Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA ŞCOLARĂ……………………………………

ADRESA ŞCOLII…………………………………………..
TELEFON…………………………………………………..

MAPA
DIRIGINTELUI

CLASA a -a
ANUL ŞCOLAR 2006-2007

DIRIGINTE…………………...
ADRESA……………………..
TELEFON……………………..
ÎN RELAŢIA CU ELEVII NU UITAŢI!

1. Pedepsele paralizează imaginaţia; dar nu orice imaginaţie duce la un


comportament dorit!

2. Coborâţi între elevi, dar nu vă confundaţi cu ei. Contrariul produce


confuzie, dezorientare! Empatia este necesară pentru a-l putea înţelege
pe elev în orice situaţie.

3. Fiţi răbdător şi dovediţi stăpânire de sine; aceasta mai cu seamă în


momentele de criză!

4. Atitudinea îngăduitoare a educatorului nu trebuie să izvorască din


indiferenţă, ci din înţelepciune, competenţă şi pasiune!

5. Nu ridiculizaţi în public nereuşita elevilor; acordaţi-le şansa! Fiţi


întotdeauna obiectivi!

6. Stimulaţi ideile valoroase ale elevilor; nu vă faceţi că nu le pricepeţi


sau, şi mai rău, că nu vă privesc! Ideile lor pot fi surse de inspiraţie
pentru dumneavoastră!

7. Manifestaţi admiraţie pentru valorile autentice; modelele


dumneavoastră de viaţă pot fi şi modelele elevilor!

8. Manifestaţi o atitudine pozitivă faţă de elevi; încurajarea, lauda pot


aduce de cele mai multe ori o energie suplimentară pentru depăşirea
greutăţilor de către elevi!

9. Fiţi autoritari în relaţia cu elevii; autoritatea trebuie să fie căpătată,


însă, prin pregătirea profesională şi iubire faţă de elevi.
TABEL NOMINAL

Nr. Nume şi prenume Medie Nota Nr. telefon Observaţii


– sem. purtare
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PROIECT DE ACTIVITATE

TEMA…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
OBIECTIVUL GENERAL…………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
OBIECTIVE OPERAŢIONALE……………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
STRATEGIE:
1. Metode
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Tehnici
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Materiale folosite
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
DESFĂŞURARE:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
TEMA DE REFLECŢIE:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
EVALUAREA OREI:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ŞCOALA………………..
CLASA………………….

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ
a elev ………………………………………….născut în anul……….în localitatea……...
judeţul……………….. a urmat clasele anterioare la şcolile:

Clasele Şcoala- localitatea, judeţul Rezultate (global)


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____

I. DATE FAMILIALE

1. Ocupaţia părinţilor: tata………………………………………………………………….


mama………………………………………………………………..
2. structura şi componenţa familiei…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
3. Atmosfera şi climatul educativ…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
5. Influenţe extrafamiliale (vecinătatea, cercul de prieteni etc.)……………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………

II. DATE MEDICALE

1. Antecedente………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
III. REZULTATE ÎN ACTIVITATEA ELEVULUI

1. Rezultate la învăţătură

a). Grafic global (pe clase) b). Date selective

Elev Clasa Materii cu rezultate


(anul) Cele mai Cele mai
fb. Secţia bune (m) slabe (m)

b.

m.

s.

Clasa (anul)
Clasificat n/N

c). Aspiraţiile şi reacţiile părinţilor în legătură cu


rezultatele şcolare ale elevului
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……

2. Cercuri pe materii Participarea la concursuri


frecventate de elev şcolare şi extraşcolare

Clasa-cercul Rezultate: Clasa-cercul Rezultate:

3. Munca independentă desfăşurată de elev:

Lectura ⃞ neselectivă rezolvă problemele de: Alte activităţi: arte plastice,


⃞ selectivă ⃞ matematică muzică, sport, formaţii artistice
în ce domenii: ⃞ fizică ______________________________
________________ ⃞ tehnică ______________________________
________________ ______________________________
________________ ______________________________
4. Ce vrea să urmeze la absolvirea şcolii generale, respectiv a liceului.

a). Dorinţele părinţilor b). Aspiraţiile elevului


____________________________ ___________________________________
____________________________ ___________________________________
____________________________ ___________________________________

IV. INTELIGENŢA ŞI STILUL DE MUNCĂ

1. Nivelul de inteligenţă al elevului: puterea de judecată, capacitatea de înţelegere, priceperea de


a sistematiza, de a desprinde esenţialul, de a stabili legături (asociaţii) etc.

Nivel (de inteligenţă)


foarte inteligent inteligent mediocru mai scăzut

2. Cum lucrează elevul, stilul său de muncă:

a). Cum lucrează b). Sârguinţa (hărnicia)


⃞ sistematic, temeinic, cu preocupări de
adâncire (depăşind manualul sau Foarte Puţin Deloc
programa) sârguincios Sârguincios sârguincios sârguincios

⃞ organizat, ritmic, rămânând în limitele


manualului (programei)

⃞ inegal, prezintă fluctuaţii vizibile în c). independenţă, creativitate


note, alternează pregătirea conştiincioasă
cu perioade de delăsare ⃞ inventiv, cu manifestări de creativitate

⃞ neglijent, improvizează răspunsurile, ⃞ ocazional are iniţiativă, manifestă


copiază temele, speculează nota independenţă

⃞ lucrează mai mult şablonat, stereotip


⃞ învaţă în salturi, numai pentru
a obţine nota de trecere ⃞ nu manifestă deloc iniţiativă şi
independenţă
⃞ …………………………….
⃞ ………………………………………..

V. CONDUITA LA LECŢII ŞI ÎN COLECTIVUL ŞCOLAR

1. Conduita elevului la lecţii

a). Cum se pregăteşte: c). Disciplina la lecţii:


⃞ vine pregătit la ore, cu temele de acasă ⃞ se încadrează în disciplina lecţiei, este
făcute cu regularitate receptiv la observaţii şi îndrumări
⃞ alternează pregătirea conştiincioasă ⃞ disciplinat numai în condiţii de suprave-
ghere sau constrângere, nereceptiv la
b). Participarea cerinţele şcolare
⃞ intervine cu completări, participă activ, ⃞ nedisciplinat, chiar turbulent, atrage şi pe
îşi aduce contribuţia spontană la lecţia nouă alţii în abateri
⃞ manifestă interes inegal, fluctuant ⃞ fuge de la ore, are atitudine de bravare, ⃞ se
lasă greu antrenat, participă numai când preocupări laterale
este direct solicitat
⃞ obişnuit inactiv, parcă absent; numai observa-
ţiile repetate îl aduc la ordine

2. Corelaţia dintre rezultate, posibilităţi intelectuale (aptitudini) şi motivaţie (sârguinţă,


interes etc.) ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………
3. Activităţi şi conduita elevului în colectiv:

a). Cum participă la viaţa colectivului: b). Cum este apreciat de colegi:
⃞ mai mult retras, izolat, nu se interesează de ⃞ bun coleg, sensibil la greutăţile, probleme-
problemele colectivului le celorlalţi
⃞ se sustrage de la munci sociale, lucrează ⃞ preocupat mai mult de sine, individualist,
numai din obligaţie egoist
⃞ face strictul necesar dar fără vreo iniţiativă ⃞ preţuit pentru rezultatele la învăţătură
⃞ se integrează în colectiv, este bun executant, ⃞ apreciat pentru poziţia în colectivul clasei
dar fără opinie proprie
⃞ autoritar, bun organizator şi animator al ⃞ preţuit pentru performanţele extraşcolare
colectivului

4. Comportarea generală a elevului, nota la purtare:


⃞ cu abateri disciplinare grave
⃞ cu abateri disciplinare minore, dar mai frecvente
⃞ comportare corectă, cuviincioasă
⃞ este un exemplu de purtare

5. Atitudinile şi reacţiile elevului faţă de aprecieri şi note (nota critică, reacţii faţă de note,
efecte frustrante ale aprecierii şcolare, reacţiile elevului faţă de aprecierile pozitive şi
negative):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………

VI. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE


1. Firea şi temperamentul elevului:

a). Introvertit – extravertit c). Dispoziţia afectivă generală


⃞ deschis, comunicativ, sociabil ⃞ realist, cu înclinaţii practice, utilitariste
⃞ închis, rezervat, puţin sociabil ⃞ vesel, optimist
…………………………………. ⃞ înclinat spre meditaţie, „interiorizare”,
singurătate
b). Temperament
⃞ visător cu tendinţe romantice ⃞ mai mul trist, uneori deprimat, cu o umbră
de melancolie
⃞ impulsiv, nestăpânit, uneori brutal
⃞ energic, vioi, uşor adaptabil
⃞ liniştit, domol, reţinut, chiar lent
⃞ rezistenţă redusă la efort, extrem de sensibil

2. Echilibru emotiv:
⃞ hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele
⃞ emotiv, dar fără reacţii dezadaptate
⃞ controlat, stăpânit (cu preţul unui efort)
⃞ calm, echilibrat, uneori nepăsător

3. Trăsături dominante de caracter:


a). pozitive …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………
b). negative ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………

VII. MĂSURI, ACŢIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI

1. Cu părinţii:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………
2. Cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………
3. Cu elevul:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………

VIII. CONCLUZII

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………