Sunteți pe pagina 1din 99

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ŞI TEHNICĂ DE CALCUL ÎN CONSTRUCŢII IPCT - SA

NORMATIV

PENTRU

PROIECTAREA,EXECUTAREA, EXPLOATAREA, DEZAFECTAREA ŞI POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR LA AUTOVEHICULE

INDICATIV NP 004-2003

EDITURA FAST PRINT BUCUREŞTI • 2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA, EXPLOATAREA, DEZAFECTAREA Şl POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR LA AUTOVEHICULE (REVIZUIRE Şl COMASARE CU NP 004/1-99)

INDICATIV NP 004-2003

Elaborat de:

DIRECTOR EXECUTIV:

DIRECTOR TEHNIC:

DIRECTOR INSTALAŢII:

DIRECTOR ARHITECTURĂ:

DIRECTOR REZISTENŢĂ:

ŞEF PROIECT:

ELABORATORI:

Colaborator:

CONTROL RISK

Avizat de:

IPCT-SA Bucureşti, str.Tudor Arghezi nr.21 Tel. 210 79 00; 212 28 37 Fax. 210 07 19; 212 28 36

ing.Cătălin Viişoreanu ing.Cristian Bălan ing.Dan Berbecaru arh.Alina Gheorgiu ing.Gheorghe Popescu ing.Constanţa Caluianu ing.Constanţa Caluianu ing.Octavian Angheluţă ing.Radu Fîlip ing.Viorei Andrei sing.Radu Cecilia

ing.Dănuţ Măciucă ing.Mircea Pintilie

MTCT - DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ

DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL TEMĂ

Coordonat de:

A I I R

PREŞEDINTE

ing.Ion Stănescu ing.Ligia Forsea

PROF.DR. ING.LIVIU DUMITRESCU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule",

indicativ NP 004-03

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 11 nr. 26 din 22 mai 2003 şi Avizul nr. 8 din 7 noiembrie 2003, emis de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la auto-

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 3. — La data publicării prezentului ordin îşi înce- tează- aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 166/N din 28 iulie 2000 privind aprobarea „Normativului pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule", indicativ NP 004-2000,

vehicule", indicativ NP 004-03, elaborată de IPCT - SA Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

şi Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriu- lui nr. 17/N din 7 aprilie 2000 privind aprobarea „Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a staţiilor transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule", indicativ NP 004/1-2000. Art. 4. — Direcţia generală tehnică va duce la îndepli- nire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Sergiu Sechelariu, secretar de stat

Bucureşti, 26 ianuarie 2004. Nr. 89.'

*)Anexa se publica şl în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor — INCERC Bucureşti şi în broşură editată de IPCT — S.A. Bucureşti.

CUPRINS

1.

OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

2.

COMPONENŢA

AUTOVEHICULE (BENZINĂRII)

STAŢIILOR

DE

DISTRIBUŢIE

A

CARBURANŢILOR

LA

I. DEPOZITE DE CARBURANTI

A.

DEPOZIT CU REZERVOARE SUBTERANE B

 

DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE

 

C. DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE ACOPERITE

D. DEPOZIT PENTRU BENZINĂ RII TRANSPORTABILE

 

II. POMPE DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

 

III. POMPE DE TRANSVAZARE A CARBURANŢILOR

IV. CONDUCTE Şi ARMĂTURI

V. FURTUNURI FLEXIBILE

VI. SEPARATORUL DE HIDROCARBURI

 

VII. BLOCUL GURILOR DE AERiSIRE

VIII. GURILE DE DESCĂRCARE CARBURANŢI

 

IX. CABINA STAŢIEI DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

 

X. ALTE CONSTRUCŢII AUXILIARE

3.

ORGANIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

 

4.

AMPLASAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

6.

AMENAJĂRI

CONSTRUCTIVE

LA

STAŢIILE

DE

DISTRIBUŢIE

A

CARBURANŢILOR

CUVE PENTRU AMPLASAREA REZERVOARELOR SUBTERANE CU PEREŢI SIMPLI REZERVOARE CU PEREŢI DUBLI, MONTATE ÎNGROPAT CUVĂ DE RETENŢIE PENTRU REZERVOARE SUPRATERANE PEROANELE POMPELOR DE DISTRIBUŢIE ZONA DE DESCĂRCARE CARBURANŢI CONSTRUCŢII ANEXE Şl AUXILIARE CONSTRUCŢIA CONTAINERULUI TRASEE DE CONDUCTE TEHNOLOGICE

5.

INSTALAŢII UTILITARE

INSTALAŢII ELECTRICE REŢELE APĂ Şi CANALIZARE INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE INSTALAŢII DE VENTILARE AUTOMATIZĂRI

7.

ECHIPAREA Şl DOTAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR CU INSTALATII Şl MIJLOACE DE PREVENIRE Şl STINGERE A INCENDIILOR

8. ETAPELE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

9. EXECUŢIA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

10. EXPLOATAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

11. PROTECŢIA MUNCII, SIGURANŢA ŞI IGIENA MUNCII

12. POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

ANEXE

ANEXA 1

-

TERMINOLOGIE

ANEXA 2

-

REGLEMENTĂRI TEHNICE

ANEXA 3

-

PERMIS DE SĂPĂTURI

ANEXA 4

-

PERMIS DE LUCRU CU FOC

EXEMPLIFICĂRI GRAFICE

BENZINĂRII FIXE

zonarea mediilor cu pericol de explozie - Fig. 1÷11

BENZINĂRII TRANSPORTABILE

zonarea mediilor cu pericol de explozie - Fig. 12÷19

schema tehnologică de principiu - Fig. 20

schemă amplasare benzinărie transportabilă - Fig. 21

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA, EXPLOATAREA, DEZAFECTAREA Şl POSTUTILIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE CARBURANTI LA AUTOVEHICULE (REVIZUIRE Şl COMASARE CU NP 004/1-99)

