Sunteți pe pagina 1din 15

| ´Modelul care îl plasează pe elev în
rolul central reflectă necesitatea de
a ne concentra atenţia atât asupra
elevilor, cât şi asupra procesului de
învăţareµ (McCombs &Whisler,
1997, p. 9).
| 
  

 
 

M ¦ contemporană recomandă schimbarea rolului


de elev-
elev-obiect al educaţiei în postura de subiect al
educaţiei, de coparticipant la propria formare.
M  
 a fiecărui elev este diferită. Spre
deosebire de percepţia tradiţională asupra inteligenţei,
acum recunoaştem că există aspecte diferite legate de
inteligenţă sau de capacitatea de a învăţa. Pe lângă
diferenţele dintre elevi, la nivel individual, capacitatea
individului de a învăţa nu este constantă,
constantă, se modifică de-
de-
a lungul timpului.
| 
  
 
  


M ½ 

  
 
 
   

 
  


   


M  

   

 
  

M 
 
  
 
 

  
 

M ½ 
 
  

  
M |    
 

  
!

  

 !
 
 !
 
1. N 
 
. Ob  
 
. C
  
  

. Gâ
  

 
Gâ


. C   
   


. L 
 


b 
.  ă
D 
  ă
. | 
  
. D 
u
   

  

1) Acordarea timpului necesar pentru experienţ
experienţele de
gândire critică;
2) Elevul trebuie lăsat să speculeze;
3) Acceptarea diversităţ
diversităţii de idei/soluţ
idei/soluţii;
4) Încurajarea activităţ
activităţilor elevului în acţ
acţiunea de învăţ
învăţare;
5) Evitarea ridiculizării elevilor care nu se ridică la
înălţţimea asteptărilor;
înăl
6) Manifestarea încrederii în capacitatea fiecărui elev de a
gândi critic.
‰  "

M ·  


 
 

   
 
!
"  
  
 
 
  !
M ¦    
 
    

  !

  !

 

  !
M ÿ 

   
 


 !

M 

 

 

    
 
   
 
 
 

  !
 


M ‰  


   !# 
‰ 


 

   
  
     

 
  
  

  
!
u
  
 
  
M #$   solicită efectuarea
corectă şi rapidă a acestora, dezvoltând
flexibilitatea gândirii, stimulând în acelaşi timp
creativitatea. Calculul mintal îl ajută pe elev să-
să-şi
însuşească o serie de procedee raţionale pentru
efectuarea calculelor, formându-
formându-i deprinderi
necesare trecerii la calculul în scris.O contribuţie
însemnată îşi aduce calculul mintal şi în
dezvoltarea calităţilor mintale ale elevului, în
special a memoriei, atenţiei şi judecăţii logice.
M     a cunoştinţelor elevilor oferă
posibilitatea constatării şi aprecierii nivelului de
pregătire al acestora sub raport cantitativ şi mai cu
seamă calitativ. Acest moment oferă elevului
posibilitatea să constate cât ştie din ceea ce trebuie,
unde a greşit, unde se situiază faţă de nivelul clasei.
M r     , ceilalţi elevi lucrează
independent fără să copieze de pe tablă. Ca să putem putem
verifica acest lucru cerem ca elevii
elevii să se străduiască să
lucreze mai repede încât să- să-l depăşească pe colegul lor
de la tablă. Elevii care au un ritm mai rapid de lucru
primesc sarcini suplimentare mai dificile care sunt scrise
pe o fişă sau pe o parte a tablei. Ca metode de lucru în
verificarea cunoştinţelor orale am folosit conversaţia
însoţită de explicaţie şi jocul didactic.
 
 âb 
 
 ...
 ...
M Pentru o cât mai bună corelare cu realitatea şi
stimularea interesului elevilor, este util să li se prezinte
anumite recorduri limite,
limite, curiozităţi în domeniul
unităţilor de măsură pentru lungime.De exemplu:
M cel mai înalt munte din ţara noastră-
noastră-Vârful Moldoveanu
din M-
M-ţii Făgăraş( 2544m);
M cel mai lung curs de apă de pe teritoriul ţării noastre-
noastre-
Dunărea--1075 Km(în România) din totalul de 2857
Dunărea
Km.;
M lungimea totală a frontierelor ţării noastre-
noastre-3190 Km,
din care 1037 Km terestră, restul pe apă.
N#C#%&'|'#||C'&(&)*‰&&
#L#(&LO‰
M r 
  
 
     
  

   
 


 

  


 
 
 


 !
M ½ 

½ 
 
      !
     
 
 
 
    
 

 
  

 
    
   


 !| 

   

  
   
 


 
 $ !
M | 
      
 

  
  

 

   

 

  
  
!
M ÿ 
 
 
  

 
 
 
 
 
   

   !%
  
 
    
  
 
 
 !
M # b    
# b   

 
 â 
 â +
â +  

 
  
 
.
M r
    
   
 
   
   
      
     
    

 
Ab 
"
M Adams, D., & Hamm, M. (1996). 
 --    
  --     
.. Springfield, IL: Charles C. Thomas.

M Ioan Cerghit-
Cerghit- Perfecţionarea lecţiei în şcoala
modernă, E.D.P.-
E.D.P.-Bucureşti 1983
M Miron Ionescu-
Ionescu- Strategii de predare şi învăţare,
E. Ştiinţifică-
Ştiinţifică- Bucureşti 1992
M Pelaghia Popescu-
Popescu- Lecţii în spiritual metodelor
active, E.D.P.-
E.D.P.-Bucureşti 1980

"
‰ 
"
‰ 
A
 L C 
uD
' u
& u,

(   +


+

-
ëëëë