Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie.PNEUMOLOGIE . care. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. precum: cancerul bronhopulmonar. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. dar ºi altele. dau roade. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. cifrele reale erau ascunse. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. în ultimii ani. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. lipsa unor stocuri de medicamente . Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. Lista este foarte lungã. de cavitate bucalã. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. În schimb. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente.). condiþii de igienã ºi izolare deficitare. accidentele vasculare etc. într-adevãr. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. precum SIDA. permit o mai bunã recuperare a acestora. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare.ºi cel al bolilor cardiovasculare . trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. pot sã spun cã acest numãr. astmul bronºic .INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an.000 de noi cazuri. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. boli digestive. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). esofagian etc. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. Supliment Medical Market .care sã fie reînnoite regulat -. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . bronºita cronica. hepatitã cronicã. în mod indirect. Atunci.. În ultimii ani. strict supravgheatã de cadrele medicale. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. diabet zaharat etc. crize financiare etc. conform ultimei statistici a OMS. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. vezical. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. cancerul laringian. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. boala ischemicã cardiacã. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. începând de la sãrãcia populaþiei. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie.infarctul miocardic. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete.

chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. puncte slabe.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. Avem foarte multe exemple de þãri. în centrele universitare. multe dintre ele neglijate. Pe de altã parte. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. în congrese. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor.interniºti. În acest “An al Plãmânului”. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. pe plan mondial. de fapt. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. Treptat. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. PET CT. care a devenit doar de suprafaþã. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. precum BPOC. Va rog sã argumentaþi de ce. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. unde. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. ameninþãri ºi oportunitãþi. 5 . în termeni de puncte forte. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. Mulþi ani. Ulterior. astmul bronºic etc. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân.2011 era doar a trata tuberculoza. pediatri. de fapt. unde. fiind identificatã cu “ftiziologia”. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. unde. de CT. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. am þinut sesiuni educative. dupã o astfel de interdicþie. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. o invitaþie de a pãtrunde. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. în acest an. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. De 3 ani. împreunã cu alþi colegi . În plus. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. Avem un grup de lideri de opinie care. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. alergologi. au un rol la fel de important. în întreprinderi private. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. ca Sibiu ºi Iaºi. din cauza lipsei de fonduri. cardiologi. Care sunt.

fãrã o tehnicã specialã. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. iar DPI genereazã particule solide. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. facialã 6 Supliment Medical Market . Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. Dr. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. publicatã Tabelul 1. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. este prezentatã în tabelul 1. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. spre deosebire de sistemul digestiv. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv.01µ la 100µ. Consumã însã mai mult timp.. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid).. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. Ca principiu.PNEUMOLOGIE . fãrã coordonare.adormit”. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . permit mixarea de soluþii. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. mai ales la copii. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. sunt . Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. mai ales la vârsta pediatricã. medii ºi în cãile aeriene mici.

.

avantajele unei astfel de clinici devin evidente. .PNEUMOLOGIE . mai ales la munca de echipã. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. faþã de costurile spitaliceºti. ecobronhoscopie. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. THORACUT . Oradea. mai ales pentru diagnosticul. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. Tehnicile endoscopice reduc costurile. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. Martin. totuºi. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. Draeger.aceste servicii . Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . În acela]i timp. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. în Oradea. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. Este importantã munca de echipã. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. toracoscopie ºi mediastinoscopie. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal.2010 Dr.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. oncolog.06. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. Firmele Olympus. Integra. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. la dedicare. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. imagist. anestezist. la sacrificii.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . 02. Siemens. oncologie. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). ecografe performante).ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. anatomopatolog. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. Storz. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. Novatech. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. cardiolog. radiolog. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. care sã foloseascã tehnologii moderne. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. internist. pneumolog. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. medicinã internã. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. multidisciplinar.

este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. este foarte important.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. Consultul medical.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. ochi iritaþi. De asemenea. fãrã alergii.2011 totalã nou nãscuþilor.38 www. sângerare nazalã.clinica-anima. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. Dr. spirometrie. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. pleoape iritate. În plus. nas care curge iritant. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. 75-77 tel. pneumonie. la cabinetul medicului de familie sau specialist. conjunctivale). cu iritaþie a nãrilor.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. Nu în ultimul rând.ro Clinica Anima . acest tip de terapie este de preferat. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. iritativã.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . hemoragii nazale si oculare (retiniene. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. 9 . Vã urez o primavarã frumoasã.98. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. roºii. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. sugarilor. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã.021. nasul curge apos. sufocare.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . teste alergice. în primul rând. din punct de vedere medical. imunoelectroforeza. pericolul vine. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. program/ri . medicamentelor uzuale. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple.homeopatie. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. infarct miocardic sau pulmonar. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. usturimi în gât. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. de multe ori. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. emfizem pulmonar. bronºitã cronicã. agravat de aer rece.Victoriei Calea Buze]ti Nr. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . pneumotorax spontan.

pânã în momentul efectuãrii examenului CT . Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant.PNEUMOLOGIE 10 . Concluzii: în toate aceste cazuri. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. EKG. pulmonarã în hilul drept. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã.hipoxemie) +/. pneumonie. În final. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. Gabriela B/rbulescu Dr. }tefan".8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. în toate aceste cazuri.hemoptizie. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. în grade diferite. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. proces de condensare neomogenã. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. Dr. simptomelor. în care. În scurta expunere care urmeaz/. ECO cardiografie ºi ex. insuficienþã cardiacã. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. aspectului radiologic pulmonar.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . pleurezie neclasatã. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. bazalã. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. CT toracic. cu decelarea. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. surprinzãtor. pleurezie micã. În ceea ce ne priveºte. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . fibrozã interstiþialã. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). prin hazard sau prin atenþia noastrã. fãrã relevanþã specialã. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. Bucure]ti Supliment Medical Market . fãrã decelare de HTP.

infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . De reþinut. 126. Este ºtiut cã. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. n acelaºi timp. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). 173.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Dr. Stafilococul Aureus. în evoluþia sa.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. 221. Concluzie: Corect diagnosticate. 122. Sector 6. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. De menþionat. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari.clavulanat. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. 0214403588. tratate ºi monitorizate.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile.2011 11 . 0314254783. caz în care se recomandã adenoidectomia. Haemophilus Influenzae. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. 43 B.: 0214403488. alãturi de DNF ºi antihistaminice. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/.

Irina Strambu . drd. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str.m.m. Sasu Ana-Maria – m. med.ºt.38.: Dr. sp.38.m.ªef Aura Cernica . sp. Dr. Cornelia Tudose .ro Manager: Dr. pediatru cu competenþã în pneumologie. somnografie. în ºt. pneumolog. pneumolog Dr. Dr. pneumolog. Serban Voda nr..m. ªerban Vodã nr. Radu Chiotan – m. pr. Florin Mihãlþan.71. alergologie.ªef Nicoleta Preda . pr.01 Email: nasta@mariusnasta.gr.71. Bucureºti Telefon: 4500594.I. pneumolog. competenþã endoscopie toracicã. Fax: 337. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. sp.m.40. med. master în managementul serviciilor sanitare publice.med. dr.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. Dr. drd. Dr. homeopatie. pr. pneumologie. 021 450 0596 ªef sectie: Dr. www. Claudia Toma . pneumolog. dr. pneumolog. Asis.ªef Dana Trandafir . medicinã internã ºi pneumologie. pr. Dr. ºt.10-17 337.m.ªef Margareta Oproiu . As.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. acupuncturã. Dr. drd. med.m. pr. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. pediatru cu competenþã în pneumologie.as. Dr. Ioana Varachiu . cod 050152 Telefon: 335.pr. Viorica Filipescu .55 Dr. Sector 5 Bucureºti. competentã în pneumologie pediatricã. pr. vicepreº.. As. Gabriela Otel . pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. 289. în ºt. Micapora Neagos . pneumolog.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str.m. SRP ªef lucrari: Dr. Pneumolog. în ºt. pr.55 ªef sectie Dr. 5. pr.99. Ileana Rohan . Dr. Bucureºti Telefon: 336. 021-336. dr. Pneumolog. pneumolog.Lacul Bucura nr. med. As. med. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. m.. Bogdan Miron Alexandru .gen. dr. med. ºt. 4. 90. ªef lucrari Dr. master în managementul sanitar. pr.m.Delia Liana Marta .. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. 5. supraspecializãri homeopatie. Dr. pr. Dr.. 4500596 ªef sectie: Dr. As. în ºt. drd. Anca Macri – m. Mihaela-Carmen Mitrea .Antonela Dragomir .pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. pneumolog. Pediatru. sect. pneumolog. Elena Dalia Manolache . sp. Beatrice Mahler – m. As.: Dr. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As.marius-nasta. în ºt.. 4. Dr. sect. dr. univ. sect. pneumoftiziologie pediatricã. sp. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. pr.. sp. Dr. Viilor nr.pr. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. competente ecografie generalã. dr.as. Director Financiar-Contabil: Ec. sp. sp.med.ªef Mioara Marinache . SRP. competenþã în management sanitary. drd. pr. Dan Avramescu . chirurgie toracicã Director Medical: Prof. competenþã endoscopie toracicã. Dr. dr. m.pneumolog. ºt. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila.. pneumolog. pr. As. dr. vicepres.Mihaela Badulescu . sect. med. pr. 289. sp. As. Mara Popescu Hagen – m.99.m. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr.pr.med.m. pneumologie. ºef Nicoleta Moise . Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr.ªef Daniela Bastar .99.m. Serban Voda nr.55 ªef sectie: Dr. As. sect.. Rãzvan Adrian Mocanu.asis. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . pneumolog. Univ.. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. m. med.univ.pneumolog. Dr. Dr. Vladimir Serban Ghinescu m. Emilia Tabacu – medic pr. Bogdan Miron Alexandru . dr. Dr.pr. pneumolog.m. pneumolog. cc. 4.. pneumolog. competenþã în bronhologie. Gheorghe Murgoci . ºt. pr.m. Bucureºti Telefon: 021-336.ro.m. Dr. med. sp. 336. Bucureºti Telefon: 336. pneumolog.ªef . vicepres.med.PNEUMOLOGIE .m. Dan Avramescu – medic pr. sp. 289.med. pneumolog. Dr. Dr.as. pneumolog. Asis. med. univ. pneumolog. Cristian George Popa .med. pr. competenþã în managementul sanitar. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As. Ileana Rohan – m.asist. Dr. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. univ.as.25. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof.pr..m. pneumolog. dr. ºt. Dr. med. pr. pneumolog.asist. pr. 40. pr.m. Dr..01. Dr.Lacul Bucura nr. vicepreº. drd. Dr. 336. pr. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu.pr.m.25.69.med.med. dr. Daniela Mihãilescu. pr.m.st. medicinã internã ºi pneumologie.m. Eugenia Aurora Constantinescu . sevraj tabagic. Dragos Bumbacea . m. Emilia Criºan.25. 12 Supliment Medical Market . Dr.m.. Asist. Mirela Ciontu – m.as. pr. Anca Macri . dr. Asist. Jeni Mihaela Petrea .med. ºt. pneumolog. pr.71. Constantin Marica .m. pr.. pr. pneumolog.

competenþã în bronhologie. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. pr. pr. A. ºt.Aneta Serbescu. .m. pr. ºt. ºt. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 .st. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.med. cercetare.T.cerc. competenþã în bronhologie.psiholog.. Ileana Dediu . COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist.T.. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. pr. Dr. pr.nebulazitor.T.. gr.instrumentar micã chirurgie.ªef Anita Bumbanac .. pneumolog.injectomat. .activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. Doina Lugoji m. Dr.pr. Ioana Munteanu.. termocoagulare endobronºicã.m.asist. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR .. dr. formator pneumologie. med. competenþe chirurgie toracoscopicã. pneumolog.cerc. Roxana Nemes . pr. med. cerc. biopsie pulmonarã transbronºicã. SECÞIA A. Boris Constantin Coman –m.gr. dr. pr. cerc. m. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. secretar ºt. dr. Ileana Stoicescu .I.gr. Dr.m. pneumolog. cerc. pneumolog.cerc. chirurgie toracicã. sp. extragere corpi straini intrabonºici.m.Univ. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã.m.T. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. pneumologie intervenþionalã.m. chirurgie toracicã As. Cristian Paleru .m. pr. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. cerc.med. . Asist. Radu Stoica . pr. med.atele.asist. Asoc.. Dr.electrocardiograf 3 canale. m. competenþã în bronhologie. protezare endobronºicã. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. cerc.st. pneumolog. dr.m. pneumolog. Dr.m.. Dr. în ºt. gr. pr. m. chirurgia traheei..SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. pneumolog.I. drd. drd. pneumolog.gr. dr. ºt. cervico-toracicã. ºt. A. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie.Cristina Popa . Servicii: fibrobronhoscopie. drd. pr. Genoveva Cadar . Ruxandra Spataru .. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici. drd. în chimie Dr. m.pr. med. chirurgie toracicã. gr.m. sp. dr.2011 Coordonator: Dr.m. pneumolog.I. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. mediastinoscopie.Emilia Criºan . Dr. cerc. III. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. management sanitar.med. pr. ecografie generalã.Dr. sp.st. med.I. pneumolog. dr.pr. ºt.m. broºaj -periaj. chirurgie esofag. pr.I. Dr.asist. drd. pneumolog. în ºt.. III.Ruxandra Ulmeanu .med. Ioan Cordoº . Dr. în ºt. pr. ºi COMPARTIMENTUL T.Victor Spinu . m.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. Andreea Dumitrescu .sac mascã valvã.. bronhoaspiraþii.m. Radu-Dragos Posea .. chirurgie laparoscopicã.pr. Dr. biopsie bronºicã.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere.m. în ºt. pr.ºef Anca Pavel . III. Madalina Burecu. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. gr. Dr. Diana Ionita . echipament medical: ventilator. toracoscopie. Dr. Dr. dozarea fosfatazei acide.III..m.bronºic pentru prelucrãri citologice.pr. ºt. Asist. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. pr.pr. pr. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. pr. Dotãri: mediastinoscop. Mihnea George Orghidan .II. dozarea angiotensin-convertazei serice. chirurgie toracicã video asistatã. Dr. Dr. Niculae Galie – m..med. chimist principal. drd. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie.cerc.Petronela Grigore .. sectie As. pr. pneumolog. med. dr. ºt. drd. competenþã bronhologie. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. Cristina Maria Teleaga . Elmira Ibraim . competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . . A. aplicare de proteze stenturi. Domnica Ioana Chiotan . Asist. bronºice.. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu.pr. ºt. Dr.pr. med.. Simona Bliorþ .. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation.cerc.monitor / defibrillator.gr. ºt.asist. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar.I.. chirurgie toracicã. Dr..pr.Mihai Alexe . Asist. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. chirurgie toracicã. chirurgie toracicã. ºt.III . Dr. Luminita Iuliana Cervis . supraspecializãri mediastinoscopie. Dr. pr.ºef Carmen Pãcuraru . univ. ºt. primar pneumolog Dr. cerc. lavaj bronhoalveolar.pr. m. Codin Theodor Saon .. . Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. Asist.st. chim.pr.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ .m. pneumolog.I.m. Dr.. .cerc. competenþã în bronhologie. . drd. gr. Mirela Tigau .chimist spec.pr.I. pneumolog Dr. III.gr.

Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT .Eltex 400.biolog pr.I.m. radiologie ºi imagisticã medicalã. tomografii plane. Tudor Cipruþ .biolog principal. dr. pr.318.st.gr.15 E-mail: inms_romania@yahoo. cerc.m. dr. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . radioscopii ºi radiografii pulmonare. Dr. cerc. sector 5. Dr.PNEUMOLOGIE .Dr.st. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.95.80.318.. m. þi anume. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri. sp.Post I. 1.61. gr. pr. în ºt.. Servicii: vaccinãri la cerere. ºt. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã.37-39. Bucureþti. competenþã tomografie computerizatã. nr. instrumentar de unicã folosinþã. explorãri radiologice ale tubului digestiv. complement.m. Rodica Bacruban.800 C.D6 . anti.m.gr. pr.I. Adriana Moiºoiu . diagnostic de laborator. ºt. cod 022103 Tel. scopie . computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. indici de elasticitate pulmonarã. cerc. I.sp. Bucureºti Tel: 021-3224140. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . sp. presiuni musculare. Tel. examen pletismografic. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. DR. medii de culturã: IC. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. proteine patologice.med. radiografii osoase. epidemiologie.06 Fax: 021.ro 14 Supliment Medical Market . Georgeta Cristea . în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). epidemiologie ºi boli infecþioase. Adriana Moiºoiu . aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. Dr.secretariat: 021. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM .com Cabinet Pneumologie: Dr.90. centrala: 021. pr. 021. în biologie Monica Bendorf . Tel. sector 2. m. BD.60.pe autocaravana Philips M40 MULLER. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. dr. ºef de Lucrãri Dr. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. Aurica Georgeta Raduþã Stan .com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr./Fax secretariat: 021.00.. cicloergometru. MATEI BALª Str. Grozovici nr.I. în biologie Dorina Banicã . radiografii abdominale.Dr. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare.SWISSRAY Elvetia.318. Svetlana Vasile-Bugarin . pr.318. Laborator.sp. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. Rongen MRF mobil . competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr.m. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos.47. dozari ºi determinãri de imunoglobuline.biolog pr.USA. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF.biolog pr.biolog pr. Dr. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. nebulizator pentru testul bornhomotor. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã.microbiologie.318. Dorina Victoria Roºca . centralã: 021. pipete automate electronice ºi semiautomate-. sp. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . radiologie ºi imagisticã medicalã.318. Tel. med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. bodypletismograf.47. radiologie ºi imagisticã medicalã. Bucuresti.00. Epuran Valeriu . dr..gr. Panduri. secretariat@mateibals. flowscreen. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. dr. cerc.biolog principal. bronhodilatator-.60. sector 2.tuse convulsivã. compartiment de sterilizare. 22.m. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . Daniela Piþigoi.. congelator . teste de efort.

Dotãri: 6 rezerve de câte 4. Damian Fotache. medicina muncii. infecþiile cu: VHB. pr. m. pr. Muncii. Bucureºti Tel. medicina muncii. sp. Dr. VHA. 19 . m. Dr. Simona Caraiola. spec. adtiv.pr. dr. m. Dr. pr. drd. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. boli infecþioase. Adina Stãncescu. sector 2. Tel. Tãnãseanu Stefãniþã. Sonia Bãdulici. serviciul de biotoxicologie profesionalã . Doina Niþescu. 50. Tania Alexandrescu. Dr. m. drd. pneumologie. pr. Ioan Matei.unic în Bucureþti.317. Luminiþa Marin. competenþã endoscopie bronºicã.. sp. în ºt. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. competenþã ecografie gen. med.. sector 2. dr. Dr. Dr.71. spec.316. medicinã internã. dr. dr. medicinã internã. în ºt. m. m.. în ºt.gov.. med. sector 1. pr. pr. medicina muncii. Cristina Angelescu. ct.:021. boli infecþioase. medicinã internã. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Adresa email: spital. boli interne. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Dr. Adriana Nicolau. medicinã internã. pr. Dr. m. medicinã internã.pr. pr. med. pr.ro Secþia Pneumologie Str. Dr. pr. m. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. m. în ºt. m. m.. m. Pr. m. Angelica Viºan.29... Dr. Sonia Cornelia Bãdulici. dr. medicinã internã.: 021/316. medicinã internã. medicina muncii. med. m. pr. pr. medicina muncii. drd. Dionisie Lupu nr. pr. Cornelia Bistran. int. m. Cristina Grigoropol. pr. în ºt. med. reumatologie... instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. m. drd. pneumoftiziologie. Dr. medicinã internã..sp. pediatru. sp. I.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. pr. Ruxandra Patrascu. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. Dr.. Dr. m.80 paturi.. medicinã internã. medicina muncii.55. sp. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. Dr. ªtefan cel Mare nr. pr. med. EKG. pediatrie.int. dr. pr. Stanescu. Secþia Medicinã Internã II . m. reumatologie.. în þt.21. medicinã internã. med. m.. grd.85. Dr. Ianuli Mihaela. Dr. Dr. Octavian Ghizdavu. pr. ºi pneumoftiziologie. m. 2010 . m. Badea Georgeta. în ºtiinþe medicale. 021/252. paragripale ºi adenovirusuri. gr. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. medicinã internã. rezident boli infecþioase.gerota@mai. Dr. ecograf. Dr. Dr. Dr. pr. ªef lucrãri Dr.. explorãri funcþionale. dr. medic ªef secþie. Asistent universitar Dr. pr. m. m. Dr. spec. As. medicinã internã. gr. pr. m. m. 63.32. H Influenzae tip b. boli infecþioase. imunoprofilaxiept. competenþã endoscopie. Asistent universitar Dr.47. medicinã internã. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. III. Dr. Bronhopneumonii ºi pneumonii.. m. Isabel Constantinescu. Speranþa Teodorescu. m. pneumococ. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. în ºt. m. m. pr. sp.. Cristina Popescu. Agripina Rascu.31. Dr. pr. boli infecþioase. Roxana Matei.2011 15 . Cristina Gica. medicina muncii. m. univ. As. m. Dr. cardiologie. medicinã internã. sp. Eugenia Naghi. dr. Bucureºti Telefon: 021/252. m. med. pr. Eugenia Bãlãnescu. în þt.45.34-secretariat. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T.70 . m. Andrei Nanu. Dr. pirometru. Dr. boli infecþioase. Dr. Dotãri: 40 paturi. m. medicinã internã. drd. pr. hepatologie. m. Cristina Grigoropol. Cristina M.. Dr. Ferdinand nr. sp. m. medicinã internã. Ruxandra Mãntescu.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. pr. meningococ. centralã: 021. m. boli infecþioase. Gabriela Ticu. med. m.317. Echipa medicalã: Dr. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. laringite acute obstructive. Dr. dr. EMG. m. m. spectrometru UV ºi vizual. reumatologie. Gologanu Daniela. Bucureºti Tel. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. med. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. m. Testare imunitate postvaccinalã. pr. Prof.C. med. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. Dr. pr. þef Lucrãri Dr. Valer Mihai Pompilian.10dispecerat Fax: 021/252. Luminiþa-Monica Luminos. Coman Tãnãsescu. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. medicinã internã. drd. Fax: 021. Dr. boli interne. univ. ºt.28. Dr.B. pr. III. Afrodita Tudor. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. analizor de gaze sanguine. pr. pr. sindrom pertussis viral). spec. competenþã ecografie gen. cc. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. med.33. medicina muncii. Daha Ioana. dr. Dr. Dr. medicinã internã.sp. Servicii Diagnosticul. Iulia Crull. Dr. 5 þi 8 paturi. Cristian Bãicuþ. paragripale ºi adenovirusuri. m. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. Rozina Iagaru. m. medicina muncii. Mihaela Iacob. ºt. m. în ºt. medicinã internã. DR. audiometru. c.sp.

Testare farmacodinamica bronsicã.Dr. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Stefan cel Mare nr. biopsii bronsice. Dotare: Aspiratoare pleurale. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. 021. Bucuresti. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. pleurale.50.75. Examene bronhoscopice.stefan@b. constantin. cu teste de provocare sau nu.59. 4 rezerve cu 2 paturi. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. 11. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pr. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. Examene histopatologice:bronsice.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. pulmonare. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. centralã: 021. punctii biopsii pleurale. spalatura si periaj bronsic. Fibrobronhoscopia directa etc. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. m.PNEUMOLOGIE . IOAN ªos. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. lichide patologice. Doina Obãcescu. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. extratoracice. foraje transtraheale. BPOC etc. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno .35. pleurodeze chimice pentru pleureziile. drvasilepopa@gmail. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora.I. Florinel Pop. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. Tel.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. tomografie computerizata. st. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. fistulografii pentru fistulele esobronsice.A. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Electrocardiograf. spirometru.31 spitalul./Fax secretariat: 021. pr. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. CT.90.36.astral. Laborator de Anatomie Patologicã . astm bronsic.histo-chimice. sector 4. pneumologie.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza.39.Farmacist Sef: Ioana Serban. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice.38.39. Examen radiografic. Serviciu Bronhologie.334.pr. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. extractie corp strain. m. Tel. Dr. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic.210. centrala: 021. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. pneumologie. Tomografii plane ºi în plan bronºic.334. Marian Ilie. Tel. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. Bucureºti. examene bronhoscopice. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. pr. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale.51. cura pneumotoraxului spontan. Dabelea Constantin – m. pleurale. Serviciu de radiologie.Dr.com Dotãri: 15 paturi. cu viza diagnostica sau terapeutica:.com. Savu Angelica. mediastinale. Vitan-Bãrzesti nr. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . pr.sfantul. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom.dabelea@rombiomedica. competenþã torascopie. competenta bronhologie Farmacie . chirurgie toracicã.þef laborator: Dr.210.210. 13. bronhografii.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . m. pr. Vasile Popa – m. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. Dr.334. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. sector 2.. bronsiectazii. chirurgie toracicã. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. STEFAN Sos. limfoganglionare. probe functionale respiratorii prin flowscreen. examen radiografic. cod 020122 Tel. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. 16 Supliment Medical Market . competenþã bronhologie. Consultanþã anti fumat. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M./Fax: 021. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. oxigenoterapie sau de lungã duratã. lavaj bronsic. ferestre pericardo-pleurale. Aparate pentru aerosoli. competenþã toracocopie. 021. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. etc. farmacist primar Laborator Analize Medicale . examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. cc. m.

0248/653694. Laurenþia Bãdulescu. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. 0258/771715. pr. Nr. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . biopsii bronsice. testare farmacodinamicã bronþicã. directorul me-dical al spitalului Dr. pr.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. pr. Pulsoximetre. spirometrie. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. 63. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. aspirat bronþic. bronsiectazii etc. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. pr. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. Dr. pneumofiziologie.24. Dr. Bucuresti. etc. Tel. flowscreen. www. pneumologie Dr. 2 Sebis.Marmandiu Loredana Nicoleta m. m. Loc.106. Jud.pa. str. sp. pneumologie.Sandu Adriana Mariana. Adina Sorina Petrescu. nr. sp. lavaj bronþic. cu teste de provocare sau nu. m.Buleu Florin. HCV. pr. PITEªTI. competenþã bronhologie Dr. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. pr. Tel. fistulografii pentru fistulele esobronºice. Aparat aerosoli. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . BPOC suprainfectata. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. m. 6. pneumologie. Medici: Dr. Dr.45 Dr. Secþia II PNF 50 paturi: Dr.Argeº Tel: 0248646500. Dr.Micu Marioara m. Horea. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+.Stanescu Cristiana Felicia. bronhopneumonii. consult clinic pneumologic. m. pr. examen radiografic.50 paturi Sos. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. spitalsebis@artelecom.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie.spitalleordeni.Argeº.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. competenþã bronhologie.cronici . Tineretului. Dr. examene citologice de sputã. pr. pneumoftiziolog. pleurezii masive. Alexandriei nr.. lichid pleural. pneumoftiziologie dr. HCV. m. NR. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.2011 17 . Jud. Alba Tel. Anisoara-Alina Halpern. Câmpeni. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. pr. broþaj bronþic. ILIE PITEªTI Str. Daniela Chiriþã. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. produse de puncþie ganglionarã. hemoptizii. medicinã internã cronici. HPV cu genotipare etc. Cuza Voda. Jud. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. pr. Roxana Tudor. m.: 420. PSA. pnf. Aparat probe functionale respiratorii. HVB.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. Gabriela Bãrbulescu.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã.Leordeni. sector 5. pneumonii. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . spitalul_cimpeni@yahoo. transtoracicã. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. pneumoftiziolog. 0248/653690. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I .Badea Carmen Liliana m. Chisineu Cris. Marian Ilie. m. examene bronhoscopice.Coloniei nr.38. 145. Ecaterina Varga. Florica Borea. micoze pulmonare. m. Fax. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. nr. Tel 0257/311059. pr. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. bronhografii. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. m. m. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. CEA.ro. pr. Pneumolog Dr. Dr. Nr. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. portabil. Jud. Arad.ro Dispensar TBC – m. Garii. jud. pr. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. Marcu Luminiþa. pneumoftiziologie dr.40 paturi ºef secþie: Dr. pneumologie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. Aparat punctie pleurala. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. pneumologie. 49. pneumologie..50 paturi ºef secþie: Dr. contact@spitalleordeni.ro www. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. sp. m. Speranþa Maria Eugenia Brânzei.

competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. N.clpnf@gmail.pnf. medicinã de laborator Farmacie Farm. Ganac Gheorghe Director Medical . la nivel judeþean. www. ªef secþie Dr.Dr. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice.75 spitaltbc@BACÃU. bronºite cronice. Tel. M. Dr. astm bronºic. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. 72.22. chist hidatic. m. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3.00. Laborator analize 0234-52. pneumologie.23. Cod: 605500. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. direc@pneumoftiziologiebacau. bronºite acute. Gheorghe Milos. Secþia II Pneumologie. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Viºoiu Sorin Nicolae. nr. Dr. tipizari. tumori pulmonare. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Lascar Catargiu. ªef secþie Dr. pr. emfizem pulmonar. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete .72.ro. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator.Argeº 1.com.38. pr. m.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. pr. Dr.ro. cord pulmonar cronic. Gavrilã Constantin Director financiar contabil .M. Gavrilã Gabriel.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Costeºti. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. Maria Zarnescu. bronºiectazii. m. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. afecþiuni pleurale. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. Fax 0248673850.consiliere pentru renuntarea la fumat. pneumotorax. abces pulmonar. Pneumoftiziolog.55. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase.Dr. Judeþul Bacãu Tel: 0234. explorari functionale respiratorii. Pneumoftiziolog. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. Bacãu Tel. Enachescu Serban . anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . m. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. spitalcostesti@yahoo. Industriei. sp. pr. sp. hematologie. Judeþul Argeº. M. indrumare ºi control metodologic în specialitate .ro. Dr. microscopie. Manager .ro Dispensar TBC . Tel. competenþe în Endoscopie bronºicã. Anca Florentina Dumitrescu M. Bronhoscop.Ec.pneumologie. pr. Tel. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. sp. Slãnic Moldova. bronhoscopie. etc. culturi. 0248510954 / 510150. biochimie. pr.Argeº. Rusu Cristina.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. M. Munteanu Cezara.ro. pr. Cod postal 115100.). M. sp.ro. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. Dr. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC.348. Brînzei Luminiþa. Tel. pr. Pneumolog. m.ro. competenþe în Endoscopie bronºicã. Laborator analize medicale .7.ro. 19. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. pneumonii bacteriene. pneumologie.din Judeþul BACÃU. Apostu Marius. Frigioiu Mihaela.Dr. Dr.astral. Dr. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie).com www. Mares Mariana Nicoleta. Jud. tuberculozã secundarã.ro. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. Dana Maria Stanescu. pneumologie. Medic ªef Dr. 18 Supliment Medical Market .76. lichid de ascita. ªef secþie Dr. empieme pleurale. antibiograme. Dr.wordpress.Bãlcescu nr. m. Anca Florentina Dumitrescu. pneumologie.). mpr. Pneumoftiziolog. nr.Dr. Medic ªef laborator Dr.spitalregelecarol.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului .ro Manager: Dr. 0248673 550. pr. tumori mediastinale. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. sp. Oituz nr. runos@pneumoftiziologie-bacau. jud. ªef secþie Dr. Ileana Drambareanu. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn.PNEUMOLOGIE .55. Secretariat 0234-51. Câmpulung. Ftizioterapie.129 / Fax: 0234. medic laborator clinic Farmacie – Farm. pneumonii virale. lichid de ascita. Chiriac Graþiela. pr.348. M. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. Pneumoftiziologlog. http://sanatoriulslanic. pneumologie. Tel. Bacãu. Halbedel Cristina.Dr. competenþe în Endoscopie bronºicã. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. investigatia bacteriologicã: ex. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. etc. M.

dr. nr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr.R. Analizor automat de hematologie. preventoriul. Botosani Tel: 0231/578 023. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. m.eu SPITALUL MUNICIPAL . endoscop. Iliºua. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. Rx. pleurezii. centurã scapularã sau pelvinã. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Tel. 0359-413471. Carmen Elena Iacob. competenþe endoscopie bronºicã.2011 19 . Strada Crisan.0231/584 024. m. Ecografie pelvis. 268. ftiziopediatrie. astmul bronsic. jud. bronsiectazii. insuficienta respiratorie acuta).coloanã cervicalã. O. pneumoftiziologie.ro. Botoºani. DR. Moisuc Doina. (substanþã asiguratã de pacient). POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. pneumonii. rinofaringite. compartimentele administrative Str. TBC adulþi 36. Nr. Judeþul Bihor. Dr. 0231/610178. Viorel Ion Lefter. psihiatrie. ec. Ecografie generalã. Bistriþa-Nãsãud. Rx. 57.Ilisua@yahoo.ro. spirometru. nr. Fax 0231/584024. 0744 329 616 Director medical. 0263 348267. Principalã.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. Frigioiu Mihaela. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. 0231/613240. Jud. m. cod 810003 jud. 75. oftalmologie. Bronhologie – Dr. Tel. laringite. Examen microscopic colorat Gram – sputã.. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str.com Dr. competenþe endoscopie bronºicã. Dispensar TBC. Gheonea Anca. Tomografie planã. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate.0234-362520.ro. IDR 2 ui PPD.astral.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . m. nr.Câmpiniu nr.com. Dr.spitpneumo. Tel. bronsite. pãrþi ale scheletului în douã planuri. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. Eroilor. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. electrocardiograf. 21 Brãila. Codreanu Viorel. Secþia pneumologie II – 60 paturi. Rx. Analizor automat de biochimie.. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. pr. ginecologie-obstetricã. Guranda. pneumoftiziologie. Laborator explorãri funcþionale – Dr. Rx. chirurgie. ATI. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. m. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat.Dr. recuperare medicalã.0231/ 584082. Rx. Cristina Bahrin.ro 2010 . pneumoftiziologie. Laborator analize medicale. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. ps. amigdalite. Margasoiu Daniela. Ambulatoriul . jud.ro Activitatea medicalã . ecograf.pneumologie. competenþã pneumoftiziologie. pneumoftiz@rdsor. Dorohoi. spitaldorohoi1@dorohoi. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. 0748 233 000. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Camerã de gardã. Dr. m. E-mail: office@pneumobt.2. com.astral. tel. pr. neonatologie.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Ungureanu Dragoº. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. m. Manager. din care: – TBC copii 4. Farmacie. 584118. Fax 0263 348267. pediatrie. Oradea.medicinã internã. ec. pr. Dr. spitalmoinesti@BACÃU. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). Asanache Carmen. Compartiment BK. Cristina Rusu. Examen microscopic colorat – secreþii. Radu S. coloanã vertebralã. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str.spitalmoinesti. din care: Compartiment TBC 40 paturi. sp. Trandafirilor. judeþul Botoºani. sp. Examen radiologic tract digestiv superior. Radiodiagnostic. pr. Vladimir Tiberiu.60 paturi. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. www.24. nr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie.1. m. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã .pr. Dr. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. pneumoftiziologie. www. medicinã generalã.com. BACÃU. Fax 0359-413470. Ecografie abdomen superior. competenþã echografie generalã. Zorilor. Durnesti. pneumoftiziologie.L. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. craniu faþã. bronsiolite. Izvorului nr.

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. autoclav cu sterilizare cu prin aburi.compartiment TBC – 11 paturi. Banaceu Stana m.Sãcele. Gabor Daniela. Cãlãraºi. 0242515932. remus_c2002@yahoo. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. pr.13 paturi. Sacele. m. pr. pneumoftiziologie 47 paturi din care . analizor bichimie semiautomat.830.ªef Secþie. electrocardiograf-3.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital.Varianta Nord nr. ELTEX400.com Manager: Mureºan Vasile.Nicolae Iuliana.2. Turcu Lucia. agitator. spekol.PNEUMOLOGIE . Caransebeº. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. sp. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. jud. pentru consultatii de pneumologie. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . 50 paturi din care . Dr. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. camera termostat. m. Carmen Monica Pop m.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. Dr. 44. Caraº-Severin. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. 0255-511423. 325600 Jud.0255-229361. spital_budesti@yahoo. concentratoare oxigen-6. / Fax: 0264-592176. 54.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str.-pneumologie. 5 pat. Verinceanu Liviu. Episcop Popeea nr. pr. 0242515931. Independenþei. pr. 30 paturi din care . SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. 6. ODELCA). centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. Tel. Dumitrescu Spiridon. pr. pneumolog. Cãlãraºi. 134. Axion Iconos MD-Siemens. Nr 1. Livia Filip m. tel.. m. cod 915100. Cãlãraºi. Tel. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. Tel. 0268. Ambulatoriu TBC: Dr. sp./ Fax. balanta tehnic. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. m.ro Manager: Dr. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str.273. Fenes Matei m. Dr.20. Jud.smsacele. Dr. 12.ro AMBULATORIUL INTEGRAT .270. cultura. pneumolog.477.com http: www.compartiment TBC . Cluj-Napoca. 5 pat. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina.591263. Argeºului nr. 477. Jud. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie. CaraºSeverin Tel. 0264. master managementul serviciilor de sãnãtate. hotã cu flux laminar vertical-2. spitalcb@cs. pr. B. baie apa termostat. microscop fluorescenta.ro Ftiziologie: 45 paturi . m. Tel. Dr. Sistem monobloc. pneumolog. Niþulescu Dan.. Oraviþa. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. defibrilator monofazic-1.Dr. Verinceanu Elena.P. spoltenita@walla. m. pr. 45 paturi din care . Rontgen:4 (ELROM 400. sp. Verinceanu Liviu. 0264-591228. 0242528297. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. bidistilator. competenþe explorãri. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Grãdinilor nr.compartiment TBC – 12. Verinceanu Elena. pr. Pneumoftiziologie. bronhoscop-3. Dr. competenþã bronhologie.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . Compartiment bronhologie: Dr. pulsoximetru-3. Milena Man m. Dumitrescu Spiridon Director med. Braºov. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. Dealul Spirii Nr 12. 0264 591902. sp. 477. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. Dan-Mihail Nicolau m. aparate de aerosoli-3..ªef Secþie. pneumolog. Popescu Alina. 0268. diplomã absolvire curs managementul spitalului. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. 0255571645/0255571646./Fax 0268. centrifuga-3.pneumologie. pneumoftiziologie. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. pr. Dr.com. pr.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. pneumolog. m. m. Haºdeu nr. pr. m. etuva. fax 0242510673.011. Catrinoiu Mihai. pneumoftiziologie. Munteanu Ion m. telefon 0268/270570. pneumolog. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. spirometru-4. chirurgie toracicã. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. str. Oituz nr. analizor hematologie. microscop optic. sp.com Compartiment pneumologie .în contract cu CASJCL. .compartiment ATI – 3. Braºov Tel: 0268.263 Fax: 0268.293 e-mail: smsacele@gmail. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr.

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. Popescu Maria – m. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. Moldovan Ioan. cabinete consultaþii copii. 347.spitcocluj. sp. pleurezii masive.640.ºef secþie Dr. Andreia-Mihaela Olteanu. pneumoftiziologie. Iuliu Panduru m.ro. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. sp. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT.com Dispensar T.spitaldej.ro Secþia Pneumologie. Andrei Mureºanu nr 12-14. pr. determinarea transferului gazos.175 spitalul.spitalulhuedin. www. Jud.go.10 paturi.C. transbronºice. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. sp. extratoracice. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat.B. spirometrie. m. spital_dej@yahoo.P. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. m. pr. examene citologice de sputã. jud. dr.: centrala 0264/597706. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Dej. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. Fax: 0264/599463.com Site: www. Cluj. pneumotoraxuri.ro Secþia Pneumologie: Str. spitalmunicipalturda@yahoo. laborator clinic microbiologie. salã de tratament. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. examene bronhoscopice. m. pr. mediastinale. Cluj. pr. str. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. Doina Nicola. examene histopatologice: bronºice. Pneumoftiziologie 2010 .2011 21 . ªef secþie: Dr. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. 14-16. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str.ºef secþie Dr. Cluj-Napoca. pneumoftiziologie Dispensar TBC. Tel. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. Turda. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii.ºef secþie Dr. prin fibroscopie. Tel. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ .NAPOCA Str. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. pr. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Tel. Laborator Explorãri Funcþionale. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice.com. Cluj.huedin@cluj. brasaj bronºic. lichid pleural. testare farmacodinamicã bronºicã.: 0264/312420 fax: 0264-311578. cabinet asistente de teren. pleurale. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului.Hasdeu Nr. puncþie-biopsie pleuralã. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. Moþilor nr. runoshuedin@yahoo.Nicola Doina. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. Cluj . Staþie de Sterilizare. Marius Ghita. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator.211341. Daniela Homorodean m. Cabinet tratamente.27 30 paturi din care compartiment TBC . Dr. pneumoftiziologie. Farmacie Sãvãdisla. cu teste de provocare sau nu. Dr. Cabinete consultaþii.354. aspirat bronºic. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. Mãlina Dincã. m. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr.: 0264. 42. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. Radiologie.ro Cabinet TBC: Dr. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã.ro. cod 405400 Tel. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. examen radiografic. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. 1 Mai nr. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. 68.351. spirogramã.212.astral. Huedin. fiºier. jud. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Laborator Endoscopie Bronºicã.815. Jud. pleurale. sp. Fax: 0264. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. m.: 0264. Principalã nr. m. B. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. bronºiectazii. Dr. Laborator Bronhologie . lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. pneumoftiziologie. cabinete în specialitãþile: pneumologie. Marioara Simon. www. Fax: 0264. spitaldej@xnet. pulmonare. punct laborator – bacteriologie.ro. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. limfoganglionare. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. testarea capacitãþii de adaptare la efort. Spitalului nr. office@spitcocluj. ecoendoscopie bronºicã. Farmacie. consult clinic pneumologic.

ªef secþie: Dr.697.sp.dr. Jud. comp. Eniko-Vera Pall. Laborator analize Medicale.15.m. pneumoftiziolog.sp.agigea@mangalia.astral. Pneumoftiziolog.sp.Borgazi Erdin Director medical S. 1. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. DR.m.. Dr. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei.L. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. ºt.pr. tel.486300.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str.sp. pneumoftiziolog. Dr. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . Dr.Danteº Elena Director financiar contabil ec. Dr. m.TBC 75 paturi Farmacie. m. pr.infomedic. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. cod 905500. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Jud. Dr. Sfântu Gheorghe. Apti Ghiulten. Fax: 0241. Damian Mihaela. 0241/ 751 337. Osman Emel .Radulescu LauraM. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. 0241. med. Nr. Dr. -/311580 (centrala). ºt. 0241. Floca Livia. Comp.: 0241. Raduly Eniko m. pneumologie. Dr.L. Oana Cristina Arghir m. Sectia pneumologie III. Fax: 0241/75.130.0245772154.pr. Constanþa.net. Elena Dumitrache m.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC.pr. Pneumoftiziolog. med. S. Competenþa în: Bronhologie.Dr.. Dr. Rotariu Anca. Constanþa Tel: 0241. Dambovita. Diana Traicu . m. Fax: 0241-741121 spital. Mircea cel Bãtrân nr. Med.sp. 0241.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare. DR. Doctor în stiinte medicale. pneumoftiziolog. Jud. pneumoftiziolog.m. Mun.pr. Voicu Ghiorghita.696.12.astral. info@spitfog.M. radiolog. Dr.882. Sipos Andras ºef secþie m.sp. Maria Burdujan. paturi: 45. Raduly Eniko m.com Manager . m. Pneumoftiziolog. pneumoftiziolog.sp.pr.pr. Stefan Alina . ªef secþie: Dr. Dr. Competenþa în Management Sanitar. Pneumoftiziolog . pr. 40. Dr. pneumoftiziolog.C.486301. ºt. Alexa Anca m. DR.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. jud. Fildan Petronela Ariadna. Competenþa în: Bronhologie.bronhologie. Competenþa în Management Sanitar. pneumoftiziolog. Constanþa.B. Pneumoftiziolog.Moroeni.Cojocaru Viorica. Laborator de Analize: Biologie. pneumoftiziologie. Sentinelei nr. S. apa sulfuroasa tamponata. office@balnear. m.486324. sanatoriul_moroeni@yahoo. Pneumoftiziologie. 40.40 paturi Secþia Militara dr.tbc. pr.2.pr. Constanta.pr. Dr.807.Manescu Veronica. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.sp. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi.400 veraenikoall@xnet.m.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE.696. Dr. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.m.ro Manager Dr. Nemes Eva m. Competenþa în Ecografie. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. 0241. Mihai Nichi. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. Sanatoriului Nr.m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Dr.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . Luiza Velescu .Glavan Alexandru m. saloane: 16.1. AGIGEA.L..pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Sipos Andras. pr. Covasna. Fax: 0267/ 351883. Dr. Dr. Tel. Tel.pr. 520064. Elena Danteº Director Medical. pneumoftiziolog. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Dr. Chimie. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. pneumoftiziolog. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).696. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa.sp. sanatoriulbalnear@mangalia.M. www. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. m. Dr. Pneumoftiziolog .pr. Laborator DISPENSAR T. Competenþa în Management Sanitar. Nr. Popescu Georgeta.486 324.PNEUMOLOGIE . m. Dr.55 paturi. Jud. Palazu Mare. Jud. din care 15 paturi comp TBC. Competenþa în Ecografie. Competenþa în Ecografie.pr. Sentinelei nr. pneumoftiziologie. pneumologie Director Medical . m.dr.sp. m. Stadionului nr.Tolbaru Florica Cristiana m. Pneumoftiziologie.sp. Dr.pr. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. Fax: 0241.

m. m. ªef secþie: Dr. m.med. Dr. Camelia Tudosie. Tel. Dr.Voicu Macesanu Alin. m. Dr. competenþã ecografie. Dr. Dr.Ionescu Valentina. Carmen Canciovici. Dr. Adriana Georgescu. Doina Constantinescu.pneumologie. pneumoftiziolog. m. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. Dr. mobilier modern. pr. Silvia Munteanu. pr. pr. Fax 0245668391. m.ro Manager . m. m. Mimi-Floarea Niþu. m. pr.. m. Dragos Nicolosu. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. Dr. drd. laborator clinic ºi microbiologie. Manuela-Elena Musa. 22 Decembrie 1989. m. pr. Dr. m. Constantin Ecobici. Dan Hurezeanu. as. pr. Iulian Diaconescu. nr. boli infecþioase. pneumoftiziologie. Ileana Bazavan. Examen radiologic standard. pr. Dorel Gheorghe. med. pleurezii masive).Poenaru Luminita Director financiar contabil . Dr. Dr. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II.med. în st.pr. competenþã ecografie. pr.Dr. Monica- 23 .125. competenþã informaticã Medicalã. pneumoftiziologie.54 31 06. boli infecþioase. Paul Ginga. lector univ. pr. MirelaCristina Corneanu. Dr. pr. Doina Ene. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Daniela Bica. m. med. pr. competenþã informaticã Medicalã. med. m. pneumoftiziologie pediatrie Dr. competenþã ecografie. dr. m.spitalpucioasa. m. Pr. Valentina Cioroianu. m. drd. boli infecþioase. Elena Volosciuc. aparatura radiologica. Dr. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã.med. în st. competenþã ecografie.. pneumoftiziologie. pr. jud.18. boli infecþioase. Dr.ro../fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. Dr. m. Dr. boli infecþioase pediatrie. 0251. Gabriela Marasescu.boli infectioase. 126. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. Lucian Ioncica. pr. Livia Dragonu. m. nr. Tel. m. competenþã informaticã Medicalã. m.ro Dispensar TBC – dr. pr. modernizat. Dr.pr. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. dr. Ana-Maria Vanghelie.Ioncicã Lucian. pr. Paulica Surugiu.univ. m. pr. m. m. Corneliu-Emilian Miu. boli infecþioase. competenþã bronhologie. Doina-Lorena Stanescu. competenþã ecografie. boli infecþioase. competenþã ecografie. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. ªef secþie: Dr. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I.vbabes-cv. Republicii. Med. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. boli infecþioase pediatrie. Dr. în st. Dr. Dr. pr. Eugenia Sãndulescu. m. Tel... pr. Dr. ªef secþie: Dr.. competenþã bronhologie. med. judeþul Dâmboviþa. boli infecþioase pediatrie. boli infecþioase pediatrie. Aparat radiologie fix.pr.. pr. competenþã ecografie. pr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. competenþã acupuncturã.com site: www. dr. în st. spitalul_municipal_moreni@yahoo. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. Pr. m.centrala: 0245/760510. pneumotorax. pr. Dolj. Petrascu Elena. pneumoftiziologie. Sp. m. pr. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. pr. univ. Dr. m. Lucica Godeanu Statie. Felicia Dumitrascu. med.. Dr. boli infecþioase. Director Medical . pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. ªef secþie::Dr..pr. pneumolog.: 0251. pr. dr. m. m. Pr.0245/666036. m. boli infecþioase. Dr. ªef secþie: Dr. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. m. Dr.B.. Dr. • Clinica Pneumoftiziologie copii. dr. vbabes@rdscv. Instalatie de sterilizare.C. constand în examen microscopic ºi cultura BK. pneumoftiziologie.. pr. boli 2010 . • Clinica Boli Infecþioase copii. m. pneumoftiziologie. Dr. pr. în st. pneumoftiziologie. dr. competenta bronhologie. • Laborator Anatomie patologica. pr. pneumoftiziologie. m. Analizor automat hematologie. m.stomatolog Dr.boli infecþioase competenta ecografie. ªef lucrari. Dr. ªef laborator: Dr. pr. Morfopatologie • Laborator Radiologie. laborator clinic ºi microbiologie. pneumoftiziologie.Dr. m. med. m.Morfopatologie. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. Tania Tudorache. m. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. pr.laborator clinic ºi microbiologie. Pr.pr. în st. Craiova. drd. pr. dr. boli infecþioase.2011 infecþioase. competenþã ecografie. Dr. coordonator programe T. Dr. ªef secþie: Dr. pneumoftiziologie. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa.Stanoiu Bogdan. pneumoftiziologie. Mioara Cotulbea. 0245/760618. competenþã ecografie.Brînzoiu Elena-Maria –m. laborator clinic ºi microbiologie. pneumoftiziologie. Mirela Mihailescu. Dr.as.ºt. m. Manda Adina Director de ingrijiri .54 23 33 www. pr. as.com Dispensar TBC . Carmen-Daniela Culman. Magdalena Peter. Maria Marinescu. Pr. m. Daniela Dragnei-Veselu. lector univ. m. m. pr. pneumoftiziologie. Marin Mateescu. drd. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. 0245/760728 Tel. Dr. Aurora Roºca. pr. m. Spirometru.Ec.

65 paturi. Dr. m.Kalath Tereza. Sectia clinica pneumologie II . 46 07 14..Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. med. m.As. pr. HIV/SIDA. Dr. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . Bucovat. drd.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare.502. Dr.Comp. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.ro.sp.1. m.10paturi. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. Boli infectioase (vaccinare antirabica). Dr. m.: 0251. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . pr.. Dr. boli infecþioase ºi epidemiologie.PNEUMOLOGIE .230. 5. Laborator Analize Medicale .383. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.TBC: 0251-441. Craiova. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . medicinã generalã adulþi. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi.med.. Dãbuleni. sp. scjuc2006@gmail. Carmen Olar.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. Camera de garda pneumologie. TBC 45 paturi. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . boli infecþioase.boli infectioase. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . spitalcalafat@gmail.univ. Insotitori 36 paturi. Giubelan Lucian.. Tel. ORL. Dr.univ. • Secþia de zi HIV/SIDA. Radiologie. jud. Camera de garda boli infectioase.267. Tel.Ioncica Lucian. m. m. Dr.boli infectioase. dr. Comp. Traian nr.Mihaela Barcan. as. Sectia clinica pneumologie copii .60 paturi. Dumitrescu Florentina. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. Tabaci nr.Pr. • Cabinet Cardiologie.pr. pr. Sectia clinica boli infectioase adulti II . Stomatologie – HIV/SIDA. 11. pr. Tel. m. m. chir. TBC 45 paturi. ªef secþie:: Dr. în ºt.competenta bronhologie. med. As. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. as. Dolj. Conf. • Comp. Angela Colceriu.606 (centrala). m. pneumologie.Comp. Internãri: 0251-441. m. Rugeanu Cristian. ªef clinicã: Dr. Cupsa Dina Maria. MÎNDRILà ION. spec. m.pr. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). Comp. Gugila Mihaela.pr.Costinel-Adrian Fintanã. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. m. pr. Unirii Nr.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. sp.. Cardiolog • Comp. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Mioara Cirstea. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. Fax: 0251. radiologie. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.117. Sectia clinica boli infectioase copii .pr.: 334824. m. Dr. drd. Dr.sp. Dr. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. pneumologie.65 paturi.gen. Laborator explorari functionale .univ. Comp. Chitucea Ramona Florina. în ºt.med. Georgiana Grecu.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. chirurgie toraco-pulmonara. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS.45paturi din care comp.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. Dr. Stiintei nr.sp.: 0251. univ. Judeþul Dolj. Comp. Laborator anatomie patologica. sp. univ. ATI .231. Univ. m.Stoian Andreea. ºi toracicã. m. m. Bunea Gabriela Victoria m. HIV/SIDA 15 paturi. pr. Camerã de Gardã.Galati Tel: 0236/46 07 12. Endoscopie Bronsica 6 paturi. pr. chirurgie toraco-pulmonara.epidemiolog • Cabinet ORL.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. Dr.stomatolog.Ivan Cornel Director Medical: Dr. 24 Supliment Medical Market .75 paturi. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. 217. m. pr.sp. as. Cardiologie. m. DILOF RODICA. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL..746 (secretariat). m.Farm.com Dispensar TBC.200. Racoþeanu nr. 46 07 13. jud. TBC 35paturi. spec. Laborator analize Medicale. Dolj..230. dr. 0251. Dr. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. deserv. deserv. m. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. prof. m.ºt.radiologie. Calafat. din care comp. Disp. chirurgie toracicã.. m. univ. Dr./Fax: 360395/360054 Manager: Dr.pr.boli infectioase • Comp.pr. Dr.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. 800189 . m.Dinu Jean. din care comp. pr. dermatolog. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M.boli infectioase. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. drd. m. Cupsa Augustin. dr.117.pr. Judeþul Dolj. Dr. as. Oraºul Filiaºi. As.402. Judeþul Dolj.Comp. Tel. Dr.

pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. Victoriei nr.5. Pulsoximetrie. Urziceni. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str. M. Dr.brad@comser. comp. pneumoftiziolog.Harghita.130.Isvoranu Mihaela.:0254-248884. Jud.C. jud.spitsingureni.393. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr.com Manager Dr.Baltã Mãdãlina. Slobozia.ro. Singureni.212. Jud.ro 2010 . pr. pneumoftiziologie. sanatoriu. jud. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str. Tel. pr. Lazãr Gabriela Melania . Tel. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. Oproiescu Carmen Doina . smsecretariat@rdslink.26.C. Frankfurt Magdalena m.23. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. Decebal nr. Dr. Computer Tomograf: Dr. sp.234657 E-mail: office@spitalslobozia. Guse Ana. Gorj Tel: 0253/278691..G. Aerosoli.R.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. Stegaru Patricia Director Medical Dr.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.13 www. Neagu Nicu Raul Structura spital:. pneumologie..15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. M. Dispensar T./Fax: 0040-266-212186.3. Tel. 16. sp. test bronhomotor puncþii pleurale.199. Hunedoara. 25 paturi din care:. Androne Georgeta..375. office@spitaldobrita. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str.2011 25 .Sanatoriului. sp. Tel.26.com Pneumologie – 12 paturi. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.ro. Jud. Hunedoara Tel: 0254 611050. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. m.. imagisticã medicalã. med. 0246265023/0246265526. Sat Izvoru Nr 307. pneumoftiziolog. sp. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo.: 0254-713820. Giurgiu.odorhei@gmail.. Administrativ 0243-254.: Dr. I. Magura. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.com. Dr. aerosoli ºi oxigenoterapie.: 0243.Cihac nr.com Dispensar T. spizvoru@yahoo. nr. Fax:.655.I. cod 335404. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc.P.ro SPITAL MUNICIPAL “DR.sp. Secretariat 0243255.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str.Hunedoara.Dr. hepatite virale.ro Dispensar T. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. pneumolog ºef secþie.Burlea Alexandru m. diaree infecþioase. Ialomiþa Tel. leptospiroze. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. Cerghezan Imre-m. m. spirometrie. tel. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu.18. 1. Fax: 0243.F. info@sanatoriugeoagiu. sp. 0246/234185. pneumoftiziologie dr.: Centralã 0243-255.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc. Tel. 3 saloane. pneumolog. Jud. meningite. 0253/278571 Fax: 0253/278692. la P. nr saloane 23. Dr.sp.pneumo-iasi.sp. m. Jud.D. Jud. Camburu Cornel m.0232.212. perfecþionare pneumologie.8. Policlinicã 0243-254.13. 72.379. .379 E-mail: smurziceni@gmail. Jud Giurgiu. Dr. Dr. Fax: 0243-255. Contabilitate 0243-254.673.300.sp.R.. 535600.B. EKG. Gál Éva as. nr. Secretariat: 0243. M. Bálint Csillam. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. Dr. Aparat radiologie.aparat radiologic ELTEX 400.B.sp.Dr. biolog sp. secretariat. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.D.Coltatu Claudia Mirela-m. Laborator radiologie: .com web http://www.spitalulbolintin. Topliþa. Fax 0246265023. Panduri nr.Apetrei Simona m. Hunedoara.B.m.B. Servicii oferite: Spirometrie. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici.Rebedea Cristina m. Geoagiu.m.ro Dispensar TBC .pr. Cod. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita.m. Ciurcã Alin Constantin. 25.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr.pr. www. Farmacie 0243-254. 0266218188. Ialomiþa Tel centralã. examen bacteriologic ºi A. Interne: 0243254./Fax 0246/234209.Victor Babeº nr.pr. Dr. nr paturi 125. Harghita. 212052. spitalizvoru@yahoo. infecþii urinare. Jud. Tel.18. boli infecþioase ale copilãriei etc).pr.372.C.pr. spitalul_singureni@yahoo.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. pneumologie. pneumolog. Bethlen Gabor Nr.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. Tomografii plane.

sptgfrumos.pr. site web: www. Lãpus. Str.052 Centrala sporba@rdslink. Jud.Dr. sp. Jud. Jud.Dr.go. e-mail: spperis@yahoo.56 e-mail: spmt@tvas. pr. cabinet consultaþii. Gheorghiu Darius . Tg. m. Jud. 9-11.PNEUMOLOGIE . pneumologie. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m.: 021/2670881. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str.com. Olar Emilia Mariana – m.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m.com Dispensar TBC: Dr.ro Pneumologie .com. Maramureº Tel: 0262 275995. 381. pneumologie. m.2. LÃPUª Str.pr. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.61. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. Reghin cod 545300.40.C. m.m. Luduº.34. 342121 Fax: 0262-343169. Jud.sp. Dr.Balataretu-Dinca Elena.FinanciarContabil. Iaºi Tel. Stefani Carmen Ioana: m.Secþia Interne.34.net Manager: dr. 507. str. Mureº Tel. Jud. Jud.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie.C. . Maramureº Tel. Dr. Str.-Fax 0265-411889.Dr. 63 Târgu Frumos. Colea Marilena. 20.. Fax: 021/2671012.ro Dispensar TBC: Dr. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str.Mehedinþi.sp. cod 545200. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie.12. 0265/44. cod 225200 tel. spmtar@yahoo.B. pneumologie – dispensar TBC.489 .Administratia.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. 0262 –342120.004 . 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. Mehedinþi Tel.spitaltarnaveni. Cod: 225 100 Tel: 381.ro. Floare de Colþ Nr. Spitalului nr. 381. Târnãveni. www. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.Ioana Felicia Fontu.ro. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .Rahova nr.com http://www.Administratia.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. Botezatu Elena Director medical: dr. Baia de Aramã. m.594 Financiar-Contabil. Cuza Vodã nr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.Dr.19-20. Borºa. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG.pneumologiesp.B. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.com.489 . Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.. Zmeu Gheorghe Marius – m. ºef de secþie. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. e-mail: office@spitalulorsova. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. Jud Mureº CP 545600. spital_borsa@yahoo.ro Dispensar TBC . pneumoftiziologie.594 . Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.Dr. str. SPITALUL MUNICIPAL “DR. specializare tratament Pneumologie.sp. jud./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo.. 381. Bordeanu Monica-Geanina. pneumoftiziolog. 381.61.241.ro Dr. Maramures Tel.Zaharia Boiu Nr. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. Nr. Tineretului nr. Neamþ Tel: 0233. sp. Fax: 0265/44. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.pr. cabinet asistente.241.Dorina Maria Ciurba. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. Tel.500. m. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Jud.pneumologie Dispensar TBC: Dr. m. Mehedinþi. Bisericani. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . Jud.Secþia Interne. pr. MRF. Pop Maria Magdalena – m. pr. spludus@ludusnet. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . Mihali Maria m.Madalin Mateescu. pneumologie. fax 0252360623. Ilfov Tel. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Principalã nr. Fax: 381. Porþile de Fier nr.spital-ludus.spitalulvinjumare. Dr.1.61.sp. 381.965 e-mail: sanbisericani@artelecom. Filip Gabriela . Victor Babeº nr. spitalulvinjumare@gmail. Dr. pr. Iulian Predescu nr. pneumologie. Fax: 0233. .052 Centrala.004 .MARE Baia Mare. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº.ro Dispensar T.6. Mureº tel. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. 004-0265-512712. sp. Victor Babeº Nr. www. 81.com Dr. Jud. 0252361908.

m. Cod 615200 Tel. Jud. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink.: 0249 431764. nr. Aurel Furtuna . Fax. Nr. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. office@spitalpnf. 116. Spirometrie. pleurezii.com Dispensar TBC: Dr. Dr. Jud. 0249/465370 Email. Fax. Comp. spirometru. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Drãgãneºti Olt. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. radiologie. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia.42-46. spitaldrgolt@clicknet. Fax: 0244 – 341464.9-11. 0249/460443 Email. din care. pr. Olt Tel. afecþiuni pneumoftiziologice acute. urgenþã. Tîrgu Neamþ.ro Dispensar TBC: Dr. Cpt Drãgãnescu. Medici: pneumologie – Dr. s. Biochimie. BPOC. 21. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. etuva. Spirometrie. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr.ro. Dr. hematologie 2010 . Tereja Claudia. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Principalã 888.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. Sterilizare. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. farmaceutice. 436139. Scornicesti.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. State Greta. ftiziologie 70 de paturi. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. ecograf.Sat Drajna de jos.4 paturi): 80 de paturi. sp.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. nr. balanta laborator.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. pneumoftiziologie. Dr. Dr. m. Maria Lazãr. 2. Laborator de analize medicale: Hematologie. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. Rusu Mircea Alin Director med. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Leana Stanescu . Dotare: radiologie. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. farmacie. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). Clara Rusita. Dr. pneumofiziologie.com.m. Farmacie: Pârvu Elena. pr. Jud. nr.:0244 . autoclav.).m. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic.ro Manager: Dr. pr. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. m. www. investigaþii radiologice. (04)0233/790933. 0249-560671. spitalpnf@yahoo. Puiu Tatiana. Com. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost.ro. biochimist. 0249/460340. bronsite acute ºi cronice. Informaticã: info@sanatoriudrajna. Olt Tel. Ioana Stoianovici . Comp. Dr. Jud. Drajna . pneumonii. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Slatina. Danilã Eduard. Olt Tel. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. IACRS. Criºan. (04)0233/790824 Fax.spitalcorabia. Laborator analize medicale. Jud. Chirobocea Elena. Prahova Tel: 0244/290671. nr. Compartimente auxiliare: laborator clinic. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. Breaza. pr. 5 paturi.340419. grup electrogen. Jud. TBC: Ruja Silvia. Corabia. spirometrie. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Dr. 35. Carpaþi. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Manager Dr. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. nr. electrocardiograf. Jud. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. 431765.a. Echipamente:oxigeneratoare. manager@spitalbreaza.ro. Miron Caproiu. pneumofiziologie. Cristinela Vasile. Olt Tel. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar.ro. Laborator radiologie.ro. Prahova Tel. Email: spital_tgneamt@yahoo. Neamþ. Comp. Imunologie.2011 27 .com. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. ªtefan cel Mare. Dr. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. pneumologie.ro Manager: Ec. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan.

nr. Comp. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. Prahova 0244-250505. comp. Tãºnad. Secþia Pneumologie III . jud.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.sp. TBC III . pneumolog. Secþia Pneumologie II . secretariat@pediatriesibiu. amplasata în Vila II.de radiologie. Suceava. 30 paturi. Nicolae Bãlcescu nr. Satu Mare Tel.B. MDR-5 paturi. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. Jud.dr. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Prahova Tel. imagistica medicala.sp.com. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. Comp. Bojan Viorel Smaranda-m.36. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr.sp. pneumolog. 20 paturi.. TBC II . comp.sp. 0260-644744.ro.Ialomiþei nr. atestat în management sanitar. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. Laboratoare: radiologie. Email: info@spitalulmedias. Cojocariu Florinel – m. Eugenia Neacºu. Gh. Tel: 0269230260. Tel: 0269230260. dr. nr. Kerezsi Csaba m. Comp. Satu Mare Tel. Fax: 0260-644710 www.com Medicinã Internã .spitaljibou. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . Jibou.9. Laborator radiologie. Sibiu. Cantacuzino. medicinã internã Director MEDICAL dr. Prahova Tel: 0244. 1-3.: 0260-644348. Floreºti. pr. Diaconescu Daniela. Solca.Libertãþii Nr. statistica_spital_sv@clicknet.com.530. TBC adulþi. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. Jud. EKG.ro Manager: Ec. – 30 paturi – Dr.2-4.G. Medic ªef Secþie dr. Pallay Vasile-m. Popescu Mihai. spital_sv@clicknet. Dotare: spirometru. 55 paturi.sp. Seik Monica m. 3-5.spitalfloresti.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. Fax: 0230477020 Manager dr. Pneumologie – adulþi. 5 paturi.dr. Sãlaj Tel. Dumineca Daniela. Duca nr. www. Pompeiu Onofreiu. comp. Fax: 0244. Manta Mãdãlina. 725600 Tel: 0230477389. Tel: 0230/222098. Gr. Fax:0230/520412. Fax: 0269 845564.ro T. mun. Comp. Câmpean Ioan Marius.Padeanu Vasile-m. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud.21. PASCUT VASILE -m. TBC copii. TBC adulþi. pediatrie_sibiu@yahoo. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF.521.sp.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. atestat în management sanitar. Dr. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I .ro.dr.PNEUMOLOGIE . pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. Comp. SF. Vasile Lorel. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. Suceava.300. Pneumologie II. dr.60 paturi. 21. Sibiu. www. 10 paturi.pr. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. cu Comp.15. Pneumologie – adulti. 440078.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr.160 paturi – Dr. B-dul.. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. explorari functionale. Medic ªef Secþie: dr. m.46 paturi – Dr.: 0261/ 825600.19. I. 1 Decembrie nr.sp. Hegedus Sanda-m. radiology. Jud. dr. Sterilizare.678 carmenboescu@sjup. Aparaturã medicalã: Ap.530.pr. pneumologie. Ambulatoriu de specialitate.93.com.Varga Ritta-m. nr. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. explorari functionale.sp. 33. Ignat Adrian Radu . Medic ªef Secþie . 15 paturi. Dr. nr.ro.sjup.ro.: 0244-36. TBC .60 paturi. comp. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. Suceava. Ecograf.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. MDR-5 paturi.cu 35 paturi – ºef secþie . secretariat@sjup. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Fax:026913004 www. Jud. Comp.m.pediatriesibiu. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. Satu Mare.C.spitalpnfsm. Fax: 0244.sp. jud. 35 paturi. EKG. Popescu Rodica. Jud. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. Laborator analize medicale. Spirometru.Fenechiu Olivia.678 0244. pneumolog.1-3. Ploieºti. Mizil. Spitalului. Baritiu.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Comp. 0244-251115. jud. www. Negru Rinceanu Elena m. statistica ºi informatica medicala .com Dispensar TBC: Dr. dr.46 paturi. Tel: 0269 842550. 40 paturi. Mediaº. amplasata în Vila 3. Strada Republicii 14. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. Medic ªef Secþie . Dr.44. pneumolog Pneumologie.pr. Buna Vestire nr. Dohi Lorant m.: 0261-730913.ro Pneumologie I. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. pneumolog.28.92.80 paturi. comp.

Sas Daniel.pr. Malac Constantin – chimist specialist. pr. Dimitriu Raluca Diana. Dr. m. pr.Schuch Angela. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. Mateiu Loredana Manuela. Pneumologie. Conf. m. Dr. Computer Tomograf. Chis Minodora. Dr. m..F. epidemiologie. Dr. m. Pneumologie. Med. Prof. Dr. Dr.pneumologie. Radioterapie Pneumoftiziologie II. Dr. Terapie Intensivã . Secþia Pneumologie I .79 paturi din care 34 paturi Comp.. Radiologie ºi Imagisticã Med. pr. Comp.pr.. MonicaDaniela Cotfas. Dr. Dr. anatomie patologicã. pr. ºef secþie. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. pr. II Copii ºi Adulþi. Timiºoara. Lazureanu Elena Voichita. sp. pr.. Dr. de Explorãri Funcþionale. Virgil-Filaret Musta. HIV/SIDA. Dr. Dr. Dr.. Borcan Daniela. dr. Dr. med.Laza Florin. Dr. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. ºef secþie. Ungurean Ioana.pneumologie.. m. pr. 13 Tel. boli infecþ. Hazm Aljabory. m. Teleorman. i boli infecþ. Manuela-Gabriela Curescu.1 Tel: 0247466651. anestezie. Dr. Timiº. Vancea Dorin. m. Hanna Csunderlik.com Secþia med. m. 145400 Tel/fax: 0247/366995. pr pneumologie. m. As. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. Str. m. manager.. competenþã ecografie. pneumologie. pr. Vancea Dorin. Lab. Virginia Mihaescu. imagisticã med. Comp. Adriana Botila.79 paturi din care 60 paturi Comp. boli infecþ. Lab. explorãri funcþionale. m. pr. sp. m. Rosiori de Vede. m. pneumologie. Opreanu Radu Virgil. Pneumologie. med. Maria Cerbu. Dr. Anatomie Patologicã – Citologie. Dr. Dr.. de Anatomie Patologicã. Nr. pr. boli infecþ. Explorãri Funcþionale. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . Monþia Tatiana.34 paturi. m. Geru Gabriel. Gheorghe Adam nr. Nan Delia. pneumologie. în st. m. Dispensar TBC. Recup. de Radiologie. boli infecþ.: 29 . TBC. Pneumologie. Lucian PaulHorea Negrutiu. med Dr.Chim. Dr. m.: 0256. m. internã – 60 paturi.Chereji Monica. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Lab. pr. Dr. m.Chim. radiologie. pr.4 paturi. Pneumologie. Dr. Adriana-Mihaela Dan. Dr. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. Teodora Moisil. Gherman Minerva – chimist specialist. Clitan Monica Mihaela.66 paturi din care 6 paturi Comp.. m. Dr. Dr. competenþã bronhologie.pr. As. HIV/SIDA. m. Dr. Pneumologie. Mun. pr. toracica. competenþã ecografie. m.boli interne boli respiratorii (pneumonii. dr.pr. m. Dr.. Dr.Ardelean Carmen Loredana. boli infecþ. de Anal..Sorescu Cristian. pr..BABEª TIMIªOARA jud. Comp. Cab. dr. pr. Dr. 0247466701.R. in st. m. dr. pr. Maria Ileana.Chim. pr.Iovan Ionela. bronsite acute si cronice. pr.670. sp. Dr.. Dr. Secþia Boli Infecþ. respiratorie . Sanda-Anca Levitchi.Ivascu Ana. CameliaTeodora Nita. competenþã Chir. m. pneumologie. competenþã ecografie generalã. în st. pr. pneumologie. m. Corbeanu Cristina Elena. Dr. Dr.. boli infecþ. Marincu Iosif. Dr.Fira Mladinescu Ovidiu. sp. sp. contzim@yahoo. med. sp. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. Gorici Corina. ToracoPulmonarã . m. pr boli infecþ. Narcisa-Daniela Nicolescu.Fratila ZenoIoan. Dr. atiari@spitalul-vbabeº-tm. univ. Aviatiei. pr.sp. ªef sectie: Dr. Conf. Biol.735 conta@spitalul-vbabes-tm. sp.ro Manager Dr. m. Dr. Dr. m.pneumologie Director MEDICAL interimar. Dr. Str. Dr. Medicale. internã. Isai Luminita Alina. pr.2011 Vancea. univ. Str. pr pneumologie.. cu competenta in ecografie si computer tomografie. competenþã ecografie. coordonator. Dr. ºef secþie: Prof. M. pr. Dorin 2010 . m. m. RodicaValerica Potre Oncu. Roman Horatiu – m. Dr.pr. Dr Madem Alina Luminita.med. pr. boli infecþ. Balint Gib Marius. sp. Dr. m. rezid. Pneumologie. Dr. pr. boli infecþ. Mihalcea Elisabeta.. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. pr. Pneumologie. Voicu-Mircea Tudorache. Comp. in st. m. boli transmisibile ºi epidemiologie. med.. Dr. sp. Comp. anestezie. m. Farmacie: Sâmbotin I. m. m. Zimnicea. pr. laparoscopicã. m. Alexandru Crisan. Oanta Gratiela.207. Dr. Emilia-Octavia Nicoara.. Traian nr. Elena-Gratiela Ioncelescu. rezid. m. boli infecþ. Dr. pr. Traila Daniel. boli infecþ.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo.boli infecþ. Chir. m. Conf. Dr. boli infecþ.. dirmed@spitalul-vbabestm. Dr. m. m. m. boli infecþ. sp. sp. Pneumologie. competenþã ecografie generalã. Fax: 0256. Carmen Panaitescu. 68-72. Dr. Stefan Mihaicuta m. Dr. univ.Curelea Aura Eugenia. Dr. Alergologie si imunologie clinica. Pneumologie. TELEORMAN. As. competenþã ecografie. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. Elena-Voichita Lazureanu. Dr. Dr. m. Pneumologie: Dr. Corneliu Constantinescu. Bertici Nicoleta. Szilagy Delia Monica.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Dr.ro. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. Dr. TBC ºef secþie: Prof. Irina-Ionela Stoia-Djesca. Med. i pneumologie: Dr. Comp. terapie intensivã. Dr. Biol.. pr. pr. Conf. m. Dr. As. Dr.com. Adriana Socaci. Anestezie.Badescu Sorina. Lab. Marc Monica. sef farmacie. boli infecþ. Dragan Codrut – chimist specialist.6 paturi: Dr. Dr. farmacist primar. m. abau Roxana. m.. Stoenescu Dorel – biolog princ. Bica Valerica – biolog specialist. Med.14 paturi.Oancea Cristian. m. Pneumoftiziologie I. Lab.pr. Lab. Lab. m. Sorina Maria-Denisa Laitin.. m. sp.pr.207.Miron Ramona Mihaela. Stefan Mihaicuta. Conf. Dr. Budarescu Maria Cristina. Chir. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. univ. Dr. competenþã ecografie. Secþia Pneumologie II .universitar Dr. Draghici Dan -sef sectie – m. ºef lab. Muha Maria. Dr.. competenþã ecografie. terapie intensivã.ro. m.. boli infecþ. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia.

150 Tel. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Fax 0240/ 561820.pneumoftiziolog. antirabic. Panciu.net Comp. ºef secþie dr.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud.pr. Victoria Teodorescu .ro Sectie Med. Lab. Peia Andra Maria.net Pneumoftiziologie DR. 360682. 025086062. a nr.com Secþia pneumologie. Cornelia Vultur . Deta. Princ. NICOLAE” BÂRLAD Jud. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Dr. II pneumoftiziologie. Dr.m.spitalnegresti. Jimbolia. str. www. Horezu. specialist. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. bronsite. M. Dr. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud.Dr. de Psih.Ciontea Elena. str.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . Contele Csekonics Nr. 41.spitalulmacin.net. 50 Tel: 0235/416220. Constantin Rusanda Rahela.com Laboratoare: Lab.ro Dotarea: EKG. Babadag. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. www. Fax: 0240/ 571968. de anal. Nesin Marina. spitaljimbolia@artelecom.Maresal I.HIV/SIDA. Tel.: 0256-371770.spitaluldecopiibarlad. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Fax: 0250/746989. Dr. 4. Miu Sorin.com Cab.m.pneumoftiziolog. spitalul_Vâlcea @yahoo. Elena Todorescu. nr. Sânnicolau Mare.ro Dispensar TBC. Sandu Maria. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. . Pneumologie .Timiº. Desaga Daniela. Str. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". de legatura. Tulcea. Tel. Tulcea.com. As.m. puls. M. radiologie ºi imagisticã med. nr. temperatura corporala). Lab. Decebal Nr.pr.Dr. Telefon: 0240/ 571884. spital_negrestivs@yahoo. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. VASLUI. Popescu Luciana Mihaela -med. Vâlcea. Mihai Viteazul. Cab. Calea lui Traian. EKG. de picior. Str. Nr. www.pneumologie. Radiologie si imagistica. astm bronsic.radiolog. Vâlcea. Timiºoarei. 245800.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud. Sectii: I. dr. Computer. III pneumoftiziologie. Comp. 0256 320692. Oraº Fãget. 66 paturi. monitor pacient (T. Mircea Vodã. boli infecþ. Str. Laborator analize medicaleDr. 29 Tel. Timiº.pr. Cuza nr.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. boli infecþ..m. ºef secþie dr. somacin2002@yahoo. med. Tel. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. Lab. Vâlcea. m. Rm Vâlcea.: 0235/457330. 0250860620.sjv. str.ro. Mihãeºti Str. . 5.pr. Salã de gimnasticã. spitalbabadag@yahoo.Spitalului nr. Laborator analize medicale. Timiº. www. Dr.com.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. Str. Dr. 201.spitalfaget. Cab. radiologie ºi imagisticã med. tensiometru adulti.: Tel/ Fax: 0256 360655. Internã. Lab. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom.pneumoftiziolog. Bloc operator. Dr. 34. SPITALUL DR. Loc. Antonescu. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. Negreºti. A. 571883. Gheorghe Deaconu . Str. Comp.4.pr. nr.14 Tel. Fax: 0237/ 275779 spital. terapie intensivã boli infecþ.sp. Tel. tub oxigen. Tel: 0240/ 562115. 25 paturi. Dr..Vaslui.4.m. Mãcin. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. etc) Cab.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. Dr. med.pneumoftiziolog.Cornea Georgeta. Bulacu Monica. 305300 Tel: 0256 320860.5 paturi. Dr.pneumoftiziolog. 66 paturi. Gheorghe Deaconu .panciu@sanitar. aspir. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail.fr. nr. A. Cab. EKG Hellige. Iosifescu Cristina.pr. 66 paturi.dispensarizare a hepatitei. Pneumoftiziologie. Pneumologie. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Victoria Teodorescu .: 0256-391260.I.pr.com Dispensar TBC. Str. de intubatie oro-traheala. . ºef secþie dr. respiratie. Nr. 10. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. oscilometru. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. radiologie si imagisticã med.: 0237/ 275600.Iugulescu Magdalena.Timiº.PNEUMOLOGIE .online. B-dul Epureanu nr. Rosoga Gheorghe. Heracleea. 12 capsule. în curs de organizare .: 0250/748001. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. Duta Constantin.pr. Fax: 0235/457730 www. Barlad. M. 0250/768282. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF.

care. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. care au simptome respiratorii. Sector 5. un fiziokinetoterapeut. dr. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. Echipa. condus/ de prof. determinarea presiunilor musculare respiratorii. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. etaj I. 518.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. Miron Bogdan. kinetoterapie respiratorie. 021 335 69 10. 7. test standardizat cardiorespirator de efort. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. 90 Tel. 420. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii.14. }os.30 . antrenament al muscu- P laturii respiratorii. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. int. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. Diana Ioni[/. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. un psiholog ]i un asistent medical. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. Viilor nr. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii.30 . afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. Dr. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. test de mers. Bucure]ti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful