Sunteți pe pagina 1din 4

Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Filipino II

2010 – 2011

Pangalan:___________________________________________________Petsa:_____________________
Baitang at Pangkat__________________________________Guro:_______________________________

I. Pakikinig
Pakinggan ang kuwentong babasahin ng guro.Sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot.
_____1. Sino ang prinsipe ng makata?
a. Francisco Baltazar
b. Isko Balagtas
c. Fancisco Reyes
d. Arthur Baltazar
_____2. Saan siya isinilang?
a. Laguna b. Bulacan c. Cavite d. Batangas
_____3. Paano siya nakapag-aral?
a. sa tulong ng pari
b. sa tulong ng kaibigan.
c. sa tulong ng kasintahan.
d. sa tulong ng lola.
_____4. Saan siya nagpatuloy ng pag-aaral?
a. Maynila b. Quezon c. Laguna d. Cavite
_____5. Sino ang nagging inspirasyon niya sa pagsulat?
a. Maria Asuncion River
b. Maria Asuncion Biger
c. Asuncion Bigaa
d. Cleo Andrea
II. Pagsasalita
A. Isulat ang titik ng angkop na pananalita para sa sumusunod na kalagayan.
_____6. Humihingi ka ng pahintulot na pumasok nang maaga Ano ang sasabihin mo?
a. Maaari po ba akong pumasok nang maaga?
b. Aalis ako ng maaga.
_____7. Makikiraan ka sa pagitan ng nag-uusap.
a. Paraan nga.
b. Makikiraan nga po.
_____8. Manghihiram ka ng martilyo.
a. Pahiram nga po ng martilyo.
b.Akin na nga ang martilyo.
B. Pillin sa bawat pangungusap ang mga salitang panghalili sa ngalan ng tao, bagay, o lugar.
______________9. Ikaw pala ang bago naming kapitbahay.
______________10. Oo diyan kami nakatira sa kabilang kanto.
______________11. Ako ay pumunta sa Hundred Islands.
______________12. Siya ay kumanta sa paaralan.
______________13. Ito ang aking damit para sa aking kaarawan.

C. Ano ang salitang maaaring itambal sa salita na nasa kaliwa. Bilugan sa loob ng panaklong ang tamang
sagot.

14. anak (pawis, palad , buhay)

15. punong (guro, araw, puno)

16. bahay (yaman , buhay kubo)

17. agaw ( mata puso buhay)


D. Hanapin ang sagot sa hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.

Hanay A Hanay B

_____18. Hindi gusto a. sisiw


_____19. Gustong uminom b. palay
_____20. Anak ng manok c. nauuhaw
d. ayaw

E. Salungguhitan ang mga salitang may kambal katinig sa pangungusap.


21. Si nanay ay bumili ng bagong plantsa.
22. Ang tren ay mabilis na tumakbo palayo.
23. Ang buong klase ni Gardo ay nasa silid akltan
24. Nakabit sa pako ang blusa ni Gloria.

F. Isulat ang salitang kasingkahulugan ng salita na nasa ibaba.


____________25. Pook
____________26. aklat
____________27. wasto

G. Gumuhit ng kung may magkatulad na pantig at kung wala.


______28. batas butas katas
______29. guro prito gripo
______30. sabaw kalabaw ibabaw

H. Isulat ang salitang kasalungat ng salita na nasa ibaba.


___________31. maganda
___________32. maputi
___________33. mabilis
___________34. masaya

I. Ikahon ang mga pandiwa sa mga pangungusap.

35. Mahimbing na natulog si Nico sa ilalim ng puno.


36. Pinitas ni Nico ang mga bunga ng puno.
37. Si Erika ay umakyat sa ikalawang palapag ng gusali.

III. Pagbasa
Ayusin ang salita sa bawat pangkat nang paalpabeto.

38. bayabas ______ 39. Cavite _________ 40. aklat __________


mansanas ______ Quezon _________ mesa _________
atis ______ Batangas _________ baso _________
langka ______ Abra _________ upuan _________
R e p u b lic o f th
IMUS II

CARSADANG BAGO ELEMENTARY SCHOOL


R e g io n -A
TABLE OF SPECIFICATION IN ENGLISH 2 FOR THE SECOND GRADING PERIOD
IV ( C A
OBJECTIVES NO. OF DAYS NO. OF ITEMS %
D IV IS IO N O
ITEM PLACEMENT
I. Listening
1. Answer specific 6 5 12.5
T re c e M a
1–5
questions about the story
heard.

II. Speaking
1. Identify speech 4 3 7.5 6–8
sound /ch/.
2. Answer why questions 5 4 10 9- 12
with information directly
related in a selection
3. Use courteous 6 5 12.5 13 - 17
expressions in a
appropriate situation.
4. Identify words that 5 4 10 18 - 21
rhyme.
5. Read words with /oo/ 3 3 7.5 22 - 24
sounds.
6. Recognize words
with /ay/ sounds. 3 3 7.5 25 - 27
magkatulad na pantig.
7. Identify the plural form
of singular noun. 5 4 10 28 - 31

III. Reading 3 3 7.5 32 - 34


1. Arrange the events of
the story.
2. Following printed 3 3 7.5 35 - 37
directions.

IV. Writing
Use capital letter and 3 3 7.5 38 - 40
question mark at the end
of the asking sentence.
46 days 40 items 100% 40