Ş l POSTUTILIZAREA STA Ţ IILOR DE DISTRIBU Ţ IE CARBURANTI LA AUTOVEHICULE (REVIZUIRE Ş l

INDICATIV NP 004-03

Înlocuieşte NP 004-2000

1. OBIECT. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Obiectul prezentului normativ îl constituie proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehi- cule, denumite în continuare şi benzinării, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

1.2. (1) Prezentul normativ se aplică la staţiile de distribuţie a carburanţilor (benzine şi motorine) de tipul:

a) fixe, cu depozite subterane sau supraterane (inclusiv supraterane acoperi te), echipate cu.unui sau mai multe rezervoare, cu pereţi simpli sau dubli, cu capacitatea totală de stocare de maxim 300 m 3 ,

b) transportabile, tip container, cu capacitate de stocare, 30 m 3 fiecare.

(2) Prevederile prezentului normativ se aplică ia proiectarea şi executarea benzinăriilor noi precum şi la cele existente,. Sa mărirea capacităţilor de depozita re, a suprafeţeior construite a construcţiilor anexe sau auxiliare, precum şi în situaţiile schimbării amplasamentelor în cadrul incintei.

(3) Cerinţele de dotare şi regulile privind siguranţa şi igiena muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi cele de protecţie a mediului pe timpul exploatării sunt obligatorii atât la benzinăriile noi cât şi la cele existente.

(4)

postutilizarea staţiilor.

Prevederile

prezentului

normativ

sunt

obligatorii

1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ:

la

dezafectarea

şi

a) sistemele de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la autovehicule;

b) staţiile de alimentare cu gaze naturale lichefiate la autovehicule;

c) staţiile de alimentare cu gaze naturale comprimate la autovehicule.

1.4. La proiectarea, execuţia şi exploatarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule se vor stabili măsuri, condiţii şi niveluri de performanţă în con cordanţă cu prevederile normativului şi ceiorlalte reglementări specifice, care să

Elaborat de:

Aprobat de:

Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnica de calcul în Construcţii IPCT-SA Bucureşti

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI Cu ordinul nr. 89/26.04.2004

1

asigure îndeplinirea cerinţelor de calitate obligatorii prevăzute în Legea 10/1995 privind:

a) rezistenţă şi stabilitate;

b) siguranţă în exploatare;

c) siguranţă la foc;

d) igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

e) izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;

f) protecţia împotriva zgomotului.

2.

COMPONENŢA

STAŢIILOR

DE

DISTRIBUŢIE

CARBURANŢILOR LA AUTOVEHICULE (BENZINĂRII)

A

2.1. Benzinăria fixă, indiferent de tipul depozitului, are următoarele componente:

depozitul de carburanţi, cu unul sau mai multe rezervoare, cu gurile de descărcare montate direct pe rezervoare sau grupat, într-un cămin; peronul pompelor de distribuţie a carburanţilor şi copertina aferentă; cabina staţiei; separatorul de hidrocarburi, drumuri de acces şi, după caz, spaţii de parcare; sisteme de utilităţi.

2.2. Benzinăria transportabilă cuprinde unul sau mai multe containere şi spaţiile de circulaţie aferente şi de parcare după caz. Containerul cuprinde trei spaţii distincte :

spaţiul destinat rezervorului de carburant (pentru benzine şi/sau motorine); spaţiul destinat pompelor de transvazare a carburanţilor din autocisternă în rezervor; spaţiul destinat personalului staţiei (cabina personalului de exploatare); construcţia containerul cuprinde şi o nişă exterioară în care este amplasată pompa de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.

2.3. Opţional, într-o staţie de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinărie), pot funcţiona:

magazin de piese auto, lubrifianţi şi/sau de produse alimentare şi nealimentare; spălătorie auto; punct de întreţinere auto (aer-apă); atelier service auto; sisteme de alimentare cu GPL la autovehicule; amenajări pentru schimb ulei; puncte de desfacere butelii de aragaz în rasîele; punct de alimentaţie publică, bar, fast food sau restaurant; spaţii de cazare, motel, hotel, cu sau fără spaţii de alimentaţie publică; spaţii de parcare pentru autovehicule mari,

2.4. Staţiile de distribuţie a carburanţilor ia autovehicule trebuie să dispună de instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări minime necesare pentru a se asigura:

2

- depozitarea şi livrarea carburanţilor în deplină siguranţă;

- menţinerea caracteristicilor fizico-chimtce ale carburanţilor depozitaţi, urmărirea şi controlul parametrilor privind calitatea acestora;

- exploatarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă pentru personal, utilizatori şi pentru mediu;

- un grad redus de poluare a mediului înconjurător;

- prevenirea şi stingerea incendiilor.

2.5. Utilajele, echipamentele şi sistemele din dotarea benzinăriilor trebuie să fie adecvate pentru tipul carburanţilor distribuiţi, să fie omologate, certificate şi după caz agrementate potrivit cerinţelor reglementărilor în vigoare,

I .

DEPOZITE DE CARBURANŢI

2.6.

La alegerea soluţiei privind realizarea depozitului de carburanţi, proiectantul trebuie să ţină cont de :

- solicitarea beneficiarului privind tipui şi capacitatea rezervoarelor, pompelor şi altor echipamente specifice;

- dimensiunile şi caracteristicile terenului pe care urmează a fi amplasat;

- nivelul apelor freatice şi dateie tehnice rezultate din studiile geotehnice;

- distanţele de siguranţă minime obligatorii faţă de obiectele din incinta benzi năriei şi respectiv faţă de construcţiile, instalaţiile sau amenajările vecine.

2.7.

Se recomandă ca depozitele de carburanţi să se amplaseze astfel încât traseele de conducte între rezervoare şi gurile de descărcare, între rezervoare Şi pompele de vehiculare respectiv de distribuţie, precum şi între rezervoare şi gurile de respiraţie, să fie cât mai scurte şi directe.

A.

DEPOZIT CU REZERVOARE SUBTERANE

2.8.

Depozitul de carburanţi poate cuprinde unul sau mai multe rezervoare cilindrice orizontale stabile, montate subteran, neizolate termic, confecţionate din tablă. cu pereţi simpli sau dubli, prevăzute cu unul sau mai multe compartimente de stocare.

2.9.

Rezervoarele din cadrul depozitului subteran se pot monta:

- în cuva de beton;

- direct în sol ; sub carosabil sau în afara acestuia.

2.10.

Rezervoarele depozitului subteran se amplasează la distanţe de minim 0,8 m între ele în vederea asigurării accesului pentru personalul de intervenţie.

2.11.

(1) Rezervoarele cu pereţi simpli se montează în cuve de protecţie şi se echipează cu; sisteme de respiraţie prevăzute cu opritor de flacără; indicator de nivel cu transmisie automată la sistemul managerial al staţiei, cu semnalizare a valorilor minime şi maxime;

3

orificii de luat probe şi pentru efectuarea măsurătorilor, de tip etanş, cu bucşe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare; racorduri pentru conectarea la guriţe de descărcare, respectiv spre pompele de distribuţie; sisteme de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice; racord pentru sistemul de recuperare

(2) Rezervoarele cu pereţi dubli se echipează suplimentar cu:

sistem de detectare a scurgerilor accidentale cu indicare la sistemul managerial al staţiei; sistem de detectare a apei cu transmitere la sistemul managerial ai staţiei, montat în spaţiu! dintre cele două mantale,

2.12.

Rezervoarele depozitului subteran, amplasate în cuve din beton, umplute cu pământ sau nisip : precum şi cele montate direct în sol, se protejează fa exterior împotriva coroziunii cu materiale sau substanţe adecvate, conform STAS 7335 şi STAS 10702.

2.13.

în căzui amplasării rezervoarelor subterane îngropate direct în soiuri a căror agresivitate depăşeşte valorile admise de reglementări, se va realiza pe lângă protecţia de bază şi o protecţie catodică conform prevederilor Normativului l 14. Atunci când nu se aplică iniţial protecţia catodică, beneficiarul staţiei are obligaţia de a solicita unor firme abilitate, să efectueze măsurarea potenţialului la intervale de 2 ani după montarea rezervoarelor pentru a stabilii necesitatea aplicării ulterioare a acestei protecţii în funcţie de starea izolaţiei şi condiţiile de sol.

2.14.

Rezervoarele se pot amplasa, după caz:

-

grupat, într-o zonă special destinată (spaţiu verde) sau în carosabilul benzinăriei;

dispersat, în mai multe zone din cadrul staţiei, delimitate faţă de alte obiecte. În căminele de vizitare ale rezervoarelor amplasate în carosabil se recomandă montarea unui senzor pentru sesizarea scurgerilor accidentale de produse sau infiltraţii de apă.

-

B.

DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE

2.15.

Depozitul de carburanţi cu rezervoare supraterane se recomandă în cazul în care din punct de vedere tehnic nu se poate adopta soluţia cu depozit subteran. Depozitul cu rezervoare montate suprateran cuprinde unul sau mai multe rezervoare cilindrice, de regulă verticale, confecţionate din tablă, cu pereţi simpîi şi capac fix.

2.16.

În cazuri justificate tehnic se pot utiliza pentru depozitarea carburanţilor şi rezervoare cilindrice, orizontale.

2.17.

Rezervoarele supraterane pot fi izolate termic cu materiale incombustibile sau acoperite cu pământ (rezervoare supraterane acoperite).

4

2.18,

Rezervoarele supraterane cu pereţi simpli şi ceie cu pereţi dubli neaccpente se montează obligatoriu în cuve de reteniie prevăzute în vederea protejării împotriva împrâştierii necontrolate din rezervoare a produselor petroliere ca urmare a unor neetanşeităţi sau cauze accidentale.

2.19,

Rezervoarele supraierane se echipează cu:

- indicator de nivei locai şi/sau cu transmisie automată a nivelului la sistemul managerial al staţiei, cu semnalizare a valorilor minime şi maxime;

- limitator de umplere;

 

- supape de respiraţie, prevăzute cu opritor de flacără;

- orificii de iuat probe şi pentru efectuarea măsurătorilor, de tip etanş, cu bucşe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare;

- robinete de izolare pe conductele de alimentare, respectiv pe conducta de livrare spre pompele de distribuţie;

- traseu pentru transvazarea produselor dîntr-un rezervor în altul în caz de avarie sau incendiu;

- sisteme de captare şi scurgere ia pământ a electricităţii statice şi după caz a descărcărilor electrice atmosferice;

- racord pentru sistemul de recuperare al vaporilor

2.20,

Rezervoarele supraterane verticale se amplasează în aceeaşi cuva ia distanţe de siguranţă (d), în funcţie de diametru! rezervorului ţ D) astfel:

- d = 1D

când

D < 5 m

- d = 0,75D când

5 m < 0 < 10 m

2.21,

Rezervoarele supraterane cilindrice orizontale se amplasează în aceeaşi

cuvăia următoarele distanţe de siguranţă (d), în funcţie de capacitatea de sto care a acestora:

- d = 1,5 m dacă V > 100 m 3

- d = Nenormat dacă V < 100 m 3

C. DEPOZIT CU REZERVOARE SUPRATERANE ACOPERITE

2.22,

Depozitul cu rezervoare supraterane acoperite cuprinde unui sau mai multe rezervoare, cilindrice, de reguîă orizontale, neizolate termic, confecţionate din tablă, realizate cu pereţi simpli sau dubli, cu unuî sau mai muKe compartimente de stocare

2.23,

Rezervoarele depozitului se montează suprateran:

- în cuve supraterane acoperite cu pământ;

- acoperite cu pământ, pentru cele cu pereţi dubli.

2.24,

(1) Rezervoarele supraterane cu pereţi simpli se vor monta obligatoriu în

cuve de protecţie şi siguranţă în sistemul acoperit cu pământ şi se echipează cu .

- sisteme de respiraţie prevăzute cu opritor de flacără;

5

- orificii de luat probe şi pentru efectuarea măsurătorilor de tip etanş, cu bucşe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare;

- ventile de izolare pe traseul de alimentare şi respectiv pe traseul de livrare spre pompele de distribuţie;

- sisteme de captare şi scurgere ia pământ a electricităţii statice;

- limitator de umplere specific;

- sistem de măsurare a nivelului carburanţilor;

- racord pentru sistemul de recuperare vapori.

(2) Rezervoarele cu pereţi dubli se recomandă s fi utilizate în sistemul

acoperit cu pământ echipate suplimentar faţă de cele prevăzute la alin. (1) cu:

- indicator de nivel cu transmise automată a nivelului ia sistemul managerial din staţie, cu semnalizare a valorilor minime şi maxime;

- sistem de detectare a scurgerilor cu indicare la sistemul managerial;

- sistem de detectare a apei (opţional) cu transmisie fa sistemul managerial.

2.25.

Rezervoarele supraterane acoperite, se protejează la exterior împotriva coroziunii cu materiale sau substanţe adecvate, conform STAS 7335 şi, după caz. STAS 10702 precum şi cu sisteme de protecţie catodică conform Normativului l 14.

2.26.

Rezervoarele supraterane acoperite se pot amplasa după caz:

- grupat, într-o zonă special destinată;

- dispersat, în mai multe zone din cadrul staţiei, delimitate de alte obiecte.

D.

DEPOZIT PENTRU BENZINĂRII TRANSPORTABILE

2.27.

Benzinăria transportabilă este un container în care sunt montate de la producă tor toate utilajele, echipamentele şi sistemele care concură la stocarea şi livrarea carburanţilor la autovehicule.

2.28.

Compartimentul din cadrul containerului destinat stocării carburanţilor cuprinde:

- unul sau mai multe rezervoare (compartimentate sau necompartimentate), cilindrice, orizontale, neizolate termic, cu pereţi simpli cu capacitate totală de maximum 30 m 3 ;

- cuva de retenţie pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale cu înălţimea de minim 0,30 m.

2.29.

Rezervorul se echipează cu :

- instalaţie de încărcare - filtrare cu carburanţi;

- sistem de măsurare a nivelului carburanţilor;

- (imitator de umplere specific;

- semnalizator de nivel conectat la tabloul de comandă;

- rulete de nivel cu vizualizarea nivelului,

- capace de vizitare şi intervenţie demontabile şi etanşate cu garnituri de cauciuc, rezistente !a produse petroliere;

- instalaţie de semnalizare şi stingere a incendiilor;

- sistem de respiraţie prevăzut cu opritor de flacără.

2.30.

Rezervoarele se leagă fa priza de împământare a incintei.

6

II.

POMPE DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

2.31. Pompele de distribuţie a carburanţilor, din cadrul benzinăriilor fixe, se ciasificâ :

a)

După tipul carburantului distribuit:

-

pompe multiprodus (pentru mai multe tipuri de benzină şi motorină):

-

pompe uniprodus.

b)

După număru! posturilor:

-

pompe cu un singur furtun;

-

pompe cu două sau mai multe furtunuri.

c)

După debitul de livrare:

-

pompe cu debit normai (40-50 litri/ minut);

-

pompe cu debit mare (80 litri/ minut);

-

pompe cu debit foarte mare (120 litri/minut).

d)

După poziţionarea furtunurilor:

-

furtunuri pe o parte a pompei;

-

furtunuri pe ambele părţi

e)

După sistemul constructiv:

-

pompe cu recuperarea vaporilor, pompe fără recuperare vapori.

2.32. Pompele de distribuţie a carburanţilor trebuie să fie în construcţie "EX", să asigure livrarea produselor către clienţi în condiţii de siguranţă şi se recomandă să fie echipate cu sisteme de recuperare a vaporilor; deasemenea se recoman dă montarea în caseta pompelor a unui senzor de scurgere a carburanţilor.

2.33. Pompele de distribuţie a carburanţilor se echipează cu sistem local de afişare, mecanic sau electronic, care indică preţul/litru, cantitatea livrată şi valoarea toîaiă a produsului vândut

2.34. Se recomandă ca pompele de distribuţie a carburanţilor să fie echipate cu sisteme de transmitere ia distanţă a datelor înregistrate, în sistemul managerial a! staţiei.

2.35. Pompele

de distribuţie a carburanţilor se echipează cu furtunuri

flexibile,

adecvate pentru produse petroliere, antistatizate, cu lungime max. de 3,50 m.

2.36. Furtunul pompei va fi echipat cu un sistem de siguranţă în caz de smulgere accidentală.

2.37. Pe pompele de distribuţie a carburanţilor tip multiprodus se inscripţionează culorile caracteristice tipurilor de benzine şi motorine livrate şi denumirea carburantului respectiv, în vederea identificării rapide de către clienţi Se poate exemplifica astfel:

7

- benzina Premium - culoare roşie;

- benzina Super Plus - culoare albastră;

- benzine fără plumb - nuanţe de verde;

- benzina EURO Premium - nuanţă de albastru;

- motorina - culoare neagră;

- motorina Euro - culoare gri.

2.38. La pompele de distribuţie carburanţi tip muitiprodus, ştuţul pistolului de alimentare pentru benzineie fără plumb este diferit (diametrul mai mic) faţă de cel al pistolului pentru benzinele cu piumb.

2.39. Se recomandă ca pompele de distribuţie a carburanţilor cu debit mare, prevăzute pentru alimentarea autovehiculelor de mare ionaj să fie amplasate separat, cu fluxuri de circulaţie distincte faţă de celeiaite pompe din staţie.

2.40. Lăţimea minimă de siguranţă între două peroane pe care sunt amplasate pompe de distribuţie a carburanţilor trebuie să asigure;

- accesul simultan a două autovehicule la pompele multiprodus cu furtun pe ambele părţi;

- accesul unui autovehicul la pompele uniprodus sau pentru cele cu livrare pe o singură parte.

2.41. Pompele de distribuţie carburanţi aferente benzinăriilor transportabile se dispun pe peretele exterior al containerului, într-o nişă special destinată, adiacentă spaţiului pentru personal.

2.42. Nişa în care este amplasată pompa de distribuţie a carburanţilor se echipează cu senzor pentru măsurarea concentraţiilor explozive.

III. POMPE DE TRANSVAZARE A CARBURANŢILOR

2.43. În situaţiile în care descărcarea produselor din mijloacele speciale de transport în rezervoare nu se poate face prin cădere liberă se vor utiliza pompe de transvazare.

2.44. Se pot utiliza pompe de transvazare în benzinăriile fixe prevăzute cu depozite cu rezervoare supraterane precum şi ia benzinăriile transportabile

2.45. (1) Amplasarea pompelor de transvazare a carburanţilor în benzinăriile fixe cu rezervoare supraterane se face în zona depozitului, cât mai aproape de rezervoare, în afara cuvei de retenţie.

(2) Amplasarea pompelor de transvazare a carburanţilor la benzinăriile trans- portabile se asigură într-un compartiment specia! destinat din structura contai- nerului, separat de spaţiul pentru rezervoare, echipat cu ;

- întrerupătoarele de acţionare a pompei;

- robineţi de izolare;

- o cuvă proprie pentru reţinerea scăpărilor de produse, cu înălţimea de 0,30 m;

8

- gurile de încărcare;

- senzorul de concentraţii explozive şi traductorui de temperatură din compo nenţa instalaţiei de detectare şi stingere automată a incendiilor;

2.46. Pentru descărcarea carburanţilor de regulă se folosesc elecîropompe de tip centrifugal, care să asigure o viteză de curgere de maximum 2 m/sec.

2.47. Motorul electric de antrenare a pompei, este realizat în construcţie "EX".

IV. CONDUCTE Şf ARMĂTURI

2.48. Sistemul de conducte tehnologice dintr-o staţie de distribuţie a carburanţilor cuprinde:

- trasee pentru descărcarea carburanţilor din autocisterne, cu armăturile aferente;

- trasee de vehiculare a carburanţilor dinspre rezervoare spre pompele de distribuţie, cu armăturile aferente;

- trasee de aerisire a rezervoarelor, echipate cu armăturile aferente;

- trasee pentru transvazarea carburanţilor dintr-un rezervor în altul (opţional);

- trasee pentru recuperarea vaporilor din rezervoarele autovehicolelor prin intermediul pistolului pompelor de distribuţie a carburanţilor, cu transferarea vaporilor în rezervorul de benzină premium;

- trasee pentru recuperarea vaporilor din conductele de aerisire şi din rezervoare şi transferarea acestora în cisterna auto.

V. FURTUNURI FLEXIBILE

2.49. Descărcarea carburanţilor din autocisterne se asigură cu furtune flexibile rezistente ia produse petroliere, multistrat sau cu inserţie metalică.

2.50. îmbinăriie între cupla furtunului şi cupla gurilor de descărcare se asigură prin garnituri rezistente la produse petroliere.

2.51. La cisternele auto de transport produse petroliere, înaintea începerii descărcă rii, se va cupla obligatoriu furtunul flexibil pentru recuperarea de vapori şi sistemul de captare şi scurgere ta pământ a electricităţii statice.

VI. SEPARATORUL DE HIDROCARBURI

2.52. Separatorul de hidrocarburi se amplasează, de regulă, într-o zonă distinctă a benzinăriei,. Ia distanţe de siguranţă faţă de alte obiecte din incintă.

2.53. Separatorul de hidrocarburi este realizat astfel încât să asigure :

- separarea produselor petroliere de apa chimic impură sau meteorică:

- preluarea deversărilor accidentale de carburanţi din zona pompelor şi gurilor de descărcare;

9

- deversarea în canalizarea localităţii numai a apei curate;

- ieşirea în exterior a vaporilor (traseu de aerisire);

- posibilitatea vidanjării periodice a carburanţilor şi reziduurilor acumulate.

VII. BLOCUL GURILOR DE AERISIRE

2.54. Blocul gurilor de aerisire a rezervoarelor se amplasează, de regulă, într-o zonă distinctă a benzinăriilor, astfel încât vaporii ieşiţi în exterior să nu pună în pericol obiectele din incintă sau construcţiile din vecinătate.

2.55. Blocul gurilor de aerisire se amplasează, de regulă, în zona gurilor de descărcare sau în zona depozitului de carburanţi, cu respectarea distanţelor de siguranţă.

2.56. Fiecare gură de aerisire se echipează obligatoriu cu opritor de flacără.

2.57. Înălţimea conductelor de aerisire trebuie să fie de minim 4,00 m deasupra solului în cazul rezervoarelor subterane şi de minim 2,00 m peste container în cazul benzinăriilor transportabile.

2.58. Rezervoarele supraterane

se prevăd cu sisteme de respiraţie cu supape şi

opritori de flăcări, montate direct pe rezervoare.

VIII. GURILE DE DESCĂRCARE CARBURANŢI

2.59. Guriie de descărcare pot fi amplasate :

- direct pe capacul rezervorului sau alăturat, direct pe rezervor, în cazul în care se prevede echiparea cu dispozitiv de siguranţă, colectare şi recuperare scurgeri de carburant;

- distinct, în cămine, într-o zonă liberă, la distanţa de siguranţă faţă de celelalte obiecte a!e staţiei.

2.60. Alegerea soluţiei pentru descărcarea carburanţilor este luată de proiectant, în funcţie de tipul rezervoarelor, modul de organizare al staţiei şi de obiectele din incintă.

2.61. La alegerea amplasamentului gurilor de descărcare se va ţine cont şi de gabaritul cisternei aflată la descărcat, zona de staţionare urmând a fi aîeasă astfel încât:

- să nu se pună în pericol persoanele, autovehiculele, obiectele din incintă sau construcţiile vecine;

- să nu stânjenească circulaţia pe căile de acces şi de defluire din staţie;

- să nu se suprapună cu zona de descărcare a G.P.L., după caz.

10

IX.

CABINA STAŢIEI DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

2.62. Cabina sîaţisi este o construcţie sau o parte dinîr-o construcţie destinată activităţilor gestionarului, grupurilor sociale pentru personal şi public precum şi diverselor spaţii tehnice aferente instalaţiilor utilitare cu care este dotată benzinăria (centrala termică, tabloul electric general, centrala ventilaţie, staţie de hidrofor etc.).

2.63. Cabina staţiei poate fi îngiobată în construcţii mixte, cu încăperi destinate comercializării de produse cosmetice auto. piese de schimb auto. lubreftanţi. produse alimentare ambalate sau nealimentare, spaţii de alimentaţie publică, birouri, vestiare, spaţii de depozitare care se încadrează In categoria C, D sau E de pericol de incendiu etc.

2.64. Proiectarea şi realizarea construcţiei cabinei trebuie să îndeplinească cerinţeie;

- reglementărilor tehnice privind siguranţa la foc;

- necesităţilor şi functionalităţilor;

- designului specific solicitat de beneficiar;

- aspectului comercial.

2.65. Construcţia cabinei staţiei se recomandă să aibă regimul de înălţime parter.

2.66. Construcţia cabinei staţiei poate avea regim de înălţime parter şi etaj, cu condiţia respectării normelor tehnice privind siguranţa la foc a construcţiilor.

2.67. La benzinăriile transportabile cabina staţiei este destinată numai personalului de deservire şi este înglobată In containerul respectiv constituind o încăpere separată prin pereţi etanşi realizaţi conform prezentului normativ. Accesul se asigură direct din exterior printr-o uşă cu deschidere în afară, echipată cu sisteme de închidere.

X. ALTE CONSTRUCŢII AUXILIARE

2.68. Construcţiile auxiliare din incinta benzinăriei se proiectează, realizează şi amplasează conform cerinţelor normelor tehnice privind siguranţa ia foc a construcţiilor şi precizărilor din prezenta reglementare.

3. ORGANIZAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

3.1. Incinta unei staţii de distribuţie a carburanţilor (benzinării) se organizează astfel încât:

- să se asigure dispunerea distinctă, pe zone, a activităţilor din staţie;

- să se identifice uşor riscul pe care îl prezintă fiecare activitate în parte;

- să se respecte distanţele de siguranţă şi zonarea mediilor cu pericol de explozie;

- să se asigure accesu! uşor şi ieşirea în condiţii de siguranţă a traficului;

- să se încadreze în suprafaţa terenului avut la dispoziţie;

- să se respecte reguiiie privind circulaţia autovehiculelor şi să se asigure fluenţa traficuîui.

11

3.2.

Zonele distincte în cadrul benzinăriilor fixe sunt:

a) zona de distribuţie a carburanţilor care cuprinde peronul pompelor de livrare a carburanţilor şi copertina;

b) zona de depozitare carburanţi care cuprinde rezervoarele de carburanţi;

c) zona de descărcare a carburanţilor care cuprinde locul de staţionare al autocisternei, căminul gurilor de descărcare şi după caz pompa de transvazare;

d) zona separatoarelor de hidrocarburi;

e) zona de utilităţi şi construcţii anexe (cabina staţiei, încăperi pentru grup electrogen, centrală termică sau agregat aer condiţionat, tablou electric, post trafo);

f) zona construcţiilor auxiliare (atelier de montaj, întreţinere, service, puncte de alimentaţie publică şi de cazare, spălătorie auto etc.).

3.3. Circulaţia

autovehiculelor

în

benzinărie

se

organizează

prin

amenajări

constructive şi marcaje speciale astfel încât să se asigure:

- accesul direct din drumurile publice spre pompele de distribuţie a carburanţilor;

- circulaţia în incintă, staţionarea pe timpul alimentării cu carburant şi ieşirea în condiţii de siguranţă a autovehiculelor;

- buna supraveghere a operaţiunilor de livrare a carburantului la autovehicule (direct de către gestionar sau prin mijloace video):

- separarea fluxurilor autovehiculelor intrate la alimentare faţă de fluxurile pentru alte funcţiuni auxiliare din incintă (spălătorie, ateliere service, etc.);

- reducerea la minimum a riscului de coliziune Intre autovehicule şi cu obiectele din incintă;

- retragerea rapidă a autovehiculelor din zona pompelor, cu defluire în drumul public, în caz de incendiu sau accidente;

- accesul facil a! autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu, la oricare din obiectele din incintă precum şi la sursele de alimentare cu apă;

- accesul uşor al autocisternelor cu carburanţi la locui de descărcare;

- fluxuri separate la pompele cu debit mare pentru alimentarea cu motorină a autovehiculelor de mare tonaj;

- fluxuri separate de acces pentru autovehiculele sosite la alimentarea cu G.P.L, după caz.

3.4. La organizarea unei staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor se asigură aceleaşi cerinţe privind accesul, circulaţia, staţionarea pe timpul ali- mentării şi ieşirea autovehiculelor ca şt la benzinăriile cu rezervoare subterane sau supraterane.

3.5. Se pot amplasa mai multe containere cu respectarea distanţelor de zonare ast- fel încât zonarea Ex comună să nu realizeze suprapunere de zonări diferite în zonele de circulaţie auto ale staţiei.

ZONAREA EX

3.6. (1) Carburanţii de tipul benzinelor şi motorinelor sunt substanţe lichide inflamabile, care în amestec cu aerul pot forma amestecuri explozive.

12

(2) Limitele inferioare de explozie sunt sub 1% pentru benzine iar pentru motorine sunt de cea 5 % volume de vapori în aer.

3.7. Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor, precum şi pentru limitarea propagării focului, în proiecte trebuie precizate zonele de mediu cu pericol de explozie, precum şi extinderile acestor zone, asigurându-se măsuri de protecţie corespunzătoare pericolului.

3.8. Zonele de mediu cu pericol de explozie se stabilesc pentru condiţii normale de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor tehnologice specifice staţiilor de distribuţie carburanţi.

3.9. La stabilirea extinderii zonelor de mediu cu pericol de explozie trebuie avute în vedere condiţiile normale de funcţionare ale instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute, precum şi exploatarea corespunzătoare a acestora, neluându-se în considerare situaţiile imprevizibile generate de: nerespectarea instrucţiunilor de lucru, a disciplinei tehnologice, efectuarea de modificări sau improvizaţii, încălcarea prevederilor legale, precum şi situaţiile excepţionale (calamităţi, catastrofe).

3.10. Zonarea mediilor cu pericol de explozie la obiectele şi echipamentele staţiilor fixe şi transportabile de distribuţie a carburanţilor este prezentată în fig. 1; 21.

3.11. Nu se încadrează în spaţii periculoase, spaţiile în care substanţele combustibile circulă prin conducte cu racorduri sudate sau alămite dispuse în încăperi ventilate corespunzător.

3.12. Limitele zonelor 1 şi 2 pot fi reduse prin pereţi rezistenţi la trecerea vaporilor de carburanţi realizaţi conform detaliilor prezentate în fig.7. Se consideră pereţi rezistenţi la trecerea vaporilor de carburanţi, pereţii realizaţi din beton armat sau din zidărie, tencuiţi pe ambele feţe, fără goluri. Se admit goluri mici pentru trecerea conductelor instalaţiilor utilitare etanşate adecvat.

3.13. Condiţiile de siguranţă ale utilizatorilor se vor realiza prin dispunerea obiectelor din incintă cu asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare pericolului de incendiu sau de explozie, potrivit reglementărilor în vigoare.

4. AMPLASAREA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR

4.1. Staţiile de distribuţie a carburanţilor pot fi amplasate, în funcţie de categoria drumului rutier pe care îl deservesc, astfel:

a) la autostradă sau drum european;

b) la drum naţional

c) la drum judeţean;

d) în localităţi cu acces direct dintr-un drum public.

4.2. Se pot amplasa staţii de distribuţie a carburanţilor şi în incinta unor agenţi

economici care deţin parc de autovehicule precum şi în organizări de şantier.

13

4.3.

Intrarea autovehiculelor direct din drumurile publice în staţia de distribuţie carburanţi se realizează, în conformitate cu regulamentele din legislaţia rutieră.

Amplasarea faţă de construcţiile vecine

4.4. La amplasarea unei staţii de distribuţie carburanţi trebuie respectate distanţe minime de siguranţă între obiectele cu pericol de incendiu sau explozie din staţie şi unele categorii de construcţii şi instalaţii sau amenajări vecine conform tabelului 4.5.

4.5. Construcţiile auxiliare benzinăriei se amplasează faţă de construcţiile vecine din afara incintei staţiei conform prevederilor din Normativul de siguranţă ia foc a construcţiilor, indicativ P 118 şi altor reglementări tehnice specifice.

Amplasarea obiectelor în incintă

4.6. Dispunerea obiectelor în incinta staţiei de distribuţie a carburanţilor (benzinării) se realizează în raport de zonarea mediilor cu pericol de explozie asigurându-se măsurile de protecţie corespunzătoare pentru utilizatori şi pentru vecinătăţi, după caz. Distanţele minime de siguranţă între diferitele obiecte amplasate în incinta unei staţii de distribuţie a carburanţilor sunt prezentate în tabelele nr. 4.6 ÷ 4.8.

4.7. La amplasarea depozitelor de carburanţi supraterane în vecinătatea unor ape (râuri, lacuri, iazuri, mare, etc.), se iau măsuri pentru evitarea inundării staţiei şi totodată pentru împiedicarea scurgerii lichidelor combustibile spre acestea.

4.8. Instalaţiile tehnologice aferente benzinăriilor se dispun pe terenul din incinta acestora care nu poate fi traversat de reţele subterane de gaze naturale, termoficare, electrice, produse petroliere sau canalizare, altele decât cele proprii.

4.9. Atunci când din motive tehnice sau obiective nu se respectă distanţele minime de siguranţă prevăzute la art. 4.6., acestea pot fi reduse în condiţiile prevederilor punctului 3.12.

14

2)

DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ

ÎNTRE OBIECTELE DIN COMPONENŢA STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI CONSTRUCŢIILE, INSTALAŢIILE Şl AMENAJĂRILE VECINE

Tabel 4.5

     

Distanţe minime de siguranţă (m)

 
 

Depozite de carburanţi

     

Nr.

Categoria de construcţii, instalaţii şi amenajări

 

Rezervoare cu pereţi dubli sub carosabil cu capac etanş

   

Crt.

Rezervoare

subterane

Rezervoare

supraterane

Rezervoare

Pompe de

distribuţie

Chesonul

gurilor de

 

acoperite

supraterane

descărcare

1.

Drumuri publice în localităţi (străzi, bulevarde)

5,00

N

8,00

12,00

5,00

8,00

2.

Drumuri judeţene şi naţionale

5,00

N

10,00

15,00

5,00

8,00

3.

Drumuri europene sau autostrăzi

8,00

N

12,00

15,00

5,00

10,00

4.

Linii de tramvai sau troleibuz

10,00

N

15,00

20,00

5,00

10,00

5.

Linii electrice de joasă sau medie tensiune 3)

10,00

N

15,00

20,00

10,00

15,00

 

Linii

electrice

de

           

6.

înaltă tensiune 3)

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

 

Canale sau cămine de

           

7.

termoficare 4)

 

5,00

N

8,00

10,00

5,00

8,00

8.

Cămine de canalizare 4)

5,00

N

8,00

10,00

5,00

8,00

9.

Acces în staţii de metrou sau alte spaţii aferente

15,00

10,00

20,00

30,00

10,00

18,00

15

10.

Locuinţe individuale

 

5,00

N

8,00

11.

Clădiri cu afluenţă de public, cazare, de cultură, cult, turism, financiar-bancare, învăţământ, administrative

15,00

N

20,00

12.

Clădiri înalte, foarte înalte şi cu săii aglomerate

 

13.

Costrucţii şi amenajări sportive şi de agrement

20,00

15,00

25,00

14.

Blocuri sau cvartale de locuinţe

10,00

N

15,00

15.

Construcţii cu procese tehnologice sau depozite de categoria A sau B

15,00

10,00

20,00

16.

Construcţii

cu

procese

     

tehnologice

sau

depozite de

10,00

N

12,00

categoria C

17.

Construcţii cu procese tehnologice sau depozite de categoria D sau E

5,00

N

8,00

6,00

8,00

10,00

18,00

20,00

25,00

10,00

12,00

15,00

18,00

10,00

12,00

5,00

8,00

15,00

30,00

se vor amplasa la minim 25 m faţă de limita incintei staţiei de distribuţie carburanţi

30,00

20,00

25,00

15,00

10,00

1) Pentru distanţe nenormate proiectantul va lua măsurile de siguranţă adecvate pentru a preîntâmpina eventuale evenimente corelate cu modul de organizare a staţiei. 2) Distanţele de siguranţă între obiectele staţiei de distribuţie carburanţi şi vecinătăţi se măsoară de la conturul exterior a! acestora. In cazul rezervoarelor de combustibil subterane, distanţele de siguranţă se măsoară de la conturul capacului gurii de vizitare a rezervorului.

Distanţele se măsoară faţă de axul LEA, dar nu mai puţin de 1,5H (H - înălţimea suportului liniei amplasat ce! mai sus). 4) Distanţele pot fi reduse dacă se asigură capace etanşe ori supraînălţare cămine, în funcţie de înălţimea volumelor de zonare ex.

3)

Notă: Pentru conducte de gaze naturale, conducte petroliere şi căi ferate distanţele de siguranţă se vor stabili conform avizelor emise de organele de specialitate.

16

2 )D1STANŢE DE SIGURANŢĂ, ÎN METRI, ÎNTRE OBIECTELE UNEI STAŢII DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI (BENZINĂRIE) CU DEPOZITE SUBTERANE

Tabel 4.6.

 

OBIECTUL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

3) Căminul gurilor de descărcare carburanţi

                         

N

 

N

N

5

8

8

8

8

8

15

10

15

5

5

5

2.

Rezervoare de carburanţi subterane cu pereţi simpli

                         

N

 

N

5

8

8

5

8

8

15

10

15

3

5

5

3.

Rezervoare cu pereţi dubli amplasate subteran

                         

N

 

N

N

N

4,5

3