Sunteți pe pagina 1din 2

CONVENTIE

privind
CONDITIILE GENERALE DE COLABORARE PROFESIONALA

PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. ____________________ S.R.L., cu sediul în _______________, str.
________________ nr.____, jud. _____________, înregistrată la ORC Caras-Severin
sub nr.J35/______/_______, CUI ________________, legal reprezentată prin
_______________ – administrator , in calitate de beneficiar al colaborarii
profesionale
Şi
Domnul ___________________________________, născut la data de
________________, în _____________________, jud._________________, cu
domiciliul în _______________________ , str.______________________________,
nr.______, jud. ___________________, identificat cu CI/BI, seria ____
nr.________________, eliberat de Pol _____________________ la data de
____________________ , având CNP _____________________________ prestator la
S.C.__________________ S.R.L. in calitate de prestator de servicii profesionale

au convenit incheierea prezentei conventii de colaborare, prin hotararea urmatoarelor


clauze:

Art.1 Modele tehnice


Brevetele de inventie, licentele sau modelele tehnice, elementele de design, codurile
sursa, algoritmii, arhitecturile, IP servere si procedurile proiectate sau implementate create
sau dobandite de prestator in perioada in care este salariat si/sau colaborator al societatii,
sunt proprietatea S.C. ____________________________ S.R.L.,folosirea lor in afara
societatii atrage daune stabilite conform Art 8.

Art.2 Denigrarea
Comunicarea sau raspandirea de catre prestator, de afirmatii mincinoase despre
societate sau serviciile sale, daca acestea sunt de natura sa aduca prejudicii S.C.
________________ S.R.L. este interzisa.

Art.3 Deturnarea clientelei


Deturnarea clientelei societatii prin folosirea legaturilor create cu aceasta clientela in
cadrul atributiilor detinute si/sau colaborarilor cu S.C. ________________ S.R.L.este
interzisa.

Art.4 Confuziunea
Intrebuintarea unor firme, a unor embleme, a unor elemente de identitate vizuala sau
tehnici de marketing si publicitate specifice, unor desemnari speciale sau unor ambalaje
de natura sa produca confuzie intre produsele S.C. ________________ S.R.L.si
produsele unei alte societatii este interzisa.
Art.5 Infidelitatea
Dezvaluirea de catre prestator, catre o alta societate a unor date secrete privind
activitatea industriala sau comerciala a S.C. ________________ S.R.L., este sanctionata
conform Art.8. Prestatorul care are, intr-o operatiune determinata, interese contrare cu
cele ale societatii trebuie sa anunte despre aceasta intr-un timp rezonabil.

Art.6 Angajarea litigioasa


La incetarea contractului de munca si/sau contractelor de colaborare, prestatorul, nu
va angaja raporturi de colaborare cu o societate comerciala aflata in litigii comerciale sau
de concurenta neloiala cu S.C. ________________ S.R.L., pana la solutionarea litigiului
cu aceasta.

Art.7 Preavizul
Incetarea contractului de munca si/sau a contractelor de colaborare din initiativa
prestatorului se va face cu un preaviz de 90 de zile. Nerespectarea termenului de preaviz
atrage plata de daune de 10 EUR pentru fiecare zi.

Art.8 Sanctiuni
Incalcarea dispozitiilor art.1-6 atrage plata de daune in valoare de
__________________ EUR platibile in momentul producerii faptei, indiferent daca
acestea sau produs in perioada in care prestatorul era salariat si/sau colaborator al
societatii sau dupa incetarea contractului de munca si/sau colaborare si indiferent de
valoarea prejudiciului.Calculul daunelor se face separat pentru fiecare incalcare a
clauzelor prezentului contract.

Art.9 Calificarea la locul de munca


In situatia incetarii contractului de munca si/sau colaborare din initiativa
prestatorului, intr-o perioada de timp mai scurta de _____ luni de la angajare, prestatorul
va despagubi pe societate cu valoarea cheltuielilor realizate de acesta pentru pregatirea
profesionala si imbunatatirea calificarii.
Valoarea despagubirii se stabileste ca fiind de _____ EUR pentru fiecare luna mai
putin din perioada de amortizare a respectivelor cheltuieli, adica _____ luni.
Despagubirea se va cuantifica lunar.

Redactat in 2( dpua) exemplare originale, cu egala forta probanta, cate unul


pentru fiecare parte, azi ____________ la Timisoara.

SOCIETATE PRESTATOR
_______________________ _______________________

S-ar putea să vă placă și