Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

............................. 24 Efectuarea apelurilor ............................................................................... 27 Apelarea vocalã............................................................................................................... 26 Realizarea unei teleconferinþe............................................................. 14 Comenzi rapide utile.............14 Ajutor................................................................................................................................ 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct.................... 24 Modul aºteptare activã ........................................................................ 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon .......... 27 Apeluri video .............................................................. 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului ....... 20 Personalizarea aparatului ............... 23 Schimbaþi aspectul aparatului .............................................26 Apeluri vocale ............................ 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie .... 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat ................... 16 Setãrile ceasului ................................................................................................................. .....................21 Profiluri—setarea sunetelor.......................................................... 19 Formatarea unei cartele de memorie ........ 15 Ceas.............................. 31 .... 28 Partajarea video.................................................................................................................Cuprins Pentru siguranþa Dvs............ 30 Setãri........... 31 Acceptarea unei invitaþii....................................... 29 Cerinþe pentru partajarea video...................................9 Conectivitate................................................................................ 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie................................... 22 Profilul deconectat (off-line) ........... 14 Tutorial.............................................................................................. 17 Manager fiºiere.............................................................................................................................. 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie ...........................13 Aparatul Nokia N70 .................................................. 17 Ceas universal ...........................................

............................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale ................................... 54 Selectarea imprimantei............................................38 Director SIM ºi alte servicii SIM................................................................................................ 37 Memorarea numelor ºi a numerelor ....................................................54 Tipãrirea imaginilor..................... 53 Imagini ............................................................. 46 Editarea videoclipurilor..........35 Contacte (Agendã telefonicã) ................. 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea............................................................................................34 Apeluri recente ................................ 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii........................................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie......37 Numere ºi adrese implicite .............32 Apel în aºteptare............................................................... 43 Bliþul........................................................................ 55 Crearea unei liste de melodii ................................................................41 Fotografierea secvenþialã .......................................................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup............................................................ 54 Previzualizare tipãrire .....................................................................................................34 Jurnal ................................... 44 Moduri de înregistrare .....................................................39 Crearea grupurilor de contacte .......38 Copierea contactelor .......................................................... 52 Serie de imagini ....................................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte.......................................................... 53 Albume ........................................................................................................................................................ 55 RealPlayer................................................... 56 Primirea setãrilor RealPlayer...... 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ....................... 56 Camera foto-video ºi Galeria ....................................................................................................................... 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat ........................................................................ 49 Galerie ............................................................40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator........... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor..................................... 41 Foto-Video........ 46 Înregistrarea videoclipurilor ...............................34 Date ca pachete .....34 Durata convorbirilor..........................33 Opþiuni în timpul unui apel video.....................43 ............. 45 Editarea imaginilor..................41 Fotografierea.................................................................................................. 54 Setãri tipãrire.......Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia .......32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia ........................................................................

........................................83 Accesarea Internetului............................................................................. 81 Setãrile agendei. 73 E-mail ..................... 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor .................................... 83 ...........................................................................80 Crearea înregistrãrilor de agendã.................... 62 Copierea textului în clipboard ............................................................................................................. 79 Agendã........................ 68 Cãsuþã poºtalã .......................... 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM ............................ 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ..................... 72 Mesaje multimedia .......... 72 Setãri mesaje................. 58 Mesaje....................................................... 76 Setãri pentru opþiunea Altele .......................................................... 72 Mesaje text ................................................................................................. 68 Preluarea mesajelor e-mail ................................................... 57 Crearea unui film muvee rapid...................................................................................... 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar ....... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã........................................................................................................60 Scrierea textului........................................................................................................... 68 Accesarea cãsuþei poºtale..... 58 Crearea unui film muvee personalizat ...................................................................................................................... 83 Introducerea manualã a setãrilor ..................................... 76 Radio..............................77 Ascultarea aparatului de radio........................................................ 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã .................................................................. 79 Setãri .................. 80 Setarea unei alarme de agendã.................. 82 Internet.............................................. 83 Recepþionarea setãrilor browserului........................................................ 67 Date ºi setãri................................................................... 76 Transmisia celularã ............................................................................................................................................... 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã.............................Regizor film ..................................................... 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate ........................................ 69 ªtergerea mesajelor e-mail ...................................................................... 77 Vizualizare conþinut vizual............... 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor ...................................................................................... 74 Mesaje de serviciu Internet ......... 67 Mesaje de serviciu Internet ............ 78 Posturi de radio memorate.............. 68 Dosarele mele .............................. 66 Mesaje multimedia ........ 81 Ecranele agendei ...

.......................................................................................................91 Conectarea la un server chat ...........................................................................87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup ..100 Utilizarea aparatului ca modem................................................................................................................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide.......................... 89 Jocuri.87 Setãri Internet ................................................................................................85 Vizualizarea paginilor memorate ....................91 Modificarea setãrilor de chat...............................................................................................84 Siguranþa conexiunii.......100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date.........87 Închiderea unei conexiuni..............................................................................................................................91 Primirea setãrilor chat........................................................................................................84 Adãugarea manualã a unui marcaj ............................................................................102 Personal ............................................................................... 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.............................................. 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ..........90 ªtergerea unei comenzi rapide ............................................101 Sincronizare la distanþã ............................................................ 93 Chat........................ 99 Conexiuni la calculator.................................................................................................85 Parcurgerea paginilor ...............................92 .89 Redarea pieselor muzicale ............... 93 Contacte chat..... 94 Setãri ale serverului de chat ...... 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ................................. 94 Gestionarea grupurilor chat .................................................................91 Chat—mesaje chat............................................. 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor ...................................101 Sincronizarea datelor .......... 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.............................84 Realizarea unei conexiuni............................................................... 99 CD-ROM .......................................................101 Crearea unui nou profil de sincronizare ..........................................................86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor......................................................................................... 97 Asocierea aparatelor...92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat .........Afiºaj marcaje....................................................................................................100 Manager conexiuni..............84 Expedierea marcajelor ....89 Liste de redare .......... 94 Conectivitate.................................................96 Conexiunea Bluetooth ...............89 Music player..................................87 Golirea arhivei .............................................................................................................

..... 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã ...117 Setãri accesorii...........................................................................................116 Restricþii apel ........................... 126 Încãrcarea ºi descãrcarea .....105 Probleme de rezolvat ...................................................................................................................................................117 Informaþii despre acumulator ..106 Recorder.....121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor ..........................................................................................Manager aparate...................................................................................................117 Comenzi vocale...107 Setãri telefon.113 Siguranþã ........119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor .........................104 Conversie ......109 Setãri conexiune........................................103 Office ...............................................................105 Note ........................................................................................................................................................................................................ 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã))..............................118 Manager aplicaþii................................. 104 Calculator..............................106 Reþea..............126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ...................123 Instrumente ..........................................................................................................................................................121 Depanare .................110 Datã ºi orã .................................................................................................................................................................................104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb ...........................................................107 Setãri ...............120 Setãri aplicaþii ...................................................................127 Îngrijire ºi întreþinere.....................................................................................................................................................................................107 Setãri apel .................................... 134 ........118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor................................. 130 Index ..............................................................107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) ..............................103 Setãrile profilului serverului................. 123 Întrebãri ºi rãspunsuri.......................................113 Redirecþionare apeluri........................................................................

Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. 9 . Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Prima grijã a Dvs. Pentru informaþii suplimentare. Evitaþi contactul inutil cu antena. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale.Pentru siguranþa Dvs. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat.

mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. transferul sau retransmiterea unor imagini. 1800 ºi 1900 10 . La utilizarea funcþiilor acestui aparat. ºi UMTS 2100. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Feriþi aparatul de umiditate. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Ca ºi în cazul calculatoarelor. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. nu rezistã la apã. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. contactaþi furnizorul de servicii.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. Pentru a creºte siguranþa aparatului. Despre aparatul Dvs. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Aparatul Dvs. acceptaþi solicitãri de conectare. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. modificarea. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. respectaþi legislaþia localã. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje.

ACP-8. LCH-8. ca aparatul Dvs. cum ar fi mesajele MMS. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. alta decât ceasul alarmã. Este posibil ca furnizorul Dvs. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii. precum ºi pictograme modificate. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. Pentru informaþii suplimentare. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. operatorul de reþea sau alt distribuitor. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. aparatul trebuie sã fie pornit. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. de servicii. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. contactaþi furnizorul Dvs. ACP-12. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. S-ar putea. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Unele funcþii ale acestui aparat. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. sã fie configurat în mod special. De exemplu. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. de asemenea. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. navigarea. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. ACP-9. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Dacã acesta este cazul. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. 11 . unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat.

trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. 12 . Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. Pentru procurarea de accesorii aprobate. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu.

”. 19. Utilizaþi un cablu de date compatibil. 10. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor. la pag. de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”. la pag. Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G. la pag. 96. 13 Conectivitate Conectivitate .

Denumit în continuare Nokia N70. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. 14 . sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context. În timp ce citiþi instrucþiunile. Pentru a vizualiza tutorialul.cheie. selectaþi Instrum. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition.dupã cuv. > Ajutor. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. pentru a accesa ajutorul din ecranul curent. apãsaþi a vedea subiecte corelate. Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. Când o aplicaþie este deschisã. introduceþi cartela de memorie în aparat. Când citiþi un subiect de ajutor. selectaþi Opþiuni > Ajutor. selectaþi Opþiuni > Cãut.

Pentru a încheia selectarea. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. • Pentru a face o nouã fotografie. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei.mp4. la pag. apãsaþi . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. consultaþi „Mesaje”. apãsaþi . eliberaþi tasta . la pag. este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. • Pentru a ºterge o imagine. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Prin e-mail sau Prin Bluetooth. . Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. consultaþi „Mesaje”. apãsaþi tasta sau . Pentru a introduce textul într-un document. Pentru mai multe informaþii. Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. • Dupã realizarea unei fotografii. 96. pentru a-l expedia. În acelaºi timp. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii. Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. apãsaþi . Pentru a copia text în clipboard. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . apãsaþi ºi selectaþi un profil. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. • Pentru a schimba profilul. pentru a o expedia. textul este evidenþiat. Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare. 96. • Pentru a ºterge un videoclip. • Dupã înregistrarea unui videoclip. apãsaþi . Pentru mai multe informaþii. apoi tasta . Prin e-mail sau Prin Bluetooth.

16 . • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. Dacã aveþi douã linii telefonice. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . apoi . selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã. • Pentru deblocare: Apãsaþi . Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. consultaþi „Modul aºteptare activã”. 24. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã. la pag. Pentru a anula o alarmã. • Pentru a utiliza comenzi vocale. Pentru a seta o nouã alarmã. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã.• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas. dupã care aceasta va începe sã sune din nou. apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. la pag. selectaþi Stop. Când sunã alarma. pag. Consultaþi „Internet”. apoi . Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Când tastatura este blocatã. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Când alarma este activã. Pentru a opri alarma. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. este afiºat . apãsaþi . Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. 83. aceastã acþiune comutã între cele douã linii. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. Dacã selectaþi Stop. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. apãsaþi . apãsaþi .

orã sã se aplice. Pentru a schimba sunetul de alarmã. 17. apãsaþi sau . Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent.. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. orã. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. aparatul va reporni. Selectaþi un oraº. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. orã este activatã. În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. selectaþi Ora sau Data. Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. Când este activã ora de varã. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. Pentru a seta oraºul Dvs. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. Consultaþi „Ceas universal”. actual. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. Pentru ca setarea Actualizare aut. . iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. la pag. Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal.Pentru a modifica setãrile ceasului. Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. Pentru a schimba ora sau data. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ.

note de agendã ºi de rezolvat. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. documente ºi aplicaþii preluate din reþea. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). sunete de apel. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser. > Mng. 18 . apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. Aceste funcþii includ contacte. Pentru a cãuta un fiºier. Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. selectaþi Opþiuni > Activ. liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. mesaje. selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. Alegeþi Mem. disponibilã în Nokia PC Suite. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. microreceptor. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. imagini. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat). dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri. Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). Cartelele de memorie sunt reinscriptibile. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie.fiºiere.

De exemplu. la pag. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. utilizaþi aplicaþia Mng. 118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie . transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. apoi un dosar. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC).Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. Pentru a elibera spaþiu de memorie. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. cu tensiune dualã (1. dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. Pentru a asigura interoperabilitatea. Alte cartele de memorie. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil.8 sau 3V).

În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. cartela nu poate fi utilizatã. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã.. mem. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem. selectaþi Opþiuni > Restaur. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. De asemenea.Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul.. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. cart. mem. de pe cart. 20 . Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. Selectaþi Da pentru a confirma. iar altele necesitã formatare. Dupã terminarea formatãrii. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. Pentru a formata o cartelã. tel. > Memorie.. selectaþi Opþiuni > Format.. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. selectaþi Opþiuni > Copie sig. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã.

24.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. contactaþi furnizorul de servicii. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. de start. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. ordinea meniurilor ºi pictogramele. 108. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. • Pentru a personaliza sunetele de apel. la pag. ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. Pentru informaþii suplimentare. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. consultaþi „Modul aºteptare activã”. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 39. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. De asemenea. 24. apãsaþi . consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. consultaþi „Mod de aºteptare”. la pag. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. 22. la pag. la pag. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. la pag. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei.

Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. Pentru a putea 22 . Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. selectaþi Opþiuni > Creare profil. Selectaþi Da. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. Când activaþi profilul Deconectat.Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã. > Profiluri. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. Dacã profilul selectat este diferit de General. Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. apãsaþi în modul de aºteptare. Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. Mutare în dosar sau Dosar nou. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. Pentru a crea un nou profil. medii sau grupuri de apelanþi. Pentru a schimba profilul. Indicaþie! Din lista de sunete. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. > Profiluri. Pentru a modifica un profil. • Pentru a reorganiza meniul principal . apoi selectaþi un contact. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. opþiuni.

97. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth.Pentru a pãrãsi Deconectat. . selectaþi din listã celãlalt aparat. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj. funcþiile aparatului schimbând profilul. aceasta va fi dezactivatã. 1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). introduceþi codul de blocare. de pe un aparat compatibil Nokia S60. înregistrãri de agendã. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. Pentru a debloca aparatul. contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. Pe fiecare aparat. Daþi un nume fiecãrui aparat. > Transfer pe aparatul Nokia N70. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. Dupã ce se terminã cãutarea. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. Pentru a evita înregistrãrile duble. Înainte de a iniþia transferul. imagini. trebuie sã activaþi. Selectaþi Bluetooth > Pornit. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. mai întâi. la pag. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”.

la pag. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la. memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului.. Pentru a edita temele. Pentru a previzualiza o temã. În mod implicit. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. Pentru a activa o temã. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. > Teme.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. Apãsaþi . 24 . în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. Imag. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. selectaþi Instrum. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. temã orig. modul de aºteptare activã este activat. selectaþi Preluãri teme. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . 109. Consultaþi ºi „Afiºaj”. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. Tema activã este indicatã prin .

cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului. 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã. disponibile în modul de aºteptare.mod aºtept. Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica. nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. activ ºi apãsaþi . 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi . . Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi . selectaþi Instrum.Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl.

Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. Vor fi 26 . Pentru a efectua un apel din Contacte. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. vocalã (serviciu de reþea). 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). la pag. apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. Pentru a regla volumul. Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. Pentru a apela cãsuþa Dvs. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs. vocale. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. Apãsaþi pentru a efectua apelul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 38. Pentru apeluri internaþionale. 116. Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. de servicii) ºi selectaþi OK. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. Consultaþi „Copierea contactelor”. chiar dacã o altã aplicaþie este activã. voc. afiºate contactele identificate. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. selectaþi Cu micr. microfon. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. introduceþi numãrul de telefon. 1 În modul de aºteptare. > Opþiuni > Modificare numãr. la pag. ºi apoi apãsaþi sau . inclusiv prefixul. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. > Cãs. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare. apãsaþi sau .

Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. Pentru a deconecta un participant. Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. participant. Apelarea vocalã Aparatul Dvs. > Ap. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat. 2 Pentru a apela un nou participant. pentru a reveni în teleconferinþã.1 Apelaþi-l pe primul participant. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. inclusiv Dvs. apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare.. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon.. Primul apel trece în aºteptare în mod automat. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ). Pentru a activa apelarea rapidã. rapidã. repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. selectaþi Opþiuni > Apel nou. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. apãsaþi . pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. selectaþi Opþiuni > Conferinþã. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. 3 Dupã ce a fost preluat noul apel.

între Dvs. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal.5 secunde aparatul formeazã numãrul. Mobil (acasã). În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. bidirecþionalã. dacã acesta a fost setat. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. vocal. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. de reþea sau furnizorul Dvs. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. aparatul selecteazã numãrul implicit. Mobil (serviciu). Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. cu o tastã pentru setul de cascã. puteþi vedea o transmisie video în timp real. selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã. Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte. Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere. ºi destinatarul apelului. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. va fi afiºatã destinatarului apelului video. de servicii. Apelurile 28 . Telefon. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Dupã o pauzã de 1. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic.

Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. 109. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. Exped. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). în curs . caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri.&vid. Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. selectaþi Activare/Dezactivare > Exped. aud. apãsaþi . de reþea sau la furnizorul de servicii. 1 Pentru a iniþia un apel video. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video. la pag. . Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. selectaþi Schimb. introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. fie reþeaua nu le transmite). consultaþi „Setãri apel”. Pentru a termina apelul video. video sau de transmisie date. video în curs (numai în modul Imagini). audio în curs sau Exp.. Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs.ordine imag. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs.

dar apelul vocal continuã. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. într-o reþea GSM). 30. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. Pentru a termina partajarea video. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Puteþi. Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). de asemenea. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. de asemenea. 30. Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. sesiunea de partajare este opritã. 30 . Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. De asemenea. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. la pag. Profilul SIP trebuie sã fie. Consultaþi „Setãri”. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. Când un apel vocal este activ. Nokia. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. la pag. Consultaþi „Setãri”. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun.

introduceþi o adresã. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. 1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. Dacã partajaþi un video clip. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). se va deschide o listã de video clipuri. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. Când primiþi o invitaþie. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare.Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia. îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. Operatorul Dvs. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. 5 Pentru a termina partajarea video. pentru a continua partajarea. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare. De asemenea. Dacã aþi selectat Clip. cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. Selectaþi Contin. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare. Atât Dvs. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil.

Consultaþi ºi Resping. apãsaþi pentru a-l respinge. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. la pag. Când respingeþi un apel intrat. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale. Pentru a opri sesiunea de partajare video. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. la pag. Imagine în apel video la pag. apel cu SMS. pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã. de asemenea. 116. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. 109. 109. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”. apãsaþi . transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. Selectaþi Opþiuni > Exped. 32 . este afiºatã pictograma . Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. Puteþi. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui.Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. Dacã nu activaþi apelarea video. selectaþi Stop. consultaþi „Setãri apel”. De asemenea. apelul video este întrerupt. mesaj text. Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. selectaþi Silenþios. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video.

manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). Pentru a termina ambele convorbiri. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã. 22. menþin. Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. o parolã).Pentru a termina apelul video. de reþea sau la furnizorul de servicii. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare. apãsaþi în mod repetat tasta . conv. Term. microreceptor. Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri. la pag. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. apãsaþi .. selectaþi Comutare. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. Pentru a comuta între cele douã convorbiri. Apel nou. Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. Conferinþã ºi Transfer. Menþinere sau Activ. .. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. Comutare. conv. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. microfon sau Cu micr. Rãspuns. când doriþi ca aparatul Dvs. Selectaþi OK pentru a expedia tonul. 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . apelul va fi totuºi taxat ca apel video. apãsaþi . Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. Activare difuzor sau Fãrã com. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p). Pentru a termina convorbirea activã. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Activ. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. activã sau Terminare apeluri. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. Respingere. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”.

Schimb. Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor.ordine imag. Pentru aceasta.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact.m. audio sau ambele). Activare difuzor sau Fãrã com.d. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente. Consultaþi „Siguranþã”. conv. activã. alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi . aveþi nevoie de codul de blocare... Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. selectaþi Afiºare pentru 34 . Indicaþie! Dacã.a. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente. la pag. Pentru a ºterge un anumit eveniment. Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. 113. selectaþi Opþiuni > Reset. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã). vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. „Telefon ºi SIM”. Pentru a apela unul din aceste numere. Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. în modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv. selectaþi Opþiuni > ªterge ap. Term. deschideþi registrul. rotunjiri º. Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor. cronometre. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. recente din ecranul principal pentru apeluri recente. manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . recepþionate ºi efectuate. Activ. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video. a accesa lista apelurilor nepreluate. Pentru a ºterge unul din registrele de apel.

sau transmisiile de date înregistrate de aparat. poºtalã. numãrul de telefon.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. Pentru a filtra jurnalul. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. . Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. Conexiunile la cãsuþa Dvs. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. Articolele componente ale evenimentelor. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi. apãsaþi . la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. De exemplu. sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. mesajele text. > Da. Selectaþi Da pentru a confirma. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv..

ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. de exemplu. 36 . Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. mãsuratã în kiloocteþi. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text. Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. Dacã selectaþi Fãrã jurnal. derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date.

Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. la pag. De asemenea. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. puteþi restaura informaþiile. 67. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. Consultaþi „Date ºi setãri”. În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. 37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) . Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. Ulterior. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. la pag. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. puteþi crea grupuri de contact. 19. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . cum ar fi contactele.

care sunt acceptate de cartela SIM. 1 În lista de contacte. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. la pag. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM.. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. apoi Opþiuni > Copiere în dir. selectaþi un contact ºi apãsaþi . selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. 38 . Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. De asemenea. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. În acest mod. 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. 97. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. copiaþi-le în Contacte. Consultaþi „Mesaje”. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact.

aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. În directorul SIM puteþi adãuga. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. nr. 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. fixe. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. selectaþi Opþiuni > Activ. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. nr. În acest caz. Pentru a ºterge sunetul de apel. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. apel. Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. fixe. . 3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. Se deschide o listã cu sunete de apel. operatorul de reþea sau alt distribuitor. contactaþi distribuitorul acesteia.

2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan. 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor. Pentru a redenumi un grup. alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. selectaþi Opþiuni > Redenumire.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. 40 . 5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv.

Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. Pentru a activa camera foto-video din spate.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã).. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria . Consultaþi „Setãri video”.3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . la pag. Când este activatã camera foto-video. se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie. puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie. o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. Camerele foto-video realizeazã fotografii în format . De asemenea.jpeg. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. selectaþi Opþiuni > Ut. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare. foto-video sec. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. la pag. 45. la pag. Balans de alb sau Ton culoare. 48. Bliþ. 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Pentru a utiliza camera din faþã. Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact. 37.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. Când utilizaþi acest mod. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Consultaþi Calitate imagine. rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . 44. 43. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Dacã selectaþi un mod nou. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Consultaþi „Bliþul”. Def. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret./forþat sau Dezactivat(ã).Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat. 45. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. balans ºi tonurile de culoare. cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. Act. la pag. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate. la pag. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate.

Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. • Pentru a apropia sau a depãrta. de utilizator. comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. apãsaþi ºi . În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. Pentru a adãuga text la o imagine. selectaþi Opþiuni > Deplasare. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. apoi alegeþi modul. culoarea. Redimensionare. modul prestabilit este Automatã.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. selectaþi Opþiuni > Deplasare. apãsaþi din nou pe . Rotire sau Selectare culoare. roti sau schimba dimensiunea unul element. apãsaþi . Pentru a copia setãrile altui mod. acesta va fi setat ca mod implicit. Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. selectaþi modul Def. Pentru a edita textul. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. text. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Deschideþi aplicaþia Mod video. a regla luminozitatea. clip art sau un cadru la imagine. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. deplasaþi tasta de parcurgere. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. Bliþ. Dacã selectaþi Manual. Pentru a decupa o imagine. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. Selectaþi Fixare. de utilizator. Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. Balans de alb. contrastul.. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. Pentru a deplasa. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. 46 . selectaþi Opþiuni > Editare. Redimensionare sau Rotire. Dacã selectaþi modul Def. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile.

Pentru a selecta un mod. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. la pag. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. 51. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. selectaþi Pauzã. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. la pag. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Galerie”. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. selectaþi Opþiuni > Redare. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip. apãsaþi . Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. 45. Balans de alb sau Ton culoare. 44. . • Pentru a expedia videoclipul. Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. 3 Selectaþi Contin. la pag. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. la pag. 45. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. 96. apãsaþi . Se afiºeazã pictograma de înregistrare . pentru a continua înregistrarea. la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. Pentru mai multe informaþii. consultaþi „Mesaje”. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat. la pag.

selectaþi Normalã. • Pentru a edita videoclipul. Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . selectaþi calitatea Ridicatã. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. Consultaþi „Partajarea video”. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant.mp4. format de fiºier .3gpp). 49. la pag. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Normalã sau Partajare. consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale. Pentru a stabili setãrile Configurare video. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB.mp4. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. pentru a deschide o listã de albume disponibile. la pag. Pentru a schimba setãrile principale. Totuºi. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. Selectaþi Da. 48 . selectaþi Opþiuni > Editare. 44. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. la pag. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . 29. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul. Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã.3gpp.

Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. ºterge sau duplica text. a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. pentru a schimba culoarea ºi stilul textului. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. Dacã adãugaþi imagini. Editarea videoclipurilor. Pentru a crea videoclipuri personalizate. Pentru comuta între timpi. tranziþii ºi efecte . Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. text sau tranziþii la un videoclip. parcurgeþi în sus sau în jos. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . a clipurilor audio. Adãug. ºterge sau duplica o imagine. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: . În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. acestea sunt afiºate în timpul video. a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. a imaginii. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã.

O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Setãri. Rezoluþie ºi Memorie în uz. Setare duratã—Modificã durata clipului audio. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. Nume implicit imagine. Text—Insereazã text în videoclip. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. Setarea implicitã este memoria aparatului. ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. 50 . Pentru a memora videoclipul. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. selectaþi Opþiuni > Înreg. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. Puteþi insera un titlu. Pentru a defini Memorie în uz. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat. Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal.

foto din dosarul Imagini ºi video. Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. Videoclipurile. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. selectaþi Ap. la pag. 97. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia. videoclipurile. clipurile audio. Melodii Clipuri audio . selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile.ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. copia ºi muta elemente în dosare. Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca. fiºierele . apãsaþi ºi selectaþi Galerie. sau Copiere în mem./ Mutare pe cart. Selectaþi Imagini ºi video . De asemenea. În aplicaþia Foto-Video. Consultaþi „RealPlayer”. . Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . 55. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. la pag. 89. disponibilã în Nokia PC Suite. . sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). la pag. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player. Consultaþi „Music player”. puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth. Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. mem. mem. Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. telef. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. se afiºeazã . listele de redare ºi legãturile de streaming. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart.

în ordine cronologicã. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). selectaþi Opþiuni > Micºorare. la pag. Pentru a crea videoclipuri personalizate. la pag. selectaþi Opþiuni > Editare. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. a parcurge fiºierele. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. selectaþi Prel. Pentru a apropia sau depãrta o imagine. Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie. Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). grafice sau Preluãri video. telef. 49. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat. melodii sau Preluãri sunete. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. la pag. apãsaþi . apoi selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Albume”. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Prel. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip.. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. selectaþi Opþiuni > Tipãrire.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. (Normalã) ºi (Partajare). Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. 53. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. 54. Pentru 52 . Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. selectaþi Opþiuni > Mãrire. Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent.

selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. Pentru a crea un nou album. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. selectaþi Opþiuni > Album nou. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. selectaþi Opþiuni > Albume. Se deschide o listã de albume. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini. • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. . Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. .

.jpg. Pentru a schimba structura. Nu puteþi tipãri decât imagini în format .jpeg. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare. camerã foto-video. cablul Nokia Connectivity CA-53. selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire. o utilizaþi. Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. de exemblu. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. imprimanta este afiºatã automat. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format . o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. Utilizaþi Tipãrire imag. Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. este afiºatã lista imprimantelor disponibile. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã.. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã. editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor.Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag.

De exemplu. —Aleatorie. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier. . . însã unele fiºiere . selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer.mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile . . puteþi reda videoclipuri. ºi —Difuzor dezactivat. selectaþi Mãrime hârtie. la pag.m4a. .Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. clipuri audio ºi liste de melodii. . selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK.wav. Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal.mp4. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer.awb. Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. disponibilã în Nokia PC Suite. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. nu este acceptat de acest aparat. sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele . Totuºi. O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã.mid. Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. — Repetare ºi aleatorie.aac. 51. prin urmare. Cu aplicaþia RealPlayer. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager. Consultaþi „Galerie”. apãsaþi .mp3 ºi .

apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. Consultaþi „Date ºi setãri”. Conþinutul nu este salvat în aparat. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. Pentru a activa sunetul. 56 . Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. contactaþi furnizorul de servicii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. Totuºi.Internet Access Point) ca punct de acces implicit. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier .ram. de reþea sau din partea furnizorului Dvs. de servicii. Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. Pentru informaþii suplimentare. Pentru a reveni la aplicaþie. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia.Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii. • Pentru a dezactiva sunetul. Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP . 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. 5 Selectaþi Înapoi. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte.

selectaþi Def. Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct. 67. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. . apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. Pentru mai multe informaþii. Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. Valoarea minimã este 6970. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. Regizor film Pentru a crea filme muvee. Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. max. selectaþi Da. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy. de utilizator ºi apãsaþi . de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . min. Nr. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. Nr. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video.Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. Valoarea maximã este 32000. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte.

4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. apãsaþi tasta de derulare. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. Expediere. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. Stil sau Muzicã. culoare. muvee în Videoclip. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. Într-un muvee person.. muzicã ºi ritm. 58 . Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. Imagine. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi. Consultaþi „Selectare conþinut”.editate care pot conþine imagini în miºcare. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. Redenumire ºi ªtergere. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. Pentru a decupa videoclipurile. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film. selectaþi muvee person.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical. de asemenea. la pag. selectaþi muvee rapid. 59. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. De asemenea. un mesaj de început ºi de sfârºit. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. muzicã ºi text. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs.

Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. puteþi edita videoclipurile selectate. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. selectaþi Opþiuni > Marc. muvee. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. selectaþi Opþiuni > Redare. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. muvee. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. tot ca neutru. . 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. în ecranul Previzualizare muvee. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. selectaþi Opþiuni > Creare din nou. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. muvee. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus.

Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). primi. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. Când deschideþi aplicaþia Mesaje. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. În aplicaþia Mesaje puteþi crea. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia. cãtre furnizorul de servicii. 60 . la pag. expedia. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. care nu au fost expediate. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. 76. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. fãrã a vã conecta. Consultaþi „E-mail”. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. 74. cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. mesaje multimedia. De asemenea. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. mesaje în transmisie celularã. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. vizualiza.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. edita ºi organiza mesaje text. la pag.

apoi introduceþi litera. apãsaþi . Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . • Pentru a ºterge un caracter. cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. . • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. • Pentru a introduce un spaþiu. apãsaþi . • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare). apãsaþi . Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. de la furnizorul de servicii. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. pânã când apare caracterul dorit. Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. ºi indicã modul de scriere selectat. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. indicã scrierea cifrelor. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. apãsaþi de trei ori . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor.Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . • Pentru a introduce o cifrã. În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare.

Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. selectaþi Scriere. la care puteþi adãuga noi cuvinte. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. pentru a scrie „Nokia”. apoi selectaþi OK. apãsaþi . pentru k. ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. De exemplu. dacã este selectat dicþionarul englez.Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. apãsaþi rapid de douã ori tasta . Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. 4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. pentru i ºi pentru a. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. pentru o. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Dacã apãsaþi rapid de douã 62 . Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. apãsaþi . Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului. Pentru fiecare literã. apãsaþi pentru N. apãsaþi tastele — . Cuvântul este adãugat în dicþionar. confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. apãsaþi tasta o singurã datã.

apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu. Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar.Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. Apãsaþi apoi în mod repetat. Introducere numãr. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar.. apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie). apãsaþi . . Mod numeric. Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Copiere (dacã a fost selectat text). 63 Mesaje ori . Apãsaþi . Indicaþie! Când apãsaþi . metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. Pentru a termina scrierea cuvântului compus. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . pentru a o confirma. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului.?!‘). Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. întregime. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere. Decupare (dacã a fost selectat text).

Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. Selectaþi un 64 . selectaþi Copiere.Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. la pag. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. În acelaºi timp. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. vi se cere sã faceþi acest lucru. 1 Selectaþi Mesaj nou. Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). Pentru a ºterge textul selectat din document. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. apãsaþi tasta sau . 74. sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. 66 ºi „E-mail” la pag. puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. în timp ce menþineþi apãsatã tasta . transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. În acelaºi timp. 2 Pentru a copia text în clipboard.). 3 Pentru a introduce textul într-un document. apãsaþi . aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS. Pentru a selecta rânduri de text. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. De asemenea. textul este evidenþiat. copierea. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. apãsaþi tasta sau .

Clip audio. Dacã expedierea nu reuºeºte. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. Clip audio sau Video clip. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. 4 Scrieþi mesajul. selectaþi Cadru. 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. ocupã un spaþiu mai mare. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. 8 Pentru a expedia mesajul. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. Video clip sau Notã. Înainte de expediere. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj.multimedia. 48. numãrând descrescãtor. dacã opþiunea este disponibilã. 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. . Clip audio sau Video clip. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . consultaþi „Setãri video”. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor.mp4. De exemplu. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. Indicaþie! De asemena. la pag.

Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. 110. Consultaþi „Setãri conexiune”. Înainte de a putea expedia. la pag. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. 66 . cãuta. primi. • Definiþi corect setãrile Dvs. Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. Pentru a modifica setarea. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . la pag. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). 74. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. la pag. se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. —mesaj multimedia necitit. 110.Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari.Internet Access Point). 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. 67. Consultaþi „Mesaje multimedia”. de e-mail. mesaje multimedia. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. la pag. Consultaþi „Date ºi setãri”. utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. 73. —date primite printr-o conexiune Bluetooth. 73. Consultaþi „E-mail”. —mesaj text necitit. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. la pag. Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. la pag. Consultaþi „Setãri conexiune”.

Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare. . selectaþi Opþiuni > Preluare. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. puteþi sã vizualizaþi o imagine. selectaþi Opþiuni > Memorare. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. copierea. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. numãrul cãsuþei poºtale vocale. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. se afiºeazã ). a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. setãri pentru puncte de acces Internet. cãtre un alt aparat compatibil. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. selectaþi Opþiuni > Memor. carte vizitã. selectaþi Opþiuni > Redare prezentare. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini.Când primiþi un mesaj. Pentru a memora setãrile. Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. selectaþi-l ºi apãsaþi . deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou.

luaþi legãtura cu furnizorul de servicii. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. pentru a memora datele. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. în agendã. Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. 74. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. la marcaje. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. Pentru disponibilitate ºi abonament. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. vi se cere sã faceþi acest lucru. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail. selectaþi Opþiuni > Memor. selectaþi Opþiuni > Memorare. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. aceasta va fi memoratã în Contacte. Consultaþi „E-mail”. la pag.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. fãrã a vã conecta (off-line). puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. 68 . selectaþi Opþiuni > Adãug. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?.

la pag. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Anulare. Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. deschide. 69 Mesaje . 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. apãsaþi . puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. selectaþi Opþiuni > Preluare. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. 110. Când vizualizaþi mesajele on-line. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. fiºierul nu a fost transferat în aparat. În ecranul Anexe puteþi transfera. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. Mesajul e-mail a fost citit. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. memora sau ºterge fiºiere ataºate.

selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. selectaþi Opþiuni > ªtergere. Parþial (kB) sau Mes. selectaþi un dosar din listã ºi OK. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. În ªtergere mesaj din:. 70 . selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. selectaþi Telefon ºi server. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. ºi fiº. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. Dacã sunteþi în modul deconectat. Consultaþi „E-mail”.. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. Dacã utilizaþi protocolul POP3. selectaþi Opþiuni > ªtergere. mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. datoritã traficului de date. În ªtergere mesaj din:.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. Dacã folosiþi protocolul POP3. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. ataº. Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. la pag. selectaþi Numai telefon. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat. 74.

mesajele e-mail preluate sau ambele. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server). (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. De asemenea.Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite.. apãsaþi de douã ori . de exemplu. Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: . expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. Expedierea nu a reuºit.. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. Reexpediere la ora . De asemenea. puteþi scrie mesaje e-mail noi. Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?.

2 Pentru a marca mesaje. trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. 1 În ecranul principal Mesaje. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. Consultaþi „Setãri conexiune”. 72 . 34. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. acelaºi centru—Selectaþi Da. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. Se deschide o listã de dosare. . Dacã este setat pe Nu. la pag. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. 110. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Contactaþi operatorul de reþea.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. la pag. Consultaþi „Jurnal”. Rãsp. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK.

Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite.. În exteriorul reþelei de domiciliu. Prel. Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Micã ºi Mare. Selectaþi Restricþionat. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. autom. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. 4 Selectaþi OK. 5 Pentru a folosi noile setãri. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia. de domiciliu. în reþeaua orig. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). Aut. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. reveniþi în ecranul pentru setãri. . primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia.. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã.

Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. disp. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. Pentru informaþii suplimentare. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Pentru informaþii suplimentare. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. Consultaþi „Setãri conexiune”. Dacã selectaþi Când conex. e-mail. Server exp. 74 . 110. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. Consultaþi „Date ºi setãri”. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp. selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. de reþea. sunt trimise la aceastã adresã.. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. la pag. contactaþi furnizorul de servicii. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. la pag. 67. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Parolã:—Introduceþi parola. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. Rãspunsurile la mesajele Dvs. contactaþi furnizorul de servicii. vi se solicitã sã definiþi una.

Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã.. copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. Numele Dvs. Introd. Exp. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. Dosare cu abonam.Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs. Prel. mesajele sunt preluate automat. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. Dacã utilizaþi protocolul POP3. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. 75 Mesaje Server rec. e-mail. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie. ataº. Parþial (kB) sau Mes. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. . Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. ºi fiº.

Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. Când se atinge limita. multimedia sau e-mail expediat. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. 76 . Dacã nu gãsiþi limba doritã. Nr. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor. cel mai vechi mesaj este ºters. Memorare mes. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile. exp. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. selectaþi Altele. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu.—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. Limita presetatã este de 20 mesaje. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. selectaþi Preluare mesaje > Automat. un sunet sau o notã.

77 Radio Radio . 79. trebuie sã porniþi manual radioul. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). la pag. Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. În timp ce ascultaþi un post de radio. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. trebuie definit un punct de acces la Internet. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. • Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. privind programul de radio. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. Dupã terminarea apelului.

Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Dacã aþi memorat deja posturi de radio. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. la pag. Pentru a regla volumul. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. de reþea sau furnizorul de servicii. selectaþi Opþiuni > Posturi. contactaþi operatorul Dvs. selectaþi sau . Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. 78 . selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. vizual. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. 79. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. Pentru a memora postul de radio ascultat actual. selectaþi Opþiuni > Memorare post. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. apãsaþi sau . Pentru a schimba frecvenþa manual.

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

un punct de acces ºi. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. ) 1 În afiºajul marcaje. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. un titlu al marcajului. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. pentru a memora marcajul. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut. Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit.. puteþi accesa paginile. dacã pagina Internet o impune. dacã nu este selectat un alt punct de acces. Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. Când accesaþi aceste site-uri. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. : ºi @. Apãsaþi pentru a expedia marcajul. un nume de utilizator ºi o parolã. Trebuie definitã numai adresa URL. Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Când introduceþi adresa. deasupra 84 . .

Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini.Siguranþa conexiunii Dacã. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. ca marcaj. 115. Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. contactaþi furnizorul de servicii. iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. Parcurgerea paginilor . aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. starea codificãrii. Pentru a memora un marcaj. pe durata unei conexiuni. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. În pagina browserului. apãsaþi . Pentru informaþii suplimentare. la pag. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. este afiºat indicatorul de siguranþã . selectaþi Opþiuni > Memor. legãturile noi apar subliniate cu albastru. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. Pentru a deschide o legãturã. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. a selecta casete ºi a face selecþii. selectaþi Înapoi. Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii. cum ar fi serviciile bancare. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului.

selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. În ecranul cu pagini memorate. 87. de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. apãsaþi în afiºajul marcaje. teme ºi video clipuri. Pentru a accesa paginile mai târziu. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii.Internet reveni la afiºajul browserului. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. Pentru a introduce o nouã adresã URL. Consultaþi ºi „Setãri Internet”. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. În ecranul cu pagini memorate puteþi. Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. la pag. 86 . apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). de asemenea. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. imagini. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. embleme operator. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. copierea. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. Internet. cum ar fi sunete de apel.

selectaþi Accept. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. imagini. Consultaþi „Setãri conexiune”. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Pentru a anula preluarea. copierea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. selectaþi Anulare. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului.. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Pentru a goli arhiva. Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul.Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. 1 Pentru a prelua articolul. de exemplu „Buy” (Cumpãrare). teme ºi videoclipuri. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Pentru a continua preluarea. 110. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. la pag. de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie. embleme operator.

Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii. la pag. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. selectaþi un nivel sonor. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. Exped. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii. selectaþi Dosar neafiºat. selectaþi De bunã calitate. Conf. sau Ecran complet. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. Dacã selectaþi Nu. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. 33. selectaþi Dezactivate. 88 . expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. Selectaþi Doar taste de sel. Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. selectaþi De mare vitezã. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor.

apãsaþi tasta de parcurgere. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . crea ºi reda liste de redare. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart.Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. mem. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . telef. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. selectaþi Albume sau Artiºti. Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie. Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. puteþi asculta fiºiere de muzicã. selectaþi Salt la redare acum. Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist. selectaþi Toate melod. copierea. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii. mem. apãsaþi . Pentru instrucþiuni de joc. selectaþi Opþiuni > Ajutor. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã. Cu Music player. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. 89 Personal Personal . Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition.. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a derula rapid înainte. Artiºti. Pentru a rula rapid înapoi. dacã sunt disponibile. Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. Pentru a comuta între redare ºi pauzã. sau Copiere în mem. telef. Liste red./ Mutare pe cart./ Mutare în mem. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea.

selectaþi Liste red ºi o listã de redare. note. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare.). selectaþi-o ºi apãsaþi . albume sau artiºti la o listã de redare. nu ºi fiºierele de muzicã. 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. 90 . Pentru a adãuga melodii. apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. rapidã. marcaje etc. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. selectaþi Opþiuni > Repetare. Pentru a asculta o listã de redare.Personal Pentru a regla volumul. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). la „Mergeþi la”. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã. Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. Pentru a ºterge melodii. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei. ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. cmd. selectaþi Opþiuni > Pictogr.m3u. apãsaþi sau . Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. 2 Selectaþi Opþiuni > Ad. selectaþi Opþiuni > Amestec. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player. Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. selectaþi-le ºi apãsaþi . Pentru a ºterge o listã de redare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. Liste de redare Music player suportã liste redare simple . apãsaþi sau .

sau Chaturi înreg.. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. 94. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. la pag. puteþi introduce setãrile manual. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. . 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. Contacte Chat pentru a crea. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice. 67. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. la pag. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. De asemenea. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat. la pag. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. de asemenea. Consultaþi „Date ºi setãri”. Comenzile rapide implicite Note. preþurile ºi tarifele acestora. edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . 94. Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat.

sã vã alãturaþi la grupurile lor. Reînc. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). Vit. pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. Numãr telefon ºi Adresã e-mail. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. selectaþi Numai cont. Sort. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). Chat. parcurg. selectaþi Activã pentru toþi. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. selectaþi Da.. în ecranul Grupuri Chat. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. Identitate utilizator. Pentru a cãuta utilizatori. Accept. selectaþi Toþi. de utilizator ºi parola. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. 3 Pentru a vã deconecta. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. selectaþi Opþiuni > Deconectare. selectaþi Opþiuni > Conectare. dispon. Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. selectaþi Opþiuni > Cãutare. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. Puteþi cãuta dupã Nume grup. 92 . în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server. selectaþi Automatã sau Manualã. Mesaje accept. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat.

selectaþi mesajul. selectaþi Chaturi înreg. Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat. alegeþi un participant ºi apãsaþi . Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. . scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. selectaþi destinatarul. mesaj privat.. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). apoi Opþiuni > Rãspuns. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Exped. scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . alegeþi grupul ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a opri înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou. Pentru a vizualiza o conversaþie. Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. Pentru a expedia un mesaj. puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit.Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. Pentru a pãrãsi grupul de chat. în ecranul principal. introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi .

Când vã conectaþi la server. Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. Pentru a începe o nouã conversaþie. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server. selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat.Personal Pentru a continua conversaþia.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. Pentru a încheia conversaþia. auto. selectaþi Server predefinit. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. Puteþi primi în continuare mesaje. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . contactaþi furnizorul de servicii. Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv.. Chat. la cont. Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). ident. 94 . utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie.. selectaþi Înapoi. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. Intr. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. selectaþi Opþiuni > Terminare convers. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. apoi apãsaþi . Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola.

Parolã—Introduceþi parola de conectare. de utilizator. Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server. 95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat.Nume server—Introduceþi numele serverului chat. Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs. Introduceþi urmãtoarele setãri: . selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou.

Generic Object Exchange Profile. la pag. Când aparatul este blocat. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. File Transfer Profile. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. Generic Access Profile. Serial Port Profile.Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth. Headset Profile. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. Consultaþi „Siguranþã”. calculatoare ºi accesorii. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. 113 pentru 96 . Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth.. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto. Handsfree Profile. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Object Push Profile. Dial-up Networking Profile. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. clipuri muzicale ºi sonore ºi note. Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare). De exemplu. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate. pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. la pag. 54. videoclipuri. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2.

deschideþi aplicaþia Note. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. De exemplu. aparatul Dvs. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. telefon propriu > Ascuns. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. de exemplu o imagine. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . • Dacã este afiºat cu intermitenþã. conexiunea Bluetooth este activã. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). Vizib. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. 2 Selectaþi articolul. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. selectaþi Ascuns. este activã o conexiune Bluetooth. selectaþi Vãzut de toþi. • Dacã simbolul este afiºat continuu. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. Numele telefon. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. De exemplu. deschideþi Galerie. 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. telefon propriu pe Vãzut de toþi. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi.

98. la pag. selectaþi Cãutare alte apar. 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. În ecranul principal Bluetooth. Indicaþie! Când cautã aparate. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. —Telefon. numele aparatului. Dacã opriþi aparatul. Pentru a asocia un aparat. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. au o parolã setatã în fabricã. Dupã asociere. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. lista este ºtearsã. —Audio sau video. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. nume scurt în ecranul 98 . Pentru a întrerupe cãutarea. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. Consultaþi „Asocierea aparatelor”.. —Set cu cascã. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. tipul aparatului sau un scurt nume. Înainte de asociere. Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. Pictograme aparate: —Calculator. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ).Puteþi vedea pictograma unui aparat. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. apãsaþi Stop. Parola se utilizeazã o singurã datã. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. —Altele. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. Pentru a începe o nouã cãutare. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare.

Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. 99 Conectivitate aparatelor asociate. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. Dacã acceptaþi. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil. Setat ca neautoriz. Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. iar conexiunea se închide. selectaþi Bluetooth > Oprit. Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. asocierea se anuleazã imediat. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. 66. Pentru a anula o asociere. la pag. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. alegeþi un aparat. sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere.

pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. rotunjiri º. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã. Dacã nu se întâmplã aºa. Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“.a. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr. con. Când deschideþi Mgr. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã. 100 .. procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP). Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul.m. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. Pentru a închide toate conexiunile deschise. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM.d. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. Pentru a termina o conexiune. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite. con. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei.

(inact. Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. Nr. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. În aºteptare. GSM rapid sau Date ca pac.Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni. . Nume—Numele punctului de acces utilizat. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. Con. Selectaþi Da. Decon. la pag. (activã). recepþionat de aparat. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. Primit—Volumul de date.acces—Numãrul de acces utilizat. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. în bytes. Expediat—Volumul de date. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat.în curs sau Deconectat. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. Consultaþi „Date ºi setãri”.în curs. vã permite sã vã sincronizaþi notele. nou. în bytes. 67.). Aplicaþia Sincroniz.. Con. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up). agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. expediate de pe aparat. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML.

102 . Parolã—Introduceþi parola.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare.. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã). Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã.—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. agendã de adrese sau note de pe server. Accept. introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã. Accept. • În Bazã date la distanþã.sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect. toate sincr. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea.—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. Agendã sau Note. cereri sincr. Numai pe server sau Numai în telefon. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz.

. furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. autom. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Accept. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. actualizate. sau Dezactivare config. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. selectaþi Nu. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. Dupã ce se terminã sincronizarea. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. selectaþi Anulare. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului.Sincronizare. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server. apar. selectaþi Opþiuni > Start configurare.. selectaþi Da. selectaþi Opþiuni > Activare configur. . Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. Accept. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man.

cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. . Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere. înmulþiri. 104 . selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. sau . apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere. 3 Alegeþi primul câmp Cantit. Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. 4 Selectaþi . Pentru a prelua un numãr din memorie. extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale. Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie. împãrþiri. Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. . scãderi. 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. 3 Introduceþi procentul.Office Office Calculator Pentru a face adunãri. 2 Selectaþi . 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . Pentru a ºterge un numãr din memorie. Celãlalt câmp Cantit.

adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez.. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini. .. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute... Pentru a repune pe rol o sarcinã. 2 Pentru a schimba valuta de bazã. Pentru a adãuga o notã. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã. Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1.. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. 3 Adãugaþi cursurile de schimb. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit. 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv. 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã. puteþi efectua conversii valutare.

Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile. în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde. 106 . Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã. iar fiºierele text (format .txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note.Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note.

de exemplu. la calcule. selectaþi Ieºire. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Setãri Pentru a modifica setãrile. Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. la pag. apãsaþi . Media > Opþiuni > Modificare. 107 Instrumente Instrumente . la pag. consultaþi „Music player”. Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. > Tst. Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii. 77.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a deschide Muzicã. Pentru a aloca o comandã rapidã. Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. Pentru a închide Radio. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. precum ºi separatorii folosiþi. pentru a reveni în ecranul anterior. Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. consultaþi „Radio”. Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. Apãsaþi din nou. 89. apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . Pentru a deschide Radio. > Setãri.

aparatul sã porneascã mai încet. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. selectând o aplicaþie din listã. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. 108 . 24. Mesaj/embl. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. De asemenea. modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. Este posibil ca dupã resetare. 114. aveþi nevoie de codul de blocare. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. selectaþi o aplicaþie din listã. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. selectaþi o aplicaþie din listã. aparatul reporneºte. Apl. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. la pag.mod aºtept. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. Pentru a face acest lucru. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. Tastã selec. pe ecranul principal. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. Consultaþi „Telefon ºi SIM”. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. la pag. Setãri orig.Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale.

Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”. Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea). Pentru a opri apelarea automatã. dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. 27. 32. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. informându-l despre motivul respingerii apelului. apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. apãsaþi . iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. Sumar dupã convorb. de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi. propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. Temporiz. 109 Instrumente Afiºaj Resping. Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr.Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat. energ. Setãri apel Expediere nr. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video. cu excepþia tastelor . Duratã econ. . ºi . dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. la pag.—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. . este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. la pag.—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu.

indiferent de linia selectatã. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. Pentru a stabili o conexiune de date. În reþeaua UMTS. pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. Pentru a schimba aceastã setare. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale.Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. Dacã este selectatã linia 2. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea. adicã douã linii telefonice. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete . este necesar un punct de acces. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). 110 .GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. aveþi nevoie de codul PIN2. Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. 100. la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. consultaþi „Manager conexiuni”. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi.

în timpul unei convorbiri. de exemplu. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. dacã este necesar. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. Reþea UMTS. Reþea GSM. 67. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag.) Reþea UMTS. 83. . Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. Reþea UMTS. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. Reþea GSM. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag. (Acest lucru se poate întâmpla. „E-mail” la pag. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. sã o activeze pe cartela SIM. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. la pag. Reþea UMTS. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare.Reþea GSM. Reþea GSM. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Consultaþi „Date ºi setãri”. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. Pentru a crea un punct de acces nou. 66.

De asemenea. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu.com. Conexiune date pach. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. în adrese IP. cum ar fi www. Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã. Dacã selectaþi Dacã e necesar. cum ar fi 192. În rubrica Server nume secund. de obicei. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. de obicei.nokia. selectaþi Da. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date.100. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail).:. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru.124. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese. de furnizorul de servicii. de furnizorul de servicii.195. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului.

la pag. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM. 17. Selectaþi Blocare telefon. apãsaþi . Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator. 114. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. 114. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Dacã aparatul este blocat. . Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil. contactaþi furnizorul de servicii. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. la pag. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. codul PIN ºi codul PIN2. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. De asemenea. Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. introduceþi codul de blocare. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. 107. la pag. Pentru a debloca aparatul. la pag. Duratã pânã la bloc. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Se deschide o listã de comenzi.

Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului. modificaþi codul de blocare. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate. Grup închis de utiliz. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. 114 .—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea). Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK. Codul de blocare setat în fabricã este 12345. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. separat de aparat. contactaþi furnizorul de servicii. Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur.Instrumente Blocare la schimb. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). Confirm. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. la livrarea cartelei SIM. Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat.

autentice sau de încredere.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. . la pag. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. dacã este disponibilã. Când deschideþi detaliile certificatului. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. 116. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. Existenþa unui certificat nu oferã. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. Pentru a verifica detaliile certificatului. niciun fel de protecþie. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. în sine. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. Cu toate acestea.

pentru a modifica valoarea. setare încred.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. Când toate apelurile sunt redirecþionate. Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. Pentru detalii. selectaþi Dacã este ocupat. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere. • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java. • Ver. Selectaþi Opþiuni > Edit. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat.cert. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. > Setãri > Deviere apel. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . Contactaþi emitentul certificatului. mod conect. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere. 116 . Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian. În funcþie de certificat.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. contactaþi furnizorul de servicii. Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat.

Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. Dacã selectaþi Mod dual. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. Când apelurile sunt restricþionate. Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. inclusiv transmisiile de date. Pentru a modifica aceastã setare. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Restricþii apel afecteazã toate apelurile. . Este conectat un dispozitiv inductiv. Reþeaua UMTS este indicatã prin . Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale.

selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™. dupã 5 secunde. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. 22. selectaþi aplicaþia. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text.jad sau . Evitaþi numele foarte scurte. consultaþi „Apelarea vocalã”. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. selectaþi Sintetizator > Dezactivat.. Selectaþi Set cu cascã. la pag. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”. voc.Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. rãspunsul automat este dezactivat. 27. prescurtãrile ºi acronimele. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. voc. selectaþi Opþiuni > Setãri.man. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. 118 . > Com.com. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã.. > Manager. > Profiluri. de exemplu. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum.jar ( ). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã. profiluri. bazate pe tehnologia Java cu extensia . ºi dosarul Profiluri al acesteia. Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. la pag.

115. De asemenea. deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. la pag. • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. Fiºierele de instalare au extensia .Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). PC Suite pentru a instala aplicaþii. accesaþi cãsuþa poºtalã. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea.sis. • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia. Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. aplicaþie Java. Dacã acesta lipseºte. . pot fi preluate în timpul navigãrii. aplicaþia nu este instalatã complet. Consultaþi „Administrarea certificatelor”. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare.jar. deschideþi mesajul e-mail. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii.sis. Pentru a restaura aplicaþia originalã. ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei. Înainte de instalare.

Internet. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. În timpul instalãrii. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. Pentru detalii.fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. vi se cere sã selectaþi unul. alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. Când preluaþi fiºierul .jar din reþea. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere.cearã sã-l preluaþi din reþea.. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi . 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail). Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal. 120 . Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. Dacã ºtergeþi un program. Indicaþie! În timpul navigãrii. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. Selectaþi Da pentru a confirma. Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. dacã aceastã opþiune este disponibilã. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. 2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. Ca alternativã. Pentru a porni o aplicaþie instalatã. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng.

Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”. alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective. • În cazul cheilor expirate ( ). timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat. sau Dezactivatã. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum.Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media. > Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor . Adr. Internet predef. mod conect. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. În afiºajul principal Manager. 76.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. apãsaþi . a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. la pag. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. Pentru a vedea cheile de activare Expirate. copierea. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. Ver. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia.cert. Numai cu semnãt.

Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat. selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi .Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). apãsaþi de douã ori . Pentru a vedea informaþii detaliate. cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului. 122 .

în mod repetat. > Mng. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte.fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. ªtergeþi mai întâi unele date. Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. Dupã aceastã modificare. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. ºi selectaþi Instrum. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã. Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. este conectat un alt aparat. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. apãsaþi . Apãsaþi . 123 Depanare Depanare . Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail.

Contactaþi furnizorul Dvs. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. Definiþi unul în setãrile Internet. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs.nokia. puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã. Pentru a vedea toate evenimentele. 38. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal.com. de servicii pentru instrucþiuni. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte. contactaþi furnizorul aparatului Dvs. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. consultaþi „Copierea contactelor” la pag. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www.

sau Memorie aproape plinã. contactaþi furnizorul Dvs. de servicii de reþea. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. apar pe ecran puncte luminoase. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). la fiecare pornire a aparatului. Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. cronometre pentru convorbiri. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil. Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . un furnizor de servicii sau un operator de reþea. contoare pentru cost convorbiri. ªtergeþi mai întâi unele date. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj.. de exemplu. contactaþi furnizorul Dvs. note de agendã. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie . Pentru informaþii privind parolele. scoruri ale jocurilor ºi alte date. de punct de acces. ªtergeþi din date. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. care poate fi. Afiºaj Î: De ce. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs. efectuarea operaþiei. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth.primit un astfel de cod. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs.

Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. înlocuiþi acumulatorul. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu este utilizat. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. 126 . Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. dacã este posibil. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. de exemplu. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. o agrafã sau un stilou. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. dar în cele din urmã se va uza. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. cum ar fi o monedã.) Acest lucru se poate întâmpla. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. trebuie sã puteþi observa. consultaþi imediat un medic. evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. 3 ºi respectiv 4 puncte. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. de exemplu 12345678919876543210. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia.. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. spre dreapta. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. Verificarea autenticitãþii hologramei . atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. 2. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. iar când priviþi dintr-un alt unghi. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. în jos sau în sus. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original.1 Privind holograma de pe etichetã.

Pentru a crea un mesaj text. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs.nokia.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. De asemenea.com/battery. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. de exemplu 12345678919876543210. vizitaþi pagina www. tastaþi codul de 20 de cifre. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã.nokia. ºi accesoriile sale. ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. 128 .com/batterycheck. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului.

• Utilizaþi o cârpã moale. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. Precipitaþiile. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. modificãrile sau completãrile neautorizate. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. se udã. care trebuie folosit cu grijã. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. cât ºi pentru acumulator. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). este un produs de calitate superioarã. • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. Dacã aparatul Dvs. • Nu vopsiþi aparatul. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu.Aparatul Dvs. Când aparatul revine la temperaturã normalã. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante. Antenele neautorizate.

Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. într-un toc de purtare. acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. inclusiv a telefoanelor mobile. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. la ureche. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei. Dacã telefonul este purtat pe corp. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. Opriþi aparatul Dvs. 130 .5 cm (5/8 in) faþã de corp. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. În unele cazuri. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului.

Aceste zone includ cala vapoarelor. inclusiv accesorii fixe sau mobile. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. dar nu întotdeauna. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. sisteme airbag. Pentru informaþii suplimentare. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. de obicei. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. Dacã apar interferenþe. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. praf obiºnuit sau pulberi metalice. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. de servicii. sisteme electronice de control al vitezei. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. în mod normal. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. Nu aºezaþi obiecte. În asemenea zone. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. marcate vizibil. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. . Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. acestea pot cauza vãtãmãri grave. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. sau reprezentantul acestuia. consultaþi furnizorul Dvs. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt.

Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. porniþi-l. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Aparatul Dvs. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Dacã sunt activate anumite funcþii. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. funcþioneazã utilizând semnale radio. în toate benzile de frecvenþã testate. reþele radio. de servicii. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. 4 Apãsaþi tasta apelare. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu.95 W/kg. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 . inclusiv acest aparat. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. Pentru informaþii suplimentare. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. unui accident. Din acest motiv. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. Aparatul Dvs.

la www.com.nokia. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea. . Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs.133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.

definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 . definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii. 47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. Java 118 arhivã. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã.Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. DRM consultaþi chei de activare adresã IP. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41.

cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. 42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS. definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact. cãrþi de vizitã 38 imagini 15. serviciu pentru nume de domenii. centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS.

filme. reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs. 34 meniu. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 .jar 119 . Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator. definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19.sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii. muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57. 58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere .

P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã. definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate. 92. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces. ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie. consultaþi puncte de acces 137 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful