Nokia N70-1

DECLARATIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-84 respectã cerinþele esentiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. © 2005–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia.

0434

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Specificaþii pentru exports Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. NOTA FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul poate provoca interferenþe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizaþi telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepþie). FCC sau Industry Canada vã pot impune încetarea utilizãrii telefonului în cazul în care aceste interferenþe nu pot fi eliminate. Dacã aveþi nevoie de asistenþã, luaþi legãtura cu unitatea localã de service. Acest aparat respectã prevederile pãrþii 15 a reglementãrilor FCC. Utilizarea este permisã numai dacã sunt îndeplinite

urmãtoarele douã condiþii: (1) Aparatul nu provoacã interferenþe dãunãtoare ºi (2) aparatul acceptã interferenþele primite, inclusiv cele care pot duce l afuncþionare necorespunzãtoare. Orice schimbãri sau modificãri care nu au fost aprobate de Nokia în mod expres, ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland EDIÞIA 4 RO, 9252861

.................................................... 22 Profilul deconectat (off-line) ..........................................................Cuprins Pentru siguranþa Dvs...... 22 Transferarea conþinutului de pe un alt aparat .................................................................................................................. 20 Personalizarea aparatului ..........................13 Aparatul Nokia N70 ................................... 19 Formatarea unei cartele de memorie ............................................ 30 Setãri..................................................................... 23 Schimbaþi aspectul aparatului ................................................................. 19 Instrumentul de administrare a cartelei de memorie..................................... 27 Apelarea vocalã.................................................................. 24 Modul aºteptare activã ........................................................... 14 Tutorial........................ ...............9 Conectivitate................. 15 Ceas...... 18 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie ........................................................................................... 14 Comenzi rapide utile......... 16 Setãrile ceasului ....................................................................................................................... 31 ..................... 17 Manager fiºiere.............................................14 Ajutor......................................... 27 Apeluri video ............................... 29 Cerinþe pentru partajarea video....................................................................... 18 Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie ......................................................... 31 Acceptarea unei invitaþii.................................................................................................................................................................................................................................21 Profiluri—setarea sunetelor.........26 Apeluri vocale ..................... 24 Efectuarea apelurilor ................. 30 Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct............ 26 Realizarea unei teleconferinþe...................................................................... 27 Apelarea rapidã a unui numãr de telefon ................ 17 Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului ........... 17 Ceas universal .................................... 28 Partajarea video..................

................................................ 43 Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat ........................................32 Apel în aºteptare...........................................38 Director SIM ºi alte servicii SIM....................................................................................................37 Numere ºi adrese implicite ............................. 55 Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio ................................Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia .. 43 Bliþul................34 Apeluri recente .... 53 Albume ............ 46 Editarea videoclipurilor............................... 56 Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea................................... 54 Previzualizare tipãrire ............................ 41 Foto-Video...................................................................................................... 55 RealPlayer.......................... 53 Imagini ........................................................................39 Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte............................................34 Durata convorbirilor.............40 Apãreþi în fotografie—autodeclanºator......................................................................................................................................... 44 Moduri de înregistrare ..................... 44 Reglarea culorilor ºi a iluminãrii................35 Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie................................................ 56 Primirea setãrilor RealPlayer...............................................................35 Contacte (Agendã telefonicã) ...................................................................................33 Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale ..... 54 Selectarea imprimantei...................................................................................................................... 51 Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor....41 Fotografierea.......................................................... 56 Camera foto-video ºi Galeria ................................................54 Tipãrirea imaginilor...................................34 Jurnal ......................................................................................... 54 Setãri tipãrire........34 Date ca pachete ............................43 .......................................... 45 Editarea imaginilor......................... 49 Galerie ...........................................................................................................................33 Opþiuni în timpul unui apel video.........................39 Eliminarea membrilor dintr-un grup........................................................................................................... 52 Serie de imagini ........................... 46 Înregistrarea videoclipurilor ....................................... 55 Crearea unei liste de melodii ..41 Fotografierea secvenþialã ..............................................................38 Copierea contactelor .........................32 Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia ...................39 Crearea grupurilor de contacte ...................................................................................... 37 Memorarea numelor ºi a numerelor ..........................................

.. 61 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã.................. 68 Preluarea mesajelor e-mail ................................................................................... 76 Setãri pentru opþiunea Altele ...........83 Accesarea Internetului.............. 74 Mesaje de serviciu Internet .............................................................................................. 68 Cãsuþã poºtalã .......................... 81 ªtergerea înregistrãrilor din agendã............................................................................................................. 62 Copierea textului în clipboard ................ 72 Setãri mesaje......................................................... 73 E-mail ............................... 66 Cãsuþã intrare—primirea mesajelor ................................................................................................................................... 83 Introducerea manualã a setãrilor .... 78 Posturi de radio memorate...................... 76 Radio....... 81 Setãrile agendei.......................................................... 57 Crearea unui film muvee rapid......... 76 Transmisia celularã ................................. 77 Vizualizare conþinut vizual.................................................................................................... 70 Deconectarea de la cãsuþa poºtalã .................................... 67 Mesaje de serviciu Internet ................................................... 69 ªtergerea mesajelor e-mail .......................................................................... 68 Accesarea cãsuþei poºtale..................... 67 Date ºi setãri. 79 Agendã............ 68 Dosarele mele ..........................................................................77 Ascultarea aparatului de radio......................................... 72 Mesaje multimedia ............................................................................................................. 64 Scrierea ºi expedierea mesajelor ........................................................................... 80 Setarea unei alarme de agendã.............................................................................................. 66 Mesaje multimedia ............................................. 81 Ecranele agendei .......................................................................................................60 Scrierea textului..............................80 Crearea înregistrãrilor de agendã......................................................................................... 83 ........................................................................ 58 Crearea unui film muvee personalizat ........ 72 Mesaje text ................. 79 Setãri ............. 61 Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar .................................................................... 83 Recepþionarea setãrilor browserului......................................... 58 Mesaje... 82 Internet...............................................................Regizor film ................................. 64 Primirea setãrilor MMS ºi e-mail ........................................................ 71 Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM ........................ 70 Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate .....................

. 97 Asocierea aparatelor.......................85 Vizualizarea paginilor memorate .......................................................................................................................................84 Realizarea unei conexiuni.............................................................................................90 ªtergerea unei comenzi rapide ..................................87 Golirea arhivei . 89 Jocuri..................................................................................................................91 Modificarea setãrilor de chat............................................................................................................87 Setãri Internet ........91 Conectarea la un server chat .......................................89 Liste de redare ...............96 Conexiunea Bluetooth .......................................................92 ............ 99 CD-ROM .............................................................101 Sincronizarea datelor .....................................100 Vizualizarea detaliilor conexiunii de date.................................................................90 Mergeþi la—adãugare comenzi rapide.. 96 Setãri pentru conectivitatea Bluetooth ..................... 98 Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.................................................. 93 Contacte chat............................................100 Manager conexiuni...............89 Music player.................................................87 Închiderea unei conexiuni......................................................................101 Crearea unui nou profil de sincronizare .........................................................................84 Expedierea marcajelor ..........................................100 Utilizarea aparatului ca modem........................................................................................................................87 Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup ...........................................84 Siguranþa conexiunii.........91 Chat—mesaje chat............................................................................ 99 Conexiuni la calculator.................................................................89 Redarea pieselor muzicale ..........................................................................................................84 Adãugarea manualã a unui marcaj ............................................................... 94 Setãri ale serverului de chat .. 99 Dezactivarea conexiunii Bluetooth ...........................................................86 Preluarea ºi achiziþionarea articolelor...................................................92 Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat ......................Afiºaj marcaje.......................................................101 Sincronizare la distanþã ...102 Personal ........ 97 Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth.................................85 Parcurgerea paginilor ..........................................................91 Primirea setãrilor chat........................................................................................... 94 Conectivitate.................................... 93 Chat.. 93 Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor . 94 Gestionarea grupurilor chat .............................

......................................................................................................................................................................123 Instrumente .............................................................................................................105 Probleme de rezolvat .....................................................121 Chei de activare—manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor ........................................................................................................107 Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) ......................................116 Restricþii apel ..................................................................................................................................117 Setãri accesorii...............................................................................113 Siguranþã .............113 Redirecþionare apeluri................. 123 Întrebãri ºi rãspunsuri........104 Conversie ............................................................118 Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor.........................................107 Setãri ...........................................121 Depanare ...........................106 Recorder..................................................................117 Comenzi vocale......................................................... 129 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã ........................................................................................................................126 Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ...........................................................................................................117 Informaþii despre acumulator ......................127 Îngrijire ºi întreþinere................................................. 130 Index ...................106 Reþea....................................................103 Setãrile profilului serverului...................................................................................................................................107 Setãri telefon............................................................ 107 Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)).................................... 134 . 126 Încãrcarea ºi descãrcarea ....118 Manager aplicaþii....... 104 Calculator................Manager aparate.....................109 Setãri conexiune.................................120 Setãri aplicaþii .................................105 Note ....110 Datã ºi orã ..........107 Setãri apel ....................................................103 Office ..................................................................119 ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor ...............104 Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb ............................................

ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Citiþi aceste instrucþiuni simple. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. 9 . Evitaþi contactul inutil cu antena. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Prima grijã a Dvs. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Pentru informaþii suplimentare. INTERFERENÞE Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã.Pentru siguranþa Dvs. Deconectaþi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi aparatul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. Nu folosiþi aparatul în zone unde au loc explozii.

Comunicaþi locul în care vã aflaþi. Feriþi aparatul de umiditate. acceptaþi solicitãri de conectare. contactaþi furnizorul de servicii. este posibil ca aparatul sã fie expus la viruºi. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la ecranul de pornire. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. nu rezistã la apã. 1800 ºi 1900 10 . Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Aparatul Dvs. preluaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la surse de încredere. Pentru a creºte siguranþa aparatului. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de funcþionare. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea în reþelele EGSM 900. respectaþi legislaþia localã. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante. transferul sau retransmiterea unor imagini. acceptã conexiuni la Internet ºi alte metode de conectare. modificarea. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Fiþi precaut ºi deschideþi mesaje. Ca ºi în cazul calculatoarelor. mesaje ºi aplicaþii nocive ºi alte conþinuturi dãunãtoare. Pentru informaþii suplimentare privind reþelele. ºi UMTS 2100. luaþi în considerare posibilitatea de a instala o aplicaþie antivirus cu un serviciu de actualizare regulat ºi utilizaþi o aplicaþie de securitate integratã (firewall). Despre aparatul Dvs. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã.REZISTENÞA LA APÃ Aparatul Dvs.

Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. cum ar fi mesajele MMS. ACP-9. mesajele e-mail ºi descãrcarea conþinutului prin browser sau prin serviciul MMS. Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. ACP-12. precum ºi pictograme modificate. Aceastã configurare ar putea sã includã Accesorii. modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. Este posibil ca furnizorul Dvs. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Pentru informaþii suplimentare. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încãrcãtor CA-44. aparatul trebuie sã fie pornit. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. operatorul de reþea sau alt distribuitor. acumulatori ºi încãrcãtoare Înainte de a scoate acumulatorul. ca aparatul Dvs. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor DC-4. de servicii. Unele funcþii ale acestui aparat. LCH-8. S-ar putea. 11 . Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. alta decât ceasul alarmã. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. sã fie configurat în mod special. navigarea. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. AC-3 sau AC-4 ºi de la un încãrcãtor AC-1. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. de asemenea. De exemplu. necesitã suport din partea reþelei pentru aceste tehnologii.Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. contactaþi furnizorul Dvs. ACP-8. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. Dacã acesta este cazul.

trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. 12 . încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model.Acumulatorul destinat utilizãrii este BL-5C. Pentru procurarea de accesorii aprobate.

Utilizaþi o cartelã de memorie compatibilã pentru a transfera date sau a crea copii de siguranþã ale informaþiilor. Utilizaþi un cablu de date compatibil. 10.”. Consultaþi „Conexiunea Bluetooth”. 96. la pag. Consultaþi „Despre aparatul Dvs. 19. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. 13 Conectivitate Conectivitate . Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a transfera fiºiere ºi a vã conecta la accesorii compatibile. de exemplu Nokia Connectivity Cable CA 53 pentru a vã conecta la aparate compatibile. la pag. cum ar fi imprimantele sau calculatoarele. la pag.Utilizaþi aparatul în reþelele 2G ºi 3G.

apãsaþi ºi selectaþi Personal > Tutorial ºi secþiunea pe care doriþi sã o vizualizaþi.Aparatul Nokia N70 Aparatul Nokia N70 Numãr model: Nokia N70-1. selectaþi Instrum. apãsaþi a vedea subiecte corelate. pentru a comuta între funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru a cãuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie. Când o aplicaþie este deschisã. Tutorial Tutorialul vã oferã informaþii despre unele funcþii ale aparatului.cheie. pentru a accesa ajutorul din ecranul curent. selectaþi Opþiuni > Ajutor. Când citiþi un subiect de ajutor. Pentru a vizualiza tutorialul. selectaþi Opþiuni > Cãut. > Ajutor. introduceþi cartela de memorie în aparat. Puteþi accesa ajutorul dintr-o aplicaþie sau din meniul principal. În cazul în care o funcþie descrisã în acest ghid este disponibilã numai pentru ediþia originalã a Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. Denumit în continuare Nokia N70. începeþi sã creaþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Ajutor. acest lucru este indicat în secþiunea în care este descrisã funcþia fãcându-se referire la Nokia N70 (ediþie originalã) sau Nokia N70 Music Edition Verificaþi pachetul cu care a fost vândut produsul pentru a vedea dacã aparatul este Nokia N70 sau Nokia N70 Music Edition. În timp ce citiþi instrucþiunile. Pentru a deschide ajutorul din meniul principal. sau pentru Ajutor Aparatul oferã mesaje de ajutor dependente de context. Exemplu: Pentru a vizualiza instrucþiuni despre modul de creare a unei fiºe de contact. Selectaþi aplicaþia doritã pentru a vizualiza o listã de subiecte de ajutor. 14 .dupã cuv.

60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. eliberaþi tasta . Pentru mai multe informaþii. la pag. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. apãsaþi . apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. la pag. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi apãsaþi în acelaºi timp tasta sau . • Pentru a ºterge o imagine. apãsaþi . Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru a introduce textul într-un document. Fotografierea • Pentru a regla setãrile de imagine înainte de a face o fotografie. la pag. • Pentru a copia ºi a insera text: Pentru a selecta litere ºi cuvinte. apãsaþi ºi selectaþi un profil. Înregistrarea de videoclipuri • Pentru a regla setãrile video înainte de a face o înregistrare.mp4. Dacã spaþiul disponibil în memorie este redus. 96. Pentru a încheia selectarea. • Dupã realizarea unei fotografii. • Pentru a schimba profilul. apãsaþi tasta sau . 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. Aparatul memoreazã toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaþii.Utilizaþi comenzile rapide pentru a obþine rezultate superioare cu aparatul. consultaþi „Mesaje”. textul este evidenþiat. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. • Pentru a marca mai multe articole dintr-o listã. apãsaþi . pentru a o expedia. 15 Aparatul Nokia N70 Comenzi rapide utile Editarea textelor ºi a listelor • Pentru a marca un articol dintr-o listã. . apoi tasta . menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Copiere. consultaþi „Mesaje”. • Dupã înregistrarea unui videoclip. În acelaºi timp. Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. apãsaþi . Modul de aºteptare • Pentru a comuta între aplicaþiile deschise. la pag. este posibil ca aparatul sã închidã unele aplicaþii. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . pentru a-l expedia. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi selectaþi Inserare. alegeþi-l ºi apãsaþi simultan tastele ºi . Lãsarea aplicaþiilor sã ruleze în fundal solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Pentru a copia text în clipboard. Pentru mai multe informaþii. • Pentru a ºterge un videoclip. • Pentru a face o nouã fotografie. Consultaþi secþiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcþii. 96. apãsaþi sau butonul declanºator al camerei. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .

Când tastatura este blocatã. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . apãsaþi .• Pentru a comuta între profilurile General ºi Silenþios. la pag. Dacã selectaþi Stop. aceastã acþiune comutã între cele douã linii. Când sunã alarma. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Consultaþi „Internet”. apãsaþi . apãsaþi orice tastã sau selectaþi Amânare pentru a opri alarma timp de cinci minute. Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aºteptare. 16 . apoi . Când alarma este activã. apãsaþi . apoi . Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. 83. Pentru a anula o alarmã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . este afiºat . Pentru a opri alarma. • Pentru deblocare: Apãsaþi . acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. Introduceþi ora alarmei ºi selectaþi OK. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. selectaþi Stop. Puteþi face acest lucru de cel mult cinci ori. • Pentru a iniþia o conexiune Internet. • Pentru a accesa lista ultimelor numere formate. pag. Pentru a seta o nouã alarmã. Dacã aveþi douã linii telefonice. dupã care aceasta va începe sã sune din nou. Aparatul Nokia N70 Ceas Apãsaþi ºi selectaþi Ceas. • Pentru a utiliza comenzi vocale. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. 24. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) • Pentru a bloca tastatura: În modul de aºteptare. consultaþi „Modul aºteptare activã”. selectaþi Ceas > Opþiuni > Anulare alarmã. la pag. • Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este blocatã. selectaþi Opþiuni > Setare alarmã.

Difuzorul încorporat vã permite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi de la micã distanþã. Pentru a schimba sunetul de alarmã. actual. apãsaþi sau . Câmpul de cãutare apare automat ºi sunt afiºate oraºele identificate. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Ora de varã econ. Consultaþi „Ceas universal”. . Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de aºteptare. 17. Reglajul volumului sonor ºi al difuzorului Pentru a mãri. selectaþi Ora sau Data. iar ora aparatulului este reglatã în funcþie de oraºul selectat. data ºi fusul orar ale aparatului (serviciu de reþea). Oraºul este afiºat în ecranul principal al ceasului. Selectaþi un oraº. orã sã se aplice. în ecranul principal al aplicaþiei Ceas apare . Pentru a modifica starea setãrii de trecere la ora de varã. orã. Pentru ca setarea Actualizare aut. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Actualizare aut. În ecranul ceasului universal puteþi vedea ora în diferite oraºe de pe glob. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Actualizare aut. 17 Aparatul Nokia N70 Setãrile ceasului Pentru a adãuga oraºe în listã. Când este activã ora de varã. Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. În mod implicit aplicaþiile de sunet utilizeazã difuzorul. în aplicaþia Ceas selectaþi Opþiuni > Setãri. Pentru a seta oraºul Dvs. Puteþi adãuga în listã maxim 15 oraºe. aparatul va reporni. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Tip ceas > Analogic sau Digital. Introduceþi primele litere ale numelui oraºului. Pentru a permite reþelei mobile sã actualizeze ora. alegeþi un oraº ºi selectaþi Opþiuni > Oraºul meu actual. la pag. Ceas universal Accesaþi meniul Ceas ºi apãsaþi pentru a deschide ecranul ceasului universal. Verificaþi dacã ora este corectã ºi dacã se potriveºte fusului orar aferent..Pentru a modifica setãrile ceasului. parcurgeþi în jos ºi selectaþi Sunet alarmã ceas. orã este activatã. Selectaþi Activatã pentru a adãuga 1 orã la ora pentru Oraºul meu actual. respectiv a micºora volumul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un anumit sunet. Pentru a schimba ora sau data. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. fãrã sã fie necesar sã þineþi telefonul la ureche. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi oraº.

puteþi utiliza aplicaþia Nokia Phone Browser. Apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ). astfel cã puteþi ºterge ºi memora date pe o cartelã de memorie. Pentru a cãuta un fiºier. Vizualizarea spaþiului disponibil în memorie Pentru a vedea ce tipuri de date aveþi pe aparat ºi câtã memorie ocupã diferitele tipuri de date. Pentru a muta sau a copia fiºiere într-un dosar. documente ºi aplicaþii preluate din reþea. Alegeþi Mem. Spaþiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. disponibilã în Nokia PC Suite. 18 . Pentru a dezactiva difuzorul când aveþi o convorbire activã sau ascultaþi un sunet. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Indicaþie! Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat. microreceptor. mesaje. Pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie (dacã existã o cartelã compatibilã în aparat).fiºiere. apãsaþi simultan ºi pentru a marca un fiºier. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile. apoi selectaþi Opþiuni > Mutare în dosar sau Copiere în dosarul. Pentru a naviga prin fiºierele ºi dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). > Mng. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Manager fiºiere Multe funcþii ale aparatului utilizeazã memoria pentru a stoca date. imagini. apãsaþi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ºi selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Aceste funcþii includ contacte. note de agendã ºi de rezolvat. selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. selectaþi Opþiuni > Activ. sunete de apel. dupã care introduceþi un text de cãutare care corespunde numelui fiºierului. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). liberã pentru a vedea spaþiul de memorie rãmas disponibil în aparat. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. iniþiaþi un apel ºi selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi memoria în care se va efectua cãutarea.Aparatul Nokia N70 Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri.

118 • Alte date de care nu mai aveþi nevoie . De exemplu. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela 19 Aparatul Nokia N70 Memorie aproape plinã—eliberaþi memorie • Aplicaþii preluate din reþea. Pentru a asigura interoperabilitatea. Verificaþi compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producãtorul sau distribuitorul acesteia. utilizaþi numai cartele RS-MMC cu tensiune dualã. transferaþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã folosind managerul de fiºiere. Marcaþi fiºierele care vor fi mutate ºi selectaþi Mutare în dosar > Cartelã memorie. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului • Pagini de Internet memorate • Imagini. Nokia utilizeazã standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie.fiºiere sau accesaþi aplicaþia respectivã. dar este posibil ca unele mãrci sã nu funcþioneze corect sau sã nu fie compatibile cu acest aparat. cum ar fi cartelele Secure Digital (SD). Alte cartele de memorie. Pentru a ºterge date în vederea eliberãrii spaþiului în memorie. utilizaþi aplicaþia Image Store disponibilã în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini ºi videoclipuri pe un calculator compatibil. cu tensiune dualã (1. utilizaþi aplicaþia Mng. Indicaþie! Pentru a elibera memorie în aparat sau pe o cartelã de memorie. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Consultaþi ºi „Manager aplicaþii”. la pag.Aparatul vã anunþã dacã spaþiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient.8 sau 3V). Utilizaþi cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. Pentru a elibera spaþiu de memorie. apoi un dosar. puteþi ºterge urmãtoarele: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. videoclipuri sau fiºiere de sunet memorate • Informaþii de contact • Note de agendã Instrumentul de administrare a cartelei de memorie Utilizaþi numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Acest aparat utilizeazã o cartelã MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC).

mem. selectaþi Opþiuni > Copie sig. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteþi utiliza o cartelã de memorie compatibilã. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. > Memorie.. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul unei operaþii de accesare a acesteia. Indicaþie! Pentru a redenumi o cartelã de memorie. Consultaþi distribuitorul pentru a afla dacã este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. toate datele de pe cartelã se pierd definitiv. iar datele memorate pe cartelã pot fi afectate. cart. În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis. introduceþi un nume pentru cartela de memorie ºi selectaþi OK. iar altele necesitã formatare. selectaþi Opþiuni > Nume cartelã mem. Dupã terminarea formatãrii. tel. selectaþi Opþiuni > Format. Selectaþi Da pentru a confirma. 20 . cartela nu poate fi utilizatã. Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatatã. Formatarea unei cartele de memorie Când se reformateazã o cartelã de memorie. Pentru a formata o cartelã.Aparatul Nokia N70 de memorie ºi/sau aparatul. Pentru a restaura informaþii de pe cartela de memorie compatibilã în memoria aparatului.. este recomandat sã faceþi regulat copii de siguranþã ale informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Pentru a face o copie de siguranþã a informaþiilor din memoria aparatului pe o cartelã de memorie compatibilã. Informaþiile pot fi restaurate ulterior pe aparat.. de pe cart.. Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. mem. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Restaur. Scoaterea cartelei în cursul unei operaþii poate duce la deteriorarea cartelei de memorie ºi a aparatului.

ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã ceas ºi un sunet. • Pentru a schimba ceasul afiºat în modul de aºteptare. • Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de selecþie în modul de aºteptare. 24. 108. consultaþi „Modul aºteptare activã”. • Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text. este posibil ca aparatul sã fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reþea. consultaþi „Mod de aºteptare”. consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. • Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate. În acest caz funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. apãsaþi ºi selectaþi Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic sau Digital. 22. la pag. de start. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al agendei. • Pentru a schimba sunetul de alarmã al ceasului. 39. consultaþi „Schimbaþi aspectul aparatului”. De asemenea. apãsaþi . • Pentru a personaliza sunetele de apel. Consultaþi „Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. la pag. apãsaþi o tastã numericã în modul de aºteptare 21 Personalizarea aparatului Personalizarea aparatului . contactaþi furnizorul de servicii. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. apãsaþi ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Setãri > Sunet alarmã agendã ºi selectaþi un sunet de alarmã. 24. • Pentru a schimba imaginea de fundal afiºatã în modul de aºteptare sau ceea ce este afiºat în economizorul de energie. Aceastã configurare poate include schimbãri în ceea ce priveºte numele meniurilor. ordinea meniurilor ºi pictogramele. la pag. • Pentru a aloca o tastã de apelare rapidã unui contact. la pag. > Setãri > Telefon > General > Mesaj/embl. Pentru informaþii suplimentare. la pag. • Pentru a aloca un sunet de apel individual unui contact.Este posibil ca furnizorul de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului sã fie dezactivate sau sã nu fie activate.

Profiluri—setarea sunetelor Pentru a seta ºi a personaliza sunetele de apel. apoi selectaþi un contact. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin .Personalizarea aparatului (tasta este rezervatã pentru cãsuþa vocalã) ºi apãsaþi . Alegeþi profilul ºi selectaþi Opþiuni > Personalizare. aºa cum aratã simbolul din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. medii sau grupuri de apelanþi. Pentru a modifica un profil. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Mutare în dosar sau Dosar nou. Puteþi muta aplicaþiile utilizate mai rar în dosare ºi puteþi plasa aplicaþiile folosite mai des în meniul principal. Puteþi selecta un marcaj ºi iniþia o conexiune la o paginã de Internet pentru a prelua sunete. Pentru a crea un nou profil. acestea sunt plasate în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior. selectaþi Opþiuni > Creare profil. Alegeþi profilul pe care doriþi sã-l activaþi ºi selectaþi OK. Selectaþi Da. conexiunea la reþeaua mobilã este dezactivatã. Pentru a schimba profilul. apãsaþi în modul de aºteptare. • Pentru a reorganiza meniul principal . în meniul principal selectaþi Opþiuni > Mutare. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Preluãri tonuri deschide o listã de marcaje. Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje. tonurile de alertã mesaj ºi alte sunete aferente diferitelor evenimente. opþiuni. Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu Profilul deconectat (off-line) Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã a vã conecta la reþeaua mobilã. Indicaþie! Din lista de sunete. numele profilului este afiºat în partea de sus a ecranului în modul de aºteptare. Apãsaþi orice tastã pentru a opri sunetul. Pentru a putea 22 . Transmiterea tuturor semnalelor în reþeaua mobilã cãtre sau de la aparat este opritã. Dacã profilul selectat este diferit de General. Atenþie: În profilul deconectat nu puteþi efectua sau primi apeluri. > Profiluri. Când activaþi profilul Deconectat. exceptând apelurile cãtre anumite numere de urgenþã ºi nu puteþi folosi funcþii care necesitã accesul la reþeaua mobilã. > Profiluri. Puteþi parcurge lista de sunete ºi asculta fiecare sunet înainte de a face selecþia.

1 Apãsaþi Transferarea conþinutului de pe un alt aparat Puteþi copia contacte. 6 De pe propriul aparat Nokia N70. Înainte de a iniþia transferul. O conexiune Bluetooth este reactivatã automat dupã pãrãsirea profilului Deconectat. apãsaþi ºi selectaþi un alt profil. 97. 2 Aparatul cautã alte aparate cu conexiune Bluetooth. Dacã înainte de activarea profilului Deconectat a fost activatã o conexiune Bluetooth. Pentru a debloca aparatul. imagini. 23 Personalizarea aparatului efectua apeluri. Introduceþi un cod (1-16 cifre) ºi selectaþi OK. selectaþi conþinutul pe care doriþi sã-l copiaþi de pe celãlalt aparat. Selectaþi Bluetooth > Pornit. de pe un aparat compatibil Nokia S60. Pentru a transfera conþinut: ºi selectaþi Instrum. la pag. Puteþi utiliza dispozitivul Nokia N70 fãrã cartelã SIM. Introduceþi acelaºi cod în celãlalt aparat ºi selectaþi OK. puteþi transfera acelaºi tip de informaþie (de exemplu. Dupã ce se terminã cãutarea. 3 Vi se cere sã introduceþi un cod în aparatul Nokia N70. înregistrãri de agendã. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran. Consultaþi „Setãri pentru conectivitatea Bluetooth”.Pentru a pãrãsi Deconectat. trebuie sã activaþi. trebuie sã activaþi conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Pe fiecare aparat. . contacte) de pe celãlalt dispozitiv pe aparatul Nokia N70 o singurã datã. mai întâi. Daþi un nume fiecãrui aparat. Aparatul reactiveazã transmisia în reþeaua mobilã (cu condiþia sã existe un semnal suficient de puternic în zonã). Pentru a evita înregistrãrile duble. introduceþi codul de blocare. funcþiile aparatului schimbând profilul. selectaþi din listã celãlalt aparat. clipuri video ºi audio utilizând o conexiune Bluetooth. aceasta va fi dezactivatã. > Transfer pe aparatul Nokia N70. 5 Deschideþi mesajul pentru a instala aplicaþia Transfer pe celãlalt aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fãrã cartelã SIM. apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. Acest profil vã permite sã utilizaþi cartela SIM într-un alt aparat. 4 Aplicaþia Transfer este expediatã cãtre celãlalt aparat într-un mesaj.

Apãsaþi . alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Aplicare. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat. 24 . 109. Consultaþi ºi „Afiºaj”. În mod implicit. cum ar fi imaginea de fundal ºi pictogramele. în „Mergeþi la”—Imaginea de fundal pentru aplicaþia Mergeþi la. Dacã doriþi sã utilizaþi temele memorate pe cartela de memorie dar fãrã cartela introdusã în aparat. > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Mod aºteptare activ ºi apãsaþi pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã. Modul aºteptare activã Utilizaþi ecranul modului de aºteptare pentru accesarea rapidã a celor mai frecvent utilizate aplicaþii. Pentru a edita temele. la pag. Nokia N70 din memoria ºi de pe cartela de memorie ale celuilalt aparat.Personalizarea aparatului Conþinutul este copiat pe aparatul Dvs.. temã orig. modul de aºteptare activã este activat. Tema activã este indicatã prin . alegeþi tema ºi selectaþi Opþiuni > Previzualizare. În meniul Teme puteþi grupa elemente din alte teme sau puteþi selecta imagini din Galerie pentru a personaliza ºi mai mult temele. Pentru a activa o temã. Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacã aceasta nu este introdusã în aparat. Imag. Pentru a deschide o conexiune browser ºi a prelua mai multe teme. > Teme. în timpul editãrii temei selectaþi Opþiuni > Restaur. Schimbaþi aspectul aparatului Pentru a schimba aspectul afiºajului aparatului. memoraþi mai întâi temele în memoria aparatului. Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data ºi ora sau un text propriu. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Puteþi anula copierea ºi o puteþi relua ulterior. selectaþi Instrum. Pentru a previzualiza o temã. Pentru a readuce tema selectatã la setãrile sale originale. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . selectaþi Preluãri teme. Aplicaþia Transfer este adãugatã în meniul principal al celuilalt aparat. alegeþi o temã ºi selectaþi Opþiuni > Editare pentru a schimba urmãtoarele opþiuni: Imagine fond—Imaginea care va fi afiºatã ca imagine de fundal în modul de aºteptare.

mod aºtept. 3 Selectaþi o nouã aplicaþie din listã ºi apãsaþi . Unele comenzi rapide pot fi prestabilite ºi nu le puteþi modifica. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere. . Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicaþiilor: 1 Apãsaþi . > Setãri > Telefon > Mod de aºteptare > Apl. nu pot fi utilizate atunci când modul de aºteptare activã este pornit. activ ºi apãsaþi . 25 Personalizarea aparatului Se afiºeazã ecranul modului de aºteptare activã. selectaþi Instrum. cu aplicaþiile implicite în partea superioarã a ecranului. disponibile în modul de aºteptare.Alegeþi o aplicaþie sau un eveniment ºi apãsaþi . 2 Evidenþiaþi o comandã rapidã cãtre o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Modificare.

ºi apoi apãsaþi sau . Dacã aþi setat volumul la Dezactiv. Pentru apeluri internaþionale. Selectaþi tipul de apel Apel vocal. chiar dacã o altã aplicaþie este activã. Alegeþi numele dorit sau introduceþi primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. apãsaþi de douã ori pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces internaþional) ºi introduceþi codul þãrii. vocalã (serviciu de reþea). Pentru a apela cãsuþa Dvs. Trebuie sã copiaþi contactele de pe cartela SIM în Contacte înainte de a putea efectua astfel un apel. 2 Apãsaþi pentru a apela numãrul. selectaþi Cu micr. Consultaþi ºi „Redirecþionare apeluri”. Selectaþi numãrul pe care doriþi sã-l apelaþi ºi apãsaþi pentru a-l apela. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. la pag. Prin apãsarea tastei se terminã întotdeauna convorbirea. Introduceþi numãrul (obþinut de la furnizorul Dvs. Consultaþi „Copierea contactelor”. 116. Pentru a apela un numãr format recent din modul de aºteptare. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. > Opþiuni > Modificare numãr. Vor fi 26 . > Cãs. microfon. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. inclusiv prefixul. vocale. 38. 3 Apãsaþi pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). afiºate contactele identificate. de servicii) ºi selectaþi OK. introduceþi numãrul de telefon. apãsaþi sau . nu îl mai puteþi regla cu ajutorul tastei de derulare.Efectuarea apelurilor Efectuarea apelurilor Apeluri vocale Indicaþie! Pentru a mãri sau micºora volumul audiþiei în timpul unei convorbiri. Pentru a regla volumul. 1 În modul de aºteptare. la pag. Apãsaþi pentru a ºterge o cifrã. Apãsaþi pentru a efectua apelul. voc. Pentru a efectua un apel din Contacte. apãsaþi pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-aþi apelat sau aþi încercat sã le apelaþi. Indicaþie! Pentru a schimba numãrul de telefon al cãsuþei Dvs. prefixul zonal (omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul de telefon.

. selectaþi Opþiuni > Conferinþã. selectaþi participantul ºi selectaþi Deconec. Pentru a avea o discuþie particularã cu unul din participanþi. apãsaþi . apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi . > Ap. Primul apel trece în aºteptare în mod automat. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Apelarea vocalã Aparatul Dvs. pentru a conecta primul participant la teleconferinþã. repetaþi secvenþa 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Alãturare la confer.. Dupã ce terminaþi convorbirea privatã.1 Apelaþi-l pe primul participant. > Setãri > Apel > Apelare rapidã > Activatã. Aparatul acceptã teleconferinþe cu maxim ºase participanþi. Pentru a efectua un apel din modul de aºteptare. inclusiv Dvs. selectaþi Opþiuni > Apel nou. Pentru a deconecta un participant. 27 Efectuarea apelurilor Realizarea unei teleconferinþe Apelarea rapidã a unui numãr de telefon . selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat. Funcþia aparatului de recunoaºtere a vocii se adapteazã la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaºte mai bine comenzile vocale. participant. pentru a reveni în teleconferinþã. este rezervatã pentru cãsuþa vocalã. rapidã. 3 Dupã ce a fost preluat noul apel. Aparatul creeazã indicative vocale pentru înregistrãrile din Contacte ºi la comparã cu indicativul rostit. Pentru a introduce o nouã persoanã în teleconferinþã. 4 Pentru a termina teleconferinþa activã. acceptã comenzi vocale îmbunãtãþite. selectaþi Opþiuni > Alãturare la confer. Pentru a aloca un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã ( — ). Selectaþi un participant ºi apãsaþi Privat. selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Decon. Teleconferinþa este trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. Selectaþi tasta la care doriþi sã alocaþi numãrul de telefon ºi selectaþi Opþiuni > Atribuire. Pentru a activa apelarea rapidã. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Comenzile vocale îmbunãtãþite nu depind de vocea utilizatorului ºi de aceea utilizatorul nu trebuie sã înregistreze în prealabil indicative vocale. 2 Pentru a apela un nou participant. Ceilalþi participanþi pot continua teleconferinþa.

Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Apeluri video Când efectuaþi un apel video. aparatul selecteazã numãrul implicit. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea vocalã. va fi afiºatã destinatarului apelului video. vã rugãm sã contactaþi operatorul Dvs. de servicii. 2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum. Semnalul video live sau imaginea video preluatã de camera foto-video din aparatul Dvs. cu o tastã pentru setul de cascã. Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. Telefon (acasã) ºi Telefon (serviciu). În cazul în care contactul recunoscut nu este corect. Apelul video poate fi efectuat cãtre un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. puteþi vedea o transmisie video în timp real. între Dvs. Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor situaþii de urgenþã. Apelurile 28 . Dupã o pauzã de 1. Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. În caz contrar aparatul selecteazã primul numãr disponibil dintre urmãtoarele: Mobil. vocal. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte. bidirecþionalã. ºi destinatarul apelului. Þineþi aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi indicativul vocal. de reþea sau furnizorul Dvs. Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil. dacã acesta a fost setat. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de apel video ºi modalitatea de abonare la acestea. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. Telefon. 1 Pentru a iniþia apelarea vocalã. deschideþi o cartelã de contact ºi selectaþi Opþiuni > Redare indic. Mobil (serviciu). Dacã pentru acelaºi nume sunt memorate mai multe numere.5 secunde aparatul formeazã numãrul. selectaþi Urmãtorul pentru a vizualiza o listã de alte corespondenþe sau Ieºire pentru a anula apelarea vocalã.Efectuarea apelurilor Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. 3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului ºi afiºeazã numele ºi numãrul. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat. Mobil (acasã).

Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. caz în care veþi auzi doar sunetul ºi aþi putea vedea o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri. audio în curs sau Exp. 109. sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj. aud. selectaþi Schimb. la pag. selectaþi Apropiere sau Depãrtare. Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise. Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. video în curs (numai în modul Imagini). 29 Efectuarea apelurilor video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal. Pentru a apropia sau depãrta propria imagine. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ). în curs . Partajarea video Utilizaþi Video în comun (serviciu de reþea) pentru a trimite semnal live sau un video clip de la aparatul Dvs. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. .&vid. video sau de transmisie date. 1 Pentru a iniþia un apel video. Iniþierea unui apel video poate dura ceva mai mult. Pentru a transmite în schimb o imagine staticã. Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu dacã apelurile video nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu este compatibil). Exped. Indicatorul de depãrtare/apropiere va fi afiºat în partea de sus a ecranului. consultaþi „Setãri apel”.ordine imag. Este afiºat mesajul Aºteptare imagine în curs. selectaþi Activare/Dezactivare > Exped.Pictograme: Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video. mobil cãtre un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Pentru a termina apelul video. fie reþeaua nu le transmite). Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. Invitaþi destinatarul apelului sã accepte semnalul video live sau un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi. Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. de reþea sau la furnizorul de servicii.. introduceþi numãrul de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul Contacte ºi selectaþi un contact. 2 Selectaþi Opþiuni > Apel video. Pentru a comuta între semnalul video ºi sunet. apãsaþi .

30. aceasta nu va ºti cã îi trimiteþi o invitaþie. nu are instalatã aplicaþia de partajare video sau nu are conexiunea „de la persoanã la persoanã”. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Setãrile de profil SIP trebuie sã fie configurate în aparat înainte de a utiliza Video în comun. Consultaþi „Setãri”. Când un apel vocal este activ. • Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. Pentru a utiliza Video în comun trebuie sã: • Vã asiguraþi cã aveþi instalatã aplicaþia Video în comun pe aparatul Dvs. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Consultaþi „Setãri”. într-o reþea GSM). Nokia. stabilit pentru a accepta o sesiune de partajare. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. Dacã invitaþi pe cineva la o sesiune de partajare ºi acea persoanã are aparatul oprit. Setãri Setãri pentru conexiunea „de la persoanã la persoanã“ O sesiune „de la persoanã la persoanã“ este cunoscutã ºi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP).Efectuarea apelurilor Difuzorul este activ când activaþi opþiunea Video în comun. • Asiguraþi-vã cã atât destinatarul cât ºi expeditorul sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. sesiunea de partajare este opritã. 30. la pag. Veþi primi un mesaj de eroare care specificã faptul cã destinatarul nu poate accepta invitaþia. de asemenea. Dacã începeþi sesiunea de partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre sistemul GSM. Iniþierea Video în comun nu este posibilã când nu vã aflaþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS (de exemplu. • Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoanã la persoanã“. nu este în aria de acoperire a unei reþele UMTS. de asemenea. Puteþi. la pag. Profilul SIP trebuie sã fie. Pentru a termina partajarea video. 30 . sã utilizaþi un set cu cascã pentru a vã continua apelul vocal în timp ce partajaþi semnalul video. Cerinþe pentru partajarea video Deoarece Video în comun necesitã o conexiune 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Setarea uni profil SIP vã permite sã realizaþi o conexiune „de la persoanã la persoanã“ live cu utilizatorul unui aparat compatibil. disponibilitatea de a folosi caracteristica Video în comun depinde de disponibilitatea 3G a reþelei Dvs. Contactaþi furnizorul de servicii pentru întrebãri despre disponibilitatea reþelei ºi informaþii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaþii. dar apelul vocal continuã.

1 Selectaþi Opþiuni > Video în comun > În direct sau Clip. Dacã aparatul nu este setat la Silenþios va suna când primiþi o invitaþie. se va deschide o listã de video clipuri. 3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptã invitaþia. de reþea sau furnizorul de servicii vã poate transmite setãrile sau vã poate oferi o listã cu parametrii necesari. Introduceþi adresa SIP într-un format sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). Dacã adresa SIP a destinatarului nu este disponibilã. Deschideþi Contacte din meniul principal al aparatului ºi deschideþi cartela de contact (sau iniþializaþi o cartelã nouã pentru acea persoanã). nu este pornit sau nu sunteþi în aria de acoperire a unei reþele UMTS. Când primiþi o invitaþie. cât ºi destinatarul trebuie sã fiþi înregistraþi la acest serviciu înainte de a începe partajarea. Atât Dvs. Dacã partajaþi un video clip. Acceptarea unei invitaþii Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare. Selectaþi un video clip pe care doriþi sã-l partajaþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. pentru a continua partajarea.Dacã ºtiþi adresa SIP a destinatarului. 5 Pentru a termina partajarea video. destinatarul trebuie sã instaleze Video în comun ºi sã configureze setãrile necesare pentru aparatul mobil. îl puteþi derula rapid înainte ºi înapoi. selectaþi Stop sau închideþi fereastra camerei foto-video. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. Operatorul Dvs. Selectaþi Opþiuni > Adãugare detaliu > Adresã Internet. 4 Selectaþi Pauzã pentru a face o pauzã în sesiunea de partajare. destinatarului cãtre care doriþi sã transmiteþi invitaþia. De asemenea. 31 Efectuarea apelurilor Solicitaþi setãrile de profil SIP de la operatorul de reþea sau furnizorul de servicii ºi salvaþi-le în aparat. este afiºat un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP a expeditorului. selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Acceptare—pentru a activa sesiunea de partajare. Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi aparatul Dvs. Selectaþi Contin. nu veþi ºti cã aþi primit o invitaþie. introduceþi o adresã. 2 Selectaþi din lista de contacte adresa SIP a . o puteþi introduce în cartela de contact pentru acea persoanã. Partajarea semnalelor video ºi video clipurilor în direct Pentru a primi o sesiune de partajare. Dacã aþi selectat Clip.

Dacã rãspundeþi la un apel vocal în timpul unui apel video. Consultaþi ºi Resping. apãsaþi pentru a-l respinge. Apãsaþi pentru a rãspunde la apelul video. Indicaþie! Dacã la aparat este conectat un set cu cascã. apelul video este întrerupt. consultaþi „Setãri apel”. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine staticã. respingerea unui apel are ca efect ºi redirecþionarea lui. selectaþi Stop. Puteþi. la pag. este afiºatã pictograma . Selectaþi Opþiuni > Exped. un video clip înregistrat sau o imagine din aparat fotografiatã cu camera. Când respingeþi un apel intrat. Expeditorul primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins invitaþia. Imagine în apel video la pag. Apelantul aude un ton de linie ocupatã. Puteþi edita textul înainte de a-l expedia. Pentru a începe sã trimiteþi semnal video. Opþiunea Apel în aºteptare nu este disponibilã în timpul unui apel video. 109. partajarea video se terminã dacã apelul vocal activ se terminã. 116. apelantului îi va fi afiºatã o imagine video live. Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia Pentru a rãspunde la un apel. Dacã nu activaþi apelarea video. apel cu SMS. Apãsaþi ºi selectaþi Profiluri. apãsaþi . Indicaþie! Puteþi atribui un sunet de apel apelurilor vocale. Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel. selectaþi Silenþios. În locul imaginii video este afiºat un ecran gri. Rãspunsul la un apel video sau respingerea acestuia Când primiþi un apel video. de asemenea. transmisia video nu este activatã ºi veþi auzi un sunet. 109. Dacã aþi activat funcþia Setãri deviere apel > Dacã este ocupat pentru a redirecþiona apeluri. Pentru a opri sesiunea de partajare video. la pag. 32 . pentru a rãspunde la un apel ºi pentru a termina o convorbire apãsaþi tasta setului cu cascã.Efectuarea apelurilor Respingere—pentru a refuza invitaþia. Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel. De asemenea. mesaj text. puteþi totodatã sã expediaþi apelantului ºi un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. sã apãsaþi tasta Terminare pentru a refuza sesiunea de partajare ºi a deconecta apelul vocal. Consultaþi „Redirecþionare apeluri”.

Pentru a comuta între cele douã convorbiri. selectaþi Opþiuni > Terminare apeluri. Pentru a termina convorbirea activã. Comutare. Menþinere sau Activ. apãsaþi . Indicaþie! Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu. activã sau Terminare apeluri. menþin. o parolã). . Conferinþã ºi Transfer. Activ. Pentru a rãspunde la un apel în aºteptare. apelul va fi totuºi taxat ca apel video. apãsaþi . Selectaþi OK pentru a expedia tonul. Multe din opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reþea. Selectaþi Opþiuni în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Dezactiv. la pag. Puteþi edita mesajul ºi puteþi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. deconectându-vã simultan din circuitul ambelor convorbiri. manuale (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibil). Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aºteptare. Apãsaþi pentru a expedia fiºierul la un aparat compatibil (serviciu de reþea). 33 Efectuarea apelurilor Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video. 22. când doriþi ca aparatul Dvs.. apãsaþi în mod repetat tasta . Selectaþi Opþiuni > Transfer pentru a realiza legãtura între un apel intrat sau o convorbire menþinutã în aºteptare ºi convorbirea activã. > Setãri > Apel > Apel în aºteptare. Verificaþi tarifele la operatorul Dvs. microreceptor. Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale . Rãspuns. Apel în aºteptare Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire telefonicã dacã aþi activat serviciul Apel în aºteptare (serviciu de reþea) în Instrum. conv. sã fie silenþios) consultaþi „Profiluri— setarea sunetelor”. Respingere. de reþea sau la furnizorul de servicii.Pentru a termina apelul video. Term. Pentru a termina ambele convorbiri. selectaþi Comutare. microfon sau Cu micr. apãsaþi Prima convorbire trece în aºteptare.. conv. Apel nou. Introduceþi seria DTMF sau cãutaþi-o în Contacte. Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu. Pentru a introduce un caracter de aºteptare (w) sau un caracter de pauzã (p). Expediere MMS (numai în reþelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un video clip într-un mesaj multimedia. Activare difuzor sau Fãrã com.

selectaþi Opþiuni > Reset. Pentru a ºterge listele cu apeluri recente.Efectuarea apelurilor Indicaþie! Puteþi adãuga tonuri DTMF în câmpurile Numãr telefon sau DTMF de pe o cartelã de contact. dacã aparatul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire.. selectaþi Afiºare pentru 34 . Activare difuzor sau Fãrã com. Pentru a apela unul din aceste numere. a accesa lista apelurilor nepreluate. selectaþi evenimentul ºi apãsaþi . Pentru a ºterge un anumit eveniment. aveþi nevoie de codul de blocare. Consultaþi „Siguranþã”. selectaþi Opþiuni > ªterge ap. Opþiuni în timpul unui apel video Selectaþi Opþiuni în timpul unui apel video pentru a accesa unele din urmãtoarele opþiuni: Menþinere sau Dezactivare (video.m. Schimb. Pentru a ºterge unul din registrele de apel. manuale (numai dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth). în modul de aºteptare. microreceptor (dacã este conectat un set cu cascã Bluetooth compatibilã). audio sau ambele). Aparatul înregistreazã apelurile nepreluate ºi pe cele primite numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii. alegeþi un nume sau un numãr ºi apãsaþi . Apropiere/Depãrtare ºi Ajutor. rotunjiri º. Jurnal Apeluri recente Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate. recente din ecranul principal pentru apeluri recente. Pentru a reseta cronometrele ce înregistreazã durata convorbirilor. Term. „Telefon ºi SIM”. Indicaþie! Dacã. Durata convorbirilor Pentru a vedea durata aproximativã a apelurilor preluate ºi efectuate. Pentru aceasta.. la pag. conv. recepþionate ºi efectuate. 113. vedeþi o notã privind apeluri nepreluate. cronometre. activã. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Apeluri recente.d. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Duratã conv.ordine imag. deschideþi registrul pe care doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere listã. Activ. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei.a. deschideþi registrul.

De exemplu. Selectaþi Da pentru a confirma. Pentru fiecare eveniment de comunicaþi.Pentru a vedea cantitatea de informaþii expediate ºi recepþionate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formã de pachete. selectaþi Personal > Jurnal ºi apãsaþi tasta de derulare din partea dreaptã pentru a deschide jurnalul general. Puteþi filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment ºi pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informaþiile din jurnal. puteþi fi facturat pentru conexiunile de date sub formã de pachete în funcþie de cantitatea de date expediatã ºi primitã. numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. Indicaþie! Dacã doriþi sã vizualizaþi durata unui apel vocal pe afiºajul principal în timpul unui apel activ. Indicaþie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate. Pentru a ºterge definitiv conþinutul jurnalului. Conexiunile la cãsuþa Dvs. Articolele componente ale evenimentelor. puteþi vedea numele 35 Efectuarea apelurilor Date ca pachete expeditorului sau al destinatarului. la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afiºate ca apeluri de date sub formã de pachete. mesajele text. Pentru a filtra jurnalul. . sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaþie. selectaþi Opþiuni > Setãri > Afiºare duratã conv. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. > Da. selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. poºtalã. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Expediate. selectaþi Opþiuni > Filtru ºi un filtru. Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaþie Pictograme în Jurnal: Evenimente intrate Evenimente ieºite Evenimente de comunicaþie nepreluate Pentru a monitoriza toate apelurile vocale ºi video. numãrul de telefon. sau transmisiile de date înregistrate de aparat. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Date ca pachet. apãsaþi .. cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formã de pachete.

36 . derulaþi la un eveniment în jurnalul general ºi apãsaþi tasta de derulare. va fi ºters permanent ºi integral conþinutul jurnalului. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr. alegeþi un eveniment de intrare sau ieºire indicat prin Pach. selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal. Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaþie. de exemplu. a fost transferatã ºi cât a durat o anumitã conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete. Contorul pentru date sub formã de pachete ºi cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date. mãsuratã în kiloocteþi.Efectuarea apelurilor Pentru a seta opþiunea Duratã jurnal. respectiv registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. dupã care sunt ºterse automat pentru a elibera spaþiu în memorie. Indicaþie! În ecranul de detalii puteþi sã copiaþi un numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi într-un mesaj text. Evenimentele din jurnal rãmân în memoria aparatului pentru un numãr setat de zile. ºi selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. Dacã selectaþi Fãrã jurnal.

În Contacte puteþi sã adãugaþi la o fiºã de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniaturã. 19. Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte. Puteþi utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranþã ale contactelor pe un calculator compatibil. Puteþi adãuga în dosarul pentru contacte informaþiile de contact (cãrþi de vizitã) primite. De asemenea. memoraþi adresa SIP (protocol de iniþiere a sesiunii) a contactului în câmpul Adresã Internet al fiºei de contact. Memorarea numelor ºi a numerelor 1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou. Introduceþi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteþi utiliza o adresã IP în locul unui nume de domeniu). puteþi restaura informaþiile. Informaþiile de contact pot fi expediate numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai de la astfel de aparate. Pentru a edita fiºele de contact din Contacte. Indicaþie! Dacã utilizaþi partajarea video (serviciu de reþea) cu un contact. selectaþi o fiºã ºi apãsaþi . Ulterior. alegeþi fiºa pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”. cum ar fi contactele. 2 Completaþi câmpurile dorite ºi selectaþi Realizat. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. apãsaþi ºi pentru a marca respectivele contacte ºi apãsaþi pentru a le ºterge. de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Pentru a ºterge mai multe contacte în acelaºi timp. puteþi crea grupuri de contact.Apãsaþi ºi selectaþi Contacte. 67. Indicaþie! Pentru a adãuga ºi a edita fiºe de contact. utilizaþi aplicaþia Nokia Contacts Editor disponibilã în Nokia PC Suite. la pag. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. la pag. Consultaþi „Date ºi setãri”. care vã permit sã expediaþi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulþi destinatari simultan. 37 Contacte (Agendã telefonicã) Contacte (Agendã telefonicã) .

selectaþi fiºa pe care doriþi sã o expediaþi. Pentru a copia nume ºi numere de telefon individuale de pe o cartelã SIM în aparat. Prin multimedia sau Prin Bluetooth. apoi Opþiuni > Copiere în dir. SIM sau Opþiuni > Copiere > În directorul SIM. copiaþi-le în Contacte. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. 38 . Numere ºi adrese implicite Puteþi atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite.Contacte (Agendã telefonicã) Pentru a ataºa o fotografie miniaturalã unei fiºe de contact. puteþi apela sau expedia în mod rapid un mesaj cãtre contactul respectiv. 4 Selectaþi numãrul sau adresa pe care doriþi sã o setaþi ca implicitã. Înregistrãrile memorate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte ºi pentru apelurile ºi mesajele primite. 3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un numãr sau o adresã ºi Atribuire. apoi Opþiuni > Copiere în Contacte. Indicaþie! Pentru a expedia informaþii de contact. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. dacã un contact are mai multe numere sau adrese. Când în aparat este introdusã o nouã cartelã SIM ºi deschideþi meniul Contacte pentru prima oarã. la pag. 2 Selectaþi Opþiuni > Presetate. Selectaþi numele pe care doriþi sã le copiaþi. 1 În lista de contacte. Selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. În acest mod. De asemenea. la un anumit numãr de telefon sau la o anumitã adresã din cele alocate acestuia. Se copiazã doar acele câmpuri ale fiºei de contact.. 60 ºi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. numãrul implicit este utilizat ºi pentru apelarea vocalã. selectaþi un contact ºi apãsaþi . deschideþi fiºa ºi selectaþi Opþiuni > Editare > Opþiuni > Adãugare foto mini. apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Dosar SIM. Copierea contactelor Dacã aveþi numere de telefon memorate pe cartela SIM. Consultaþi „Mesaje”. 97. Fotografia miniaturãal este afiºatã atunci când primiþi un apel de la contactul respectiv. Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM. apãsaþi ºi selectaþi Contacte. aparatul nu gãseºte numele corespunzãtor numãrului de telefon. Selectaþi Da pentru a copia înregistrãrile în directorul de contacte. Indicaþie! Puteþi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. care sunt acceptate de cartela SIM.

3 Selectaþi sunetul de apel pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat. Pentru a utiliza aceste funcþii este necesar codul PIN2. Apãsaþi ºi selectaþi Contacte > Opþiuni > Contacte SIM > Director SIM pentru a vedea numele ºi numerele memorate pe cartela SIM. Pentru a ºterge sunetul de apel. contactaþi distribuitorul acesteia. selectaþi Opþiuni > Contacte SIM > Contacte apel. Crearea grupurilor de contacte 1 În Contacte. numãrul centrului de mesaje ºi numãrul de telefon al destinatarului trebuie sã fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. fixe. exceptând situaþia în care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate. selectaþi Opþiuni > Activ. 39 Contacte (Agendã telefonicã) Director SIM ºi alte servicii SIM Când este activatã apelarea numerelor fixe. nr. Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte Când vã apeleazã o persoanã de contact sau un membru al grupului. selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. pot fi acceptate apelurile cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat. Aceastã setare este afiºatã numai dacã este acceptatã de cartela SIM. edita sau copia numere în Contacte ºi puteþi efectua apeluri. În acest caz. apãsaþi pentru a deschide lista grupurilor. fixe. . Pentru a adãuga noi numere în lista de apelare numere fixe. nr. aparatul redã sunetul de apel selectat (dacã numãrul apelantului este trimis împreunã cu apelul ºi aparatul îl recunoaºte). apel. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe. 2 Selectaþi Opþiuni > Grup nou. Se deschide o listã cu sunete de apel. 2 Selectaþi Opþiuni > Sunet de apel. 1 Apãsaþi pentru a deschide o fiºã de contact sau mergeþi la lista de grupuri ºi selectaþi un grup de contacte. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat.Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. conexiunile de pachete de date nu sunt posibile. În directorul SIM puteþi adãuga. selectaþi Sunet presetat din lista cu sunete de apel.

5 Alegeþi un contact ºi apãsaþi pentru a-l marca. introduceþi noul nume ºi selectaþi OK. 6 Selectaþi OK pentru a adãuga contactele la grupul respectiv. alegeþi contactul ºi selectaþi Opþiuni > Aparþine grupurilor. 4 Deschideþi grupul ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare membri. deschideþi grupul pe care doriþi sã-l modificaþi. Indicaþie! Pentru a vedea cãror grupuri aparþine un contact. selectaþi Opþiuni > Redenumire. 40 . 3 Selectaþi Da pentru a elimina persoana de contact din grup. Pentru a adãuga mai mulþi membri simultan. repetaþi aceastã operaþie pentru toate contactele pe care doriþi sã le adãugaþi. Eliminarea membrilor dintr-un grup 1 În lista grupurilor. 2 Alegeþi persoana de contact ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere din grup. Pentru a redenumi un grup.Contacte (Agendã telefonicã) 3 Scrieþi un nume pentru grup sau utilizaþi-l pe cel implicit ºi selectaþi OK.

o camerã de înaltã rezoluþie în partea din spate ºi una de rezoluþie micã în partea din faþã. Consultaþi „Setãri video”. Când este activatã camera foto-video. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. 44 ºi „Moduri de înregistrare” la pag. Bliþ. Indicaþie! Puteþi insera o imagine într-o fiºã de contact.jpeg. la pag. Fotografierea Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a face o fotografie.mp4 (în modul de calitate a videoclipurilorRidicatã). Camerele foto-video realizeazã fotografii în format . la pag. 48. Indicaþie! Puteþi apãsa pe tasta sau puteþi folosi butonul declanºator al camerei (plasat pe partea dreaptã a aparatului) pentru a captura imagini statice. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video. deschideþi capacul obiectivului camerei aflat pe capacul posterior al aparatului. Pentru a activa camera foto-video din spate. ca fiºiere ataºate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. puteþi sã expediaþi imagini sau un videoclip într-un mesaj multimedia. Consultaþi „Memorarea numelor ºi a numerelor”. 41 Camera foto-video ºi Galeria Camera foto-video ºi Galeria . Pentru a utiliza camera din faþã. 45.. Aparatul Nokia N70 acceptã înregistrãri de imagini cu rezoluþia de pânã la 1600 x 1200 pixeli utilizând camera foto-video din spate. 37. Ambele camere pot fi utilizate pentru fotografiere ºi pentru înregistrarea videoclipurilor. Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. selectaþi Opþiuni > Ut. Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în Galerie.Foto-Video Aparatul Nokia N70 are douã camere foto-video. iar videoclipurile sunt înregistrate în fiºiere de format 3GPP cu extensia . selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Mod înregistrare.3gp (în modurile de calitate a videoclipurilor Normalã ºi Partajare) sau în format . Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. De asemenea. se deschide aplicaþia Foto-Video ºi puteþi vedea imaginea ce urmeazã a fi înregistratã. În meniul Foto-Video puteþi fotografia ºi puteþi înregistra videoclipuri. foto-video sec. Balans de alb sau Ton culoare. la pag.

Indicatoarele camerei foto-video au urmãtoarele semnificaþii: • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care sunt memorate imaginile. • Indicatorul pentru imagini (2) indicã numãrul aproximativ de imagini, în funcþie de calitatea selectatã, care încap în memoria disponibilã a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Indicatorul pentru bliþ (4) indicã dacã bliþul este configurat la Automat ( ), Act./forþat ( ) sau Dezactivat(ã) ( ). • Indicatorul de rezoluþie (5) aratã calitatea selectatã a imaginii. Consultaþi „Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat”, la pag. 44. • Indicatorul pentru modul secvenþial (6) indicã faptul cã modul secvenþial este activat. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43. • Indicatorul autodeclanºatorului (7) indicã faptul cã

Camera foto-video ºi Galeria

acesta este activat. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacã aþi schimbat factorul de apropiere/depãrtare, luminozitatea sau culorile. Când faceþi o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Se recomandã sã folosiþi ambele mâini pentru a menþine aparatul nemiºcat. • Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizaþi modul corespunzãtor fiecãrui mediu. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. • Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. • Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacã, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apãsare de tastã. Pentru a continua sã faceþi fotografii, apãsaþi . Dupã ce aþi fãcut o fotografie, reþineþi urmãtoarele: • Dacã nu doriþi sã pãstraþi fotografia, apãsaþi . • Pentru a expedia imaginea, apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia, Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Mesaje”, la pag. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 96. Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active.

42

Fotografierea secvenþialã
Pentru a seta camera foto-video sã realizeze fotografii într-o singurã secvenþã cu o singurã apãsare a tastei sau a declanºatorului camerei, selectaþi Opþiuni > Mod secvenþial. Dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta sau obturatorului camerei, fotografierea va continua pânã când eliberaþi tasta. În funcþie de memoria disponibilã, puteþi face maxim 100 de fotografii. De asemenea, puteþi sã utilizaþi modul secvenþial cu Activ. auto declanº.. Consultaþi „Apãreþi în fotografie— autodeclanºator”, la pag. 43. Dacã autodeclanºatorul este activat, pot fi realizate maxim ºase fotografii. Fotografiile sunt memorate automat în Galerie.

Bliþul
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul de aproape când fotografiaþi persoane sau animale. Nu acoperiþi bliþul când faceþi o fotografie. Camera foto-video din spate are un bliþ cu LED pentru condiþii de iluminare scãzutã. Sunt disponibile urmãtoarele moduri de bliþ: Automat ( Act./forþat ( ) ºi Dezactivat(ã) ( ). Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine > Bliþ > Act./forþat pentru a utiliza bliþul. Dacã bliþul este setat pe Dezactivat(ã) sau pe Automat, iar lumina este puternicã, acesta va emite totuºi o luminã slabã în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat sã identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultatã nu va fi influenþatã de bliþ.

),

Apãreþi în fotografie—autodeclanºator
Utilizaþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât sã puteþi apãrea ºi Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea

43

Camera foto-video ºi Galeria

• Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. • Pentru a edita fotografia selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 46. • Pentru a imprima fotografia, selectaþi Opþiuni > Tipãrire. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”, la pag. 54.

autodeclanºatorului, selectaþi Opþiuni > Activ. auto declanº. > 10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. Pentru a activa autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Indicatorul autodeclanºatorului ( ) clipeºte, iar aparatul emite bipuri pânã la declanºare. Camera foto-video realizeazã fotografia dupã expirarea duratei de temporizare selectate. Activ. auto declanº. se poate utiliza ºi în modul secvenþial. Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 43.

Camera foto-video ºi Galeria

Reglarea setãrilor aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: Setãri Configurare imagine ºi setãri principale. Pentru a regla setãrile Configurare imagine, consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”, pag. 44. Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. Pentru a schimba setãrile principale, selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Calitate imagine—Rid. - Imprimare, Medie - E-mail sau Slabã - Multimed.. Cu cât este mai bunã calitatea, cu atât imaginea ocupã mai mult spaþiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusã decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiatã. Dacã doriþi sã imprimaþi imaginea, selectaþi Rid. - Imprimare (rezoluþie 1600 x 1200). Dacã doriþi sã o expediaþi prin e-mail, selectaþi Medie - E-mail (rezoluþie 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaþi Slabã - Multimed. (rezoluþie 640 x 480). Glosar: Rezoluþia este o caracteristicã ce defineºte fineþea ºi claritatea unei imagini. Rezoluþia se referã la numãrul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numãrul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliatã ºi ocupã mai multã memorie.

Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi imaginea într-un album din galerie. Dacã selectaþi Da, se va deschide o listã de albume disponibile. Zoom extins—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã utilizaþi factorul maxim de mãrire, dar va trebui sã acceptaþi o rezoluþie mai redusã a imaginii. Afiºare imag. captatã—Selectaþi Da dacã doriþi sã vedeþi imaginea memoratã dupã fotografiere sau Nu dacã doriþi sã continuaþi imediat cu realizarea urmãtoarei fotografii. Nume implicit imagine—Setaþi un nume implicit pentru imaginile pe care urmeazã sã le faceþi. Puteþi înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2004”). Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi imaginile.

Reglarea culorilor ºi a iluminãrii
Pentru a permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile ºi luminozitatea sau pentru a adãuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectaþi Opþiuni > Configurare imagine sau Configurare video ºi selectaþi una dintre opþiunile urmãtoare: Mod înregistrare—Selectaþi o scenã corespunzãtoare pentru mediul în care faceþi fotografii. Consultaþi „Moduri de înregistrare”, la pag. 45. Fiecare scenã utilizeazã

44

Consultaþi „Moduri de înregistrare”. cum ar fi fotografii ale feþei sau fotografii ºezând. Aceastã opþiune permite camerei foto-video sã reproducã mai fidel culorile. Selectaþi Opþiuni > Configurare imagine/Configurare video > Mod înregistrare: . rezoluþia imaginilor este redusã de la 1600 x 1200 la 800 x 600. Setãrile revin la valorile implicite când închideþi camera foto-video.Bliþ (fotografii ºi numai camera din spate)—Configuraþi bliþul la Automat. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. Moduri de înregistrare Modurile de înregistrare vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte ale culorii ºi luminozitãþii pentru mediul curent. Dacã doriþi sã schimbaþi setãrile de configurare. de utilizator ( )—Utilizaþi acest mod pentru a crea o scenã personalizatã utilizând setãri proprii pentru bliþ. Moduri imagine Automatã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii. setãrile sunt înlocuite cu cele corespunzãtoare modului respectiv. Act. indicându-vã modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile. Def. Peisaj ( )—Utilizaþi acest mod când fotografiaþi obiecte depãrtate. 44. Afiºajul se modificã pentru a reflecta setãrile realizate. 43. Când utilizaþi acest mod. la pag. Sport ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în miºcare rapidã. balans ºi tonurile de culoare. acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu. Setãrile fiecãrui mod au fost stabilite conform 45 Camera foto-video ºi Galeria propriile setãri pentru luminozitate. la pag. Balans de alb (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã starea curentã de iluminare. Consultaþi „Bliþul”. unui anumit stil sau mediu în care se fac fotografii. Noapte ( )—Utilizaþi acest mod în condiþii de iluminare redusã. 45. Ton culoare (numai la camera din spate)—Selectaþi din listã un efect de culoare. Consultaþi Calitate imagine. Selectaþi un mod din listã pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Dacã selectaþi un mod nou. puteþi realiza acest lucru dupã selectarea unei scene./forþat sau Dezactivat(ã). Portret ( )—Utilizaþi acest mod pentru a face fotografii portret. Moduri video Normalã ( ) (implicit)—Utilizaþi acest mod în orice condiþii.

Redimensionare sau Rotire. selectaþi Opþiuni > Editare. Înregistrarea videoclipurilor Pentru a comuta între fotografiere ºi înregistrarea video. Pentru a deplasa. Ton culoare ºi Resetare scenã utiliz. Redimensionare. Pentru a copia setãrile altui mod. Pentru a adãuga text la o imagine. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteþi seta opþiunile În funcþie de mod. apoi alegeþi modul. Balans de alb. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Decupare. de utilizator. Pentru a deplasa crucea ºi a selecta zona de decupat. selectaþi Opþiuni > Deplasare. clip art sau un cadru la imagine. Deschideþi aplicaþia Mod video. Dacã selectaþi modul Def. roti sau schimba dimensiunea unul element. 46 . Selectaþi Fixare. • Pentru a apropia sau a depãrta. selectaþi modul Def. culoarea. selectaþi opþiunea În funcþie de mod. Pentru a adãuga un element clip art la o imagine. Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu. apãsaþi ºi . a regla luminozitatea. Bliþ. Introduceþi textul ºi apãsaþi OK. modul prestabilit este Automatã. Selectaþi din nou zona de decupat ºi selectaþi Decupare. deplasaþi tasta de parcurgere. Selectaþi Aplicare efect pentru a decupa ºi a roti imaginile. acesta va fi setat ca mod implicit. de utilizator. Selectaþi din listã elementul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi apãsaþi . Editarea imaginilor Pentru a edita imaginile dupã ce le realizaþi sau pentru a le edita pe cele memorate în Galerie. Pentru a edita textul. text. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Miniaturi. apãsaþi . În colþul din dreapta jos apare o altã cruce. Rotire sau Selectare culoare. Selectaþi Manual pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea doritã sau selectaþi din listã un raport predefinit lãþime/înãlþime. Dacã selectaþi Manual. în colþul din stânga sus al imaginii apare o cruce. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal. selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Text. contrastul. Pentru a decupa o imagine.Camera foto-video ºi Galeria Când faceþi fotografii. apãsaþi din nou pe . comprimarea ºi rezoluþia ºi pentru a adãuga efecte. Comenzi rapide în editorul de imagini: • Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet. selectaþi Opþiuni > Mod imagine sau Mod video.. selectaþi Opþiuni > Deplasare.

Indicatorii de înregistrare video au urmãtoarele semnificaþii: Dupã ce a fost înregistrat un videoclip: • Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-aþi înregistrat. Consultaþi „Galerie”. Prin e-mail sau Prin Bluetooth. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Pictograma de pauzã ( ) clipeºte pe afiºaj. la pag. Pentru mai multe informaþii. Balans de alb sau Ton culoare. Ledul bliþului este aprins ºi se aude un sunet care indicã subiectului cã semnalul video se înregistreazã. apãsaþi ºi selectaþi Prin multimedia. apãsaþi . • Indicatorul de mod (3) prezintã modul activ. la pag. 45. . Se afiºeazã pictograma de înregistrare . • Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afiºeazã timpul scurs ºi timpul rãmas disponibil. consultaþi „Mesaje”. Înregistrarea video este opritã automat dacã înregistrarea este setatã pe pauzã ºi dacã nu se apasã nicio tastã în interval de un minut. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. pentru a continua înregistrarea. 96. 3 Selectaþi Contin. • Dacã nu doriþi sã pãstraþi videoclipul. Videoclipul rezultat nu va fi influenþat de bliþ. selectaþi Opþiuni > Configurare video > Mod înregistrare. 60 ºi „Conexiunea Bluetooth”. • Pentru a reveni la funcþia de vizor pentru a înregistra un nou videoclip. Videoclipul este memorat automat în dosarul Imagini ºi video din Galerie. 44.Pentru a selecta un mod. 4 Selectaþi Stop pentru a opri înregistrarea. • Indicatorul calitãþii video (5) aratã calitatea selectatã a videoclipului. la pag. selectaþi Pauzã. 45. • Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului ( ) ºi cartela de memorie ( ) specificã locul în care este memorat videoclipul. • Pentru a expedia videoclipul. 1 Apãsaþi pentru a începe înregistrarea. la pag. 51. Consultaþi „Moduri de înregistrare”. Consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. la pag. la pag. 47 Camera foto-video ºi Galeria Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de a înregistra un videoclip. selectaþi Opþiuni > Redare. apãsaþi . 2 Pentru a face o pauzã în înregistrare. • Indicatorul pentru microfon (4) indicã faptul cã microfonul este dezactivat.

3gpp. Adãugare la album—Selectaþi dacã doriþi sã memoraþi videoclipul înregistrat într-un album din Galerie. 49. Pentru a schimba setãrile principale. Videoclipul de calitate Normalã este limitat la 300 kBO (duratã de aprox. selectaþi Opþiuni > Editare. 29. Memorie în uz—Definiþi memoria implicitã de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie. • Pentru a edita videoclipul. pentru a deschide o listã de albume disponibile. Pentru detalii suplimentare contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea. consultaþi „Reglarea culorilor ºi a iluminãrii”. Dacã doriþi sã vizualizaþi clipul pe telefoane mobile. Dacã selectaþi Ridicatã sau Normalã. care are rezoluþia QCIF (176 x 144) ºi fiºierul rezultat este în format . la pag. • Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. selectaþi calitatea Ridicatã. Afiºare video captat—Selectaþi dacã doriþi ca videoclipul înregistrat sã fie redat automat dupã oprirea înregistrãrii. format de fiºier . unele reþele ar putea sã accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mãrime maximã de 100 kB. Pentru a stabili setãrile Configurare video. Setãri video Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: Setãri Configurare video ºi setãri principale. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formã de mesaj multimedia cãtre un dispozitiv compatibil. Totuºi. durata înregistrãrii video este limitatã de spaþiul de memorie disponibil pe cartela de memorie ºi la maxim o orã pentru fiecare videoclip. 48 . Setãrile de configurare revin la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul. Selectaþi Da. la pag. Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un TV sau PC. selectaþi Normalã.3gpp). Calitate video—Setaþi calitatea videoclipului la Ridicatã.mp4. Pentru a trimite videoclipul prin MMS sau pentru a-l partaja. dar setãrile principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din nou. 44. Normalã sau Partajare. selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una dintre opþiunile urmãtoare: Înregistrare audio—Selectaþi Activat(ã) dacã doriþi sã înregistraþi atât imagini cât ºi sunet.Camera foto-video ºi Galeria Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei convorbiri active. care are rezoluþie CIF (352 x 288) ºi fiºierul rezultat este în format . Consultaþi „Partajarea video”. selectaþi Opþiuni > Trimitere la apelant. selectaþi Partajare (rezoluþie QCIF. Nume implicit video—Definiþi un nume sau selectaþi data. la pag.

a textului ºi a tranziþiilor Pentru a crea videoclipuri personalizate. ºterge sau duplica o imagine. parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. Editare text (este afiºatã numai dacã aþi adãugat text)— Pentru a muta. Editare video clip: Decupare—Decupeazã videoclipul în ecranul de decupare. marcaþi ºi selectaþi unul sau mai multe videoclipuri ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactiveazã sau activeazã sonorul original al videoclipului. pentru a combina ºi decupa videoclipuri precum ºi pentru a adãuga clipuri audio . a clipurilor audio. text sau tranziþii la un videoclip. Editarea videoclipurilor. Apãsaþi ºi ºi clipul audio. Mutare—Mutã videoclipul în locaþia selectatã. Redare încetinitã—Reduce viteza de redare a videoclipului. selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: . pentru a schimba culoarea ºi stilul textului.Puteþi sã editaþi videoclipuri din Galerie. a defini durata de afiºare pe ecran ºi a adãuga efecte la text. În editorul video puteþi vedea doi timpi: timpul video ºi cel audio. Copiere—Face o copie a videoclipului selectat. ºterge sau duplica text. tranziþii ºi efecte . pentru a comuta între videoclip 49 Camera foto-video ºi Galeria Editarea videoclipurilor Pentru a modifica videoclipul. mergeþi la un videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Dacã adãugaþi imagini. pentru a defini durata de afiºare pe ecran ºi pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii. parcurgeþi în sus sau în jos. Pentru a vã deplasa de-a lungul timpilor. Tranziþiile sunt efecte vizuale pe care le puteþi adãuga la începutul ºi sfârºitul videoclipului sau între videoclipuri. a imaginii. Pentru a edita videoclipuri ºi a crea clipuri personalizate. Pentru a crea videoclipuri personalizate. acestea sunt afiºate în timpul video. Adãug. efect culoare—Adaugã un efect de culoare la videoclip. Pentru comuta între timpi. Editare imagine (este afiºatã numai dacã adãugaþi o imagine)—Pentru a muta. ªtergere—ªterge videoclipul din înregistrarea video.

ªtergere—ªterge clipul audio din înregistrarea video. selectaþi Opþiuni > Film > Memorare. selectaþi Opþiuni > Înreg. Setare duratã—Modificã durata clipului audio.Camera foto-video ºi Galeria Editare clip audio: Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio. Pentru a defini Memorie în uz. O imagine miniaturalã a videoclipului este afiºatã în ecranul principal. selectaþi Opþiuni > Setãri. Rezoluþie ºi Memorie în uz. Puteþi insera un titlu. Clip audio—Insereazã clipul audio selectat. Indicaþie! Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip. subtitlu sau texte de recunoaºtere a meritelor. Numele ºi durata clipului audio selectat sunt afiºate în ecranul principal. O tranziþie de început poate fi selectatã atunci când este activã prima tranziþie a videoclipului. 50 . Mutare—Mutã clipul audio în locul selectat. O miniaturã a imaginii este afiºatã în ecranul principal. Indicaþie! În ecranul Setãri puteþi defini Nume implicit video. Text—Insereazã text în videoclip. Inserare : Video clip—Insereazã videoclipul selectat. Imagine—Insereazã imaginea selectatã. Pentru a memora videoclipul. De asemenea. Nume implicit imagine. Clip audio nou—Înregistreazã un nou clip audio în locul selectat. Setarea implicitã este memoria aparatului. O imagine miniaturalã constã din prima imagine din videoclip care nu este neagrã. Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniaturã sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzãtoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia. cadru video în ecranul de previzualizare în miniaturã sau în ecranul de decupare. la sfârºitul videoclipului ºi tranziþii între videoclipuri. Copiere—Realizeazã o copie a clipului audio selectat. Editare tranziþie—Existã trei tipuri de tranziþii: la începutul videoclipului. sunt afiºate numele ºi durata videoclipului selectat.

Dacã videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia. Melodiile se redau ºi se gestioneazã cu aplicaþia music player./ Mutare pe cart. Pentru a deschide galeria din aplicaþia Foto-Video . Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. videoclipurile. Pentru a copia sau muta fiºiere pe cartela de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. Indicaþie! Puteþi transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicaþia Nokia Phone Browser. la pag. disponibilã în Nokia PC Suite. mem. De asemenea. mem. la pag. sau Copiere în mem./ Galerie Pentru a memora ºi organiza imaginile. Contactaþi furnizorul de servicii sau operatorul de reþea pentru a obþine detalii referitoare la dimensiunea maximã a mesajelor multimedia pe care le puteþi expedia. Legãturi sau Toate fiºierele ºi apãsaþi pentru deschidere. clipurile audio. la pag. 89. Melodii Clipuri audio . Videoclipurile. numai dosarul Imagini ºi video este disponibil. Puteþi parcurge ºi deschide dosare ºi puteþi marca. Indicaþie! Pentru a trece de la Galerie la camerã foto-video. se afiºeazã . În aplicaþia Foto-Video. puteþi expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. 97. Selectaþi Imagini ºi video . listele de redare ºi legãturile de streaming. Consultaþi „Music player”. foto din dosarul Imagini ºi video. .ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se redau cu aplicaþia RealPlayer. . apãsaþi ºi selectaþi Galerie. telef. selectaþi Ap. Prin e-mail sau Prin Bluetooth dacã doriþi sã expediaþi videoclipul. Consultaþi „RealPlayer”. 55. sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu). copia ºi muta elemente în dosare. selectaþi Opþiuni > Salt la Galerie. 51 Camera foto-video ºi Galeria Selectaþi Expediere > Prin multimedia. Consultaþi „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”. puteþi transfera videoclipurile prin tehnologia fãrã fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth.Indicaþie! Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de cãtre furnizorul de servicii. fiºierele .

parcurgeþi spre stânga sau spre dreapta. la pag. 54. Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Vizualizarea imaginilor ºi a videoclipurilor Fotografiile realizate ºi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul Imagini ºi video din Galerie. selectaþi unul sau mai multe videoclipuri din galerie. Prel. trebuie sã-l memoraþi în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã). selectaþi Prel. Factorul de mãrire/micºorare a imaginii nu este memorat permanent. grafice sau Preluãri video. ca fiºiere ataºate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a edita o fotografie sau un videoclip. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Calitatea videoclipului este indicatã de una dintre urmãtoarele pictograme: (Maximã). Consultaþi „Editarea videoclipurilor”. la pag. Deschideþi dosarul Imagini ºi video din Galerie.. a parcurge fiºierele.Camera foto-video ºi Galeria Mutare în mem. selectaþi Opþiuni > Editare. apoi selectaþi Opþiuni > Editare. telef. melodii sau Preluãri sunete. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat sau pentru a parcurge fiºierele în buclã continuã. Pentru a apropia sau depãrta o imagine. Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip. 49. Pentru 52 . Factorul de mãrire/micºorare va fi afiºat în partea de sus a ecranului. Se deschide programul de navigare ºi puteþi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriþi sã preluaþi. Pentru a prelua fiºiere în Galerie în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare. selectaþi Opþiuni > Tipãrire. (Normalã) ºi (Partajare). 53. selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. Imaginile ºi videoclipurile vã pot fi expediate ºi într-un mesaj multimedia. Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie. apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Micºorare. Imaginile ºi videoclipurile sunt aranjate în buclã. Numãrul fiºierelor apare pe afiºaj. selectaþi Opþiuni > Mãrire. Consultaþi „Albume”. la pag. în ordine cronologicã. Pentru a crea videoclipuri personalizate. Pentru a imprima imaginile cu o imprimantã conectatã la aparat sau pentru a le memora pe o cartelã de memorie compatibilã în vederea tipãririi. Pentru a economisi spaþiu în memorie dupã ce imprimaþi sau transferaþi fotografiile ºi pentru a pãstra o parte din fotografii pe aparat.

Pentru a vizualiza conþinutul unui album apãsaþi . • Redare—pentru a deschide aplicaþia RealPlayer. Selectaþi albumul în care doriþi sã adãugaþi fotografia sau videoclipul ºi apãsaþi . Pentru a ºterge un fiºier dintr-un album. • Sfârºit—pentru a închide seria de imagini. Pentru a adãuga sunet la seria de imagini. Pentru a adãuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: • Start—pentru a porni seria de imagini. . Introduceþi un nume pentru album ºi selectaþi OK. • Volum—Apãsaþi pentru a reduce volumul sau pentru a-l mãri. Apãsaþi (anterior) sau (urmãtor) pentru a parcurge miniaturile. selectaþi Fiºierul nu este ºters din dosarul Imagini ºi video din Galerie. Albume Cu ajutorul albumelor puteþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi videoclipurile. 53 Camera foto-video ºi Galeria Serie de imagini Aceste albume sunt ordonate alfabetic. • Pauzã—pentru a trece seria de imagini în pauzã • Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini.Utilizaþi Serie de imagini pentru a vizualiza imaginile ºi videoclipurile în modul ecran complet. . selectaþi Opþiuni > Albume. parcurgeþi pânã la imagine sau videoclip ºi selectaþi Opþiuni > Adãugare la album. selectaþi Opþiuni > Album nou. Apãsaþi (mai rapid) sau (mai lent) pentru a regla opþiune Ritm. • Melodie—Selectaþi un fiºier de muzicã din listã. Pentru a crea un nou album. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul Imagini ºi video. selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri muzicã ºi una din opþiunile urmãtoare: • Muzicã—Selectaþi Activatã sau Dezactivatã. Se deschide o listã de albume.

Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã cu PictBridge utilizând un cablu de date compatibil. Utilizaþi Tipãrire imag. derulaþi în stânga ºi în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectatã. Nu puteþi tipãri decât imagini în format .. o utilizaþi. editorul de imagini sau aplicaþia de vizualizare a imaginilor. selectaþi opþiunea de tipãrire din galerie. este afiºatã lista imprimantelor disponibile.jpg. Dacã imprimanta presetatã nu este disponibilã. Imaginile pe care le-aþi selectat sunt afiºate utilizând structurile predefinite.jpeg. derulaþi în sus sau în jos pentru a afiºa paginile suplimentare. pentru a tipãri imaginile utilizând un cablu de date USB compatibil. cablul Nokia Connectivity CA-53.. Dacã imaginile nu încap pe o singurã paginã. Selectarea imprimantei Atunci când folosiþi prima oarã Tipãrire imag. camerã foto-video. Pentru a tipãri la o imprimantã compatibilã PictBridge.Imagini Imagini Tipãrirea imaginilor Pentru a tipãri imagini cu Tipãrire imag. Imprimanta este setatã ca fiind imprimanta presetatã. Previzualizare tipãrire Ecranul de previzualizare a tipãririi se deschide numai atunci când începeþi tipãrirea în galerie sau în modul de aºteptare activ. dupã selectarea imaginii este afiºatã lista imprimantelor disponibile. imprimanta este afiºatã automat. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format . selectaþi opþiunea de tipãrire înainte de a conecta cablul USB. Selectaþi imprimanta pe care doriþi sã 54 . Pentru a schimba structura. o conexiune Bluetooth sau o cartelã de memorie compatibilã. de exemblu. Selectaþi imaginile pe care doriþi sã le tipãriþi ºi apoi selectaþi Opþiuni > Tipãrire.

Selectaþi Anulare pentru a reveni în ecranul anterior. ºi —Difuzor dezactivat. . prin urmare. 51.mp3 ºi . apãsaþi . — Repetare ºi aleatorie. Pentru a selecta dimensiunea hârtiei. . Totuºi. selectaþi Opþiuni > Deschidere ºi una din opþiunile urmãtoare: Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele ºase fiºiere redate cu RealPlayer. Cu aplicaþia RealPlayer. sau puteþi reda în direct fiºiere media preluate din reþea. Apãsaþi din nou pentru a reveni la modul ecran normal. puteþi reda videoclipuri. RealPlayer acceptã fiºiere cu extensiile .awb. RealPlayer nu acceptã în mod obligatoriu toate formatele de fiºier sau toate variantele formatelor de fiºier. —Aleatorie.aac. Indicaþie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet.Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile aparatului de tipãrire selectat. Pictograme în RealPlayer: —Repetare. . 2 Alegeþi un fiºier ºi apãsaþi pentru a-l reda. RealPlayer Apãsaþi ºi selectaþi Imagini > RealPlayer. RealPlayer încearcã sã deschidã toate fiºierele . selectaþi dimensiunea hârtiei din listã ºi apoi selectaþi OK.mid. însã unele fiºiere . Clip memorat—pentru a reda un fiºier memorat în Galerie. nu este acceptat de acest aparat. De exemplu. selectaþi Mãrime hârtie. . . clipuri audio ºi liste de melodii. disponibilã în Nokia PC Suite.wav.mp4 pot include conþinut care nu este compatibil cu standardele 3GPP ºi.mp4. la pag. Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio 1 Pentru a reda un fiºier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã. Consultaþi „Galerie”.m4a. O legãturã de redare streaming poate fi activatã în timp ce parcurgeþi pagini de Internet sau poate fi stocatã în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilã. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. 55 Imagini Setãri tipãrire Indicaþie! Puteþi transfera fiºiere muzicale de pe aparat pe cartela de memorie compatibilã utilizând aplicaþia Nokia Audio Manager.

Alþi furnizori de servicii vã permit sã utilizaþi un punct de acces WAP. aparatul se conecteazã la site ºi începe transferul conþinutului. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . 5 Selectaþi Înapoi. În RealPlayer puteþi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Consultaþi „Date ºi setãri”. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . Pentru informaþii suplimentare. Totuºi. • Pentru a derula rapid înapoi fiºierul media. de reþea sau din partea furnizorului Dvs. Comenzi rapide în timpul redãrii: • Pentru a derula rapid înainte. 4 Selectaþi melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de melodii. 2 Selectaþi memoria din care doriþi sã selectaþi melodiile. Indicaþie!Pentru a pãrãsi aplicaþia deschisã ºi a lãsa muzica sã ruleze în fundal. Redarea prin streaming a conþinutului preluat din reþea Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct de acces la Internet (IAP .Internet Access Point) ca punct de acces implicit. de servicii. Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului. • Pentru a dezactiva sunetul. Pentru a reda prin streaming conþinutul preluat din reþea. Începe redarea automatã a melodiilor din lista de melodii. apãsaþi de douã ori pentru a reveni în modul de aºteptare. 3 Introduceþi un nume pentru lista de melodii. Pentru a reveni la aplicaþie.Imagini Crearea unei liste de melodii Pentru a crea o listã de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã: 1 Selectaþi Opþiuni > Listã nouã melodii. RealPlayer va recunoaºte o legãturã http la un fiºier . Înainte de redarea prin streaming a unui conþinut live. selectaþi o legãturã streaming memoratã în Galerie. Primirea setãrilor RealPlayer Puteþi primi setãrile RealPlayer într-un mesaj text special din partea operatorului Dvs. contactaþi furnizorul de servicii. apãsaþi ºi selectaþi RealPlayer. Conþinutul nu este salvat în aparat. Pentru a activa sunetul.ram. într-o paginã de Internet sau primitã printr-un mesaj text sau multimedia. 56 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pânã când se afiºeazã . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .

Modificarea setãrilor RealPlayer Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Video—Pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile dupã terminarea redãrii acestora. Introduceþi intervalul de timp ºi selectaþi OK. de port UDP—Introduceþi numãrul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Valoarea minimã este 6970. selectaþi Def. Adresã server proxy—Introduceþi adresa IP a serverului proxy. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a edita valorile lãþimii de bandã pentru diferite reþele. selectaþi Da. Nr. . Setãri audio—Pentru a selecta dacã doriþi sã repetaþi redarea listei de melodii ºi sã redaþi clipurile audio dintr-o listã de melodii în ordine aleatoare. Valoarea maximã este 32000. suplimentarã sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conþin clipuri audio sau video. Duratã conectare—Setaþi timpul dupã care aplicaþia RealPlayer se va deconecta de la reþea când aþi trecut pe pauzã un clip media redat printr-o legãturã de reþea. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului pentru serverul proxy. Glosar: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media ºi utilizatorii acestora. de acces implicit—Alegeþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru a vã conecta la Internet ºi apãsaþi . Setãri conexiune—Pentru a selecta dacã doriþi sã utilizaþi un server proxy. sã schimbaþi punctul de acces implicit ºi sã setaþi la conectare temporizãrile ºi domeniul de porturi utilizat. de port UDP—Introduceþi numãrul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Setãri proxy: Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy. min. Pentru mai multe informaþii. Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte. Regizor film Pentru a crea filme muvee. Filmele movee sunt scurte videoclipuri 57 Imagini la pag. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. Nr. max. apãsaþi ºi selectaþi Imagini > Regizor. 67. de utilizator ºi apãsaþi . Unii furnizori de servicii le utilizeazã pentru a oferi protecþie Setãri reþea: Pct.

. Consultaþi „Selectare conþinut”. Crearea unui film muvee rapid 1 În ecranul principal Regizor. pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee. Imagine. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate. Stil sau Muzicã. 58 . Filmul muvee creat va fi memorat în lista din Regizor film.puteþi selecta un videoclip ºi un clip muzical. selectaþi muvee rapid. apãsaþi tasta de derulare. În Mesaj puteþi adãuga la un film muvee un text de început ºi un text de sfârºit. Pentru a selecta fiºierul la care doriþi sã ajungeþi. muzicã ºi text. Muvee rapid este creat automat de cãtre Regizor film dupã ce aþi selectat stilul filmului muvee. selectaþi Preluare stiluri (serviciu de reþea) din ecranul principal Regizor film. muvee în Videoclip. Dupã ce aþi selectat videoclipurile ºi imaginile. Pentru a decupa videoclipurile. Apoi selectaþi fiºierul sub care doriþi sã puneþi fiºierul marcat ºi apãsaþi tasta de derulare. selectaþi Opþiuni> Selectare conþinut. 3 Selectaþi Creare muvee ºi una din opþiunile urmãtoare: Mesaj multimedia—Pentru a optimiza durata filmului muvee pentru expediere printr-un mesaj multimedia. muzicã ºi ritm. Imagini Crearea unui film muvee personalizat 1 În ecranul principal Regizor. Autoselectare—Pentru a include în filmul muvee toate fotografiile ºi videoclipurile selectate. La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee sã fie identicã cu cea a clipului muzical ales. Redenumire ºi ªtergere. Indicaþie! Pentru a prelua noi stiluri pe aparat. 2 Selectaþi din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. Expediere. 4 Selectaþi Opþiuni > Memorare. Definit de utilizator—Pentru a defini durata filmului muvee. Regizor film utilizeazã muzica ºi textul implicite asociate stilului ales. Fiecare stil dispune de propriul stil de font. 2 Selectaþi videoclipurile pe care doriþi sã le includeþi în filmul Dvs. Puteþi expedia muvee-uri prin mesaje multimedia. puteþi reveni la ecranul principal din ecranul selectând Realizat. Deschideþi Regizor ºi apãsaþi sau pentru a comuta între ecranele ºi . Ecranul conþine o listã de videoclipuri cu opþiunile Redare. selectaþi muvee person. Într-un muvee person. la pag. 59. imagini ºi stil personale ºi puteþi sã adãugaþi. De asemenea. culoare. Filmul muvee va fi redat automat dupã memorare.editate care pot conþine imagini în miºcare. de asemenea. un mesaj de început ºi de sfârºit.

Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip. puteþi edita videoclipurile selectate. tot ca neutru.Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleaºi setãri de stil. Rezoluþie—Selectaþi rezoluþia filmelor Dvs. Pentru a exclude o capturã dintr-un videoclip. selectaþi Opþiuni > Creare din nou. . selectaþi Opþiuni > Redare. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Includere. selectaþi Opþiuni > Excludere secvenþã. Cursorul de sub ecranul video indicã prin intermediul culorilor pãrþile incluse. muvee. excluse sau neutralizate: verde reprezintã inclus. selectaþi partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca neutru. Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee. în ecranul Previzualizare muvee. Setãri Selectaþi Setãri pentru a edita urmãtoarele opþiuni: Memorie în uz—Selectaþi locul în care doriþi sã memoraþi filmele Dvs. Selectare conþinut Dupã ce selectaþi imagini ºi videoclipuri pentru filmul Dvs. Nume implicit muvee—Definiþi un nume implicit pentru filmele muvee. 59 Imagini Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora. muvee. muvee. Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee. derulaþi la partea respectivã ºi selectaþi Opþiuni > Excludere. Pentru a lãsa Regizor film sã includã sau sã excludã în mod aleatoriu pãrþi dintr-un videoclip. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Opþiuni > Selectare conþinut. roºu reprezintã exclus ºi gri reprezintã pãrþi neutre. Puteþi selecta acele pãrþi ale videoclipului pe care doriþi sã le includeþi în sau sã le excludeþi din filmul muvee. selectaþi Opþiuni > Marc.

Expediate—Stocheazã ultimele 20 mesaje expediate. edita ºi organiza mesaje text. 76. 60 . mesaje multimedia. care nu au fost expediate. Cãsuþã ieºire—Reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. Pentru a introduce ºi a expedia cereri de servicii (cunoscute ºi sub numele de comenzi USSD). cu excepþia celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. puteþi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth. puteþi trece de la un dosar la altul apãsând sau . la pag. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. cãtre furnizorul de servicii. consultaþi „Setãri pentru opþiunea Altele”. puteþi vedea funcþia Mesaj nou ºi o listã de dosare: Cãsuþã intrare—Conþine mesajele primite. 74. Mesajele e-mail sunt stocate în Cãsuþã poºtalã. În aplicaþia Mesaje puteþi crea. Ciorne—Memoreazã mesajele ciornã. Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare. expedia. Când deschideþi aplicaþia Mesaje. Rapoarte—Puteþi cere reþelei sã vã trimitã un raport de remitere pentru mesajele text ºi multimedia pe care le-aþi expediat (serviciu de reþea). Indicaþie! Dacã aþi deschis oricare din dosarele implicite. Cãsuþã poºtalã—În aplicaþia Cãsuþã poºtalã puteþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a prelua noile mesaje e-mail sau sã vedeþi mesajele e-mail preluate anterior. Pentru a modifica numãrul mesajelor memorate. vizualiza. De asemenea. cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite din transmisii celulare. puteþi primi mesaje de serviciu Internet. la pag. mesaje e-mail ºi mesaje text speciale conþinând date. fãrã a vã conecta. având posibilitatea sã expediaþi ºi comenzi de servicii. Numai aparatele cu funcþii compatibile pot primi ºi afiºa mesaje multimedia.Mesaje Mesaje Apãsaþi ºi selectaþi Mesaje. primi. Consultaþi „E-mail”. Aspectul unui mesaj poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. mesaje în transmisie celularã. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã.

Apãsaþi în mod repetat pentru a gãsi semnul de punctuaþie dorit. apãsaþi .Transmisie celularã (serviciu de reþea) vã permite sã primiþi mesaje pe diverse teme. selectaþi Opþiuni > Transmisie celularã. În ecranul principal puteþi vedea starea unui subiect. aºteptaþi pânã când apare cursorul (sau apãsaþi pentru a termina intervalul de aºteptare). apãsaþi . ºi indicã modul de scriere selectat. Pentru a muta cursorul pe rândul urmãtor. • Dacã litera urmãtoare este plasatã pe aceeaºi tastã. O conexiune pentru transmiterea pachetelor de date poate împiedica recepþia transmisiei celulare. • Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. apoi introduceþi litera. Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. • Pentru a ºterge un caracter. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . În ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. pânã când apare caracterul dorit. Apãsaþi pentru a deschide o listã cu caractere speciale. • Pentru a introduce o cifrã. Folosiþi tasta pentru a naviga prin listã ºi selectaþi un caracter. • Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . cum ar fi vremea sau condiþiile de trafic. 61 Mesaje selectaþi Opþiuni > Comandã servicii în ecranul principal al aplicaþiei Mesaje. Scrierea textului Introducerea textului prin metoda tradiþionalã . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. . • Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã ( — ). de la furnizorul de servicii. apãsaþi . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. indicã scrierea cifrelor. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda tradiþionalã. un numãr de subiect ºi dacã acesta a fost marcat ( ) pentru urmãrire. • Pentru a introduce un spaþiu. Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate în reþelele UMTS. Pentru o tastã numericã sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea. • Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. apãsaþi de trei ori .

4 Începeþi scrierea urmãtorului cuvânt. Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor. pentru a scrie „Nokia”. introduceþi cuvântul folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcþia de predicþie. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. apãsaþi . apãsaþi rapid de douã ori tasta . pentru i ºi pentru a. dacã este selectat dicþionarul englez. apãsaþi tastele — . apoi selectaþi OK. Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar. apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. 2 Pentru a scrie cuvântul dorit. pentru o. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta pentru a ºterge mai multe caractere. Dacã apãsaþi rapid de douã 62 .Mesaje Introducerea textului cu funcþia de predicþie—Dicþionar Puteþi introduce orice literã printr-o singurã apãsare de tastã. Cuvântul este adãugat în dicþionar. ultimul cuvânt adãugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. apãsaþi . Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. De exemplu. Indicaþii privind introducerea textului cu funcþia de predicþie Pentru a ºterge un caracter. 3 Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. Aceastã metodã se bazeazã pe un dicþionar încorporat în memoria aparatului. Indicaþie! Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcþia de predicþie. apãsaþi tasta o singurã datã. cuvântul cãutat nu este în dicþionar. confirmaþi-l apãsând sau adãugând un spaþiu cu tasta . Dacã dupã cuvânt este afiºat caracterul ?. apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar activat. la care puteþi adãuga noi cuvinte. apãsaþi pentru N. Pentru fiecare literã. Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în întregime. Aceastã operaþie activeazã funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. selectaþi Scriere. Dacã respectivul cuvânt nu este corect. Cuvântul se modificã dupã fiecare apãsare de tastã. este afiºat când scrieþi text utilizând metoda de introducere cu funcþia de predicþie. pentru k. sau apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Identificãri.

Inserare (dacã a fost mai întâi decupat sau copiat text). Dacã memoria dicþionarului este ocupatã în Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcþia de predicþie Apãsaþi ºi selectaþi Dicþionar > Dezactivat pentru a dezactiva introducerea textului cu funcþia de predicþie pentru toate editoarele din aparat. Apãsaþi apoi în mod repetat. pentru a cãuta semnul de punctuaþie dorit. selectaþi Dicþionar ºi apãsaþi a selecta una din urmãtoarele opþiuni: pentru Identificãri—Pentru a vedea o listã cu cuvinte ce corespund tastelor apãsate. un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicþionar. folosind metoda tradiþionalã de introducere a textului. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat cu caractere speciale. Decupare (dacã a fost selectat text). Apãsaþi în mod repetat pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzãtoare identificate în dicþionar. Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere litere. apãsaþi pentru a adãuga un spaþiu.Indicaþie! Funcþia de predicþie încearcã sã prevadã ce semn de punctuaþie uzual este necesar (. Ordinea ºi disponibilitatea semnelor de punctuaþie depinde de limba dicþionarului. Scrieþi ultima parte a cuvântului compus. Copiere (dacã a fost selectat text). Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi cu cifre. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã. pentru a o confirma. Scrierea cuvintelor compuse Scrieþi prima jumãtate a unui cuvânt compus. Apãsaþi .. 63 Mesaje ori . pentru a deschide o listã Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului. întregime. Aceastã facilitate este disponibilã când cuvântul este activ (subliniat). Introducere numãr.?!‘). Indicaþie! Când apãsaþi . Introducere simbol ºi Limba de scriere: (schimbã limba de scriere pentru toate editoarele din aparat). apar urmãtoarele opþiuni (în funcþie de modul de editare): Dicþionar (introducerea textului cu funcþia de predicþie). apãsaþi . Cele mai folosite semne de punctuaþie se aflã pe . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . . Mod alfa (introducerea textului prin metoda tradiþionalã). Pentru a termina scrierea cuvântului compus. metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie este dezactivatã. Mod numeric. Introducere cuvânt—Pentru a adãuga un cuvânt în dicþionar.

Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text. Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS). Apãsaþi pentru a separa destiantarii prin punct ºi virgulã (. 1 Selectaþi Mesaj nou. Dacã nu v-aþi configurat contul de e-mail. 2 Apãsaþi pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceþi numãrul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. puteþi copia ºi insera numãrul sau adresa din clipboard. selectaþi Copiere. În acelaºi timp. apãsaþi . a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. 3 Pentru a introduce textul într-un document. Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail. 2 Pentru a copia text în clipboard. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Selectaþi un 64 . copierea. în timp ce menþineþi apãsatã tasta . textul este evidenþiat. Scrierea ºi expedierea mesajelor Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. vi se cere sã faceþi acest lucru. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. Pentru a selecta rânduri de text. fiºier (imagine sau text) care va fi adãugat la mesaj. În acelaºi timp.Mesaje Copierea textului în clipboard 1 Pentru a selecta litere ºi cuvinte. 66 ºi „E-mail” la pag. sau apãsaþi o datã ºi selectaþi Inserare. apãsaþi tasta sau . Pe mãsurã ce selecþia avanseazã. 74. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .). la pag. Indicaþie! Puteþi începe sã redactaþi mesajul în orice aplicaþie care are opþiunea Expediere. De asemenea. trebuie sã dispuneþi de setãrile de conectare corecte. apãsaþi tasta sau . Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Puteþi marca simultan mai mulþi destinatari. Pentru a ºterge textul selectat din document. apãsaþi ºi menþineþi apãsat ºi selectaþi Inserare. E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. Se deschide o listã cu opþiuni pentru mesaje. Dacã fotografia introdusã depãºeºte limita. Indicaþie! Alegeþi o persoanã de contact ºi apãsaþi pentru a o marca. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere. Consultaþi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail”. aparatul o poate micºora astfel încât sã poatã fi expediatã prin MMS.

ocupã un spaþiu mai mare. mesajele e-mail sunt plasate automat în Cãsuþã ieºire. Video clip sau Notã. La adãugarea unui sunet se afiºeazã . 6 Pentru a face o fotografie nouã sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia. selectaþi Opþiuni > Expediere sau apãsaþi . Înainte de expediere.mp4. selectaþi Opþiuni > Inserare > Imagine. 8 Pentru a expedia mesajul. numãrând descrescãtor. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect nou > Imagine. în Mesaje puteþi sã creaþi prezentãri ºi sã le expediaþi printr-un mesaj multimedia. Nu puteþi sã expediaþi printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul . Clip audio sau Video clip. 10 (2) înseamnã cã mai puteþi încã adãuga 10 caractere la textul care trebuie expediat sub forma a douã mesaje. Clip audio sau Video clip. 48. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzãtoare. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj. Aparatul poate expedia mesaje text a cãror lungime depãºeºte limita de caractere pentru un singur mesaj. Fiºierele ataºate la mesajele e-mail sunt indicate prin în bara de navigare. 4 Scrieþi mesajul. consultaþi „Setãri video”. Clip audio. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia. Indicaþie! De asemena. Pe bara de navigare puteþi vedea indicatorul de lungime a mesajelor. selectaþi Opþiuni > Inserare obiect > Imagine. .multimedia. 5 Pentru a adãuga un obiect media la un mesaj Indicaþie! Pentru a expedia ca fiºiere ataºate alte fiºiere decât sunete ºi note. 7 Pentru a ataºa un fiºier la un mesaj e-mail. dacã opþiunea este disponibilã. deschideþi aplicaþia corespunzãtoare ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin e-mail. la pag. selectaþi Cadru. selectaþi Opþiuni > Creare prezentare 65 Mesaje 3 Apãsaþi pentru a trece în câmpul de mesaj. precum ºi caracterele specifice unor opþiuni de limbã cum ar fi Chineza. mesajul e-mail rãmâne în Cãsuþã ieºire cu starea Nereuºitã. De exemplu. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de douã sau mai multe mesaje. Caracterele care utilizeazã accente sau alte semne. Selectaþi Opþiuni > Previzualizare pentru a vedea cum aratã mesajul multimedia. Dacã expedierea nu reuºeºte. limitând numãrul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj.

Consultaþi „Setãri conexiune”. la pag. 110. cãuta.Mesaje (se afiºeazã numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). la pag. la pag. la pag. rãspunde la ºi retransmite mesaje e-mail. 67. Dacã nu sunteþi sigur de aparatul destinatarului sau dacã reþeaua nu acceptã expedierea fiºierelor mari. Consultaþi „Date ºi setãri”. se recomandã utilizarea unei mãrimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o duratã maximã de 15 secunde. utilizaþi dimensiunea mare a imaginii. Primirea setãrilor MMS ºi e-mail Puteþi primi setãrile într-un mesaj text de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. 66 . Respectaþi instrucþiunile primite de la furnizorul de servicii. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date ºi modalitatea de abonare la acestea. de e-mail. Consultaþi „E-mail”. Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. primi. Consultaþi „Setãri conexiune”. 73. 2 Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Punct de acces în uz ºi punctul de acces pe care l-aþi creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferatã. • Definiþi corect setãrile Dvs. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile unui punct de acces pentru Cãsuþã intrare—primirea mesajelor Pictograme în Cãsuþã intrare: —mesaje necitite în Cãsuþã intrare. Consultaþi „Mesaje multimedia”. Urmaþi instrucþiunile primite de la cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi de la furnizorul de servicii Internet (ISP). —mesaj multimedia necitit. Înainte de a putea expedia. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþii: • Configuraþi corect un punct de acces la Internet (IAP . 74. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. la pag.Internet Access Point). 110. —date primite printr-o conexiune Bluetooth. Consultaþi ºi „Mesaje multimedia”. —mesaj text necitit. Indicaþie! Dacã expediaþi un mesaj multimedia la o adresã de e-mail sau cãtre un aparat care acceptã recepþia imaginilor mari. mesaje multimedia. 73. Introducerea manualã a setãrilor MMS: 1 Selectaþi Instrum. Pentru a modifica setarea. selectaþi Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia > Mãrime imagine în ecranul principal Mesaje. la pag.

Selectaþi Afiºare pentru a deschide mesajul. selectaþi Opþiuni > Memorare. setãri script înregistrare punct de acces sau setãri e-mail. selectaþi Opþiuni > Preluare. Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. se afiºeazã ). a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Pentru a vedea ce tipuri de obiecte media au fost incluse în mesajul multimedia. de exemplu printr-o conexiune Bluetooth. numite ºi mesaje OTA (over-the-air transmise prin reþea): Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de reþea. Pentru iniþierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat. Când deschideþi un mesaj multimedia ( ). deschideþi mesajul ºi selectaþi Opþiuni > Obiecte. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. puteþi sã vizualizaþi o imagine. selectaþi-l ºi apãsaþi . în modul de aºteptare se afiºeazã ºi textul 1 mesaj nou. Puteþi opta pentru a memora un fiºier obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia. setãri pentru puncte de acces Internet. Puteþi primi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. sã citiþi un mesaj ºi sã ascultaþi simultan un sunet în difuzor (dacã mesajul are sunet. numãrul cãsuþei poºtale vocale.Când primiþi un mesaj. puteþi primi un numãr al serviciului de mesaje text. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informaþiilor din companie. Pentru a memora setãrile. Pentru a deschide un mesaj din Cãsuþã intrare. 67 Mesaje Pentru a vedea prezentãrile multimedia primite. Date ºi setãri Aparatul poate recepþiona multe tipuri de mesaje text care conþin date ( ). cãtre un alt aparat compatibil. selectaþi Opþiuni > Memor. Faceþi clic pe sãgeata din pictogramã pentru a asculta sunetul. Carte vizitã—Pentru a memora informaþiile în Contacte. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. copierea. carte vizitã. Certificatele sau fiºierele de sunet ataºate la cartea de vizitã nu sunt memorate. Mesaje multimedia Important: Fiþi atent(ã) atunci când deschideþi mesajele. . selectaþi Opþiuni > Redare prezentare.

Accesarea cãsuþei poºtale Când deschideþi o cãsuþã poºtalã. Consultaþi „E-mail”. Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale. Mesaje de serviciu Internet Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificãri (de exemplu. selectaþi Opþiuni > Adãug. Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã. selectaþi Opþiuni > Memorare toate. numele pe care i-l daþi înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. pentru a memora datele. Dacã alegeþi cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi . la marcaje. Pentru disponibilitate ºi abonament. aceasta va fi memoratã în Contacte. selectaþi Opþiuni > Memorare. Cãsuþã poºtalã Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã ºi nu v-aþi configurat contul de e-mail. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o legãturã. Înregistrare agendã—Pentru a memora invitaþia. vi se cere sã faceþi acest lucru. Dosarele mele În Dosarele mele vã puteþi organiza mesajele în dosare. puteþi opta fie sã vedeþi mesajele ºi titlurile e-mail preluate anterior. selectaþi Opþiuni > Memor. Indicaþie! Puteþi folosi texte din dosarul de ºabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediaþi frecvent. fãrã a vã conecta (off-line). în agendã.Mesaje Emblemã operator—Pentru a afiºa în modul de aºteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia. 74. la pag. Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet. O notificare extinsã poate afiºa informaþii mai detaliate. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. puteþi crea noi dosare ºi puteþi redenumi sau ºterge dosare. Notificare e-mail—Vã informeazã câte mesaje e-mail noi aveþi în cãsuþa poºtalã de la distanþã. fie sã vã conectaþi la serverul de e-mail. Indicaþie! Dacã primiþi un fiºier vCard cu o fotografie ataºatã. Dacã mesajul conþine atât setãri pentru punctul de acces cât ºi marcaje. luaþi legãtura cu furnizorul de servicii. 68 .

Pentru a întrerupe preluarea mesajelor. Mesaj e-mail nou: conþinutul a fost transferat pe aparat. Mesajul e-mail a fost citit. Dacã mesajul e-mail nu a fost preluat (sãgeata de pe pictogramã este orientatã spre exterior) ºi dacã sunteþi în modul deconectat. Când vizualizaþi mesajele on-line. apãsaþi . Consultaþi ºi „Setãri conexiune”. Pictograme de stare pentru mesajele e-mail: Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conþinutul nu a fost transferat pe aparat. Puteþi sã expediaþi fiºiere ataºate utilizând o conexiune Bluetooth. puteþi continua sã le vizualizaþi în modul conectat sau puteþi selecta Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea ºi a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat. deschide. Selectaþi Nu pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. memora sau ºterge fiºiere ataºate. 1 Dacã aveþi o conexiune deschisã cu o cãsuþã poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail. fiºierul nu a fost transferat în aparat. selectaþi Anulare. selectaþi Opþiuni > Conectare pentru a iniþia o conexiune la cãsuþa poºtalã de la distanþã. În ecranul Anexe puteþi transfera. 69 Mesaje . Când vizualizaþi mesaje e-mail în mod deconectat. Dacã fiºierul ataºat are un indicator estompat. la pag.Selectaþi Da pentru a vã conecta la cãsuþa poºtalã ºi a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. Preluarea mesajelor e-mail Dacã sunteþi în modul deconectat. 110. Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi. sunteþi întrebat dacã doriþi sã preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã. Pentru a vizualiza fiºierele ataºate la mesajul e-mail. Mesajele e-mail pot conþine programe nocive sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului. 2 Dupã ce preluaþi mesajele e-mail. aparatul nu este conectat la cãsuþa poºtalã de la distanþã. sunteþi conectat în permanenþã la cãsuþa poºtalã de la distanþã printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail. deschideþi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fiºiere ataºate ºi selectaþi Opþiuni > Anexe. selectaþi Opþiuni > Preluare. Toate—pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa poºtalã. Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate. Important: Fiþi atenþi când deschideþi mesajele. Titlul de mesaj e-mail a fost citit ºi conþinutul a fost ºters de pe aparat.

ataº. În ªtergere mesaj din:. Dacã doriþi sã ºtergeþi ºi titlul. puteþi defini câte mesaje sã fie preluate ºi dacã se preiau fiºierele ataºate. Indicaþie! Pentru a copia un mesaj e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã într-un dosar din Dosarele mele. Preluarea automatã a mesajelor e-mail Pentru a prelua automat mesajele. Mesaje realizaþi o conexiune între aparat ºi cãsuþa poºtalã de la distanþã pentru a actualiza starea. datoritã traficului de date. În ªtergere mesaj din:. mesajele marcate pentru a fi ºterse vor fi eliminate numai dupã întreruperea conexiunii cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Pentru a ºterge un mesaj e-mail de pe aparat ºi din cãsuþa poºtalã de la distanþã. Preluarea automatã a mesajelor poate creºte costurile apelurilor. selectaþi Opþiuni > Deconectare pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu cãsuþa poºtalã de la distanþã. Selectaþi Permanent activã sau Doar reþea acasã ºi definiþi momentul ºi frecvenþa cu care sunt preluate mesajele. selectaþi Opþiuni > ªtergere. Deºi ºtergeþi conþinutul mesajului. selectaþi un dosar din listã ºi OK. selectaþi Telefon ºi server.Indicaþie! În cazul în care cãsuþa poºtalã utilizeazã protocolul IMAP4. mesajul rãmânând încã în cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Opþiuni > Setãri E-mail > Preluare automatã > Preluare titlu. mesajul va fi ºters ºi din respectiva cãsuþã poºtalã. ºi fiº. Pentru a anula ºtergerea unui mesaj e-mail de pe aparat ºi de pe server. selectaþi Opþiuni > Copiere în dosar. opþiunile disponibile sunt Numai titluri. Dacã utilizaþi protocolul POP3. titlul mesajului e-mail rãmâne pe aparat.. selectaþi Opþiuni > ªtergere. mesajul e-mail va fi ºters mai întâi de pe aparat. Parþial (kB) sau Mes. ªtergerea mesajelor e-mail Pentru a ºterge conþinutul unui mesaj e-mail de pe aparat. Consultaþi „E-mail”. 70 . Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã. la pag. Dacã folosiþi protocolul POP3. Dacã sunteþi în modul deconectat. trebuie mai întâi sã ºtergeþi mesajul e-mail din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã Deconectarea de la cãsuþa poºtalã Dacã sunteþi în modul conectat. 74. La urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. selectaþi Numai telefon. alegeþi un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ºtergere la urmãtoarea conectare ( ) ºi selectaþi Opþiuni > Anulare ºtergere.

Pentru a lãsa deschisã în fundal aplicaþia Mesaje. puteþi sã programaþi expedierea mesajelor e-mail la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã de la distanþã. În curs de expediere—Se realizeazã o conexiune ºi mesajul este în curs de expediere. atunci când aparatul se aflã în afara ariei de acoperire a reþelei. mesajele e-mail preluate sau ambele. Cãsuþã ieºire—mesaje care aºteaptã sã fie expediate Cãsuþã ieºire reprezintã un loc de stocare temporarã a mesajelor ce aºteaptã sã fie expediate. expediindu-le la urmãtoarea conectare la cãsuþa poºtalã. rãspundeþi cu opþiunea Nu la întrebarea Vã conectaþi la cãsuþa poºtalã?. apãsaþi de douã ori . Reexpediere la ora .Indicaþie! Dacã lãsaþi deschisã conexiunea la cãsuþa poºtalã. noile mesaje e-mail (Numai titluri este setarea implicitã) vor fi transferate automat din cãsuþa poºtalã de la distanþã pe aparat (numai dacã funcþia IMAP IDLE este acceptatã de server).. De asemenea. puteþi scrie mesaje e-mail noi. 71 Mesaje Starea mesajelor în Cãsuþã ieºire: . (orã)—Aparatul va încerca sã expedieze din nou mesajul dupã o perioadã de aºteptare. Amânat—Puteþi seta documentele sã rãmânã „în aºteptare” în timp ce se aflã în Cãsuþã ieºire.. deschideþi mesajul ºi verificaþi dacã opþiunile de expediere sunt corecte. De asemenea. puteþi rãspunde la mesaje sau le puteþi retransmite. Expedierea nu a reuºit. Dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj text. În aºteptare/În aºteptare la rând—Mesajul se va expedia dupã cele anterioare de tip similar. Selectaþi Opþiuni > Expediere pentru a reîncepe expedierea imediat. Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat Dacã deschideþi data urmãtoare Cãsuþã poºtalã ºi doriþi sã vedeþi ºi sã citiþi mesajele e-mail în modul off-line. Exemplu: Mesajele sunt amplasate în Cãsuþã ieºire. de exemplu. Lãsarea conexiunii în stare deschisã poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Nereuºit—A fost atins numãrul maxim de încercãri de expediere. Alegeþi un mesaj ce urmeazã sã fie expediat ºi selectaþi Opþiuni > Amânare expediere. Puteþi citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior.

trebuie sã le copiaþi într-un dosar de pe aparat. Dacã este setat pe Nu. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Primire raport—Pentru a solicita reþelei sã vã trimitã rapoarte de remitere a mesajelor. 110. Centre de mesaje—Listeazã toate centrele de mesaje text care au fost definite. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate. dacã aceastã opþiune este acceptatã de reþea. Deschideþi dosarul pentru a vedea mesajele. la pag. 72 . acelaºi centru—Selectaþi Da. Conexiune preferatã—Puteþi expedia mesaje text prin reþeaua normalã GSM sau sub formã de pachete de date. Centru mesaje în uz—Selectaþi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text. Mesaj expediat ca—Modificaþi aceastã opþiune numai dacã sunteþi sigur(ã) cã centrul de mesaje poate converti mesajele text în alte formate de mesaj. scrieþi un nume pentru centrul de mesaje ºi selectaþi OK. selectaþi Opþiuni > Mesaje SIM.Mesaje Vizualizarea mesajelor de pe o cartelã SIM Înainte de a vedea mesajele SIM. 3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. 1 În ecranul principal Mesaje. dacã doriþi ca mesajul de rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reþea). selectaþi Opþiuni > Marcaj/ Anul. 34. la pag. Setãri mesaje Mesaje text Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj text. Consultaþi „Jurnal”. 2 Pentru a marca mesaje. mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. . 4 Selectaþi un dosar ºi OK pentru a începe copierea. numai starea Expediat va fi afiºatã în jurnal. Adãugarea unui nou centru pentru mesaje text 1 Selectaþi Centre de mesaje > Opþiuni > 2 Apãsaþi Centru mesaje nou. Contactaþi operatorul de reþea. Rãsp. Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. Consultaþi „Setãri conexiune”. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Se deschide o listã de dosare.

reveniþi în ecranul pentru setãri. selectaþi 73 Mesaje 3 Apãsaþi ºi . Pentru a primi automat mesajele multimedia în reþeaua Dvs. Opþiunile sunt Originalã (afiºat numai dacã opþiunea Mod creare MMS este setatã pe Asistat sau pe Liber). . mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. Alegeþi Centru mesaje în uz ºi selectaþi noul centru de mesaje. Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul de servicii. Preluare multimedia—Selectaþi modul în care doriþi sã primiþi mesajele multimedia. aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activã de pachete de date. de domiciliu. Puteþi selecta dacã doriþi sã preluaþi mesajul pe aparat. Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat la o adresã de e-mail poate fi imposibilã. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))— Selectaþi punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferatã pentru centrul de mesaje multimedia. apoi scrieþi numãrul centrului de mesaje text. Selectaþi Originalã pentru a mãri dimensiunea mesajului multimedia. aparatul împiedicã expedierea mesajelor care nu sunt acceptate. autom. primiþi o notificare care vã informeazã cã aþi primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Mod creare MMS—Dacã selectaþi Asistat. atât în reþeaua de domiciliu cât ºi în reþeaua externã. mesaje anonime—Selectaþi Nu dacã doriþi sã respingeþi mesajele provenind de la un expeditor anonim. 5 Pentru a folosi noile setãri.. Aut. Prel.. Dacã aþi selectat Preluare multimedia > Întotdea. Mesaje multimedia Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Micã ºi Mare. Valabilitate mesaj—Dacã destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate. Primire reclame—Specificaþi dacã doriþi sã primiþi sau nu mesaje multimedia de reclamã.Dacã vã aflaþi în afara reþelei de domiciliu. expedierea ºi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult. Mãrime imagine—Definiþi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. Fãrã trimitere raport—Selectaþi Da dacã nu doriþi ca aparatul sã expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite. Primire raport—Selectaþi Da dacã doriþi ca starea mesajelor expediate sã fie afiºatã în jurnal (serviciu de reþea). 4 Selectaþi OK. aparatul vã informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care poate sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. În exteriorul reþelei de domiciliu. în reþeaua orig. Selectaþi Restricþionat.

selectaþi Opþiuni > Setãri e-mail dupã care selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Cãsuþã poºtalã în uz—Selectaþi cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail. Dacã nu a fost definitã nici o cãsuþã poºtalã. în ecranul principal pentru cãsuþa poºtalã. mesajul e-mail este expediat când cãsuþa poºtalã de la distanþã este disponibilã. Expediere mesaj—Definiþi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. disp. Nume utilizator—Introduceþi numele de utilizator pe care l-aþi primit de la furnizorul de servicii. Cãsuþe poºtale—Deschide o listã cu cãsuþe poºtale deja definite. Punct de acces în uz (Trebuie definit(ã))—Alegeþi un punct de acces Internet (IAP) pentru cãsuþa poºtalã. Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa de e-mail care v-a fost comunicatã de furnizorul de servicii. e-mail.. Pentru informaþii suplimentare. la pag. Consultaþi „Setãri conexiune”. Setãri utilizator ºi Preluare automatã. Selectaþi Imediat pentru ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când selectaþi Expediere mesaj. Pentru informaþii suplimentare. vi se solicitã sã definiþi una. Rãspunsurile la mesajele Dvs. Indicaþie! Puteþi obþine setãrile pentru mesaje multimedia ºi e-mail de la furnizorul de servicii ºi printr-un mesaj de configurare. Veþi putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail al operatorului Dvs. Consultaþi „Date ºi setãri”. contactaþi furnizorul de servicii. vi se solicitã parola când încercaþi sã vã conectaþi la cãsuþa poºtalã de la distanþã. sunt trimise la aceastã adresã. 67. Durata maximã reprezintã durata maximã admisã de reþea. Dacã selectaþi Când conex. E-mail Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > E-mail sau. 74 . Server exp. contactaþi furnizorul de servicii. 110. Selectaþi o cãsuþã poºtalã pentru a modifica urmãtoarele setãri: Setãri cãsuþã poºtalã. Dacã lãsaþi necompletat acest câmp.Mesaje Reþeaua trebuie sã accepte aceastã funcþie. la pag. Parolã:—Introduceþi parola. Setãri cãsuþã poºtalã: Nume cãsuþã poºtalã—Introduceþi un nume descriptiv pentru cãsuþa poºtalã. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care expediazã mesajele Dvs. de reþea.

Preluare (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiþi care pãrþi ale mesajelor e-mail vor fi preluate: Numai titluri. Numele meu—Introduceþi aici numele Dvs.. e-mail. Introd. Aceastã setare poate fi selectatã o singurã datã ºi nu poate fi modificatã dacã aþi memorat setãrile pentru cãsuþa poºtalã sau dacã aþi ieºit din acestea. Siguranþã (porturi)—Folositã cu protocoalele POP3. copie cãtre sine—Selectaþi Da pentru a pãstra o copie a mesajului e-mail în cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi la adresa definitã în Adresa mea e-mail. Numele Dvs. ataº. .Tip cãsuþã poºtalã:—Defineºte protocolul de e-mail pe care îl recomandã furnizorul de servicii pentru cãsuþa poºtalã. trebuie sã vã deconectaþi ºi sã vã reconectaþi la cãsuþa poºtalã. ºi fiº. fiºiere ataºate (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeþi dacã doriþi sã preluaþi mesajul e-mail cu sau fãrã fiºiere ataºate. Preluare automatã: Preluare titlu—Când aceastã funcþie este activatã. semnãturã—Selectaþi Da dacã doriþi sã ataºaþi o semnãturã la mesajele e-mail pe care le trimiteþi. mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. Activarea funcþiei Preluare titlu poate mãri costurile apelurilor datoritã traficului de date. Conectare prin APOP (nu se afiºeazã dacã aþi selectat IMAP4 pentru Tip cãsuþã poºtalã)—Folositã cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolelor la serverul e-mail de la distanþã în timpul conectãrii la cãsuþa poºtalã. mesaje (Trebuie definit(ã))—Introduceþi adresa IP sau numele de gazdã al calculatorului care primeºte mesajele Dvs. Dacã utilizaþi protocolul POP3. IMAP4 ºi SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la cãsuþa poºtalã de la distanþã. Dosare cu abonam. 75 Mesaje Server rec. Setãri utilizator: E-mail de preluat (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiþi numãrul de mesaje e-mail noi preluate în cãsuþa poºtalã. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail. Exp. (nu se afiºeazã dacã protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteþi sã vã abonaþi la alte dosare din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi sã preluaþi conþinut din acele dosare. Prel. Parþial (kB) sau Mes. înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului. Puteþi defini când ºi cât de des sunt preluate mesajele. Opþiunile sunt POP3 ºi IMAP4. în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã funcþie. mesajele sunt preluate automat.

Nr. Selectate vã permite sã selectaþi în ce limbã doriþi sã primiþi mesaje prin transmisie celularã. Limbã—Toate vã permite sã primiþi mesaje prin transmisie celularã în toate limbile acceptate. selectaþi Preluare mesaje > Automat. multimedia sau e-mail expediat. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de serviciu. cel mai vechi mesaj este ºters. mesaje memorate—Definiþi câte mesaje expediate se pãstreazã în dosarul Expediate. selectaþi Altele. Limita presetatã este de 20 mesaje. Selectaþi Opritã dacã nu doriþi sã memoraþi automat noi numere de subiecte. Recepþie—Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje în transmisie celularã. un sunet sau o notã. Memorare mes. aparatul cautã în mod automat noi numere de subiecte ºi memoreazã noile numere fãrã nume în lista subiectelor. apoi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Transmisie celularã pentru a modifica setãrile.Mesaje Mesaje de serviciu Internet Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj serviciu. Transmisia celularã Verificaþi la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile ºi numerele corespunzãtoare ale acestora.—Stabiliþi dacã doriþi sã pãstraþi în dosarul Expediate copii dupã fiecare mesaj text. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat programul de navigare ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru a prelua conþinutul atunci când aparatul primeºte un mesaj de serviciu. Când se atinge limita. Alerte e-mailuri noi—Alegeþi dacã doriþi sã primiþi notificãri pentru noile mesaje e-mail. Dacã nu gãsiþi limba doritã. Memorie în uz—Alegeþi memoria în care doriþi sã memoraþi mesajele: Memorie telefon sau Cartelã memorie. exp. Setãri pentru opþiunea Altele Selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Altele. Detectare subiect—Dacã aþi setat Detectare subiect > Pornitã. atunci când sunt recepþionate mesaje noi în cãsuþa poºtalã. 76 .

• Postul radio trebuie sã aibã identitatea corect definitã a serviciului Visual Radio ºi serviciul Visual Radio activatã. Consultaþi „Posturi de radio memorate”.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. În timp ce ascultaþi un post de radio. puteþi efectua un apel telefonic sau puteþi rãspunde la un apel în mod normal. operatorii ºi posturile de radio din aria Dvs. dacã vã acordaþi pe acele posturi care oferã serviciu Visual Radio. s-ar putea sã fiþi solicitaþi sã selectaþi zona în care locuiþi sau puteþi selecta regiunea din setãrile aplicaþiei Visual Radio. Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. trebuie sã porniþi manual radioul. Puteþi utiliza aplicaþi ca ºi un radio FM obiºnuit cu cãutare automatã ºi posturi memorate sau cu informaþii vizuale pe afiºaj. de acoperire ar putea sã nu accepte Visual Radio. Ascultarea aparatului de radio Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Dacã aceste informaþii sunt indisponibile. • Aparatul trebuie sã fie prevãzut cu o cartelã SIM valabilã. trebuie definit un punct de acces la Internet. Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio. Serviciul Visual Radio foloseºte sistemul pachetelor de date (serviciu de reþea). Dupã terminarea apelului. • Postul radio pe care-l ascultaþi ºi operatorul Dvs. 77 Radio Radio . Radioul selecteazã frecvenþa utilizatã în funcþie de informaþiile de þarã primite de la reþea. la pag. Serviciul Visual Radio s-ar putea sã nu fie disponibil în toate zonele ºi þãrile. Indicaþie! Pentru a accesa Radio în modul de aºteptare activã al aparatului Nokia N70 Music Edition. • Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio. trebuie îndeplinite condiþiile urmãtoare: • Aparatul trebuie sã fie pornit. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã sau un accesoriu compatibil. 79. Pentru a utiliza serviciul Visual Radio. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. privind programul de radio. de reþea trebuie sã accepte acest serviciu. Puteþi asculta radioul FM în timp ce utilizaþi alte aplicaþii. Pentru ca radioul FM sã funcþioneze corespunzãtor.

Pentru a reveni în modul aºteptare ºi a lãsa rularea aplicaþiei de ascultare a radioului FM în fundal. Pentru a schimba frecvenþa manual. Pentru a regla setãrile afiºajului în vederea vizualizãrii conþinutului vizual. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat. Dacã identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio. Consultaþi „Posturi de radio memorate”. Pentru a regla volumul. 78 . selectaþi Opþiuni > Cãutare manualã. selectaþi sau Opþiuni > Pornire serv.Apãsaþi ºi selectaþi Radio. selectaþi Opþiuni > Activare difuzor. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Dacã aþi memorat deja posturi de radio. Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor. selectaþi Opþiuni > Setãri afiºaj > Iluminare or Duratã economizor. selectaþi Opþiuni > Memorare post. selectaþi sau pentru a trece la urmãtorul sau precedentul post de radio memorat sau apãsaþi tasta numericã corespunzãtoare pentru a selecta locaþia de memorie a postului. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate. contactaþi operatorul Dvs. selectaþi Opþiuni > Redare în fundal. selectaþi Opþiuni > Posturi. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a vizualiza posturile de radio în funcþie de locaþie. Radio Vizualizare conþinut vizual Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului ºi pentru a vã abona la acest serviciu. Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual. afiºajul va prezenta conþinutul vizual curent conceput de furnizorul de conþinut. 79. selectaþi Opþiuni > Lista posturilor (serviciu de reþea). vizual. introduceþi-l sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor (serviciu de reþea). Pentru a memora postul de radio ascultat actual. la pag. selectaþi sau . apãsaþi sau . Cãutarea este întreruptã atunci când este gãsit un post de radio. Pentru a iniþializa o cãutare de post de radio. de reþea sau furnizorul de servicii. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat.

Pot fi memorate pânã la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaþi Opþiuni > Posturi. Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaþi Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaþi Opþiuni > Post > Pornire serv. vizual. Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaþi Opþiuni > Post > Editare.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Sunet de pornire—Selectaþi opþiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicaþiei. Autostart serviciu—Selectaþi Da pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaþi un post de radio memorat care oferã serviciu vizual. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaþia ca un radio FM obiºnuit.

79

Radio

Posturi de radio memorate

Zona curentã—Selectaþi zona în care vã aflaþi acum. Aceastã setare este afiºatã numai dacã nu a existat o acoperire de reþea când a fost iniþializatã aplicaþia.

Agendã

Agendã
Comandã rapidã: Apãsaþi orice tastã ( — ) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate în câmpul Subiect. Indicaþie! Faceþi în mod regulat copii de siguranþã ale informaþiilor de pe aparat pe o cartelã de memorie compatibilã. Ulterior puteþi restaura informaþiile precum înregistrãrile din agendã, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultaþi „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 19. Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generalã pentru o anumitã zi. Aniversare—Pentru a vã reaminti zile de naºtere sau alte date speciale. Înregistrãrile de aniversare sunt repetate în fiecare an. 2 Completaþi câmpurile. Utilizaþi pentru a vã deplasa între câmpuri. Alarmã (întâlniri ºi aniversãri)—Selectaþi Activatã ºi apãsaþi pentru a completa câmpurile Ora alarmei ºi Data alarmei. în ecranul zilnic indicã o alarmã. Repetare—Apãsaþi pentru a face ca înregistrarea sã devinã repetitivã (în ecranul zilnic este afiºat indicatorul ). Repetare pânã la data de—Puteþi seta data de terminare a înregistrãrii repetitive. Sincronizare: Privatã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã numai de Dvs. dupã sincronizare ºi nu poate fi vãzutã ºi de alte persoane cu acces online la ecranele agendei. Publicã—Înregistrarea din agendã poate fi vãzutã de cei care au acces on-line la agenda Dvs. Nesincronizatã—Înregistrarea din agendã nu este copiatã pe calculator când efectuaþi sincronizarea. 3 Pentru a memora înregistrarea, selectaþi Realizat.

Crearea înregistrãrilor de agendã
1 Apãsaþi
ºi selectaþi Agendã > Opþiuni > Notã nouã ºi unele din opþiunile urmãtoare: Întâlnire—Pentru a vã reaminti de o întâlnire programatã la o anumitã datã ºi orã.

80

Pentru a opri o alarmã de agendã, selectaþi Silenþios. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne pe ecran. Selectaþi Stop pentru a opri alarma de agendã. Selectaþi Amânare pentru a amâna alarma. Indicaþie! Pentru a expedia o notã de agendã la un telefon compatibil, selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau Prin Bluetooth. Indicaþie! Puteþi muta informaþiile din agendã ºi din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteþi sincroniza agenda ºi notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul Dvs.

Indicaþie! Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul care este afiºat atunci când deschideþi agenda. În ecranul lunar, datele care au înregistrãri în agendã sunt marcate cu un mic triunghi în colþul din dreapta jos. În ecranul sãptãmânal, notele promemoria ºi aniversãrile sunt plasate înainte de ora 8. Apãsaþi pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul sãptãmânal ºi ecranul zilnic. Pictograme în ecranele zilnic ºi sãptãmânal: Promemoria ºi Aniversare. Nu existã pictogramã pentru Întâlnire. Apãsaþi pentru a reveni la ziua curentã. Pentru a accesa o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > Salt la data, scrieþi data ºi selectaþi OK.

Setarea unei alarme de agendã
Puteþi seta o alarmã sã vã reaminteascã despre întâlniri ºi aniversãri. 1 Deschideþi o înregistrare pentru care doriþi sã setaþi o alarmã ºi selectaþi Alarmã > Activatã. 2 Setaþi Ora alarmei ºi Data alarmei. 3 Alegeþi Repetare ºi apãsaþi pentru a selecta cât de des doriþi sã se repete alarma. 4 Selectaþi Realizat. Pentru a ºterge o alarmã de agendã, deschideþi înregistrarea pentru care doriþi sã ºtergeþi alarma ºi selectaþi Alarmã > Dezactivatã.

ªtergerea înregistrãrilor din agendã
ªtergerea înregistrãrilor expirate din Agendã elibereazã spaþiu în memoria aparatului Dvs.

81

Agendã

Ecranele agendei

Agendã

Pentru a ºterge mai multe evenimente simultan, accesaþi ecranul lunar ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere notã ºi una din opþiunile urmãtoare: Înainte de data—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã cu termene înainte de o anumitã datã definitã de Dvs. Toate notele—Pentru a ºterge toate înregistrãrile din agendã.

Setãrile agendei
Pentru a modifica setãrile Sunet alarmã agendã, Ecran predefinit, Sãptãmâna începe cu ºi Titlu ecran sãptãm., selectaþi Opþiuni > Setãri.

82

Diferiþi furnizori de servicii întreþin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apãsaþi ºi selectaþi Internet. Aceste pagini utilizeazã limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML). Verificaþi la operatorul de reþea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Comandã rapidã: Pentru a iniþia o conexiune, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare.

• Închideþi conexiunea la Internet. Consultaþi „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 87.

Recepþionarea setãrilor browserului
Indicaþie! Setãrile pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de reþea sau al unui furnizor de servicii. Puteþi primi setãrile serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã pagina de Internet. Consultaþi „Date ºi setãri”, la pag. 67. Pentru mai multe informaþii, contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii.

Accesarea Internetului
• Memoraþi setãrile necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriþi sã o utilizaþi. Consultaþi „Recepþionarea setãrilor browserului”, la pag. 83 sau „Introducerea manualã a setãrilor”, la pag. 83. • Stabiliþi o conexiune la Internet. Consultaþi „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84. • Începeþi sã parcurgeþi paginile. Consultaþi „Parcurgerea paginilor”, la pag. 85.

Introducerea manualã a setãrilor
Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. 1 Apãsaþi , selectaþi Instrum. > Setãri > Conexiune > Puncte de acces ºi definiþi setãrile pentru un punct de acces. Consultaþi „Setãri conexiune”, la pag. 110. 2 Selectaþi Internet > Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Scrieþi un nume pentru marcajul ºi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.

83

Internet

Internet

trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca pentru orice alt site. Adãugarea manualã a unui marcaj Afiºaj marcaje Glosar: Un marcaj este format dintr-o adresã Internet (obligatorie). dacã nu este selectat un alt punct de acces. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcþie de domeniu. 3 Selectaþi Opþiuni > Memor. pentru a memora marcajul. Când accesaþi aceste site-uri. puteþi accesa paginile. selectaþi Internet > Opþiuni > Setãri > Punct de acces. Apãsaþi pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /. 2 Începeþi sã completaþi câmpurile. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Realizarea unei conexiuni Dupã ce aþi memorat toate setãrile necesare pentru conexiune. un nume de utilizator ºi o parolã. . un titlu al marcajului. selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Adãugare marcaj. Trebuie definitã numai adresa URL. 1 Selectaþi un marcaj sau introduceþi adresa în câmpul ( ). dacã pagina Internet o impune. Pictograme în afiºajul marcaje: Pagina de pornire definitã pentru punctul de acces implicit. Expedierea marcajelor Alegeþi un marcaj ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin mesaj text. Apãsaþi pentru a expedia marcajul. pagina de pornire se modificã în mod corespunzãtor. (Dacã este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conþinut.. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit. : ºi @. ) 1 În afiºajul marcaje. un punct de acces ºi. Orice marcaj care afiºeazã titlul sau adresa Internet a marcajului. Când introduceþi adresa. Este posibil ca aparatul sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. deasupra 84 . Dosarul cu marcaje automate conþine marcaje ( care sunt colectate automat atunci când parcurgeþi paginile de Internet.Internet 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la Internet. Este posibilã expedierea mai multor marcaje simultan. Apãsaþi pentru a ºterge caractere. Dacã utilizaþi alt punct de acces implicit pentru parcurgere.

Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de certificate de siguranþã. apãsaþi ºi menþineþi apãsat . Pentru a memora un marcaj. În pagina browserului. Selectaþi Opþiuni > Detalii > Siguranþã pentru a vedea detalii despre conexiune. 115. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Vizitate pentru a vedea o listã cronologicã a paginilor pe care le-aþi vizitat în cursul sesiunii de navigare. Pentru a deschide o legãturã. este afiºat indicatorul de siguranþã . Pentru a accesa pagina anterioarã în timpul navigãrii.Siguranþa conexiunii Dacã. Consultaþi ºi „Administrarea certificatelor”. Indicaþie! Pentru a accesa afiºajul Marcaje în timpul navigãrii. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. apãsaþi . Pentru a 85 Internet câmpului sunt afiºate marcajele identificate. precum ºi informaþii referitoare la autentificarea serverului ºi a utilizatorului. cum ar fi serviciile bancare. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. 2 Apãsaþi pentru a începe preluarea paginii. Dacã opþiunea Înapoi nu este disponibilã. iar imaginile care se comportã ca legãturi au un chenar albastru. Comandã rapidã: Utilizaþi pentru a sãri la sfârºitul unei pagini ºi pentru a sãri la începutul unei pagini. legãturile noi apar subliniate cu albastru. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. contactaþi furnizorul de servicii. Lista istoricului este ºtearsã la fiecare închidere a sesiunii. a selecta casete ºi a face selecþii. starea codificãrii. Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii. Parcurgerea paginilor . Important: Utilizaþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care oferã o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. ca marcaj. selectaþi Înapoi. la pag. Pentru informaþii suplimentare. selectaþi Opþiuni > Memor. Apãsaþi pentru a selecta un marcaj identificat. Pentru a prelua ultimul conþinut de pe server. pe durata unei conexiuni. aceasta înseamnã cã transmisia de date între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este codificatã.

Indicaþie! Browserul colecteazã marcajele automat în timp ce navigaþi prin paginile de Internet. embleme operator. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. crea dosare în care sã stocaþi paginile de browser memorate. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. În ecranul cu pagini memorate puteþi. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Internet. Consultaþi ºi „Setãri Internet”. selectaþi Opþiuni > Înapoi la pagina. de asemenea. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Memorare paginã. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Salt la adr. teme ºi video clipuri. apãsaþi pentru a deschide o paginã memoratã ( ). 86 . imagini. copierea. Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii. Aparatul rãmâne conectat dupã ce reîncãrcaþi pagina.Internet reveni la afiºajul browserului. cum ar fi sunete de apel. Puteþi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã) ºi le puteþi parcurge în modul deconectat. apãsaþi în afiºajul marcaje pentru a deschide ecranul Pagini memorate. la pag. Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate. Puteþi prelua fiºiere care nu pot fi afiºate în pagina browserului. apãsaþi în afiºajul marcaje. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Reîncãrcare. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate ( ) ºi sunt organizate automat în funcþie de domeniu. Pentru a introduce o nouã adresã URL. Pentru a iniþia o conexiune la serviciul de browser ºi a prelua ultima versiune a paginii. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã o protecþie adecvatã contra viruºilor ºi contra altor software-uri dãunãtoare. În ecranul cu pagini memorate. de exemplu o imagine preluatã este memoratã în Galerie. Pentru a accesa paginile mai târziu. 87. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. le puteþi memora ºi le puteþi parcurge în regim deconectat. Vizualizarea paginilor memorate Dacã navigaþi în mod regulat prin pagini care conþin informaþii ce nu se schimbã foarte des.

imagini. alegeþi legãtura ºi apãsaþi . de exemplu o fotografie preluatã poate fi memoratã în Galerie.Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. 87 Internet Preluarea ºi achiziþionarea articolelor Închiderea unei conexiuni . Setãri Internet Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit. Pentru a goli arhiva. selectaþi Accept. copierea. Selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > Deconectare pentru a închide conexiunea ºi a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau Opþiuni > Ieºire pentru a închide conexiunea ºi a închide browserul. Pentru a anula preluarea. la pag. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. selectaþi Anulare. teme ºi videoclipuri. de exemplu „Buy” (Cumpãrare). transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. 110. Golirea arhivei Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt memorate în memoria de arhivã a aparatului. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe aparat. Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi accesat sunt stocate în arhivã. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce oferã securitate ºi protecþie adecvate contra viruºilor ºi altor programe dãunãtoare. selectaþi Opþiuni > Opþiuni avansate > ªtergere arhivã. 3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate. Pentru a continua preluarea. apãsaþi pentru a deschide o listã cu punctele de acces disponibile. 1 Pentru a prelua articolul.. 2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru a achiziþiona articolul. embleme operator. Consultaþi „Setãri conexiune”. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale care au necesitat introducerea unor parole. Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor.

la pag. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numãrului serial. 33. Paginã iniþialã—Pentru a defini pagina iniþialã. 88 . Cãutare paginã—Pentru a defini o paginã de Internet care este preluatã atunci când selectaþi Opþiuni > Opþiuni de navigare > Desc. selectaþi De bunã calitate. selectaþi un nivel sonor. selectaþi Dezactivate. Este posibil ca unii furnizori de servicii sã vã solicite activarea acestei funcþii înainte de navigarea pe Internet. Avertizãri siguranþã—Pentru a ascunde sau pentru a afiºa notificãrile de siguranþã. Exped. selectaþi Dosar neafiºat. sau Ecran complet. pentru a încãrca ulterior imagini în timpul navigãrii. Codificare implicitã—În cazul în care caracterele din text nu sunt afiºate corect. Mãrime font—Pentru a alege mãrimea textului. Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automatã a marcajelor. Selectaþi Doar taste de sel. Mãrime ecran—Pentru a selecta ce va fi afiºat în timpul navigãrii. Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor. Consultaþi ºi „Opþiuni în timpul unei convorbiri vocale”. expediere DTMF—Optaþi dacã doriþi sã confirmaþi înainte ca aparatul sã expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. Volum—Dacã doriþi ca browserul sã emitã sunetele incluse pe paginile de Internet.Internet Afiºare imagini—Pentru a selecta dacã doriþi sã încãrcaþi imaginile în timpul navigãrii.cãutare paginã în afiºajul marcaje sau în timpul navigãrii. Dacã doriþi sã continuaþi colectarea automatã a marcajelor dar dosarul sã nu fie afiºat în afiºajul marcaje. selectaþi De mare vitezã. Dacã selectaþi Nu. Fiºiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea ºi expedierea fiºierelor „cookie”. Extragere—Dacã doriþi ca structura paginii sã fie afiºatã cu o acurateþe maximã posibilã când vã aflaþi în modul Afiºare optimizatã. puteþi alege o altã codificare corespunzãtoare limbii. selectaþi Opþiuni > Afiºare imagini. Glosar: Fiºierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conþinut pentru identificarea utilizatorilor ºi a preferinþelor acestora pentru conþinutul frecvent utilizat. Conf. Dacã nu doriþi sã fie preluate fiºierele externe cu proprietãþi de stil.

puteþi asculta fiºiere de muzicã. Melodia selectatã precum ºi celelalte melodii aflate în vizualizare încep sã fie redate. apãsaþi tasta de parcurgere./ Mutare în mem. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. Artiºti. Indicaþie! Pentru a accesa Muzicã de pe aparatul Nokia N70 Music Edition. Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcþie de album sau artist.. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Redarea pieselor muzicale Pentru a reda melodii. Pentru a deschide un ecran care afiºeazã informaþii despre melodia redatã în mod curent. Pentru a rula rapid înapoi. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. selectaþi Toate melod. crea ºi reda liste de redare. dacã sunt disponibile. selectaþi Albume sau Artiºti. 89 Personal Personal . Pentru a copia sau muta fiºiere pe o cartelã de memorie compatibilã sau în memoria aparatului. telef. Pentru instrucþiuni de joc. telef. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã . selectaþi Opþiuni > Ajutor./ Mutare pe cart. Liste red. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Cu Music player. copierea. Pentru a comuta între redare ºi pauzã. Informaþiile privind albumul ºi artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fiºierelor de melodii. sau Copiere în mem. Fiºierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Organizare > Copiere pe cart. apãsaþi . mem. mem. transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. Albume sau Adãug recent ºi selectaþi o melodie.Jocuri Apãsaþi ºi selectaþi Personal ºi un joc. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a derula rapid înainte. selectaþi Salt la redare acum. Music player Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Muzicã.

la „Mergeþi la”. Pentru a stabili dacã redarea se va opri la sfârºitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei. 2 Selectaþi Opþiuni > Ad. cmd. Nu toate aplicaþiile dispun de aceastã funcþie. selectaþi articolele ºi Opþiuni > Adãug la listã red. selectaþi Opþiuni > Amestec. selectaþi-o ºi apãsaþi .). Pentru a alege între redare aleatorie ºi redare normalã. apãsaþi sau . apãsaþi tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de cãutare. O comandã rapidã din Mergeþi la este actualizatã automat când mutaþi articolul cu care este asociatã (de exemplu dintr-un dosar în altul). Liste de redare Music player suportã liste redare simple . Mergeþi la—adãugare comenzi rapide Comenzi rapide implicite: deschide Agendã. Pentru a începe redarea urmãtoarei sau precedentei melodii. Comenzile rapide sunt adãugate numai din aplicaþii individuale. Pentru a cãuta o melodie într-o listã de redare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã în timp ce apãsaþi sau . Pentru a schimba identificatorul din colþul din stânga jos al pictogramei de comandã rapidã. ªtergerea listei de redare eliminã numai lista redare. note. 1 Selectaþi un articol dintr-o aplicaþie la care doriþi sã adãugaþi o comandã rapidã. rapidã. selectaþi Opþiuni > Repetare. apãsaþi sau . nu ºi fiºierele de muzicã. Pentru a ºterge o listã de redare. marcaje etc. Pentru a asculta o listã de redare. albume sau artiºti la o listã de redare.Personal Pentru a regla volumul. Pentru a memora comenzi rapide (legãturi cãtre imaginile favorite. Pentru a adãuga melodii. 90 . selectaþi Liste red ºi o listã de redare.m3u. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Mergeþi la. deschide Cãsuþã intrãri ºi deschide Note. selectaþi-le ºi apãsaþi . ªtergerea unei melodii o eliminã permanent de pe cartela de memorie. Pentru a ºterge melodii. selectaþi Opþiuni > Pictogr. Puteþi crea o nouã listã de redare sau puteþi adãuga la una existentã. Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi ºterse. Copiaþi listele de redare cu fiºiere de muzicã sau creaþi-le în music player.

edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat. De asemenea. preþurile ºi tarifele acestora. la pag. de asemenea. consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii. Verificaþi la operatorul de reþea ºi/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat. Contacte Chat pentru a crea. Primirea setãrilor chat Trebuie sã memoraþi setãrile de accesare a serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi. 94. Serviciul de chat (serviciu de reþea) vã permite sã conversaþi cu alte persoane prin mesaje instantanee ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) cu subiecte specifice. Consultaþi „Date ºi setãri”. Chat—mesaje chat Apãsaþi ºi selectaþi Personal > Chat. 1 Deschideþi meniul Chat pentru ca aparatul sã se conecteze la serverul chat aflat în uz. . sau Chaturi înreg. la pag. Selectaþi Conversaþii pentru a începe sau a continua o conversaþie cu un utilizator chat. la pag. puteþi introduce setãrile manual. 67. Agendã ºi Cãsuþã intrare nu pot fi ºterse. selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server > Tip conectare Chat > La lansare aplic. 91 Personal ªtergerea unei comenzi rapide chat. pentru a vizualiza o sesiune anterioarã de chat pe care aþi memorat-o. Diferiþi furnizori de servicii menþin servere de chat la care vã puteþi conecta dupã ce vã înregistraþi la un serviciu chat.Selectaþi comanda rapidã ºi apãsaþi . Când ºtergeþi o aplicaþie sau un document care are o comandã rapidã în meniul Mergeþi la. Consultaþi „Setãri ale serverului de chat”. 94. pictograma comenzii rapide a articolului ºters este estompatã în ecranul Mergeþi la. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz ºi a memora noi servere de chat. Grupuri Chat pentru a începe sau a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori Conectarea la un server chat Indicaþie: Pentru a vã conecta automat când porniþi sesiunea Chat. Comenzile rapide implicite Note. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat.. Furnizorii de servicii vã vor prezenta. Comanda rapidã poate fi ºtearsã data urmãtoare când accesaþi opþiunea Mergeþi la.

Nu puteþi trimite sau primi mesaje dacã sunteþi deconectat. Numãr telefon ºi Adresã e-mail.invitaþie de la—Pentru a permite primirea invitaþiilor numai de la contactele de chat. pentru a vã conecta ulterior la serverul chat. Subiect ºi Membri (identitate utilizator). Invitaþiile la o conversaþie chat Cãutarea grupurilor ºi a utilizatorilor chat Pentru a cãuta grupuri. selectaþi Toþi. Mesaje accept. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în Ordine alfabeticã sau Dupã stare conec. sunt trimise de cãtre contactele chat care doresc ca Dvs. Vit.. în ecranul Grupuri Chat. Puteþi selecta Anulare pentru a rãmâne deconectat. apoi apãsaþi pentru a vã conecta. Accept. Pentru a cãuta utilizatori. în ecranul Contacte Chat selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în server. Numele de utilizator ºi parola pentru serverul chat le obþineþi de la furnizorul de servicii. Prezenþã în Chat—Pentru a permite altor persoane sã vadã dacã sunteþi conectat(ã). Identitate utilizator. de utilizator ºi parola. 92 . 3 Pentru a vã deconecta. Puteþi cãuta dupã Nume grup. sã vã alãturaþi la grupurile lor.Personal 2 Introduceþi numele Dvs. selectaþi Da. Reînc. selectaþi Opþiuni > Conectare. Modificarea setãrilor de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi una din opþiunile urmãtoare: Utilizaþi pseudonim (afiºat numai dacã serverul acceptã grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriþi sã fie afiºate mesajele noi. Chat. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele. selectaþi Numai cont. selectaþi Opþiuni > Deconectare. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informaþiilor în funcþie de starea conectatã sau deconectatã a contactelor chat. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator. dispon. Sort. selectaþi Activã pentru toþi. parcurg. selectaþi Opþiuni > Cãutare. selectaþi Automatã sau Manualã.

selectaþi conversaþia ºi apãsaþi . scrieþi mesajul de invitaþie ºi apãsaþi . Introduceþi identitatea grupului de chat ºi apãsaþi . scrieþi mesajul ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Intrare în grup nou. Pentru a vizualiza o conversaþie. Pentru a expedia un mesaj privat unui participant. Înregistrarea conversaþiilor chat Pentru a înregistra într-un fiºier mesajele schimbate în cadrul unei conversaþii sau în cadrul unui grup chat la care sunteþi conectat(ã). alegeþi grupul ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Exped. scrieþi mesajul în câmpul editorului de mesaje ºi apãsaþi . mesaj privat.. 93 Personal Conectarea la un grup de chat ºi pãrãsirea unui grup apoi selectaþi contactele pe care doriþi sã le invitaþi. alegeþi un participant ºi apãsaþi . selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare.Pentru a vã conecta la un grup chat pe care l-aþi memorat. selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie. . Fiºierele cu conversaþii înregistrate sunt memorate automat în Chaturi înreg. selectaþi Opþiuni > Pãrãsire grup Chat. puteþi vedea mesajele schimbate în cadrul grupului ºi puteþi expedia propriile mesaje. Pentru a pãrãsi grupul de chat. selectaþi Chaturi înreg. selectaþi destinatarul. Pentru a invita contacte chat conectate sã se alãture grupului de chat. selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a expedia un mesaj. Pentru a vedea mesajele chat înregistrate. selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare ºi opþiunea doritã. Chat Dupã ce vã alãturaþi unui grup de chat. Vizualizarea ºi iniþierea conversaþiilor Accesaþi ecranul Conversaþii pentru a vedea o listã cu participanþii individuali cu care aveþi o conversaþie în desfãºurare. introduceþi un nume pentru fiºierul de conversaþie ºi apãsaþi . Pentru a rãspunde la un mesaj privat pe care l-aþi primit. apoi Opþiuni > Rãspuns. în ecranul principal. selectaþi mesajul. Pentru a opri înregistrarea. Pentru a vã conecta la un grup chat care nu se aflã în listã dar a cãrui identitate o cunoaºteþi. Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiþi participanþi.

Pentru a memora un participant la conversaþie în lista contactelor chat. la cont. selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. 94 . Pentru a schimba serverul chat la care doriþi sã vã conectaþi. Setãri ale serverului de chat Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. Puteþi primi în continuare mesaje. alegeþi participantul ºi selectaþi Opþiuni > Adãug. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru a încheia conversaþia. Intr. Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele primite. selectaþi Opþiuni > Conversaþie nouã ºi una din opþiunile urmãtoare: Selectare destinat. Pentru a reveni la lista conversaþiilor fãrã a închide conversaþia. Glosar: Identitatea utilizatorului este furnizatã de cãtre furnizorul de servicii celor care se înregistreazã la acest serviciu. Introduceþi textul ºi selectaþi Realizat. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriþi sã începeþi o conversaþie. lista de contacte chat utilizatã anterior este preluatã automat de pe server. Puteþi primi setãrile într-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii care oferã serviciul chat.. Conversaþiile în desfãºurare sunt terminate automat atunci când pãrãsiþi aplicaþia Chat. apoi apãsaþi .. scrieþi mesajul ºi apãsaþi . Alegeþi contactul cu care doriþi sã începeþi o conversaþie ºi apãsaþi . auto. Contacte chat Accesaþi Contacte Chat pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adãuga un nou contact chat într-o listã de contacte. selectaþi Server predefinit. Dacã nu cunoaºteþi identitatea de utilizator ºi parola. Gestionarea grupurilor chat Accesaþi ecranul Grupuri Chat pentru a afiºa o listã cu grupurile chat pe care le-aþi memorat sau la care sunteþi conectat(ã). ident. Pentru a începe o nouã conversaþie. Identitatea de utilizator ºi parola le primiþi de la furnizorul de servicii atunci când vã înregistraþi la serviciul respectiv.Personal Pentru a continua conversaþia. selectaþi Înapoi. Chat. Când vã conectaþi la server.—Pentru a vedea o listã cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. selectaþi Opþiuni > Terminare convers.

Punct de acces în uz—Selectaþi punctul de acces pe care doriþi sã-l utilizaþi pentru server. Adresã Internet—Introduceþi adresa URL a serverului de chat. de utilizator. 95 Personal Pentru a adãuga un nou server la lista de servere chat. Parolã—Introduceþi parola de conectare.Nume server—Introduceþi numele serverului chat. Identitate utilizator—Introduceþi identitatea Dvs. Introduceþi urmãtoarele setãri: . selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou.

videoclipuri. la pag. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Basic Imaging Profile ºi Human Interface Device Profile. 113 pentru 96 . Object Push Profile. Generic Object Exchange Profile. Deoarece aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth comunicã folosind unde radio. cu toate cã legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de pereþi sau de alte aparate electronice. Consultaþi „Tipãrirea imaginilor”. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul. pentru a transfera fiºiere) sau pentru a vã conecta la o imprimantã compatibilã pentru a imprima imagini cu Tipãrire imag. Consultaþi „Siguranþã”. Distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fie de maxim 10 metri (32 de picioare).Conectivitate Conectivitate Conexiunea Bluetooth Puteþi realiza conexiuni fãrã fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth. nu este obligatoriu sã existe vizibilitate directã între cele douã aparate. Handsfree Profile. Când aparatul este blocat. pentru a vã conecta fãrã fir la PC-ul compatibil (de exemplu. Puteþi utiliza tehnologia fãrã fir Bluetooth pentru a expedia imagini. clipuri muzicale ºi sonore ºi note.0 acceptând urmãtoarele profiluri: Basic Printing Profile. Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcþii ºi defineºte modul în care se conecteazã diversele aparate. calculatoare ºi accesorii. profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fãrã comenzi manuale ºi telefon. Serial Port Profile. nu puteþi utiliza conexiunea Bluetooth. Generic Access Profile.. Aparatele sunt compatibile dacã acceptã aceleaºi profiluri. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile. cum ar fi seturile cu cascã ºi seturile auto. 54. Dial-up Networking Profile. De exemplu. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea tehnologiei fãrã fir Bluetooth. Headset Profile. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Acest aparat respectã specificaþiile Bluetooth 2. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. la pag. Funcþiile care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. File Transfer Profile.

de exemplu o imagine. Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . 2 Selectaþi articolul. Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni: Bluetooth—Selectaþi Pornit sau Oprit. selectaþi Ascuns. este activã o conexiune Bluetooth. 1 Deschideþi o aplicaþie în care este memorat articolul pe care doriþi sã-l expediaþi. deschideþi Galerie. Atunci când deschideþi aplicaþia pentru prima datã. setaþi Bluetooth pe Oprit sau selectaþi Vizib. Vizib. De exemplu. Indicaþii privind siguranþa Când nu utilizaþi Bluetooth. Dupã ce activaþi conectivitatea Bluetooth ºi setaþi Vizib. Pentru a-l ascunde faþã de alte aparate. Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat compatibil. Numele telefon. aparatul ºi numele sãu pot fi vãzute de alþi utilizatori de aparate care utilizeazã tehnologia fãrã fir Bluetooth. Indicatoarele conectivitãþii Bluetooth • Dacã este afiºat în modul de aºteptare. meu—Editaþi numele aparatului Dvs. • Dacã simbolul este afiºat continuu. vi se va cere sã definiþi un nume pentru aparatul Dvs. telefon propriu pe Vãzut de toþi. Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan.Setãri pentru conectivitatea Bluetooth Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth. De exemplu. deschideþi aplicaþia Note. selectaþi Vãzut de toþi. apoi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. setaþi Bluetooth la Pornit apoi stabiliþi o conexiune. conexiunea Bluetooth este activã. Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text). aparatul Dvs. 97 Conectivitate a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea aparatului. scrieþi textul ºi selectaþi Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth. dacã sunteþi conectat la un set cu cascã. Nu asociaþi aparatul cu un aparat necunoscut. pentru a trimite o imagine cãtre un alt aparat compatibil. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de cãtre alte aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth. puteþi transfera simultan fiºiere pe un alt aparat compatibil. încearcã sã se conecteze la celãlalt aparat. telefon propriu > Ascuns. • Dacã este afiºat cu intermitenþã.

selectaþi Cãutare alte apar. creaþi propria parolã (1—16 cifre) ºi conveniþi cu utilizatorul celuilalt aparat sã foloseascã aceeaºi parolã. la pag. Pictograme aparate: —Calculator. 3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi. Indicaþie! Când cautã aparate. Înainte de asociere. Dupã asociere. Dacã opriþi aparatul. Pentru a începe o nouã cãutare. aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate. —Altele. Aparatele asociate sunt marcate cu rezultatele cãutãrii aparatelor. unele aparate pot afiºa numai adresele unice (adresele aparatelor). 4 În cazul în care celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de transmiterea datelor. 5 Dupã ce s-a stabilit conexiunea. Conectivitate Asocierea aparatelor Glosar: Asociere înseamnã autentificare. selectaþi Opþiuni > Aparat nou asociat. tastaþi în modul de aºteptare codul *#2820#. Consultaþi „Asocierea aparatelor”. se aude un ton ºi vi se cere sã introduceþi o parolã. Pentru a asocia un aparat. Aceeaºi parolã trebuie introdusã ºi pe celãlalt aparat. în lista cu Indicaþie! Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat. Selectaþi aparatul ºi introduceþi parola. apãsaþi a deschide ecranul aparatelor asociate ( pentru ). Aparatele cu tehnologie fãrã fir Bluetooth aflate în raza de acþiune încep sã aparã unul câte unul pe ecran. tipul aparatului sau un scurt nume. Dosarul Expediate din Mesaje nu memoreazã mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth. numele aparatului.Puteþi vedea pictograma unui aparat. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > Atrib. se afiºeazã mesajul Expediere date în curs. nume scurt în ecranul 98 . Indicaþie! Dacã anterior aþi cãutat aparate. Pentru a afla adresa unicã a propriului aparat. —Telefon. au o parolã setatã în fabricã. Aparatele care nu au o interfaþã utilizator. se va afiºa mai întâi o listã a aparatelor gãsite atunci. Lista aparatelor rãmâne în configuraþia anterioarã. —Audio sau video. Parola se utilizeazã o singurã datã. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fãrã fir Bluetooth trebuie sã stabileascã o parolã comunã ºi sã o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. apãsaþi Stop. În ecranul principal Bluetooth. 98. Pentru a întrerupe cãutarea.. lista este ºtearsã. —Set cu cascã.

Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile. cum ar fi setul cu cascã sau calculatorul. alegeþi aparatul ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. se afiºeazã ºi articolul este plasat în dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Setat ca neautoriz. 66.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã. la pag. Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth. Nu este necesarã o confirmare sau o autorizare separatã. Dezactivarea conexiunii Bluetooth Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth. 99 Conectivitate aparatelor asociate. alegeþi un aparat. Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul. selectaþi Opþiuni ºi una din urmãtoarele opþiuni: Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. Utilizaþi aceastã stare pentru propriile aparate. selectaþi Opþiuni > ªtergere toate. Acest nume vã ajutã sã identificaþi un anumit aparat în timpul cãutãrii aparatelor sau atunci când un aparat solicitã o conectare. Indicaþie! Dacã sunteþi conectat la un aparat ºi anulaþi asocierea cu acesta. iar conexiunea se închide. ºi acest aparat pot fi realizate fãrã aprobarea Dvs. selectaþi Bluetooth > Oprit. Pentru a anula o asociere. Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth . sau pentru aparate aparþinând unor persoane în care aveþi încredere. Conexiuni la calculator Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator ºi pentru transmisii de date. Consultaþi „Cãsuþã intrare—primirea mesajelor”. se aude un ton ºi sunteþi întrebat(ã) dacã doriþi sã acceptaþi mesajul. indicã aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate. Dacã acceptaþi. asocierea se anuleazã imediat.Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat. Cu Nokia PC Suite puteþi sã sincronizaþi contactele. agenda ºi notele de rezolvat ºi puteþi sã transferaþi imagini între aparat ºi un calculator compatibil.

Manager conexiuni Puteþi avea mai multe conexiuni de date active simultan. Utilizarea aparatului ca modem Puteþi utiliza aparatul ca modem pentru a expedia ºi a primi mesaje e-mail sau pentru a vã conecta la Internet printr-un calculator compatibil. atunci când utilizaþi aparatul în reþele GSM ºi UMTS. puteþi vedea urmãtoarele: • Conexiuni de date deschise: apeluri de date ( ) ºi conexiuni pachete de date ( ) sau ( ) • Starea fiecãrei conexiuni • Volumul de date încãrcate ºi descãrcate pentru fiecare conexiune (afiºat numai pentru conexiuni pachete de date) • Durata fiecãrei conexiuni (afiºatã numai pentru apeluri de date) Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. în secþiunea „Modem options“ de pe CD-ROM. pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate ºi recepþionate ºi pentru a termina conexiunile. Când deschideþi Mgr.m. utilizaþi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite.Conectivitate Pentru informaþii suplimentare privind modul de instalare a aplicaþiei Nokia PC Suite (compatibilã cu Windows 2000 ºi Windows XP). Instrucþiuni de instalare detaliate puteþi gãsi în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite. consultaþi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite ºi funcþia de ajutor Nokia PC Suite din secþiunea „Install” de pe CD-ROM. Dacã nu se întâmplã aºa. Indicaþie! Când utilizaþi Nokia PC Suite pentru prima oarã. selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã. 100 . procedaþi în felul urmãtor: Deschideþi aplicaþia Windows Explorer. con. con.. faceþi clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care aþi introdus CD-ul ºi selectaþi opþiunea „Autoplay“. pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date. Pentru a termina o conexiune. Pentru a închide toate conexiunile deschise.a. folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date. alegeþi-o ºi selectaþi Opþiuni > Deconectare. pentru a vã conecta aparatul la un PC compatibil ºi a utiliza Nokia PC Suite.d. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Mgr. rotunjiri º. CD-ROM Programul de pe CD-ROM se lanseazã automat dupã ce aþi introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil.

în bytes.). recepþionat de aparat. (activã). vã permite sã vã sincronizaþi notele. alegeþi o conexiune ºi selectaþi Opþiuni > Detalii. Expediat—Volumul de date. expediate de pe aparat. Consultaþi „Date ºi setãri”. Purtãtor—Tipul conexiunii de date: Apel de date. la pag. Aplicaþia de sincronizare utilizeazã pentru sincronizare tehnologia SyncML. Duratã—Perioada de timp cât a fost deschisã conexiunea respectivã. . Nume—Numele punctului de acces Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up).. Pentru informaþii privind compatibilitatea SyncML. (inact. Sincronizare la distanþã Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Sincroniz.în curs sau Deconectat. Con. Selectaþi dacã doriþi sã utilizaþi valorile implicite ale setãrilor 101 Conectivitate Vizualizarea detaliilor conexiunii de date Partajat (nu se afiºeazã în cazul în care conexiunea nu este partajatã)—Numãrul de aplicaþii care utilizeazã aceeaºi conexiune. Nr. în bytes. Puteþi primi setãrile de sincronizare într-un mesaj text special. contactaþi furnizorul aplicaþiei de agendã de lucru sau de agendã telefonicã pe care doriþi sã o folosiþi la sincronizarea datelor din aparat. Crearea unui nou profil de sincronizare 1 Dacã nu a fost definit niciun profil. Con. nou. GSM rapid sau Date ca pac.în curs. În aºteptare. Decon. Primit—Volumul de date. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente.acces—Numãrul de acces utilizat. Stare—Starea actualã a conexiunii: Conec. Aplicaþia Sincroniz. Vitezã—Viteza curentã de expediere ºi recepþionare a datelor în kilobytes pe secundã. selectaþi Opþiuni > Profil sincroniz. Selectaþi Da.Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni. agenda ºi contactele cu diverse aplicaþii de agendã de lucru ºi de agendã telefonicã de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. 67. aparatul vã va întreba dacã doriþi sã creaþi un nou profil. Nume—Numele punctului de acces utilizat.

—Scrieþi un nume descriptiv pentru profil. 2 Definiþi urmãtorii parametri: Nume profil sincron. Numai pe server sau Numai în telefon. Punct de acces (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Selectaþi un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date. Accept. • Selectaþi Da dacã doriþi sã sincronizaþi baza de date selectatã. • În Bazã date la distanþã.sau sã copiaþi valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bazã pentru noul profil.—Selectaþi Nu dacã doriþi ca aparatul sã vã cearã confirmarea înainte de începerea unei sincronizãri iniþiate de server. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectã. Purtãtor de date—Selectaþi tipul conexiunii: Internet sau Bluetooth. cereri sincr. Accept. Nume utilizator—Identificatorul de utilizatore pentru serverul de sincronizare. toate sincr.. introduceþi o cale corectã de accesare a bazei de date pentru agendã. puteþi vedea diferite profiluri de sincronizare ºi tipul datelor care vor fi sincronizate. Conectivitate Sincronizarea datelor În ecranul principal Sincroniz. Apãsaþi pentru a vedea câmpurile nume utilizator ºi parolã. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte. Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect. 3 Selectaþi Înapoi pentru a memora setãrile ºi a reveni la ecranul principal. Apãsaþi pentru a selecta Contacte. • Selectaþi Tip de sincronizare: Normal (sincronizare bidirecþionalã). Adresã gazdã—Adresa IP a serverului gazdã. Agendã sau Note. 102 .—Selectaþi Da dacã doriþi sã permiteþi serverului sã iniþieze o sincronizare. Parolã—Introduceþi parola. Autentificare în reþea (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)— Selectaþi Da pentru a introduce un nume utilizator ºi o parolã pentru reþea. agendã de adrese sau note de pe server. Port (se afiºeazã numai dacã opþiunea Purtãtor de date are valoarea Internet)—Contactaþi furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte.

Stadiul sincronizãrii este afiºat în partea inferioarã a ecranului. selectaþi Nu. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia. Punct de acces—Selectaþi un punct de acces care va fi utilizat când vã conectaþi la server. Cod ID server—Introduceþi codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare. Parolã server—Introduceþi o parolã pentru a vã identifica aparatul faþã de server. selectaþi Opþiuni > Activare configur.Sincronizare. Puteþi primi profiluri de server ºi diferite setãri de configurare de la operatorul de reþea. Dupã ce se terminã sincronizarea. selectaþi Opþiuni > Start configurare. Port—Introduceþi numãrul portului serverului. 2 Veþi fi informat când sincronizarea s-a terminat.. selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal pentru a deschide un fiºier jurnal care prezintã starea sincronizãrii (Terminatã sau Incompletã) ºi câte înregistrãri de agendã sau de contacte sau note au fost adãugate. Nume server—Introduceþi un nume pentru serverul de configurare. toate—Dacã doriþi ca aparatul sã cearã confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server. furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaþiilor. sau Dezactivare config. . autom. Accept. selectaþi Da. Pentru a vã conecta la un server ºi a recepþiona setãrile de configurare pentru aparat. selectaþi Anulare. Manager aparate Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Man. Adresã gazdã—Introduceþi adresa URL a serverului. Nume utilizator ºi Parolã—Introduceþi numele de utilizator ºi parola. Aceste setãri de configurare pot include setãri ale punctelor de acces pentru conexiuni de date ºi alte setãri utilizate de diferite aplicaþii de pe aparatul Dvs. actualizate. ºterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server. configurare—Pentru a recepþiona setãrile de configurare de la server. apar. 103 Conectivitate 1 Selectaþi un profil de sincronizare ºi Opþiuni > Pentru a permite sau interzice recepþionarea setãrilor de configurare de la furnizorii de servicii. Setãrile profilului serverului Contactaþi furnizorul de servicii pentru a obþine setãrile corecte.. Accept.

selectaþi Opþiuni > Memorie > Extragere. Pentru a ºterge un numãr din memorie. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. . Pentru a prelua un numãr din memorie. . Conversie Pentru a converti unitãþi de mãsurã. 3 Alegeþi primul câmp Cantit. Alegeþi urmãtorul câmp Unitate ºi selectaþi unitatea de mãsurã în care doriþi sã faceþi conversia. scãderi. Celãlalt câmp Cantit. se modificã automat ºi afiºeazã valoarea transformatã. Reþineþi cã aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea erori de rotunjire. cum ar fi unitãþi de Lungime dintr-o unitate (Yarzi) în alta (Metri). 3 Introduceþi procentul.(pentru temperaturã) ºi E (pentru exponent). 104 . 2 Alegeþi primul câmp Unitate ºi apãsaþi . Calcularea procentelor 1 Introduceþi un numãr pentru care doriþi sã calculaþi un procent. 1 Alegeþi câmpul Tip ºi apãsaþi pentru a deschide o listã cu mãrimi. selectaþi Opþiuni > Memorie > Memorare. selectaþi Opþiuni > Memorie > ªtergere. Alegeþi mãrimea pe care doriþi sã o utilizaþi ºi selectaþi OK. ºi introduceþi valoarea pe care doriþi sã o convertiþi. apãsaþi ºi selectaþi Office > Conversie.Office Office Calculator Pentru a face adunãri. 2 Selectaþi . înmulþiri. Apãsaþi pentru a introduce o virgulã zecimalã ºi pentru simbolurile +. 4 Selectaþi . apãsaþi ºi selectaþi Office > Calculator. extrageri de rãdãcinã pãtratã ºi calcule procentuale. Pentru a reþine un numãr în memorie (indicat prin M). împãrþiri. sau . Selectaþi unitatea de mãsurã din care doriþi sã faceþi conversia ºi apoi selectaþi OK.

Pentru a seta data scadentã pentru sarcinã. . ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca nerez. trebuie sã introduceþi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero. Alegeþi valuta ºi introduceþi noul curs. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv. adicã ce sumã din valuta respectivã este egalã cu o unitate a valutei de bazã pe care aþi selectat-o în prealabil. 3 Adãugaþi cursurile de schimb. trebuie sã alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de schimb.. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Setare ca valutã pr. intraþi în ecranul cu cursuri de schimb. 2 Pentru a schimba valuta de bazã. Pentru a adãuga o notã.Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor de schimb Înainte de a putea efectua conversii valutare. Observaþie: Atunci când schimbaþi valuta de bazã. alegeþi valuta ºi selectaþi Opþiuni > Redenumire valutã. Nu existã pictogramã pentru prioritate Normalã. Se deschide o listã cu valute ºi puteþi vedea în capul listei valuta de bazã în momentul respectiv. Cursul valutei de bazã este întotdeauna 1. selectaþi câmpul Termen ºi introduceþi o datã. Indicaþie! Pentru a redenumi o valutã. Probleme de rezolvat Apãsaþi ºi selectaþi Office > De rezolv. Valuta de bazã determinã cursurile celorlalte valute. Rezultatul este afiºat în primul câmp Cantit. ºi selectaþi Opþiuni > Marcare ca rezolvat. Pentru a marca o sarcinã ca fiind rezolvatã. alegeþi câmpul Prioritate ºi apãsaþi pentru a selecta prioritatea. Pentru a stabili prioritatea notei De rezolv. Dupã ce aþi introdus toate cursurile de schimb necesare. 1 Selectaþi Conversie > Opþiuni > Cursuri de schimb. apãsaþi orice tastã pentru a începe sã scrieþi enunþul sarcinii în câmpul Subiect. Pentru a repune pe rol o sarcinã... pentru a scrie note ºi a întreþine o listã de sarcini. introduceþi valoarea în al doilea câmp Cantit.. alegeþi sarcina respectivã din lista De rezolv.. puteþi efectua conversii valutare. Pictogramele de prioritate sunt (Maximã) ºi (Redusã). 105 Office Indicaþie! Pentru a schimba ordinea conversiei.

iar fiºierele text (format .Office Note Apãsaþi ºi selectaþi Office > Note pentru a scrie note. în timpul înregistrãrii ambele pãrþi vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde. Recorder Apãsaþi ºi selectaþi Office > Recorder pentru a înregistra conversaþii telefonice ºi note pro memoria vocale. Puteþi expedia notele la alte aparate compatibile.txt) pe care le primiþi le puteþi memora în Note. 106 . Dacã înregistraþi o conversaþie telefonicã.

apãsaþi menþineþi apãsatã tasta . > Tst. Apãsaþi din nou. consultaþi „Radio”. selectaþi Ieºire. Selectaþi o aplicaþie din listã ºi apãsaþi OK. Pentru a deschide Radio. Pentru a crea liste de redare ºi a reda melodii.Tasta media (Nokia N70 (ediþie originalã)) Aceastã secþiune descrie tasta media a aparatului Nokia N70 (ediþie originalã). Indicaþie! Pentru a pãstra aplicaþia Muzicã deschisã ºi a lãsa muzica redatã în fundal. Cu tasta de acces la muzicã aveþi acces rapid la Muzicã ºi la Radio. la pag. consultaþi „Music player”. Pentru a asculta Radio ºi a configura setãrile. 107 Instrumente Instrumente . Pentru a închide Radio. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 89. Tasta de acces la muzicã (Nokia N70 Music Edition) Aceastã secþiune descrie tasta de acces la muzicã a aparatului Nokia N70 Music Edition. Setãri Pentru a modifica setãrile. Pentru a aloca o comandã rapidã. de exemplu. 77. Setãri telefon General Limbã de afiºare—Schimbarea limbii de afiºare a textelor din aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã. Media > Opþiuni > Modificare. pentru a reveni în ecranul anterior. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. apãsaþi . Alegeþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi apãsaþi . > Setãri. Pentru a deschide Muzicã. Alegeþi un grup de setãri ºi apãsaþi pentru a-l deschide. Apãsaþi pentru a deschide tasta rapidã alocatã tastei multimedia. la pag. precum ºi separatorii folosiþi. Comanda rapidã este disponibilã oricând apãsaþi . apãsaþi pentru a reveni în modul de aºteptare. la calcule.

modificarea rãmânând efectivã pânã la o nouã schimbare a setãrilor. dreapta—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din dreapta ( ) în modul de aºteptare. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare sunt afiºate pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Tastã selec. aparatul reporneºte. Este posibil ca dupã resetare. Documentele ºi fiºierele nu sunt afectate. Dicþionarul pentru scrierea cu funcþia de predicþie nu este disponibil pentru toate limbile. pe ecranul principal. Schimbarea setãrilor pentru Limbã de afiºare sau Limbã de scriere afecteazã toate aplicaþiile din aparat. Apl. Pentru a face acest lucru. 114. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul Mod aºteptare activ este activat. 108 .Instrumente Automatã selecteazã limba în conformitate cu informaþiile de pe cartela SIM. Consultaþi „Modul aºteptare activã”. Selectaþi Presetat pentru a utiliza imaginea presetatã. Consultaþi „Telefon ºi SIM”. Limbã de scriere—Schimbarea limbii afecteazã caracterele normale ºi cele speciale disponibile atunci când scrieþi text ºi utilizaþi dicþionarul pentru scrierea textului cu funcþia de predicþie. selectând o aplicaþie din listã. aparatul sã porneascã mai încet. Emblemã operator—Aceastã setare este vizibilã numai dacã aþi primit ºi memorat o emblemã operator. puteþi aloca unele comenzi rapide de la tastaturã pentru diferite apãsãri ale tastei de parcurgere. selectaþi o aplicaþie din listã. Tastã selecþie stânga—Pentru a aloca o comandã rapidã tastei de selecþie din stânga ( ) în modul de aºteptare. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare activã. Dicþionar—Puteþi seta scrierea cu funcþia de predicþie pe una din opþiunile Activat sau Dezactivat pentru toate editoarele din aparat. Mod de aºteptare Mod aºteptare activ—Utilizaþi comenzi rapide pentru accesarea aplicaþiilor din modul de aºteptare. Setãri orig. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicaþiei pe care le doriþi afiºate în modul de aºteptare activã. Puteþi opta pentru a afiºa sau nu emblema operatorului.mod aºtept. Dupã ce aþi schimbat limba textelor afiºate. aveþi nevoie de codul de blocare. De asemenea. 24. Text pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (pânã la 50 litere) sau Imagine pentru a selecta o fotografie sau o imagine din Galerie. selectaþi o aplicaþie din listã. telefon—Puteþi readuce unele din setãri la valorile lor iniþiale. la pag. la pag. Mesaj/embl.

informându-l despre motivul respingerii apelului. Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”. Text mesaj—Scrieþi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeþi un apel. dupã o primã tentativã nereuºitã de apelare a numãrului respectiv. Imagine în apel video—Puteþi respinge expedierea imaginii video atunci când primiþi un apel video. Pentru a opri apelarea automatã. Apelare automatã—Selectaþi Activatã ºi aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui numãr. . Duratã econ. iluminare—Selectaþi un interval de timp dupã care iluminarea ecranului principal este dezactivatã. propriu—Puteþi seta numãrul Dvs. Temporiz. Apel în aºteptare—Dacã aþi activat serviciul apel în aºteptare (serviciu de reþea). la pag. Sumar dupã convorb. 32. dupã care numerele alocate tastelor de apelare rapidã ( ) pot fi apelate prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. energ.Luminozitate—Puteþi face afiºajul mai luminos sau mai întunecat. Rãspuns orice tastã—Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde la apeluri prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. este posibil ca operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii sã stabileascã valoarea acestei opþiuni atunci când vã abonaþi (Setatã de reþea) (serviciu de reþea). Selectaþi Activare pentru a solicita reþelei sã activeze funcþia de apel în aºteptare. reþeaua vã anunþã atunci când primiþi un apel în timpul unei convorbiri. Consultaþi „Rãspunsul la un apel sau respingerea acestuia”.—Activaþi aceastã setare dacã doriþi ca pe ecranul aparatului sã fie afiºatã scurt durata aproximativã a ultimei convorbiri. apel cu SMS—Selectaþi Da pentru a expedia un mesaj text cãtre un apelant. cu excepþia tastelor . . Apelare rapidã—Selectaþi Activatã. 27. apãsaþi . Anulare pentru a solicita reþelei sã dezactiveze aceastã funcþie sau selectaþi Verificare stare pentru a verifica dacã funcþia este activã sau nu. la pag. Setãri apel Expediere nr.—Economizorul de energie pentru afiºaj este activat când durata de temporizare a expirat. ºi . Luminozitatea afiºajului se regleazã automat în funcþie de luminozitatea ambiantã. Selectaþi o imagine care va fi afiºatã în locul imaginii video. 109 Instrumente Afiºaj Resping. de telefon sã fie afiºat (Da) sau sã nu fie afiºat (Nu) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaþi.

Indicaþie! Pentru a comuta între liniile telefonice. În reþeaua UMTS. cum ar fi: • Punct de acces MMS pentru expedierea ºi primirea mesajelor multimedia • Punct de acces pentru aplicaþii Web. Glosar: General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formã de pachete .Linie utilizatã—Aceastã setare (serviciu de reþea) este afiºatã numai dacã cartela SIM acceptã douã numere de abonat. pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML • Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea ºi primirea mesajelor e-mail Consultaþi operatorul de reþea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriþi sã îl accesaþi. Setãri conexiune Conexiuni de date ºi puncte de acces Aparatul acceptã conexiuni pentru transmisii de pachete de date ( ). la pag.GPRS) foloseºte sistemul pachetelor de date în care informaþia este Conexiuni pentru transmisii de pachete de date în reþele GSM ºi UMTS Când utilizaþi aparatul în reþelele GSM ºi UMTS. Pentru informaþii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date ºi modalitatea de abonare la acestea. Nu veþi putea efectua apeluri dacã selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi abonat la acest serviciu de reþea. 100. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active. Selectaþi linia pe care doriþi sã o utilizaþi pentru efectuarea apelurilor ºi expedierea mesajelor text. Puteþi rãspunde la apelurile sosite pe ambele linii. cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. contactaþi operatorul de reþea sau furnizorul de servicii. indiferent de linia selectatã. Puteþi defini diferite tipuri de puncte de acces. consultaþi „Manager conexiuni”. pot fi active simultan mai multe conexiuni pentru transfer de date ºi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. selectaþi Dezactivare dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela SIM. adicã douã linii telefonice. 110 . Pentru a schimba aceastã setare. aveþi nevoie de codul PIN2. Pentru a stabili o conexiune de date. Dacã este selectatã linia 2. Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reþea). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta în modul de aºteptare. conexiunile pentru transfer de date rãmân active în timpul apelurilor vocale. indicatorul este afiºat în modul de aºteptare. Instrumente transmisã într-o reþea mobilã sub formã de serii scurte de pachete. este necesar un punct de acces.

> Setãri > Conexiune > Puncte de acces. sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este trecutã în aºteptare. . sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date. în timpul unei convorbiri.Reþea GSM. conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecutã în aºteptare.) Reþea UMTS. sã o activeze pe cartela SIM. Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit sau cu un asterisc roºu. Un punct de acces poate fi protejat ( ) de operatorul de reþea sau de furnizorul de servicii. în funcþie de reþeaua pe care o utilizaþi: predefinite pentru punctul de acces. apãsaþi ºi selectaþi Instrum. 83. Reþea UMTS. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau ºterse. la pag. Consultaþi „Date ºi setãri”. 74 ºi „Accesarea Internetului” la pag. Pentru a crea un punct de acces nou. Reþea GSM. Puncte de acces Indicaþie! Consultaþi ºi „Primirea setãrilor MMS ºi e-mail” la pag. Primirea setãrilor punctului de acces Puteþi primi setãrile punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteþi avea pe aparat setãri 111 Instrumente Urmãtorii indicatori pot fi afiºaþi sub indicatorul nivelului de semnal. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. Respectaþi instrucþiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. dacã este necesar. Reþea UMTS. Pentru a putea utiliza o conexiune de date. sunt disponibile numai anumite câmpuri de setãri. conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activã ºi se realizeazã transfer de date în momentul respectiv. de exemplu. Reþea GSM. furnizorul de servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi. Purtãtor de date—În funcþie de conexiunea de date selectatã. Reþea UMTS. (Acest lucru se poate întâmpla. Alte câmpuri pot fi lãsate necompletate. 67. 66. Reþea GSM. dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucþiuni. Nume conexiune—Daþi un nume descriptiv conexiunii. transmisiile de pachete de date sunt disponibile în reþea. „E-mail” la pag.

Solicitare parolã—Dacã trebuie sã introduceþi o nouã parolã la fiecare conectare la un server sau dacã nu doriþi sã memoraþi parola în aparat.com. de obicei.:. Parolã—Pentru realizarea conexiunii de transmisie date poate fi necesarã o parolã care este comunicatã. cum ar fi www. aparatul utilizeazã o conexiune de pachete de date numai dacã lansaþi o aplicaþie sau o acþiune care necesitã acest lucru.Instrumente Nume punct de acces (numai pentru date sub formã de pachete)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu reþelele GPRS ºi UMTS. Adresã server proxy—Definiþi adresa serverului proxy. scrieþi adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia. de furnizorul de servicii. Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii ºi este comunicat. de obicei.100. Adresã IP telefon (pentru IPv4)—Introduceþi adresa IP a aparatului. de furnizorul de servicii. Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate pentru a modifica urmãtoarele setãri: Tipul reþelei—Selectaþi tipul de protocol Internet care va fi utilizat: Setãri IPv4 sau Setãri IPv6. în adrese IP. În parolã se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. De asemenea.nokia. Autentificare—Selectaþi Normalã sau Sigurã. aparatul se înregistreazã în reþeaua de pachete de date. cum ar fi 192. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru a obþine aceste adrese. Numele punctului de acces îl obþineþi de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii. Celelalte setãri depind de tipul reþelei selectate. pentru a expedia ºi primi mesaje e-mail).195. introduceþi adresa IP a serverului DNS secundar. Paginã iniþialã—În funcþie de ceea ce doriþi sã configuraþi. Dacã nu existã acoperire pentru transmisia 112 . Date ca pachete Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date.—Dacã selectaþi Dacã e disponibil ºi vã aflaþi într-o reþea care acceptã pachete de date. În numele de utilizator se face adesea diferenþã între literele mari ºi cele mici. selectaþi Da. Conexiune date pach. Numãr port proxy—Introduceþi numãrul portului proxy. Servere de nume—În rubrica Server nume primar:. introduceþi adresa IP a serverului DNS primar. În rubrica Server nume secund. este mai rapidã iniþierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu. Glosar: Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformã numele de domenii.124. Dacã selectaþi Dacã e necesar.

introduceþi codul de blocare. Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Duratã pânã la bloc. la pag. Consultaþi ºi setãrile de limbã în „General”. codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Indicaþie! Pentru a bloca aparatul manual. Dacã aparatul este blocat. Selectaþi Blocare telefon. apãsaþi . Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”. Configurãri Puteþi primi setãrile serverelor de încredere de la operatorul de reþea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. Cod PIN / Cod PIN2 ºi Cod de blocare—Puteþi schimba codul de blocare. 114. aparatul încearcã periodic sã stabileascã o conexiune de pachete de date. Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora. contactaþi furnizorul de servicii. Aceste setãri pot fi memorate pe aparat ºi pot fi vizualizate sau ºterse din meniul Configurãri. 114. . Introduceþi un numãr pentru durata de temporizare în minute sau selectaþi Nici una pentru a dezactiva funcþia de autoblocare. 17. Dezactivarea solicitãrii 113 Instrumente pachetelor de date ºi selectaþi Dacã e disponibil.Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator. la pag.—Puteþi seta o perioadã de timp pânã la blocarea automatã. 107. la pag. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. setãrile pot fi stocate pe cartela SIM sau USIM. Siguranþã Telefon ºi SIM Solicitare cod PIN—Dacã este activatã. adicã o perioadã la sfârºitul cãreia aparatul se blocheazã automat ºi poate fi utilizat în continuare numai dacã se introduce codul de deblocare corect. Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Datã ºi orã Consultaþi „Setãrile ceasului”. codul PIN ºi codul PIN2. la pag. Pentru a debloca aparatul. numãrului personal de identificare (PIN) nu este permisã de unele cartele SIM. Se deschide o listã de comenzi. De asemenea.

Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Pãstraþi noul cod secret ºi într-un loc sigur. Consultaþi în aceastã secþiune informaþiile despre codul PUK.—Puteþi specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi care vã pot apela (serviciu de reþea).Instrumente Blocare la schimb. Codul UPIN protejeazã cartela USIM împotriva utilizãrii neautorizate. Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Cod personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. acesta este blocat ºi trebuie sã-l deblocaþi înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. separat de aparat. la livrarea cartelei SIM. Codul de blocare setat în fabricã este 12345. Numãr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejeazã cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Grup închis de utiliz. servicii SIM—Puteþi seta aparatul sã afiºeze mesaje de confirmare când folosiþi servicii cartelã SIM (serviciu de reþea). Dupã trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN. Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS. Codul PIN (între 4 ºi 8 cifre) este furnizat de obicei. 114 . Dacã aceste coduri nu sunt furnizate odatã cu cartela SIM. contactaþi furnizorul de servicii. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparat poate fi posibilã. contactaþi operatorul a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat. Confirm. modificaþi codul de blocare. Dacã acest cod nu este furnizat odatã cu cartela USIM. Cod de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de siguranþã)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii neautorizate. Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului. contactaþi operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare Dacã aþi uitat oricare din aceste coduri. Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise. Codul PIN2—Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele funcþii ale aparatului.SIM—Puteþi seta aparatul sã solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelã SIM necunoscutã în aparat. Aparatul pãstreazã o listã cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului.

autentice sau de încredere. Aceste certificate trebuie utilizate ºi în cazul în care doriþi sã reduceþi riscul apariþiei viruºilor sau a altor programe nocive ºi sã fiþi sigur(ã) de autenticitatea programelor. Primiþi o notificare pe afiºajul aparatului dacã identitatea serverului nu este autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect în aparat. Glosar: Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML ºi a programelor instalate. Certificatele digitale trebuie utilizate dacã doriþi sã vã conectaþi la o bancã on-line sau la un alt site sau server de la distanþã. 116. . Consultaþi „Modificarea setãrilor de încredere”. atunci când le descãrcaþi ºi le instalaþi. alegeþi certificatul ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat.Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa. Dacã pe ecran se afiºeazã Certificat expirat sau Certificatul nu este încã valabil chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. ele sunt utilizate pentru verificarea provenienþei programelor. Existenþa unui certificat nu oferã. Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. se poate avea încredere în ele numai dacã originea certificatului este cunoscutã ca fiind autenticã. managerul de certificate Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticitãþii Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã ce au fost verificate semnãtura ºi durata de valabilitate ale certificatului serverului. în sine. Cu toate acestea. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. se verificã valabilitatea certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note informative: • Certificat fãrã calificativ de încredere—Nu aþi setat nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. • Certificatul nu este încã valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încã. la pag. pentru acþiuni care implicã transferul de informaþii confidenþiale. 115 Instrumente Administrarea certificatelor trebuie sã conþinã certificate corecte. Apãsaþi pentru a vedea o listã a certificatelor personale. Pentru a verifica detaliile certificatului. Când deschideþi detaliile certificatului. • Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat. dacã este disponibilã. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. niciun fel de protecþie. În ecranul principal pentru administrarea certificatelor. verificaþi dacã sunt corecte setãrile de datã ºi orã din aparat.

Pentru detalii. contactaþi furnizorul de servicii. Pentru a redirecþiona apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. Selectaþi Opþiuni > Edit. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. Modificarea setãrilor de încredere Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. în modul de aºteptare se afiºeazã indicatorul . Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. este ocupat sau când respingeþi apelurile intrate. • Instalare aplicaþie: Da—Certificatul poate certifica provenienþa unei noi aplicaþii Java.—Selectaþi pentru a face verificarea certificatelor online ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. Pot fi active simultan mai multe opþiuni de redirecþionare. 4 Activaþi (Activare) sau dezactivaþi (Anulare) opþiunea de redirecþionare. • Ver.cert. 116 . se afiºeazã o listã cu aplicaþii care pot utiliza certificatul selectat. Alegeþi un certificat de autorizare ºi selectaþi Opþiuni > Setãri încredere. 3 Selectaþi opþiunea de redirecþionare doritã. Contactaþi emitentul certificatului.Instrumente • Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. În funcþie de certificat. mod conect. De exemplu: • Instalare Symbian: Da—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaþii pentru sistemul de operare Symbian. Când toate apelurile sunt redirecþionate. > Setãri > Deviere apel. 1 Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Redirecþionare apeluri Deviere apel permite redirecþionarea apelurilor primite cãtre cãsuþa vocalã sau cãtre alt numãr de telefon. selectaþi Dacã este ocupat. 2 Selectaþi ce fel de apeluri doriþi sã redirecþionaþi: Apeluri vocale sau Apeluri de date ºi video. setare încred. sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare). pentru a modifica valoarea. • Internet: Da—Certificatul poate certifica servere.

Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu pot fi active simultan. respectiv cu operatorul a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat. Când apelurile sunt restricþionate. Este conectat un dispozitiv inductiv. Reþeaua selectatã trebuie sã aibã un acord de roaming cu reþeaua de domiciliu. Pentru a modifica aceastã setare. Reþea Aparatul poate comuta automat între reþelele GSM ºi UMTS. aparatul utilizeazã automat reþeaua GSM sau UMTS în funcþie de parametrii reþelei ºi de acordurile de Setãri accesorii Indicatori afiºaþi în modul de aºteptare: Este conectat un set cu cascã. inclusiv transmisiile de date. Mod reþea (se afiºeazã numai dacã este acceptat de operator)—Selectaþi reþeaua de utilizat. Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulþi furnizori de servicii de reþea pentru a permite utilizatorilor unuia sã utilizeze serviciile celorlalþi. aveþi nevoie de parola de restricþionare de la furnizorul de servicii.Restricþii apel (serviciu de reþea) vã permite sã restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe aparat. aparatul emite un semnal sonor de eroare ºi vã solicitã sã selectaþi din nou o reþea. 117 Instrumente Restricþii apel accesibilitate existente între operatorii de reþea. Contactaþi operatorul de reþea pentru mai multe detalii. Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o (Activare). Reþeaua UMTS este indicatã prin . Afiºare info celulã—Selectaþi Activatã pentru a seta aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN Reþea microcelularã) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de la microcelule. Selectare operator—Selectaþi Automatã pentru a seta aparatul sã caute ºi sã selecteze una din reþelele disponibile sau Manualã pentru a selecta manual reþeaua dintr-o listã de reþele. Reþeaua GSM este indicatã prin în modul de aºteptare. Dacã se pierde legãtura cu reþeaua selectatã manual. Restricþii apel afecteazã toate apelurile. Dacã selectaþi Mod dual. . pot fi posibile apeluri cãtre anumite numere de urgenþã oficiale. dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã opþiunea este activatã (Verificare stare).

voc. rãspunsul automat este dezactivat.man. aparatul creeazã indicative vocale pentru aplicaþii ºi Manager aplicaþii Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Pentru a adãuga noi aplicaþii în listã. Rãspuns automat—Pentru a seta aparatul sã rãspundã automat la un apel. > Com. selectaþi Opþiuni > Setãri. dupã care devin disponibile urmãtoarele opþiuni: Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriþi sã fie activat ori de câte ori conectaþi un anumit accesoriu la aparat. selectaþi Opþiuni > Schimbare comandã ºi introduceþi noua comandã vocalã sub formã de text. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaºtere a vocii. selectaþi Opþiuni > Aplicaþie nouã. Pentru a opri sintetizatorul care redã în limba selectatã a aparatului comenzile ºi indicativele vocale recunoscute. Comanda vocalã este numele aplicaþiei sau al profilului afiºat în listã. Puteþi instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat: • Aplicaþii J2ME™. selectaþi Resetare adaptãri voce Comenzi vocale Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcþii ale aparatului. selectaþi Sintetizator > Dezactivat. Pentru a modifica setãrile comenzii vocale. prescurtãrile ºi acronimele. Pentru a adãuga o nouã comandã vocalã pentru lansarea unei aplicaþii. Pentru mai multe informaþii privind comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat.jad sau . de exemplu. trebuie sã deschideþi aplicaþia Com.com. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta ºi pronunþaþi comanda vocalã. 22. > Manager. bazate pe tehnologia Java cu extensia . dupã 5 secunde. ºi dosarul Profiluri al acesteia. Selectaþi Set cu cascã. Dacã tipul de sunet este setat pe Un bip sau Silenþios. la pag. selectaþi aplicaþia.Instrumente Setul cu cascã nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cascã s-a întrerupt. > Profiluri. profiluri.. 118 . consultaþi „Apelarea vocalã”. voc. Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite de pornire a aplicaþiilor sau profilurilor.jar ( ). Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunãtãþite. atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului. Dispozitiv inductiv sau Bluetooth f. la pag. Evitaþi numele foarte scurte.. 27. Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Consultaþi „Profiluri—setarea sunetelor”.

puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia PC Suite pentru a instala aplicaþii pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilã. Înainte de instalare. ca fiºier ataºat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. . ºtergeþi aplicaþia ºi instalaþi-o din nou din fiºierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranþã a acestuia.Pictogramele aplicaþiilor sunt urmãtoarele: aplicaþie . vã pot fi expediate într-un mesaj multimedia. selectaþi Opþiuni > Afiºare detalii. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numãrul oficial de model al produsului: Nokia N70-1. De asemenea. Dacã utilizaþi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fiºier. Consultaþi „Administrarea certificatelor”. Instalarea aplicaþiilor ºi a programelor Indicaþie! De asemenea. • Pentru a afiºa detaliile certificatului de siguranþã al aplicaþiei. selectaþi Opþiuni > Afiºare certificat. • Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul . este posibil ca aparatul sã vã Fiºierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil. memoraþi fiºierul pe o cartelã de memorie compatibilã (pe discul local). Pentru a restaura aplicaþia originalã. la pag. Dacã acesta lipseºte. deschideþi mesajul e-mail. PC Suite pentru a instala aplicaþii. accesaþi cãsuþa poºtalã.sis. puteþi restaura aplicaþia originalã numai dacã aveþi fiºierul original de instalare sau o copie integralã a pachetului de programe care a fost ºters. puteþi utiliza aplicaþia Nokia Application Installer disponibilã în Nokia 119 Instrumente • Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). deschideþi ecranul pentru fiºiere ataºate. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Instalaþi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N70. Consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul. pot fi preluate în timpul navigãrii. 115.jar. Fiºierele de instalare au extensia . • Dacã instalaþi un fiºier ce conþine o actualizare sau o remediere a unei aplicaþii existente. Exemplu: Dacã aþi primit un fiºier de instalare ataºat la un mesaj e-mail. reþineþi: • Pentru a vedea tipul aplicaþiei. aplicaþia este instalatã pe o cartelã de memorie. numãrul versiunii ºi furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. aplicaþia nu este instalatã complet.sis. aplicaþie Java. selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi pentru a începe instalarea.

aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. Dacã ºtergeþi un program. ªtergerea aplicaþiilor ºi a programelor Alegeþi pachetul de programe ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Pentru a porni o aplicaþie instalatã. vi se cere sã selectaþi unul. alegeþi aplicaþia Instrumente ºi selectaþi Opþiuni > Salt la adr. 1 Deschideþi aplicaþia Manager ºi alegeþi un fiºier de instalare. Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de sursa ºi de conþinutul aplicaþiei.cearã sã-l preluaþi din reþea. Internet. selectaþi Opþiuni > Afiºare date instal. Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aþi ºters. Selectaþi Da pentru a confirma. Când preluaþi fiºierul . Dacã nu existã un punct de acces definit pentru aplicaþie. puteþi prelua un fiºier de instalare ºi îl puteþi instala fãrã a întrerupe conexiunea. În timpul instalãrii. Dacã instalaþi o aplicaþie care nu are o semnãturã digitalã sau de certificare. puteþi sã cãutaþi în memoria aparatului sau pe cartela de memorie utilizând Mng. 120 . dacã aceastã opþiune este disponibilã.fiºiere sau sã deschideþi un mesaj din Mesaje > Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare. Puteþi obþine aceste date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei. Ca alternativã. vi se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi o parolã pentru a accesa serverul. Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistenþã pentru ca acesta sã constate ce s-a instalat sau ce s-a ºters. Pentru detalii.. este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai funcþioneze. puteþi sã-l reinstalaþi numai dacã aveþi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranþã integralã a pachetului ºters.jar din reþea. selectaþi Opþiuni > Expediere date inst. Dacã ºtergeþi un pachet de programe. consultaþi documentaþia pachetului de programe instalat. Selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a începe instalarea. localizaþi-o în meniu ºi apãsaþi . Indicaþie! În timpul navigãrii. nu veþi mai putea sã deschideþi documentele create cu programele respective. > Prin mesaj text sau Prin e-mail (disponibil numai dacã au fost fãcute setãrile corecte de e-mail). aparatul afiºeazã informaþii referitoare la evoluþia operaþiei respective. 2 Selectaþi Opþiuni > Instalare. Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau ºterse ºi când. Pentru a stabili o conexiune cu reþeaua ºi a vizualiza informaþii suplimentare despre aplicaþie.

> Chei de activare pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat.—Setaþi adresa implicitã utilizatã pentru verificarea certificatelor online. Adr. transferarea sau retransmiterea anumitor imagini. alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Setãri aferente pentru a modifica setãrile corespunzãtoare aplicaþiei respective. expedierea unui mesaj sau conectarea prin reþea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. 121 Instrumente Setãri aplicaþii Chei de activare— manipularea fiºierelor cu protecþie a dreptului de autor . Ver. selectaþi o cheie de activare ºi Opþiuni > Activare conþinut. Pentru a vedea cheile de activare Expirate. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacã recepþionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivatã. Pentru a cumpãra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media. la pag. • În cazul cheilor expirate ( ). timpul de utilizare a fiºierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fiºierului a expirat.—Selectaþi opþiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicaþii înainte de instalarea acesteia. a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole cãtre terþi. 76. Consultaþi „Mesaje de serviciu Internet”. mod conect.cert. apãsaþi . Apãsaþi ºi selectaþi Instrum. Este posibil ca unele aplicaþii Java sã necesite un apel telefonic. • Cheile valabile ( ) sunt conectate la unul sau mai multe fiºiere media. sau Dezactivatã.Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi una din opþiunile urmãtoare: Instalare programe—Selectaþi dacã se poate instala produsul software pentru Symbian: Activatã. Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea. În afiºajul principal Manager. Numai cu semnãt. copierea. Internet predef.

Instrumente Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (Neutilizate). Cheile de activare neutilizate nu au fiºiere media conectate ºi memorate pe aparat. cum ar fi starea de valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului. apãsaþi de douã ori . Pentru a vedea informaþii detaliate. 122 . selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi .

Verificaþi dacã ambele aparate sunt compatibile. o conexiune de date? R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date. în mod repetat. selectaþi Preluare multimedia > Dezactivatã.fiºiere > Opþiuni > Detalii memorie. Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniþiazã mereu. ªtergeþi mai întâi unele date. Ce se întâmplã? R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneþi ºi ce spaþiu în memorie ocupã diverse grupe de date. Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth? R: Dacã la aparatul Dvs. Adãugaþi informaþiile lipsã pe cartela de contact folosind aplicaþia Contacte. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite. Dupã aceastã modificare. Mesaje multimedia Î: Ce trebuie sã fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru cã memoria este plinã? R: Spaþiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: Memorie insuficientã pentru preluare mesaj. Verificaþi dacã distanþa dintre cele douã aparate nu depãºeºte 10 metri (32 de picioare) ºi dacã nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate. Apãsaþi ºi selectaþi Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit. puteþi întrerupe conexiunea utilizând celãlalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth.Întrebãri ºi rãspunsuri Conexiunea Bluetooth Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu? R: Verificaþi dacã ambele aparate au activatã conexiunea Bluetooth. ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. este conectat un alt aparat. > Mng. ºi selectaþi Instrum. Verificaþi dacã setãrile pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu existã erori în numere de telefon sau în adrese. apãsaþi ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mesaj multimedia. Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. apãsaþi . Apãsaþi . Mesaje Î: De ce nu pot sã selectez un contact? R: Cartela de contact ar putea sã nu aibã un numãr de telefon sau o adresã e-mail. 123 Depanare Depanare . aparatul nu mai efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele multimedia. Verificaþi dacã celãlalt aparat nu se aflã în modul ascuns.

puteþi sã utilizaþi asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vã conecta la PC. consultaþi „Copierea contactelor” la pag. Coduri de acces Î: Care este parola mea ºi codurile mele PIN. consultaþi funcþia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaþi paginile de asistenþã la www.com. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere jurnal. registrul cu apeluri recente ºi rapoartele de remitere a mesajelor. Camera foto-video Î: De ce imaginile apar neclare? R: Asiguraþi-vã cã obiectivul camerei foto-video este curat. Jurnal Î: De ce jurnalul apare gol? R: S-ar putea sã fi fost activat un filtru ºi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaþie care sã treacã de acel filtru. atunci numerele sãptãmânilor nu vor fi afiºate.? R: Introduceþi setãrile corecte pentru browser. Pentru informaþii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaþiei Nokia PC Suite. Servicii Browser Î: Ce trebuie sã fac dacã este afiºat urmãtorul mesaj: Lipsã punct de acces valabil definit. Alegeþi fila Jurnal ºi selectaþi Opþiuni > Filtru > Toate comunicaþiile. Dacã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã. de servicii pentru instrucþiuni. Definiþi unul în setãrile Internet. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal > Opþiuni > Setãri > Duratã jurnal > Fãrã jurnal.Depanare Înregistrãrile care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afiºate în directorul de contacte. contactaþi furnizorul aparatului Dvs. Pentru a ºterge permanent conþinutul jurnalului.nokia. 38. Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã nu aþi 124 . apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal. Agendã Î: De ce lipsesc numerele de sãptãmâni? R: Dacã aþi modificat setãrile de agendã astfel încât sãptãmâna sã înceapã în altã zi decât Luni. Contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în Contacte. PUK ºi de blocare? R: Codul de blocare implicit este 12345. Î: Cum ºterg informaþiile din jurnal? R: Pentru a ºterge conþinutul jurnalului. Dacã uitaþi sau pierdeþi codul de blocare. Pentru a vedea toate evenimentele. Conectarea la calculator Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal? R: Asiguraþi-vã cã Nokia PC Suite este instalat ºi ruleazã pe calculatorul Dvs. Consultaþi ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. apãsaþi ºi selectaþi Personal > Jurnal.

Afiºaj Î: De ce. decolorate sau lipsã? R: Aceasta este o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. Pentru informaþii privind parolele. Dacã ºtergeþi articole multiple ºi dacã se afiºeazã unul din urmãtoarele mesaje: Memorie insuficientã pt. de exemplu. de e-mail ºi apoi memoraþi imaginile în calculatorul Dvs. la fiecare pornire a aparatului. care poate fi. • Memoraþi datele pe o cartelã de memorie compatibilã. ªtergeþi mai întâi unele date. de servicii de reþea. de punct de acces. contactaþi furnizorul Dvs. Unele afiºaje ar putea conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. utilizând una din urmãtoarele metode: • Utilizaþi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranþã a tuturor datelor pe un calculator compatibil. Î: Cum pot sã memorez datele înainte de a le ºterge? R: Memoraþi datele Dvs. apar pe ecran puncte luminoase. efectuarea operaþiei. 125 Depanare • Pagini de browser memorate • Imagini ºi fotografii din Galerie .. contactaþi furnizorul Dvs. cronometre pentru convorbiri. • Expediaþi datele cãtre un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth. intraþi în aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. un furnizor comercial de servicii Internet (ISP). un furnizor de servicii sau un operator de reþea. Apoi selectaþi aplicaþia ºi apãsaþi pentru a o închide. Spaþiu disponibil redus în memorie Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este insuficientã? R: Puteþi sã ºtergeþi în mod regulat urmãtoarele articole în scopul de a evita reducere spaþiului disponibil în memorie: • Mesajele din dosarele Cãsuþã intrare. ªtergeþi din date. Ciorne ºi Expediate din meniul Mesaje • Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului Pentru a ºterge informaþii de contact.primit un astfel de cod. • Expediaþi imaginile cãtre adresa Dvs. contoare pentru cost convorbiri. note de agendã. Aplicaþia nu rãspunde Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde? R: Deschideþi fereastra pentru trecere de la o aplicaþie la alta apãsând ºi menþinând apãsat . scoruri ale jocurilor ºi alte date. Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect. încercaþi sã ºtergeþi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol). sau Memorie aproape plinã.

este posibil sã fie nevoie sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi din nou pentru a începe încãrcarea bateriei. Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. înlocuiþi acumulatorul. o agrafã sau un stilou. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi.Informaþii despre acumulator Informaþii despre acumulator Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs.) Acest lucru se poate întâmpla. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Dacã nu este utilizat. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. dacã este posibil. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. cum ar fi o monedã. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. În cazul în care este utilizat pentru prima datã un acumulator de rezervã sau dacã acumulatorul nu a fost utilizat o perioadã lungã de timp. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). 126 . Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. dar în cele din urmã se va uza. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. de exemplu. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul.

Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. trebuie sã puteþi observa. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. În cazul în care apare o scurgere a acumulatorului. 3 ºi respectiv 4 puncte. spre dreapta.. 3 Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre.1 Privind holograma de pe etichetã. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. iar când priviþi dintr-un alt unghi. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. 127 Informaþii despre acumulator Nu demontaþi. Instrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. consultaþi imediat un medic. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. 2 Când înclinaþi holograma spre stânga. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). evitaþi contactul lichidului cu pielea sau ochii. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. În cazul unei scurgeri sau al unei vãtãmãri. de exemplu 12345678919876543210. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. deschideþi sau rupeþi acumulatorii sau celulele. Verificarea autenticitãþii hologramei . în jos sau în sus. 2.

ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic.com/batterycheck. 128 . Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia.nokia. tastaþi codul de 20 de cifre. de exemplu 12345678919876543210. Pentru a crea un mesaj text. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului.com/battery. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. De asemenea. vizitaþi pagina www.Informaþii despre acumulator 4 Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. ºi accesoriile sale. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului.nokia. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs.

curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (obiectivul camerei foto-video. Antenele neautorizate. Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Când aparatul revine la temperaturã normalã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. Faceþi copii de siguranþã pentru toate datele importante. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. • Nu vopsiþi aparatul. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Precipitaþiile. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. Dacã aparatul Dvs. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la o unitate de service. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. se udã. modificãrile sau completãrile neautorizate.Aparatul Dvs. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. • Pentru a reseta aparatul în vederea obþinerii unei performanþe maxime. care trebuie folosit cu grijã. senzorul de proximitate ºi senzorul de luminã). încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. este un produs de calitate superioarã. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. închideþi-l ºi scoateþi acumulatorul. 129 Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere . pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. • Utilizaþi o cârpã moale. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. cât ºi pentru acumulator. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi.

Dacã telefonul este purtat pe corp. deoarece informaþiile memorate pe acestea pot fi ºterse. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. la ureche. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv.5 cm (5/8 in) faþã de corp. inclusiv a telefoanelor mobile. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea aparatului. Este posibil ca unele materiale metalice sã fie atrase de aparat. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea transmisiei.3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Aparatul Dvs. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 1. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. acest aparat necesitã o conexiune de bunã calitate cu reþeaua. Opriþi aparatul Dvs. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Persoanele cu stimulatoare cardiace: • þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15. • nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept. În unele cazuri. Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs.3 cm (6 þoli) de stimulatorul cardiac. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. într-un toc de purtare. 130 .

în zona de deasupra Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. pentru a reduce la minim pericolul de interferenþã. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. sau reprezentantul acestuia. În asemenea zone. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. sisteme airbag. inclusiv accesorii fixe sau mobile. airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. sisteme electronice de control al vitezei. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Nu aºezaþi obiecte. marcate vizibil. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. de servicii. acestea pot cauza vãtãmãri grave. 131 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã • trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. Dacã apar interferenþe. Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. Aceste zone includ cala vapoarelor. dar nu întotdeauna. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. în mod normal. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. praf obiºnuit sau pulberi metalice. . Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Pentru informaþii suplimentare. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces.Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. de obicei. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. consultaþi furnizorul Dvs. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii.

ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul 132 . indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. funcþioneazã utilizând semnale radio. de servicii. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs.95 W/kg. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Pentru informaþii suplimentare. inclusiv acest aparat. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Din acest motiv. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. Informaþii privind certificarea (SAR) ACEST APARAT MOBIL RESPECTà REGLEMENTÃRILE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. unui accident. Aparatul Dvs. reþele radio. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. 3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. 4 Apãsaþi tasta apelare. Dacã sunt activate anumite funcþii.Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. 2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. porniþi-l. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. în toate benzile de frecvenþã testate. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1 Dacã aparatul nu este pornit. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale.

Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. la www. .nokia.com. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare impuse ºi de banda de reþea.133 Informaþii suplimentare referitoare la siguranþã Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.

Index A adãugare text 50 administrarea drepturilor digitale. ºtergere 87 C cablu USB 99 camerã foto-video autodeclanºator 43 bliþ 43 editarea videoclipurilor 49 expedierea imaginilor 15. 47 reglare setãri bliþ 41 reglarea culorilor ºi a luminozitãþii 44 setãri configurare imagini 41. definiþie de glosar 112 agendã alarmã 80 creare înregistrãri 80 sincronizare cu PC Suite 81 agendã telefonicã consultaþi contacte alarme agendã 81 ceas alarmã 16 amânare 16 apel video 28 rãspuns 32 respingere 32 apelare numere fixe 39 apelare rapidã 27 apelare vocalã 27 apeluri duratã 34 internaþionale 26 numere formate 34 primite 34 setãri 109 setãri pentru redirecþionarea apelurilor 116 transferare 33 aplicaþie de ajutor 14 aplicaþii instalare 119 aplicaþii. 44 setãri înregistrare video 48 setãrile aparatului de fotografiat 44 cartelã de memorie 19 cartelã SIM copiere nume ºi numere pe aparat 38 mesaje 72 nume ºi numere 39 B Bluetooth 96 adresa aparatului 98 asociere 98 conectare a douã aparate. 42 memorarea videoclipurilor 47 mod secvenþial 43 moduri 44 reglare luminozitate 41. Java 118 arhivã. asociere 98 dezactivare 99 parolã setatã în fabricã 98 parolã. DRM consultaþi chei de activare adresã IP. definiþie de glosar 98 set cu cascã 117 siguranþã 97 134 .

definiþie de glosar 112 durata jurnalului 36 E editarea videoclipurilor adãugarea clipurilor audio 49 adãugarea efectelor 49 adãugarea tranziþiilor 49 videoclipuri personalizate 49 e-mail 64 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 deconectat 71 deschidere 69 preluare automatã 70 preluare din cãsuþa poºtalã 69 setãri 74 vizualizarea fiºierelor ataºate 69 expediere fiºe de contact. cãrþi de vizitã 38 imagini 15. definiþie de glosar 110 setãri 112 conexiuni la calculator 99 prin Bluetooth sau cablu USB 99 contacte 37 expediere 38 introducere imagini 38 copiere contacte de pe cartela SIM în memoria aparatului ºi invers 38 text 64 decupare text 64 dezactivare sonor 56 difuzor 17 DNS.cartele de contact memorarea tonurilor DTMF 34 cãsuþã poºtalã 68 preluare automatã 70 cãsuþã poºtalã de la distanþã 68 cãsuþã vocalã 26 redirecþionare apeluri la cãsuþa vocalã 116 schimbarea numãrului de telefon 26 CD-ROM 100 ceas 16 alarmã 16 setãri 17 centru de servicii pentru mesaje text adãugare nou 72 centru SMS. centru de servicii pentru mesaje scurte 72 certificate 115 chat consultaþi mesaje chat chei de activare 121 clipuri audio 51 cod de blocare 114 cod de siguranþã A se vedea cod de blocare cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri 113 cod de blocare 114 cod de siguranþã 114 cod PIN 114 codul PIN2 114 comenzi de serviciu 61 comenzi rapide 15 comenzi USSD 61 comenzi vocale 118 conexiuni de date detalii 101 terminare 100 conexiuni de pachete de date 100 GPRS. 42 videoclipuri 51 F fãrã comenzi manuale consultaþi difuzor D datã 16 135 . serviciu pentru nume de domenii.

jar 119 . Java jurnal filtrare 35 ºtergerea conþinutului 35 L luminozitate afiºaj 109 setarea camerei foto-video 47 expedierea mesajelor chat 93 grupuri 94 identitate utilizator. 34 meniu. 58 fiºier sis 119 fiºiere media derulare rapidã înainte 56 derulare rapidã înapoi 56 dezactivare sonor 56 formate de fiºiere 55 formate de fiºiere .filme. de memorie 55 transferul fiºierelor media 19 transferul imaginilor pe un calculator 51 vizualizarea datelor din memoria aparatului 18 G galerie adãugare fiºiere la album 53 creare album nou 53 sortarea fiºierelor în albume 53 vizualizare imagini ºi videoclipuri 52 I indicative vocale 118 efectuarea apelurilor 28 inserare text 64 O orã 16 136 . muvee filme muvee personalizate 58 filme muvee rapide 57. definiþie de glosar 94 înregistrarea mesajelor 93 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje vocale 26 mod de aºteptare 21 moduri moduri imagine 45 moduri video 45 music player 89 M manager fiºiere 18 marcaje 84 memorie afiºarea spaþiului disponibil în memorie 18 ºtergerea memoriei 19. reorganizare 22 mesaje e-mail 64 mesaje multimedia 64 mesaje text 64 mesaje chat 91 blocare 93 conectarea la un server 91 N Nokia PC Suite înregistrãri de agendã 81 sincronizare 99 transferarea fiºierelor muzicale pe cartela Dvs.sis 119 fiºier JAD 118 fiºier JAR 118 RealPlayer 55 Internet consultaþi Internet J Java A se vedea aplicaþii.

alarmã protecþia dreptului de autor consultaþi chei de activare puncte de acces 110 setãri 111 Puncte de acces Internet (IAP) consultaþi puncte de acces R radio 77 Radio FM 77 realizarea de copii de siguranþã 19 registru apel A se vedea jurnal reglajul volumului 17 difuzor 17 în timpul unei convorbiri 26 rezoluþie. 92.P personalizare 24 profiluri 22 programe transferarea unui fiºier pe aparat 119 promemoria consultaþi agendã. consultaþi puncte de acces 137 . ratã specificã de absorbþie) 132 setãri afiºaj 109 agendã 81 certificate 115 Chat 91. 94 cod de blocare 114 cod PIN 114 cod UPIN 114 cod UPUK 114 coduri de acces 113 conexiune Bluetooth 97 conexiuni de date 110 datã ºi orã 113 dispozitiv inductiv 117 limbã 107 personalizarea aparatului 21 protecþie ecran 109 puncte de acces 111 redirecþionare apeluri 116 restricþionare apeluri 117 set cu cascã 117 setãri originale 108 setãri conexiune 110 setãrile dispozitivului inductiv 117 setãrile setului cu cascã 117 sincronizare 101 sunete dezactivarea unui sunet de apel 32 înregistrare sunete 106 sunete de apel primirea într-un mesaj text 67 sunet personal de apel 39 ª ºtergere ecran consultaþi modul de aºteptare T tasta de acces la muzicã 107 teleconferinþã 27 teme 24 transferarea conþinutului de pe un alt aparat 23 V video player consultaþi RealPlayer videoclipuri 51 Visual Radio 77 identitate serviciu vizual 78 vizualizare conþinut 78 W Web browser 83 puncte de acces. definiþie de glosar 44 S SAR (specific absorption rate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful