FIGURI STILISTICE ÎN PRESĂ 1. FIGURI FONOLOGICE - RIMA Mihaela Mancaş,1, consideră rima o figură de sunet.

- “o potrivire muzicală, eufonică, a sunetelor de la sfârşitul a două sau mai multe versuri, începând cu ultima vocală accentuată”2. - rima se încadrează între figurile fonologice alături de aliteraţie, asonanţă, armonii imitative, simbolism fonetic, onomatopee, sincopă, afereză, apocopă, proteză etc. - din perspectiva formei, reprezintă operaţia care alterează expresia, continuitatea fonică sau grafică a mesajului. - o asemenea figură fonologică are la bază pe de o parte repetiţia, aşa cum observa şi Roman Jakobson3. - are un caracter stereotip, dar prin crearea unor combinaţii fonologice ea determină un efect al insistenţei care este amplificat de cel al simetriei. - în presă rima este întâlnită în titluri şi are valoare expresivă
-

2. FIGURI MORFOSINTACTICE
-

-

analiza figurilor morfosintactice are în vedere tocmai valoarea stilistică a părţilor de vorbire şi a structurilor sintactice. aici se încadrează figurile insistenţei, figurile relaţionale şi figurile intonaţionale.

2.1. Figurile insistenţei

1

Mancaş, Mihaela, Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 2 Georgeta Corniţă, op. cit., p. 160-161. 3 Roman Jakobson, “Lingvistică şi poetică” în: Probleme de stilistică. Culegere de articole, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, pag. 108.

2. ciclul. conjuncţiile sunt suprimate. Repetiţia din punctul de vedere al formei. anadiploza. Padeborn-MünchenWien-Zürich. antimetateză . epanalepsa. - 2. dacă. Einführung in die Literaturwissenschaft. .în afară de poziţie şi formă. sau asindetică. enunţarea succesivă a elementelor poate fi polisindetică. cercetarea amănunţită a demonstrat că valoarea stilistică a acestor construcţii se relevă mai ales prin integrarea lor în semnificaţia globală a textului. repetiţiile sunt de obicei imediate şi mai rar la distanţă.repetiţia este o figură a insistenţei. valoarea ei este uneori dublată de repetiţie. Ferdinand Schöningh.2. dacă insistenţa este marcată prin folosirea excesivă a conjuncţiilor.1.1.scopul repetiţiei este de a asigura densitate semantică. în care cuvintele primei părţi sunt reluate simetric în ordine inversă. dimpotrivă. . 1993. .simploca. Auflage. Rüdiger Zymner. dar.antiteză formală. ca şi repetiţia.majoritatea repetiţiilor sunt simple. semnificaţia şi valoarea acestei figuri de stil diferă în funcţie de scopul urmărit de autor. Enumeraţia - - enumeraţia este. repetiţiile se remarcă prin conţinut. o figură a insistenţei frecvent întâlnită. 4 Harald Fricke. chiasmul (antimetabolă. - şi 2.se remarcă aşezarea la început (anaforă) şi la sfârşit (epiforele) .1. poate apare şi antanaclaza (joc al polisemiei şi omonimiei). chiasmul paralelismul sun considerate figuri retorice ale repetiţiei4 . în cea de-a doua parte) şi refrenul (repetare a unei structuri sau a mai multora). .

2.pentru a susţine dinamismul exprimării autorul renunţă fie la conjuncţii. că elipsa nu înseamnă atât omisiunea unui cuvânt.2.asindetul este legat de enumerare. p. . verbul.2.3.1. fie la verbe. Dragomirescu atrage atenţia. Figurile simplificării . 2. fiindcă se remarcă în cadrul înşiruirii elementelor unui enunţ. p. 81. N. de obicei. Asindetul - - s-a constatat că se întâlnesc enumerări din care sunt omise conjuncţiile. dacă elipsa este privită ca “o figură de construcţie prin sustragere”6 în presă este eliminat. Marius Jucan.2. 2. în afară de lipsa conectorilor la concizia textului contribuie şi suprimarea altor părţi de vorbire. . în câteva cazuri lipsa conectorilor marchează o simplificare. 1998. . ci mai degrabă o exteriorizare a ideii cu minimum de mijloace verbale:5 la fel ca şi asindetul. citându-l pe Kühner. Elipsa - - Gh. Cluj-Napoca. asindetul susţinând dinamismul exprimării şi simbolistica textului.Inversiunea 5 6 Ibidem. Figuri relaţionale . 43.elipsa este prezentă mai ales la nivelul verbului. elipsa poate fi punctul de plecare în analiza semnificaţiilor simbolice.2. Fascinaţia ficţiunii sau despre retorica elipsei. Editura Dacia.2. .cu valoare stilistică sunt structurile asindetice sau eliptice.

alte figuri de stil (hiperbolă. comparaţia. o atenţie aparte este acordată simbolului. nemulţumire. la nivelul metaforei se analizează metafora propriu-zisă. este mereu prezentă şi cunoaşte nuanţe diferite. sinecdocă. îndoială. 2.4. mai ales prin evidenţierea valorii stilistice a antonimelor fără a i se dedica un capitol special se face frecvent trimiterea la ironie. formulând întrebări. Figuri intonaţionale . ironie. 3. personificarea şi metafora. fiind o problemă de atitudine. comentariul nu se opreşte asupra antitezei. litota. metonimie. considerându-se că rolul ei a fost semnalat la prezentarea nivelului lexical. Epitetul . FIGURI SEMANTICE - - - la nivel semantic atrag atenţia în special figurile analogiei cu precădere epitetul. se poate conchide că rolul inversiunii este un “mise en relief” cu implicaţii stilistice şi cu reverberaţii în toată structura textului.- - pentru a pune în evidenţă simboluri sau pentru a crea alte valori expresivă. sarcasm. se schimbă ordinea obişnuită a cuvintelor în cadrul enunţului afectând topica acestuia.aici se încadrează folosirea invocaţiei retorice şi a interogaţiilor retorice care. exprimă indignare.) sunt amintite pe scurt fiindcă nu au aceeaşi pondere.1. de la ironie nevinovată la sarcasm (vezi stilul din Academia Caţavencu). etc. iar apoi extinderea metaforei şi construirea alegoriei. 3. care. categoria catacrezei.

ponderea este deţinută de determinările simple. Tudor Vianu.aşa cum unii cercetători deosebesc epitetul non-trop de epitetul trop7. metaforice şi chiar simbolice. . p. .cu valoare stilistică sunt epitetele care “stârnesc în mintea cititorului efectul unei surprize”8. antitetice. 1998. cit. . Comparaţia - figura de stil “cu ajutorul căreia se exprimă un raport de asemănare între două obiecte.expresivitatea provine din faptul că “epitetul şi cuvântul pe care îl determină provin din regiuni deosebite. 45.de multe ori această surpriză se bazează pe asocieri insolite între cuvinte obişnuite. N. 10 Gh. ed. . 123. cel evocativ poate fi fizic sau moral. 9 Ibidem. câteva substantive. Modus. . . p. cit.2.datorită faptului că epitetul se poate împleti cu alte figuri de stil. .pe când epitetul apreciativ e rezultatul unei judecăţi de valoare. Dicţionarul figurilor de stil. cele mai multe epitete sunt adjective. cu toate că există şi epitete dezvoltate sau duble. dintre care unul serveşte să evoce pe celălalt”10 7 8 Paul Magheru. . - 3.privitor la structura gramaticală. p. în scopuri estetice. Spaţiul stilistic.. analiza poate releva epitetele sinestezice. 164. personificatoare.luând ca reper cercetarea lui Tudor Vianu despre Epitetul eminescian se evidenţiază epitetele evocative şi cele apreciative. ed. Dragomirescu. . .după natura elementului regent.autorul studiului amintit atrage atenţia că epitetele apreciative sunt greu de delimitat de cele evocative. . majoritatea determină substantive. Studii de stilistică. . Reşiţa. mai mult sau mai puţin îndepărtate ale realităţii”9.epitetul constă în alăturarea unui cuvânt calificativ la un altul. 158. p..

cit.- expresivitatea comparaţiei este determinată de structură şi de împletirea cu alte figuri de stil.teoriile contemporane critică însă concepţia tradiţională despre metaforă ca substitutiv14. cit. alegorie sau parabolă. 62. comparaţiile sunt. ..procedeul cel mai obişnuit prin care se atribuie însuşiri omeneşti unor obiecte neînsufleţite ori abstracte.metafora a fost interpretată ca transfer de proprietăţi (Goodman). acest trop dobândeşte calitatea unei figuri de compoziţie. Jean-Marie Schaeffer. Dragomirescu. în general. 13 Paul Magheru. Personificarea .Coleridge aprecia că cele mai importante principii organizatoare ale poeziei sunt metrul şi metafora. p. ed. cit. din punct de vedere gramatical... ca “schimbare de sens” (Ullmann). . Gh. . 236. ca similitudine. cit. ed. ca abducţie (Peirce). . N. ed.prin extensie. din care unul serveşte să-l evoce pe celălalt11. are o importanţă covârşitoare în crearea valorilor stilistice. p. Metafora . p. . Spaţiul stilistic. prin intermediul locurilor comune (Max Black) sau al trăsăturilor pertinente. 52. op. Dicţionarul figurilor de stil. . ci în combinaţie cu alte figuri de stil. p. 14 Oswald Ducrot. precum şi unor vietăţi necuvântătoare12. cercetarea acelor raporturi menite să evidenţieze asemănarea dintre două obiecte.există modalităţi diferite de construire a personificării.3. cit.4. 11 12 Paul Magheru. se poate spune că. Spaţiul stilistic. ed.ca şi în cazul celorlalte figuri semantice personificarea nu este folosită izolat.la baza personificării ca şi a comparaţiei şi a metaforei stă principiul similitudinii şi al transferului de sensuri13. determinări circumstanţiale. relevă atât diversitatea cât şi ineditul structurilor comparative 3. 3. 379. .

p. nominale.pentru a se constata valoarea metaforei ca trop fundamental. p. Francke Verlag. Rhétorique de la poésie. dacă sinecdoca este un trop simplu. respectiv după M. pentru animarea inanimatului. nu numai din punctul de vedere al nivelului de suprafaţă sau 15 16 Ibidem. 3. Beardsley o “opoziţie verbală” fiind mai degrabă o predicaţie nepertinentă15. concrete. Black ea pune în funcţie “o interacţiune”. 18 Groupe µ . Tübingen und Basel. Teoria literaturii. “înălţând astfel gândirea pe trepte de expresie artistică şi de cunoaştere” inaccesibile altor figuri de stil19. 17 Wellek.. simbolice. se consideră că. 316. antropomorfizări. C. Paris. 1967. în special a metaforei propriu-zise. 199. R. Introducere în stilistica operei literare. 384 p. cit.- - - - - după M. În Retorica poeziei metafora reprezintă produsul a două sinecdoce. p. 1990. Éditions du Seuil. Austin Warren.4. Jeremy Hawthorn. sinestezii) precum şi cele din imediata apropiere a metaforei (catacreza şi alegoria). metafora fiind tropul conector prin excelenţă ea rămâne tropul fundamental care se impune ca “figurăregină”18. ed.1. metafora dispune de posibilităţi infinite de construcţie prin care se obţin semnificaţii şi efecte variate. trebuie precizat că structura metaforei cuprinde o mare diversitate tipologică. 379-381. se poate analiza structura metaforei urmărindu-se tipurile metaforice (adjectivale. Editura pentru Literatură Universală. metafora se constituie prin similaritate. verbale. metafora şi metonimia sunt tropi compuşi. 488 pagini. Grundbegriffe moderner Literaturtheorie. 19 Ştefan Munteanu. . Warren şi Wellek susţin că metafora are la bază ca şi sinecdoca contiguitatea17. dacă metonimia se bazează pe contiguitate. Jakobson vede acest trop ca o legătură metonimică în lanţ16. Rene. Structura metaforei . Bucureşti.26.

orice parte de vorbire poate deveni metaforă23. Mihaela Mancaş identifică mai multe categorii: metafora verbală. metafora prezintă cazul unei structuri de adâncime21. ci şi din punctul de vedere gramatical şi semantic. Teoria literaturii. apare metafora in absentia şi metafora in praesentia. metafora nu are o funcţie ornamentală. 23 Ibidem.- - - de adâncime a textului. 1973. Der metaphorische Prozeß. analogii şi delimitări ale figurilor” în Limbă şi literatură. Poetica. comparaţie. în special gândirea bazată pe imagini artistice duce la folosirea metaforică a substantivelor22. Christine Brooke-Rose. între coalescenţă şi implicare ar fi o diferenţă sintactică20. Editura Univers. 1973. Tipurile metaforei - - - după Werner Ingendahl. 1988. Pädagogischer Verlag Schwann.2. p. metonimie. în cazul celei din urmă un termen este absent în structura de suprafaţă. 25 Tomaşevski. vol. p. 1970. cit. din punct de vedere gramatical. “Metaforă. IV. ci una semnificantă şi cognitivă. implicite) şi metafore adjectivale24. 317-334. deşi după alţi autori. “La structure sémantique de la métaphore poétique” în Révue Roumaine de Linguistique. Raporturile in praesentia conduc la o analogie explicită (metafora coalescentă). 3. 24 Mihaela Mancaş. Spaţiul stilistic. ed. 22 Werner Ingendahl. . XV. metafora nominală (construcţii genitivale.4. în timp ce comparaţia apare ca o structură de suprafaţă în care sunt prezenţi ambii termeni. 20 Mihaela Mancaş. Düsseldorf. în Teoria literaturii Boris Tomaşevski este de părere că ultima categorie ar fi cea mai frecventă25. p. 489-501. iar cele in absentia la o analogie implicită (metafora propriu-zisă). 37. 57. Bucureşti. termenul metaforizat existând în structura profundă a metaforei implicite. 21 Paul Magheru. prepoziţionale. respectiv metafora conceptuală şi cea referenţială. Boris. de pildă. p. 39. p.

Bucureşti. se observă alte două categorii distincte. prin extinderea procesului de metaforizare la nivelul întregului text. Sinecdocă” în Limbă şi literatură. vol. ed. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Harald. op. Teoria literaturii. p.3. altele. personificarea. Fricke. în afară de această diversitate tipologică a metaforei. Das sprachliche Kunstwerk. 28 Mihaela Mancaş. 169 p.- - după unii valoarea cognitivă a enunţului figurativ poetic constă în faptul că permite o reconsiderare a lumii sub un alt aspect26. Editura Tineretului. ea devine o figură de compoziţie. Iniţiere în poetică. situate în strânsă legătură cu procesul de metaforizare. dar şi cu fondul pe care ficţiunea îl maschează. Einführung in die Literaturwissenschaft. “Metonimie. dacă metafora generează un adevărat “câmp metaforic”. cit. Wolfgang. Figuri situate în câmpul metaforic - - - - - în Einführung in die Literaturwissenschaft autorii consideră catacreza. cit. . În acest sens alegoriile reprezintă o valorificare la maximum a acestui trop. pe când metafora poate fi cu desăvârşire nouă şi neaşteptată.. Boris. 30 Tomaşevski. 3. cit. 26 27 Oswald Ducrot. (1968). cit. 29 Kayser. ed. anul XL. Jean-Marie Schaeffer.4. devin alegorii. Rüdiger Zymner. alegoria a fost socotită din antichitate o metaforă dezvoltată. ea este definită ca o metaforă uzată ce decurge din faptul că în limba curent vorbită lipseşte denumirea necesară pentru o anumită noţiune.. Catacreza este considerată o metonimie în limbajul uzual28. p. 1995. dacă Boris Tomaşevski30 consideră că alegoria este de obicei convenţională. 381. ed. alegoria şi simbolul figuri din imediata apropiere a metaforei (im Umfeld der Metapher)27. ed. în general. 55-57. ele demonstrează ceea ce afirma Wolfgang Kayser29 că metafora este cel mai important mod al vorbirii figurate. Eugeniu Speranţia31 este de părere că alegoria este o construcţie de stil care prelungeşte sau amplifică metafora. păstrând legătura cu sensul ei fictiv. Poetica. cit. I. unele metafore se apropie de structura unei catacreze. 31 Eugeniu Speranţia.

Simbolul - - - - - experienţa umană şi bogăţia impresionantă de informaţii se proiectează şi se transmite în forme simbolice. p. simbolurile mitologice. simbolurile literare etc simbolul rămâne obscur până ce reapariţia elementelor carel compun îl dezvăluie iniţiaţilor36. 3. dacă metafora rămâne conţinută în limbaj.). 32 33 Paul Magheru. curaj.5.6. 75. Julia Kristeva34 îi atribuie o dimensiune verticală.dincolo de frumuseţea epitetului. Poetică. o organizare paradigmatică în “unităţi de restricţie” în raport cu universaliile simbolizate (eroism. după Michel Le Guern. Universitatea “Al. 183. Ibidem. se pot întâlni: simbolurile religioase. vol. Cuza”. 1980. unii cercetători sunt de părere că simbolul s-ar asemăna cu metafora şi metonimia prin tehnica substituirii. termenul . 34 *** Pentru o teorie a textului. Spaţiul stilistic. 1982. 75. ca figură de stil sugerează caracteristicile unui fenomen.32 simbolul substituie o realitate prin semnul altei realităţi pe baza unei analogii uşor de sesizat. 159. a metaforei sau a simbolului şi alte figuri de stil îşi relevă valoarea. p. (Antologie Tel Quel 1960-1971). devenind una din cheile lui. 35 Mihaela Mancaş. Stilistică.3. Bucureşti. simbolul sparge graniţele limbajului şi permite toate transpoziţiile. a personificării. p. nobleţe. .simbol păstrând simultan sensul propriu şi sensul simbolic. 1986. Editura Univers. Mihaela Mancaş consideră că simbolul este ales convenţional pentru o întreagă clasă de obiecte şi are la bază un proces metaforic de analogie35. 36 Maria Pavel. el se bazează pe un cumul de sensuri. cit. Iaşi. p. “Stratificare şi simbol” în Lingvistică. a comparaţiei. simbolurile istorice. II. dar s-ar deosebi de metaforă fiind o comparaţie neactualizată33. virtute etc. I. “Simbol (poetic)” în Limbă şi literatură. Alte figuri de stil . ed.

p. faţă de figurile de stil menţionate. . însă.- - dintre figurile contradicţiei37 ironia este specifică stilului jurnalistic. până la sarcasm uneori cu accente de pamflet. op. 171. 37 Georgeta Corniţă. aceste exemple sunt menite să sugereze posibilitatea lărgirii cercetării nivelului stilistic. Ironia este o problemă de atitudine. manifestându-se mai degrabă izolat. abia perceptibilă. ceilalţi tropi nu au aceeaşi pondere.. Ea cunoaşte tonalităţi diferite de la cea subtilă. cit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful