Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

conform ultimei statistici a OMS. condiþii de igienã ºi izolare deficitare.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. lipsa unor stocuri de medicamente . cifrele reale erau ascunse. esofagian etc. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. Lista este foarte lungã. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. în ultimii ani. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. boala ischemicã cardiacã. boli digestive. strict supravgheatã de cadrele medicale. permit o mai bunã recuperare a acestora. începând de la sãrãcia populaþiei. dau roade. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. În ultimii ani. crize financiare etc. hepatitã cronicã. diabet zaharat etc.). bronºita cronica. astmul bronºic . care. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. accidentele vasculare etc. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice .PNEUMOLOGIE . dar ºi altele.care sã fie reînnoite regulat -. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. pot sã spun cã acest numãr.ºi cel al bolilor cardiovasculare . Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. de cavitate bucalã.infarctul miocardic. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. cancerul laringian. precum SIDA. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS).000 de noi cazuri. în mod indirect. precum: cancerul bronhopulmonar. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. într-adevãr. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. vezical. Atunci. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii.. Supliment Medical Market . scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. În schimb. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului.

avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. unde.2011 era doar a trata tuberculoza. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . Va rog sã argumentaþi de ce. astmul bronºic etc. fiind identificatã cu “ftiziologia”. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. PET CT.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. în congrese. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. puncte slabe. În plus. ca Sibiu ºi Iaºi. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. au un rol la fel de important. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. în acest an. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. În acest “An al Plãmânului”. dupã o astfel de interdicþie. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. de fapt. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. Avem foarte multe exemple de þãri. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. care a devenit doar de suprafaþã. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. multe dintre ele neglijate. cardiologi. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. de fapt. Care sunt. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. 5 . în termeni de puncte forte. Avem un grup de lideri de opinie care. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. ameninþãri ºi oportunitãþi. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. de CT. din cauza lipsei de fonduri. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. o invitaþie de a pãtrunde. Mulþi ani. am þinut sesiuni educative. pe plan mondial. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. împreunã cu alþi colegi . pediatri. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. De 3 ani. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. unde. în întreprinderi private. Ulterior. precum BPOC. Treptat. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã.interniºti. în centrele universitare. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. Pe de altã parte. alergologi. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. unde.

iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. fãrã o tehnicã specialã. permit mixarea de soluþii. Dr.. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare.. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0.PNEUMOLOGIE . Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). medii ºi în cãile aeriene mici. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. publicatã Tabelul 1. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii.01µ la 100µ. fãrã coordonare. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. iar DPI genereazã particule solide. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. este prezentatã în tabelul 1. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. facialã 6 Supliment Medical Market . Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. Consumã însã mai mult timp.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. Ca principiu. mai ales la copii.adormit”. mai ales la vârsta pediatricã. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. spre deosebire de sistemul digestiv. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. sunt . iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã.

.

oncolog. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. mai ales pentru diagnosticul. internist. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie.06. în Oradea.aceste servicii . Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. toracoscopie ºi mediastinoscopie. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni.2010 Dr. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. Firmele Olympus. pneumolog. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. 02. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. la sacrificii. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). faþã de costurile spitaliceºti. cardiolog. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. anestezist. ecografe performante). care sã foloseascã tehnologii moderne. Tehnicile endoscopice reduc costurile. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. la dedicare. medicinã internã. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. totuºi. anatomopatolog. Siemens. Martin. Draeger. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. . multidisciplinar. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar.PNEUMOLOGIE . În acela]i timp. Novatech. THORACUT . imagist. Integra. oncologie. radiolog.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. Oradea. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. Este importantã munca de echipã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. mai ales la munca de echipã. Storz. ecobronhoscopie. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar.

De asemenea. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. 75-77 tel. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. nasul curge apos. acest tip de terapie este de preferat. ochi iritaþi. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. nas care curge iritant. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. teste alergice. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. sângerare nazalã. imunoelectroforeza. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã.Victoriei Calea Buze]ti Nr.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . în primul rând. pleoape iritate. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului.38 www. sufocare. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. 9 . la cabinetul medicului de familie sau specialist. de multe ori.ro Clinica Anima .clinica-anima. conjunctivale). reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). pneumotorax spontan. program/ri . usturimi în gât. pericolul vine.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. pneumonie. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. cu iritaþie a nãrilor. agravat de aer rece. infarct miocardic sau pulmonar. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. hemoragii nazale si oculare (retiniene.2011 totalã nou nãscuþilor. roºii.homeopatie. iritativã. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. bronºitã cronicã.021. Dr. Nu în ultimul rând. din punct de vedere medical. În plus. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. emfizem pulmonar. spirometrie. sugarilor. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . Vã urez o primavarã frumoasã. Consultul medical. medicamentelor uzuale. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat.98. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. fãrã alergii. este foarte important. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi.

istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. proces de condensare neomogenã. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. }tefan".PNEUMOLOGIE 10 . Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). În final. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare.hipoxemie) +/. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. CT toracic. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. surprinzãtor. fãrã relevanþã specialã. bazalã.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). prin hazard sau prin atenþia noastrã. fãrã decelare de HTP. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. aspectului radiologic pulmonar. ECO cardiografie ºi ex. EKG. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. fibrozã interstiþialã. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . insuficienþã cardiacã. În ceea ce ne priveºte. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . pneumonie. pleurezie micã. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. pulmonarã în hilul drept. simptomelor. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. În scurta expunere care urmeaz/. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore.hemoptizie. în care. în grade diferite. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. Bucure]ti Supliment Medical Market . Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. Concluzii: în toate aceste cazuri. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. în toate aceste cazuri. pânã în momentul efectuãrii examenului CT .un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. pleurezie neclasatã. Dr. cu decelarea. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). Gabriela B/rbulescu Dr. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant.

clavulanat. 122. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Sector 6. 173. 43 B. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. Haemophilus Influenzae. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. alãturi de DNF ºi antihistaminice. De menþionat. în evoluþia sa. Concluzie: Corect diagnosticate. 126.: 0214403488. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. tratate ºi monitorizate. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii.2011 11 . 0214403588. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. 221. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. 0314254783. Este ºtiut cã. De reþinut. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. Dr. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Stafilococul Aureus. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . caz în care se recomandã adenoidectomia. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. n acelaºi timp.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor.

pr. Dr.. dr. în ºt.Lacul Bucura nr.55 ªef sectie: Dr. Univ. sp. drd. As.ªef Margareta Oproiu . pneumolog.55 ªef sectie Dr.40. med. SRP. pr. drd..m. sp. 5.pr. pneumolog.med. dr. Mirela Ciontu – m. vicepreº. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.ºt. pneumolog. Viorica Filipescu .m. Fax: 337. As. Dr.ªef Nicoleta Preda . acupuncturã. Claudia Toma . pr. dr. Eugenia Aurora Constantinescu .25. sp.. Elena Dalia Manolache .as. pneumolog. pr. în ºt. Dragos Bumbacea . Pediatru.med. m. ºt. Dr.: Dr. Pneumolog.25.pr. Serban Voda nr. pr. pr. pr. ºef Nicoleta Moise . Micapora Neagos .pneumolog.Mihaela Badulescu .asist. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr.25.m. pr. pr.pr. 289. Cristian George Popa . pneumolog. pneumolog. Ileana Rohan . pr.gen. 336.m.38.marius-nasta. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. Dr. Bogdan Miron Alexandru .m. sect.I. Mara Popescu Hagen – m. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. dr. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf.99. Asist. pr. ªef lucrari Dr. drd. dr. pneumolog. Dr.pr. drd.m. Emilia Tabacu – medic pr. homeopatie.71. Dr.m.gr. drd.med. pr.38. m. pr. pneumolog.med.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str.m.med. sp. competenþã în management sanitary. sect. Serban Voda nr.Irina Strambu . în ºt.Antonela Dragomir .m. Bogdan Miron Alexandru . pneumolog. dr.as.. Asis.ªef Mioara Marinache . Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. pneumolog Dr. med. 336. Anca Macri – m. în ºt.Delia Liana Marta . ªerban Vodã nr. master în managementul serviciilor sanitare publice. Viilor nr. 021-336. 4500596 ªef sectie: Dr. pneumolog. Asist. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. pr. 289. pr. Dr. Dr. pneumolog.pneumolog. 4.PNEUMOLOGIE . pediatru cu competenþã în pneumologie. med. pr. ºt. Dr.71. Bucureºti Telefon: 021 450 0594.69. în ºt. Director Financiar-Contabil: Ec.. Sasu Ana-Maria – m.99. univ. Bucureºti Telefon: 336.m.ªef Dana Trandafir .med. cod 050152 Telefon: 335. Bucureºti Telefon: 021-336. m. pneumologie. dr. sp. 4. As.as. sp. med.. SRP ªef lucrari: Dr.m. Dan Avramescu – medic pr. 5. med.pr.01 Email: nasta@mariusnasta. As.: Dr. pr. sp. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. vicepres. med. univ..m.. competente ecografie generalã. master în managementul sanitar. Dr. med. Bucureºti Telefon: 4500594. Ioana Varachiu . supraspecializãri homeopatie. pneumolog. Dr.m. As.m. competenþã în bronhologie.01. pneumolog. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. medicinã internã ºi pneumologie.55 Dr. pr.asist. competenþã endoscopie toracicã. pneumolog.m.ro Manager: Dr. Dr..as. med. 40.m. Jeni Mihaela Petrea . Dr. dr. sect. Asis.. univ. sp. pediatru cu competenþã în pneumologie. pr. Dr. Daniela Mihãilescu. As. pneumolog. alergologie.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. Dr. Dr. med.Lacul Bucura nr. Ileana Rohan – m. pr. pneumolog. pneumolog. pneumologie. pr.. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . Sector 5 Bucureºti.m. pneumoftiziologie pediatricã. Pneumolog.m. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. sect.. drd. 90.m. dr.med. Dr. sect. cc. competentã în pneumologie pediatricã. Emilia Criºan. Dan Avramescu . dr.. pr. competenþã în managementul sanitar. As. Rãzvan Adrian Mocanu.ªef . ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. dr.m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos.univ. med. 4. Vladimir Serban Ghinescu m.st. Florin Mihãlþan. 12 Supliment Medical Market .10-17 337. pneumolog. pneumolog. pr. www.ªef Aura Cernica . dr. ºt. sp.m. Anca Macri . pr. sp. ºt.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Dr.71.asis. Beatrice Mahler – m. 021 450 0596 ªef sectie: Dr. competenþã endoscopie toracicã. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. med. Gheorghe Murgoci . m. pr. vicepres. vicepreº. somnografie. Stefan Dumitrache Rujinschi – m..med. pneumolog. Mihaela-Carmen Mitrea ..ro. Constantin Marica . Dr. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As. Dr. Dr. pneumolog. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu.pr. Radu Chiotan – m. pr. 289. ºt.99. Cornelia Tudose . Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. Dr. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof.as. Dr. Dr. medicinã internã ºi pneumologie. sp.m. ºt. pneumolog. Bucureºti Telefon: 336. sevraj tabagic. Gabriela Otel .m. Dr.ªef Daniela Bastar . As.med.

m.I. cerc. ºt. chirurgie toracicã. pr. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. dr. sp. Dr. pneumologie intervenþionalã. Andreea Dumitrescu . SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. Dr.. competenþe chirurgie toracoscopicã.pr.Emilia Criºan . secretar ºt. A. aplicare de proteze stenturi. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. pneumolog. ºt. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. Cristina Maria Teleaga . Dr.gr. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. .m..endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ .pr. Ioana Munteanu. med.gr. m.. cervico-toracicã. Dr. drd. chirurgie toracicã As. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. sp.electrocardiograf 3 canale. supraspecializãri mediastinoscopie. pr. Asist.atele.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof.pr.ªef Anita Bumbanac .pr.III..Mihai Alexe . preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. pr. ºt.cerc. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.. cerc. . ºt. med. Radu-Dragos Posea . pr. competenþã în bronhologie. pneumolog. Asist. drd.cerc. pneumolog. m. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. cerc.injectomat.asist.. management sanitar. Dr.m.monitor / defibrillator.pr.ºef Carmen Pãcuraru .I.Univ. lavaj bronhoalveolar.m. Asist. pr.m. III.Victor Spinu . competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. cerc. Ioan Cordoº .gr..Petronela Grigore . supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar.med. Dr. competenþã bronhologie.Ruxandra Ulmeanu . coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . . sectie As. Dr.I.Aneta Serbescu. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. III.pr.m.ºef Anca Pavel . pr. gr. protezare endobronºicã.. toracoscopie.st. Cristian Paleru .nebulazitor.m. Simona Bliorþ . chirurgie laparoscopicã. pr. pr.psiholog. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. pneumolog. pr. Mirela Tigau . competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie..asist. Mihnea George Orghidan . III. ecografie generalã. Codin Theodor Saon .. Dr.m. drd.m. primar pneumolog Dr.. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale.T. chirurgie toracicã. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu.m.m.cerc. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. în ºt. Boris Constantin Coman –m.. Dr. Dr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. pneumolog. gr.. A. în ºt. pr.pr.chimist spec. în ºt. Asist. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. pneumolog. ºt. chirurgie toracicã video asistatã. cerc.. Luminita Iuliana Cervis . Elmira Ibraim .m.pr. pneumolog.st. Dr. broºaj -periaj.T. Dr. drd.I. Asist. . III. pneumolog. Roxana Nemes . dr. chirurgie esofag.2011 Coordonator: Dr. competenþã în bronhologie. med.gr..Cristina Popa .pr. cerc. Madalina Burecu. dr.III . Ruxandra Spataru . pr.. Ileana Dediu . chimist principal.T. chirurgie toracicã. gr. pr. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . drd.pr. în ºt. extragere corpi straini intrabonºici.sac mascã valvã. . pneumolog. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. med. ºt.m. A.. în chimie Dr. cercetare.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. med. pr. mediastinoscopie. pr.cerc. Dr.med.I. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. cerc. dr. dr. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. sp. Dr. pneumolog. pneumolog.med.pr. pr.Dr. drd. dr. Dr. competenþã în bronhologie. ºt. pneumolog. Doina Lugoji m. Dr.. echipament medical: ventilator. m. ºt. dr. Diana Ionita . biopsie bronºicã. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. chirurgia traheei. bronhoaspiraþii.cerc. gr.I. drd. med.med. ºt.bronºic pentru prelucrãri citologice.I. m. m.med. gr.pr.m. Genoveva Cadar . pr. Dr. ºt.cerc.m. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 .st. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr.instrumentar micã chirurgie.asist.st.I. pr.T. ºi COMPARTIMENTUL T. pr.m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. pr. univ.. pneumolog. Ileana Stoicescu . ºt. dr. chirurgie toracicã. med. pr. Domnica Ioana Chiotan . chirurgie toracicã.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. ºt.. Radu Stoica . drd.. termocoagulare endobronºicã.II. Asoc. dozarea fosfatazei acide.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. Servicii: fibrobronhoscopie. SECÞIA A. Dr. pneumolog Dr. . toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. formator pneumologie.gr. Dr. . bronºice.asist.m. Dotãri: mediastinoscop. chim. Niculae Galie – m. m. competenþã în bronhologie.. biopsie pulmonarã transbronºicã. Dr. dozarea angiotensin-convertazei serice..

dozari ºi determinãri de imunoglobuline. Laborator.st. 1. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. dr. radioscopii ºi radiografii pulmonare. cod 022103 Tel. Adriana Moiºoiu .m. tomografii plane. cicloergometru. dr.318. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . în ºt.47.60. radiologie ºi imagisticã medicalã. medii de culturã: IC.Dr. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr.sp. pr. proteine patologice.secretariat: 021.06 Fax: 021. în biologie Dorina Banicã . în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri.m. competenþã tomografie computerizatã. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr.st. ºt.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. Dr. þi anume. Grozovici nr. Svetlana Vasile-Bugarin . presiuni musculare. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos.pe autocaravana Philips M40 MULLER.60.I. sp.318. m. Dr.I.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. dr.med. congelator . aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. epidemiologie.47. Bucureþti. pr. m.m. Dorina Victoria Roºca . indici de elasticitate pulmonarã.15 E-mail: inms_romania@yahoo.m. BD. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. Epuran Valeriu . complement. diagnostic de laborator. în biologie Monica Bendorf . radiografii osoase. DR. Panduri. Bucureºti Tel: 021-3224140. flowscreen. radiografii abdominale.biolog pr. med.m. explorãri radiologice ale tubului digestiv. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo.gr. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM .biolog principal.318. sp.microbiologie. pipete automate electronice ºi semiautomate-.37-39. cerc. bodypletismograf. sector 2. centralã: 021. teste de efort. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr.gr.95. 22.m. I. Rodica Bacruban. gr. examen pletismografic. cerc. Tudor Cipruþ .318. centrala: 021.com Cabinet Pneumologie: Dr.gr. secretariat@mateibals.D6 .Eltex 400. Georgeta Cristea . vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi).Dr..80. dr. cerc.tuse convulsivã. Bucuresti. Dr.800 C.biolog pr. scopie . pr./Fax secretariat: 021.. Dr. Tel. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . Adriana Moiºoiu . 021. teste bronhomotor -bronhoconstrictor. radiologie ºi imagisticã medicalã. MATEI BALª Str. compartiment de sterilizare. epidemiologie ºi boli infecþioase. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã .SWISSRAY Elvetia.biolog principal.. Tel.318. radiologie ºi imagisticã medicalã. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii.USA. sector 5. ºt. sector 2.PNEUMOLOGIE . nebulizator pentru testul bornhomotor. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr.Post I. dr.biolog pr.00.biolog pr.. instrumentar de unicã folosinþã. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . bronhodilatator-. microbiologie Dotãri: agitator Vortex.sp. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice. anti. pr. Daniela Piþigoi.00. Rongen MRF mobil . nr. Tel..61. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. sp.90.318. ºef de Lucrãri Dr. cerc. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. Aurica Georgeta Raduþã Stan . spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. pr.ro 14 Supliment Medical Market . LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. Servicii: vaccinãri la cerere.I.

dr. 021/252. pr.. viroze respiratorii cu: virusuri gripale.pr. în ºt. în þt. Dionisie Lupu nr. medicina muncii. med. în ºt. Sonia Bãdulici. m. Cornelia Bistran. sp. m. Asistent universitar Dr.32. m. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. medicinã internã.. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. ºt. Dr.. m. drd. paragripale ºi adenovirusuri. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. Dr. m. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. Ruxandra Patrascu. Ruxandra Mãntescu. spec. m. Doina Niþescu. cardiologie. Bronhopneumonii ºi pneumonii. medicinã internã. medicinã internã. Mihaela Iacob. Afrodita Tudor. în ºt. Prof. Dr.317. drd. m. pr.ro Secþia Pneumologie Str. Dr. m. m. m. Cristina Grigoropol. m. cc. Dr.. Dr. sp. spec. pr. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. medicina muncii. Tel. Speranþa Teodorescu. m. pr. spec. Dr. Octavian Ghizdavu. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd.. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. m. audiometru. pr. Secþia Medicinã Internã II . Dr. 50. pneumococ. Cristina Gica. Bucureºti Tel.33. m. 5 þi 8 paturi. pneumologie. pr. ºt. Eugenia Naghi. infecþiile cu: VHB. m. Coman Tãnãsescu. m. pr. Dr..45. m. Dr. în ºtiinþe medicale. Andrei Nanu. gr.. pr. Badea Georgeta. medicina muncii. boli infecþioase. medicinã internã. în ºt. pr. m. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. medicinã internã.. EKG. m. Dr. Dr. Cristina Angelescu. m. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. drd. ªtefan cel Mare nr. pr. 19 . Dr.. univ.. drd. medicina muncii. competenþã endoscopie. Dr.. reumatologie. m. Angelica Viºan. dr. m... m.70 . pirometru. pr. med.B. med. drd. As. dr. pr. Dr. Dr. pr. med.47. dr. sp.85. ºi pneumoftiziologie. pr. m. pr. meningococ. sp..80 paturi. medic ªef secþie. m. dr. Pr. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti.gov. Dr. grd. pr. pr. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. pr. boli infecþioase. boli interne. competenþã endoscopie bronºicã. Dr. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. pneumoftiziologie.: 021/316. pr. pr. Dr. m. Luminiþa-Monica Luminos. Tãnãseanu Stefãniþã. pr. ecograf.2011 15 . med. 2010 . sector 2. Dr. Roxana Matei. explorãri funcþionale. medicinã internã.C.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. Cristina Grigoropol. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. Muncii. m. medicina muncii. gr. Dr. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. 63. boli interne. medicinã internã. rezident boli infecþioase. med.71. pr.gerota@mai. pr. Gabriela Ticu. spec. Eugenia Bãlãnescu. Fax: 021.29. Ferdinand nr.31.pr.21. pr. Dr. m. Testare imunitate postvaccinalã. medicina muncii. m. Dr. Dr. VHA.28. DR. H Influenzae tip b. Dr. reumatologie. Daha Ioana. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF.55. Simona Caraiola. dr. în þt. boli infecþioase.. Isabel Constantinescu. laringite acute obstructive. med. pediatrie. Adresa email: spital. medicinã internã. Asistent universitar Dr. competenþã ecografie gen. med. medicinã internã. Cristina Popescu. medicinã internã.34-secretariat. sector 2. sp. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos.. m. Dr. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Iulia Crull. Dr. Dotãri: 40 paturi. pr. în ºt. boli infecþioase.. m. Cristian Bãicuþ. sp.unic în Bucureþti. univ. boli infecþioase. spectrometru UV ºi vizual. med. m. Servicii Diagnosticul. Dr. medicinã internã. medicinã internã. Stanescu.sp. m. m. m.10dispecerat Fax: 021/252. pr. medicina muncii. medicinã internã. pr. reumatologie. EMG. pr. Gologanu Daniela. med. sindrom pertussis viral). m. serviciul de biotoxicologie profesionalã . Dr. Ioan Matei. dr. Valer Mihai Pompilian. dr.sp. Rozina Iagaru. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. Sonia Cornelia Bãdulici. dr. hepatologie. Luminiþa Marin. analizor de gaze sanguine. pr. m. ªef lucrãri Dr.316. sp. Ianuli Mihaela. þef Lucrãri Dr. medicina muncii. dr. drd. Damian Fotache. boli infecþioase. I. medicinã internã. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. în ºt. în ºt. med. m. Dr. Dr. medicina muncii. paragripale ºi adenovirusuri. Echipa medicalã: Dr. Dr. adtiv. m. m. Adina Stãncescu. Bucureºti Telefon: 021/252. medicinã internã. III. Adriana Nicolau. pr. Tania Alexandrescu.. As. pediatru. III. medicinã internã. m. m.:021. Dr. medicinã internã. centralã: 021. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. Cristina M. int. sector 1. pr. m. med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr.int. imunoprofilaxiept. c. medicinã internã. medicinã internã. Agripina Rascu. Dr.sp. m. Bucureºti Tel. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã.317. competenþã ecografie gen. ct. Dr. Dr.

Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . STEFAN Sos. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. ferestre pericardo-pleurale. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. pleurodeze chimice pentru pleureziile. Examene bronhoscopice. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. Dr. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. Serviciu de radiologie. spirometru. pulmonare. m. 021. Vasile Popa – m. examen radiografic. pneumologie. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. Consultanþã anti fumat. biopsii bronsice.59. Dotare: Aspiratoare pleurale. examene bronhoscopice. drvasilepopa@gmail. BPOC etc. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. Bucuresti. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. bronhografii. extratoracice. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. lavaj bronsic. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. pneumologie.histo-chimice.dabelea@rombiomedica. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. pr. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . Laborator de Anatomie Patologicã . farmacist primar Laborator Analize Medicale .sfantul. cura pneumotoraxului spontan. Testare farmacodinamica bronsicã. punctii biopsii pleurale. centrala: 021. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. mediastinale. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Tel. CT.334. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice.com. 16 Supliment Medical Market .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii.pr.35. Florinel Pop. Tomografii plane ºi în plan bronºic. chirurgie toracicã. competenþã bronhologie. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. m. constantin. 4 rezerve cu 2 paturi. bronsiectazii.com Dotãri: 15 paturi./Fax secretariat: 021. pleurale. foraje transtraheale. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. Dabelea Constantin – m. m. sector 2.38.210. Vitan-Bãrzesti nr. Tel.334. Dr. competenþã toracocopie. Examene histopatologice:bronsice.Farmacist Sef: Ioana Serban.PNEUMOLOGIE .90. limfoganglionare. Aparate pentru aerosoli. centralã: 021. etc. pr. Examen radiografic. cod 020122 Tel.210. astm bronsic. pleurale. 11.þef laborator: Dr. cc. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. Serviciu Bronhologie.stefan@b. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. st.50. cu teste de provocare sau nu. sector 4. fistulografii pentru fistulele esobronsice. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. Stefan cel Mare nr. competenþã torascopie.astral.210. 13. IOAN ªos. lichide patologice. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Doina Obãcescu. pr. oxigenoterapie sau de lungã duratã. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare./Fax: 021. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. competenta bronhologie Farmacie . Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Marian Ilie. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. pr.Dr. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice.I. Bucureºti. Savu Angelica. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. extractie corp strain. tomografie computerizata.36. m.Dr. 021.334.75.39. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Fibrobronhoscopia directa etc. Tel.51. cu viza diagnostica sau terapeutica:.70 CLINICÃ CHIRURGIE I .31 spitalul. chirurgie toracicã. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. spalatura si periaj bronsic. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Electrocardiograf. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã.39. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. pr.A.

40 paturi ºef secþie: Dr. spirometrie. Tel 0257/311059. lavaj bronþic. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. pleurezii masive. Dr. pneumologie. ILIE PITEªTI Str. Adina Sorina Petrescu.106. pr. micoze pulmonare. Dr. sp. Marian Ilie. 63.ro Dispensar TBC – m. m.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. fistulografii pentru fistulele esobronºice. HPV cu genotipare etc. 0258/771715.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. etc.spitalleordeni. Jud.38. m. flowscreen. pneumofiziologie. sector 5. Pulsoximetre.ro www. spitalsebis@artelecom.Argeº. www. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã.50 paturi ºef secþie: Dr. sp. pr. HCV. nr. 2 Sebis. m. Câmpeni. Dr. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. Fax. cu teste de provocare sau nu. Chisineu Cris.50 paturi Sos. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. produse de puncþie ganglionarã. pneumoftiziolog. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.pa. pneumoftiziologie dr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . pr. m. pnf. pr. Anisoara-Alina Halpern. lichid pleural.Buleu Florin.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. Horea. consult clinic pneumologic. sp. Tineretului.Stanescu Cristiana Felicia. Tel. directorul me-dical al spitalului Dr. NR.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. 0248/653694. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. CEA. 0248/653690.Sandu Adriana Mariana. Dr. PITEªTI. Aparat punctie pleurala. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. pneumologie. Jud. Loc. Marcu Luminiþa. Florica Borea.. m. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. m. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. pneumoftiziolog. pneumologie Dr. hemoptizii. nr. 6. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Tel. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II .cronici . Garii. Medici: Dr.24. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . str. Roxana Tudor. Bucuresti.Leordeni. PSA. pr. medicinã internã cronici. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. pneumologie. pr.ro. Secþia II PNF 50 paturi: Dr.45 Dr. jud.Coloniei nr. Alba Tel. pr. HCV. testare farmacodinamicã bronþicã. transtoracicã. m. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. pr. pr. competenþã bronhologie. m. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale.Micu Marioara m. pr. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. Dr.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. bronsiectazii etc. Ecaterina Varga. Dr. Pneumolog Dr. aspirat bronþic. pr. m. HVB.. bronhopneumonii. spitalul_cimpeni@yahoo. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. BPOC suprainfectata. Jud.: 420. competenþã bronhologie Dr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. Aparat probe functionale respiratorii. pneumologie. Gabriela Bãrbulescu. examene citologice de sputã. broþaj bronþic. Alexandriei nr. Nr. pneumonii. m. pneumologie. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. 145.Badea Carmen Liliana m. m. pr. portabil. Daniela Chiriþã. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. 49. Cuza Voda.Argeº Tel: 0248646500. Nr. Aparat aerosoli. biopsii bronsice. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. examen radiografic.Marmandiu Loredana Nicoleta m. bronhografii. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. Laurenþia Bãdulescu. pneumoftiziologie dr. Arad. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . Jud. pr.2011 17 . examene bronhoscopice. contact@spitalleordeni. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24.

competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator.com. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã.ro. 18 Supliment Medical Market . Enachescu Serban . competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr.wordpress. N. sp. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. Bronhoscop.). bronhoscopie. hematologie.ro. Pneumolog. medic laborator clinic Farmacie – Farm. 0248673 550.ro.76. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. pneumonii bacteriene. pneumologie. m. M. Dr. Fax 0248673850. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . ªef secþie Dr. Cod postal 115100. Pneumoftiziologlog. Dr.PNEUMOLOGIE .M.55. medicinã de laborator Farmacie Farm. Medic ªef laborator Dr. Chiriac Graþiela. Laborator analize 0234-52. Mares Mariana Nicoleta. Ganac Gheorghe Director Medical .129 / Fax: 0234. bronºite acute. Jud. Dana Maria Stanescu. ªef secþie Dr. M.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie.Dr.ro. pneumologie. lichid de ascita.Ec. Tel. Tel. M. pr. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. competenþe în Endoscopie bronºicã.ro. Dr. chist hidatic. pr. pneumologie. Secþia II Pneumologie. etc. M. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. Ftizioterapie. Pneumoftiziolog. Pneumoftiziolog. astm bronºic. Judeþul Argeº. tuberculozã secundarã. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. sp. la nivel judeþean. ªef secþie Dr. explorari functionale respiratorii.consiliere pentru renuntarea la fumat. spitalcostesti@yahoo.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . 19.55. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. pneumotorax. Gheorghe Milos.Dr. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. Frigioiu Mihaela. tumori pulmonare. Dr. pr. Dr. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. investigatia bacteriologicã: ex. afecþiuni pleurale. Bacãu. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Bacãu Tel. ªef secþie Dr. direc@pneumoftiziologiebacau. pr.spitalregelecarol.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. Halbedel Cristina. jud. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Manager . pr. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . Maria Zarnescu. empieme pleurale. runos@pneumoftiziologie-bacau. M. sp. Tel. bronºiectazii. M. Apostu Marius. cord pulmonar cronic. competenþe în Endoscopie bronºicã. antibiograme.din Judeþul BACÃU. Judeþul Bacãu Tel: 0234. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. Dr. pneumologie. 72. Brînzei Luminiþa. Câmpulung. Cod: 605500.ro. pr. Costeºti. microscopie. http://sanatoriulslanic. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. m.23. lichid de ascita. tipizari. Tel. Slãnic Moldova.clpnf@gmail. m. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Dr.Argeº 1. Medic ªef Dr. Munteanu Cezara. pneumonii virale. indrumare ºi control metodologic în specialitate .72.). Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52.ro Manager: Dr.astral.Dr.00. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec.75 spitaltbc@BACÃU.7.Bãlcescu nr.ro Dispensar TBC .com www. Viºoiu Sorin Nicolae. pr. 0248510954 / 510150.pnf.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Anca Florentina Dumitrescu. emfizem pulmonar. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). Gavrilã Gabriel. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. tumori mediastinale. mpr. pr. etc. Oituz nr. pr. culturi.ro. Dr. Anca Florentina Dumitrescu M. Laborator analize medicale . competenþe în Endoscopie bronºicã. bronºite cronice.Dr. nr. m. sp. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Lascar Catargiu.348. Industriei. sp. Pneumoftiziolog.22. Ileana Drambareanu.ro. Rusu Cristina.Argeº. pneumologie. m. Secretariat 0234-51. pr.pneumologie. Tel.348. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. www. nr. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. m.38. abces pulmonar.Dr. biochimie. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen.

Cristina Rusu. Dorohoi. Guranda. Rx. nr.pneumologie. Ecografie abdomen superior. din care: – TBC copii 4. Laborator explorãri funcþionale – Dr. m. Trandafirilor. 21 Brãila. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. ec. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. 0359-413471.L. pneumoftiz@rdsor. ATI. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. astmul bronsic. judeþul Botoºani. m. jud. bronsiectazii.R. endoscop. Judeþul Bihor. dr. (substanþã asiguratã de pacient). 57. Compartiment BK. Rx. Izvorului nr. Ecografie pelvis.1. centurã scapularã sau pelvinã.medicinã internã. 75. pneumoftiziologie. Analizor automat de biochimie. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix.eu SPITALUL MUNICIPAL .astral. BACÃU. spirometru.Câmpiniu nr. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Jud. Asanache Carmen.com. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. pr. Examen microscopic colorat Gram – sputã.2.spitalmoinesti. Analizor automat de hematologie. DR. medicinã generalã. Bronhologie – Dr. Margasoiu Daniela.0231/584 024. compartimentele administrative Str. m. sp. spitaldorohoi1@dorohoi. Dr. din care: Compartiment TBC 40 paturi. O. bronsite. competenþã echografie generalã.pr. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). Examen radiologic tract digestiv superior. Rx. ginecologie-obstetricã. Dr.24. Rx. Oradea. Manager.Dr. 584118. Eroilor. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. competenþe endoscopie bronºicã.. Fax 0263 348267. Ambulatoriul . Ungureanu Dragoº.Ilisua@yahoo. sp.ro. ec. pr. preventoriul. Radiodiagnostic. Frigioiu Mihaela. Gheonea Anca.60 paturi. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. m. electrocardiograf. Botoºani.ro Activitatea medicalã . Dr. pleurezii. com. pneumoftiziologie. cod 810003 jud. recuperare medicalã. Durnesti. coloanã vertebralã. m. pneumoftiziologie. Ecografie generalã.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. ftiziopediatrie. Examen microscopic frotiu lichid puncþie.. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. 0231/610178. jud. Strada Crisan. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . Fax 0359-413470. Bistriþa-Nãsãud. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. competenþã pneumoftiziologie.com Dr. pneumoftiziologie.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Dr. nr. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. 0744 329 616 Director medical. E-mail: office@pneumobt. laringite. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. competenþe endoscopie bronºicã. craniu faþã. Iliºua. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Radu S. chirurgie.0234-362520. www. Tel. m. pr.2011 19 .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. m. Tel. 0231/613240. pneumoftiziologie. Dispensar TBC.coloanã cervicalã.0231/ 584082. www. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . 268. nr.com. Zorilor. Cristina Bahrin. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Secþia pneumologie II – 60 paturi. psihiatrie. neonatologie. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. nr. Examen microscopic colorat – secreþii. oftalmologie. 0263 348267. bronsiolite.ro. Tel. Moisuc Doina. Botosani Tel: 0231/578 023. Farmacie. Rx. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. Nr.spitpneumo. IDR 2 ui PPD. amigdalite. Principalã. pediatrie. tel. Laborator analize medicale. Viorel Ion Lefter. Codreanu Viorel. insuficienta respiratorie acuta). Vladimir Tiberiu. pãrþi ale scheletului în douã planuri.ro 2010 . POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. pneumonii. Carmen Elena Iacob. m. ecograf. rinofaringite.ro. Camerã de gardã. Fax 0231/584024. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. pr.astral. ps. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Dr. TBC adulþi 36. Tomografie planã. spitalmoinesti@BACÃU. 0748 233 000.

sp. Cãlãraºi. Axion Iconos MD-Siemens. Jud. bronhoscop-3. microscop optic. Niþulescu Dan.com. 0268. telefon 0268/270570. m. spital_budesti@yahoo. / Fax: 0264-592176. 54. Haºdeu nr. B. 134./ Fax. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . pr.Varianta Nord nr.pneumologie.com http: www. Braºov. 45 paturi din care ./Fax 0268. 0255-511423. spoltenita@walla. baie apa termostat. pneumolog. tel. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. 477.compartiment TBC – 12. aparate de aerosoli-3. analizor hematologie.ro Ftiziologie: 45 paturi .P.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str.. 0264. pentru consultatii de pneumologie. Dr.0255-229361. analizor bichimie semiautomat.011. Rontgen:4 (ELROM 400. pneumoftiziologie. pr. Tel. CaraºSeverin Tel. 0255571645/0255571646. pneumolog. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. Dr. 325600 Jud. Carmen Monica Pop m. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.20. 6. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. Sacele.. . ODELCA). Dumitrescu Spiridon. 44. Popescu Alina. pneumolog. Milena Man m. pr. Dr.Sãcele. Verinceanu Liviu. m. electrocardiograf-3. bidistilator. 0268.PNEUMOLOGIE . spitalcb@cs. Caransebeº. master managementul serviciilor de sãnãtate. Dr.591263. 5 pat. m.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. m. hotã cu flux laminar vertical-2. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. diplomã absolvire curs managementul spitalului. Cluj-Napoca. Grãdinilor nr. Independenþei.ro Manager: Dr.compartiment TBC . 0242515932. 0242528297. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str.smsacele. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. pr.-pneumologie. 5 pat.2. pr. sp.293 e-mail: smsacele@gmail. Verinceanu Liviu.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC.com Manager: Mureºan Vasile.270. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Gabor Daniela. pr. Jud.compartiment ATI – 3. Cãlãraºi. Livia Filip m. Oituz nr. competenþã bronhologie. Tel. Munteanu Ion m.477. 477. camera termostat. jud. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. cultura. agitator. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Turcu Lucia. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. pr. defibrilator monofazic-1. Compartiment bronhologie: Dr.273. pneumolog.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. Sistem monobloc. pneumolog. m. pulsoximetru-3. Argeºului nr. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. 0264-591228. Fenes Matei m. Dr.ªef Secþie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. Caraº-Severin. Episcop Popeea nr. 0264 591902. pneumoftiziologie. pr. 12. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr.13 paturi. Cãlãraºi.830. concentratoare oxigen-6. Nr 1. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. pneumolog. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. pr. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. sp. remus_c2002@yahoo. Tel.com Compartiment pneumologie .14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. spirometru-4. Dr. balanta tehnic. Ambulatoriu TBC: Dr.în contract cu CASJCL. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. competenþe explorãri. 50 paturi din care .ªef Secþie. cod 915100. centrifuga-3.. Dr. pneumoftiziologie 47 paturi din care . Verinceanu Elena.263 Fax: 0268. etuva. pr. Banaceu Stana m. Dan-Mihail Nicolau m. fax 0242510673. Dealul Spirii Nr 12. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. 30 paturi din care . m. Tel. pr.Dr. spekol. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. Verinceanu Elena.Nicolae Iuliana. sp. chirurgie toracicã. Dumitrescu Spiridon Director med. Braºov Tel: 0268. Pneumoftiziologie. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. m. m. m. str. Oraviþa. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. 0242515931.compartiment TBC – 11 paturi. ELTEX400. microscop fluorescenta. Catrinoiu Mihai. sp.

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. sp. bronºiectazii. pneumoftiziologie Dispensar TBC. Farmacie Sãvãdisla. 1 Mai nr. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Marius Ghita. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. Staþie de Sterilizare. limfoganglionare. pleurezii masive. testare farmacodinamicã bronºicã. fiºier.go. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice.C. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. mediastinale. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. Cluj. cod 405400 Tel.astral. Popescu Maria – m. Mãlina Dincã. m. Cluj. ªef secþie: Dr.175 spitalul. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare.ro. spirometrie. Tel. sp. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. Pneumoftiziologie 2010 . pneumotoraxuri. www. salã de tratament.ro Cabinet TBC: Dr. Cluj . pneumoftiziologie. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). Moldovan Ioan. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str.ºef secþie Dr. m. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. transbronºice. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.ºef secþie Dr. Dr.spitcocluj. lichid pleural.ro Secþia Pneumologie. runoshuedin@yahoo.354. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . 68. Spitalului nr. consult clinic pneumologic. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. brasaj bronºic. dr. spitaldej@xnet. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice.ro. m. prin fibroscopie. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. laborator clinic microbiologie. spitalmunicipalturda@yahoo.spitalulhuedin. Andrei Mureºanu nr 12-14. jud. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator.com Site: www. Jud.: 0264. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. 42. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional.Nicola Doina. Laborator Bronhologie . Jud. m. Huedin. Fax: 0264. pneumoftiziologie.351. Turda. Doina Nicola. www.27 30 paturi din care compartiment TBC . Radiologie. Cabinete consultaþii. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. jud.B.211341.P. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. Fax: 0264/599463. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. bronhoscopii cu fibroscop Olympus.com. Laborator Endoscopie Bronºicã. aspirat bronºic.10 paturi. examene histopatologice: bronºice. m.ºef secþie Dr. Dr.2011 21 .: 0264/312420 fax: 0264-311578. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. pleurale. Principalã nr. Farmacie. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. Cluj-Napoca. m. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. sp. pleurale. sp. Laborator Explorãri Funcþionale. pr. str. pr. examene citologice de sputã. Tel. Iuliu Panduru m. spirogramã. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. Dej. pr. spital_dej@yahoo. examen radiografic. Cabinet tratamente. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. pneumoftiziologie. pr. cabinete în specialitãþile: pneumologie. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. office@spitcocluj.: centrala 0264/597706.com Dispensar T. cabinet asistente de teren.ro Secþia Pneumologie: Str. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. Cluj. Andreia-Mihaela Olteanu. extratoracice. Daniela Homorodean m.ro.212. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar.NAPOCA Str. cabinete consultaþii copii. pulmonare. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. 14-16. determinarea transferului gazos.: 0264. B. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului.815. pr. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. Tel. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. puncþie-biopsie pleuralã. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Marioara Simon. Fax: 0264.spitaldej. Moþilor nr. testarea capacitãþii de adaptare la efort. 347.640. cu teste de provocare sau nu.huedin@cluj. punct laborator – bacteriologie. Dr. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã.Hasdeu Nr. examene bronhoscopice. ecoendoscopie bronºicã.

pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. ºt. m. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market .M. Stefan Alina .2. Pneumoftiziologie.m. Maria Burdujan. 0241.Glavan Alexandru m. pneumoftiziolog. Jud. sanatoriulbalnear@mangalia. pr. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. Doctor în stiinte medicale. pneumoftiziolog. Competenþa în Management Sanitar. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Dr. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Dr. Competenþa în Ecografie. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. Stadionului nr.696. ªef secþie: Dr. 520064. ºt. Dr.696. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii.com Manager . Popescu Georgeta. m. Eniko-Vera Pall.pr. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Constanþa Tel: 0241. Covasna. Voicu Ghiorghita. AGIGEA. Alexa Anca m. din care 15 paturi comp TBC.12.pr.Radulescu LauraM.sp. www. tel. Jud. Dr. Mircea cel Bãtrân nr. Dambovita.. pneumoftiziolog. office@balnear. 40.net. 1. pneumoftiziologie. pneumologie. Pneumoftiziologie. Competenþa în Ecografie. Nr. Fildan Petronela Ariadna. Mihai Nichi. pneumoftiziolog. Constanþa.infomedic. m.130. DR. Sentinelei nr. 0241. Constanþa Tel: 0241-742450/742451.400 veraenikoall@xnet.pr. Dr. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. cod 905500. Bacteriologie Coordonator ªef Dr..sp. Dr. pr. Dr.. Luiza Velescu . Laborator de Analize: Biologie. pr. 40. Raduly Eniko m. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. Dr. Dr. Tel.807. Pneumoftiziolog. Nemes Eva m. apa sulfuroasa tamponata. Elena Danteº Director Medical.m. m.1.L.Danteº Elena Director financiar contabil ec. Fax: 0241/75.dr. Fax: 0241-741121 spital. paturi: 45. pneumoftiziolog. pneumoftiziolog. Dr.TBC 75 paturi Farmacie.pr.882.40 paturi Secþia Militara dr. Telefon: 0267/ 311981(secretariat). Competenþa în Management Sanitar. med.C. pneumoftiziolog. Sipos Andras ºef secþie m.pr.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . Pneumoftiziolog . Damian Mihaela. Tel.PNEUMOLOGIE . pneumoftiziolog. radiolog.sp.sp. Fax: 0241.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Pneumoftiziolog.Manescu Veronica. pneumologie Director Medical . Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. Constanta. Laborator DISPENSAR T. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec.astral.486324.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. pneumoftiziologie. Elena Dumitrache m.pr. Palazu Mare. Dr. Jud. 0241. Dr. Sanatoriului Nr. Fax: 0241. Jud. Dr. Dr.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC.L.pr.pr. DR. ºt. Fax: 0267/ 351883.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. m. pr. Competenþa în: Bronhologie. Med. Rotariu Anca.m.sp. Competenþa în Ecografie. Pneumoftiziolog .Moroeni.697. -/311580 (centrala). Dr. comp. Dr. Competenþa în Management Sanitar. med. Pneumoftiziolog. 0241. info@spitfog.tbc. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com.m. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. DR. S. Comp. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.Borgazi Erdin Director medical S.M. Chimie.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Laborator analize Medicale. Sectia pneumologie III.486300. 0241/ 751 337. Competenþa în: Bronhologie.sp. Dr.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare.pr.Cojocaru Viorica. Constanþa.astral.Dr. Apti Ghiulten. Dr. m. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. Raduly Eniko m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Osman Emel . saloane: 16. Dr.agigea@mangalia. Nr.0245772154.486301. Sipos Andras.m. Pneumoftiziolog.sp.L.sp. Floca Livia. ªef secþie: Dr.696. m. m. Oana Cristina Arghir m.pr.sp. Dr.m. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. Sentinelei nr.dr. sanatoriul_moroeni@yahoo.sp.B.15. Diana Traicu .pr. S.486 324. Jud. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.pr.sp. pneumoftiziolog.55 paturi. m.: 0241. Sfântu Gheorghe.ro Manager Dr. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str.Tolbaru Florica Cristiana m. Mun.bronhologie. jud.

pr. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. ªef laborator: Dr.med. laborator clinic ºi microbiologie. pr. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr.Voicu Macesanu Alin. m. m. Mirela Mihailescu. univ. pr. pneumoftiziologie. m. pr. Petrascu Elena. pr. boli infecþioase pediatrie. m. Dr. pneumoftiziologie. competenþã acupuncturã. pr. Morfopatologie • Laborator Radiologie. ªef lucrari. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. m. pneumolog. Dr. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. competenþã ecografie. competenþã ecografie. 0251. Instalatie de sterilizare. Carmen Canciovici.univ. Doina Constantinescu. Dr. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. Dr. Analizor automat hematologie. dr. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. în st. m. Craiova. m. Silvia Munteanu. pr. • Clinica Pneumoftiziologie copii. Marin Mateescu. în st. Adriana Georgescu. m.Stanoiu Bogdan. pneumoftiziologie. med. pneumoftiziologie. m. boli infecþioase. jud. m. Dr. Doina Ene. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. m.ro Manager . Gabriela Marasescu. m. Maria Marinescu. drd. Fax 0245668391. Dr. Carmen-Daniela Culman. med. m. competenþã informaticã Medicalã. pneumoftiziologie.0245/666036. Paul Ginga. m.Dr. ªef secþie: Dr. competenþã ecografie. Spirometru. Dr. pr. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str.vbabes-cv. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. med. dr.. pleurezii masive). 126. Dr. Tel.18. vbabes@rdscv.Dr. pr. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. ªef secþie: Dr. Livia Dragonu. 0245/760728 Tel. boli infecþioase. Dr. Pr.125.as. Tel. Manuela-Elena Musa. m.centrala: 0245/760510. 22 Decembrie 1989.ºt. pneumoftiziologie. Pr. m.. Monica- 23 . Pr. Lucian Ioncica. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. ªef secþie::Dr. dr. Dr.. pneumoftiziologie. pr./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. boli 2010 . drd. pr. dr.54 31 06.Morfopatologie. Dr. pr. Dr. med. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. m. drd.. Tel. boli infecþioase pediatrie.med. Lucica Godeanu Statie. pr. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. boli infecþioase. constand în examen microscopic ºi cultura BK. m. aparatura radiologica.pneumologie. Dr. Dr.Brînzoiu Elena-Maria –m. pneumoftiziologie. pneumotorax.2011 infecþioase. competenta bronhologie. m. m. Dr. laborator clinic ºi microbiologie.pr. m. Dan Hurezeanu. pr. pneumoftiziologie. pr. pr.C. competenþã bronhologie. Tania Tudorache. Ileana Bazavan. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã.Ionescu Valentina. Dr..ro. Daniela Dragnei-Veselu. Dr. pr. m. m. competenþã ecografie. Pr. 0245/760618. competenþã informaticã Medicalã. m. m. pr. pr.. pr. boli infecþioase. m. ªef secþie: Dr. pr.med. boli infecþioase. Aparat radiologie fix. Corneliu-Emilian Miu. pr. pr. pneumoftiziologie pediatrie Dr. laborator clinic ºi microbiologie. Dr. dr. pneumoftiziologie. Dr.. pr. m. as. competenþã ecografie. nr. pr. nr. competenþã ecografie. Republicii. m. Med..54 23 33 www. pr. competenþã ecografie. Pr.: 0251. modernizat. Constantin Ecobici. Dorel Gheorghe. as. boli infecþioase. competenþã ecografie. ªef secþie: Dr.Ioncicã Lucian. Dr. Dr. coordonator programe T.stomatolog Dr.. în st. ªef secþie: Dr. în st. pr. în st.ro Dispensar TBC – dr. Dr. • Clinica Boli Infecþioase copii. Dr. spitalul_municipal_moreni@yahoo. Sp.Poenaru Luminita Director financiar contabil . pneumoftiziolog. Dr. boli infecþioase pediatrie. • Laborator Anatomie patologica. boli infecþioase. med. m. Valentina Cioroianu. Mioara Cotulbea. Mimi-Floarea Niþu. dr. Iulian Diaconescu. lector univ. m. competenþã informaticã Medicalã.. pr. Dr. Dolj.boli infecþioase competenta ecografie. m. Manda Adina Director de ingrijiri . pr. dr. m. Director Medical . m. Dr. Aurora Roºca. competenþã bronhologie. competenþã ecografie. Dr. m. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. m. Dragos Nicolosu.pr. pneumoftiziologie. m. m. med. lector univ. Magdalena Peter. Paulica Surugiu. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Felicia Dumitrascu. Eugenia Sãndulescu.pr. Dr.. pr. Dr. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. Dr.laborator clinic ºi microbiologie. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. Doina-Lorena Stanescu. judeþul Dâmboviþa.spitalpucioasa. m. pr.com Dispensar TBC . Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. în st. m. m. mobilier modern. Examen radiologic standard. Daniela Bica. pr.pr. m.boli infectioase. Camelia Tudosie. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. m.com site: www. m. Dr. boli infecþioase. MirelaCristina Corneanu. Ana-Maria Vanghelie. Dr. pr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. Elena Volosciuc.Ec. drd.B. boli infecþioase. pr. boli infecþioase pediatrie.

230. jud.60 paturi.pr. Cardiologie. chirurgie toraco-pulmonara.Comp.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. prof. Sectia clinica pneumologie copii . m. 24 Supliment Medical Market . m. • Comp.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. m. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . Judeþul Dolj. chir. pr. 46 07 13. m. Dr. Sectia clinica pneumologie II . m. Stiintei nr. Dolj. deserv. Carmen Olar. drd. m..boli infectioase. 5. • Secþia de zi HIV/SIDA.Stoian Andreea. scjuc2006@gmail. m. Univ.TBC: 0251-441.. Dr. • Cabinet Cardiologie. ATI . pr. m. 11.Galati Tel: 0236/46 07 12. Radiologie.boli infectioase • Comp. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail.Costinel-Adrian Fintanã. 46 07 14. 800189 . Laborator analize Medicale. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. Laborator anatomie patologica. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. pr. drd.pr. pr. HIV/SIDA 15 paturi.pr..univ. din care comp.sp.sp.PNEUMOLOGIE . TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . boli infecþioase ºi epidemiologie. jud. pr. 217.. Dumitrescu Florentina. Camerã de Gardã. Camera de garda boli infectioase. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. dr.230. m. Dr.pr.ro. univ.Farm. m.med. chirurgie toraco-pulmonara. Sectia clinica boli infectioase copii . Dolj. Endoscopie Bronsica 6 paturi. MÎNDRILà ION. spec. TBC 45 paturi. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. Comp. Racoþeanu nr.univ. m..pr. Mioara Cirstea.65 paturi.Pr. Tel.Ivan Cornel Director Medical: Dr.Comp. muncii • Camera Primire Niculescu Irina.com Dispensar TBC.radiologie.: 0251. Dr. Angela Colceriu. as.231. TBC 45 paturi.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. TBC 35paturi. m. sp.Ioncica Lucian. dermatolog.boli infectioase. Bucovat.stomatolog. Dr./Fax: 360395/360054 Manager: Dr.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. m. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. radiologie. HIV/SIDA.: 0251. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Craiova. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str.. Tel. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS.med.10paturi.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. m. 0251.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. m.Kalath Tereza. Dr. Dr. Judeþul Dolj.606 (centrala).epidemiolog • Cabinet ORL. Fax: 0251.117. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . Gugila Mihaela.univ.sp. Oraºul Filiaºi. spec.Comp. Giubelan Lucian. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Cardiolog • Comp. Dãbuleni. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). univ. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu.boli infectioase. Cupsa Augustin.746 (secretariat). spitalcalafat@gmail. drd. Comp.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. as. ORL. Dr.200.65 paturi.pr. m. Judeþul Dolj. sp. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. Dr. Internãri: 0251-441. as. pr. Chitucea Ramona Florina. ºi toracicã. Dr. deserv. m. Dr. m. Georgiana Grecu. boli infecþioase. ªef secþie:: Dr.402.gen. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . Insotitori 36 paturi.Mihaela Barcan. Tel. chirurgie toracicã. Unirii Nr. ªef clinicã: Dr. Dr. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. univ. Calafat. Stomatologie – HIV/SIDA. medicinã generalã adulþi. m. Disp. As. DILOF RODICA. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. Dr. m. pneumologie. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . Comp.. Dr. As.1.sp. Laborator explorari functionale . med. Tabaci nr.Dinu Jean. dr.: 334824. Laborator Analize Medicale . Bunea Gabriela Victoria m. m. pr. din care comp.75 paturi. pr. Tel.. Boli infectioase (vaccinare antirabica). as. m. Rugeanu Cristian. dr.383.As. Dr. pr. med. Cupsa Dina Maria. sp. pneumologie. Traian nr. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.competenta bronhologie.pr.117.ºt. m. m. Comp. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. Sectia clinica boli infectioase adulti II .45paturi din care comp.267. în ºt. Dr. Camera de garda pneumologie. Dr.502. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. Conf. în ºt.

R. pr. Secretariat: 0243. Ialomiþa Tel. 0253/278571 Fax: 0253/278692. pneumolog. boli infecþioase ale copilãriei etc). M.. Jud. Tel.Cihac nr..Harghita. Pulsoximetrie. pneumoftiziologie. Gorj Tel: 0253/278691.23. Contabilitate 0243-254.aparat radiologic ELTEX 400.13 www. Dr.130. Aerosoli. spitalul_singureni@yahoo.300.m. Ialomiþa Tel centralã.212.18. jud. pneumologie.B.ro Dispensar TBC .Dr. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str.: 0254-713820.379.8. Androne Georgeta. Secretariat 0243255.Burlea Alexandru m. 72.Sanatoriului.odorhei@gmail. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. 535600. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc.D. Lazãr Gabriela Melania . med. Topliþa. Cod. pneumoftiziolog. Neagu Nicu Raul Structura spital:. Dr. Oproiescu Carmen Doina . Dr.pr.pr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici. 0266218188.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii.: 0243. pneumologie. Singureni. m. tel.0232.18.sp.com Pneumologie – 12 paturi.P. Consultatii Medicale pneumoftiziologie.B.pneumo-iasi. sp.brad@comser. Hunedoara Tel: 0254 611050..673. Tomografii plane. 0246265023/0246265526. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. sp. spizvoru@yahoo. sp. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. Jud. Sat Izvoru Nr 307.C. Victoriei nr. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec.3. office@spitaldobrita. spirometrie. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc.Coltatu Claudia Mirela-m. spitalizvoru@yahoo.Hunedoara. Frankfurt Magdalena m.C. Fax: 0243. Bálint Csillam. Cerghezan Imre-m. Servicii oferite: Spirometrie. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str.372. Tel. Harghita.m. Dr. smsecretariat@rdslink. pneumolog ºef secþie. Hunedoara.375. sanatoriu. Interne: 0243254.sp.pr.F. Ciurcã Alin Constantin.ro 2010 . coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.:0254-248884.spitalulbolintin. I.com Dispensar T. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. Geoagiu. Hunedoara. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. 212052. Guse Ana.: Centralã 0243-255. Laborator radiologie: .G. Jud.: Dr. 25 paturi din care:.379 E-mail: smurziceni@gmail.com Manager Dr. Dispensar T. Camburu Cornel m. Dr. 16. Aparat radiologie. imagisticã medicalã. Bethlen Gabor Nr. hepatite virale. Farmacie 0243-254. Giurgiu. infecþii urinare. biolog sp. . Jud.pr. Jud.. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.ro SPITAL MUNICIPAL “DR.B.234657 E-mail: office@spitalslobozia. Jud Giurgiu.com web http://www. perfecþionare pneumologie.C. comp./Fax: 0040-266-212186.Victor Babeº nr. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita.393. Tel. pneumoftiziologie dr.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. nr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu.Rebedea Cristina m. Computer Tomograf: Dr. Administrativ 0243-254. sp. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.ro. diaree infecþioase.sp. Stegaru Patricia Director Medical Dr.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. 25.Dr. Jud. Dr. 0246/234185. Fax 0246265023.B. info@sanatoriugeoagiu. secretariat. m. www. Fax: 0243-255. 1. Magura. Gál Éva as.Baltã Mãdãlina.199.13.. jud. meningite.Apetrei Simona m. pneumoftiziolog.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. Panduri nr. Dr. M. EKG. M. Urziceni.212.2011 25 .pr. aerosoli ºi oxigenoterapie. test bronhomotor puncþii pleurale. Policlinicã 0243-254. Decebal nr.com. Tel.Isvoranu Mihaela.655. leptospiroze. Tel. Tel. Slobozia.26.26.R. 3 saloane. cod 335404.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.D. m.ro. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr.m.sp. nr saloane 23.spitsingureni. pr.. Fax:.sp. la P. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.I. examen bacteriologic ºi A. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str./Fax 0246/234209. nr paturi 125. nr. Dr. sp.5.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. Jud.ro Dispensar T. pneumolog.

ro.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str.1.sp.MARE Baia Mare. Fax: 381. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. Mureº tel. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.594 Financiar-Contabil.052 Centrala sporba@rdslink. Târnãveni.ro Dispensar TBC: Dr.com http://www.com.com.com. LÃPUª Str. cod 225200 tel. Spitalului nr. specializare tratament Pneumologie.sptgfrumos.56 e-mail: spmt@tvas.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie.241. pr. 9-11. spmtar@yahoo. 0252361908. 342121 Fax: 0262-343169. Tg.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m.FinanciarContabil. pneumoftiziolog. Str. fax 0252360623.C.spital-ludus. m. pr.sp. Dr.com Dispensar TBC: Dr. sp.m. Maramureº Tel: 0262 275995. Pop Maria Magdalena – m. Jud.489 . 507. ºef de secþie. Neamþ Tel: 0233.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m.spitaltarnaveni.19-20. 0265/44.500. Tineretului nr. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. m. pneumoftiziologie. Jud. 381. www.. Floare de Colþ Nr. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.Dr. Olar Emilia Mariana – m. .pr. str.. SPITALUL MUNICIPAL “DR. MRF.sp. Jud.Secþia Interne.Dorina Maria Ciurba. Mehedinþi. jud. pneumologie.34.Dr.052 Centrala.Administratia. Jud. Reghin cod 545300. Tel. 004-0265-512712.ro Dispensar TBC . Iulian Predescu nr. spital_borsa@yahoo. sp. 20.Dr. Dr.com Dr. 381. Victor Babeº nr. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. www. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG.PNEUMOLOGIE .Administratia.Zaharia Boiu Nr. Porþile de Fier nr. m.Balataretu-Dinca Elena. Ilfov Tel.pneumologie Dispensar TBC: Dr.ro. m.C.61. m. 381. Mehedinþi Tel. cod 545200.241. pneumologie.ro Dr. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. Maramureº Tel. Jud Mureº CP 545600. Principalã nr. spitalulvinjumare@gmail. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.34. Botezatu Elena Director medical: dr.Dr. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. 381. str.Secþia Interne. m.-Fax 0265-411889. Jud. Zmeu Gheorghe Marius – m.B. Dr. pneumologie – dispensar TBC.2. Cod: 225 100 Tel: 381. Maramures Tel. Nr.Dr.004 .sp. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. pr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.net Manager: dr.594 .004 . Fax: 0262 276730 sptbc@sintec. site web: www. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . Cuza Vodã nr. Filip Gabriela . Mihali Maria m. Mureº Tel. pneumologie. Bisericani. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. Jud.12. Fax: 0265/44. . 0262 –342120. cabinet asistente. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. cabinet consultaþii. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr. pneumologie.Ioana Felicia Fontu. Str. Iaºi Tel.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str.61. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Jud.go. Jud.Madalin Mateescu.B.40. Gheorghiu Darius . Jud. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.61. Lãpus. Jud. e-mail: spperis@yahoo. Baia de Aramã. Bordeanu Monica-Geanina. Fax: 0233. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. sp. Borºa.pr. 81. e-mail: office@spitalulorsova.. pr. Dr./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. Victor Babeº Nr. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie.ro Pneumologie .spitalulvinjumare. Luduº. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun.: 021/2670881. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918.pr. Fax: 021/2671012.Mehedinþi. Stefani Carmen Ioana: m. Colea Marilena.Rahova nr. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã. 63 Târgu Frumos. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .pneumologiesp.965 e-mail: sanbisericani@artelecom. spludus@ludusnet.6. 381.ro Dispensar T.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail.489 .

Clara Rusita. Compartimente auxiliare: laborator clinic. Spirometrie.com.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. m. 116. 0249/465370 Email. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. Dr. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Prahova Tel. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. spitaldrgolt@clicknet. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Aurel Furtuna . Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Fax. balanta laborator. Tîrgu Neamþ. (04)0233/790824 Fax.ro Manager: Dr. Jud. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. Carpaþi. pr. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Puiu Tatiana.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. ecograf.m. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. 436139. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str.:0244 . Dr. Jud. Laborator analize medicale. TBC: Ruja Silvia.ro.: 0249 431764. s. Neamþ. din care. Nr. Olt Tel. Ioana Stoianovici . Cod 615200 Tel. farmacie. biochimist.9-11. 35.ro.Sat Drajna de jos. Criºan. Breaza. Comp. 431765. Comp. grup electrogen.ro Dispensar TBC: Dr. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. Miron Caproiu. Olt Tel. spitalpnf@yahoo. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Drãgãneºti Olt. Comp. BPOC. Spirometrie. Dr. Jud.4 paturi): 80 de paturi. Medici: pneumologie – Dr. radiologie. 2.ro Manager: Ec. Dr. etuva. Corabia. Principalã 888. sp.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. pneumonii. nr. 0249/460340. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost.spitalcorabia. Danilã Eduard. electrocardiograf. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. ªtefan cel Mare. www. pneumofiziologie. Fax. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Manager Dr. Fax: 0244 – 341464. pr. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Biochimie.ro. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Dr. nr.ro. (04)0233/790933. Dotare: radiologie. office@spitalpnf. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Echipamente:oxigeneratoare. Com. Rusu Mircea Alin Director med. Cristinela Vasile.ro. Jud. pleurezii. Dr. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Email: spital_tgneamt@yahoo. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Informaticã: info@sanatoriudrajna.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. urgenþã. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. pneumoftiziologie. Laborator de analize medicale: Hematologie. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. autoclav.).2011 27 .a. m. State Greta. Laborator radiologie. hematologie 2010 . Leana Stanescu . farmaceutice.com Dispensar TBC: Dr. Dr. bronsite acute ºi cronice. Jud. Scornicesti. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. nr. spirometru. 21. Farmacie: Pârvu Elena. Jud. Cpt Drãgãnescu. pr. 5 paturi. Olt Tel. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna.m. 0249/460443 Email. pneumologie. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. investigaþii paraclinice (Bronhologie. ftiziologie 70 de paturi. pneumofiziologie. Dr. Olt Tel. Maria Lazãr. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. pr. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. Chirobocea Elena. investigaþii radiologice. Prahova Tel: 0244/290671. manager@spitalbreaza. Slatina. Drajna . spirometrie. IACRS. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo.340419. nr.m. Imunologie.42-46. 0249-560671. Jud. Tereja Claudia. nr. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str.com. Sterilizare.

com Dispensar TBC: Dr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. m.: 0261-730913. MDR-5 paturi. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. Satu Mare. Ignat Adrian Radu . Vasile Lorel. comp. Tel: 0269 842550. Medic ªef Secþie dr. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. 440078. medicinã internã Director MEDICAL dr. Tãºnad. Solca. Jud. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo.pr. Fax: 0260-644710 www. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. mun. Fax:026913004 www. pneumolog. Fax: 0269 845564. www. Pneumologie – adulþi. Pneumologie II.sp.B. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139.dr. www. MDR-5 paturi.com. Diaconescu Daniela. Tel: 0230/222098. Negru Rinceanu Elena m.FILOFTEIA’’ MIZIL Str.678 carmenboescu@sjup.2-4.ro. PASCUT VASILE -m.60 paturi.28.ro Pneumologie I.9.spitalpnfsm.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. dr. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi.Ialomiþei nr. Câmpean Ioan Marius.44.Libertãþii Nr.dr.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. Cantacuzino. TBC adulþi.C. SF. 20 paturi. Dohi Lorant m.spitaljibou. 3-5. TBC .ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. Popescu Rodica.160 paturi – Dr. 33. Spirometru. comp. explorari functionale. Ambulatoriu de specialitate.pediatriesibiu. Floreºti. Fax:0230/520412.ro. Pneumologie – adulti. radiology. Sibiu. Hegedus Sanda-m. Buna Vestire nr. Comp.Fenechiu Olivia. 40 paturi. 0260-644744. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr.G. Satu Mare Tel. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. Gh. 35 paturi. Comp. Sterilizare. Prahova Tel: 0244. Suceava.: 0260-644348. Kerezsi Csaba m.cu 35 paturi – ºef secþie . jud.1-3. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str.ro T. Prahova 0244-250505. dr. Dr. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. Secþia Pneumologie II . explorari functionale. Suceava. pneumolog.60 paturi.521. Ecograf. Jud. pneumolog. Seik Monica m. Comp. Popescu Mihai. Email: info@spitalulmedias. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Mizil.19. Spitalului. cu Comp. imagistica medicala. 1 Decembrie nr. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. spital_sv@clicknet. Dumineca Daniela. Fax: 0244. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. Bojan Viorel Smaranda-m. Eugenia Neacºu.. TBC III . Strada Republicii 14. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. EKG. Fax: 0244. 15 paturi.ro.678 0244. EKG. nr. Dr. 21. jud. comp. TBC adulþi. nr. Secþia Pneumologie III . – 30 paturi – Dr. statistica_spital_sv@clicknet. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Sãlaj Tel. 725600 Tel: 0230477389.93.sp. Medic ªef Secþie . SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Medic ªef Secþie: dr.de radiologie. Comp. Laborator radiologie. pr. Comp. Manta Mãdãlina. 10 paturi. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str.pr. TBC copii. Cojocariu Florinel – m. Gr. Jud.: 0244-36. pneumologie.sp. Dotare: spirometru. Jud. Comp. pneumolog Pneumologie. dr.21 Email: tbcflorestiph@yahoo. Ploieºti.sp.com.ro Manager: Ec. Tel: 0269230260.com Medicinã Internã . Nicolae Bãlcescu nr.46 paturi. nr.sp. Pompeiu Onofreiu. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . Comp. 55 paturi. Laborator analize medicale. 5 paturi. Fax: 0230477020 Manager dr. statistica ºi informatica medicala . Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. I.pr. Tel: 0269230260.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str.21. Suceava.sjup.Varga Ritta-m.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi.300.PNEUMOLOGIE . Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. comp. secretariat@pediatriesibiu. pediatrie_sibiu@yahoo. Laboratoare: radiologie. Mediaº.92. Pallay Vasile-m. B-dul. Jud.. Baritiu. Prahova Tel.sp.spitalfloresti.sp. Medic ªef Secþie .36. secretariat@sjup. 1-3. www. Jibou. atestat în management sanitar.dr.: 0261/ 825600. atestat în management sanitar.530. 30 paturi.15.ro.Padeanu Vasile-m.80 paturi. Dr.sp.46 paturi – Dr. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. 0244-251115. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . dr. jud. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. amplasata în Vila II.m. Sibiu. Aparaturã medicalã: Ap. Satu Mare Tel. nr. pneumolog.530.sp. Duca nr. comp. amplasata în Vila 3. TBC II .com.

pr. Draghici Dan -sef sectie – m. ºef secþie. Dr. Conf. Biol. Vancea Dorin. As. CameliaTeodora Nita. toracica. Adriana Socaci. Mateiu Loredana Manuela.. Dr. m. pneumologie. boli infecþ. pr. Str. dr. Dr. As. Dr. m. m. m. Maria Ileana. Pneumologie.boli interne boli respiratorii (pneumonii. ToracoPulmonarã . m.pr. Mihalcea Elisabeta. epidemiologie. Dr. boli infecþ.: 29 . Elena-Voichita Lazureanu. Fax: 0256.1 Tel: 0247466651. Dr. med Dr. m.Badescu Sorina. pr. laparoscopicã. Recup. Alexandru Crisan. Dr. coordonator. m. Carmen Panaitescu. sp. HIV/SIDA. Dr. Dr. Dr. MonicaDaniela Cotfas. de Radiologie. m.. dr. dr. Dr. HIV/SIDA. Malac Constantin – chimist specialist. Sorina Maria-Denisa Laitin. boli infecþ. m. Dr. de Explorãri Funcþionale.F. competenþã ecografie. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. med. As. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. pr.. Dr. ªef sectie: Dr. univ. bronsite acute si cronice. Dr. As.BABEª TIMIªOARA jud.med.. sp. rezid. Monþia Tatiana. m. Szilagy Delia Monica. i pneumologie: Dr.. Dr. m. Pneumologie: Dr. Dr. m. Dr. pr. TBC. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar.Chim. Lab. pr. pr. Traian nr. Oanta Gratiela. pr. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. Nan Delia. boli infecþ. Corneliu Constantinescu. Dr. Lab. Dr. m. Corbeanu Cristina Elena. Comp.Curelea Aura Eugenia. Pneumologie. Chir. pr. imagisticã med. Dr. med. Dr.Miron Ramona Mihaela. m. Conf. Secþia Pneumologie I .pr. Medicale. Dr. Anatomie Patologicã – Citologie. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. sp. 68-72. Timiº.Sas Daniel. Dr. Dr. sp. pr. m. competenþã bronhologie. pr pneumologie. Conf.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. Teodora Moisil. Adriana-Mihaela Dan.. pr. terapie intensivã. pr. sp. Aviatiei. sp. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. pneumologie. pr. boli infecþ. respiratorie . Emilia-Octavia Nicoara. m. manager. pr..79 paturi din care 60 paturi Comp. Dr. Dragan Codrut – chimist specialist. Dr. Pneumologie. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. Dr. sp. Traila Daniel. Alergologie si imunologie clinica. competenþã ecografie generalã. Narcisa-Daniela Nicolescu.6 paturi: Dr. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. anestezie.. m.. Timiºoara. Dr. atiari@spitalul-vbabeº-tm. Dr.sp. Lazureanu Elena Voichita. m. dirmed@spitalul-vbabestm.pneumologie. m. Prof. Geru Gabriel. Isai Luminita Alina. Gorici Corina. Dr.66 paturi din care 6 paturi Comp. Biol.2011 Vancea. Ungurean Ioana. competenþã ecografie. m. Farmacie: Sâmbotin I. Lab. Str. ºef secþie. Dr. în st. Comp. boli infecþ. univ. Pneumologie. m. Conf.79 paturi din care 34 paturi Comp. pr. Pneumologie.. Elena-Gratiela Ioncelescu. pneumologie. m. Dr. Adriana Botila. Dr.ro. Explorãri Funcþionale. Dr. m. m.. Dr. med. ºef secþie: Prof. i boli infecþ. Dr. competenþã Chir. Pneumologie. Dr.Fratila ZenoIoan. Marincu Iosif. Voicu-Mircea Tudorache. boli infecþ. radiologie. Teleorman. pneumologie.pr. pr. Anestezie. boli infecþ.. Dr.Iovan Ionela. pr. m.boli infecþ. pr. m. de Anal. Pneumologie. Dr. în st.. pr. de Anatomie Patologicã. Roman Horatiu – m. Dr. pr. Bertici Nicoleta.com Secþia med. Dr. Secþia Boli Infecþ. pr. Sanda-Anca Levitchi. Comp. m.pr.Ardelean Carmen Loredana. Med. Rosiori de Vede. Terapie Intensivã . Dr. sp. pr. Dr.. boli infecþ. m. m. Pneumologie. ºef lab. RodicaValerica Potre Oncu. TELEORMAN. Dr. boli infecþ. Dr. Dr. competenþã ecografie generalã.735 conta@spitalul-vbabes-tm. Dr.: 0256. m. Irina-Ionela Stoia-Djesca. Clitan Monica Mihaela.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud.Chereji Monica. boli infecþ. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA .34 paturi. pr. boli infecþ.Fira Mladinescu Ovidiu. boli infecþ. m. pr. Dimitriu Raluca Diana. univ. Virginia Mihaescu.. Str. pr. Maria Cerbu. Med. Vancea Dorin. boli infecþ. m.Chim. in st.R. competenþã ecografie. Stoenescu Dorel – biolog princ. boli transmisibile ºi epidemiologie. anestezie.207. pr. competenþã ecografie. Pneumologie. Secþia Pneumologie II . internã. sp.Schuch Angela. Stefan Mihaicuta m. Hanna Csunderlik.universitar Dr.670. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. m. Dr.. rezid. pr pneumologie. Gherman Minerva – chimist specialist.ro. m. Comp. Conf.pneumologie..Laza Florin.com. Muha Maria. Lab. Borcan Daniela. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Lab. Comp. m. Opreanu Radu Virgil. Mun.. pr boli infecþ. Dorin 2010 .pr. Virgil-Filaret Musta. univ. pneumologie.pr. Manuela-Gabriela Curescu. pr. Radioterapie Pneumoftiziologie II. m.Ivascu Ana. TBC ºef secþie: Prof. Dr. Budarescu Maria Cristina... Zimnicea. in st. Dr. m. Dr. Dr. sp. Dispensar TBC. Balint Gib Marius. anatomie patologicã.pneumologie Director MEDICAL interimar.Sorescu Cristian. explorãri funcþionale. Computer Tomograf. pr... terapie intensivã. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. sp. Marc Monica. m. m. m. Dr. Dr. Dr. m. Dr.pr. 0247466701. pr. Dr Madem Alina Luminita. sp. abau Roxana. Hazm Aljabory. m. Med. m. Pneumoftiziologie I. dr. Dr. internã – 60 paturi. Dr. Dr. Cab. Pneumologie. Chis Minodora. competenþã ecografie. Radiologie ºi Imagisticã Med. Lab. Dr. II Copii ºi Adulþi. med. Bica Valerica – biolog specialist. 13 Tel. competenþã ecografie.ro Manager Dr. m. Chir. Lucian PaulHorea Negrutiu.207. m.Chim. Lab. Stefan Mihaicuta.4 paturi.. m. contzim@yahoo. Dr. 145400 Tel/fax: 0247/366995. farmacist primar. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. m. Nr. m. M. sef farmacie. Dr. m.14 paturi.. Comp.Oancea Cristian. Gheorghe Adam nr.

150 Tel. respiratie. A.pr. spitalbabadag@yahoo. radiologie si imagisticã med. str. specialist. Peia Andra Maria. Str. ºef secþie dr. Laborator analize medicale. Nr. Str. Str. As.: 0256-391260. spital_negrestivs@yahoo.m.spitalnegresti. Dr. Str. în curs de organizare .panciu@sanitar. Timiº. spitalul_Vâlcea @yahoo. Negreºti.pr. III pneumoftiziologie. M. Dr. . boli infecþ. Sectii: I. Timiºoarei. www. Deta. Rosoga Gheorghe. 66 paturi. Princ. somacin2002@yahoo. 34. Decebal Nr. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Cornelia Vultur .Dr. Dr. M. boli infecþ. www.com.pneumoftiziolog. Lab. Vâlcea.14 Tel. Victoria Teodorescu . nr.pneumoftiziolog.pr. Duta Constantin. terapie intensivã boli infecþ. Vâlcea. Lab. Rm Vâlcea. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. de picior.com Cab. Calea lui Traian.5 paturi. EKG. Tulcea. 12 capsule. Dr.spitaluldecopiibarlad. Mihãeºti Str.net Comp. Gheorghe Deaconu .Iugulescu Magdalena. 305300 Tel: 0256 320860.ro. oscilometru.spitalulmacin. Heracleea.: 0235/457330.HIV/SIDA.ro Sectie Med.Vaslui.com Dispensar TBC. aspir.4. 360682. NICOLAE” BÂRLAD Jud. Pneumologie . 0250/768282.: 0250/748001. 245800. bronsite. Loc. Nr.ro Dispensar TBC. Babadag. 5. VASLUI. Dr. Popescu Luciana Mihaela -med. M. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC.. 4. Fax: 0250/746989. 10. SPITALUL DR. Victoria Teodorescu . str. Tel. 25 paturi. Iosifescu Cristina. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. dr. 571883. B-dul Epureanu nr. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. Dr. Telefon: 0240/ 571884.pneumoftiziolog. Radiologie si imagistica. Dr. Comp. 0250860620.pr. Jimbolia. Oraº Fãget. tensiometru adulti. Gheorghe Deaconu .ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. EKG Hellige. 41. .: 0237/ 275600. Mircea Vodã.: 0256-371770.Timiº. radiologie ºi imagisticã med. A.pneumologie. www. Fax 0240/ 561820. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud.pr.pneumoftiziolog. Desaga Daniela. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo.: Tel/ Fax: 0256 360655. antirabic.sp. a nr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. 201. Antonescu. Cab. med. 66 paturi.com Laboratoare: Lab. 025086062. spitaljimbolia@artelecom. Tel.PNEUMOLOGIE .sjv. Computer.net Pneumoftiziologie DR. med. de legatura. puls. Elena Todorescu.m. temperatura corporala). etc) Cab. Bulacu Monica. de Psih. Lab. Vâlcea. nr. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. Tel. Nesin Marina. Dr. 29 Tel. Fax: 0235/457730 www. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. 0256 320692. Contele Csekonics Nr. Constantin Rusanda Rahela.. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Internã. Cuza nr.Ciontea Elena. Pneumologie.ro Dotarea: EKG. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat".net.Spitalului nr. m. Tel. Sânnicolau Mare. 66 paturi. www. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. nr.m.online.Dr.pr. radiologie ºi imagisticã med.4. de anal. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud.Maresal I.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. tub oxigen.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. Cab.Cornea Georgeta. Fax: 0240/ 571968.pneumoftiziolog. Lab.dispensarizare a hepatitei. Miu Sorin. Comp. Timiº. ºef secþie dr. Horezu. Cab. Tel: 0240/ 562115. Salã de gimnasticã. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. Mihai Viteazul. monitor pacient (T. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. Panciu. Tulcea. .m. Pneumoftiziologie. Dr.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market .spitalfaget. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Str. de intubatie oro-traheala. str. II pneumoftiziologie.pr.I. ºef secþie dr. Laborator analize medicaleDr.com.com Secþia pneumologie.fr. Sandu Maria. 50 Tel: 0235/416220.pr.radiolog. Mãcin.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. Bloc operator.m.Timiº. Fax: 0237/ 275779 spital.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud. Dr. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. Str. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Barlad. nr. astm bronsic.

este alc/tuit/ din: un medic pneumolog.30 . Sector 5. 7. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III.30 . afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. }os. Bucure]ti. condus/ de prof. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. test standardizat cardiorespirator de efort. Miron Bogdan. un fiziokinetoterapeut. dr.14. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. etaj I.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. int. 021 335 69 10. Dr. 518. 420. 90 Tel. Viilor nr. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. un psiholog ]i un asistent medical. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. Echipa. Diana Ioni[/. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. determinarea presiunilor musculare respiratorii. test de mers. care au simptome respiratorii. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. care. kinetoterapie respiratorie. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. antrenament al muscu- P laturii respiratorii.