Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

.......................... 22 Profilul deconectat (off-line) .. 14 Comenzi rapide utile.............................................................................. 23 Schimbaþi aspectul aparatului ................. 31 Acceptarea unei invitaþii.... 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon ...................................................................................14 Ajutor.................................................................................................................................................... 28 Partajarea video............................................. 31 . 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct.......................... 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie............................................................. 24 Modul aºteptare activã .............................................................................. 24 Efectuarea apelurilor ......................................................... ...................................................................... 27 Apelarea vocalã...........13 Aparatul Nokia N70 .... 27 Apeluri video ................. 29 Cerinþe pentru partajarea video.........................................................................................9 Conectivitate.......21 Profiluri—setarea sunetelor..............................Cuprins Pentru siguranþa Dvs.......... 17 Ceas universal ............26 Apeluri vocale ............................. 16 Setãrile ceasului .............................................. 14 Tutorial............. 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie .............................................................................................................................................................................................................................. 20 Personalizarea aparatului ............... 15 Ceas........................................................ 26 Realizarea unei teleconferinþe...................................................................................... 19 Formatarea unei cartele de memorie ............................................................................... 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ......................... 17 Manager fiºiere............. 30 Setãri............................................................. 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie ........................................ 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului ....................................................

.......................................................... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor................ 43 Bliþul..................... 49 Galerie ........................................................................................................................40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator.38 Director SIM ºi alte servicii SIM.........................................................................32 Apel în aºteptare.......34 Date ca pachete .............35 Contacte (Agendã telefonicã) .. 55 Crearea unei liste de melodii ..........................................................................................................................................................................................................................................................38 Copierea contactelor ..............................................................................34 Jurnal ...............................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte................................................. 56 Camera foto-video ºi Galeria .................................................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup...... 53 Albume . 46 Înregistrarea videoclipurilor ..............41 Fotografierea secvenþialã ......................41 Fotografierea......................................................................................................... 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ............................. 55 RealPlayer...............34 Apeluri recente ................................................. 45 Editarea imaginilor..................................................................... 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea................ 41 Foto-Video.................................................... 44 Moduri de înregistrare ........................................................................ 56 Primirea setãrilor RealPlayer....................................Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia ..............................................................................39 Crearea grupurilor de contacte ...............................................37 Numere ºi adrese implicite ............ 54 Selectarea imprimantei.................................... 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii........................54 Tipãrirea imaginilor................................................................................................. 37 Memorarea numelor ºi a numerelor ...34 Durata convorbirilor........................................ 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat .........................33 Opþiuni în timpul unui apel video......... 54 Setãri tipãrire........................................................................................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie............................................................................. 54 Previzualizare tipãrire ................................... 53 Imagini ............ 52 Serie de imagini .................... 46 Editarea videoclipurilor...................................................................43 .......................................................................................................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale ...............32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia ....

............... 72 Mesaje text ....... 83 .......................... 74 Mesaje de serviciu Internet ............................................................................... 79 Agendã........................................................................ 81 Setãrile agendei................................. 57 Crearea unui film muvee rapid............................................................................................................................... 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã...................... 82 Internet........ 80 Setarea unei alarme de agendã................................................ 62 Copierea textului în clipboard .............................................. 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor ............................................................................................................................................................................. 67 Mesaje de serviciu Internet .. 68 Accesarea cãsuþei poºtale...................................................................................................................................................................... 68 Preluarea mesajelor e-mail ............... 72 Setãri mesaje.........................................80 Crearea înregistrãrilor de agendã..................................................................................................................................................... 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ........................................... 76 Radio...................................................................................... 79 Setãri .......................... 83 Introducerea manualã a setãrilor ...................77 Ascultarea aparatului de radio.................................................... 78 Posturi de radio memorate........... 67 Date ºi setãri............. 69 ªtergerea mesajelor e-mail ...........................................60 Scrierea textului........................................................................................................................................... 66 Mesaje multimedia ......................................................... 83 Recepþionarea setãrilor browserului................................................................ 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã.................................................................... 77 Vizualizare conþinut vizual....................... 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã ...................... 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor .................... 81 Ecranele agendei ................ 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ...................... 68 Dosarele mele ............... 72 Mesaje multimedia ........................ 76 Setãri pentru opþiunea Altele ..........................83 Accesarea Internetului........................................... 68 Cãsuþã poºtalã .......Regizor film ................................................................................................. 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar ........... 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM .... 58 Crearea unui film muvee personalizat .............. 58 Mesaje...................................... 73 E-mail ............................................ 76 Transmisia celularã .......................

...................... 99 Conexiuni la calculator................................................................................. 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth..........92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat .. 97 Asocierea aparatelor................................................................................................................ 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor ..........................90 ªtergerea unei comenzi rapide ...90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide..................................................... 94 Conectivitate.................................................................84 Siguranþa conexiunii................................................................................................................96 Conexiunea Bluetooth ................................84 Expedierea marcajelor .....Afiºaj marcaje.......................................................91 Modificarea setãrilor de chat.................................101 Sincronizarea datelor ...... 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ...............................................................................................................89 Music player............................................................................................................91 Conectarea la un server chat .............................................84 Realizarea unei conexiuni...............................100 Utilizarea aparatului ca modem..................................89 Liste de redare ....................................................102 Personal ...................... 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ...................................................................................................................................................................................................85 Vizualizarea paginilor memorate .....91 Chat—mesaje chat.... 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth........... 89 Jocuri......................... 94 Gestionarea grupurilor chat ....................................................................................................................................85 Parcurgerea paginilor .....................92 .....................100 Manager conexiuni..101 Sincronizare la distanþã .........................................................................................................................................86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor............91 Primirea setãrilor chat..............................................................................................84 Adãugarea manualã a unui marcaj .........87 Închiderea unei conexiuni.......89 Redarea pieselor muzicale ......................100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date...............................................87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup ........................................ 99 CD-ROM ....... 93 Chat.................................................................................................... 93 Contacte chat...................87 Setãri Internet ..87 Golirea arhivei .......................................... 94 Setãri ale serverului de chat ..................................................................................................................101 Crearea unui nou profil de sincronizare ...........

...........................................................................................................................116 Restricþii apel ..........121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor .............................................................105 Note .........118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor............................................107 Setãri apel ...................................107 Setãri ...............................................................................117 Informaþii despre acumulator ..........................119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor ................................................................................................................................127 Îngrijire ºi întreþinere...........................105 Probleme de rezolvat ........107 Setãri telefon........Manager aparate.123 Instrumente .......................................... 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã .......106 Recorder..............................120 Setãri aplicaþii ...........................................................................107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) ....................................... 134 ...............................................................................................................113 Siguranþã ...............113 Redirecþionare apeluri.....................................................................................................................117 Comenzi vocale...........................................................103 Office ..........................................106 Reþea......................................121 Depanare ............................................................................................................................103 Setãrile profilului serverului.......................................... 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)).............................................................. 130 Index ................................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ..........................118 Manager aplicaþii......................117 Setãri accesorii........................................................................................................................................................104 Conversie .. 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ................ 123 Întrebãri ºi rãspunsuri..........................................................................................110 Datã ºi orã ....................................................................................104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb .....................109 Setãri conexiune................................................................................... 104 Calculator.......

citiþi în întregime ghidul utilizatorului. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile.Pentru siguranþa Dvs. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Prima grijã a Dvs. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. 9 . DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. Pentru informaþii suplimentare. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Citiþi aceste instrucþiuni simple. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. Evitaþi contactul inutil cu antena. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile.

este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Feriþi aparatul de umiditate. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Despre aparatul Dvs. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. Pentru a creºte siguranþa aparatului. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. Aparatul Dvs. ºi UMTS 2100. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. respectaþi legislaþia localã. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. 1800 ºi 1900 10 .REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. Ca ºi în cazul calculatoarelor. transferul sau retransmiterea unor imagini. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. acceptaþi solicitãri de conectare. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). nu rezistã la apã. modificarea. contactaþi furnizorul de servicii.

de asemenea. navigarea. precum ºi pictograme modificate. alta decât ceasul alarmã. Pentru informaþii suplimentare. contactaþi furnizorul Dvs. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. ACP-8.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. ca aparatul Dvs. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. de servicii. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. ACP-9. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. S-ar putea. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. sã fie configurat în mod special. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. cum ar fi mesajele MMS. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Este posibil ca furnizorul Dvs. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Unele funcþii ale acestui aparat.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. Dacã acesta este cazul. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. aparatul trebuie sã fie pornit. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. ACP-12. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. 11 . De exemplu. LCH-8.

Atenþie: Folosiþi numai acumulatori.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Pentru procurarea de accesorii aprobate. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. 12 . Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.

Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor. Utilizaþi un cablu de date compatibil. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. 13 Conectivitate Conectivitate . la pag. Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. 10.”. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. la pag. 19. 96. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”. la pag.

acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. introduceþi cartela de memorie în aparat. selectaþi Instrum. Când o aplicaþie este deschisã. Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. selectaþi Opþiuni > Cãut. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1. Pentru a vizualiza tutorialul. > Ajutor. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal.dupã cuv. apãsaþi a vedea subiecte corelate. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. Când citiþi un subiect de ajutor. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context. selectaþi Opþiuni > Ajutor. Denumit în continuare Nokia N70. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. pentru a accesa ajutorul din ecranul curent. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului.cheie. În timp ce citiþi instrucþiunile. 14 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a deschide ajutorul din meniul principal.

• Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. pentru a-l expedia. este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. Pentru a introduce textul într-un document. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apoi tasta . apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. Pentru a încheia selectarea. apãsaþi ºi selectaþi un profil. la pag. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . Pentru mai multe informaþii. • Pentru a face o nouã fotografie. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. la pag. consultaþi „Mesaje”.Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. Pentru a copia text în clipboard. • Dupã înregistrarea unui videoclip. Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. • Pentru a schimba profilul. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare. textul este evidenþiat. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . la pag. apãsaþi . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. În acelaºi timp. 96. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . la pag. • Dupã realizarea unei fotografii. Pentru mai multe informaþii. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. • Pentru a ºterge o imagine. apãsaþi . apãsaþi . menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. pentru a o expedia. consultaþi „Mesaje”. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie.mp4. eliberaþi tasta . apãsaþi tasta sau . . • Pentru a ºterge un videoclip. Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. 96. apãsaþi . Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã.

este afiºat . Pentru a seta o nouã alarmã. 83. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. apoi . apãsaþi . Pentru a anula o alarmã. la pag. Când sunã alarma. • Pentru deblocare: Apãsaþi . aceastã acþiune comutã între cele douã linii. Dacã aveþi douã linii telefonice. apoi . apãsaþi ºi menþineþi apãsat . dupã care aceasta va începe sã sune din nou. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Când alarma este activã. • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. apãsaþi . Consultaþi „Internet”. apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. la pag. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. consultaþi „Modul aºteptare activã”. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. Când tastatura este blocatã. apãsaþi . Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. Pentru a opri alarma. Dacã selectaþi Stop. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. selectaþi Stop. selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã.• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. 16 . Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 24. • Pentru a utiliza comenzi vocale. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas. pag.

Consultaþi „Ceas universal”. În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. la pag. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ. Pentru a schimba ora sau data. aparatul va reporni. Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. . apãsaþi sau . selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. orã este activatã. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. actual. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. 17. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. Selectaþi un oraº. orã. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. Pentru a schimba sunetul de alarmã. Pentru a seta oraºul Dvs. iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. Când este activã ora de varã. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. selectaþi Ora sau Data. Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. orã sã se aplice. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche.Pentru a modifica setãrile ceasului. Pentru ca setarea Actualizare aut. În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut..

Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. disponibilã în Nokia PC Suite. Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile. astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie.fiºiere. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. > Mng. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. sunete de apel. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. documente ºi aplicaþii preluate din reþea. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. imagini. dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). Aceste funcþii includ contacte. Pentru a cãuta un fiºier. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. selectaþi Opþiuni > Activ. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser. mesaje. 18 . Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). note de agendã ºi de rezolvat. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. microreceptor. Alegeþi Mem. apãsaþi ºi selectaþi Instrum.

Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini.8 sau 3V). Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. De exemplu. 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie . Pentru a asigura interoperabilitatea. Pentru a elibera spaþiu de memorie. Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. apoi un dosar. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. utilizaþi aplicaþia Mng.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. la pag. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. Alte cartele de memorie. Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”. utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. cu tensiune dualã (1. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC).

Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. cartela nu poate fi utilizatã. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. 20 . Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. selectaþi Opþiuni > Copie sig. > Memorie. Pentru a formata o cartelã. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului.. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. selectaþi Opþiuni > Restaur. mem. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. selectaþi Opþiuni > Format... Dupã terminarea formatãrii. cart. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. mem. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. tel. iar altele necesitã formatare. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem. De asemenea. Selectaþi Da pentru a confirma. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis.Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul.. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului. de pe cart.

• Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. Pentru informaþii suplimentare. contactaþi furnizorul de servicii. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. De asemenea. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. 24. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. la pag. la pag. 39. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. 24. • Pentru a personaliza sunetele de apel. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet. consultaþi „Modul aºteptare activã”. ordinea meniurilor ºi pictogramele. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. apãsaþi . consultaþi „Mod de aºteptare”. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. de start. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. la pag. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. 22. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . la pag. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 108. consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”.

Când activaþi profilul Deconectat. Pentru a putea 22 . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. opþiuni. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Pentru a crea un nou profil. Pentru a schimba profilul. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. Indicaþie! Din lista de sunete. conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. apãsaþi în modul de aºteptare. Dacã profilul selectat este diferit de General. Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. selectaþi Opþiuni > Creare profil. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. Pentru a modifica un profil. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. > Profiluri. medii sau grupuri de apelanþi. Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. Selectaþi Da. • Pentru a reorganiza meniul principal . Mutare în dosar sau Dosar nou. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. apoi selectaþi un contact. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. > Profiluri.

97. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. Selectaþi Bluetooth > Pornit. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. aceasta va fi dezactivatã. funcþiile aparatului schimbând profilul. > Transfer pe aparatul Nokia N70. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. Pentru a debloca aparatul. Dupã ce se terminã cãutarea. de pe un aparat compatibil Nokia S60. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. introduceþi codul de blocare. selectaþi din listã celãlalt aparat. mai întâi. . 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. imagini. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. înregistrãri de agendã. la pag. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. Înainte de a iniþia transferul.Pentru a pãrãsi Deconectat. Daþi un nume fiecãrui aparat. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. trebuie sã activaþi. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Pentru a evita înregistrãrile duble. Pe fiecare aparat. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70.

În mod implicit. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. la pag. Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. 24 . Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. Pentru a edita temele. cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. temã orig. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. selectaþi Instrum. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. Tema activã este indicatã prin . modul de aºteptare activã este activat. Apãsaþi . apãsaþi ºi selectaþi Instrum.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . Pentru a previzualiza o temã. > Teme. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. 109. selectaþi Preluãri teme. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. Consultaþi ºi „Afiºaj”. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. Pentru a activa o temã. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la. Imag..

3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi . Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica.Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . activ ºi apãsaþi . nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit.mod aºtept. 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. selectaþi Instrum. . 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului. disponibile în modul de aºteptare. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl. Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi .

Vor fi 26 . de servicii) ºi selectaþi OK. > Cãs. apãsaþi sau . voc. selectaþi Cu micr. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. 38. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. la pag. la pag. introduceþi numãrul de telefon. 116. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. > Opþiuni > Modificare numãr. Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. Apãsaþi pentru a efectua apelul. Pentru a regla volumul. afiºate contactele identificate. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). ºi apoi apãsaþi sau . 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. Pentru apeluri internaþionale. 1 În modul de aºteptare. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. microfon. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. Selectaþi tipul de apel Apel vocal.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. inclusiv prefixul. Pentru a apela cãsuþa Dvs. Pentru a efectua un apel din Contacte. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. Consultaþi „Copierea contactelor”. vocalã (serviciu de reþea). Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. chiar dacã o altã aplicaþie este activã. vocale. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs.

Primul apel trece în aºteptare în mod automat. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire... repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. 3 Dupã ce a fost preluat noul apel. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. participant. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. rapidã.1 Apelaþi-l pe primul participant. 2 Pentru a apela un nou participant. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. selectaþi Opþiuni > Conferinþã. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. > Ap. Pentru a deconecta un participant. apãsaþi . Apelarea vocalã Aparatul Dvs. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . pentru a reveni în teleconferinþã. selectaþi Opþiuni > Apel nou. inclusiv Dvs. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ). 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat. Pentru a activa apelarea rapidã. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite.

selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. va fi afiºatã destinatarului apelului video. Telefon. între Dvs. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. ºi destinatarul apelului. Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. cu o tastã pentru setul de cascã. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Mobil (serviciu). Dupã o pauzã de 1. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. bidirecþionalã. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. de servicii. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic. Apelurile 28 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. puteþi vedea o transmisie video în timp real. Mobil (acasã). vocal. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. de reþea sau furnizorul Dvs. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. dacã acesta a fost setat. aparatul selecteazã numãrul implicit. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte.5 secunde aparatul formeazã numãrul.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS.

Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. 1 Pentru a iniþia un apel video. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia.&vid. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. fie reþeaua nu le transmite). video sau de transmisie date. consultaþi „Setãri apel”.. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. . video în curs (numai în modul Imagini). introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact.ordine imag. Exped. 109. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. la pag. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. în curs . Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. audio în curs sau Exp. aud. Pentru a termina apelul video. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video. selectaþi Schimb. apãsaþi . Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). de reþea sau la furnizorul de servicii. 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal.

selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. într-o reþea GSM). Pentru a termina partajarea video. Consultaþi „Setãri”. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. De asemenea. de asemenea. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. Nokia. la pag. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. sesiunea de partajare este opritã. 30. Puteþi.Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. Consultaþi „Setãri”. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Când un apel vocal este activ. dar apelul vocal continuã. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. 30 . nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. la pag. Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). de asemenea. Profilul SIP trebuie sã fie. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. 30.

Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. Când primiþi o invitaþie. 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . Dacã partajaþi un video clip. cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. introduceþi o adresã. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. Operatorul Dvs. 5 Pentru a termina partajarea video. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. Dacã aþi selectat Clip. De asemenea. se va deschide o listã de video clipuri. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. Atât Dvs. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. Selectaþi Contin. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. pentru a continua partajarea. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia.

Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. 109. apãsaþi pentru a-l respinge. 109. Selectaþi Opþiuni > Exped. Pentru a opri sesiunea de partajare video. 32 . Când respingeþi un apel intrat. Dacã nu activaþi apelarea video. 116. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. Imagine în apel video la pag. De asemenea. pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. Puteþi. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. apãsaþi . mesaj text. apel cu SMS. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. de asemenea.Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. Consultaþi ºi Resping. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. este afiºatã pictograma . consultaþi „Setãri apel”. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. apelul video este întrerupt. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. selectaþi Stop. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. la pag. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. selectaþi Silenþios. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. la pag. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale.

Pentru a termina apelul video. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. o parolã). Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. menþin. apãsaþi . manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). . Pentru a termina ambele convorbiri. apãsaþi în mod repetat tasta . Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. Comutare. conv. Selectaþi OK pentru a expedia tonul. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã. deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri. microreceptor. Term. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p). Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . apãsaþi . Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. selectaþi Comutare.. 22. Activ. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. Pentru a termina convorbirea activã. Apel nou. 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Activare difuzor sau Fãrã com. Menþinere sau Activ. Conferinþã ºi Transfer. conv. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. microfon sau Cu micr. Respingere. Rãspuns. activã sau Terminare apeluri.. la pag. de reþea sau la furnizorul de servicii. Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. când doriþi ca aparatul Dvs. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum.

Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor. dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. conv. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã). cronometre. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. Activ. Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. audio sau ambele). alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi .. „Telefon ºi SIM”. a accesa lista apelurilor nepreluate. selectaþi Afiºare pentru 34 . în modul de aºteptare. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. selectaþi Opþiuni > ªterge ap. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv.. Schimb. Pentru a ºterge unul din registrele de apel. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. aveþi nevoie de codul de blocare. Pentru a ºterge un anumit eveniment.m. recente din ecranul principal pentru apeluri recente. activã. 113. la pag. Activare difuzor sau Fãrã com. rotunjiri º. Term. deschideþi registrul. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate.d.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. Pentru aceasta. recepþionate ºi efectuate. Pentru a apela unul din aceste numere. Consultaþi „Siguranþã”. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . Indicaþie! Dacã. selectaþi Opþiuni > Reset.ordine imag.a. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente.

sau transmisiile de date înregistrate de aparat. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete.. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. mesajele text. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. numãrul de telefon.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. Conexiunile la cãsuþa Dvs. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. Selectaþi Da pentru a confirma. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. poºtalã. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. apãsaþi . . selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. De exemplu. sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. Articolele componente ale evenimentelor. Pentru a filtra jurnalul. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. > Da. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului.

respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. Dacã selectaþi Fãrã jurnal. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului. de exemplu. 36 . Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal. mãsuratã în kiloocteþi. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie.

Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. Ulterior. puteþi crea grupuri de contact. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. la pag. puteþi restaura informaþiile.Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Consultaþi „Date ºi setãri”. la pag. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). 67. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. 19. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. cum ar fi contactele. De asemenea. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte.

selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. selectaþi un contact ºi apãsaþi . puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv.. la pag. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. Prin multimedia sau Prin Bluetooth. De asemenea. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. care sunt acceptate de cartela SIM. apoi Opþiuni > Copiere în dir. copiaþi-le în Contacte. 38 . Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. În acest mod. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. 1 În lista de contacte. 97. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. Consultaþi „Mesaje”.

selectaþi Opþiuni > Activ. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. nr. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. contactaþi distribuitorul acesteia. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. operatorul de reþea sau alt distribuitor. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. fixe. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. În acest caz. . 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. Se deschide o listã cu sunete de apel. Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. apel. nr. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. fixe. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. Pentru a ºterge sunetul de apel. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. În directorul SIM puteþi adãuga.

4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. Pentru a redenumi un grup.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. 40 . 2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv. 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact. selectaþi Opþiuni > Redenumire. alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan.

Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Bliþ. Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. la pag. 37. Când este activatã camera foto-video. o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare.jpeg.3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . selectaþi Opþiuni > Ut. 48. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. la pag. foto-video sec. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag. De asemenea. Consultaþi „Setãri video”.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”. 45. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. Balans de alb sau Ton culoare. Pentru a activa camera foto-video din spate. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. Pentru a utiliza camera din faþã. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri.. se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria . Camerele foto-video realizeazã fotografii în format . puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. la pag.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

Def.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat./forþat sau Dezactivat(ã). Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. la pag. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate. Act. Când utilizaþi acest mod. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. balans ºi tonurile de culoare. cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. 43. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. Consultaþi Calitate imagine. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. la pag. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Consultaþi „Bliþul”. 45. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Dacã selectaþi un mod nou. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. 44.

Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. de utilizator. de utilizator. Pentru a edita textul. clip art sau un cadru la imagine. modul prestabilit este Automatã. Rotire sau Selectare culoare. apãsaþi din nou pe . Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Deplasare. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. Pentru a decupa o imagine. selectaþi Opþiuni > Editare. culoarea. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. selectaþi modul Def. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. text. 46 . Pentru a adãuga text la o imagine. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. Redimensionare sau Rotire. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. Dacã selectaþi modul Def.. • Pentru a apropia sau a depãrta. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Pentru a deplasa. roti sau schimba dimensiunea unul element. În colþul din dreapta jos apare o altã cruce.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. acesta va fi setat ca mod implicit. apãsaþi ºi . Selectaþi Fixare. Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. contrastul. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. apoi alegeþi modul. Bliþ. Redimensionare. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Balans de alb. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. Deschideþi aplicaþia Mod video. Dacã selectaþi Manual. Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. a regla luminozitatea. apãsaþi . În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. Pentru a copia setãrile altui mod. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. deplasaþi tasta de parcurgere. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video.

Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. 45. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. pentru a continua înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Pentru mai multe informaþii. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. 51. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea.Pentru a selecta un mod. la pag. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. Consultaþi „Galerie”. la pag. Balans de alb sau Ton culoare. la pag. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. la pag. . selectaþi Pauzã. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat. la pag. • Pentru a expedia videoclipul. 96. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. consultaþi „Mesaje”. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. 3 Selectaþi Contin. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 44. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. apãsaþi . 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. apãsaþi . Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. selectaþi Opþiuni > Redare. 45. Se afiºeazã pictograma de înregistrare . apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. la pag.

dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . format de fiºier . Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active. consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .3gpp. Pentru a schimba setãrile principale. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. selectaþi Normalã. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. la pag. 44. Consultaþi „Partajarea video”. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. • Pentru a edita videoclipul. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip.mp4. Normalã sau Partajare.mp4. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. la pag. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie.3gpp). 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. la pag. 29. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. pentru a deschide o listã de albume disponibile. 48 . Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. Pentru a stabili setãrile Configurare video. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. Selectaþi Da. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale. selectaþi calitatea Ridicatã. Totuºi. 49.

Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. parcurgeþi în sus sau în jos. Adãug. ºterge sau duplica text. Pentru comuta între timpi. tranziþii ºi efecte . parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. text sau tranziþii la un videoclip. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. Editarea videoclipurilor. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: . Dacã adãugaþi imagini. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. Apãsaþi ºi ºi clipul audio.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. a clipurilor audio. ºterge sau duplica o imagine. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. a imaginii. acestea sunt afiºate în timpul video. Pentru a crea videoclipuri personalizate.

Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal. Pentru a defini Memorie în uz.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. Nume implicit imagine. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. Pentru a memora videoclipul. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. Rezoluþie ºi Memorie în uz. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare. 50 . Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. Setarea implicitã este memoria aparatului. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. Text—Insereazã text în videoclip. Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Înreg. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Setare duratã—Modificã durata clipului audio. Puteþi insera un titlu. selectaþi Opþiuni > Setãri. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal.

puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth. apãsaþi ºi selectaþi Galerie. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie.ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. . Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Videoclipurile. În aplicaþia Foto-Video. la pag. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. listele de redare ºi legãturile de streaming. Selectaþi Imagini ºi video .Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. Consultaþi „Music player”. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. disponibilã în Nokia PC Suite. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). mem. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia. Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia./ Mutare pe cart. foto din dosarul Imagini ºi video./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile. clipurile audio. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video. Melodii Clipuri audio . 89. . videoclipurile. Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. la pag. copia ºi muta elemente în dosare. fiºierele . Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca. mem. se afiºeazã . la pag. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. De asemenea. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. telef. sau Copiere în mem. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. selectaþi Ap. 97. 55. Consultaþi „RealPlayer”.

53. la pag. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. selectaþi Opþiuni > Mãrire. Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta.. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. Pentru a crea videoclipuri personalizate. apoi selectaþi Opþiuni > Editare. (Normalã) ºi (Partajare). Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. telef. la pag. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. Pentru 52 . selectaþi Opþiuni > Micºorare. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. 54. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. la pag. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. melodii sau Preluãri sunete. selectaþi Prel. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. Consultaþi „Albume”.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Prel. Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. a parcurge fiºierele. grafice sau Preluãri video. în ordine cronologicã. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. 49. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie. Pentru a apropia sau depãrta o imagine. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). apãsaþi .

Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . Se deschide o listã de albume. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic. Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. selectaþi Opþiuni > Albume. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. . Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. Pentru a crea un nou album. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. . selectaþi Opþiuni > Album nou. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer.

este afiºatã lista imprimantelor disponibile. o utilizaþi. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. Pentru a schimba structura. selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. cablul Nokia Connectivity CA-53. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã.jpeg.jpg. Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge. camerã foto-video.. Utilizaþi Tipãrire imag. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire. editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format . selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie..Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. imprimanta este afiºatã automat. Nu puteþi tipãri decât imagini în format . de exemblu. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag.

De exemplu. RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele .mid. puteþi reda videoclipuri. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer. Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior. apãsaþi . . RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile . la pag. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer. Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager. nu este acceptat de acest aparat. Cu aplicaþia RealPlayer. selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK.aac. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. Consultaþi „Galerie”. O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. disponibilã în Nokia PC Suite. . —Aleatorie. selectaþi Mãrime hârtie. sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.wav. clipuri audio ºi liste de melodii. însã unele fiºiere .mp3 ºi . .mp4.mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi.m4a. 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda.awb. — Repetare ºi aleatorie. . prin urmare. ºi —Difuzor dezactivat. Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier. Totuºi.Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. . 51.

Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. Totuºi. Pentru a reveni la aplicaþie. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. de reþea sau din partea furnizorului Dvs. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte. Consultaþi „Date ºi setãri”. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. • Pentru a dezactiva sunetul. Pentru a activa sunetul. 5 Selectaþi Înapoi. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. contactaþi furnizorul de servicii.Internet Access Point) ca punct de acces implicit. 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP . Pentru informaþii suplimentare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. de servicii. 56 . Conþinutul nu este salvat în aparat. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã .Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii.ram.

Valoarea minimã este 6970. 67. . Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. Regizor film Pentru a crea filme muvee. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy.Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. Nr. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. Valoarea maximã este 32000. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. de utilizator ºi apãsaþi . contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. min. Nr. apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. selectaþi Def. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. max. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. Pentru mai multe informaþii. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct. selectaþi Da.

Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. 58 . selectaþi muvee rapid. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. un mesaj de început ºi de sfârºit. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. apãsaþi tasta de derulare. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. Imagine. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. 59. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. muvee în Videoclip. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. la pag. 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. Redenumire ºi ªtergere. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. muzicã ºi ritm. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. culoare. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film. Stil sau Muzicã. Într-un muvee person. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. Expediere. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. Consultaþi „Selectare conþinut”. Pentru a decupa videoclipurile. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare. muzicã ºi text..editate care pot conþine imagini în miºcare. de asemenea. selectaþi muvee person.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical.

Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. selectaþi Opþiuni > Redare. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. puteþi edita videoclipurile selectate. tot ca neutru. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. selectaþi Opþiuni > Marc. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. muvee. muvee. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. în ecranul Previzualizare muvee. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. muvee. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. . selectaþi Opþiuni > Creare din nou. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs.

De asemenea. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. vizualiza. la pag. mesaje multimedia. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. expedia. Când deschideþi aplicaþia Mesaje. care nu au fost expediate. 76. edita ºi organiza mesaje text. primi. fãrã a vã conecta. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . la pag. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. 74. În aplicaþia Mesaje puteþi crea. mesaje în transmisie celularã. Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. Consultaþi „E-mail”. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. 60 . Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. cãtre furnizorul de servicii. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea).Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate.

aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare). O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS.Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. apãsaþi . 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. de la furnizorul de servicii. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. . apoi introduceþi litera. Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. ºi indicã modul de scriere selectat. indicã scrierea cifrelor. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . • Pentru a introduce o cifrã. În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. • Pentru a introduce un spaþiu. Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. • Pentru a ºterge un caracter. Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . apãsaþi . Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. pânã când apare caracterul dorit. • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). apãsaþi de trei ori .

Cuvântul este adãugat în dicþionar. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. apãsaþi . 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. apãsaþi pentru N. Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. pentru o. confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. Pentru fiecare literã. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime.Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. pentru k. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. dacã este selectat dicþionarul englez. apãsaþi rapid de douã ori tasta . apãsaþi tastele — . selectaþi Scriere. apoi selectaþi OK. pentru a scrie „Nokia”. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. apãsaþi tasta o singurã datã. apãsaþi . la care puteþi adãuga noi cuvinte. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. Dacã apãsaþi rapid de douã 62 . ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. pentru i ºi pentru a. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. De exemplu. Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului.

Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). pentru a o confirma. Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Indicaþie! Când apãsaþi . pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. Mod numeric.?!‘). Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). Pentru a termina scrierea cuvântului compus. Copiere (dacã a fost selectat text).. Introducere numãr. Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. Decupare (dacã a fost selectat text). întregime. 63 Mesaje ori . folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. apãsaþi . . Apãsaþi . Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere. Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar.Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. Apãsaþi apoi în mod repetat. Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie). Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar.

Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. în timp ce menþineþi apãsatã tasta . copierea. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. la pag. puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . vi se cere sã faceþi acest lucru. Pentru a selecta rânduri de text. apãsaþi tasta sau . 66 ºi „E-mail” la pag. Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. apãsaþi . 1 Selectaþi Mesaj nou. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. selectaþi Copiere. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. În acelaºi timp.Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. De asemenea. E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .). 2 Pentru a copia text în clipboard. textul este evidenþiat. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. 74. Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. Pentru a ºterge textul selectat din document. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. apãsaþi tasta sau . apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Selectaþi un 64 . Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. 3 Pentru a introduce textul într-un document. În acelaºi timp. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”.

În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . 48. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. ocupã un spaþiu mai mare. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. consultaþi „Setãri video”. Video clip sau Notã. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. . selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj. limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. dacã opþiunea este disponibilã. Indicaþie! De asemena. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. Clip audio sau Video clip. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. la pag. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. 4 Scrieþi mesajul. De exemplu. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. Clip audio. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine.mp4. Clip audio sau Video clip. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. Dacã expedierea nu reuºeºte. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare.multimedia. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. 8 Pentru a expedia mesajul. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. numãrând descrescãtor. 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. selectaþi Cadru. 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. Înainte de expediere.

Înainte de a putea expedia. la pag. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). la pag. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari.Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. Pentru a modifica setarea. cãuta. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. primi. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . Consultaþi „Mesaje multimedia”. —mesaj text necitit. Consultaþi „Setãri conexiune”. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. Consultaþi „Date ºi setãri”.Internet Access Point). se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. Consultaþi „E-mail”. mesaje multimedia. la pag. utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. 66 . Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari. • Definiþi corect setãrile Dvs. 73. 110. 73. Consultaþi „Setãri conexiune”. de e-mail. —mesaj multimedia necitit. la pag. 110. la pag. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. 74. la pag. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. —date primite printr-o conexiune Bluetooth. 67.

. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text.Când primiþi un mesaj. deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. setãri pentru puncte de acces Internet. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. Pentru a memora setãrile. cãtre un alt aparat compatibil. numãrul cãsuþei poºtale vocale. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. puteþi sã vizualizaþi o imagine. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. copierea. Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. se afiºeazã ). Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. selectaþi Opþiuni > Memor. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. selectaþi Opþiuni > Memorare. carte vizitã. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi-l ºi apãsaþi . Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. selectaþi Opþiuni > Preluare. Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou.

selectaþi Opþiuni > Adãug. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. 74. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Memor. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. fãrã a vã conecta (off-line). puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. Consultaþi „E-mail”. luaþi legãtura cu furnizorul de servicii.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. la pag. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. pentru a memora datele. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. 68 . la marcaje. selectaþi Opþiuni > Memorare. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. vi se cere sã faceþi acest lucru. aceasta va fi memoratã în Contacte. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. Pentru disponibilitate ºi abonament. în agendã. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate.

puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. deschide. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. la pag. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. selectaþi Opþiuni > Preluare. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. În ecranul Anexe puteþi transfera. memora sau ºterge fiºiere ataºate. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. 110. Când vizualizaþi mesajele on-line. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. 69 Mesaje . Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. fiºierul nu a fost transferat în aparat. selectaþi Anulare. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. Mesajul e-mail a fost citit. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat.

mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. Dacã utilizaþi protocolul POP3. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. În ªtergere mesaj din:. selectaþi Opþiuni > ªtergere. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. datoritã traficului de date. Consultaþi „E-mail”. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. 74. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. selectaþi Numai telefon. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. 70 . selectaþi Opþiuni > ªtergere. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. la pag. Dacã folosiþi protocolul POP3. Parþial (kB) sau Mes. Dacã sunteþi în modul deconectat. ºi fiº. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele.. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. În ªtergere mesaj din:. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. selectaþi un dosar din listã ºi OK. selectaþi Telefon ºi server. ataº. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã.

rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. De asemenea. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: .Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. mesajele e-mail preluate sau ambele. Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. de exemplu. expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite.. Reexpediere la ora . Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. puteþi scrie mesaje e-mail noi. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. De asemenea. (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire. deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. apãsaþi de douã ori . puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server). Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere.. Expedierea nu a reuºit.

selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. 110. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. Contactaþi operatorul de reþea. Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. . Se deschide o listã de dosare. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. 72 . Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. Consultaþi „Jurnal”. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. Dacã este setat pe Nu. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. Consultaþi „Setãri conexiune”. 34. selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. 1 În ecranul principal Mesaje. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. la pag.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Rãsp. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. acelaºi centru—Selectaþi Da. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. 2 Pentru a marca mesaje. la pag.

Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. . Micã ºi Mare. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). în reþeaua orig.. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult. Selectaþi Restricþionat. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. 5 Pentru a folosi noile setãri. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. În exteriorul reþelei de domiciliu. reveniþi în ecranul pentru setãri.. Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . autom. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. 4 Selectaþi OK. Aut. Prel. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. de domiciliu. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia.

Dacã selectaþi Când conex. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare. la pag. 67. selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. 74 . contactaþi furnizorul de servicii. Consultaþi „Setãri conexiune”. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Pentru informaþii suplimentare. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. contactaþi furnizorul de servicii. 110. Server exp. vi se solicitã sã definiþi una. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. disp. de reþea. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. sunt trimise la aceastã adresã. la pag. Consultaþi „Date ºi setãri”. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. Rãspunsurile la mesajele Dvs.. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. Parolã:—Introduceþi parola. Pentru informaþii suplimentare. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. e-mail.

copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã.. . Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã. Exp. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. Introd. e-mail. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Dacã utilizaþi protocolul POP3. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. ºi fiº. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. ataº. Numele Dvs. Parþial (kB) sau Mes. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. Dosare cu abonam. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie. 75 Mesaje Server rec. Prel. mesajele sunt preluate automat.

Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. Memorare mes. exp. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. Când se atinge limita. selectaþi Preluare mesaje > Automat. selectaþi Altele. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. un sunet sau o notã. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. Nr. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. cel mai vechi mesaj este ºters. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile.—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. 76 . Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. multimedia sau e-mail expediat. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora. Limita presetatã este de 20 mesaje. Dacã nu gãsiþi limba doritã.

Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. 77 Radio Radio . Dupã terminarea apelului. În timp ce ascultaþi un post de radio. privind programul de radio. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 79. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. trebuie definit un punct de acces la Internet. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. trebuie sã porniþi manual radioul. la pag. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj.

selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. la pag. Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. apãsaþi sau . 79. Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. contactaþi operatorul Dvs. selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. Dacã aþi memorat deja posturi de radio. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. vizual.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. Pentru a regla volumul. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). selectaþi Opþiuni > Memorare post. de reþea sau furnizorul de servicii. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). selectaþi sau . Pentru a schimba frecvenþa manual. Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. 78 .

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

Apãsaþi pentru a expedia marcajul. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. dacã nu este selectat un alt punct de acces.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. deasupra 84 . ) 1 În afiºajul marcaje. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. un titlu al marcajului. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. puteþi accesa paginile. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. dacã pagina Internet o impune. pentru a memora marcajul. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit.. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor. un punct de acces ºi. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. Când introduceþi adresa. Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. . : ºi @. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. un nume de utilizator ºi o parolã. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. Când accesaþi aceste site-uri. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut. Trebuie definitã numai adresa URL. 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ).

a selecta casete ºi a face selecþii. selectaþi Opþiuni > Memor. legãturile noi apar subliniate cu albastru. selectaþi Înapoi. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. Pentru a memora un marcaj. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. În pagina browserului. contactaþi furnizorul de servicii. este afiºat indicatorul de siguranþã . apãsaþi . ca marcaj. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. Pentru informaþii suplimentare. starea codificãrii. aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã.Siguranþa conexiunii Dacã. 115. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului. iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. cum ar fi serviciile bancare. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. la pag. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. pe durata unei conexiuni. Parcurgerea paginilor . Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. Pentru a deschide o legãturã. Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii.

Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. teme ºi video clipuri. Pentru a accesa paginile mai târziu. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. În ecranul cu pagini memorate. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. 87. În ecranul cu pagini memorate puteþi. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. embleme operator.Internet reveni la afiºajul browserului. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. imagini. Pentru a introduce o nouã adresã URL. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. Consultaþi ºi „Setãri Internet”. Internet. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina. de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. de asemenea. copierea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). 86 . Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. cum ar fi sunete de apel. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. la pag. apãsaþi în afiºajul marcaje. apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate.

3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului.. de exemplu „Buy” (Cumpãrare). Pentru a continua preluarea. Pentru a goli arhiva. 1 Pentru a prelua articolul. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. la pag. selectaþi Anulare. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. Pentru a anula preluarea. teme ºi videoclipuri. copierea. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. embleme operator.Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. selectaþi Accept. imagini. de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie. 110. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. Consultaþi „Setãri conexiune”. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona.

Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. sau Ecran complet. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. selectaþi De mare vitezã. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii. Dacã selectaþi Nu. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. Exped. expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. selectaþi Dosar neafiºat. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. la pag.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii. 88 . Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet. selectaþi Dezactivate. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. 33. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. Selectaþi Doar taste de sel. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. Conf. selectaþi De bunã calitate. Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. selectaþi un nivel sonor. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil.

crea ºi reda liste de redare.. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . sau Copiere în mem. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie. apãsaþi . Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. puteþi asculta fiºiere de muzicã. selectaþi Opþiuni > Ajutor./ Mutare în mem. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. copierea. Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. mem. Cu Music player. Artiºti. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul.Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. telef. Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. selectaþi Salt la redare acum. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul./ Mutare pe cart. 89 Personal Personal . Pentru a rula rapid înapoi. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. dacã sunt disponibile. mem. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. Liste red. Pentru a derula rapid înainte. selectaþi Toate melod. selectaþi Albume sau Artiºti. Pentru instrucþiuni de joc. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . apãsaþi tasta de parcurgere. telef. Pentru a comuta între redare ºi pauzã.

2 Selectaþi Opþiuni > Ad. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. selectaþi Opþiuni > Pictogr.m3u. Liste de redare Music player suportã liste redare simple . nu ºi fiºierele de muzicã. Pentru a asculta o listã de redare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . selectaþi Opþiuni > Amestec. selectaþi-o ºi apãsaþi .Personal Pentru a regla volumul. albume sau artiºti la o listã de redare. Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. Pentru a adãuga melodii. 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. Pentru a ºterge melodii. la „Mergeþi la”. rapidã. note. Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã. Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. selectaþi Liste red ºi o listã de redare. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. apãsaþi sau . selectaþi-le ºi apãsaþi .). Pentru a ºterge o listã de redare. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player. 90 . selectaþi Opþiuni > Repetare. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. marcaje etc. deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. apãsaþi sau . cmd. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei.

Contacte Chat pentru a crea. . de asemenea. Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. sau Chaturi înreg. 94. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat. la pag. edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Consultaþi „Date ºi setãri”. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. la pag. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic. Comenzile rapide implicite Note. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. puteþi introduce setãrile manual. la pag. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat.. De asemenea. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . Furnizorii de servicii vã vor prezenta. 67. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. 94. preþurile ºi tarifele acestora.

pentru a vã conecta ulterior la serverul chat.. selectaþi Activã pentru toþi. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri. selectaþi Toþi. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. 3 Pentru a vã deconecta. Accept. de utilizator ºi parola. selectaþi Automatã sau Manualã. selectaþi Opþiuni > Conectare. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server. Reînc. Numãr telefon ºi Adresã e-mail. Vit. selectaþi Numai cont. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. parcurg. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. în ecranul Grupuri Chat. Identitate utilizator. Mesaje accept. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). Chat. selectaþi Da. dispon. Sort. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). selectaþi Opþiuni > Deconectare. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. 92 . sã vã alãturaþi la grupurile lor. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. Puteþi cãuta dupã Nume grup. selectaþi Opþiuni > Cãutare. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat. Pentru a cãuta utilizatori.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii.

selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. selectaþi Chaturi înreg. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . alegeþi grupul ºi apãsaþi . Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit. în ecranul principal. selectaþi Opþiuni > Exped. 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. Pentru a pãrãsi grupul de chat. Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . Pentru a vizualiza o conversaþie.. mesaj privat. alegeþi un participant ºi apãsaþi . puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. . Pentru a opri înregistrarea. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. Pentru a expedia un mesaj. selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. selectaþi destinatarul. apoi Opþiuni > Rãspuns. selectaþi mesajul. selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare.Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat.

selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. selectaþi Opþiuni > Terminare convers. selectaþi Înapoi. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat.Personal Pentru a continua conversaþia. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv.. Chat. ident.. selectaþi Server predefinit. Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. Când vã conectaþi la server. auto. 94 . Intr. Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie. Pentru a încheia conversaþia. Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. Pentru a începe o nouã conversaþie. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. contactaþi furnizorul de servicii. Puteþi primi în continuare mesaje. la cont. apoi apãsaþi . Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). scrieþi mesajul ºi apãsaþi .

Introduceþi urmãtoarele setãri: . Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat. de utilizator. Parolã—Introduceþi parola de conectare. 95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server. selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou.Nume server—Introduceþi numele serverului chat.

Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate.. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth.Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth. File Transfer Profile. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Headset Profile.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2. la pag. Generic Object Exchange Profile. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Când aparatul este blocat. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. la pag. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. De exemplu. videoclipuri. Generic Access Profile. Serial Port Profile. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. Dial-up Networking Profile. 113 pentru 96 . Consultaþi „Siguranþã”. 54. clipuri muzicale ºi sonore ºi note. calculatoare ºi accesorii. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. Object Push Profile. Handsfree Profile. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”.

selectaþi Vãzut de toþi. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. deschideþi aplicaþia Note. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. este activã o conexiune Bluetooth. De exemplu. De exemplu. • Dacã simbolul este afiºat continuu. telefon propriu pe Vãzut de toþi. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. selectaþi Ascuns. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. 2 Selectaþi articolul. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. Vizib. aparatul Dvs. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. Numele telefon.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. conexiunea Bluetooth este activã. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. deschideþi Galerie. telefon propriu > Ascuns. • Dacã este afiºat cu intermitenþã. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. de exemplu o imagine.

creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. la pag. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. nume scurt în ecranul 98 . Parola se utilizeazã o singurã datã. apãsaþi Stop. —Telefon.Puteþi vedea pictograma unui aparat. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. În ecranul principal Bluetooth. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. 98. —Set cu cascã. Pentru a întrerupe cãutarea. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. tipul aparatului sau un scurt nume. selectaþi Cãutare alte apar. Pentru a începe o nouã cãutare. Dupã asociere. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare. lista este ºtearsã. Pentru a asocia un aparat. Înainte de asociere. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. Consultaþi „Asocierea aparatelor”.. Dacã opriþi aparatul. numele aparatului. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. Pictograme aparate: —Calculator. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. —Audio sau video. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. —Altele. au o parolã setatã în fabricã. Indicaþie! Când cautã aparate.

Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil. asocierea se anuleazã imediat.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. iar conexiunea se închide. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. Pentru a anula o asociere. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. 99 Conectivitate aparatelor asociate.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. selectaþi Bluetooth > Oprit. Dacã acceptaþi. sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. 66. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. la pag. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. alegeþi un aparat. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. Setat ca neautoriz. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere.

Dacã nu se întâmplã aºa. Când deschideþi Mgr. Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. 100 . alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS. rotunjiri º. Pentru a termina o conexiune.m. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã. con. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil.. Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date.d. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã.a. con. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. Pentru a închide toate conexiunile deschise. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP).

Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML. în bytes.)..Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni.în curs sau Deconectat. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. Aplicaþia Sincroniz. Consultaþi „Date ºi setãri”. vã permite sã vã sincronizaþi notele. agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. . Primit—Volumul de date. Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up). 67. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. Con. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. la pag. Expediat—Volumul de date. recepþionat de aparat. În aºteptare. Selectaþi Da. Decon. Nr. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente. Con.acces—Numãrul de acces utilizat. nou. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. în bytes. Nume—Numele punctului de acces utilizat. GSM rapid sau Date ca pac.în curs. expediate de pe aparat. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. (activã). Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat. (inact. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz.

Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect.—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. Accept. Parolã—Introduceþi parola. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã). Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server.sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil. Accept. introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã.. Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã.—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. agendã de adrese sau note de pe server. 102 . • În Bazã date la distanþã. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. toate sincr. cereri sincr. Agendã sau Note. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Numai pe server sau Numai în telefon.

Accept. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. selectaþi Nu. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server.. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man. apar. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. selectaþi Opþiuni > Start configurare. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. . furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. Accept. Dupã ce se terminã sincronizarea. selectaþi Anulare. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului. autom. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare. actualizate. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. selectaþi Da.. sau Dezactivare config.Sincronizare. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. selectaþi Opþiuni > Activare configur. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat.

Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale. Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. înmulþiri. Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. scãderi. Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri).Office Office Calculator Pentru a face adunãri. împãrþiri. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie. se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. 104 . Pentru a ºterge un numãr din memorie. 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . Celãlalt câmp Cantit. sau . selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere. . 4 Selectaþi . 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere. . 3 Alegeþi primul câmp Cantit. apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi. Pentru a prelua un numãr din memorie. 2 Selectaþi . 3 Introduceþi procentul. Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK.

... 2 Pentru a schimba valuta de bazã. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. Pentru a repune pe rol o sarcinã. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. Pentru a adãuga o notã. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv.. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit. 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. 3 Adãugaþi cursurile de schimb.. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs. Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. . alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã. puteþi efectua conversii valutare. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1. pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini.

în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde. Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale.txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. iar fiºierele text (format . 106 .Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile.

Pentru a închide Radio. Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. consultaþi „Radio”. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. Pentru a deschide Muzicã. 107 Instrumente Instrumente . Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. 89. Pentru a aloca o comandã rapidã. Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. pentru a reveni în ecranul anterior. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. la calcule. la pag. Pentru a deschide Radio. apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. > Tst. > Setãri. Media > Opþiuni > Modificare. precum ºi separatorii folosiþi.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. selectaþi Ieºire. la pag. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . Setãri Pentru a modifica setãrile. de exemplu. apãsaþi . Apãsaþi din nou. consultaþi „Music player”. 77.

modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie.mod aºtept. Pentru a face acest lucru. selectând o aplicaþie din listã. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. la pag. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie. aparatul reporneºte. 108 . Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. Tastã selec. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. Mesaj/embl. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. aveþi nevoie de codul de blocare. la pag. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. pe ecranul principal. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. Consultaþi „Telefon ºi SIM”. 24. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. 114. De asemenea. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. Apl. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. aparatul sã porneascã mai încet. Setãri orig. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. selectaþi o aplicaþie din listã. Este posibil ca dupã resetare. selectaþi o aplicaþie din listã.

de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi. Temporiz. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. informându-l despre motivul respingerii apelului. Sumar dupã convorb. 27. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. 32. Pentru a opri apelarea automatã. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. 109 Instrumente Afiºaj Resping. dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”. Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. . Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr.Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat. dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. cu excepþia tastelor . apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. la pag. ºi . .—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. Duratã econ. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). apãsaþi . energ. Setãri apel Expediere nr. Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea).—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. la pag. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video.

Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . aveþi nevoie de codul PIN2. indiferent de linia selectatã. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). 100. adicã douã linii telefonice. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. Pentru a schimba aceastã setare. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active.Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. Dacã este selectatã linia 2. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. la pag. pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. 110 . pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. este necesar un punct de acces. În reþeaua UMTS. consultaþi „Manager conexiuni”. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea. Pentru a stabili o conexiune de date.

Reþea GSM. Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. (Acest lucru se poate întâmpla. „E-mail” la pag. Pentru a crea un punct de acces nou. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Reþea GSM. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces. sã o activeze pe cartela SIM. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. Consultaþi „Date ºi setãri”. 83. în timpul unei convorbiri. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. 67. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. la pag. Reþea UMTS. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. Reþea UMTS. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. Reþea UMTS. Pentru a putea utiliza o conexiune de date.Reþea GSM. dacã este necesar. de exemplu. Reþea GSM. 66. . în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi.) Reþea UMTS. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag.

Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar. de obicei. în adrese IP. de furnizorul de servicii. Conexiune date pach. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. În rubrica Server nume secund. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail). Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese.nokia. de furnizorul de servicii. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. De asemenea.124. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia.195.100. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. cum ar fi 192. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru.:.com. de obicei. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. selectaþi Da. Dacã selectaþi Dacã e necesar. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate. cum ar fi www. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii.

Dacã aparatul este blocat. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. Se deschide o listã de comenzi. la pag. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Selectaþi Blocare telefon. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. De asemenea. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. 114. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. contactaþi furnizorul de servicii. la pag.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Duratã pânã la bloc. la pag. 114. 107. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM. Pentru a debloca aparatul. la pag. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator. 17. codul PIN ºi codul PIN2. Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. . Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. introduceþi codul de blocare. apãsaþi .

Codul de blocare setat în fabricã este 12345. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Confirm. separat de aparat. Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. contactaþi furnizorul de servicii. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. Grup închis de utiliz. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). la livrarea cartelei SIM. Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate. modificaþi codul de blocare. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat.Instrumente Blocare la schimb. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. 114 .

verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat. dacã este disponibilã.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. la pag. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. autentice sau de încredere. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. în sine. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. Când deschideþi detaliile certificatului. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. Existenþa unui certificat nu oferã. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. Cu toate acestea. . Pentru a verifica detaliile certificatului. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. 116. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. niciun fel de protecþie. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale.

> Setãri > Deviere apel. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Când toate apelurile sunt redirecþionate. Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. pentru a modifica valoarea. setare încred. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. În funcþie de certificat. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere. Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. • Ver. Pentru detalii.cert. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. selectaþi Dacã este ocupat. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. Selectaþi Opþiuni > Edit. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul .—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere. Contactaþi emitentul certificatului.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. contactaþi furnizorul de servicii. 116 . mod conect. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat.

Dacã selectaþi Mod dual. Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii. Reþeaua UMTS este indicatã prin . Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. Când apelurile sunt restricþionate. Pentru a modifica aceastã setare. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. . Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. Este conectat un dispozitiv inductiv. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. inclusiv transmisiile de date. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. Restricþii apel afecteazã toate apelurile. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

voc. > Com. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã. 27. prescurtãrile ºi acronimele. la pag.. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. Selectaþi Set cu cascã. selectaþi Opþiuni > Setãri. selectaþi Sintetizator > Dezactivat. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. voc.man. rãspunsul automat este dezactivat. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor. Evitaþi numele foarte scurte.Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. consultaþi „Apelarea vocalã”. bazate pe tehnologia Java cu extensia . Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii. selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. ºi dosarul Profiluri al acesteia. de exemplu. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. > Profiluri. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. dupã 5 secunde. 22. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale.jar ( ). Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f.jad sau . selectaþi aplicaþia. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã. > Manager. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute.. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. la pag. 118 . Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel.com. profiluri. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”.

vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia. ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. aplicaþie Java. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. 115. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat. Dacã acesta lipseºte. . deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. pot fi preluate în timpul navigãrii. memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. Fiºierele de instalare au extensia . • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. Consultaþi „Administrarea certificatelor”. Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. accesaþi cãsuþa poºtalã. deschideþi mesajul e-mail. la pag. aplicaþia nu este instalatã complet. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie.sis.Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . Înainte de instalare. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. PC Suite pentru a instala aplicaþii. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. De asemenea. Pentru a restaura aplicaþia originalã.sis. ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth.jar.

Pentru a porni o aplicaþie instalatã. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi . 2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei. În timpul instalãrii. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. Ca alternativã.. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail). Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. dacã aceastã opþiune este disponibilã. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. Internet. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. vi se cere sã selectaþi unul.jar din reþea. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. Dacã ºtergeþi un program. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal.fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. 120 . Când preluaþi fiºierul .cearã sã-l preluaþi din reþea. Selectaþi Da pentru a confirma. alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. Pentru detalii. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. Indicaþie! În timpul navigãrii. aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective.

Adr. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 76. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut. În afiºajul principal Manager. alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. la pag. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. Internet predef. timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor . apãsaþi . sau Dezactivatã. mod conect. Numai cu semnãt. > Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat. Pentru a vedea cheile de activare Expirate. copierea.cert. Ver.Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”. • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. • În cazul cheilor expirate ( ).

apãsaþi de douã ori .Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat. Pentru a vedea informaþii detaliate. 122 . selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi . cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului.

Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. > Mng. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. Apãsaþi . Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. Dupã aceastã modificare. ªtergeþi mai întâi unele date. în mod repetat. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia.fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. este conectat un alt aparat. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. ºi selectaþi Instrum. Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. apãsaþi . Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. 123 Depanare Depanare .

Contactaþi furnizorul Dvs. consultaþi „Copierea contactelor” la pag.nokia. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 .? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. Pentru a vedea toate evenimentele. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. de servicii pentru instrucþiuni. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal.com. Definiþi unul în setãrile Internet. contactaþi furnizorul aparatului Dvs. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. 38. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit.

de exemplu. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive.primit un astfel de cod. Afiºaj Î: De ce. ªtergeþi mai întâi unele date. contoare pentru cost convorbiri. apar pe ecran puncte luminoase. ªtergeþi din date. note de agendã. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. de punct de acces. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt.. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). efectuarea operaþiei. Pentru informaþii privind parolele. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. la fiecare pornire a aparatului. contactaþi furnizorul Dvs. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs. scoruri ale jocurilor ºi alte date. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. care poate fi. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. un furnizor de servicii sau un operator de reþea. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. contactaþi furnizorul Dvs. de servicii de reþea. cronometre pentru convorbiri. sau Memorie aproape plinã.

(Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. de exemplu. 126 . dar în cele din urmã se va uza. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. cum ar fi o monedã. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. înlocuiþi acumulatorul. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. dacã este posibil. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Dacã nu este utilizat. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã.) Acest lucru se poate întâmpla. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. o agrafã sau un stilou. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Dacã acumulatorul este complet descãrcat.

utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. trebuie sã puteþi observa. în jos sau în sus. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. 2. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. iar când priviþi dintr-un alt unghi.1 Privind holograma de pe etichetã. 3 ºi respectiv 4 puncte. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). consultaþi imediat un medic. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. Verificarea autenticitãþii hologramei . spre dreapta. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. de exemplu 12345678919876543210. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi..

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. 128 . tastaþi codul de 20 de cifre. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. vizitaþi pagina www. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. De asemenea. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat.nokia. ºi accesoriile sale.nokia. Pentru a crea un mesaj text. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs.com/batterycheck. de exemplu 12345678919876543210.com/battery.

pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Precipitaþiile. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. • Nu scãpaþi aparatul din mânã.Aparatul Dvs. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. care trebuie folosit cu grijã. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante. cât ºi pentru acumulator. Când aparatul revine la temperaturã normalã. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. Antenele neautorizate. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. modificãrile sau completãrile neautorizate. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Dacã aparatul Dvs. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. • Nu vopsiþi aparatul. se udã. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. • Utilizaþi o cârpã moale. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. este un produs de calitate superioarã. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. 130 . pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. inclusiv a telefoanelor mobile. la ureche. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. într-un toc de purtare. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. Opriþi aparatul Dvs. Dacã telefonul este purtat pe corp. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. În unele cazuri. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua.5 cm (5/8 in) faþã de corp.

inclusiv accesorii fixe sau mobile. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. dar nu întotdeauna. . de obicei. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. Pentru informaþii suplimentare. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. marcate vizibil. Aceste zone includ cala vapoarelor. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Dacã apar interferenþe. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. praf obiºnuit sau pulberi metalice. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. sisteme airbag. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. în mod normal. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. acestea pot cauza vãtãmãri grave. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. sau reprezentantul acestuia. consultaþi furnizorul Dvs. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. În asemenea zone. de servicii. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. sisteme electronice de control al vitezei. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Nu aºezaþi obiecte. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor.

Aceastã putere depinde de diferiþi factori. reþele radio. în toate benzile de frecvenþã testate. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Aparatul Dvs. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Dacã sunt activate anumite funcþii. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. 4 Apãsaþi tasta apelare.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. de servicii. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio.95 W/kg. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. inclusiv acest aparat. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. unui accident. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. Pentru informaþii suplimentare. Din acest motiv. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Aparatul Dvs. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. porniþi-l. funcþioneazã utilizând semnale radio. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 .

nokia.com. la www.133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. . Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea.

definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 . 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã.Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. DRM consultaþi chei de activare adresã IP. 47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. Java 118 arhivã.

cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. 42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact. centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS. serviciu pentru nume de domenii. definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS. cãrþi de vizitã 38 imagini 15.

34 meniu. Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator. definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19.filme.sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii. reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 . 58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere . muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57.jar 119 .

ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. 92. consultaþi puncte de acces 137 . alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces.P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã. definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate.