Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de cesiune de drepturi de autor

nr … / …….

Incheiat intre D-ul. ____________, identificat cu pasaport nr. ____________ cod D, cu


domiciliul in
_____________, Str. ____________ nr __, Elvetia, nascut la data de _________ in
______________
cod numeric personal __________________, numit in continuare cedent

si

S.C. _________________________ S.R.L., avand sediul în Caransebes, Str.


____________, nr. ___, jud. Caras-Severin, înregistrata la ORC Timis sub nr.
______________, având codul unic de înregistrare _________________, reprezentata prin
_____________________ in calitate de administrator, numita in continuare cesionar.

In conformitate cu prevederile Legii nr 8 din 14.martie 1996 privitoare la dreptul de


autor si drepturile conexe, cedentul si cesionarul au incheiat urmatorul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contracului il constituie realizarea de catre cedent a activitati de


consultanta in design mobilier si decoratiuni interioare.

II. TERMENUL CONTRACTULUI

(1). Prezentul contract se incheie pentru o perioada nedeterminata, D-ul.


_____________, in calitate de cedent, urmand sa inceapa activitatea de la data de
________________.

III. PRETUL CONTRACTULUI

(1) Pentru dreptul de valorificare a graficii si designului produsului


________________, realizate si predate lunar cesionarului, cedentul va primi lunar
de la cesionar o remuneratie neta de ____________ lei.
(2) Toate sumele datorate de cesionar cedentului, in baza prezentului contract,
vor fi platite lunar.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


(1) Drepturile si Obligatiile Cedentului:

a) Cedentul are dreptul de a primi remuneratia stabilita in prezentul contract


b) Cedentul are dreptul de a i se recunoaste calitatea de autor a materialelor ce
fac obiectul prezentului contract.
c) Cedentul se obliga sa realizez si sa predea lucrarile solicitate de Cesionar
conform intelegerii prealabile, la termenele stipulate de acesta.
d) Cedentul se obliga sa inregistreze prezentul contract la organele fiscale de
care apartine in termen de 30 de zile de la data semnarii si sa achite impozitul pe
venitul global la data stabilita de lege.
e) Cedentul se obliga sa raspunda prompt tuturor solicitarilor profesionale ale
cesionarului.
f) Toate materialele aferente prezentului contract pot fi folosite de catre cesionar
in interes propriu sau cedate.
g) Cedentul concepe in maniera originala si sub semnatura proprie materialele
aferente prezentului contract.

(2) Drepturile si Obligatiile Cesionarului:


a) Cesionarul are dreptul de a primi de la cedent la termenele si in conditiile
prezentului contact lucrarile solicitate.
b) Cesionarul se obliga sa plateasca cedentului remuneratia stabilita in
prezentul contract, precum si taxele si impozitele conform legii ( 10% impozit
retinut la sursa)

V. INCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract poate inceta prin acordul scris al ambelor parti ;
(2) Oricare dintre parti poate denunta unilateral prezentul contract, cu conditia
notificarii prealabile in scris a celeilalte parti cu cel putin 30 de zile inainte.
(3) Neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre una din parti da dreptul
celeilalte parti sa considere contractul desfiintat de plin drept, fara interventia
instantei, cu conditia notificarii in scris a celeilalte parti cu cel putin 15 zile inainte.

VI. FORTA MAJORA


În caz de forţă majoră, partea care descoperă evenimentul trebuie să-l anunţe
celeilalte parţi intr-o perioadă rezonabilă de la data apariţiei forţei majore, prin fax,
scrisoare recomandata sau orice alte mijloace de care dispune. Forţa majoră (greve,
calamităţi naturale, întreruperi de curent) exonerează de răspundere partea care o
invocă.

VII. CLAUZE FINALE


(1) Orice neintelegere intre parti va fi rezolvata pe cale amiabila in caz contrar va fi
supusa solutionarii instantelor judecatoresti din Resita, jud. Caras-Severin.
(2) Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul scris
al ambelor parti printr-un act aditional.
(3) Prevederile prezentului contract se completeaza cu prevederile dreptului in
materie.

Incheiat astazi _____________, in doua exemplare cu aceeasi valoare juridica, cate


unul pentru fiecare parte.

CESIONAR, CEDENT,

S.C. _____________________________ S.R.L. D-ul. __________________