Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

infarctul miocardic. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. hepatitã cronicã. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. în ultimii ani. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. În ultimii ani. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. Atunci. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. bronºita cronica. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. boala ischemicã cardiacã. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30.care sã fie reînnoite regulat -. în mod indirect. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. Supliment Medical Market . numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut.PNEUMOLOGIE . în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. diabet zaharat etc. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. cifrele reale erau ascunse. boli digestive. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. În schimb. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. începând de la sãrãcia populaþiei. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. conform ultimei statistici a OMS.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale.). condiþii de igienã ºi izolare deficitare.. Lista este foarte lungã.000 de noi cazuri. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. precum SIDA. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. lipsa unor stocuri de medicamente . vezical. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase.ºi cel al bolilor cardiovasculare . numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. astmul bronºic . pot sã spun cã acest numãr. esofagian etc. cancerul laringian. care. crize financiare etc. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. accidentele vasculare etc. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. într-adevãr. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. permit o mai bunã recuperare a acestora. strict supravgheatã de cadrele medicale. precum: cancerul bronhopulmonar. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. dar ºi altele. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. de cavitate bucalã. dau roade. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã.

de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. în centrele universitare. pe plan mondial. Avem foarte multe exemple de þãri. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. unde. am þinut sesiuni educative. ameninþãri ºi oportunitãþi. unde. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. astmul bronºic etc. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. de CT. împreunã cu alþi colegi .INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. în întreprinderi private. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. cardiologi. 5 . Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România.2011 era doar a trata tuberculoza. Ulterior. ca Sibiu ºi Iaºi. pediatri. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. unde. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. puncte slabe. În plus.interniºti. Treptat. Care sunt. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. De 3 ani. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. în termeni de puncte forte. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. precum BPOC. care a devenit doar de suprafaþã. alergologi. în congrese. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. de fapt. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. în acest an. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. multe dintre ele neglijate. au un rol la fel de important. o invitaþie de a pãtrunde. dupã o astfel de interdicþie. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. din cauza lipsei de fonduri. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. Pe de altã parte. de fapt. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. Avem un grup de lideri de opinie care. În acest “An al Plãmânului”. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. Va rog sã argumentaþi de ce. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. PET CT. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. fiind identificatã cu “ftiziologia”. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. Mulþi ani.

Ca principiu. Consumã însã mai mult timp. fãrã o tehnicã specialã. medii ºi în cãile aeriene mici.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. este prezentatã în tabelul 1. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator.01µ la 100µ. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. facialã 6 Supliment Medical Market . A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise.adormit”. permit mixarea de soluþii. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. publicatã Tabelul 1. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã.. Dr. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover.PNEUMOLOGIE . Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. sunt . MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). mai ales la copii. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . iar DPI genereazã particule solide. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. mai ales la vârsta pediatricã. spre deosebire de sistemul digestiv. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. fãrã coordonare. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene.. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare.

.

echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. Tehnicile endoscopice reduc costurile. anatomopatolog. Storz. . internist. cardiolog. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã.06. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. oncologie.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. THORACUT . avantajele unei astfel de clinici devin evidente.PNEUMOLOGIE . ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. imagist. Novatech. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. anestezist.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. în Oradea. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. multidisciplinar. Este importantã munca de echipã. pneumolog. Martin. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. 02. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. Firmele Olympus. mai ales pentru diagnosticul. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. totuºi. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. oncolog. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. Oradea. la sacrificii.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. medicinã internã. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. care sã foloseascã tehnologii moderne. radiolog. Integra. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice.2010 Dr.aceste servicii . mai ales la munca de echipã. toracoscopie ºi mediastinoscopie. ecobronhoscopie. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. Siemens. ecografe performante). În acela]i timp. la dedicare. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. Draeger. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. faþã de costurile spitaliceºti.

Nu în ultimul rând. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. din punct de vedere medical. acest tip de terapie este de preferat. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. pericolul vine. nas care curge iritant.ro Clinica Anima . nasul curge apos. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. Vã urez o primavarã frumoasã. emfizem pulmonar. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. 9 . cu iritaþie a nãrilor. program/ri . În plus. Dr. de multe ori. imunoelectroforeza. în primul rând. pneumotorax spontan. la cabinetul medicului de familie sau specialist. iritativã. medicamentelor uzuale. conjunctivale). agravat de aer rece. De asemenea. infarct miocardic sau pulmonar.98. ochi iritaþi.2011 totalã nou nãscuþilor. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. spirometrie.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. pneumonie. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. sufocare. pleoape iritate. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. usturimi în gât. fãrã alergii. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. roºii. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. teste alergice. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. sugarilor.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. 75-77 tel. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. bronºitã cronicã. Consultul medical. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve.021.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi.clinica-anima. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . sângerare nazalã.homeopatie. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge.38 www. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . este foarte important. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ.Victoriei Calea Buze]ti Nr. hemoragii nazale si oculare (retiniene.

În scurta expunere care urmeaz/. în grade diferite. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. În final. Bucure]ti Supliment Medical Market . Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. pulmonarã în hilul drept. Dr. ECO cardiografie ºi ex. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). pleurezie micã. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. pleurezie neclasatã. }tefan". Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. simptomelor.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. surprinzãtor. în toate aceste cazuri.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . Un singur caz a prezentat dilatare de aa. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). insuficienþã cardiacã. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. cu decelarea. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). bazalã.hemoptizie. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant.PNEUMOLOGIE 10 . EKG. aspectului radiologic pulmonar. proces de condensare neomogenã. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. prin hazard sau prin atenþia noastrã. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . fãrã relevanþã specialã. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . pneumonie. fãrã decelare de HTP. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. în care. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. CT toracic. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. În ceea ce ne priveºte. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. Concluzii: în toate aceste cazuri. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic.hipoxemie) +/. Gabriela B/rbulescu Dr. fibrozã interstiþialã. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale.

Dr. 122.clavulanat. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. 43 B. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. caz în care se recomandã adenoidectomia. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Sector 6. 173. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL .: 0214403488. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. Concluzie: Corect diagnosticate. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. De reþinut.2011 11 . Haemophilus Influenzae. 0214403588. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. De menþionat. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. alãturi de DNF ºi antihistaminice. n acelaºi timp. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. 221. 126. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. Este ºtiut cã. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. Stafilococul Aureus. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. în evoluþia sa. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. tratate ºi monitorizate. 0314254783. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/.

ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. sevraj tabagic. sect. Dr. pr. Mara Popescu Hagen – m.m. Dr. SRP. în ºt. 289. www. med.38. pneumolog. Dr. în ºt. competenþã în managementul sanitar. pneumolog.71. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As. 336. dr.: Dr. Dr. Dr. univ. acupuncturã. alergologie. pneumolog. ºef Nicoleta Moise .Lacul Bucura nr. pr.ºt.m. sect.ro Manager: Dr. 4.univ. 4500596 ªef sectie: Dr. dr.m. supraspecializãri homeopatie.as. ªerban Vodã nr. somnografie. Serban Voda nr.pneumolog.gr.pr. pneumolog. pr. As. competentã în pneumologie pediatricã. sp. în ºt.55 ªef sectie: Dr. med..m. sp. pr.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str.pr..pneumolog.40. Daniela Mihãilescu. Rãzvan Adrian Mocanu. vicepreº. ªef lucrari Dr. pneumolog.ro. dr. master în managementul serviciilor sanitare publice.Irina Strambu . 5.ªef Mioara Marinache .m. As. dr. Claudia Toma . al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Dr. 4. Stefan Dumitrache Rujinschi – m.med. 90.pr. Mihaela-Carmen Mitrea .m. cc.ªef Nicoleta Preda . Emilia Criºan.m. dr. pr.m. Beatrice Mahler – m.m. pneumolog.PNEUMOLOGIE . med. sp. pneumolog. 5. sp. Dan Avramescu . Anca Macri . As. Fax: 337. pr.. pneumolog. în ºt. pr. sp. Dr. Serban Voda nr. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. sp. cod 050152 Telefon: 335. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu .as. competenþã endoscopie toracicã. m. pr. pr. pr. Director Financiar-Contabil: Ec.. med. Emilia Tabacu – medic pr. pr. Dr. ºt. Dan Avramescu – medic pr. Dr. As. med.99. pr.m.m.Lacul Bucura nr. m. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. Dr. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. 40. pr.: Dr. Mirela Ciontu – m. dr. univ. Asist. As. pneumologie.m. pr.. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. vicepres. 021 450 0596 ªef sectie: Dr. competenþã în bronhologie. sect.ªef Dana Trandafir .. Bucureºti Telefon: 4500594. pneumolog. m. medicinã internã ºi pneumologie. drd.99.Mihaela Badulescu . vicepreº. drd. ºt.. Dragos Bumbacea . dr. ºt.pr.m. dr. competente ecografie generalã. 12 Supliment Medical Market . Dr.med. Dr. Dr. Ileana Rohan . Dr. Dr.m.m. 021-336. Bucureºti Telefon: 336. Dr.. Vladimir Serban Ghinescu m. pneumolog.71. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. pr. drd. pneumolog. pneumolog.pr.med. Dr. SRP ªef lucrari: Dr. Anca Macri – m.marius-nasta. sp. Viorica Filipescu .as. pneumolog.pr. ºt. Bogdan Miron Alexandru . Dr. Cornelia Tudose . Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As.99.asist.69. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf.med.55 ªef sectie Dr. ºt. pneumolog.med. drd. Constantin Marica .. Bucureºti Telefon: 336.med.38.25.ªef Aura Cernica . Dr. As. 289.25.as. med. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. pneumolog. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. pneumologie..pr.m. vicepres.m.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. 4. 336. Radu Chiotan – m. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. pr.m.m.. pr.25.Delia Liana Marta . pr. pr. pneumolog.ªef Margareta Oproiu . Elena Dalia Manolache . pneumoftiziologie pediatricã. drd.m. med. Asis.ªef .. pneumolog.Antonela Dragomir .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. dr.55 Dr. Asis. med. Gabriela Otel . pneumolog Dr. Dr.med. pr.. Eugenia Aurora Constantinescu . sp. Micapora Neagos . dr. Pneumolog.. competenþã în management sanitary. pediatru cu competenþã în pneumologie. Univ. ºt. Bucureºti Telefon: 021-336. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. Dr. homeopatie.I. pneumolog.med.asist. Ileana Rohan – m.med. sp. m. dr. Gheorghe Murgoci . Viilor nr.71. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. Asist. pr. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. Ioana Varachiu . pr. sp.st.m. Sasu Ana-Maria – m. Dr.. As. sect. medicinã internã ºi pneumologie.01 Email: nasta@mariusnasta.01.gen. pneumolog. Dr. med.asis. Jeni Mihaela Petrea . Dr. pediatru cu competenþã în pneumologie. Florin Mihãlþan.as. Sector 5 Bucureºti.ªef Daniela Bastar . pr. master în managementul sanitar. 289.m. Pediatru. med. pr. med.m. sect. Cristian George Popa . pr. pneumolog.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. competenþã endoscopie toracicã. drd. în ºt. Bogdan Miron Alexandru .10-17 337. Pneumolog. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. pneumolog. pneumolog. As. Dr. sp. dr. univ.

m. cerc. Ileana Stoicescu . competenþe chirurgie toracoscopicã. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.pr. chirurgie toracicã. broºaj -periaj. SECÞIA A. pneumolog. supraspecializãri mediastinoscopie. pr.chimist spec. Asist. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. competenþã în bronhologie.Dr.pr. Niculae Galie – m. cerc.pr.m. .Ruxandra Ulmeanu . pr.bronºic pentru prelucrãri citologice.T. ecografie generalã. III. Doina Lugoji m.III. dr. Asist.nebulazitor.m. drd.cerc. biopsie bronºicã. gr.II. drd. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. Asoc. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 .T. Radu-Dragos Posea .. Ruxandra Spataru . biopsie pulmonarã transbronºicã. mediastinoscopie.pr. med.gr. chirurgie toracicã. ºt.m.asist. chirurgie esofag.. drd. ºt.m. chim. Cristina Maria Teleaga . pneumolog. III.Emilia Criºan .cerc.st. gr. gr. Dr.med. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. Genoveva Cadar . m. dr. med. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. Roxana Nemes .T.pr.pr. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie.I.pr.m.m.monitor / defibrillator. m. Dr. Dr. pneumolog.atele.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. ºt.instrumentar micã chirurgie. pr.. gr. pr. primar pneumolog Dr. pr. drd. med. pr. competenþã în bronhologie. III. ºt. pneumolog. drd. Dr. competenþã bronhologie.pr. m. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. pr. . cerc. protezare endobronºicã.. med.Mihai Alexe .med. Dr. Dr.I.Cristina Popa . pneumolog.ªef Anita Bumbanac .med. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. Servicii: fibrobronhoscopie. în chimie Dr.asist. formator pneumologie. Dr.st.ºef Carmen Pãcuraru .gr.. pr. Dr. Madalina Burecu. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof.m.. III. Dotãri: mediastinoscop.. pneumologie intervenþionalã.m. chirurgie toracicã. management sanitar. pr. ºt. cercetare.I. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. pneumolog. Asist.m.2011 Coordonator: Dr. dr. med. univ.I. drd. pr. pneumolog Dr. pr. Andreea Dumitrescu . sp. secretar ºt. ºi COMPARTIMENTUL T. cerc. Ioan Cordoº . supraspecialitate chirurgie toracoscopicã. Dr.asist. Boris Constantin Coman –m..cerc.pr. în ºt. cerc. dr. cerc. med. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. în ºt. chimist principal. Dr. dr.. . dozarea angiotensin-convertazei serice.m.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist.Victor Spinu . pneumolog.injectomat... sp. Dr. Dr. A. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . Diana Ionita . dozarea fosfatazei acide.Aneta Serbescu.ºef Anca Pavel .. chirurgia traheei.III . bronhoaspiraþii. Dr.I. chirurgie toracicã As. Ioana Munteanu.I. drd. pneumolog. dr. Radu Stoica .... extragere corpi straini intrabonºici.T.pr. A. Asist. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. Dr. Cristian Paleru . pr. Dr. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof.. Domnica Ioana Chiotan . ºt. ºt. Mirela Tigau ..m. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu.gr. Asist. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. Luminita Iuliana Cervis . ºt. pneumolog. . Simona Bliorþ . bronºice. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. pr. A.med. termocoagulare endobronºicã. pr. Codin Theodor Saon .I..st. Elmira Ibraim .m. pr.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef.m. m.electrocardiograf 3 canale. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. cervico-toracicã. în ºt.m. chirurgie toracicã video asistatã. aplicare de proteze stenturi. sectie As. toracoscopie. ºt. m.. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. Mihnea George Orghidan .. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. dr.m. ºt. pr.gr. ºt.pr.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere.. Dr.med.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. . echipament medical: ventilator. pr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr.st. drd.. Ileana Dediu . Dr. pr.I. . în ºt. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar.psiholog. ºt. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. dr.cerc.m. pr.pr. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. . competenþã în bronhologie. pneumolog. gr. chirurgie laparoscopicã. Dr..cerc.asist.Petronela Grigore . Dr. lavaj bronhoalveolar. chirurgie toracicã. pr. competenþã în bronhologie. pneumolog. sp. med.Univ. cerc. pneumolog.gr. Dr. pneumolog. chirurgie toracicã.cerc.sac mascã valvã.

cicloergometru.microbiologie. Bucuresti.I. compartiment de sterilizare. teste de efort. med. tomografii plane. Dr. Adriana Moiºoiu . pr. anti. nebulizator pentru testul bornhomotor. pr. dr.biolog principal.37-39. Panduri. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi).Dr.ro 14 Supliment Medical Market . sp.pe autocaravana Philips M40 MULLER. radiologie ºi imagisticã medicalã.biolog principal./Fax secretariat: 021. radiologie ºi imagisticã medicalã. cerc.00. dozari ºi determinãri de imunoglobuline. DR.318. competenþã tomografie computerizatã.80.. centralã: 021.sp. Bucureþti.biolog pr. Georgeta Cristea . Tudor Cipruþ . examen pletismografic. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . scopie . cerc. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. radiografii abdominale. în ºt.biolog pr. Daniela Piþigoi.318. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM .m. Dr. bronhodilatator-. 1. congelator . sp.06 Fax: 021.47. Epuran Valeriu . Bucureºti Tel: 021-3224140. sector 5. Dr. bodypletismograf.00. indici de elasticitate pulmonarã. proteine patologice. sp. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. Tel.318.D6 ..60..tuse convulsivã.SWISSRAY Elvetia. radiografii osoase. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. secretariat@mateibals. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. epidemiologie.gr.60. BD. teste bronhomotor -bronhoconstrictor. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã.90. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . Rongen MRF mobil .m. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.47. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . cerc. dr.. presiuni musculare. Grozovici nr. ºef de Lucrãri Dr.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr.Post I. dr. Tel.61. în biologie Dorina Banicã . pr.biolog pr. Laborator. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. MATEI BALª Str.st. cod 022103 Tel. diagnostic de laborator. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare.m.318. nr. þi anume. ºt. Rodica Bacruban. gr.800 C. ºt. Servicii: vaccinãri la cerere. în biologie Monica Bendorf . explorãri radiologice ale tubului digestiv. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. 021. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . m.com Cabinet Pneumologie: Dr.m. cerc.Eltex 400. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan .I.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. Adriana Moiºoiu . centrala: 021.biolog pr. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos.m. Dorina Victoria Roºca . radioscopii ºi radiografii pulmonare. m. sector 2. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer.318. dr.m.95.PNEUMOLOGIE .gr. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. sector 2. complement. epidemiologie ºi boli infecþioase.. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã. dr. Dr. electrocardiograf portabil BIOSET 3700.I.USA. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. Svetlana Vasile-Bugarin . pipete automate electronice ºi semiautomate-.st. 22. Aurica Georgeta Raduþã Stan .secretariat: 021.sp. instrumentar de unicã folosinþã. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice.med.318. pr.Dr. flowscreen.gr. Tel. medii de culturã: IC.15 E-mail: inms_romania@yahoo. I.

teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. ªtefan cel Mare nr. medicinã internã. pr. reumatologie. Cristina Grigoropol. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. Agripina Rascu. med.. medicina muncii. m. medicinã internã. sp. pr. VHA. boli infecþioase.. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. Secþia Medicinã Internã II . m. medicinã internã. Simona Caraiola. med.. spectrometru UV ºi vizual. Badea Georgeta. m. medicinã internã. m. Servicii Diagnosticul.32. m. dr. m. medicina muncii. Dr. III. boli infecþioase. m. drd.71. pr.. Dr. Dr. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. Rozina Iagaru.. analizor de gaze sanguine.sp. spec. m. pr. ºt. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Dr. imunoprofilaxiept. Mihaela Iacob. sector 2. ecograf. Dr. medicinã internã. pr. Dr. univ. m. Dr. drd. paragripale ºi adenovirusuri. Afrodita Tudor. Tãnãseanu Stefãniþã. pr. 021/252. Ioan Matei. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. boli infecþioase. Muncii. medicinã internã. Ianuli Mihaela. Angelica Viºan. Dr.55. ct. pneumococ. pr. dr. pr. pr. hepatologie. Dr. dr. Dr. pr. sp. Dr. Cristina M. Fax: 021. medicinã internã. infecþiile cu: VHB. Testare imunitate postvaccinalã.. m. pr.85. m. drd. Roxana Matei. Stanescu.80 paturi. Dr. spec. medicina muncii.317. Coman Tãnãsescu. int. m. în þt. Pr. Dr. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. Dr.sp. în ºtiinþe medicale. boli infecþioase. 2010 . în ºt.. Dr. medicinã internã. boli interne. dr. H Influenzae tip b. Dr. competenþã ecografie gen. Dr. m. pirometru. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. ºi pneumoftiziologie. medic ªef secþie. m.gerota@mai. medicinã internã. Doina Niþescu. Dr.45. Dr. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. medicinã internã. pr. med. Dr. Dr.C. în ºt. Dionisie Lupu nr. pediatru. Dr. pr. Cornelia Bistran. Prof.317. med. pr. Dr. sp. Dr. Dr. grd. boli infecþioase. As. dr. Damian Fotache. m. audiometru. Dr. dr. medicinã internã. pr. Cristina Gica. m.47. ºt. competenþã endoscopie bronºicã. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. m. competenþã ecografie gen. reumatologie. sector 2.B. competenþã endoscopie. Cristina Angelescu. EKG. m. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune.33.. m. Adina Stãncescu. med. spec. m. pr. dr.316. m. m. pr. 19 . drd. med. dr.sp.21. sp. m. pr. sp.. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. Valer Mihai Pompilian. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. medicina muncii. Cristina Grigoropol. med.29. Dr. med. Adresa email: spital. medicinã internã. Dr. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. m. medicina muncii. 50. DR.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. Dr. Cristian Bãicuþ. laringite acute obstructive. Echipa medicalã: Dr. Speranþa Teodorescu. dr. Dotãri: 40 paturi. Octavian Ghizdavu. pr. III. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. medicinã internã. Ruxandra Mãntescu. sindrom pertussis viral)... Eugenia Naghi. Sonia Cornelia Bãdulici. c. sp. med. m. pneumologie. m. Luminiþa Marin. Ruxandra Patrascu. serviciul de biotoxicologie profesionalã ... gr. Dr. pneumoftiziologie. med. Dr. sp. în ºt. med. pr. pr. medicinã internã.31. sector 1. m. pr. m. Bronhopneumonii ºi pneumonii. m. pediatrie. pr. medicina muncii. Andrei Nanu. Asistent universitar Dr. 63.. Bucureºti Tel.pr.. m. în þt.10dispecerat Fax: 021/252.70 . Iulia Crull. medicina muncii. Daha Ioana. boli infecþioase. m. ªef lucrãri Dr. m. dr.. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. cc. paragripale ºi adenovirusuri. m. As.int. medicinã internã. Gologanu Daniela. gr. medicinã internã. m.gov. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. m. pr. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. medicinã internã. medicinã internã. Dr.pr. pr. m. 5 þi 8 paturi. Bucureºti Tel. þef Lucrãri Dr.2011 15 . rezident boli infecþioase. EMG. Dr. în ºt. Eugenia Bãlãnescu. m. Sonia Bãdulici. Bucureºti Telefon: 021/252. m. m. Dr. Tel. drd. univ. drd. m. pr. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. I. în ºt. reumatologie. Adriana Nicolau. m. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T.. med. medicina muncii. centralã: 021. pr. Tania Alexandrescu. cardiologie. Dr. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. spec. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. pr. în ºt. Asistent universitar Dr. pr. medicina muncii. boli interne. Cristina Popescu.. pr.ro Secþia Pneumologie Str. meningococ. Dr.: 021/316. Ferdinand nr. m. pr.unic în Bucureþti. Gabriela Ticu. Luminiþa-Monica Luminos.28. medicinã internã.34-secretariat. în ºt. Isabel Constantinescu.:021. adtiv. explorãri funcþionale. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd.

021. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Vasile Popa – m. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno .70 CLINICÃ CHIRURGIE I . bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. cu teste de provocare sau nu. Fibrobronhoscopia directa etc. centrala: 021. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. chirurgie toracicã. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice.Dr. sector 4. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. pr. extractie corp strain./Fax: 021. ferestre pericardo-pleurale. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. constantin. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. pulmonare. drvasilepopa@gmail. Dabelea Constantin – m. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. chirurgie toracicã. Doina Obãcescu. Marian Ilie. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. Bucureºti.210. Serviciu de radiologie. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. Florinel Pop.þef laborator: Dr. Bucuresti. punctii biopsii pleurale. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare.A. m. m. cc. cu viza diagnostica sau terapeutica:.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. pleurale. Examen radiografic./Fax secretariat: 021. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. pr. competenþã torascopie.sfantul.35. Vitan-Bãrzesti nr. cura pneumotoraxului spontan. 021. competenþã bronhologie. fistulografii pentru fistulele esobronsice. Tel. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. Tomografii plane ºi în plan bronºic.59. BPOC etc. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã.210. tomografie computerizata. lichide patologice. sector 2.astral. Stefan cel Mare nr. competenþã toracocopie. pr.Farmacist Sef: Ioana Serban. Tel.39. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. Aparate pentru aerosoli. anatomie patologicã Cristina Negoiþã.334. Consultanþã anti fumat. oxigenoterapie sau de lungã duratã. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie .I.31 spitalul. 11.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. 4 rezerve cu 2 paturi.dabelea@rombiomedica. Dr. probe functionale respiratorii prin flowscreen. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale.pr. pleurodeze chimice pentru pleureziile. mediastinale. examen radiografic. m. astm bronsic. pleurale. Testare farmacodinamica bronsicã. m. pneumologie. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. bronsiectazii. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. cod 020122 Tel.334. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. Examene histopatologice:bronsice. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie.PNEUMOLOGIE .75.51. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Examene bronhoscopice. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic.36.50. Serviciu Bronhologie.334.38. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. etc.stefan@b. 13. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. STEFAN Sos. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.39. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. centralã: 021. Tel. Savu Angelica. competenta bronhologie Farmacie . Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. pr.. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. bronhografii. lavaj bronsic. pneumologie. CT. 16 Supliment Medical Market .Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. extratoracice. foraje transtraheale. examene bronhoscopice. Electrocardiograf.histo-chimice. pr. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. spirometru. farmacist primar Laborator Analize Medicale . Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. Dotare: Aspiratoare pleurale.210.90.com.com Dotãri: 15 paturi. IOAN ªos. biopsii bronsice. limfoganglionare.Dr. Laborator de Anatomie Patologicã . st. spalatura si periaj bronsic. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora.

PITEªTI. consult clinic pneumologic. hemoptizii. str. Dr. Aparat probe functionale respiratorii. NR.spitalleordeni. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. sp.45 Dr.50 paturi Sos. cu teste de provocare sau nu. m. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Pulsoximetre.40 paturi ºef secþie: Dr. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . www. spirometrie. m.38. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. directorul me-dical al spitalului Dr.ro.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M.50 paturi ºef secþie: Dr. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. 49. jud. ILIE PITEªTI Str.cronici . Roxana Tudor. Chisineu Cris. fistulografii pentru fistulele esobronºice. spitalul_cimpeni@yahoo. Daniela Chiriþã. competenþã bronhologie. pr.Stanescu Cristiana Felicia.. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar.: 420. Tel. Marcu Luminiþa. Cuza Voda.pa. Bucuresti. 63. Dr. Jud.Argeº Tel: 0248646500. bronhopneumonii. pr. Tel. pneumoftiziolog.Sandu Adriana Mariana. Aparat punctie pleurala. lichid pleural. HPV cu genotipare etc. pneumoftiziologie dr.106. pr. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. Nr. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. Alexandriei nr. Nr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. spitalsebis@artelecom. pr. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. micoze pulmonare. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . competenþã bronhologie Dr. m. pneumologie. lavaj bronþic. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.Buleu Florin.ro Dispensar TBC – m. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. Tineretului. pneumologie.. Pneumolog Dr. pr. pneumologie. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. 6. pr. m. Anisoara-Alina Halpern. Dr. Gabriela Bãrbulescu. pneumologie. pneumoftiziolog. produse de puncþie ganglionarã.Marmandiu Loredana Nicoleta m. Ecaterina Varga. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. Tel 0257/311059. 0248/653690. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. m. pneumonii. Florica Borea. biopsii bronsice. BPOC suprainfectata. testare farmacodinamicã bronþicã. 145. Horea. Garii. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. Laurenþia Bãdulescu.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. broþaj bronþic. pneumologie Dr. Fax.Leordeni.ro www. pneumofiziologie. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. pneumologie. Jud. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. pr. flowscreen. bronhografii. pr. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV.2011 17 . Loc. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . bronsiectazii etc. m. HCV. 0248/653694. pr. Jud. aspirat bronþic. m. pleurezii masive. sector 5. Câmpeni. HCV. medicinã internã cronici. Dr. 2 Sebis. PSA. etc.Coloniei nr. examene bronhoscopice. contact@spitalleordeni. pr. Dr.Micu Marioara m. sp. m.Badea Carmen Liliana m. CEA. Dr. Medici: Dr.Argeº. HVB. m. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Marian Ilie. Jud. nr. Arad. pr. pr. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. pnf. pr. Adina Sorina Petrescu. examen radiografic. Aparat aerosoli. m. 0258/771715. m. nr. portabil. pneumoftiziologie dr.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. Alba Tel. examene citologice de sputã. transtoracicã. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. sp. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str.24.

Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. Cod postal 115100. Judeþul Argeº.23.clpnf@gmail.com. Industriei.ro. empieme pleurale. Gheorghe Milos. tipizari.PNEUMOLOGIE . mpr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . Tel. Câmpulung.pnf. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator.Argeº 1. pr. Fax 0248673850. M. culturi. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. biochimie. pneumonii bacteriene. pneumologie.ro. competenþe în Endoscopie bronºicã. m. lichid de ascita.55.55.Dr. Judeþul Bacãu Tel: 0234. Pneumolog. Tel.38. Laborator analize medicale .spitalregelecarol. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. Tel. jud. pr. medic laborator clinic Farmacie – Farm. pr. Ftizioterapie.wordpress. sp. Pneumoftiziolog. Chiriac Graþiela.ro Dispensar TBC . 72. la nivel judeþean. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn.Dr.Dr. Dr. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural.consiliere pentru renuntarea la fumat. microscopie. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. nr. abces pulmonar. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi.ro. pneumologie.). m. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. etc. Pneumoftiziologlog. pr. pr. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. pneumologie. sp. M.Bãlcescu nr. pr. tumori mediastinale. Viºoiu Sorin Nicolae. competenþe în Endoscopie bronºicã. competenþe în Endoscopie bronºicã. spitalcostesti@yahoo. medicinã de laborator Farmacie Farm. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3.348.Dr. Bacãu Tel. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Bronhoscop.pneumologie. etc.ro. afecþiuni pleurale. Gavrilã Constantin Director financiar contabil .Dr. astm bronºic. Tel.din Judeþul BACÃU. www. pneumologie. Secretariat 0234-51. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . Anca Florentina Dumitrescu. direc@pneumoftiziologiebacau. Dr. 18 Supliment Medical Market . Cod: 605500.com www.M. investigatia bacteriologicã: ex. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . m.Ec. Medic ªef laborator Dr. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie).ro. http://sanatoriulslanic.Argeº. Gavrilã Gabriel. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. Slãnic Moldova. Dr. pneumonii virale. m. Laborator analize 0234-52. Pneumoftiziolog. tuberculozã secundarã. Maria Zarnescu.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. cord pulmonar cronic. Jud. Manager . bronhoscopie. tumori pulmonare. Rusu Cristina. hematologie. M. Dr. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. Munteanu Cezara.72.75 spitaltbc@BACÃU. 0248510954 / 510150. m. Medic ªef Dr. Mares Mariana Nicoleta. Secþia II Pneumologie. 19. 0248673 550. ªef secþie Dr. pr.00. runos@pneumoftiziologie-bacau. pneumotorax. Anca Florentina Dumitrescu M. Dana Maria Stanescu.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. Halbedel Cristina. chist hidatic. Enachescu Serban . Pneumoftiziolog. sp. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. nr. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. bronºiectazii. pr. Ganac Gheorghe Director Medical . Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. M.22. sp. M. Dr. ªef secþie Dr. Oituz nr. lichid de ascita.astral. farmacie@pneumoftiziologie-bacau.129 / Fax: 0234. Apostu Marius. M. N. Dr.76. pneumologie. Dr. Lascar Catargiu. m. bronºite cronice. Brînzei Luminiþa.348.ro. emfizem pulmonar.). Frigioiu Mihaela. explorari functionale respiratorii. Ileana Drambareanu. ªef secþie Dr. bronºite acute. Bacãu.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. indrumare ºi control metodologic în specialitate . Tel. pr. ªef secþie Dr.ro.ro. sp. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. Dr. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. antibiograme.7. Costeºti. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC.ro Manager: Dr. pr.

BACÃU. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Dr.ro. Farmacie. 75.spitalmoinesti. pediatrie. Ambulatoriul . spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Laborator analize medicale. competenþe endoscopie bronºicã. nr.pneumologie. ATI. chirurgie. Principalã. 0231/613240. Secþia pneumologie II – 60 paturi. Guranda. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. pr. Dr. compartimentele administrative Str. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Oradea.0234-362520. pneumoftiziologie. bronsiolite. 0744 329 616 Director medical. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. pneumonii. DR. ecograf. amigdalite. Bronhologie – Dr. Tel.2. bronsite. competenþã pneumoftiziologie. Examen microscopic colorat Gram – sputã. m. electrocardiograf. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. 21 Brãila. dr. Tel. Jud. Moisuc Doina. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. pr. spirometru.spitpneumo.60 paturi.0231/ 584082. Camerã de gardã. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . m. Ecografie abdomen superior. din care: – TBC copii 4. ftiziopediatrie. Durnesti. Fax 0359-413470.Ilisua@yahoo. Gheonea Anca.1. Cristina Bahrin..L. TBC adulþi 36.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. m. pr.ro. insuficienta respiratorie acuta). sp. Rx. Botosani Tel: 0231/578 023. m. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. medicinã generalã. Compartiment BK. astmul bronsic. 584118. Rx. sp. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. preventoriul.com Dr. Ecografie pelvis. nr.ro Activitatea medicalã . Tomografie planã. Ecografie generalã. pneumoftiziologie. Analizor automat de biochimie. Vladimir Tiberiu.0231/584 024. craniu faþã. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). 268. Rx.astral. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. Ungureanu Dragoº. competenþã echografie generalã. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. Strada Crisan. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. Carmen Elena Iacob. competenþe endoscopie bronºicã. Examen microscopic colorat – secreþii.ro 2010 . Frigioiu Mihaela. Fax 0263 348267. 0231/610178. endoscop. Dispensar TBC.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . Radu S. ec. Izvorului nr.Câmpiniu nr. Bistriþa-Nãsãud.24. recuperare medicalã. 0263 348267. pneumoftiziologie. Trandafirilor. pneumoftiziologie. 57. E-mail: office@pneumobt. m. m. nr. coloanã vertebralã.medicinã internã.ro. O. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã.com. Examen radiologic tract digestiv superior.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. laringite. ginecologie-obstetricã. neonatologie. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. pneumoftiz@rdsor.2011 19 . Analizor automat de hematologie. www. 0359-413471. pãrþi ale scheletului în douã planuri. judeþul Botoºani. ps. Asanache Carmen. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie.astral.Dr. Radiodiagnostic. Viorel Ion Lefter. pleurezii.coloanã cervicalã. Dr. www. Laborator explorãri funcþionale – Dr. psihiatrie. Judeþul Bihor. oftalmologie. spitalmoinesti@BACÃU.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Iliºua. (substanþã asiguratã de pacient). spitaldorohoi1@dorohoi. IDR 2 ui PPD. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Rx. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. m. com.eu SPITALUL MUNICIPAL . Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. Dorohoi. Codreanu Viorel. Margasoiu Daniela. Tel. Botoºani. tel. din care: Compartiment TBC 40 paturi.com. bronsiectazii. Dr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã.pr. cod 810003 jud. 0748 233 000. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. m.. nr. jud. Nr. Rx. Manager. jud. Zorilor. Dr. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. Fax 0231/584024. centurã scapularã sau pelvinã. Eroilor. pneumoftiziologie.R. ec. Cristina Rusu. pr. rinofaringite.

Nr 1.com Manager: Mureºan Vasile.263 Fax: 0268. remus_c2002@yahoo. pneumolog. sp. Rontgen:4 (ELROM 400. cultura. pr. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap.pneumologie. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. Gabor Daniela. Jud. 0255571645/0255571646. Verinceanu Elena. str.. Pneumoftiziologie. 54. pneumolog. microscop optic.ªef Secþie. m.13 paturi. Verinceanu Liviu. Dr. m. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. cod 915100. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. hotã cu flux laminar vertical-2. sp. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. defibrilator monofazic-1. 5 pat. analizor hematologie.ªef Secþie. m.273. Dr. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str.compartiment TBC – 12. Caransebeº. 0264-591228.0255-229361. Axion Iconos MD-Siemens. pr. pr. Niþulescu Dan. master managementul serviciilor de sãnãtate. pr.Nicolae Iuliana.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. 477. Braºov Tel: 0268.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. CaraºSeverin Tel. Argeºului nr. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. 6. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. competenþã bronhologie. 0268.830.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . 0242515931. analizor bichimie semiautomat.-pneumologie. 12. pr. Caraº-Severin.ro Ftiziologie: 45 paturi . pulsoximetru-3. diplomã absolvire curs managementul spitalului. m.591263. 0255-511423./Fax 0268. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. Tel.Varianta Nord nr. camera termostat. competenþe explorãri.011.com Compartiment pneumologie . tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet.în contract cu CASJCL. Cãlãraºi. concentratoare oxigen-6. spekol. sp. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. Cãlãraºi. bronhoscop-3.293 e-mail: smsacele@gmail. Compartiment bronhologie: Dr. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. pr. baie apa termostat. . 0264. Carmen Monica Pop m. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo.Dr. tel.270. pr. 0268. 0242528297. fax 0242510673. Catrinoiu Mihai. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr.P.ro Manager: Dr. Milena Man m. pr. balanta tehnic. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. spitalcb@cs. pentru consultatii de pneumologie. electrocardiograf-3./ Fax. pneumolog. Episcop Popeea nr. etuva. Ambulatoriu TBC: Dr. m. m. Cãlãraºi. spital_budesti@yahoo.Sãcele. m. Independenþei. Banaceu Stana m. Tel. m.PNEUMOLOGIE . Verinceanu Elena.477.smsacele. B.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. pr. Sistem monobloc. Sacele. Verinceanu Liviu. pneumoftiziologie. Dumitrescu Spiridon Director med. 477. Jud. Dr. spoltenita@walla.com.. Grãdinilor nr. jud.com http: www. centrifuga-3. Livia Filip m. Dan-Mihail Nicolau m. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. 44.compartiment ATI – 3. Oituz nr. ODELCA). telefon 0268/270570. sp. 50 paturi din care . Braºov. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. sp. Haºdeu nr. Dumitrescu Spiridon. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. Cluj-Napoca. 325600 Jud. agitator. pneumolog. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. pneumolog. / Fax: 0264-592176. Dr.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. pneumolog. pneumoftiziologie 47 paturi din care ..SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. pr. m.compartiment TBC – 11 paturi. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . Dealul Spirii Nr 12. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . Turcu Lucia. Tel. Munteanu Ion m.2. Fenes Matei m. Dr. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. chirurgie toracicã. Popescu Alina. Oraviþa.compartiment TBC . pr. bidistilator. Tel. 0264 591902. microscop fluorescenta. pneumoftiziologie. 45 paturi din care . 5 pat. aparate de aerosoli-3. spirometru-4. ELTEX400. Dr. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. Dr. 0242515932. 30 paturi din care . 134.20.

ºef secþie Dr. Tel. Pneumoftiziologie 2010 . 68. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. mediastinale. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. Andrei Mureºanu nr 12-14. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. Jud.: centrala 0264/597706. 14-16. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . pneumoftiziologie. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. testarea capacitãþii de adaptare la efort. spirometrie. Daniela Homorodean m.huedin@cluj. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului.351. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. m. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. Radiologie. Cluj.: 0264. pr.ºef secþie Dr. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen.2011 21 . bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. pleurale. Turda. spitalmunicipalturda@yahoo.ro Secþia Pneumologie: Str. pr. punct laborator – bacteriologie.27 30 paturi din care compartiment TBC . debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã.815.10 paturi. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. pneumotoraxuri. Cabinet tratamente. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK.spitalulhuedin. www. determinarea transferului gazos. Marioara Simon.: 0264. m. spitaldej@xnet. cabinet asistente de teren.spitcocluj.com. Laborator Explorãri Funcþionale.640.354. bronhoscopii cu fibroscop Olympus.ro Secþia Pneumologie. pneumoftiziologie Dispensar TBC.ro Cabinet TBC: Dr. Laborator Bronhologie . Cluj. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. sp. Laborator Endoscopie Bronºicã. runoshuedin@yahoo. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. Popescu Maria – m. Farmacie Sãvãdisla. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. pneumoftiziologie. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. dr. spital_dej@yahoo. pulmonare. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare.ro. pneumoftiziologie.ro. cabinete în specialitãþile: pneumologie. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. sp.ro.go. examene citologice de sputã. jud. Moþilor nr. cabinete consultaþii copii. cu teste de provocare sau nu. m.: 0264/312420 fax: 0264-311578.175 spitalul. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. Andreia-Mihaela Olteanu. pleurale. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii. Staþie de Sterilizare. Spitalului nr. Dr. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. pr.NAPOCA Str.ºef secþie Dr. cod 405400 Tel. Jud. pleurezii masive. examene bronhoscopice. bronºiectazii. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. Fax: 0264. fiºier. Cabinete consultaþii. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. ecoendoscopie bronºicã. m. Principalã nr. examen radiografic. Huedin. Fax: 0264/599463. jud. Dr. transbronºice.com Site: www. sp. spirogramã. consult clinic pneumologic. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. m. Marius Ghita. prin fibroscopie. Iuliu Panduru m. salã de tratament. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. testare farmacodinamicã bronºicã. aspirat bronºic.spitaldej. examene histopatologice: bronºice.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. B. ªef secþie: Dr. Fax: 0264. Tel. Mãlina Dincã. puncþie-biopsie pleuralã.Nicola Doina. brasaj bronºic. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. sp. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã.B. Cluj-Napoca.P.211341. laborator clinic microbiologie. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii.com Dispensar T. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Doina Nicola. Cluj . extratoracice. Dr. Farmacie. limfoganglionare. pr. 42. 347. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. www. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). str. m. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. Tel. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. office@spitcocluj. 1 Mai nr.212. Moldovan Ioan.astral. Dej. lichid pleural. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. pr.Hasdeu Nr.C. Cluj. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT.

m. m. Pneumoftiziologie. m.sp. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. m. comp. DR. Comp. sanatoriulbalnear@mangalia. Jud. Dr. Fax: 0241/75. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. Oana Cristina Arghir m.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . pneumoftiziolog. Dr. 40. 0241. office@balnear.2. Constanþa. din care 15 paturi comp TBC. Competenþa în Management Sanitar. Jud.tbc.agigea@mangalia. Dr. Popescu Georgeta. Dr.696.m. Med. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. Laborator analize Medicale. Pneumoftiziolog.pr.astral.com Manager . Competenþa în Management Sanitar.dr.696. pneumoftiziolog. www. DR.bronhologie. Nr. paturi: 45. 0241. pr. Dr. pr. pneumoftiziolog.sp.486 324. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Competenþa în Ecografie. Jud. Diana Traicu . Maria Burdujan. Dr. Sentinelei nr. Mun. Competenþa în Ecografie. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. 0241/ 751 337. Stadionului nr.55 paturi.pr. radiolog. Pneumoftiziolog . pr. pneumoftiziologie.400 veraenikoall@xnet. Dr.PNEUMOLOGIE . Jud. Tel. Sfântu Gheorghe. Palazu Mare. Apti Ghiulten.L.: 0241. Mircea cel Bãtrân nr. 0241.sp. Competenþa în Ecografie. Floca Livia. m. 40.m.Borgazi Erdin Director medical S.pr. Elena Dumitrache m. AGIGEA. DR. Raduly Eniko m.net. Osman Emel .Radulescu LauraM.486301.infomedic. med. saloane: 16. Fildan Petronela Ariadna.sp. Pneumoftiziolog.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Dr. Voicu Ghiorghita.pr. Dr.pr. S. Chimie. Laborator DISPENSAR T. Dr.sp.pr. -/311580 (centrala).12.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE.882.pr. Sentinelei nr. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. pneumoftiziolog. Covasna. m. pneumoftiziolog. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. Dr. Eniko-Vera Pall.Manescu Veronica.pr.130. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei.B. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. 0241. Dr. Fax: 0241. Nemes Eva m. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str.sp. pneumoftiziologie. Sipos Andras. Constanþa. pneumologie Director Medical .807. pneumologie. m. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. m.C. Telefon: 0267/ 311981(secretariat). Competenþa în: Bronhologie. Elena Danteº Director Medical.486324. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. Sanatoriului Nr. Dr. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Pneumoftiziolog. Raduly Eniko m.pr. Laborator de Analize: Biologie.sp.Dr. Rotariu Anca. S.Moroeni. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . info@spitfog.40 paturi Secþia Militara dr. Pneumoftiziolog .m.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str.sp.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC.m. Luiza Velescu .15. 520064.1. ºt. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. Mihai Nichi.pr. pneumoftiziolog. Nr. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. Tel. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.pr. Fax: 0241-741121 spital. ªef secþie: Dr. Fax: 0241. Dr. Constanþa Tel: 0241.486300. Dr. Dr. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Pneumoftiziolog. Dr. Constanta. apa sulfuroasa tamponata. Doctor în stiinte medicale.sp. sanatoriul_moroeni@yahoo.M. Pneumoftiziologie. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Dr.0245772154. Dambovita.Cojocaru Viorica.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Competenþa în Management Sanitar. 1. Fax: 0267/ 351883.. m. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi.Glavan Alexandru m. Dr. pneumoftiziolog.. Competenþa în: Bronhologie. pneumoftiziolog. cod 905500.L. Damian Mihaela. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii.TBC 75 paturi Farmacie. Jud. ºt. Sectia pneumologie III.pr.m. med.dr. ªef secþie: Dr.sp. Stefan Alina ..ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. m. pneumoftiziolog. Sipos Andras ºef secþie m. Alexa Anca m. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec.sp.astral. pr.L.696.Danteº Elena Director financiar contabil ec. jud. ºt.Tolbaru Florica Cristiana m.M.ro Manager Dr.697. Dr. tel.

boli infectioase. dr. jud.. competenþã ecografie. m. dr. boli infecþioase pediatrie. Dr. ªef secþie: Dr. boli infecþioase pediatrie. Dr. boli 2010 . Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie.boli infecþioase competenta ecografie. boli infecþioase. în st. Daniela Bica. Dr. pneumoftiziologie. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. Dr.univ.Dr. Dr. competenta bronhologie. pneumolog. Dr.ro Manager . pneumoftiziologie.C. m. laborator clinic ºi microbiologie. constand în examen microscopic ºi cultura BK. boli infecþioase. m. m. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului.vbabes-cv. m. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. în st.: 0251. Dr.Ionescu Valentina.Dr. Dr. m.pneumologie. mobilier modern. pr. m. m. ªef lucrari. Dr. boli infecþioase. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii.pr. drd. pr. Dr.. Mioara Cotulbea. m. Felicia Dumitrascu. Tania Tudorache. Doina Constantinescu.. nr. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. Dr. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa.. m. m. m.spitalpucioasa. pr. competenþã bronhologie. pr. Dr. pr. competenþã ecografie. Lucica Godeanu Statie. boli infecþioase. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. pr. MirelaCristina Corneanu. pr. Dr. m. pr. modernizat. m. pr. med. • Clinica Pneumoftiziologie copii.pr. Dr. m. Tel. pneumoftiziologie. Director Medical . dr. boli infecþioase. Adriana Georgescu. pr. pneumoftiziologie.laborator clinic ºi microbiologie.125. Paulica Surugiu. Med. spitalul_municipal_moreni@yahoo. m.ro. pr. pr.Ioncicã Lucian. med. dr. Magdalena Peter. pr. pneumoftiziolog. competenþã bronhologie. drd. m. Pr. • Laborator Anatomie patologica. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. m. lector univ. med. pneumoftiziologie pediatrie Dr. laborator clinic ºi microbiologie. Valentina Cioroianu.med. Tel. Dr. Dr. pr. pr. Carmen Canciovici. ªef secþie: Dr. Ileana Bazavan.. m.com site: www. Dr. pneumoftiziologie. • Clinica Boli Infecþioase copii.ro Dispensar TBC – dr. pleurezii masive). pneumoftiziologie. Ana-Maria Vanghelie. m. Dragos Nicolosu..SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pneumoftiziologie. ªef secþie: Dr. pr. Dr. Fax 0245668391. pneumoftiziologie pediatrie Dr. pneumoftiziologie. dr. Eugenia Sãndulescu. competenþã ecografie. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. med. med. pneumotorax. Tel. competenþã ecografie. m. pr. pneumoftiziologie. nr. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. m. pneumoftiziologie. drd. Gabriela Marasescu. în st. Pr. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. Dr. m. Dr. Livia Dragonu. Aurora Roºca. Examen radiologic standard. Craiova. boli infecþioase.Morfopatologie.centrala: 0245/760510.med. pr. ªef laborator: Dr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. boli infecþioase.54 23 33 www. pr. judeþul Dâmboviþa.B. m. Dr. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. pr. 126.2011 infecþioase. Dr. competenþã acupuncturã.as. Pr. Analizor automat hematologie. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str.pr. Aparat radiologie fix.18. Manda Adina Director de ingrijiri ./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo.Voicu Macesanu Alin. drd. Silvia Munteanu. Instalatie de sterilizare. Camelia Tudosie. Dr. Dr. 0245/760728 Tel. coordonator programe T. în st. Dorel Gheorghe. m. Republicii. dr. Dr. m. m. boli infecþioase. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. m.. m. pr. m. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Doina Ene.com Dispensar TBC . Dr. Maria Marinescu. competenþã ecografie. Dr.pr. m. Morfopatologie • Laborator Radiologie. Constantin Ecobici. competenþã ecografie. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. ªef secþie: Dr. Iulian Diaconescu. Dan Hurezeanu. pr. Dr. 0245/760618. pr. boli infecþioase. în st. m. Pr. Pr. pr. m. Spirometru. m. Dr. vbabes@rdscv.stomatolog Dr. m. m. Doina-Lorena Stanescu.0245/666036. Lucian Ioncica.. pr. m. Monica- 23 . pneumoftiziologie. pr.Ec. m. Mimi-Floarea Niþu. m. univ. Carmen-Daniela Culman. în st. m.ºt. Dolj. competenþã informaticã Medicalã. pr.Poenaru Luminita Director financiar contabil . Corneliu-Emilian Miu. Mirela Mihailescu. competenþã ecografie. Marin Mateescu. pr. Sp. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. m. as. pr. Daniela Dragnei-Veselu.. Dr. m. laborator clinic ºi microbiologie. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. boli infecþioase pediatrie.Stanoiu Bogdan. pr. Dr. competenþã ecografie. dr. Petrascu Elena. med.54 31 06. as. Elena Volosciuc.. m. pneumoftiziologie. ªef secþie::Dr.Brînzoiu Elena-Maria –m.med. competenþã informaticã Medicalã. pr. lector univ. Dr. Dr. aparatura radiologica. Manuela-Elena Musa. ªef secþie: Dr. 22 Decembrie 1989..pr. Paul Ginga. pr. pr. competenþã informaticã Medicalã. boli infecþioase pediatrie. 0251.

Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. Tel.Stoian Andreea. DILOF RODICA. boli infecþioase ºi epidemiologie. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. Laborator explorari functionale . sp.univ. scjuc2006@gmail.radiologie.502. Judeþul Dolj.Comp. 11. Calafat. Rugeanu Cristian.univ. m. dr. Fax: 0251.sp. 0251. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. m.univ.Comp. Disp.Mihaela Barcan. pr. m. Radiologie. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str. chir. Dr. Chitucea Ramona Florina.. Craiova. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care.75 paturi. med. Bucovat. Camera de garda boli infectioase. Sectia clinica pneumologie copii . Gugila Mihaela. Comp.: 334824. m. Dr.45paturi din care comp. m.: 0251. sp.606 (centrala). drd.200. univ.boli infectioase. • Cabinet Cardiologie. 5.1.med. chirurgie toracicã.Costinel-Adrian Fintanã. din care comp. univ. boli infecþioase. Judeþul Dolj. Dr. m. dr. m. Laborator anatomie patologica. deserv. în ºt.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. m. • Secþia de zi HIV/SIDA. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str.com Dispensar TBC. deserv. Tabaci nr. Dr. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu.. m.ro. Sectia clinica boli infectioase adulti II . spec. Internãri: 0251-441. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. pneumologie. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Conf.65 paturi.pr. ORL.med.Kalath Tereza. Cupsa Augustin. pr. spec.Farm. m.117. Dolj. spitalcalafat@gmail. radiologie.gen.PNEUMOLOGIE .267. m. Endoscopie Bronsica 6 paturi.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare.boli infectioase. 800189 .sp. TBC 45 paturi. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . Dãbuleni. prof. ºi toracicã.Comp. Angela Colceriu. pr.60 paturi. Sectia clinica boli infectioase copii . Dr. TBC 35paturi. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi.. Carmen Olar.competenta bronhologie.10paturi. ATI . Boli infectioase (vaccinare antirabica). 217. pneumologie.Pr. pr.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi.231.pr. MÎNDRILà ION. m.383.pr.230. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . medicinã generalã adulþi. m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. Tel. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). HIV/SIDA. sp. pr. Dumitrescu Florentina. Dolj. Oraºul Filiaºi. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA.Ivan Cornel Director Medical: Dr. m. Univ. Dr. Bunea Gabriela Victoria m.TBC: 0251-441. As.65 paturi.402.. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. Unirii Nr. chirurgie toraco-pulmonara. Dr. Insotitori 36 paturi. univ.234 Financiar-contabilitate: 0251-442.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia.Ioncica Lucian. m. în ºt.ºt. Dr.boli infectioase. din care comp. Dr.stomatolog. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. Cardiologie. Stomatologie – HIV/SIDA.pr. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. drd. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. muncii • Camera Primire Niculescu Irina..Dinu Jean. m. As. • Comp. drd. Tel. Camera de garda pneumologie. Dr. HIV/SIDA 15 paturi.pr. Judeþul Dolj. as. m. Comp.boli infectioase • Comp. Dr. jud. Dr. Stiintei nr. Georgiana Grecu. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. Cardiolog • Comp. ªef secþie:: Dr. Tel. Dr.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela.230. m. as. dermatolog. TBC 45 paturi. Dr. Cupsa Dina Maria. as.. med. 24 Supliment Medical Market . Camerã de Gardã. Mioara Cirstea. pr. Dr.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. pr.Galati Tel: 0236/46 07 12.sp..: 0251. m. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . Racoþeanu nr. m. Dr. jud.sp.. pr. pr. Laborator Analize Medicale .117. 46 07 14. as. m. Traian nr. chirurgie toraco-pulmonara. Dr.As. m. 46 07 13. Comp. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I .746 (secretariat).pr.epidemiolog • Cabinet ORL. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. dr. Sectia clinica pneumologie II . TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . ªef clinicã: Dr. m. Comp.pr. Laborator analize Medicale. Giubelan Lucian. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441.

nr. Aerosoli..spitsingureni. pneumolog ºef secþie.sp. Jud.Apetrei Simona m. sp. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. Cerghezan Imre-m. Androne Georgeta. aerosoli ºi oxigenoterapie.393. pneumoftiziolog.372. Camburu Cornel m.375. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. Fax: 0243-255. sp. Hunedoara.pneumo-iasi. Policlinicã 0243-254. M. secretariat. Pulsoximetrie. Ciurcã Alin Constantin. perfecþionare pneumologie. comp..Cihac nr.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.. pr. spitalizvoru@yahoo. biolog sp. Hunedoara Tel: 0254 611050.Sanatoriului. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. Magura. 3 saloane.26.Hunedoara. Contabilitate 0243-254.26.130. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. Farmacie 0243-254.I..pr.D. Guse Ana. sp.13.F.13 www. Gál Éva as. Jud. Jud. imagisticã medicalã.B. sp.3. Dispensar T.Victor Babeº nr.23. sanatoriu. 0266218188.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. pneumolog. Jud.2011 25 . Secretariat: 0243. boli infecþioase ale copilãriei etc).ro Dispensar TBC . Lazãr Gabriela Melania . examen bacteriologic ºi A. m.655.Baltã Mãdãlina.com.Rebedea Cristina m.379 E-mail: smurziceni@gmail.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.. Tel.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232.com Manager Dr. m.B.com web http://www. m. Jud.G.Isvoranu Mihaela. pneumoftiziologie. Interne: 0243254.212.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. cod 335404.aparat radiologic ELTEX 400. Dr.. Jud. 16.18. Decebal nr. M. pneumoftiziolog.ro.ro Dispensar T. tel.212.Burlea Alexandru m. Gorj Tel: 0253/278691.C. Tel. Servicii oferite: Spirometrie. spizvoru@yahoo.brad@comser. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.5.: 0243.ro 2010 . spirometrie. Tel. Neagu Nicu Raul Structura spital:. 25 paturi din care:.C. test bronhomotor puncþii pleurale.m. Fax: 0243. Giurgiu. 0246265023/0246265526. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. Dr.com Pneumologie – 12 paturi.0232. Geoagiu.m. Ialomiþa Tel. pneumologie. Laborator radiologie: . Dr. Dr. pneumologie. Oproiescu Carmen Doina . 535600. Bálint Csillam. 0246/234185.Coltatu Claudia Mirela-m. Fax 0246265023. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. 212052. Slobozia. diaree infecþioase. Tel. I. . Secretariat 0243255. Dr.sp.:0254-248884. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc.Dr. M. jud. Victoriei nr.pr. Dr. Jud. 0253/278571 Fax: 0253/278692.673. meningite. EKG. Hunedoara.R. Urziceni. sp. Cod. Sat Izvoru Nr 307.spitalulbolintin. 1.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.: Dr.D. spitalul_singureni@yahoo.pr. Jud Giurgiu.18.: Centralã 0243-255. 72. Aparat radiologie./Fax: 0040-266-212186. Administrativ 0243-254. Dr. leptospiroze. Ialomiþa Tel centralã. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.199. Tel. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. Tomografii plane. pr.: 0254-713820.pr. Panduri nr./Fax 0246/234209.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.C. med.P.com Dispensar T.sp. Singureni. Dr. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Frankfurt Magdalena m.379. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo.ro. hepatite virale.sp. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. nr. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. infecþii urinare. la P. 25. Stegaru Patricia Director Medical Dr. Bethlen Gabor Nr.300.B. www.odorhei@gmail. jud. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. Harghita. Fax:.ro SPITAL MUNICIPAL “DR.234657 E-mail: office@spitalslobozia.Dr. Topliþa. nr saloane 23. pneumoftiziologie dr.pr.m.R. nr paturi 125. Tel.8. pneumolog. info@sanatoriugeoagiu. office@spitaldobrita.B.Harghita. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str.sp. Computer Tomograf: Dr. smsecretariat@rdslink.

competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.pr. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. pneumologie. Olar Emilia Mariana – m.spitalulvinjumare.Dorina Maria Ciurba.FinanciarContabil. Jud. 0265/44. sp.61. str. e-mail: office@spitalulorsova. pr.Dr.052 Centrala. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. Nr. Jud.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str.MARE Baia Mare. Maramures Tel. Tel.Madalin Mateescu. Str.sp. Dr. pneumologie. Jud. Fax: 381.com Dr.Balataretu-Dinca Elena. Tineretului nr. Ilfov Tel.1. sp.C.Dr.B. 381.m.com http://www.pneumologie Dispensar TBC: Dr.Dr. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market .PNEUMOLOGIE . m.Ioana Felicia Fontu.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m.spitaltarnaveni. Mehedinþi. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.489 .C. Jud.sptgfrumos. Jud.Administratia. Colea Marilena. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.com. Jud Mureº CP 545600. cabinet asistente.241.Dr. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. Victor Babeº Nr. Târnãveni.489 . pneumoftiziologie./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. 004-0265-512712.. 0252361908. site web: www. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . . Tg.12. Lãpus.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. Neamþ Tel: 0233. pr. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec.ro Dr.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail.2. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. MRF. 381. Baia de Aramã.004 . cod 225200 tel. Jud. 381. Cuza Vodã nr.Secþia Interne. Bisericani. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. 342121 Fax: 0262-343169.sp. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.052 Centrala sporba@rdslink.ro Pneumologie .. pr. Jud.ro Dispensar TBC .pr. Maramureº Tel. Fax: 0265/44. e-mail: spperis@yahoo. Mihali Maria m. Iulian Predescu nr.61. Filip Gabriela .B.6. Str. specializare tratament Pneumologie. Bordeanu Monica-Geanina. Jud.500.241.pneumologiesp. spitalulvinjumare@gmail. pneumologie – dispensar TBC. spludus@ludusnet.-Fax 0265-411889. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.19-20. Jud. Fax: 0233.34.594 Financiar-Contabil.Zaharia Boiu Nr. 0262 –342120.net Manager: dr. 381.594 . Zmeu Gheorghe Marius – m. m.40. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson.com. Dr. cabinet consultaþii. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. Stefani Carmen Ioana: m. Botezatu Elena Director medical: dr.go. Iaºi Tel.com Dispensar TBC: Dr.56 e-mail: spmt@tvas. 63 Târgu Frumos. 381. Jud.: 021/2670881. spital_borsa@yahoo. ºef de secþie. Cod: 225 100 Tel: 381. cod 545200. spmtar@yahoo. SPITALUL MUNICIPAL “DR. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. www. m. .spital-ludus. Luduº.Mehedinþi.Secþia Interne.965 e-mail: sanbisericani@artelecom.ro.ro Dispensar T. Maramureº Tel: 0262 275995. Reghin cod 545300. m.Administratia. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.sp. pneumologie. Mureº tel.. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. m.34. 20. Borºa. Mehedinþi Tel.ro. 9-11. Principalã nr. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec. pneumoftiziolog.Rahova nr. 507. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST. Porþile de Fier nr. 81. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. Pop Maria Magdalena – m. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Dr. pr. str.com.Dr.pr. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Mureº Tel. jud. Fax: 021/2671012. sp. m. Gheorghiu Darius . LÃPUª Str. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str.ro Dispensar TBC: Dr.61.sp. pneumologie. Victor Babeº nr.004 . Floare de Colþ Nr. Spitalului nr. Dr. www. fax 0252360623.

Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. ecograf. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. 35. m. Compartimente auxiliare: laborator clinic.ro. etuva. urgenþã. 431765. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Cpt Drãgãnescu. manager@spitalbreaza. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Jud. investigaþii radiologice. pr. balanta laborator. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. IACRS. Tereja Claudia. Slatina. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr.ro.m.9-11. Email: spital_tgneamt@yahoo. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. pneumologie. Jud.: 0249 431764. Laborator de analize medicale: Hematologie. Puiu Tatiana. Rusu Mircea Alin Director med. Miron Caproiu. farmaceutice. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Jud. Jud. s. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Dr.ro Manager: Ec.a. pr. Ioana Stoianovici .com. pleurezii. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Maria Lazãr. Olt Tel. Clara Rusita. grup electrogen.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. Nr. Fax. spitalpnf@yahoo. 21. afecþiuni pneumoftiziologice acute. 2. hematologie 2010 .com Dispensar TBC: Dr. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. spitaldrgolt@clicknet.4 paturi): 80 de paturi. farmacie. Dr.ro.ro. (04)0233/790933. nr.). 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Dr. Olt Tel. din care. BPOC. sp.m. Dr. Echipamente:oxigeneratoare. ªtefan cel Mare. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. Dr. State Greta. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). ftiziologie 70 de paturi.:0244 . Cod 615200 Tel. nr. 436139. spirometrie. Danilã Eduard. Criºan. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. Olt Tel. Dr. pr. Tîrgu Neamþ. Cristinela Vasile.ro Dispensar TBC: Dr. Neamþ. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. TBC: Ruja Silvia. 116. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi.Sat Drajna de jos. bronhologie ºi explorãri funcþionale. 5 paturi.42-46. Com. biochimist. www. Laborator radiologie. nr. (04)0233/790824 Fax. Jud. Carpaþi. Chirobocea Elena. Dr. Spirometrie. Sterilizare. Breaza.ro. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. Drãgãneºti Olt. Prahova Tel. Fax: 0244 – 341464. Leana Stanescu . 0249-560671. radiologie. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr.340419. spirometru. Laborator analize medicale. electrocardiograf.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Jud. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). pneumofiziologie. Informaticã: info@sanatoriudrajna.m. Corabia. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. office@spitalpnf. Fax. Dr. 0249/460443 Email. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. bronsite acute ºi cronice. pneumofiziologie. Dotare: radiologie. pneumonii. 0249/465370 Email. Comp. Biochimie. Comp.com. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. nr. m. 0249/460340. Imunologie. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. pr. Medici: pneumologie – Dr. Aurel Furtuna . Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. Manager Dr. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str.2011 27 . Farmacie: Pârvu Elena.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Jud. pneumoftiziologie. Principalã 888. Drajna . Prahova Tel: 0244/290671. Spirometrie. autoclav.ro Manager: Dr.spitalcorabia. nr. Comp. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Olt Tel. Scornicesti.

ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. amplasata în Vila II.21 Email: tbcflorestiph@yahoo. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. dr.sp. Comp. Sibiu. Popescu Rodica. Suceava. Tel: 0269230260. Dumineca Daniela.sp.: 0261-730913. pneumologie. nr.sp. nr. Eugenia Neacºu. cu Comp. Comp. Pneumologie – adulþi. Prahova Tel: 0244. Buna Vestire nr. SF. dr. statistica ºi informatica medicala . Negru Rinceanu Elena m.ro ªef secþie Pneumologie: Dr.ro.C. jud. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. PASCUT VASILE -m.sp. m. Cojocariu Florinel – m. Secþia Pneumologie II . pneumolog.: 0244-36.80 paturi. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet.sp.com Dispensar TBC: Dr. EKG. Sibiu.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. Dohi Lorant m.36.28. Fax:026913004 www. jud.ro. Fax: 0244.sjup. Ignat Adrian Radu . SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. TBC adulþi. 0260-644744. pneumolog. Medic ªef Secþie: dr.pr.B.com. Medic ªef Secþie . jud. www. Hegedus Sanda-m.: 0261/ 825600. secretariat@sjup.sp. Jud. Nicolae Bãlcescu nr. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. Fax: 0260-644710 www. spital_sv@clicknet. comp. www. statistica_spital_sv@clicknet. explorari functionale. Tel: 0269230260. pr.PNEUMOLOGIE .Fenechiu Olivia.ro Pneumologie I.dr.pr. comp. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. Comp. Satu Mare Tel. Ploieºti. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str.. dr. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. 1-3. 35 paturi.300. 33.60 paturi. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. Suceava. Laboratoare: radiologie. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. 30 paturi. Dr.sp. 20 paturi.de radiologie. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. Jud. Mediaº. Pneumologie II.Varga Ritta-m. 40 paturi. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139.ro. 3-5..46 paturi. Fax: 0230477020 Manager dr. – 30 paturi – Dr.678 carmenboescu@sjup. Medic ªef Secþie . Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str.92.530.521. Tel: 0230/222098.com.pediatriesibiu. Jud. 55 paturi. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. explorari functionale. 0244-251115. Seik Monica m. atestat în management sanitar.19. Gr. Tãºnad. Kerezsi Csaba m. 725600 Tel: 0230477389. Jibou.com Medicinã Internã .com. TBC III . Dr. Comp. TBC . secretariat@pediatriesibiu. pneumolog. Dotare: spirometru. Solca.530. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. EKG.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str.15.: 0260-644348. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. TBC II . nr. Strada Republicii 14.G. imagistica medicala. MDR-5 paturi. Spirometru.60 paturi. pneumolog. Manta Mãdãlina. Jud. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . Ecograf. TBC copii. Fax: 0269 845564. Satu Mare Tel. Laborator radiologie. B-dul. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. MDR-5 paturi. Popescu Mihai. comp.2-4. Prahova 0244-250505. Satu Mare. Gh. Comp.678 0244.spitalpnfsm. 5 paturi. 10 paturi. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. nr. Duca nr. pneumolog Pneumologie.dr. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. mun.dr. Comp. Medic ªef Secþie dr.spitaljibou. 440078. Bojan Viorel Smaranda-m. Tel: 0269 842550.ro Manager: Ec. amplasata în Vila 3.m. Dr. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. Spitalului. 21. Jud. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. 1 Decembrie nr. Fax: 0244.sp.cu 35 paturi – ºef secþie . Laborator analize medicale.1-3. TBC adulþi. Cantacuzino.93. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Floreºti.Padeanu Vasile-m.160 paturi – Dr. Pallay Vasile-m. Email: info@spitalulmedias. radiology. Ambulatoriu de specialitate.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. www. Aparaturã medicalã: Ap. Mizil.46 paturi – Dr.sp. Sãlaj Tel. comp.pr.21. medicinã internã Director MEDICAL dr.Ialomiþei nr. Suceava. Comp. Prahova Tel.Libertãþii Nr. Pompeiu Onofreiu.44.ro T. I. dr. comp.9. Sterilizare. Baritiu. Câmpean Ioan Marius. 15 paturi. Vasile Lorel. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. pediatrie_sibiu@yahoo.ro. Pneumologie – adulti.spitalfloresti. atestat în management sanitar. Diaconescu Daniela. Fax:0230/520412. Secþia Pneumologie III .

Alexandru Crisan. Elena-Voichita Lazureanu..com. Dr. boli infecþ. Str.79 paturi din care 34 paturi Comp. pr. Lab. ºef lab. Mateiu Loredana Manuela. i boli infecþ.Sorescu Cristian.boli interne boli respiratorii (pneumonii. Chis Minodora. Dr. Pneumologie. Dr. Pneumologie. Traila Daniel. Marincu Iosif. univ. Dr. Conf. Dr.universitar Dr.. Cab.. Virgil-Filaret Musta. m. Stelian-Eugen Stoia-Djesca.735 conta@spitalul-vbabes-tm.34 paturi. Dr. Dr.pr.. Lab. Borcan Daniela. Dr.pr. pr.Curelea Aura Eugenia.Oancea Cristian.ro. boli infecþ. Elena-Gratiela Ioncelescu. Mihalcea Elisabeta. rezid. Dr. Pneumologie.ro Manager Dr. Corneliu Constantinescu. Pneumologie. m. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. m. Pneumologie. pr. atiari@spitalul-vbabeº-tm. Dr. m. m. As. M. pr. m. Lab. i pneumologie: Dr. m. Dr. boli transmisibile ºi epidemiologie. coordonator. Comp. Dr. pr. Dr. CameliaTeodora Nita. Dr.. m. m. Dr. farmacist primar. Comp. pr. pr. boli infecþ.Ivascu Ana. pr. dr. Recup. Vancea Dorin.sp. boli infecþ. Comp. As.pr. Adriana-Mihaela Dan... m. TELEORMAN. boli infecþ. Dr.207. Stefan Mihaicuta. Dr. radiologie.Chim.. 68-72. competenþã ecografie. m.. Dr. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. explorãri funcþionale. sp. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. Emilia-Octavia Nicoara.pneumologie. Secþia Boli Infecþ. Szilagy Delia Monica. HIV/SIDA. m. m. m. Ungurean Ioana. m. sp. terapie intensivã. contzim@yahoo. m. Virginia Mihaescu.pneumologie Director MEDICAL interimar. m. Pneumoftiziologie I.Fira Mladinescu Ovidiu. Dr. Stoenescu Dorel – biolog princ.. ºef secþie: Prof. pr. Dr. competenþã bronhologie. de Radiologie. Traian nr. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. Dr. m. Dr. m. MonicaDaniela Cotfas. Dr. pneumologie.. univ. Dr. Dr. competenþã ecografie generalã. Dr. Monþia Tatiana. m. boli infecþ. Isai Luminita Alina. Mun.: 0256. Conf. Lazureanu Elena Voichita. Dr. Maria Ileana. Radioterapie Pneumoftiziologie II. HIV/SIDA. Med.pr. Dr. Pneumologie: Dr. sp. m. Lab. m.med. 0247466701. Gheorghe Adam nr. dirmed@spitalul-vbabestm. pr. Str. Secþia Pneumologie I . Dr. Anestezie. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. pr. Manuela-Gabriela Curescu. pneumologie. Lab. Aviatiei.. Dimitriu Raluca Diana. m. Dr.Sas Daniel. Dr. pr. Muha Maria. anestezie. Radiologie ºi Imagisticã Med.. boli infecþ. sp. med. pr. competenþã ecografie generalã. Sorina Maria-Denisa Laitin. pr pneumologie. Med. m. Nan Delia. Pneumologie. pr. Dr. Dr. Terapie Intensivã .BABEª TIMIªOARA jud..14 paturi. m. sp. manager. m. Dr. pneumologie. boli infecþ.. Dr. ºef secþie. Comp. competenþã ecografie. Comp. Med. m. Dr. m. Chir. de Explorãri Funcþionale. m. pr. m. Dr. dr. Hazm Aljabory. Chir.com Secþia med. competenþã Chir.207. Hanna Csunderlik.Laza Florin. Dr. Dr.. Fax: 0256. med.Schuch Angela.. laparoscopicã. m. Timiº. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . Lucian PaulHorea Negrutiu.F. toracica. Dr. As. pr pneumologie..Chereji Monica.. Computer Tomograf. Dr. Balint Gib Marius. sp. boli infecþ. pneumologie. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Dr. competenþã ecografie. TBC ºef secþie: Prof. m. Carmen Panaitescu. Conf. Irina-Ionela Stoia-Djesca. m. dr.: 29 .pr. Clitan Monica Mihaela. m. sp. Sanda-Anca Levitchi. Secþia Pneumologie II . Bica Valerica – biolog specialist. Dr. Str. Dorin 2010 . m. sp. Opreanu Radu Virgil. m.6 paturi: Dr.pr. Geru Gabriel. pr. Biol.670. Zimnicea. Dr. Narcisa-Daniela Nicolescu. Explorãri Funcþionale. Dr. Dr. pr. pr. Corbeanu Cristina Elena. Pneumologie.4 paturi. sp. med Dr. competenþã ecografie. Dr.Badescu Sorina. pneumologie. Dr. m. Dispensar TBC. rezid. Dr. m. Farmacie: Sâmbotin I. m. Marc Monica. pr. Alergologie si imunologie clinica. m. in st. Oanta Gratiela. Dr. boli infecþ. Gorici Corina. med.Ardelean Carmen Loredana. pr. Lab. pr.pneumologie. Malac Constantin – chimist specialist. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Dr. abau Roxana. boli infecþ. boli infecþ. Dr. bronsite acute si cronice. pr. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. boli infecþ.Chim. m. Dragan Codrut – chimist specialist. Roman Horatiu – m. med. în st.Miron Ramona Mihaela. dr. imagisticã med. Stefan Mihaicuta m. Dr. Pneumologie. pr. in st. Dr. Conf. Dr.. sef farmacie. sp. Dr Madem Alina Luminita. m. de Anal.pr.. 145400 Tel/fax: 0247/366995.Chim. TBC. Dr. Dr. de Anatomie Patologicã. univ. univ. Maria Cerbu. Timiºoara. pr. ºef secþie.. m. Voicu-Mircea Tudorache.Iovan Ionela. RodicaValerica Potre Oncu. anatomie patologicã.2011 Vancea. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. pr. respiratorie . pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V.boli infecþ. sp. Vancea Dorin. Pneumologie. Medicale. Pneumologie. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud.R. pr boli infecþ. Dr. în st. Dr. m.66 paturi din care 6 paturi Comp. terapie intensivã. m. epidemiologie. m. ToracoPulmonarã . pr. anestezie. internã – 60 paturi. Teodora Moisil. Dr. II Copii ºi Adulþi. 13 Tel. Bertici Nicoleta. sp. As. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. pr. ªef sectie: Dr.Fratila ZenoIoan. m. pr. Draghici Dan -sef sectie – m. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. Adriana Botila.ro. Nr. Comp. Prof. m. Lab. Anatomie Patologicã – Citologie. internã. Adriana Socaci. Dr.. competenþã ecografie. Rosiori de Vede.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Biol. Dr. Teleorman.79 paturi din care 60 paturi Comp. Gherman Minerva – chimist specialist. Conf. m.. Budarescu Maria Cristina.1 Tel: 0247466651. competenþã ecografie. boli infecþ.

m. terapie intensivã boli infecþ. EKG Hellige. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. specialist. Pneumologie . explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. Tulcea.spitalfaget.ro Sectie Med. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Iosifescu Cristina. 0256 320692.net Comp. Gheorghe Deaconu . de anal. Deta.net. str. Gheorghe Deaconu .pneumologie. Dr. Mihai Viteazul.m. Fax: 0240/ 571968. Desaga Daniela. Babadag.sjv. Nr. Horezu.pr. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale.com Dispensar TBC.pneumoftiziolog. boli infecþ.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. Rm Vâlcea. www. spitalul_Vâlcea @yahoo. Lab. Sectii: I.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. Fax: 0237/ 275779 spital.spitalnegresti. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Laborator analize medicaleDr. antirabic. Loc. tensiometru adulti. de picior. Tel.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.4. Lab.pr. Timiº. Str.: 0256-391260.5 paturi. Antonescu. 305300 Tel: 0256 320860. Fax: 0235/457730 www.pr. nr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . str. III pneumoftiziologie. Calea lui Traian. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud.4. Mãcin. 4.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. Popescu Luciana Mihaela -med. Cab. de intubatie oro-traheala. astm bronsic. www. Fax: 0250/746989. Laborator analize medicale.Iugulescu Magdalena. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Dr. 0250/768282. Lab. 66 paturi. M.com Cab. Cab. radiologie ºi imagisticã med. aspir. M. Str. oscilometru.pr. Peia Andra Maria. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. www. Sânnicolau Mare. Radiologie si imagistica.Timiº. 12 capsule.ro.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. Negreºti. Tel: 0240/ 562115..Dr.panciu@sanitar.sp. ºef secþie dr. radiologie ºi imagisticã med. Lab. med. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. 66 paturi. monitor pacient (T. Sandu Maria. m. Dr.HIV/SIDA. ºef secþie dr. Princ. Str.: 0256-371770.com Secþia pneumologie. Dr..pneumoftiziolog.pneumoftiziolog.Vaslui.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud.: 0250/748001.Spitalului nr.14 Tel. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. Dr.dispensarizare a hepatitei.Dr. B-dul Epureanu nr. Dr. respiratie. boli infecþ. Tel. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Bulacu Monica.pr. Jimbolia. Internã. Salã de gimnasticã. Computer. 150 Tel. în curs de organizare . Tel.spitalulmacin. Pneumologie. Heracleea. 50 Tel: 0235/416220.pneumoftiziolog. Dr. Decebal Nr. radiologie si imagisticã med. Vâlcea. somacin2002@yahoo. A. 025086062. Vâlcea.com Laboratoare: Lab. M.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. NICOLAE” BÂRLAD Jud. etc) Cab.net Pneumoftiziologie DR. spitalbabadag@yahoo. 201.I. A. de Psih. Telefon: 0240/ 571884. 29 Tel. Timiº. a nr. Victoria Teodorescu . dr. temperatura corporala). Str.spitaluldecopiibarlad. Constantin Rusanda Rahela. nr. puls. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. nr. tub oxigen. Oraº Fãget. 25 paturi.Timiº. Cab. Dr. Tulcea. Elena Todorescu. As.m. Comp.PNEUMOLOGIE . Rosoga Gheorghe. Nr. 245800.fr. Panciu. Vâlcea. Comp.online. . Dr. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". str. bronsite. 41. Cornelia Vultur . Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta.m. 66 paturi.Cornea Georgeta.m.: Tel/ Fax: 0256 360655. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. Victoria Teodorescu . SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. Barlad. VASLUI.pneumoftiziolog. Tel. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. Duta Constantin.radiolog. Str. . de legatura. Cuza nr. 34.pr. 571883. Timiºoarei. spital_negrestivs@yahoo.com. Pneumoftiziologie.Ciontea Elena. med. II pneumoftiziologie. nr. EKG.com. www. Nesin Marina. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. ºef secþie dr. spitaljimbolia@artelecom. SPITALUL DR. Fax 0240/ 561820. 360682.ro Dotarea: EKG. 0250860620. 5.pr.pr. Bloc operator.: 0237/ 275600. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud.Maresal I.: 0235/457330. . Contele Csekonics Nr. Mircea Vodã.ro Dispensar TBC. Miu Sorin. Str. Mihãeºti Str. 10. Dr.

}os. Bucure]ti. Viilor nr. un psiholog ]i un asistent medical. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. dr. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice.30 .30 . Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. test de mers. Dr. test standardizat cardiorespirator de efort. condus/ de prof. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. etaj I. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. 420. Miron Bogdan. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). int. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. care au simptome respiratorii. Sector 5. care.14. 518.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. 7. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. Diana Ioni[/. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. Echipa. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. determinarea presiunilor musculare respiratorii. kinetoterapie respiratorie. 90 Tel. un fiziokinetoterapeut. 021 335 69 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful