P. 1
Nokia_N70-1_ME_UG_ro

Nokia_N70-1_ME_UG_ro

|Views: 51|Likes:
Published by ineu2279

More info:

Published by: ineu2279 on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2011

pdf

text

original

Sections

 • Pentru siguranþa Dvs
 • Conectivitate
 • Aparatul Nokia N70
 • Ajutor
 • Tutorial
 • Comenzi rapide utile
 • Ceas
 • Setãrile ceasului
 • Ceas universal
 • Reglajul volumului sonor ºialdifuzorului
 • Manager fiºiere
 • Vizualizarea spaþiului disponibil înmemorie
 • Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie
 • Formatarea unei cartele de memorie
 • Personalizarea aparatului
 • Profiluri—setarea sunetelor
 • Profilul deconectat (off-line)
 • Transferarea conþinutului de pe un alt aparat
 • Schimbaþi aspectul aparatului
 • Modul aºteptare activã
 • Efectuarea apelurilor
 • Apeluri vocale
 • Realizarea unei teleconferinþe
 • Apelarea rapidã a unui numãr detelefon
 • Apelarea vocalã
 • Apeluri video
 • Partajarea video
 • Cerinþe pentru partajarea video
 • Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct
 • Acceptarea unei invitaþii
 • Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia
 • Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia
 • Apel în aºteptare
 • Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale
 • Opþiuni în timpul unui apel video
 • Jurnal
 • Apeluri recente
 • Durata convorbirilor
 • Date ca pachete
 • Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie
 • Contacte (Agendã telefonicã)
 • Memorarea numelor ºianumerelor
 • Numere ºi adrese implicite
 • Copierea contactelor
 • Director SIM ºi alte servicii SIM
 • Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte
 • Crearea grupurilor de contacte
 • Eliminarea membrilor dintr-un grup
 • Camera foto-video ºi Galeria
 • Foto-Video
 • Fotografierea
 • Fotografierea secvenþialã
 • Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
 • Bliþul
 • Reglarea setãrilor aparatului defotografiat
 • Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
 • Moduri de înregistrare
 • Editarea imaginilor
 • Înregistrarea videoclipurilor
 • Editarea videoclipurilor
 • Galerie
 • Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor
 • Serie de imagini
 • Albume
 • Imagini
 • Tipãrirea imaginilor
 • Selectarea imprimantei
 • Previzualizare tipãrire
 • Setãri tipãrire
 • RealPlayer
 • Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio
 • Crearea unei liste de melodii
 • Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea
 • Primirea setãrilor RealPlayer
 • Regizor film
 • Crearea unui film muvee rapid
 • Crearea unui film muvee personalizat
 • Selectare conþinut
 • Mesaje
 • Scrierea textului
 • Introducerea textului prin metoda tradiþionalã
 • Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar
 • Copierea textului în clipboard
 • Scrierea ºi expedierea mesajelor
 • Primirea setãrilor MMS ºi e-mail
 • Cãsuþã intrare—primirea mesajelor
 • Date ºi setãri
 • Mesaje de serviciu Internet
 • Dosarele mele
 • Cãsuþã poºtalã
 • Accesarea cãsuþei poºtale
 • Preluarea mesajelor e-mail
 • ªtergerea mesajelor e-mail
 • Deconectarea de la cãsuþa poºtalã
 • Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate
 • Vizualizarea mesajelor de pe ocartelã SIM
 • Setãri mesaje
 • Mesaje text
 • Mesaje multimedia
 • E-mail
 • Transmisia celularã
 • Setãri pentru opþiunea Altele
 • Radio
 • Ascultarea aparatului de radio
 • Vizualizare conþinut vizual
 • Posturi de radio memorate
 • Setãri
 • Agendã
 • Crearea înregistrãrilor de agendã
 • Setarea unei alarme de agendã
 • Ecranele agendei
 • ªtergerea înregistrãrilor din agendã
 • Setãrile agendei
 • Internet
 • Accesarea Internetului
 • Recepþionarea setãrilor browserului
 • Introducerea manualã a setãrilor
 • Afiºaj marcaje
 • Adãugarea manualã a unui marcaj
 • Expedierea marcajelor
 • Realizarea unei conexiuni
 • Siguranþa conexiunii
 • Parcurgerea paginilor
 • Vizualizarea paginilor memorate
 • Preluarea ºi achiziþionarea articolelor
 • Închiderea unei conexiuni
 • Golirea arhivei
 • Setãri Internet
 • Personal
 • Jocuri
 • Music player
 • Redarea pieselor muzicale
 • Liste de redare
 • Mergeþi la—adãugare comenzi rapide
 • ªtergerea unei comenzi rapide
 • Chat—mesaje chat
 • Primirea setãrilor chat
 • Conectarea la un server chat
 • Modificarea setãrilor de chat
 • Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilorchat
 • Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup
 • Chat
 • Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor
 • Contacte chat
 • Gestionarea grupurilor chat
 • Setãri ale serverului de chat
 • Conexiunea Bluetooth
 • Setãri pentru conectivitatea Bluetooth
 • Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth
 • Asocierea aparatelor
 • Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth
 • Dezactivarea conexiunii Bluetooth
 • Conexiuni la calculator
 • CD-ROM
 • Utilizarea aparatului ca modem
 • Manager conexiuni
 • Sincronizare la distanþã
 • Crearea unui nou profil de sincronizare
 • Sincronizarea datelor
 • Manager aparate
 • Setãrile profilului serverului
 • Office
 • Calculator
 • Conversie
 • Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb
 • Probleme de rezolvat
 • Note
 • Recorder
 • Instrumente
 • Tasta media (Nokia N70 (ediþieoriginalã))
 • Tasta de acces la muzicã (NokiaN70 Music Edition)
 • Setãri telefon
 • Setãri apel
 • Setãri conexiune
 • Datã ºi orã
 • Siguranþã
 • Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare
 • Administrarea certificatelor
 • Modificarea setãrilor de încredere
 • Redirecþionare apeluri
 • Restricþii apel
 • Reþea
 • Setãri accesorii
 • Comenzi vocale
 • Manager aplicaþii
 • Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor
 • ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor
 • Setãri aplicaþii
 • Chei de activare— manipularea fiºierelor cuprotecþie a dreptului de autor
 • Depanare
 • Întrebãri ºi rãspunsuri
 • Informaþii despre acumulator
 • Încãrcarea ºi descãrcarea
 • Îngrijire ºi întreþinere
 • Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã
 • Index

Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

........................................ 20 Personalizarea aparatului ................... 14 Tutorial........21 Profiluri—setarea sunetelor.................. 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ............................................................................. 14 Comenzi rapide utile............. 27 Apelarea vocalã...................... 31 Acceptarea unei invitaþii. 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie................................................................................................................................................................................................................ 17 Ceas universal ............. 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului ................................... 26 Realizarea unei teleconferinþe........................................... ........... 28 Partajarea video... 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie ........ 30 Setãri............. 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon ................. 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie ............ 31 ........ 23 Schimbaþi aspectul aparatului ..................................................................................................................................................................................................... 19 Formatarea unei cartele de memorie ........................Cuprins Pentru siguranþa Dvs.......................................................................................................... 17 Manager fiºiere.. 27 Apeluri video ............................................................... 24 Modul aºteptare activã ....................26 Apeluri vocale .................................................. 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct...................................................14 Ajutor................... 15 Ceas........... 22 Profilul deconectat (off-line) ......................................................................................13 Aparatul Nokia N70 ............... 24 Efectuarea apelurilor ..................................................................................................................................................................................................................... 16 Setãrile ceasului .......... 29 Cerinþe pentru partajarea video..............................................................................................................9 Conectivitate...................................................................

....................................... 49 Galerie ............................................................................ 55 Crearea unei liste de melodii ............................................................................ 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat ..................................................................................... 55 RealPlayer............................................................................ 54 Setãri tipãrire.......... 45 Editarea imaginilor............................................................................ 53 Imagini ................ 54 Selectarea imprimantei......................37 Numere ºi adrese implicite ........34 Apeluri recente ......35 Contacte (Agendã telefonicã) .........41 Fotografierea.............................41 Fotografierea secvenþialã ..................................................38 Director SIM ºi alte servicii SIM.......................................38 Copierea contactelor ................32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia .................................................................... 53 Albume .......................................................39 Crearea grupurilor de contacte .................................................................................................................................................. 43 Bliþul...................................33 Opþiuni în timpul unui apel video...........................................................................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie............... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor........................................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup............Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia ............................................... 46 Editarea videoclipurilor..................................... 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea................... 56 Camera foto-video ºi Galeria ...... 52 Serie de imagini ........................................................................................... 54 Previzualizare tipãrire ............34 Date ca pachete ................................................................................................ 37 Memorarea numelor ºi a numerelor .....................................................32 Apel în aºteptare........................................... 56 Primirea setãrilor RealPlayer........................................................................................34 Durata convorbirilor..............................................34 Jurnal ...........................................................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte.....................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale ........................................................................ 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ............ 46 Înregistrarea videoclipurilor .................................................................................................................................54 Tipãrirea imaginilor..........40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator............................. 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii................... 41 Foto-Video...43 ................................. 44 Moduri de înregistrare ..........................................

... 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã.................................................................................... 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar ..................... 67 Mesaje de serviciu Internet .............................................................................. 72 Mesaje text .......................................................77 Ascultarea aparatului de radio........................................... 62 Copierea textului în clipboard ............ 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor ................................ 81 Ecranele agendei .................................. 83 ........................................................... 79 Agendã......................................................... 74 Mesaje de serviciu Internet ............................... 76 Setãri pentru opþiunea Altele ................................. 58 Crearea unui film muvee personalizat ...................................................... 66 Mesaje multimedia ........................................................... 80 Setarea unei alarme de agendã................................. 68 Accesarea cãsuþei poºtale.................................................................................................................................. 58 Mesaje................................................................................ 57 Crearea unui film muvee rapid............................................................. 68 Dosarele mele ................ 67 Date ºi setãri......................................................... 76 Radio.................... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã...... 82 Internet............................ 81 Setãrile agendei.... 78 Posturi de radio memorate........................................................................................... 77 Vizualizare conþinut vizual....................................... 83 Introducerea manualã a setãrilor ............................................................................................................................................................ 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ... 72 Mesaje multimedia .......................................................... 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ......................................................... 73 E-mail .................................................... 83 Recepþionarea setãrilor browserului....................83 Accesarea Internetului........ 68 Preluarea mesajelor e-mail ...........80 Crearea înregistrãrilor de agendã...................................... 69 ªtergerea mesajelor e-mail ............................. 79 Setãri ..........60 Scrierea textului........ 68 Cãsuþã poºtalã ... 76 Transmisia celularã ........................................................... 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã . 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor ................................. 72 Setãri mesaje............................................................................................. 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM ..........................................................................................................................Regizor film ......................................................................................................................

..........84 Siguranþa conexiunii..............................................91 Primirea setãrilor chat...................... 99 CD-ROM ........................84 Expedierea marcajelor .......................................................................................................91 Conectarea la un server chat ................................100 Manager conexiuni................................................... 93 Chat..................................100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date.............86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor......................................... 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.....................................87 Golirea arhivei ................................................100 Utilizarea aparatului ca modem...................................................................................................85 Vizualizarea paginilor memorate ........102 Personal ..............................................101 Crearea unui nou profil de sincronizare ............ 97 Asocierea aparatelor..........................90 ªtergerea unei comenzi rapide ..92 ...................................91 Modificarea setãrilor de chat.. 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth............................................................ 94 Gestionarea grupurilor chat .................................................................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide....................................................................................................84 Adãugarea manualã a unui marcaj ...........................87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup ...96 Conexiunea Bluetooth ..............................................................................................89 Music player...............................................................................84 Realizarea unei conexiuni............... 99 Conexiuni la calculator.......................92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat ............................ 94 Conectivitate...................................................87 Setãri Internet ......................................................................................... 94 Setãri ale serverului de chat ..................... 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ...................................................................................................85 Parcurgerea paginilor ........ 89 Jocuri...................................89 Redarea pieselor muzicale .............................................................................91 Chat—mesaje chat.................. 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor .............................................................101 Sincronizare la distanþã ...........................................87 Închiderea unei conexiuni........................................................................................................................... 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ...... 93 Contacte chat......................................................................101 Sincronizarea datelor .........................................................................................................................89 Liste de redare .....................................Afiºaj marcaje.......................................................

.... 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ..................................................................................................................107 Setãri telefon................................113 Redirecþionare apeluri.............................................................................................................................................................113 Siguranþã ................................. 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã .................118 Manager aplicaþii........................................................................Manager aparate...................................127 Îngrijire ºi întreþinere...................................................................... 123 Întrebãri ºi rãspunsuri............. 134 .......106 Recorder.................117 Setãri accesorii..............................................................................................105 Probleme de rezolvat ................................................................................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ............................................................103 Setãrile profilului serverului........ 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã))....123 Instrumente .......117 Comenzi vocale.......107 Setãri ...............117 Informaþii despre acumulator ....................................104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb ..........................................................106 Reþea........103 Office ............................107 Setãri apel .....................................104 Conversie ............................................................................................................118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor..........................................107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) .121 Depanare ...............................................................................116 Restricþii apel ............................................................................................121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor ................................................110 Datã ºi orã ...........................................................................................120 Setãri aplicaþii ............................................................................................................................................... 130 Index ................105 Note ................ 104 Calculator..............................................................................................................109 Setãri conexiune............119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor ..............................................................................................................................

DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. 9 . ceea ce le-ar putea afecta performanþele. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Citiþi aceste instrucþiuni simple. Prima grijã a Dvs. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi.Pentru siguranþa Dvs. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Pentru informaþii suplimentare. Evitaþi contactul inutil cu antena. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole.

Despre aparatul Dvs. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. Pentru a creºte siguranþa aparatului. contactaþi furnizorul de servicii. Ca ºi în cazul calculatoarelor. Feriþi aparatul de umiditate. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). nu rezistã la apã. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. modificarea. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. respectaþi legislaþia localã. acceptaþi solicitãri de conectare. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Aparatul Dvs. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. transferul sau retransmiterea unor imagini. ºi UMTS 2100. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. 1800 ºi 1900 10 .

aparatul trebuie sã fie pornit. contactaþi furnizorul Dvs. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca furnizorul Dvs. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. navigarea. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. operatorul de reþea sau alt distribuitor. modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. ACP-8. de servicii. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. cum ar fi mesajele MMS. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. De exemplu. ACP-12. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. S-ar putea. alta decât ceasul alarmã. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. ACP-9. Unele funcþii ale acestui aparat.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. sã fie configurat în mod special. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. precum ºi pictograme modificate. Dacã acesta este cazul. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. 11 . ca aparatul Dvs. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. Pentru informaþii suplimentare. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. LCH-8. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. de asemenea.

Pentru procurarea de accesorii aprobate. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. adresaþi-vã distribuitorului Dvs.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. 12 . Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.

”. Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor. 19. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. 96. de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. 13 Conectivitate Conectivitate . la pag. la pag. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”. Utilizaþi un cablu de date compatibil.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. la pag. 10.

În timp ce citiþi instrucþiunile. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. apãsaþi a vedea subiecte corelate.dupã cuv. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. selectaþi Opþiuni > Ajutor. Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. Denumit în continuare Nokia N70. introduceþi cartela de memorie în aparat. Când citiþi un subiect de ajutor. selectaþi Opþiuni > Cãut. Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. Pentru a vizualiza tutorialul. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. selectaþi Instrum.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. > Ajutor. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 14 . pentru a accesa ajutorul din ecranul curent. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. Când o aplicaþie este deschisã.cheie.

apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. apãsaþi . Prin e-mail sau Prin Bluetooth. • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. apãsaþi . Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. apãsaþi tasta sau . apãsaþi . pentru a-l expedia. Pentru mai multe informaþii. • Dupã realizarea unei fotografii. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . Pentru a copia text în clipboard. la pag. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. eliberaþi tasta . Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. consultaþi „Mesaje”. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. consultaþi „Mesaje”. apãsaþi ºi selectaþi un profil. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. apoi tasta . • Pentru a face o nouã fotografie. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . Pentru a încheia selectarea. Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare.Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. • Dupã înregistrarea unui videoclip. pentru a o expedia. În acelaºi timp. Pentru mai multe informaþii. textul este evidenþiat. la pag. • Pentru a ºterge o imagine. . • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã. • Pentru a schimba profilul. 96. Pentru a introduce textul într-un document. este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 96. apãsaþi . apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. • Pentru a ºterge un videoclip. Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .mp4. la pag.

Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. pag. este afiºat . • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. Când tastatura este blocatã. selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã.• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. Pentru a opri alarma. Pentru a seta o nouã alarmã. selectaþi Stop. Consultaþi „Internet”. apãsaþi . 16 . Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Pentru a anula o alarmã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . consultaþi „Modul aºteptare activã”. Dacã selectaþi Stop. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. 24. • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. apãsaþi . • Pentru deblocare: Apãsaþi . apãsaþi . Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. Când alarma este activã. la pag. la pag. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. • Pentru a utiliza comenzi vocale. 83. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas. apoi . dupã care aceasta va începe sã sune din nou. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. apoi . Dacã aveþi douã linii telefonice. aceastã acþiune comutã între cele douã linii. Când sunã alarma. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori.

orã sã se aplice. aparatul va reporni. Când este activã ora de varã. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. Pentru a schimba sunetul de alarmã. iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. Consultaþi „Ceas universal”. orã este activatã. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. apãsaþi sau . Pentru a schimba ora sau data. 17. Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. orã. Pentru a seta oraºul Dvs. În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. Pentru ca setarea Actualizare aut. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. actual. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ. Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet.. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. Selectaþi un oraº. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri. la pag.Pentru a modifica setãrile ceasului. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. . În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. selectaþi Ora sau Data. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare .

Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. Aceste funcþii includ contacte. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ).fiºiere. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. disponibilã în Nokia PC Suite. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. microreceptor. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. documente ºi aplicaþii preluate din reþea. selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri. note de agendã ºi de rezolvat. liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. Pentru a cãuta un fiºier. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. > Mng. Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). 18 . Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. sunete de apel. Alegeþi Mem. imagini. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). mesaje. selectaþi Opþiuni > Activ.

Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat.Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. De exemplu. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). la pag. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini. Pentru a elibera spaþiu de memorie. Alte cartele de memorie. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. utilizaþi aplicaþia Mng. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie . transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. Pentru a asigura interoperabilitatea.8 sau 3V). Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil. cu tensiune dualã (1. apoi un dosar. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC). Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”.

Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. Dupã terminarea formatãrii. mem.. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. Pentru a formata o cartelã. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. mem. selectaþi Opþiuni > Format. cart. tel. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. De asemenea.. iar altele necesitã formatare. Selectaþi Da pentru a confirma. > Memorie. de pe cart. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem.. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. cartela nu poate fi utilizatã. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului. Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie.. selectaþi Opþiuni > Restaur.Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul. În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. selectaþi Opþiuni > Copie sig. 20 .

• Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. la pag. 108. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. 22. 39. la pag. • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. De asemenea. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . apãsaþi . > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. la pag. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. contactaþi furnizorul de servicii. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei. Pentru informaþii suplimentare. consultaþi „Mod de aºteptare”. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. 24. consultaþi „Modul aºteptare activã”. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. de start. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. • Pentru a personaliza sunetele de apel. ordinea meniurilor ºi pictogramele. la pag. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. 24.

• Pentru a reorganiza meniul principal . Dacã profilul selectat este diferit de General. Pentru a schimba profilul. Pentru a crea un nou profil. Indicaþie! Din lista de sunete.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . Mutare în dosar sau Dosar nou. conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. Când activaþi profilul Deconectat. Pentru a putea 22 . apoi selectaþi un contact. Pentru a modifica un profil. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. medii sau grupuri de apelanþi. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. Selectaþi Da. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. opþiuni. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. selectaþi Opþiuni > Creare profil. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. > Profiluri. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. apãsaþi în modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. > Profiluri. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia. Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje.

la pag. înregistrãri de agendã. Pe fiecare aparat. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. aceasta va fi dezactivatã. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. mai întâi. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. de pe un aparat compatibil Nokia S60. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. selectaþi din listã celãlalt aparat. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. Înainte de a iniþia transferul. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. imagini. . Pentru a debloca aparatul. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth.Pentru a pãrãsi Deconectat. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. funcþiile aparatului schimbând profilul. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”. > Transfer pe aparatul Nokia N70. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. trebuie sã activaþi. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. Dupã ce se terminã cãutarea. introduceþi codul de blocare. Pentru a evita înregistrãrile duble. 97. Daþi un nume fiecãrui aparat. Selectaþi Bluetooth > Pornit.

Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. temã orig. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Pentru a activa o temã. > Teme. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. Consultaþi ºi „Afiºaj”. selectaþi Instrum. Pentru a edita temele. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele.. Tema activã este indicatã prin . memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. Pentru a previzualiza o temã. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. Apãsaþi . 109. selectaþi Preluãri teme. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. În mod implicit. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. 24 . Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la. cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. Imag. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. modul de aºteptare activã este activat. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin .

> Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl. nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului.Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi . activ ºi apãsaþi . 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã. 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi . . 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica. disponibile în modul de aºteptare.mod aºtept. selectaþi Instrum.

la pag. ºi apoi apãsaþi sau . voc. vocalã (serviciu de reþea). Vor fi 26 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. inclusiv prefixul. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. afiºate contactele identificate. vocale. Pentru a apela cãsuþa Dvs. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. microfon. 1 În modul de aºteptare. Pentru a efectua un apel din Contacte. Consultaþi „Copierea contactelor”. la pag. apãsaþi sau . chiar dacã o altã aplicaþie este activã. Apãsaþi pentru a efectua apelul. apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. 116. selectaþi Cu micr. > Opþiuni > Modificare numãr. > Cãs. introduceþi numãrul de telefon. de servicii) ºi selectaþi OK. Pentru a regla volumul. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. 38. Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. Pentru apeluri internaþionale. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs.

> Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. selectaþi Opþiuni > Conferinþã. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 3 Dupã ce a fost preluat noul apel. pentru a reveni în teleconferinþã. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. selectaþi Opþiuni > Apel nou. rapidã. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale. Pentru a deconecta un participant. apãsaþi ºi selectaþi Instrum.. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ). repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. Primul apel trece în aºteptare în mod automat. Pentru a activa apelarea rapidã. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. 2 Pentru a apela un nou participant. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon. apãsaþi . Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. Apelarea vocalã Aparatul Dvs. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa. participant. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat.. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare.1 Apelaþi-l pe primul participant. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. > Ap. inclusiv Dvs.

va fi afiºatã destinatarului apelului video. de reþea sau furnizorul Dvs. între Dvs. bidirecþionalã. Dupã o pauzã de 1. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. Mobil (serviciu). Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). vocal. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. cu o tastã pentru setul de cascã. dacã acesta a fost setat. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. aparatul selecteazã numãrul implicit. Telefon. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . de servicii.5 secunde aparatul formeazã numãrul. Mobil (acasã). Apeluri video Când efectuaþi un apel video. puteþi vedea o transmisie video în timp real.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte. Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. Apelurile 28 . deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic. ºi destinatarul apelului. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere.

Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. aud. la pag. consultaþi „Setãri apel”. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. 109. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. selectaþi Schimb. apãsaþi . Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact. Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. video sau de transmisie date. Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). Exped. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. Pentru a termina apelul video. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video.ordine imag. fie reþeaua nu le transmite). în curs .Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. . 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. audio în curs sau Exp. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj. de reþea sau la furnizorul de servicii. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. video în curs (numai în modul Imagini). Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). 1 Pentru a iniþia un apel video. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia..&vid. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs.

Nokia. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). 30 . Pentru a termina partajarea video. Consultaþi „Setãri”. la pag. 30. la pag. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). de asemenea. de asemenea. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. Profilul SIP trebuie sã fie. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video.Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. Puteþi. Când un apel vocal este activ. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. Consultaþi „Setãri”. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. într-o reþea GSM). sesiunea de partajare este opritã. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. De asemenea. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. 30. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. dar apelul vocal continuã.

cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. Dacã aþi selectat Clip. Când primiþi o invitaþie. se va deschide o listã de video clipuri. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. Dacã partajaþi un video clip. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare.Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. pentru a continua partajarea. 5 Pentru a termina partajarea video. este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. Atât Dvs. introduceþi o adresã. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare. Operatorul Dvs. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). Selectaþi Contin. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. De asemenea. 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia.

Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. consultaþi „Setãri apel”. Puteþi. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. mesaj text. Selectaþi Opþiuni > Exped. 109. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. Când respingeþi un apel intrat. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã. la pag. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. Dacã nu activaþi apelarea video. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. selectaþi Silenþios. Consultaþi ºi Resping. apãsaþi . apel cu SMS. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. 116. 109. Imagine în apel video la pag. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. apelul video este întrerupt. 32 . apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. De asemenea. Pentru a opri sesiunea de partajare video. Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale. selectaþi Stop. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. este afiºatã pictograma .Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. la pag. apãsaþi pentru a-l respinge. Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. de asemenea. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului.

Term. Activ. Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. când doriþi ca aparatul Dvs. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p). Pentru a termina convorbirea activã. menþin. Selectaþi OK pentru a expedia tonul. de reþea sau la furnizorul de servicii. Comutare. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. Conferinþã ºi Transfer. Apel nou. . Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . selectaþi Comutare. 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. microfon sau Cu micr. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. microreceptor. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. o parolã). apãsaþi în mod repetat tasta . 22. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. conv. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare. deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri.Pentru a termina apelul video. manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. Pentru a termina ambele convorbiri. conv. apãsaþi . Menþinere sau Activ. activã sau Terminare apeluri. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. apãsaþi . Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). Activare difuzor sau Fãrã com. Respingere.. la pag.. Rãspuns. Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã.

Pentru a ºterge un anumit eveniment. recente din ecranul principal pentru apeluri recente. Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. aveþi nevoie de codul de blocare. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã). vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. „Telefon ºi SIM”. Schimb. recepþionate ºi efectuate.ordine imag. a accesa lista apelurilor nepreluate. Term. Activ. activã. la pag. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. audio sau ambele).Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv. cronometre. rotunjiri º. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. 113. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente. Pentru a apela unul din aceste numere. selectaþi Opþiuni > ªterge ap. deschideþi registrul. conv. alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi .. selectaþi Opþiuni > Reset. Indicaþie! Dacã. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . selectaþi Afiºare pentru 34 . dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Pentru a ºterge unul din registrele de apel. Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate.a.d.. Activare difuzor sau Fãrã com. în modul de aºteptare. Consultaþi „Siguranþã”.m. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. Pentru aceasta.

Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. apãsaþi . Conexiunile la cãsuþa Dvs. Selectaþi Da pentru a confirma.. puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. numãrul de telefon. Articolele componente ale evenimentelor. > Da. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi. sau transmisiile de date înregistrate de aparat. mesajele text. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. De exemplu. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. Pentru a filtra jurnalul. . apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. poºtalã.

Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal. 36 . derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date. Dacã selectaþi Fãrã jurnal. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. de exemplu. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. mãsuratã în kiloocteþi. Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie.

Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. De asemenea. 67. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). 37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior. 19. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi .Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. la pag. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. cum ar fi contactele. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. puteþi restaura informaþiile. la pag. puteþi crea grupuri de contact. Consultaþi „Date ºi setãri”. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil.

3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate. 1 În lista de contacte. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. la pag. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 38 .. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Prin multimedia sau Prin Bluetooth. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. selectaþi un contact ºi apãsaþi . Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. Consultaþi „Mesaje”. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM. De asemenea. apoi Opþiuni > Copiere în dir. copiaþi-le în Contacte. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. care sunt acceptate de cartela SIM. 97. În acest mod.

nr. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. apel. selectaþi Opþiuni > Activ. nr. fixe.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. contactaþi distribuitorul acesteia. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe. Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. În directorul SIM puteþi adãuga. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. fixe. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. Se deschide o listã cu sunete de apel. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. Pentru a ºterge sunetul de apel. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. . Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). operatorul de reþea sau alt distribuitor. În acest caz. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat.

2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact. selectaþi Opþiuni > Redenumire. Pentru a redenumi un grup. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv. repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor. 40 . Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan.

o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria .. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. selectaþi Opþiuni > Ut.jpeg. Bliþ. la pag. Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. la pag. puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. foto-video sec. la pag. Când este activatã camera foto-video. 48. Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie. 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag. Pentru a utiliza camera din faþã.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). Camerele foto-video realizeazã fotografii în format .3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri. Balans de alb sau Ton culoare. Consultaþi „Setãri video”. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”. De asemenea. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Pentru a activa camera foto-video din spate. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. 37. 45.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

balans ºi tonurile de culoare. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Def. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat. Dacã selectaþi un mod nou. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. la pag. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Când utilizaþi acest mod. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. Consultaþi Calitate imagine. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. Consultaþi „Bliþul”. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate./forþat sau Dezactivat(ã). indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. la pag. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. 44. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. Act. 45. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene. 43. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate.

selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii.. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. deplasaþi tasta de parcurgere. selectaþi Opþiuni > Editare. apãsaþi din nou pe . Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. Pentru a decupa o imagine. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. Pentru a deplasa. Dacã selectaþi modul Def. • Pentru a apropia sau a depãrta. Bliþ. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. a regla luminozitatea. Deschideþi aplicaþia Mod video. Pentru a edita textul. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. Redimensionare. de utilizator. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. contrastul. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. Rotire sau Selectare culoare. Dacã selectaþi Manual. culoarea. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . Pentru a adãuga text la o imagine. clip art sau un cadru la imagine. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. Balans de alb. Redimensionare sau Rotire. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. apoi alegeþi modul. apãsaþi . În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. modul prestabilit este Automatã. selectaþi Opþiuni > Deplasare. text. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. roti sau schimba dimensiunea unul element. 46 . selectaþi modul Def. Pentru a copia setãrile altui mod. de utilizator. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. apãsaþi ºi . Selectaþi Fixare. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. acesta va fi setat ca mod implicit.

selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Pentru mai multe informaþii. 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. apãsaþi . Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. consultaþi „Mesaje”. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. 51. 3 Selectaþi Contin. • Pentru a expedia videoclipul. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. 45. la pag. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. la pag. Consultaþi „Galerie”. 96. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 45. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. apãsaþi . 44. . Consultaþi „Moduri de înregistrare”. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat. Balans de alb sau Ton culoare. pentru a continua înregistrarea. la pag. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip.Pentru a selecta un mod. selectaþi Opþiuni > Redare. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. la pag. la pag. Se afiºeazã pictograma de înregistrare . • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. selectaþi Pauzã. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. la pag. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul.

Pentru a stabili setãrile Configurare video. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. pentru a deschide o listã de albume disponibile.mp4. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. 29. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. 44. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . la pag. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. selectaþi Normalã. dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. Totuºi. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. 49. Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data.3gpp). 48 . Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. Normalã sau Partajare. Consultaþi „Partajarea video”. la pag. format de fiºier . selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active.mp4. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format .3gpp. Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. selectaþi calitatea Ridicatã. Pentru a schimba setãrile principale. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. Selectaþi Da. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale. • Pentru a edita videoclipul. la pag.

Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . Dacã adãugaþi imagini. ºterge sau duplica o imagine. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. a imaginii. Adãug. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video. Pentru a crea videoclipuri personalizate. a clipurilor audio. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: . efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. ºterge sau duplica text. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. acestea sunt afiºate în timpul video. Pentru comuta între timpi. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. text sau tranziþii la un videoclip. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. parcurgeþi în sus sau în jos. pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. tranziþii ºi efecte . Editarea videoclipurilor. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta.

O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Pentru a memora videoclipul. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. De asemenea. 50 . Nume implicit imagine. Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. Setare duratã—Modificã durata clipului audio. Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal. Pentru a defini Memorie în uz. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. selectaþi Opþiuni > Înreg. Rezoluþie ºi Memorie în uz. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. Puteþi insera un titlu. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. selectaþi Opþiuni > Setãri. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat. Text—Insereazã text în videoclip. Setarea implicitã este memoria aparatului.

Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. sau Copiere în mem. Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. se afiºeazã . selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. copia ºi muta elemente în dosare. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia.ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. clipurile audio. Selectaþi Imagini ºi video . telef. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video ./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile. Consultaþi „Music player”. Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca. Melodii Clipuri audio . De asemenea. Consultaþi „RealPlayer”. Videoclipurile. la pag./ Mutare pe cart. 55. apãsaþi ºi selectaþi Galerie. foto din dosarul Imagini ºi video. fiºierele . mem. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie. videoclipurile. disponibilã în Nokia PC Suite. În aplicaþia Foto-Video. listele de redare ºi legãturile de streaming. 89. 97. . . puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. selectaþi Ap. mem. Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. la pag. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). la pag. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”.

Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem.. Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. apoi selectaþi Opþiuni > Editare. la pag. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat. la pag. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. Pentru a crea videoclipuri personalizate. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. în ordine cronologicã. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. 53. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie. Pentru 52 . melodii sau Preluãri sunete. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. 49. Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. selectaþi Prel. (Normalã) ºi (Partajare). la pag. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. 54. grafice sau Preluãri video. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . selectaþi Opþiuni > Micºorare. selectaþi Opþiuni > Mãrire. telef. apãsaþi . a parcurge fiºierele. selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. Consultaþi „Albume”. Prel. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Pentru a apropia sau depãrta o imagine.

selectaþi Opþiuni > Albume. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic. Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. . Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. selectaþi Opþiuni > Album nou. Pentru a crea un nou album. . Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. Se deschide o listã de albume. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK.

Nu puteþi tipãri decât imagini în format . pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite. selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã.. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge.. imprimanta este afiºatã automat. de exemblu. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format . camerã foto-video. este afiºatã lista imprimantelor disponibile.jpeg. Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ. cablul Nokia Connectivity CA-53. selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire.Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag. o utilizaþi. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã.jpg. Pentru a schimba structura. editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. Utilizaþi Tipãrire imag.

Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior.mp3 ºi . nu este acceptat de acest aparat. . —Aleatorie.wav. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã. Totuºi.aac. Cu aplicaþia RealPlayer. . sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. ºi —Difuzor dezactivat.m4a. selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer. selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK. Consultaþi „Galerie”.mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi. 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele . Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. .mid. la pag. disponibilã în Nokia PC Suite. însã unele fiºiere . RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. puteþi reda videoclipuri. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei.mp4. Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer. prin urmare. — Repetare ºi aleatorie. apãsaþi . 51. . O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã.awb. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. De exemplu. Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager.Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. . clipuri audio ºi liste de melodii. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile . selectaþi Mãrime hârtie.

Consultaþi „Date ºi setãri”. Pentru informaþii suplimentare. Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. Pentru a activa sunetul. Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. Pentru a reveni la aplicaþie. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. 5 Selectaþi Înapoi. de servicii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã .ram. Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte.Internet Access Point) ca punct de acces implicit. • Pentru a dezactiva sunetul. de reþea sau din partea furnizorului Dvs. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP .Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare. Totuºi. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. contactaþi furnizorul de servicii. Conþinutul nu este salvat în aparat. 56 .

Regizor film Pentru a crea filme muvee. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. selectaþi Da. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy. Valoarea minimã este 6970. selectaþi Def. apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. . Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. 67. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. de utilizator ºi apãsaþi . Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct. Pentru mai multe informaþii. min. Nr. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Valoarea maximã este 32000. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy.Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. Nr. Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. max. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului.

selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. selectaþi muvee rapid. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. de asemenea. De asemenea. Stil sau Muzicã. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical. culoare. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . muzicã ºi text. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. Consultaþi „Selectare conþinut”. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. selectaþi muvee person. Pentru a decupa videoclipurile. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. muzicã ºi ritm. 58 . Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. apãsaþi tasta de derulare. la pag. muvee în Videoclip. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales. Redenumire ºi ªtergere. 59.. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. Într-un muvee person. Imagine. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. un mesaj de început ºi de sfârºit. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. Expediere. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare.editate care pot conþine imagini în miºcare. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia.

Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. muvee. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. tot ca neutru. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus. muvee. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. selectaþi Opþiuni > Marc. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. muvee. selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. în ecranul Previzualizare muvee. . selectaþi Opþiuni > Creare din nou. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. puteþi edita videoclipurile selectate. selectaþi Opþiuni > Redare. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere.

mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. la pag. cãtre furnizorul de servicii. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. edita ºi organiza mesaje text. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. vizualiza. 74. la pag. Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. De asemenea. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. 60 . consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. expedia. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. 76. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. mesaje multimedia. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). mesaje în transmisie celularã. fãrã a vã conecta. primi. Când deschideþi aplicaþia Mesaje. Consultaþi „E-mail”. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . În aplicaþia Mesaje puteþi crea. care nu au fost expediate. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã.

este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. de la furnizorul de servicii. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. • Pentru a ºterge un caracter. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. apãsaþi . apoi introduceþi litera. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare). • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. . • Pentru a introduce o cifrã. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. apãsaþi . O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. • Pentru a introduce un spaþiu. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . indicã scrierea cifrelor. Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã .Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. apãsaþi de trei ori . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. pânã când apare caracterul dorit. În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. ºi indicã modul de scriere selectat. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora.

Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. la care puteþi adãuga noi cuvinte. apãsaþi tastele — . 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. apãsaþi . confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . pentru i ºi pentru a. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. apãsaþi rapid de douã ori tasta . apoi selectaþi OK. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. Cuvântul este adãugat în dicþionar. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. De exemplu. Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. apãsaþi pentru N. Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului. dacã este selectat dicþionarul englez. apãsaþi . Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. pentru a scrie „Nokia”. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. pentru o. ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. selectaþi Scriere. apãsaþi tasta o singurã datã. Dacã apãsaþi rapid de douã 62 . Pentru fiecare literã.Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. pentru k. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã.

Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus.Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Pentru a termina scrierea cuvântului compus. Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Mod numeric. pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie). 63 Mesaje ori . Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. Apãsaþi . apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. pentru a o confirma. Decupare (dacã a fost selectat text). apãsaþi .. pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar.?!‘). Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. . folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). Introducere numãr. întregime. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). Copiere (dacã a fost selectat text). Indicaþie! Când apãsaþi . Apãsaþi apoi în mod repetat. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere.

apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. apãsaþi tasta sau . aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. Pentru a ºterge textul selectat din document.Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. vi se cere sã faceþi acest lucru. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. selectaþi Copiere. 74.). 2 Pentru a copia text în clipboard. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. În acelaºi timp. copierea. Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Selectaþi un 64 . 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. În acelaºi timp. Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). 1 Selectaþi Mesaj nou. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. De asemenea. la pag. apãsaþi tasta sau . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . textul este evidenþiat. 66 ºi „E-mail” la pag. 3 Pentru a introduce textul într-un document. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. Pentru a selecta rânduri de text. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. în timp ce menþineþi apãsatã tasta . Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. apãsaþi . puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard.

Clip audio. Clip audio sau Video clip. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. dacã opþiunea este disponibilã. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. De exemplu. 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. Clip audio sau Video clip. 4 Scrieþi mesajul. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. Înainte de expediere. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note.multimedia. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare. 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. selectaþi Cadru. . Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . Indicaþie! De asemena.mp4. ocupã un spaþiu mai mare. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia. 48. 8 Pentru a expedia mesajul. Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. Video clip sau Notã. numãrând descrescãtor. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. consultaþi „Setãri video”. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj. Dacã expedierea nu reuºeºte. la pag. 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire.

Consultaþi „Setãri conexiune”. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. Consultaþi „E-mail”. Consultaþi „Date ºi setãri”. Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. de e-mail. la pag. 66 . > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. la pag. la pag. la pag. 67. la pag. mesaje multimedia. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari.Internet Access Point). 74. Consultaþi „Setãri conexiune”. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. 110. primi. cãuta. 110. —mesaj text necitit. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. Consultaþi „Mesaje multimedia”. • Definiþi corect setãrile Dvs. —date primite printr-o conexiune Bluetooth.Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. Pentru a modifica setarea. 73. 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. 73. —mesaj multimedia necitit. Înainte de a putea expedia. se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. la pag. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari.

selectaþi Opþiuni > Memor. se afiºeazã ). Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. selectaþi Opþiuni > Memorare. Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. . Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. puteþi sã vizualizaþi o imagine. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. carte vizitã. selectaþi-l ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare. Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. selectaþi Opþiuni > Preluare. numãrul cãsuþei poºtale vocale. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. Pentru a memora setãrile. copierea. cãtre un alt aparat compatibil. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. setãri pentru puncte de acces Internet.Când primiþi un mesaj. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie.

luaþi legãtura cu furnizorul de servicii. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. pentru a memora datele. selectaþi Opþiuni > Memorare. 74. vi se cere sã faceþi acest lucru. Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. Consultaþi „E-mail”. la marcaje. Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. aceasta va fi memoratã în Contacte. selectaþi Opþiuni > Memor. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. în agendã.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. 68 . Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. la pag. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. fãrã a vã conecta (off-line). numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. selectaþi Opþiuni > Adãug. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. Pentru disponibilitate ºi abonament. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã.

memora sau ºterge fiºiere ataºate. 110. apãsaþi . deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. Mesajul e-mail a fost citit. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. selectaþi Anulare. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. deschide. la pag. fiºierul nu a fost transferat în aparat. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. În ecranul Anexe puteþi transfera. 69 Mesaje . Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Preluare. Când vizualizaþi mesajele on-line. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail.

Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. 74. Dacã sunteþi în modul deconectat. la pag. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. selectaþi Numai telefon. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. Dacã utilizaþi protocolul POP3. ºi fiº. ataº. În ªtergere mesaj din:. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Parþial (kB) sau Mes. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Consultaþi „E-mail”. selectaþi Opþiuni > ªtergere. datoritã traficului de date. Dacã folosiþi protocolul POP3. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. În ªtergere mesaj din:. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. selectaþi un dosar din listã ºi OK. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul.. selectaþi Telefon ºi server. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere. 70 . Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. selectaþi Opþiuni > ªtergere. Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat. selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu.

Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere.Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã.. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: . expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. De asemenea. de exemplu. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server). Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior. De asemenea. mesajele e-mail preluate sau ambele. apãsaþi de douã ori . Expedierea nu a reuºit. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. Reexpediere la ora . deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire. puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date.. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. puteþi scrie mesaje e-mail noi. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere.

Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. acelaºi centru—Selectaþi Da. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Consultaþi „Jurnal”. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. Rãsp. . Contactaþi operatorul de reþea. 2 Pentru a marca mesaje. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. Dacã este setat pe Nu. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Se deschide o listã de dosare. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. Consultaþi „Setãri conexiune”. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. la pag. la pag. 1 În ecranul principal Mesaje. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. 110. 72 . Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. 34.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea).

aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. 4 Selectaþi OK. Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. autom. în reþeaua orig. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). 5 Pentru a folosi noile setãri. . aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. reveniþi în ecranul pentru setãri. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. Micã ºi Mare. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã. În exteriorul reþelei de domiciliu. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat.. Selectaþi Restricþionat. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. Aut. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult.. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. de domiciliu. Prel. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea.

disp. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. vi se solicitã sã definiþi una. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. Server exp. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. Parolã:—Introduceþi parola. 67. Pentru informaþii suplimentare. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. contactaþi furnizorul de servicii. Dacã selectaþi Când conex. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare. Pentru informaþii suplimentare. 110. Consultaþi „Setãri conexiune”. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. Consultaþi „Date ºi setãri”. selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp. la pag. Rãspunsurile la mesajele Dvs. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. contactaþi furnizorul de servicii. e-mail. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. la pag. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. 74 . de reþea. sunt trimise la aceastã adresã. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã..

(nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. ºi fiº. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. 75 Mesaje Server rec. Dacã utilizaþi protocolul POP3. e-mail. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie. Numele Dvs. Introd. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri. mesajele sunt preluate automat. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs. Exp. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. ataº. Parþial (kB) sau Mes. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã.. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. . mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. Dosare cu abonam. Prel.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã.

Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. selectaþi Altele. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile. 76 .Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã.—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. Memorare mes. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. cel mai vechi mesaj este ºters. Limita presetatã este de 20 mesaje. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. multimedia sau e-mail expediat. exp. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. selectaþi Preluare mesaje > Automat. un sunet sau o notã. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. Nr. Dacã nu gãsiþi limba doritã. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. Când se atinge limita. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã.

Dupã terminarea apelului. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. trebuie definit un punct de acces la Internet. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. privind programul de radio. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. trebuie sã porniþi manual radioul. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. la pag. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. 77 Radio Radio . 79.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. În timp ce ascultaþi un post de radio.

78 . Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). selectaþi sau . Consultaþi „Posturi de radio memorate”. la pag. de reþea sau furnizorul de servicii. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio. selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. contactaþi operatorul Dvs. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. Dacã aþi memorat deja posturi de radio. Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. selectaþi Opþiuni > Posturi. 79. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. Pentru a regla volumul. apãsaþi sau . Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. selectaþi Opþiuni > Memorare post. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). Pentru a schimba frecvenþa manual. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. vizual. selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã.

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit. Când introduceþi adresa.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. puteþi accesa paginile. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /. Apãsaþi pentru a expedia marcajul. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. Când accesaþi aceste site-uri. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. pentru a memora marcajul. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. dacã nu este selectat un alt punct de acces. . 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. dacã pagina Internet o impune. un titlu al marcajului. deasupra 84 . ) 1 În afiºajul marcaje. un nume de utilizator ºi o parolã. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). 3 Selectaþi Opþiuni > Memor. un punct de acces ºi. : ºi @. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut.. Trebuie definitã numai adresa URL. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia.

iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. este afiºat indicatorul de siguranþã . contactaþi furnizorul de servicii. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. Pentru informaþii suplimentare. Pentru a deschide o legãturã. Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. selectaþi Înapoi. Parcurgerea paginilor .Siguranþa conexiunii Dacã. starea codificãrii. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. la pag. Pentru a memora un marcaj. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. a selecta casete ºi a face selecþii. 115. cum ar fi serviciile bancare. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. legãturile noi apar subliniate cu albastru. ca marcaj. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. pe durata unei conexiuni. selectaþi Opþiuni > Memor. apãsaþi . aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã. În pagina browserului.

apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. apãsaþi în afiºajul marcaje. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. Pentru a accesa paginile mai târziu. În ecranul cu pagini memorate. Internet.Internet reveni la afiºajul browserului. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. 86 . Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). În ecranul cu pagini memorate puteþi. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. Pentru a introduce o nouã adresã URL. copierea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. teme ºi video clipuri. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. cum ar fi sunete de apel. imagini. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. de asemenea. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. la pag. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. embleme operator. 87. Consultaþi ºi „Setãri Internet”.

Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului. selectaþi Accept. Pentru a anula preluarea. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. teme ºi videoclipuri. Consultaþi „Setãri conexiune”. copierea. 110. imagini. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . selectaþi Anulare..Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. 1 Pentru a prelua articolul. Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. embleme operator. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. de exemplu „Buy” (Cumpãrare). la pag. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Pentru a continua preluarea. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . Pentru a goli arhiva. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea.

serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial. selectaþi De mare vitezã. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. sau Ecran complet. selectaþi un nivel sonor. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc. Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. Conf. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. selectaþi Dezactivate.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii. expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. la pag. Exped. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. 33. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. selectaþi Dosar neafiºat. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet. Selectaþi Doar taste de sel. Dacã selectaþi Nu. selectaþi De bunã calitate. 88 .

mem. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . sau Copiere în mem. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . mem. telef. Liste red. Pentru a rula rapid înapoi. Pentru instrucþiuni de joc. 89 Personal Personal . Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea.Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc./ Mutare pe cart.. selectaþi Toate melod. selectaþi Salt la redare acum. selectaþi Albume sau Artiºti. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã. Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. Pentru a derula rapid înainte. Pentru a comuta între redare ºi pauzã. selectaþi Opþiuni > Ajutor. telef. Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. puteþi asculta fiºiere de muzicã. Cu Music player. apãsaþi . Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Artiºti. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. apãsaþi tasta de parcurgere. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. dacã sunt disponibile./ Mutare în mem. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. crea ºi reda liste de redare. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie. copierea. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului.

cmd. note. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul).). selectaþi Liste red ºi o listã de redare. Pentru a ºterge melodii. 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei. deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. Pentru a ºterge o listã de redare. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player. nu ºi fiºierele de muzicã. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. Pentru a adãuga melodii. Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. la „Mergeþi la”. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. 90 . Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. selectaþi-o ºi apãsaþi . Pentru a asculta o listã de redare. apãsaþi sau . marcaje etc. albume sau artiºti la o listã de redare.Personal Pentru a regla volumul. Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. selectaþi Opþiuni > Repetare. Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. Liste de redare Music player suportã liste redare simple . apãsaþi sau . ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. selectaþi-le ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Amestec.m3u. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. selectaþi Opþiuni > Pictogr. rapidã. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . 2 Selectaþi Opþiuni > Ad. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la.

la pag. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. Comenzile rapide implicite Note. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. . 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. 94. Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. Consultaþi „Date ºi setãri”. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. la pag. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la. puteþi introduce setãrile manual. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. sau Chaturi înreg.. edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. De asemenea. preþurile ºi tarifele acestora. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. 94. 67. de asemenea. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . Contacte Chat pentru a crea. la pag. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic.

invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. selectaþi Opþiuni > Conectare. 3 Pentru a vã deconecta. selectaþi Automatã sau Manualã. parcurg. Accept. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). 92 . Vit. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. Pentru a cãuta utilizatori. Chat. Reînc.. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri. Numãr telefon ºi Adresã e-mail. în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server. în ecranul Grupuri Chat. sã vã alãturaþi la grupurile lor. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat. Identitate utilizator. dispon. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. selectaþi Numai cont. selectaþi Activã pentru toþi. selectaþi Toþi.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. Puteþi cãuta dupã Nume grup. selectaþi Da. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. Sort. selectaþi Opþiuni > Cãutare. Mesaje accept. selectaþi Opþiuni > Deconectare. de utilizator ºi parola. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim.

. apoi Opþiuni > Rãspuns. selectaþi Opþiuni > Exped. Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat.. selectaþi mesajul. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat. mesaj privat. selectaþi destinatarul. introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . Pentru a vizualiza o conversaþie. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. selectaþi Chaturi înreg. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . alegeþi grupul ºi apãsaþi .Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. alegeþi un participant ºi apãsaþi . puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou. Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. în ecranul principal. Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . Pentru a pãrãsi grupul de chat. Pentru a opri înregistrarea. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. Pentru a expedia un mesaj.

lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server.. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat.. Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Pentru a începe o nouã conversaþie. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. Puteþi primi în continuare mesaje. selectaþi Server predefinit. 94 . Când vã conectaþi la server. Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv. Chat.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). apoi apãsaþi . utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . ident. la cont. selectaþi Înapoi. Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. Pentru a încheia conversaþia. contactaþi furnizorul de servicii. Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. Intr.Personal Pentru a continua conversaþia. Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat. auto. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. selectaþi Opþiuni > Terminare convers.

de utilizator. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs. Introduceþi urmãtoarele setãri: . 95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat. Parolã—Introduceþi parola de conectare. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server. selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat.Nume server—Introduceþi numele serverului chat.

54. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. 113 pentru 96 . Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto. Handsfree Profile. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. Dial-up Networking Profile. Generic Access Profile. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2.Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. File Transfer Profile.. Object Push Profile. Serial Port Profile. videoclipuri. Generic Object Exchange Profile. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu. la pag.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. De exemplu. la pag. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). clipuri muzicale ºi sonore ºi note. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. Headset Profile. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. Consultaþi „Siguranþã”. calculatoare ºi accesorii. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate. Când aparatul este blocat.

apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. deschideþi aplicaþia Note. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). telefon propriu pe Vãzut de toþi. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. Vizib. de exemplu o imagine. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. selectaþi Vãzut de toþi. • Dacã este afiºat cu intermitenþã. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. De exemplu. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. Numele telefon. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. conexiunea Bluetooth este activã. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi. aparatul Dvs. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. telefon propriu > Ascuns. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. 2 Selectaþi articolul. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. deschideþi Galerie. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. este activã o conexiune Bluetooth. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. De exemplu. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. • Dacã simbolul este afiºat continuu. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. meu—Editaþi numele aparatului Dvs.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. selectaþi Ascuns.

—Audio sau video. numele aparatului. Consultaþi „Asocierea aparatelor”. selectaþi Cãutare alte apar. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. Dacã opriþi aparatul. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. apãsaþi Stop. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. lista este ºtearsã. Indicaþie! Când cautã aparate. la pag. Pictograme aparate: —Calculator. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). Pentru a începe o nouã cãutare.. —Telefon. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. Pentru a asocia un aparat. nume scurt în ecranul 98 . selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. —Altele. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. În ecranul principal Bluetooth.Puteþi vedea pictograma unui aparat. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. Dupã asociere. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. tipul aparatului sau un scurt nume. au o parolã setatã în fabricã. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. Pentru a întrerupe cãutarea. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). Parola se utilizeazã o singurã datã. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. Înainte de asociere. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. 98. —Set cu cascã. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola.

Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth .—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. iar conexiunea se închide. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. 66. la pag. Dacã acceptaþi. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. Pentru a anula o asociere. asocierea se anuleazã imediat. Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. 99 Conectivitate aparatelor asociate. Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. Setat ca neautoriz. alegeþi un aparat. selectaþi Bluetooth > Oprit. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul.

pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP). selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite. Dacã nu se întâmplã aºa. Când deschideþi Mgr.. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. con. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare.m. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. Pentru a închide toate conexiunile deschise. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. 100 . Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei.d. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã.a. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. rotunjiri º. Pentru a termina o conexiune. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS. con. Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite.

în bytes. Nume—Numele punctului de acces utilizat. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente. la pag. (activã).. Primit—Volumul de date. nou.în curs sau Deconectat. În aºteptare. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. vã permite sã vã sincronizaþi notele.acces—Numãrul de acces utilizat. Aplicaþia Sincroniz. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. Con. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. recepþionat de aparat. agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. GSM rapid sau Date ca pac. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. Con. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat. (inact. Nr. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. în bytes.Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. Expediat—Volumul de date. .). 67. Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up). Consultaþi „Date ºi setãri”. Decon. expediate de pe aparat.în curs. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. Selectaþi Da.

sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil. Accept. Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã). puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. • În Bazã date la distanþã. Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã.—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron.—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. 102 . cereri sincr. Numai pe server sau Numai în telefon. agendã de adrese sau note de pe server. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã.. Agendã sau Note. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz. Accept. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. Parolã—Introduceþi parola. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. toate sincr.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth.

Port—Introduceþi numãrul portului serverului. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. selectaþi Da. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului. Dupã ce se terminã sincronizarea. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man. Accept. selectaþi Nu. apar.. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server.. selectaþi Anulare. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. sau Dezactivare config. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. selectaþi Opþiuni > Start configurare. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. autom. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. . Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. selectaþi Opþiuni > Activare configur. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. Accept. actualizate. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor.Sincronizare.

2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . 3 Alegeþi primul câmp Cantit. Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. Celãlalt câmp Cantit. 104 . apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere. Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi. se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere.Office Office Calculator Pentru a face adunãri. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale. scãderi. 4 Selectaþi . 3 Introduceþi procentul. Pentru a ºterge un numãr din memorie. Pentru a prelua un numãr din memorie. înmulþiri. Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. 2 Selectaþi . selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). . . împãrþiri. sau . Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK. Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia.

Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã.. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect. 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. Pentru a repune pe rol o sarcinã. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr... trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. 3 Adãugaþi cursurile de schimb. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit.. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez. Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). . pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini. alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs.. puteþi efectua conversii valutare. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. Pentru a adãuga o notã.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. 2 Pentru a schimba valuta de bazã. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã.

txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale. Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã. 106 . în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde. iar fiºierele text (format .Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile.

Media > Opþiuni > Modificare. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. apãsaþi . pentru a reveni în ecranul anterior. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. Setãri Pentru a modifica setãrile. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. la pag. Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. > Tst. consultaþi „Music player”. 77. la pag. Pentru a deschide Radio. Apãsaþi din nou. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. > Setãri. selectaþi Ieºire. Pentru a aloca o comandã rapidã. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. de exemplu. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. 107 Instrumente Instrumente . Pentru a închide Radio. Pentru a deschide Muzicã. precum ºi separatorii folosiþi. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. consultaþi „Radio”. Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. 89. apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . la calcule.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare.

aparatul sã porneascã mai încet. pe ecranul principal. selectând o aplicaþie din listã. Apl. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. selectaþi o aplicaþie din listã. Tastã selec. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. aparatul reporneºte. 114. Mesaj/embl. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. la pag. modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. Setãri orig. selectaþi o aplicaþie din listã. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. De asemenea. Consultaþi „Telefon ºi SIM”. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului.mod aºtept. Pentru a face acest lucru. Este posibil ca dupã resetare. 108 . Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie. aveþi nevoie de codul de blocare.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. 24. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. la pag. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat.

propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. cu excepþia tastelor . Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr. . dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective.Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat. Pentru a opri apelarea automatã. Sumar dupã convorb. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). Duratã econ. apãsaþi . dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. .—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. Setãri apel Expediere nr. la pag. la pag. 109 Instrumente Afiºaj Resping.—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. energ. 27. Temporiz. ºi . Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea). Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi. 32. apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. informându-l despre motivul respingerii apelului. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video.

Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. este necesar un punct de acces. Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. indiferent de linia selectatã. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. 100. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). aveþi nevoie de codul PIN2. pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active. adicã douã linii telefonice. În reþeaua UMTS. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea. pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. consultaþi „Manager conexiuni”. Pentru a schimba aceastã setare. Pentru a stabili o conexiune de date.GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete.Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. Dacã este selectatã linia 2. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. 110 .

Consultaþi „Date ºi setãri”. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. 67. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. Reþea UMTS. 66.) Reþea UMTS. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. sã o activeze pe cartela SIM. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. dacã este necesar. Reþea UMTS. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. . „E-mail” la pag. 83. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces. la pag. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. Pentru a crea un punct de acces nou. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. de exemplu. Reþea GSM. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. Reþea GSM. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. în timpul unei convorbiri. Reþea GSM. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. (Acest lucru se poate întâmpla. Reþea UMTS.Reþea GSM. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag.

În rubrica Server nume secund. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. selectaþi Da. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. de furnizorul de servicii. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. cum ar fi www. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru. în adrese IP. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi.:. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã.com. Conexiune date pach.100.195. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia. Dacã selectaþi Dacã e necesar.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail). Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat.124. cum ar fi 192. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . de furnizorul de servicii. de obicei.nokia. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. de obicei. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului. De asemenea. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã.

Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. introduceþi codul de blocare. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. Selectaþi Blocare telefon. la pag. la pag. Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. Se deschide o listã de comenzi. la pag. Duratã pânã la bloc. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. la pag. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. Pentru a debloca aparatul. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM. Dacã aparatul este blocat. apãsaþi . Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. 107.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. 114. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. 17. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. 114. De asemenea. . Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. contactaþi furnizorul de servicii. codul PIN ºi codul PIN2.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator.

contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. modificaþi codul de blocare. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. la livrarea cartelei SIM. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK.Instrumente Blocare la schimb. Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Codul de blocare setat în fabricã este 12345.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Confirm. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. 114 . Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Grup închis de utiliz. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). contactaþi furnizorul de servicii. Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. separat de aparat.

. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. Pentru a verifica detaliile certificatului. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. Cu toate acestea. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. 116. autentice sau de încredere. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. Existenþa unui certificat nu oferã. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. la pag. în sine. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. niciun fel de protecþie. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. dacã este disponibilã. Când deschideþi detaliile certificatului.

Selectaþi Opþiuni > Edit. contactaþi furnizorul de servicii. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian.cert. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . mod conect. selectaþi Dacã este ocupat.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. pentru a modifica valoarea. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere. • Ver. Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. setare încred. Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. Contactaþi emitentul certificatului. > Setãri > Deviere apel. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. În funcþie de certificat. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. 116 . Pentru detalii. Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. Când toate apelurile sunt redirecþionate.

Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii. pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. Dacã selectaþi Mod dual. Restricþii apel afecteazã toate apelurile. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. . Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. Este conectat un dispozitiv inductiv. Când apelurile sunt restricþionate. Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. inclusiv transmisiile de date. Pentru a modifica aceastã setare. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. Reþeaua UMTS este indicatã prin . Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat.

Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat. 27. voc. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios.man. 118 . Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã. selectaþi aplicaþia.. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. de exemplu. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. > Profiluri. > Com. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. dupã 5 secunde.com. voc.. prescurtãrile ºi acronimele. Evitaþi numele foarte scurte. selectaþi Opþiuni > Setãri.jar ( ).jad sau . Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor. consultaþi „Apelarea vocalã”. Selectaþi Set cu cascã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã.Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. bazate pe tehnologia Java cu extensia . ºi dosarul Profiluri al acesteia. la pag. rãspunsul automat este dezactivat. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”. la pag. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. profiluri. Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel. selectaþi Sintetizator > Dezactivat. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. 22. > Manager. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii.

• Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . Consultaþi „Administrarea certificatelor”. pot fi preluate în timpul navigãrii. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). Înainte de instalare. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. Fiºierele de instalare au extensia . PC Suite pentru a instala aplicaþii.sis. deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. aplicaþie Java. 115. ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Dacã acesta lipseºte. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. accesaþi cãsuþa poºtalã. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. deschideþi mesajul e-mail. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters.sis. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. aplicaþia nu este instalatã complet. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. . reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei. Pentru a restaura aplicaþia originalã. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia.jar. la pag.

localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi . alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. Internet. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere.. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. În timpul instalãrii. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. dacã aceastã opþiune este disponibilã. Pentru a porni o aplicaþie instalatã. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. 120 .jar din reþea. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail). Selectaþi Da pentru a confirma. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. vi se cere sã selectaþi unul. Pentru detalii. Când preluaþi fiºierul . aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. Ca alternativã. Dacã ºtergeþi un program. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. Indicaþie! În timpul navigãrii. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei.cearã sã-l preluaþi din reþea. 2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea.fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst.

• Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media.cert. timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. Numai cu semnãt. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor .Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. Pentru a vedea cheile de activare Expirate. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. copierea. Ver. 76. Internet predef. la pag. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. apãsaþi . Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. În afiºajul principal Manager. mod conect. > Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. sau Dezactivatã. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. Adr. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. • În cazul cheilor expirate ( ).

Pentru a vedea informaþii detaliate. 122 . Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat. selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi . apãsaþi de douã ori .Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului.

Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. 123 Depanare Depanare . apãsaþi . Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. în mod repetat. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. este conectat un alt aparat. > Mng. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail. Apãsaþi . o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. ºi selectaþi Instrum. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. ªtergeþi mai întâi unele date. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. Dupã aceastã modificare. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs.fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu.

Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. de servicii pentru instrucþiuni. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte. 38. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. contactaþi furnizorul aparatului Dvs.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului.nokia. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. Contactaþi furnizorul Dvs. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. Definiþi unul în setãrile Internet. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. consultaþi „Copierea contactelor” la pag. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN.com. Pentru a vedea toate evenimentele.

de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs. efectuarea operaþiei. contoare pentru cost convorbiri. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj.primit un astfel de cod. contactaþi furnizorul Dvs. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). de exemplu. contactaþi furnizorul Dvs. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. ªtergeþi din date. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. apar pe ecran puncte luminoase. Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. Afiºaj Î: De ce. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). ªtergeþi mai întâi unele date.. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt. cronometre pentru convorbiri. Pentru informaþii privind parolele. un furnizor de servicii sau un operator de reþea. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. note de agendã. Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . de servicii de reþea. scoruri ale jocurilor ºi alte date. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. sau Memorie aproape plinã. care poate fi. de punct de acces. la fiecare pornire a aparatului. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil.

numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. o agrafã sau un stilou. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. 126 . ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. dacã este posibil. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. cum ar fi o monedã. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet.) Acest lucru se poate întâmpla. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. înlocuiþi acumulatorul. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. de exemplu. Dacã nu este utilizat. dar în cele din urmã se va uza. Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ.

în jos sau în sus. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. 2. iar când priviþi dintr-un alt unghi. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi.. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã.1 Privind holograma de pe etichetã. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. spre dreapta. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). Verificarea autenticitãþii hologramei . 3 ºi respectiv 4 puncte. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. trebuie sã puteþi observa. de exemplu 12345678919876543210. consultaþi imediat un medic. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original.

poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. de exemplu 12345678919876543210. tastaþi codul de 20 de cifre.com/battery.nokia. vizitaþi pagina www.nokia. ºi accesoriile sale. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. De asemenea.com/batterycheck. 128 . Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. Pentru a crea un mesaj text. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator.

• Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. cât ºi pentru acumulator. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatul Dvs. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. este un produs de calitate superioarã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Utilizaþi o cârpã moale. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Nu vopsiþi aparatul. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. Precipitaþiile. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. care trebuie folosit cu grijã. Când aparatul revine la temperaturã normalã. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. modificãrile sau completãrile neautorizate. se udã. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã).Aparatul Dvs. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. Antenele neautorizate.

transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei. acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. În unele cazuri. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. 130 . inclusiv a telefoanelor mobile. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. într-un toc de purtare. Dacã telefonul este purtat pe corp. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. Opriþi aparatul Dvs. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.5 cm (5/8 in) faþã de corp.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. la ureche. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

acestea pot cauza vãtãmãri grave. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. În asemenea zone. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. Nu aºezaþi obiecte. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Aceste zone includ cala vapoarelor. praf obiºnuit sau pulberi metalice. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. consultaþi furnizorul Dvs. sisteme airbag. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. dar nu întotdeauna. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. sisteme electronice de control al vitezei. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. în mod normal. inclusiv accesorii fixe sau mobile. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. de servicii. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. . sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). de obicei. Dacã apar interferenþe. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Pentru informaþii suplimentare. marcate vizibil. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. sau reprezentantul acestuia. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs.

nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. de servicii. Aparatul Dvs. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. unui accident. Aparatul Dvs.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã.95 W/kg. funcþioneazã utilizând semnale radio. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Din acest motiv. porniþi-l. în toate benzile de frecvenþã testate. reþele radio. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Dacã sunt activate anumite funcþii. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 . Pentru informaþii suplimentare. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. inclusiv acest aparat. 4 Apãsaþi tasta apelare. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor.

la www.133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea.nokia.com. . Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs.

47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii.Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. Java 118 arhivã. definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 . DRM consultaþi chei de activare adresã IP. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã.

serviciu pentru nume de domenii. 42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 .cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. cãrþi de vizitã 38 imagini 15. centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS. definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact. definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS.

58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere . reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs.jar 119 .sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii. 34 meniu. Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 . definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19. muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57.filme.

92.P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã. ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces. alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie. definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate. consultaþi puncte de acces 137 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->