Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIV BILANŢIER

cheltuieli de constituire

cheltuieli de dezvoltare

concesiuni, brevete, mărci de fabricaţie, alte drepturi şi valori similare

imobilizări necorporale fondul comercial

alte imobilizări necorporale

imobilizări necorporale în curs de execuţie

avansuri acordatepentru imobilizări necorporale

terenuri şi amenajări de terenuri

construcţii

mijloace fixe instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

ACTIVE IMOBILIZATE imobilizări corporale mobilier,aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte imobilizări corporale

imobilizări corporale în curs de aprovizionare

imobilizări corporale în curs de execuţie

avansuri acordate pentru imobilizări corporale

imobilizări financiare titluri de valoare

creanţe imobilizate

materii prime

materiale auxiliare

combustibil

piese de schimb

materiale consumabile seminţe,furaje

alte materiale consumabile

materiale pentru ambalat (nu pot fi refolosite)

stocuri materiale de natura obiectelor de inventar

ambalaje de producţie

de circulaţie

animale şi păsări

mărfuri

finite

produse semifabricate

reziduale
clienţi

clienţi clienţi incerţi sau în litigiu

clienţi-facturi de întocmit

ACTIVE CIRCULANTE comerciale efecte de primit de la clienţi

furnizori debitori

debitori diverşi

creanţe faţă de salariaţi

fiscale

faţă de acţionari sau asociaţi

alte creanţe

investiţii financiare pe termen scurt

disponibilităţi băneşti numerar casa în lei

casa în valută(devize)

conturi la bănci în lei

active de trezorerie disponibilităţi din conturi de la bancă conturi la bănci în valută sau devize

acreditiv

avansuri de trezorerie

alte valori

ACTIVE DE REGULARIZARE

ŞI ASIMILATE
PASIV BILANŢIER

capital social capital subscris nevărsat

capital subscris vărsat

prime de emisiune

prime de aport

prime legate de capital prime de fuziune

prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

capitaluri proprii rezerve legale

rezerve rezerve statutare(contractuale)

rezerve pentru acţiuni proprii

alte rezerve

rezerve din reevaluare

rezultatul reportat forma pozitivă

forma negativă

CAPITALURI PERMANENTE rezultatul exerciţiului profit curent

pierdere curentă

provizioane

datorii pe termen lung

(împrumuturi şi datorii asimilate)


DATORII CURENTE

PASIVE DE REGULARIZARE

ŞI ASIMILATE