P. 1
Caiet de Practica - Primaria Comunei Ruginoasa Judetul Iasi - Serviciul de ate

Caiet de Practica - Primaria Comunei Ruginoasa Judetul Iasi - Serviciul de ate

|Views: 3,751|Likes:
Published by Saulea Sebastian

More info:

Published by: Saulea Sebastian on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Universitatea “Al.I.

Cuza” Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

CAIET DE PRACTICĂ
Primaria Comunei Ruginoasa Judetul Iaşi Serviciul de Contabilitate

Student : Nr. matricol An : II-zi Administraţie publică

CUPRINS

1. Organizarea şi funcţionarea autorităţii publice Scurt istoric Locul în sistemul administraţiei publice Obiect de activitate Organigrama Relaţii funcţionale interne şi externe

2. Cheltuieli efectuate de instituţia publică şi eficienţa acestora

Primarul comunei Ruginoasa este şeful administraţiei publice locale a localităţii Ruginoasa şi al aparatului propriu de specialitate. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al comunei Ruginoasa privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. denumită Primaria Comunei Ruginoasa care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al comunei Ruginoasa şi dispoziţiile primarului comunei Ruginoasa.1. pe care îl conduce şi controlează. comuna Ruginoasa este atestată din anul 1596. conform art. soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Primaria Comunei Ruginoasa este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă. . Primaria comunei Ruginoasa – respectiv Consiliul Local al comunei Ruginoasa este înregistrată la Registrul Comerţului şi are codul fiscal 4145378 deschis la Trezoreria Paşcani. Primarul reprezintă localitatea Ruginoasa în relaţiile cu alte autorităţi publice.Secretarul comunei Ruginoasa. Ca aşezare. care reprezintă o autoritate executivă. Totodată. consiliile locale sunt autorităţi deliberative. în conditiile legii. 66(1) din Legea 215/2001.Viceprimarul. Spre deosebire de primării. De asemenea.Primăria a fost înfiinţată în anul 1959. Organizarea şi funcţionarea autorităţii publice 1. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a comunei Ruginoasa. Primarul reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale. Primarul.1 Scurt istoric Primăria comunei Ruginoasa este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţii locale. precum şi în justiţie. Primăria comunei Ruginoasa este o instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

ca autoritate executivă nu există raporturi de subordonare. Structura nu este identică pentru toate organele administraţiei deoarece ea este determinată de sarcinile mari ce revin fiecareia şi care sunt diferite. Consiliul Local al comunei Ruginoasa şi Primarul comunei Ruginoasa nu există raporturi de subordonare. gestionarea resurselor de care dispune comuna. Între Prefectul Judetului Iaşi. În relaţiile dintre Consiliul Local Ruginoasa. 1.cât şi compartimentele funcţionale ale fiecarei instituţii. taxele locale şi taxele speciale.3 Obiect de activitate Legea administraţiei publice locale (Legea 215/2001) este cea care stabileşte principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativă şi financiară exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege) :  Primăria are ca principală atribuţie.Consiliul Local al comunei Ruginoasa reprezintă autoritatea deliberativă în cadrul Primariei Comunei Ruginoasa.  Administraţiile publice locale au dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativă în toate domeniile cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor autorităţi publice. Pentru aceasta anual se elaborează şi se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele. .  Primăria este instituţia publică care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale comunităţilor umane în care funcţionează. ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei Ruginoasa. 1. după specialitatea lor.2 Locul în sistemul administraţiei publice Structura administraţiei publice desemnează atât componentele instituţionale ale sistemului administrativ . în calitate de reprezentant al Guvernului. primăria Ruginoasa face parte din administraţia publică locală. Prin urmare.

3 funcţii de conducere 18 funcţii de execuţie. aplicarea prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Are relaţii cu: compartimentul financiar . subordonat secretarului şi care are în subordine următoarele compartimente: o Compartiment autoritate tutelară şi protecţie socială prin care se urmăreşte rezolvarea problemelor sociale ale membrilor comunităţii locale. ajutor de urgenţă etc. În cadrul primăriei comunei Ruginoasa există următoarele compartimente : -Biroul administraţiei publice locale şi compartiment juridic. restul fiind cu contract de muncă. achiziţii publice şi informatizare  Bibliotecă  Casa de cultură Primăria comunei Ruginoasa are 21 salariaţi din care: • • • demnitari (primar şi viceprimar). relaţii cu publicul  Consilier juridic  Auditor intern  Birou stare civilă şi resurse umane  Compartimentul financiar – contabil  Consilier juridic al consiliului local  Biroul de urbanism şi agricol  Biroul buget.4 Organigrama Principalele compartimente organizatorice ale Primăriei comunei Ruginoasa sunt următoarele:  Consiliul local  Primar  Viceprimar  Autoritate tutelară. Din totalul de 21 salariaţi sunt doar 12 de funcţionari publici. ordonanţa 81/2003 privind ajutorul pentru încălzire. întocmeşte şi aprobă dosarele care beneficiază de ajutor social.1.. protecţie socială.

decesului etc. o Compartimentul financiar – contabil – urmăreşte evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice.. Acordă certificate de producător pentru persoanele producătoare de produse agricole. compartimentul juridic. întocmeşte registrul cărţilor de muncă. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante etc. căsătorie.. o Starea civilă (subordonat secretarului) . serate etc. modul de angajare a creditelor bugetare. certificate de urbanism etc. realizarea statelor de plată. În cadrul acestui compartiment este organizată execuţia bugetară. o Compartiment impozite şi taxe locale (viceprimar) – urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor şi realizarea planului de venituri pentru asigurarea necesarului de credite bugetare. o Biblioteca – gestionează fondul de carte. o Compartiment agricol ( subordonat secretarului) – urmăreşte evidenţa terenului intravilan şi extravilan.contabil. . Relaţii financiare cu compartimentul financiar contabil şi urbanism. întocmeşte titlurile de proprietate în cazul moştenirii. o Birou urbanism ( subordonat viceprimarului) – acordă avize pentru construcţii. ţine evidenţa statistică a locuitorilor comunităţilor. o Sala de sport – organizează activităţi sportive. baluri. regularitate şi juridic asupra activităţii tuturor celorlalte compartimente. o Compartiment resurse – umane şi salarizare (subordonat primarului) – ţine evidenţa tuturor persoanelor angajate în cadrul primăriei. o Audit intern – realizează un control de legalitate. deces.eliberează certificate de naştere. o Camin Cultural – organizează spectacole. compartiment resurse umane ( furnizează numărul de persoane beneficiare de indemnizaţie de însoţitor pentru persoane cu handicap). oficiază căsătorii. discoteci. o Compartiment administrativ (subordonat viceprimarului) – format din femeia de serviciu şi doi conducători auto.

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. lichidarea. Fluxul informaţiilor între compartimente 1. acte de control. regularitatea şi legalitatea prin semnătura şefului de compartiment sau responsabilului cu achiziţii publice. acorduri de împrumut.1. contracte de muncă. . Compartimentul de specialitate din cadrul unităţii poate iniţia un proiect de angajament care se prezintă.5 Relaţii funcţionale interne şi externe Fluxul financiar al informaţiilor este dat de ordinul 1792/ 2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea. sub formă scrisă şi care trebuie să respecte toate prevederile legale. nr 1. Acest angajamente se prezintă sub formă de contracte de achiziţii publice. Angajamentul trebuie să aibă viza privind realitatea. comenzi. convenţii. Fluxul informaţional între compartimente : COMPARTIMENT DE SPECIALITATE COMPARTIMENT JURIDIC COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL VIZA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE Fig.

4. 5. Pentru fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul în curs se va ţine cont de sumele repartizate de CJD sub forma: 1. Prezentarea documentului spre analiză şi aprobare de către ordonatorul principal de credite. pe linie financiară. dintre CJD şi Primaria Fieni sunt următoarele : Consiliul Judeţean Dambovita 1 Primăria Fieni Fig. Prezentarea la compartimentul financiar contabil pentru încadrarea în prevederile legale. În ceea ce priveşte relaţiile externe . Atestarea juridică a documentului se realizează de către compartimentul juridic prin însuşire şi avizare. 3. având ca obiectiv analizarea modului de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin buget local şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii. care este şi ordonatorul principal de credite. 2. Consiliului Judeţean Dambovita. Pentru a fi prezentat ordonatorului de credite.2. iar principalele relaţii. Relaţiile cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa 1.primăria orasului Fieni este subordonată Consiliului Judeţean Dambovita. angajamentul trebuie să aibă şi viza de control financiar preventiv. nr. regularităţii şi încadrarea în creditul bugetar aprobat. Sume defalcate din impozitul pe venit. în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit) 2 . care presupune aprobarea angajamentului din punct de vedere al legalităţii. este ordonatorul principal de credite. De la Consiliul Judeţean Dâmboviţa se primesc la începutul anului toate informaţiile privind sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform Legii privind bugetul de stat pentru anul în curs. încasat la bugetul de stat (se alocă lunar.

I-VIII). 1. retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare. Şcoala generală Rediu cu cl. pentru fiecare obiectiv în parte. Sume defalcate din impozitul pe venit aflate la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale. 31. HG nr. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap. Aceste sume sunt defalcate pe trimestre. o parte sunt cu destinaţie. Iaşi: . Potrivit convenţiilor încheiate între primărie şi Consiliul judeţean Iaşi conform art. • sume defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local. 457/2000. contribuţia la Agenţia de dezvoltare Nord – Est.pentru echilibrarea bugetului local folosit pentru a acoperi creditele bugetare privind: • protecţia socială privind asigurarea ajutorului social. lucrări de cadastru imobiliar. I-VIII şi Şcoala generală Dumbrăviţa cu cl. I-IX.  subvenţii pentru diferenţe de preţ la energia termică livrată populaţiei. De exemplu: pentru contribuţia de 25% din costul anual pe copil conf. Pe baza informaţiilor primite de la Consiliul Judeţean Iaşi se realizează Bugetul de Venituri şi cheltuieli pentru anul în curs. Sume defalcate din cote TVA pentru:  cheltuieli personal învăţământ preuniversitar de stat( Şcoala generală Ruginoasa cu cl. Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea diferitelor obiective privind:      Din aceste sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 3.J. dezvoltarea sistemului energetic. I-VIII şi Şcoala generală Dumbrăviţa cu cl. reducerea riscului seismic pentru construcţiile cu destinaţie locuinţă. 2. Şcoala generală Rediu cu cl. actualizarea planurilor urbanistice. combustibil pentru licee agricole etc. 45/2003 primăria virează în conturile de venituri ale C. 4.  burse şcolare(Şcoala generală Ruginoasa cu cl. 1 şi 3 din OG nr. I-IX. I-VIII). alin. nr.

457/2000. Primăria mai are relaţii cu:  Furnizorii de utilităţi ( iluminat public.EST PRIMǍRIA DEBITORII TREZORERIA MEMBRII COMUNITǍŢII . modernizarea străzilor din oraş. Relaţii cu trezoreria statului – este banca prin care primăria îşi realizează operaţiunile bancare de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. modernizarea canalizărilor etc. de materiale..) ŞCOLI FURNIZORII DE UTILITǍŢI AGENŢIA DE DEZVOLTARE NORD . ajutor de urgenţă.G. furnituri de birou. obiecte de inventar.  Agenţia Română de dezvoltare Nord – est. apă.  Relaţii cu membrii comunităţii ( persoane beneficiare de ajutor social. nr. prestări servicii. H.  Contribuţia la Agenţia de dezvoltare Nord Est. Contribuţia de 25% din costul anual pe copil conf.  40% din taxa asupra mijloacelor de transport mai mari de 12 tone.  Relaţii cu şcolile care sunt ordonatori terţiari de credite – primăria emite dispoziţii bugetare de deschidere de credite pentru cheltuieli de personal şi burse ( cote defalcate din TVA) şi cheltuieli materiale servicii şi de capital (venituri proprii ale bugetului local).)   Relaţii cu debitorii – contribuabili ( agenţi economici. ajutor de încălzire etc. telefon). executări lucrări etc. filiala Piatra Neamţ cu care există relaţii de colaborare privind proiecte de credite externe sau interne. persoane fizice etc). rambursabile sau nerambursabile pentru realizarea unor obiective publice ( retehnologizarea centralelor termice.

nr. 3.Fig. Relaţiile externe ale primăriei .

Conceptul de cheltuială publică este utilizat cu mai multe sensuri. Cheltuielile bugetare sunt acelea înscrise în bugetul public şi care se finanţează din fondul bugetar. sistemul cheltuielilor publice cuprinde următoarele componente majore: cheltuieli bugetare. La rândul lor cheltuielile bugetare. Din punct de vedere economic. adică din resursele băneşti administrate de autorităţile publice centrale sau locale. pe următoarele categorii:  Cheltuieli finanţate din bugetul administraţiei de stat centrale.  Cheltuieli finanţate din bugetul administraţiei locale. concretizate prin alocarea şi utilizarea resurselor băneşti. Din punct de vedere juridic.  Cheltuieli finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat. cheltuieli extrabugetare. cheltuieli ale întreprinderilor cu capital de stat. Cheltuieli efectuate de instituţia publică şi eficienţa acestora Contabilitatea din cadrul instituţiei publice reprezintă procesul de inregistrare a operaţiilor privind obţinerea resurselor financiare a instituţiei şi a operaţiilor de utilizare a resurselor financiare în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată instituţia. în cadrul bugetului public naţional. în general de înfăptuirea activităţilor cu caracter public. În raport cu modul de finanţare al cheltuielilor de interes public la care se referă. exprimă procese economice de repartiţie a produsului intern brut. se structurează în funcţie de componentele bugetului public naţional şi de autorităţile publice la nivelul cărora se administrează resursele pentru finanţarea acestora. noţiunea de cheltuială publică. noţiunea de cheltuială publică semnifică o plată legată de funcţionarea instituţiilor publice şi. pentru realizarea de acţiuni considerate de interes public. inclusiv a întreprinderilor cu caracter de stat.2. dintre care se disting cel juridic şi cel economic. cheltuieli speciale. . care reprezintă principalul subsistem al cheltuielilor publice. la nivel naţional sau al colectivităţilor locale.

Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale. fără a mai fi înscrise şi vehiculate prin intermediul bugetului de stat. Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale. Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială. În acest scop iniţiatorii trebuie să elaboreze cu sprijinul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii implicate. finanţate din fondurile bugetare ale entităţilor administrativ teritoriale  Cheltuieli ale întreprinderilor cu capital de stat. inclusiv din fondul asigurărilor sociale de stat  Cheltuieli ale administraţiei locale. Fundamentarea. în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. distincte. administrate direct de către anumite ministere sau alte organe de stat. acestea se compun din:  Cheltuieli ale administraţiei centrale de stat. Dacă avem în vedere autorităţile publice care pot angaja diferite cheltuieli publice. regionale etc. finanţate din fonduri bugetare. dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale. În această . programe. respectiv pe acţiuni. pe destinaţii. extrabugetare şi speciale. estimate a se realiza. în principiu nu se reflectă în bugetul de stat şi deci nu sunt cheltuieli bugetare. obiective. pe ordonatori de credite. dar. activităţi. fac parte de asemenea din sistemul cheltuielilor publice. nota de fundamentare care însoţeşte expunerea de motive. În cazul în care se doreşte o majorare a veniturilor bugetare.Cheltuielile extrabugetare sunt acelea care se realizează din resursele acumulate şi utilizate direct de către instituţiile publice în cadrul propriei activităţi. Cheltuielile speciale vizează realizarea anumitor obiective sau acţiuni de interes public şi sunt finanţate din resurse publice ce se constituie în fonduri speciale. Cheltuielile întreprinderilor cu capital de stat. iniţiatorii trebuie să prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea creşterii cheltuielilor. proiecte. cu priorităţile stabilite de acestea. se efectuează în concordanţă cu atribuţiile care revin autorităţilor administraţiei publice locale.

 Împrumuturi acordate. pensiile.  eşalonarea anuală a creditelor bugetare. locuinţă.  Cheltuieli social – culturale. Fundamentarea cheltuielilor publice se face ţinând cont de:  Serviciile publice generale.  Transferuri.notă de fundamentare.  Operaţiuni financiare. Fundamentarea cheltuielilor de personal În categoria cheltuielilor de personal sunt incluse plăţile privind salariile şi asimilate lor. indemnizaţiile acordate personalului angajat în sectorul de stat etc. fundamentarea cheltuielilor de personal se face pe articole şi aliniate de cheltuieli care sunt în Titlul I din clasificaţia economică. ajutoarele de şomaj. potrivit Ordinului 1394 din 1 august 1995 privind aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice: .  propuneri realiste în vederea acoperirii majorării cheltuielilor.  Servicii de dezvoltare publică. După natura şi aportul cheltuielilor la crearea condiţiilor privind activitatea entităţilor publice acestea se grupează în: cheltuieli de funcţionare sau curente. cheltuieli de transfer. în cazul acţiunilor multianuale.  Acţiuni economice. În primăria Ruginoasa există următoarele tipuri de cheltuieli:  Cheltuieli curente(de funcţionare). care trebuie să aibă în vedere:  schimbările anticipate în cheltuielile bugetare pentru următorii 5 ani. În cadrul Primăriei comunei Ruginoasa. se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat. cheltuieli de investiţii.  Alte acţiuni.  Fonduri de garantare şi redistribuire.  Cheltuieli de capital( de investiţii). mediu şi apă.

Art.13 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii. 10.08 Fond de premii. Art. Art. transferuri. 10. 10. Statele de funcţii. 10.06 Alte sporuri. 14.1 14.12 Fond pentru convenţii civile. 12 Contribuţia pentru asigurările de şomaj. 10. 10. 15 Tichete de masă.Art. transferuri în ţară. Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate pe durată exerciţiului bugetar. 13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate.2 Deplasări . 10. 10. 10.09 Prima de vacanţă. Art. 10.05 Sporuri pentru condiţii de muncă.11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat. stau la baza fundamentării cheltuielilor de personal pentru anul în curs. Deplasări în străinătate. 10 Cheltuieli cu salariile: 10. Art. 10. 10. salariul de bază şi alte sporuri pentru fiecare persoană în parte.11 Fond aferent plăţii cu ora. detaşări. De asemenea la fundamentarea cheltuielilor de personal se mai ţine cont de: . detaşări. Art.04 Spor de vechime.14 Alte drepturi salariale.02 Salarii de merit. Fundamentarea cheltuielilor cu salariile se face ţinându-se cont de statele de funcţii care cuprind: numărul de personal ( inclusiv posturile vacante).10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul.14 Deplasări. 16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale. 10. Clasificaţia economică reprezintă gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic.01 Fond aferent salariilor de bază.07 Ore suplimentare.03 Indemnizaţii de conducere.

Ore suplimentare -calculul sporului pentru ore suplimentare foloseşte numărul de ore efectuate în plus pe zi.se acordă lunar cu aprobarea ordonatorului principal de credite. în funcţie de complexitatea muncii. pentru ordonatorii principali de credite şi .  peste 20 ani ---------25% Procentul se aplică la salariul de încadrare la care se adună celelalte sporuri.  premiile de 10% pentru funcţionarii publici. Sporuri pentru condiţii de muncă. Salariul de merit reprezintă 15% din salariul de bază. iar pentru 0. Fondul aferent salariilor de bază se stabileşte conform legislaţiei în vigoare ( OG nr.  premiul anual. pentru care se acorda spor ore suplimentare I şi peste care se acordă spor ore suplimentare II.  15 – 20 ani ---------20%. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale fucţionarilor publici pentru anul 2005). Salariile se plătesc o dată pe lună.  10 – 15 ani ---------15%. Salariul de merit reprezintă 15% din personalul unităţii.5%. în perioada 5 – 15 a fiecărei luni. Indemnizaţia de conducere se acordă persoanelor din conducere. Sporul de vechime se acordă astfel:  3 – 5 ani --------. pentru luna precedentă. De exemplu: număr personal = 150 salariaţi. Procentul între care se poate acorda este de 20 – 40%. Este de 10% şi se acordă salariatului care asigură curăţenia oraşului.  ore suplimentare.  5 – 10 ani ----------10%.5 – deci se vor acorda 22 de salarii de merit.5 trebuie cerut acordul Consiliului Local. premiile de 2% pentru personalul contractual. Fondul de premii . şi este cuprins între 0 – 10%. salariul de merit = 150 * 15% = 22. peste normă. Eşalonarea plăţilor pe zile.

la propunerea ordonatorilor principali de credite. statele de plată sunt trimise controlului financiar preventiv pentru legalitate. FLUX INFORMAŢIONAL AL CHELTUIELILOR DE PERSONAL COMPARTIMENT PERSONAL 1 STATE DE PLATǍ 2 CIRCUMSCRIPŢIA FISCALǍ 9 COMPARTIMENT CONTABILITATE 3 5 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 4 PRIMAR 6 ORDIN DE PLATǍ 8 TREZORERIE 7 Fig. Nr. 2 – Statele de plată merg mai departe la compartimentul contabilitate spre vizare. conformitate şi regularitate. 4 – De la control financiar preventiv statele de plată merg mai departe la primar spre aprobare. Fluxul informaţional al cheltuielilor de personal 1 – Compartimentul personal întocmeşte statele de plată. 3 – De la compartimentul contabilitate.instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora. 4. 5 – Statele de plată aprobate se întorc către compartimentul de contabilitate . se face de către Direcţia Generală a Finanţelor publice.

9 – Se întocmeşte declaraţia 100 privind obligaţiile către bugetul asigurării asigurării sociale. care se depune până la data de 25 a lunii următoare pe luna în curs la Circumscripţia Fiscală. cheltuieli de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor şi secţiilor unde îşi desfăşoară activitatea Primăria comunei Ruginoasa. Cheltuielile materiale şi de servicii sunt. canal. utilizându-se şi de această dată formularele întocmite de Ministerul Finanţelor Publice. Alocaţiile pentru instituţiile publice ale căror cheltuieli materiale şi prestări servicii se asigură. salubritate. iluminatul. energiei. telefon. combustibilului.a. potrivit Ordinului 1954/2005 privind aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice: . obiectelor de inventar. Fundamentarea cheltuielilor materiale şi de servicii În categoria cheltuielilor materiale sunt cuprinse cele ocazionate de achiziţionarea materiilor prime şi materialelor. instalaţiilor. În cadrul Primăriei comunei Ruginoasa. bugetul asigurării sociale de sănătate etc. Conform metodologiei. alte materiale şi prestări servicii necesare primăriei. telefon. potrivit legii. fundamentarea acestor cheltuieli se va face în raport cu indicatorii specifici fiecărei acţiuni. fundamentarea cheltuielilor materiale şi servicii se face pe articole şi aliniate de cheltuieli. mijloacelor de transport ş. analizându-se oportunitatea şi eficienţa fiecărei cheltuieli asigurându-se condiţiile normale de funcţionare pentru fiecare instituţie. materiale pentru curăţenie.6 – Compartimentul de contabilitate întocmeşte ordinul de plată şi situaţiile recapitulative. furnituri de birou. care sunt cuprinse în Titlul II din clasificaţia economică. fax. televizor. poştă. Sunt aici cuprinse cheltuieli care privesc: încălzirea. în principal. 7 – Ordinul de plată şi situaţiile recapitulative sunt trimise la trezorerie pentru control şi avizare. telex. din venituri funcţie de programul de activitate al acestora. 8 – Exemplarul verde din ordinul de plată şi situaţiile recapitulative vizate se întorc la compartimentul contabilitate. apa. necesare consumului curent sau înzestrării cu active fixe corporale a întreprinderilor sau instituţiilor de stat.

03 Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor. salubritate 24. 23. şomeri.07 Alte materiale şi prestări de servicii. 26. 24. 24.05 Furnituri de birou.02 Iluminat şi forţă motrică. invalizi şi însoţitorii lor.06 Drepturi în natură pentru elevi. studenţi.01 Calificarea. Art. 21. telex. 21. 23 Medicamente şi materiale sanitare: 23. canal. Art.Art. bolnavi. Art.04 Drepturi pentru donatorii de sânge.02 Hrană pentru alimente Art.01 Hrană pentru oameni. Art. 26. Art. 21.01 Lenjerie şi accesorie de pat. perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor.06 Materiale pentru curăţenie. 22. 29 Cărţi şi publicaţii. 27 Reparaţii curente. 21. asistaţi. 26. 21. Art.02 Transport elevi.01 Rechizite şcolare. radio. televizor.01 Încălzit. telefon. 22 Hrană 22.04 Poştă.01 Medicamente. 24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire: 24. 24. Art. . 21 Drepturi cu caracter social: 21. 25 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Art.02 Echipament. 28 Reparaţii capitale. 24. 30 Alte cheltuieli: 30. telefax. 24.03 Apă.05 Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale.02 Materiale sanitare. 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament.03 Alte obiecte inventar de mică valoare şi scurtă durată.

Relaţia de calcul pentru cheltuielile privind costul curentului electric pentru iluminat şi forţă motrică este: Cheltuielile pentru iluminat = consum energie electrică * tarif KW şi forţă motrică . evaluate conform devizului ţinându-se cont de următorii indicatori: . .tarif pentru o gigacalorie. Cheltuielile la acest articol se dimensionează ţinând cont de următorii indicatori: . . .30.239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al preţului la care energia termică poate fi livrată populaţiei. se referă la fondurile băneşti necesare achitării furnizorilor de energie electrică.G.consum agent termic. 1. . 1 al H. 386/1999 pentru modificarea art.07 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. nr.număr ore încălzire.tarif pentru 1 KW.total suprafaţă radiantă. 30. gaze naturale şi combustibili care se evaluează pe baza devizului întocmit în preţuri curente. . Cheltuielile cu încălzirea se determină cu următoarea relaţie: Cheltuielile cu încălzirea = total suprafaţă radiantă * consum agent termic * număr ore de încălzire * tarif gigacalorie b) Iluminat şi forţă motrică. Actul normativ care stă la baza acestui tip de cheltuială este Hotărârea Guvernului nr.consum de energie electrică.02 Protocol. cuprind cheltuielile care se vor efectua pentru plata energiei electrice. 30.03 Protecţia muncii.număr ore de iluminat şi funcţionare aparatură.număr corpuri de iluminat. Cheltuielile de întreţinere şi gospodărire cuprind: a) Cheltuieli pentru încălzit. .

salubritate = consum apă(mc) * tarif/mc * tarif canalizare + tarif servicii salubritate d) Poştă. Astfel vom avea: apă rece menajeră: mc * tarif/mc. a abonamentelor telefonice.tarif pentru abonament radio şi TV. Relaţia de calcul a acestui tip de cheltuială este următoarea: Cheltuieli apă. . Qi = numărul mediu de scrisori expediate. canal.număr impulsuri convorbiri telefonice şi alte servicii telefonice.tariful pentru abonament servii telefonice. telefon. achitarea taxelor de canalizare şi gunoi potrivit devizului. gunoi: tone. telex. canal. tarif pentru un mc de apă caldă şi pentru apă rece. salubritate se vor lua în calcul următorii indicatori: consum apă potabilă (mc). Pentru fundamentarea acestor cheltuieli se va ţine cont de următorii indicatori: . telex. salubritate cuprinde fondurile băneşti necesare pentru plată furnizorilor de apă rece menajeră. tarif pentru servicii de canalizare. alte servicii. Cantitatea exactă consumată de către instituţie se ia de la furnizorii acestor utilităţi şi se înmulţeşte cu tariful în vigoare. televizor. radio cuprinde cheltuielile pentru plata serviciilor poştale. tarif pentru servicii de salubritate. Pentru dimensionarea cheltuielilor pentru apă. canal. consum de apă caldă (mc).cheltuieli cu corespondenţa internă şi externă. . telex. fax. . Cheltuieli telefon = abonament * număr luni * număr impulsuri * tarif/impuls Cheltuieli poştale = ∑pi * qi unde: Pi = preţul unei scrisori. corectat eventual cu indicele de inflaţie.c) Apă. canal: mc. . radio. a convorbirilor telefonice.

. Astfel în dimensionarea acestor cheltuieli se va ţine seama de: .preţ unitar.număr de birouri.cheltuială medie pe persoană cu furniturile de birou. Cheltuieli materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional ( art.suprafaţa de curăţat. Relaţia de calcul este următoarea: Cheltuieli materiale pentru curăţenie = cantitate din tipul de material * preţ/ material g) Alte materiale şi prestări servicii cuprinde costul serviciilor de deratizare şi dezinsecţie. etc.*cheltuiala medie/persoană/lună * număr de luni f) Materiale pentru curăţenie cuprinde fondurile băneşti necesare achiziţionării de materiale de curăţenie. . 25) se referă la cheltuielile cu procurarea materialelor. Baza de calcul o reprezintă execuţia anului precedent.cantitate. cheltuieli de transport privind materialele. dezinfectanţi. . precum şi la alte cheltuieli cu caracter funcţional. combustibili.tipul de materiale de curăţenie necesare (detergenţi. materiale pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi. obiecte de inventar. Asemenea cheltuieli se apreciază în funcţie de execuţia bugetară a anului precedent. servicii prestate de gardieni publici şi alte cheltuieli de întreţinere a maşinilor de calcul de birou. Pentru fundamentarea acestei tip de cheltuieli se au în vedere următorii indicatori: . specifice fiecărui domeniu de activitate. materiale pentru prevenirea incendiilor.e) Furnituri de birou cuprinde fondurile băneşti necesare achiziţionării rechizitelor de birou şi se evaluează conform borderoului. . perii găleţi etc). .numărul de persoane care folosesc rechizite de birou şi imprimate tipizate. În această categorie sunt incluse: . care asigură funcţionarea în bune condiţii a activităţii primăriei comunei Ruginoasa. 2. Formula de calcul a cheltuielilor cu furnituri de birou este: Cheltuieli cu furnituri de birou = număr pers.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament vizează fondurile băneşti necesare pentru achiziţionarea de obiecte cu caracter funcţional sau de uz administrativ gospodăresc: lenjerie şi accesorii de pat. ce se află în subordinea primăriei. pardoseli etc). Cheltuieli cu cărţi şi publicaţii vizează următoarele cheltuieli: . . Aceste cheltuieli se estimează în funcţie de necesarul de obiecte de inventar.plăţile făcute în scopul procurării de cărţi pentru bibliotecă. . instalaţii. inclusiv costul devizelor. etc.costul abonamentelor la publicaţii (ziare. revopsirea tâmplăriei. 2 – Referatul de necesitate este înaintat spre avizare primarului sau viceprimarului. Cheltuieli cu reparaţii curente cuprind costul materialelor procurate pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente executate în regie proprie la clădiri (zugrăveli interioare şi exterioare.3. Relaţia de calcul pentru acest tip de cheltuială: Cheltuieli cu obiecte de inventar = cantitate * preţ unitar 4. . Indicatorii utilizaţi pentru fundamentarea cheltuielilor sunt proveniţi din evaluarea ce are la bază: cantitatea şi preţul unitar. reparaţii la zidărie.costul abonamentelor la Monitorul Oficial. reviste de specialitate din ţară sau străinătate). utilaje. acoperiş. echipamente de lucru. 5. mobilier. feţe de masă ( în cadrul creşei care se află în subordinea primăriei). Cheltuieli cu cărţi şi publicaţii = număr de abonamente * valoarea abonamentului Fluxul informaţional al cheltuielilor materiale şi servicii: 1 – Compartimentul de specialitate face un referat de necesitate prin care solicită materiale/obiecte de inventar. de cantitate şi preţul unitar al acestora. echipament ( sector – echipament de protecţie). mobilier. Colecţia de acte normative utilizate în activitate. costul lucrărilor de reparaţii executate de terţi la clădire. instalaţii utilaje.

13 – Ordinul de plată este prezentat trezoreriei. anexă la factură. care trebuie să confirme existenţa creditelor necesare pentru acoperirea achiziţiei. 11 – Se întocmeşte bonul de consum/dare de consum. .R – ul este depus la compartimentul financiar contabil. 14 – Trezoreria efectuează plata. 4 – Responsabilul cu achiziţii publice trebuie să obţină viza compartimentului financiar. 6 –Responsabilul cu achiziţii publice face demersurile către furnizor.R. Compartiment de specialitate 1 Referat de necesitate 2 Primar / Viceprimar 3 11 Bon consum 8 Factură 8 6 Furnizor 14 7 Magazin 11 Responsabil achiziţii publice 4 5 Compartiment financiar Ordin de plată N.I.I. 12 – Compartimentul financiar contabil întocmeşte ordinul de plată . 7 – Mărfurile sunt livrate către magazie. 8 – Furnizorul emite factură care este trimisă la compartimentul financiar. 5 – Referatul de necesitate se întoarce la responsabilul cu achiziţii publice. 9 – Gestionarul întocmeşte nota de intrare recepţie 10 – N.3 – Primarul repartizează referatul responsabilului cu achiziţii publice.

Subvenţii: 35. Se suportă din cote defalcate de taxă pe valoarea adăugată. care sunt cuprinse în titlul trei din clasificaţia economică: Art. 35. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif este acordată pentru energia termică furnizată populaţiei. 1. Nr.01 Subvenţii de la buget pentru instituţii publice. Consiliul Judeţean Iaşi 1 7 Primăria Ruginoasa 2 6 Ordin de plată Trezoreria Pascani în contul S. Termoserv S. 35.A S. fundamentarea subvenţiilor se face pe articole şi aliniate de cheltuieli. Subvenţii de la buget pentru instituţii publice sunt subvenţii acordate instituţiilor publice.02 Subvenţii pe produse şi activităţi. ale căror venituri proprii nu sunt suficiente pentru a acoperi totalitatea cheltuielilor.C. Fluxul informaţional al cheltuielilor materiale şi servicii Subvenţii În cadrul Primăriei Ruginoasa. . 5. Acestea se acordă din veniturile proprii ale bugetului local.C. 35.03 subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.12 10 9 13 Trezoreria Pascani Fig. Termoserv S.A. 2.

informează Primăria comunei Ruginoasa cu privire la cuantumul subvenţiei lunare pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energia termică. 2.A. aprobate pentru anul în curs.A. 5 – Banca Română de Dezvoltare virează la trezorerie în contul S. Fluxul informaţional al cheltuielilor cu subvenţiile 1 – Consiliul Judeţean Iaşi comunică Primăriei Ruginoasa cuantumul subvenţiilor pe trimestru. Eficienţa cheltuielilor publice trebuie să ia în considerare faptul că resursele financiare publice sunt limitate şi deci ele trebuie să fie optimizate maximal.Pe parcursul procesului de utilizare a fondurilor alocate pot fi găsite soluţii de minimizare a costurilor . Termoserv S. ca urmare este . Termoserv S.Trezoreria efectuează plata S. 7 – S.C. 5% din valoarea ordinului de plată.A.3 4 5 Trezorerie B. 6.C. Termoserv S.D. Eficienţa cheltuielilor publice exprimă o dimensiune optimă a unui raport determinat între eforturile financiare (consumul de resurse financiare publice) şi efectele comensurabile sau estimative.R. Fig. optenabile pe seama obiectivelor finanţate de către stat.Depăşirea gradului de suportabilitate ale resurselor bugetului de stat şi a celor locale descurajează plata contribuţiilor bugetare şi încurajează frauda şi evaziunea fiscală.Aprecierea eficienţei cheltuielilor publice este de competenţa factorilor de decizie politică şi a celor executivi.C. a investiţiilor sau a cheltuielior curente privind serviciile publice. Nr. În condiţiile în care nevoile publice reclamă bunuri publice de valori ridicate şi resursele statutului nu sporesc la fel de rapid se crează un decalaj de ritm care duce la o stare permanentă de insuficienţă a resurselor necesare. 3– Primăria comunei Ruginoasa întocmeşte ordinul de plată pe care-l depune la trezorerie. 4 – Trezoreria virează banii la Banca Română de Dezvoltare în contul ESCROW. 6 .

se stabilesc indici ai consumurilor specifice şi ai gradului de utilizare a acestora .necesară folosirea eficientă a resurselor bugetare alocate pentru a se putea acoperi cât mai multe nevoi sociale. identificându-se cauzele care au determinat rezultatele obţinute şi măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea acestor rezultate. cu nivelul preţurilor şi tarifelor. pentru cheltuieli cu salariile se folosesc normele de muncă . Creşterea eficienţei cheltuielilor publice este rezultatul folosirii analizei costbeneficiu .astfel: pentru cheltuieli cu materii prime . Este o metodă frecvent folosită în deciziile de infrastructură publică referitoare la apă. Aceasta presupune : definirea clară a obiectivelor care trebuie atinse identificarea resurselor posibile şi a mijloacelor tehnice necesare realizării obiectivelor determinarea costurilor şi a avantajelor pe care le prezintă soluţiile alternative proiectate compararea costurilor şi a avantajelor mijloacelor luate în calcul. salariile sunt corelate cu calitatea muncii. care presupune o abordare mai obiectivă şi măsurabilă a acţiunilor care trebuie întreprinse în interes public. . cheltuielile cu dobânzile se stabilesc pe baza volumului de credite bancare minim necesare. materiale .Cu ajutorul acestor indicatori se compara rezultatele obţinute în perioadele anterioare cu cele privind perioadele pentru care se efectuează analiza. în raport cu numarul de unităţi de produse finite care se pot obţine prin exploatarea normală a capacităţii de producţie .Se folosesc instrumente specifice de normare . În analiza eficienţei economice a cheltuielilor publice se folosesc indicatori ai utilizarii efective. energie . canal şi transporturi. combustibili. competenţa profesională .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->