Sunteți pe pagina 1din 4

CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC

RECURSUL

 Recursul judecă hotărârile date fără apel, cele date cu


apel, hotărârile altor organe jurisdicţionale.
 Recursul se soluţionează de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, dacă prin lege nu se prevede altfel, de asemenea,
hotărârile care sunt supuse numai recursului, se judecă de
instanţa imediat superioară.
 Recursul suspendă de drept executarea hotărârii numai
în următoarele cazuri:
 când sunt implicate construcţii de imobile, terenuri;
 Recursul suspendă la cerere executarea hotărârii numai
după depunerea unei cauţiuni;
 Modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere
numai pentru motive de nelegalitate, în condiţiile
prevăzute de art.304, excepţie făcând hotărârile atacate
cu recurs, care nu au putut fi atacate cu apel;
 În instanţa de recurs nu se pot produce probe noi cu
excepţia înscrisurilor, care pot fi depuse până la
închiderea dezbaterilor.
 Instanţa poate admite recursul, îl poate respinge, anula
ori poate constata perimarea lui;
 Hotărârile date în recurs sunt irevocabile (art.377);
 La judecata cu trimitere prin casare nu pot participa
judecătorii care s-au pronunţat anterior în primă instanţă.

CONTESTAŢIA ÎN ANULARE
 Este o cale extraordinară de atac de retractare în care
părţile sau procurorul pot obţine desfiinţarea unei hotărâri
judecătoreşti rămase irevocabile, pronunţate cu încălcarea
unor norme procedurale.
Clasificare
A. Contestaţia în anulare obişnuită (comună)
Poate fi exercitată împotriva oricărei hotărâri rămase
irevocabile pentru următoarele cazuri, numai dacă ele
nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.
 dacă procedura de citare a părţii pentru ziua când s-a
judecat pricina nu a fost îndeplinită,
 dacă hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei
absolute (încălcarea dispoziţiilor de ordine publică
privind competenţa),
 dacă, deşi ele au fost invocate prin cererea de recurs,
instanţa le-a respins pentru că aveau nevoie de
verificări de fond ori instanţa a respins recursul fără a-l
judeca pe fond.
B. Contestaţia în anulare specială
Se exercită numai împotriva deciziilor pronunţate de
instanţele de recurs (unde se poate alege una dintre
formele de contestaţie), în următoarele cazuri.
 când dezlegarea dată de o instanţă de recurs este
rezultatul unei erori materiale;
 când instanţa respingând recursul ori admiţându-l în
parte, a omis din greşeală să cerceteze unul din
motivele de modificare sau de casare.
 Contestaţia poate fi introdusă numai de părţi (si
procuror), persoanele străine de pricină nu pot cere
contestaţia în anulare, chiar dacă ar dovedi un interes.
 Contestaţia în anulare poate fi exercitată şi
împotriva unor hotărâri de procedură specială, cu condiţia
ca acestea să fi rămas irevocabile – ordonanţa
preşedinţială, hotărârea de expedient, hotărâri de
perimare.
 Contestaţia se depune la instanţa a cărei hotărâre
se atacă, în tot timpul executării hotărârii, până la ultimul
act de executare, iar dacă hotărârea nu este supusă
executării silite, contestaţia se depune în termen de 15
zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de
hotărâre, dar nu mai târziu de un an de când hotărârea a
rămas irevocabilă.
 Contestaţia nu suspendă executarea hotărârii, dar
instanţa, la cerere şi cu depunerea unei cauţiuni, poate
suspenda executarea hotărârii.
 În caz de admitere a contestaţiei, instanţa va
rejudeca fondul pricinii.

REVIZUIREA

Este o cale extraordinară de atac de retractare şi are ca


obiect numai hotărârile definitive sau irevocabile care
au fost date prin săvârşirea unor greşeli de fapt, de
natură a pune la îndoială obiectivitatea şi calitatea
judecăţii.
Subiecţii revizuirii: revizuient – intimat.
Obiectul revizuirii
- hotărârile rămase definitive în instanţa de
apel sau prin neapelare (hotărâri prin care s-a
soluţionat fondul cauzei);
- hotărârile pronunţate de instanţele de
recurs şi prin care s-a evocat fondul cauzei chiar şi
rejudecarea cu păstrare prin casarea hot.
Motivele revizuirii sunt precizate de art.322.
Revizuirea se îndreaptă către instanţa care a soluţionat
cauza cu excepţia cererii de revizuire pentru existenţa a
2 hotărâri date în situaţie de identitate de cauză, obiect
şi părţi, când revizuientul se va îndrepta către instanţa
superioară celor 2 instanţe care au pronunţat hotărârile
în cauză.
Dacă se admite cererea de revizuire instanţa va
modifica hotărârea ori, dacă nu poate rezolva dintr-o
dată fondul cauzei, fiind necesară administrarea unor
dovezi, ea va pronunţa o încheiere de admitere în
principiu, după care va administra probe şi va pronunţa
o hotărâre nouă.

RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

PROCEDURA NECONTENCIOASĂ (MATERIA, PROCEDURA GRAŢIOASĂ) –


art.331-339
 constituie atât un act administrativ prin natura sa cât şi
unul jurisdicţional prin formă şi procedură;
 condiţia este să nu existe interese contrare, un drept
potrivnic (ex: eliberarea unui înscris);
 instanţa va respinge cererea dacă va constata că
obiectul ei este contencios;
 încheierea de admitere este executorie şi nu are
puterea lucrului judecat, ea este supusă apelului şi
recursului, care se judecă în camera de consiliu;
 sunt considerate ca necontencioase cererile prin care
se cer luarea unor măsuri de supraveghere, măsuri de
ocrotire ori asigurare, obţinerea unor autorizaţii;
 împotriva încheierii se poate exercita şi calea acţiunii în
anulare de către cei care nu au luat parte la proces.