Sunteți pe pagina 1din 99

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ŞI TEHNICĂ DE

CALCUL ÎN CONSTRUCŢII
IPCT - SA

NORMATIV

PENTRU

PROIECTAREA,EXECUTAREA,
EXPLOATAREA, DEZAFECTAREA
ŞI POSTUTILIZAREA STAŢIILOR
DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
LA AUTOVEHICULE

INDICATIV NP 004-2003

EDITURA FAST PRINT


BUCUREŞTI • 2004
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR
ŞI TURISMULUI

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA,


EXECUTAREA, EXPLOATAREA, DEZAFECTAREA
Şl POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE
A CARBURANŢILOR LA AUTOVEHICULE
(REVIZUIRE Şl COMASARE CU NP 004/1-99)

INDICATIV NP 004-2003

Elaborat de: IPCT-SA


Bucureşti, str.Tudor Arghezi nr.21
Tel. 210 79 00; 212 28 37 Fax.
210 07 19; 212 28 36

DIRECTOR EXECUTIV: ing.Cătălin Viişoreanu


DIRECTOR TEHNIC: ing.Cristian Bălan
DIRECTOR INSTALAŢII: ing.Dan Berbecaru
DIRECTOR ARHITECTURĂ: arh.Alina Gheorgiu
DIRECTOR REZISTENŢĂ: ing.Gheorghe Popescu
ŞEF PROIECT: ing.Constanţa Caluianu
ELABORATORI: ing.Constanţa Caluianu
ing.Octavian Angheluţă
ing.Radu Fîlip
ing.Viorei Andrei
sing.Radu Cecilia

Colaborator: ing.Dănuţ Măciucă


CONTROL RISK ing.Mircea Pintilie

Avizat de:
MTCT - DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ

DIRECTOR GENERAL ing.Ion Stănescu


RESPONSABIL TEMĂ ing.Ligia Forsea
Coordonat de: AIIR
PREŞEDINTE PROF.DR. ING.LIVIU DUMITRESCU
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea,
exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la
autovehicule",
indicativ NP 004-03
În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în
temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 11 nr. 26 din 22 mai
2003 şi Avizul nr. 8 din 7 noiembrie 2003, emis de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ vehicule", indicativ NP 004-03, elaborată de IPCT - SA
pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă
postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la auto- din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul şi Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriu-
Oficial al României, Partea I. lui nr. 17/N din 7 aprilie 2000 privind aprobarea
Art. 3. — La data publicării prezentului ordin îşi înce- „Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a staţiilor
tează- aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrărilor publice şi
transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule",
amenajării teritoriului nr. 166/N din 28 iulie 2000 privind
aprobarea „Normativului pentru proiectarea, executarea, indicativ NP 004/1-2000.
exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de Art. 4. — Direcţia generală tehnică va duce la îndepli-
distribuţie a carburanţilor la autovehicule", indicativ NP 004-2000, nire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,


Sergiu Sechelariu,
secretar de stat

Bucureşti, 26 ianuarie 2004.


Nr. 89.'

*)Anexa se publica şl în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii şi Economia
Construcţiilor — INCERC Bucureşti şi în broşură editată de IPCT — S.A. Bucureşti.
CUPRINS

1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

2. COMPONENŢA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR LA


AUTOVEHICULE (BENZINĂRII)

I. DEPOZITE DE CARBURANTI
A. DEPOZIT CU REZERVOARE SUBTERANE B
DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE
C. DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE ACOPERITE
D. DEPOZIT PENTRU BENZINĂRII TRANSPORTABILE
II. POMPE DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
III. POMPE DE TRANSVAZARE A CARBURANŢILOR
IV. CONDUCTE Şi ARMĂTURI
V. FURTUNURI FLEXIBILE
VI. SEPARATORUL DE HIDROCARBURI
VII. BLOCUL GURILOR DE AERiSIRE
VIII. GURILE DE DESCĂRCARE CARBURANŢI
IX. CABINA STAŢIEI DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
X. ALTE CONSTRUCŢII AUXILIARE

3. ORGANIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

4. AMPLASAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

6. AMENAJĂRI CONSTRUCTIVE LA STAŢIILE DE DISTRIBUŢIE A


CARBURANŢILOR

CUVE PENTRU AMPLASAREA REZERVOARELOR SUBTERANE CU


PEREŢI SIMPLI
REZERVOARE CU PEREŢI DUBLI, MONTATE ÎNGROPAT
CUVĂ DE RETENŢIE PENTRU REZERVOARE SUPRATERANE
PEROANELE POMPELOR DE DISTRIBUŢIE
ZONA DE DESCĂRCARE CARBURANŢI
CONSTRUCŢII ANEXE Şl AUXILIARE
CONSTRUCŢIA CONTAINERULUI
TRASEE DE CONDUCTE TEHNOLOGICE

5. INSTALAŢII UTILITARE

INSTALAŢII ELECTRICE
REŢELE APĂ Şi CANALIZARE
INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE
INSTALAŢII DE VENTILARE
AUTOMATIZĂRI
7. ECHIPAREA Şl DOTAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
CU INSTALATII Şl MIJLOACE DE PREVENIRE Şl STINGERE A INCENDIILOR

8. ETAPELE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

9. EXECUŢIA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

10. EXPLOATAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

11. PROTECŢIA MUNCII, SIGURANŢA ŞI IGIENA MUNCII

12. POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

ANEXE

ANEXA 1 - TERMINOLOGIE
ANEXA 2 - REGLEMENTĂRI TEHNICE
ANEXA 3 - PERMIS DE SĂPĂTURI
ANEXA 4 - PERMIS DE LUCRU CU FOC

EXEMPLIFICĂRI GRAFICE

BENZINĂRII FIXE

● zonarea mediilor cu pericol de explozie - Fig. 1÷11

BENZINĂRII TRANSPORTABILE

● zonarea mediilor cu pericol de explozie - Fig. 12÷19

● schema tehnologică de principiu - Fig. 20

● schemă amplasare benzinărie transportabilă - Fig. 21


NORMATIV PENTRU PROIECTAREA,
EXECUTAREA, EXPLOATAREA, INDICATIV NP 004-03
DEZAFECTAREA Şl POSTUTILIZAREA
STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE CARBURANTI
LA AUTOVEHICULE (REVIZUIRE Şl Înlocuieşte NP 004-2000
COMASARE CU NP 004/1-99)

1. OBIECT. DOMENIUL DE APLICARE


1.1. Obiectul prezentului normativ îl constituie proiectarea, executarea, exploatarea,
dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehi-
cule, denumite în continuare şi benzinării, indiferent de titularul dreptului de
proprietate.

1.2. (1) Prezentul normativ se aplică la staţiile de distribuţie a carburanţilor (benzine


şi motorine) de tipul:
a) fixe, cu depozite subterane sau supraterane (inclusiv supraterane acoperi
te), echipate cu.unui sau mai multe rezervoare, cu pereţi simpli sau dubli, cu
capacitatea totală de stocare de maxim 300 m3,
b) transportabile, tip container, cu capacitate de stocare, 30 m3 fiecare.

(2) Prevederile prezentului normativ se aplică ia proiectarea şi executarea


benzinăriilor noi precum şi la cele existente,. Sa mărirea capacităţilor de depozita
re, a suprafeţeior construite a construcţiilor anexe sau auxiliare, precum şi în
situaţiile schimbării amplasamentelor în cadrul incintei.

(3) Cerinţele de dotare şi regulile privind siguranţa şi igiena muncii, prevenirea şi


stingerea incendiilor precum şi cele de protecţie a mediului pe timpul exploatării
sunt obligatorii atât la benzinăriile noi cât şi la cele existente.

(4) Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la dezafectarea şi


postutilizarea staţiilor.

1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ:


a) sistemele de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la autovehicule;
b) staţiile de alimentare cu gaze naturale lichefiate la autovehicule;
c) staţiile de alimentare cu gaze naturale comprimate la autovehicule.

1.4. La proiectarea, execuţia şi exploatarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la


autovehicule se vor stabili măsuri, condiţii şi niveluri de performanţă în con
cordanţă cu prevederile normativului şi ceiorlalte reglementări specifice, care să

Elaborat de: Aprobat de:


Institutul de Proiectare, Cercetare şi MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
Tehnica de calcul în Construcţii CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
IPCT-SA Bucureşti Cu ordinul nr. 89/26.04.2004

1
asigure îndeplinirea cerinţelor de calitate obligatorii prevăzute în Legea 10/1995
privind:
a) rezistenţă şi stabilitate;
b) siguranţă în exploatare;
c) siguranţă la foc;
d) igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
e) izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;
f) protecţia împotriva zgomotului.

2. COMPONENŢA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A


CARBURANŢILOR LA AUTOVEHICULE (BENZINĂRII)
2.1. Benzinăria fixă, indiferent de tipul depozitului, are următoarele componente:
depozitul de carburanţi, cu unul sau mai multe rezervoare, cu gurile de
descărcare montate direct pe rezervoare sau grupat, într-un cămin;
peronul pompelor de distribuţie a carburanţilor şi copertina aferentă;
cabina staţiei;
separatorul de hidrocarburi,
drumuri de acces şi, după caz, spaţii de parcare;
sisteme de utilităţi.

2.2. Benzinăria transportabilă cuprinde unul sau mai multe containere şi spaţiile
de circulaţie aferente şi de parcare după caz. Containerul cuprinde trei spaţii
distincte :
spaţiul destinat rezervorului de carburant (pentru benzine şi/sau motorine);
spaţiul destinat pompelor de transvazare a carburanţilor din autocisternă în
rezervor;
spaţiul destinat personalului staţiei (cabina personalului de exploatare);
construcţia containerul cuprinde şi o nişă exterioară în care este amplasată
pompa de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.

2.3. Opţional, într-o staţie de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinărie),


pot funcţiona:
magazin de piese auto, lubrifianţi şi/sau de produse alimentare şi
nealimentare;
spălătorie auto;
punct de întreţinere auto (aer-apă);
atelier service auto;
sisteme de alimentare cu GPL la autovehicule;
amenajări pentru schimb ulei;
puncte de desfacere butelii de aragaz în rasîele;
punct de alimentaţie publică, bar, fast food sau restaurant;
spaţii de cazare, motel, hotel, cu sau fără spaţii de alimentaţie publică;
spaţii de parcare pentru autovehicule mari,

2.4. Staţiile de distribuţie a carburanţilor ia autovehicule trebuie să dispună de


instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări minime necesare pentru a se
asigura:

2
- depozitarea şi livrarea carburanţilor în deplină siguranţă;
- menţinerea caracteristicilor fizico-chimtce ale carburanţilor depozitaţi,
urmărirea şi controlul parametrilor privind calitatea acestora;
- exploatarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă pentru personal, utilizatori şi
pentru mediu;
- un grad redus de poluare a mediului înconjurător;
- prevenirea şi stingerea incendiilor.

2.5. Utilajele, echipamentele şi sistemele din dotarea benzinăriilor trebuie să fie


adecvate pentru tipul carburanţilor distribuiţi, să fie omologate, certificate şi după
caz agrementate potrivit cerinţelor reglementărilor în vigoare,

I. DEPOZITE DE CARBURANŢI
2.6. La alegerea soluţiei privind realizarea depozitului de carburanţi, proiectantul
trebuie să ţină cont de :
- solicitarea beneficiarului privind tipui şi capacitatea rezervoarelor, pompelor
şi altor echipamente specifice;
- dimensiunile şi caracteristicile terenului pe care urmează a fi amplasat;
- nivelul apelor freatice şi dateie tehnice rezultate din studiile geotehnice;
- distanţele de siguranţă minime obligatorii faţă de obiectele din incinta benzi
năriei şi respectiv faţă de construcţiile, instalaţiile sau amenajările vecine.

2.7. Se recomandă ca depozitele de carburanţi să se amplaseze astfel încât


traseele de conducte între rezervoare şi gurile de descărcare, între rezervoare
Şi pompele de vehiculare respectiv de distribuţie, precum şi între rezervoare şi
gurile de respiraţie, să fie cât mai scurte şi directe.

A. DEPOZIT CU REZERVOARE SUBTERANE

2.8. Depozitul de carburanţi poate cuprinde unul sau mai multe rezervoare cilindrice
orizontale stabile, montate subteran, neizolate termic, confecţionate din tablă.
cu pereţi simpli sau dubli, prevăzute cu unul sau mai multe compartimente de
stocare.

2.9. Rezervoarele din cadrul depozitului subteran se pot monta:


- în cuva de beton;
- direct în sol; sub carosabil sau în afara acestuia.

2.10. Rezervoarele depozitului subteran se amplasează la distanţe de minim 0,8 m


între ele în vederea asigurării accesului pentru personalul de intervenţie.

2.11. (1) Rezervoarele cu pereţi simpli se montează în cuve de protecţie şi se


echipează cu;
sisteme de respiraţie prevăzute cu opritor de flacără;
indicator de nivel cu transmisie automată la sistemul managerial al staţiei,
cu semnalizare a valorilor minime şi maxime;

3
orificii de luat probe şi pentru efectuarea măsurătorilor, de tip etanş, cu
bucşe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare;
racorduri pentru conectarea la guriţe de descărcare, respectiv spre
pompele de distribuţie;
sisteme de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice;
racord pentru sistemul de recuperare vapori. .

(2) Rezervoarele cu pereţi dubli se echipează suplimentar cu:


sistem de detectare a scurgerilor accidentale cu indicare la sistemul
managerial al staţiei;
sistem de detectare a apei cu transmitere la sistemul managerial ai staţiei,
montat în spaţiu! dintre cele două mantale,

2.12. Rezervoarele depozitului subteran, amplasate în cuve din beton, umplute cu


pământ sau nisip: precum şi cele montate direct în sol, se protejează fa exterior
împotriva coroziunii cu materiale sau substanţe adecvate, conform STAS 7335
şi STAS 10702.

2.13. în căzui amplasării rezervoarelor subterane îngropate direct în soiuri a căror


agresivitate depăşeşte valorile admise de reglementări, se va realiza pe lângă
protecţia de bază şi o protecţie catodică conform prevederilor Normativului l 14.
Atunci când nu se aplică iniţial protecţia catodică, beneficiarul staţiei are
obligaţia de a solicita unor firme abilitate, să efectueze măsurarea potenţialului
la intervale de 2 ani după montarea rezervoarelor pentru a stabilii necesitatea
aplicării ulterioare a acestei protecţii în funcţie de starea izolaţiei şi condiţiile de
sol.

2.14. Rezervoarele se pot amplasa, după caz:


- grupat, într-o zonă special destinată (spaţiu verde) sau în carosabilul
benzinăriei;
- dispersat, în mai multe zone din cadrul staţiei, delimitate faţă de alte
obiecte.
În căminele de vizitare ale rezervoarelor amplasate în carosabil se recomandă
montarea unui senzor pentru sesizarea scurgerilor accidentale de produse sau
infiltraţii de apă.

B. DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE

2.15. Depozitul de carburanţi cu rezervoare supraterane se recomandă în cazul în


care din punct de vedere tehnic nu se poate adopta soluţia cu depozit
subteran. Depozitul cu rezervoare montate suprateran cuprinde unul sau mai
multe rezervoare cilindrice, de regulă verticale, confecţionate din tablă, cu
pereţi simpîi şi capac fix.

2.16. În cazuri justificate tehnic se pot utiliza pentru depozitarea carburanţilor şi


rezervoare cilindrice, orizontale.

2.17. Rezervoarele supraterane pot fi izolate termic cu materiale incombustibile sau


acoperite cu pământ (rezervoare supraterane acoperite).

4
2.18, Rezervoarele supraterane cu pereţi simpli şi ceie cu pereţi dubli neaccpente se
montează obligatoriu în cuve de reteniie prevăzute în vederea protejării
împotriva împrâştierii necontrolate din rezervoare a produselor petroliere ca
urmare a unor neetanşeităţi sau cauze accidentale.

2.19, Rezervoarele supraierane se echipează cu:


- indicator de nivei locai şi/sau cu transmisie automată a nivelului la sistemul
managerial al staţiei, cu semnalizare a valorilor minime şi maxime;
- limitator de umplere;
- supape de respiraţie, prevăzute cu opritor de flacără;
- orificii de iuat probe şi pentru efectuarea măsurătorilor, de tip etanş, cu
bucşe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare;
- robinete de izolare pe conductele de alimentare, respectiv pe conducta de
livrare spre pompele de distribuţie;
- traseu pentru transvazarea produselor dîntr-un rezervor în altul în caz de
avarie sau incendiu;
- sisteme de captare şi scurgere ia pământ a electricităţii statice şi după caz a
descărcărilor electrice atmosferice;
- racord pentru sistemul de recuperare al vaporilor

2.20, Rezervoarele supraterane verticale se amplasează în aceeaşi cuva ia


distanţe de siguranţă (d), în funcţie de diametru! rezervorului ţ D) astfel:

- d = 1D când D<5m
- d = 0,75D când 5 m < 0 < 10 m

2.21, Rezervoarele supraterane cilindrice orizontale se amplasează în aceeaşi


cuvăia următoarele distanţe de siguranţă (d), în funcţie de capacitatea de sto
care a acestora:
- d = 1,5 m dacă V > 100 m3
- d = Nenormat dacă V < 100 m3

C. DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE ACOPERITE


2.22, Depozitul cu rezervoare supraterane acoperite cuprinde unui sau mai multe
rezervoare, cilindrice, de reguîă orizontale, neizolate termic, confecţionate din
tablă, realizate cu pereţi simpli sau dubli, cu unuî sau mai muKe compartimente
de stocare

2.23, Rezervoarele depozitului se montează suprateran:


- în cuve supraterane acoperite cu pământ;
- acoperite cu pământ, pentru cele cu pereţi dubli.

2.24, (1) Rezervoarele supraterane cu pereţi simpli se vor monta obligatoriu în


cuve de protecţie şi siguranţă în sistemul acoperit cu pământ şi se echipează
cu .
- sisteme de respiraţie prevăzute cu opritor de flacără;

5
- orificii de luat probe şi pentru efectuarea măsurătorilor de tip etanş, cu
bucşe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare;
- ventile de izolare pe traseul de alimentare şi respectiv pe traseul de livrare
spre pompele de distribuţie;
- sisteme de captare şi scurgere ia pământ a electricităţii statice;
- limitator de umplere specific;
- sistem de măsurare a nivelului carburanţilor;
- racord pentru sistemul de recuperare vapori.

(2) Rezervoarele cu pereţi dubli se recomandă s fi utilizate în sistemul


acoperit cu pământ echipate suplimentar faţă de cele prevăzute la alin. (1) cu:
- indicator de nivel cu transmise automată a nivelului ia sistemul managerial
din staţie, cu semnalizare a valorilor minime şi maxime;
- sistem de detectare a scurgerilor cu indicare la sistemul managerial;
- sistem de detectare a apei (opţional) cu transmisie fa sistemul managerial.

2.25. Rezervoarele supraterane acoperite, se protejează la exterior împotriva


coroziunii cu materiale sau substanţe adecvate, conform STAS 7335 şi, după
caz. STAS 10702 precum şi cu sisteme de protecţie catodică conform
Normativului l 14.

2.26. Rezervoarele supraterane acoperite se pot amplasa după caz:


- grupat, într-o zonă special destinată;
- dispersat, în mai multe zone din cadrul staţiei, delimitate de alte obiecte.

D. DEPOZIT PENTRU BENZINĂRII TRANSPORTABILE

2.27. Benzinăria transportabilă este un container în care sunt montate de la producă


tor toate utilajele, echipamentele şi sistemele care concură la stocarea şi
livrarea carburanţilor la autovehicule.

2.28. Compartimentul din cadrul containerului destinat stocării carburanţilor cuprinde:


- unul sau mai multe rezervoare (compartimentate sau necompartimentate),
cilindrice, orizontale, neizolate termic, cu pereţi simpli cu capacitate totală
de maximum 30 m3;
- cuva de retenţie pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale cu
înălţimea de minim 0,30 m.

2.29. Rezervorul se echipează cu :


- instalaţie de încărcare - filtrare cu carburanţi;
- sistem de măsurare a nivelului carburanţilor;
- (imitator de umplere specific;
- semnalizator de nivel conectat la tabloul de comandă;
- rulete de nivel cu vizualizarea nivelului,
- capace de vizitare şi intervenţie demontabile şi etanşate cu garnituri de
cauciuc, rezistente !a produse petroliere;
- instalaţie de semnalizare şi stingere a incendiilor;
- sistem de respiraţie prevăzut cu opritor de flacără.

2.30. Rezervoarele se leagă fa priza de împământare a incintei.

6
II. POMPE DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
2.31. Pompele de distribuţie a carburanţilor, din cadrul benzinăriilor fixe, se
ciasificâ :

a) După tipul carburantului distribuit:


- pompe multiprodus (pentru mai multe tipuri de benzină şi motorină):
- pompe uniprodus.

b) După număru! posturilor:


- pompe cu un singur furtun;
- pompe cu două sau mai multe furtunuri.

c) După debitul de livrare:


- pompe cu debit normai (40-50 litri/ minut);
- pompe cu debit mare (80 litri/ minut);
- pompe cu debit foarte mare (120 litri/minut).

d) După poziţionarea furtunurilor:


- furtunuri pe o parte a pompei;
- furtunuri pe ambele părţi

e) După sistemul constructiv:


- pompe cu recuperarea vaporilor,
pompe fără recuperare vapori.

2.32. Pompele de distribuţie a carburanţilor trebuie să fie în construcţie "EX", să


asigure livrarea produselor către clienţi în condiţii de siguranţă şi se recomandă
să fie echipate cu sisteme de recuperare a vaporilor; deasemenea se recoman
dă montarea în caseta pompelor a unui senzor de scurgere a carburanţilor.

2.33. Pompele de distribuţie a carburanţilor se echipează cu sistem local de afişare,


mecanic sau electronic, care indică preţul/litru, cantitatea livrată şi valoarea
toîaiă a produsului vândut

2.34. Se recomandă ca pompele de distribuţie a carburanţilor să fie echipate cu


sisteme de transmitere ia distanţă a datelor înregistrate, în sistemul managerial
a! staţiei.

2.35. Pompele de distribuţie a carburanţilor se echipează cu furtunuri flexibile,


adecvate pentru produse petroliere, antistatizate, cu lungime max. de 3,50 m.

2.36. Furtunul pompei va fi echipat cu un sistem de siguranţă în caz de smulgere


accidentală.

2.37. Pe pompele de distribuţie a carburanţilor tip multiprodus se inscripţionează


culorile caracteristice tipurilor de benzine şi motorine livrate şi denumirea
carburantului respectiv, în vederea identificării rapide de către clienţi Se poate
exemplifica astfel:

7
- benzina Premium - culoare roşie;
- benzina Super Plus - culoare albastră;
- benzine fără plumb - nuanţe de verde;
- benzina EURO Premium - nuanţă de albastru;
- motorina - culoare neagră;
- motorina Euro - culoare gri.

2.38. La pompele de distribuţie carburanţi tip muitiprodus, ştuţul pistolului de


alimentare pentru benzineie fără plumb este diferit (diametrul mai mic) faţă de
cel al pistolului pentru benzinele cu piumb.

2.39. Se recomandă ca pompele de distribuţie a carburanţilor cu debit mare,


prevăzute pentru alimentarea autovehiculelor de mare ionaj să fie amplasate
separat, cu fluxuri de circulaţie distincte faţă de celeiaite pompe din staţie.

2.40. Lăţimea minimă de siguranţă între două peroane pe care sunt amplasate
pompe de distribuţie a carburanţilor trebuie să asigure;
- accesul simultan a două autovehicule la pompele multiprodus cu furtun pe
ambele părţi;
- accesul unui autovehicul la pompele uniprodus sau pentru cele cu livrare pe
o singură parte.

2.41. Pompele de distribuţie carburanţi aferente benzinăriilor transportabile se


dispun pe peretele exterior al containerului, într-o nişă special destinată,
adiacentă spaţiului pentru personal.

2.42. Nişa în care este amplasată pompa de distribuţie a carburanţilor se echipează


cu senzor pentru măsurarea concentraţiilor explozive.

III. POMPE DE TRANSVAZARE A CARBURANŢILOR


2.43. În situaţiile în care descărcarea produselor din mijloacele speciale de transport
în rezervoare nu se poate face prin cădere liberă se vor utiliza pompe de
transvazare.

2.44. Se pot utiliza pompe de transvazare în benzinăriile fixe prevăzute cu depozite


cu rezervoare supraterane precum şi ia benzinăriile transportabile

2.45. (1) Amplasarea pompelor de transvazare a carburanţilor în benzinăriile fixe cu


rezervoare supraterane se face în zona depozitului, cât mai aproape de
rezervoare, în afara cuvei de retenţie.

(2) Amplasarea pompelor de transvazare a carburanţilor la benzinăriile trans-


portabile se asigură într-un compartiment specia! destinat din structura contai-
nerului, separat de spaţiul pentru rezervoare, echipat cu ;
- întrerupătoarele de acţionare a pompei;
- robineţi de izolare;
- o cuvă proprie pentru reţinerea scăpărilor de produse, cu înălţimea de
0,30 m;

8
- gurile de încărcare;
- senzorul de concentraţii explozive şi traductorui de temperatură din compo
nenţa instalaţiei de detectare şi stingere automată a incendiilor;

2.46. Pentru descărcarea carburanţilor de regulă se folosesc elecîropompe de tip


centrifugal, care să asigure o viteză de curgere de maximum 2 m/sec.

2.47. Motorul electric de antrenare a pompei, este realizat în construcţie "EX".

IV. CONDUCTE Şf ARMĂTURI


2.48. Sistemul de conducte tehnologice dintr-o staţie de distribuţie a carburanţilor
cuprinde:
- trasee pentru descărcarea carburanţilor din autocisterne, cu armăturile
aferente;
- trasee de vehiculare a carburanţilor dinspre rezervoare spre pompele de
distribuţie, cu armăturile aferente;
- trasee de aerisire a rezervoarelor, echipate cu armăturile aferente;

- trasee pentru transvazarea carburanţilor dintr-un rezervor în altul (opţional);


- trasee pentru recuperarea vaporilor din rezervoarele autovehicolelor prin
intermediul pistolului pompelor de distribuţie a carburanţilor, cu transferarea
vaporilor în rezervorul de benzină premium;
- trasee pentru recuperarea vaporilor din conductele de aerisire şi din
rezervoare şi transferarea acestora în cisterna auto.

V. FURTUNURI FLEXIBILE
2.49. Descărcarea carburanţilor din autocisterne se asigură cu furtune flexibile
rezistente ia produse petroliere, multistrat sau cu inserţie metalică.

2.50. îmbinăriie între cupla furtunului şi cupla gurilor de descărcare se asigură prin
garnituri rezistente la produse petroliere.

2.51. La cisternele auto de transport produse petroliere, înaintea începerii descărcă


rii, se va cupla obligatoriu furtunul flexibil pentru recuperarea de vapori şi
sistemul de captare şi scurgere ta pământ a electricităţii statice.

VI. SEPARATORUL DE HIDROCARBURI


2.52. Separatorul de hidrocarburi se amplasează, de regulă, într-o zonă distinctă a
benzinăriei,. Ia distanţe de siguranţă faţă de alte obiecte din incintă.

2.53. Separatorul de hidrocarburi este realizat astfel încât să asigure :


- separarea produselor petroliere de apa chimic impură sau meteorică:
- preluarea deversărilor accidentale de carburanţi din zona pompelor şi
gurilor de descărcare;

9
- deversarea în canalizarea localităţii numai a apei curate;
- ieşirea în exterior a vaporilor (traseu de aerisire);
- posibilitatea vidanjării periodice a carburanţilor şi reziduurilor acumulate.

VII. BLOCUL GURILOR DE AERISIRE


2.54. Blocul gurilor de aerisire a rezervoarelor se amplasează, de regulă, într-o zonă
distinctă a benzinăriilor, astfel încât vaporii ieşiţi în exterior să nu pună în
pericol obiectele din incintă sau construcţiile din vecinătate.

2.55. Blocul gurilor de aerisire se amplasează, de regulă, în zona gurilor de


descărcare sau în zona depozitului de carburanţi, cu respectarea distanţelor
de siguranţă.

2.56. Fiecare gură de aerisire se echipează obligatoriu cu opritor de flacără.

2.57. Înălţimea conductelor de aerisire trebuie să fie de minim 4,00 m deasupra


solului în cazul rezervoarelor subterane şi de minim 2,00 m peste container în
cazul benzinăriilor transportabile.

2.58. Rezervoarele supraterane se prevăd cu sisteme de respiraţie cu supape şi


opritori de flăcări, montate direct pe rezervoare.

VIII. GURILE DE DESCĂRCARE CARBURANŢI


2.59. Guriie de descărcare pot fi amplasate :
- direct pe capacul rezervorului sau alăturat, direct pe rezervor, în cazul în
care se prevede echiparea cu dispozitiv de siguranţă, colectare şi
recuperare scurgeri de carburant;
- distinct, în cămine, într-o zonă liberă, la distanţa de siguranţă faţă de
celelalte obiecte a!e staţiei.

2.60. Alegerea soluţiei pentru descărcarea carburanţilor este luată de proiectant, în


funcţie de tipul rezervoarelor, modul de organizare al staţiei şi de obiectele din
incintă.

2.61. La alegerea amplasamentului gurilor de descărcare se va ţine cont şi de


gabaritul cisternei aflată la descărcat, zona de staţionare urmând a fi aîeasă
astfel încât:
- să nu se pună în pericol persoanele, autovehiculele, obiectele din incintă
sau construcţiile vecine;
- să nu stânjenească circulaţia pe căile de acces şi de defluire din staţie;
- să nu se suprapună cu zona de descărcare a G.P.L., după caz.

10
IX. CABINA STAŢIEI DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
2.62. Cabina sîaţisi este o construcţie sau o parte dinîr-o construcţie destinată
activităţilor gestionarului, grupurilor sociale pentru personal şi public precum şi
diverselor spaţii tehnice aferente instalaţiilor utilitare cu care este dotată
benzinăria (centrala termică, tabloul electric general, centrala ventilaţie, staţie
de hidrofor etc.).

2.63. Cabina staţiei poate fi îngiobată în construcţii mixte, cu încăperi destinate


comercializării de produse cosmetice auto. piese de schimb auto. lubreftanţi.
produse alimentare ambalate sau nealimentare, spaţii de alimentaţie publică,
birouri, vestiare, spaţii de depozitare care se încadrează In categoria C, D sau
E de pericol de incendiu etc.

2.64. Proiectarea şi realizarea construcţiei cabinei trebuie să îndeplinească cerinţeie;


- reglementărilor tehnice privind siguranţa la foc;
- necesităţilor şi functionalităţilor;
- designului specific solicitat de beneficiar;
- aspectului comercial.

2.65. Construcţia cabinei staţiei se recomandă să aibă regimul de înălţime parter.

2.66. Construcţia cabinei staţiei poate avea regim de înălţime parter şi etaj, cu
condiţia respectării normelor tehnice privind siguranţa la foc a construcţiilor.

2.67. La benzinăriile transportabile cabina staţiei este destinată numai personalului


de deservire şi este înglobată In containerul respectiv constituind o încăpere
separată prin pereţi etanşi realizaţi conform prezentului normativ. Accesul se
asigură direct din exterior printr-o uşă cu deschidere în afară, echipată cu
sisteme de închidere.

X. ALTE CONSTRUCŢII AUXILIARE


2.68. Construcţiile auxiliare din incinta benzinăriei se proiectează, realizează şi
amplasează conform cerinţelor normelor tehnice privind siguranţa ia foc a
construcţiilor şi precizărilor din prezenta reglementare.

3. ORGANIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR


3.1. Incinta unei staţii de distribuţie a carburanţilor (benzinării) se organizează astfel
încât:
- să se asigure dispunerea distinctă, pe zone, a activităţilor din staţie;
- să se identifice uşor riscul pe care îl prezintă fiecare activitate în parte;
- să se respecte distanţele de siguranţă şi zonarea mediilor cu pericol de
explozie;
- să se asigure accesu! uşor şi ieşirea în condiţii de siguranţă a traficului;
- să se încadreze în suprafaţa terenului avut la dispoziţie;
- să se respecte reguiiie privind circulaţia autovehiculelor şi să se asigure
fluenţa traficuîui.

11
3.2. Zonele distincte în cadrul benzinăriilor fixe sunt:
a) zona de distribuţie a carburanţilor care cuprinde peronul pompelor de livrare
a carburanţilor şi copertina;
b) zona de depozitare carburanţi care cuprinde rezervoarele de carburanţi;
c) zona de descărcare a carburanţilor care cuprinde locul de staţionare al
autocisternei, căminul gurilor de descărcare şi după caz pompa de
transvazare;
d) zona separatoarelor de hidrocarburi;
e) zona de utilităţi şi construcţii anexe (cabina staţiei, încăperi pentru grup
electrogen, centrală termică sau agregat aer condiţionat, tablou electric,
post trafo);
f) zona construcţiilor auxiliare (atelier de montaj, întreţinere, service, puncte
de alimentaţie publică şi de cazare, spălătorie auto etc.).

3.3. Circulaţia autovehiculelor în benzinărie se organizează prin amenajări


constructive şi marcaje speciale astfel încât să se asigure:
- accesul direct din drumurile publice spre pompele de distribuţie a
carburanţilor;
- circulaţia în incintă, staţionarea pe timpul alimentării cu carburant şi ieşirea
în condiţii de siguranţă a autovehiculelor;
- buna supraveghere a operaţiunilor de livrare a carburantului la autovehicule
(direct de către gestionar sau prin mijloace video):
- separarea fluxurilor autovehiculelor intrate la alimentare faţă de fluxurile
pentru alte funcţiuni auxiliare din incintă (spălătorie, ateliere service, etc.);
- reducerea la minimum a riscului de coliziune Intre autovehicule şi cu
obiectele din incintă;
- retragerea rapidă a autovehiculelor din zona pompelor, cu defluire în drumul
public, în caz de incendiu sau accidente;
- accesul facil a! autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu, la oricare
din obiectele din incintă precum şi la sursele de alimentare cu apă;
- accesul uşor al autocisternelor cu carburanţi la locui de descărcare;
- fluxuri separate la pompele cu debit mare pentru alimentarea cu motorină a
autovehiculelor de mare tonaj;
- fluxuri separate de acces pentru autovehiculele sosite la alimentarea cu
G.P.L, după caz.

3.4. La organizarea unei staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor se


asigură aceleaşi cerinţe privind accesul, circulaţia, staţionarea pe timpul ali-
mentării şi ieşirea autovehiculelor ca şt la benzinăriile cu rezervoare subterane
sau supraterane.

3.5. Se pot amplasa mai multe containere cu respectarea distanţelor de zonare ast-
fel încât zonarea Ex comună să nu realizeze suprapunere de zonări diferite în
zonele de circulaţie auto ale staţiei.

ZONAREA EX

3.6. (1) Carburanţii de tipul benzinelor şi motorinelor sunt substanţe lichide


inflamabile, care în amestec cu aerul pot forma amestecuri explozive.

12
(2) Limitele inferioare de explozie sunt sub 1% pentru benzine iar pentru
motorine sunt de cea 5 % volume de vapori în aer.

3.7. Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor, precum şi pentru limitarea


propagării focului, în proiecte trebuie precizate zonele de mediu cu pericol de
explozie, precum şi extinderile acestor zone, asigurându-se măsuri de protecţie
corespunzătoare pericolului.

3.8. Zonele de mediu cu pericol de explozie se stabilesc pentru condiţii normale de


funcţionare a utilajelor şi echipamentelor tehnologice specifice staţiilor de
distribuţie carburanţi.

3.9. La stabilirea extinderii zonelor de mediu cu pericol de explozie trebuie avute în


vedere condiţiile normale de funcţionare ale instalaţiilor şi echipamentelor
prevăzute, precum şi exploatarea corespunzătoare a acestora, neluându-se în
considerare situaţiile imprevizibile generate de: nerespectarea instrucţiunilor de
lucru, a disciplinei tehnologice, efectuarea de modificări sau improvizaţii,
încălcarea prevederilor legale, precum şi situaţiile excepţionale (calamităţi,
catastrofe).

3.10. Zonarea mediilor cu pericol de explozie la obiectele şi echipamentele staţiilor


fixe şi transportabile de distribuţie a carburanţilor este prezentată în fig. 1; 21.

3.11. Nu se încadrează în spaţii periculoase, spaţiile în care substanţele combustibile


circulă prin conducte cu racorduri sudate sau alămite dispuse în încăperi
ventilate corespunzător.

3.12. Limitele zonelor 1 şi 2 pot fi reduse prin pereţi rezistenţi la trecerea vaporilor de
carburanţi realizaţi conform detaliilor prezentate în fig.7.
Se consideră pereţi rezistenţi la trecerea vaporilor de carburanţi, pereţii realizaţi
din beton armat sau din zidărie, tencuiţi pe ambele feţe, fără goluri. Se admit
goluri mici pentru trecerea conductelor instalaţiilor utilitare etanşate adecvat.

3.13. Condiţiile de siguranţă ale utilizatorilor se vor realiza prin dispunerea obiectelor
din incintă cu asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare pericolului de
incendiu sau de explozie, potrivit reglementărilor în vigoare.

4. AMPLASAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR


4.1. Staţiile de distribuţie a carburanţilor pot fi amplasate, în funcţie de categoria
drumului rutier pe care îl deservesc, astfel:
a) la autostradă sau drum european;
b) la drum naţional
c) la drum judeţean;
d) în localităţi cu acces direct dintr-un drum public.
4.2. Se pot amplasa staţii de distribuţie a carburanţilor şi în incinta unor agenţi
economici care deţin parc de autovehicule precum şi în organizări de şantier.

13
4.3. Intrarea autovehiculelor direct din drumurile publice în staţia de distribuţie
carburanţi se realizează, în conformitate cu regulamentele din legislaţia rutieră.

Amplasarea faţă de construcţiile vecine

4.4. La amplasarea unei staţii de distribuţie carburanţi trebuie respectate distanţe


minime de siguranţă între obiectele cu pericol de incendiu sau explozie din
staţie şi unele categorii de construcţii şi instalaţii sau amenajări vecine conform
tabelului 4.5.

4.5. Construcţiile auxiliare benzinăriei se amplasează faţă de construcţiile vecine din


afara incintei staţiei conform prevederilor din Normativul de siguranţă ia foc a
construcţiilor, indicativ P 118 şi altor reglementări tehnice specifice.

Amplasarea obiectelor în incintă

4.6. Dispunerea obiectelor în incinta staţiei de distribuţie a carburanţilor


(benzinării) se realizează în raport de zonarea mediilor cu pericol de explozie
asigurându-se măsurile de protecţie corespunzătoare pentru utilizatori şi pentru
vecinătăţi, după caz. Distanţele minime de siguranţă între diferitele obiecte
amplasate în incinta unei staţii de distribuţie a carburanţilor sunt prezentate în
tabelele nr. 4.6 ÷ 4.8.

4.7. La amplasarea depozitelor de carburanţi supraterane în vecinătatea unor ape


(râuri, lacuri, iazuri, mare, etc.), se iau măsuri pentru evitarea inundării staţiei şi
totodată pentru împiedicarea scurgerii lichidelor combustibile spre acestea.

4.8. Instalaţiile tehnologice aferente benzinăriilor se dispun pe terenul din incinta


acestora care nu poate fi traversat de reţele subterane de gaze naturale,
termoficare, electrice, produse petroliere sau canalizare, altele decât cele proprii.

4.9. Atunci când din motive tehnice sau obiective nu se respectă distanţele minime
de siguranţă prevăzute la art. 4.6., acestea pot fi reduse în condiţiile prevederilor
punctului 3.12.

14
2)
DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ
ÎNTRE OBIECTELE DIN COMPONENŢA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI
CONSTRUCŢIILE, INSTALAŢIILE Şl AMENAJĂRILE VECINE

Tabel 4.5
Distanţe minime de siguranţă (m)
Depozite de carburanţi
Nr. Categoria de construcţii, Rezervoare
cu pereţi dubli Rezervoare Pompe de Chesonul
Crt. instalaţii şi amenajări Rezervoare Rezervoare
sub carosabil supraterane distribuţie gurilor de
subterane supraterane descărcare
cu acoperite
capac etanş
Drumuri publice în localităţi
1. 5,00 N 8,00 12,00 5,00 8,00
(străzi, bulevarde)
Drumuri judeţene şi naţionale
2. 5,00 N 10,00 15,00 5,00 8,00
Drumuri europene sau
3. autostrăzi 8,00 N 12,00 15,00 5,00 10,00
Linii de tramvai sau troleibuz
4. 10,00 N 15,00 20,00 5,00 10,00
Linii electrice de joasă sau
5. 10,00 N 15,00 20,00 10,00 15,00
medie tensiune3)
Linii electrice de
6. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
înaltă tensiune3)
Canale sau cămine de
7. termoficare4) 5,00 N 8,00 10,00 5,00 8,00

8. Cămine de canalizare4) 5,00 N 8,00 10,00 5,00 8,00


Acces în staţii de metrou sau
9. alte spaţii aferente 15,00 10,00 20,00 30,00 10,00 18,00

15
10. Locuinţe individuale
5,00 N 8,00 15,00 6,00 8,00
11. Clădiri cu afluenţă de public,
cazare, de cultură, cult, turism,
15,00 N 20,00 30,00 10,00 18,00
financiar-bancare, învăţământ,
administrative
12. Clădiri înalte, foarte înalte şi cu
se vor amplasa la minim 25 m faţă de limita incintei staţiei de distribuţie carburanţi
săii aglomerate
13. Costrucţii şi amenajări sportive
20,00 15,00 25,00 30,00 20,00 25,00
şi de agrement
14. Blocuri sau cvartale de locuinţe 10,00 N 15,00 20,00 10,00 12,00
15. Construcţii cu procese
tehnologice sau depozite de 15,00 10,00 20,00 25,00 15,00 18,00
categoria A sau B
16. Construcţii cu procese
tehnologice sau depozite de 10,00 N 12,00 15,00 10,00 12,00
categoria C
17. Construcţii cu procese
tehnologice sau depozite de 5,00 N 8,00 10,00 5,00 8,00
categoria D sau E
1)
Pentru distanţe nenormate proiectantul va lua măsurile de siguranţă adecvate pentru a preîntâmpina eventuale
evenimente corelate cu modul de organizare a staţiei.
2)
Distanţele de siguranţă între obiectele staţiei de distribuţie carburanţi şi vecinătăţi se măsoară de la conturul exterior a!
acestora. In cazul rezervoarelor de combustibil subterane, distanţele de siguranţă se măsoară de la conturul capacului gurii de
vizitare a rezervorului.
3)
Distanţele se măsoară faţă de axul LEA, dar nu mai puţin de 1,5H (H - înălţimea suportului liniei amplasat ce! mai sus).
4)
Distanţele pot fi reduse dacă se asigură capace etanşe ori supraînălţare cămine, în funcţie de înălţimea volumelor de
zonare ex.

Notă: Pentru conducte de gaze naturale, conducte petroliere şi căi ferate distanţele de siguranţă se vor stabili conform
avizelor emise de organele de specialitate.

16
2
)D1STANŢE DE SIGURANŢĂ, ÎN METRI, ÎNTRE OBIECTELE UNEI STAŢII DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI (BENZINĂRIE)
CU DEPOZITE SUBTERANE
Tabel 4.6.
OBIECTUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3)
1. Căminul gurilor de
N
descărcare carburanţi N N 5 8 8 8 8 8 15 10 15 5 5
5
2. Rezervoare de carburanţi N
subterane cu pereţi simpli N 5 8 8 5 8 15 10 15 3 5
8 5
3. Rezervoare cu pereţi dubli N
N N N 4,5 3 5 4,5 8 10 6 N 5
amplasate subteran 5
4. Pompe de livrare carburanţi N
5 5 4,5 3 5 4,5 8 10 8 N 5
cu recuperare vapori N 5
5. Pompe de livrare carburanţi
5
fără recuperare vapori 8 8 5 5 8 5 10 10 10 5 8
N 8
6. Cabină staţie 6÷ 2
8 8 4.5 5 N N N N N N 5
4.5 101) 3
7. Spălătorie auto 6÷ 2
8 5 3 5 N N N N N N 5
3 101) 3
8. Atelier de întreţinere şi 6÷ 2
8 5 5 8 N N N N N N 5
service 5 101) 3
9. Magazin, punct de
6÷ 2
alimentaţie publică parte 8 8 4.5 4.5 5 N N N N N N 8
101) 3
componentă a cabinei staţiei
10. Spaţii de cazare
Construcţii de alimentaţie 3
15 15 8 8 10 N N N N N 15 N 10
publică 5

17
OBIECTUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Post trafo, staţie conexiuni 7÷ 10


11 10 10 10 10 10 N N N N N N 10
de tip interior 151) 10
Punct desfacere butelii 6÷ 6÷ 6÷ 6÷ 7÷ 3÷ 8÷
12 15 15 6 8 10 15 10
aragaz 101) 101) 101) 101) 151) 51) 151)
3÷ 2
13 Limita de proprietate 5 3 N N 5 N N N N N N 5
51) 3
Blocul gurilor de aerisire cu
N N N N 5 2 2 2 2 3 10 8 2 5
sistem recuperare vapori
14 Blocul gurilor de aerisire
fără sistem recuperare 5 5 5 5 8 3 3 3 3 5 10 15 3 8
vapori
Separatoare de 5
15 5 5 5 5 8 5 5 5 8 10 10 10 5
hidrocarburi 8

N - distanţe nenormate, după caz cu respectarea reglementărilor specifice.


1)
distanţa se alege funcţie de capacitatea punctelor de desfacere a buteliilor de aragaz conform NP 018.
2)
distanţele de siguranţă între obiectele unei staţii de distribuţie carburanţi se măsoară de ta conturul exterior al acestora. în cazul
rezervoarelor de combustibil subterane distanţele de siguranţă se măsoară de la conturul capacului gurii de vizitare a
rezervorului.
3)
distanţele de siguranţă trebuie respectate şi în situaţia amplasării gurilor de descărcare conform art. 2.60 aliniatul 1. Dacă gura
de descărcare individuală este poziţionată direct pe capacul rezervorului, distanţele se măsoară de la conturul capacului gurii de
vizitare a rezervorului, respectiv din axul gurii de descărcare, daca aceasta este poziţionată direct pe rezervor.

Notă: - La amplasarea în staţiile de distribuţie carburanţi a echipamentelor care manipulează produsele petroliere, la stabilirea
distanţelor de siguranţă precizate în tabelul de mai sus, se va ţine seama şi de specificaţiile şi condiţiile tehnice de utilizare
ale acestora prevăzute în agrementul tehnic.
- În cazul prevederii în staţia de distribuţie a instalaţiilor de GPL (monobloc tip Skid, ori cu rezervoare amplasate subteran) se
respectă distanţele conform normativului NP 037/99.

18
3
)D1STANŢE DE SIGURANŢA, ÎN METRI, ÎNTRE OBIECTELE UNEI STAŢII DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI (BENZINĂRIE)
CU DEPOZITE SUPRATERANE ACOPERITE
Tabel 4.7.
OBIECTUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rezervoare de carburanţi 5 8 10 10 10 10 15 10 15 8 8
Pompe de livrare carburanţi
2 5 4,5 3 5 4,5 8 10 8 N 5
cu recuperare vapori
Pompe de livrare carburanţi
3 8 5 5 8 5 10 10 10 o 8
fără recuperare vapori

4 Cabină staţie 10 4,5 5 N N N N N N 8
102

5 Spălătorie auto 10 3 5 N N N N N N 5
102

6 Atelier de întreţinere şi service 10 5 8 N N N N N N 5
102
Magazin, punct de alimentaţie
6÷ N
7 publică parte componentă a 10 4,5 5 N N N N N 8
102
cabinei staţiei
Spaţii de cazare
8 Construcţii de alimentaţie 15 8 10 N N N N N 15 N 10
publică
Post trafo, staţie conexiuni de 7÷
9 10 10 10 N N N N N N 10
tip interior 152)
6÷ 6÷ 6÷ 6÷ 7÷ 3÷
10 Punct desfacere butelii aragaz 15 8 10 15 10
102) 102) 102) 102) 152) 52)

11 Limita de proprietate 8 N 5 N N N N N N 5
52)

12 Separatoare de hidrocarburi 8 5 8 8 5 5 8 10 10 10 5

19
N - distanţe nenormate
1
) - între punctul de descărcare şi obiectele din vecinătate distanţele de siguranţă se stabilesc de proiectant în funcţie de
zonarea "EX" care să includă cisterna la descărcare.
2
) - distanţa se alege în funcţie de capacitatea punctelor de desfacere a buteliilor de aragaz conform NP 018.
3
) - distanţele de siguranţă între obiectele unei staţii de distribuţie carburanţi se măsoară de la conturul exterior al acestora. în
cazul rezervoarelor supraterane de combustibil acoperite distanţele se măsoară de la conturul exterior ce conţine
diametrul
orizontal al acestora.

Notă: - La amplasarea în staţiile de distribuţie carburanţi a echipamentelor care manipulează produsele petroliere, la stabilirea
distanţelor de siguranţă precizate în tabelul de mai sus, se va ţine seama şi de specificaţiile şi condiţiile tehnice de
utilizare ale acestora prevăzute în agrementul tehnic.
- În cazul prevederii în staţia de distribuţie a instalaţiilor de GPL (monobloc tip Skid, ori cu rezervoare amplasate subteran)
se respectă distanţele conform normativului NP 037/99.

20
3
)DITANŢE DE SIGURANŢĂ, ÎN METRI, ÎNTRE OBIECTELE UNEI STAŢII DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI (BENZINĂRIE)
CU DEPOZITE SUPRATERANE NEACOPERITE CU PĂMÂNT
Tabel 4.8.

OBIECTUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rezervoare de carburanţi
1 10 12 15 15 15 15 25 15 15 15 8
supraterane
Pompe de livrare carburanţi cu
2 10 4,5 3 5 4,5 8 10 8 N 5
recuperare vapori
Pompe de livrare carburanţi
3 12 5 5 8 5 10 10 10 5 8
fără recuperare vapori

4 Cabină staţie 15 4,5 5 N N N N N N 5
102)

5 Spălătorie auto 15 3 5 N N N N N N 5
102)

6 Atelier de întreţinere şi service 15 5 8 N N N N N N 5
102)
Magazin, punct de alimentaţie

7 publică parte componentă a 15 4,5 5 N N N N N N 8
102)
cabinei staţiei
Spaţii de cazare Construcţii
8 25 8 10 N N N N N 15 N 10
de alimentaţie publică
Post trafo, staţie conexiuni de 7÷
9 15 10 10 N N N N N N 10
tip interior 152)
6÷ 6÷ 6÷ 6÷ 7÷ 3÷
10 Punct desfacere butelii aragaz 15 8 10 15 10
102) 102) 102) 102) 152) 52)

11 Limita de proprietate 15 N 5 N N N N N N 5
52)

12 Separatoare de hidrocarburi 8 5 8 5 5 5 8 10 10 10 5

21
N - distanţe nenormate
2
) - distanţa se alege în funcţie de capacitatea punctelor de desfacere a buteliilor de aragaz conform NP 018.
3
) - distanţele de siguranţă între obiectele unei staţii de distribuţie carburanţi se măsoară de la conturul exterior a! acestora. În
cazul rezervoarelor de combustibil supraterane distanţele de siguranţă se măsoară de la marginea exterioară a cuvei în
care sunt amplasate acestea.

Notă: - La amplasarea în staţiile de distribuţie carburanţi a echipamentelor care manipulează produsele petroliere, la stabilirea
distanţelor de siguranţă precizate în tabelul de mai sus, se va ţine seama şi de specificaţiile şi condiţiile tehnice de utilizare
ale acestora prevăzute în agrementul tehnic.
- În cazul prevederii în staţia de distribuţie a instalaţiilor de GPL (monobloc tip Skid, ori cu rezervoare amplasate subteran)
se respectă distanţele conform normativului NP 037/99.

22
DISTANŢE DE SIGURANŢĂ ÎNTRE C0NTAINEREUL STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE
A CARBURANŢILOR TRANSPORTABILE ŞI OBIECTELE VECINE

Tabelul 4.9.
Nr. Construcţii, instalaţii, amenajări Distanta
crt. [m]
1. Drumuri publice în localităţi {străzi, bulevarde) 10,00
2. Drumuri judeţene şi naţionale 10,00
3. Drumuri europene sau autostrăzi 15,00
4. Linie electrică tramvai sau troleibuz 20,00
5. Linii electrice de joasă şi medie tensiune 1) 10;00
6, Linii electrice de înaltă tensiune 1) 20,00
7. Canale sau cămine de termoficare 10,00
8. Cămine de canalizare 10,00
9 Acces în staţii de metrou sau alte spaţii aferente
10. Locuinţe individuale 15,00
Clădiri cu afluenţă de public, cazare, de cultură, cult,
11. 25,00
turism, financiar bancare, învăţământ, administrative
12. Clădiri înalte, foarte înalte şi cu săli aglomerate 35,00
13. Construcţii şi amenajări sportive şi de agrement 30,00
14. Blocuri sau cvartale de locuinţe 20,00
Construcţii cu procese tehnologice sau depozite de
15. categoria A sau B 25,00

Construcţii cu procese tehnologice sau depozite de


16. 15,00
categoria C
Construcţii cu procese tehnologice sau depozite de
17. categoria D sau E 10,00
18. Limita de incintă 5,00
1)
Distanţa se măsoară faţă de axul LEA, dar nu mai puţin 1,5 H (H - înălţimea
suportului liniei amplasat cel mai sus).

Note:
- Distanţele se măsoară pe orizontală, de la limita exterioară a închiderilor perimetrale
ale staţiei transportabile (faţa exterioară a pereţilor containerului) până la fiecare
obiect învecinat (construcţie) sau până ia proiecţia în plan orizontal a liniilor electrice
aeriene.

- În cazul amplasării benzinăriei transportabile în incinta unei benzinării sau vecin cu o


staţie de distribuţie carburanţi existentă, se va asigura o distanţă de minimum
10r00 m faţă de rezervoare şi 15,00 m faţă de pompele de distribuţie.

- Nu este admisă amplasarea benzinăriilor transportabile sub viaducte, poduri,


estacade şi nici deasupra sau în imediata apropriere a construcţiilor subterane cum
sunt tuneluri, galerii, canale etc.

- Pentru conducte de gaze naturale, conducte petroliere şi căi ferate, distanţele de


siguranţă se vor stabili conform avizelor emise de organele de specialitate.

23
5. AMENAJĂRI CONSTRUCTIVE LA STAŢIILE DE DISTRIBUŢIE A
CARBURANŢILOR

CUVE PENTRU AMPLASAREA REZERVOARELOR SUBTERANE CU


PEREŢI SIMPLI

5.1. Rezervoarele cilindrice orizontale se pot amplasa subteran în :


- cuve individuale;
- cuvă comună cu sau fără pereţi despărţitori, intre compartimente.

5.2. Rezervoarele amplasate subteran în aceeaşi cuvă, se dispun ia distanţe egale


cu diametrul rezervorului cel mai mare, dar nu mai puţin de 0,8 m,

5.3. Se recomandă ca rezervoarele cu capacităţi individuale de stocare mai mari de


100 m3 să fie amplasate în cuve individuale.

5.4. (1) Se recomandă ca spaţiul liber dintre pereţii cuvei şi rezervoare să fie umplut
cu pământ sau nisip,

(2) În caz contrar, cuva se echipează cu sistem de detectare continuă a


concentraţiilor de vapori, instalaţie de ventilare mecanică, cu comandă
automată şi manuală ia atingerea nivelului de 20% din limita inferioară de
explozie şi cu instalaţie semifixă de stingere cu spumă.

5.5. Cuvele trebuie să fie etanşe şi rezistente la produsele petroliere şi la agenţii


corozivi din structura terenului în care sunt amplasate.

5.6. Cuva se realizează din beton armat sau din zidărie de cărămidă şi se acoperă
cu placă de beton armat, etanşă la infiltraţii şi exfiltraţii de gaze şi lichide. Placa
poate fi acoperită cu un strat de pământ vegetai.

5.7. (1) Rezervoarele se amplasează în cuva pe suporţi din beton armat,


dimensionaţi astfel încât să reziste la greutatea rezervorului cu cantitatea
maximă stocată şi la eforturile suplimentare date de stratul de pământ pus
peste generatoarea superioară.

(2) Rezervoarele se pot monta şi direct., pe fundul cuvei, pe un pat de nisip,


ancorate corespunzător.

5.8. Rezervoarele subterane amplasate în cuve umplute cu pământ sau cu nisip se


izolează anticoroziv cu izolaţie de bitum foarte întărită sau cu alte materiale ori
substanţe agrementate tehnic în acest scop.

24
REZERVOARE CU PEREŢI DUBLI, MONTATE ÎNGROPAT

5.9. Rezervoarele de carburanţi, cilindrice orizontale, cu pereţi dubli se montează


îngropat pe un pat de nisip In grosime de 15-20 cm şi se ancorează de radierul
de beton pentru evitarea flotabilităţii.

5.10. Adâncimea de pozare a rezervoarelor sub carosabil se stabileşte conform


indicaţiilor producătorului şi a precizărilor din proiect.

5.11. Acoperirea rezervoarelor se face cu nisip în strat de minimum 20 cm şi apoi


umplutură de pământ sau nisip compactat manual.

5.12. La rezervoarele amplasate sub carosabil căminul gurilor de vizitare se


echipează cu capace metalice carosabile în construcţie antiscântei, fără găuri
de aerisire, care să asigure o bună etanşeitate (utilizare de garnituri rezistente
la produse petroliere^ care nu permit ieşirea în exterior a eventualilor vapori
acumulaţi în interior şi nici pătrunderea din exterior a apelor meteorice).

5.13. Rezervoarele de carburanţi îngropate, montate în carosabil, se protejează


împotriva deteriorărilor generate de circulaţia autovehiculelor prin măsuri
adecvate.

CUVA DE RETENŢIE PENTRU REZERVOARE SUPRATERANE


5.14. Rezervoarele supraterane neacoperite se amplasează în cuve de retenţie care
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- să fie realizate din diguri de pământ, din beton sau zidărie de cărămidă, cu
rezistenţă ia foc de minim 4 ore;
- să asigure o bună etanşeitate în cazul deversării de produse;
- să reziste la solicitări mecanice;
- să reziste la solicitări termice în cazul aprinderii produselor deversate;
- să asigure preluarea a 100% în cazul existenţei unui rezervor respectiv a ce!
puţin 33% din capacitatea de depozitare în cazul existenţei mai multor
rezervoare dar nu mai mică decât capacitatea celui mai mare rezervor;
- să asigure preluarea produselor deversate, a apelor uzate sau provenite de
la stingerea incendiilor, spre separatoarele de hidrocarburi şi apoi spre
canalizare generală;
- să fie amplasate în zone cu acces uşor a autospecialelor de intervenţie.

5.15. În cazul amplasării mai multor rezervoare în aceeaşi cuvă de retenţie, volumul
util al cuvei, respectiv înălţimea cuvei se calculează cu relaţia:

Vu = 33% V dep

Vu 33%Vdep
H cuva = =
Su S − S rez

25
Unde Vu - volumul util
Vdep - volumul total de stocare In rezervoare
Su - suprafaţa utilă a cuvei (se scad suprafeţele ocupate de rezervoare)
hcuvă - înălţimea cuvei
S - suprafaţa totală a cuvei
Srez - suprafaţa totală a ariei bazei aparţinând rezervoarelor

PEROANELE POMPELOR DE DISTRIBUŢIE

5.16. Pompele de livrare carburanţi vor fi fixate pe postamente de beton,


supraînălţate cu minim 20 cm faţă de cota carosabilului.

5.17. Se impunere ca pompele de distribuţie carburanţi să fi protejate împotriva


loviturii de către autovehiculele care intră ia alimentat prin prevederea unor
bare de protecţie ia capetele peronului după caz.

5.18. Zona ocupată de pompele de livrare carburanţi se amenajează cu borduri,


pantă de scurgere, rigole, başe colectoare sau alte sisteme care să asigure
preluarea şi îndepărtarea eventualelor scurgeri de carburanţi şi apelor pluviale.

5.19. Peronul pompelor de livrare carburanţi cuprinde:


- pompele de distribuţie carburanţi;
- platforma de acces ia pompe şi de staţionare a autovehiculelor intrate la
alimentat.

5.20. în zona pompelor de livrare carburanţi se recomandă realizarea de copertine


de protecţie.

5.21. Copertina de protecţie a peroanelor pompelor de livrare a carburanţilor se


realizează numai din elemente incombustibile (clasa C0).

5.22. înălţimea copertinei trebuie să permită accesul tuturor tipurilor de autovehicule


în vederea alimentării cu carburanţi.

5.23. Pe copertină, în zona de acces în staţie, se inscripţionează înălţimea acesteia.

5.24. Iluminatul artificial în zona pompelor de distribuţie se face cu corpuri speciale,


adecvate mediului în care sunt dispuse.

ZONA DE DESCĂRCARE CARBURANŢI

5.25. Zona pentru descărcarea carburanţilor se dispune astfel încât să nu se


stânjenească circulaţia autovehiculelor !a celelalte obiecte din incinta staţiei de
distribuţie.

26
5.26. Zona se dimensionează astfel încât să permită accesul, manevrele şi
staţionarea autocisternelor de transport carburanţi.

5.27. Platforma pentru staţionarea autocisternei pe timpul descărcării carburanţilor


trebuie sa fie orizontală sau cu o pantă de maximum 5%o, asigurând descărca
rea completă a produselor prin cădere liberă sau pompare.

5.28. Zona de descărcare se delimitează de restul staţiei de distribuţie prin marcaje


realizate pe stratul de uzură ai carosabilului.

5.29. Zona de descărcare carburanţi se amenajează cu rigole de colectare a


scurgerilor accidentale de carburanţi, legate prin cămin cu închidere hidraulică
la sistemul de evacuare spre separatorul de hidrocarburi.

5.30. Punctul de descărcare a carburanţilor se dispune, astfel încât autocisterna să


poată ieşi uşor în drumul principal fără manevre suplimentare.

5.31. Nu se admite încărcarea rezervoarelor prin staţionarea autocisternei pe drumul


public sau pe banda de decelerare.

CONSTRUCŢII ANEXE Şl AUXILIARE

5.32. În staţiile de distribuţie carburanţi (benzinării) se pot amenaja, construcţii


auxiliare şi anexe, după caz, definite conform anexei 1 - Terminologie.

5.33. Construcţiile anexe supraterane şi construcţiile auxiliare din incinta benzinăriei


se realizează din materiale de construcţie incombustibile C0 sau din clasa de
combustibilitate C1 pentru elementele structurii de rezistenţă şi pereţii exteriori
ai construcţiilor anexe şi respectiv C0÷C2 pentru construcţiile auxiliare, astfel
încât să se asigure încadrarea în gradul I sau II de rezistenţă la foc pentru
construcţiile anexe şi respectiv I÷III de rezistenţă la foc pentru construcţiile
auxiliare.

5.34. Celelalte elemente ale construcţiilor anexe şi auxiliare se alcătuiesc potrivit


cerinţelor normelor tehnice de siguranţă la foc a construcţiilor.

5.35. Finisajele construcţiilor anexe se realizează din materiale incombustibile C0 ori


din clasa de combustibilitate C1 sau C2 .

5.36. Semnalistica specifică benzinăriilor, precum şi panourile de reclamă montate


pe construcţiile benzinăriilor sau independent, se realizează cu materiale C0 ori
din în clasa de combustibilitate C1 sau C2 .

27
CONSTRUCŢIA CONTAINERULUI

5.37. Benzinăriile transportabile se realizează în construcţie compactă containeriza-


tă, din materiale in combustibile (CO), fiind admise termoizolaţiile şi
hidroizolaţiile din clasa C1 de combustibilitate.

5.38. Construcţia benzinăriei transportabile (containerul) cuprinde trei spaţii distincte,


separate prin pereţi dubli realizaţi din tablă de oţel tip "sandwich" cu umplutura
din poliuretan ignifugat injectat, astfel:
- spaţiul destinat rezervei de carburant lichid (benzine, motorină);
- spaţiul destinat pompelor de transvazare a carburanţilor lichizi;
- spaţiul destinat personalului staţiei;
Construcţia cuprinde şi o nişă exterioară pentru pompa de distribuţie a
carburanţilor.

5.39. Construcţia containerului se încadrează în gradul V de rezistenţă la foc.

5.40. Acoperişul containerului se realizează cu pantă şi se alcătuieşte din panouri tip


"sandwich" din tablă de oţel cu strat intermediar din poliuretan ignifugat injectat,
protejat cu grunduri epoxidice şi vopsea poliuretanică, etanşat cu masticuri
acrilice.

5.41. Uşile containerului se realizează din aluminiu cu termoizolaţie din poliuretan


ignifugat injectat.

5.42. La părţile inferioare şi superioare ale uşilor precum şi în peretele posterior ai


containerului se prevăd ferestre pentru aerisire cu deschidere reglabilă.

5.43. în pereţii laterali ai containerului se dispun ferestre de 1,00 x 0,30 m pentru


iluminarea naturală.

5.44. Elementele mobile (uşi, ferestre, trape) vor avea chedere din cauciuc rezistent
la acţiunea produselor petroliere.

5.45. Pe înălţimea de minim 0,30 m faţă de pardoseală, spaţiul destinat depozitului


carburanţilor constituie cuva de retenţie şi se realizează din tablă de oţel de
3 mm grosime, sudată etanş.

5.46. Peretele ce separă spaţiul destinat personalului staţiei faţă de celelalte


compartimente ale containerului se realizează din panouri confecţionate din
două table de oţel de 1,25 mm grosime cu strat intermediar din poliuretan
ignifugat injectat de 40 mm grosime, etanş faţă de spaţiile adiacente.

5.47. Pereţii spaţiului destinat personalului staţiei se pot finisa cu tapet lavabil lipit, iar
pardoseala realizată din tablă de oţel de 1,5 mm grosime se poate acoperi cu
mochetă sau linoleum.

28
5.48. Peretele ce separă nişa pentru pompa de distribuţie a carburanţilor faţă de
restul containerului se realizează din panouri confecţionate din două table de
oţel de minim 1,25 mm grosime cu strat intermediar din poliuretan ignifugat
injectat, placate cu tablă striată din aluminiu.
5.49. Pardoseala nişei pompei de distribuţie se realizează din tablă de oţel de 3 mm
grosime sudată etanş, astfel Încât să constituie cuva de retenţie a scurgerilor
accidentate de produse.

5.50. În peretele de separare a pompelor de distribuţie faţă de spaţiul destinat


personalului staţiei se poate amenaja un panou mobil de vizitare a pompelor
etanşat pe contur cu chedere din cauciuc rezistent la acţiunea produselor
petroliere.

5.51. Toate elementele mobile ale containerului se echipează cu sisteme uşor de


acţionat şi se protejează pe contur cu materiale care prin lovire şi manevrare să
nu producă scântei capabile să aprindă amestecurile explozive.

5.52. Conductele de carburanţi se realizează din materiale rezistente la acţiuni


mecanice şi la contactul de durată cu produsele petroliere şi se protejează cu
materiale sau substanţe împotriva coroziunii.

TRASEE DE CONDUCTE TEHNOLOGICE

5.53. Conductele tehnologice pentru vehicularea carburanţilor benzinăriei se


realizează din oţel (ţeavă trasă), din poliester armat cu fibră de sticlă, din
polietilenă stratificată sau din alte produse omologate certificate şi după caz
agrementate pentru transportul produselor petroliere.
Elementele de racord, fitinguri, etc. trebuie să fie compatibile cu conducta
utilizată.
Toate elementele trebuie însoţite de certificat de calitate, de documentele de
omologare şi de certificatele de garanţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5.54. Materialele utilizate pentru confecţionarea conductelor prin care se vehiculează


carburanţi trebuie să asigure scurgerea electricităţii statice formată în timpul
exploatării.

5.55. Conductele din oţel se montează suprateran sau îngropat, în canale sau se
protejează în tuburi din oţet. Acestea precum şi toate conductele realizate din
alte materiale se vor monta îngropat, direct în pământ, pe pat de nisip.

5.56. La benzinăriile cu rezervoare de depozitare supraterane, inclusiv cele


acoperite, traseele de conducte pot fi supraterane, montate pe suporţi
incombustibili.

5.57. Conductele de descărcare a carburanţilor în rezervoare şi de alimentare a


pompelor de distribuţie vor fi individuale pentru fiecare rezervor, pe trasee ferite
de lovituri sau deteriorări, protejate şi marcate corespunzător reglementărilor.

29
5.58. Colectoarele comune se pot utiliza numai pentru conductele în care se
vehiculează acelaşi tip de carburant.

5.59. Traseul conductelor trebuie să asigure drumul cel mai scurt între punctul iniţiai
şi cei final, cu un număr minim de coturi în plan vertical şi orizontal

5.60. La alegerea traseelor de conducte şi a înălţimilor de aspiraţie a pompelor de


carburanţi trebuie ţinut cont de recomandările producătorului şi de fişele
tehnice ale echipamentelor,

5.61. Toate racordurile pentru conducte se montează pe capacul gurii (gurilor) de


vizitare a rezervorului sau direct pe manta şi capac în cazul rezervoarelor
supraterane.

5.62. Conductele de încărcare, de tragere şi de aerisire vor avea panta


descrescătoare spre rezervor.

5.63. Înălţimea conductelor de aerisire a rezervoarelor subterane trebuie să fie de


minimum 4,0 m deasupra nivelului solului.

5.64. La traseele tehnologice realizate din oţel se utilizează numai conducte îmbinate
prin sudură sau cu filet,

5.65. Toate conductele metalice, atât subterane cât şi supraterane. se vopsesc sau
se protejează cu materiale speciale împotriva coroziunii,

5.66. Premergător intrării în exploatare traseele de conducte se supun testelor de


presiune hidraulică, în vederea verificării rezistenţei şi etanşeităţii

5.67. În vederea evitării îngheţului produselor vehiculate prin conducte, trebuie luate
următoarele măsuri:
- asigurarea unei pante de scurgere spre rezervor;
- montarea îngropată sub adâncimea de îngheţ;
- montarea în canale sub adâncimea de îngheţ.

5.68. Traseele conductelor trebuie să asigure un circuit electric neîntrerupt şi să fie


legate la instalaţia de legare la pământ în conformitate cu Normativul l 20.

5.69. Conductele pozate îngropat, în şanţ comun, se amplasează astfel încât să se


asigure distanţa minimă conform relaţiei de calcul:
De1 De2
+ + 50
2 2
unde:
De 1 ,De2 - diametrul exterior a! conductei sau al elementului cel mai mare
(flanşe, mufe, etc.).

5.70. Conductele pentru încărcarea rezervoarelor trebuie dimensionate astfel încât


viteza maximă de curgere a carburantului, ia descărcarea gravitaţională din

30
autocisternă, să nu depăşească 1,7 m/s. În cazul în care descărcarea
carburanţilor se asigură cu pompe, viteza maximă admisă nu va depăşi 2 m/s.

5.71. Dispozitivul manual de măsurare a nivelului carburantului de pe rezervor


trebuie sa fie etanş şi prevăzut cu ghidaj din bronz sau alamă, în scopul evitării
formării scânteilor în timpul executării operaţiei de măsurare.

5.72. Conducta de umplere a rezervorului se prevede cu un limitator de umplere care


are partea inferioară ia minim 50 mm de fundul rezervorului. Partea inferioară a
conductei de tragere trebuie să fie mai sus decât conducta de umplere cu
minimum 70 mm pentru a asigura încărcarea produsului în rezervor sub nivelul
de lichid, în scopul reducerii efectelor electricităţii statice.

5.73. Conductele pentru carburanţi se prevăd, după caz, cu robinete de secţionare la


capete (în punctul de racord sau de debuşare). Sistemele de conducte trebuie
să conţină un număr suficient de armături pentru o operare corespunzătoare şi
pentru protejarea instalaţiilor.

5.74. Amplasarea armăturilor şi a robinetelor trebuie astfel realizată încât să fie uşor
accesibile în vederea operării şi întreţinerii.

5.75. Conductele neîngropate şi robinetele pentru carburanţi vor fi vopsite, marcate


şt inscripţionate.

6. INSTALAŢII UTILITARE

6.1. Nu sunt admise traversări ale depozitelor de carburanţi şi a zonelor cu pericol


de explozie din incinta benzinăriei de către reţele de apă, gaze, electrice,
încălzire, canalizări, altele decât cele proprii staţiei.

INSTALAŢII ELECTRICE

6.2. Instalaţiile electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. din incinta benzinăriilor, se
proiectează, execută şi exploatează conform normativelor I 7, PE 107, lD 17,
l 18 şi I 20, completate cu reglementări şi instrucţiuni specifice.

6.3. Traversarea zonelor cu pericol de explozie din incinta benzinăriei, de către linii
electrice aeriene (LEA) este interzisă. În cazul apropierii LEA faţă de aceste
zone se vor respecta distanţele pe orizontală din tabelele 4.5 ÷ 4.9.

6.4. La alegerea şi utilizarea materialelor şi aparatajului din zonele de pericol de


explozie, se vor respecta cu stricteţe prevederile normelor specifice, utilizân-
du-se numai materiale şi aparate omologate pentru mediul exploziv.

6.5. La rezervoarele îngropate în cuve de beton neumplute cu nisip, sau alte zone
subterane în care se pot acumula amestecuri explozive de vapori, vor fi
prevăzute sisteme de detectare automată a concentraţiilor periculoase.

31
6.6. Instalaţiile tehnologice şi construcţiile din incinta benzinăriei se protejează
împotriva trăsnetului şi a descărcărilor electrostatice, conform reglementărilor
din domeniu (I 20, I 7).
La gurile de descărcare a carburanţilor în rezervoare, vor fi prevăzute borne cu
cordoane flexibile pentru legarea la pământ a autocisternelor.

6.7. Rezervoarele de carburanţi subterane, care au partea superioară la minimum


0,5 m sub nivelul terenului, nu necesită instalaţie de protecţie împotriva
trăsnetului, acestea urmând să fie legate ia pământ conform normativului I 20.
Legarea la pământ se face direct, fără piesă de separaţie. Pentru măsurarea
prizei de pământ, în interiorul căminului de vizitare a rezervorului se prevede un
punct de măsură cu şurub din material antiscântei.

REŢELE APĂ Şl CANALIZARE

6.8. Reţelele de apă şi canalizare din incinta staţiilor cuprind:

- conductele de alimentare cu apă a obiectelor de construcţie din incintă;


- conductele de colectare şi evacuare a apelor uzate provenite de la grupurile
sanitare;
- conductele de colectare şi evacuare a apelor rezultate din topirea zăpezii şi
ploii;
- conductele de colectare a apelor poluate cu hidrocarburi din zona gurilor de
descărcare şi a pompelor de combustibil.

6.9. În cazurile în care benzinăriile fixe sunt amplasate în localităţi echipate cu reţele
de apă şi canalizare, alimentarea cu apă a staţiei se face printr-un branşament
ia reţeaua de apă a localităţii iar evacuarea apelor se face prin racorduri la
reţelele de canalizare ale localităţii.

6.10. În cazurile în care benzinăriile fixe sunt situate în zone în care nu există reţele
de apă şi canalizare se recomandă amplasarea în incintă a unor obiecte cu
consumuri reduse de apă.

6.11. În condiţiile art. 6.10 consumul de apă se va asigura din puţuri forate, protejate
conform normelor sanitare în vigoare, iar apele uzate sunt evacuate fa bazine
vidanjabile şi de retenţie.

6.12. În toate cazurile pentru alimentarea cu apă se va folosi numai apă potabilă.
Pentru stropirea spaţiilor verzi, spălarea zonei peronului pompelor de distribuţie
şi pentru stingerea incendiilor se poate folosi şi apă nepotabilă cu acordul
organelor sanitare locale.

6.13. Apele uzate evacuate din incintă trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de
NTPA 001 şi NTPA 002.

6.14. Pentru evacuarea apelor uzate din incinta staţiilor se prevăd:

32
- separatoare de hidrocarburi pe reţeaua de evacuare a apelor infestate cu
hidrocarburi;
- separatoare de nisip şi hidrocarburi pentru apele provenite de la spălătoriile
auto şi rezervoare de compensare în cazul recirculării apei şi utilizării ei in
procesul de spălare;
- separatoare de nisip şi grăsimi pentru apele uzate provenite de la bucătăriile
unităţilor de alimentaţie publică (fast-food. restaurant etc.) din incinta
staţiilor.

6.15. La proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor de apă şi canalizare din


incintă se va ţine seama de prevederile STAS 1478, STAS 1846, STAS 1795,
STAS 8591 şi normativelor I 9 şi I 9/1 şi a celor din prezentul normativ.

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE

6.16. Încăperile construcţiilor se echipează cu instalaţii de încălzire centrală sau


sisteme individuale de încălzire omologate, conform prevederilor Normativului
I 13 şi reglementărilor specifice.

6.17. Sistemele de încălzire locală se realizează cu respectarea regulilor şi măsurilor


specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru fiecare destinaţie.

6.18. În spaţiile şi zonele cu pericol de explozie din cadrul staţiei este interzisă
folosirea sistemelor locale de încălzire cu foc deschis sau cu rezistenţe
electrice deschise (radiatoare electrice, sobe, reşouri etc.).

6.19. Sursa de producere a agentului termic (de regulă apă caldă 90/70°C) se alege
în funcţie de diverse criterii (zona de amplasare - urbană sau pe şosea,
utilităţile existente în zonă - reţete de gaze. disponibil de energie electrică etc.)
putând fi folosite cazane utilizând diverse tipuri de combustibil: CLU, motorină,
gaze naturale, GPL sau racordarea la sisteme centralizate de alimentare cu
căldură.

6.20. Distanţele de siguranţă pentru rezervoarele de combustibil aferente centralei


termice faţă de obiectele din incinta staţiilor se stabilesc conform Normativului
I 13 (pentru combustibil lichid), Normativului NT-DPE-01/2004 pentru gaze
naturale şi Normativului ! 31 (pentru gaz petrolier lichefiat).

6.21. Centrala termică se amplasează în încăpere separată, în afara zonelor cu peri


col de explozie şi a extinderilor acestora, elementele de separare realizându-se
conform reglementărilor specifice privind siguranţa ia foc.

6.22. Este interzisă amplasarea conductelor de abur, apă supraîncălzită sau apă
caldă în canalele în care se pot acumula substanţe care prezintă pericol de
incendiu sau explozie.

33
INSTALAŢII DE VENTILARE

6.23. Proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare se vor realiza în


conformitate cu prevederile Normativului i 5.

6.24. Spaţiile închise clasificate cu pericol de explozie se prevăd, după caz, cu


instalaţii de ventilare mecanică (fac excepţie căminele, canalele de protecţie şi
separatoarele de hidrocarburi).

De regulă containerele benzinăriilor transportabile se asigură cu sisteme de


ventilare natural organizată.

6.25. Instalaţiile de ventilare aferente zonelor cu pericol de explozie, vor îi


independente, nefiind admisă racordarea la alte instalaţii de ventilare.

6.26. Pentru spaţii construite închise în care se află carburanţi, trebuie asigurată o
ventilare mecanică sau naturală organizată, prin care să se asigure o
împrospătare a aerului din încăpere de minimum 5 volume pe oră.

6.27. Instalaţiile de ventilare vor fi astfel proiectate şi realizate încât să nu permită


propagarea uşoară a incendiilor sau să contribuie ta dezvoltarea acestora.

AUTOMATIZĂRI

6.28. Elementele de automatizare asigură funcţionarea şi protecţia rezervoarelor de


combustibil şi a pompelor de distribuţie a carburanţilor.

6.29. Rezervoarele cu pereţi dublii sunt echipate cu :


- indicator automat de măsurare a nivelului cu transmisie la sistemul
managerial, cu semnalizări şi avertizări specifice (nivel superior, nivel
interfaţă carburant-apă, nivel minim etc.);
- sistem de măsură a temperaturii cu transmisie ia sistemul managerial;
- senzor pentru depistarea pierderilor de carburant montat în spaţiul dintre cei
doi pereţi metalici;
- senzor pentru scurgerile de carburanţi sau infiltraţii de apa, după caz, în
căminele de acces ale rezervoarelor.

6.30. Pompele de distribuţie a carburanţilor sunt prevăzute cu :


- sistem de oprire automată la atingerea nivelului maxim în rezervorul au-
tovehicolelor;
-oprire automată ia sesizarea unor defecţiuni sau lipsa produs în rezer-
vorul din care se aspiră.

6.31. Benzinăria transportabilă este echipată cu :


- sistem de măsurare a nivelului carburanţilor, semnalizare optică şi acustică
la atingerea a 95% din volum şi oprirea automată a umplerii;

34
- detectarea concentraţiilor cu pericol de explozie prin semnalizarea optică şi
acustică a atingerii concentraţiei de prealarmă (20% din limita inferioară de
explozie) şi a celei de alarmă (60% din limita inferioară de explozie);
- oprirea automată a pompelor ia atingerea concentraţiei de 50% din limita
inferioară de explozie, atât în spaţiul destinat rezervorului (rezervoarelor),
cât şi a! celui destinat pompelor de transvazare;
- detectarea şi semnalizarea optică şi acustică la ieşirea instalaţiei din
parametrii funcţionali stabiliţi, cum sunt: atingerea nivelului maxim în
rezervor; atingerea pragului de prealarmă - (20% din limita inferioară de
explozie) şi a pragului de alarmă - (60% din limita inferioară de explozie) în
spaţiul rezervorului sau al pompelor de distribuţie, precum şi la depăşirea
temperaturii prestabilite în spaţiul pentru rezervor;
- oprirea automată a pompelor de transvazare la atingerea nivelului maxim
de umpfere prevăzut;
- deconectarea electrică generală la nerespectarea parametrilor funcţionali ai
staţiei.

7. ECHIPAREA Şl DOTAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A


CARBURANŢILOR CU INSTALAŢII Şl MIJLOACE DE
PREVENIRE Şl STINGERE A INCENDIILOR
Benzinării fixe

7.1. Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi de stingere a incendiiior la construcţii


anexe şi auxiliare din structura unei staţii de distribuţie a carburanţilor la
autovehicule se face în conformitate cu reglementările tehnice specifice, potrivit
scenariilor de siguranţă ia foc şi evaluarea capacităţii de apărare împotriva
incendiilor.

7.2. Benzinăriile amplasate în localităţi în care există reţea publică de apă vor fi
echipate cu instalaţie de hidranţi exteriori cu debit minim 5 l/sec, asigurându-se
minim un hidrant exterior dispus ia max.120 m faţă de obiectele incintei staţiei
şi dotarea cu accesorii necesare de trecere a apei (hidrant portativ, furtunuri tip
"C", ţevi de refulare, chei etc.) conform reglementărilor tehnice de specialitate.

7.3. În localităţile în care nu există reţea stradală de hidranţi exteriori, dar în


vecinătatea benzinăriei până la max. 400 m există o sursă naturală de apă,
accesibilă autospecialelor de intervenţie (lac, iaz, râu), care poate să asigure
debitul necesar intervenţiei, proprietarul staţiei este obligat să amenajeze o
rampă pentru alimentarea maşinilor de intervenţie în caz de incendiu.

7.4. Pentru benzinăriile care nu se încadrează în prevederile art. 7.2 şi 7.3, pe baza
scenariului de siguranţă ia foc şi evaluării capacităţii de apărare impotriva
incendiilor, se recomandă asigurarea, a unei rezerve minime de apă de 50 m3
pentru stingerea incendiilor din exterior. Dacă vecinătăţiile incintei impun
condiţii deosebite rezerva de apa se va dimensiona corespunzător.

35
7.5. Depozitele cu rezervoare supraterane. indiferent de zona de amplasare, se
echipează cu instalaţie de hidranţi exteriori, pentru asigurarea răcirii în caz de
incendiu, dimensionată conform reglementărilor tehnice specifice.

7.6. Staţiile de distribuţie a carburanţilor se dotează cu mijloace de intervenţie


astfel:
a) depozite de carburanţi subterane, cu capacitate totală de depozitare în
rezervoare subterane până la 150 m3:
- două stingătoare transportabile, dintre care unul cu spumă sau echivalent şi
unul cu pulbere;
- două stingătoare portative cu spumă sau echivalent şi două stingătoare cu
pulbere pentru staţiile de distribuţie carburanţi cu una sau două pompe, la
care se vor adaugă câte o pereche de stingătoare portative pentru fiecare
pompă prevăzută suplimentar;

b) depozite de carburanţi cu rezervoare subterane cu capacitate totală de


depozitare în rezervoare subterane cuprinsă între 150 - 300 m3:
- trei stingătoare transportabile, din care două cu spumă sau echivalent şi
unul cu pulbere;
- trei stingătoare portative cu spumă sau echivalent şi trei cu pulbere pentru
staţiile de distribuţie carburanţi dotate cu una sau două pompe, ia care se
vor adăuga câte o pereche de stingătoare portative pentru fiecare pompă
prevăzută suplimentar.

c) depozite cu rezervoare supraterane acoperite:


- trei stingătoare transportabile, dintre care două cu spumă sau echivalent şi
unul cu pulbere;
- trei stingătoare portative cu spumă sau şi trei cu pulbere pentru staţiile de
distribuţie carburanţi dotate cu una sau două pompe, la care se vor adăuga
câte o pereche de stingătoare portative pentru fiecare pompă prevăzută
suplimentar.

d) depozite cu rezervoare supraterane:


- trei stingătoare transportabile cu spumă şi unul cu pulbere;
- trei stingătoare portative cu spumă şi trei cu pulbere pentru staţiile de
distribuţie carburanţi dotate cu una sau două pompe, la care se vor adăuga
câte o pereche de stingătoare portative pentru fiecare pompă prevăzută
suplimentar.

e) Stingătoarele vor avea următoarele capacităţi:

- stingătoare transportabile cu spumă - minimum 90 kg/buc;


- stingătoare transportabile cu pulbere - minimum 125 kg/buc;
- stingătoare portative cu spumă – 6 ÷9 kg/buc;
- stingătoare portative cu pulberi - minimum 6 kg/buc.

7.7. Construcţiile auxiliare şi anexe se dotează cu stingătoare portative, conform


prevederilor Normativului P118

36
Benzinării transportabile

7.8. Benzinăriile transportabile se echipează cu instalaţie fixă de stingere a


incendiilor cu pulberi pentru spaţiul destinat depozitului de carburanţi, instalaţia
va avea minim 50 kg pulberi şi condiţiile tehnice pentru acţionare automată şi
manuală.
Instalaţia de stingere cu pulberi poate fi înlocuită cu instalaţie de stingere cu
aerosoli, spumă.

7.9. Benzinăriile transportabile se dotează cu următoarele mijloace de intervenţie In


caz de incendiu astfel;
- două stingătoare portative cu pulbere, cu capacitate de 6 kg fiecare şi
2 stingătoare portative cu spumă sau aerosoli;
- un stingător transportabil cu spumă, de 90,00 kg.

7.10. Benzinăria transportabilă se dotează cu un panou de incendiu, care cuprinde:


accesorii de trecere a apei (hidrant portabil tip C, cheie pentru hidrant subteran,
furtun tip C - 2 buc; ţeavă refulare tip C - 2 buc; chei racorduri B, C - 2 buc)
precum şi alte mijloace pentru intervenţie (lopată - 2 buc; cange metalică cu
prăjină - 2 buc; găleată zincată 12 litri - 2 buc;). Dotarea cu mijloace de
refulare a apei este obligatorie numai la benzinăriile transportabile amplasate în
zone echipate cu instalaţii de apă cu hidranţi exteriori.

7.11. Containerul se echipează cu detectoare termice de semnalizare a incendiilor


care trebuie să declanşeze instalaţia de stingere.

7.12. Containerul se echipează cu sistem de control a concentraţiei de explozie -


explozimetru staţionar echipat cu senzori Ex mess.

8. ETAPELE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI


8.1. Amplasarea staţiilor de distribuţie carburanţi pentru autovehicule se va face pe
baza Certificatului de Urbanism şi Autorizaţiei de Construcţie.

8.2. Etapele care trebuie parcurse pentru darea in folosinţă a staţiilor de distribuţie
carburanţi (benzine, motorine) la autovehicule suni:

a) Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Certificatului de urbanism -


elaborată conform HG 525/1996 şi Legea 10/1995, Legea 50/1991 şi
Ordinul MLPTL nr. 1943/2001.
Avizarea documentaţiei se face de către Consiliul local (judeţean sau
primăria municipiului, oraşului) .

b) Studiul de fezabilitate (după caz).

c) Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor


prevăzute în Certificatul de urbanism, referitoare la:

37
- asigurarea cu utilităţi (energie electrică apă - canal; gaze, telefoane,
conducte termoficare etc.);
- situaţia reţelelor din zonă;
- administraţia drumurilor;
- poliţia rutieră;
- mediu;
- sănătatea;
- pompieri,
- protecţie civilă (după caz);
- protecţia muncii;
- alte situaţii.

d) Documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire.


Se eliberează de către organele administraţiei publice (primării, consilii
locale).

e) Proiect de execuţie (PT şi DE, sau fază unică).


Se elaborează de către un proiectant cu competenţe în domeniu. Proiectul
trebuie obligatoriu verificat prin verificatori de proiecte atestaţi MLPTL (A, B
şi C).

f) Execuţia lucrărilor.
Execuţia lucrărilor va fi realizată de către unităţi specializate prin personal
autorizat.

g) Controlul urmăririi lucrărilor se va face prin:

- responsabili cu execuţia lucrărilor;


- diriginţi atestaţi;
- inspectori ai organelor de control (ISCLPUAT, ISCIR, BRML, Pompieri
etc.).

h) Recepţia lucrărilor (la terminarea lucrărilor şi finală) se realizează conform HG


273/1994.

i) Autorizaţia de funcţionare.
Se eliberează de către organele competente în domeniu pe baza
autorizaţiilor obţinute de la administraţia locală, agenţia de mediu, pompieri,
poliţia rutieră, ministerul transporturilor şi a dovezilor că s-au încheiat
contracte cu unităţi prestatoare de servicii (salubritate, apă - canal, energie
electrică etc.)

j) Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către reprezentanţi ai


investitorilor conform HG 273/94 şi C 167/83, pe baza:

- proiectului de execuţie şi dispoziţiilor de şantier;


- proceselor verbale de recepţie;
- autorizaţie de funcţionare.

38
9. EXECUŢIA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

Rezervoare de carburanţi
9.1. La execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii la benzinăriile fixe şi
transportabile cât şi în cazul reparaţiilor, modernizărilor şi dezvoltării celor
existente, vor fi respectate prevederile din "Normativul de prevenire şi stingere a
incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora" - indicativ C 300.

BENZINĂRII FIXE

9.2. Furnizorul de rezervoare şi pompe trebuie să indice tehnologia de montare şi


pregătire a traseelor cât şi elementele de îmbinare.

9.3. La montarea rezervoarelor se va urmări să nu existe abateri de la orizontală, iar


gura de vizitare să fie în poziţie verticală.

9.4. Manevrarea rezervoarelor se va face cu atenţie pentru a nu se deteriora


protecţia anticorozivă.

9.5. Racordurile dispozitivelor şi conductelor aferente se vor executa cu îmbinări


demontabile, pentru a permite demontarea în vederea întreţinerii, verificării şi
reparării utilajului.

9.6. După montare, revizii, reparaţii curente şi capitale, înainte de punerea în


funcţiune, toate rezervoarele se calibrează şi vor fi încercate obligatoriu ia
etanşeitate şi hidraulic conform prevederilor documentaţiei rezervorului.

9.7. Căminele gurilor de descărcare cuprind: gurile de descărcare pentru fiecare


compartiment având cuple rapide confecţionate din bronz sau alte materiale
care nu produc scântei pentru furtun şi guri pentru recuperarea vaporilor de la
benzină având cuple uscate şi opritor de flăcări.

9.8. Conductele de aerisire ale rezervoarelor trebuie să fie grupate şi prevăzute cu


guri de aerisire cu opritor de flăcări şi supape de respiraţie pentru recuperare
vapori ia benzine; pentru benzine ecologice se recomandă separarea gurilor de
aerisire şi recuperarea vaporilor.

Pompe de livrare carburanţi

9.9. Pompele de livrare carburanţi se montează pe postamente special amenajate şi


se racordează la conductele tehnologice şi la circuitele electrice de alimentare
cu energie, automatizare, semnalizare şi telegestiune.

9.10. La montarea şi efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţie a


pompelor de distribuţie a carburanţilor se iau următoarele măsuri:

39
- efectuarea lucrărilor respective se realizează numai de către personal de
specialitate atestat;
- pe timpul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau revizie se deconectează de la
tabloul electric general pompa respectivă;
- circulaţia autovehiculelor şi accesul persoanelor neautorizate se interzice în
zona de lucru;
- executarea lucrărilor este admisă numai după luarea tuturor măsurilor
tehnologice (spălare, suflare, aerisire, verificare concentraţii etc.) pentru
prevenirea formării unei atmosfere explozive precum şi a celor de prevenire
şi stingere a incendiilor (supraveghere, dotare cu mijloace de stingere,
interzicerea focului deschis şi fumatului, etc);
- efectuarea unor lucrări de sudură în incinta benzinăriilor este admisă numai
cu luarea tuturor măsurilor de protecţie şi cu permis de lucru cu foc deschis,
emis conform prevederilor în vigoare;
- după fiecare reparaţie se realizează probe de funcţionare hidraulică.

9.11. După fiecare reparaţie, se realizează probe de funcţionare hidraulică a


conductelor în comunicaţie directă cu pompele, conform condiţiilor specifice ale
acestora.

BENZINĂRII TRANSPORTABILE

9.12. Tehnologia de dispunere şi asamblare a componentelor benzinăriei


transportabile se precizează de către producător. Condiţiile şi măsurile stabilite
de producătorul staţiei sunt obligatorii Împreuna cu cele conţinute în articolul
3.5.

9.13. La execuţia benzinăriei transportabile şi ia efectuarea lucrărilor de întreţinere,


revizie şi reparaţii, în principal, se vor avea în vedere următoarele:
- lucrările respective se execută de către personalul de specialitate atestat;
- executarea lucrărilor este admisă numai după luarea măsurilor de PSI
corespunzătoare, prevăzute de producător;
- efectuarea lucrărilor de sudură nu este admisă atunci când staţia
transportabilă are carburanţi;
- pe timpul efectuării lucrărilor se interzice accesul autovehiculelor şi
persoanelor neautorizate.

9.14. Se interzice efectuarea oricăror lucrări de revizie, întreţinere, verificare sau


control la instalaţiile electrice, pe timpul transvazării carburanţilor din
autocisterne în rezervor şi a alimentării autovehiculelor.

9.15. Se interzice utilizarea sculelor şi a dispozitivelor care produc scântei prin


frecare, lovire sau funcţionare.

9.16. Reglarea, verificarea şi întreţinerea agregatelor benzinăriei transportabile, se


realizează în conformitate cu specificaţiile producătorului benzinăriei
transportabile.

40
9.17. Revizia tehnică şi repararea agregatelor de pompare se vor face în conformitate
cu normele specifice, respectându-se regulile şi măsurile de prevenire şi
stingere a incendiilor.

9.18. După efectuarea lucrărilor se realizează probele funcţionale stabilite de


producătorul benzinăriei transportabile.

9.19. Darea în exploatare a benzinăriei transportabile este admisă numai după


efectuarea recepţiei lucrărilor, conform prevederilor legale.

9.20. Sudurile se execută electric de către sudori autorizaţi, iar cordoanele de sudură
se controlează vizual, dimensional şi cu lichide penetrante.

10. EXPLOATAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR


10.1. Darea în exploatare a staţiilor de distribuţie carburanţi fixe şi mobile se face
numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

Alimentarea rezervoarelor de carburanţi

10.2. Rezervoarele de stocare carburanţi se alimentează din autocisterne speciale,


care corespund cerinţelor privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile
publice (ADR), sunt dotate şi echipate pentru acest scop.

10.3. Pregătirea în vederea descărcării carburanţilor în rezervoarele constă în:

- parcarea autocisternei în dreptul gurilor de descărcare, în paralel, cu


oprirea circulaţiei în zonă;
- blocarea autocisternei prin frâna de mână şi saboţi şi legarea autocisternei
la pământ;
- oprirea livrării produselor la pompele care trag (aspiră) din rezervoarele în
care se descarcă;
- măsurarea nivelului combustibilului din rezervor, stabilindu-se volumul gol
al acestuia în vederea determinării cantităţii exacte ce trebuie descărcată;
- recepţionarea de către gestionar a produselor petroliere aprovizionate -
cantitatea şi calitatea acestora să corespundă cu cele din documentele de
livrare;
- verificarea densităţii şi aspectului produselor din autocisternă;
- cuplarea furtunului de recuperare vapori (dacă cisterna este echipată)
urmată de cuplarea furtunului de descărcare la gura respectivă;
- verificarea cuplării corecte a furtunelor în vederea evitării deversării
produselor;
- deschiderea de către conducătorul auto a robinetelor în vederea descărcării
produsului şi recuperării vaporilor.

41
10.4. Descărcarea produselor petroliere din autocisternă în rezervoarele subterane
se face gravitaţional sau cu pompa de pe autocisternă prin contorizarea livrării.
Viteza de încărcare a rezervorului (până când nivelul în rezervor ajunge la
200 mm) va fi de maximum 25 m 3 /h şi de maximum 48 m 3 /h pentru restul
perioadei de umplere.

10.5. Pe timpul descărcării se verifică:

- ritmul de descărcare la contorul autocisternei sau la display-ul din cabină;


- indicaţiile indicatorului de nivel ai rezervorului.

10.6. În caz că ritmul de descărcare este necorespunzător, se verifica dacă toate


robinetele autocisternei au fost complet deschise, după care se reia
descărcarea.
La golirea autocisternei, semnalizată de display-ul indicatorului de nivel din
cabină, se stabileşte cantitatea descărcată în rezervor.
Se dă dispoziţia de decuplare - în cazul în care cantitatea descărcată
corespunde cu cea conţinută pe documentele însoţitoare a!e cisternei.

10.7. Măsurarea cantităţilor de produs descărcate din autocisternă se realizează cu


contoare cu echipamente sau indicatoare de debit agrementate şi omologate
metrologic.

10.8. Decuplarea autocisternei se realizează astfel.


- se decuplează întâi furtunele de lichid apoi de vapori;
- se decuplează punerea la pământ.

Distribuţia carburanţilor la autovehicule

10.9. Distribuţia carburanţilor se realizează prin pompe omologate şi agrementate în


ţară, ce pot furniza unui sau mai multe produse petroliere.

Ordinea interioară

10.10. Personalul benzinăriei fixe va fi organizat pe schimburi de lucru, pregătit şi


instruit pentru livrarea în siguranţă a carburanţilor şi operarea staţiei, precum şi
pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi de
protecţia muncii.

10.11. Principalele obligaţii ale personalului sunt:

- respectarea întocmai a instrucţiunilor tehnologice;


- cunoaşterea caracteristicilor şi proprietăţilor carburanţilor existenţi în
benzinărie;
- intrarea în schimb în plenitudinea forţelor fizice şi psihice;
- interzicerea accesului persoanelor neautorizate la gurile de descărcare, în
zona rezervoarelor subterane şi la autocisternă pe timpul descărcării;

42
- distribuirea carburanţilor în recipiente transportabile din mase plastice
(canistre, bidoane, etc.) sau din sticlă este interzisă;
- menţinerea ordinii şi curăţeniei în incinta benzinăriei;
- menţinerea liberă a căilor de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu,
precum şi asigurarea accesului ia mijloacele de intervenţie;
- interzicerea focului deschis şi a fumatului în zonele cu pericol ale
benzinăriei;
- menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de prevenire şi stingere a
incendiilor existente;
- utilizarea echipamentului de protecţie pus la dispoziţie;
- utilizarea de scufe metalice care nu produc scântei prin lovire;
- interzicerea continuării alimentării în cazul sesizării unor scurgeri
accidentale de produs sau defecte ia echipamentele staţiei;
- alarmarea imediată în caz de incendiu şi alertarea serviciilor de pompieri;
- intervenţia operativă ia orice început de ardere necontrolată;
- alte obligaţii stabilite de către conducerea unităţii.

10.12. Personalul benzinăriei trebuie să cunoască schema tehnologică a instalaţiei,


locurile de întrerupere a alimentării cu energie electrică precum şi dispunerea
mijloacelor de intervenţie şi modul de utilizare a acestora.

Măsuri de exploatare în siguranţă

10.13. Toate aparatele de măsură şi control de ia rezervoare şi pompele de distribuţie


carburanţi, armăturile şi sistemele de siguranţă trebuie verificate, întreţinute şi
menţinute în perfectă stare de funcţionare.

10.14. Este interzisă efectuarea oricăror modificări ale construcţiilor şi instalaţiilor


tehnologice sau utilitare aie benzinăriei fără o documentaţie elaborată şi avizată
conform prevederilor legale.

10.15. Este interzisă utilizarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.

10.16. Se interzice colectarea tn bazine (gropi) deschise, improvizate în incinta staţiei


de distribuţie carburanţi (benzinăriei) a oricăror reziduuri de lichide combustibile.

10.17. Eventualele scurgeri accidentale de carburanţi se îndepărtează prin spălare cu


apă şi vor fi preluate de separatorul de hidrocarburi. Este interzisă îndepărtarea
scurgerilor accidentale prin spălare cu deversare în râuri, iazuri, lacuri sau pe
terenul din zona benzinăriei.

10.18. La staţia de distribuţie carburanţi (benzinărie) fără sursă de apă, colectarea


scurgerilor de carburanţi se realizează cu nisip uscat, care se depozitează în
locuri special amenajate, ferite de surse de foc şi se evacuează periodic spre
un crematoriu specializat In distrugerea produselor petroliere.

43
10.19. Este interzisă folosirea de către personalul staţiei a îmbrăcămintei, lenjeriei şi a
altor obiecte din materiale sintetice, precum şi a încălţămintei care poate
produce scântei prin lovire sau frecare, capabile să aprindă vaporii inflamabili,

10.20. Fiecare sortiment de carburant se depozitează în rezervoarele sau


compartimentele stabilite, fiind interzisă schimbarea destinaţiei acestora de ia
un sortiment de produs ia altul, fără luarea tuturor măsurilor de pregătire
necesare (golire, curăţare etc.).

10.21. Respectarea capacităţii rezervoarelor - conform proiectului - precum şi


funcţionarea dispozitivelor cu care sunt echipate sunt obligatorii.

10.22. Descărcarea carburanţilor din autocisterne în rezervoarele subterane ale


benzinăriei se face numai în locurile stabilite prin proiect, amenajate şi marcate
corespunzător.

10.23. În tot timpul descărcării carburanţilor autocisternele, conductele de golire şi


părţile metalice ale peronului de descărcare (atunci când există), trebuie
conectate electric între ele şi întregul sistem trebuie legat ia pământ.

10.24. Descărcarea carburanţilor din autocisterne se realizează numai cu motorul


maşinii oprit, supraveghindu-se permanent descărcarea de către conducătorul
auto.

10.25. Se admit ia descărcare numai autocisterne special destinate transportului


produselor petroliere, cu revizia tehnică la zi, acceptate de R.A.R.
Personalul benzinăriei va verifica poziţia ţevii de eşapament, existenţa
plăcuţelor de identificare a produsului, echiparea cu stingătoare şi existenţa
cutiei de nisip şi a lopeţii.

10.26. Pe timpul descărcării autocisternelor cu carburanţi, în zona gurilor de


descărcare este interzisă circulaţia altor autovehicule, accesul persoanelor
neautorizate, focul deschis şi fumatul.

10.27. Nu este admisă utilizarea pentru închiderea sau deschiderea robinetelor, a


răngilor, ţevilor, cârligelor sau a altor mijloace care pot produce scântei, precum
şi utilizarea robinetelor care au neetanşeităţi.

10.28. Conductele tehnologice ale pompelor de distribuţie a carburanţilor vor fi


supravegheate şi întreţinute pentru a se realiza o permanentă etanşeitate a
acestora,

10.29. Orice scurgere de carburant va fi imediat îndepărtată, remediindu-se


defecţiunea. Garniturile utilizate vor fi în conformitate cu tipul îmbinării şi
corespunzătoare naturii carburantului.

44
10.30. Nu este admisă utilizarea pompelor de distribuţie a carburanţilor neomologate
pentru produsul respectiv, precum şi atunci când prezintă defecţiuni, cum sunt:
- scurgeri de carburant datorită neetanşeităţilor la îmbinări, pompă şi
subansambluri ale acesteia, fisurări ale racordului elastic etc.;
- defecţiuni ale instalaţiei electrice, inclusiv ale legăturilor la pământ;
- supraîncălzirea lagărelor sau a corpului pompei;
- vibraţii puternice, zgomote sau lovituri suspecte etc.

10.31. Dezgheţarea instalaţiilor, conductelor, pompelor, armăturilor etc. prin care se


vehiculează carburanţi, se va face numai cu apă caldă, nisip încălzit sau alte
mijloace care nu prezintă pericol de incendiu.
Este strict interzisă folosirea focului deschis sub orice formă (faclă, lampă, etc).

10.32. Nu este admisă alimentarea autovehiculelor cu carburanţi clacă se constată că


motoarele acestora funcţionează.

10.33. Sistemele de colectare şi drenare a eventualelor scurgeri de carburanţi, precum


şi etanşările pompelor se vor menţine în perfectă stare de funcţionare, astfel
încât să se evite împrăştierea carburanţilor.

10.34. La exploatarea instalaţiilor utilitare aferente, vor fi respectate măsurile şi regulile


de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, fiind interzisă utilizarea acestora
cu defecţiuni sau improvizaţii care să pună în pericol benzinăria sau
vecinătăţile.

10.35. În construcţiile anexe benzinăriei fixe (cabină staţie, spaţiu comercial etc.) vor fi
respectate regulile şi măsurile de exploatare stabilite în benzinărie.
În celelalte construcţii auxiliare se respectă regulile şi măsurile de prevenire şi
stingere a incendiilor prevăzute în reglementările generale în funcţie de tipul
construcţiilor, riscul de incendiu, categoriile de pericol de incendiu şi destinaţii.

10.36. Nu este admisă distribuţia carburanţilor pe timpul descărcării autocisternelor, de


la pompele ale căror rezervoare sunt alimentate.

Măsuri pe timpul executării reviziilor şi verificărilor

10.37. Verificarea şi controlul în interiorul cuvelor rezervoarelor neumplute cu nisip, se


efectuează numai de persoane autorizate, după verificarea atmosferei din
interior cu explozimetrul manual.

10.38. Se interzice efectuarea oricăror lucrări de revizie, întreţinere, verificare sau


control la instalaţiile electrice sau de încălzire-ventilare, pe timpul vehiculării
carburanţilor, la rezervoare, staţii de pompare, guri de descărcare, în zonele cu
pericol de explozie ale acestora.

10.39. Se interzice utilizarea sculelor şi dispozitivelor care produc scântei prin lovire
sau funcţionare, la rezervoare şi instalaţii pentru carburanţi.

45
10.40. Reglarea, verificarea şi întreţinerea pompelor de livrare carburanţi se realizează
în conformitate cu prevederile cărţii tehnice a acestora şi instrucţiunile
producătorului.

10.41. Lagărele şi piesele în mişcare ale pompelor de livrare carburanţi vor fi verificate
şi unse conform precizărilor producătorilor.

10.42. Revizia tehnică şi reparaţia pompelor de carburanţi se vor face în conformitate


cu normele specifice, respectându-se regulile şi măsurile de prevenire şi
stingere a incendiilor.

Prevenirea şi stingerea incendiilor

10.43. Organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a


incendiilor se realizează în concordanţă cu cerinţele de siguranţă la foc
prevăzute în dispoziţiile generale DG PSI-001 , DG PSI-002 şi DG PSI 005
aprobate cu ordinele Ml nr. 1023 ,1080/1999 şi 138/2001.

10.44. Perimetrul staţiei se delimitează de restul zonei de amplasare prin marcaje şi


amenajări.

10.45. Se va înlătura permanent vegetaţia uscată din perimetrul benzinăriei.

10.46. Accesul, circulaţiile interioare, ieşirile din staţie precum şi circulaţiile de racord
din drumurile publice trebuie bine întreţinute, curăţate şi eliberate de orice
obstacole care ar putea împiedica accesul forţelor de intervenţie pentru
stingerea incendiilor.
Accesul şi fluxurile de circulaţie interioare se marchează pe carosabil sau se
delimitează prin borduri sau spaţii verzi.

10.47. În perimetrul staţiei şi în zona de acces se plantează indicatoare de restricţie şi


avertizare privind cel puţin:
- viteza maximă admisă care nu trebuie să depăşească 10 Km/h;
- interzicerea fumatului şi utilizării surselor de foc deschis;
- locurile în care autovehiculele pot staţiona;
- sensul fluxurilor de circulaţie;
- închiderea aparatelor de telefonie mobilă.

10.48. Incinta staţiei trebuie iluminată corespunzător în timpul nopţii.

10.49. Este strict interzisă utilizarea surselor de iluminat cu flacăra deschisă şi a


lămpilor portabile neprotejate corespunzător mediilor cu pericol de explozie.

10.50. Folosirea focului deschis în afara locurilor special amenajate şi destinate


acestui scop este interzisă.
Lucrările de sudură, tăiere, lipire şi alte operaţiuni care prezintă pericol de
incendiu la utilaje, echipamente sau conducte se execută cu luarea măsurilor

46
prevăzute în prezentul normativ, pe baza permisului de lucru cu foc (model
anexa 4).

10.51. În locurile de muncă cu pericol de explozie se interzice folosirea sculelor şi


dispozitivelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire. Se admit scule şi
dispozitive confecţionate din materiale neferoase sau special protejate, marcate
în acest scop de furnizor.

10.52. Săpăturile în incinta staţiei se execută numai pe baza unui permis de săpături
întocmit conform modelului din anexa 3 eliberat de şeful staţiei, după caz.

10.53. Lucrările de întreţinere, verificare şi de înlocuire a motoarelor, aparatelor,


cablurilor electrice şi corpurilor de iluminat protejate împotriva exploziilor se
execută numai de către personal autorizat pentru instalaţii în mediu "Ex".

10.54. Verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice pentru medii normale


cu tensiuni până ia 1000 V.c.a. din dotarea construcţiilor se realizează potrivit
prevederilor normativului I 7.

10.55. Verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului


şi cele de punere la pământ se realizează potrivit prevederilor normativului I 20.

10.56. Toate mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie menţinute în


perfectă stare de funcţionare şi verificate conform reglementărilor în vigoare.

10.57. Personalul de exploatare trebuie să cunoască bine staţia şi modul de intervenţie


în caz de incendiu, dispunerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi a altor
mijloace de stingere a incendiilor.

10.58. Instructajul de prevenire şi stingere a incendiilor se efectuează cu întregul


personal a! staţiei, în conformitate cu prevederile dispozitivelor generale
DG PSI-002.
Personalul de exploatare se admite ia muncă numai după efectuarea instruirii şi
verificării însuşirii cunoştinţelor de prevenire şi stingere a incendiilor generale şi
specifice locului de muncă.

10.59. Instructajul de prevenire şi stingere a incendiilor poate fi:


a) instructaj introductiv general;
b) instructaj specific locului de muncă;
c) instructaj periodic;
d) instructaj pe schimb;
e) instructaj special pentru lucrări periculoase.

10.60. Instructajul introductiv general se execută cu:


a) persoanele nou angajate;
b) persoane transferate de la o staţie de distribuţie gaze petroliere lichefiate;
c) persoane care execută lucrări pe bază de contract in incinta staţiei.

47
10.61. Instructajul specific locului de muncă se face cu noii angajaţi.

10.62. Instructajul periodic se execută cu toţi angajaţii, intervalul între două instructaje
periodice nu trebuie să depăşească de regulă 30 zile.
Instructajul pe schimb şi cel pentru lucrări periculoase se execută la întreţinere
în fiecare schimb şi respectiv înainte de începerea unor lucrări pe timpul cărora
pot apare situaţii generate de incendiu sau explozie.

10.63. Cu prilejul activităţilor de instruire şi ori de câte ori se consideră necesar se


execută exerciţii practice de intervenţie şi salvare în caz de incendiu, pe timp de
zi şi noaptea.

11. PROTECŢIA MUNCII, SIGURANŢA ŞI IGIENA MUNCII


11.1. În toate etapele de proiectare şi execuţie a benzinăriilor fixe şi transportabile, se
respectă cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa şi igiena muncii
cuprinse următoarele acte normative cu aplicabilitate generale:

• Legea protecţiei muncii nr. 90/96.


• Norme specifice de protecţia muncii pentru descărcarea produselor
petroliere.
• Norme specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul şi
depozitarea produselor petroliere - ediţia 1996.
• Norme generale de protecţia muncii.
• Norme departamentale de protecţia muncii,

11.2. Proiectele benzinăriilor fixe şi transportabile trebuie să:

- includă documente cuprinzând măsuri menite să evite sau să reducă


la minimum pericolele pentru sănătatea şi securitatea executanţilor
şi a utilizatorilor precum şi orice alte pericole (explozii, incendii etc.)
pentru fiecare fază de execuţie, testare, utilizare şi întreţinere;
- respecte cerinţele ergonomice de exploatare.

11.3. Verificările, probele şi încercările echipamentelor componente ale instalaţiilor,


vor fi executate respectându-se instrucţiunile specifice de protecţie a muncii în
vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

11.4. Conducătorul unităţii de execuţie sau exploatare trebuie să îndeplinească


responsabilităţile prevăzute de Legea protecţiei muncii şi de Normele Generale
de Protecţia Muncii.

11.5. Pregătirea şi instruirea personalului se va face conform NGPM, care conţin


prevederi pentru cele trei faze obligatorii şi anume:
- instructajul introductiv general;
- instructajul la locul de muncă;
- instructajul periodic.

48
11.6. Pentru semnalizarea riscurilor la locurile de muncă se vor avea în vedere Normele
Generale de Protecţie a Muncii, Prescripţiile minime pentru semnalizare de
securitate şi standardele în vigoare.

12. POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A


CARBURANŢILOR
12.1. La dezafectarea benzinăriilor fixe şi transportabile sunt obligatorii anumite
măsuri pregătitoare executării lucrărilor în condiţii de siguranţă cum sunt:

- separarea zonei sau a incintei respective cu panouri demontabile, în scopul


împiedicării accesului autovehiculelor şi a persoanelor neautorizate;
- afişarea pe perimetru! incintei a inscripţionărilor de atenţionare asupra
pericolului, în conformitate cu prevederile STAS 297 şi SR ISO 6309;
- scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici;
- golirea tuturor instalaţiilor de carburanţi (rezervoare, conducte, dispozitive,
etc.) şi evacuarea carburanţilor din incinta benzinăriei, operaţie ce se
efectuează de personal specializat;
- suflarea conductelor, spălarea şi ştergerea pereţilor rezervoarelor astfel
încât să nu mai existe carburanţi sau reziduuri de carburanţi;
- asigurarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor în cantităţile şi
tipurile corespunzătoare lucrărilor şi pericolului acestora;
- instruirea personalului asupra pericolului şi măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor specifice activităţilor pe care le vor desfăşura.

12.2. Începerea lucrărilor de dezafectare nu este admisă decât după verificarea de


către factorii implicaţi In această activitate (beneficiar, executant) a condiţiilor de
execuţie fără pericol de incendiu sau explozie şi realizarea integrală şi
corespunzătoare a măsurilor pregătitoare.

12.3. Acţiunea de dezafectare a benzinăriei fixe începe cu demontarea elementelor


componente ale instalaţiei de livrare carburanţi, de regulă invers ordinei de
montaj a acesteia, respectiv demontarea distribuitoarelor de carburanţi (pompe
benzine, motorine), a conductelor pe tronsoane şi a racordurilor pe rezervoare.

12.4. Pe măsura demontării se vor sufla cu aer elementele demontate şi se vor


evacua din staţie.

12.5. La demontarea componentelor instalaţiilor este interzisă utilizarea focului


deschis, precum şi a sculelor care pot produce scântei prin lovire.

12.6. Dezafectarea rezervoarelor de carburanţi se efectuează prin extragerea


hidrocarburilor, umplerea cu apă, urmată de golire, uscare, închidere şi
transport.
Deasemenea se poate utiliza dezafectarea prin utilizarea neutralizatorilor de
hidrocarburi.

49
12.7. Demolarea construcţiilor supraterane se realizează numai după demontarea
elementelor recuperabile (tâmplării interioare şi exterioare, placări, învelitori,
instalaţii, echipamente, etc.).
Toate elementele şi materialele refolosibile sunt după caz, depozitate în locuri
stabilite care să nu impieteze asupra lucrărilor, sau se evacuează în afara
benzinăriei.

12.8. Folosirea utilajelor mecanice se face numai în condiţii sigure astfel încât să nu
provoace incendiu şi să nu deterioreze instalaţii sau echipamente nedemontate
sau neevacuate.

12.9. Toate componentele demontate, care pot fi refolosite, vor fi recondiţionate în


ateliere specializate.

12.10. Deşeurile reciclabile vor fi colectate, ambalate şi predate unităţilor specializate.

12.11. Refolosirea pieselor, subansamblurilor şi a elementelor de instalaţii este admisă


numai dacă se asigură funcţionarea acestora ia parametrii proiectaţi şi în
condiţii de siguranţă.

12.12. Pe timpul operaţiilor de postutilizare a benzinăriilor, o atenţie deosebită trebuie


acordată utilizării focului deschis (sudură, fumat, etc.).

12.13. După dezafectarea benzinăriilor fixe sau transportabile, proprietarul va lua toate
măsurile necesare pentru refacerea terenului şi a mediului înconjurător.

50
ANEXA 1

TERMINOLOGIE

BENZINĂRIE FIXĂ CU REZERVOARE SUBTERANE - incintă în care sunt


amplasate construcţii şi instalaţii (rezervoare subterane, pompe de livrare carburanţi,
trasee de conducte) pentru depozitarea, vehicularea şi livrarea carburanţilor (benzine -
motorine) la autovehicule precum şi construcţii anexe şi auxiliare specifice sau pentru
diverse servicii ia utilizatori (cabină staţie., magazine de piese de schimb şi lubrefianţi,
de produse alimentare şi nealimentare, spălătorii auto, atelier de întreţinere şi service
auto, punct de alimentaţie publică, restaurant, motel etc.).

BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (Staţie transportabilă) - instalaţie completă,


destinată comercializării carburanţilor ia autovehicule, realizată în execuţie metalică
prefabricată, compactă şi modulată (tip container).

STAŢIE MIXTĂ DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI - incintă în care sunt


amplasate construcţii şi instalaţii pentru depozitarea, vehicularea şi livrarea carburanţilor
la autovehicule (benzine, motorine, gaz petrolier lichefiat, gaz natural comprimat sau
gaz natural lichefiat) având utilaje, echipamente, construcţii anexe şi auxiliare specifice
sau pentru diverse servicii la utilizatori, asemănătoare unei benzinării.

DEPOZIT DE CARBURANŢI aferent benzinăriei transportabile - rezervor


metalic compartimentat sau rezervoare metalice distincte, cu capacitatea maximă totală
de 30,00 m , dispus/dispuse în spaţiul special destinat al benzinăriei transportabile, în
cuva de retenţie metalică etanşă.

CARBURANT (benzină, motorină) - produs petrolier sau de sinteză format din


amestecuri de hidrocarburi lichide, cu sau fără aditivi, utilizat în principal drept
combustibil pentru motoarele autovehiculelor.

REZERVOR SUBTERAN - recipient cilindric, orizontal, neizolat termic, cu unul


sau două compartimente, cu pereţi dubli sau simpli, îngropat direct în pământ sau
amplasat în cuva de beton, montat cu partea superioară la cel puţin 0,20 m sub cota
terenului înconjurător, având ca destinaţie stocarea carburanţilor.

REZERVOR SUPRATERAN - recipient cilindric, vertical sau orizontal, cu pereţi


simpli şi capac fix amplasat deasupra cotei ±0,00 m a terenului.

POMPĂ DE LIVRARE CARBURANŢI - utilaj dinamic care asigură distribuţia


carburantului din rezervoarele subterane în rezervoarele autovehiculelor. prevăzute cu
afişaj şi calculator specializat, cu unui sau mai multe posturi de distribuţie.

ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ GAZOASĂ - amestec cu aer, în condiţii


atmosferice, al unui material inflamabil sub formă de gaz sau vapori, în care, după
aprindere, arderea se propagă în tot ansamblul amestecului neconsumat.

51
ARIE PERICULOASĂ - arie în care există sau ar putea să fie prezentă o
atmosferă explozivă gazoasă în asemenea cantităţi încât să necesite precauţii speciale
pentru construcţia, instalarea şi utilizarea aparaturii electrice.

ARIE NEPERICULOASĂ - arie în care nu există sau nu este de aşteptat să fie


prezentă o atmosferă explozivă gazoasă în cantitate suficientă încât să necesite
precauţii speciale pentru construcţia, instalarea şi utilizarea aparaturii electrice.

SURSĂ DE DEGAJARE - punct sau loc de la care este probabil să se degaje


în atmosferă un gaz inflamabil, vapori inflamabili sau lichid inflamabil, astfel încât să se
poate forma o atmosferă explozivă gazoasă.

ZONE - ariile periculoase sunt clasificate în zone, în funcţie de frecventa


apariţiei şi durata prezenţei unei atmosfere explozive gazoase, după cum urmează:

- ZONA "0" - arie în care este prezentă în permanentă, sau pe perioade lungi
de timp o atmosferă explozivă gazoasă. (Cuprinde: interiorul rezervoarelor şi
separatoarelor de hidrocarburi, etc.).

- ZONA "1" - arie în care este probabilă apariţia unei atmosfere explozive ga-
zoase în timpul funcţionării normale. (Cuprinde: aria adiacentă zonei 0, cămine de
vizitare rezervoare, casetă şi interiorul pompelor de livrare carburanţi, zonă adiacentă
cisternei auto de aprovizionare carburanţi, împrejurul gurilor de aerisire fără recuperare
de vapori, etc.).

- ZONA "2" - arie în care este probabilă apariţia unei atmosfere explozive
gazoase la funcţionarea normală şi, dacă totuşi apare, este probabil ca aceasta să se
întâmple nu mai rareori şi doar pentru o perioadă scurtă de timp. (cuprinde: fluide
inflamabile transportate în sisteme închise din care nu pot scăpa decât accidental sau
în cazul unor operări greşite, aria adiacentă zonei 1 în care gazete sau vapori inflamabili
pot scăpa accidental, etc.).

ZONA DE PROTECŢIE - suprafaţă delimitată de distanţa de protecţie a con-


ductei, pe ambele părţi de-a lungul acesteia.

ZONA DE SIGURANŢĂ - suprafaţă delimitată de cea mai mare distanţa


minimă de siguranţă a conductei, pe ambele părţi de-a lungul conductei.

SISTEM DE RECUPERARE A VAPORILOR - instalaţie prevăzută cu


echipamente pentru captarea şi reţinerea vaporilor de carburanţi rezultaţi pe timpul
operaţiilor de încărcare a rezervoarelor, depozitării produselor petroliere şi livrării
carburanţilor la autovehicule.

CONDUCTA DE AERISIRE la rezervoare subterane - ţeava din metal montată


pe rezervorul subteran, care asigură preluarea vaporilor de carburanţi din zona
superioară a recipientului şi eliminarea acestora în atmosferă, echipată cu dispozitiv
special care împiedică trecerea flăcărilor sau scânteilor spre rezervor (opritor de
flacără).

52
CONDUCTĂ DE AERISIRE la benzinăriile transportabile - ţeava metalică ce
asigură legătura între partea superioară a rezervorului (compartimentului) şi atmosferă, cu
opritor de flacără, dispus ia minim 2,00 m de cota superioară a containerului.

OPRITOR DE FLACĂRĂ - dispozitiv special, montat pe conducta de aerisire,


care nu permite trecerea flăcărilor şi a scânteilor.

SEPARATOR DE HIDROCARBURI - construcţie subterană, care asigură


preluarea apei cu produse petroliere, realizând decantarea nămolului şi separarea
hidrocarburii or de apa restituită sistemului de canalizare.

INSTALAŢIE GPL TIP SKID - instalaţie monobloc de distribuţie a gazelor


petroliere lichefiate la autovehicule, având în componenţă un recipient de stocare
suprateran, cu capacitate de maxim 5.000 I, o pompă centrifugă, o pompă de distribuţie
GPL la autovehicule, conducte şi armături aferente.

TRASEE CONDUCTE - ansamblu de ţevi, flanşe, coturi şi reducţii.

CĂMINUL GURILOR DE DESCĂRCARE - construcţie din beton sau zidărie în


care sunt amplasate conductele prin care se descarcă carburanţii din autocisterne în
rezervoare.

GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (GPL) - amestec de hidrocarburi (în


principal propan - butan) aflate în stare lichefiată şi care la 70°C au o tensiune de vapori
între 16-31 bari şi la 50°C o masă voluminoasă între 0,495 - 0,440 kg/l, funcţie de reţeta
utilizată pentru livrarea cu gaz auto.

CONSTRUCŢII ANEXE - construcţii şi spaţii, de regulă supraterane, necesare


funcţionării unei benzinării: birouri gestionar/cabină staţie, grupuri sanitare, separatoare
hidrocarburi, copertină peste pompe, staţie electrică/post ţrafo/staţie conexiuni, staţie
hidrofor (gospodărie apă - în zone izolate), centrală termică.

CONSTRUCŢII AUXILIARE - construcţii şi spaţii supraterane (cu sau fără


subsol), destinate unor activităţi conexe şi anume: construcţii/spaţii comerciale,
construcţii/spaţii alimentaţie publică, construcţii pentru cazare, spălătorie auto,
atelier/service auto.

53
ANEXA 2

REGLEMENTĂRI TEHNICE DE REFERINŢĂ PRIVIND PROIECTAREA,


EXECUŢIA, EXPLOATAREA Şl POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE
DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR LA AUTOVEHICULE
(BENZINĂRII FIXE Şl TRANSPORTABILE)

1. LEGI, DECRETE, REGLEMENTĂRI CU CARACTER GENERAL

- Legea 10/1995 - Lege privind calitatea în construcţii.

- Ordonanţa Guvernului României nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor,


aprobată cu Legea nr.212/1997.

- HG nr.448/2002 - Pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se

supun avizării/autorizării de PS!

- HG 925/1995 - Verificarea şi expertizarea proiectelor.

- HG nr.766/1997 - Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

- HG nr.964/1998 - Clasificarea şi durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe.

- HGnr.273/1994 - Regulamentul de recepţie ai lucrărilor de construcţii şi instalaţii


aferente acestora.

- HG nr.272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii.

- HG nr. 568/2001 - Privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de


compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia
benzinei.

- HG nr.525/1996 - Pentru aprobarea Regulamentului genera! de urbanism.

- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului


de Interne nr.775/1998.

- Ordin al Ministerului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind


reducere riscului de incendiu generate de încărcări electrostatice - DG PSI -
004/2001.

- Ordin nr. 1103/2002 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Normelor metodologice


privind măsurarea şi analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din
depozitarea şi distribuţia benzinei.

54
- OUG nr.12-iulie 1998 - Ordonanţă de urgenţă privind transportul pe căile ferate
române şi reorganizarea societăţii naţionale a Căilor Ferate Române.

- Legea nr. 89 - 25 mai 1999 - pentru aprobarea OUG nr.12 -1998.

- Ordinul 371/11 august 2002 al Ministerului Industriei şi Resurselor pentru aprobarea


normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie aferente Sistemului
Naţional de transport ai produselor petroliere.

- ND nr. 3915 din 1994 Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de


transport gaze naturale -ANRGN

- Dispoziţii generale de prevenire şi stingere a incendiilor: DG PSI-001, DG PSI-002 şi


DPSI 005 aprobate prin ordinele M.l. nr.1023/2000; 1080/2000 şi 138/2001

2. REGLEMENTĂRI TEHNICE

1. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor - P 118/1998.

2.. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de


construcţii şi instalaţii aferente acestora - indicator C 300/1994.

3. Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social -


culturale, agrozootehnice şi industriale - P 100/1992.

4. Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare a staţiilor de alimentare cu gaze


petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule - NP 037/1999.

5. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală -


I 13/2002.

6. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală - l 13/1/2002.

7. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare - l 9/1994.

8. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare - l 9/1/1994.

9. Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze


naturale - NT-DPE-01-2004.

10. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare -


15/1998.

11. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la


1000 V c.a. şi 1500 V c.c. -17/2002.

55
12. Normativ pentru proiectarea şi executarea protecţiei împotriva trăsnetului -
l 20/2002.

13. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi


slabi aferente clădirilor civile şi de producţie - l 18/1/2001.

14. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi


a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei - l 18/2/2002.

15. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi executarea pardoselilor antistatice şi


antiscânteie - NP 49/1989.

16. instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţie din


beton -C 170/1987.

17. Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din


oţel - I 12/1978.

18. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate -


114/1976.

19. Instrucţiuni privind stabilitatea şi verificarea clasei de calitate a Îmbinărilor sudate la


conducte tehnologice din oţel -1 27/1982

20. Norme generate de protecţie a muncii - NGPM - 2002.

21. Norme specifice de protecţie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere -


Ordin nr.78/1999.

22. Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor în


zone cu pericol de explozie - ID 17/2002.

23. ND - 3915/1994 - Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport


gaze naturale.

24. STAS 1478/1990 - instalaţii sanitare, alimentare cu apă la construcţii civile şi


industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.

25. STAS 297/1-1998 - Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.

26. STAS 297/2-1992 - Indicatoare de securitate. Reprezentări

27. SR ISO 6309/1998 - Protecţia împotriva incendiilor. Indicatoare de securitate.

28. STAS 12604/4-1989 - Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe.


Prescripţii.

56
29. STAS 12604/5-1990 - Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie si verificare.

30. SR EN 50014 - 1995 - Aparatura electrică pentru atmosfere potenţial explozive -


prescripţii generale.

31. SR EN 60079 - 10/2002 - Aparatura electrică pentru atmosfere explozive gazoase.

57
s.c............. …………..
ANEXA 3

PERMIS PENTRU SĂPĂTURI

1. Dl ................................................. reprezentantul S.C ...............................


........................... cu echipa formată din................................lucrători ..........................
................................. este autorizat să execute lucrări de săpături pentru ...................

pe traseul..................................................................................................................
delimitat de la ..........................................................................................................
până la ....................................................................................................................

2. Măsuri ..................................................

a. Înainte de începerea lucrului ...............................................................................

b. În timpul lucrului ...................................................................................................

c. Întreruperea lucrului ............................................................................................


d. La terminarea lucrului..........................................................................................
e. Măsuri speciale ....................................................................................................

3. Lucrarea a fost cerută de ....................................................................................

4. Semnături

Şeful staţiei care a solicitat Reprezentantul societăţii care


efectuarea lucrării executa lucrarea

5. Autorizarea lucrărilor în continuare

SEMNĂTURI
Nr. Anul Luna Ziua Reprezentantul
Şeful staţiei societăţii care
execută lucrarea

58
Unitatea ........................................
ANEXA 4

PERMIS DE LUCRU CU FOC


Nr.................din......................

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc dlui .........................., ajutat de


dl ................................, care urmează sa execute ......................... folosind
............................. Ia (in) ..................... Lucrările încep de la data de ............... , ora , ..... si
se încheie la data de .............. , ora ..........
Premergător, pe timpul si la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele
masuri:
1. îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor,
utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrărilor si
din apropierea acesteia, pe o raza de ...........metri, astfel: .................................................
2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor,
prin ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrările se realizează
…………………………………………………………………………………………………………
4. Verificarea zonei de lucru si a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor
de aprindere si a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor si a exploziilor,
protejarea antifoc a materialelor din zona.
Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut in baza buletinului de analiza nr. ................. ,
din...................... , eliberat de ................................... (acolo unde este cazul).
5. Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice
tehnologiei de lucru...................................................................................
6. Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor
………………………………………………….......................................................................................
7. Anunţarea şefului sectorului in care se executa lucrarea despre începerea,
întreruperea şi încheierea acesteia.
8. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura
de către dl ………………………………………………………..
9. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigura de către dl ..............
…………………………………………………………………………
10. incendiul sau orice alt incident se va anunţa la ................................ prin
………………………………………….
11. Alte masuri p.s.i. specifice………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
12. Personalul de execuţie, control si supraveghere a fost instruit asupra
masurilor p.s.i.

Responsabili _________________ Nume si prenume _________ Semnătura __________


Emitentul _________________________________________________________________
Şeful sectorului în care
se execută lucrările _______________________________________________________
Executanţii lucrărilor cu foc _________________________________________________
Serviciul de pompieri civili __________________________________________________

59
EXEMPLIFICĂRI GRAFICE

BENZINĂRII FIXE

• zonarea mediilor cu pericol de explozie


SECŢIUNE

FIG.1
ZONAREA Ex. LA REZERVOARE SUBTERANE
CU RACORDURI MONTATE PE CAPACUL REZERVORULUI,
INCLUSIV PENTRU CAZUL DESCĂRCĂRII DIRECTE
IN REZERVOR

NOTA
Racordul de descărcare montat pe capacul gurii rezervorului
trebuie sa fie echipat cu dispozitiv de siguranţa, colectare si
recuperare carburanţi

63
SECŢIUNE

PLAN

FIG. 2.1.
ZONAREA Ex, LA CĂMINUL GURILOR
DE DESCĂRCARE CU RECUPERAREA
VAPORILOR

64
SECŢIUNE

PLAN

FIG.2.2
ZONAREA EX. LA CĂMINUL GURILOR DE
DESCĂRCARE FARA RECUPERAREA
VAPORILOR

65
FIG.3.2
FIG.3.1 ZONAREA Ex. LA GURILE CONDUCTELOR DE AERISIRE
ZONAREA Ex. LA GURILE CONDUCTELOR DE AERISIRE PENTRU REZERVOARELE SUBTERANE CU
PENTRU REZERVOARELE SUBTERANE FARA RECUPERARE DE VAPORI
RECUPERARE DE VAPORI

66
FIG.4.1
ZONAREA Ex. LA POMPELE DE LIVRARE A
CARBURANŢILOR MONTATE LA SOL ŞI ÎN AER LIBER
(LA ECHIPAMENTELE CARE AU FURTUNUL ÎN POZIŢIE
JOASĂ)

67
FIG.4.2
ZONAREA Ex. LA POMPELE DE LIVRARE A
CARBURANŢILOR MONTATE LA SOL ŞI ÎN AER LIBER
(LA ECHIPAMENTELE CARE AU CONSOLE PENTRU FURTUNE, VIZOR
PENTRU CONTROLUL LIVRĂRII ŞI FĂRĂ BARIERA DE VAPORI)

68
FIG.4.3
ZONAREA Ex. LA POMPELE DE LIVRARE A
CARBURANŢILOR MONTATE LA SOL ŞI ÎN AER LIBER
(LA ECHIPAMENTELE CARE AU CONSOLE PENTRU FURTUNE, VIZOR
PENTRU CONTROLUL LIVRĂRII ŞI CU BARIERA DE VAPORI)

69
FIG.4.4
ZONAREA Ex. LA POMPELE MULTIPRODUS, DE LIVRARE A
CARBURANŢILOR MONTATE LA SOL ŞI ÎN AER LIBER
FĂRĂ BARIERA DE VAPORI

70
FIG.4.5
ZONAREA Ex. LA POMPELE MULTIPRODUS, DE LIVRARE A
CARBURANŢILOR MONTATE LA SOL ŞI ÎN AER LIBER CU
BARIERA DE VAPORI

71
FIG.4.6.1 DISTRIBUITOR CU RECUPERARE VAPORI DIN REZERVORUL AUTOVEHICOLULUI

FIG.4.6.1 DISTRIBUITOR FĂRĂ RECUPERARE VAPORI DIN REZERVORUL AUTOVEHICOLULUI

NOTA
ZONAREA DISTRIBUITORULUI (POMPEI) SE VA FACE CONFORM FIG.4.1...4.5

FIG.4.6
ZONAREA Ex. LA AUTOVEHICOLE

72
FIG.5
ZONAREA Ex, LA AUTOCISTERNA
PARCATĂ PENTRU DESCĂRCARE

73
SECŢIUNE

PLAN

FIG.6
ZONAREA Ex. LA SEPARATOARE ŞI
DESNISIPATOARE ACOPERITE PENTRU HIDROCARBURI

74
SECŢIUNI

PLANURI

SECŢIUNI

PLANURI

Perete etanş la amestecuri explozive/vapori inflamabili


Sursa de vapori inflamabili

FIG.7
ZONAREA Ex. LA CLĂDIRI ŞI CONSTRUCŢII
AMPLASATE ÎN ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE
(VECINETĂŢI ŞI EXTERIOARE INCINTA)

75
FIG.8
ZONAREA Ex. LA DEPOZITELE DE BUTOAIE
PENTRU ULEI UZAT AMPLASATE ÎN AER LIBER

76
FIG.9
ZONAREA Ex. LA DEPOZITUL DE BUTELII GAZE LICHEFIATE - ŞOPRON

77
NOTA
- Zona se aplică pentru produse petroliere cl.l;ll; lll-a si IV-a

FIG.10
ZONAREA Ex, LA REZERVOARE SUPRATERANE
ORIZONTALE

78
NOTA
- Zona este generata de orificiile sistemelor de respiraţie sau orificiile supapelor de siguranţă
- Zonarea este valabilă pentru lichide cu punct de inflamabilitate sub 28°C, şi cele cu punct
punct de inflamabilitate mai mare, când temperatura de depozitare ar putea depaşi punctul
de inflamabilitate,
FIG.11
ZONAREA Ex. LA REZERVOARE SUPRATERANE
VERTICALE, CU CAPAC FIX

79
BENZINĂRII TRANSPORTABILE

• zonarea mediilor cu pericol de explozie – Fig. 12÷19

• schema tehnologică de principiu – Fig. 20

• schemă amplasare benzinărie transportabilă – Fig. 21

81
FIG.12
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
ZONAREA EX - VEDERE GENERALĂ DE SUS

83
Compartimentul pompei de distribuţie - vedere frontală

Atmosfera compartimentului pompei


este supravegheata de un detector
supraînălţată faţă de vapori
inflamabili

FIG.13
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER) ZONAREA EX
LA POMPA DE DISTRIBUŢIE (VEDERE DIN FAŢĂ)
84
Compartimentul pompei de distribuţie - secţiune transversală

Compartimentul pompei de distribuţie - vedere de sus

FIG.14
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
ZONAREA EX LA POMPA DE DISTRIBUŢIE (VEDERE LATERALĂ ŞI PLAN)

85
FIG.15
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
ZONAREA EX LA CABINA (VEDERE DE SUS)

86
FIG.16
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
ZONAREA EX LA CABINA (SECŢIUNE LONGITUDINALĂ)

87
FIG.17
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
ZONAREA EX LA CABINA (VEDERE FRONTALĂ)

88
FIG.18
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
ZONAREA EX LA GURILE CONDUCTELOR DE AERISIRE

89
FIG.19
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
ZONAREA EX LA AUTOCISTERNA
PARCATĂ PENTRU DESCĂRCARE

90
FIG.20
BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ (CONTAINER)
SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE PRINCIPIU

91
LEGENDA

1- Benzinărie transportabilă
2- Loc amplasare cisterna
alimentare
3- Grup sanitar
personal benzinărie
4- Semnalistica
4a- semnal intrare
4b- semnal ieşire
4c- semnal sens interzis

DRUM JUDEŢEAN

FIG.21
SCHEMA AMPLASARE BENZINĂRIE TRANSPORTABILĂ

92

S-ar putea să vă placă și