in teren ___ .____ ._
...__ L-. 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3
catg.1. Utilaje
E31 - pămănt Îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descărcare În autovehicule in
29522600035011 Excavator pe şenile cu motor 1 ore 12.9513.3911.9512.2412.4412.812.8
teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
termic de O,40-0,70mc cu o
Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. Il.
cupa
FJ 1 - pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg. II in condiţiile

150 151
/
T~C04
COD DENUMIRE RESURSA U.M I I I I "", I I

I I -- I I I -.L.--l
Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0,71-1,25
__ o

Utilaje mc, cu rn ot'Or ardere intemasi comanda hidraulica. in: .


2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3.22!2.25!2.59!2.81 !3.23!3.2313.7
termic de 0,40-0,70mc cu o A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite,teren catg. 1.
cupa A 11 - pământ cu umiditate l1atural~, descărcarea
indepozite, teren catg. I in condiţiile gospodăririi
pelor.
A2· pamânt argilos inmuiat oua apă, descăf!lIreaindepozite, teren catg. 1.
COD DENUMIRE RESURSA U.M 1-1---r--,--'-
A21 - pamânt argil05 inmuiat cu apă, descăf!lIreain
depozite, teren catg. I in condiţiile
I I I I I I Uospodaririi apelor.
Utilaje A3 • pămănt imbibat cu apa. <:feplasare excavalorpe
~atelaje descarcarea în depozite, teren catg.
1,
2952260003501! Excavator pe şenile cu motor termic de 0,40- ! ore !2.6!2.99!3.25!3.7
0,70mc cu o cupa A31 - pământ imbibat cu apă, deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite, teren
---_._--- 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor.
U1 - pământ cu umiditate tlaturală, descarcareaindepozite,teren catg. II.
011 - pământ cu umiditate naturală, desc!l'Careain
depozite, teren catg. II in condiţiile' gospodăririi
lpelor.
2 - pământ argilos inmuiat ClJ apă, descarcarea
indepozite, teren catg. II.
021 - pământ argilos inmUiat Cu apă, descărcareaindepozite, teren catg. "in condiţiile
Uospodăririi apelor.
3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavalripe
Platelaje descarcarea în depozite, teren catg.
II.
31 - pământ îmbibat cu apa, deplasare excavalri
peplatelaje descărcarea in depozite, teren
catg. II în condiţiile 90spodăririi apelor.
C1 - pământ cu umiditate naturala, descarcareaindepozite, teren catg. III.
011 - pământ cu umiditate naturală, descarcareaIndepozite, teren catg.1II în cordiţiile
gospodăririi apelor.
C2 - pământ argilos inmuiat Cu apă, descarcareaindepozite, teren catg. III
021 - pământ argilos înmuiat CIJ apă, descărcareain
depozite. teren catg. III in condiţiile
oospodăririi apelor.
03 - pământ imbibat cu apa, deplasare excavalor~ plate/aje descărcarea in depozite, teren catg.
III.
C31 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavalol
peplatelaje oescarcarea in depozite, teren
09tg. III in condiţiile 90spodaririi apelor. .
D1 - pământ cu umiditate naturală, descarcareaindepozite,teren catg. IV.
011 - pământ cu umiditate naturală, descarcareaindepozite,teren catg: IV in condiţiile
gospodăririi apelor.
02 - pământ imbibat cu apa, descarcarea indejlJZile,
teren catg. IV.
021 - pământ imbibat cu apă, descarcarea indeJmite.teren catg. IV in condiţiile gospodării

152 153
apelor. catg. IV În condiţiile gospodăririi apelor.
03 - pamânt Îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite, teren catg.
II.
Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură.
031 - pământ imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite, teren I

catg. II În condiţiile gospodăririi apelor: .


CANTITAŢI
El - pământ cu umiditate naturala, descărcarea in autovehicul, teren catg. 1. U.M
COD DENUMIRE RESURSA
E11 - pământ cu umiditate naturala, descarcarea În autovehicul, teren catg. I În condiţiile Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j
gospodării apelor.
E2 - pămănt lrnbibat cu apă, descarcarea În autovehicul, teren catg.1.
E21 - pământ imbibat cu apa, descarcarea in autovehicul, teren catg. I in condiţiile gospodăririi 29522600035
apelor. termic de O,71-1,25mc cu o
E3 - pământ imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descărcarea in autovehicule teren cupa
catg.1.
CANTITAŢI
E31 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcarea in autovehicule teren
catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. I COD I DENUMIRE RESURSA
v
.~~
LU.M
811 82
-:::T~I-::T
8~~~
Fl - pământ cu umiditate naturală, descărcarea in autovehicule teren catg. II.
Fll - pământ cu umiditate naturală, descarcarea in autovehicule teren catg. II in condiţiile Utilaje
gospodăririi apelor. 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor \ ore \1.33\1.45\1.67\1.67\1.92\1.37\
F2 - pămănt argilos, descarcarea În autovehicule teren catg. II. termic de 0,11-1,25mc cu o
F21 - pământ argilos, descărcarea in autovehicule teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. cupa
F3 - pământ imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren
catg.11.
F31 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
C2 ! C21! C: ~
catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.
Gl - pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg. III.
Gll - pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg. III in condiţiile
2952260003502\
gospodăririi apelor. termic de 0,11-1 ,25mc cu o
G2 - pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. III.
cupa
G21 - pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodaririi
apelor.
G3 - pământ Îmbibat cu apa, deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg. III.
G31 - pământ imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg. III În
COD DENUMIRE RESURSA
-~]'-~- U.M
021
--
03
~~
031
CANTITAŢI

El El1 E2 E:
I I -- - - -- ---

condiţiile gospodăririi apelor. Utilaje


Hl - pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg. IV.
2952260003502\ Excavatorpe şenile cu motor \ ore \2.46\2.46\2.83\1.14\1.31\1.42\1.e
Hll - pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq. IV În condiţiile
termic de 0,11-1 ,25mc cu o
gospodaririi apelor.
cupa

_.~
H2 - pământ îmbiba! cu apa, descărcare În depozâ teren catg. IV.
H2l - pământ îmbibat cu apa, descarcare În depozit teren catg. IV in condiţiile gospodăririi apelor.
, H3 - pământ lrnbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descarcare În autovehicule teren .i
___-J---.
~
H3l - pamănt imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descărcare În autovehiculeteren

154 155
TsC05
COD DENUMIRE RESURSA U.M 1-- I I I I I

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2,5-2,9


Utilaje
rnc, actionat electric, in:
2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor / ore /1.64 r 1.8811.311.4911.6211.8711.87
termic de 0,11-1 ,25mc cu o Al - părnănt umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. 1.
cupa Al1 - pământ umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi
apelor.

I COO J~UMIRERESURSA
U.M I
I • _.
j

I _.
"I
I _
CANTITAŢI
••
I

I --
I ,I
,_ •••II "'U
,
I G31
II
A2 - pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa, cu descarcare În depozit teren catg. 1.
A21 - pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa, cu descarcare În depozit teren catg. I
In condiţiile gospodaririi apelor.
Utilaje Bl - pământ umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. II.
29522600035021 Excavator pe şenile cu motor / ore /2.15/1.5311.76/1.91/2.212.212.53 Bll - pamănt umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodaririi
termic de 0,11-1 ,25mc cu o apelor.
cupa B2 - pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa, cu descarcare În depozit teren catg. II.
B21 - pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa, cu descarcare În depozit teren catg. II.
U.M I CANTITAŢI
el - pământ umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. III.
COD DENUMIRE RESURSA I ;Ţ' -:-:-T-':''---~, I el1 - pământ umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. III În condiţiile qospodariril
apelor.
Utilaje 01 - pământ umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. IV.
2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11.92/2.21 /2.46/2.7612.7613.17/- 011 - pamânt umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. IV În condiţiile gospodaririi
termic de 0,11-1,25mc cu o cupa apelor.
El - pământ umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren catg. V.
El1 - pământ umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. V În condiţiile qospodăririi
apelor.
F1 - pământ cu umiditate naturala, cu descarcare În autovehicule teren catg. 1.
Fl1 - parnânt cu umiditate naturala, cu descarcare În autovehicule teren catg. l În condiţiile
gospodaririi apelor.
F2 - pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa, cu descarcare În autovehicule teren
catg.1.
F21 - pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa, cu descarcare in autovehicule teren
catg. l in condiţiile gospodaririi apelor.
Gl - parnănt cu umiditate naturala, cu descarcare În autovehicule teren catg. II.
Gl1 - pamănt cu umiditate naturala, cu descarcare În autovehicule teren catg. II in condiţiile
gospodaririi apelor.
G2 - pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa, cu descarcare În autovehicule teren
catg.lI.
G21 - pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa, cu descarcare in autovehicule teren
catg. II in condiţiile qospocanrf apelor.
H1 - pamănt cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. III.

156 157

, ITĂŢI
H11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule teren catg. III in condiţiile
U.M
gospodăririi apelor.
11- pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule teren catg. IV.
COD DENUMIRE RESURSĂ
1111111t1~
111- pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule teren catg. IV in condiţiile
gospodăririi apelor. 0.87\1.002
2952260003511\
J1 -pămănt cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule teren catg. V.
2,9mc , --
J11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule teren catg. V in condiţiile
gospodaririi apelor.

Se masoara la 100 metri cubi in săpătură.


,----
CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
A1 I A11 I A2 I A21 I 81 I 811
Utilaje

2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat / ore / 0.34/ 0.391 /0.425/ 0.49/ 0.39/0.448
electric de 2,5-2,9 mc

CANTITAŢI
COD-~ ENUMIRE RESURSA U.M .,'

If-----~ --
82 I 821 I C1 I C11 I 01 1.011 !'

Utilaje

295226000 ator pe şenile acţionat I ore 10.4871 0.5621 0.451 0.5171 0.561 0.645
electric de 2,5-2,9 mc
--
CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
E1 I E11 I F1 I F11 I F2 I F21
Utilaje

29522600035111 Excavator pe şenile acţionat Iare 10.791 0.91 10.381 0.4361 0.4751 0.546
electric de 2,5-2,9 mc
~ ..
CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
G1 I G11 I G21 G21 I H1! H11
Utilaje

2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat 1 ore 10.4410.50610.5510.6221 0.51 0.575


electric de 2,5-2,9 mc
------------------------------~-------------------------

159
158
TsC06
El1 - pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule, teren catg. II În condiţiile
gospodăririi apelor.
E2 - pământ argilos Înmuiat cu apa, cu descărcare În autovehicul, teren catg. II.
Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0,5-0,8 E21 - pământ argilos Înmuiat cu apă, cu descarcare În aulovehicul, leren catg. II În condiţiile
mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, gospodăririi apelor.
cu echipament de drag lina, in:
E3 - pământ lmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În aulovehicule teren
catg.11.
A1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, teren catg. 1. E31 - pământ Îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În autovehicule
A11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, teren catg. I in condiţiile gospodăririi teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor.
apelor. Fl - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit teren catg. III.
A2 - pământ argilos inmuiat cu apă, cu descărcare in depozit, teren catg. 1. Fll - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit leren catg. III În condiţiile
A21 - pământ argilos inmuiat cu apă, cu descarcare in depozit, teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
gospodăririi apelor.
A3 - pământ imbibat cu apă. deplasarea excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură.
ctg.1.
A31 - pământ imbibat cu apă, deplasarea excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren ._. ._-----
ctg. I in condiţiile gospodăririi apelor. CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
81 - pământ cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II.
811 - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit, teren catg. " in condiţiile
A1 I A111 A21A211 A31 A31
gospodăririi apelor. Utilaje
82 - pământ argilos inmuiat cu apă, cu descărcare in depozit, teren catg. II. 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0,5-0,8 I ore 11.95' 2.24 , 2.44 , 2.812.813.22
821 - pământ argilos inmuiat cu apă, cu descărcare in depozit, teren catg. II in condiţiile mc
gospodăririi apelor. ---_ _--
..•

83 - pământ argilos inmuiat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
teren catg. tI.
831- pământ argilos inmuiat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit 81 I 811 I B2~TB-j1
teren catg. " in condiţiile gospodăririi apelor. Utilaje
Cl - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit teren catg. III.
Cll - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit teren catg. III În condiţiile
29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0,5- I ore , 2.24 , 2.59 12.81 13.2313231371
0,8 mc
gospodăririi apelor.
01 - pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule, teren catg. 1.
CANTITAŢI
011 - pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule, teren catg. I În condiţiile COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
gospodăririiapelor. Cl! cn] 01 ! Dl1 , D2-1021
02 - pământ argilos Înmuiat cu apa, cu descarcare În autovehicul, teren catg. 1. Utilaje
021 -pământ argilos inmuiat cu apă, cu descarcare În autovehicul, teren cafg. I În condiţiile
29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0,5-0,8 1 ore 12.713.1112.29/2.6512.8713.3
gospodăririi apelor.
mc
03 - pământ îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule ------------_.
teren catg. 1.
D31 • pământ Îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În autovehicule
teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor.
El - pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule, teren catg. II.

160 161
~---~-
TsC07
COD DENUMIRE RESURSA
~--_.~----~~~---- __~-L~~~~J~~~ Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2
Utilaje
mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri,
2952260003506l,praglina hi~~~e senile 0,5-0,8 mc 3.73 cu echipament de draglina, in:
r---'--'.--
CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSA Al - pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in depozit, teren catg.1.
U.M I E3TE31]F1l F11 A11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, teren catg. I În condiţiile gospodăririi
apelor.
Utilaje
A2 - pământ argilos inmuiat cu apă, cu descărcare În depozit, teren catg. 1.
2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0,5-0,8 mc ore 13.7314.291~~ 3.62 A21 - pământ argilos inmuiat cu apă, cu descărcare În depozit, teren catg. I În condiţiile
gospodăririi apelor.
A3 - pământ imbibat cu apA. deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozt, teren
catg.1.
A31 - pământ Îmbibat cu apA. deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozt, teren
catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
81 - pământ umiditate naturală, cu descărcare in depozit, teren catg. II.
811 - pământ umiditate naturală, cu descărcare În depozit, teren catg. II În condiţiile qospodarini
apelor.
82 - pământ argilos Înmuiat cu apă, cu descărcare in depozit, teren catg. II.
821 - pământ argilos Înmuiat cu apă, cu descarcare in depozit, teren catg. II in condiţiile
gospodăririi apelor.
83 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit, teren
catg.11.
831 - pământ imbibarcu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit, teren
catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.
Cl - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare În depozit, teren catg. III.
C11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, teren catg.1I1in condiţiiie
gospodăririi apelor.
01 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare În autovehicule, teren catg. 1.
011 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, teren catg. I in condiţiile
gospodăririi apelor.
02 - pământ argilos inmuiat cu apă, cu descărcare În autovehicule, teren catg. 1.
021 - pământ argilos Înmuiat cu apă, cu descărcare În autovehicule, teren catg. I in condiţiile
gospodăririi apelor.
03 - pământ Îmbiba! cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule,
teren catg. 1. .
031 - Pământ Îmbiba! cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule,
teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
El - pământ umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, teren catg. II.

162
163
E11 - pământ umiditate naturală, cu descărcare În autovehicule, teren catg. II În condiţiile
gospodaririi apelor.
E2 - pămănt argilos Înmuiat cu apa, cu descarcare În autovehicule, teren catg. II.
COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 031o~~lEiJ E211
E21 - pământ argilos Înmuiat cu apa, cu descarcare În autovehicule, teren catg. II În condiţiile Utilaje
qospodanri' apelor.
2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe / ore 12.2/2.53/1.7512.01/2.1912.52
E3 - pământ argilos Îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În
senile 0,81-1,20 mc
autovehicule, teren catg. II. --_.----
f31 - pământ argilos Îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În CANTITĂŢI
autovehicule, teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA f---,--

F1 - pământ umiditate naturala, cu descărcare În autovehicule, teren catg. III. ~ ---'-_-'--_'----L--'L---I


F11 - pământ umiditate naturala, cu descarcare În autovehicule, teren catg. III În condiţiile Utilaje
gospodaririi apelor.
29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0,81-1,20 1 ore 12.5212.8912.1 12.41
Se masoara la 100 metri cubi În sapatura mc

CANTITĂŢI
G~I_-DENUMIRE RESURsA U.M I I I

Utilaje
29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe 1 ore 11.311.4911.6311.8711.87/2.15
senile 0,81-1,20 mc

CANTITĂŢI
COD DEI'jUMIRE RESURSA U.M I I

Utilaje
29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe / ore 11.511.72/1.8712.16/216/2.48
senile 0,81-1,20 mc
----~-----------------------------
CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M I I I

Utilaje
2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1.8/2.07/1.5311.76/1.91 /2.2
0,81-1,20 mc

164 165
TsC08 F11 - până la 2 m adâncime, cu descarcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi
apelor.

Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe F2 - până la 2 m adâncime, deplasare cu excavator pe platelaje, cu descarcare În autovehicule
teren catg. III.
senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda prin cabluri, cu echipament de draglina F21 - pănă la 2 m adâncime, deplasare cu excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule
teren catg. 1/1În condiţiile gospodăririi apelor
A1 - până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. 1. G1 - peste 2 m adâncime, cu descarcare În depozit teren catg. 1.
A 11 - până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. G11 - peste 2 m adâncime, cu descarcare În depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor.
A2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren catg. G2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren catg. 1.
1. G21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În depozit teren catg.
I În condiţiile gospodaririi apelor.
A21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren
catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. H1 - peste 2 m adâncime, descarcare În depozit teren catg. II.
B1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În depozit teren catg. II. H11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare În depozit teren catg. II in condiţiile 9ospodăririi apelor.
B11 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În depozit teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. H2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren catg. II.
B2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren catg. H21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren catg.
II În condiţiile gospodăririi apelor.
II.
B21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje,cu descărcare in depozit teren 11- peste 2 m adâncime, cu descărcare În depozit leren catg. III.
catg. " in condiţiile gospodăririi apelor. 111- peste 2 m adâncime, cu descărcare În depozilleren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor.
C1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În depozit teren catg. III. 12- peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe plalelaje, cu descarcare În depozit teren catg. III.
C11 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În depozit teren catg. III in condiţiile gospodăririi 121- peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren catg.
III În condiţiile gospodăririi apelor.
apelor.
C2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În depozit teren catg. J1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. 1.
III. J11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodaririi
apelor.
C21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren
catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. J2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule teren
catg.1.
01 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. 1.
011 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. IÎn condiţiile g9spodăririi J21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in autovehicule leren
catg. IÎn condiţiile gospodăririi apelor.
apelor. . \
02 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În autove~cule teren K1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. II.
catg.1. . K11 - peste 2 m adâncime, cu descarcare În autovehicule teren catg. II În condiţiile 9ospodăririi
apelor.
021 - până la 2'm adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autov hicule
teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. \ K2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule teren
catg. II.
E1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. II. .
E11 - până la 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodăririi K21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În aulovehicule teren
catg. " În condiţiile gospodaririi apelor.
apelor.' \
E2 - până la 2 madâncime, deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În autovehicule teren L1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare in autovehicule teren catg. III.
catg. II. L 11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi
upelor
E21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În autovehicule
teren catg. II În condiţiile gospodăririi apelor. L2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe plalelaje, cu descărcare in autovehicule teren
081g. III.
F1 - pănă la 2 m adâncime, cu descărcare În autovehicule teren catg. III.
L21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in autovehicule teren

166 167
catg. III in condiţiile gospodaririi apelor. __ ~u)--'---'CANTITAŢI

Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură


., c

.,.
cool-: JMIRE RESURSA U.M
CANTITAŢI

A1IA111 A21 A211 81 18111 82


---
Utilaje CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.MI I
29522600035061 Draglina h idraulica pe senile Iare 12.4412.812.813.2212.81 13.2313.23 K2
0,5-0,8 mc
.. Utilaje

CANTITAŢI ,. I ~, 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0,5- Iare 14.6415.3314.8815.6215.6216.461-


COD DENUMIRE RESURSA U.M
O,8mc ._----_._---_._--
821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 -------- ----
Utilaje

29522600035061 Draglina hidraulica pe senile Iare 13.71 13.3713.8813.8814.4612.8713.3


0,5-0,8 mc
------'-
CANTITAŢI
COD I DENUM RE RESURSA U.M
D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1
Utllale --

29522600035061 Draglina hidra )e senile Iare 13.313.813.2413.7313.7314.2913.94


0,5-0,8 mc
---._--
,-------·r-
CANTITĂŢI
COD O IRE RESURSA U.M
I -~-.-._---
F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2
Jtilaje

29522600035061 Oraglina ulica pe senile 0,5- Iare 14.5314.5315.213.0213.4713.4714


0.8 mc .<
/

CANTITAŢI
.:
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12
Utilaje

29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 1 ore 13.4914.0114.0114.6114.1814.8114.81


0,5-0,8 mc

168 169
11 - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare in autovehicule teren catg. 1/1in condiţiile qospodăririi
pOlar.
Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe ,~- pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in autovehicule teren
senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si l!tltg.1I1.
comanda prin cabluri, cu echipament de draglina 1'21- pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in autovehicule
tdren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.
A 1 - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare În depozit teren catg. 1. (~1- peste 2 m adâncime, cu descarcare În depozit teren catg. 1.
, A11 - pănă la 2 m adâncime, cu descărcare in depozit teren catg. I În condiţiile qospodarirl' apelor, ()11 - peste 2 m adâncime, cu descarcare În depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor.
A2 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În depozit teren catg, - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. 1.
1. 1 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În depozit teren catg.
A21 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren 1 In condiţiile gospodaririi apelor.

catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. 111 - peste 2 m adâncime, cu descarcare in depozit teren catg. II.
81 - până la 2 m adâncime, cu descarcare in depozit teren catg. II. 1111 - peste 2 m adâncime, cu descarcare În depozit teren catg. II În condiţiile qospodăririi apelor.
811 - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare in depozit teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. 112 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren catg. II.
82 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În depozit teren catg. 1121 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg.
II. IIln condiţiile gospodăririi apelor.
821 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren 11- peste 2 in adâncime, cu descarcare in depozit teren catg. III.
catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. 111 - peste 2 m adâncime, cu descarcare in depozit teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.
CI - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare in depozit teren catg. III. 12 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În depozit teren catg. III.
CII - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare in depozit teren catg. III În condiţiile gospodaririi 121 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren catg.
apelor. III In condiţiile gospodaririi apelor.
C2 - păna la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. J1 - peste 2 m adâncime, cu descarcare În autovehicule teren catg. 1.
III. Jl1 - peste 2 m adâncime, cu descarcare in autovehicule teren catg. I in condiţiile gospodaririi
C21 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În depozit teren petor.
catg. III in condiţiile gospodaririi apelor. J2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În autovehicule teren
01 - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare În autovehicule teren catg. 1.

apelor. t:
011 - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare În autovehicule teren catg. I În condiţiile gospodăririi

02 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in auto ehicule teren


catg.1.
021 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in a tovehicule
81g.1.
J21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in autovehicule teren
oatg. I În condiţiile qospccamii apelor.
Kl - peste 2 m adâncime, cu descarcare in autovehicule teren catg. II.
Kl1 - peste 2 m adâncime, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodaririi
opelor.
teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. \ K2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator cu platelaje, cu descărcare in autovehicule teren
EI - până la 2 m adâncime, cu descarcare in autovehicule teren catg. II. ootg.lI.
Eli - pănă la 2 m adâncime, cu descarcare În autovehicule teren catg.1I in condiţiil~gospodăririi K21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator cu platelaje, cu descarcare În autovehicule teren
apelor. \ catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.
E2 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in autovehicule teren LI - peste 2 m adâncime, cu descarcare in autovehicule teren catg. III.
catg.lI. L11 - pestp 2 m adâncime, cu descarcare in autovehicule teren catg. 1/1in condiţiile gospodaririi
E21 - pănă la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in autovehicule apelor.
teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. L2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare În autovehicule teren
FI - până la 2 m adâncime, cu descărcare in autovehicule teren catg. III. catg. III.
L21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in autovehicule teren

170
171

r
catg. III in condiţiile gospodaririi apelor.
U.M I CANTITĂŢI
COD DENUMIRERESURSĂ :-=--:r--:-::-I-.----~ II
Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. 121
II,
Utilaje
CANTITĂŢI
29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe 1 ore 13.4612.2612.612.612.9912.5512.93
_ COD [ :~T811-1, ..
DENUM'RERESURsA , U.M , ... , .... ,._ , , , 82 senile 0,81-1,20 mc --_._--,,----
r, -----~,------------~-.-

Utilaje
29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 11.5211.7611.7612.0211.7612_0212.02 COD I DENUMIRERESURSA
pe senile 0,81-1,20 mc
--------- ------ Utilaje
CANTITĂŢI
29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe 1 ore 12_9313.3713.0513.51 13.51 14.041-
=~~NU::;E:sA
U.M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 senile 0,81-1,20 mc

Utilaje
29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.3212.11 12.4312_4312.7911.8212.09
pe senile 0,81-1,20 mc TsC10A
_._------
---'~-
CANTITĂŢI Panouri de platelaj cu suport, pentru deplasarea
COD DENUMIRERESURSĂ U.M excavatorului pe senile in teren mocirlos
D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1

2952260003 1 ore 12.0912.412.0512.3612.3612.71 12.47


pe semle 0,81-1,20 mc *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura, executata cu excavator de pe platelaje.
----
CANTITĂ~- .
U.M CANT
,~r;NUM'RE RESURsA COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ ,
F11 1 F2 1F21 1G1 It1 1 G2 1G21
Utilaje
Materiale
29522600035071 Excavator hidraulic draglina Iare 12.8412.8413_2711.9 2_1812.1812.51
2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,00 m S 8689 m3 0.0013
pe senile 0,81-1,20 mc
2010322955998 Traverse norm fag impr.cat.l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 buc 0.013
CANTlTftlrl- 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 kg 0.015
~- CO~·]~UM'RE RESURS' U.M
H1 IH111 H21H21 \11 1111112 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp kg 4.1

Utilaje Manoperă

,29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.1812.51 12_5112_8912.6213.01 13.01


pe senile 0,81-1,20 mc
7124010010700/ Dulgher
9310060019900 Muncitor necalificat
Iare
I ore
I 0.01
0.02

------ -------- ,._"


---------------------------- TOTAL ore 0.03

172 173

r
-
NOTA: COD I DENUMIRE RESURSĂ
Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai
cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru.
Utilaje
TsC11 3.77
2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp
2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40- 60 cp
Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si
cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu
sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 .CP,inclusiv
descarcarea in depozit, in pamant cu umiditate
naturala, in:

Al - teren catg. I
Bl - teren catg. II
Cl - teren catg. III

Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra.

--" _-"_ ..
..

CANTlTAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M~
f----- ~ 1 Al 1811 el
Utilaje

29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10.711 11.5

rTsC12

Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si


cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu
sapare longitudinala cu elinda, pamant cu umiditate
naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avand

Al - elindă de 40-60 CP, teren catg. 1.


81 - elindă de 40-60 CP, teren catg "
Cl - elindă de 61-100 CP, teren catg. 1.
Dl - elindă de 61-100 CP, teren catg. II.

Se masoara la 100 metri cubi În săpatură.

174 175
TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor.
- depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă.
Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de
0,5-0,8 m, de la fata taluzului, in deblee si canale
deschise, inclusiv descarcare in depozit, executata cu:
COD
I
DENUMIRE RESURSA
B U.M A1 ~~[A2IE1J~
CANTITATI

A1 - excavator pe şenile 0,5-0,8 mc, cu draglina În pământ cu umiditate naturală, În teren catg. 1. Utilaje
A11 - excavator pe şenile 0,5-0,8 mc, cu draglina În pământ cu umiditate naturala, În teren catg. I 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0,5- , ore '3.42 , 3.93 , 4.2814.91 13.9414.53
in condiţiile gospodăririi apelor. 0,8 mc
A2 - excavator pe şenile 0,5-0,8 mc, cu draglina in parnănt argilos moale, in teren catg. 1. I I t ----, .-.-.
A21 - excavator pe şenile 0,5-0,8 mc, cu draglină in pământ argilos moale, in teren catg. lin
condiţiile qospodaririi apelor.
B1 - excavator pe şenile 0,5-0,8 mc, cu draglină În pământ cu umiditate naturală, În teren catg. II.
COD _1 DENUMIRE RESURSA
_~~L~~-'
B21T C~rC11 [ O~-I
CANTITATI

011
B11 - excavator pe şenile 0,5-0,8 rnc, cu draglina in pământ cu umiditate naturală, in teren catg. 1/ Utilaje
in condiţiile gospodăririi apelor. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe
B2 - excavator pe şenile 0,5-0,8 rnc, cu draglină in pământ argilos moale, În teren catg. II. 1 ore 1 - 1 - 1 - 1 - 11.81 12.09
senile 0,81-1,20 mc
B21 - excavator pe şenile 0,5-0,8 rnc, cu draglina in pământ argilos moale, in teren catg. II in
129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0,5- 1 ore 149315.6614.4715.131 - 1- 1
condiţiile gospodăririi apelor.
0.8mc
C1 - excavator pe şenile 0,5-0,8 mc, cu draglina În pământ cu umiditate naturală, În teren catg. III.
C11 - excavator pe şenile 0,5-0,8 mc, cu draglină În pământ cu umiditate naturală, În teren catg. III
CANTITATI
În condiţiile gospodaririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA U.M
D1 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală, teren catg. 1. D21 021J E1 JE11[~
D11 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala, teren catg. lin Utilaje
condiţiile gospodaririi apelor. \
D2 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina in pamânt argilos moale, teren catg. 1. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA. h ~Il
D21 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale, teren catg. lin ,81-1,20 mc
condiţiile gospodăririi apelor. . I
E1 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală, teren catg. II.
E11 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala, teren catg. II in
COD DENUMIRE RESURSA
---·--·----·--·l----·~-- I
U.M ~
CANT

condiţiile gospodaririi apelor. I t F1 F11•...


._

Utilaje
E2 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina in pamân\argilos moale, teren catg. II.
El1 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglina in pământ argilos moale, teren catg. II in 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0,81-1,20 mc
-------- I I
condiţiile gospodaririi apelor.
F1 - excavator pe şenile O,B1-1,2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala, teren catg. III.
F11 - excavator pe şenile 0,81-1,2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala, teren catg. III
În condiţiile gospodaririi apelor.

Se masoara la 100 metri cubi in sapatura


Cuprinde:
- compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente, inclusiv saparea

176 177
TsC14 C23 - pământ imbibat cu apa, cu descărcare În depozit, dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile
gospodaririi apelor.
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP,
D1 - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare În autovehicule, dislocare in spaţii 16-20 m.
cu echipament greifer de 0,5-0,6 mc, in teren necoeziv, D11 - pământ cu umiditate naturală, cu descarcare În autovehicule, dislocare in spaţii 16-20 m În
in: condiţiile gospodaririi apelor.
D12 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare În au!ovehicule, dislocare În spaţii 16-20 m.
A 1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare În autovehicule, dislocare În spaţii < 8 m. D13 - pământ Îmbiba! cu apa, cu descărcare În autovehicule, dislocare in spaţii 16-20 m În
A 11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor.
condiţiile gospodaririi apelor. D2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare În depozit, dislocare În spaţii 16-20 m.
A 12 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m. D21 - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare În depozit, dislocare in spaţii 16-20 m În
A 13 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile condiţiile gospodaririi apelor.
gospodăririi apelor. D22 - pământ lrroibat cu apa, cu descarcare În depozit, dislocare În spaţii 16-20 m.
A2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii < 8 m. D23 - pământ Îmbibat cu apă, cu descarcare În depozit, dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile
A21 - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor.
gospodăririi apelor. E1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, dislocare În spaţii 20-24 m.
A22 - pământ Îmbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare În spaţii < 8 m E11 - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare În autovehicule, dislocare În spaţii 20-24 m În
A23 - pământ imbiba! cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile condiţiile gospodăririi apelor.
gospodăririi apelor. E12 - pământ Îmbiba! cu apa, cu descărcare in autovehicule, disloca re În spaţii 20-24 m.
B1 - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare in autovehicule, dislocare În spaţii 8-12 m. E13 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare În spaţii 20-24 m in
B11 - pamănt cu umiditate naturala, cu descărcare in autovehiculp, dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.
condiţiile gospodăririi apelor. 1. E2 - pământ cu umiditate naturala, cu descarcare În depozit, dislocare in spaţii 20-24 m.
B12 - pământ imbibat cu apă, cu descarcare În autovehicule, dislocare in spaţii 8-12 m. E21 - pământ cu umiditate naturala, cu descarcare În depozit, disloca re În spaţii 20-24 m in
B13 - pămănt imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor.
condiţiile gospodaririi apelor. I E22 - pământ imbibat cu apa, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 20-24 m.
E23 - pământ Îmbibat cu apă, cu descarcare În depozit, dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile
B2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 8-12 m.
821 - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit, fislocare În spaţii 8-12 m in gospodaririi apelor.
condiţiile gospodăririi apelor. \
822 - pamănt imbibat cu apă, cu descarcare in depozit, dislocare,in spaţii 8-12 m. Cuprinde:
823 - pământ imbibat cu apă, cu descarcare in depozit, dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile - coborârea graiferului la nivelul de sapa re
gospodăririi apelor. - executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. I şi II
C1 - pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spaţii 12-16 m. - (În terenuri coezive din categ.lI, III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se
C11 ~pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spaţii 12-16 m in va evalua separat)
condiţiile gospodăririi apelor. - incarcarea graiferului cu pământ dislocat
C12 - pământ imbibat cu apă, cu descarcare in autovehicule, dislocare În spaţii 12-16 m. - ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit
C13 - pământ îmbibat cu apă, cu descarcare in autovehicule, dislocare În spaţii 12-16 m În - descărcarea, rotirea pentru descărcare, descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea
condiţiile gospodăririi apelor. reînceperii unui nou ciclu.
C2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, dislocare În spaţii 12-16 m. Nu cuprinde:
C21 - pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in depozit, dislocare În spaţii 12-16 m În - dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat
condiţiile gospodăririi apelor. - sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC.
C22 - pamântimbibat cu apă, cu descărcare În depozit, dislocare În spaţii 12-16 m. Se masoara la 100 metri cub În sapatura.

178 179
l'~~~[--'--'---
CANTITAŢI
COD DENUMIRERESURSĂ U.M 1-
A1
, ----. I COD L DENUMIRERESURSA _L~':J~~2
~~JE1~]~2[ E13-
Utilaje Utilaje

29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14.0514.6615.0615.8213.0913.55 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16.5317.51 16.617.5918.2519.49
_----d-e mc
0_.4_0_-0_,7_0 __ . .__..__.__
_._ termic de 0,40-0,10 -----------
.._--_. __._-_. __ .._._._-_.
mc

COD
'--"---.-
DENUMIRERESURSĂ
__ .... _---_._-
.

Utilaje
~
-C-A-NT-,T-A-Ţ,---'
U.M - ~
A22 A23 81 811 812 813
.
COD 1=__DE~:E:ESURsA==rM-~
Utilaje

2952260003522\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14.4415.11 14.6715.3715.8316.7 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.40- Iare 15.7916.66172418.33
de 0.40-0,70 mc 0,10 mc ---_ .._--------------------_. __ .-
---]-------.--
COD DENUMIRERESURSA U.M I
CANTlTAŢI
I

~ Utilaje (\

129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r Iare 14.11 14.7315.1415.91 15.3216.112

I
COD
~ ------lU
termic de 0,40-0,10 mc (

DENUMIRERESURSA U.M
C121
~
.
. CANTITAŢI
I

Utilaje

Excavator pe pneuri cu motor fermic


29522600035221 Iare 16.6517.6514.7715.4815.716.55
de 0,40-0,70 mc
----_.~---_..
--[---_ .•_-_ ....- r-r-r-r-r-r-r-r-r-:

U.M I CANTITAŢI
COD DENUMIRERESURSA 1 I
._-- .
Utilaje

29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor 1 ore 15.9316.8217.4118.5215.2416.03.


lermic de 0,40-0,10 mc

180 181
Ti ~3 pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile
o

UUHpodăririi apelor.
111• pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spaţii 16-20 m.
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120
1111_ pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 16-20 m in
CP, cu echipament greifer de 0,7-1,0 mc, in teren
necoeziv, in: wndlţiile gospodăririi apelor.
1)12 _ pământ imbibat cu apă, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spaţii 16-20 m.
ll13 pământ imbibat cu apa, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 16-20 m În
o

A1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m.


A11 - pământ cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m In I;ondiţiile gospodăririi apelor.
112_pamânt cu umiditate naturala, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 16-20 m.
condiţiile gospodăririi apelor.
1121_ pământ cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spaţii 16-20 m in
A12 - pamântimbibat cu apa, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m.
A 13 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU Ilondiţiile gospodăririi apelor.
\)22 _pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 16-20 m.
gospodăririi apelor.
ll23 _pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile
A2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii < 8 m.
A21 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare În depozit, dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU \Jospodăririi apelor.
:1 ~ pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 20-24 m.
gospodăririi apelor.
11 _pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spaţii 20-24 m in
A22 - pământ imbibat cu apa, cu descarcare in depozit, dislocare În spaţii < 8 m.
A23 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile condiţiile gospodăririi apelor.
12 _ pamântimbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 20-24 m.
gospodaririi apelor.
.13 _ pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 20-24 m in
10

81 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 8-12 m.


811 - pământ cu umiditate naturală, cu descărc}s În autovehicue, dislocare in spaţii 8-12 m in ondiţiile gospodăririi' apelor.
2 _ pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in depozit, dislocare in spaţii 20-24 m.
condiţiile gospodăririi apelor. \
E21 _ pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in depozit, dislocare in spaţii 20-24 m in
812 - pământ imbibat cu apa, cu descărcare in auto~e\hicule, dislocare in spaţii 8-12 m:
813 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor.
E22 _ pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 20-24 m.
condiţiile gospodăririi apelor. \
E23 _ pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile
82 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depofit, dislocare in spaţii 8-12 m.
821 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depqzit, dislocare in spaţii 8-12 m in gospodăririi apelor.
condiţiile gospodăririi apelor. \
822 - pămănt imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, disl.ocare in spaţii 8-12 m. Cuprinde:
823 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile _coborârea graiferului la nivelul de săpate
cospodănrii apelor.
_efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. I şi ii (in terenuri coezive din cateq. II, III
şi IV. Acestea se consideră dislocate separat, cu alt utilaj ce se va evalua separat)
Cl - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 12-16 m.
Cl1 - Pământ cu umiditate naturală, cu descărcare În autovehicule, dislocare in spaţii 12-16 m in _incarcarea graiferului cu pământ dislocat
_ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit
condiţiile gospodăririi apelor.
_descărcarea, rotirea pentru descărcare, dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in
C12 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 12-16 m.
C13 - pământ Îmbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, dislocare in spaţii 12-16 m in vederea reinceperii unui nou ciclu ..
condiţiile gospodăririi apelor. Nu cuprinde:
C2 - pământ cu umlditate naturală, cu descărcare in depozit, dislocare În spaţii 12-16 m. _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat
C21 - pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in depozit, dislocare in spaţii 12-16 m in _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC.
condiţiile gospodaririi apelor. Se măsoară la 100 m~n sapatura.
C22 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in depozit, dislocare in spaţii 12-16 m.

182 183
COD DENUMIRE RESURSA U.M I " •

----==iJ...
DENUMIRE RESURSA

Utilaje
--~3iI~
jU.M
E2
__
CANTITĂŢI
----]---;l~1
E2~J _E22
__ E23

MIO:\b161Excavator graifer de 0)1-1,25 mc ~~ 3.86l4.4414.81 15.53

Utilaje

~003516l§xca~~?rgraiferde0,71-1,25mc 1-·- J_._-J----J- ··I-nJ ,:;

, CODI~ DENUMIRE RESURSA

Utilaje
~ ,

·-I· ~.
29522600035161 Excavator graifer de 0,71-1,25 mc I _.- 1-·' . I _.·-1 _.·-1 _._- I -."i'

CANTITATl
~OD_. . _ DENUMIRE RESURSA U.M ••

Utilaje
29522600035161 Excavator graifer de 0,71-1 ,25 mc
~~~--~
CO~ENUMIRE RESURSA L
2952260003516
---==-r------
~ __l___
.-----.---....
DENUMIRE RESURSA I~
1 1 ,

Utilaje
29522600035161 Excavator graifer de 0,71-1 ,25 mc

184
185
1II_"lIIll\rlrll apelor.
I ",liltlglme şi > 1,5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III.
MI "'lungime şi > 1,5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III in
Sapatura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv '_lIndnrlrll apelor.
indepartarea pamantului rezultat din sapatura, precum UI! III lungime şi > 1,5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg.1 şi II.
si politura mecanica a taluzurilor executate cu no In lungime şi> 1,5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I şi II În
autogreder, cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea 1II_lIl1dOrlrllapelor.
taluzului, de: I1U '"lungime şi > 1,5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. I şi II.
~tlO m lungime şi > 1,5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. I şi II În
Al - sub 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg.1 şi II. 1I~IIIltIArlrll apelor.
A 11 - sub 200 m lungime şi < 1,5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP, tere \~tg. I şi II In 'UO mlungime şi > 1,5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III.
condiţiile gospodăririi apelor. . iOt) m lungime şi > 1,5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III in
A2 - sub 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren cat '-l
şi II. 1'•• "lluOrlrli apelor.
A21 - sub 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. h.i II In tllI III lungime şi > 1,5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III.
condiţiile gospodaririi apelor. on m lungime şi > 1,5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III în
Bl - sub 200 m lungime şi < 1,5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III. 1I~llIldOrlrll apelor.
Bll - sub 200 m lungime şi < 1,5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III în
condiţiile gospodăririi apelor. 100 metri cubi în săpatură.

. =E'-
82 - sub 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP, teren catg. III.
821 - sub 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III În
condiţiile gospodaririi apelor.
Cl - peste 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I şi II.
DENUMIRE RESURSA U.M -~--':=T~
CANTITAŢI

C11 - peste 200 m lungime şi < 1,5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I şi II In ----~_._---------- ~L~~
--
Utilaje
condiţiile gospodaririi apelor.
C2 - peste 200 m lungime şi < 1,5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. I şi II. 'n~M1 I Autogreder peste 175 cp ore I - 1 - 13.3213.821 -I-J 4.31
C21 - peste 200 m lungime şi < 1,5 m Înălţime pentru autogreder
. condiţiile gospodăririi apelor.
> 175 CP, teren catg. I şi II In IIllMn Autogreder pîna la 175 cp I ore 3.68~J_~~~5_-

Dl - peste 200 m lungime şi < 1,5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III.
. 011 - peste 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autoqreder < 175 CP, teren catg. III În DENUMIRE RESURSA
D11
condiţiile gospodaririi apelor.
02 - peste 200 m lungime şi < 1,5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP, teren catg. III. Utilaje
021 - peste 200 m lungime şi < 1,5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III în
111,11111'1 Autogrederpeste175cp 1 ore 14.951 - J - l2'j3.26 I - I -
condiţiile gospodaririi apelor.
El - sub 200 m lungime şi > 1,5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg.1 şi II. 1111110Autogrederpînăla
-
175cp ~_-_
._~[----_ 3.16 ~~.
•...
.:
__
-=_~
_-
........•.
E11 - sub 200 m lungime şi> 1,5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I şi II in
. :.G CANTITAŢI
condiţiile gospodăririi apelor.
E2 - sub 200 m lungime şi > 1,5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. I şi II. n' DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~.Jil~E
E21 - sub 200 m lungime şi > 1,5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. I şi II în
Utilaje
condiţiile gospodăririi apelor.
Fl - sub 200 m lungime şi > 1,5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III. 1/liM (1 Autogreder peste 175 cp
Fl1 - sub 200 m lungime şi > 1,5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III în 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 5.5

187
186
~~~ DENUMIRE RESURSĂ }: I , , , ,
COD DENUMIRE -:.::~~ -- rhiij~
Utilaje
LI ------~I--------~== Manoperă
I ore \ 1.38 \ 1.721
2952220003547 Autogreder peste 175 cp I
9310060019900 Muncitor necalificat
TOTAL ore 1.38 172
2.3
2.3
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp
--- ----- Utilaje

COD DENUMIRE RESURSA U.M 1-1 ---.---,...----,---,


CANTITAŢI
2952220003546\ Autogreder pina la 17~ _
J_~,e_l'!-~~1261
H1 H21
Utilaje
TsC18
29522200035471 Autogreder peste 175 cp 4.72
2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T.V' I v.Lv I - I - I
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de
65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,
in:
TsC17
A1 - teren catg. 1
Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea A11 - teren catg. 1 în condiţiile gospodaririi apelor.
triunghiulara) cu adancimea de 0,40 m, executata cu B1 - teren catg. 2
ajutorul autogrederului de pana la 175 CP, in: B11 - teren catg. 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or.

A1 - teren catg. I Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura.


B1 - teren catg. II
C1 - teren catg. III
COD DENUMIRE RESURSA
Cuprinde:
- montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi Utilaje
nivelare;
29522100035531 Buldozer pe şenile 61- 80 cp
- executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului;
- împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de
pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii.
Nu se cuprinde:
- scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren.
Se masoara la 100 metri şanţ.

189
188
TsC19 TsC20

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de Sapatura mecanica in proflle mixte, executata cu
81-180 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv
m,in: impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui,
in:
<,
A1 - teren catg. I

l
A 11 - teren catg. I in condiţiile qospodăriri apelor. A1-teren catg.1 sau II.
81 - teren catg. II A 11 - teren catg. I sau II in condiţiile gospodaririi apelor.
811 - teren catg. II În condiţiile qospodăririi apelor. , 81 - teren catg.1I1
e1 - teren catg. III 811 - teren catg. III În condiţiile qospodăririi apelor
e11 - teren catg. III in condiţiile gospodaririi apelor. e1 - teren catg. IV .
D1 - teren catg. IV e11 - teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor.
D11 - teren catg. IV in condiţiile gospodaririi apelor
Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.

-.
Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.
~.--_.._-----_ ..,--_ .._-_ .... -- U.M I CANTITĂŢI
COD DENUMIRE RESURSA ,--, -1
CANTITAŢI
DENUMIRE RESURSA U.M A1
A1 IA111 81 18111 C1
Utilaje
Utilaje
2952210003554\ Buldozer pe şenile 81-180 cp
2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 11.2111.3911.541 1.7711.86
. -

~J
29522100~3554
--
DENUMIRE RESURSA
-~ .._-- - ._ .._._------

~ 3uldozer pe şenile 81- 180 cp


Utilaje
U.M
C11
CANTITAŢI

I D1

1 ore 12.1412.1812.51
I 011
Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP,
inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in:
TsC21

A 1 - teren catg. I
All - teren catg.1 În condiţiile gospodaririi apelor.
81 - teren catg. II
811 - teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.
Ct - teren catg. III
e11 - teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor.

Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.

190 191
-C-O-D ~1= -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __

Utilaje
--L..cU_.M--L..--..l.--~-CA-N..LT-IT-AT....J1
'-----L----j
Se masoara la 100 metri cubi În sapatura, pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus,
ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1.

CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
295222000354~~utogreder pina la 175 cp IVI" I , .. ~ I ~.- I _._. 1 .. - 1- . I
A1 I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1

J::~tt"l'61 l'~_bJ~-ilo~
Utilaje

TsC22
29522100035531
2952210003554
B,I,",,, P' '00",6180 cp
Buldozer pe şenile 81-180 cp
i ore - .:.___ ~___ - 0.67 0.76 0.8
._--..-
Spor la consum urile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe '
COD DENUMIRE RESURsA U~
D11
~
E1
I E1 1 G1ŢG1,
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la --- ~ -- -----
articolele respective Utilaje
29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10.9210.9411.( I~J~~J
A1 - TSC18A1 teren catg.1
A11 - TSC18 teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor.
B1 - TSC18B1 teren catg. II
I

COD
,.

DENUMIRE RESURSA
--ce
~~~~-=--.L.---L~=

~H~_~~~~
CANTITAŢI I

B11 - TSC18 teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor. 1

C1 - TSC19A1 teren catg. I Utilaje


C11 - TSC19A1 teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor.
01 - TSB19B1 teren catg. II
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ore I - 1 - 1 - 1 - 11.1 11.265 I 1.6

011 - TSC19 teren catg. II in condiţiile qospodăririi apelor.


2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp ~94 L~J).B__ 1.23.~~_~_~
,
E1 - TSC19C1 teren catg. III
E11 - TSC19C1 teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA
F1 - TSC19D1 teren catg. IV
F11 - TSC19D1 teren catg. IV În condiţiile qospodaririi apelor. Utilaje
G1 - TSC20A1 teren catg. I şi II
G11 - TSC20A 1 teren catg. I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor. ,29522200035461 Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1.8412.6213.01
H1 - TSC20B1 teren catg. III
H11 - TSC20B1 teren catg. III În condiţiile qospodăririi apelor.
11- TSC20C1 teren catg. IV
111 - TSC20C1 teren catg. IV În condiţiile gospodaririi apelor.
J1 - TSC21A1 teren catg. I
J11 - TSC21A1teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor.
K1 - TSC21B1 teren catg. II
K11 - TSC21B1 teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.
L 1 - TSC21C1 teren catg. III
L 11 - TSC21C1 teren catg. III in condiţiile qospodăririi apelor.

192 193
TsC2

Sapatura mecanica in spatii largi, cu motoscreper Sapatura mecanica cu screper de 2,75-3 mc, cu tractor
motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW), pe senile de 65 CfI, inclusiv transportul pamantului
avand lada de 8-10 mc, inclusiv transportul si pana la 100 m, cu descarcarea in straturi de grosime:
imprastierea pamantului de la 250 m, in:

A1 - sub 20 cm teren catg. I


A1 - in gropi de imprumut teren catg. I
A1l - sub 20 cm teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
A 11 - in gropi de imprumut teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
B1 - sub 20 cm teren catg. II
81 - in gropi 'de imprumut teren catg. II
B 11 - sub 20 cm teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.
811 - in gropi de imprumut teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.
C1 - peste 20 cm teren catg. I
C1 - in gropi de imprumut teren catg. III
C11 - peste 20 cm teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.
C 11 - in gropi de imprumut teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.
01 - peste 20 cm teren catg. II
01 - in canale teren catg. I
011 - peste 20 cm teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor.
011 - in canale teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor
E1 - in canale teren catg. II
Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.
E11 - in canale teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.
F1 - in canale teren catg. III
F11 - in canale teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor
COD I DENUMIRE RESURSĂ
---]:/-- ~~r:::-r,:-
_ U.M ,1-'
CANTITATI

Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. ~~~


Utilaje

CANTITATI . "'~{' 2952230003533/ Sereper de 2,75- 3 me cu tractor pe I ore 13.0213.47 13.88/4.46 12.7t.
COD I DENUMIRE RES LJRSA U.M _
şenile de 65 cp .._--_.

Utilaje
AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 01

COD
DENUMIRE RESURSA'
r- l CANTITĂŢI
J_~.M_CC11 [~~
2952230003539/ Autoscreper (motosc cu / ore /1.67/1.91/2.06/2.36/2.3/2.65/1.76 ._---."_.------- --~--- ..~,_._._.-._-' .,.
lada 8-10 mc.motor 160 cp Utilaje
118KW
-_ .. -..- . ._---- ,---- '._-.
29522300035331 Sere per de 2,75- 3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp ..J ore L3~ 3.53J 4.0E

CANTITAŢI
COD DENUMIRE RESURSA U.M
011 I E1 I E11 I F1 I F11
Utilaje
2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 / ore /203/2.21 /2.53/2.5/2.87
mc.motor 160 cp 118KW
-------_._--_._------ -----

194
195
TsC26
TsC25

Spor la consum urile de ore-utilaj la art. TsC24 si TsC36, Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou,
pentru transportul pamantului, pentru fiecare 100 m in necompactat si impingerea lui pana la 5 m
plus peste distanta prevazuta in articolele respective
A1 - cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II
A 1 - spor la ari. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal. I A11 - cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II În condiţiile.gospodaririi apelor.
A11 - executare lucrari de la ari. TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi apelor. 81 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. I sau II
A2 - spor la ari. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg. II B11 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor.
A21 - executare lucrari de la ari. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi apelor. C1 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. III
B1 - spor la ari. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. I C11 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. III În condiţiile qospodaririi apelor.
B11 - executare lucrari de la ari. TSC25B1 in condiţiile gospodaririi apelor. D1 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. IV
B2 - spor la ari. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. II D11 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. IV În condiţiile qospodărini apelor.
821 - executare lucrari de la ari. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi apelor.
Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.
Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus, ---------- ---_ .. ---

COD
~ J-
_______
-------
ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1.

.
DENUMIRE RESURSĂ U.M
A1
1
CANTITĂŢI
1 1 1
A11 A2 Al1 B1
1
--..I-------'-_-L---L_-'------'-----j
I 11----
COD
I DENUMIRE RESURsA__

Utilaje
__ _~---.L_-'--~

2952210003554 Buldozer pe şenile 81- 180 cp


Utilaje 2952210003553 Buldozer pe şenile 61- 80 cp .__ .--..1-------'-_1.;_2
J1_.~_21_0._~5J_0.~_7l~·~7
29522300035331 Screper de 2,75- 3 mc cu tractor pe Iare 11.9612.2512.2512.591
şenile de 65 cp CANTITĂŢI

129522300035351 Screper de 6,1 - 9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 - 1 - 1 - 1 - 11.461


COD DENUMIRE RESURSA U.M f-:-::l-,----J-
I L . . ._L- __ L~2L~LD11
de 150 cp
---- ----j-------------
, COD
------ __

DENUMIRERESURSĂ
o

U.M
CANTITĂŢI
Utilaje
29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c.:..,p _ ___
1?~J~~_~58
B111 B2 1B21
>----- -- -----
Utilaje
2952230003535
___...
_.
__.__
..__1 Screper de 6,1 - 9 mc cuj tractor pe şenile de 150 cp
1 _ Iare 11.6811.6211.86

196 197
TsC27 TsC28

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati
impingerea pamantului, pentru fiecare 5 m in plus peste pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci,sub
distanta prevazuta in articolul respectiv, cu: protectia noroiului bentonitic, executata cu instalatiile
ELSE si KELLY
A 1 - cu buldozer pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg. I sau"
A11 - executare lucrari de la ari. TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor. A 1 - instalaţii ELSE cupa 0,5 m la lucr. metrou
B1 - cu buldozer pe tractor 8,1-180 CP pământ provenit din teren catg. I sau" A 11 - spor. ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat. cupă 0,5 m la instalaţii ELSE la lucr.
B11 - executare lucrari de la ari. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor. metrou.
C1 - cu buld. pe tr. 81-180 CP pământ provenit din teren catg. III A12,- spor. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat. cupa 0,5 m la instalaţii ELSE la lucr.
C11 - executare lucrari de la ari. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor. metrou.
01 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg. IV A13 - spor pentru obstacole din zona excav.la ari. TSC28A11a lucr. metrou.
011 - executare lucrare de la ari. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor. 81 - cu instalaţii ELSE cupa 0,55 m la lucr. metrou.
811 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. cup. 0,55 m la instalaţiiELSE la lucr. metrou.
Se masoara la 100 metri cubi in sapatura, pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus, B12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cup. 0,55 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou.
ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1. . 813 - spor. pentru obstacol din zona excav. Ia arlic. TSC28B11a lucru rrietrou.
C1 - cu instalaţii ELSE cupa 0,60 m lucr. metrou.
C11 - spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat. cupa 0,6 m la instalaţii ELSE la lud metrou
C12 - spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. cupa 0,6 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou
C13 - spor pentru obstacol din zona excav.la ari. TSC28C11a lucr. metrou
01 - cu instalaţii ELSE cupa 0,7 m la lucr. metrou.
011 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupa 0,7 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou
012 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cupa 0,7 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou

. -.' -----,--------_.
COD I
__ .

DENUMIRE RESURSA
, ,o.;7kk

U.M 1--
CANTITAŢI
013 - spor pentru obstacol din zona excav la ari. TSC28D1 la lucr. metrou.
E1 - cu instalaţiiHSE cupa 0,8 m la Jucr. metrou .
E11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupa 0,8 m la insI. ELSE la lucr. metrou.
E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0,8 m la inst. ELSE la lucr. metrou.
. J . -..L
C111D1lD11
, I E13 - spor pentru obstacol din zona excav.la ari. TSC28E1 la lucr. metrou
Utilaje F1 - cu instalaţii ELSE lat. cupa 0,9 m la lucr. metrou.
1

F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupa 0,9


- m la insl.lucr. metrou.
2953.~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~
F12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupa 0,9 m la inst.lucr. metrou.
F13 - spor pentru obstacol din zona de exc. Ia ari. TSC28F1
G1 - cu instalaţii ELSE lat. cupa 1 mia luer. metrou.
G11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 1 mia inst. ELSE la lucr. metrou.
G12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 1 mia inst. ELSE la luer. metrou.
G13 - spor pentru obstacol din zona excav.la ar!. TSC28G11a lucr. metrou.'
H1 - cu instalaţii KELLY H30/75 laI. cupa 0,50 m
H11 - spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m pănă la 24 m laI. cupa 0,5 m la insI. KELL Y la
lucr. metrou.

198 199
• umplerea transşeei peste cota de betonare;
H12· peste 24-32 m • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe);
H13 - spor pentru obstacol din zona excav.la art. TSC28H1 • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat;
11- cu instalaţii KELL Y H30175 laI. cupa 0,55 m • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii, zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.
111 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. cupa 0,55 m la instalaţii KELL Y.
112 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cupa 0,55 m la instalaţii KELLY. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală.
113 - spor pentru obstacol din zona excav la art. TSC2811.
J1 - cu instalaţii KELL Y H301751al. 0,6 m CANTITĂŢI
J11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. cupă 0,6 m la insI. KELLY.
J12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. cupă 0,6 m la insI. KELL Y.
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
A1 \ A11 ~B1-IB11
J13 - spor pentru obstacol din zona excav.la art. TSC28J1.
Materiale
K1 - cu instalaţii KELL Y H30/75 laI. cupa 0,7 m \ 0.44 \ 0.004
\ 0.008 \
K11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 0,7 m la instalaţii KELLY.
K12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0,7 m la instalaţii KELLY. 140kgf d=20 b mat zis S
K13 - spor pentru obstacol din zona excav.la ari. TSC28K1. 1353
\ m3 \ 0.3 \ 0.003 \ 0.006 \ \ 0.33 \ 0.003 \
L 1 - cu instalaţii KELL Y H30/75 lat. cupa 0,8 m la metrou. \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S
L 11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat. cupa. 0,8 m la lucr. metrou. 2031
L 12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI. cupa. 0,8 m la lucr. metrou. \ m \ 0.005 \ 0.001 \ 0.001 \ \ 0.005 \ 0.001 \
\ 2513306619786 \ Tub cauciuc spiral
L 13 - spor pentru obstacol din zona excav. Ia art. TSC28L 1. dn=120/8-9 mm pn20
M1 - spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m. \ kg \ 0.3 \ 0.003 \ 0.006 \ \ 0.33 \ 0.003 \
N1 - spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m. \2413547308164 \ Carbură de calciu tehnică
(carbid) S 102
\ kg \ 0.04 \ 0.001 \ 0.001 \ - \ 0.044 \ 0.001 \
Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime. \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur
RELIT
Cuprinde: Manoperă
- pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului; ore 0.51 0.01 0.05 0.53
9310060019900 Muncitor necalificat
- excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic; , ore 0.32 0.01 0.03 0.34
- curăţarea şi verificarea cotei de fundare; 7212030022700 Sudor
ore 1.39 0.01 0.02 0.1 1.06 0.01
- raclarea rostului pentru săparea panoului următor; 8113020070100 Sondor
0.01 0.04 0.18 1.93 0.01
- menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru; TOTAL ore 2.22

Utilaje
Nu cuprinde:
\ ore \ 0.51 \ 0.005 \ 0.01 \ 0.051 \ 0.53 \ 0.005
- nivelarea terenului; 2952270003642 \ Instalaţie de exec. ecrane
- execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat Else h 30175 de 59 kw
sau mijloacele de transporl; \ ore \ 0.15 \ 0.002 \ 0.003 \ 0.015 \ 0.17 \ 0002 \
\ 3110500003005\ Convertizor de sudură 15-
- prepararea, recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic; 28 kw .
- conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic;
- armarea şi betonarea panourilor;
- realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile;
- transportul materialului provenit din excavare;
- acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură;
- curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi;

200
~---
--
CANTITAŢI CANTITĂŢI
C~_J_D_ENUMIRE RESURSA COD DENUMIRE RESURSĂ U.M ----
U.M I B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 011 012 013 E1 E11
f----
Materiale 2513306619786 Tub cauciuc spiral m 0.007 0.001 0.001 - 0.008 0.001
28731147077971 Cablu dublu normal6x19 1 kg 10.0091 - 1 0.48 10.0051 0.01 1 .- dn:::120/8-9 mm pn20
140kgf d:::20 b mal zis S 124135473081641 Carbură de calciu tehnica 1 kg 1 0.42 10.0041 0.0081 1 0.48 10.0051
1353 (carbid) S 102
124111159045121 Oxigen lehnic gazos S I m3 I 0.0071 - 1 0.36 10.0041 0.0071 - 1 127221073567331 Tuburi din malerial dur 1 kg 10.051 10.001 10.001 1 10.0641 0.001 1
2031 ~ RELIT .
125133066197861 Tub cauciuc spiral 1 m 10.0011 - 10.00610.00110.0011- 1 Manoperă
dn:::120/8-9 mm pn20 I
r; 9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.59 0.01 0.01 0.06 0.63 I 0.01
124135473081641 Carbură de calciu tehnica
(carbid) S 102
I kg 10.0071 - 1 0.36 10.0041 0.0071 - 1
7212030022700 Sudor ore 0.44 0.01 0.04 0.51
8113020070100 Sondor ore 1.18 0.01 0.02 0.12 1.891 0.01
127221073567331 Tuburi din malerial dur 1. kg 10.0011 - 10.04810.0011 0.001/ -~ 1
RELIT TOTAL ore 2.21 0.02 0.04 0.22 3.03 0.02
Manoperă Utilaje

9310060019900 Muncilor necalificat ore I 0.01 0.05 0.55 0.01 0.05 295227000364211nstalaţie de exec. ecrane
Eise h 30/75 de 59 kw
1 ore 1 0.59 10.00610.01210.0591 0.63 10.006
7212030022700 Sudor ore 0.01 0.03 0.38 0.01 0.04
8113020070100 Sondor 131105000030051 Convertizor de sudură 15- 1 ore 1 0.21 I 0.0021 0.0041 0.021 1 0.24 10.0021
, ore 1 0.02 0.11 1.5 0.01 0.02 0.11
28 kw
TOTAL ore 0.04 0.19 2.43 0.01 0.04 0.2 --
CANTITĂŢI

I295227000364211nstalaţje de~ exec. ecrane


Eise h 30/75 de 59 kw
1 ore 10.011 10.0531 0.55 10.0061 0.Q11 10.055
I COD DENUMIRE RESURSĂ U.M
E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13
Materiale
131105000030051 Convertizor de sudură 15- 1 ore 10.00310.0171 0.18 10.00210.0041 0.0181
28 kw 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 1 kg 10.0131 - 1 0.72 10.00710.0141 -
140kgf d:::20b mat zIs S
CANTITAŢI 1353
COD DENUMIRE RESURSA U.M 1 0.54 10.0051 0.011 1 -
124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 1 m31 0.01 I I
0110111 012J013 1 E1 1 E11 2031
Materiale 10.00910.001 10.001 1 -
125133066197861 Tub cauciuc spiral 1 m 100011 1
28731147077971 Cablu dublu normal6x19 1 kg I 0.51 10.0051 0.01 1 - I 0.64 I 0.006 dn:::120/8-9 mm pn20
140kgf d:::20 b mat zis S 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica 1 kg 1 0.01 1 1 0.54 10.0051 0.011 1 - 1
1353 (carbid) S 102
124111159045121 Oxigen tehnic gazos S
2031
1 m3 1 0.42 10.00410.0081 - I
1 0.48 0.0051 127221073567331 Tuburi din material dur 1 kg 10.0011 - l0.0721 0.001 10.001 1 - 1
RELIT

202
203
.co~·~ r ~ENU"'RE RESURSA

Manoperă
CANTITĂŢI
'F1 -1 F1j] F12 I
I

F13
COD

.In~:U::::::~~
F+GI'1G7!:;:1oim~
9310060019900 Muncitor necalificat Kelly protec.cu macara cu
ore 0.01 0.06 0.68 0.01 0.01 0.07
şenile
7212030022700 Sudor ore 0.01 0.05 0.57 0.01 0.01 0.06 131105000030051Convertizordesudura15-28 Iare 10.310.00310.00610.0310.1510.0021
8113020070100 Sondor ore 0.03 0.13 1.36 001 0.03 0.14 kw
TOTAL ore 0.05 0.24 2.61 0.03 0.05 0.27 -_._--------------
CANTITĂŢI
Utilaie
COD DENUMIRERESURSĂ U.M
H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13
M

2952270003642[lnstala\ie de exec. ecrane [ ore [ 0.013 [ 0.063 [ 0.69 [0.007[ 0.014[ 0,069
Else h 30175 de 59 kw Materiale "
[3110500003005 [ Convertizor de sudura 15- [ ore [ 0.005 [ 0.0241 0.27 10.0031 0.0051 0.027 [
28731147077971 Cablu dublu normal6x19 1 kg 10.0081 - 1 0,44 10.0041 0.0091 -
28 kw
--------.------------ 140kgf d=20 b mat zis S
1353
CODI--~ -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM J ~CANTITĂŢI 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 1 m31 0.0061 1 0.33 10.0031 0.0071 1

I -- . G1 G11 G12_ G13 H1 H11· 2031


Materiale 125133066197861Tub cauciuc spiral 1 m 100011 10.0061 0.001 10.001 1 - 1

dn=120/8-9 mm pn20
28731147077971 Cablu dublu normal6x19 1 kg 1 0.8 I 0.0081 0.02 1 - 1 OA 10.004
140kgf d=20 b mat zis S 124135473081641Carbură de calciu tehnica 1 kg 10.0061 1 0.33 10.0031 0.0071 1

1353 (carbid) S 102


24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 127221073567331Tuburi din material dur 1·kg I 0.001 1 1_0.04410.001 [ 0.001 [ - [
m3\ 0.61 0. 1 0. 1 0.3 10.0031 RELIT
\ 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-
1 m 0.01 0.001 0.001 I
.0.005 0.001
9 mm pn20 Manoperă
[24135473081641 Carbură de calciu tehnica 1 kg 1 0.6 10.00610.0121 I 0.3 10.0031 9310060019900 Muncitor necalifical ore 0.01 0.05 0,48 0.01 0.05
(carbid) S 102 ore 0.01 0.03 0.35 0.01 0.03
7212030022700 Sudor
27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.081 0.001 10.0021 1 0.04 10.001 8113020070100 Sondor ore 0.02 0.09 0.96 0.01 0.02 0.1
Manoperă 0.17 1.79 0.01 0.04 0.18
TOTAL ore 0.04
9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.74 0-01 0.01 0.07 0,46 Utilaje
7212030022700 Sudor ore 0.64 0.01 0.01 0.06 0..32 2952270003639[lnstala\ie de exec. ecrane Iare 10.009 [ 0.046 [ 0.48 10.0051 0.01 [0.048
8113020070100 Sondor ore 2.28 0.01 0.03 I 0.15 1.32 I 0.01 Kelly protec.cu macara cu
TOTAL ore 3.66 0.03 0.05 0.28 şenile
2.1 0.01
Utilaje 131105000030051Converlizorde sudură 15- 1 ore 10.00310.01510.16510.00210.00310.0161
28kw
295227000364211nstalaţie de exec. ecrane
Else h 30175 de 59 kw
Iare 10.7410.00710.01410.0741
I -

204 205
---J---=---------.-----
COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI CANTITAŢI
---
Materiale
----- U.M ~JttŢmJ J13/ K1 l Kl1
COD DENUMIRE RESURSA U.M 1---

K12 K13 l1 l11 112 l13


2513306619786 Tub cauciuc spiral m 0.001 - 0.008 0.001 0.001 -
28731147077971 Cablu dublu normal6x19 dn=120/8-9 mm pn20
/ kg / 0.48 /0.005/ 0.01 / / 0.56 10.006
140kgf d=20 b mat zis S
1353
124135473081641Carbură de calciu tehnică 1 kg 10.0081 I 0.48 10.0051 0.01 1 1
(carbid) S 102
12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S
2031 1 m3 1 0.36 / 0.004/ 0.007/ 1 0.42'/ 0.004/
127221073567331Tuburi din material dur I kg 10.001 1 10.0641 0.001 10.001 1 - 1
RELIT
12513306619786/ Tub cauciuc spiral
dn=120/8-9 mm pn20
/ m /0.006/0.001 / 0.001 1 / 0.007/ 0.001 I Manoperă

124135473081641Carbură de calciu tehnica 9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.01 0.05 0.58 0.01 0.01 0.06
1 kg / 0.36 10_00410.0071 1 0.42 10.0041 7212030022700 Sudor ore
(carbid) S 102 0.01 0.04 0.51 0.01 0.05
/27221073567331 Tuburi din material dur 8113020070100 Sondor ore 0.02 0.11 1.79 0.01 0.02 0.12
/ kg /0.048/0.001 /0.001/
RELIT /0.05610.001 1 TOTAL ore 0.04 0.2 2.88 0.02 0.04 0.23

I II
Manoperă Utilafe

9310060019900/ Muncitor necalificat 295227000363911nstala\ie de exec. ecrane Iare I 0.011 1 0.054 1 0.58 10.0061 0.0121 0.058
7212030022700 Sudor orei 0.5/
ore 0.38
-
-
0.01
0.01
0.
05
0.04
1 0.44
0.54 Kelly protec.cu macara cu
8113020070100 Sondor şenile
ţ ore 1.48 0.01 0.02 0.1 1.08 0.01 131105000030051Converlizor de sudură 15- Iare 10.00410.02181 0.24 10.00210.00510.0241
TOTAL ore 2.36 0.01 0.04 0.19 2.06 0.G1 28 kw
Utilaje

2952270003639/'nstalaţie de exec. ecrane / ore I 0.5 /0.005/ 0.01 / 0.05 / 0.54 1 .005 ~NTITAŢI •
Kel/y protec.cu macara cu
şenile
0
1 COD 1_ DENUMI~RS~ I~~I~~]II
Util~
/3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ / ore 1 0.18/0.002/0.004/0.018/ 0.21/0.002/
28kw 29522700036421,nslalalie de exec. ecrane Eise h 30175de 59 kw 3
-= , 2952270003639 Inslalalle de exec. ecrane Kel/y protec.cu macara cu
I
are 1 1-1-1-1-1-
ore - 3 - - - -
COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI
- şenile
U.M ---1
- Materiale
- K12 J K13 I l1 1111 / L12 1l1~

287311470779
140kgt d=20 b mat zis S
1353

/2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 1 m31 0.008/ - / 0.4810.005/ 0.01 1 _ 1


2031

206
207
TsC29 CANTITAŢI

Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si


consolidari,
bentonitic,
executate sub protectia noroiului
cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de
f-------t--------------l-
COD

2413337345851
DENUMIRERESURSA

Puieti arbori foi oase fără balot ..*)


seca calcinata usoara ca!.1 na2 ca3
U.Mf--,----

buc
kg
!,~_A2
1.5 -
5.4 -
81
15
4.62
82
-
C1 I
1.5
3.15
--1

minim 98%
A1_ teren categ. I 0,80 m, in:
A2 - spor pentru deplasare inst. Kelly 18-30 m 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0.008 - 0.008 0.008
B1 - teren categ. II 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 m3 1.3 1.3 1.3
B2 - spor pentru deplasare inst. Kelly cu demontarea acesteia
C1 - teren categ. III 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S 2031 m3 0.48 - 0.56 0.67
Se cuprinde:' 2873114707797 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b kg 0.64 0.64 0.64
_ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei;
mat zis S 1353
_excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic;
_ prepararea, pomparea, condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic; 14221022055371 Bentonita bulgari de Gura Sadului 105
kg 11821-11541 - 1
- curaţarea şi verificarea cotei de fundare; 2722107356733 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 0.064 - 0.075 0.09
_ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă; Manoperă
_ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru;
9310060019900 Muncitor necalificat ore 1.45 1.69 1.99
_ montarea şi racordarea conductelor de noroi.
Nu cuprinde: 7212030022700 Sudor ore 0.41 0.48 0.57
- nivelarea terenului; 8113020070100 Sondor ore 4.32 - I 5.03 5.87
_execuţia pretranşeeii, a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace
TOTAL ore 6.18 O 7.2 O 8.43
de transport;
Utilaje
- armarea şi betonarea baretelor;
_ realizarea eventualelor rosturi între barete; 29522700033561 Ciur vibrator acţionat elect. productiv. 1 ore 1 0.8331-1 0.97 1 11.1561
_ transportul materialelor rezultate din excavare; ptna la 7 mc/h
_ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri; '2952270003821 , Malaxor mecanic etajat 2x5001 , 1.1561
1 ore 1 0.8331-1 0.97 1
- descopertarea şi curăţarea dupa descopertare; acţ.el.pt.prep.susp.etans.hidr
_umplerea baretei peste cota de betonare;
129123400025081 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0.2451 - 1 0.2941 - , 0.353/
- racordarea cu alte sisteme de fundare;
4 - 5,9 mc/min
_ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat;
3110500003005\ Convertizor de sudură 15-28 kw
_ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii, zidarii sau roci dure) ce se ore 10.2351-10.2741 - 10.3331
întâlnesc in timpul excavării: 12952270003302 Electropompa monoetaj.de joasa pres. de 1 ore 1.656 - 1.931 - 2.323
_condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata; 2,8 -8 kw
_deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul; 1295227000363911nstalaţie de exec. ecrane Kelly protec.cu , ore 10.833131 0.97 1115/1.1561
Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală. mac