Nokia_N70-1_ME_UG_ro

Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

......... 28 Partajarea video........................ 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct............. 26 Realizarea unei teleconferinþe................................................................ 17 Ceas universal .......................... 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ...................................... 23 Schimbaþi aspectul aparatului ..................................................9 Conectivitate.......................................................... 14 Comenzi rapide utile............. 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie ................... 30 Setãri.................................................................................................................................................................. 29 Cerinþe pentru partajarea video................... .................................................................21 Profiluri—setarea sunetelor..................................................................... 15 Ceas................................................................................26 Apeluri vocale .......................... 24 Modul aºteptare activã ...................................................... 22 Profilul deconectat (off-line) .....13 Aparatul Nokia N70 ............................ 17 Manager fiºiere........................................................................................................................ 24 Efectuarea apelurilor .............................................................................. 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie .......................................................................................... 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului .......................... 16 Setãrile ceasului ................................................................................. 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon ................. 27 Apeluri video .............................. 19 Formatarea unei cartele de memorie ................................................................................................................. 14 Tutorial............Cuprins Pentru siguranþa Dvs..................................................................................................... 27 Apelarea vocalã... 31 Acceptarea unei invitaþii..................................... 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie.............................................14 Ajutor..... 31 ............................... 20 Personalizarea aparatului ..

..............38 Copierea contactelor .................................41 Fotografierea.............................................39 Crearea grupurilor de contacte .............. 43 Bliþul..........................35 Contacte (Agendã telefonicã) .......40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator........... 44 Moduri de înregistrare .......................37 Numere ºi adrese implicite ................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup................................ 41 Foto-Video......54 Tipãrirea imaginilor............................................................. 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea.......................... 56 Camera foto-video ºi Galeria ...................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte....Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia .34 Date ca pachete .................................................................................................. 45 Editarea imaginilor...........32 Apel în aºteptare......................................................................................................... 53 Albume ...... 52 Serie de imagini ...38 Director SIM ºi alte servicii SIM..................34 Durata convorbirilor.......................................................................................................32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia ......................................................................................................................................................................................................................................... 37 Memorarea numelor ºi a numerelor ............43 ...................................................................................................34 Apeluri recente ...................................................... 55 Crearea unei liste de melodii .................... 55 RealPlayer.................................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie.. 46 Editarea videoclipurilor......................................................... 54 Previzualizare tipãrire ......... 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio .............................................................33 Opþiuni în timpul unui apel video................................................................................ 56 Primirea setãrilor RealPlayer.......................................................... 49 Galerie ........................................................................................................ 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat ............................................................................. 46 Înregistrarea videoclipurilor ..................................................................................................34 Jurnal .......41 Fotografierea secvenþialã ........................ 54 Selectarea imprimantei................ 53 Imagini ....................... 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii........................................................................... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor........... 54 Setãri tipãrire..................................................................................................................................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale .................................................................................................

76 Setãri pentru opþiunea Altele ................................................................................................................................................................... 82 Internet.............83 Accesarea Internetului.... 58 Crearea unui film muvee personalizat ... 81 Ecranele agendei ................... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã.................................................................................................... 67 Mesaje de serviciu Internet ............................................ 79 Agendã.......................................................................................... 76 Transmisia celularã ................................... 80 Setarea unei alarme de agendã.......... 72 Setãri mesaje................................................ 68 Preluarea mesajelor e-mail ......................................... 72 Mesaje text ....... 58 Mesaje..................................................................... 68 Accesarea cãsuþei poºtale............... 81 Setãrile agendei. 77 Vizualizare conþinut vizual..........Regizor film ........................................................................ 83 Introducerea manualã a setãrilor ............. 68 Dosarele mele ....................................................................................................................................... 78 Posturi de radio memorate..............77 Ascultarea aparatului de radio................ 67 Date ºi setãri....................................................................................................................................................... 83 ...................................... 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ..................................... 62 Copierea textului în clipboard .................... 79 Setãri ............................. 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail .......................................................... 72 Mesaje multimedia .........................................................................................80 Crearea înregistrãrilor de agendã...................................................................................................................................... 74 Mesaje de serviciu Internet ........................................................................................................................................... 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã.........................60 Scrierea textului................................ 57 Crearea unui film muvee rapid.... 73 E-mail ........................................................................... 83 Recepþionarea setãrilor browserului..... 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar ........................................................................................................................ 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor ... 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor ............................................... 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM .............. 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã ........ 76 Radio................................................................. 68 Cãsuþã poºtalã ................................................................. 69 ªtergerea mesajelor e-mail .................. 66 Mesaje multimedia .

.............................................100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date............................................89 Redarea pieselor muzicale ................................................................................................................................100 Manager conexiuni........................................................ 97 Asocierea aparatelor.................................................100 Utilizarea aparatului ca modem........................................85 Parcurgerea paginilor ............. 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ................101 Crearea unui nou profil de sincronizare ................91 Modificarea setãrilor de chat.........................................................86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor...................Afiºaj marcaje......102 Personal ........................................................ 94 Conectivitate.. 89 Jocuri............ 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth........................89 Music player................................................87 Închiderea unei conexiuni....................87 Setãri Internet .................... 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor .................................................................................87 Golirea arhivei .......... 93 Chat...........................................................96 Conexiunea Bluetooth ......................................................................................................................................89 Liste de redare ..............87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup .............................................................................. 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.....................101 Sincronizare la distanþã ...................................................90 ªtergerea unei comenzi rapide .91 Primirea setãrilor chat.....85 Vizualizarea paginilor memorate .....................................................................91 Chat—mesaje chat....................................................................................................................... 93 Contacte chat.........................................................................................84 Adãugarea manualã a unui marcaj ......................................................84 Expedierea marcajelor ...............................................................................91 Conectarea la un server chat .................................................................................. 99 Conexiuni la calculator.........................84 Realizarea unei conexiuni.................................................................92 ................................................................................................... 99 CD-ROM ...................... 94 Setãri ale serverului de chat ....................................................92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat ..................................................................................................................... 94 Gestionarea grupurilor chat .................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide.............................................. 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ...........84 Siguranþa conexiunii...........101 Sincronizarea datelor .................

.........................................................................................................................................117 Comenzi vocale.................................................127 Îngrijire ºi întreþinere......................................117 Setãri accesorii................................................................................................................................................................... 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ........................................................................................................................................................................118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor............................................................................106 Reþea...............................105 Note ............................................................................................. 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã))..........103 Setãrile profilului serverului............................121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor ...........117 Informaþii despre acumulator ...120 Setãri aplicaþii ..........103 Office ..........................................................................................................................................................106 Recorder...........................110 Datã ºi orã ......................................... 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã ......................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ...........................................................................................107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) ... 123 Întrebãri ºi rãspunsuri.................... 134 .......................................................................................................107 Setãri apel .......................................104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb ..........Manager aparate..........105 Probleme de rezolvat ......................118 Manager aplicaþii...................................................................... 104 Calculator....107 Setãri ........................ 130 Index ..............................................................................113 Siguranþã ........................109 Setãri conexiune............123 Instrumente .............................................107 Setãri telefon.......113 Redirecþionare apeluri.116 Restricþii apel ...................................................................................................................................104 Conversie ............................................................119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor .........................................................................121 Depanare .........

DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Prima grijã a Dvs. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Citiþi aceste instrucþiuni simple. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. Evitaþi contactul inutil cu antena. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. Pentru informaþii suplimentare.Pentru siguranþa Dvs. 9 . PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului.

modificarea. transferul sau retransmiterea unor imagini. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. nu rezistã la apã. Pentru a creºte siguranþa aparatului. Despre aparatul Dvs. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. respectaþi legislaþia localã. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Feriþi aparatul de umiditate. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. Aparatul Dvs. mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. 1800 ºi 1900 10 . CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. Ca ºi în cazul calculatoarelor. ºi UMTS 2100. contactaþi furnizorul de servicii. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. acceptaþi solicitãri de conectare.

opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. ca aparatul Dvs. navigarea. precum ºi pictograme modificate. ACP-12. cum ar fi mesajele MMS. S-ar putea. ACP-9. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. alta decât ceasul alarmã. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. aparatul trebuie sã fie pornit. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. De exemplu. LCH-8. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. 11 . Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. Este posibil ca furnizorul Dvs. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. de servicii. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. contactaþi furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii. Pentru informaþii suplimentare. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. de asemenea. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. ACP-8. Unele funcþii ale acestui aparat. operatorul de reþea sau alt distribuitor. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. sã fie configurat în mod special. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Dacã acesta este cazul. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP.

încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. Pentru procurarea de accesorii aprobate.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. 12 .

Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. Utilizaþi un cablu de date compatibil. Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. la pag. 96. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. la pag.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. la pag. 13 Conectivitate Conectivitate . de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”.”. 19. 10.

Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. introduceþi cartela de memorie în aparat.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. Când o aplicaþie este deschisã. Când citiþi un subiect de ajutor.cheie. Denumit în continuare Nokia N70. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. Pentru a vizualiza tutorialul. apãsaþi a vedea subiecte corelate. selectaþi Opþiuni > Ajutor. 14 .dupã cuv. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context. În timp ce citiþi instrucþiunile. selectaþi Instrum. > Ajutor. pentru a accesa ajutorul din ecranul curent. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. selectaþi Opþiuni > Cãut. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .

apãsaþi . • Pentru a face o nouã fotografie. la pag.mp4. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru a încheia selectarea. apoi tasta . . apãsaþi . Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. apãsaþi ºi selectaþi un profil. apãsaþi . apãsaþi tasta sau .Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . eliberaþi tasta . 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. În acelaºi timp. pentru a-l expedia. consultaþi „Mesaje”. la pag. 96. • Dupã înregistrarea unui videoclip. • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã. • Pentru a ºterge un videoclip. • Pentru a schimba profilul. • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. Pentru mai multe informaþii. apãsaþi . Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . consultaþi „Mesaje”. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. Pentru mai multe informaþii. • Dupã realizarea unei fotografii. • Pentru a ºterge o imagine. textul este evidenþiat. pentru a o expedia. 96. Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . Pentru a introduce textul într-un document. la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. Pentru a copia text în clipboard. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. la pag.

efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. apãsaþi . Când tastatura este blocatã. apãsaþi . este afiºat . apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. • Pentru a utiliza comenzi vocale. consultaþi „Modul aºteptare activã”. Dacã selectaþi Stop. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. 24. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Când alarma este activã. apoi . Consultaþi „Internet”. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. apoi . la pag. Dacã aveþi douã linii telefonice. • Pentru deblocare: Apãsaþi . selectaþi Stop. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. 83. • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. 16 . pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Pentru a opri alarma. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel.• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. aceastã acþiune comutã între cele douã linii. Când sunã alarma. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . la pag. Pentru a seta o nouã alarmã. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas. Pentru a anula o alarmã. selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã. apãsaþi . acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . dupã care aceasta va începe sã sune din nou. • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate.

parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. . Pentru a seta oraºul Dvs. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. orã. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. Pentru a schimba sunetul de alarmã. Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul.Pentru a modifica setãrile ceasului. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. actual. În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. orã este activatã. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. 17. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). Pentru ca setarea Actualizare aut. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. Consultaþi „Ceas universal”. În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. la pag.. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. Pentru a schimba ora sau data. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. Selectaþi un oraº. aparatul va reporni. Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. selectaþi Ora sau Data. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. orã sã se aplice. apãsaþi sau . Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. Când este activã ora de varã. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut.

disponibilã în Nokia PC Suite. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). microreceptor. dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. > Mng. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. note de agendã ºi de rezolvat. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. Pentru a cãuta un fiºier. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. 18 . Aceste funcþii includ contacte. sunete de apel. mesaje. selectaþi Opþiuni > Activ. documente ºi aplicaþii preluate din reþea. imagini. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser. astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile.fiºiere. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. Alegeþi Mem.

Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie . apoi un dosar. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”. Pentru a asigura interoperabilitatea. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat.8 sau 3V). Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC). Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere.Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). Pentru a elibera spaþiu de memorie. Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. utilizaþi aplicaþia Mng. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. De exemplu.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. la pag. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini. Alte cartele de memorie. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. cu tensiune dualã (1. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat.

Selectaþi Da pentru a confirma. Pentru a formata o cartelã. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. tel. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem. Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. cartela nu poate fi utilizatã. mem. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 20 . selectaþi Opþiuni > Restaur. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. > Memorie.Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. selectaþi Opþiuni > Format.. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv.. de pe cart. selectaþi Opþiuni > Copie sig. iar altele necesitã formatare. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã.. Dupã terminarea formatãrii. De asemenea. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. cart.. În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. mem. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK.

consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. De asemenea. ordinea meniurilor ºi pictogramele. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. la pag. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. • Pentru a personaliza sunetele de apel. 22. 24. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. contactaþi furnizorul de servicii. apãsaþi . este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. la pag. la pag. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. la pag. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. consultaþi „Modul aºteptare activã”. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . 108. de start. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. 24. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. 39. consultaþi „Mod de aºteptare”. Pentru informaþii suplimentare. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei.

Selectaþi Da. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. apãsaþi în modul de aºteptare. Pentru a putea 22 . conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã. > Profiluri. Pentru a crea un nou profil. Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. Pentru a schimba profilul. opþiuni. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. Pentru a modifica un profil. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. • Pentru a reorganiza meniul principal . apoi selectaþi un contact. Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. selectaþi Opþiuni > Creare profil.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. > Profiluri. Când activaþi profilul Deconectat. Indicaþie! Din lista de sunete. Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. medii sau grupuri de apelanþi. Dacã profilul selectat este diferit de General. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. Mutare în dosar sau Dosar nou.

Pentru a pãrãsi Deconectat. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”. introduceþi codul de blocare. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. Pe fiecare aparat. 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. Pentru a evita înregistrãrile duble. aceasta va fi dezactivatã. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. Pentru a debloca aparatul. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. la pag. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. Înainte de a iniþia transferul. . Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. funcþiile aparatului schimbând profilul. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Dupã ce se terminã cãutarea. de pe un aparat compatibil Nokia S60. înregistrãri de agendã. 97. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). Daþi un nume fiecãrui aparat. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. trebuie sã activaþi. selectaþi din listã celãlalt aparat. Selectaþi Bluetooth > Pornit. > Transfer pe aparatul Nokia N70. 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. imagini. mai întâi. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat.

Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Tema activã este indicatã prin . Pentru a activa o temã. temã orig. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. selectaþi Preluãri teme. Consultaþi ºi „Afiºaj”. > Teme. la pag. 109. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . În mod implicit. memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. Imag. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. Pentru a edita temele. Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. Apãsaþi . Pentru a previzualiza o temã. cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu.. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. selectaþi Instrum. 24 . modul de aºteptare activã este activat. Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la.

. 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului. 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi . activ ºi apãsaþi . selectaþi Instrum. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã.Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . disponibile în modul de aºteptare. Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica. nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi .mod aºtept. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl.

la pag. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. voc. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. > Cãs. apãsaþi sau . Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. afiºate contactele identificate. Pentru apeluri internaþionale. ºi apoi apãsaþi sau . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. selectaþi Cu micr. la pag. vocale. Pentru a regla volumul. Pentru a efectua un apel din Contacte. Pentru a apela cãsuþa Dvs. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. 38. introduceþi numãrul de telefon. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. chiar dacã o altã aplicaþie este activã. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. microfon. > Opþiuni > Modificare numãr. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. 1 În modul de aºteptare. vocalã (serviciu de reþea). Apãsaþi pentru a efectua apelul. Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. de servicii) ºi selectaþi OK. Consultaþi „Copierea contactelor”. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. Vor fi 26 . 116. inclusiv prefixul.

3 Dupã ce a fost preluat noul apel. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. selectaþi Opþiuni > Conferinþã. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. Apelarea vocalã Aparatul Dvs. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Primul apel trece în aºteptare în mod automat. participant. > Ap. Pentru a deconecta un participant. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon. 2 Pentru a apela un nou participant. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite.. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. pentru a reveni în teleconferinþã. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale.1 Apelaþi-l pe primul participant. rapidã. 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi Opþiuni > Apel nou. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat.. inclusiv Dvs. apãsaþi . Pentru a activa apelarea rapidã. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ). Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi.

vocal. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere. Mobil (serviciu). Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. aparatul selecteazã numãrul implicit. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. între Dvs. dacã acesta a fost setat.5 secunde aparatul formeazã numãrul. Dupã o pauzã de 1. bidirecþionalã. 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. cu o tastã pentru setul de cascã. Apelurile 28 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. ºi destinatarul apelului. Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. puteþi vedea o transmisie video în timp real. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. va fi afiºatã destinatarului apelului video. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. de servicii. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. Telefon.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. de reþea sau furnizorul Dvs. Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. Mobil (acasã). selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte.

Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj. de reþea sau la furnizorul de servicii. fie reþeaua nu le transmite). Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). . Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. 109. 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal. Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi.. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise.&vid. consultaþi „Setãri apel”. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. apelul va fi totuºi taxat ca apel video.ordine imag. la pag. Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. Pentru a termina apelul video. aud. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video. în curs . selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. video în curs (numai în modul Imagini). apãsaþi . 1 Pentru a iniþia un apel video. Exped. video sau de transmisie date. Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. selectaþi Schimb. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. audio în curs sau Exp.

Când un apel vocal este activ. De asemenea. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. 30. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. sesiunea de partajare este opritã. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Puteþi. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. 30. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. 30 . Profilul SIP trebuie sã fie. la pag. de asemenea. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Consultaþi „Setãri”. de asemenea. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. Pentru a termina partajarea video. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. Consultaþi „Setãri”.Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Nokia. într-o reþea GSM). dar apelul vocal continuã. la pag. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP).

Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. Când primiþi o invitaþie. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). se va deschide o listã de video clipuri. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . pentru a continua partajarea. Dacã partajaþi un video clip. Atât Dvs. Dacã aþi selectat Clip. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. introduceþi o adresã. îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. Selectaþi Contin. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. Operatorul Dvs. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia. De asemenea. este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. 5 Pentru a termina partajarea video. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare.

Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. apãsaþi pentru a-l respinge. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. la pag. Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. Selectaþi Opþiuni > Exped. Când respingeþi un apel intrat. selectaþi Stop. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. este afiºatã pictograma . Pentru a opri sesiunea de partajare video. De asemenea. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. 116. Puteþi. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. mesaj text. Consultaþi ºi Resping. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. consultaþi „Setãri apel”. apãsaþi . 32 . Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. la pag. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. 109. de asemenea. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. apel cu SMS. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. Dacã nu activaþi apelarea video. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. Imagine în apel video la pag. 109. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã. selectaþi Silenþios. apelul video este întrerupt. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera.Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia.

Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. . Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. apãsaþi . Apel nou. conv. Pentru a termina ambele convorbiri. conv. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. activã sau Terminare apeluri. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare.. Rãspuns. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. Respingere.Pentru a termina apelul video. de reþea sau la furnizorul de servicii. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. microreceptor. la pag. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p).. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . 22. Activare difuzor sau Fãrã com. manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. Selectaþi OK pentru a expedia tonul. o parolã). Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. microfon sau Cu micr. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. selectaþi Comutare. Pentru a termina convorbirea activã. Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. Conferinþã ºi Transfer. Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. când doriþi ca aparatul Dvs. Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. Term. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. apãsaþi în mod repetat tasta . menþin. apãsaþi . Activ. Comutare. Menþinere sau Activ.

activã. Pentru aceasta. Pentru a apela unul din aceste numere. audio sau ambele). alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi . la pag. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã).d. Term. cronometre. Pentru a ºterge un anumit eveniment. rotunjiri º.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. „Telefon ºi SIM”.. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. selectaþi Opþiuni > ªterge ap. vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. deschideþi registrul.ordine imag. Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. Indicaþie! Dacã. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. Pentru a ºterge unul din registrele de apel. a accesa lista apelurilor nepreluate. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv.a. Consultaþi „Siguranþã”. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . în modul de aºteptare. Schimb. 113. recepþionate ºi efectuate. selectaþi Opþiuni > Reset. aveþi nevoie de codul de blocare. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente. conv. selectaþi Afiºare pentru 34 . dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor. manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Activ. Activare difuzor sau Fãrã com. recente din ecranul principal pentru apeluri recente.m..

Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. numãrul de telefon.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. poºtalã. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. Articolele componente ale evenimentelor. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. apãsaþi . Pentru fiecare eveniment de comunicaþi. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. sau transmisiile de date înregistrate de aparat. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ.. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. . puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. Conexiunile la cãsuþa Dvs. Selectaþi Da pentru a confirma. mesajele text. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. De exemplu. Pentru a filtra jurnalul. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. > Da. sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie.

Dacã selectaþi Fãrã jurnal. de exemplu. derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. mãsuratã în kiloocteþi. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie. Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. 36 . Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal.

Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). cum ar fi contactele. puteþi crea grupuri de contact. Ulterior. 19. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. la pag. Consultaþi „Date ºi setãri”. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. la pag. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. puteþi restaura informaþiile. 37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. De asemenea. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat.Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 67.

aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. apoi Opþiuni > Copiere în dir. puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. la pag. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. 38 . 1 În lista de contacte. Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. 97. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. În acest mod. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. De asemenea. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. Consultaþi „Mesaje”. selectaþi un contact ºi apãsaþi . 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. care sunt acceptate de cartela SIM.. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. copiaþi-le în Contacte. selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate.

fixe. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. nr.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. apel. Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. fixe. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. nr. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. În directorul SIM puteþi adãuga. Se deschide o listã cu sunete de apel. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. În acest caz. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. . Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. selectaþi Opþiuni > Activ. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). Pentru a ºterge sunetul de apel. Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. contactaþi distribuitorul acesteia. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe.

2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. 40 . 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv. alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. Pentru a redenumi un grup. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. selectaþi Opþiuni > Redenumire. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan. 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca.

selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. Bliþ. 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag.jpeg. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . Camerele foto-video realizeazã fotografii în format . Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact. foto-video sec. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri. 45. De asemenea. la pag.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). Când este activatã camera foto-video.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. 37. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. la pag. Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. 48. o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. Pentru a utiliza camera din faþã. se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Balans de alb sau Ton culoare. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”.3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . la pag. Pentru a activa camera foto-video din spate. puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare. selectaþi Opþiuni > Ut. Consultaþi „Setãri video”. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã.. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria .

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. 45. la pag. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. la pag. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. Act. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Dacã selectaþi un mod nou. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret. cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. Consultaþi Calitate imagine. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. Consultaþi „Bliþul”. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 44. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. balans ºi tonurile de culoare. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Def. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Când utilizaþi acest mod. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate./forþat sau Dezactivat(ã). 43.

Selectaþi Fixare. selectaþi Opþiuni > Editare. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. selectaþi modul Def. Balans de alb. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. Dacã selectaþi Manual.. Dacã selectaþi modul Def. Pentru a edita textul. de utilizator. de utilizator. a regla luminozitatea. apoi alegeþi modul. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. Deschideþi aplicaþia Mod video. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. contrastul. Pentru a copia setãrile altui mod. acesta va fi setat ca mod implicit. • Pentru a apropia sau a depãrta. deplasaþi tasta de parcurgere. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. apãsaþi . Pentru a adãuga text la o imagine. culoarea. Redimensionare. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. Redimensionare sau Rotire. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. modul prestabilit este Automatã. Pentru a deplasa. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Bliþ. 46 . clip art sau un cadru la imagine. roti sau schimba dimensiunea unul element. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. Rotire sau Selectare culoare. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. apãsaþi ºi . apãsaþi din nou pe . text. În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. Pentru a decupa o imagine.

Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. consultaþi „Mesaje”. la pag. la pag. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Se afiºeazã pictograma de înregistrare . la pag. selectaþi Opþiuni > Redare. apãsaþi . Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. 44. 45. 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. la pag. 51. la pag. apãsaþi . selectaþi Pauzã. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat. la pag. • Pentru a expedia videoclipul. 96. Consultaþi „Galerie”. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj.Pentru a selecta un mod. pentru a continua înregistrarea. Pentru mai multe informaþii. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. . • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 45. Balans de alb sau Ton culoare. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. 3 Selectaþi Contin. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut.

48 . Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. • Pentru a edita videoclipul. la pag. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. la pag. Pentru a stabili setãrile Configurare video. Normalã sau Partajare. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. Totuºi. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. 44. pentru a deschide o listã de albume disponibile. Consultaþi „Partajarea video”. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea.3gpp. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. selectaþi Normalã. Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã. selectaþi Opþiuni > Editare. Selectaþi Da. la pag. Pentru a schimba setãrile principale. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale. Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. 49.mp4. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. 29. Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. format de fiºier .3gpp). Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul.mp4. selectaþi calitatea Ridicatã.

a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. parcurgeþi în sus sau în jos. pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. Editarea videoclipurilor. a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. a clipurilor audio. tranziþii ºi efecte . Pentru a crea videoclipuri personalizate. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. acestea sunt afiºate în timpul video. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. ºterge sau duplica o imagine.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. Pentru comuta între timpi. text sau tranziþii la un videoclip. a imaginii. efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. Adãug. ºterge sau duplica text. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. Dacã adãugaþi imagini. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: .

Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. Text—Insereazã text în videoclip. Pentru a memora videoclipul. selectaþi Opþiuni > Înreg. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. Pentru a defini Memorie în uz. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. Setare duratã—Modificã durata clipului audio. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. Rezoluþie ºi Memorie în uz. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare. Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. 50 . Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. De asemenea. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. selectaþi Opþiuni > Setãri. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat. Setarea implicitã este memoria aparatului. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. Nume implicit imagine. Puteþi insera un titlu. Imagine—Insereazã imaginea selectatã.

Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video./ Mutare pe cart. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player. selectaþi Ap. 89. 55. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. sau Copiere în mem. la pag. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie. Videoclipurile.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu).ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. la pag. Consultaþi „Music player”. mem. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. Selectaþi Imagini ºi video . puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. apãsaþi ºi selectaþi Galerie. disponibilã în Nokia PC Suite./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia. 97. De asemenea. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth. Melodii Clipuri audio . Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. la pag. videoclipurile. se afiºeazã . mem. În aplicaþia Foto-Video. Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca. Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. clipurile audio. copia ºi muta elemente în dosare. telef. foto din dosarul Imagini ºi video. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. listele de redare ºi legãturile de streaming. Consultaþi „RealPlayer”. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. . . Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. fiºierele .

a parcurge fiºierele. grafice sau Preluãri video. la pag. 54. la pag. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. (Normalã) ºi (Partajare). Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie. Pentru 52 . Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. apãsaþi . la pag. Prel. Pentru a crea videoclipuri personalizate. telef. Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. selectaþi Opþiuni > Micºorare. apoi selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. 49. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). Consultaþi „Albume”. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. selectaþi Opþiuni > Mãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. 53. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”.. melodii sau Preluãri sunete. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. selectaþi Prel. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. selectaþi Opþiuni > Editare. în ordine cronologicã. Pentru a apropia sau depãrta o imagine. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album.

Se deschide o listã de albume. Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. selectaþi Opþiuni > Albume.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. selectaþi Opþiuni > Album nou. Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. . . Pentru a crea un nou album. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm.

Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã.. imprimanta este afiºatã automat.Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag. Nu puteþi tipãri decât imagini în format . Utilizaþi Tipãrire imag. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ. de exemblu. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format . este afiºatã lista imprimantelor disponibile. camerã foto-video. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite. selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare. cablul Nokia Connectivity CA-53.jpg. Pentru a schimba structura. selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã.jpeg. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. o utilizaþi.. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire.

RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele . Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. clipuri audio ºi liste de melodii. la pag. apãsaþi . selectaþi Mãrime hârtie.mp4. . De exemplu.mp3 ºi .Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager. 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK. . . ºi —Difuzor dezactivat. 51. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer.m4a. disponibilã în Nokia PC Suite. Totuºi.aac. —Aleatorie. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. puteþi reda videoclipuri. — Repetare ºi aleatorie. prin urmare.mid. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile . Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior.mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi. Cu aplicaþia RealPlayer. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. însã unele fiºiere .awb.wav. . . Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. Consultaþi „Galerie”. sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer. nu este acceptat de acest aparat. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã.

Conþinutul nu este salvat în aparat. Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .ram. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Totuºi. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. de servicii. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. 56 . Pentru informaþii suplimentare. Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte. Consultaþi „Date ºi setãri”. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. Pentru a activa sunetul. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP . Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. Pentru a reveni la aplicaþie. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. 5 Selectaþi Înapoi. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . de reþea sau din partea furnizorului Dvs. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer.Internet Access Point) ca punct de acces implicit. • Pentru a dezactiva sunetul. contactaþi furnizorul de servicii. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã .Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii.

selectaþi Def. Valoarea minimã este 6970. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. Nr. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. max. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor.Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . min. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. Valoarea maximã este 32000. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. Nr. . Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy. Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Pentru mai multe informaþii. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. 67. Regizor film Pentru a crea filme muvee. de utilizator ºi apãsaþi . de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. selectaþi Da. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy.

puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical. De asemenea. apãsaþi tasta de derulare. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. Expediere. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. la pag. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film. muzicã ºi text. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. culoare. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare.editate care pot conþine imagini în miºcare. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. un mesaj de început ºi de sfârºit. selectaþi muvee person. 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. Într-un muvee person. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. Stil sau Muzicã. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. Redenumire ºi ªtergere. muzicã ºi ritm. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. de asemenea. selectaþi muvee rapid. Imagine. 59. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. muvee în Videoclip. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales.. Consultaþi „Selectare conþinut”. Pentru a decupa videoclipurile. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. 58 . selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee.

selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. selectaþi Opþiuni > Creare din nou. muvee. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. selectaþi Opþiuni > Redare. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. puteþi edita videoclipurile selectate. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. muvee. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. selectaþi Opþiuni > Marc. tot ca neutru. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. muvee. în ecranul Previzualizare muvee. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. . Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil.

la pag. mesaje multimedia. Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. mesaje în transmisie celularã. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. primi. edita ºi organiza mesaje text. 60 . puteþi primi mesaje de serviciu Internet. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. 76. cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. Când deschideþi aplicaþia Mesaje. la pag. cãtre furnizorul de servicii. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). fãrã a vã conecta. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. vizualiza. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. 74. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. care nu au fost expediate. expedia. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. De asemenea. În aplicaþia Mesaje puteþi crea. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. Consultaþi „E-mail”. Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii.

Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. apãsaþi . pânã când apare caracterul dorit. apãsaþi . Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . apoi introduceþi litera. indicã scrierea cifrelor. selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale.Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. . Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. de la furnizorul de servicii. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. apãsaþi . aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare). 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. • Pentru a introduce un spaþiu. ºi indicã modul de scriere selectat. apãsaþi de trei ori . • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). • Pentru a ºterge un caracter. Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. • Pentru a introduce o cifrã.

apãsaþi tastele — . apãsaþi rapid de douã ori tasta . Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter.Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. selectaþi Scriere. pentru a scrie „Nokia”. pentru k. Cuvântul este adãugat în dicþionar. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. apãsaþi tasta o singurã datã. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. Dacã apãsaþi rapid de douã 62 . apoi selectaþi OK. Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. apãsaþi . apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. De exemplu. dacã este selectat dicþionarul englez. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. la care puteþi adãuga noi cuvinte. apãsaþi . confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. pentru i ºi pentru a. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. pentru o. apãsaþi pentru N. Pentru fiecare literã. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar.

Decupare (dacã a fost selectat text). Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere. Apãsaþi . Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. Introducere numãr. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). .Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. Pentru a termina scrierea cuvântului compus. Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. întregime. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. pentru a o confirma. Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. Mod numeric. Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. apãsaþi .?!‘). Copiere (dacã a fost selectat text). Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. 63 Mesaje ori . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Indicaþie! Când apãsaþi . pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Apãsaþi apoi în mod repetat. Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie).. apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat).

E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. apãsaþi tasta sau . 3 Pentru a introduce textul într-un document.Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . în timp ce menþineþi apãsatã tasta . Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail.). apãsaþi . Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. În acelaºi timp. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). 2 Pentru a copia text în clipboard. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. Pentru a selecta rânduri de text. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. selectaþi Copiere. apãsaþi tasta sau . Selectaþi un 64 . la pag. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. Pentru a ºterge textul selectat din document. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. 1 Selectaþi Mesaj nou. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 66 ºi „E-mail” la pag. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. De asemenea. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. În acelaºi timp. 74. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. textul este evidenþiat. puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. copierea. vi se cere sã faceþi acest lucru.

Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj. Video clip sau Notã. ocupã un spaþiu mai mare. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. 4 Scrieþi mesajul. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. Indicaþie! De asemena. consultaþi „Setãri video”. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia.multimedia. Clip audio sau Video clip. Înainte de expediere. 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. Dacã expedierea nu reuºeºte. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. Clip audio. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. De exemplu. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare. 8 Pentru a expedia mesajul. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. la pag. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. selectaþi Cadru. Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia.mp4. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. numãrând descrescãtor. . 48. dacã opþiunea este disponibilã. 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. Clip audio sau Video clip.

Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). —mesaj text necitit. la pag. Înainte de a putea expedia. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. mesaje multimedia. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). 110. la pag. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. la pag. Consultaþi „E-mail”. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . la pag. —mesaj multimedia necitit. la pag. se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. Consultaþi „Setãri conexiune”. utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. 67.Internet Access Point). Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. Consultaþi „Mesaje multimedia”. —date primite printr-o conexiune Bluetooth. Consultaþi „Setãri conexiune”. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. 110. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. primi. Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. • Definiþi corect setãrile Dvs. Consultaþi „Date ºi setãri”. 73. Pentru a modifica setarea. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari. 66 . 73. 74. cãuta. la pag. de e-mail.

Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. puteþi sã vizualizaþi o imagine. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. selectaþi Opþiuni > Memorare. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. se afiºeazã ). Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. numãrul cãsuþei poºtale vocale. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. selectaþi-l ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Preluare. . selectaþi Opþiuni > Memor. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). cãtre un alt aparat compatibil. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare.Când primiþi un mesaj. setãri pentru puncte de acces Internet. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. copierea. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. Pentru a memora setãrile. carte vizitã. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare.

în agendã. numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. 68 . Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. selectaþi Opþiuni > Adãug. Pentru disponibilitate ºi abonament. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. Consultaþi „E-mail”. la marcaje. la pag. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. vi se cere sã faceþi acest lucru. fãrã a vã conecta (off-line). 74. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. selectaþi Opþiuni > Memorare. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . luaþi legãtura cu furnizorul de servicii.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. pentru a memora datele. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. selectaþi Opþiuni > Memor. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. aceasta va fi memoratã în Contacte.

În ecranul Anexe puteþi transfera. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. fiºierul nu a fost transferat în aparat. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. Când vizualizaþi mesajele on-line. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. 69 Mesaje . apãsaþi . Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. 110. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. deschide. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. selectaþi Opþiuni > Preluare. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Anulare. la pag. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. Mesajul e-mail a fost citit. Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. memora sau ºterge fiºiere ataºate. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior.

ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. Dacã utilizaþi protocolul POP3. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. selectaþi Opþiuni > ªtergere. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã.. selectaþi Numai telefon. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. Consultaþi „E-mail”. Dacã folosiþi protocolul POP3. În ªtergere mesaj din:. ºi fiº. Dacã sunteþi în modul deconectat. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. selectaþi Opþiuni > ªtergere. Parþial (kB) sau Mes.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã. datoritã traficului de date. 70 . selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. selectaþi Telefon ºi server. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. ataº. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. selectaþi un dosar din listã ºi OK. În ªtergere mesaj din:. 74. la pag. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar.

de exemplu. De asemenea. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server). Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere. Reexpediere la ora . deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Expedierea nu a reuºit. mesajele e-mail preluate sau ambele. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite.. De asemenea. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: . apãsaþi de douã ori . Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. puteþi scrie mesaje e-mail noi.Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?..

Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. Consultaþi „Jurnal”. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. Contactaþi operatorul de reþea. selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). la pag. Dacã este setat pe Nu. Consultaþi „Setãri conexiune”. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. 1 În ecranul principal Mesaje. 72 . Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. 2 Pentru a marca mesaje. . Se deschide o listã de dosare. 34. la pag.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. 110. Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. acelaºi centru—Selectaþi Da. Rãsp. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text.

Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã. Prel. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. Micã ºi Mare. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. Selectaþi Restricþionat. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. de domiciliu. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. 5 Pentru a folosi noile setãri. În exteriorul reþelei de domiciliu. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. autom. 4 Selectaþi OK. în reþeaua orig. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii.. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia. aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. . Aut. reveniþi în ecranul pentru setãri. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date.. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã.

de reþea. Dacã selectaþi Când conex. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. contactaþi furnizorul de servicii. Consultaþi „Date ºi setãri”. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. sunt trimise la aceastã adresã. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. 67. la pag. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. la pag. Parolã:—Introduceþi parola. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã. Pentru informaþii suplimentare.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Pentru informaþii suplimentare. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. Consultaþi „Setãri conexiune”. selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail.. contactaþi furnizorul de servicii. Server exp. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp. 110. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. vi se solicitã sã definiþi una. e-mail. Rãspunsurile la mesajele Dvs. disp. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. 74 .

Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. . Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. 75 Mesaje Server rec. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. Parþial (kB) sau Mes. copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. Prel. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat.. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs. ºi fiº. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã. Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. e-mail. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. Introd. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Numele Dvs. Exp. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. mesajele sunt preluate automat. ataº. Dosare cu abonam. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. Dacã utilizaþi protocolul POP3.

apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile. Dacã nu gãsiþi limba doritã. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. cel mai vechi mesaj este ºters. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. Nr. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. Limita presetatã este de 20 mesaje. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. selectaþi Preluare mesaje > Automat. 76 . Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. exp. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora. selectaþi Altele. Când se atinge limita. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Memorare mes.Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. multimedia sau e-mail expediat. un sunet sau o notã. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor.—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text.

79. În timp ce ascultaþi un post de radio. Dupã terminarea apelului. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. privind programul de radio. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. 77 Radio Radio . Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. trebuie definit un punct de acces la Internet. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). trebuie sã porniþi manual radioul. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. la pag. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj. Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. Radioul este oprit în timpul unui apel activ.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .

selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. apãsaþi sau .Apãsaþi ºi selectaþi Radio. contactaþi operatorul Dvs. Pentru a schimba frecvenþa manual. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. 78 . Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). 79. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. de reþea sau furnizorul de servicii. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. selectaþi sau . Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. Dacã aþi memorat deja posturi de radio. vizual. selectaþi Opþiuni > Memorare post. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. Pentru a regla volumul. la pag. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual.

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

deasupra 84 . Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan.. puteþi accesa paginile. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. un nume de utilizator ºi o parolã. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit. Când introduceþi adresa. dacã pagina Internet o impune. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. : ºi @. . 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Apãsaþi pentru a expedia marcajul. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). dacã nu este selectat un alt punct de acces. un punct de acces ºi. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Trebuie definitã numai adresa URL. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. pentru a memora marcajul. ) 1 În afiºajul marcaje. Când accesaþi aceste site-uri. un titlu al marcajului. Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /.

115. În pagina browserului. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. contactaþi furnizorul de servicii. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. starea codificãrii. legãturile noi apar subliniate cu albastru. selectaþi Înapoi. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. selectaþi Opþiuni > Memor. cum ar fi serviciile bancare. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. la pag. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. a selecta casete ºi a face selecþii. Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. ca marcaj. Parcurgerea paginilor . Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. apãsaþi . pe durata unei conexiuni. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. este afiºat indicatorul de siguranþã . Pentru a deschide o legãturã. Pentru a memora un marcaj.Siguranþa conexiunii Dacã. Pentru informaþii suplimentare. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului.

de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Pentru a accesa paginile mai târziu. de asemenea. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). În ecranul cu pagini memorate. apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. copierea. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. imagini. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. embleme operator. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Internet. cum ar fi sunete de apel. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. 86 . Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã.Internet reveni la afiºajul browserului. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. apãsaþi în afiºajul marcaje. Pentru a introduce o nouã adresã URL. la pag. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. 87. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. Consultaþi ºi „Setãri Internet”. În ecranul cu pagini memorate puteþi. teme ºi video clipuri. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina.

Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. copierea. Consultaþi „Setãri conexiune”.. 110. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . embleme operator. 1 Pentru a prelua articolul. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie.Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. selectaþi Anulare. selectaþi Accept. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. imagini. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. de exemplu „Buy” (Cumpãrare). teme ºi videoclipuri. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a goli arhiva. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. Pentru a continua preluarea. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. la pag. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. Pentru a anula preluarea. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul.

expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. selectaþi un nivel sonor. Dacã selectaþi Nu.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. Selectaþi Doar taste de sel. sau Ecran complet. Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet. selectaþi De mare vitezã. selectaþi De bunã calitate. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. selectaþi Dezactivate. Conf. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. selectaþi Dosar neafiºat. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. 88 . Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. Exped. la pag. 33. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc.

Pentru a comuta între redare ºi pauzã./ Mutare pe cart. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. apãsaþi tasta de parcurgere. Cu Music player. selectaþi Opþiuni > Ajutor. Pentru instrucþiuni de joc. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. mem. Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. dacã sunt disponibile. sau Copiere în mem. selectaþi Toate melod. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. telef. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã./ Mutare în mem. selectaþi Albume sau Artiºti. selectaþi Salt la redare acum. Pentru a rula rapid înapoi. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . Artiºti. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate.. crea ºi reda liste de redare. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii.Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. copierea. telef. Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Liste red. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . apãsaþi . mem. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie. Pentru a derula rapid înainte. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. puteþi asculta fiºiere de muzicã. 89 Personal Personal .

nu ºi fiºierele de muzicã. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. Pentru a ºterge melodii. la „Mergeþi la”. rapidã. Pentru a asculta o listã de redare. selectaþi-o ºi apãsaþi . Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. 2 Selectaþi Opþiuni > Ad. Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. 90 . Liste de redare Music player suportã liste redare simple . selectaþi Liste red ºi o listã de redare. selectaþi Opþiuni > Repetare. selectaþi Opþiuni > Pictogr.Personal Pentru a regla volumul. selectaþi-le ºi apãsaþi . ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. note. 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. cmd. Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. apãsaþi sau . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã.). Pentru a adãuga melodii. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. marcaje etc. deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). albume sau artiºti la o listã de redare.m3u. apãsaþi sau . selectaþi Opþiuni > Amestec. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. Pentru a ºterge o listã de redare. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player.

edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. Consultaþi „Date ºi setãri”. la pag. 67. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. . 94. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. preþurile ºi tarifele acestora. puteþi introduce setãrile manual.. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. Comenzile rapide implicite Note. la pag. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. la pag. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. Contacte Chat pentru a crea. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. De asemenea. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. sau Chaturi înreg. 94. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. de asemenea. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice.

contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. în ecranul Grupuri Chat. Accept. parcurg. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat.. Numãr telefon ºi Adresã e-mail.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. selectaþi Automatã sau Manualã. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. selectaþi Opþiuni > Cãutare. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri. Pentru a cãuta utilizatori. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. Reînc. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). de utilizator ºi parola. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat. pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. Sort. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim. selectaþi Activã pentru toþi. 92 . selectaþi Opþiuni > Conectare. selectaþi Da. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. dispon.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. Vit. 3 Pentru a vã deconecta. selectaþi Numai cont. selectaþi Toþi. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. Identitate utilizator. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. Chat. Mesaje accept. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. sã vã alãturaþi la grupurile lor. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). selectaþi Opþiuni > Deconectare. în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server. Puteþi cãuta dupã Nume grup.

alegeþi un participant ºi apãsaþi . selectaþi mesajul. în ecranul principal. Pentru a opri înregistrarea. . mesaj privat. alegeþi grupul ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou. selectaþi Opþiuni > Exped. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a expedia un mesaj. scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . Pentru a vizualiza o conversaþie. scrieþi mesajul ºi apãsaþi .Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. apoi Opþiuni > Rãspuns.. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat. Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. selectaþi destinatarul. selectaþi Chaturi înreg. Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit. Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. Pentru a pãrãsi grupul de chat. scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi.

auto. Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. Pentru a încheia conversaþia. apoi apãsaþi . Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv.. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. Când vã conectaþi la server. selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. Chat. ident. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie. Puteþi primi în continuare mesaje. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. selectaþi Server predefinit. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server. la cont. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. selectaþi Opþiuni > Terminare convers. Pentru a începe o nouã conversaþie.. contactaþi furnizorul de servicii.Personal Pentru a continua conversaþia. Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. Intr. 94 . selectaþi Înapoi.

95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs.Nume server—Introduceþi numele serverului chat. selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat. Parolã—Introduceþi parola de conectare. Introduceþi urmãtoarele setãri: . de utilizator. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server.

pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu. Serial Port Profile. Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. Handsfree Profile. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. 54. Generic Object Exchange Profile. la pag. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Generic Access Profile. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. videoclipuri. De exemplu. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto. 113 pentru 96 .Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. Consultaþi „Siguranþã”. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate.. Headset Profile. Object Push Profile. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2. File Transfer Profile. Dial-up Networking Profile. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. calculatoare ºi accesorii. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. clipuri muzicale ºi sonore ºi note. Când aparatul este blocat. la pag. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio.

aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. Vizib. 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. 2 Selectaþi articolul. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. este activã o conexiune Bluetooth. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. • Dacã simbolul este afiºat continuu. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. telefon propriu > Ascuns. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. aparatul Dvs. deschideþi aplicaþia Note. conexiunea Bluetooth este activã.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. De exemplu. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. de exemplu o imagine. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. De exemplu. selectaþi Ascuns. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. Numele telefon. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. selectaþi Vãzut de toþi. încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. deschideþi Galerie. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. • Dacã este afiºat cu intermitenþã. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. telefon propriu pe Vãzut de toþi. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi.

alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. apãsaþi Stop. Pentru a asocia un aparat. selectaþi Cãutare alte apar. numele aparatului. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. 98. Pentru a începe o nouã cãutare. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. —Telefon. Pentru a întrerupe cãutarea. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. au o parolã setatã în fabricã. Înainte de asociere. —Audio sau video. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. Indicaþie! Când cautã aparate. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare.. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. la pag. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. Pictograme aparate: —Calculator. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). —Altele. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. Consultaþi „Asocierea aparatelor”. nume scurt în ecranul 98 .Puteþi vedea pictograma unui aparat. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. Parola se utilizeazã o singurã datã. Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. În ecranul principal Bluetooth. lista este ºtearsã. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. Dacã opriþi aparatul. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. tipul aparatului sau un scurt nume. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. —Set cu cascã. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). Dupã asociere.

Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. la pag. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. 66. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil. Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. alegeþi un aparat.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. iar conexiunea se închide. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. asocierea se anuleazã imediat. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. Dacã acceptaþi. selectaþi Bluetooth > Oprit. Setat ca neautoriz.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. 99 Conectivitate aparatelor asociate. Pentru a anula o asociere.

Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil.m. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS. Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. Dacã nu se întâmplã aºa. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite.a. Pentru a termina o conexiune.d. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã. Pentru a închide toate conexiunile deschise. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. con. Când deschideþi Mgr.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP). Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. rotunjiri º. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã. alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare. con. pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. 100 .. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr.

Pentru a crea un profil nou în afara celor existente. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil.acces—Numãrul de acces utilizat. Nr.. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. GSM rapid sau Date ca pac. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. 67.în curs sau Deconectat. Selectaþi Da. recepþionat de aparat. Expediat—Volumul de date. Decon. expediate de pe aparat. în bytes. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz. Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up). Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. la pag. Con. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. .Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni. Aplicaþia Sincroniz. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat.). nou. În aºteptare. în bytes. vã permite sã vã sincronizaþi notele.în curs. Primit—Volumul de date. Con. Nume—Numele punctului de acces utilizat. Consultaþi „Date ºi setãri”. (activã). alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. (inact.

introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. agendã de adrese sau note de pe server. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã). Accept. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. • În Bazã date la distanþã. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã.sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil.—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. toate sincr. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron. cereri sincr. Agendã sau Note. Accept. Parolã—Introduceþi parola. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth.. Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. 102 .—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect. Numai pe server sau Numai în telefon.

Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. apar. autom. selectaþi Da. selectaþi Nu. . selectaþi Opþiuni > Activare configur. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Accept. selectaþi Opþiuni > Start configurare. Accept. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare.Sincronizare. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. actualizate. selectaþi Anulare. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server. Dupã ce se terminã sincronizarea. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare.. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. sau Dezactivare config.. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului. furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man.

selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere. cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. Celãlalt câmp Cantit. selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere. sau . 3 Alegeþi primul câmp Cantit. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. înmulþiri. Pentru a prelua un numãr din memorie. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. 2 Selectaþi . 4 Selectaþi . . Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie. apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale.Office Office Calculator Pentru a face adunãri. Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). Pentru a ºterge un numãr din memorie. 104 . 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). . 3 Introduceþi procentul. împãrþiri. scãderi.

introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. . Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb. Pentru a adãuga o notã. puteþi efectua conversii valutare. pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. 3 Adãugaþi cursurile de schimb. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect.. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs.. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1..Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. Pentru a repune pe rol o sarcinã. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez. alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã.. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. 2 Pentru a schimba valuta de bazã. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã.. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv.

txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile. Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã. iar fiºierele text (format . 106 . în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde.Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale.

apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . la pag. Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. la pag. consultaþi „Music player”. 89. Pentru a aloca o comandã rapidã. selectaþi Ieºire. 77. precum ºi separatorii folosiþi. pentru a reveni în ecranul anterior. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. consultaþi „Radio”. apãsaþi . Pentru a deschide Radio. Pentru a deschide Muzicã. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. Setãri Pentru a modifica setãrile. la calcule. Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. Media > Opþiuni > Modificare. > Setãri. 107 Instrumente Instrumente .Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a închide Radio. apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. > Tst. de exemplu. Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. Apãsaþi din nou.

Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului. De asemenea. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. selectaþi o aplicaþie din listã.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. selectând o aplicaþie din listã. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. Tastã selec. aparatul sã porneascã mai încet. 24. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. Pentru a face acest lucru. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. aveþi nevoie de codul de blocare. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. selectaþi o aplicaþie din listã. Este posibil ca dupã resetare. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. la pag. aparatul reporneºte. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. pe ecranul principal. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. 108 . dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. Setãri orig. 114. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Apl. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. Consultaþi „Telefon ºi SIM”. la pag. modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. Mesaj/embl. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie.mod aºtept.

Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video. apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. Temporiz. Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr. 109 Instrumente Afiºaj Resping. la pag. cu excepþia tastelor . apãsaþi .Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat. 32. Pentru a opri apelarea automatã. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. la pag. energ. ºi . dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. Duratã econ. dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. . propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã.—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea). Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”.—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. Sumar dupã convorb. Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. 27. . Setãri apel Expediere nr. informându-l despre motivul respingerii apelului.

Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. În reþeaua UMTS. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. Pentru a schimba aceastã setare. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. consultaþi „Manager conexiuni”. la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. este necesar un punct de acces. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. adicã douã linii telefonice.Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . 110 . Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ).GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. indiferent de linia selectatã. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active. 100. Dacã este selectatã linia 2. Pentru a stabili o conexiune de date. aveþi nevoie de codul PIN2. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea.

Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. Reþea UMTS. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a crea un punct de acces nou. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces. 67. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag.) Reþea UMTS. Reþea UMTS. Reþea UMTS. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. 66. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. Consultaþi „Date ºi setãri”. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. Reþea GSM. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. 83. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare. Reþea GSM.Reþea GSM. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Reþea GSM. la pag. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. sã o activeze pe cartela SIM. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. în timpul unei convorbiri. . de exemplu. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. (Acest lucru se poate întâmpla. dacã este necesar. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. „E-mail” la pag. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea.

În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. de furnizorul de servicii. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail). De asemenea. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat. În rubrica Server nume secund. selectaþi Da.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS.:.com. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese.195.nokia. de obicei. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului. cum ar fi 192. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. Dacã selectaþi Dacã e necesar. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . de furnizorul de servicii. cum ar fi www. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. în adrese IP. de obicei. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii.124. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date. Conexiune date pach. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate.100. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:.

apãsaþi . Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru a debloca aparatul. la pag.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. . 17. 107. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. introduceþi codul de blocare. Se deschide o listã de comenzi. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. codul PIN ºi codul PIN2. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. De asemenea. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM. la pag. Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. Selectaþi Blocare telefon. 114. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. 114. Duratã pânã la bloc. Dacã aparatul este blocat. la pag. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. la pag.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator.

SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. contactaþi furnizorul de servicii. la livrarea cartelei SIM. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK. Confirm.Instrumente Blocare la schimb. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate. Grup închis de utiliz. modificaþi codul de blocare. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. Codul de blocare setat în fabricã este 12345. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. separat de aparat. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. 114 . Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate.

managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. Existenþa unui certificat nu oferã. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. Pentru a verifica detaliile certificatului. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale. verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. Când deschideþi detaliile certificatului. 116. niciun fel de protecþie. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. . alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. în sine. la pag. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. autentice sau de încredere. dacã este disponibilã. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. Cu toate acestea.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale.

Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian. > Setãri > Deviere apel. pentru a modifica valoarea. Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. mod conect. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. 116 . Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere. • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . Selectaþi Opþiuni > Edit. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. Contactaþi emitentul certificatului. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat.cert. • Ver. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. Pentru detalii. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). setare încred. În funcþie de certificat. contactaþi furnizorul de servicii. Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi Dacã este ocupat. Când toate apelurile sunt redirecþionate.

. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. Când apelurile sunt restricþionate. Este conectat un dispozitiv inductiv. inclusiv transmisiile de date.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. Dacã selectaþi Mod dual. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. Pentru a modifica aceastã setare. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii. Reþeaua UMTS este indicatã prin . Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. Restricþii apel afecteazã toate apelurile.

profiluri. Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel.. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. selectaþi Opþiuni > Setãri. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã.Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. prescurtãrile ºi acronimele. bazate pe tehnologia Java cu extensia . selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute. Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat.man. Evitaþi numele foarte scurte. la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã. 118 . 27. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. > Com.. > Profiluri.jar ( ).com. de exemplu. la pag. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. rãspunsul automat este dezactivat. > Manager. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. dupã 5 secunde. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. selectaþi Sintetizator > Dezactivat. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™. selectaþi aplicaþia. voc. voc. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum.jad sau . ºi dosarul Profiluri al acesteia. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Selectaþi Set cu cascã. consultaþi „Apelarea vocalã”. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”. 22.

numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. De asemenea. reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei.jar. deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. .Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. PC Suite pentru a instala aplicaþii. memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). aplicaþia nu este instalatã complet. accesaþi cãsuþa poºtalã.sis. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. deschideþi mesajul e-mail. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat. 115. Consultaþi „Administrarea certificatelor”. Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. Înainte de instalare. aplicaþie Java. pot fi preluate în timpul navigãrii. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters. Fiºierele de instalare au extensia . Dacã acesta lipseºte. ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. Pentru a restaura aplicaþia originalã.sis. ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. la pag. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70.

În timpul instalãrii.jar din reþea. Când preluaþi fiºierul . Internet. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi .fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal. Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie. Ca alternativã. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. vi se cere sã selectaþi unul.cearã sã-l preluaþi din reþea. Selectaþi Da pentru a confirma. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail).. Dacã ºtergeþi un program. Indicaþie! În timpul navigãrii. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. Pentru detalii. alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. 2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. dacã aceastã opþiune este disponibilã. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. Pentru a porni o aplicaþie instalatã. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. 120 .

sau Dezactivatã. Numai cu semnãt. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut. mod conect. timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. • În cazul cheilor expirate ( ). transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. la pag. Pentru a vedea cheile de activare Expirate. Internet predef. alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum.Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. În afiºajul principal Manager. apãsaþi . Adr.cert. copierea.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor . 76. > Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”. Ver. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare.

Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat.Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). Pentru a vedea informaþii detaliate. 122 . selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi . apãsaþi de douã ori . cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului.

în mod repetat. Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. apãsaþi . Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. 123 Depanare Depanare . > Mng. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. Dupã aceastã modificare. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. ªtergeþi mai întâi unele date. Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. ºi selectaþi Instrum. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. este conectat un alt aparat.fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. Apãsaþi . puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth.

contactaþi furnizorul aparatului Dvs. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare. Contactaþi furnizorul Dvs. Definiþi unul în setãrile Internet. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. 38. consultaþi „Copierea contactelor” la pag. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal.nokia.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser.com. Pentru a vedea toate evenimentele. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. de servicii pentru instrucþiuni. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite.

sau Memorie aproape plinã. efectuarea operaþiei. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt. de exemplu. la fiecare pornire a aparatului. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs.. Afiºaj Î: De ce. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. contoare pentru cost convorbiri. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil. ªtergeþi din date. Pentru informaþii privind parolele. de servicii de reþea. apar pe ecran puncte luminoase. note de agendã. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. contactaþi furnizorul Dvs. cronometre pentru convorbiri.primit un astfel de cod. ªtergeþi mai întâi unele date. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. de punct de acces. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . scoruri ale jocurilor ºi alte date. contactaþi furnizorul Dvs. care poate fi. un furnizor de servicii sau un operator de reþea.

Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil.) Acest lucru se poate întâmpla. dacã este posibil. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. înlocuiþi acumulatorul. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. o agrafã sau un stilou. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. de exemplu. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. 126 . Dacã nu este utilizat. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. cum ar fi o monedã. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. dar în cele din urmã se va uza. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic.

consultaþi imediat un medic.1 Privind holograma de pe etichetã. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. Verificarea autenticitãþii hologramei . în jos sau în sus. trebuie sã puteþi observa. iar când priviþi dintr-un alt unghi. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. 2. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. spre dreapta. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs.. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. 3 ºi respectiv 4 puncte. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. de exemplu 12345678919876543210. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã.

Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului.nokia.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic.nokia. tastaþi codul de 20 de cifre. ºi accesoriile sale. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs.com/battery. 128 . Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia.com/batterycheck. vizitaþi pagina www. Pentru a crea un mesaj text. De asemenea. de exemplu 12345678919876543210. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276.

Antenele neautorizate. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. este un produs de calitate superioarã. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. • Nu vopsiþi aparatul. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. • Utilizaþi o cârpã moale. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . se udã. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. Când aparatul revine la temperaturã normalã. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice.Aparatul Dvs. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. modificãrile sau completãrile neautorizate. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. care trebuie folosit cu grijã. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. Dacã aparatul Dvs. Precipitaþiile. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. cât ºi pentru acumulator. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici.

aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus.5 cm (5/8 in) faþã de corp. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. În unele cazuri. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. la ureche. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. 130 . într-un toc de purtare.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. Dacã telefonul este purtat pe corp. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Opriþi aparatul Dvs.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. inclusiv a telefoanelor mobile.

Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. marcate vizibil. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. praf obiºnuit sau pulberi metalice. Dacã apar interferenþe. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. de obicei. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Aceste zone includ cala vapoarelor. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. de servicii.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. În asemenea zone. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. sau reprezentantul acestuia. dar nu întotdeauna. sisteme electronice de control al vitezei. consultaþi furnizorul Dvs. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. sisteme airbag. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. . sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). acestea pot cauza vãtãmãri grave. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. inclusiv accesorii fixe sau mobile. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. Nu aºezaþi obiecte. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Pentru informaþii suplimentare. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. în mod normal.

de servicii. Dacã sunt activate anumite funcþii. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. Aparatul Dvs. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. inclusiv acest aparat. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. reþele radio. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. unui accident. funcþioneazã utilizând semnale radio. Din acest motiv. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. în toate benzile de frecvenþã testate. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Pentru informaþii suplimentare. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere.95 W/kg.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. porniþi-l. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. 4 Apãsaþi tasta apelare. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. Aparatul Dvs. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 .

com.nokia. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. .133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea. la www.

47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. DRM consultaþi chei de activare adresã IP. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 . 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. Java 118 arhivã.Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã.

definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact. serviciu pentru nume de domenii. cãrþi de vizitã 38 imagini 15. definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS.cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. 42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS.

definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 .jar 119 . 58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere . 34 meniu. Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator.filme. reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs. muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57.sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii.

ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. consultaþi puncte de acces 137 . definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate.P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã. 92. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces. alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful