Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

.......................................................................................................... 22 Profilul deconectat (off-line) .................................................................... 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului ............ 17 Ceas universal ...... 24 Modul aºteptare activã .................. 20 Personalizarea aparatului ...............................14 Ajutor............................................................................................................................................... 14 Tutorial........................................ 31 Acceptarea unei invitaþii.......................................... 27 Apeluri video ........................................... 29 Cerinþe pentru partajarea video...................................................................................................................................................................................................................... 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ................ 16 Setãrile ceasului .. 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie .................................................... 31 ............................................................................................... ................ 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie............................. 15 Ceas... 14 Comenzi rapide utile............... 28 Partajarea video.......Cuprins Pentru siguranþa Dvs.........21 Profiluri—setarea sunetelor............ 27 Apelarea vocalã......................................................................26 Apeluri vocale ........................................................................ 19 Formatarea unei cartele de memorie ....................................................................................................... 17 Manager fiºiere...........................13 Aparatul Nokia N70 .......................................... 24 Efectuarea apelurilor .............................................................................................................. 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon .......................................................................................................................... 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie ............ 30 Setãri...... 23 Schimbaþi aspectul aparatului ........................9 Conectivitate........... 26 Realizarea unei teleconferinþe.......... 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct.........................

...33 Opþiuni în timpul unui apel video................................................................... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor.................................................. 55 Crearea unei liste de melodii ................................................ 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ...............................................................................40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator.....................................41 Fotografierea secvenþialã ........................................................34 Durata convorbirilor.................... 37 Memorarea numelor ºi a numerelor .................................... 49 Galerie ................ 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii.............................................................................................................................................................................................................................................. 54 Selectarea imprimantei................35 Contacte (Agendã telefonicã) ..........................................................................................41 Fotografierea...................34 Date ca pachete .. 56 Primirea setãrilor RealPlayer............................ 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat ............................. 53 Albume .. 52 Serie de imagini ............................................................ 54 Previzualizare tipãrire .....32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia .....................................................................................43 .............................................34 Apeluri recente ..32 Apel în aºteptare....................................................................... 53 Imagini ................37 Numere ºi adrese implicite ................................................................ 56 Camera foto-video ºi Galeria .............................39 Crearea grupurilor de contacte ..38 Copierea contactelor ......................................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie......................................... 55 RealPlayer....................................................................... 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea............................................................................ 54 Setãri tipãrire........................................... 46 Înregistrarea videoclipurilor ................34 Jurnal ................................................................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale ........................................................................................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte...............................Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia .......................................... 41 Foto-Video...................................................................................................38 Director SIM ºi alte servicii SIM. 44 Moduri de înregistrare ...................................................................................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup.....................54 Tipãrirea imaginilor............................... 45 Editarea imaginilor................... 46 Editarea videoclipurilor....................... 43 Bliþul............................................

.......................... 83 .........................60 Scrierea textului...............................83 Accesarea Internetului..................................................... 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM ......................................................................................... 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar ....................................................................80 Crearea înregistrãrilor de agendã.................................................. 73 E-mail ...................................................................77 Ascultarea aparatului de radio...........................................Regizor film ................................................................................. 74 Mesaje de serviciu Internet ....... 72 Setãri mesaje.......................................................... 81 Setãrile agendei................................ 68 Preluarea mesajelor e-mail ......... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã...... 58 Mesaje.... 72 Mesaje text ................ 68 Cãsuþã poºtalã .......................................................................... 72 Mesaje multimedia ......................................................... 68 Accesarea cãsuþei poºtale............................................................................ 81 Ecranele agendei ................................................................................. 80 Setarea unei alarme de agendã...................... 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã.......................... 69 ªtergerea mesajelor e-mail ................................................ 67 Date ºi setãri................ 76 Setãri pentru opþiunea Altele ............................ 83 Recepþionarea setãrilor browserului................. 79 Agendã............. 62 Copierea textului în clipboard ...................... 68 Dosarele mele .................................................................................................................... 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã ............... 66 Mesaje multimedia ............................................................................................. 58 Crearea unui film muvee personalizat ................................ 76 Transmisia celularã ......... 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ....................................................... 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor ................................................................................. 57 Crearea unui film muvee rapid..................................................... 79 Setãri ....... 77 Vizualizare conþinut vizual....................................................................................................................... 83 Introducerea manualã a setãrilor ............................................... 76 Radio................................................................................................................................ 67 Mesaje de serviciu Internet ................................... 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ................................................................................. 82 Internet.................. 78 Posturi de radio memorate............................................................ 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor .....

....100 Utilizarea aparatului ca modem............................................................................91 Conectarea la un server chat ..................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide........................................ 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ..............................87 Închiderea unei conexiuni........................................................................................................................84 Adãugarea manualã a unui marcaj .Afiºaj marcaje................................................................................................................................................91 Primirea setãrilor chat..... 97 Asocierea aparatelor.......................................................................................................100 Manager conexiuni.......................................90 ªtergerea unei comenzi rapide ........................................................................................... 99 CD-ROM ...........................................................................................................87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup ..........100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date..........................84 Expedierea marcajelor ........ 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth....92 .............................................................................. 93 Chat..............89 Music player............................................................................91 Modificarea setãrilor de chat.............. 94 Setãri ale serverului de chat ...............................................................101 Sincronizare la distanþã ........................................................................... 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor ...........................................................................91 Chat—mesaje chat........... 89 Jocuri..............85 Parcurgerea paginilor ..........................................................................................101 Crearea unui nou profil de sincronizare ......................................................................................89 Redarea pieselor muzicale ..89 Liste de redare .......................................................86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor......................................... 94 Gestionarea grupurilor chat ..... 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ..................................................................84 Siguranþa conexiunii............................ 94 Conectivitate..92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat ...........................................101 Sincronizarea datelor ......................96 Conexiunea Bluetooth ......................... 99 Conexiuni la calculator................................................84 Realizarea unei conexiuni.... 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.....................................................................................85 Vizualizarea paginilor memorate ..................................................................................................................................................87 Setãri Internet ......................87 Golirea arhivei .........................102 Personal ... 93 Contacte chat.......................................................

.............. 134 ..........107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) ............118 Manager aplicaþii...............................................................................................................119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor ...........................................................107 Setãri telefon........................................................................107 Setãri apel ................................... 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã .......... 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ..................109 Setãri conexiune..........................Manager aparate.............................117 Setãri accesorii.....................................................................................................................................106 Recorder....................................................103 Office .................110 Datã ºi orã ..................103 Setãrile profilului serverului.......................................................................................106 Reþea.....104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb ......105 Probleme de rezolvat .....................................................................................................................118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor.................117 Informaþii despre acumulator ...........................................................................121 Depanare ..................................105 Note ........................................................................................................................................................................................113 Siguranþã ...... 123 Întrebãri ºi rãspunsuri.113 Redirecþionare apeluri.....117 Comenzi vocale................... 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã))..................................................................................................................................................................................................116 Restricþii apel ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................120 Setãri aplicaþii ....................................................127 Îngrijire ºi întreþinere...............................................107 Setãri .................................123 Instrumente ................104 Conversie ................... 130 Index ..... 104 Calculator......................121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor ...........................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ....................

Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. Evitaþi contactul inutil cu antena. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . Citiþi aceste instrucþiuni simple. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. Nu conectaþi între ele produse incompatibile.Pentru siguranþa Dvs. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. 9 . DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. Pentru informaþii suplimentare. Prima grijã a Dvs. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale.

Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. contactaþi furnizorul de servicii. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. nu rezistã la apã. Pentru a creºte siguranþa aparatului. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Despre aparatul Dvs. 1800 ºi 1900 10 . COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. ºi UMTS 2100. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. modificarea. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. respectaþi legislaþia localã. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. Feriþi aparatul de umiditate. acceptaþi solicitãri de conectare. Ca ºi în cazul calculatoarelor. mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. transferul sau retransmiterea unor imagini. Aparatul Dvs. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane.

modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. De exemplu. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. ca aparatul Dvs. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Este posibil ca furnizorul Dvs. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. ACP-8. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. 11 .Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. sã fie configurat în mod special. cum ar fi mesajele MMS. aparatul trebuie sã fie pornit. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. operatorul de reþea sau alt distribuitor. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. de asemenea. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Pentru informaþii suplimentare. Dacã acesta este cazul. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii. LCH-8. navigarea. ACP-9. contactaþi furnizorul Dvs. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. Unele funcþii ale acestui aparat. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. de servicii. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. precum ºi pictograme modificate. alta decât ceasul alarmã. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. S-ar putea. ACP-12.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs.

Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. Pentru procurarea de accesorii aprobate. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. 12 . trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori.

la pag. 13 Conectivitate Conectivitate . de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”.”. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. 10. Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. 96. la pag. la pag. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. 19. Utilizaþi un cablu de date compatibil. Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor.

pentru a accesa ajutorul din ecranul curent. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. Când o aplicaþie este deschisã. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal. Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. selectaþi Instrum. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1.dupã cuv. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. > Ajutor. Denumit în continuare Nokia N70. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. 14 . Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. selectaþi Opþiuni > Cãut. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .cheie. Când citiþi un subiect de ajutor. introduceþi cartela de memorie în aparat. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. selectaþi Opþiuni > Ajutor. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context. În timp ce citiþi instrucþiunile. apãsaþi a vedea subiecte corelate. Pentru a vizualiza tutorialul.

• Pentru a ºterge o imagine. apãsaþi . . menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. • Dupã înregistrarea unui videoclip. apãsaþi ºi selectaþi un profil. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã.mp4. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. • Pentru a schimba profilul. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. apoi tasta . Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. • Dupã realizarea unei fotografii. apãsaþi . În acelaºi timp. Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. la pag. Pentru mai multe informaþii. la pag. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a introduce textul într-un document. la pag. la pag. Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. apãsaþi tasta sau . Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. textul este evidenþiat. Pentru a încheia selectarea. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare. • Pentru a face o nouã fotografie. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . consultaþi „Mesaje”. consultaþi „Mesaje”. Pentru a copia text în clipboard. 96. pentru a-l expedia. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii.Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. • Pentru a ºterge un videoclip. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . pentru a o expedia. apãsaþi . eliberaþi tasta . apãsaþi . 96. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii.

• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Dacã aveþi douã linii telefonice. • Pentru a utiliza comenzi vocale. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. apãsaþi . • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. 24. apoi . la pag. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. pag. selectaþi Stop. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. 83. Consultaþi „Internet”. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. este afiºat . apãsaþi . Când alarma este activã. consultaþi „Modul aºteptare activã”. Când sunã alarma. selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã. Pentru a opri alarma. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Pentru a seta o nouã alarmã. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. la pag. 16 . • Pentru deblocare: Apãsaþi . aceastã acþiune comutã între cele douã linii. apoi . dupã care aceasta va începe sã sune din nou. Pentru a anula o alarmã. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. Dacã selectaþi Stop. apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Când tastatura este blocatã. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. apãsaþi . Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas.

deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent. Când este activã ora de varã. Pentru ca setarea Actualizare aut. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. orã sã se aplice. 17. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. actual. Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. Pentru a seta oraºul Dvs. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. orã. În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. . Selectaþi un oraº. la pag.. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. Pentru a schimba ora sau data. iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. Pentru a schimba sunetul de alarmã. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri.Pentru a modifica setãrile ceasului. apãsaþi sau . parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ. selectaþi Ora sau Data. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. Consultaþi „Ceas universal”. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. orã este activatã. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut. aparatul va reporni. Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare.

Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). imagini. dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. documente ºi aplicaþii preluate din reþea.fiºiere. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. sunete de apel. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile. note de agendã ºi de rezolvat. 18 . Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). selectaþi Opþiuni > Activ.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. mesaje. disponibilã în Nokia PC Suite. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. microreceptor. Alegeþi Mem. Pentru a cãuta un fiºier. > Mng. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). Aceste funcþii includ contacte.

dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini. Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. De exemplu.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC). Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. cu tensiune dualã (1. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”.Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient. Alte cartele de memorie.8 sau 3V). Pentru a asigura interoperabilitatea. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. apoi un dosar. la pag. Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. utilizaþi aplicaþia Mng. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. Pentru a elibera spaþiu de memorie. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie .

Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului. tel. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. iar altele necesitã formatare. selectaþi Opþiuni > Copie sig. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. cart. cartela nu poate fi utilizatã. mem. Pentru a formata o cartelã. de pe cart. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. selectaþi Opþiuni > Restaur. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv. mem. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare.. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. Dupã terminarea formatãrii. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. selectaþi Opþiuni > Format. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate.. În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. > Memorie. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. De asemenea. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Selectaþi Da pentru a confirma... 20 .Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem.

• Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. 22. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. apãsaþi . consultaþi „Mod de aºteptare”. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. contactaþi furnizorul de servicii. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. • Pentru a personaliza sunetele de apel. De asemenea. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei. la pag. 108. la pag. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. 24. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. ordinea meniurilor ºi pictogramele. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. 39. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. de start. la pag. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. la pag. 24. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. Pentru informaþii suplimentare. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. consultaþi „Modul aºteptare activã”. apãsaþi ºi selectaþi Instrum.

Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. selectaþi Opþiuni > Creare profil. Pentru a crea un nou profil. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Selectaþi Da. Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. Pentru a putea 22 . Dacã profilul selectat este diferit de General. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. Pentru a schimba profilul. apãsaþi în modul de aºteptare. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. Când activaþi profilul Deconectat. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. Indicaþie! Din lista de sunete. medii sau grupuri de apelanþi. Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. > Profiluri. Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. • Pentru a reorganiza meniul principal . Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. > Profiluri. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. Pentru a modifica un profil. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. apoi selectaþi un contact. opþiuni. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. Mutare în dosar sau Dosar nou.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã.

. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. Pentru a evita înregistrãrile duble. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. Pe fiecare aparat. la pag. selectaþi din listã celãlalt aparat. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. trebuie sã activaþi. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. aceasta va fi dezactivatã. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. Dupã ce se terminã cãutarea. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. 97. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. Pentru a debloca aparatul. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. > Transfer pe aparatul Nokia N70. funcþiile aparatului schimbând profilul. înregistrãri de agendã. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. Selectaþi Bluetooth > Pornit. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. imagini. Daþi un nume fiecãrui aparat. mai întâi. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. Înainte de a iniþia transferul. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. de pe un aparat compatibil Nokia S60.Pentru a pãrãsi Deconectat. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. introduceþi codul de blocare.

În mod implicit. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. Imag. modul de aºteptare activã este activat. > Teme. Tema activã este indicatã prin . Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la. memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. 24 . Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . la pag. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. 109. Pentru a edita temele. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. Pentru a previzualiza o temã. Consultaþi ºi „Afiºaj”. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi Instrum. selectaþi Preluãri teme. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. temã orig. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat. cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. Apãsaþi . Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Pentru a activa o temã.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat.. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur.

activ ºi apãsaþi . Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi .mod aºtept. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl. . 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi . 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului. nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã.Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . disponibile în modul de aºteptare. selectaþi Instrum.

vocalã (serviciu de reþea). chiar dacã o altã aplicaþie este activã. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. Apãsaþi pentru a efectua apelul. selectaþi Cu micr. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. Pentru a efectua un apel din Contacte. microfon. > Cãs. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. afiºate contactele identificate. Vor fi 26 . Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. la pag. 116. apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. Pentru apeluri internaþionale. Pentru a regla volumul. > Opþiuni > Modificare numãr. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. vocale. 38. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. apãsaþi sau . introduceþi numãrul de telefon. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). 1 În modul de aºteptare. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. la pag. de servicii) ºi selectaþi OK. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. inclusiv prefixul. ºi apoi apãsaþi sau . voc. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a apela cãsuþa Dvs. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs. Consultaþi „Copierea contactelor”.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri.

Apelarea vocalã Aparatul Dvs. rapidã. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. Pentru a activa apelarea rapidã. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 2 Pentru a apela un nou participant. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã.1 Apelaþi-l pe primul participant. > Ap. 3 Dupã ce a fost preluat noul apel. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon. Primul apel trece în aºteptare în mod automat. pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ).. Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. pentru a reveni în teleconferinþã.. participant. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . Pentru a deconecta un participant. selectaþi Opþiuni > Apel nou. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat. selectaþi Opþiuni > Conferinþã. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. inclusiv Dvs.

vocal. Dupã o pauzã de 1. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. puteþi vedea o transmisie video în timp real. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte. ºi destinatarul apelului. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. de servicii. aparatul selecteazã numãrul implicit. Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. Apelurile 28 . între Dvs. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). bidirecþionalã. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. Mobil (serviciu). Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Telefon. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. cu o tastã pentru setul de cascã. dacã acesta a fost setat. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. va fi afiºatã destinatarului apelului video. selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. Mobil (acasã). deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. de reþea sau furnizorul Dvs. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere.5 secunde aparatul formeazã numãrul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori.

aud. Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. la pag.ordine imag. Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. 109. Exped. consultaþi „Setãri apel”. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. video în curs (numai în modul Imagini). apãsaþi . Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj. Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. fie reþeaua nu le transmite). selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. video sau de transmisie date. în curs . introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact. Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. de reþea sau la furnizorul de servicii. Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. 1 Pentru a iniþia un apel video. Pentru a termina apelul video.. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). selectaþi Schimb. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal. audio în curs sau Exp.&vid. .

la pag. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil.Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. Puteþi. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. sesiunea de partajare este opritã. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. de asemenea. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Când un apel vocal este activ. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. Profilul SIP trebuie sã fie. într-o reþea GSM). Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Consultaþi „Setãri”. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. De asemenea. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. 30. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. de asemenea. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. dar apelul vocal continuã. Consultaþi „Setãri”. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. 30 . Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). la pag. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. Nokia. 30. Pentru a termina partajarea video.

Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). Selectaþi Contin. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. Dacã partajaþi un video clip. nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Când primiþi o invitaþie. De asemenea. cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Atât Dvs. 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. se va deschide o listã de video clipuri. introduceþi o adresã. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. 5 Pentru a termina partajarea video.Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare. pentru a continua partajarea. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. Dacã aþi selectat Clip. Operatorul Dvs. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare.

În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. Pentru a opri sesiunea de partajare video. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Când respingeþi un apel intrat. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. la pag. Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. mesaj text. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. Imagine în apel video la pag. la pag. Dacã nu activaþi apelarea video. Consultaþi ºi Resping. Selectaþi Opþiuni > Exped. 109. selectaþi Stop.Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. este afiºatã pictograma . Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. De asemenea. 32 . Apelantul aude un ton de linie ocupatã. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. apãsaþi . Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. apel cu SMS. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. apãsaþi pentru a-l respinge. consultaþi „Setãri apel”. selectaþi Silenþios. Puteþi. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. 116. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. 109. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. apelul video este întrerupt. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. de asemenea. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã.

Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). Pentru a termina ambele convorbiri. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . Comutare. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. apãsaþi .Pentru a termina apelul video. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”.. la pag. Selectaþi OK pentru a expedia tonul. menþin. de reþea sau la furnizorul de servicii. Apel nou. o parolã). apelul va fi totuºi taxat ca apel video. apãsaþi în mod repetat tasta . Respingere.. Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. Activare difuzor sau Fãrã com. Pentru a termina convorbirea activã. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. Rãspuns. Activ. 22. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. Term. deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri. conv. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p). apãsaþi . Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. conv. Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã. . când doriþi ca aparatul Dvs. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. microreceptor. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. selectaþi Comutare. microfon sau Cu micr. activã sau Terminare apeluri. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Conferinþã ºi Transfer. Menþinere sau Activ. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil).

m.d. Activare difuzor sau Fãrã com. vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. selectaþi Afiºare pentru 34 . Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. deschideþi registrul. a accesa lista apelurilor nepreluate.. audio sau ambele). activã.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. selectaþi Opþiuni > Reset. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. Pentru a ºterge unul din registrele de apel. în modul de aºteptare. selectaþi Opþiuni > ªterge ap. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. Schimb.a. rotunjiri º. Pentru a apela unul din aceste numere. alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi . microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã).ordine imag. conv. Term. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv. Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. „Telefon ºi SIM”.. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). Pentru a ºterge un anumit eveniment. cronometre. Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor. 113. Consultaþi „Siguranþã”. Pentru aceasta. Activ. la pag. recepþionate ºi efectuate. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente. aveþi nevoie de codul de blocare. recente din ecranul principal pentru apeluri recente. Indicaþie! Dacã.

apãsaþi . Selectaþi Da pentru a confirma. mesajele text. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. De exemplu. Pentru a filtra jurnalul. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. poºtalã. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Conexiunile la cãsuþa Dvs. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. numãrul de telefon. sau transmisiile de date înregistrate de aparat. > Da. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. Articolele componente ale evenimentelor. . puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi.. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate.

Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. de exemplu. Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului. Dacã selectaþi Fãrã jurnal. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date. derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. 36 . mãsuratã în kiloocteþi. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text.

37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. De asemenea. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. puteþi restaura informaþiile. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. puteþi crea grupuri de contact. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. Ulterior. Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. 19. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. la pag. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. Consultaþi „Date ºi setãri”. cum ar fi contactele. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. la pag. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate.Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 67.

apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. 1 În lista de contacte. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. care sunt acceptate de cartela SIM. 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. Consultaþi „Mesaje”. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. În acest mod. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. apoi Opþiuni > Copiere în dir. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. copiaþi-le în Contacte. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. De asemenea. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte.. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. 97. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. la pag. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. selectaþi un contact ºi apãsaþi . Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. Prin multimedia sau Prin Bluetooth. 38 .

pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. nr. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel. fixe. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. contactaþi distribuitorul acesteia. Pentru a ºterge sunetul de apel. fixe. apel. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. Se deschide o listã cu sunete de apel. În acest caz. 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). operatorul de reþea sau alt distribuitor. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. În directorul SIM puteþi adãuga. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. . Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. selectaþi Opþiuni > Activ. nr. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe.

repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv. Pentru a redenumi un grup. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. 40 . alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. 2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. selectaþi Opþiuni > Redenumire.

Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. la pag. Pentru a utiliza camera din faþã. Camerele foto-video realizeazã fotografii în format .jpeg. Când este activatã camera foto-video. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie. la pag. o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. Balans de alb sau Ton culoare. De asemenea. Consultaþi „Setãri video”. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. 37. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact. puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. 48.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). selectaþi Opþiuni > Ut. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria . 45. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. foto-video sec. Pentru a activa camera foto-video din spate. selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri. la pag.. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Bliþ.3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Def. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. la pag. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat./forþat sau Dezactivat(ã). cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. la pag. balans ºi tonurile de culoare. Consultaþi „Bliþul”. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret. 43. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. 45. Dacã selectaþi un mod nou. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . 44. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. Consultaþi Calitate imagine. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. Act. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. Când utilizaþi acest mod.

Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Pentru a edita textul. de utilizator. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. culoarea. Redimensionare sau Rotire. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. Pentru a adãuga text la o imagine. • Pentru a apropia sau a depãrta. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. acesta va fi setat ca mod implicit. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. Pentru a decupa o imagine. Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. Pentru a deplasa. deplasaþi tasta de parcurgere. modul prestabilit este Automatã. În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. Deschideþi aplicaþia Mod video.. roti sau schimba dimensiunea unul element. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. Selectaþi Fixare. selectaþi Opþiuni > Deplasare. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. selectaþi modul Def. Redimensionare. apoi alegeþi modul. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. Dacã selectaþi modul Def. Rotire sau Selectare culoare. clip art sau un cadru la imagine. text. Dacã selectaþi Manual. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. apãsaþi ºi . contrastul. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. Bliþ. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. selectaþi Opþiuni > Editare. apãsaþi . selectaþi opþiunea În funcþie de mod.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. 46 . apãsaþi din nou pe . de utilizator. Balans de alb. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. Pentru a copia setãrile altui mod. a regla luminozitatea.

45. Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia.Pentru a selecta un mod. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Se afiºeazã pictograma de înregistrare . 44. • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. selectaþi Pauzã. Pentru mai multe informaþii. apãsaþi . • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 96. 51. consultaþi „Mesaje”. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. la pag. 45. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip. la pag. la pag. la pag. la pag. selectaþi Opþiuni > Redare. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. Balans de alb sau Ton culoare. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. 3 Selectaþi Contin. apãsaþi . 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. la pag. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. • Pentru a expedia videoclipul. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. Consultaþi „Galerie”. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. . • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. pentru a continua înregistrarea. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea.

Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. la pag. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. 29. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul. selectaþi Normalã. Selectaþi Da. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale.3gpp).mp4. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. format de fiºier . Pentru a stabili setãrile Configurare video. selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a schimba setãrile principale.mp4. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. pentru a deschide o listã de albume disponibile. selectaþi calitatea Ridicatã.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active. dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. 44. la pag. Totuºi. 49. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. la pag. Consultaþi „Partajarea video”. Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã.3gpp. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. • Pentru a edita videoclipul. 48 . Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. Normalã sau Partajare.

ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: .Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. Pentru comuta între timpi. Dacã adãugaþi imagini. ºterge sau duplica o imagine. tranziþii ºi efecte . Adãug. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. a clipurilor audio. Pentru a crea videoclipuri personalizate. a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. a imaginii. efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. acestea sunt afiºate în timpul video. pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. ºterge sau duplica text. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. parcurgeþi în sus sau în jos. a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. text sau tranziþii la un videoclip. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. Editarea videoclipurilor. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor.

Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. De asemenea.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. Nume implicit imagine. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal. Pentru a defini Memorie în uz. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Text—Insereazã text în videoclip. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. Setare duratã—Modificã durata clipului audio. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. 50 . Setarea implicitã este memoria aparatului. selectaþi Opþiuni > Setãri. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. Puteþi insera un titlu. Rezoluþie ºi Memorie în uz. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat. Pentru a memora videoclipul. selectaþi Opþiuni > Înreg. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã.

Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. Selectaþi Imagini ºi video . . Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. disponibilã în Nokia PC Suite. mem. În aplicaþia Foto-Video. Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca.ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. 55. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. telef. selectaþi Ap. 97. se afiºeazã . apãsaþi ºi selectaþi Galerie. la pag. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. listele de redare ºi legãturile de streaming. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. la pag. la pag. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . videoclipurile.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. sau Copiere în mem. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie. Videoclipurile./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile. clipurile audio. foto din dosarul Imagini ºi video. . copia ºi muta elemente în dosare. puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia. Consultaþi „Music player”. De asemenea. fiºierele . Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. 89. sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). Consultaþi „RealPlayer”. Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. Melodii Clipuri audio . mem./ Mutare pe cart. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia.

Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat. selectaþi Prel. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . selectaþi Opþiuni > Mãrire. telef. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. 54. la pag. selectaþi Opþiuni > Editare. grafice sau Preluãri video. melodii sau Preluãri sunete. în ordine cronologicã. Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie. Prel. apoi selectaþi Opþiuni > Editare. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Pentru a apropia sau depãrta o imagine. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. 53. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. Pentru a crea videoclipuri personalizate. Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. la pag. (Normalã) ºi (Partajare). Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. apãsaþi . Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. selectaþi Opþiuni > Micºorare. Consultaþi „Albume”. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. 49. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. a parcurge fiºierele. Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri.. Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. Pentru 52 . Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. la pag.

Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. selectaþi Opþiuni > Albume. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . . Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. . selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. selectaþi Opþiuni > Album nou. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. Se deschide o listã de albume. • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. Pentru a crea un nou album.

editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. camerã foto-video. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format . este afiºatã lista imprimantelor disponibile. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. Utilizaþi Tipãrire imag. selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã. Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare... Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ.jpg. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . Pentru a schimba structura. de exemblu. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. Nu puteþi tipãri decât imagini în format . imprimanta este afiºatã automat. selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite.Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag.jpeg. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire. cablul Nokia Connectivity CA-53. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. o utilizaþi.

. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile . O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet.m4a.wav. prin urmare.mp4. Consultaþi „Galerie”. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã. Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior. Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. disponibilã în Nokia PC Suite. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. apãsaþi . . 51.aac. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer. la pag. De exemplu. —Aleatorie. selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK. RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele . Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea.mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. — Repetare ºi aleatorie.Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. însã unele fiºiere .mp3 ºi . puteþi reda videoclipuri. ºi —Difuzor dezactivat. . clipuri audio ºi liste de melodii. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager.awb. selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer. 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. . nu este acceptat de acest aparat. . Cu aplicaþia RealPlayer. selectaþi Mãrime hârtie. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier.mid. Totuºi.

Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP .ram. Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. Conþinutul nu este salvat în aparat. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare.Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. 56 . Pentru a reveni la aplicaþie. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. de reþea sau din partea furnizorului Dvs. Totuºi. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. de servicii. • Pentru a dezactiva sunetul.Internet Access Point) ca punct de acces implicit. 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. 5 Selectaþi Înapoi. 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Consultaþi „Date ºi setãri”. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru informaþii suplimentare. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. Pentru a activa sunetul.

apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. .Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. Valoarea maximã este 32000. selectaþi Def. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. min. Nr. Pentru mai multe informaþii. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct. Nr. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Regizor film Pentru a crea filme muvee. Valoarea minimã este 6970. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy. de utilizator ºi apãsaþi . de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. selectaþi Da. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. max. 67. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy.

muvee în Videoclip. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. la pag. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee.editate care pot conþine imagini în miºcare. culoare. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film. Imagine. Stil sau Muzicã. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. Expediere. 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. apãsaþi tasta de derulare. 59. un mesaj de început ºi de sfârºit. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . Redenumire ºi ªtergere. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. muzicã ºi ritm. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. Pentru a decupa videoclipurile. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. De asemenea. Consultaþi „Selectare conþinut”. de asemenea. selectaþi muvee rapid. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. muzicã ºi text. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare.. Într-un muvee person. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. 58 . Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. selectaþi muvee person. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat.

Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. selectaþi Opþiuni > Redare. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. muvee. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. selectaþi Opþiuni > Marc. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. muvee. puteþi edita videoclipurile selectate. . în ecranul Previzualizare muvee.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus. selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. tot ca neutru. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. selectaþi Opþiuni > Creare din nou. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. muvee.

primi. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. la pag. edita ºi organiza mesaje text. 74. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. fãrã a vã conecta. Când deschideþi aplicaþia Mesaje.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. care nu au fost expediate. la pag. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. mesaje multimedia. cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. Consultaþi „E-mail”. 76. vizualiza. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. 60 . mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. expedia. mesaje în transmisie celularã. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. cãtre furnizorul de servicii. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). De asemenea. Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. În aplicaþia Mesaje puteþi crea.

este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. • Pentru a introduce un spaþiu. apoi introduceþi litera. apãsaþi . de la furnizorul de servicii. apãsaþi de trei ori . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. indicã scrierea cifrelor.Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. apãsaþi . . cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. ºi indicã modul de scriere selectat. • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. pânã când apare caracterul dorit. • Pentru a ºterge un caracter. Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. • Pentru a introduce o cifrã. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. apãsaþi . Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare).

apãsaþi pentru N. apãsaþi tastele — .Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . De exemplu. apãsaþi rapid de douã ori tasta . pentru o. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. dacã este selectat dicþionarul englez. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. selectaþi Scriere. apãsaþi tasta o singurã datã. apãsaþi . Cuvântul este adãugat în dicþionar. 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. la care puteþi adãuga noi cuvinte. pentru i ºi pentru a. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. Pentru fiecare literã. Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. apãsaþi . pentru a scrie „Nokia”. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. apoi selectaþi OK. pentru k. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. Dacã apãsaþi rapid de douã 62 .

Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. Apãsaþi apoi în mod repetat. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. întregime. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. pentru a o confirma. Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar..Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Indicaþie! Când apãsaþi . Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. apãsaþi . Decupare (dacã a fost selectat text). Copiere (dacã a fost selectat text). Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). Introducere numãr. Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere.?!‘). Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie). Pentru a termina scrierea cuvântului compus. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Apãsaþi . selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. . Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. 63 Mesaje ori . Mod numeric. Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar.

Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. Selectaþi un 64 . În acelaºi timp. puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. 66 ºi „E-mail” la pag. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj.). copierea. Pentru a selecta rânduri de text. selectaþi Copiere. apãsaþi tasta sau . Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. 2 Pentru a copia text în clipboard. apãsaþi . E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 3 Pentru a introduce textul într-un document. aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. 74. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. textul este evidenþiat. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. apãsaþi tasta sau . Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. 1 Selectaþi Mesaj nou. vi se cere sã faceþi acest lucru. Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. Pentru a ºterge textul selectat din document. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. De asemenea. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. în timp ce menþineþi apãsatã tasta . În acelaºi timp.

selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj.mp4. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. Clip audio. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. De exemplu. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. ocupã un spaþiu mai mare.multimedia. Video clip sau Notã. 4 Scrieþi mesajul. Înainte de expediere. Clip audio sau Video clip. dacã opþiunea este disponibilã. Clip audio sau Video clip. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. 48. . 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. consultaþi „Setãri video”. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. selectaþi Cadru. numãrând descrescãtor. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. 8 Pentru a expedia mesajul. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia. Indicaþie! De asemena. la pag. 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. Dacã expedierea nu reuºeºte. Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne.

73. • Definiþi corect setãrile Dvs. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. Consultaþi „Date ºi setãri”. 110. la pag. 67. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. 73. cãuta. primi. —date primite printr-o conexiune Bluetooth.Internet Access Point). 74. utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. mesaje multimedia. la pag. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. de e-mail. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. —mesaj multimedia necitit. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. la pag. 110. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari. —mesaj text necitit.Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). Consultaþi „Setãri conexiune”. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. Consultaþi „Setãri conexiune”. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. la pag. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari. Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. Consultaþi „E-mail”. la pag. Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. 66 . Consultaþi „Mesaje multimedia”. Pentru a modifica setarea. Înainte de a putea expedia. la pag.

Când primiþi un mesaj. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. setãri pentru puncte de acces Internet. se afiºeazã ). carte vizitã. Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. cãtre un alt aparat compatibil. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. numãrul cãsuþei poºtale vocale. Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. . Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. Pentru a memora setãrile. puteþi sã vizualizaþi o imagine. selectaþi Opþiuni > Preluare. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. selectaþi Opþiuni > Memorare. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. copierea. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). selectaþi Opþiuni > Memor. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). selectaþi-l ºi apãsaþi .

fãrã a vã conecta (off-line). Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. selectaþi Opþiuni > Memor. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. la marcaje. vi se cere sã faceþi acest lucru. Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. luaþi legãtura cu furnizorul de servicii. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. în agendã. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. aceasta va fi memoratã în Contacte. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. 74. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. selectaþi Opþiuni > Memorare. Pentru disponibilitate ºi abonament. pentru a memora datele. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. la pag. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . Consultaþi „E-mail”. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail. selectaþi Opþiuni > Adãug. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. 68 .

Mesajul e-mail a fost citit. 69 Mesaje . În ecranul Anexe puteþi transfera. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. deschide. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. memora sau ºterge fiºiere ataºate. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat. Când vizualizaþi mesajele on-line. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. 110. la pag. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. apãsaþi . sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. fiºierul nu a fost transferat în aparat. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. selectaþi Opþiuni > Preluare. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. selectaþi Anulare. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã.

Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. Parþial (kB) sau Mes. 74. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. selectaþi Opþiuni > ªtergere. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. 70 . ºi fiº. În ªtergere mesaj din:. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. selectaþi Opþiuni > ªtergere. datoritã traficului de date. Dacã utilizaþi protocolul POP3. selectaþi Numai telefon. În ªtergere mesaj din:. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. ataº. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. Dacã sunteþi în modul deconectat. selectaþi Telefon ºi server. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. Consultaþi „E-mail”. la pag. selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat.. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. selectaþi un dosar din listã ºi OK. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Dacã folosiþi protocolul POP3.

puteþi scrie mesaje e-mail noi. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere. de exemplu. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: . Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. mesajele e-mail preluate sau ambele. Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior. puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server). expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare.Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. Reexpediere la ora . În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. Expedierea nu a reuºit. De asemenea. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire... apãsaþi de douã ori . rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. De asemenea. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire.

selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. la pag. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. Se deschide o listã de dosare. 110. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. Consultaþi „Jurnal”. 2 Pentru a marca mesaje. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. Dacã este setat pe Nu. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. Rãsp. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. Consultaþi „Setãri conexiune”. Contactaþi operatorul de reþea. 1 În ecranul principal Mesaje. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. 34. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. acelaºi centru—Selectaþi Da. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. 72 . Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. la pag. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. .

Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. autom.. Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. Micã ºi Mare. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. de domiciliu. Prel. 5 Pentru a folosi noile setãri. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult. . atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã. În exteriorul reþelei de domiciliu. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). Aut. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite. Selectaþi Restricþionat. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. 4 Selectaþi OK. în reþeaua orig. reveniþi în ecranul pentru setãri. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia.. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia.

Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru informaþii suplimentare. contactaþi furnizorul de servicii. Server exp. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. Consultaþi „Date ºi setãri”. sunt trimise la aceastã adresã. la pag. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare. disp. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. 110. Consultaþi „Setãri conexiune”. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. e-mail. 67. la pag. vi se solicitã sã definiþi una. 74 . Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. de reþea. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã. Rãspunsurile la mesajele Dvs. Parolã:—Introduceþi parola. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie.. Pentru informaþii suplimentare. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. Dacã selectaþi Când conex.

Prel. mesajele sunt preluate automat. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. . IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. ataº. 75 Mesaje Server rec. Dacã utilizaþi protocolul POP3. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie.. ºi fiº. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. Dosare cu abonam. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs. Parþial (kB) sau Mes. e-mail. copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. Exp.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã. Numele Dvs. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. Introd. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului.

Când se atinge limita. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile.—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. un sunet sau o notã. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. selectaþi Altele. multimedia sau e-mail expediat. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. cel mai vechi mesaj este ºters. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. 76 . Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. Limita presetatã este de 20 mesaje. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor.Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. Nr. Dacã nu gãsiþi limba doritã. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. Memorare mes. selectaþi Preluare mesaje > Automat. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora. exp.

Consultaþi „Posturi de radio memorate”. 77 Radio Radio . Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. la pag. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. Dupã terminarea apelului. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. trebuie definit un punct de acces la Internet. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. În timp ce ascultaþi un post de radio. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj. Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. 79. s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. privind programul de radio. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. trebuie sã porniþi manual radioul.

Dacã aþi memorat deja posturi de radio. selectaþi Opþiuni > Posturi. selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. selectaþi sau . Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. 79. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. apãsaþi sau . Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. Pentru a regla volumul. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. vizual. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. 78 . afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. contactaþi operatorul Dvs. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Pentru a schimba frecvenþa manual. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. de reþea sau furnizorul de servicii. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. selectaþi Opþiuni > Memorare post. la pag.

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

Apãsaþi pentru a expedia marcajul. : ºi @. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. Când introduceþi adresa. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit. puteþi accesa paginile. pentru a memora marcajul. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. un titlu al marcajului. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Când accesaþi aceste site-uri. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. . ) 1 În afiºajul marcaje. Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. un punct de acces ºi. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /. dacã pagina Internet o impune. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. deasupra 84 . un nume de utilizator ºi o parolã.. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor. Trebuie definitã numai adresa URL. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. dacã nu este selectat un alt punct de acces. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site.

starea codificãrii. la pag.Siguranþa conexiunii Dacã. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. selectaþi Înapoi. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. este afiºat indicatorul de siguranþã . cum ar fi serviciile bancare. a selecta casete ºi a face selecþii. aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. apãsaþi . Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Pentru informaþii suplimentare. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. pe durata unei conexiuni. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. contactaþi furnizorul de servicii. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. legãturile noi apar subliniate cu albastru. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. Pentru a deschide o legãturã. ca marcaj. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Pentru a memora un marcaj. selectaþi Opþiuni > Memor. În pagina browserului. Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. 115. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. Parcurgerea paginilor . apãsaþi ºi menþineþi apãsat .

Consultaþi ºi „Setãri Internet”. teme ºi video clipuri. Pentru a accesa paginile mai târziu. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. În ecranul cu pagini memorate. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. În ecranul cu pagini memorate puteþi. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina. Internet. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. copierea. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. embleme operator. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. 86 . de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. la pag. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. de asemenea.Internet reveni la afiºajul browserului. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. imagini. Pentru a introduce o nouã adresã URL. cum ar fi sunete de apel. 87. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. apãsaþi în afiºajul marcaje. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat.

110. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul. de exemplu „Buy” (Cumpãrare). Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. selectaþi Accept. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. copierea. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. 1 Pentru a prelua articolul.. Pentru a goli arhiva. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. Pentru a continua preluarea. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. imagini. Consultaþi „Setãri conexiune”. selectaþi Anulare. embleme operator. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. teme ºi videoclipuri. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie.Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. Pentru a anula preluarea. la pag. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat.

Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil. selectaþi Dezactivate. Conf. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. selectaþi un nivel sonor. sau Ecran complet. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. la pag.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial. selectaþi De bunã calitate. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc. selectaþi Dosar neafiºat. Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. 88 . Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. Selectaþi Doar taste de sel. Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. Dacã selectaþi Nu. Exped. selectaþi De mare vitezã. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet. expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. 33. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã.

Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. 89 Personal Personal . Cu Music player. apãsaþi tasta de parcurgere. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi Salt la redare acum. mem. Liste red. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie./ Mutare pe cart. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . apãsaþi . puteþi asculta fiºiere de muzicã. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. crea ºi reda liste de redare. Artiºti. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii. mem. telef. selectaþi Albume sau Artiºti. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. selectaþi Toate melod. telef. Pentru instrucþiuni de joc.. selectaþi Opþiuni > Ajutor. Pentru a rula rapid înapoi. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. Pentru a comuta între redare ºi pauzã. dacã sunt disponibile. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. sau Copiere în mem./ Mutare în mem. copierea. Pentru a derula rapid înainte. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã.

apãsaþi sau . Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. Pentru a adãuga melodii. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei. selectaþi-o ºi apãsaþi . selectaþi Liste red ºi o listã de redare. note. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. apãsaþi sau .Personal Pentru a regla volumul. Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. Pentru a ºterge o listã de redare. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. albume sau artiºti la o listã de redare. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. Pentru a asculta o listã de redare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . 2 Selectaþi Opþiuni > Ad. deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. Liste de redare Music player suportã liste redare simple . cmd. Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. la „Mergeþi la”. marcaje etc. selectaþi Opþiuni > Pictogr. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã. ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. 90 . selectaþi-le ºi apãsaþi . rapidã. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. Pentru a ºterge melodii. nu ºi fiºierele de muzicã.). apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã.m3u. selectaþi Opþiuni > Amestec. selectaþi Opþiuni > Repetare.

Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat.. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. de asemenea. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. sau Chaturi înreg. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . 94. puteþi introduce setãrile manual. 67. la pag. edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. preþurile ºi tarifele acestora. Contacte Chat pentru a crea. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. 94. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. Comenzile rapide implicite Note. Consultaþi „Date ºi setãri”. la pag. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic. la pag. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. . De asemenea. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice.

dispon. Reînc. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. selectaþi Automatã sau Manualã. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. Mesaje accept. selectaþi Toþi. selectaþi Activã pentru toþi. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat. selectaþi Numai cont. parcurg. sã vã alãturaþi la grupurile lor. Identitate utilizator. Vit. Sort.. 3 Pentru a vã deconecta. în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server. selectaþi Da. Chat.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. Accept. pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. selectaþi Opþiuni > Conectare. Puteþi cãuta dupã Nume grup. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. Pentru a cãuta utilizatori. selectaþi Opþiuni > Cãutare. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. selectaþi Opþiuni > Deconectare. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). în ecranul Grupuri Chat. de utilizator ºi parola. Numãr telefon ºi Adresã e-mail. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. 92 .

. introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . selectaþi Chaturi înreg. puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. Pentru a opri înregistrarea. Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit.. Pentru a expedia un mesaj. Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. apoi Opþiuni > Rãspuns. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat. Pentru a vizualiza o conversaþie. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. selectaþi Opþiuni > Exped. selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . selectaþi destinatarul. în ecranul principal. selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou. selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat.Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. selectaþi mesajul. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . mesaj privat. alegeþi un participant ºi apãsaþi . Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). alegeþi grupul ºi apãsaþi . Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a pãrãsi grupul de chat.

Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . Chat. Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi.. selectaþi Server predefinit. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Puteþi primi în continuare mesaje. selectaþi Opþiuni > Terminare convers. selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat. auto. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie.Personal Pentru a continua conversaþia. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. Pentru a încheia conversaþia. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. Când vã conectaþi la server. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. ident. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . la cont. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. Pentru a începe o nouã conversaþie. 94 . selectaþi Înapoi. Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. apoi apãsaþi . Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server.. Intr.

de utilizator. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs. 95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat.Nume server—Introduceþi numele serverului chat. selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Parolã—Introduceþi parola de conectare. Introduceþi urmãtoarele setãri: . Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server.

Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. 54. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. 113 pentru 96 . Headset Profile. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Handsfree Profile. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. Object Push Profile. Serial Port Profile. Dial-up Networking Profile. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultaþi „Siguranþã”. la pag. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. Generic Access Profile.Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth. Generic Object Exchange Profile.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. la pag. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. calculatoare ºi accesorii. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. videoclipuri. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto. Când aparatul este blocat. De exemplu.. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. clipuri muzicale ºi sonore ºi note. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2. File Transfer Profile. pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu.

Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . telefon propriu pe Vãzut de toþi. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. conexiunea Bluetooth este activã. selectaþi Ascuns.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. deschideþi aplicaþia Note. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. De exemplu. • Dacã simbolul este afiºat continuu. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. Vizib. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. aparatul Dvs. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. De exemplu. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. selectaþi Vãzut de toþi. este activã o conexiune Bluetooth. de exemplu o imagine. Numele telefon. 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). 2 Selectaþi articolul. • Dacã este afiºat cu intermitenþã. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. telefon propriu > Ascuns. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. deschideþi Galerie. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat.

la pag. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. Consultaþi „Asocierea aparatelor”. Pictograme aparate: —Calculator. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. lista este ºtearsã. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat.. Indicaþie! Când cautã aparate. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. —Altele. numele aparatului.Puteþi vedea pictograma unui aparat. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. —Set cu cascã. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. Pentru a întrerupe cãutarea. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. —Audio sau video. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. În ecranul principal Bluetooth. Pentru a începe o nouã cãutare. Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. apãsaþi Stop. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. Dupã asociere. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. —Telefon. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. au o parolã setatã în fabricã. selectaþi Cãutare alte apar. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). tipul aparatului sau un scurt nume. Dacã opriþi aparatul. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. Parola se utilizeazã o singurã datã. nume scurt în ecranul 98 . Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. Înainte de asociere. 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. 98. Pentru a asocia un aparat. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea.

Setat ca neautoriz. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. iar conexiunea se închide.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. 66. Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. 99 Conectivitate aparatelor asociate. alegeþi un aparat. Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. Pentru a anula o asociere. Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. Dacã acceptaþi.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. la pag. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. selectaþi Bluetooth > Oprit. asocierea se anuleazã imediat. Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã.

Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. 100 .Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP). CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM.a. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. Când deschideþi Mgr. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. con. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare. Pentru a închide toate conexiunile deschise.d. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr.. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã.m. Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. rotunjiri º. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Pentru a termina o conexiune. con. Dacã nu se întâmplã aºa. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS.

Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz. Aplicaþia Sincroniz.). Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up). Consultaþi „Date ºi setãri”. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. Nr. la pag. Expediat—Volumul de date. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. în bytes. expediate de pe aparat. agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. (inact. Con. în bytes.în curs sau Deconectat. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special.acces—Numãrul de acces utilizat. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. Decon. GSM rapid sau Date ca pac. recepþionat de aparat. vã permite sã vã sincronizaþi notele. Con. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. .în curs. Nume—Numele punctului de acces utilizat. (activã). 67. În aºteptare. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. Primit—Volumul de date. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML. nou. Selectaþi Da.. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune.Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni.

sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil.. introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã. agendã de adrese sau note de pe server. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã. Parolã—Introduceþi parola. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. cereri sincr. • În Bazã date la distanþã. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã). Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Agendã sau Note.—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. 102 . Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Accept. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Accept.—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. toate sincr. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. Numai pe server sau Numai în telefon. Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date.

sau Dezactivare config. . selectaþi Da. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. selectaþi Opþiuni > Activare configur. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. autom. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola.. selectaþi Anulare. Dupã ce se terminã sincronizarea. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. Accept. Accept. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare. furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. actualizate. selectaþi Opþiuni > Start configurare..Sincronizare. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. apar. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. selectaþi Nu. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server.

Pentru a ºterge un numãr din memorie. 2 Selectaþi . Pentru a prelua un numãr din memorie. .(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere. Celãlalt câmp Cantit. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. 3 Introduceþi procentul. împãrþiri. . Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. 104 . Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. înmulþiri. scãderi. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi. 3 Alegeþi primul câmp Cantit. Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. sau . extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale.Office Office Calculator Pentru a face adunãri. 4 Selectaþi . se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK. 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie. apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere.

Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv.. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv. Pentru a repune pe rol o sarcinã. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. Pentru a adãuga o notã. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs.. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb. pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini.. puteþi efectua conversii valutare. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit. 3 Adãugaþi cursurile de schimb. 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect.. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. . alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea. 2 Pentru a schimba valuta de bazã.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare.. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute.

106 . Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã.txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile.Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale. iar fiºierele text (format . în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde.

Pentru a închide Radio. Media > Opþiuni > Modificare. Pentru a deschide Radio. Pentru a aloca o comandã rapidã. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . la pag. > Tst. > Setãri. consultaþi „Music player”. 107 Instrumente Instrumente . 89. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. Pentru a deschide Muzicã. de exemplu. la pag. 77.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. selectaþi Ieºire. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Apãsaþi din nou. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. Setãri Pentru a modifica setãrile. apãsaþi . la calcule. apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. precum ºi separatorii folosiþi. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. pentru a reveni în ecranul anterior. consultaþi „Radio”.

24. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. Apl. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului. modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. De asemenea. selectând o aplicaþie din listã. aparatul reporneºte. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare.mod aºtept. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. Mesaj/embl. Tastã selec. aveþi nevoie de codul de blocare. Pentru a face acest lucru. 114. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. pe ecranul principal. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. aparatul sã porneascã mai încet. selectaþi o aplicaþie din listã. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. selectaþi o aplicaþie din listã. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. Setãri orig. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. la pag. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Este posibil ca dupã resetare. 108 . activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. la pag. Consultaþi „Telefon ºi SIM”. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare.

Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video. la pag. la pag. Sumar dupã convorb. Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea).—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. 27. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. cu excepþia tastelor . Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. ºi . iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. . propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. 32. Pentru a opri apelarea automatã.—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. apãsaþi . 109 Instrumente Afiºaj Resping. dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. . Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”. Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. energ. Duratã econ. informându-l despre motivul respingerii apelului. dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi. Setãri apel Expediere nr. Temporiz.

pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. indiferent de linia selectatã. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea. consultaþi „Manager conexiuni”. În reþeaua UMTS. Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. adicã douã linii telefonice. Pentru a schimba aceastã setare. pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. 110 . este necesar un punct de acces. 100. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. Pentru a stabili o conexiune de date. la pag. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). aveþi nevoie de codul PIN2.GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. Dacã este selectatã linia 2. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea).Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat.

Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Reþea GSM. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. dacã este necesar. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces. în timpul unei convorbiri. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Pentru a crea un punct de acces nou. 67. sã o activeze pe cartela SIM. . Reþea GSM. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. Reþea UMTS. „E-mail” la pag. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. Reþea UMTS. la pag. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. 83. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. (Acest lucru se poate întâmpla.) Reþea UMTS. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal.Reþea GSM. de exemplu. 66. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. Consultaþi „Date ºi setãri”. Reþea UMTS. Reþea GSM. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag. apãsaþi ºi selectaþi Instrum.

124.195. Dacã selectaþi Dacã e necesar. cum ar fi 192. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 .nokia. de obicei. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese.com. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. În rubrica Server nume secund. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. De asemenea. Conexiune date pach. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail). de furnizorul de servicii. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. de obicei. cum ar fi www.100. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar.:. de furnizorul de servicii. în adrese IP. selectaþi Da. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici.

contactaþi furnizorul de servicii. 114.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. Se deschide o listã de comenzi. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM. Pentru a debloca aparatul. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. De asemenea. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. 107. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. 114. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. la pag. Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. la pag. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator. la pag. apãsaþi . Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. Selectaþi Blocare telefon. Dacã aparatul este blocat. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. Duratã pânã la bloc. 17. codul PIN ºi codul PIN2. la pag. introduceþi codul de blocare. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. . numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9.

Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei. separat de aparat. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului. Codul de blocare setat în fabricã este 12345. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. modificaþi codul de blocare. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. 114 . Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate. Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. la livrarea cartelei SIM. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. Confirm. Grup închis de utiliz. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. contactaþi furnizorul de servicii. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM.Instrumente Blocare la schimb. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN.

verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat. Existenþa unui certificat nu oferã. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. autentice sau de încredere. Pentru a verifica detaliile certificatului. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. 116. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. Când deschideþi detaliile certificatului. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. Cu toate acestea. niciun fel de protecþie. la pag.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. dacã este disponibilã. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. în sine. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. . puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat.

trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. contactaþi furnizorul de servicii. 116 . mod conect. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. Când toate apelurile sunt redirecþionate. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. Pentru detalii. Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. Contactaþi emitentul certificatului.cert. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere. pentru a modifica valoarea. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. setare încred. > Setãri > Deviere apel. selectaþi Dacã este ocupat. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. Selectaþi Opþiuni > Edit. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. • Ver. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian. Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. În funcþie de certificat.

Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). . Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Când apelurile sunt restricþionate. Reþeaua UMTS este indicatã prin . Restricþii apel afecteazã toate apelurile. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. Dacã selectaþi Mod dual. Pentru a modifica aceastã setare. Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii. Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. inclusiv transmisiile de date. Este conectat un dispozitiv inductiv. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat.

selectaþi Opþiuni > Setãri. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã.com. rãspunsul automat este dezactivat.. selectaþi Sintetizator > Dezactivat. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™.jad sau . Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi aplicaþia. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. profiluri. Selectaþi Set cu cascã. la pag. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor. 27.. la pag. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute.man. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. > Manager.jar ( ). selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. voc. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. 22. 118 .Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. dupã 5 secunde. Evitaþi numele foarte scurte. voc. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. > Com. bazate pe tehnologia Java cu extensia . Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel. selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii. consultaþi „Apelarea vocalã”. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. prescurtãrile ºi acronimele. > Profiluri. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. de exemplu. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”. ºi dosarul Profiluri al acesteia.

PC Suite pentru a instala aplicaþii. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. 115. Înainte de instalare. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Consultaþi „Administrarea certificatelor”. ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. Pentru a restaura aplicaþia originalã. ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. Dacã acesta lipseºte.jar. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters.sis. aplicaþie Java. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). De asemenea. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. . Fiºierele de instalare au extensia .Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . aplicaþia nu este instalatã complet. reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei.sis. la pag. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. deschideþi mesajul e-mail. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. accesaþi cãsuþa poºtalã. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia. pot fi preluate în timpul navigãrii.

dacã aceastã opþiune este disponibilã. Internet. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail). alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei.jar din reþea. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi . În timpul instalãrii. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. Selectaþi Da pentru a confirma. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. 120 . este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. Dacã ºtergeþi un program. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. Pentru a porni o aplicaþie instalatã. Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. vi se cere sã selectaþi unul. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul.cearã sã-l preluaþi din reþea.. Când preluaþi fiºierul . Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. 2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. Indicaþie! În timpul navigãrii. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. Pentru detalii.fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. Ca alternativã.

selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut.Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor . 76. copierea. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. > Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. apãsaþi . alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective. sau Dezactivatã. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”.cert. Adr.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. • În cazul cheilor expirate ( ). • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. Pentru a vedea cheile de activare Expirate. Ver. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. În afiºajul principal Manager. Numai cu semnãt. la pag. mod conect. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Internet predef.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini.

cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului. Pentru a vedea informaþii detaliate. apãsaþi de douã ori . selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi . Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat.Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). 122 .

Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail. Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. este conectat un alt aparat. Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. în mod repetat. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. apãsaþi . Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. ªtergeþi mai întâi unele date. aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. Apãsaþi .fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. ºi selectaþi Instrum. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. 123 Depanare Depanare . Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. Dupã aceastã modificare. > Mng.

Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului.com. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . consultaþi „Copierea contactelor” la pag. 38. Definiþi unul în setãrile Internet. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. contactaþi furnizorul aparatului Dvs. Pentru a vedea toate evenimentele. Contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã. de servicii pentru instrucþiuni. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal.nokia.

contactaþi furnizorul Dvs. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt. încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). care poate fi. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. contactaþi furnizorul Dvs. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. de exemplu. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã.primit un astfel de cod.. de punct de acces. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. sau Memorie aproape plinã. de servicii de reþea. un furnizor de servicii sau un operator de reþea. cronometre pentru convorbiri. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). la fiecare pornire a aparatului. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. note de agendã. ªtergeþi mai întâi unele date. efectuarea operaþiei. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . scoruri ale jocurilor ºi alte date. Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . Pentru informaþii privind parolele. Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. apar pe ecran puncte luminoase. Afiºaj Î: De ce. ªtergeþi din date. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. contoare pentru cost convorbiri. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs.

Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. de exemplu. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale.) Acest lucru se poate întâmpla. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. Dacã nu este utilizat. o agrafã sau un stilou. dacã este posibil. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. înlocuiþi acumulatorul. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. 126 . Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. cum ar fi o monedã. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. dar în cele din urmã se va uza. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat.

2. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. de exemplu 12345678919876543210. trebuie sã puteþi observa. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. spre dreapta. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. Verificarea autenticitãþii hologramei . deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. 3 ºi respectiv 4 puncte. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre.. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri.1 Privind holograma de pe etichetã. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. în jos sau în sus. consultaþi imediat un medic. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. iar când priviþi dintr-un alt unghi. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia).

vizitaþi pagina www. tastaþi codul de 20 de cifre. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat.nokia. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. 128 . Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã.com/battery.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Pentru a crea un mesaj text. De asemenea.com/batterycheck. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. ºi accesoriile sale. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. de exemplu 12345678919876543210.nokia. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator.

închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. Antenele neautorizate. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. este un produs de calitate superioarã. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. modificãrile sau completãrile neautorizate. • Utilizaþi o cârpã moale. se udã. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. Când aparatul revine la temperaturã normalã. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). cât ºi pentru acumulator. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. care trebuie folosit cu grijã. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.Aparatul Dvs. Precipitaþiile. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. • Nu vopsiþi aparatul. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. Dacã aparatul Dvs. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

într-un toc de purtare. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. la ureche. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. inclusiv a telefoanelor mobile. În unele cazuri.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Opriþi aparatul Dvs. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici.5 cm (5/8 in) faþã de corp. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. 130 . acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. Dacã telefonul este purtat pe corp. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru.

Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. în mod normal. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. consultaþi furnizorul Dvs. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. de servicii. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. dar nu întotdeauna. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. de obicei. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. marcate vizibil. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. sau reprezentantul acestuia. Aceste zone includ cala vapoarelor. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Dacã apar interferenþe. sisteme electronice de control al vitezei. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. În asemenea zone.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Nu aºezaþi obiecte. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. praf obiºnuit sau pulberi metalice. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. sisteme airbag. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. . inclusiv accesorii fixe sau mobile. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. acestea pot cauza vãtãmãri grave. Pentru informaþii suplimentare. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare).

4 Apãsaþi tasta apelare. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Din acest motiv.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. de servicii. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Aparatul Dvs. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR.95 W/kg. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. porniþi-l. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Dacã sunt activate anumite funcþii. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. inclusiv acest aparat. unui accident. Pentru informaþii suplimentare. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. funcþioneazã utilizând semnale radio. în toate benzile de frecvenþã testate. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 . reþele radio. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate.

la www. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea.com.nokia. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. .133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.

47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. Java 118 arhivã. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate.Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii. definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 . DRM consultaþi chei de activare adresã IP. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã.

42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS. serviciu pentru nume de domenii. cãrþi de vizitã 38 imagini 15.cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS. definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact.

Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator. muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 . definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19.filme. 58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere .jar 119 .sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii. 34 meniu. reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs.

definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate. ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie. 92. consultaþi puncte de acces 137 .P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful