Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

......................................... 24 Efectuarea apelurilor .................................................................... 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon ....................................................14 Ajutor....... 20 Personalizarea aparatului .................. 31 Acceptarea unei invitaþii.................. 17 Ceas universal ......................................................................................................................................................................21 Profiluri—setarea sunetelor.13 Aparatul Nokia N70 .................... 29 Cerinþe pentru partajarea video........ 16 Setãrile ceasului ............... 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie..................................................................................................................... 31 ......................................... 15 Ceas................................................................................ 22 Profilul deconectat (off-line) .............................................................................................Cuprins Pentru siguranþa Dvs............................................................................................. 26 Realizarea unei teleconferinþe........... 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie ............................. 23 Schimbaþi aspectul aparatului ... 14 Comenzi rapide utile.............. 17 Manager fiºiere........................................................................................................................................................... 30 Setãri...................................................................................................... 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ................ 27 Apeluri video . 27 Apelarea vocalã................................................................... 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului ..............................9 Conectivitate........................................................................... .......................26 Apeluri vocale ....................... 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct........................................................................................................................................... 14 Tutorial........................................................................ 19 Formatarea unei cartele de memorie . 24 Modul aºteptare activã ..... 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie .... 28 Partajarea video.....

................................................. 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat ......................... 53 Imagini ............................................... 56 Primirea setãrilor RealPlayer.................43 ............34 Jurnal .........................................................................35 Contacte (Agendã telefonicã) ......................................................................................................................................... 53 Albume ............54 Tipãrirea imaginilor.................... 55 Crearea unei liste de melodii ............................................................................ 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ..........32 Apel în aºteptare.............................................40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator................................................... 45 Editarea imaginilor........................41 Fotografierea secvenþialã .................................................................................................................................................33 Opþiuni în timpul unui apel video.......................... 41 Foto-Video........................................................................................................................ 49 Galerie ......34 Durata convorbirilor........ 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii...........................................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup.....................................................................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale ......37 Numere ºi adrese implicite ..... 43 Bliþul.......... 54 Setãri tipãrire............................38 Director SIM ºi alte servicii SIM............................................Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia ........................................................................32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia ..............................................39 Crearea grupurilor de contacte .............................................................. 37 Memorarea numelor ºi a numerelor ... 55 RealPlayer.................................................................. 54 Selectarea imprimantei.................................................................... 46 Înregistrarea videoclipurilor ....34 Date ca pachete ........................38 Copierea contactelor ...35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie......................................34 Apeluri recente ..................................41 Fotografierea......................................................................................................................................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte........................................................ 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea................. 44 Moduri de înregistrare . 46 Editarea videoclipurilor.................................................................. 54 Previzualizare tipãrire ...................................................................................................... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor............................................................................................................... 52 Serie de imagini ......................... 56 Camera foto-video ºi Galeria ......

.............................................................................. 72 Mesaje multimedia .......................... 68 Cãsuþã poºtalã ................. 76 Setãri pentru opþiunea Altele ................................... 83 .........................................................................................83 Accesarea Internetului.................................. 68 Preluarea mesajelor e-mail ....................................... 78 Posturi de radio memorate.......................Regizor film ............................................................... 77 Vizualizare conþinut vizual...................... 81 Ecranele agendei ................................ 83 Introducerea manualã a setãrilor ........................................................... 66 Mesaje multimedia ................. 57 Crearea unui film muvee rapid.............. 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar .............................................................................................. 67 Mesaje de serviciu Internet ..... 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor .............................. 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM ........... 80 Setarea unei alarme de agendã........................................................................................................ 76 Radio.................................................................................... 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor . 68 Dosarele mele ......................................... 81 Setãrile agendei....................................................................................................... 58 Crearea unui film muvee personalizat ... 76 Transmisia celularã ..60 Scrierea textului...................................... 73 E-mail .................. 67 Date ºi setãri............................................................. 68 Accesarea cãsuþei poºtale....................... 82 Internet.. 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ................................................................. 79 Agendã..................................... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã................. 72 Mesaje text .......................................... 79 Setãri ...................................................................................................... 72 Setãri mesaje.................... 69 ªtergerea mesajelor e-mail .. 62 Copierea textului în clipboard ........................................... 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ..................................................... 74 Mesaje de serviciu Internet ................................................................................................................................ 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã............................... 58 Mesaje...................................................................................................77 Ascultarea aparatului de radio....................................... 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã ........................................................................................................80 Crearea înregistrãrilor de agendã........................................... 83 Recepþionarea setãrilor browserului..........................................................................................................

.............91 Conectarea la un server chat ....................................................................................90 ªtergerea unei comenzi rapide .........................................................................................................85 Parcurgerea paginilor ........................................................... 94 Setãri ale serverului de chat ....................................................................................................................................... 94 Gestionarea grupurilor chat .......87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup .........85 Vizualizarea paginilor memorate .........................................................................................84 Adãugarea manualã a unui marcaj ...91 Primirea setãrilor chat.....................................84 Siguranþa conexiunii......................89 Liste de redare .....101 Sincronizarea datelor ............................. 94 Conectivitate....................................................................................................................... 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth................................................................................86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor................................. 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth....................................................101 Crearea unui nou profil de sincronizare ................... 99 Conexiuni la calculator..................................Afiºaj marcaje.......................................................84 Realizarea unei conexiuni............................................................89 Redarea pieselor muzicale .................................... 99 CD-ROM .......................................................92 ................................................................................ 97 Asocierea aparatelor.................89 Music player...100 Utilizarea aparatului ca modem.............................91 Modificarea setãrilor de chat......................................... 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor ..........102 Personal .............................................................................. 89 Jocuri................................................................... 93 Chat.................91 Chat—mesaje chat................................................100 Manager conexiuni.............101 Sincronizare la distanþã ..............................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide...............................................................96 Conexiunea Bluetooth ...................................................................................................................................................................................92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat ........ 93 Contacte chat.........87 Golirea arhivei ...................................87 Setãri Internet ........................................100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date................ 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ................................................................................................................... 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ..........87 Închiderea unei conexiuni.................................84 Expedierea marcajelor ..................

... 130 Index ................................................121 Depanare .................................................................................................................................................. 104 Calculator..................117 Setãri accesorii...................................................................................110 Datã ºi orã .......................121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor ..................................................................................105 Probleme de rezolvat .............104 Conversie ...........106 Recorder...................................116 Restricþii apel ........................107 Setãri apel ................................109 Setãri conexiune....................................................117 Informaþii despre acumulator ..................................................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia .............105 Note ..............................................107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) .........................................................127 Îngrijire ºi întreþinere. 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã .............................................................................. 123 Întrebãri ºi rãspunsuri............................................Manager aparate..........................................................................................118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor....119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor ..............................................................107 Setãri ..........................................................................................................................................103 Setãrile profilului serverului.....................................................................................................................................120 Setãri aplicaþii ................................................................ 134 .....................................................................................103 Office ..............................................................................................................106 Reþea.......123 Instrumente ....................104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb ......118 Manager aplicaþii.........117 Comenzi vocale.113 Redirecþionare apeluri........................................................................................................................................................................................... 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ......113 Siguranþã .........................107 Setãri telefon......................................................................................... 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã))..

Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. 9 . Nu conectaþi între ele produse incompatibile. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã. Prima grijã a Dvs. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Pentru informaþii suplimentare. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Evitaþi contactul inutil cu antena. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Citiþi aceste instrucþiuni simple. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi.Pentru siguranþa Dvs. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat.

Ca ºi în cazul calculatoarelor.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi. mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. Aparatul Dvs. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. respectaþi legislaþia localã. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. 1800 ºi 1900 10 . respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Pentru a creºte siguranþa aparatului. acceptaþi solicitãri de conectare. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. contactaþi furnizorul de servicii. modificarea. ºi UMTS 2100. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Despre aparatul Dvs. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. transferul sau retransmiterea unor imagini. Feriþi aparatul de umiditate. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. nu rezistã la apã. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere.

Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. 11 . modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. cum ar fi mesajele MMS. ACP-9. Unele funcþii ale acestui aparat. ca aparatul Dvs. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. ACP-8. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. precum ºi pictograme modificate. De exemplu. Pentru informaþii suplimentare. sã fie configurat în mod special. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Dacã acesta este cazul. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. contactaþi furnizorul Dvs. alta decât ceasul alarmã. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. S-ar putea. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii. Este posibil ca furnizorul Dvs. aparatul trebuie sã fie pornit. de servicii. navigarea. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. ACP-12. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de asemenea. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. LCH-8. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS.

încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. 12 . trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Pentru procurarea de accesorii aprobate. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C.

la pag. la pag. la pag. 13 Conectivitate Conectivitate . cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. Utilizaþi un cablu de date compatibil.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G. 19. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”. de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. 10. 96.”. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”.

apãsaþi a vedea subiecte corelate. selectaþi Opþiuni > Ajutor. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. Denumit în continuare Nokia N70. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1.cheie. selectaþi Opþiuni > Cãut. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului. 14 . > Ajutor. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. În timp ce citiþi instrucþiunile. pentru a accesa ajutorul din ecranul curent.dupã cuv. selectaþi Instrum. Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. Pentru a vizualiza tutorialul. introduceþi cartela de memorie în aparat. Când o aplicaþie este deschisã. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. Când citiþi un subiect de ajutor.

consultaþi „Mesaje”. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. . Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Pentru a încheia selectarea. eliberaþi tasta . apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. 96. Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. apãsaþi . Pentru mai multe informaþii. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. apãsaþi . • Pentru a face o nouã fotografie. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. pentru a o expedia. la pag. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . consultaþi „Mesaje”. • Pentru a ºterge un videoclip. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . apãsaþi . este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. • Pentru a ºterge o imagine. apãsaþi ºi selectaþi un profil. • Dupã realizarea unei fotografii. pentru a-l expedia. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. la pag. • Pentru a schimba profilul. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. În acelaºi timp. apãsaþi tasta sau . Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. Pentru a copia text în clipboard. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. la pag. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . 96.mp4. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. Pentru a introduce textul într-un document. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. textul este evidenþiat. Pentru mai multe informaþii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi .Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. la pag. • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã. Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. • Dupã înregistrarea unui videoclip. apoi tasta . Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare.

apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. Pentru a anula o alarmã. • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. pag. Când sunã alarma.• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. 83. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. Dacã aveþi douã linii telefonice. Când tastatura este blocatã. apãsaþi . selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. consultaþi „Modul aºteptare activã”. Dacã selectaþi Stop. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. aceastã acþiune comutã între cele douã linii. • Pentru deblocare: Apãsaþi . apãsaþi ºi menþineþi apãsat . la pag. Pentru a seta o nouã alarmã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . • Pentru a utiliza comenzi vocale. 16 . Consultaþi „Internet”. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. 24. apoi . apoi . apãsaþi . Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. dupã care aceasta va începe sã sune din nou. Pentru a opri alarma. apãsaþi . Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. la pag. Când alarma este activã. selectaþi Stop. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. este afiºat . Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas.

În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. 17. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. . selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. Când este activã ora de varã. selectaþi Ora sau Data. actual. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. orã. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. apãsaþi sau . Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut.. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri.Pentru a modifica setãrile ceasului. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. Pentru a schimba ora sau data. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. orã este activatã. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. Selectaþi un oraº. aparatul va reporni. Pentru a seta oraºul Dvs. Pentru ca setarea Actualizare aut. În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. la pag. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. Pentru a schimba sunetul de alarmã. Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Consultaþi „Ceas universal”. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ. orã sã se aplice. iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe.

Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. sunete de apel. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. imagini. Alegeþi Mem. dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. apãsaþi ºi selectaþi Instrum.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri. documente ºi aplicaþii preluate din reþea. Aceste funcþii includ contacte. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). note de agendã ºi de rezolvat. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Pentru a cãuta un fiºier. disponibilã în Nokia PC Suite. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). Cartelele de memorie sunt reinscriptibile. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. > Mng. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. 18 .fiºiere. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. microreceptor. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. mesaje. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. selectaþi Opþiuni > Activ. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie.

Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini. utilizaþi aplicaþia Mng. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. Pentru a elibera spaþiu de memorie. transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. cu tensiune dualã (1.8 sau 3V). 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie . dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. apoi un dosar. Pentru a asigura interoperabilitatea. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”. Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil.Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient. Alte cartele de memorie. Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. la pag. De exemplu.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC). videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. selectaþi Opþiuni > Copie sig. În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului.. mem. tel. iar altele necesitã formatare. de pe cart. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a formata o cartelã. selectaþi Opþiuni > Restaur. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. Dupã terminarea formatãrii.Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. cartela nu poate fi utilizatã. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã.. 20 . cart. Selectaþi Da pentru a confirma. De asemenea. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. > Memorie. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. selectaþi Opþiuni > Format. Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. mem. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv..

De asemenea. apãsaþi . contactaþi furnizorul de servicii. 24. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. la pag. consultaþi „Mod de aºteptare”. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. 39. la pag. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. 24. de start. ordinea meniurilor ºi pictogramele. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. la pag. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. 22. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. la pag. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. consultaþi „Modul aºteptare activã”. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. 108. la pag. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. • Pentru a personaliza sunetele de apel. consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. Pentru informaþii suplimentare. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului.

medii sau grupuri de apelanþi. Selectaþi Da. Pentru a crea un nou profil. Pentru a modifica un profil. selectaþi Opþiuni > Creare profil. Dacã profilul selectat este diferit de General. Pentru a putea 22 . Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia. > Profiluri. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. apãsaþi în modul de aºteptare. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . > Profiluri. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. opþiuni. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. Mutare în dosar sau Dosar nou. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. apoi selectaþi un contact. Pentru a schimba profilul. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. Când activaþi profilul Deconectat. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Indicaþie! Din lista de sunete. • Pentru a reorganiza meniul principal .

Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. Pentru a debloca aparatul. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. selectaþi din listã celãlalt aparat. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. funcþiile aparatului schimbând profilul. 97. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. Daþi un nume fiecãrui aparat. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. aceasta va fi dezactivatã. la pag. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. trebuie sã activaþi. 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. . imagini. introduceþi codul de blocare. Înainte de a iniþia transferul. Pe fiecare aparat. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. > Transfer pe aparatul Nokia N70. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. Selectaþi Bluetooth > Pornit. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. mai întâi. 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM.Pentru a pãrãsi Deconectat. Dupã ce se terminã cãutarea. Pentru a evita înregistrãrile duble. înregistrãri de agendã. de pe un aparat compatibil Nokia S60.

alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. Pentru a activa o temã. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la. la pag. În mod implicit. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. selectaþi Preluãri teme. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. Pentru a edita temele. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. temã orig. > Teme. Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . modul de aºteptare activã este activat. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat. Imag. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a previzualiza o temã. Consultaþi ºi „Afiºaj”. selectaþi Instrum.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. Apãsaþi . cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. 24 .. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. 109. Tema activã este indicatã prin .

disponibile în modul de aºteptare. 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã. . Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi . 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi .Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl. selectaþi Instrum. nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. activ ºi apãsaþi . Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica.mod aºtept. cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului.

apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. inclusiv prefixul. Pentru apeluri internaþionale. selectaþi Cu micr. afiºate contactele identificate. chiar dacã o altã aplicaþie este activã.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. Pentru a efectua un apel din Contacte. de servicii) ºi selectaþi OK. la pag. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. Apãsaþi pentru a efectua apelul. > Opþiuni > Modificare numãr. Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Consultaþi „Copierea contactelor”. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. > Cãs. Vor fi 26 . ºi apoi apãsaþi sau . Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. 116. 38. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. vocale. Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. microfon. Pentru a regla volumul. Pentru a apela cãsuþa Dvs. 1 În modul de aºteptare. voc. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. apãsaþi sau . introduceþi numãrul de telefon. vocalã (serviciu de reþea). apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi.

1 Apelaþi-l pe primul participant. Pentru a activa apelarea rapidã. rapidã. Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. selectaþi Opþiuni > Apel nou. > Ap. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 3 Dupã ce a fost preluat noul apel. selectaþi Opþiuni > Conferinþã. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ).. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. inclusiv Dvs. Primul apel trece în aºteptare în mod automat. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer.. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a deconecta un participant. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. Apelarea vocalã Aparatul Dvs. 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . participant. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. apãsaþi . repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. pentru a reveni în teleconferinþã. 2 Pentru a apela un nou participant. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa.

Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte.5 secunde aparatul formeazã numãrul. 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . Dupã o pauzã de 1. de servicii.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. dacã acesta a fost setat. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. ºi destinatarul apelului. puteþi vedea o transmisie video în timp real. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. cu o tastã pentru setul de cascã. Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). Apelurile 28 . vocal. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic. Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. va fi afiºatã destinatarului apelului video. de reþea sau furnizorul Dvs. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. între Dvs. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. Mobil (serviciu). astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Mobil (acasã). bidirecþionalã. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere. Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. Telefon. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. aparatul selecteazã numãrul implicit.

consultaþi „Setãri apel”. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. video în curs (numai în modul Imagini). Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. fie reþeaua nu le transmite). Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. . Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. video sau de transmisie date. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. Pentru a termina apelul video. selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. selectaþi Schimb. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj.. aud. Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. la pag. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video. 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal. 1 Pentru a iniþia un apel video.ordine imag. în curs . Exped.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact.&vid. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. audio în curs sau Exp. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. de reþea sau la furnizorul de servicii. Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. apãsaþi . 109.

De asemenea. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. la pag. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. Consultaþi „Setãri”. 30 . Nokia.Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. Puteþi. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. sesiunea de partajare este opritã. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. de asemenea. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. dar apelul vocal continuã. de asemenea. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. la pag. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Pentru a termina partajarea video. Când un apel vocal este activ. sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. 30. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Consultaþi „Setãri”. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. Profilul SIP trebuie sã fie. într-o reþea GSM). 30. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu.

5 Pentru a termina partajarea video. nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. Dacã partajaþi un video clip. Operatorul Dvs.Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. Atât Dvs. se va deschide o listã de video clipuri. cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. introduceþi o adresã. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. Dacã aþi selectat Clip. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia. Când primiþi o invitaþie. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. De asemenea. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. pentru a continua partajarea. Selectaþi Contin. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie.

Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. selectaþi Silenþios. 32 . pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. Pentru a opri sesiunea de partajare video. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. la pag. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. este afiºatã pictograma . de asemenea. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã.Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. Dacã nu activaþi apelarea video. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. apelul video este întrerupt. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale. Selectaþi Opþiuni > Exped. selectaþi Stop. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. Imagine în apel video la pag. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. 116. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. apãsaþi . Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. 109. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. apãsaþi pentru a-l respinge. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. consultaþi „Setãri apel”. Când respingeþi un apel intrat. Puteþi. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. mesaj text. apel cu SMS. la pag. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. Consultaþi ºi Resping. De asemenea. 109.

33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. la pag. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. Conferinþã ºi Transfer. apãsaþi . Pentru a termina ambele convorbiri. conv. microfon sau Cu micr. Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. Menþinere sau Activ. conv. Apel nou. Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. activã sau Terminare apeluri. Respingere. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv.Pentru a termina apelul video. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). Term. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. Activare difuzor sau Fãrã com. . microreceptor.. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare. Pentru a termina convorbirea activã. selectaþi Comutare. o parolã). apãsaþi în mod repetat tasta . sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. apãsaþi . Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã. Selectaþi OK pentru a expedia tonul. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. Rãspuns.. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. când doriþi ca aparatul Dvs. Activ. de reþea sau la furnizorul de servicii. 22. menþin. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p). deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri. Comutare.

Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. selectaþi Opþiuni > Reset. aveþi nevoie de codul de blocare. alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi . în modul de aºteptare. Activ. Activare difuzor sau Fãrã com. Pentru a ºterge unul din registrele de apel. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. Term. activã. recente din ecranul principal pentru apeluri recente.. Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã). Pentru aceasta. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. Schimb. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv. selectaþi Opþiuni > ªterge ap. a accesa lista apelurilor nepreluate. la pag.m. deschideþi registrul. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. Indicaþie! Dacã. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Consultaþi „Siguranþã”. „Telefon ºi SIM”. manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). rotunjiri º. Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. audio sau ambele). Pentru a ºterge un anumit eveniment. Pentru a apela unul din aceste numere. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . 113..a. selectaþi Afiºare pentru 34 . conv.ordine imag. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. cronometre. recepþionate ºi efectuate.d. vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente.

apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. mesajele text.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. > Da. sau transmisiile de date înregistrate de aparat. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. Pentru a filtra jurnalul. poºtalã. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. numãrul de telefon. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. . selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Articolele componente ale evenimentelor. Selectaþi Da pentru a confirma. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. Conexiunile la cãsuþa Dvs. De exemplu. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. apãsaþi . sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi..

ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. Dacã selectaþi Fãrã jurnal. 36 . de exemplu. derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie. mãsuratã în kiloocteþi. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal. Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr.

37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . Consultaþi „Date ºi setãri”. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. la pag. Ulterior. Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . la pag. puteþi crea grupuri de contact. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte.Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. De asemenea. În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. puteþi restaura informaþiile. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 67. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. cum ar fi contactele. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. 19.

Prin multimedia sau Prin Bluetooth. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. copiaþi-le în Contacte. 97. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. În acest mod. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 38 . selectaþi un contact ºi apãsaþi . puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. 1 În lista de contacte. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. care sunt acceptate de cartela SIM. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM. apoi Opþiuni > Copiere în dir.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. Consultaþi „Mesaje”. la pag. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi.. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. De asemenea.

2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. nr. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. contactaþi distribuitorul acesteia. În acest caz. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. apel. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. În directorul SIM puteþi adãuga. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Pentru a ºterge sunetul de apel. fixe. .Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. selectaþi Opþiuni > Activ. Se deschide o listã cu sunete de apel. Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. nr. fixe.

repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv. Pentru a redenumi un grup. alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan. 2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. 40 . selectaþi Opþiuni > Redenumire. 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor.

3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . Bliþ. Când este activatã camera foto-video. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag. Pentru a activa camera foto-video din spate.jpeg. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. 48. puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. la pag. la pag. la pag. Pentru a utiliza camera din faþã. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. 45.. De asemenea. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. foto-video sec. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri. selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare. Camerele foto-video realizeazã fotografii în format . Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. selectaþi Opþiuni > Ut. 37. Consultaþi „Setãri video”. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria . Balans de alb sau Ton culoare. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

Dacã selectaþi un mod nou. la pag. Def. Consultaþi „Bliþul”. Act. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene./forþat sau Dezactivat(ã). 43. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate. rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. 44. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret. cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. balans ºi tonurile de culoare. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. 45. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Când utilizaþi acest mod.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. Consultaþi Calitate imagine. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . la pag. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. Consultaþi „Moduri de înregistrare”.

Balans de alb. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. Pentru a copia setãrile altui mod. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. Pentru a deplasa. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. roti sau schimba dimensiunea unul element. • Pentru a apropia sau a depãrta. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. Pentru a adãuga text la o imagine. a regla luminozitatea.. contrastul. apãsaþi din nou pe . deplasaþi tasta de parcurgere. apãsaþi ºi . Bliþ. text. Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. Selectaþi Fixare. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. Dacã selectaþi Manual. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a decupa o imagine. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. de utilizator. apoi alegeþi modul. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Deschideþi aplicaþia Mod video. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Dacã selectaþi modul Def. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. Redimensionare. culoarea. Pentru a edita textul. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. selectaþi modul Def. clip art sau un cadru la imagine. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. Rotire sau Selectare culoare. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. acesta va fi setat ca mod implicit. de utilizator. Redimensionare sau Rotire. modul prestabilit este Automatã. apãsaþi . 46 .

• Pentru a expedia videoclipul. Balans de alb sau Ton culoare. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. la pag. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip. la pag. selectaþi Opþiuni > Redare. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. la pag. apãsaþi . 96. 3 Selectaþi Contin. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia.Pentru a selecta un mod. 51. selectaþi Pauzã. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. consultaþi „Mesaje”. Se afiºeazã pictograma de înregistrare . 44. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. . • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. la pag. la pag. Pentru mai multe informaþii. Consultaþi „Galerie”. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. pentru a continua înregistrarea. la pag. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. 45. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. apãsaþi . 45. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare.

Normalã sau Partajare. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul. Consultaþi „Partajarea video”.mp4. pentru a deschide o listã de albume disponibile. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. Pentru a schimba setãrile principale. la pag. 44. selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi calitatea Ridicatã. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. Pentru a stabili setãrile Configurare video.3gpp). Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Totuºi. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. la pag. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. la pag. 29.3gpp.mp4. • Pentru a edita videoclipul. unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. 48 . Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . 49. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. Selectaþi Da. format de fiºier . selectaþi Normalã.

a imaginii. ºterge sau duplica o imagine. pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. tranziþii ºi efecte . pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. acestea sunt afiºate în timpul video. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. text sau tranziþii la un videoclip. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. Dacã adãugaþi imagini. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. Editarea videoclipurilor. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. parcurgeþi în sus sau în jos. Adãug. Pentru a crea videoclipuri personalizate. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. Pentru comuta între timpi. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: . pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. a clipurilor audio. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. ºterge sau duplica text.

Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. Setarea implicitã este memoria aparatului. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. selectaþi Opþiuni > Înreg. Puteþi insera un titlu. selectaþi Opþiuni > Setãri. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. Pentru a defini Memorie în uz. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. De asemenea. Setare duratã—Modificã durata clipului audio.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. 50 . Text—Insereazã text în videoclip. Nume implicit imagine. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. Rezoluþie ºi Memorie în uz. Pentru a memora videoclipul. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare.

Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. clipurile audio. Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video. copia ºi muta elemente în dosare. telef. mem. Consultaþi „Music player”.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. Consultaþi „RealPlayer”. Melodii Clipuri audio . . Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. disponibilã în Nokia PC Suite. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. listele de redare ºi legãturile de streaming. videoclipurile. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. Selectaþi Imagini ºi video . Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . În aplicaþia Foto-Video. Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca. la pag. fiºierele . 55./ Mutare pe cart. Videoclipurile. Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. . 89. puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth. 97. apãsaþi ºi selectaþi Galerie. mem. sau Copiere în mem. foto din dosarul Imagini ºi video. la pag. selectaþi Ap. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). la pag. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie.ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. se afiºeazã . De asemenea. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile.

Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. la pag. Pentru 52 . Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. la pag. la pag. apãsaþi . (Normalã) ºi (Partajare). Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. selectaþi Opþiuni > Editare. a parcurge fiºierele. selectaþi Opþiuni > Micºorare. Prel. Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. melodii sau Preluãri sunete. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. 53. selectaþi Opþiuni > Mãrire. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. în ordine cronologicã. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. 49. grafice sau Preluãri video.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. apoi selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. Pentru a crea videoclipuri personalizate. selectaþi Prel. Consultaþi „Albume”. 54. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. Pentru a apropia sau depãrta o imagine. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie.. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. telef.

• Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. selectaþi Opþiuni > Albume. • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. selectaþi Opþiuni > Album nou. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . . • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. Pentru a crea un nou album. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. . Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. Se deschide o listã de albume. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album.

o utilizaþi. selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ.jpg. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. Pentru a schimba structura. de exemblu. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. imprimanta este afiºatã automat.. camerã foto-video. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format . selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã.. Utilizaþi Tipãrire imag. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge.jpeg. este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite. editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. Nu puteþi tipãri decât imagini în format .Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. cablul Nokia Connectivity CA-53.

puteþi reda videoclipuri. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager.wav. . . Consultaþi „Galerie”. 51. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile .awb. prin urmare. RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele . selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer. disponibilã în Nokia PC Suite. Pictograme în RealPlayer: —Repetare.mp4. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer. selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK. Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. nu este acceptat de acest aparat.mp3 ºi . Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior. — Repetare ºi aleatorie. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. Totuºi.mid. la pag. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier.mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi. Cu aplicaþia RealPlayer. 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. . sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. . Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet.m4a. selectaþi Mãrime hârtie. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã. apãsaþi .Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. De exemplu. O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. însã unele fiºiere . ºi —Difuzor dezactivat. . clipuri audio ºi liste de melodii. —Aleatorie.aac.

ram. contactaþi furnizorul de servicii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a reveni la aplicaþie. de reþea sau din partea furnizorului Dvs.Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii. Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP . Consultaþi „Date ºi setãri”. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . • Pentru a dezactiva sunetul. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. 5 Selectaþi Înapoi. 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. Pentru informaþii suplimentare. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. de servicii. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. Pentru a activa sunetul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Conþinutul nu este salvat în aparat. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . 56 .Internet Access Point) ca punct de acces implicit. Totuºi.

contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. min. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. Regizor film Pentru a crea filme muvee. max. de utilizator ºi apãsaþi . Valoarea minimã este 6970. Pentru mai multe informaþii. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. Nr. Nr. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy.Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. 67. Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . Valoarea maximã este 32000. selectaþi Da. selectaþi Def. . suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy. Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora.

muvee în Videoclip. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. 58 . În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical. de asemenea. muzicã ºi text. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. Consultaþi „Selectare conþinut”. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. Imagine. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. Pentru a decupa videoclipurile. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. culoare. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi. Expediere. Redenumire ºi ªtergere. muzicã ºi ritm. apãsaþi tasta de derulare. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film. 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. un mesaj de început ºi de sfârºit. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor.editate care pot conþine imagini în miºcare. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. la pag.. selectaþi muvee person. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. De asemenea. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. 59. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. Stil sau Muzicã. Într-un muvee person. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . selectaþi muvee rapid. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales.

selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. muvee. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. . Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. muvee. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. selectaþi Opþiuni > Redare.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. în ecranul Previzualizare muvee. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. selectaþi Opþiuni > Marc. selectaþi Opþiuni > Creare din nou. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. muvee. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. puteþi edita videoclipurile selectate. tot ca neutru. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã.

mesaje în transmisie celularã. cãtre furnizorul de servicii. Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. fãrã a vã conecta. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. la pag. primi. cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. mesaje multimedia. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). care nu au fost expediate.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. edita ºi organiza mesaje text. vizualiza. la pag. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). expedia. 74. Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. Consultaþi „E-mail”. 76. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. În aplicaþia Mesaje puteþi crea. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. De asemenea. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. Când deschideþi aplicaþia Mesaje. 60 .

apãsaþi . . indicã scrierea cifrelor. apoi introduceþi litera. • Pentru a introduce un spaþiu. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect.Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. • Pentru a introduce o cifrã. aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare). În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. pânã când apare caracterul dorit. Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. • Pentru a ºterge un caracter. 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. apãsaþi de trei ori . selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. apãsaþi . Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . de la furnizorul de servicii. apãsaþi . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. ºi indicã modul de scriere selectat. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic.

dacã este selectat dicþionarul englez. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. apãsaþi tastele — . Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. pentru o.Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. Cuvântul este adãugat în dicþionar. Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. De exemplu. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. pentru k. apoi selectaþi OK. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . apãsaþi pentru N. la care puteþi adãuga noi cuvinte. ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. apãsaþi . Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. apãsaþi tasta o singurã datã. selectaþi Scriere. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. apãsaþi . apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. pentru i ºi pentru a. Pentru fiecare literã. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. apãsaþi rapid de douã ori tasta . Dacã apãsaþi rapid de douã 62 . Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. pentru a scrie „Nokia”. 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect.

63 Mesaje ori . un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. întregime.?!‘). Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). Pentru a termina scrierea cuvântului compus. Introducere numãr. Decupare (dacã a fost selectat text). Apãsaþi . apãsaþi . folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Mod numeric. . Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar.Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Indicaþie! Când apãsaþi . pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. pentru a o confirma. Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. Apãsaþi apoi în mod repetat. Copiere (dacã a fost selectat text).. metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie).

vi se cere sã faceþi acest lucru. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. 3 Pentru a introduce textul într-un document. fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. la pag. 2 Pentru a copia text în clipboard. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. apãsaþi tasta sau . Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. Pentru a selecta rânduri de text. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). 1 Selectaþi Mesaj nou. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. 66 ºi „E-mail” la pag. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. apãsaþi tasta sau . În acelaºi timp. copierea. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. apãsaþi . selectaþi Copiere. în timp ce menþineþi apãsatã tasta . sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. textul este evidenþiat. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi.). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Selectaþi un 64 . Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. De asemenea. Pentru a ºterge textul selectat din document. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari.Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. 74. puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. În acelaºi timp.

Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . la pag. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia.mp4. De exemplu. Clip audio. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. Video clip sau Notã. Clip audio sau Video clip. selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj. Dacã expedierea nu reuºeºte. 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. 8 Pentru a expedia mesajul. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare. 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. consultaþi „Setãri video”. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. . Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. numãrând descrescãtor. dacã opþiunea este disponibilã. 48. limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. ocupã un spaþiu mai mare. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. Clip audio sau Video clip. 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. Indicaþie! De asemena. selectaþi Cadru. Înainte de expediere.multimedia. 4 Scrieþi mesajul.

utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari. cãuta. —mesaj multimedia necitit. Consultaþi „Setãri conexiune”. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. la pag. Consultaþi „Mesaje multimedia”. —mesaj text necitit. la pag. 110. Consultaþi „Setãri conexiune”. la pag. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. 73. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. 74.Internet Access Point). 67. —date primite printr-o conexiune Bluetooth. la pag.Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . Pentru a modifica setarea. Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. de e-mail. Consultaþi „Date ºi setãri”. Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. Înainte de a putea expedia. la pag. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. 73. 110. primi. se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. Consultaþi „E-mail”. 66 . 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. mesaje multimedia. la pag. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. • Definiþi corect setãrile Dvs.

a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. setãri pentru puncte de acces Internet. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi-l ºi apãsaþi . Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. selectaþi Opþiuni > Memor. carte vizitã. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare. copierea. cãtre un alt aparat compatibil. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare. selectaþi Opþiuni > Preluare. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou. Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia.Când primiþi un mesaj. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. Pentru a memora setãrile. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. se afiºeazã ). selectaþi Opþiuni > Memorare. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. puteþi sã vizualizaþi o imagine. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. numãrul cãsuþei poºtale vocale. .

selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Consultaþi „E-mail”. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. pentru a memora datele. selectaþi Opþiuni > Adãug. luaþi legãtura cu furnizorul de servicii. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. selectaþi Opþiuni > Memorare. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . aceasta va fi memoratã în Contacte. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. 74. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. fãrã a vã conecta (off-line). Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. în agendã. selectaþi Opþiuni > Memor. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. la pag. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. la marcaje. numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. vi se cere sã faceþi acest lucru. Pentru disponibilitate ºi abonament. 68 . fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail.

Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. apãsaþi . Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. la pag. deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. deschide. 110. memora sau ºterge fiºiere ataºate. Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. În ecranul Anexe puteþi transfera.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. selectaþi Anulare. fiºierul nu a fost transferat în aparat. Când vizualizaþi mesajele on-line. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. selectaþi Opþiuni > Preluare. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. 69 Mesaje . Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. Mesajul e-mail a fost citit.

Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Telefon ºi server. selectaþi Opþiuni > ªtergere. ataº. Dacã folosiþi protocolul POP3. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. În ªtergere mesaj din:. Dacã sunteþi în modul deconectat. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. În ªtergere mesaj din:. Parþial (kB) sau Mes. selectaþi Opþiuni > ªtergere. datoritã traficului de date. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat.. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Consultaþi „E-mail”. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. la pag. mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. ºi fiº. 74. Dacã utilizaþi protocolul POP3. selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. selectaþi Numai telefon. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. selectaþi un dosar din listã ºi OK. 70 . Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere.

puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Reexpediere la ora . Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: . mesajele e-mail preluate sau ambele. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server). de exemplu. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere. Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior..Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire. De asemenea. Expedierea nu a reuºit. De asemenea. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite. apãsaþi de douã ori .. expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. puteþi scrie mesaje e-mail noi.

selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. 34. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. 2 Pentru a marca mesaje.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. 72 . Contactaþi operatorul de reþea. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. acelaºi centru—Selectaþi Da. Consultaþi „Jurnal”. 110. . numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. la pag. 1 În ecranul principal Mesaje. Rãsp. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. la pag. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. Dacã este setat pe Nu. Se deschide o listã de dosare. Consultaþi „Setãri conexiune”.

Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. Prel. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. autom. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. în reþeaua orig. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. de domiciliu.. 4 Selectaþi OK. Micã ºi Mare. Aut. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. reveniþi în ecranul pentru setãri. Selectaþi Restricþionat. 5 Pentru a folosi noile setãri.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje.. . În exteriorul reþelei de domiciliu.

vi se solicitã sã definiþi una. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. sunt trimise la aceastã adresã. la pag. disp. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. la pag. contactaþi furnizorul de servicii. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. Pentru informaþii suplimentare. Server exp. 67. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp. selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. Parolã:—Introduceþi parola. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. Consultaþi „Date ºi setãri”. Dacã selectaþi Când conex. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. 110. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. Rãspunsurile la mesajele Dvs. de reþea. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. contactaþi furnizorul de servicii.. 74 . vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. e-mail. Consultaþi „Setãri conexiune”. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare. Pentru informaþii suplimentare.

mesajele sunt preluate automat. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. Exp. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat.. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Parþial (kB) sau Mes. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. e-mail. 75 Mesaje Server rec. Prel. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã. Introd. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. . Dosare cu abonam. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. ºi fiº. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. Dacã utilizaþi protocolul POP3. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. ataº. Numele Dvs. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri.

Limita presetatã este de 20 mesaje. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. multimedia sau e-mail expediat. exp. Nr. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. cel mai vechi mesaj este ºters.—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile. selectaþi Preluare mesaje > Automat. 76 . Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. un sunet sau o notã. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. Memorare mes. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor. selectaþi Altele. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora.Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Când se atinge limita. Dacã nu gãsiþi limba doritã.

77 Radio Radio . s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. trebuie definit un punct de acces la Internet. privind programul de radio. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. În timp ce ascultaþi un post de radio. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. la pag. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. Dupã terminarea apelului. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .Apãsaþi ºi selectaþi Radio. trebuie sã porniþi manual radioul. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. 79. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition.

contactaþi operatorul Dvs. Dacã aþi memorat deja posturi de radio. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. selectaþi Opþiuni > Memorare post. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). 78 . vizual. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. apãsaþi sau . Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. de reþea sau furnizorul de servicii. 79.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. la pag. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio. Pentru a schimba frecvenþa manual. Pentru a regla volumul. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. selectaþi sau . selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul.

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Trebuie definitã numai adresa URL.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. : ºi @. Când accesaþi aceste site-uri. Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. Apãsaþi pentru a expedia marcajul. dacã nu este selectat un alt punct de acces. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. Când introduceþi adresa. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit. dacã pagina Internet o impune. . pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. puteþi accesa paginile. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. pentru a memora marcajul. un nume de utilizator ºi o parolã. un punct de acces ºi. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /. un titlu al marcajului.. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. ) 1 În afiºajul marcaje. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. deasupra 84 . 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). Apãsaþi pentru a ºterge caractere. Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site.

Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. a selecta casete ºi a face selecþii. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. selectaþi Opþiuni > Memor. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. În pagina browserului. aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. apãsaþi . precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. Pentru a deschide o legãturã. la pag. Pentru a memora un marcaj. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. Pentru informaþii suplimentare. ca marcaj. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. este afiºat indicatorul de siguranþã . selectaþi Înapoi. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. legãturile noi apar subliniate cu albastru. cum ar fi serviciile bancare. iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. starea codificãrii. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. Parcurgerea paginilor . pe durata unei conexiuni.Siguranþa conexiunii Dacã. 115. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii.

Consultaþi ºi „Setãri Internet”. embleme operator. 86 . transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. 87. de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat.Internet reveni la afiºajul browserului. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. copierea. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. În ecranul cu pagini memorate puteþi. la pag. apãsaþi în afiºajul marcaje. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Pentru a accesa paginile mai târziu. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. de asemenea. Internet. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. Pentru a introduce o nouã adresã URL. imagini. În ecranul cu pagini memorate. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. cum ar fi sunete de apel. teme ºi video clipuri. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã.

de exemplu „Buy” (Cumpãrare). la pag. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. Pentru a anula preluarea. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. selectaþi Anulare. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor.. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare.Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. Consultaþi „Setãri conexiune”. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. copierea. 110. de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie. teme ºi videoclipuri. imagini. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. Pentru a continua preluarea. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. embleme operator. selectaþi Accept. Pentru a goli arhiva. 1 Pentru a prelua articolul.

Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. sau Ecran complet. 33. Conf. selectaþi De bunã calitate.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. selectaþi Dosar neafiºat. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet. Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. la pag. selectaþi Dezactivate. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii. Exped. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. Selectaþi Doar taste de sel. 88 . selectaþi De mare vitezã. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. Dacã selectaþi Nu. Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. selectaþi un nivel sonor.

Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. mem. crea ºi reda liste de redare./ Mutare pe cart. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. telef. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. copierea.. selectaþi Salt la redare acum. Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. selectaþi Toate melod. Pentru a comuta între redare ºi pauzã. selectaþi Opþiuni > Ajutor. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã .Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. selectaþi Albume sau Artiºti. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. Pentru instrucþiuni de joc. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. dacã sunt disponibile. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Cu Music player. Artiºti. puteþi asculta fiºiere de muzicã./ Mutare în mem. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. apãsaþi tasta de parcurgere. Liste red. sau Copiere în mem. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã. Pentru a rula rapid înapoi. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie. mem. telef. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. Pentru a derula rapid înainte. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. 89 Personal Personal . selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. apãsaþi .

Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei.). deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. Pentru a asculta o listã de redare. 2 Selectaþi Opþiuni > Ad.Personal Pentru a regla volumul. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. selectaþi Opþiuni > Pictogr. apãsaþi sau . apãsaþi sau . Pentru a adãuga melodii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . nu ºi fiºierele de muzicã. selectaþi Liste red ºi o listã de redare. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. albume sau artiºti la o listã de redare. Pentru a ºterge melodii. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. cmd.m3u. selectaþi-o ºi apãsaþi . 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. note. selectaþi Opþiuni > Repetare. marcaje etc. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. Liste de redare Music player suportã liste redare simple . Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player. selectaþi Opþiuni > Amestec. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. selectaþi-le ºi apãsaþi . rapidã. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã. la „Mergeþi la”. 90 . Pentru a ºterge o listã de redare. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii.

Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”.. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. puteþi introduce setãrile manual. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. . preþurile ºi tarifele acestora. sau Chaturi înreg. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat. Contacte Chat pentru a crea. 94. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. Comenzile rapide implicite Note. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. De asemenea. Consultaþi „Date ºi setãri”. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. la pag. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic. 94. la pag. 67. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. la pag. de asemenea.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat.

Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. Sort. Vit. pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. selectaþi Toþi. sã vã alãturaþi la grupurile lor. Puteþi cãuta dupã Nume grup. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. selectaþi Opþiuni > Conectare. în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. 92 . Chat. în ecranul Grupuri Chat. Identitate utilizator. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat.. selectaþi Automatã sau Manualã. Mesaje accept. selectaþi Opþiuni > Deconectare. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. selectaþi Da. Pentru a cãuta utilizatori. selectaþi Activã pentru toþi. selectaþi Numai cont. de utilizator ºi parola. dispon. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. Reînc. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. Numãr telefon ºi Adresã e-mail. selectaþi Opþiuni > Cãutare. parcurg. 3 Pentru a vã deconecta. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. Accept. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. Subiect ºi Membri (identitate utilizator).

puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. Pentru a expedia un mesaj privat unui participant.Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. selectaþi Chaturi înreg. în ecranul principal. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat.. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. Pentru a vizualiza o conversaþie. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. mesaj privat. Pentru a expedia un mesaj. . Pentru a opri înregistrarea. selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . Pentru a pãrãsi grupul de chat. scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . apoi Opþiuni > Rãspuns. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. alegeþi un participant ºi apãsaþi . Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). selectaþi mesajul. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit. 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. alegeþi grupul ºi apãsaþi . selectaþi destinatarul. selectaþi Opþiuni > Exped. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou.

Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). la cont.. auto.. Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . 94 .Personal Pentru a continua conversaþia. Puteþi primi în continuare mesaje. Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. selectaþi Înapoi. selectaþi Opþiuni > Terminare convers. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru a încheia conversaþia. ident. Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. Chat. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server. Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. Când vã conectaþi la server. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie. selectaþi Server predefinit. apoi apãsaþi . Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. Intr. Pentru a începe o nouã conversaþie. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite.

95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs. selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat.Nume server—Introduceþi numele serverului chat. de utilizator. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server. Introduceþi urmãtoarele setãri: . Parolã—Introduceþi parola de conectare.

Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate. clipuri muzicale ºi sonore ºi note. calculatoare ºi accesorii. File Transfer Profile.Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto..0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. la pag. 113 pentru 96 . Când aparatul este blocat. Object Push Profile. Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. Generic Object Exchange Profile. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. Handsfree Profile. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. la pag. Dial-up Networking Profile. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. De exemplu. Headset Profile. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. Generic Access Profile. Serial Port Profile. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Consultaþi „Siguranþã”. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. 54. videoclipuri.

Vizib. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. telefon propriu pe Vãzut de toþi. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. 2 Selectaþi articolul. selectaþi Vãzut de toþi. • Dacã este afiºat cu intermitenþã. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. aparatul Dvs. • Dacã simbolul este afiºat continuu. conexiunea Bluetooth este activã. telefon propriu > Ascuns. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. deschideþi Galerie. încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. de exemplu o imagine. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. De exemplu. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . Numele telefon. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text).Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. este activã o conexiune Bluetooth. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. deschideþi aplicaþia Note. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. selectaþi Ascuns. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. De exemplu.

aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. selectaþi Cãutare alte apar. —Audio sau video. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. —Altele. nume scurt în ecranul 98 . Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. au o parolã setatã în fabricã. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. Parola se utilizeazã o singurã datã. Pentru a asocia un aparat. Pentru a începe o nouã cãutare. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). se afiºeazã mesajul Expediere date în curs.. numele aparatului. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare. —Telefon. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. la pag. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. Pictograme aparate: —Calculator. În ecranul principal Bluetooth. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. apãsaþi Stop. Pentru a întrerupe cãutarea. —Set cu cascã.Puteþi vedea pictograma unui aparat. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. Dacã opriþi aparatul. Dupã asociere. tipul aparatului sau un scurt nume. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. 98. Înainte de asociere. Indicaþie! Când cautã aparate. lista este ºtearsã. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. Consultaþi „Asocierea aparatelor”.

Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã. la pag. Pentru a anula o asociere. asocierea se anuleazã imediat. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. iar conexiunea se închide. alegeþi un aparat. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. 66.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. Setat ca neautoriz. selectaþi Bluetooth > Oprit. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. Dacã acceptaþi. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. 99 Conectivitate aparatelor asociate. Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele.

a.d. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM. con. rotunjiri º. Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã.. pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date. Dacã nu se întâmplã aºa.m. Pentru a închide toate conexiunile deschise. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. con. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP). alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare. Pentru a termina o conexiune. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. Când deschideþi Mgr. 100 . pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer.

. 67. Primit—Volumul de date. Con. Aplicaþia Sincroniz.în curs sau Deconectat. expediate de pe aparat. Nr. . Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente.). Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. (activã). în bytes. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML.acces—Numãrul de acces utilizat. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. nou. recepþionat de aparat. în bytes. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. (inact. Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up). Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. Con. În aºteptare. GSM rapid sau Date ca pac. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. vã permite sã vã sincronizaþi notele. Selectaþi Da. Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. la pag. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. Decon. Nume—Numele punctului de acces utilizat. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. Consultaþi „Date ºi setãri”. Expediat—Volumul de date.în curs. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz.Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML.

Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Agendã sau Note. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã). cereri sincr. introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã. Accept. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron.. • În Bazã date la distanþã. agendã de adrese sau note de pe server. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. toate sincr. Parolã—Introduceþi parola. 102 . Accept.—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. Numai pe server sau Numai în telefon. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz.sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil.—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil.

selectaþi Da.Sincronizare. Dupã ce se terminã sincronizarea. selectaþi Nu. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. selectaþi Opþiuni > Start configurare. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat.. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. autom. selectaþi Anulare. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului.. . Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. sau Dezactivare config. furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server. selectaþi Opþiuni > Activare configur. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare. Accept. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. Accept. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. apar. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. actualizate.

Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere. apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. înmulþiri. Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. . 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. sau . Pentru a prelua un numãr din memorie. Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale. . 3 Alegeþi primul câmp Cantit. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie. selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. 104 . 3 Introduceþi procentul. împãrþiri. scãderi. Celãlalt câmp Cantit. Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK. 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . 4 Selectaþi . 2 Selectaþi .Office Office Calculator Pentru a face adunãri. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). Pentru a ºterge un numãr din memorie. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere.

1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute. 3 Adãugaþi cursurile de schimb. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea. Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb.. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. Pentru a repune pe rol o sarcinã. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1.. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect.. Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã.. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez. 2 Pentru a schimba valuta de bazã. . alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv.. puteþi efectua conversii valutare. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini. Pentru a adãuga o notã. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit.

Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale. Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã. 106 .txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde.Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. iar fiºierele text (format . Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile.

apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. apãsaþi . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a închide Radio. selectaþi Ieºire. Pentru a deschide Radio. Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. Setãri Pentru a modifica setãrile. precum ºi separatorii folosiþi. pentru a reveni în ecranul anterior. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. la calcule. 89. Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. consultaþi „Music player”.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. 107 Instrumente Instrumente . Pentru a deschide Muzicã. Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . de exemplu. > Tst. la pag. Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. Media > Opþiuni > Modificare. consultaþi „Radio”. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. la pag. Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. Pentru a aloca o comandã rapidã. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. Apãsaþi din nou. > Setãri. 77.

Tastã selec. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. pe ecranul principal.mod aºtept. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. aveþi nevoie de codul de blocare. Apl. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. De asemenea. modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului. selectaþi o aplicaþie din listã. Mesaj/embl. 114. aparatul reporneºte. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. la pag. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. aparatul sã porneascã mai încet. selectând o aplicaþie din listã. Setãri orig. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. Este posibil ca dupã resetare. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. 108 . Consultaþi „Telefon ºi SIM”. Pentru a face acest lucru. 24. selectaþi o aplicaþie din listã. la pag.

Temporiz. Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr. . . dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. ºi . Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. informându-l despre motivul respingerii apelului. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. 27. Duratã econ. apãsaþi . Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. Pentru a opri apelarea automatã. propriu—Puteþi seta numãrul Dvs.Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat.—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective.—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. cu excepþia tastelor . energ. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi. Setãri apel Expediere nr. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. la pag. la pag. apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. 109 Instrumente Afiºaj Resping. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video. Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”. 32. Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea). Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. Sumar dupã convorb. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”.

pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. Pentru a schimba aceastã setare. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. aveþi nevoie de codul PIN2. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active.Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. este necesar un punct de acces. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces.GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. la pag. Pentru a stabili o conexiune de date. indiferent de linia selectatã. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. 100. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. Dacã este selectatã linia 2. consultaþi „Manager conexiuni”. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. adicã douã linii telefonice. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. În reþeaua UMTS. 110 .

la pag. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. (Acest lucru se poate întâmpla. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. 67. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. Reþea GSM. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. Reþea UMTS. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag.Reþea GSM. Consultaþi „Date ºi setãri”. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. 66. Reþea UMTS. Reþea GSM. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. dacã este necesar. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Reþea GSM. Reþea UMTS. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. . „E-mail” la pag.) Reþea UMTS. în timpul unei convorbiri. de exemplu. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. 83. Pentru a crea un punct de acces nou. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. sã o activeze pe cartela SIM. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces.

de obicei. de furnizorul de servicii. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. Conexiune date pach. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. în adrese IP. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. În rubrica Server nume secund. de furnizorul de servicii.195. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. De asemenea.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate. de obicei. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. selectaþi Da. cum ar fi 192. Dacã selectaþi Dacã e necesar. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului.:. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail).124.com. cum ar fi www.100.nokia. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici.

Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. apãsaþi . Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. la pag. contactaþi furnizorul de servicii.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. Se deschide o listã de comenzi. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. De asemenea. Pentru a debloca aparatul. Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. 114. Duratã pânã la bloc. la pag. introduceþi codul de blocare. codul PIN ºi codul PIN2. la pag. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. . 114. 107. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. la pag. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. 17. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. Dacã aparatul este blocat. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. Selectaþi Blocare telefon. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM.

modificaþi codul de blocare. Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate.Instrumente Blocare la schimb. Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). separat de aparat. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM. la livrarea cartelei SIM.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. Confirm. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. 114 . Grup închis de utiliz. Codul de blocare setat în fabricã este 12345. contactaþi furnizorul de servicii. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat.

Pentru a verifica detaliile certificatului. Când deschideþi detaliile certificatului. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. la pag. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. în sine. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. niciun fel de protecþie. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. 116. . se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. autentice sau de încredere. dacã este disponibilã. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. Cu toate acestea.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. Existenþa unui certificat nu oferã. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale.

Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. Pentru detalii. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . Contactaþi emitentul certificatului. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat. pentru a modifica valoarea. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. • Ver. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere.cert. Când toate apelurile sunt redirecþionate. Selectaþi Opþiuni > Edit. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. 116 . Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. > Setãri > Deviere apel. • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian. setare încred. În funcþie de certificat. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. mod conect. contactaþi furnizorul de servicii. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. selectaþi Dacã este ocupat. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia.

Pentru a modifica aceastã setare. pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. Este conectat un dispozitiv inductiv. Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. Reþeaua UMTS este indicatã prin . respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. Restricþii apel afecteazã toate apelurile. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). Dacã selectaþi Mod dual. . inclusiv transmisiile de date. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Când apelurile sunt restricþionate. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare).

selectaþi aplicaþia. voc. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. selectaþi Sintetizator > Dezactivat. la pag. dupã 5 secunde. de exemplu.jad sau . voc. > Manager. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor. ºi dosarul Profiluri al acesteia. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. profiluri. 118 .Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. prescurtãrile ºi acronimele. Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat. la pag. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii.jar ( ). rãspunsul automat este dezactivat. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. 27.man. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. > Profiluri. Selectaþi Set cu cascã. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi Opþiuni > Setãri. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Evitaþi numele foarte scurte.. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. > Com. bazate pe tehnologia Java cu extensia . 22.. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã.com. consultaþi „Apelarea vocalã”.

deschideþi mesajul e-mail. vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia.Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. la pag. Fiºierele de instalare au extensia . Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. Înainte de instalare. deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. Dacã acesta lipseºte. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat.sis. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. Consultaþi „Administrarea certificatelor”.sis. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). Pentru a restaura aplicaþia originalã. 115. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. De asemenea. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. accesaþi cãsuþa poºtalã. aplicaþie Java. • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul .jar. reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei. ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). aplicaþia nu este instalatã complet. pot fi preluate în timpul navigãrii. Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. . PC Suite pentru a instala aplicaþii. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea.

localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi . Dacã ºtergeþi un program.cearã sã-l preluaþi din reþea. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare.jar din reþea. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. dacã aceastã opþiune este disponibilã. alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. vi se cere sã selectaþi unul. Pentru detalii. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective.. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail).fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie. aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. Indicaþie! În timpul navigãrii. Când preluaþi fiºierul . Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. În timpul instalãrii. Ca alternativã. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. Internet. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. 2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. 120 . Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. Pentru a porni o aplicaþie instalatã. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei. Selectaþi Da pentru a confirma.

timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. Ver. mod conect. 76. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor .—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. apãsaþi .Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. copierea. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. În afiºajul principal Manager. sau Dezactivatã. la pag. Pentru a vedea cheile de activare Expirate.cert. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. Numai cu semnãt. > Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Adr. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. Internet predef. • În cazul cheilor expirate ( ). alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini.

Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat.Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). 122 . selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi . cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului. Pentru a vedea informaþii detaliate. apãsaþi de douã ori .

Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. > Mng. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. ªtergeþi mai întâi unele date. 123 Depanare Depanare . ºi selectaþi Instrum. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte. Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. în mod repetat. Apãsaþi . selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Dupã aceastã modificare. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. apãsaþi . este conectat un alt aparat.fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie.

Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte.nokia. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. 38. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . contactaþi furnizorul aparatului Dvs. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal. Definiþi unul în setãrile Internet. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. de servicii pentru instrucþiuni. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã.com. Pentru a vedea toate evenimentele. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. consultaþi „Copierea contactelor” la pag. Contactaþi furnizorul Dvs. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN.

Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . de punct de acces. ªtergeþi mai întâi unele date. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . ªtergeþi din date. care poate fi. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. un furnizor de servicii sau un operator de reþea. contoare pentru cost convorbiri. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. Afiºaj Î: De ce. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). apar pe ecran puncte luminoase. sau Memorie aproape plinã. contactaþi furnizorul Dvs. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. efectuarea operaþiei.. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. scoruri ale jocurilor ºi alte date. note de agendã. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. Pentru informaþii privind parolele. la fiecare pornire a aparatului. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. de servicii de reþea. de exemplu. cronometre pentru convorbiri. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. contactaþi furnizorul Dvs. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs.primit un astfel de cod. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil.

Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. de exemplu. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. dacã este posibil. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. cum ar fi o monedã. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. Dacã nu este utilizat. înlocuiþi acumulatorul. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. dar în cele din urmã se va uza.) Acest lucru se poate întâmpla. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. o agrafã sau un stilou. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. 126 . chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei.

1 Privind holograma de pe etichetã. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã.. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. 2. de exemplu 12345678919876543210. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. consultaþi imediat un medic. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. 3 ºi respectiv 4 puncte. iar când priviþi dintr-un alt unghi. deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. trebuie sã puteþi observa. spre dreapta. în jos sau în sus. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. Verificarea autenticitãþii hologramei . Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului.

Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. de exemplu 12345678919876543210.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www.com/batterycheck. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului.com/battery. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. tastaþi codul de 20 de cifre. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. De asemenea. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. ºi accesoriile sale. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator.nokia. Pentru a crea un mesaj text. 128 . Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia.nokia. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. vizitaþi pagina www. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului.

umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. Dacã aparatul Dvs. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . • Nu vopsiþi aparatul. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. este un produs de calitate superioarã. Antenele neautorizate. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. care trebuie folosit cu grijã. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.Aparatul Dvs. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. Precipitaþiile. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. Când aparatul revine la temperaturã normalã. se udã. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. modificãrile sau completãrile neautorizate. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. • Utilizaþi o cârpã moale. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. cât ºi pentru acumulator. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante.

5 cm (5/8 in) faþã de corp. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. Opriþi aparatul Dvs. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. la ureche. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. În unele cazuri. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. 130 . acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. Dacã telefonul este purtat pe corp.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. într-un toc de purtare. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei. inclusiv a telefoanelor mobile. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv.

sisteme electronice de control al vitezei. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. dar nu întotdeauna. sisteme airbag. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. inclusiv accesorii fixe sau mobile. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. de servicii. sau reprezentantul acestuia. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. praf obiºnuit sau pulberi metalice. consultaþi furnizorul Dvs. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Pentru informaþii suplimentare. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Aceste zone includ cala vapoarelor. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. acestea pot cauza vãtãmãri grave. de obicei. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. Nu aºezaþi obiecte. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. în mod normal. . precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. În asemenea zone. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Dacã apar interferenþe. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. marcate vizibil. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului.

Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Aparatul Dvs. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. inclusiv acest aparat. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Pentru informaþii suplimentare. Din acest motiv.95 W/kg.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. Dacã sunt activate anumite funcþii. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. 4 Apãsaþi tasta apelare. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 . nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. porniþi-l. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. reþele radio. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. funcþioneazã utilizând semnale radio. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. în toate benzile de frecvenþã testate. unui accident. de servicii. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Aparatul Dvs.

.133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea.com.nokia. la www. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs.

asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã. definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 . 47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. Java 118 arhivã. DRM consultaþi chei de activare adresã IP.Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii.

42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS. centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS. serviciu pentru nume de domenii. cãrþi de vizitã 38 imagini 15.cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact.

34 meniu. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 . Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator.sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii. definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19. reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs.filme.jar 119 . 58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere . muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57.

ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. 92. alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie. consultaþi puncte de acces 137 . definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces.P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã.