Sunteți pe pagina 1din 143

, '.

"'\

rJ

"-\

- .

. ' , - .C.I.R.E~

..

l,

-

i· ...

NBTPlUCTtUNI

,

-

f: Y

.' , , .

'. '

-, ~;'~"'I ~:

, ": ~""!. ~

~'~-

..

1 9 a s, _

,. J'J;--

IlUtSTBRUL IRERG1Bl BLBOTR10I OeDtr.la Indu.triall 4. R.,.l. Il.otrl0.

IlfftRUI1FIUlII PD'lItU Yml1JlI(JARBA LA. PUlfBRBi. b J'UlfO'J!XUD ,I PIRIOJ)Ial .A. PROf BOT I II DI RBaRY! A JA.UI,QI 1m B(:r R I,ll) OB AO!f10lflIUA.inRBRUP'!OlRBLB IUt-ll. W.' OU DISPOZITIY MR - 4

IOIMENERG Buoure,t1 - 1989

C tI P R INS

1. Ilrl'RODUCERE.; " ••• "8o ;;." e s e 0I,, ,,.................... ,

1,,1 .. Oons::l.deratl:i generale ~ O $ ~ •• ""' O........ 9

1 .. 2. DOll6n11l1 de apl10are ,. e e ~ Ol< " G "$ $ • ~ ~ <I $ • " • $ " •• ". 9

1.3. Date].. neoesare pentru fUlidamslltarea eolutiei PRBM............... 10

1.4. Speo1f1I'l1a1;1a, Gllemen.telQr !)Ql'!Iponente PRBM .. u~ 10

1.5. Reoomandm-i privind lYIodul de roalisare a PRBM 1n ·Bta~ii de

110 W/tIJ! ." " "" 11

2~ VERIFI.QAREA LA. PUNEREA hr F{fflC'l'lUNE $1 PERlODICA A PROTEO'UEI DE RE'ZERVA A BAR~H DE MEDU TENSIUNE (PRBM) LA TRANSFORMATOARELE DE l~o f/Jlf· CU INTRERU1'TOARE 1U1'''1.10 leV ~I D1SPOZITIV MEl - 4, AViND OJ.

SURS DE lLlMENTARE Bra. " " ~ ~ " .. 11

2.1. Genel'Ql1t1!ti, (Domen1ul de 11Ul1zare a mlldulelor BTR. Mod 111 de

r$Qorde.re a. modillelor MR. RegimlU':1le de ru.no~ionare e. moduIelor

BrR. Var1antele.de e.p11care a modnlelor mR) 11

2.2 .. Oaraoter1stic:1latehnie-e (:lh modulalor MR. Dimensiw1ile de

gabal'"it ale modulelor mR $ " 18

2.3. Reoomandllr1 privind modlll. de alegere a elemenhlor oomponente A~ PRllM 1a tranaformatoa.rele de 110 ltV/lilT; 011 intrel'tlptoal'e

lUP-Ho k.'f §id:tsp'oz1t1ve 11m - 4,al1mentate de la modulele de

c'UiI'ent Bl'R-lM (~M) ~ '" "" ' 21

2.4. Reeomandl1l'1 privind modul d@ alegel'e a elemem1ielor oomp'olllenileale

PRaM 1e. tra.nsformatoarele de 110 kV/MT. OU intrerllptOal'8 .

!UP-llo kV fJ1 d1spoz:tt:lveMR - 4. alimentate din moouleb de ten-

siune BrR - 3M 10 ••• " "' )2

2.5. Reo'omandl1l'i pl'1vind modul de ut:l.1izare i';!, reglajelor p~ntl'l1 PRBM latransformatoarele de 110 l«/Mll! ou 1ntrel'uptoe.re lUP-110 k.V ,1 d:1spozltive 1m - 4, B.vind 08. llI-urs1!! de alimentare BrR ......••••••• )4

2.6 .. Vel'1:!'icarea alementelor componente a;J.e protElotiei de rezervl1 a,

barelo].' de media tensilmE! (PRBM). avind oa sUJ:'$1i de a11menilare

BrR o. e- •••• -e •••••• Q ~ ., ............••• - " .,. •• ". 39

2.7. Verif1care'a. protecU.ei de l'ezervl! a. barelor dem.edie hns1W18

(PRBM) in. regim de de01a.noare a intrel'uptoru1td lUP-llo ltV •• <- • •• 54

2.8. Ve.l'1t1c9,rea. PRBMal1m.entaU de lamodUlul. de ourent BrR III 1M (2M).

BrR - U'll (2Ml) in l'egimnormal de fUl'lo1;ional'e, foloa:l.nd ca sursl

de aliment'l!!.re BrR ." ~ " • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• 6.

2., .. VeriUcarea. :lml?edantei de :lntra.re a IDOdu.le1or de curent mR-lH (2,M). HI1R·IMI (2Ml). in l'eg;Lm normal de ltlnot1onare !}ltD. re.gim de

declaD!i',sre ••••• e •.• e e e \II 41" $. '". G $ •• ' iii (it &- e 0 tf. ••••••• 0 ••• .; 6.

J .. VE. RIP .. IQAREA. LA PUNEREA iN FUNCrrrUNE ~I PERIODIOA A PROTEC'nEl D. E

REZERVA A BA.RElAOR DE MEDIE TENSIUNE (PRBM) LA TRANSFORMATOARELlll DB

110 ~/~ CU lNTRERUPTOARE rur-rie leV $1 DISPOZITIV~ MR- 4,AV!ND OA. BURSA DE ALIMENTARE BATERIA DE ACUMULATOARE EXISTENT! (220 Vo .. o.) ..... 61

.3.1. G.eneralit!{1;i 0" " 0 •••••••••••• 61

)",4.

Bpeo:U'ioatla elementeloroomponente ale PRBM, avind ca sursl1 de alimental'e bat'aria de aCl-t?1u1e.toare exietenta (220 Vee 0.) •••••••• 61

Recomlmdl'1l'ipr~.v:1.rid . modul de alegere a elementelor oomponente

PRBM Ie. tl'a.nsforllRtoal'ele de 110 ltV 1M'!' t ou l.ntreruptoare

1UP:"Uo!tV ~id;f.BPozit:l..ve,MR. - 4 I!!.vindoa eurel:{ de a.1imentare

bat6r~a \d.e acumu La roar-e exj_.Btent~ .(220 VC.OJ 62

Hecomand11ri privind 'modu I \de stabilire a regla.jului pentruPRBM

113. tranaf'orme.t.oarele de :l:lokV!MT, cu d:!.spoziti.veMR - 4, avrnd 06 BLlrsll de al1.mentarebr.J.t;cria"de acumu'La+oa r-e exiBtent~ \220 Vo.o.).62

- :3 -

).,. fer1t1c8rea elemenhlor componente a1ft protecU.t de rue"1 a barelor de medie tensiune (PRBM),av1nd oa aursl a. al1meQtar.

bater1a de acumula1loare existent! (~2o' fo.o~ < ••••••••

4. VERIP,ICAREA, LA. PUNEREA. iN lUNC':t'!UNE 131 PER1,ODICI A PRP,. Tp:qTUI DB REZERV#. A BlRE:[,OR DE MEDIE TEN$IUNE (PRBII) LA. TlWfSP'ORMA.TOA.RELE DB nor'./m cu lNTRERUPTOJ.RE IUp-no ltV ~IDISPOZITIVI ' ,- 4, Avirm ,0.\

SURS DE hlMENTARE BATERU DE ~ELEMECAtUOi (48 Vo.e.) .

........•• ' .... ~ ....•............... - ...•............

Bpec1t1oa.~1a elemenhlor oomponente ale PR!I 'adlld oa sur.1 d. alimentare bateris de telemeoan101 (48 Vo.o. ~ •••••••• , •••••••••••

Reco~nd~r1 privind modul de alegerea elellltntel~r oompoa.tI1.h al. PRBM 1. transtormatoarele de 110 .lr:IJ/JIr. 011 tntl'eruptoare IUP-U. W ,1 dispozit1Te Wi - 4. avb.d oa sur.! 4e al1ment.re baterk de telemecanioll (48 Vo.o.) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~, ,.;

Recome.ndlri pr1v1nd ,maddde . eta,' bi11r., arealallllu! p.nt,ru PRBM la transforma1;oa.rele de 110 W/Mrt 011 dfspodt "lilt - 4, adnd oa 8urS~ de alimentare baterULde t.~emeoaniol (48 Yo.o.) ••••••••••

4., •. Verifioarea elementelor oO'!IPonente ale protect:ld de reeerda "barslor de medie tene1une (PRlJM>,adnd ca 8ursl de aU.I'Ilentare

bater:la de telemeoanio! (48 Vo.o.) ••••••••••••••••••••••••••••••• '5

,. RECOMANnARI DE MONTAREl REGMRE" ',I VERIP1, OAR, ., II ,OELUI -DE-AL D01lrBA ELEC'.rROMA.GNEIr LA PISFOt.'.ITlVUL Mn - 4 APEREm IlfTRERuPTORULUI

!UP-llo kV. au CIRCUITELE SlWUNDARE IFERENTE • •••••••••••••••••• ••• ••••• 66

,.1. Generalitl£1;i , "................. 66

5.2. Partes constructivA Vi ex.out.r ... ansambla!ui, add monta'boel de-al doiles eleetrollRgnet de deschidue (deeeD A)- 0604 A) •••••

6 • .!'_O)JTAREA. 'i.~ REGIJ.ltEA. OELUI DE-A~ILEi. ELBC4TROMAGNP1r DB DESOHlDERE.

J.JI TANDEM Cu ELEOTROMAGlIJETUL EXIST ...... "" 'B .... - •••••••••••••••••••••••

6.1. Opers1;1.ile pregllUtoare in Teder .. monUrU pllo11 811port, lmpreunl( ~ 011 a.l doile·a eleotromagnet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " <?

6.2. Montaraa ansambll1ll1i de, do.! e1eotrOlllAga.,i de 4eeohidere pe MR - 4. 69 6 • .3. Reglarea jooului de ansamblu de do1 electrollBgnetl de la MIt - 4 ••• 69

7. MODIFI CAR I iN SCHEMA. ELBC'rR10A ADISlOZI!I!IVULUI lilt - 4 ••••••••••••••••• 7. 7.1. itod1t1011rile pentru. realimre& Tariantei I (pl.5.5·) •••••••••••••• 70 7.2. Modifielr1.le p~ntru ree.lizarea T&l':lanhi II (pl.5~ ) ••••••••••••• 70

8. 'f'lIRIPIOl:RI ~I PROBE •••••••••••••••••••••••••• "................. •••••••• 70

8.1. ,Verificlrile generale !nainte de actionsre 70

8.2. Ver1t1oarea izola.1;iei ••••• , •• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 71 8.3. ±noeroarea tzola1;iel 011 tensiune alternatiTI IIIltritl ••••••••••••••• 71 8.4. Ml!surf1rea tensiunii minima de ao1;ionare ••••••••••••••••••••••••••• 71 8.5. 14.11eurarea rezbten1;e1 ohmioe a bobind e1ectrolllagnetl1or EMdl ,i

BMd2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••• '. ••••• • • •• ••• 12

8.6. Probele tuno1;ionale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 72

J. , ~

9. PREClZA.RI yI CONCLUZII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. 'NORME DE PROTEC~IE A MUNCl!, MlSURI SPECIALE .

11.' fNCUEIEREA LUcnARILOR ••••••• ~ •••••••••••••• , ••• , ••••••••••• , •••••••••••••

AlIBIA 1. Model "Buletin de verifio~ri a PRBM, Blimen,tat! din blooul d~ pl1tere

74

t 1p lJIr'R"e •••••••••••••••••••••• ;. •••••• ; .•• , •• i •••••••••••••••••••••••••

- 4 -

Page

6)

65

65

6,

72 72 7)

Page

AIBXA. 2, Aparatajul nflcC!l!ar T9r:ttlo~r11or PRBII ••••• •••••••••••• •••••••••• 88

Arlf.ll " Norme orlentl!lt1ve de t1.mp pant ru exeO:.ltnrea luorl!rl1or de verHl-

care 8 PRBM II •••••••••••••••• II ••••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 89

PLAR~B BXPLIOATIYB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 91

:

\

66501. ).2 1-1 166

- 5 -

\

... 12El

- I)El

- UJE1 ,1 U)Ei

- U)E2

.. I2n .. Dc

- DmiD ..

- Dnd

- EMd2

- 8.8.

r reglajul de curent al protectiei ma:;;;ima.le de ourant, tempor1za.tll pe partes de 110 kV a. tra.nsforms.torulu1 de 110 kV/m.' •

... reglo.jul de cu1"ent al proteo1;le:l. de rezervll (PRBM).

- 1"egla.;J 1I1 de timp 0.1 protect:1.e1 ma..:dmale de ou1"ent _ tempo1"1zaU pe

partes de 110 kV a. t1"afo de 110 kV/MTI

- 1"eglajul de timp a1 protactiai de rezerv~ (PRBM);

- curentl11 nominal al. ,transformatorului de ouren1: de 110 k'V,

- ourentl11 nominal pe partes de 11Q kV a t1"snsformatorului de

110 W/Mr 3

- ourentul splieat Ie. bornele 1 - 4 (punctele 2-J) ale modl1lulu1 de ourent Hl.'R-looM, Ie. car-e se 1noh:1.de oonta.ctu1 ND a1 releului 2E2.

- ourentul aplioa.t la bornele I - 4 (punctele 2-J) ale modulului de ourent Hl.'R-I-M, Ie care sa i.nchlde contaot111 ND al 1"e1eulu1 2El,

- ourentttl apl:l.cat .Ie. bornele 1 - 4 (punctele 2-J) ale modululu1 de curent. BrR-I-M, la oare se deaohide oontactl!l N1 al relel!lui JE1.

I

- ourentul apl1cat la hornele 1 - 4 (punotele 2-J) ale modull.l1ui de ourent Bl'R-2-M, Ie. care se desohide contaotul N1 81 releului JE1,

- tensiunea masuratl1 Ia bornele 9 - 10 ale modulului de Cll!rent ».rR-1M, 1"esPElotiv HrR-2M, Ia 1m. ourent 131!l1' respect1v I3El'

- tensiunea masuratM Is bornele 9 - 10 ale modullllu1 de tensil1ne MR-JM.

- ourentul nominal secl!ndar al transfarmatorllll.li de eurent de 11. tv •

- tensiunea de oot a trafo de curent de 110 W •

- tensiunea m1nim~ de actional'e.

- tenaiunea nC?,l11inaHl a EMd2,

.. oal de-al do:l.lea electramagnet·de dasoh:l.del'e 1a. dispzit:l.vul'MR - 4. .. pl!teree. nomine.l~ a EMd2.

- puterea nom1nal~ a releelol' din sohema PRBM,

- olll'entl1l de 1ntl'are 1a. bornele 1 - 4 (bornele 2-) ~untate) al

modulelor BTR~lM (2M).

- sursa de alimentare a protectlei de :i'ezervK (PRBM).

- 11_4" 11 - eUrentulmasurat La bornele de intrare (1-4) e. modula1or de cl!rent mR-U'i (2M) J mR-lM-l (2M-I).

- Ul-4- Dl - tens:l.unell masuratA Ie. bornele de intra:I't'! (1-1) 1:\ modulebr de Ollrent MR-lM (2M), Hl.'R-lM-l (2MI);

- 15-6" 12 - ·eUrentul mllsurat Ie. bor-ne l.e .de :l.e!;lire (5-6) a Bubansamblull!1 de pl!tere (SP) 1:\ modul~lar :erR-1M (2M), BTR-IM-l (2M-I).

- puterea aotlvK la bOrBele de 1e~ire (5-6) A.· subansamblulu1 d. puter. (SP) a modulelor BTR-IM (2M), BrR-1M-1 (2M-I),

.... 19 heI) - curentlll mhurat 1a bornele de 1e~ire (9-10) a eubansamblultt1 de

-. . comandA (sc) a modulelor 1J1'R-lM (2M), BrR-lM-1 {2M-lh

- U9_10.U, - ten,1unea mlsura.tlla bornele de ie,1re (9-1o) a 9ubansamb1ulu1 de oomandll (sa) a module1or BrR-lM (2M), BrR-iM-1 (2M-I),

- Psa

- puterea acUd 1. borne1e de ie~ire (9-1o) a Bubansamblu1u1 de oomandll (SO) a modulelor 1J1'R-1M (2M), 1J1'R-IM-1 (2M-I>'

- rezistenta d. sarchl raoordaU 19. bornel. de ievire (5-6) a subansamb1uiu1 d.putere A modula1or BTR-1M (2M), BrR-lM-1 (2M-I),

.. rezistenta de l!Iaro1n1l racordaU 1a borneh.de i('v1re (9-10) a l!Iubansamb1u!t.ti de comandll (SC) a module1or BrR-lM (2M), 1J1'R-lM-1

{2M-1}J .

- rezisten~a de saroinA tranzitor1e reoorda ... 1a bornele de 1e~ire (5-6) a subansamblulu1 de putere (SP) po durata demaraju1ui (PRBM);

'"

- hndllnea mKsuratll 18 borne1e de h,ire (5-6) a subanf;f!,m\llull11 de putere (SP) a mod,ulelor 1J1'R-lM (2M), BTR-IM-l (2M-l).

.. RSp

- 8 -

1. INTRODUCERE

Aoes'!;e inatruct1uni se aplioa 1m, ver:LHoarea 1& punerea. 1n tuno'gil.u.n,~ pe:r;tod:tc!i ~ proteotiei de razerd a .liarelQ!, de madie hnsiun. (PRBM) t h\, <h"<lne,f':~l<'m!:'l;t!olEi,:ra de 110 ltV/lirep eu 1ntrerup1,ol.' IUP-IIQ kV ,1 dlsPQz1tiv MR-4 01,,1 d(,:l elEHrh'omagn,eti. dE! desohidere.

Totoda:i;I1~ in o9.drul prezente:i. inl3'ln:lltlliun1 sin'll prezenilate ,i

"" schemel a de proteotie de rezerva ou su.rs.!i de al:1menilare de la bateria de aoumulatoare de 220 V a:dstentlt. bateria de aoumulatosre de 48 Vo.o., ut1l1zati'l. perrtz-u telemeoanioll, preoWll !l.'i din blocul de put ere tip BTR~

= reoomandar11ela montare~ v'eri.t'j,oare ~i rtparare.

p;1'{:rl;ec~la de razeI'vE! !'REM se mon:tlJle,~11 pe partea de 110 ~ a transforma;l;ox'~_lJli de 110 kV/m §Ii deconeoteazl intre:rtlptol'ul de 110 leV a aoesteia, ill

oasul apGl.r:L~:tei unoz- defects in. zona barelo:r MT ~ ooncomi'lient Oil una. din de-

feo·t1unile em.l.11Iu.J;'a.te mai jost

- lipsa curentu1ui continuu operativ f.urnizat de bater!a atatie! • •• defeetarea electromagnetulu1 de deschidere (EMdl) la. 1ntreruptorul !UP-llo kV, ao1;iolla:t de. prcri;ectia de bad,

- nefLmo1;ionarea protectiei ma.x:1ms.le~ montatl pe partea de 110 leV

sauMT a transformatorului. _

.t>.' " '

,In conf'ormitate en recomand_arila pt'e~en1;ate in luorarea nr.

829/81 SOP -C"I.,R.E .. 9 proteet1a de rezervi[ PRBJlI! se poste aliments Iltilizind lU'ma.toar~)l'll 1011.:<:1:"136 de 0" O. a

Var:z'an'ta IGs, - Un oircuit sEipara.t racordat d:i.recl; din bateria. de aoumula.toare de 22oVo.o .. , existentl1 in stati·i~ ..

Va:d,anta 1 .. b ~, Un ci:rcuH; separatracordat din bate:r:ta de aoumulatoare de 48Vc.o •• ut;tU.zatl,1 pennz-u telemeoe.nica"

l!'e~~f ... a.R!!1i1 :r~;;c ,., Un, bloc de alimeni;al'e de plttere corespnuztttoare (bloo ourent -

tensitlne tip ETR).. p

102. ppmeniul de apfioare

Protectia de rezerva a barelor de medie tensi~te (PRBM) este ~bl:J,gstorie penbr-u teats atatiile de 110 kV/NIT! noi sau existente, 011 sau fltrlt personsl permanent, de exploatare, la care rezervarea proteotiei pentru defeote 06 bare de media tensillne nu se poate as:l.gura de catre proteotiile din amonte, in a.ot'ls't sens S€l precizeaza.

- pentru instalat:Ll1e al1mentate radia.l~ ale 0111'01' linii de a.limental's de 110 kV sint protejate in statiile din amonte prin proteotia.. ~ximala temporizata sensibila la defeote pe partes. deMr 113. trafo de 110 kV!Mr §I:l. actioneal/lli aeupra altui intreruptor deoit al statiei in cauz~~ nu eate neeesarll rea11zarea

suplimen~al'~ a PRBM; ,

- in cazul in oarep din diverse motive, protect1a maximal~ temporizata din st8.~ia din amorrse nu ma:f. aate eensibiU la deteoh pe partea de MTa trafo de 110 kV/MT din statia in oauzlt, eete oblig~torie mantarea protect~ei de rezerva a barelor de medie tensiLUle in aeeastil situa~ie ..

A;tegerea variantei de _ alimentare a PRBM din sta1;ie se face astfels

a) J'entru statiilEi:_lli.sten·tea

~ Se vor aplioa -Jariantele !9b f}i I.e. atunoi oind se prograllleaza. r-eamene j ar-ea instala~iilor pentru t r-ecer-ee 18. exploata.rea prin telemeoanio!l aBU ia a.zul repara~iel capltale e Bta~lel.

- 9 -

- Fentrll BpUOaree. im!')dis.U ae pOQte alege filii varistlta 1.8. loeastitsoln,1e se I:Ol181d«:l1'I CIa provlzcrie ou 0 duro.t§. de e.plicare de. trd anil du.pl care, b. fW)c~b de experienta de If<xploatlU'e, se va deoide dscll 80111_18. rlmlne de! ;Lnl1; iv£( eat! se 'irl)itnc® lEI. QP:U.~.r€e. variantelQll' I ~ 111 san 1.0 (.olQ~l. detinltivl).

b) PentI'Il frte.U!l~ nod

- Se a.lege une din va.l'iantele I" b SQU l"fJ~

1.3. J2!tt1§ n!Qwrtll!$ntrp..~flnita1:i~lli~~

in ved.ores a.leger:U 901u~iai pentru e.plieGre!!Rma (variant"" I.al I.b, l.~) eate neceear e§ sa can06ac~t

- tenei.l1nea nomdn .. l~ a ooh1'1ei d~ I.HJul!lullatoi!!.Jt'1& 6lltbt."nU. pentrl1 e irCllit ale de comandi'i §i proh_o ~ 1e ~

- tensillnee. nominaUI a bater:hd. de $.cllmllla.toare ,nf~Ce!la.r~ pe:otru telel1lecanio~ (da~~ exi9t~)1

- schellJa aliroentad.i {;;1;1.I;~lIS;lJJi.n"" alb!>I'n&.l;ivi! (10~ VE;$S~) ~ eircuitelor de protsollh@ mssurl1 11!::t a:l.J.\(,LI.'oni,!M:'sa <l.in. atllliiJia. de 110 kif

(trei tranaformatoare Cl:l.1:·im;; pe de llok'r~ Qehl,lI1 de

mAsl1ra pe DElI"ele (le l~~ t!btel::u:J:lJud.:IJ;

- tipul §l oara.cteristicilc" de bazi!l, a.lll! trl.M:Jsi'orm<",tosT"lor d0 eurentpe part~<l\ d~ 110 kV trafQ (ola,~a de pr'Hd_z;ie~ pIll,erea no-

minala a 1nfl:l.ljlux,:i.x'ilor oa:r<!,lJt~riiiitil[la de magtiEl'tlza!'s.

din 00.1'9 lU'ilUle,.Zl! se, f:i.", tfllDiij~X\X!.~$. de ~,'\'~)~

- tipul \11 car~~eter:tl:lt d€ l;I"''i';;a: al19 h'lil.ll""fo:;;'i(lJatvaT'elor d~

tensiLUM9 de llo/@w4 H.n.:iHiii s@,~~ b(itn;)1.~~ de ll" ltV' all!!

eta.t:lds

scheme teneiul1.e dare a-le

Slchema. iiI" e;t:Htl!1l..l.:I.dl£ ~1 cent 1nllul ,';',[(WX'iilllt Cb'(lll1 h &10.1:'

- medml de lWl!j;aX'!\ll e.. :il1';1i\'h:'lll!~;'t j,L': gere ae.u. prin :rl1ld~t® ... t.!i~

- spat 1111 reZE'l:t .... a. t pennru pl!'lJ'l.olll'i comandlii.;

\lli aeOW1'~'

1'J(H.mmiar~l de (~uI'ent ale ,U~\)<:lzit iV0lor MR-4!.

eu bobil!.® d.1J st:h:I'w

- tipu1 !.ntrerl!p'to!'~.1!ll1 IHl pel."i;ea, de :UilI it\!' trai'll @i d:1.spli:lzitive~ lor de action.are 'l<tl1.ize.te, m CI!laaal x"espvt1v IU.? ~. 110 kV eu d!spov.itiv t'lR-4@

1.4 .. .5peciU c!:r·et\,.~~~£1L",eS~~~

Proteclia de rezel'va. a 08.Jr'6101' de m ('PrulM) Sf) compune dilu

Il10) Prot®cij:!a maximalm ds curtmt t~mIH.:n,·i~eta~ car-e He mont.ieazB 1» seoundaru1 tr611uforma.toru.lu.i decl.llrent CJl1SU-·I1Q Be lit anume 'e 1nfseu.rarsa &18- o~darl de Masura sau class l()~

b) Protr:ct:1a homopolara d", curtmt :l.'acordata 16 t:r'anlilforma.liorul. de uurent de p e neut III retelCli do lIlT ~ lega;t; 10. p!l.m5:nt p:d11 rez:l.stentl1, de 18. care se al1.menteaza @i pr,)tec'\iia homopolRra. de cureni; :l;emporizatll Gxistentll ..

Proteciia respectiva se IDoutealf.1i uuma.:l pentrl1 IM;ele I!1taJ;ii, car-e till neuh'ul leg8:t 1& pil.mint pr:l.n reziateuta"

a) .A.l dones slectrolllHgnat de deBcnidere monta,_ 1& diapozlt.i:'lul de act10nare Up MR-4 a.l i.ntreX'llpt.Qrlllui II~l' = llq ltV, bob1.n&t ];'a, '1alo,area teneilUli1

sIlrae1 operat;iYe de c sc e d@ rIH4!H'YS", .

. /

d) 0 sQX'sli d.s ".0. de ;r'e;zerva, ,~aJ:'tipO[it\\l £:1 .l'oallmta m Wj.l;l dill

variliJlt@le l.a, 1.'1:1, I.e. mentic)t!l1te 113, pet. 1.1"

e) Cabluri oircuit. a8cundBre

PHHi\il"

- 10 -

1 .. 5., R!.~~o~dal:! • ..2~1!.~!!-A,!\~dJ.\J.-4!2i!!.;£!,li:isU,J!~ ~ Jtt.!~":U&, ... 4~,,,ll~1flL!t

L~ exec~ltal.'ea inste.latie:l .. PRBM eu .~,l"mlOntr~~:ll\9 da III pot .. 1 .. 4 trevedera I.l.:i>maI; oi.l,J;'elli.'l ~

PRBM ,~;;, '\f~~ mQl:ri;fi;i P~) un pa.lfl.(!tt ill!! prQt;!llctia, sepeJ,'lllt* fi("Ii'~,r~ '~l,-a!llt~l?o:rll1at@r tIe putell'e)",

b)

rezerya ill€> va ra©ord~ 1u.i de CllU·ent ..

prot ecllia de Q traneformatorn-

PRB14 vt:lr f1 tate ell eels

<I) Cil'cuiteltil (I.(il ©uI'~!(rl;; ~1,J:tex'l::lJ,d;iv' ~i del.}!;U'®.nt CQn.'Il:UUii.U neCI"Hlli!.]."1i

d~r!H~'t!ll. itlai,;alf1tiei '"or ri., d1m~nsioji'jate bl oonfo:rm1~

~i1.'e<l3i~e.ta 1"" pot® 2®3",'~ :2"),, 2",4 .. )@

d) ill ;',t~1t.;ie. dw ~lei!ia\l> ~]J!lrneglt~~;l{;! d®1ll",,;lr.l.ata PRIlM VOl" :t:t oeJ,ml"i'il.te

de c.o~ a... existeDta.

e) .!l@g~X'(.,. l'.n:f'alil't'l.%,ar-:U,«():t' cu.re:nt ee VOl." fa(l,® 1l~~tl.1:na. f3t.e,iI!.,\\ ,1<e

1& 't:l:'lUl.eformaharale iIi@ pat. 2~J.3~t 2&3~4~

f) Ca1.~I'll,l.l ~;1 ,..u,!!M~:ililj!tt;n.oo:,.,.~~ ai:l:'m~iti"l;')jl' dill (lea" i111 Cst'" ~e VOl' tittle ti1nmdll~se seema de trru-lste:rul de IH!;~are In':i.n t:K"OO'lsforma.iloarele. de O!11"€lut ii tensiWl611 precizate la plluctele 4,,)p 2,,',,51) 2e:h6~ 2$4")e J&.J pentrll orica:re din eel® tr~d 'Il'ari.ant@ (I"B,; I", b~ I*~)"

g) Sa VOl' rospsota (lon.dl~ine ;i.ona:re :ll1lJ,)1i1!i1il eel!1i de-al

doilea electromagna·t~ stabU.:ite Ie. pet" 2 .. :3.,

2", VERI1l'lCJmEA liA. l?UNERKii IN A PROTECTUJ:! DE R.EZERVl .\

,

(J!RJ:lt.1) Id'\. TR!\J;~S1:'OR!I,!:tl.TOAJl.E

RUP',Nlfl.RE Im~ '", 11~ liS

v

II'UN(J'p:Ul'rg ~I Pl'':RIODICA

Il1H1.1UJOR .DEi litlJ:DIE TENSIUNE IH£ 110 kv /w'ir., CU iN'rRl!:DIfLP02;lTIV MR-~., Avhm

CA Sn11.si m1i i\JJIME:t~'l'lI.HE BrH

2@1" ~:!.iUj~,c!J12,l!1~~_q1'''~~b,~ll.~~A.m2.~le19r i£R. ~~~J:,~9..g:£~~~..!:"~~il!.l2£.Blla., .. ~&i!llil.rilL..2.t .L~~t!~~~J\!~~~,ll'~b~~ ~~.J!l2.rutl~t~~~\1l

2~1 .. 1",~~~

Prazel1r!;ul oa,pitol are drapt aoep stRb~Uiree., c{')udlt:Hlor de vsrl~· flaax'e €Ii, :tntretinere ale p:;;,oi;ect1®1 de razal'va (PHEw!) Ie. trana!ormatoarel@ de

110 kV/M1!9 on !til.tre:x:uptoax'6J IUP = 110 1<;;11' dispozitive llIlR-4. f:wind ea surse

de pntere blocul de alimenta.re cu tens;iJulIa redresQ,ta tip :erR ..

Realizaret;, pl~oteoxj.si d\Zl 1"6ze:rva <), 1:>aJ:6101.' de m 1a transtorma.toarele de 110 k:V/MT~ 5:n varian'ta In car's Ij'PllJ~§1t(; ba'teria de aCI1Mulatoa.re, mate oondi'\jionatli de realizarea uxmi b100 de alirnet:lt~u;e ,oare aa aaigure 0 put era de :3 x 100 W. in vederea ac1;:hm.arii bobinelor de deel.',:llQe.re a :tntrertlptorullli

lUP - 110 !:tV.,

Blocul de alimentara t.i.p IlTR pl:eia. de 1a trauaformatorii de CI1- rent 01 transfera bQo;l.nelor de declru1~are e. :i.ntreruptorulili 0 putara de :3xloG W ~ pentl'll declan§area de raz.eI'vE! a intrel'u,ptorului prin cea de--a dona bo'bina de deola.n~e.I'@ din dispdzi1;j:~rele MR~4.,

Un a8,emenea b'l.oe nu p()ate fi I'aC01"dat 1a transforlXtIltoal:ele de pa partea de roedJie tensiunev intr'~H}J:i; aceste8_ s:tnt; d1rn@ns:!.one:te pentl'u pttteri mai

Ild.oi de iee:ir~" \.

Acest bloc h'solllie r£Hlox'\la,j; . if;. trantOlfol.'matoal·ele de ouran;; de pe partes. de 11,,)' 1>;V a tral1.s.formetorulu;L .de 11<:1 lrV /WiT"

Pe lmga puterea necesara paut r-u de(\lall~al.'ea intrerllptorulu.:1 ~n ca zu]. alimentari:i prote(;t ia~, d~ rezer\f~i de 113\ DTR. este 116 cesa:dl ad.gl!LJ-:'are9.

-11

al1menUrU plr1i11 de releist:1cli a protect1",i de Mllrimea de 1ntra.re pri~c1pa.li! a sw:sei ETR 0 oonstituie our.n'lal1 seoundar al transtormatoralu1 de ourent CEIDJ-llo-bQ

Modll18l8 stnt a11menta.te de la transf'oJ;.'mahal'ele de oureD.' ClU lIB ©urent nominal de duratl de 5 A §i un curent maxim a.dmisibil de sonrtl durstl

de 50 A (t • 5 s). '

Pantru modulul a.limentat de trans.form",'toarale de tensiuna. 1IIr1a.a de intrare 0 constituie tenslunea.seounda~a a tra.nstormatorului de ten8ian. 4. 11@/0.1 tv. Modulul a.limentat 1n. teneiW1e est .. COn(h'llp!lt (Ill 0 unitate de a1ialantare supl1mentarl.

. Mlr1mU. de 1el11"8 mai importan.t('1' ale el.lJ's~i MR sinh

- tens1unea de comanda,

- tensiunea pentrll behind. de G.eolal1ii1~n;>® EMd:HRST).

Ten.ianea de oomanda a.aigura energia. n~c~sar~ rele.lor dim prot.oiia de r.~.rvl c. oOlDlU1dl declallf~area .. Puterea 1a ie'll:!..rlSS!. de oomanal ash de maximam 3." 1& a11mentarea ell de d~ldl or! otU'errtul n'lllim~J1~.l.

!ensiunea de alimeutare til. bobinelor Il" <le(;;lanl,ilare s. ob~im. 1. deliilWltarea oomandatl asubansaMblu,lui d,!\! puterSe. F~!!'~il!lr(~a de 1e~:1re • 8I1bU:UIIUIIblL1.1td. de paten este d. )00,'1, in fWlQti.a de bl:.!b:ln·B), pent!'!.'- oa.re a .tost proiao-

tat0 .

2.1.2. :Pomep.1l~1 da_I!~~,~~"~i~!&~l .. ~~h~~:~m Blocml de tens1une redr~sat~ dl'llnti de al1mOl1tal"e a protetliiiei pl':ln relee dtm!il~ 1a instal.tiil. eleotr;loe de 110 ~ '" Folos11'e. silrsei ETR peD.trt~,

~arelor de M! 1a transformato&rel~ de 110

sursl 1ndep •• - ~!.AA.L'II'.I,.e de our.nt ,i tea-

2~102elc Folosirea modulelor de onrant BTR~lM

a) ill oirol1it (l'Ion~fliA,l<;!ii!;l! es

b) La circu.it biffM~&)),t~ eli Be tolo.eso lIOeta-

leI. Bl'R-lllll li1i mR-2M e

I) fn oirollit ·trita~~t ell mOliiW.j p', '\;r~J. ff1Ullll se fol08a.0 1lOd1l ..

luI BfR-1M ~i doua modille mR·"2.¥.\:"

2,,1.;.2.,2. F010011'8" DlOdllllllu.:l de hni]iWle M:k-3Fh

a) fa ciroait lIIonofazstse f'oloeeSite !l,n mlJd\ll JJ.rR-)II.

b) tn circuit tdf'azst . se pot folo(il;~, d,~ua aau trot. buc,,,t' _da1.

B:R-jll.

, 1Iodl1lel. se !ntarconacrteazl lahiir!!l \l?t3 f..al."tea de clU'en1i oonti-

nu.Il)8 plln1ndu-se in para1el~ .. tit pe partee. de comanda~c~t~pe partea de pl1tar. e de doclani·a.r,).

Mlrimile de intrare, ctlrentH pentrll mR~·l~ (Rl, BfR-2M (8), B'rR-2M· (~) ~1 tensiunile pentru BT.R-.3M aint Illap;ru.'ate galvanic de mlrbU. da 1.~ 'ilire ~i fltrl le~lturl eu pammtu10 Deci, unifioarea mal':i.milor de ielire a lIOetm- 1elor nu 1nsealDJil ,i unifiosres marimilor de inia'areo

k':g",,)t®()~ie:1 4e re.8nl •

:t'~G® &~,$rt;f~ll ,

Modlll de raeordare iii. modulelor de cmrent (BTR- 2M).

a) Modulele de curent de La transforli1a;~;Qe.rele de ourent CISU-1l. la borne1e(l - 4) (cu punta , 2 - J)~

b) Eleotromagne1;ii de deachidere a intZ't'lI'uptorllllli de I!(IUP .. l1ok'V)

eu u: '!onSUID de J x 100 W t se raCol'cte&sa la homele (5 - Q, .

0) Instala1iiile de proteo1iie prill rele@(,1'" .m eonaum de J. " lie racordeaza Ie. bornele(9 - lo~

d) Instala1iiile de semnallw.re g:1 CClIil"d;,al's se ra6ordea,zl laborne ...

Ie 13 - 20 Is BTR··1M §:J. Is. borne1te ,_ 14 - 15 - 1'8 - 19)1&

BTR-2M.

Modul de raeordare a moduLeLor- de tellsill.JH:l B'"tR.'-31Ilh

a) Modlllul de tenahl,l.'le se alimenteazij de la tranaformatoarele de

t.nelune, ~a borne1.Cl - 2 - 7 - .3 - ~

b) 11eotromasn_'al de d.aohidare • intreruptora1al 4. IT (11. ty). ou un oonaU. 4e 200 W, aa r.oord.a.1 1a borne1eC5 - ~

.>. In8ta1a,U.b de proho~l. prin releeou tID OODaU. de ) •• se raoordeas'la borne1e(9- l.~

d) Instala,111ede semnal1&are ,1 OOID.tare •• raoordeaBI la bornelA

(11 - 12,l.

2.1.5. R.g1mur&lg de lP.Bojiop§r, a,l1'.sllr!eiMR

La tuncUonarea sllred :BrR se dieting llrIDltoarde regilll1r;l, .) 'lUlo,lonarea tn regi. ntirDlal.

') 'uno,lonarea tn reg!m de demara~.

0) Punotlonarea. m reglm, de deolanpre. 4) 'QUollonarea in r.gi. aooldenta1.

2.1..5.1. 'lIRt:r;lotsa.re. in reg!m normal a lRodule1or de olU"ent. s. define,hasU.l. - pah intre Mmel. (2 - )JI

- NzObe1e (l - 2) ..ttl'll ,lIlntah prill oonh.ohle relell1u1 IDt,

- "mehC5 - 6) dnt Illnt.hprin oet:lll.o'hb Jl'eleula1 ID21

... 1. bora.Ie (5 - $1 (9 - la) Jill. 88118 raoordllU I'dolo sarainll - 1& borne1e(1 - 4) •• sp1101 Ill:1 curent .gal oa 11-4 - In - 5A.1

- .eindlol 1mpedan~& (rezlsten,a) 1. borne1eC1 - 4)pentra 11-4•

51;Zl_4 (~I Rl-4 (rt)1 va1or!1. aint date 1a ~ot. 2.~.2.1.

in aoes.t Oall apar IIrmltoarele s1:tnla~l1 inhr1oa:r.· (p1an,al.7"

- Oontaat.1. re1_ulal 1D1 flInteaml tntl,urarea prlma~1 a 'IIranafor_bar.lor Gllirent-tensiun. TOU ... l ,1 TOU-,. 1ar contsohl. releilld 1»2 ,!Utile •• '

InU,llrar ••• eolllld.rl a tranatormatorull11 ollrent-tetldune 'rOU-1. ' . .

.:. 8ubansambllll cte oomandl SO-It respeoUy btA,orlrite priIBreale tl'anstormatoare1or earent-ten.iune ~OU-2 'i. TOU-4 810t parourse de oarentlll aecundar .1 tran8formatoralu1de Cilrent CESU-llo (I • SA) ,i as:lgur. la 1ev1re • hns1lllle de cOJIIBJI.dl 0,-10 • 50 - 72 V in gol (relle proteo'1e de rU8rvi 'RBI

neac,l.nah), '

2.1.5.2. Pamotlonareain regl. de ~emara3 a module1or de curent BfR lU(2M),

BrR 1111(2111)' .. . •

Raglmul de demarB~ a1 protea,!.l pr1n relee PRBM, raoorclate la lIod"le1e cte carellt. se defhelte .sUe1.

- punte 1ntr~ borne Ie 2 -),

bonele(l - 2)dllt tllD.tate prill oontacte1. releqllli 1D1, - bol'lleh(5 - 6) sbt flllltate pria oontliLotele releul 1])2 f

- 1. borllel. de 1.vir8(9 ;.. 10) se raoordead I) sarcin. eo.hiva1entl

Reoh • 76.n,

- la bOrnel. d. 1.Iire(5 - ~)lIq se,racordeazl 11101 0 sarohll

- 1a barnde (1 - 4) se apHd un ollrent egal 0011_4. • 2xIn • b 1J

- .a indiol imp.dan,a (rezistenta) Is born.le(l - ~ 11-4 • 10 11

11-4• l.la.· I Rl-4 • 0.)2 n. ; .

in .oe81.1 oa& apar urJIIltQ8.re1e dtua1i11 1nterioare (plan,s 1.7).

- Oontachi. re1.u1ui.lD1 ,l1Dteazl infil,urlrlle pr;1mare ale traneformatoralai 4e ourellt-tenalune TCU-1 ~i TCU~J. tar contaote1e re1eulu1 lD2 ,1111- tea,,1 batl,a.re.r8a •• cedar' • trlu:ulltormatortl.llljQLlrenil-teu • .tW1. fOU-1.

66501. ).2 I-I 1"

- 1) ..

~. Suool1s!UI1blu) d() ci)@,md;i (sc-r), l'flt1pectivlnfl1!;JllrKY:'ile primare ole tr!'tllaformntol'ulllj de (;ul'l'!nt; .. tello:tune TCU-2 ~i 'l'CU-4 81.01; pa r-cur-aa de cur-en» tul neoundar till trat1!9fo'rwntoru.l11i de enrent CF1SU-l.l0 (2 .X In .. 10 A) el saiguxil

1& lew:lrl~ 0 ten18ium, ii.fJ G(:>'na.ll,·a lJq."ln " ~8 Vo.c. pe aar-c Ina :rl'lJl"elor protect:1.ej.

,PRBM (j:h"-~h '''' 76 ,0.)" "

2.1. 5~) e Funotj·onsl'es. :ill! riE1g:l!u de d<llschidere a modulelor de eurent Rl'R-lM (2M) J m'R- UIIl (aU)

Reg~.rm.ll d.e ded8.nF,1an~ ~'t module) or de our-errt se defineete e.str.ell

,," plmte intra (;: ~'));

rale.l.1Dl ,i In2 M let born~h,(9 ~

," Ie. l)Orneh~(:5 1"" bQ,i;'YHill", n

:trld:1 os "'. 10

m>, .raCOrd€BZii 0 @arc,n~ eeh1.valent1:l. de 76Il J (;J €Ie x'a()()):d(~~0X o J'tf\ro:lnll ElchlvBlentit de 7.5.rt J 1U:1(!iH'flnt 11~'4 .. , 2 X In .. 10 A, (:r0v.i!,Jt(,;Il~Iit) lr1. bornale 1 - .. pentru

"ft ) ( J1. ) i "\falor:Ua aint ,iate 19.

UlH! T(JU,,,l tachle

il .1 a.1gure atSt tenAioft 11 tens:lunea de de-

2 (Rf;f~) din diapol1l1t:iV81e

bl"hriofll'e(plan"a 1.7) I trhHsformaio'l.'ului OUl'flnt-tenf:d,,, 1'01,ul ID2 .ate 8xeitat~1 oon-

tll!(HJ8 de clanli1ar~l MR .¥ 4@

declanaa.l'![' r®n re 1 e€ll(j'r~ l'H.:BtR 8

""",'."."",.!,'" l'IJrJ"<L d~b'\tef.u;i! pe hobinele de kV :iJi.r ~1'(m-2 adgurr alimenh-

reaped;:!'IY TOU·s:,:? 5 TCU=;3 ~ cuz-ent CESU-llc

une U9-10"" 48 Vc~c$ 0., iens:lune U5" .. 6'~ 48 (Rech "" 1 e ~l..l1..,) <,

( ~d 1~!.]llanGambllJl de comandlf (80-1).

'b;:·s,.:u'lim:':IElaioarelo:t' ourent-tens1une TOU-I;

tl'" cureutul seoundar' a1 txanaformatorulu1 de a,dgu:d{ 18. bozne Le de ielJire(9 - 10) otenai-

I3l'iu"{)in;& releelor PR.iJfJI (Reon ss 76.n) lJi Ie. bornele (5 - 6) V(J"(.'!,,, p" l!m,I.'c;!;.rm bob1.l'1alor d.e dec1an~e.re derezervl

2.1 .. 504. Fu.rlO~1(ll'az;',,,!a :l:1(! regim aC{j:tdHnh,l a iilodulelor de otlrent se definevte astffJlg

(aoddental) l.n funa~ionarea. ll1odulelol'

S8 dhlt Ilwdn1elor de our-arrt

lu'mai;oH.l'olg reg:iml2x';i de flmct;lonare acc1dentale ale j.mportant 1!) i

." Tl'8l'lSi'Ol'!l'!a:l;ol'1l1 mH;,)Hxt=tell.1SilllIl6 TCtJ'~l d:i·n Buba.nsamblul de pu(SP~l) eflte del.lllU'cBt pa pa.rtea prima.ri1 (accidental) pe 0 e d", lnfa~arare sau·pe ambetle 1nfa~url1ri primal's. !ar Becu](~dara rami.:ne §uDtatl:i de releul ID2"

:)I.l'bansambl~J.l de comanda (80-1) \11 aubanaamb Lu I de putere (SP-I), respeotiv :turr~§t.rar:l.le prima.r:e a Le traua!<Jrme;toarelor ()UJ.'ent-tenaiWl6 TCU-1J

TCU-·2J TCIJ-,·I; .. TCU-4 ~dJ:'lt. par-cur-se our-ent a.I s ecunda r 81 ti-ansforma.toruIu.ide

our ent CESU ) lO(I:p" ~-j A La boa-ne Le de iSl,;lil'il 9 - 10 nefi1I;ld ooneciatEi saro Ina releelm; pro'&t"otiei

,- 'l:ransforlilatorul eL\J:('ml;c-l;eDfclt.me 'l'CU-'l d f.n auban aamb Lu'l, de puts!'e

(SF-I) e at e de~untat Inara (aec:i.!'hmt;al) pe 0 juml1tat)e deinfa.§tlre.r~

SBU pe ambeIe HU i :1:01' Infa.~lll'HJ'ea secundara ramlne t;;'lwtata de

r e Le u I ID2 ..

_. 14 -

2 .. 1. 6.1.. .,r&l~~~""",,~~1lo-;s.;:;.;.;~m;:.DlI!ido;;:t~:ll~ ~!.~·!;..§<t.,![L!l6g~.1 Jha.t~nsllalil~l . .;A.cealjlt~ va· tant:a."i,l:s r\';'laH~e'tll.~~ (!;0nf'fJrm sehemd 'ele~tr;LtUl d:b\ ciaoK dn.t il;l.dflPl:lmile ~miittoe.rele ~Q~d;.tii1it3

m_) P'e pa.,rt$A de He -ltV a 1ir~s(fol"m&t:ClrllJ.ui de no kv/m stnlli monta'te t:ranpt~"ma-to~-el®· (lEI i:mrellt. liiars 1ndepUnesc lU'!lll'toa~el.e 001!1tii±:1l:i.i pr.;i.vind; iraJ.eare~ tensiun:i:l. 1& 001;111 ce,r81et,eFl1.s:tllJ~li:Jt,

. de ma.g:nf:lt;i..~et '

\

- ·t;.en$;l.. lllin;Lma de c.o1\ a a!'li§lIi:dtrii li$eCWlda~e :La oor.e se

:racorti PRBl1iI :trebuie ~a a!be.· I.tl·mi'ito.a;pel~ y,ahria

:pet\t:r~ ~R - 1M' tIc ~ ~"5V.

pel1~rt1 Mit - l~1 ·'Yo ~ 45 V (>.

'b) :?e pa,;(I'telOl, de ll~ n a. sta:!i:1d· de tr8l'1£1io:rrnarE! sb:b mata'h 't:t'a.nB:rOli'~tos're dE1 teJ:lsi&me. d.e 11~/$51 ~V.,. Aoeliu:rha. va:rlia.t'!i se a.plic! !n. ~m!too.rel.e ce.zud:

~ $ubimlllamblul de 'OQmallda (IiO,.,.l) ,:1 1!I!!bB;~sambl.ttl de pttt~~e (S1;'''l~ II ll'es'pect1~ In(a'~:t'ea p!i1 ill1'l\lJ11 a. . tl;-Wls.toI'l'natG!lI.relpr (!Ibt:t'e:l1t";~enltll:uli1e ~C:rJr~; TeU-I; TCU~3J TCU-4 dllt p.s.roUEse de C,l.'l.l7E'fIll,t u,l.d'leolijnd~ d i\lIi$l'Is!orma'i;(l)j?111tli de I!IllreD.t O~str~llo,<2 :g: In '" 10 A.)~ 1,<~ b9'rtllilla de ~"e~ir~9 - 10 U~d ~QlleotQt;l

ilarcil)a relflelo~- pr<r.rhQ1rid PIU1M"

.lc9stereglwll!.ri &t}dde:t'l'b~l~":all trebu:,te ell l\urttz!I) rM.:t ~!11/b d~ 2-4 Qre. cl.U'~~ttll ill ~ 5 A ,1 ceir'()l\\ 5 13" Q~ ~1~ %ll)l..:t"lmh:l 1;1.,.4 ... 2 xI:Q .., :LIII 1L:o

Ptllllct1on.area in ,;regim Q.('ICMe:l!l:tual a A10tili1qhw (I.e cll!;f!!lJ:l,.t WHil'hl IU~mR:a ...

l!hmiiit op'bit't bl sWl.le. d'E) coma;.ndii,. ,

- - ~ ~

2 .. ).. 6.. Xu ;tayg.,.JtL,ti!~i,e~e'_«\ ,tn~ll,}.)1eLmi

. P:l'.·r.rt'ec~1ade l~e~ervl.t a ~!l.'elllr d-e Mm fPR~M)!l la call:'fj s1A;s!li de 1&11-

1U1lIm;~tl!l.re -ell!lt.$ oonat;Uiltitli dtn liil.oIliUl'i" de i;endune redre!5ata (lJ.!lIl), t~e bU.1ie sf! f'lme;jjion(l"zq;l "i al! as:tg_are ,d'6clAl'l51~rea.jn·!;rerup't;0r~1.d de 110 lfN' ~ a.Ut 18. SCI.l;r<f;eiro!l~.h lIlQnc "~ pol.1J:.a.£a:Ge pe btU'a.,d'e m ~ oit - ~)I;. .. l:ra, I'8CI.U"1H'l:b.'Ql.lltte mODO flau pol1faza. te p.~ I!~tel>\ de llo kiT ~ t:rs;lIl.s:lror_1.i 11Il1'lJ.lltlAi d.i'# 110 k.'Vjf!lT, £n ot!t!tlll h C'Q:t!$ l,"uerv:av.ea 1s aehet~ P6 ~al'tea b llb ~V nil! ~er!;;e ta.$.igu:ril-u' d~ !ill,"fl1ifJ!QV:l.a din s:~~~1:t:te. fin 2l1fon:l;e", -

Fflutt'ri.t os p;rot~0tia de re:i.e;.ll'vl ~!!W'ie\iiQne2<$ :in O'Ql'ldi1iiUEl de lQIlI.i

Il'JIUii.& sate n~cesajf ~9i flIl1rsa Idt fie f61osit!!: ~ wlll~toarelem.ont$£jet .

aJ Monts.~ et~ nrod:U:le lie u.u.re:nt .. t ensi.u11l.e'_

'b) MQntC)od ell tn.(J)da.le de el;U'en'~ ~

oJ Monts.~ QIl! module ~q t¢AS1ocne~

. Mai j:\'l1iJ Se p;ezi1rl.la Ya:).·i . .alltele d.erea.l:iza.re f,l,le piX"~te~l·b$. tiill;l re ... lI$X'V'i! till ElI·UBi! 'de a.l1m:~mta.r~ din :a:rR~ thll'.lld seama de cGnd~:\l1:Cl,$ impu.alll ~. IUlilO"" t1:.onarea.a.lllest0:t" ,1·ate.o1iii $B,U 1£1, a.lfjgerea. tJ;'a.l1lilformatQ~re;loX' 4e oll:rent sat! ·t;~n"'"

~i"ne.· . _ ' , .

- Rt;!",er'Vl_(a.Fes' prlltllee):i.el If.\, defeo-tilt IrEi parna cle Ill!) ltV' a 'transfer""' ma.toi'u.J..li!.i de, 11@ ltV!Mlf n~ 'illtU. PQa.te Iilsigmra. !,'Ie cE1tre pX'Qili'ecUile a.ltor $1;8.ii$ li!ittl.l!Lte m .a,mo:r~it<i;"

:.: TrollJ;t:o:t'me.t0ct'u.l ~.e l.J:;o It:T/m 's,liment'ead Ue Q :t>e1lea de iHJ! ell :neutxll,l.iz41lat sau eOll'l.pensa.t~ f:iie G l.'E!lea eu neutnu.l lega'b la

P~JJl1n'l:I,\;'P:r:i:l\t :c~~if.f'~enti1~ , .

~ 'i'

. '" La ·t6ate scurtc1.t'te.u.ite1.a pt! 'Para de .lIIiT~ t.ella:iWl~a :tl$z~dWliol.~ 1(£ Wli11ele trallSfo:t'nla~o~u.ll1.i de t,ensj.lme de 110/0,.1 kV It 0.a.l'El &11- manit-sad SUCl.'sa. mR~ Iilcad~ sub 0613 Un"

.... -15 .. '

,- TransfO'I'IIlJ:1torul de 110 tv /'iIfr e.limenteazll Q re~ea. de MT 011 neutrill lagat la plImtl1t pr;tn rezisti9ntll.

2.1.6.2. IARIANTU1I-a~ou~",,~

Aoeaatll variantA so realizoszl OOllinI'm sohemel eleotr1oe diD pls.n~a.'l .. lo dMg dnt 1ndepl:ln;U@i tt.rml1toarda oond ~iil

9.) Pe partee. de 110 I3:V a tremai'ormatorului de 110 tv/m dnt Jlontate i;ransformatoare de oLU"snt.!> care indeplineso oGndi~il1. privind valoa.rea tena1unii 18 ootlll oaraoterlstioii 'e D8gn8- tlzare~ preoizate 10. pot" 2,,1,,6 .. 1 ..

1») Pe partee. de Ib a erta.1flei d.~trM!lforme.re nil dnt montat.

transformatoare da tensiune de 11~/o~1 kV •.

Q) Rezervarea. pI'ot®c·~ieil. Ia dei'eoh po partee. de 110 kV f1 t1'ansformatoarelor de 11Q kV!MT nil sa poato aslgura de olt1'. pret.ec~Hle altor sta~ii sih.ate in amontlZ;i ..

d) TI'ansformatoI'ul da 110 ~/MT alimenteaz~ 0 1'ei&a de MT OQ neatI'lll izolat tllalm. compenl'1lat"

Ac()asta ~!e.r::i .. a:n.ta. nil SV!) splies ll.ll. @ ll:etea 011 l'u!llatrul iratat prin

Pent.:l:'!.l. e,plicf.~ree, (\;HH:H3hd,·juir:i.anta ·trebuie o'a modl.l.lul de tensiune a1 su.rsei ETR 3M sa as:l.gllre tensilm:l COrefJpUIlzatelar® 119, !.)Ornale de ier;;lre, av1nd racordate I'sre;istent,;)le de sar@1:tla. ech.:I.valentl!i en plateree. electroma.g:netulul Vl cu

putarea absorl'lita de releele din eu urmatoarele p:t'0c:l..zar:h

"',) Aplic1.!ld 1[,1. bo:rn1!i11® <if) lnt:rare ) ale BTR .. ·3M 0 tensiune

ega.].a eu o~ a dil'.I1 Isiune&" de (109 V) ~ sa ee oh~ina urma-

tosrele '1;';;Jlmluni de ie!'}ir0~

~" la b,,;1"l1e18 {5",,6J;1 cez-e allm@:nt;'08?ii C;l.;!"c~.d.tI11 de deolanQare a1 boh;l""M,lor ;,~le('r!iJ.:omagneti1.or~ aa sa oht:tna 0 tensilllle ega.lli a'lUIl. msi mare em o~95 di.u tensit!uea nominala a aursei BrR-.3M (Un "" 4a·Vo~(~.)~ 11'D!. ~"1 sllt:.<'oina echivalantaRs'" 7,5..!L,

(lorespW1z~toare pllterii .de .300 W a. bobinelor de declan(lare,

- Ie., bornele (9-10)" care a.limetJ.i:eaza circuitl11 de relelstios a PRB.M~ sa sa obt;in~ 0 i;:emsiu.ne egallt sau ma.l mare eu tensiWlea. nominala £\ releelor {Un'" 48 V000 .. )~ Ie. 0 sa:roin' eohlve.lent1i

~B "" 76fi ~ (l0:.f'6SPll:IlZB,toare puteri1 ~ 30 W a. 1'e1e8101'.

A06$,sta va.danta se a.pllaa :tn a::i:tua1;la in oare rezerVarea proteotiel 1a d~:f'a(lte pe partes de 110 leV a tl'aD.BfoI'matorului de 110 kV/Mr se poa.te a.slgura de catrl1 proteotiile altor sbail;U situate in amonte ..

In cadrul ansatei va:.dante sa deose bene urmlitoa.rele poslbilititti de ra.oordars a modulului BTR-)Mt

2,,1.6 .. ).1 .. !!m:~NTA. !2:J.l~lkAljl!!~_BT.~~l!lIa d!! mhur.!i a barelor de .1].0 k~Il,>Jti..£F.u:i.t de alegere a tensillllii oomun Oil o.k~'y:i~~VJjsu£a

Aoeasta va:t'iantl£ ae reral!zsaza conform scheme1 eleotrloe din' planljllil 1 .. 3 iii! B@ aplica in caaut 1.n car-e 1

- Staiia de 11okV/iV1T nu fl.l"a celu15i de masura a tJensiunU. pebarele de 110 ltV@

- Pe fieC61'6 l:i..rde de 110 kV 3.l.Ut monsat e cite treijbuoa"ti trans- . formatoare de tensluni tip TEMUa

I Q,1 ltV

- 16 -

Cirou1tele de tens1une pentru m§aur~ ~i protectie ale liniei proprii, precum ei circuitul de alegere a tensiunii pentru 'lntreaga atatie sint I'llimenta.te dintr-un singu.r circuit protflJa.t ou USOL.

Anest circltit este racordat La 'infar:urarea secundarll de llo/V'J V

a tre.nstormo.toe,relor de t('l'lsiune. .

In aceaat~ aHuat1e. pentru al1mentarea cu tenSiUl'lR a modululuj ffi'.R-)M, in panou I PRBM vor- f.1. trasEi c Iz-ouf.t e sepArate) car-e vor I1 racordate la bornele iDfl1~ut'llrlt de i o/v) V atrEtnsi'orme. t oar ",lor de tena1UDe ale I1eclre1 Unii de'11o kV. in amonte de intreruptorul U80L. Cll'cu1tele r!)opect1vevor tl protejate eU s1gurnnte.

AlBgerf'; circu1tulul de tens1une de 18 care se va allmenta modulul BTR-)M se 'Va face eLl ajutorul UDOr d:Jspoz1tlve de deconectere Dlontate 1n

panoul PRBY pe fleeare d;1n o1rcuitele men~ionate. .

In ,,",ceElt C6Z ~rebuie caleulat! caderea de tensiune pe c1rcuitul de pe tranetormatorul de tene1une d.1n statl. Vi pina la inate.1atia PRBM. Aoeat cal cuI Vii. aves 1n vedere 0 mcaroare cu 0 flaroin'" de 3 x 100 W pentru modulul· BTR-JM, Ie. car-s pie vor adiauga Oi earc1n11e elementelor component e ,

2.1.6.3.2. VARIANTA a lI~-§(lhllimentBre ErR-3M. farl o~lula d~ maeur; ~lo kl s1 ou c!rcu~t de e1€Bere a tenstunt1. separat de o:1rou;tttll de pl'ot~cu.e It mJl,!U'1I

Aceastl variant! se realizes!!:1 conform schamel eJ.eotrioe din . plan,e nr. 1.4 Vi se ap1lca in cazal in care.

- stat1a de 110 kV/MT DU are oelu11 de mlsurl a tensiunll p.

barele de 110 kVI .

- pe flecare lini.· de 110 kV sint montate oite trei buoa~1

transtornatoare de tensiu.ne tip TEWa .

lao /...9.&! / 0,1 ltV

'ff \[J

- exlsta circu1ts separate pentru mlaurl ,1 protect1e pentra t1ecare 11n1e de 110 kV 111 separat pentrtl circuitul de alegel'e a tensllUJ1! pentru intreaga staUe .• Aceste ci:rcuite dnt p1'ote;.1ate in statie prill intreruptoare USOL - 100.

in ace8atl s1tuatie, modulul ~R-3. se al1menteazJl ou tensiune de pe circuitul de mlisurl 8.1 transtormatorulu1 de l1okV/m, racordat la buola cirouitulu:f de aJ·tiere a t<:>ns1unl1 pe intreaga statie.

Pelltru calculul oader110r de tens:!' -ie pe circuitul de la transformatorul de 1;eT\siune 111 pinl la iJU!lt.l.tfa PRBM se vor aVe8''in vedere reooman-

dlrile de la pet. 2.1.6.3.1. .

2.1.6.3.3. yARIANTA a IiI-a(3) Alimentare ErR-3M eu ce1~11 d~ m~sur§ a bardor de 110 kV ei :R,ar$!lgrde tendune pentru mi1s11rl d protectie

Aceasta var1antl se ree11zeazl conform scheme! electrloe din plan,. 1.5 1}1 se ap110s 1n cazul in oarel

- stutfa de 110 kV are celulldc.mlsur! a tens1un!1 pe harp-Ie de 110 kVl_ caTt! (ll1men~e8d bucla de tenslune de 110 leV. pentru ap8ratele de masura I}i releele de protect1eJ

- pe 11n111e de 110 ltV 1nterconectete S1tlt montate cite un tranafor-mat or- cil:' tensiune TEMU 1l0/'I1/o,l/'/'J/o,1 kV pentru sincro-

n I sar-e Ili RAR pe linHle de 110 kV.

in 8CN\ota aitua.tie. rnodulul de tensiune BTR-JM se aUmenteazl de 18. bor-n e l e t r-ansf o i-met o ru Lud de t ene Iuneve I ce Lu l.e I de pe bara de 110 kV. Is oare cote racordut transf9rmflltol'u1 de 110 kV/MJ.

CJrcultu1 r-e spec t Lv Be racol'deazu in amcrrtre de l.dgul'f\n~ele, car-e

66501. ).2 E-l 166

- 17 -

prQte,;1ead cirelli hI de alimentare a buc Le Lor d.s tel1ll1iune men1;ionate .. 2.1.6.3 .. 4. !.ARIANT~~n~-a 'il;:Wl!Wltat~m·:.JH &r 2dy;JJl 41 ml1gud,

a .l!!:rU~J4a."J5:L.§i n!ri""c;1rcJl.~,t go. aJ:sruLr!.i4ra h!!lltun!lt '

Aceat:rta varian'l;a se l'eaHzeazi:i eon.form schemed electrice d.in plaDIjIQ nr .. 1.6 eli se spIteS. 1n caeu). ill care=

- Stat.1a de 110 kV 1m are oelt11~ de mbu.d Q tens:l.unU pe bareh de 110 kV, care a.ljnwnteaza oiroult ale de masllI'ii de pe fie(l8re trafo de 110 kV IMT $

- Pe f:iecere l:l.niGl de Uo ltV SJut IlIlontah e1tetrd bucltt;i tranei formatoar'o de i:ens;tunEl t:lp Tl!Xm,

...J:.!L, I ~ I ~I " 1 ltV'

\/3 'fi \["3 s P

care al.imenteaq;S separetaparahle de masLJ.r~ !JiIi re1aelo de protectie pr:tn Illtreruptoare YSOL - 100@

1n ~.ceal3ta 13.i:tna.t:!,e9molil.!lu.l de tenl!l1uneDrR··3M ae alimElnteazl

de Ie. bornel"" transformatorull.li· de i;,HlS:hm.® 13.1 oeh~le:t de maaur~ de ps bare. de 110 leV, Is care Elate racordat tl'ansformatol'u1 de lIt?! kV!MT .. Circuitlal respact1v ae raoordeazlt £n amon'te d.e intrerllptorul U~jOL existen:t iii:! !!Ish prQtejat Cit s1gu.ranie :Cu.zibile.,

Pentru ealculul oaderilor de tens:hmG pe c;lrcu:Unl de la trans .. formatorul detenailme ~;I, p1nli llll, :'Instalati.a PRJw SIS au :in vadere recomandlirile de 18 pet .. 2.1Q6@)@10

DllP8ru~,,:'!,J'!~J:ll~~~~,"I~~m~~1SL.lmt

2"2,,1,, CE~rfl1.(ltel\"ij;)i.;;lcd.le tel:mice i?l.le modulelor !ITa 2.2 .. 1 .. 1 .. Moduble de ol.tt'ent )1'l'R~'lM (mR-2M) (p1anlJlial® 1",7& laBh - cttt'®ntul d~ :h:rtl'&<.J~e de diU~'&U~ 1111 '" lli AU 50Hzi

- ilensiune& nom:lnal.lli r®dl'slllatli 1&' bornele de :lrIafilira sIs su'bansa.m-

bll.lllli de puhre SP-I (5-6h

US_6 D 48 Vo~c~ pentru 211 ~ 10 A 1a j~trsre ~1 sarcina nominal; de 1e,lr& n Rp '" iw 5.1'1. (cornela 5-6);

<i#

- hmsilmefi. nominala redresatit Ie bornele de :l.ee1re. a sl1'barumwblulu:l. de comru:Jda BC~;l (9-10):

U9-10 ... 43 VO~~ .. pentru 2I1I1. .. 10 A la ~lel}ire §j, sarcina nominaUi la leeirlll Ro ee 76 n (bornele 9-10) I

- limitele admd.se I.e. tensiunile redresata la bornelede j,Eleire ale aubanaa b1ul!1i de put ere (5-6) li'j. ale 19ubanaambllllu1 de coman-

dl (9-10)1 .

U,_6 '" U9-101 .. (46 - 55) vc~c" pent r-u 2Iln, .. 10 A e1 HI' '" 7 ~ 5.0.; Ho .. 76.n. ,

- pllterea nominala '111. bornele de ier;.d.re (5-6) ale subanaamblulul de put ere (SP)g

P np Z> )00 W pentru 2 x lIn'" 10 A 1ii1 Rp "" 'T ~) n 9

- puterea nominalfi 113. 110rnele de iel}ire (9-10) ale E;llbansambllllu;1 de cc mande (SC) ~

Pnc .. 30 W pent ru 2I1n '" 10 A; Ro ,'" 76.0. ~

..; 18 -

- lmpedan~a de itltrara in regim nnrmal de funct:iotlare La lln'" 5 AI 5Q Hz:

2;1, __ 4 ~ (Ln--

- atah:!litlPtteat@1'mtc8_ la cur.ent lna.x.1m de i.ntrare II '" 50 A .. t ""

- ata,biLttatea termioa ln regim 1'l<}oid~mtal de flmo~iona.ral

ei) ragllllLll de mtlrCl in gtH a SP lIn" 5 ,h

't, '''' 2 h.r

b) r",gimul de me:r'B ali :tnfa§!n'are~ !l~~ollndal'" a, SP-l !iunntati!l la lIn"" :> ln

t r<> 4 }q

_. tellsiunoa (}perat1va clfO) ~limenta.:t'e a, o:i.reuitelor de semnalizarel Uc.c. ~ 220 V, 110 V; 48 V~ 24 't 1s oarers*

ulu:t. de §lUlta;re a

- curent ul nom:tnal de f.1Ile.Ut - :r' .. 0 ~ 8 A. J 50 }T 3 J

'na

- ou.rentul de durata .~ Id '" 5 AI 50 Hz,

- soala relauli.t:1 - (01) 5 ... l)x In J

- coefiCliantul de :!'Ellfe:n:!,re - Krev• ~ 0, n

stabilitatea Is. cl1:rentul maxim adrniEdbil timp de 5 s.

2 .. 2.1 .. ,* Buelll da.Jl,,!U'snt 211:~ ant u (.lol1trolul"»JA(mUullA~ de Q2mandl 19.1 S9lAQlulul, .de ?,u:reiG~:

- olU'entul nominal de soali'h

Ina ~ 1 AJ 5Q HZi

- ollrantul de du:rata. 1d "" 5 A j 50 Hz ~

- 80ala rele~lui* (0,,5 - l)1n;

- ooe:t1oientul de revenirsa Krev .. ~ 0,7a

- etaoilitatea la clU'ontul maxim admia1bll timp de 5 sa lmax .... 50 A ..

2.2.1 .. 4 .. !t21~ul.. de minima. teZll'~e ~El .L}:E2) M 2en'tl'u oQntrolul:., tenail.1l3i:! de 9om~1tdlt. a moj.ulelor de oU.l'en\ :arK - 1M ~BTR "';2M.l e1 a modlll!:!..lul de t,en!;!~lIDe :BrR - JM~

- tenailmea nominala de scaHi.z Una '" )0 Yo. c .. ,

- soal; releuluit

(oD5 - 1) x Una'

- 19 -

- teus1llneado duratA.

Uud • ioo Vo.c.,

- ooetioientll1 de revent~e.

Kr~v. ~ 1,4.

2.2.1.5. 1I09:u1'l1 de tene11lile 1m - 3M (planS, Are 1.9H

- t.nsiu.nea nomina1A ls bornele de intrare' Vnl-2• 58 VI 50H. (borne1e 1-~),

Vnl-7 • 64 1'1 50 H. (borne1. 1-7),

Un1_) • 100 V, 50 Hs (born_I. 1-)1

Vnl-4 • 110 1'1 50 H. (born.1. 1-4),

- t~nsiWD.a maximA adm181bl11 la borne1. de 1ntrarel-2. 7.),4. 1.1 % 0., ·50 Ha.

- ten8iu.ne& nom~ll r.dr.8&tl la born_I_ de 1.,ire a1. sabanaambllllul d. pater. sr (5-6)s

Vap • 48 VOto. - pentr" V. 1& intrar. ,s. aaro!lJla nominalll la ieeire .p • 5.1.n;

- 'llen81u.n.a no.inall 1a GOMel. d. t.,1re~"le 811'barleallb1u1td. d_ oelll8D.dl (9-1.).

tJ9_1.: 48 1'0.0. - peDt:ra 11. 1& inbrar. ,1 saroina "lolll;lDall 1a i.,:1re (9-1.): .0 .. 76J); J

- limite1. adlll •• ale t.naiu11 :redr.sah la borne Ie d.' i_,ir. 8'lban.aab1ul'll d. pl1ter. (5-6) ,1 8abaft8ambll1111S. de oomandl (9-10).

U5 .. , • U9-10 • (46-55) 1'0.0. p.ntra Vn IS. Rp • 5,1 n ,1.0 • 7'.n.. *ale

.. pUlierea Dominall la 'horneb'de 1e!J1re (5-6) a1. 811ban8amblllll11 de V liter. ,

rnp • 450 " 1& Un':' Rp • 5,1..0..

- pl1teraa nomina11 1a ~e cOlll8ndl. '

Pnp • )0 ,,'1& Un liRo • ",.n. J

-tens1une" ope'l'ati'V'l de a1imentare a oiroll1tl11ai d. s.nmal1zar •• Vo•o• • 220 V, 110 V. 48 V. 24 V (la o.rer.),

.JOrtl.le de i_,ir. (9-10) ale sab&nsalllb1u1ui

2.2.2. p1men8i!UlU! 4e sab~B'U Pi de tixe.re vIe modu~ aloI grR (plape Ar. 1.10)

a) )lochl1 mR - 111 (211).

L • 450 l1li 1 • )20 111m h • 200 l1li

b) Modal BrR - )111 L • 285 IIIIIl

1 .. 2)0 l1li

h.1801111

c) Dimensiu.nlle gau. 110r de !1x8.J.'e. tJ 5 mID.

- 2. -

)~ l!,!c2~~d~~:l.ru;:j~~~p~LA'i1..!:!w~ e. e,lementelor componenh !!~,,~"1!/;.~~1}'an5?SS!rl!1.at2a~.!I\!..J!~,_U~,kV /PIfr. ou intreruptoare UJ?L~110 ltV i.'dis ozitiT MR= allmentah de 19. mociu1ele de

ourent BT~_~ ~_1_~

2~J.l* GBnerallt~ti

Perrt ru ana.liza comportarii h'ansformatorulul dl'l cur-snt de 110 .kV t. ;;ivfnd ,'hmi;f)t in In.fal}urarea. secllndara un modu'l de our-ent tip BTR_ eate neoeS8r~ nfl1';:!a pe caracterist;tOil de mB.,gnetizaT'e a tl'ansformatoX'ullli de ourent a cot eU (:).

Tenl'lilltlGCl. de cot ee de!'jne§te ca fiind pnnot u.L de pe our-be de m(;!.gnetllf"Hre La care. 0 cre~tere ell 10% a tons;t.l1nj 1 produce 0 cre~tere ou 50% a. cur-en-« t u Lu'l, de magnetizBre (fig~ l .. a},

U:UIJ

Perrt r u h'ansformatoarele de tlI; CESU=nl)-b~ fabricate de EPC~ ear-s '"""B.n montat 1l:J. i . .tlstala til C0I e R .. E .. ~ apar- urmatoarele 1:l8.r9.cteristiai de magneti.-

- caracteris't:i.ca de magne·tizare p errt r-u transforll'll'ltorul d,'I ourent tip CESU-llo-b~ exe6utat oonf orm STAS 4324 - (2.;

- cl'!.ra()teristica de mn,gnetj,zare pentru t:ransformatorul de ourent tip CESU·~11o~·b~ exe cu'ta.t conf orm ST~S 4324 -70,.

:in fjgarile 1. b ~i I.e sirrt pro:il'9ntato spr-e exemplificar€lcaracterlHtic:lle de magne t Lz ar-a r-Ld Lca't e exp er-Lmenta L perrt ru traDsformatoarele de curent t Lp CESU-llo-b~ ap!'H,tiD1I1d color doua tipllr:l de fabri.catie mentionate mal su s , din care se p0B.1;e dc' (?l'i'll:inEl 1$'8.106.1"\;:6, terwll1n.:U. de co t ,

66501 .. 3.2 E-I 166

150 140

-Uc~120 V

• U c +! 0% Uc» 732 V

-imc:: 0084,4

,

-imct50% lmc>o,~

50 1.0 30 20

70

OK-~---T-~---~~---~~'--~~~~~~-+~+-~--~--~

g. (3- 0- cr 12m (A)

I I I , <b
- I'\t ~"' ....,. u, 0
C) 0 C) C)
C)~ ~- c C)- C)~ c:) 70mm -U-70V 70mm -1-007A

I,

Pig. l.b. Curba de magnetizar. a ~C Q1 tens1unea de cot.

Exempl1tloare CESU-llob (STAS 4324··62).

- 22 -

,-UC4i,2V -Uc-4-70fJ~ Uc,.1.6V

-;,lmc zOP SA

-lmc +50% lmce.0,12A

Pig. 1.0. Cllrba de magnet1zI!lre a TC §1 teo[,1unee. de cot.

BxempliiieareCESU-llob (STAS 4324-70) ..

Exempl1ficare CESU - 110 - b ~§TAS .. 1)2~-..'1:91

Pentru oazul in oare, la mont area PRBM. aoeste oaracteristiol nil ain't puse 18 diapozitie de fabrlca construotoare, ele VOl' trebtl1 determinate experimental de ci1tre exeoutantul PRBY, pentru. 1nstala~ie ..

2 .. 3 .. 2. 2&10u.1u.1 impedan~el §ecunda.re maxime oa.., poate U raoordat,! in inflsurarea §eoundarl a transfor~~torulu.i,de aurent

Impedanta secUndarlt maximli. eare poate f1 ra.oordatli in 1nfll~u.rarea secUlldspl iii. unui transf'ormator de our ent , incH acesta ai':t-''ii pl1etI'eze raportul, de transformare pin~ la valoarea no = 2, aa calculeaz! eu relatiaa

undet

(1)

'0 eate tensiunea de cot;

I:m""5 A clU'entu.l seclmdar aI, transfo:t'matortl1ui de curent.

Se deosebesc dOlll situatH dUerite penhu functionares PRBM ea mRI

a) functi.onaro

b) functi.onare

tn regim normal;

l:n regim de declaneare (sclll'tcll'ouit pe bare M'I').

2.3.2.1. lunot~onarea in reglm normal

Impedania. total& e. circuitului de cucent alternativ (Z2t) e. PRmIl, ell. 81;tl:'sl de alimentare din modulul de curent BTR, are exp re ad.ar .

Z2t .. RCl-4)c + Rol + Rot: + jX(1-4)' (2)

react ante. moduluhti de ourent IITR-UI (2M), pentru un ourent as 5 AI

, 'ill

reactanta modululu1 de cur~nt BTR-lY

. (2M)-1. ;?entru un ourent de·5 AI

lmpedanta. modululu,1 de curent BTR-U( (2M) II pentrll un eurent de 5 AI .

impedanta modulului de curent ETR-1M (2M) .. l. pentru. un curent de 5 A,

rezisten1;e. ohmici'( a buole! flil.z§.-nlll, pentru infaeurarea secundar~ a. TO, 01a.-

. sa 1 sau .3., de 60 VA;

rezistenta echivalenta a. a.pa.ra.telor de masu.ra liIi a 1'91e610r de curent.

Conditiile de mont are a BrR se considers tavorab11e dao!a

/ 1,8 .n. ~

rer.iatenta modulull.11 de ourent :BTR-IM (~) t pent!'ll un eur-ent de 5 A,

reziaten1;a modulll1ui de ou.rent ETR-1M (2M)-l;

(ca.lt',ulat cu rela.t1a 1) ..

- 24 -

modulale de

Oondi~ia de monts.re a 13TH sa oOllside:r.i.l falf():rabn~ d~eii~

Z2t '- Z2 max.. (Qe.1CI,l1a.t 011 re1a.t;ia. 1) ..

tn cazul' in care conditia de montara nil Elate indeplinita pentru cu:rent BTR-lM (2M). ee pot utilil'la moduleh de curent ETR-IM (2M)m,1,.

.!;7~:~~, PRBM a6 racordeaza Ie. infallftlrare,e. semmdara a TO 01 .. 0;5; 30 VA av1nd:

Rel .. 0.4..0.; R " '" o,2fi. ez

Z2t '" R(1-4)0 + Rol ;. Ro2 1- ~XO,-4)(I "" o~8 + 0,,4 >I- 0$2 ... j7~96 "" '" 1114 + j7,96

I.Jte!Wlul !l. PRBM se raoordeaz{i Ie. tn!hn:rarea I!IGOu:tAda:ra a TO d.l ~ 60 VA e.llind * R '" 1.n~

el

Rc2 "" 0,2..n..,

Z2t .. R(l-4)c ... ReI + Roi? + 3X(1'~4)o "" o~8 'I- 1 + 0,2 + 37t96 .. .. 2 + ~7,96

2121; ... 8,l..n.. ~ 2:2

2 .. 3.;3 .. Madill jiG .. racord~re a,"R!:2~~~~;.;a~~~£.!!.>l! transi'ormatoarele de Cu..'t'EHlil CESU .~ 110 - 'b

'R . iJIt~~""""'~~

in eazul in oare' protectia de rezer1ta a 1Iare10.1' de MT Be alimen·· teaza din modulale de ctlrent ETR (varian.ts I sau II) ~ a suned proteov1a de 1"ezerva ei protectia. de baza pot £1 racordate lai,l'ansformatoarele de curent a doua monte.je~

a) Montajul ~

- PRBlVI eu modul ETR-1M (:awl) Ie. i%tf~!&Iurarea "~eou:ndarg ,01 .. 0.5; 30 VA.

'- Proteet1a max1mala de curent temporiza;ta l5l:dstent!i se raco:t'deaza Ie. infa~uraree. secundara cl~l.sau 3; 60 VA~

Pentru aplicarea aC6atui montaj8 infaliiurarea 8tlc:W!.da.ra 01 .. 0,5.

30 VA, Oil cirou1tele de racordare ale PRRM + ErR, trebuie aa indeplineasca urma~ toarele conditiia

- nu ae impune respeotarea olase1 de preci~1e 1a maauraraa ener-

'glei de deconectare 18 limitele clase! 0,5 18 TO;

- sint indepl1n.ite cond11;iile'de la pet .. 2e3<)4.;b~1 2 • .3 .. 5.3.

b) Montajul II

- PRBM au ETR-IM (2M) se raeordeaz! 1a inf~~urarea secundarl

cl~l B8.U 3; 60 VA.. .

- Protect:1a max1mal~de cru;'ent temporizata Silo :t'6.cordeazi in aerie eu mfisura la inff1~u:rareasecundal'l[ 01.,0,5; Jo VA.,

Se reeomanda aplicarea acestui monw~j in urmatoarele situa1;iiz

- se 1rupune respectarea clasei de precizia la infaeurarea secundara ol.ow;; 30 VA;

- 26 -

- tenahtnea de oot a infA~urilr:U seou.ndare 01.0,5; 30 VA. eete prea mial ei ast~e1 impedanta maximl Z2 max. (ca1culatl a~ relat1a 1)

este mai micA decit 1mpedan~a totall Zt (oalculatl ou relat1a 2).

Pentru modulele de curent MR-lJI, tensiunea de cot poste fi oona:lderstl prea mioa aind ajunge sub 65 V, iar pentru modulele de curent BTR-lM-1, tensiunea de cot poste fi consideratl prea mial oind aJunge sub 45 V.

2.,3.4. Madul 5J.~ alogere a inflsu.rlr11 seoundare a transf'ormatoare1or de Durent CEsq -110 - b

. Pentru Ca protect1a de rezerTI PRBM, alimentatl de la module Ie de

Durent,s. fie o1t mai sensibill, transformatoarele de curent de 110 tv trebuie all indeplineasol urmltoarele condiiUa

a) Curentul nominal a1 trans.formatOi'ulu1 de ClU'ent sl f:l .. oit ma! apropiat de ourentul Dom:l.nal al transfermatorulu1 de plltere de

110 kV/IB.. . .

Sa reoomandl sl fie indeplinite urmltoarela conditii.

1m • (1,2 lt5) InT t (J)

unde.

este curentul nominal al 1ntl,urlri1 primare a transtormatoa-

relor de ourent de 110 J[V. .

curentul nominal primar '(110 tv) a1 transtormatorulu1 de 110 tv /1if1.

b) Tensiunea de oot a tnfl,urlrii secundara Is oare se racordeasl PRBI( trebu1e 81 aibl urmltosrele valor1a

- pentru modulele de ourent BTR-lM aviDd impedantl ~i rezisten'!;! corespunz!toare unlli curent de 10 A.t

Z(l-4)C " s ri. I

R(1-4)o ~ o,en,

- tensiunea de cot trebuie s! tiea

Uc ~ 65 VI

- pentru module Ie . de curent BTR-lM-l av1nd imp'edantll ,i rez1stent! corespunzlltoare ~nui curent de 10 Aa ~

~(1-4)o ~ 5,6.n

RU-4)c " 0,711.

- ~ensiunea de cot trebuie all ~1ea

2.3.5. Mod~l de alegere a elementelor oomponenSe·aircuitelor do ourent· alternativ

2.3.5.1. Modulul de curent BTR-IM:

- Impedanta ~i rezistenta modullllui de ourent Is un our9nt de 5 A in regim normal de futlctionare trebllie all tiel

Z(1-4)C ~ 1,8.0.. a

R(l-4)o ~ 0,)5.0.

- 27 -'

- Impedanta ~i rez:lEltenta modulului de CUl.'cut Ie. UD. ou!'ent de lQ A, in regim accidental de fUIlct:i.Qoore@ ·tl"ebuie sa fiea

Z(1-4)o ~ '8 n ;

R( ) ~ 0.8 n ..

1-4 0"" •

2 .. .3 .. 5.2. Monulul de curent BTR-1M-l (sail s:lmilar):

- Impedanta liIi rez:l.stanta ooresplinziitQsre IUlI:l.i our-snt de 5 A, in regim norll18.1 de f'llncr~ionare~ trebuie sl1 fia~

Z(1-4)o ~ l~a £1 ~

R(1-4)c ..;;;; o~35.fl ~

Impeda.nta ~i rez1atenta (lOl'f.H.lPltnzi:iioare ullui curenl~ de 10 A, in regim acddental de i'tmc1!lonareo trebu:!'e ali f1e~

Z(1-4)o ~ 5.Gn
R· ) ~ 0,1 n '"
U=4o 2.,)",5",)& Seotitmea. conductoarelor din c:lrovdtele de cUJ.'ant altaruativ

Seo1iilmea conduc bcar-e Lor- trebu1e alaasi.'i Battele 1no1.'I; impedanta totalfl 2110 (oaloula.t;1i cu relatia 2) sa, fie ma:!: lIIiol dedt 1mpe(lanta aecundarll illa'"~

xim! 2:2 rna (oalcmlata eu rela1i1a 1) ..

x. .

~ mind seama de aceaata.~ !~e rec~'mandf! urmatoar;;:l@l vI'I.IQr:1 al,e re:o;is~ ten:t~i ohrd.Cl9 pentrll bll.Cla fQz1i-nul~

ReI" 0,4 ~rl. ~ pentrl;!. J:llfs(i!!.u.'area secluldara a ~w cleo95; 30 VA. ReI'" 1 n I) pentru S:nfa~urares:, seeu:ndti~ra ~. TO 01<)1 IiIS.!l, 3; 6;:; VA ..

Sect:hmaa condl.ltytoarelol~ d.in I,'lj.l'CJll:tt111 .(a", ©In:®:lxll alternat;1v SEl calculeaza Oil r~latia~

2 xL

L

este IWlgimS!l conduoilorl!lui dilltrQi {"lm®:t'(jI, iorma;toa.r"le de 01:11'6)::\1) (m) ~

sectiiunea cond.lwtQrulu;1 (mm2)"

2&3.6. Madul de alessI's a elemeB1elor-9~~ clU'ent cont inUI1

a) Tenslunea. minimii de aC'jj:ional's ls electl'omag:netnl El\'ld2 trebllie aEl fiel

Umin.. ~ 0.6 Unci •

unda&

este tensiunee. nominaHi. a EMd2.

b) Put er-ea nominala a EMd2:

Pnd ~ 1 x 200 WoO

- 28 -

'ff'

,o~ '.f1!&i~~l~Xli_ n:om-1n.l~ ~.~ .ac\1pne;r-e ;Qr~llgeli!i)~ ~~Il .

. ~ P, dJn O'O!h~ .. ~ rP. $. .• It·~:l;e(lJJJ:<cd~ .~I~~DI~d~r~

fl~"l . . "I' ' ..

tt';"tn '" o~ 7' _.!!':;;;. ... ; 'J. ~. tFJ

11:""" (J!l •. ~lll~

. )

~ ir

. ,

'1'1

- sedet8rmin~ experimental caraoteriatioa de magnetizare 8 tranaformatorulul de ourent CESU-11o-ba se calou1eaz~ tenaiunea de cot Uo. Spre exemp1ificare, pentr~ TO ~1.1; 60 VA.

00 .. 68·V.

- E.Hlc~iW'lea oonduotoare1or din oirc~ihle de ourent a1 ternativ se oalcu1eaz~ ou rela~ia (4).

2 x L 2 x 70 2
S ... .. ... 2,8 mm ..
l' • Rol 57 :x 1
Se adoptit S ... 4 mm2; - ae apreoiaz8 08 rez:lstenta eoh;l..va.lenU. a aparahlor de mhu.r~ ~1 a re1ee1or de.eurent eetsl

Ro2 .. 0,2..0.;

... se oa1cu1ee.za impedanta tota.l1!t 011 re1a tis (2). in regim acoidental de funotionarea

£;t e R(1-4)0 + Rol + Ro2 + jX(1-4)C • o,B + 1 + 0,2 +Sl7.96 • 2 + 37.96

1>90:11

Z2t ~ 8,1..0. ~'Z2 max.

- se oa1ou1eaz!1 impeda..nta. ·total~ eu relata (2), in regim normal de tunotionarel

Z2t a R(1-4)o + Ro1 + Ro2 + jX(1-4)o m 0;35 + 1 + 092 + jl,77 5 1,55 + jl~77

- se ca1cu1eazl impedan~a aeoundar~ maximA ou re1at1a (1)1 1.2 ::It 00

12 max. ~ ~--~--~---

10

'"

192 x 68

----- ... 8.16.fl.

Rezu1tlol. in reg1m normal de funo1;ionars@ impedanta tota1l

(Z2t ... 2.)..n. ) nu depi1ljj1e,te imped,an1;a de saroinl nominaU a tranatorma.torului

de ourent CESU-11o-b. 01.1, 60 VA (2,4JlL) • iar in regim accidental de funo1;ioDare. transtormatorul de curent lljj1i paatreazl raportu1 de transformare pinK la no .. 2.

- Sec1;iunea oonductoare1or de ourent oontinuu se calculeaza din rela.1;:La (8)1

5

5 x. 48

100

, 100

",_,1 X

Admi1;ind un curent prin ce'Le tre:1. bob1ne de de o'Lanear-e EMd21 Ib ... 5,5 .A. •

-

- 3~ -

U

R ""----

Ib

2,4 5,5

ee o,4S.fl.,

pe de 110

d.i!ilpOI"ihi\f(~

:.> .> 10;

nJP""ll~) kIT '" {nl

or; l:aJ~.\ £:~t'G J~b."t\

l~t]> e jEr\~ *'!; L ~2 'f£1 ~

sa ~i.nlplula

:t f;~l,(;, ctl"'i.(t.t1

timpul reglajl11 de c::trca 12,~ ii

ee t'l,hlg;e iji11e

dc') 11(» kY de 20 ifY 1}

PRBM ell BJ!R",,]JVl cl,,09 ~jg 30 preun£l au 60 V'.ll. (monta;j I"

Sf: ds'l;sl'm:l:fli;i :form8;~orulu:t co1; U ~

c

Spre exemp11fioBre

sect:tuneb calculeazEl

Se adopt£b S

'"' 31 '"

._ Be apreoiazl1 02 rf)zistenta eob5 el a raleelor de Qurant .stat

.02 .. 0,2,(1 ;

- sa oalctllaaza impedan'!iato'tall:t ell tal de funotlonarel

~.t:l ... ~ + ;J
.~ ,,,'- - se ce.louleaza. impe(la,nll!:1 tQtSJ,8 ott de funotlonara~

Z2t ~ .(1-4)0 +Rcl + Roa + jXCl-4)c • 0,35 + 0.4 + 0.2 +

Decti~

Rezaltl ai, In ragim normal de (Z2t ... 2 n ) d6pa!ilEl~te impadanta, de ~arcill~

cur ent CESU=l1o-be al.,o~5i 30 "iT.A, (1.2 5't)~ :'l.ar ia'ansformatol'ul de eu,ren!; 1iji1:1. p!{str('J(;ur.1'i !'apoI'tt'l.l.

, lntrucit inatala:\iiile de mbttra nu

tares. 6nergie10 se admite Z2t: ':" 2 J1".<

Admi1iJ:nd un our-ent prin bob,trlel<~

Dea:h

2 x 10

2.4. R ecome.nda.;:!...Rf,;i.vip~~1!:~j1~l!Wl~ro~Tl,f~, ccimponente 9.:.~!'!1~L~~~I\iL~w\!~~~U.2,J£U!!!~ .. ell 1nt reru2'~ op.r§....lUr:-1l2".!Y._j,!;'"m;2&!_~_,;l,!~t,,JL':~~.4~" !1-imentat~J!~1U't" J.!EJfl~]m,~;;:.21!

2.4,,1. CondltHle de bad pe care trebu:!.® sa Le 1nd.ep11nee,!'Jc:a modulela de t enadune BTR - 3M~ in vedererl folosir;Li lor pentru al:i.ml3ntSI.:!'fJ8 sohem~i PRBM

Perrt r-u eo. modu ke Le de t ens Iune sa fie tolosiile ca 8lu'sa de al;jjlwlt, tal'€! 6. schemed PRBM& e rrt e ne c e ae.r ca €lIe sa 85;l_gure l1.}:.'matoal'~~l!1:! t011s:tu.ni Is. bOl"n e Le de ie\iliI'a, av ind a-acor-da t e 1'6zistente de sm:cina ech:i.va.lente ell put sr-ee

- 32 ...

rBcordatl D reziBD(n'nele de ;tnh'l:l,re

emte rBDordatl • reb~>;i;l::v;.)le d.e ill'Gre,r'c'

:h;°!lWoi'd£"re B moduleloJ:' de

\f2\KJiJll:1X.If':J fl.e 'tensitme sint pre-

t.ra;l1·iili'ormatoarelor de ten-

sLune trebu.ie avute in ve-

B:1.g!H'ante . s{~parate 1:tl ce/~ul 5:.:0. care Ella

'[;r~bllie sa. £1e se va f'olod tensiUDea

,din aceea.~i

(; a.tlll1@i trebllie reanali~" SB~ intl'erllptoal'elorf 'J;l:k'C~"l. 51,)0 VA"

~~lill1entata numai de

it) obl:i.gator:.hl u.rmlHoa ...

~.,"" '~rf!~,rlf3:f ol::.nlf:)~t (}f.~jXI{:) Ie d.~1 110 kV'

de 110 kV atra.na:for'" ca.tre protectiil~ a1 ...

l3'I'R. •• 1; i.~ U f' r: :1""0

tral'EJ (1·~3) ale

pe I;lo.;ca ch} M'l' ~ t ensdunea rezidus.ll( t;ral1rd'Ol'IT'.ii;LtOb.J:·elOJ' do t erls:1.u-ue de 110/091 kV, care

""~ .. ,, 'l'~rp'l ""W "-,-",'""", :" ill! b 8 U 8 V

MI"l ",,:J. ".eeL L,.,J, "A';; ~,L.l", 13", sca,."".all o~ n" 0 I

modulului de tensiune de 3 x 100 W~ trebuie sa otl,Z!11 c1:11o. 1a bornele de in-

Ie., Dm::'uele alj,m,H,\t

{I tr;Hl,,1iuIlS U1-J '" o~8; Un"'45 Vi a1e mcdu'l.u Luf. de t enafune

de c Lr-ca 30 W, trebuie sa car-e La boz-ne Le de int rare(l··_3)

66501. ).2 I-I 166

ale modulului se apliol 0 tendun. Ul-3 .. 0,8, Un - 80 V.

- tensiunea minimlde actionare 1a electromagnetul de desohidere EMd2 trebuie sl tiel

(10)

- aeotiunea oondllotoarelor pentru cireui.tele de cl1rent alternatiT trebllie aleasl aatr.l. tnoit impedenta totall sl nil producl 01- cieri de tensiune mai mar! de 3%.

- sectiuneaeondllctoarelol' pentru. cirouitele de cunent (lontinl1l1 pentrl1 elecb .. oma.gnetu.l de deSOh1d.e. re trebuie.ldeasll ast!el, 1n.cH olJerea de tensiune pe aoeastl lin!e sl nu deplQeasol 5% d1D Un.

2.5. Recomandllri prlvind modu.l desteb1l1re.a re,lajulu1 pen~ru PRBH la tr!Asformat9,re de 110 kVLMr eu tntreryptoareIUP-llokV,si dispoz1tive MR-4. av1p4 if sllrsl de .alimentare·mR

2.5.1. aeneralitltl

in 'fad ere

La stabllirea reglajelor 19. bloeul de putera tip Bra trebuie avutE! variantele de rea11aare a proteqtiei de rezervll. ~1 anumel

- Variantele I ,i II, la care sursa de alimentare este constituitl din modu.le de eurent ,i module de tendune sell ntuns.l din module de curent.

- Varianta Ill, la care sur.a de alimentare ash const:1tl1itl numai din module de tens1une.

2.5.2. Analiza cond!tillor impuse pentrl1 stabiUrea regla.jelor,la variantelo I ,i II

Pentrl1 .oa protec't1a de reZ81'v' (PRBM),alimentatl de Ie. modulele de

C'.lrent, al\fie clt mai, sensibllltall1t elementale componente ale Bohemei, oit ,i

oel de-al doilea eleotromagnet ae desllhidere 1a dispozitivele MR-4 trebl1ie BI1

t~deplineasolarmltoarele oondilii! .

a) cl1rentul nominalal tranaformatoa.relor de curent 81 fie olt mat apropiatde cl1rentul nominal al transformatorulQi de 110 tv/Mf. ae reeomudl .1 fie 1n.depliuitll urmltQarea oondi1i.1

~

b) tendunea miniml da actionai'.e a oell11 de-al denea electroma.gJ"et de deseh1dare Elld? trebl1ie sa fiel

Wldel

0) puterea nominall a call1i de~al doUee. eleotromagnet de desoh1- dere EMd2 trebuie sl U.el

- '4 -

Pnd • 1 x loo~ J

d) tensiunea. minim' de ae1;ionare a releelor1ntermediare Vi de timp din schema PRAM g! a releelor intermediare din BTR trebuie sl

fiel .

Umin~ • 0.7 Unr I

{: protp

eel !i1ui 1;16 or.:Hlij:ldera U.l!l (h~ puter€ penbru madul d.;; cur-ant

partes, de ms dLe ten~ prLn dOlle, module

dj:n 'r;erJs;tuXl€H'I. nom:tnela~

) i!;1.1~; mo\iullllui B'I'H -ia

t ,:,;~ ~)~) ddCj,

~-*e, d1;: 110 'ltV 9 fi)'{\e:!Ul1e8. deb:ltata.

2:11 oons1d.erara lc~ CB.:re nu con",

{$a~:;tl]. dlJ:t ~~;~ttrt (;j.l"Cili_'?J

de ta'rlsiu.!:;.e~ sa

~~tii51l,2'& (~~\di!!}f9

Ie varianta

clIO! 1a mOllulele 'be 18. pct;"

snl.lausamblulu1 de

;~oo W" sa. fie eel pu~j.n horne Le de :i.l'ltrare

) a:t,~ tm1:J<U'lsslllblului de

de c:irea ;301 W ~ si'.i. ,U.s ce I La bor-ne Le de intral'",

... :35'-

2. 5@ 5" Reglt'l.jele element elor de aemneLf.za r-e pent ru control ttl tenF.liunf:l

. de comanda 1& modu Le I e de c ur-erit m'R - 1M (2M)

2 .. 5 .. !5",lc J·ustificarea regla;jelor de cur-en+ (12E2) ei de ten.silme (UJEl) din ~!ilbanaamblul de aupr-aveghe r-e a c Lr-cuf.tu Iuf, de corna:ndli

SUbansamblului de aupraveghere a c:'ircl1itultli de oomanda i se Lmpun c01'!d:l:tH de ba.dt

- ali flU semna.lizeze fals in regimul de mel'S i.n gal al transforma.torului de put ere de 110 kV/MT;

- aa permitli realizarea I1nu1 reglaj cit rnai coborit, pentru a semnaliza lipsa tensiunii de comand!'t in regimlll de funotional'e a.l traneformatoarelor de putere de 110 kV/~, la sarcinA cit ma1 l'adusa"

Desigur~ ~i in acest caz, pentru a mic~ora intervalul de earo1n~ 10. care va functiona un transformator de 110 kV/MT ei Ie. oare nu se faoe oontroluI tena1Wl:1i de oomand(£,. eete rtecesar oa transformatorul de curent pe partes de 110 kV sa a1ba un raport de transformare cit rna1 mio.

Prin urmaref mic~orarea raportului de transformare le. transformatoarele de ourent de 110 kV se impuna atit pentru a mari sens1b111tatea proteo- 1;:1a1 de rezerva, cit ~i pentru a mic~ora intervalul de saroina Is. oare nU se faoe controlul tensiunii de comanda ..

Din caraoteristios de transfer a subansamb1ului de oomand! rezulta oa tens1unea de ie§ire 1a bornele(9-1o)atinge ~alo1'1 de circa 17 V pentru ou1'entill de intrarea

13El = IJEt~ 0,5 A •

Deoarece nu eate de dOl'it 08 releul <Ie tensiune :~El (JE1' )sa runetionaze pe prima d1viziune a soalei,ae reoornanda pentru aeast releu reglajull

Pentrtl a pr evenf aot:Lonarea fals~·8. 1nsta.lat1ei pentru oontrolul hndunU de coma.nda la modulale de ouxent ... BTR - 1M (2M), in reg1mul de mel'S ~.n go1 13.1 transforrna.torului de 110 kV/MT sau l.n regimlll de sarcinf.{ mioA. trebuie sa ,fie indeplinita urmatoarea. oonditiet

Deed. 1a aparitia uns f tensiuni pe transfol'matol'ul de 110 kV/MT, p1'j.m8. data se desch1d contiaet e Le releului de tensiune 3El (JEt') 1;1, in consdnuare. 16 ore§terea Qurentulul OU If S6 inchid oontactele releulu1 de ourent 2E2.

205.,5 .. 2 .. Reglajale r<lleelor de tensiune OElp JEl' ~ ,;1 releului de curent (2E2) din mcdu Le Le de cur-ant BTR - 1M (2M)

'f1nl.nd seama de oele p1'ezentate la pet .. 2.5.5 .. 1 • se reoomandl1 realizarea unOI' reglajel

in caret

f:j.r ., (0,1 - 0,2) A.

66501 e 3 .. 2 E-I 166

- 37 -

2.5.6. ReglaJul releulu1 de t.nalune (JE2) pentru Dontrolul tensiunii de oomanda La modulul de tensiune Bra - 3M

Pentru unifo;!,lllizal'ea reglajelor aa recomanda ca releul de tensiune din ETR - 3M Ell{ sib/!!: Qc.b,~i reglnJ cu rehale de hnf:lil~ne 3R1 ",1 JEl' dd.ll BTH-IM, reepectlv BrR - 2M:

20 V.

2 .. 5.7 .. Reglaj"le 1'e1eu1u1 de eur-errt (2El) perrt r-u oontl'olul cd,rouitului de l(Iuntare Is modulele de curent BTR - 1M (2M)

Sllbansamblul de put ere (SJ?=l) are durate. de funo~1onaT.'e Um:ttat.!l in oela dou~ regimuri accident ale de funotionare. !ili aflumlH

- regimul de mel'S in g01 SP-l IfU

11-4 '" 5 A timp d.e doua ore;

- reg1mul de mer a in golr1l.l.mai ou infitlJlurarea ItHilolmdara a SF-I. ~tu1.tata le.,ft

11-4 • 5 A timp de patrR ore •

Pentru a p reven L funotio:l'larea. de dUrata a modulelor de curent

B'I'H - 1M (2M), in acesta regimu:r:t accjd~nb·ale de tunot:i.ona:re, se recomandEl 08 re~ Leu L de eur ent 2El sa fie reglat astfel:

21l> 5",8~ Regla.jele elememtelor de dem('I.l~aj Ie. protecti,g homopt':llar,a de curent temporize,ta

Reglajele prote,c·tiei homepe'Lar-s de ell,rent de r~)zervat racordata La tx'!uJ.sforma.tOl'ul de cur-errt de pe neut r-uf re'tele:l de MT e oint identioe pentra cele

·!;rei V'a.rian1re de rea11zare a PRBM~ ..

Regla.jlll. proiectie:i homepc Laz-e de rezervt:l po ate f1 egal ell regla."' jill de curent al protect!e! homopo Lar-e de baza d.e pe neutrul rete lei de MT. Regl.ajul de t!mp al aC8stei pro teetH ash ega.l 011 reglajul de timp al protect1ej de ©l.lrent de rezerva.

Deoi2

'1' (h) z 'r (pot. 2.5.4.1 2@5.4~2; 2~5~4.3 );

SA ~B'rR - 1M (2M) sau B'l'R - 1M (2M) + 3M sau mR - 3M •

2 .. 5 ... 9 .. Exemplu de reglaj a1 p:I'oteetie:i. de rezerv1i(PRBM) 1a un tral1sforrnator de putere de 110/20 ltV. 16 MVA

Transforma torul de 110/20 kV t care £\1 imentea:d! 0 retea de 20 kV', CIl. neutrul tratat .pr:1n be bdna de at Lnger-e a .

Protec1;ia de reZel'V8 ~e exeotltl! in va,r:ianta 1 (trei Clu'ent ei un modul de tensiune) avinda

module de

lIlT "" 84 AI

lIn/ 12n ",100/5 A 5 tb "" 28 ..

... )8 -

Reglajele Le 1'!1cmentaltl de dems.raj a

~rr '" 1~2 x 12n e 6 lq
tr ... to + .6t ~ 2 + o~5 ~ 2~ 5 s" Reglajele la ETH-1M (R). ErR-2M (SwT)i

13El .. 13E1, "" 0,6 A. =:> UJE1 "" UJE1~ "" 20 V,

1):82"" IJE1 ... ,61 '" !3El~ +.61 "" o~6;- (1),1 '" Qil7Jq 1):81 "" 0.6 1\.0

Reglajele Is ErR-3Ms UJE2 .., 20 V.

OS " 2.6.1 Verifioarea polal'1U1iU infllJttr!trllor 1Jranefol'll'l8toar$lor

_ de ourent CESU-llob .

Verific:area polarlta~i1 In.f..!1§lurKrii transformatoe..relor de cmrent CESU~11o-b, la oare se racordeaza PRBM. ou bloo~l BTR. se faoe la panarea 10 funotiiune au 8.;)utorul metoda! galvanometrullli .. !n acest SCOP. 138 !olos~~te 0 p!Hl sau un &oumulator de 1,5 - 6 V ~i un aparat l1l1iverea1 de masur~ (multa.vi.).

Polar1tatea verificaU trebuie 8ft coresptmdll eu schema ,1 nota1;1.).16 transformatorl.llu;1. de cn'ent ..

Pentru verifioal'e. ae ,ra coneo ta aparatul Wlive1'sal Ie. bornele blocurilor de separare. iar be.teria de acumulatoare se consoteazlt pentru sourt timp pe partea primarlt a reduetorilor de ourent@

Sa va observe devht~ia SQuIu! ape.ratului de m11surl{@ Dae}! aoeaSlt~ este 1nsesizabil~. ae va miofjiora domen.lu L de mastl.rare pina La obiinerea unei de·· v1stiii rezonabi1e.

Cu ocaz Ia puner-Lf in funcii1w'l.e sau ca urma.re a mOdificarllor in schema primar~ sau seounda.ra a reduotorilor de ourent, ee va verifiea corespondenta fazelor Ie toate oircuttele primare ~i seoundare de curent ei tensiune fata de bornele sta1;iei ei se vor taoe notatHle ere"!, t)j in funotie de ldentifica ... rea famelor in intregul siatem@

AcEtate verificari se .fao 011 instals tie. seoasa de'" sub tens1\llle ..

2.6 .. 2.. Verifiearea polar.i.ta~ii infali?ur!lri.lor tranaformatoarelor de tens1u.ne de 1.10 kV

Ver1ficarea polaritlt~ii 1nfalilurarilor transformatoarelol' de tensiune, la care se oonecteaza PRBMolJ. b100111 BTR-3ll1l, se face Is. punerea 1u funckiune. fo1osind in ace sf acop 0 pils san aou.mllla.tori de 1,5 - 6V ei un aparat universal de masura.

Polaritatea trebuie sa c6respunda eu sohema ei notatii1e transfor'" matoarelor de tensiune&

Pentru verifica.re, se va conec+a apaz-a.tu'L universal La blocurile de separare a transformatorului detensiune, iar acumulatorul se coneoteazll pen-

.c tru sourt timp pe par-t-ea primara a reduotorilor de. t enatnne ..

Se va observe deviai;!a aou Iuf aparatulu;i de masura. .. DacE!. dev1atia. eate insesizabi1a. se va mic§ora domeniul de masurare, pina la obtinerea una! dev!a~ii rezonabile.

La punerea 1n func1iiune, se va veri.fioa ~i s1metria sistemului tr1- fazat de tensiune, prin masurarea tensiunilor de faz~ ~i a tensiunilor intra faze~ Sa va conat rud un grafic (diagraIIl1J. vectori.al5. a tensiunilor) ~ astfel ca tensiuni .. · Le pe faz.!i s~· formeze 0 at ea 8imctrica~ iar tensiunj:le intra faze un triangh1 eehilataral.

- 39 -

MlIl:lUJ.'1l!'(H;\ l'tJzj .. et.;n~eJ rlet\lnJnt;:i,,, n de alimantllra a electl'omagnetuhd \1.'il d>lll:)i;jd',re Fie metru d@ 2500 V.

SG VB. maem.re rez:i.I~·l;(Jllt:!1 do :lz:olr"

( 11ll, pamint), Ie. cablurile au. manha dc,

ell maIl'Ge. d~ fflt\Sa plastlol1, pr-e.cum ~d :!'ezJB1~tJ](1.

Valoarea e.oesi;or r';l~,:Lsd.; '" <:1",

cnnrllHlcoul'tilor din cjx'oui\;111 face ell ajul;orul unuf megohm· ..

11. rlecih:,ul f:Lr f!~t;$. (]i,:! manta. ,~ tBtX de plmtn~ 18 DBblur11e

] 1ntre [ •

t:!G nu tr,,:d:lUJi~ :fiB !1l..'l.;1 odc~

Perrt ru Iilaaure'!'f.l$ fl( COl\dtl.c·~OI'ul", Un cor-don a1 meg~ohm"tlE,iJ.'nlu:l. £l~l 111.1t ls conductor!i Rezistenta de

1'CJ!Q. tetls1uni.i .. MBn:1plllare~l. t j unea tabr1011 oon8truo~oa:re.~

. Pentru m.!i "m.rare a ]'e;'j~.s Il.Umerotll conduot 01"11. ~1 Be VOIr coni! c,t & che de oondllctori 8ueceaiv {pentru u.n mastlrl1tor:i.; IHltlh'u patn-u COna!10uol·:1. {:I~HHJ ml.urltor1 .to.).

'IT a I' if ;l cares re z 113 t i {II;} :l ;;;. G la. llA:l9 Oil :insta1atia. scoaaa de eub ·tan~d~.l.:i'1ti)M

'': liIi IH, izoleazA m!:,1,11ts,) ~ iar ceo'

:;10 "i<&Gll1f!dG d@ Ii'!.. o(mJ:orm:i..tate ou :1rw·':ruc·"

:i:nh'€! CIOllduotorl~ sa vor nr,l'"",m", l('1.l.]tl:t 1& oS.te 0 pare·· eonduQtor:t m~ {'Jfectu.,azfl tra:l

ru conduotor! 28 d.

1ncE:lI'cal'ea eu ·t erll'l :ilm'21

alimenta,1'e a elnct;rol11agnf-r,;u,ln~,

a) tentel,lU},e o,1,t{.;lF!ln.1;:t bJ tensiu:ne cent

1neercarea ou t enaaune <:t1t611'711 .. 'I;

1 !~, 1ar oea OLl teDBl.Utlea, eontmusl Oil ~isten1i.a de iZi).le;lIi£l a fie{ia:r.~K;\:l eQ:ncltvr\;or ,'11:1.0 i; 01"1. f;t1ad pu§:i La pamln:t"

. Pent I'll l.nCel'ca:re 'H,i(O;':'

!il.flibele capote .. i",e va. 1:3.o1(i Sf! va o()necia:l,

l'lll (h~ :tno ercare Doe 11al'~ i conduc t (,x<t

Tens;i.llnea se aplica 1 kV'~ reprezant1nd 2500 VCoO .. in IHlEHlt Ie tens;Lunii de 1nooro<9.1'611 mai:ltll'ate de k:Ltovol va;;iat11 negative. ale rezisten d.e> i".ella,I;;:'te~ iHH'(lare~ tenailu.l~a de j,l1(}eroare !le r-eduo e ~ d.llwol1a et al.'l.za ..

a :i,e,'l couduot oa.re Jor- din c:t.r""

de !'ie~wh;td*n"€1 III ,,1 poate face OI.U

m:tn ;

if) de 2~<;oo V t:1l1lP ele 1 mf.n ..

kit sre va race cu truaa ell 2500 V~ Sa va l.nceroa l'e(man.ta) g oe:llfdt1 con-«

:1!loercara !?G va I,:ncer~1al~ea cu t ens JUJ1(~l 1.r1l1rl; als:t; ia scoasa de sub ,t ens tune;

DODd~ctor1i oablulul d. 1. de lIWCl'Oare La conduct 0-

paminte.

&H:j :tne 1 m:tnut 18. valoarea d.tJ tl'elm:te sa 138 ob'3erve l#'a.riatH. 6-' satl se vor obseJ'lrQ e d't; me!?'OhmfilEl'i;ru" Tiupa. iolJ:1trlJ1~ja (magnhrnrno'!:rul) sa

6 .. 5 ..

Verifioarea rezisten oondu~toBra]

i?RBB! ae fael\'! pr-Ln ma.6u1;'[n'(3~' e£~

Reztstenta,

.In-

MaounLreD J'(';18tf:l,~eJ buc Le I fn.z9-pul1!lnt se fHee ]n bornele blocu Luf df! sepuraTe, capel.dr-- r11nspl'e redllctor:l fUnd unite fa~,n-nul~

V€'rifical'ea re7.iBtnTl ~ei oh011 Cf' a. conduc t oar-e Lor- din circultul de curent £. PRBM se f(\()() La 1>UJ1E'l'('(l in ftmet:!llnf)~ cu inflh1la·tia SCOB.SX d~ sub ten ... Edune ..

2 .. 6 • 6.. !sF HJ.£arelLX8~.i~_j en t.~£lE.d.l}C \2A:F!Jl or,._tL'iE.. ... .91LQl!).t 11?- ~f.~ ~1m~u e I.e (?t ~.El!\!'.\Cl1t!.i!:!,l~;.:1~J e (+.£g£lJ.1.ci~.1f4l1$ttl

Mi_i;.jllrarNt :rczisten-~d conduc t oa.r-e Loz- din e Lr-cu Lt u'l, de e.limen1:~re

n electromHgnetulu:l de dcsoh:l(lere BMd2 ae face pr-Ln musurarNl. CU pUl,tea Whnstone, ele-ctromngnetul fifnd ~<untBt La borne, inl' 1F1 od.alalt. capat e.pliclndll-se eo·'doa~· ne l.e apare,.tului d~l masli.ra ..

Pezlntonte, ohmica. a c;!l'cuitulu:l d e nlimentare trebuie 08. cor-e epundl1 unej cnder! de tensinne p e aceste cjJ'eLd.te nmj m:tC:l df.' 5% d ill Un~

L\U .~ 2~4 V '"

Maaura.1'el'l. reziutontfd conduc.t oar-e Lcr din Ci:rCll:i:tu'l de e.liment£ii,J_~e

a elf'ctroma§petulu:i de de achd d er-e 1~Md.2 so race La puner-es 1.11. funct tune, . eu 1uate.la\ia sceesa de sub ·r.ensiu.:ne.,

Ver;Lficcu.'N1 l'eleolor maJd.malc de eur-errt COJls1;~ d;ul$

a) verif:l.c(;u'€)a O1eca:n:loi~;

b) verificaroa ele6t1'iriK*

2.6.1 .. 1 .. Verif 1'01'e8 meesnica a r-e Lee lor rr.ax:imale de cur en:!; ~

a) StareD. cont act e Lor- releu.:lu.i ~ contantele venti pasivi (bonz~)Or;-b0n;~E?o7;te~o:ast:,lfu:d! do l.uut:r'u:1 cu lera de lUfJtrl1:lt ccntact,e tlel.'u, eu rizur:1 ;f':im!; 'Ira 1'01001 in niei un caz p5:nzo. de 1/lefu.1t",

b) Pr<.'!.1i IHJi'J(t :hl con l,l;cd: ~. u:rmiittH'i! lEl va deu1as'a mecan:"u) j,n POE:i.-' tiEl. at,rasa eu ajutoru:ru.nuT(J:1i\B.'mome1:J~rn-JEJ va masura, pres:!..l.l.nee. S'.n oo:ntac't$' 5:n tJ?oi

punote ale Bcale;! de cur-errt (1~,. 11le'-put m:t;jlocul ~d" sfil'l};!.tt.tl sCfllai Oll~,'~n'n,

Valo8.X'fJ8. ()'btinuta ee Yli oompar-a en da1ele maSl1r€1.'~oril(y!~e.n't"J:d.oare Ball ell i,nd:ica.t;i.i1!~ .fabri(~Jj cons t.ruct oa re, EJ..e IlutrullL1.h) sa dHere 1u!na.! mult

de 20% fata de maaurato.d a.nterionre aau cu :i.l1dic;(>';i:i.le fa.bric:ti constructO$.re"

c) Stare£< meccm:Lca [J. armf:1"tnI'Lt mo bd.I.e - se VOl' V'el';l.fi",,'!' integr:itnten re aort u 1 ui ant 'o,gonli'JT;-"st 1;\J:e~re7J;2~:;:r:r:~r o',,:-~rr~f\:S1l l' nor a:;:>ma tux' :Hor moons.

d) §j;ar,eg...J.l1h~Z:ui:kl;E.;.L\J.JtJj~ - se va Yerlf:!.clJ. str~nger8e. to;ielor.

e) StarcH bob Ine l or- de f;\.ci;i(maJ"c - i3e va ver:tfica cont:inuite.te.a eu Iljutorul unuf ()~';U[jT·-8t~!),"C'()'ne~{TIi'n.fl~)_r ~Ji 1 :ip:l.tur:nor"

f) Sto.:r'~( .. ·boJ.turllQl' .~ SEl va vHrifica :izolatia bol1;llrilor ~i se VOl' st:t'inge t oat e ~rTe"'91:=p:iulitel.e dLn anaarab'l.u'l, mecnnic a1 releului ..

S!:J VOl' curate. cu 1901- ) ~i. lll.fJ 'Vor

e flao) e Nu se

2.6 .. 7 .. 2 .. Ver:lficareu electriea a :coleolox' max Lme Le de eur-enf

Verificaren electrica C1 valori:!. do o.ctionare a releulu1 maxi.oial de cur-ant se va face ell ajutoT.'ul uns f. tr-uae elf' cur-errs li;d 0.1 unuf, ampermetru de curcnt a.Lt er-na tLv de ~~]adot lJ)a:dma 1.5 ..

So vo r mih:m_ru;

a ) cur-cnt u'l de act Lona r-e ~ 'b) curerrt u l de rev€nire;

c) coeficientul de revenire.

Pentru f Le ca.r-e pout~ s~ difere eu maximum +

unc t ma r-ce t pe nca.Hi, cur-errt u'l de a.cteionare real .rata de cur orrt.u'I not£lt pe scala ..

... 41 ""

Coe1':iclentul de I, vHli.rp ml n.lm /lilmieva (J 0.87. in ca eu I ].n care nil ae pot I'lS;!,gura 8c!,,,,b~ '1U1QIJ. rf'leul tl'~,l)u.i(! ruglHt meconic ,'1G.1l acb f.mbab ,

Dup1{ a!~ctl.IHrf'H Brest!)!" vvrificuri, se va regls releul dupE{ planul de regIa;] apr,,' t.

CUI'l'Jllu 1. de Hctinnare HI r-a Lau l uJ mux:i.mal de cur-ant se regleo.zQ

Iln~ 6 A - vadanta I; Irl'(h) '" :th(n) - 'v·t'l.I'iante1el; IIa III. lIn :0 7 A - varhmtQ IT;

- vQr.1ante. III,

eate curentul nominal primal' a1 tranef.ormatornluj de cUTent de 110 kV;

ounen+u'l regla t a1 prof;ectieJ homcpo'laz-s de hazao>

Se va calcule. coefic:l,entul de revenire {;Vi pentru acea.st1i'Valoa-f' .. Verifio81"ea l.ntreg:U scale a relenhd €Ie faoE! Dumai on oCQzia ve:ri:Uolirilor oomplete (1s punez-ea In fl.ulctiune).

Peutrl1 dotel'mintil.rea coefiolentului tie rElVanirrl, se va prooeda

in I'IIOd011 Ilrm'<tor(f1gll> 2}. '

- f36 mare~te ve.loa:rel.9. ctu;'entului prQgresiv~ pinli cUld releul QotioI1Elazl1. notindu's(l El.cae,Elt~ vo.loRl1& (Iac'1':r» I

- sa. mlireete putin valoare:a aurentului peste vnlcHu'efll de aot:1o= !lara fJl aped ae scade mf1rirue$i cu.r«mtulla:I._ pS.na eind relell1 se dezexcd.t.l. notindu-sa aceaatii valo9.1"€! (I v) J

re "

- 'C()efioientul de revenire se calcl.llet;lz8. 011 relat!aa

~-

!QC'!i.

DUpcL stabll;h~ea val("d1 de regJaj ~d maBura:t"ea coet'ioientu1ui de revenlre 1..1 raIau] ui. se va aupune r-e Le u'l, unur eoc de cur-ent , pentrl1a se de'h!rmintt stabiUtatea regUir1i"

Sa l'eglead truss d , cur-ene ~,?'atfel incl:b pr~tn rel~u ell oiroule IJr~ OlU091"t de zece ".1':1 ma~ mare decit l arentul de Is oe.pe.t l.ll de BoaHi Un. conexiunea reE:lp~'H1t1va). Se deconectesrzQ trus90 §i FI.'ln 13S (buton.'..ll de ~oo) se supune 1:'61<9u1 190 trei. 'jIoouri de euz-ent .. Dupe. aC0a.B1;n.~ severific.il valoarea de ac'tionare \!]it ooef:ILeientttl de revenire pent ru valoar~w. de reglaj. C<J.l'£! lJ.l~trebllj.e sa di.fere 'Hi? inai mill'!: de ± 10% :rata de reglajl11 anterior probe! de ~OC"

R;" releu de curent

A .... ampermefru dec.a; c (.1'

TC- frusa de cvren t

Fig. a.Schema masurlirii valol'!lor de actional'o-revenlre .1. unu:!

. "eleu de cur ent ,

re~ iIl lu1 de

A.oenstl! ve.r.1!1csre (la un Qoe de curent) se face atit la pune«

tWlotiune. cit e1 au OOB~!a. verificnrHor pedodice. .

La vcrificarfla. peric)dica se lace numa f veritioa.rea coeflcienturev.nire pent ru oUl'entul de act1ona:r(" reglat (Irr> Qi probe. de Iiloo.

!~fUica.r.~ rel.e~lor de t»J1

Veriflca.:rea releelor de timp const~ d Lns

a) verifiolil.rea mccanio1:i,

b) verifioarea elaotrica.

2.6.8.1. Verif1oarea. mecan10a Q releelor de timp

in eadrul a.cestei verif fear! sa VOl' regIa ~i oontrol.:

a) Starea. conta.c-telor l.'eleului - eontactele aevor curata Cit 901","5,1'11;1 pasiv! (benzin?t; a1.cool, benzenp ·Eetrasulfura de carbon etc.) Q1 De VOl' luetrui eu lars de lustX'uit eorrtact e (lara ou r1zuri fine ~i .fosrte fine). Nil as va toloa! tn nioi un oa,z pS:.uza de ~lei'uit.

b) Presi.J.!l19a in oont.aota - ae va actiona normal relenl de timp Vi Sle '\fa rOOtuu·apl'es"3'.'Wi.e¥'fii con'£act l:ii"trei punch ale acale:l releull11 de timp (18 bceputlll. m1jlocul liJi afir§itul sealei !'l.a timp), cu ajutorul Dnld dinamometrl.l. Valor!le obtinu,te sa VOl' oompara cu ma!'lfA.ratorlle anterioa.re !'8U cu indica ... 1;H10 !abrici1 oonstructoare", E1e nil trebui:.'~ s11 direre cu mat mult de 2~ tatl de m"p;oi1·tori1e anterioare Gau indioatiile J;'tabr1oii cons+ruct ear-e ,

0) Bta meoanioa 1eaelor· mob Ie - ae va c:urlita eu solvenU.

paaivi Vi ~va ver:i.f:loa 'egr a ea resoal' e or an agon sta,stal'ea leglturilor ... t1su;cllor al'maturilor mobile l'Ji 9: mec~1.ll1smul.ui de ceasorIlicltrie ..

d) Stares. miez.ului de fier mob~1 asn fa - se Val' verities. joou-

rile miemurilor mobile@. . • I

\ e) "'tares. bobinelor de at: ionare - BEl va verUiaa cont:l.nuit01lha

~ui ohmme: r-u f,1 stare& conex un o~.1 l:1.piturilor.

1') stares. 120~r1!pl'~' BG va verifies, izolat1a 'b01~u.ri.l0:r ei ae toate ~uru'6urjJ.e e pru!ltele din aDeamblul mecanic 81 relenlu!.

011 ajutori.tl

2.6.8.2. Ve:r~fioaraa electr1o~ a releelor de timp

Verifit;.·;.·,a alectric~ a va.lorilor de Bct10nare va ouprindea

a) M£~?8rea tensiun!1 minime d~ act12,na.re ,.

Tc:naiullea. min:tmJ1 de actio.nare trebuie aa f1e~

U!Jd,n<!l ~ 0" 7 Unr ..

Verifioareaae va face foloBinu un reo~:rta.t, oorespunzlttor (in monta~potentiometrio) os rezistenta orun1oaei un voUmetX'D. de clU'ent continuu~ de alaea 1,5.

, b) Verifiolil.rea etalonari de tim - ver1fioarea. se va.

tace cu montajul d:!.n gura 'I a ens' unea nom no. IiL l'eleulu1 de t1mp,Qi ae va

utilize. cronometru1 electl'lc"

Be vox' maaurs. timp1i de ac~iona.re pent ru fieoal'S punot marcat

a1 soa.le1 releulu;l@ Sa vorfa.oe pentru fiecare punet cinei masur~tori, care nn tl'ebu1e sa difere cu ma:t mult de ± 10% fa1;Ei de ·va.loa.rea nota.ta pe 90s1'.

Varificarea 1ntregii scale de timp se face numa1 011 ooa.zia va ..

rifioarii oomplete (la puner-ea infunctiune). ..

Dupa ofectua.rea acestei verifioar1, se v's. regIa. re1eu1 de t:1mp dup!i ple.uul de reglaj aprobat, determ1:nindu-se t:Lrrlpul de aotiona.re tot oa medie aritmetica a oine! m.!lsuratorj. de timp e Valoa.rea. reglati1 nu treblde ali di.tere eu .IMi oou1t de ± 5% de planul de regla.j aprobat.

- 43 ~

Uap

7.20 V 50Hz

0..-------

v- vottmetru de C,C. cl.1S Rh- Reostaf cu regloj 1500A;o.'lA 1-1ntreftlpfor au plrghie I

11g$ 3& Boheme. ma.su.rarii valori:1 de aeiionare Vi 1;1l1'1p1101' unui releu de timp.

Releul do t imp se va regla leu

t ... t",+ .t1tJ .6t",,(o,5foIl6)~

r II.;>

tb III 2 ~ •

t.r(h) a. tll' - I'eglajlu de timp 0,1 proteo1l1ei homopolare de ourent.

La rev1z1119 'period1oe se VOl" face numa11

- determinarea. tens1un11 m;lnime de aetionare J

- verif1carea. scale1 de tlmp pantru timpul de Qc~ionare

regla;f; (tr).

<iI

2$6'l1~h, !ejt'1.ticareft.., Iileelor :lnlermedia.re ai l~ aepmalbar,f)

Verificaren releelor intermediare constl din. - verifioarea meoanica;

- verif:t.oarea electricii"

..

2.,;6;)9,tlt> Ver:U1carea. meoanica a releelor :t.ntermedia1'e §Ii de semne.liza1'e

in cadrul aceste:1. verHicar1 se VOl' regIa €Ii oontrola.

a) B sa eontacte r eleulu - contaetele se VOl.' cur~ia eu solTen~1 pasivi (benz t enzeh,"e rasu ur de carbon eto.) ,1 se VOl.' l~strui eu lera de 1l1struit cont acbe (lera eu rizuri fine Qi foarte fine). ~lIi 88 va £0-

J(;)81 in niQi Wl cas pmza de ~lefllit. .

b) fit - se va verUioa. cuaju.tor\ll wad. cU-

IHA~omErtru pres1uneapeo ., '" Pentru m~surarea pres1W!111 pe oontaote-

ND sa va action&. manual releul.V&lorile masurate se vor campara QU m!sur~to~ anterioare sail o~ 1nd1oat!1le fabrio!i oonstruotoare.

. Ele nu trebu.ie s~ dif~re 011 ma! mult de 20% fatl d.e ~8urlto-

Mter10are aau indioai11le' fa brio!! oonstrl1otoare, penh"l.l toa.te oontaotsle l'(1l1(illllui",

rUo tn

B. 011 solvent! pBS!V!. va verifies oontlnl1itatea.

2 .. 6.9.2, Verltionrea eleotrlo~ a x'e1ee101' i'nhrmediare iii'. de sell'll1.9.1121are Veri!j,oBree. eleotriclt a. releelor inl;ermedle.re ~i de senmal:hare 1'If) va faoo tolosind U11 reoatat potentiometrio 11! un voltmotru de ourent oontlnuu

rJA olaaR m9.x!ma 1,5 1;11 va cupr-dnde s

llet"ermint\t'ea. 'tensiunU minima de aO~iOllare

TenailJ.nea minima de e.cYionare a releelor intermedlare trebuJe

Determina.rea. tanslunii minime de ao1;10naro se va faoe OU monte,jul din fIgure 4.

+--- __ --0

r/h-Reostat de reglaj1500Sl:01A

V. Volfmefru '

l-lntreruptor monoaotar'

R- Releu inter medtar sau de semnairar« paroJet 2-3-1.

Fig. 4. Sohema veri:f'ica:rj,i releelor :l.ntol'modiare ~i de semnaUz~ri PQrB.lele.

La. punar-aa in fllllot:1u,ne SEI vor vel'ifics,!

- pet. d (verificarea. meoa.l1ioa),

- pot", a. (verifieares el:eotr:1.ca).,

La. l'eviziile periodice sa vorvarifiosa 4ji

- pot e a;' b. e , d (verifioa.l.'ea. mec9.lliol1.) I

- pet. a. (verifica.roa eleotrioa).

2.6.10. Verifics£ea ~sei de alimenta.re Jip Bre~

Verifica.rea aurse! de alimental's 'tip BTR consta diltu - vel'ificares mecanioa,

- veri!icara~ elect rica.

modulelor BTR-lMI2M; 3M VOl' regIa fili controla;

vopa1re eu. lao

" b) §Jp.rea. Uti'turnor Q.u. 9o~i1~- lip:ttnrile ou oos:l.tor tl'ebuia

Bil fie Ucute tara eXCElS de aiaj ?Ie IIpit §). tara a Use. stropi de aliaj pe pie-

Hole din jul' .. Lipiturlle trebuie sa fie sigilata cula.c color.. .'

66501. 3.2 X-I 166

- 45 -

0) ~~are8contactelo1' relee101' ge dewuntare - ID!. ID2 a releelo;r g~ 9V;rent 2il.I' 2:Jl12 ~;t. a ;rdQ~lo.x: de minimi 1iepsiune J;El,. Ji2, 3i1 '

Contactele se vor curata eu solventi pasivi. 9.1eool, ben!&en. tetr8tfulf'urit de carbon etc. l;Ii Se VOl' lust1'ui ell lera de luatruit contaote (lera eu rizuri fine (iii foarte fine). Nu se va. folosi ,tn nlei un calli p1nza de e1ef'uU" Supratata contaote1or trebuie a~ fie curat~ el lustruit!.

d) Pl'esiunea in. contacts - ae va actiona. ml3.l1ual releul !iii se va m.![sura presiunea in contact cu ajutorul unuf dinamometru. Valorile obtinute sa voroompl:4ra ou m~suriHorile anterioare.· t1'eblltnd sa se incadreze m1imite1el

- pentru re1eele intermediare de del;lunta1'e ·lDl. 1D2. forta de apasare pe contacte trebuie aa fie de minimum 12 gt atit pe contaote1e NI, c:tt ~i pe eele ND;

- pentru re1ee1e de cur-errt 2El. 2E2 ~i de teneiune :3El. JEI'. 3E2, valorile obtinute nu trebuie ell d1fel'o eu rna! mu1t dft 20% fata de mllauratorile anterioareaau indiea~Hle fabr!cH constructoare, m':!surarea fac1.ndu-ae in tre! puneta ale scale! de ouren!; (temdune) la inoeputul. mijlocul ~i s:rir~itu~ aoestei9..

r) Curas intra doua podtH eN! - NpJ - 1a re1eu1 de de~W1tare

1D2 t 1'0 bub d fie de minimum 3.; rom., .

resortulu.1

tolelor"

h) ru.area miezului d!tfier a releelQr de eta'ent (2El: 212) a& 'geteng.1une DEl .. J1Ut l! 3E2) - ae va ,rerifica stringsrea

lor (Ji ae VOl' r®leulu! ..

j) Starea bobinelor d~ &c~iona£e a r61ee10r de curent ?E1.2E2. pi sa tensiune }Ell iEl't' .3E2 - ae va veriUoa eu a.1utorul lUlu! ohmmetru q1 starea conexiuni1or e Ipl ;]rITor.

",'

2.6 .. 10 .. 2. Verifioarea e1eetrica a. module1or d.s cur errt B'rR-lM (~M) 2.6.10.,2.10 Verificaraa rezistentei lzolatieil

Masurarea rezisten~ei de izolatie S9 faoe eu ajutoru1 unu! megohmmet.ru de 1000 V. Rezisten1ja de izola1jie se va maaura dupE{ 30 s de 1a ap110a-

rea tensiurlii. .

~e va faoe in conformitate ou in~

Manipularea megohmmetrului ~uotiunile fabricii constructoare.

Se va m~sura rezistenta de izolatie intrar

a) La modu'l u.l de cur en t BTR-IM:

bor-ne Le (1-4) unite §i. -!:- , - bornele (5-20) unite 9i -!:-i

- bor-ne l.e (1-11) unite 9i boz-ne Le (5-20) unite;

- bor-ne Lo (5-6) unite 1011 bor-n e Le. (7-20) un i.t e ;

- bornele (7-8) un f.t o ~j. bornele (5-6) unite + (9-20) unf.t ej

- bornel'e (9-10) unite :;i borne1e (5-8) un Lte t (11-12) unite;

- bnrnele (11-1?) unite g1 bnrn~lp (11-20) unite.

b) La. modulul de cur'ent l!t:R-2MI
- borne]e (1-4) \ltd.ta e:l ..L ,
- bor-ns Le (5-15) unite ,1 4- I
- bornele (1-4) unf.t e (11 bornele ( 5-15) unite;
- bornele (;-6) unite e1 bornele (7-15) unitej
~. bornele (7-8) unite e1 bOI'llela (5-6) unite ,1 (9-15) unite .. Valoarea. l1J~sure.tl1 B acerrhor re~1stente de lzolatie nil tl'e~\Jie nil fle rna! micl:i de 50 a n.,

VerHical'ell reziatente1 de izola~le ae faoe la puner-ea in runetillile, ou 1netalElt1a scoaaa de Bu,b tensiune.

2.6 .. 10.2.2. Ver1fioa.rea rel'.iatenijei ohm1ce de intrare

Masllrarea reziatentel ohmioe de intl'sre a modulelo1.' de c.tren't ll'fH-IM (2M) sa face ou e.jutot'ul puntii Whnstone.

Sa vamasura rez:l.atenta Is bornelo de intre.ra 1-4 a f1edirui Ill()du I de clu'ent. Rez:l.atents ohmiol!. masurat~trebu1El all sa incadreze i.n 11mltelel

Rl-4 .. (0,18 .. 0,22).0. - re1eul IDl neactionatl

Rl-4 '" (0,55 - 0,62) n - re1eu1 ID1 aotionat manual.

Msaurarea. rezlstentei ohmice de intrare ee faoe Ie. pWleree. in tunotlune, eu ;1nstale.ij1a scooaa de aub tensiune.

2 •. 6.10.2.3. Ver;iflcarea 1'e1eulu1 de our ent 2El. cu h'a!o adap'tare pentl'u oontrolul cirou:ftului de ~untare

Verificarea eleotric1! a. v-e.lorilol.' de actlonare a releuhli d€l curent 2El, ou trafo ade.ptare pentru oontrolu1 oirou1tulu:i de tunte.re, Set face eu

Illolltajlll diu figure. 5 sau figura 6. .'

Varianta 1 de ver1fice.re (fig. 5) ~t) aplicl dacittranei'ormatorul de tensiune pa perioada verifioarilorprotectiei de rezerva ramine sub teneiune. Se vor.",llaura,

a) ourentul de act'ione.re,

b) otll'entul de 1'eveni:l7es '

0) cO€l;U,;'d,entul. de 1.'evenire

pentru f1eoa1.'e punet marcat de pe. l;Ioala 1'e19u111:1. (0,51 0.71 1).

Valor11e 1nformat1ye.B~e carent110r de aotion&re 12m,(a). paeth' ale ourentilor de 1.'evenlre!2Bl (1') dnt prezentate in tabeIUl. 1.

Ta.balul 1

res-

. Sca.la I2E1(a) (A) 12E1(r) (A) ~ev •
0,5 0,3 - 0,5 0,25 ... 0,45 ~ 0,7
0,7 0,45 - 0,65 0,4 - 0,60 ~ 0,7
1 0,7 - 0.9 0,65 - 0,85 ~0,7 Coeficientul de rev-enire minim e.dmle Va £1 0,7. in OQzul in oare nu se pot asigura aoelJtavalori, releul trebuie regla.t macanio se.1l sohimbat.

Dupa efectUe.reB aoastei verificari, ae va. ragle. relenl dupl planul de reglaj aprobut~

CW:'cntul de actionare aplicat la bornele 1-4 (pot. 2-3) ale modu Lu Lud de cur errt BTFI-lM, La care ae inchide contactul ND a1 releulul 2El. se regleaza la·valorilez

12El .. 0,6 A.

- 47 -

2M (5)

'1

sr«

"....,._'~ 2M

(T)

L a leduc tait de tenauoe il0KV

---

Bloc /mcercare

Spre rnsfala6'a semnaliz .:

aPRBM

f r

(0

Fig .. 5. SohelM. de V'erifioare a cLU"Emtului d@ aot1onarlll ,1 revon1re a releelor de curent ~1 teDslune 211• 2B21 JEll JEal 3EJ,foloa1nd tranaformatoara ~e

tensiune 110/0,1 kV OU BTR-JM pentru alimentarea o:i..rcuitelor de cOlllandli - VARIANTA 1.

f~
Spre
{
instaoiia
; de semnair.
erR
7M aPRBM
!- un

Bloc
A
tncercam
.~
BIR
2M Q
(S\ fO
" (( ++8V _.J , fa -It8V

BrR 9

7 8

2M (Tl

8TR 2M

!.!R!! - 8A;.!h ~....J

't, 220 v Il

Bloc [ncercare

6,Scb.ema de v®r1fioar6 a curentulu1 de act10nare ~i reven:l.re a releelorde Ollrant G1itensiuns 2E1J 2E2, 3E13 3:823 JE3,foloslnd I'I!l'!;eaua dEl 220 Vo.a. CIA

}3'fR-)Pf.lpentru alimentereaoll'ollitelor de coma.ndil - VARJA,N'£A 2.

- 49 ..

Vel'if:i.cc:u·ea lnh"egii sca.le a re1eulu:1. ae face nu.ma.i 011 ocazia ver:l.ficiirU. cpmplete (la punez-ea in functiune)"

La reviziile per;iod:loe se ve1'1f108: nums . .1 ooe!101entul de revenire pontru1 curentul de aotionare reglat3 12E1(S) = 0.6 Ap

Pentru dahrm:l.mtrea c:oef:.i.cientu'l~\i de I"@veniro se va procede tn

... Se 1nohide separe;tol'ul au pJ'..:r.ghia. Kl.

- fie alege d1v:l~d!;Lnee. d~ eoal~~ pentrlil oare sa .faoe ver1f:tCBreB coafioientului de revan1re~

... Se regleaza :tncet ClU;r'Gll'tul in mod crfHlol,!'I;or din ATR-l_ phi! Ie. e.t:J,ngeres. olll"antultli de actionare t,ili se c:l..te~te vaIoa.rea ctu:'en"" ttllulI2E1 (a.) 10, ampermatrul AI ...

"" Se deeoref;ii'te apo! oontirm,u ~i :toarte 1noat ourentul. p1nl1 1s. aesch;J.derea contactului :r.eleulu:i. 2El ~:i. se o!tel!!b ve..Ioarea curentulu:l 12E1(r) Ie.. ampermetrul Al@

Se ealcu.lea,tlla aped. valoarae.. coeficientu,lul de re"fenire ell relatia.~

Oomute,:r.ea r'eltl1u~$ 2E~~ file llrmare~r~e prin selli'Y'iJlizarea casete:l de semnalbare (H2E2) a ins,tala'~iei de semnal;lzara PRBM<\>

2.,6 .. 10 .. 2.4 .. ~q~:r'UitClarea relulu:t d0 cure:nt 2E2 ou1a'ai'o adaptarell pentru ooni;;.;"olu:l.. o;t;r.(I!;!,J"t;ului de !~oma:n,d,a

elU'ent 212 Iltm ell!. mo:nte..~u.1

V'erif:ic(,\rai&. til(~6tr:l(Ja a, valol.';Uor (101 ao1liona.re ale l'Ejleulu:i. dfil pen;h'!'l ,con'!irolul oj.rou;ttului de eoma.nda. Se face :f: igura 6 $

del -j"'t!'ii'i~H\'.r\1.l (figfj> !.n ae aplica <19.01 transforma.torul VVill':Lf :! .. oar11or . P:eotefJtii@i (ia rezervlt rammsG sub ilenai-,

Sa va nJ!SW.'EU

de ten~dl.me$ lUl.e ..

a) ~urentLll dtl a,ctiQit~X'e ~

b) oW:'limt ul de l'ev!&nir!!l j

0) coe.f1oie:ntul de :t'Enren:tx'l

pent:t't! tiElcare punot rnarcat pe soala 1'e1'111u1 (0. 5 ~ (It 1 S 1) ..

Valorile informl3.tive ale cnrentulu1 de aotiomreI2E2(a). respectil' a.le curentullli de revenire 12E2(r)l) Btnt prazentate m tabelul 2.

Tabelul 2

084 0,,6 0,3 opS
o~6 CIte o~45. 0.65
011'9 11)1 o. ·(5 0,95 .~ 0,1 ~ 0.1 ~ 0.7

K rev.

..

~----------~~------------.~~~=-~----------------------_.~~ .. ------~--~~~.

OQef:i.oientul de revenire minim admia va :f:t 0,7. In oa.zul 1n oare

nil. ae- pot asigura aeeste valori» releul trebuie reglllt mecan;io aau schimbat. .

Du.p!1 efectu.areo, a.cestei verificari, ss va. regla releul du.pa pla:nu.l de reg1a.~ aproba.t.,

Curontul de UCtiOl113.l'E! apl:l.Qut Iii bornele 1-4 (pun~e'2":')i11e D10.dull!lu1 4e cur ent m'R-lM~ 18. care se 'i'neh.:tde eontaci;.ul ND al re1eului 2]1;2, SEI reglea~~ la valorile:

!2E2 "" 0" r, A ..

Se va calcula or.n~f:lo:ten·tul de X'a'f"enu'S 'lI:1 pen:trt-. acee.stl valoarall Veri! ;ica.rl8u l:atre~~:i.i. soala a relailJ.ui se :£ao19numai 011 ocazia. verU'ic!iriloi' ()ompJ..ote (Is punez-ea 1n J:ux.i,ctiune) e

La l·ev1z~.il~~ per:JJJdice se veri:t;i.oilt nWllai oQ~fio1antu1 de rev.anit'e

ptlll.tru curentul de act:ionarf') 1"'0g1a.'ta "" o , 7 .Ii'lI;

hIltl urm.!ttora

•• so hwhide aeparH/to:l.·ul CHI!. p1:rghie Kl ~

•• fS{!! alege (!,i'V'j.zitmea (j,O elce,Ul pentru oars sa faoe varifiaarellL coefioierrtulu;l de l'evenire;

- se reg1eaza inc€rt cu!',;m.tul in mod Cl'I.''H:lC!t01'9 011 ATR. p1nl la a.t:tngerea cU:rel1tulu;L tie actionare ~:1 s@aite~te va.loarea cilrentUll1.1I2E2(a) ll::t a.mpex'matrul Alj

- sa rlescreQ'te apoi corddnuLl ~i foarh incet olU'enhl phIl1 la desch1derea cantactllll.l.i :t'eleului 2E2 ~i sa oiteute valoarea . CUI'el1tLlltti 12El Cd La ampe.rm6'~;nll Alg

- se calcU.leaza aped. valoarea coefic:tentulu:1 de revenire ell

relatia: .

~ .,2~ifl::l__

Krevc

12E2(e,)

OOlflutaraa relellhti 2E2 se 1t1:'rilEll'e~te Pt'~ll EHilmnalize.rea casetel de

8.em:nalbe.re~2E2 (f;1g", 5) a instaJ·.el,'t ,:h'; liJar~nal:izare a. PRBM.

2-.6 .. 10.2.5. Verlt'ica.rea re1eulu;i, de m:hdma tcmB.:tl4na JEl (JE1') pentru. controlu.l t ensilmi.i de COII!ar,.(ili

Ve:i'i£iearee. Glecd;r:i.olt ("1. ·'1'8.1oI'il~%· de ae'\jionare IlL releulu.:l, 4e 111:1- nim1t tenSiUIlEl 3El. (3P,ll!)fol pent-I'll controlul i;ensiunU. de ooma.ndlt. se faoe ota mon'" te.jul din figura 6" modulul BTR·w3M nefiincl !;'l.l:i.mente.t (se seoat e blood d.e, !noel''''

00.1'13). .

Se vor masll:t'a~

- curentul de ~~ctionare Ie. i.r:rh'a.r~a 13E1 (a) a ;;,

.... tensillnea. de actionar(3 (la borne'l.e 9-10) I U)E1 (m.) J cUrentul de revenire le, :tntrar®1 IJE1 (1') a

... hna:tunea de l'e,venlrlij Oa oor11ele s-re) aU)l!ll {rh - coeflo::tentul de reven:i.r·(;I

pentru f1eoare PUllot IlJal'cat PEl Bcale. releull:d. (OD 5 a Ot 7 ~ 1h

Va.lorila informative ala curentului ~.i tens1u.nH de aotlon~re, reapect1v aleourentului ~i ·tensiu.n:!..1 de revenire smt prezentate :tv. tabelul ) ..

Tabelu.l ;3

~~~ ~-='.
IJE1(a) ell) :rJEl (1") (.I\.) UJE1 (a)(v)
Sealo. 13EP (a) CA.) IJEl ~(r) (.A) UJEl' (al(V) Kl"ev:.
.. ~~
005 0;22 ... or.28 o~3 ~ 0\94- 12 - 17 ~ 1.4
0,7 09.32 ... o@37 o~J5 "" 0.5 17 ... 22 " 1.4
1 0 .. 35 - os4 °i4 ... oc55 27 "" 33 ~1.4
lhTiX'1lC ... 51 ...

l~ ~!~~ir~i;n'\:i:~;:('i" ':r(l~:~;,

reglat macanic I!lau rsch:l.mb·,d;

Dupa oI'e(:(;;Jf1I'·j "" I'ml de regls~ aproD€.i.t" OUl'G'ni.al1 (Ie wouulu.lu.i de ourent BTR·~:t%( ( lEI "Ell), Be regleBzl

z-s) ale releulu:1

I:rS1 ". @oreeplul.z~tor tensiTh.ud:t

5e '\1'Q m" 'V er:lf:tl,;),a£'}c~ cu. o~az1a veriUearilor

. La. rev;ty;:;;U:V'l

pentru Qu.rentul 1e. OQ:t'e. I'!H)

13El ..,

val oar f!" nl1mai

revenire

:tn memsn~ in acel

(IW,) 1a

U3El~(a.}

S6l re1a~i'!:\j:

oasstei de

a !B!''U:'l.a, 1 1zI:lrea sem:no.l:tzal'e /i,~ J?HBM ..

2.6 e 10.,3.' Yer1ficarea. elect 2 .. 6.,1<1 .. 3.1 .. ·YerifioIlI'Ni.

Mi:'lsl:l.l,'Ill'ett r-ozt.at ohmme s.r-u de 1000 V .. Roz Ls •

fj,ju.tox'!'ft rum! meg·· )0. s de 11;,. ap l.Lcar-ea

... 52 ...

te.na1unii, manipularea. megohmmetrulu:.t !E!clndu-ee in contorllitate eu instructiu ..

nile tabrioi1 eonat rue s oar-e , .

. Sa va masura rezistenta de izola1;ie intre.

= Ia borne, 1 ~i + ,

- bornele (5-6) un:He ~i+ •

- borns 1 ~1 bornale (5-12) unite I

- bornele (5-6) ltrd.te lJi bornele (8-12) unite.

Vl:I.loarea aoestor rezistente de izola1;ie m1tsurate nu trebuie sl fie mai mioi1 de 50Mfl. ..

VerHicarea reziErtentei izola1;ie se .faoe la punerea in tuno- 1;iune. eu 1nst~latia seoasa de sub 'i;~m1,;tune.

2.6 .. 10 .. 3,,2. Ver:tricarea I'elsulu:l de mil1im~ "I;f;!Da1une )E2 pentrll control.ul tens1u.n11 de cOI1'lf:l.nda

Verificarea eleotrio~ a valorii de ao1iionare a releului de m1ni~ ml tensiuna 3E2 (din BTR-JM) pezrt ru oontrolul hnsbnB de oQmandl se faoe CI1 montaJul din figura 6. modulnl BT.R~JM f1ind alimentat la bornele(l-))o~ 0 tens!una reglabil~ (o~loo)V din ATR~8@

Sa vor maau.ra~

... t ensdunea de s(j'~ionare (la 'borne Ie 9-10), - tenaiunea de revenj.I'El! 1a borne Ie 9-10

pentr~ fieoare punot merest pa seala releului JE2 (0,5. 0.7, 1).

Valorile informaUve ale 'tenaiunU de ae~ionara U)E2(a), respeotiv ale tensiunii de revenlre UJ1l:2(r)~ mas~rate la bornele(9-1o)ale modl11u.lui BrR-3M, sint pre2ientate 1n~abGltll 4.,

Tabalul 4

Soala

(1\)

J.2 18 28

16 22 )4

'rev.

0,5 0,7

10 1;)
15 20
24 29 ~ 1,4 ~ 1,4, 61.4

1

!L .. ".",..,(r)

EJ,S,

(A)

., Coefioientul de reven1re maxim admis va fi 1,4.

1n oaznl 1n care nn S9 pot asigax'a aoeste valor!. relenl trebuie reglst meoanio san schimbat.

nnpa e:f.'elctuarea a(~estei verifioari, se va regIa releul. dupl planul de reglaj aprobat.

Tensiunea de aotionare masuratl la bornele(9-1o)ale modnlului

BTR-)M. La care ae deschide conta.(~tul WI a1 releulu1 3E2, sa reglead la valoarea

U3E2 .. 2oV.

Sa va calcula. ooeficientul de reveniro §i pentrl1 aoeaatl v:aloare. Verif1carea 1ntregii scale a releuln1 3E2 Se face numa! eu ooazia

verif1olrilor complete (Ie. puna:rea in func1;iWle).

I.a reviziile pe r-Lod Lce sa verif'ic!1- numaf ooefioientul de revenire pentru tensiunea reglata UJE2 ~ 20 W (tensiunea la care se deschide contactnl HI

al releulu1 JE2). '.. ,

Pentru. determinarea coefic:ientului de revenii'e al releulu1 de mi.nimli tensiune 'JE2p sa procedeaza 1.n felul urmator.

- ae de sohf.de separatorul cu pirghie Kl!

- se deconeoteBz! ATR-1;

-53 -

- se slege divlziuDI'lQ de Besl! pentru .care SEt face verifioaree.

coerioient~lui, .

- se regleazl1 foarte incet tensiu.nea. 1abornele(1-)a1e modulului BTR-3M. au ATR-2, pin!t Is aUnfcres tensil1niU Is .ca1'e se deschide contac1;u1 1'eleu1u1 3E2, l.n acel moment Be oiteete valon ... rea tenaiunii U3E2(1') 18 bornele(9-lo)ale modulu1ul BTR-JM,

- ee deac1'e~te apai foarte i~oet,tensiunes Is lntrare (bornele 1-3), pinii 1n momentul inohlderH (revenirii) contactului releului JE2; in aoel moment SEl oitef,lte valosrea tenalunU U312(s) la voltmetrul V2, conectat Is bornele(9-1~;

- SEl oalculeaz!t apoi valoarea eoeficlentu1ui de revenlre o. relstial

Oomutarea releului JE2 lila ul'mltretite pr:1n eenmal1zsrea oasete1 de semnalizare H3E2 (rig. 6).

2 .. 7. Ver1fica.rea protect!el- de rezervl! e. bar!lordemedie tell!~luno ~P.!!BM2 in regim dedecle.llfif§re a Yatrerupt·Qrullli lUP-Uo !£I"

2.7 .. 1. Veri!ica.rea PRBM alimen'ta.tl de Ie. modu1ele BTR, in reglm ,do dec1anl;ilare a intrerllptoru1ul. folosind suraa de alimentare ATR Ql 0 sarclnl trsndtoriela. borne Le 5-6, Rat'" 1l.JSL

VerH:carea PRBM. al1lllentQt~ ,;:a La modulele BTR in regim de deola.n{,!sre a intraruptoru1ul foloaind surai1 de allmentare ,lTR !iii 0 Barcini'! tram~it,cide 16 'borns-Ie (5-6)Rst D 11,3n setaoe eu a.,Jutorul montajului din figUra 7.

Se VOl' masural '

- transf'erul de pntere al subansamb1ulul de putere (SP) a1 module10r de putere BTR ... 1M(2M) I

- traneferul de putere a1 subansamb1ulul de oomanda (SO) a1 modu- 1e10r de puhre BTR-lJ' (2M),- trans!erul de putere a L subansamb1u.rllor de pu.t,re (8P) a1emodll-

lulu1 de tenaiune BTR-3M,

-.transferul de putere 81 su.be.naamblull11 de oomandl{ (SC) a1 modu~ lului. de tensiune ~R-JM.

Transferul de putere al subansamblulu1 de putere (SP) al modulelor BTR-J.M (2M) minim admis va U 270 W, pentru un curent de 1ntrare 11-4 .. 10 A ~i o sarcinl!i 18 iefijlre RSp ... ,7,5n •

TranefeI'ul'de put era al subansamblu1ul de putere (SP) al. modulllluJ de tenaillDEl mm-3M minj.m admis va f1 415 W pentru 0 tenaiune la intrare U1 J'" looV

g1 0 sarcina la :l~liire Hsp=<5,12n • . -

Transferulde putere a1 su.bansamblullti de comandit (SC) a1 modulelor 13TR-1M ~2M) minim admia va fi 2,8 .W ,pentru un ourent 113. intral'eIl_4 "" 10 A

,f 0 sarcina 1.a iel}:tre RSC se 76 n . . , ' ,

Transf.eral de putere al su.bansamb1ulul de oomanda (SC) a1 modu- 1u1u.1 de tensiune BTR-3M minim admf.s va fi de 26 W pent ru 0 tenSiune Is intrare U1_.) '" 100 V §i 0 sarcin.!l Is. ie§lire .RSC ",' 76.n. •

2 .. 7.161. Determina.rea transferului. de pucer-e al aubanaambku.Lud de putere (SP) al . modulelor de putere B'l'R-IM (2M)

put ere

P(mtru de t er'mLna.rea h'ansferultli de put ar-e a1 Bubansamblulul de al modu'Le Lor- l3'J:lR-lM (2M) fle procedeaza flst fel:

a} . Se aliment ead pri.n b100ul de tneer081'e tieoare r.lodttlde curent BTR-IM (2M) la lntrare (borne1. 1-4), eu un curent

reglabil din APR-I (fig. '7).

ntrel'uperea curelltnlui de sarcina se face nlllll8.i pe psrtes sursel de alimentare, 0(1 ajutorlll sepsI'atoI'u1l1i Kl.

- 54 ...

'b) La. bornelo de ie\\lire e;, [)ub9.l1nlamblLil!~i, d!'Jp'u:t,~rE) (.~-'G)~!!I'e montea,z!i PI!l Hml!ul Pl'o'o,E;lor 0 ~ar(dn(1 tr_'!1l:tt1or-ie Itll,.,);(tj B 1 .. Pentru ®V:it81"fj9 @upra1noilI"cl!:r';L:t aCG;r§,t'~'1, I"E/Z!$ " .,J>'!SI timpul probelor, 13~ micfJore:iBz~ tim;ml pe aO'al0, relGillll' d'EiI timp RTpa "" ~h (I,in ~ol%H.!la PHEW! e

81

El

r-'......:_~~

,.~

Fig. 7. Sohe.ma. de va.;i?if1cal·!3 <2\ PRBM alim.~.:utat.~. <t.e 1a tn re,g.im do dedan.§a:!?e a i:ntrerEptoruluiD flo.l0'$! alim(!lntare ATR eu ~,areina tranzHo:r1e 10. Qornal'tl

11,3..n. "

La reviz111e per1od~¢e se maeoarll numa1 tenaiunea 1a barne1e de 1e~ire 8le subansamblului de putere (SP) Vi ale lJubanso.mbluld de comandll (BO). puterea calcuUndu-se astte}. . ..

(W) ;

(W) ,

Wldel5.l2A • 76.0. •

..

2.7.2. Terificarea PRBM alimentatll de la modulele BTR. tn reg!m de declantare a 1ntreruptorulu;t. 'tolosind sursa. de alimental'e ATR + 1:1'q8& de ourent + 1:1'8fo ourent CESU-llo kV fJi 0 sareinlt t1'anzi tori.s la bornele (5-6)

Rst - 1l.3!1.

Ve1'ificarea PREll alimentatll d~i Ie. modulul 13TH in regim de declan .. /iif-t):'tl a intreruptorulu1, folosind surl;la deal~,ii!~ntare ATR + tru.sa doe olll'ent 1200 A t tre.fo curent OESU-llo ltV ,i 13 saroinl tran2;itori.e la bornele (5-6)It 11 ... 11,)11

!Ie face Oil montajlll din f1gura8., s,

Se VOl' mllsural

- trans!erul de\>uhre al· subansamb1ull.d de putere(SP) al module ... lor BTR-U(' (2M).

- trans:(erlll de putere a1 sllbansamb1LU':Uor de oomandl(SCl)ale modu1e1or BrR-lM (2M),

- transteru1 de putere &lIIube.nsamb1u1IJi de put:lre(SP) al modulelor de tene;tune 3M,

.,

- transferu1 de puter.e a1 9ubansnmblului de comandl(SO)e.l modululu! de tensiune 3M.

Determinarea transferlllui de putere a1 modulalor de ourent BTR-IJ4 (2M) ae face identic oa la pet. 2.7.1.1. 2.7.1.2, alimant1nd modu1a1e de curent· BTR-Ul Ie. borne1e (1-4) (2-3 reunite) eu un CLU'ElDt reg1a.bl1 din secunde.rul trafo curent CESU-llQ kV (re.port 100/5) in prima.r, a1imentat de 1a truss, de curent 12ooA. ATR 8 £h. conform tigurii B.

Veriticarile se tae intr-un timp cit mai sourt, e.vlnd. in vedere 1ncl1rcarea trans!ormatoru1ui de curent de 1200 A ..

Determ1narea transferului de put@r~ a1 modu1ului de tensiune BTR-3M se face identic oa Ie. pct. 2.7.1.3.

LimItele prescriae a.1e valorllor ourer.l'lillor tens1unilorp pll1ierii aint prezentate la tabelele II, 12, 15, 16, Anexe. I~

207 .. 3 .. Veri!lcarea interactlon~rii elementelor din schema d.e comandii Q1 blooe.j PRBM, alirnentat1i din BTU

Verificarea 1nternctionl1r:U elementelor din sohema. de comand1:1 Qi blooaj' PRBM se face conform scheme f desf~liIurate a. PRBMt a.l1mentatll de Ie. blocul . de t enaf.une redresatii (BTR-1M) BTR-IM + BTR-JM, fobain.d sur-sa de e.limentare A.TH + trusa de curent + trafo curent CESU-ll0·kV¥ Seva urm~ri functionarea eemnalfzl .. ril01' ~1 a elementelor din aehem~, inclusiv d ec Lanaar-ea intI'erup'torului de 110 kV.

'" 58 -

f) Se l'egleazB dill A'rn-l un cunent P.1'in e.mpermetrul AI. de 5 A.S 10 A 3 12~:5 A .. Perrt ru a.coste valori alE} curentulu1 se cHaso in<licvt:l·i1e I1p!lJ'ab~lor Vl; AJ; V3 ~i ae calculea.d puhrea Ie. bornele 9-10 ale suhanaamhlulu:t. de comandli.

La pUDe:r.'ea. 5.n ftUlctiune SEl' masoar~ Iioli curentul la. bornele de ie~ire( 9-10) ale Buba.niElBlllblului de coma.nda (5-6) (ampermetrul A) h puterea 00101111%1- du-tie aattel.1

P so ( 511.) '"' 1:3 x U:3 (w ) PSC(loA) "" I;, ~\; UJ (VI)

PSC(1205A) .... I) x U)',(W)

La. rev;tzHle periodice se masearll nu.ma1 'hneiunea. la bornele de iev1re (5-6) ale subBlll9amlJldui de aomtul.da (sc) (vol tmatrul V';3). puhrea oalcul1ndu-at;) satrel!

(W) 1

undal

76.0.

Limihle prellicrise pent ru 13, U') ,:1 peSO) dnt date ira tabele1e 11. 12. Anexa 10

2.7 .. 1.3. Detel'miYl.Qrea tra.naferului de putere a.l l!Iuba.naa.mbl111u.:1 de pu+'ere, (SP) ,:1 a1 Sl1bansamblului de Qomand~ (SC) a1 mod111ului de tensiwne BTR-JM

.. Ii'

Pentru ,determ;l..naraa tranefe:r:ulll;i de puhre a.l subaruJMlbl"lll:l de put ere (SP) Ii a1 Bubansamblului de comandlt (SC) a1 modlllulu:1 de tens:1u.ne B'fit-JM, se prooadeaz astral!

a) sa alimenteaza prin blooul de incercare lIIodulul de ten$1lUUll l3TR-3M la. intra.re (cornela 1-), eu 0 tensiune de la A.TR ... 1 de Loc V (fig", 1).

b) La boz-ne Le de iet;?ire ale fluba.,nsamblu].ui de putEire (5 .. 6) sa montea:!la po timpul probalar 0 rezistentli de sarcin!1ech1va.lentl R,~SP) '" 5p12..n , de.cone o t Lnd sar-cdna tranz1stor:le Hail"'

0) Se cone c t eaail La bo rrieLe de 1e§lire (9-10) ale aubansambll11111 de eomand~ 0 sarcina~SO)~ 76Sl.

11) Pentru tensiunea La bor-ne Le (1-3) de 100 V se cHese !nd1oatJ.lle oparatelo;t' 12, V3, 11.3 ~d se calculeQza puterea. La bo.rnele £5-6) ale subanaamb'l ur-Ll or- de put ere fJi La borme Le (9-10) a.le auban .. samblului de comandll.

x'a punez-ea :In runcj tune De maaoara our-ent u I If §i I) in eircl1itul de put ez-e ' §1 comendd , put er-ea calcul:lndu··se asti'el=

-,.,-

La revizii1e period:1oe se mhoarit numa! tensiunea 18 borne1e de 1eeire ale subansamblului de putere (SP) ii ale lJubanso.mbluln:l. de comandll (se) .. puterea ce.1culindu-se astrel. . ..

u2

2 PSP(10oV) • ....... _-

RSp

U2

2

P80(100T) ., ----- (W) , Rse

(w) j

unde'5.12A, 76.n. •Limitele prescrise pantra l2. U2• p(SP, Il• U3) s1nt data 1n tabele1. 15. 16. Anoxa I.

2.7.2. Ter1ficare$ PRBM alimentatll de 1a modulele BrR, in regim de declantare a 1ntreruptortl!ui. 'f'olosind Bursa de a11mentarE! ATR + trqse. de ourent + trato ourent CESU-llo tv fJi 0 sareinll tranzi tor:1.e l.a bornele (5 ... 6)

Rs" - 1l.3fi

Verif1carea PRBM a.limentatl d .• , Is modulul BTR 1n regim de declan .. 1ilB.):'e a intreruptorului, foloaind sursa de an.I'IIl}:ntare ATR + trusa de ourent 1200 A + truro curent OESU-llo ltV ii 0 se.roinl tran.dtorie 1& bornele (5-6)R t ... 1l.3.!l

IIJEl :t'liI.ce Oil montajul din f'1gura8. s

Se Tor masuraa

- trans!eru1 de_putere al· aubansambiulld. de put ere (SP) a1 module ... lor ETR-Ul' (2M).

- trans~erul de putere a1 Bubansamblur:!.lor de ooman~I(SO)ale modulalor ETR-1M (2M),

'"

- trans!erul de puter.e al 8ubansamblului de coma.ndl(SO)al modu-

lului de tensiune 3M.

- tranSferul de put ere al sube.nsamblull..1.i de pllt:>re(SP} al modulelor de terisiune 3M,

Determlrte.rea trensferului de puhre a1 modulalor de entrant ETa-1M (2M) se face identic ee. Ie. pct. 2.7.1.1, 2.7 .. 1.2, alimenUnd module Ie de curen't· BrR-IM la borne1e(l~4)(2-J reunite) Cu un ourent reglab11 din seoundarul trafo curent CESU-llo kV (report 100/5) in primal', aliment at de Ie. busa de curent 1200 A. itATR 8 Ah. conform £igurii 8.

Veriticarile ae fae intr-un timp cit mai sourt, avind. 1n vedere incttrcarea trans!ormatorului de curent de 1200 A.

Determina.rea transferului de puhre al modulului de tensiun.

BrR-3M ae face identic ea La pet. 2.7.1.3 ..

Limi.tele presorise ale va.lorn()l.~ ourentilor tensiunilor ~ puterH Bint prezentate la tabelele II, 12, 15, 16, Anexa. I~

2 .. 7,,3. Verifiearea interaetionarii elementelor din schema de oomandli lifi blooa;!

PRBM, alirnentata din BTR

Veriticarea. interHctionllrii elernentelor din schema. de comandli lifi blooaj'PRBM se face conform schemel desfl1~urate a PRBM, alimentatl!i de la blocul de t enafune redresatEi (BTR-lM) BTR-IM + BTR-)M, fol'lsind suraa de alimenta:re ATR + truss de eurent + trsfo curent CESU-llo kV. Seva urm1'lri functionB.l'ea semnal:l.zl ... r1.101' ~i a elementelor din Behern~, Lnc'Lu sdv declan~area intl'eruptorului de 110 kv.,

.., 58 -

Pentru al:lmelli;ata de Is. modulul de otlI'ent

BTR·"lM (2M), BTn ... J.M~<l regim :normal de functiona.:re9 se realizeaza mont a-

;iul din figure. 711 ]:n oond:ltii3

a) rele€h~ lIn~ ID2 d:l.n modu l.uk de eur snb BTR-IM (BTll-U!-l) ne6](0;1.1';8;[;e 0

0) h1. boX'n0,lq~ ".<LcJ)Hle 1l1Odu.lelor (Ie cur ent Ijjli tenalunEil nu eate racorilnto nle:i o .9£[1'o:tna",

Verificarelil. I'H13M 1n r"~girn nor-ma'I de f.unctionare se fa.oe 1e pune» rea. 1:n fl.mctiune~i La revl,;d:He peJ .. ·lodice~ a,lirrientl.nd mod!11ele de curen'!; mR le,

bornela(l-4)cu unt;nn~ent '"' ", t, A reglahi1e din au;toiJrafo ATR'-8 A"

La va Loar-ea ctlnnltl)J,ui I ... sa I~ 4' "" 5 A ae maaoarfi, tena:iU:llas

... .1.-

U1 .. Ul_4 Is bornole de:tntJ:'!l,X'C, (\foltmel;l'L~ VI) ~i tens1unea U.3 '" 11)_4 ll\ bor -

1101e (9-10) ale subansB.mblur;Uo:c d.f2i

Ve.lorile teTw;U:!n:n.o;r Ie. mf.lsu.:raritl'ehu:\.e aH sa 1ncadreze

ill limitel!) dHte lJ:1t~lbelel\<3 1

.9Jl.l!J]'1~~i-9l2!iJ,;r_!l~1.;~"""lr~ .. ..r~~ g,~ g,$tJ.2lan~

a) VeriU()t?"1'e8~ :i.mpedanlie,i de intr€~re B. modulelor de curent ilTR in regim norma'L ci.e fUl1.C-ijionare se fa·ce )11 cond:1tiile apeo:l.f:1oate III pert,., 2@8 .. Idm:i.i;de cu:rentLllu1 (I 1-4 )§.1otena:!.un11 (Ul_4)

Is bozne l.e de 111'~l'are 1-4 s5.nt cole speoificate in ta1?elele 17, 18~ Anl\Lxt~ I,. Impedanta de :Lntl'e.re se caloulaazil 011 rela- 1;1a:

en ).

b) Verif:i,ca.'t"e~l impedau-gel de :I.ll'l;ra1'e a modu Ls Lon de cur-ant :sTR,in

regim de 1 ee face in oonditi:Ue speoificate 1a pot ..

2",7*1" Limitele c'u'en~iloI' (11-4) 'iii 'l;ensill:nllor (U1-4' Is,

bo.rne Le de :LncraX'El (:1,-4) ale modulaTor m'n s1:nt speoitioate in

tah(:llel\~ An.Bxa I ..

Impec1.anta .t'ar,,, sa calculeaza ou rela~iiu

... 5'

, '

i- 101

~

p.------

22(JV

S()H~

Fig0 a.Schema d@ ver1ti61i1,l'ellll. PRBM ali.ll'le!'l:t;f~'"l!! de lamodlal~le BTR in regim da declaulilare Q intreruptol"Uluit foloaind c& SI.trD8 de a.limenilara ATR+trusa oW'ent 1200 A·tCESU llfi W ~i Q sarcina h'W1!titciri$ 16 boruele 5~·6 da 11111.0. .•

PROTl~CTIEJ li:f] T~'NSIrJNE

(.PRBiif) I,A frHjtNSJ?OH~,th:;tl~OAJ\;.~i]~~~T: r?Jj~ 11(~ tv ou

'Y" <"D'" 'rl''lI'''V u". • v~I''''n L,J ,),. lo, .,,' ",.!l I"Jll ~'t ~ ...... ~ .. ! .•

Dl1i A.(JUMTJIJ{rOARE (1" )

t.n .,,~ ... .,'""", J.' '\I' ~t.l ... :, .. ,., -".k(

dintr-un oircuit separat existenti1 a atatiei (vl,;"rlen1:tj

pnBM 91:im\'intaU aeumnlati)(.i,r1li Illlj 220 V($"o.

(lot) 'lc~c*) a c:dx ... t semnal;tZ:ar€) din st;s.Yia de

(h, c;l.JIr,mt pe llu:l .. a de 1(1) kV);

h~j;'~~\ ,g,lt'3 'tre:nstorrllatoart.lolll (ls c,lY).f~&, dre protectie, put(n'(~a nOIll:J.:tla""

(j:trou.i~,,,1 e secundane d.'" (Hu.'iSnt, l~ Hi..,o"ulde.ra a tranai'{}rma:t(~aI'elor

(~:'iJ.'ol)Hel()l" IBtH.nl.nda:ce lia curEm.t

de omand§ ala ivulul

I'.dune (PRBM) a.oumulatoare

media tanbetel'is. de ::' .. 1<)

0) pr-o 1n

e ) mon t ar-ee la d.iSp02~iti''IYt11 ]_0. \rCllor~_T':'_:_:r~:' t our e e)(jH'i:,~i_j,.nt,B

)

d) real

Hu~ tl\ b'~'t G r- i') j

66501 .. ).2 E-I 166

AC8st ci~cujt eate prot~ t d e c;~~· Y"n un r~~ 1 e u in t e rme t j,tll" ~ {~fl r~ g t3ltlr1tj, 1 t:trnm ,ie alima'ntare 9. PRBM.

ri):d~bJIG <;1 IJuprnveghNd'; ()5] n<,. cnI'cntuluj. CQn-'

Pel1tru cazuf raflpsr.rtiY f:'iE) )'[1.('; m:miit;oor'eJ3 r.£comfmdarii

Impeda.nta. I.HH:mndfl.rX . GarB p~ut('J Ii raeordf!tEt ttn infu~n~-

r-ar-ea 01eo,5 9. tre.ngl'c'rmal;oar'Llor ;Ie cur-snn , car-e urmeaaa

aa fie racorde.tfi 1?RBM .• Yin i;}:'Hbl)')6 ,"11 veLcar-aa de

1,2 n. .

b) Alimentarea :rlmM dE; If> oa.t!)ri8. I'b:; <\Gumnh,tOf3tl'fl ~l€'va face prin

c:1.:rclUits monopolnr'3pT'otf':ljate 11 monte.ttl pe pl a r-a

de tracere a. hat-erie:!. dl~

0) Cirollital,; de rent, O(H1'I;inuu 11m" 1:':\1 i.m{;iTt;·abe !:tsHe19 'incH

al fie rsspects e

·tenslunea. llom:.l.nals. a relealor de -l;

dtC:\ d:ln

i;'!, \'" 12 1 (.?~} 1 (:; J.~

PJiBKi)' rEjbt~:I,a

int,)rmed.1.are ~i ({a-f.:1.e ~

U", ... , (.. (II) 7 J

... .u.~ nd

tenaiuneB minim. dB 8a~ionarH buie aa.tie2

u'I 1.~Md2 tre"'

sec~lunea C,Or!dtlct('~Si.P<'lo:tll dj,'li'-~, 'tromagne tu.lu:l de deschldere de s.Btfel~ ;!)je~:t (~;ldc1~ea tenslunLi

p~ 'in Un;

sectilm(~a eondu-vtoer e Lcr perrtr-u c.treuUfJle d.e cur ent ali:er-' nat:!."f tre1:m:i.e cu:rt:t'el ale1~'81i.~ 't.nclt :lmpeu1mta. l;otalii sa nu pr-oducd eaderi d(J t,,:'ll J:tltUG m'~,;1 mnr:i de "jt,.

d s alil1h~ntare £;1 eleo,·' (:EMd2) trebui" !3.1el~s~i pe a ce at e fLtcef":,,li~e 08 nu de--

;;1 .. 4 .. Reco~:rt Rl':tyi:I!:L11I.9:i.!!1 dL.:,l~lli4~~1,!~1e~:C)r R!Jll£Y;~ lB~~Ll!t,,~!:lt2rma;o~~,_de_ll0 lfY~ ~~~!i'V~!}1 os. sur,sfi j.~ .. .l!1-ill.!£,ptl'!:;!:~,.jt!.i~ltt1a ~~~",.:~,~ntU.2f:L~{_~' o~l

'J_i?, o 1m. 1 oaz-s ident 1aM 8f..l. de 110 leV"

b) E£.g.E.9 .. t~.,J).omoPolHrad<.'J cm:ent 1, 8e. rw,l.i 2.'::"':'8 la (j va.Loare

Jdentieil Oil c ea a. prOte-6tTeThomopo1-;:;:redTcu'i';(~nt ~'xhrt.ent montata pe nuLn l

l1rn (in cazu I retelelor aVll1d n eu'cru L JG :I'J. p[lHl'i'.nt; p Ln re",:iGt;en~H.)"

c) ~ei51*d~~ r~l~:~42~_i_,,;L[~J:l~~_J~,~~~L.tfr:-l~~ln}a .. l~,,_- de curen t i 88 faca astfell

'~b(!.'!) esh 't1mpul Pl'O'!;~o~id homopolar.18 de c!l1'enil de bQ2Ia~ ~ t ~ (o~5 - o~') s.

31 0\ 5.. y,§,rit .iqaf'ej\_!!emW~.....£,.'W.R,2.~!Us.._~~W1.~1 £t!, ~ ... ]m.J',!~~jj~ ... J.,!u!1,lBI~SP,>JlI~~~ J!~r~l\O'd! !\f!J~L~~_:!?E,~"!}J:'J~, a.~~~

!W t eJ(1 t a J.iliis,LV .. c e !~ Ll

) .. 5 .. 1 e V(lIrifical'ea polar:tHltli 1nfa§)l'tX'lax'ilor 'l;ransformo,tOlarl~lor de Oll1~tlnt CEStJ-llo ltV

1ferificarfJS polarita11H infatgiurli:r:U tranl:"formntoat'(llor de clJ.1:'ant CES1J-ll@ ltV ~e fe,ca COnfOI'lJ1 pob , 2~6 .. h

3. 5 .. 2~ Veriti('$Ql'e!il polatHa~iitranDf'ormatorllltl).l de eur errs Ilionte.t pili l:mlul BPN Se faee oil inatalatia;scoasi'l de flljb ten81Im®~ ooufo:rm pet .. 2 .. 6 .. 1 ..

J.5 .. 2 .. l\Uisure.:rea tendtlnH de :h:ollil.,tiISl6' conduot6are1or o.:1:n oirouj:l;ul Cf.t!: a11men·tare a elecrtroll1E\gnetului de desch:i.dere EMd2

tja face ell ajutoru.l megohmm~t:r.'ulu:l. de 25tH) V p conform pet" 2~6 • .3~~

ve.lorlle re~iBterrt;ei de :tzola,tie m3snrat@ tre'l"uie sY' f:te mG,l de 6 MIl.

Yel'if;!.carea rez1stentf):K dEl 1,) lEt PW1@l'<Y!8 l~lZie~H;J

face ell! :.i..l'u:rtal."t1s. IiH:Os.sa de sub tensj~mSl.,

inoerearEiel. cu ·tel'i.s1ul1e mt1l"it~ if~ :hd. c(mdtwtoli,:c'elo3:" d:hl :ai:ctmic;al

de alj.!l1~11:l;are al electromagr.1e'h.lui ttl, d\!i~C'.hlden~ r:fd!d2

Sa face oonform p~t~ 2Q6~4" cu t",ll[~1ilIH,a r'il~~ .. r.mtivl de 1 'It"lfy

t imp de 1 m:l.n ..

Verif1ca,rea (\11 tell!d.un.~ m~r1J;a fiS f,e.ce Is. puner-ea ~tn functilt1109 ou instalatu Moe-ali. de IJiUQ tensiIJ.ne"

) .. 5 .. 5$ Vedficarea .1l'6;;',iaten1;@i V<&rifical:ea rezisten1;ai de Rez:tate7J11i;a ohmica a bucle1 taza-rml m/1S!.n'a'~a

Verifica.rea rezist{'nte ohmf.ce a

curent alteI'l1tl.tiv 36 face Is puner-ea funci;:iunew

ten.lililmSI>

3"5~6,, Vsr1fioare.a. rezie'tentei condue t oar'e Lor- can i~:1rGuitul de alimentare a1 eleotrolliagnetilol'da deechidere E:Md.2 (n"s,.'l',,)

Se fa,ce conform pet .. 2" Val ,::lI!U'€: a istentei ohmf.oe a cil'oui-

tulu~, de Ialimentare a elactromagnetului EMil:? trelnl.'!..e core.spu:nd.?l: une! elide:r!

de tenllliune peac<'Jst ci:r'DuH lIlai mie! do 5% dln Uri ,!I, :nHf!agnetului'

AU '" 5% u '" ~:it 220 '" 11 if"

n 100

cuz-ent €'llternath corttDrm Rct.,Z.685. mal mica dOl o~4n. ' 8101' din airaultul d6 i~ seoes~ de sub

Vel'ificurea. reziatentei conduc+oax-e Loz- din oircuital de alvof;nta,ro a eleotromagn~:'tulu1 de de ach Ldur-e- EMd2 Be face Ifl puner-ea in fun(Yt1una9 au' in~telatia aooaaa de Bub tensiuneQ .

3 .. 5 .. 7" Vex·:tflcarea releelor mnximale de cur-en+

Veri.ficilrea mecfiJ11ca Iili elec,trlca a relf.1€!lo1' maximal", de CUrallt

...

S{J fa()e conform pete 2 .. 6&7 per;iodlcq:'Q

1a punar-ea in fuonti.uml ei ell ocaz Ie verJfjc~1'11{1r

La v;-lrif:iet'lr:Ue perlodJce tH:l ta.Ge numa I ver.ificn1'ea coefioientulu:f.

d,~ rt~H!nll'f' nent ru el.lrentu.l do acl-:iLo:narfJ reglnt I ei "robe de soc ..

Y II. 1':r' t" •

ion~lT'E' a1 nil e",]o1.' l,lax;imale de eurent in Bcest 08.7.

Curentul dB

:tl"r(l'll) .... Irb(m) - la protect is, ma.Yimall1 de cur-errt S Irr(h) '" Irb(h) ~,10. prot ectia homopola.:di dllt curent ..

;1 :).6 •. y""d i'ic<l.rea. rel Elelor de H.m!,

Ver:1fica.r(l(;\ mece.n:1ca Qi electl'ic~ a releelo1' de tlmp s'e ra,c~ eon-

.fCO!'iTi ,,~~,,6,,8 III l'l.merN! 'in i'tlnctiune ~:I. ell o·ce..zia veri!1cltr:l.lor p'eI.'$.od:tc'e ..

{,a verlf:1carile per:\.odice l1e vor face Dumais

- determirJarea tenshm1:i minims de action-are;

" verHicarea scale:l. de timp peentru timpul de action-a.re re.gla-t (tr)"

Rele€~le det1mp se vor regJa CO .. Tf'orm recomandariloT' de l'e.gla·r.e d'e lti. pr~1;~ :)~4 e~d"

)" :~~9" Veri.ficarea releeJ.or intermediare ~1 de semne.l1zsre

Verificarea mec[.nica fiii;t eJ,.eotrica areleelor inter'medJa.rfl 1];1,1 de fif~mnRJ;~zB,l'H se race conform pct~ 2" 6 e 9 1a. pl,m~re'a. In (tIDct,rlune §i 0'11 o,cf.l.zla vc-ri ... f'i.dLr·:lloT peI'iod:1.ce, ell inst.alatia So(}.(lsa de li;ub te'n.d.lI.ne.

TJil verif;ioarile per;Lod.;toe Be rao vel'ificE:rll·e me·ea.nic'G {I.i verifll,;,al'~~~ tensl1 .. U1il minime de n01iio'llf:U"H$

)., 5.. iJ'€'l'Hl"arf'a, ini,eractionar:U element·sIo'!' din schema de c{)mo.nd~ ~i blo-caj

Pln3M~ alimente;tl! dJn bateria de Iilcumulnioare extstE"\Tlt~ de 22'0 Va.c.

Ve:{'lfic£t:NH~~ interactionux'ii elF'mentolo.r din s,ehema. de comun.dtt §Ii em 11t!!'sa d.G (:tl;J.m.mture din batel~a. de aC~mI11Ilto,are {~.Ji!li.lt.t.~nHl dl'~ se facl!; dup.l( realizarea Bchemei !'REM. conform p,la.n~ 2 .. 1, ali.lnen.ttn.d d.e cur'en t CESt1,,'llo b din ATR + tJ'U(l:~ d,e cu.r#'~n:t. Cu aju·t.o,!"u.l. ATR ee

curcntul l.n prlmarull'eductorilor de CUI'ant GRoSU, pl.n1:[ ~n zone de luc,l"tl is! ma.ximale de curent"

. Se va urmal'i flUlctj,onarea s,emnali.z,a:r~.:t ~:1 a elementelor d,inaoA.e,rna I"lUIM~ inchudv declan§.area intrerupto.rulll.i IUP-llo kV ..

Acela~j Luc ru seve. face 1;7:1 p.entru. tra,n.s,t:·ormatoal'f.lle de o,W'ent a.1e

prot ;hd. homopo Lar-e temporizute, montat~l pe nulul B>PN.

Verif1c.i!irile de rnai sus se VOl' fac.e Ie. p,unert..a in func~;i.l1n.e .. La veriflcl1.rile pe rLod Lee , vel'ific.area. functl0.narH prohc1jie1 max1ma.l.e~;;1. hOlllO,p,Olara 1'. PllBM sa va fac·e pr-Ln ln1; ermedi111 butoanelor loBI, lo,B2. Care action.e.as.a ,s,supr'6 1'(>le01o.1' de timp 2Dl, 2D2 .. Circuitul e.ceator buto.a.ne e,ste perma.n.6~t 1nt~lIlrupt Ott ajutot'ul dlspoz1t:i.velor de dl:~conectare 9-11-2, 9BJ~ prevfiz,llte a 1'.1 1ll.o1:lftat·e fnr~ lisa"

Pentrll er'··dUBrea ver:HicllrH functi.Qn~r:U protect!11or I'tl.s.P9,o.t.i,ve Sa va domont.e d1.s.poziti\ <1.1 de decone ct are 9Bl de pe c:b'cu,ttul de dec.lan,g.areal lMrerllp·l;orulLti IUP-llo kVa

in ce zu l. in. care La probe se urma:C'e§te ei fUTlctj·onaI'pa ele.G:t.r,o!fta(;;':l1e~il()r de de ach Lde r-e .F.:Md2 cu decln.nQf.!.rea lntreruptorului IUP-llu ltV, d;[.spo,.. z:i.tj.vul de deconeet.uX'fl 9131 rumlua In cirGuit.

Funetlo11area protectiei maxf ma'Le de CUl'ent tcmporizat.,!{ sa pO,a,..te YfH'H.'ica prill cadereu e1upotei de serrmalizt:J,:l,'e 4Blg lal' functlonare.a protect:l.el

homopol'l:t.'fJ tempor:i za.te p r Jn c11d.erea. c]apete:i 4132.. .

Functimw.rea PR.FlM :w pout!;' verifica Pl'i..TJ. apr-fndor-ea be cu Iud, de aemrw,l;!.zan~ 2El (funcgionat - PRBM)"

') ,\.. .: ; ,.,- ',1' ~ •

4 .. &·VERJ,:F!G!itHE'A LA Ir~rmEA .. ,bFillfO;:IBNFl ~I?I§RjJ)~l~l i,.

PR!.OO!EC'tIEI DE REzmvl !, mRE'LOR DE PJlEl>I,E ~EN$IUU.' Ul',RBM:) ~i ~R1tN1Si''Qit{~T0AREU\E lilE ±:to k.l1fm ~ h'OllJ ~N'r·8]iJl'HIB~01tR1i! JIH~~n~·· liil f,7i lJ!J!SFQalT!:V;' ~","4p" A:dNrlll

,O&: 1~1m$i: tlE.' AL-"~TARElM~ER~A ~~ ~T!l1J;g~t:l~N.;t;:.I' (4a·Vc<YctI~l

:'

r.,

.-

I'

..

~.

, , ,

i)l:'ali:.O " (~a Vi)

'j! -

, mt:mttili~'il~ lI'!ed:!:a:re ,~e

,

veSj)iil

5,. RECOMAND1Rl DE MONTARE,REGLARE ~I VERlFICARE .A.

CELUI .D.~~.AJ:' OOIT .. EA EI,ECTROMAGNET LA. DISrOZITIVUL ~ AJi'ERF;NT bTHEHUPTORUI,UI nrr-rre kV. au CIRCUITEI,E 8EGUNDARF. AFERF.NTE

5.1. Qiml"l'@-},jU;U

l~rl[!ll!lentul capitol a-a introdus in vedere8 1nstru1ri1 personnlalu1 Iii! !RE-ur:l.lor asupra modu lud in care Urillel!l.ztt sa se efactueze monta- 1j!1 verH:I.carea. aneamblulu! de do! eleotomagne¥i de deschidere, 1a iMH."4, peutru actionarea S.ntreruptoarelor lUP-llo ltV 9xiehnte.

Allssmblul electromagnet de rezerv~ O:td2) ge lHread de IRB-DeTS. lJe 'lor speoifica urmlitoBrelel

n) !Hmumirea prodllsulllis Anaamblu electromagnet de deschidere pentl'U diapoz1tive MR-4, oar-s actioneal>.~ 1ntreruptoa1'e IUP-llo.

b) Simbolule Etd2.

0) Varianta oonstruetiv.!\l.s

- Variants I - tensiunea de ao~lonare 8 bobine1: 48 Vo.o.; ... oonsum111 bobinoia loo W"

- VS!'iauta II - tensiunoa de aotioll!'U't'S, bobin~:h 220 Vc.o ••

- conallmul bobine:h 200 We

(1) Adresa fe.bricantului3 loOR.E. Deva, 5tr .. George Enasoll n1'. 39.

Deva • .1lld. HLUledoara.Telefon 956-15'750 Telex 72220Q cod 2700.

5 .. 2 .. W~~.S2;nAj~.r!;lSltiV'1 81 e!ecu~anl 8n@ami~~ !:!M?jU;~~.oe,l di'''·~l doUt$. e1ootI'Omasnet de ae.i9!l~ '~asen !) - 9604 6}

CB~'a()t a.d.st:to i.le tehnioe ala eiectromagne tu.lu1 de deachld.ere (1'" (2) Gl.) CHracteristioile eleotrioe 8018 eleotromagnetului Etd2 (Ve.rla.n'ta I)t

-l;enaiunllls nomina.lAi

- tensiunes m1nimade ao1;iona1'8

- curantul prin bobLua

~, oonnumu L nominal

- rez;i.lllhnta bobin.1

- Bolenat1a

num~rul de spire albob1nei

- dismetru.l oonductorulul de bobinaj

- rezistent& 4a izolatie

49 Va.a .. o.6·x Un 2,1 A 100 ,

23.2:~ n

4700 spira 2:300 IlIp:il'S

" 0.55 mm· OIlEm 2 11.n.

1:1) Oa.racterist1cille tahnic!! ale e1eclromagnstultAi Etd2 (vsrisnta Il)(Fabricat de Elactropiltere),

- tenaiunea nom1nalM

~ tensiWlEl9. m1n1m~ de Ilct10nare ,~ clU'antul pr-dn bobina

- cons~ul nominal

220 Vo.c. 0.7 Un 0,7 A.

160 W

- rez1st~nta bob1nel

- 80lenatia

- numltrlll de spire al 'bohind

- cllametrul Oondll()"iloruh.i de bob.1na~

- rez1stenta de 1zo1atle

341).(1

3500 spire 5400 ",p1re

" 0,2 mm ,OuEm 2 Ni.n.

0) Caracteristloile meoanlce ale el!.Hl'!;.romagneilulul Etd2 (varianta I ,i variants II):

- d1stanta de reglaj dintre armltura

mob1l1 §1 ollohetul de ~e~~vorire D • , mm

- torta Je r1di08.1'e la Etd2 peniradistanta de reglaj D • .3 IDIII

- cl1menslun1le de gsbarlt

- VariantaI "" Variant&!. II

"" VB.l'"iants I - VarilUlta II

- Variants ·1

- Variant" II

- dlmenslllUlle de fixers

5 Itg ),5 kg

188 J[ 70 IIIJII 180 x 70 mm

82 _ b.tre ~le

'fU:!lt:t~: =:

811l1"11or de f1%81'e

I

5.2.2.0e.raohr!eUolle hbnloe ale eleotromgne1nllld. de deeohidere 11Id2 (fabrio." d. EP-Ora10'Va),

- "enabnea nominal I

- teDsiwnea m1D1ml de ao~ionare

- QonslllDUl nom;Lnal

- nllJDlrul de sp1.1"111 al. bobineii

- diametrl11 O"onduetol"1l111;i (,I",

- rez:1sten1a bGMl'll5li

220 Vo.o. 0,7 :at Un 16'0 "

54GG spire

_ Ctl~_,i)"lb J't@.H.

5 .. 2.3. P1rtlle oompone:nte ale 'anss,mbluilli el.eQ'\'jr~illapfi!it.

S+lba:ll'y)ls~ 'US", '4IP! ,M; .., e6,,1l ,.

Este plasa p, oare se m()niH~ii.r&1 aleotrGllUi.snettil d. re.ervi (exeoutat de c1tr) W. Deva),! prin aceasta. sa faoe legltura Cf.t e1eotromapetu.l exis-

tent; pe 8-4. '

Aoeasti Pies. asigurl a:d.aUtahs odor dol eleotr()~gneti d,e deech1dere.

Prin lIontaraa soestei !e",e (011 ajlltol"lll 0$10. dol1l ,urubu.ri

M 6x30) fie as1garl consol1darea aJl uluil eleotroma_t de pUce. leliad a

dispoz:1t1Tll11l1 6-4 ,1. ill aoftl.a,i Umpli strt.nge elec)'tromagnetul pe plaoa de lad.

SYN'M1?l!!l ,,_"1 ,1es1;£_SI;!; ~p; '.{4,8@; AJ .. 16g'~

Estepitu.de balill aanaambluhi eleotromagnet, ~~.outaU 1n dOllll va.rjlUl'ilei oonform oe1:'er11 benetidarslu.1; aoe8sta.. la pUllerea. slltt 1;ens:1u.n.e. oread flus eleo'tlroma,gnet10 neoes94" tor~d dedeo11ob.etar,e s meC&1ll1.alMld MR-4, oare aotion.alll 1ntrerllptortll IUP-llo,.k:V"

B,obtna eleotrQJDagnetllll.l1 ee pWle aub tens1t1118 numal .tund ctn4

lueread prot.oU. de X'ellervl (PRmI).. '

., CalcLllulpent:ru. dime~s:l..ona.rea. bobind. oompletat ell l.noel"ollrlle

de labora.tor ,1 confi;r;oma.te de probel. de teren. a.,11 det garant!! 01. aceast,l1 bobinil dezvoltl 0 forti (1a. pu.terea de 100 W) mai mare dealt oob· electromagnatl1- lui de bazl a1 MR-4.

SBN!MblLll m1ez:4 (deleD A~ - q632J

Reprezintl piess monte.tl1 in 1nteriorul carouse! e1cQtrcma$U.etIl11l1, avind. 1"01 de 1noh1de1"8 a. tluxulul magnetio. Pentrtl ev1taraa per1oo1ll1u1 IfL;r:PIRE". a fost prevlzutl preearea m:1ezl11ui intr-un till> de ala.mi! di1 f6 20 mm. av1nd lun.gimea de 54 mm.

Bete previtzllt oa aoest tub sI dm1nE1 gol pe 1 ungimeade 24 IBID,

- 67 ..

tt.ous, :t>ol d10l Aue~te pi®~e sint Pantru protaj(')t!'~la

t:P_'(!i:J:f_[Il~l6 (h~ !j !T1l'l1~ prelu.crate prin

elJ 'bol:r:tne el€(J1~romaguetullJ.1,.

c~i (1.')1 alectre:mal7.7le1ii din m-4 .. cbl!."ozluDii. Bo.~teB Me &coper~

§l~~!!~l~-.J2;it~~.r~~g~~!:?x~.~·~~~.,=~)~2§pt~l~

Eate pie~a care aaj,gllr:§, d.eplBi'jare~ ti;lei 1I!lpl'eUJ!1~i 011 tall'ipoll'lill 11,-

;}~<2"1J (}ti)patul fil{ ... tB'~ sup'ilrloE~ penh'ti produ.'jlt>,r15'Ci d.l:.za,vt)r~ri1 arculll1 principal

~?l '1U2:l~1tll&;l:l;;i~n,1.1!1:l MR=41l in vederE)<,I. d,\}clan.,ar:l.i ''i,ni;rorupt*n'',alui IUP-llo k'V .. P""ntl.'Ufl nil se e':JI'odll'lA mi.ezul mohil Illf.lte e.c(,prit galvanio 011 q

'.

~,I!l . oluul

.. Acee.at~ piea! (pOll!" 11) ,u'n t'l.:!tl!lalllbh,l !;31!3ch·oma£:."Yl~t ~1!J1Ja fbeti

;rn.f':Hlllli;a1'e La cap~tlll .f.JUpHr:iOl.' aJ, t i;j ~~ :1."

Oil! ajutoX'ulta.mp(JtHl11;d se \:)(,lI\l1;;«~ :i:e.O<ff l'4)glajl:!l j!.:H'l .. ,lul d:b'ltre ~ub$.lfliiiit~Uflblu.l mie~ mobil l\l1 01.:1ohe1;u:1. dlTJ (lezavOl .. tr€ 9,1 1'i,:1!$poi'&i'~:.hrul!ll F.,[R.-4", Tot 110e9.21"" *~ )yi@.wa axaor..!ta optHE,tia de J.Qvlr.'€l a d.ichetul tt~. (ie de 1<: avoX' l.!'a "

y~::&;~~~;;:.;a:,~~:;..,,;!\.t:.0;;;.:::Z~· ~k~~rn,A;~

pieslil, ell a.;.lutol'uJ. cdh."tl.:lJ!' f]"l bhH)hef.il1',;~ ta.mpo:!'lul d® t1ja IlREr.H.AT~ "

, .. 2,,4<1> Clond:i:t;i1113l i.mpullle La (JJ!:~l'l:Hltit:l.l'<tla r;nsamKlulu;t ®l® II da dsaoh1dsl"e

Ii! i a '00 bind ~~~~!l..t~_g~~~l£,.$~iV£l~

Se Vel executa ott 1eoat~M.i;£! o,:08a.m·bIt]! bobil1~i de 100 Iii ~

aa .. 1El a.s:lgure a c(3.x'(,ul:l£i l"igidu, un ilobjlla.j g.ltz-1IU! tngrij it & om. 150 '\1t:r'~\t'..lr;L> Bold.u<1l 1!fBVa executa. in dcmlt variBn.'~'H

\l·fj.rj.ai:r!l~; :1::; U .~ 4ft V - 2}00 ap CllEm de ¢ .. 0,55 l'lT»~,~

Oapetele oleme:l 01' bobi.rvei £Ie VOl' cI"sitori 111 aped, ae 'lor c~ni!lolida ~u ~f.~ar~~ .

Caresse bOb:i3Hd, '(rlfi. i1 Cljll bachalit~ .. Se ;interx.:iGG exectli;area ~t~rIjw,ta.d di.n matEi~ 101ast 1ea"

Dtapa ;bwlareabo'kl~.!lajtl.l!lt exterior e1 ut.irea eUohGtei pe bobwaro s.oea~1;13, IIJfJ va illlpragna Oil hH:'1! paIl:t.r'Ll G. evita abeorbt:la de api1 in 'exploatare"

rreluC:l'a:d meca.nioe

a::n-~"W'~~~~

Pr-e Luer-az-ea mec8.nid! a m:l.Gililtlui mobil sa ve feee ell. reapectarea i;;:d,(ilrantelor din aeaenu~ 15 - 0610"

Miezul moM.l He va exec)ute. (j:Ln :llE:\jer::![,l (HJC-lo~

R1gidltatee. lui rata de t Jja E!~l VSI. tMe cu c contl~8.p::l.llli~!1 M6, ®J;)lic:indn-ae un Il'Hl.mar de 3-4 cnor-ner-e pa d:1.e.mrd;ru.l de l.nf:ll':ltnre 1..'11 ~tl.rubulu( en ~d.ul;tlie"

!£.~er,ire! .. &~J vag) .... 9.!

Pent ru ev Lt ar ea ·blool1l':l.i 01"H)'1.;ri)m<~gnetulu;!'~ Oall.Zat~ de probabili·" 'tate&' Y'ug!ni.rii miezulu;1 Illobl1~ ftCe);,ta ae I1COpO.d3 em 110 strat de 12ft de z1nc@ _,.

6 .. MONTAnE! 3I HP;tHyARI<;A CEWI DE-AL DOlLE! E.LIW,]'HOMJActNE':!' HE DESCIiItJJiJ!E~ tn 'l'AlIlDE1~ Cl1 rU,ECTROMAGNETUl, EXIS'l'l'iN'I' PE 1\iiR-4

6~ r, ~'£'~le_1!t.!.eder.£! !p!>ptJr,11, P1~!!

P.~29~t.~j-~.l:91.m.11= ell al..£2!-_lea .!lJeo!!,~.m!;'oee.!

in vedeX'es monta:d.i pUoH. lSuportpe p Iaca d1a.pozitlvului ~-4t 88 teo ur~ltoQrale operB,iii

Be Beot BiguTBl1tele de 16. Illotora{'l;

- aa executa opera~!fl de "d.ezarmli:Ar~" Q (UApo~Uhulu1 MR-4, prin declBn~ere la fata loouluiS

- se del1lonteazli. electromBgnetul existent pe MR·~4~ prin der~lI.u.·uMre!'l 6e1Gll~ doull ~urubur1 M6 au ajutorul une1 0.11191 thai

- 1ilG ie. 0 1OO.I111na M6"4 de gUIlTH e avilld montal; un burghiu de ~6tt 5mm, cu car e aa lEtrg{ls© c(lle doua gaur! M6 din pIMa dispozitivului MR-4 i

- in sceat fel ae poate trace Is mantares a:nsamblulul de doi 919Ctromagneti9 pe d;1spoz1tlvul MR-4.

6.2 .. MoF.!iaF.!~~'Il!.~J~. ~ .. doi_~bct.r2..ma&1e~lt'\' dil§ol;14,ere Jlll tm-!

I,,},L.E e Deva livreazl1 La benef1.clar alecirromagneind 2e rIlontatpe anssmblul supor1: e1.ectromagI.ist ..

Slloc~slunes d~ mOId;e,~ @si;,'a

co:\) S (j j.r:), t.~ l],l '1; ~0 do U ~l M 6J:t: 3 0 lrr~Kr~ ~:~ e

dona gihu:'l ~ 6~:.'), avtnd g.t'lj!i ca ",] erJt;rornagnetlll 1 de cttliHli1ida!'8 y(}zi~ia 081"1<'. a 6VUt-o 1nainte de demonterl@e

.. Clele dOl.llt ~urub!ll'i (~6x30) ae 1n~\H1I'ubeal'l~ 011 piuHtG filetate M6 in apa.tele fJuportllll.d. ele(Jtromagnl>t~ care al;"o monta.t pe el deja !lleotl"om~ns till rr,

.• Dupt'i 'i.I!I!,mJ'~lb81'ea oomplet1.i.~ S8 lasit neetrlnse oele dou~ lilIiU'uburi, pS.:nli 1a eX6Qute.l'('!G ope2'a~ilf.lj. de l'ft{_gla,j<.

6eJ" ~;£.~U.~\:\Ll!:lL~bl'!l de 421 aleetr911l1i@eti 1~

ill urma probelor de laborator la SOP - Laborator Deva, 9=Q atab1" lit oil jooul "opti.m" dintre capa,tul de sus al tamponulul (montat pe Uja au miez mobil) €Ii o11chetul de za.voril'e trebuie sa fie de 3 mm ..

. OllrBa total~ a eleotron~~netului eats de 6 mm. J mm repre~entind cur-sa mlezulu1 in gol ~i J mil! rekn'e::~lmtllld cur-sa in aarcin~. adioll daplasarea po car-a 0 fae" ta.lIlpol1ul l:mpr"l.mna eu tJ.ja ~i miezul mobil. din momentul loyir!! cl:l·~

chatului pinii la fine de cursll.. '

Pen t ru r-eg le rea curse! se VOl' afectua urmlitoarale operatjj·£

- Se de(ilurubeaza pillUte. special~ (poa, 12) din auoamblu; III aoast tel ramll1e 11.ber ~i se poa t e ac~iona !:UlUPJ.:a. ta.mponuhui. care eate l.nfHetat in capul tijai din subsnsamblul miez mobil.

OBSE:HVArlli Regle.jul He face Ie e Le o t r-omu gne t u'I II de de schf.dere ,

- Sa Lnt r-cduce 0 lama (spion) metalloD. de J mm sub talpa. c l.f.che-: tului do dezlvorire ~i pBrtea de SUB B tampoDului de 15 alac-

t r oma gne tu L 1 ~i cu 0 ch s I.e rua se int;lucubel.:l.za (uau ae deJut'u» boaz~) twnponul electromugnetului II. pin~ cind se efectuauzl jocul de J mm.

66501. 3.2 B-1 166

Dacah!ngtmoa rnetulu.i 1;1,je:l. nu satis'face regla.jul, atunoi se POUlt" H·l:tlotm ;;::1 a supr-a unu La lUn cei dol eleotromagneti, de,u.J:'ublnd ai!!'be>1H. ." , t1J6~ care fix6~Zit electromagnet. Ill.! pentr"

~l He ci:tlfltlUltJ.H.l! 1.:11 sus aau in JOEl, fltciDd un reglaj

tiYl Be face 'inliurubil'1d tamponu) SSl.l de~urub1nc111-1. pene;}l:f"C;l;;tB.l'<'JB reglotjulu,;i d.orH de J mm, Controlul se face CD.

de J mm.,

" Ul1pa i~;mcul;area reglajulu:1 fin La jocnl de :3 mm (oursl libel'l).

Be ~: b.loeheE\Za" tsruponul ps Uja. mobila, ou ajutorul p:1ullte1 oiale (pota 12. repsl' A5 - 06)6)0

latl@ o ultiml?vsrifioara Oil ajutorul epionullll.i de .3 mm. Se ' a'teI1~:la en. nu eats voie s!l sa deregleze miezul !1Y. care Iji'fl:;e I'61g1at d1Il fabri<lati<e~ Miezul f1.x €lete bl.ooai; cu lJu.rublll

i~ 4 J{ 3o.~ pozitia. IJ~ din al'lsamblu..

1'\)u,1, 1'iR"4 e:ld.sient, I'lv:tnd montati .W'i eleotromagnet de

g a-au mod1ficat c1rcuitele elaotrice, in vederea ;::1-::1:1.11180 elect;r()magnet de deschiderso Aoesh modHiolfr1 Bint 3 in doua "I1'B:t"ie,ntsJ, asi;feli

V·iCiriant.a .S"-l motlteazli 1ntr~ don! olem6l de ~ir ti Be lap.gl ~,l<1tma (5£1 §li din aceasta chillI se duce un fir 1& capltul de e1."H'2'~~,::,olm"!g{1.!'J'tu.1ulw 1.ar de La bob1n~i Sf,) trace prin unl11 d:1n "Je(113.&\ (de e:Ji:empltl.~ pereohea de cont.aote 44 §I;1 45) @1 apoi se

'I" ~!l2,~";tJ:,~~~~1:4~~"J~J~,~r.!!~J1ali!!is.rea varian te1 U 'pl, 5. ~)

P"mtru l'i?JaliZtn,(.,a variants1 II eu controlul"resoarte J).fjaJ'me.1le",

iil{);dH efectuate :l.a va,rlll.mta I pent r-u al1mentarea eleotromagnetu-

"tJe oircm.:1:hal eleotromagne tulili de 1nch:i.dere urmEitosrelea

:Be mOn1;€:altla aoua c:lernsi 5 ei 19 ~

..

"" riJl'i! dar:rrcO<i) fixlll d,s La borne. 19 a micI'ointreruptorl1hai d1spozi-

'tivulu.i EfJl'''4 ~i se duoe la clama 1; in aeest :rel~ olema 19 a hob:i,ns:l d~:nr:i:tle olema 1 ~

~" ('1(1 desfl3;C~ f i1'u1 microlntreruptorulul 1 din (;111"1.11 de o1ellll8 ~:1 se duee Ie. olema nou~ 5;

". S9 leaga un fir nou din c'l ems .. 19 s. rniol."ointreruptorului ,,1 se

duce 19. noua clemft 19 ..

Dnpa!:nrecuta:rea mod1f1car:t1 deaeri~a !llai sus If;!. cele trei :faze R.

f5t \j urmeaza ca ce Le trel mioT'olntrar.'llptoare dub'l.e ale fazelor R. S.

fie 1Dser:j,(:1.ta in circu:l:'tul de com(~ndi1 81 intreruptoruluiL con .. fOl'JlI schemeloI' de cOfl1and~ ~i proteot:1e care se vot' d1fuza 1$ JJU!l-ur:J.

"

8. \fHRIFI(lARI 91 PROBE

Se vertfi.ca ell a ju t or-u'l une t ohe I fixe, dl3.cSl l,iIul'ubttrile. oar-e fi.eLe c trornagnei,;i f11ntbine strinse. pne oum ~i dfHl~ tamponUl (:r.egl~t)

Iu f., pe.· t ru 08

pozitia de joc~ eg~Hi ell . .3 mm ,

Se verific1J daeit schema. eleGtr.'''IX a diGpozjt:t1l'ull.lj. :;t~v·1t >1lr.ri;t8 r"f!<l-' modificl1rilor tndicate in plqnt;)!l <,_

Sa ver1fici!t dadlmotorul ~ efectunt (!r,,~('a.tj<l de ).ntl:nti<<J'r's ~, !:\l('Cdld1spozitivlll MR-4 ali f:i.a :1D pozitll'3.·91A,HMAT ....

eete blocst in lbaU eonform

8.2 .. Vert~~ lc:e.rjl!,..i!"ol.!ili.,i.J:!

- p'4'1surare8. rezleten1iei izola1;iel circuHel '1'!" i~Hl(Jund.f"·'~t'i. eu boMnele de declanvare ale diepozltivului MR-1~

.. 1411suro.re8. rezlstEmtei de jzolB~:!.e a. circui.telor afe:nmh~ d.1spt:,'"

dUvulu1 MR-4 ~ .

Se m~soarl 11 lru1 de e l eme fisca.l's oirClLU; .fntli dE'; I!'lHI'!~ .. Va;]cil'1""

r ea r~~.ietente1 de 1zo1at1eh:rebu!e sa fie mal mare de MH .•

8.3. iogel-caree :l.zolatie#. 01.\ ten,f3iune e.lt6!'aUvu~£!tl incel'carea itolat1e:i La electromagneGi se face au tl'uaa dt'l ?

Vf.llorlle tenBiunii de 1nceroare IJint s

- pentru bobfna de deschide:re Etd;?" care functioneap:li In iefls1ufiNi de 220 V gi babins de daachideTe Etd2,Btunci a!nd est. realiBatN la tenaiunea d(> 220 11;

-valoarea tena:1L1:i. de incerce,.'1? a r:Jg:!cUUitH dielecir:lce eiWt€' de 2000 V (valoares erect1vl)~

pentru bob1na. de deechldere Etd2~ oare functionead latena:iW'lell de 48 Vo.o., va.loarea tensiun:U de lncer-care a rigidHllt1:t dieleotrice eate de 1000 V (vaLoar-ea efectlv/!).

8.4. Mburarea. jen!iun~J,..m1!lj.~_~.C1llon~

IIltsl1rarea teneiun11 mL"lime Is elec·trolTlagnet1 i18 faoe cu <» BU!'i9j!{

de ourel'lt oont1nl1u Ie amb!! eleetl·omagnsU· EtdlEtd2~ eu I'lll..mta.jul d:in f1gura 9~

Pentru elech·olOO.gnetul d,e deschidarfJ df:' tszl[ Ei;d2~ U .,""' 1;;rl'd')uia Illl~'"

ali fie egal ou 0.7 Un' iar La electromEtgne·tlL. de de sch Idez-e de l'l:lzervi1 r.;td.2~nmiJl.,

trebu1e ail!ie egal en 0,6 Un"

Verif1oar~6 ee face eit€JouUnd 5 (o:i.nci) ~.(J'Uonari pl&n1:lril fiecara opera,t i<% de d~jolan~a.re.

6" 5 .. ti,1!!l~~a:r.:e~, i££"~1st~&~~""":~,.M~t.t,~!&i!e~'b.!

E~.9}" ... d 'EM~L

Mliaurarea. 1iJJ6 fa.oe cu puntea. s;J.mpla$ valot"t:l:'0tl rlSr.~,atent'1 i;rebu1e

- pentru 220 V ea J4C1.fi ~

- pentrll. 48 V f<I> 32;2:= .0..:

a$6,,~~

8 .. 6 .. 1 .. Veri.:ficarea conectEtJ.'ii ~j, deoonaetar1i il'ltrerupto:Nllui lUP-llo JtII.

actiona.t de diapoz1tivul MR-4 '

Se v@I'if 1o~ s(,tlooorea 1l1tl'eruptOlrulJJ.i In apeI'll-U.s de deooneciare prin cd do! electromagnet:!. de deachidel'e a.li.mer:r!;atl <li.n aurBe d:lhr:1te •.

Daconectarea 1ntrerIJpto:rulu;t, trebui,g ~a tim:t'vinil r9.p:ld",

30. prmlJld.RI 81 ClONCLUZII

,

An~amplul elactromagnet se1 l:ivreazl de ol1tre I.It .. !. DevSl., po bad de oomaJld~~ f'el'ma d:I.ll partee I"H",E.-ului b<E!l!eficiar ~ in care eEl va p:r'IIH:lba ob11-

ga.toriu V'ax·1,a.ni;!a pcntru care opteazB* .

3tab:1.1irea va.riantsi de anaa.mblll a. elech'oma.gnetulu1 ~e va. face 1nfunc1.;h {hOi p~dbilitatile d.e realime.rs a. proteot/ia! de .rezervit Bathl.

"~ l3e com1M'ld~ a.nsarablul electJ,"omagnet (variants I) en tens1lmea. bobine:t de 48 Vc .. o,,~ a.tune! oind BurSa. de al1men1:a.ra a. PRBII

@eile MR.:! ~

'" se eoma.nd.a EUlsamblul ele(rh'oma.~et (vf'!.r1a.nte. II)' eu tens1ullea. bob1ne:1. de 220 Vc .. c" 9 a:tlU'1Cl:~. O .. i.,nd~H:t:rm]t de alimental's a PH.D Gate cataria de acumulatoareo (~Ct 220 Vo .. ~~.,

. Electromagnatul II d~ rezeI'v]i se nu ~)Elte ved.S! l'iQ !!!Ie ullo.difice po!.i~ie 'Iniazului fill: lUi"

iX1 pOlll:!i.,1a "REGLAT". 1;11 bo'bina eleotrom.gneto.-

Alegerea uneia din eela dou!! '\ra:r:lante de !ilodif1aare a eirouitelol' aecundar-e (variW'lt!Ol. I ~fal'a cont:rol resoarte naarmate~ saM. ~"a,r:ianta. II "et!!. con .. trol reEloarh arme,te") urmeaza sa tie st",bilit.l§ Iii nivelul f'iec1;h~ei intrepr1nder:!, 011 CIcada. stabl1iI'!i f.ioluii1"~.:i de realizare a protectia;t de :reze:I''Il's III transtormatoarele de 110 kV/MT@

"

10" NORrflE IJE PROrEClTI.E A MUNOIlc FMSUHI SPECIALE

. . I

la"l .. j.1ed,f:1.carea protect:1e:1 de :t'fJz.tlrVa a oo1'e101' de medit} tena1une se va executa £Ie Ps,za uned aLI'tor:izat:H de Luc ru , Personalul iuscr:1s lU autol';Jzatia de lucru va U a.utol·imt pentru lucrari :'in ~loa.a~ tensiune ei i.nalta telHd.un6~

V.,.:dtio~r:1Je. saVor tace cu rel:¥pe(d:iRl'ea&tI'loU~, !,J"(lt"H;~i@. ~~ muncH pent ru .instalat;U al~H,d:;ric:(;!i - I'E 119/19132 (M~ ~n autorh:~!.iia d~ Iu()l'u seVoX' tree,OJ 111 mod obU vel~ de d~I'Hmeotal't;'!, 0(1 S$ VOl' d~H)On~ntf.l, spre t'i Q!I~ pre'il1t i,"p1~ ·rHe.

Lo , 2" tn t;lmpul verj.t';tc~h·ilol:';,e.t1n~'3ree. bOl"ueJut::' ~i pal't:1.1oz' 1J(Jndtlt:'~c;IiI::r'" ll""jtfi"~C'late ltW '1a faoe numa:t Oil m:l.,l1oQClI1l d.e p.rOi;<iH.1Vi0 ·{l()X'@)~pu.n2~toaY."@ t~S.l;l ,'3eli ",eul¥! ~b';o" 1at",,,

l() .. J~ (l8rca~Jele metsliQ$ 51~ apal'at~lol' la OM''! &f) fao'~) vtSllI'jfict'!rl!Hll. ilia ,1'0'" 1.» mod. obUgatQrin Is piiMl:nt pI!!! tot: 'Umpul ()j:t du.:reazlil~n··t!h~lG"J"

10.4~ Se vam.V$f~ :tll v'!lch'l"1I;jl 0& ill timpul '!1€lrH':ac~rllo:l' ~~l!i. nu !5e 'j,'ele tri'wsi'ol'matoarelor de intfiln!.dta:t~ ..

10 .. 5 .. La 1.m:.:ereareB 011 ta¥ls!lln® fIIal'1t1?1 (Ie 2 k'V' Cit {drO!.l;i~elQr proht..!Q Lua mlt!JuJ<'l rHf lngradire a loctllui <'I.e illMlI.'oarZY, cit §l1 a legi£t12r:llol;' apa r-e I!H')e::""t~ tenahme (cllpatul epua 8.1 cn'blului)Q 1'nee1:'(',,~rl"e. ~e v~ iflXrHl~l el.if",1\;rolzo1ante ..

1Jlf$\r~n> (M;l:ti>t~ p O~. t if) ll'i'1l:i€l folo;1;)1.l'ld

10.6e Soul~;le ~! mijloadele de j;il',·!rteo~ief01o~:l.t<8 '1101' .U. ~'n bU:f(!.n ;;rb'lr~ l~ th:ml d.a 1ncerol!l'i 1n ta%'math

ll~] * Ver;ifio81"ea PRBM sa va 1'fM'H~ dllP~ oe hM~rl!U'Eila a fQI1jt! pl'egtH:lti:!. !;,)O:CilH1p'urH!;~''''

tor, sub tOl:da.l aepeetele, din punet de 'faders i;ehnJ.1J §ii o)!"gardZ!:ltoI"i(l. tlItu:ti.c.i

Cllid Be impune~ se vor faoa e®rer1 de :intraruperi 1a. d:!.~,p6oal'~ ~"!l'i. ilJti<l~

til se VOl' intocm1 programs de Lue ru ..

11,,25 omlta ,,&1.')

DlAp~ te:t'l'!IioorellJ, verj.t1oarilm~ (Ii@! o:d.o® c~J.t

bU.lsti.n\'>I (3ft 't"IS1':H.'iee;X'e t3emoo.te ~d!lll

dre §eful laborato:t"ult!iPHA.R~ in£~lner)"

Pentru vari.f:1c.g,re~ ciH,,~i:~

1~ {ansj.u.tl1£~ . (l?llB~~~) 9 Q] 1:1.Th1C.r; ~;a t ~1 la

a.1! buleUu t<lpecda.l (An®:iI:B; I "

lll,z, b.g:'i.,-

~f;,0~ tJ ~t t~ '.U.l t.

~.E~E. - a6I~R.!. LAIlORATOR DEVA

DATA

mJ}lmLDE.~~~_

A protec~:l.e1 de reze:rvA aroralor d.8 MT (PH~)~ alimente;U de leo bloclll de put ere tip BTR ..

Loeul d~ montaral Statio.

Cle1ulli de 110 kV& tipul 1ntreruptol"ulll.i 110 kVr eu do! dectrome.gnet:1 de desohidere.

1.. ~l!eh, c2m,QOMJlll aI, lRflK

l~ Oaracter:1st:icib pr1no.tpal~ ~"le r~11~d(.)r

Nr~ -d;1'o~·~~!~"im!-

fabri- terie~· tel.G

eat!~ tieS!. . de

nom:!,.. };'g-

nalti glaj

starea rele~dor Oores- Neoores~Wld- pwulil1- 1I08.re1l0a1'e

BimbO-, luI din i3oheP.l~

~i-' plil.l

1 Releu de cur~nt

.3 Releu de timp

'iii

2 .. VariA sarea aSJH:l,c;j;~l~~ e;tt,~iQr 91 §"Rih'~1l!l,~~",!\;;ale'lor Oontaote buns (o:ddah) ~ __ contacte normal ...

(imperfeote) •• . . , __ '

Joan} din lagare normal (anormal) Bemnal:i.drlle cael (nil oad)

Contactlll mobil al elementulll:1. de timp sa face (nil so face)eorect,. __ -- ~ __

... 74 -

j .. !sr1Ucarea pare.ohr.1stic110r !l'Sitr*o~ ),,1. Bele, de purest

Scala releulu.1 0.,5 0,6 oe1 0.8 '0 ~ 9~~rl~"~1 .
_ .... r---'"
FsPla Porn ire
R· Reven!r!
Cod.1oient revenue i!!:
._. ." .. -
Fs~a Pomira
:3 Revenue
Coefioient revallire is'"
-- ,- ..• -_ ... _ '--- r--
!paza Pomus
~ Revenire
Coe1'ioient revenire . (~ 't'I.it
""l!l ).2. B£lee de ttmR

Tabelui )

,,_-------- ....... ---------------- ............. -""""'~---- ..

~ea.lal !eul!fiWl@1i1'. lIiniml

r- ." -

Media

Denum1rea.

u

, ao~.

I

~ene1u.nea l!iinima

Releu intermed1ar S1mbolul d~~ scheml

4. Rezistenta de 1zo1e.tie in an!e.mblu.1

eu. induator de 2500 v.

5. Valor1!e reglate pe soala relaelor.

1 at r

t ...

1" 1~ ~~t..m..ll::l!~","g!Lt~l1!".,.l4{;rj.

1 .. 1<:>1", ~lIlbM!l'Iamblul da putere

Q) Curentul de dur(S,t~ Ie.. 'bornt'lla tl€Jc ll:lt;X:,Eu:'e(

c) L;im1telt~ d.(\1 varlat11e adm:l '~$twinrdl '~~,[~dr€lI!,J(:3:~@ l.a 'bornele

d~~ b~ira (5=c6)l .

d) Puter@a n.omin8.1~ La i:H)rnel~ ih} P np "" 300 W penb ru I1p ss l~) A ~

·w "

,.

11<) Curent!!!! de dlxr8lt~ 11'1, bor:nalo de intrare (1-4)

J • ~ to ~.~ft B.

Ie .-."'- ~ :;v

'I) Tensillnea u(.ll'd.nalti redresatft 181. bO'!'nele de i,6{i11ra(9-1o)i ifjI

71.;_t')-

u ~ 48 Va.D. pantrnIl., • 10 A$

no ~&

0) Lim:itele de variati0 ad.mise t'll(;3 ·t~'Il!;d.ll'l'dj I •• ,d.J:-';:H'late Is bornele de. fe ~ ire

u "" (46 .~

Q .

) 'iT

Jq

! ,;] r, ~,j_!! .5'~~eAt . .zlR...9.~daet~ ~ollt.rQl&..9.k~lJ,t~~I'I~ .'i~_§~'I'JJar~i

In ~ 0,8 A/5~ H~

Iii .. 5 U50 Hz Scala. (0,5 - 1) In

l~l"~"W£2!" .. ~!!f .• ",,~~l!.t.,l!?=S~~~~~~'£H~:t ~~~~

Ifl. '" 1 AlSo HilS

1~1"5,,, ns!!.q,l ~d.!.p.Ja~.s.~!ltl(.9,l..ul t~,~nl:1.,~-&'~'2.~f

IJ "'?@ VC .. C0

ns

trnd .. 100 Vo~e .. Soala '" (o~; - 1) U

. :n

ttdlf,:tgiRrl"H~ l!f:i bozne I e de intrare (1-2,3~4!> 50 Hili,

b) Limitele de Y13.rja'vie adrrd se ole tens:lurAii reo'l'eaate Ia bor'ne Le do ie~1re (5-'Qi

Up ~ (46 - 55) vc.c~

r.o.,

d) LimHltlla d@l varfat:i.!!i fHlmti!Hl Rle put;e:r'H 1~~ Pp ",(il15 - 450) 'III iHmtrl1 Un ~1'1 Rp" 5~1.fL

1.2 .. 2. §'u:'I"1tl;!!'lE'!~_.~!2W:!]'~

a) T anfd.u.n~a n'ol!'dnal~ reclre'flat!\ b D'OI'YIi;}le tie

Une .. 4aVC"~)0 p'ent'rl1t1nl Rp~' '761.&.

'tI) 1im::!.. teh de VE!.r:h.itl~ eld'm~.tle: ala 1l'eufffltltn.:l:1. de 1tfll1ira(9"'1op

Ii) L1mitel@ de vs,lI'iati® ad'I'II'iI:1H)" a16 put'a'l'ii H~ btn·:l'l'~l,~'l i'l:! 1~!i1.:j,1·et9~lt'ts Po'" (29 - )0) \l'f P1ilXltl'U Un liii Ro'" 16 .. n..

ij ,. <+J l~..:» lB."

~

Ilioala '" (i:)~r:; "" 1.) U 1'1.

~

2,,1<1> 1~~~"'l~ll4-+HJ.'C$}ilpf.s,

a) ,!,oatepies'El:t~ fixe al,e~lli·~:g:~s:ul,u1t'l!ebu,.i8Ba fie b;!.ne tiltrinee~ tUlxubu.rlle ~1 piuH~ele 5iI,~; fi$iil>liJ,;i,g'Ui~a,t,e ~mp.Q,t,rhia. w@!,;!,uJ;'ubb,U pl';tn '!Iop,a,be ,1

ou. ,a1be elastil'1~ (Grow·,er).. .

, Imb!:narHe p,r:l.n lj/uru,bUI'i Ilfi piulit.3 ~3~ .lfle tlIigilata P1"1n

Top8ire Ol.l lao (lolo;r.. .

6) Lipitu.rHa ca oo>.dtQl' t.vebtl:le ·B.a fi.<:l ;!"8.ollt.e !ilXO.0fl ds aliaj

de lj.p1t ~i ;tl1rli a lasfJ, !3tr.opi d.e a.l:j.aj p,e pia.a.ela din. ;l1l.:r ..

L1p1ttU"ile trebld,.!'S a!~ fit}fjig,;!'lca.t,e C'11 1n.0 color"

b) Re·!'!;uHatul verif:1.0fb:'ii 2\a.:r,~S2I,1.P,d_.

Nu cor e~p,un4

- 78 -

2. J. ler 1f1 care6l. !9PPNHl1::or ,(:11 'I,I'ani'2jl

ta) Aoopar1rlle de. protect:te nu trebu1e all pre:dnte petew ta~i, !&girlet-u:ri etc .. , viziblle ou och:lul liber.

b) Rezultatul veriticgrii c,o~~~.

Nil coreapund,

1

~5o ~5o ~50

)~ )50 };,(;'i)

7.

~ 7(1

o

(l - 4) - (5 ... 20) -

(1 - 4) - (5 - 20) (5 - 6) - (7 - 20)

(7 - 8) • (5-6 + 9-20) (9 - 10) ,,.. (5-8 + 11-20) (11 - 12) - (13 - 20)

I .

1

1< - 4) -

(5 ... 15) ..

(1 - 4) - (5 - 15) Ks - 6) - (7 - 151

10' ... S) .. (5;..,6 {, 9 ~:!.r:n

J50 )5,0

~1(---4-)-_---------------~------~--------~---~-50--~--·--~W~''''''

le5 .. 15) - ~5.o

1.(1 - 4) - (5 .. 15) ~5:o

(5 - 4) - (7 - 15) I ¢ 50

(7 - 8) - (5",,6 + 9-15) t ~50

Modulul de cur errt BTR-)I& nr ........ _

~5 - 12) - . -r-- ~;:

11 - (5 - 12) l' ~ 50 I

_(_6_-_"_6_)_- __ (_8_- __ 1_2_) ,--~ ~~-->-50- __ ~~-~~*~~ __ ,,_~

G~;~:~£:F.~,t~:t.e a~f{l~telor de mEiBu.r..~ .egohmmetr"l - 2500 V/50 Hz - timp de 1 min.

Tabelul I)

. Punottll de mhurl

(1 ) ID1 - neactionat

.. 4 . lDl -e.o~ionat

(1 - 4) Inl - neaotionat ID1 - aotionat

Ren) mas'l.tre:t;

'RtJ"t ) adm:ts

Mo'dulul de olU"ent mR-lIf(R)

nr .. _

o.IS - 0,22 0,55 - 0,62

o~18 - 0,22 0,5'5 - 0,62

Modulul de cursnt BTR";2M'(T) nre __ a_,_ .. ----

'I _ 4) IDl ~ neact1ona.t

'\ lDl - act1ona.t

0,18 - 0.22 0,55 0,62

Modulul de our ant ETR-3M nr. ,_

1 - 6 2 - 7 7 - )'

J - <4

~ 0, 6 ~ 0,1 ~o,9 <0,3

3 • .3. ler1.t19affl,la coefjiolentulld. d.a r.evanll~e aJ. releul.d ga ourent 2El eu tl!af'o a..g,apt3j;:.p.e.ntru eontrQl.IJl oircuitulu;J. ,de s,untJl.re

Seala

lJ4>a§tl- Adm:1e

rat

Miaau ...

rat Adm1.B

M.od.ulul de curent BTR-IM.(R) nr , _

Tabelul 7

Ob.aervatU

0.5 0,7 1 ~eglat

- 80 -

o.25-o~45 0,4 - 0,6 0,65-0,85

0,)-0,5 0,45-0,65 0,7-0,9

~o. 7 ;?? 0,7 ~o,7 ~ 0,.7

3*4 .. yer1:t~oa.rt!~1.entulu~,~.i!.~.,,1:.e~V;!mtn...!Lr:Jl}.;~l.llu~ ,.s!! ~X:Gr.l;t;,?Jii,L,2.\t . .ll:!~fp_ a.dl.lift!;ate, E'tnt.F.,lI; c0!.ll;~)lul llr.cuj. t,ul d!.!_~oman9.a

Soale.

rJlodulul de cur-ent B'l'R-IM(R) nr-, _

0,5 o.4~o~6

0, 1 0 • 6"0 e 8

~R_e_g_l_!_t ~ ~O_~_9_-_1._~_1.~,__J____'~~\ ~' ~J ~~=~ __ ~,_:_:_:_~,_~.~

~Of 7 ?O,/r

o,4"ot5 Ot45ko.fj5 (I~75-o~95

J .. 5. V !;5'ig: ioa-rea. c2Jll.19.~ntlQ;,>Lde~~~,~~~,,;,~:!~,~~ l1I,wima tens 1u~ .~'1$,':~j;,rt1~Ul),:!j.

~,p, comfF!!llt

'l'$lbelul 9

e-

gla

0,5 0,7 1

0.22"0.2 0.)2-0.37 0,,3 5·~o* 4

0.3'·0,4 o.35-ot5 0,4"0.55 ,

16-23 22~28

12··17

,t:; 1.4 ,~ 1,4 :~ 1~4

-

17·,·22

27~J3

66501. ).2 E-I 166

... 81 "

.3" 6. YJlu,U;c'!lrm:~" £~! ,;be,;!, 'i.rJ u'l.. Ll;\ c!:"J:e.v,£u.i£.\':l~,~l~J!II [11 de !llin:!m!. .• t~ .. 1l§'~$().2,B2, eel1tr'p.;,,£,2~}. .. ~~l1siun:t:1._1e cOm!lndi1

Tabelul 10

12-16 ~1.4
i 18-22 ~1,4
28-34 <1,4
~1.4 oe5 ~f/l

'Re~~t I

~.L __ ._

!~:t;;i;U.:t~f! .. fE~ 8,lIi,W.B.t!l~liii <}.~ .1:fo,LJ1!9",q.J:l.IJ11. ,de c~~nt mR .. :y.1 fZ~j,~",,~,r~*q, de. p,jlcla.n~e a. in.tr.0F.9PJ!.2E.!flJ!.:6,.,)'Ol?s).n4.a aW..,.A~".S!;.~U,~~..,Bj~~JL,i1 ... 2",,§$.,9.l,:nli_ than:;:; it 0i£JJI la borne;!e

,!l:iiJl:1,st _~_!1..al.£1J.

Tabalul 11

~--r~

! '

~j I 45-55 "--r~·M;~~r4·_i ," 2J:";'~~I" 85~~:~11 o;42.~O, 5 32-38 13-19

10 I 75-85 ! 6, 2'~7 I 46-52 I 2B5-36~) o , 6-0,72 46-55 27-40

5 1 8o-9~1 l 6t 4-7 L Iifl-5·2 I )10-)65 i 0. (,)"0.72 48-55 30-40

~_~'1'!!11':<~~~~~_~~~" ~~~~~-"'---""'---"""'-----4

Modlllul de;, cur-en+ BTR-?M (8) nr-, __ ,

i"""'="'= .......... ._.----_,.-'-'.....,-'-~_r--. ....,...----..,..----.,...----4

~ 45-55 J,4-4 i ')5")0 I 8~-;-1::'o 0.1.2"0, '5 ,32-38 13-19

10 75~95 2--"[ I 46-52 I ~:85-J65 10,6-0,72 46-55 27-40

t._::~-.J~,,:~,"w'c"L_~:.: -7 L ..:W-~)2 l _:~ .• _l.o_-_J_. _6_5._j i; I __ o_._6 .. 3, ... -_o_,_7_2_..,_4_8_-_5_5_ .... _3_o_-_4_0_-1

! ModLll!l1 de cUI'(mt ill'R-2M(T) nr ,

r-"5'--Y* 4 5::;-; . I J-.-fl--"'~-' '~I ~~~o I 8S:~;~--1~~~.':'il':', 2:..:-:.:0=.=5=:;r:::.'3-:;----J·-9--,,_..1-3--1-9-~

'Ill' 10 75-80 'JI 6, ?-7! 4(',-50 I ?85-365 10•6-0, 72 ~6-55 27-40

I " • 5 00-') 0 6 •. , ··7 , :1- 5' I J 10 - J (. ~._,._ .• _E_' 7_ .. -_'_) ,_7_, 2_ .. I_'l_8_-,_5_5 _ _.__3_O_-_4_O __

b) Ver!flcX.rDe 19. rei/1zHl~ period:lce (:r..p.) (fig .. 7)

'fabell.ll 12

Suba.naa.mblul d~ put ere SUbHns8rn~~gJ de '~~}1 -]
( (sPI
MX.dmile Ie. lntra.re ",arema 1.a. bor-ne Le Sarcina 113. bornelel9-to) {ESer'
(5 - 6) repr~'zjntl1 aar-c f.ne data de
elementale din schema dH
como.nda e. PRBM~RSC ~ 76-0.
U2 6 -U~··"··'·'·-""'"
11-4 Ul-4 U5_6 RSp ~;; (W) n ~
,., 9··10 1'30 ""
._ ---.--~.- .. -.-_llQ_-.-~
.ldmla .ldmla .ldmls Admis AdmiS Admis
~~!<!11 iI1li£~~~
Modulul de curent FI'R -1M ('R ) nr._ " .. ~-l
5 45-55 25-)0 85-120 32-38 13~·19 I
',i~" I
10 75-85 46-52 385-365 46-55 27-40' I
12,5 80-90 48-52 )10-)65 4B~'55 )oM'40 I
~i
Modu1ul de eurent BrR-2M(S) nr ..
-- _~_-=Ik_~;
-
~. 45-55 25-)0 85-120 32-)8 1)·,,19
:l
10 75-85 46-52 285-)65 46-55 2'1-40
12.5 80--90 40-52 )10-)65 48-55 3('-40
.-«.MIli. loIii5il\iLfI'Ii . 8imv~
Modulul de curent BTU-2M nro_
5 45-55 25-30 85-120 .32-38 13-19
10 75-85 46'''52 285-)65 46-55 21-40
12.5 80-90 48-52 )10-)65 48-55 'I )0-,40 I,
...... 1
II AU .. W'MSCUl! \JiII!Iet; 0l:U,," ~ NOTA .. In.;rf~ruperea curentulu1 d.(' sarcln!i se face numaf pe par-t sa sllTaei de

a.llmentare.. '

ReglajelB I'1~leeJ.or de curent din schema pnBM Sf! faoe in a.fJa. fel, ~nc2t e!1 Lucr-ezo ,8:igl.1r de lrt va l.oar-ea eurentu}u1a

11-4 "" , A (borne}€) 1-·0.

3.88 yer;lUsri;r:~~ fiBl4ali~ntati de 1(;1 wgg,y,J,ul dfij ~1J.t'9n;!i m:a .. J.M-l (.BTR-2M-J,) J,p. .'!ilgi!n derU"J.AP§are e. wn;L:2U!grU1ui, fg10sind ca. sllrsii d.1Z a.U!lJill.l.~K'ii Mll. U Q hJliilAp.e lfi P9rnde (?~·6) mst. ~ 11.3.0..)

a) Verificarile La puner-oa 1n fUnotil.lne (p~r.) (fig. 7) Ta.belul 1:3

Suba..nsa.mblul de _put e1'(; (Sp) Subansamblul de corr.tlnda(i;lQ
Murimile de in tx'a.re lJa1"¢;1ha. ra bor-ne Le (;;-0) Sarc:tna. Itl bO;m~le (9-10)
( bornele 1 - 4) RSp "" 7,5..n. USC :'l: 76.n.
11-4 Ul-4 15-6 U5-6 l'Sp"J. S":6x J.9-1o u9-1o .I:' l'.IC"".l'9 •• 1 oX
(Ye.e-. ) (Vc .. a) (.le.c. ) (~c.c.) xU5_6{W) (Ve.o" ) (Vooo .. :x:U9-1o(V{)
Implls Admis A.dmis A.dtnis Admis .ldmis .ldmia Admls
0 ,1 <:! j 4 ~ .f:l 7
Modu1ul de cur-errt BTR-ox_,'JI (R) nr ... .. 8,3 ...

J~)-'J8 :U~19 21··27

o 3Q'~10

iii "

pj (:t 19" 7) 'r(i.bf~l!Jl lA

13-19 ?1-21 2'7-40

lJ"~19 21-2'7

i) 27,,-4,,*

1 ;:; ~ :.; )0-·1,)

(,9,,·103 1.))",,13'[

13-19

40""-16 I; 6~'55 48,·J))

38",42 54N'56

NOTA' .. intreruperea curentului de sarcina se facH numa! pe partea eursei de eli ... mentare.

Rflg1aje1e re1eeloI' de our-ent din schema PRBM 68 face 1n a~a. fel, incit s1t

J uc r eze sigur de 113. va.lourea. cur envutuf de inh'a.re 11-4 "" 5 A. (bornele l-,D.

3.90 Ve,rift!:,carea. 11nW,.!l;tim~ntata de le. mollulul ,ij,,~ t~ntl;l.t:i'<1'tl mR-~M in £eg;1.!!...~e dec~n5le.JZe"U~~~2.~~~ £_sul:sa de e.l1ment€!i~,,-'\·XJt e;t o.!J!:J:'G1nr'!".l~~t .m,e .'" 5.12.n) >1i ]~!?:.l2.L~{i~.£';l,

a) Verificarile Ie. pnna r ea in rUl1CrtiUlle (pol'.,) (fig"

lmpue

21~·3J 27""13

415-490 t~~6

41~h'49o oe6-o,,66

415"'(,490 0, 6·"",s 66

415-490 !lt6~~o~ 66

~~ ....... ._ _. ~ __ ~-------L,, -b" ~.~ __ ~_.~~~~~,.~~_~~i

li6-55l 46-50 46-50,

46-50 46-50 46"'50 46-50

1-2 58
1"'7 64
1 ... ) 100
1-4 110 2'r··;n 27"')3

9-9.8 9-9,8 9-9.8 9-9118

arimile le U1 U
intrare Iv~5
~l"ul bor- Impus Admls
ne Loa- de in-
tr~e U1
1 '" 2 58 46-50
1 - 7 64 46-50
1 ... :3 100 46-50
1 ... 4 110 46-50 415-490 415-490 415-490 415-490

46-5{} 46-50 46-50

::21"'):~ 2'[-)

21=33

3 .. 10. Vsr1flcarea PR£!M al.ilnJantatfi~de l!...modulul de cU.;cell'l; " 13TH-1M (BTR ... 3M) J?_ I'eS'}:J.n de .!unci1~,r~, .. .!'2":l£'li~

q~ ,,', ~

.:::.s=our;..:s:;.;a~·'.,;"; G. alim .. !i'!: i~J''p. !~

Verifico.rea se face La pun er-eu l.n func~iune (,li La l'ev;!.zi:He per:.i.od fc e , realizlnd montajul din figure. 7 ~ 1..11 urmatof~:('ele c.ondj~i:!.~

- rell ~le lUI. ILl:' din modu Lu I BTR~'lM necxciJ;n.tep

- La bo.rue Le ((}-lo) ale moduvu'Lud. B'rR-IM nu e at e l'acorda.ta niei 0

sarcina ..

66501~ 3.2 E-I 166

J"u~ YJ!r;l.U,O,!!;';,ca m:ajL!L;L.;!,!]I.9R.l~;~lL,g,9=la ,"1Jl~9Jllllq1_de c.b51mi ,It'R::W.~1"J.f!rJl-2!t"'.ll..,jn",£e,&!!.!LpoEma.l. d.!l",.~~U£lne.rf!a. l"q"l~!t1~~L~J~.r§J~.a~_illl!J,wl~~11

VerJf;iosroa se .face Ja pllnarea. .1n fl,luctiulUiI {;Ii la rev:1z:t11e per:todio(', ree).;tr,:;1.nd ro.Qllta;jl,ll (lin f'i.giJ.ra '7 r tn. urmatQQ,rel.) oQud:tt1ia

= x'eleele 11)1, 3.1)2 d,jll I:ll(,Hiull.!.l Dl'H-1M-l !MH~X(,li~a.te;

1abomel~ (9··10) 8.1,13 modl\lltlw~. ll!:R"~lM .. l nu Elste l'a.corda.U nie;! Q £II;1J"",;!,.na"

3.12. Vertf~pH.£J.L.!!.lteracUonfu-!1 alamenteloj£ din ~chel1Ja d! com~u.4:a. !li bloos.;.!, FREM

Verifioarea intei:·aotlonal'.11 elemente] or din ach ema de oomand.u Iji blocaj PR.BM se faoe conform e"hernei desfaei..trate a PR.BM, alimontl:lta de La blocul de tene1une redreon.ta (HrR-l.M + 13TR-2M + HrR-3M), fol(Hdnd au.rea de alimentare ATn + trusa de curent 1· tI'afo CESU-11o I!:V. Sa va urmari func~ional'e!l sem:na]j.z~- 1'1101' 91 a e l.emen t e Lor- d:tn F!.eheml£, lnclusiv declan~area l.ntreruptorului de 11okV.

HczuHatu1 'Verificnrii' -'.roate elementele din schema au. funct1ona.t corect.

-NIl all functiona.'t.

3.13. ~a.rata~ul.fo1osHla. veri:t'ica.:r'i

r,B efectua.rea verjfj_c1'1rilor din pre7.€>nta a.nexa., conf o rm montaj II' djn figurile 5,6,7, 8, se vor f010s1 urmltoarele speratel .

ATR. e.utotra.fo tip ATR - 8 Ah

Al ... ampermetru tip AP - .33 0181

A2 - ampermntru tip 4340 01-1 c.o.
A] ~ ampermetru. tip MAYO - 01.1
A4 - 8.mpermetru t:f .. p AP - .33 cl .• 1
VI .. vo ltma+ru tip VAP - 01.1
V2 - vol tmet r-u til:) MA.VO - c1.1
V3 - voltmetru tip MA.VO - 01.1 - 87 -

ANEXA II

v

AnIIlATAJU1, NECJiiHAH VlmIFICARILOR PRAM

p('tl);, rf~ctU'1rea verj fldtrilor protl3c~le:1 del'eze:rva a. ba.relol' d'e

wrr (PRBM' ~t a ne.! ld de"'f.l1 101188. d.r~Gtl'omegnetEM'd2, Ie. d:l.e~lo'zitiV111MR-4 •. af"erent iut:reruptor'.!.l!.d IUP=11o kV, de oat re e'chlpele PR't'Mlap'lUlerea .inf'W1ct:tune e:l eu oCRzia verj,f'Jdll',U.oI' period1ce~ fI'lnt UeceSHre llrmiltt'oarele e.p'arate'

ATR} ; ATR2 - 8.utol;)'nfn tipATR -. 8 Ah

'1'0 - trug~ cursnt; ... 1200 A

Al - ampermetru tip AP - 3.3 al.l (r:ig~5.6~.7.8')

ft." ... ampormetru tip 4340 - 01.1 c.a. (fig.7~8)

t:..

AJ ... ampermel;ru tip MAVO - cl.1 (f:lg.7.8)

A4 - amper,Mltrn tip AI' ,,. :33 ':11.1 (fig~ 7.8)

VI ~ volt:rl!(ltru tip VAP - 01.1 (,fig.7.8)

'IT:2 - voltmetru tip jI,'l:.i\.VO - oJ.. 1 (fig$ 6t 7 •. 8)

\1'3 =" volt-motru tip MAVO - el.l(.fjg~5t6,7t8)

V 5 - vo l r;m;::b'll tip MAVO - el.l (fig.8)

VI = '!OHmfd;I'u tip MAVO - e Ls L (flg,.5~6)

llJl'egonmmet I'u (1 (' '1 O(}I) If

rl"rus'~de 1ne,ll"OSrO ell tsnsiune m,ir1t~ d~ :" kV - tip IC1EMEl'i,FJRG PiUi telef'on:tc~ de 1 t:5 V (2 hue .. )

CordollOo p,entru trllsG de Cl,u'ent ~'C .. 1200 A (2 buo , }, t.nrind I. 50 1 m" S

- 68 -

ANEXA III

NORME OHIEN'l'ATIVE DE TlflIl.P PFJrTRU EXECUTAREA :r.uCRlRIWR DE VERIFICARE APRBM

TJen.runireB ope::NJ;fj iei

11

12

1)

Forma~ie. de luoru

Nr. ore

Periodioita.tea pe a.n

2

Total ore om

4

Probe functionale de curcnt priID.a.rjfolosind trusu de curent :;;Ji ATH-8

.~~
(I 1 2 :3 4 5
=--
1 V ed.£ ;l..carea polaritiiti1 inf'a~tlra- 1 elect:r()¢at. 1 puner:l in :
rii tranaformatoarelor de Cllrent 1 elec'tr .. co.t .. 5 2 functiune if
2 VerHioarea polaritlltU mfalj]ura-
~ rilor h's,nsi'ormatoarelor de ·~e:::l.- 1 elsetr .. ca.t. 7 punar! io.
SilU1® 110 lrV 1 electr .. oat" 5 2 func"tiW'+1II 4 5

Ma'.Surarea. re'z;l.atentei de 12'01a" tie a.circll.:itelo:r' aferen:h comu.t·atiei secunoore

fnoercurea en tens;i.un.e m(trita a :lMlat:1ei cirouHelor a.fel'ente oomutat lei sGounda.];'e

Ver:i.ficarea rezistentei candll.c'toerfll'lor din c:1rcuJtele de curent alternaUv ale 'tra.nsfol,matoarelor de curent

Verifica:I'ea rez:Lstentei condue= toarelor din circu:l.tul de aliqLentra,re 6.1 electrQlllagnetulu:l de daschldere EMd2

Verificar.ea 1'e1ee101' Il'.til,ximale de curent

a 9

V·e1'ii'io'area re1e9101' de timp Veri! 1ca.rea :1'916e101' lnt ermed.iare 1}i semJ:ui.lizare

Ver:l.ficarea modulelor H(R-IM; aM; )M

Verificaree protectiei de rezervu ell cure.nt de Is. ATR-8 prin bloc l.ncel'care

Veriricnrea. protectiei de r6- zervli cu· transformatoare de cur ent cu ATH-8 fJ1 trusa de 1200 A

Ve.r1ficarea protec~iei de 1"13- zerva cu modul de tensiWle ell ATR-8

1 electr.ca.t .. 5
1 eleetr .. oet~ J 1 a.nue.l
1 electr" ce:t ~ 7 pWleri in
1 elactr~ ce't .. 4 1 :funotiune 1 el€!ctr.cat. I,) 1 electr.cnt. ;3

1 eleo'i;r .. cat. 6 1 electr"oat • .3

1 eleotr.ce.t. 6 1 electr.oat. 6

1 aleetr. Cflt ~ 6
1 electr~cat. 7
1 elec'tr"cat. 4-
1 electr.cat" 1
1 eleotr .. cat e 5
1 electr"cat .. .3
1 eleGtr.cat. 7
1 electr.cat .. 5
1 electr.cat. J
1 slectroco.t. 7
1 electr.Cat. 5
J. e l ac t r s ca b , :3
1 .olectr.ca.t. '7
1 electr.cat .. 5
1 electr.C'at. J 1

pu.neri in funot1une

1

pun.e.ri 111 funotiune

4 4

a.nual

snual

6 '" anual puner-f in 8 funotiune

4 l:lD.ue.l

2

4 4

6

16

12

2 a.nua.l 5
2 anu.a.1 6
2 a.nua.l 6
- B9 .. Tabal (oontinU8r~)

o

)

4

5

15

18

19

1 2

Mod1ficare$ '11 regIa rea eIect;ro-,

rnagne~nor d.e i3.esch1de:re EMd2 ~1 1 electr .. cnt;. 7 F.Mdl 1 eleetr.oat. 4

Ver$.Ucarea. rezistente1 de 1zo-

latle a eircu1tulu1 de declan'- 1. ehctr.oat. 1

~re 1 electl'.cat. 4

Y!{surarea tensiunl1 m1n1me 18 1 el.ectr,oat. 7

eleotromagne1;i1. de deeehidere 1 electr .. cat. 4

Probale fWlctlonale ell 3:ntre... 1 electr.ca1:. 7

tuptorul 1 eleotr.oat~ •

tntoom1rea. buletinelor ell re"

!!luI tatele obtinute Ie. verl.U.-

0.1.1.1'3. maiatru

4

1

2

anual

anusl

anuBl

anltal

anual

e

4

8

- 90 ..

Tota.l ore/om. Puneri in fttnc1;bne .. 102 Periodloe (anuale) • 72

.,

1 4:

, -~--.~ .... " -.~,

1Fr_1

-

q~'!''£:'':~r:". ;.~; ~ ~~'~ .. '. e. = 1 ~'-.:l. j '7~<fh-J.-~o.'~(Jf:~.-

~ 1 . -. 1/"''-'''<. 8N' 2<',

..... ... _. - _ _, - _. . \ 1 Ir· . .,

y{ '" ill ,,v{J' UIJ'i--"'ll'

))("11 .," .. - .. - . .. - _._ - In __ ~~M~;~ :,:,:~

0, o{ ] 0,0. ~'

~ U •

t· r r

I -1

~~~ ...

, I ;~·t

L_ .".,. __ -' I f·· ;> 8 T,f (If(/: ~

h;~t~~~~ ~

1Ij~" .....

---- .. {~~;:~

/.0 /''''/0 tOO '01,2/ ~'----'

:L

31 6/ iJl

..

-~=f]

P/C7I?.fO -I. (

FIL~ I//./

L:::======--------------::::......

1'10$ (Jr.a Iro~ I

- 91 ......

(- ) ttOIl

. ,

- 92 -

,P/on~Q 1.1,

FIi.A 2/1./'.,.

Ncm'i

1. I/} CClZV/ 1"/'171<5/'/1 /';Jf!~./;:r""{:,, e e «, 6'8(} LJP,~!.

2. C'".....nv?'o·/'eofl~·vI'e'; O~.,.rgf1{~.r_)' .. ,(' ::''r. Y't/!.J:"j..91 c;;-~;o';~<!V'I{fd~obr-~?d1.~

0'11') ,'(N°.:'l/! 4!7-{,")r.;?1 cv".e'p't'i.".,im'ii/-"""".I-.:. c<, {,,: "<f /;"<,,4\/ /,,"I"u!o(>F't' de *"..f~',

vne' ./0,* qc~d~ fi' .. ';t,:J·'

_/.)t!"/:J-I/v VQI"';o~/(:";~~ de "r"~ltp )v{'~:,ce~.,./&v"F' 0;,f;l;11: .r. ::1.l, c"CJ '-;~yc:"V:."~;;, 0' l"'7f.t'.&1.R Q~ ;l'~~"/vf.PE.}~

va ~ffC(f ,,-~o/?;<t;J.I'/i"7 OCC"' •. !~.,;" ~~/''-~,:~~Ilf'..,., .I

a. Ja' (~F'1t17'q/~Oh FIv-zr,t.CE lf~ fo~_#p:,~£ft!.'~f d--./? ~;~~~'''l,l,.:;._~;';V~~ ,~/;~ o{"'ra"",c~{"/~r.e" $'~r: F4!~! ;;" t.7/':~_,P,t!t,,//,#~ o'tf': d~~'

I?~cla.rt!' ~B.J ~::-- fl ~-?: .;;; i··~"V'p~C;f./,v fJ 6~ -;.,~ ~~l4t:: ",'/~_ !o.;, ,~eV'/,,,l'c~f? f;1-;;'J'J(J'(~,;-"/(~ (_F/'.o"a~a~~ :/dz-e::

... Jf'e ~Cq~.{! d<!o/!(I :!"ve.·c~,,/. .. t', ('c?/~ o_f/,."4£I<!f I:/~"C. 01~. ~ ... -;c."',15'~h!BE·~ d/.~_/}i';.~t',fi('.~Itt:~Ql?tpC.,w ~~/,O- t!'.d;f· , .....

- ~rt' /l!'drf'.&o.t1(!cfeo-r;c; .rc/c ce.n:« .eel&? <'~~A::f'P.' I{ I,a.~ £".76-'" '1""/../:'..f'f:;r.I}~:E"r. ,rD~ rOO&',~:o If e":;4~C;/t77' ///.1/4' ("';~.,t/}t.

- l' ,::l<,,/.>I/,,- .Fe" ;h",o,-,dec'.2o /0' ~r<f'~<!'/,,4::> <;<~, ;;;~/o (/{:''<,,,)1 .ot: j;,./.!J f"L

"f*n,f~: Ai.~./t!" CFCf:<WJ!?'/e C:Or'7t;~C7"Cl./"tfi'O "*'''cI.r /,'"If,..''r#?c7/ t:f~~£; J"/;'??C,,;)·c/.<fr9<,'~ ~1J'?<'.,."~,(/r'#lli'/lcJ',fII r~JP:¥ ~t!'~~.

L., ' ell!' dt!'ro'?{?c:iC?/'e 9",/; i1;'h; .rv« .!8.z; 5'a;. ":"#6", ,'I' • ( ,

FT C":r(Ov,..-ytpk dtf t!'._e:.,,,// <1(~ _PiP.~;},/:J.n;..,· tff! Y'J;_1,? a'/~""P1f/3./,/,(.)~9q. )~. (i$t<7./'e/,,4~'iF{;""'"l;ol> ,H/ fl",cOh.lQr1a'd'/d'(;- cit!!' ~/q

Pc!. ,? 5: 715' "-rl c<'lQ ' 6' ' • ._~, ..

~. \/<?.l'/al'?h il (i//J t?1Ot..-I,,/ "~~?;;t'./'f'Fri 4J~~f''' '~f/r Si G~OUtl

dl' f6'.I>./ it/-?i'. m'~""""--r''':''''':--'''''''''''-'r'''';''c";:;-'''~'''''-'~--'- ,--,----:--"..,:.",--",_,._,---:-.

Pc'l/FA't,I vr.Ri-

pl.

:Ii

F//..,4-

JIll

66501. 3.2 Eo·I 166

- 93 , .•

I
~,
~ ~~
~ §t s.
~ ss ~
~ <:l_'1:;:i
~ ..... "''K .'-1
.... \j'<:l
~,~,~
s: ~ <.;.
,3 . J;;2
-~~" .. -.---
~ )~
""
Ie) :::, ~
'-I
'~ N
~
-.-.~------
~, ~.:::
:::, "'-
,~ -.; . '<_j
<::; ~ ~
.. ,-_.--_--_ ..•.. ,_ <:,J
<; ~
~) '~ Cl
~6 ~
ff) ~~ ;p .
. ~ c:::
S ~ ~
~.~~
!-Ji) ~
~~ ~
v
----- ::.
~
~
~ 'l:
-..:::: b.
'\J ~ :~ i:::;
~,lJ 1:5 ~
, <i.J.§ Q('
~, .. ~
,~~ (:J '-J
~..) <l_.~ ~
----,---_.< k
.~ ~
-...:,~ ~
~J ~
~ ")
~ l<i
<, ~
.... .~ :t; ~
I::Q s
~Clc ~
"<
'i;i Q... -,
~J
I;.J
...
.....
~. - 94 -

~. '.' ~

~ ,

(S!-

~ ~ ~

~

I-------I~

II,j !:J

;::.
~
~
~
~
-~
i:: "
~ t
<.J - ,
~
....
~
'J
\J
'4
q
~
~
\J
.I!';
~ "
~
~t ,
..
4Q ~
':o\! .~ '"
~~ § ~
~l'i t...:
...,
~
..:.
~
... ~ ~
"
I:::) ~
Q"
(J
- 95 - II

I

- 91 -

".,_

CO??'/V;&yrt't7 ,,/::;t5'E/·.!7E ,ft'N7A'/?.!"'/ q .~~b>';vC"/~r .98.,.,: ~8~ "" $1.8/7 y/ C' q.&~ ':;'?£}[;/,J'tf'cro/t!" .f"Bi!./..9't.::l4'··' .];Cfl?I' f" ..:Iii? p<C't" /t!"~f!".o/?/? QI'

-"'It.7'cct<;;:/Y c,,*'· 6)E' f"tY/YT~/P.F .., o?'»_"b02'.j~:'q

.o: E,/Vll,.:t~

""'"''''''"~.=.'''''''.'"'""''"'l"'J.-" ... "-,-

/YoC/ .se ~?'c.r.$'h rOOt'c.;/q,C"(}, dec," /?(//7'1""/ (7 vAl,,,

..5>1}':41/·C' .. y ~.5E ~E fC("""-';;'l,9F ,., ¢#,_/il'r'v/ 01_.. ~'f/;u:J;r/»'I/F o/",o{:>cC)/?t?cb/f? sP.c?1'.J.!?8" ... .J18..-:> sc7<f/.?8./.;P.t3" .•. .9&I'f'

vna/,_ .. ,/'7 .". I!!,j/.,. /~..ot)'/:.

PL . .AIif'

. ·(JEfl7/r(~/ f/E8/'p/ LI/C~ LA' i;YT/PE/YV, /'/~

I 7i::>~;'i'E /&0' 1'1'Q,lo/ CU

, ,£f:.:!:_~~~t;~~L_-4 __ __:./I:..::::":;i':~· ::/~?:._' =-- .:t.4-':..__. __.........j 3. UI.

l' 5co/'Q: ISC'A'E~4.A. !{' .44.'1'? CO' Ten:..s./?~v/.' BM.S

J./ /;41'?A UtU!.;; lJE /'1,-J.5t1t'fA .BARE ffO

/ • I<' "'.5/ c {/ c //(c. oPt ALE (}171'i'1f 7i!!"Ai!, CQ/'i"t'/N C t/

. '._' _~_._~~. __ ~. _. _. __ J..:;.c/.~,:p,~·<:::~;(,~t.::.:: A:.::W:.:.:::;O;:~.~;;:;·/~/?~JAJ;:.:,::::::::;(/Iil:.:.:'A:.~~V..;,.;'4:.:.Ifl.:.'IA:...:M.:.'7/l ... ;;L::..;;'/ ... -1:.;.. . ...Jt- __ ..... __ J

t;: ~ n,____,S!&-~ ~

_, ~J~

~ ~ ~~ "'L~ ~ ~;;: i

'i' ~~~- '1

i

~

~

....:- 99 -

!

I I

- 10.0 -