Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. pot sã spun cã acest numãr. Supliment Medical Market . S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. Atunci. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. începând de la sãrãcia populaþiei.000 de noi cazuri. în ultimii ani. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. În ultimii ani. conform ultimei statistici a OMS. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie.).PNEUMOLOGIE . urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice .ºi cel al bolilor cardiovasculare . crize financiare etc. permit o mai bunã recuperare a acestora. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. diabet zaharat etc. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. în mod indirect. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. hepatitã cronicã. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. strict supravgheatã de cadrele medicale.care sã fie reînnoite regulat -. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. precum SIDA. accidentele vasculare etc. vezical. lipsa unor stocuri de medicamente . într-adevãr. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. care. cancerul laringian. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. dau roade. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. astmul bronºic . numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. de cavitate bucalã.. boli digestive.infarctul miocardic. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. boala ischemicã cardiacã. cifrele reale erau ascunse. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. Lista este foarte lungã. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. dar ºi altele. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. bronºita cronica.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. precum: cancerul bronhopulmonar. esofagian etc. În schimb. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS).

Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. ameninþãri ºi oportunitãþi. Care sunt. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. Treptat. puncte slabe. au un rol la fel de important. Pe de altã parte. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. 5 . metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. pe plan mondial. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. În acest “An al Plãmânului”. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. o invitaþie de a pãtrunde. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. Mulþi ani. În plus. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. astmul bronºic etc. împreunã cu alþi colegi .interniºti. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii.2011 era doar a trata tuberculoza. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. precum BPOC. unde. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. unde. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. am þinut sesiuni educative. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . fiind identificatã cu “ftiziologia”. alergologi. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. Va rog sã argumentaþi de ce. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. de CT. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. cardiologi. Avem foarte multe exemple de þãri. Avem un grup de lideri de opinie care. în întreprinderi private. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. de fapt. multe dintre ele neglijate. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. PET CT. în centrele universitare. în termeni de puncte forte. din cauza lipsei de fonduri. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. în congrese. dupã o astfel de interdicþie. unde. de fapt. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. ca Sibiu ºi Iaºi. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. Ulterior. De 3 ani. pediatri. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. care a devenit doar de suprafaþã. în acest an.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez.

este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. Dr. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. Consumã însã mai mult timp.. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. fãrã coordonare. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. mai ales la copii. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. mai ales la vârsta pediatricã. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. spre deosebire de sistemul digestiv.adormit”. fãrã o tehnicã specialã.. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. facialã 6 Supliment Medical Market .ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani.PNEUMOLOGIE . Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. Ca principiu.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. publicatã Tabelul 1. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. permit mixarea de soluþii. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. medii ºi în cãile aeriene mici. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. sunt . adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari.01µ la 100µ. iar DPI genereazã particule solide. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). este prezentatã în tabelul 1.

.

echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. ecografe performante). Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie.06. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). internist. oncologie. multidisciplinar. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. radiolog. anatomopatolog. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. este nevoie de o echipã formatã din chirurg.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. mai ales la munca de echipã. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. imagist. pneumolog. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. Draeger. Storz. în Oradea. anestezist. medicinã internã. Tehnicile endoscopice reduc costurile. mai ales pentru diagnosticul. Integra. Firmele Olympus. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. cardiolog. Novatech. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar.PNEUMOLOGIE . Oradea. care sã foloseascã tehnologii moderne.aceste servicii . bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. la sacrificii. totuºi. Este importantã munca de echipã. Siemens. toracoscopie ºi mediastinoscopie. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. Martin. .tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume.2010 Dr. 02. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. la dedicare. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. În acela]i timp. THORACUT . faþã de costurile spitaliceºti. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. ecobronhoscopie. oncolog. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi.

fãrã alergii.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. cu iritaþie a nãrilor. pericolul vine. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. de multe ori. teste alergice. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. pleoape iritate.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. sufocare. nasul curge apos. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). Dr. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. Consultul medical. sugarilor. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. roºii. ochi iritaþi.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii.homeopatie. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. usturimi în gât.021. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. bronºitã cronicã. 9 . femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. sângerare nazalã. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. conjunctivale). Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. hemoragii nazale si oculare (retiniene. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. este foarte important. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 .ro Clinica Anima .clinica-anima. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. iritativã. din punct de vedere medical. program/ri . în primul rând. acest tip de terapie este de preferat. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. la cabinetul medicului de familie sau specialist. nas care curge iritant. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. pneumotorax spontan. În plus.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. Vã urez o primavarã frumoasã. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). pneumonie. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. De asemenea. Nu în ultimul rând. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse.98.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . 75-77 tel. imunoelectroforeza. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. emfizem pulmonar. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. infarct miocardic sau pulmonar.2011 totalã nou nãscuþilor. agravat de aer rece.38 www. spirometrie. medicamentelor uzuale. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã.Victoriei Calea Buze]ti Nr.

un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. pleurezie micã. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. insuficienþã cardiacã. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. CT toracic.hemoptizie. pleurezie neclasatã. În final. fãrã relevanþã specialã. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. În ceea ce ne priveºte. Bucure]ti Supliment Medical Market . Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3.hipoxemie) +/.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). prin hazard sau prin atenþia noastrã. Dr. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. cu decelarea. în care. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii.PNEUMOLOGIE 10 . Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). simptomelor. EKG. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. }tefan". surprinzãtor. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). în grade diferite. aspectului radiologic pulmonar. fãrã decelare de HTP. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . în toate aceste cazuri. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. bazalã. ECO cardiografie ºi ex. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. Concluzii: în toate aceste cazuri. proces de condensare neomogenã. În scurta expunere care urmeaz/. fibrozã interstiþialã. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . pulmonarã în hilul drept.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. Gabriela B/rbulescu Dr. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . pneumonie.

: 0214403488. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. Stafilococul Aureus.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. De reþinut. Concluzie: Corect diagnosticate. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter.clavulanat. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar.2011 11 . Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. 221. n acelaºi timp. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. Este ºtiut cã. 0214403588. în evoluþia sa. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. tratate ºi monitorizate. Sector 6. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. 126. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). 43 B. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. Dr. 173. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. Haemophilus Influenzae. De menþionat. 0314254783. caz în care se recomandã adenoidectomia.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. alãturi de DNF ºi antihistaminice. 122. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament.

Director Financiar-Contabil: Ec. 4500596 ªef sectie: Dr.55 ªef sectie: Dr.: Dr. Emilia Criºan.38.99. Vladimir Serban Ghinescu m.pr.as.pr. vicepreº. dr. sp. Dr. sect. pr. Mara Popescu Hagen – m.med. pr. pr. sp. drd.99.38. în ºt. drd. Viilor nr. Pediatru.71.m. vicepres. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. Dr. Dr.40. Dr.pneumolog. Dr.10-17 337. Dr.Lacul Bucura nr. pneumolog. Dr. Asist. Emilia Tabacu – medic pr. ªerban Vodã nr.ªef Aura Cernica .asist. pr. Dr. homeopatie.m..: Dr. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. cod 050152 Telefon: 335. pneumolog.pr.. Ileana Rohan – m. sevraj tabagic. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str.pr. pneumolog. pneumoftiziologie pediatricã. Claudia Toma .71.m. pneumolog. Bogdan Miron Alexandru . med.. Eugenia Aurora Constantinescu . dr. Mihaela-Carmen Mitrea . sp.med. Sasu Ana-Maria – m. competenþã în managementul sanitar.as. sect. pneumolog. pneumolog.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. 289. pr. med. master în managementul sanitar.m.asist. m. Pneumolog.gr. 4. Univ. www. Dr. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. competenþã în bronhologie.univ. Dr. Dr.m. chirurgie toracicã Director Medical: Prof.m.71. ºt. pr. dr.med. sp. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu.med.marius-nasta. Viorica Filipescu . sp. 021-336. med.Antonela Dragomir .pneumolog. pr. med. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. 5. Radu Chiotan – m. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Sector 5 Bucureºti. pr. As. Dr.as. somnografie. med..m. Gabriela Otel . univ. univ. m. pneumolog. pr. pneumolog. Asis. Serban Voda nr. competenþã în management sanitary.m. med. m. med.25. în ºt. As.med. ªef lucrari Dr. 90.99.m.ªef .Mihaela Badulescu . master în managementul serviciilor sanitare publice.med. 021 450 0596 ªef sectie: Dr. As. pneumolog.m.med.m. sect. med. Dr. med.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. pneumolog. drd.. pneumolog Dr. Bucureºti Telefon: 021-336.. Dr. pneumolog. Serban Voda nr..med.ªef Nicoleta Preda . ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila.med. sp. Florin Mihãlþan. pr. Cornelia Tudose . Bucureºti Telefon: 336.m.m. pr.pr. Ileana Rohan . drd. Beatrice Mahler – m. sp. pediatru cu competenþã în pneumologie.. Pneumolog. As. Cristian George Popa . Elena Dalia Manolache . sect.. pr. competente ecografie generalã. medicinã internã ºi pneumologie. alergologie. Dr. Rãzvan Adrian Mocanu. dr. pneumolog. univ. As. As.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str.m. în ºt. Dan Avramescu . pneumolog. Asis.. vicepreº.m. Dr. competenþã endoscopie toracicã. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. 12 Supliment Medical Market .m.m..m. pr. pneumolog. Dr. sp. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. 4. Dr. drd. pr.01.m. Bucureºti Telefon: 4500594. Bucureºti Telefon: 336.Irina Strambu . pr. Bogdan Miron Alexandru . drd.ro. cc. SRP. ºt. pr. ºef Nicoleta Moise . Constantin Marica . Ioana Varachiu . dr.. supraspecializãri homeopatie. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. ºt. competentã în pneumologie pediatricã.as. As. SRP ªef lucrari: Dr. pediatru cu competenþã în pneumologie. m. Dan Avramescu – medic pr. pneumolog.25.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. Dr. Dr. pneumolog. dr.. în ºt.ªef Daniela Bastar . Dragos Bumbacea . pr. competenþã endoscopie toracicã. 40. ºt. 336.m. med.I. pr. As. sp.ªef Mioara Marinache .as. pneumolog. pneumolog.asis.pr. în ºt. pr. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof.01 Email: nasta@mariusnasta. pneumolog. Dr. vicepres.ªef Margareta Oproiu . Gheorghe Murgoci .69. dr. sp.Delia Liana Marta . 5. 336.m. dr. 289.PNEUMOLOGIE . pneumologie..pr. Mirela Ciontu – m.. acupuncturã. pr. pr. Asist.ro Manager: Dr. pneumologie. pneumolog. ºt. Fax: 337.gen. pr. dr. Dr. 4. 289.m.st.ºt. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . pr.Lacul Bucura nr. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As.55 Dr. Jeni Mihaela Petrea .ªef Dana Trandafir . Dr. ºt. dr. sect. Anca Macri . dr. Anca Macri – m. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila.25.55 ªef sectie Dr. pr. Micapora Neagos . Dr. pr. pneumolog. pneumolog. sp. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. medicinã internã ºi pneumologie. Daniela Mihãilescu. Dr. med. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof.m. dr.

cervico-toracicã.I.nebulazitor.m.m.cerc. .I. pr.m.asist. sectie As. . supraspecializãri mediastinoscopie. pr. ºt. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. . Asoc. Dr. bronhoaspiraþii. pneumolog.. SECÞIA A. gr.I.gr. echipament medical: ventilator.. gr. drd. med. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. m. secretar ºt.chimist spec. ecografie generalã. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie.pr. .. gr. competenþe chirurgie toracoscopicã. chimist principal. primar pneumolog Dr. Dr.instrumentar micã chirurgie.I.III . broºaj -periaj.Ruxandra Ulmeanu . dr. cerc. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã.m. chirurgie toracicã. pr.I.. med. drd.pr. Dr. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. Dr. pr. Dr.st.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. chirurgie toracicã As. Mirela Tigau . A. Asist. Dr. pneumolog. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 .ªef Anita Bumbanac . Mihnea George Orghidan .. drd. chirurgie esofag.pr. ºt.m..gr. med. pr. chirurgie laparoscopicã.pr. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. ºi COMPARTIMENTUL T. protezare endobronºicã..m. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. dr.. med. cerc. ºt. III.m.pr.Petronela Grigore . Dotãri: mediastinoscop. dr.. pneumolog. drd.electrocardiograf 3 canale. în chimie Dr. med. pr.m. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici. extragere corpi straini intrabonºici. Dr. ºt. dozarea angiotensin-convertazei serice. Ioan Cordoº . Roxana Nemes . pneumologie intervenþionalã.st.. Doina Lugoji m.m. drd.m.pr. pr.Emilia Criºan . pneumolog. lavaj bronhoalveolar. competenþã în bronhologie. . dr. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. Codin Theodor Saon . Asist. ºt.T. în ºt.atele. pneumolog. Luminita Iuliana Cervis . chim.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. dr. pr. Dr.bronºic pentru prelucrãri citologice. pr.asist.cerc.2011 Coordonator: Dr. pr. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR ... A.st. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie.I.med. chirurgie toracicã. drd. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar.m. biopsie pulmonarã transbronºicã.m. pneumolog. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. dr.pr. ºt. Dr. sp. chirurgie toracicã. Ileana Stoicescu .Aneta Serbescu. med. bronºice.med.cerc. chirurgie toracicã.monitor / defibrillator. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. cerc. Radu Stoica . pr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. Boris Constantin Coman –m. cerc. Ioana Munteanu.injectomat. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu.T. ºt.. pr. pneumolog. Dr. Diana Ionita . drd. aplicare de proteze stenturi. Asist. biopsie bronºicã.m. management sanitar.m. m. pneumolog. cerc.sac mascã valvã..gr. ºt.pr. Dr.Univ. dozarea fosfatazei acide. m. cerc. Dr.gr. Dr. m.med. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. III. pneumolog Dr. Asist. pr. pr.m. Madalina Burecu.pr. drd. m. chirurgia traheei. ºt.I. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. ºt.. Elmira Ibraim . laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. în ºt.cerc. pr. III.pr. dr. pr. Domnica Ioana Chiotan . Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . pneumolog. în ºt.cerc. cerc. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. univ.Mihai Alexe .. în ºt. Dr.Cristina Popa . Ileana Dediu . pr.. termocoagulare endobronºicã. competenþã în bronhologie. Radu-Dragos Posea .III. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr.. toracoscopie. Cristian Paleru . pr. Dr. Dr. formator pneumologie. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. mediastinoscopie.m. Cristina Maria Teleaga . III. gr. chirurgie toracicã video asistatã. Ruxandra Spataru . chirurgie toracicã. Niculae Galie – m. pr. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. sp. gr..Dr.m. pneumolog.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr.T.psiholog. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. cercetare. A.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ ..Victor Spinu .pr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. Dr. competenþã în bronhologie. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. competenþã bronhologie.pr.. pneumolog.ºef Carmen Pãcuraru .gr.T. . sp. Dr. pneumolog.asist. Dr.. ºt. pr.I.asist. pneumolog. Asist. m.cerc.II. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. ºt. .st. Genoveva Cadar . competenþã în bronhologie.med. dr. Servicii: fibrobronhoscopie.. Dr.med. Andreea Dumitrescu . med. Simona Bliorþ .ºef Anca Pavel .

BD. Rongen MRF mobil . în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. pr. scopie . MATEI BALª Str. Tel. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã.61.. cicloergometru. gr. în ºt.gr. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer.I. sector 2. pr. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. dozari ºi determinãri de imunoglobuline. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.95. dr.I. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. Adriana Moiºoiu . explorãri radiologice ale tubului digestiv.Eltex 400. diagnostic de laborator. în biologie Dorina Banicã .90. ºt.47.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr.st. sp.318. radioscopii ºi radiografii pulmonare. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . electrocardiograf portabil BIOSET 3700.I. med. epidemiologie.Post I. proteine patologice.pe autocaravana Philips M40 MULLER. m. sp. 22.sp.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. cerc.. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice. bodypletismograf. pr. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). anti. pr. complement. cod 022103 Tel./Fax secretariat: 021.m. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . sector 2.m.80. Epuran Valeriu .Dr. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . medii de culturã: IC.318.00. indici de elasticitate pulmonarã. dr. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare.15 E-mail: inms_romania@yahoo. teste de efort.gr. tomografii plane. epidemiologie ºi boli infecþioase. centralã: 021. Dorina Victoria Roºca . DR. Daniela Piþigoi.biolog pr.st. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice.06 Fax: 021. þi anume. radiografii osoase.D6 .37-39.m. m. Aurica Georgeta Raduþã Stan . Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM . 021. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. Bucuresti. I. Tudor Cipruþ . Laborator. radiologie ºi imagisticã medicalã. presiuni musculare. instrumentar de unicã folosinþã.PNEUMOLOGIE .Dr.318. dr. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr.secretariat: 021. secretariat@mateibals.biolog principal. Panduri. cerc. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos.microbiologie. competenþã tomografie computerizatã. Svetlana Vasile-Bugarin . ºt.com Cabinet Pneumologie: Dr.. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. nr. dr.biolog principal. flowscreen.00.318. congelator . bronhodilatator-.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. Bucureºti Tel: 021-3224140. pr. radiografii abdominale.sp. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. Dr. în biologie Monica Bendorf .800 C.biolog pr.m. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . cerc.318.SWISSRAY Elvetia.gr.m.60. 1. Dr.USA.m. sp.318. Adriana Moiºoiu . examen pletismografic. dr.47. pipete automate electronice ºi semiautomate-.biolog pr. ºef de Lucrãri Dr.. Georgeta Cristea .med.60. sector 5. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. nebulizator pentru testul bornhomotor. cerc. centrala: 021. microbiologie Dotãri: agitator Vortex.biolog pr. Bucureþti. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. radiologie ºi imagisticã medicalã. Dr. Rodica Bacruban. Tel. Grozovici nr..tuse convulsivã. Servicii: vaccinãri la cerere. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate.ro 14 Supliment Medical Market . compartiment de sterilizare. Dr. Tel.

28. Coman Tãnãsescu. pr.sp. sp.:021.. univ. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. pr. med. serviciul de biotoxicologie profesionalã . med. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. Speranþa Teodorescu. competenþã endoscopie bronºicã. Bucureºti Telefon: 021/252. H Influenzae tip b. ecograf. EKG. Cristina Grigoropol. în ºt. Adresa email: spital. în þt. cc. m.317. medicinã internã.: 021/316.gerota@mai. Dionisie Lupu nr. Dr. m. pr.. medicinã internã. medicinã internã. Dr. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. m. medicina muncii. Dr. pr. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. As. Dr. medicina muncii. EMG. în ºt. dr. medicinã internã. Octavian Ghizdavu. Dr. Cristina M. pr. Dr. spec.34-secretariat. competenþã endoscopie. Dr.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. Dr. Dr. Dr. gr. medicinã internã. spec. m. Cristina Angelescu. boli infecþioase. Dr.21. spec. pneumoftiziologie.pr. boli infecþioase. paragripale ºi adenovirusuri.. dr. pr. m. Secþia Medicinã Internã II . sp. Eugenia Bãlãnescu. m. Dr. pr. medicina muncii.unic în Bucureþti.ro Secþia Pneumologie Str. Dr.32. laringite acute obstructive.10dispecerat Fax: 021/252. centralã: 021. în ºt. med. Cristina Grigoropol. drd. med. Simona Caraiola. m. pr. pr. Muncii. Luminiþa Marin. sp. explorãri funcþionale.. dr. grd. medicinã internã. medicina muncii. Luminiþa-Monica Luminos. în ºt. m. infecþiile cu: VHB.2011 15 . Mihaela Iacob. pediatrie. Badea Georgeta. 2010 . Ianuli Mihaela. boli infecþioase. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T.. pr.47. medicina muncii..sp.316. medicinã internã. Andrei Nanu. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. m. audiometru.. dr. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Tel. drd. Dr. pr. Bucureºti Tel.sp. dr. Doina Niþescu. dr.29. Dr. drd. Dr. pr. Asistent universitar Dr. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã.71. medicinã internã.gov. boli infecþioase. 19 . m. III. boli infecþioase.B. pr.. drd. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. medicinã internã. Rozina Iagaru. Dr.80 paturi. m.45.33. medicinã internã. Afrodita Tudor. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. Dr. Bucureºti Tel. ºt. drd. m. Roxana Matei. m. Ruxandra Patrascu.. spectrometru UV ºi vizual. Ferdinand nr. pr. medicinã internã. m. pr. Angelica Viºan. medicina muncii. Ioan Matei. Isabel Constantinescu. Dr. m. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. în ºt. pr. m. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. ªef lucrãri Dr. Dr. meningococ. med. sp. pr. m. dr.85. în ºt. Dr. Cornelia Bistran. Dotãri: 40 paturi. Tãnãseanu Stefãniþã. medicinã internã.. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. m. m. sindrom pertussis viral). 5 þi 8 paturi. m. int. rezident boli infecþioase. în þt. Gologanu Daniela.317. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. 50. Dr. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. competenþã ecografie gen. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. medicina muncii. medicinã internã. univ. m. Pr. spec. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. med. pr. medicinã internã. m.. m. pr.70 . medicinã internã. m. m. Gabriela Ticu. I. medic ªef secþie. m. Servicii Diagnosticul. m.int. hepatologie. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. analizor de gaze sanguine. Prof. 63. Echipa medicalã: Dr. Sonia Cornelia Bãdulici. medicinã internã. 021/252. ªtefan cel Mare nr. pr. med. medicinã internã. dr. m. m. boli interne. drd. Dr. în ºtiinþe medicale. sp. sector 1.. pneumologie. competenþã ecografie gen. m. Daha Ioana. pr. medicinã internã. pr. ºt.C. pr. reumatologie. Dr. Dr. m. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. dr. med. m. VHA. pr. þef Lucrãri Dr. DR. Cristina Popescu. Asistent universitar Dr. boli interne. medicinã internã. pediatru. Adriana Nicolau. Cristian Bãicuþ. gr. Valer Mihai Pompilian. Dr. Dr. medicina muncii. m. pr. Dr.. Ruxandra Mãntescu.. Dr. Dr. med. m. pr. Stanescu. pr. c. în ºt. pr. Fax: 021. Dr. Testare imunitate postvaccinalã. Eugenia Naghi. m. Iulia Crull. Agripina Rascu. As. med.pr. Bronhopneumonii ºi pneumonii. Dr.55. sp. pr. Dr. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. m. Dr. m. Tania Alexandrescu.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. m. m. m. reumatologie. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. Dr. m.. Damian Fotache. pr.31. paragripale ºi adenovirusuri. reumatologie. ºi pneumoftiziologie. sector 2. ct. m. adtiv. m. pirometru. m. Dr. Cristina Gica. dr. med. pneumococ. sector 2.. III. imunoprofilaxiept. boli infecþioase. med. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã.. Sonia Bãdulici.. medicina muncii. cardiologie. pr. sp. Adina Stãncescu.

ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. spirometru. Tel. chirurgie toracicã. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. Dotare: Aspiratoare pleurale. sector 2. Serviciu Bronhologie. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. cura pneumotoraxului spontan. Examene histopatologice:bronsice. tomografie computerizata. Dabelea Constantin – m. foraje transtraheale. cod 020122 Tel. farmacist primar Laborator Analize Medicale . lichide patologice. astm bronsic. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic.stefan@b. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. pr. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. pr. bronhografii. Consultanþã anti fumat.334. oxigenoterapie sau de lungã duratã. cu teste de provocare sau nu. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. centrala: 021.com. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK.histo-chimice. centralã: 021. Savu Angelica. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. pr. Vasile Popa – m. bronsiectazii. Florinel Pop. drvasilepopa@gmail.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . pleurale. Serviciu de radiologie. chirurgie toracicã. examene bronhoscopice. Bucureºti. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . pulmonare.90. cu viza diagnostica sau terapeutica:. Tomografii plane ºi în plan bronºic. anatomie patologicã Cristina Negoiþã.39. Servicii medicale: Aerosolo-terapie.39.38. 4 rezerve cu 2 paturi. pleurodeze chimice pentru pleureziile. Bucuresti. extractie corp strain. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza.Dr. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Tel. 021. Vitan-Bãrzesti nr. STEFAN Sos. pr. mediastinale. pr. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. biopsii bronsice. 16 Supliment Medical Market .A.PNEUMOLOGIE . Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. cc. ferestre pericardo-pleurale. m. Testare farmacodinamica bronsicã. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. fistulografii pentru fistulele esobronsice. Electrocardiograf. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . examen radiografic.210.I. Aparate pentru aerosoli. extratoracice. Examen radiografic.210. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. Marian Ilie. punctii biopsii pleurale. competenþã bronhologie. pleurale. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. BPOC etc./Fax secretariat: 021. CT. etc. Fibrobronhoscopia directa etc. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS.sfantul. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. pneumologie. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. constantin.astral. Stefan cel Mare nr. limfoganglionare. 13. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara.36.59.dabelea@rombiomedica. probe functionale respiratorii prin flowscreen.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. 11. IOAN ªos. Examene bronhoscopice. Doina Obãcescu.334. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei.51. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare.pr. competenþã torascopie. lavaj bronsic. Tel.com Dotãri: 15 paturi. spalatura si periaj bronsic. st. Dr. Laborator de Anatomie Patologicã .210. Pense de biopsie endoscop de diferite profile./Fax: 021. 021.334.31 spitalul. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. Dr. m. competenta bronhologie Farmacie . bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. competenþã toracocopie. m. sector 4.35.þef laborator: Dr.Farmacist Sef: Ioana Serban. m. pneumologie.Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.75. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. citologie exfoliativa a tractului genital feminin..50. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica.

testare farmacodinamicã bronþicã. pneumoftiziologie dr.Marmandiu Loredana Nicoleta m. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. pr. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . Tel 0257/311059. HCV. Daniela Chiriþã. Roxana Tudor. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. pneumoftiziolog. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. hemoptizii. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. sp. Dr. sp.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. 0258/771715. competenþã bronhologie Dr. biopsii bronsice. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . jud. lavaj bronþic. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. Gabriela Bãrbulescu.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. NR. Dr. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. pr. 2 Sebis. 6. pr. Speranþa Maria Eugenia Brânzei.cronici . prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. Fax. Dr. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. Pneumolog Dr. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. competenþã bronhologie. Alba Tel.spitalleordeni. HPV cu genotipare etc. Nr. spitalsebis@artelecom. Horea. sector 5. lichid pleural. broþaj bronþic.106. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007.ro Dispensar TBC – m.Stanescu Cristiana Felicia. directorul me-dical al spitalului Dr.Micu Marioara m. 0248/653690. CEA. fistulografii pentru fistulele esobronºice. Câmpeni. pneumologie. Adina Sorina Petrescu. pneumonii. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. pneumoftiziologie dr. sp. 63. Nr.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. pr.50 paturi ºef secþie: Dr.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. 145. flowscreen. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. Jud.38. examene bronhoscopice..Sandu Adriana Mariana. www. cu teste de provocare sau nu.ro. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR.: 420. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. Chisineu Cris. bronsiectazii etc. examen radiografic. produse de puncþie ganglionarã. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. pr. pr. Garii. pr. Jud. pr. m. ILIE PITEªTI Str. m. pr. portabil. Alexandriei nr. m. m. nr.pa.Leordeni. m. spitalul_cimpeni@yahoo.Coloniei nr. pr. examene citologice de sputã. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. Aparat probe functionale respiratorii.Badea Carmen Liliana m. pneumologie.40 paturi ºef secþie: Dr. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. aspirat bronþic. Dr. pneumoftiziolog.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M.. PITEªTI. contact@spitalleordeni.Argeº Tel: 0248646500. Pulsoximetre. transtoracicã.45 Dr. etc. Medici: Dr. Jud. PSA. medicinã internã cronici. 49. pneumologie. m. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . Jud.Argeº. Loc. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . HVB. pr. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. bronhografii. Dr. BPOC suprainfectata. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. consult clinic pneumologic. m. Bucuresti.2011 17 . Tineretului. pr. HCV. Ecaterina Varga. Anisoara-Alina Halpern. pnf. Aparat punctie pleurala. Marian Ilie. pneumologie. pleurezii masive. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen.ro www. m. Laurenþia Bãdulescu. str. pneumofiziologie. pneumologie. Florica Borea. Tel. Marcu Luminiþa. Arad. m. Aparat aerosoli. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. Tel. m. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. Cuza Voda. spirometrie.50 paturi Sos. Dr. nr.24. pneumologie Dr. bronhopneumonii. m. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. pr.Buleu Florin. micoze pulmonare. 0248/653694. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.

Tel. astm bronºic. Maria Zarnescu. sp. Bacãu Tel. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. M. Secþia II Pneumologie. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. nr. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Dr. Tel.ro. Brînzei Luminiþa. Industriei.ro. 72.72.astral. spitalcostesti@yahoo. Ileana Drambareanu. ªef secþie Dr. Gavrilã Gabriel. tumori pulmonare. m. tuberculozã secundarã. pneumologie.ro Dispensar TBC . www.Argeº.55. M. Tel. Medic ªef Dr. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi.clpnf@gmail. 19. Costeºti. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. m. la nivel judeþean. Ganac Gheorghe Director Medical . abces pulmonar. bronºite acute. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Dr.PNEUMOLOGIE . Mares Mariana Nicoleta. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. jud. pneumologie.pnf.Dr. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete .ro. Chiriac Graþiela. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str.ro Manager: Dr. Tel. sp. medicinã de laborator Farmacie Farm. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str.ro. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. Dr. M. bronºite cronice.Dr. 0248673 550. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. Laborator analize 0234-52. Gheorghe Milos. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC .76. pr.ro. Slãnic Moldova. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. chist hidatic.M.Argeº 1. m. etc.com www.348.Dr. http://sanatoriulslanic. Cod postal 115100.38.consiliere pentru renuntarea la fumat. Judeþul Argeº. m. Manager . 18 Supliment Medical Market . consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. cord pulmonar cronic. m. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. ªef secþie Dr. pr. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . farmacie@pneumoftiziologie-bacau. pr. Jud. etc. Tel. competenþe în Endoscopie bronºicã.22. Câmpulung. Dr. Pneumoftiziologlog. lichid de ascita. Pneumoftiziolog.pneumologie. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. Pneumoftiziolog. sp. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie).7. empieme pleurale. medic laborator clinic Farmacie – Farm. Dr. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. direc@pneumoftiziologiebacau. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Cod: 605500. pneumonii bacteriene. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. Dr. Anca Florentina Dumitrescu. emfizem pulmonar.Dr. pr. tumori mediastinale. lichid de ascita. sp. Oituz nr.Ec. investigatia bacteriologicã: ex. Dr. Anca Florentina Dumitrescu M.spitalregelecarol.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . mpr. 0248510954 / 510150. Laborator analize medicale . Judeþul Bacãu Tel: 0234.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. competenþe în Endoscopie bronºicã. microscopie. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã.ro.). Halbedel Cristina. Munteanu Cezara. M.ro. Bronhoscop. Apostu Marius. pr.Bãlcescu nr. pneumologie.348. Fax 0248673850. M. Pneumolog. Frigioiu Mihaela. M. ªef secþie Dr. pneumotorax. pneumologie. Pneumoftiziolog. competenþe în Endoscopie bronºicã. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. bronºiectazii.din Judeþul BACÃU. Medic ªef laborator Dr. Rusu Cristina.129 / Fax: 0234. Lascar Catargiu. nr. pr. Bacãu. pr. indrumare ºi control metodologic în specialitate . bronhoscopie. pr. biochimie.23. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. Viºoiu Sorin Nicolae.wordpress. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. afecþiuni pleurale. Enachescu Serban . inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet.00. ªef secþie Dr.Dr. pr. culturi. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. N.). runos@pneumoftiziologie-bacau. pneumonii virale.55. pneumologie.75 spitaltbc@BACÃU. sp. Ftizioterapie. hematologie. antibiograme. Dana Maria Stanescu. m.ro. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. tipizari.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. Secretariat 0234-51. explorari functionale respiratorii. Dr. pr.com.

competenþe endoscopie bronºicã. pr. Tel.ro. pneumoftiz@rdsor. com. pleurezii. Radu S.ro 2010 . Fax 0231/584024. 75. Ecografie abdomen superior. www. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. ec.0231/584 024. IDR 2 ui PPD. m. tel.60 paturi. pneumoftiziologie. Eroilor. 21 Brãila. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Manager. m. 268.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. oftalmologie. Tomografie planã. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. Dr. 0748 233 000. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. Moisuc Doina. DR. Asanache Carmen. competenþã echografie generalã. Bistriþa-Nãsãud. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. 0263 348267. O. pneumoftiziologie. Camerã de gardã. Principalã.eu SPITALUL MUNICIPAL . pãrþi ale scheletului în douã planuri.1. Ambulatoriul . Vladimir Tiberiu. Analizor automat de biochimie. sp. nr.astral. ps. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . Cristina Rusu.Ilisua@yahoo. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor.0231/ 584082. BACÃU.ro. 57. Analizor automat de hematologie. Bronhologie – Dr. Iliºua. Botosani Tel: 0231/578 023. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. Frigioiu Mihaela.R. (substanþã asiguratã de pacient). ecograf. Secþia pneumologie II – 60 paturi. Durnesti.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. E-mail: office@pneumobt. Dr.Câmpiniu nr.ro Activitatea medicalã . Nr. pediatrie. Rx. endoscop. Compartiment BK.pneumologie. Dispensar TBC. coloanã vertebralã.spitpneumo. Fax 0263 348267. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. Rx. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). ftiziopediatrie. Rx. jud.spitalmoinesti.2.pr. ec. Botoºani. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. spirometru. centurã scapularã sau pelvinã. electrocardiograf. Examen radiologic tract digestiv superior. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. cod 810003 jud. din care: Compartiment TBC 40 paturi. pneumoftiziologie. pr. Izvorului nr.com. Dr.coloanã cervicalã. bronsite. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Rx. psihiatrie. Examen microscopic colorat – secreþii. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. medicinã generalã. m. insuficienta respiratorie acuta). pr. rinofaringite. nr. dr. amigdalite.0234-362520. bronsiolite. din care: – TBC copii 4. Carmen Elena Iacob. Dr. Farmacie.medicinã internã. www. Strada Crisan. m. pneumoftiziologie.L.com Dr. pr. Ungureanu Dragoº. bronsiectazii. m. neonatologie. pneumoftiziologie. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. Radiodiagnostic.. ginecologie-obstetricã.com. Judeþul Bihor. Cristina Bahrin. 584118. Laborator analize medicale. spitalmoinesti@BACÃU. recuperare medicalã. Jud. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita.2011 19 . Margasoiu Daniela. pneumonii. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. m. Trandafirilor. jud. 0359-413471. Fax 0359-413470. Ecografie pelvis.Dr. Gheonea Anca. 0744 329 616 Director medical. Dr. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. Tel. 0231/613240. competenþã pneumoftiziologie. Dorohoi.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . Examen microscopic colorat Gram – sputã. 0231/610178. compartimentele administrative Str.ro. nr. judeþul Botoºani.astral.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. competenþe endoscopie bronºicã.24. Guranda.. Viorel Ion Lefter. preventoriul. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Codreanu Viorel. chirurgie. sp. Rx. astmul bronsic. Ecografie generalã. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. nr. Laborator explorãri funcþionale – Dr. TBC adulþi 36. ATI. Zorilor. Tel. spitaldorohoi1@dorohoi. craniu faþã. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. m. m. Oradea. laringite.

Fenes Matei m. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr.ro Manager: Dr. agitator. Cãlãraºi. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Dan-Mihail Nicolau m. pneumoftiziologie 47 paturi din care . Banaceu Stana m.compartiment TBC – 11 paturi. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. m. str..com http: www.ªef Secþie. Grãdinilor nr. m. pr. pr. 5 pat. Verinceanu Elena. chirurgie toracicã. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Sistem monobloc. Rontgen:4 (ELROM 400. pneumolog. pr. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. B. Braºov Tel: 0268.293 e-mail: smsacele@gmail. Dr.com. Argeºului nr. telefon 0268/270570. 0264. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. remus_c2002@yahoo. balanta tehnic. / Fax: 0264-592176. centrifuga-3. Cãlãraºi. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. sp. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. electrocardiograf-3. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo.20. microscop fluorescenta. bidistilator. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. Dr. spoltenita@walla.. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. Catrinoiu Mihai. 0268. concentratoare oxigen-6. microscop optic. Tel. Gabor Daniela. pr. spekol.compartiment TBC – 12. 6. 45 paturi din care . Independenþei. baie apa termostat. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. bronhoscop-3. spitalcb@cs. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. compenþã explorãri funcþionale respiratorii .591263. Dumitrescu Spiridon. 50 paturi din care . pulsoximetru-3.13 paturi. 0242515932. spital_budesti@yahoo. spirometru-4. pneumoftiziologie. pr. pneumoftiziologie. m. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. pentru consultatii de pneumologie. Milena Man m. Niþulescu Dan. Caransebeº. Dealul Spirii Nr 12. Oraviþa. competenþe explorãri. Carmen Monica Pop m. master managementul serviciilor de sãnãtate./ Fax. cultura. Cluj-Napoca. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr.2.în contract cu CASJCL. etuva. aparate de aerosoli-3. sp. sp. Ambulatoriu TBC: Dr.. m. . 0242515931.com Manager: Mureºan Vasile. analizor hematologie. m. Axion Iconos MD-Siemens. 0268. 0255571645/0255571646. Munteanu Ion m. Dr. ELTEX400. Tel.compartiment TBC . Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr.pneumologie. sp.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str.263 Fax: 0268. fax 0242510673. competenþã bronhologie.Dr.477. Popescu Alina.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. 44. 5 pat. diplomã absolvire curs managementul spitalului. Turcu Lucia. Jud. Verinceanu Liviu. Pneumoftiziologie. sp. Dumitrescu Spiridon Director med. Haºdeu nr. Tel. pr. Tel. 0255-511423.P. pneumolog. pneumolog./Fax 0268. pneumolog. pr. Caraº-Severin. pr. pr. m.PNEUMOLOGIE . Jud. Sacele. ODELCA).Nicolae Iuliana.Sãcele. 134. pr.0255-229361. Compartiment bronhologie: Dr. Dr. Dr. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market .830. 0264-591228. 30 paturi din care .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. tel.-pneumologie.smsacele. 477. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr.compartiment ATI – 3. Oituz nr. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. CaraºSeverin Tel. Braºov. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. cod 915100. m.com Compartiment pneumologie . defibrilator monofazic-1. pr. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. hotã cu flux laminar vertical-2. m. Episcop Popeea nr.273. jud.011. 477. pneumolog. analizor bichimie semiautomat. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str.270. Livia Filip m. pneumolog. m. camera termostat.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. 0242528297.Varianta Nord nr. Dr. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. Verinceanu Elena. Nr 1. Cãlãraºi. 54. Verinceanu Liviu.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . 12.ªef Secþie. 325600 Jud. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. Dr. 0264 591902. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr.ro Ftiziologie: 45 paturi .

astral. Laborator Explorãri Funcþionale. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. str. extratoracice.C. laborator clinic microbiologie. Tel.ºef secþie Dr.27 30 paturi din care compartiment TBC . sp.ºef secþie Dr. m. pr. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. Mãlina Dincã. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). probe funcþionale respiratorii prin flowscreen.10 paturi. sp. runoshuedin@yahoo. spitaldej@xnet. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. Daniela Homorodean m.354. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. www. spital_dej@yahoo. puncþie-biopsie pleuralã. examene bronhoscopice. cod 405400 Tel. 68. dr. transbronºice. Dr. limfoganglionare. Moþilor nr. Laborator Bronhologie . Dr. pneumoftiziologie. Cluj.351. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. pneumoftiziologie Dispensar TBC. mediastinale. Radiologie. pleurale. Tel. m.211341. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. pr. fiºier. testare farmacodinamicã bronºicã. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. Andreia-Mihaela Olteanu. testarea capacitãþii de adaptare la efort. Cabinete consultaþii. Pneumoftiziologie 2010 . testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. consult clinic pneumologic.212.ro Secþia Pneumologie.: 0264/312420 fax: 0264-311578. 14-16. Jud. jud. Principalã nr.2011 21 . Popescu Maria – m. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. Turda. cabinete în specialitãþile: pneumologie.Nicola Doina. pr. www. Marius Ghita. Tel.spitcocluj. Huedin. Fax: 0264. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. aspirat bronºic. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. Fax: 0264/599463. office@spitcocluj. B. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . Iuliu Panduru m. 1 Mai nr. lichid pleural.ro Secþia Pneumologie: Str.: 0264.huedin@cluj. sp.P. Cluj . Cluj-Napoca.640. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. pulmonare.com. 347. Fax: 0264. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. Jud.NAPOCA Str.spitalulhuedin. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi.: centrala 0264/597706. pneumoftiziologie.com Site: www. Andrei Mureºanu nr 12-14. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. cabinet asistente de teren.go. Dej. pneumoftiziologie.ro Cabinet TBC: Dr. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. m. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale.ºef secþie Dr. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. spirogramã. ªef secþie: Dr. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. Marioara Simon.Hasdeu Nr. Staþie de Sterilizare. pneumotoraxuri. punct laborator – bacteriologie.175 spitalul. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. Cabinet tratamente. Farmacie. pr. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. salã de tratament.ro.spitaldej. examen radiografic. brasaj bronºic. examene citologice de sputã. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. m.ro. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. bronºiectazii. cabinete consultaþii copii. Doina Nicola. Spitalului nr.ro.com Dispensar T. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii.815. Cluj. 42. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. pleurale. examene histopatologice: bronºice. Laborator Endoscopie Bronºicã. cu teste de provocare sau nu. pr. determinarea transferului gazos. Farmacie Sãvãdisla. Cluj. spitalmunicipalturda@yahoo. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. ecoendoscopie bronºicã. Moldovan Ioan.: 0264. sp.B. jud. spirometrie. pleurezii masive. Dr. m. prin fibroscopie. m.

Moroeni. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . jud. Palazu Mare. DR. Osman Emel . Nr. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. pneumoftiziolog. S.m. Rotariu Anca. tel. pneumoftiziolog. Competenþa în: Bronhologie. AGIGEA. 0241. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. pr. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. Dr. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. med. Dr.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. m. Maria Burdujan.pr.Danteº Elena Director financiar contabil ec. Dr.sp.B. Laborator DISPENSAR T. Covasna.sp. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).sp.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. Constanþa. pneumoftiziologie. Jud. Sanatoriului Nr. m. Sipos Andras ºef secþie m..696.L.697. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. Pneumoftiziolog. Mun.807. Constanta. Laborator de Analize: Biologie..pr. Sectia pneumologie III.agigea@mangalia. Dr.M. Raduly Eniko m. apa sulfuroasa tamponata. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. saloane: 16. Dr. Raduly Eniko m. Sentinelei nr.net. m.pr. 1. 0241. Dr. Elena Dumitrache m. ªef secþie: Dr. pneumoftiziolog. S. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr.dr.1.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.Dr.m. Bacteriologie Coordonator ªef Dr.pr.m. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. -/311580 (centrala).882.L.Borgazi Erdin Director medical S. ºt. din care 15 paturi comp TBC.486 324. Jud. Fax: 0267/ 351883. Floca Livia.55 paturi.sp. Jud. Luiza Velescu .m. Dr. Pneumoftiziologie.Cojocaru Viorica. Jud. paturi: 45.: 0241. Dr. Nr. pneumoftiziologie.Manescu Veronica. Pneumoftiziolog. Pneumoftiziolog. Fax: 0241/75. laborator clinic Coordonator ªef: Dr.pr. m. pneumoftiziolog.Tolbaru Florica Cristiana m..pr. pneumologie. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei.C. Tel.dr.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi.2. Sipos Andras.0245772154.15. Jud. comp.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str.486300.tbc. Oana Cristina Arghir m. Pneumoftiziolog . Popescu Georgeta. ªef secþie: Dr.PNEUMOLOGIE .astral. Stefan Alina .486301. Dr.696. pr. Elena Danteº Director Medical.L. 0241/ 751 337.pr. ºt. DR. 520064.pr. DR. Dr.ro Manager Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. pneumologie Director Medical . Competenþa în Management Sanitar. office@balnear.sp. Fax: 0241. pneumoftiziolog. Competenþa în Ecografie. 40. Dr. Mihai Nichi. Nemes Eva m. Alexa Anca m. Chimie. Stadionului nr. ºt. Dr. Fax: 0241-741121 spital. pneumoftiziolog. Dr. Pneumoftiziolog . radiolog.sp. Competenþa în Management Sanitar.sp.m. pneumoftiziolog.bronhologie. Constanþa. pneumoftiziolog. Laborator analize Medicale. 0241. Doctor în stiinte medicale.M. Dr.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. Mircea cel Bãtrân nr. Med. Tel. Dr.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. m.40 paturi Secþia Militara dr.130. Comp.astral.Radulescu LauraM.696.486324. cod 905500. sanatoriulbalnear@mangalia. Pneumoftiziologie. m. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. sanatoriul_moroeni@yahoo. Dr. Competenþa în Management Sanitar. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi.com Manager . Fildan Petronela Ariadna. m. Voicu Ghiorghita. Sfântu Gheorghe. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Apti Ghiulten. m. Dr.sp. pr. Sentinelei nr. med.sp. Eniko-Vera Pall. 40. info@spitfog.sp. pr. Constanþa Tel: 0241.infomedic.pr.Glavan Alexandru m. m.pr. Competenþa în: Bronhologie.400 veraenikoall@xnet. Diana Traicu . Fax: 0241.m. Dr.sp.12.pr. 0241. Dr. Pneumoftiziolog. Damian Mihaela. Dambovita. www.TBC 75 paturi Farmacie. Dr.pr. Competenþa în Ecografie. Competenþa în Ecografie. pneumoftiziolog.

pr. Manda Adina Director de ingrijiri . pr. Pr. pr. Eugenia Sãndulescu. în st. Dr. competenþã ecografie.. pr.pr. drd. m. Doina-Lorena Stanescu. med. Doina Ene.ºt. m. • Clinica Pneumoftiziologie copii. dr. Ana-Maria Vanghelie.ro Dispensar TBC – dr. Elena Volosciuc. Corneliu-Emilian Miu. Dr. m. boli infecþioase. coordonator programe T. Craiova.Morfopatologie. med.18. pleurezii masive).Ec. competenþã ecografie. med.pr. m. Felicia Dumitrascu. m. competenta bronhologie. boli infecþioase. Pr. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. MirelaCristina Corneanu. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. m. Analizor automat hematologie.54 31 06. pr.centrala: 0245/760510. m.. pr. 0245/760618.med. pneumolog. boli infecþioase. Dr. Tel. mobilier modern. Dr. pneumoftiziologie. boli infecþioase pediatrie. Dr. 126. m. Dr. drd.: 0251. pr. competenþã informaticã Medicalã. Dan Hurezeanu. dr. pr. Dr. Director Medical . boli infecþioase pediatrie. Dr. Petrascu Elena. Tania Tudorache. Dr. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. m. judeþul Dâmboviþa. ªef secþie: Dr. Dr. Mioara Cotulbea. boli infecþioase. pr. boli infecþioase pediatrie. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I.com Dispensar TBC . competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. Doina Constantinescu. boli infecþioase pediatrie. Fax 0245668391. pneumoftiziologie. m. m. Daniela Dragnei-Veselu.54 23 33 www.med.med. Dolj. pr. m. Spirometru. pr. pr.vbabes-cv.Brînzoiu Elena-Maria –m. Aurora Roºca. Magdalena Peter. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. Aparat radiologie fix. pneumoftiziolog. competenþã ecografie. Monica- 23 . ªef laborator: Dr. m. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. competenþã informaticã Medicalã. pneumoftiziologie.Dr. m. jud. pr. Gabriela Marasescu. • Laborator Anatomie patologica. Marin Mateescu. boli infecþioase.125.. pr. competenþã ecografie. Dr.. Sp. m. Dorel Gheorghe. pr. pr. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie pediatrie Dr. dr.pr. m.laborator clinic ºi microbiologie.pr.stomatolog Dr. competenþã acupuncturã. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii.Ioncicã Lucian. Dr. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. Carmen-Daniela Culman.. competenþã ecografie.. Republicii. m. Maria Marinescu. m. competenþã ecografie. 0251. pr. nr. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str.ro. în st. în st.Stanoiu Bogdan. m.. boli infecþioase. Lucian Ioncica. pr. ªef secþie: Dr. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. pr. m. univ. m. Dr.pneumologie. pr.boli infecþioase competenta ecografie. în st. m. m.Dr. pr. Dr. m. 0245/760728 Tel. Examen radiologic standard. pr. m. Pr.as.C. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. med. Dr. Dr. Dr. competenþã ecografie. Instalatie de sterilizare. pr. în st. boli 2010 . m.boli infectioase.ro Manager . Tel. m. Pr. m. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. m. m. med. Dr. pr. as. • Clinica Boli Infecþioase copii. pr. spitalul_municipal_moreni@yahoo. modernizat. m. boli infecþioase. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Manuela-Elena Musa.0245/666036. m.com site: www. Pr. Dr. Mimi-Floarea Niþu. Dr./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. Dr.univ. Dr. pr. ªef secþie: Dr. m. m. aparatura radiologica.. Dr. pr. ªef secþie: Dr. m.. boli infecþioase. Dr. m. pneumoftiziologie. competenþã bronhologie. Constantin Ecobici.Ionescu Valentina. drd. Lucica Godeanu Statie. ªef lucrari.Poenaru Luminita Director financiar contabil . pneumoftiziologie. Silvia Munteanu. pneumoftiziologie. constand în examen microscopic ºi cultura BK. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. vbabes@rdscv. pr. Daniela Bica. Iulian Diaconescu. lector univ. as. ªef secþie::Dr. pneumoftiziologie. Dr. 22 Decembrie 1989. dr.Voicu Macesanu Alin. laborator clinic ºi microbiologie. Dr. Dr. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. Dr. Livia Dragonu.2011 infecþioase. competenþã ecografie. nr. Camelia Tudosie. pneumoftiziologie. boli infecþioase. Dr. Carmen Canciovici. Med. pr. competenþã informaticã Medicalã. Ileana Bazavan. m. m. Dragos Nicolosu.pr. Dr. competenþã ecografie. Dr. Adriana Georgescu. m. laborator clinic ºi microbiologie. Tel. pr. med. Mirela Mihailescu. pr. drd. Valentina Cioroianu. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii.spitalpucioasa. pr. pr. dr. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. Paulica Surugiu. competenþã bronhologie.B. pneumotorax. pneumoftiziologie. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. ªef secþie: Dr. pneumoftiziologie.. Paul Ginga. m. dr. lector univ. Morfopatologie • Laborator Radiologie. Dr. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Dr. m. m.. în st.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. dr. laborator clinic ºi microbiologie.

Dr. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. Cardiolog • Comp. HIV/SIDA 15 paturi. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.med. dr. din care comp. Tel. Comp. Laborator analize Medicale. drd. TBC 45 paturi.PNEUMOLOGIE . pr. ªef secþie:: Dr. Dr. Dr. Cardiologie. As.Comp. Oraºul Filiaºi. Tabaci nr. 0251. pr. Boli infectioase (vaccinare antirabica). Racoþeanu nr.ºt.stomatolog. dr.ro.. Cupsa Augustin. Camerã de Gardã. m. Dr. în ºt.boli infectioase. m. 11.univ.Ioncica Lucian.1. 24 Supliment Medical Market . Tel. Craiova. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . DILOF RODICA. Judeþul Dolj.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. ATI . Endoscopie Bronsica 6 paturi.boli infectioase • Comp.Stoian Andreea. TBC 45 paturi. HIV/SIDA. m. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M.sp. Giubelan Lucian. m.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. Gugila Mihaela. chirurgie toraco-pulmonara. ºi toracicã.. Dolj.: 334824. 5.gen. m./Fax: 360395/360054 Manager: Dr.117. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. ªef clinicã: Dr. m. Dr.230. univ. boli infecþioase ºi epidemiologie. Comp. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. m.Dinu Jean.75 paturi.pr.Pr.pr. ORL. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. pneumologie. pr.radiologie. Dr. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. Calafat. spitalcalafat@gmail. dr. m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. as.As.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. Dolj. m. Georgiana Grecu.pr. 46 07 13.univ. dermatolog.383.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela.606 (centrala). Traian nr. pr.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa.60 paturi. univ. Radiologie. Dumitrescu Florentina. Dr.competenta bronhologie. Laborator anatomie patologica. Sectia clinica pneumologie II . 46 07 14. m.65 paturi. drd.. Cupsa Dina Maria. pr. Judeþul Dolj.Mihaela Barcan. m. as. spec. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441.pr. boli infecþioase. sp. Tel. • Cabinet Cardiologie. Stiintei nr.117.10paturi.Farm. în ºt. pr. sp. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.65 paturi. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . Sectia clinica pneumologie copii . TBC 35paturi. • Secþia de zi HIV/SIDA. m. medicinã generalã adulþi.502. as.pr. Dr. m. Laborator Analize Medicale .pr.Comp. din care comp. Dr. 217. Comp. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . prof. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. Carmen Olar. Sectia clinica boli infectioase adulti II . m.Ivan Cornel Director Medical: Dr.Costinel-Adrian Fintanã.: 0251.267. sp. Dr. Dr. med. Dr. 800189 . Insotitori 36 paturi. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. Laborator explorari functionale . m. Conf.pr. deserv.TBC: 0251-441. • Comp. Univ. Rugeanu Cristian.med. MÎNDRILà ION. m. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). Disp. Dr. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. Judeþul Dolj. m. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. chirurgie toracicã. As. chirurgie toraco-pulmonara.200. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . jud.com Dispensar TBC.746 (secretariat). jud. Bunea Gabriela Victoria m. deserv.45paturi din care comp.sp. Dãbuleni.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. pneumologie. m. Comp. scjuc2006@gmail.: 0251. drd.sp. Dr. m. Camera de garda pneumologie. Internãri: 0251-441. m. spec. pr.230. m.Galati Tel: 0236/46 07 12. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. Sectia clinica boli infectioase copii . Dr. Fax: 0251. Stomatologie – HIV/SIDA.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. Angela Colceriu. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. Bucovat. Dr. Dr. Camera de garda boli infectioase. m.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente.402.sp.Kalath Tereza. m.. Tel.boli infectioase.univ. as.boli infectioase.. radiologie. pr. m. Unirii Nr. chir..Comp.epidemiolog • Cabinet ORL. Mioara Cirstea. med. Chitucea Ramona Florina.. pr. univ. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile.231.

sp.234657 E-mail: office@spitalslobozia. spitalizvoru@yahoo. Bethlen Gabor Nr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. imagisticã medicalã. Pulsoximetrie. la P.8. sp. 0253/278571 Fax: 0253/278692.sp. Aparat radiologie. pneumolog. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.Isvoranu Mihaela.ro 2010 . pr. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str. 0246265023/0246265526. Fax: 0243-255. M.Baltã Mãdãlina.212.com Dispensar T. pneumoftiziologie dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. leptospiroze.brad@comser.ro.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. Tel.R. m. EKG.com web http://www.spitsingureni. Magura. Dr.Sanatoriului. Dr. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu.Dr. examen bacteriologic ºi A.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii.26. Hunedoara Tel: 0254 611050.F. Singureni.ro Dispensar T.Hunedoara.5. pneumoftiziolog. 0266218188. Dr.Coltatu Claudia Mirela-m. 16. . Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. Ialomiþa Tel centralã.13 www.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. spizvoru@yahoo.Victor Babeº nr. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.Cihac nr..com. Tel. infecþii urinare. Jud.18. 1. spitalul_singureni@yahoo. m. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo.: Dr.Burlea Alexandru m. Dispensar T. Geoagiu.P. test bronhomotor puncþii pleurale. 25 paturi din care:. jud. hepatite virale.:0254-248884.300.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. sp.3. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. pneumologie. Jud. perfecþionare pneumologie. Dr. Ciurcã Alin Constantin. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. Giurgiu. Panduri nr. m. nr paturi 125. Cod. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. boli infecþioase ale copilãriei etc).: Centralã 0243-255. jud. Androne Georgeta. Harghita. Jud.B. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. Jud Giurgiu.C.com Manager Dr. Laborator radiologie: . Computer Tomograf: Dr. spirometrie.spitalulbolintin. Jud. Urziceni. nr.odorhei@gmail. Jud. Jud.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232.2011 25 .sp. pr.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. Bálint Csillam. Camburu Cornel m. Victoriei nr. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr.ro. Topliþa.pr.655. Lazãr Gabriela Melania .pr.com Pneumologie – 12 paturi.m. Jud.Harghita..D. Secretariat 0243255.. 72.pneumo-iasi. aerosoli ºi oxigenoterapie. Secretariat: 0243. office@spitaldobrita. Tel. Tel.673.ro SPITAL MUNICIPAL “DR. Farmacie 0243-254. Interne: 0243254. Policlinicã 0243-254. Dr. Oproiescu Carmen Doina . pneumologie. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.379 E-mail: smurziceni@gmail. Fax:.sp. 25. pneumolog ºef secþie.sp. Hunedoara. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita.375. Gál Éva as.372.199.ro Dispensar TBC .130. Administrativ 0243-254.G. Tel. M.m.B. tel. info@sanatoriugeoagiu. nr. Servicii oferite: Spirometrie. pneumoftiziologie. Dr.. Aerosoli. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu.Dr. cod 335404.379. diaree infecþioase.: 0243. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str. Frankfurt Magdalena m.R.13.pr. 535600.I. med. Fax: 0243.23. Sat Izvoru Nr 307. Ialomiþa Tel.D. Fax 0246265023.aparat radiologic ELTEX 400. sp. pneumolog.212.B.393. meningite.0232.Apetrei Simona m. secretariat. biolog sp. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. Tomografii plane. pneumoftiziolog. Stegaru Patricia Director Medical Dr. Decebal nr./Fax 0246/234209. sanatoriu. nr saloane 23. Hunedoara.18. smsecretariat@rdslink. Guse Ana. Tel.m. M. 3 saloane. Gorj Tel: 0253/278691.pr. Dr..Rebedea Cristina m. comp. Consultatii Medicale pneumoftiziologie./Fax: 0040-266-212186.pr.. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc.C. Cerghezan Imre-m. www.: 0254-713820.sp. Neagu Nicu Raul Structura spital:. I. Contabilitate 0243-254. Slobozia.26. 212052.B. 0246/234185. sp.C.

ro Dispensar TBC . competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie.19-20. .Madalin Mateescu.PNEUMOLOGIE .61.-Fax 0265-411889.34.1.052 Centrala sporba@rdslink. Cod: 225 100 Tel: 381. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie . Mihali Maria m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . 81. pneumologie.spital-ludus. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. sp. Lãpus.Dorina Maria Ciurba. 381.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m.61.sp. Reghin cod 545300.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. Jud.sp.004 . Jud.Dr. Jud. 004-0265-512712.sp. Iaºi Tel.Dr.com Dispensar TBC: Dr.ro Dispensar T.: 021/2670881. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. Victor Babeº nr.Secþia Interne. SPITALUL MUNICIPAL “DR. Jud.com. Dr. 381. sp.052 Centrala. pr.. Jud. Bordeanu Monica-Geanina.FinanciarContabil.B.489 . MRF.Mehedinþi. Olar Emilia Mariana – m. pneumologie.C. Jud Mureº CP 545600.004 . m. sp.Dr.com. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. pneumologie – dispensar TBC. pneumoftiziolog. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr. 342121 Fax: 0262-343169. Str. m.2.Secþia Interne. Nr. Mehedinþi.Rahova nr. Fax: 021/2671012. Principalã nr./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. 381. spmtar@yahoo.pr.594 .pneumologie Dispensar TBC: Dr.C. Victor Babeº Nr. pr. spital_borsa@yahoo. 381. Ilfov Tel. Fax: 0265/44. Zmeu Gheorghe Marius – m.pneumologiesp.MARE Baia Mare.Administratia. pneumologie. 0262 –342120. Mureº Tel. cabinet consultaþii. Fax: 0233. Baia de Aramã. Filip Gabriela . 507. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.ro. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.34. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. Botezatu Elena Director medical: dr. 9-11. Dr. m.241. e-mail: spperis@yahoo. cod 545200.net Manager: dr. cabinet asistente.ro Pneumologie .com http://www.594 Financiar-Contabil. Dr. Jud.500. Borºa. Maramureº Tel: 0262 275995. fax 0252360623. ºef de secþie.spitaltarnaveni. Str. Luduº. Fax: 381. Floare de Colþ Nr.sp. Gheorghiu Darius . 0265/44. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.Ioana Felicia Fontu. Jud. pr. Bisericani. Neamþ Tel: 0233. jud.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m.ro. Jud. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.61.. spludus@ludusnet. pneumoftiziologie. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Spitalului nr. Mehedinþi Tel. Porþile de Fier nr.Dr. m..B.Administratia. Pop Maria Magdalena – m. Jud. LÃPUª Str. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market .Dr. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. Târnãveni. www. 20.pr. pr.6. Cuza Vodã nr. str. Maramureº Tel.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. . Iulian Predescu nr.com Dr.965 e-mail: sanbisericani@artelecom. m.ro Dispensar TBC: Dr. Dr. 0252361908.489 .56 e-mail: spmt@tvas. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.go. Tineretului nr. Mureº tel.pr. specializare tratament Pneumologie.40.sptgfrumos. 381. m.spitalulvinjumare.Balataretu-Dinca Elena. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. Tg. Maramures Tel. Tel. Colea Marilena. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. e-mail: office@spitalulorsova.241. spitalulvinjumare@gmail. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. site web: www.m. Stefani Carmen Ioana: m.com.ro Dr. Jud. www. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. pneumologie.12. 63 Târgu Frumos.Zaharia Boiu Nr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare. cod 225200 tel. str.

Jud. Maria Lazãr. investigaþii paraclinice (Bronhologie. nr. Danilã Eduard. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. nr. investigaþii radiologice. din care. urgenþã.ro Manager: Dr.2011 27 . Puiu Tatiana. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. State Greta. 0249/460443 Email. Jud. Miron Caproiu. Dr.spitalcorabia.m.4 paturi): 80 de paturi. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar.ro Manager: Ec. Dr. nr.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. Drajna . Dr.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Com.: 0249 431764. office@spitalpnf. 0249/460340. Prahova Tel: 0244/290671. Fax: 0244 – 341464. Jud. pneumonii. Tereja Claudia.ro Dispensar TBC: Dr. Tîrgu Neamþ. Sterilizare. bronhologie ºi explorãri funcþionale. sp. Olt Tel. Imunologie. Olt Tel. Spirometrie. Drãgãneºti Olt. Jud. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Principalã 888. radiologie. biochimist. Cpt Drãgãnescu. 436139. 35. Chirobocea Elena. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Jud.ro.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. 431765. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. pr. Dr. Jud. Cod 615200 Tel.ro. Dr. spitaldrgolt@clicknet. (04)0233/790824 Fax. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie).com Dispensar TBC: Dr. Olt Tel. BPOC. Clara Rusita. Medici: pneumologie – Dr.ro. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. nr. pneumofiziologie.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. pneumofiziologie. autoclav. Farmacie: Pârvu Elena. ªtefan cel Mare. Corabia. grup electrogen. Leana Stanescu . Aurel Furtuna .m. Slatina. afecþiuni pneumoftiziologice acute. bronsite acute ºi cronice. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Comp. 21.com. Rusu Mircea Alin Director med. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. Carpaþi. Compartimente auxiliare: laborator clinic. s. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). Dotare: radiologie. TBC: Ruja Silvia. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Neamþ. Laborator de analize medicale: Hematologie. (04)0233/790933. 116. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Biochimie. spitalpnf@yahoo. Email: spital_tgneamt@yahoo. Cristinela Vasile. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Laborator analize medicale. m. pleurezii. Nr. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. electrocardiograf. pneumoftiziologie. spirometrie.ro. Spirometrie. Laborator radiologie.m.340419. www.com. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii.). Prahova Tel. Dr.ro. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. 0249/465370 Email. Ioana Stoianovici .:0244 . nr. ecograf. balanta laborator. Criºan. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str.9-11. 5 paturi.Sat Drajna de jos. Breaza. Jud. IACRS. Comp. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. ftiziologie 70 de paturi. Scornicesti. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. Dr. Dr. m. Informaticã: info@sanatoriudrajna. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. 2. etuva. 0249-560671. spirometru.a. Manager Dr. Fax. hematologie 2010 . 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. Echipamente:oxigeneratoare. farmacie. pr. farmaceutice. Fax. Olt Tel.42-46. pneumologie. pr. pr. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. manager@spitalbreaza. Comp.

678 0244. Suceava. Satu Mare Tel. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo.spitalpnfsm. pr. EKG. statistica_spital_sv@clicknet. Comp. TBC adulþi. Sterilizare. Solca.36. 40 paturi. SF. Eugenia Neacºu. www. Ignat Adrian Radu . Ambulatoriu de specialitate.sp. Spitalului. Strada Republicii 14. pneumolog. Secþia Pneumologie III . I.Varga Ritta-m. Hegedus Sanda-m. TBC adulþi. 5 paturi. Prahova 0244-250505.ro.: 0261-730913. Suceava. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. Jud. pneumologie. dr.80 paturi.: 0261/ 825600. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. Dumineca Daniela. MDR-5 paturi.de radiologie. Aparaturã medicalã: Ap.: 0244-36. 10 paturi. Laborator analize medicale.44.sp.G. amplasata în Vila II. B-dul.15.. Sibiu. Buna Vestire nr. Jibou.530. Mediaº. Kerezsi Csaba m. Comp.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. 30 paturi. Medic ªef Secþie dr. Dotare: spirometru. Câmpean Ioan Marius.46 paturi – Dr.dr.9.B.ro Pneumologie I. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . secretariat@pediatriesibiu. pneumolog Pneumologie. Satu Mare.pediatriesibiu. TBC III .pr.Padeanu Vasile-m.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. Fax:0230/520412. 725600 Tel: 0230477389.60 paturi. mun. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet.sp. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria.sp. 0260-644744. Tel: 0230/222098. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo.ro T.28. explorari functionale. cu Comp.com. Vasile Lorel. Tel: 0269230260.300. statistica ºi informatica medicala . Medic ªef Secþie .1-3.92.com Medicinã Internã . Comp. Bojan Viorel Smaranda-m. 55 paturi. dr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. Ploieºti.sp.2-4.678 carmenboescu@sjup. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I .60 paturi. TBC .pr. spital_sv@clicknet. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. dr. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. Medic ªef Secþie: dr. Dr.m. Dr. nr. Gh. Dohi Lorant m. Jud. MDR-5 paturi. Popescu Rodica. Duca nr.sp. jud. comp.sp. TBC copii. Pompeiu Onofreiu.com. TBC II . 33. 21. Prahova Tel: 0244. 15 paturi. amplasata în Vila 3. www.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. Pneumologie II. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. www. Dr. Cantacuzino. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. Comp. Jud.spitalfloresti. PASCUT VASILE -m. Laboratoare: radiologie. imagistica medicala. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. 1-3. dr. pneumolog. Prahova Tel.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str.Fenechiu Olivia.dr.sjup. Seik Monica m.21. comp.19.Ialomiþei nr. Manta Mãdãlina. Pneumologie – adulti. radiology. Floreºti.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.ro.521.530. Comp. Tãºnad.ro. Fax:026913004 www. nr. 440078.cu 35 paturi – ºef secþie . Pneumologie – adulþi.sp. Laborator radiologie. Pallay Vasile-m. Sãlaj Tel. m. 0244-251115. Medic ªef Secþie . pediatrie_sibiu@yahoo.ro. Comp.160 paturi – Dr. Negru Rinceanu Elena m. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. Sibiu.. atestat în management sanitar. jud. Satu Mare Tel.ro Manager: Ec. 3-5. nr.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Tel: 0269 842550.: 0260-644348.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. Gr. 35 paturi.spitaljibou. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str.pr. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. secretariat@sjup. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. Spirometru. Mizil. – 30 paturi – Dr. 20 paturi.PNEUMOLOGIE . EKG.dr. Popescu Mihai. Fax: 0244.Libertãþii Nr. Nicolae Bãlcescu nr. Fax: 0260-644710 www. comp.46 paturi. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. medicinã internã Director MEDICAL dr. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Email: info@spitalulmedias. Fax: 0230477020 Manager dr. pneumolog. 1 Decembrie nr.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. explorari functionale. atestat în management sanitar. Suceava.com.sp. comp. Cojocariu Florinel – m.93. Tel: 0269230260. nr. Baritiu. Comp. Ecograf.com Dispensar TBC: Dr. pneumolog. Diaconescu Daniela. Secþia Pneumologie II . Fax: 0244. Jud.C. comp. jud. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. Jud. Fax: 0269 845564.

Pneumologie. Vancea Dorin. Chis Minodora. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr.ro. m. pr. m. m. abau Roxana. Dr. Dr. m. med. Alexandru Crisan. sp. farmacist primar. pr. competenþã bronhologie. explorãri funcþionale. de Explorãri Funcþionale. dr. Adriana Botila. Adriana Socaci. pr. pr. pneumologie. m. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. Comp. competenþã ecografie. m. m.boli interne boli respiratorii (pneumonii. m. Marincu Iosif.1 Tel: 0247466651. As. Budarescu Maria Cristina. m. Biol. pr. TBC. Vancea Dorin. med. Pneumoftiziologie I. Dr. Manuela-Gabriela Curescu. m. pr. dirmed@spitalul-vbabestm. pr.. Maria Cerbu. laparoscopicã. Stefan Mihaicuta. Aviatiei. Dr. Dr. m. Dr.2011 Vancea. Str. Dr. pr pneumologie. Dr.207. m.79 paturi din care 34 paturi Comp. Biol. Mun. sp.ro. univ. Gherman Minerva – chimist specialist. competenþã ecografie.Sas Daniel. pr. Elena-Voichita Lazureanu.. i boli infecþ. Corneliu Constantinescu. Monþia Tatiana.: 29 . m.. 68-72. HIV/SIDA. Dr. Comp. pr. Pneumologie. m. Conf. Comp. competenþã Chir. pr. Comp. Dr. Dr. Teodora Moisil. RodicaValerica Potre Oncu. boli infecþ. Pneumologie: Dr. Dr. boli infecþ.. m. Comp. Dr. Lab.pr. Dr. univ. Marc Monica. Dr. Dr. Fax: 0256. Pneumologie. Traila Daniel. Narcisa-Daniela Nicolescu. pr boli infecþ.. sp. Comp. Dr. Lab.pneumologie.com Secþia med.. Dr. HIV/SIDA. radiologie. m. Dr. pr. 0247466701. boli infecþ. Ungurean Ioana.sp.pr. Dr. Recup. Med. MonicaDaniela Cotfas. Pneumologie. Lab.pneumologie. m.boli infecþ.. Dr. pr pneumologie. pr. Zimnicea. atiari@spitalul-vbabeº-tm. Traian nr. Lazureanu Elena Voichita.Curelea Aura Eugenia. Pneumologie. pr.Iovan Ionela. Lab. competenþã ecografie. Dr. Gheorghe Adam nr. Hanna Csunderlik. m. Str. Dr. m. 13 Tel. in st.universitar Dr. Stefan Mihaicuta m. dr. Roman Horatiu – m. Anatomie Patologicã – Citologie. Pneumologie. sp. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. Chir. Pneumologie. pr. Dr. pr. ºef secþie. Dr. Radioterapie Pneumoftiziologie II. pneumologie. Adriana-Mihaela Dan. Secþia Pneumologie II . Corbeanu Cristina Elena. med Dr. m. Dr. Terapie Intensivã . pr. competenþã ecografie. Sorina Maria-Denisa Laitin.. Isai Luminita Alina. coordonator. As. CameliaTeodora Nita. m. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. sp.Ivascu Ana. m.pr. Timiºoara. m. epidemiologie.Chim. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. pr. Dr. ºef secþie.Schuch Angela. med. boli transmisibile ºi epidemiologie. Dr. m. Mihalcea Elisabeta. anestezie. Dr. competenþã ecografie generalã. toracica. Bica Valerica – biolog specialist. m. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. m. pr.BABEª TIMIªOARA jud. boli infecþ. internã. Mateiu Loredana Manuela.F. i pneumologie: Dr. TBC ºef secþie: Prof.pr. Dr. Malac Constantin – chimist specialist.Miron Ramona Mihaela. Dr.. Voicu-Mircea Tudorache. Dimitriu Raluca Diana. Oanta Gratiela. Dr. Dr.Badescu Sorina. Secþia Boli Infecþ.pr. Dr.66 paturi din care 6 paturi Comp. ºef secþie: Prof.. Balint Gib Marius. Gorici Corina. Nan Delia. Bertici Nicoleta. contzim@yahoo. boli infecþ. M.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo.34 paturi. pr. boli infecþ.4 paturi. Dr. Dr. Dr. Alergologie si imunologie clinica. m. pr..79 paturi din care 60 paturi Comp. med. Dr. boli infecþ. Borcan Daniela. Dr.. Dr.. Dr. sp. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. boli infecþ. Rosiori de Vede.Chim. Irina-Ionela Stoia-Djesca. m. sp. m. Dr. pr. m. ToracoPulmonarã .Sorescu Cristian. As. Farmacie: Sâmbotin I. Maria Ileana. sp. Virgil-Filaret Musta. dr. Dr. cu competenta in ecografie si computer tomografie.Laza Florin. Lab. Emilia-Octavia Nicoara. m.. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Pneumologie. Dr.pneumologie Director MEDICAL interimar..Ardelean Carmen Loredana. ºef lab. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. Carmen Panaitescu. Str. Med. competenþã ecografie. Computer Tomograf. competenþã ecografie generalã.735 conta@spitalul-vbabes-tm. boli infecþ. 145400 Tel/fax: 0247/366995. m. competenþã ecografie. anestezie. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ.Oancea Cristian. pneumologie.. m. sp.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Radiologie ºi Imagisticã Med.6 paturi: Dr. manager. m. m.. Dr.670. Anestezie.pr. Dr. boli infecþ. Prof. Lab.. pneumologie. de Radiologie. m. univ. pr. m. imagisticã med. Nr. respiratorie . rezid. m. pr.. Virginia Mihaescu. Secþia Pneumologie I . boli infecþ. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA .. Chir. Szilagy Delia Monica.R.207. m.14 paturi. Cab. Dr.pr. Dr. Conf. Conf. terapie intensivã. Clitan Monica Mihaela. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. Dr. m. m. Dr. Dr. anatomie patologicã. Explorãri Funcþionale. Dragan Codrut – chimist specialist. Dr. pr. rezid. dr. Dr Madem Alina Luminita. Teleorman. Dorin 2010 . bronsite acute si cronice. in st. Hazm Aljabory. Opreanu Radu Virgil. Dr. boli infecþ. m.. Sanda-Anca Levitchi. Medicale. în st. Dr. Pneumologie. în st. Muha Maria. Dr.Fira Mladinescu Ovidiu. Dr. Stoenescu Dorel – biolog princ.com. pr. Timiº. sp. m. TELEORMAN. Dr. Med. m.Chim. Dr. pr. Lucian PaulHorea Negrutiu. Conf. Dr. terapie intensivã.med.. boli infecþ.: 0256. m.Chereji Monica.. Elena-Gratiela Ioncelescu. pr.Fratila ZenoIoan. Dr. Dispensar TBC.. boli infecþ. m. pr. ªef sectie: Dr. sp. m. internã – 60 paturi. sef farmacie. de Anal. Conf. de Anatomie Patologicã. pneumologie. Pneumologie. As. pr. Dr. m. sp. Geru Gabriel.ro Manager Dr. Lab. Draghici Dan -sef sectie – m. univ. Dr. m. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. II Copii ºi Adulþi.

0256 320692. Rosoga Gheorghe.Ciontea Elena. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Antonescu.m. 025086062. III pneumoftiziologie.radiolog.pr. Calea lui Traian. Iosifescu Cristina.4. Bulacu Monica.com.: Tel/ Fax: 0256 360655. spital_negrestivs@yahoo. Princ. Pneumologie .ro Sectie Med. 360682. EKG. NICOLAE” BÂRLAD Jud. Dr.Iugulescu Magdalena. Mãcin. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". ºef secþie dr. Cuza nr.pneumoftiziolog.: 0256-371770. specialist. 5.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud..pr. nr. 305300 Tel: 0256 320860. Loc.14 Tel. A.m. Pneumologie. Timiº. . SPITALUL DR. 10. Barlad.Timiº. în curs de organizare . 245800. Lab. m. 0250860620. spitalul_Vâlcea @yahoo.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Sandu Maria. 50 Tel: 0235/416220. Str. Dr. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. Dr.. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. Gheorghe Deaconu . Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF.pneumoftiziolog. Comp. 4. A.ro.online. Tel.spitalnegresti. Peia Andra Maria. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. de Psih. Bloc operator. Str. Laborator analize medicaleDr.spitalfaget. etc) Cab. Jimbolia. ºef secþie dr. Telefon: 0240/ 571884. Cornelia Vultur . Desaga Daniela. www. Comp. boli infecþ. Horezu. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo.net Pneumoftiziologie DR. VASLUI. .spitalulmacin.pneumologie. de legatura.sp. radiologie ºi imagisticã med.Dr.com Laboratoare: Lab. de intubatie oro-traheala.pr.m. puls. Lab. nr. Lab.pr.pr. Fax: 0237/ 275779 spital. 12 capsule. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. med. somacin2002@yahoo.Dr. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. Str. spitalbabadag@yahoo. Radiologie si imagistica. Nesin Marina. Elena Todorescu. M. boli infecþ.spitaluldecopiibarlad.com Cab. B-dul Epureanu nr.m. nr. Nr. Tulcea. astm bronsic.Vaslui.fr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. 201. Sânnicolau Mare. 34.Spitalului nr. de anal. 150 Tel. M. Tulcea. str. www. Timiº. Mihãeºti Str. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Miu Sorin. oscilometru. radiologie si imagisticã med. Fax: 0240/ 571968.net Comp.com. Decebal Nr. ºef secþie dr. bronsite. Gheorghe Deaconu .Maresal I. Dr. Constantin Rusanda Rahela. Dr.: 0256-391260. a nr. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. Laborator analize medicale.: 0250/748001. antirabic. Tel: 0240/ 562115.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud. Cab. monitor pacient (T. Popescu Luciana Mihaela -med. dr.sjv. str. Dr. Dr. Salã de gimnasticã. terapie intensivã boli infecþ. Oraº Fãget. Dr. Cab. 41. Vâlcea. Victoria Teodorescu . Dr. Computer.4. www. Negreºti.com Dispensar TBC.panciu@sanitar.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. Tel.5 paturi. 29 Tel. Rm Vâlcea.m.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud.pneumoftiziolog.ro Dotarea: EKG. respiratie. Victoria Teodorescu .pr. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. Deta. Str. Pneumoftiziologie. aspir. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. 66 paturi.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market .PNEUMOLOGIE . Contele Csekonics Nr. Vâlcea. 571883. Vâlcea. Nr.Timiº. Fax: 0235/457730 www. Dr. 66 paturi.com Secþia pneumologie. 66 paturi. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Duta Constantin. Tel. Str.pr. Internã. M.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. Mircea Vodã.pneumoftiziolog. II pneumoftiziologie.dispensarizare a hepatitei. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. str. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta.: 0235/457330. med. Fax 0240/ 561820.pr. Mihai Viteazul. Timiºoarei. Cab. nr.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. radiologie ºi imagisticã med. tensiometru adulti. Lab. www.net. de picior.ro Dispensar TBC. spitaljimbolia@artelecom.: 0237/ 275600. Str.HIV/SIDA. 25 paturi.Cornea Georgeta. EKG Hellige. As.pneumoftiziolog. 0250/768282.I. Tel. . sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. Babadag. Sectii: I. Fax: 0250/746989. temperatura corporala). tub oxigen. Heracleea. Panciu.

Sector 5. care au simptome respiratorii. determinarea presiunilor musculare respiratorii. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. }os.30 . afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. 90 Tel. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. Viilor nr. Bucure]ti. un psiholog ]i un asistent medical. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. dr. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. etaj I. 420. Diana Ioni[/. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. Echipa. un fiziokinetoterapeut. 518. Dr. care. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. test de mers. 021 335 69 10. Miron Bogdan. test standardizat cardiorespirator de efort.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. condus/ de prof.30 . chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. int. kinetoterapie respiratorie. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. 7.14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful