Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

.......................................... 31 Acceptarea unei invitaþii............................................................................................................................... 28 Partajarea video........................................................ 24 Efectuarea apelurilor .................................................................................................................................................................................... 14 Tutorial....................26 Apeluri vocale .......13 Aparatul Nokia N70 ...................14 Ajutor................................................. 30 Setãri......................................................................... 20 Personalizarea aparatului ........................................................ 19 Formatarea unei cartele de memorie ...................................................................................................... 23 Schimbaþi aspectul aparatului .................................... 26 Realizarea unei teleconferinþe........... 27 Apelarea vocalã......................................................................................9 Conectivitate.............. 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon ............................. 27 Apeluri video ....................................... .. 31 ..... 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie ............. 29 Cerinþe pentru partajarea video............. 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ............................................................................................................................................................Cuprins Pentru siguranþa Dvs......................................................................... 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct. 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie .. 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului .............................................................. 14 Comenzi rapide utile......................... 17 Manager fiºiere........................................................................................ 24 Modul aºteptare activã .....................................................................21 Profiluri—setarea sunetelor......... 16 Setãrile ceasului ......................................... 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie..................... 17 Ceas universal ..................... 15 Ceas............................................... 22 Profilul deconectat (off-line) ...................

..................................... 54 Setãri tipãrire..39 Crearea grupurilor de contacte ............................................................................ 44 Moduri de înregistrare .................................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte..........................34 Durata convorbirilor..........................................................................................................................................................................................................................................Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia ......................................... 56 Primirea setãrilor RealPlayer............................................................................................................... 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ........................................................................................................................................... 55 Crearea unei liste de melodii .......................................................... 46 Editarea videoclipurilor................................................................. 54 Previzualizare tipãrire ....................38 Copierea contactelor ..............................................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie....................................................... 53 Albume ...............................................................34 Jurnal ...................32 Apel în aºteptare....41 Fotografierea.................................................... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor......................................33 Opþiuni în timpul unui apel video............................................................................................................................ 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii............................................................................. 37 Memorarea numelor ºi a numerelor ................................. 55 RealPlayer..........................................54 Tipãrirea imaginilor.......... 45 Editarea imaginilor........................................................................................ 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea.............................. 53 Imagini ............................................................................. 56 Camera foto-video ºi Galeria ............................35 Contacte (Agendã telefonicã) .................41 Fotografierea secvenþialã .........37 Numere ºi adrese implicite ........................................... 49 Galerie ........34 Apeluri recente .................................. 41 Foto-Video....34 Date ca pachete .......................32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia .. 54 Selectarea imprimantei................. 43 Bliþul...........................................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale .............43 ...................................................................................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup.........40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator......................... 46 Înregistrarea videoclipurilor ........................ 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat .......... 52 Serie de imagini .......................................38 Director SIM ºi alte servicii SIM...............

........... 74 Mesaje de serviciu Internet ............... 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã...... 77 Vizualizare conþinut vizual.......................................................Regizor film ................ 68 Accesarea cãsuþei poºtale...........................77 Ascultarea aparatului de radio.................................. 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar ........................................... 81 Ecranele agendei ...................................................................... 68 Dosarele mele ............................ 76 Radio.................... 66 Mesaje multimedia ...................... 76 Transmisia celularã ............................................ 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ........................... 83 Recepþionarea setãrilor browserului... 62 Copierea textului în clipboard ............................... 79 Setãri .................................... 78 Posturi de radio memorate.................... 82 Internet.................................................................................................................................... 67 Date ºi setãri................................ 72 Mesaje text .................... 81 Setãrile agendei......................... 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM ................................... 58 Mesaje........................................................................................................................................................................................................................................... 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã ....... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã..... 57 Crearea unui film muvee rapid..................................60 Scrierea textului.................................................................................................... 68 Cãsuþã poºtalã .................................... 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ........................................................................... 67 Mesaje de serviciu Internet ............................................................................................................. 72 Setãri mesaje.............................................................. 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor ............... 83 Introducerea manualã a setãrilor ..................................... 79 Agendã...................... 76 Setãri pentru opþiunea Altele ................................................................................................................................................... 73 E-mail .... 72 Mesaje multimedia ........................................83 Accesarea Internetului.............................................................................................................................................................. 58 Crearea unui film muvee personalizat ......................................80 Crearea înregistrãrilor de agendã........ 83 .............................................................. 68 Preluarea mesajelor e-mail .................................................... 69 ªtergerea mesajelor e-mail ......................................... 80 Setarea unei alarme de agendã....................................................... 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor .....

........... 94 Gestionarea grupurilor chat ............................91 Primirea setãrilor chat...85 Parcurgerea paginilor ..................................................................................102 Personal .......................86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor................87 Închiderea unei conexiuni..............................Afiºaj marcaje..........................................................................................87 Golirea arhivei ......................... 94 Setãri ale serverului de chat .............................84 Adãugarea manualã a unui marcaj ...........................................96 Conexiunea Bluetooth .................................. 99 CD-ROM ................... 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.......................................................................................100 Manager conexiuni..........................................................................84 Realizarea unei conexiuni......................... 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor ........................... 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth...................................................... 89 Jocuri................................................... 94 Conectivitate..............................................................................................................91 Modificarea setãrilor de chat......................................................................................................................92 ...90 ªtergerea unei comenzi rapide .............................................................89 Redarea pieselor muzicale ....................................................................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide........................................................91 Conectarea la un server chat ...........................................................................89 Liste de redare .................................................................................................87 Setãri Internet ......................101 Crearea unui nou profil de sincronizare .................... 97 Asocierea aparatelor....................84 Expedierea marcajelor ..89 Music player.................... 93 Contacte chat....100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date......................................87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup ............................................101 Sincronizarea datelor .............100 Utilizarea aparatului ca modem..............................................................92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat .......................85 Vizualizarea paginilor memorate ...................................... 93 Chat......... 99 Conexiuni la calculator.................................................................................................101 Sincronizare la distanþã ..............................................................................................................................................................................................................................91 Chat—mesaje chat................................................................84 Siguranþa conexiunii................. 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ................................ 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth .............

.....................................................................................................................113 Redirecþionare apeluri.116 Restricþii apel .............127 Îngrijire ºi întreþinere.............................................................................................104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb .................................................................................................................................................................................................................113 Siguranþã ...117 Informaþii despre acumulator .............................. 104 Calculator.....................................................................................................................................................................105 Note .........106 Reþea.......107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) .............. 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã ..........................103 Setãrile profilului serverului.......................121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor .. 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã))...........117 Comenzi vocale................110 Datã ºi orã .......................................................118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor...........109 Setãri conexiune..................................................106 Recorder................................................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ..................118 Manager aplicaþii...............................................................................................................................................104 Conversie .................... 130 Index .............................................107 Setãri .....................................................117 Setãri accesorii..................................107 Setãri apel .......... 123 Întrebãri ºi rãspunsuri....................Manager aparate...................123 Instrumente ........................................................................................................................................ 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ....119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor .................................................................................................................................................................................. 134 ................................103 Office .................105 Probleme de rezolvat .....................................................107 Setãri telefon.......................................................................................................................................121 Depanare .........................................................120 Setãri aplicaþii ....................

în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Pentru informaþii suplimentare. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. 9 .Pentru siguranþa Dvs. Citiþi aceste instrucþiuni simple. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Prima grijã a Dvs. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. Evitaþi contactul inutil cu antena. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale.

La utilizarea funcþiilor acestui aparat. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). modificarea.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. 1800 ºi 1900 10 . Comunicaþi locul în care vã aflaþi. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. Despre aparatul Dvs. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. nu rezistã la apã. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. contactaþi furnizorul de servicii. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. Ca ºi în cazul calculatoarelor. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Feriþi aparatul de umiditate. mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. ºi UMTS 2100. transferul sau retransmiterea unor imagini. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. respectaþi legislaþia localã. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. Pentru a creºte siguranþa aparatului. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi. acceptaþi solicitãri de conectare. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Aparatul Dvs.

de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. Unele funcþii ale acestui aparat. S-ar putea. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. LCH-8. de servicii. precum ºi pictograme modificate. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. De exemplu. ACP-8. alta decât ceasul alarmã.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. navigarea. contactaþi furnizorul Dvs. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. operatorul de reþea sau alt distribuitor. modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. ACP-9. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS. 11 . de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Pentru informaþii suplimentare. cum ar fi mesajele MMS. ca aparatul Dvs. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Dacã acesta este cazul. de asemenea. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. Este posibil ca furnizorul Dvs. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. ACP-12. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. sã fie configurat în mod special. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. aparatul trebuie sã fie pornit. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44.

Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. 12 . Atenþie: Folosiþi numai acumulatori.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Pentru procurarea de accesorii aprobate. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model.

la pag. 19. la pag. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. 10. 13 Conectivitate Conectivitate .Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G. 96. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”. la pag. Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele.”. de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. Utilizaþi un cablu de date compatibil.

Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1.cheie. introduceþi cartela de memorie în aparat. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. Când citiþi un subiect de ajutor. pentru a accesa ajutorul din ecranul curent. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. > Ajutor. selectaþi Opþiuni > Cãut. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului. Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. selectaþi Instrum. selectaþi Opþiuni > Ajutor. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. În timp ce citiþi instrucþiunile. Pentru a vizualiza tutorialul. Denumit în continuare Nokia N70. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. apãsaþi a vedea subiecte corelate. Când o aplicaþie este deschisã. 14 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context.dupã cuv.

apãsaþi . este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. 96. pentru a o expedia. Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. la pag. Pentru mai multe informaþii. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia.mp4. Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. . apãsaþi . Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. Pentru mai multe informaþii. • Pentru a ºterge o imagine. Pentru a încheia selectarea. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . consultaþi „Mesaje”. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru a copia text în clipboard. • Dupã înregistrarea unui videoclip. Pentru a introduce textul într-un document. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . • Pentru a ºterge un videoclip. • Dupã realizarea unei fotografii. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. 96. apãsaþi . la pag. • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. textul este evidenþiat.Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . • Pentru a face o nouã fotografie. În acelaºi timp. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. la pag. • Pentru a schimba profilul. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . consultaþi „Mesaje”. Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. pentru a-l expedia. apãsaþi . Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare. apãsaþi tasta sau . • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã. apãsaþi ºi selectaþi un profil. eliberaþi tasta . apoi tasta . la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”.

16 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. la pag. Când alarma este activã. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . la pag. Dacã aveþi douã linii telefonice. selectaþi Stop. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. aceastã acþiune comutã între cele douã linii. apãsaþi . • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. apoi . Când tastatura este blocatã. dupã care aceasta va începe sã sune din nou. Pentru a anula o alarmã. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. este afiºat . Când sunã alarma. Pentru a opri alarma. 24. apãsaþi . Consultaþi „Internet”. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Dacã selectaþi Stop. Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare.• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. • Pentru deblocare: Apãsaþi . efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. 83. consultaþi „Modul aºteptare activã”. • Pentru a utiliza comenzi vocale. pag. Pentru a seta o nouã alarmã. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã. apoi . apãsaþi . Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole.

apãsaþi sau . În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. selectaþi Ora sau Data. Consultaþi „Ceas universal”. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. 17. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. la pag.Pentru a modifica setãrile ceasului. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. aparatul va reporni. orã. Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. actual. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. Pentru a schimba ora sau data. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. orã sã se aplice. Pentru a schimba sunetul de alarmã. Pentru a seta oraºul Dvs. Selectaþi un oraº. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. Când este activã ora de varã. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri.. orã este activatã. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. . Pentru ca setarea Actualizare aut. Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul.

mesaje. disponibilã în Nokia PC Suite. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). sunete de apel. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Alegeþi Mem. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. Aceste funcþii includ contacte. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. microreceptor. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile. > Mng. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. imagini. Pentru a cãuta un fiºier. selectaþi Opþiuni > Activ. Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. note de agendã ºi de rezolvat. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). documente ºi aplicaþii preluate din reþea. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri.fiºiere. liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. 18 . apãsaþi ºi selectaþi Instrum.

Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. De exemplu. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. Pentru a asigura interoperabilitatea. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. Alte cartele de memorie. Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC). utilizaþi aplicaþia Mng. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”. transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.8 sau 3V). cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. apoi un dosar.Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient. 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie . la pag. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Pentru a elibera spaþiu de memorie. utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. cu tensiune dualã (1. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil.

Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Pentru a formata o cartelã. cartela nu poate fi utilizatã. de pe cart. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Dupã terminarea formatãrii. tel. selectaþi Opþiuni > Copie sig. iar altele necesitã formatare. mem. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. selectaþi Opþiuni > Restaur. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare...Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul. Selectaþi Da pentru a confirma. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. De asemenea. > Memorie. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului.. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem. mem. selectaþi Opþiuni > Format.. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. cart. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. 20 .

la pag. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. 24. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. Pentru informaþii suplimentare. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. contactaþi furnizorul de servicii. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. 24. consultaþi „Modul aºteptare activã”. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . 22. la pag. consultaþi „Mod de aºteptare”. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 108. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. la pag. 39. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. de start. apãsaþi . • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. De asemenea. la pag. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. ordinea meniurilor ºi pictogramele. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. la pag. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet. • Pentru a personaliza sunetele de apel.

medii sau grupuri de apelanþi. Mutare în dosar sau Dosar nou. conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Pentru a schimba profilul. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. Dacã profilul selectat este diferit de General. opþiuni. Când activaþi profilul Deconectat. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. > Profiluri. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. Indicaþie! Din lista de sunete. apãsaþi în modul de aºteptare. Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. Pentru a putea 22 . Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. • Pentru a reorganiza meniul principal . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. Selectaþi Da. selectaþi Opþiuni > Creare profil.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. Pentru a crea un nou profil. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. apoi selectaþi un contact. Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. Pentru a modifica un profil. > Profiluri.

97. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. imagini. Pentru a evita înregistrãrile duble. Selectaþi Bluetooth > Pornit. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. funcþiile aparatului schimbând profilul. 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. . 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. de pe un aparat compatibil Nokia S60. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. > Transfer pe aparatul Nokia N70. înregistrãri de agendã. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. Dupã ce se terminã cãutarea. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. mai întâi. Pe fiecare aparat. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu.Pentru a pãrãsi Deconectat. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. selectaþi din listã celãlalt aparat. Înainte de a iniþia transferul. aceasta va fi dezactivatã. la pag. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). introduceþi codul de blocare. trebuie sã activaþi. Pentru a debloca aparatul. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. Daþi un nume fiecãrui aparat. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum.

alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat.. Consultaþi ºi „Afiºaj”. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a previzualiza o temã. Pentru a activa o temã. 24 . Imag. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. 109. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. temã orig. Tema activã este indicatã prin . Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. > Teme. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. În mod implicit. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. Pentru a edita temele. Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. Apãsaþi . cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la. modul de aºteptare activã este activat. selectaþi Instrum. selectaþi Preluãri teme. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. la pag.

Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica. Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi .Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl. disponibile în modul de aºteptare. cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului. nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã.mod aºtept. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. . 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. activ ºi apãsaþi . selectaþi Instrum. 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi .

introduceþi numãrul de telefon. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. > Cãs. apãsaþi sau . voc. 1 În modul de aºteptare. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. Pentru a regla volumul. la pag. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. microfon. Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. vocalã (serviciu de reþea). Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. inclusiv prefixul. de servicii) ºi selectaþi OK. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. selectaþi Cu micr. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. Apãsaþi pentru a efectua apelul. 38.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. Pentru a apela cãsuþa Dvs. chiar dacã o altã aplicaþie este activã. vocale. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. > Opþiuni > Modificare numãr. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. Consultaþi „Copierea contactelor”. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. afiºate contactele identificate. Pentru a efectua un apel din Contacte. la pag. Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. 116. Vor fi 26 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru apeluri internaþionale. ºi apoi apãsaþi sau .

rapidã. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. 2 Pentru a apela un nou participant. repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ).. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. selectaþi Opþiuni > Apel nou. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale.. participant. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. > Ap. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat. Apelarea vocalã Aparatul Dvs. 3 Dupã ce a fost preluat noul apel. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. Pentru a activa apelarea rapidã. apãsaþi . 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . selectaþi Opþiuni > Conferinþã. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. Pentru a deconecta un participant. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare. inclusiv Dvs. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. pentru a reveni în teleconferinþã. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. Primul apel trece în aºteptare în mod automat.1 Apelaþi-l pe primul participant. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon.

dacã acesta a fost setat. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Dupã o pauzã de 1. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. de reþea sau furnizorul Dvs. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. Mobil (serviciu). Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. de servicii. Telefon. bidirecþionalã. Apelurile 28 . 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte. vocal. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. ºi destinatarul apelului. deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. între Dvs. va fi afiºatã destinatarului apelului video. aparatul selecteazã numãrul implicit.5 secunde aparatul formeazã numãrul. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. puteþi vedea o transmisie video în timp real. cu o tastã pentru setul de cascã. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere. Mobil (acasã). Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs.

Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. fie reþeaua nu le transmite). 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. aud. Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor.&vid. Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. . introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). Exped. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). apãsaþi . Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. video sau de transmisie date. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj. audio în curs sau Exp. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. 109. Pentru a termina apelul video. Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. video în curs (numai în modul Imagini).ordine imag. 1 Pentru a iniþia un apel video. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. de reþea sau la furnizorul de servicii. în curs .. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. consultaþi „Setãri apel”. Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. selectaþi Schimb. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. la pag.

30. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. Când un apel vocal este activ. Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP).Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. Nokia. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Profilul SIP trebuie sã fie. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Consultaþi „Setãri”. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. într-o reþea GSM). Consultaþi „Setãri”. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. Puteþi. la pag. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. de asemenea. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. la pag. 30. 30 . partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. de asemenea. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. dar apelul vocal continuã. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. Pentru a termina partajarea video. De asemenea. sesiunea de partajare este opritã. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun.

Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip.Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. Selectaþi Contin. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. 5 Pentru a termina partajarea video. Când primiþi o invitaþie. pentru a continua partajarea. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia. Dacã partajaþi un video clip. Dacã aþi selectat Clip. introduceþi o adresã. De asemenea. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. se va deschide o listã de video clipuri. nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. Operatorul Dvs. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . Atât Dvs. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare.

selectaþi Stop. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. De asemenea. Consultaþi ºi Resping. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. Dacã nu activaþi apelarea video. Puteþi. apãsaþi . apelul video este întrerupt. de asemenea. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. 109. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã. consultaþi „Setãri apel”. 116. apãsaþi pentru a-l respinge. la pag. este afiºatã pictograma . un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. selectaþi Silenþios. mesaj text. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. 32 . Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. 109. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. Când respingeþi un apel intrat. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. Imagine în apel video la pag. Selectaþi Opþiuni > Exped. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. Pentru a opri sesiunea de partajare video. la pag. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale.Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. apel cu SMS.

de reþea sau la furnizorul de servicii.Pentru a termina apelul video. Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Activ. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. Pentru a termina ambele convorbiri. deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri. Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. Activare difuzor sau Fãrã com. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. microfon sau Cu micr. apãsaþi . microreceptor. Pentru a termina convorbirea activã. manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã.. Rãspuns. conv. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. Term. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . o parolã). conv. la pag. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. Selectaþi OK pentru a expedia tonul. Respingere. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. selectaþi Comutare. apãsaþi . Conferinþã ºi Transfer. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. Comutare. 22. când doriþi ca aparatul Dvs. Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p).. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. Menþinere sau Activ. activã sau Terminare apeluri. apãsaþi în mod repetat tasta . Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. . Apel nou. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. menþin.

selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente. în modul de aºteptare. rotunjiri º. la pag. audio sau ambele).ordine imag. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv. selectaþi Opþiuni > Reset. recente din ecranul principal pentru apeluri recente. Pentru a apela unul din aceste numere.m. Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor.d. Consultaþi „Siguranþã”. recepþionate ºi efectuate. activã. cronometre. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Pentru a ºterge un anumit eveniment.. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. aveþi nevoie de codul de blocare.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. Pentru aceasta. Activare difuzor sau Fãrã com. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã). selectaþi Opþiuni > ªterge ap. conv. alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi . „Telefon ºi SIM”. Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. selectaþi Afiºare pentru 34 .a. Schimb. dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Indicaþie! Dacã. deschideþi registrul. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. a accesa lista apelurilor nepreluate. Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. 113.. Activ. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. Term. Pentru a ºterge unul din registrele de apel.

apãsaþi . numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. Articolele componente ale evenimentelor. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. > Da. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. numãrul de telefon. sau transmisiile de date înregistrate de aparat.. puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. mesajele text. Conexiunile la cãsuþa Dvs. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. Selectaþi Da pentru a confirma. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. . poºtalã. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. De exemplu. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. Pentru a filtra jurnalul.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi.

alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. 36 . Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text. Dacã selectaþi Fãrã jurnal. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. mãsuratã în kiloocteþi. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. de exemplu. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal.

Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. puteþi restaura informaþiile. De asemenea. cum ar fi contactele. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã.Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. Consultaþi „Date ºi setãri”. puteþi crea grupuri de contact. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. 67. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. la pag. la pag. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. 37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. Ulterior. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. 19. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge.

la pag. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. 38 . Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. copiaþi-le în Contacte. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. Prin multimedia sau Prin Bluetooth.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. apoi Opþiuni > Copiere în dir. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. În acest mod. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM. 97. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. care sunt acceptate de cartela SIM. selectaþi un contact ºi apãsaþi . Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. 1 În lista de contacte. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Consultaþi „Mesaje”. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. De asemenea. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate.

Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe. contactaþi distribuitorul acesteia. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. nr. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. nr. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. În directorul SIM puteþi adãuga. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. . Pentru a ºterge sunetul de apel. fixe. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. În acest caz. fixe. selectaþi Opþiuni > Activ. Se deschide o listã cu sunete de apel. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. apel. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM.

Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact. 40 . Pentru a redenumi un grup. 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan. selectaþi Opþiuni > Redenumire. 2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor.

Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. selectaþi Opþiuni > Ut. o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie. Pentru a activa camera foto-video din spate. 48. se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. Camerele foto-video realizeazã fotografii în format . Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. Consultaþi „Setãri video”. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. la pag. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . la pag. foto-video sec. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri.. De asemenea. 37. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. Balans de alb sau Ton culoare. 45.3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag. selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare. Pentru a utiliza camera din faþã. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria . Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. la pag. Când este activatã camera foto-video.jpeg. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. Bliþ.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

44. 43. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. balans ºi tonurile de culoare.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. Când utilizaþi acest mod. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Dacã selectaþi un mod nou. Consultaþi Calitate imagine. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate. Def. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret. Consultaþi „Bliþul”. la pag. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. Act./forþat sau Dezactivat(ã). 45. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. la pag. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: .

Pentru a copia setãrile altui mod. selectaþi Opþiuni > Deplasare.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. Redimensionare sau Rotire. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. text. roti sau schimba dimensiunea unul element. clip art sau un cadru la imagine. acesta va fi setat ca mod implicit. În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. apãsaþi . Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. de utilizator. apãsaþi din nou pe . Bliþ. Selectaþi Fixare. selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi Opþiuni > Deplasare. apoi alegeþi modul. Redimensionare. 46 . • Pentru a apropia sau a depãrta. deplasaþi tasta de parcurgere.. apãsaþi ºi . Dacã selectaþi Manual. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. modul prestabilit este Automatã. Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . a regla luminozitatea. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. Pentru a adãuga text la o imagine. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. Deschideþi aplicaþia Mod video. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. contrastul. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. Rotire sau Selectare culoare. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. selectaþi modul Def. de utilizator. Pentru a edita textul. culoarea. Pentru a decupa o imagine. Balans de alb. Dacã selectaþi modul Def. Pentru a deplasa. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce.

Consultaþi „Galerie”. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. la pag. 96. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 51. • Pentru a expedia videoclipul. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. 45. 3 Selectaþi Contin. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip.Pentru a selecta un mod. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. apãsaþi . 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. la pag. Balans de alb sau Ton culoare. consultaþi „Mesaje”. 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. 45. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat. la pag. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. . apãsaþi . Pentru mai multe informaþii. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. pentru a continua înregistrarea. Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. la pag. Se afiºeazã pictograma de înregistrare . selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. selectaþi Opþiuni > Redare. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. selectaþi Pauzã. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. 44. la pag. la pag.

Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. Pentru a schimba setãrile principale. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Normalã sau Partajare. pentru a deschide o listã de albume disponibile. • Pentru a edita videoclipul. Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. 44. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. 48 . la pag. selectaþi Normalã. la pag.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. selectaþi calitatea Ridicatã. la pag. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile.mp4. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. Consultaþi „Partajarea video”. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale. Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. Selectaþi Da. format de fiºier . 49. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul.3gpp). Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”.mp4.3gpp. 29. Totuºi. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. selectaþi Opþiuni > Editare. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã. Pentru a stabili setãrile Configurare video.

ºterge sau duplica o imagine. pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. tranziþii ºi efecte . parcurgeþi în sus sau în jos. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. text sau tranziþii la un videoclip. Pentru comuta între timpi. pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. ºterge sau duplica text. Adãug. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: . Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. acestea sunt afiºate în timpul video. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. a clipurilor audio. Pentru a crea videoclipuri personalizate. ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . Dacã adãugaþi imagini. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. Editarea videoclipurilor. efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. a imaginii. a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate.

O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. De asemenea. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. selectaþi Opþiuni > Setãri. Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. Rezoluþie ºi Memorie în uz. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. 50 . selectaþi Opþiuni > Înreg. Text—Insereazã text în videoclip. Pentru a memora videoclipul. Setarea implicitã este memoria aparatului. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare. Puteþi insera un titlu. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. Nume implicit imagine. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. Setare duratã—Modificã durata clipului audio. Pentru a defini Memorie în uz. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat.

videoclipurile. listele de redare ºi legãturile de streaming./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile. În aplicaþia Foto-Video. la pag. disponibilã în Nokia PC Suite. sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). De asemenea. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca. Videoclipurile. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. clipurile audio. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Galerie. telef. Consultaþi „Music player”. foto din dosarul Imagini ºi video. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. 55.ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. . 89. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player. fiºierele . Melodii Clipuri audio . Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. Selectaþi Imagini ºi video . se afiºeazã . la pag. mem. Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. selectaþi Ap. puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie. sau Copiere în mem. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia. Consultaþi „RealPlayer”.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. . selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. mem./ Mutare pe cart. copia ºi muta elemente în dosare. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 97.

Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). melodii sau Preluãri sunete. selectaþi Prel. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . apoi selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. Prel. Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. Pentru a crea videoclipuri personalizate. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. Pentru a apropia sau depãrta o imagine. la pag. (Normalã) ºi (Partajare). 49. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat. în ordine cronologicã. 54. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. la pag.. grafice sau Preluãri video. Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. a parcurge fiºierele. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Mãrire. Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. selectaþi Opþiuni > Editare. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. 53. la pag. Consultaþi „Albume”. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. Pentru 52 . trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). telef. selectaþi Opþiuni > Micºorare.

• Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. Se deschide o listã de albume. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. Pentru a crea un nou album. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. selectaþi Opþiuni > Albume. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm. • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. selectaþi Opþiuni > Album nou. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. . . Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini.

selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã. Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil.jpeg. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire. este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge.Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag. o utilizaþi. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . de exemblu.. Nu puteþi tipãri decât imagini în format . Pentru a schimba structura. Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil.jpg. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. cablul Nokia Connectivity CA-53. imprimanta este afiºatã automat. selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. Utilizaþi Tipãrire imag. camerã foto-video. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format .. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã.

awb. puteþi reda videoclipuri. .mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi. apãsaþi . RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele . . —Aleatorie. — Repetare ºi aleatorie. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer. clipuri audio ºi liste de melodii. 51. însã unele fiºiere . O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier.aac. la pag.wav. nu este acceptat de acest aparat. ºi —Difuzor dezactivat. sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer.m4a. . . .mp4. disponibilã în Nokia PC Suite. Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet. selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK. Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. selectaþi Mãrime hârtie. De exemplu. prin urmare. Totuºi. Consultaþi „Galerie”.Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã.mid.mp3 ºi . Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. Cu aplicaþia RealPlayer. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile .

4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie.ram. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. 5 Selectaþi Înapoi. Pentru a activa sunetul. contactaþi furnizorul de servicii. de reþea sau din partea furnizorului Dvs.Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. Consultaþi „Date ºi setãri”. Totuºi. Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. • Pentru a dezactiva sunetul. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru informaþii suplimentare. Pentru a reveni la aplicaþie. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP . 56 . Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP.Internet Access Point) ca punct de acces implicit. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Conþinutul nu este salvat în aparat. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . de servicii. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare.

sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy. de utilizator ºi apãsaþi . selectaþi Da. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. Nr. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Valoarea minimã este 6970. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct.Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. selectaþi Def. Valoarea maximã este 32000. Nr. . Pentru mai multe informaþii. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. Regizor film Pentru a crea filme muvee. 67. Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy. apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. min. Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. max.

. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. selectaþi muvee person. un mesaj de început ºi de sfârºit. Redenumire ºi ªtergere. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. Expediere. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. 58 . Fiecare stil dispune de propriul stil de font. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. muvee în Videoclip. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. Imagine. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. selectaþi muvee rapid. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. la pag. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. Într-un muvee person. De asemenea. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. de asemenea. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. muzicã ºi text. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. muzicã ºi ritm. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. Stil sau Muzicã.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical.editate care pot conþine imagini în miºcare. 59. culoare. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. Consultaþi „Selectare conþinut”. Pentru a decupa videoclipurile. apãsaþi tasta de derulare. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales.

selectaþi Opþiuni > Redare. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. muvee. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. tot ca neutru. muvee. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. în ecranul Previzualizare muvee. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. selectaþi Opþiuni > Creare din nou. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. puteþi edita videoclipurile selectate. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. . Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. muvee. selectaþi Opþiuni > Marc.

76. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. Consultaþi „E-mail”. edita ºi organiza mesaje text. Când deschideþi aplicaþia Mesaje. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. care nu au fost expediate. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). expedia. Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. vizualiza. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. 60 . puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . fãrã a vã conecta. Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. mesaje multimedia. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. primi. 74. În aplicaþia Mesaje puteþi crea. mesaje în transmisie celularã. cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. la pag. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. la pag. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. De asemenea. cãtre furnizorul de servicii.

• Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. pânã când apare caracterul dorit. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. • Pentru a introduce un spaþiu. aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare). Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe .Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. apãsaþi . ºi indicã modul de scriere selectat. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). apãsaþi . Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. indicã scrierea cifrelor. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. apoi introduceþi litera. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. • Pentru a introduce o cifrã. . un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . apãsaþi . • Pentru a ºterge un caracter. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. apãsaþi de trei ori . de la furnizorul de servicii. cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã.

este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. pentru o. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. apãsaþi . la care puteþi adãuga noi cuvinte. Pentru fiecare literã. pentru k.Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. apãsaþi pentru N. Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . Dacã apãsaþi rapid de douã 62 . ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. De exemplu. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. Cuvântul este adãugat în dicþionar. dacã este selectat dicþionarul englez. 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. apãsaþi . selectaþi Scriere. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. apãsaþi tasta o singurã datã. apoi selectaþi OK. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. pentru i ºi pentru a. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. apãsaþi tastele — . pentru a scrie „Nokia”. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. apãsaþi rapid de douã ori tasta . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului.

Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. apãsaþi . Apãsaþi apoi în mod repetat. pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. Mod numeric. Pentru a termina scrierea cuvântului compus.?!‘). Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . pentru a o confirma. Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). întregime. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. Indicaþie! Când apãsaþi . Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text).. selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. Apãsaþi . folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere. Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. Decupare (dacã a fost selectat text). Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie). Copiere (dacã a fost selectat text). metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. Introducere numãr. Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). 63 Mesaje ori .

trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. Selectaþi un 64 . apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. În acelaºi timp. la pag.). sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. 2 Pentru a copia text în clipboard. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. Pentru a ºterge textul selectat din document. selectaþi Copiere. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. 74. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. apãsaþi tasta sau . Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . în timp ce menþineþi apãsatã tasta . Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 66 ºi „E-mail” la pag. vi se cere sã faceþi acest lucru. 3 Pentru a introduce textul într-un document. apãsaþi .Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. apãsaþi tasta sau . Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. textul este evidenþiat. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. copierea. 1 Selectaþi Mesaj nou. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. În acelaºi timp. De asemenea. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Pentru a selecta rânduri de text.

5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. Clip audio. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. consultaþi „Setãri video”. 48. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj.mp4. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. Video clip sau Notã. ocupã un spaþiu mai mare. numãrând descrescãtor. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . Înainte de expediere. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. De exemplu. Indicaþie! De asemena. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia. la pag.multimedia. selectaþi Cadru. . 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. Dacã expedierea nu reuºeºte. selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj. 8 Pentru a expedia mesajul. Clip audio sau Video clip. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. Clip audio sau Video clip. 4 Scrieþi mesajul. 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. dacã opþiunea este disponibilã. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail.

cãuta. la pag. Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. Consultaþi „Setãri conexiune”. la pag. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat.Internet Access Point). Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. 67. • Definiþi corect setãrile Dvs. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. primi. se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. 66 . 110. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. la pag. la pag. 74. utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. Consultaþi „Mesaje multimedia”. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). Înainte de a putea expedia. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari. la pag. —date primite printr-o conexiune Bluetooth. Consultaþi „Setãri conexiune”. Consultaþi „Date ºi setãri”. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . la pag.Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). de e-mail. 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. —mesaj multimedia necitit. 110. Consultaþi „E-mail”. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. —mesaj text necitit. mesaje multimedia. 73. 73. Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari. Pentru a modifica setarea. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”.

Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. selectaþi Opþiuni > Preluare. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. selectaþi Opþiuni > Memorare. copierea. . Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. Pentru a memora setãrile. setãri pentru puncte de acces Internet. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. carte vizitã. Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. selectaþi-l ºi apãsaþi . Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. cãtre un alt aparat compatibil. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. selectaþi Opþiuni > Memor. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare. puteþi sã vizualizaþi o imagine. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. se afiºeazã ).Când primiþi un mesaj. numãrul cãsuþei poºtale vocale. deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare.

Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. la pag. vi se cere sã faceþi acest lucru. selectaþi Opþiuni > Adãug. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. selectaþi Opþiuni > Memorare. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. pentru a memora datele. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Memor. Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. fãrã a vã conecta (off-line). Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. la marcaje. luaþi legãtura cu furnizorul de servicii. 68 . Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. Consultaþi „E-mail”. 74. Pentru disponibilitate ºi abonament. Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. în agendã. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. aceasta va fi memoratã în Contacte. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail.

deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. apãsaþi . Când vizualizaþi mesajele on-line. puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. selectaþi Anulare. fiºierul nu a fost transferat în aparat. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. memora sau ºterge fiºiere ataºate. 69 Mesaje .Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. Mesajul e-mail a fost citit. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. În ecranul Anexe puteþi transfera. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. deschide. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. la pag. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. selectaþi Opþiuni > Preluare. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. 110. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat.

mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. Consultaþi „E-mail”. Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. datoritã traficului de date. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. Dacã folosiþi protocolul POP3. ataº. ºi fiº. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. selectaþi Telefon ºi server. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere. În ªtergere mesaj din:. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. Dacã sunteþi în modul deconectat. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. 70 . selectaþi Opþiuni > ªtergere.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. la pag. Dacã utilizaþi protocolul POP3.. 74. Parþial (kB) sau Mes. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. selectaþi Numai telefon. selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > ªtergere. În ªtergere mesaj din:. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. selectaþi un dosar din listã ºi OK.

expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. Reexpediere la ora . În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere.Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. mesajele e-mail preluate sau ambele. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite. apãsaþi de douã ori . Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line.. puteþi scrie mesaje e-mail noi. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. Expedierea nu a reuºit. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. de exemplu. Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: . noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server).. De asemenea. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior. De asemenea.

scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. la pag. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. Dacã este setat pe Nu. 110. Consultaþi „Jurnal”. Consultaþi „Setãri conexiune”. selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. . Rãsp. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. acelaºi centru—Selectaþi Da. 2 Pentru a marca mesaje.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. 1 În ecranul principal Mesaje. 72 . mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. la pag. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. 34. Contactaþi operatorul de reþea. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. Se deschide o listã de dosare. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie.

În exteriorul reþelei de domiciliu. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. Micã ºi Mare. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. Aut. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. 4 Selectaþi OK. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. reveniþi în ecranul pentru setãri. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia. în reþeaua orig. autom. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text.. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . Prel. 5 Pentru a folosi noile setãri. . Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã. Selectaþi Restricþionat. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã.. de domiciliu. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs.

sunt trimise la aceastã adresã. contactaþi furnizorul de servicii. Consultaþi „Date ºi setãri”. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. Pentru informaþii suplimentare. Parolã:—Introduceþi parola. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. 110. contactaþi furnizorul de servicii. Consultaþi „Setãri conexiune”. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. vi se solicitã sã definiþi una. disp. Rãspunsurile la mesajele Dvs. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. e-mail. Pentru informaþii suplimentare. selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. la pag. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. de reþea. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. 67. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. la pag. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. 74 . Dacã lãsaþi necompletat acest câmp.. Dacã selectaþi Când conex. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Server exp.

copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. 75 Mesaje Server rec. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Prel. Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Numele Dvs. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. Dosare cu abonam. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. mesajele sunt preluate automat. Dacã utilizaþi protocolul POP3. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie.. Parþial (kB) sau Mes. ºi fiº. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. Introd. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. e-mail. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. . Exp. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. ataº.

—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Memorare mes. multimedia sau e-mail expediat.Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. selectaþi Preluare mesaje > Automat. Nr. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor. 76 . selectaþi Altele. Când se atinge limita. cel mai vechi mesaj este ºters. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. exp. Dacã nu gãsiþi limba doritã. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. un sunet sau o notã. Limita presetatã este de 20 mesaje. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile.

de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. Dupã terminarea apelului. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. trebuie sã porniþi manual radioul. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor. 79. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. În timp ce ascultaþi un post de radio. trebuie definit un punct de acces la Internet. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. Consultaþi „Posturi de radio memorate”.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). la pag. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. privind programul de radio. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. 77 Radio Radio .

Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. 78 . Dacã aþi memorat deja posturi de radio. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. selectaþi sau . Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. Pentru a regla volumul. vizual. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. selectaþi Opþiuni > Memorare post. selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a schimba frecvenþa manual.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. apãsaþi sau . selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). de reþea sau furnizorul de servicii. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. contactaþi operatorul Dvs. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. la pag. 79. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. selectaþi Opþiuni > Posturi.

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. ) 1 În afiºajul marcaje. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. puteþi accesa paginile.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. un titlu al marcajului. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site. : ºi @. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit. deasupra 84 . selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). dacã nu este selectat un alt punct de acces. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. pentru a memora marcajul. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut. un nume de utilizator ºi o parolã. Când introduceþi adresa. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Trebuie definitã numai adresa URL. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. Apãsaþi pentru a expedia marcajul. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. dacã pagina Internet o impune. . Când accesaþi aceste site-uri.. un punct de acces ºi. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor.

selectaþi Înapoi. contactaþi furnizorul de servicii. iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. 115. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Memor. Pentru a memora un marcaj. Pentru a deschide o legãturã. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. starea codificãrii. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. este afiºat indicatorul de siguranþã . la pag. cum ar fi serviciile bancare. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. legãturile noi apar subliniate cu albastru. Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. În pagina browserului. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. ca marcaj. Parcurgerea paginilor . a selecta casete ºi a face selecþii. Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. pe durata unei conexiuni. Pentru informaþii suplimentare.Siguranþa conexiunii Dacã.

copierea. În ecranul cu pagini memorate puteþi. cum ar fi sunete de apel. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr.Internet reveni la afiºajul browserului. embleme operator. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina. imagini. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. 87. Internet. apãsaþi în afiºajul marcaje. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. În ecranul cu pagini memorate. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. Consultaþi ºi „Setãri Internet”. apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. teme ºi video clipuri. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. la pag. Pentru a accesa paginile mai târziu. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. de asemenea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. Pentru a introduce o nouã adresã URL. 86 . apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ).

Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. Pentru a goli arhiva. de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. embleme operator. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Pentru a anula preluarea. 110. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. selectaþi Accept. Pentru a continua preluarea. Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. la pag. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . selectaþi Anulare. teme ºi videoclipuri. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. de exemplu „Buy” (Cumpãrare).. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. Consultaþi „Setãri conexiune”. imagini. Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. copierea. 1 Pentru a prelua articolul.

Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. Selectaþi Doar taste de sel. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. la pag. 88 . Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. sau Ecran complet. 33. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. selectaþi De bunã calitate. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. selectaþi De mare vitezã. Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet. selectaþi un nivel sonor. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. selectaþi Dezactivate. selectaþi Dosar neafiºat. Dacã selectaþi Nu. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii. Exped. Conf.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii.

Pentru a derula rapid înainte./ Mutare în mem. telef. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . copierea.. apãsaþi . selectaþi Salt la redare acum. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. crea ºi reda liste de redare. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. mem. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. Pentru instrucþiuni de joc. mem. selectaþi Opþiuni > Ajutor. Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. telef. Liste red. dacã sunt disponibile. Pentru a comuta între redare ºi pauzã. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. selectaþi Toate melod./ Mutare pe cart. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . puteþi asculta fiºiere de muzicã. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii.Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. Pentru a rula rapid înapoi. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. 89 Personal Personal . Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Artiºti. apãsaþi tasta de parcurgere. Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. sau Copiere în mem. selectaþi Albume sau Artiºti. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Cu Music player.

cmd. Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. albume sau artiºti la o listã de redare. selectaþi-o ºi apãsaþi . Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei. 90 . selectaþi Opþiuni > Repetare. selectaþi Opþiuni > Pictogr. Pentru a ºterge o listã de redare. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite.). selectaþi Liste red ºi o listã de redare. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã.m3u. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. 2 Selectaþi Opþiuni > Ad. Pentru a asculta o listã de redare. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. selectaþi Opþiuni > Amestec.Personal Pentru a regla volumul. apãsaþi sau . la „Mergeþi la”. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. apãsaþi sau . Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. Pentru a adãuga melodii. selectaþi-le ºi apãsaþi . 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. note. Liste de redare Music player suportã liste redare simple . nu ºi fiºierele de muzicã. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. rapidã. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. Pentru a ºterge melodii. marcaje etc.

Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. puteþi introduce setãrile manual. Comenzile rapide implicite Note. la pag. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. sau Chaturi înreg. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. preþurile ºi tarifele acestora. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la.. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. 94. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic. 67. De asemenea. .Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . la pag. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. Consultaþi „Date ºi setãri”. 94. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. Contacte Chat pentru a crea. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. de asemenea. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice. la pag. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat.

în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. 92 . pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim. selectaþi Opþiuni > Conectare.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. selectaþi Opþiuni > Cãutare. parcurg. selectaþi Numai cont. selectaþi Activã pentru toþi. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). selectaþi Toþi. Pentru a cãuta utilizatori. Numãr telefon ºi Adresã e-mail.. Accept. Vit. sã vã alãturaþi la grupurile lor. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. Puteþi cãuta dupã Nume grup. Sort. selectaþi Automatã sau Manualã. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. 3 Pentru a vã deconecta. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. de utilizator ºi parola. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. Reînc. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. selectaþi Opþiuni > Deconectare. în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). Chat. în ecranul Grupuri Chat. Mesaje accept. dispon. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat. Identitate utilizator. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. selectaþi Da. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri.

Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . alegeþi grupul ºi apãsaþi .Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. . selectaþi mesajul. Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. Pentru a opri înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Exped. Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). Pentru a expedia un mesaj. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. alegeþi un participant ºi apãsaþi . selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat.. scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . scrieþi mesajul ºi apãsaþi . mesaj privat. în ecranul principal. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. Pentru a pãrãsi grupul de chat. apoi Opþiuni > Rãspuns. scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . Pentru a vizualiza o conversaþie. Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. selectaþi Chaturi înreg. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. selectaþi destinatarul. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou.

Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. Puteþi primi în continuare mesaje. Când vã conectaþi la server. auto. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. ident. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. Intr. selectaþi Înapoi. Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat.. la cont. Pentru a încheia conversaþia. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. 94 . Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. selectaþi Opþiuni > Terminare convers.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. apoi apãsaþi . Chat. selectaþi Server predefinit.Personal Pentru a continua conversaþia. contactaþi furnizorul de servicii. Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie. Pentru a începe o nouã conversaþie..

de utilizator. selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Parolã—Introduceþi parola de conectare. 95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat. Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs.Nume server—Introduceþi numele serverului chat. Introduceþi urmãtoarele setãri: .

Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2. Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon.. Serial Port Profile. 54. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. Dial-up Networking Profile. Când aparatul este blocat. Generic Object Exchange Profile. 113 pentru 96 . videoclipuri. Handsfree Profile. Object Push Profile. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. Generic Access Profile. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. De exemplu. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultaþi „Siguranþã”. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. la pag. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. Headset Profile. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto. pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). calculatoare ºi accesorii. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. File Transfer Profile. clipuri muzicale ºi sonore ºi note. la pag.Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth.

97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. • Dacã este afiºat cu intermitenþã. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. este activã o conexiune Bluetooth. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. deschideþi aplicaþia Note. telefon propriu > Ascuns. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. selectaþi Vãzut de toþi.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi. De exemplu. aparatul Dvs. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. • Dacã simbolul este afiºat continuu. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. selectaþi Ascuns. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). Vizib. deschideþi Galerie. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. 2 Selectaþi articolul. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . Numele telefon. telefon propriu pe Vãzut de toþi. încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. de exemplu o imagine. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. De exemplu. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. conexiunea Bluetooth este activã. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib.

Pentru a asocia un aparat. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. Parola se utilizeazã o singurã datã. Pictograme aparate: —Calculator. Dupã asociere. 98. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. Dacã opriþi aparatul. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. —Set cu cascã. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. apãsaþi Stop. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib.. Indicaþie! Când cautã aparate. Înainte de asociere. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. —Altele. Pentru a întrerupe cãutarea. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. la pag. tipul aparatului sau un scurt nume.Puteþi vedea pictograma unui aparat. —Audio sau video. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. nume scurt în ecranul 98 . Pentru a începe o nouã cãutare. selectaþi Cãutare alte apar. —Telefon. numele aparatului. lista este ºtearsã. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. Consultaþi „Asocierea aparatelor”. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. au o parolã setatã în fabricã. În ecranul principal Bluetooth.

agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. 99 Conectivitate aparatelor asociate. Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. iar conexiunea se închide. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin .—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. alegeþi un aparat. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. 66. la pag. Pentru a anula o asociere. asocierea se anuleazã imediat. selectaþi Bluetooth > Oprit. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. Setat ca neautoriz. Dacã acceptaþi. Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate.

Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. Pentru a închide toate conexiunile deschise. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite. pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. rotunjiri º. 100 .a. con. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr. Când deschideþi Mgr. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP). con. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. Pentru a termina o conexiune. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã.. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. Dacã nu se întâmplã aºa.m. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare.d.

în curs sau Deconectat. nou. Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up).în curs. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz. . agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. Selectaþi Da. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat. Con. în bytes. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã.Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni. Primit—Volumul de date. în bytes. Aplicaþia Sincroniz. la pag. (activã). Consultaþi „Date ºi setãri”. expediate de pe aparat. 67. (inact.). recepþionat de aparat. Nume—Numele punctului de acces utilizat. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML. În aºteptare. Nr. Expediat—Volumul de date.acces—Numãrul de acces utilizat. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. Decon. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. GSM rapid sau Date ca pac.. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. vã permite sã vã sincronizaþi notele. Con.

Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã. cereri sincr. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron. agendã de adrese sau note de pe server. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã).—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte.. Parolã—Introduceþi parola. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. Accept. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect. Accept.sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil. • În Bazã date la distanþã. Agendã sau Note. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Numai pe server sau Numai în telefon. Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã. toate sincr.—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz.—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. 102 . introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã.

Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. selectaþi Da. selectaþi Anulare. sau Dezactivare config. autom. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man. Dupã ce se terminã sincronizarea. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. Accept.. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. actualizate. selectaþi Nu. furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. selectaþi Opþiuni > Start configurare.Sincronizare. . apar. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. selectaþi Opþiuni > Activare configur. Accept.. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare.

1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. . Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. scãderi. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere. sau . împãrþiri. Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). 3 Introduceþi procentul. Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK. Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. Celãlalt câmp Cantit. 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . 104 . 4 Selectaþi . selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare.Office Office Calculator Pentru a face adunãri. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. 3 Alegeþi primul câmp Cantit. selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie. Pentru a ºterge un numãr din memorie. se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi. cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale. înmulþiri. Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. 2 Selectaþi . Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. . Pentru a prelua un numãr din memorie.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent).

105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr.. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv. Pentru a adãuga o notã.. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. puteþi efectua conversii valutare. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez.. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect. 2 Pentru a schimba valuta de bazã. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute.. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs. pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã. alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea.. . Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã. 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1. Pentru a repune pe rol o sarcinã. 3 Adãugaþi cursurile de schimb. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb.

106 .txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã. iar fiºierele text (format .Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile. Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale.

Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. Pentru a închide Radio. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. Pentru a aloca o comandã rapidã. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. la pag. Media > Opþiuni > Modificare. precum ºi separatorii folosiþi. Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. Pentru a deschide Muzicã. Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. consultaþi „Music player”. Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. 77. consultaþi „Radio”. la calcule. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. > Setãri. selectaþi Ieºire. > Tst. Setãri Pentru a modifica setãrile. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 107 Instrumente Instrumente . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. 89. la pag. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. apãsaþi . Apãsaþi din nou. pentru a reveni în ecranul anterior.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). de exemplu. Pentru a deschide Radio. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi .

Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. selectaþi o aplicaþie din listã. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. aparatul reporneºte. la pag. aparatul sã porneascã mai încet. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. Apl. 114. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. Setãri orig. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. 108 .mod aºtept. Pentru a face acest lucru. Tastã selec. 24. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. aveþi nevoie de codul de blocare. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. De asemenea. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. Consultaþi „Telefon ºi SIM”.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. selectaþi o aplicaþie din listã. Este posibil ca dupã resetare. la pag. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie. selectând o aplicaþie din listã. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. Mesaj/embl. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. pe ecranul principal. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului.

Duratã econ. propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. Temporiz. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. la pag. energ. . Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. Sumar dupã convorb. 109 Instrumente Afiºaj Resping. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. la pag. cu excepþia tastelor . Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr.Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat.—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. informându-l despre motivul respingerii apelului. de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi. Setãri apel Expediere nr. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. 32. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã.—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea). apãsaþi . ºi . apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. 27. Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”. . dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. Pentru a opri apelarea automatã.

Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea. Dacã este selectatã linia 2. Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). indiferent de linia selectatã. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. Pentru a schimba aceastã setare. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare.GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . adicã douã linii telefonice. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active. În reþeaua UMTS. pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. 100. consultaþi „Manager conexiuni”. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. Pentru a stabili o conexiune de date. este necesar un punct de acces. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. aveþi nevoie de codul PIN2. la pag.Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. 110 .

Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. Reþea GSM. 67. 83. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. Reþea GSM. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. Pentru a crea un punct de acces nou. Reþea UMTS. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. sã o activeze pe cartela SIM. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. . Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag. (Acest lucru se poate întâmpla. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Reþea UMTS. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. 66. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. în timpul unei convorbiri. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare.) Reþea UMTS. la pag. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare.Reþea GSM. Reþea UMTS. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. de exemplu. Reþea GSM. Consultaþi „Date ºi setãri”. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. „E-mail” la pag. dacã este necesar.

de obicei. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi. selectaþi Da. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. În rubrica Server nume secund.nokia. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. de obicei. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail). Dacã selectaþi Dacã e necesar. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã.195.124. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii. De asemenea.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date.:. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru.com.100. cum ar fi www. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. de furnizorul de servicii. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. în adrese IP. de furnizorul de servicii. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. Conexiune date pach. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat. cum ar fi 192. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate.

114. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. la pag. apãsaþi . Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. Se deschide o listã de comenzi. 17. contactaþi furnizorul de servicii. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. 107.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator. introduceþi codul de blocare. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. Dacã aparatul este blocat. la pag. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. Duratã pânã la bloc. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. codul PIN ºi codul PIN2. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. la pag. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. . Pentru a debloca aparatul. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. 114. Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Selectaþi Blocare telefon. De asemenea. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. la pag. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect.

Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. la livrarea cartelei SIM. Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. modificaþi codul de blocare. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM.Instrumente Blocare la schimb. Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. Grup închis de utiliz. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. contactaþi furnizorul de servicii.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Codul de blocare setat în fabricã este 12345. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. separat de aparat. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. Confirm. 114 . servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului.

• Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. la pag. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. Pentru a verifica detaliile certificatului.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. Cu toate acestea. în sine. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. Existenþa unui certificat nu oferã. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. dacã este disponibilã. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat. Când deschideþi detaliile certificatului. 116. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. niciun fel de protecþie. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale. autentice sau de încredere. . pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi.

contactaþi furnizorul de servicii. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. mod conect. > Setãri > Deviere apel. • Ver. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. În funcþie de certificat. Selectaþi Opþiuni > Edit. 116 . Când toate apelurile sunt redirecþionate. Contactaþi emitentul certificatului. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere. Pentru detalii. pentru a modifica valoarea. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. selectaþi Dacã este ocupat. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat. Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. setare încred. Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate.cert. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere.

Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii. Restricþii apel afecteazã toate apelurile. Este conectat un dispozitiv inductiv. respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. . inclusiv transmisiile de date. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. Reþeaua UMTS este indicatã prin . Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). Pentru a modifica aceastã setare. Dacã selectaþi Mod dual. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. Când apelurile sunt restricþionate. Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare).Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã.

jad sau . rãspunsul automat este dezactivat. selectaþi Opþiuni > Setãri. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. consultaþi „Apelarea vocalã”. de exemplu. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. profiluri. prescurtãrile ºi acronimele. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. la pag. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. dupã 5 secunde. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor.jar ( ).com. > Com. selectaþi aplicaþia. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute. > Manager. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. > Profiluri. selectaþi Sintetizator > Dezactivat. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. Evitaþi numele foarte scurte. 118 . bazate pe tehnologia Java cu extensia . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã. selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat. la pag.. 22.. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã. 27. voc. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. ºi dosarul Profiluri al acesteia.Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™.man. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii. Selectaþi Set cu cascã. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. voc. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel.

Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. Înainte de instalare. aplicaþia nu este instalatã complet. . Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters. Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat.sis.Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . Consultaþi „Administrarea certificatelor”. vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia.jar. De asemenea. aplicaþie Java.sis. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Fiºierele de instalare au extensia . Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei. PC Suite pentru a instala aplicaþii. 115. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. la pag. Pentru a restaura aplicaþia originalã. deschideþi mesajul e-mail. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). pot fi preluate în timpul navigãrii. Dacã acesta lipseºte. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. accesaþi cãsuþa poºtalã. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente.

2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei. Selectaþi Da pentru a confirma. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. vi se cere sã selectaþi unul. alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. Când preluaþi fiºierul . localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi .jar din reþea. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. Pentru a porni o aplicaþie instalatã.fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. dacã aceastã opþiune este disponibilã. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. Dacã ºtergeþi un program. 120 . Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. Internet. Ca alternativã. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. Pentru detalii. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. Indicaþie! În timpul navigãrii.cearã sã-l preluaþi din reþea. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail). Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. În timpul instalãrii. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. aparatul va afiºa un mesaj de avertizare..

Numai cu semnãt. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. la pag. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. mod conect. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. copierea. Adr. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. • În cazul cheilor expirate ( ). Ver. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. Internet predef.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. > Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat.cert. alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective. timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. apãsaþi . 76. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. Pentru a vedea cheile de activare Expirate. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor . În afiºajul principal Manager.Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. sau Dezactivatã. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media.

122 . cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului. apãsaþi de douã ori .Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi . Pentru a vedea informaþii detaliate. Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat.

Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. Apãsaþi . Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. 123 Depanare Depanare . Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. este conectat un alt aparat.fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. Dupã aceastã modificare. Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. ªtergeþi mai întâi unele date. ºi selectaþi Instrum.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. apãsaþi . aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. > Mng. în mod repetat. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte.

consultaþi „Copierea contactelor” la pag. de servicii pentru instrucþiuni. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte.com.nokia. Definiþi unul în setãrile Internet. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. contactaþi furnizorul aparatului Dvs. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. Pentru a vedea toate evenimentele. Contactaþi furnizorul Dvs. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. 38. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal.

sau Memorie aproape plinã. contactaþi furnizorul Dvs. ªtergeþi din date. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. Afiºaj Î: De ce. contoare pentru cost convorbiri. Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. Pentru informaþii privind parolele. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat .. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil. ªtergeþi mai întâi unele date. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. cronometre pentru convorbiri. încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. de punct de acces. apar pe ecran puncte luminoase. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. de servicii de reþea. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt.primit un astfel de cod. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. un furnizor de servicii sau un operator de reþea. care poate fi. la fiecare pornire a aparatului. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. de exemplu. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. note de agendã. scoruri ale jocurilor ºi alte date. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. contactaþi furnizorul Dvs. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs. efectuarea operaþiei.

numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. de exemplu. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. o agrafã sau un stilou. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Dacã nu este utilizat. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. dar în cele din urmã se va uza. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. Predaþi acumulatorii pentru reciclare.) Acest lucru se poate întâmpla. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. cum ar fi o monedã. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. 126 . Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. înlocuiþi acumulatorul. dacã este posibil. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig.

utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. consultaþi imediat un medic. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. spre dreapta. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele.. de exemplu 12345678919876543210. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. în jos sau în sus. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. 2. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. trebuie sã puteþi observa. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi.1 Privind holograma de pe etichetã. iar când priviþi dintr-un alt unghi. 3 ºi respectiv 4 puncte. Verificarea autenticitãþii hologramei .

com/batterycheck.nokia.com/battery. 128 . ºi accesoriile sale. Pentru a crea un mesaj text. vizitaþi pagina www. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului.nokia. De asemenea. tastaþi codul de 20 de cifre.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. de exemplu 12345678919876543210. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs.

129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. Precipitaþiile. • Nu vopsiþi aparatul. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. este un produs de calitate superioarã. • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice.Aparatul Dvs. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. care trebuie folosit cu grijã. Antenele neautorizate. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. Dacã aparatul Dvs. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. modificãrile sau completãrile neautorizate. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. • Utilizaþi o cârpã moale. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. se udã. Când aparatul revine la temperaturã normalã. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. cât ºi pentru acumulator. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute.

Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. În unele cazuri. Dacã telefonul este purtat pe corp. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. Opriþi aparatul Dvs. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. într-un toc de purtare. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare.5 cm (5/8 in) faþã de corp. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. inclusiv a telefoanelor mobile. 130 . Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. la ureche. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor.

Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. praf obiºnuit sau pulberi metalice. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. marcate vizibil. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. sisteme airbag. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Aceste zone includ cala vapoarelor. inclusiv accesorii fixe sau mobile. consultaþi furnizorul Dvs. dar nu întotdeauna. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. . unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. În asemenea zone. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. de obicei. sisteme electronice de control al vitezei. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Pentru informaþii suplimentare. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. în mod normal. sau reprezentantul acestuia. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. Nu aºezaþi obiecte. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. Dacã apar interferenþe. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. de servicii. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. acestea pot cauza vãtãmãri grave. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul.

95 W/kg. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Pentru informaþii suplimentare. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. Aparatul Dvs. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. reþele radio. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. funcþioneazã utilizând semnale radio.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 . unui accident. inclusiv acest aparat. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Aparatul Dvs. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Dacã sunt activate anumite funcþii. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. porniþi-l. 4 Apãsaþi tasta apelare. Din acest motiv. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. de servicii. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. în toate benzile de frecvenþã testate. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile.

133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.nokia. . Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea. la www.com.

ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii.Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 . 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. Java 118 arhivã. DRM consultaþi chei de activare adresã IP. 47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41.

centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS. cãrþi de vizitã 38 imagini 15.cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. 42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . serviciu pentru nume de domenii. definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS. definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact.

58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere . reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 . muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57.jar 119 . definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19. Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator.filme. 34 meniu.sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii.

94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces. 92. alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie. consultaþi puncte de acces 137 . definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate. ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91.P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful