P. 1
Nokia_N70-1_ME_UG_ro

Nokia_N70-1_ME_UG_ro

|Views: 51|Likes:
Published by ineu2279

More info:

Published by: ineu2279 on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2011

pdf

text

original

Sections

 • Pentru siguranþa Dvs
 • Conectivitate
 • Aparatul Nokia N70
 • Ajutor
 • Tutorial
 • Comenzi rapide utile
 • Ceas
 • Setãrile ceasului
 • Ceas universal
 • Reglajul volumului sonor ºialdifuzorului
 • Manager fiºiere
 • Vizualizarea spaþiului disponibil înmemorie
 • Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie
 • Formatarea unei cartele de memorie
 • Personalizarea aparatului
 • Profiluri—setarea sunetelor
 • Profilul deconectat (off-line)
 • Transferarea conþinutului de pe un alt aparat
 • Schimbaþi aspectul aparatului
 • Modul aºteptare activã
 • Efectuarea apelurilor
 • Apeluri vocale
 • Realizarea unei teleconferinþe
 • Apelarea rapidã a unui numãr detelefon
 • Apelarea vocalã
 • Apeluri video
 • Partajarea video
 • Cerinþe pentru partajarea video
 • Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct
 • Acceptarea unei invitaþii
 • Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia
 • Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia
 • Apel în aºteptare
 • Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale
 • Opþiuni în timpul unui apel video
 • Jurnal
 • Apeluri recente
 • Durata convorbirilor
 • Date ca pachete
 • Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie
 • Contacte (Agendã telefonicã)
 • Memorarea numelor ºianumerelor
 • Numere ºi adrese implicite
 • Copierea contactelor
 • Director SIM ºi alte servicii SIM
 • Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte
 • Crearea grupurilor de contacte
 • Eliminarea membrilor dintr-un grup
 • Camera foto-video ºi Galeria
 • Foto-Video
 • Fotografierea
 • Fotografierea secvenþialã
 • Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
 • Bliþul
 • Reglarea setãrilor aparatului defotografiat
 • Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
 • Moduri de înregistrare
 • Editarea imaginilor
 • Înregistrarea videoclipurilor
 • Editarea videoclipurilor
 • Galerie
 • Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor
 • Serie de imagini
 • Albume
 • Imagini
 • Tipãrirea imaginilor
 • Selectarea imprimantei
 • Previzualizare tipãrire
 • Setãri tipãrire
 • RealPlayer
 • Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio
 • Crearea unei liste de melodii
 • Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea
 • Primirea setãrilor RealPlayer
 • Regizor film
 • Crearea unui film muvee rapid
 • Crearea unui film muvee personalizat
 • Selectare conþinut
 • Mesaje
 • Scrierea textului
 • Introducerea textului prin metoda tradiþionalã
 • Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar
 • Copierea textului în clipboard
 • Scrierea ºi expedierea mesajelor
 • Primirea setãrilor MMS ºi e-mail
 • Cãsuþã intrare—primirea mesajelor
 • Date ºi setãri
 • Mesaje de serviciu Internet
 • Dosarele mele
 • Cãsuþã poºtalã
 • Accesarea cãsuþei poºtale
 • Preluarea mesajelor e-mail
 • ªtergerea mesajelor e-mail
 • Deconectarea de la cãsuþa poºtalã
 • Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate
 • Vizualizarea mesajelor de pe ocartelã SIM
 • Setãri mesaje
 • Mesaje text
 • Mesaje multimedia
 • E-mail
 • Transmisia celularã
 • Setãri pentru opþiunea Altele
 • Radio
 • Ascultarea aparatului de radio
 • Vizualizare conþinut vizual
 • Posturi de radio memorate
 • Setãri
 • Agendã
 • Crearea înregistrãrilor de agendã
 • Setarea unei alarme de agendã
 • Ecranele agendei
 • ªtergerea înregistrãrilor din agendã
 • Setãrile agendei
 • Internet
 • Accesarea Internetului
 • Recepþionarea setãrilor browserului
 • Introducerea manualã a setãrilor
 • Afiºaj marcaje
 • Adãugarea manualã a unui marcaj
 • Expedierea marcajelor
 • Realizarea unei conexiuni
 • Siguranþa conexiunii
 • Parcurgerea paginilor
 • Vizualizarea paginilor memorate
 • Preluarea ºi achiziþionarea articolelor
 • Închiderea unei conexiuni
 • Golirea arhivei
 • Setãri Internet
 • Personal
 • Jocuri
 • Music player
 • Redarea pieselor muzicale
 • Liste de redare
 • Mergeþi la—adãugare comenzi rapide
 • ªtergerea unei comenzi rapide
 • Chat—mesaje chat
 • Primirea setãrilor chat
 • Conectarea la un server chat
 • Modificarea setãrilor de chat
 • Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilorchat
 • Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup
 • Chat
 • Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor
 • Contacte chat
 • Gestionarea grupurilor chat
 • Setãri ale serverului de chat
 • Conexiunea Bluetooth
 • Setãri pentru conectivitatea Bluetooth
 • Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth
 • Asocierea aparatelor
 • Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth
 • Dezactivarea conexiunii Bluetooth
 • Conexiuni la calculator
 • CD-ROM
 • Utilizarea aparatului ca modem
 • Manager conexiuni
 • Sincronizare la distanþã
 • Crearea unui nou profil de sincronizare
 • Sincronizarea datelor
 • Manager aparate
 • Setãrile profilului serverului
 • Office
 • Calculator
 • Conversie
 • Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb
 • Probleme de rezolvat
 • Note
 • Recorder
 • Instrumente
 • Tasta media (Nokia N70 (ediþieoriginalã))
 • Tasta de acces la muzicã (NokiaN70 Music Edition)
 • Setãri telefon
 • Setãri apel
 • Setãri conexiune
 • Datã ºi orã
 • Siguranþã
 • Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare
 • Administrarea certificatelor
 • Modificarea setãrilor de încredere
 • Redirecþionare apeluri
 • Restricþii apel
 • Reþea
 • Setãri accesorii
 • Comenzi vocale
 • Manager aplicaþii
 • Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor
 • ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor
 • Setãri aplicaþii
 • Chei de activare— manipularea fiºierelor cuprotecþie a dreptului de autor
 • Depanare
 • Întrebãri ºi rãspunsuri
 • Informaþii despre acumulator
 • Încãrcarea ºi descãrcarea
 • Îngrijire ºi întreþinere
 • Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã
 • Index

Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

.................................................................................................................................................... 14 Comenzi rapide utile........ 17 Ceas universal .................................... 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului ... 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie ................................................................................13 Aparatul Nokia N70 .........Cuprins Pentru siguranþa Dvs... 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ..................14 Ajutor...................................................................................................9 Conectivitate......................................................................................................... 16 Setãrile ceasului ........................ 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon ..................................................................... 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie...... .......................... 29 Cerinþe pentru partajarea video....................................................................... 22 Profilul deconectat (off-line) ......................... 26 Realizarea unei teleconferinþe...... 31 .............. 24 Modul aºteptare activã ................................... 15 Ceas........ 17 Manager fiºiere.............................. 27 Apeluri video ................................................................................... 28 Partajarea video.....................................................................................21 Profiluri—setarea sunetelor................................................................................................... 19 Formatarea unei cartele de memorie ......................................................................................................................................... 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie .......................................................................... 20 Personalizarea aparatului .............................................................................. 14 Tutorial.................. 31 Acceptarea unei invitaþii......................................................................................... 24 Efectuarea apelurilor ........ 30 Setãri.........26 Apeluri vocale .... 23 Schimbaþi aspectul aparatului .......... 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct................................................. 27 Apelarea vocalã...............................................

........................................33 Opþiuni în timpul unui apel video............... 53 Imagini ........32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia .35 Contacte (Agendã telefonicã) ......................... 41 Foto-Video.......................................................34 Date ca pachete ... 52 Serie de imagini .............................40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator.............................................................................................................................................................................................................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte................................................................. 37 Memorarea numelor ºi a numerelor ...34 Jurnal .........38 Copierea contactelor ......43 .........................................................................................34 Apeluri recente ............. 45 Editarea imaginilor.................................................................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie..................................................................................39 Crearea grupurilor de contacte ........ 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor.............. 54 Previzualizare tipãrire ...................................................... 46 Editarea videoclipurilor.....................................54 Tipãrirea imaginilor......................38 Director SIM ºi alte servicii SIM.........................................................41 Fotografierea secvenþialã ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 Galerie ..........41 Fotografierea................... 54 Selectarea imprimantei........................ 43 Bliþul...... 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii......................................32 Apel în aºteptare...............................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup...................................................................Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia ......................... 55 RealPlayer................................................................ 53 Albume ......................37 Numere ºi adrese implicite ........................ 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea............................................................................... 56 Camera foto-video ºi Galeria .......... 55 Crearea unei liste de melodii ............................. 56 Primirea setãrilor RealPlayer.............. 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ................................................... 54 Setãri tipãrire..................................................................................34 Durata convorbirilor................................................................................. 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat .....................................................................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale ...................................................... 46 Înregistrarea videoclipurilor .............................................. 44 Moduri de înregistrare .................

................................................................ 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ................................ 83 Recepþionarea setãrilor browserului........................................ 67 Date ºi setãri............ 73 E-mail .................................. 68 Accesarea cãsuþei poºtale.............. 76 Setãri pentru opþiunea Altele ...............................60 Scrierea textului......... 72 Mesaje text .................... 76 Transmisia celularã ........................................................................................................................... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã.................................................................................. 83 Introducerea manualã a setãrilor .................................................... 81 Ecranele agendei ..................... 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar .................. 76 Radio.............................................................................................................................. 68 Preluarea mesajelor e-mail ............................... 68 Cãsuþã poºtalã ....................... 74 Mesaje de serviciu Internet ............................ 66 Mesaje multimedia ............................................................................................................................................................................................................................ 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã................... 79 Setãri ...............................Regizor film .......................................................... 69 ªtergerea mesajelor e-mail ................................................................... 67 Mesaje de serviciu Internet ................................................................................................................................ 57 Crearea unui film muvee rapid..... 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã ................. 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor ...... 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor ...............................................................83 Accesarea Internetului........................... 62 Copierea textului în clipboard ............................................................................ 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM ................................................................. 68 Dosarele mele .................77 Ascultarea aparatului de radio............................................... 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ...... 58 Mesaje................. 83 ..................................... 72 Setãri mesaje.............................. 72 Mesaje multimedia ............ 78 Posturi de radio memorate............................................................................................. 58 Crearea unui film muvee personalizat ........................................................................80 Crearea înregistrãrilor de agendã......................................................................................................... 77 Vizualizare conþinut vizual.................................................................... 81 Setãrile agendei........ 82 Internet........... 79 Agendã............. 80 Setarea unei alarme de agendã.....................

..................................................................................Afiºaj marcaje........92 ......84 Adãugarea manualã a unui marcaj ................................................................100 Utilizarea aparatului ca modem..... 99 CD-ROM ................................. 93 Chat............................. 89 Jocuri.........................................................91 Modificarea setãrilor de chat...84 Siguranþa conexiunii...........89 Liste de redare ....... 94 Gestionarea grupurilor chat .......................................................90 ªtergerea unei comenzi rapide ..........................84 Realizarea unei conexiuni..................................................................84 Expedierea marcajelor ......................100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date........................................85 Vizualizarea paginilor memorate ....100 Manager conexiuni............................................................................................................................................................................91 Primirea setãrilor chat.............86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor. 94 Conectivitate....................................................91 Chat—mesaje chat.................................................89 Redarea pieselor muzicale ...............102 Personal ..............................87 Închiderea unei conexiuni........................................................................................87 Golirea arhivei .85 Parcurgerea paginilor .....................................................................87 Setãri Internet ..............................................................................................................................................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide.............................................................................................................92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat ......................... 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor ................................................................................................................................ 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ...............................................................................101 Sincronizare la distanþã .......................................................................................... 93 Contacte chat............................................. 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.................................... 99 Conexiuni la calculator................................................................................................ 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ............................... 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth...89 Music player........................96 Conexiunea Bluetooth .........87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup ...............................................91 Conectarea la un server chat ....................................................................................................101 Sincronizarea datelor ................. 94 Setãri ale serverului de chat ....................................................................101 Crearea unui nou profil de sincronizare ..... 97 Asocierea aparatelor.....................................

..............................................118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor.................................................................................104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb ..................................... 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ...........117 Setãri accesorii...............................................110 Datã ºi orã ................................................................................................121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor ....................................................................109 Setãri conexiune...............................116 Restricþii apel .............118 Manager aplicaþii....................119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor ........................................................................................................................................104 Conversie .......103 Setãrile profilului serverului.............106 Reþea........................................................................ 104 Calculator...............................................................................105 Note .121 Depanare .......................................................................117 Comenzi vocale.......................... 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã ..........................Manager aparate.........117 Informaþii despre acumulator .............................................................................................................................................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ..................................................................................107 Setãri telefon..................106 Recorder........................................................................105 Probleme de rezolvat .....................................................................................................107 Setãri ......................................................107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) ..... 130 Index .113 Redirecþionare apeluri........................................................................................................113 Siguranþã .................. 134 ....................................................................................127 Îngrijire ºi întreþinere......123 Instrumente ............................................................................................................................................... 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã))...................................107 Setãri apel .................................................................103 Office ......................120 Setãri aplicaþii ....................... 123 Întrebãri ºi rãspunsuri.................................

Evitaþi contactul inutil cu antena.Pentru siguranþa Dvs. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Citiþi aceste instrucþiuni simple. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . ceea ce le-ar putea afecta performanþele.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Prima grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Pentru informaþii suplimentare. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. 9 . Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice.

1800 ºi 1900 10 . respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. transferul sau retransmiterea unor imagini. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. ºi UMTS 2100. modificarea. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. Feriþi aparatul de umiditate. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. acceptaþi solicitãri de conectare. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi. contactaþi furnizorul de servicii. Ca ºi în cazul calculatoarelor. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. nu rezistã la apã. Aparatul Dvs. Despre aparatul Dvs. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. respectaþi legislaþia localã. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. Pentru a creºte siguranþa aparatului. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare.

ca aparatul Dvs. Pentru informaþii suplimentare. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii. de asemenea. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. Dacã acesta este cazul. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. sã fie configurat în mod special. S-ar putea. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. Unele funcþii ale acestui aparat. navigarea. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS. De exemplu. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. cum ar fi mesajele MMS. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. 11 . Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. contactaþi furnizorul Dvs. ACP-8. ACP-9.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. ACP-12. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. operatorul de reþea sau alt distribuitor. aparatul trebuie sã fie pornit.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. alta decât ceasul alarmã. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Este posibil ca furnizorul Dvs. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. LCH-8. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. precum ºi pictograme modificate. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii.

adresaþi-vã distribuitorului Dvs.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Pentru procurarea de accesorii aprobate. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. 12 . Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu.

Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. la pag. de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. la pag. la pag. Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. Utilizaþi un cablu de date compatibil. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. 10. 19.”. 13 Conectivitate Conectivitate . 96. Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G.

selectaþi Instrum.cheie. Pentru a vizualiza tutorialul. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context.dupã cuv. > Ajutor. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului. În timp ce citiþi instrucþiunile. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. introduceþi cartela de memorie în aparat. apãsaþi a vedea subiecte corelate. Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1. selectaþi Opþiuni > Cãut. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. Denumit în continuare Nokia N70. Când o aplicaþie este deschisã. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . selectaþi Opþiuni > Ajutor. Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. 14 . apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. Când citiþi un subiect de ajutor. pentru a accesa ajutorul din ecranul curent.

alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . Pentru a introduce textul într-un document.mp4. eliberaþi tasta . pentru a-l expedia. Pentru mai multe informaþii. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. • Pentru a schimba profilul.Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. În acelaºi timp. apãsaþi . Pentru mai multe informaþii. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. • Pentru a ºterge un videoclip. • Pentru a ºterge o imagine. la pag. menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. pentru a o expedia. Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. apãsaþi tasta sau . • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. la pag. • Dupã înregistrarea unui videoclip. Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare. Pentru a copia text în clipboard. • Dupã realizarea unei fotografii. consultaþi „Mesaje”. apoi tasta . apãsaþi . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. apãsaþi . consultaþi „Mesaje”. • Pentru a face o nouã fotografie. la pag. este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. Pentru a încheia selectarea. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. 96. apãsaþi ºi selectaþi un profil. textul este evidenþiat. • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã. 96. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. la pag. . apãsaþi .

apãsaþi . consultaþi „Modul aºteptare activã”. Când tastatura este blocatã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 24. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole.• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. la pag. 83. Când alarma este activã. pag. • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. Dacã aveþi douã linii telefonice. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. • Pentru deblocare: Apãsaþi . apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Pentru a anula o alarmã. apãsaþi . 16 . Consultaþi „Internet”. apãsaþi . Pentru a opri alarma. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. aceastã acþiune comutã între cele douã linii. Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas. Dacã selectaþi Stop. apoi . la pag. selectaþi Stop. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. • Pentru a utiliza comenzi vocale. Pentru a seta o nouã alarmã. selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. este afiºat . acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. dupã care aceasta va începe sã sune din nou. apoi . Când sunã alarma. • Pentru a iniþia o conexiune Internet.

Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. Pentru a schimba sunetul de alarmã. Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. aparatul va reporni. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri. orã este activatã. selectaþi Ora sau Data. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . orã sã se aplice. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. la pag. actual. Consultaþi „Ceas universal”. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. Pentru a schimba ora sau data. 17. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut.. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ.Pentru a modifica setãrile ceasului. Când este activã ora de varã. apãsaþi sau . iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. . Pentru ca setarea Actualizare aut. Pentru a seta oraºul Dvs. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. orã. Selectaþi un oraº. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã.

Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). sunete de apel. Pentru a cãuta un fiºier. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. disponibilã în Nokia PC Suite. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser. selectaþi Opþiuni > Activ. 18 . Alegeþi Mem. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. documente ºi aplicaþii preluate din reþea. Aceste funcþii includ contacte. selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. > Mng. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. mesaje.fiºiere. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. note de agendã ºi de rezolvat. Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). microreceptor. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. imagini.

Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. Pentru a asigura interoperabilitatea. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini. transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. De exemplu. 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie .Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient.8 sau 3V). Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. la pag. Pentru a elibera spaþiu de memorie. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil. apoi un dosar. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. cu tensiune dualã (1. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC). Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. Alte cartele de memorie. utilizaþi aplicaþia Mng. dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.

selectaþi Opþiuni > Format.. Pentru a formata o cartelã. mem. Dupã terminarea formatãrii.. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. > Memorie. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. selectaþi Opþiuni > Copie sig. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. tel. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. Selectaþi Da pentru a confirma. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. 20 . În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã.. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Restaur.. cart. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. mem. iar altele necesitã formatare. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului. cartela nu poate fi utilizatã. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului.Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul. de pe cart.

la pag. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet. De asemenea. 24. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. la pag. Pentru informaþii suplimentare. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. consultaþi „Modul aºteptare activã”. consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. apãsaþi . 108. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . consultaþi „Mod de aºteptare”. de start. • Pentru a personaliza sunetele de apel. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. la pag. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. ordinea meniurilor ºi pictogramele. contactaþi furnizorul de servicii. la pag. 22. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 24. 39. la pag. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”.

tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. Dacã profilul selectat este diferit de General. Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. medii sau grupuri de apelanþi. opþiuni. Indicaþie! Din lista de sunete. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. Pentru a modifica un profil. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. apoi selectaþi un contact.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. Selectaþi Da. > Profiluri. > Profiluri. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. Când activaþi profilul Deconectat. selectaþi Opþiuni > Creare profil. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia. Pentru a putea 22 . apãsaþi în modul de aºteptare. Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. Mutare în dosar sau Dosar nou. Pentru a crea un nou profil. Pentru a schimba profilul. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. • Pentru a reorganiza meniul principal . Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã.

4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”. Selectaþi Bluetooth > Pornit. Pentru a evita înregistrãrile duble. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. imagini. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. . de pe un aparat compatibil Nokia S60. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. > Transfer pe aparatul Nokia N70. trebuie sã activaþi. mai întâi. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. Pe fiecare aparat. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. Daþi un nume fiecãrui aparat. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. Dupã ce se terminã cãutarea. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. funcþiile aparatului schimbând profilul. Pentru a debloca aparatul. introduceþi codul de blocare. 97. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. selectaþi din listã celãlalt aparat. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Înainte de a iniþia transferul. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth.Pentru a pãrãsi Deconectat. 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. înregistrãri de agendã. aceasta va fi dezactivatã. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. la pag. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil.

Tema activã este indicatã prin . temã orig. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat. Pentru a previzualiza o temã. selectaþi Preluãri teme. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. Pentru a edita temele. 24 . Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. Imag. Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. 109. > Teme. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat. Consultaþi ºi „Afiºaj”. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. modul de aºteptare activã este activat. cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat. apãsaþi ºi selectaþi Instrum.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la.. la pag. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . Apãsaþi . memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. Pentru a activa o temã. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. În mod implicit. selectaþi Instrum. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale.

. Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi . nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. selectaþi Instrum. disponibile în modul de aºteptare. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi . cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl.mod aºtept. Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica. activ ºi apãsaþi .Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã.

inclusiv prefixul. voc. > Opþiuni > Modificare numãr. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. afiºate contactele identificate. introduceþi numãrul de telefon. apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. Pentru a efectua un apel din Contacte. Vor fi 26 . Pentru a apela cãsuþa Dvs. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. microfon. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. 116. la pag. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. vocalã (serviciu de reþea). Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. selectaþi Cu micr. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs).Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. apãsaþi sau . Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. la pag. Pentru a regla volumul. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Apãsaþi pentru a efectua apelul. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. de servicii) ºi selectaþi OK. Consultaþi „Copierea contactelor”. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. Pentru apeluri internaþionale. 1 În modul de aºteptare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. chiar dacã o altã aplicaþie este activã. > Cãs. vocale. ºi apoi apãsaþi sau . 38.

apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. > Ap. pentru a reveni în teleconferinþã. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare. inclusiv Dvs. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. selectaþi Opþiuni > Apel nou. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ). Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. rapidã. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. selectaþi Opþiuni > Conferinþã.. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat.. 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . 3 Dupã ce a fost preluat noul apel. pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. Primul apel trece în aºteptare în mod automat. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. Pentru a activa apelarea rapidã. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã.1 Apelaþi-l pe primul participant. repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. Apelarea vocalã Aparatul Dvs. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. participant. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. Pentru a deconecta un participant. apãsaþi . Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. 2 Pentru a apela un nou participant.

Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. Mobil (serviciu). 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. dacã acesta a fost setat. de reþea sau furnizorul Dvs. Mobil (acasã). Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. Telefon. Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . puteþi vedea o transmisie video în timp real. selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. aparatul selecteazã numãrul implicit. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte. între Dvs. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. bidirecþionalã. ºi destinatarul apelului. cu o tastã pentru setul de cascã. vocal. de servicii.5 secunde aparatul formeazã numãrul. va fi afiºatã destinatarului apelului video. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Apelurile 28 . Dupã o pauzã de 1. Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile.

1 Pentru a iniþia un apel video. 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal. Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. audio în curs sau Exp. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. 109.ordine imag. Exped. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. video sau de transmisie date. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. consultaþi „Setãri apel”. aud. selectaþi Schimb. de reþea sau la furnizorul de servicii. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. fie reþeaua nu le transmite). Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. Pentru a termina apelul video. Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. . apãsaþi . la pag.&vid. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj.. în curs . video în curs (numai în modul Imagini). Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). selectaþi Apropiere sau Depãrtare.

Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). 30. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Când un apel vocal este activ. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. Puteþi. într-o reþea GSM). la pag. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS.Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. Consultaþi „Setãri”. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. 30. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. De asemenea. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. de asemenea. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. la pag. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. de asemenea. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. dar apelul vocal continuã. Nokia. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Consultaþi „Setãri”. Pentru a termina partajarea video. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. 30 . Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. sesiunea de partajare este opritã. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. Profilul SIP trebuie sã fie.

pentru a continua partajarea. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. Dacã partajaþi un video clip. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. introduceþi o adresã.Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. Selectaþi Contin. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia. 5 Pentru a termina partajarea video. Atât Dvs. 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Când primiþi o invitaþie. De asemenea. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. Operatorul Dvs. nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). Dacã aþi selectat Clip. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. se va deschide o listã de video clipuri.

Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. 116. apelul video este întrerupt. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. 109. Pentru a opri sesiunea de partajare video. 109. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. Puteþi. de asemenea. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. este afiºatã pictograma .Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. mesaj text. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. la pag. selectaþi Silenþios. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. De asemenea. 32 . Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. Dacã nu activaþi apelarea video. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. selectaþi Stop. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã. apãsaþi pentru a-l respinge. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. Imagine în apel video la pag. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. Selectaþi Opþiuni > Exped. la pag. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. Când respingeþi un apel intrat. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. apel cu SMS. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. consultaþi „Setãri apel”. apãsaþi . Consultaþi ºi Resping.

Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare. Term. 22. Pentru a termina convorbirea activã. Respingere. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. Activ. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . . Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. activã sau Terminare apeluri. 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. apãsaþi . Selectaþi OK pentru a expedia tonul. Comutare. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. microreceptor. Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. conv. apãsaþi . Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). Rãspuns. Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã. Conferinþã ºi Transfer.. manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). de reþea sau la furnizorul de servicii. menþin. microfon sau Cu micr. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. Pentru a termina ambele convorbiri. deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri.. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p). o parolã). Apel nou. Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. conv.Pentru a termina apelul video. când doriþi ca aparatul Dvs. apãsaþi în mod repetat tasta . Activare difuzor sau Fãrã com. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. selectaþi Comutare. la pag. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. Menþinere sau Activ. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”.

selectaþi Opþiuni > ªterge ap. Pentru aceasta. Schimb. recente din ecranul principal pentru apeluri recente. Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor.ordine imag. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. cronometre. rotunjiri º. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. activã. conv.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. selectaþi Afiºare pentru 34 . Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. audio sau ambele). deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã..a. deschideþi registrul. Indicaþie! Dacã. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã). Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii.. Consultaþi „Siguranþã”. în modul de aºteptare. alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi . la pag. Term. 113. Pentru a ºterge un anumit eveniment. a accesa lista apelurilor nepreluate. Activare difuzor sau Fãrã com. recepþionate ºi efectuate. vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. „Telefon ºi SIM”. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente.m. selectaþi Opþiuni > Reset. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi .d. Pentru a apela unul din aceste numere. dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. aveþi nevoie de codul de blocare. Pentru a ºterge unul din registrele de apel. Activ. Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv.

puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. .. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. Selectaþi Da pentru a confirma.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. Articolele componente ale evenimentelor. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. poºtalã. mesajele text. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. sau transmisiile de date înregistrate de aparat. sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. De exemplu. numãrul de telefon. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. Conexiunile la cãsuþa Dvs. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. > Da. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. Pentru a filtra jurnalul. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete.

Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie. Dacã selectaþi Fãrã jurnal. de exemplu. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. 36 . Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului. mãsuratã în kiloocteþi.

19. În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. puteþi crea grupuri de contact. 67. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare.Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. la pag. Consultaþi „Date ºi setãri”. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. De asemenea. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. cum ar fi contactele. Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. 37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. la pag. Ulterior. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. puteþi restaura informaþiile.

Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. De asemenea. 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. 97. Consultaþi „Mesaje”. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. apoi Opþiuni > Copiere în dir. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. 38 . Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. copiaþi-le în Contacte. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. la pag. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM.. Prin multimedia sau Prin Bluetooth.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. În acest mod. 1 În lista de contacte. care sunt acceptate de cartela SIM. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. selectaþi un contact ºi apãsaþi . Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini.

În directorul SIM puteþi adãuga. nr. . Pentru a ºterge sunetul de apel. selectaþi Opþiuni > Activ.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. În acest caz. fixe. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. fixe. Se deschide o listã cu sunete de apel. apel. nr. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. operatorul de reþea sau alt distribuitor. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. contactaþi distribuitorul acesteia. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe.

alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan. Pentru a redenumi un grup. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. 40 . repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. 2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. selectaþi Opþiuni > Redenumire. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor.

iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. Consultaþi „Setãri video”. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. 45. puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã.. o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”.3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . selectaþi Opþiuni > Ut. De asemenea. foto-video sec. 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag. 48. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. la pag.jpeg. Pentru a activa camera foto-video din spate. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. 37. Când este activatã camera foto-video. Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact. Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. la pag. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Pentru a utiliza camera din faþã. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. la pag. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria . Bliþ. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Balans de alb sau Ton culoare.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). Camerele foto-video realizeazã fotografii în format . selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã./forþat sau Dezactivat(ã). Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. la pag. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate. Act. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate. 44. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. la pag. Consultaþi Calitate imagine.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Când utilizaþi acest mod. cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. Def. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. Dacã selectaþi un mod nou. Consultaþi „Bliþul”. 43. balans ºi tonurile de culoare. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. 45. Consultaþi „Moduri de înregistrare”.

Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. Redimensionare. Pentru a adãuga text la o imagine. de utilizator. apãsaþi ºi . Bliþ. selectaþi modul Def. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. Pentru a copia setãrile altui mod. acesta va fi setat ca mod implicit. culoarea. Balans de alb. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. Rotire sau Selectare culoare. apãsaþi din nou pe . Dacã selectaþi modul Def. Deschideþi aplicaþia Mod video. clip art sau un cadru la imagine. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. modul prestabilit este Automatã. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. 46 . contrastul. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. apoi alegeþi modul. Pentru a decupa o imagine. de utilizator. Selectaþi Fixare. Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. Redimensionare sau Rotire.. Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. Dacã selectaþi Manual. • Pentru a apropia sau a depãrta. text. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. Pentru a edita textul. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. deplasaþi tasta de parcurgere. Pentru a deplasa. apãsaþi . roti sau schimba dimensiunea unul element. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. selectaþi Opþiuni > Editare. a regla luminozitatea. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. selectaþi Opþiuni > Deplasare.

selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. la pag. la pag. 45. la pag. Pentru mai multe informaþii. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Se afiºeazã pictograma de înregistrare . Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. selectaþi Opþiuni > Redare. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip. consultaþi „Mesaje”. 3 Selectaþi Contin. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 44. • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. pentru a continua înregistrarea. 51. 96. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. apãsaþi . Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. Balans de alb sau Ton culoare. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. la pag. Consultaþi „Galerie”. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. la pag. • Pentru a expedia videoclipul. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. . la pag. selectaþi Pauzã. apãsaþi . • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. 45.Pentru a selecta un mod. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat.

3gpp. Normalã sau Partajare. pentru a deschide o listã de albume disponibile. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . 48 . Pentru a schimba setãrile principale.3gpp). Pentru a stabili setãrile Configurare video.mp4. Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. la pag. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. selectaþi Opþiuni > Editare. unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. la pag. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. • Pentru a edita videoclipul. Selectaþi Da. format de fiºier . 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. Totuºi. selectaþi calitatea Ridicatã. Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . 44. Consultaþi „Partajarea video”. la pag. 49. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. 29. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. selectaþi Normalã.

ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video. Editarea videoclipurilor. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. ºterge sau duplica text. pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. text sau tranziþii la un videoclip. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. a clipurilor audio.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. Dacã adãugaþi imagini. a imaginii. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. ºterge sau duplica o imagine. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. Pentru a crea videoclipuri personalizate. Pentru comuta între timpi. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. tranziþii ºi efecte . efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. acestea sunt afiºate în timpul video. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Adãug. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. parcurgeþi în sus sau în jos. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: . a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text.

Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. 50 . Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. Pentru a defini Memorie în uz. Puteþi insera un titlu. De asemenea. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. selectaþi Opþiuni > Setãri. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. Setarea implicitã este memoria aparatului. Setare duratã—Modificã durata clipului audio. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat. Nume implicit imagine. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. Text—Insereazã text în videoclip. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. Rezoluþie ºi Memorie în uz. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. Pentru a memora videoclipul. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. selectaþi Opþiuni > Înreg.

telef. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. Selectaþi Imagini ºi video . sau Copiere în mem. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . Melodii Clipuri audio . Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. apãsaþi ºi selectaþi Galerie. Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. disponibilã în Nokia PC Suite. la pag. mem. mem. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video. puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. . la pag.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. la pag. 55. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. fiºierele . clipurile audio. sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). În aplicaþia Foto-Video. De asemenea. 89. Videoclipurile. Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere./ Mutare pe cart. videoclipurile. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia.ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. . Consultaþi „RealPlayer”. Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. Consultaþi „Music player”. foto din dosarul Imagini ºi video. copia ºi muta elemente în dosare. se afiºeazã . selectaþi Ap. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie. Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. listele de redare ºi legãturile de streaming. 97.

Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. la pag. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. 49. 53. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. melodii sau Preluãri sunete. (Normalã) ºi (Partajare). Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. selectaþi Opþiuni > Micºorare. telef. Consultaþi „Albume”.. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. la pag. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. selectaþi Opþiuni > Mãrire. Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. Prel. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . grafice sau Preluãri video. 54. selectaþi Prel. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. apãsaþi . Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). a parcurge fiºierele. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. Pentru a apropia sau depãrta o imagine. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. în ordine cronologicã. Pentru a crea videoclipuri personalizate. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Pentru 52 . la pag. apoi selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie.

• Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. selectaþi Opþiuni > Albume.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . Se deschide o listã de albume. • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . Pentru a crea un nou album. . Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. selectaþi Opþiuni > Album nou. . Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile.

Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . o utilizaþi. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã. imprimanta este afiºatã automat. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare... selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge. Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format .jpg. cablul Nokia Connectivity CA-53. selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã. Nu puteþi tipãri decât imagini în format . editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. Pentru a schimba structura.jpeg. de exemblu. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite. camerã foto-video. Utilizaþi Tipãrire imag. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire.

selectaþi Mãrime hârtie. Totuºi. la pag. selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer. prin urmare.Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. puteþi reda videoclipuri. ºi —Difuzor dezactivat.m4a. . Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. Cu aplicaþia RealPlayer. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior.awb.aac. —Aleatorie. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager. apãsaþi .wav. .mp3 ºi . Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã. De exemplu. Consultaþi „Galerie”. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier. disponibilã în Nokia PC Suite. sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele .mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi.mp4. însã unele fiºiere . selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK. Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet. — Repetare ºi aleatorie. nu este acceptat de acest aparat.mid. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. 51. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile . 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. clipuri audio ºi liste de melodii. . RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer. . Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. . O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã.

RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului.Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. contactaþi furnizorul de servicii. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte. Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP . Pentru a activa sunetul.Internet Access Point) ca punct de acces implicit. 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. de servicii. Conþinutul nu este salvat în aparat. • Pentru a dezactiva sunetul. Consultaþi „Date ºi setãri”. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului.ram. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. 5 Selectaþi Înapoi. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. Totuºi. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a reveni la aplicaþie. 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. 56 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare. de reþea sau din partea furnizorului Dvs. Pentru informaþii suplimentare.

Valoarea minimã este 6970. Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. Pentru mai multe informaþii. 67. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. min. selectaþi Def. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. .Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. Nr. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy. Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct. Nr. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Valoarea maximã este 32000. selectaþi Da. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. de utilizator ºi apãsaþi . Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. max. apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . Regizor film Pentru a crea filme muvee.

2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi.. la pag. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. Consultaþi „Selectare conþinut”. culoare. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. Redenumire ºi ªtergere. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. Expediere. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. 58 . muvee în Videoclip. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film.editate care pot conþine imagini în miºcare. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. Stil sau Muzicã. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. De asemenea. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. Imagine. 59. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. muzicã ºi text. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. Pentru a decupa videoclipurile. Într-un muvee person. un mesaj de început ºi de sfârºit. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. de asemenea. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. selectaþi muvee person. selectaþi muvee rapid. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. muzicã ºi ritm. apãsaþi tasta de derulare.

derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. . selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. muvee. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. selectaþi Opþiuni > Redare. puteþi edita videoclipurile selectate. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. tot ca neutru. selectaþi Opþiuni > Marc. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. în ecranul Previzualizare muvee. muvee. muvee. selectaþi Opþiuni > Creare din nou.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs.

Când deschideþi aplicaþia Mesaje. Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). 74. Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. vizualiza. mesaje multimedia. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. expedia. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. mesaje în transmisie celularã. Consultaþi „E-mail”. care nu au fost expediate. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. cãtre furnizorul de servicii. edita ºi organiza mesaje text. la pag. În aplicaþia Mesaje puteþi crea. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. fãrã a vã conecta. De asemenea. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. 76. 60 . la pag. mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. primi.

aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare).Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. indicã scrierea cifrelor. apãsaþi . Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. apoi introduceþi litera. Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. • Pentru a ºterge un caracter. Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. de la furnizorul de servicii. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. apãsaþi . este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. apãsaþi de trei ori . • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. apãsaþi . O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. • Pentru a introduce o cifrã. • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). • Pentru a introduce un spaþiu. Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. ºi indicã modul de scriere selectat. 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. pânã când apare caracterul dorit. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .

apãsaþi rapid de douã ori tasta . confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. apãsaþi pentru N. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. pentru a scrie „Nokia”. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. De exemplu. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. apãsaþi . Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului. Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. pentru i ºi pentru a. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. Cuvântul este adãugat în dicþionar. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. apãsaþi tastele — . ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. la care puteþi adãuga noi cuvinte. dacã este selectat dicþionarul englez. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie.Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. apoi selectaþi OK. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. apãsaþi tasta o singurã datã. selectaþi Scriere. Dacã apãsaþi rapid de douã 62 . pentru o. pentru k. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. apãsaþi . Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. Pentru fiecare literã.

Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . întregime. . apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. pentru a o confirma. Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Copiere (dacã a fost selectat text). pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. 63 Mesaje ori . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Indicaþie! Când apãsaþi . Introducere numãr.?!‘). Mod numeric. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere.Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. Apãsaþi . metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. apãsaþi . Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). Apãsaþi apoi în mod repetat. pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie). Pentru a termina scrierea cuvântului compus. Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). Decupare (dacã a fost selectat text).. Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre.

fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. copierea. Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. 74. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare.). apãsaþi . la pag. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. apãsaþi tasta sau . 66 ºi „E-mail” la pag. apãsaþi tasta sau . transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. vi se cere sã faceþi acest lucru. Pentru a selecta rânduri de text. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. În acelaºi timp. 2 Pentru a copia text în clipboard. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. textul este evidenþiat. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. 1 Selectaþi Mesaj nou. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. 3 Pentru a introduce textul într-un document. De asemenea. în timp ce menþineþi apãsatã tasta . puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. Selectaþi un 64 . Pentru a ºterge textul selectat din document. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (.Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. În acelaºi timp. selectaþi Copiere.

dacã opþiunea este disponibilã. 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. Clip audio sau Video clip. selectaþi Cadru. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi .mp4. ocupã un spaþiu mai mare. Clip audio. 8 Pentru a expedia mesajul. Înainte de expediere. numãrând descrescãtor. Dacã expedierea nu reuºeºte. 4 Scrieþi mesajul. la pag. 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj. 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. consultaþi „Setãri video”. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. . Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. Indicaþie! De asemena. Video clip sau Notã. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. De exemplu. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje.multimedia. 48. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. Clip audio sau Video clip. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare.

Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. 73. —mesaj text necitit. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari. 73. 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. —date primite printr-o conexiune Bluetooth. primi. 110. la pag. Consultaþi „E-mail”. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. mesaje multimedia. 110. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. cãuta. 67. Consultaþi „Mesaje multimedia”. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. la pag. • Definiþi corect setãrile Dvs. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . la pag. Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. de e-mail. 74. la pag. Consultaþi „Setãri conexiune”. Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). la pag. Consultaþi „Setãri conexiune”.Internet Access Point). la pag. 66 .Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). Înainte de a putea expedia. —mesaj multimedia necitit. Consultaþi „Date ºi setãri”. Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari. Pentru a modifica setarea.

Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). puteþi sã vizualizaþi o imagine. setãri pentru puncte de acces Internet. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare. numãrul cãsuþei poºtale vocale.Când primiþi un mesaj. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. . selectaþi-l ºi apãsaþi . Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. copierea. cãtre un alt aparat compatibil. selectaþi Opþiuni > Memorare. Pentru a memora setãrile. Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. carte vizitã. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. se afiºeazã ). Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. selectaþi Opþiuni > Memor. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. selectaþi Opþiuni > Preluare. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare.

la pag. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. selectaþi Opþiuni > Memor. 68 . Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. în agendã. Consultaþi „E-mail”. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. selectaþi Opþiuni > Memorare. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. selectaþi Opþiuni > Adãug. Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. vi se cere sã faceþi acest lucru. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. pentru a memora datele. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. fãrã a vã conecta (off-line). luaþi legãtura cu furnizorul de servicii. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. aceasta va fi memoratã în Contacte. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail. Pentru disponibilitate ºi abonament. 74. la marcaje.

Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. În ecranul Anexe puteþi transfera. selectaþi Anulare. la pag.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. 69 Mesaje . 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Preluare. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Mesajul e-mail a fost citit. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. 110. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. apãsaþi . Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. deschide. memora sau ºterge fiºiere ataºate. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat. Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. Când vizualizaþi mesajele on-line. fiºierul nu a fost transferat în aparat.

selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. ataº. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat. Parþial (kB) sau Mes. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. Dacã folosiþi protocolul POP3. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. În ªtergere mesaj din:. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. Dacã utilizaþi protocolul POP3. În ªtergere mesaj din:. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. selectaþi Opþiuni > ªtergere. selectaþi Opþiuni > ªtergere. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. la pag. Dacã sunteþi în modul deconectat. Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. datoritã traficului de date. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. ºi fiº. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. selectaþi Numai telefon. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea.. selectaþi un dosar din listã ºi OK. 74. 70 . Consultaþi „E-mail”. selectaþi Telefon ºi server. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. opþiunile disponibile sunt Numai titluri.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4.

deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. de exemplu. Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior. expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã... Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. mesajele e-mail preluate sau ambele. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire. De asemenea. rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. puteþi scrie mesaje e-mail noi. Reexpediere la ora . Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. apãsaþi de douã ori . atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. De asemenea. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. Expedierea nu a reuºit. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: .Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server).

Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. 1 În ecranul principal Mesaje. selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. 34. 2 Pentru a marca mesaje. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. 110. acelaºi centru—Selectaþi Da. Se deschide o listã de dosare. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Consultaþi „Setãri conexiune”. la pag. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. Contactaþi operatorul de reþea. Dacã este setat pe Nu. la pag. Rãsp. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. Consultaþi „Jurnal”. 72 . . Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal.

Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. reveniþi în ecranul pentru setãri. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. Prel. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. . selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã. primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). 4 Selectaþi OK. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. autom. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. 5 Pentru a folosi noile setãri. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia.. în reþeaua orig.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. Selectaþi Restricþionat. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. În exteriorul reþelei de domiciliu. Micã ºi Mare. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia.. de domiciliu. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite. Aut. aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia. Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult.

selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. disp. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. Server exp. 67. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Parolã:—Introduceþi parola. contactaþi furnizorul de servicii. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. la pag. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. vi se solicitã sã definiþi una. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. la pag. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp. Consultaþi „Date ºi setãri”. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. Dacã selectaþi Când conex. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. 110. Pentru informaþii suplimentare. Pentru informaþii suplimentare. sunt trimise la aceastã adresã. contactaþi furnizorul de servicii. Consultaþi „Setãri conexiune”. de reþea. 74 . Rãspunsurile la mesajele Dvs. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã.. e-mail. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã.

Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. Dacã utilizaþi protocolul POP3. .. e-mail. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Numele Dvs. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. Prel. Exp. ataº. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. 75 Mesaje Server rec. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã. copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. mesajele sunt preluate automat. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. Dosare cu abonam. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Parþial (kB) sau Mes. Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. ºi fiº. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. Introd. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date.

Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile. Memorare mes. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. selectaþi Altele. Când se atinge limita. 76 .—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. multimedia sau e-mail expediat. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. Dacã nu gãsiþi limba doritã. selectaþi Preluare mesaje > Automat.Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. exp. un sunet sau o notã. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. Limita presetatã este de 20 mesaje. cel mai vechi mesaj este ºters. Nr. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora.

apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. trebuie definit un punct de acces la Internet. 77 Radio Radio . trebuie sã porniþi manual radioul. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. la pag. 79. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. privind programul de radio. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). Dupã terminarea apelului. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. În timp ce ascultaþi un post de radio. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj.

deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. Pentru a regla volumul. selectaþi sau . selectaþi Opþiuni > Memorare post. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Pentru a schimba frecvenþa manual. Dacã aþi memorat deja posturi de radio. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. selectaþi Opþiuni > Posturi. 79. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. la pag. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. 78 . de reþea sau furnizorul de servicii. selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. contactaþi operatorul Dvs. selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. apãsaþi sau . Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). vizual. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea).

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. puteþi accesa paginile. Trebuie definitã numai adresa URL. Când introduceþi adresa. Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. pentru a memora marcajul. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. un punct de acces ºi. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. Apãsaþi pentru a expedia marcajul. Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut. 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). . : ºi @. dacã nu este selectat un alt punct de acces. dacã pagina Internet o impune. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. deasupra 84 . selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /..Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor. un titlu al marcajului. un nume de utilizator ºi o parolã. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. ) 1 În afiºajul marcaje. Când accesaþi aceste site-uri.

selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. cum ar fi serviciile bancare. selectaþi Opþiuni > Memor. pe durata unei conexiuni. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . contactaþi furnizorul de servicii.Siguranþa conexiunii Dacã. la pag. Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. Pentru informaþii suplimentare. Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. În pagina browserului. este afiºat indicatorul de siguranþã . Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. Parcurgerea paginilor . a selecta casete ºi a face selecþii. Pentru a memora un marcaj. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. apãsaþi . iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. 115. starea codificãrii. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. Pentru a deschide o legãturã. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. legãturile noi apar subliniate cu albastru. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. selectaþi Înapoi. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. ca marcaj. Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã.

Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. embleme operator. teme ºi video clipuri. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. 86 . crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). apãsaþi în afiºajul marcaje. imagini. apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. Pentru a introduce o nouã adresã URL. 87. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. Pentru a accesa paginile mai târziu.Internet reveni la afiºajul browserului. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. copierea. Internet. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. de asemenea. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina. În ecranul cu pagini memorate puteþi. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. Consultaþi ºi „Setãri Internet”. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. În ecranul cu pagini memorate. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. la pag. cum ar fi sunete de apel.

Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile.Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. Consultaþi „Setãri conexiune”. imagini. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi.. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. selectaþi Anulare. de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie. Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . Pentru a goli arhiva. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi Accept. Pentru a continua preluarea. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. copierea. de exemplu „Buy” (Cumpãrare). embleme operator. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. la pag. teme ºi videoclipuri. 1 Pentru a prelua articolul. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. 110. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Pentru a anula preluarea.

Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. sau Ecran complet. Exped. selectaþi Dosar neafiºat. Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. la pag. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil. expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. Conf. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc. 33. selectaþi un nivel sonor. selectaþi De bunã calitate.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii. 88 . Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. Selectaþi Doar taste de sel. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial. Dacã selectaþi Nu. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. selectaþi Dezactivate. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. selectaþi De mare vitezã.

Pentru a derula rapid înainte. Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. apãsaþi . selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. selectaþi Salt la redare acum. Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. sau Copiere în mem. Cu Music player. telef. Pentru a rula rapid înapoi. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã .. Pentru instrucþiuni de joc. selectaþi Albume sau Artiºti./ Mutare pe cart. telef. crea ºi reda liste de redare. Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. mem. Artiºti. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã. selectaþi Toate melod. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. copierea. Pentru a comuta între redare ºi pauzã. puteþi asculta fiºiere de muzicã./ Mutare în mem. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii.Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. 89 Personal Personal . Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. dacã sunt disponibile. selectaþi Opþiuni > Ajutor. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Liste red. apãsaþi tasta de parcurgere. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie. mem.

note. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. selectaþi-le ºi apãsaþi . apãsaþi sau . Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. Pentru a ºterge o listã de redare. Pentru a ºterge melodii. 2 Selectaþi Opþiuni > Ad. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player.m3u. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. 90 . nu ºi fiºierele de muzicã. Pentru a adãuga melodii. Liste de redare Music player suportã liste redare simple .). selectaþi Opþiuni > Pictogr. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. marcaje etc. selectaþi-o ºi apãsaþi . rapidã. selectaþi Opþiuni > Amestec. Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. Pentru a asculta o listã de redare. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. cmd.Personal Pentru a regla volumul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. albume sau artiºti la o listã de redare. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). apãsaþi sau . selectaþi Opþiuni > Repetare. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei. deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã. selectaþi Liste red ºi o listã de redare. Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. la „Mergeþi la”. 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã.

Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. la pag. puteþi introduce setãrile manual.. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la. Comenzile rapide implicite Note. De asemenea. Consultaþi „Date ºi setãri”. la pag.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. la pag. 67. . Contacte Chat pentru a crea. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice. 94. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. de asemenea. sau Chaturi înreg. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic. 94. edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. preþurile ºi tarifele acestora. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la.

de utilizator ºi parola. pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. dispon. Mesaje accept.. Vit. selectaþi Numai cont. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. în ecranul Grupuri Chat. selectaþi Toþi. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. 3 Pentru a vã deconecta. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). selectaþi Opþiuni > Deconectare. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat. parcurg. selectaþi Activã pentru toþi. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. Pentru a cãuta utilizatori. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. Puteþi cãuta dupã Nume grup. Sort. Chat. selectaþi Opþiuni > Cãutare. Reînc. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri. Accept. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). selectaþi Opþiuni > Conectare. selectaþi Automatã sau Manualã. sã vã alãturaþi la grupurile lor.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. Identitate utilizator. selectaþi Da. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim. Numãr telefon ºi Adresã e-mail. 92 . în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat.

selectaþi Chaturi înreg. scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Exped. puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou. alegeþi grupul ºi apãsaþi . Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat. Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit. selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. selectaþi mesajul. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare.. Pentru a opri înregistrarea. selectaþi destinatarul. selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate.Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. mesaj privat. apoi Opþiuni > Rãspuns. Pentru a vizualiza o conversaþie. Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). Pentru a pãrãsi grupul de chat. alegeþi un participant ºi apãsaþi . Pentru a expedia un mesaj. . în ecranul principal.

selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. Pentru a încheia conversaþia. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. ident. Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. apoi apãsaþi . Intr. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. Chat. 94 . Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte..—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. Când vã conectaþi la server. Pentru a începe o nouã conversaþie. auto. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat.Personal Pentru a continua conversaþia. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. la cont. Puteþi primi în continuare mesaje. selectaþi Opþiuni > Terminare convers. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. selectaþi Server predefinit. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie. selectaþi Înapoi. contactaþi furnizorul de servicii.. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv.

Parolã—Introduceþi parola de conectare. 95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat. selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs.Nume server—Introduceþi numele serverului chat. Introduceþi urmãtoarele setãri: . de utilizator. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server. Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat.

Generic Access Profile. calculatoare ºi accesorii. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth.Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. Dial-up Networking Profile. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultaþi „Siguranþã”. videoclipuri. 54. Headset Profile. la pag. File Transfer Profile. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto.. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. 113 pentru 96 . De exemplu. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). Generic Object Exchange Profile. Serial Port Profile. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. Object Push Profile. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. Când aparatul este blocat. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. la pag. Handsfree Profile. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. clipuri muzicale ºi sonore ºi note.

încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. De exemplu. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. Vizib. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. selectaþi Vãzut de toþi. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. deschideþi aplicaþia Note. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . este activã o conexiune Bluetooth. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. conexiunea Bluetooth este activã. • Dacã este afiºat cu intermitenþã. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. telefon propriu pe Vãzut de toþi. De exemplu. Numele telefon. 2 Selectaþi articolul. deschideþi Galerie. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. selectaþi Ascuns. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. de exemplu o imagine. • Dacã simbolul este afiºat continuu. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. telefon propriu > Ascuns. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. aparatul Dvs.

3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. selectaþi Cãutare alte apar. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare.Puteþi vedea pictograma unui aparat. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. Dacã opriþi aparatul. Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. Pentru a întrerupe cãutarea. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. numele aparatului. lista este ºtearsã. Pictograme aparate: —Calculator.. Pentru a asocia un aparat. —Telefon. Dupã asociere. Înainte de asociere. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. Pentru a începe o nouã cãutare. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. nume scurt în ecranul 98 . Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. apãsaþi Stop. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. au o parolã setatã în fabricã. —Set cu cascã. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. Parola se utilizeazã o singurã datã. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. Indicaþie! Când cautã aparate. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. la pag. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). 98. În ecranul principal Bluetooth. Consultaþi „Asocierea aparatelor”. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. tipul aparatului sau un scurt nume. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. —Altele. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. —Audio sau video.

la pag. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. Dacã acceptaþi. alegeþi un aparat. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. selectaþi Bluetooth > Oprit. Setat ca neautoriz. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. 99 Conectivitate aparatelor asociate. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. 66. iar conexiunea se închide.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. Pentru a anula o asociere. Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. asocierea se anuleazã imediat.

Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. con. Dacã nu se întâmplã aºa. Pentru a termina o conexiune. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite.d. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. 100 . folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. rotunjiri º. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS.a. alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare. Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite. Când deschideþi Mgr. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM.. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP).m. Pentru a închide toate conexiunile deschise. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date. con. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.

Decon. 67. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. În aºteptare.în curs.. Con. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. (activã). Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec.în curs sau Deconectat. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. nou. la pag.). vã permite sã vã sincronizaþi notele. în bytes. (inact. Primit—Volumul de date. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz. Con.Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. . Selectaþi Da. Nr. Aplicaþia Sincroniz. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. Expediat—Volumul de date. recepþionat de aparat. GSM rapid sau Date ca pac. Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up). Nume—Numele punctului de acces utilizat. expediate de pe aparat. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. în bytes.acces—Numãrul de acces utilizat. Consultaþi „Date ºi setãri”. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat. agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil.

Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz. Agendã sau Note. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron.. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect. Numai pe server sau Numai în telefon. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth.sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. Accept.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Parolã—Introduceþi parola. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã).—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã. Accept. • În Bazã date la distanþã. 102 .—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. agendã de adrese sau note de pe server. cereri sincr. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. toate sincr.

selectaþi Opþiuni > Start configurare. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului. autom. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. sau Dezactivare config. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte.Sincronizare. apar. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. . furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. Accept. actualizate.. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server.. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. Accept. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. selectaþi Nu. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. selectaþi Opþiuni > Activare configur. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. selectaþi Da. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare. Dupã ce se terminã sincronizarea. selectaþi Anulare.

cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. Pentru a ºterge un numãr din memorie. Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. 2 Selectaþi . 104 . scãderi. 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie.Office Office Calculator Pentru a face adunãri. extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale. . se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. . Celãlalt câmp Cantit. 4 Selectaþi . înmulþiri. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi. Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. 3 Alegeþi primul câmp Cantit. împãrþiri. selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). Pentru a prelua un numãr din memorie. Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). sau . Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere. Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. 3 Introduceþi procentul.

Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea.. Pentru a repune pe rol o sarcinã. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1. 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect. . Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã.. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã.. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã. 2 Pentru a schimba valuta de bazã. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez. 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. puteþi efectua conversii valutare. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare.. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. Pentru a adãuga o notã. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs.. 3 Adãugaþi cursurile de schimb.

106 .txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile.Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã. în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde. iar fiºierele text (format . Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale.

Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. 89. Setãri Pentru a modifica setãrile. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. de exemplu. Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. la pag. Apãsaþi din nou. Pentru a aloca o comandã rapidã. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . pentru a reveni în ecranul anterior. consultaþi „Music player”. > Tst. la pag. 107 Instrumente Instrumente . Pentru a deschide Radio. apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a deschide Muzicã. apãsaþi ºi selectaþi Instrum.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). Media > Opþiuni > Modificare. selectaþi Ieºire. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . > Setãri. Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. consultaþi „Radio”. precum ºi separatorii folosiþi. Pentru a închide Radio. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. apãsaþi . la calcule. 77. apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia.

Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. aparatul sã porneascã mai încet. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie.mod aºtept. selectaþi o aplicaþie din listã. 24. modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. Pentru a face acest lucru. selectaþi o aplicaþie din listã. Apl. 108 . Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. 114. Mesaj/embl. Este posibil ca dupã resetare. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. Tastã selec. aveþi nevoie de codul de blocare. la pag. Setãri orig. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. Consultaþi „Telefon ºi SIM”. pe ecranul principal. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. la pag.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. selectând o aplicaþie din listã. De asemenea. aparatul reporneºte.

Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea). cu excepþia tastelor . Pentru a opri apelarea automatã. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. la pag. iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr. de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi.—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. ºi . dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). . energ. Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”. informându-l despre motivul respingerii apelului. Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. la pag. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. Setãri apel Expediere nr. Duratã econ. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. 27. Temporiz. Sumar dupã convorb. apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video. apãsaþi .Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat.—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. 109 Instrumente Afiºaj Resping. 32. Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. .

aveþi nevoie de codul PIN2. pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. este necesar un punct de acces. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . Dacã este selectatã linia 2. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active. În reþeaua UMTS. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Pentru a stabili o conexiune de date. Pentru a schimba aceastã setare. pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. la pag. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea.Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. consultaþi „Manager conexiuni”. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text.GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. 100. indiferent de linia selectatã. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. adicã douã linii telefonice. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. 110 . cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web.

Reþea UMTS. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag. 67. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces.Reþea GSM. în timpul unei convorbiri. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. Reþea GSM. la pag. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. 83. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag. 66. Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. „E-mail” la pag. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Reþea GSM. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. Reþea GSM. . Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. Pentru a crea un punct de acces nou. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri.) Reþea UMTS. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. Consultaþi „Date ºi setãri”. (Acest lucru se poate întâmpla. Reþea UMTS. sã o activeze pe cartela SIM. Reþea UMTS. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. de exemplu. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. dacã este necesar.

scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii.com. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. De asemenea. de furnizorul de servicii. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. În rubrica Server nume secund. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail). Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. Dacã selectaþi Dacã e necesar.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date.nokia. de obicei. de obicei.195.124. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru. selectaþi Da.100.:. Conexiune date pach. de furnizorul de servicii. cum ar fi 192. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. în adrese IP. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. cum ar fi www. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi.

codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Se deschide o listã de comenzi. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. Pentru a debloca aparatul.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator. Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. 107. Selectaþi Blocare telefon. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. la pag. Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. . efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. 114. 17. la pag. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. la pag. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. contactaþi furnizorul de servicii. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. De asemenea. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. Dacã aparatul este blocat. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. codul PIN ºi codul PIN2. introduceþi codul de blocare. 114. apãsaþi . Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. la pag. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. Duratã pânã la bloc.

Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. contactaþi furnizorul de servicii. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. la livrarea cartelei SIM. separat de aparat.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM. Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. modificaþi codul de blocare. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). Codul de blocare setat în fabricã este 12345. Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK. Confirm. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. 114 . Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM.Instrumente Blocare la schimb. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Grup închis de utiliz.

115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. Cu toate acestea. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. .Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. Existenþa unui certificat nu oferã. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. 116. niciun fel de protecþie. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. în sine. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat. Pentru a verifica detaliile certificatului. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. dacã este disponibilã. autentice sau de încredere. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. Când deschideþi detaliile certificatului. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. la pag.

• Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. mod conect. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. > Setãri > Deviere apel. pentru a modifica valoarea. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere. Pentru detalii. • Ver. În funcþie de certificat.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã.cert. Când toate apelurile sunt redirecþionate. 116 . Contactaþi emitentul certificatului. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat. Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. setare încred. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. Selectaþi Opþiuni > Edit. contactaþi furnizorul de servicii. selectaþi Dacã este ocupat.

117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii. Este conectat un dispozitiv inductiv. pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. . dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Dacã selectaþi Mod dual. Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. Restricþii apel afecteazã toate apelurile. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. Când apelurile sunt restricþionate.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. inclusiv transmisiile de date. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). Pentru a modifica aceastã setare. Reþeaua UMTS este indicatã prin .

rãspunsul automat este dezactivat. > Profiluri. la pag. voc. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”.man. Evitaþi numele foarte scurte. Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã. de exemplu. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. voc. selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 27. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. > Com. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. dupã 5 secunde. 118 . selectaþi Sintetizator > Dezactivat. prescurtãrile ºi acronimele. profiluri. 22. > Manager.Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii.jad sau . aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi aplicaþia. selectaþi Opþiuni > Setãri. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor. Selectaþi Set cu cascã. ºi dosarul Profiluri al acesteia. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. la pag. bazate pe tehnologia Java cu extensia .. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului.jar ( ).com.. Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel. consultaþi „Apelarea vocalã”.

De asemenea. deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. pot fi preluate în timpul navigãrii. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia. • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . Consultaþi „Administrarea certificatelor”. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. aplicaþia nu este instalatã complet.sis. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.sis. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat. la pag. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. . Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. deschideþi mesajul e-mail. ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. 115. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. PC Suite pentru a instala aplicaþii. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). Înainte de instalare. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Dacã acesta lipseºte. aplicaþie Java. Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). Pentru a restaura aplicaþia originalã.Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . accesaþi cãsuþa poºtalã. Fiºierele de instalare au extensia . puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters. reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei.jar.

2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. Pentru detalii. aparatul va afiºa un mesaj de avertizare.jar din reþea. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. vi se cere sã selectaþi unul.fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal.. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie.cearã sã-l preluaþi din reþea. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. Internet. localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi . Selectaþi Da pentru a confirma. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. 120 . Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei. Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. dacã aceastã opþiune este disponibilã. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. Când preluaþi fiºierul . Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. Pentru a porni o aplicaþie instalatã. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail). Indicaþie! În timpul navigãrii. Ca alternativã. În timpul instalãrii. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. Dacã ºtergeþi un program.

> Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat. copierea.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. 76. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”. Internet predef. la pag. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut. Adr. Pentru a vedea cheile de activare Expirate.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. • În cazul cheilor expirate ( ). Ver. • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media. mod conect. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea.cert. timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor . Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. Numai cu semnãt. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. În afiºajul principal Manager. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. sau Dezactivatã. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. apãsaþi .Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective.

122 . apãsaþi de douã ori . selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi . Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat.Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului. Pentru a vedea informaþii detaliate.

123 Depanare Depanare . Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. > Mng. este conectat un alt aparat. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte. ªtergeþi mai întâi unele date. apãsaþi . Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. Apãsaþi .fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. în mod repetat. Dupã aceastã modificare. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. ºi selectaþi Instrum. Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail.

com. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. 38. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite. consultaþi „Copierea contactelor” la pag. contactaþi furnizorul aparatului Dvs. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã. de servicii pentru instrucþiuni. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. Pentru a vedea toate evenimentele. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Contactaþi furnizorul Dvs.nokia. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. Definiþi unul în setãrile Internet.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345.

Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). contactaþi furnizorul Dvs. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil. ªtergeþi din date. de servicii de reþea. contactaþi furnizorul Dvs. contoare pentru cost convorbiri. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). sau Memorie aproape plinã. apar pe ecran puncte luminoase. Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. Afiºaj Î: De ce. cronometre pentru convorbiri.. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. la fiecare pornire a aparatului. note de agendã. ªtergeþi mai întâi unele date. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. un furnizor de servicii sau un operator de reþea. scoruri ale jocurilor ºi alte date. Pentru informaþii privind parolele. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt. de punct de acces. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs. efectuarea operaþiei. care poate fi.primit un astfel de cod. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. de exemplu.

Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. de exemplu. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. înlocuiþi acumulatorul. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. dacã este posibil. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet.) Acest lucru se poate întâmpla. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. 126 . Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. dar în cele din urmã se va uza. o agrafã sau un stilou. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. cum ar fi o monedã. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Dacã nu este utilizat. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi.

achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. Verificarea autenticitãþii hologramei . trebuie sã puteþi observa. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). consultaþi imediat un medic. 2. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. iar când priviþi dintr-un alt unghi. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. în jos sau în sus. de exemplu 12345678919876543210. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului.1 Privind holograma de pe etichetã. 3 ºi respectiv 4 puncte.. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. spre dreapta. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original.

128 . Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia.nokia. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. vizitaþi pagina www. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Pentru a crea un mesaj text. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului.com/batterycheck.com/battery. tastaþi codul de 20 de cifre. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. de exemplu 12345678919876543210. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. De asemenea.nokia. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. ºi accesoriile sale. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. Antenele neautorizate. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. care trebuie folosit cu grijã. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video.Aparatul Dvs. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Precipitaþiile. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. • Utilizaþi o cârpã moale. se udã. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. Când aparatul revine la temperaturã normalã. cât ºi pentru acumulator. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. • Nu vopsiþi aparatul. modificãrile sau completãrile neautorizate. Dacã aparatul Dvs. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. este un produs de calitate superioarã. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante.

Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri.5 cm (5/8 in) faþã de corp. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. În unele cazuri. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. inclusiv a telefoanelor mobile. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. Opriþi aparatul Dvs. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Dacã telefonul este purtat pe corp. la ureche. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. 130 . acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. într-un toc de purtare. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje.

sau reprezentantul acestuia. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Aceste zone includ cala vapoarelor. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. praf obiºnuit sau pulberi metalice. sisteme airbag. dar nu întotdeauna. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. . precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. acestea pot cauza vãtãmãri grave. marcate vizibil. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. În asemenea zone. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. consultaþi furnizorul Dvs. Nu aºezaþi obiecte. în mod normal. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Pentru informaþii suplimentare. de obicei. sisteme electronice de control al vitezei. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. de servicii. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare).Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Dacã apar interferenþe. inclusiv accesorii fixe sau mobile. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã.

Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. unui accident. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. de servicii. funcþioneazã utilizând semnale radio. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Dacã sunt activate anumite funcþii. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. reþele radio. Aparatul Dvs. Pentru informaþii suplimentare.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. în toate benzile de frecvenþã testate. inclusiv acest aparat. Din acest motiv.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. Aparatul Dvs. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. porniþi-l. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 . Aceastã putere depinde de diferiþi factori. 4 Apãsaþi tasta apelare.95 W/kg. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor.

la www.133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. .nokia. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea.com.

42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. 47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. Java 118 arhivã. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. DRM consultaþi chei de activare adresã IP. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã. definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 .Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii.

serviciu pentru nume de domenii.cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS. cãrþi de vizitã 38 imagini 15. 42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact. centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS.

filme.jar 119 . reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs. definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19. Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator. 34 meniu. muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 .sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii. 58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere .

92. ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces. consultaþi puncte de acces 137 .P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã. definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate. alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->