Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. boala ischemicã cardiacã.. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. crize financiare etc. în ultimii ani.ºi cel al bolilor cardiovasculare . hepatitã cronicã. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. cifrele reale erau ascunse. care. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989.PNEUMOLOGIE . Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. permit o mai bunã recuperare a acestora. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. În schimb. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. cancerul laringian. precum: cancerul bronhopulmonar. vezical. astmul bronºic .infarctul miocardic. esofagian etc. Atunci. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. dau roade. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta.).unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei.000 de noi cazuri. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). dar ºi altele. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. pot sã spun cã acest numãr. în mod indirect. accidentele vasculare etc. de cavitate bucalã. lipsa unor stocuri de medicamente . dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. boli digestive. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. începând de la sãrãcia populaþiei. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. Supliment Medical Market . S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. strict supravgheatã de cadrele medicale. conform ultimei statistici a OMS. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. bronºita cronica. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. diabet zaharat etc.care sã fie reînnoite regulat -. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. Lista este foarte lungã. într-adevãr. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. În ultimii ani. precum SIDA.

pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. în întreprinderi private. au un rol la fel de important. puncte slabe. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. pediatri. ca Sibiu ºi Iaºi. de fapt. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. am þinut sesiuni educative. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. În acest “An al Plãmânului”. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. unde. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. care a devenit doar de suprafaþã. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. Va rog sã argumentaþi de ce. multe dintre ele neglijate. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. Avem foarte multe exemple de þãri. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. cardiologi. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. astmul bronºic etc. unde. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. unde. 5 . Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. În plus. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. din cauza lipsei de fonduri. de CT. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. în acest an. în congrese. în centrele universitare. Mulþi ani.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. de fapt. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. pe plan mondial. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. dupã o astfel de interdicþie. o invitaþie de a pãtrunde. PET CT. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. fiind identificatã cu “ftiziologia”. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. precum BPOC. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. Avem un grup de lideri de opinie care.interniºti. De 3 ani. Treptat. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. alergologi. Care sunt. ameninþãri ºi oportunitãþi.2011 era doar a trata tuberculoza. împreunã cu alþi colegi . Ulterior. în termeni de puncte forte. Pe de altã parte. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute.

Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã.PNEUMOLOGIE . MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. mai ales la copii. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil ..01µ la 100µ. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. fãrã coordonare. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã.. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. fãrã o tehnicã specialã. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. mai ales la vârsta pediatricã. este prezentatã în tabelul 1. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI).adormit”. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. permit mixarea de soluþii. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. spre deosebire de sistemul digestiv. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. facialã 6 Supliment Medical Market . Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. medii ºi în cãile aeriene mici. iar DPI genereazã particule solide. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. Ca principiu. publicatã Tabelul 1. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. Dr. sunt . Consumã însã mai mult timp. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene.

.

Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. 02. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. anestezist.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. Integra. multidisciplinar. cardiolog. faþã de costurile spitaliceºti. medicinã internã. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. Storz. internist. Tehnicile endoscopice reduc costurile. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. Martin. Draeger. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. oncologie. în Oradea. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar).2010 Dr. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. toracoscopie ºi mediastinoscopie. la dedicare. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. În acela]i timp. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã.PNEUMOLOGIE .aceste servicii . ecobronhoscopie. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. pneumolog. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. Siemens. anatomopatolog. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. THORACUT . Firmele Olympus. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. mai ales la munca de echipã. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. imagist. . oncolog.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . care sã foloseascã tehnologii moderne. mai ales pentru diagnosticul. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. Novatech. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. radiolog. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. la sacrificii. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. ecografe performante).06. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. totuºi.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. Este importantã munca de echipã. Oradea.

reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). pericolul vine. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. spirometrie. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. conjunctivale). din punct de vedere medical. În plus. 9 . usturimi în gât. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. emfizem pulmonar. De asemenea. Dr. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. ochi iritaþi. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. de multe ori. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve.021. la cabinetul medicului de familie sau specialist.ro Clinica Anima . este foarte important. Nu în ultimul rând.homeopatie. sugarilor. imunoelectroforeza. Modalitãþile de tratament sunt numeroase.2011 totalã nou nãscuþilor. hemoragii nazale si oculare (retiniene.98. agravat de aer rece. Consultul medical. pneumotorax spontan. roºii. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. pneumonie.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . teste alergice. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. fãrã alergii. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . nasul curge apos. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. infarct miocardic sau pulmonar. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . 75-77 tel. Vã urez o primavarã frumoasã. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. medicamentelor uzuale. nas care curge iritant.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www.Victoriei Calea Buze]ti Nr. sufocare. iritativã.38 www. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. acest tip de terapie este de preferat. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse.clinica-anima. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. pleoape iritate. cu iritaþie a nãrilor. bronºitã cronicã. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. în primul rând. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. sângerare nazalã. program/ri .

Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . Un singur caz a prezentat dilatare de aa. pleurezie micã. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. fãrã relevanþã specialã. pleurezie neclasatã. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). surprinzãtor. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. Bucure]ti Supliment Medical Market . a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. Concluzii: în toate aceste cazuri. în care.hemoptizie. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. proces de condensare neomogenã. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. fibrozã interstiþialã. În ceea ce ne priveºte. Gabriela B/rbulescu Dr. în toate aceste cazuri. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. În scurta expunere care urmeaz/.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. În final. }tefan". subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani).PNEUMOLOGIE 10 . s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . CT toracic. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). în grade diferite. fãrã decelare de HTP. bazalã. cu decelarea.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . pulmonarã în hilul drept. prin hazard sau prin atenþia noastrã. pneumonie.hipoxemie) +/. insuficienþã cardiacã. simptomelor. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. aspectului radiologic pulmonar. ECO cardiografie ºi ex. EKG. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. Dr. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii.

Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel.clavulanat.: 0214403488. Concluzie: Corect diagnosticate. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. 43 B. 0314254783. n acelaºi timp. în evoluþia sa. Dr.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. 0214403588. alãturi de DNF ºi antihistaminice. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. Sector 6. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. 173. caz în care se recomandã adenoidectomia. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. De menþionat. 221. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. Haemophilus Influenzae. tratate ºi monitorizate.2011 11 . 122. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. De reþinut. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. Este ºtiut cã. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). 126. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. Stafilococul Aureus. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii.

coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu.m. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. Dr.as.pr. pneumolog. Asis. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As. pr. pneumolog.m. vicepres. Dr.med. vicepreº. pneumolog. supraspecializãri homeopatie. sect. Director Financiar-Contabil: Ec. pneumolog.I. Cristian George Popa .ªef Mioara Marinache . Anca Macri . 5. 12 Supliment Medical Market . dr. în ºt. competenþã în managementul sanitar. ºt. Serban Voda nr. pneumolog.. vicepreº. sect. 336. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. Dragos Bumbacea .m. Univ.38. pneumolog. dr. pr. Dr. Dr. pneumolog. în ºt.m.PNEUMOLOGIE .asist. 289. Emilia Tabacu – medic pr. Dan Avramescu – medic pr. pneumolog. Dr. Dr. pr.pneumolog. dr. med. Radu Chiotan – m. Pediatru. Pneumolog. pneumolog. ºt. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. Cornelia Tudose .. Bucureºti Telefon: 336. 4. m. medicinã internã ºi pneumologie.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. pneumolog. competenþã în management sanitary. As. Dr. pr. drd. m. Bucureºti Telefon: 4500594. Dr. Dr. Asis. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. Claudia Toma . pneumolog. dr. Fax: 337.Lacul Bucura nr. dr. As. pneumologie.med. Eugenia Aurora Constantinescu .69. în ºt. sp. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.m. pneumologie. Mihaela-Carmen Mitrea .m. pr. pneumolog. Bogdan Miron Alexandru .99. pr. 4. Ileana Rohan .gen. drd.Mihaela Badulescu . Daniela Mihãilescu. sect.25.ro Manager: Dr.55 Dr. Anca Macri – m.ªef Margareta Oproiu .10-17 337.med.as. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. dr.marius-nasta.m. Dr. sp. Constantin Marica . Dr. Bogdan Miron Alexandru . med.univ.m. Dr.as. Dr.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. As. As.38. dr. competenþã endoscopie toracicã. Sector 5 Bucureºti. ªef lucrari Dr.m.01 Email: nasta@mariusnasta.m. drd. dr.ªef Daniela Bastar . cod 050152 Telefon: 335. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr.71. Dr.99. med. med.pneumolog.m. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. master în managementul sanitar. Jeni Mihaela Petrea .. www.pr. sp. dr.pr. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . pr. pr.med. pneumoftiziologie pediatricã.med.pr. pr. 40. Viorica Filipescu . Pneumolog. în ºt.: Dr. Asist.ªef Nicoleta Preda . Gheorghe Murgoci . SRP ªef lucrari: Dr. pr.m. Ileana Rohan – m. pneumolog. competentã în pneumologie pediatricã. pr.. Dan Avramescu . pneumolog.ªef .as. ºt. pneumolog. Dr. Emilia Criºan. 90. Dr. Dr. pneumolog..asist. med.. sect. univ. pneumolog.71. pneumolog. Dr. Bucureºti Telefon: 021-336. sp. homeopatie. pneumolog..m. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. Elena Dalia Manolache . drd.Lacul Bucura nr. 289. med. 336. Beatrice Mahler – m. pr. dr. 289. pneumolog. pr.ºt. Mara Popescu Hagen – m.m. sp. pneumolog. univ. competente ecografie generalã. m. pediatru cu competenþã în pneumologie.. pr. sp. ªerban Vodã nr. pr. Serban Voda nr.25.40. dr. master în managementul serviciilor sanitare publice. pediatru cu competenþã în pneumologie. sp.med. pr. alergologie. pr.m.71. pr. As. pneumolog.med. sp. pr. Vladimir Serban Ghinescu m. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.99.: Dr. sp. med.st.pr. pr.pr. acupuncturã. Viilor nr. vicepres.ro. med.med.med. Rãzvan Adrian Mocanu. pr. pr. SRP.25. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. Bucureºti Telefon: 336. ºt. competenþã endoscopie toracicã. med.as. dr..m. 4. cc.. Gabriela Otel . drd. ºt.m. medicinã internã ºi pneumologie.Delia Liana Marta . Dr. univ. Ioana Varachiu . drd. pr. sp.Irina Strambu .. med. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. Asist. As. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. Dr. Micapora Neagos .m. sevraj tabagic. As. Dr.ªef Dana Trandafir . pneumolog Dr.pr. Mirela Ciontu – m.asis.m.m. Dr. 021-336. sp.m. competenþã în bronhologie. Dr. ºef Nicoleta Moise . sect.gr. pr. somnografie. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str.. Sasu Ana-Maria – m. As.55 ªef sectie: Dr.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. 4500596 ªef sectie: Dr. med. Dr.m. Bucureºti Telefon: 021 450 0594.. ºt. 5.Antonela Dragomir . în ºt. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. pr. Florin Mihãlþan.01.m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. Dr.ªef Aura Cernica .55 ªef sectie Dr.. m..

ºt. ºt.injectomat.ºef Carmen Pãcuraru . ºt. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. Asist. ºt. med. gr.instrumentar micã chirurgie. Cristian Paleru . ºt.. Boris Constantin Coman –m. Dr.. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. ..med. med.I. biopsie bronºicã.Cristina Popa . Ileana Stoicescu . pr. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. Genoveva Cadar .. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. III. III. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. cerc. cerc. III. sectie As. dozarea angiotensin-convertazei serice. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. drd. Asist. Cristina Maria Teleaga . Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu.m. pneumolog.ºef Anca Pavel .monitor / defibrillator. biopsie pulmonarã transbronºicã. Radu Stoica .Mihai Alexe . Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR .I. dr. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. gr..m. gr. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.I. m.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. cerc. Dr. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. . chirurgie toracicã. pneumologie intervenþionalã. competenþe chirurgie toracoscopicã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. dr.m.gr. bronºice. . formator pneumologie. Dr.m. cerc.asist. lavaj bronhoalveolar. A. Roxana Nemes ... pneumolog. pr. med.III . chirurgia traheei. pr. Dr. pneumolog.Ruxandra Ulmeanu . pr. pneumolog.T.pr.bronºic pentru prelucrãri citologice. Dr. cervico-toracicã. ºt.cerc. dozarea fosfatazei acide.atele. med. m. Codin Theodor Saon . Mirela Tigau .m. pr. Dr.psiholog.med. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. pr.st. competenþã în bronhologie. competenþã în bronhologie.pr. pneumolog.chimist spec. . supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. chirurgie toracicã. pneumolog. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar.pr.pr.m. Dr. Dr. gr. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale.I.. drd. Ruxandra Spataru . . . m. . chimist principal. ecografie generalã. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. pneumolog. pr. ºt.ªef Anita Bumbanac . pneumolog. chirurgie toracicã video asistatã. Asoc. drd. competenþã în bronhologie. bronhoaspiraþii. Andreea Dumitrescu . Dr.m. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. pr. ºt.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist.T. pr. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici. chirurgie toracicã. pneumolog.asist. cercetare. protezare endobronºicã. Simona Bliorþ . termocoagulare endobronºicã.m. Dotãri: mediastinoscop. drd... Dr.med. SECÞIA A. cerc.m. pr. în ºt. dr..pr. gr. pr. pneumolog Dr. pr. III. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie.. aplicare de proteze stenturi. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. cerc. în ºt. Ioana Munteanu.asist.Emilia Criºan . pneumolog. cerc. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 ..st.electrocardiograf 3 canale. dr. în chimie Dr. chirurgie esofag. Dr.st. în ºt. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. m. pr. Dr.Aneta Serbescu.I. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. med.gr.m. Mihnea George Orghidan . Diana Ionita . chirurgie toracicã.gr.cerc. Madalina Burecu.m.pr. Doina Lugoji m. Dr. dr. Dr.. competenþã bronhologie. extragere corpi straini intrabonºici. Dr. pr. dr..coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere.. competenþã în bronhologie. ºt.m.. sp. pneumolog. Dr.pr.. pr. primar pneumolog Dr.cerc. Ioan Cordoº . dr.Petronela Grigore .2011 Coordonator: Dr.med.cerc. ºt..cerc.Univ.I. univ. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. A. Ileana Dediu . drd. pr. dr.m.. chim. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. pneumolog. Dr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. Dr. Luminita Iuliana Cervis .m. sp. A.pr. pr.pr.I. med.T.m. chirurgie toracicã. mediastinoscopie. Dr.gr. m. med. Radu-Dragos Posea . ºt. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. m.. Dr.pr.m. sp.sac mascã valvã. Asist. pr.m. chirurgie laparoscopicã. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . drd. ºi COMPARTIMENTUL T. ºt. supraspecializãri mediastinoscopie.med. broºaj -periaj.II. Niculae Galie – m.nebulazitor. Elmira Ibraim .I.T. pr. pneumolog.st.cerc. toracoscopie. pr. drd. Asist.. Servicii: fibrobronhoscopie.Victor Spinu . management sanitar..gr.pr.Dr. în ºt.pr. echipament medical: ventilator.asist.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. chirurgie toracicã As. drd.III.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. secretar ºt. Domnica Ioana Chiotan . Asist.

bodypletismograf.ro 14 Supliment Medical Market .. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice. dr. Tel. explorãri radiologice ale tubului digestiv. ºt. Adriana Moiºoiu . echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. teste de efort. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.m.318.biolog principal.37-39. cerc. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. gr. pr.gr. nr.318.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri.Dr. presiuni musculare. sector 2. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. sector 2. pr. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã. competenþã tomografie computerizatã.gr. examen pletismografic. diagnostic de laborator.sp. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. Tel. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. Laborator.m.biolog pr. Svetlana Vasile-Bugarin .06 Fax: 021. Servicii: vaccinãri la cerere. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. dr. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice.I. cod 022103 Tel. BD.st.318.I.D6 . aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM .SWISSRAY Elvetia. medii de culturã: IC. Dr. ºef de Lucrãri Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. radiografii abdominale. sp. centralã: 021.biolog principal. pipete automate electronice ºi semiautomate-. instrumentar de unicã folosinþã. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. centrala: 021..318. sp. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã ..com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. radioscopii ºi radiografii pulmonare. I.biolog pr.m. Dr. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr.med. cicloergometru.. ºt.47.. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen .tuse convulsivã.sp. 1. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi).PNEUMOLOGIE . epidemiologie ºi boli infecþioase. în ºt.15 E-mail: inms_romania@yahoo. Adriana Moiºoiu .Post I. 22.95.90. Epuran Valeriu . Bucureºti Tel: 021-3224140. indici de elasticitate pulmonarã. Bucureþti. Dr.st. scopie . epidemiologie. sp.biolog pr. DR.m. pr. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . cerc.318. Bucuresti. congelator . Rongen MRF mobil .com Cabinet Pneumologie: Dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. Grozovici nr. sector 5.Dr. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã.secretariat: 021. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. Aurica Georgeta Raduþã Stan ./Fax secretariat: 021.47.USA. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE .biolog pr. dr. cerc. anti.microbiologie. radiografii osoase. Rodica Bacruban. dr. Dr. Panduri. MATEI BALª Str.61.m. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. dr.pe autocaravana Philips M40 MULLER.60. flowscreen.80. compartiment de sterilizare. m. dozari ºi determinãri de imunoglobuline.60. 021. cerc.800 C. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. bronhodilatator-.318. pr. complement. în biologie Monica Bendorf . þi anume. Daniela Piþigoi.gr. Tel. tomografii plane. nebulizator pentru testul bornhomotor. Tudor Cipruþ . în biologie Dorina Banicã . secretariat@mateibals. Georgeta Cristea .00. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. m. proteine patologice.Eltex 400. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . Dorina Victoria Roºca . med.00.m.I.

Dotãri: 40 paturi. m. m. m. EKG. medicinã internã. 19 . imunoprofilaxiept. med. Dr. pediatrie. pr. Valer Mihai Pompilian.85. Dr.gerota@mai. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. sp. m. m. Sonia Bãdulici. Ruxandra Patrascu. competenþã ecografie gen. pr.317. Dr. spec. audiometru. Ruxandra Mãntescu. As. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. Dr. pr. ºi pneumoftiziologie.31. analizor de gaze sanguine. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. pr.. spec. med. medicina muncii. spec. DR. Dr. medicinã internã..int.. Angelica Viºan. Luminiþa Marin. Damian Fotache. Afrodita Tudor. m. m. med.sp.. As. medicinã internã. m. m. Dr. m. Dr. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. boli infecþioase. Octavian Ghizdavu. Bucureºti Telefon: 021/252. ºt. Dr. drd. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. competenþã endoscopie bronºicã.:021. univ. serviciul de biotoxicologie profesionalã .. Dr.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri.: 021/316. adtiv. pirometru. drd.. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. Iulia Crull. dr.. Dr. competenþã ecografie gen. Adina Stãncescu. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. medicina muncii. dr. c. Dionisie Lupu nr. sp. pr. 5 þi 8 paturi.. m.gov. Cristina Popescu. Dr.2011 15 . pr. m. medicinã internã.316. gr. m. 50. m. cc. Dr. H Influenzae tip b. medicina muncii. Dr. pr. Dr. med. Cristina M. Gologanu Daniela. Dr. dr. pneumoftiziologie. m. Luminiþa-Monica Luminos. Bronhopneumonii ºi pneumonii. medicinã internã. Cristina Gica. medicinã internã. boli infecþioase. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. Ianuli Mihaela. Tania Alexandrescu. m.. Tãnãseanu Stefãniþã. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. laringite acute obstructive. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. m. Secþia Medicinã Internã II . meningococ. pr. Dr. drd. VHA. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. pr. pediatru. dr. Dr. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. pr. sp. Daha Ioana. pr. int. dr. m. dr.sp. dr. în ºt. în þt. în ºt. medicinã internã. Dr.10dispecerat Fax: 021/252. grd.21.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. Pr. Dr. m. Adresa email: spital.55. m. drd. Sonia Cornelia Bãdulici. med. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune.unic în Bucureþti. medicina muncii. sindrom pertussis viral). medicinã internã. sp.32. paragripale ºi adenovirusuri. m. medicinã internã. Simona Caraiola.. pr. Dr. EMG. Eugenia Bãlãnescu. Eugenia Naghi. cardiologie. în ºt. Coman Tãnãsescu. dr. m. Testare imunitate postvaccinalã. med. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze.. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. rezident boli infecþioase. pr.pr. hepatologie. pr. Dr.28. m. sp. 63. în þt. Cristian Bãicuþ. boli infecþioase. Ioan Matei. medicinã internã. Speranþa Teodorescu. medicinã internã... Fax: 021.sp. medicinã internã. m. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. sp. pr. Badea Georgeta. Dr.317. Asistent universitar Dr. Dr. medicinã internã. m. Adriana Nicolau. Roxana Matei. pr. Andrei Nanu. sector 2. m. pr. Asistent universitar Dr. m. Doina Niþescu. în ºt. Agripina Rascu. þef Lucrãri Dr. medicinã internã. Dr. spec.71.45. pr. ªef lucrãri Dr. dr. Servicii Diagnosticul. pr. Stanescu. pneumococ.C. m. med. pneumologie. medicinã internã. Cristina Grigoropol. med. medicinã internã. m. m. boli interne. ct. pr. Bucureºti Tel.47. în ºt. Dr. Dr. Cristina Grigoropol. Dr. Echipa medicalã: Dr. 021/252. ecograf. în ºt. med. boli interne.pr. ªtefan cel Mare nr. Muncii. med. infecþiile cu: VHB.34-secretariat. reumatologie. Tel.. Dr. pr.33. pr. medicina muncii. pr. med. Dr. Rozina Iagaru. pr. m. medicinã internã. pr.80 paturi. 2010 ..ro Secþia Pneumologie Str. I. m. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. m. III. Dr. Dr. gr. pr. m. sector 1. m. Cristina Angelescu. dr. explorãri funcþionale. m. m. pr.. Cornelia Bistran. boli infecþioase.70 . medicina muncii. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. Isabel Constantinescu. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. m. Ferdinand nr. pr. univ. medic ªef secþie. Dr. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. paragripale ºi adenovirusuri. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. pr.29. m. med. medicina muncii. reumatologie. m. spectrometru UV ºi vizual. pr. Dr. centralã: 021. medicina muncii. III. competenþã endoscopie. drd.. sector 2. medicinã internã.. pr.B. m. Gabriela Ticu. boli infecþioase. m. reumatologie. medicinã internã. Dr. boli infecþioase. Mihaela Iacob. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. medicina muncii. Bucureºti Tel. Dr. Prof. sp. drd. în ºt. în ºtiinþe medicale. m. Dr. ºt.

mediastinale. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Examen radiografic. Serviciu Bronhologie.210. m. Marian Ilie. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. pleurale. cod 020122 Tel. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. constantin.. pleurale. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. lavaj bronsic./Fax secretariat: 021.histo-chimice. foraje transtraheale. chirurgie toracicã. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. pr. spirometru. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. Dotare: Aspiratoare pleurale. 13. centralã: 021. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. sector 4.38. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. punctii biopsii pleurale. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii.31 spitalul.dabelea@rombiomedica. Electrocardiograf. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF.stefan@b. drvasilepopa@gmail. m. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. extractie corp strain.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.210. Dr. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. extratoracice. Doina Obãcescu. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. pr. centrala: 021. limfoganglionare.sfantul.334. competenþã toracocopie. Examene bronhoscopice. cc. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. sector 2. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. oxigenoterapie sau de lungã duratã.90. Fibrobronhoscopia directa etc. m.PNEUMOLOGIE . Vasile Popa – m.com Dotãri: 15 paturi. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Tel. anatomie patologicã Cristina Negoiþã.334. 4 rezerve cu 2 paturi. 021. pr. pneumologie. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . Tel. 021. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice.39. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale.210.com. Dabelea Constantin – m. pr. competenþã torascopie. pneumologie. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. st. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator.Farmacist Sef: Ioana Serban. Aparate pentru aerosoli. bronhografii. Laborator de Anatomie Patologicã . Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. pulmonare. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. competenta bronhologie Farmacie . prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. Florinel Pop. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. 16 Supliment Medical Market . Testare farmacodinamica bronsicã. m. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare.51. spalatura si periaj bronsic. Bucureºti. tomografie computerizata. fistulografii pentru fistulele esobronsice.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Consultanþã anti fumat. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie.59.75. examene bronhoscopice.35. farmacist primar Laborator Analize Medicale . Examene histopatologice:bronsice. BPOC etc. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno .astral.36. biopsii bronsice. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. 11. CT. etc.39. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. astm bronsic.Dr. ferestre pericardo-pleurale. Tomografii plane ºi în plan bronºic. cu viza diagnostica sau terapeutica:. chirurgie toracicã. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice./Fax: 021.pr. Serviciu de radiologie. STEFAN Sos. Tel. cu teste de provocare sau nu. examen radiografic. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK.50. pleurodeze chimice pentru pleureziile.334. bronsiectazii. IOAN ªos.I. lichide patologice. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. Stefan cel Mare nr.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. competenþã bronhologie. Dr. cura pneumotoraxului spontan.þef laborator: Dr.Dr. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. pr. Vitan-Bãrzesti nr. Bucuresti.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. Savu Angelica.A.

spitalsebis@artelecom. Nr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. 2 Sebis. pneumologie. pr. Alexandriei nr. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. 0258/771715.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. Dr. pr. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. examen radiografic.Stanescu Cristiana Felicia. m. bronhografii. Fax.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. www. etc.Coloniei nr. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. pr. HPV cu genotipare etc. pneumologie. pr.106.45 Dr. Aparat probe functionale respiratorii. HVB. biopsii bronsice.. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24.Leordeni. bronsiectazii etc. spirometrie.50 paturi Sos. pr. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. pr. transtoracicã. competenþã bronhologie. m. Medici: Dr. jud.ro www. sp. Dr.Micu Marioara m. Aparat aerosoli. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. Pulsoximetre. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. Tel. Marcu Luminiþa. sp. PITEªTI. m. pneumoftiziolog. Bucuresti. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. Florica Borea. Marian Ilie. Tineretului. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . Jud. pr. lichid pleural. m. micoze pulmonare. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. m. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. 0248/653694. m. Loc. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 .cronici . Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. Adina Sorina Petrescu. PSA. HCV. m. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. Dr.Buleu Florin. aspirat bronþic. Nr. Roxana Tudor. pr. pr.ro.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. NR. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. pr. pneumoftiziologie dr. pneumologie. pnf. hemoptizii.Badea Carmen Liliana m. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. pneumologie. Garii.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. Arad. Gabriela Bãrbulescu. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. pleurezii masive. Daniela Chiriþã. m. m. examene citologice de sputã. Ecaterina Varga. examene bronhoscopice. Jud. sp. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. nr. pneumoftiziolog. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. Tel 0257/311059. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+.Argeº Tel: 0248646500. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. Dr. BPOC suprainfectata.Argeº. pneumofiziologie.. Pneumolog Dr. medicinã internã cronici.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. sector 5. Laurenþia Bãdulescu.24. portabil. 145. m. Cuza Voda. contact@spitalleordeni. Anisoara-Alina Halpern. cu teste de provocare sau nu. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. competenþã bronhologie Dr. Horea.ro Dispensar TBC – m. pr. flowscreen.spitalleordeni.: 420. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. HCV. 0248/653690. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. 49. CEA. 6.pa.2011 17 . bronhopneumonii. pr. pr. Câmpeni. Jud. pneumologie. Chisineu Cris. ILIE PITEªTI Str.38. fistulografii pentru fistulele esobronºice. m. nr. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. Dr. consult clinic pneumologic. Dr.Marmandiu Loredana Nicoleta m. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. produse de puncþie ganglionarã.50 paturi ºef secþie: Dr. pneumologie Dr. Jud. spitalul_cimpeni@yahoo. testare farmacodinamicã bronþicã. pneumonii. 63. Tel.Sandu Adriana Mariana. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. lavaj bronþic. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . Alba Tel. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. Aparat punctie pleurala.40 paturi ºef secþie: Dr. pneumoftiziologie dr. broþaj bronþic. directorul me-dical al spitalului Dr. str.

Tel.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Dr.Dr. statistica@pneumoftiziologie-bacau.ro. 72.com www.ro.spitalregelecarol. culturi. Lascar Catargiu. pr. lichid de ascita. M. Rusu Cristina. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. Manager . medicinã de laborator Farmacie Farm. www. antibiograme. etc. Bronhoscop. competenþe în Endoscopie bronºicã. spitalcostesti@yahoo. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. M. Laborator analize medicale . Viºoiu Sorin Nicolae.76. Judeþul Bacãu Tel: 0234.Argeº 1. Laborator analize 0234-52. Pneumoftiziolog. m. Câmpulung. Tel. competenþe în Endoscopie bronºicã. pr. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. Bacãu. pr.Argeº. explorari functionale respiratorii. Gavrilã Gabriel. pr. nr. 18 Supliment Medical Market . pr.Ec. mpr. m. Pneumoftiziolog. Halbedel Cristina. 0248510954 / 510150. Chiriac Graþiela. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. cord pulmonar cronic.ro. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Brînzei Luminiþa. Frigioiu Mihaela. abces pulmonar. Gheorghe Milos. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. Mares Mariana Nicoleta. pneumologie. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. Anca Florentina Dumitrescu.ro Dispensar TBC .M. ªef secþie Dr. Fax 0248673850.348. Cod: 605500. Apostu Marius. pr.55. pr. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). Maria Zarnescu. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. pneumonii bacteriene.Bãlcescu nr.55.129 / Fax: 0234. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Dana Maria Stanescu. 0248673 550. pr. Oituz nr. chist hidatic.ro. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. indrumare ºi control metodologic în specialitate . Industriei. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi.38.7. Ganac Gheorghe Director Medical . pneumotorax. emfizem pulmonar. runos@pneumoftiziologie-bacau. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie.ro Manager: Dr. Slãnic Moldova. etc. tumori pulmonare.Dr. Dr. la nivel judeþean. bronhoscopie.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. Medic ªef Dr. Anca Florentina Dumitrescu M. pneumologie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . Tel.). inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. biochimie. Ftizioterapie.clpnf@gmail.22. empieme pleurale. sp. sp. Pneumoftiziologlog. bronºiectazii. Medic ªef laborator Dr. Dr. pneumologie. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . http://sanatoriulslanic. tuberculozã secundarã. m.00. Tel. jud. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã.72. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. Costeºti. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. Judeþul Argeº.consiliere pentru renuntarea la fumat. pneumologie.ro. Pneumolog. bronºite acute. ªef secþie Dr. Bacãu Tel. Dr. Dr. M. Dr.348. M. pneumonii virale. Dr. tipizari.Dr. Ileana Drambareanu. ªef secþie Dr. 19. N. nr. hematologie. tumori mediastinale.ro.PNEUMOLOGIE . m. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. m. M.ro. sp. Jud. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. afecþiuni pleurale. ªef secþie Dr.wordpress. pneumologie. lichid de ascita. pr. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. medic laborator clinic Farmacie – Farm. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. bronºite cronice. Dr.astral.Dr. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. Tel. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str.din Judeþul BACÃU. Enachescu Serban . pr. Secretariat 0234-51. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Pneumoftiziolog. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. M.ro. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC.). Cod postal 115100.Dr.pnf.com. sp. microscopie. direc@pneumoftiziologiebacau. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . sp. m.23. astm bronºic.75 spitaltbc@BACÃU. investigatia bacteriologicã: ex. Secþia II Pneumologie.pneumologie. Munteanu Cezara. competenþe în Endoscopie bronºicã.

Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. ecograf. Frigioiu Mihaela.R. Botoºani. pr. Bistriþa-Nãsãud. Izvorului nr. Durnesti. ec. m. Cristina Rusu. Analizor automat de hematologie.1. O. oftalmologie. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. pr. Vladimir Tiberiu. Zorilor. m. 57. Dispensar TBC. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. Rx. ps. m.Dr. laringite. bronsite. Rx. recuperare medicalã. Tel. Examen radiologic tract digestiv superior.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. pleurezii. centurã scapularã sau pelvinã. 0748 233 000. m. pneumoftiziologie. Analizor automat de biochimie. Guranda.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: .60 paturi. judeþul Botoºani. endoscop. Secþia pneumologie II – 60 paturi. Camerã de gardã. Fax 0231/584024.spitpneumo. Rx.0231/ 584082. Margasoiu Daniela.ro. din care: Compartiment TBC 40 paturi..0234-362520. nr. Strada Crisan. competenþe endoscopie bronºicã.com. neonatologie. TBC adulþi 36. Tel. spirometru. nr.spitalmoinesti. Dorohoi. 0359-413471. spitalmoinesti@BACÃU. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str.L. Dr. compartimentele administrative Str. Ecografie abdomen superior. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Ecografie generalã. Rx. insuficienta respiratorie acuta). pr. Tomografie planã. jud. electrocardiograf. Carmen Elena Iacob. Dr. com. pediatrie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. Fax 0359-413470. competenþã echografie generalã. craniu faþã. nr. pneumoftiziologie. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. E-mail: office@pneumobt. pneumoftiziologie. coloanã vertebralã. nr.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. Iliºua. chirurgie. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Nr.2011 19 .ro Activitatea medicalã .com. ec..coloanã cervicalã.eu SPITALUL MUNICIPAL . 268. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. Dr. 75. din care: – TBC copii 4.pneumologie. m.Câmpiniu nr. jud. Radiodiagnostic. ATI.Ilisua@yahoo. competenþã pneumoftiziologie. Oradea. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. IDR 2 ui PPD. 0231/610178. Tel. Gheonea Anca. rinofaringite. 0744 329 616 Director medical.ro. Trandafirilor. Ecografie pelvis. m.ro 2010 . Compartiment BK. 0263 348267. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Asanache Carmen. dr. bronsiectazii. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. pneumonii.24. Codreanu Viorel. sp. Radu S. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . preventoriul. Cristina Bahrin. medicinã generalã. cod 810003 jud. Ambulatoriul . Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. Bronhologie – Dr. Examen microscopic colorat Gram – sputã.ro. Botosani Tel: 0231/578 023. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Ungureanu Dragoº. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Viorel Ion Lefter. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. Manager. BACÃU. (substanþã asiguratã de pacient). Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. Dr. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. Rx. Moisuc Doina. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. competenþe endoscopie bronºicã.0231/584 024. tel. www. Laborator analize medicale. Principalã. 21 Brãila.astral. Judeþul Bihor. amigdalite. ginecologie-obstetricã. pneumoftiz@rdsor.medicinã internã. DR. ftiziopediatrie. pãrþi ale scheletului în douã planuri. www.astral. Eroilor. psihiatrie. Laborator explorãri funcþionale – Dr. sp. astmul bronsic. m. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). Dr. pr. bronsiolite. Jud. 584118. pneumoftiziologie. m. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. pneumoftiziologie. Examen microscopic colorat – secreþii. 0231/613240. Fax 0263 348267. spitaldorohoi1@dorohoi. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. Farmacie.com Dr.pr.2. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã.

pneumolog. centrifuga-3... ODELCA). . 44. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. electrocardiograf-3. analizor bichimie semiautomat. pneumolog. Munteanu Ion m. bidistilator. Popescu Alina. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. Dr. sp. Tel.20. Braºov Tel: 0268. Episcop Popeea nr. sp. pr. sp. Oituz nr. 325600 Jud.compartiment ATI – 3.compartiment TBC – 12.-pneumologie. Oraviþa. Gabor Daniela.PNEUMOLOGIE . pneumoftiziologie. 54. Cãlãraºi.în contract cu CASJCL.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. Axion Iconos MD-Siemens. Fenes Matei m.ªef Secþie. Catrinoiu Mihai. 50 paturi din care . 45 paturi din care . pneumoftiziologie 47 paturi din care .0255-229361. Milena Man m. defibrilator monofazic-1./Fax 0268. 0268.011. pr. 0264-591228. Tel. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr.com Compartiment pneumologie . Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. 30 paturi din care . SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. pneumolog. m.ro Ftiziologie: 45 paturi . 134. 5 pat.com. Livia Filip m. 12. Verinceanu Elena. Dumitrescu Spiridon Director med. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. baie apa termostat. Tel.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. 0255571645/0255571646. Sistem monobloc. m. 0255-511423. Sacele. pr. Dr. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. pr. Argeºului nr. Independenþei. aparate de aerosoli-3.263 Fax: 0268. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet.13 paturi. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. pr. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. Banaceu Stana m. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . concentratoare oxigen-6. pneumolog.compartiment TBC – 11 paturi. analizor hematologie. Caraº-Severin. microscop fluorescenta. m. Cãlãraºi. Turcu Lucia. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. pr. Dealul Spirii Nr 12.273. sp. jud. Verinceanu Elena. chirurgie toracicã.2. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. master managementul serviciilor de sãnãtate. Verinceanu Liviu. Grãdinilor nr. / Fax: 0264-592176.com Manager: Mureºan Vasile.pneumologie. Jud.ªef Secþie. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr.477. m.ro Manager: Dr. Dr. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str.. Dr. microscop optic.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. pneumoftiziologie. competenþe explorãri. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. etuva. Niþulescu Dan. 0268. camera termostat. balanta tehnic. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. diplomã absolvire curs managementul spitalului. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. 477.smsacele. cultura. m. pr. pr.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. pneumolog. sp. Dr. fax 0242510673.830. Dr. Dr.P. Haºdeu nr. Jud. m. CaraºSeverin Tel. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str.Nicolae Iuliana. spekol.Sãcele. 0264 591902.com http: www. pr. Rontgen:4 (ELROM 400. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. spital_budesti@yahoo. 477. pneumolog. agitator. Nr 1. remus_c2002@yahoo. pulsoximetru-3. Dan-Mihail Nicolau m. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. 6. Compartiment bronhologie: Dr. Verinceanu Liviu. Cãlãraºi.293 e-mail: smsacele@gmail./ Fax. Tel.Varianta Nord nr. B. m. Carmen Monica Pop m. Ambulatoriu TBC: Dr.591263. Braºov. tel. str. spitalcb@cs.compartiment TBC . hotã cu flux laminar vertical-2. 0242515931. pentru consultatii de pneumologie. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. Caransebeº.270. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. 0242515932. competenþã bronhologie.Dr. Pneumoftiziologie.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . telefon 0268/270570. Dumitrescu Spiridon. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . m. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. pr. 0264. ELTEX400. 0242528297. spirometru-4. cod 915100. pr. m. spoltenita@walla. bronhoscop-3. Cluj-Napoca. 5 pat.

Moþilor nr.ro Secþia Pneumologie. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. Jud. Tel. examene bronhoscopice. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. cu teste de provocare sau nu.640. Dr. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã.ro. sp. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. pr. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen.C. Cluj-Napoca. Cluj. pulmonare.spitaldej. puncþie-biopsie pleuralã. pr. Tel. runoshuedin@yahoo. transbronºice. Iuliu Panduru m. examene histopatologice: bronºice. examene citologice de sputã. determinarea transferului gazos. cabinete consultaþii copii. pneumoftiziologie Dispensar TBC.: centrala 0264/597706. Fax: 0264. ecoendoscopie bronºicã. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. pneumoftiziologie. Andreia-Mihaela Olteanu. Laborator Endoscopie Bronºicã. Dej. Radiologie. cabinet asistente de teren. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. m.huedin@cluj. Huedin. examen radiografic. Fax: 0264. extratoracice. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. pr. pneumotoraxuri. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare.27 30 paturi din care compartiment TBC . Popescu Maria – m. cabinete în specialitãþile: pneumologie.ºef secþie Dr.2011 21 . pr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. punct laborator – bacteriologie. laborator clinic microbiologie. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. pleurale. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. pr. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -.astral.ro. m. cod 405400 Tel. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. Marioara Simon. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. str. Jud. 347. 1 Mai nr. dr. m.211341. sp. pleurezii masive.ro. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Moldovan Ioan. Dr. m. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului.: 0264. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. 14-16. Daniela Homorodean m. Marius Ghita. Cluj. office@spitcocluj.10 paturi.NAPOCA Str. Spitalului nr. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului.175 spitalul. www. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. 68. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã.351. brasaj bronºic. lichid pleural.354.212. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare.com.com Dispensar T. spitaldej@xnet. spirometrie. testarea capacitãþii de adaptare la efort. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC).: 0264/312420 fax: 0264-311578. jud. Tel. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. Cluj . chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . ªef secþie: Dr. spitalmunicipalturda@yahoo. Pneumoftiziologie 2010 .Hasdeu Nr. Doina Nicola. pneumoftiziologie. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. mediastinale. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã.P. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale.: 0264. sp. m. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Fax: 0264/599463. Farmacie Sãvãdisla. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. www. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . prin fibroscopie. Laborator Bronhologie . spital_dej@yahoo. bronºiectazii. Dr. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. consult clinic pneumologic.Nicola Doina. Turda. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr.spitcocluj. Cluj.815. testare farmacodinamicã bronºicã. jud. Mãlina Dincã.com Site: www.ºef secþie Dr.ro Secþia Pneumologie: Str. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. sp.ºef secþie Dr. Principalã nr. spirogramã. fiºier. m. Farmacie. Laborator Explorãri Funcþionale. limfoganglionare. Andrei Mureºanu nr 12-14.B. B. salã de tratament. pneumoftiziologie. Staþie de Sterilizare. Cabinete consultaþii. Cabinet tratamente. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator.spitalulhuedin. 42. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. aspirat bronºic.go.ro Cabinet TBC: Dr. pleurale.

Elena Danteº Director Medical. Competenþa în Ecografie. pneumoftiziolog. Dr. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. Dr.sp. ªef secþie: Dr.sp. Maria Burdujan.pr.L. Covasna. pneumoftiziolog.pr. Dr. Fax: 0241. Laborator DISPENSAR T.Tolbaru Florica Cristiana m. Sfântu Gheorghe. sanatoriulbalnear@mangalia.infomedic. Dr. Constanþa.2. din care 15 paturi comp TBC. -/311580 (centrala).com Manager . Competenþa în: Bronhologie.697. pneumoftiziolog. Competenþa în Management Sanitar.m. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. Sanatoriului Nr.dr. Dr. Mun. sanatoriul_moroeni@yahoo. tel. pneumoftiziologie. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. Fax: 0241/75. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. m.. Constanta.pr.pr.pr.12. Tel.PNEUMOLOGIE . pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Alexa Anca m. Dr.dr. Nr.486 324.: 0241.m. Jud. Chimie.pr.C. pneumoftiziolog. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. Jud. Dr.15. DR. m. m. Competenþa în Management Sanitar.M. m. 40. apa sulfuroasa tamponata. Pneumoftiziolog .ro Manager Dr. saloane: 16. Competenþa în Ecografie.pr. pneumoftiziolog. Dr.pr.Moroeni. pneumoftiziolog.m. Competenþa în Management Sanitar. Floca Livia.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. Competenþa în Ecografie.pr. Pneumoftiziolog . Raduly Eniko m. ªef secþie: Dr. Fax: 0267/ 351883. pneumoftiziolog. Dr. Laborator de Analize: Biologie. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei.m. Pneumoftiziolog.sp. radiolog. m. Rotariu Anca. Popescu Georgeta.807. Apti Ghiulten. 0241. Osman Emel .. Oana Cristina Arghir m. Dr. pneumoftiziolog. AGIGEA. Stefan Alina . Palazu Mare. Pneumoftiziolog.696.sp.sp. info@spitfog. 0241. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. pneumoftiziolog. www. ºt. S.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.Borgazi Erdin Director medical S.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. Pneumoftiziologie. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Med.486300.pr. Damian Mihaela.. paturi: 45. ºt. pneumologie.net. Competenþa în: Bronhologie. jud. Stadionului nr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Sipos Andras ºef secþie m. Dambovita. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. office@balnear. m. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str.sp. med.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. 0241. Nr. m. Diana Traicu . Pneumoftiziolog.1. Dr.sp. ºt. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa.m. Laborator analize Medicale. pr. Tel.sp.696. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec.Glavan Alexandru m.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. DR.Manescu Veronica. m. Fax: 0241. Comp. Dr. Pneumoftiziolog.M. 0241. Sectia pneumologie III.sp. Mihai Nichi. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. m. Dr. Fax: 0241-741121 spital. Constanþa Tel: 0241. Dr.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. med.Cojocaru Viorica. DR. Fildan Petronela Ariadna. Dr.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi .55 paturi. Mircea cel Bãtrân nr. Luiza Velescu .0245772154. Dr. comp.pr.tbc. Elena Dumitrache m. Constanþa. Dr.400 veraenikoall@xnet. pneumologie Director Medical .Danteº Elena Director financiar contabil ec. 1. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi.pr.sp.astral.Radulescu LauraM. Sipos Andras. Dr. cod 905500. pr. 40.696.Dr. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. Eniko-Vera Pall. Nemes Eva m. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. pr. laborator clinic Coordonator ªef: Dr.B. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. S. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market .bronhologie. Bacteriologie Coordonator ªef Dr.sp.agigea@mangalia.130.486324. pr. Raduly Eniko m. Telefon: 0267/ 311981(secretariat). 0241/ 751 337. Dr.486301. pneumoftiziologie. Sentinelei nr. Voicu Ghiorghita. Sentinelei nr.TBC 75 paturi Farmacie. Jud.astral. Doctor în stiinte medicale. Jud.m. Dr.40 paturi Secþia Militara dr.L. Pneumoftiziologie. Jud.L. 520064.882.

Dr. Manda Adina Director de ingrijiri . drd. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. Lucica Godeanu Statie. Dr. Dorel Gheorghe. Dr. Eugenia Sãndulescu. m. Dr. nr. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. Mimi-Floarea Niþu. m. m. m. pneumoftiziologie. pr.54 23 33 www. Paulica Surugiu. m. Doina-Lorena Stanescu. boli infecþioase. Dr. m.ro Dispensar TBC – dr. boli 2010 . Dr. • Laborator Anatomie patologica. pr. m. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. • Clinica Boli Infecþioase copii.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC..vbabes-cv.: 0251. pneumoftiziologie. med. Dr. Dr. Lucian Ioncica. pr..Poenaru Luminita Director financiar contabil . 126. Dr. pr. în st. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului.as. Adriana Georgescu. pr.ro. m. m. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr.Brînzoiu Elena-Maria –m. Dragos Nicolosu. Camelia Tudosie. pr. Manuela-Elena Musa. Dr. boli infecþioase.pr. Craiova. Elena Volosciuc.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. Dr. Dr. pr. m. în st. Pr. m. med. pr. Carmen Canciovici. pr. med. Dr. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. pr. m. Republicii. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. competenþã ecografie. laborator clinic ºi microbiologie. pneumoftiziologie. pneumoftiziolog. pr. Tel.pr. Aparat radiologie fix. pr. pr. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. m. m.0245/666036. Pr. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. competenþã informaticã Medicalã. pleurezii masive). m. pr. Dan Hurezeanu. Aurora Roºca. Daniela Bica. Ileana Bazavan. boli infecþioase.B. aparatura radiologica. competenþã ecografie. 0245/760728 Tel. 0245/760618. 0251. Mirela Mihailescu.univ...pr. drd. m.. Pr. drd. competenþã informaticã Medicalã. Dr.spitalpucioasa. Fax 0245668391. Livia Dragonu. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. ªef secþie: Dr. Instalatie de sterilizare.Morfopatologie. ªef secþie::Dr. pr. pr. m. lector univ. Dr. pneumoftiziologie. m. pr.Ec. competenþã ecografie. dr. dr. dr. Tel. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. competenþã ecografie. competenþã informaticã Medicalã.. med. Dr. pr. dr.med.com Dispensar TBC . în st. Director Medical . Dr.med. Magdalena Peter. m. m. m.C.com site: www. Marin Mateescu. pr.. m. vbabes@rdscv. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. Dr.pr.boli infectioase./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. pneumoftiziologie pediatrie Dr. pr. Dr. Dr. boli infecþioase. m.boli infecþioase competenta ecografie.pr. boli infecþioase. pneumoftiziologie. Paul Ginga. pr. pr. as. nr. pneumoftiziologie. ªef laborator: Dr. jud. Dr. m. Dr.54 31 06. m.Stanoiu Bogdan..Ionescu Valentina. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. Doina Ene. 22 Decembrie 1989. boli infecþioase.. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II.Dr. pneumoftiziologie. boli infecþioase pediatrie. laborator clinic ºi microbiologie. în st. Felicia Dumitrascu. Dr. Dolj. judeþul Dâmboviþa. Constantin Ecobici. Pr. pneumoftiziologie pediatrie Dr.125. ªef secþie: Dr. pr. Dr. Monica- 23 .18. pr. Dr. competenþã acupuncturã. m. Carmen-Daniela Culman. pneumoftiziologie. dr. Petrascu Elena.Voicu Macesanu Alin. Morfopatologie • Laborator Radiologie. pneumoftiziologie. Dr. m. dr. pneumolog. spitalul_municipal_moreni@yahoo. Dr. Corneliu-Emilian Miu. Doina Constantinescu. pr. ªef secþie: Dr. m. competenþã ecografie. Dr. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. Pr. ªef secþie: Dr. m. m. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. competenþã bronhologie. Examen radiologic standard.Ioncicã Lucian.Dr. pr. competenþã bronhologie. m. Med. MirelaCristina Corneanu. Dr. Ana-Maria Vanghelie. m. pr. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. modernizat. pneumotorax. m. pr. m. pneumoftiziologie. m. pr.2011 infecþioase. pr. dr. Spirometru. boli infecþioase. competenta bronhologie. competenþã ecografie. med. Iulian Diaconescu. m.. boli infecþioase. Maria Marinescu. Dr. Valentina Cioroianu. as. laborator clinic ºi microbiologie.centrala: 0245/760510. Tania Tudorache. m. Mioara Cotulbea. competenþã ecografie. Daniela Dragnei-Veselu. univ. competenþã ecografie. m. • Clinica Pneumoftiziologie copii. Sp. Dr.pneumologie. m. Tel. ªef secþie: Dr.laborator clinic ºi microbiologie.med. drd.. competenþã ecografie. Gabriela Marasescu. în st. în st.ºt. pr. m. pr. ªef lucrari. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. pneumoftiziologie.ro Manager . lector univ. coordonator programe T. constand în examen microscopic ºi cultura BK. med. Dr.stomatolog Dr. m. m. pr. boli infecþioase pediatrie. m. boli infecþioase pediatrie. boli infecþioase pediatrie. Silvia Munteanu. Dr. mobilier modern. Analizor automat hematologie. boli infecþioase.

: 0251.. 0251.PNEUMOLOGIE . • Secþia de zi HIV/SIDA.boli infectioase • Comp. deserv.med. m. Craiova. Gugila Mihaela.ºt. as. scjuc2006@gmail. Univ. dermatolog.sp. Carmen Olar. Dolj. Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. HIV/SIDA.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. Dolj. Fax: 0251.Galati Tel: 0236/46 07 12.com Dispensar TBC. m. Sectia clinica boli infectioase adulti II . univ. pr.pr. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str.65 paturi. • Cabinet Cardiologie. Stomatologie – HIV/SIDA. as. m. m. m.Kalath Tereza. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. pr.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. m.pr.As. Chitucea Ramona Florina. 11. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS.pr. Bunea Gabriela Victoria m.univ. Judeþul Dolj. As. pneumologie. Laborator explorari functionale . Conf.competenta bronhologie. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Dr. Tel. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. m. Traian nr. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. sp. dr. TBC 45 paturi. As. sp.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. ORL. boli infecþioase ºi epidemiologie.Dinu Jean.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. radiologie. dr.Mihaela Barcan. Sectia clinica pneumologie II . pr. Judeþul Dolj. Dr. Unirii Nr. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . Dr. Calafat. Dr. Cardiolog • Comp. drd. Cupsa Augustin. spec. m. Dr. drd. Rugeanu Cristian. Oraºul Filiaºi. Mioara Cirstea. Dr. jud.Comp. Giubelan Lucian. Radiologie. Dr. ªef clinicã: Dr. Comp. Dr. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str.65 paturi. 217.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. Boli infectioase (vaccinare antirabica). Dr. pr. Camera de garda pneumologie.boli infectioase.Ivan Cornel Director Medical: Dr. as.230... sp. HIV/SIDA 15 paturi.: 0251. chir. Internãri: 0251-441.boli infectioase. Laborator anatomie patologica.sp.Pr. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. Comp.epidemiolog • Cabinet ORL. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I .10paturi.boli infectioase. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . pneumologie. jud.med.267. Tel.gen. Insotitori 36 paturi. pr. din care comp. m.ro.. univ. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. m. Judeþul Dolj. pr. univ. TBC 35paturi. Disp. med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. în ºt.75 paturi. m. m. Laborator Analize Medicale . Camera de garda boli infectioase. Dr. m. Dãbuleni. Dr. m. spitalcalafat@gmail. m.746 (secretariat). Georgiana Grecu. deserv. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile.502. Dr. 5.univ. medicinã generalã adulþi. 46 07 13.Costinel-Adrian Fintanã.: 334824..pr. Endoscopie Bronsica 6 paturi. Dr.Ioncica Lucian. Bucovat. Tel. Cardiologie.univ.stomatolog. Sectia clinica boli infectioase copii . Stiintei nr. Dr.pr. m. boli infecþioase.606 (centrala). chirurgie toraco-pulmonara. dr. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Racoþeanu nr. m. as.383.. drd. Camerã de Gardã. Cupsa Dina Maria. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str.Farm.402. Dumitrescu Florentina. TBC 45 paturi.200. m. m.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. Angela Colceriu.pr. m..pr. MÎNDRILà ION. prof. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Comp.1.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. 46 07 14. 24 Supliment Medical Market . m.230. m. • Comp. Tel.. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care.Comp. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. pr. Sectia clinica pneumologie copii . pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.sp. ATI . în ºt. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M.117.117. spec./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. ºi toracicã.Comp. chirurgie toraco-pulmonara. pr. Tabaci nr. med. Laborator analize Medicale. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care .231.radiologie. Dr. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). m.sp. din care comp. Comp. 800189 . DILOF RODICA. ªef secþie:: Dr.TBC: 0251-441.60 paturi. m.Stoian Andreea. Dr. pr. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA.45paturi din care comp. chirurgie toracicã.

B. Camburu Cornel m. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str.sp. smsecretariat@rdslink. 0246/234185. la P. Sat Izvoru Nr 307.B.Victor Babeº nr.375. Ialomiþa Tel.0232.Hunedoara.. Fax: 0243-255. comp. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.Harghita. m.Baltã Mãdãlina. nr. meningite.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. office@spitaldobrita. Jud.ro Dispensar TBC . sp. 16. Harghita..com Pneumologie – 12 paturi. infecþii urinare.B.ro Dispensar T.Burlea Alexandru m. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink. Tel. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. Fax: 0243.212. Frankfurt Magdalena m.: 0254-713820./Fax: 0040-266-212186.673. Aparat radiologie.Rebedea Cristina m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici.D. Topliþa. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Fax:.sp. Jud. spizvoru@yahoo. tel. Magura. med.pneumo-iasi. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. EKG.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. Tel.Isvoranu Mihaela. nr.. Computer Tomograf: Dr. Tel. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr.. cod 335404.: Dr. Bethlen Gabor Nr. Decebal nr. pneumologie. aerosoli ºi oxigenoterapie.C.B. Jud. Tel. Singureni. m. Laborator radiologie: . 0246265023/0246265526. . jud.spitalulbolintin. Dr. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. M. M.26. nr paturi 125. 0266218188. examen bacteriologic ºi A..D.F. biolog sp.pr. Ciurcã Alin Constantin. pr.pr.Apetrei Simona m. diaree infecþioase. hepatite virale.ro 2010 .com Manager Dr.5. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.m. Stegaru Patricia Director Medical Dr.ro SPITAL MUNICIPAL “DR.379. 535600. Contabilitate 0243-254. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.23.pr. Jud. pneumoftiziolog.ro. pneumoftiziologie. I. Tomografii plane.: 0243. Tel. Secretariat 0243255. 1. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. Panduri nr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.199. Jud. perfecþionare pneumologie. leptospiroze.brad@comser.m. 72. pneumolog. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. pneumolog ºef secþie. sanatoriu. Victoriei nr. Servicii oferite: Spirometrie. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. sp.C.. Jud.3. Administrativ 0243-254.393. Dr. Dr. sp. nr saloane 23.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK.300.sp. Cerghezan Imre-m. Policlinicã 0243-254. Farmacie 0243-254. pneumolog.13 www. spitalul_singureni@yahoo. Giurgiu.18.26. secretariat. jud. Hunedoara.com web http://www. 25. Dr. Dr. 212052.Dr. Oproiescu Carmen Doina . Jud Giurgiu.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. m. Neagu Nicu Raul Structura spital:. spitalizvoru@yahoo. Tel.aparat radiologic ELTEX 400. Hunedoara Tel: 0254 611050. Interne: 0243254.pr. Hunedoara.:0254-248884. 25 paturi din care:. Dispensar T.212.com Dispensar T. pr. Aerosoli.13. Geoagiu. Lazãr Gabriela Melania . Urziceni.655.m. M. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. imagisticã medicalã. sp. Dr.Sanatoriului.sp. Cod. Fax 0246265023.R.G./Fax 0246/234209.: Centralã 0243-255. Guse Ana. www.I. 0253/278571 Fax: 0253/278692. Dr.130. pneumologie.Cihac nr.Dr. spirometrie. Gorj Tel: 0253/278691.sp. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str.18. boli infecþioase ale copilãriei etc).spitsingureni. Androne Georgeta.R.2011 25 . Jud. Pulsoximetrie. Ialomiþa Tel centralã. pneumoftiziolog. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu.odorhei@gmail.C.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. test bronhomotor puncþii pleurale. sp.372. Bálint Csillam.379 E-mail: smurziceni@gmail. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.Coltatu Claudia Mirela-m.234657 E-mail: office@spitalslobozia. pneumoftiziologie dr. Slobozia. Gál Éva as.com.P. Secretariat: 0243.8. Dr.pr. info@sanatoriugeoagiu.ro. 3 saloane.

Dr.pr.. Jud. www. cabinet consultaþii.2. Bisericani. m. 20.12.m. Pop Maria Magdalena – m. sp.61. pr. Mehedinþi.B.sp. Zmeu Gheorghe Marius – m. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie.Secþia Interne. 507.ro Dispensar TBC . pneumologie.com http://www. Maramureº Tel: 0262 275995. Jud. Jud.61. pr. Filip Gabriela . pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. 81. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. Mureº tel. SPITALUL MUNICIPAL “DR. Bordeanu Monica-Geanina. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. pneumologie. Maramureº Tel. Neamþ Tel: 0233.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. 381. cod 545200.500. 0265/44.Administratia. Dr. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. Jud.-Fax 0265-411889. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. Floare de Colþ Nr.594 . Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.pneumologie Dispensar TBC: Dr. Fax: 381. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Baia de Aramã. Cod: 225 100 Tel: 381. Tg. pneumoftiziolog. Maramures Tel. Str.34. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.052 Centrala sporba@rdslink. Tineretului nr. m. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã.Administratia. LÃPUª Str. 381. 0262 –342120. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. Colea Marilena.PNEUMOLOGIE . e-mail: spperis@yahoo. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . Jud. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. Jud.sp.Mehedinþi. fax 0252360623. Mihali Maria m. Jud Mureº CP 545600. sp.004 .net Manager: dr.. Dr.MARE Baia Mare. 381. Jud. 381. pneumologie – dispensar TBC.C. 9-11. Dr. Olar Emilia Mariana – m. pneumoftiziologie.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str.004 .spital-ludus.com. Gheorghiu Darius .com Dr.FinanciarContabil. Iaºi Tel.40. Mureº Tel. Dr.Dr.com.965 e-mail: sanbisericani@artelecom. Tel. pr. spmtar@yahoo.Dr.com Dispensar TBC: Dr. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .19-20. Borºa. MRF.pneumologiesp. Fax: 0233. site web: www. Cuza Vodã nr. m. Târnãveni.61. pneumologie.489 . Ilfov Tel. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare. spitalulvinjumare@gmail. Jud.sp.34.go.pr. pr.241. pneumologie.sp. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.spitaltarnaveni. Victor Babeº Nr. m.ro Pneumologie .1. Stefani Carmen Ioana: m.C.Madalin Mateescu. cod 225200 tel. 0252361908. Jud. 381.052 Centrala.pr.Secþia Interne.ro Dr. m. str. . www. spital_borsa@yahoo. Botezatu Elena Director medical: dr.Rahova nr. Porþile de Fier nr. spludus@ludusnet. Jud.Ioana Felicia Fontu.Balataretu-Dinca Elena. Mehedinþi Tel.Zaharia Boiu Nr. sp. m. str./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. . 004-0265-512712. Principalã nr. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . jud. Fax: 0265/44. Spitalului nr.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918.56 e-mail: spmt@tvas.ro Dispensar T.241. ºef de secþie. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.Dr..B.: 021/2670881. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº.sptgfrumos. Victor Babeº nr. 342121 Fax: 0262-343169. Iulian Predescu nr.ro. specializare tratament Pneumologie.ro Dispensar TBC: Dr. Nr.spitalulvinjumare.6. Reghin cod 545300.com.Dr.ro.594 Financiar-Contabil. Fax: 021/2671012. 63 Târgu Frumos.Dorina Maria Ciurba. Lãpus. e-mail: office@spitalulorsova. Luduº.489 . Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. cabinet asistente. Str.

Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. spitaldrgolt@clicknet. Farmacie: Pârvu Elena. Laborator de analize medicale: Hematologie.ro. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Drajna . Olt Tel. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Spirometrie. Comp. Jud.2011 27 . Dr. Informaticã: info@sanatoriudrajna. m. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. spitalpnf@yahoo. spirometru. office@spitalpnf. Spirometrie.ro Dispensar TBC: Dr. 0249/465370 Email. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Jud. (04)0233/790824 Fax. Breaza. urgenþã.com. Scornicesti. farmaceutice. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. Miron Caproiu. Fax: 0244 – 341464.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. pr. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi.m. ecograf. 116. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. Prahova Tel. Corabia. Criºan. Dr. Prahova Tel: 0244/290671.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi.Sat Drajna de jos. BPOC. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. pneumofiziologie. pr. pr. etuva. Chirobocea Elena. m.9-11.spitalcorabia. 21. Laborator analize medicale.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. Maria Lazãr. Compartimente auxiliare: laborator clinic. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). din care. autoclav. Dr.4 paturi): 80 de paturi.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi.ro Manager: Dr. Neamþ. Danilã Eduard. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. Cod 615200 Tel. Manager Dr. Biochimie.m. electrocardiograf. nr.com Dispensar TBC: Dr. Imunologie.m. Fax. Leana Stanescu . Puiu Tatiana. Carpaþi. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. bronsite acute ºi cronice. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Medici: pneumologie – Dr. pneumofiziologie. Rusu Mircea Alin Director med. Clara Rusita. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii.ro.). investigaþii paraclinice (Bronhologie. Cristinela Vasile. s. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia.com. Com.ro Manager: Ec. biochimist. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. Nr. pneumonii. Dr. nr. nr. investigaþii radiologice.ro. ªtefan cel Mare. spirometrie. Comp. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Jud. 431765. Dr. Jud. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. Laborator radiologie. Jud. 35. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. sp. 436139.:0244 . Dr. nr. (04)0233/790933. Slatina.340419. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.ro. Sterilizare. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. farmacie. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Olt Tel. Ioana Stoianovici . Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. pneumologie. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Email: spital_tgneamt@yahoo. Principalã 888. bronhologie ºi explorãri funcþionale. www. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. IACRS. nr. 0249/460443 Email. Aurel Furtuna . State Greta. pleurezii. Fax. Olt Tel. Tîrgu Neamþ. grup electrogen. Dr. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost.42-46.a. pr. radiologie. 5 paturi. manager@spitalbreaza.: 0249 431764.ro. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Olt Tel. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. Dotare: radiologie. Dr. 0249/460340. Jud. hematologie 2010 . Tereja Claudia. pneumoftiziologie. Echipamente:oxigeneratoare. 0249-560671. ftiziologie 70 de paturi. Drãgãneºti Olt. Comp. 2. TBC: Ruja Silvia. Cpt Drãgãnescu. Jud. balanta laborator.

Strada Republicii 14. Pompeiu Onofreiu.: 0260-644348. Suceava.530. Secþia Pneumologie III . Laboratoare: radiologie. statistica ºi informatica medicala . pediatrie_sibiu@yahoo. nr. Mizil. EKG.21. www. Jud. Fax: 0230477020 Manager dr. Satu Mare. Spitalului.sp.pediatriesibiu. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. nr. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. pneumolog.com Medicinã Internã .160 paturi – Dr. explorari functionale. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. 1 Decembrie nr.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. Satu Mare Tel. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Comp. pneumolog. pneumolog. Popescu Mihai. Medic ªef Secþie dr. secretariat@pediatriesibiu. Fax: 0244. Secþia Pneumologie II . Satu Mare Tel.de radiologie. I. Kerezsi Csaba m. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. 15 paturi. Pneumologie II. imagistica medicala. mun.2-4. 20 paturi. 725600 Tel: 0230477389.92. B-dul. dr. Manta Mãdãlina. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. Medic ªef Secþie .cu 35 paturi – ºef secþie .sp. Cantacuzino.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.ro. – 30 paturi – Dr. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . Sterilizare. 30 paturi.ro. PASCUT VASILE -m. Pneumologie – adulþi. Aparaturã medicalã: Ap. radiology. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. TBC . Laborator analize medicale. 40 paturi. Pallay Vasile-m. pneumolog. Seik Monica m.C.46 paturi.ro. explorari functionale. 55 paturi. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo.ro Pneumologie I.sp. 3-5. medicinã internã Director MEDICAL dr.521. nr. Fax:0230/520412. amplasata în Vila 3. MDR-5 paturi. Gh. Fax: 0244. Fax: 0269 845564. statistica_spital_sv@clicknet.. Comp. Medic ªef Secþie: dr.sjup. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi.9.60 paturi.Fenechiu Olivia. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. spital_sv@clicknet. Comp. Email: info@spitalulmedias. Dr. Cojocariu Florinel – m.: 0261/ 825600.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. 0260-644744. dr.pr. 5 paturi. Jud. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. dr. 10 paturi. Prahova Tel. m.: 0244-36. TBC copii. Prahova 0244-250505.678 0244. Diaconescu Daniela. www. EKG.530. 33. jud. jud.Padeanu Vasile-m. Tel: 0230/222098. Tãºnad. Popescu Rodica.28. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. pneumolog Pneumologie. Comp..ro. pr. comp. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str.com Dispensar TBC: Dr.ro Manager: Ec.sp. 0244-251115.Varga Ritta-m.15.sp. jud.46 paturi – Dr.pr. dr. nr. Jud.spitaljibou. 440078. Ecograf. comp.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Bojan Viorel Smaranda-m. comp.B. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud.m. Dotare: spirometru.93. Comp. Baritiu. Comp. atestat în management sanitar. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. TBC II . Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. 1-3. Ignat Adrian Radu . Suceava.44.Ialomiþei nr.com.spitalfloresti. 21. Prahova Tel: 0244. Sibiu. 35 paturi. Dr.36.sp. amplasata în Vila II. Tel: 0269 842550.60 paturi. secretariat@sjup. www. Buna Vestire nr. Nicolae Bãlcescu nr. Fax: 0260-644710 www.dr. Jud. TBC III . SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi.19. Medic ªef Secþie .ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. Hegedus Sanda-m.dr. Fax:026913004 www.pr. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . Sibiu.1-3. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr.spitalpnfsm. Dohi Lorant m. SF. Ambulatoriu de specialitate.sp.FILOFTEIA’’ MIZIL Str.com. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. comp. Mediaº. Tel: 0269230260. Negru Rinceanu Elena m. Vasile Lorel. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. TBC adulþi. Tel: 0269230260. atestat în management sanitar. Comp. Spirometru. Suceava. Dumineca Daniela. Sãlaj Tel. Floreºti.80 paturi. Gr. Jud. Pneumologie – adulti.300. Laborator radiologie. Jibou.ro T.com. Ploieºti. Duca nr. cu Comp. Câmpean Ioan Marius. Solca.sp.: 0261-730913. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. TBC adulþi. Eugenia Neacºu. MDR-5 paturi.Libertãþii Nr. Dr.PNEUMOLOGIE . comp.sp.678 carmenboescu@sjup. pneumologie.G.dr.

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. laparoscopicã. boli infecþ. boli infecþ. Stefan Mihaicuta m.BABEª TIMIªOARA jud. i pneumologie: Dr. m. coordonator. Oanta Gratiela. pneumologie. Dr.ro. Elena-Gratiela Ioncelescu.Chim. Dr. Marc Monica. pr. m. Gherman Minerva – chimist specialist. med. pneumologie. Timiº.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. Dr. dr. As.. Maria Ileana. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr.pr.com. univ. Dr. sp. boli infecþ.. m. Dr.Fira Mladinescu Ovidiu. m. boli transmisibile ºi epidemiologie.. Dr. pr.. Balint Gib Marius. explorãri funcþionale. Pneumologie. pr. Pneumologie. Radioterapie Pneumoftiziologie II.R. pr. competenþã ecografie generalã. TBC. anestezie. pneumologie. M. boli infecþ. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Teleorman. Lab. m. Dragan Codrut – chimist specialist. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. m. Nan Delia. Pneumologie. anestezie.79 paturi din care 34 paturi Comp. Traian nr. Draghici Dan -sef sectie – m. Traila Daniel. m. Aviatiei. Hanna Csunderlik. pr. Medicale. pr. m. imagisticã med. Lab. internã. Dr. Dr. Comp.207. pr..735 conta@spitalul-vbabes-tm. m. Med.med. Timiºoara. Corbeanu Cristina Elena. Dr. sp. Vancea Dorin. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. m.pneumologie. pr. Lab. Med.. farmacist primar. m. de Radiologie.F. Gheorghe Adam nr. pr. pr.boli infecþ.sp. Dr.: 0256.Oancea Cristian. Dr. sp. Explorãri Funcþionale. Farmacie: Sâmbotin I. Dr. internã – 60 paturi.Ivascu Ana. Bica Valerica – biolog specialist. Alergologie si imunologie clinica. competenþã ecografie generalã. dr.pr. Pneumologie. Marincu Iosif. Pneumologie. Dr. Emilia-Octavia Nicoara. Dr. HIV/SIDA. rezid. Dr.Ardelean Carmen Loredana. sp.. in st. m. As. Lab. Sorina Maria-Denisa Laitin. m. TELEORMAN. Manuela-Gabriela Curescu. bronsite acute si cronice. pr. m.Miron Ramona Mihaela. med. dr. med.: 29 . sp. Stefan Mihaicuta. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. pr. Dr. Dr.. Str. sp. Maria Cerbu. Dr. Dr. Malac Constantin – chimist specialist. univ. pr. pr. în st.pr. Dr. competenþã ecografie. Ungurean Ioana. pr.. pr. Dr.. Dimitriu Raluca Diana. Dr. Dr. Dr. pr. boli infecþ. sp. m. med.Laza Florin. m. Pneumoftiziologie I. Dr. Dr.79 paturi din care 60 paturi Comp. Anestezie. pr. m. Sanda-Anca Levitchi. terapie intensivã.4 paturi. m. competenþã bronhologie.Badescu Sorina. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. HIV/SIDA. Lab. Chir. boli infecþ. Dr. Dr. Monþia Tatiana. Dr.670.Iovan Ionela.. pr. competenþã ecografie. Roman Horatiu – m.. Hazm Aljabory.. Pneumologie. m. Biol. Irina-Ionela Stoia-Djesca. Comp. ªef sectie: Dr. pr. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . Geru Gabriel. toracica. Dr. m. Computer Tomograf.. Dr. ºef secþie.34 paturi. As. boli infecþ. Budarescu Maria Cristina.boli interne boli respiratorii (pneumonii.. Virgil-Filaret Musta. epidemiologie. de Explorãri Funcþionale. Prof. Dr. Adriana Botila.pr. m. CameliaTeodora Nita. Opreanu Radu Virgil. ºef secþie. in st. Str. Virginia Mihaescu. m. pr pneumologie. m.. 68-72. Dr. pneumologie. pr. MonicaDaniela Cotfas. Lab. sef farmacie. Str. Zimnicea.pr. Secþia Pneumologie II . Dr. Isai Luminita Alina. dirmed@spitalul-vbabestm..Curelea Aura Eugenia. m. Elena-Voichita Lazureanu. m.pr. m. Anatomie Patologicã – Citologie. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. Secþia Pneumologie I . rezid. Dr. pneumologie. m. m. II Copii ºi Adulþi. Med. Cab. Dr. m. m. univ.Fratila ZenoIoan. Pneumologie: Dr. Dr.. m. pr. Radiologie ºi Imagisticã Med. boli infecþ. med Dr. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. competenþã ecografie.com Secþia med. Mihalcea Elisabeta. m. boli infecþ. m. Alexandru Crisan. Dr. Lucian PaulHorea Negrutiu. Conf. Pneumologie. competenþã ecografie. 0247466701. Dr.2011 Vancea. terapie intensivã. Pneumologie. Dr. Dr. Dr. Mun. Dr. Dr. univ.Chim. As. pr. Gorici Corina. Dispensar TBC. m. Mateiu Loredana Manuela. competenþã Chir. Comp. Nr. Bertici Nicoleta. m. Dr.207. Dr. m. sp. de Anatomie Patologicã. Dr.. Dr.ro. pr pneumologie. Dr. Corneliu Constantinescu. ToracoPulmonarã . m. 145400 Tel/fax: 0247/366995.. boli infecþ.66 paturi din care 6 paturi Comp. Comp. Adriana Socaci. de Anal. ºef lab. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. Conf. competenþã ecografie. m. m. Chis Minodora.Sas Daniel.pneumologie Director MEDICAL interimar. Recup.. Fax: 0256. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. TBC ºef secþie: Prof. Dr. pr boli infecþ. pr. i boli infecþ. m. manager. pr. anatomie patologicã. Dr. Conf. Szilagy Delia Monica. Dr. Borcan Daniela. Muha Maria. Voicu-Mircea Tudorache. radiologie. pr. Adriana-Mihaela Dan. Dr. Terapie Intensivã . Dr. m.universitar Dr. Narcisa-Daniela Nicolescu. m. Dr. Dr. Dr Madem Alina Luminita. Dr. sp. pr.ro Manager Dr.6 paturi: Dr. sp. Dr. m. Dr.1 Tel: 0247466651.pr. Clitan Monica Mihaela. Secþia Boli Infecþ. Carmen Panaitescu. dr. contzim@yahoo.. atiari@spitalul-vbabeº-tm.pneumologie. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. Chir. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. m. Vancea Dorin. m. Dr. în st. boli infecþ. m. 13 Tel. m. ºef secþie: Prof. Rosiori de Vede.Chereji Monica. abau Roxana. m.14 paturi.. Dr. boli infecþ. Comp. respiratorie . pr. sp. Comp. Lab. sp. Conf. competenþã ecografie. Teodora Moisil. Dr. Pneumologie. Biol. Dorin 2010 . Pneumologie. pr. Stoenescu Dorel – biolog princ.Sorescu Cristian.Chim.. Lazureanu Elena Voichita. Conf. RodicaValerica Potre Oncu. m. boli infecþ.Schuch Angela. boli infecþ.

III pneumoftiziologie.: 0256-371770. nr. 305300 Tel: 0256 320860. radiologie ºi imagisticã med. Desaga Daniela. spitalul_Vâlcea @yahoo.4.com Cab. ºef secþie dr. Cab.: 0237/ 275600. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. Tulcea.net Comp. Cab. temperatura corporala). Vâlcea. Pneumoftiziologie. SEITAN GHEORGHE DANIEL. somacin2002@yahoo. 4. Comp.dispensarizare a hepatitei.spitalnegresti. Str. Deta. Gheorghe Deaconu .Dr. . Mihai Viteazul. monitor pacient (T. nr. Decebal Nr.. Timiº. M.pr. Salã de gimnasticã. Fax: 0235/457730 www.. de picior. Constantin Rusanda Rahela. Babadag. Radiologie si imagistica. 12 capsule.com Dispensar TBC.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.pr. Tel. Str.pr. Rm Vâlcea. Bulacu Monica. Mircea Vodã. Dr. Mihãeºti Str. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. Antonescu. boli infecþ. 25 paturi. Internã. Timiº.panciu@sanitar. Str.com.m. oscilometru.pr. As. ºef secþie dr. Dr. 150 Tel. B-dul Epureanu nr.: Tel/ Fax: 0256 360655. Str.: 0250/748001.pneumoftiziolog.pr.pneumoftiziolog. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. . Barlad. Laborator analize medicale. Dr.: 0235/457330.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. specialist. SPITALUL DR. spitalbabadag@yahoo. tub oxigen. radiologie ºi imagisticã med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. med. NICOLAE” BÂRLAD Jud. 0256 320692. nr.Iugulescu Magdalena. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud.m.pneumoftiziolog. str. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Calea lui Traian. Pneumologie . Tel.PNEUMOLOGIE . nr. Nesin Marina.ro.online. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. dr. de Psih.ro Sectie Med.14 Tel. Victoria Teodorescu . II pneumoftiziologie. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. Rosoga Gheorghe.HIV/SIDA. spitaljimbolia@artelecom. etc) Cab. bronsite. Str. Dr. puls. 5. Princ. respiratie. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. A.m. M. Tel: 0240/ 562115. astm bronsic. Tel. Sânnicolau Mare. Tulcea. Fax 0240/ 561820.ro Dotarea: EKG. Timiºoarei.net Pneumoftiziologie DR. boli infecþ. VASLUI. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG.pneumologie. Victoria Teodorescu . Horezu. www. m.com. 571883.spitalulmacin.radiolog. 0250/768282. EKG. Lab. str. med. Fax: 0240/ 571968.Ciontea Elena. Computer. 29 Tel. Negreºti.com Laboratoare: Lab.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. Nr. 360682.m. Fax: 0237/ 275779 spital.ro Dispensar TBC. Loc. Vâlcea. 66 paturi. de legatura.Maresal I. 10. 50 Tel: 0235/416220. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud.net. www. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom.sjv. a nr.Cornea Georgeta. 66 paturi.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. Str.pr. Dr.spitaluldecopiibarlad. M. Sandu Maria. aspir. Sectii: I. tensiometru adulti. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. . Cuza nr. spital_negrestivs@yahoo. 41. 025086062.Spitalului nr. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Heracleea. Dr. 201. Bloc operator.4.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . Fax: 0250/746989. Duta Constantin. www. Dr. Elena Todorescu. Dr.pr. EKG Hellige. Dr.spitalfaget. în curs de organizare . Iosifescu Cristina.pneumoftiziolog. Lab. 0250860620.: 0256-391260.Dr.Vaslui. 245800. A.sp.fr. antirabic. Nr.I. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Comp. 34. radiologie si imagisticã med. Oraº Fãget. Laborator analize medicaleDr. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. Dr.m. Popescu Luciana Mihaela -med.pr. str. de intubatie oro-traheala.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. Miu Sorin. Lab. Mãcin. Peia Andra Maria. Lab. Contele Csekonics Nr.pneumoftiziolog. www. Cornelia Vultur . ºef secþie dr. de anal.Timiº. terapie intensivã boli infecþ. Gheorghe Deaconu .com Secþia pneumologie. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". 66 paturi. Panciu. Pneumologie. Jimbolia. Tel.5 paturi. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. Cab. Vâlcea. Telefon: 0240/ 571884.Timiº.

518. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii.30 . Sector 5. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. un psiholog ]i un asistent medical. Viilor nr. test de mers. test standardizat cardiorespirator de efort. 7. care. care au simptome respiratorii. Miron Bogdan. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. dr. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. Bucure]ti. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. 90 Tel. Echipa. determinarea presiunilor musculare respiratorii.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. un fiziokinetoterapeut. antrenament al muscu- P laturii respiratorii.30 . chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. 021 335 69 10. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. int. 420. etaj I. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã.14. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. Dr. }os. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. Diana Ioni[/. kinetoterapie respiratorie. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. condus/ de prof. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful