Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

de cavitate bucalã. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. care. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. cifrele reale erau ascunse. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). accidentele vasculare etc.000 de noi cazuri. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. Supliment Medical Market . cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. în mod indirect.. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. esofagian etc. În schimb. cancerul laringian. conform ultimei statistici a OMS.PNEUMOLOGIE . precum: cancerul bronhopulmonar. pot sã spun cã acest numãr. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare.care sã fie reînnoite regulat -. lipsa unor stocuri de medicamente . hepatitã cronicã. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. Atunci. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. diabet zaharat etc. permit o mai bunã recuperare a acestora. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. vezical. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. începând de la sãrãcia populaþiei. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. astmul bronºic . strict supravgheatã de cadrele medicale. Lista este foarte lungã.infarctul miocardic.). precum SIDA.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. În ultimii ani. boli digestive. bronºita cronica. crize financiare etc. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani.ºi cel al bolilor cardiovasculare . trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. boala ischemicã cardiacã. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. în ultimii ani. dar ºi altele. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. într-adevãr. dau roade.

au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. o invitaþie de a pãtrunde. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. în întreprinderi private. pe plan mondial. Mulþi ani. În plus. care a devenit doar de suprafaþã. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. Pe de altã parte. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. alergologi. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. în termeni de puncte forte. de fapt. împreunã cu alþi colegi . extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. De 3 ani. în congrese. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. Treptat. de CT. în centrele universitare. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. 5 .2011 era doar a trata tuberculoza. dupã o astfel de interdicþie. ameninþãri ºi oportunitãþi. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. unde. Ulterior. pediatri. Va rog sã argumentaþi de ce. fiind identificatã cu “ftiziologia”. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. au un rol la fel de important. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. în acest an. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. Care sunt. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. ca Sibiu ºi Iaºi. din cauza lipsei de fonduri. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. Avem un grup de lideri de opinie care. puncte slabe. PET CT. unde. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. am þinut sesiuni educative. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. precum BPOC. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. cardiologi. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. astmul bronºic etc.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. multe dintre ele neglijate. În acest “An al Plãmânului”.interniºti. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. Avem foarte multe exemple de þãri. de fapt. unde.

este prezentatã în tabelul 1. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. mai ales la copii. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. publicatã Tabelul 1. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . medii ºi în cãile aeriene mici. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. Consumã însã mai mult timp. Dr. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. iar DPI genereazã particule solide.. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. sunt . permit mixarea de soluþii. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. facialã 6 Supliment Medical Market . Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã.01µ la 100µ. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. fãrã coordonare. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani.adormit”. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. spre deosebire de sistemul digestiv. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. mai ales la vârsta pediatricã.. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. Ca principiu. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare.PNEUMOLOGIE . adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. fãrã o tehnicã specialã. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI).ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor.

.

cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. la dedicare. radiolog. Integra. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. care sã foloseascã tehnologii moderne. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie.2010 Dr. anestezist. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). anatomopatolog. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. . oncologie.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . Tehnicile endoscopice reduc costurile. imagist. Novatech. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . ecografe performante). la sacrificii. medicinã internã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. mai ales pentru diagnosticul.aceste servicii . este nevoie de o echipã formatã din chirurg. multidisciplinar. cardiolog. oncolog. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. Draeger. THORACUT . ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. totuºi. în Oradea. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. internist. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. Este importantã munca de echipã. Firmele Olympus. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. Oradea. Siemens.PNEUMOLOGIE . Storz. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. ecobronhoscopie.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. 02. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã.06. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. În acela]i timp. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. mai ales la munca de echipã. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. Martin. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. faþã de costurile spitaliceºti. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. pneumolog. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. toracoscopie ºi mediastinoscopie. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã.

program/ri . emfizem pulmonar.021. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. spirometrie. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. la cabinetul medicului de familie sau specialist. ochi iritaþi.98.clinica-anima. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. Vã urez o primavarã frumoasã. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. roºii. este foarte important.38 www. usturimi în gât. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. pericolul vine. imunoelectroforeza. de multe ori. pneumotorax spontan. Modalitãþile de tratament sunt numeroase.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. În plus. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. 75-77 tel.Victoriei Calea Buze]ti Nr. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. sufocare. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. 9 . cu iritaþie a nãrilor. iritativã. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã).ro Clinica Anima . care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. agravat de aer rece.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. teste alergice. Nu în ultimul rând. nas care curge iritant.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. conjunctivale).homeopatie. bronºitã cronicã.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. hemoragii nazale si oculare (retiniene. fãrã alergii. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. pleoape iritate. pneumonie. acest tip de terapie este de preferat. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. infarct miocardic sau pulmonar. Consultul medical. sângerare nazalã. din punct de vedere medical. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . medicamentelor uzuale.2011 totalã nou nãscuþilor. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. sugarilor. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. De asemenea. în primul rând.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . Dr. nasul curge apos.

s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. Bucure]ti Supliment Medical Market . Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . simptomelor. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. surprinzãtor. insuficienþã cardiacã. În final.hipoxemie) +/. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. prin hazard sau prin atenþia noastrã. Gabriela B/rbulescu Dr. EKG. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. în toate aceste cazuri. pleurezie neclasatã. fãrã relevanþã specialã. pneumonie. pulmonarã în hilul drept. Concluzii: în toate aceste cazuri. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. ECO cardiografie ºi ex.PNEUMOLOGIE 10 . cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. proces de condensare neomogenã. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). Dr. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. în grade diferite. fãrã decelare de HTP. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. pleurezie micã. }tefan". un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. în care. În scurta expunere care urmeaz/. În ceea ce ne priveºte. bazalã. fibrozã interstiþialã. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã).un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . Un singur caz a prezentat dilatare de aa. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. cu decelarea.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). CT toracic. aspectului radiologic pulmonar.hemoptizie.

Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . Sector 6. în evoluþia sa. 122. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. 43 B. Haemophilus Influenzae. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . De menþionat.2011 11 . Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. alãturi de DNF ºi antihistaminice. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. 173.: 0214403488.clavulanat. De reþinut. Concluzie: Corect diagnosticate. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. tratate ºi monitorizate. n acelaºi timp.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. 221. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. caz în care se recomandã adenoidectomia. Este ºtiut cã. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. 126. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. Stafilococul Aureus. Dr. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. 0314254783. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. 0214403588. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã.

pneumolog.25. Serban Voda nr.Antonela Dragomir . sp. 336. sp.: Dr. cod 050152 Telefon: 335.55 Dr. sect. pr. med. Ileana Rohan . pr. pr. pediatru cu competenþã în pneumologie. Asist. medicinã internã ºi pneumologie. Dr. Dr. As.m. pneumolog. Dr. dr.PNEUMOLOGIE . Fax: 337. drd. Eugenia Aurora Constantinescu . 12 Supliment Medical Market . m.as.asist. Dr. ªerban Vodã nr.m.m.asist.m.as. pr.. dr. sp. Dan Avramescu – medic pr. Dr.m. Dan Avramescu ..med..m. Cristian George Popa . med.ªef Margareta Oproiu . univ. pr. Anca Macri – m. 90. Bogdan Miron Alexandru .med.m. pneumolog. 021-336. în ºt.. sect. Mihaela-Carmen Mitrea . Dr.Mihaela Badulescu .01. Dr.m. m. dr. Daniela Mihãilescu. pneumolog. med.pneumolog. acupuncturã. Viorica Filipescu . Bucureºti Telefon: 4500594. 289. pneumolog.40.ªef Aura Cernica . competenþã endoscopie toracicã. drd. vicepres. pneumolog. Gheorghe Murgoci . Mirela Ciontu – m. Rãzvan Adrian Mocanu. pr.gen. Dr.71. Bogdan Miron Alexandru . As. pr. dr. As..SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. competentã în pneumologie pediatricã.38. somnografie.ªef Daniela Bastar . pr. Vladimir Serban Ghinescu m.pneumolog.Lacul Bucura nr. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila.m.m. ºt. univ.: Dr. Bucureºti Telefon: 021-336.m. pr. pr.25. competenþã în bronhologie. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. Dragos Bumbacea . dr. As.m.ªef Dana Trandafir .55 ªef sectie: Dr. Viilor nr. As.38. pneumologie.25. dr. sp. pneumolog. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr.Lacul Bucura nr. sp. ºt. dr. ªef lucrari Dr. Constantin Marica . competenþã în managementul sanitar. sp. sp. Asis.. pneumolog. pr.55 ªef sectie Dr. pneumolog. www.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. în ºt.st. supraspecializãri homeopatie.med. pneumolog. în ºt. As.m. Pediatru. sp. Cornelia Tudose . în ºt. dr. 289. ºt. vicepreº. m. Dr. Dr. sect. sect. pr. Ioana Varachiu .m. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. sp. pneumolog. Pneumolog. Serban Voda nr. pr. Beatrice Mahler – m. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. Pneumolog.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof.pr. Dr. sevraj tabagic. univ. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.Delia Liana Marta .71. dr.. Dr.99. Asist.01 Email: nasta@mariusnasta. med. dr. Emilia Tabacu – medic pr. 289. Bucureºti Telefon: 336.. 4500596 ªef sectie: Dr. 336. Emilia Criºan.med. As. 4.71. pr. pneumolog Dr. medicinã internã ºi pneumologie. competenþã endoscopie toracicã. drd. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. m. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof.med. pneumolog.m.. SRP ªef lucrari: Dr. 4.ºt.m.as. ºef Nicoleta Moise . 5. pr. SRP. As. Anca Macri .m. pneumolog.pr. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.ªef Nicoleta Preda . pneumolog. pr. Sasu Ana-Maria – m. pneumoftiziologie pediatricã.99. pr. Dr. pneumolog. Ileana Rohan – m. pr. dr.10-17 337.as. pr. Univ. Dr. Micapora Neagos . Dr.I. Bucureºti Telefon: 336. homeopatie. ºt. pneumolog. Claudia Toma . pediatru cu competenþã în pneumologie. Dr.m. cc. Dr. Dr. master în managementul serviciilor sanitare publice. sect. vicepres. med. Mara Popescu Hagen – m.as.gr. pr. vicepreº. ºt. competente ecografie generalã. pneumolog. med. Dr. drd..ªef . sp. Radu Chiotan – m. drd.Irina Strambu . Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. Director Financiar-Contabil: Ec.univ.pr.69... Bucureºti Telefon: 021 450 0594.m.med. pr.. pr.pr. Dr. 40. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. Florin Mihãlþan. Dr. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. Sector 5 Bucureºti. master în managementul sanitar. pr. pneumolog. med. med. med.ªef Mioara Marinache .. Dr. Dr.ro Manager: Dr. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As. drd.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Gabriela Otel . Dr. pr. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. în ºt.med. sp. 4. pneumolog. competenþã în management sanitary. Jeni Mihaela Petrea . ºt. 5.99.m.pr.m..ro. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. dr. pneumolog. alergologie. pneumologie. pneumolog. Asis.pr. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. med. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . pr.m.marius-nasta.m. pneumolog. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica.pr.med. Elena Dalia Manolache . Dr.med. med.asis.

m. drd. pr. Dr. ºt. med.Victor Spinu . Asist. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. în ºt.gr. Dr.T. pr. dr. m. cerc. biopsie pulmonarã transbronºicã. pr. pneumolog Dr. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. extragere corpi straini intrabonºici. broºaj -periaj. aplicare de proteze stenturi. sp. III.cerc. chirurgie toracicã As. Luminita Iuliana Cervis . dr. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 .. Dr.cerc.Petronela Grigore . competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. dr. bronºice. ºt. gr.ºef Carmen Pãcuraru .nebulazitor. drd. chirurgie laparoscopicã.T.gr. cerc.. m. . . III.m. sp.. pr. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. ºt.injectomat. med. Dr. competenþã în bronhologie.m. chirurgie esofag. dr. . Domnica Ioana Chiotan .. Asist. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. competenþã în bronhologie. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. Radu Stoica . SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. Dr. Dr. Genoveva Cadar .m. dozarea fosfatazei acide. drd. Dr. dozarea angiotensin-convertazei serice. Asist..Ruxandra Ulmeanu .st. pneumolog. cervico-toracicã. med. pneumologie intervenþionalã... toracoscopie..asist. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr..I. Andreea Dumitrescu .cerc.I. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. Asist. competenþe chirurgie toracoscopicã.T. ecografie generalã. III.chimist spec. A.Cristina Popa . cercetare. pneumolog. în ºt.pr. Elmira Ibraim .med.. pr. pneumolog. Dr.instrumentar micã chirurgie.pr.cerc.asist. Ioan Cordoº . în ºt.m. chirurgie toracicã. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. m.gr. A. Niculae Galie – m. mediastinoscopie. Ileana Dediu .cerc.m. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Ruxandra Spataru . cerc. Cristian Paleru . drd. drd. pr. protezare endobronºicã. chimist principal. pneumolog.m. primar pneumolog Dr.pr. univ.pr. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. Dr.psiholog.pr. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã.T. pr. cerc. pr.. dr.m.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. Dr. .med. pr. dr. cerc.bronºic pentru prelucrãri citologice.I. ºt. med.st. în ºt. pr. ºt.pr. Cristina Maria Teleaga . gr.. pr. formator pneumologie. Dr. pr.I. ºt. med. ºt. Dr. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. Ioana Munteanu. Mirela Tigau .Aneta Serbescu.sac mascã valvã. Asist. în chimie Dr.electrocardiograf 3 canale. Dr.m.ºef Anca Pavel . ºt.monitor / defibrillator. Dr. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace.m. pr.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ .m. drd. III.st.atele. Dr. chirurgia traheei. pneumolog. . pr.Mihai Alexe . ºt. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. pr.m. m. Diana Ionita . Doina Lugoji m..m. gr. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. gr.pr. secretar ºt. pneumolog. Codin Theodor Saon .m. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. m. echipament medical: ventilator.III . dr.pr. chirurgie toracicã video asistatã. Dr.. pneumolog. ºt.m.m. sp. cerc. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar.I.st.. gr.pr. drd. chirurgie toracicã.ªef Anita Bumbanac . cerc. pr.med. ºt.asist.Univ..pr. Radu-Dragos Posea .III.med. competenþã bronhologie. ºt.2011 Coordonator: Dr. pneumolog.. pneumolog.I. med. Mihnea George Orghidan . competenþã în bronhologie. Asoc. Boris Constantin Coman –m. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. Dr. Dr.pr. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. lavaj bronhoalveolar. ºi COMPARTIMENTUL T. Roxana Nemes . sectie As. med. Dotãri: mediastinoscop. pr.. pr.m. pr. bronhoaspiraþii. Dr. Dr. A. chirurgie toracicã.. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr.Emilia Criºan . dr. .gr. SECÞIA A.I. management sanitar. . competenþã în bronhologie. pneumolog. Servicii: fibrobronhoscopie.med. Madalina Burecu.cerc.I.Dr. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale.. Simona Bliorþ ..activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. termocoagulare endobronºicã. chirurgie toracicã.. supraspecializãri mediastinoscopie.. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale.m.asist. Ileana Stoicescu . pneumolog. pneumolog. pr. chirurgie toracicã.pr.gr. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.II. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. chim. biopsie bronºicã. drd. pneumolog.

318. complement. dr. Dr. med.m. þi anume. Tudor Cipruþ . gr. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate.biolog principal. nr. Tel. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. radiografii abdominale. teste bronhomotor -bronhoconstrictor. sp.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr.pe autocaravana Philips M40 MULLER. flowscreen. Daniela Piþigoi. centralã: 021.secretariat: 021. dr.biolog pr.06 Fax: 021. congelator .m. radiologie ºi imagisticã medicalã.biolog pr.m. bodypletismograf.318. examen pletismografic. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT .00. în biologie Dorina Banicã . Georgeta Cristea . în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr.800 C. ºt. radioscopii ºi radiografii pulmonare. I. cerc.st. sp. cod 022103 Tel. Dr. Svetlana Vasile-Bugarin .. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. m. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen .318. în biologie Monica Bendorf .60. Rongen MRF mobil . sector 5. microbiologie Dotãri: agitator Vortex.Dr.SWISSRAY Elvetia. 22.318.sp.biolog pr.USA.00. anti.Post I. BD. cerc. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. pr.I. ºef de Lucrãri Dr. dr.med.microbiologie. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. instrumentar de unicã folosinþã.st.I. Tel.m.biolog principal.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. epidemiologie ºi boli infecþioase. secretariat@mateibals. compartiment de sterilizare. Aurica Georgeta Raduþã Stan . pr.. Dr. centrala: 021. Servicii: vaccinãri la cerere. proteine patologice. ºt.gr.. scopie .ro 14 Supliment Medical Market . Laborator. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. pr.47.318. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. indici de elasticitate pulmonarã. Bucureþti.60.Dr. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan .. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã .biolog pr.I. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. MATEI BALª Str. nebulizator pentru testul bornhomotor. 021.tuse convulsivã. dr. 1. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. m. Dorina Victoria Roºca . Panduri. epidemiologie. Bucuresti. Rodica Bacruban.sp. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . dozari ºi determinãri de imunoglobuline. tomografii plane. cicloergometru.61. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. în ºt.m. Adriana Moiºoiu . Tel. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan ..318. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. Epuran Valeriu .47.15 E-mail: inms_romania@yahoo. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.Eltex 400.gr. pipete automate electronice ºi semiautomate-. Dr.D6 . INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. cerc. cerc. Bucureºti Tel: 021-3224140. explorãri radiologice ale tubului digestiv.m.gr. pr.PNEUMOLOGIE . competenþã tomografie computerizatã. DR. presiuni musculare.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. sector 2. diagnostic de laborator. bronhodilatator-. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). Grozovici nr.com Cabinet Pneumologie: Dr. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. sp. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM . medii de culturã: IC. dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. teste de efort.80.90./Fax secretariat: 021.37-39. Adriana Moiºoiu . radiografii osoase. radiologie ºi imagisticã medicalã. sector 2.95. pr.

pr. m. sp. gr. boli infecþioase. Echipa medicalã: Dr. paragripale ºi adenovirusuri. Eugenia Naghi. 63. drd. cc. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof.. m.317.80 paturi. sp. pr. paragripale ºi adenovirusuri. sector 2. medicinã internã. Eugenia Bãlãnescu. Dr.. medicina muncii. Dr. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. Dr.. competenþã ecografie gen. medicinã internã.21. bronºiolite acute cu virus sincital respirator.2011 15 . med. pr. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune.34-secretariat. pr. pr. m. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. Cornelia Bistran. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. medicinã internã. III.C. Dr. 19 . m. m. Dr. Adina Stãncescu. m. Afrodita Tudor. 50. Dr. m. competenþã endoscopie bronºicã. I. Iulia Crull. 2010 . boli infecþioase.. m. Ioan Matei.70 . dr. m. Asistent universitar Dr. Bucureºti Telefon: 021/252. în þt.B.31. Coman Tãnãsescu. m. pirometru. pr. Dr. serviciul de biotoxicologie profesionalã ..:021. Damian Fotache. pr. competenþã ecografie gen. pr. m. Dr. spec. drd. Cristina Grigoropol.29. sector 1.. rezident boli infecþioase. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Gologanu Daniela. Tania Alexandrescu. pr. m. medicina muncii.85. Prof. pr. Dr. medicinã internã. sp. în þt. pr. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. med. laringite acute obstructive. pneumococ. m. pr. m. competenþã endoscopie. spec. gr. cardiologie. imunoprofilaxiept. Dr. Dr. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. sp. în ºt. dr. medicina muncii. Sonia Cornelia Bãdulici. meningococ. m. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Cristina Angelescu. Dr. audiometru. med. medicina muncii. med. m. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. medicinã internã. pr. pediatrie. pr. Tel. Dr. m. pr. spec.int. reumatologie. ºt.71.ro Secþia Pneumologie Str. m.. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. Dr. m. pneumoftiziologie. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. medicinã internã. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. Dotãri: 40 paturi. analizor de gaze sanguine.. Dr. H Influenzae tip b. m.317. pr. dr. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. Gabriela Ticu. Testare imunitate postvaccinalã. pr. boli interne. m. medic ªef secþie. Adresa email: spital. Dr. pr. medicinã internã. sp.pr. pr. drd. Agripina Rascu. Dr. Cristina Grigoropol. Ruxandra Patrascu. Muncii. m. explorãri funcþionale. reumatologie. medicinã internã. adtiv. drd. dr. EKG. dr. Dr. medicinã internã. univ. Dr.sp. drd. în ºtiinþe medicale. Ianuli Mihaela. m. pr. m. spec. pr. Doina Niþescu. pr. pr. med.sp. int. pr. m. m. boli interne. sindrom pertussis viral). Cristina Popescu. med. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. dr. m. Daha Ioana. Cristian Bãicuþ. III. dr. Octavian Ghizdavu. m. Luminiþa-Monica Luminos.. m. medicinã internã. pr..pr. m.. Bucureºti Tel. Sonia Bãdulici... Ruxandra Mãntescu.. reumatologie.10dispecerat Fax: 021/252. grd. Luminiþa Marin. Dr. medicinã internã. boli infecþioase. medicina muncii. Ferdinand nr. sector 2. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. ªef lucrãri Dr. Dr. Mihaela Iacob. þef Lucrãri Dr. Simona Caraiola. univ. sp. med. m. VHA.316.. DR.: 021/316. ºt. med. Servicii Diagnosticul. medicinã internã. boli infecþioase. Dionisie Lupu nr. pr. Stanescu. pr. medicina muncii.. 5 þi 8 paturi. Dr. în ºt. Dr.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. Dr. Dr. Dr. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd.sp.gerota@mai.. m. medicinã internã. m.47. m. Secþia Medicinã Internã II . medicinã internã. EMG. Speranþa Teodorescu. Roxana Matei. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi.. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. c. dr. centralã: 021. Bucureºti Tel. m. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. boli infecþioase. medicinã internã. Dr. boli infecþioase.55. Dr. Dr. infecþiile cu: VHB. spectrometru UV ºi vizual. pneumologie. Dr. Isabel Constantinescu. Rozina Iagaru. Andrei Nanu. Angelica Viºan. m. Bronhopneumonii ºi pneumonii. sp. dr. m. pr. medicina muncii.unic în Bucureþti. pr. Adriana Nicolau. 021/252. As. Dr. drd. ªtefan cel Mare nr. Dr. pr. m. med. Tãnãseanu Stefãniþã. Asistent universitar Dr. medicinã internã. medicinã internã. pr. Dr. în ºt. Badea Georgeta. med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. m. hepatologie.28. medicina muncii. în ºt. pediatru. ecograf. Pr. Dr. Dr.33. med. dr. Cristina M. în ºt.32. m. medicinã internã. Fax: 021. ct. medicinã internã. m. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. în ºt. ºi pneumoftiziologie. Dr. As. Cristina Gica.45. în ºt. med.gov. medicina muncii. Valer Mihai Pompilian. m.

Tel. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . cura pneumotoraxului spontan. Vitan-Bãrzesti nr. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. pulmonare. Dabelea Constantin – m. cu teste de provocare sau nu.75.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr.39. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. CT. Aparate pentru aerosoli.210. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei.þef laborator: Dr.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Bucureºti. Tel. cu viza diagnostica sau terapeutica:. pr. Laborator de Anatomie Patologicã . Servicii medicale: Aerosolo-terapie.334. bronsiectazii.PNEUMOLOGIE . bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. competenta bronhologie Farmacie . Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. Tomografii plane ºi în plan bronºic. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . farmacist primar Laborator Analize Medicale . Examene histopatologice:bronsice. Savu Angelica. Doina Obãcescu. competenþã bronhologie./Fax secretariat: 021.stefan@b. Serviciu Bronhologie. ferestre pericardo-pleurale. m. tomografie computerizata.com. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. fistulografii pentru fistulele esobronsice. drvasilepopa@gmail. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. pleurodeze chimice pentru pleureziile. biopsii bronsice.210. Consultanþã anti fumat. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. Tel. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. astm bronsic. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. limfoganglionare. 021.50. chirurgie toracicã. sector 4.sfantul.Farmacist Sef: Ioana Serban. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. spirometru. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. 4 rezerve cu 2 paturi. pneumologie.Dr. competenþã torascopie. oxigenoterapie sau de lungã duratã. m./Fax: 021.36. Stefan cel Mare nr.A.39. IOAN ªos. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. pr. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice.Dr. sector 2.51. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. Examen radiografic. lavaj bronsic. mediastinale. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK.astral. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Serviciu de radiologie. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. BPOC etc. examen radiografic. examene bronhoscopice.35.334. centralã: 021. Dotare: Aspiratoare pleurale. cc. st. 13. bronhografii. 11. centrala: 021. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. chirurgie toracicã.I. lichide patologice. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. Examene bronhoscopice.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . pleurale.334. constantin. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. pr.pr.38. Fibrobronhoscopia directa etc. Marian Ilie. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice.90. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare.dabelea@rombiomedica. foraje transtraheale. pr. extratoracice.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. pleurale. Electrocardiograf. pneumologie. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora.59. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. Dr. Dr. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. 16 Supliment Medical Market . pr. Vasile Popa – m.. etc. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. 021. competenþã toracocopie. extractie corp strain. STEFAN Sos. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. m.210.com Dotãri: 15 paturi.31 spitalul. cod 020122 Tel. Florinel Pop. spalatura si periaj bronsic. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. Testare farmacodinamica bronsicã.histo-chimice. Bucuresti. punctii biopsii pleurale. m. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza.

Marian Ilie. Alexandriei nr. CEA. pr. nr. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. m. Dr. pr. Horea.106. Medici: Dr.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. Tel. bronsiectazii etc. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. broþaj bronþic. Florica Borea. portabil. directorul me-dical al spitalului Dr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. m..ro www.ro. cu teste de provocare sau nu. competenþã bronhologie.Buleu Florin. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. m. pneumoftiziologie dr. Dr. pneumoftiziolog. Aparat punctie pleurala. Tineretului. Dr. Nr. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. m. pr. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. bronhopneumonii. sector 5. Garii. pneumologie. Ecaterina Varga. pr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. www. pneumologie. Laurenþia Bãdulescu. consult clinic pneumologic.Badea Carmen Liliana m. Tel. Chisineu Cris. Aparat probe functionale respiratorii. Bucuresti. aspirat bronþic. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.45 Dr. spirometrie. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. PITEªTI. Anisoara-Alina Halpern. pneumoftiziologie dr. bronhografii. pneumonii. HCV. pr. BPOC suprainfectata. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. HVB.24. examen radiografic. Alba Tel. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. examene citologice de sputã.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. m. ILIE PITEªTI Str. pneumologie. pr. pleurezii masive. etc.: 420. biopsii bronsice. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II .2011 17 .38. m. m.Marmandiu Loredana Nicoleta m. 0248/653694. contact@spitalleordeni. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Daniela Chiriþã. 0248/653690. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. hemoptizii.Stanescu Cristiana Felicia. Nr. pr.pa.50 paturi Sos. Pneumolog Dr. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. PSA. Marcu Luminiþa.40 paturi ºef secþie: Dr. micoze pulmonare. pr. pr. pneumologie Dr. str. tipic si atipic si cu chimiorezistenta.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. m. 0258/771715. pr. pneumoftiziolog. medicinã internã cronici. m.cronici . pneumologie. pneumologie.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. Pulsoximetre.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. pr. Arad. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Jud. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . Adina Sorina Petrescu. NR. Roxana Tudor.Argeº.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. Fax. 2 Sebis. 145. HPV cu genotipare etc. m. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet.Coloniei nr. sp. examene bronhoscopice. Jud. 63. competenþã bronhologie Dr. transtoracicã. Gabriela Bãrbulescu. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. produse de puncþie ganglionarã. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. pnf. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie.50 paturi ºef secþie: Dr. m.Micu Marioara m. Tel 0257/311059. lavaj bronþic.Argeº Tel: 0248646500. fistulografii pentru fistulele esobronºice. sp. nr. pneumofiziologie. Jud. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã.Sandu Adriana Mariana. Aparat aerosoli.spitalleordeni.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. sp. Jud.. 6. flowscreen. spitalsebis@artelecom. pr. Câmpeni. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. Dr. 49. Loc. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. jud. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . Cuza Voda. spitalul_cimpeni@yahoo. testare farmacodinamicã bronþicã. Dr. pr. HCV.ro Dispensar TBC – m. Dr. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink.Leordeni. lichid pleural.

consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. pneumologie. Pneumolog. Bacãu Tel. sp. pneumologie. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. Gavrilã Gabriel. Fax 0248673850. 72. bronºite cronice. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. Apostu Marius. pr. bronhoscopie. Tel. Dr. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. m. pneumologie.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli.Ec. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. Dr. pneumologie. Dr. m. Dr.pnf. 19.din Judeþul BACÃU. ªef secþie Dr. Enachescu Serban .Dr.Dr. m. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. astm bronºic. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. Laborator analize 0234-52. mpr.com. indrumare ºi control metodologic în specialitate . etc. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. antibiograme. Viºoiu Sorin Nicolae. 0248510954 / 510150. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Oituz nr. lichid de ascita. tuberculozã secundarã. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str.ro. tumori mediastinale.23.348. spitalcostesti@yahoo. Dr. competenþe în Endoscopie bronºicã. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. m. pr. Bacãu.55. pneumotorax. Mares Mariana Nicoleta. Dr.spitalregelecarol. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. 0248673 550. Bronhoscop. pr.ro Dispensar TBC . N.ro. Gavrilã Constantin Director financiar contabil .ro. sp.). Cod: 605500.ro. sp.Dr. pr. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. Brînzei Luminiþa. medic laborator clinic Farmacie – Farm.ro. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. jud. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . ªef secþie Dr. empieme pleurale. nr. pr.ro Manager: Dr.76. pneumologie. emfizem pulmonar. nr.22. m. M. pneumonii bacteriene. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Costeºti. Munteanu Cezara. Ftizioterapie. investigatia bacteriologicã: ex. Medic ªef laborator Dr. Anca Florentina Dumitrescu. abces pulmonar. Halbedel Cristina. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). pr. pr. culturi. competenþe în Endoscopie bronºicã.72.PNEUMOLOGIE . afecþiuni pleurale. hematologie. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. biochimie. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. http://sanatoriulslanic. pr.Argeº. M.Dr. Tel. Tel. explorari functionale respiratorii. medicinã de laborator Farmacie Farm. Industriei.129 / Fax: 0234.ro.). Secretariat 0234-51. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec.com www.Bãlcescu nr. Câmpulung.M. tipizari. Judeþul Bacãu Tel: 0234.75 spitaltbc@BACÃU. www.astral.55. competenþe în Endoscopie bronºicã. Jud. tumori pulmonare. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. M.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. bronºite acute.38. Dr. Frigioiu Mihaela. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice.ro. Pneumoftiziolog. Pneumoftiziolog. chist hidatic. Secþia II Pneumologie. Lascar Catargiu. M. M. sp. Dr. Chiriac Graþiela. pneumonii virale. Anca Florentina Dumitrescu M. Manager . microscopie. m. Laborator analize medicale . Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi.00. Dana Maria Stanescu. ªef secþie Dr. Cod postal 115100. ªef secþie Dr. statistica@pneumoftiziologie-bacau.wordpress.7.Argeº 1. etc.348.clpnf@gmail.pneumologie. cord pulmonar cronic. direc@pneumoftiziologiebacau. Slãnic Moldova. Ileana Drambareanu. runos@pneumoftiziologie-bacau. M. Tel. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. bronºiectazii. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. Gheorghe Milos.consiliere pentru renuntarea la fumat. Maria Zarnescu. lichid de ascita.ro. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. Pneumoftiziolog. pr. Ganac Gheorghe Director Medical .184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. Medic ªef Dr. pr. Tel. Judeþul Argeº.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Pneumoftiziologlog. la nivel judeþean. sp.Dr. 18 Supliment Medical Market . Rusu Cristina.

ginecologie-obstetricã. Tomografie planã. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. Laborator analize medicale.ro 2010 . nr. competenþã echografie generalã. Izvorului nr. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. IDR 2 ui PPD. Radu S. Gheonea Anca. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str.Dr. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. Analizor automat de biochimie. Ecografie abdomen superior. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. medicinã generalã. Examen radiologic tract digestiv superior.coloanã cervicalã. Dispensar TBC. Farmacie. m. 0748 233 000. m.ro Activitatea medicalã . Laborator explorãri funcþionale – Dr. Viorel Ion Lefter.24. Vladimir Tiberiu.0231/584 024. Fax 0231/584024. 584118. Secþia pneumologie II – 60 paturi. Botosani Tel: 0231/578 023. Rx.. 0359-413471. Dr. DR. jud.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . www. astmul bronsic.2011 19 . sp. ps.com Dr. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. centurã scapularã sau pelvinã. Principalã.eu SPITALUL MUNICIPAL . Ecografie pelvis. Frigioiu Mihaela. Cristina Bahrin.1. Durnesti. pãrþi ale scheletului în douã planuri. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. pneumoftiziologie. m. ATI.ro. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . pneumoftiziologie. TBC adulþi 36. Fax 0263 348267.astral. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. pneumoftiziologie. amigdalite. competenþe endoscopie bronºicã. ec. Dr. Dr.0234-362520. laringite. m.com. cod 810003 jud. 0263 348267. Tel. Rx. ec. Oradea. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. craniu faþã. Manager.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. 0231/613240. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. 268. Bistriþa-Nãsãud. rinofaringite. Trandafirilor.0231/ 584082. Codreanu Viorel. m. competenþe endoscopie bronºicã. bronsite.ro. Jud. Bronhologie – Dr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. Tel.Ilisua@yahoo.pr. Examen microscopic colorat – secreþii. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. pneumoftiziologie.astral. Dorohoi. recuperare medicalã. compartimentele administrative Str. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). dr. m. nr. spitaldorohoi1@dorohoi. 75. 57. pneumonii. m. pr. nr. spitalmoinesti@BACÃU. Camerã de gardã. competenþã pneumoftiziologie.medicinã internã. com. ecograf. oftalmologie. Dr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Radiodiagnostic. 21 Brãila.ro. Rx. (substanþã asiguratã de pacient). E-mail: office@pneumobt. www. Moisuc Doina. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. 0744 329 616 Director medical. Asanache Carmen.spitalmoinesti. pr.com. psihiatrie. bronsiolite. neonatologie. electrocardiograf. Nr. jud. bronsiectazii. chirurgie. Analizor automat de hematologie.Câmpiniu nr. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Compartiment BK. Ambulatoriul . sp. Eroilor. judeþul Botoºani. Fax 0359-413470. endoscop. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã.R. tel.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. pr. Judeþul Bihor. Rx. Dr. spirometru. pneumoftiz@rdsor. Rx. pediatrie.spitpneumo. din care: Compartiment TBC 40 paturi. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. Margasoiu Daniela. Tel. pleurezii.. pneumoftiziologie. Iliºua. ftiziopediatrie.2. Examen microscopic colorat Gram – sputã. Carmen Elena Iacob. Ungureanu Dragoº.pneumologie.L. O. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. nr. Botoºani.60 paturi. Guranda. coloanã vertebralã. Zorilor. Strada Crisan. Ecografie generalã. 0231/610178. preventoriul. pr. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. insuficienta respiratorie acuta). Cristina Rusu. BACÃU. din care: – TBC copii 4.

20. Dr.pneumologie. 45 paturi din care . sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. ODELCA). Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. spoltenita@walla. 0242528297.273. Dumitrescu Spiridon Director med. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. 0268. pneumolog. Cãlãraºi. CaraºSeverin Tel.P. Caransebeº. jud. Catrinoiu Mihai. m. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. pr. concentratoare oxigen-6.com. sp. 0242515931.ªef Secþie. 0264. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC.smsacele. 134. aparate de aerosoli-3. Popescu Alina. Braºov Tel: 0268.com Manager: Mureºan Vasile. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. pr.compartiment TBC . pulsoximetru-3. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. Argeºului nr.PNEUMOLOGIE . Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. pneumolog. Carmen Monica Pop m. competenþã bronhologie.în contract cu CASJCL. telefon 0268/270570. pneumolog./Fax 0268. 44. Verinceanu Liviu. 0264 591902. Tel.830. Cãlãraºi. pneumolog. / Fax: 0264-592176. diplomã absolvire curs managementul spitalului. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Verinceanu Elena. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. Caraº-Severin. sp. m. analizor hematologie. Grãdinilor nr. m. Verinceanu Elena. Compartiment bronhologie: Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . remus_c2002@yahoo. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str..ªef Secþie. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. 477. sp.compartiment ATI – 3. m.Nicolae Iuliana.011. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.compartiment TBC – 11 paturi. pr. microscop optic. pr. Rontgen:4 (ELROM 400. 325600 Jud. Jud. pneumoftiziologie 47 paturi din care . master managementul serviciilor de sãnãtate.0255-229361. 50 paturi din care .Sãcele. spekol. Braºov. 0255-511423. m. Gabor Daniela. Jud. 0255571645/0255571646. ELTEX400. Dr. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. 6. spital_budesti@yahoo. Dr. B. pr.Varianta Nord nr. camera termostat. 12.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. Niþulescu Dan.293 e-mail: smsacele@gmail. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. pr. bronhoscop-3. Pneumoftiziologie. analizor bichimie semiautomat. m. microscop fluorescenta.-pneumologie.com http: www. Dan-Mihail Nicolau m. 5 pat. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. Ambulatoriu TBC: Dr. sp.2. Dealul Spirii Nr 12. Fenes Matei m. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. 54. str. pneumoftiziologie. competenþe explorãri. pneumolog. Haºdeu nr. Tel. Sistem monobloc. Dr. Banaceu Stana m.263 Fax: 0268. Tel. Independenþei. 0268. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. pneumoftiziologie. etuva. pr.270.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. .ro AMBULATORIUL INTEGRAT . Dr. Munteanu Ion m. pentru consultatii de pneumologie. m. cod 915100. cultura.ro Ftiziologie: 45 paturi . Oituz nr. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. spitalcb@cs.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. pr. Turcu Lucia. Livia Filip m. Episcop Popeea nr.compartiment TBC – 12. sp. electrocardiograf-3.13 paturi. spirometru-4.591263. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. tel.. balanta tehnic. Verinceanu Liviu.ro Manager: Dr. defibrilator monofazic-1. fax 0242510673. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. Milena Man m. 30 paturi din care . m. pr. Axion Iconos MD-Siemens.com Compartiment pneumologie . Dumitrescu Spiridon. Nr 1. pneumolog. Cãlãraºi. 5 pat. Sacele. pr. Oraviþa. Cluj-Napoca. Tel. chirurgie toracicã.. Dr. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market .Dr. centrifuga-3. hotã cu flux laminar vertical-2. pr./ Fax.477. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. Dr. agitator. baie apa termostat. bidistilator. 0242515932. 0264-591228. m. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. 477.

ro.huedin@cluj. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. prin fibroscopie. 42. spital_dej@yahoo.ºef secþie Dr.ºef secþie Dr.ro. Cluj . puncþie-biopsie pleuralã. mediastinale. www. Marius Ghita. Radiologie. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . m. pneumoftiziologie.C. jud. Jud. pneumoftiziologie. Cluj-Napoca. consult clinic pneumologic. aspirat bronºic. Daniela Homorodean m. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. pneumoftiziologie Dispensar TBC. www. Moþilor nr.: 0264. examene histopatologice: bronºice.com Site: www. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. brasaj bronºic.212. Laborator Bronhologie . bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare.ºef secþie Dr. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. Fax: 0264. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pr.Hasdeu Nr. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. cabinet asistente de teren. lichid pleural. spirogramã. pr. B. office@spitcocluj. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. pulmonare. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Laborator Endoscopie Bronºicã. Dr. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. m. fiºier. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator.10 paturi.go. Farmacie Sãvãdisla. examene bronhoscopice. m. Tel. Marioara Simon. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. dr. pr. Cluj.ro Secþia Pneumologie. Principalã nr. Staþie de Sterilizare.B.Nicola Doina. spitaldej@xnet. testarea capacitãþii de adaptare la efort. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. examen radiografic. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. testare farmacodinamicã bronºicã. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. examene citologice de sputã.: 0264/312420 fax: 0264-311578.spitcocluj. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. punct laborator – bacteriologie. sp. sp.354. Tel. salã de tratament.astral. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. Pneumoftiziologie 2010 . pneumotoraxuri. bronhoscopii cu fibroscop Olympus.: 0264.175 spitalul. Mãlina Dincã. 1 Mai nr. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale.spitalulhuedin. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Cabinet tratamente. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. runoshuedin@yahoo. Moldovan Ioan. cu teste de provocare sau nu. Doina Nicola. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT.com Dispensar T. pr.: centrala 0264/597706. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. Andrei Mureºanu nr 12-14. Iuliu Panduru m. 68. Andreia-Mihaela Olteanu. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. 14-16.NAPOCA Str. ecoendoscopie bronºicã. m. pleurale. Jud. pr. sp.211341. spitalmunicipalturda@yahoo. Fax: 0264/599463. cod 405400 Tel. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. pleurale. Cabinete consultaþii. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. bronºiectazii. laborator clinic microbiologie. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. pneumoftiziologie. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. Dr. Spitalului nr. extratoracice. Turda. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. Dej. determinarea transferului gazos. Laborator Explorãri Funcþionale. pleurezii masive.27 30 paturi din care compartiment TBC . cabinete în specialitãþile: pneumologie. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . Huedin. ªef secþie: Dr. jud. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. cabinete consultaþii copii. Cluj. transbronºice.P. 347.ro. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. spirometrie. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã.ro Cabinet TBC: Dr. Farmacie. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK.351.815. Dr. limfoganglionare.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. m. Cluj. Popescu Maria – m. m.com.spitaldej.2011 21 . str.ro Secþia Pneumologie: Str. Tel. Fax: 0264. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC).640. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. sp. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice.

Dr. Damian Mihaela.486324.Radulescu LauraM. Floca Livia. 40. Competenþa în Management Sanitar. Apti Ghiulten. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. pneumoftiziolog. ºt. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Dr. office@balnear.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. DR. Competenþa în: Bronhologie. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. pneumoftiziolog. med. Raduly Eniko m. Pneumoftiziolog. m. m. pneumoftiziolog.2.pr.com Manager . Pneumoftiziolog . Dambovita. AGIGEA.400 veraenikoall@xnet. tel. Nr. 0241.astral.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. 1. pr. Pneumoftiziolog . Covasna. pr. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. Dr.L.dr. Dr.m.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Sentinelei nr. 0241/ 751 337. din care 15 paturi comp TBC. info@spitfog. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Jud.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE.sp. Tel. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Luiza Velescu . Tel. sanatoriulbalnear@mangalia.sp.130.0245772154..L. Eniko-Vera Pall. Constanþa Tel: 0241. Competenþa în Ecografie. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. med.696.pr. Sentinelei nr. m. Constanþa.Glavan Alexandru m.Danteº Elena Director financiar contabil ec.486301.. Constanþa. 0241. Constanta. Fax: 0267/ 351883. paturi: 45. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. Dr.m. Jud. S.sp.Manescu Veronica.pr. pneumologie. 40. jud. Mihai Nichi. Nr. sanatoriul_moroeni@yahoo. Alexa Anca m. saloane: 16.pr.Moroeni. Elena Danteº Director Medical. Dr. Sipos Andras. Competenþa în Ecografie. m. Laborator DISPENSAR T. Pneumoftiziolog.696.M.infomedic. Dr. pneumoftiziolog. pneumoftiziologie.486 324.sp. ªef secþie: Dr.807. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec.pr.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . ªef secþie: Dr.Tolbaru Florica Cristiana m.B. S. Jud. m. Med. Doctor în stiinte medicale. Osman Emel . Competenþa în Management Sanitar. Fildan Petronela Ariadna. pr.tbc. Dr. Comp. Pneumoftiziologie. Dr. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. Mun.Borgazi Erdin Director medical S. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str.55 paturi.sp. Sectia pneumologie III.pr. Competenþa în: Bronhologie. Mircea cel Bãtrân nr. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. Sanatoriului Nr. Dr.sp.882.C. Stadionului nr. Nemes Eva m.sp.696. pneumoftiziolog.L. Dr. Competenþa în Management Sanitar. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Popescu Georgeta. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Fax: 0241-741121 spital.TBC 75 paturi Farmacie. Fax: 0241/75. Oana Cristina Arghir m. Pneumoftiziolog. Sfântu Gheorghe. m. Laborator de Analize: Biologie. pneumoftiziolog. Fax: 0241. Dr. Rotariu Anca. ºt. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market .ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. cod 905500.697.Dr.net. Sipos Andras ºef secþie m.m.486300. 520064. Dr. m.M.dr. Laborator analize Medicale. 0241.m. DR.40 paturi Secþia Militara dr. m. Palazu Mare. radiolog.15.m. Dr. 0241. pneumoftiziologie. Maria Burdujan. Dr.sp.m. pneumoftiziolog. Dr.astral. pneumoftiziolog. Pneumoftiziolog.sp.sp. Pneumoftiziologie. Chimie.sp.Cojocaru Viorica.1.pr. pneumoftiziolog. Jud. Dr. Fax: 0241. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr.PNEUMOLOGIE .12. apa sulfuroasa tamponata.pr. -/311580 (centrala).ro Manager Dr. Elena Dumitrache m. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi.: 0241. Stefan Alina . DR. pneumologie Director Medical . www. Dr. Diana Traicu . m.pr. Jud. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. ºt.agigea@mangalia. Competenþa în Ecografie. Dr. Dr.. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa.pr. Voicu Ghiorghita.pr. pr.bronhologie. Raduly Eniko m. comp.pr.

Examen radiologic standard. Dr.pr. pr. pr. Manuela-Elena Musa.boli infectioase. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. boli infecþioase. Lucica Godeanu Statie.univ. Dr. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. m. vbabes@rdscv. med. Dr.centrala: 0245/760510.. pneumoftiziologie..com site: www. m. Tania Tudorache. boli infecþioase pediatrie. drd. pr. ªef lucrari. • Laborator Anatomie patologica. Dr. Carmen-Daniela Culman. ªef secþie::Dr. Dr.com Dispensar TBC . Pr. Dr. pr. pr. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. pr.125. Aurora Roºca. Instalatie de sterilizare. pneumoftiziologie pediatrie Dr.Ec. Dr. laborator clinic ºi microbiologie. pr.pneumologie. m. m. Tel.Ioncicã Lucian. drd. Ileana Bazavan. pneumoftiziologie.pr. Analizor automat hematologie.Dr. dr. ªef secþie: Dr. Dolj. competenþã ecografie. Dr. pneumoftiziologie. pr. pneumoftiziolog. boli infecþioase pediatrie. Dr. Mimi-Floarea Niþu. competenþã ecografie.Brînzoiu Elena-Maria –m. m. Dr. m. Maria Marinescu. boli infecþioase. dr. pneumoftiziologie. Dr. dr. competenþã ecografie. în st. Dr. pneumoftiziologie. pr. Dan Hurezeanu.: 0251.. pr. Pr.. Dr. pr. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. pr. în st. boli infecþioase. pr. în st. med.pr. competenþã bronhologie. Paulica Surugiu. Dr. m. m. pr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. Craiova. boli infecþioase. m. Republicii. Doina Ene. Carmen Canciovici. 0251. pneumoftiziologie. Mioara Cotulbea. Dr. pneumolog. competenþã ecografie.ro. Camelia Tudosie. as. competenþã ecografie.stomatolog Dr. m. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. laborator clinic ºi microbiologie. pleurezii masive).54 23 33 www. Corneliu-Emilian Miu. m. boli infecþioase. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Paul Ginga. Dr. Tel. boli infecþioase. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. m. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Pr. dr. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. m. Eugenia Sãndulescu. m. aparatura radiologica. m.54 31 06. boli infecþioase pediatrie. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. pr.ro Manager . pneumotorax. mobilier modern.. ªef laborator: Dr. 22 Decembrie 1989. pr./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. Dr. competenþã ecografie. Pr. m. Elena Volosciuc. pr.med.spitalpucioasa. în st. m. Dragos Nicolosu. boli infecþioase..med. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. Dr. nr. Ana-Maria Vanghelie. m. m. dr. pr.vbabes-cv.ro Dispensar TBC – dr. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. m. MirelaCristina Corneanu. Magdalena Peter.Voicu Macesanu Alin. m. laborator clinic ºi microbiologie. m. pr. Monica- 23 . m. pr. Adriana Georgescu. m. Pr. med. spitalul_municipal_moreni@yahoo. competenþã ecografie. Spirometru. boli infecþioase. pr. dr.. pneumoftiziologie. ªef secþie: Dr. pr. drd. Lucian Ioncica. med. m.. în st. pr. Petrascu Elena. m. Med. boli infecþioase. m. Morfopatologie • Laborator Radiologie. lector univ. în st. ªef secþie: Dr. pr. Valentina Cioroianu. Daniela Bica. Dr.Dr. Aparat radiologie fix. Dr.C.laborator clinic ºi microbiologie. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. constand în examen microscopic ºi cultura BK. pr. Dr. competenþã ecografie. m. Dr. Manda Adina Director de ingrijiri . competenþã informaticã Medicalã. m. pr. Dr. Dr. nr.. as. pneumoftiziologie. med. jud. pr. pr. competenþã acupuncturã. m.18. pneumoftiziologie. pr. boli infecþioase pediatrie.pr.boli infecþioase competenta ecografie. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului.as.Morfopatologie. competenþã bronhologie. 126. judeþul Dâmboviþa. boli 2010 . Dr. Fax 0245668391. competenþã ecografie. Sp. • Clinica Pneumoftiziologie copii. m. m. pneumoftiziologie. pr. m. m. m. m. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. coordonator programe T. pr. drd. modernizat. Silvia Munteanu. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. 0245/760618. Felicia Dumitrascu.0245/666036. m. m. Constantin Ecobici. med. • Clinica Boli Infecþioase copii. Dorel Gheorghe. lector univ. m. competenþã informaticã Medicalã. Dr. Dr. m. pneumoftiziologie.B. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. Marin Mateescu. Dr. competenta bronhologie. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa.. Dr.pr. ªef secþie: Dr.Poenaru Luminita Director financiar contabil . Iulian Diaconescu. m. Tel.. 0245/760728 Tel. Doina-Lorena Stanescu.2011 infecþioase. ªef secþie: Dr. Director Medical .Ionescu Valentina. Dr. competenþã informaticã Medicalã. Daniela Dragnei-Veselu. pneumoftiziologie.Stanoiu Bogdan.ºt. pr. univ. Mirela Mihailescu.med. Dr. m. Gabriela Marasescu. Doina Constantinescu. Livia Dragonu. Dr. dr. Dr. pr.

ºt.Costinel-Adrian Fintanã. ªef clinicã: Dr. pr. 217. deserv.230. Dr.. Dr. Stiintei nr. pneumologie. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. pr. m.sp.: 0251. As. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care .231. Dr. • Comp. • Cabinet Cardiologie. TBC 35paturi. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. Comp. chir. m.75 paturi. Boli infectioase (dispensarizare hepatita).117. TBC 45 paturi.pr. 24 Supliment Medical Market . ºi toracicã. Craiova. ªef secþie:: Dr. m. med. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. scjuc2006@gmail. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.383. Oraºul Filiaºi. • Secþia de zi HIV/SIDA. Comp. Sectia clinica pneumologie II . Conf. Sectia clinica boli infectioase copii . Comp.pr. Calafat. Dr. m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. m.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. Giubelan Lucian. Dr. Gugila Mihaela. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. Univ. Insotitori 36 paturi. Judeþul Dolj./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. drd. Bucovat. Mioara Cirstea. medicinã generalã adulþi. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . prof.gen.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi.stomatolog. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441.radiologie. m. Camera de garda boli infectioase.Dinu Jean. Fax: 0251.com Dispensar TBC.TBC: 0251-441.. MÎNDRILà ION. m. m. Laborator anatomie patologica. pr.sp. în ºt.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. spec.45paturi din care comp. m. Dr.Ivan Cornel Director Medical: Dr. 11.Comp.: 0251. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.pr. m.boli infectioase. Disp. Endoscopie Bronsica 6 paturi. univ.: 334824. m.Comp.117. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL.med.. Comp.Kalath Tereza. chirurgie toraco-pulmonara. Stomatologie – HIV/SIDA. sp. din care comp. Cardiologie. TBC 45 paturi. m. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. m. Cupsa Augustin.267.Stoian Andreea. deserv. pr. boli infecþioase. spitalcalafat@gmail.univ.234 Financiar-contabilitate: 0251-442.402. Angela Colceriu. univ. m. m.As. Racoþeanu nr. as. Dr. m. m. Dolj.230. drd. 46 07 14. HIV/SIDA 15 paturi. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.200.epidemiolog • Cabinet ORL.pr. pneumologie.. m.sp. Dumitrescu Florentina. jud. Bunea Gabriela Victoria m.65 paturi. dr.PNEUMOLOGIE . sp. spec.Ioncica Lucian. 5.pr. Dr. As. univ..746 (secretariat). ATI . pr. Judeþul Dolj.boli infectioase. 0251.boli infectioase • Comp. dr. Boli infectioase (vaccinare antirabica). radiologie. m. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. pr. jud. Chitucea Ramona Florina. Carmen Olar. Tabaci nr. dermatolog.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. as.60 paturi. Dãbuleni. Dr. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . Tel. Traian nr. Dr. Sectia clinica boli infectioase adulti II . Laborator analize Medicale. as.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare.. drd.ro. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. pr. Dolj. boli infecþioase ºi epidemiologie.univ.sp.pr.med. Dr.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. în ºt. DILOF RODICA. m. Sectia clinica pneumologie copii ..502. 46 07 13. Dr. Cupsa Dina Maria. pr. m. chirurgie toraco-pulmonara. HIV/SIDA.Farm. Laborator Analize Medicale . Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu.Galati Tel: 0236/46 07 12.univ. Unirii Nr. ORL.Pr. Georgiana Grecu. Dr. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. Rugeanu Cristian.competenta bronhologie. Tel. Camera de garda pneumologie. m. Dr. sp. Tel.10paturi. Laborator explorari functionale . Internãri: 0251-441. chirurgie toracicã. Tel. Judeþul Dolj. pr.65 paturi. Radiologie. med. as. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M.Mihaela Barcan. m.Comp. 800189 . ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I .pr.606 (centrala).1. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. m. din care comp. Camerã de Gardã. Cardiolog • Comp. Dr.boli infectioase. Dr. dr.

pr. Oproiescu Carmen Doina .com Pneumologie – 12 paturi. cod 335404. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. Dr. meningite. diaree infecþioase. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo.B. Tomografii plane.13 www. Dr. med.R. nr saloane 23. Dr. sp. Fax 0246265023.: Centralã 0243-255. Dr.18. Hunedoara Tel: 0254 611050. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Dr./Fax 0246/234209. Dr. hepatite virale.G.Victor Babeº nr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.R. test bronhomotor puncþii pleurale. Jud.ro Dispensar T. Computer Tomograf: Dr. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.212. sanatoriu. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec.Cihac nr. Administrativ 0243-254. Farmacie 0243-254.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK.. tel. pneumologie..130.Baltã Mãdãlina. Bálint Csillam. Neagu Nicu Raul Structura spital:.26. Secretariat: 0243. comp. jud. leptospiroze. Tel./Fax: 0040-266-212186.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr.375.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr.. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.199. pneumolog. pneumoftiziolog.13. M.Dr. pr. Sat Izvoru Nr 307. pneumoftiziologie. nr.C. info@sanatoriugeoagiu. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr.Burlea Alexandru m.: Dr.com Dispensar T. m..Hunedoara.com web http://www. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. biolog sp. nr paturi 125.212. 0246265023/0246265526.spitalulbolintin. Tel.Rebedea Cristina m.I. Tel. Jud. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str. Topliþa. Ciurcã Alin Constantin. aerosoli ºi oxigenoterapie. secretariat.spitsingureni. examen bacteriologic ºi A. pneumolog ºef secþie.655. 72. Gorj Tel: 0253/278691.B. www. Ialomiþa Tel centralã.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. Lazãr Gabriela Melania . Jud. pneumolog. la P. Policlinicã 0243-254. 212052.ro Dispensar TBC .odorhei@gmail.Harghita.B. Cod. Tel. 25. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. sp. infecþii urinare. Stegaru Patricia Director Medical Dr. Panduri nr.pneumo-iasi.F.Isvoranu Mihaela.673. Fax:. Pulsoximetrie. m.372. Cerghezan Imre-m. 16.sp.sp. Jud. Dr. Servicii oferite: Spirometrie.379.23.26. M.Coltatu Claudia Mirela-m. Secretariat 0243255. 0253/278571 Fax: 0253/278692. 25 paturi din care:.8.pr. Androne Georgeta. spizvoru@yahoo.sp. Singureni. Fax: 0243. Ialomiþa Tel. Tel. 535600. Giurgiu. perfecþionare pneumologie. M.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. spitalizvoru@yahoo.ro.pr. . I.D. 3 saloane. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. EKG.com.D.B. Jud. Aparat radiologie. pneumoftiziologie dr. 1.sp. m.sp. Magura.m. Contabilitate 0243-254. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici.5. nr. Hunedoara.300. sp.. Urziceni.0232. spitalul_singureni@yahoo.Apetrei Simona m. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc.2011 25 .pr. Jud Giurgiu.18. Gál Éva as.pr. pneumologie.com Manager Dr. Slobozia. Harghita.m.3. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str.379 E-mail: smurziceni@gmail. Hunedoara. Camburu Cornel m. Geoagiu.ro SPITAL MUNICIPAL “DR.P. 0246/234185.: 0243. Jud.aparat radiologic ELTEX 400.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. Fax: 0243-255. Aerosoli. spirometrie. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. pneumoftiziolog. smsecretariat@rdslink. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Frankfurt Magdalena m. Jud. Tel.393. Guse Ana.C. office@spitaldobrita. Dr. boli infecþioase ale copilãriei etc). Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. Decebal nr.234657 E-mail: office@spitalslobozia.brad@comser. jud. Victoriei nr.Dr. Dispensar T.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str. Bethlen Gabor Nr. sp. Laborator radiologie: . sp. imagisticã medicalã.:0254-248884.C.pr.ro 2010 ..Sanatoriului. 0266218188.ro. Interne: 0243254.: 0254-713820.m.

spludus@ludusnet. pneumologie. 81. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson.052 Centrala. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec. 004-0265-512712.m.1. Jud.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG.com. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.40. Stefani Carmen Ioana: m.. cabinet consultaþii. Spitalului nr. pneumoftiziolog.com.Balataretu-Dinca Elena. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. www. Jud. 20.Ioana Felicia Fontu. Jud Mureº CP 545600.C. . Dr.ro Dispensar TBC .500. Dr..com.965 e-mail: sanbisericani@artelecom.com Dr. Fax: 0265/44. Tineretului nr. 381. spmtar@yahoo. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T. www. Reghin cod 545300. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã.594 Financiar-Contabil.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. Fax: 0233.spitalulvinjumare. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun.ro.34./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo.go.56 e-mail: spmt@tvas. site web: www. pneumoftiziologie. spitalulvinjumare@gmail.004 . Maramures Tel.B.61.Dorina Maria Ciurba. Botezatu Elena Director medical: dr. Victor Babeº nr. Jud. pr.spital-ludus. m. spital_borsa@yahoo. jud.34. Cod: 225 100 Tel: 381.Madalin Mateescu. Floare de Colþ Nr. Olar Emilia Mariana – m. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . Mureº tel. Jud. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.pr. Pop Maria Magdalena – m. 9-11. Porþile de Fier nr. pr.C. pneumologie. Tg. m.FinanciarContabil.ro Dispensar TBC: Dr.sptgfrumos.6. Iaºi Tel.sp. m.ro Dispensar T.489 . 63 Târgu Frumos. Neamþ Tel: 0233. Maramureº Tel. pneumologie. Bordeanu Monica-Geanina.Zaharia Boiu Nr. Dr. Jud..241.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. Victor Babeº Nr.12. pneumologie.net Manager: dr. e-mail: spperis@yahoo. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .pr. Tel. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. Borºa. 0252361908. m. Lãpus. Baia de Aramã. sp. specializare tratament Pneumologie.B. str. SPITALUL MUNICIPAL “DR.Secþia Interne.Administratia.Rahova nr.MARE Baia Mare.sp. 381. str. Târnãveni. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã. pr.pr. 381.sp.Dr. . Jud. ºef de secþie.pneumologie Dispensar TBC: Dr. pneumologie – dispensar TBC.489 .241.ro. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.-Fax 0265-411889. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.PNEUMOLOGIE . cod 545200. Jud.Mehedinþi. Iulian Predescu nr. e-mail: office@spitalulorsova.com Dispensar TBC: Dr. 342121 Fax: 0262-343169. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. pr.Dr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin. Mihali Maria m.Dr. Mureº Tel. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. m. Str. Colea Marilena. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. Zmeu Gheorghe Marius – m.19-20. Fax: 381. Cuza Vodã nr. cod 225200 tel.: 021/2670881.ro Dr. Principalã nr.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. Filip Gabriela . sp. 507.ro Pneumologie .Dr. LÃPUª Str. Mehedinþi. 381.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. Mehedinþi Tel.61. Str. m. Fax: 021/2671012. Maramureº Tel: 0262 275995. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. 381. Dr. Gheorghiu Darius .2.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. MRF. sp. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. 0265/44. 0262 –342120.Secþia Interne. Ilfov Tel.004 . Jud.594 . Jud.Dr. Nr. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. cabinet asistente. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. fax 0252360623.com http://www. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA .spitaltarnaveni.61. Luduº.sp.pneumologiesp. Bisericani.052 Centrala sporba@rdslink. Jud.Administratia.

42-46. Rusu Mircea Alin Director med. pleurezii.ro. Leana Stanescu . farmaceutice. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. Ioana Stoianovici . 0249-560671. biochimist. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr.spitalcorabia. urgenþã. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. pr. Dr. spirometrie. grup electrogen. Prahova Tel: 0244/290671. m. Danilã Eduard. investigaþii radiologice. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna.Sat Drajna de jos.m. Spirometrie. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. (04)0233/790933. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. pneumofiziologie. 116.com. Drajna . pneumofiziologie. Comp. 35. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. www. manager@spitalbreaza.ro Manager: Dr.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Dr. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Drãgãneºti Olt. 5 paturi. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. 0249/465370 Email.). Neamþ. Tîrgu Neamþ. farmacie. sp. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Nr. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. Olt Tel. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Dr. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Olt Tel.ro. Criºan. Fax: 0244 – 341464. nr. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. balanta laborator. radiologie. 0249/460443 Email. Scornicesti. (04)0233/790824 Fax. din care. etuva.a. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). nr. Laborator de analize medicale: Hematologie.9-11. Dr. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Slatina. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. Manager Dr. nr. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Imunologie. pneumoftiziologie. pneumologie. Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. Olt Tel. 436139. s.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. ecograf.ro. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. pr. m. Informaticã: info@sanatoriudrajna. Laborator analize medicale. TBC: Ruja Silvia. Clara Rusita. pr.2011 27 . Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. Farmacie: Pârvu Elena. BPOC.m. Jud. pneumonii. Comp. nr. Cpt Drãgãnescu. spitalpnf@yahoo. spitaldrgolt@clicknet. Principalã 888. Breaza. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Jud. office@spitalpnf. Carpaþi. autoclav. bronsite acute ºi cronice. Echipamente:oxigeneratoare. Cod 615200 Tel. spirometru. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. afecþiuni pneumoftiziologice acute.ro Manager: Ec. Laborator radiologie.com. 2. Prahova Tel. Dr. 431765. Medici: pneumologie – Dr. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice.4 paturi): 80 de paturi. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. nr. hematologie 2010 . pr.ro. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. Comp. ftiziologie 70 de paturi.:0244 . repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC).340419. IACRS. Dotare: radiologie. Sterilizare. Maria Lazãr. electrocardiograf. Puiu Tatiana. Tereja Claudia. Corabia. State Greta. Chirobocea Elena. Com. Compartimente auxiliare: laborator clinic. Jud. Jud. Olt Tel. Fax. ªtefan cel Mare. 0249/460340. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Jud.: 0249 431764. Fax. Cristinela Vasile. Dr.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str.m. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec.ro Dispensar TBC: Dr. Email: spital_tgneamt@yahoo. 21. Miron Caproiu. Jud. Dr.ro. Spirometrie. Aurel Furtuna . Jud. Biochimie.com Dispensar TBC: Dr.

15 paturi. Popescu Rodica. comp.9.sp.: 0244-36.44. Diaconescu Daniela. Medic ªef Secþie dr.sp. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. Comp.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. Dr. pneumolog. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. Pneumologie – adulti. comp. Strada Republicii 14.pediatriesibiu. Pompeiu Onofreiu. Satu Mare.C. Tãºnad. Email: info@spitalulmedias. Fax:026913004 www. Tel: 0269230260. nr. Mizil. Comp. Tel: 0230/222098. 35 paturi. Cantacuzino. pneumolog.521. statistica ºi informatica medicala . Jud. 40 paturi. TBC . Comp. comp. Dotare: spirometru. Bojan Viorel Smaranda-m. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. Ploieºti. Negru Rinceanu Elena m. pneumolog. SF. Satu Mare Tel.Ialomiþei nr. Gh.ro. www. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. Comp.sp. Ambulatoriu de specialitate. Satu Mare Tel.pr. 3-5. dr. pneumolog Pneumologie.spitalfloresti.60 paturi. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . Fax: 0244.sp. Cojocariu Florinel – m. – 30 paturi – Dr. amplasata în Vila II.19.ro.G. Dr. Aparaturã medicalã: Ap.PNEUMOLOGIE . Ecograf. Dumineca Daniela.sjup.ro Manager: Ec. Comp. Vasile Lorel. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . medicinã internã Director MEDICAL dr. Sterilizare. dr.Padeanu Vasile-m. Buna Vestire nr.com. Tel: 0269230260. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str.com.15. Suceava. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. explorari functionale. 0260-644744. B-dul. Fax: 0260-644710 www. nr.46 paturi – Dr.sp. TBC adulþi.m. m.pr. EKG. Duca nr.2-4. Fax: 0230477020 Manager dr. TBC III . Baritiu. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. TBC adulþi. Fax: 0269 845564. explorari functionale..678 0244.B.Libertãþii Nr. 33. 20 paturi. Comp.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. Jud. TBC copii. atestat în management sanitar. 30 paturi.1-3. comp. TBC II . secretariat@pediatriesibiu. imagistica medicala. Pneumologie – adulþi.dr. Medic ªef Secþie . pediatrie_sibiu@yahoo. www.pr. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. Comp. atestat în management sanitar. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. Suceava. Fax:0230/520412. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr.21. Jibou. mun. Fax: 0244. Laborator radiologie. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str.ro Pneumologie I. Sibiu. Prahova 0244-250505. 1 Decembrie nr.: 0261/ 825600. Medic ªef Secþie: dr.46 paturi. Hegedus Sanda-m.530.spitaljibou. Kerezsi Csaba m. pneumolog. MDR-5 paturi. dr. 0244-251115.spitalpnfsm. Prahova Tel: 0244. 21. Jud. Mediaº. 5 paturi. 1-3. Ignat Adrian Radu .92. Laborator analize medicale. Secþia Pneumologie II . dr. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. pneumologie. 440078. 725600 Tel: 0230477389.sp. Solca.sp. Pallay Vasile-m.dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. jud.36.: 0261-730913. Nicolae Bãlcescu nr. Dohi Lorant m. Laboratoare: radiologie. jud.28. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. spital_sv@clicknet.60 paturi. cu Comp. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr.80 paturi.21 Email: tbcflorestiph@yahoo. Câmpean Ioan Marius.com. Tel: 0269 842550.93.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. 55 paturi. MDR-5 paturi.ro T. Spirometru. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. Spitalului. Manta Mãdãlina. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. Dr. Gr. 10 paturi.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. PASCUT VASILE -m. Jud.Fenechiu Olivia. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. Floreºti. Suceava.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. I.sp. pr. EKG.de radiologie. Jud. Sãlaj Tel.300. secretariat@sjup. nr. jud. Secþia Pneumologie III .Varga Ritta-m. Popescu Mihai. statistica_spital_sv@clicknet. comp. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale.sp..cu 35 paturi – ºef secþie .530.ro. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Medic ªef Secþie . Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud.678 carmenboescu@sjup. amplasata în Vila 3.com Medicinã Internã . Pneumologie II. Prahova Tel.FILOFTEIA’’ MIZIL Str.: 0260-644348. Sibiu. Seik Monica m.dr.ro. radiology.160 paturi – Dr. www. Eugenia Neacºu. nr.com Dispensar TBC: Dr.

Hazm Aljabory. m. Dr. Conf. Dr. pr. Virgil-Filaret Musta. med. Dr. Dr. Rosiori de Vede. Medicale. pr. abau Roxana. dr. Comp. i boli infecþ. Dorin 2010 . Adriana-Mihaela Dan. Dr.Fira Mladinescu Ovidiu. Elena-Gratiela Ioncelescu. Dr. Chir. m. Conf. pr. Anestezie. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. Pneumologie. Marc Monica. terapie intensivã. boli infecþ. Budarescu Maria Cristina. Med. m. competenþã ecografie. Stefan Mihaicuta m. CameliaTeodora Nita.Iovan Ionela. Explorãri Funcþionale. Isai Luminita Alina. Stefan Mihaicuta. Dr. Comp. boli infecþ. Dr.pr. Lab. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar.pr. m. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ..boli infecþ. m. Dr. Str.Oancea Cristian. Dr. dirmed@spitalul-vbabestm. m. Med. Pneumologie.Miron Ramona Mihaela. Comp. Conf. Dr.Ardelean Carmen Loredana. anestezie. Opreanu Radu Virgil. boli infecþ. toracica. HIV/SIDA. m. univ.. Dr. m. Mihalcea Elisabeta.. As. Dr. pr. Hanna Csunderlik. Pneumologie. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. Dr. boli infecþ. pr. Dr. Lab. Comp. univ.ro Manager Dr.34 paturi. m. m. competenþã ecografie generalã. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. sp.pr.F. MonicaDaniela Cotfas. Borcan Daniela.com. HIV/SIDA. Manuela-Gabriela Curescu. sp. Stelian-Eugen Stoia-Djesca.universitar Dr. sp. pr. respiratorie . Dr. Pneumologie. pr. m. Fax: 0256. anestezie. Dr.2011 Vancea. competenþã ecografie. Corbeanu Cristina Elena. Zimnicea. Vancea Dorin. pr. competenþã ecografie.6 paturi: Dr. sp. internã. Conf. competenþe acupuncturã ºi bronhologie.Sorescu Cristian. Malac Constantin – chimist specialist.BABEª TIMIªOARA jud. Dr. Sorina Maria-Denisa Laitin. As. Dr. Alergologie si imunologie clinica. de Anal. Dr. m. pneumologie. competenþã ecografie. Oanta Gratiela. Biol. m. Med. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. în st. Aviatiei. Gheorghe Adam nr..boli interne boli respiratorii (pneumonii. Dr Madem Alina Luminita. m. explorãri funcþionale. Roman Horatiu – m. pr. Conf. Lazureanu Elena Voichita. pr boli infecþ. Dr. Clitan Monica Mihaela. Secþia Boli Infecþ.Chereji Monica. Lab. manager. Draghici Dan -sef sectie – m. laparoscopicã.Ivascu Ana. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. Timiº. m. pr.. Dr.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud.Laza Florin. Emilia-Octavia Nicoara. Radiologie ºi Imagisticã Med. Dr. sp. Dr. m. pr pneumologie. med.. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA .com Secþia med... Gorici Corina. m. Dr. pr. Corneliu Constantinescu.. Radioterapie Pneumoftiziologie II. m. pr. Dr.. pr. Dr. Voicu-Mircea Tudorache. m. Dr. internã – 60 paturi. Pneumologie.pneumologie. i pneumologie: Dr..pr. pr. Prof. Pneumoftiziologie I. Pneumologie: Dr. Alexandru Crisan. pr.Curelea Aura Eugenia. Dr. Computer Tomograf. pr. univ. Dimitriu Raluca Diana. în st.med.Chim.14 paturi. Dr. Lab. Dr. pr. m. Pneumologie. pr.. II Copii ºi Adulþi.670. Adriana Socaci. dr. anatomie patologicã. Lab. competenþã ecografie. Geru Gabriel. pr. m. boli infecþ. Traian nr. sp. med Dr. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. As. boli infecþ.Badescu Sorina. pr. pr pneumologie. Dr. competenþã ecografie generalã. M. rezid. pr.66 paturi din care 6 paturi Comp.. Pneumologie. Stoenescu Dorel – biolog princ. competenþã ecografie. m. pneumologie. 0247466701. Str.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo.. de Explorãri Funcþionale. Pneumologie. Gherman Minerva – chimist specialist. Dr.207. Dr. sp.207. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. radiologie.. Elena-Voichita Lazureanu. pr. Dispensar TBC. 68-72. Szilagy Delia Monica. Dr. Dr. Dr. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Dr. ºef secþie: Prof.Chim. TBC.79 paturi din care 60 paturi Comp. Dr. pneumologie. med. Lucian PaulHorea Negrutiu.pr. Chir.. boli infecþ. Cab.pneumologie Director MEDICAL interimar. Traila Daniel. m.: 29 . dr. pr.Schuch Angela. terapie intensivã.. competenþã Chir. sp. m. Dr. m. Chis Minodora. pr. Dr. pneumologie. bronsite acute si cronice. ºef lab. de Anatomie Patologicã. m. 145400 Tel/fax: 0247/366995. Vancea Dorin. Dr. Terapie Intensivã . Dr. Dr. Dr.Fratila ZenoIoan. boli infecþ.pneumologie. Str. Dr. sp. coordonator. m.. pr. Dr. m. TBC ºef secþie: Prof. Dr. Lab. Lab. ºef secþie. m. Dr. Comp. pr.ro. Bertici Nicoleta. de Radiologie. in st. m.R. Recup. dr.1 Tel: 0247466651. Monþia Tatiana. Mun. Dr. sp. Dragan Codrut – chimist specialist. Pneumologie. Pneumologie. in st. boli transmisibile ºi epidemiologie. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. Secþia Pneumologie I . m. Dr. Bica Valerica – biolog specialist. m. ToracoPulmonarã . boli infecþ.ro. Anatomie Patologicã – Citologie. Maria Ileana. Sanda-Anca Levitchi. m. Nr. univ. Ungurean Ioana. Adriana Botila. Dr. ºef secþie. farmacist primar. rezid. Carmen Panaitescu. m. Dr. sef farmacie. Dr. Teleorman. Dr. boli infecþ. Mateiu Loredana Manuela. m.79 paturi din care 34 paturi Comp. pneumologie. boli infecþ. Muha Maria. pr. epidemiologie. sp. m. m. boli infecþ.735 conta@spitalul-vbabes-tm. Dr.. Irina-Ionela Stoia-Djesca. m. 13 Tel. Comp. Dr. boli infecþ.. contzim@yahoo. Marincu Iosif. atiari@spitalul-vbabeº-tm. boli infecþ. competenþã bronhologie.. Biol. ªef sectie: Dr. m. pr. m. Timiºoara. Teodora Moisil. m.Sas Daniel. Dr. RodicaValerica Potre Oncu.4 paturi. sp. Dr.. Dr. Secþia Pneumologie II .sp. As. m. Dr. m.: 0256. Nan Delia. m. m.Chim. m. m. TELEORMAN. Farmacie: Sâmbotin I. m. med. m.. Narcisa-Daniela Nicolescu.pr. Balint Gib Marius. pr. Dr. imagisticã med. Maria Cerbu.pr.. Virginia Mihaescu.

Timiºoarei. aspir. Decebal Nr.. tub oxigen. Dr.Dr.pr. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.5 paturi. Dr. Tel.spitalfaget. Pneumologie. dr.radiolog. Victoria Teodorescu . 5. Dr.pneumologie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr.net Comp. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. www. radiologie ºi imagisticã med. Lab. etc) Cab.m. med. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. Fax: 0237/ 275779 spital.ro Sectie Med. Loc. ºef secþie dr. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta.pr. . Str. Cuza nr. Lab. SPITALUL DR.dispensarizare a hepatitei. str. Tulcea.Maresal I.spitaluldecopiibarlad. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud.pr. Horezu. spitalul_Vâlcea @yahoo. 12 capsule. boli infecþ. Mihai Viteazul. 0250860620. m. 4. Cab. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC.: 0235/457330. 66 paturi. EKG Hellige. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. Elena Todorescu. Nr. Fax: 0235/457730 www. 66 paturi. EKG. tensiometru adulti. Duta Constantin. nr.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. a nr. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. Sânnicolau Mare. spitaljimbolia@artelecom.Vaslui.I. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF.: 0256-391260. Dr. Cab.Dr. Str.com Secþia pneumologie.pr. de anal. Pneumoftiziologie. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. Gheorghe Deaconu . 571883. de legatura. 0256 320692.Iugulescu Magdalena. somacin2002@yahoo.14 Tel. Vâlcea. bronsite.com Cab. Mircea Vodã. Sandu Maria. Computer. Lab. www.pr. As. 305300 Tel: 0256 320860. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. 360682. de intubatie oro-traheala. . 50 Tel: 0235/416220. .sp. Str. Princ. NICOLAE” BÂRLAD Jud.: 0237/ 275600.4. monitor pacient (T. Calea lui Traian.: Tel/ Fax: 0256 360655. Internã. Tel. Babadag. www. 25 paturi. 025086062. Antonescu. Jimbolia.com Laboratoare: Lab. Miu Sorin.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . Rm Vâlcea. specialist. terapie intensivã boli infecþ.spitalulmacin.: 0250/748001. Sectii: I. Vâlcea. Dr. Bloc operator.m.pneumoftiziolog.pneumoftiziolog. 66 paturi. Deta. str.pr.PNEUMOLOGIE .com. ºef secþie dr. med. Peia Andra Maria. nr. spitalbabadag@yahoo.HIV/SIDA.pr. Telefon: 0240/ 571884. Fax: 0240/ 571968. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. radiologie ºi imagisticã med. Comp. M. Fax: 0250/746989. 29 Tel. Victoria Teodorescu .Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. Laborator analize medicaleDr.m. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. respiratie. 201. Nr. Tulcea. Pneumologie . Negreºti. Contele Csekonics Nr. Vâlcea.online. Panciu.m. str.: 0256-371770. Timiº.Timiº.pneumoftiziolog. M. M.com. 10. II pneumoftiziologie.. Gheorghe Deaconu . Salã de gimnasticã.Ciontea Elena.Cornea Georgeta. Desaga Daniela. Laborator analize medicale.Spitalului nr. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Iosifescu Cristina. A. astm bronsic. Str.com Dispensar TBC. Nesin Marina. oscilometru. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". Dr. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. spital_negrestivs@yahoo. în curs de organizare .sjv.pneumoftiziolog. Barlad. 245800. 0250/768282.spitalnegresti. 150 Tel. ºef secþie dr. Dr.net. Fax 0240/ 561820. Mãcin. puls.ro Dispensar TBC. radiologie si imagisticã med.pneumoftiziolog. VASLUI. Tel. Str. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Dr. Dr. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. III pneumoftiziologie.Timiº. Tel: 0240/ 562115. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Popescu Luciana Mihaela -med.net Pneumoftiziologie DR. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. boli infecþ. Bulacu Monica.fr. B-dul Epureanu nr. Lab. Timiº. temperatura corporala). Str. antirabic. 34. A. de picior. Rosoga Gheorghe. Radiologie si imagistica. nr. Dr.pr.m. 41. Heracleea. www. Oraº Fãget. Mihãeºti Str. nr. Cab. Cornelia Vultur . Tel.ro.panciu@sanitar.4. de Psih. Constantin Rusanda Rahela. Comp.ro Dotarea: EKG.

7. 420. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. }os. determinarea presiunilor musculare respiratorii. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. un psiholog ]i un asistent medical. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. Echipa. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. Diana Ioni[/. dr. test standardizat cardiorespirator de efort. 90 Tel. 021 335 69 10. Sector 5. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. test de mers. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. int. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii.30 . Bucure]ti. Viilor nr. Miron Bogdan. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. care. un fiziokinetoterapeut. kinetoterapie respiratorie. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã.30 . condus/ de prof. care au simptome respiratorii.14. etaj I. Dr. 518.