:"'\i

:)

'~'--"-'J ',~

laA'--""~'

-K·}Net-

'e"'kfImlIIO

PENTRU LlJCR'ĂRI DE TERASAMENTE

;

r.rS
- Ediţia 1981 -

Volumul 1

1514. '1<J1);
CONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ c.O.C.C.-S.A. ÎN CONSTRUCŢII

efO})

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul J VERIFICATi
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor în conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. I 143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Illi~I~~~ij~11111 .! l200J'T.

!IC/\ (1' 1) " •

"--

!~r~

•••.. .••~'M."_,,~OR ,

51". ~6.9 JlJ.,gof
•.•••• ,••~ ••••••• " .•.

. '-11 fi.

,

'

r""-'"~''' ...• _ ''''''''",'',',\''''.,,',''~ ,. ~""'·m· ..

,v".·w.y ••••••••••• _'"

,,,,,,,,,,-,.

,

',*""",,,,~h~'''''''''''''''_

~

H'""",=

-....., ...•........•.... .•..••........... ""'"""', __ ~, _ •.

.......... ..-...... ·....·.... ,..... 1
•• _.,_.........", •.•••••••• • __ •••••••••••••••••

?_

1
Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIlLOR DE MĂSURARE A LUCRĂR1LOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."
'''.'''''~'' '" ", •••••.••• ••••.-~,,·,·,',''''''' w .• ·, ·,' .•.

C)

ASOCIATIA ROMÂNĂ A ANTREPR~NO~Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd.p""d""ţ" "r.202A, toti 77208: .$dor 6. Bueur~tI
Te!. 01.212,S1Q1; 01.212.63.92. F;u:Ql.11Î.!l6.:l6: ~8i1: .rllCo@fx.ro

ARACO
PUBL.ICE

I
1

t;.? i/31. /0 (.I06î.l
MINISTERUL FINANŢELOR Dlrec;ţla Reglementarea Achiziţillor Publice şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice Domnului DIrector Ing. VENIAMIN PARASCHIV

!i
! ,

I

Stimate
.~M" .•

Domnule

DII'(f(;IO"

'W.""'.A·/N·........,...'"

."m~·,'

_·"'_.h.v.......,~•.. "' __ V.•·~"•..•

~N'

....•• ·'~,oW.'HM" •.,~~'.....,.,...,~'"•......,.w .••••.••...• _ , .......,.w;-.,.'WI ~ ••

••••••••••....•• ,,

"' __

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J
ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finan\elOr publice şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele
ICI pct. e7

de 10nne

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIAL DE CĂTRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,:

În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUita ti completat.. aprobate de Ministerul LUGriiriior pUblice, Transporturilor ,1 Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de
ontreprenor". Această precizare este necasar~ VnMd seama că din anul 1981 plină ÎI' 2001 IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi materiale noi cu alta consumun specifice de resurse. Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare prop'Jncrea noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cu ocazia primei revlzuiri a Documllntaliel Standard.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
:.EiIiIl

Custlmâ.

COCC-SA® Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8. Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 Bucureşti Tel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41 www.cocc.ro e-mail: cocc@arte1ecom.net

I
I

,s~>· Ing. LIvIu oasC/)evlţI&
DirectOI':~~h/~i

! !
i i
!

~
,..•~ __ ,_"'~w '.. __

II
!
.~~~." •.•

'W_HN__

,_.""""'y.- ..•.•. " .."".w"""~,~,,,,,~,_~''''''''·.'_M,,"'''· .

~,~.~"

".··.•

w·" y .','1'."•• ,

"_.,,, .••.. __ .... _ ..1

!

cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii de calitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama. să realizaţi in primul semestru al anului 1999 o nouă orllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material. "-"" ._. .-:::.aI'e<.O..1 La adresa Dvs..• """.A. cu implicatii benefice asupra consumurilor specifice de resurse. _.'.. . în conformitate cu: MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF.tJ..{.' . nr. Principiul de codificare stabilit împreună cu CNS \ii discutat vlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul: III Propunere:·! dvs.h:lltlOJ' ."_..". 1321/200 " va comunicam urmatoarele: " Acordul de princlplu Între MLPAT . codificare la nivel de 7 Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul 1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul CEC şi modificările ulterioare. Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publice si.•. ~ ~ ~auC41 •._...TO ~ ~.C.•._.scria /981 si nici nu limiteaza.Către. ••••• ".'::.~O...._ .t ""'1"". .__ r . w· •• . .. ...... . şedinţele de ~rector. O.l<iUJlRI6.'-""'-~". . elaborate începând cu anul 1998..~. .....C. iar următoarele 7 dire prezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramură. ~ '''.\ illve!>titiiloT publice Nr. ţ/rjN... posibilitatea utilizarii altor norme actualizat\.. ca modul de formularc al punctului C. meseril pe rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţii (Sectiunea G ubsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţilor Economiei Nationale AEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe tlvltăţi CPSA./ "f7) ~~'''~'''l'\O~''. meser!i."~~"l'l )cr~ DCCSRT =.!J/~rJ7/<lr.""~. ••• . MLPAT ... din ramură.:."'It.Concluziile şedinţelor de avizare ale C1'S-MLPAT privind introducerea noii IfIcări unitare a resurselor din noile specificatii tehnice privind consumurile de esurse pe articole de deviz. •• .. urmărire a preţurilor etc. C. . a Sistemului Arrnonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al mâniel aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare... insa. "'004' •• .:' ~- ing..Direcţia Coordonare. rHR)'#'. " '. utilaj completare cu usurse noi la nivelul auului 1999 şi actualizabilc permanent 111 vederea editării lor..•• li ""Of"b. ~ ~\ . Cu stima. [mând cont de cele de mai sus şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de rograme de olertare.I" 'IIIfI'LII'~ Veniamin Pllraschl:f:.. ~t.'· . I l' 1 .~:-:::.''1''''1.. .... I 1 :1 noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele ti reprezintă icadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc).~! ANOII J ~ <:~'"":':~:/:.••••. .. c) din Ordinul MFP-MLPTL nr.. Cercetare Ştiinţifică şl Reglementări Tehnice IHlntrll Construcţii vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturor odlllcărllor anterioare.J~"~~~II"\'.Direcţia Coordonare.C. Precizam.11.i-.--_. Cercetare tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţională pentru tnttsucă. 4. Prin prezenta vă facem cunoscut că... ) ~".. fIA/"'" _.::~ . .5. În vederea elaborării unei codificări unitare.". privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale..'I._.----" . ".. 10 14/874/200 I nu creeaza obligatia utilizarii indicatllurclor de norme deviz ... este justificata avand in vedere evolutia unor tehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi.2001 ASOCIATIA ROMANA A ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJJ DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i Dlr"ctur Gener •. priorÎIÎ'l. 7.' ) . S.1 !it.. sub nici 1) forma.J :-~.(11 S." ••••.

4H1'J7:tu Ilax 4H4813 VOLUMUL I CiHrll.~. : IJIRE(.Unirea SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI.~ ::':::~ ~~~~~ . să adăugaţi rexiului "R~.~..~.. e.PiCillC'=I.~i completare periodică în concordanţă cu materialele şi tehnologiile uoi "lhrlllto şi agremenrate pe piaţa românească ca urmare a progresului tehnic ş. 7 aliniatul " C" Sl' prec..~!. Această rruerpretare este În contradicţie . Nivelări.j44.16gS.~ ~ ':<".I/ROl._. 94.~?~.~e~~ i~~~:~jiţ.Paraschiv Simbol capitol TsA TsB TsC TsD TsE Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi .. BII~II~ti Nr.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' de norme de deviI: şeria 1981 pot fi tiJlosite " •••" Această precizare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe ::k)control ale curţii de conturi in sens limitativ.furS. din 1981 pot ti fuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999.:114 din (. Indicatoarcle cuprlnzănd consumurilc de resurse din :1 981 sunt intr. __ r~.j 7 . alei.c ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLOR Domnului Dil'cetor Vlmiamin .r. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.OR l.~ 1.i(O'1{ lng.~~.e 10 Cu stimă) /. plantări şi transplantări.1-11.IIDi.lCl~ REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl. iunie 2001. ReR .. finisări şi pregătirea platformei Stimate Domnule Director.~. PandllrllQr nr.aCI ~ SM.. .un proces d~ revizuire .. C.Ia pct. RCJ40Il654811?9Z .\TERlJL FINANŢEUlR PU8l.-- ..!:':t~~·~~~je.chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind ~~.!.tate şi avjzat.unuc.1i...l:1l'Hl •.'1. terenuri de joc pentru copii. \D~ik·nf dUF~ăseria 1<)81 ~ cuviutcle cu ocazia primei revizuiri.terul orientativ al acestor indicatoare.(. Tsl TsJ Vă rugăm În consecinţă. numai indicatoarel". terenuri de sport şi stâncărie orna mentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor ::dli:âtia publică de lucrări.. . PE VOLUME Tel. VOLUMUL (Il II dccuruenraţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru Simbol capitol TsF TsG TsH Denumire capitol Sprijinirea malurilor CurătareaJerenului Arnenaţăn de peluze.. OlRECŢIA 11~l~:~~:1~ţ~n MINL. Ş!lC.i sunt avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei. (?M fimd 2620769 COllt2S11.

finisări şi pregătirea platformei • A01 141 237 262 • 41 roA02 I 43 loA03 loA04 44 45 A05 48 roM6 50 l'nA07 51 roAOa 54 IcA09 55 reA 10 58 A 11 63 8 9 . cu evacuarea pământului. pământul fiind evacuat cu macara Pionier. de la 2 m la 6 m adâncime. În spaţii limitate.itol TsA TsB TsC TsD TsE I Pagina 37 94 Generalităţi . În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice 37 Pagina 2 o 19 Denumire capitol Săpături manuale Săpături În stâncă Săpături mecanice Umpluturi Nivelări.50 m adâncime. cu macara Pionier Săpătură manuală de pământ. executată cu taluz inclinat. cu macara Pionier. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate.00 m sau peste 1. fără sprijiniri. având sub 1. cu evacuare manuală. executată fără sprijiniri.având peste 1 m lăţime.. cu evacuare rnanuală. peste 1 m lăţime. in canale deschise. cu evacuare manuală. În spaţii limitate. În drenuri cu Iătime de peste 1 m. Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. in gropi de imprumut. cu taluz vertical " Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate. executată cu sprijiniri. În terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. având peste 1 m lăţime şi maximum 10 m adâncime.00 m Iătime. până la 6 m adâncime.TABLA DE MATERII Imbol Denumirea lucrării INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA SĂPĂTURI MANUALE VOLUMUL Simbol cae. cu evacuarea pământului. . in terenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri puternice Săpătură manuală de pământ. având' sub 1 m Iătime şi maximum 4. la Îndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc. având sub 1 m lăţime. executată cu taluz Înclinat. executată cu sprijlntri. executare cu sprijiniri. În drenuri cu lăţime de maximum 1 m. fără sprijiniri. executată fără sprijiniri. Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee. . În drenuri cu lăţime de peste 1 m. având peste 1 m lăţime şi maximum 6 m adăncime. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu taluz Înclinat Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate.

executată În straturi cu grosime de 1-2 m. cu ajutorul explozivilor. În urma excavării mecanice. fără ajutorul explozivilor. În teren cu infiltra ţii puternice de apă' . cu ajutorul explozivului. În spaţii limitate.6 rn. executată cu sprijiniri. de până la 14 m adâncime. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. cu explodare electrică 11 94 TsB01 69 97 ~ 72 1'0902 98 111003 74 99 80 j Inll04 101 83 84 I "IIO/l 102 1 ••111111 85 86 104 IM!}U? 88 90 90 91 105 11111011 1.o TsA12 1 2 O 1 2 91 92 TsA13 TsA14 TsA15 TsA16 TsA17 TsA18 TsA19 TsA20 TsA21 TsA22 TsA23 TsA24 TsA25 Săpătură manuală de pământ. de până la 6. de până la 10 m '\lI~I\(J'lno da abata]. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg provenite din săpăturile executate conform articolelor TsB01. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi.50 . executată În straturi cu grosime de până la 1 m.J '1 67 I SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂ Generalităţi Dislocări de stâncă alterată. executată cu sprijiniri. pentru cabluri electrice de Înaltă tensiune Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. de până la 6. având lăţimea sau diametrul cercului de1. de până la 7 m IHlflnolme de abata]. executate cu unelte de mână. În tranşee de până la 4 m adâncime. executată cu sprijiniri. de până la 6. având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1.80 m. de 5675 m suprafaţă medie ' Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături. prin metoda găuri lor de mină forate mecanic .Ittxplodare electrică tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi. TsB02. În teren cu infiltraţii moderate de apă Epuizarea mecanică a apelor din săpături. Epuizarea mecanică a apelor din săpături'. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. cu restricţie dtl oxploziv.50 . adâncime pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale. cu ajutorul explozivilor. În spaţii limitate. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune Săpătură manuală de pământ. cu evacuarea pământului cu macara de fereastră Săpătură manuală de pământ. pentru lucrul În cheson de aer comprimat sub presiune CAPITOLUL TsB .6 m.tOg 106 107 10 I . prin metoda mlnlmelor forate.00 m adâncime. cu evacuarea pământului cu macaraua Pionier Săpălură manu_ală de pământ În cheson Închis.80 m. cu ajutorul explozivilor.I. executată cu sprijiniri. TsB03. având lăţimea sau diametrul cercului de 1 . TsB04 şi TsB05. de până la 16 m adâncime. pentru aducerea la cotele din proiect a gropi lor cvadribloc de fundaţii. prin metoda găurilor de mină forate mecanic. executată În straturi cu grosime de 2-3 m. pentru scurgerea apei Săpătură manuală de pământ. cu evacuare manuală Săpătură manuală de pământ. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi.1. la deblee săpate cu excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la profilul taluzului .00 m adâncime. În cazul Tncărcării manuale a materialului de derocare sau a loloslrlliui În umpluturi compactate SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi. prin metoda găurilor de mină forate manual. cu evacuare pământului cu ' macara Pionier Săpătură manuală de pământ. În gropi cu secţiune poligonală sau circulară. În volum total de 2-3 mc la un punct de lucru. cu ajutorul explozivilor.00 m adâncime.U. În terenuri msipoase TsA26 • 65 TsA27 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip Huding sau L. executată În cheson deschis.t. având lăţimea sau diametrul cercului de1. de până la 4 m. Săpătură manuală de pământ. cu exploda re electrică !1"pflturO in stâncă În spaţii largi. de până la 4 m ~dâncime. În puncte dispersate pe versanţi accidentali şi greu accesibili. prin metoda găuriior de mină forate mecanic. cu ajutorul explozivului. fără spargerea blocurilor mai mari de 25 kg Săpătură În stâncă În spaţii largi. prin metoda I IIhuHlolor forate. executată În straturi cu grosime de până la 1 m. Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat.

În cheson Închis. cu evacuare manuală. În gropI de fundaţie' şi lucrări similare . cu exploatare pirotehnică. pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' consolida cu lucrări speciale Săpătură În stîncă. În cheson Închis.21-0.OU -Ţ. de sub 46-55 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. În gropi de fundaţie şi lucrări similare Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime. Săp~tu. În spatii limitate de sub 1 m Iătime de până la 1:50 m adâncime. cu explodare plrotehntca ŞI evacuarea manuală. executată Înainte de turnarea betonului de fundaţie Săpătura În stâncă sub nivelul apei. de până la 2 m adan~l~e. de sub 56-75 m2 suprafaţă ' Săpătura În stâncă sub nivelul apei. de până la 1." cu echipament de drag lină 160 12 î 13 . executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea cu macaraua Pionier Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic. In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 1111124 1 iii 125 113 111I3"e ~ '111127 1••11~13 Ts816 114 illl\~e . prin met~da' gaUrilor de mină forate manual. pentru Îndepărtarea blocuii/or desprinse din masiv. cu exploata re pirotehnică şi evacuarea manuală Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate.1121 108 j ••1J22 109 1111123 110 I 111 .40-0. executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv). În cheson Închis. În spaţii limitate de peste 1 m lăţime. În gropi de fundaţie Săpătură 2 I --O ". la rigole cu secţiunea triunghiulară. cu ajutorul explozivilor.' executată cu ciocanul de abataj pneum~tl~ ŞI une. executată cu ciocanul d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) Sapatura In stancă În spatii limitate În talazurile cu Înclinare mai mare de 1.0'1 I. de peste 15 m adăncime de abataj.35 m Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manuale (numai când este prescrisă) Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de la fundatiile lucrărilor hidrotehnice. cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0.71~1 . Săpătură În stâncă În spaţii limitate.70 m3. de peste 1 m Iătime d~ 2~6 m adâncime. cu explodare electrică Săpăt~ră În stâncă În spaţii largi. cu ajutorul explozivilor. acţionat electric Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0.O~ Ts820 121 l T ijl 100 'Î III .50 m adâncime. În gropi de fundatii şi lucrări similare . TsB13 TsB14 TsB15 Săpătură În stâncă În spaţii limitate. Săpătură În stâncă În spaţiilimitate.1. de sub 45 m2 suprafaţă Săpătura În stâncă sub nivelul apei. de până la 15 m adâncime de abataj.ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate. cu restricţia de exploziv. de sub 75 m2 suprafaţă CAPITOLUL SĂPĂTURI TsC 2 123 125 127 128 128 129 132 135 138 TsB17 117 TsB18 TsB19 119 120 • 1 • j MECANICE 141 147 148 150 153 157 111. cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. cu explodare pirotehnică şi evacuarea manuală. cu ajutorul explozivului. cu ajutorul explozivilor. cu motor ardere internă şi comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2. I III . de până la 2 m adan~l~e.9 m3.ou I 122 Generalităti Scarificarea mecanică a terenului Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0.OO?. prin metoda coloanelor forate. prin metoda gaUrilor de mină forate mecanic. având adâncimea de până la 0. cu ajutorul explozivilor. prin ' ~etoda g~ur~lor de mină forate mecanic. cu comandă hidraulică Săpătură mecanică cu excavatorul de 0. În cheson Închis. prin metoda exploziilor masive cu puţuri şi galerrii şi forare mecanică ' Să?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate. prin metoda găurilor de mina forate ~ecanic.5-2.o 810 TsBll TsB12 1 În stâncă În spaţii largi. de peste 1 m Iătime d~ 2~8 m adâ.5-08 m3. de peste 1 m Iătime de 2-14 m adâncime.' executată cu ciocanul de abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv).1 1 Săpătură În stîncă.ncime. cu ajutorul explozivilor.39 m3.25 m3. cu evacuare manuala. de 218 m adâncime.I . prin metoda găurilor de mina forate manual cu exploatare pirotehnică. În gropi de fundatii şi lucrări similare .lte de mină (fără exploziv). prin metoda găurilor de mină forate mecanic şi explodare electrică Săpătură În stâncă În spaţii largi.

inclusiv împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică În profile mixte. cu tractor pe şenile de 150 CP . pentru fiecare 5 m În plus peste distanţa prevăzută În articolul respectiv Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentru ecrane de etanşare sau fundaţii adânci. cu productivitate maximă de 1600 m%.tn gropi de împrumut. executate cu excavator cu mai multe cupe. Săpătură În fundaţii. cu săpare longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri.1-9 m3. peste distanta prevăzută la articolele respective ' 2 -- O 'rIlCl~3 163 IIIO:.!4166 IlImS 170 173 Ilim~6 T'~027 174 111028 174 IlIn~9 176 .:36 i•• one TsC21 TsC22 191 î'ht)(i7 191 ° :1 192 "limla 1110S9 14 1 Săpătură mecanică În spaţii largi. cu descărcare În straturi uniforme Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tip TEREX . cu echipament greifer de 0. cu excavator pe şenile de 0. pentru deplasarea excavatorului pe şenile În teren mocirlos Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri. cuinstalaţia de forat pe tren de lucru 15 2 194 195 196 197 198 199 208 210 211 213 216 219 222 229 230 231 232 I . pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m Săparea mecanică 'a qropilor. cu productivitate meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% Excavarea cu instalatie cu rotor. inclusiv transportul şi împreăştierea pământului la distanţa de 250 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu tractor pe şenile de 65 CP. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP. inclusiv transportul pământului până la 100 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu excavator pe 3 şenile de 0. cu lada de 10. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri. sub protecţia noroiului bentonitic. Săpătură mecanică În taluzurile debleelor. cu . executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP. inclusiv Împrăştierea pământului la 10 rn Spor la consumurile de ore-utilaj din art. cu productivitate maximă de 1900 m3/h. transportul pământului. inclusiv transportul şi împrăştierea pământului de la 250 m ' Săpătură mecanică cu screper de 2. având lada de 8-10 rn". cu ajutorul instalaţiei tip KELL Y . executată cu.motor de ardere internă şi comandă prin cabluri. executată cu instalaţiile ELSE şi KELL Y Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări. 178 182 TsC14 TsC15 TsC16 I •• no u IliOU1 "IO~2 TsC17 186 11I1~33 188 189 190 TsC18 TsC19 TsC20 11I1. cu productivitate maximă de 1800 m3/h. TsC21 . executate cu excavator cu mai multe cupe.2 m3.3 m . TsC20. pentru. transport cu încărcător frontal. necompartat şi impingerea lui până la 5 m Spor la consumurile de ore-utilaj la art. cu echipament de draglină Săpătură mecanică sub nivelul apei. .8 m. cu săpa re longitudinală cu elindă Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de 0. TsC18. inclusiv Împingerea pământului până la 10 m Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP.6 m3 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 CP. inclusiv Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură. la distanţe de până la 30 m Săpătură mecanică cu screperul de 6.'\ buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP.7-1 .2 3 m . pentru transportul pământului. În teren cu umniditate de sub 26% Excavat. de la faţa taluzului. precum şi politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0. cu echipament de draglină -. pentru transportul pământului pe fiecare 1 m În plus. executate sub protecţia noroiului bentonitic.81-1. cu diametrul de 1300 mm Excavarea cu instalatie cu rotor. cu motor de ardere internăşi comandă prin cabluri.40 m. executată cu instalaţiile CALWELD.ll4 Î Il!. În teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor.5-0. în teren cu umniditate de sub 26% Excavarea cu instalatie cu rotor.0.m3 .5-0. cu echipament de draglină Panouri de platelaj cu suport. cu motoscreper motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW).75-3 m3. inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m. TsC19.o TsC07 TsC08 TsC09 TsC10A TsC11 TsC12 TsC13 1 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0.8 m . TsC23 şi TsC37. Săpătură mecanică sub nivelul apei. pentru fiecare 100 m În plus peste distanţa prevăzută in articolele respective Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou.7-15. TsC26 pentru împingerea pământului. cu echipament greifer de 0.5-0. TsC24 şi TsC25.81-1. În deblee şi canale deschise Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP.

CAPITOLUL TsD -... cu macara de pneuri de 34 tf Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri. de 3. pentru completarea umidităţii necesare compactării. 7 prevăz~t cu prisma de balastare c. I prevăzut cu prisma de balastare c.1 mI r ~I Il!! 250A NIVELĂRI. neted.f.Ts005 Ts006 -Ts007 Ts008 Î~mM Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu autorcisterna de 5-8 t.' I. " . .5-5 t. FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Generalităţi Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor Finisarea (politura) manuală a platformelor Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or Nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast.~ Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate În săpături orizontale sau înclinate la 1/4.9 m3. În straturi succesive de 40 cm Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1.f. acţionat electric . prevăzută cu dispozitiv de stropire Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. pentru cablurile Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune Umplutură de pământ compactată. pentru liniile electrice c.1I~ . cu mai greu de 5 t şi de 10 t CAPITOLUL TsE 255 256 257 257 258 259 260 261 . Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm. cu tractor pe şenile de 65-80 CP. la linii electrice aeriene Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar.50.f.4.1-16 t Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2. .. cu picior de oaie.rll.20 m grosime după compactarea. pe o grosime medie de 0.-.o TsC40 TsC41 1 2 233 235 . prin compactare dinamică cu mai de până la 10 t. cu placă bătătoare acţionată cu excavator pe şenile.DW .9 m3. prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t 262 263 263 264 265 265 266 251 Ts013 252 16 I 17 .0-. executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II şi categoria III sau IV. inclusiv udarea fiecărui strat de pământ Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În straturi de 20-30 cm grosime Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10. a umpluturilor din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. cu echipament de macara de sub 10 t Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea. acţionat electric Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4. aeriene Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe şenile. executate manual. În straturi uniforme.1-6 t. Umpluturi compactate la profilul taluzului.0-3. . UlII !. de 10-30 cm grosime Împrăştierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II. de 20 t Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă. precum şi a suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite '!j.U) 1'1 1 2 253 253 254 UMPLUTURI Generalităti Împrăştierea cu lopata a pământului afânat. 237 240 11111111 I/IIIIU t"IJ:IOA Ts001 -Ts002 240 liilWI 241 Ts003 Ts004 I "II~I! 242 243 244 245 247 Ifin:W . la fundaţiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de fundaţii.1 8 Ts010 Ts011 Ts012 i~I=O I 101 '1I1ol 248 249 1810a fliUJ4 ]. a umpluturilor În straturi În straturi succesive de 20-30 cm grosime Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t. simultan cu execuţia mecanizată a corpului rarnbleului Umplutură compactată În şanţuri. tractat.

INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN 'CONSTRUCŢII DIN H.1. lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly.). 2 şi 3 anexate la ln Instrucţiuni .MATPIOD CATALOG • PRETuRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial CUNOA/TERE: 9 INSTRUCTIUNI privind I. galerii etc.. alei. . lucrări. constând din curăţirea terenului de iarbă. . 766/1997 LEGEA 10/1 995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII .1. lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificială corespunzătoare. norme de deviz pentru o II" do lucrări de terasamente cu caracter special: lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE Ts AVANTAJE • 1. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) . lucrări de consolidări de terasamente. Conţinutul indicatorului Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de executării lucrărilor de construcţii-montaj. uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier. terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite 1IIII\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: . 19 ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. Acest indicator cuprinde. Condiţii generale de execuţie a lucrărilor . tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii electrice. exclusiv subteran (tunele. Indicatorul MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE fURNIZORI·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERlTE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTIl/ZARE: nmonte necesare Imra se execută În - EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ 9 AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. tăi eri de arbori şi scoaterea rădăcinilor etc. • lucrările se execută la temperaturi peste +5°C.3. plantări şi transportări.ioţ+INFORMATIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIZORI-PRODUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII DE ŞI PENTRU AGREMENTE TEHNICE.G. .L. de amenajarea peluzelor. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABI LlTATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ŞI PRODUSELE • UTIl/ZARE: 2. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de ore lIIul M-a ţinut seama de clasificarea roci lor din tabelele 1. de asemenea.2. 1. În zonele de lucru respective.l.P.materialele. de tufişuri şi rădăcinile lor. forţe de muncă şi ore utilaj. incărcări de materiale executate cu Încărcătoare. 1. lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie. Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind Iilliilinurile specifice de materiale. lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelor granulare.2.T.

Protejarea "Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelor lAS 2914-84 .2. se 111/\ Itl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare. defalcate pe meserii. s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare d calificare În vigoare.4. care reprezintă consumul total de manoperă indiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care s folosesc pentru supraveghere.1.Lucrări de cale ferată. normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje. .2.ore şi fracţiuni centezimale.1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 1111111"1 oxecutării lucrărilor etc.1. nu sunt cuprinşi în normele de deviz. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d executie după executarea lucrărilor. conducere şi urmărire operativă a producţiei.2. normei cuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montan demontare). 1'". Ilt'lmânturilor rAS 3197/2-90 . Terasamente. Forţa de muncă 4. Determinarea Iracteristicilor de compactare rAS 1913/14-74 . Verificarea compactăru terasamentelor ' rAS 1913/13-83 .3 aliniatele precedente.Terenuri de fundare. pentru alimentare. pentru: 4. acestea fiind incluse În preţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective. pornire.lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. Profituri transversale tip . Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesul tehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş precizărilor date În generalităţile şi normele respective. Determinarea mcterlsticilor de compactare.1.1. 11.Lucrări de drumuri.Terasamente. 3. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru al mecanicilor care deservesc utilajele de construcţii. IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea 11II. clasificarea şi identificarea 4. 4. căi de comunicaţie şi nornplexe rutiere rAS 2916-87 . Materiale 3.Terenuri de fundare. "1111111 dnta elaborării indicatorului.STAS 7582-91 .1. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprin atât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare cât pierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executare constructiei. Încercarea prin rulare În laborator 20 21 .Lucrări de cale ferată. consumurile de IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că.ore şi fracţiuni totale.Lucrări de drumuri şi căi ferate.Terenuri de fundare. urmează să s aplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d Întocmire a devizelor.3.3. 4. care se foloses la stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile d organizare. UtilaJele de construcţii-montaj Jonsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz. euro se aplică multiplicativ la norma de bază. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimat În: . Id\ Pentru definirea puterii sau caracteristicilor In cripţii tehnice sunt considerate că se execută În conformitate cu lucrările tandardelor În vigoare: rAS 1243/88 . fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnicoI\LJ I_Ud. la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii- 3. d IIIIIpl1 auxiliari inerenţi.Lucrări de îmbunătătiri funciare. Infrastructura căii.1.1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru. trepte de retribui re. schimbări de 11\11. 4. planificare sau alte scopu organizatorice.:. atât executarea lucrărilor propriul"" .1I~\1 o lucrare. Prescripţii de proiectare IHAS 2914/4-89 . adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatoru codificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj". I'orasamente. categorii tarifare de calificare şi. Încadrarea lucrărilor pe meserii. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnunc necesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d execuţie a lucrărilor. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru. 4. Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe game PfIIlltl\ţl.- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condi decât cele de la punctul 2. principalelor utilaje sau IIth.1. fiind 11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare. 4.. Condiţii ţonerale I'AS 9860-89 . Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din norm sunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri. oprire. Determinarea modului de doformaţie lineară pentru terasamente. I Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 111111.

Terenuri de fundare.. .- N co ~ o co N ..?6~ ( < .. .9OI...o E "O .a° '<Il 'c E 'ro ~.. 23 ('1) -. EGÎ ro 'ro .. Q) ...2 'u E :::l E :-Q •.- ro" ro ••.•.e al « 1- -<Il "O ()ct:J- C)I..iN.n' L{) ~ro I~ o o r-.. "o o' eo ?f. =Q) •.....- t-oEt-UîECl.('O "O 'Ci.ro Q) C > <[ C Q) o E 8 ~ . ro E g'o ••• CJ DlCl) . o . 22 li.- ro..ro- lea -e..1 ::J .g~ ou ~.. :J .Ci"'~ 'ro -e )~ ::J:::l e lro c:::l N E ...9 o o.. S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută În conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii În vigoare.C e . i&. al C') > .2 ..9~. E o/h CJ o :!::!CI) ~ 21 o=al X::J::JEQ)~ "O W oro In I I <IlCoCOI -= Cl) "O C . E "O lS"O CII"O ...ro ca 'ro ~ro '00 'ro E ...•.. 66 00 a:>. <J'J'o ::J CI) Q) ÎiÎ~ O 8o~LQ) :=-- al o :::l :-Q E <Il J!l:=.. o o co eD .... Q)!'5 lE<Il •.• 0..ro •.. o (J'J •. o o .!::! Oale ~U:::l U . "0 0.ffi 'ro c·:JE al (J'J o 'u....e 18 E o o ~ÎiÎ -.~ o O...Terenuri de fundare.~. o . ss Q) '* C :N~ l )~ 'u . STAS 1913/15-75 .:: Q). - .. •... o o N ..~ 'C N o. Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic. precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelor prevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte...•. 1"- ...• ..~ ~ ro -roC<Il o ••.... .ro It).e ee...~ Cii .. .. prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale de tehnica securităţii muncii.<Il..Lucrări de drumuri.. Determinarea durităţii pământuriior STAS 1931/4-86 .(U .ţ! ~ ('1)rn (J'J 0... E ~ ...~ :g <Il' :::l'C:.1'1.- . Determinarea urnidităţii STAS 10473/1-87..ro .\<: (J'J~ 19'~ N 1lO16 o o o L{) r- .Lucrări de drumuri.i- ...•. co N cf ~ o N ('1) N .:t Zo ..Terenuri de fundare.ro N E~ ::J ~('I) C"' ro"-OI Q) •.00.•.0> CJ CII 'ro ... o o -.. Straturi rutiere din pământuri stabilizate cu ciment.) ~ :::l ro C ro Q)..- .i- .=: o E~ oC/)oo NI'~o..•...1913/3-76 .$ 0..-- N ..Q. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913/1-82 .ro ro III c ro 'ro ::J ro ~ • o CI) ..ro -... o <Il ::JOI :~ ~ o 'ro 'ro·0..I :1 f ..Terenuri de fundare... ~ ~ ci <Il <Il o .o 'N ro <Il -o (J'J U §'u .!!1 e.2 al .-- L{) e.o ro !!:: . Condiţii tehnice generale STAS 8840-83 ._ _o E ~ o N Q) U Q) ~ .-..1' o a:> o r-. ::J e.o 'N 1 ro <Il Cii 00 a::U o o 'N . 8'E > ...._ .•.~'[ (3 ~ •.ro J!l.§ •.=: ro CII ..•..•. .1' 1L{)lco 1._ N /ho ••• CJ ::: o .ro Q) 1J tJ»)~ ~..1 W <Il Q) Q)'C <Il C ~ 'ro . o (J'J . o .P C1l:::l0l gJ-g~.o -.•.. ::J :«"0 I'~~~ g._ ::J I'~ :::l '5 :::l C ~ Q) 1\1 > Ci >(0 "O <b :J . Determinarea greutăţii volumetrice pe teren STAS .~ 'N o o Cii > <Il 8 Q) :_ "O E'...g E o 00 OL{) .: <Il t c :SM ~ ...1 ....i- <Il 2tr..:::J Q) "':::l :::l o.1' ..{g al ro a.•• Q) 0 .<O IL "Ot:: _ )".

1 8 9 10 2 Zqură obisnuită afânată Pământ vegetal compactat cu sau fără rădăcini Argilă nisipoasă uşoară cu un conţinut de pietriş până la 10% din volum Nisip miilociu Nisip mare Nisip nrăfos Nisip fin (făinos) Nisip arailos Praf arcilos (loess) Nisip cu pietriş (balast nisipos) cu dimensiuni de până la 70 mm Pietriş de râu cu nisip (balast) până la 150 mm Turbă cu rădăcini de peste 30 mm qrosirns Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime de peste 30 mm Argilă prăfoasă (lut) 3 necoeziv slab coeziv coeziune mijlocie necoeziv idem slab coeziv idem idem slab coeziv idem 4 idem idem tare 5 I I I 6 I I 7 I I I 8 1600-1700 1600-1700 1600-1800 9 5-7% 14-28% 26-32% " II - 11 12 13 14 15 16 17 -- usor idem mijlociu idem idem miilociu idem I I I I I I " " II I " " " II 1600-1850 1650-1850 1500-1700 1400-1700 1500-1700 1600-1700 1700-1900 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 8-17% 14-28% 18 19 20 idem idem idem tare idem idem " " LI 1750-2000 1100-1300 1400-1600 14-28% 5-10% 14-16% II " II I " " II I 21 22 Argilă prăfoasă nisipoasă (lut) coeziune miilocie idem idem idem " I 1800-2000 1800-1900 24-30% 24-30% 1 23 2 Argilă nisipoasă compactă cu pietriş de până la 10% Argilă prăfoasă compactată cu pietriş. alicărie sau moloz Argilă grasă amestecată cu piatră spartă. pietriş sau alicărie până la 10% din volum Argilă grasă compactă În stare plastică (cu umiditate W>Wp) Argilă În genere Idem În stare plastică (cu W>Wp) Argilă marnoasă În stare plastică (W>Wp) Oeluviu cu fracţiuni dominante din nisipuri si arqile nisipoase Moloz afânat Zgură furnal sfărârnată 3 idem 4 idem 5 II 6 II 7 II 8 1800-1900 9 24-30% 24 idem idem " III II - 1800-2000 24-30% 25 foarte coeziv foarte tare III III 1800-2000 24-30% 26 1\.) idem idem II II - 1900-2100 24-30% (J1 27 28 29 30 idem idem idem coeziune mijlocie necoeziv necoeziv idem idem idem tare 1/ " li " 1/ 1/ II - 1800-2000 1900-2100 1850-2050 1750-1900 24-30% 24-30% 24-30% 14-28% - 31 32 tare tare " II " " " " " II 1300-1500 1400-1600 5-10% 5-10% . bolovani. piatră spartă.

15 '6 I o corespun zător categoriil orde teren in situ • -. 10. 26.-~'= . 6. 15. 7. 12. 15. -"-":..:0.. 41.21. 13. 14. 11. 27. Depozite vechi necompactate din roci de la poziţiile: 25.26. 16 Depozite vechi necornpactate din roci de la poziţiile: 6.29. 13.... 8.. 9. 21. 16 .-.38. 41.. 12.- • -.28. Umpluturi compactate din rocile de la poziţiile: 5. - .. 3 4 foarte tare 5 V 6 V 7 8 1600-1800 9 14-28% 55 56 57 coeziune rnlllocie idem foarte coezivă idem idem idem V V III V V III III 2000-2200 2000-2300 1900-2100 30-45% 45-50% 24-30% 58 J\) idem tare II II II 1800-1900 14-28% ro 59 coeziune mijlocie idem tare II II II 1800-2000 24-30% 60 mijlocie II II II 1700-1800 14-28% idem idem II II 1800-2050 24-30% . .!.22 Depozit vechi necornpactat din rocile de la ozitiile: 5..2. 38.. ~ ~ '5.1 54 2 Pământ Îngheţat alcătuit din argilă şi argilă nisi oasă scarificare Roci tari şi foarte tari derocate Roci stâncoase derocate Umpluturi compactate din roci de la poziţiile: 25. 11. 28.::J~.-. I slab coeziv corespun zător categoriilor de teren in situ corespunzător categoriilor de teren in situ 1500-1650 8-17% .' 63 .27. 8.. . 22 Pământuri de coeziune mijlocie În stare plastică (cu W>Wp) din rocile de la poziţiile: 5'2 . ~ I 2 1 '=:2 ~ IJ. 39. 10. 14. 29. 7. 9.. -=. 39.

1. mijlocie 4. 7=albăstrui. 5=ruginiu.. acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite. III.9 foarte unsuroasă unsuroasă foarte mare foarte mare . 9=negru .. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii: ..teren categoria I-V . .). 2=galben. 6=verzui.~"" - ~ la Cu!oare- . şpiţul şi barosul etc.teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua. IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi.. 4=roşcat. 5.teren uşor: se sapă cu lopata. 8=cenuşiu. ...în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă sau argilă nisipoasă.. ... II.6. Săpături le mecanice _ teren de categoria 1. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: . pentru efectuarea unităţii de lucru respective. 3.. astfel: _ pentru săpăturile manuale teren uşor. În funcţie de utilajul de săpat.3.. însă fără explozivi.9 puţin unsuroasă aspră mare mijlocie redusă - puţin lucios mat 2. invizibile - neregulat 1.NOTĂ: 1. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1. se pot recunoaşte pe şantier. _ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul. _ Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică. uneori destul de rapidă rapidă 4. În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje.. se sapă uşor cu cazmaua.Ia - - tea foarte mare :.•. _ pentru săpăturile mecanice . aspră mică mat mijlocie..- - - - . se face Încadrarea În categoriile de teren. ţinând seama de criteriile din tabelul 2. acelaşi teren poate avea Încadrări diferite. .9 Ca varietăţi de culori. teren mijlociu. umiditate etc. 1. În funcţie de aceste caracteristici. 2. 5. teren tare şi teren foarte tare. fală cupă e -~---nu se dezagregă se poate umfla nu se dezagregă se poate umfla mijlocie tăieturQ invizibile neregulat foarte lucios foarte -lucios lucios - 1. 7 ~ outin asoră miilocie redusă destul de Praf vizibile mat mat 1. 3=cafeniu.9 foarte mare mare ( Argilă prăfoasă Argilă prăfoasă nisiooasă Nisip argilas vizibilă când apare nisio vizibile când apare nisip vizibile neregulat 1. ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate. w o --=~~= Argilă grasă Argilă w .6 2.2. se disting: 1=albicios.3.teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul. determinate de efortul mecanic şi consumul de energie convenţională consumată.W este umiditatea pământului in situ.1. ::. În plus. ranga.. '":::=-. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe suplimentare (penetrări dinamice.

crt 1 1 2 3 .. Diorit Gabbro Piroxenit Peridotit Riolit Dacit Andezit Bazalt Trahit Diabaz Serpentin Porfir cuartier (Porfirit) Aalomerate vulcanice Rocile de la 1-16 alterate 3 Roci magmatice (eruptive) 2510-2680 2520·2800 2950 2990 2650-3060 4 foarte dură idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem dure 4 w w 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-6 17 2780-3370 2100-2300 2340-2570 2600-2800 2740-3210 2600-2950 2520-.7.3. 8 1. după modul de comportare la săpat cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale Nr.Denumirea rocilor stâncoase şi semistâncoase Gradul de duritate 2 Granit Granodiorit Sienit.2.. 7 2. 4 5.argilos Praf Loess Argilă mărnoasă când apare nisip vizibile În parte vizibile În parte invizibile rapidă mat mat mat puţin lucios 2. 3. 3.6. 6.3 1. 4 2.2720 2500 1920-1980 - Roci metamorifice .2.3. 6.9 aspră aspră puţin unsuroasă mică mică mică redusă foarte redusă redusă rapidă mijlocie mijlocie neregulat mat Marnă argiloasă Marnă invizibile neregulat mat neregulat mat foarte puţin unsuroasă foarte puţin unsuroasă mare foarte redusă foarte redusă mijlocie invizibile mat mare lentă Umplutură vizibile - - aspră foarte redusă - rapidă TABELUL 3 Clasificarea rocilor stâncoase. 8 1.

2300 1920-1980 1700-1900 dură semidură semidură w (J1 ..ţ.2490 foarte dură 30 cea. conglomerat slab cimentat. idem brecie Conglomerat cu ciment calcaros. 2300 cea. 2490 semidură 31 32 2300~2720 2300-2720 2300-2720 2300-2800 foarte dură dură semidură dură cea. 28 Roci sedimentate cea. 2490 29 cca. idem brecie Gresie cu ciment silicios Gresie cu ciment calcaros sau ar ilos Gresie cu ciment ar ilos alte-rată Calcar compact şi calcar marnos idem dolomit 3 2590-3000 2390-2870 2630-2870 2610-2680 2600-2800 2700-2800 4 foarte dură idem idem idem dure dure dure dure dure semidure dură w . idem brecie Conglomerat cu elemente din roci metamorfice şi eruptive cimentat cu siliciu. cimentat cu siliciu.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 Gnais Mica ist Calcar metamorfic Cuartit Idem racile de la 18-21 alterate Filite !!isturi rafitoase !!isturi cloritoase !!isturi sericitoase Rocile de la 23-26 alterate Conglomerat cu elemente din roci sedimentare.

111" tnhntce specia le de lucru: . Ea este exploatatăÎn reţea de tip WINDOWSNT. "plIll. pe cale ierarhică. ' .1.5.~.În momentulÎn care un subordonat i rezolvă sarcina. consistenţă 10<0.2. teren mijlociu. Terenurile sunt considerate cu umidităti naturale 1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1).un superiorpoateşti î undese găseşteun documentşi În ce fază a rezolvăriisale se află.2.2. ellt 110%la consumurile de manoperă şi ore utilaj.. 1.1. când muncitorul nu este stânjenit la pat şi poate arunca pământul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport pe orizontală În umpluturi sau depozit. faţă de normele ondiţiile punctului 2. fali etc.4.2.COlII Aplicaţia informatică CORES. are ca scop urmărirea "mişcării" documentelorn interioruluneiinstituţii. de Funcyonareaaplicaţiei este urmărită de un administrator. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Hlhlte manual În spaţii deschise şi În chesoane.Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. eventual. faţă de consumurile IlhII IIlsbilite În condiţiile punctului 2.trimisspre exteriorulinstitu~ei. teren tare. oferind aceste informa~i superiorilorsăi. . Pentru săpături În terenuri coezive În stare plastic-moale (cu tii. 11\1. la rândul lor. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor. termene şi rezoluţii.'ilel Tn: teren uşor. neralităţi CAPITOLUL Ts A SĂPĂTURI MANUALE 1. teren foarte tare. În pământuri şi alte roci Imoate. când muncitorul este stânjenit la săpat şi 10 aruncarea pământului săpat direct În depozit sau Într-un mijloc do transport pe orizontaiă fiind necesară În prealabil o evacuare verticală a pământului săpat: 37 .5) sau În terenuri slab coezive şi necoezive În . Când toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile.Conţinutul capitolului t ..mpunându-Iesarcini. necesare la lucrările de construcţii-montaj. arătate '. . pături În spaţii limitate. La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de nsumurile specifice de manoperă şi ore utilaj. .documentulse poate considera finalizatşi poatefi. .avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date.ordin. 1 anexat la instructiunile acestui indicator.) care are un emitentdin interiorulsau din afara instituţieişi care este trimis spre rezolvareunuiasau mai multorservicii (persoane). n oricemoment.Utilizatoriio accesează la staţiilede lucru.ării apei. Tnfuncţie de spaţiu. denumite "terenuri Îmbibate cu apă". se va acorda un . subordonaţilor.IIUt spor se va acorda numai În situaţiile . săpăturile s-au considerat: pături În spaţii Întinse.in care epuizarea apei U\ de săpătură nu ar fi economică. În regim multi-utilizator. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării. În mediu de programare ACCESS97. realizată de COCC. '''lor • Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea din acest capitol II II IIITIX SISTEM INFORMATIC <al' CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNICE TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII PE CARE OBIECT DE CONSTRUCŢII lGi' PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT CALITATEA LUCRĂRILOR "" Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite În dll condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă.care efectueazăşi întreţinerea' colecţieide date aferente. proces verbal. Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt: • urmărireaprecisăa circulaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei • posibilitateacontrolului factorilor de decizie asupra Îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul espectiv r • creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor • micşorareabirocraţieilegatede circulaţiadocumentului • obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela un document • accesulla un documentnumaial persoanelorautorizate CORESeste realizatăca o aplica~e modernăde baze de date.2. Î Un documenteste un act (cerere.""1111 nr.3. . Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele .

\I(~O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre IIll1hlllltnOvOrsale. I 11. ndepărtarea obstacolelor mici.) odată cu avansarea lucrului.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de III tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru. 'lăţimea banchetei cel puţin egală cu adâncimea săpăturii. 3. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi. care se vor plăti separat. .7.1. Ts A 24 şi Ts A 25. pentru fiecare normă În parte. . Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie să fie supus vibraţiilor.În cazul săpături lor nesprijinite. În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. d 1'llIltru lucrul În chesoane Închise. Ts A 15 şi Ts a 1. Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel ca Între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: .2. rigle.În cazul săpăturilor sprijinite. In normele de deviz pentru săpături manuale. 3. precum şi În condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. urăţarea şi Întreţinerea uneltelor. 3.25 m.50 . taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor. La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu pereţi Înclinaţi (În taluz). Conţinutul normelor I 2. Ts A 13. volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 11"11111. b.umplutură compactată prin relaţia: 39 38 . Consumurile specifice de manoperă t. Ts A 06. Pentru adâncimi mai mari. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie.apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut 11II"H'lI'lEl e apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. 11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. stabilite pentru fiecare normă. urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor. \11. . Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor curăţată de iarbă şi buruieni. Ts A 27 s-a prevăzut 1 ••lil\11Ido aer comprimat sub presiune. a micului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula pe Ilplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele IIIt II" ".terenuri uşoare de coeziune redusă .2.argile nisipoase. următoarele limite de adâncime: . s-a ţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol.III . Ts A 08. \ 11. I Volumele lucrărilor de săpătură hutl.8. 1111111 de deviz se cuprind şi consumurile 11110 datorită următoarelor IJIIIlIiII de lucru: pregătirea locului de lucru. manuală se măsoară la metru cub 3. 2. 2.argile. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol se consideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperele de execuţie. şipci. manipularea şi purtatul uneltelor. prăfoase. pentru care se aplică normele de deviz de la Itltluhl 18 A 23.00m.75 m.1. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: a.6.00 m de banchetă. Ts A 11. terenuri mijlocii şi tari care se lucrează cu cazmaua .2. Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate În III ti I nnblbate cu apă. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16. scoabe) necesare executării platformelor de evacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate. lăţimea banchetei de cel puţin 0. Ts A 17 şi Ts A 18.1'. terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul 2. •••. cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poate lilI' Vlllilmui lor. la art. 2. materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2. panouri de protecţie etc.0.1. IA.săpături În chesoane Închise. macara de fereastră la art. litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia III"" mi mecanică a . Ts A 26. c. manoperă şi ore utilaj. trunchiuri de arbori etc. fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului. arătate În 1IIIHticol. ndlţii de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale.2.).3. Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturii hlnoml de beton. m. nu se cuprind IIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru: \It 1.Consumurile specifice de ore utilaj I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au VAII II: macara Pionier la art.

6 m teren mijlociu. 1111 IIlvululapei aruncateaÎn depozit sau vehicul la H<0.4. III "AIIiOntImbibat cu apă aruncarein vehicul la H de 0.61-2 m teren foartetare.61-2 m teren uşor.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din săpătură.6 m teren foarte tare.Ts A 18) se vor calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Ia drenuri şi tranşee executate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilor efective ale săpăturilor. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt cuprinse În normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţii limitate. Vu .Ja deblee.6 m terenfoartetare.6 m terentare.61-2 m teren uşor.5. 4. 5. cu 11\ 1I"". Înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte.Ydu Vs= Vux Yds În care: Vs . TsA01 III IIftiT1Ant umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehicul a cărei platformăeste s~b cu IlIIull 0./lIIIAnl1mbibatcu apă aruncareain vehicul la H de 0. realizat cu pământul împrumut. la gropi de imprumut.1.61-2 m teren tare.6 m teren mijlociu. uit 11lvolul aruncareaÎn depozit sau vehicul la H<0.nil 111estenivelul săpăturii. Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncim pentru Încadrarea săpăturilor În norme. uit III\'olulapei aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m terentare.6 m terenfoartetare. Volumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 . la Indepartarea stratului vegetal de 10·30 cm grosime etc. '" I'AIIiOIiIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0. 11I1I"mOnl umiditatenaturalăaruncareain depozit sau vehiculla H<0.61-2 m teren mijlociu. 1111 IIlvfllul apei aruncarein vehicul la H de 0.este volumul umpluturii. uit Illvulul apei aruncareaÎn vehicul la H de 0. 1111 IIIVlllulapei aruncarein vehicul la H de 0. III . la canale deschise.61-2 m teren mijlociu. apatura manuala de pamant in spatii intinse. 4. III pAlllAlIllmblbat cu apă aruncarein vehicul la H de 0. cu In pllllllnllmbibat cu apă aruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0. 1IIIIIIilI0niimbibat cu apă aruncareain depozit sau vehicula cărei platformăeste sub sau cel I II. IIIIIAIII~IIIcu umiditatenaturalăaruncareÎn vehicul la H de 0.6 m IIUIl In IIIIIIIMI Imbibatcu apă aruncareain depozit sau vehicul la H<0.61-2 m teren uşor. la un nivel mai ridicat decât nivelul malului. p IIItIIlvolulapei aruncareaÎn depozit sau vehicul a cărei platformăeste sub sau cel mult 0. '''\lAltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehiculla H de 0. Zona minimă de depozitare.60 1IIIIIvoiuisapăturii. apei 1\_pII\\llntlnsein pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsau vehiculla H<0. Precizări 5. Volumul săpăturilor În cheson deschis (Ts A 21) şi cheson Închis (Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii.6 m teren tare. 111 pAI110nt umiditatenaturalaaruncareaÎn depozit sau vehiculla H<0.61-2 m teren mijlociu.ÎA spaţii limitate pe adâncimea unei trepte de 1. Yds . Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu nivelul superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impune ridicarea pământului săpat. corespunzătoare pământului săpat.este greutatea volumetrică medie În stare uscată a materialului neturburat din umplutura compactată.6 m teren mijlociu.61-2 m terenfoarte tare.Onl1mbibatcu apă aruncareain depozit sau vehiculla H<0.2.61-2 m terenfoarte tare. 5. \ 40 41 . 1 1111 Illvolulapei aruncareÎn vehicul la H de 0.. iti IIIIIIIQl1t umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0.60 m peste nivelul săpăturiiteren uşor.este volumul săpăturii În groapa de împrumut.2 m se consideră neocupată.61-2 m teren tare.5 . cu 1IIIIIIIflBnt mbibatcu apă aruncarein vehicul la H de 0. Ydu .

31 0. cu taluz vertical.~ [OENUM liRE RESURSA U. subsoluri.7811.7711.3212.75 m teren foarte tare.77 1. U1 -1n pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.45 ore 0. CANTITAŢI 93100600199001Muncitor necalificat TOTAL '--' COD DENUMIRERESURSA - 1 ore 12.58 U.5 m teren foarte tare.in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.M CANTITAŢI A1 / Al / A3/ B1 / B2 / 83 1 C1 Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate. asigurându-se o zona libera de la marginea săpănmi egala CII dancimea ei.16 ore 2.8ore 1.1912.75m teren mijlociu .00 m latime.751 0.9311.4515.93 1.08 6.în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.6312.0816.02 1.75 1. 15 Manoperă 93100600199001 Muncitor ne ~alificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10.7711.5312.45 5.NUMIRE RESURSA Manoperă L:l~~Iili 1 ore 10.75 m teren tare.72 4.: 1 -jn pamînt necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.8 93100600199001 Muncitor necalificat ----------------------------~~ COD I I DENUMIRERESURSA Manoperă ------Cl= TOTAL hlU~~ Iare 11.0211. la fundatii.necoezv sau slab coeziv adâncime <0.5 m teren tare.00 m sau peste 1.45 U. Cuprinde: • saparea părnântului şi aruncare lui pe mal._-- DENUMIRERESURSA I H2/ H3 I COD I D.3 3. executata fara sprijiniri.31 '3.16 U.52 0.1611. • depozitarea pamântului evacuat.7514.8312.55 1.75 m teren uşor.5511.63 2. • Indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.1813. 42 43 .7214.2512. avand sub 1.75 4.M CANTITAŢI H1 Manoperă I cool _. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Iare 11.6 TOTAL ore 0.75 0.52J 0.18 3.19 2.53 2. 1 .8 93100600199001 Muncitor necalificat ____ ~ .16 1.25 2.9311.7511. trepte de infratire etc. 1 -ln pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.8 ore 2.M CANTITAŢI C2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E1 1 E2 A ·In pămlnt. cânale. .M E3 / F1 CANTlTAŢI I F2 / F3 I G1 I G2 I G3 .11 2. 1 -In pamînt riecoeziv sau slab coeziv adâncime ~Q. Se masoara la metru cub in sapatura.58 ore 1.83 2.32 2.77 1.3 0.93 1.5 m teren mijlociu.78 1.11 12.6: CANŢ-ITA-' ŢI- 9310060019900 1Munc Ir necalificat TOTAL 1 ore 12. drenuri.

depozitarea pamântului evacuat. o zona libera de la marginea sapaturii egala cu *_ . Nu cuprinde sprijinirea malurilor. A 1 .in pământ imbibat cu apa adâncime a săpătarii 1.teren necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv necoeziv sau slab coeziv de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau de coeziune mijlocie sau consistent.5 m teren tare.TsA03 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. canale etc. 2· in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturli 1. 1:2 .S m teren tare.5 m teren uşor.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpătarii 3.În pămăntcu umiditate naturala adâncimea sapaturii 0-1 .01-4. la fundatii. asigurându-se adâncimea ei. 1 0.teren 01 . -Indreptarea fundului şi pereţilor saPĂturii la cotele brule.S-3 m teren foarte tare.SOm de la margi paturii. 2 ·ln pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1. asigurându-se o bancheta libera de O. 1 . executata cu sprijiniri.01-4.6 / 1. consistent. . \-!2 . Se masoara la metru cub În sapatura.5-3 m teren tare.teren F1 .M .12040019600/ 9310060019900 M TOTAL ore 39 2.32 Muncitor necal ificat / ore /0.S-3 m teren foarte tare. imbibat cu apa adănclmea sapăturii 1.29 0. Cuprinde: . foarte coeziv. până la 0.27 0.32 3. H -In pământ P2 ·ln pământ 1 • in pământ I c~~--1~ --_o_sa CANTlTAŢI U. 12 ·ln pământîmbibat cu apa adâncimea săpăturii 3. foarte coeziv. până la 0.75 m adâncime teren uşor.5 m teren foarte tare.S m teren mijlociu.5-3 m teren tare. 111-1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăterii 3.5 m teren tare.75 m adâncime teren foarte tare.99 3.S-3 m teren fT)ijlociu. canale.64 44 45 .În pămănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3. 112 • 1n pam O nt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1.50 m adâncime teren foarte tare.12 1. pănă la 1. cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1.S m teren mijlociu. xecutarea. până la 0.3 TOTAL ore 1.5 teren uşor. la fundatii.69 cu umiditate naturala adâncimea saPaturii 1. pănă la 1. ~u evacuare manuala.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat.5 m teren mijlociu.M A1 I B1 I C1J01 3 0. cu taluz inclinat.teren G1 . pănă la 1. 111 -jn pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 0-1 .35/2.teren B1 . până la 0. 112 -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1. consistent.teren E1 .5 m teren tare. .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1 . âfumuri etc.S m teren foarte tare. foarte coeziv.5 m teren foarte tare. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. J2 -In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.75 m adâncime teren mijlociu. executata fara sprijiniri.50 m adâncime teren tare.5 m teren mijlociu.50 m adâncime teren mijlociu.39/ ore 0.5-3 m teren mijlociu. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpănmi 1.: O masoara la metru cub În Săpătura. 111 -ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1.teren C1 . consistent. J1 .01-4. avand sub'1 m latime si maximum~50 m adancime. ~1. COO~I 93120400196001 9310060019~00 Săpător O lENUMIRE RESURSA Manoperâ CANTITAŢI U.01-4.01-4.5 m teren foarte tare. Manoperâ DENUMIRE RESURSA E1 I F1 I G1 93.64 2. 11 • in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.92 2.01-4. uprinde: • saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata: depozitarea pamântului evacuat. 1>2 ·1n pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1 . avand sub 1 m latime.75 m adâncime teren tare.indreptarea fundului şi pereţilor sapaturii la cotele brute.85/1.

014910.16 1 4.01391 x8082111 28752763115281 8coabe din oţel Manopera ~()101029008881Lemn rot cons rur coj fag l=1m d subt.004 6. L.1 .0001 0.001210.1_ --'---L---'---'----_.014910. 2010102900888\ Lemn rot cons rur L=1m d sub!.001310.981 2.min 18cm S 4342 010102914229 Scind.2l-.1 .0001 10. .25 1 m3 1 .4912.004 1 b.00131 c~1 TOTAL DENUMIRE ESURsA R Materiale E JIT 1 m3 \ 0.41 1.95 /2874145886954/ Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 .gr=40mm L=1.min 18cm 8 4342 / m3 10.• m3 0. 0.49 2.( kg 0.0012\ 0..8-4m 1=60 S 8689 010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.004 1 ore \3.1 .014910..- 6.24 2.1210./ 4.004 1 0.00011 1100600199001Muncitor necalificat 1 ore \ 5._.A.1 .004 1 0.013910.M A1 .10.84m 1=60 S 8689 m3 0.000110.0139 kg 0._ l CANTITAŢI U.31 1() .009110.00131 ( ~~EMIRE f-----.M 1 ore 10.0001 0.3214.8-4m 1=60 88689 /2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.50 m 88689 1114145886954Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 "1176276311528 Scoabe din oţel Manoperă 1 kg 1 . --_ RESURsA .50 m 88689 1)11/41458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 11/82763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.10.013910. 1 kg 1 0.00071 0.38 5..63 6. Materiale 20101029008881 lemn rot cons rur coj fag L=1m d sub!.81 / .00.01391 Materiale .00071 0.001210.M ~.00071 000061 0.----.42 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL COD I---.44 8.64 3..0001 • n I'U Hl1029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.m3 0.min 18cm 8 4342 1201010291422918cind.9411. CANTITAŢI I A2 I 81 I 82 I C1 I C2 00'D DENUMIRE RESURSA U.42 4.004 1 0.2412.81 DENUMIRE RESURSA ..M --~ G1 G2 H1 H2 11 9310060019900 1Muncitor necalificat TOTAL U.004\ 0.6413.004 \ ( \ Im3 1 .94 1.96 ore 0. 100600199001 Muncilor necalificat TOTAL 1 ore 1 7.fag neab cI.001310.32 4.50 m 8 8689 .0001 0.004 \ 0.L----J ::.014910.2.63 nr O.013910. -- D1 I D2 I E1' I E2 I F1 I F2 1 kg 10.25 1 6.38 1 5.fag neab clAgr=40mm L=1.0001 0.0001 O .44 1 8.CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manopera U.001310.10.96 CANTITAŢI 314229 Scind.1 0.004 \. ore 3.fag neab 11110102 clAgr=40mm L=1.00071 0.4~22 / 4.98 .0007 46 47 .4111.16 4.00061 0.0013 0.31 11G ore 7.95 1 ore 5.

avand peste 1 m latime. .În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.441 5.4512.M I ~ 02 [ E1 I E2 11:\'100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 13. COD COD ~~ ~MIRE / CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA TOTAL U.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătoni 2.71 4.01-4 m teren foarte tare. 12 . Se măsoară la metru cub În sapătura. Cuprinde: .79 CANTITAŢI RESURSA Manoperă U:110060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 15. H1 .În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpălurii 2. C1 .1914. subsoluri.6211.01-4 m teren mijlociu.12 4. fara sprijiniri.M A1 1 A2 1 81 I 82 I C1 I ca 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2. cu depozitarea lui pe mal la distanţă de 0. C2 . F1 .in pamănt imbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. A 1 .TsA05 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.2916.01-6 m teren foarte tare.01-4 m teren mijlociu.1214.1417.45 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă U. J1 . E1 . J2 . E2 .in pământ imbibat cu apa adâncimea Săpăturii 0-2 m teren uşor 81 .În pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.in pământ lmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4. cu evacuare manuala. G1 .19 4.71 ore 14.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 4.50 m de marginea sapaturii.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 2. I -.14 7. 82 .01-4 m teren foarte tare.01-4 m teren tare. 'canale etc.01-6 m teren tare. executata cu taluz inclinat.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăfurii 0-2 m teren uşor.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2.29 6.1413.saparea şi aruncarea pământului sapat direct pe mal sau prin aruncări succesive pe banchete. 02 .44 c~ 100600199001 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURsA Manoperă El 1 ore 1 ore TOTAL CANTITĂŢI COD ~- DENUMIRE RESURSA Manoperă U. la fundatii.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 2. G2 .6913.79 ore 3.M--82 ore 2. pana la 6 m adancime.01-6 m teren tare. 01 .01-6 m teren mijlociu.6312.01-6 m teren mijlociu. A2 .69 3.Îndreptarea fundului şi pereţilor săpăturii la cotele brute.22 48 49 .in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren mijlociu.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăiurii 0-2 m teren tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 4.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. 11.01-4 m teren tare.01-6 m teren foarte tare. H2 . F2 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.

TsA06

TsAC

Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc.
A 1 - În pământ cu umiditate naturala teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa teren mijlociu. B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare. B2 - in pământ Îmbibat cu apa teren tare. C1 - În pământ cu umiditate naturala teren foarte tare. C2 - in plmănt imbibat cu apă teren foarte tare. Cuprinde:
1',

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manual a, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc. fi I fii pămănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor.
I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor. cu umidi.tate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. n pemânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 1: I 111 parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-2 m teren tare. 1, I 111pemânt îmbiba! cu apa adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. II) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-2 m teren foarte tare. I I 111pemânt cu umiditate naturală adâncimea sapătarii 2,01-4 m teren mijlqciu. I J In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. t I 111pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. IJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăfurii 2,01-4 m teren tare. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 2,01-4 m teren foarte tare. IIJ In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătorn 2,01-4 m teren foarte tare. III Inpământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturs 4,01-6 m teren mijlociu. IIJ In pamănt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. I~ In pamânt Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. II Inparrănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 1) In parnănt Îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren foarte tare.
III pământ

- saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului săpat la punctul de Încărcare in găleata (0,25t - 0,5001); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea sapăturii. Se măsoară la metru cub in' săpatură.

COD

DENUMIRE RESURSA Manopera

CANTITATI U.M A1

I A2 I B1 I B2 I C11
13.4713.3515.03 2.31

C2

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.7812.6712.31 ore 1.78 2.67

1" 29221400067271~ara

Utilaje pioni~r 0,5-0,75 tf I
v.v

1,II/1rlnde:
I v.4' I v.V" IV'''''' I u."', parea pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopata; dupozltarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea IInlurii; Kocutarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat la cotele 11i1I1n. Nil ouprinde sprijinirea malurilor. U măsoară la metru cub În săpătură.

50 51

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 j Muncitor necalificat TOTAL 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44 ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2875276311528/ 2874145886954 12010102914229j Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 j m31 - 1 I 0.0007j 0.0007j 0.00081 0.0008j 11'8276311528 11/4145886954 1 m3 j - j 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/ JII 10102914229 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.fag neab clAgr=40mm kg kg 0.002 0.0069
U.MI~

CANTITAŢI COD / C2 DENUMIRE RESURSA Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 U.M G1 m3 0.0008

U.M A1

I A2 I 81 I 82 I C1

IJll101 02917685

00008-

Gkl~

H2 H1 --0.0007 0.0007

11 0.0008

12 0.0008

01

I

D2

I

E1 )

I

E2

I

F1

I

F2

1J01 01029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

0.002

0.002

0.002

U:l100600199001 Muncitor necalificat
-:~

Iare ore

I

5.9 5.9

I 8.86 8.86

1 4.9 4.9

1 7.36 7.36

1 6.65 6.65

9.98 9.98

I I I I
j m3j

'I 0.0069 / 0.0079 / 0.0079
/

TOTAL

CANT COD DENUMIRE RESURsA Materiale kg kg m3 m3 m3 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 0.002 0.0079 0.0001 0.0008 0.0003 ] U.M J1 J2

/0.0001 /0.0001 10.0001/0.0001

12010102900888 j Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL
-

L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

II 1Il1 02917685 Il 101 02900888
Iare ore 13.515.26/ 3.5 5.26 .-

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 Manoperă

3.52 3.52
--

5.29 5.29

I

4.67 4.67

I

7.01 7.01

IHlO600 19900 I Muncitor necalificat
TOTAL

Iare ore

1 7.71 7.71

111.57 11.57

c~~]
--28752763115281 2874145886954 120101029142291

CANTITAŢI U.M G1

lENUMIRE RESURSA Materiale

I

G2

1 H1

1

H2

1

11

Ţ

12

scoabe din oţel
;uie cu cap conic tip a 3 x80 S 2111 Scind.fag neab cI.A.gr=40mm L=1 ,84m 1=60 S 8689

1

kg kg

1

0.0021 0.0079

0.0021 0.0079

0.0021 0.0069

0.0021 0.0021 0.0069 0.0079

0.002 0.0079 1

I m3

10.0001 10.0001 10.0001 j 0.0001

I 0.0001 10.0001

52

53

TsA08

00
.L-

DENUMIRE RESURSA
---L1

U.M

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.
Al - În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m teren mijlociu. A2 - În pământ Îmbibat cu apa adâncimea Săpăturii 2-6 m teren mijlociu. 81 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren tare. 82 - În pământ lrnbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. Cl - În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m teren foarte tare. C2 - În pamănt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m teren foarte tare. D1 - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren mijlociu. D2 - În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 6,01-10 m teren mijlociu. El - În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. E2 - În pământ lmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren tare. Fl - in pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare. F2 - in pimânt imbibat cu apă adâncimea Săpăturii 6,01-10 m teren foarte Iare. Cuprinde: - săparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv Jransportul pământului la punctul de incărcare in galeată (0,250 t); - depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea săpăhJrii. Nu cuprinde sprijinirea malurilor. Se masoara la metru cub in săpătura.

J~J_~~_lEJ~

I--=-r;:::-i.=:-~

CANTITATI

Manoperă

I 10000019900 I Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9. ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I

Utilaje

um 40~1

Macara pionier 0,5-0,75 It

~079J~1

0.8411.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice
In pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0-1,5 m teren uşor. In pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren uşor. 111• In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 0-1,5 m teren mijlociu. IW ,In pământ imbibat cu apă adâncimea săpafuril 0-1,5 m teren mijlociu. fl1 .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. ~ • In pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0-1,5 m teren tare. 111 • In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 0-1,5 m teren foarte tare. Il~· In pământ Îmbiba! cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte Iare. I 1 • In pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăiurii 1,5-3 m teren mijlociu. 1.2· In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpătudi 1,5-3 m teren mijlociu. 11 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 1,5-3 m teren tare. 1:2·ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfuril 1,5-3 m teren tare. 1 ·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,5-3 m teren foarte tare. ·ln pământ Îmbibat cu apă adâncimea Săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 111·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 112·ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpătmi 3,01-4,5 teren mijlociu. 11·ln pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 12-ln pământ imbibat cu apă adâncimea săpăfurii 3,01-4,5 m teren tare. J1 .ln pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. J2 • În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. '"

M

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M Ali A2

CANTITATI

I Bl I 82 I Cl I C2 I D1
')1:

9310060019900

I Muncitor

necalificat TOTAL
Utilaje

1 nrp

/?

"Il /1 117 "

1A

110

1A

t:t:

I"

0'1

I"

TY'

I
~g0067271

ore

2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

Macara pionier 0,5-0,75 It

uprinde:

54

55

1======== EJ-2Iî TOTAL ore 7.001310.000610.M Materiale CANTITATI 1---.001310.33 1 7.4415.16 1 m3 10.fag neab c/.3316.min 18cm S 4342 1 m3 10.001210.004 0.1 110.001210. Se măsoară la metru cub În sapatura.000- 93100600199001 Muncilornecalificat TOTAL 20101029142291 Scind._=.3~ 56 57 .0041 kg 0.66 2875276311528 1 m3 1 1 .77 DENUMIRE RESURSA Materiale 1 ore 1 7.004 0.depozitarea pamântului evacuat.000610.9412. 8.44 5.5 Manoperă I Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 1 9.000610.55 114.min 18cm S 4342 L=1 .000610. .001310.77 1 8.OOOE 10.013!: 0.min 18cm S 4342 120101029142291 Scind.00131 93100600199001 ~- Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.0041 0.executarea.A.0139 0.001210.0041 0.004\ 0.33 ore 9.0149 0.001310.55 .000610.84m 1=60 S 8689 Manoperă 10. 1 0.77 111.8311. . F2 _. COD 1 m3 1 1 -10. 1 0. I 12 G1 11//02763115281 Scoabe din oţel )1114145886954 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1 kg 1 0.83 1.77 8.0149 0.M A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2 IJ0101029176851 Dulap fag livcl C gr=50mm L=2.49 1 5.66 5._----------'--~--'---'----'----'-----'-----j 004 0.0149 0.8-4m 1=60 S 8689 kg kg m3 m3 1 m3 0.0001 1 2874145886954 2010102917685 2010102900888 1 ore 14.004 0. 1 0.0139 COD U.-------.001:: O.000610.65 1 5.50 m S 8689 120101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.1 10.6 5.10.0139 0.săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.66 9310060019900 Scoabe din oţel Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Dulap fag tiv el C gr=50mm L=2.0139 0.0001 clAgr=40mm L=1 .000110.004\ 0.00061 ==::::.000110.50 m S 8689 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.91 3. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pămănfului sapat.000610.6. asigurându-se o bancheta liberă de 0.0139 I~0101029142291 Scind.51 3.0001 10.8-4m 1=60 S 8689 Manoperă 1 .2211.0149 004 004 0.0001 28752763115281 Scoabe din otel 2874145886954 Cuie cu cap conte lip a 3 x 80 S 2111 kg 1 1 kg 1 m3 1 - 1 -1 - 100600199001 Muncilor necalifical 120101029176851 Dulap fag liv el C gr=50mm L=2.0001 10.10.94 2.66 3. Nu cuprinde sprijinirea malurilar..0001 10.55 1 8.0001 10.0139 0.0013 0..22 1.fag neab clAgr=40mm I 0.33 6.0006 1.49 5.00131 :~-' "":. -- COD I DENUMIRE RESURSA I U.001210.004 0.0001 10.33 7.66 11.0139 0.fag neab 1 m3 10.55 14.91 ore 13.50 m S8689 I~()101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.16 CANTlTAŢI COD 1---- DENUMIRE RESURSA Materiale U.000610.50 m de la marginea săpalurii.0001 ore 4.0006 0. M f------r-----.65 5.gr=40mm L=1 .

K2 . teren foarte tare. teren mijlociu. H2 .01-8 m. teren tare. 82 . . in drenuri cu latimea de peste 1 m.01-8 m..61 \ 3.În pământimbibat cu apă adâncimea săpăturii 2.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului Săpat. leren mijlociu.01-10 rn. teren foarte tare.În pământ cu umiditate naturală adâncime a săpaturii 8.fag neab cI. teren tare.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapăturii 0-2 m.-~ D2~1~! 10.---- --'---I---:-~ F2 G~ CANTITAŢI I H1 101029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. C2 .7812._-_. teren mijlociu.42 3.A. !lol. M2 .in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 8.00031 0.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2.0216.61 .87 4.in pământ îmblbat cu apa adâncimea sapăturii 6. J2 .0001 10. teren mijlociu.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4.În pămănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8.01-4 m. teren foarte tare. teren foarte tare.50 m S 8689 1)/1141458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 2111 i \ m31 \ kg - \ - 1 x 80 S 1 1 - 1 IJ0101029142291 1 Scind.1 m3 1 1 m31 1 kg 1 - 1 \ JI)10102900888 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md subt.0007 58 59 .M ~_ ~ -T-.01-10 m.~ . F1 . E2 .01-8 m. L2 .0_- 3.01-6 m.00691 \ 0.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpătuni 2.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sapăturii 4. K1 .01-10 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 0-2 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea Săpăturii 4.00691 0.llarea pamântului evacuat asigurându-se o banchetă liberă de 0.00071 0. Cuprinde: . G1 .002 1110102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L.M 1 --F2J' F1 . teren tare. IIUIKoară la metru cub În sapatura.58 ore 1. teren tare. C1 .min 18cm S 4342 11762763115281 Scoabe din otel Manoperă 1100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ~ . 01 . P2 . M1 . teren mijlociu.50 m S 8689 m31 0.01-4 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2. teren foarte tare. teren tare. teren foarte tare.--~ 5.02 6.0007 10. cu evacuare manuala. P1 . teren mijlociu.002 1 0.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 6. c~ DENUMIRE RESURSA Manoperă \111\1)060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL \ ore \ 1. F2 .8714.În pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 8. 02 . teren mijlociu. H1 . teren foarte tare.gr=40mm 4m 1=60 S 8689 L=1 . 81 . 1 - \ 1 1 1 1 ore 13.00071 0.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6.01-6 rn.03 COD I DENUMIRERESURSA. N2 .031 ore .01-6 m.0003\ 0. E1 . teren tare. L 1 . 12 . in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice A 1 .01-8 m.01-4 m. N1 .În pământ Îmbibat cu apa adâncimea sepaturii 0-2 m.IIlUllB pamântului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.01-10 m. teren foarte tare. teren mijlociu.00071 0. IIl. teren foarte tare.08 1._. D2 .01-8 m. J1 .in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4.----_ . teren uşor.01-6 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4.llprlnde sprijinirea malurilor.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m. A2 . teren tare.:::=========~ COD~ L- ~ANTlTAŢI C2 D1 DENUMIRERESURSĂ Materiale U. teren tare. D1 .42 5.0811.30 m de la marginea Sapatura manuala de pamant.În pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. teren foarte tare.01-10 m.01-8 m. 11.:2. teren tare.01-4 m.01-6 m. G2 .01-10 m.00071 0_00071 0.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea sapatorii 8.01-6 m.58 -===.in pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpatoni 2.01-4 m.62 1. teren tare.În pământ Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8.in pământ lmbibat cu api adâncimea săpăturil 6.01-4 m.85 2. Materiale II U.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m.0001 1 10.111I11.8.in pământ îmbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. teren uşor. IiIIlarea.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 2.62 \ 1. teren mijlociu.8512.78 2.

002 03100600199001Muncitor necalificat Iare 1 15.0001 1 I~ __ -l__ J ~ 02- Materiale 20101029176851Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. 1 1 kg 1 0.00031 9310060019900 Muncitor necalificat I 7.0001 10.79 14. I H2 1 11 4.- 1 kg 1 0.59 1 m3 10.0003 1 0.M .00210.35 9.002 1 0.00071 0.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subl.002 Iare 1 6.000710.0001 1 20101029176851Dulap fag tiv ci Cgr=50mm L=2.002 12.00691 0.002 1 0.gr=40mm L=l .0003/0.00691 0.83 1 m3 10.0069 0.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.0001 10.002 9. 1 kg 10.94 TOTAL ore U.69 10.0001 10.0001 1 1 m3 10.006910.9 10.M F1 F2 .00031 0.006910.002 / 0.002 1 0.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă ::-L COD DENUMIRERES:~_.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rot cons rur coj fag L=lm d subt._.25 CO~I ----_.A.0069 0.31 I kg / 0.00031 0.002 1 0.0001 10.41 I 6.00691 0.00031 93100600199001 Muncitor necalificat I 7.18 113.gr=40mrn L=1.0001 10.79 114.min 18cm S 4342 28752763115281Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.39 6.69 1 10.97 / 0.55 8.31 /10.00210.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt.0001 1 0.00691 0.88 TOTAL ore 7.00031 0.fag neab cI.00691 0.0001 10.00691 1 m3 10.59 9.00031 0.002 1 0.0001 1 1 m3 10.0001 10.00031 0.fag neab cI.00031 0.min 18cm S 4342 28752763115281 Scoabe din oţel Manoperă 1 m3 10.00031.L:_ --L __ .0001 10.002 1 0.002 1 ore 1 7.35 1 9.000110.00031 0. ._I~~I·M1 CANTITAŢI 120101029142291Scind.6 1 9.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu csp conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291Scind.9 110.0001 10.0007 1 kg 10.88 I 0.0001 10. IJ._--~-DENUMIRERESURSĂ .0003 0.002 Iare 1 4.002 1 8._.M -~~1.006910.00031 0.002 1 0.00031 0.4 TOTAL ore CANTITAŢI M2 N2 - DENUMIRERESURSA MateriaJg CANTITAŢI I 12 1 Jl I 3100600199001Muncitor necalificat J2 20101029176851 Oul L=2.0069 1 Materiale ~ U.00071 0.kg CANTITAŢI COD G1 G2 H1 I DENUMIRERESURSA "8741458a6J Cui.55 10.00691 1 rn3 10.00031.00031 0.00071 0.00071 0. cap conle lip a 3 x 80 S 2111 0.21 119.00691 1 m3 10.83 12.A.00031 0.50 m S 8689 128741458869541 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291 ScindJag neab clAgr=40mm L=l .006910.82 60 61 .00210.0001 10.0069 1 0.00031 0.39 I I 5.45 114.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 120101029142291ScindJag neab ciAgr=40mm L=1.4 6.0069 0.25 5.002 1 0.006910.8-4m 1=60 S 8689 120101029008881Lemn ro! cons rur coj fag l=lm d subt.00031 0.00071 0.0001 10.0001 10..41 7. _ 1 kg 10.0069 0.0007 1 kg 10.00071 0.002 1 0.94 1 0.0001 10.97 7.00691 0.00071 0.

adâncimea sapăturii 14. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier.min 18cm S 4342 Scoabe din oţel I 0. inclusiv transportul pământului sapat la punctul de incarcare in galeata (0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpălurii 6-10 m. teren tare.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii1 0.18 I ~ 01 __ 13. . teren tare.13 13..0007 0.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.01-18 m.0069 0. 2 .. teren foarte tare.in pământ imbobat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m. teren mijlociu.În părnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 2-6 m.01-14 m...01-14 m.01-18 m.45 I CANTITĂŢI I N2 14.1 62 63 .fag neab cI.01-18 m. A2 . teren tare.01-18 m. asigurându-se o bancheta liberă de 0.in pamănt imbibat cu apă adâncimea săpătruii 10.50 m de la marginea săpăturii.002 /13.01-14 m. Nu cuprinde sprijinirea mal urii ar.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapălurii 10. teren foarte tare. teren foarte tare.21 . 112. 12.saparea pământului şi evacuarea lui pe mal cu macara Pionier.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scind.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapafurii 6-10 m.42/20.0001 0. 81 . 11-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 10.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 10. H2 .in pământ imbibat cu apă adâncimea sapăfurii 6-10 m.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14.0007 0.6 Sapatura manual a de pamant. H1 . 2 .A. teren foarte tare.0003 0. .În pământ imbibat cu apl adâncimea săpăturii 2-6 m.42 20. teren tare.[---ID COD ----__ TsA11 DENUMIRE RESURSĂ __ -i U.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaiurii 6. K1 . Se masoara la metru cub in sapatura.M P1 P2 Ai- . teren foarte tare. K2 .0069 0. in drenuri cu latimea de peste 1 m. teren mijlociu. Cuprinde: .01-14 m.250 1). teren foarte tare. D1 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 14.M __ ~ __ M2 _L __ ~ N1 9.01-14 m. L1 . teren foarte tare.01-10 m.gr=40mm L=1 . teren mijlociu. - 02 _L__ 19. J1 . teren tare._. teren mijlociu.002 I 0. 111.13 9310060019900/ Muncitor necalificat TOTAL I ore ore În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapănmi 2-6 m.in pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14.. J2 . teren mijlociu.01-10 rn. 1 ._------ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 14. C2 . -. teren mijlociu. teren mijlociu.În pământ imbibat cu apă adâncimea 5ăpaturii 6. C1 .in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpatoril 14. teren tare.În părnănt lmblbat cu apa adâncimea săpătură 10. teren mijlociu. teren tare.8-4m 1=60 S 8689 lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt.01-18 m.01-18 m. D2 . teren foarte tare.0001 0.depozitarea pamântului evacuat. G2 .0003 U. teren tare.01-14 m. ' 1 .in pămănt imbibat cu apa.82 I TOTAL ore 15.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 2-6 m. L2 . in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice COD ~---2010102917685 2874145886954 2010102914229 2010102900888 2875276311528/ I CANT DENUMIRE RESURSĂ Materiale m3 kg m3 m3 / kg Manopera 0.În pământimbibat cu apă adâncimea sapafurii 6-10 m.

16 "1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1.11 .88 3.96 I ~~~~~~~JMacara I '~ pionier 0. 12 .0006727 ~~~~a'pionier 129221~ -..0~ CANTITĂŢI U.67 5.01-4.Uqlu.50 m. Iti In pământ imbibat cu apa adâncimea sapăiurii 0-1. teren tare. teren foarte tare.86 4. in fundatii.51-3 m. III In pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1.51-3 m.0:1II. 111.3315.' U. teren mijlociu. .6715.16 ore 5. teren mijlociu.01-4. I TsA12 • 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 12.In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1..26 7. teren mijlociu. teren Iare.51-6 m. teren mijlociu.1 IU.5515.11 ore 4.75 It .1n pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3.5 m.11 1.ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 3.ln pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 3. teren tare.3 3.1n parnănt cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. teren tare.2617. M2..94 5.75 It 1 ore 15.89 13.51-3 m.55 5. teren mijlociu.31 CANTITAŢI H1 K1 .88 ore 3. avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.0117.51-6 m. teren uşor.-_ .ln pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 4. I 1 In parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 1.8913. _-COD _ 0._ . teren foarte tare.01-4.4418.64 5..11 17.51-3 m. cu evacuare manuala..5 m.46 5.51-6 m.6713. l1 .I'!] COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I I I CANTITAŢI I I fiI 111 emant cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 0-1.33 5.5212. . teren tare. 1) In pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 1.5 m.5 m. p f. În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 4.- - ~I I 0. executata cu sprijiniri. I I G2 I .9811. teren foarte tare..ln pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 4. 292214000672?lMacarapionierO.78 5..75 tf ---•.5 m. II In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapaton 1. __ .5 m.63 .ln pământ imbiba! cu apa adâncimea sapaturii 3. puturi etc.5-0.08 4. II~ . • depozitarea pamântului evacuat..5 m..IJI U.. .25 4.1n pamântimbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. Il) .5 m.3 13.\. 1. teren mijlociu. . (l~.4615.01-4. M1.00 m adancime.M DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 I Muncitor I necalificat TOTAL 1 ore 13.95 Sapatura manuala de pamant. II In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpătură 3.5 m.5-0.93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 14. I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 0-1.J In pamânt imbibat cu apa adâncimea săpăturii 0-1.7815.50 m de la marginea I ~21400067EJ 64 65 .51-6 m. t..44 8. ~1. teren foarte tare. teren mijlociu.67 3. teren foarte tare.5 m. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. teren tare.01-4. In pământ imbibat cu apa adâncimea Săpaturii 1. 1<2 .51-6 m.5 m.5-0.M 1..4711.081 H3 7.861 4. 111.L _ DENUMIRE RESURsA Manoperă U.5 m.51-3 m. teren tare.01 7.75tf ---1 I ore lu.1n pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 1.96 3.6415.01-4. 1) In pământ îmbibat cu apa adâncimea sapanmi 1.o:Jlu·:10lu. Cuprinde: • săparea şi evacuare manuală a pamântului sapat pe mal.51-3 m.2514.5-0.M K2 1 L1 COD lE RESURSA Manoperă T l2 9310060019900 I Munc TOTAL Utilaje Macara pionier 0.95 ore 2. teren tare.4313. teren uşor.-----. teren mijlociu.52 2.5 m.43 3. 1" . de pana la 6.9415.51-6 m. teren foarte tare.M I '" I A1 I I I L' I . in pamânt îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 4. teren foarte tare.COD =I . I~ -ln pământ imbibat cu apa adâncimea sapafurii 3.J In pamântîmbibat cu apa adâncimea sapăturii 0-1. asigurându-se o bancheta libera de 0.5 m. teren foarte tare..

75 12. puturi etc.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2.89/14.97 5.M CANT - săpătcni.89 2. 81 .01-10 m.M Manoperă l Gl I G2] CANTlTAŢI Hl I H2 I r 11 12 9310060019900 / Muncitor necalificat •"ICInoperă 9310060019900/ coo L=~ I Muncitor ne Muncitor necalificat i ore /9.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturu 2..98 i 8. teren foarte tare. Cuprinde: . teren mijlociu. teren tare. D2 .23 15.0 m.01-14 m. teren Iare.01-10 m.72/3.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 10.0-6. teren foarte tare . teren tare.72 3.50 m.0 m.23/15.0-6. Se masoara la metru cub in Săpătură.85 i 11.35 ~ TOTAL _-.01-10 m.in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6.0 m.0-6.------..in pamănt lmbibat cu apa adâncimea sapăturii 6. de pana la 14 m adancime..În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2. evacuare lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incarcarea cu galeata de 0.in pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10. teren mijlociu. 11. teren tare. teren mijlociu.89 14.48 --~-_L_~ jCANTlT1AŢI'1 I--J _ El _ E2 Fl _'__ F2 Manoperă 9310060019900 i Muncitor necalificat TOTAL ____ / ore /4. M1J M2 9310060019900 at 1> /ore TOTAL ore /12.0 m. E2 .5/18.34 9310060019900/ Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamant.01-14 m.depozitarea pamântului evacuat.M CANTITAŢI I A1 / A2 / 81 TsA13 ~~~_~UMIRE I I 82 el TC2 ~ TOTAL ore 1.0-6. teren mijlociu.in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10.98 8.69 5. ore 9. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. H1 .97 6.În pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 10.69 i 5.01 3. asigurându-se o banchetă liberă de 0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapăturii 10.35 11.-------~--.01-14 m. F1 .5 18.84 7. teren foarte tare.01-10 m. teren mijlociu. G2 .56 5.sapaturii. 12. foarte tare.150 tl. 01 . Cl .85 DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.50 m de la marginea COD]I ----- DENUMIRE RESURSA .În pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 6. Se masoara la metru cub În sapatura. Nu cuprinde sprijinirea malurilor .84/7. El-in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6.01-14 m.M l D1 D2 4.0-6. . Nu cuprinde sprijinirea maluri lor. Gl . 82 . teren mijlociu. teren foarte tare. teren tare.01-14 m.0 m.01-10 m.78/10. F2 . H2 . la fundatii. C2 .02 3. A2 .Manop RESURSA U.26 1.0-6.01-14 m.75 66 67 . avand latimea sau diametrul cercului de 11.48/6.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. Al .saparea pămăntolul. teren foarte tare.-~ U.01-10 m.in pămănt lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2.in pămănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2.79 ore o i 5. executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastra.0 m.78 10.79 COD DENUMIRE RESURSA U. teren tare.În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.În pamănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6. ~nn --'Ţ--.

În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 2.--'-----1 9310.0. teren mijlociu. asigurându-se o bancheta libera de 0.În parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături. .0.115. avand latimea sau diametrul cercului de 1.670.29 1 ore 14. teren foarte tare.65 5.in pământ cu umiditate naturală adăncimea săpafurii 4. la fundatii.0.0. teren foarte tare. Jl . . teren tare.1-4 m.11 I 11.În pământ Îmbiba! cu apa adâncimea sapaturii 4.60.43 6.0.in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpaturii 0. teren uşor.0.73 4.87\ 0.731 4. Nu cuprinde sprijinirea malurilor.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpafurii 2.9 4.0...1-:.1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 14..931 0.21 Macara fereastra de 0.670. teren tare.-2 m.in pământ lrnbibat cu apa adâncimea sapaturii 4.0. Gl .0. --- wu ••.1-6 m.1-6 rn.1-6 m.in pămănt Îmbibat cu apa adâncimea sapaturii 0. ..15 MN (0. Cuprinde: .1990.0. .in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 4. teren tare. J_:~ ----.5810...0.6515.1-6 rn.executarea montarea şi demontarea platformei pentnu evacuarea pamântului săpat.1-6 m..96 2.45 8.0. teren foarte tare.15 ti) 1 ore 11.1 5.4518.0..9 I I 0.in pământ imbiba! cu apa adâncimea sepătarii 2.981 0.0.0.--r~-MIR-E-R:SU:S~-l:M 1 f-.1M uncitor necalificat TOTAL Utilaje 2922140. .15 MN (0.81 CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA U.0.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapa!urii 4.50-6 m.0. 0._--'-_.60.in pământ Îmbibat cu apa adâncimea săpăfurii 0. teren mijlociu. cu evacuare manuala. Se masoara la metru cub in sapatura.1990..0.. teren foarte tare. in gropi cu sectiune poligonala sau circulara. .55 3.0. .În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătarii 2.0.• -.-2 m.0.67 7. teren mijlociu.6 I ~~)0. .6717.15 ti) 1 ore 10. teren tare..3511.4 9. . teren tare. puturi. F2 .5513.48 6.--- ~: TOTAL ore c~~~ Al A2 81 TsA14 ~~I Manoperă 9310.0.4316. teren mijlociu.0.45 4.0. teren uşor.În pământ imbibat cu apa adâncimea săpaturii 0.-2 m.26 G2 Manoperă 9310. teren tare.-2 m.1990.0.651 0.m de la marginea sapaturii.0..-'------'L-.60.50.18 2.-2 m.6 ore 4.În pământ lmbibat cu apa adâncimea săpătarii 2.1-4 rn.M ~~ ___ o D2 I E1 I E2 I F1 1 F2 I G11 4.0. . . G2 .0.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0.-2 rn.0.1 14.261 ore 4. teren mijlociu.1812.6?~acara Utilaje fereast~~~~_9.. .2210.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăluni 2.0.0. 11 . de pana la 6 m adancime.1 4. H2 . FI .depozitarea pamântului evacuat.saparea părnântolui şi aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopata. J2 .718.4816.96 Al A2 81 82 Cl C2 Dl D2 El E2 Sapatura manuala de pamant.1-4 m.0..9817..7 8.21 Macara fereastra de 0.911.0. ~~ __ [ DENUM.0.1-4 m.1 Muncitor necalificat 1 ore 12. .-2 rn._IR_E_R_ES_U_R_SA Manoperă l. rezervoare etc.419. executata cu sprijiniri.0.1-6 m..1-4 m.1-4 m. Utilaje 2922140. teren foarte tare. teren mijlociu.0.621 0.4514.98 1.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0.-2 m. teren foarte tare Hl .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpănmi 0.15 tf) I ~ 68 69 .---. 12 .0..15 MN (0.67 -------_.8611.

81 8..0001 0.2 I 11 I ------------------------12 i 20101029142291ScindJag neab 1 m3 10.0001 10.0693 0.01491 0.A·gf.0149 0.00081 0.0693 m3 0.069310.2 9.r-----J.53 1 8.81 __-_-._ •. 1 0..0005 0.0008 0.min18cm S 4342 Manoperă I kg 10. __ .1 1 0.1 2.3 8. 1 0.~-----"- .-UM-I_R-E_~E_S_:_j_-UME_G1_JG Materiale -2-J~-~-:N-T=.0005 20101029142291Scind.0001 cI.02 110.01491 28752763115281Scoabe din oţel 1 kg I 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31 1 L=1m d subl.A.fag neab cI..22 1 193100600199001Muncitor necalificat ---_ .06931 06931 0.0005 0.00081 ~ COD __ ~I DEtilJMIRE RESURSA ~ ~l~CiTJ2 Materiale kg 1 .fag neab cI.1 .0149 0.0005 ( 2010102914229 Scind.gr=40mm L=1.541 7.16 6.0001 10.00081 gr=50mm L=2.0001 10.3 93100600199001Muncilor necalifical .0149 ..1 12.10.06931 0.0001 10.8-4m1=60 S 8689 2010102917685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.25 15.000810.000810.81 4.000810.0149 0.A.0005 0.25 5.27 6.411 4.53 4.8-4m 1=60 S 8689 120101029176851Dulapfag liv ci C gr=50mm L=2.0005 0.------.01490. nn3 0.0149 0.~..0001 10.72 TO_T_A_L ---?re ?Jl~~ I m3 1 1 .- "-- I r COD __ __':ENUMIRERESURSA Manoperă .0005 ~ 93100600199001Muncitor necalificat ---_.0008 kg 0.0005 0.::40mm L=1. _.000810. 1 0.84m 1=60 S 8689 120101029176851Dulap fag tiv ci C 1 m3 10._[ . 70 71 .0005 0.---- TOTAL ore 4.81 1 8. lip a 3 x 80 S 2111 1 ore 11.0005 0.I -~_ DENUMIRE RESURSAJ:h..000810.069310. 1 ore 14.0001 10..0005 0.02 10.54 5.81 14.0143 kg 0.22 TOTAL ore 1.06931 0.0001 93100600199001Muncitornecalificat _________ 1 ore 1 7.M!Inoperă __ . A1 A21~ U..01491 0.M ~ G1 kg CANTITATI G2 H1 H2 11 1 12 0.0001 10.--DENUMIRE RESURSA .41 - Iare TOTAL ore 1 9.72 1 7.min 18cm S 4342 Manoperă - II ' 0693 0693 0693 0693 10.M ._C_:~ F.28 1.9212.50 m S 8689 128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 x80 S2111 m3 1 - 10.0001 10..50 m S 8689 2874145886954 Cuie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag L=1m d subt.Materiale 1 D1 --@ E1 I D2 "1 - CANTITATI E2 ~ F1 F2 - 28752763115281 Scoabe din oţel 2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.gr=40mmL=1.92 206 3.COD .16 1 6.2716.000810. _--_.2811.0005 0.~ 1 13.min 18cm S 4342 I m3 I 0. 1 0.50 m S 8689 orcos.01491 0.88 5.92 111.0001 m3 0.0149 0. ~~l I CANTITATI COD 2874145886954 ---------. ---------J----r I ..0613.

57 3. teren foarte tare.01-14 m..01-10 m. D2 _ E1 -I G2 .În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10.35 5. teren foarte tare.5-0.săparea pământului şi evacuarea lui cu macara Pionier. inclusiv transportul pământului la punctul de incărcare in găleată (0. G1 .În pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 6.~ Muncitor necalificat TOTAL Utila~ / ore /399/3.M I 9310060019900/ CANTITĂŢI 1-----. de pana la 14 m adancime.în pământ cu umiditate naturala adâncimea sapanrn 10.01-10 m. teren tare.01-14 m. teren foarte tare. ----. teren mijlociu. G2 .75 tf Iore 1092113810981147! I COD I DENU~IRE RESURSA _ Manoperă --]'-:s---------.86 3.78 7. B2 . F2 . teren tare.50 m de la marginea sapăfurii. in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara..M .TsA15 COD Sapatura manuala de pamant. teren tare. teren mijlociu. D1 2.66 72 73 ._-----------_ Manopera I'-'.79 4.in pamănt lmbibat cu apa adâncimea săpaturii 2-6 m.01-14 m.01-14 m.04 ~~ C1 / C2/ . Se măsoară la metru cub În sapatura.49/279/4.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 2-6 m.37 5.17/083/125J~ r COD I DENUMIRE RESURSA --:I---'~'-CANTITĂTI U..in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapăfurii 2-6 m.01-10 m. teren mijlociu. C2 . teren foarte tare.89 7. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier. executata cu sprijiniri.19 I 2922140006727 MacarapionierO.in pământ îmbibat cu apa adâncimea sapatorii 2-6 m. teren tare. 11.75tf 1. .44/5. de 0.37/5.16/499/7.99 111 0. --CANTlTAŢI _U.65/0.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăfurii 10. teren foarte tare.8917. teren foarte tare.in parnănt cu umiditate naturală adâncimea sapăiurii 2-6 m. 75 tf Lore /0.71 TOTAL ore / Uti/aje ~140006727/ Macara pionier 0.01-10 m. avand latimea sau diametrul cercului de 1. E2 ..in parnănt lrnblbat cu apă adâncimea sapaturii 6. teren mijlociu.34 2.3515.depozitarea pământului evacuat. H2 . Cuprinde: .M Al AL ore CANTITĂŢI I I J.--']-~H2 ----. 11 I 12 . DENUMIRE RESURSĂ U.-/_. F1 .0314. teren tare. E1 . I Manoperă ~~-~L~I~.44 5./ ~.19 ore ore 3~99 3.01-10 m.14 7. D1 . asigurându-se o bancheta liberă.8613.49 2.M A1 Iare D1 9310060019900 I Muncitor necalificat 12.in pământ îmbibat cu apă adâncimea săpaturii 10. H1 ..03 4. la fundatii. puturi. 12. D2 . A 1 .01-14 m.69/1.14/7.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 10.01-10 m.in pamântimbibat cu apă adâncimea săpălurii 10.98/ DENUMIRE RESURSĂ U. C1 .01-14 m. rezervoare etc.16 4.În pământ Irnbibat cu apa adâncimea săpaturii 6.5-0.3412.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6. B1 . teren tare..----.506 m. Nil cuprinde sprijinirea malurilor.5713.in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapatoni 2-6 m.--/ ---. teren mijlociu. I A2 81 82 0. teren mijlociu.7'1 358 5.H1 ---Iare 9310060019900/ Muncitor necalificat /358/5.66 Utilaje I 29221400067271 COD Macara pionier M-O.În pamănt cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6.În pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 6. A2 .250 t)..

in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.)1• Tnpămânl cu umiditate naturală fară sprijiniri laţime > 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. teren foarte tare.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. teren uşor cu obstacol. D5 . C2 . teren mijlociu cu obstacol. adâncime c 1. 85 . pentru cabluri electrice de inalta tensiune obstacol. adâncime < 2 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m./:l. teren uşor cu obstacol. 84 . adâncime < 2 m. adâncime < 1.in pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. teren mijlociu.5 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. D1 .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. in transe de pana la 4 m adancime. teren mijlociu. adâncime < 1.5 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. D3 . adâncllIIll 1.5 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1.I~ pământ cu umiditate nalurală tara sprijiniri laţime > 1 m. lotUl! hUli fiII Gl . adâncime < 2 m. A6 .5 m. adâncime < 2 m. 3 . D6 . adâncime 1.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. 114 .În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m. 13·Tnpământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. Ib . teren uşor cu obstacol. teren tare cu obstacol. adâncime < 1. teren foarte tare cu E3 . teren foarte leru.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime < 1 m. IOroflluurl11 tere cu obstacol. III· In pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren foarte tare cu obstacol. teren tare cu obstacol.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri Iătlm cu obstacol.5 m. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. . adâncime c 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.51-3 m. Fl . C33 . adâncime c 1. teren uşor cu obstacol. leren foarte tare.5 m. adâncime < 1. adâncime < 2 m. . 83 . I 1-11 . teren uşor cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijin iri lăţime < 1 m. adâncime 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. in spatii limitate. 04 .În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. C3 .5 m. adâncime < 1.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri lăţime> 1 m. teren Iare.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 1. teren uşor.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. H3 . adâncime < 2 m. adâncime < 2 m.5 m. teren uşor. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1. adâncime 1. teren tare cu Jlhnlecol.5 m. Al . teren uşor. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m.5 m. 10· Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m.51.ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2 m. teren mijlociu. 81 . teren mijlociu cu obstacol.51-3111.5 m. teren tare. teren mijlociu. teren mijlociu cu obstacol.TsA16 Sapatura manuala de pamant. A4 .În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 1. teren tare cu obstacol.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime c 1 m.lurlltl t 4 .5 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. 14 ·ln pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 2 m.5 m.51-3 m. teren mijlociu cu obstacol. adâncime < 1. teren mijlociu 12 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m. ada" E4 . adâncime 1.5 m.Tnpământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.5 m.5 m. teren tare C4 . teren uşor cu obstacol. adâncime < 2 m.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. teren foarte tare. D4 . A5 . 14 ·In pământ cu umiditate cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime < 2 m. adânclmo " obstacol. adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. II!.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m. adâncime < 1. teren tare cu obstacol. acănclm obstacol. 115 -1n pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 1.in pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. 74 75 . A3 . teren uşor.În pământ cu umiditate naturală cu sprijin iri lăţime < 1 m. teren tare C6 . . adâncime < 1. adâncime < 1. 86 . adâncime < 1.51-3 m. D2 . adâncime < 2 m. adâncime < 2 m. adâncime < 1.51-3 m. 112 . adâncime < 1. adâncime < 2 m.3 m. teren foarte tare cu obstacol. adâncime c 1.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. 02 . teren mijlociu cu obstacol. Cl .in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m. teren tare cu -ln IIhslacol.În Pământ cu umiditate naturala cu sprijin iri latltrl E2 . IUltllI " Iare. 116 . El . adâncime c 1.5 m.5 m.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri laţime < 1 m. teren mijlociu. teren Iare.5 m.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m. A2 . adâncime < 1. C5 . 82 . teren foarte tare ou obstacol.5 m. leren Iare. F2 . teren uşor. adâncime < 1.5 m. 11 • Tnpământ cu umiditate fără sprijiniri lăţime> 1 m.În Pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.

_.38 2. teren foarte tare. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime > 1 m. adâncime 2. teren foarte tare cu obstacol. ore .În pământ Îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m.42 ore 1.~: I ~.231°. adâncime 2.. adâncime 2.~~ L.71 / ore 3._ _----_. . L4 .u L.471 0.saparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată.În pămănt cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime> 1 m.24/°.1 10. K3 .01-4 m. K6 . teren foarte tare.În pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m. teren foarte tare.1410. teren mijlociu. M4 .01-4 m. teren foarte tare cu obstacol. adâncime < 2 m.51 1.01-4 m.12 TOTAL ~------------------------ 76 77 ..În pămănt cu umiditate naturala fara sprijiniri latime> 1 m.5410.01-4 m.~~ 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat I~::I~.76 713701001 15001 Electrician 1 ore 10. N2 .15 1.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.24 ore 1.4..45 1.În pământ cu umiditate naturală făra sprijiniri lăţime> 1 m. adâncime 2. Cuprinde: . teren tare.in parnănt cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m.62 4.391°.65 1.M A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81 Manoperă I r- COD ! ' DENUM-IRE :~:R-SA .:~ I I 04--_O_S--] I~. TOTAL r rom I COD I .1 1. adâncime < 2 m._--------._. teren foarte ('\ tare cu obstacol.15 3. teren mijlociu.01-4 m.41 J53 3. corespunzătoare stabilităţii sapătorii executată fără sprijiniri. adâncime < 2 m.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.01-4 m.96T 1 1.5U.33 . M3 . DENUMIR~_RE_SU_R_SA U. M1 .151°.01-4 m. N4 . adâncime < 2 m.87 1. adâncime 2. teren mijlociu cu obstacol.34 5.. adâncime < 2 m. adâncime 2.OO CANTITATI I C4 I CS I C6 -r~11E2~~ ~:81 ~. K5 . v L. N1 . teren tare cu obstacol.M· Manoperă R"il' -------._------.M ~C[ I F2 J G3 1137010011500/' Electrician :11:110060019900Muncitor necalificat ore 10.În pământ lrnbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 rn.1 10.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.01-4 m.27 2._---_. teren mijlociu cu obstacol. teren Iare cu obstacol..1510.081 0.241 0.În pământ imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime> 1 m.7 .91 I 1_ COD . 2. CANTITĂŢI U. L2 .._--_.56 5.17 5.05 15~58J1~/ . teren tare.depozitarea pamântului evacuat.05 ore 3.UL ~.491 0.59 2.83 2..În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.1610.361°. Se măsoară la metru cub În săpătură.36/0.01-4 m. teren foarte tare.În pământ lmbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m. adâncime < 2 m. teren foarte tare. adâncime 2. adâncime 2. K2 .88 5.~~~ 1---·. N3 .62 3.01-4 m.~~.11 0. L1 .02 2. .78 .3810.08 __ 2. teren foarte tare cu obstacol.92 4.12 5.74 1. nu mai mică de 1 m. COD DENUMIRERESURSĂ Manoperă __ [ U.38 TOTAL ore --------_.210. teren foarte tare cu obstacol.• M'"MM'~_~~" TOTAL ore 0. .251°.01-4 m.În pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.74 5.18 4..161°. asigurându-se o zonă liberă de la marginea transeei.37 3.361 0.94 7.65 2J8 CANTITĂTI FiJF4G~rG2 J~~~ _ .88 6.56 3.K1 .50 m de la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toată adâncimea.19 5. 1.38 ore 3.43 7. adâncime 2.. M2 .91 4._----_. adâncime 2.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.În pământ lrnbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.06.M C3 • .---@ J-0?J 0~~G_E_1 CANTITATI' E4 71370100115°°1 Electrician 310060019900 Muncitor necalificat 1 ore 1°. K4 .__ . L3 .~ COD DENUMIRERESURSA DENUMIRERESURSA Manoperă I U.591°.81..79Ţo.4. adâncime 2.M f-i1Ţ--=~-"~ 82 -cJ-m~-:T-Ţ-I~-I---· ~-L 84 85 ~~_~j C2 7137010011500/ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD DENUMIRERESURSA Manoperă 1 ore 10. sau o bancheta libera de 0. 2..01-4 m..561°. ]:JA11~)-A3CI~T~-T~J-A6 r~0.5710.

G.RESURSA Manoperă L4 I M1 I M2 I M31 M4 I N1 I N2 Iare 10.97 5. l.° --.88 4.2110.46 M4ŢN1 ~ ore 4.8 ore 1. l UMIRE RESURSA -------- 11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J1 7137010011500\ Electrician 9310060019900 MU'1citornecalificat _______________ 1 :~: 1 ~.59 2.07 5:34141514.17 TOTAL ore 3.97 2.58 5.89 4.531 1 ore 3.07\ \ ore 7. 1.98 CANTITAŢI U.00 m pentru SăpăturiÎn terenuri cu obstacole (cabluri electrice.25% la normele A.M K3 T K4 I K5 I K6 I L1 I L2 I L3 71370100115001 9310060019900 ore 10.J.7 3.35\ 0.4 m. 8. C. D.3610.73 TOTAL ore 8.M DENUMIRE RESURSA Manoperă j I UM CANTITAŢI t---1 I ~::: N3 Lf[TrrrrAţ N4 I .M G41 H1 I H2 1 H3 I H4 I H5 I H6 4 4 1.N se vor acorda urmatoarele sporuri la consumurile specifice de forţe de muncă: .43 0.01 .51 1.27 1.51 2.51 10.49 1. F.11\ 0. ore 7~9_~_~_4 _0_0_0_0 10.44 3. Sporul pentru sapatora În teren cu obstacole se acorda la volumul sapăturii stingherite de obstacolele respective. N.=r 7137010011500 lEle 9310060019900 Mu COD 1-· -- ~~-_.07 3.3610.13\ 1 ore 1.37\ 0.7 5.58 -- 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL COD ore l4 M1 M2 M3 3.57 2.18 .::O:.01 . 8._---- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA .M D ~ - Manoperă J21 J3 -1 J4 1 J5 I J6 I K1 I K2 7137010011500 Electn 9310060019900 Munc I ore \ 0. C.17 0.79 3.5 1.11..7 3. K pentru saoanm cu sprijiniri .91 I - -0.J.M -co~~~I 7137010011500\ ilectridan DENUMIRE .Mgnoperă U.58 1.T:.- ore \ 0.38 TOTAL UMIRE RESURSA T:.25\ \ ore 2.35 2.86 CANTITAŢI U.37 2.91 5.74\ 0.00 m şi adâncimea 4.::Al=_.71 3.05 1.45 79 78 .5410. precum şi a tranşeelor cu lăţimea peste 1.15 1.03 3.55 5. M.49 2.20% la normele A.72 3.4310. K şi 5% la normele E..3410.38 3.06 3.:.01 .241 0.-----~ .46 TOTAL ore 2. Volumul sapaturilor executate În tranşee de peste 1 m lîţime şi cu adâncimea 4.2210.6. conducte etc...16 2.23\ 0. 1.96 U.26 2.6 m X 1. D.1410.~~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~ Manoperă 7137010011500 IElec 9310060019900 Mun ----------COD 1----- ore 10.6 5.68 4. co~--l·II-----.26 1.64 --"------ NOTA: la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normele A.553 = Volumul de sapaturi executate in tranşee de peste 1 m latime şi cu adâncimea 2.8 0.).M CANTITA"ŢI U._- --- CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Manoperă COD DENUMIRE RESURSA U.65 2.

5 m.18 4. in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc. teren mijlociu: 81 . adâncime < 2. E2 . teren tare.54 5. Se masoara la metru cub În sapatura.34 2..săparea pamântului şi evacuarea lui pe mal._----_. teren foarte tare.31 9310060019900 I Muncitor necalificat / ore 15. adâncime < 2. C2 . adâncime < 2. F2 .5 m. teren uşor.5 m.in pămănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. .5 m.2511. teren foarte tare.33 CANTITAŢI _~!~ 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL 81 1 ore 12. teren mijlociu. adâncime < 4 m.45 6.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m. G1 . adâncime < 4 m. 83 .78140615.M -----------=- COD DENUMIRERESURSA MAnoperă cili~ J~TD2fD3 C3 10. F1 . adâncime < 2. D1 . adâncime < 2. de pana la 4 m adancime.54 3. teren tare. teren uşor. adâncime < 2. teren foarte tare. adâncime < 2. teren foarte tare.in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. asigurându-se o zonă liberă de la marginea săpăturii.78 4.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m.-. C3 . teren uşor.31 TOTAL ore 5.5 m. adâncime < 2._ _ .În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m.5 m. adâncime < 2. H1.4516.81 ~ ----.83/3. adâncime < 2. adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturala fara sprijiniri laţime > 1 m.25 1.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m.M E1 -COD DENUMIRE ESURSA R Mg.5 m.3213.5 m.81110.5 rn. A3. teren tare. teren mijlociu.06 5. teren uşor. teren uşor. E3 . adâncime < 2. adâncime < 2. adâncime < 4 m.213.În pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m. A2. ~-cANTITAŢI-' COD I DENUMIRE RESUR~~ __~A2]!~~~~ _ 83 I ~noperă 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 12. F3 .32 3.L_.93/4. H2 . e1 .În pământ lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m.73 4.6617. teren mijlociu. teren mijlociu. teren foarte tare. adâncime < 2.5415.5 m. Îmbibat cu apa cu sprijiniri laţime > 1 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m.01 ----------- ---- 80 .5413. teren tare. G3 .3412. cu umiditate naturală cu sprijin iri laţime > 1 m. nu mai mică de 1 rn. 82 .in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m.in pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime> 1 m. teren uşor.in pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lăţime < 1 m.M __ r-G21~j] ~1. teren mijlociu.63 ore 2. adâncime < 2.5 rn. adâncime < 4 rn. adâncime < 4 m.in pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri laţime > 1 m.5 rn.in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.4/3. teren Iare. teren tare.9 4._.5 m. teren foarte tare. adâncime < 2.in pământ cu umiditate naturala fară sprijiniri lăţime> 1 m. teren uşor..331 COD I --.depozitarea pământului evacuat. teren tare. D3 . H3 . teren foarte tare. adâncime < 4 m.88 7.În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri laţime > 1 m. teren mijlociu. teren uşor.5 m._ .76/2.6 CANTITAŢI U.76 2. teren foarte tare.5 m.in pământ cu umiditate naturală fara sprijin iri laţime > 1 m.08 7.0817.1814. DENUMIRE RESURSA -. D2 -În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime> 1 m. M.914.in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m.in pământ 12..in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri laţime > 1 m.5 m. adâncime < 4 m.in parnănt 11. G2 .[nopera ~' FI ore ore 2.in pamănt imbibat cu apa cu sprijiniri lăţime < 1 m. cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m. Cuprinde: . teren foarte tare.~_-U. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune A 1 . E1 .TsA17 Sapatura manuala de pamant.73/4. teren uşor.4 3.01 2. adâncime < 4 m. corespunzătoare stabilitaţii pereţilor gropii. teren mijlociu. adâncime < 2.93 4. teren mijlociu. teren tare..in pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 rn.2 3.n0peră J IGA""TAT'GI I E2 E3 F1 F2 F3 1 9310060019900/ Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 12.În pământ 13.in pământ imbiba! cu apă cu sprijiniri lăţime> 1 m.5 m.8817. adâncime < 2. teren tare.83 3.66 7.5 m. ~. adâncime < 4 rn.

_.ln pământ 1.4 ore 5 6.5 m. teren uşor şi mijlociu. pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m.2615.50 m. Îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. = In pamănt In pământ In pământ In pămănt 1.TB2TB3TC1 15. . pământ lmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m.180 = volumul sapannjor În gropi cu adâncimea pănă la 2.------.220 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea pănă la 2.5 m.] . pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii. teren Iare. teren foarte tare.5 rn.5 m.5 m... pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m.pentru sapăturile in gropi poligonale (circulare) cu lăţimea sub 1 m.82 9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2.71 13.__ ---'I . a masoara la metru cub În săpatara. cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. teren Iare. DENUMIRE RESURSA I U. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3.5 m.5 m.01 82 83 . teren uşor şi mijlociu. de pana la 4 m adancime. cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2. pamănt îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren foarte tare. ~I~T.'-------- Sapatura manuala de pamant. .25[9..088 volumul sapaturilor in gropi cu adâncimea până la 2. CANTITAŢI COD __ I DENUMIRE RESURSA Manoperă ----.4 .. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m._---_. M f-I . teren uşor şi mijlociu.50 m. teren foarte tare. inclusiv ridicarea succesiva pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 1. teren uşor şi mijlociu. I I . teren tare.25 9. curaţarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere.COD __ . teren foarte Iare.In pământ t. cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 4 m. teren foarte tare..5 m.. Volumul sapatorâor În gropi cu adâncimea pănă la 3 m X 1. îmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncimea < 2. __ . = pamănt cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 2. • oxecutarea.M A1_.3318.3915. I TsA18 . pamântîmbibat cu apa cu sprijiniri cu adâncime a < 4 m. . cu umiditate naturală fara sprijiniri cu adâncimea < 2. leren Iare. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune NOTA: . cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adâncimea < 2. 1 In pământ 1)1 ·In pământ I)~ -In Il:l..pentru săpături În gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m. teren foarte Iare.. teren tare.5 m. in urma excavarii mecanice.50 m.6m.. pământ cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 rn. Manoperă 9310060019900 [ Muncitor necalificat TOTAL [ ore [5[6. teren Iare. teren uşor şi mijlociu. Volumul sapaturilor În gropi cu adâncimea pănă la 3m Xl .ln I 1 ·ln I'~ ·ln I~·ln 1'1 -ln 112·ln 113·ln Ouprinde: aparea pămăntelu. teren uşor şi mijlociu. In pământ Ifi cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2.__ .--m U. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sapat. ------~-.1 .50 m X 1.0914. Îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2.

teren tare. pentru adâncimea până la 3. Manoperă . I"T::::: .51 12.51 ore 7.31 4.2313.teren uşor.59 6.36 14.teren foarte tare. C1 .5 m.91 84 85 . in: Al .M o ___ C2 1 C3 1 01 1 02 1031 E1 I E2 COD Manope @ ] DENUMIRE RESURSA t~ U.94 14. Cuprinde: • saparea manuală a pământului şi aruncarea lui până la piciorul taluzului.5916.49 9.M A1 ore --CANTITATI 81 Muncitor necalifica I TOTAL 1 ore 17.5 m. pentru adâncimea până la 3 m x 1. 01 . COD [ __ ~NUMIRE ~ESURSA __ .5 m pa suprafaţa taluzului.93 4.3916. TsA19 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale. Sa masoara la metru cub in Săpătură. I Bl .51 4.4919.99 1.22 3. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului TsA20 NOTA: Volumul de săpături adâncimea până la Volumul de săpături adâncime a până la Volumul de săpături adâncimea pănă la pentru adâncimea până la 2 m x 0.2213.7 6.28 10.28110..181 = volumul de săpături pentru 2.51 7.9413.6 5.5 m x 1. pentru scurgerea apelor. • finisarea taluzurilor şi fundului precum şi nivelarea terenului pe lăţime de 0.512.108 volumul de săpătcri pentru 2.08 Sapatura manuala de pamant. la deblee sapate cu excavator sau screper.93\4.5 m.C1 5. 81 -teren mijlociu.30 m de fiecare a marginii şanţului sau rigolei.0613. _-- ··=··--l~~_ ---Muncitor 93100600199001 CANTITATI U.885 volumul de saoături pentru 2.teren Iare.716..I~~[~-[ CANTITA~ C~L D1 Cuprinde: 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 11. aruncarea pământului săpat lateral şi lmprăşfierea lui. considerându-se grosimea medie a stratului Săpat de 0. cu adancime < 0..leren uşor.99 6.. C1 . D1 . in taluzuri.-- ---------Manoperă C1 ~ T-:::-] I 3.teren foarte Iare.99 .M E3 Manoperă Muncitor necalifical TOTAL 1 ore 11.3114. parte _ U. Nu cuprinde transportul pământului sapat În alte zone.36114.615.82 ~o:-T _.39 COD . Se masoara la metru cub În sapatura.51 17.99 DENUMIRE RESURSA 1 F1 1 F2 1 F3 93100600199001 lecalifical TOTAL 1 ore 110.5 2. Nu se apliCă În situaţiile În care completarea săpănmlor la profilul taluzului se poate executa cu mijloace mecanice. = = Al .08 ore 10. L 93100600199001 CANTITAŢI DENUM'RE RE SURSA • executarea săpătoril la profilul şanţului sau rigolei.5 m.teren mijlociu.

9 4. teren mijlociu.041 0.73 ~ COD DENUMIRE RESURSA Manoperă r~l CANTITAŢI G11 G2 1310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 1 ore 1 5.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 2-6 m.În pământ imbiba! cu apa adâncimea săpăturii 2-6 m.M ore . A2 . teren foarte tare. teren mijlociu.5313. I c11 D1 1.incarcarea pământului săpat În găleţi (O .75~~~~1 i ~ COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I ~~r ore 4. teren mijlociu.5-0. Cuprinde: -săparea manuală a pământului din interiorul chesonului. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitor necalifical TOTAL Iare ore 13. teren tare.-_ •. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului.2216.43 LO!d 0.01-10 m. --- CANTITĂŢI DEN UMIRE RESURSA TOTAL U. teren foarte tare.În pământ lrnbibat cu apa adâncimea săpafurii 6._-_ COD _--_ . " _.01-18 m._---_.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfuni 6. L2 . leren mijlociu.M ~ A2 [ B1ŢB2]~ [ C21 D1 TsA21 Sapatura deschis.09 6.01-18 rn.76 4. teren tare. F1 . B2 . J1 . teren mijlociu. H1 . K1 . teren tare. G1 . .În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăfurii 6.În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14. teren tare. K2 .01-18 m. descărcarea pământului din găleata şi indepartarea lui din jurul chesonului.În pământ [Jmbibat cu apă adâncimea sapatarii 10.5-0. teren tare.9811. teren foarte tare.23 6. teren tare.72 7.in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapaturii 14.in pământ cu umiditate naturală adâncimea sapafurii 10.06 3.M D21 E1 I 1.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 10.81 17.01-14 m.431 7. teren tare. H2 .in pământ cu umiditate naturala adâncimea sapătaril 2-6 m.68 4.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăturii 6.91 14. E1 .in pământ umbibat cu apă adâncimea săpăturii 10.01-14 m.in pământ cu umiditate naturala adâncimea săpătarii 14. 12 .În pământ imbibat cu apă adâncimea sapăturii 6.01-14 m. executata in cheson de pana la 18 m adancime.in pământ imbibat cu apa adâncimea săpăfurii 14.01-14 rn.01-10 m.13 CANTITAŢI 100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ?2140006727I Macara pionier 0. t1 .91 4. B1 .09 ~922. teren tare. C2 .81 7. inclusiv operaţiile necesare pentru Utilaje 29221400067271 Macara_pionier 0.23 3.23163515.01-18 m.01-14 m. teren foarte tare. teren foarte tare.in pământ imbiba! cu apă adâncimea sapăturii 14.75 tf L~~~~ U.În pamănt cu umiditate naturala adâncimea săpăturil 2-6 m.0916.01-10 m.01-10 m. teren mijlociu.in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10.În pământimbibat cu apa adâncimea sapaturii 14. cu evacuarea pamantului cu macara Pionier A1 .3519.in pământîmbibat cu apa adâncimea sapaturii 10. teren mijlociu. D1 ._[_.471~ 86 87 .6 19.01-10 m.01-10 m.7614. teren mijlociu.7217. teren foarte tare.06 6.În pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturll 6.93 U.09 ore 5.. Se masoara la metru cub in sapatura. G2 .9 14.5-0.14000672j I Macara Pioniero.91 menţinerea verticală a chesonului În timpul coborârii lui.84 5.01-18 m. manuala de pamant. teren foarte tare.35 5.93 3. F2 ..in pământ imbibat cu apa adâncimea sapăturii 2-6 m._-~~--- A1 I 81 .01-14 m.6814. L1 . D2 .75 It Iare 149517. C1 . leren foarte Iare.01-18 m.22 6..51 2. E2 .8415.4519..25 t) ridicarea galeţii pe mal cu macara Pionier.53 3.13 6. J2 .45 9._-.92~~~~ I 0.95 H2 [it-rI2 T"J1-IJ2]"K1 6.35 9.0616.in pământ imbibat cu apa adâncimea sapaturii 2-6 m.6 9.

37 9.5 teren foarte tare. U.61 _ _ 88 89 . M1 _sub nivelul apei la adâncime 7.58 115.51-14 m teren tare.94 14.5-0.M S1 1 T1 Manoperă 93100600199001 Chesonier TOTAL ___ o • 1 ore 11925123. H1 .0 teren mijlociu.sub nivelul apei la adâncime 14. Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea) montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.27\12.51\20.01-10.86\10.M ~~11 01 1 P1 1 Q1 1 R1 93100600199001 Chesonier TOTAL Iare ore 114. C1 .51-14 m teren foarte tare.86 c~r -L~~ 01 I .0-3. R1 _ sub nivelul apei la adâncime 14.01-10.01-10.51-7.2 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.64114.I 9310060019900\ TsA22 COD Chesonier TOTAL \ ore \6. T1.5 m teren tare. S1 .74 - - CANT COD DENUMIRE RESURSA r \ U.5 m teren foarte tare._---------_ .sub nivelul apei la adâncime 7. 81 .sub nivelul apei la adâncime 7. J1 .58 ore 11. Se masoara la metru cub În sapatura.5 teren uşor.sub nivelul apei la adâncime 3.75tf I v'v I"WI"'-I -.51-7.58\7.18 9310060019900 \ Muncitor necalific ::.74\16. P1 .___ 19. 01 .5 teren mijlociu. N1 ..7 ore 7. in cheson 75 mp suprafata medie inchis.74\8. 16. de 56- DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M K2 -1 L1 112 10.51-7.64 14.peste nivelul apei teren uşor. Cuprinde: _ executarea manuala a săpaturii în camera de lucru.78 \10. 11.66 12.5 m teren tare.5 m teren mijlociu.0 teren Iare K1 . __ ore .61 .sub nivelul apei la adâncime 0.M G1 \ H1 I 11 J1 1 K1 1 L1 A1 .97 ore 10. Q1.3719.24111:13 15.sub nivelul apei la adâncime 10. F1 .01-17. E1 .M COD 1_ CANTITATI DENUMIRE RESUR~ Manoperă A1[~îL 6. G1 .-COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITATI U. indepartarea şi împrăştierea părnămului evacuat În jurul chesonului la 10 m.78 --~-1 .sub nivelul apei la adâncime 0.----------- 2922140006727 [ Mac~rapionierO.62 12.01-17.sub nivelul apei la adâncime 0.peste nivelul apei leren tare.sub nivelul apei la adâncime 10.sub nivelul apei la adâncime 3. L 1 .peste nivelul apei teren mijlociu.84\7. 9310060019900 \ Chesonier TOTAL \ ore 111.5 teren tare.0 teren foarte tare.0-3. 01 _ sub nivelul apei la adâncime 10.0-3.25 23.0-3.peste nivelul apei teren foarte Iare.sub nivelul apei la adâncime 14.5 m teren foarte tare.18 6.sub nivelul apei la adâncime 0. inclusiv scoaterea calajelor de sub culit.t TOTAL Utilaje I ore I 7.84 7.51-14 m teren mijlociu.5 m teren mijlociu.sub nivelul apei-la adâncime 3.01-17..7 ridicarea pământului săpat şi evacuarea lui.37\17:62112.35\14.37 - 17.27 CANTITAŢI Sapatura manuala de pamant.66112.

. ------------- TsA24 . " ~re /...de joasa pres. TsA26 Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare Hudig sau L. executate cu: A1 _ el 81 . .I.14. 1.1-14 Kw.matap atnpa de apa de 6. Nu cuprinde montarea şi demontarea instalaţiei.15 A 1 ._ .inslalalie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP..-..U..--- ANTITA . În orice categorie de teren. A1 B11C1 __" 2952270003303 2952270004702 2952270004704 Cuprinde: . monoetajata. Cuprinde: . e m scara la metru cub de sapatura care necesita epuizarea apei. .-.TsA23 COD tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi... in teren cu infiltratii puternice de apa..--------tII CANT Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi.1 COD I-I Muncitor TsA25 DENUMIRE RESURSA Manoperă U. _ .. cu: in terenuri 931 00600199nn necalificat TOŢAL 1 ore 10.[1.- 90 91 ( . ~pom:area apei pe toata durata executarii sapaturii. d emontarea el. Se masoara la ora efectiva de pompare. IL Utilaje 2952270003636 1 2952270003635 Instalaţie de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp lnstalaţie de filtre aciculare cu__ 2 electropom a cîte 20 kw ..15 ore 0._------]~~~.montarea Pa rnpei . de 8.motopatnpa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650.M f--- CANT Epuizarea mecanica a apei din sapaturi.. tip COD DENUMIRE RESURSA .inslalalie de filtre aciculare LlU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw.montarea ~i demontarea pompei._. . debit 200-500 Mc/h.11 ore.U. . 81 .ore 1 ore ore . de joasa presiune.pompa rea apei provenita din infiltraţii puternice.1 . .M ----------.9 kw Motopompa de apa 6.1 . teren cu infiltralii moderate de apa in I DENUMIRE RESURSA Utilaje ." . . nisipoase. . Se masoar~ la ora efectivă de pompare. ..6 -12 kw (9-16 cp) Motopompa monoetajată montata pe tractor 65 cp Traclor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ore . d e mana ŞI. 3410440005604 Electropompă monoetaj.6-12 Kw (9-16 CP) Cl ectrapompa de apa de 8.

_. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp in plus.3 Kgf/cmp 82 ... TsA27 Functionarea instalatiei de aer comprimat.I_1 1 1 . --..L._.. pentru lucrul in cheson de aer comprimat sub presiunea de: A 1 . __ "•. conform prevederilor NTS.. Pentru acelaşi caz motocompresoarele de rezerva se vor dimensiona astfel incât sa acopere cel puţin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu..> 1. o Cuprinde: _ montarea-demontarea campanei de lucru._ . __ J_ _.M ------.M 1-- 1--2952270003370 2952270006612 1- I Rezervor Troliu cu ...3 Kgf/cmp A2 . 12 mc A1 A2 81 B~ 1 1 1 1 ore ------7136020011600 actelecmca 1 tf ore 1___.... 51-100 mp.ore ore 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 92 93 .. ____0'.M A~A2B!la2 2912340002505\ 2952270003616 2912340002511 Elecfrocorron Instalaţie de d \ Motocompres ore .-. tampon pt._ COD - •.3 Kgt/cmp 81 _ > 1. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă ---~ COD . 2.... aer compr. < 50 mp. • montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat in staţie.Se masoara la metru liniar...< 1.._--'-' ____ -LI _ore_l'3J NOTA: 1..• " . Nu cuprinde: .3 Kgf/cmp pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane pentru lucru in chesoane cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa cu suprafaţa < 50 mp. _--~. Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei .- - ----- CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U. • funcţionarea intregii instalaţii.instalaţia de aeraj in cheson.84 2952270004703 \ Motopompa de apă 13 • 22 kw (17·30 cp) . 51-100 mp. CANT U.. I Instalator sanitar TOTAL Utilaje Iare ore 13.< 1.84 3. peste varianta: "A2" respectiv "82" câte 1 electrocompresor de 10·20 mc/min._~ DENUMIRE RESURSA U.

forţe de parte. _ prin metoda coloanelor forate mecanic. adoptată În diferite situaţii de lucru. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol. executa te În roci alterate.2.1. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru amplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor.4. când muncitorul este stânjenit la săpat şi la aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijloc de transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal a materialului rezultat din săpătură. 2. 2. 94 prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucru peste 15 m. pe lângă evacuarea manuală şi folosirea macaralei Pionier la art. 95 .3. mecanice sau cu ajutorul explozivilor.5. • - 3. pentru Înălţimea frontului de lucru de la 31a 15 m.7. 2 În: . arătate mai jos: 2. clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. S-a ţinut seama de modul de comportare al roci lor stâncoase la săpat cu mijloace manuale. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţie de metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şi materialele de prindere (cuie. conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi Ts B 17. În funcţie de metoda de săpare cu ajutorul explozivilor. roci dure. Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse În normele de deviz din acest capitol. 2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.00 m. În funcţie de spaţiu. de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilor curăţată de iarbă şi buruieni.1. săpături În chesoane Închise.1. Conţinutul capitolului 1. 2.6. când muncitorul nu este stânjenit la săpat şi poate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc de transport.1.1. 3. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cu Înălţimea frontului de lucru.1. Conţinutul normelor Normele de materiale. pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la construcţii hidrotehnice.roci semidure. Ts B 16 şi Ts B 22.2. 2. În funcţie de arătate În conţinutul . Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efect moderat al exploziilor. scoabe). 2. săpături În spaţii limitate. urmând a se acorda prin norme de deviz corespunzătoare din capitolul Ts F. prevăzându-se ca materialul evacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0.1.1. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea protecţiei muncitorilor din zona de lucru. precum şi sprijinirea taluzurilor verticale la săpături le În spaţii limitate. Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitate peste 2 m adâncime s-a prevăzut. arătate la fiecare articol. 3. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături În roci stâncoase În spaţii deschise. săpăturile sunt grupate În: 0 săpături În spaţii largi.3. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabili te pentru fiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul de executare a săpăturilor.1.1. necesare la lucrări de construcţii-montaj.50 m de la marginea săpăturii În terenul stâncos. Consumuri/e specifice de manoperă sunt stabilite tinând seama de operaţiunile de lucru necesare. _ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimea frontului de lucru de maximum 3 m. corespunzătoare modului de execuţie a 3. metodă aplicabilă În cazul lucrărilor izolate şi de volum mic. .1. astfel ca să obţină efectul optim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase. astfel: prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimea frontului de lucru. la săpături cu ajutorul explozivilor. 2.roci foarte dure.1. deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă În operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţie fiecărui articol. din care sar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor. de maximum 1.CAPITOLUL Ts B SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ Generalităţi . săpăturii.

. În stâncă În spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile Ts A punctele 5.3.48 ore 3. pentru fiecare normă În parte. 81 . măsurători.Ts B 11) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de pământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3. sondaje.65\ 0. executate cu unelte de mana. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 4.78\ ore 2.26 3.dislocareablocurilordin masiv cu ajutorulspiţului. materialelor.5. de la un loc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier.urcareamuncitorilorla punctulde lucru plecândde la piciorulversantului. sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson.2 şi 3. şi 5.Ts B 17 şi Ts B 20 . in spatii limitate. 4.Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpături le manuale de pământ.2. 4.4.48 2.sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui.2 şi 4. recepţii.4.Ts B 29) se va determina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şi adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la fiecare articol. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 . În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul utilajelor şi materialelor necesare săpături lor.1.Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii.roca dura. .M A1 I B1 1 C1 7111020030200 Miner 9310060019900 Muncitornecalificat _______ -'-TOTAL \ I ore \ 0. În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoarelor operaţiuni de lucru: .Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături.1.4 5.roca foarte dura. in puncte dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili. 4. in volum total de 2-5 mc la un punct de lucru. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .3. Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cub măsurat În săpătură. 3.3. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 .deplasarea muncitorilor. C> U.3. sculelor.fixareafrânghiilorşi a centuriide siguranţa.rangiişi a penelor. uneltelor. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol. 96 97 . Se măsoară la metrucub de săpatură. C1.inclusivdesprinderealor.barosului.2.4. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 .1. . Precizări 5.1.inclusivcoborârea. fara ajutorul explozivilor. . Cuprinde: . Ts801 Dislocari de stanca alterata. Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis: . arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctul 4. 3.13 3.precumşi îndepărtareacu rangaa blocurilordislocate.roca semidura.

97 0.cu 81 .cu explodare electrică roca semidură.594 2. prin metor'a gaurilor de mina forate mecanic.manuală a gaurilor de mina.cu B1 . cu ajutorul explozivilor.322 17111020030200 7112020030100 I Miner Artificier TOTAL / ore /. darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică.Ts802 I COD Sapatura in stanca in spatii largi.98 0. pirotehnică rocă semidură. explodare electrica rocă dură. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.277 0. electrica rocă foarte dura. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m. explodare plrotehnică rocă semcura exploda re pirotehnică rocă dură.cu F 1 . Se masoara la metru cub În sapatura.356 0.594 -(" - 2.M AI 81 Sapatura in stanca in spatii largi. explodare electrica rocă foarte dură.36 0.lichic găurilor state şi rănguirea blocurilor.89 ore 1.cu F1 . transportul materialului necesar exploziei.12 0. cu ajutorul explozivilor.322 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă 0. verificarea frontului după explozie lichidarea găurilor state şi rănguirea blocurilor.31 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 7111020030200 71120200301C) I Miner Artificier TOTAL I ore ore ore I 3. executata in straturi cu grosime de pana la 1 m.3 4.cu D1 . burarea gaurilor de mină: darea focului cu explodare electrică sau pirotehnica. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.47 4.cu explodare explodare explodare explodare explodare explodare electrica rocă semidura electrică rocă dură.495 - - 0.cu C1 .forarea .495 0. Se masoara la metru cub in Săpătura.35 ore 0.r 0. verificarea frontului după explozie. CI - 'Dl 2.E 0.15 9. 98 99 .35/3.792 0. prin metoda gaurilor de mina forate manual. necesare exploziei.09/.. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .cu E1 ._--- CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice S 3388 m m buc buc kg U.cu C1 .cu EI .47 Cuprinde: Forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic. pirotehnică rocă dură. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A 1 . pirotehnică rocă foarte dură.. explodare pirotehnica roca foarte dura.1 Cuprinde: .12 1.5 '0. transportul materiale.475 0.79/9.594 0.cu D1 . _1 Capse-oirotehoice DENUMIRE RESURsA Materiale ~~ 2461127322407 2461127308023 2461117317256 Fitil de amorsare (Bickford tip A) S 3388 m buc kg O. . burarea gaurilor de mină).

495 - 2.06 0. pirotehnica roca dură.16410.0.5.082 Cuprinde: .77 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă 0.495 - 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.277 - - 71120200301001 7111020030200 Artificier Miner TOTAL Utilaje 1 ore 1 0.9 mc/min 1. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic. transportul materialelor necesare exploziei.11 0.9 mc/min 100 .71 0.356 (Bickford tip A) 1 0. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg A1 .5.33 0.97 0.cu explodare E1 .171 0.77 1 0. 4.::--[ 3130134832889 2461127307990 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Con Cap Cap Dina Fitil --------CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale Ts804 D1 U.47 0.cu explodare 01 .cu explodare B 1 . cu ajutorul explozivilor.495 0. verificarea frontului dupa explozie. Se masoara la metru cub În sapatura. lichidarea găuriior state şi ranquirea blocurilor.081 O .297 0.171 ore 0.02610. 0.26 1.cu explodare Cl .0.54 0.277 0. pirotehnică rocă semidură.99 0.356 0.forarea mecanică a gaurilor de mină cu perforatorul rolativ pneumatic.5.06 0.495 0.26 1.297 0.594 de 100 9 0.693 0\7Q2 0.33 0.34211. pirotehnică roca foarte dura.51 1. executata in straturi cu grosime de 1-2 m.594 0.594 - 2.475 0.792 - Sapatura in stanca in spatii largi.513 0.281 0.71 Manoperă 7112020030100 7111020030200 I Artifi Mine TOTAL Utilaje 1 ore ore ore 0.277 S 3388 0.026 0.41 1.28 0.54 ore 0.061 0.M -A1 ŢB1ŢCl -101 1~485 0.9 mclmin I ore 10. pregătirea exploziei (introducerea explozivului.34 2952270002805 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.171 0.322 0.513 29123400025091 Motocompresor mo . electrica roca dură.082 0. electrică roca foarte dura.307 0.41 29522700028051 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Motocompresor mobil de joasa presiune 4.594 - 0.51 1.M El F1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.164 ore 0.891 2461127322407 3130134832889 2461127307990 2461127308023 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Capse pirotehnice m m buc buc kg 0.0.941 0. burarea găuriior de mina) darea focului cu exploda rea electrica sau pirotehnica.515 71110200302001 7112020030100 Miner Artificier 1 ore ore 1 0.396 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 0. CANTITAŢI CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.594 0.M Al B1 Cl i cu intirziere cu fitil bikford ce S 3388 I cartuşe 3 m buc buc kg m 2.cu explodare F1 .cu explodare electrică roca semidura.08 0.42/1.41 0.322 0.

53 1.792" A1 .34 0.97 I 0'37j= 1.27 0.cu explodare pirotehnică rocă dură.297 0.9 mc/min TsB05 Sapatura in stanca in spatii largi.5 0. 81 . C1 .198 0. 1 ore 0.821 0.545 buc 0. DENUMIRE RESURSA Materiale J~ U. transportul materialelor 102 11'120200301001Artificier /111020030200 Miner I 0.06 1 ore 0.111 0.111 necesareexploziei.098/ 0.27! 1.272 0.forarea mecanică a găuriior de mină cu perforatorul rotativ pneumatic.05 1 0.307 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă m 0.5 i - 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127322407 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă buc 0. pregatirea exploziei (introducerea explozivului.9 mc/min 2952270002805 Perforator rolaliv pneumatic de 9 kg 2912340002509/ Motocompresor mobil de joasa presiune 4.735/ 0.1 .4211.11 0.24810. 01 .5.4 TOTAL ore 0. cu ajutorul explozivilor. F1 .1 ore 0. lichidarea uaurilorstate şi ranguirea blocurilor.34 103 .cu explodare electrica rocă semidură.455: 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.222 0.CANTITATI COD DENUMIRE RESURSA U. 2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg A1 B1 C1 D1 f---- -'-L COD - ore 0.446 71110200302001 Miner 7112020030100 Artificier TOTAL Utilaje ore 1 0.047/ 0.0.047 " 0.cu explodare electrică rocă dură.297 buc kg m 0. F1:]"AmITAŢI--'~ DENUMIRE RESURSA Materiale El Fl U.089 buc 0.4 1 ore 0.693 0.743 1. fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg / ore / 0.396 kg 0. Cuprinde: .M _.cu explodare pirolehnică rocă semidură.5.198 0. . verificarea frontului după explozie.41 ore 0.97 0.368/ 0. cu explodare pirotehnică roca foarte dura.248 0.32 0. e măsoară la metru cub in sapatura. executata in straturi de grosime de 2-3 m.371 0.495 0. E1 .32 29123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.M CANT COD .47 'f 112020030100 1Artificier 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje ore 1 0. burarea gaurilor de mina) dareafocului cu explodare electrică sau pirotehnică.168 0.272 0.094 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 ~~~/ o COD I DENUMIRE RESURSĂ Materiale § kg m ore 1 0.0.455 0.051 0.M A1 81 [Gt] D1 I 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m 0.168 0.cu explodare electrica roca foarte dură.

48 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner 0.rocă dură.42 ore 29123400025011 129522700028041 Cenlrala de aer comprimat.22 3.M Ts807 Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi.9 mc/min 1 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore ore 1 0. T8804 şi T8805. foarte dură.52 0.cu lncărcătură Cl .30410.aruncarea laterala a materialului derocat sau Încărcarea manuală În mijlocul de transport.. .roca f.M r- A1 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă I CANTITAŢI 81 I Cl I 01 I J __ . Se masoara la melru cub În sapatura.55 0.38 0.COO_] 2912340002509 2952270002805 Motocompresor CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje I U.596101521 104 105 . COD I I DENUMIRE RESURSA Materiale U.0. Ts804 si Ts805.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. incarcarea şi burarea gaurilor de mina.. in cazul incarcarii manuale a materialului din derocare sau a folosirii lui in umpluturi compactate Al .cu incarcatura E1 . Ts806 Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg.401 4.-~_ .0381 0.82 1.663 3.2510. C1 . pregătirea.861 0..87 0.. Cuprinde: .0981 0.663 6.01 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 1 ore 10. TS8 02.31 ore 10.465 0.-~.cu Încărcătura 01 . dură.366 3.. Ts803.31 0. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .cu Încărcătură 81 .cu incarcatura F1 .96 0.197 0..2 0.1 0. .cu lncarcătara de de de de de de 0.- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.297 1.735 semicura: dura. cu restrictie de exploziv.--.forarea mecanica a gaurilor de mina.1 1 4.tip"Reşiţa" mclmin 45 1 ore 10... .transportulexplozivului de la depozit la punctul de lucru. Se măsoară la metru cub la saoaiura pentru volumul stâncii prevazut a se deroca conform articolelor TS801. Ts802..48 0. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găurilor state.01 5.60811.94 0. .2 0.94 0. darea focului.rocă semidura.633 2.84 1.01910. 81 ..485 9310060019900 1 Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 10.97 0.M I Al CtTITÎ~ 81 0.368 0.1 0. care se incarca manual sau se foloseste in umpluturi compactate.1 1 0. ~-----.2 kg/gaura kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaură roca rocă rocă roca rocă rocă El 1 Fl mobil de joasă presiune 4.48 ore ore ore TOTAL Utilaje 0. semloura: dura.1 0. foarte dura.96 Muncitor necalificat I 0..92 2. TS803. provenite din sapaturile executate conform articolelor Ts801.38 0.5..25 3130164816172 C1 2461117317256 2461127307990 m kg buc 3.

57 71120 71110 93100 ore Uti@jg Foreză percutantă rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . semidura.04 0. Se masoara la metru cub În sapatura. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.M E1 F1 3130134832889 2461127308009 m kg buc 3.32 0.366 0.75 1 3.65 0. IIIA80ară la metru cub În Săpătură.0861 0. de pana la 7 m adancime de abataj. transportul şi introducerea explozivului. transportul şi introducerea explozivului.. cu ajutorul explozivului.21 0. __ .35 1.Q15 0.703 7112020030100 7111020030200 ore ore ore TOTAL ore 0.roca dura.M A1 !-.63 1. burarea coloanelor.29 0.54 2.495 Capse electrice instantanee Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 0.0861 0.20 I ore 10.roca foarte dura.297 31301 24611 24611 172 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Manoperă ore ore ore TOTAL Utilaje 0. de pana la 10 m adancime de abataj.92 1. darea 1111 ului electric. prin metoda coloanelor fo rate.327 1. ranguirea şi I"UI/Orea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului 1IIIIIIInl din spargere la 3 m. I". dare focului electric. cu explodare electrica 1 • roca A 1 .24 0.198 0.1 29522700028081 129123400025111 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat 2461117317256 Conductor cey 6 m buc kg 0.CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA U.76 0.209 Iare 10.653 5. III roca dură. verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea găurilor state.0331 0.178 0.148 0. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.73 0. 106 107 .44 0.D18 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterala a materialului rezultat din spargere la 3 m.M A1 B1 C1 [ 100 Artificier 200 900 Miner Muncitor necalificat Materiale DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.41 0.roca sernidură.011 0.95 0.tip"Reşi\!l" 45 mc/min Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Ts808 (\ Ts809 Sapatura in stanca in spatii largi. cu ajutorul explozivilor.forarea coloanelor cu foreza. Ili .rocă foarte dură. 81 . ~ COD I CANTITĂŢI 81 C1 01 CANT COD DENUMIRE RESURSA U.139 0. C1 .prlnde: IlllIlroa coloanelor cu foreza. bararea coloanelor.6 0.1 0. prin metoda coloanelor forate. Cuprinde: .0331 0.2091 2912340002501 2952270002804 Centrala de aer comprimat.267 0.

Cuprinde: • executarea puţului şi galeriei laterale prin metoda gaurilor de mină forate mecanic.1 0.069 0.25 0. transportul ~ Introducerea explozivului.009 0.18 0. C1 .64 1.20 I 1 TsB10 Sapatura in stanca in spatii largi.099 0.248 0.60 O. prin metoda coloanelor forate.M A1 B1 C1 U.roca foarte dura.1 0.89 0.43 0.27 0.1 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . bura rea găurilor de mină.05 0.:1 I12952270002808/ /2912340002511/ . rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului rezultat din spargerea la 3 m. transportul şi introducerea explozivului.41 buc 0. cu explodare electrica Sapatura in stanca in spatii largi.4 0.49 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.20 / ore /0015/ ore 100151 0.08 0.075/0.32 0. Utilaje Foreză percutanta HM·4720" rotatva tip "BlJhler TH 11/25 / ore /0. de pana la 15 m adancime de abataj.32 0. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale DENUMIRE RESURSA U. B1 . cu ajutorul explozivilor.1~ O.051 0.86 0.006 7112020030100 7111020030200 9310060019900 \rtificier v1iner v1uncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore 0.. bura rea coloanelor. C1 .i 1. cu puturi si galerii si forare mecanica A1 .41 0.02 0.025/0.OC 0.075/0.05 0.59 0.rocă dură.rocă dură.025/0.168 0. Cuprinde: . prin metoda exploziilor masive.forarea coloanelor cu foreza. Materiale ~.38 0.139 0. 108 109 . Se masoara la metru cub În săpătură. 81 .rocă semidură.185/ 2952270002808/ /2912340002511/ Foreză percutanta rotativă tip "BUhler TH 11/25 HM-4720" Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 10 . ranguirea şi spargerea blocurilor rr mari de 25 kg cu mijloace manuale.02 0. de peste 15 m adancime de abataj.272 0.223 0. darea focului electric la Încărcătura principa verificarea frontului dupa explozie şi lichidarea gaurilor state.rocă semidura.248 0. Se masoara la metru cub in săpătura. darea focului electric.003 0.rocă foarte dură.005 0. verificarea frontului după explozie şi lichidarea găuriior state.185 / ore /0.CANTITAŢI I COD~ '---"--.455 0011 3130134832889 2461127308009 2461117317256 Conductor cey 6 Capse electrice instantanee Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 0.61 0. TsEl n A 1 '.M A1 B1 C1 3130134832889 2461117317256 2461127308009 ~onductor cey 6 )inamită tip 2 În cartuşe de 100 g ~apse electrice instantanee Manoperă m kg 0.099 0.67 0.

introducerea lui şi burarea gaurilor de mina.356 0. Cuprinde: .15 2. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 ·2 . cu explodare pirotehnica si evacuarea manuala. prin metoda gaurilor de mina forate manual.forarea rnanuală a gaurilor de mină.. transportul explozivului.693 0.9 mc/min mobil de joasa presiune 4.50 m. CANTITĂŢI U.4 m rocă semidură.3 3.03 0. 111 ·4. 4 m rocă foarte dură.01 6 m rocă foarte dură.95 1 29123400025091 /29522700028051 Motocompresor 5. de peste 1 m latime.2723 0. in gropi de fundatie si lucrari similare A1 .322 0.05 Ts813 Sapatura in stanca in spatii limitate. Perforator rotativ pneumatic de 9 kg /~I Ts812 Sapatura in stanca in spatii limitate.08 1.25 0.57 0. transportul explozivului.34 0. astfel ca intre marginea paturii şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.0149 0.roca semidură.0248 0. de pana la 2 m adancime. U)(Ocutarea.52 0.792 0.0001 0.0644 0.2 0. C 1 .50 m._---~- _0 __ •• __ •• e măsoară la metru cub in sapatura. cu ajutorul explozivilor.M A1 81 C1 COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale ~ I U.3 0.891 2461117317256 2461127322407 2461127308023 3130134832889 2461127308009 Dinamita tip Fitil de arnon Capse pirote Conductor ce Capse electr :artuşe de 100 9 [Bickford tip Al kg m buc m 0. de 2-6 m adancime.0644 0.01 6 m roca semidura.14 11.M L(. şi depozitarea pe mal a materialului derocat.005 1 0.roca dura..05 0..015 1 0.01 6 m roca dura. evacuarea.roca foarte dura. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale. 111 ·4. prin metoda gaurilor de mina forate manual.0- 1 ore 1 0.0248 0.28 0.87 1111020030200 1112020030100 914 i 1..62 ore ore are TOTAL ore 1. 11 ·4.594 0. (lllprinde: tora rea manuală a gaurilor de mina.594 ~S 3388 stantanee Manoperă Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip Al Manoperă buc 7112020030100 7111020030200 9310060019900 Artificier Miner Muncitor nec at TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. introducerea lui şi burarea gaurilor 1111 mina.45 5.0001 0.85 0.2475 0.65 1. darea focului pirotehnic.0099 0.0001 19310060019900 Muncitor necalificat Miner Artificier 12461127308023 2461117317256 '461127322407 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0. darea focului pirotehnic.. 111 ·2 .0099 0.0149 0. 01· 2 . 110 111 .ANmA~ A1 I rB1TC1I 0.0099 0.. 81 .6 1.42 0. cu explodare pirotehnica.594 0. cu ajutorul explozivilor. montarea şi demontarea platformei ar de evacuarea materialului rezultat din sapatura.4554 0.495 0.. aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca intre marginea sapăturii şi a depozitului să ramăna o bancheta liberă de 0.49 0.01 0.. ranquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace IIiMnuale.4 m rocă dură. __ .

00051 0. Artificier Miner TOTAL Utilaje 1111123400025091 Motocompresor mobil de joasă presiune 4. 6 m rocă semidură.08 1 0.081 1 0. rănquirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace evacuarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat.00051 0.26741458869541 075276311528 ~461127308023 ~461117317256 1?4611273224071 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 buc kg Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g Fitil de amorsare (Bickford tip Imi 0.32 I 114 115 .72 3.9 mclmin Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0.0001 10. 6 m rocă dura.0001 10. 8 m roca dura.67 4.11 0.gr-40mm L::.0.21 0. 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Artificier Miner 29123400025091 29522700028051 Motocompresor mc/min DEN UMIRE RESURSA - .00081 0.01 1 0.594 0.594 0. introducerea lui.00791 0. săpaturil macanică a gaurilor de mina.00791 kg 0. cu explodare pirotehnica si evacuarea manual a. CANTITAŢI U.000510.00081 0.5.63 0.0.96 6. astfel ca intre marginea şi a depozitului sa ramăna o bancheta liberă de 0.72 5.5.505 1 0.495 0.4..42 0.97 0.68 el - c (112020030100 (111020030200 Cuprinde: _forarea de mina.l .4 1.2.01 El .594 0.01 m roca sernidură: m roca dură.21 0.61 135 3.008 10.50mm L::.16 10.1 1.01 11.2 .002 0. m rocă foarte dură.2 0.6 1. manuale.0001 1 1 m3 I 0.60 S 8689 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr::.002 0. măsoară la metru cub in săpatura Mahoperă Muncitor necalifica ore ore ore TOTAL Utilaje mobil de joasa presiune 4.-.59 Al Manoperă 10060019900 Muncitor necalificat .008 1 0.4.0001 10. in gropi de fundatii si lucrari similare Al .A.61 2. de 2-8 m adancime.54 1. 8 m rocă foarte dura.3218 0.M Al Bl el xecutarea.3564 0. I~e522700028051 1 ore 1 0.00081 kg 10. cu ajutorul explozivilor.8 3.00081 0.594 1 0.5 0.6.59 0.594 I 0.50 m S 8689 1 m3 10.32 I 1.35 0.4. .03 0. 8 m roca sernidura..11 0.4 81 .081 1 0.8-4m 1::.96 4.002 0.002 0.002 0.6. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.0005 Lemn rot cons rur coj fag l=trn d subl.42 5. burarea gaurilor darea focului pirotehnic.73 6.0001 10.495 0.29 0.2 4 2 4 Dl .162 I 0.00791 0.50 m.59 20101029008881 COD I 4342 DENUMIRE ~ESURSA Materiale I:t CANTITAŢI Al ~Cl I~ 0.fag neab cI. .792 0.1621 0.16 1 0.min 18cm S 1 m3 10.9 1 ore 1 0.01 Hl .693 4.01 Fl .11 0.3218 0.00051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 120101029142291 Scind.16 ore ore ore ore 2.:'.891 I 0. montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din pătură.01 Gl .505 ore 1.00081 0.693 1 0. 6 m roca foarte dura. de peste 1 m latime. transportul explozivului.3564 1 T5815 Sapatura in stanca in spatii limitate.6.

120101029176851 Dulap fag liv ci C gr=50mm L=2. cu explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier..6 1.5o m '1 m3 10. G1 .72 7..594 0.5.. asigurâdu-se o bancheta libera de 0.9 mclmin rotaliv pneumatic de 9 kg 1 ore 1 0. - .. incarcarea in galeţi a materialului drenat..73 10.6 1. 14 m roca dura.594 0.17 0... descărcarea materialului din galeli şi depozitarea lui.00081 0.01. burarea gaurilor de mina şi darea focului pirotehnic.495 0. Cl .693 0.A.73 5.0001 10.---0.72 2.--.002 0.002 0. Cuprinde: .891 0.0001 10.11 0.14 m roca sernidură.gr=40mm L=l .fag neab cI.forarea macanica a gaurilor.000510.081 1 0.67 2.6.11 0.002 0.891 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (8ickford tip Al Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 6.50 m de la marginea sapămrii.63 2.594 0.495 0.693 0.594 0...0079 0.M F1 ~r-:-:Il I G1 CANTITĂŢI TsB16 I H1 I 11 I 1 m3 10. H1 .505 COD I 12952270002805 l!erforator I I DENUMIRERESURSĂ .--[-J~ l--'-----'-CANTITĂTI Cl l~·M ..0079 0.-----.29 0. 10 m roca foarte dura.--.21 8.85 0.356 0.=. ridicarea galeţilor pe mal cu macara Pionier. -----.16 1 0.73 8.rnin 18cm S 4342 U.. de peste 1 m latime.27 0.00081 0. introducerea lui. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic.495 0. transportul explozivului.10 m roca dura...594 0..3564 0.01..26 0.34 29123400025091 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.---- .000510.00081 0.76 2.11 0.356 0.6 1.96 3. 11-10.10 m roca semidură.01 .10. de mina..46 0.594 0.0005 1 m3 I 0.792 0..693 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperâ 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL ore ore ore ore 1.2 6 m roca dura.93 0.--------.3218 0.01.09 7.594 Al_J 81 . .10..63 116 I 117 .84m 1=60 S 8689 .21 0.322 0.322 0.------Ţ--f.01..96 3. --.505 1 0.594 0.792 0. El-6. D1 I El I Materiale 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Capse pirotehnice S 3388 0..46 0. Se masoara la metru cub in sapatura.0001 10..891 0. ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale.00081 S8689 2874145886954 2875276311528 2461127308023 2461117317256 2461127322407 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Scoabe din oţel Capse pirotehnice S 3388 kg kg buc kg m 0. buc kg m ---. cu ajutorul explozivilor._--.72 2.0079 0. ".594 0.14 m roca foarte dura.6 0.. in gropi de fundatie si lucrari similare Al . -. D1..2 6 m roca sernidură.62 6.21 0.0001 1 120101029142291 Scind.0. de 2-14 m adancime..002 0.84 0.6. Fl ..--.18 1. 81 .000510.--COD] __ _DENUMIRERESURSA Materiale 20101029008881 Lemn rol cons rur coj fag L=lm d subt._-~--:r----.Q6 8.2 6 m roca foarte dura.0079 0.01.792 0. Sapatura in stanca in spatii limitate.

cu incarcatură E1 .594 0.012 118 119 .44 0.693 0.505 " 3130164816172 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 Manoperă m buc kg 3.01 1.5-0.22 '1.200 kg/gaura kg/gaură kg/gaură kg/gaura kg/gaura kg/gaură rocă roca rocă roca rocă rocă semidură.65 2952270002804/ 2912340002501 Perfora!or rota!iv pneumatic de 16-30 kg Centrala de aer comprimat. .5.5-0. Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă 9310060019900 7112020030100 7111020030200 Muncitor necalificat Artificier Miner TOTAL Utilaje ore ore ore ore 2.465 3.cu incarcătura D1 .297 1. .100 de 0.131 0.47 .87 2.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje T5817 D1 E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate.9 mc/min .07 1.64 0.6 1.M F1 G1 H1 11 24611273080231 2461117317256 24611273224071 Capse pirotehnice S 3388 buc kg m 0.ranguirea şi spargerea blocurilor mai mari de 25 kg. sernidura: dură. cu restrictie de exploziv.93 0.63 0. incărcarea şi burarea gaurilor de mina.forarea mecanică a găuri lor de mina.aruncarea laterală a materialului derocat sau incarcarea rnanuala in mijlocul de transport.16 I CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.081 0.891 0.100 de 0.200 de 0.cu lncărcătură de 0.75 tf Motocompresor mobil de joasă presiune 4.14 1. prin metoda gaurilor de mina forate mecanic si explodare electrica A 1 .M A1 B1 C1 D1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.9 mc/min ore ore ore 0.283 0.495 0.32 2.32 1.594 0.047 0.cu Încărcătură B 1 .444 0.83 0. dura.51 2.007 0.71 0.663 2.99 0.17 3. foarte dură.73 5.97 1.14 0.01 0.94 6.14 0.transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru.- ore ore ore 1. foarte dura.cu lncarcaiura C1 .356 0.12 0.594 0.0.361\ ore 0. darea focului. U.594 0.32 1.741\1.349 0._-~--_. .100 de 0.M A1 B1 C1 2952270002805 2922140006727 2912340002509 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Macara pionier 0.99 0.73 5.485 0.792 0.32 1.505 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0.59 0.04 0.cu lncărcătară F1 .11 0.663 0.5.16 1.75 tf Motocompresor mobil de joasa presiune 4.322 0.21 0.891 Cuprinde: .633 0.01 0.6 1.162 0.081 0.16 1._----_.162 1.99 0.0. pregatirea.72 2.505 0.76 3. Se masoara la metru cub in sapatura.9191 0.tip"Reşiţa" mc/min 45 1 ore 10.76 1.91 5.96 4.162 0.19 0. -COD DENUMIRE RESURSA Materiale CANTITAŢI U.081 0.792 0.01 1.04 0.13 0.366 I 3.401 5.200 de 0.023 0.56 2.96 3._----.

634 0.tip"Reşiţau 45 mc/min " 0.703 0.89 ore 3.. in: Al .81 1. 2952270002804 2912340002501 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg Centrală de aer comprimat.3414.M El Fl 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL 1 ore 11.8 9310060019900 7111020030200 7112020030100 Muncitor necalificat Miner Artificier TOTAL Utilaje ore ore ore ore 1.rocă semidură. CANTITAŢI COD 1 81 el Dl CANT Manoperă CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.327 5. Se măsoară la metru cub În Săpătură.rocă dură.92. la fundatiile barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se consolida cu lucrari specia le. R :SURSĂ .17 0. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi aruncarea materialului Săpat. la 3m.36 120 .M Al I 81 I Cl 7111020030200 I Miner 121 I ore 12. Cuprinde: .6213..23 2. in: Al • rocă semidură. 0.O COD J ~------DENUMIRE.rocă foarte dură.73 2. Cl .rocă dură. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara exploziv).0711.2 ore 1.6 1 ore 0.5.45 0.68 1.03 I 0.4 1.02.rocă foarte dură.M Al 1 81 1 el U.9.37 3.0.148 2.21 19.9/1.9 ore 1 0.2417.56 1s819 Sapatura in stanca in spatii limitate.09 3130164816172' 2461127307990 2461117317256 Cablu Ipy 9 x O 30 nid 108 Capse electrice cu intirziere cu fitil b Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g Manoperă m buc kg 3. 81 .M ~_._-_ Al DENUMIRE RESU RSĂ Materiale U.2 4.969 0. Cuprinde: .813. pentru curatarea si indepartarea peretilor. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).366 1.. COD CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.54 29522700028011 2912340002509 Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.executarea sapaturii cu ciocan de abataj pneumatic În condiliile prevăzute prin norme de protecţia muncii (cu muncitorii prinşi cu centuri şi legaţi cu frânghii de ancore de protecţie) spargerea blocurilor mai mari de 25 kg şi strângerea materialului sapat in grămezi. el . in taluzurile cu inclinare mai mare de 1:1.săparea cu ciocanul de abataj pneumatic. Se masoara la metru cub În Săpătură.061 1s818 Sapatura in stanca in spatii largi. 81 .

002 122 ..M COD DENUMIRE RESURSĂ TOTAL Utilaje 2912340002509/ 1 ore 10. spargerea blocurilor mai mari.4 m roca foarte dură. I COD L.53 2.86110.45 ore 1. de pana la 4 m adancime. de 25 kg.20 m la lucrarile de consolidarea lor şi de 0. C 1 . asigurându-se o bancheta libera de 0.0. 81 .50 m de la marginea săpăturii. Se masoara la metru cub În sapatura.5811. Cl I COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale 2875276311528/ Scoabe din oţel -------~ CANTITĂŢI U.. 1 Miner DENUMIRE RESURSA Manoperă E apatoră. 1 .60811.01 .00 2 m roca dura.50 m la finisarea taluzurilor de la fundaţiile barajelor.saparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.0512. e1 . asigurându-se o bancheta libera de 0:50 m de la marginea săpăturii. in gropi de fundatii si lucrari similare A1 .50 m adancime.32 1 ore 2. B1 . de peste 1 m latime.81 I 2. montare şi demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din NOTA: Volumul sapat se considera În raport cu suprafaţa taluzurilor pe o grozime medie de 0. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv)"cu evacuare manuala. Cuprinde: • saparea cu ciocanul de abataj pneumatic..M~--. in gropi de fundatie si lucrari \ similare A 1 .0.. 01 .95 3.c--- CANTITĂŢI· COD 9310060019900 DENUMIRE RESURSĂ U.rocă dură. Se masoara la metru cub În sapatura.0.81 13.2151 2. de pana la 1.0.85 4.4 m rocă dura.39 11.5.20-0.01 .9 U.2151 ~/1.M A1 / B1 / C1 7111020030200 9310060019900 I D1 Muncitor necalificat ore 12. aruncarea materialului sapat direct pe mal şi depozitarea lui.34 Motocompresor mc/min mobil de joasa presiune 4.9 ore ore A1 81 e1 2.2.43 /5. evacuarea manual a a materialului săpat pe mal şi depozitarea lui. • executarea.~~ CANTITĂŢI -Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 29123400025091 129522700028011 Motocompresor mc/min mobil de joasă presiune 4.18 ~~ 4.rocă semidură.4314.82 2.. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv).2. 1 .4 m rocă sernidură.0.265/ 129522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg ~ TsB21 Sapatura in stanca in spatii limitate. ~~: ' .01 .87 1 ore / 0. cu evacuarea manuala.rocă foarte dură.00 2 m roca semidura. TsB20 Sapatura in stanca in spatii limitate.16 6. de sub 1 m latime.2..00 2 m roca foarte dura.64 7.5.44 / kg / 123 - 1 - 1 - I 0.

.··6 81.50 m de la marginea sapaturii. Se rno U. Fl -.43/4. : SăP~ilrea În găleţi specia le a materialului rezultat din sapatara. 0 01.M I I 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje / ore /4.01 2. 01 ..608 -Fl CANT U.54 124 ..A.0001 .27 1324 2. 401 .002 0.78 2.14 m roca foarte dura.008 0.6 m roca L1 .48 2 ..608 1.OOOB 1 .. dura.86/10. descarcarea materialului din galeţi şi depozitarea lui.10.81 ore 9.64 'Î 0.43/5265/1...215 2.M A1 kg m3 1 m31 1 m31 - CANTITAŢI 81 ~oD DENUMIRE RESURSA Motocompresor mobil de joasa presiune 4. executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si evacuarea cu macara Pionier Ts822 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2...86110.0005 El 1.5 9 mc/min JMIRE RESURSA ore /1.53 5.4314. el _2...6 . I el I 01 0.1 .0005 0.5. 01 .008 0. 29522700028011 2912340002509 Ciocan pneumatic ~ COD ---- Motocompresor mobil de joasa presiune 4 0.18 m roca foarte dura.. asigurându-se o bancheta ~ac: de 0.53/2.50 m S 8689 Manoperă m3/ 0. liber .05 6..M are CANT ---_ _.215/2.215 F1 2. El -.COD 2874145886954 ICuie 20101029008881 120101029142291 120101029176851 DENUMIR ~E RESURSA cu cap conte ti Ţ U.44 7.min 18cm S 4342 scind.8-4m 10.36 3.M -Scoabe' Cuie cu Lemn ro 4342 El Materiale foarte dura. 2875276311528 2874145886954 2010102900888 20101029142291 2010102917685 kg 13x80 S2111 kg m3 ag L=1m d subl. de 2-18 m adancime. 14 m roca semi id ura..--- I Al 71110200302001 Miner 1 ore 1 2..92 COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANTITAŢI I -.71 4.14.0005 Scind. Gl ..10 .6 m Al .67 /10.fag neabclAgr=40mm 1::::60 S 8689 8689 Manoperă 1 1 - - 2912340002509 L=1.265 9310060019900 Muncitor necalificat 125 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg I are 12.601.00081 Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime.10 m roca semideră.0001 m3 0. 6 O 1 ..4314. 01 .008 0.9 mc/min U.gr=40mm Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.64 Lemn rot cons rur c 5ubt..2.39 15.. 10 m roca foarte dura.min 18cm S L=1 .8-4m 1=60 S 8689 0.83 3.00011 10. ridicarea galeţilar pe mal cu inear ril pionier. 18 m roca serrn·dura.. 01 . Dl .•.14 m roca dura.43 1 5..oara la metru cub În sapatura.18 m roca dura.002 0.. 11-1.86 ore 4.50 m S 71110200302001 9310060019900 Miner Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore 8 -15 kg are 12.215 / ore 0. H1 . 10 m roca dura.41 2.fag neab cI. 01 .531 2. dEf cupnnreZl stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.43 4.97 3.10.14 .·· m roca roca semidura.. Kl .86 ore 2.0.0008 O. Jl .

215 2.35 1.76 4.31 5.215 2. avand adancimea de pana la 0.06 1.finisarea taluzurilor precum şi a marginilor rigolei pe 0.rocă foarte dură.0.158 2.97 14. Cuprinde: .75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.215 2.215 A1 .26 8. CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.0.30 m lăţime.77 4.21 ore ore 8.608 9310060019900 Muncitor necalificat 7111020030200 Miner TOTAL Utilaje I 1 ore 11. Se măsoară la metru cub În Săpătură.43 I ore ore 3.35 m ~ - A1 TOTAL Utilaje I 81 I C1 I D1 I E1 ore 5.215 2.9 mc/min ore 1.65 4.0.02 j.06 3.47 1.5312.M I TsB23 Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic. 81 .43 5. la rigole cu sectiunea triunghiulara.42 1.75 tf 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.6811.64 0.9 mc/min I ore 11.5.74 2.31 12.89 ore 2.64 0.9 mc/min COD DENUMIRE RESURSA ore 1.693 1.38512.22 14.executarea săpăturii la profil şi evacuarea materialului Săpatdin rigolă.62 5.608 1.43 5.5.2 ore 0.608 1.5 3.86110.265 1.40000 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.0.5.215 2.04 1.608 1.5-0.M ----Manoperă 71110200302001Miner 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje F1 I G1 I H1 I 11 I J1 I ore 110.13 ore 4.065 ore 0.9 mc/min -------'CODI ore 5.M K1 Manoperă I L1 29522700028011Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.17 6.M CANTITĂŢI U. ._.strângerea materialului Săpat.533 71110200302001Mine 9310060019900 Mun aliticat TOTAL Utilaje 1 ore 14.265 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.63 10.43 ore 0.58 I 81 I C1 2952270002801 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2922140006727 Macara pionier 0.93 1.83 1.09 3.64 0.59 ore 1.4 1.rocă semidură.31 1.5-0.49 .5312.15 -Manoperă A1 5.43 5.265 1.53 ore 3.64 126 127 .CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ U.215 2.19 0.5-0.86110.215 ore 1.În grămezi.31515.4 11.rocă dură.~ CANT DENUMIRE RESURSA U.4314.62 14.5.14 ore 2. .265 1.8\51 14. C1 .

02 1.00 m rocă semidură.50 m rocă foarte dură.00 m rocă dură. . Cuprinde: . Se măsoară la metru pătrat de taluz rănguit suplimentar.01 17.0.transportul manual in zona sau Încărcarea in mijlocul de transport.rocă sernldură.48 1s825 Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de la fundatiile lucrarilor hidrotehnice. E1 .48 TOTAL ore 0. N1 -14.31 0. M1 .50 m rocă dură.00 m rocă semidură.01 17.0.7. TSB19.00 m rocă dură.3 0. J1 -10.10.. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor. 01 -14.17.50 m roca semidură.7.51.50 m rocă semidură.3.50 m rocă semidura.urmărirea vizuala şi cu ranga a peretelui de stâncă.51.RÂnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută În normele de săpatură in stâncă.00 3.3. in cheson inchis. Cuprinde: .25 1.51 14.7. C1 ..51. executata inainte de turnarea betonului de fundatie.rocă foarte dură.50 m rocă dura. 01 .rocă foarte dura. Bl ..curatarea cu târnacopul a lacaşurilor din care s-au desprins blocurile._---- 1s826 Sapatura in stanca sub nivelul apei._-------------_ .M Al 1Bll '\ el 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 10. K1 . 128 . Nu se aplică la suprafeţele stâncoase finisate prin operaţiile art. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.72 1.rocă dura.01.10.executarea săpaturii cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.00 m rocă foarte dură.. F1 . F1 ..7.01. I COD I DENUMIRE RESURSĂ~. C1 .3.7.00 3..45/ 0... cu mijloace manuale (numai cand este prescrisa). CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă .roca semidura... executata in: Al .. Gl.14. Bl .01 TOTAL ore 1.50 m rocă foarte dură.251 0.10.spargerea rnanuală a blocurilor ranguite mai mari de 25 kg. ..51 14..51 14.50 m rocă dura..64 --_.57 0. C1 . pentru indepartarea blocurilor desprinse din masiv. ..executarea politurii suprafeţelor săpaturii. L1 -10. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţa.01.25 0.. H1 .0.00 m rocă foarte dură.00 3. constând din Îndreptarea şi rectificarea suprafeţelor şi evacuarea materialului rezultat din aceste operaţii la 3 m În depozit.01.10. Cuprinde: .63 / ore 0.531 0.rocă dura. 81 . de sub 45 mp suprafata. in: A 1 . in roca dura si foarte dura Al. ridicarea În 129 U.._.~~ Manoperă --·-------}:B------BTLill CANTITĂŢI __ A I 1'-1 71110200302001 Miner 9310060019900 Mu~citor necalificat ore 10.50 m rocă foarte dură.1s824 Politura suprafetei stancoase.7. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).

38 2.10.58 2.4 28.93 .02 mi buc .L- ~~: Materiale __----_ ~J~~~ 1 m3 1 m buc kg TA -"""' l1 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 123.9516.8137.12 3.93 4.53 3.9 mc/min 129522700028051Perforator rotativ pneumatic de 9 kg COD LI 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.4 I J1 1 K1 1 l1 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.121 .761 .56 1.5.93\ 14.9 mc/min 129522700028051Perforator retativ pneumatic de 9 kg 1 _~ 5 56 ore 1 .65 ore 23.021 0.93 0.51 1 5.161-1-13.0.52 2.1 ore 2.76 6.95 6.5.02 10.541 .54 Manoperă DENUMIRE RESURSA ~.931 4. 4.3615.38 3.8 46.99 3. ---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale COD I ---'--CANTITAŢIEilid DENUMIRE RESURSA U.8 43.8146.15.021 .18 2.8 37. 1 .85150. .7617.85 44.521 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m 1 m3 1 d subl.95 6.82 1 71120200301001 Specialist TOTAL CANTITĂŢI U.5.541 1 m 1 .7 38.041 5.M G1 1 H1 1 F1 Utilaje 1 ore 141.021 .3510.39 1 ore 1 - 5 04 .65 ~) 20101029008881 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subl.9516.7 32.M A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E1 1 F1 Utilaje 1 ore 135. 1 .'14.8 52.351 0.91 1 ore 1 .14.841 -1 1 ore 1.93 I 4. Se masoara la metru cub În sapatura.65 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 m3 1 .min 18cm S 4342 31301348328891Conductorcey6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu 1 fitil bikford 124611173172561Dinamitatip2Încartuşede100 g - 1 0.251 7.M ~ ~ ~ Manoperă H1 -J~ ~~ __~~_ .85 50.98 16.93 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.7138.0.781 \ ore 2. L1 71120200301001Specialist U.95 6.02 .10.02 1 I 24611173172561 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 1 kg 1 .95 6.min 18cm S 4342 31301348328891Conductor cey 6 12461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford ore \4.02 4. montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.931 buc 4.10.931 .541 130 131 .D21 0. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).10.campana a materialului sapat şi evacuarea lui prin pipe.8152.0.95\6.7 37.7 56.95 6.4128.7132.14.16.95 6.14.10.93 1 kg 1 10.65 TOTAL ore 35.10.95/6.7156.7137.7150.351 0.85144.92 2.7 50.9 mclmin 129522700028051Perforator rolativ pneumatic de 9 kg ---COD DENUMIRE RESURSA Materiale ore 13.4 ore 41.78 3.min 18cm S 4342 3130134832889 Conductor cey 6 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9 Manoperă 10.021 0.\ .\ 2.35 0.54 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4. lndepărtarea şi lmprăsfierea materialului la 10 m În jurul chesonului.8143.1 .0210.3510.

-_ ... -

---_ ..... _-_ ..__ ....

__ __ __ ._
. .

..

COD
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m rocă semidura: 81 - 0,00 3,50 m rocă dură; C1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dura; 01 - 3,51 ...7,00 m roca semidură; E1 - 3,51 ...7,00 m rocă dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 10,50 m roca semidura; H1 - 7,01 10,50 m roca dură; 11- 7,01 10,50 m roca foarte dura; J1-10,51 ... 14,00 m rocă semidura: K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; L1 - 10,51...14,00 m roca foarte dură; M1-14,01 ... 17,50 m rocă semidura; N1 - 14,01...17,50 m rocă dura; 01 -14,01 ...17,50 m rocă foarte dură. \

DENUM"ERESUR~1u~ rcojfagL=1m d subt.min 18cm S 4342

-+

l-"iTB1Jc;Ţ.;.Il'!
m3l .. ~02To:Oir\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂTI

_~
0.02
\ 6.93\ 6.93

",1F1.
ooi\
I1

'11:10134832889\ Conductor cey 6 ~461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

m \ \ buc

4.95 4.95

(1120200301001 Specialist TOTAL
Utilaje

1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52 ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

~U62270002801\ Ciocan pneumatic 8 -15 kg "012340002509
"'\

Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min

\

ore \ 2 22\ ore 1.11

- \ - \ 29 \ - \ 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14 1 3 1 3.6

120522700028051 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1 -

I -

1 3.68

I 4.28

1

Cuprinde: - executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) in rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi Împrăştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson. Se măsoară la metru cub În săpătură.

~4611173172561

Dinamita tip2in 100 9

cartuşe de

1 kg 1 -

10.35\ 0.54 1 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54 1 0.02 1 0.02 1

120101029008881 Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 3130134832889\ [ 2461127307990 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford
Manoperă

.-.--.J.--------_~~[~
Materiale

\ m \ buc l-

4.95\6.93\ [ 4.95 6.93

-

\4.95\6.93\ 4.95 6.93

CANTITĂŢI U.M A1

DENUMIRE RESURSĂ

F1

'1120200301001

Specialist TOTAL

1 ore 134.56141.4146,98136.9143.92148.72 ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

24611173172561

Dinamita tip 2 in cartuşe de 100

I

kg

1

I 0.351

0.541

-

1 0.35 1 0.54 29522700028011

Utilaje

g

Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 3.84 1 -

1 -

1 4.1 1

-

I -

132

133

\---~:--T
129522700028051
Uv

CANTITĂŢI U.M G1 ore 1 ore 1.92 H1 2.3 1 4.6 11 2.61

TsB28
K1 2.44

DENUMIRE RESU

J1
2.05

L1
2.74

12912340002509~-;toc~mpresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

COD

--

r
v

Perforator rotativ pneumatic
n..~

I -

I 5.22 I U.M M1

1 4.88

I 5.48
.--

\

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura
A1 - 0,00 3,50 m roca sernidura; 81 - 0,00 3,50 m roca dura; C1 - 0,00 3,50 m roca foarte dura; D1 - 3,51 ...7,00 m roca semidora: E1 - 3,51 ...7,00 m roca dura; F1 - 3,51 ...7,00 m roca foarte dura; G1 - 7,01 ...10,50 m roca sernidură: H1 - 7,01...10,50 m roca dura; 11- 7,01...10,50 m roca foarte dura; J1 -10,51...14,00 m roca semicură: K1-10,51 14,00 K1 -10,51 14,00 M1 -14,01...17,50 N1-14,01 17,50 01 -14,01 17,50 Cuprinde: m rocă m rocă m roca m rocă m roca dură; foarte dură;

CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA
..

---------_

_-------_.

I N1 I 01

Materiale 2461117317256\ 2010102900888 31301348328891 2461127307990 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. S 4342 Conductor cey 6 Capse electrice cu intirziere c~iI Manoperă 7112020030100 bikford

\ ~~ I ~ I
m \ buc \ \4.95\6.93 4.95 6.93

semicura:
dură; foarte dura.

I Specialist
TOTAL Utilaje

1 ore 141.58148.42\53.82 ore 41.58 48.42 53.82

2952270002801\ 2912340002509 \29522~~~2805

Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mc/min L~erforator mobil de joasa presiune 4,0- 5,9 de 9 kg

ore \4.62 I \ ore 2.31 \2.69

\ 2.99

rotatb~J~eumatic

- executarea săpătarii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) in roca semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe, indepartarea şi impraştierea materialului la 10 m in jurul chesonului. . .' Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru in cheson. Se masoara la metru cub in săpătură.

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U_M A1

CANTITĂŢI I 81 I_G1 I D1 I E1 _~

31301348328891 2461127307990

Conductorcey

6

Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

I I - /4"/693/
b:C 4.95 135

-

6.93

-

. /495/,.93'
4.95

6.93

134

..•.

,.

COD 20101029008881 124611173172561

I

DENUMIRE RE

~SĂ

U,M A1 m3 1 kg 1

..

CANTITĂŢI COD C1 0.02 01 E1 0.02 F1 0.02 2912340002509 DENUMIRE RESURSĂ
;

CANTITĂŢI U,M G1 ore 1.67 H1 1.97 11 2,18

B1 0.02

J1
1.8

K1 2.1

K1 2.31

Lemn rot cons rur _ L=1m d subt.rnin 18cm S 4342 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

-

Motocompresor mobil de Joasă presiune 4,0- 5,9 rnornin
-

1 0,35 1 0,54 1 -

10,351 0,54 1 COD

-CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M M1

N1

-[01'
6.93 6.93 0,02

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

117.85124.15128.77125,2131.5 17.85 24,15 28.77

Î 35.91
3130134832889 2461127307990 Conductor cey 6

25.2 31.5 35,91

m buc m3 1 kg 1

-

4.95 4,95 0,02

Capse electrice cu intirziere cu fitil bi~ford Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9
Manoperă

-

29522700028051

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg

1 ore 1

-

1 2.31

2.74 1 -

1 3 1 3,42 - 1 - 1 1,5 1.71

2010102900888 24611173172561

29522700028011 2912340002509 1

._]-_ _-_._._-_.~-]--~
..
.'

Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 Motocompresormobilde ore 0,85 1,15 joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min , ." U,M ~~I G1 -_ ..

I -

12,41 1.37 1.2

1 0.35 \ 0.541

7112020030100\
i

Specialist TOTAL
Utilaje

\ ore 143.05\49.35153.761 ore 43.05 49.35 53.76 '

CANTITĂŢI H1 I 11 I J1 I K1 I K1 2952270002805 2952270002801

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

--31301348328891 2461127307990 120101029008881 124611173172561 Conduclorcey6 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasa presiune4,05,9

ore ore ore

4.1 2.05

I I

4.7

I I

5,12

1 m 1 buc

4,9516,931 1 4.95 6,93

-

14,9516,93 4.95 6.93

2912340002509

2,35

2,56

mc/min

Lemn rot cons rur coj fag 1 m3 1 L=1m d subt.min 18cm S 4342 Dinamită tip 2 În cartuşe de . 100 9
Manoperă

I

0.02

I

0.02

I

I 0.021

0,02

I

1 kg 1

- I 0.35

1 0.54 1 -

10.351 0.54 1

71120200301001

Specialist TOTAL
Utilaje

Iare ore

135,07141,37145.78137.8144.1148.51 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

I29522700028051
129522700028011

Perforator rotativ pneumatic de 9 kg Ciocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 1 -

1 3.94 1 4.36 1 1 -

1 -

1 4.62 1 1
"

1 ore 1 3.34 1

1 3,6 1 -

in cheson inchis.3510. l1 -10.14..00 m rocă dură.3..01 81 C1 - E1 0.7.10.93 7112020030100/ Specialist TOTAL Utilaje / ore /19.55 31..10.02/0.~--------.51..50 m rocă foarte dură._. 01 -14.------ -------------------CANTITĂŢI L~r-'~1=:G~ kg buc 1 1 24611173172561 Dinamită tip 2 În cartuşe de 100 9 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 35 54 0..5/31.54 1 4.00 3.01.4 1J.4 TOTÂL ore 47.. îndepărtarea materialuluila 10 m in jurul chesonului.50 m rocă samidură: H1 . N1 -14. .. de peste 75 mp suprafata. ---~..00 m rocă dură.54 4.14.48 1 4.00 3.6 25. J1 -10.8 1 /2.9516.93 1 - 1 0.5 31.93 U.5158.50 m rocă semidura.46 1.02 --_.~ __ . 17. Cuprinde: _executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (făra exploziv) În rocă semidură sau cu ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dură.68 .6/ - 2. M1 .17.02 1 14951 6.14 2... montarea şi funcţionarea instalaţiei de aer comprimat pentru lucru În cheson.28/4_96/ - 1 - 12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9 / ore / kg . Se măsoară la metru cub in Săpătura..00 m rocă semidură.95 6.1616.50 m rocă semidură.55/31.7. E1 .0. 1 4...14.7..3..8 1. Ct .0. spargerea blocurilor mai mari de 25 kg.7.6/25.02 F1 ()1î2l 3130134832889/ Conductor cey 6 Manoperă / 4.3.10. 1 0.64/7.85 52.50 m rocă dură. Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea).min 18cm S 4342 f-:l:'ll ~ ~ / m / ore CANTITATI .01 .0.537..00 m rocă sernidură..08 1 - 1 3. in roca dura si foarte dura A1 .02 0. ~ .7.5/37451 19.Ts829 COD Sapatura in stanca sub nivelul apei.6/53.42 - 1 6 3 1 3. ridicarea in campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin pipe.50 m rocă dură. in roca semidura sau cu ajutorul explozivilor... 81 .32 - 1 3. [ COD I ------IT ~ DENUMIRE RESURSA Materiale 1 .01 ..361 ------------------------ 138 139 .93 12010102900888/ Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. 01 .4 I I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24611173172561' Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 9 \ kg \ 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc \ 0.01 .92 13.4 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune 4.45 '1.0.54 \ 4.93 \ 0.72 3. - 129522700028051 Perforalor rotativ pneumatic de 9 kg 1 ore 1 - 16.9 59.01 ..93 1 ore 147.5 58. I DENUMIRE RESURSA __ rurcojfagL=1md subl. 17. 11..35 \ 0.841 16. executata cu ciocanul de abataj pneumatic (fara exploziv).9 mc/min 1 ore ore 544 1 2.85152.min 18cm S 4342 31301348328891 Conductor cey 6 Manoperă 71120200301001 Specialist / m3 1 1 m 1 - 10.51 .01.51 . G1 .0.1 64.51 .95 6.3.1 1 ore 1. F1 .00 3.00 m rocă foarte dură.0.95 6.50 m rocă foarte dură.93 0.6 53.51 .50 m rocă foarte dură.5.50 m rocă dură..9159.M I A1 952270002801/ 2912340002509 I I Utilaje Ciocan pneumatic 8 -15 kg Motocompresor mobil de joasă presiune 4.021 0.5...3..12 1.51.00 m rocă foarte dură.35 \ 0.95 /6931 / 495/6.7.95 6.. K1 -10.9 mc/min 2 24 36 ore 1 1 / .14.1164.02/ /4.

2.15 29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 2912340002509 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.93 0. . În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: .excavatoare cu mai multe cupe. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: scarificalor pe tractor şi autogreder cu scarificator.5. motoscreper (autoscreper).___.terenuri coezive. 1. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În considerare: .MI "c I CAPITOLUL Ts C SĂPĂTURI MECANICE 2461117317256 2461127307990 2010102900888 31301348328891 Dinamita lip 2 in cartuşe de 100 9 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford Lemn rot cons rur coj fag L=l m d subl.2.18 129522700028051 Perforator retativ pneumatic de 9 kg ~ 2.1. 1.25167. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din capitol 2.35 4.I 3.1.0. săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu instalaţii speciale sau adaptate În acest scop.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic < 0. autogredere.93 71120200301001 Specialist TOTAL Utilaje 1 ore 161. 2.săpături mecanice executate În spaţii deschise. .2 73. . teren categoria a II-a.2. instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi.Încărcătoare. . teren categoria a III-a.02 v • - 0. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate. Clasificarea utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-a prevăzut conform tabel ului nr. 1 la prezentul indicator.95 0.1.2173. buldozere pe tractor. screpere pe tractor.2.excavatoare cu echipament de draglină. În conformitate cu tabelul nr. .5.min 18cm S 4342 Conductor cey 6 Manopera kg buc m3 1 m 1 - 0. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol sunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.5 3.excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă.9 mc/min ore I I ore 7 1 . 2.Încărcătoare de diverse tipuri.02 1.54 6. 140 J / 141 .25 67. teren categoria a IV-a şi teren categoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase).săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele condiţii tehnice speciale de execuţie.1.951 6. .1. Materiale U.15 ore 61.~~~ __ [ DENUMIRE ESURsA R . În următoarele categorii: teren categoria 1.86 4.2. 14. . Conţinutul capitolului 1.

În cazul platajelor montate pe teren argilos Înmuiat. Ii se va aplica un spor de 15%.3.13. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m.5.2. consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de nxcavare se vor corecta astfel: la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră se va mări cu 50%1_ la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 1900 mc/oră. precum şi orice lucrări care se execută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor. 2.3.2. platforme de drum sau C. În blocul de excavare. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrul lucrărilor de terasamente mecanice.2. 2.3. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosi utilajele de săpat: în 143 . În plan înclinate de acces. obţinute prin. iar la argile I > 0.2.00.2. se va mări cu 33%.terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0.2.2. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă.2. În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă.25 x 1. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare.7% (1 . Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe.10). consum urile de resurse se majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective. consumurilor specifice din normele stabilite la subpunctele 2.2. cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete. treptele de excavare În fâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat.. reţele de apă.2.00 m până la 24.2.25 x 1.2. se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare deplasare. pentru adâncimi mai mari de 18 m.2. consumurile de resurse s-au adoptat prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă. iar la argile 0. cabluri lectrice) care Îngreunează execuţia excavării.1: 10% pentru teren nisipos. 2.2. norma de deviz cuprinsă În Ts C 10. 2. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stare plastică. urmând ca. 2. 2. .2. În albia răurilor sau torenţilor. 2. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2. În cazul platajelor montate pe teren nisipos. consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată idănclmea. 2.F. determinată pe baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin multiplicarea cu un coeficient de corecţie K = rezistenta reală determinată În kgf/cm cutit 142 - 90 kgf/cm cuţit 2.00 sporul este de 2% pentru fiecare metru.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18.terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic > 1.32.2.9.1.1.00 m sporul de 1% pentru fiecare metru. se determină functie de dotare.2. conducte. 2.1.2. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament par obstacole (elemente de construcţii. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe.2.5 < Ic < 0. .2.2. se vor acorda următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz.5 < Ic 1.7.2.2.2.11. se va acorda un spor de 25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiile punctului 2.2.2. care necesită demontarea instalaţiei. ". Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol. şi 2.75.3.2.2.8.15). Pentru Iăţimi diferite ale cupelor. precum şi În nisip fin îmbibat cu apă. 2.12.10. . S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate a terenurilor arătate mai jos.2. 2. se vor acorda următoarele sporuri la consum urile specifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2. cât şi la cele comandate prin cabluri.3. regularizări. În care tehnologia lucrării impune execuţia panourilor În mod discontinuu. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2. 37. cu preţul de deviz pe ora de funcţionare.2. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru executarea săpăturii. Pentru cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la altul. 15% pentru teren argilos Înmuiat.00 m. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe. se cuprinde cu preţul de deviz pentru ora de functionare.5% (1. astfel: . 2.2. 2.5.4.4.4.1. se Încadrează pentru treapta d fâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul total excavat). baraje.00.2. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic.43.2. pe distanţe mai mari. 2.6.1. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat (cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupei excavatorului. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor I cupe.75. iar deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje. 2. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt alculate pentru adâncime până la 18 m.de la 18. . Între 18 şi 30 m. În situaţia că rezistenţa rocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit.de la 24.2. lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau inversă.00 . .2.2. de realizarea optimă a productivităţii utilajului.2.2. 2. se prevede distinct În deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore.2. cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe mai mari de 6.2.2.2. pe malurile mării sau lacuri lor.2. de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare. În cazul când terasamentele pentru: diguri.2. ' 2. în cazul.2.2. de criteriul' economisirii carburanţilor.2.2.

7 mc/cupă conform art. 3.6. excavări pentru pereţi mulaţi şi barete etc. 4. sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor respective. Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama de coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea imediat inferioară. În general.2. rădăcini izolate etc.7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şi un buldozer de 80 .7.180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru.1. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate. 3.3. iar pentru alte unităţi de măsură. ridicate În punctele caracteristice ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute la punctul 3. În pietrişuri precum şi În celelalte roci dezgrapate. Ts C 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează. un excavator de 0. Conţinutul normelor 10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m.2. Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În teren categoria a IV-a cu excavator 0. 144 4. 3. Condiţiile de măsurare a lucrărilor Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'de săpat medii reprezentative. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt stabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cu încărcătura.5. inclusiv rădăcinile lor.c la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai mici decât înălţimea cupei. la excavatorul cu echipament de draglină având cupa de la 0. funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator. În afara celor necesare pentru confectionarea panourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi sau baretelor. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor. . pe buturugi.8 mc . se face pe drumuri tehnologice amenajate În prealabil: 3. ţinând seama de sporurile specifice fiecărui utilaj.3. conform indicaţiei de la fiecare normă.21 .2 mc.1. În cadrul aceluiaşi şantier.8 mc şi pentru Înălţime de peste s. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40. manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. 4.).1. folosirea de materiale de constructie. cu precădere pentru utilaje economice care se fabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţa curentă. Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului apar numai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentru platelaje.5. indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr. Ts C 03 d 1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi Împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total săpat de excavatorul mare conform art.0.0. sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru transport cu Încărcătură nu depăşesc 15%. 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei la excavatoarele echipate cu lingură dreaptă.autoqreder.4.5 mc . Împingerea de buldozer la peste 10 m. 3. asigurarea accesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut din autobasculante sau cupa excavatorului. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţei profilelor transversale. pentru alte tipuri de excavatoare. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc În săpătură.oo m la excavatoarele cu echipament de draglină având cupa 0.0. sub 15 cm grasime de săpat. Ts C 19 b 1 + Ts C 22. de arbori şi tufişuri.4 .2. . finisarea rigolelor cu. 3. În cadrul aceluiaşi şantier. la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuri care se lipesc de lada utilajului. respectiv peste 5 mia dislocări.6. Consumurile specifice de materiale Executarea săpături lor mecanice nu necesită. 145 . 2. 2. .3. se va considera săpături În releu. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de lucru. 3.2. Consumurile specifice de ore de utilaj Consum urile specifice de ore de. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilor tehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare articol. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.4 . Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale.25 mc/cupă inclusiv.1.la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor.În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea utilajelor de la un front de lucru la altul. 3. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor curăţate de iarbă şi buruieni. S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0. 4. . cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru.

Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat: . f I este coeficientul de Înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. Ts C 21. pe 250 m În plus la art. Ts C 25. pe 100 m În plus la art.1.pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor.3. În urma săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0.30 m de la fundul săpăturii executate mecanizat cu excavatoare până la 0. motoscrepere.71 mc capacitate.71 1. transport pentru descărcare.71 mc capacitate. pe o grosime medie de 0. e1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg.pentru art.25 mc/cupă capacitate.40 m până la faţa taluzului pentru completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare până la 0. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată.pentru art.pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate al masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat.TsC01 Profilele transversale executate mecanizat necesită completarea manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: .4. D1 _autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. pe care o completează. 4.25 mc/cupă capacitate.pe o grosime de 0.71 mc capacitate. Ts C 27. Scarificarea mecanica a terenului. motoscrepere.80 m până la faţa taluzului.pe o grosime medie de 0. 4. Ts C 25: pentru art. pe 5 m În plus la art. I COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. se calculează după relaţiile: . .•Dzerpe şenile 81-180 cp 146 147 . C'" Al _buldozer pe şenile rificator) 81-180 cp pe adâncimejide 30 cm teren catg. screpere cu tractor.30 m de la fundul săpăturilor executate cu excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0.M I A1 CANTlTAŢ-1 - 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp -----. 3. B1 _buldozer pe şenile (Scarific ~llCim!la de 30 cm teren catg. Ts C 21: . ~' . distanţa de transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentru realizarea unui ciclu complet: săpat. Ts C 38. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art. transport cu Încărcătură. Ts C 27: unde: Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste distanţa prevăzută În normă. transport pentru Întoarcere la locul de săpat. Ts C 28: . 4. screpere tractate sub buldozere. pe o grosime medie de 0. pe o grosime de 0. 4. autogredere până la 175 CP sau buldozere.pentru art.40 pentru excavatoare mai mari de 1.---~~~ •. 3. .

'. 811 .pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catq.21-0. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg._------. in: U. 1.'-- A11A11 I A21A211 81-[811 _ 149 148 . I În condiţiile gospodăririi apelor.86 I .49 \ 5.. A2.71 \ 5. ----- CANTITAŢI U. 011 .13 \ 5. II În condiţiile gospodăririi apelor. C1 . 81 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg.pământ Îmbibat cu apă descărcare În depozit teren catg. D2 . II. 2952260003521 \ Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.. co:-T 29522600035211 __________ CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje U. II in condiţiile gospodăririi apelor. A21 .pământ îmbibat cu apă descărcare auto În teren catg.pământ cu umiditate naturală descărcare auto in teren catg.pământ cu umiditate naturală. II.pământ imbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. 821 . cu comanda hldraullca. ---'. II În condiţiile gospodăririi apelor.31 \ 4.1 in condiţiile qospodăririi apelor.1I in condiţiile gospodăririi apelor.pământ lrnbibat cu apă descărcare auto În teren catg. D1 .pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.pământ cu umiditate naturală.9 A1.pământ cu umiditate naturală descărcare În depozit teren catg.11 \ 4. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură. II.71 \ 5.M ---~~--------Excavator pe pneuri termic ~~_~. .21-0.M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21 \ ore \ 5. II.21-0.pământ imbibat cu apă descărcare În depolit teren catg. descărcare În depozit teren catg. C21 .f A 11 . C2.97 \ 6.pământ cu umiditate naturală descărcare auto În teren catg.39 mc_b_u_'d_oe_x_. II. C11 .pământ Îmbibat cu apă descărcare in depozit teren catg. 82 . I in condiţiile gospodăririi apelor. descărcare in depozit teren catg. 1.pământ imbibat cu apă descărcare auto În teren catg.39 mc buldoex.M 01 021 DENUMIRE RESURSA COD \ I ----- \ ore \ 4. 021 .--------I CANTlTAŢI DENUMIRE RESURSA Utila@ COD Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.39 mc.49 \ 6.

C1 . descarcarea În autovehiculs. descărcare in autovehicule În teren catg.812.. descărcare În depozit teren catg.70mc cu o cupa 1 ore 11. A 11 . 21 . descărcare in depozit teren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor.pământ argilos descărcare in depozit.70mc cu o cupa 1 ore 12. 1. 1... A3 . II În condiţiile gospodăririi apelor. A31 .9513. E3 . II in condiţiile gospodaririi apelor. . III. II.pamănt lmbibat cu apa deplasare excavator pe plapelaje teren catg. teren catg. I in condiţiile gospodaririi apşlor. teren catg. teren catg. teren catg.in pământ argilos Înmuiat cu apă. deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodăririi apelor. 82 . f:.pământ cu umiditate naturala. 1. E1 .'" Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje.pământ cu umiditate naturală. descărcare in depozit.40-0.40-0. 01 10111 E1 I E111 E2 IE211 E3 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de O.pământ imbibat cu apă. 011 .pământ Îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg.7 U. 821 . descărcarea in depozit teren catg.9512. III În condiţiile gospodăririi apelor.pământ cu umiditate naturala.8912. I in condiţiile gospodăririi apelor. IV În condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. descarcarea În au!ovehicule. III. teren catg. descărcare in depozit.pământ îmbiba! cu apă. descarcare În depozit teren catg. F31 .3911. I În condiţiile gospodăririi apelor.5212.in pământ argilos Înmuiat cu apă. teren catg.1.pămănt cu umiditate naturală descărcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. I În condiţiile gospodăririi apelor. 83 .pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg."-_ .În pământ argilos Înmuiat cu apă._ __ .3912. C11 . Fr -pămănt cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. descărcare in autovehicule in teren catg.. III in condiţiile gospodăririi apelor. F3 .4412.70mc cu o cupa 1 ore 12. ~2P.M L-.70 mc. teren catg. II. FJ 1 . ~ DENUM'RERESURSA B1 Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.3512. E21 . U.pământ cu umiditate naturala. H1 . 81 .2 J pământ argilos descărcare in depozit. II În condiţiile gospodăririi apelor. II.pământ imbibat cu apă.____ . teren catg. descarcare În depozit.pămănt Îmbibat cu apa. E11 .pământ imbibat cu apă.in pământ argilos inmuiat cu apă.9512.7512.9513.pământ cu umiditate naturala. F2 .pământ cu umiditate naturala. deplasare excavata pe platelaje. I in condiţiile gospodaririi apelor.05 CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035011 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. descarcare in autovehicule teren catg. E31 .40-0. G11 .pământ cu umiditate naturală descarcare În autovehicule teren catg. 1. descarcare În autovehicule teren catg. 831 .TsC03 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0. teren catg.. deplasare excavator pe platelaje. IV. descărcarea În autovehicule teren catg. IV. Il. descărcare in depozit.pământ Îmbibat cu apa.5212. descărcarea În depozit teren catg. descarcare În depozit teren catg. 1.3512.pământ argilos inmuiat cu apă. descărcarea in autovehicule teren catg.01 12~12.M B111 8218211 B318311 c11c11 . teren catg. • E2 . G1 . in: A 1 .pământ argilos inmuiat cu apa. I in condiţiile gospodăririi apelor.5612. descarcare in autovehicule in teren catg. 01 . CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA ___ .pământ cu umiditate naturala descarcare În autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală.. IV În condiţiile gospodăririi apelor. descărcare În autovehicule in teren catg. 811 . II. descărcare in depozit. ----_ .pământ cu umiditate naturală.8 150 151 .2412. descărcare in depozit. 1.40~0. H11 .

II. teren catg.99!3. I in condiţiile Uospodaririi apelor. 02 . teren catg. 021 .pământ imbibat cu apă.pământ îmbibat cu apă. 1.L.--'I I I Utilaje A1 • pământ cu umiditate nat urală descarcareaindepozite. C2 . descărcareain depozite. teren catg. II.pamânt argil05 inmuiat cu apă. descarcarea indeJmite. descarcareaindepozite. descărcarea indepozite. descarcarea indepozite. teren catg. desc!l'Careain depozite. C31 .7 COD I U. descarcarea indejlJZile. deplasare excavalri peplatelaje descărcarea in depozite.22!2. teren catg. 1. deplasare excavalor~late/aje descărcarea in depozite.25!2. II in condiţiile' gospodăririi lpelor._--- Excavator pe şenile cu motor termic de 0. catg. teren catg. teren 09tg.pământ imbibat cu apă.1II în cordiţiile gospodăririi apelor.71-1.pământ imbibat cu apă./ T~C04 COD DENUMIRE RESURSA __ o U.6!2. teren catg. teren 19· I in condiţiile gOSPOdătirii apelor. descăf!lIreain depozite. 3 .pământ argilos înmuiat CIJ apă. teren A 11 .400.pământ argilos inmUiat Cu apă. catg. descarcareaindepozite. teren catg.23!3.pământ îmbibat cu apa.pământ cu umiditate naturală. descăf!lIreain depozite. III 021 . "in condiţiile Uospodăririi apelor. teren catg. descarcareaindepozite. 011 .pământ cu umiditate tlaturală. deplasare excavalol peplatelaje oescarcarea in depozite. C1 .70mc cu o cupa DENUMIRE RESURSA I I !3. IV in condiţiile gospodării teren 152 153 . III in condiţiile 90spodaririi apelor. cu rn ot'Or ardere intema i comanda hidraulica. teren catg: IV in condiţiile gospodăririi apelor.2313. I in condiţiile gospodăririi pelor. teren 011 . teren 011 .pământ imbibat cu apa.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. 2 .pământ cu umiditate l1atural~. 1. teren catg. catg.70mc cu o cupa ! ore !2.81 termic de 0. III in condiţiile oospodăririi apelor. descarcareain depozite.--l Utilaje Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0. D1 . catg. <:feplasare excavalorpe ~atelaje descarcarea în depozite. teren catg. descărcareain depozite.pământ cu umiditate naturală. A3 • pămănt imbibat cu apa. teren 021 .40-0.7 A31 . deplasare excavalripe Platelaje descarcarea în depozite.25!3. catg.M I I I -- I I I I "". I I I I -. teren catg.pământ argilos inmuiat ClJ apă. IV. teren catg. 31 .pământ argilos inmuiat Cu apă. 2952260003501! ---_. . II în condiţiile 90spodăririi apelor. III.59!2.M 1-1 --r--. descarcareaIn depozite. in: .25 mc.pământ cu umiditate naturala. IV. p III. 03 . A21 . deplasareexcavalorpe platelaje descărcarsa in depozite. II. U1 .pământ imbibat cu apa. descarcareaindepozite. teren catg. A2· pamânt argilos inmuiat oua apă. s 2952260003501! Excavator pe şenile cu motor ! ore !3.

F3 . deplasare excavator pe platelaje descărcare in autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală. descărcare În depozâ teren catg. I În condiţiile gospodării apelor.92\1.pământ cu umiditate naturala descarcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. IV.~~ LU.pamănt cu umiditate naturală descarcare in autovehicule teren catg.M 811 82 -:::T~I-::T 8~~~ CANTITAŢI Utilaje 2952260003502\ Excavator pe şenile cu motor termic de 0. H2 .i catg. E3 . . descarcarea În autovehicule teren catg. F31 .pământ imbibat cu apa.apelor.pământ cu umiditate naturala.46\2. descarcare În depozit teren catg.1. Fll .25mc cu o cupa \ ore \2. _.67\1. II. descărcarea in autovehicule teren catg. IV. III În condiţiile gospodaririi apelor. teren catg. El .11-1 . II in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg.pământ imbibat cu apa.pămănt argilos. I in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje descarcarea În depozite. III.pământ cu umiditate naturala descarcare 1n autovehicule teren catq.11-1. II În condiţiile gospodăririi apelor: . E31 . G2 . Fl . 03 . E21 .25mc cu o cupa COD DENUMIRE RESURSA I -~]'-~U. descărcarea in autovehicule teren catg. Se măsoară la 100 metri cub~ăn săpatură.pământ argilos. 031 . deplasare excavator pe platelaje.42\1. G31 .pământ cu umiditate naturala. descărcarea in autovehicule teren catg. III În condiţiile gospodăririi apelor. Gl . deplasare excavator pe platelaje.pământ îmbibat cu apa. deplasare excavalor pe platelaje În autovehicule teren catg. I CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U. Hl . teren catg.1.45\1.M Al !Al1J A2!A21\ A3\A31j 29522600035 termic de O. IV În condiţiile gospodaririi apelor.M 021 -- -03 - I 2952260003502\ CANTITAŢI ~~ 031 El El1 ---- E2 E: Utilaje ___-J---.pamânt Îmbibat cu apa.pămănt lrnbibat cu apă. descarcarea În autovehicul. E2 .pământ imbibat cu apa. descărcare În autovehiculeteren 154 155 . descărcarea in autovehicule teren catg. E11 . G21 . descarcarea În autovehicul. deplasare excavator pe platelaje.pământ imbibat cu apă.pământ Îmbibat cu apa.37\ COD DENUMIRE RESURSĂ U. descarcare În autovehicule teren .31\1.33\1. deplasare excavator pe platelaje oescarcarea În depozite. 1. IV În condiţiile gospodăririi apelor. II În condiţiile gospodăririi apelor. III in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. Gll . II. H3 . descarcarea in autovehicul.pământ lrnbibat cu apă.pămănt lmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg.46\2. deplasare excavator pe platelaje descărcare iri autovehicule teren catg. F2 .83\1. descarcarea in autovehicule teren catg. descărcarea in autovehicul. F21 .pământ Îmbibat cu apa descarcare În autovehicule teren catg.11. teren catg.M C2 ! C21! C: ~ 2952260003502\ termic de 0.pământ cu umiditate naturală. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apa.14\1. IV in condiţiile gospodăririi apelor.pământ îmbiba! cu apa.71-1. III.67\1. H2l .25mc cu o cupa I COD I DENUMIRE RESURSA v . III.pământ imbibat cu apa.25mc cu o cupa \ ore \1.pământ cu umiditate naturală descărcare in autovehicule teren catg. Hll .pamănt imbibat cu apa.pământ imbibat cu apă.~ Excavatorpe şenile cu motor termic de 0. II.e ~ H3l .11-1 . deplasare excavator pe platelaje În autovehicule teren catg. G3 .

cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În autovehicule teren catg. "'U .pământ umiditate naturala.311. cu descarcare În depozit teren catg.1. l În condiţiile gospodaririi apelor. II in condiţiile gospodaririi apelor.M I COO J~UMIRERESURSA I • _.pământ umiditate naturala.Ţ' -:-:-T-':''---~. cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. III. G21 .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.11-1. El1 . 011 . actionat electric. cu descarcare În autovehicule teren catg.M 1-- I I I I I Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2. CANTITAŢI I 2952260003502/ Excavator pe şenile cu motor 1 ore 11. H1 .5-2. A2 .7613. cu descarcare În depozit teren catg.pamănt argilos moale sau În nisip fin îmbibat cu apa. Fl1 . El .6211.5311.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa.pamânt umiditate naturala. A21 .212.pământ cu umiditate naturala.8811. cu descarcare În autovehicule teren catg.pământ umiditate naturala. IV În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg.pământ umiditate naturala. Gl . V În condiţiile qospodăririi apelor. cu descarcare in depozit teren catg. F2 . cu descarcare În autovehicule teren catg. II. II.pamănt cu umiditate naturala. cu descarcare În depozit teren catg. III În condiţiile qospodariril apelor. III. el .pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa. cu descarcare in autovehicule teren catg.pamănt umiditate naturala.pământ argilos moale sau in nisip fin Îmbibat cu apa.lI.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibat cu apa. I În condiţiile gospodaririi apelor. 01 . I " I _ •• I I -- I I .M I I .parnânt cu umiditate naturala. V.46/2. CANTITAŢI j I _. cu descarcare În depozit teren catg. in: 2952260003502/ Excavalor pe şenile cu motor termic de 0.pământ umiditate naturala. F1 . cu descarcare În depozit teren catg. II. IV.pământ argilos moale sau in nisip fin lmbibst cu apa.9 rnc.25mc cu o cupa COD / ore /2. cu descarcare În depozit teren catg.părnănt umiditate naturala. F21 . B2 . Gl1 . cu descarcare in autovehicule teren catg.8711. 1.21 /2.53 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.87 Al .25mc cu o cupa 156 157 .pământ umiditate naturala. Bl . B21 . el1 .11-1 ._ •••II Utilaje 29522600035021 Excavator pe şenile cu motor termic de 0.parnănt cu umiditate naturala.25mc cu o cupa / ore /1. I in condiţiile gospodaririi apelor.pământ umiditate naturala. I U. cu descarcare În depozit teren catg. II.11-1 . I In condiţiile gospodaririi apelor.7612. Al1 . cu descarcare În autovehicule teren catg.4911. G2 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare În depozit teren catg.64 r 1. 1.17/termic de 0.COD TsC05 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.pamănt cu umiditate naturala.92/2. Bll . 1. I I I G31 . l in condiţiile gospodaririi apelor. II in condiţiile qospocanrf apelor.76/1.91/2. cu descarcare În depozit teren catg.15/1.212.pământ argilos moale sau În nisip fin Îmbibat cu apa.

5-2.9mc . cu descărcare in autovehicule teren catg.5510. H11 . V in condiţiile gospodaririi apelor..51 0. .9 mc I E11 I F1 I F11 I F2 I F21 Iare 10. V. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.4361 0.546 ~ . cu descărcare in autovehicule teren catg.M G1 2952260003511/ Excavator pe şenile acţionat electric de 2.---CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.4751 0. cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală.49/ 0. J1 -pămănt cu umiditate naturală.4871 0.5-2. J11 .34/ 0.9 mc -DENUMIRE RESURSA Utilaje 82 I 821 I C1 I C11 I .' 01 1.M -ator pe şenile acţionat electric de 2.91 10. cu descărcare in autovehicule teren catg.6221 0.M 1111111t1~ 0.39/0. cu descărcare in autovehicule teren catg.5621 0.011 !' 295226000 I ore 10.5171 0. III in condiţiile gospodăririi apelor.50610.9 mc COD-~ If-----~ Utilaje I A11 I A2 I A21 I 81 I 811 / ore / 0.425/ 0.381 0. U. 111.pământ cu umiditate naturală. IV in condiţiile gospodăririi apelor.791 0.561 0.87\1.M COD E1 29522600035111 Excavator pe şenile acţionat electric de 2.391 /0.451 0.5-2.575 ------------------------------~------------------------159 158 .645 CANTITAŢI U. Se masoara la 100 metri cubi in săpătură.002 -- 2952260003511\ 2.4410.pământ cu umiditate naturală. IV.pământ cu umiditate naturală.5-2.M A1 2952260003511/ Excavator p~ şenile acţionat electric de 2. 11.9 mc I G11 I G21 G21 I H1! H11 1 ore 10.• .448 CANTITAŢI ENUMIRE RESURSA U..

pământ cu umiditate naturala. cu descarcare În autovehicule teren catg. Fl . II În condiţiile gospodăririi apelor.8713. leren catg.2313231371 CANTITAŢI U. E21 . 02 . 2. cu echipament de drag lina.29/2.pământ Îmbibat cu apă. II În condiţiile gospodăririi apelor. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. teren catg. E3 . teren catg.pământ imbibat cu apă. cu descarcare in depozit.8 mc COD I 811 I B2~TB-j1 I ore . I În condiţiile gospodaririi apelor.812. teren catg. 1.22 CANTITAŢI 81 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. teren catg.pământ cu umiditate naturală. teren catg. teren catg.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule.50. II. A3 .pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule..3 ------------_.pământ argilos Înmuiat cu apă.44 . deplasare excavator pe platelaje.5-0. 821 .813. III. D31 • pământ Îmbibat cu apa. 811 . cu descărcare in depozit.pământ îmbibat cu apa. Cll . .5-0. A31 .95' 2.81 13.24 . I În condiţiile gospodăririi apelor.TsC06 Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0. deplasarea excavator pe platelaje.pământ argilos Înmuiat cu apa.8 mc COD DENUMIRE RESURSA Utilaje I A111 A21A211 A31 A31 ---_ _-. cu descărcare in depozit teren catg.pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule._. II În condiţiile gospodăririi apelor. II in condiţiile gospodăririi apelor. in: A1 . cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descărcare in depozit teren ctg. deplasare excavator pe platelaje.pământ imbibat cu apă.pământ argilos inmuiat cu apă. III. deplasare excavator pe platelaje.24 .pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit.6512.1112. cu descarcare in depozit. cu descărcare in depozit teren catg.• I ore U. cu descarcare În aulovehicule teren catg.pământ cu umiditate naturală.59 12. teren catg. " in condiţiile gospodăririi apelor. III În condiţiile gospodăririi apelor.M Cl! DENUMIRE RESURSĂ Utilaje cn] 01 ! Dl1 . II. cu descarcare În autovehicul. 82 . cu descărcare În autovehicul. Cl . cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală.pământ cu umiditate naturală. 1.pământ cu umiditate naturală. I În condiţiile gospodăririiapelor.pământ argilos Înmuiat cu apa. cu descărcare in depozit.M .pământ cu umiditate naturala. tI. A11 . deplasare excavator pe platelaje.1. teren cafg. I in condiţiile gospodăririi apelor. 1. 2. 2.8 mc 1 ore 12. II.pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare in depozit teren ctg.713. teren catg.11. teren catg. 81 . teren catg.pământ argilos inmuiat cu apă. El . 021 -pământ argilos inmuiat cu apă. A2 .pământ cu umiditate naturala. Se măsoară la 100 metri cubi În Săpătură. E31 . teren catg. 01 . Fll . teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg.5-0. deplasarea excavator pe platelaje. 831. 1. cu descărcare in depozit. teren catg.pământ argilos inmuiat cu apa._----CANTITĂŢI A1 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. 011 . cu descărcare in depozit leren catg. cu descarcare În aulovehicul.8 mc. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. deplasare excavator pe platelaje. 1.pământ argilos inmuiat cu apă. I in condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor. E2 . El1 . II. " in condiţiile gospodăririi apelor. 03 . 160 161 . A21 .M 11. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. 83 .pământ lmbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală cu descarcare În autovehicule. D2-1021 29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0. 2. cu descarcare În autovehicul. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit teren catg.

teren catg. cu descărcare În autovehicule. cu echipament de draglina.291~~ 3. cu descărcare În autovehicule. teren catg. 82 . cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri.pământ cu umiditate naturală. deplasare excavator pe platelaje. 811 .8 mc ore 13. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule. I În condiţiile gospodăririi apelor.pământ argilos Înmuiat cu apă. teren catg. cu descărcare În depozit. .pământ cu umiditate naturală. I in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozt. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos Înmuiat cu apă. 1.Pământ Îmbiba! cu apă. A2 . III. 031 . A11 .1I1in condiţiiie gospodăririi apelor. teren catg. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje E3TE31]F1l F11 2952260003506 Oraglina hidraulica pe senile 0.5-0.pământ argilos inmuiat cu apă. cu descărcare În depozit. teren catg. cu descărcare in depozit. teren catg. teren catg.pământ cu umiditate naturală. teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos inmuiat cu apă.pământ imbibarcu apă. cu descărcare În depozit.~---~COD DENUMIRE RESURSA TsC07 ~--_. teren catg.pământ Îmbibat cu apA.pământ umiditate naturală.2 mc. 1. I in condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. teren catg.pământ Îmbiba! cu apă. 821 .praglina hi~~~e r---'--'. teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor. 03 .~----~~~---Utilaje __~-L~~~~J~~~ senile 0. cu descărcare in depozit.8 mc CANTITĂŢI U. El . cu descărcare În depozit.pământ cu umiditate naturală. II În condiţiile qospodarini apelor. teren catg.1. 021 .M I 2952260003506l. cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apA. 831 . A31 . A3 . cu descarcare in depozit. teren catg.73 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.81-1. 01 . teren catg. cu descărcare in autovehicule. 02 .1. II.pământ cu umiditate naturală. cu descărcare in depozit.pământ umiditate naturală.-- 3. Cl . teren catg. teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor.62 162 163 .11. cu descărcare În depozt. cu descărcare in depozit. cu descărcare În autovehicule. cu descărcare În autovehicule. II in condiţiile gospodăririi apelor. 1.pământ cu umiditate naturală.pământ argilos inmuiat cu apă. II.5-0. 011 . deplasare excavator pe platelaje. teren catg. deplasare excavator pe platelaje. teren catg. teren catg.pământ imbibat cu apă. cu descărcare În autovehicule. in: Al . II.pământ umiditate naturală.pământ argilos Înmuiat cu apă. 1. A21 . cu descarcare in depozit. C11 . 81 . 83 .7314.

E11 .91 0. teren catg. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura CANTITĂŢI G~I_-DENUMIRE RESURsA Utilaje U.4911. deplasare excavator pe platelaje.1 12.pământ umiditate naturală.8712.81-1. III În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În autovehicule.511.pământ umiditate naturala. II În condiţiile gospodaririi apelor. II.53/1.pământ argilos Înmuiat cu apa. E3 .pământ umiditate naturala.---CANTITĂŢI f---.20 mc 1 ore 12. cu descărcare În autovehicule.8/2.07/1.M I I I COD DENU~I~E RE~URS~--~F1 Utilaje 031o~~lEiJ E211 / ore 12.7512. cu descarcare În autovehicule.87/2.81-1.01/2.20 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje / ore 11.pământ argilos Îmbibat cu apa.311.M I I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.81-1. teren catg. F1 .5311. E21 .76/1. III.1912.81-1. II.48 ----~----------------------------CANTITAŢI U.-- 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile 0.41 29522600035071 Excavator hidrauJicdraglina pe senile 0. deplasare excavator pe platelaje.pământ argilos Îmbibat cu apa.8711.20 mc /2. F11 . E2 . teren catg.81-1.pămănt argilos Înmuiat cu apa. teren catg. cu descarcare În autovehicule.8912. cu descarcare În autovehicule.20 mc COD ~ DENUMIRE RESURSA Utilaje ---'-_-'--_'----L--'L---I 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0. cu descarcare În autovehicule.M I I I 2952260003507/ Excavator hidraulic draglina pe senile / ore /1.16/216/2.5212. teren catg. teren catg.2/2. f31 .72/1.20 mc 1 ore 11. teren catg. cu descărcare În autovehicule.6311. II În condiţiile gospodaririi apelor.52 --_.2 164 165 .15 CANTITĂŢI COD DEI'jUMIRE RESURSA Utilaje U. II În condiţiile qospodanri' apelor.

până la 2 m adâncime. II. IÎn condiţiile g9spodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule teren 166 167 . cu echipament de draglina A1 . . III.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. III.până la 2 m adâncime. III În condiţiile gospodăririi apelor. C1 . cu descarcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg. J1 . G21 .până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. 111.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. III. cu descărcare in depozit teren catg. 12. cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. II. cu descărcare În autovehicule teren catg. 1.peste 2 m adâncime. " În condiţiile gospodaririi apelor. II. II În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg.8 mc. \ 02 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2'm adâncime. J2 . III. A2 .peste 2 m adâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. F21 .până la 2 m adâncime. III.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. II. II. H21 . cu descărcare În autovehicule teren catg. \ E1 . cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime.cu descărcare in depozit teren catg. deplasare cu excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. B21 .peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. 1. deplasare excavator pe plalelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autove~cule teren catg. L2 . cu descărcare În aulovehicule teren catg.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. cu descărcare În autovehicule teren catg. F11 . cu descărcare in autovehicule leren catg. III. K11 . I În condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.5-0. 1.1.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. III.până la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. 11.1. IÎn condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule teren catg. descarcare În depozit teren catg. cu descărcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II in condiţiile 9ospodăririi apelor.până la 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. II. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autov hicule teren catg.peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime. 1. cu descărcare În depozit teren catg. E11 . cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. 011 . cu descarcare În autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje.' \ E2 . II in condiţiile gospodăririi apelor. F2 .pănă la 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. L1 . C21 . deplasare excavator pe platelaje. A21 . B1 . deplasare cu excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. 121. cu descărcare În depozit leren catg. cu excavator pe senile de 0. G2 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În depozit teren catg. III În condiţiile gospodăririi upelor 081g. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. 01 . C11 . 1. A 11 . .peste 2 m adâncime. K1 . cu descarcare În depozit teren catg. H2 . cu descărcare În depozit teren catg. II În condiţiile 9ospodăririi apelor. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. I În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. " in condiţiile gospodăririi apelor. K2 . cu descărcare În depozit teren catg.TsC08 Sapatura mecanica sub nivelul apei. deplasare excavator pe plalelaje. G11 . deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren catg. B11 . H1 . F1 . II.până la 2 m adâncime cu descărcare În depozit teren catg.până la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. 1. I În condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare În autovehicule teren catg.până la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. E21 . J11 . deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare În depozilleren catg.până la 2 madâncime. I În condiţiile gospodăririi apelor. 1/1 condiţiile gospodăririi apelor În G1 . II În condiţiile gospodăririi apelor. C2 .peste 2 m adâncime. cu descărcare În autovehicule teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor. II. cu descărcare in autovehicule teren L21 . III În condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. III În condiţiile gospodăririi apelor. .peste 2 m adâncime. K21 . deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. L 11 . J21 . I În condiţiile gospodăririi apelor. B2 . 021 . deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. III. H11 .

I~ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.5-0.5-0.8 mc ------'COD I DENUM RE RESURSA Utllale 29522600035061Draglina hidraulica pe senile 0.5. III in condiţiile gospodaririi apelor.M D21D211 E1 1E111 E21 E211 F1 -- 29522600035061 Draglina hidra 0.MI K2 I Iare 12.M 821 1 C1 1C11 1 C2 1C21 I 01 1011 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0..7313.5.0114.813.2313. c --Utilaje A1IA111 A21 A211 81 18111 82 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035061 Draglina h idraulica pe senile 0.71 13.461O.0114.Iare 14.5-0. .3713.8114.Iare 14. ._------------ Iare 13.4612.4412.8 mc COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .23 .catg.4914.5314.2913.M .812.< 29522600035061 Oraglina 0.8815._---_.5315.6415.M H1 1H11 1 H2 j' H21 1 11 1111 1 12 29522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.8814.-..2413.6114.3 CANTITAŢI U.94 CANTITĂŢI O IRE RESURSA U.M F111 F21F211 G1 1G111 G2 ~2 ulica pe senile 0.8713..313.8 mc ---.: / U.6215.4713.-------·rCOD I -~-.0213.6216._-.4714 .. CANTITAŢI JMIRE RESURSA U.1814.8mc . CANTITAŢI .81 168 169 .813.8813._--Jtilaje )e senile Iare 13.8 mc 1 ore 13.2212.7314. Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură __ ~u)--'---'CANTITAŢI cool-: COD .81 13.5-0.213.3314._----_.8 mc U.

1/1 condiţiile gospodaririi in apelor. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. 12 . 111 . III In condiţiile gospodaririi apelor. II. deplasare excavator pe platelaje. III În condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. \ E2 . cu descarcare in depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. II În condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in depozit teren catg. I in condiţiile gospodaririi apelor. J1 . II in condiţiile gospodăririi apelor. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. C21 . cu descarcare În depozit teren catg.1I in condiţiil~gospodăririi apelor. 81 . III. cu descarcare in autovehicule teren 171 170 r .Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0. 111 .pănă la 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 in adâncime. I În condiţiile qospodarirl' apelor. cu descarcare in autovehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime. Kl1 . deplasare excavator pe platelaje. 1.pănă la 2 m adâncime. C2 . 02 .peste 2 m adâncime. 011 . cu descărcare in depozit teren catg. III. III in condiţiile gospodaririi apelor. deplasare excavator pe platelaje.până la 2 m adâncime. Jl1 . FI . 1. 82 . LI . Eli . A11 . 112 . deplasare excavator pe platelaje.1. IIln condiţiile gospodăririi apelor.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg.peste 2 m adâncime. L21 . cu descarcare În autovehicule teren catg. 1/1 condiţiile qospodăririi in pOlar. CI . cu descarcare in depozit teren catg. III in condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. 1. II.peste 2 m adâncime. 1 In condiţiile gospodaririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. K21 . deplasare excavator cu platelaje. III. (~1.păna la 2 m adâncime. III.peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. II. cu descarcare În autovehicule teren catg. J21 .până la 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg.1. \ EI . I În condiţiile gospodăririi apelor.peste 2 m adâncime. cu descarcare in autovehicule teren catg. III. 1 . cu descărcare in autovehicule teren l!tltg.peste 2 m adâncime. cu descarcare in depozit teren catg. II in condiţiile gospodaririi apelor. II. cu descarcare in a tovehicule teren catg.pestp 2 m adâncime. III.până la 2 m adâncime. A21 .lI. . 021 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descarcare in depozit teren catg.peste 2 m adâncime. deplasare excavator cu platelaje. cu descarcare in depozit teren catg. 821 .pănă la 2 m adâncime. III in condiţiile gospodăririi apelor. A2 . II in condiţiile gospodaririi apelor. cu descarcare În depozit teren catg.lI. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in autovehicule teren catg. 1. 1. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje.pănă la 2 m adâncime. . cu descarcare În autovehicule teren 81g. I in condiţiile gospodaririi apelor. I În condiţiile qospccamii apelor.pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. t: 11 . L11 . II În condiţiile qospodăririi apelor. 1. cu descarcare in autovehicule teren oatg. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare În autovehicule teren catg. 1111 . deplasare excavator pe platelaje. 1121 . II. I in condiţiile gospodaririi petor. deplasare excavator pe platelaje.81-1.1I1. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime. cu descărcare in autovehicule teren catg. L2 .peste 2 m adâncime.până la 2 m adâncime.~. ()11 . deplasare excavator pe platelaje. 121 .peste 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime.pănă la 2 m adâncime. cu descarcare În depozit teren catg. deplasare excavator pe platelaje. 11. cu descarcare in auto ehicule teren catg.pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime.2 mc.pănă la 2 m adâncime. 01 . cu descarcare În depozit teren catg. cu descărcare in depozit teren catg. III.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. 811 .peste 2 m adâncime. cu descarcare În autovehicule teren catg.peste 2 m adâncime. cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri. cu echipament de draglina A 1 . K2 . cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in autovehicule tdren catg. cu descarcare in autovehicule teren catg. cu descarcare in depozit teren catg. I În condiţiile gospodăririi apelor. J2 . CII . 1'21. II in condiţiile gospodaririi opelor.pănă la 2 m adâncime. Kl .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule teren catg. deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare in autovehicule teren ootg. . E21 .pănă la 2 m adâncime.peste 2 m adâncime. II. deplasare excavator pe platelaje.peste 2 m adâncime.

0513.20 mc 1 ore 12.20 mc -----~.20 mc ------------.09 TsC10A CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSĂ U. .01 pe senile 0.7612.412.612. :~T811-1 CANTITĂŢI .0013 buc 0. . pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos 2952260003 ---.81-1.81-1.3612.3713._ Utilaje .4612. 82 r. executata cu excavator de pe platelaje.00 m S 8689 2010322955998 Traverse norm fag impr.8212.11 12.81-1.0512.7612_0212.81-1..81-1.catg. .- 1 ore 13.3212.20 mc _.6213.M .01 0.81-1.041- 1 ore 12.---- 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.5512.02 I 0.51 14.M I 121 CANTITĂŢI :-=--:r--:-::-I-.03 CANTlTftlrlU. COD Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.8412._" Iare I ore ore 172 173 r .cat.~r. DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.013 kg kg 0.----~ II _ COD [ DENUM'RERESURsA ..51 2010102917673 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.3612.E:sA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.2612.20 mc ~CO~·]~UM'RE RESURS' Utilaje Iare 12.5211.02 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje CANTITĂŢI U.M D21D211 E1 1E111 E21 E21-iF1 Panouri de platelaj cu suport. CANTITĂ~RESURsA Utilaje 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.20 mc 1 ore 12_9313. . .M F11 1 F2 1F21 1G1 It1 . II.9 U.8413_2711. U.51 12_5112_8912.l tip A1 L=250 15x25cmS330/2 287414~887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2811236309874 Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp Manoperă 7124010010700/ Dulgher 9310060019900 Muncitor necalificat ---------------------------TOTAL m3 0.._--.47 *) Se masoara la 100 metri cubi in sapatura..1 0.9912.M \s21lC1Ţc11ŢC2ŢC21ŢD1l D11 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.M H1 IH111 H21H21 \11 1111112 .7611. 2_1812.4312_4312.51 13. 1 G2 1G21 COD DENUMIRERESURS~--'--'-J~~ Materiale CANT ..0912. III in condiţiile gospodaririi apelor.------------~-.612..NUM'RE pe semle 0. .81-1.1812.7911..0211.71 12..01 13..93 --_.20 mc -------------=~~NU::. .015 4._--------'~- 1 ore 11.1812.

cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 .NOTA: Se aplica la volumul de sapatura mecanică pentru care utilajul de sapat se poate deplasa numai cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. 40-60 CP. III Se măsoară la 100 metri cubi in sapămra.elindă 81 . 1.teren catg.77 _-"_ .CP. I Bl .elindă Dl . 61-100 CP. executata cu excavator cu mai multe cupe. in pamant cu umiditate naturala.teren catg. in: Al .711 11. inclusiv descarcarea in depozit.M~ 1 ~ Al 1811 el 29522600035251 Săpa tor de şanţ cu rotor de 10 1-150 cp 1 ore 10. Se masoara la 100 metri cubi În săpatură. utilajul avand Al . teren catg. teren catg " 61-100 CP. II Cl . teren catg.5 rTsC12 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri. CANTlTAŢI COD f----- DENUMIRE RESURSA Utilaje U. teren catg.. II. pamant cu umiditate naturala.60 cp 3.elindă de de de de 40-60 CP. cu sapare longitudinala cu elinda.inclusiv descarcarea in depozit. 2952260003527 \ Săpător de şanţ cu elinda de 61-100 cp 2952260003526 Săpător de şanţ cu elindă de 40.teren catg.elindă Cl .. 1. 174 175 . --" . executata cu excavator cu mai multe cupe. COD I DENUMIRE RESURSĂ Utilaje TsC11 Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri.

2 mc cu draglina in pământ argilos moale.5-0. În teren catg.8 mc I COD I . I in condiţiile gospodăririi apelor.5-0. 1. III În condiţiile gospodaririi apelor.5-0. II.8mc COD 1 ore 1 .50.2 mc cu draglina in Pil\mântumiditate naturala.4715. teren catg.81-1.81-1.excavator pe şenile 0.20 mc 129522600035061 Draglina hidraulica pe senile 0.excavator pe şenile 0.81 12.6614. E11 . ore '3.81-1.8 mc.2 mc cu draglina in pamân\argilos moale. lin condiţiile gospodăririi apelor. 1.81-1. lin condiţiile gospodaririi apelor. II.53 t ----. h ~Il I U.excavator pe şenile 0. C11 .11 DENUMIRE RESURSA Utilaje D21 021J E1 JE11[~ 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe .-.91 13.compactarea săpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente.81-1.2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala. II.09 . F1 .excavator pe şenile 0.93 .excavator pe şenile 0. A2 . in teren catg. teren catg. Utilaje 2952260003506' Draglina hidraulica pe senile 0.M ~ CANT . I E1 . 1. B2 . E2 .-. lin condiţiile qospodaririi apelor. În teren catg. D1 .excavator pe şenile 0. În teren catg. B21 . _1 DENUMIRE RESURSA Utilaje _~~L~~-' [ O~-I B21T C~rC11 1 ore 149315. În teren catg.excavator pe şenile 0.M CANTITATI 011 29522600035071 Excavator hidraulic draglina pe senile 0.8 mc.2814.8 mc. cu draglina În pământ cu umiditate naturala. inclusiv descarcare in depozit.2 mc cu draglina in paTânt umiditate naturală.81-1. III.5-0..81-1.8 m. 1/ in condiţiile gospodăririi apelor. II in condiţiile gospodăririi apelor.excavator pe şenile 0._ DENUMIRE RESURSA t ---·--·----·--·l----·~-F1 F11 •.depozitarea pamântului pănă la 10 m distanţă.50. teren catg.5-0. cu draglina În pământ cu umiditate naturală. II in condiţiile gospodaririi apelor. . cu draglină În pământ cu umiditate naturală.8 rnc.B1-1. III În condiţiile gospodaririi apelor. A21 . În teren catg. teren catg.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. D21 . În teren catg.excavator pe şenile 0. in teren catg. 3. teren catg.excavator pe şenile 0.excavator pe şenile 0. teren catg.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturală. . teren catg..8 mc.excavator pe şenile 0. II in condiţiile gospodaririi apelor.8 rnc. cu draglina in parnănt argilos moale. II.81-1.5-0.1 . in teren catg.131 CANTITATI U. El1 . in deblee si canale deschise. A11 .5-0. Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 0.2 mc cu draglina În pământ cu umiditate naturala. B1 .excavator pe şenile 0. 4.excavator pe şenile 0. B11 .8 mc.81-1.9414. cu draglină in pământ argilos moale. teren catg.1 .81-1.TsC13 treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor folosite pentru accesul screperelor. executata cu: A1 .20 mc COD I ore /226/?fl1 I? 1" I?7 h QA. III. teren catg.42 . cu draglina in pământ argilos moale. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura Cuprinde: . cu draglină În pământ cu umiditate naturală. I I I Utilaje 29522600035071 Excavatorhidraulic draglina pe senile 0.excavator pe şenile O.8 mc.5-0. inclusiv saparea COD DENUMIRE RESURSA I B U. F11 .5-0. D11 .M A1 ~~[A2IE1J~ CANTITATI . \ D2 .81-1.81-1.8 rnc. 1.2 mc cu draglina in p'mânt argilos moale. cu draglină in pământ argilos moale.1 .excavator pe şenile 0. cu draglina În pământ cu umiditate naturală.5-0.5-0.excavator pe şenile 0. C1 . teren catg.11. cu draglina in pământ cu umiditate naturală. in teren catg.8 mc.2 mc cu draglina in pamânt argilos moale. de la fata taluzului.2 mc cu draglina in p~mânt cu umiditate naturala.20 mc -------- 176 177 .excavator pe şenile 0.

dislocarea pământurilor coezive care se evalueazâ separat .ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea În autovehicul sau depozit . C22 . cu descarcare În depozit. dislocare in spaţii 8-12 m.pământ imbibat cu apă.pământ imbibat cu apa. dislocare În spaţii < 8 m.pământ cu umiditate naturală.pământ Îmbibat cu apă. E13 . E11 . dislocare in spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. cu descărcare În depozit. B11 . dislocare În spaţii < 8 m A23 . B1 . dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În autovehicule.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. D1 . III şi IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se va evalua separat) . Se masoara la 100 metri cub În sapatura. cu descărcare În depozit. dislocare În spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturală. E23 . I şi II . B2 . A 11 . Nu cuprinde: .incarcarea graiferului cu pământ dislocat . B13 . A22 . C21 .pamănt imbibat cu apă. C1 . 178 179 . dislocare În spaţii 16-20 m. A21 . dislocare in spaţii 8-12 m. cu descarcare in depozit. E21 . dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. D11 .in spaţii 8-12 m.pamănt cu umiditate naturala. D12 . dislocare in spaţii 16-20 m. 823 . E1 . dislocare. cu descarcare În autovehicule. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă.6 mc. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare În spaţii 12-16 m.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 16-20 m. cu descărcare in autovehicule.pământ imbiba! cu apă.pământ cu umiditate naturală. dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor. cu descarcare În depozit.pămănt imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in autovehiculp. cu descărcare În autovehicule. cu descărcare in depozit. D2 . cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. dislocare În spaţii 16-20 m. disloca re În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodaririi apelor.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in depozit. C11 ~pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. E22 . A 13 . dislocare În spaţii 12-16 m. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturala. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile gospodăririi apelor.pamântimbibat cu apă. cu descărcare in depozit. C13 . B12 . Cuprinde: . dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodăririi apelor.coborârea graiferului la nivelul de sapa re . \ 822 .pământ cu umiditate naturala. D21 . dislocare În spaţii 20-24 m. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m În condiţiile gospodaririi apelor. C2 . cu descărcare În depozit.5-0.pământ Îmbibat cu apă. cu descarcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturala. A 12 . dislocare În spaţii 12-16 m. cu descărcare În autovehicule. I C23 . dislocare in spaţii 20-24 m. dislocare În spaţii 8-12 m. cu descarcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. descarcarsa şi rotirea braţului pentru revenire În vederea reînceperii unui nou ciclu. dislocare În spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule. cu descarcare in depozit. cu descarcare În depozit. cu descarcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. di~'ocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodaririi apelor. 1.pământ cu umiditate naturala.pământ Îmbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. E12 . D22 .pământ lrroibat cu apa.pământ imbibat cu apă. disloca re În spaţii 20-24 m. cu descărcare in depozit. rotirea pentru descărcare.lI. cu descarcare În depozit. dislocare in spaţii 12-16 m. dislocare În spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor.pământ Îmbiba! cu apa. D23 .pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală.sporurile de umiditate şi alte condiţii specia le În conformitate cu generalităţile TSC. in teren necoeziv.pământ îmbibat cu apă. 821 . dislocare În spaţii 12-16 m În condiţiile gospodăririi apelor.pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală.executarea dislocării pamânturilor necoezive din categ. cu echipament greifer de 0. cu descarcare in depozit. cu descărcare in depozit. D13 . cu descarcare În depozit. cu descărcare in autovehicule.pământ imbibat cu apă. A2 .(În terenuri coezive din categ.pământ cu umiditate naturala. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii < 8 m.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare În spaţii 20-24 m În condiţiile gospodaririi apelor.descărcarea.pământ Îmbiba! cu apa. fislocare În spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule. in: A 1 . C12 . cu descărcare În depozit. cu descărcare În au!ovehicule.TsC14 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP. cu descarcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturala. E2 .pământ imbibat cu apa.

55 Excavator pe pneuri cu motor fermic de 0.0514.40-0.33 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.7 de 0.4118.- Iare 14._-29522600035221 Utilaje Excavator pe pneuri cu motor lermic de 0.-COD DENUMIRERESURSA Utilaje (\ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14.__ .6715. • 180 181 . .M 1- .91 U. r-r-r-r-r-r-r-r-r-: U.T-A-Ţ.6517.51 16..40-0.70 mc CANTlTAŢI U.70 mc ----_.M I 1 CANTITAŢI I .40-0. mc .11 14.M I I Iare 15.40-0. ..8316.5215..617.7315. 15.3715.0615.- __ ~ 129522600035221 Excavator pe pneuri cu mo~r termic de 0.7916.8213.. ----.~---_ .716.5317._--_.0913..2519. COD 1=__ E~:E:ESURsA==rM-~ D Utilaje 2952260003522\ ---]-------.7715._ 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor Iare 14.9316.6615.40-0.112 CANTITAŢI I C121 ~ Iare 16.66172418.__ DENUMIRERESURSĂ U..2416._._-_.6514.49 _----d-e 0_...M ~ __ ._Utilaje ~ A22 A23 81 811 812 813 .11 14.10 mc 1 ore 15.__.10 mc ---_ .1415._--------------------_. 29522600035221 COD DENUMIRERESURSA . _---_.55 termic de 0..4_0_-0_.10 ----------mc .10 mc ( COD I ------lU ~ DENUMIRERESURSA Utilaje --[---_ .._.---' COD '--"---. 29522600035221 Excavator pe pneuri cu motor lermic 1 ore 16. -C-A-NT-._-_...7_0 __ .3216. A1 I COD L l'~~~[--'--'--CANTITAŢI DENUMIRERESURSA Utilaje _L~':J~~2 E1~]~2[ ~~J E13- _.•_-_ .4815.5918.4415.8217.COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.400. __ .M . __.03.

pământ cu umiditate naturală. 1)12 _ pământ imbibat cu apă. \ 812 . dislocare in spaţii 8-12 m. dislocare in spaţii < 8 m in condiţiile gospodaririi apelor. 1111_ pământ cu umiditate naturală. 81 . dislocare in spaţii < 8 m In condiţiile gospodăririi apelor.Pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 16-20 m. 111• pământ cu umiditate naturală. 12 _ pamântimbibat cu apă. dislocare in spaţii < 8 m in condlţlU gospodăririi apelor. 11 _pământ cu umiditate naturală. Nu cuprinde: _dislocarea pământurilor coezive care se evalueaza separat _sporurile de umiditate şi alte condiţii speciale in conformitate cu generalităţile TSC. cu descarcare in autovehicule.pământ Îmbibat cu apă. cu descarcare in autovehicule. dislocare in spaţii < 8 m În condlţlU gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodaririi apelor. cu descărcare in depozit.pământ imbibat cu apă. cu descarcare in depozit. in: A1 . cu descărcare in autovehicule. 1121_ pământ cu umiditate naturala.pământ imbibat cu apa. A12 .pământ imbibat cu apă. \ 82 . Se măsoară la 100 m~n sapatura.pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descarcare in depozit. Cuprinde: _coborârea graiferului la nivelul de săpate _efectuarea dislocarii pământurilor necoezive din categ. A23 . dislocare in spaţii 20-24 m. cu alt utilaj ce se va evalua separat) cateq. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile o UUHpodăririi apelor. cu descărcare in depozit.pământ cu umiditate naturală.. 112_pamânt cu umiditate naturala. cu descărcare in depqzit. dislocare in spaţii 16-20 m in Ilondiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m. 811 . dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 16-20 m in condiţiile \Jospodăririi apelor. A22 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. \)22 _pământ imbibat cu apă. C13 . C12 . cu echipament greifer de 0. dislocare in spaţii < 8 m. dislocare În spaţii 12-16 m. cu descarcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule. cu descarcare in autovehicule.13 _ pământ imbibat cu apă. A11 . cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 16-20 m. dislocare in spaţii 12-16 m. ~3 pământ imbibat cu apă. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m.pământ cu umiditate naturala.pământ cu umlditate naturală. cu descărcare in autovehicule. cu descărcare in auto~e\hicule. II. dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor.7-1.0 mc. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. rotirea pentru descărcare. cu descărcare in depozit. A 13 .pământ imbibat cu apă. 182 183 . :1 ~ pământ cu umiditate naturală. cu descarcare in depozit. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m in wndlţiile gospodăririi apelor. cu descărcare În autovehicule.pământ imbibat cu apa. cu descărcare in depozit. disl.pământ cu umiditate naturală.ocare in spaţii 8-12 m. E23 _ pământ imbibat cu apă.pământ cu umiditate naturală. III _incarcarea graiferului cu pământ dislocat _ridicarea graiferului la nivelul la care se efectueaza descarcarea in autovehicul sau depozit _descărcarea. dislocare in spaţii 12-16 m. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in autovehicule. dislocare În spaţii < 8 m. cu descărcare in depozit. cu descarcare in depozit. ll13 pământ imbibat cu apa. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. 2 _ pământ cu umiditate naturală. dislocare in spaţii 8-12 m. E22 _ pământ imbibat cu apă. dislocare in spaţii 8-12 m: 813 . C21 .pământ cu umiditate naturală.pământ imbibat cu apă. cu descărc}s În autovehicue. C22 . cu descărcare in depozit. cu descărcare in depozit. dislocare in spaţii < 8 m. 821 .pămănt imbibat cu apă. dislocare in spaţii 20-24 m in condiţiile gospodăririi apelor. Cl1 . . A2 . dislocare in spaţii 16-20 m În o I. dislocare in spaţii < 8 m. cu descărcare in autovehicule. dislocare in spaţii 8-12 m În condiţiile cospodănrii apelor. cu descărcare in autovehicule. disloca re in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. cu descărcare in depozit. 823 . dislocare in spaţii 12-16 m in condiţiile gospodăririi apelor. E21 _ pământ cu umiditate naturală.ondiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 20-24 m in 10 ondiţiile gospodăririi' apelor. dislocare in spaţii 20-24 m. dsscărcarea şi rotirea braţului pentru revenirea in vederea reinceperii unui nou ciclu . cu descărcare in autovehicule.pamântimbibat cu apa. dislocare in spaţii 8-12 m in condiţiile gospodăririi apelor. dislocare in spaţii 16-20 m. Acestea se consideră dislocate separat. cu descărcare În depozit. ll23 _pământ imbibat cu apă. Cl .Ti Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP. cu descărcare in depozit. cu descărcare in autovehicule. I şi ii (in terenuri coezive din şi IV. C2 . cu descărcare in depofit. cu descarcare in autovehicule. cu descărcare in autovehicule.pământ cu umiditate naturală. in teren necoeziv.pământ cu umiditate naturală. A21 . \ 822 .

.53 Utilaje ~003516l§xca~~?rgraiferde0..1-·' ..M I " • ----==iJ.25 mc E ~~ 3.71-1.71-1.86l4. U. 2952260003516 ---==-r-----. I _.71-1 ..25 mc 184 185 ..I -.._-J----J- ··I-nJ . ~ __l___ DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522600035161 Excavator graifer de 0. DENUMIRE RESURSA Utilaje j --~3iI~ U.25mc ..25 mc ~~~--~ CO~ENUMIRE RESURSA L I~ 1 1 .l~1 E2 __ CANTITĂŢI E2~J _E22 E23 __ MIO:\b161 xcavator graifer de 0)1-1. COD 29522600035161 Excavator graifer de 0.M 29522600035161 Excavator graifer de 0.-----.M ----]---. I _.·-1 _._.25 mc ~OD_. _ 1-·- J_.:.71-1 . I~ ·-I· . DENUMIRE RESURSA Utilaje ~ .4414.·-1 _.COD DENUMIRE RESURSA U."i' CANTITATl •• DENUMIRE RESURSA Utilaje ~.---.81 15.

teren catg. Utilaje . I şi II.. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP.5 m Înalţime pentru autogreder C21 . III in 1'•• "lluOrlrli apelor. C2 . III.. E21 . El .sub 200 m lungime şi < 1.peste 200 m lungime şi < 1. teren catg.5 m înălţime pentru autogreder .5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. de: Al . 82 . teren catg.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II In condiţiile gospodaririi apelor.1II_"lIIll\rlrll apelor. teren catg. Cl . I şi II. h.821 Autogreder pîna la 175 cp I -I-J 4. III. In lungime şi> 1. teren catg.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. condiţiile gospodăririi apelor. III În DENUMIRE RESURSA Utilaje condiţiile gospodaririi apelor.sub 200 m lungime şi < 1._~[----_ ~_-_ 3. cu lungimea frontului de lucru SI inaltimea taluzului. III în 1I~llIldOrlrll apelor. Dl . I şi II în condiţiile gospodăririi apelor.. III În condiţiile gospodaririi apelor.sub 200 m lungime şi < 1..5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP.. III. E11 . 021 .5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP. E2 .Jil~E 5.peste 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autoqreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. I şi II.I - DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J:ii2:1[~. I şi II In . teren catg.11111'1 Autogrederpeste175cp 1111110Autogrederpînăla - 1 ore 14. on m lungime şi > 1.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP.peste 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder '_lIndnrlrll apelor.26 . III în D11 111. teren catg.sub 200 m lungime şi < 1.sub 200 m lungime şi > 1. tere \~tg. teren catg. Fl .5 m Înalţime pentru autogreder > 175 CP. 011 .3213.sub 200 m lungime şi < 1. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1.5 m Înalţime pentru autogreder> 175 CP.1 şi II. 'UO mlungime şi > 1.. teren catg.peste 200 m lungime şi < 1.5 m înalţime pentru autogreder > 175 CP. teren catg. teren catg. cubi în săpatură. 175cp n' 1/liM . ~tlO m lungime şi > 1.G -=_~ __ _.5 m inalţime pentru autogreder > 175 CP.16 ~~. < 175 CP. UI! III lungime şi > 1._---------- ~L~~ -- 'n~M 1 IIllMn I Autogreder peste 175 cp I - 1 - 13.. MI "'lungime şi > 1. teren catg.1 şi II.5 CANTITAŢI (1 Autogreder peste 175 cp 111114(1 Autogreder pina la 175 cp 186 187 .5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. A2 . I . I şi II in condiţiile gospodăririi apelor.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.31 ore 3.peste 200 m lungime şi < 1.sub 200 m lungime şi> 1. < 175 CP.5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP. III. teren catg.5 m Înălţime pentru autogreder .951 - J - l2'j3.sub 200 m lungime şi > 1.5 m Înălţime pentru autogreder < 175 CP. :. teren catg. I şi II În no 1II_lIl1dOrlrllapelor.sub 200 m lungime şi < 1. iOt) m lungime şi > 1. I şi II In tllI III lungime şi > 1.5 m înalţime pentru autogreder A21 . 02 .sub 200 m lungime şi < 1.•. Fl1 . III în condiţiile gospodăririi apelor.sub 200 m lungime şi > 1.5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP. teren cat şi II.sub 200 m lungime şi > 1.M ore CANTITAŢI -~--':=T~ ----~_. III. < 175 CP. teren catg.i II In '-l condiţiile gospodaririi apelor. DENUMIRE RESURSA Utilaje =E'U.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP. I şi II. teren catg. C11 . III. I ". Bl . teren catg. teren catg.. > 175 CP. teren catg. III in Sapatura mecanica in taluzurile debleelor. I şi II În 1I~IIIltIArlrll apelor. I1U '"lungime şi > 1. teren catg.5 m inalţime pentru autogreder condiţiile gospodăririi apelor. teren catg. teren catg.liltlglme şi > 1. teren catg.: •.1 şi II. teren catg. 821 . 100 metri . teren catg.peste 200 m lungime şi < 1. > 175 CP. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder> 175 CP.5 m înalţime pentru autogreder < 175 CP.sub 200 m lungime şi < 1.peste 200 m lungime şi < 1.5 m Înalţime pentru autogreder < 175 CP. teren catg. teren catg.5 m înalţime pentru autogreder A 11 .5 m inalţime pentru autogreder < 175 CP.. inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura.sub 200 m lungime şi > 1. III. Bll . III în condiţiile gospodaririi apelor.68~J_~~~5_- < 175 CP. > 175 CP. III. precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder.

teren catg.Lv I - I . 2 În condiţiile gospodaririi ap~!or. .. LI COD DENUMIRE -:. Se masoara la 100 metri' cubi În sapatura.80 cp 189 188 .----.teren catg. executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP.72 _ J_~. in: TsC17 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0. COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 29522100035531 Buldozer pe şenile 61. 2 B11 .---. 1 în condiţiile gospodaririi apelor.e_l'!-~~ 1261 TsC18 H1 29522200035471 Autogreder peste 175 cp 2952220!?~~~~ Autogreder pina la 175 cp IV'" I "T. .I Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP.38 172 2952220003547 Autogreder peste 175 cp 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp ------- I TOTAL Utilaje COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. .executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului.V' I v.. Se masoara la 100 metri şanţ. I B1 .teren catg.3 2.montarea şi reglarea lamei la inclinaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de săpate şi nivelare. A1 . III Cuprinde: .teren catg.teren catg.38 \ 1. . 1 A11 .împraştierea sau inlaturarea de pe platforma şi de la marginea şanţului şi a surplusului de pământ cu ajutorullamei sau strângerea lui în gramezi sau fâşii..scoaterea eventualelor cioturi şi blocuri de piatra (bolovani) intâlnite În teren.M CANTITAŢI 1-1 ---.40 m.teren catg.::~~ Manoperă -- ------~I--------~== 9310060019900 Muncitor necalificat rhiij~ I ore \ 1. Nu se cuprinde: . B1 .721 2.~~~ DENUMIRE RESURSĂ Utilaje }: I .---. II C1 . inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m. in: A1 . .teren catg.3 ore 1. 2952220003546\ Autogreder pina la 17~ H21 4.

7711.teren catg.teren catg. I sau II in condiţiile gospodaririi apelor. executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP.teren catg. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. in: A 1 . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. Ct .M I A1 CANTITĂŢI .1812. TsC20 A1 . -. III În condiţiile gospodaririi apelor.teren catg. inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui. I A 11 . D1 .1 În condiţiile gospodaririi apelor.1412..teren catg. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Utilaje COD C1 2952210003554\ DENUMIRE RESURSA Utilaje U.teren catg._-----Utilaje U. ~. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. e11 . in: A1-teren catg. 81 . IV . III e11 .teren catg.--..teren catg. -. III in condiţiile gospodaririi apelor. I All .teren catg. 81 . III e11 .teren catg.1 sau II.86 CANTITAŢI ~J -29522100~3554 DENUMIRE RESURSA -~ .180 cp 1 ore 12.TsC19 Sapatura mecanica 81-180 CP. I in condiţiile qospodăriri apelor.teren catg.teren catg. III În condiţiile qospodăririi apelor e1 ..2111.541 1.51 190 191 .M C11 I D1 I 011 Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP. II În condiţiile gospodaririi apelor. e1 .. II 811 ._ .teren catg.teren catg. A 11 . IV in condiţiile gospodaririi apelor <._-_ ..M A1 IA111 81 18111 Buldozer pe şenile 81-180 cp 2952210003554l! luldozer pe şenile 81-180 cp .teren catg. - 1 ore 11..3911.--_ . II 811 .--_.. l ._-----_ . II În condiţiile qospodăririi apelor.. IV În condiţiile gospodaririi apelor._._-.teren catg. IV D11 ..teren catg.teren catg. inclusiv imprastierea pamantului la 10 m.in: pe tractor pe senile de pamantului pana la 10 Sapatura mecanica in proflle mixte. inclusiv cu buldozer impingerea m.teren catg.. / TsC21 ~ 3uldozer pe şenile 81. 81 . -1 U.1I1 811 .

U~ --.29522200035461 COD DENUMIRE RESURsA Utilaje 29522100035541 I . TsC18. pentru transportul pamantului pe ' fiecare 10 m in plus. I şi II În condiţiile qospcdăririi apelor.l.6 .I _.L..265 I 1. K1 .TSC19C1 teren catg..TSB19B1 teren catg.--.TSC19A1 teren catg.TSC20B1 teren catg. B1 . I -~~N-U-M-I~E-R-E~-URSA __ Utilaje DENUMIRE RESURSA Utilaje U.76 0.--~-CA-N..TSC20A 1 teren catg.LT-IT-AT...TSC20A1 teren catg.cU_. H1 .TSC19D1 teren catg. II În condiţiile gospodaririi apelor.TSC21C1 teren catg. ~ I ~.8 . I şi II G11 . --L. 01 .I. I C11 .1 11.B_ 1. II in condiţiile qospodăririi apelor.-C-O-D ~1= Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. TsC19. .01 L 1 ..6180 2952210003554 Buldozer pe i J::~ 61 l'~_bJ-ilo~ tt"l' ~ ore .6213. I J11 .TSC18B1 teren catg. IV F11 . III L 11 . IV În condiţiile gospodaririi apelor.TSC21A1teren catg.. 192 193 .~ D11 ~ -- E1 I E1 CANTITAŢI ----- 1 G1ŢG1.TSC20B1 teren catg. II B11 .. III in condiţiile qospodăririi apelor.TSC21A1 teren catg. Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10.. F1 . peste distanta prevazuta la articolele respective A1 . E1 . 1 .8412.:.~~_~_~ _ COD DENUMIRE RESURSA Utilaje Autogreder pînă la 175 cp I J_~:J 1..M--L.TSC20C1 teren catg._. III În condiţiile gospodaririi apelor.1.TSC18 teren catg.Spor la consum urile de ore-utilaj din art. III În condiţiile qospodăririi apelor.M A1 295222000354~~utogreder pina la 175 cp I A111 B1 TB11l- C1 I C111 D1 TsC22 29522100035531..TSC21B1 teren catg.TSC18 teren catg. C1 .TSC19D1 teren catg.".23._--.TSC21C1 teren catg.TSC19 teren catg. pentru volumul echivalent transportat pe 10 m În plus.TSC18A1 teren catg. 11. P' 'şenile 81-180 cpcp B 00".---L~= COD 1 DENUMIRE RESURSA Utilaje --ce ~H~_~~~~ ore ~94 I~J~~J I 2952220003546 2952210003554 Autogreder pina la 175 cp I - 1 - 1 - 1 - 1 1. . I În condiţiile gospodaririi apelor. IV 111 .1 A11 . ţinând seama de coeficientul de Înfoiere din labei 1. J1 . II 011 . G1 . II În condiţiile gospodaririi apelor. TsC20 si TsC21.TSC19C1 teren catg..67 0. I in condiţiile gospodaririi apelor.TSC20C1 teren catg. III H11 . III E11 ..J1 '-----L----j CANTITAŢI COD IVI" I . I in condiţiile gospodaririi apelor. Buldozer pe şenile 81-180 cp L~J).( ~~~~-=--. IV În condiţiile qospodaririi apelor.9210..TSC21B1 teren catg.TSC19A1 teren catg. .9411. II K11 .___ ~___ 0.

75. motocompresor (autoscreper) de avand lada de 8-10 mc. I C11 .. transportul si la 250 m. -.motor 160 cp 118KW / ore /203/2._------ ----- 194 195 .53/2. Utilaje COD I DENUMIRE RES LJRSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motosc cu lada 8-10 mc.~.in gropi de imprumut teren catg. II 811 .3/2.._--_.M . III in condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.. II in condiţiile gospodaririi apelor. 81 . I A1l .M _ 01 COD DENUMIRE RESURSA' J_~.:CANTITATI _ U.TsC2 Sapatura mecanica in spatii largi._---.-.91/2.in canale teren catg..in gropi de imprumut teren catg.46 12. III in condiţiile gospodăririi apelor. I ore 13.M 011 CANTITAŢI CANTITATI AlIA1'1 B1IB1'lc1Ic1'1 . cu descarcarea in straturi de grosime: A1 .0E COD I E1 I E11 I F1 I F11 -------_.peste 20 cm teren catg._-.in gropi 'de imprumut teren catg. F1 . II in condiţiile gospodăririi apelor.sub 20 cm teren catg.76 29522300035331 U.sub 20 cm teren catg.M_CC11 [~~ --~--.1-' ~~~ 2952230003533/ Sereper de 2. II E11 . Se măsoară la 100 metri cubi in săpătură.5/2. I in condiţiile gospodăririi apelor E1 .0213.47 13. II in condiţiile gospodăririi apelor. I in condiţiile gospodăririi apelor.._..06/2.peste 20 cm teren catg.------Utilaje -_ .---'. II in condiţiile gospodăririi apelor.3 mc cu tractor pe şenil~_ de 65 cp ._---. DENUMIRE RESURSA Utilaje 2952230003539/ Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 mc. I in condiţiile gospodăririi apelor.7t._--_.~~r:::-r. cu tractor pe senile de 65 CfI. Sere per de 2.65/1. B1 ."_. III C 11 .in gropi de imprumut teren catg..- . inclusiv transportul pamantului pana la 100 m.in canale teren catg. inclusiv imprastierea pamantului de A1 . 01 .in canale teren catg.sub 20 cm teren catg. III F11 .in gropi de imprumut teren catg.53J 4.75-3 mc. II 011 ._..motor 160 cp 118KW .peste 20 cm teren catg.sub 20 cm teren catg. I A 11 . U. r- l CANTITĂŢI .67/1.in canale teren catg. I in condiţiile gospodăririi apelor.75.in canale teren catg. in: Sapatura mecanica cu screper de 2.88/4.21 /2. 01 .87 / ore /1. II B 11 .36/2.peste 20 cm teren catg. C1 . COD I DENUMIRE RESURSĂ ---]:/-. C1 ._-' .in gropi de imprumut teren catg. "'~{' cu motoscreper 160 CP (118 kW)._.in canale teren catg..J ore L3~ 3.3 me cu tractor pe şenile de 65 cp . I 011 .

executare lucrari de la ari.------~ DENUMIRE RESURSĂ . apelor. I sau II În condiţiile. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg.180 cp 2952210003553 Buldozer pe şenile 61. TsC24 si TsC36. TSC25B1 in condiţiile gospodaririi B2 .----j------------. TSC25B2 În condiţiile gospodaririi Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou._L.I-------'-_-L---L_-'------'-----j I 11---- I DENUMIRE RESURsA__ A1 1 1 1 1 1 A11 A2 Al1 B1 Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg..11. 129522300035351 Screper de 6. A1 .6211.executare lucrari de la ari.spor la ari.6811.spor la ari. I sau II A11 .__ .~_7l~·~7 Utilaje 29522300035331 Screper de 2.M DENUMIRERESURSĂ ___ 1?~J~~_~58 >----.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.2512.executare lucrari de la ari. pentru fiecare 100 m in plus peste distanta prevazuta in articolele respective A 1 .1 ..executare lucrari de la ari. I sau II B11 ._~5J_0.__ ---. II 821 .gospodaririi apelor. pentru transportul pamantului.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 1 .1-------'-_1.M --. __ Iare 11. IV În condiţiile qospodărini apelor.9 mc_j tractor pe şenile de 150 cp cu ___ .M .591 COD DENUMIRE RESURSA L . 81 . TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren catg.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.----J- CANTITĂŢI __ o Utilaje 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-18_0_c. ţinând seama de coeficientul de Înfoiere prevazut În tabelul 1.9612.p _ CANTITĂŢI U.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.-- ----Utilaje B111 B2 1B21 295223000353511Screper de 6. II A21 .cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg.spor la ari. TSC25A2 În condiţiile gospodaririi B1 . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura. .1 ..86 196 197 .. TSC24 pentru fiecare 100 m În plus teren cal. I A11 . necompactat si impingerea lui pana la 5 m TsC26 apelor.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.1 .~_21_0. .--.cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg..1 . I sau" in condiţiile qospocărlrii apelor. COD I L~2L~LD11 f-:-::l-. III În condiţiile qospodaririi apelor.. D1 . TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. TSC25A 1 În condiţiile qospodăririi A2 .80 cp . apelor.L_-'--~ CANTITĂŢI U. COD _______ J. IV D11 . apelor.spor la ari.. . ---------COD ---_ __ . --_~---.3 mc cu tractor pe şenile de 65 cp Iare 11.2512.. I B11 .__ _.75.1 . C1 . III C11 . Se masoara la 100 metri cubi În sapatura pentru volumul echivalent transportat la 100 m În plus._2 J1_.cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg.:.TsC25 Spor la consum urile de ore-utilaj la art.__ .461 de 150 cp ------ U.

ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat. A13 . 81-180 CP pământ provenit din teren catg.5 m la lucr. E11 . metrou.cu buldozer A11 .spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. metrou. pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv.9 m la lucr. m la inst.7 m la lucr. ELSE la luer. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat. la instalaţii ELSE la lucr. TSC28E1 F1 .--------_.la ari.55 m la lucr. metrou. TSC28G11a lucr. cupa 0. ELSE la lucr.spor pentru obstacol din zona excav. TSC27 A 1in condiţiile gospodaririi apelor.executare pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg.55 m B12 .cu buld. TSC27B1 in condiţiile qospodăririi apelor. ELSE la lucr. C11 .spor pentru obstacol din zona excav la ari. Ia ari.spor. metrou. executata cu instalatiile ELSE si KELLY A 1 .cu instalaţii ELSE lat.cu instalaţiiHSE cupa 0.7kk CANTITAŢI U.L .60 m lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. TSC27D1 in condiţiile qospodăririi apelor. . pentru obstacol din zona excav. cupă 1 mia inst.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.' -----. metrou C13 . la lucr.la ari.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat.lucr.M 1-C111D1lD11 -. metrou..cu buldozer B11 . __ . metrou 013 .cu buldozer 011 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. 0.cu instalaţii ELSE lat. cupă 0.cu instalaţii ELSE cupa 0.8 m la Jucr.9 F13 .9 F12 . .8 E12 -spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. ţinând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1. J I . lucru rrietrou.spor pentru obstacol din zona de exc.sub protectia noroiului bentonitic. TSC28F1 G1 . cupa 0. metrou.lucr. cupă 0. DENUMIRE RESURSA Utilaje I m la insI. metrou 01 . cupa 0. metrou.instalaţii ELSE cupa 0. metrou 012 .spor pentru obstacol din zona excav.spor pentru obstacole din zona excav. metrou. I sau" lucrari de la ari. I sau" lucrari de la ari. m la inst. . 811 .o. pe C11 .executare C1 . metrou. pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg.5 m la instalaţii ELSE la lucr. la instalaţiiELSE la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. -.5 m la insI.cu instalaţii ELSE cupa 0.5 m la instalaţii ELSE la lucr. cup. metrou. cupa 0. Se masoara la 100 metri cubi in sapatura. cupă 1 mia inst. TsC26 pentru impingerea pamantului. metrou. lucr. III lucrari de la ari.' cu instalaţii KELLY H30/75 laI. cupa 0.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI. metrou.cu instalaţii ELSE cupa 0. A12. metrou . pănă la 24 m laI. pentru volumul echivalent transporlat pe 5 m in plus. TSC28C11a lucr.6 m la instalaţii ELSE la lucr. metrou m la insl. . COD .la ari. TSC28B11a C1 . KELL Y la 198 199 . TsC28 Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci. cup. ELSE la lucr.6 m la instalaţii ELSE la lud metrou C12 . metrou.7 m la instalaţii ELSE la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. pe tractor 8. metrou.executare 01 .spor pentru obstacol din zona excav.executare B1 . metrou. cupa 0. metrou. TSC28D1 la lucr. IV lucrare de la ari.~_1~~35541B~~~ozer_e~_şenil~_~~:_180 cp ~~ G11 G12 G13 H1 - . cupa 1 mia luer.la ar!. 011 . cupa 0. TSC27C1 in condiţiile gospodaririi apelor. cupa 0. 0. E1 .8 E13 .7 m la instalaţii ELSE la lucr. tr.50 m H11 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat..spor pentru fiecare m adâncime peste 18 m lucr.1-180 CP pământ provenit din teren catg. 1 - . .. metrou. 2953. Ia arlic. cupa 0.55 m 813 .TsC27 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. metrou A 11 . TSC28A11a 81 . F11 spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. metrou.spor.spor. cupa 0. cu: A 1 . metrou.

la ari.nivelarea terenului.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.003 \ 0.001 \ \ 0.04 \ 0.curăţarea după descoperta a pereţilor mulaţi. J13 . recondiţionarea şi transportul noroiului bentonitic. K12 .015 \ 0. L 12 .spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat.001 \ \ 0.spor pentru obstacol din zona excav.17 \ 0002 \ 200 .spor pentru obstacol din zona excav.8 m la metrou.excavarea tranşeei cu susţinerea pereţilor săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic. Excavarea se executa pe panouri de 4 la 6 m lungime.acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI.51 0.3 \ 0.7 m la instalaţii KELLY. L 13 .02 0.53 \ 0.44 \ 0. 0. Se măsoară la metru pătrat de perete in proiecţie verticală. K1 .cu instalaţii KELL Y H30175 laI. .006 \ \ kg \ 0.55 m la instalaţii KELL Y.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. TSC28H1 11. . • confecţionarea piese de curaţare ce se ataseaza la cupa de sapat. 0. TSC28J1.1 0. metrou. J12 . TSC28L 1. .15 \ 0.spor pentru obstacol din zona excav. M1 .33 \ 0. K13 .spor pentru obstacol din zona excav la art.6 m J11 . . cupa.39 2. .execuţia pretranşeei a platformelor de lucru şi a căilor de circulaţie pentru instalaţiile de săpat sau mijloacele de transporl.93 0. cupă 0.raclarea rostului pentru săparea panoului următor.004 U. 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. .conductele de circulalie şi instalaţia de preparare a noroiului bentonitic.55 m la instalaţii KELLY.001 \ 0. 2952270003642 \ 3110500003005\ \ Instalaţie de exec. TSC28K1.001 \ 0. 112 . cupa 0.cu instalaţii KELL Y H30/75 laI.M A1 \ A11 ~B1-IB11 \ 27221 07356733 \ Tuburi din material dur RELIT Manoperă .01 0. KELL Y.transportul materialului provenit din excavare.005 \ 0. Ia art.01 Nu cuprinde: . ecrane Else h 30175 de 59 kw Convertizor de sudură 1528 kw .spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELl Y peste 18 m.la art. .cu instalaţii KELL Y H301751al.H12· peste 24-32 m H13 .06 1. cupa 0.003 \ \ 0. Cuprinde: .spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii ELSE peste 6 m.menţinerea curăţeniei in zona punctului de lucru. cupa 0.01 \ 0. CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ 0.curăţarea şi verificarea cotei de fundare.pregătirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea pe amplasament panoului. zidării sau roci dure care se fac cu alte utilaje.051 \ 0. .7 m la instalaţii KELLY. cupă 0. • umplerea transşeei peste cota de betonare. • intervenţii pentru inlaturarea resturilor de fundaţii.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m laI. \ ore \ 0. L 1 .7 m K11 .01 0.03 0.32 1. 0.53 0. metrou.34 1.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELlY lat.008 \ 140kgf d=20 b mat zis S 1353 \ 2411115904512 \ Oxigen tehnic gazos S 2031 \ 2513306619786 \2413547308164 \ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 \ Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 \ m3 \ 0.51 \ 0.18 0.006 \ \ m \ 0. 113 . cupa. TSC2811. • racordarea cu alte sisteme de etanşare (pereţi din palplanşe).la art.8 m la lucr.prepararea. N1 . .spor pentru obstacol din zona excav. cupa 0.002 \ 0.05 0.22 0.003 \ 0. L 11 . .01 0. J1 .55 m 111 .6 m la insI.04 0.044 \ 0.01 0.003 \ \ 0.6 m la insI.spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY laI.001 \ \ kg \ 0.005 \ ore \ 0.005 \ 0.001 \ \ 0.003 \ 0. cupă 0.realizarea rosturilor dintre panouri in cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile. . .8 m la lucr.spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m laI.33 \ 0.3 \ 0.01 0.armarea şi betonarea panourilor.cu instalaţii KELL Y H30/75 lat. cupă 0.005 \ 0. cupa 0. KELLY.

001 1 0.008 0.01 1 I 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw DENUMIRE RESURSĂ Materiale 1 ore 1 0.0091 - 1 0.0131 - 1 0.- 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 0.01210.0641 0.0051 0.0061 0.M 0110111 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mat zis S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 012J013 - 1 E1 1 E11 1 m31 0.51 10.36 10.001 1 1 0.011 1 - I 1 kg I 0.19 0.l0.42 10.001 1 I m3 I 0. ecrane Eise h 30/75 de 59 kw 131105000030051 Convertizor de sudură 1528 kw COD I 1 ore 10.011 1 10.44 1.0071 10.02 1 ore 1 0. kg 10.72 10.02 0.04810.0051 10.001 10.36 10.54 10.18 2.38 1.007 0.43 0.001 0.01 1 1 kg 10.00610.48 10.0041 0. 10.0011 0.01 0.011 10.11 0.00210.M ---- B121 B13j-C1l C11 1 C121 C13 01 m 011 012 013 - E1 f---- E11 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d:::20 b mal zis S 1353 124111159045121 Oxigen lehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT Manoperă 1 kg 10.63 10.01 3.~--- CANTITAŢI C~_J_D_ENUMIRE RESURSA Materiale U.00610.M I -CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ U.00310.64 I 0.0041 0.11 0.0051 1 m 100011 1 kg 1 0.63 I 0.Q11 10.01 0.04 0.02 0.0011 1 1 1 1 m3 1 0.01 0. Manoperă I kg r.22 0.00410.00110.0071 1 0.04 0.05 0.55 10.01 0.0041 0.05 0.48 10.891 0.01 0.0721 0.0181 CANTITAŢI COD E12 1 E13 1 F1 1 F1-11-F121F13 28731147077971 Cablu dublu normal 6x19 140kgf d:::20b mat zIs S 1353 124111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861 Tub cauciuc spiral dn:::120/8-9 mm pn20 124135473081641 Carbură de calCiu tehnica (carbid) S 102 127221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.0011 -~ 1 9310060019900 Muncilor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore I 0.06 0.051 10.04 0.021 1 0.001 10.24 10.0051 0.59 10.00910.01 0.01 0.48 0.0021 -CANTITĂŢI U.006 1 0.0081 1 kg 10.001 0.001 1 1 kg 1 0.01 0.21 0.001/ - I 9310060019900 Muncitor necalificat 1 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore ore ore ore 0. ore 1 0.0011 10.01 I 1 0.03 0.0041 0.42 10.04 0.055 1 ore 10.0591 0.01 0.03 0.006 .02 0.01 1 .5 2.0141 - DENUMIRE RESURSA Materiale U.001 1 - 202 203 .0071 - 1 0.01 0.12 0.0081 - I .18 10.00111 127221073567331 Tuburi din malerial dur RELIT .001 10.04 0.0021 0.21 I 0.00710.0051 0.55 0.54 10.0171 0.51 1.0531 0.01 0.0051 0.M ~ I295227000364211nstalaţje de exec.2 295227000364211nstalaţie de exec.0041 0.0071 - 1 ~ 1 m 10.59 0.02 1.

0091 - -----DENUMIRE RESURS~AE ·UM -Materiale .15 0.009 [ 0.0310. 1 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8\ 1 m 0.33 10.01 0.04 0.048 1 ore 10.001 0.M 2952270003642[lnstala\ie de exec.001 10.01 0.36 2.01 0.063 [ 0.01 0.27 10.04 0.96 1.3 10.01 0.0161 295227000364211nstalaţie de exec.013 [ 0.00310.07 0.66 0.014[ 0.01 0.0061 1·kg 1 0.32 2.0031 1 0.03 0.co~·~ r CANTITĂŢI 'F1 -1 F1j] Manoperă ~ENU"'RE RESURSA I F12 I COD F13 .24 0.005 0.[ ore [ 0.001 10.09 0.cu macara cu şenile 131105000030051Converlizorde sudură 1528kw Iare 10.0051 0.44 10.06 0.0021 Manoperă 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje ore 0.00210.027 [ 28 kw --------.0031 0.0061 0.01 ore 2.0121 0.01 2952270003639[lnstala\ie de exec.0021 -_.01 0.02 1 - 1 OA 10.05 0.00710.0071 1_0.01 001 0.01 [0.61 0. ecrane Kelly protec.02 0.0051 0..004 1 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031 006 012 m3\ 0.0741 I - 204 205 .0441 0.1510.0031 0.03 0.48 10.00610.28 0. 2 3 1.01 0.046 [ 0.001 1 0.0081 - 1 0.0241 0.0041 0.05 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw [ ore [ 0.01 0.00610.79 0.7410.01 0.17 [ 9310060019900 Muncitor necalifical 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL ore ore ore ore 0.05 0.0061 1 m 100011 1 kg 10.02 0.27 COD 131105000030051Convertizordesudura15-28 kw DENUMIRERESURSĂ Materiale CANTITĂŢI U.01510.61 0.28 0.01 0.00310. 1 0.57 1.16510.001 I I 0.14 0.13 0.03 0.04 10.35 0.3 10.007[ 0.03 0.001 0.64 0.69 [0.001 9 mm pn20 [24135473081641 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 1 kg 1 0. J G1 G11 ~CANTITĂŢI G12 _ G13 H1 H11· 1 m31 0.68 0.cu macara cu şenile Iare 10.07 0.001 [ - 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 1 kg 1 0.8 I 0.-----------CODI--~ I 1 kg 10.0.05 0.48 0.069 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 124111159045121Oxigen tehnic gazos S 2031 125133066197861Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă H12lH13T i-1 T 111 1 112 -jI13 M " [3110500003005 [ Convertizor de sudura 15.05 I Utilaje I 0.1 I 0..01 ore 3.33 10.03 0. ecrane Else h 30175 de 59 kw Iare 10.0031 .05 0.00310.005 [ 0.:1oim~ F+GI' Kelly protec.18 27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 1 kg 10.001 [ 0.1 0.46 0.01 0.081 0.74 0-01 ore 0.03 0.001 1 1 0.01 0.01410.0081 0._-------------- 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaie ore ore ore ore 0.6 10.0031 0.06 0.01 0.06 0.01 0.0071 10.In~:U::::::~~1G7!:.03 0.310.

04 0.008/ / 0.01 0.02 0.01 / 0.2 0.54 1.001 /0.006 124135473081641Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 127221073567331Tuburi din material dur RELIT Manoperă 1 kg 10.48 /0.001 1 1 kg / 0.18/0.0121 0.001 K13 - l1 l11 112 l13 1 1 1 28731147077971 Cablu dublu normal6x19 140kgf d=20 b mat zis S 1353 12411115904512/ Oxigen tehnic gazos S 2031 12513306619786/ Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 124135473081641Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 /27221073567331 Tuburi din material dur RELIT 0.M CANTITAŢI 0.00510.004/ 0.005/ 0.23 1 0.88 0.00410.002/ -= 29522700036421.4810.00210.0061 0.01 1 _ 1 206 207 ..04 05 0.---J---=---------.G1 295227000363911nstala\ie de exec.48 2.01 1 m3 1 0.05 0. ecrane Iare Kelly protec.5/ ore 0.0081 I 0.54 1 . U.42'/ 0.001 / kg / 0.06 0.- ~NTITAŢI • / ore 1 0.05610.01 II 0. ecrane Kel/y protec.01 / / 0.3 .018/ .1 1 0.02 0.48 10.04 0.12 0..058 0.011 1 0.048/0.001 1 10.02181 0. 0.02 0.Iare 10.002/0.007/ / m /0.001 1 I Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor ţ 8113020070100 Sondor TOTAL Utilaje orei 0.0641 0.008 0.01 0.08 2.02 0.36 10_00410.001 I kg 10.01 0.05 0.5 /0.nslalalie de exec.04 0.06 0.001 / 0.cu macara cu şenile I 0.001 10.M 1--- K12 2513306619786 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 m 0.004/0.04 0.0071 / kg /0.001/ 1 0.0241 28 kw 2952270003639/'nstalaţie de exec.cu macara cu şenile /3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ 28kw I 0.0041 /0.01 0.79 2.01 0.36 0.005/ 0.M ~JttŢmJ CANTITAŢI J13/ K1 l Kl1 COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.005 0 1 COD 1_ DENUMI~RS~ Util~ I~~I~~]II I 3 are 1 1-1-1-1-1ore .01 0.001 1 - I 9310060019900 Muncitor necalificat 7212030022700 Sudor 8113020070100 Sondor TOTAL Utilafe ore ore ore ore 0.0051 0.007/ 0.56 10.004/ / 0. ecrane Eise h 30175de 59 kw 2952270003639 Inslalalle de exec. ecrane Kel/y protec.21/0.005/ 0.36 / 0.01 0.cu macara cu şenile COD DENUMIRE RESURSA - 287311470779 Materiale K12 J K13 I l1 - ---1 1111 / L12 1l1~ 140kgt d=20 b mat zis S 1353 /2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 2031 1 m31 0.42 10.----COD DENUMIRE RESURSA Materiale --- ----- U.24 10.001 0.006/0.51 1.05 / 0.11 0.44 0.38 ore ore / ore 1.01 0.01 0.58 10.19 131105000030051Converlizor de sudură 15.58 0.01 0.054 1 0.

---buc kg m m3 m3 kg !. _ transportul materialelor rezultate din excavare.teren categ.41 4.susp. _ realizarea eventualelor rosturi între barete.2451 0.4 0.2941 .3331 .62 82 --1 C1 I 1.2 Utilaje 29522700033561 '2952270003821 129123400025081 3110500003005\ 12952270003302 Ciur vibrator acţionat elect.56 1 0. ptna la 7 mc/h . Nu cuprinde: ._------------ CANTITĂŢI U.353/ Convertizor de sudură 15-28 kw Electropompa 2..43 .Mf--. I 0.69 0.64 Bentonita bulgari de Gura Sadului Tuburi din material dur RELIT Manoperă kg 11821-11541 1 kg 0.15 0.1 1 1.99 0.97 1 .cu macara cu şenile .TsC29 Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si consolidari. ore 10.descopertarea şi curăţarea dupa descopertare. Malaxor mecanic etajat 2x5001 acţ.67 209 .armarea şi betonarea baretelor.075 ore ore ore TOTAL ore 1.0. . pomparea. _ prepararea.48 1.64 81 15 4. _ confecţionarea piesei de curatare ce se ataşează la cupa de sapat.racordarea cu alte sisteme de fundare. _ menţinerea curaţeniei an zona punctului de lucru.97 1115/1.1 na2 ca3 Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 Apa pentru mortare şi betoane S 790 Oxigen tehnic gazos S 2031 Cablu dublu normal6x19 mat zis S 1353 140kgf d=20 b .10. 0. Se masoara la metru patrat de bareta executata masurata in proiecţie verticală.008 1.pt.64 105 0.57 5. _ acoperirea fundaţiei excavate cu panouri.el.5.1561 COD ~I--··-~---------········ .2351-10. _ deplasarea instalaţiei de la beretă la baretă.etans.931 . _execuţia pretranşeeii. A1_ A2 B1 B2 .hidr Motocompresor 4 . 0. _ montarea şi racordarea conductelor de noroi..M~I DENUMIRERESURSA Materiale -24135473081641 I A1 1A21 81 I 82 I 1 - C1 NOTA: ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 208 1 kg 1 0. productiv.87 O 8.1561 - 0.323 1295227000363911nstalaţie de exec.de joasa pres. in: spor pentru deplasare inst. cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de teren categ.09 seca calcinata minim 98% usoara ca!.2741 monoetaj. Kelly cu demontarea acesteia C1 .5 3.97 1 0.3 0.curaţarea şi verificarea cotei de fundare. executate sub protectia noroiului bentonitic.064 . Kelly 18-30 m teren categ.008 1.1561 .833131 .18 ..656 . 1.~_A2 1. zidarii sau roci dure) ce se întâlnesc in timpul excavării: _condiţionarea noroiului de bentonita cu barita flotata.67 0.3 0. condiţionarea şi recircularea noroiului bentonitic.48 1-1 0. _ intervenţii pentru inlaturarea unor obstacole (resturi de fundaţii._-_.03 O 7.32 6. ecrane Kelly protec.1 9310060019900 7212030022700 8113020070100 Muncitor necalificat Sudor Sondor 1.45 0. II spor pentru deplasare inst. a plattormelor de lucru şi a cailor de circulaţie pentru instalaţii sau mijloace de transport. _-_ .0.__ .2.8331-1 1 ore 1 0.8331-1 1 ore 1 0. _umplerea baretei peste cota de betonare.48 0.008 1.56 0. .3 0.prep. . f-------t--------------lCOD DENUMIRERESURSA Puieti arbori foi oase fără balot .I 5. de 1 ore 1.nivelarea terenului.8 -8 kw ore 10. _deplasarea instalaţiei de la un grup de barete la altul.5 5.*) 2413337345851 2513306619786 4100116202818 2411115904512 2873114707797 14221022055371 2722107356733 CANTITAŢI U.1. III Se cuprinde:' _ pregatirea instalaţiei pentru lucru şi fixarea ei pe am plasamentul baretei.9 mc/min cu 2 ciocane de abataj 1 ore 1 0.80 m. _excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic.

50 < le < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.0881 0.067 5.24511.695 2952260003525 /341 0440005605/ 2922140006742' / 2952210003554/ Aulogreder 150 cp ore 11.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.9 8.75 inalţimea fâşiei 2-3 m 01 .50 < IC < 1. de 8.5 inalt..teren necoeziv.00 (cu excepţia argilelor). in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .833 1 ore 13.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0. U.196 0.134' 0.. Se masoara la 1 metru cub in sapatura CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA Materiale 1421402200410 2010322958902 2874115842702 2735725901235 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 Traverse norm vechi Piuliţă hexag.85mc cu o cupă Iinstalaţie de forat şi turnat piloţi 8SP-100 Calweld monoetaj.162 buc 0. cu diametrul de 1300 mm. in argile având indice de consistenţă 0.319 0.10.207 0.M A1 81 C1 --------_.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.136.52 14.00 (cu excepţia argilelor).833 ~ buc 15. CANTITAŢI Utilaje pînă la 175 cp 29522600035031 2952270003620 12952270003303 Excavator pe şenile cu motor termic de 1. fâşiei < 1 m 82 .5813.115/ 0.104/0.206 210 211 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC <0. in argile având indice de consistenţa 0. m31o.00 (cu excepţia argilelgr).de joasă pres.88 1. in: Al .261.109/ ore 0.teren necoeziv. Înalt fâşiei sub 2-3 m 81 .- ----_ U.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp COD DENUMIRE RESURSA -.00 (cu excepţia argilelor).75 Înalţimea fâşiei < 1 m C2 .75 inalţimea fâşiei 1-2 m C3 .141/ Electropompă 14.303 0.084/0.2191 0.5 inalt.00 (cu excepţia argilelor). M 10 S 4071 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 Manoperă 93100600199001 8113020070100 Muncitor necalificat Sondor TOTAL Utilaje TsC31 Excavarea cu instalatie cu rotor.transportul pămăntolui excavat la 100 m cu roaba.50 < le < 0.219 / ore 10. executata cu instalatie CALWELD.245/1.451 1 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC <0.6951 ore 0. in argile având indice de consistenţă 0.instalarea in amplasament .50 < IC <1.forarea propriu-zisa .9 kw 1 ore ore 10.134 0.teren necoeziv.50 < le < 0.00 (cu excepţia argilelor).88 kg 1.06710.141 0.91 ore 11.50 < le < 1.stâncă moale Cuprinde: .75 Înălţimea fâşiei 1-2 m 03 . inalt fâşiei sub 1 m A2 .12910.115 0.401 11.M A1 .29.teren categoria 3 C1 .833 0.75 Înălţimea fâşiei < 1 m 02 .162 0.401 /1.49 2952220003546/ 1 ore 11.07 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.1 - Săpător de şanţ cu rotor de 101- / ore /0.58 ore 7.167 0. in argile având indice de consistenţă IC > 0.5 inalt. fâşiei 2-3 m C1 . inalt fâşiei sub 1-2 m A3 .TsC30 Sapatura in fundatii.5813.412 0. in argile având indice de consistenţă IV > 0.067 0.48 12.162 0. În argile având indice de consistenţă IC > 0.323 0.teren categoria 1 şi 2 81 . fâşiei 1-2 m 83 .207/0.058/0.067 5.07210.75 Înălţimea fâşiei 2-3 m Se măsoară la 1 00 metri cubi. _-_.94 10.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.88 1. cu productivitate maxima de 800 mc/h.mutarea instalaţiei .

075 0.5t COD I DENUMIRE RESURSA Utilaje }-& U..rnăsur.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.3571 ----'---- .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având m 1.10310.29.192 0.Q7 0. 800mc/h .În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 2-3 m A4 .75 înălţimea făşiei sub 1 m.131 0.124 ore 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţa 0.061 I 0.t A31~~_I 81 .50 Înălţimea fâ$iei Între 1-2 m 83 .155 0.249 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara pe şenile 20.În terenuri necoezive Înălţimea fâşiei sub 3-4 m 81 .rnăsur.121 10.115 81 0.23910.06410.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.50 înălţimea fâşiei 3-4 m Cl . .50 < IC < 1.349 0.235 0.134 A3 0.085 0.180 cp 3410540004 304 Autolaboralor pt.08 0.161 0.00 (cu excepţia argifelor) În argilă având indice de consistenţă D2.În terenuri necoezive Înălţimea făslei sub 1-2 m A3 . in teren cu umiditate de sub 26% A1 .2491 0.137 0.12110.DENUM'""-RfSU:--~~ELB3 C1~ Utilaje 29522200035461 2952260003525 134104400056051 2922140006742 29~2210003554 3410540004804 Autogreder pînă la 175 cp CANTITĂŢI Săpător 150 cp de şanţ cu rotor de 101- are 10. 295222000 546 Autogreder pînă la 175 cp 2952260003 525 Săpator de şanţ cu rator de 10 1-150 cp 3410440005 605 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006 742 Macara pe şenile 20.29.în terenuri necoezive Înălţimea tăsiei sub 1 m A2.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0. 800mc/h Iare 10.10310.2021 ·····~D=[.132 0.75 Înalţimea fâşiei 1-2 m C3 .50 Înălţimea fâşiei 2-3 m B4 .17210.2 0.__ .132 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având DENUMIRE RESURSĂ U.239 0.l COD 3410540004004 ~-·j ---~.155 0. 800mc/h 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2.137 0.75 înălţimea fâşiei 2-3 m 04 .196 U.la lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.la lucrări de 1 ore 10.07610.la lucrari de cablu 2.la cablu 2.086 0.16410.108 1 ore 10.34110.5t lucrări de 1295226000352911nstalaţie de excavat pe şenile.219 82 0.097 0.75 Înălţimea făşiei 2-3 m C4 .18810.5t pt.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.75 Înălţimea fâşiei sub cu indice de consistenţă le > IC > 0.rotor cu productiv. 0.23 0.249 I Iare ore ore ore Iare 10. cu productivitate maxima de 1600 mclh. C2 .50 < IC < 0._---_.15510.rotor cu productiv.M ~_ 213 CANTITĂŢI A2.22110.terenuri coezive indice de consistenţă 03 -terenuri coezive le > 0.50 < IC < 1.29610.19210.terenuri coezive cu indice de consistenţă le> 1.155 0:365 0.06710.50 < IC < 0.50 < IC < 1.1210._-_ 10.9 tf Buldozer pe şenile 81-180 cp Au!olaborator cablu 2._-----_.239 0. 2952260003 529 Instalaţie de excavat pe şenile.13210.75 înalţimea fâşiei 3-4 m Dl .75 Înalţimea fâşiei 1-2 cu indice de consistenţă le > 1m 1.225 0.08310.50 < IC < 0. CANTITĂŢI A1 0.5t ptrnasur.05810.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.141 TsC32 Excavarea cu instalatie cu rotor.121 0.75 Înălţimea fâşiei 3-4 m Se măsoară În 100 metri cubi.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă 0.175 0.161 0.05810.rotor cu productiv.101 0.31210.149 0.161 0.M ore ""~ab"al" plm asur.M 02 03 indice de consistenţă le > 0.50 < IC < 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indice de consistenţă IC > 0.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.50 < IC < 1.06410. __ COD r--- - J ----- CANT DENUMIRE RESURSA Utilaje ore ore ore ore ore ore ore 0.207 A2.08310.9 tf 2952210003 554 Buldozer pe şenile 81.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1.1081 Autogreder pînă la 175 cp 212 .50 Înălţimea fâsiei sub 1 m 82 .

1231 0.M B2 \ B3 \ 84 \ C1 \ C2 COD DENUMIRE RESURSA ____ o CANT U.51 Autogreder pină la 175 cp Buldozer pe şenile 81· 180 cp Instalaţie de excavat pe şenile .08110.119 0.rator cu praductiv .1 /0.152 COD 2952260003530 DENUMIRE RESURSA Instalaţie de excavat pe şenile.07 0.227 214 215 .172 0.294 0.096 Săpător de şanţ cu rator de 101-150 cp 2952260003525 I are ore I 0.la cablu 2.076 I are 10.-l-----'::_'.07 0. _ .1510. _---_.08310.08410.366 0.305 0.1600 mc/h Macara pe şenile 20. U.10510.206 0.093/ 0.0610.098 34105400048041 2952220003546 2952210003554 2952260003530 29221400067421' 1 Autolaboratorpt.087 0.167 0.1 0.08710.081 B1 0.08710.1 12952260003525 Săpa tor de şanţ cu rotor de 101150 cp are 10.rotor cu praductiv.088 0.1231 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURSA U.5t Autogreder pina la 175 cp Buldozer pe şenile 81. 1600mc/h Macara pe şenile 20· 29.125/ 0.087 0.0671 0.180 cp Iare 10.10310. Utilaje Utilaje 3410540004804 lucrari de Iare ore ore ore 10.11910.09 A4 0..9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101..104 C4 0. __ COD~ 34105400048041 29522200035461 / 2952210003554 CANTITAŢI ..157\ 0.0741 0.1 10.103 0.108.1231 0.282 2952220003546 2952210003554 Autolaborator pt.1 10..06 0.1371 0.0610..119 0.245 0.la lucrări de cablu 2.06410.108 10.29.07 0.06 134104400056051 Iare 10.096 0.0661 0.218 0.123 0.198 0.064 0.117 A3 0.18 2952260003530 2922140006742 2952260003525 3410440005605 Buldozer pe şenile 81·180 cp Instalaţie de excavat pe şenile.085 0.351 0.85210.098/ 0. 1600mc/h U.093 D1 0. CANTITAŢI COD 29522100035541 2952260003530 DENUMIRE RESUR:sA Buldozer pe şenile 81-18 J cp Inslalaţie de excavat pe Ş snile.06610.măsur.174 02 0.rator cu productiv.083 0.319 0..074 I ore 0.067 0.1600mc/h U.07410..M A1 ore ore 0.06710.05810..0771 0.0761 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 1 ore 10.-----~ _--.11 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 10.119100961 __ ~_-.9 tf / 2952260003525 134104400056051 I Sapător de şanţ cu rotor de 101150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t I ore Iare are 1 0. 150 cp Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 0.0661 0.29.108 29221400067421 Macara pe şenile 20.189 0.123/ ore 0.076 0.0761 0.07410._•.096 0.M ore t--- CANTITAŢI C3 0.1211 0.1310.rnăsur.M t--- 04 ----_. 0.14 D3 0.07 0.9 tf 129221400067421 Macara pe şenile 20.134 0..rator cu productiv.la lucrari de cablu 2.058 0..M C3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03 UMIRE RESURSA Utilaje Autolabora or pt..258 0.5t Autogreder pînă la 175 cp 0.145 Al.199 0.07410.06710...masur.095 0.066 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.29.

104 0.1 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 3-4 m A5 .50 < IC < 0.13\ 0.054\0.5t 12952260D035311Instala\ie de excavat pe şenile.064\ 0.0771 006'1 00651 0151 ore 0.la lucrări de cablu 2. euproduetivitate maxima de 1800 melh.50 < IC < 1.29.0 (cu excepţia argilelor) În argile având indicele de consistenţă 0.055\ 0.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.114 0.082\ 1 ore 0.072 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.075\0.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m B5 -terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.054 0.061 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei Între 4-5 m 81 .061 10.075\ 0.05710.114\ 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.180 1 ore cp 2952220003546\ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator ptmăsur.1800mc/h DENUMIRERESURSA Utilaje ore \0.75 înălţimea fâşiei între 1-2 m C3 . 29221400067421 Macara pe saniie 20.22310.09\ 0.16610.0721 0.50 înalţimea fâşiei între 2-3 m 84 .075 0.51 1295226000353111nstalaţie de excavat pe şenile.082 1 ore 1°.1851°.064 0.75 Înalţimea fâşiei Între 1-2 m D3 .terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.15810.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 1-2 m A3 . in teren eu umiditate de sub 26% 1 A5 1 B1 A1 .M B2 I B3 1 B4 1 B5 r C1 I C2 2922140006742\ Macarapeşenile20-29.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţa 0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.3381 0.355 \ cp 2952220003546 \ Autogreder pînă la 175 cp \ 3410540004804 Autolaborator pt.153 \ 0.072 0.055 0.068\0.052 0.1891°.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.0951°081 \0.057\ 0.75 Înălţimea fâşiei intre 4-5 m D1 .50 < IC < 0.12 1 cp) cu remorcă de 3 t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.rator cu praductiv.072\0.75 Înălţimea fâşiei între 3-4 m D5 .161 0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei între 2-3 m A4 . C2 .18 10.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.052 0.091°°791°.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.00 (cu excepţia argilelor) în argile având indice de consistenţă IC > 0.TsC33 CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSA Utilaje U.180 1 ore \ 0.50 < IC < 0.05410.75 Înălţimea fâşiei Între 3-4 m l C5 .terenuri coezive cu indicele de consisntenta le> 1.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.061 10.169\ CANTITĂŢI COD U.75 Înălţimea fâşiei între 4-5 m Se măsoară la 100 metri cubi.166\0.terenuri coezive cu indicele de consisntentă IC > 1.052\ 0.1161 216 217 .0551 1°.75 înălţimea fâşiei Între 2-3 m D4 .1011008610.13 0.1800mc/h 1°.13 0.13 1°.50 < IC < 1.2451 ore \ 0.12 \ ore 0.la lucrări de cablu 2.16110.389.50 < le < 1.055 0.terenuri coezive cu indicele de consismenta IC > 1.114 0.50 < IC < 0.064 0.06410.9tf 1 ore 2952260003525 saoator de şanţ cu rotor de ore 101-150 cp 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore cp) cu remorcă de 3t 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.054 0.057 0.50 < IC < 1.măsur.rator cu productiv.50 < IC < 1.terenuri coezive cu indicele de consisntenţă IC > 1.50 înalţimea fâşiei între 4-5 m C1 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.057 0.terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0.1061 0.082' 10.075 0.75 Înălţimea fâşiei Între 2-3 m C4 .071 \0.50 înalţimea fâşiei îbtre 1-2 m 83 ."\ 2952260003525 saeator de şanţ cu rotor de 101-150 cp O" \ 0144\ 0.12 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 1 ore 10.50 < IC < 0.00 (cu excepţia argilelor) În argile având indice de consistenţă IC > 0.0821 \ 0.114\0.M A1 I A2 1 A3 1 A4 Exeavarea eu instalatie eu rotor.12 \ \ ore \0.75 înălţimea fâşiei la 1 m .073\0.terenuri coezive cu indice de consistenţa IC < 0.07510.terenuri necoezive înalţimea fâşiei sub 1 m A2 .75 înălţimea fâşiei la 1 m D2 .052\ 0.50 înălţimea fâşiei la 1 m 82 .0761°.0 (cu excepţia argilelor) în argile având indicele de consistenţă 0.061\0.2131 0.

_ - _ _---_.00 (cu excepţia argilelor) în' argila având indicele de consistenţă 0.087/0.181/0.254/0.50 < le < 0.75 înălţimea fâşiei intre 1-2 m .05110.099/0.093 / ore 0.086/0.086/0.00 (cu excepţia argilelor) in argilă avănd indicele de consistenţă le > 0.062 Iare 10.06710.----------------COD DENUMIRE RESURSA B1 Utilaje 34105400048041 129522200035461 Autolaborator cablu 2. 1800mc/h _--.20810.074/0.75 inălţimea fâşiei între 3-4 m D1 .la lucrari de cablu 2.00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă le > 0. _- ~ 03 TsC34 DENUMIRE RESURSA Utilaje Exeavarea eu instalatie cu ratar.50 înălţimea fâşiei între 3-4 m el -terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.041/0.073/ 0.maserla lucrări de 1 ore 10.189 0.50 < le < 1.073/ ·1 ore /0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.0371 1 ore 10.17210.50 < le < 0._--_. in teren cu umiditate de sub 26% A 1 .50 inălţimea fâşiei între 1-2 m B3 .50 inălţimea fâşiei intre 2-3 m B4 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.073 Tractor pe pneuri U-650 (65 / ore / 0.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.00 (cu excepţia argilelor) în argilă având indicele de consistenţă le > 0.06710.07 0.06 0.065 0.M 04 05 COD DENUMIRE RESURSA Utilaje 2922140006742 2952260003525 3410440005605 2952210603554 2952220003546 3410540004804 2952260003531 Macara pe şenile 20.06 /0.5t pt.051 /0.180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator ptmasur.062/ cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81-180 cp Autogreder pînă la 175 cp Autolaborator pt.063 0.087 Săpător de şanţ cu rotor de 101-150 cp Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Buldozer pe şenile 81.29.50 < le < 1.063 0.086 0. cu productivitate maxima de 1900 melh.217/ ore / 0.1931 0:1221 0.062 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m C4 .136/0.17510.terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0.50 înalţimea fâşiei până la 1 m B2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.50 < le < 0.rotor cu productiv.5t 0..terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.75 înălţimea fâşiei intre 3-4 m Se masoara la 100 metri cubi Macara pe şenile 20.07/0. .00 (cu excepţia argilelar) in argilă având indicele de consistenţă 0.75 Înălţimea fâşiei intre 2-3 m 04 .75 Înălţimea fâşiei intre 1-2 m e3 .5t .086 0..9 tf Săpator de şanţ cu rotor de 101-150cp ore /0.062/ / ore 0.083 0.073 /2952260003531/lnstalaţie de excavat pe şenile.40610.07 /0.136 0..077 0.065 0.065 0.077/0. 2922140006742/ 2952260003525 /3410440005605/ /2952210003554/ 2952220003546/ / 3410540004804 ._ .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.29.terenuri coezive cu indicele de consistenţă le > 1.rotor cu productiv.063 0.06/0.06 0.063 0.089/0.75 inălţimea fâşiei până la 1 m D2 -terenuri coezive cu indicele de consistenţa le > 1.75 înălţimea fâşiei până la 1 m e2 .50 < le < 0. 1800mc/h I 0.terenuri necoeiive inălţimea fâşiei până la 1 m A2 .037/ 0.' D3 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă le < 0.50 < le < 1.terenuri coezive cu indicele de consistenţa 0.terenuri necoezive înălţimea fâşiei intre 1-2 m A3 .09 0.136 0.081 0.terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m Bl .masur.50 < le < 1.108/0.'183 0.-[-_ COD .00 (cu excepţia argilelor) În argilă având indicele de consistenţă 0.9 tf ore ore ore ore ore ore ore 0.136/0.terenuri necoezive înalţimea fâşiei intre 2-3 m A4 .la lucrări de cablu 2.041/0.1041 CANT U.00 (cu excepţia argilelor) in argilă având indicele de consistenţă le > 0.07 1 Autogreder pÎna la 175 cp 218 219 .terenuri coezive cu indicele de consistenţă le> 1.07 0.065 0.07 0._ Instalaţie de excavat pe şenile.

99 mc.0-2.5-0.incarcare În autovehicul cu tncărcator trontal pe şenile de 0.5-0.0-2.5-4. pământ În teren 222 223 .5-4.0-2.descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0.incărcare in autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu Încărcător trontal pe pneuri de 1.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.5 mc.5-4. transport. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 82 .0-2.0 mc.5 mc. pământ din teren categoria 2 la distanţa <10 m 831 .Incarcare În autovehicul cu lncărcător frontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m Dl .5-4.99 mc. roci tari şi foarte tari.incărcare in autovehicul cu lncarcator trontal pe pneuri de 1.5-4.5-0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C32 .0 me. roci tari şi foarte tari.5-4.lncarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.0-2. până la 25 kg la distanţa de 21"30 m El . pământ din teren categoria 21a distanţa < 10 m 811 . roci tari şi toarte tari. pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 822 .5-4.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D22 .5-0.0-2. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C3 .0 mc. pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A22 .99 mc. roci tari şi foarte tari.0 mc. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu lncarcător trontal pe şenile de 1. până la 25 kg la distanţa <10 m C11 -lincărcare in autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.5 mc.99 mc.99 mc.99 mc.incărcare in autovehicul cu tocarcator frontal pe pneuri de 1.5-0.5-0.TsC35 Excavat.0-2.incărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa < 10 m D21 .Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.5-0. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.99 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C22 .incărcare În autovehicul cu Incarcator tronlal pe şenile de 1.Incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.5-0. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D12 .5-0.0 rnc. până la 25 kg la distanţa <10 m Dl1 .99 mc. roci tari şi foarte tari.incarcare in autovehicul cu Incarcator trontal pe pneuri de 1.5 mc.0-2. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A2 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 11-20 m 812 .5-4. pământ din teren categoria 1 la distanţa <10 m All .99 mc.5-0.Încărcare În autovehicul cu lncărcator frontal pe şenile de 0.0 mc. pământ În teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E12 .99 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m C12 . cu incarcator frontal.5-0.Încărcare În autovehicul cu Încărcălortrontal pe şenile de 1.0-2.5 mc.Încărcare În autovehicul cu lncarcător frontal pe şenile de 1.5-0.99 mc. pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m 81 .5 mc. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D2 . pământ din teren categoria 2 la distanţa de 21-30 m 83 .Încărcare În autovehicul cu lncsrcator trontal pe şenile de 0.incărcare in autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 0.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0.incarcare in autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.incarcare in autovehicul cu lncarcaior frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari. roci tari şi foarte tari.Încărcare În autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 0.5-4.incarcare in autovehicul cu lncărcator trontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 21a distanţa de 21-30 m Cl .0 me.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari. pământ din teren categoria lla distanţa <10 m A31 .0-2. până la 25 kg la distanţa de 21-30 m C2 .5-0.0-2. pământ din teren categoria 1 la distanţa <1Om A21 . la distante de: Al . roci tari şi foarte tari.lncarcare in autovehicul cu incarcător frontal pe şenile de 0.5 mc.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.5 mc.Încărcare in autovehicul cu incarcator frontal pe şenile de 1.5 mc. până la 25 kg la distanţa de 11-20 m D32 .incarcare in autovehicul cu incarcator trontal pe şenile de 1.0 mc. până la 25 kg la distanţa <10 m C31 . pământ din teren categoria lla distanţa de 21-30 m A3 .5-4.Încărcare in autovehicul cu tncarcator frontal pe şenile de 1.5-0.5 mc.5-0. pământ in teren catgoria lla distanţa <10 m E11 .0 mc. roci tari şi foarte tari.5 mc.Incarcare În autovehicul cu incărcător frontal pe şenile de 1.99 mc.0 mc.incarcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe şenile de 1.0 mc. până la 25 kg la distanţa <10 m D31 . parnănt din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A32 . pământ din teren categoria 1 la distanţa de 11-20 m A 12 .0-2.5-4. roci tari şi foarte tari.99 mc. roci tari şi foarte tari.Încărcare in autovehicul cu Încărcător trontal pe şenile de 0.5 mc.Încărcare În autovehicul cu lncarcator frontal pe pneuri de 1. până la 25 kg la distanţa <10 m C21 .5-4. roci tari şi foarte tari.99 mc.descărcare În depozit cu lncarcator trontal pe şenile de 0.Încărcare În autovehicul cu Încărcător frontal pe pneuri de 1.0 rnc. pământ din teren categoria 21a distanţa de 11-20 m 832 . până la 25 kg la distanţa de 21-30 m D3 .descărcare În depozit cu Încărcător frontal pe şenile de 0. pământ din teren categoria 21a distanţa <10 m 821 .

descărcare În depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 0.581 224 225 . CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.5-4.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.5-4.5 mc. pămănt in teren catgoria lla distanţa de 11-20 m E22 .76\5.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 0.0 mc.M "A1\A1'1TA 12\ A2 \ A21 A22\ r ~3 2952270007 40611ncărcător frontal De oneuri 2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G2 .1 ore 1 - 12.99 mc.0 mc. pământ in teren catgoria lla distanţa de 21-30 m E3 .5-4.5-4.99 mc.descarcare in depozit cu incarcator fronlal pe şenile de 1.0 mc.5 mc. pământ in teren catgoria t la distanţa de 21-30 m Fl .descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G32 .0-2.0-2.5-0.descărcare În depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.99 mc.descărcare În depozit cu ţncărcator frontal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F3 .descărcare in depozit cu tncarcator frontal pe şenile de 0.descarcare În depozit cu H32 .5-4.0-2.5 mc I ore I . descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G21 . părnănt În teren catgoria 1 la distanţa <10 rn E21 .0-2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G 11 . pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F22 . pamănt in teren catgoria 21a distanţa <10 m Fl1 .9 mc 1295227000740311ncarcatorfrontaiPeşeniie 0.I 1 ore 14.5-2. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m G22 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.descarcare În depozit cu lncarcator frontal pe pneuri de 1.5-0.99 mc. părnănt in teren catgoria lla distanţa <10 m E31 .5-4.I .04\2.3.0 mc.5 mc.2812.5-4.5-4. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m H21 .5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa < 10 m Hl1 _ descarcare in depozit cu încărcător frontal pe şenile de 0.descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.5 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Se măsoară la 100 metru cub excavat (încercat) şi transportat la distanţele respective.5-0. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa <10 m G31 _ descărcare in depozit cu Încărcator frontal pe pneuri de 1.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F31 .5-0.99mc 12952270007405\lncarcătorfrontal 2.descărcare in depozit cu lncărcător frontal pe pneuri de 1.5 mc.I .descarcare in depozit cu incarcator incarcator frontal pe pneuri de 1.0-2.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0.0-2.0 rnc.descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.0 mc. pământ in teren catgoria 1 la distanţa de 11-20 m E32 . pământ in teren catqoria 21a distanţa de 21-30 m Gl .5-0.0-2.5 mc.5 mc.5 mc.0-2.28 \ \ 1 pe şenile 1 .5-0. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m Hl _ descarcare in depozit cu jncarcator frontal pe şenile de 0.5-0.0 mc.99 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.99 mc. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa < 10 m H31 .5 mc.99 mc.5 mc. pamănt În teren catgoria2 la distanţa de 11-20 m .0-2.0-2.I .5 -0. pământ in teren catgoria 2 la distanţa de 11-20 m F32 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m H22 . roci tari şi foarte tari frontal pe pneuri de 1.descărcare În depozit cu incărcator frontal pe pneuri de 1.99 mc.6. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 21-30 m H2 _ descărcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1.0 mc.descarcare in depozit cu lncărcător frontal pe şenile de 1.descarcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 1.descărcare in depozit cu lncărcator frontal pe şenile de 1.I .0-2. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m G3 _ descărcare in depozit cu incarcatorfrontal pe pneuri de 1.0 mc.descărcare in depozit cu incarcator fronlal pe pneuri de 1. pământ in teren catgoria 21a distanţa de 21-30 m F2 . roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 21-30 m H3 _ descarcare În depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.3316021 \ \ 1 1 - 11.0 mc. roci tari şi foarte tari pănă la 25 kg la distanţa de 11-20 m G12 .5-4.99 mc.5-4.<112'7 catgoria lla distanţa de 21-30 m E2 .5 mc.5 mc.descarcare În depozit cu incarcator frontal pe şenile de 0. pământ in teren catgoria 2 la distanţa <10 m F21 .5-4.5-0.5-4. roci tari şi foarte tari până la 25 kg la distanţa de 11-20 m H12 _ descărcare in depozit cu lncarcator frontal pe şenile de 0.0 mc.

1 -'! 295227000740611ncarcalor fronlal pe pneuri 2.51 1 ore 1 -1 [ - I - ! -".1 - 1295227000740511ncarcatorfronta.3.129522700074031 Incarcatorfrontal pe şenileO.571 1295227000740511ncarcalor frontal pe şenile 1 .99mc pe şenile 1 or.! .6! .891 1 l' ~ ·1 .Iare! 2.5 -0.11.9 mc 129522700074031 Incarcator fronlal pe şenile 0.! .171 2.5 ! ore! 1 .1 .99mc .2.1 .Iare 1 .5mc 1 1295227000740511ncarcalor fronlal pe şenile 1 .M f--@E31] E3~rF1 TF~1E-12rF2 c2l C21 1C221 c31 C31 I G32j ~ .211.1 .-' .63'16.5Iare 1 .99mc / Iare 11. .99mc Iare 1 .' 1Iare 1 .1 0.9 mc 1295227000740311ncarcalor fronlal pe şenile 0.3.e 11.4316.1 -1 .!445!4.9 1 .4411 .M U. CANTITAŢI .1 '.-[.717.5 -0.5 -0.5mc 13.'". 2.5mc --_.5 mc 226 227 .: ! c-- CO~IECOD -------- CANTITAŢI U.13!2.441-1 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 .741 .9 mc 1295227000740~ 1 Incarcator fronial pe şenile 0.6.!1.1 .1 .3.1 -~1 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri .861 Iare 1 .9815.34[1.9 mc 12952270007403llncarcatorfronta' 0.! .99mc I 2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri 2.59!413!4.5 -0.0216.5 mc s: .391 .1 .15.5 -O.3.1 .281 2._C()D_ -'-"'---I-~ ~ Utilaje __D~NUMIRERESURsA J U.44116311. CANTITAŢI ' DENUMIRE RESURSA Utllale 1.15.6.3.63.6 .1 .9 mc Iare 12.3212.67! .1 - 129522700074051 Incarcator fronlal pe şenile 1 ._-------- 1 .Iare 12.1 .12.!2.1 .6.15.8613.1 .1 .1.M L .99mc !2952270007405!lncarcalorfrontal pe şenile 1-2.81 12.631 .! .1 ore 12.1 ~ 1 1 2952270007 406!lncarcator fron 2. 1 ~' 8..9 mc 129522700074031 Incarcator frontal pe şenile 0.6! .-4 COD I DENUMIRERESURSA Utilaje --T--'" Iare 1 .Iare 1 2.! I I .- CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSĂ Utilaje U.1.83!6.1- 1 ie 1 ! .12.9!2.081 1 ore 1 .1 .5811.1 .6.64110.512..39! mc - ----. pe şenile 1 .1 1 ore 19.11.2612.951 .! .! CANTITAŢi-- _~~~~O~~[D3 1 ~ 2952270007 4061 Incarcator frontal pe pneuri 2. 2.0715.1 .1 .M o~t] CANTITATI E11JE!~[~ili~ E22 29522700074061tncarcatl r frontal pe pneuri 2. Utilaje U.6.M 8221 83 1831 18321 C1 IC111 C12 ~]~ COD I DENUMIRERESURSA Utilaie UMIRERESURSA .1 .1 .

.- Utilaje 29522700~!~~~llncărcător frontal pe pneuri 2.0312._J~JGlJ~!1 \~~ ..-_.3.1 ...1 I 1295227000740511ncărcator frontal pe şenile 1 .9 mc 1 ore 12.9 mc 1295227000740311ncărcătorfrontai pe şenile 0.-r. 1 DENUMIRERESURSA I --------.5211..2513.751 2..312.. 81 .1 - 1 ..13.1-1 ..99mc 1295227000740511ncărcător frontal pe şenile 1 2. . II D11 .15.1 .6.3711.1 .03 ~ 2 U. Se masoara la 100 metri cubi În sapatura.l_U_._--_ . 1 1 ore 1 .L..50...5 -0.52 229 228 . .1 ._ .. 522300035351 Screper de 6._. II in condiţiile gospodaririi apelor. _----COD .12.6313031 - 1 _.. cu tractor pe senile de 150 CP. I În condiţiile gospodaririi apelor. _ CANTITĂŢI DENUMIRERESURS~ __ Utilaje DENUMIRERES~:. inclusiv transportul pamantului pana la distanta de 100 m.....31 12. .1 - I - 1 .1 .5819.9 mc 1295227000740311ncarcător frontal pe şenile 0.1 ._A_---.. .--_ .1 -1 Sapatura mecanica cu screperul de 6.731 1 ore 1 ..: 1 1-- l~~~J~11~QD11 I!i Utilaje ~]~:- CANT DENUMIRE RESURSĂ - ~ .1 .11..1 29522300035351 Screper de 6..G..L_..L_.91' 1 1 - .5 mc COD ______ ..._--_.9 mc cu tractor pe şenile 1 ore 12.1 ore 12...9 mc 1295227000740311ncarcător fronlal pe şenile 0.M-L_.3..strat gros> 20 cm teren catg. cu: A 1 ._---_..9 mc cu tractor pe şenile de 150 cp . 1 .1 .::::Ir--:-r.5612.63....1 . ".1 .M H31 I H32 ---_. II B11 .4511..99mc 1295227000740511ncarcător frontal pe şenile 1 2.. I C11 .99mc 1 ore 1 .1-12.strat gros <20 cm teren catg.strat gros> 20 cm teren catg...50. 1 I COD __ ---1 .. C1 . pa mântui care la săpat a fost de categoria 1 sau 2.. I A 11 . J~ 1 1 C1 I 295227000740611ncărcător frontal pe pneuri 2.6... . I in condiţiile gospodăririi apelor.._L G32 Utilaje 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.9411..6218.06 1 ore 17..1 ..67141 -.strat gros> 20 cm teren catg..85 de 150 cp ----.5 mc 1 ore 1711 . L-. II În condiţiile gospodăririi apelor..341 .strat gros> 20 cm teren catg.-..3312..5 mc COD -- 1 ore 1 ~ 1 ..:::-:T~ ~~~~1 -.412. CANTITĂŢI I COD I CANTITĂŢI DENUMIRERESURSĂ .1 ..- CANTITĂŢI NOTA: Pământul incarcat se consideră În prealabil excavat cu alte mijloace..151 '. ----_ 1 ore 1 ....f- COD J: _ DENUMIRE RESURsA Utilaje UM 1-::._L---L-'----I Utilaje . se considera de categoria 1 la lncărcare cu tncarcătorul Pamântul de categorii superioare categoriei II se consideră de categoria II la Încărcare cu încarcătorul....strat gros <20 cm teren catg.1-9 mc.strat gros <20 cm teren catg. in gropi de imprumut..~d...3916. cu descarcare in straturi uniforme.11.6. TsC36 29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 2.L. D1 .lorel-I-I 3.6611.1 Ţ-[ CANTITAŢI .strat gros <20 cm teren catg.L..

gropi de Împrumut decopertate În teren catg.M D111 E11E111 F1 IF11 ----_. pentru transportul pamantului.----1 A1 29522300035421 Screper de 10.gropi de Împrumut decopertate În teren catg._---_ .executare lucrări de la ari. II E11 -Ia canale În teren catg.-T_1 --.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.2911.la canale În teren catg. D 1 .7810.7611. 2 811 . I În condiţiile gospodaririi apelor. 81 . COD _[ _ _----_..1311. TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 mia autoscreper TE teren catg.7410.5411.84 29522300035421 _. E1 -Ia canale În teren catg. 81 . II 811 . TSC23 şi 37 pentru fiecare 250 m În plus peste 250 m la autoscreper TE teren catg.---_CAN.5411. Screper de 10.spor la ari.TsC37 Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX.3811.executare lucări de la ari.5911.... la autoscrepere tip TEREX.71 11._.- 1 ore 11.3 mc._. TSC3881 În condiţiile gospodăririi apelor.gropi de imprumut decopertate În teren catg. cu lada de 10.3 mc tip Terex 1 ore 10. 1\ În condiţiile gospodăririi apelor. I În cpndiţiile gospodăririi apelor.3811.7 15. Iare 11. III În condiţiile gospodăririi apelor. in: A 1 . III e11 .spor la ari.3 mc tip Terex . C1 .-. III F11 -Ia canale În teren catg. e1 . II În condiţiile gospodăririi apelor. inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m.. 3 C11 . Se măsoară la 100 metri cubi În săpătura.-_.gropi de Împrumut decopertate În teren catg.6910. I D11 -Ia canale În teren catg. Utilaje Spor la consum urile de ore-utilaj la art.teren catg..7 -15.. TSC38C1 În condiţiile gospodaririi apelor.M Al IAlll 811811 I-_CO_D J=_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ Utilaje f---- -. pentru fiecare 250 m in plus peste 250 rn._--_ .7 -15.2952230003~crepe~J 0.21 CANTITAŢI DEN ~IRERESURSA Utilaje U.7-15.3 mc tip Terex .---TI_TA-. I A 11 . F1 -Ia canale in teren catg. TsC23 si TsC37. in: A1 . Se măsoară la 100 metri cubi În săpătură.96 230 231 - - .gropi de Împrumut decopertate În teren catg. III În condiţiile qospodarini apelor. 1 A 11 .executare lucrări de la ari.. TSe38A 1 În condiţiile gospodăririi apelor. ţinând seama de coeficientul de lnfoiere din te CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA U.7711.

statii electrice Manoperă I kg I 0.92 1.lucrari de linii. I Fl .4 1 0.in pământ cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg.in pămănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.98 3.În pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.08\ 0. 2-3. II Gl . 2-3. 4.5 m A3 .08 308 TOTAL ore 2.08\ 0.08 ore 1. II Cl .08\ 0.16 Utilaje 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt. Fl1 .08\ 0. adâncime 4 m A31 .4 1 0.84 3.În pământ umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.8311.7610. adâncime 3. III Cl1 . adâncime 4 m Bl .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren Îmbibat cu apă catg. G11 .6 10.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.081 0.16 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg. in: Al .in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. IV El . adâncime 4 m Se I 28112363098481 M atena Ie .lucrari de linii.J~1 I~L~.9 mc.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.În pământ cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule teren catg.08 2.08 \ ore 2.TsC39 COD DENUMIRE RESURSĂ I Saparea mecanica a gropilor.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren catg.23 2.15 2.5 m Bll .in pămănt cu umiditate naturala cu descărcare În depozit teren catg. III Hl . 2-3. 4. cu instalatie de torat pe tren de lucru. adâncime 4 m 831 . 4.4 I 0.5710.in pământ cu umiditate naturală cu descărcare in depozit teren catg. adâncime 2. I Bl .::-r:=-::-rl Bl1~.7710.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare in teren catg. stilpi Iare 10.98 2. II Bl1 .76 2.În pamănt umed argilos cu descarcare in autovehicule teren catg.4 1 0. adâncime 3.9610.5 m A2 .gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.5 m A 11 .06 3.06 3.in pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.04 măsoară TsC40 la bucata CANTITĂŢI COD DENUMIRERESURSÂ Materiale U. adâncime 2.08\ 0.in pământ umed argilos cu descărcare În depozit teren catg.6210.08 \ 0.4 I 0.4 ore \ 0.statii electrice Manoperă = }~'S'-U.65 IV li 'II 232 233 . adâncime 2.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apa catg.23 2. adâncime 3. 4.16 2.~-I 1 kg 1 0. IV 28112363098481 Confectii met pt.5 m 83 .4 I 0.84 7137010011500\ 9310060019900 Electrician Muncitor necalificat TOTAL Utilaje \ I II III 35202000053031 Tren de lucru cu instalaţie sapat gropi pt.5 m B2 .08\ 0.7610. adâncime 2. 4.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren lrnbibat cu apă catg. IV Dl1 .in pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.92 2. 2-3.4 7137010011500 \ Electrician 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.76 ore 2 2 2. El1 .15 2.M I CANTITAŢI -r-=-r. 2-3. Confectii met pt.4 I 0.4 I 0.4 1 0.81 10. III Dl . actionat electric. stilpi 1 ore 10.08 \ 0.În pământ umed argilos naturală cu descarcare În depozit teren catg. pentru: Al .0-3. I A 11 . Hl1 .M Al1A111 A21A211 A31A311 81 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3. 2-3.4 I 0.481 0.081 0.5 m A21 . adâncime 3. 4.gropi de stâlpi şi ancore de electrificare În teren imbibat cu apă catg.5 m B21 .08 2.16 3.~.

Se masoara la 100 metri cubi in sapatura.M D1 I D11 1 E1 1E11 1 F1 I F11 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg. III J1 . 1 ore 10.331 0.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.9 mc COD DEN!JMIRE RESURSĂ .9 mc.491 0.67 CANTITĂŢI U.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu descărcare in autovehicule teren catg.341 0. IV 011 . III 111. IV J11 . II C1 . II 11.pămănt şi rocă cu umiditate naturală cu desărcare in autovehicule Se masoara la 100 metri cubi in săpătură A11A111 8118111 Utilaje 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.M G1 29522600035121 Excavator pe şenile acţionat electric de 3 -3.9 mc COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje .M COD r DE _.pământ şi rocă cu umiditate naturala cu desărcare in autovehicule L1 . II 811 .roci stâncoase cu descărcare in deozi!.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ umed argilos cu descărcare in depozit teren catg.pământ şi rocă cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule teren catg.2810.6210.-[:~f~~~~.551 0.41 10. CANTITĂŢI U. IV K1 . III 01 .pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg._---_.8310._---_ TsC41 NUMIRE RESURSĂ . I G11 .roci tari şi foarte tari cu descărcare in depozit F 1 . I H1 .! 1 ore 10.9 mc I G11 I H1 I H11 1 ore 10.. II H11 . I Utilaje 29522600035131 Excavator pe şenile acţionat electric de 4.841 0.pamănt umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.671 0.pământ umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.461 0.65 CANTITĂŢI U. IV E1 .pământ şi roca cu umiditate naturala cu descărcare in depozit teren catg.96 COD I DENUMIR:ESUR~-]~~l~.pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren catg.441 0.521 0. G1 .. actionat electric. I 81 ...591 0.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg.521 0. in: c11c11 A1 .9 mc 1 ore 10.0-4.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in depozit teren catg. Sapatura mecanica' cu excavator pe senile de 4. III C11 .7710.1 A11 .pământ şi roca cu umiditate naturala cu descarcare in depozit teren catg.391 0.381 0.0-4.pamănt umed argilos cu descărcare in autovehicule teren catg.pământ şi roca cu umiditate naturală cu descarcare in autovehicule teren catg.48 III II!I 234 235 .

3. 2. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile electrice C.0-4. la diguri.M ca ) DENUMIRE RESURSA Utilaje . 2. precum şi pentru nivelarea pământului descărcat În depozit.4.1. 2.9 mc I J1 I J11 I ore 10. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută la urniditatea optimă de cornpactare.69 CANT U.591 0. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrările necesare executării umpluturilor la platforme.561 0. la infrastructura căilor ferate şi rutiere. după cum se arată În articolele respective.0-4. În vederea compactării fiecărui strat. conform STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire 236 237 . Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate. În funcţie de gradul de compactare şi felul utilajelor.1. nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării. 2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol 2.1.1.1 1. iar pentru celelalte lucrări conform proiectelor.371 0.F.9 mc ENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 30 cm. În vederea compactării fiecărui strat.5.. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţii largi.0-4. cuprinzând: Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură. K1 1 L 1 29522600 035131 Exc~~tor pe şenileacţionatelectricde 4.1. 1. . Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele conditii tehnice specia le de lucru: '2.471 0.executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale liniilor ferate şi ale altor construcţii similare.541 0.2.51 0. la baraje etc.1.321 0.2.4 Generalităţi CAPITOLUL Ts O UMPLUTURI şenileacţionatelectric " COD DENUMIRE RESURSA CANTITAŢI U.451 0.M 011 0111 E1 1 F1 1 G1 IG11 1 ore 10..611.921 0.9 mc 1 ore 10.1. printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită.M 1.481 0.··COD~0 29522600035131 de 4. Conţinutul capitolului H'1 1H111 11 1111 295226000 cţionat electricde 4. 2. compactarea umpluturilor.1. În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol.

.1. 3. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de materiale.2.6.1. tăieri de praguri.3. Încercarea Proctor . 4.8. .2. prin Îndepărtarea corpurilor străine. Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactarea mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor. Metoda compactărilor succesive 3.7. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor rezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale.5.2.1. iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare.STAS 1913/13-82 Teren de fundare. Consum urile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea manuală a umpluturilor. Pentru compactarea cu mijloace mecanice. 3. Determinarea caracteristici lor de compactare.condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi tehnologia de execuţie. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru cub. 2.1.10. *) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. manoperă şi ore utilaj. consumurilor specifice din normele respective. 2.1. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. 3. fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coeziv sau necoeziv. 4.6. Consumurile specifice de ore utilaj Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător operaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol.Ts D 20 şi 24 . 4. volumul de apă necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare.2. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub În săpătură de pământ sau stâncă derocată. 3.80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversale respective. pentru care se aplică norme Ts D 17.9.1.2. 2. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabile a'amprizei umpluturilor conform prevederilor: .1. 2.90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime.50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice ale pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii. 4. 238 239 . nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie. 3.mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit).3. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar pentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime de compactare. adoptându-se un consum mediu de 0. Determinarea gradului de compactare.10 metru cub de apă pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se va ţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 0. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibile la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafaţă compactată. 4. 2. pentru completarea gradului de umiditate necesar. astuparea unor eventuale gropi.ST AS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. de la generalităţi capitolul Ts C. Consum urile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de procesul tehnologic specificat la fiecare articol.1. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de scurgere . dirijarea utilajului de compactat etc. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2.4.1. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul de compactare arătat mai jos: . ţinând seama şi de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D.1. iar pentru operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire . li se va aplica un spor de 15%.ST AS 9850-89 Terasamente.

4310.3110. teren catg.31-50 cm.1I1 sau IV H11 . teren catq. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor H1 .1 sau II A 11 ..51-100 cm În condiţiile gospodăririi apelor.80 cp I ore ~~~5J \ 1-- COD DENUMIRE ESURSA R Utilaje [ U. Se masoara la 100 metri cubi pământ lrnptasfiat. 1 ore 10. Imprastierea cu lopata a pamantului afanat. I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.111 au IV În condiţiile qospodănni apelor s G1 . in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm A11 . teren catg.21-30 cm.. in straturi uniforme.__-L-------~~-~------~--~~~~~~ t .-----. teren catg.15-20 cm. teren catg.1810.51-100 cm.51-100 cm. el . teren catg." . I sau II C11 .21-30 cm În condiţiile gospodăririi apelor.31-50 cm. teren catg. printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP. in straturi cu grosimea de: A1 -15-20 cm. teren catg. D1 .Mr---.15-20 cm În condiţiile gospodăririi apelor. executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81::t'80 CP. teren catg.teren D1 -teren uşor mijlociu Iare foarte tare I I COD I L I . I sau II În condiţiile qospodaririi apelor F1 .51-100 cm. C1 .1II sau IVÎn condiţiile gospodăririi apelor Se măsoară la 100 metri cubi pământ trnprăstiat.8~--'~~: ~100035531 Buldozer pe şenile 61. 241 240 1 1. pamantul provenind din: A 1 .teren B 1 -teren C 1 .31-50 cm..1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAl.21-30 cm B11 . teren catg ".-.M ___ A1~~~ ~r::l~ 0. teren catg. III sau IV În condiţiile gospodaririi apelor E1 ._~ ~ Utilaje U. I sau II G11 .. teren catg.?~1 0.31-50 cm În condiţiile gospodăririi apelor. --~~- CANTITAŢI DENUMIRE RESURsA --~.21-30 cm.80 ?p ~~~3.21-30 cm. I I 1.M·~C11 :~ANTITAŢI ~ \: 129522100035531 Buldozer pe şenile 61. III sau IV În condiţiile qospocănru apelor. TsD02 '\ Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II.15-20 cm. J I I I TsD03 ~' I COD DENUMIRE ESURSA R Manoperă U.----1 ~_-. I sau II În condiţiile gospodăririi apelor D1 .43 0.TsD01 . teren catg. de 10-30 cm grosime.25 Se măsoară la metru cub de pământ Împrăştiat. B1 -15-20 cm. teren catg. teren catg. B1 .51-100 cm. III sau IV 011 .18 Oj1 0.51-100 cm D11 . III sau IV B11 . teren catg.l sau II E11 .21-3O-cm. inclusiv sfaramarea bulgarilor.31-50 cm. III sau IV F11 .57 ore 0.31-50 cm C11 .57 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II si categoria lll sau IV.

prin 3-4 reprize.M 01 29522100035~lBuldozer I pe şenile 81-180 cp .67 ore 0.1 9310060019900 1 ore /0.74/0. Manoperă 1 m3/ 0.M Gl CANTITAŢI I G11 r H1 I ~ Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm gr~sime.43 . Se foloseşte la compactarea În locuri Înguste.pământ necoeziv B1 .82 29522700040211 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp ~4 kw) .75 0.67 ~0003554/ COD Buldozer pe şenile 81-180 cp -.. I. Cuprinde: ._ . la umiditatea optima de compactare. R::::~-P----'-----'--I~-~ ~1- ) .CO~r- OEN~:E RESURSĂ el / ore /0.311 0.000 0. Se masoara la 100 metri cubi În umplutura dupa compactare..82 /8. Se masoara la metru cub după compactare.143/ 0.1 / 0.baterea cu maiul de mâna acoperind suprafata fiecarui strat.91 ~ I .1 75 TsD04 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.1 / 0. umpluturi/e executandu-se din: Al .i!1 U.87 0.79/ 0.pământ coeziv TsD05 _~952210003554l Buldozer pe şenile 81.39/".Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecarui strat.20 cm grosime pamânt coeziv Cuprinde: .65/0..74 0. / A1 / Bf / Manoperă I Muncilor necalificat TOTAL Utilaje I ore ore / 8.~ 10. .5810.7510. R Materiale _ U.87/0.82 l' 8.M r- I CANTITATI I l' .~_.1 1 0.32/ 0. 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt. la umiditatea optimă de compactare. inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte. avand: Al Bl Cl 01 -10 cm grosime pamănt necoeziv . exclusiv udarea fiecarui strat in parte.._--~ J 0. _ COD DENUMIRE RESURSA Utila. .242 243 I .-.. pentru realizarea gradului de compactare de 95%-lPO%.1~0 cp / ore 1O~1?41 0.lucrari drumuriterasam.82 8. .27 necalificat TOTAL / ore /0.37 DENUMIRE RESURSA Utilaje U.Se foloseşte la compactare cu locuri înguste.67/0.~:-I I 9310060019900 I DENUMIRE . prin 4-6 reprize. Utilaje =C I Muncitor CANTITATI OENUMIRE ESU"".10 cm grosime pământ coeziv .20 cm grosime pământ necoeziv .75/0.1521 0.

46619. --r-- ---_ . umpluturile executandu-se cu: A1 .07 5. compact.M 1 A1 -[A11T_~_iJ_ . compact. 100% H11 .07 I 5.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf / ore /8.4 2.pământ necoeziv grad. 95-96% 811 . la umiditatea optimă de compactare.TsDOl TsDO Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime.07 5. compact.= O. 97-98% Lin condiţiile gospodăririi apelor 01 .7t. compact.7If. 95-95% În condiţiile gospodăririi apelor C1 .pământ coeziv grad.. 97-98% G11 . compact.motor ardere in\. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor F1 .702110.< 10 CP vibr~loare.263 29522700040191~~~ CANTITĂŢI COD I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.= 1.95 2952270004020/ Placa vibratoare greu\.-- COD DENUMIRE RESURSA ---------Manoperă CANT / U. compact. compactat cu: placa vibratoare " A1. 95-96% in condiţiile gospodăririi apelor G 1 . Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. .07 5. compact. -._ 9310060019900/ Muncitor necalificat TOT AL Utilaje I ore I 5. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare. 92-94% E11 .6 It.pământ necoeziv grad. pentru realizarea gradului de compactare prescris. 92-94% În condiţiile gospodăririi apelor 81 ._-------.-. .07 I ore 5.pământ necoeziv grad. compact.516 244 245 '\. exclusiv udarea fiecarui strat in parte.pământ necoeziv grad. compact. de 1.. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. 95-96% F11 .pământ necoeziv grad.pământ necoeziv grad.s11Ic.greut.pământ coeziv grad.07 5.< 10 CP 3.pământ coeziv grad.95 2. compact. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. compact.. 97-98% În condiţiile gospodaririi apelor H1 . compact.07 5.pământ necoeziv grad. 100% În condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: Compactarea fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare.-_ A1 81 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /4.61.pământ coeziv grad.4/ TOTAL Utilaje ore 4..pământ coeziv grad. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. 92-94% A 11 . ------.pământ necoeziv grad.pământ coeziv grad. compact. . compact..motor ardere inl.104110. 100% 011 . umpluturile executandu-se din pamant necoeziv.pământ coeziv grad.07 I 5.Compactarea pe in 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat.M f--. compact.001/9. compact.!. 97-98% C11 .placă vibratoare 81 Cuprinde: . 100% Un condiţiile gospodăririi apelor E1 .pământ coeziv grad.07 I 5. Se masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare de 0.

__ n 93100600199001 Muncitor necalificat Utilaje 1 ore 13.pământ coeziv in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .07 5.-.47 TOTAL ore 3.1- 1 ore 13. umpluturile executandu-se cu: A 1 .pământ necoeziv A 11 .97 4. in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare. 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1 5. LCompactor aulo cu rulouri pînă la 12 tf I ore I 1·.319 .M CANT I 29522400040031 Compactor pe pneuri slatic autopropulsal 16 tf 10.02 3.0213.02 3.9' Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10..3213.0213.-.pământ necoeziv in condiţiile gospodăririi apelor B1 .97/ 4.626/5.82 9310060019900/ Muncilor necalificat / ore I 4.97 4.97 / 4.--~--.47 3.M tciiJ_.47 U.r~[g DENUMIRERESURSA Manoperă ----J'------.Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat.-----._-- / ore /10.--FrA1J:1~1 CANTITATI ~~~ __ DENU~IRE~ESUR~_J Manoperă Ts008 U. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%.~.~ ~ Manoperă I ~004004 COD Utilaje '-.[ ~ r~~~MIRE::R:.878112.97 4.4713.97 4. I _ " 1 __ 1_.937110.07 TOTAL ore 5.1_1 011 J [E11 E1 4. ~--c~~·r-:--:UMIRERESUR~~-Ţu:~IF11::Tî:11~1"· T Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 14.pământ coeziv B11 .97 TOTAL ore 4.97 4.07 1 4.07 5._--_-.07 Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf -~-----_.505/4.97 4.97 I COD I DENUMIRE::RSA ~~-l-::J~1J~IT.313.07 5.97 / 4.97/ 4.1-16t. la umiditate optima de compactare.741 4. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutura dupa compactare.97 I ~040041 TOTAL ore Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf ~7 246 247 .97 /4.97 5.

cu pămănt coeziv A 11 .9 / 2.prin 8 treceri in condiţiile gospodaririi apelor 010 CANT COD DENU 11RERESURSA U.0.0.51f(tavalug) 295250.116 tf(tavalug) ~9525o.prin 8 treceri B 11 .cu pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: . in straturi succesive de 25 crn grosime inainte de compactare. 990.-l~~~13.72 0. din corpul barajelor si dig uri lor.9 TOTAL ore Manoperă 9310. În Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t.0.40.56~/ Tractor pe şenile 150. umpluturile executandu-se: '" Al .25 3..O-1Illilli. ~p cu r~mor~_ .36\3.o.74 / All --Mlanoperă 9310.2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat..31Compactor static tractat fara tractor de 10. dupa compactare.8641 248 249 .0.60.0.9 Utilaje 2952240. unde Veste volumul umpluturii de compactare.0..9 2.. pentru realizarea gradului de compactare de 95-10.TsD09 Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.prin 2 treceri A 11 .compactarea prin 10.0.60.40.1990. a umpluturilor.0.0. in straturi succesive de 20-30 cm grosime.Al pentru volume echivalente: . exclusiv uda rea fiecarui strat in parte.74 TOTAL ore 3.0.721 0. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 .0. metri cubi În umplutura dupa compactare.72 2.0. cu tractor pe senile de 65-80 CP.2513.560. Se masoara la J_D.cubi umplutura dupa compactare.3 V pentru 6 treceri suprapusa.966\3. cp _ •• _.36E.o.. .o. pentru realizarea gradului de compacta re de 98-10.7 Tractor pe şenile 80. 1 ore /3.0.0.prin 2 treceri in condiţiile qospodanrii apelor B 1 .-16 treceri supra puse pentru fiecare strat la umiditatea optima de compactare..864 J?!~J9~1~.1 Muncitor necalificat 1 ( 2952240.M Al . COD Ll DENUMIRE:~RsA ~-_ EI" ~:Jfr~1 I 1 ore 10.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% se aplica norma TSDlo.5-5 t.0.84\ 0. 0 ! - I 0. / Muncitor necalificat Utilaje Cuprinde: . _:_. Se masoara la 10.%. 1 ore \ 0.1 Compactor static tractat fara tractor de 2..0.Compactarea fiecarui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de compactare.0... a umpluturilor din pamant coeziv.72 1 2.0.5.

_--~--0. r------.cu tractor de 81-150 CP in condiţiile gospodăririi apelor Cuprinde: .M--------.357 18 1.18 1. pentru realizarea gradului de compactare de 98-100%. neted._---.29 \ 2.09 --_.20 m grosime dupa compactare.---- Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1.. exclusiv udarea fiecarui strat.-.. umpluturile executandu-se cu pamant coeziv sau necoeziv A1 .7 11. pentru realizarea gradul ţii de compactare de 95-100%. cu picior de oaie.._---_ . in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare. cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile. . _ •• _ __ o U. U. ..52 2.~.357 1---___ -L"--"~-"-------------1-:~E----"----§: CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA ._----_ .Compactarea fiecărui strat prin 6 treceri suprapuse la umiditatea optimă in compactare. exclusiv udarea fiecarui strat in parte A1 _placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv A11 _placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodăririi apelor 81 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv 811 _placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv În condiţiile gospodăririi apelor C1 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv C11 _placă bătătoare de 3000 kg pământ necoeziv În condiţiile gospodaririi apelor 01 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv 011 _placa bătătoare de 3000 kg pământ coeziv În condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: _Compactarea cu lovituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 reprize.38 \ 2.. la umidilatea optimă de compactare.UI_~C!:lf!1~~~~_~~b~~~?!..25mc cu o cupa 1 COD -----------·--------l---T--·I _~_--IU~\C1~~Tr~~ _ ~~UMI~~SURSA Manope@ \ ore \ 1.63 \ 2._-_.. •• _ J _ -.95 251 250 .50-2 rn.M A1 I A11 _iIIanoperă 9310060019900 I Muncitor necalificat : b 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ~~~ 29523~~OO~~J.8 \ 3.9 1.52 \ 2.07 2.1-6 t.Ts012 TsD11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant.63 1.. cu echipament de macara de sub 10 t...38 2.63 \ 1.. Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. tractat.01 1.---.. de 3...cu tractor. prin lovituri din cadere de la 1. CANT DENU MIRE RESURSA •.22 \ 2._----_ . _---------------------Manoperă ~j~11J..7 1.a1- C1 9310060019900 \ Muncitor necalificat TOTAL Utilaie \ ore \ 2.~_~fărătraC!~ ~ COD TOTAL ore 1.71-1 .07 \ 2.42 ore 2._-_. Se măsoară la 100 metri cubi in umplutură după compactare... prin 6 treceri suprapuse..01 ore 1.9 \ 1.-_ ..95 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL ore 1._ . de 81-150 CP A11 . COD ____ o.42 2952260003502 \ Excavator pe şenile cu motor termic de \ ore \ 2..

cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafaţa compactată. Manoperă 93100600199001 Muncitor necalificat NOTA: În norma I1U se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. Cuprinde: _ stropirea din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace mecanice. Se măsoară la metru cub de apă.8~ Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t.Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioara a rambleelor existente sau terenului din fundul gropilor de fundaţie.M I CANTITATI C111 D1JE11 Excavator pe şenile cu motor termic de 0. . prevazuta cu dispozitiv de stropire.5811.lucrari drumuri-terasam. Apa industriala in cisterne pt. compactat cu: A 1 _rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T A 11 _ rulou compresor staţie autopropulsat până la 12 T În condiţiile gospodăririi apelor B 1 _cu placă vibratoare de 0.La compactarea umpluturilor din stânca derocată sau alte roci desagregate similare.M E 1 m311 AN Apa in~ustriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.52 TOTAL ore 1. Ts013A Udarea manuala a straturi lor de pamant cu stropitoarea. precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri NOTA: Se aplica: .La compactarea umpluturilor În locurile restrînse unde nu se pot folosi cu randament celelalte mijloace mecanice de compactare. CO::]_____~ENU:RE 41001162028061 RESURsA Materiale =a=' 1 m3 1 1 1 ore 11.52 NOTĂ: In normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare.411. 252 253 .---------COD 29522600035021 cu o cupa DENUMIRE RESURSA Utilaje " U.71-1 . precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor. prevazut sub prisma de balastare c. .7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP În condiţiile qospodărirll apelor Cuprinde: _ nisipul adus În grămezi la punctul de lucru.. Utilaje \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~ Se masoara la metru cub de apa.25mc 1 ore 1 2. in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic ---:ol-= 41001162028061 3410540005603 OEN~MIRE:SUR:__ Materiale ~=-l-u. pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice. Ts015 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm. pentru completarea umiditatii necesare compactarii.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP B11 _cu placă vibratoare de 0.f._ il Ts014A ----J-----------.

cu: A 1 .50 m.098! 0.. compaetat cu: A 1 .lucrari drumuri-terasam.26 1. rulou compresor de 10-12 t Al1-rulOtJcompresorde 10-12 tin condiţiile gospodăririi apelor 81-placavibratoare de 0.. ---[----COD . Se masoara la metru cub de umplutură dupa compactare. Se aplica unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare. executate manual.25!1.0575 ! ---_.08 0.22 2952240004004! 2952270004019 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore !1.2 1 1.aruncarea pământului cu lopata lângă taluz.7 t cu motor cu ardere internă <10 CP 811.7 tf.M A1 CANTITAŢI COD 811 I .2 0.< 10 CP " 0.04 1.udarea manuală cu stropitoarea. prevazut sub prisma de balastare c. -.m3 / 0.25 0. .1127/-/ ore / - 0._-~--.lucr. Se masoara la metru cub de strat dupa compactare.05 0.A11 I I 81 1 0.22 1.0 mm S 1667 Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat 7129020012800 Pavator TOTAL Utilaje 2952240004004/ Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf l.pământ coeziv Cuprinde: . Umpluturi compactate la profilul taluzului.1 CANTITAŢI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.-.08! ! ore 0.04 1.-.pământ necoeziv B1 .= ardere int.18 1. Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm._._DENUMIRE RESURSA Materiale . 114212022005251 Nisip sortat ne spălat de râu lacuri 0.22 0. .7 ardere int. simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului.1 11.2 1 1.18/ 1.balastul adusin grămezi la punctul de lucru._.' U..26 1.! ore 0.08 0.18/ / ore 1.1 1 1421402200393! 4100116202806 Balast pentru beloane 0-71 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.motor . _.18 1.098/0.18 TOTAL ore 1. .compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare. TsD17 TsD16 Nu se cuprindetransportul nisipului şi apei de la sursa la punctul de lucru. .26 Utilaje Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf Placă vibratoare. .25!1. inclusiv uda rea.04 1. .împrăştierea pământUlui pe straturi de 10 cm grosime.transportul cu lopata şi imprăştierea .1 1 m3 1 1. Se măsoară la metru cub de strat după compacta re.05 0.greut.transportulculopata şi impraştierea manuală.0-7. 254 255 ._--~--.08! ! 0.18 1..04 ore 1.1 ! 0.udarea manuală cu stropitoarea: .-.f.. Manopera 1.22 0.25 0.2 7129020012800! ore /0. ari drumuri-terasam.compactarea cu maiul de mâna a fiecarui strat.=·O.0575 NOTA: Nu se cuprinde transportul balastului şi a apei de la sursă la punctul de lucru.1 / DENUMIRE RESURSA Materiale -~I ! :~ ---']'---'--l~:~T~~-:: Al A11 8~ !1.< 10 CP tf.18]0.26 1.motor ore ! 0..1127! .18 1.1 0.1 1 0._- I are /0.compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placă vibratoare. pe o grosime medie de 0.___ NOTA: 2952270004019 Placă vibratoare. manuală.7 t cu motor cu ardere interna < 1o CP in condiţiile gospodaririi apelor Cuprinde: .placavibratoare de 0.greul. __ .

1 / 0. COD LI ~~~.54 Cuprinde: . .aruncarea pamântului În sant şi impraştierea lui in straturi de 10-20 cm. Manoperă 9310060019900/ Muncitor necalificat ----_.realizarea compactării pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m.97/1. D1 ..-. COD .76/0.1/ 0. prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 t. cu pamant provenit din: Ts019 4100116202806/ Apa industriala in cisterne pt.teren mijlociu.54 ore 0. DENUMIRERESURSA --. Cl . Ts018 Umplutura compactata in santuri. Manoperă I 0.1 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore /0.71 ----TOTAL ore 1. la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune. udarea şi burarea fiecarui strat. executata cu pamant provenit din: Al . / m3/0..1 eGNTITATI 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt._--------------------1.1 / 0.teren uşor.97 1.teren tare. 81 ..61 /2.lucrari drumuriterasam.66 / ore / 2 /1. 256 257 .62 3.24/1.76 0.teren uşor sau mijlociu B1 .1 / 0. pentru'cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune.teren foarte tare Cuprinde: ._-- 1 ore 11..71 COD ___DENUMIRE ~U~sA --:-l:1-=Q~ / m3 TOTAL [9] I D1 Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii.1 Umplutura de pamant compactata.lucrari drumuri-terasam.1 71370100115001 Electrician ._--_ _------_.udarea şi compactarea manuala a fiecarui strat de umplutura.. TOTAL ore 2 __ . Manoperă I 0._---._----Materiale }M&Jli. Se masoara la metru cub de şanţ umplut cu pământ.66 Al .lucran drumuri-terasam.6213. ..teren foarte tare Cuprinde: . ~~---~~~ DENUMIREREsuRs_Ă______ Materiale t~El~c1 / m3 1 0.1 / 0.24 1. Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată.--- -.aruncarea pămăntelui in gropi de fundaţie in jurul stâlpului in straturi de 20 cm. cu macara pe pneuri de 34 tf Ts020A Materiale 4100116202806/ Apa industriala in cisteme p!.61 2. cu mai pănă la 5 t inclusiv._-----_.teren tare C1 .

• compactarea se executa In 2 cicluri; Ciclul 1- cu 14 lovituri de la o inalţime de 2-3 m, urmele maiului fiind tangente intre ele. Ciclu/ll- cu 14 lovituri de la o inaltime de 4-5 m cu decalari de 1/2 diametrul urmei faţa de urmele ciclului 1. Nu se cuprinde: - saparea şi transportul pământului de completare, atunci când este cazul; - operatiile de buldozer necesare pentru pamântul de completare şi nivelare dUPăfiecare ciclu; - compactarea finala prin cilindrare dupa compactarea cu maiul super greu. Se masosra la metru de suprafaţa compactata.

I

COD

L

._.

::NUM~~~~~~~==R j
Utilaje

29522400040171 Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf şi ~_~~c.p

J ore 12.24412.381 I

COD

9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
UtiJaje

I

[~==
----..

DENUMIRE RESURSA

U.M 1--

CANT

l

I

I

Manoperă

NOTA: Procesul de lucru cuprinde: - strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; - nivelarea terenului prin săparea dimburilor şi Împrăştierea pământului, inclusiv verificarea suprafeţei Nu se cuprinde: - costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei.
Ts022 Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de umplutura, executate, cu:

I ore 10.13
ore 0.13

29221400067431 Macara pe pneuri 30- 39,9 tf

Iare

10151

A1 - pământ stabilizat 81 - piatră spartă stabilizată
Ts021 Compactarea umpluturilor cu compactor pneuri, de 20 t, in: vibrator pe

Al - tere n coeziv 81 - teren necoeziv Se masoara la 100 metri cubi in umplutura după compactare.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANT
Al

Cuprinde: - lopătarea pamântului sau pietrei şi cimentului la două relee; - transportul apei de la sursa cu găleata pe distanţa de 20 m; - aşternerea stratelor În fundaţii; - compactarea manuala a umpluturilor; -Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul şi barosare pentru uniformizare a pietrelor. Nu se cuprinde: - costul apei şi a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatul şi transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. Se măsoară la 1 mc de umplutura realizată. "
__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .•• _-

I 81
COD
I
I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M 1----,----1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL

I ore 11.54 I 2.08
ore 1.54 2.08 258

81

I Materiale marunte pentru construcţii
259

I lei I 0.01 I 0.01

T
C-OD---~ 2651122100402 --DENUMIRE RESURSA CANT U.M1---.-A1 Ciment metalurgic cu adaosun M 30
Manoperă

B1 0.65

saci

S 1500

kg

0.5

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau macara pe senile, cu mai greu de 5 t si de 10 t
A1 _ Excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t)

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 13.7814.78 ore 3.78 4.78

B1 _ Macara pe şenile de 60 tf şi mai greu de 10 t.

Cuprinde: _ realizarea compactarii pe fâşii a căror lăţime nu depăşeşte 14 m cu mai până la 10 t inclus 1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m Înalţime. Compactarea se execută într-o singu TsD23 de 4 cicluri: _ Ciclul I _ constă din aplicarea unei lovituri pe urmă _ Ciclul II _ IV _ constă din aplicarea a doua lovituri pe urmă, urmele fiind decalate cu 1/2 dia fală de cele a ciclurilor anterioare. Nu se cuprinde: _săparea şi transportul pământului de compactare atunci când este cazul; _operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare şi nivelare după fiecar _compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. Se cuprinde: - Împrăştierea pământului, udarea pământului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea pământului cu maiul În straturi. Nu se cuprinde: - costul apei şi transportul ei costul pentru procurarea parnântului necesar când el nu provine din sapătorile la fundaţie (săpate, Încărcare, transport). Se masoara la 1 mc de umplutură realizata. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă compactată.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar. pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate in teren:
A1 - teren necoeziv B1 - teren coeziv

\ COD \
9310060019900
\

_=-:::'RE

RESUR~_ ~- - Ju: Manoperă

ti

\ Muncitor necalificat
Utilajg

TOTAL

\ ore \ O ore O

--_._

...

_']_.__ __ ._---.

~
. U.M

__ CO~

.__ .__,_ ...

~~NUMIRE :ESURS~______
Materiale

~iJ

CANT B1 2922140006745 2952270004022 2952270004023 2952260003510 Mai greu de 5 t mecanic' Mai greu de 10 t mecanic

Macara pe şenile 60- 69,9 tf

ore ore ore ore

1 Materiale marunte pentru construcţii
Manoperă

1 lei 10.011 0.01

Excavator pe şeri\e cu motor termic de 0,75-1 ,25mc echip.son

_._--_

.. ----- .---_ ..

_.- ..--_ .._-_._.---

93100600199001

Muncitor necalificat TOTAL

1 ore 11.5911.27 ore 1.59 1.27

261
260

TsE CAPITOLUL Ts E FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA

NIVELĂRI,

PLATFORMEI

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20. rn, in: c

Generalităţi
A1 . teren uşor 81 - teren mijlociu C1 - terentare 01 - terenfoarte tare Cuprinde: _săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor, mprăştiereapamântuluiîn excesla maximum: î distanţă; _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafe\elorla coteleproiectului. Se măsoarăla 100metri patraţiplatformănivelată.

1. Conţinutul capitolului
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea normelor din acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe norme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

l!

COD

DENUMIRE RESURSA

-.----Manoperă

_.-j~._-- :.:1=J
CANTITĂŢI U.M

---

A1\~J_~

--:T:T\

-

-

-

\ ore \5.9 \ 8.38\ 10.69\ • 9310060019900 Muncitornecalificat \ TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

3. Conţinutul normelor
Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucru În condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

T

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in:

4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

A1 - teren uşor 81 - teren mijlociu , C1 - terentare 01 - terenfoarte tare. Cuprinde: _săpareamicilorproeminen\ede pământşi umplere depresiunilor; a _batereacu maiul a umpluturilorşi verificareasuprafaţelar coteleproiectului. la Se masoarala 100 metri patraţiplatformăfinisată

262

263

in: A1 . _---_. ! .M ---- Utilaje 2952210003554 2952210003553 Buldozer pe şenile 81-180 cp Buldozer pe şenile 61.27 10. I B1 . CANTITATI ~ A1 ~ --'--~--'-'--- Muncitor necalificat ---_ . COD l' I DENUMIRE RESURSA .teren catg. 264 265 . ..42 3. ---- ~.buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg.27/10. 17.teren C 1 . prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat. TOTAL TsE05 U.06 10.80 cp ~25 I ore I .93/7.teren B1 .09 7 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente. -----DENUMIRE RESURSA Manoperă / ore /3.69 TsE03 Finisarea (politura) manuala a taluzurilor. I şi II 01 .'__ "_ n • uşor mijlociu tare foarte tare.teren Cuprinde: . III Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata . COD DENUMIRE RESU Manoperă .M Al CANTITATI / 81 / el / 01 TsE04 Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile.săparea micilor proeminente de pământ şi umplerea depresiunilor .01 24.93 7..teren catg: II C1 .teren 01 ._---- ----- TOTAL ore 3.M CANTITAŢI A1 / 81/ Cl / 01 1.baterea cu maiul a acestor umpluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotele proiectului Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal.69 U. cu: A1 .buldozer pe tractor pe şenile de 65-80 CP teren catg..buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg._-_ 9310060019900/ ':=I. prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: A 1 . .42/3.teren catg. I şi II 81 .COD --_.97 .- 9310060019900/ Muncitor necalificat ore 9. III şi U IV Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă nivelală.

de pe.. ~ ~ . Penu u firmele calc au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DIWt II. se pot efectua transferuri automate de date (selecui de devize. ---U. În urmn cnntructelor 114..M--CANT - 1 . instnurca şi ilsi.rJ . Sistemul D.0 sali Windows 2000.lh' a1Jilit. I'roiedn re şi lucrăr].CJ..~LTA 2000 are programele elnborate Î/\ limbajul Visual Basic (versiunea 6. finanţate de stat sau din alte surse 295222~~~~61~utog!. Se masoara la 100 metri pătraţi. Societatea noastră asigură prin contract instalarea.._----_... rapoarte de lip utilitar. pe care nu pot lucra simultan utilajul pe compactat cu utilajul de nivelat şi stropi!. mouopost sali în reţea. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii.nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau de repartiţie la profilul şi cotele proiectate .udarea manuală a pamântului .4 I 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 266 stabilite prin negociere directă De asemenea.:iali1f. preţurile vor ti I Î ~ ~ ..compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. ~Î 1\'11 . sonal. apliCiliia pcnnitl.j I.lucrari drumuri-terasam.rA 2000.('zf. 1 I 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje ore 19.pământ necoeziv 81 .t~~§§§if§§.:.0319.M ~ CANTITAŢI _ .iziţiile Iwhlil"'IlCntru . care este realizată în coneord. permite programarea. precum ~i a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia..1 Consultanţă."ţil eu prewderilc Uniunii Europene.'Il\ nt('~h' IIUrItlL'. Windows 98.5".. răspunde cerinţelor societăţilor tie proiectare şi de execuţie construetii-m"n"~ 111elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (fllnnularc\or) necesare prezentării la licitati.t în "<luformitat!' tu III'rvcdnik cupriu se· in 01'110"'''1\:1 . de 10-12 t.SlJtil.Se aplica la majorarea platformei Înguste.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM._ . -I COD DENUMIRE RESURSA ~-. o investiţie sau selecţii de investiti i) prin procedeul expi>rt/illlport foarte rapid. urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj. Windows NT 4.P'I'l . indiferent de sursa de finanţare. Sistemul J>ELTA 2000 necesită următoarea conliguraţie minimă necesară: calculator PC compatibil Il3M. de obiecte.1891 0.2 1 1.~~~~~'l&. 32 Mb RAM.(~ şi " 1 I .COD -J----.. Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n . ~ .. 11DD-IOB. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat. aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice h. cu respectarea condiţiilor contractuale şi de le[\islaţic. I 1. preţurile pot deveni negociabile ~~~~~~~'l&. ~ I li§ !!§ ~ ..ten!a tehnicii la sediul beneficinrului.. ·1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ liPi I I 1 W ~ lili ~ ~ l?h ~ ~ . conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice. 64 Mb RAM şi Monitor I SOI). programarea.~t~ n... pentru utilizatori cu Windows 95. care. urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru investiţii. "DD 3. Preţul de bază pentru sistemul informatic DJo:L:Ti\ 2000 este de 700 s. ~ci (tift1l. Organizare şi Cibernetică În Constructii . în funcţie de mănmea societăţ ilor come: cialc (numii. fără TV II.\~~ipoată crea norme proprii.. Cli consumuri de resurse proprii ce se constituie in baze de date nonuative proprii utilizutorului.! ca utilizatorii s.'OIlH"'c. bazele de date gestionate cu SQL Server 7.pământ coeziv Cuprinde: .~der 0.03 ore 903 9.312 TsE06 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCe. . care sunt cluboratc Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate: mentionăm că indicatourcle elahorate În peuoada 1999·200 I sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981·1982 revizuite şi complctatc la ZI cu norme pentru materiale şi tehnologii noi. PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz.:llil.~S~~~~ U.' cnre le-u avut cu i\:IClnd. in: A1 . Materiale A1 81 " 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt. precum şi cu unele rnodilicări la zi ale unor norme: aplicaţia DEL1'A 2000 este unicat În ţură din punct de vedere al bazei de date normauve şi a codificării resurselor..crf.0).•--- ------------------pînă la 17~~~ A1 I 81 I e1 DEL!A iOl€)€) Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii. CIl-ROM. Între utilizatorii care folosesc sistemul DFilJ'A-20()O.'t.- DENUMIRE RESURSA Utilaje EJ ~~~1 '~'tiţ§{fJi. cu completarea tasărilor locale În timpul cornpactarii.' r vicii.03 1 ore 1 1.. imprimantă M/A3 (recomandăm."'~ Urgl'II\ă 111'.. Manoperă 1 m3 1 1 I Pe lângJ indicatoarele de norme amintite Illai sus. dotare into: matică etc).PENTIUM 200 MHz.COCC a proiectat şi fi dat În exploatare I I B ~ ~ ~ curentă sistemul informatic DEl. Sistemul DEI.60/2(101 pl'idUlI :.:I'A 200ll I.d.. inclusiv !illlnularcle tip document pentru prezentarea la licitatii: ofertele pot ti întocmite prin apelarea la indicatoarcle de norme de devit editate În: 1981-1982._-- --_.rilor de investiţii bugetarc şi extrabugctarc.lt~i ttli(:îal sit edit..

titlu. gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale: . INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN H.(a. IWIZAltl(.'iAJ. _ Clarifieare pe conţlnu.EXI'RtlPlllEllM 1'1'.\V\.A AQl.lli-lIL ('OMI iNIT"R. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. sunt cupnnsc.i !'UIILlCE ~l CONSTItLlClll ' PRom nu. ŞI Sistemul permite o informare treptată asupra unui act normativ: _ IdeDtifi~.\ TEIUTOllilU $1 IlF UllJl. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normative publicate in Monitorul Oficial. co~ct).legi. CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASOOC. Sistemul infonnatic cuprinde toate actele normative publicate in Monitorul Oficial al României Partea 1 şi asigură automat următoarele legături: • succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări.. '\!'!Ul1IAUg.I.P. Printr-o procedură prietenoasă.Ok ~11U. de •• semene.1'" srnWE\(!'J\ ])IN nRCIJITIJL.I])\S lU \1.t(l\.G.~GmCOL C i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU CONSTRUCI11. au la dispoziţie un instrument eficient de autoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de construcţii-montaj. 766/1997 LEGEA tO/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII ~INFORMATIILE DIN CATALOG - diverse institute de specialitate În domeniu.NTlll: CAClJ\ 01' li.v"~~1 F\'lIiE'I 11·.T..AllJ!. . se păstrează toate actele nounative şi după abrogare.1ARM TE\(ITOlmlLIJI LliCR. SISTEMUl. LEXCON ESTE OPERATIV ŞI POATE FI ACHIZIŢIONAT! . ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act normativ aferent domeniului investigat~ corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele normative date În executarell acestora .titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară ce sintetizează ideile din conţinutul flctului normativ.MAT'IOD CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORl·PRODUCĂTORl PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDET PRETURI DE SORTIMENTE • UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORI LOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR LEXCON Agenţii economici şi specialiştii din construcţii.\. _ Parcurgere text integral dacă după editarea/consultarea textului reglementării.re: număr.OR EIAUOJMUF. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. 1)ATt PROlflTIRM. ordonanţe.\. hotărâri ale Guvernului sau ordine 1ninisterialc. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de reglementări aferent unei situatii: Lege.~lll ~ll1ĂNCIm. Ordonanţă. Gh'iERALE COMUII1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MENlIJ. ..\.ORIZAllM (.li'1.L. ]'UnUClTAl'E IMOllllJAR.OR DE AcnVITATE ARMONl1. • 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNĂ. informaţii privind publicarea actului nonnativ in Monitorul Oficial.ONSTIUlqlll. prin acest nou sistem informatic LEXCON. standarde şi alte norme şi normative în vigoare. Normativ şi Ordin ministerial.('UIAIlE. se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până la nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost publicate în Monitorul Oficial Partea 1.ĂR. Hotărâre de Guvern.t: structura actului normativ -.Ull.\ -- CON~'TRUL1'lILOll ACHlIXl'lll'\J1\l .\llli.L.EMEN'rĂ1ULOU IJEAME. . Normă metodologică..!'If. 0.\ I'IAN\. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE • UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRlI MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.1 r. R1iCEP'\1A SI EXPERnZAltl~. completări..~TE PUIlLld.[CE CAU1AI'EA iN CONSTRIJC!'l1 WCl!I~"I'E ~l WCUIlIE PIKi\'ECflE.l!RANT~ ~l AMllIENT PENTRU O INSTRliC 1'11SII\~rENA.. Sl{.

norme de timp . ordin. În momentul În care un subordonat rezolvă sarcina. care efectuează şi Întreţinerea colecţei de date aferente. având asociate drepturi specifice asupra bazei de date. impunându-Ie sarcini. pe cale ierarhică. Ea este exploatată În reţea de tip WINDOWS NT. el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării.2 volume Salarizare O echipă de succes.) care are un emitent din interiorul sau din afara institupei şi care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii (persoane).Te Consum uri specifice de manoperă ..le Colecţia de acte normative a achiziţiilor publice . Aceste servicii sau persoane îl pot transmite. Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: • urmărirea precisă a circulaţiei unui document În interiorul institutiei • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute În documentul respectiv • creşterea vitezei de rezolvare a sarcinilor • micşorarea birocrapei legate de circula~a documentului • obţnerea de rapoarte detaliate referitoare la un document • accesul la un document numai al persoanelor autorizate CORES este realizată ca o aplica~e modernă de baze de date. trimis spre exteriorul institupei.norme de timp .COlII Aplicaţia informatică CORES. la rândul lor.lp. subordonaţilor.structuri metalice Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia Ghidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor contractate "LA CHEIE" Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2 volume) Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Betoane si zidării Instalaţii . Un document este un act (cerere. Edilitare Confectii metalice executate În ateliere Consumuri specifice de manoperă .C Consum uri specifice de manoperă .B Consumuri specifice de manoperă .norme de timp . COCC··VĂ OFERĂ: CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE MATPROD . ACCESS97. .Pardoseli ..Cofraje . eventual.IR Consumurl specifice de manoperă .norme de timp . un superior poate şti unde se găseşte un document şi În ce fază a rezolvării sale se află. Ghid practic IIITIX SISTEM INFORMATIC ~ CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA ARE POSIBILITATEA: SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR CADRUL ACTIVITĂTII ~ SĂ-ŞI ÎNTOCMEASCĂ LUCRĂRILOR OBIECT DE CONSTRUCŢII ÎN MOD AUTOMAT DE CONSTRUCŢII REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ LA CARE ESTE DESEMNAT TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI SERVICII O MANAGEMENT I CONSULTING O TRAINING O EDITARE O TEHNOREDACTARE O MULTIPLICARE CALITATEA LUCRĂRILOR .norme de timp . termene şi rezolupi.Instalaţii de încălzire . În orice moment.Catalog de preţuri la materiale de construcţii şi agremente tehnice Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţii Ghidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţii Ghid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier Ghid pentru Întocmirea caietelor de sarcini . are ca scop urmărirea . UUlizatorii o accesează de la staţiile de lucru.PR Consumuri specifice de manoperă .Armături . Ghid practic de management Management Ingineri a afacerilor Organizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj. documentul se poate considera finalizat şi poate fi. fax etc. În regim multi-utilizator. oferind aceste informa~1 superiorilor săi.Tencuieli . realizată de COCC.IZ Consumuri specifice de manoperă .sosărie si rabit .Izolaţii . Când toy subordonaţii şi-au îndeplinit sarcinile.norme de timp .norme de timp .norme de timp .Zidării şi pereti pentru inchideri si compartimentări interioare Consumuri specifice de' manoperă .Betoane . Funcţonarea aplicapei este urmărită de un administrator.norme de timp .A Consumuri specifice de manoperă . proces verbal.mişcării" documentelor În interiorul unei institu~i. În mediu de programare .

·ţ99 . ~ .Produse informatice şi de consulting: . 'Jr.reţuri la p . economice do...!egislFlţie În construcţii '" MATPROD ~.Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r.Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~rid execuţie din sectorul de construcţii-montaj .Norme de muncă pentru principalele activităti de constructf-. ediţia 1981.Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi .EXCON .04. .Activitate r pentru materiale de de perfecţionare-instruire (iraining) zi constructil .N. I. nr. lucrărilor de construcţii programarea. instalaţii şi reparaţii.B.1992 şi ordin MLPÂ.S. 1IN/03.. 13INlr)8=03. .gestiunea documentaţiei ..:~' ber ef • . distribuie ş~ codifice În conformltate cu n9q:n~ .i.c ur • flETA 2000 . revizuite şi completată vând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab] să le editeze. '_. • DEIL TA 2000 .sistem informatic pentru elaborarea economice decontarea a ofertelor pentru licitaţii." MLPAT..: 973~8059-86-0 973-8059-93-3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful